Page 1

0


1

โครงการออกแบบส่วนบุคคล “Coffin” INDIVIDUAL PROJECT “Coffin”

นางสาวศิริภัทร์ ทองสุขนอก 5211304174 กลุ่มเรียน 201

เสนอ ผศ.ประชิด ทิณบุตร

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2556


2

คานา รายงานเล่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการออกแบบในรายวิชา การออกแบบกราฟิก สาหรับบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 ซึ่งในโครงการออกแบบส่วนบุคคล จัดทาขึ้นเพื่อสรุปผลของ โครงการ ใช้ประกอบการเรียนการสอน และการนาเสนอโครงการในชั้นเรียน โดยผู้ศึกษา โครงการ ต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการนี้ จึงเรียบเรียงเนื้อหาให้เกิดความเข้าใจ ตามหลัก 3ส. คือ ส.1 สืบค้น (Research) ส.2 สมมติฐาน (Resume) ส.3 สรุปผล (Result) จัดทาขึ้นบน Google Document และสรุปเป็น E-book ลงบน issuu.com เพื่อให้การ ตรวจงานและการศึกษาค้นคว้ามีความสะดวกสบาย ในส่วนของรายงานชิ้นนี้ หากมี ข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ด้วยความเคารพ นางสาวศิริภัทร์ ทองสุขนอก


3

โครงการออกแบบส่วนบุคคล “Coffin” ........................................................................................... ส.1 สืบค้น (Research) สืบค้นบรรจุภัณฑ์ของกาแฟ 1. แก้วกาแฟและฝา

แก้วเป็นบรรจุภัณฑ์หลักที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ การสืบค้นศึกษาเกี่ยวกับแก้วและฝา แก้วมีทั้งที่เป็นพลาสติก บาง หนา และกระดาษ แต่ฝานั้นมีเพียงพลาสติกแต่มีหลายลักษณะ ทั้งแบบแบนและแบบกลม กาแฟมีทั้ง แบบร้อนและแบบเย็น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงเลือกใช้แก้วแบบกกระดาษ


4

2. กระดาษพันแก้วน้้า

กระดาษพันแก้วกาแฟเป็นบรรจุภัณฑ์อย่างที่สองที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งยังมีประโยชน์ในการซึบซับน้้าได้เมื่อใช้กับน้้าเย็น และยังกันความร้อนได้เมื่อใช้กับน้้าร้อน ทั้งประโยชน์ ที่ได้และการเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ ถือว่าเป็นสิ่งส้าคัญที่ขาดไม่ได้ กระดาษมีแบต่างๆ นา ๆ ทั้งกระดาษเท่าขาว พลาสติกมีหูหิ้ว และกระดาษคราฟ กระดาษลูกฟูก ล้วนแต่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นนกระ ดาษต้องมีความหนา 230 แกรมขึ้นไป มิฉะนั้นกระดาษจะขาดเปื่อยยุ่ยง่ายและซึบซับน้้าได้ไม่มีเท่าที่ควร


5

3. บรรจุภัณฑ์ส้าหรับใส่แก้วน้้า 4แก้ว

บรรจุภัณฑ์ใส่แก้วน้้าเป็นบริการเสริม ส้าหรับลูกค้าที่ซื้อ 4แก้ว ซึ่งท้าให้สะดวกสบายในการถือ บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้มีความมส้าคัญยื่งกับคนที่ถือของหลายอย่าง บรรจุภัณฑ์ชิ้นนี้มีทั้งที่เป็นกระดาษ และพลาสติก ซึ่งโดยทั่วไปจะมีแต่คนใช้แบบพลาสติก เพราะต้นทุนถูก แต่มีผลเสียที่การย่อยสลาย ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้วัตถุดิบเป็นกระดาษในการออกแบบบรรจุภัณฑ์


6

4. ถุงเก็บความเย็น

ถุงเก็บความเย็นเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับกาแฟเย็น ซึ่งการดื่มน้้ามักไม่ดื่มรวดเดียวหมด แต่จะค่อยๆ ดื่มไป เรื่อยๆ แต่ด้วยอากาศร้อนจึงท้าให้น้าแข็งละลายเร็วท้าให้กาแฟเสียรสชาติ ดังนั้นจึงต้องมีถุงเก็บความเย็น ส้าหรับแก้วกาแฟ ให้เครื่องดื่มไม่คลายความเย็นเร็วเกินไป ถุงใช้วัสดุเป็นกระดาษสีน้าตาล ถุงกระดาษ มี สรรพคุณ สามาถเก็บกักความเย็นได้นาน ท้าหน้าที่คล้าย ตู้แช่ เคลื่อนที่ แต่ต้องมีหูหิ้วสวมอีก ทีจึงจะเก็บ ความเย็นได้นาน ถ้าเอาหูหิ้วออกเมื่อไหร่ล่ะก็ น้้าแข็งละลายทันที สามารถ ซื้อไปฝาก คนที่อยู่ห่างไกลได้ เกิน เวลา 2 ช.ม. โดยทั่วไปถุงเก็บความเย็นมีขนาดที่พอดีจนไม่สามารถปิดปากถุงได้ จึงท้าให้ความเย็นยังคงลดลง ได้เร็วอยู่

ความสาคัญในการออกแบบ 1. บรรจุภัณฑ์ต้องมีความคงทน 2. บรรจุภัณฑ์สามารถใช้งานได้จริง 3. บรรจุภัณฑ์ต้องเป็นที่ดึงดูดใจ และเป็นที่น่าจดจ้า


7

ศึกษาขนาด 1. แก้วกาแฟและฝา

2. กระดาษพันแก้วน้้า


8

3. บรรจุภัณฑ์ส้าหรับใส่แก้วน้้า 4แก้ว

4. ถุงเก็บความเย็น


9

สรุปข้อมูลสืบค้น กระดาษพันแก้วกาแฟ กระดาษที่ใช้ เป็นกระดาษคราฟท์ มีลักษณะพื้นน้้าตาล มีความหนา 230-270 แกรม ถ้ากระดาษบางกว่านี้ไม่ดี เพราะอาจซัมน้้าจนเกิดเปื่อยยุ่ยและขาดได้ เมื่อคุณภาพกระดาษไม่เหมาะสม จะท้าให้คุณค่าของสินค้านั้นลดลง ความหนาของกระดาษขนาด 230-270 แกรม เมื่อโดนน้้า และแห้งลง กระดาษจะคืนรูปอยู่ได้ในลักษณะเดิม แก้วน้้า แก้วที่ใช้ เป็นแก้วสีขาวล้วน เพราะเมื่อท้าการออกแบบลายบนกระดาษพันแก้วแล้ว จะท้า ให้อัตลักษณ์และกราฟิกเด่นชัด ไม่รกตา กระดาษของแก้วมีความหนา 180 แกรม ซึ่งไม่อ่อนและแข็งเกินไป เหมาะแก่การใช้งาน กล่องใส่แก้ว กระดาษที่ใช้เป็นกระดาษคราฟท์ มีลักษณะพื้นน้้าตาล มีความหนา 230 แกรม หรืออาจ เป็นกระดาษลัง เพื่อความมั่นคงในการใช้งาน แก้วน้้าที่ใส่น้าจะมีน้าหนักหนักพอสมควร ถุงเก็บความเย็น กระดาษที่ใช้เป็นกระดาษคราฟท์ มีลักษณะพื้นน้้าตาล มีความหนา 150 แกรม ซึง่ กระดาษไม่บางเกิน สามารถซึมซับเหงื่อของน้้าเย็นที่ไหลออกมาได้ดี


10

ส.2 สมมติฐาน (Resume) จากการสืบค้นศึกษา ส.1 ท้าให้รู้ถึงข้อก้าหนดต่างๆ ของบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งการสืบค้น มีผลต่อ ส.2 ในการด้าเนินการขั้นตอนต่อไป

แบบ Sketch Design โลโก้ และ บรรจุภัณฑ์


11

ชื่อผลิตภัณฑ์ ร้าน Coffin มาจาก การน้้าค้ามาผสมกันระหว่างค้าว่า Coffee กับ Fin ศัพท์ที่วัยรุ่นใช้สื่ออารมณ์ ความรู้สึก ที่สุดยอดแห่งความสบายใจ มาใช้ผสมกันเป็นชื่อร้าน


12

โลโก้แบบที่ 1

โลโก้แบบที่ 2


13

Fainal Logo Design

แนวคิดในการออกแบบ การออกแบบต้องการสื่อให้เห็นถึงความเป็นกาแฟอย่างชัดเจน จึงใช้สีน้าตาลและ แก้วกาแฟมาสื่อแทนข้อความที่โดนตัดทอนออกไปจากชื่อ และภาพกาแฟที่เทลงบนค้าว่า Coffin และน้้ากาแฟไหลเวียนทีย่ ังไม่เต็มค้านั้น ต้องการให้สื่อถึง การเติมเต็มในชีวิตของกาแฟ Coffin ที่ เมื่อดื่มกาแฟของ Coffin แล้วรู้สึกสดชื่น มีความสุขสบายใจ เหมือนได้ตายแล้วเกิดใหม่


14

ภาพแบบคลี่ของบรรจุภัณฑ์ กระดาษพันแก้วน้า - แบบไม่มีหูหิ้ว

- แบบมีหูหิ้ว


15

ภาพแบบคลี่ของบรรจุภัณฑ์ สาหรับใส่แก้วน้า 4แก้ว


16

ภาพแบบคลี่ของบรรจุภัณฑ์ ถุงเก็บความเย็น


17

ส.3 สรุปผล (Result) จากการท้าตามขั้นตอนของ ส.1 ส.2 ได้มีการพัฒนาปรับปรุง โลโก้และบรรจุภัณฑ์ จนออกมาสมบูรณ์ พร้อมท้าการสรุปข้อมูลใน ส.3 ดังนี้


18


19


20

บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเลือกใช้วัสดุที่มาจากกระดาษ ซึ่งง่ายต่อการย่อยสลาย และเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม บนบรรจุภัณฑ์มีลายกราฟิกที่อยู่ในธีมเดียวกันกับแนวความคิดของการออกแบบโลโก้ คือการ ใช้สี น้้าตาล และรูปการไหลเวียนของน้้าที่เสมอกับการเติมเต็มความพึงพอใจกับการแกของ Coffin นอกจากลาย กราฟิกรูปน้้าแล้ว ยังมีการใส่รูปกาแฟรสชาติต่างๆ เพื่อเป็นการบ่งบอกการแฟที่ทางร้าน Coffin ได้ขาย เสมือนกับเป็นเมนูเครื่องดื่มที่มีให้ลูกค้าเลือกสรร ทั้งยังมีเกร็ดความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับกาแฟให้ลูกค้าได้อ่าน บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดนี้ เกิดจากการศึกษา ในโครงการออกแบบส่วนตัว ของวิชาการออกแบบการฟิกซ์บนบรรจุ ภัณฑ์

ออกแบบโดย นางสาวศิริภัทร์ ทองสุขนอก E-mail Siripat.Thongsuknok@gmail.com Blogger http://artd3302-siripat.blogspot.com/


21

โครงการออกแบบส่วนบุคคล  

ARTD3302 Siripat Thongsuknok INDIVIDUAL PROJECT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you