Page 1

I AMNESTY/JULY2012

ไอแอมเนสตี้/กรกฎาคม 2555

I AMNESTY A

M

N

E

ARTIST FOR AMNESTY

เชิญชวนสมาชิกฯ คลิกไลค์เฟสบุ๊คเพจ Artist for Amnesty (ศิลปินเพื่อแอม เนสตี้) เพจที่รวมรวบกิจกรรมที่ศิลปิน เพื่อแอมเนสตี้ ทั้งในประเทศไทยและ ต่างประเทศมีส่วนร่วมกับการรณรงค์ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแรง เสริมและผลักดันให้คนสังคมไทยมีส่วน ร่วมในการส่งเสริม ปกป้อง และ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนมากขึ้น Show your support for Amnesty International by clicking like and share “Artist for Amnesty”, facebook page that includes activities by both Thai and international Artists for Amnesty that engage in human rights movement. Their active participation acts as a driving force that pushes forward human rights, raises awareness on human rights’ issues, and encourages people living in Thai society to get involved. http://www.facebook.com/ Artist4Amnesty

S

M O N T Y

T H L Y I N T E R

E N

- N E A T I

W O

S N

L A

E L

T

T E T H

R A

I

L

A

N

D

คอนเสิร์ตออเคสตร้าการกุศลโดยวง “บางกอก แชริตี้ ออเคสตร้า (Bangkok Charity Orchestra)” ในวันวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรม Siam Kempinski (Chadra Ballroom) รายได้จาก การจาหน่ายบัตรมอบให้ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ บ้านบางแค โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น การแสดงคอนเสิร์ตครัง้ นี้ ประกอบด้วย 3 บทเพลงอันโด่งดัง อาทิเช่น Verdi Nabucco Overture, Mendelssohn Piano Concerto No. 1 in G Minor (เดี่ยวเปียโนโดย ณัฐนรี สุวรรณโพธิพระ ผู้ชนะการแข่งขัน Steinway Concerto Competition) และ Mendelssohn Symphony No. 3 “Scottish” นาโดย วาทยากร จุลยุทธ โล่โชตินันท์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน Artist for Amnesty ประเทศไทย นอกจากนั้นในงานคอนเสิร์ตยังได้ร้องและบรรเลงเพลง “Toast to Freedom” ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อ Amnesty International ขบวนการของคนธรรมดานับล้านคนทั่วโลกที่ ทางานรณรงค์ดา้ นสิทธิมนุษยชนมายาวนานกว่า 50 ปี ขับร้องโดย ครูกานต์ จั่นทอง ครูบิ๊ก ธานัท ธัญญหาญ ครูบี สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์ ครูวอยซ์เทรนเนอร์ จากบ้านอาคาเดมี แฟนตาเซีย หรือ บ้านเอเอฟ (AF2-AF4) และ ครูฟ้าใส ปัณญภัสร์ ธรรมรัตน์ Voice Trainer AF season 4-5 และรายการ The Trainer โดยเพลงนี้ในต่างประเทศมีศิลปินร่วมร้อง กว่า 50 คน และนาไปแสดงในเวทีต่างๆ มากมายในหลายประเทศในเวอร์ชั่นที่แตกต่างกันไป สาหรับประเทศไทยมีการ ดัดแปลงเพือ่ ให้เหมาะสมกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ในเวอร์ชั่นเพลงคลาสสิค Toast to Freedom@BCO Young Talent Charity Concert - 15 July 2012

ฟังเพลง Toast to Freedom เวอร์ชั่นประเทศไทย http://youtu.be/MR2pc_ree-s Bangkok Charity Orchestra presents Orchestra Benefit Concert on Sunday, 15 th of July 2012 at Siam Kempinski Hotel (Chadra Ballroom). The total face value of ticket sales will benefit Bangkhae Home Foundation. The performances in this benefit concert include 2 prestigious orchestral songs such as Verdi’s Nabucco Overture and Mendelssohn Symphony No.3 “Scottish, all conducted by Mr. Julayut Lohchotinunt, one for the artists for Amnesty ,and one piano recital by Ms. Nuttaree Suwanpothiphra, the winner from Steinway Concerto Competition, performing Mendelssohn’s Piano Concerto No. 1 in G Minor. Aside from the beautiful orchestral performances and piano solo, this benefit concert also includes a performance on “Toast to Freedom”, a song composed in dedication for Amnesty International who has been dedicated to fight for human rights for 50 years now. The song is sung by Teacher Karn Juntong, Teacher Big Tanut Tunyaharn, and Teacher Bee Suchutchaya Norapatiput, voice trainers from the famous reality show, Academy Fantasia (AF2-AF4), along with Teacher Fah Sai Punyapat Thammarat, voice trainer from AF season 4-5 and trainer in singing competition television show, The Trainer. This song is originally sung by about 50 international singers and has been performed world wide with various versions. In Thailand, the song has been improvised to a classical version in order to suit the atmosphere of the concert. Toast to Freedom Song (Arranged for orchestra by Yoyo Rohm) http://youtu.be/MR2pc_ree-s


I AMNESTY I AMNESTY/JULY 2012

ไอแอมเนสตี้/กรกฎาคม 2555

Ac t i v i t i e s

i n

J U LY

กิ จ ก ร ร ม เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบตั การ “ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตและการสร้างความเปลี่ยนแปลงใน การทางานสิทธิมนุษยชน ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก” ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดการทางานไปในทิศทางเดียวกันและหนุนเสริมซึ่งกันและกันระหว่างประเทศใน ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพือ่ นาไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและการเจริญเติบโตทั้งด้านการทางานและการระดมทุนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประเทศไทย ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ตงั้ ของสานักงานภูมิภาค แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล นอกเหนือไปจากอีก 2 ประเทศคือ อินเดียและฮ่องกง ซึ่ง หากกระบวนการจัดตัง้ สานักงานภูมิภาคในประเทศไทยแล้วเสร็จ จะส่งผลถึงการทางานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ต่อเรื่องการหนุน เสริมและการทางานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยความร่วมมือจากสานักงานภูมภิ าค

July 18-20, 2012: Amnesty International Thailand hosted the ‘Asia-Pacific Strategy for Human Rights Impact and Growth Regional Workshop’ to develop a common vision statement and goals for regional strategy on growth for human rights impacts, to develop a shared understanding of what growth for human rights impact means and implies for the AI movement, to indentify key gaps and needs for the movement to grow for human rights impact in the Asia-Pacific region, to set out key milestones and responsibilities towards developing the Strategy, to provide key recommendations towards the further development of Integrated OP3 Planning and to assist in further defining responsibilities and interactions of the proposed Regional Management Teams, regional IS Hubs, Sections and Structures, and provide input towards the Global Transition Programme.


I AMNESTY I AMNESTY/JULY 2012

ไอแอมเนสตี้/กรกฎาคม 2555

Ac t i v i t i e s

i n

J U LY

กิ จ ก ร ร ม เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ร่วมกับสมาคมสิทธิและเสรีภาพประชาชน และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดการบรรยายและแสดงภาพถ่าย ในหัวข้อ “เยาวชนในแดนประหาร” (Youth of Death Row) และจัดอีกครั้งโดยกรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสมาคมสิทธิและเสรีภาพประชาชน และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศ เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม อาคารเอ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ “เยาวชนในแดนประหาร” (Youth of Death Row) นาเสนอโดย นายโทชิ คาซามะ ช่างภาพมืออาชีพชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเก็บภาพและถ่ายทอด เรื่องราวของเยาวชนที่ถูกลงโทษประหารชีวิตในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โทชิทางานดังกล่าวในฐานะอาสาสมัครด้วยความตั้งใจมายาวนานกว่า 8 ปี ที่เขาได้ใส่ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจลงบนภาพถ่ายเยาวชนที่ถูกลงโทษให้ตาย ภาพนั้นมีความเรียบง่ายอย่างทีส่ ุด เป็นภาพขาวดา ไม่มีการโพสท่า โทชิเล่าเรื่องราวของภาพด้วยความเรียบง่ายเช่นกัน ความเรียบง่ายเป็นวิธีการที่เขาเอาชนะความสงสัยและความไม่เป็นมิตรของผู้คุมเรือนจาเพื่อให้เขาเข้าถึงห้องขังได้ และเป็นวิธีการที่ ทาให้เขาได้เข้า พบเยาวชนผู้เป็นงานศิลปะของเขาได้ด้วยดี โทชิทมุ่ เทให้กับงานศิลปะของเขาอย่างมาก โทชิเข้าหาพวกเขาทีละคน เขาไม่เพียงแต่พบปะพูดคุย กับ ครอบครัวของเยาวชนที่ถูกลงโทษ แต่ยังพูดคุยกับครอบครัวของเหยื่ออาชญากรรม และเจ้าหน้าที่เรือนจาอีกด้วย เขาอธิบายว่าพวกเขาเป็น "มนุษย์ที่มีค่า" และเขาหวังว่าเรื่องราวและภาพถ่ายเหล่านี้จะช่วยเตือนให้เราเห็นถึงความรุนแรงของการใช้โทษประหารชีวิต และนี่จะเป็นอีกหนึ่ง แรงที่ช่วยนาไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิตในที่สุด โทชิเคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมรุนแรงเช่นกัน เขาเคยถูกทาร้ายเกือบปางตาย แต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมา เขาบอกกับครอบครัวและลูก ๆ ของเขาว่ า “เราโกรธ เราเกลียดอาชญากรรมได้ เราโกรธ เราเกลียดความรุนแรงได้ แต่อย่าโกรธ อย่าเกลียดบุคคลที่กระทาความผิด ” เขาบอกว่าถ้าเราใช้ ความรุนแรงตอบโต้ เราอยู่ดว้ ยความโกรธแค้น นอกจากครอบครัวจะเจ็บปวดจากการถูกกระทาของอาชญากรแล้ว เขายังต้องสูญเสียจิตใจที่ดี งามของคนในครอบครัวไปด้วย ซึง่ เขาไม่อยากให้เกิดการสูญเสียครั้งทีส่ องขึ้นมาอีก “เยาวชนในแดนประหาร” (Youth of Death Row) โดย Toshi Kazama บทสัมภาษณ์โทชิ คาซามะและสุธารี วรรณศิริ ผู้ประสานงานฝ่ายรณรงค์ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ในรายการมองมุมใหม่ ตอน เยาวชนแดน ประหาร/Toshi Kazama’s interview regards death penalty: http://youtu.be/tT1adPWFvnc Amnesty International Thailand and Union of Civil Liberty hosted the Youth of Death Row: a photography showcase and talk by Mr. Toshi Kazama, 17 July 2012 at the Foreign Correspondents’ Club of Thailand and 18 July 2012 at Rights and Liberties Protection Department, Ministry of Justice. Read Summary Report from 17 July 2012 at the Foreign Correspondents’ Club of Thailand: Youth of Death Row : Summary Report Youth of Death Row: a photography showcase and talk by Mr. Toshi Kazama 17 July 2012 at the Foreign Correspondents’ Cl...


I AMNESTY/JULY 2012

ไอแอมเนสตี้/กรกฎาคม 2555 A N N U A L

G E N E R A L

M E E T I N G

ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ ส า มั ญ ป ร ะ จา ปี

I N

A U G U S T

2555


I AMNESTY/JULY 2012

ไอแอมเนสตี้/กรกฎาคม 2555

H U M A N

R I G H T S

10 ปีผ่านไป ถึงเวลาที่ผู้นาประเทศต้องสนับสนุนศาลอาญาระหว่าง

N E W S

ประเทศอย่างจริงจัง

After 10 years, time for leaders to champion the International Criminal Court

ทางการพม่าควรปล่อยตัวนักโทษมโนธรรมสานึกที่เหลืออยู่

Myanmar: Release remaining prisoners of conscience

ถ้อยแถลงของนางเนวี พิลเลย์ (Navi Pillay) ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน Statement of High Commissioner for Human Rights Navi Pillay at the OHCHR-Global Panel แห่งสหประชาชาติ (High Commissioner for Human Rights) A Post-Event Report on Annual Report 2012: the State of the World’s Human Rights

บทสัมภาษณ์ของแขกรับเชิญในงาน แถลงข่าวเปิดตัวรายงาน สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนทั่วโลก ประจาปี 2555

พม่า: การละเมิดต่อชาวโรฮิงญาบั่นทอนความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชน Myanmar: Abuses against Rohinyas erode human rights progress

การเจรจาการค้าอาวุธครัง้ ประวัติศาสตร์เป็นโอกาสป้องกันไม่ให้เกิดการ เข่นฆ่าแบบซีเรียในอนาคต

Good News! Benin ratifies key UN treaty aiming at the abolition of the death penalty

ข่าวดี! เบนินให้สัตยาบันสนธิสัญญาสาคัญขององค์การสหประชาชาติ เพื่อยกเลิกโทษประหาร

A M N E S T Y

I N T E R N A T I O N A L

T H A I L A N D

แ อ ม เ น ส ตี้ อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั่ น แ น ล ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ติดตามข่าวสาร แอมเนสตี้ฯ ประเทศไทย

Contact us

watch us on youtube / follow us on flickr / follow us on twitter / find us on Facebook

watch us on youtube / follow us on flickr / follow us on twitter / find us on Facebook

แอมเนสตี้ อินเตอร์ชั่นแนล ประเทศไทย

Amnesty International Thailand

90/24 ซอยลาดพร้าว 1, แขวงจอมพล เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ10900 info@amnesty.or.th

90/24 Soi Ladpao 1, Jompol Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel +66 02 513-8745

www.amnesty.or.th

info@amnesty.or.th

โทร +66 02 513-8745

www.amnesty.or.th

I Amnesty -July 2012_ไอแอมเนสตี้-กรกฎาคม 2555  
I Amnesty -July 2012_ไอแอมเนสตี้-กรกฎาคม 2555  

จดหมายข่าวออนไลน์รายเดือนไอแอมเนสตี้ สรุปการทำงานและกิจกรรมในแต่ละเดือนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย Monthly E-Newsletter, I Amn...

Advertisement