Page 1

DEBAT SOBRE EL PROJECTE DEL FUTUR ESPAI DE CREACIÓ JOVE APORTACIONS DELS TÈCNICS DE JOVENTUT (DEPARTAMENT JOVENTUT-AJUNTAMENT DE TERRASSA) Novembre 2008

1) Quina visió tens del que hauria de ser l’espai? ! ! !

! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

Un espai atractiu i que esdevingui un lloc de trobada per a joves artistes i d’altres que ho intenten ser. Amb una sala d’exposicions, una sala insonoritzada i un bar. .. Hauria de ser un espai amb dues funcions primordials; un espai de creació a nivell més pràctic ( tallers de diverses disciplines artístiques, de creació d’obres, de cessió i d’exposicions). I per un altra banda un espai de difusió i de referència a nivell de programació d’activitats (exposicions, concerts, trobades socials, etc.) Per tant, un espai amb força dinamisme. Un espai obert, un lloc de trobada de joves artistes que ara mateix no disposen de cap espai, un espai d'intercanvi de projectes en benefici de la ciutat. Es deia de no ser molt ambiciosos i partir del realisme que ens proposa l'espai físic, també partir de què no som uns tècnics experts i comptar be amb la dotació de recursos disponibles. Proposar un centre neuràlgic que plantegés molta coordinació real amb altres agents de la ciutat, a nivell d'espais i recursos. Disposar d'una sala d'ordinadors superpotent. Que sigui un centre programador. Evitar una multidisciplinarietat molt àmplia. Que l'espai de creació planteja dificultats en la seva materialització. Fer ús d'altres recursos físics de la ciutat. Evitar el solapament amb altres espais que ja existeixen a la ciutat. Que sigui un espai de suport i assessorament. Que es creï una bona via de subvencions i ajuts a la producció de projectes. L'espai limita accions de dansa i teatre. Jugar amb els projectes de joventut que ja estan en marxa i que suposi un espai de recolzament per altres projectes que ja funcionen. Que hi hagi rotació de grups usuaris. Que si es fa d'aquest un espai de cessió, cal pensar be com articular-lo. Que sigui un recurs a nivell pràctic, un espai de cessió amb el material adequat i que a la vegada sigui un espai de referència en el que es puguin dur a terme activitats, exposicions, etc. En definitiva, un espai de difusió artística amb una correcta coordinació amb la xarxa d'entitats juvenils de la ciutat. Ser realistes amb l'espai del què es disposa.

2) Quina és la realitat sobre la que volem intervenir? !

Joves entre 12 i 35 anys. Joves Artistes novells de Terrassa i artistes amateurs.


! !

!

!

Amb els possibles joves que comencen a tenir inquietuds a nivell artístic i els i les que ja estan cercant un espais i recursos per crear les seves obres. Aprofitant la interrelació amb artistes més consolidats. El fet és que a Terrassa no disposa d’un equipament on els joves es puguin reunir i intercanviar experiències sobre les “pràctiques artístiques”. És ben cert que a la ciutat hi ha diversos equipaments especialitzats en algunes pràctiques: teatre, dansa, música… si bé no sabem quin tipus de coordinació hi ha entre ells (en el cas que n’hi hagi) ni tampoc les edats dels usuaris que fan servir aquests equipaments. La realitat és que desconeixem l’interès i el coneixement que els i les joves de Terrassa tenen sobre el tema, tot i que en algunes ocasions s’han produït demandes d’espai per treballar en el camp de la creació artística. El que és segur és que els i les joves de Terrassa no tenen, en aquest moment, cap referent al respecte, cap espai de “trobada artística” on, en tot cas, se’ls pugui donar l’acompanyament que necessiten per impulsar les seves potencialitats o, si més no, redreçar-los al servei que necessiten. Aquest però, és un tema molt ampli. Per concretar i començar caldrà comptar amb la realitat que hi ha al Servei de Joventut i Lleure i els altres Serveis Municipals amb els què s’estableixi una relació de col·laboració en relació al nou Espai. Cal tenir en compte les entitats del servei, les persones que s’hi apropen, els col·lectius que col·laboren als projectes del Servei, els i les joves que participen als projectes de Joventut i Lleure, però també obrir la opció a altres col·lectius que, d’entrada no “utilitzen” els serveis de la Casa Baumann però que d’alguna manera poden encaixar dins l’espai de creació. No cal fer un estudi, però si caldrà analitzar a quin tipus de població ens dirigim com a Servei, com a primer pas, i com a segon pas (o paral·lelament) compartir visions amb altres Serveis Municipals i conèixer quina és aquesta realitat sobre la què volem intervenir.

3) Objectius a plantejar: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Afavorir sinèrgies entre persones amb experiència i persones que es volen introduir en el món artístic. Afavorir les sinèrgies entre els més joves i els no tan joves. Afavorir l’esponsorització dels joves. Difondre diferents disciplines artístiques. Convertir el nou espai en referent de la ciutat, comarca…com a iniciador de creacions artístiques. Ser un espai de referència a nivell de ciutat, per la creació d’art de artistes novells. Espai que faciliti la formació de les diverses disciplines artístiques. Espai de cessió, tant a nivell físic com de logística i material. Oferir una programació atraient i amb una certa qualitat. Ser un espai relacional i de coneixença de diversa tipologia d’artistes. Apropar la cultura als i les joves. Afavorir la igualtat d’oportunitats en la participació de artistes novells. Col·laborar i treballar amb xarxa amb altres espais de creació similars. Ser un espai amb molt de dinamisme.


! ! ! ! ! ! ! ! !

Coordinar els esforços dels serveis municipals als quals es refereix el projecte (IMCET, Joventut i Lleure, PAME…) per tal de garantir la diversificació de la oferta a Terrassa i no duplicar serveis. Dotar la ciutat d’un espai multidisciplinar que serveixi de referent per als joves de Terrassa en el camp de les pràctiques artístiques. Posar en contacte entitats juvenils i entitats artístiques / usuaris per facilitar l’intercanvi d’experiències i donar resposta a les seves necessitats. En base a l’anàlisi de la realitat a la què volem arribar ens podrem plantejar diferents nivells d’objectius. Cal delimitar aquesta població diana o aquesta realitat a la què ens volem apropar, ja que els objectius hauran de seguir una línia de coherència amb la realitat sobre la què volem incidir i intervenir. Crear un espai d’opcions reals per als joves artistes de Terrassa Oferir recursos formatius, de pensament i creació artística Dotar l’espai de tallers de cessió per artistes (sales polivalents que “limitin el mínim possible”) Oferir un espai d’exposició dels treballs realitats pels artistes (tant el que han fet ús de l’espai com dels que no…)

4) Quina interacció és possible i/o desitjable entre els diferents programes i/o serveis que es gestionen des de Joventut i Lleure? ! ! ! ! !

! !

Taller especialment dissenyat per fer accions creatives adreçades a grups de joves i per a joves de DJ. PIDCES i Educadors/es de DJ podrien fer de ganxo per atreure adolescents amb inquietuds/habilitats artístiques cap al nou espai. Pla de Formació- Monogràfics artístics i plàsticsFestival de curtmetratges- es podria fer un concurs per fer la nova campanya de difusió, fer els tallers a les aules de l’espai… En principi pot ser un espai on tinguin cabuda els diversos projectes i serveis de joventut i lleure, ja a nivell de cessió d’espais per poder realitzar alguna activitat de dits projectes, espais on es puguin dur a terme també les programacions dels projectes i serveis, activitats generals , activitat conjuntes, etc.. en les temàtiques artístiques que ja estan incloses dins de les programacions de cada servei o projectes. El Centre de creació seria un nou espai de la ciutat obert a la ciutadania i, per tant a les entitats. En aquest sentit, es poden programar activitats juntament amb entitats juvenils i de lleure. En el marc de programes com Districte Jove , Medi Obert, facilitaria la realització d’algunes activitats en espais diferents dels centres cívics municipals i donaria l’oportunitat per a alguns joves de fer activitats al centre de la ciutat, oferint, al mateix temps, la possibilitat de participar en activitats concretes d’aquest espai i el coneixement d’entitats de Terrassa i altres espais de la ciutat que treballen en el mateix camp. Crec que és positiva la incorporació d’un espai de les característiques d’aquest que, si no pot abarcar totes les pràctiques artístiques, al menys pot servir de referent als joves que ja participen en programes del Servei.


! ! ! !

Desitjable: tota la que sigui possible. Cal tenir en compte els objectius i finalitats de cada projecte i veure les relacions i sinèrgies que es poden crear amb l’Espai (un cop aquest estigui definit). Possible: molta! Cada projecte/programa del Servei de Joventut i Lleure toca algun aspecte artísitic o el pot tocar-lo encara que sigui com a via per arribar a d’altres objectius. Cal així, definir molt bé les possibilitats de cada projecte, veure els punts forts en relació al plantejament de l’Espai i veure les possibilitats de col·laboració i/o coordinació que hi ha. D’igual manera caldrà tenir en compte altres projectes/programes d’altres serveis i veure l’encaix possible amb l’Espai i els programes de Joventut i Lleure.

5) Què esperes d’aquest espai en relació a la teva feina i tasques habituals? ! ! !

! !

! !

Difusió i informació de l’espai i de les activitats/serveis que hi poden trobar. Derivació usuaris a un espai municipal, fins ara, aquest tipus de consultes fèiem una derivació a centres privats. Crec que pot ser un recurs molt profitós per la nostra tasca, facilitant un espai d’especialització en la creació artística , aspecte que està directament relacionat amb els nostres projectes i participants, i que pot oferir fins i tot un espai de professionalització i d’oportunitats per els i les joves. Coordinació absoluta entre els programes de joventut (sobretot bucs, Terrassa de nit,…) Més facilitat per arribar a un sector de població que té inquietuds artístiques i a les quals encara no hem donat resposta de manera tan específica. Conèixer entitats i gent del sector ens pot donar les claus per obrir la perspectiva de treball en els nostres programes. Poder relacionar i treure profit de l’espai en relació als projectes dels quals sóc referent. Hi ha moltes possibiltats (desitjables) amb programes com l’Aquí Pots!, Terrassa de Nit (en el moment que es pugui recuperar) i Districte Jove.Cada projecte però te un enfoc diferent i cal veure les possibilitats de cadascun d’ells: -

-

Aquí Pots! (graffitis) pot generar demandes d’espai per poder fer tallers d’especialització i espais d’exposició d’obres, espai de trobada de diferents artistes locals… Terrassa de Nit (oci nocturn alternatiu): espai de representació d’obres, música, … espai de trobada de gent amb interés i sensible al moviment artísitc en general, trobar recursos, experiències que puguin retroalimentar el Programa (basat en la participació d’entitats juvenils de la ciutat) Districte Jove (intervenció socioeducativa amb joves d’entre 12 i 18 anys): Des de DJ es treballa l’àmbit artístic com a línia d’intervenció amb els i les joves de la ciutat. Aquest àmbit toca


diferents disciplines; dibuix, ball, graffiti, música, … I l’espai podria oferir un taller de prova de creacions per als 6) Amb quins altres espais i /o entitats veus clar que hauria de col·laborar o establir coordinacions l’espai? Quines possibles col·laboracions apuntes? ! ! ! ! ! !

! ! ! !

! ! ! ! ! !

Treball de coordinació amb el Departament de Cultura. Contacte amb les entitats artístiques de Terrassa. IES on es fa Batxillerat artístic i les escoles d’ensenyaments artístics (subvencionades) a Terrassa: Vapor Universitari, el Conservatori, Institut del Teatre, la Casa de la Música Centres privats que fan cursos: escoles de música, de teatre, de manualitats… Crear contactes amb altres centres semblants d’altres municipis, per facilitar que les exposicions siguin itinerants, es puguin presentar projectes de Terrassa a altres municipis i a la inversa, traspàs. Amb tots els espais de joves de la ciutat, ( bit d2, projectes de Joventut i Lleure, esplais, casals, etc…) amb altres departaments municipals, com pot ser cultura, PAME, etc… i altres espais artístics encara que estiguin fora de la ciutat. Des de un nivell merament informatiu, fins a col·laboracions de cessió d’espais, programacions conjuntes, activitats generals o puntuals, espai d’exposicions , etc. … Per descomptat, el primer contacte ha de ser amb l’IMCET. Ells saben millor que ningú que és el que ja s’està fent a la ciutat i què és el que fa falta. A partir d’aquest primer contacte, ens hauríem de coordinar amb PAME per entrevistar-nos amb les escoles d’arts de la ciutat (conservatori, IES que ofereixen batxillerat artístic, escola d’art,…) Al mateix temps, contactaria amb entitats de l’àmbit (les quals desconec) per saber quina és la seva realitat i les seves necessitats. Sempre enfocant-ho al treball amb joves. Considero important involucrar tots aquests agents en el procés de creació del projecte. Ells poden dir que falta a la ciutat, com cal que sigui l’espai, quin tipus d’activitats es poden oferir,… Això farà que, d’entrada, aquests agent estiguin motivats pel projecte i participin activament en el seu desenvolupament. BIT D2 Bucs d’assaig Baumann Espais i sales d’exposició de Terrassa i altres localitats properes Serveis Municipals Altres espais de creació amb objectius i finalitats similar Col·laboracions… les que vagin sorgint, en funció de les dinàmiques i sinèrgies creades) i que beneficiessin a tots els projectes.

Podria ser participativa la gestió de l’espai per part dels joves? I la programació? Com? !

Sí, es podrien aprovar projectes que proposessin els joves per dur-los a terme a l’espai. Igualment, podrien fer propostes d’activitats.


! ! !

! !

!

!

! !

Reunions periòdiques per generar idees, nous projectes i sinèrgies. Conduïdes pel dinamitzador de l’espai on podrien ser presents: tècnic de joventut, membres d’entitats i persones a títol individual. L’espai ha de ser conduït per una persona dinamitzadora de l’espai avesat a processos constructius de reflexió i diàleg amb joves, per afavorir la creació de projectes, la sinèrgia entre els usuaris…. Si, sempre que hi hagués un vincle i interrelació entre els i les joves participants, els referents de cada projecte particpant de l’espai i els reponsables de dit espai de creació artística, d’aquest forma es podrien recollir les seves demandes i donar una certa responsabilitat als i les joves en les seves realitzacions, amb la supervisió dels professionals referents. Partint d’un procés de creació on estiguin involucrats tots els agents. Crec que, primer de tot, s’hauria de saber que tenen a dir les entitats. Potser no hi ha cap disposada a gestionar-ho. En tot cas, crec que la gestió directa per part d’una entitat té molts aspectes positius però en té d’altres molt perillosos (apalanque d’un determinat col·lectiu dins l’espai, per exemple). Des del Servei no sé si hi ha cap tècnic que domini tant el tema com per portar la gestió d’un espai d’aquestes característiques però el que si que és clar és que aquesta gestió ha de ser coordinada 100% amb el Servei. Potser no seria mala idea gestionar-lo municipalment i fer una programació oberta, coordinada per una Taula d’entitats de l’àmbit. Aquesta taula podria reunir-se un cop cada trimestre per programar i avaluar activitats dins i fora de l’espai. En aquesta taula haurien d’estar representades les entitats artístiques, les escoles de formació artística i els diferents serveis municipals. Per descomptat, totes les activitats programades serien dirigides a tots els i les joves de la ciutat i, per tant, no tenen perquè estar centralitzades en aquest espai, poden repartir-se per altres espais de la ciutat, essent la Baumann el punt de referència. La gestió… penso que millor cooparticipada en tot cas…a través d’algun òrgan que participi en les decisions a prendre… La programació sí seria molt interessant de poder-la fer de manera conjunta i a proposta dels joves. Es pot marcar una línia des de l’administració, però si l’espai ha de ser “útil” per als i les joves, ells han de poder dir-hi la seva…

7) Què pot aportar Sinapsis en tot aquest procés? L’ Experiència en temes artístics, el suport en la gestió de l’Espai, … aportar la visió més artística del procés. Des de la seva visió sobre com hauria de ser l’Espai, en relació a la formació, coneixement del moviment artístic,… pot donar moltes pistes i aportar informació, idees, … que des dels tècnics del Servei de Joventut potser no arribaríem…

Aportacions dels tecnics joventut  
Aportacions dels tecnics joventut  
Advertisement