Page 1

INFORMATIEBLAD Sint-Amands

van het gemeentebestuur van

Opgelet: De kerstbomen zullen opgehaald worden op 10, 11, 12 en 13 januari 2011. Geen zin om regen of wind te trotseren? Geen nood, bij slecht weer vindt de nieuwjaarsreceptie plaats in de grote zaal van dorpshuis De Leeuw.

TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

46STE JAARGANG

JANUARI 2011

NR 116


Voor de allerlaatste nieuwtjes of activiteiten, neem een kijkje op www.sint-amands.be of schrijf je in op de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief.

DIENSTREGELING

p. 2

GEMEENTERAAD

p. 4

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS Iedere werkdag: 9u tot 12u Woensdagnamiddag: 13.30u tot 16u Donderdagavond: 17.30u tot 19u (enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, technische dienst, milieudienst en dienst ruimtelijke ordening)

B U R G E R L I J K E S TA N D

p. 6

SA M E N L E V I N G

p. 8

• Bladwijzer • Landelijke kinderopvang • Verbouwingen pastorij Lippelo • Kijk al uit naar de zomer

OPENINGSUREN OCMW Iedere werkdag: 9u tot 12u Donderdagnamiddag: 13.30u tot 15.30u Donderdagavond: 17.30u tot 19u (uitgezonderd schoolvakanties)

• Cultuur- en spelweek en sport- en spelweek • Bezoek provinciegouverneur • Afscheidsruimte Oppuurs geopend

ZITDAG BURGEMEESTER Donderdagavond van 18u tot 19u.

• De 11.11.11-campagne 2010 • Stichting voor Alzheimer onderzoek

ZITDAG OCMW-VOORZITTER Iedere 2de, 3de en 4de donderdag van de maand van 17.30u tot 19u.

DIENSTREGELING

• Loket organisatieaanvragen

• 2011: jaar van de vrijwilliger • Gemachtigde opzichters in het nieuw • Damiaanactie • PROEFstuk, dat smaakt naar meer

ZITDAG SCHEPEN JOZEF DE KINDER Maandagavond van 18.45u tot 19.30u.

• Rookmelders redden levens • Eerste hulp bij schulden

Andere schepenen: na afspraak

• Kansarm Roemeens kind op vakantie

HET GEMEENTEHUIS, OCMW, BIB EN SPORTHAL ZULLEN IN 2011 GESLOTEN ZIJN OP: Zaterdag 1 januari Nieuwjaar Zondag 2 januari Feestdag Vrijdag 7 januari Sporthal gesloten Maandag 25 april Paasmaandag Zondag 1 mei Feest van de Arbeid Donderdag 2 juni O.L.H. – Hemelvaart Vrijdag 3 juni Compensatiedag Zaterdag 4 juni Bibliotheek gesloten Maandag 13 juni Pinkstermaandag Maandag 11 juli Feestdag Vlaamse Gemeenschap Donderdag 21 juli Nationale Feestdag Vrijdag 22 juli Compensatiedag Vrijdag 1 tot zondag 31 juli Sporthal gesloten Maandag 15 augustus O.L.V. – Hemelvaart Dinsdag 1 november Allerheiligen Woensdag 2 november Allerzielen Vrijdag 11 november Wapenstilstand Zaterdag 24 december Sporthal gesloten Zondag 25 december Kerstmis Maandag 26 december 2de Kerstdag Zaterdag 31 december Sporthal gesloten

C U LT U U R

-2-

p. 16

• De prehistorie van het lezen • Ere-burgemeester is niet meer • Nieuwe publiekscatalogus in de bib • DICHT ! • Nieuws uit het Erfgoedhuis • Nieuw reglement cultuurprijs • AMWD

SPORTBERICHTEN

p. 20

• Gemeentelijke sportraad 25 jaar • Kleuterparadijs en kleutersportdag • Kampioenenviering • Ski- en snowboarddag • 6de expeditie rivierenland

AC T I V I T E I T E N K A L E N D E R p . 2 2 • Socio-culturele kalender • Sportkalender

OCMW • Houden van ... Griffelrock

p. 24


Freddy Sarens Burgemeester

-3-

SAMENLEVING

Onze mooie gemeente Sint-Amands mocht in 2010 heel wat “schoon volk” ontvangen. In de maand november kregen we het gewaardeerd werkbezoek van de Gouverneur van de provincie Antwerpen Cathy Berx. In het voorjaar hadden we het bijzonder genoegen de eerste President van Europa, Herman Van Rompuy, te mogen ontvangen. De voltallige Vlaamse regering sloot de eerste helft van 2010 af met een boottocht op de Schelde. Zij vertrok van op onze aanlegsteiger aan de kaai van Sint-Amands. Begin maart bracht minister Jo Vandeurzen een werkbezoek aan het ocmw. Links en rechts verneem ik dat heel wat bekende Vlamingen uit alle mogelijke middens en hoeken komen genieten van onze prachtige bocht aan de Schelde, onze culinaire aanbiedingen, ons cultureel en sociaal erfgoed … In 2011 kondigen zich heel wat feestelijke momenten aan voor onze gemeente. Zij hebben allen te maken met de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking. Onze gemeentelijke bibliotheek werd uitgebreid. Zo kan deze uitgroeien tot een waar cultureel trefpunt waar iedereen zijn gading vindt. De gronden, palend aan het dorpshuis, werden aangekocht. Dit alles biedt meerdere perspectieven voor de toekomst. In het voorjaar zullen de eerste bewoners hun intrede doen in de gloednieuw gebouwde serviceflats van het OCMW in de Hekkestraat. Hiermee wordt een ontbrekende schakel ingevuld in het zorgproces voor de huisvesting van senioren. Dit zal trouwens een belangrijk aandachtspunt moeten blijven voor de komende jaren. Midden volgend jaar zullen we het vernieuwd en uitgebreid gemeentehuis officieel kunnen openen. Alle diensten waarmee de bevolking rechtstreeks te maken heeft, zullen gesitueerd zijn op het gelijkvloers. Er wordt gezorgd voor ruime balies en infopunten waardoor onze mensen, volgens de regels van de privacy, op een dienstbare wijze kunnen geholpen worden.Het vraagt een dagelijkse inspanning van onze mandatarissen, ons gemotiveerd gemeentepersoneel en allen die zich vrijwillig inzetten om van onze kleine maar mooie gemeente een plaats te maken waar het goed is om te leven. Gelukkig zijn nog velen bereid om daarvoor de hemdsmouwen op te rollen. Wij danken hen dan ook oprecht. Heel graag wil ik ieder persoonlijk en allen die je dierbaar zijn mijn beste wensen overbrengen. Ik blijf het herhalen: ik hoop dat je in 2011 omringd mag zijn door mensen waar je kunt op rekenen in goede en kwade dagen. Ik wens elke inwoner van Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo veel vriendschap en respect, veel zalige momenten om te koesteren, veel vreugde en liefde, veel moed om de moeilijke momenten door te komen… Een nieuw jaar moeten we steeds beginnen met vele optimistische verwachtingen. Laat ons op zondagmorgen 9 januari 2011 samen klinken op een voorspoedig jaar. Ik hoop jullie te kunnen begroeten!


Een overzicht van enkele recente gemeenteraadsbeslissingen: Algemeen Nood- en Interventieplan

samenwerkingsovereenkomst bedrijven van klasse II en klasse III steekproefsgewijs controleren. Per subsidieschijf van 180 EUR moet de gemeente één inspectie uitvoeren.

Het Algemeen Nood- en Interventieplan voor de gemeente Sint-Amands, kortweg ANIP, beschrijft de multidisciplinaire samenwerking en coördinatie in (dreigende) noodsituaties op gemeentelijk niveau. Het gemeentelijk ANIP bevat twee delen. Deel 1 geeft de structuur weer van de noodplanning en beschrijft de algemene procedures. Deel 2 bevat de actiekaarten, inlichtingenfiches en handleidingen die noodzakelijk zijn voor het operationeel crisisbeheer. De gemeenteraad keurde dit plan goed.

Goedkeuring gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein – verlenging vanaf 1 januari 2011 tot 31 december 2013 De gemeente en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. Voor deze nutsvoorzieningen zijn er werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen nodig en dit heeft een impact op het openbaar domein. De gemeenteraad keurde op 12.12.2001 de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen goed, die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen door de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden. Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform. Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende werken worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die bijna voortdurend een impact hebben op het openbaar domein. Naar aanleiding van deze werken zal aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend worden op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein.

GEMEENTERAAD

Goedkeuring oprichting van een vereniging ‘De Steenoven’ De vereniging ‘De Steenoven’ zal worden opgericht door het OCMW van Sint-Amands, samen met de andere OCMW’s van de Welzijnskoepel Klein-Brabant Vaartland, namelijk de OCMW’s van Bornem, Puurs en Willebroek en de vzw KVNS. De vereniging heeft het volgende doel : de organisatie van sociale tewerkstelling en het organiseren en aanbieden van diensten aan derden in het kader van sociale tewerkstelling in de regio Klein-Brabant – Vaartland.

Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 – Addendum Milieuhandhaving Op 1 juni 2009 trad het Milieuhandhavingsdecreet in werking. Vanaf 1 mei 2010 moet elke gemeente over minstens één milieutoezichthouder beschikken. De Vlaamse overheid wenst de gemeentes binnen het Milieuhandhavingsdecreet te ondersteunen door zowel het inrichten van opleidingsmomenten en permanente vorming als het toekennen van subsidies voor de controle.

Aankoop meubilair uitbreiding gemeentehuis Voor de uitbreiding van het gemeentehuis moet er meubilair aangekocht worden. De raming bedraagt 70.000 EUR inclusief BTW.

Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Vlaamse overheid lopende van 2008 tot en met 2013. De gemeente moet gedurende de looptijd van de

-4-


Verwerving gronden in de Jan Van Droogenbroeckstraat

Aanstelling ontwerper heraanleg Winkelstraat - Valk

Het gemeentebestuur kocht een perceel grond dat is bebouwd met garages, in de Jan Van Droogenbroeckstraat aan. Dit perceel kan voor de gemeente nuttig zijn gezien de ligging ten opzichte van het dorpshuis De Leeuw en de gemeentelijke bibliotheek. Deze grond kan bovendien gebruikt worden voor de bouw van woongelegenheden.

Er zal een studieopdracht uitgevoerd worden voor de heraanleg van de Winkelstraat vanaf het rondpunt Valk tot het kruispunt met Heiken te Sint-Amands. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 50.000 EUR, incl. BTW.

Aanstelling ontwerper heraanleg Kaai

Trouwen in 2011 Op voordracht van de gemeenteraad zijn de prijzen voor een huwelijksplechtigheid aangepast. Kostprijs voor een trouwboekje 25 EUR Voltrekking van een huwelijk tijdens de kantooruren gratis op een weekdag buiten 25 EUR de kantooruren op zaterdagvoormiddag 40 EUR op zaterdagnamiddag 60 EUR Ook als je gedateerde infobrochures zou hebben, gelden deze nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2011.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 25.000 EUR, incl. BTW.

Vervangen van straatgoten en kolken in de Voortstraat De straatgoten en kolken in de Voortstraat zijn dringend aan vervanging toe. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 22.000 EUR, incl. BTW.

Vanaf januari 2011 is er mogelijke verkeershinder in de Romain Steppestraat naar aanleiding van de bouw "residentie Scheldelicht" op de voormalige site van de lompenfabriek.

-5-

S TA N D

Bericht

BURGERLIJKE

De huidige Kaai werd aangelegd in 1988. Er werd toen vooral gebruik gemaakt van duurzame materialen zoals blauwe hardsteentegels voor de verharding en breuksteen voor de kaaimuur. Tientallen jaren later moet de Kaai heraangelegd worden. Het is de bedoeling om het bestaande ontwerp zoveel mogelijk te behouden en de materialen, waar mogelijk te hergebruiken. Het is een onderdeel van de opdracht van de ontwerper dit te onderzoeken. Ook aan het uitzicht van de Kaai, wenst het bestuur niets te veranderen.


Onze allerbeste wensen aan de gelukkige ouders bij de geboorte van OKTOBER 12 18 19 19 24 27 29 29

Sybille Germonprez Thibo Steenackers Maxine Walravens Liene Convents Marie Verelst Jelle Cuyckens Zisan Aslan Abdullah Aslan

dochter zoon dochter dochter dochter zoon zoon dochter

Dries Germonprez en Ruth Baert Koen Steenackers en Sabrina Booghmans Kenny Walravens en Erika Poncelet Yannick Convents en Petra De Mul Kristof Verelst en Elke Van der herten Pieter Cuyckens en Debra Van Schoor Hamit Aslan en Gülbahar Aslan Hamit Aslan en Gülbahar Aslan

zoon

Kris Vandromme en Evi Vleminckx

zoon

Jamie Vergauwen en Nele Albrecht

BURGERLIJKE

S TA N D

NOVEMBER 10 Baud Vandromme

DECEMBER 01 Jef Vergauwen

Het gemeentebestuur betuigt zijn innige deelneming aan de families van de overledenen OKTOBER 13 14 17 23

Octaaf Van Herp Frans Lejon Irma De Win Henricus Ivens

echtgenoot van echtgenoot van weduwe van weduwnaar van

Joanna Tersago Adriana Iliegems Arthur Lomme Emma Paternoster

weduwe van echtgenote van weduwnaar van echtgenote van weduwe van echtgenoot van weduwe van

Frans Van Ranst Freddy Serkeyn Maria De Bleser Remi De Cock Jan De Weerdt Maria Hofman Alfons Buyens

weduwe van

Theophile Stassijns

echtgenoot van echtgenoot van weduwe van weduwnaar van

Elisa Persoons Josine Weymans Romanus Maes Elsa Peleman

NOVEMBER 02 07 11 12 13 16 18 18 28

Elvira Verdurmen Marina Van Aeken Alphons Pauwels Norma De Rycke Maria Frans Willem Stassijns Maria Van Den Berghe Gilberte Dedoncker Joanna Huys

DECEMBER 01 04 08 12

Ludovicus De Vlegelaer Achiel Crabbé Maria Van Assche Camiel Van Hamme

Bladwijzer Bij dit infoblad vind je naar goede gewoonte een nieuwe bladwijzer met een overzicht van alle evenementen en sluitingsdagen in 2011.

Tip: gebruik deze bladwijzer bij het plannen van je evenementen. Op die manier vinden er geen grote evenementen op eenzelfde moment plaats.

-6-


Het gemeentebestuur wenst volgende paren van harte geluk bij hun huwelijk OKTOBER 23 Antoon Maes

en

Danielle Bernard

en en en

Kristel Platteaux Laurence Van den Bosch Annelies Reynaert

DECEMBER 03 Hieronymus Van Hemelrijk 10 Steven Van steenlandt 11 Bruno De Bleser

en en en en en

Smet Jacquelina, Romain Steppestraat 91/0003 Vermeir Rosalia, Provincialeweg 76 Moernaut Anna, Voortstraat 32 Lenaerts Rosalia, Oppuursdorp 68 De Wit Florentina, Lippelodorp 4

50 JAAR GETROUWD 25 maart Leroy André 5 april Hielegems Willy 5 april Van Nuffel Jozef 12 april Van de Velde Georges 21 april De Schutter Leonardus 29 april De Winter Frans 3 juni De Keersmaecker Wilfried 10 juni Van Bogaert Robert 13 juni Van Den Houte Alfons 23 juni Van Hileghem Jozef 11 juli Van der Borght Edmond 14 juli Schelkens Louis 25 juli Verhelst Robert 29 juli Borms Frans 4 augustus Van Keer Jozef 11 augustus Van Hemelrijk Roger 11 augustus Paridaens Frans 19 augustus De Boeck Etienne 22 augustus Verbelen Adriaan 15 september Pauwels Petrus 29 september De Pot Paul 6 oktober Rasschaert Gilbertus 28 oktober Van Assche François 28 november Van Assche Frans

en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en

Heirweg Maria, Dam 114 Rosiers Anny, Maalderstraat 25 Van Den Berghe Elisa, Nijvendries 13 De Wilde Anysia, Jozef Cardijnlaan 46 Vergauwen Maria, Buisstraat 89 De bruyn Joanna, Emile Verhaerenstraat 1/C000 Cloostermans Marie-josé, Heiken 16 Meersman Juliette, Kerkhofdries 20/B000 De Mey Jeanne, Kapellelaan 22 Willaerts Joanna, Wilgenweg 56 De Schutter Maria, Kattestraat 125 Bogaerts Marie, Borgstraat 130 Boeykens Valentina, Smissen 16 Van den Bergh Jeannine, Romain Steppestraat 48 Jacobs Paula, Provincialeweg 66 Van der dood Virginia, Bloemenlaan 27 Spiessens Celina, Livien Van der Looystraat 39 De Mul Godelieve, Doelstraat 9 Jacobs Julia, Heidestraat 167 Byl Christiane, Heikant 25/A000 Van der Plas Maria, Dorekensstraat 4 Troch Wivina, Kuitegemstraat 76 De Bock Maria, Wilgenweg 13 Verbruggen Maria, Pandgatheide 6

-7-

S TA N D

60 JAAR GETROUWD 30 januari Winckelmans Louis 3 februari De Keyser Julius 27 maart Van der Plas Robert 22 augustus Janssens Franciscus 30 november D'Hertefelt Jan

BURGERLIJKE

Onze allerbeste wensen aan de jubilarissen van 2011


Beste inwoners van Sint-Amands

Indexering ouderbijdragen Vanaf 1 januari 2011 zijn de ouderbijdragen naar jaarlijkse traditie geïndexeerd. De nieuwe tarieven werden bekend gemaakt in december 2010 via de nieuwsbrief en kunnen jullie ook terugvinden op onze website (www.landelijkekinderopvang.belokale werking- IBO Sint-Amands).

We wensen jullie van harte een zeer gelukkig en gezond 2011 toe! 2011, een nieuw jaar vol goede voornemens en een team van kinderbegeleidsters dat bruist van energie! We maken er samen een onvergetelijk mooi jaar van! Dit staat alvast op de agenda:

SAMENLEVING

In de locatie te Lippelo zijn er volop verbouwingen bezig om de kinderen nog meer ruimte te geven om zich uit te leven of tot rust te komen. De begeleiding zal er een mooie en gezellige ruimte van maken! In het Zonnehuis zal dit jaar werk gemaakt worden van een uitbreiding van de tuin. Zo kunnen we een deel van het bos integreren in ons speelgedeelte. Deze aanpassingen garanderen dus nog meer speelplezier voor onze stekelbeesjes!

Verbouwingen aan pastorij en Stekelbees te Lippelo De pastorij te Lippelo krijgt een nieuwe vergaderzaal en de traphal wordt in een ‘fris’ jasje gestoken. Hierdoor krijgt de trap zijn oude uitzicht terug. Voor kinderopvang Stekelbees wordt de oude vergaderzaal dan weer aangepast. Hierbij aansluitend moet de plaatsing van een radiator, het maken van enkele doorsteken en de installatie van een nieuwe brander zorgen voor een capaciteitsverhoging. Door het creëren van deze extra ruimte, biedt de kinderopvang plaats aan 4 nieuwe kindjes.

-8-


Kijk, samen met de vrijetijdsdiensten, al uit naar de zomer! Ook volgende zomer boksen Stekelbees, sport- en jeugddienst een leuk zomerprogramma voor kinderen en jongeren in elkaar. Hierbij een overzicht van de verschillende data: Stekelbees • 1 juli tem. 15 juli: Stekelbees open • 16 juli tem. 31 juli: collectieve sluiting • 1 augustus tem. 31 augustus: Stekelbees open Sportdienst • 4 juli tem. 8 juli: omnisportkamp • 25 tem. 29 juli: regionaal G-sportkamp te Bornem • Eind juli: regionaal triatlonsportkamp (juiste data volgen later) • 16 tem. 19 augustus: sport- en spelkamp (ism. jeugddienst) • 22 tem. 26 augustus: omnisport- en keuzesportkamp

• Juli – augustus: regionale watersportkampen Hazewinkel en De Nekker (juiste data volgen later) Jeugddienst • 25 juli tem. 12 augustus: speelpleinwerking • 16 tem. 19 augustus: sport- en spelkamp (ism. sportdienst)

communicatie. • Deze aanvragen worden doorgegeven aan alle betrokken diensten en worden op de eerstvolgende agenda van het college van burgemeester en schepenen geplaatst.

Vanaf nu kan je bij de communicatiedienst terecht voor al je organisatie- en andere aanvragen (parkeerverbod, verkeersvrij houden, feestmateriaal,…) bij het op poten zetten van je evenement. Hoe ga je te werk bij het organiseren van een evenement? • Ga naar www.sint-amands.be > evenement organiseren • Indien het gaat om een evenement op de openbare weg, een fuif,… vul je het formulier ‘meld je evenement’ in. Op die manier vraag je aan het college van burgemeester en schepenen de toestemming om je evenement te organiseren. • Je kan ook aangeven op welke manier je promotie wenst te maken. • Tenslotte kan je via het formulier ‘materiaal ontlenen’ ook aangeven of je materiaal wenst te reserveren.

Jouw voordeel? • Nadat alle aanvragen op het college van burgemeester en schepenen besproken werden, ontvang je als organisator 1 antwoordbrief waarin alles gebundeld wordt. • Je kan er zeker van zijn dat je aanvraag in orde is en correct wordt opgevolgd. Indien je enkel materiaal, parkeerverbod,… aanvraagt, zal dit door de dienst communicatie rechtstreeks aan de betrokken dienst doorgegeven worden. Uiteraard kan je, indien nodig, de aanvragen nog schriftelijk bezorgen aan de dienst communicatie, Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands.

Wat gebeurt er achter de schermen? • Alle aanvragen worden gebundeld op de dienst

-9-

SAMENLEVING

1 loket voor al je organisatieaanvragen


Nieuw in 2011: cultuur- en spelweek Sport- en spelweek blijft een succes allerlei spelletjes? Wel, dan is de sport- en spelweek of de cultuur- en spelweek misschien wel wat jij zoekt! Kijk snel of je kind in aanmerking komt en hou deze periode alvast vrij. Inschrijven kan later.

SAMENLEVING

Schuilt er in jouw zoon of dochter een artistiek duiveltje of leeft je kind zich met plezier helemaal uit in verschillende sportdisciplines? Spelen je kleine (b)engels graag met vriendjes en vinden ze het ook fijn om op een creatieve manier mee te doen met

Voor wie?

Geboren in 2004 + 2005. Maximum 30 deelnemers.

Geboren in 2001 + 2002 + 2003. Maximum 20 deelnemers.

Wanneer?

Van 16.08.2011 tot 19.08.2011. Opgelet: niet op maandag 15.08.2011.

Van 18.04.2011 tot 22.04.2011. Dit is de 2de week van de paasvakantie.

Programma?

Voormiddag: Verschillende sportdisciplines zoals voetbal, badminton, een circusinitiatie,… onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers en ervaren monitoren.

Voormiddag: Verschillende workshops zoals goochelen, striptekenen, gaming,… onder begeleiding van professionele lesgevers.

Namiddag: Spelaanbod met een zotte mix van keuzeactiviteiten door creatieve speelpleinanimatoren.

Namiddag: Spelaanbod met een culturele touch door creatieve speelpleinanimatoren.

Locatie?

Kinderen afzetten en ophalen in de sporthal van Sint-Amands. Het namiddagprogramma is in de Zonnebloem.

R. De Saegher Kunsthuis, Winkelstraat 38

Dagindeling?

9.30u – 16.00u Boterhammetjes meebrengen. Kinderen kunnen al vanaf 9.00u terecht in de sporthal. Ook voor- en naopvang mogelijk via Stekelbees.

9.30u – 16.00u Boterhammetjes meebrengen. Voor- en naopvang mogelijk via Stekelbees.

Kostprijs?

30 EUR per week (4d.)(inwoners). 40 EUR per week (niet inwoners). Vanaf 2 deelnames aan volledige sportkampen en/of sport-en spelkamp per gezin: 5 EUR korting/kamp Inbegrepen: 1 drankje ‘s middags, een koek in de namiddag, materialen, activiteiten, lesgevers, drinkwater, verzekering.

35 EUR per week (5d.)(inwoners). 45 EUR per week (niet inwoners). Inbegrepen: 1 drankje ‘s middags, een koek in de namiddag, materialen, activiteiten, lesgevers, drinkwater, verzekering.

Inschrijven?

Via www.sint-amands.be > sportdienst vanaf 15 mei 2011

Via www.jeugd-sint-amands.be vanaf 15 maart 2011

- 10 -


Provinciegouverneur was op bezoek de vraag om bijkomende ondersteuning vanuit de provincie te krijgen. Nadien startte de rondrit in de gemeente met volgende afstapplaatsen: Steenovens, Kaai, graf Emile Verhaeren, Veerhuis en Emile Verhaerenmuseum.

Op vrijdag 26 november 2010 mocht Sint-Amands opnieuw hoog bezoek verwelkomen. Cathy Berx provinciegouverneur - bracht samen met de deputatie een werkbezoek aan onze gemeente. Het gevolg werd in de raadzaal ontvangen door het college van burgemeester en schepenen. De verwelkoming werd vervolgd met een werkvergadering waarop onder andere volgende dossiers werden besproken: Steenovens, Veerhuis, Emile Verhaerenmuseum, dorpskernvernieuwing, fietspad Wilgenweg, Provincialeweg en cultuur, met Foto’s AndrÊ Van de Velde

Het heraangelegde kerkhof van Oppuurs heeft voortaan een afscheidsruimte die is ondergebracht in een gloednieuw gebouw, dichtbij de centrale ingang. De nieuwe ruimte werd ingewijd op zaterdag 30 oktober door burgemeester Freddy Sarens en schepenen, onder een grote publieke interesse. Het gebouw is sober opgetrokken in baksteen en hout. Het kerkhof kreeg ook een nieuwe centrale toegang. De heraanleg en de bouw van de ruimte, grotendeels uitgevoerd door eigen personeel, kostten circa 105.000 EUR.

- 11 -

SAMENLEVING

Nieuwe afscheidsruimte kerkhof Oppuurs geopend


De 11.11.11- campagne 2010 in Sint-Amands: natter maar beter dan ooit!

SAMENLEVING

De watersnood zal ons het 11.11.11 weekend van 2010 niet snel doen vergeten. De vrijwilligers die dit jaar voor 11.11.11 in Sint-Amands en deelgemeenten Lippelo en Oppuurs deur-aan-deur gingen, kregen het zwaar te verduren. De aanhoudende regen maakte de ronde extra zwaar. Uitgerust met laarzen en regenjassen zijn alle vrijwilligers toch de straat op gegaan. De meeste inwoners apprecieerden deze inzet en gaven dan ook guller dan ooit. De warme soep, de jenever en de extra opbrengst deden het leed snel vergeten. Het comité kan nu al een stijging van de straatactie noteren ten opzichte van 2009 namelijk 6.086 EUR of 2,65%, en wellicht werd dit nog meer want de overschrijvingen konden nog binnenlopen tot eind december.

rijkelijk gevuld, waarvoor dank aan alle sponsors. De netto-opbrengst bedraagt 5.044 EUR of een stijging met 25% ten opzichte van 2009. Er zijn ook opvallend veel nieuwe mensen die voor het eerst een 11.11.11-ontbijt aan huis lieten komen, zowat 40% van alle ontbijten! Deze ontbijtactie inspireert ook andere 11.11.11-comités in Vlaanderen. De 11.11.11- actie in Sint-Amands editie 2010 was een succes op elk gebied dankzij onze ruim 130 vrijwilligers.

De ontbijtactie haalde een recordopbrengst. Dit jaar vroeg het comité 7 EUR voor een ontbijt, of 1 EUR meer dan vorige jaren. De prijsstijging heeft zeker niemand afgeschrikt, wel integendeel. Het comité bereikte het record van 1.021 verkochte ontbijten. De pakketten waren dit jaar bijzonder

Stichting voor Alzheimer onderzoek Samen werken aan een betere toekomst! De Stichting voor Alzheimer Onderzoek is een non-profit organisatie van openbaar nut met als doel financiële steun geven aan het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten. Sinds 1998 heeft de stichting reeds voor meer dan 3.500.000 EUR subsidies gegeven aan Belgische onderzoekers. Toots Thielemans is de ‘peter’ van de stichting. Naast de financiering van het onderzoek geeft de Stichting voor Alzheimer Onderzoek ook informatie aan het brede publiek. Hiertoe werd de brochure “Leven met de ziekte van Alzheimer” uitgegeven. Ze werd geschreven door Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven. Meer informatie? Je kan deze brochure eenvoudigweg aanvragen ofwel telefonisch op tel. 02 424 02 04 ofwel via mail naar info@alzh.org www.alzh.org De stichting steunen kan op 230/0053530/06 (voor je giften vanaf 30 EUR ontvang je een fiscaal attest).

- 12 -


2011: jaar van de vrijwilliger volgende infoblad.

2011 is door de Europese Commissie uitgeroepen tot het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk.

Uiteraard zullen de vrijwilligers nog op een andere manier bedankt worden voor hun inzet, maar dit blijft voorlopig een verrassing.

In gemeente en OCMW Sint-Amands zijn er tal van vrijwilligers actief. Maar ook in het verenigingsleven zetten vele vrijwilligers steeds hun beste beentje voor.

De Week van de Vrijwilliger loopt van 28 februari tot en met 6 maart 2011.

Uiteraard wil Sint-Amands hen dit jaar in de bloemetjes zetten. Eerste stap is een rubriek in het gemeentelijke informatieblad.

Aan alle vrijwilligers binnen Sint-Amands: bedankt voor de inzet die heel wat dynamisme in ons gemeenschapsleven brengt! Een welgemeende dank u!

OPROEP: Zet je vrijwilligers in de kijker! Ben je zelf als vrijwilliger actief? Ken je een vrijwilliger die zich voor de volle 100% inzet? Schrijf je ervaringen, anekdotes, … over het vrijwilligerswerk neer en mail deze naar cultuurdienst@sint-amands.be. Eén van de ingezonden verhalen, verschijnt alvast in het volgende infoblad.

Foto André Van de Velde

Gemachtigde opzichters in het nieuw Voor de gemachtigde opzichters aan een school is een belangrijke taak weggelegd. Zij zorgen immers voor een veilige schoolomgeving zodat onze jonge fietsers en voetgangers de mogelijkheid krijgen om zelfstandig naar school te kunnen gaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de inzet van deze vrijwilligers beloond wordt. Het gemeentebestuur van Sint-Amands kocht nieuw materiaal aan voor de gemachtigde opzichters. Dankzij het project “duurzaam naar school” kon het bestuur subsidies verkrijgen waardoor de aankoop van dit materiaal (fluohesjes, seingeversbordjes en -armbanden) mogelijk werd. Foto: Aimé De Decker

- 13 -

SAMENLEVING

Ben je niet goed met pen en papier? Breng je vrijwilligers dan op een leuke manier in beeld! Mail deze foto naar cultuurdienst@sint-amands.be. Eén of meerdere van de ingezonden foto’s, verschijnen alvast in het


Damiaanactie Helden voor helden 28, 29 en 30 januari 2011 Damiaanactie kent zeker en vast helden, zelfs meer dan één. Een eerste held is Damiaan zelf. Wat hij voor de melaatsen op Molokai deed, was werkelijk heroïsch! Hij heeft er letterlijk zijn leven gegeven voor zij die verstoten werden en verdient het respect van iedereen. Zijn voorbeeld inspireert vandaag nog talloze mensen.

SAMENLEVING

Moderne Damianen Maar hoeveel andere mannen en vrouwen voeren wel niet heldhaftige daden uit in de luwte, ver weg van de camera’s? Damiaanactie telt er velen in haar eigen rangen. Dokters, verplegers, laboratoriummedewerkers, zelfs chauffeurs, die elke dag opnieuw, in soms onverstelbaar moeilijke omstandigheden alles geven om hun zieke medemensen te verzorgen, in 15 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Mannen en vrouwen, moderne Damianen die soms al meer dan 40 jaar lang, dag in dag uit voortdurend nieuwe lepra- en tbcpatiënten zoeken, opsporen en behandelen. 345.257 patiënten En met resultaat! In 2009 ontdekten en behandelden deze helden over wie er bijna nooit gesproken wordt, maar liefst 345.257 lepra- en tbcpatiënten! Maar de strijd is nog niet gewonnen. Tuberculose blijft wereldwijd jaarlijks 8 à 10 miljoen zieken veroorzaken en 1,5 à 2 miljoen mensen sterven aan deze ziekte (één sterfgeval om de 15

à 20 seconden!). Lepra maakt jaarlijks nog steeds 250.000 slachtoffers, die het risico lopen om verminkt te geraken of om sociaal uitgesloten te worden als de ziekte niet op tijd wordt behandeld. 40 EUR volstaat! Daarom organiseert Damiaanactie ook dit jaar haar campagne, meer bepaald op 28, 29 en 30 januari 2011. 40 EUR volstaat opdat Damiaanactie een patiënt kan behandelen. Met 40 EUR worden verminkingen bij een leprapatiënt vermeden of wordt het leven van een tbc-patiënt gered. Helden voor helden Maar 40 EUR is een te hoog bedrag voor de meeste mensen die in de projectlanden van Damiaanactie leven. Daarom heeft Damiaanactie steun nodig van haar vrijwilligers, als het ware helden die soms zware winterse weersomstandigheden trotseren om pakjes stiften te verkopen (5 EUR voor een pakje van 4 stiften). En van haar donateurs die Damiaanactie heldhaftig blijven steunen ondanks de huidige economische crisis (een gift vanaf 30 EUR is fiscaal aftrekbaar). Het IBAN-rekeningnummer van Damiaanactie: BE05 0000 0000 7575). Onverschilligheid doodt, Damiaanactie geneest. Meer informatie? www.damiaanactie.be

PROEFstuk, dat smaakt naar meer! finale moesten de 2 overblijvende quizploegen met opgelegde ingrediënten enkele tapas bereiden. Na rijp beraad, koos de jury Delifrais, een Bornemse quizploeg, als winnaar. Proficiat!

Op vrijdag 19 november 2010 organiseerden de Klein-Brabantse cultuurdiensten de eerste editie van PROEFstuk, de kook en kw’eet quiz, in CC De Kollebloem, Puurs. Thema was Spanje. De vernieuwde formule werd zeker gesmaakt. Niet minder dan 28 quizploegen namen deel en trotseerden de moeilijke theoretische vragen, proevertjes,… met een Spaans tintje. Tijdens de

Foto: Fotoclub De Waai

- 14 -


Rookmelders redden levens Heb jij al een rookmelder in huis? rookmelder kopen aan een verlaagde prijs van 19,95 EUR (+ 2 EUR verzendingskosten). Het gaat om een optische rookmelder met verzegelde 10jarige lithiumbatterij, waarvoor je in de winkel 30 tot 50 EUR betaalt.

Rook is doodsoorzaak nr. 1 bij brand. Met een goed geplaatste rookmelder heb je echter 4 keer meer kans om een brand te overleven. Daarom wil het Antwerpse provinciebestuur iedereen overtuigen om een rookmelder te installeren. Zo kan je de komende drie jaar bij de provincie een degelijke rookmelder kopen aan een goedkopere prijs. Een ideaal geschenk voor de feestdagen want zo geef je misschien je familie of vrienden wel een leven cadeau. Elke dag zijn er in België zo’n 32 branden. Dit betekent dat je 10.000 keer meer kans hebt om een brand mee te maken dan om de lotto te winnen! Bij woningbranden vallen jaarlijks 120 dodelijke slachtoffers in ons land. De meesten worden in hun slaap verrast door de giftige rook die bij een brand vrijkomt. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, maakt de rook je niet wakker, maar versuft en vergiftigt hij je in je slaap.

Slaap op je beide oren, 10 jaar lang! Een rookmelder ophangen is kinderspel. Met de bijgeleverde schroeven of met kleefband bevestig je hem in een handomdraai. En eens opgehangen, slaap je 10 jaar lang op je beide oren. Wel regelmatig eens stofzuigen en testen! De beste plek om een rookmelder op te hangen, is aan het plafond in de gang waar de slaapkamers op uitkomen. Nog beter is om er op elke verdieping eentje te hangen. Meer informatie? Provinciaal Veiligheidsinstituut, Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen Tel. 03 203 42 00 www.mijnrookmelder.be Cadeautip Heb jij al een rookmelder in huis? Denk dan eens aan je kinderen, ouders, vrienden… en zeg het voort! Of beter nog: leg eens een rookmelder onder de kerstboom dit jaar.

De provincie wil je wakker maken De komende drie jaar wil de provincie iedereen wakker maken om een rookmelder aan te kopen. Via de website www.mijnrookmelder.be kan je online een

Eerste hulp bij schulden 362.951 wanbetalers van kredieten geregistreerd bij de Nationale Bank, 85.037 collectieve schuldenregelingen, 62.183 dossiers schuldbemiddeling bij OCMW’s en CAW’s…steeds meer Vlamingen kampen met een problematische schuldenlast. Ook in Sint-Amands worden mensen getroffen door schuldproblemen. Om hen de nodige informatie te verschaffen ontwikkelde het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling met steun van de Vlaamse overheid de website www.eerstehulpbijschulden.be. Deze website biedt basisinformatie over schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser...

- 15 -

SAMENLEVING

Rookmelders voorkomen brand niet, maar ze wekken je van zodra ze rook detecteren. Zo heb je de tijd om jezelf en je gezinsleden in veiligheid te brengen. Met een goed geplaatste rookmelder heb je een kans van 70 à 100% om een brand te overleven. Nochtans heeft slechts 29% van de Vlaamse gezinnen er eentje in huis.


Een kansarm Roemeens kind bij jou op vakantie Meer informatie? www.nestwarmte.be

Al sinds 1994 laat de vzw Nestwarmte Roemeense kinderen en jongeren, die door hun ouders verlaten zijn, in ons land op vakantie komen. Het is vooral de bedoeling hen te laten kennis maken met een volgens onze normen “normaal gezinsleven”. Volgens hunopvoeders en begeleiders hebben deze vakanties een positieve invloed op hun gedrag.

Om administratieve redenen moet de inschrijvingsperiode op 1 maart 2011 worden afgesloten.

Wie van 8-9 juli 2011 tot 7 augustus 2011 zijn gezin wil openstellen voor een gastkind of jongere, kan meer inlichtingen bekomen bij • Anita Aerts tel. 016 73 39 26 of GSM 0499 25 61 19 • Patricia Swinnen tel. 011 87 33 49 of GSM 0494 67 79 36 • Brigitte Bonneux tel. 011 37 50 39 of GSM 0477 47 34 95

De prehistorie van het lezen Een organisatie van de bibliotheek in samenwerking met de Gezinsbond Sint-Amands

C U LT U U R

Opvoeders en ouders staan er vaak niet bij stil: de basis voor het latere leesgedrag wordt al heel vroeg gelegd. Besteed dus al snel aandacht aan taal en boeken. Verhalen vertellen, boeken voorlezen, versjes opzeggen en liedjes zingen… het hoort er allemaal bij! Aan de hand van veel praktische tips leer je een omgeving te creëren waar baby’s, peuters en kleuters plezier beleven aan taal, prenten en boeken. Voor : ouders met jonge kinderen Datum: dinsdag 1 februari 2010 van 20u tot 22u Locatie: Openbare Bibliotheek E.Verhaerenstraat 71 2890 Sint-Amands Tel. 052 33 01 18 Mail sint-amands@bibliotheek.be Inschrijven: via Gezinsbond of bibliotheek Gemeentelijke Openbare bibliotheek E. Verhaerenstraat 71 Maandag 18.00 – 20.00 u. 2890 Sint-Amands Dinsdag 08.30 – 11.30 u. tel. 052 33 01 18 Woensdag 14.00 – 19.00 u. Mail bibliotheek@Sint-Amands.be Donderdag 18.00 – 20.00 u. http://sint-amands.bibliotheek.be Zaterdag 10.00 – 12.00 u.

- 16 -


Ere-burgemeester Alfons Pauwels is niet meer De heer Alfons Pauwels werd geboren op 3 februari 1924 en is overleden op 11 november 2010. Alfons Pauwels was de 19de en laatste burgemeester van Oppuurs – van 1968 tot 1976 - tot voor de fusie Sint-Amands, Oppuurs, Lippelo. Hij was nadien schepen en gemeenteraadslid in Sint-Amands. Het gemeentebestuur wenst de familie van Alfons Pauwels veel kracht toe in deze moeilijke periode.

http://Sint-Amands.bibliotheek.be Nieuwe publiekscatalogus in de bib! aankondigingen van activiteiten in de bib. • Materialen die in de eigen bib uitgeleend zijn, zijn misschien wel beschikbaar in andere bibliotheken. Dit kan je nu meteen in dezelfde catalogus terugvinden door bij een catalogusitem te klikken op “Toon het bezit in andere bibliotheken”. • Volledige e-books uit de collectie van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (klassiekers zoals van Streuvels of Multatuli) zijn ook terug te vinden in de catalogus.

Trouwe bibliotheekbezoekers hebben het vast al gemerkt: de catalogus van de bib is helemaal vernieuwd! De nieuwe catalogus oogt niet alleen erg aantrekkelijk, je vindt er in een mum van tijd alles wat je zoekt. Nieuws uit de bib, films en muziek, persartikelen of groteletterboeken, aankondigingen voor evenementen of de laatste Aspe, … het is er allemaal! Een nieuw boek of je favoriete cd zoeken, materialen verlengen of reserveren, het kan (ook) eenvoudig thuis achter je pc.

Onder het item “Mijn Bibliotheek” kun je jouw uitgeleende werken en reservaties online beheren.

Alle bibliotheken, aangesloten op het bibliotheeksysteem van de provincie Antwerpen, zijn onlangs overgeschakeld naar een nieuwe catalogussoftware. Naast de traditionele zoekfunctie biedt deze catalogus heel wat nieuwe mogelijkheden. • Snel iets zoeken? Gebruik gewoon het zoekveld bovenaan zoals je gewend bent van Google. • Met één klik ontdek je de laatste nieuwe aanwinsten van de bib. • Laat je verleiden door de suggesties, snuffel rond in de berichten en ontdek zo nieuwe boeken en cd’s. • Beluister je favoriete muziekfragmenten via Last FM. • In de rubriek “Lokaal nieuws” vind je

Benieuwd naar de vele zoekmogelijkheden? Wil je het graag zelf eens uitproberen? Surf dan naar http://sint-amands.bibliotheek.be. Voor meer info kan je terecht in de bib.

- 17 -

C U LT U U R

Deze nieuwe catalogus kadert in een pilootproject van de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid om een overkoepelende catalogus te maken voor alle openbare bibliotheken in Vlaanderen. Het zoekcomfort en de uniformiteit zullen hierdoor alleszins sterk verbeterd worden. We zijn dan ook trots dat we deze nieuwe, moderne catalogus kunnen aanbieden.


Ben je klaar voor het nieuwste evenement in Lippelo, Oppuurs en Sint-Amands?

Nieuws uit het Erfgoedhuis Steeds meer en meer mensen gaan op zoek naar de geschiedenis van hun familie. Meestal beperkt men zich hierbij echter tot een stamboom van de eigen familie.

DICHT !

Willy Van Roy, lid van de Vereniging voor Familiekunde, groeide op in de Smissen. Hij kwam op het idee zijn wijk met de mensen die hij er vroeger kende te laten herleven. Het resultaat hiervan is het boekje: “De Smissen anno 1916”. Hierin geeft hij, naast de geschiedenis van de wijk, een uitvoerige beschrijving van alle gezinnen die er rond 1900 woonden. Deze informatie is voornamelijk gebaseerd op de Registers van de Burgerlijke Stand van SintAmands en op kadasterplannen. Het boekje wordt aangevuld met veel foto’s, bereidwillig uitgeleend door de betreffende families.

C U LT U U R

Sint-Amands wil zich laten inpakken door poëzie… letterlijk én figuurlijk. Kies een gedicht en hang het uit… op een originele manier. 1. Ga op zoek naar een bestaand gedicht of schrijf een gedicht… dat je ontroerend, lekker of gewoon héél mooi vindt. Nederlands mag; andere talen zijn mits een bijgevoegde vertaling toegelaten. 2. Bedenk een originele manier om het te afficheren. Letterlijk àlles mag: met dikke stift op een groot roze laken, piepklein op je brievenbus, op het T-shirt van je tuinkabouter, in de vorm van patchwork voor je raam, als vlag aan je tuinhek… De enige vereisten zijn, dat de tekst niet aanstootgevend mag zijn en uiteraard duidelijk zichtbaar moet zijn vanaf de straat. Je tekst moet uitgestald blijven van 15 tot 27 januari 2011. 3. Stuur ons een omschrijving, met vermelding van je coördinaten en het adres waar je gedicht te bewonderen is, samen met een foto en/of werkschets. 4. Een vakkundige jury kiest in zes categorieën telkens een winnaar:de origineelste plek, het meest exotische gedicht, de grote-oppervlakte-prijs, de kleine-Verhaeren-prijs, de meest ludieke, de grafisch knapste. Elk van deze winnaars dingt mee naar de hoofdprijs: een weekendje aan zee! 5. Deze wedstrijd staat uiteraard open voor jong & oud! De winnaars worden bekend gemaakt op Gedichtendag, op 27 januari 2011 om 20 u in de ontmoetingsruimte boven het Verhaerenmuseum.

De Vereniging voor Familiekunde van SintAmands nodigt iedereen uit om eens een kijkje te nemen op hun website http://www.stanny-vangrasdorff.be want naast een ruim aanbod dorpsgeschiedenis, heeft men ook de mogelijkheid om het digitaal kerkhof raadplegen. Je ziet er het kerkhof terug van voor de aanvang van de werken en tevens geeft men alle informatie in verband met de ontgravingen. Verder krijg je in de rubriek “In Memoriam” een overzicht van alle recente overlijdens (ook van uitgeweken Sint-Amandsenaren). Indien je interesse zou hebben om de geschiedenis van je eigen familie te leren kennen, kan je langskomen in het Erfgoedhuis te Oppuurs, elke tweede en vierde woensdag van de maand tussen 14 en 18u. De leden van de vereniging bieden je de nodige hulp.

Stuur je inzending (omschrijving, je naam, adres, telefoonnummer, de plaats waar je gedicht te bewonderen is, een foto en/of werkschets) voor 15 januari 2011 naar DICHT!, E.Verhaerenstraat 71, 2890 Sint-Amands of naar verhaerenmuseum@skynet.be

Vereniging Familiekunde

DICHT! is een idee van Tom, Rik, Veerle, Simon & Franske en krijgt de steun van het Verhaerenmuseum en het gemeentebestuur van Sint-Amands.

voor

Foto André Van de Velde

- 18 -


Nieuw reglement cultuurprijs De Raad van Bestuur van de cultuurraad maakte dit jaar werk van een nieuw reglement voor de uitreiking van de cultuurprijs. In het verleden merkte men dat het niet altijd makkelijk was om de binnengekomen kandidaturen van ondermeer kunstenaars, vrijwilligers binnen een vereniging,… aan de hand van dezelfde criteria te beoordelen.

OPROEP De uitreiking van de ‘Cultuurprijs sociocultureel’ zal plaats vinden op vrijdagavond 1 april 2011 om 19.30u in de grote zaal van dorpshuis De Leeuw.

Dit reglement werd in november door de Algemene Vergadering van de cultuurraad en in december door de gemeenteraad goedgekeurd.

Ken jij een persoon, vereniging of amateurkunstenaar die zich in 2010 op socio-cultureel vlak verdienstelijk gemaakt hebben? Draag hen dan voor voor de ‘Cultuurprijs socio-cultureel’!

Cultuurprijs artistiek of socio-cultureel In het vernieuwde reglement wordt er daarom een onderscheid gemaakt tussen de ‘Cultuurprijs artistiek’ en de ‘Cultuurprijs socio-cultureel’.

De formulieren voor kandidatuurstellingen kan je terug vinden op de www.sint-amands.be, zij zijn ook verkrijgbaar bij de voorzitter van de cultuurraad (Gerrit Bosteels) en de cultuurdienst.

De Cultuurprijs 2010 die in 2011 uitgereikt wordt, gaat naar een socio-culturele prestatie, verdienste of loopbaan. De Cultuurprijs van het jaar nadien wordt toegekend voor een artistieke prestatie, verdienste of loopbaan.

De voordracht moet, aan de hand van dit invulformulier, schriftelijk en voor 15 februari 2011, aan de voorzitter van de cultuurraad bezorgd worden.

Uitgangspunt van de Cultuurprijs is dat van de uitreiking een stimulerende invloed dient uit te gaan, die bij de bevolking de aandacht en interesse aanscherpt voor een rijk socio-cultureel leven in de eigen regio.

De Raad van Bestuur van de cultuurraad – eventueel aangevuld met externe experts – nomineert 3 kandidaten uit de ingediende kandidaturen. Over deze 3 nominaties wordt nadien gestemd tijdens de Algemene Vergadering van de cultuurraad op 1 april.

Het volledige reglement kan je terug vinden op www.sint-amands.be of bij de cultuurdienst Uitreiking cultuurprijs 2009

- 19 -

C U LT U U R

Deze onderscheiding wordt dan ook toegekend om één van de onderstaande redenen: • het verwezenlijken van een bijzondere artistieke of socio-culturele prestatie • zich bijzonder verdienstelijk gemaakt te hebben op sociocultureel of artistiek vlak door cultuurspreiding of cultuurbeoefening in het algemeen en/of in de gemeente; • als bekroning van een verdienstelijke loopbaan op sociocultureel of artistiek gebied.


Gemeentelijke academie voor Muziek, Woord en Dans Bornem, Hingene, Sint-Amands en Oppuurs Om acht uur bij de ark Zaterdag 19 februari 2011 ben je van harte welkom in de schouwburg van Bornem. De leerlingen uit de muziek-, woord- en dansafdelingen brengen je dan ‘OM ACHT UUR BIJ DE ARK‘, een totaalproject dat zeker niet te missen is. Dit wervelend spektakel vindt plaats om 14u en om 16.30u. De toegang bedraagt 2 EUR.

Muziekhappening Sint-Amands De leerlingen van de muziekafdeling in SintAmands nodigen je uit op hun muziekhappening. Je wordt verwend met een veelzijdig programma gebracht door de pianisten, houtblazers en koperblazers. De notenleerklassen vertolken op deze avond hun mooiste liedjes. Je wordt verwelkomd op vrijdag 21 januari 2011 in het dorpshuis De Leeuw te Sint-Amands om 19u. De toegang is gratis!

Meer informatie? Tel. 03 890 69 55 of mail amwd@bornem.be.

SPORTBERIHTEN

Gemeentelijke sportraad Sint-Amands bestaat 25 jaar

Wat is er te beleven? hindernissenbaan – klimpiramide - klim- en klauterparcours voor durvers, blokken- en puzzelhoekje, springbeestjes, spookjeskasteel, …

Op 22 september 1986 werd de Gemeentelijke Sportraad van Sint-Amands opgericht als eerste gemeentelijke adviesraad in onze gemeente onder impuls van de toenmalige Schepen van Sport Karel De Smedt, de eerste sportraadvoorzitter Robert Brusselmans en de eerste sportraadsecretaris Ben Janssens. In die 25 jaar heeft de sportraad zijn nut bewezen in talrijke sportdossiers en als adviesorgaan dat het bestuur bijstaat bij de uitstippeling van het sportbeleid in onze gemeente. De sportraad vervult hierbij een brugfunctie tussen de sportbeoefenaars individueel of in clubverband en het bestuur. Dit jubileum zal zeker niet onopgemerkt voorbij gaan! Meer informatie volgt later.

Ouders, begeleiders of kinderen ouder dan 7 jaar worden niet toegelaten op de toestellen, dit voor de veiligheid van de kleuters. Inkom: 5 EUR per kind, met een maximum van 10 EUR per gezin Leden van de Gezinsbond van Sint-Amands, Oppuurs of Lippelo: 3 EUR per kind met een maximum van 6 EUR per gezin Maandag 24 februari 2011: Speciale kleutersportdag Wat: De Sint-Amandse kleuterscholen zijn uitgenodigd. Het materiaal van het kleuterparadijs staat dan nog ter beschikking. Kostprijs: Voor 1,25 EUR per kind naar hartenlust een halve dag ravotten.

Kleuterparadijs 23 januari 2011 – Kleutersportdag maandag 24 januari 2011 Organisatie: Sportdienst Sint-Amands en de Gezinsbond van Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo Voor: alle kinderen geboren van 2004 tot 2009 Wanneer: zondag 23 januari 2011 van 14u tot 17.30u

- 20 -


Sint-Amands vierde zijn kampioenen op 17 december 2010 Op vrijdag 17 december vierde de Sint-Amandse sportraad de sportkampioenen van 2010. Bij deze gelegenheid werd ook de vernieuwde gemeentelijke turnzaal voorgesteld. Turnkring Pac Sam en VES gaf een knappe demonstratie acro-gym. Dit waren de sportkampioenen van 2010: Voetbal U15 SK Sint-Amands Turnen Acro Turnen Acro

Acro Team Pac Sam en VES met Sanne J., Evi V. en Hanne C. Lena De Jonghe Provinciaal Kampioen Acro gemengd paar Vlaams Kampioen Acro gemengd paar Dorien De Boeck Provinciaal Kampioen Minitrampoline Enny Geerts Vlaams Kampioen Triplet PFV 2010 BC Plaza A Kampioen KBKB 3de Afd. A 2010 BC Plaza B Kampioen KBKB 3de Afd. 2010 Jonas Van Den Bossche Beste speler KBKB 3de Afd 2010 Gunter Desaeger Beste speler KBKB 4de Afd. 2010 K.G.S.S. Lippelo 1535 Schaal Arthur Meys 2010 VHV Shenzi Boom Zilver Jongens 16/3 Vlaanderen VTV 2010 Albert Van Caer Provinciaal Kampioen Vet +45 Afd. 2 2010 TC Savanti VTV Jeugdvriendelijke tennisclub 2010

Gymfed 2010 Gymfed 2010 Gymfed 2010 Gymfed 2010

Ski- en snowboarddag Donderdag 10 maart 2011 (Krokusvakantie) Voor wie: voor 12 - 18 jarigen Waar: indoorsneeuwpiste Snow Base, Terneuzen (NL) Kostprijs: 30 EUR (alles inbegrepen)

Inschrijven en info: via mailing, speciale folder, via de gemeentelijke website of bij de sportdienst vanaf 13.01.2011

6de Expeditie Rivierenland 11 april tot 15 april 2011 (Paasvakantie) spinning, fitness) • Vrij 15/04 – Ardennen (rafting, deathride/tyrolienne)

Ook dit jaar biedt de sportdienst in samenwerking met de sportregio Rivierenland een spetterende avonturenweek voor sportievelingen van 10 tot 14 jaar! Elke dag trekken we naar een andere locatie. Je kan voor afzonderlijke dagen inschrijven of voor een ganse week. Programma (onder voorbehoud): • Ma 11/04 – Wilrijk (BMX, wielrennen, skeeler, schaatsen). • Di 12/04 – Hofstade (kajak, MTB, hindernissenparcours, klimmen/boogschieten) • Woe 13/04 – De Schorre (squash, hockey, mountainboarden, klimmen) • Do 14/04 – Aartselaar (ropeskipping, hip hop,

Inschrijven en info: via mailing, speciale folder, de gemeentelijke webstek of bij de sportdienst. Info over dit alles: Sportdienst Sint-Amands Sporthal – Sportlaan 7, 2890 Sint-Amands tel. & fax: 052 33 64 13 mail: sportdienst@sint-amands.be

- 21 -

SPORTBERICHTEN

Turnen Minitrampoline Petanque Triplet Biljart Biljart Biljart Biljart Boogschieten Tennis Jongens 16/3 Tennis +45 Tennis Jeugdwerking

Gewestelijk Kampioen KBVB 2009–2010 Winnaar Beker RKB 2009 - 2010 Antwerps Kampioen Acrogym trio


S O C I O - C U LT U R E L E K A L E N D E R

JANUARI ACTIVITEITENKALENDER

8 za Kon. Harmonie Xaverianen vzw Vuslat

9 10 11 14

zo ma di vr

16 zo 17 ma 21 vr 23 zo 24 ma 28 vr 29 za

Nieuwjaarsconcert Gezinsontbijt met warme lahmacuns, ingang Selam jongeren, Livien Van der Looystraat, tussen huisnrs 20 en 8c, 10-14u., meer info via 0484/549554 Gemeentebestuur Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van groot Sint-Amands, Kaai, 11u. Landelijke gilde groot Sint-Amands Verloren maandag viering, parochiezaal Oppuurs, 19u30 KVLV Lippelo Gespreksavond: nestwarmte, parochiezaal Lippelo, 19u30 Kon. Harmonie Sinte-Cecilia Nieuwjaarsreceptie voor leden en sympathisanten, zaal Plaza, 20u. Sint-Amands Ziekenzorg Lippelo Pannenkoekenslag, parochiezaal Lippelo, 14-18u. Markant "Van apenjaren tot grijze haren", door Klaar Hammenecker, parochiecentrum 20u. AMWD Muziekhappening, grote zaal dorpshuis De Leeuw, gratis toegang, 19u. JH Den Halm Beursfuif Sportdienst Kleuterparadijs, sporthal, 14u - 17u30 Open VLD Sint-Amands Nieuwjaarsontbijt, de Baronie Oppuurs, 9-12u. Kant en Hobbyclub Kant en Hobby, kinderboerderij, 13u30 ConTempo Klein-Brabant Vormingsavond 'In het land van nooit meer', parochiecentrum Bornem, 19u30 KAV Sint-Amands Kinderatelier, parochiecentrum, 14u30

FEBRUARI 4 vr Chirojongens en -meisjes Oppuurs 7 ma Kant en Hobbyclub Markant 8 di KVLV Lippelo 9 wo KVLV Lippelo 11 vr KAV Sint-Amands 12 za Kon. Harmonie De Ware Vrienden Oppuurs Kon. Harmonie Xaverianen 13 zo Kon. Harmonie Xaverianen 16 wo Gemeentebestuur 18 vr Kon. Harmonie Sinte-Cecilia Sint-Amands Landelijke Gilde groot Sint-Amands 19 za Chiromeisjes Lippelo OudercomitĂŠ Libos Kon. Harmonie Sinte-Cecilia Sint-Amands AMWD

Aspirantenfuif, parochiezaal Oppuurs, vanaf 21u. Kant en Hobby, kinderboerderij, 13u30 Jaarfeest, "Meer passie en vuur", parochiecentrum, 19u. Bloemschikken: lentestuk, parochiezaal Lippelo, 19u. Kookles, parochiezaal Lippelo, 19u. Gezellige winteravond rond Valentijn, met kleine wandeling, parochiecentrum, 19u30 Concert, parochiezaal Oppuurs. Eetfestijn Eetfestijn Dikke truiendag Inzet Tritsing ten voordele van de jeugdwerking van de Kon. Harmonie Sinte-Cecilia, lokaal Plaza, 22u30 Maanwandeling, vertrek en aankomst Dorpshuis De Leeuw Sint-Amands Italiaanse dag: lekkere Italiaanse gerechten worden geserveerd, parochiezaal Lippelo, vanaf 12u. Doorlopend. Wafelslag Lippelo, doorheen Lippelo Vervolg Tritsing Kon. Harmonie Sinte-Cecilia. Met een korte middagpauze, tot in de late uurtjes, Lokaal Plaza, 10u. Wervelend totaalspektakel: "Om acht uur bij de ark", schouwburg CC Ter Dilft Bornem, 14u-16u30.

- 22 -


Chiro Sint-Amands 20 zo Kon. Harmonie Sinte-Cecilia Sint-Amands

21 ma KAV Sint-Amands 25 vr ConTempo Klein-Brabant E. Verhaerengenootschap 26 za KLJ Oppuurs vzw Vuslat samen met Selam jongeren

28 ma Kant & Hobbyclub

SPORTKALENDER

JANUARI 4 5 8 15 16

di wo za za zo

23 24 28 29

zo ma vr za

sportdienst sportdienst Dames SK Sint-Amands Sint-Amands BBC FC Oppuurs SK Sint-Amands VVH Lippelo Sportdienst FC Oppuurs Sint-Amands BBC

30 zo FC Oppuurs

Jeugdzaalvoetbaltornooi 10-13 jaar Jeugdzaalvoetbaltornooi 14-16 jaar Dames SK Sint-Amands - Hove Sport A, sportterreinen, 14u30-16u15. Sint-Amands BBC 4de prov. C - Ekeren BBC-C, sporthal Sint-Amands, 19u. FC Oppuurs - VV Duffel, sportterreinen Oppuurs, 14u30 SK Sint-Amands - Assyria Mechelen, sportterreinen, 14u30-16u15. VVH Lippelo - Oxf. Hemiksem, sportterreinen Lippelo, 14u30-16u15. Kleutersportdag, sporthal Sportquiz, grote kantine van FC Oppuurs, 19u30 Sint-Amands BBC 4de prov. C - BBC Makeba Mariaburg-C, sporthal Sint-Amands, 19u. FC Oppuurs - Hombeek, sportterreinen Oppuurs, 14u30

FEBRUARI 5 za Dames SK Sint-Amands 6 zo VVH Lippelo 13 zo FC Oppuurs SK Sint-Amands 19 za Sint-Amands BBC Dames SK Sint-Amands 20 zo FC Oppuurs VVH Lippelo 26 zo FC Oppuurs 27 zo FC Oppuurs SK Sint-Amands

Dames SK Sint-Amands - Westmeerbeek A , sportterreinen, 14u-15u45. VVH Lippelo - Hingene , sportterreinen Lippelo, 15u-16u45 FC Oppuurs - Belgica Edegem, sportterreinen Oppuurs, 15u. SK Sint-Amands - VVH Lippelo , sportterreinen, 15u-16u45 Sint-Amands BBC 4de prov. C - Wuustwezel BBC, sporthal Sint-Amands, 19u. Dames SK Sint-Amands - Schelle, sportterreinen, 15u-16u45. FC Oppuurs - Walem, sportterreinen Oppuurs, 15u. VVH Lippelo - Heindonk, sportterreinen Lippelo, 15u-16u45 Kiekenfeesten, grote kantine van FC Oppuurs Kiekenfeesten, grote kantine van FC Oppuurs SK Sint-Amands - Oxford Hemiksem, sportterreinen Sint-Amands, 15-16u45.

- 23 -

ACTIVITEITENKALENDER

Pimp my party, zaal Plaza Vervolg Tritsing Kon. Harmonie Sinte-Cecilia. Gans de dag, met een korte middagpauze. Vanaf 20u. Kampen voor de traditionele hoofdprijs - een reuzensalami - en voor tal van andere waardevolle prijzen, lokaal Plaza, 10u. Veggiedag, parochiecentrum, 19u. Workshop deel 1 'Als stenen helen','Werken met speksteen', parochiecentrum Bornem, 19u30 Opening E. Verhaerenmuseum Beat my love 2, parochiezaal Oppuurs Hulpdagen voor Pakistan (verkoop allerlei goederen, warme en koude gerechten) (ook op zondag 27 feb), ingang Selam jongeren, Livien Van der Looystraat, tussen huisnrs 20 en 8c, 11-18u. meer info via 0484/54 95 54 Kant en Hobby, kinderboerderij, 13u30


HOUDEN VAN … GRIFFELROCK Donderdag 28 april 2011 vindt ‘Houden van … Griffelrock’ plaats in het Sportpaleis te Antwerpen. Griffelrock is een muzikaal evenement voor alle ouderen (+60) uit de provincie Antwerpen. Op het podium zullen staan: Koen Crucke, Dana Winner, Ingeborg, Danny Fabry, Ria Valk, Garry Hagger, Luc Appermont & Hommage Wim De Craene met Andrea Croonenberghs, Della Bosiers, Mira, Lander en Tom Van Landuyt. Kaarten voor Griffelrock kosten 6 EUR. Waar : Griffelrock vindt plaats in het sportpaleis, Schijnpoortweg 119 te Antwerpen (Merksem). Wanneer : Op donderdag 28 april 2011 gaan de deuren van het sportpaleis open om 14u, het programma gaat van start om 14.30u en zal tot circa 17.20u duren. Inschrijvingen : De inschrijvingen gebeuren door afgifte van onderstaande inschrijvingsstrook en betaling van 6 EUR. Vervoer : Het gemeentebestuur legt voor die dag gratis bussen in naar Antwerpen - sportpaleis. Er zullen opstapplaatsen voorzien worden in Sint-Amands aan het gemeentehuis, in Oppuurs aan de Kameleon en in Lippelo aan de parochiezaal. Gelieve voor 11 februari onderstaande strook af te geven bij één van volgende bestuursleden of op OCMW SintAmands, Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands. We vragen tijdig in te schrijven omdat we rekening moeten houden met de reservatie van de bussen en de inkomkaarten. OKRA SINT-AMANDS

OKRA OPPUURS

OKRA LIPPELO

De Ridder Gerome, Hekkestr 28 Laureys Maurice, Heiken 17 Platteaux Marie Antoinette, Heiken 84 Steenhuyse Antoon K, Calleboutstr 19 Stevens Eduard Henri, Buisstr 56 Van den Bossche Raymond, Kuitegemst 37 Van den Driessche Em, Kuitegemstr 1 Van den Eede Fiona, E. Rollierstr 4 Van den Eede Gilbert, Buisstr 13 Van Hoeymissen Willy, Hekkestr 7B Van Roy Gerard, Bloemenln 14 Vergauwen Alfons, Kuitegemstr 1 Vermeulen Marcella, Calleboutstr 18 Windey Maria, Jan Hallezlaan 1

Boey Alfons, Nijven 58 Boekx Alfons, Oppuursdorp 76 De Backer Simonne, Oppuursdorp 76 De Cock Florentina, Schoolstr 5 Jacobs Victor, Nijven 14 Mylle Gilbert, Meirstr 47 Pauwels Angèle, Meirstr 33 Vanhoebroeck Louis, Kattestr 46 Van Zegbroeck Magdalena, Meirstr 20 Verbruggen Gabrielle, Voortstraat 34 Verbruggen Maria, Pandgatheide 6

Zr. Daemen Agnes, Lippelodorp 48 De Boeck Etienne, Doelstraat 9 Goossens Maria, Lippelodorp 40 Maes Frans, Oppuurseweg 39 Schelfhout Emilienne,Oppuurseweg 21 Schelfhout Rita, Provincialeweg 31 Van Thienen Hugo, Lippelodorp 76 Verbruggen André, Broekstraat 38 Verbruggen Clement., Oppuurseweg 1 Verbruggen Wilfried, Oppuurseweg 47 Vermeiren Robert, Lippelodorp 20

S-PLUS Pauwels Godelieve, Buisstraat 104

De bestuursleden worden verzocht om voor 11 februari de inschrijvingsstrookjes binnen te brengen bij Marva Laisnez van het OCMW Sint-Amands, Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands.

OCMW

INSCHRIJVING GRIFFELROCK Ik, ............…………………………………………………............................................................................. adres: …………………………………………………………………………………….………………….………….. Neem deel aan Griffelrock 2011 en stap op in : ❑ Sint-Amands (gemeentehuis) ❑ Oppuurs (Kameleon) ❑ Lippelo (parochiezaal) Rolstoelgebruiker?

❑ Ja

❑ Neen al

coh

o lv r i

jg ed

ru

kt

www.deduurzamedrukker.be - T 052-33 23 30

Infomagazine januari 2011  

Infomagazine gemeentebestuur Sint-Amands