Page 1

ORKIESTRA SINFONIA VARSOVIA SINFONIA VARSOVIA ORCHESTRA

Samorządowa instytucja kultury Municipal Institution of Culture


Konkurs został sfinasowany z środków Warszawy jako kandytata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 The competition was founded by the City of Warsaw, a candidate for the European Capital of Culture 2016


ORKIESTRA SINFONIA VARSOVIA SINFONIA VARSOVIA ORCHESTRA

Projekt Sali Koncertowej i zagospodarowanie architektoniczne nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie

Architectural design of Concert Hall and architectural development of the real estate located at 272 Grochowska Street in Warsaw


WSTĘP

Szanowni Państwo

Dear Sirs and Madams

Pięć miesięcy temu, w czerwcu, obiecaliśmy, że jeszcze w tym roku poznają Państwo projekt miejskiej sali koncertowej, która powstanie w siedzibie Orkiestry Sinfonii Varsovii przy ul. Grochowskiej. Słowa dotrzymaliśmy.

Five months ago, in June, we promised that this year we will aquaint you with the design of the urban concert hall which will be built in the headquarters of Sinfonia Varsovia, located in Grochowska street. We kept our promise.

Oddajemy w Państwa ręce katalog z pracami, jakie w rekordowej liczbie zostały nadesłane do organizatora konkursu, na projekt głównej miejskiej sali koncertowej dla 1800 widzów wraz z adaptacją zabytkowych budynków. Spotkał się on z wielkim zainteresowaniem pracowni architektonicznych z całego świata. Nadesłano 138 prac z kilkudziesięciu krajów.

We bring you a catalogue with the works which were sent in record numbers to the organizer of the competition, for the design of the main urban concert hall for 1800 spectators with the adaptation of the historical buildings. It has aroused great interest of many architectural agencies from all over the world. 138 projects from many countries have been sent in.

Na Pradze powstanie nowe centrum kulturalne Warszawy. Wokół siedziby Sinfonii Varsovii, z poszanowaniem zabytkowego gmachu dawnego Instytutu Weterynarii, zogniskowane zostaną w nowej przestrzeni także inne formy sztuki – teatr, film, malarstwo, fotografia czy rzeźba.

A new cultural center of culture in Warsaw will be created in Praga district. It will be located around the Sinfonia headquarters, designed in respect to the surrounding architecture of the historical edifice of the former Veterinarian Institute. Other forms of art – theater, film, painting, photography and sculpture will be also present in the new space.

Powstanie tu multiteka, kawiarnia, restauracja. Nowe centrum kulturalne dostarczy zajęcia i rozrywki warszawiakom o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku. Będzie przede wszystkim stałą siedzibą naszej miejskiej orkiestry – Sinfonii Varsovii od ćwierć wieku bezdomnej. Będzie można tu spędzić wiele godzin w kontakcie ze sztuką. Można będzie tej sztuki się uczyć. Planowane jest bowiem prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także kursy mistrzowskie doskonalące umiejętności zawodowe muzyków. W katalogu zaprezentowane zostały wszystkie projekty nadesłane na konkurs, który został sfinansowany ze środków m.st. Warszawy. Koncepcja zwycięska, która będzie realizowana przy ul. Grochowskiej dołączy do zmian jakie zachodzą w kulturze na Pradze – do zmodernizowanego Teatru Powszechnego, do powstającego Muzeum Warszawskiej Pragi czy salonu prawobrzeżnej Warszawy – ul. Francuskiej. Sinfonia Varsovia Centrum to ważny projekt dla naszego miasta - kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Dlatego chcielibyśmy, żeby w 2016 roku placówka mogła już służyć mieszkańcom.

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy

There will be multimedia room, cafe and restaurant. The new cultural center will provide activities and entertainment for people in Warsaw of various interests and at different ages. It will become the headquarters of our urban orchestra – Sinfonia Varsovia, homeless for the past 25 years. One will be able to spend here many hours contemplating art. One will learn about art here. We are planning educational programs for children and teenagers as well as master workshops to improve professional skills of musicians. All projects sent in for the competition have been presented in the catalogue. The competition has been financed by the means of the city of Warsaw. The winning project which will be realized in Grochowska street will join the changes taking place in Praga district - the modernized Common Theater, the emerging Museum of Warsaw Praga - district or the salon of right-bank Warsaw – Francuska street. Sinfonia Varsovia Center is an important project to our city – the candidate for the European Capital of Culture 2016. That is why we would like our center to serve the citizens of Warsaw in 2016.

Hanna Gronkiewicz-Waltz Mayor of the City of Warsaw

5


WSTĘP

Szanowni Państwo

Dear Sirs and Madams

Z wielką radością przyjąłem wiadomość o rozstrzygnięciu konkursu na projekt sali koncertowej dla Sinfonii Varsovii, z którą jako dyrygent i dyrektor artystyczny jestem związany od lat. Cieszę się ogromnie, że marzenia inicjatora orkiestry i jej pierwszego dyrektora, Pana Franciszka Wybrańczyka, będą realizowane po latach dzięki przychylności Miasta Stołecznego Warszawy i jej urzędującego Prezydenta, Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ogromne starania obecnego dyrektora, Pana Janusza Marynowskiego, pozwolą przy poparciu władz miasta jak najszybciej wybudować salę koncertową na miarę stolicy naszego kraju. Koncertowaliśmy w różnych, największych salach koncertowych świata i mieliśmy okazję zwrócić uwagę na ich akustykę, rozwiązania funkcjonalne, jak również na atmosferę jaka w nich panuje. Jestem przekonany, że nowa warszawska sala koncertowa okaże się być nie tylko wybitnym dziełem architektury, ale także, a może przede wszystkim miejscem atrakcyjnym zarówno dla wykonawców jak i słuchaczy, miejscem charakteryzującym się wspaniałą akustyką.  Zarówno ja jak i wszyscy muzycy orkiestry będziemy gotowi służyć naszym wieloletnim doświadczeniem, mając nadzieję na jak najszybszą realizację tego projektu i z niecierpliwością oczekując na koncert inauguracyjny w nowej sali.

Krzysztof Penderecki Dyrektor artystyczny Orkiestry Sinfonia Varsovia

It was with a great pleasure that I received the news about the results of the competition for a design of a new concert hall for Sinfonia Varsovia, with which, as the conductor and the artistic director, I have been associated for many years. I am very happy that the dreams of the initiator of the orchestra and its first director, Mr Franciszek Wybrańczyk, will be realised after years thanks to the kindness of Warsaw, the capital city of Poland, and its incumbent mayor, Mrs Hanna Gronkiewicz-Waltz. An enormous effort on the part of the present director, Mr Janusz Marynowski, will enable, with the support of the city authorities, the building of a concert hall worthy of the capital of our country as quickly as possible. We have given concerts in various and the largest concert halls of the world and we have had an opportunity to appreciate their acoustics, functional solutions as well as their atmosphere. I am convinced that the new concert hall of Warsaw will prove to be not only an outstanding masterpiece of architecture but also, or maybe above all, an attractive venue, both for the performers and for the audience, a venue distinguished by its wonderful acoustics. Both myself and all the musicians of the orchestra are willing to offer years of our experience to support this project, hope that it will be implemented as quickly as possible and are looking forward to playing an inaugural concert in the new hall.

Krzysztof Penderecki

Artistic Director Orkiestry Sinfonia Varsovia

7


Szanowni Państwo

Dear Sirs and Madams

Najpierw Polska Orkiestra Kameralna, a od 1984 roku Sinfonia Varsovia, koncertowała w niemal wszystkich zakątkach świata, gościła na najważniejszych festiwalach muzycznych i w najbardziej prestiżowych salach koncertowych. To dało nam poczucie satysfakcji, ale cały czas poszukiwaliśmy miejsca, które byłoby przestrzenią pozwalającą na realizowanie artystycznych planów i marzeń w naszym mieście. W styczniu br. otrzymaliśmy od Władz Warszawy wspaniały dar – siedzibę dawnego nstytutu Weterynarii. Dzięki temu zbliżył się moment, w którym będziemy mogli urzeczywistniać nasze projekty muzyczne właśnie w Warszawie. Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na budowę nowej sali koncertowej i zagospodarowanie terenu przy ul. Grochowskiej 272, jest kolejnym krokiem na drodze do stworzenia prężnego centrum kultury, skupionego wokół Orkiestry. Cieszymy się z tego również przez pamięć o założycielu Sinfonii Varsovii – Franciszku Wybrańczyku. Jego marzenie o sali koncertowej dla Orkiestry, ma szansę ziścić się już niedługo. Sinfonia Varsovia Centrum będzie przestrzenią oddaną pod władzę sztuki, we wszystkich jej przejawach. Chcemy zapełnić to miejsce muzyką, plastyką, multimediami, różnymi kształtami i formami. Wierzymy, że jedynie przy współdziałaniu twórców ze wszystkich dziedzin, uda się nie tylko ocalić to, co w kulturze najcenniejsze, ale przede wszystkim promować nowe i wartościowe dzieła, które będą zmieniać oblicze świata, zarówno w jego wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym. Zdajemy sobie sprawę, że objęcie przyszłej siedziby jest nie tylko wspaniałym wyzwaniem, ale wiąże się również z ogromną odpowiedzialnością. Ta wyzwala w nas coraz to nowe pomysły, uwalniając kreatywność wszystkich osób związanych z Orkiestrą. Dowodzi tego liczba i różnorodność projektów artystycznych już zrealizowanych przy Grochowskiej 272. Nasze działania nie byłyby możliwe bez wielkiego wsparcia, za które dziękujemy Prezydent Warszawy Pani Hannie Gronkiewicz-Waltz, Radzie Miasta i władzom Dzielnicy Praga Południe. Jednocześnie prosimy o pomoc w realizacji kolejnych etapów tego wielkiego projektu, który nosi nazwę Sinfonia Varsovia Centrum. Od 10 lat, corocznie, organizujemy festiwal o znamiennej nazwie Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu, który jest formą podziękowania warszawiakom za ich wielką sympatię, odczuwalną na każdym koncercie. Ta wspaniała więź ze słuchaczami jest dla nas wyróżnieniem. Pracując nad realizacją zwycięskiego projektu architektonicznego obiecujemy dołożyć wszelkich starań, by tej przyjaźni nie zawieść. Tak, by Sinfonia Varsovia Centrum stało się żywym miejscem spotkań z muzyką, spełniającym marzenia warszawiaków, przede wszystkim tych młodych i najmłodszych, których pragniemy otoczyć szczególną opieką. Dołożymy także starań, aby nazwa Warszawy, w dalszym ciągu jak najlepiej kojarzyła się melomanom na wszystkich kontynentach.

The Polish Chamber Orchestra, the Sinfonia Varsovia since 1984, has performed all around the world, at the most important music festivals and in the most prestigious concert halls. This gave us a sense of satisfaction, but we kept looking for a place for realizing our artistic plans and dreams in our city. In January this year we have received a wonderful gift from the authorities of the City of Warsaw - the former seat of the Veterinary Institute. This made completion of our musical projects in Warsaw much easier. Results of the architectural competition for the new concert hall is another step towards creating a vibrant center of culture, concentrated around the Orchestra. We look forward to this also having in our memory the founder of the Sinfonia Varsovia - Franciszek Wybrańczyk. It was his dream to build a concert hall for the orchestra. Now the dream has a chance to come true very soon. The space of the Sinfonia Varsovia Center will be given to the arts. We want to fill this place with music, fine arts, multimedia, different shapes and forms. We believe that only through the cooperation of artists from all fields, we can not only save major values of culture, but above all we will promote new and valuable works that will change the image of the art, at both local and international level. We realize that the future headquarters are not only a great challenge, but an enormous responsibility. This triggers in us more and more new ideas in all those who are involved in the everyday work of the Orchestra. This is demonstrated by the number and the variety of artistic projects already realized at Grochowska 272. Our activities would not be possible without the great support, for which we would like to thank the President of the City of Warsaw, Mrs. Hanna Gronkiewicz-Waltz, the City Council and the authorities of Praga Południe District. At the same time we would like to ask for even bigger assistance in next phases of this great project called the Sinfonia Varsovia Centre. For 10 years, each year we have been organizing a festival appropriately called the Sinfonia Varsovia For Its City, which is a form of thanks to people of Warsaw for their great enthusiasm that we feel at every concert. The wonderful bond with the audience is a great distinction for us. While working on the implementation of the chosen architectural design, we promise to make every effort not to let down this friendship. We want the Sinfonia Varsovia Center to become a lively meeting place filled with music, fulfilling dreams of people of Warsaw, especially those young and very young, who we would like to treat in a very special way. We shall continue to do our best to make the name of Sinfonia Varsovia Orchestra resonate with the mucic-lovers all over the world.

W imieniu Orkiestry Sinfonia Varsovia

General Director

Janusz Marynowski

WSTĘP

On behalf on the Sinfonia Varsovia Orchestra

Janusz Marynowski

Dyrektor Naczelny

9


WSTĘP

Szanowni Państwo

Dear Sirs and Madams

Znana na całym świecie Orkiestra Sinfonia Varsovia, a wraz z nią świat muzyczny, czekają od dawna na powstanie w Warszawie miejsca, gdzie nowoczesne warunki przestrzenne i akustyczne pozwolą swobodnie pracować nad muzyką i dzielić się nią z jej miłośnikami.

A world-renowned Sinfonia Varsovia Orchestra, together with the whole musical world, has been awaiting a place where new spatial and acoustic conditions can make it possible to work freely on its music and share it with music-lovers.

Dlatego powstał projekt Sinfonia Varsovia Centrum, które ma szansę stać się europejskim ośrodkiem muzyki i sztuki, będącym jednocześnie siedzibą Orkiestry. Jako doskonale wyposażony instrument muzyczny, o nieskazitelnym brzmieniu i równocześnie skuteczny warsztat codziennej pracy muzyków, będzie także miejscem spotkań, przyciągającym swoim wyrazem warszawską, ogólnopolską i międzynarodową publiczność.

That’s why the project Sinfonia Varsovia Center has been started and it has a chance to become European center of art and music which is simultaneously the headquarters of the Orchestra. As a perfectly well equipped musical instrument, with impeccable sound and an efficient workshop of daily routine of the musicians, it will also serve as a place of meetings, attracting Warsaw, national and international audience.

W dodatku nie chodzi tu o obiekt odizolowany, stanowiący odniesienie dla siebie samego. Jego usytuowanie na Grochowie, na terenie dawnego Instytutu Weterynarii, w otoczeniu budynków zabytkowych i we własnym parku, sąsiadującym z parkiem Armii Krajowej, zobowiązuje do szukania właściwej relacji z miejscem i stworzenia w nim nowej dominanty, nadającej mu nowego znaczenia.

What is more, it is not an isolated object which would be a reference point to itself. Its location in Grochów - district, on the territory of the former Veterinary Institute, surrounded by historical buildings and its own park, neighboring on the National Army Park, obliges us to look for the proper relation with the place and creating a landmark that will give it a new meaning.

Od zwycięskiej pracy oczekuje się nie tylko sprostania oczekiwaniom wtajemniczonych oraz wskrzeszenia witruwiuszowskiej triady – nienagannej użyteczności, trwałości konstrukcji i siły wyrazu. Musi również spotęgować żywotne związki miejsca z miastem, dzielnicą, naturą, historią i zachęcić do muzyki młodych, a także wszystkich, którzy nie zdołali jeszcze jej poznać i pokochać.

Bohdan Paczowski

The chosen design is expected not only to fulfill high expectations and revive the Vitrivius Triad – impeccable usage, lasting construction and the power of expression. It also has to strengthen live connections of the place with the city, district, nature, history and encourage young people and all of those who didn’t have enough time to know it and love it.

Bohdan Paczowski Chairman of Competition Jury

Przewodniczący Sądu Konkursowego

11


WYNIKI

13


WYNIKI

MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA PROJEKT SALI KONCERTOWEJ I ZAGOSPODAROWANIE ARCHITEKTONICZNE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. GROCHOWSKIEJ 272 W WARSZAWIE ZOSTAŁ OGŁOSZONY 9 CZERWCA 2010 R.

THE INTERNATIONAL COMPETITION FOR THE ARCHITECTURAL DESIGN OF CONCERT HALL AND ARCHITECTURAL DEVELOPMENT OF THE REAL ESTATE LOCATED AT 272 GROCHOWSKA STREET IN WARSAW WAS ANNOUNCED ON JUNE 9, 2010.

Organizator Konkursu Orkiestra Sinfonia Varsovia.

The organizer of the Competition - Orkiestra Sinfonia Varsovia.

Konkurs dwuetapowy, rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

The competition had a two-stage formula and was recommended by Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP (Union od Polish Architects).

Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zagospodarowania terenu zespołu dawnego Instytutu Weterynarii na potrzeby siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia. Zadanie obejmowało w szczególności wykonanie projektów koncepcyjnych adaptacji istniejących budynków zabytkowych oraz zaprojektowanie głównej miejskiej sali koncertowej na 1800 miejsc.

The Competition task consisted in developing an architectural and urban concept of the development of the area of former Veterinary Institute complex for the purpose of the seat of Orkiestra Sinfonia Varsovia. The task included in particular the preparing of conceptual architectural designs of the adaptation of the existing listed buildings as well as designing the main city concert hall of the seating capacity of 1800.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszego projektu nowego centrum kulturalnego Warszawy – skupionego wokół Orkiestry Sinfonia Varsovia, które będzie nie tylko atrakcyjnym miejscem dla prezentacji muzyki poważnej i innych gatunków sztuki, lecz również miejscem spędzania czasu wolnego. Projekty konkursowe powinny były uwzględniać międzynarodowy, regionalny i lokalny wymiar przedsięwzięcia.

The objective of the Competition was to indicate the best design of Warsaw’s new cultural center related to Orkiestra Sinfonia Varsovia, that will not only be an attractive place to present classical music and other genres of art but also a place to spend free time. The competition entries should take into consideration the international, regional and local dimensions of this undertaking.

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy mieli za zadanie przedstawić na dwóch planszach, generalną wizję zagospodarowania terenu i sali koncertowej.

In the first stage of the competition the participants had to present on two charts the general concept of the new place as well as the concert hall.

W drugim etapie konkursu, uczestnicy prezentowali szczegółową koncepcję architektoniczną na 6 planszach i makiecie ukazującej wnętrze nowej sali koncertowej.

In the second stage of the competition, participants presented a detailed architectural concept on 6 charts together with a model showing the interior of the new concert hall.

Sąd konkursowy ocenił 138 prac, z czego do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych dziesięciu uczestników.

The jury of the competition evaluated 138 entries. 10 participants were qualified to the second stage.

Jury konkursu ogłosiło swoją decyzję 14 listopada 2010 r.

The jury announced its decision on November 14, 2010.

15


WYNIKI Zwyciężyła pracownia:

Atelier Thomas Pucher ZT GMBH 200.000 PLN Graz, Austria

Drugie miejsce zajęły ex aequo:

The winning studio is:

Atelier Thomas Pucher ZT GMBH 200.000 PLN Graz, Austria

Second prize was awarded ex aequo:

Zaha Hadid Architects 68 666,66 PLN

Zaha Hadid Architects 68 666,66 PLN

Hermanowicz Rewski Architekci Sp. J. 68 666,66 PLN

Hermanowicz Rewski Architekci Sp. J. 68 666,66 PLN

Mąka Sojka Architekci sp. z o.o. 68 666,66 PLN

Mąka Sojka Architekci sp. z o.o. 68 666,66 PLN

Londyn, Wielka Brytania

Warszawa, Polska

Warszawa, Polska

Następujące pracownie otrzymały równorzędne wyróżnienia:

Atelier Lorentzen, Arkitektfirmaet Langkilde 25 000 PLN Kopenhaga, Dania

Centrala – Grupa Projektowa 25 000 PLN Krzysztof Banaszewski, Małgorzata Kuciewicz Warszawa, Polska

RE S.C. Piotr Michalewicz, Mateusz Tański 25 000 PLN Warszawa, Polska

AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. 25 000 PLN Warszawa, Polska

Nieto Sobejano Arquitectos SLP 25 000 PLN Madryt, Hiszpania

Bordás És Pém Építésziroda Kft. 25 000 PLN Budapeszt, Węgry

London, United Kingdom

Warsaw, Poland

Warsaw, Poland

The following studios have received equal rank distinctions:

Atelier Lorentzen, Arkitektfirmaet Langkilde 25 000 PLN Copenhagen, Denmark

Centrala – Grupa Projektowa 25 000 PLN Krzysztof Banaszewski, Małgorzata Kuciewicz Warsaw, Poland

RE S.C. Piotr Michalewicz, Mateusz Tański 25 000 PLN Warsaw, Poland

AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. 25 000 PLN Warsaw, Poland

Nieto Sobejano Arquitectos SLP 25 000 PLN Madrid, Spain

Bordás És Pém Építésziroda Kft. 25 000 PLN Budapest, Hungary

17


WYNIKI

Jury konkursu: Bohdan Paczowski architekt (Luksemburg)

The Competition Jury: Bohdan Paczowski architect (Luxemburg)

Przewodniczący Sądu Konkursowego

Chairman of Competition Jury

Eckhard Kahle fizyk-akustyk, muzyk (Bruksela)

Eckhard Kahle physicist – acoustician, musician (Brussels)

Tomasz Konior architekt (Katowice)

Tomasz Konior architect (Katowice)

Marek Kraszewski dyrektor Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Marek Kraszewski director of Culture Bureau of the Capital City of Warsaw

Andrzej Krzyżanowski muzyk (Warszawa)

Andrzej Krzyżanowski musician (Warszawa)

Janusz Marynowski muzyk, dyrektor Orkiestry Sinfonia Varsovia (Warszawa)

Janusz Marynowski musician, director of Orkiestra Sinfonia Varsovia (Warsaw)

Rudy Ricciotti architekt (Bandol, Francja)

Rudy Ricciotti architect (Bandol, France)

Małgorzata Rozbicka architekt, historyk architektury (Warszawa)

Małgorzata Rozbicka architect, historian of architecture (Warsaw)

Jerzy Szczepanik-Dzikowski architekt (Warszawa)

Jerzy Szczepanik-Dzikowski architect (Warsaw)

Piotr Śmierzewski architekt (Koszalin)

Piotr Śmierzewski architect (Koszalin)

Hubert Trammer architekt (Lublin)

Hubert Trammer architect (Lublin)

Sędzia Referent

Reporting Judge

19


WYNIKI

Zastępcy sędziów konkursowych: Grzegorz Stachurski muzyk (Warszawa) Marlena Wolnik architekt (Katowice) Komisja Sędziego Referenta: Maciej Bojarczuk architekt (Tomaszów Lubelski) Leszek Włochyński architekt (Warszawa) Zespół do spraw formalno – prawnych: Maciej Czeredys architekt

Deputies of competition judges: Grzegorz Stachurski musician (Warsaw) Marlena Wolnik architect (Katowice) Reporting Judge Commission: Maciej Bojarczuk architect (Tomaszów Lubelski) Leszek Włochyński architect (Warsaw) The Formal and Legal Matters Team: Maciej Czeredys architect

Sekretarz Konkursu

Competition Secretary

Eliza Niewiadomska (prawnik, specjalista z zakresu zamówień publicznych)

Eliza Niewiadomska (lawyer, public procurement expert)

Natalia Staszczak

Natalia Staszczak

Koordynator

Coordinator

Kierownik konkursu: Krzysztof Kosmala

Competition Manager: Krzysztof Kosmala

21


WYNIKI

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

A JUSTIFICATION OF THE OUTCOME OF THE COMPETITION

Na konkurs wpłynęło 138 prac, spośród których Jury wyłoniło 10 prac do drugiego etapu. Nadesłane prace konkursowe stanowią niezaprzeczalny dorobek zawierający szereg przemyśleń dotyczących formy i funkcji obiektu publicznego, jakim stanie się siedziba Orkiestry Sinfonia Varsovia, a także stanowiących wkład do dyskusji nad rolą i znaczeniem przestrzeni publicznych w Warszawie.

138 works entered the competition, out of which the Jury qualified 10 for the next stage. The works received constitute an undeniable achievement which includes a number of reflections on the form and function of a public facility, which the seat of the Sinfonia Varsovia Orchestra is going to be as well as a contribution to the discourse on the role and significance of public spaces in Warsaw.

W swych decyzjach Jury kierowało się zarówno ustalonymi w Regulaminie Konkursu kryteriami wyboru prac, jak i szerokim rozumieniem celu konkursu, zgodnie z którym siedziba Orkiestry Sinfonia Varsovia ma być nowym centrum kulturalnym Warszawy, nie tylko miejscem dla prezentacji muzyki poważnej, innych gatunków sztuki oraz edukacji, lecz także miejscem spędzania czasu wolnego.

The decisions of the Jury were influenced both by the criteria for the selection of works set out in the Competition Rules and by the purpose of the competition, in its broad understanding, by which the seat of Sinfonia Varsovie Orchestra is to become a new cultural centre in Warsaw and, at the same time, not only a venue where classical music is going to be performed, art and educational achievements are going to be presented, but also an entertainment facility.

Jury doszło do przekonania, że walory nadesłanych prac należy rozpatrywać nie tylko w kontekście stosunkowo wąsko pojętej potrzeby wzniesienia obiektu – sali koncertowej Orkiestry, ale także w sensie potrzeby wykreowania miejsca w przestrzeni publicznej miasta. Miejsce to winno mieć charakter unikalny i oferować wyraźnie zdefiniowaną przestrzeń wyodrębnioną z otaczającej tkanki miejskiej. Zgodnie z tak rozumianym zadaniem konkursowym Jury postanowiło przedłożyć rozwiązania kreujące wartości przestrzenne w skali całości objętego projektem terenu nad te, które koncentrowały się na poprawności rozwiązań funkcjonalnych i technicznych. Jury przedłożyło też wartości wynikające z kreacji miejsca nad te, które wynikają z architektonicznej formy, niezależnie od tego jak bardzo atrakcyjnej. Forma jednak jest ważna – choć wiele prac podjęło wątek tworzenia miejsca, to nie każda forma jego realizacji jest jednakowo wartościowa. Jury przedłożyło też operowanie tradycyjnymi środkami architektonicznej ekspresji nad fascynację techniką i technologią. Jury podkreśla kulturotwórcze znaczenie centrum i na tym tle wartości kulturowe i emocjonalne, jakie niesie w sobie praca nagrodzona. Zamknięcie złożonej problematyki konkursu w jednej lapidarnej formie właściwe jest architektonicznemu

The jury decided that the value of each work is to be assessed not only from the point of view of the mere necessity of raising a building – a concert hall for the Orchestra, but also in the context of the need for creating a venue in the public spaces of a city. The venue is to be of a unique character and to offer a precisely defined space standing out in the urban surroundings. In accordance with such understanding of the purpose of the competition, the Jury decided to evaluate the solutions promoting spatial values in a scale of the whole space relevant to the project over those which focused on the correctness of functional and technical solutions. The Jury also attached a higher importance to the values resulting from the idea of creation of a venue over those dictated by an architectonic form, regardless of how attractive it may be. A form is, however, important as well – and, although, in many works the problem of creating a venue was addressed, not all of the forms of its realisation are equally valuable. The Jury also valued traditional means of architectonic expression over a fascination with engineering and technology.

23


WSTĘP

dziełu. Powstanie landmark – znak miejsca-siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia i miejsce, którego duch „genius loci” będzie stanowił wzbogacenie kulturotwórczej misji Orkiestry. Taka siedziba Orkiestry będzie, w opinii Jury, nowym, kulturalnym i architektonicznym doświadczeniem, niespotykanym w innych stolicach. Nagrodzony projekt jest wyrazem tryumfu ducha nad materią – uczy nas, że wartości utylitarne, tak silnie obecne i dominujące w życiu współczesnych społeczeństw, służą w ostateczności ideom, bez których tracą swój sens i znaczenie. Nadrzędnym jest zbudowanie siedziby Orkiestry stosownej dla jej roli w życiu społeczeństwa Warszawy i misji Orkiestry w świecie. Nie oznacza to, że dalszy rozwój projektu nie uwzględni wszelkich ewentualnych zastrzeżeń technicznych tak, aby jego wersja ostateczna odpowiadała najwyższym standardom użyteczności. Jury wyraża przekonanie, że zarówno władze miasta jak i Zamawiający dołożą wszelkich starań na drodze do realizacji pracy nagrodzonej, która może stać się głosem Warszawy w światowej debacie architektonicznej i stanowić będzie ilustrację znaczenia, jakie władza publiczna przywiązuje do kształtowanie publicznych przestrzeni oraz do tworzenia wzorców estetycznych i jakościowych. Za zgodność z decyzją Jury

arch. Maciej Czeredys arch. Bohdan Paczowski

The Jury emphasises the culture-forming importance of the centre and against this background – the cultural and emotional values of the prize-winning work. To express the complex issues of the competition in just one concise form is typical of an architectonic masterpiece. A landmark is going to be created – the seat of the Sinfonia Varsovia Orchestra and the ‘genius loci’ of this venue is going to enrich the culture-forming mission of the Orchestra. Such a seat of the Orchestra, according to the Jury, is going to be a new cultural and architectonic experience, unprecedented in other capitals. The prize-winning project is an expression of a triumph of spirit over matter – it proves that utilitarian values, so pervasive and dominating in the life of contemporary societies serve an idea, after all, without which they lose their meaning and importance. To build a seat of the Orchestra suitable for its role in the life of the community of Warsaw and its mission in the world is imperative. That does not mean that a further development of the project will disregard all possible technical reservations, so that the final version will meet the highest standards of utility. The Jury would like to express a belief that the local authorities as well as the Awarding Entity will make every effort in order to implement the prize-winning project, which may become the voice of Warsaw in an international architectonic debate and will illustrate the importance that the official authority attaches to shaping public spaces and to creating aesthetic and qualitative models.

Sekretarz Konkursu, Przewodniczący Sądu Konkursowego

In accordance with the decision of the Jury

Warszawa, 14 listopada 2010

arch. Maciej Czeredys arch. Bohdan Paczowski

Competition Secretary, Chairman of Competition

Warsaw, 14 November 2010

25


ETAP 2

27


Etap 2

FCH013

I Nagroda / I Prize

Atelier Thomas Pucher ZT GMBH

Opis autorski / Author’s description

Graz, Austria

Położenie sali koncertowej i pomieszczeń do przeprowadzania prób wybrano możliwie najdalej od hałasu dobiegającego z ulicy Grochowskiej. Konstrukcja „na cebulkę”: Projekt zakłada stworzenie miejsca ciszy pośród miejskiego zgiełku. Pierwsza warstwa wyciszenia budynku jest zrealizowana za pomocą pływającej ściany betonowej, która otacza budynek i ogród. Drugą warstwę wokół sali tworzy otaczająca przestrzeń foyer. Konstrukcja sali jest usadowiona na fundamencie z płyt Sylomer, w celu zminimalizowania wpływu wibracji z zewnątrz. W taki sposób udało się uzyskać izolację akustyczną zgodną z kryterium hałasu zewnętrznego NR10 i 15 dBA. Pomieszczenia techniczne: Konsekwentnie zaplanowana lokalizacja wszystkich pomieszczeń technicznych poza budynkiem sali koncertowej zapewnia optymalną ochronę przed rozchodzącymi się hałasem i wibracjami. Sala koncertowa to połączenie sali typu „surround” i prostokątnej. Ideą przewodnią konstrukcji sali jest stworzenie idealnych warunków akustycznych przez połączenie tradycyjnej, prostokątnej sali koncertowej z ujmującą atmosferą i bogactwem wrażeń dostarczanych słuchaczom w sali okrągłej typu „surround” lub „winnica”. Efekt ten został uzyskany dzięki dobraniu głównego kształtu prostokątnego pomieszczenia o idealnych wymiarach akustycznych i wstawieniu do wnętrza pozornie spontanicznie utworzonych ciągów balkonów dla gości o dokładnie dobranych kątach. W porównaniu z tradycyjną salą typu „winnica”, zaletą tej sali jest zwarta bryła, małe odległości i przestrzeń, która nadaje się również dla małych orkiestr symfonicznych i orkiestr kameralnych. Dla publiczności oznacza to, że każdy słuchacz znajduje się tak blisko orkiestry, jak tylko to możliwe, co stwarza silne wrażenie bycia „w środku muzyki”.

28

To guarantee a world class acoustic performance of the building a series of provisions from urban design to specific technical level have been incorporated. Position on Site: The position of the Concert Hall and Rehearsal Rooms is chosen as far away from outside street noise and in particular Grochowska Street as possible. Onion principle: The project formulates a place of silence in midst the noise of the city. The building is protected in a first shell by the floating concrete wall which surrounds the building and the garden. A second shell is created around the hall by the surrounding space of the foyer. The structure of the hall is bedded on Sylomer foundation to minimize the influence of outside vibrations. Thus a sound insulation in correspondence with the background noise criteria of NR10 and 15 dBA can be achieved. Mechanical rooms: The consequently planned positioning of all mechanical rooms outside of the concert hall building assures an optimum protection against airborne sound and impact sound transmissions. Ventilation of the building is conceived with a displacement ventilation system which ensures that the extremely high requirements to the sound level in the hall can be surely realized. The Concert Hall – a fusion of Surround Hall and Shoebox. The basic idea of the hall is to create the excellent acoustic conditions of a traditional shoe box concert hall PLUS the dense atmosphere and audience experience of a ring shaped This is achieved by choosing the main shape of a rectangular room with ideal acoustic dimensions and inserting seemingly free formed bands of balconies with perfect angles for visitors into this volume. The three dimensional flow of the balconies and the specific relation to the rectangular volume allow the acoustic properties to be controlled easily. Compared to a traditional vineyard hall the hall provides the benefit of compactness, short distances and a volume that is also suited for smaller symphony orchestras and chamber orchestras. For the audience that means that each listener is situated as near to the orchestra as possible thus creating an immense impression of being “in midst the music”.


Etap 2

FCH013

Opinia jury / Opinion of the jury Praca tworzy land mark – znak, który stanie się symbolem miejsca siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia. Tworzy go unikając epatowania formą i odwołując się do kulturowych, pozaformalnych wartości. Rozwiązanie w możliwie najpełniejszy sposób odpowiada na zadanie konkursowe, którym było stworzenie nowego centrum kulturotwórczego Warszawy – miejsca nie tylko prezentacji muzyki poważnej i innych rodzajów sztuki lecz także spędzania czasu wolnego. Praca charakteryzuje się lapidarnością i niesie w sobie równocześnie wielowątkowe wartości i treści emocjonalne. Unikalne założenie, polegające na stworzeniu wyodrębnionej przestrzeni ogrodu, realizuje w pełni postulat otwarcia na tworzenie więzi społecznych. Równocześnie zapewniono pełny kontakt przestrzeni z Parkiem Obwodu Praga Armii Krajowej, a także z otaczającą przestrzenią uliczną. Sposób kształtowania ogrodu i jego powiązań z otoczeniem niesie w sobie zapowiedź stworzenia w publicznej przestrzeni miasta przestrzeni nieomal sakralnej – strefy wyciszenia, przedsionka do świątyni muzyki. Stosunek do istniejącej zabudowy jest, zdaniem Jury, wyrazem szacunku dla historycznego kompleksu objętego ochroną konserwatorską, którego nie traktuje jednak jako wartości skończonej i zamkniętej lecz jako kanwę dla dalszej kreacji tak, jak działo się to na przestrzeni wieków w kształtowaniu publicznych przestrzeni miast. Walory zapewnienia bezpieczeństwa przy równoczesnej otwartości są wartością pracy. Szereg rozwiązań funkcjonalnych i technicznych wymaga modyfikacji i Jury jest w pełni świadome ich konieczności. Jury podkreśla jednak, że lapidarność i jednoznaczność proponowanej formy obiektu stanowią o elastyczności w dążeniu do uzyskania ostatecznych rozwiązań prawidłowych technicznie i funkcjonalnie. Elastyczność zawiera się tu w prostocie i oczywistości. Rozwiązanie głównej sali koncertowej jest propozycją o wysoce indywidualnym charakterze, na czym tak bardzo zależy Zamawiającemu. Zaproponowana niezwykle mocna koncepcja sali koncertowej oraz jej parametry przestrzenne zapewniają potencjał pozwalający na uzyskanie bardzo wysokiej jakości przestrzeni przeżyć muzycznych. Zgodnie ze słowami autorów, sala koncertowa została ukształtowana tak, by zapewnić połączenie znakomitych warunków akustycznych tradycyjnej sali typu shoe-box z ujmującą atmosferą i doświadczeniem widowni, jakie zapewniają ukształtowane pierścieniowo sale typu surround lub vineyard.

The project forms a landmark – a sign which will become the symbol of the seat of Sinfonia Varsovia Orchestra. It forms it with no tendency to emphasize the form and by relating to cult, beyond-formal values. This solution is the most complete response possible to the competition task which was to create a new culture-generating centre of Warsaw – a place not only for performing classical music and other kinds of art, but also a place to spend one’s free time. The project is characterized by conciseness and it simultaneously carries in itself multi-theme values and emotional content. A unique compilation, based on creating a separate garden area, fully accomplishes the demand concerning being open to creating social bonds. At the same time, there is ensured a full contact of the area with Praga District Armii Krajowej Park, as well as with the surrounding street area. The way of designing the garden and its connections with the surroundings brings with itself a promise of creating within public space of the city an almost sacral area – a zone of calmness, a threshold of the temple of music. According to the jury, the attitude towards existing development is an expression of respect for the historic complex which is protected by preservation activity, which is not treated as a complete and closed value, but rather as a canvas for further creation, just like it has been happening throughout history as concerns public space within cities. The concept of the project consists in values connected with ensuring safety and, at the same time, openness. A number of functional and technical solutions requires modification and the jury is fully aware that it is a necessity. The jury, however, emphasizes that the conciseness and clarity of the proposed form of the building decide about the flexibility in pursuit of reaching ultimate solutions that would be technically and functionally correct. The flexibility is contained here within simplicity and obviousness. The concept for the Concert Hall is extremely strong and assures the potential for an extremely high-quality concert hall within the parameters defined by the competition entry. Using the words of the authors, the concept for the concert hall is to achieve the excellent acoustic conditions of a traditional shoe box concert hall plus the dense atmosphere and audience experience of a ring-shaped surround- or vineyard concert hall. The basic dimensions of the hall are a length of 47m - 49m, a width of 28m - 29m and a maximum height of 21m, dimensions that are indeed commensurate with excellent acoustic conditions for a shoebox concert hall. The relevant acoustic volume of the concert hall is approximately 21 000m³ or 11m³ /person (including musicians). Lateral reverberation chambers are proposed on the upper level,

29


Etap 2

FCH013

Opinia jury / Opinion of the jury Podstawowe wymiary sali – długość 47-49 metrów, szerokość 28-30 metrów i maksymalna wysokość 21 metrów - to wymiary odpowiednie dla uzyskania idealnej lub znakomitej akustyki sali typu shoebox. Przestrzeń akustyczna sali koncertowej wynosi około 21 000 m³ czyli około 11 m³ na osobę (łącznie z muzykami). Na górnym poziomie wprowadzono boczne komory pogłosowe umożliwiające uzyskanie dodatkowych 4 000m³ przestrzeni akustycznej. Byłoby idealne, gdyby komory pogłosowe zostały wprowadzone także w dolnej części sali wokół sceny, z umieszczeniem wrót w pobliżu grających na scenie muzyków. Pozwoliłoby to na zwiększenie możliwości przekształcania warunków akustycznych zależnie od utworu i składu orkiestry. Takie rozwinięcie jest w ramach zaproponowanej koncepcji w pełni możliwe. Forma Sali typu shoebox z bocznymi balkonami daje silne wczesne odbicia akustyczne, tworząc bogatą akustyczną przestrzeń otaczającą słuchacza. Forma Sali typu shoebox została wzbogacona o swobodnie kształtowane wstęgi balkonów, co stanowi potencjał dla dalszej optymalizacji akustycznych odbić dla wszystkich słuchaczy (z wykorzystaniem zarówno frontów jak i spodów balkonów). Pełnej wysokości ściana szklana pomiędzy głównym foyer a salą koncertową wprowadzona w drugim etapie konkursu powoduje konieczność szczegłowego przepracowania podczas dalszych prac nad projektem w kwestii izolacyjności akustycznej oraz optymalności warunków akustycznych we wnętrzu sali. Wśród elementów zapewniających możliwość modyfikacji są plafon akustyczny nad sceną, boczne komory pogłosowe (nazywane «rezerwuarami akustycznymi »), a także kurtyny dźwiękochłonne. Możliwość powiększania sceny zapewniono zarówno z przodu jak i z tyłu. Należy przeprowadzić dodatkowe badania w zakresie wibracji pochodzenia gruntowego, które pozwolą ustalić, czy konieczne jest zastosowanie kosztownych fundamentów z płyt typu Sylomer. W projekcie zaproponowano znakomitą izolację akustyczną i wykluczenie z głównych przestrzeni muzycznych hałasów tła.

30

Opis akustyczny jest wyczerpujący i przejrzysty, mimo że nie obejmuje wszystkich kryteriów akustycznych. Szczegółowa analiza pracy pozwoliła na stwierdzenie, iż w ramach dalszych prac nad koncepcją będzie możliwe spełnienie wszystkich wymagań wynikających z wytycznych akustycznych i w efekcie stworzenie jedynej w swoim rodzaju, znakomitej przestrzeni akustycznej

adding an additional 4 000m³ of acoustic volume when required. From an acoustical point of view, it would be ideal if around the stage the reverberation chambers extended further down in the room, locating openings close to the musicians on stage, therefore creating additional potential for adapting the acoustic conditions for the musicians on stage as a function of the musical work and the orchestral forces. This development is possible within the framework of the current architectural concept. The main shoe-box form of the room with the balconies creates strong early lateral reflections, creating an enveloping, rich acoustic quality. Within the frame defined by the outer shoebox shape of the room, seemingly free-formed bands of balconies are inserted, creating further optimization potential for acoustic reflections created by these balconies (both the balcony fronts and the undersides of the balconies) to all audience members. A full height glass wall between the Main Foyer and the Concert Hall is proposed in the second round of the competition. This glass wall will need further analysis in the development of the project as both questions of acoustic isolation as well as acoustic quality for the inside of the Concert Hall need to be taken into consideration and resolved. Variable acoustics elements include an acoustic canopy above the stage, the lateral reverberation chambers (called “reverberation reservoirs”) as well as sound-absorbing curtains. The stage equally incorporates variability by offering a stage extension both in the front as well as in the back. Additional investigations into ground-borne vibration levels during the upcoming design phase shall allow to determine whether the vibration-isolating Sylomer foundations of the concert hall building are indeed required or can be avoided. The project proposes an excellent degree of acoustic isolation and absence of background noise in the main performance spaces. The acoustic description is clear and complete, even when not including a full list of acoustic criteria. Detailed analysis of the competition entry indicates that with proper development of the design it will indeed be possible to fulfill all requirements of the acoustic brief and therefore create a novel, excellent acoustic space for the musical life in Warsaw for decades to come.


Etap 2

FCH013

Opinia jury / Opinion of the jury będącej dumą środowiska muzycznego Warszawy przez wiele nadchodzących dekad. Szereg rozwiązań stanowi wyzwania techniczne, które będą miały naturalne ekonomiczne konsekwencje. Są one jednak zrównoważone prostotą i skromnością, jakiej można oczekiwać od formowania znacznej części projektowanej kubatury tak, że budżet realizacji całości przedsięwzięcia jest, zdaniem Jury, porównywalny z budżetami wymaganymi dla zrealizowania innych nagrodzonych prac.

A number of solutions provides technical challenges which will produce natural economic consequences. They are, however, balanced by simplicity and modesty which can be expected when forming a substantial part of the designed cubature in such a way that the budget of the realization of the whole enterprise is, according to the jury, comparable with budgets required in case of realizing other awarded projects.

31


Etap 2

FCH013

32


Etap 2

FCH013

33


Etap 2

FCH013

34


Etap 2

FCH013

35


Etap 2

FCH013

36


Etap 2

FCH013

37


II Nagroda / II Prize Etap 2

SVU937

Zaha Hadid Architects Projekt Sali koncertowej Sinfonia Varsovia stanie się nowym centrum kulturalnym w Warszawie i pozwoli na integrację istniejących budynków oraz nowej Sali Koncertowej za pomocą sieci ścieżek i dróg. Przejścia przez działkę podkreślają istniejący, symetryczny plan i wydłużają go do strategicznych punktów otaczającej tkanki miasta. Centralna oś miejsca jest wzmocniona, a oryginalna prostokątna siatka przekształcona w bardziej elastyczny i ciągły system cyrkulacji. Pięć budynków zostanie zachowanych i odnowionych, połączonych z nową zabudową w zrównoważony sposób. Spowoduje to aktywizację całego terenu nowymi funkcjami oraz serią zróżnicowanych jakości przestrzennych. Nowe place powstaną wzdłuż powiązanych dróg i obok odnowionych i wzmocnionych zabytkowych założeń, takich jak centralna przestrzeń czy stary rynek w północno-zachodnim narożniku. NOWY SCHEMAT ORGANIZACYJNY Na teren całego założenia narzucono siatkę, która podkreśla wyjątkowy klimat nowego miejsca i podkreśla jego spójność. Ten zabieg organizacyjny wyraża się serią zmian materiałowych i staje się całkowicie trójwymiarowy, gdy przechodzi w system fasad okrywających sale koncertowe. DOSTĘPNOŚĆ Tworząc podziemną przestrzeń parkingu możliwe staje się połączenie budynku sali koncertowej z budynkami A i B. Duże świetliki na dachu pozwalają światłu dziennemu dotrzeć do strefy parkingów. Wszystkie przestrzenie projektu są przystosowane do obsługi niepełnosprawnych. Sala koncertowa usytuowana jest na północy działki przy dwóch historycznych budynkach, które zostały zrewitalizowane na potrzeby nowych funkcji i połączone z nową strukturą. Wielkość obiektu przystosowana jest do lokalnych wymogów wysokości i dobrze wpisuje się w zastany układ. SYMBOL KULTURY Podczas gdy umiejscowienie budynku na głównej osi podkreśla jego charakter jako dominanty, budynek łączy się z otoczeniem poprzez duże przeźroczyste foyer, które zaciera granicę między wnętrzem i zewnętrzem- parkiem i foyer. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA Publiczna działalność będzie widoczna poprzez zewnętrzną ‘powłokę’, tworząc poczucie świętowania oraz ukazując barwne życie kulturalne. Foyer rozciąga się nie tylko od wschodu do zachodu łącząc gości z dwóch przyległych budynków, ale także łączy historyczny plac południowy poniżej uniesionej Sali Prób z centralnym lobby, w ten sposób zapewniając wysoki stopień ciągłości w budynku. Foyer ma subtelne wgłębienia od wschodu i zachodu osi symetrii budynków. Umiejscowienie głównych brył w przezroczystej fasadzie pobudza ciekawość i wytwarza pełne oczekiwania napięcie. Pomimo że historyczna symetria przewija się w projekcie, została ona przetworzona we współczesną, innowacyjną strukturę, która będzie znaczącym wkładem w dialog na temat innowacji projektowych.

38

Opis autorski / Author’s description

Londyn, Wielka Brytania

UZASADNIENIE Podczas drugiego etapu konkursu, projekt fasady został zoptymalizowany pod kątem jego wykonalności. Użycie symetrii, powtórzeń, płaszczyznowość i modułowość prowadzi do zoptymalizowania systemu fasady, która okazuje się łatwa do zbudowania, nie tracąc na walorach estetycznych.

The concert hall design Sinfonia Varsovia will establish a new cultural hub within the city of Warsaw and integrate the existing buildings and the new concert hall structure by means of a network of routes and paths through the site. The passages through the site incorporate the existing symmetrical layout and extending it to strategic points to the surrounding city fabric. The sites central axis is registered and reinforced while transforming its original rectangular grid into a more fluid and continuous circulation system. Five buildings are maintained and refurbished connecting the old with the new in a sustainable manner and activating the overall planning area with various programmatic destinations and a series of differentiated spatial qualities. New plazas will emerge along the highly connected walkways and historic sites such as the existing central plaza as well as the old market in the north west corner are architecturally reinforced and appear in a new light within the overall campus design. NEW ORGANIZATIONAL DIAGRAM A lattice pattern as a new layer of spatial organization is stretched over the whole site in order to enhance the unique atmosphere of the new cultural center and underline its coherence. This organizational device is expressed in a series of material changes, green islands, lighting devices, urban furniture extrusions and becomes highly 3dimensional as a façade system enveloping the concert halls. ACCESSIBILITY By creating an underground parking area the possibility of connecting the concert hall building and buildings A and B is enabled. Large roof lights allow daylight into the parking areas. All Areas of the design are DDA compliant. The concert hall is situated towards the north of the site within two maintained buildings which are reactivated for future use and functionally connected with the new structure. The building volume respects the local height restrictions and is integrated well within the existing ensemble. CULTURAL LANDMARK While the positioning of the building on the central axis pronounces its solitary landmark appearance, the building is linked to the surroundings via a large transparent foyer which blurs the inside outside boundary between park and foyer space. PUBLIC LIFE Public activity will be visible through the external skin, creating a festive sense of participation displaying the cities vibrant cultural life. The foyer stretches not only from east to west connecting the visitors from the two adjacent buildings and their front plazas but also connects the historic southern plaza underneath the uplifted rehearsal hall with the central lobby space, thus allowing for a high degree of urban continuity into the building. The foyer is registered with a subtle concave recess east and west of the buildings symmetry axis. The nesting of the main volumes within the transparent envelope triggers anticipation and intellectual curiosity. While the historic sites axial characteristics reverberates latently in the architecture it is transformed to an innovative contemporary structure that will be a significant contribution to the contemporary international discourse of outstanding design innovation. RATIONALIZATION During the second phase of the competition the façade design was optimized specifically along the lines of feasibility. The utilization of symmetry, repetition, planarity and modularity lead to an optimized façade system that proves to be highly buildable while improving its genuine design characteristics.


Opinia jury / Opinion of the jury

Etap 2

SVU937 Główny zamysł ukształtowania terenu inwestycji polega na wprowadzeniu w tylnej części założenia zwartej, biomorficznej bryły budynku sali koncertowej. Lokalizacja nowej kubatury na głównej osi historycznego założenia i jej relacja do budynków istniejących wypełnia wymogi konserwatorskie pozostawiając czytelnym pierwotny układ zespołu i zasadę jego ukształtowania, tworząc spójną kompozycję całości. Teren inwestycji został zaprojektowany jako ogólnodostępny i wyposażony w elementy małej architektury, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój więzi społecznych. W odniesieniu do wymogów funkcjonalnych obiektu istotne zastrzeżenia budzą: zbyt mała wysokość głównego foyer w strefie wejściowej i jego korytarzowe ukształtowanie w poziomie 2, a także mniejsza o blisko 20%, niż określona w programie, powierzchnia dużej sali prób orkiestry.

The main concept of shaping the area is based on introducing in the back part of the area a composition of a compact, biomorphic building of the concert hall. The location of the new cubature on the main axis of the historic complex and its relation with the existing buildings meets the preservation requirements, leaving the original layout of the complex and the principle of its design clear, creating a coherent composition whole. The investment area was designed as open for general use and equipped with elements of small architecture, which will have a positive influence upon the development of social bonds. As concerns the functional requirements of the building, what inspires reservations are: the foyer not being high enough in its entrance area and its corridor design at level 2, as well as the area of the orchestra big rehearsal room being about 20% smaller that what the program says.

W projekcie zaproponowano salę łączącą cechy sal typu shoebox i vineyard z przewagą cech sali typu shoebox o stosunkowo płaskim głównym parterze i dwóch poziomach balkonów - dolnym o powiększonej widowni po bokach ukształtowanej w formę tarasów i górnym z obiegającym salę wąskim balkonem o jednym rzędzie miejsc. Górny balkon ma duże znaczenie dla kształtowania odbić bocznych zapewniających dobry odbiór muzyki przez słuchaczy siedzących na głównym parterze i dolnych balkonach bocznych. Dolny balkon został ukształtowany w skierowane w stronę sceny, spore tarasy o 6 rzędach widowni. Pomimo powiększenia balkonów bocznych i balkonu po stronie chóru, większość widowni siedzi na wprost sceny i ma zapewnione najlepsze kąty widzenia. Możliwość modyfikacji warunków akustycznych zapewniają takie rozwiązania jak umieszczony nad sceną plafon akustyczny o zmiennym poziomie umieszczenia czy kurtyny rozmieszczane zależnie od potrzeb przy górnych partiach ścian.

The project proposes a compromise between a shoe-box-type and a vineyard-style concert hall. It is mainly based on the principle of the shoebox concert hall, with a relatively steep main floor parterre, lower balcony with enlarged audience seating at the sides of the hall arranged in terraces and a slender upper side balcony. The upper balcony has a single row of seats, it is important for creating lateral reflections to the audience seated in the main floor parterre and the lower side balconies. The lower side balconies are arranged in large terraces with 6 rows of audience seating, each terrace facing the stage. Even with the enlarged side balconies and a somewhat enlarged choir balcony, most of the audience members are seated in front of the stage for best viewing angles. Variable acoustics elements are a sound reflector that is located above the stage which is adjustable in height and curtains that can be placed in front of the upper wall areas when required.

Zarysowana w 1 etapie konkursu czytelna idea ukształtowania budynku w dynamicznej i organicznej formie kojarzącej się ze światem zwierzęcym – wartościowa w powiązaniu z kontekstem miejsca (parkiem i wieloletnią dawną siedzibą Instytutu Weterynarii) została w 2 etapie konkursu znacząco zredukowana i głęboko podporządkowana ograniczeniom wynikającym z przyjętych rozwiązań technologicznych. Zmiana ta motywowana uzasadnioną chęcią racjonalizacji kosztów inwestycji budzi wątpliwości związane z klarownością przekazu ideowego, co ma istotne znaczenie z uwagi na rangę obiektu i jego oczekiwaną unikalność.

The clear idea of designing the building in a dynamic and organic form, drafted in the 1 stage of the competition, associated with the animal world – valuable when connected with the context of the place (the park and a long-existing seat of the Veterinary Institute) was substantially reduced in stage 2 of the competition and it was deeply subordinated to the limitations stemming from the accepted technological solutions. This change, originating in a justified wish to rationalize the investment costs, inspires doubts connected with the clarity of the conceptual expression, which is of vital importance due to the rank of the building and its expected uniqueness.

39


Etap 2

SVU937

40


Etap 2

SVU937

41


Etap 2

SVU937

42


Etap 2

SVU937

43


Etap 2

SVU937

44


Etap 2

SVU937

45


Etap 2

BML468

II Nagroda / II Prize

Hermanowicz Rewski Architekci Sp. J. Główną ideą projektu było stworzenie niepowtarzalnego zespołu architektoniczno-parkowego dedykowanego muzykom i ich słuchaczom.

The main idea of the project was to create a unique architectural and park complex for both musicians and their audience.

Zasadniczy budynek z główną salą koncertową oraz dużą salą prób usytuowano w głębi działki, w miejscu postulowanym przez plan miejscowy. Pozostałe funkcje umieszczono w budynkach A, B, C. Ponadto główna kubatura budynku zasłania chaotyczną zabudowę znajdującą się na północ od działki. Obydwie sale znajdują się w najcichszym miejscu terenu inwestycji. Budynki B i C łączą się przejściami podziemnymi z główną kubaturą założenia, ortogonalne foyer oplata nieregularną bryłę mieszczącą obydwie sale nawiązując do skali sąsiednich budynków. Foyer otwarte jest dużymi szkleniami na park.

The main building with the concert hall and a big rehearsal room is situated at the back of the plot, in the place specified by the local zoning plan. Other uses are located in the buildings A, B and C. Moreover, the main volume of the building hides from the view the disorderly development located northwards from the plot. Simultaneously, both halls are situated in the most quiet spot of the project area. The buildings B and C are connected by underground passages with the main volume of the complex. The orthogonal geometry of the foyer envelops the irregular body housing the Concert Hall and the big rehearsal room, relating to the scale of the adjoining buildings.

Zasadniczy ryzalit foyer jest usytuowany na osi założenia pałacowego. Pomiędzy budynkami B i C oraz bryłą sali koncertowej ukształtowane zostały kameralne placyki wypełnione istniejącą zielenią. Główne wejście do sal koncertowych umieszczono w narożniku ryzalitu foyer zgodnie z kierunkiem napływu gości z przystanków komunikacji miejskiej i parkingów. Część zapleczową, wjazdy do garażu i zamkniętą zatokę rozładunkową umieszczono na zakończeniu ulicy Kobielskiej. Budynki D i E usytuowane przy ulicy Grochowskiej proponuje się przeznaczyć pod wynajem dla takich funkcji jak np. księgarnie, sklepy muzyczne itd. Architekturę głównego obiektu na terenie tworzy przezroczyste foyer oplatające zielonkawą, pokrytą perforowanymi płytami blachy miedzianej, nieregularną bryłę zawierającą w sobie obydwie sale koncertowe. Kształt i forma głównego korpusu budynku jest pochodną kształtów sal oraz analizy perspektyw zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem skali istniejących budynków. Wnętrze foyer wykonano z ciepłego drewna. Poprzez co budynek będzie się „rozpływał” w parkowym otoczeniu pod względem kolorystycznym oraz fakturowym - dzięki szklanemu foyer granica między wnętrzem a zewnętrzem zostanie zatarta, a poprzez użycie szlachetnego koloru spatynowanej miedzi korpus sal „wtopi” się w listowie drzew. Kolorystycznie całości dopełni fakt, iż wszystkie dachy budynków zabytkowych również będą pokryte blachą miedzianą. Gabaryty foyer oraz jego podziały międzykondygnacyjne dokładnie odpowiadają wielkościom budynków A, B i C. Wejście do głównego budynku zostało podkreślone wysokim, II kondygnacyjnym podcieniem z tarasem bezpośrednio nad głównym wejściem.

46

Opis autorski / Author’s description

Warszawa, Polska

Wszystkie istniejące budynki należy poddać renowacji elewacji zewnętrznej celem przywrócenia ich do pierwotnego wyglądu. Należy uporządkować obecny chaos kolorystyczny występujący na dachach poprzez zaproponowanie jednego, szlachetnego pokrycia dachu jakim jest blacha naturalnie utleniona.

The foyer has large glazings opening it onto the park. The main projecting volume of the foyer is located on the axis of the palace composition. Small squares with existing greenery are designed between the buildings B and C and the volume of the Concert Hall. The principal entrance to the concert halls is planned in the corner of the foyer volume, in accordance with the flow of guests from public transport and car parks. The support facilities, the entrance to the garage and an enclosed unloading ramp are located at the end of Kobielska street. Buildings D and E, situated at Grochowska street, can be rented out for bookshops, music strores etc. Architecture of the main building is created by a transparent foyer surrounding the greenish irregular volume of the concert halls, covered with perforated copper metal sheets. The shape and form of the main structure of the building comes from the shapes of the halls and the analysis of external views, including in particular the scale of existing buildings. Interior of the foyer is made of a warm coloured wood. The colour and texture of this material will create the effect of a building dispersing in the park surroundings. Due to the glass foyer, the boundary between interior and exterior will be blurred, and with the use of a gentle patinated copper colour the body of the concert halls will “blend into” the leafage. In terms of colour, the effect will be complemented by the fact that the roofs of all historic buildings will also be covered with copper sheet. The dimension of the foyer and its inner-storey divisions perfectly match the size of the buildings A, B and C. The entrance to the main building has been accentuated with a two-storey-high arcade with a terrace overlooking the main entrance. All the existing buildings have to undergo thorough renovation of the external elevation in order to restore their original look. It is necessary to put in order the chaos of the colours of roofing by choosing a single, noble material, such as a naturally oxidized metal sheeting.


Etap 2

BML468

Opinia jury / Opinion of the jury Projekt w sposób czytelny realizuje założony program funkcjonalny dla nowej siedziby orkiestry Sinfonia Varsovia. Sale koncertowe i towarzyszące im funkcje zlokalizowano w głębi założenia zachowując zabytkową zabudowę i cenny drzewostan. Masywną i zwartą bryłę oplata wiązka przeszklonych galerii tworzących interesującą sekwencję widokową w relacji wnętrza foyer z zewnętrznym parkowym krajobrazem. Zwarta struktura pozwala zachować racjonalność ekonomiczną w realizacji i eksploatacji obiektu. Układ sali koncertowej oparto na syntezie modeli “vineyard” i “wczesnych odbić”. Widownia całkowicie otacza scenę, a jednocześnie większość słuchaczy ma zapewniony najlepszy frontalny widok sceny. Widownia została złożona z wielu tarasów oddzielonych od siebie ściankami zapewniającymi korzystne wczesne odbicia. Duży plafon nad sceną jest uzupełniony reflektorami akustycznymi typu „chmura”, których umiejscowienie i nachylenie jest optymalne dla zapewnienia odbić bocznych zapewniających idealne warunki akustyczne wszystkim osobom na widowni. Zarówno plafon akustyczny jak i reflektory akustyczne typu “chmura” mają zmienny poziom umieszczenia, co daje duże możliwości optymalizacji i modyfikacji warunków akustycznych, a także stopnia intymności odpowiedniego dla różnego rodzaju i skali koncertów i przedstawień. Sufitowe reflektory akustyczne co najmniej w dużej części równoważą stosunkowo dużą – wynoszącą niemal 40 metrów szerokość górnej części sali. Przedstawiona koncepcja, pomimo zachowanej rzetelności w rozwiązaniu zagadnień przestrzennych i funkcjonalnych, w tym właściwych warunków akustycznych sali koncertowej, nie wydaje się być propozycją unikalnego, znaczącego i ponadczasowego miejsca / obiektu dla miasta i muzyki. Zdaniem Jury relacja projektowanego obiektu nie stanowi wyrazistego i harmonijnego uzupełnienia kompozycji zabytkowego zespołu dawnej szkoły weterynarii.

The project realizes the assumed functional program for the new seat of Sinfonia Varsovia Orchestra in a clear way. The concert halls and the functions which accompany them are located in the centre of the concept, retaining the historic development and the precious tree stand. The massive and compact building is enveloped by glazed galleries creating an interesting view sequence in relation to the interior of the foyer and the external park landscape. The compact structure makes it possible to retain economic rationality as concerns the realization and usage of the building. The design concept for the Concert Hall proposes a combination of the “vineyard” and the “directed reflection” approaches. The stage is fully enveloped by public with most of the audience still being in front of the stage for best views. The audience is arranged in multiple terraces separated by partial walls that create useful early reflections. The large canopy above the stage is complemented by a series of additional cloud-type reflectors. The position and angling of the cloud-type reflectors are optimized to create additional lateral reflections to all audience members. The cloud-type reflectors as well as the canopy above the stage are variable in height, offering strong possibilities for optimizing and adapting the acoustics of the room – as well as the feeling of intimacy – for different musical works and performances. The ceiling reflectors can at least partly compensate the relatively large room width of nearly 40m in the upper regions of the hall. The proposed concept, despite its reliability as concerns solving the spatial and functional problems, including appropriate acoustic conditions of the concert hall, does not seem to be a proposal of a unique, important and universal place/ facility for the city and music. According to the Jury, the relation of the designed building is not an outstanding and harmonious supplementation of the composition of the former veterinary school historic complex.

47


Etap 2

BML468

48


Etap 2

BML468

49


Etap 2

BML468

50


Etap 2

BML468

51


Etap 2

BML468

52


Etap 2

BML468

53


II Nagroda / II Prize Etap 2

K2M7R2

Mąka Sojka Architekci sp. z o.o. Warszawa, Polska

Przedstawione rozwiązania znajdują swoją genezę w postrzeganiu architektury traktowanej nie jako „opakowania” dla lokowanej funkcji lecz w poszukiwaniach niepowtarzalnego języka architektury niosącego symboliczny przekaz. Walor przestrzeni składających się na strukturę budynków jest zdefiniowany grą światła i nastrojem jaki to światło wprowadza do wnętrza. Stąd wyraz architektoniczny nowych budynków emanuje spokojem i dostojną artykulacją fasad, ukazując we wnętrzach bardziej złożony organizm przeplatających się otwarć, brył, faktur. Uwarunkowania urbanistyczne skłaniają do podjęcia decyzji o umieszczeniu wymaganego programu w kilku swobodnie stojących obiektach, wkomponowanych i uzupełniających istniejącą zabudowę. Decyzja taka pozwala na zachowanie układu pałacowo-parkowego i nadanie mu charakteru campusu. Rozmieszczenie projektowanego programu w kilku naziemnych kubaturach stymuluje ruch pomiędzy budynkami i powoduje, że teren OSV będzie tętnił życiem nie tylko w trakcie wieczornych koncertów, ale i w czasie normalnego dnia pracy. Połączenia funkcjonalne pomiędzy scenami Sali Koncertowej i Dużej Sali Prób, przestrzeniami prób, magazynów instrumentów, zapleczem technicznym oraz zadaszonym podjazdem dla samochodów ciężarowych w takim przypadku znajdą się na poziomie -1, co znacznie ułatwi drogę użytkowników, przemieszczanie instrumentów i wyposażenia. W elewacjach obwodowo usytuowanych budynków, oddzielających wnętrze zespołu od hałasu ulicznego, oraz pomiędzy nimi znajdują się otwarcia pozwalające na kontakt wnętrza z przestrzenią miejską. Nowa zabudowa wzdłuż granic terenu opracowania staje się widocznym w przestrzeni znakiem miejsca i sprzyja budowaniu interakcji z otoczeniem. Zwieńczeniem założenia osiowego jest najważniejszy element kompozycji – Budynek Sali Koncertowej. Swoją wysokością (22.75m) sprawia, że sylweta budynku staje się widocznym znakiem czytelnym w przestrzeni i panoramie miasta. Rozwiązania funkcjonalne przypominają schemat puzzli - projekt zakłada wzajemne “zazębianie” się funkcji budynków. Budynki OSV oraz funkcji towarzyszących dopełniają układ urbanistyczny zajmując miejsce dawnych oficyn. Cienkie stalowe kolumny schodzące od dachu do okalającej budynek fosy wydzielają z przestrzeni prostokątny kształt foyer. Ułożone w nieregularnym rytmie, pozwalają aby ślizgające się po nich światło sprawiało iluzję strug spadającego deszczu – najprostszej muzyki - tworząc kaskadę oddzielającą świat wewnętrzny od zewnętrznego. Przeszklone ściany foyer wprowadzają łagodne światło naturalne rozproszone przez kolumny stojące na zewnątrz. Okalająca budynek fosa zapewnia dobre oświetlenie naturalne oraz kontakt wizualny z otaczającą zielenią również przestrzeniom znajdującym się poniżej terenu. Przed spektaklem czy w trakcie antraktu zróżnicowany przestrzennie obszar foyer może przyjąć zarówno kameralny koncert, dużą wystawę, odczyt czy koktajl dla większej liczby osób. Na poziomie parteru foyer przenika się z ogrodem na całej szerokości elewacji frontowej. Przestrzeń ta jest miejscem gdzie poziome smugi światła przechodzącego przez filigranowe kolumny elewacji będą przenikać się z sączącym się z góry światłem i sztucznym oświetleniem wnętrza eksponującym formę sali. Widoczna z foyer zgeometryzowana, uskakująca forma skrywa salę koncertową. Wnętrze sali jest skontrastowane z jej obudową. W sali panuje zgeometryzowana „nieregularność”. Ściany sali utworzone są z kubicznych form - ustrojów akustycznych Schroedera.

54

Teren zespołu ma charakter otwarty. Jednak ze względu na wymagania programowe przewidziano możliwość jego zamykania. Odtworzono historyczne ogrodzenie od strony ul. Grochowskiej. W pozostałych częściach ogrodzenia przewidziano w postaci formowanych żywopłotów.

Opis autorski / Author’s description In the presented solution the architecture is not mere a „package” for a given function but it speaks a unique language that carries a symbolic meaning. The quality of the spaces included in the structure of the building is defined by the play of light and the mood that the light brings to the interior. Thus, the architectural expression of the new buildings exudes tranquility and dignified articulation of facades, while the interior presents a more complex organism of intertwining openings, volumes and textures. The urban planning conditions enforce the decision to design several separate objects that blend into and complement the existing buildings. This approach will allow maintaining the layout of the park and palace composition and turn it into a campus-like complex. The design consisting of several objects stimulates the movement between the buildings and will make the SVO area vibrant with life during evening concerts as well as at day time. This solution will be creating interactive relationships between people. There are openings in the elevations of the buildings that separate the interior part from traffic noise – they, as well as openings between the buildings, allow for the interaction between the interior part and city space. The Concert Hall building has symmetrical facades and is located as the most important element of the composition, in the central spot on the same axis as the main building (A). The building is 22.75 m high, which makes it visible in the city space and urban panorama. The functional solutions resemble a puzzle – the project assumes the interrelation of the building functions. The SVO building and auxiliary objects only complement the urban planning complex and are the annex of the main building, taking place of the former side wings. The square of the foyer is marked off by thin steel columns stretching between the roof and the moat that surrounds the building. The irregular layout makes them look like streams of rain in light – the simplest music - the cascade that separate the inner from the outer part. The glazed foyer walls introduce soft, dispersed light through the columns standing outside. The moat around the building provides good natural lighting and a visual contact with the surrounding greenery, also for the underground areas. Featuring a variety of spaces, the foyer can accommodate various events before the spectacle or during the interval, e.g. a chamber music concert, a large exhibition, a lecture or a cocktail party for a large number of people. On the ground level, the foyer blends with the garden through high glazing stretching through the whole front elevation. This space is a place where horizontal strings of light coming through the filigree columns of the facade will blend with the ambient light coming from the ceiling and artificial lighting of the interior that emphasizes the form of the Hall. The Concert Hall resides in the geometric, offset form visible from the foyer. The interior of the Hall contrasts with its outer shell. The Hall is characterized by geometric „irregularity”. The inner walls of the Hall are made from cuboids forms – Schroeder acoustic elements. The spatial scheme of the site has an open character however- due to the program requirements -closing the area is possible. Historical fence by Grochowska St. is to be reconstructed; trimmed hedge fences are planned in other sections of the perimeter.


Opinia jury / Opinion of the jury

Etap 2

Projekt w swojej zasadniczej idei kontynuuje historyczne, osiowe zalożenie urbanistyczne dawnej szkoły weterynarii, przez co w naturalny sposób wpisuje się w strukturę i charakter miejsca i miasta stołecznego Warszawy.

The project it its essence continues the historic, axis urban concept of the former veterinary school, which means that it naturally blends within the structure and character of the place and the capital city of Warsaw.

Integralność i spójność całego układu wymogła na autorach wprowadzenie dodatkowych funkcji od strony wschodniej w postaci niewysokiego pawilonu mieszczącego przedszkole muzyczne, pod którym to zlokalizowano parking podziemny.

The integrity and coherence of the whole layout made the authors introduce additional functions from the eastern side in the form of not such a high pavilions hosting a music kindergarten, below which there is an underground parking lot located.

Rozbicie funkcjonalne na dwa elementy kubaturowe pozwolilo na korzystne zredukowanie zasadniczej bryły sali koncertowej.

Functional division into two cubature elements made it possible to favorably reduce the main bulk of the concert hall.

Salę właściwą i salę prób (kameralna) zlokalizowano w dwóch oddzielnych kubaturach połączonych podziemnym łącznikiem. Poziom obu scen jest jednakowy, co zapewnia funkcjonalność transportu instrumentów i ruchu członków orkiestry. Niezależność głównych sal obiektu uzyskano kosztem długości dróg komunikacyjnych.

The main concert hall and the rehearsal room (cameral) are located in two separate cubatures connected with an underground link. The level of both stages is the same, which guarantees the functionality of the transportation of instruments and orchestra members traffic. The independence of the main halls of the building was achieved at the expense of the length of the communication routes.

Interesujący nastrój i klimat całości zespołu, widoczny na wizualizacjach nie przekonuje w konkretnych rozwiązaniach materiałowych.

K2M7R2

The interesting atmosphere and climate of the whole complex, visible through visualizations, in not convincing in case of concrete material solutions.

Ekonomika eksploatacji korzystna przy założeniu niejednocześności użytkowania głównych pomieszczeń. W projekcie zaproponowano salę typu « vineyard » z widownią otaczającą scenę. Scena została umieszczona na poziomie minus 4 metry – tym samym, co wszystkie duże przestrzenie prób. Konsekwencją umieszczenia sceny na poziomie minus 4 metry, przy jednoczesnym umieszczeniu głównego foyer na poziomie otaczającego terenu, są niewielkie wymiary głównego parteru widowni, prawdopodobnie zbyt małe dla stworzenia optymalnych relacji pomiędzy muzykami a widownią. Górne ściany boczne tworzą dużą ilość odbić, co zasadniczo jest korzystne akustycznie. Szczegółowe ukształtowanie elementów służących jako dyfuzory akustyczne jednak związane jest z ryzykiem, iż zbyt duża część dźwięków będzie wracać do muzyków zamiast być rozprowadzana po dalszych rzędach widowni. Zastosowano szereg środków umożliwiających zapewnienie dużej elastyczności w modyfikacji parametrów akustycznych sali.

The economics of the usage is favorable provided there is unsimultaneity in the usage of the main rooms. The project proposes an enveloping, vineyard-style concert hall. The stage is located at a level of -4m, linking the concert hall stage to all rehearsal spaces. As a consequence of the stage level being at -4m and the main foyer level being at 0,00m, the lower main floor parterre is relatively small, probably too small for optimum relationship between the musicians and the audience. The upper side walls are highly diffusive, which is in principle positive acoustically. The detailed nature of the proposed acoustic diffusion elements, though, create a danger that too much energy is sent back to the musicians on stage rather than being projected out to the furthest seats in the audience. Various means of variable acoustics are proposed, offering good flexibility in the adjustment and optimization of the acoustic quality.

55


Etap 2

K2M7R2

56


Etap 2

K2M7R2

57


Etap 2

K2M7R2

58


Etap 2

K2M7R2

59


Etap 2

K2M7R2

60


Etap 2

K2M7R2

61


Etap 2

ALL782 Wyróżnienia równorzędne / Equal rank distinctions

Atelier Lorentzen, Arkitektfirmaet Kristian Langkilde Kopenhaga, Dania

62

Opis autorski / Author’s description

Chcąc, by wszystkie budynki stanowiły część żywej struktury o różnych zastosowaniach, poszczególne części umieściliśmy w istniejących już budynkach. Funkcje te rozłożone są zgodnie z wewnętrznymi wymogami funkcjonalnymi Sali Koncertowej i wymaganiem różnego stopnia prywatności na działce. Układ funkcjonalny stwarza unikatowe przestrzenne i muzyczne przeżycia dla widzów oraz dobre miejsce do pracy z odpowiednim światłem i dźwiękiem - zarówno dla muzyków, jak i personelu administracyjnego. Musi to być wyjątkowe miejsce z prostym dostępem dla muzyków oraz publiczności. Droga z parku do krzesła na widowni musi być prosta, a muzycy muszą mieć łatwy dostęp z sal prób i garderób. Także logistyka związana z dużym instrumentami muzycznymi musi być mało skomplikowana.

In order to make all the buildings part of one living organization the different functions of the Sinfonia Varsovia are placed in the existing buildings. The functions are distributed according to the internal functional demands of the Concert Building and the degree of privacy on the site. The functional distribution creates: a unique spatial and musical experience for the audience; a good workspace with good light and sound conditions for the employees- both musicians and administrative personal. It must be a unique place to work; logical access for musicians and audience. It must be easy for a guest find their way around from the park towards your seat in the concert hall and musi¬cians must have easy access from warm up spaces and dressing rooms; simple logistics for large music instruments.

Aby zapewnić bezpośredni dostęp dla muzyków oraz instrumentów, wszystkie sale prób i pomieszczenia na duże instrumenty umieszczone są na tym samym poziomie co Sala Koncertowa i duże pomieszczenie orkiestry.

To provide simple and direct access for instruments and musicians, all rehearsal rooms and large instru¬ment stores are placed on the same level as the Philharmonic Hall and the large orchestra room.

Funkcje Orkiestry Sinfonia Varsovia i Sali Koncertowej usytuowane są w nowych i starych budynkach, by zapewnić spójność pomiędzy nimi. W budynkach D i E mieszczą się restauracje i usługi handlowe - funkcje publiczne przy głównej ulicy. Dzięki temu obiekty te będą mogły działać także w innych porach niż budynek koncertowy, nie stwarzając problemów z ochroną i bezpieczeństwem. W budynkach przy ulicy jest dodatkowa powierzchnia, którą można wynająć niezwiązanym z Sinfonią Varsovią sklepom czy restauracjom.

Both the Sinfonia Varsovia Orchestra and Concert Building functions are located in new and old build¬ings in order to create cohesion between the two. Buildings D and E house the retail and restaurant facilities which are open public functions facing the main public road. It gives the possibility for opening hours that do not correspond with the Concert Build¬ing without security problems. The buildings have additional square meters which can be facilitated to external shops and restaurants.

Budynek A mieści administrację orkiestry Sinfonia Varsovia i wraz z Salą Koncertową tworzy zintegrowaną strukturę, którą można oszczędnie zarządzać. Administracja może mieścić się na trzech poziomach, jak pokazują rzuty, albo na dwóch piętrach, wciąż zgodnie z wymaganiami powierzchniowymi, określonymi w programie. Takie rozwiązanie pozwoli uwolnić jedną kondygnację dla innych zastosowań, takich jak przestrzeń wystawiennicza albo sale konferencyjne, powierzchnie biurowe dla innych instytucji muzycznych w Warszawie, pokoje gościnne dla odwiedzających solistów czy dyrygentów itp. Ożywi to teren kompleksu poza godzinami pracy biur i wieczorami, kiedy odbywają się koncerty i w efekcie jeszcze bardziej wpłynie na stworzenie charakteru „muzycznego kampusu”.

Building A houses the administration for Sinfonia Varsovia Orchestra and the Concert Building mak¬ing the two an integrated organization and creating possible economical savings. The administration can be distributed on all three levels, as drawn on the plans, or distributed on two levels still in ac¬cordance with the square meters listed in the space list. This will free one storey for other uses such as: exhibition area and conference facilities; office space for other music institutions in War¬saw; guest apartments for visiting soloists and conduc¬tors. This will enhance the life on the site outside office hours and concert nights and further give the site a music-campus character.

Sala Koncertowa zlokalizowana jest między budynkami B i C. Te trzy budynki spięte są wewnętrznymi szklanymi łącznikami, co sprawia, że mogą działać razem, zachowując architektoniczny wyraz trzech oddzielnych brył z dwoma dziedzińcami: dziedzińcem orkiestry Sinfonia Varsovia, powiązanym z budynkiem B i salami prób oraz dziedzińcem Sali Koncertowej, powiązanym z budynkiem C o funkcjach pomocniczych, wspierających działanie Sali.

The Concert Building is placed between buildings B and C. The three buildings are linked by interior glass connections making them functionally work as one unified building but architecturally viewed as three separated buildings with two courtyards: a Sinfonia Varsovia Orchestra courtyard in relation to building B and with rehearsal rooms and a Philhar¬monic Hall courtyard in relation to building C with maintenance and hospitality-functions supporting the Concert Building.


Etap 2

ALL782 Opinia jury / Opinion of the jury Projekt rzetelnie rozwiązany funkcjonalnie. Szereg rozwiązań wiążących wnętrze nowego budynku z otaczającym go terenem (oparte na falujących liniach płaszczyzny tarasów i balkonów pojawiające się zarówno na zewnątrz obiektu, w przestrzeni foyer jak i we wnętrzu sali koncertowej, całkowite przeszklenie ścian zewnętrznych i zastosowanie posadzki przechodzącej przez szklaną ścianę z zewnątrz do wewnątrz) sprzyjają wytworzeniu łączności budynku z ogrodem, a tym samym pomiędzy przebywającymi w środku użytkownikami sali koncertowej a różnego rodzaju użytkownikami ogrodu. Tworzeniu się więzi społecznych sprzyja także zagospodarowanie ogrodu w taki sposób, iż zachęca on do spędzania w nim w różny sposób czasu, wprowadza niezobowiązujący nastrój, a także jest powiązany z sąsiednim Parkiem Obwodu Praga Armii Krajowej. Przejrzysta struktura funkcjonalna zespołu sprzyja wytworzeniu się poczucia bezpieczeństwa bez konieczności stosowania szczególnych środków. Bardzo obszerne przeszklenia mogą się wiązać z podwyższonymi kosztami ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. Wątpliwości (nawet pomimo użycia nie w pełni przeziernego szkła) budzi zastosowanie pełnego przeszklenia ścian kryjących pomieszczenia magazynowe i gospodarcze. Zaproponowana w projekcie sala typu vineyard o widowni otaczającej scenę posiada bardzo duży potencjał uzyskania dobrej akustyki. W swobodny sposób ukształtowane fronty balkonów dają możliwość optymalnego wyprofilowania refleksów akustycznych. Wśród elementów umożliwiających zmienne kształtowanie warunków akustycznych zastosowano plafon akustyczny o zmiennym poziomie umieszczenia z zawieszonymi pod nim dodatkowymi reflektorami akustycznymi, a także absorbujące dźwięk draperie. Opis akustyczny obejmuje wszystkie istotne zagadnienia.

Functionally well-designed project. A number of solutions connecting the interior of the new building with its surroundings (based on wavy lines of the terrace and balcony surfaces visible both on the outside of the building, within the foyer area and the interior of the concert hall, complete glazing of the external walls and the use of flooring running through the glass wall from the outside to the inside) facilitate the creation of a connection between the building and the garden and, what goes with it, between the concert hall users inside and various garden users. What also facilitates the creation of social bonds is developing the garden in a way encouraging different forms of spending one’s free time there, introducing a disobliging atmosphere and being connected with the neighboring Praga District Armii Krajowej Park. The clear functional structure of the complex facilitates the creation of a feeling of safety without the necessity of using special means. Very broad glazing may be connected with increased costs of heating and cooling the rooms. What inspires doubt (despite the use of not entirely transparent glass) is the use of complete glazing of the walls belonging to the storage and utility rooms. The project proposes an enveloping, vineyard-style concert hall with high potential for good acoustics. Free-flowing balcony fronts create the potential for optimized acoustic reflections. Variable acoustics elements include a variable height ceiling with additional acoustic reflectors suspended underneath the ceiling, as well as sound absorbing drapes. The acoustic description is clear and complete.

63


Etap 2

ALL782

64


Etap 2

ALL782

65


Etap 2

ALL782

66


Etap 2

ALL782

67


Etap 2

ALL782

68


Etap 2

ALL782

69


Etap 2

GSK683

Wyróżnienia równorzędne / Equal rank distinctions

Krzysztof Banaszewski, Małgorzata Kuciewicz Projektowany zespół zabudowy wraz z wewnętrznym ogrodem ma stanowić rodzaj „oazy” w tkance coraz gęstszego miasta, dającej możliwość obcowania ze sztuką również w przestrzeniach poza-kubaturowych. Nowy układ nawiązuje do natury istniejącego zespołu i jest zainspirowany formą odbierania muzyki poza salą koncertową.

The designed complex with the inner garden is meant to be an ‘oasis’ in the increasingly dense city, offering an opportunity to surround oneself with art, also in open spaces. The new layout relates to the character of the existing complex and is inspired with the form of receiving music outside the concert hall.

Zespół ma być wyróżnionym, lecz integralnym fragmentem dzielnicy. Wprowadzenie krużganków zespoli rewitalizowane budynki i wyeksponuje znajdujący się w centrum dziedzińca „Dom Sinfonia Varsovia”, a ich ażurowa struktura umożliwi wygodne wejście do ogrodu na całym jego obwodzie. Dach nowego budynku stanowi „uniesiony horyzont” – przestrzeń ogrodową zarezerwowaną dla Sinfonia Varsovia. Wtopienie w dach sal koncertowych dostosowuje ich skalę do otoczenia.

The complex is to be an outstanding, yet integrated fragment of the district. Introducing galleries will connect the revitalized buildings and accentuate the ‘Sinfonia Varsovia House’ placed in the center of the courtyard. The openwork structure of the galleries will enable free access to the garden around its perimeter.

Projekt przewiduje czytelne domknięcie kwartału zawierającego zespół dawnego Instytutu Weterynaryjnego, co nawiązuje do tradycyjnej kwartałowej struktury miasta w obszarze starego Grochowa. Zespół zabudowań dawnego Instytutu Weterynaryjnego składa się obecnie z wolnostojących budynków tworzących osiowy układ kompozycyjny. Jego trzonem jest budynek A wraz z frontowym podjazdem oraz wewnętrznym dziedzińcem. Założeniem projektowym jest zespolenie budynków B, C, D i E poprzez wprowadzenie krużganków i utworzenie zabudowy obwodowej eksponującej budynek A („Dom Sinfonia Varsovia”) znajdujący się w centrum. Zamknięcie kompozycji stanowi projektowany budynek z salą koncertową, nadający całemu założeniu nową skalę. Cały dziedziniec staje się dużym frontowym ogrodem, a „Dom Sinfonia Varsovia” (po przywróceniu historycznej dekoracji) jego „ozdobą”. Nowa, główna funkcja w postaci sali koncertowej zmieni ciężar postrzegania zespołu, którego dominującym elementem stanie się sala koncertowa z wejściem do foyer. Koncepcja budynku Sali koncertowej nawiązuje do idei polskiego pawilonu na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu w 1925 roku. Pawilon projektu Józefa Czajkowskiego był białym budynkiem o prostej formie, zwieńczonym 23-metrową szklaną wieżą podświetlaną w nocy. Część murowana sprawiała wrażenie papierowej rzeźby - detal rytmiczny, łamany, bliski ornamentyce zakopiańskiej, wykorzystywał grę światła i cienia. Wieża natomiast była lekka, ażurowa, „kryształowa”.

70

Opis autorski / Author’s description

Warszawa, Polska

Biało- perłowe fasety będą modelowane w dzień naturalnym światłocieniem, w nocy zaś sztucznym światłem, dającym bogaty, dramatyczny efekt. „Kryształowa” struktura budynku będzie w ciągu dnia- dzięki grze promieni słonecznych- tworzyć łagodną i subtelna atmosferę we wnętrzu, po zmroku światło promieniejące z wnętrza budynku będzie „przywoływać”, wskazywać drogę do siedziby Sinfonia Varsovia.

The roof of the new building forms a ‘floating horizon’ – a garden space reserved for Sinfonia Varsovia. Merging the concert halls into the roof will adjust their scale to the surroundings. The project aims at demarcating the area of the quarter containing the former complex of the Veterinary Institute, in relation to the tradition of the block city structure in the old Grochów district. The complex of the former Veterinary Institute currently consists of freestanding buildings creating a symmetrical composition. Building A with its front driveway and inner courtyard forms its core. The main goal of the project is to unite buildings B, C, D, and E through the introduction of galleries and by creating a perimetric structure accentuating building A (‘Sinfonia Varsovia House’) located in the center. The composition is closed by the new building with the concert hall, adding a new scale to the whole project. The entire courtyard becomes an extensive front garden and the ‘Sinfonia Varsovia House’ (with the restored historical decoration) turns into its ‘ornament’. The new, main function in the form of Concert Hall will affect the perception of the complex, in which Concert Hall and the entrance to the foyer will become the predominant element. The concept of the Concert Hall refers to the idea of the Polish pavilion at the International Exhibition of Decorative Arts and Modern Industry in Paris in 1925. The Pavilion, by Jozef Czajkowski, was a white building of a simple form, crowned with a 23-meter glass tower illuminated at night. The masonery part made an impression of a paper sculpture – rhythmic detail, faceted, resembling traditional ornamentation from Zakopane, used the play of light and shadow. The tower was light, delicate, ‘crystalline’. Pearl-white facets will be modeled in daytime with natural light and with artificial illumination, creating a rich, dramatic effect at night. ‘Crystalline’ structure of the building will contribute to a mild, subtle atmosphere of the interior at daytime, while after dusk the light emanating from the interior of the building will form a beacon, pointing the way to the new Sinfonia Varsovia headquarters.


Etap 2

GSK683

Opinia jury /Opinion of the jury Autorzy pracy w ciekawy sposób odnoszą się do istniejącego terenu, proponując stworzenie integralnego zespołu budynków o jednoznacznie zdefiniowanej granicy. Nowoprojektowane budynki połączone z istniejącymi, wydzielają wewnętrzny, ogrodowy dziedziniec i jednocześnie tworzą pierzeje kwartału wpisując go w miejską strukturę Warszawy. Zlokalizowane przy wschodniej i zachodniej granicy terenu pawilony, pełniące funkcje pomocnicze do przyległych terenów parkowych oraz funkcję usługowe, mogą pozytywnie wpłynąć na tworzenie się miejsc sprzyjającym kontaktom społecznym.

The project authors relate in an interesting way to the existing area, proposing the creation of an integral complex of buildings with a clearly defined border. The newly designed buildings connected to the existing ones distinguish an inner garden yard and, at the same time, create the frontage of the quarter making it part of the urban structure of Warsaw. The pavilions located on the eastern and western border of the area, performing support functions for the neighboring park areas and service functions, may positively influence the creation of spaces facilitating social contacts.

W projekcie zaproponowano salę koncertową typu shoebox z komorami pogłosowymi. Seria ruchomych wrót pozwala na różnorodne sprzęganie pomiędzy wewnętrzną przestrzenią akustyczną a przestrzenią pogłosową w sposób dopasowany indywidualnie do konkretnych utworów muzycznych. W sali umieszczono trzy balkony zlokalizowane z tyłu i po bokach. Nie licząc miejsc dla chóru nie przewidziano umieszczenia widowni wokół orkiestry. W efekcie powstała sala o układzie zorientowanym frontalnie.

The project proposes a shoebox concert hall with reverberation chambers, allowing to achieve good acoustic results. The coupling between the inner volume of the hall and the additional reverberation chamber volume can be varied using a series of operable doors as a function of the musical composition. The hall proposes three balconies at the rear and the sides of the room. Other than the choir balcony seats, no audience is situated around the orchestra, creating a relatively frontal concert hall.

Przestrzeń foyer o małej atrakcyjności percepcyjnej, skomplikowany transport instrumentów muzycznych pomiędzy główną salą koncertową a dużą salą prób oraz niesprzyjająca pracy lokalizacja administracji budynku Sali Koncertowej za ścianą z nieprzeziernych modułów szklanych, są rozwiązaniami budzącymi wątpliwości. Ponadto wątpliwa wydaje się decyzja o wymianie zieleni na terenie zespołu – różnica w jakości pomiędzy istniejącym a proponowanym rozwiązaniem krajobrazowym nie wydaje się aż tak wielka, by to uzasadnić.

The foyer space characterized by low perceptual attractiveness, complicated musical instruments transportation between the main concert hall and the big rehearsal room, as well as an unfavorable location of the administration building of the Concert Hall behind a wall made of non-transparent glass modules are all solutions which inspire doubts. Moreover, the decision to replace the greenery within the complex seems doubtful too – the difference concerning the quality between the existing and the proposed landscape solution does not seem to be big enough to justify it.

71


Etap 2

GSK683

72


Etap 2

GSK683

73


Etap 2

GSK683

74


Etap 2

GSK683

75


Etap 2

GSK683

76


Etap 2

GSK683

77


Etap 2

SVR900 Wyróżnienia równorzędne / Equal rank distinctions

RE S.C. Piotr Michalewicz, Mateusz Tański

opis autorski / author’s description

Warszawa, Polska

Sala Koncertowa Sinfonii Varsovii ma być nowym, dopełniającym elementem klasycznego, osiowego układu pięciu historycznych budynków. Nadrzędną wartością jest podkreślenie bliskiej relacji z istniejącymi obiektami i wykorzystanie jej dla stworzenia spójnej i czytelnej kompozycji. Każdy element jest niezbędny i równoważny. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest architektura powściągliwa i otwarta na kontekst. Architektura będąca czytelnym hołdem dla najdoskonalszej, symfonicznej odmiany muzyki. Przestrzeń o kulturotwórczym charakterze, powstała pomiędzy tradycją i nowoczesnością, tworzy miejsce spotkań oraz atrakcyjną alternatywę dla obiektów o komercyjnym charakterze. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA: 1. Lokalizacja nowej sali będzie wynikała z relacji pomiędzy istniejącymi budynkami. 2. Rozmieszczenie funkcji pomiędzy budynkami ma stworzyć dogodny układ dla ich codziennego funkcjonowania jako domu Sinfonii Varsovii. Ma również sprzyjać organizacji najbardziej prestiżowych i zróżnicowanych wydarzeń artystycznych. 3. Wszystkie budynki będące elementami całości założenia będą powiązane w sposób zapewniający wygodną i bezkolizyjną komunikację. 4. Przestrzenie tworzące place pomiędzy budynkami mają funkcjonalny i otwarty charakter. W czytelny sposób tworzą wrażenie ciągłości pomiędzy starą i nową architekturą. 5. Budynek SV zachowuje jednoznaczne współczesny charakter. Dostosowany do prestiżu kryjącej się w nim funkcji nawiązuje do sąsiednich obiektów, które są odbite w jego formie. 6. Architektura nowej Sali jest czytelnym odzwierciedleniem trzech stref, w których toczyć się będzie życie: A. Strefy gości i melomanów otwartej na otoczenie. B. Strefy muzyków i obsługi, której zamknięcie sprzyjać będzie pracy i koncentracji. C. Strefy sztuki- serca obiektu składającego się z sali koncertowej oraz wieńczącej korony, górującej nad bryłą budynku.

78

The Sinfonia Varsovia Concert Hall is meant to be a complimentary element to the classical, symmetrical layout of five historical buildings. The supreme goal is to accentuate the close relation with the existing objects and to take advantage of it in order to create a coherent and clear composition. Each and every element is necessary and equally important. The means to fulfill this objective is a contextual architecture based on simplicity. Architecture which is a clear homage to the most perfect, symphonic kind of music. A culture-promoting space, which has emerged in between tradition and modernity, will serve as a meeting place and as an attractive alternative to commercial amenities. MAIN IDEAS: 1. Location of the new Concert Hall will result from the relations between the existing buildings. 2. Arrangement of various functions between the buildings should create a comfortable structure for its daily use as the headquarters of Sinfonia Varsovia. It should also be apt for the organization of most prestigious and varied artistic events. 3. All the buildings comprising the complex will be connected to provide a comfortable and obstacle-free communication. 4. Spaces creating squares between the buildings should have a functional and open character. In a clear way, they create the impression of continuity between the old and new architecture. 5. SV building should be unequivocally contemporary in its character. Adapted to its prestigious function, it is related to the neighboring objects reflected in its form. 6. The architecture of the new Concert Hall corresponds with the three zones in which life will take place: A. Guest and music-lovers’ area open to the surroundings. B. A more enclosed area for musicians and personnel, contributing to more effective work and concentration. C. Art zone - the heart of the complex consisting of the Concert Hall and its crowning, towering above the building.


Etap 2

SVR900

opinia jury / opinion of the jury W projekcie zaproponowano salę typu vineyard o otoczonej przez widownię scenie o grupach miejsc rozdzielonych od siebie przez duże powierzchnie współtworzące zagłębione szczeliny, które zapewniają wczesne odbicia. Półprzezroczysty plafon akustyczny zapewnia dodatkowe odbicia skierowane w stronę muzyków. Wnętrze Sali koncertowej zdradza daleko idącą inspirację Salą Koncertową Duńskiego Radia w Kopenhadze. Kompetentny i starannie opracowany układ sali koncertowej zaprezentowany w pierwszym etapie konkursu, skłonił jury do pozwolenia jego autorom na rozwinięcie potencjalnych wartości ich pracy w drugim etapie. Niestety, projekt sali w bardzo niewielkim stopniu wyszedł poza inspirację płynącą z nowej sali koncertowej duńskiego radia i telewizji w Kopenhadze. Wyraz architektoniczny projektu, uproszczony w formie i nieodpowiedni w skali, którego modyfikacji oczekiwało jury nie uległ twórczemu rozwinięciu – przeciwnie autorzy w ramach rozszerzenia opracowania rysunkowego nie tylko nie zaproponowali żadnej istotnej zmiany, ale wręcz potwierdzili wadliwe rozwiązania pierwszego etapu. Schematyczna prezentacja zagospodarowania terenu – wystarczająca w pierwszym etapie, w drugim pozostała na tym samym poziomie.

The project proposes an enveloping, vineyard-style concert hall, with the seating blocks separated by large and downwardly inclined surfaces to provide early reflections. A semi-transparent reflector over the stages provides additional reflections to the musicians. The interior design of the concert hall remains very strongly influenced by the Danish Radio Concert Hall in Copenhagen. The competent and thoroughly designed layout of the concert hall presented during stage 1 of the competition made the jury allow its authors to develop the potential values of their project in stage 2. unfortunately, the design of the hall went beyond the inspiration coming from the new concert hall of the Danish radio and TV in Copenhagen in an insufficient way. The architectural expression of the project, simplified in its form and inappropriate in its scale, whose modification was expected by the jury, did not undergo a creative development – to the contrary, the authors, as part of developing the sketch design, did not only ignore proposing any vital change, but they confirmed the wrong solutions present in stage 1. A schematic presentation of the land development – sufficient during stage 1, remained unchanged in stage 2.

79


Etap 2

SVR900

80


Etap 2

SVR900

81


Etap 2

SVR900

82


Etap 2

SVR900

83


Etap 2

SVR900

84


Etap 2

SVR900

85


Etap 2

JMC999

Wyróżnienia równorzędne / Equal rank distinctions

AMC – Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.

Opis autorski / Author’s description

Warszawa, Polska

Projekt rozwija ideę Nowego Centrum Kulturalnego Warszawy. Przyjęto zasadę jak najmniejszej ingerencji w zastany zabytkowy układ kontynuując linearną, symetryczną kompozycję przy użyciu minimalistycznych środków architektonicznej abstrakcji geometrycznej, dyskretnie waloryzujących budynki historyczne i stosownie organizujących nowy układ funkcjonalny obszaru. Idea budynków zabytkowych w parku jest kontynuowana między innymi poprzez:

The project develops the concept of the New Cultural Center of Warsaw. We adopted the principle of the smallest possible interference with the existing historical complex, continuing the linear, symmetrical composition by means of an architectural geometrical abstraction, discretely accentuating historical buildings and appropriately ordering the new functional system of the premises. The concept of historical buildings in the park is continued, among others through:

- umiejscowienie miejskiej Sali Koncertowej na 1800 osób, otoczonej drzewami i urządzoną zielenią parkową jako wolnostojącego w parku, współczesnego XXI wiecznego budynku, położonego na głównej osi kompozycyjnej zabytkowego układu, - wzniesienie Głównej Sali Prób – Sali Kameralnej Sinfonia Varsovia, w bezpośredniej bliskości największego z istniejących zabytkowych gmachów - centralnie położonego – przeznaczonego na siedzibę Orkiestry Sinfonia Varsovia. - powiązanie obu budynków: Sali Koncertowej na 1800 miejsc z Salą Kameralną - poprzez usytuowany w obniżeniu terenu parku, na poziomie -1 dziedziniec - „ogród ciszy”. - usytuowanie w sposób respektujący i rozwijający historyczne założenie osiowo – symetryczne zabytkowego zespołu: 1. esplanady wejściowej o łagodnym pochyleniu położonej od strony ulicy Grochowskiej, wprowadzającej pejzażowo gości do obu foyer: siedziby OSV i Sali Kameralnej umieszczonych pod zabytkowym budynkiem głównym będącym siedzibą OSV, 2. placu miejskiego Sali Koncertowej usytuowanego w północnej części założenia jako plac wejściowy galowy Sali Koncertowej - integrację nowych budynków w parku poprzez zachowanie do maksimum istniejącego drzewostanu - stworzenie abstrakcyjnej acz ekspresyjnej modernistycznej bryły Sali Koncertowej.

- planning of the municipal Concert Hall for 1800 people, surrounded with trees and park greenery, as a freestanding, contemporary 21st century building, located on the main composition axis of the historical complex; - building the Main Rehearsal Room – Chamber Hall of Sinfonia Varsovia - in the close vicinity of the biggest historical building, centrally located, designated as the Sinfonia Varsovia headquarters; - connecting the two buildings - the Concert Hall with 1800 seats with the Chamber Hall by a courtyard, placed in the lower part of the park area, on level -1 – ‘the garden of silence’; - situating the following elements in a way which respects and develops the symmetrical composition of the historical complex: 1. a slightly sloped entrance esplanade, situated from the side of Grochowska street, leading the guests into both foyers: OSV headquartes and Chamber Hall placed under the historical building serving as OSV headquaters, 2. city square of the Concert Hall located in the northern part of the project, serving as an entrance square to the Chamber Hall. - integration of new buildings into the park, preserving the existing trees as much as possible; - creating abstract but expressive modernist volume of the Concert Hall.

Miejska Sala Koncertowa została zlokalizowana w nowoprojektowanym budynku w głębi Parku, tym niemniej jest doskonale połączona zarówno z ulicą Grochowską poprzez Plac Południowy a także z ulicami Terespolską, Grochowską i Kobielską poprzez Plac Północny. W budynkach D i E w pierzei ulicy Grochowskiej umieszczono funkcje miejskie ogólnodostępne – kawiarnię, restaurację, butiki, sklepy z płytami i wspomniane kluby środowiskowe. W budynku A umieszczono funkcje podstawowe Orkiestry Sinfonii Varsovii, w budynku C zespół garderób dla artystów a także przestrzenie dla VIP, w budynku B administrację Miejskiej Sali Koncertowej. Budynki A, B i C połączone są na poziomie „81” z Salą Koncertową i Sala Prób/Salą Kameralną, która została umieszczona przy budynku A, z zachowaniem prostego połączenia ze sceną Sali Koncertowej. Tuż przy łączącym oba foyer „ogrodzie ciszy” zaprojektowano przestrzenie spotkań nieformalnych i odpoczynku artystów.

86

Takie rozwiązania umożliwiają optymalne korzystanie z Sali Kameralnej i pozostałych miejsc przez muzyków Symfonii Varsovii oraz przyjmowanie gości z zewnątrz.

The municipal Concert Hall was located in the newly-designed builing in the back of the park, yet it is well connected both with Grochowska street through the Southern Square as well as with Terespolska, Grochowska and Kobielska streets through the Northern Square. In buildings D and E, at Grochowska street, public, urban functions are located – a cafe, restaurant, boutiques, shops with CDs and clubs. Basic functions of Sinfonia Varsovia Orchestra are acommodated in building A, changing rooms for the artists together with VIP spaces are housed in building C, whereas the administration of the Concert Hall is located in building B. Buildings A, B and C are connected on level ‘81’ with the Concert Hall and Reherseal Room/Chamber Hall which was placed by building A, keeping a straightforward connection with the Concert Hall scene. Next to the ‘garden of silence’, a space for informal meetings and a chill out area for artists was designed. Such solution enables an optimal use of the Chamber Hall and other spaces by musicians of the Sinfonia Varsovia and invited guests.


Etap 2

JMC999 Opinia jury / Opinion of the jury Projekt wyróżnia konsekwentnie przeprowadzona idea podporządkowania nowej siedziby Sinfonii Varsovii skali i symetryczno-osiowej kompozycji zabytkowego zespołu dawnej Szkoły Weterynarii. Przyjęte założenie wzmacnia oryginalne rozwiązanie głównego wejścia od strony ulicy Grochowskiej, w niebanalny sposób eksponując główny budynek zabytkowego założenia. Projekt stanowi interesującą próbę rozwiązania nowej siedziby Sinfonia Varsovia na drodze daleko idącej interpretacji nowej i starej architektury. W zakresie funkcjonalno-przestrzennym zastrzeżenia budzą zbytnio rozbudowane powierzchnie komunikacyjne na poziomie -1, zaś w aspekcie ekonomiczno-technicznym skala podkopu pod budynkiem A (pałacem). Słabą stroną projektu jest brak konsekwencji i spójności formalno-architektonicznej pomiędzy dwoma podstawowymi nowoprojektowanymi obiektami. W projekcie zaproponowano salę koncertową typu vineyard. Częściowe nadwieszenie balkonów pozwoliło na zapewnienie bliskości wszystkich miejsc względem widowni przy jednoczesnym ograniczeniu szerokości sali do maksimum 34 metrów, co daje duże możliwości akustyczne. Dolne powierzchnie nadwieszeń balkonów są ukształtowane w sposób zapewniający wczesne odbicia skierowane w stronę siedzących pod nimi na widowni osób. Duży plafon akustyczny nad sceną może być umieszczany na różnych wysokościach, co umożliwia zapewnienie optymalnych warunków akustycznych dla różnego rodzaju wielkości zespółów muzycznych. Dodatkowe reflektory akustyczne zostały wprowadzone wzdłuż bocznych ścian. Zapewniają one wczesne odbicia skierowane ku miejscom zlokalizowanym w środku sali. Duża ilość modyfikowalnych kurtyn akustycznych pozwala w razie potrzeby na redukcję czasu pogłosu w sali.

The project is distinguished by a systematically implemented idea of the new seat of Sinfonia Varsovia comply with the scale and symmetrical-axis composition of the historic complex of the former Veterinary School. The assumed principles are stressed by the original design of the main entrance from Grochowska street, presenting the main building of the historic concept in a nonstandard way. The project constitutes an interesting attempt of designing the new seat of Sinfonia Varsovia by means of an extensively developed interpretation of the new and old architecture. As concerns the functional-spatial range, what inspires reservations are the overtly developed communication areas at level -1, whereas as concerns the economic-technical aspect it is the scale of the undercut below building A (palace). A weak side of the project is the lack of being systematic and coherent as concerns the formal-architectural aspect between the two, basic and newly-designed buildings. The project proposes a vineyard-style concert hall. Partial superposition of balconies has allowed to keep all seats at short distances to the stage while limiting the width of the room to a maximum of 34m, which is very promising acoustically. The undersides of the balcony superposition are shaped to provide early reflections to the audience members located below them. A large canopy above the stage is adjustable in height in order to optimize ensemble conditions on stage for different musical ensembles. Additional reflectors are suggested in the sections along the upper side walls, creating additional early reflections to seats located in the center of the room. Large amounts of variable acoustics curtains allow a reduction of reverberation time of the room when required.

87


Etap 2

JMC999

88


Etap 2

JMC999

89


Etap 2

JMC999

90


Etap 2

JMC999

91


Etap 2

JMC999

92


Etap 2

JMC999

93


Etap 2

CDG690 Wyróżnienia równorzędne / Equal rank distinctions

Nieto Sobejano Arquitectos SLP

Opis autorski / Author’s description

Madryt, Hiszpania

Czasami projekty powstają z próby odnalezienia związku pomiędzy dostrzeżonymi anomaliami, a nawiązaniami do rozproszonych, subiektywnie wybranych faktów, które wymagają jedynie pomysłu na ich wyjaśnienie. Taki koncept, który służył Witoldowi Gombrowiczowi do zobrazowania struktury jego prac literackich, może wyrażać również architektoniczną metaforę opisującą źródła naszego projektu.

94

Sometimes projects arise from an attempt to connect anomalies and associations of dispersed and arbitrary facts that lie before our eyes and only require an idea to explain them. This concept, with which Witold Gombrowicz expressed the way in which his literary work was structured, may also represent an architectonic metaphor about the origin of our project.

Nowa sala Sinfonii Varsovii również powstała w ten sposób, z pozornie niepowiązanych ze sobą danych wyjściowych: - spirala, geometryczny kształt, który dał początek przestrzeni sali i stale przejawia się w różnych skalach; - nuty, których różne wariacje kojarzą się z powtórzeniem, wpisanym we wszystkie prace architektoniczne; - drzewa - ich obecność w ogrodzie widoczna jest ze wszystkich ogólnodostępnych części budynku.

The new auditorium of the Sinfonia Varsovia also came about in this way, from apparently unconnected starting points: - the spiral, a geometrical shape that gave rise to the space of the hall and that continuously reappears on different scales; - the musical notes, whose combinatory variations we associate with the repetition implied in all architectural works; - the trees, whose presence in the gardens is made visible in all of the public parts of the building.

Pojmujemy siedzibę Orkiestry Sinfonia Varsovia jako przedłużenie parku, przenikające się z budynkami dawnego Instytutu Weterynarii. Projekt staje się czymś więcej ponad rozwiązanie programu funkcjonalnego, przekształcającego ten teren w ważną przestrzeń publiczną w mieście: tworzy zespół otwartych, dostępnych budynków, które można identyfikować z muzyką.

We conceived the headquarters of the Sinfonia Varsovia Orchestra as an extension of the park, merging it together with the buildings of the former Veterinary Institute. The project involves something more than the resolution of its functional programme to transform it into a notable public space in the city: a set of permeable buildings which visitors identify with music.

Pozostawiono pięć najcenniejszych istniejących budynków. Nowa sala koncertowa zaprojektowana została na wielokątnym planie, wywiedzionym ze spirali, definiującej przestrzeń sali koncertowej razem z częścią publiczną i strefami zewnętrznymi budynku.

Respecting and preserving the five existing buildings of greatest value, the new auditorium arises on the basis of a polygonal plant which is derived from a spiral, so as to define the space of the concert hall, together with the public and external areas of the building.

Foyer i korytarze otaczają wielokąt, mieszczący główną salę dla 1800 widzów. Zaprojektowany w układzie winnicy, o objętości, zróżnicowanej geometrii i ciepłych materiałach, stwarza optymalne warunki do osiągnięcia doskonałej akustyki. Kompozycja nowych i zastanych budynków zakłada poszanowanie oryginalnego układu i drzew w parku, uwalniając centralną część ogrodu i tworząc rozległą przestrzeń, odpowiadającą potrzebom wydarzeń organizowanych na wolnym powietrzu.

The foyer and the vestibules surround the polygonal unit that house the main hall for 1800 spectators. Designed with a vineyard layout, its volume, variable geometry and warm material optimise the conditions that are necessary for the acoustic excellence that is required. The composition of the new and existing buildings respects the original arrangement, and the trees of the park, freeing up the central space of the garden in order to create an extensive outside area that is suitable for open-air performances.

Kluczowym punktem projektu jest jego materialność. Formę budynku definiuje ciągła fasada z elementów z przeźroczystego, formowanego szkła o trójkątnych podziałach, które powtarzane w kombinatorycznych seriach tworzą nieoczekiwane wibracje fal świetlnych i odbicia, zarazem zmniejszając skalę budynku na tle otoczenia.

A key argument of the project is its materiality, defined by a continuous skin made up of pieces of extra clear molded glass whose triangular layout which is repeated in combinatorial series provokes unexpected light vibrations and reflections at the same time as reducing the scale of the building in relation to the context.


Etap 2

CDG690 Opinia jury / Opinion of the jury Projekt wyróżniono za ciekawą ideę spiralnego kreowania obiektu. We wnętrzu zasada ta stworzyła oryginalną przestrzeń zarówno w otwartych przestrzeniach foyer jak i wewnątrz głównej sali koncertowej. Z zewnątrz spiralne narastanie bryły stopniuje przestrzenne napięcie i powoduje, że obiekt w naturalny sposób wrasta w strukturę i charakter miejsca. Interesującym rozwiązaniem jest także “grająca światłem“ szklana elewacja.

The project is distinguished by an interesting idea of a spiral design. In the interior, this rule created an original space both in case of open areas of the foyer and in the interior of the main concert hall. On the outside, the spiral build-up of the building graduates the spatial tension and makes the building naturally become part of the character of the place. An interesting solution is also provided by the glass elevation which « plays with light » .

Urbanistycznie interesującym elementem jest pogodzenie ulokowania głównego wejścia od strony zbiegu ulicy Terespolskiej i Kobielskej z powiązaniem go ze znajdującym się w centrum działki ogrodem. Wątpliwości wzbudziła skala (szerokość) zadaszenia łączącego budynki od strony ulicy Grochowskiej z nowoprojektowanym obiektem.

From the urban point of view, an interesting element is provided by locating the main entrance from the side of the intersection of Terespolska and Kobielska streets together with connecting it with the centrally located garden. What inspires doubt is the scale (width) of the roofing connecting the buildings from the side of Grochowska street with the newly-designed building.

W sferze funkcjonalno-przestrzennej wnętrza budynku zabrakło niezbędnej klarowności i konsekwencji. Zastrzeżenia wzbudza « zakrycie » szklanej elewacji ciągami pomieszczeń sanitarnych. Umieszczenie garderób i pokojów prób w podziemiach, bez dostępu naturalnego światła uznano za niekorzystne.

As concerns the functional-spatial sphere of the interior of the building, there is a lack of the indispensable clarity and consequence. What generates doubts is the »covering » of the glass elevation by a chain of sanitary facilities. It has been concluded that locating the dressing and rehearsal rooms underground, with no access to natural light, is unfavorable.

Projekt proponuje zmodyfikowaną salę typu vineyard o tarasowato ukształtowanej widowni opartej na układzie spirali. Namiotowate sklepienie z dużym plafonem akustycznym nad sceną zdradza pokrewieństwo z zastosowanym Filharmonii Berlińskiej. Sala zapewnia niewielką odległość pomiędzy wszystkimi miejscami na widowni a sceną, ale maksymalna szerokość sali jest stosunkowo szeroka jak na standardy akustyczne. Wszystkie powierzchnie w sali zostały pokryte drewnianymi panelami.

The compact mass of the building favorably influences the way it is perceived, and as concerns the relation with the existing buildings, the designed building forms a brand new quality of the place where it was designed. Integrating parts of the area located on the northern side of the new building with the whole concept is also considered to be favorable.

Zwarta bryła budynku pozytywnie wpływa na jego odbiór, a w relacji z istniejacymi budynkami projektowany obiekt tworzy nową jakość miejsca, w którym został zaprojektowany. Korzystne jest także zintegrowanie z całym założeniem części terenu położobych po północnej stronie nowego gmachu.

The project proposes a modified vineyard-style concert hall with terraced seating, developed from a spiral spatial concept. The ceiling is tent-like, reminiscent of the Berlin Philharmonic, with a large acoustic reflector above the stage. The hall insures short distances from all audience members to the stage, but the maximum width of the hall is relatively large from an acoustic point of view. All room surfaces are clad with wood panels.

95


Etap 2

CDG690

96


Etap 2

CDG690

97


Etap 2

CDG690

98


Etap 2

CDG690

99


Etap 2

CDG690

100


Etap 2

CDG690

101


Etap 2

NLK020 Wyróżnienia równorzędne / Equal rank distinctions

Bordás És Pém Építésziroda KFT Budapeszt, Węgry

Chcąc wpisać budynek Sali Koncertowej w otoczenie, należy rozważyć dwa główne aspekty: użytkowanie i wygląd budynku w dzień oraz w nocy. Zacznijmy od dnia. Musimy wykorzystać walory samej działki: naturalny charakter ogrodu, rozmieszczenie oraz wygląd budynków. Nie jest dobrym wyjściem tworzenie nowej dominanty, lecz uzupełnienie zespołu o budynek wpisujący się w otoczenie, tym bardziej, że nie będzie on zawierał w sobie głównej siedziby, która już istnieje i stanowi główny budynek na działce. Istniejący układ będziemy dopełniać budynkiem mieszczącym Salę Koncertową, który stanie się tłem dla istniejących wartości działki: ogrodu i historycznych budynków. Elewacja Sali Koncertowej będzie sprawiać wrażenie zwróconego na zewnątrz, „ekstrawertycznego” klasztoru w ogrodzie. Naszym głównym celem w procesie projektowania była ochrona parku wokół nowego budynku Sali Koncertowej i połączenie głównego poziomu tego obiektu (piano nobile) z ogrodem. Innym zagadnieniem jest funkcjonowanie budynku i jego otoczenia po zmroku. W tym czasie główną rolę odgrywa Sala Koncertowa i dlatego chcielibyśmy skierować uwagę na ten budynek. Chcielibyśmy, by każdy istniejący na działce budynek mieścił nowe funkcje kulturalne i edukacyjne. Z tego punktu widzenia, działka może być podzielona na dwie różne części: w południowej części, przy ulicy Grochowskiej, stworzyliśmy tętniący życiem skwer. Funkcje publiczne będą usytuowane właśnie tu: kawiarnie, restauracje, przestrzenie wystawiennicze z tarasami. Zaprojektowaliśmy dwie główne promenady o gładkiej nawierzchni. Jedna z nich usytuowana jest pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami przy bramie od ulicy Grochowskiej. Druga łączy ulicę Terespolską i park, dzieląc działkę na dwie części. Pomiędzy promenadami znajduje się główna siedziba orkiestry Sinfonia Varsovia. Po obu stronach budynku planujemy piesze place o szorstkiej nawierzchni, z ławkami stojącymi pod drzewami, które postanowiliśmy zachować. Północna część działki jest chronionym obszarem, którego centrum stanowi sala koncertowa. Istniejące po jej obu stronach budynki mogłyby spełniać funkcje edukacyjne. Może tu powstać na przykład szkoła muzyczna lub sale widowiskowe.

102

Opis autorski / Author’s description To be able to fit the building of the Concert Hall into its context we need to consider two main aspects: its use and appearance during daytime and during night. Let’s start with the daytime. In this period of time we have to enhance the value of the plot: the natural character of the garden and settlement and appearance of the existing buildings. The right way to do this is not to create one more focus point on the site, but to create a contemplating building that is more favourable because the existing settlement includes its headquarters, which is the main building of the site. We are going to complement this building with the building of the Concert Hall which will create a background for the existing values of the plot: the garden and the old buildings. The skin of the building of the Concert Hall will function as an extraverted cloister in the garden. Our first aim during the design process was to protect the garden around the new building of the Concert Hall and match the main level (piano nobile) of the building of the Concert Hall to this garden level. The other aspect is the night use of the building of the Concert Hall and its context. During that time the emphasis is on the Concert Hall and because of this we would like to put this building into the focus. We would like to provide each existing building with new cultural and educational function on the plot. From this aspect the plot can be divided into two different parts: On the Southern part next to Grochowska Street we have created a busy square bustling with life. The open public functions will be situated here, for example: cafes, restaurants, exhibitions spaces and their terraces. On this part of the plot we have designed two main promenades with smooth paving. One of them is situated between the two existing buildings at the gate of Grochowska Street. The other one joins Terespolska Street and the public park dividing the plot into two parts. Between the two promenades there is the Headquarters of the Sinfonia Varsovia. On both sides of this building we have planned walking squares with rough paving and benches under the trees we would like to keep. The northern part of the plot is a protected area with the new concert hall in the centre of it. The existing buildings on its two sides could serve educational functions, for example a music school, and event halls.


Etap 2

NLK020

Opinia jury / Opinion of the jury Projekt o wysokiej integralności kompozycji całości z bardzo interesująco rozwiązaną - opartą na zagłębionym dziedzińcu z taflą wody - relacją pomiędzy budynkiem A (pałacem) z umieszczonymi w nim oraz w przylegającym do niego podziemiu salami prób, a nowym obiektem.

The project is characterized by high integrity of the composition of the whole, including a very interestingly designed – based on a depressed yard with water surface – relation between building A (palace) and the located in its interior and adjoining basement, rehearsal rooms and the new building.

W projekcie zaproponowano salę o otaczającej scenę widowni z tarasowato ułożonymi grupami miejsc. Możliwość powiększania sceny została zaproponowana zarówno w kierunku widowni (powiększenie frontowej części sceny) jak i z tyłu (powiększenie chóru). Zestaw reflektorów akustycznych pod sufitem może być opuszczony w celu dostosowania akustyki do wydarzeń muzycznych o mniejszej skali oraz do zwiększenia wsparcia muzyków na scenie. Zgodnie z opisem akustycznym najniższy poziom tych reflektorów to 17 metrów powyżej sceny, co wydaje się stosunkowo wysoko jak na zapewnienie optymalnych warunków akustycznych dla wydarzeń muzycznych o mniejszej skali. Poza tym opis akustyczny nie pozostawia wątpliwości.

The project proposes an enveloping concert hall with terraced seating areas. A stage extension is proposed both towards the audience (forestage extension) and towards the rear (choir extension). A series of reflectors under the ceiling can be lowered to adapt the acoustics for smaller-scale musical performances and to increase on-stage support for the musicians. The acoustic description indicates that the minimum height of these reflectors will be 17m above the stage, which would be relatively high for ensuring optimum acoustics for smaller-scale musical works. Otherwise the acoustic description is clear and complete.

Relacja przestrzenna pomiędzy przepływającym przez teren zespołu w poziomie terenu życiem społecznym dzielnicy a toczącym się piętro niżej życiem w przestrzeniach foyer sprawia, iż dwa różne rodzaje użytkowników pozostają jednocześnie na tyle, na ile to niezbędne, rozdzielone i na tyle, na ile to wskazane zintegrowane. Nieuzasadnione wydaje się całkowite wykluczenie dostępu publiczności do wnętrza z poziomu terenu, a także zastosowanie ściany ze szkła strukturalnego o ponad dwudziestometrowej wysokości.

The spatial relation between the social life of the district flowing through the area of the complex at ground level and the life buzzing one floor higher within the foyer interior makes those two kinds of users remain at the same time separated and integrated to the degree it is both necessary and possible What seems unjustified is the total exclusion of access for the audience to the interior from ground level, and also the use of a structural glass wall of over 20 meters.

103


Etap 2

NLK020

104


Etap 2

NLK020

105


Etap 2

NLK020

106


Etap 2

NLK020

107


Etap 2

NLK020

108


Etap 2

NLK020

109


ETAP 1

111


Etap 1

AGZ226

uczestnik / participant

LESZEK HUMM-GASKA autorzy / co-authors

Leszek Humm-Gaska Reading

United Kingdom

112


Etap 1

AGZ226

Mocny i jednoznaczny kształt bryły głównej sali. Sprawia wrażenie jakby projektowano go niezależnie od przewidzianej lokalizacji. Zabytkowe budynki B i C wyglądają przy nim jakby miały zostać wkrótce wyburzone. Relacje nowego budynku z osiowym układem zespołu przypadkowe. Strong and distinct shape of the main hall. It makes an impression as if it was built regardless of the expected localization. Historical buildings B and C look as if they are about to be demolished soon. The relation ship of the new building to the axis system of the building complex seem coincidental.

113


Etap 1

FYC777

uczestnik / participant

JAVIER PONCE

autorzy / co-authors

Javier Ponce, Monica Mauricio Barcelona Spain

114


Etap 1

FYC777

Interesująca kompozycja całości zespołu jako wydzielonej, lecz powiązanej z otoczeniem całości. Charakterystyczną i zwracającą uwagę bryłę głównej sali udało się tak wkomponować w zespół, by nie przytłaczała innych elementów. Wątpliwe rozmieszczenie wysokich ścian w głównej sali tak, iż część widowni ma utrudniony kontakt ze sceną. Interesting composition of the entire complex as a separate, yet linked to the rest whole. Characteristic and eye-catchy form of the main hall was fit in such a way as not to overwhelm other elements. Doubtful placement of high walls in the main hall impeding the contact of the part of the audience with the stage.

115


Etap 1

KZC731

uczestnik / participant

JANUSZ KLIKOWICZ autorzy / co-authors

Janusz Klikowicz Warszawa Polska

116


Etap 1

KZC731

Wartościowa i interesująca idea oparta na podkreśleniu rangi budynku A. Stadionowa forma pokrywającego całość zadaszenia mało odpowiednia dla funkcji zespołu. Niekorzystne stworzenie jednolitej wielkiej bryły odseparowującej części działki. Prezentacja trójwymiarowa zbędna przy tak prostych przestrzennie rozwiązaniach, a związane z nią róż i błękit psują odbiór projektu bez okularów. Valuable and interesting idea based on emphasizing the importance of the building A. Yet, stadium-like form used as overhead protection is hardly appropriate for the functions of the orchestra. Creating one huge block separating different sides of the field may not be the best solution. 3D presentation unnecessary in case of such simple spatial solutions and blue and rose colors used in it disrupt watching the project without glasses.

117


Etap 1

ALL782

uczestnik / participant

ATELIER LORENTZEN, ARKITEKTFIRMAET KRISTIAN LANGKILDE autorzy / co-authors

Kasper Lorentzen, Kristian Langkilde Ă…rhus / Copenhagen Denmark

118


Etap 1

ALL782

Bardzo ciekawe zagospodarowanie zespołu dające wielorakie możliwości wykorzystania go w sposób zgodny z założeniami zamawiającego. Interesujące indywidualne ukształtowanie głównej sali, współgrające z rozwiązaniem całego budynku, sprzyjającym przenikaniu się wnętrza z otoczeniem. Niekorzystne wyeksponowanie standardowego w dzisiejszych czasach rozwiązania fasady. Very interesting arrangement of the complex in a way that offers many possibilities of usage compatible with the requirements of the project. Interesting individual solution to the shape of the main hall, compatible with the solution of the entire building, conducive to interplay between the interior and its surroundings. Standard facade overexposed.

119


Etap 1

CJV358

uczestnik / participant

CHRISTOPH KAPELLER, JUDITH K. MUSSEL autorzy / co-authors

Diana Coll. Nelson, Mona Marbach,Seung Chul Song Los Angeles USA

120


Etap 1

CJV358

Wartościowa propozycja wycofania nowej zabudowy maksymalnie w głąb działki. Forma owej zabudowy agresywna i przytłaczająca inne elementy zespołu. Ciekawe rozwiązania przestrzenne w jej wnętrzu - zwłaszcza relacja dużej sali prób z przestrzenią nieformalnych występów. Valuable proposition of placing the complex back into the field as far as possible. Aggressive and overwhelming form of the complex, overshadowing other elements. Interesting solutions of the interior, especially the relation of the main Hall to the space of informal performances.

121


Etap 1

3MG71A

uczestnik / participant

DAN KUDIN

autorzy / co-authors

Dan Kudin Nazareth Illit Israel

122


Etap 1

3MG71A

Zaproponowane rozwiązania nowych elementów są bardzo ciekawe formalnie i przestrzennie. Niestety nie pasują do nich zabytkowe budynki B i C. Główna sala ma niekorzystny akustycznie kształt zbliżony do wachlarza. Proposed solutions of new elements are very interesting in case of form and space. Unfortunately, historical buildings B and C do not match them. Main hall in the shape of a fan is inappropriate acoustically.

123


Etap 1

TBX922

uczestnik / participant

QIN WEI, FAI LAM autorzy / co-authors

Qin Wei, Fai Lam Lhasa China

124


Etap 1

TBX922

Bardzo interesujący manifest ideowy. Zawiera wartościowe przemyślenia na temat przedmiotu konkursu i interesujące propozycje. Niestety stopień rozwinięcia idei zbyt mały, by można było potraktować pracę jako nadającą się do sfinalizowania w ciągu drugiego etapu, w stopniu pozwalającym stworzyć projekt realizacyjny. Very interesting material conceptuallya. It contains valuable observations on the subject of the competition and interesting propositions. Unfortunately, the degree of the development of the ideas is too small to qualify it for the second part of the competition to create a project on the basis of which the realization of the complex could be completed.

125


Etap 1

ZZZ007

uczestnik / participant

AIR JURKOWSCY - ARCHITEKCI SP. Z O. O. autorzy / co-authors

Ryszard Jurkowski, Anna Jurkowska, Agata Adamaszek, Łukasz Brandys, Marek Gawron, Łukasz Niewiara, Anna Piekarek, Sławomir Sobeczko, Tomasz Złoczowski współpracownicy / cooperators

Ewa Więckowska, Joanna Pszczółka Katowice Polska

126


Etap 1

ZZZ007

Wartościowa i interesująca idea oparcia projektu reinterpretacji pierwotnej kompozycji przestrzennej zespołu. Zbyt agresywne formy nowo projektowanych elementów. Błędy w opisach funkcji. Valuable and interesting idea of basing the project on the reinterpretation of the spatial composition of the complex. Too aggressive forms of newly designed elements. Mistakes in the description of the functions.

127


Etap 1

DEB173

uczestnik / participant

INARKO SP. Z O.O. BIURO ARCHITEKTONICZNE A. DUDA & H. ZUBEL autorzy / co-authors

Andrzej Duda, Henryk Zubel, Tomasz Ĺťelazko, Bartosz Komraus Gliwice Polska

128


Etap 1

DEB173

Wartościowa i interesująca idea oparcia projektu na podkreśleniu budynku A. Niestety, nowo projektowane elementy tworzą wraz z nim masę zabudowy przytłaczającą cały zespół i pozostałe jego elementy. Zastosowanie zbyt agresywnych form. Valuable and interesting idea based on emphasizing the building A. Unfortunately, newly designed elements make up a structure which overshadow the entire complex and its other elements. Too aggressive forms have been used.

129


Etap 1

626978

uczestnik / participant

UCEES SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA autorzy / co-authors

Marek Szpinda, Piotr Czerwiński, Piotr Uherek współpracownicy / cooperators

Antoni Banaś, Marta Kozioł Kraków Polska

130


Etap 1

626978

Konsekwentne i eleganckie ukształtowanie całego zespołu. Jednakże wyraz całości i poszczególnych elementów zbyt monumentalny i sformalizowany jak na założenia funkcjonowania zespołu, który ma być miejscem nie tylko koncertów i codziennej pracy orkiestry, ale także ma służyć popularyzacji ambitnego repertuaru muzycznego. Consequent and elegant shape of the whole complex. However, there is a sense of the whole and its seperate elements that’s too monumental and formal taking into consideration the fact that it will hold not only galas and concerts, but also every day work of the orchestra and serving the popularization of musical repertoire among vast masses.

131


Etap 1

SON321

uczestnik / participant

EYLAND 07 ARCHITECTURE & DESIGN autorzy / co-authors

René Rissland, Thomas Brat Nürnberg Germany

132


Etap 1

SON321

Interesujące rozwiązanie wzmacniające centralną pozycję budynku A i jednocześnie czerpiące z charakteru dzikiego parku. Ciekawe zastosowanie zielonych wydm. Nie w pełni przekonujące rozwiązania funkcjonalne. Interesting solutions strengthening the central position of the building A and incorporating the character of the wild park. Interesting use of green dunes. Not fully convincing functional solutions.

133


Etap 1

KJM808

uczestnik / participant

TOMASZ GRZESIK, MARCIN IWASZKIEWICZ, JĘDRZEJ PRZYŁUSKI autorzy / co-authors

Tomasz Grzesik, Marcin Iwaszkiewicz, Jędrzej Przyłuski Warszawa Polska

134


Etap 1

KJM808

Sposób usytuowania nowego budynku zapewnia rozwój istniejącego układu na zasadzie twórczej kontynuacji. Jego kształt podkreśla główną oś. Monumentalizm architektury budzi wątpliwości w kontekście założonego otwarcia zespołu na różne grupy użytkowników. The way of locating the new building ensures the development of the existing layout as its creative continuation. Its shape emphasizes the main axis. The monumentalism of the architecture inspires doubts in the context of the expected readiness of the complex to be open to various groups of users.

135


Etap 1

R3DH4L

uczestnik / participant

BRUCE GILBRETH ARCHITECTS LTD autorzy / co-authors

Bruce Gilbreth London United Kingdom

136


Etap 1

R3DH4L

Interesujące powiązanie budynku sali koncertowej z dwoma ważnymi kierunkami dojścia - ul. Kamionkowską oraz od skrzyżowania ulic Grochowskiej i Terespolskiej. Nowy budynek jest elementem spoza istniejącego układu, który pojawia się w nim, ale go nie narusza. Nie udało się jednak w pełni dobrze rozwiązać jego relacji do zabytkowych budynków B i C. Wątpliwości budzi zastosowanie form architektonicznych mogących budzić skojarzenia z obiektami sportowym. Interesting connection of the concert hall building with two important directions of access - Kamionkowska street and from the intersection of Grochowska and Terespolska streets, as well as making the new building an element from outside tahe existing layout which appears in it without interfering with it. However, its relation with the historic buildings B and C is not successful. What inspires doubt is the use of architectural forms which may bring associations to do with sports facilities.

137


Etap 1

III123

uczestnik / participant

RAR2_ LABORATORIUM ARCHITEKTURY, JAN KUBEC autorzy / co-authors

Jan Kubec, Anna Małek, Wojciech Wiatr, Krzysztof Kazubek współpracownicy / cooperators

Paweł Nikiel, Kinga Gołąbek, Agnieszka Porębska, Bartłomiej Hornik, Ian Thomson, Buro Happold Ruda Śląska Polska

138


Etap 1

III123

Interesująca koncepcja zagospodarowania terenu z wykorzystaniem przeszklonych od góry, zagłębionych w terenie przejść. Niestety rozwiązana została ona w sposób związany z wytworzeniem się długich wąskich korytarzy. Ciekawe, acz generujące spore koszty rozwiązanie z możliwością opuszczania całej sceny głównej sali koncertowej na znajdujący się poniżej poziom dużej sali prób. Interesting concept of land development with the use of depressed passages with glass ceilings. Unfortunately, the concept was resolved in a way connected with creating long, narrow corridors. Interesting, though generating substantial costs connected with the possibility of lowering the whole main stage of the concert hall to the placed below level of the big rehearsal room.

139


Etap 1

APA133

uczestnik / participant

ISTVÁN KÁROLYI autorzy / co-authors

István Károlyi Budapest Hungary

140


Etap 1

APA133

Rozwiązanie układu ogrodu ciekawe przestrzennie, lecz niedogodne w poruszaniu - prowadziłoby do wydeptywania ścieżek w trawnikach. Nowy budynek przytłacza zabytkowe budynki B i C skalą i przyciężkim wyrazem swojej architektury. The design of the garden is interesting from the point of view of spatial planning but it is uncomfortable when it comes to walking - it would lead to paths beaten in the lawns. The new building dominates the historic buildings B and C with its scale and somewhat heavy look of its architecture.

141


Etap 1

WSH179

uczestnik / participant

DAVID SELBY, ANDREW BARNETT, MICHAEL TAYLOR, PATRICK NEE, PAMELA BATE, SOPHY TWOHIG, STEVEN CLARKE, STEVEN FRIEDLANDER, ANTHONY SHOU, LAWRENCE KIRKEGAARD, autorzy / co-authors

David Selby, Andrew Barnett, Michael taylor, Patrick Nee, Pamela Bate, Sophy Twohig, Steven Clarke, Steven Friendlander, Anthony Shou, Lawrence Kirkegaard London United Kingdom

142


Etap 1

WSH179

Wartościowe przyjęcie całościowej zasady kompozycyjnej wychodzącej z podkreślenia istniejącego układu. Zastosowanie ciekawych rozwiązań formalnych i kompozycyjnych, służących budowaniu wielostopniowej relacji pomiędzy budynkami a ogrodem. Valuable encompassing of all the composition rule stemming from emphasizing the existing layout. The use of interesting formal and composition solutions facilitating the building of a multi-layered relation between the buildings and the garden.

143


Etap 1

JAN751

uczestnik / participant

PAWEŁ ŻMUDOWSKI autorzy / co-authors

Paweł Żmudowski Warszawa Polska

144


Etap 1

JAN751

Konsekwentna kontynuacja układu osiowego. Ciekawy pomysł ukrycia samochodów i autokarów w budynkach. Niestety uzyskany układ jest za bardzo formalny, zbyt duża część działki zostaje zabudowana, a budynki B i C przesadnie zmarginalizowane. Consistent continuation of the axis layout. Interesting idea of hiding the cars and coaches in the buildings. Unfortunately, the achieved layout is too formal, too big an area of land gets developed, and buildings B and C get too marginalized.

145


Etap 1

010203

uczestnik / participant

ATELIER APSIS

autorzy / co-authors

Claude Boullevraye de Passillé, Katherine Lapierre, René-Luc Desjardins, Jérome Ruby Montreal Canada

146


Etap 1

010203

Ciekawe zastosowanie języka architektonicznego łączącego dekonstrukcję z reinterpretacyjną zabawą kontekstem oraz ukryciem części programu pod ziemią. Zastosowane formy w większości zręczne, z wyjątkiem największej z nowo projektowanych brył, gdzie ujawniły się braki warsztatowe. Interesting use of the architectural language connecting destruction with reinterpretational way of playing with context and hiding part of the program underground. The forms used are mostly clever, with the exception of the biggest of the designed ones with its workshop drawbacks.

147


Etap 1

FCH013

uczestnik / participant

ATELIER THOMAS PUCHER ZT GMBH autorzy / co-authors

Thomas Pucher autorzy / co-authors

Dominic Troppan, Stephan Brugger, Erich Ranegger, Bernhard Luthringshausen, Jan Schrader, Elisabeth Weber, Josephine Liu, Mauel Konrad; Muller BBM GmbH – Michael Prufer (Acoustical Design); Peter Mandl ZT GmbH (structural design); KCE Kuhn Consulting GmbH (mechanical design); Ulrike Hoyer (landscape design); Gobli Bauengineering (cost management); Patrick Klammer/Arch over (model making) Graz Austria

148


Etap 1

FCH013

Projekt proponuje zaskakujące rozwiązania tworzące przestrzeń wyjątkową, mającą szansę stać się wydarzeniem architektonicznym na skalę międzynarodową, a jednocześnie opartą na umiejętnym wydobyciu istoty istniejącego układu. Ciekawe połączenie wydzielenia i powiązania z otoczeniem. Niepewność budzi kwestia poszczególnych rozwiązań otaczającej zespół przesłony. Akustyka sali wymaga dopracowania. The project offers surprising solutions creating a unique space, with the possibility of becoming an architectural event on an international scale, at the same time accentuating the essence of the existing structure. Interesting combination of separating from and combining with the environment. Detailed solutions of the surrounding spread raises doubts. Acoustics of the hall requires polishing.

149


Etap 1

CHR123

uczestnik / participant

CHRISTOPHE ROUSSELLE autorzy / co-authors

Christophe Rousselle Paris France

150


Etap 1

CHR123

Mocna i konsekwentnie zrealizowana koncepcja sali koncertowej posiadającej indywidualny charakter oraz czytelny związek form wewnętrznych z zewnętrznymi, a jednocześnie dobrą akustykę. Nieco problematyczna relacja nowego budynku z zabytkowym budynkiem C. Strong and consistently realized concept of the concert hall with its unique character, clear connection between interior and exterior forms, and at the same time characterized by good acoustics Somewhat problematic relation of the new building with the historic building C.

151


Etap 1

WHT123

uczestnik / participant

ANTHONY HOETE autorzy / co-authors

Anthony Hoete współpracownicy / cooperators

Magda Szerla, Michał Antos London United Kingdom

152


Etap 1

WHT123

Ciekawa idea połączenia budynków A, B i C oraz nowego budynku z salą koncertową za pomocą foyer z przestrzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi i pokrytym roślinnością dachem. Interesujące zagłębione w ziemi dziedzińce, na które otwierają się pomieszczenia artystów i duża sala prób. Przesadnie rozbudowana komunikacja. Duża powierzchnia zabudowy. Interesting idea of connecting buildings A, B, C with the new building with the concert hall by means of foyer with interior and exterior spaces and the vegetation-covered roof. Interesting depressed in the ground squares with the artists’ rooms and the big rehearsal room opening to them. Excessively developed communication. Big development area.

153


Etap 1

B80AT3

uczestnik / participant

JOSE BARBELLA, KATARZYNA BARBELLA APONTE, RENATA JÓŹWIK autorzy / co-authors

Jose Barbella, Katarzyna Barbella Aponte, Renata Jóźwik Warszawa Polska

154


Etap 1

B80AT3

Interesująca dyspozycja przestrzenna całości i wprowadzenia dodatkowych pawiloników ogrodowych. Budynek sali koncertowej ukształtowany w sposób właściwszy dla kontekstu sporej otwartej przestrzeni, a nie zabytkowego zespołu, z budynkami o drobnej skali. Sprzeczność pomiędzy informacjami zawartymi w różnych elementach prezentacji projektu. Interesting spatial availability of the whole complex and the introduction of additional garden pavilions The concert hall building shaped in a more suitable way as concerns the substantial open space, but not the historic complex with small scale buildings. Clash between the information included in the different elements of the project presentation.

155


Etap 1

HAK137

uczestnik / participant

AGNIESZKA STARZYK STUDIO ARCHITEKTURY SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Agnieszka Starzyk współpracownicy / cooperators

Paweł Cogiel Warszawa Polska

156


Etap 1

HAK137

Interesujące założenia odnośnie budowania relacji w oparciu o zieleń, tarasy i przeszklenia. Mało subtelne ukształtowanie architektury budynku głównej sali koncertowej oraz relacji zielonego tarasu z budynkami B i C. Sala koncertowa oparta na planie ośmiokąta foremnego bez dodatkowych deformacji jest niekorzystna akustycznie. Interesting concept as concern building the relations based on greenery, terraces and glazings. The shape of the main concert hall building’s architecture and the relation between the green terrace and buildings B and C are not subtle enough. The concert hall is based on the plan of octagon without additional deformations is acoustically unfavorable

157


Etap 1

GKL101

uczestnik / participant

WROCŁAWSKIE BIURO INWESTORSKIE WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU PZITB SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Krzysztof Masełkowski, Paweł Niedbalski współpracownicy / cooperators

Artur Błaszczyk, Dawid Cieślik, Katarzyna Baworowska, Katarzyna Kurpiewska Wrocław Polska

158


Etap 1

GKL101

Zręczne zlokalizowanie nowej kubatury w ramach terenu z maksymalnym wycofaniem w głąb działki i wytworzeniem półdziedzińców przy budynkach B i C. Niewłaściwe operowanie językiem form architektonicznych charakterystycznym dla biurowców i hoteli, oraz umieszczenie od strony centrum założenia, zapleczowej w charakterze, ściany szczytowej nowego budynku. Clever location of the new building within the area with the maximum recession to the back of the parcel and creating half-squares for buildings B and C. Inappropriate use of the language of architectural forms characteristic of office buildings and hotels and placing an end wall of the new building, supportive in its character, from the side of the center.

159


Etap 1

KV551C

uczestnik / participant

JAN SŁYK, PIOTR TRĘBACZ, MARCIN BRZESKI, BARTOSZ BUKOWSKI, MARCIN KURMAN, ŁUKASZ PAWLICKI, JOANNA RZEZAK autorzy / co-authors

Jan Słyk, Piotr Trębacz, Bartosz Bukowski, Marcin Kurman, Łukasz Pawlicki, Joanna Rzezak współpracownicy / cooperators

Marcin Brzeski Warszawa

160


Etap 1

KV551C

Oparcie zagospodarowania terenu w dużej części na wyraźnym podkreśleniu osi łączącej ulicę Kamionkowską z parkiem zdaniem części jury bardzo korzystne, zaś zdaniem reszty przesadnie deprecjonujące zabytkowy układ przestrzenny. Interesujące przenikanie się wnętrza z zewnętrzem. Nie w pełni udana relacja między nową zabudową, a zabytkowymi budynkami B i C. Basing the land development mainly on an expressive emphasis of the axis linking Kamionkowa street with the car park is, according to some jury members, quite favorable, while others think it to be too depreciating as concerns the historic spatial layout. Interesting way of the interior and exterior overlapping. Not quite successful relation between the new development and the historic buildings B and C.

161


Etap 1

MKO579

uczestnik / participant

FABIŃSKI, GOCŁOWSKI - ARCHITEKCI SPÓŁKA Z O.O., JAN MAZUR autorzy / co-authors

Wojciech Jan Fabiński, Marcin Fabiński, Jan Mazur, Piotr Gocłowski; Wojciech Fabiński Warszawa Polska

162


Etap 1

MKO579

Ciekawe uczynienie budynku A punktem wyjścia dla nowej zabudowy, a jego wejścia głównym wejściem do sal koncertowych. Dzięki temu zachowany układ zabudowy w głębi działki, z budynkiem pomiędzy budynkami B i C, który współgra z nimi, a w pozostałych projektach jest wyburzany. Niewłaściwe umieszczenie fasad nowych części w jednej płaszczyźnie z fasadą budynku A. Mówienie o pierzei, przy tej odległości od ulicy i istnieniu bliżej niej budynków, nie ma uzasadnienia. Interesting way of making building A the staring point form the new development and making its entrance the main entrance leading to concert halls, as well as maintaining, thanks to it, the development layout at the back of the parcel with the building in-between buildings B and C which is compatible with them, and which in all other projects is demolished. Wrong location of the facades of the new parts in one plane with building A facade. It is not justified to talk about the frontage taking into account this distance from the street and the existence of buildings close to it.

163


Etap 1

222991

uczestnik / participant

NPS TCHOBAN VOSS GMBH & CO. KG ARCHITEKTUR + STADTEBAU, HAMBURG BERLIN DRESDEN; ESTUDIO LAMELA S.L.P. MADRIT, WARSAW; GRANER + PARTNER INGENIEURE, WARSAW autorzy / co-authors

Alf M. Prasch, Ekkehard Voss, Carlos Lamela, Dierk Schafmeyer, Pierluca Roccheggiani, Stefan Drese, Justine von Kossak, Anna Zawadzka, Przemysław Kaczkowski, Wojciech Kroner Hamburg Germany

164


Etap 1

222991

Ciekawe ukształtowanie nowej zabudowy, która pomimo braku kontynuacji symetrycznego układu zabytkowego założenia pozostaje z nim w harmonijnych relacjach. Interesujące ukształtowanie wnętrza sali koncertowej. Subtelne formy architektoniczne łagodzą relacje bezpośrednich styków nowego ze starym. Interesting shape of the new development which, despite not continuing the symmetric historic layout principle, remains in harmonious relations with it. Interesting design of the interior of the concert hall. Subtle architectural forms soften the relations of the direct connection between the new and the old.

165


Etap 1

EFG748

uczestnik / participant

AIM IRENEUSZ MAKSYMIUK autorzy / co-authors

Ireneusz Maksymiuk Białystok Polska

166


Etap 1

EFG748

Niewystarczająco harmonijne ukształtowanie relacji pomiędzy nową zabudową, a istniejącym zabytkowym zespołem, w szczególności z budynkami B i C. Problem wynika z zastosowanych form architektonicznych i szczegółowych rozwiązań przestrzennych. Generalne rozwiązania przestrzenne kontynuują bowiem, a nawet podkreślają, istotne cechy pierwotnej kompozycji. Not enough harmonious design of the relations between the new development and the existing historic complex, especially as concerns buildings B and C. The problem stems from the use of architectural forms and detailed spatial solutions. After all, generally, spatial solutions continue and even emphasize the important features of the original composition.

167


Etap 1

MAF521

uczestnik / participant

PALK ARCHITEKCI SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Piotr Hardecki, Marta Czarnomska-Siecke, Krzysztof Łaniewski-Wołłk, Łukasz Stępniak Warszawa Polska

168


Etap 1

MAF521

Bogate zagospodarowanie terenu oparte na szeregu interesujących elementów. Umiejętna redukcja skali sali koncertowej i dużej sali prób poprzez sprawienie iż „brodzą” one w niższej zabudowie. Forma architektoniczna nowej zabudowy pozostawia pewien niedosyt ze względu na daleko posuniętą neutralność charakteru. Rich land development based on a number of interesting elements. Clever reduction of the scale of the concert hall and the big rehearsal room by means of making them „paddle” in the lower positioned development. The architectural form of the new development leaves one with a feeling of insufficiency due to its character being too neutral.

169


Etap 1

SVU937

uczestnik / participant

ZAHA HADID ARCHITECTS autorzy / co-authors

Zaha Hadid, Patrik Schumacher współpracownicy / cooperators

Marcin Grzelski (APA Wojciechowski), Szymon Wojciechowski (APA Wojciechowski), Michael Wahl (Muller-BBM), Andreas Meier (Muller-BBM), Karlheinz Muller (MullerBBM), BernhardSchweinberger (GCA Ingenieure AG), Rudiger Kreckel (GCA Ingenieure AG), Alexander Ziller (GCA Ingenieure AG) London United Kingdom

170


Etap 1

SVU937

Wartościowe całościowe operowanie spójnym językiem formalnym obejmującym zagospodarowanie terenu oraz architekturę wnętrza i zewnętrza nowego budynku. Udało się stworzyć ikonę bezkonfliktowo wpisaną w cały zespół. Zoomorficzna forma współgra z historią zespołu, który przez niemal całe swe dotychczasowe istnienie był siedzibą weterynarii. Valuable, comprehensive use of coherent formal language encompassing land development and the architecture of the interior and exterior of the new building. An icon successfully complementing the whole complex. Zoomorphic form is compatible with the history of the complex which almost throughout its whole existence was the seat of the veterinary.

171


Etap 1

LUK452

uczestnik / participant

UENO ARCHITECTS JUSTYNA CHMIELEWSKA autorzy / co-authors

Justyna Chmielewska, Maciej Chlebuś, Wojciech Jasiński, Giandomenico Racamato, Amunziata Maria Martiello, Kamil Chmielewski, Maciej Przemysław Wróbel Warszawa Polska

172


Etap 1

LUK452

Interesujące ukształtowanie fasad nowego budynku jako sprawiających wrażenie spowicia bryły woalką. Szkoda, że w projekcie nie znalazło się więcej równie interesujących rozwiązań. Hol i zagospodarowanie terenu są tylko poprawne. Interesting design of the facades of the new building creating an impression of the building being veiled. It is a pity that the project does not contain more of such interesting solutions. The hallway and the land development are merely correct.

173


Etap 1

FAB321

uczestnik / participant

MOOOVE BARTŁOMIEJ SABELA autorzy / co-authors

Bartłomiej Sabela, Tomasz Urbański, Andrzej Cichecki, Łukasz Racinowski, Magdalena Cąkała Warszawa Polska

174


Etap 1

FAB321

Interesująca próba ukształtowania budynku sali koncertowej w oparciu o relacje pomiędzy centrum założenia, a ćwierćokrągłym placykiem u zbiegu ulic Terespolskiej i Kobielskiej. Niestety uzyskany efekt nie w pełni zadowala. Nowy budynek przytłacza zabytkowe budynki B i C. Relacja wejścia do sali z placem wejściowym mało czytelna. Niewłaściwe kierowanie niepełnosprawnych przez dojścia o charakterze zapleczowym. Interesting attempt of designing the concert hall building based on the relations between the center of the concept and the partly round square at the intersection of Terespolska and Kobielska streets. Unfortunately, the achieved effect does not bring full satisfaction. The new building dominated buildings B and C. The relation of the entrance to the hall with the entrance square is somewhat unclear Wrong way of directing the disabled through approach routes of a background character.

175


Etap 1

FGS236

uczestnik / participant

ROBERT KUCHARSKI, DŻAFAR BAJRASZEWSKI autorzy / co-authors

Robert Kucharski, Dżafar Bajraszewski współpracownicy / cooperators

Ewa Więckowska -Kosmala Warszawa Polska

176


Etap 1

FGS236

Interesujące objęcie sporej części działki dachem przepuszczającym słońce, a w miejscach gdzie rosną pod nim drzewa także wodę. Zredefinowanie, podkreślenie i dostosowanie do nowych celów centralnego skweru. Stworzenie ciekawych relacji w układzie nowa zabudowa-zabytkowy zespół-otoczenie. Interesting way of constructing a roof letting sun-rays and water in over a substantial part of the parcel, where there are trees growing. Defining, emphasizing and adjusting to the new aims the central square. Creating interesting relations within the new development - historic development - surroundings layout.

177


Etap 1

NBS297

uczestnik / participant

MIŁOSZ KOWALSKI, JOANNA WYROBA, MICHAŁ DĄBROWSKI, AGNIESZKA WĘGRZYN autorzy / co-authors

Miłosz Kowalski, Joanna Wyroba, Michał Dąbrowski, Agnieszka Węgrzyn Kraków Polska

178


Etap 1

NBS297

Ciekawy pomysł urządzenia na terenie ogrodu francuskiego. Jego realizacja nieco zbyt schematyczna. Interesujące domknięcie działki od strony sąsiedniego parku nowym budynkiem. Dyskusyjne operowanie przy dużej części nowej architektury formami charakterystycznymi dla budynków biurowych. Niezgrabne ukształtowanie relacji nowej zabudowy z budynkami B i C. Interesting idea of creating a French garden within the area. Its realization is somewhat too schematic. Interesting way of closing the parcel from the side of the neighboring park with a new building Questionable use of forms characteristic of office buildings taking into account a substantial amount of new architecture. Clumsy design of the relations of the new development with building B and C.

179


Etap 1

LET330

uczestnik / participant

MICHEL PETUAUD -LETANG autorzy / co-authors

Michel Petuaud-Letang Merignac France

180


Etap 1

LET330

Ciekawa próba rozmieszczenia funkcji w pionie. Wartościowe pogodzenie ukształtowania nowej zabudowy jako dominanty, działającej w skali dużej części miasta, z harmonijnym wpisaniem jej w zabytkowy zespół. Problematyczne nadanie obiektowi formy budzącej bliskie skojarzenia z istniejącymi na świecie bardzo znanymi budynkami biurowymi. Interesting attempt of distributing the functions vertically. Valuable and harmonious reconciliation of the design of the new development as dominating and functioning in the scale of the big part of the city with the historic buildings. Problematic way of making the building look like the existing very famous office buildings in the world.

181


Etap 1

KRL369

uczestnik / participant

OPEN ARCHITEKCI SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Przemysław Kokot, Paweł Paradowski, Daniel Mermer współpracownicy / cooperators

Łukasz Lautsch, Magda Paprocka, Kajetan Szeliński, Sebastian Tabędzki Warszawa Polska

182


Etap 1

KRL369

Projekt był przedmiotem dyskusji na kilku płaszczyznach sporu. Zdaniem części jury główne wejście i placyk od Kobielskiej niewłaściwie odwracają hierarchię zabytkowego układu, zdaniem reszty bez szkody dla niego tworzy nowe otwarcie w urbanistyce dzielnicy. Zdaniem niektórych zastosowane formy architektoniczne przez swój monumentalizm czynią architekturę zbyt poważną jak założony zapraszający charakter zespołu , zdaniem innych kolumnada od strony ogrodu przez swą lekkość ma charakter zapraszającej loggi, podbudowującej gościnny charakter miejsca. The project was subject to a discussion on a few planes. Some of the jury claim that the main entrance and the square from Kobielska street wrongly reverse the hierarchy of the historic complex, according to the rest this creates, without any harm, a new opening in the urban planning of the district. According to some, through their monumentalism some of the used architectural forms make architecture too serious than the expected welcoming character of the place.

183


Etap 1

BML468

uczestnik / participant

HERMANOWICZ REWSKI ARCHITEKCI SP.J. autorzy / co-authors

Wojciech Hermanowicz, Błażej Hermanowicz, Stanisław Rewski, Baltazar Brukalski, Magdalena Palmowska, Luiza Anyszka, Dariusz Brzeziński, Joanna Orkisz, Małgorzata Grzegorzewska, Radosław Tabor Warszawa Polska

184


Etap 1

BML468

Interesujące umiejscowienie nowego budynku względem całego zespołu. Nieco niepokoi charakter jego zewnętrznej architektury rodem z kwartałowej zabudowy śródmiejskiej. Dobra sala koncertowa o ciekawej relacji z foyer. Największym atutem projektu jest relacja główne schody - nieformalna przestrzeń występów - ogród. Interesting location of the new building in relation to the whole complex. The character of its outer architecture is a bit worrying as if taken from downtown quarter development. Well-designed concert hall with an interesting relation with the foyer. The biggest advantage of the project is the relation: main stairs- informal performance space -garden.

185


Etap 1

KPM575

uczestnik / participant

90 ARCHITEKCI S.C. CZARNECKI, WILLMANN: PIOTR CZARNECKI, MATEUSZ WILLMANN autorzy / co-authors

Piotr Czarnecki, Mateusz Willmann, Katarzyna Roman, Arkadiusz Janowicz, Cezary Kępka Warszawa Polska

186


Etap 1

KPM575

Wartościowe subtelne przekomponowanie powiązań w ramach zespołu wraz z otoczeniem. Ciekawe ukształtowanie relacji nowego budynku z całym zespołem. Interesująca korespondencja rozwiązań wnętrza sali z bryłą jej budynku. Zdaniem części jurorów niewłaściwe jest ukształtowanie wyrazu zewnętrznego budynku }sali koncertowej w sposób podkreślający podział na kondygnacje dotyczący funkcji wtórnych, bez relacji z jednoprzestrzennością samej sali. Valuable, subtle recomposition of the connections within the complex and the surroundings. Interesting design of the relations of the new building with the whole complex. Interesting correspondence of the solutions concerning the interior of the hall with the mass of the building. According to some jury members it is wrong to shape the look of the external main building of the concert hall in a way emphasizing the division into levels concerning secondary functions, without relations with the very hall being one space.

187


Etap 1

LVM185

uczestnik / participant

MATH ARCHITECTEN BV autorzy / co-authors

Nol Hermkens, Olga Trancikova, Joost Mars, Jacek Dudkiewicz, Victor Schmidt Delft Netherlands

188


Etap 1

LVM185

Interesujące połączenie mocnego zaznaczenia powiązania na linii ulica Kamionkowska – park z podkreśleniem osi całego założenia, będącej zarazem osią pałacu. Wiele zależałoby od szczegółowego opracowania form architektury nowoprojektowanej części. Ciekawe relacje przestrzenne w ramach całego zespołu. Interesting connection of the strong emphasis of the link in Kamionkowska street - park with the stress on the axis of the whole design being at the same time the axis of the palace. A lot would depend on the detailed design of the newly designed part. Interesting spatial relations within the whole complex.

189


Etap 1

GSK683

uczestnik / participant

CENTRALA-GRUPA PROJEKTOWA - KRZYSZTOF BANASZEWSKI, MAŁGORZATA KUCIEWICZ autorzy / co-authors

Krzysztof Banaszewski, Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis; Monika Kuczewska (architektura krajobrazu), Zofia Pieniążek (architektura krajobrazu) współpracownicy / cooperators

Wojciech Kaczura (organizacja inwestycji / investment management), inż. Walter Koller, AAB Stryjenski & Monti SA, Genewa (akustyka/acoustics); Zygmunt Fit, Tomasz Gancarczyk, Anna Kotowska, Piotr Zbierajewski; Jakub Szczęsny, Michał Gołębiewski (wizualizacje/visulas), Jakub Morkowski (model), Adam Perka (model) Warszawa Polska

190


Etap 1

GSK683

Ciekawy sposób zintegrowania istniejących zabytkowych elementów zespołu za pomocą nowych. Interesujące relacje pomiędzy umieszczonymi na różnych poziomach przestrzeniami ogólnodostępnymi i przestrzeniami o ograniczonej dostępności. Wartościowe rozwiązanie kwestii mocnego powiązania z otoczeniem przy jednoczesnym wyodrębnieniu z niego oraz umożliwienia czasowego zamykania zespołu przy jego generalnej otwartości. Interesting way of integrating historic elements of the complex by means of new ones. Interesting relations between open for general use spaces and limited-access spaces located at different levels. Valuable solution of the problem of strong connection with the surroundings while, at the same time, distinguishing these elements from it and making it possible to temporarily close the complex, with it being open for general use.

191


Etap 1

T7J4G7

uczestnik / participant

BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH I BUDOWLANYCH AIB SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Jakub Krzyczkowski, Tomasz Janko, Grzegorz Wróbel współpracownicy / cooperators

Renata Gierasimiuk, Jarosław Regulski (akustyka i funkcja), Joanna Kolczyńska, Konrad Kędzierski Warszawa Polska

192


Etap 1

T7J4G7

W interesujący sposób odniesiono się do osiowości istniejącego układu dodając nowe elementy w sposób sprawiający iż cały układ jest, tak jak pierwotnie, symetryczny zasadniczo, ale nie ściśle. Umiejętnie podkreślono stanowiący centrum założenia skwer. Zabytkowe budynki B i C zostały nieco zdeprecjonowane. The axis character of the existing layout was approached in an interesting way through the addition of new elements in a way making the whole layout be as originally, symmetric in principle but not strictly. Skilled emphasis of the square being the center of the design. Historic buildings B and C were a bit depreciated.

193


Etap 1

OOO003

uczestnik / participant

WXCA SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Szczepan Wroński, Zuzanna Bujacz, Konstanty Stajniak, Grzegorz Sławiński, Jakub Kupikowski współpracownicy / cooperators

Zbigniew Wroński, Rafał Kłos, Jan Jaworski, Michał Grzymała, Marta Sękulska Warszawa Polska

194


Etap 1

OOO003

Spójne całościowe ukształtowanie całego terenu pomiędzy budynkami we właściwy sposób podkreśla walory poszczególnych budynków i kompozycję całego układu oraz czyni z terenu Sinfonii Varsovii zapraszającą przestrzeń pozostającą w ciekawych relacjach z sąsiednimi parkiem i ulicami. Dobre relacje nowej zabudowy ze starą. Aczkolwiek założenia dotyczące wyrazu architektury nie w pełni udało się zrealizować - forma nowego budynku nie jest w pełni spokojna, a jest nieco banalna. Coherent, entire design of the whole area between the buildings emphasizes in the right way the attributes of particular buildings and the composition of the whole design, and it makes Sinfonia Varsovia a welcoming area remaining in interesting relations with the neighboring park and streets. Good relations between the new and old architecture.. However, realizing the principles of the look of the architecture was not quite successful - the form of the new building is not entirely peaceful, and it is a bit cliche.

195


Etap 1

OCH101

uczestnik / participant

FISZER ATELIER 41 WARSZAWA SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Stanisław Fiszer, Krystyna Fiszer, Marta Gutweter, Wiktor Jarawka, Maciej Kleszczewski, Katarzyna Królik, Katarzyna Magdzik, Marta Pędowska, Jacek Wochowski Warszawa Polska

196


Etap 1

OCH101

Stworzenie w centrum działki bogatej w wyrazie przestrzeni opartej na wyraźnym podkreśleniu osi łączącej ulicę Kamionkowską z parkiem i powiązanej przez przeszklenie ze sporym foyer, zdaniem części jury bardzo korzystne, zaś zdaniem reszty przesadnie deprecjonuje zabytkowy układ przestrzenny. Budynki B i C wraz z nową zabudową tworzą interesujący zespół. Creating in the center of the parcel an area rich in its spatial character based on a strong emphasis of the axis linking Kamionkowska street with the park and connected through glazing with a substantial foyer, quite favorable according to some jury members, but according to others overtly depreciating the historic spatial character. Together with the new development, buildings and C form an interesting complex.

197


Etap 1

A9E715

uczestnik / participant

K. INGARDEN, J. EWÝ ARCHITEKCI SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Krzysztof Ingarden, Jacek Ewý współpracownicy / cooperators

K. INGARDEN, J. EWÝ ARCHITEKCI SP. Z O.O.: Jakub Wagner, Sebastian Machaj, Dariusz Grobelny, Jacek Szuba, Tomasz Koral; HORIZONE STUDIO: Dominik Darasz, Bartłomiej Kisielewski, Robert Strzeński, Stefan Jaeckel, Kolja Wischnewski, Philip Zapf; RAMBOLL ACOUSTIC: Raf Orlowski Kraków Polska

198


Etap 1

A9E715

Rzetelna i dokładna odpowiedź na załączone do warunków konkursu założenia programowe. Duża zwarta bryła nowego budynku zbytnio dominuje na całym zespołem. Ciekawe relacje przestrzenne z otoczeniem. Reliable and precise answer to the program principles attached to the competition rules. Interesting spatial relations with the surroundings

199


Etap 1

LSW289

uczestnik / participant

PLUS3 -ARCHITEKCI SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Grażyna Woźniak -Głażewska, Jadwiga Trzeciakowska, Katarzyna Głażewska, Krzysztof Bagiński współpracownicy / cooperators

Adam Spychała (architektura, wizualizacja),

Karina Antończak (architektura, model) Warszawa Polska

200


Etap 1

LSW289

Nieszablonowy sposób budowania relacji pomiędzy nowym budynkiem a istniejącym zespołem, którego symetria została w warstwie fizycznej przełamana, ale nie zatarta. Układ przejść na terenie działki nie we wszystkich relacjach komfortowy dla użytkowników. Zręczne włączenie do zespołu ćwierćokrągłego placu u zbiegu ulic Terespolskiej i Kobielskiej oraz ukształtowanie relacji wielkiej kubatury z budynkami B i C. Non-standard way of building the relations between the new building and the existing complex, whose symmetry becomes broken in the physical layer, but not erased. The layout of the passages within the area of the parcel is not always comfortable for the users. Skilled incorporation within the complex of the partly round square at the intersection of Terespolska and Kobielska streets, as well as shaping the relations of the big mass of buildings B and C.

201


Etap 1

SYM123

uczestnik / participant

ASYMPTOTE ARCHITECTURE, LISE ANNE COUTURE & HANI RASHID autorzy / co-authors

Lise Anne Couture, Hani Rashid, John Guida, Josh Dannenberg, Zach Hines, Duho Choi współpracownicy / cooperators

Joseph Antony (cost estimator), Katherine Lynn (acoustic consultant), Ken Tuttle (structural engineer), Sumeet Kishnani (traffic engineer) Long Island City USA

202


Etap 1

SYM123

Interesujące przyznanie pierwszeństwa powiązaniu z parkiem. Forma nowego budynku zbyt agresywna jak na kontekst zabytkowego zespołu. Budynek C sprawia wrażenie przeznaczonego do usunięcia. Interesujące ukształtowanie wnętrza sali. Wizualizacje wnętrz nie w pełni zgodne z projektowanym rozmieszczeniem funkcji. Interesting way of giving priority to the connection with the park. Too aggressive form of the new building in comparison with the historic character of the complex. Building C makes an impression of one destined for destruction. Interesting design of the interior of the hall. Visualizations of the interiors are not entirely coherent with designed distribution of the functions.

203


Etap 1

AMB119

uczestnik / participant

MICHAŁ BRUTKOWSKI, TOMASZ WASZKIEWICZ, MARCIN MATYSIAK, AGATA CZERSKA, AGNIESZKA SUROSZ, JAKUB SMOLAREK, MAREK KIEŁBIŃSKI autorzy / co-authors

Michał Brutkowski, Tomasz Waszkiewicz, Marcin Matysiak, Agata Czerska, Agnieszka Surosz, Jakub Smolarek, Marek Kiełbiński Warszawa Polska

204


Etap 1

AMB119

Poszanowanie skweru stanowiącego centrum zespołu. Forma nowych elementów nie jest w pełni dopracowana i jest agresywna względem budynków B i C. Brak konsekwencji pomiędzy przekrojem, a wizualizacją wnętrza sali koncertowej. Respecting the square being the center of the complex. The form of the new elements is not entirely complete and it is aggressive in comparison with buildings B and C. No consistency in the approach to the relation between the cross-section and visualization of the concert hall interior.

205


Etap 1

K2M7R2

uczestnik / participant

MĄKA SOJKA ARCHITEKCI SP. Z O.O. - SP.K. autorzy / co-authors

Maciej Mąka, Radosław Sojka, Paweł Pyłka, Radosław Bajor, Katarzyna Biała, Jakub Kalinowski, Piotr Straszak,Bartosz Tylman współpracownicy / cooperators

Robert Nowicki (architektura krajobrazu), Marek Salak (konstrukcja), Radosław Smoliński (akustyka), Wojciech Sosnowski; Ada Bartkowska (praktyka studencka) Warszawa Polska

206


Etap 1

K2M7R2

Ciekawie ukształtowane relacje w ramach zespołu i powiązania z otoczeniem. Interesujące nawiązania przestrzenne do niezabytkowych budynków zespołu, które zostaną rozebrane. Wartościowy wachlarz rozwiązań fasad oraz najważniejszych ścian we wnętrzu. Pełne charakteru rozwiązanie głównej sali. Warto byłoby uczynić mniej monotonną podziemną drogę z dużej sali prób do sali koncertowej. Interesting shape of the relations within the complex and the connection with the surroundings. Interesting spatial connections with the non-historic buildings within the complex which will be demolished. Valuable range of solutions concerning the facades and the most important wall in the interior. Great character of the design of the main hall. It would be worthwhile making the underground passage between the big rehearsal room and the concert hall less monotonous.

207


Etap 1

USF183

uczestnik / participant

AT ARCHITEKCI SP. Z O. O. autorzy / co-authors

Kamil Cierpioł, Tomasz Czernecki, Marek Frania, Mateusz Krawczyk, Andrzej Wolański, Katarzyna Ziajska, Marek Pluta, Paweł Małecki współpracownicy / cooperators

Karol Czernecki, K. Gawroński, Bartłomiej Zdeb Częstochowa Polska

208


Etap 1

USF183 Bardzo ciekawa idea wykreowania nowej struktury w oparciu o mutację budynku A. Budynek ten został jednak zdestruowany w stopniu niepomiernie większym niż wymagała tego realizacja idei. Ciekawa korespondencja między formami zewnętrza budynku i wnętrza sali. Banalne zastosowanie szklanego pudła zwłaszcza od strony frontowej fasady, gdzie stanowi ono li tylko rodzaj gabloty, deprecjonuje cały pomysł. Niezręczne rozwiązanie tyłu działki z placem gospodarczym i parkingiem rodem przedmiejskiej trasy wylotowej. Very interesting idea of creating a new structure based on the mutation of building A. However, this building was destroyed to a degree much bigger than what was required for the realization of the concept. Interesting correspondence between the forms of the exterior of the building and the interior of the hall. Cliche use of the glass box - especially from the front of the facade where it is merely a kind of a case depreciating the whole idea. Clumsy realization of the back of the parcel with the utility square and car park resembling a suburban exit road.

209


Etap 1

YYY000

uczestnik / participant

SPYRA ARCHITEKCI autorzy / co-authors

Wojciech Spyra, Paweł Gomuła, Maciej Wojciechowski, Jan Dodacki współpracownicy / cooperators

Karol Kozioł (wizualizacje), Michał Siewior, Piotr Krzyczkowski Warszawa Polska

210


Etap 1

YYY000

Agresywna forma nowego budynku została umiejętnie wpisana w kompozycję istniejącego układu. W interesujący sposób podkreślono główne wejście i zastąpiono centralny skwer taflą wody. Przedmiotem sporu w gronie jury była odpowiedniość formy nowego budynku w kontekście zabytkowego zespołu przy ul. Grochowskiej 272. The aggressive form of the new building was skillfully incorporated within the composition of the existing layout. Interesting way of emphasizing the main entrance and replacing the central square with a water pool. The controversy inspired among the jury was the appropriateness of the form of the new building in the context of the historic complex in Grochowska 272.

211


Etap 1

MDK010

uczestnik / participant

FS&P ARCUS SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Mariusz Ścisło, Krzysztof Kielan, Rafał Dominik Eymontt Warszawa Polska

212


Etap 1

MDK010

Prawidłowe rozwiązania kompozycyjne. Pewien niedosyt pozostawiają formy architektury. Przedstawione zagospodarowanie terenu można potraktować jako punkt wyjścia do bardziej rozwiniętego opracowania. Appropriate composition solution. The architectural forms leave a slight feeling of insufficiency. The presented land development may be treated as a starting point for a more developed design.

213


Etap 1

CON100

uczestnik / participant

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT EWA GOŁĘBIOWSKA -KOSZAŃSKA autorzy / co-authors

Ewa Gołębiowska -Koszańska Warszawa Polska

214


Etap 1

CON100

Ciekawy pomysł stworzenia zespołu zabudowań opartego na połączeniu ze sobą wszystkich - starych i nowych budynków. Realizacja pomysłu nie do przyjęcia. Nowe formy całkowicie deprecjonują zabytkową architekturę. Jury całkowicie nie zgadza się z opinią autorów iż projekt jest oszczędny w formie architektonicznej. Interesting idea of creating a development complex based on the combination of all the old and new buildings. Unacceptable realization of the idea. The new forms completely depreciate the historic architecture. The jury completely disagree with the opinion of the authors who claim that the project is not extravagant in its architectural form.

215


Etap 1

SKY111

uczestnik / participant

JOANNA BUGAJ, MAGDALENA MULARZUK, MACIEJ KIRPSZA, WOJCIECH MANITIUS -KOZŁOWSKI autorzy / co-authors

Joanna Bugaj, Magdalena Mularzuk, Maciej Kirpsza, Wojciech Manitius-Kozłowski współpracownicy / cooperators

Mikołaj Zdanowski Warszawa Polska

216


Etap 1

SKY111

Projekt - impresja. Rozwinięty w niewystarczający sposób, by dawał szansę na doprowadzenie w ciągu drugiego etapu do koncepcji mogącej dać pewność, iż będzie właściwą podstawą realizacji. Niektóre sformułowania użyte w opisie- np.: „(...)Uderzający niczym lądujący myśliwiec futurystyczny kształt. Przerywa ciszę - zachwyt pięknem połyskującej formy. Czy to potwór morski? Czy diva przestrzeni?(...)”- mocno pretensjonalne. Project - impression. Not developed enough to give it a chance to be transformed in the second stage of the competition into a concept ensuring the right basis for realization Some phrases used in the description - e.g. „(...) A futuristic shape striking as if a landing fighter plane. Breaks the silence - amazement with the beauty of the sparkling form. Is this a sea monster? Or a space diva? (...)” - very pretentious.

217


Etap 1

DFG667

uczestnik / participant

NUX EDWARD DYLAWERSKI autorzy / co-authors

Edward Dylawerski współpracownicy / cooperators

Janusz Krzykawski (konstrukcja), Gernot Kubanek ISRW Klapdor GmbH (akustyka), Wojciech Błazucki (instalacje sanitarne) Ząbki Polska

218


Etap 1

DFG667

Umieszczenie nowej kubatury od strony ulicy Grochowskiej pozwala na minimalizację ingerencji w zieleń ogrodu. Niestety całkowite przesłonięcie frontu pałacu jest zbyt wysoką ceną za uzyskany efekt. Nowa kubatura przytłacza budynki D i E, posiada przesadnie warowną formę. Locating the new building from the side of Grochowska street makes it possible to minimize the interference within the greenery of the garden. Unfortunately , the complete obstruction of the palace frontage is too high a price to pay for the achieved effect. The new building dominates too much over buildings D and E and it is characterized by a look of a fortress.

219


Etap 1

VGA161

uczestnik / participant

WARD DESIGN POLSKA SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Wociech MĹ‚ynarczyk Warszawa Polska

220


Etap 1

VGA161

Interesujące zagospodarowanie całego terenu oraz ukształtowanie relacji sal koncertowych z foyer, obudową budynku i zewnętrzem. Ciekawe rozwiązanie relacji wnętrza głównej sali koncertowej z jej bryłą. Problematyczny transport dużych instrumentów do dużej sali prób. Głębokie wkopanie się w ziemię może generować wysokie koszty. Interesting development of the whole area and shaping the relations between the concert halls and foyer, the outside look of the building with the surroundings. Interesting solution concerning the relations between the interior of the main concert hall and its mass. Problematic transportation of big instruments to the big rehearsal room. Deep digging into the ground may generate high costs.

221


Etap 1

EVH115

uczestnik / participant

HIROYUKI MAE autorzy / co-authors

Hiroyuki Mae Krak贸w Polska

222


Etap 1

EVH115

Ukształtowanie foyer jako przeszklonego pierścienia z umieszczonym w środku ogrodowym aneksem pozwala w interesujący sposób ukształtować relacje wewnątrz całego zespołu z głównym wejściem do sali koncertowej przez budynek A, z jednoczesnym odsunięciem od niego samej sali. Zdaniem części jurorów niewłaściwe jest ukształtowanie wyrazu zewnętrznego budynku sali koncertowej w sposób nadający mu wyraz klasycznego wielokondygnacyjnego budynku. The foyer design as a glazed ring with a garden annexe located in the center makes it possible to shape in an interesting way the relations inside the whole complex with the main entrance leading to the concert hall through building A, together with moving away from it the hall itself. According to some jury members, it is not proper to design the character of the external building of the concert hall in a way making it look like a classic, multi-storey building.

223


Etap 1

MIL001

uczestnik / participant

BEMM ARCHITEKCI SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Jacek Rzyski, Christian Kreifelts, Marek Michałowski Warszawa Polska

224


Etap 1

MIL001

Bryła głównej sali koncertowej została wkomponowana w zespół w sposób dostojny i z umiejętnym stworzeniem relacji z istniejącymi budynkami. Ciekawa relacja przeszklonego wnętrza z taflami wody na zewnątrz. Mały stopień rozwinięcia projektu jak na czas pozostały w drugim etapie. Dość agresywna, autostradowa w charakterze forma podjazdu od strony ulicy Terespolskiej. The concert hall building was incorporated into the complex in a noble and clever way of creating relations with the existing buildings. Interesting relation of the glassed interior wit the water surfaces on the outside. Insufficient degree of developing the project as concerns the time remaining during the second stage. Somewhat aggressive, highway-type form of the drive from the side of Terespolska street.

225


Etap 1

E64OF1

uczestnik / participant

ADRIANA NOWICKA, ALEKSANDRA WOLTER autorzy / co-authors

Aleksandra Wolter, Adriana Nowicka Wejherowo Polska

226


Etap 1

E64OF1

Dyspozycja przestrzenna w ramach całego zespołu prawidłowa, ale niedopracowana. Nawiązanie formą do klawiatury fortepianu - zbyt schematyczne i dosłowne. Przekonaniu jury do projektu nie służy pokazywanie wizualizacji i innych rysunków w rozmiarze nieproporcjonalnie dużym w stosunku do stopnia ich dopracowania. Spatial disposition within the whole complex is correct, but unfinished. The form bringing connotations with the piano keyboard - too schematic and literal. To convince the jury to a project it does not take presenting visualizations and other drawings in a size proportionately big as relates to the degree of working on the finishing touches.

227


Etap 1

SVR900

uczestnik / participant

RE S.C. PIOTR MICHALEWICZ, MATEUSZ TAŃSKI autorzy / co-authors

Piotr Michalewicz, Mateusz Tański współpracownicy / cooperators

OVE ARUP& Partners International Ltd: Maciej Lewonowski (konstrukcja budynku), Grzegorz Biernacki (instalacje sanitarne), Neill Woodger (akustyka i technologia sceny) Warszawa Polska

228


Etap 1

SVR900

Intrygujący projekt. Ciekawie ukształtowana bryła nowego obiektu. Odbicie brył istniejących obiektów w nowej to chwyt nieco naiwny. Konsekwentnie rozwiązany program. Dla stworzenia niepowtarzalnego charakteru głównej sali koncertowej należałoby zmniejszyć stopień podobieństwa względem sali istniejącej w Kopenhadze. Intriguing project. Interestingly shaped mass of the new building. Reflecting the existing buildings in the new one is a somewhat naive idea. Program solved in a consistent way. In order to create a unique character of the main concert hall, the similarity level in relation to the existing hall in Copenhagen should be reduced.

229


Etap 1

PIL105

uczestnik / participant

ALEKSANDRA KURZĄTKOWSKA, PIOTR KURZĄTKOWSKI, MAGDALENA KAŹMIERCZAK, JOANNA KAŃTOCH, ROBERT DRZAZGA autorzy / co-authors

Aleksandra Kurzątkowska, Piotr Kurzątkowski, Magdalena Kaźmierczak, Joanna Kańtoch, Robert Drzazga Warszawa Polska

230


Etap 1

PIL105

Interesujące przełamanie układu osiowego biegnącym po przekątnej połączeniem placyku u zbiegu ulic Terespolskiej i Kobielskiej z południowo–wschodnim narożnikiem działki. Forma architektury nowej części zarazem nieco zbyt monumentalna i nieco zbyt komercyjna w wyrazie. Interesting breaking of the axis layout by means of a diagonally running connection between the square and the intersection of Terespolska and Kobielska streets with the south-eastern corner of the parcel. The form of the architecture of the new part is both somewhat too monumental and somewhat too commercial in its character.

231


Etap 1

MZV971

uczestnik / participant

MIROSŁAW POLAK, MAREK SKWARA, ANNA CHODOROWSKA, PAWEŁ CICHOCKI autorzy / co-authors

Mirosław Polak, Marek Skwara, Anna Chodorowska, Paweł Cichocki Katowice Polska

232


Etap 1

MZV971

Ciekawa reinterpretacja bogatego zadrzewienia tylnej części działki w postaci organicznych w charakterze podpór zadaszenia integrującego salę koncertowe z budynkami B i C. Zagospodarowanie terenu pozostaje nieopracowane. Interesting reinterpretation of the rich tree planting at the back of the parcel in the form of organic supports of the roofing integrating the concert hall with buildings B and C. The land development remains unfinished.

233


Etap 1

JMC999

uczestnik / participant

AMCANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Andrzej Chołdzyński, Bogumił Kidziak, Jan Rączy współpracownicy / cooperators

Magdalena Macioszczyk, Szymon Schmeidel, Jan Chwedczuk, Beata Świeboda – Budzyńska Warszawa Polska

234


Etap 1

JMC999

Duża część jury wysoko oceniła podbicie osi zespołu i funkcjonującego przez całą historię zespołu głównego wejścia. Zdaniem reszty konieczność podkopania w tym celu dużej części budynku A jest zbyt dużym kosztem jak na uzyskany efekt. Wartościowa reinterpretacja istniejącego w centrum zespołu skweru oraz relacje ogólnodostępnego poziomu terenu z obniżonym poziomem związanym z salami koncertowymi. A substantial number of the members of the jury highly evaluated the improvement of the axis of the complex and the main entrance functioning throughout the whole history of the complex. According to the rest, the necessity to excavate under a substantial part of building A is too big a cost in comparison with the achieved effect. Valuable reinterpretation of the square located in the center of the complex, as well as relations between the openfor-general-use level of the area and the lowered level connected with concert halls.

235


Etap 1

RAL100

uczestnik / participant

SZYMON KALATA, MIŁOSZ WIESIOŁEK, MIKOŁAJ MUNDZIK, ELIZA KALATA, OLGIERD JANKOWSKI autorzy / co-authors

Szymon Kalata, Miłosz Wiesiołek, Eliza Kalata, Olgierd Jankowski, Mikołaj Mundzik Warszawa Polska

236


Etap 1

RAL100

Interesujące poszukiwania formalne. Aczkolwiek założenie, iż forma nachodzących na siebie pierścieni sama w sobie tchnie nowe życie w dzielnicę jest mocno na wyrost. Forma dobrze wpisuje się w gęsto zadrzewione otoczenie. Obawy budzi jednak to czy zbyt duża część elementów budowli nie miałaby roli czysto formalnej. Zagospodarowanie terenu pozostaje nieopracowane. Interesting formal search. However, it is too exaggerated to think that the form of overlapping rings is in itself a breath of fresh air for the district. The form is compatible with the dense tree planting of the surroundings. What inspires doubts is whether too many parts of the building do not have a purely formal role. The land development remains unfinished.

237


Etap 1

ZZZ777

uczestnik / participant

GRUPA 5 ARCHITEKCI SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Krzysztof Mycielski, Michał Leszczyński, Rafał Zelent, Agnieszka Łańko, Marta Lewandowska, Adam Nieduszyński, Łukasz Olszewski, Katarzyna Skiba współpracownicy / cooperators

Wojciech Naziębło, Adam Adamczyk Warszawa Polska

238


Etap 1

ZZZ777

Ciekawa dyspozycja przestrzenna łącząca układ osiowy z biegnącymi po miękkich liniach powiązaniami oraz włączeniem w założenie placyku u zbiegu ulic Terespolskiej i Kobielskiej. Ciekawe częściowe domknięcie działki pawilonami. Aczkolwiek wątpliwości budzi przeprowadzenie przez nie wejść do ogrodu od strony parku. W sali koncertowej interesujący układ mijających się balkonów. Interesting spatial disposition linking the axis layout with the connections running along soft lines as well as the incorporation within the concept of the square at the intersection of Terespolska and Kobielska streets. Interesting idea to partly close the parcel with pavilions. However, doubts are inspired because of introducing through them entrances to the garden from the side of the park. Interesting layout of traversing balconies in the concert hall.

239


Etap 1

JJJ980

uczestnik / participant

JAN SUKIENNIK autorzy / co-authors

Jan Strumiłło, Jan Sukiennik współpracownicy / cooperators

Izabela Bartosik, Mateusz Kozłowski, Anna Dobek, Monika Michalik, Jan Almonkari, Stanisław Ignaciuk, Michał Lenczewski Warszawa Polska

240


Etap 1

JJJ980

Interesujące ukształtowanie nowej zabudowy, a także zagospodarowania terenu. Ciekawe rozwiązanie tarasu widokowego. Rozwiązanie fasady stanowi interesujące i znaczące rozwinięcie rozwiązań z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dwudziestego wieku, aczkolwiek jego forma może budzić niepożądane skojarzenia z obiektami handlowymi. Niefortunne relacje nowej bryły z budynkami B i C. Interesting design of the new development, as well as land development. Interesting way of dealing with the view terrace. The way of designing the facade makes an interesting and important development of the solutions of the 1970’s and the 1980’s, though its form may bring unwanted associations with trade buildings. Wrong relations between the new building and buildings B and C.

241


Etap 1

MSS171

uczestnik / participant

MAREK RYTYCH ARCHITEKT autorzy / co-authors

Marek Rytych, Krzysztof Kryska, Marcin Adamczewski, Karol Pasternak, Małgorzata Piotrowska, Piotr Maciaszek, Mateusz Wójcicki, Maciek Kurkowski, Maciej Olczak, Julian Niedziecki współpracownicy / cooperators

Zofia Kwapulińska Warszawa Polska

242


Etap 1

MSS171

Pełne interesującego charakteru wykończenie sali koncertowej. Interesujące oparcie układu foyer na zakładanych powiązaniach. Autorzy nie docenili jednak roli powiązań w przestrzeni zewnętrznej. Niefortunne relacje budynku sali koncertowej z budynkiem B oraz budynku dużej sali prób z pałacem. The decor of the concert hall is full of interesting character. Interesting way of basing the foyer character on the expected connections. The authors, however, did not appreciate the role of connections in the external space. Unfavorable relations of the concert hall building with building B, and of the big rehearsal room building with the palace.

243


Etap 1

391FYP

uczestnik / participant

WWAA PRACOWNIA PROJEKTOWA MARCIN MOSTAFA autorzy / co-authors

Marcin Garbacki, Marcin Mostafa, Borys KudliÄ?ka Warszawa Polska

244


Etap 1

391FYP

Interesujące wydobycie lokalnych powiązań i miękkie wpisanie przestrzenne nowych elementów w zastany zabytkowy układ. Forma nowej architektury nieco zbyt agresywna w stosunku do sąsiednich budynków B i C. Duża sala prób ulokowana w sposób utrudniający dostęp do niej. Interesting emphasis of the local connections and a soft way of including the spatially new elements within the established historic design. The form of the new architecture is a bit aggressive in relation with the neighboring buildings B and C. The big rehearsal room is located in a way making it difficult to access it.

245


Etap 1

AAP333

uczestnik / participant

PIOTR PYRTEK, MACIEJ SKAZA, RAFAŁ ZAWISZA autorzy / co-authors

Piotr Pyrtek, Maciej Skaza, Rafał Zawisza Kraków Polska

246


Etap 1

AAP333

Wartościowe ukształtowanie zagospodarowania terenu z podkreśleniem centralnego skweru poprzez umieszczenie tam amfiteatru. Dostojny i prosty, podsiębierny kształt bryły mieszczącej salę koncertową. Interesujące wytworzenie podcienia od strony ulicy Kobielskiej. Rozmieszczenie dużej sali prób kilka poziomów powyżej głównej sali koncertowej utrudniłoby transport dużych instrumentów. Valuable design of the land development, emphasizing the central square by locating there an amphitheater. Magnificent and simple, undershot shape of the building encompassing the concert hall. Interesting creation of an undercut from the side of Kobielska street. Locating the big rehearsal room a few levels above the main concert hall would make it difficult to transport large instruments.

247


Etap 1

AAA000

uczestnik / participant

MICHAŁ NIEMYSKI, MARCIN OSTROWSKI autorzy / co-authors

Michał Niemyski, Marcin Ostrowski Warszawa Polska

248


Etap 1

AAA000

Interesujące powiązanie foyer z ogrodem oraz relacje nowego budynku z całym zespołem. Sama forma nowego budynku nie w pełni przekonująca. Zagospodarowanie terenu pozostaje nieopracowane. Interesting connection of the foyer with the garden and new type relations with the whole complex. The very form of the new building is not completely convincing. The land development remains unfinished.

249


Etap 1

MWA039

uczestnik / participant

SENER SP. Z O.O., SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. autorzy / co-authors

Ewa Szylberg, Ramon Gonzalez Marquez, Juan Francisco Paz Pascual, Esteban Rodriguez Soto, Marcin Tomaszewski, David Eguinoa Erdozain Warszawa Polska

250


Etap 1

MWA039

Wartościowe założenia ideowe - schowanie architektury na drugi plan i zintegrowanie ogrodu z sąsiednim parkiem. Propozycje dotyczące zagospodarowania terenu stanowią ciekawy punkt wyjścia do właściwego opracowania. Mało czytelne przedstawienie relacji przestrzennych i rozwiązań funkcjonalnych nowej zabudowy. Valuable ideological principle - hiding the architecture in the background and integrating the garden with the neighboring park. The suggestions concerning the land development make and interesting starting point for the right design. Unclear way of presenting the spatial, functional relations of the new development.

251


Etap 11 Etap

000000 AŁW023

uczestnik / participant

EDWARD LACH autorzy / co-authors

Edward Lach współpracownicy / cooperators

Magdalena Bezdel, Aleksandra Jagusiak, Łucja Sasin, Wiktoria Sokalska, Piotr Michalski, Kacper Ogorzelec, Łukasz Zych Wrocław Polska

252


Etap 1

AŁW023

Interesujące rozwiązanie z dachem integrującym budynek sali koncertowej z pałacem oraz podkreślającym rolę znajdującego się w centrum założenia skweru, który przekształcono w zielone atrium. Relacje architektury nowej z zabytkową nie w pełni harmonijne. Interesting solution concerning the roof integrating the concert hall building with the palace, emphasizing the role of the square located in its center, which was transformed into a green atrium. Not entirely harmonious relations between the new and historic architecture.

253


Etap 1

SVA888

uczestnik / participant

HENN ARCHITECTS autorzy / co-authors

Gunter Henn, Marcus Jacobi, Klaus Ransmayr, Daniel da Rocha, Max Schwitalla Munich Germany

254


Etap 1

SVA888

Spójna i konsekwentnie rozwinięta koncepcja. Interesujące rozwiązanie sali koncertowej nadające jej indywidualny charakter. Niemniej należałoby oczyścić projekt z dogmatyzmu formalnego, którego wyrazem są stykające się ze sobą punktowo - bez możliwości przejścia - fragmenty widowni. Z pewnością irytowałoby to użytkowników tak ukształtowanej sali. Coherent and consistently developed concept. Interesting design of the concert hall providing it with a unique character. Nonetheless, the project should be cleared of formal dogmatism whose expression are fragments of the audience area which meet each other in points - without a possibility of transfer. It would most certainly irritate the users of a hall shaped like this.

255


Etap 1

MTI244

uczestnik / participant

PARENTHESIS autorzy / co-authors

Karsten Kølliker współpracownicy / cooperators

Peter Sandström, Helena Wahlstrøm Praestoe Denmark

256


Etap 1

MTI244

Projekt wartościowy ideowo. Proponuje interesujące rozwiązania w zakresie wykorzystania istniejących budynków niezabytkowych oraz ciekawe rozwiązania kompozycyjne, redefinujące zastany układ przy podkreśleniu budynku A jako najważniejszego elementu. Niestety nowe elementy nie tworzą harmonijnej relacji z pozostałymi budynkami zabytkowymi. The project is ideologically valuable. It proposes interesting solutions as concerns using the existing non-historic buildings, and interesting design solutions redefining the established layout while emphasizing building A as the most important element. Unfortunately, the new elements do not form a harmonious relation with the remaining historic buildings.

257


Etap 1

KDF714

uczestnik / participant

ALA ARCHITECTS LTD. autorzy / co-authors

Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta, Samuli Woolston Helsinki Finland

258


Etap 1

KDF714

Ciekawa relacja przestrzenna stworzona przez stare i nowe elementy zespołu, a także powiązania wnętrz nowego budynku pomiędzy sobą i z ogrodem. Interesujące rozwiązanie głównej sali koncertowej z sufitem i widownią tworzącymi dwie połówki rozdzielone przeszkloną przerwą. Interesting spatial relation created by the old and new elements of the complex, as well as the connections between the interiors of the new building among each other and the garden. Interesting design of the main concert hall with the ceiling and the audience forming two halves divided by a glass partition.

259


Etap 1

479WJS

uczestnik / participant

WOLFGANG TSCHAPELLER ZT GMBH autorzy / co-authors

Wolfgang Tschapeller Wien Austria

260


Etap 1

479WJS

Interesująca idea oparcia projektu na podkreśleniu równorzędności rangi dwóch przejawów życia orkiestry codziennych prób i będących szczególnymi wydarzeniami koncertów. Zaproponowane rozwiązania architektonicznoprzestrzenne, same w sobie interesujące formalnie i ładne, grzeszą przytłaczającą użytkownika monumentalnością oraz brakiem dialogu z istniejącymi zabytkowymi budynkami. Interesting concept of basing the project on emphasizing and rank equality of the two aspects of orchestra life - daily rehearsals and concerts being special events. The proposed architectural-spatial solutions - as such formally interesting and nice - have the fault of overwhelming the user with their monumentality and lack of dialogue with the existing historic buildings.

261


Etap 1

CDG690

uczestnik / participant

NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS SLP autorzy / co-authors

Enrique Nieto, Fuensanta Nieto współpracownicy / cooperators

Alfredo Baladron, Pedro Guedes, Vanesa Manrique, Laurenco van Innis (wnętrza / intern design), Maria Carla Lini (wnętrza / intern design), Higini Arau (akustyka / acoustics) Madrid Spain

262


Etap 1

CDG690

Sposób umiejscowienia nowego budynku i kształt w interesujący sposób tworzy jego relacje z całym zespołem oraz w subtelny sposób interesująco modyfikuje jego przestrzeń. Ciekawe ukształtowanie przestrzeni sali z balkonami mającymi przesunięte względem siebie krawędzie i będącymi częścią ciągłej, biegnącej po spirali płaszczyzny. The way of locating the new building and its shape forms in an interesting way its relations with the whole complex, and it subtly and interestingly modifies its space. Interesting design of the space of the concert hall with balconies whose edges are displaced in relation to each other and which form part of the continuous, spirally shaped plane.

263


Etap 1

ASJ041

uczestnik / participant

BUSMANN + HABERER, GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN MBH autorzy / co-authors

Alfred Bohl, Götz Faubel-Gäb współpracownicy / cooperators

Graner+Partner Ingenieure, Konstruktionsgruppe füe Bauwesen, H. Zilinske, H. Plegt; Ingenieurbüro Inco GmbH, Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Wiczkowiak Köln Germany

264


Etap 1

ASJ041

Spójne i konsekwentne ukształtowanie nowej zabudowy. Umiejętne przejście pomiędzy różnymi skalami wysokościowymi. Niestety zdeprecjonowane zostały zabytkowe budynki B i C. Ukształtowanie obudowy nowej bryły sprawia wrażenie, że dla projektu byłoby lepiej gdyby ich nie było. Zresztą sposób kadrowania wizualizacji pozwala przypuszczać, iż autorzy tak właśnie uważają. Coherent and consistent shaping of the new development. Skillful transition between various height scales. Unfortunately, the historic buildings B and C were depreciated. The space of the casing of the new cubature creates an impression that it would be better for the project not to have them. Anyway, the way of framing of the visualization makes it possible to assume that this is exactly what the authors think.

265


Etap 1

PBM197

uczestnik / participant

MICHAL LOWICKI autorzy / co-authors

Michal Lowicki współpracownicy / cooperators

Beata Lowicka, Milena Knap, Martin Klos, Daniel Pfanner, Alexander Műller Frankfurt am Main Germany

266


Etap 1

PBM197 Interesujące założenia formalnego rozdrobnienia głównej bryły na mniejsze oraz zintegrowania nowej zabudowy z budynkiem A (pałacem) poprzez stworzenie budynku pierścienia, na który nanizane zostają najistotniejsze elementy założenia, a który ponadto zapewnia wykorzystanie głównego wejścia do pałacu jako wejścia do głównych funkcji. Przełożenie założeń na koncepcje nie w pełni udane - przestrzeń zabytkowego założenia została rozbita i pojawił się konflikt przestrzenny nowej zabudowy z budynkiem B. Interesting assumptions concerning the formal disintegration of the main cubature into smaller ones and integrating the new development with building A (palace) by means of designing a ring building comprising the most important elements of the concept, and, moreover, one which guarantees using the main entrance to the palace as the entrance to the main functions. Translating the assumptions into concepts is not entirely successful - the space of the historic concept was divided and a spatial conflict of the new development with building B ensued.

267


Etap 1

SLA776

uczestnik / participant

AMAYA ARCHITEKCI BARTOSZ MAJEWSKI autorzy / co-authors

Bartosz Majewski, Kinga Kosakowska, Katarzyna Grendysa, Agata Barańska, Aleksandra Rączka, Agnieszka Majewska Katowice Polska

268


Etap 1

SLA776

Harmonijne wpisanie nowej zabudowy w zabytkowy zespół. Podkreślić należy zwłaszcza dobre relacje przestrzenne pomiędzy nową zabudową a budynkami B i C. Niedosyt pozostawia forma nowej architektury oraz rozwiązanie przestrzeni foyer. Harmonious way of introducing new architecture into the historic complex. It is especially worth emphasizing the good spatial relations between the new development and buildings B and C. The form of the new architecture as well as the foyer space layout leave a feeling of want.

269


Etap 1

OOO000

uczestnik / participant

DICK VAN GAMEREN, BARTŁOMIEJ NAWROCKI, MARCIN JOJKO autorzy / co-authors

Dick van Gameren, Bartłomiej Nawrocki, Marcin Jojko współpracownicy / cooperators

Tomasz Berezowski, Przemysław Dziedzic Katowice Polska

270


Etap 1

OOO000

Ciekawe rozwinięcie istniejącego układu pawilonowego ze stworzeniem systemu przeszklonych i zadaszonych powiązań. Interesujące zielone foyer. Korzystny akustycznie układ sali oparty na siedmioboku foremnym, natomiast niekorzystna zbyt duża szerokość. Brak informacji odnośnie niektórych istotnych elementów programu. Interesting development of the existing pavilion layout together with creating a system of glass and roofed connections. Interesting green foyer. Acoustically favorable design of the hall based on a symmetric heptagon, while the excessive width is unfavorable. Lack of information concerning some of the essential elements of the program.

271


Etap 1

KOR171

uczestnik / participant

JOANNA JABŁOŃSKA, JAKUB HAJEL autorzy / co-authors

Joanna Jabłońska, Jakub Hajel Wrocław Polska

272


Etap 1

KOR171

Interesujący oryginalny kierunek poszukiwań z podłączeniem nowej kubatury do budynku A, oraz integracją jej ze wszystkimi zabytkowymi budynkami za pomocą rozpiętego pomiędzy nimi dachu, a także umiejscowieniem placu wejściowego od strony północnej z urządzeniem tam ogrodu japońskiego. Niestety uzyskany efekt przestrzenny i formy architektury - o wyrazie budzącej skojarzenia z obiektami sportowymi czy amfiteatrami - nie zadowalające. Interesting original direction of the search together with connecting the new development with building A, as well as integrating it with all the historic buildings by means of a roof stretching between them, and locating the entrance square on the northern side together with designing a Japanese garden there. Unfortunately the achieved spatial effect and architectural forms - whose look inspires connotations with sports facilities or amphitheater - not satisfactory enough.

273


Etap 1

W984JA

uczestnik / participant

FORUM ARCHITEKCI LOSE GONCERZEWICZ S.J. autorzy / co-authors

Stanisław Lose, Maciej Lose, Michał Goncerzewicz, Adam Stafiniak, Szymon Stasiak Wrocław Polska

274


Etap 1

W984JA

Ciekawa, spójna kompozycja całego układu z wydzieleniem przestrzeni o mniejszej skali. Dobre relacje urbanistyczne z otoczeniem. Zabudowanie zbyt dużej części terenu. Umiejscowienie wejść nieczytelne. Zdaniem dużej części jury architektura o formach zbyt monumentalnych i oficjalnych jak na zakładany charakter zespołu. Interesting, coherent composition of the whole layout with designated space of a smaller scale. Good urban relations with the surroundings. Developing too much of the area. Unclear entrance location. According to most of the jury, the architecture has too monumental and official forms compared with the foreseen character of the complex.

275


Etap 1

LIH378

uczestnik / participant

ROMAN RUTKOWSKI ARCHITEKCI autorzy / co-authors

Roman Rutkowski współpracownicy / cooperators

Małgorzata Podgórny, Magdalena Gęgotek, Michał Świeciak, Piotr Guliński Wrocław Polska

276


Etap 1

LIH378

Ciekawe przedefiniowanie istniejącego układu z umieszczonym centralnie skwerem oraz podkreślenie rangi budynku A. Rozwiązanie skweru pod budynkiem mało realne. Dobre rozwiązanie głównej sali. Brak światła w dużej sali prób - możliwe skorygowanie tego mankamentu przy zachowaniu interesującego rozwiązania z ukryciem jej w sztucznym wzgórzu. Trudny transport instrumentów. Zdaniem jednego z jurorów projekt manifestuje brak wiary w przyszłość i w architekturę. Interesting redefining of the existing layout together with the centrally-located square, as well as emphasizing the importance of building A. Good design of the main hall. No light in the big rehearsal room possibility of correcting this drawback, while maintaining an interesting character of the solution together with hiding it in the artificial hill. Difficult instrument transportation. According to one of the jury, the project manifests lack of faith in the future and architecture.

277


Etap 1

MAR672

uczestnik / participant

METEOR ARCHITECTS ANNA PSZONAK autorzy / co-authors

Anna Pszonak, Bogdan Pszonak, Katarzyna Rogowska, Dorota Bahan-Dworak, Izabela Maliszewska, Paweł Zań, Ewelina Wawrzusiszyn Białystok Polska

278


Etap 1

MAR672

Interesująca próba rozwinięcia centralnej roli budynku A (pałacu) poprzez zintegrowanie go z nową zabudową. Niestety założenie to zostało rozwinięte mało subtelnymi środkami. Uzyskany efekt mało przekonujący. Forma i skala nowej architektury zbyt totalna. Interesting attempt of developing the central role of building A (palace) by integrating it with the new development. Unfortunately, this idea was devoted using not subtle enough means. The achieved effect is not really convincing. The form and scale of the new architecture is too unmitigated.

279


Etap 1

MPR321

uczestnik / participant

ANNA MOLENDA, AGATA PILIP, THOMAS RAU, NANNE DE RU, OLEN SNOW MILHOLLAND, MAGDALENA STANESCU autorzy / co-authors

Anna Molenda, Agata Pilip, Thomas Rau, Nanne de Ru, Olen Snow Milholland, Magdalena Stanescu Rotterdam Netherlands

280


Etap 1

MPR321

Konsekwentne całościowe i spójne ukształtowanie całego zespołu z wydobyciem, podkreśleniem i zinterpretowaniem na nowo pierwotnych założeń kompozycyjnych. Stworzenie wartościowej i wielowątkowej przestrzeni różnych zdarzeń, dobrze odpowiadającej na zakładane sposoby funkcjonowania terenu Sinfonii Varsovii. Ekstrawagancja i kosztowność rozwiązań dotyczących wielkiego dachu. Duża kubatura. Dyskusyjne ścisłe zintegrowanie nowej kubatury z budynkiem A (pałacem) oraz nadanie jej wielkoskalowego wyrazu. Consistent overall and coherent shaping of the whole area together with emphasizing and reinterpreting the original composition guidelines. Creating valuable and multitheme space for various events corresponding well with the assumed ways of functioning of Sinfonia Varsovia area. Extravagance and costliness of solutions concerning the big roof. Large cubature. Questionable close integration of the new cubature with building A (palace) and giving it a large-scale look.

281


Etap 1

ABC173

uczestnik / participant

PAG PRACOWNIA ARCHITEKTURY GŁOWACKI - TOMASZ GŁOWACKI autorzy / co-authors

Tomasz Głowacki współpracownicy / cooperators

Katarzyna Rybczyńska, Paweł Wróblewski, Sylwester Duda Wrocław Polska

282


Etap 1

ABC173

Interesująca koncepcja umieszczenia dużej części funkcji pod umieszczoną na poziomie terenu taflą wody. Umiejętne pogodzenie podpiwniczenia dużej części działki z zapewnieniem dość sporej ilości zieleni. Ciekawa dyspozycja terenu. Nieprzekonujący sposób dojścia do głównego wejścia. Interesting concept of placing a large part of the functions under the water surface on ground level. Skillful reconciliation of the basement space under a large area of the parcel with guaranteeing a substantial amount of greenery. Interesting outline of the area. The way of approaching the main entrance is not convincing.

283


Etap 1

X1Y2Z3

uczestnik / participant

PRZEDSIĘBIORSTWO KONSULTINGOWO - INŻYNIERYJNE PREDOM SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Michał Dąbrowski, Anna Sierocińska,Barbara Dobosiewicz, Teresa ZasadaKozłowska, Edyta Soszyńska, Marcin Michno, Robert Świetlik Wrocław Polska

284


Etap 1

X1Y2Z3

Ciekawe poszukiwanie rozwiązania nowoprojektowanej zabudowy poprzez budowanie relacji pomiędzy ćwierćokrągłym placykiem u zbiegu ulic Terespolskiej i Kobielskiej, a centrum całego zespołu. Uzyskany efekt nieprzekonujący. Połączenie ma charakter przede wszystkim formalny. Wyraz nowej architektury oraz jej relacje z budynkami B i C, pomimo interesującej tektoniki, pozostawiają sporo do życzenia. Interesting search for the idea of the newly-designed development through constructing relations between the quarter-circular square at the intersection of Terespolska and Kobielska streets and the center of the whole complex. The achieved effect is not convincing. The connection predominantly has a formal character. The impression created by the new architecture and its relations with buildings B and C leave a lot to be desired despite the interesting tectonics.

285


Etap 1

PDM007

uczestnik / participant

PERSPEKTYWA DANUTA MACHIŃSKA PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO -URBANISTYCZNE autorzy / co-authors

Andrzej Machiński, Patryk Pniewski, Małgorzata Dzięgielewska, Dorota Lasek, Maria Andruczyk, Katarzyna Pniewska, Tomasz Żarnowski Gdynia Polska

286


Etap 1

PDM007

Prawidłowe wpisanie się w pierwotny układ kompozycyjny z wydobyciem głównej osi i podkreśleniem centralnego skweru poprzez jego przedefiniowanie. Architektura nowoprojektowanej bryły mieszczącej główną salę koncertową zbyt mało indywidualna w swoim charakterze jak na rolę obiektu do którego przynależy. Mało zgrabne rozwiązanie relacji podcień-kasy-foyer-hall szatniowy- przestrzeń przed wejściem do sali kameralnej /dużej sali prób. Correct mode of compatibility with the original composition layout of the area, together with emphasizing the main axis as well as the central square by means of redefining it. The architecture of the newly designed development hosting the main concert hall is not individual enough in its character compared with the role of the building which it belongs to. A bit clumsy design of the relation arcade-ticket office-foyer-cloakroom hall - area outside the entrance to the big rehearsal room.

287


Etap 1

MMM050

uczestnik / participant

MARTA RADZIWIŁOWICZ autorzy / co-authors

Marta Radziwiłowicz, Marek Moczorat, Agnieszka Erdmann, Jędrzej Pasalski Gdańsk Polska

288


Etap 1

MMM050 Ciekawa próba podkreślenia roli budynku A (pałacu) jako najważniejszego elementu kompozycyjnego zespołu poprzez zaznaczenie go w nowej bryle. Wartościowe rozwiązanie monumentalnego portyku, będącego zarazem loggią zapraszającą do zewnętrznych aktywności na terenie zespołu także w ciepłe deszczowe dni, jak i podczas upałów. Formy nowej architektury i jej relacja z budynkami B i C pozostawiają sporo do życzenia. Spory monotonny parking powierzchniowy obniża walory przestrzenne terenu. Interesting attempt of emphasizing the role of building A (palace) as the most important element of the composition of the complex through making it stand out within the new architecture. Valuable idea concerning the monumental portico being at the same time a loggia encouraging and leading to exterior activities within the area of the complex, also on warm, rainy days as well as during hot days. The form of the new architecture and its relation with buildings B and C leave much to be desired. Spacious, monotonous parking lot diminishes the spatial value of the area.

289


Etap 1

BMA361

uczestnik / participant

SYNTAX ARCHITEKTUR, BARTH SPAUWEN + PARTNER ZT KEG; BOLLINGERGROHMANNSCHNEIDER ZT GMBH; DI ANNA DETZLHOFER autorzy / co-authors

Michael Barth, Reinhard Schneider, Anna Detzlhofer Klosterneuburg Austria

290


Etap 1

BMA361

Zdaniem niemal całego jury agresywny projekt nieszanujący zabytkowego kontekstu, zaś w opinii jednego sędziego wartościowa kontekstualna propozycja godząca tradycje klasycyzujące z dekonstrukcją układ kolumnad podkreśla walory istniejących elementów i kompozycji całości, a także tworzy ramy, dzięki którym śmiała forma głównej sali, pozostając dominantą w dalekich widokach, nie przytłacza reszty zespołu. Brak rozwinięcia rozwiązań funkcjonalnych. According to almost all jury, the design is aggressive and does not respect the historic context, while according to one jury member, it is a valuable contextual proposal combining the classical traditions with deconstruction - the layout of the colonnades emphasizes the advantages of the existing elements and the whole composition, and it also creates frames thanks to which the bold form of the main hall, remaining the leitmotif in the far perspective, does not dominate the whole complex. No development of the functional solutions.

291


Etap 1

LSA212

uczestnik / participant

ATELIER LOEGLER SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Romuald Loegler, Krzysztof Siuta współpracownicy / cooperators

Pekka Salminen, Szymon Bochenek, Wojciech Haluch, Milena Lipiec, Kinga Włodarczyk Kraków Polska

292


Etap 1

LSA212

Interesująca próba podbudowania centralnej roli budynku A (pałacu) poprzez jego rozbudowę z uczynieniem jego wejścia głównym wejściem do najważniejszych funkcji, przy jednoczesnym pozostawieniu niezabudowanym, znajdującego się w centrum terenu, skweru. Ciekawe relacje przestrzenne nowej kubatury z całym układem i zabytkowymi budynkami. Niestety, forma nowej architektury zbyt monumentalna i niewystarczająco indywidualna. Jej skala nieco przytłaczająca. Interesting attempt of upgrading the role of building A through its development together with making its entrance the main one leading to the most important functions of the square located in the center of the area. Interesting spatial relations of the new buildings in connection with the whole layout and the historic buildings. Unfortunately the form of the architecture is too monumental and not individual enough. Its scale is somewhat overwhelming.

293


Etap 1

Z7Y8W9

uczestnik / participant

WHY ARCHITECTURE AND DESIGN Culver City USA

294


Etap 1

Z7Y8W9

Interesujące próby stworzenia różnorakich relacji przestrzennych. Pozostawione na etapie prób. Interesting attempts to create various spatial relations. Left at the stage of attempts.

295


Etap 1

DDD000

uczestnik / participant

DONIS - FERNANDO DONIS autorzy / co-authors

Fernando Donis współpracownicy / cooperators

Renz van Luxemburg Rotterdam Netherlands

296


Etap 1

DDD000

Bardzo wysokiej jakości ukształtowanie przestrzeni całego zespołu. Obie najważniejsze sale za małe. Duża sala prób zbyt niska. Główna sala koncertowa ukształtowana niczym hala sportowa - całkowicie niedostosowana do potrzeb koncertów, fatalne walory akustyczne. Twierdzenie autorów, że jest to opracowany przy udziale specjalistów nowy typ sal, jest niewiarygodne. Very high quality shape of the area of the whole complex. Both most important halls are too small. The big rehearsal room is too low. The main concert hall is designed as if it was a sports hall - completely unfit for the purposes of concerts - horrible acoustic conditions. The authors’ claim that the hall is a new type designed with the help of specialists is not credible.

297


Etap 1

XBK763

uczestnik / participant

BLOND ET ROUX ARCHITECTES SARL autorzy / co-authors

Stéphane Roux, Marie-Agnès Blond Paris France

298


Etap 1

XBK763

Indywidualny, niekonwencjonalny i interesujący sposób budowania relacji pomiędzy zabytkowym zespołem, a wprowadzanymi do niego nowymi elementami. Symetria została zdekonstruowana, ale nie zatarta. Zaproponowany układ kompozycyjny pozwolił na stworzenie różnorodnych przestrzeni sprzyjających rozmaitym rodzajom aktywności. Nieudana relacja największej z nowych kubatur z budynkiem B. Wartościowe rozwiązanie wielkiej sali koncertowej z opartą na spirali widownią. Individual, unconventional and interesting way of building relations between the historic complex and the new elements introduced into it. The symmetry was deconstructed, but not blurred. The suggested composition layout made it possible to create various spaces facilitating a wide range activities. Unsuccessful relation of the biggest of the new buildings with building B. Valuable design of the big concert hall in connection with the audience area based on the form of a spiral.

299


Etap 1

498SOR

uczestnik / participant

AJAA, MARSHALL DAY ACOUSTICS LTD. autorzy / co-authors

Aleksandar Janković, Alvaro Paya Piqueras, Alexis Martin, Jordi Lopez, Valerie Masculin, Harold Marshall, Christopher Day, Joanne Valentine, Deryl Prasad Paris France

300


Etap 1

498SOR

Interesujący system wielu przenikających się przestrzeni. Zadaszenie niemal całej działki chyba zbyt totalne. Ciekawe asymetryczne rozwiązanie dużej sali koncertowej. Pewien niedosyt pozostawiają niedopowiedzenia w wyznaczeniu na terenie działki ram dla aktywności zewnętrznej. Interesting system of many spaces penetrating each other. The roofing over almost the entire area seems to be too total. Interesting asymmetric solution concerning the concert hall. Certain understatements related to setting the frame of outside activity leave a feeling of insufficiency.

301


Etap 1

DRL748

uczestnik / participant

FRIGERIO DESIGN GROUP S.R.L. autorzy / co-authors

Enrico Frigerio, Marta Proietti Gaffi, Daniele Bona, Matteo Origoni, Fabio Valido, Federica de Costanzo, Emanuela Masala, Daniela Galletti współpracownicy / cooperators

Michele Pisano Genoa Italy

302


Etap 1

DRL748

Wartościowe założenie podkreślenia za pomocą nowych elementów roli budynku A (pałacu). Niestety gorzej z jego realizacją. Budynek A został przez nowe elementy nie tyle podkreślony co osaczony. Ich mocna przemysłowo-widowiskowa w wyrazie architektura nie najlepiej komponuje się z tynkowaną architekturą o klasycyzujących formach. Budynki B, C, D i E zostały zmarginalizowane. Ciekawe rozwiązanie wielkiej sali koncertowej. Valuable assumption of emphasizing the role of building A (palace) by means of new elements. Unfortunately, things do not look that good as concerns its realization. Building A was not so much emphasized as it was overwhelmed by the new elements. Their poignant industrial-spectacular architecture works best with plastered architecture characterized by classic forms. Buildings B, C, D, E were marginalized. Interesting idea of designing the big concert hall.

303


Etap 1

LKH052

uczestnik / participant

MANGADO Y ASOCIADOS S.L. FRANCISCO J. MANGADO BELOQUI autorzy / co-authors

Francisco Jose Mangado Beloqui współpracownicy / cooperators

Jose Maria Gastaldo, Abraham Piañate, Fernando Torres, Felicia Martin, Miguel Guerra Pamplona Spain

304


Etap 1

LKH052

Interesujące zsunięcie nowej zabudowy w stronę ulicy Terespolskiej i otwarcie się zielenią na sąsiedni park. Ciekawe spiętrzenie przestrzeni wewnętrznych w dół. Zbytnia powściągliwość w rozwiązaniu krajobrazu na terenie działki. Kilku z jurorów wyraziło opinię, iż uczynienie głównym elementem największej z wizualizacji typowego rozwiązania schodów ruchomych źle świadczy o wyrobieniu zawodowym autorów. Interesting way of pushing the new development towards Terespolska street and opening to the neighboring park with greenery. Interesting piling up of interior spaces towards the bottom. Exaggerated restraint in designing the landscape within the area of the parcel. Some members of the jury decided that making the biggest of the visualizations of a typical design of the moving stairs the main element points to insufficient professional experience of the authors.

305


Etap 1

363NIS

uczestnik / participant

MENIS ARQUITECTOS S.L.P. autorzy / co-authors

Fernando Martin Menis współpracownicy / cooperators

Jacek Lenard, Radosław Michalski, Pedro Cerdá, Mariusz Iskierski, Norbert Wszytko Santa Cruz de Tenerife Spain

306


Etap 1

363NIS

Bardzo ciekawe tektoniczne rozwiązanie wielkiej sali koncertowej nadające jej niepowtarzalny charakter. Interesujące wprowadzenie wątków bioklimatycznych oraz zaznaczenie nowego kierunku powiązań. Przy tym wychodzenie z inwestycją poza teren działki mogłoby wprowadzić komplikacje nieproporcjonalnie duże do uzyskanego efektu. Problematyczne rozegranie styku alejki parku i wejścia do podziemnego ciągu. Kontrowersyjne chowanie pod ziemię dodatkowych funkcji (handel). Very interesting tectonic solution concerning the big concert hall giving it a unique character. Interesting implementation of bioclimatic themes and emphasizing a new direction of connections. Moreover, making the investment go beyond the area of the parcel could introduce complications disproportionately big compared with the achieved effect. Problematic layout of the junction of the park alley with the entrance to the underground route. Controversial hiding additional functions (commerce) underground.

307


Etap 1

JBM278

uczestnik / participant

BARBARA BOROWIK -KRYSIAK, RADOSŁAW FIKUS, MARCIN JAGIEŁŁO, JAROSŁAW KRYSIAK autorzy / co-authors

Barbara Borowik-Krysiak, Radosław Fikus, Marcin Jagiełło, Jarosław Krysiak współpracownicy / cooperators

Agnieszka Grycz, Grzegorz Layer Katowice Polska

308


Etap 1

JBM278

Interesujące całościowe zagospodarowanie terenu działki ze spójnie ukształtowanym obramowaniem. Dyskusyjne zastosowanie na nowych fasadach detalu w formie zawłaszczonej w Polsce w latach osiemdziesiątych przez duże wolnostojące parterowe sklepy. Dyskusyjne także zastosowanie zakamarkowych układów przejść w stronę sąsiedniego parku i ulicy Terespolskiej. Interesting overall development of the area together with the coherently shaped frame. Questionable use on the new facades of a detail in a form which used to be characteristic of big detached ground floor shops in the 1980’s in Poland. Also questionable implementation of nook-like layouts of passages in the direction of the nearby park and Terespolska street.

309


Etap 1

BGI896

uczestnik / participant

KUEHN MALVEZZI GMBH autorzy / co-authors

Johannes Kuehn, Christian Felgendreher, Kevin Helms, Liping Lin, Yu Ninagawa Berlin Germany

310


Etap 1

BGI896

Ciekawe założenia odnośnie dialogu zespołu z sąsiednim parkiem oraz zredefiniowanie zespołu za pomocą dywanu zieleni i ukośnie biegnącej esplanady od strony ulicy Terespolskiej, w sposób czyniący z niego jednolitą przestrzeń ze zbiorem różnych obiektów. Forma gmachu Warszawskiej Sali Koncertowej zbyt dominująca w stosunku do zabytkowych budynków. Interesujące rozwiązanie układu wnętrza głównej sali koncertowej. Interesting assumptions concerning the dialogue of the complex with the neighboring park and redefining the complex by means of a greenery carpet as well as a diagonal esplanade from the side of Terespolska street in a way making it homogeneous space including a set of various elements. The form of the Warsaw Concert Hall building is to dominant compared with the historic buildings. Interesting way of designing the interior layout of the main concert hall.

311


Etap 1

JAS527

uczestnik / participant

WOLSKI & PARTNERS ARCHITEKCI SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Jerzy Wolski, Jarosław Ambroszkiewicz, Jarosław Rawerski, Magdalena Gajda, Agnieszka Gibowicz, Bartosz Wawrzyńczak Gdynia Polska

312


Etap 1

JAS527

Interesujący sposób wpisania nowych elementów w istniejący zespół z oparciem kompozycji na osi, ale bez sztywnego trzymania się niej. Dobre relacje największej z nowych kubatur z zabytkowymi budynkami ciekawie podkreślają jej odrębność za pomocą fosy. Na terenie zespołu szereg ciekawych przestrzeni sprzyjających różnym rodzajom aktywności. Interesting way of introducing the new elements into the existing complex, together with basing the composition on an axis, however, without strictly sticking to it. Good relations of the biggest of the new buildings with the historic buildings, together with an interesting way of emphasizing its separateness by means of a moat. The complex area includes a wide range of interesting spaces facilitating a number of activities.

313


Etap 1

PL0910

uczestnik / participant

PLAREN, LDA autorzy / co-authors

Paulo Sousa, Victor Sousa Aguas Santas- Maia Portugal

314


Etap 1

PL0910

Wartościowe założenie odrzucenia poszukiwań ikonicznych form architektury. Niestety zaproponowane formy są zbyt brutalne. Interesujący charakter wnętrza sali koncertowej. Dobrze zapowiadający się kierunek poszukiwań odnośnie zagospodarowania terenu działki. Valuable assumption of rejecting the search for iconic forms of architecture. Unfortunately, the suggested forms are too rough. Interesting character of the interior of the concert hall. Promising direction of search concerning the way to develop the parcel area.

315


Etap 1

R2169B

uczestnik / participant

ROZ BARR ARCHITECTS LTD autorzy / co-authors

Roz Barr, Adam Crosswaite, Adrian Popplewell, Simon Smith London United Kingdom

316


Etap 1

R2169B

Gra skalą (z powtórzeniem podobnych rozwiązań w różnej skali) i układem zabudowy z wykorzystaniem części istniejących niezabytkowych budynków, doprowadziła do powstania ciekawego układu przestrzeni sprzyjających różnym rodzajom aktywności, a także szeregu interesujących powiązań z otoczeniem. Play with the scale (with the repetition of similar solutions in various scales) and the layout of the development together with using parts of the existing non-historic buildings led to the creation of an interesting layout of various spaces facilitating a number of activities, as well as many interesting connections with the surroundings.

317


Etap 1

2L1L1B

uczestnik / participant

WURLITZER ARCHITEKTEN GMBH autorzy / co-authors

Gudrun Wurlitzer, Ludwig Wurlitzer, Benjamin Lucraft, 키mit Bayram, Simon an Haack Berlin Germany

318


Etap 1

2L1L1B

InteresujÄ…ce poszukiwania formalne. Niestety uzyskana relacja nowych form z zabytkowymi budynkami B i C nieprzekonujÄ…ca. Zbyt duĹźa rola przestrzenna podjazdu zapleczowego. Interesting formal search. Unfortunately, the achieved relation of the new forms with the historic buildings B and C is not convincing. Too big, spatial role of the back drive.

319


Etap 1

MLL038

uczestnik / participant

AUSTIN -SMITH: LORD, VARNISH WORKS autorzy / co-authors

Alex Franklin, Sarah Evans, Mark Scribberas, Andreja Beric; Kenet Bakamovic, Jeffrey Leopando, Daniel Cox, Daniel Correia, Fakhry Akkad, Martin Rohacek współpracownicy / cooperators

Tristan Couch, Andy Toohey, Vincent Kane London United Kingdom

320


Etap 1

MLL038

Ciekawe rozwiązania w zakresie integracji starej zabudowy z nową poprzez zastosowanie takiego samego pokrycia dachów. Ciekawe w założeniu rozwiązanie polegające na złamaniu pod kątem prostym głównej osi kompozycyjnej zespołu. Wartościowe podkreślenie skweru stanowiącego centrum zespołu. Niekorzystne rozbicie integralności zabytkowego założenia i zdeprecjonowanie zabytkowych budynków B i C. Trudne jednoznaczne odczytanie rysunku poziomu 0. Interesting solutions concerning the integration of the old development with the new one by means of implementing the same roofing. Solution interesting in principle assuming breaking the main composition axis of the complex at the right angle. Valuable way of emphasizing the square being the center of the complex. Unfavorable breaking the integrity of the historic assumption and depreciation of the historic buildings B and C. Difficult unequivocal reading of the level 0 drawing.

321


Etap 1

BMW918

uczestnik / participant

BOGUSLAW WITKOWSKI autorzy / co-authors

Boguslaw Witkowski, Maciej Starewicz współpracownicy / cooperators

Alain Pierre Braine l’ Alleud Belgium

322


Etap 1

BMW918 Interesujące rozwiązanie w zakresie: powiązania z zespołem placyku u zbiegu ulic Terespolskiej i Kobielskiej, wykorzystania wody w kształtowaniu terenu. Niekorzystne ukształtowanie terenu w sposób ograniczający zakres możliwych aktywności na świeżym powietrzu i wykluczenie możliwości wejścia na teren z sąsiedniego parku i z ulicy Terespolskiej na niemal całej długości działki. Forma gmachu wielkiej sali koncertowej przedstawiona w niepokojący sposób. Estetyka prezentacji niekorzystnie wpływa na odbiór projektu. Interesting solution as concerns: the connection with the square at the intersection of Terespolska and Kobielska streets, using water in shaping the area. Unfavorable shaping of the area in a way limiting the range of the possible activities outside and excluding the possibility of accessing the area from the neighboring park and from Terespolska street along almost the whole length of the parcel. The form of the main concert hall building is presented in a disturbing way. The aesthetics of the presentation negatively influences the reception of the project.

323


Etap 1

SHG773

uczestnik / participant

HMGB ARCHITECTS HEIKE MATCHA & GÜNTER BARCZIK autorzy / co-authors

Gűnter Barczik, Heike Matcha, Saoud Al-Jaraki Berlin Germany

324


Etap 1

SHG773

Umieszczenie wielkiej sali koncertowej w centrum działki w powiązaniu z budynkiem A (pałacem) podkreśla rangę zarówno jego jak i samej sali. Interesujące otwarcie jej wnętrza na otoczenie za pomocą przeszklenia. Bardzo wartościowe ukształtowanie tylnej - bogato zadrzewionej części terenu z wprowadzeniem tam amfiteatru i innych przestrzeni sprzyjających różnym formom aktywności. Niekorzystne odseparowanie zespołu od ulicy Terespolskiej zwartym parkingiem. Forma nowego budynku deprecjonuje budynek A (pałac). Locating the main concert hall in the center of the parcel in connection with building A (palace) emphasizes both the rank of the building and the hall itself. Interesting way of opening its interior to the surroundings by means of glazing. Extremely valuable shaping of the back - rich in trees - part of the area including the introduction of the amphitheater and other spaces facilitating various types of activities. Unfavorable separation of the complex from Terespolska street by means of a compact parking lot. The form of the new building depreciates building A (palace).

325


Etap 1

WRS101

uczestnik / participant

OFIS ARHITEKTI D.O.O. autorzy / co-authors

Rok Oman, Špela Videčnik, Janez Martinčič, Katja Aljaž, Andrej Gregorič, Janja del Linz, Grzegorz Ostrowski, Ieva Cicenaite, Ana Kosi współpracownicy / cooperators

Saša Galonja, Jaka Zevnik Ljubljana Slovenia

326


Etap 1

WRS101

Wartościowe kontynuacyjne podejście z zachowaniem dużej części istniejącej zabudowy i zsunięciem nowej bryły maksymalnie w głąb działki i dodatkowym częściowym oderwaniem jej od otaczającego terenu. Stworzenie interesujących przestrzeni na terenie zespołu. Valuable continuation approach maintaining most of the existing development, together with pushing the new building maximally to the back of the parcel and additionally separating it from the surrounding area. Creating interesting spaces within the complex.

327


Etap 1

AGD077

uczestnik / participant

ALDO GABRIEL DIAZ GARCIA autorzy / co-authors

Aldo Gabriel Diaz Garcia Silao Guanajuato Mexico

328


Etap 1

AGD077

Interesujące poszukiwania przestrzenne i ideowe. Niestety zdeprecjonowana została rola przestrzen na budynków B i C. Ciekawy subtelny tradycyjny jednak niestety nie w pełni czytelny sposób prezentacji. Interesting spatial and idea search. Unfortunately, the role of buildings B and C got depreciated. Interesting, subtle, traditional, still not entirely clear, way of presentation.

329


Etap 1

501702

uczestnik / participant

ERIK GIUDICE ARCHITECTURE SARL autorzy / co-authors

Erik Giudice Paris France

330


Etap 1

501702

Wartościowe ukształtowanie wnętrza sali z grą płaszczyzn oraz ciągłą spiralą balkonów. Interesujący pomysł skoncentrowania nowej zabudowy w zachodnim pasie terenu. Niestety forma nowej zabudowy zbyt nachalna jak na zabytkowy zespół, a powierzchnia przez nią zajęta zbyt duża. Niekorzystne przesłonięcie budynku B i przytłoczenie budynku D. Valuable design of the interior of the concert hall encompassing a play of surfaces and a continuous spiral of the balconies. Interesting idea of concentrating the new development in the western part of the area. Unfortunately, the form of the new development is too pushy as concerns a historic complex, and the surface area occupied by it is too big. Unfavorable concealing of building B and dominating over building D.

331


Etap 1

VVY010

uczestnik / participant

SLETH, BAU

autorzy / co-authors

Rasmus Therkildsen, Søren Leth, Jens Bager, Sylwia Bogdan, Aarhus City Denmark

332


Etap 1

VVY010

Projekt sam w sobie bardzo interesujący, pełen głębokich poszukiwań i dostarczający głębokich przeżyć intelektualnych. Ciekawe, choć nie w pełni zrozumiale przedstawione, zagospodarowanie terenu. Niestety autorzy działali w oderwaniu od realiów istotnej części zadania - stworzenia dobrej sali koncertowej. Zbędna wielość możliwości aranżacji. Brak zaplecza sali. Rozwiązania akustyczne nie dają możliwości uzyskania właściwych efektów. Very interesting project in itself, full of deep search and providing deep intellectual experience. Interesting, though not fully comprehensibly expressed, land development. Unfortunately, the authors acted totally outside the reality of the important part of the task - creating a good concert hall. Unnecessary diversity of the arrangement possibilities. No concert hall support facilities. The acoustic solutions provide no possibility to create the right effects.

333


Etap 1

JJA354

uczestnik / participant

JANUSZ KARNOWSKI, JERZY NOWAK (BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHIVIA) autorzy / co-authors

Janusz Karnowski, Jerzy Nowak Szczecin Polska

334


Etap 1

JJA354

Interesujące poszukiwanie w zakresie ukształtowania środkowej i wschodniej części zespołu. Niekorzystne oparcie relacji z ulicą Terespolską na powiększeniu otaczającej ją przestrzeni parkingowej. Formy nowej architektury niezachęcające. Nieprzekonujące relacje z zabytkowymi budynkami B i C. Interesting search concerning the shaping of the middle and eastern part of the complex. Unfavorable basing the relation with Terespolska street on enlarging the parking space surrounding it. The new architecture forms are not encouraging. Unconvincing relations with the historic buildings B and C.

335


Etap 1

MBV367

uczestnik / participant

MICHAŁ KOZIEJ, KATARZYNA JASTRZĘBSKA -STARCZYK, MAGDALENA KOZIEJ, PAULINA STĘPIEŃ, WOJCIECH STARCZYK autorzy / co-authors

Michał Koziej, Katarzyna Jastrzębska-Starczyk, Magdalena Koziej, Paulina Stepień, Wojciech Starczyk Łódź Polska

336


Etap 1

MBV367

Interesujące rozplanowanie terenu z podkreśleniem zarówno budynku A (pałacu), centralnego skweru jak i nowej bryły mieszczącej salę koncertową, z potraktowaniem jej od tej strony jako rodzaju terrarium do obserwowania ludzi znajdujących się we foyer. Zwieńczenie bryły przeskalowanym gzymsem niepotrzebnie czyni ją przyciężką, a co gorsza wydaje się on być elementem czysto formalnym. Interesting way of planning the area together with emphasizing both building A (palace), central square and the new building hosting the concert hall, treating it from this side as a kind of terrarium for observation of the people in the foyer. Topping the building with an over scaled cornice unnecessarily makes it too heavy, and what is worse, it seems to be a purely formal element.

337


Etap 1

SZL111

uczestnik / participant

SZYMON LECH, IRENEUSZ LECH autorzy / co-authors

Szymon Lech, Ireneusz Lech Szczecin Polska

338


Etap 1

SZL111

Ciekawa próba kształtowania nowej kubatury w oparciu o kontynuację układu budynku A (pałacu). Niestety nowo wprowadzone formy zbyt masywne i dominujące. Niekorzystne połączenie nowej i zabytkowej kubatury z zastosowaniem wspólnych płaszczyzn fasad. Interesting attempt of shaping the new cubature based on the continuation of the layout of building A (palacae). Unfortunately, the newly introduced forms are too massive and dominant. Unfavorable connection of the new development with the historic buildings together with using common surfaces of the facades.

339


Etap 1

TMJ697

uczestnik / participant

BIURO ARCHITEKTONICZNE ATRIO SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Grzegorz Rzepecki, Elżbieta Tarasiuk, Tomasz Zasada, Martyna Domagała współpracownicy / cooperators

Andrzej Kulowski, Janusz Wieczorkiewicz, Kinga Jarosz Gdynia Polska

340


Etap 1

TMJ697

Ciekawe poszukiwania w zakresie geometrii nowej bryły. Niestety uzyskany efekt formalny nie zadowala. Interesujące ukształtowanie przestrzeni foyer. Niekorzystna lokalizacja wjazdu do garażu podziemnego w sposób generujący spory ruch samochodowy w dużej części terenu. Sprzeczności pomiędzy rzutem a wizualizacją. Interesting search as concerns the geometry of the new building. Unfortunately, the achieved effect is too formal and it does not bring satisfaction. Interesting design of the foyer space. Unfavorable location of the drive leading to the underground parking lot which generates a lot of car traffic within most of the area. Contradictions between the projection and the visualization.

341


Etap 1

GJE453

uczestnik / participant

GEORGE W. SWEENEY ARCHITECT, LLC autorzy / co-authors

George Sweeney, Jarek Trzeszczkowski, Enrico Logozzo New York USA

342


Etap 1

GJE453

Interesujące poszukiwania w zakresie geometrii nowej bryły. Niestety to co przedstawia się interesująco na roboczej makiecie, na rysunkach elewacji już nie zadowala. Niekorzystne relacje nowej kubatury z zabytkowymi budynkami B i C, które zostały zdeprecjonowane. Ciekawe umieszczenie od frontu amfiteatru. Interesting search as concerns the geometry of the new building. Unfortunately, what looks interesting on the draft model, does not bring satisfaction as concerns the drawings of the elevation.. Unfavorable relations of the new cubature with the historic buildings B and C which got depreciated. Interesting way of locating the amphitheater from the front.

343


Etap 1

14B201

uczestnik / participant

ROBERT LEBIODA autorzy / co-authors

Robert Lebioda, Zbigniew Magdziarek, Nicole Thomas, Dorota Darmosz, Ewa Wolna, Sylwia Nowakowska, Izabela Wiśniewska, Emil Stołecki, Mariola Krzanowska, Maciej Lach Poznań Polska

344


Etap 1

14B201

Ekspresjonistycznie ukształtowana budząca dalekie skojarzenia ze steinerowskim drugim Goetheanum bryła budynku wielkiej sali koncertowej wygląda bardzo interesująco. Niepokojem napawa, że interesujące kształty wydają się być rozwiązaniem czysto formalnym. Spójne formalnie z bryłą rozwiązanie wnętrza sali. Niestety rozwiązania foyer i całej reszty zespołu reprezentują dużo niższą klasę. Expressionist design of the concert hall building bringing distant connotations with Steiner’s second Goetheanum looks very interesting. What inspires anxiety is the fat that the interesting shapes seem to be a purely formal solution. The design of the interior of the hall is formally coherent with the building. Unfortunately the design of the foyer and the rest of the complex represent a much lower class.

345


Etap 1

STA010

uczestnik / participant

RAFAŁ WOLSKI

autorzy / co-authors

Rafał Wolski Szczecin Polska

346


Etap 1

STA010

Interesujące dyspozycje przestrzenno-funkcjonalne. Brak informacji odnośnie nastroju oraz form architektonicznych proponowanego zespołu. Interesting dispositions of a spatial-functional nature. No information concerning the atmosphere and architectural forms of the proposed complex.

347


Etap 1

AAA123

uczestnik / participant

2G STUDIO WOJCIECH GWIZDAK, CHODOR -PROJEKT SP. Z O.O. autorzy / co-authors

Tomasz Bator, Leszek Chodor, Karolina Dębosz, Dorota Gwizdak, Wojciech Gwizdak, Karolina Lalewicz, Aleksandra Pabjan, Marta Szyszko-Król Kielce Polska

348


Etap 1

AAA123

Mocna decyzja projektowa. Jednakże zaproponowana nowa bryła zdaje się nie przystawać do zabytkowego zespołu i deprecjonować istniejące budynki. Schematy funkcjonalne wykonane w sposób uniemożliwiający ich zrozumienie. Brak przełożenia schematów dotyczących funkcjonowania terenu na sposób jego zagospodarowania. Strong project decision. However, the suggested new building does not seem to be related to the historic complex and it depreciates the existing buildings. The functional outlines are rendered in a way making it impossible to understand them. Lack of translating the outlines concerning the functioning of the area into the way of developing it.

349


Etap 1

CAM110

uczestnik / participant

JAVIER CAMACHO DIEZ autorzy / co-authors

Javier Camacho Diez współpracownicy / cooperators

Maria Navascués Abad, Alejandro Postigo Faci, Christine Müller -Hillebran, Beatriz Noves, Juan Santana Baez, Maria Eugenia Maciá Madrid Spain

350


Etap 1

CAM110

Interesująca gra dużą przekrytą przestrzenią i zacieraniem granicy pomiędzy wnętrzem a otoczeniem. Przekryta powierzchnia wydaje się zbyt duża i przesadnie ingerująca w kształt zespołu naruszając integralność dużej jego części. Interesujący układ placyków na terenie działki. Interesting play with the big covered space and the blurring of the borderline between the interior and the surroundings. The covered space seems too big and overtly interfering with the shape of the complex disturbing the integrity of most of its area. Interesting layout of squares within the parcel.

351


Etap 1

SZB043

uczestnik / participant

TOBIAS KLEIN, DIETMAR KOERING, STEFAN LAXNESS, ANNELI GIENCKE, PAUL GIENCKE, ALEXEY MARFIN autorzy / co-authors

Tobias Klein, Dietmar Koering, Stefan Laxness, Anneli Giencke, Paul Giencke, Alexey Marfin współpracownicy / cooperators

Al Fisher, Robert Hart London United Kingdom

352


Etap 1

SZB043

Interesujące wnętrze głównej sali koncertowej. Ciekawy gest architektoniczny od strony Terespolskiej uzyskany za pomocą nadwieszenia bryły. Brak harmonijnego wkomponowania nowego budynku w istniejący układ. Jego totalna forma wydaje się poszukiwać sąsiedztwa otwartej przestrzeni, a nie zespołu z budynkami o stosunkowo drobnej skali. Zagospodarowanie terenu eleganckie, aczkolwiek zbyt jednorodne jak na zakładaną wielorakość zdarzeń mających tu mieć miejsce. Interesting interior of the main concert hall. Interesting architectural solution from the side of Terespolska street achieved by means of the building overhang. Lack of a harmonious way of integrating the new building into the existing design. Its total form seems to be in want of the neighborhood of an open space, rather than a complex with buildings characterized by a relatively tiny scale. Land development is elegant but too homogeneous compared with the assumed multiplicity of events to be taken place.

353


Etap 1

ZZZ999

uczestnik / participant

FERNANDO ORTE GARCÍA, CRISTINA MANENE ROCA autorzy / co-authors

Fernando Orte García, Cristina Manene Roca Madrid Spain

354


Etap 1

ZZZ999

Interesujące zintegrowane kształtowanie architektury i otaczającego terenu. Niestety nowe elementy wprowadzone zostały w taki sposób, że zabytkowe budynki są odbierane jako niezależne od siebie wartościowe obiekty, a nie części spójnego założenia, które jest wartością także jako całość. Ciekawe ukształtowanie wnętrz sali koncertowej i foyer. Interesting, integrated shaping of the architecture with the surrounding area. Unfortunately, the new elements were introduced in such a way that the historic buildings are perceived as independent from each other, valuable buildings, and not parts of a coherent concept which is also a value as a whole. Interesting design of the interiors of the concert hall and the foyer.

355


Etap 1

QGP946

uczestnik / participant

BALÁZS ORLOVITS, ROBERTA HORVÁTH, TAMÁS TÓTH autorzy / co-authors

Balázs Orlovits, Roberta Horváth, Tamás Tóth Budapest Hungary

356


Etap 1

QGP946

Ciekawe „przelotowe” rozwiązanie nowego budynku. Interesujące powiązania między budynkami B i D oraz C i E za pomocą pergoli kształtującymi także granice terenu. Zbyt powściągliwe opracowanie terenu działki. Za mała scena. Zły przekrój sali koncertowej. Interesting „arterial” design of the new building. Interesting connections between buildings B and D as well as C and E by means of pergolas also shaping the boundaries of the area. The design of the parcel area is developed with too much reserve. The stage is too small. Incorrect section of the concert hall.

357


Etap 1

IQI363

uczestnik / participant

PAUL MUI KUI CHUEN, BENNY LEE CHIU MING, AGNES HUNG OI KEE autorzy / co-authors

Paul Mui Kui Chuen, Benny Lee Chiu Ming, Agnes Hung Oi Kee Hong Kong China

358


Etap 1

IQI363

Interesujący system różnorakich foyer oraz wielopoziomowe relacje przestrzenne. Ciekawa gra różnymi materiałami wykończeniowymi. Prawidłowe relacje nowej kubatury z istniejącym zabytkowym zespołem. Rozwiązania formalne zarówno odnośnie architektury jak i wnętrz pozostawiają wiele do życzenia. Interesting system of various foyer and multi-level relations of a spatial nature. Interesting play with various finishing materials. Correct relations of the new development with the existing historic complex. Formal solutions both concerning the architecture and the interior leave a lot to be desired.

359


Etap 1

OSV999

uczestnik / participant

PES -ARCHITECTS autorzy / co-authors

Pekka Salminen, Tuomas Silvennoinen współpracownicy / cooperators

Martin Lukasczyk, Romuald Loegler Helsinki Finland

360


Etap 1

OSV999

Właściwe wpisanie nowych funkcji do istniejącego zespołu. Pogodzenie ikonicznej formy bryły sali koncertowej ze stworzeniem harmonijnej relacji między nią, a sąsiednimi zabytkowymi budynkami. Niewłaściwy brak dostępu światła dziennego do dużej sali prób oraz innych pomieszczeń codziennej pracy orkiestry. Correct introduction of the new functions into the existing complex. Reconciliation of the iconic form of the concert hall building with the creation of a harmonious relation between it and the neighboring buildings. Inappropriate access to sunlight concerning the big rehearsal room and other rooms of the orchestra daily work.

361


Etap 1

NLK020

uczestnik / participant

BORDÁS ÉS PÉM ÉPÍTÉSZIRODA KFT. autorzy / co-authors

Peter Bordás współpracownicy / cooperators

Federico Cruz-Barney, Studio DAP (acoustical design) Budapest Hungary

362


Etap 1

NLK020

Ciekawe zintegrowanie nowych elementów z istniejącymi zabytkowymi obiektami oraz kompozycją całego zespołu, poprzez stworzenie wielu płaszczyzn powiązań za pomocą odpowiedniego umiejscowienia poszczególnych elementów w planie i w przekroju. Wartościowa subtelna relacja pomiędzy główną osią zespołu, a równoległymi i poprzecznymi względem niej kierunkami ruchu. Interesting integration of the new elements with the existing historic buildings and the layout of the whole complex through creating many layers of connections by means of an appropriate location of particular elements within the plan and section. Valuable, subtle relation between the main axis of the complex and the movement directions running parallel and diagonally to it.

363


Etap 1

U92XS7

uczestnik / participant

SC PZP ARHITECTURA SRL autorzy / co-authors

Liviu Gabriel Zagan, Constantin Beekman, Octavian Gugu, Razvan Armeanu, Andrei Hernest, Sabin Prodan, Alexandru Marinica Bucharest Romania

364


Etap 1

U92XS7

Ciekawe sięgnięcie po popularne w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku rozwiązanie opierania na ważnej osi przekątnej budynku. Rozwiązanie to nie zostało jednak w pełni korzystnie rozegrane - niekorzystne relacje rogów nowej bryły z budynkami B i C. Niedosyt pozostawia zbyt powściągliwie przedstawione zagospodarowanie terenu od którego - przy takim umieszczeniu i kształcie nowej bryły - zależy bardzo wiele. Ciekawe „upakowanie” wnętrza nowej bryły. Interesting use of the solutions common in the 1970’s and 1980’s concerning supporting a building against the important diagonal axis. This solution, however, was not used in an entirely favorable way unfavorable relations of the corners of the new building with buildings B and C. There is a feeling of want created by the too restrained presentation of the land development whichwith this location and shape of the building - a lot depends on. Interesting was of „compacting” the interior of the new building.

365


Etap 1

A4M8J9

uczestnik / participant

ARCHI-CO EWELINA BOŻACKA - OLSZA autorzy / co-authors

Ewelina Bożacka-Olsza, Agata Ukleja, Maciej Plater-Zyberk, Maciej Fszer, Małgorzata Jarmusz, Joanna Bartoszewicz Szczecin Polska

366


Etap 1

A4M8J9

Interesujące poszukiwanie stworzenia relacji pomiędzy parkiem, a placykiem u zbiegu ulic Terespolskiej i Kobielskiej. Niewłaściwe ukształtowanie nowej bryły, która wygląda jakby została zaprojektowana do ustawienia w zwartej zabudowie śródmiejskiej, gdzie miałaby się stykać ścianami szczytowymi z sąsiednimi budynkami. Również forma frontowej fasady mało przekonująca. Zagospodarowanie terenu także pozostawia niedosyt. Interesting search of creating relations between the park and the square at the intersection of Terespolska and Kobielska streets. Wrong shaping of the new building which look as if it was designed to be part of a compact downtown urban development, with its end walls walls touching the neighboring buildings. Also the form of the front facade is not convincing. Land development also leaves a lot to be desired.

367


Etap 1

AGJ013

uczestnik / participant

JOÃO GUILHERME FICINSKI DUNIN, LUBOMIR FICINSKI DUNIN autorzy / co-authors

João Guilherme Ficinski Dunin, Lubomir Ficinski Dunin współpracownicy / cooperators

Conrado Silveira, Daniel Azevedo Curitiba Brazylia

368


Etap 1

AGJ013

Wartościowe poszukiwanie relacji nowego budynku z istniejącymi nie za pomocą form, lecz sposobów użytkowania. Niestety kwestii formy pominąć się nie da. Właśnie forma i sposób umieszczenia nowej kubatury sprawiają, że nowa kubatura deprecjonuje cały zabytkowy zespół. Valuable search for relations between the new building and the existing ones not by means of forms, but ways of usage. Unfortunately, the question of the form cannot be ignored. It is precisely the form and the way of implementing the new architecture that the new cubature depreciates the whole historic complex.

369


Etap 1

XYZ000

uczestnik / participant

SOLID OBJECTIVES - IDENBURG LIU (SO-IL) autorzy / co-authors

Florian Idenburg, Jing Liu Brooklyn USA

370


Etap 1

XYZ000

Wartościowe pogodzenie ikonicznej formy nowej bryły z harmonijnym wpisaniem jej w zabytkowy zespół. Interesujące choć wymagające dopracowania rozwiązania wnętrza sali koncertowej ze zmienną akustyką. Valuable reconciliation of the iconic form of the new building with the harmonious way of introducing it into the historic complex. Interesting, but demanding, finishing touches concerning the design of the interior of the concert hall with changeable acoustics.

371


Etap 1

230AAA

uczestnik / participant

STEVEN FONG, RODOLPHE EL-KHOURY, ROBERT LEVIT, JAMES DIXON autorzy / co-authors

Steven Fong, Rodolphe El-Khoury, Robert Levit, James Dixon, Evan Moses współpracownicy / cooperators

Khalid Al-Nasser, Mahan Javadi Toronto Canada

372


Etap 1

230AAA

Mocne rozwiązania projektowe. Sposób pokazania niewystarczający dla ostudzenia niepokoju o harmonijność relacji pomiędzy starym a nowym. Ciekawe rozwiązania wnętrz oraz wejścia przez budynek A (pałac). Aczkolwiek ingerencja w jego fasadę i wnętrze wydaje się zbyt daleko idąca. Poignant project solutions. The presentation mode is not enough to cool the anxiety concerning the harmoniousness of the relations between the old and the new. Interesting design of the interiors and the entrance through building A (palace). However, it seems that the interference into its facade and the interior goes too far.

373


Etap 1

ABA212

uczestnik / participant

DANIEL SCHUETZ, DAVID WILLRICH, VINCENT LINARELLO autorzy / co-authors

Daniel Schuetz, David Willrich, Vincent Linarello MĹąnchen Germany

374


Etap 1

ABA212

Wartościowe ukształtowanie nowej kubatury poprzez rozbudowę budynku A (pałacu) z harmonijnym dokomponowaniem nowej części do starej. Stworzenie na terenie działki ciekawej relacji pomiędzy głównym budynkiem, a sąsiednim parkiem. Niekorzystne ustawienie dużej sali prób oraz ukształtowanie wjazdów do garażu, w efekcie czego została naruszona ciągłość otaczającej główny budynek przestrzeni ogrodowej. Interesujące włączenie do kształtowania ram działki gajów kasztanowych. Valuable shaping of the new cubature by means of developing building A (palace) with the harmonious addition of the new part to the old one. Creating within the area of the parcel an interesting relation between the main building and the neighboring park. Unfavorable location of the big rehearsal room and designing the drives leading to the garage, in the result of which the continuity of the garden area surrounding the main building was disturbed. Interesting idea of introducing chestnut groves to shape the frame of the parcel.

375


Etap 1

CVA246

uczestnik / participant

VASCONI ASSOCISÉS ARCHITECTES, SCHINKO ASSOCIÉS LUXEMBURG autorzy / co-authors

Alain Mazet, Thomas Schinko współpracownicy / cooperators

Bernard Mauplot, Klaas De Rycke, Krzysztof Wojtkowiak Paris France

376


Etap 1

CVA246

Interesujące rozwiązania z zakresu gospodarki energią. Ciekawe układy przestrzenne z zielenią. Formy nowej architektury mało interesujące i nietworzące harmonijnej relacji z istniejącymi obiektami zabytkowymi. Niekorzystne - czysto zapleczowe ukształtowanie tylnej części działki. Sprzeczności pomiędzy różnymi rysunkami dotyczącymi zagospodarowania terenu. Interesting solutions in the area of energy management. Interesting spatial projects encompassing greenery. Forms of the new architecture are not interesting enough and they do not form a harmonious relation with the existing historic buildings. Unfavorable - purely infrastructure shaping of the back part of the parcel. Contradictions between various drawings concerning the land development.

377


Etap 1

CDH341

uczestnik / participant

CAFER BOZKURT ARCHITECTURE autorzy / co-authors

Cafer Bozkurt, Defne Bozkurt, Hasan Yirmibeşoğlu współpracownicy / cooperators

Yildiz Sey Istanbul Turkey

378


Etap 1

CDH341

Wartościowe ukształtowanie środkowej części działki z przestrzeniami do różnych aktywności, wodą oraz - wspartym na lekkich w wyrazie podporach - dachem, umieszczonym na poziomie gzymsów zabytkowych budynków. Niekorzystna agresywna w wyrazie forma tylnej części nowej zabudowy. Cała powierzchnia dużej sali prób bywa wykorzystywana przez orkiestrę. Dlatego nie do przyjęcia jest zastosowanie wstawionej na stałe widowni z szatnią poniżej. Valuable shaping of the middle part of the parcel including spaces devoted to different activities, water and - supported on light-looking posts - roof placed at the level of the cornices of the historic buildings. Unfavorable and aggressive in its look form of the back part of the new development. The whole space of the big rehearsal room happens to be used by the orchestra. This is why it is unacceptable to implement a permanently fixed audience area with the cloakroom underneath.

379


Etap 1

CSG469

uczestnik / participant

PAUL STALLAN, RMJM autorzy / co-authors

Paul Stallan, Nick Cotton, Muir Simpson,David Houston, Gabriel Sorensen Glasgow United Kingdom

380


Etap 1

CSG469

Zakres przedstawionych rozwiązań niewystarczający dla wyrobienia sobie przez jury wiążącej opinii na temat projektu. Zastosowanie na fasadzie wzoru opartego na zwielokrotnieniu przetworzonej mapy podziału Polski na powiaty małoprzekonujące, aczkolwiek dające korzystny efekt estetyczny. The range of the proposed solutions is not enough for the jury to form a binding opinion concerning the project. The use of a pattern based on multiplexing the map of Poland transformed into districts on the facade is not convincing, still, it gives a favorable aesthetic effect.

381


Etap 1

VRN310

uczestnik / participant

BARYSZ POINT LINE BEATA BARYSZ

autorzy / co-authors

Stanisław Boczar, Marek Domagalski, Marcin Tabiś, Bartosz Stupiński, Aleksander Zawiślak współpracownicy / cooperators

Aleksander Zawiślak (wizualizacje, opracowanie graficzne) Tychy Polska

382


Etap 1

VRN310

Rzetelne rozwiązanie funkcji. Brak wyrazistego charakteru. Dla części jury dużym mankamentem jest niezdecydowanie autorów odnośnie lokalizacji głównego wejścia do sali. Brak rozwiązania przestrzeni zewnętrznych. Reliable solution concerning the functions. Lack of poignant character. Some of the members of the jury considered the indecisiveness of the authors concerning the location of the main entrance to the concert hall to be a big drawback. External spaces are not dealt with.

383


Etap 1

VVV888

uczestnik / participant

BIURO PROJEKTÓW DARIUSZ SZPORNA autorzy / co-authors

Dariusz Szporna, Anna Staniszewska, Michał Staniszewski, Kuba Jurys Warszawa Polska

384


Etap 1

VVV888

Interesujące ukształtowanie przestrzeni zespołu z fragmentami sprzyjającymi różnorakim formom aktywności. Wątpliwości budzi forma projektowanej architektury, a także rozwiązanie relacji nowej kubatury z zabytkowymi budynkami B i C. Interesting way of shaping the space of the complex including fragments facilitating various forms of activity. What inspires doubts is the form of the designed architecture and the idea concerning the relation between the new cubature and the historic buildings B and C.

385


Etap 1

ABK761

uczestnik / participant

NICOLAS DELEVAUX, JEAN-MARC RIO autorzy / co-authors

Jean-Marc Rio, Nicolas Delevaux Paris France

386


Etap 1

ABK761

Dobrze rozwiązana sala koncertowa o interesująco ukształtowanej przestrzeni. Niekorzystne ukształtowanie nowej zabudowy - osacza ona budynek A (pałac) oraz całkowicie blokuje zewnętrzne powiązania pomiędzy frontową a tylną częścią zespołu. Well designed concert hall, characterized by interestingly shaped space. Unfavorable design of the new development which makes it dominate over building A (palace) and which completely blocks the external connections between the front and back part of the complex.

387


389


ORKIESTRA SINFONIA VARSOVIA Grudzień 2010 / December 2010 I skrzypce / I violins

Jakub Haufa I koncertmistrz / I concertmaster Maria Machowska p.o. II koncertmistrza / acting II concertmaster Artur Gadzała muzyk solista / associate concertmaster Andrzej Staniewicz Łukasz Turcza Anna Gotartowska Edyta Czyżewska Katarzyna Gilewska Krzysztof Oczko Agnieszka Zdebska Magdalena Krzyżanowska Dominika Kubica

II skrzypce / II violins

Zbigniew Wytrykowski lider / principal Paweł Gadzina Grzegorz Kozłowski bibliotekarz / librarian Krystyna Walkiewicz-Rzeczycka Bogusław Powichrowski Artur Konowalik inspektor & koordynator pracy artystycznej / orchestra speaker& artistic coordinator Robert Dąbrowski

altówki / violas

Artur Paciorkiewicz lider / principal Grzegorz Stachurski muzyk solista / associate principal Włodzimierz Żurawski Janusz Bieżyński Dariusz Kisieliński Jacek Nycz Małgorzata Szczepańska Michał Zaborski

wiolonczele / cellos

Jerzy Klocek koncertmistrz / concertmaster Piotr Mazurek p.o. zastępcy lidera / acting associate principal Katarzyna Drzewiecka muzyk solista / associate principal Ewa Wasiółka Piotr Krzemionka Kamil Mysiński

kontrabasy / double-basses

Krzysztof Mróz lider / principal Michał Sobuś zastępca lidera / associate principal Marek Bogacz Karol Kinal

flety / flutes

Andrzej Krzyżanowski Hanna Turonek Anna Jasińska

inspektor / orchestra speaker

oboje / oboes

Bolesław Słowik Adam Szlęzak

klarnety / clarinets

Aleksander Romański Dariusz Wybrańczyk Radosław Soroka

fagoty / bassoons

Zbigniew Płużek Wiesław Wołoszynek

waltornie / horns

Paweł Szczepański Henryk Kowalewicz Roman Sykta

trąbki / trumpets

Jakub Waszczeniuk Andrzej Tomczok

puzony / trombones

Marek Żwirdowski koordynator pracy artystycznej / artistic coordinator Tomasz Światczyński Mariusz Opaliński

kotły / timpani

Piotr Kostrzewa

391


dyrektor artystyczny / artistic director

Krzysztof Penderecki

zastępca głównego księgowego / deputy chief accountant

Beata Andrzejewska

dyrektor muzyczny / music director

specjalista ds. finansowych / specialist, finance

dyrektor naczelny general director

specjalista ds. finansowo - księgowych / specialist, accounting&finance

zastępca dyrektora deputy director

logistyka / logistic

Marc Minkowski

Janusz Marynowski Krzysztof Kosmala

Małgorzata Zawadzka Grażyna Zaręba

Ryszard Dembicki

główny księgowy / chief accountant

Bożena Dadej

kierownik impresariatu / head of production department

Blanka Gołaszewska

impresariat / project menager

Katarzyna Meissner

impresariat / project manager & public relations

Magdalena Todynek

publikacje i wydawnictwa/ publications and publishing

Inga Szczerbińska

kierownik biura orkiestry / office manager

Janusz Czyżewski

biuro orkiestry / office

Robert Rolczyk

biuro orkiestry / office

Ewa Wodzyńska

biuro orkiestry / office

Natalia Staszczak główny specjalista ds. osobowych / specialist, human resources

Bożena Kasiak

393


Orkiestra Sinfonia Varsovia dziękuje autorom, którzy wzięli udział w konkursie architektonicznym na Projekt Sali Koncertowej i zagospodarowanie architektoniczne nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie.

Sinfonia Varsovia Orchestra would like to thank the authors, who participated in the architectural competition for the Design of Concert Hall and the architectural development of the Real Estate located at 272 Grochowska Street in Warsaw.

Składamy także podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się, by nasz konkurs zakończył się sukcesem.

We would also like to thank those, who contributed to the successful conclusion of our competition.

395


Katalog wydany w związku z wystawą pokonkursową projektów architektonicznych sali koncertowej i zagospodarowania architektonicznego nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie The catalogue was published on the occasion of the post-competition exhibition of architectural designs of Concert Hall and architectural development of the real estate located on 272 Grochowska Street in Warsaw.

Redakcja / Editing

Maciej Czeredys, Natalia Staszczak, Katarzyna Meissner, Ola Targońska Opisy prac pierwszego etapu konkursu / Descriptions of the projects from first stage

Hubert Trammer Aranżacja wystawy / Exhibition design

Agnieszka Jacobson-Cielecka Projekt graficzny / Design

Rene Wawrzkiewicz Tłumaczenie / English translation

Lena Świadek Wydawca / Publisher

Orkiestra Sinfonia Varsovia, Warszawa 2010 Druk / Printing

Wydawnictwo BEGA Czcionka / Typ set In

Ultramagnetic, Taz Regular, Taz Bold Papier / Printed on

Arctic Volumne White

396

ISBN 978-83-932183-0-1

www.sinfoniavarsovia.org

Katalog konkursowy  

Projekt Sali Koncertowej i zagospodarowanie architektoniczne nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie