Page 1

BUSINESS

€ S

P O RTF OLI O S U PAN S A Y A M ME EE

Damrong Ratsongkroh school


PREFACE PREFACE คำนำ แฟ‡มสะสมผลงาน (Portfolio) นี้ ขŒาพเจŒาจัดทําข�้นเพ�่อเปšนตัวแทนนําเสนอเอกสารขŒอมูลเกี่ยวกับ ประวัติส‹วนตัว ประวัติการศึกษา ความรูŒความสามารถ ทักษะ และ ความสนใจพ�เศษรวมทั้ง เกียรติบัตร ตลอดจนพัฒนาการทางดŒานต‹าง ๆของขŒาพเจŒา ขŒาพเจŒาหวังว‹าแฟ‡มสะสมผลงาน ฉบับนี้จะทําใหŒทุกท‹านที่อ‹านไดŒเห็นคุณค‹าและความสามารถโดย รวมของขŒาพเจŒา ขอขอบคุณ คุณครูซึ่งเปšนผูŒ ใหŒคําแนะนํา ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และขŒอมูลต‹าง ๆ ในการจัดทํา แฟ‡มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนี้ใหŒสําเร็จลุล‹วงดŒวยดีและขอขอบพระคุณคุณพ‹อ คุณแม‹ ที่ไดŒกรุณาใหŒความช‹วยเหลือใน การจัดเตร�ยมเอกสารและขŒอแนะนําหลายประการจนทําใหŒแฟ‡มสะสมผลงานฉบับนีม้ คี วามสมบูรณ มากยิ�งข�้น

PORTFOLIO

นางสาวสุพรรษา ยามี ผูŒจัดทำ


S U PA N S A YA M E E 2019


ABOUT SUPANSA YAMEE

นางสาว สุพรรษา ยามี

ชื่อเล‹น : ฝ‡าย ( FAI )

ABOUT FAMILY’S

เชื้อชาติ : ไทย

ชื่อ - นามสกุลบิดา : นายพ�พัฒน ยามี

สัญชาติ : ไทย

อาชีพ : ธุรกิจส‹วนตัว

ศาสนา : พ�ทธ

เกิดวันที่ : 28 สิงหาคม 2512

เกิดวันที่ : 4 กรกฎาคม 2544

เบอรโทรศัพท : 089 461 0150

อายุ : 18 ป‚ ที่อยู‹ป˜จจ�บัน : 222/3 หมู‹ 4 ต.สันทราย อ.เมือง จังหวัดเชียงราย

HOBBIT

ดูหนัง

อาชีพ : ธุรกิจส‹วนตัว เกิดวันที่ : 21 มกราคม 2524

เบอรโทรศัพท : 083 153 4300

กินอาหารอร‹อย ๆ

ชื่อ - นามสกุลมารดา : นางผุสดี ยามี

เบอรโทรศัพท : 085 030 0512

SUBJUCT

เที่ยวกับเพ�่อน

ช‹วยงานที่บŒาน

ภาษาอังกฤษ

แนะแนว

คณิตศาสตร


PORTFOLIO

T ME

S U PA N S A YA M E E 2019

2547 – 2550 จบชัน้ อนุบาลป‚ท่ี 1 - 3 โรงเร� ย นเชี ย งรายว� ท ยาคม เกรดเฉลีย่ 4.00

HISTORY HISTORY OF OF EDUCATION EDUCATION

2550 – 2556 จบชัน้ ประถมศึกษาป‚ท่ี 1 - 6 โรงเร�ยนบŒานสŒนโคŒง (เชียงรายจรูญราฎษร) เกรดเฉลีย่ 4.00 2556 – 2559 จบชัน้ มัธยมศึกษาป‚ท่ี 1 - 3 โรงเร�ยนดำรงราษฎรสงเคราะห เกรดเฉลีย่ 3.75 2559 – 2562 จบชัน้ มัธยมศึกษาป‚ท่ี 4 - 6 โรงเร�ยนดำรงราษฎรสงเคราะห เกรดเฉลีย่ 3.92 ( เฉลีย่ 4 เทอม)

“ จงเชื่อ ในความคิด และจงเชื ่ อในความฝ˜ น สักวัน ความคิดและความฝ˜ นจะรวมกั นกลายเปš นความสำเร็ จ ” - นางสาว สุพ รรษา ยามี -


PORTFOLIO l SUPANSA YAMEE

นิสัยบุคลิกส‹วนตัว เปšนคนรับผิดชอบในสิง� ทีร่ บั มอบหมาย ตัดสินใจไดŒเด็ดขาด เชื่อมั่นในตัวเอง สามารถรับผิดชอบตัวเองไดŒ มุ‹งมั่น มีเป‡าหมายที่ค‹อนขŒางชัดเจน เปšนคนเขŒาสังคมเก‹ง พ�ดเก‹ง เปš น มิ ต ร ยิ � ม ง‹ า ยเปš น คนตลกและมองโลกในแง‹ บ วกเสมอ

ความสามารถพ�เศษ ดŒานการสื่อสาร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดŒอาจจะไม‹ถูกตŒองตามหลัก แกรมม‹าแต‹ก็สามารถสื่อสารใหŒชาวต‹างชาติเขŒาใจไดŒ ทักษะดŒานกีฬา สามารถว‹ายน้ำไดŒทุกท‹า แต‹ถนัดท‹าฟร�สไตลมากที่สุดและ เคยเปšนนักกีฬาว‹ายน้ำของภาคเหนือ การเร�ยนรูŒ โดยส‹ ว นตั ว คิ ด ว‹ า ตั ว เองสามารถที ่ จ ะเร� ย นรู Œ ปรั บ ตั ว และ เขŒาใจอะไรไดŒเร็ว


2019

สิ�งที่อยากทำในอนาคต

PORTFOLIO

อยากมีอาชีพธุรกิจส‹วนตัว มีธุรกิจเปšนของตัวเองและ มี เ ง� น พอที ่ จ ะสามารถเลี ้ ย งดู ค รอบครั ว ซื ้ อ รถซื ้ อ บŒ า น ใหŒคุณพ‹อกับคุณแม‹รวมถึงส‹งนŒองเร�ยนไดŒค‹ะ ที่สำคัญที่สุด คื อ อยากพาครอบครั ว ไปเที ่ ย วต‹ า งประเทศค‹ ะ เพราะ พวกท‹านไม‹เคยไปเที่ยวต‹างประเทศเลย ดังนั้นจ�งอยากพา พวกท‹านไปเที่ยวค‹ะ

ความใฝ†ฝ˜น ความใฝ†ฝ˜นสูงสุดคือการที่พ‹อแม‹หยุดทำงาน อยากจะมี งานที่ดีมีเง�นพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัว อยากจะมีธุรกิจ เปšนของตัวเองตามรอยครอบครัว เพราะว‹าคุณพ‹อและ คุณแม‹เร�ยนจบเพ�ยง ป.6 แต‹เพราะอาชีพธุรกิจส‹วนตัว พวกท‹านจ�งสามารถเลี้ยงดูครอบครัวโดยที่ ไม‹ขาดตกบกพร‹องเลย ดังนั้นดิฉนั จ�งอยากเร�ยนคณะสรŒางเจŒาของ ธุรกิจทีม่ หาว�ทยาลัยกรุงเทพแห‹งนีเ้ พ�อ่ ทีจ่ ะสามารถสาน ความใฝ†ฝ˜นที่มีใหŒสำเร็จใหŒ ไดŒ อยากทำใหŒตัวเองสำเร็จ ในจ�ดมุ‹งหมายที่ ไดŒตั้งไวŒ อยากที่จะมีเง�นพอซื้อรถซื้อบŒาน ใหŒคุณพ‹อกับคุณแม‹รวมถึงส‹งนŒองเร�ยนในอนาคตไดŒค‹ะ ที่สำคัญที่สุดคืออยากพาครอบครัวไปเที่ยวต‹างประเทศค‹ะ เพราะพวกท‹านไม‹เคยไปเทีย่ วต‹างประเทศเลย ดังนัน้ จ�งอยาก พาพวกท‹านไปเที่ยวค‹ะ สุดทŒายอยากที่จะสามารถเลี้ยง พ‹อแม‹ไดŒ ไวๆ เพ�่อที่ท‹านจะไดŒสบายและหายเหนื่อยและหยุด ทำงานใหŒเร็วที่สุดตามที่ตั้งไวŒเปšนความฝ˜นสูงสุดค‹ะ

S U PA N S A YA M E E 2019


PORTFOLIO l SUPANSA YAMEE

2019

ธุรกิจเล็กๆ ของครอบครัวสู‹ความฝ˜นจะเปšนนักธุรกิจ ธุรกิจเพ�อ่ ทีจ่ ะช‹วยครอบครัวหารายไดŒเพ�ม� และรวม ถึงอยากจะต‹อยอดธุรกิจของทีบ่ าŒ นดŒวยค‹ะ เนือ่ งจาก ธุรกิจของครอบครัวเปšนธุรกินเล็กไม‹ไดŒทำเง�นมากมาย ขนาดนัน้ หนูจง� อยากไดŒทนุ ประกายเพชรนีม้ าเปšน ทุนการศึกษาและจะไดŒเก็บเง�นส‹วนที่เหลือมาเปšน ตŒนทุนในการต‹อยอดความฝ˜นต‹อไปค‹ะ PORTFOLIO

หนูโตมาในครอบครัวที่ ไม‹ไดŒรวยเลย โตมาในครอบครัว ของคนคŒาคนขาย รับผลิตถุงพลาสติกทุกชนิดรวมถึง สกร�นชื่อรŒานแต‹ไม‹ไดŒมีโรงงงานเปšนของตัวเองนะคะ แค‹ เปšนคนรับออเดอรและส‹งต‹อใหŒกบั โรงงาน คุณพ‹อพยายาม อย‹างหนักดŒวยความรูŒถึงแค‹ ป.6 เพ�่อสรŒางธุรกิจเล็กๆ ของครอบครัวข�น้ มาคือการรับผลิตถุงกำมหยีใ่ หŒราŒ นทอง โดยมีพนักงานคือคนในครอบครัวหนูเองค‹ะ ส‹วนตัวหนู สามารถช‹วยงานไดŒแค‹ในขั้นตอนการผลิต เช‹น เย็บผŒา แพ็คของเปšนตŒน และดŒวยธุรกิจเล็กๆนี้ก็ทำใหŒหนูไดŒเร�ยน ไดŒมเี ง�นใชŒทกุ วันนี้ หนูจงึ มีความฝนวาอยากจะ START UP

S U PA N S A YA M E E 2019


PORTFOLIO l SUPANSA YAMEE

HISTORY OF CERTIFICATES

2019

$

р╕Ьр╕ер╕Зр╕▓р╕Щр╣Бр╕ер╕░р╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕бр╕Чр╕╡р╕Ьр╣И р╕▓┬Л р╕Щр╕бр╕▓

THE р╕Ьр╕ер╕Зр╕▓р╕Щр╕гр╕░р╕Фр╕▒ р╕Ьр╕ер╕Зр╕▓р╕Щр╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Чр╕и р╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Чр╕и BEST

р╕Кр╕Щр╕░р╣Ар╕ер╕┤р╕ир╕нр╕▒р╕Щр╕Фр╕▒р╕Ър╕Чр╕╡р╣И 1 р╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕Ыр╕гр╕░р╣Ар╕Чр╕ир╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╣Бр╕В┬Лр╕Зр╕Вр╕▒р╕Щр╕ер╕░р╕Др╕гр╕кр╕▒р╣Йр╕Щ р╕ар╕▓р╕йр╕▓р╕Эр╕гр╕▒р╣Ир╕Зр╣Ар╕ир╕к р╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕гр╕Хр╕┤р╕Ър╕▒р╕Хр╕гр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕б р╣Ар╕В┬Мр╕▓р╕г┬Лр╕зр╕бр╕Бр╕▓р╕гр╣Бр╕В┬Лр╕Зр╕Вр╕▒р╕Щр╕ер╕░р╕Др╕гр╕кр╕▒р╣Йр╕Щр╕ар╕▓р╕йр╕▓р╕Эр╕гр╕▒р╣Ир╕Зр╣Ар╕ир╕к р╣Бр╕ер╕░р╣Др╕Ф┬Мр╣Ар╕В┬Мр╕▓р╣Ар╕Э┬Зр╕▓р╣Ар╕Юя┐╜р╣Ир╕нр╕гр╕▒р╕Ър╕гр╕▓р╕Зр╕зр╕▒р╕ер╕Юр╕гр╕░р╕гр╕▓р╕Кр╕Чр╕▓р╕Щр╕Ир╕▓р╕Б р╕кр╕бр╣Ар╕Фр╣Зр╕Ир╕Юр╕гр╕░р╣Ар╕Чр╕Юр╕гр╕▒р╕Хр╕Щр╕гр╕▓р╕Кр╕кр╕╕р╕Фр╕▓р╕п р╕кр╕вр╕▓р╕бр╕Ър╕гр╕бр╕гр╕▓р╕Кр╕Бр╕╕р╕бр╕▓р╕гя┐╜ р╕Ыр╕гр╕░р╕Ир╕│р╕Ы┬Вр╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ 2560 р╕У р╕зр╕▒р╕Щр╕Чр╕╡р╣И 3 р╕Шр╕▒р╕Щр╕зр╕▓р╕Др╕б 2560

AICHR YOUTH DEBATE ON HUMAN RIGHTS 2017 р╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕гр╕Хр╕┤р╕Ър╕▒р╕Хр╕гр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕б р╣Ар╕В┬Мр╕▓р╕г┬Лр╕зр╕бр╕гр╕▒р╕Ър╕Кр╕бр╕Бр╕▓р╕гр╣Бр╕В┬Лр╕Зр╕Вр╕▒р╕Щр╣Вр╕Х┬Мр╕зр╕▓р╕Чр╕╡р╣Ар╕Бр╕╡р╣Ир╕вр╕зр╕Бр╕▒р╕Ър╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕бр╕Щр╕╕р╕йр╕вр╕Кр╕Щ р╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕нр╕▓р╣Ар╕Лр╕╡р╕вр╕Щр╣Бр╕ер╕░р╕г┬Лр╕зр╕бр╕нр╕нр╕Бр╕Др╕зр╕▓р╕бр╣Ар╕лр╣Зр╕Щр╣Гр╕Щр╕лр╕▒р╕зр╕В┬Мр╕нр╕кр╕┤р╕Чр╕Шр╕┤р╕бр╕Щр╕╕р╕йр╕вр╕Кр╕Щ р╕Ыр╕гр╕░р╕Ир╕│р╕Ы┬Вр╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ 2560 р╕У р╕зр╕▒р╕Щр╕Чр╕╡р╣И 3 - 6 р╕Бр╕▒р╕Щр╕вр╕▓р╕вр╕Щ 2560

р╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Др╕гр╕нр╕Ър╕Др╕гр╕▒р╕зр╕Юр╕нр╣Ар╕Юя┐╜р╕вр╕З р╕кр╕╣┬Лр╕кр╕Цр╕▓р╕Щр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓р╣Бр╕ер╕░р╕Кр╕╕р╕бр╕Кр╕Щ р╣Ар╕Бр╕╡р╕вр╕гр╕Хр╕┤р╕Ър╕▒р╕Хр╕гр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕б р╣Др╕Ф┬Мр╕гр╕▒р╕Ър╣Ар╕ер╕╖р╕нр╕Бр╣Ар╕Ы┬Ър╕Щр╕гр╕нр╕Зр╕Ыр╕гр╕░р╕Шр╕▓р╕Щр╣Вр╕Др╕гр╕Зр╕Бр╕▓р╕гр╕Др╕гр╕нр╕Ър╕Др╕гр╕▒р╕зр╕Юр╕нр╣Ар╕Юя┐╜р╕вр╕З р╕кр╕╣┬Лр╕кр╕Цр╕▓р╕Щр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓р╣Бр╕ер╕░р╕Кр╕╕р╕бр╕Кр╕Щ р╕гр╕╕┬Лр╕Щр╕Чр╕╡р╣И 4 р╣Бр╕ер╕░р╣Ар╕Ы┬Ър╕Щр╕Ыр╕гр╕░р╕Шр╕▓р╕Щр╕Вр╕нр╕З р╕Бр╕ер╕╕┬Лр╕бр╕кр╕▒р╕Зр╕Др╕бр╕Щ┬Лр╕▓р╕нр╕вр╕╣┬Лр╕Вр╕нр╕Зр╣Вр╕гр╕Зр╣Ар╕гя┐╜р╕вр╕Щр╕Фр╕│р╕гр╕Зр╕гр╕▓р╕йр╕Ор╕г┬Пр╕кр╕Зр╣Ар╕Др╕гр╕▓р╕░р╕л┬П р╕Ыр╕гр╕░р╕Ир╕│р╕Ы┬Вр╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ 2560 р╕У р╕зр╕▒р╕Щр╕Чр╕╡р╣И 19 р╕бр╕┤р╕Цр╕╕р╕Щр╕▓р╕вр╕Щ 2560

р╕Д┬Лр╕▓р╕вр╕г┬Мр╕нр╕Зр╣Ар╕Юр╕ер╕Зр╕ар╕▓р╕йр╕▓р╕Эр╕гр╕▒р╣Ир╕Зр╣Ар╕ир╕к р╣Ар╕В┬Мр╕▓р╕г┬Лр╕зр╕бр╕Д┬Лр╕▓р╕вр╕г┬Мр╕нр╕Зр╣Ар╕Юр╕ер╕Зр╕ар╕▓р╕йр╕▓р╕Эр╕гр╕▒р╣Ир╕Зр╣Ар╕ир╕к р╕Бр╕▒р╕Ъ       р╕Ыр╕гр╕░р╕Ир╕│р╕Ы┬Вр╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ 2562 р╕У р╕зр╕▒р╕Щр╕Чр╕╡р╣И 21 р╕Бр╕╕р╕бр╕ар╕▓р╕Юр╕▒р╕Щр╕Ш┬П 2562


PORTFOLIO l SUPANSA YAMEE

HISTORY OF CERTIFICATES

2019

$

ผลงานและกิจกรรมทีผ่ า‹ นมา

การแข‹งขันโตŒวาทีภาษาอังกฤษ เกียรติบัตรกิจกรรม เขŒาร‹วมการแข‹งขันโตŒวาทีในตำแหน‹งหัวหนŒาทีมฝ†ายคŒาน และฝ†ายเสนอและไดŒรับรางวัลเหร�ยญเง�นรองชนะเลิศอับดับที่ 1 ประจำป‚การศึกษา 2560 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2560

ค‹ายโตŒวาทีภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ Boot Camp เกียรติบัตรกิจกรรม ไดŒรับเลือกใหŒเขŒาร‹วมค‹ายโตŒวาทีภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ Boot Camp ประจำป‚การศึกษา 2560 ณ วันที่ 2-5 มีนาคม 2560


PORTFOLIO l SUPANSA YAMEE

HISTORY OF CERTIFICATES

2019

$

ผลงานและกิจกรรมทีผ่ า‹ นมา

คนดีศร�ดำรง เกียรติบัตรกิจกรรม ไดŒรับรางวัลคนดีศร�ดำรงในสาขาสรŒางชื่อเสียง และเกียรติยศมาสู‹โรงเร�ยน ประจำป‚การศึกษา 2559 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2559

ผลการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ระดับ A2

TO BE GOT IDOL เขŒาร‹วมการแข‹งขัน To be got idol เนื่องในวันต‹อตŒานยาเสพติดในโครงการ To be number 1 และไดŒรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาป‚ที่ 3 ประจำป‚การศึกษา 2559 ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2559

เกียรติบัตรกิจกรรม ไดŒเขŒาร‹วมสอบเพ�่อทดสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF และมีผลการทดสอบคือผ‹านในระดับ A2 ดŒวยคะแนน 68.50 ประจำป‚การศึกษา 2561


PORTFOLIO l SUPANSA YAMEE

HISTORY OF CERTIFICATES

2019

$

ผลงานและกิจกรรมทีผ่ า‹ นมา

การแข‹งขันโตŒวาทีภาษาอังกฤษ เขŒาร‹วมการแข‹งขันโตŒวาทีในตำแหน‹งหัวหนŒาทีมฝ†ายคŒานและ ฝ†ายเสนอและไดŒรับรางวัลเหร�ยญทองชนะเลิศอับดับที่ 1 ระดับภาคเหนือ ประจำป‚การศึกษา 2559 ณ วันที่ 11 กันยายน 2559

การแข‹งขันโตŒวาทีภาษาอังกฤษ เกียรติบัตรกิจกรรม มีส‹วนร‹วมในการแข‹งขันโตŒวาทีภาษาอังกฤษ ของภาคเหนือในฐานะ ผูŒโตŒเถียงในการอภิปราย Debater ประจำป‚การศึกษา 2559 ณ วันที่ 11 กันยายน


PORTFOLIO l SUPANSA YAMEE

HISTORY OF CERTIFICATES

2019

$

ผลงานและกิจกรรมทีผ่ า‹ นมา THE ผลการเร� ผลการเร�ยยนดี นดีเเด‹ด‹นน BEST

เพชรดำรง เกียรติบัตรกิจกรรม ไดŒ ร ั บ รางวั ล เพชรดำรง สาขาผู Œ ท ี ่ ม ี ผลการเร�ยนเฉลี่ยสูงสุดเปšนลำดับที่ 2 ประจำป‚การศึกษา 2561 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

คนดีศร�ดำรง เกียรติบัตรกิจกรรม ไดŒรับรางวัลคนดีศร�ดำรงใน สาขาสรŒางชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู‹โรงเร�ยน ประจำป‚การศึกษา 2561 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 THE ผลการเร� ผลการเร�ยยนดี นดีเเด‹ด‹นน BEST

เพชรดำรง เกียรติบัตรกิจกรรม ไดŒรับรางวัลเพชรดำรง สาขาผูŒที่มีผลการเร�ยนเฉลี่ย 3.92 ตามเง�่อนไขของโครงการ ประจำป‚การศึกษา 2561 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 THE ผลการเร� ผลการเร�ยยนดี นดีเเด‹ด‹นน BEST

เพชรดำรง เกียรติบัตรกิจกรรม ไดŒรับรางวัลเพชรดำรง สาขาผูŒที่มีผลการเร�ยนเฉลี่ยสูงสุดเปšนลำดับ 2 ประจำป‚การศึกษา 2561 ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561


PORTFOLIO l SUPANSA YAMEE

HISTORY OF CERTIFICATES

2019

$

ผลงานและกิจกรรมทีผ่ า‹ นมา THE ผลการเร� ผลการเร�ยยนดี นดีเเด‹ด‹นน BEST

เพชรดำรง

THE ผลการเร� ผลการเร�ยยนดี นดีเเด‹ด‹นน BEST

เพชรดำรง

เกียรติบัตรกิจกรรม ไดŒรับรางวัลเพชรดำรง สาขาผูŒที่มีผลการเร�ยนเฉลี่ยช‹วงชั้นที่ 3 ยอดเยี่ยม

เกียรติบัตรกิจกรรม ไดŒรับรางวัลเพชรดำรง สาขาผูŒที่มีผลการเร�ยนเฉลี่ย 3.91 ตามเง�่อนไขของโครงการ

ประจำป‚การศึกษา 2560 ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560

ประจำป‚การศึกษา 2560 ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560

THE ผลการเร� ผลการเร�ยยนดี นดีเเด‹ด‹นน BEST

เพชรดำรง

THE ผลการเร� ผลการเร�ยยนดี นดีเเด‹ด‹นน BEST

เพชรดำรง

เกียรติบัตรกิจกรรม ไดŒรับรางวัลเพชรดำรง สาขาผูŒที่มีผลการเร�ยนเฉลี่ยสูงสุดลำดับที่ 2

ไดŒรับรางวัลเพชรดำรง สาขาผูŒที่มีผลการเร�ยนสูงสุด ว�ชาว�ทยาศาสตร

ประจำป‚การศึกษา 2560 ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561

ประจำป‚การศึกษา 2561 ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561


PORTFOLIO l SUPANSA YAMEE

HISTORY OF CERTIFICATES

2019

$

ผลงานและกิจกรรมทีผ่ า‹ นมา

ค‹ายอาสาเพ�่อกิจกรรมสาธารณประโยชน ส‹งเสร�มภาษาอังกฤษ เกียรติบัตรกิจกรรม เปšนหัวหนŒาผูŒจัดกิจกรรมในครั้งนี้รวมถึงดำเนินการ ติดต‹อสื่อสาร แจกแจงงานและวางแผนงานในการจัดกิจกรรม ประจำป‚การศึกษา 2562 ณ วันที่ 26 มกราคม 2562

การแข‹งขันโตŒวาทีภาษาอังกฤษ เกียรติบัตรกิจกรรม เขŒาร‹วมการแข‹งขันโตŒวาทีในตำแหน‹งหัวหนŒาทีมฝ†ายคŒาน และฝ†ายเสนอและเขŒารอบสุดทŒายของ Special Program ประจำป‚การศึกษา 2560 ณ วันที่ 3 เมษายน 2560


PORTFOLIO l SUPANSA YAMEE

2019

HISTORY OF ACTIVITIES

$

ผลงานและกิจกรรมทีผ่ า‹ นมา

THE ผลงานระดั ผลงานระดับบประเทศ ประเทศ BEST

การแข‹งขันละครสั้นฝรั่งเศสระดับประเทศ ของสมาคมครูฝรั่งเศสแห‹งประเทศไทย ATPF เขŒาร‹วมการแข‹งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศสและไดŒเขŒาเฝ‡า เพ�่อรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร� ประจำป‚การศึกษา 2560 ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2560


PORTFOLIO l SUPANSA YAMEE

2019

HISTORY OF ACTIVITIES ผลงานและกิจกรรมทีผ่ า‹ นมา

THE ผลงานระดั ผลงานระดับบประเทศ ประเทศ BEST

การแข‹งขัน Debate ระดับประเทศ ร‹วมกิจกรรมเปšนตัวแทนภาคเหนือเขŒาร‹วมการแข‹งขัน Debate ในระดับประเทศ ประจำป‚การศึกษา 2559

$


PORTFOLIO l SUPANSA YAMEE

2019

HISTORY OF ACTIVITIES

$

ผลงานและกิจกรรมทีผ่ า‹ นมา

สอบชิงทุนแลกเปลี่ยน โครงการ AFS ร‹วมกิจกรรมสอบติดทุน ของโครงการ AFS ประเทศบราซิล ประจำป‚การศึกษา 2558

THE ผลงานระดั ผลงานระดับบประเทศ ประเทศ BEST

การแข‹งขันเข�ยน เร�่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ไดŒรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข‹งขันเข�ยนเร�่อง จากภาพภาษาฝรั่งเศส ที่จัดข�้นโดยมหาว�ทยาลัยเชียงใหม‹ ประจำป‚การศึกษา 2561 .


PORTFOLIO l SUPANSA YAMEE

2019

HISTORY OF ACTIVITIES

$

ผลงานและกิจกรรมทีผ่ า‹ นมา

     ร‹วมกิจกรรมเดินแบบแฟชั่นโชวและเปšนผูŒกำกับรวมถึงเข�ยนบทในการแสดงละครเวที เร�่อง       ชุดเจŒาสาวสีเลือด ประจำป‚การศึกษา 2562 ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562


PORTFOLIO l SUPANSA YAMEE

2019

HISTORY OF ACTIVITIES

$

ผลงานและกิจกรรมทีผ่ า‹ นมา

ค‹ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร ร‹วมกิจกรรมไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร เปšนเวลา 5 วัน ประจำป‚การศึกษา 2559 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559

.

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศฟ�ลิปปนส ร‹วมกิจกรรมไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ประเทศฟ�ลิปปนส โดยไปอยู‹กับโฮสคนฟ�ลิปปนสเปšนเวลา 2 สัปดาห ประจำป‚การศึกษา 2560 ณ วันที่ 5 มีนาคม 2560


PORTFOLIO l SUPANSA YAMEE

2019

HISTORY OF ACTIVITIES ผลงานและกิจกรรมทีผ่ า‹ นมา

     ร‹วมกิจกรรมเดินแบบแฟชั่นโชวเปดงานและ แสดงเตŒนละครเพลงของศิลปŠภาษาฝรั่งเศส ประจำป‚การศึกษา 2561

$


PORTFOLIO l SUPANSA YAMEE

2019

HISTORY OF ACTIVITIES

$

р╕Ьр╕ер╕Зр╕▓р╕Щр╣Бр╕ер╕░р╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕бр╕Чр╕╡р╕Ьр╣И р╕▓┬Л р╕Щр╕бр╕▓

     р╕г┬Лр╕зр╕бр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕бр╕бр╕╡р╕к┬Лр╕зр╕Щр╕г┬Лр╕зр╕бр╣Гр╕Щр╕Бр╕▓р╕гр╣Бр╕кр╕Фр╕З р╣Ар╕Х┬Мр╕Щр╕Ыр╕гр╕░р╕Бр╕нр╕Ър╣Ар╕Юр╕ер╕Зр╕ар╕▓р╕йр╕▓р╕Эр╕гр╕▒р╣Ир╕Зр╣Ар╕ир╕кр╣Гр╕Щр╕Зр╕▓р╕Щр╕Щр╕╡р╣Й р╕Ыр╕гр╕░р╕Ир╕│р╕Ы┬Вр╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ 2560 р╕У р╕зр╕▒р╕Щр╕Чр╕╡р╣И 25 р╕Бр╕гр╕Бр╕Ор╕▓р╕Др╕б 2560

р╕Д┬Лр╕▓р╕вр╕Ьр╕╣┬Мр╕Щр╕│ р╕г┬Лр╕зр╕бр╕Бр╕┤р╕Ир╕Бр╕гр╕гр╕бр╣Ар╕Ы┬Ър╕Щр╕Хр╕▒р╕зр╣Бр╕Чр╕Щр╣Вр╕гр╕Зр╣Ар╕гя┐╜р╕вр╕Щр╕Фр╕│р╕гр╕Зр╕гр╕▓р╕йр╕Ор╕г┬Пр╕кр╕Зр╣Ар╕Др╕гр╕▓р╕░р╕л┬Пр╣Ар╕В┬Мр╕▓р╕г┬Лр╕зр╕бр╕Д┬Лр╕▓р╕вр╕Ьр╕╣┬Мр╕Щр╕│ р╕Щ┬Мр╕нр╕бр╕Щр╕│р╕лр╕ер╕▒р╕Бр╕Ыр╕гр╕▒р╕Кр╕Нр╕▓р╣Ар╕ир╕гр╕йр╕Рр╕Бр╕┤р╕Ир╕Юр╕нр╣Ар╕Юя┐╜р╕вр╕Зр╕Хр╕▓р╕бр╕гр╕нр╕вр╕Ю┬Лр╕нр╕гр╕░р╕Фр╕▒р╕Ър╕ар╕▓р╕Др╣Ар╕лр╕Щр╕╖р╕н р╕Ыр╕гр╕░р╕Ир╕│р╕Ы┬Вр╕Бр╕▓р╕гр╕ир╕╢р╕Бр╕йр╕▓ 2560 р╕У р╕зр╕▒р╕Щр╕Чр╕╡р╣И 29 р╕бр╕┤р╕Цр╕╕р╕Щр╕▓р╕вр╕Щ 2560


PORTFOLIO S U PA N S A Y A M E E SUPA

D a m r o n g Ra t s o n g k r o h s c h o o l

Email: supansa.yam@damrong.ac.th Tel : 083 153 4300

Profile for Portfolio_Fastwork

Portfolio Supansa Yamee 2019  

Portfolio_Supansa Yamee นางสาวสุพรรษา ยามี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เกรดเฉลี่ย 3.92 ( เฉลี่ย 4 เทอม) -----------...

Portfolio Supansa Yamee 2019  

Portfolio_Supansa Yamee นางสาวสุพรรษา ยามี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เกรดเฉลี่ย 3.92 ( เฉลี่ย 4 เทอม) -----------...

Advertisement