Der er et alternativ!

Page 1

DER ER ET ALTE RNATIVDer er et alternativ! På mange måder står vi i et vadested med store udfordringer – lokalt og globalt. Men samtidig er der håb, for overalt på kloden sker der lige nu masser af positive ting, fordi mennesker, som ikke plejer at blande sig, begynder at tage ansvar. Vi vil også gøre en forskel – og vi behøver hverken vente på København, Bruxelles eller Washington. Vi kan faktisk starte lige nu og hér... I Silkeborg.


#1 Ny politisk kultur Vi ønsker at styrke en dynamisk og involverende politiske kultur lokalt. Politik er for alle, og uanset om man er akademiker, amatørmusiker eller asfaltarbejder, skal man kunne komme til orde. En åben dialog mellem borgere, politikere og embedsmænd giver bedre løsninger for vores samfund – lokalt såvel som nationalt. Vi vil arbejde for, at der åbnes op, så borgeridéer kan indgå i diskussioner og forhandlinger. Kommunalbestyrelsesmedlemmer skal ud at møde borgerne og invitere til politiske laboratorier, hvor lokalpolitik bliver noget, som foregår i det åbne, og som er for alle. Også i lokalpolitik fylder taktik og spin alt for meget. Derfor vil vi arbejde for mere ærlighed og mere gennemsigtighed i politik. Hos os er der plads til intern uenighed, og vi vil altid søge løsninger med de partier, der er enige med os. For os handler politik ikke om partipolitik – det handler om at skabe bæredygtige løsninger og reelle forandringer. Ny politisk kultur er også at søge løsninger på tværs af forvaltninger og politikområder – og det vil vi!


DÉT VIL VI... ❶ Indføre borgerforslag ❷ Give lokalrådene større indflydelse på det daglige politiske arbejde ❸ Udvikle og understøtte arbejdet i Ungebyrådet ❹ Vægte alle politiske beslutninger ud fra de tre bundlinjer: Klima/miljø, socialt og økonomisk ❺ Afprøve en borgerting-model i Silkeborg


#2 Bæredygtig omstilling Klima, miljø og natur bør tænkes ind i al politik – lokalt, regionalt og nationalt, og som Danmarks Outdoor hovedstad bør Silkeborg gå forrest med at afprøve nye modeller indenfor bæredygtig produktion, forbrug, forsyning, økonomi og transport. Vi ønsker, at Silkeborg Kommune profilerer sig som grøn kommune, og ambitiøst arbejder for at opfylde og dokumentere internationale mål, der er opsat i bl.a. Paris-aftalen og FN’s 17 verdensmål. Vi ønsker at engagere borgerne og gøre det let at detage i arbejdet med innovative, grønne løsninger. Vi vil arbejde for, at der oprettes eksperimentalzoner rundt om i kommunen til afprøvning af nye modeller for bæredygtig produktion, forbrug, forsyning, økonomi og transport. Desuden vil vi accellerere det kommunale arbejde for en seriøs, bæredygtig omstilling ved dels at bygge ovenpå, dels gentænke hele måden, vi omstiller på. Blandt andet ved at gentænke kommunens økonomiske investeringer, hvor hensynet til social- og miljømæssig bæredygtighed skal op på lige fod med kravet om risikospredning og finansielt afkast af investeringer.

Økologi


DÉT VIL VI... ❶ Silkeborg kommune skal være i top 3 indenfor biodiversitet ❷ Gøre Silkeborg til el-bilernes by ❸ Arbejde for øget indflydelse og medejerskab af lokal infrastruktur, el og vand ❹ Etablere solceller på alle nye kommunale byggerier ❺ Tænke madspild, affaldshåndtering og genbrug ind i den daglige drift af kommunens institutioner ❻ Gøre det let at vælge lækre plantebaserede måltider i alle kommunens institutioner ❼ Gøre det let for alle borgere og virksomheder at vælge de bæredygtige løsninger


#3 Land og by Affolkningen af landområder og de små byer i kommunen er en realitet, der truer sammenhængskraften i kommunen. Vi ønsker at styrke de lokale muligheder for at udvikle lokale projekter i de små og mellemstore byer, og på den måde vende afvikling til udvikling. For os er det åbenlyst, at der er brug for nye ideer, eksperimenter og investeringer, hvis det skal lykkes at genetablere en balance i forholdet mellem land og by. Derfor ønsker vi for det første en kursændring, hvor der er langt større lokal autonomi end i dag. Vi skal turde investere i levende lokalområder og opretholde lokale funktioner, skoler og servicetilbud, som er centrale for vækst, jobskabelse, liv, udvikling og beboelse i landdistrikter og byer. Kommunale bygninger skal ikke altid pr. automatik placeres i centrum af Silkeborg by. Både iværksætteri og grøn omstilling er oplagte muligheder i forhold til nogle af de udfordringer, de mindre lokalsamfund slås med. Gode vilkår for iværksættere kan ligesom større satsninger inden for grøn omstilling skabe både arbejdspladser og dermed øget tilflytning.


DÉT VIL VI... ❶ Arbejde for en bredere fordeling af nybyggeri i hele kommunen ❷ Oprette lokale borgerkontorer ❸ Sikre lokale skoler i de mindre bysamfund ❹ Eksperimentere med alternative former for offentlig transport målrettet borgernes og lokalsamfundenes behov ❺ Afprøve gratis offentlig transport i Silkeborg Kommune ❻ Arbejde med eksperimenter der fremmer en cyklistkultur ❼ Eksperimentere med alternative bæredygtige boligformer som fx Tiny Houses


#4 Byliv Byliv er en grundlæggende forudsætning for det gode liv i byen – og det er et sammensat fænomen. Det er rummet, hvor mennesker mødes, hvor vi mærker hinanden og kommer hinanden ved. Det gode byliv er derfor essentielt for at fremme den menneskelige trivsel, som er så afgørende for et socialt bæredygtigt samfund. Uanset om livet leves i byen eller landsbyen, så handler byliv altid om at skabe nærmiljøer, hvor engagement i foreningsliv, fælles aktiviteter og naboskab trives. Et godt byliv er også kendetegnet af fleksibilitet og eksperimentelle zoner med rum til opfindsomhed, nærvær og samhørighed. Byliv er derfor oplagt til at samle kommune, borgere og aktører i et fælles engagement for at skabe oplevelser og værdier i byen. Derfor omhandler det både nye og mangfoldige fællesskaber, ejerskab til det sted, man bor, samt mulighed for at udleve sine drømme. Fordi ressourcestærke fællesskaber kan være med til at løfte sociale opgaver og understøtte velfærdssamfund, er byliv også socialpolitik. Fællesskaber kan samle og engagere folk på tværs og skabe levende relationer. Derfor skal der skabes inkluderende byrum med rum til menneskelig udfoldelse – både på villavej, skaterpark og fodboldbane. Og derfor skal kunst og kultur være en integreret del af livet i alle kommunens forskellige byer og lokalsamfund. Det skal være let for borgere at påvirke udviklingen i deres lokalområde, så vi bedre kan udnytte lokale styrker og tackle lokale udfordringer.


DÉT VIL VI... ❶ Fremme mangfoldig byplanlægning med fokus på æstetik ❷ Sikre at byråd og fagudvalg i højere grad involverer lokalråd i alle beslutninger, der vedrører et lokalområde ❸ Fremme levende byrum ❹ Sikre en levende detailhandel gennem mere fleksible rammer ❺ Arbejde for gratis parkering for el-biler


#5 Børnehaver og dagtilbud Baseret på en grundlæggende tillid til de fagprofessionelle voksne, der arbejder med vores børn, er det for os helt vitalt, at flere beslutninger vedrørende vores børnehaver og dagtilbud træffes så tæt på praksis som muligt. Desuden er det afgørende, at menneskelige værdier såsom empati, nærvær og omsorg altid vejer tungere end hensynet til økonomi, kvantitet og effektivitet. Da børn udvikler sig bedst gennem leg i trygge omgivelser, og med et nærværende fagpersonale, ønsker vi at skære ned på de mange timer, som ledere og pædagoger hver dag må bruge på unødig dokumentation, bureaukrati og kontrol. Vi ønsker hermed at frigøre tid og ressourcer, så fagpersonalet kan få mere tid til det, de er der for: At være sammen med børnene. Forskning viser, at nærværende kontakt med voksne har afgørende betydning for børns trivsel, uddannelsesniveau, livskvalitet og fysiske sundhed. Endelig ønsker vi at bæredygtighed bliver en integreret del af hverdagen for børn helt ned i børnehavealderen – bl.a. ved at fokusere på dagligdags discipliner som mindre madspild, bedre håndtering af affald etc.


DÉT VIL VI... ❶ Arbejde for at den fysiske leg får bedre vilkår ❷ Etablere outdoor-børnehaver ❸ Sætte institutionerne mere fri – tillid til fagpersonalet ❹ Opprioritere dagtilbud med bedre normering ❺ Arbejde for at madspild, affaldshåndtering og genbrug tænkes ind i dagtilbud – og børnene skal involveres i det ❻ Mulighed for plantebaserede måltider til alle børn


#6 Folkeskolen Vi støtter op om værdierne bag Silkeborg Kommunes politikker på skoleområdet. Vi ønsker at styrke og værne om de lokale skoler, da de er med til at give energi og mening til lokalsamfundet – hvilket er vitalt for de mindre byers evne til at fastholde og tiltrække nye borgere. For os er det afgørende, at skolen er et sted, hvor der er plads til alle, og hvor eleven kan udvikle både faglige og menneskelige kompetencer. Den lokale folkeskole har både et livs- og et studieforberedende sigte: Dels skal den udvikle børnenes faglige evner, dels skal den hjælpe med at udfolde deres menneskelige, kreative og mentale talenter. Begge dele er vigtige, fordi skolen skal være med til at danne eleverne til at blive aktive medborgere i et levende demokrati, hvor de kan bruge deres evner til at skabe værdi for sig selv og andre.


DÉT VIL VI... ❶ Styrke den lokale skole ved at øge samarbejdet mellem skolerne, udnytte stordrift og tænke det digitale mere kreativt ❷ Give friheden tilbage til fagpersonalet ❸ Udvikle og understøtte demokratiet i skolerne ved at give eleverne større indfyldelse bl.a. ved at styrke elevrådene ❹ Fokusere på digital dannelse ❺ Styrke fokus på de kreative fag – bl.a. ved at inddrage den Kreative Skole ❻ Arbejde for at madspild, affaldshåndtering og genbrug tænkes ind i undervisning og drift ❼ Indføre et gratis måltid til alle folkeskoleelever for at styrke læring og trivsel


#7 Flygtninge og integration Vi opfatter det som en helt fundamental værdi, at vi skal hjælpe folk, der flygter fra krig og forfølgelse. Vi tror på, at flygtninge er en ressource for vores lokalområde, når vi integrerer dem godt fra starten og gør brug af de hjerner, hænder og den virkelyst, som de bringer med sig – og er de traumatiserede skal vi hjælpe dem til et etablere et nyt liv her hos os. Derfor ønsker vi at fremme initiativer, der kan skabe rum for innovative indsatser, der fremmer kompetenceopbygning hos nye medborgere, og skaber en naturlig kontakt mellem flygtninge og det øvrige samfund. Vi skal bygge sociale fællesskaber på tværs og på lige vilkår – både på arbejdsmarkedet og i hverdagslivet. Det er nemlig den såkaldte hverdagsintegration, der virker og på sigt er mest bæredygtig.


DÉT VIL VI... ❶ Nytænke hele området ved aktivt at inddrage dem, det hele handler om: Flygtninge og indvandrere ❷ Arbejde for at Silkeborg bliver frikommune indenfor området


#8 Iværksætteri og erhverv En mere entreprenant og kreativ iværksætterkultur kan være med til at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor lokalt, nationalt og globalt. Derfor vil vi arbejde for at skabe en stærkere iværksætterkultur allerede i skolesystemet. Skoler og ungdomsuddannelser kan nemlig fungere som platform for unge iværksættere med gode idéer. Derfor ønsker vi at oprette lokale “iværksætter-rugekasser” på uddannelsesinstitutionerne sammen med lokale virksomheder, organisationer, foreninger og andre relevante aktører. Erhvervspolitikken skal fokusere på flere aspekter end blot økonomi. Vi skal finde metoder til at spotte og udvikle virksomheder, der lykkes med indsatser – ikke mindst inden for den sociale og den grønne bundlinje. Silkeborg står potentielt overfor et grønt boom, når der i de kommende år kommer turbo på den grønne omstilling. Derfor ønsker vi at etablere en Green Valley, hvor kommunens eksisterende virksomheder kan få hjælp til den grønne omstilling, fx i form af mindre energiforbrug, styr på værdikæden, grøn teknologi og cirkulære forretningsmodeller.


DÉT VIL VI... ❶ Skabe et åbent og levende iværksætterhus hvor idéer kan modnes – fx gennem kreativ brug af ledige og efterladte bygninger ❷ Genindføre iværksætterydelsen ❸ Give mulighed for mikrolån til opstart af egen virksomhed ❹ Green Valley: Understøtte lokale virksomheder i den grønne omstilling ❺ Etablere et tættere samarbejde mellem erhvervsskoler og erhvervsliv ❻ Prioritere lokale virksomheder i forhold til kommunale indkøb


#9 Beskæftigelse Vi ønsker et samfund, hvor alle mennesker er værdifulde, og hvor der er tillid til, at alle ønsker at bidrage til fællesskabet. Derfor vil vi ændre beskæftigelsessystemet fra et tvangsog kontrolsystem til et tillidssystem, der tager afsæt i den lediges individuelle kompetencer, potentiale og motivation. Fra kassetænkning til “mennesketænkning”. Silkeborg Kommune er allerede i gang med en spændende udvikling på beskæftigelsesområdet med nye tiltag og initiativer, og vi har allerede vedtaget et aktivt fokus på tillid frem for kontrol. Men denne udvikling skal intensiveres. I 2017 fik Silkeborg Kommune “Den Socialøkonomiske Kommunepris”, og vi ønsker at styrke, videreudvikle og måske overføre denne udvikling til andre områder/sektorer. Blandt dem, der allerede er på arbejdsmarkedet, er det problematisk, at der i dag er så mange, som kæmper med stress og lav livskvalitet. Det skyldes dels en dårlig balance mellem arbejdsog familieliv, og et alt for præstationsorienteret arbejdsmiljø. Derfor ønsker vi at sætte fokus på en bedre fordeling af arbejdet mellem os.

30 timer


DÉT VIL VI... ❶ Give friheden tilbage til fagpersonalet ❷ Fastholde fokus på tillid i beskæftigelsesindsatsen ❸ Give den ledige større indflydelse på sit eget forløb ❹ Sikre at Silkeborg går forrest i designet af fremtidens jobcenter ❺ 15% af kommunens medarbejdere skal rekrutteres blandt mennesker med nedsat erhvervsevne ❻ Sikre øremærkning af udbud til socialøkonomiske virksomheder


#10 Kultur og fritid Et aktivt og mangfoldigt fritids- og kulturliv er helt nødvendigt for, at vi som borgere og samfund kan udvikle os. Derfor er det for os afgørende, at der er en mangfoldighed af muligheder for, at borgerne kan udfolde sig. Det indebærer både gode vilkår for det etablerede forenings- og kulturliv samt for eksperimenterende tiltag, grupper og begivenheder. Der skal være let adgang til fysiske rammer med plads til udfoldelse, uanset om det handler om øvelokaler, værksteder eller adgang til byens rum for kunstnere. Men kunst, kultur og foreningsliv er først og fremmest mennesker, og derfor vil vi arbejde for, at stadig flere borgere får og bliver medskabere af oplevelser, der gør dem rigere som mennesker. Vi ønsker også kunsten, og erfaringer med kunst, ind i borgernes og byens liv – i vuggestuer, børnehaver, skole, plejehjem, dagcentre og alle de steder, hvor vi mødes, er eller bor. Der skal være mulighed for kulturelt iværksætteri og for eksperimenter med samarbejdsformer, der kan få pengene til at række længere på dette område. Når Silkeborg konkurrerer mod andre kommuner om borgernes gunst, skal vi tage udgangspunkt i det, vi allerede har. Istiden har foræret os Danmarks bedste naturlige fritidsområder med skove, bakker og søer. Derfor er det netop på disse områder, kommunen skal fokusere sine investeringer i fritidslivet.


DÉT VIL VI... ❶ Sikre at kunst og kultur tænkes ind fra starten i kommunale projekter ❷ Bakke op om lokale events og nicheprægede arrangementer ❸ Sikre en bæredygtig balance mellem aktiv og passiv brug af naturen ❹ Skabe bedre vilkår for byens idrætsliv – både elite og bredde ❺ Arbejde for flere og bedre legepladser, børnekultur og byrum for unge ❻ Understøtte udviklingen af et levende ungekulturhus


#11 Socialpolitik Udgifter på socialområdet er investeringer i mennesker. Med en grundlæggende tillid til at kommunens fagfolk ved, hvad de gør, ønsker vi derfor, at der gives mere tid og plads til at skabe resultater i fællesskab. Da det afhænger af situationen, hvilke indsatser, der virker, ønsker vi større frihed til at udfordre den lokale socialpolitiske dagsorden gennem flere projekter og eksperimenter – og dermed udnytte de muligheder, der allerede er for at pille ved strukturer og regler. Vi vil gerne investere langt mere i forebyggelse, hvilket i øvrigt også er både god og omkostningseffektiv socialpolitik, da det både styrker den sociale og den økonomiske bundlinje – både på kort og lang sigt. Sidst, men ikke mindst, ønsker vi en socialpolitik, der er tættere på den enkelte borger, og hvor det ikke er økonomien, men professionelle individuelle vurderinger samt menneskelige og sociale behov, der er udgangspunktet for den enkelte sagsbehandling.


DÉT VIL VI... ❶ Give friheden tilbage til fagpersonalet ❷ Møde borgeren dér, hvor borgeren er ❸ Sikre individuelle løsninger ved at modarbejde kassetænkning ❹ Teste kontanthjælp uden modkrav


#12 Sundhed Vores sundhedspolitik bygger på ønsket om at skabe en sammenhængende sygdomsog sundhedspolitik for det hele menneske. Vi vil arbejde for et inkluderende sundhedsvæsen, der tager afsæt i individets helbred og fokuserer på forebyggelse. Vi skal have modet til at gøre op med en kultur, der med tiltagende dokumentationskrav tager tid fra de sundhedsprofessionelle kerneopgaver, når det kommer til forebyggende, rehabiliterende, helbredende, lindrende og trøstende funktioner. Vi ønsker med andre ord at sætte sundhedspersonalet fri, så vi ikke begrænser deres professionelle og medmenneskelige dømmekraft og råderum. Det tror vi er bedre for den enkelte, for dennes nære og for samfundet.


DÉT VIL VI... ❶ Fokus på forebyggelse ❷ Give friheden tilbage til fagpersonalet ❸ Etablere et åbent sundhedshus for alle borgere – syge som raske ❹ Nytænke psykiatrien ved aktivt at inddrage dem, det hele handler om: Dem der er ramt af psykisk sygdom ❺ Arbejde for Silkeborg som frikommune indenfor psykiatri 2.0 ❻ Prioritere mere økonomi til frivilligt socialt arbejde


#13 Natur og landbrug Alternativet har udarbejdet en naturpakke med en vision for, hvordan vi sætter naturen fri og fokuserer på generøsitet, ydmyghed og respekten for livets udfoldelse på jorden. Vores Kommune er en naturperle med søer, skove, Gudenå, Gjern Bakker, Søhøjlandet, Krabbes grønne ring og meget andet. Som Danmarks Outdoor hovedstad og med den store fokus på biodiversitet er det oplagt at fokusere endnu mere på “den naturlige natur”, og samtidig udvikle Silkeborg Kommune til Danmarks grønne(ste) kommune. Samtidig er mange af kommunens landmænd i gang med omlægningen til økologi. Den udvikling vil vi gerne fremme og sætte endnu mere ambitiøse mål for, ligesom vi vil skabe råderum til at udvikle endnu mere klima- og miljøskånsomme landbrugsmetoder. Det er vigtigt, at kommunens eksisterende aktører, producenter og detailhandlere involveres aktivt i en bæredygtig omstilling. Mange forbrugere vil gerne handle lokalt, men udbuddet følger ikke efterspørgslen. Alternativet ønsker at indgå i aktiv dialog med kommunens handlende om, hvordan vi får flere lokale produkter på hylderne... – og vi ønsker at deltage konstruktivt i dialogen med de konventionelle landbrug om, hvordan en løbende omlægning kan foretages i et tempo, hvor økonomien for de etablerede erhverv også kan følge med.


DÉT VIL VI... ❶ Silkeborg skal være Danmarks Vildeste Kommune målt på biodiversitet ❷ Sikre at Silkeborg er Outdoor hovedstad på naturens præmisser ❸ Arbejde for at skabe eksperimentalzoner for landbruget med fx permakultur, skovhaver og biodynamisk produktion ❹ Etablere et indendørs marked for lokalt producerede landbrugs produkter ❺ Tilskynde til at kommunens institutioner så vidt muligt køber ind lokalt
F O R S I L K E B O R G KO M M U N E silkeborg.alternativet.dk

Ring og hør mere på 2425 9557


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.