Page 1

Projekti LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2007 - 2013

Informativno - promocijska publikacija

o projektih s področja razvoja podeželja, ki so v programskem obdobju 2007 - 2013 potekali na območju občin Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, ter bili sofinancirani iz sredstev LEADER.


GRADIMO PRIHODNOST NA VREDNOTAH PODEŽELJA! Škofjeloško podeželje je zakladnica različnih potencialov, ki prebivalcem nudijo dobre pogoje za bivanje in delo. Partnerji LAS loškega pogorja smo si zato za rdečo nit svojega dela izbrali slogan »Gradimo prihodnost na vrednotah podeželja«.

Prve razvojne aktivnosti na podeželju na območju obstoječega LAS loškega pogorja segajo že v leto 1991, ko je takratna Občina Škofja Loka sprejela Program razvoja gorsko višinskega območja. Ko se je Občina Škofja Loka delila na štiri novo nastale občine (Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri), so le-te sprejele skupne Programe razvoja podeželja za obdobje 2001 - 2006 in 2007 - 2013, kar je omogočilo črpanje različnih razvojnih sredstev. Za izvajanje programov je bila imenovana Koordinacijska skupina za razvoj podeželja, sestavljena iz predstavnikov različnih institucij v prostoru. V tem času so bili izpeljani številni projekti CRPOV (celostni razvoj podeželja in obnova vasi), projekti SAPARD (projekti sofinancirani iz sredstev predpristopne pomoči EU) in projekti čezmejnega sodelovanja. Z vstopom Slovenije v EU pa smo se že veselili sredstev iz Programa LEADER, ki so ga pred tem v EU izvajali že 20

let in je bi namenjen izvajanju lokalnih razvojnih strategij podeželja. Koordinacijska skupina je takoj pričela s pripravami na ustanovitev LAS. LAS loškega pogorja je bila ustanovljena med prvimi v Sloveniji, že v letu 2007, v letu 2008 pa smo potrdili že prve projekte. Z razvojem podeželja sem povezana že od sprejema prvih razvojnih programov. Z veseljem sem sprejela tudi mesto predsednice LAS in koordinirala nastanek nove razvojne strategije. S pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in nacionalnimi sredstvi združenih v Programu LEADER, so nam bile dane lepe možnosti za realizacijo številnih projektov. Prepričana sem, da so nam izkušnje iz preteklih let pomagale, da smo v partnerstvu LAS brez večjih težav izbrali projekte, ki so bili uspešno realizirani in so območju prinesli novo dodano vrednost. Pri svojem delu smo se veliko

naučili, pomagali odpraviti marsikatero birokratsko oviro in se seznanili s projekti drugih LAS v Sloveniji in tujini. Z letom 2014 se začenja novo programsko obdobje, partnerstvo čakajo novi izzivi in izdelava nove strategije. Vse izkušnje moramo sedaj ustrezno nadgraditi in dodati nove, sveže ideje. Verjamem, da bo LAS dolgoročno postal povezovalec številnih partnerjev in idej, s skupnim ciljem trajnostnega razvoja našega podeželja.

Ivica Rant, predsednica LAS loškega pogorja


LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA LOŠKEGA POGORJA Lokalno akcijsko skupino loškega pogorja (LAS loškega pogorja) predstavlja tripartitno partnerstvo sestavljeno iz predstavnikov javnih inštitucij (javnega sektorja), gospodarstva (ekonomskega sektorja) in civilne družbe (zasebnega sektorja). LAS ima nalogo, da opredeli in izvede lokalno razvojno strategijo podeželja ter sprejme odločitve o razdelitvi in upravljanju finančnih sredstev.

Partnerji, ki so se povezali v LAS loškega pogorja, so za programsko obdobje 2007 – 2013 pripravili razvojno strategijo podeželja, ki jo je potrdilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S tem je LAS loškega pogorja v letu 2008 pridobila pravico do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije, t.i. sredstev LEADER. Sredstva je LAS lahko namenila uresničevanju sprejete lokalne razvojne strategije skozi projekte, katerih izvajanje temelji na načelih pristopa LEADER.

TEMELJNA NAČELA PRISTOPA LEADER: • L  okalna razvojna strategija izhaja iz območja Iz manjšega, homogenega, družbeno povezanega območja z lokalno identiteto.

• P  ovezani in več sektorski ukrepi Povezovanje več sektorjev ter medsebojno povezovanje in usklajevanje znotraj usmeritev Razvojne strategije.

• P  ristop ''od spodaj navzgor'' Sodelovanje lokalnega prebivalstva in interesnih skupin pri odločitvah glede razvojne strategije.

• P  ovezovanje v mrežo Izmenjava izkušenj, dosežkov med različnimi skupinami, območji, organizacijami.

• U  stanovitev Lokalne akcijske skupine (LAS) z javno – zasebnim partnerstvom Partnerstvo javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. • I novativnost Razvoj novih produktov, novih dejavnosti in novih rešitev za razvojne probleme na lokalnem območju.

• S  odelovanje Izvajanje skupnih projektov z drugimi skupinami, regijami in državami.


OBMOČJE DELOVANJA LAS LOŠKEGA POGORJA

UPRAVLJAVEC LAS

LAS loškega pogorja pokriva območje občin 1 Gorenja vas – Poljane, 2 Škofja Loka, brez naselja Škofja Loka, ter 3 Železniki in 4 Žiri. Naselje Škofja Loka je bilo izvzeto, ker šteje več kot 10.000 prebivalcev, kar je bila v programskem obdobju 2007 - 2013 zgornja meja za podeželska naselja. Celotna površina območja LAS tako znaša 507,90 km2, poseljeno pa je z 28.360 prebivalci (popis prebivalstva 2002).

3 1

2

Upravljavec, ki so ga partnerji izbrali za zagotavljanje administrativne in finančne podpore pri vodenju LAS, je Razvojna agencija Sora d.o.o.

NAČIN IZBORA PROJEKTOV Predstavniki javnih inštitucij, gospodarstva ali civilne družbe so se povezali v partnerstvo za izvedbo razvojnega projekta in skupni projekt predlagali na javni poziv LAS. Projekti so morali prispevati k uresničevanju vsaj enega od prioritetnih ciljev razvojne strategije LAS loškega pogorja. LAS loškega pogorja je projekte izbrala na podlagi v naprej pripravljenih kriterijev in jih dal v potrditev Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Projekti, ki so bili potrjeni tudi s strani ministrstva, so bili upravičeni do sredstev LEADER.

4

PARTNERJI, POVEZANI V LAS LOŠKEGA POGORJA Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Škofja Loka, Občina Železniki, Občina Žiri, Upravna enota Škofja Loka, Razvojna agencija Sora d.o.o., KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj - enota Škofja Loka, M Sora z.o.o., Društvo za razvoj podeželja Resje, Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka, Krismit d.o.o., Čebelarsko društvo Škofja Loka, Društvo podeželske mladine Škofja Loka, Ljudska univerza Škofja Loka, Območna obrtno - podjetniška zbornica Škofja Loka, Zavod Novi turizem

CILJI RAZVOJNE STRATEGIJE LAS LOŠKEGA POGORJA V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2007 - 2013: • k  repitev podpornega okolja za razvoj novih delovnih mest in dejavnosti na podlagi razvoja lokalnih potencialov, • spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja, • n  adgradnja skupne infrastrukture za razvoj in trženje produktov višje kakovosti, • širjenje turistične ponudbe, • izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo in bivanje na podeželju, • ohranitev naravnega okolja,

LAS LOŠKEGA POGORJA PREDSTAVLJAJO:

• s podbujanje obnove in oživitev vaških jeder ter dediščine podeželja.

• predsednica, • podpredsednik, • razvojni svet, • upravni odbor, • nadzorni odbor.

V programskem obdobju 2007 - 2013 je LAS loškega pogorja na podlagi javnih pozivov dodelila sredstva za 18 projektov, z izvedbo katerih so partnerji uresničevali sprejeto razvojno strategijo. Skupno bo za projekte LEADER v programskem obdobju 2007 - 2013 porabljenih skoraj 700.000 EUR LEADER sredstev.


6

Osveščanje mladih Razvoj čebelarskih središč za izobraževanje na Gorenjskem Z namenom osveščanja otrok in mladih je Čebelarsko društvo Škofja Loka razvilo učne delavnice, na katerih otroci in mladi spoznavajo čebelarstvo ter pomen čebelarstva za ohranjanje naravnega okolja. Pri tem se praktično seznanjajo z naravno in kulturno dediščino čebelarstva. V ta namen je bil pred Čebelarskim domom v Brodeh postavljen in opremljen učni čebelnjak z dodatnim prostorom za izvajanje čebelarskih opravil ter demonstrativnih učnih prikazov ter kupljena čebelarska oprema, ki omogoča širjenje znanj in vedenj o čebelarstvu. V učnih delavnicah se mladi naučijo: • priprave opreme za čebelarjenje, • pridobivanja čebeljih pridelkov, • izdelave panjskih končnic, • izdelave sveč in drugih izdelkov iz čebeljega voska, • izdelave dražgoških kruhkov.

Vodja projekta: Razvojna agencija Sora d.o.o. Partner: Čebelarsko društvo Škofja Loka Obdobje izvajanja: 1.6.2010 – 14.4.2011 Vrednost projekta: 33.287,98 € LEADER sredstva: 21.690,23 € Več informacij o programu in izvedbi učnih delavnic: Čebelarsko društvo Škofja Loka, 041/482 982, info@cebelarji.si, www.loski.cebelarji.si.


7

Ko vem, kaj jem Izboljšanje ponudbe lokalnih produktov višje kakovosti potrošnikom Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka in Loške mesnine d.o.o. sta s projektom Ko vem, kaj jem lokalnim potrošnikom ponudila prvo stalno prodajno mesto s ponudbo kakovostnih izdelkov iz lokalnih kmetij. K sodelovanju sta povabila lokalne proizvajalce visoko kakovostnih živilskih proizvodov. Tako sta na police »Domačega kotička« v trgovini Kmetijsko gozdarske zadruge z.o.o. Škofja Loka v Stari Loki uvrstila številne izdelke blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov, Dobrote slovenskih kmetij, Slovenski med, ekološke pridelke in izdelke, ter izdelke Mlekarne Škofja Loka in Loških mesnin.

Vodja projekta: Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka Partner: Loške mesnine d.o.o. Obdobje izvajanja: 1.11.2009 – 31.7.2010 Vrednost projekta: 30.827,87 € LEADER sredstva: 10.730,80 €


8

Mreža kotičkov Razvoj nove lokalne ponudbe prehrambnih izdelkov in razširitev mreže prodajnih mest Potrošniki se vedno bolj zavedajo prednosti lokalno pridelane hrane. Povpraševanje po teh izdelkih se je povečalo tudi na lokalnem območju, ob tem pa je bila pri lokalnih pridelovalcih ponudba še vedno omejena. Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka in Loške mesnine d.o.o. sta s projektom Mreža kotičkov spodbudila nove ponudnike in jim ponudila strokovno pomoč pri zagonu dejavnosti, njihove izdelke pa nato vključila v »Domače kotičke«. Kmetijsko gozdarska zadruga je s pomočjo projekta opremila dva nova »Domača kotička« in sicer v trgovskem centru zadruge v Poljanah in živilski trgovini zadruge v Železnikih.

Lokacije »Domačih kotičkov«: • Trgovina Stara Loka, Stara Loka 27, Škofja Loka, • Trgovski center Poljane – živila, Poljane 80, Poljane, • Trgovina Češnjica, Češnjica 54, Železniki.

Ponudba v »Domačih kotičkih« se redno dopolnjuje. Danes v kotičkih prodaja že preko 40 lokalnih ponudnikov. Partnerja si redno prizadevata, da bi v svojo ponudbo vključila še več izdelkov ter novih proizvajalcev.

»Želeli smo spodbuditi lokalno samooskrbo – kmetom ponuditi možnost odkupa njihovih izdelkov, potrošniku ponuditi lokalno pridelano hrano, hkrati pa narediti nekaj na izboljšanju ponudbe naših živilskih trgovin. Domači kotički v trgovinah so se odlično prijeli, ponudba se stalno povečuje, ravno tako pa je povpraševanje po kvalitetnih lokalnih izdelkih vedno večje.«, Mitja Vodnjov, direktor Kmetijsko gozdarske zadruge z.o.o. Škofja Loka »Na naši kmetiji stalno iščemo primerne prodajne poti za naš program pekovskih in sadnih izdelkov. Tako so bili naši izdelki med prvimi na policah prvega »Domačega kotička« v trgovini Stara Loka in kasneje tudi na vseh ostalih prodajnih mestih, ki so se Stari Loki pridružili v projektu Mreža kotičkov. Danes prodaja v »Domačih kotičkih« za našo kmetijo predstavlja večinski delež.«, Majda Možina, ponudnica v »Domačih kotičkih«


9

Danes je možno v ponudbi »Domačih kotičkov« dobiti: • pekovske izdelke: kruh iz krušne peči, piškote, pecivo in potice, rezance, mlince iz krušne peči,

• mlečne izdelke: ekološko mleko, ekološki sir, ekološko skuto, jogurte,

• izdelke iz sadja: suho sadje, marmelade, ekološki jabolčni kis, domače sokove, domača žganja in likerje,

• mesne izdelke: klobase, salame, slanino,

• izdelke iz zelenjave: kislo zelje in repo, kisle in sveže zeljnate glave, zelnico, vložene kumarice,

• med, • čaje in izdelke iz zelišč: čajne mešanice, tinkture oz. alkoholne izvlečke ter zeliščna mazila.

Vodja projekta: Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka Partner: Loške mesnine d.o.o. Obdobje izvajanja: 25.5.2011 – 21.2.2013 Vrednost projekta: 92.993,35 € LEADER sredstva: 69.904,00 €


10

Okusi loškega podeželja Vključevanje kakovostnih pridelkov in izdelkov loškega podeželja v dodatno kulinarično ponudbo škofjeloškega območja Škofjeloško območje skriva neskončno zgodb, tudi kulinaričnih. Nekaj izmed njih so jih partnerji obudili v okviru projekta Okusi loškega podeželja. Da bi izboljšali in obogatili gostinsko ponudbo na območju LAS loškega pogorja, so se v projekt vključili gostinski obrati. Ti so z vključevanjem kakovostnih lokalnih pridelkov in izdelkov s podeželja v svojih obratih ponudili ponudbo kakovostnih jedi iz kakovostnih lokalnih surovin. Priprava palete okusov loškega podeželja je tako gostince s Škofjeloškega povezala z lokalnimi kmetovalci. Na podlagi razpoložljivih lokalnih surovin so tako nastale številne jedi, ki so pripravljene po starih receptih, ki so jih partnerji projekta prilagodili okusom sodobnega časa.

Vodja projekta: Razvojna agencija Sora d.o.o. Partner: Območna obrtno - podjetniška zbornica Škofja Loka, Društvo za razvoj podeželja Resje, Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka Obdobje izvajanja: 1.9.2012 – 10.12.2013 Vrednost projekta: 85.929,03 € LEADER sredstva: 68.578,56 €

»S tem projektom na Loškem svoja vrata odpira zdrava in domača kuhinja iz surovin škofjeloškega območja. Kuhinja, ki povezuje tradicijo in inovativnost, preteklost in sedanjost.«, Julija Primožič, vodja projekta pri Razvojni agenciji Sora d.o.o.


11

Živahna doživetja škofjeloškega podeželja Povezujemo društva in dogodke Namen projekta je bil povezati društva in številne dogodke, ki jih društva organizirajo na območju LAS, spodbuditi njihovo izmenjavo in dvigniti kakovost njihovega programa in organizacije. V ta namen so bila organizirana številna izobraževanja, na katerih so nosilci dogodkov pridobili nova znanja, si izmenjali izkušnje in se družili. Izdelan je bil Priročnik z navodili »Kako organizirati prireditev?«, v katerem organizatorji dobijo vse potrebne informacije glede organizacije prireditev. Obiskovalci dogodkov pa si lahko v Koledarju prireditev in na spletni strani (http://leader.ltoblegos.si), kjer organizatorji oglašujejo svoje dogodke, pogledajo mesečno ponudbo dogodkov. Za potrebe organizacije dogodkov sta bila kupljena 2 odra s strehama. Organizatorji prireditev vljudno vabljeni, da si v priročniku »Kako organizirati prireditev?« pogledate kakšni so postopki pri organizaciji prireditve, svojo prireditev oglašujete preko Koledarja prireditev ter skupnih spletnih strani ali pa si izposodite prireditveni oder.

Vodja projekta: Razvojna agencija Sora d.o.o., PE Turizem Škofja Loka Partner: Ljudska univerza Škofja Loka Obdobje izvajanja: 1.3.2009 - 31.3.2010 Vrednost projekta: 67.540,42 € LEADER sredstva: 42.829,18 € Več informacij: Razvojna agencija Sora d.o.o., PE Turizem Škofja Loka, Center DUO, 04/511 24 60, rokodelskicenter@skofja-loka.com.


12

Moj eko vrt Pridelovanje ekološke hrane na vrtovih in njivah S projektom so partnerji projekta spodbujali vrtičkarje in kmete k ekološki pridelavi sadja in zelenjave, potrošnike (kot npr. starše predšolskih in šolskih otrok, šole, vrtce) pa osveščali o pomenu uživanja ekološko pridelane hrane. V ta namen so bila izpeljana številna izobraževanja in ogledi dobrih praks. Izobraževanja so bila zelo dobro obiskana in so presegla vsa pričakovanja. O aktivnostih projekta smo redno obveščali preko 1.300 vrtičkarjev, kmetov in potrošnikov. Skupno je bilo v dveh letih na celotnem območju LAS izpeljanih preko 100 aktivnosti. Udeleženci izobraževanj in ogledov so se poleg osnovne ekološke pridelave seznanili tudi z biodinamično in permakulturno pridelavo sadja in zelenjave. Večina udeležencev tekom projekta pridobljena znanja že uporablja v praksi na svojih vrtovih in njivah. Vse kaže na to, da je interes za pridelavo zdrave hrane med prebivalci zelo velik. Sočasno je Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka, skupaj z lastniki ekoloških kmetij, potrošnikom ponudila prvo ponudbo zabojčkov z ekološkim sadjem in zelenjavo. V prihodnosti je cilj zadruge zagotoviti še večjo ponudbo ekoloških pridelkov in izdelkov v »Domačih kotičkih«. Partnerji in udeleženci dogodkov pa bodo še naprej delali v smeri večje oskrbe lokalnega prebivalstva s kvalitetno ekološko hrano.


13

»Biodinamika in permakultura, vsa predavanja so mi odprla pogled v drugačen svet. Na prvem predavanju sem dobila občutek, da je to smer, v katero si želim v življenju. S tem lahko storim nekaj dobrega zase in za moje otroke. Sem v fazi, ko bom prenesla teorijo v prakso, smo že začeli skupaj z otroki, ki mi pomagajo in z veseljem sodelujejo. Bilo je zelo prijetno druženje z vsemi udeleženci, stkala so se nova poznanstva.«, Darja Kernc, udeleženka izobraževanj »Začetni dvomi in skeptičnost v permakulturo in biodinamiko so se že po uvodnih minutah spremenili v navdušenje in spoznanje, da se moramo čimprej začeti vračati k naravi. Vsekakor bom (jih že) znanja uporabljal na svojem vrtu in poskrbel, da bom še druge navdušil za te metode.«, Jani Eržen, udeleženec izobraževanj

Vodja projekta: LAS loškega pogorja Partner: Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj - enota Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Škofja Loka, Občina Železniki, Občina Žiri Obdobje izvajanja: 16.4.2012 – 30.6.2014 Vrednost projekta: 89.962,68 € LEADER sredstva: 69.995,91 €


14

Duša tematskih poti Poznane zgodbe, zgodovinska dejstva, ljudsko izročilo in tradicija čebelarstva Partnerja projekta, Turistično društvo Žirovski Vrh in Čebelarsko društvo Blegoš, sta s projektom želela nadgraditi, tradicionalna pohoda po Poti skozi Zalo in po Čebelarski poti. Vsebino sta navezala na poznane zgodbe, zgodovinska dejstva, ljudsko izročilo in tradicijo čebelarstva. Člani društev so tako oblikovali igrane animacije oz. prikaze na poti, izdelali potrebne kostume za igralce ter poti primerno označili. Tako sta Pot skozi Zalo in Čebelarska pot dobili ‚‘dušo‘‘. Če radi hodite, vas vabimo, da se udeležite:

• pohoda po Poti skozi Zalo (več informacij: Turistično društvo Žirovski Vrh, 031/ 693 731, lucija@tdzirovskivrh.si, www.tdzirovskivrh.si)

• pohoda po Čebelarski poti (več informacij: Čebelarsko društvo Blegoš, 031/ 500 309, stefan.inglic@amis.net, www.cd-blegos.si) Pohod organizirajo tudi za zaključene skupine!

Vodja projekta: Turistično društvo Žirovski Vrh Partner: Čebelarsko društvo Blegoš Obdobje izvajanja: 1.3.2011 – 6.11.2011 Vrednost projekta: 17.969,28 € LEADER sredstva: 16.394,00 €


15

V zgodbe odete poti Tematske poti na Škofjeloškem Več možnosti za aktivno, doživeto in vsebinsko bogato preživljanje prostega časa, tako domačinov kot turistov, je bilo vodilo partnerjev, ki so se povezali v skupni projekt V zgodbe odete poti. S projektom je bilo vsebinsko nadgrajenih šest tematskih poti. Tako obogatene turistične produkte se je vključilo v turistično ponudbo Škofjeloškega območja. Obiskovalci tako lahko preko lokalnih zgodb, na prijeten način spoznavajo naravno in kulturno dediščino škofjeloškega območja. Partnerji so pripravili tudi program za izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov s poudarkom na tematskih poteh. Pohod organizirajo tudi za zaključene skupine!

V okviru projekta se je vsebinsko nadgradilo šest tematskih poti: • Pot v Puštal (več informacij: Turistično društvo Škofja Loka, 04/512 02 68, td-skofja.loka@siol.net),

• Pot v Crngrob (več informacij: Razvojna agencija Sora d.o.o., PE Turizem Škofja Loka, 04/517 06 00, info@skofja-loka.com),

• Pot Poljanskih dobrot (več informacij: Društvo za razvoj podeželja Resje, 041/499 241, stanonikm@ siol.net),

• Pot ob Rapalski meji (več informacij iz smeri Žiri: Turistično društvo Žiri, 031/532 798, rok.z.klemencic@gmail.com in iz smeri Sovodenj: Turistično društvo Sovodenj, 041/352 427, viktor. likar@gmail.com, dominik.slabe@gmail.com),

• Pot po Sorici (več informacij: Turistično društvo Sorica, 051/221 554, peternelj1@gmail.com),

• Pot v Sušo (več informacij: Kulturno in turistično društvo Zali Log, 031/856 968, klavdija.skulj@gmail. com, ktd.zalilog@gmail.com).

Vodja projekta: Razvojna agencija Sora d.o.o., PE Turizem Škofja Loka Partner: Ljudska univerza Škofja Loka, Turistično društvo Škofja Loka, Turistično društvo Sorica, Kulturno in turistično društvo Zali Log, Društvo za razvoj podeželja Resje, Turistično društvo Sovodenj, Turistično društvo Žiri, Kulturno in turistično društvo Vigenjc Obdobje izvajanja: 3.5.2012 - 16.1.2014 Vrednost projekta: 76.544,09 € LEADER sredstva: 61.043,47 € Več informacij: Razvojna agencija Sora d.o.o., PE Turizem Škofja Loka, 04/517 06 00, 051/427 827, info@skofja-loka.com, www.skofja-loka.com.


Foto: ww.charlesstreetcommunity.org

16

Preprečimo osamljenost Preprečevanje socialne izključenosti nepokretnih starostnikov na Škofjeloškem podeželju Škofjeloško območje je pretežno hribovito, vasi so razdrobljene, hiše med seboj precej oddaljene. Od starejšega človeka, ki želi ohranjati osnovne socialne stike, to zahteva precejšnjo stopnjo mobilnosti. Mobilnost pa se z leti zmanjšuje, kar pri starejših občanih nemalokrat pripelje do osamljenosti. Tako so bile projektne aktivnosti usmerjene predvsem k pridobivanju prostovoljcev, ki so se ustrezno usposobili za obiskovanje slabše mobilnih ali nemobilnih starostnikov v njihovem domačem okolju. Starejši so na ta način dobili predvsem toplo besedo, družbo in stik z zunanjim svetom. »Center za socialno delo Škofja Loka razviti program redno izvaja.Pri tem vabimo k sodelovanju nove prostovoljce.Sprejemamo tudi nove starostnike, s katerimi se lahko dogovorimo o izvedbi obiskovnadomu.Programnezagotavljaoskrbestarejših,temveč zgolj druženje.«, Marija Demšar, koordinatorica projekta pri CSD Škofja Loka Vodja projekta: Razvojna agencija Sora d.o.o. Partner: Center za socialno delo Škofja Loka, Društvo upokojencev Škofja Loka Obdobje izvajanja: 1.9.2009 - 31.7.2010 Vrednost projekta: 28.307,31 € LEADER sredstva: 21.663,40 € Več informacij: Center za socialno delo Škofja Loka, Marija Demšar, 04/51 70 105, marija.demsar@gov.si.


17

Gremo na igrišče Dodatne možnosti za preživljanje prostega časa za otroke na podeželju S postavijo štirih zunanjih otroških igrišč smo prispevali k dodatnim možnostim za preživljanje prostega časa za otroke na podeželju. S tem so otroci na podeželju pridobili dodaten prostor za varno in kvalitetno druženje ter skupno igro. Nova kvalitetna oblika preživljanja prostega časa bo spodbujala otroško igrivost ter pripomogla k ohranjanju medsebojnih stikov, tako otrok kot odraslih. Skozi projekt so bila postavljena: • otroško igrišče pri Podružnični šoli Bukovščica, • otroško igrišče na Hotavljah, • otroško igrišče pri Podružnični šoli Bukovica, • otroško igrišče v Športnem parku Dašnica.

Vodja projekta: Razvojna agencija Sora d.o.o. Partner: Občina Gorenja vas - Poljane, Občina Škofja Loka, Občina Železniki Obdobje izvajanja: 1.8.2009 -10.9.2010 Vrednost projekta: 116.902,03 € LEADER sredstva: 58.597,78 €


18

Sonce in sence Izkoristimo obnovljive vire energije Vodilo projekta je bilo seznaniti čim širši krog ljudi o priložnostih na področju obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE). Strokovnjaka s področja gozdarstva in energetike sta ljudem svetovala preko kontaktnih oddaj na lokalnem radiu. Vključno z izvedenimi anketami se je uspelo vzpostaviti stik s prebivalci in preveriti njihov interes. Konkretne izkušnje investitorjev pa so bile ljudem predstavljene z ogledi primerov uspešno realiziranih energetskih rešitev na terenu. Na spletnih straneh Razvojne agencije Sora d.o.o. (http://www.forum2.ra-sora.si) je bil vzpostavljen okoljski forum, kjer je možno pridobiti informacije s področja OVE in URE. Izkušeni svetovalci s področja OVE in URE vam brezplačno svetujejo preko: • okoljskega foruma (www.forum2.ra-sora.si) • energetske pisarne (vsak torek popoldne na Razvojni agenciji Sora d.o.o., PE Turizem Škofja Loka, Kidričeva cesta 1a, Škofja Loka, obvezna predhodna najava na 04/50 60 220, info@ra-sora.si)

Vodja projekta: Razvojna agencija Sora d.o.o. Partner: Radio Sora d.o.o. Obdobje izvajanja: 1.10.2008 - 31.12.2008 Vrednost projekta: 19.309,76 € LEADER sredstva: 11.183,70 €


19

Ujemimo sonce Izkoriščanje sončne energije za namene ogrevanja sanitarne vode Projekt Ujemimo sonce je bil namenjen interesentom, ki so v projektu Sonce in sence izrazili željo, da investirajo v izrabo sončne energije. Seznanili so se z možnostjo, da lahko sami izdelajo sončne sprejemnike. V projekt se je vključilo 24 gospodinjstev, ki so v skupinah, s stalno podporo mentorja iz Gradbenega inštituta ZRMK in vodje skupine, sami izdelali in vgradili sončne sprejemnike za namen ogrevanja sanitarne vode za lastno gospodinjstvo. Samogradnje sončnih sprejemnikov še vedno potekajo in bodo s strani Eko sklada financirane še v letu 2014. V primeru, da se v določenem lokalnem okolju zbere skupina najmanj 5 ljudi, se ti lahko obrnejo na Razvojno agencijo Sora d.o.o. (04/50 60 225, kristina.miklavcic@ra-sora.si), ki jim pomaga priskrbeti s strani Gradbenega inštituta ZRMK pooblaščenega mentorja.

Vodja projekta: Razvojna agencija Sora d.o.o. Partner: Radio Sora d.o.o. Obdobje izvajanja: 1.1.2010 - 31.8.2010 Vrednost projekta: 13.267,86 € LEADER sredstva: 11.752,97 €

»Solarni sistem, ki sem ga vzpostavil s samogradnjo sončnih sprejemnikov deluje izredno dobro. Zelo sem zadovoljen, da po štirih letih obratovanja deluje brezhibno, saj v tem času ni bilo nobenih popravil. Vodo imamo toplo praktično ves čas, tudi v zimskih mesecih, ker sem s postavitvijo posebne konstrukcije za hišo, kjer so sprejemniki nameščeni, dosegel, da ujamem največ sonca.«, Janez Šuštar, samograditelj iz Ojstrega Vrha


20

Oživimo uporabo tradicionalnih znanj in produktov na škofjeloškem Izdelava tradicionalnih produktov lokalnega okolja in njihova uporaba Osnovni cilj projekta je bil spodbuditi prebivalce podeželja, da pridobijo oz. obnovijo znanja izdelave tradicionalnih produktov lokalnega okolja in njihovo uporabo. Izvedene so bile številne delavnice s področja ohranjanja tradicionalnih znanj in produktov na škofjeloškem podeželju ter oblikovani novi izdelki, ki so se vključili v blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov. Čebelarsko društvo Škofja Loka si je skozi projekt v Domu čebelarjev v Brodeh uredilo sprejemno razstavni prostor, namenjen promociji čebelarstva ter druženju čebelarjev in drugih prebivalcev podeželja, v katerem sedaj potekajo številna srečanja različnih interesnih skupin in društev. Občini pa sta kupili stojnice, ki služijo promociji tradicionalnih produktov v okviru različnih lokalnih prireditev in izvedbi delavnic za otroke. Vodja projekta: Razvojna agencija Sora d.o.o. Partner: KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj - enota Škofja Loka, Čebelarsko društvo Škofja Loka, Društvo za razvoj podeželja Resje, Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Žiri Obdobje izvajanja: 1.10.2008 - 31.12.2008 Vrednost projekta: 30.220,81 € LEADER sredstva: 15.071,90 €


21

Mkčn Male komunalne čistilne naprave Projekt Male komunalne čistilne naprave je bil namenjen lastnikom objektov na območjih, kjer zaradi majhnega območja in redke gostote poselitve po letu 2017 ne bo zgrajena javna kanalizacija in zato ne bo možnosti priklopa objektov na javno kanalizacijsko omrežje. Skozi projekt so se usposobili svetovalci, ki so na različnih dogodkih prebivalce seznanjali z obveznostmi, ki jim jih nalaga zakonodaja glede čiščenja komunalnih odpadnih voda. Ob tem, da se je ljudi spodbujalo k pravočasni in ustrezni ureditvi čiščenja lastnih odpadnih komunalnih voda z malo komunalno čistilno napravo, jim je bila na voljo neodvisna strokovna in brezplačna pomoč na tem področju. V ta namen je bila na Razvojni agenciji Sora d.o.o. za občane in občanke v projekt vključenih občin vzpostavljena svetovalna pisarna, ki zagotavlja brezplačno neodvisno strokovno pomoč na področju ustreznega reševanja čiščenja odpadnih komunalnih voda v skladu z okoljsko zakonodajo.

Vodja projekta: Razvojna agencija Sora d.o.o. Partner: Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Škofja Loka Obdobje izvajanja: 1.10.2010 - 30.9.2011 Vrednost projekta: 58.865,22 € LEADER sredstva: 56.002,48 €


22

Očistimo vodo Očistimo vodo z ustreznimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami Roki za izpolnitev zahtev zakonodaje na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda se hitro bližajo. Zaradi zahtevnosti in obsežnosti zakonskih podlag ter stanja na trgu malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), lastniki objektov, ki bodo morali zagotoviti ustrezno čiščenje komunalnih odpadnih voda, potrebujejo pomoč na tem področju. Tega so se zavedale tudi občine in zato obseg svetovanja preko svetovalne pisarne razširile na območje vseh 4 občin. Svetovalna pisarna tako sedaj zagotavlja brezplačno neodvisno strokovno pomoč pri odločanju o nakupu MKČN, vgradnji MKČN in obratovanju MKČN krajanom in krajankam občin Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Pri odločanju o nakupu MKČN krajani potrebujejo predvsem pomoč v obliki pregleda dokumentacije MKČN, izboru optimalne tehnologije čiščenja oziroma MKČN in pridobivanju virov financiranja. V okviru projekta so bile vgrajene štiri male komunalne čistilne naprave različnih tipov na podružničnih osnovnih šolah v Bukovščici, Davči, Sv. Lenartu ter na Planinskem domu na Ermanovcu. Njihovo delovanje in delovanje nekaterih že vgrajenih čistilnih naprav v lasti občanov, ki so sodelovali v projektu, se je spremljalo tekom projekta. Rezultati spremljanja delovanja različnih tipov čistilnih naprav so objavljeni na spletnih straneh Razvojne agencije Sora d.o.o. www. ra-sora.si in v brošuri, ki je bila razdeljena gospodinjstvom na območjih, ki ne bodo imela možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje.


23

Brezplačno svetovanje s področja malih komunalnih čistilnih naprav za občane občin Gorenja vsa - Poljane, Škofja loka, Železniki in Žiri poteka preko: • okoljskega foruma (www.forum2.ra-sora.si)

• svetovalne pisarne s področja MKČN (Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, Škofja Loka, 04/620 22 26, cistilne-naprave@ra-sora.si, zaželena predhodna najava)

Vse občine na Škofjeloškem imajo sprejete pravilnike o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, na podlagi katerih z nepovratnimi sredstvi svojim občanom in občankam pomagajo pri ustrezni ureditvi čiščenja komunalnih odpadnih voda v naseljih, ki ne bodo imela možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje.

Vodja projekta: Razvojna agencija Sora d.o.o. Partner: Občina Gorenja vas - Poljane, Občina Škofja Loka, Občina Železniki, Občina Žiri, Planinsko društvo Sovodenj Obdobje izvajanja: 1.1.2012 - 18.2.2013 Vrednost projekta: 90.420,76 € LEADER sredstva: 69.928,43 €

»Nakup male čistilne naprave je pomembna odločitev, saj gre za dolgoročno naložbo, s katero prispevamo k varstvu okolja. Odločitev ni lahka, saj je na trgu pestra ponudba različnih vrst čistilnih naprav. Če želite izbrati malo čistilno napravo, s katero boste zadovoljni vi in bodoče generacije ter pri tem potrebujete kakršnokoli pomoč, vas vabimo, da se oglasite v svetovalni pisarni.«, Samra Šećerović, vodja projekta pri Razvojni agenciji Sora d.o.o.


24

Od ust do ust Babica pripoveduje o zeliščih Škofjeloško območje ima bogato tradicijo zeliščarstva. Z namenom ohranitve in prenosa teh znanj na širši krog ljudi so bila izvedena številna srečanja ljubiteljev zelišč in zeliščarstva. Na ta način so ljubitelji zelišč in zeliščarstva, ter učiteljice in vzgojiteljice šol in vrtcev na Škofjeloškem, pridobile številna znanja s področja zelišč, njihove vzgoje in uporabe v vsakdanjem življenju. Pri nekaterih šolah, vrtcih ter Domom čebelarjev v Brodeh, so bili postavljeni vzorčni zeliščni vrtovi. Učiteljice in vzgojiteljice pridobljena znanja preko ustvarjalno – poučnih delavnic prenašajo na mlajše generacije. Projekt je prerasel vsa pričakovanja. Aktivnosti se prostovoljno nadaljujejo skozi Društvo za razvoj podeželja Resje. Ljubitelji zelišč se tako redno srečujejo, si izmenjujejo znanja in organizirajo razna izobraževanja.

Vodja projekta: LAS loškega pogorja Partner: Društvo podeželske mladine Škofja Loka, Društvo za razvoj podeželja Resje Obdobje izvajanja: 1.9.2010 – 6.6.2011 Vrednost projekta: 25.085,05 € LEADER sredstva: 23.849,34 € Več informacij: Društvo za razvoj podeželja Resje, darinka57@gmail.com.

»Na šoli sedaj poteka zeliščarski krožek, kjer delajo učenci v dveh skupinah. V lepem vremenu okopavajo, sadijo, gnojijo in nabirajo zelišča na vrtu. V deževnih dneh pa pripravljajo kreme, mila, čaje, macerate, namaze, zeliščne lizike in se pogovarjajo o uporabi zelišč. Vrt urejajo tudi otroci vrtca Zala in večkrat naberejo zelišča za čaje in za razne namaze, ki si jih pripravijo za zajtrk ali malico. Otroci so nad delom na vrtu zelo navdušeni.«, Jana Rojc, OŠ Ivana Tavčarja, Gorenja vas »Dobra stran projekta je tudi ta, da se ljubitelji zelišč v okviru Društva za razvoj podeželja Resje še naprej srečujemo, izmenjujemo svoje izkušnje in pridobivamo še dodatna znanja na raznih izobraževanjih, ogledih in ekskurzijah.«, Darinka Šekli, udeleženka izobraževanj


25

(O)živela kultura! Nadgradnja muzejske dejavnosti v kulturne centre V okviru projekta so svoje cilje povezali trije nosilci muzejske dejavnosti v prostoru, Muzej Žiri, Muzej Železniki in Kulturni center slikarjev Šubic. Obstoječo muzejsko dejavnost so nadgradili v kulturne centre, ki pod svojo streho združujejo dejavnost muzeja, informacijsko - turističnega centra in kulturno - prireditvenega centra. V ta namen so opredelili nov skupni programski in promocijski koncept razvoja kulturnih centrov ter dosedanjo ponudbo razširili z novimi programi. Postavili so nove razstave oziroma muzejske zbirke znotraj kulturnih centrov, pripravili interaktivne vsebine ter oblikovali programe ogledov in delavnic. Kulturni centri vas vabijo na oglede in delavnice, ki jih organizirajo za različne ciljne skupine: • Muzej Žiri (več informacij: 031/532 798, rok.z.klemencic@gmail.com, www.muzej-ziri.si)

• Muzej Železniki (več informacij: 04/514 73 56, muzej.zelezniki@siol.net, www.jzr.si)

• Muzej Železniki (več informacij: 059/250 549, 031/394 751, info@subicevahisa.si, www.subicevahisa.si).

Vodja projekta: Občina Žiri Partner: Občina Gorenja vas - Poljane, Muzejsko društvo Železniki Obdobje izvajanja: 25.5.2011 – 22.5.2013 Vrednost projekta: 69.163,75 € LEADER sredstva: 50.427,67 €


26

Bogastvo babičine skrinje Raziskati, ohraniti ter širši javnosti predstaviti oblačilno dediščino ter z njo povezana rokodelska znanja iz sredine 19. stoletja na Škofjeloškem Cilj, ki so si ga zadali partnerji projekta, je bil raziskati, ohraniti ter širši javnosti predstaviti oblačilno dediščino ter z njo povezana rokodelska znanja iz sredine 19. stoletja na Škofjeloškem. Partnerji projekta so rekonstruirali obstoječo materialno dediščino na področju kulture oblačenja iz sredine 19. stoletja na Škofjeloškem. Na podlagi tega so bili izdelani kostumi, s katerimi se na različnih prireditvah predstavljata partnerski društvi. Izvedene so bile številne rokodelske razvojne delavnice, preko katerih se je širša javnost učila obrtniških znanj, ki so potrebna za izdelavo oblek. Pomoč pri načrtovanju kostumov, tudi drugim društvom na Škofjeloškem, pa bo zagotovljena skozi izdelan priročnik o kulturi oblačenja v sredini 19. stoletja na Škofjeloškem z dokumentiranim stanjem ter postopki izdelave kostumov. Vodja projekta: LAS loškega pogorja Partner: Turistično društvo Žirovski Vrh, Folklorna skupina Škofja Loka, Razvojna agencija Sora d.o.o., PE Turizem Škofja Loka (Center DUO) Obdobje izvajanja: 1.7.2013 – 10.12.2014 Vrednost projekta: 64.649,55 € LEADER sredstva: 52.000,00 €


Gradimo prihodnost na vrednotah pode탑elja


PROJEKTI LAS LOŠKEGA POGORJA V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2007 - 2013

Naziv projekta: Vodenje LAS Izdal: LAS loškega pogorja, zanj Ivica Rant, predsednica Administrativni in finančni vodja LAS: Razvojna agencija Sora d.o.o., zanjo Rok Šimenc, direktor Dodatne informacije o LAS loškega pogorja in projektih: Tatjana Bogataj, strokovna sodelavka LAS loškega pogorja, Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, Škofja Loka, 04/51 20 131, info@las-pogorje.si, www.las-pogorje.si Tekst: Tatjana Bogataj, Ivica Rant, nosilci projektov Fotografije: arhiv LAS loškega pogorja, partnerji projektov, Jana Kuhar, Izidor Jesenko Oblikovanje: Simon Pavlič, Standart d.o.o. Tisk: Studio print d.o.o. Naklada: 9500 kom Maj 2014

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Občina Škofja Loka

Publikacija je nastala v okviru Vodenja LAS loškega pogorja. Projekt se izvaja ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, nacionalnih sredstev in sredstev občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Za vsebino publikacije je odgovorna LAS loškega pogorja.

Občina Gorenja vas - Poljane

Občina Železniki

Občina Žiri

Profile for Simon Pavlic

Projekti LAS loškega pogorja  

v programskem obdobju 2007-2013

Projekti LAS loškega pogorja  

v programskem obdobju 2007-2013

Advertisement