Page 1

Wachirawit School Chiang mai

FOLIO

PAKTEEMA

SATAWORAWANICH


Preface คำนำ

Preface

คำนำแฟ‡มสะสมผลงาน (Portfolio) นี้ ขŒาพเจŒาจัดทําขึ้นเพื่อเปšนตัวแทนนําเสนอเอกสาร

P SKAHT C A H K A AD WTO AT N E R H AAIW CEH M O AN SO A NG ICH N

ขŒอมูลเกี่ยวกับ ประวัติส‹วนตัว ประวัติการศึกษา ความรูŒความสามารถทักษะและความสนใจ แฟ‡ ม สะสมผลงาน (Portfolio) นี ้ ขŒ า พเจŒ า จั ด ทำขึ ้ น เพื ่ อ เปš น ตั ว แทนนำเสนอ พิเศษรวมทั้งเกียรติบัตร ตลอดจนพัฒนาการทางดŒานต‹าง ๆnของขŒาพเจŒา ขŒาพเจŒาหวัง ขŒ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ ประวั ต ิ ส ‹ ว นตั ว ความรู Œ ความสามารถ ทั ก ษะตลอดกิ จ กรรมต‹ า ง ๆ ว‹ า แฟ‡ ม สะสมผลงานฉบั บ นี ้ จ ะทํ า ใหŒ ท ุ ก ท‹ า นที ่ อ ‹ า นไดŒ เ ห็ น คุ ณ ค‹ า และความสามารถโดย เพื่อใหŒผูŒอ‹านไดŒรูŒถึงชีวิตของขŒาพเจŒารวมถึงผลงาน ไม‹ว‹าจะเปšนภายในหรือภายนอก รวมของขŒาพเจŒา ขอขอบคุณคุณครูซึ่งเปšนผูŒ ใหŒคําแนะนํา ในการรวบรวมเอกสาร โรงเรียน ประกอบดŒวยรูปภาพและกิจกรรมต‹างๆ ซึ่งเปšนความภาคภูมิ ใจของขŒาพเจŒา หลักฐาน และขŒอมูลต‹าง ๆ ใน การจัดทําแฟ‡มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนี้ ใหŒ อย‹างยิ�ง สําเร็จลุลว‹ งดŒวยดีและขอขอบพระคุณคุณพ‹อ คุณแม‹ ที่ ไดŒกรุณาใหŒความช‹วยเหลือ ขŒ า พเจŒ า หวั ง เปš น อย‹ า งยิ � ง ว‹ า แฟ‡ ม สะสมผลงานฉบั บ นี ้ จะทำใหŒ ค ณะอาจารย ท ุ ก ท‹ า น ในการจัดเตรียมเอกสารและขŒอแนะนําหลายประการจนทําใหŒแฟ‡มสะสม ผลงาน ไดŒ เ ห็ น ถึ ง ความสามารถโดยรวมของขŒ า พเจŒ า และสุ ด ทŒ า ยนี ้ ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท‹ า นที ่ ม ี ฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ�งขึ้น ส‹วนร‹วมในการทำแฟ‡มสะสมผลงานของขŒาพเจŒา ใหŒสำเร็จลุล‹วงไปดŒวยดี ชาญชล คัดไธสง นางสาวภัคธีมา สถาวรวณิช                                   ผูŒจัดทำ                                   ผูŒจัดทำ


About Me ภัคธีมา สถาวรวณิช

PAKTEEMA SATAWORAWANICH ชื่อเล‹น : ว‹าน ( WAN ) แผนการเรียน:ศิลปŠ -อังกฤษ 
เชื้อชาติ : ไทย 
สัญชาติ : ไทย 
 ศาสนา : พุทธ 
เกิดวันที่ : 16กุมภาพันธ 2544
 อายุ: 17 ป‚ ที่อยู‹ป˜จจุบัน : 10/3 หมู‹2 ตำบลตŒนเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม‹
 เบอรโทรศัพท : 0856174988 Email : Wan_sataworawanich@hotmail.com 
คติประจำใจของฉัน : ถŒาเอามือกำอดีตไวŒ แลŒวจะเอามือไหนควŒาอนาคต บิดา : นายอมรเวช สถาวรวณิช การศึกษาสูงสุดของบิดา : ชั้นมัธยมศึกษาป‚ที่ 6 บิดาเกิดวันที่ : 26 มิถุนายน 2518 เบอรโทรศัพท : 053821094 มารดา : นางสาวอัศรีพร ป˜นคำมูล การศึกษาสูงสุดของมารดา : ปริญญาตรี มารดาเกิดวันที่ : 28กุมภาพันธ 2518 เบอรโทรศัพท: 0931564248

ประวัติส‹วนตัว


My Dream ความใฝ†ฝ˜น

ความใฝ†ฝ˜นของขŒาพเจŒาคือ ถŒาเรียนจบมาจะมาทำงานต‹อกิจการ ของตัวเองเพราะทางบŒานของขŒาพเจŒาไดŒเปด รŒานอาหาร อยากทําอาหารอร‹อยๆ ราคาไม‹แพง ใหŒลูกคŒาเงินลงทุนก็มาจากเงินเก็บ จากที่เคยนั่งหŒอง แอรเย็นสบายตŒองมายืนอยู‹หนŒาเตา รŒอนก็รŒอน เหนื่อยก็ เหนื่อยไม‹ก็เปดรŒานกาแฟเปšนของตัวเอง อยากทำกาแฟ ใหŒลูกคŒา ไดŒทานอย‹างอร‹อยๆ ราคาถูกๆ ไม‹แพงเกินไปถึงแมŒว‹าการคŒาขายใน ป˜จจุบันนั้นจะเปšนไปดŒวยความยากลำบากและไม‹ประสบความสำเร็จเท‹าที่ ควรแต‹เราก็ยังสูŒอดทนที่จะคŒาขายต‹อไป เพื่อใหŒลูกคŒาไดŒรับสินคŒาที่มี คุณภาพและแม‹คŒาทุกคนค‹ะ


History of Education ประวัติการศึกษา

โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม‹
 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ชั้นอนุบาล

โรงเรียนสายดรุณ

ชั้นมัธยม ศึกษา ตอนตŒน

ชั้นประถม ศึกษา

ชั้นมัธยม ศึกษา ตอนปลาย

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย


ประวัติการศึกษาดูงาน ป‚การศึกษา

ชื่อโครงการ

สถานที่

หลักฐานอŒางอิง

ป‚ 2559

เชียรหลีดเดอร คณะสี เชียรหลีดเดอร คณะสี

โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม‹

รูปภาพ

โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม‹

ถŒวยรางวัล / รูปภาพ

ป‚ 2560

ประกวดสือ่ รณรงค การใชŒพลังงาน

โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม‹

เกียรติบัตร

ป‚ 2561

ค‹ายคุณธรรม

วัดวัดแม‹ฮŒอยเงิน

รูปภาพ

ป‚ 2560

ผลงาน การประกวดสื่อรณรงคประหยัดพลังงาน ภายในโรงเรียน เกียรติบต ั ร โครงการสาธิตการพัฒนา วิธต ี รวจติดตามการใชพลังงาน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาดวยระบบ Real Time Power Monitoring วันที่ 10 สิงหาคม 2560


ร‹วมกิจกรรม งานกีฬาสีของโรงเรียน

เป น หลี ด ของคณะสี เปน วันทีม ่ ก ี ารเลนและแขงกีฬา ตลอดทั้งวันไมมีการเรียน การสอนใดๆในการแบงสี โดยข า พเจ า ได อ ยู  ส ี เ ขี ย ว ตั ้ ง แต พ ิ ธ ี เ ป ด งานกี ฬ าสี ไดเริม ่ ตนขึน ้ นักกีฬาทุกคน ก็ เ ริ ่ ม ฝ ก ซ อ มกั น มากขึ ้ น แต ล ะคนก็ ห วั ง ที ่ จ ะได ร ั บ รางวั ล ไปครอบครองกั น เชี ย ร ล ี ด เดอร ก ็ ฝ  ก ซ อ ม เพื ่ อ ใช แ สดงในวั น ใหญ สแตนด เ ชี ย ร ก ็ ไ ม แ พ ก ั น ซ อ มเชี ย ร ก ั น อย า งขยั น ขันแข็ง และบอยครั้งมาก กีฬาสีในโรงเรียนนีเ้ อาจริง เอาจั ง กั น เป น อย า งมาก การแข ง กี ฬ าสี ด ำเนิ น ไป เรื่อยๆ จนจบ เพื ่ อ นของข า พเจ า ที ่ ข ึ ้ น สแตนเชียรหลายคนเสียง แหบ เพราะทุ  ม เทให ก ั บ การเชี ย ร ก ี ฬ าสี ส ว นนั ก กีฬาบางคนก็ยิ้มแยม ดีใจ ที่ไดรับรางวัล บางคนก็เสียใจ เพราะไมไดรับรางวัลตามที่หวังไว แตก็เปนธรรมดา ที่การ แขงกีฬานั้น ตองมีผูแพ และผูชนะสีของขาพเจาไดลองชนะเลิศอันดับที่2 เมื่องานจบ ลงทุกอยางแลวพี่ๆของแตละสีก็พารุนนองไปเลี้ยงกัน ประจำป‚การศึกษา 2561 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561


ร‹วมกิจกรรม เขŒาค‹ายคุณธรรมของโรงเรียน

โรงเรียนขาพเจาไดเปนตัวแทนไปนั่งสมาธิที่วัดแมฮอยเงินชวยพัฒนาขาพเจา โดยการ พัฒนาจิตและปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเปน แนวทางการประพฤติ ต นที ่ ด ี ให ม ี ท ั ก ษะในการดำเนิ น ชี ว ิ ต ทำจิ ต ใจให ส งบและผ อ งใส เปนกระบวนการปลูกฝงใหขาพเจามีคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นในรูปแบบ ของการเรียนรูที่เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดใกลชิดกับพระพุทธศาสนา ไดศึกษารูซึ้ง ถึงหลักธรรม และรูจักปฏิบัติธรรมตามสมควรแกวัย เพื่อนำหลักธรรมไปพัฒนาตนเอง และสรางสรรคสังคมใหเจริญกาวหนาบนรากฐานที่มั่นคง ประจำป‚การศึกษา 2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561


ร‹วมกิจกรรม ทำความดีเพื่อส‹วนรวม

ไดไปทำความสะอาดทีว ่ ด ั ในตอนเย็นหลังจากเลิกเรียน เปนการปลูกฝงจิตใจใหตว ั ขาพเจา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนการสรางคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเปนเรื่องที่ เกิดจากภายใน "จิตสาธารณะ" เปนสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกใหคน รูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทำประโยชนเพื่อสวนรวม ชวยลด ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น ประจำป‚การศึกษา 2561 วันที่ 5 มิถุนายน 2561


ร‹วมกิจกรรม งานกีฬาสีของโรงเรียน

ขาพเจาไดเปนเชียรหลีดเดอรของคณะสีสำหรับการแขงขันกีฬาสีของโรงเรียนขาพเจา ก็จัดขึ้นในวันที่26สิงหาคม2559ซึ่งการจัดกีฬาสีครั้งนี้ทำใหขาพเจามีความประทับใจ หลายอยางมากชวยนองๆฝกกีฬาประเภทตางเเละกอนวันเเขงเพือ ่ นๆในสีของขาพเจา ก็ตอ  งชวยกันจัดอัศจรรยซง ่ึ จากการกระทำเห็นไดวา เพือ ่ นๆของขาพเจามีความทุม  เท เพื่อสีเปนอยางมากความประทับใจอยางที่สองคือไดเห็นพี่ๆนองๆในสีรองเพลงเชียร อยางพรอมเพรียงกันซึง ่ เเสดงใหเห็นถึงความสามัคคีในสีเมือ ่ งานจบลงทุกอยางแลว พีๆ ่ ของแตละสีกพ ็ ารุน  นองไปเลีย ้ งกัน ประจำป‚การศึกษา 2559 วันที่ 26 สิงหาคม 2559


A H NIC

EM WA

T A E OR

P TA A K W SA

เบอรโทรศัพท : 0856174988 Email : Wan_sataworawanich@hotmail.com

Profile for Portfolio_2019

c  

c

c  

c

Advertisement