Page 1

j

!

-

-

-

.

-

'

\

,.,}Fjr,i.rl ] ir_:1.[[i!jI

e-deitT 2004

;i,

t ,,.

qE'i,e: TI;

,(fi

(Punjubi SikhShahudst MonthlyMaguzine)


"-4,it

lidh rll l

il I


RNI l,lo, PUNPUMOOoATS

P6rrl Reglstr.lron No.pB/02022003

rci xEs

2

,|rd-qq

a

4

g+sfu d !rc6': rfrffiiEtt|lrFgEdFr

4r,b fi+uf

6

adfried frftrr

*cFs'#

flF+d ffi{ #d

8

xfu-du.es

r"usfi'frnrS+ire' "s'-r$

s._es' A e-s'" qg ffuwaela' mla ffint f ris'Fed *{

Trd-€ffi'r

ll

T{&d6 fffrr

t4

ttF.Et 668-+6EEgd d frq.d dE F ft{'6 d ff,d a6-rdfi }d

rf€Jra ffur

ha fift,t HEF FrgtFd *R-dd

i. adeldfriur a.qd Fsqdo

Fiaa m'r*aaz

"b tigulrEr: uqerp31 e# fhit J qrc.B'3 dffi 0}16. rdrs Ef<e'F*

grtieda,?,fiiu

t,

98t41-136r''3

Mrygrn 6 E'Ed'€6 a'e e Ffu e' ,€.ra tfr fqg? gg iis F.fuEe. qffi {: E ftE fi+ur "UTra+ }a.dfta3rrrt f€fgrrE {*c

grr a Efufrrry.t"

25,Second Flo0r, d.f€-fdr{rff SuryaShopping Arcade, VFrd fdftg: ii6 frrg€ National Road, GhumarMandi, Ludhiana(Pb.) gE,iAIsFftE Te\ 016l-240447 4, 5013s62 +3d EA-dzr+ F x: 9r-l6l-5013560 email:- sikhshahadal@rediffmail.com

e'. Tnfi+eE fiiurffid

m

E. u{# ffi{FEfrfd grd*6ff{tr H.6r' B

a'. g6-dv trur dgd' s'. FEd.frfiiur

38

q. ofde-d fri'r HEss

42 47

I

c Fr ia o,c+ir6 e'e-f.<E fii_de Ofod'E+rz f€Bd fdr.€ f,'dl iqE, !s'F, r\rcTdfrlT{ IFqFE i frc!_dE€?di.e (dh ) eEtiHni.d4 *3 'IF6AE i -q?' a tj, d fbs, ctri F@ EftI tsnr. {E,id, qtu4E t,Ftu

tr

iic Fd'es . 6{<d, 2004


)rKe 'd F3rrd m{"dn{t igd d avd r|Ta'dAqq.6)ird €'nqd d Vq'rdfrid fud dt-d e 4rc6*r'a i fa fr aldiie F fuEe aooEfFrl3qd FH'drl[

et a ei u'ut id o'ax'd ffi0-28 'rBd.Cdi'Ad-d.Ed Tda66 n€'f$ qt{R e iar fucu <+ ${' Otud4--de qar fury'rs ks Fd.d'ia ud iC nirf3a

diEE 6dl d drE-d.ide' ug€,

l]'6'?ard ir ds13'{'} a gJke aixa-cet

)dui1d'ddfl'd$rddiw6ffitfr1a,eEflfi's t Ja'3 r5j?osr

6-drfurdt 6 ,rtgg

E Ea6'6' f-edsfriur

{fl'q€ frry'flfirgt{sffidtg' d fdua's 6 r*s'R {da *e-dd-d}r'6 q{' q dl{drd yE iifidrr'r fuF ? E'ItF-qrj

e 4go acfrF?+d'3 f&' lirrr| sdsd nf.rs Srrd EE Ec.d dx& F} H d

d 4qtu"d ffisa ds8fst'r'6' zar<d-dqi # ea-i#a rcqs cs*s e'ij#or BnaotreneDAFs frae'rd frteFc"6 e Eqdre fuo EF Fsd a tu tu-reF fHu{fu}n'6E gdsa F,fugJi,ra.6 snJ +d ffEd 16 ffi e. fHqqqx a'r dd -d-+d'3qd 4'qft ard8',r3{dts}rfiturx' ld,8d ,€ e' lfq' ftilT ,{i d a fsFd ardd f uffi d fi#eanaFdad tdd. ar E6 q.d, 3'{aS 3 frfu}d. <ddfrry' ffiut # i' € eF e' d'd fdx' e's' ar fuE Er as e E €re A FB iE e' F Ed e-d'gdry. i en fE 6A {q sd ufETd FE 6 3 Fqq' d ihred Fd.' 6d 3 rrd$o' ar d.r' € argd.ide )dged ftritr il|tn o uff Ein r€IErf lrE fl EEE fF q'A €6 HriFcfifi'6 fli$ fl. F{9 gcoFe firs.q i i gE d nl6 sqi frl tu*e {d' € fuEaFAFrs6Bd€ u6l ar s.frs VF}16iT.Fq6 s6' -e€Ed tc

;id'd -e f,' +rai qEaisEtdsi g# ? fu3-d Hd T6 r' ffr6r a nrc8 sd'k rt kd W dE FftE 6-e F_$F6 ndry a'r ft"ee3 9O d thred d-dtr ks qtrd, +dle6 u,fe'l'rg€.uf6i +s '3 fl €'n4S f d F6fir6'A fiiHrgbde

d sa.d f{s did *drEr6rFfury',r3 'fu "f3 Tr.dr fic r*e-gdlti, fu tie Fdq'Uld'6 id e'f6F.6' s€'fu{'t

nrd.r{<+ i€'-1-{$ + s'}'reqA'6 A feaxnd ar<ead ucfrdd dr H sd' rgal E 6dr €5 d4q )rGtdrd ae 35Rf 'rFdI }{sd 6rg rfd.6' I € q'ias'?t e

aaBc'Et{s E ifr' EP'|'a s'Eqct6 d 9n d u'ed I rea.sd q.rns.6er argffdEEfr-J'ar tirdrBf €tud+€U s.&*S iid ie T6 fd ffidF S fs'sq'd. f{d M ErSd6 A fd ,fl{+c' <{A a r€ ft.d s'fi rliq w€6 dd lrri yr€l ffiureddfAc{ ftF atrA e itd qri'iq 'd uaf-r€gte e<sd frd {{d 116 rirtd T6r e i F€'afu lia E frsdE€€ gJ6,fu 6 ne3 fug'sq.s' qd q'61fd rled d o.a'frs tix a-edir uc dr<r6d n rd fiia fuo F* 9r|o ,{3 tif #€6 Fs_6d6 n d frS ffi ,ifu}1r'A ffTFe'dx hd6 Ftrd.d brfrrtld#ey6t{frEdqHdt HtJrr' 9€ ar ryFFfsssfeF d,Ted+ Ir{Fa tA €t< rlF-n s.n aff d ar H €l s, RiFd,I€d t-d,6d 6dl <d-3.€ iF a fd HEF ?rs'!-d FH.dD{'dTg. 4-dfu)"'qrrgf '|ler5dFEd'ir, n" _'Hd3elr' gtrd"n-ffi ,tt qTJ 6q {da rye€ fEne fuBfrffd'Fdlrdst Frd€r{'']-el gFEc'VE Fd rj€Fd'q d f6_w€ rnggr-tdfsrii Cillt'gdl'n fr td r. Ea i-S en#$ rd e-dJa frnn{ @ amr fr6dg a'r ftilF3 6 €dA?rSBUe 6d f,ld A + gs itre €'ii$ tr tffi Tdffic xfd-EE *rflre'a fu a,fltdrnfr€T€iid.6 as fud ? fu +sd Frd€ 6 fu{'EHETH' SgdicaHffEcT€dryqe1# qraffd T06rJ 'xniEElf6E|.6l

frae.d ZAj' e1gSZr-tIfA iqFts.#iffiSda€6n6'6d fi+s.d 2.trc'E Fdsn rk6 Fd q'd fr ffi$ ere @ H.d6*'dt flltd' A frE ryfr6 ff e €'fiq'd Frd'a €!d iE t;'€rlr'ttuCEi Ftttidr u$ ae d+€' a-d tu+dr tsdt € alai k +€' F fda

6 tff, fl fr{ ti t tfd n-r tuq i.frDr # fu €rdqtl Frdrdnrq€r{ffi fu6t fudtr i lTJ' nfd8 d FBda'fifS + e'*c al' 9d t eaeM ?tdtdt h -etu *ocaffrot iEEa6fu *;s'EfuE fi{ +drt6.ff irdrd *Jt sd fulfe' al4? dfttt T6rfuF681g{' e.ft-dqs'6furd tud +J+ A frF * €-€ a gd fs rsd rrqr61q4d iA F c d'fuHFdd Eiid a6 )tr3d3 Fs g6t € m€ frr{rdrdrff

tr

Edrgg . q{€d, 2004

?


fu areffde. 4q€' €H -da # e 15 ttsturd i rad ir rraf edin6eEdHfttgt 6 de' dt<'fiCl e ar'fu,tid F& Fii.rraffi fE-{frr€ a6E'"eB-d Hf,iddas di !'t fiie d tig's f.tfr s'd Eaea? VfEq gb *6 dsfu Affreft 3 fra qfc',r's.

s{nzCuks fas Fd ff,'S aE, td frS +S ir ff,q J b rif,Ee rrr',r-uq t Efrwu3fid rd Uf,rdl $Fr

a

t

w ** f*s'r rrdM €aflii6 fd a fd BE+f, ? d.4'd#. a An.rlx.tr.g uEx d-eaqts4t ifuryttuE€R+{cd6.}fJfu $qs ro.s aefts' y i qd qf6x-Htfrdi

strdiltr{dfrFfcsiF il'Fhffrpffr td e'd'fd a$ adFal E& Hfttdi €Ftutr€Et iF Afu I

tslxi'*aEsrfl'0 i ed'iB'Sf.iTB tIFcfiTBfud ifii tdd"E€"t ts,il{, d Ura9r xto-*lt ffsh{frEd ilda rips utahi,s, * ),rtJ fo te v f6'eBrS FE66id, rr* I fs$ B'd ir rrd t}i uar UfuF id * g*uxF )r{firsdird rCEfdHftid6 rdEEtd" t d BrflEd rid a' rc-d ir ryhd S 6-a +a rca'ad te 6qs Ert gseir tu€fxrlre oe'H 3 rdli vfriduE6{d 9rS

fttd td t ltd d )td fa *r+ ryi uas '? rid qd fi'a 6 d ei ftiS H o.r' +arfuq ftid E.c d-EHyg?r fl-,Fd sHlfuFFqFtF.d'joftrdiiffi rred-<c<di icrsdld q'offi urd f€dlrarBa' Ei frus nfuryr+d.66€e a'€rE uaffi Srrs&fl fud.r6d r-{d bri n *s.d ied ltrida' dt$ 0r Fd tr.d ftid fss Er<€ araT6 frg fE B if84t f{s fiE e tJ Mdrtn H'd h E nsii3i€, S iirB Fr,'r'e'

rttntinfr',{3fusdq€ €6' rec.s'ffi TSa?''6qEfd"E EaE-sd'H *$r fun*s.n i B-dyd Ea f€d<qd fre fs6.an tk ffi i"sdnTd fr6 +j' topfr Bnri*. fiiu fu 6 {fi5FEaF6xiesrta sn-ce Fd"{ e fu€irEt' F{ di3 gqed fuF{J aon uaifern'ao k+r fa g sEd'Edqe d fdr *S arElfeFsd Eld Hi,id i fsd i'Cfudtr-c'63 t E€ trs d eHir tui' <d e-Sni' rrla ev rlr EdHefrrcxE i q ifr-+do'rrJfus aEtIJ.6eq6 *J' A tri fstrg n-q'fr-Jd Tdf,-de'd ryf qdE€afft'{'r UfuFi gs hrffih{t i ir uagfr Fi @ feFd'Hd rd' d lrd€'a a. a-sai9 9q 6 i-d;rd6 ad6'rr3rfft1 ftE a's 6 eFqe6d r{q{td-€'fr$qs6 96' E ?m vtuE forgg el fa 9S acr ud W q'o;d+r d3 us *a *o F.d,{t g{t Eutl? -da UF,-dH' f€-dqaEecH E a-oe-ff$ t Brdx *ea sq.ftjS;3 frr {d f€l s'i +n +d)+d' 0€ ib H6'{}d t-a $ad d fuc-rg Fdi T6t rtr Ff,d'E s-g'id de'u'fut,ra ElfdHnd?Ad ffi q ^irlId.Eaa fu'r aCry3$f' ?-{d-dH {d'd 6' Ed i ryd?ffi frq ffr.ErrfrFi EEqtaE 6 tuE 6'6 *d EE-i.d6-S fa fe! fttd €x 0 lqe-EFedF F Eatfuefu rte furn'rCfuEfua'rsnd'6BEnB, t{s eD ie tlFdd rffiryt d xHs fur frrd6' feflrd'E eF-c'A & ff,'s ufuF-€B ad ti'+-+$qfins+$ drdDrlfeq+d,6 flrct 4€n ac F rfr &o s, f,rd TEd EffiF tJtuF +J FE fur Tfi'q'd mc;-d-<'?i d E,ru8 t|de€trdd t fui6 {da ryfr6 4fi.q 6 Td-da 6'6 f&i,eq f<s Hdavifox tr riggdts-,iqa,.€d etd Hftigftiq 6'rrffi d Ttr€€tfsF 6 q{' 6 3f,+;')'rt # d sFS6 Fr6 sd ret-f$ i ed ir Td6 S En€ ei rlaiq{firE A )rru E{F AISI fffddar a fu en dB' fes Fa ilrd ee funde dalE-q'61 *gr uq u#s fee vfuF6 )rre6sFqHe Sni q.* g'q'+ Fd elere ar} iror d* r1-i$uffi d f.:-o-un-ad aAr+d fud tid6' frrr' fu eBd HftfutdE-d'a rr] fE gSJ66EFd 3rflrgsrn, risln fdr6 ft@m ofaa <'r i idrl c'fu+dad fF d Ji d Fx'tri rI3 i drd aE S ft fs€ iidrd '€ qSE fts gjlrr 4fel rye.s-J i fi6.dc-J}'+edu'Fat rrd€F {'A b0{6 9aatgxEAftieruad EEEflE r.d HdS}'lfudiadflrn66 fFE e ks t fiEEr ee-dHf,id d Effi uA 'ni }lfrDFr|d futfes Fdrrdr 2loofr; M g ffrEs-trffi l{-dry f€ddf,a Te6Dn +$ F{HF fse et-dd H.6k€' + r5"IJ'Tf6 3 l5r€rdE6'Er€-d€aredE ft-s n|etfid +c1Ce-")rrd' Ui{d a,H ardfe8 eg?d r*€t *dre'a fd rec'd d F6d tu6gq+5 S )iar+$ Ar qd E - fisn fu i fazsrsnaq rrf.rc<'raS di 4 6' dd ad6lfi" fss sr{S ud AH fd *} EF?'SEf€id #S 3fd-ift-ded8ra' 3 d'r.d Ir-iSxfudEafuF66suogqee f d ar6' i' vfus 6.q-+fi Jd dg fd-d'a f{ Erdx io-ei rsssS4' 96' frir{firddzt 6 ff,'rJ-rirE ofl'Edr{e lr.<dr|' '3 fur Uftix* Ea-gdfu'e ftrry ir eds ir€fu e r.ffe fr-ad ar el rrss'Eddt fu6q{f:-J FCar'l+ata q-se +e'6 Fs r|'rr5' ffiS rgu aftx di{rFr fu-dfua Ffre Fd ie fr fus ro a.s qfEFe, iS 3 6' d aS hrnrqdf6F€ +r' tdlra A CIE aflrFd6 fu ? a f*o' a fE eu a-gtd xo'r,r'*ar axo'0 f*s s.s fru xdsgFdrueaFr Ee Hffe1*kdtudVfrEtrF0azd &'a i gt ffrtddfrs { hrfrdu:-r.nl fi€dryt Fs atila fid p$r f, a"FeH dH,ita-fdgfa-&i+€rldl hd-c'lif}fJFd riti-d6d gsEo 8-e'A+dIriird-a*d 6 e 6' d g*o a n.dHE,r,fe',{'A t h ri'AlhrdS fd s.ifte' a k EE ric + trrinrdd'nt 5 f,€-rlg Aerltr fr 6-4tryqt d.t q'f6'nJ4 fsQan d rrics ir6rCFA d t99sdfuilca gJnro-a{d6 6S }rrffEi'fu6"J e€ 6d a-sa9o ffia g a-eoD{ i fd' i ia gF 6 feEt|33'6Eltdfr.S.rld. fe-dfr'r"rd ,f3 EF6tS Ed'6 i€ fflH i-q tuF reo.|i et rs d cdr gq fsdq 0 TdJ{*s' Be 3 fd 1r€.6a +eery} qT36 frs eF 6 furS Tdr{dd'EdHeri' Eatg{Efi6'd Fd-€,ddrd fud ffi drff t5' e l-€'?rFs fii{ &r€.d 6 m{ fFdH' Ya asc e.s' fdrry'ffil *r' k 9d riF.Erf$ ,nrdd f,' dd1ftE Fgrrd,FeHdl{€ +d ffdrI x€ ftRE-J ffi l|d 6'dll{dfied$dnt Edri fdd + gd E6 6.6ffi aq feo i * -€qtd nffi fis'firFar arge-ea-rEe5td tI' fdd'ar e]d Hf.id sdFsa# 8o;rcErd rd-d.r-.tsqsdr d'fr8{Sr€fudEqF{SeEfu4i ... Drq ff yd I q.d..... Offifs &'6 nd6 da6},l3gE +B'ft-d dtug€ fuF{r rialEfqdgF-e?r'd*E d'Fad ri-Srrt'e gc6Effi?r d'6 fhi FE et" xfti$ t )nrr€1aFfrd Fec, ar Hfte feF{da d 9E d qer{.{r'fEB *s'f,'frd'eJ* €€",r i kdE ffq' 6 fs-ce'radVfAddEE+$ at €Fer{ar& ft+ Ecd Fda s.drBtrt' f€d ir f&' nr< aee i Quia-seceaa a€ fli Es'sd€x-feis f€d{,{' udry"{3 f,'Td fap{'dr 9sf*fr e -.rtFiS $ nEffi g6'qr6q6€6ir$r id 'i a+i' el aH'Sd *St Ed gF d i-e'-aB Pd't aE6ffr',r'e' fta'T3 tff{r{' a drFd fi' ffiryt rr168ie dets {d s'gFg $ir ffi +;Ed ffiea {da

t: a*dsrm{daraFcr

.t

tr


3 d'-e vEze 3'vsd's6 a{4,Eftti3 rin ff€ fg daiH a €-€3 B'dH, 3€ i-e6, dH' dhd Ad},l. f-d, d+Jt

rfffrrfr! "gd€'rt{d'fd sdrt sdTr;fg" ftigw.6tus t-{ Es'# e.tudrs €* fi ' AldAHfrw €"d"ite}'rsaidrc d'6 gtd 6'6fSrn € tit{ }da 3 E-.€t e 'ire I uq', 'Ta * rFA'e nE fi.s afu-dd4i 6'rstdhf d r|de.d6. ada a.6e'Ae'd ig lrfuFuffi dtF l+dft6' deH€:d.S bn€ #idf,'E'Fd, m i esF6 Td6 $d 3fr firsd)'n # + aDresdFe€-i i, Fa "'d ad &di'd e'qo a{ # d 8a fare 5o-3ue<d '3 EFJai6 ffi EAT6l

gdtude- r€ffifuqsfi rF-a'Tlaufu fsJ fl.€a i9 d aErfd

:lim n g go a nraa50 F.6.tud goB6'sosqex'3i|M3edx'd *4 at 3-# gt 6-fi m tuf <B dt$ )fla€ d-dq'H'd grre* 3 u''Ji Td'?'

ife',{. e. €t}llD{ uEfsd € 9rfrfstr fua tv d fl-uff3' id fsd { an-a.ar '3 lrtn{Ed13

trrd.gnJ6magd.3 sd 3

sl't$ q'affi 3 rdB gt d'neF S rarir rrsdd fs6a d fgdg-dBeB' d f,d ?'fi t-i i€ Fd'{fl'a e drJ d ts a€r uqr$,{. €q r&tl' fi6F.€' d fs-uSi5d ffrJ trt{F fuE d dsx-ris' r:d P€s i ?€l rrd H d b?e-Ed qa h.rlJE 3 d d ad fFd 6'fr tu6' a

Haasnitu'r'rHd|'jd3f€d a &'3q'Hftin b f€dgFtrfr6t

lfda€r|d $-S?Tdftrr e'fud-Fd EF roB eg umad dHd fE€'gdrdfrrt' #e' al fud)rdai- qrrd,6dI.sBF+d + FHJd € #S4rffigqdqiR

ia d}r$ q'E n gl|d fe*a i a gd' fut t f,€Ssrrqdt-'nd d6&St lsi aarread tr*6 t no€ fid 3 ii*or{ "Fdd'd i iFH'qAAryi i+4ft6ltfufu '3 i .iH-d'r ? Eq€" ? 6' Erdtn

ElffiFoeg;

edrytr god sod ud +dhn-Faryt rdrn 4 'cfl'6' {'d A' i ti a'o 64 ad €-$l'i ard)riirrd !" ....r ifr r|g qvs'elt'R€ q:6.rc HarfuFuraq 6Jd fss ft-d hrfird'A-sJ'€ e-dfut{. ftw f*n a'o gd'} fe6 €Liqea€t H i €EtH 6d fti*€'d A ffi{ fu

tu* rc-ox!v frd d ano $Lrcfudd i a W Bg '3 utro J€ e' uttd'6' x'fdryfd -gfdH 0 Fe6 mfd fhn e eEHEti' 9f' e a.ig' a nTBd€€ €'f6ry,d id f€dad fu €& Ad flgd qd ird ar 8-dqd dt qF 8c ri:-d d fe{+ 6 9}l3 3-d6d astre f 3iSAtit Edd {€.6 dd ff$ni at$f t fuF sg' qR vfd€.Ef{s fdB ?aiJ"r' '3 rrit6 e'f6ryrd ffi I + ti6 4d qF trFr€q dri fF{ fE-ddrd fd-gh q r-sn aeaSnt' fr-€t€'6 a!.d ffi

ffiJ

hi+ ffi rfr fr a-sr*dt

F}lgAii, *ed d nrf,i rid g?-q6-S rr3 rrdgdd H'6fF€' 't fus id <'E n={dFd'ald H $ }d'ufr 63"6r nE' frdqud wddrytfuF d,3!.9 dlEE/ €q ryfird.d'E}'d fd -e$'dta iG €3 i' da0-6ftEifu€8-t trdfu-gi}ri 3r h{qJP6rd.6 d €S}'rti.d,rt' T6r TdE 3. fiiE d e'J d{a 6!fu'{' *ff{'n' dh{r flfirfr$'d nd$ d fE:frhnFfdld'T6r free # eld6 6dt r-JB nE ris d Ed€d € t*trs'd ljsiuffie'd' € "isgwa' s6',rto' s. a ry diEAr f€Oie fuF 6rryagird fFY8fr€.SETdE d ffi fsdrr'€ fud erdfEi, Trr{ d ur+nuFAe ,r3 E-€ Fd +r d ff f€d {e tiq 6d iida sf€v d h{'F6d eET6r fll'eB5r F.o'J grfr H e UseS qB-6+Ptr

d Frnea3 i-o rfiE-rr-oxe' m+'4, gd'6,,edrnrH e Fd'a:' 9m?d€*tr

flratuf iaildnrswf€suTd \ie-ai?,"" dbl' rii tr ftaH d'rt+ oengi'ggs3ttd fl+n'o' $rr*$r'r'

ro edrytuarH d n'eafrrd ffigafl d ']F g+ ft a Edxa trr ard ni ""Je d'B s'?6fi+rt'a.defu{'t qg fe6fu ksgr{'dEuAtiS q.3-d'*-d'6 # ? q.d € da af6# A tiar, u3 c.E fdFXt oFisctfd'|r d ?&# |1l3 dr HAE6{'f6}1n 6d u'fu}t' *d frdg MdE sdfls.dfiisdfrdfi -gd-

ndrd flrFF ar !-6gdB ts rr a fsd a'a' du ffiru,ad xd ffiw,ad :g ffiq 3 FfoEfiiftl1n d4i u.F.A Fd'g5' d in5 dS d6d )n36'dqdx 6qH

+E6Fjtsiafriui B'fu ks riedn€w d grrd d inod-d6Atu-CfdftOt6 ffiq FrfEr{}idr'6qtq€ fuB-J'F,fir{ ffi 'ilsd aA Fia.d 6s €fu ftr'rl H e' 'ft€-Fd" e drB' Hd' ,fe6'6 i gdrrrr E aq, dae ud d a 3 grtr fud sd-B-$ i'Ea i 3 8H5an l fFrn+rf q-dfrfi, q'n#Jd 3 +d fi'fu-r lidr 6d "{.SaTrH Eq ffi ? ffiad ri3 *-&-e"6d Fded {dn Ag fr-d3-frs:d.sfiir{ E-r'ffi-iidr H'er a fid dtu,r. tdP{'fr r{3 gA gF E fn{ iia'i rial ff$ iju q.scacn e$-dryte' )'r'?iExfeld'r ftd g)'retea'3 uq'6d' d dd d-c-cr-iei{6 66@ Fr6t € ad e.c<'-e,re'i$r e*d lel€ €ttiis ffi ffi f{E f€r{'S,}itriadr-*+f t ffi ffiJ'{' d EHffid 6.tr6-3E rrd sd' d'fr*3.a iid|3 a a d'f,6 fd €iro ;"r.1 +e firrdl o'6'fu fed Friftib{rid'qS fiiird dd u.dfu4d'6.J 6rr!|dTf,r$idarrdkddfuE + -;d'd *s' A fEF-e'd'Rfr 6.t &5 e' +q' rfi dS arEts',n f€A f-s eE4q{A 'ei{d

@iE's fh{' Sdr fdl' iIi

*6

o<a e' =+s ar8ks .r'a fud.J A ff,€ a ;a fifiAud *r se s'ifr tis q-rrsz'€Hsm ir s'tr&SA [dH + ft@|6 rti{-d[Ff6 e'€'d-e'd fd6'{ *d6


e's'fuot-s'xff $ 4*sro ra I tero's-o -da Fd ftu d FtFc ir edP'F a fd *d' &E'3

rher frsd

aqdsraBasd fuu !|e aa d qdHer Fdtgr

I

ar*dj sd i roerir "u'esrh e #ss i rrr3fts iflm-S(9Ffi{s'ldfrr4'ft-J4da)iH l'{_EJ-dF€ {dd'"ge { fsomqrf,etftd gsaff{fufutm'd u.gt d}H hd-r'fuu ffqfd6' Tn"ft-JHFe fuFt t me16? aeEa sfftuFtAB*E€n Bde'ieidbesF-*ff se'dfrgci3tuce9oddrc?dx's3tgFfl {sqe6€d'B-€d fdBfd kd g!-s. dlfl 4eurir

fsE lfdd 6q ie-d 6'F f3 €d d }'rtIE

dHid i d8e dsr ryl ffi t-s'?t6'n g-d€' qd t|r$d )idr6a}l{i8-d gd e1*drsdfrdi "b i 6' gTd Efa3'e. iF€ TdarrlFH.r f{s +drn rJ'aryljttn{qeH e, xnto sfu dd rrt'rrd d-frid tc€n a-or

3#HFAtud' E€ E!3 g5 f,Ei i rr3

a.

+ s'rreq e aq6q3 4r-€t lld

I

!-da t ,{3

fc _gfq +daA {s 's tltffi-d'a d dfi fncs'fe d tored adEat fe1i =' dx arg oFusi H'+dfr' aq6 e {sF6ttd'Tdfud'FE{s Alatu6 e's' 93 €t rcg's F"gei w tud€,{B fsdE iftffsdBiu M S i T6t9g v feofuz.a ffi ua'd u'{ e ?i&d6 }ia'6 JrrsEfuae frC-€'d tll.6m{od-erFdir$mns llFd<defegrna+dgqFfsgafl rar.?rfegqqd,xcrx6g{.fsJfu afi+ssfugqw frrr6dla3 g5 & ne$tu sE-96' i fi{6'cd* ats ffig i E rEf€-sfg$ i"eE*is d aEg fFFkd lidrdt$ard d fr fs-rz's€e # ks n{A"d t'{ fr} iH'r-JBffi ,B gd' a 8ftiJ's 1iB3 af€u'gvatcfriu a'eo$ aidlisdF FdsH ffifuhn 6'6 FdH'dJ6ft3' Fap,{'r H sa'riSrrit Mr-s fus eF6'f€ry'fr fu b-Fc'€.de # +o fua fEara:$f6 aFoiss R'f{s t{d ffirl i6 6'n risdHtdr{.e'd &;uI6'iA al fsad dE eFdTdrg-3tus"r'udmA0?€dd-d-<'d0d'Fd6@€6dne-ets#Sfr rfi ga ct fr6-{di ffihlro +aar]n'uga'ad $6tfru C f{d'm fd S fffJ' d a'esfirs'siE 's frq i.i€ ir6 ffirr.ll €gffi d s-s6d rc|{lEft<d bidrdes 6"5'?r' feFfu',{.66 € fijfFrtt v !a far'r'frar.g€3 rsr at €a drsd €r i ro f<s"dd.darfeF3-trdBiF6, ffiq +5? f;aryr5 q-Jd ydrrt qde TatrdHe fues tfgc 6asd'-dl€'aff qtr itSti a's 4'rrers'lrtnrdq'e8e ac rr3 H4{€Jntrsr rrod rrfud.td €s rs'fFqi'e' e fubr.rq6ff{d g" fu{6'd HnrgJd rcsx'd *ee' ir lgcq fl' H'u€3Errfi€ tq-d'i g'f,d6'a 3' f8-d4 {fe4 F F{e'4 fu 6fr)rrd'6 gq-s'tefon d ra'r*€A+d-r$a d rrtr{6€f i u6?ffi f;rcrr<s {qd gd A?gEfsry.6e e6 EHfiiF a4a 3' +rS EfdsEH z.nrhrAfd fhn d :-gffi f a'esS r.Greded rya't5l lllaiia is'g?r I uia'asrr3e flAeEfudEfdffd' ABtfu fht' d iee€ E Fdsif6 {di T.'€a Drftds'ffi fird3d"td'E*rg+irsHfd',,r.€'ridFEffici"6r ud6fr8sr-'sd)td€d<de5 e #Jd I ftF Htdrye€,ri re+ y$w a€ u;r

dAk€16 SBG Efri? ir wge *JFoFa gn-ghrrrfalg.€?re-fr sS aT6ffif<dfui3.gtr ftaE3g3gFgEafu6' FeFTg'feqfFrydurtrde gq'6f F8i {s e'6trd dPds'(Eqa)FdE-gs*|3A :Td8-gs+' a (H.6AaI frid'd e d in€nfdgtd rd'-$ ftg Eq ree i + feqes*e.s* ! x'e-rcn a fus?H fuoq'e -d€a i-"d-d aafd 75S )idl A, ffiry' nd B es fs-d Bhr.dr fd s'€s d mr€d f<r F,fust) S Ed' h6'6y6dH'3i 9O'e f gud yc d idr umE He i fa naa-Sane it *ar fsn fail'6 t fr-os'rr+ d-dr qll$T5tra@A3a'3 +fc g7 g rrS} ffia f,dg 3'ffi n faae'9o ganc'H'stita fr.r:'S6' aee afia ? tn' ie 66 T'g d R'E i {.69 et E6'Fs',F fr ffd',Fl{Efqry.6kd fur{'grFEEE fos 6 eFLwJ*J fdr',t'friue q5 fuda'Dre ir feF l'd gfr a-€Ei a, Fsq39lr96.afea t}{A an'i e FEd'Fri3EF.g5{r friuri 96'? ud}|6'fd &iure'fegrod i-e a'eascc'dsd drd FrHgrtur€'EA 96' aeo nfoa g rs'u fis1frt H gdx6q d &tur6's !n6asstoo e'ofeeffitnunrd rrddfud'?o-€'Ed-da&dre,rfrrF. gs*s friurA rln rie ud ri*c fl a"uot f-ec3 '1fu ffJ frt ud gi'fuF q'Ed' lr€e Ft ES qas'96 rifobr'3Es'es€ 'tE i€ j aDred QO'$dfu'r' frp,ar ffaq i t qfrt6'qT 6 s6qE816a'e1 5d t{qrE d.d E6 u.d i-o'l+ te'frr rrofeqd'-o'fnriifsry' ft gdurcrs !q ifr 3 F d'q3 v fl aeo ! in-6-s a-cts' u6riFH'dAgdd *ea aa'9ee'tc'is-rr*s rre@ ro.o ?e <'o'tfrt ryfi{Ad'6J fus }nd'g3rfJd fu' g EE*€ 'rieB ?i-Jd'd H'6 6'fTr.A? EF e'i€-id i-€.sdff +s ffi'56cd8 d rifus a i lrder a ?Frdl ? fusq gs a$e 3 6' dl fuo 'er<' te e,frry'?t

t+

fic rrd'sso

,004tr


gfu fo d urac':

Hd @dE rrrrrd'-Sc il EJ h|-tldfr+ur tifr'siFE-d' {{ }isd n+s fiur 6 d:sod-esd x.qgfuss'st<.68X}F,t

I

li6ltFEfi ur 1e'6Td1grdfiuru<.d',s"51

rurs'dfru{s.d.irsdudr*sfi u{fu&.)

s[2r 22Tdsdd H]'J-f*fra's fqg ffidr+d cSsnf €f, Ht6*nETdrad ea.oia'ed uva$&i fiirrdsfuryr'riqd 4rfrsidEH+ii!E:+i96ye-Sffi ic-d6 fi{FdSi rfFtrriseG",r3F"+ Td (g+frt$ <.ura€;ffi e'dfrc'(g ridd.)fsda f? munt iq t Fd.di.J e} qd'ellldW lrdurrri gSa tgd"i})ig 4dn-dfu slErrgEsn€fdfr'H(n-crfg.) I ft6'1rv=dfiq'OFvvfou'*n o'aAqi. vq'ffJ'Aarg a@fr tudi krtua. ffiui SgtgdFfds.B €!r'i iifuqEd diEfsrrd {d sS alEl} rft E q.ds''itu t{sq€tefu fi+{rit dd4iTd Ifte ftdtubfi!.fu€sa.di$ riqJ Eqs d-d*ri&fetf-ddr ulF6 fuF +uA'@i x'erfr lcdu._€xejigq6.€i r€ ddarF6-rrifdgfu fr qgFlf€orfl n Ed Fd ail'r-deq-J3 s.rd fr , fuFs* ff -@fr q'On ufrq _qe*fdss"+ sd gedq*+-ea-dB+ rfr'fgufu ra-s.o fEd-a:g Fu{'6-e'*in fiiqFdrJrisd rrdfiirfri5,)f.,rie &d e,fd, 5-s*i€. v-ffi r-ffi-ffifi ut'6-vsxq-d6e'fr-d 'din-6.ff r{vts",{.d{dfur{' I Fsqryc'e'6-edsS€SsuFe6el qS3-{6t*iafis1f,{3tde gl.diu6 l Hfu i'*Ftrsudfu i6>'iq63'!+Eilar Hd -S F E-{$ii'd-dtuu }idafurr d.€3'ldidr!€-dr €€ee'q.dt1llF{€' E lrttud3 +qidifu 4,afltury'te I fuJqrd6.€.fv +d €, s.f,gdrqH+ tI$f i{ risiiaFa'dinffi *s.sd. tgrft rr.a-Sra'r*dryrT6 |ffi{ft e fsd-drffi 6s'T$?'qrnF_eq'*nS qd6 3 s?F"dd fud.IqJfJ )i6 a s{r; us fe s.eS a.qxfiiq *H e fif6 dntrA furd _ff F.f,Ei-s Fdiird ffi + iis +d

tr

FdI3.dfi+{ T€.d', FdB'd fii'rr 3'd' rrr} q-o{#J fiiur fued.

F FriT6rriffi +fr<E:i{fdraFai a-6|fF{'if{f iqd"fiifi nde'udeF {df, "e'n*fid-rs,Fddrdd InrsBi su'fdtt' +d.s friq nHe-i dr ii{r{' 3 ffE {'iQH Es.{$E {ri {$r{fir$ qisd iffi !-e' i f, .A S-s'F{ }i* s'r+$i rfsofiir+ifeEe-cfiriedEs''{s firsryds'vitfgcs"a#*efaree.ed ffi t,rris.f,$d-o{tcslFdi-de.d |MAliEdr

fer feYrlasfi rrforrirrifs*:' e' i r?

ffimJ.S fqdrd fl .trd' Aa ; lrtr ? ryHE fgg n ekd €?tdfu (moratcatagories)

FsE riuostfuu rfrudoJyofusq.o, fd,:{igrfdrf f€-s{'d,E+Jrs'iqi€a Tfri JdrEB SH*ets'EF

fssd.d"€

Eus'd3alffi F€-d"dffi -d-d'_es e.rs'ir

EFAurdEirnfittjisdi'Aura6'<'' 'e-d-s'ir<.'rdeergf 'Ff6d.fs{fod #. f, wFdEHe'f{r{@i+itfuFi ei ?5-d +toar'fi E 6s d tuF){Fst F{ i-drtfrg J d e* fg{ riq f d'ff sEtE |fsrro{E +dr6 Ed'sd$'fu e' FEdt-si IHEs'ifu rr}fr t{d-d'd rivgw-safa-u.fe'i rF*e'$Se!|rr t zad€+iufdEe'i rfi{dxifsqgEreB' rr3.E-rfi t r arffi ".dO dE$ J.{rr. r1g rredred H' dd fvJ 3dv**igrr Ed*d-s's?.{dg}Sda-S FA |ffi + ff€r€!+fr '{.iqgd$1rdqr$te'Gr6d x',{RfqsFSffi Feaddstr'r}EFs ri*F F{S IFdfuEiurdF+d t*BFd ffit>,ft]-5nseo-d-d-sefu 3H AtiutaE)'isdff iefo'{'1ffi!.rgd ,ic'6 sa.s-dffi f€-sri{€' _iirAc:de ra.i rferTdiicre $6 Jnsr'Fyerfr eee.e' i r+{d arkd' rgl dts' Fre' 3 9Jffi uJa6'H'€rs6A"flretfuFnJ6' fsriryaFdfEdu'Fs,riltiarrssB 'i S@SAiiTd3"gurcqza{3s_trJ+ T6 |Eld <.dbffuJ. iTE fiy * 6fl atJ' xtora'<a'c_Q.tu@ilr*++ fl.e' rfuJr{+s;',r5r.5 bSifr€'} | g*Wurzd'+Egqf{sfi{Usi trddn' fudtfu fsJ +s6' r.rea, Fd. fr Sqif sttdhrn<Sw|c E,.'rr+{dH "j-ud6irfdgfufEdiFJd-drnFd'E& t4d'Fst rpxrefua f fud fud ; kfe'n i{i fud fodt "is f d fuF€FJ5r&sg' gras.eifu ,{'5f<{i'rd'H.i}ii5-fr lqa ,{qBEe'tsg-dt |fuFH g* B-JdS g+fsn{sdd-+i

fud".isFrai F,e'i t4r3trrrisxud tsrthre'n-s g*'ufap;rro' Fd,rgd'rtfo niE:trgdar€'dllH? EFt{6FHr-e'nierEd}i I

F.d'fu u*t*se. Jgd'*@d.+F'€Ef ffi?frdef+J'n a,

€afrtfq*s'e'rid-€.6-S lifdr{' d' F{E r sd'E (a$rfl CAdTd

aFgfuelFJ'S*ifsff#d fudi-Jd.EB€q + s' fEE6-f?id'frE){.d ftra,-(physical ffiir entities) Aidd<fr dden?'J're'e.ste' r

t -1


xFBiAE udndr Sii6 +$fl .+3t ir'3ifi urAiS €*EliE+es'aiir,-sel i-g'<r. 6 Ut'fr ac.di€ d g{'S Ad <'*d'trsrSseS rgeeifus'*r'o4

a'e6u€a'st6S-ce'a.gd-aaxrrc *drraiq,isfr ur€'!dF#Jfssi'+ efic"*e'er:dr6s6fr f6F6fH-c'a-" 6ftft Td'Unfa66!xF{dve'}aedar.

,,l3rr0{dargrJdgifr6ifu Fssqt*t

a

tubfrur-*ssdqFd'86_ecl|3fr F6' dx'6el$dda3.31$€1b-srdr6l1tfl i-€ 3 * a LidE* el F-'idEd€'d+d.dtud hrrgraft i'H$*,fd-rrJ',frrd' 3 r,{eFs'J fudfii?.+e.e'fii6. { +d-

oe.dFasae'ifagdFd*i'n ssraq iennCal.g'rdF{$3-!d6'*+fEkd'r F fu{ -dda' drd-6'x'dddf{s f,qfs+ eD{q'qadr}H'qnudr@fgdd6 g{. d"trd-efl nrSiEFifusq6-irdifs{ {iixe'ar.s.Efe.t ri+"n gcxim} qffJfr ur'<EE$urrl-sJf<rifitr€ d 3 r<a-ofw$e**o'x.s1l {5s'FB6d!€d iie la u.r.'* ilfd' uagE}fefqdd arffi3EF€'f E+{ u.rsfqe atsqs'as_rltdJggq<q'a iidre6-€'.4e-dr rF{e' I x.6ft-d-srgdE-e6drifd"{rfl

I

ie't lfii{iFFs*dqdfirsf Ssn-S; *&a*3qr6lfrffid'd€Eqr€ afoc'fiax'?r*f gsDidM'SFd-rdr di-s93unre'ursq"r{Fn *5f€d } r g|6"+gr{.+Adads#dfr{ElBEl *€cs'go B"rrffi? r s"+h * {6rrd'+fu +Fi#ff3i{'qrt€}rfiax Tdefu ffi i-s +lfod B'i,n-s6.8'Cf ffi 6_(ilE-d,e €6,aF6,!r{ffi U{tu6' i. r...+i-srs.'. ErAifu"r.*Fii1 flie' I g€i d.ddDtg6"SFs tuFaa*fusfu'F gfr ++rF{-d"{'$+A{fi RA|r*gu iqtTdi€i

e.dag;dar!eTd r

rratqritfe"n Ealdridd-fr fl'Fd-St f ..fr s[id*f?d6 Egie'eiErr.d tu{E{€'t,E_€+4fl{firfrlfr €ffi itrT?t tfeFd'Fffir{.urcd'€rEi di d)irssdi d Eqrd5gd d.F Fd rxfuarr.r*er rF6itrrxn:-ea*UnOrec f a1f t-*f$i tF5'un"u.er urac's' $3 xa.cr fror enr rd lld rieqt;1 fu x.o-csqr$dryroridi rFouraa.s' +&'nu..6.€r?rdf# rfui &fus'xi Faddr'_TiiidrfE'e6rtrfif sFdq_i-€-dfgs +rrq.d{d' dffi) Fur IEq.rFgd6.E Fq eisa'qx* F{Stia" f ref<s rr F{S}kA${iq, f id'+esx'c1tugr. ie, lr.ua46.d?+;tsd.fr E d6.5Fd.fr F{'4IAgid,xi#ryrkarn3-+{i O+d +HFroditE € EgSa{'ua'6i <dI'E{e'A IudqiiDfrF{* 6''s rfrs t irMsfusdfr t{ifr E6'tHf-6AFikd sa.ifuu.Fs'El r

xBtsFDro-qdeGd-cdiir{ildlddrtItr

"fqx-d+4fl radtd-dfr fu

fuaatie'1a'tucnfu!@ffor

I'

ifurdrr? mrFuffi$dd*eaariFffi aErsre.affinc*3ry}akda'

F6FA i Fd'tl dfoiqd E t€agd.t d-di''-ridb'lr.tE-€EtggdtsdidF"*gd} Fdd 5'5f.iturse'fFd& fi5)1_agd';

f+atsrfuu6 <qr lrd:is' +€ {d6r'Fd) iafus'aFeFf6iffi F6rlrfuJ+Jd Elfis * -d fetffe',{. * fFF F E€ feffi ;fud'fi igrc-€.6*r.4, I

gaMeonqi;-r*trru'reY* BBldfrurdB'*3ryffi drrdlfinli dDn Crdryd _fu ffiry'fl 'F{etr't'ir6, nq"es'ff r.sfuodrnxrdirlad t_o-$:n4 # i fu9nia re rq-fr'rl ffigqdai|En sdtfiEffi +Hd'Fi .ts3-fl.r*eritF6dF q.6-,fl rtrmn5,6rifl ,saE"dq6so €i${3-d.d.e-gd-fr +tetrrFffl's J ufrrdr)+Fgdg-Afrra fr urodsu.e j5,E€,f#afe4{.+'{i Fefr ur'eri|dr6'iMi s.trdffi i aJ6ad i€', i. ifs. ffi gf, ffi <Tdfr +<.6--{da@, {eE Td-d'dts 6Vg' frE +e' sfer{' fod.frJksf, 'ffi frtre {dldnflregta"*Fg-nDni itsbr'fr,+9F diddsi EFF{s+ g Eu{ s'<=ies6Jdfstf6r{.dffiar"|'@ &fF,,f'Fffidi€Fdie*r.fu'e' firi ara€, rriryJ')r*a fqerrnr8

frArs*adr$tuv3e- _ffi

f rEr#},rFcdixe'sr€.3rd?dl.5 e1-s'i 3')dn*{di-frt tFsd'dd-4+ a'ae€*red,rg&**gs'i *tuFhi' ftF{ssgtqdEflde'ffic €dF-{*dH6; ?-d+qf srdfl-freta€Es' fes fufr'f,ed e'FJd d1-E, i'exd€ s'arA-s:€.rc66di'Ehr{.r}fu ff ur+ a-ss3B-reaff Sogx*aire$irl-iS iffd,s. t gdtdHrisd"r'8'igJEr{s fcam{'gaetffi:.Er{J6dtqd Ffi]f ;f rq'3d+6{d.detr€€'*!r$ -a{F td&fFd'E iff -'df€-s3Tce. qrrd1-3'r)fr+Fsfu e'ff€ffir'E d '{'9,}ra"fefJddfu TdAFo{FdAd xfu-maaa-Sts'fr!+d-$sddrelH $f, vgcs"etsga Ediriinrd$i odedfu4egise+€-ds'i (negativisln ifi iud'xguu'aa_tre+o'rsFofu ; Effirdrfrvffiffcr+F$d egrdr6.6Eli+q-€ggs.d$3a'svte. edidess*3qr6, ffi AB'g+iB-d fiiq&r'tri feF_ds.d.-€lid'id$€Fi

|*'

4 Qr. :i *s' a. i-y rrae:ee fi. g++4ryt' +'fxry.eti f, s-€-d d S-Ji. F -efu!i6nP{"F.6.rd€'€6'E{€| a

fiir. Fd.sJ . e€d. 2oo4| ? I


IkFs.#2003

Eq

{sr

=reT

funa,,iata#ffifuA

1 '"f+tf dfi+qfalrm giiffififfiSt-rS H63I

E{ri (IE

UTTTZT U3

618'

rga

EitrEir eTmr 3€iIE=r f,E-+dfriw *d

sd f;re*fe,rr dtr€1 e*,* e ris{s k fr+r{T d fuFm{ Dr3

,€dry.8d Fd' # 6d +-€{ ur-d-drrt f{€-d'sfu-# e' ffiqs' rd tr b€ rffi6 )r3+ # t a dA u.r6ry' f€" t € ffi'Eg i ErCu?rn3 dd,|. d v'e€l t*+ € eu $rro ffi ag i ard ir F{ f,rgfr fod6.5FH+3og E-S'dtd liIETgiIH € I{ilF6 )r.d-6rf"alt l-]-d i'6 .-$'t Tdt E6ltsHffiurq'?.€fifi4r{x.i-ed fu. ,rri AA F* I fuF.{. stdrdErj.d-i + gfr iq a Feo ed r_cronrm uwd qa Fq gn 3 ffi'f IEETUTITEbf!' TgT'tfE gm64t u"trA ,{3-E!i{6',rHri{ €6 fu{'6 i E-drrc ir6t ararqE fg€-d.d fd.sJ EHi} ? instrs d U6€li milrq"ssgq$ rdis' qqa S rdnl€€le'* a?d FH-fAifdie 6'rt iIEn 6 E'EritilIl" ur$ u$e O* ie.<o'et d trdri iiri di T6rfrF trgq f€ qd ufu d s'{S irf3' q.d ? 4-{}'i d'f{F ga T6rH.{qF€d qi€bFc r{'trA? U4 aq+J E-d*sfi1,Ii q.d-.te FH+3J )'{.F.dfu.r.d ?e T.'l dtretdFHt #n]!|6'fuHfi1'rq'e€-drc ftry'd'r{Effi'l' ; sd6{'r.6qn q-{A e 6"d Fdttt'd-a4terd'd A 3'?r-d'fse'iil6+5 f,'e €cd d Eaild frF'q'qd g€ d-af{dg s,Tr#ad }fe"odfii? n'g T6|Ff, d A€ e' }}s.6rff *s'fdm' t{ddrce uec a ?HB i Ei 6 e a sE-.ded at-drdF wdA f.d d d" + alg ir tia t"S,rt'+d ff'6fi fF fu{.6 fr 't-{trE'{3 frq.6 Fg.# r|€rd - dtdEEqrr8 6'n i-e aroi-se. fio.d {d FJ. i fi{d a 6J6 e' )'tr16EEi-fdDd'i"' t fud e€ld T6 e'fe. rJ a Ede Dttrd dq€t ffrs-'foa ? Fa Sn nr.or3 t-q rs. ? R.Ec'Eri-{s6 f. R. ffdrrt.*}fr r_trS ii6 FF ad F4 t k fl i-dTH' rffi3 Dr3s.{$ r€. q.rA 6'6 FnlS 6!} €r{FS,rlf<s t-e drgT6rqf' E fuFff'sq fddr€ fle+S EtrJs"F,i * 'ia]E-d€A fef, rs firsd f {q.6 rffi fl rao ffi enwel a'll 5o.a.; *$ tffftlfr} *xl mqd iH? 6'6 Fi+s'a-{de },ri E€d 6"dEdx-aAq|'f, +dx )rr*q.frdrssFftrd *a FE'+c ed"6ffi3 d ff-s.s6. 6 Fre t|€"di-8ry.itd d Drdr-€d €'d ff-gd t€s's -€.re-d'*i. ,r} i{F s'irdr?v.rA- d[6i-se' fi6.6 d as fs4'! gi qd q'dIEEu'qa 6'TflE-frdEar<d aarqE {_fq edf i}fr q'E-AqtdrdF+ eq-€q rr.rd,'e 6'.t iz #3 6d :r-fr6'n is-+d wra e? fa 3to,i alg )'d Fd q'da lra sd ir EE +gq Fs ff n-Sry.dr'd <8 T-d;r6nw rcd d &fr lrfr 6S see trE s it )'rdr<.df€ gE ft-e6 ja fl6 sfu ad it ars d H{E,F€sd'6ff e asiaaxfea?*&'36o.+v*4r B+6tq.d6)'ifuraBt+ 11d"d'Fad ffi +eiffiye*6'5tdda1.3"€n'rudFdifs**a1u'1116p6q.e$t'rfu 5'ffi 3F+d e}lt' +€aH'= Fd-drqlfr,rt * & i d +t -roon*t EE t Es"€' fr{$ n-d},{'aid A S. '}H. *. ,rqr fiH. grs a Eqx- ,r'dd + qr fEsFd tt{' a.-€-€'frIil 6rn A # i isd-s f€s *.oEj dt$ d rr3 dm{-dfss ri.f.ul I 'em.nAar6 q'aIEF, e'Fe{€d d'ardx q'd_4, E-d-f6 4 +€' J ff-edsf{s f<i'q sa'sd. *Jr q'Eirfl 3 e"r.deEl atdrdEq-dd ? fsd'a r{r{'r v.dj )'r3 ,i? {tr ti.dS{' ? -Eq iffis 6e1dFI3!fu S xq i fow fu+S fie t t{i 6T {EE q.se?rs d dBIdE fes F fdd' ir r? fr gt' a'e$ rr+

tr

fic Fd'g3 . a{qd. 2oo,l

.l I


F.fr,r{d'fiiur u'dr^irradeodfilrrc,inatsfi{r,r*o,ndc'm.dHrr-ed, ess.s',u3H6,6fi{cd g'fiq' (gJd Er€torrrs itr6 <'.t'rn r9s4e1) uaarara6,Srd'sdgd d fru,a=t biA+ddfrr,rfo,FH Hf H +6'fesq'Efi{q*frbrrs e 1a3+ dsa-q,€E gufHc sg s-_d-r'ds 6rTi}d, qo-q # +d.'6

AHegdEnzffidlf |aila, 6{c'd6,IrddaedJersnr&raaiQ6'*siaiiusu,*sdbdft tu h i r*1r" tt47J qicnr lflc'If il ffiu Ad.drdF wtrdororxgirofuirr ddrm rr urrrrd ta'eaqt' mhrrs6 rii *crid Siars$art gaara'desEe6Ets' at$,'rf,,Tdr{,T.rl

a

!\

uqj, nrc' u.dj, 3'6{ tFX, rtr6'd. fix. A. ',ri '|dd e6 ry'fumt3 Ff3

d Q'rp i k :grrl xrm un-6a-9 fr'{'€. E{'S qd'Fs t qd agw,a,ar-dq

qrdrsEf tq--,i€'s''|r S q.rn '{q-S t,,ri F..j}rir q.d.al,tti ar6*5 i g,{ F" *rn -6 sHtr' f, 3 €{J-F-e€ #, 6's d rr_cdrH e'iruefurmfu{ 4rr+Jd F,{*} atrd "s rr_dd tl g'B ljf -fr€fr uOF.d urcdart* atoror u.da ryt-t{nd ,fdr"'S f<d e H i'e-eFs iffi$ d fuF q.r#S E dfEH a-r# u6 ir H qs' a'fsHqd qd fdF -{ec +6e' + FE e' ffi.s a #d',CTd,fsEEB * 4'g- ay tu f<E o,rdka n-e ft6 Qrroafco uro utaFr Fi{Fai red't tsE i' + rid Fxrned n's d dr{t fir{.d Fd?roi}rr+ mre' + u.o-d? wg yo€x fAUrw*< q d.Altfr fu fr.s f€E abrdF,r-o-*oxx-'r u.e* q'da,f q-o{frdqq rH {s ffr6 f{s a- {i-Uf v"d6Die'+6 FH+3'ir fu a.,{q's i i'dr,r, !-6 f,i qE g'.r,J,S e' &e-e-6itrdn gi qfr sq$ f€. r]"dA 4are.6e.* *m flH-.d-S rH Fs E f{6 t'ri "rcd E6 Ee6 d-c Efrdkd fud n i'64 €E Fgd + 3F+d ,{CB q5 ffi rrefu F. ffiJ ft,J lr'6 )'ri El fu6tftsE6i fiCafrl c+F€-d fiur d ,rtr|€d €.E gi 4a'd e6 fsc li-q #a frr6 + ts6'=' se +e tffi.fux fii1jr q.€-sm}3 Eselrc firflm fudf s'TSa'5-J'qE-aS mryFj frry $ro r_a+uro cd q"rcai rf,s "atug' 6-dr6d-drqS tr FOtq"darlte' +rd ,:rgdc€ Fd F Tfr fur xH lre n. Arco*s F,,r f€ e'E-nftn'F-i drfuAEq Fd E6-d-d tri <o no-oa-,aearr qrra i6l 3.ss'E-d Xrd B'f,q. '{f stdrda ',ri ffi€ iid A fe{d e cd ir gd iva fo dn Td !1ll d tuEtut'rj xES ffi'|r + e a fi',rF5 3-d*d i 'f6e'6l r 3rad fr,)frFJf<r {68 g Ftsr{.dEdd *f ii 4.rrc1tr!-e io'drr q:'t d'd ui a d rfu'atudtsEe'dd f€s n frar +t sfdF-z,s.d e, fe, A gE uce.E tsn fe'-oi f*n a'o $o Bry *m rB v'FA Uq" d m"r'B kd pEa ttH+3' dd FqEt f"rdB rTif fud 961 6'iq tfu i n siu frw ir atardErri r.d$ flnrd fir,r'r< e' +a. g6s" d,tr6 ao-S q.{A4't ir€"r.{Ai,86.€,E * Fd},r d e'dDr$r-rl8 l.lrdA,'r(€Ei? ardq.dfrd $Efr rrf, E3 f 6fa frs iiqE n ffi + qq e-J a) affdF -6 T{ ddrn T6l 6 fud6'6FH+J'a-trd+qS€q'qc fdfrrtr T6t fircd'65 Est Fs ffi fr4'F3 Fs EF BFdIB-dFffi f{s rf _gdritFd l59 {Ers qre€, {-aq fflr sres r€| as' i€r FE F. frreo.#sfrurl|.6 €'o'

}'{* girffi q?Taryr e, EH+3'i FF fus i"fes4'f,E a3Fd rra"sFs),i-a.61ryi q TfdeFJ-{d }€ eEHisi}alrfu€fa fEo Egfr6FX'F q'{A d t ffi .e fi4Gr3 ? XD,IA fer st-drdE i Ftr ffi ir a.frrrecfi-s fiiu xr6 t ',rad es )trfFFs, Fdr*3 ihq +d.6d crFF q.fr qiqa, e6 c'6E rr3'H 6Trffi !-6-S tuf'FJiq-6 <'|n"f (qrd 1984d) s.f,q' ,rri qt-drdF 6rd,q-d.8-d gd S fu'r,,F-J6 ),id +d i_&d fiD{d f]3r 4.q €z' rf,d uedx.d frtms e qd+ 3 +ea-rr'_Se 6f E-43'q5 ddi-edr r|Efu6'}c +d'6 9o fiq *x ggs&az ftr.Fnt * r.;g're {FF6 a fd} +s€ F{d'dra?flq{' a'E

& ? c6 u'q. sd ed F4 +d'+enr k i arraor'l9a7+ qfo6rS ,ra'd

&tdft u - qtarsFv'd6 6.6FHBi 4dfurn *$)'lt Elt u.Lrd tE €-drdfrry.FJ ii '.i* +o6 lcsl gi dr64,'rrgE rid.d e6-s.e6 <B *Srt ir Tfu Tdt tsE +d fEs fi+ hr'q-AB-SuEdHd frr€-+iE i EFi-e + ria'dieryqr-da E-o-s E6'idrd x# F{e' fr 3i gF i s'{3 Fd €Fi Erfs q'E0fd !fu q-dHt!} gEl1Es+S fids' r{.qd ri-A rr'-J,{-Frdre dd FJ A f'r€. d€.f 'E ifB.S {dE Er6tet-drftct J t-d +3 4JEry'lrt s a.tr6 E€ rl{e' Ar ri-ad qq$ rA-s'q.6-Arre at-drd6 q'3-A

rn'6'.Efr.*H.n d )",._rgrd+sfc' F.r+ r<d eo 'l3 Qg d fiarrs aw flrcd Fe r_oi <eaa-Socr furr'fr W )'l.qff

t

Er{A-qEz <+ @ T6 r|d Eot ',r9,'rr6'6 t* Ud vrcArr tr I a sr{$ F63.q'TE + +d[d{ 3a, ffi i+ * +6 xx+s.Fd6fr" dd fdf,{dE-.HfoFx6-d ldr ibn+ tuoe' a_a$+m-A* firrrm<

i

q-{, B d Fd.sqE d,,{' }{'E fo{' !i{3' + 4 -ff ft_gAat'drdE TsA ffi *sr-dB i-eir refr {€Fsd fi 1lls +5.d g. a?d fud Hfuri s'fr +eaelfr-e f

** a qdn-d r{J.A f EFd'o d-dfurd' tr tsE<dE6 e-€€ g )ifr Eq-Etsg ol s'€ frE <Fe ff'{t 6 qs d-gF{€. ir 6 fr-df€ Enfu trDi T6rri frr{.fr EFdi k f4cr C 6H'f,_ta)rqt fr'l.fr q.d-6'{'6ti FstEc.d'6'6 q-jti€' +e fiiF frrytf|s €x.6e'< rr3 ll+tc dfuel lrra'delr a.eod fgfr o'o fda'eS rrdfuEfi-gaDe fer{.r€r$S am nrad g.[d 3-ofud'+t <LrdF?rtr3 i ar" 6E1 e6 6.n 'n. d's 6 i-re.dtTd eAdIr e6 EigF+B'3rfrr d tf+r i drd at i dd' A u'ei kA 6'c A EH+Jad E{e )'lad ur Ees re *dJ' qts'rif€-rd"a fr }'rq:-ri-e-d ft-fre-6{J 6.6fdqt+ fud' at Ed-f?' EII.fr tFfA )li-f,fig fi'r.FJ g nfgE EPfuEiS ta3' a"6dtri"{d'drdF f,' F{e' a fu ,!At+ e6 Ee6 fr-Ags6 Fs i Eq6116' Al fss 1ir:.a.dfr,,r.FJe' ? rtq'E'E sr+ ,fq'd-d.i.rn. HEd,,rtud6Et ftugt{A Te'g(fd€?) iffi3 )rrsqq'i adrd'Fe6 iffi3 dise da-dr'l FE fr {c -d-d rfdri* es-d.i.'i. #'3 ryi arrrdu-d.AF.$.-{n Utr rl'-dA}'fi riois f<sqrEiiBn rffi + f{ ffl "6 i tuo' a * aErsE,ri E_dF?t EH'r q.da fasd.d +6 EH+J i. ite, i t E-diffi-r ',m!S

tr


)tri 4'r{-rBr'r.s.ra ffi 6'3t fr{ fi'r'F5 3+ 3'fl i F{9 t brlr* eti i-d 6'6 Mtt{t E-6'{6 nB o' o1r-r$ frv *x e' vo' f+e tt ftrF-d fr,i'm i qglo }'l3 n'tt EBDfitrd' fd -€fc rta'd "6 Es6 frq !|$fr€'S rr$ A'9 fi-dredft4rr s-jr{r €rfr4t a-gddr€i F9be i*tf T6l oE t firu$ re. od sE-$rdJ uia-di

* 'n rn i-+FguStr fuFsF fes* de1ae;rs n*"tsd*,r.'A+g,m'a r{3 Hrf€ q'q FBx{'sEi rdHi, !-J Fd fud ijd i 3 4F{A ilff Fr {il f Eu'-B-d fu oela fr fi'u${i HHt&s$lfrditr$ nbrgEidn!-S"jirsdtft ff d Td gEq gs + p ida tsF tr te d-afrre tF o-ct€t frn'6 ftE ic d a-d ed t * i-"€'i t fd rf -ff$irtnd rid'i-a fssfur nd'tfi +Jegg"A;-emo*s-ufr,I

6S )d'LreSd'3E s'-e€'t ffiEf€-€fn{t * hr'r*. a.skd ry} Fbrnd.o-d*d t ErrrxoC ffiegd}r+t-qffiif,effi FF E-+d.d+J' f,er s'd-$ u'rffi

d 6-flfA'c frl,rrsfr€ ffimatgrxt ffiFrI*

'r|njt EFffi

grdtrsq'e

ite tr fr?n geEeo*{d Ei rd t erd €-dri 6d),{tffi

q'rsl e€ ffi{i

i a"o .' *"r +t* s'e* iqrla

bri te, i-€ d' dt tsu 7ec i gfrri'd B-edhrtoo at r€-rfa Fq +d E+ 6e1 es qEg d i-adr' ftE S s'd--drfi'dsd Fr "F.6-s.d' fra.g{t Ed-€r frrn'63 xtsnr€'eqa,afee'r'u8F6H'6 fn+ Es3 eca gld ir g?5ag ,ia.d z6i n Ed'EBfua i go +,ft'|3 ?n' Pt *'os'frFfur{{$ tt ts47?EfFn*6 t ".9 I i'ffi1 )'r.q-ddx 69 fd ,4f,"efii5' +€' afd

qi AlEfrfro-+ ,{3 'l'rr-6 +H d ffiq-€ q.qff{4 Dri Bf€qA mqmry.lrJ

s.€-.ftfi63' urd-tl tf} sta|n'86.8' fr-d

re.ro d,Ii 3e-or<gd fi€-rfrrc€'{d gfr"{'} *-€-d-s f{d fFit d EFo'xrA

iffEi+t t }{ara&Fd riRE ,,ri f<dlfe

uftd e.rdafr)r ',{3 oi* *' eu+un'

fte $fi',; a qto* {eH '- fc 4'Etud Er&'r63Eqef{ded mnfrg6tr6f€-d ara <s aqe' tt !E d A ftFm{"sE "..a r;rco ge 'E'6c"t d A-5i'E fud rrfuz' 6-i €uretro s Fd itu' fi16' gO-EEfuEfur EFEqaAsfu{ e't-da au d tr fgElr43 Et{.d+5d i +d td

icre aa-senr.n*r< fe-u:r$o a-e s6 <q€'tr rrdfrF e' lr56qft-odfi fu #fr , FlErrdqau' qEfi{d qf€d A FF i a'o d !-o a'acffrf xd'Fo fue 'rrnj-

Etsd's.dcdF4 + Esrv e' *-f, fr qd ffq dbifrr{ - }ta{- 4nJf srardF6 # f{d ta A qr,'{.fex'r ?td Fd i Lrs fs Fkd'E fsd i-E {de-a* fcd' t t{3 fr{ *Hsg uq6frFH-J urt6s Fd -d r+c'+€'i feo tr l}6 qF tti x'E {' f{d rtd id rrd'61er q.es d ffifiq a d f6 5'6 gOF3' Frctf sq ' t T-dH'd +r fd g|-Sfrc *H e' TE e'rqd ] 11.'€.61? tscaqe t gs tfi''c a '|'qaqttA-€' fu 6.6i"f€ e'd F+ ffi{ 4ddtfTtrSd64tffi?dEg d€#$ llfJ FArEF dx 66 E esfu}|{r? dBrc t s6' drfrFfd'm i'qfdst er c: H B s'€ 'I3 e.rd ir rd ffic ffirr idu' Fs frF frff d a'.8 +€'4d6

# 4qI6 i"deP{' ?6-ald+}diS-cFs' rrrt rf,5F,{f Efl rut f{s sd_r[€ fuFf ts'sd'Et rtu i ddbr Td fn{' € d€|, le84S 6

t w rtre a t-€' is1fr,'{'d ffi{ Fd-dr +f ryqrd +c Fr na xs' €d'|t dr-a €F 5dtfrTa ? fu # + aoe $f i tuFffi Ea +.'i's'r€ +c +ufd6t 6d'lq ir6 +€lEX'al|d tu8'Fr beTd -drfud'Ar64 frc ffiFq a i 'iqd Fd fuko.Fd tflrd'6'A ffs'd F* 8'3e

Ar-diE ir tss fno-i'i-frrrd f,'f,.r8 f,F.d t€' ie-dl' gE fff 6t + ff n$n*EdffiaFiiH},l3dA

<get *,r:. ieoreu'cnarCnerrc'e-a td +d d !i6-EE m{ f-s 6+ fr,'|'6 's ffi t{3 3.dSfr'|'deti ffi !s d*hi cE e. rrdq iEdl

€'dr

a

d 6-fiF* gd,t. td kd ran';*c xen'3 ffmprr4 *+ it -fFv @ if Ed"e3i Ee fti?rErstFs m{ {s 3 i raHEfe"tdat-q6'6eEffstFtiqi--dfrd Es fc}r6-ed6'.' tF airdd i.fu.Fjl ryffEo€ aa's'31 ",-rt-**n.11 - -- c 1r- i- A ga -- n4oross i +.d E€ a'rr6 "'i te.d* aa-,rtfugtufH{Fd"ssfF{ fs e'r{'t.€' ai ex+e6"e,q.er*rftlt<i.riAfa€qfii{{Enseudffi{Fd.€e ffrdqr Effi{ 8-dsr f?d TE

et VF {,"t-J al

;;;'r#S#;;F.-#,h-ft"t?ifirfisin

^

gF 120g:

E6TF .!qn -

at'c'

*sat tE Fdr{F3 Fffitrg'ez

j-!J__ir_e_i:,ri_rr,r+l Tdi+sfra { ried er€ua9f € urora rr-'iit

^. \. 4 !_-LA t

500E: 2500E: g: 15000

HF (t F6) loo s6 ($) /60tg 2253156(g) I 1a0ta 13ooar6il ($) / 800f3 4000sr6il ($) / 2500t3

f,€l air'' 3 F ad fri v3'3 aff,DF ad "m{ Fd'-€3

NrtionalRo'd' GhumarMandi Fl'oor'SurftrShoppingAnadq 21 S€cond SIKH SHAHADATTRUST

s0l3s62trs* 9l-t6l-s0ll!60:tti!:ikhth"l4"@tdifT"g:j"' Ludhirna(Pb)9l-161-24044?4


..r*d-Jff+uf

fr{ Etu e y?'6'Eii$ flddd uad e6 e ga,aya'nffiwa'ecr€ $6' e' '<efr' gvdatrrr

sE6if q5d y w?iE ft{rtrJ9? sq04'itc u6t

ftCt'rfr6 fu.'

d ffi

g" rlfiq frs lfnH

'rtfiqre€+tqdxilEAddrl,rarduj?'ff diad d gseldd'd Esi ffi

t

f€arSri Sd)rt

)r{adrarnEEdS t d ?r d snrgJ ft'irr u's},F

+5 t ffi ifF€r fuFryBHrrj fftu e dfrhFCiC Ee6 Ff{s )'€ 96' e 'rgquar$' EaF{rd f Fd €foq_"fr €' Eaa'6'a-d6.rd f ofoie-dEFdse 'sdE6"6S sfu d-Ja qii+r 'frie'd' rfd'6 d 3!f3 E lTs E rIa'E fi4u{E e.r 6 qf d )fd'6 ff3 't

gEfir+€ d Et{bF*i t ae fr'c tutu-{'F es

fB iiqT d sEflrtJ a ry€ S+!rEdM 6 ,|r€dFfur ie *J' fls 6r ff,.E e' Etr's){-iryryqldr{t Fdh{t afJd -sd' fi€r fd a ya'r fiiru aea g rft,a 8a -C€d gs {Td 9" t€gd ad Uftixe' g'ele.s afert' fcor iea d arad #i Fd{'d e fiFrd sd qE',lre @ frdr:r' A v'ea'n'foa' d ffi F{s lfri FdrrCJ3 atfd6 Ffdrd 6 c-JHaf6 e e}liril Hirl

fea + € ,n'Af,' a n gf a€.rrJ'f.r trd

a.

{

a.goin d faed €? fi-oatg6'6 fuh{'6H€ 3' 9E{ 9!'6 fu68rda T4.t d y6d ?rd fl{d HE ad BrdH A-des igid EE3F A tr ?drfta 4 Asd F{q.d d d Td-dadn eral d frr i,rs d rr€rl'3 tue yan fi4wa'eu x3 q{' a 6diig d FH.6rlt )ri.ffru.dfri flr€ + al},i?frg F E '{ na A ErdH Ad-ct€-d)rrdfr f+4 g' ELrdH+rc ? iifi' A Fa qld s'e 6ffi Fs irr3 *ea 6 qaHtfg fu sq6 Efdq i aF s n6S ffisl dar t H ",a 6 ys' dr6' te 3' )'rndrr'f,rFae' 4... 6-8 t Erdx +{e E E6FfTs 6 frH.d3+5 ud rnra i affr d aH Irfc's., d Br€ d rcrsad, d f -dry )n3d rre'f3' fuF <{J Urd erFJjd,srgtv-flFBiur aer { uo ft- gifou= dtrerd afddf€ftt d ?iS q€' f€-d'a6fa il|g-d)rfJgrit Edlltt Tsd' fi€t fi fiia q3 €dra tuEf{Fc u'a3f ff+ne' *a-a ved iire 6d 3-flrEiFry' fir'r' ir e.es i xgi eti,

Ftrs)'€.6., 6 fuora +€-teq'fud't fuffrn€ rced Ed t:fa.E fiir{a'ed+ fra *d +dEtrrE -s, 'ii 6' ),f f,€l

E)_id' €-s.d ffin i f-dtJbnFs rr6'J-Ji'Ja ffi e q3 6te6 Fs xrge ifu'x' flru' br $n Df3An-d tu",{'F3d +d+ fr€s dAA }'r3fr4'H +d'i 4qdarg H€ iA *d-d d s'€ d M fFryFg e F sftie T6r qd ff,.s 3 ff,.s E fr fr'n 6 *tod ij6r. rr3 fsry.m+d '3 E+Jfu i es rle d a-& rEl| EiDelt. -a<n 2004ll l I


gF6+a*6 iidr€a t m'n6 trd 6'5 fiid i*c fu ? e'a*ee'a'€ t tr'{i d

?c. g'rjarTd +sd Fdd's'rf3rje d xffi s rd r|ffi' Tq'Ftiur s'€6 6 ffia i ffdrd<n nu6'i"liel At mc' E br.rr€'#rd 966d d r|f,d dd tt

5E1ffitf H'6h€' + g.dreld-eo l5'-d5 )nefd' fd-{di 6 ftlrfr iS acrs' at

fiurf€ rrrrldriEdFtrierfdurgilE

yau ffiw aoarA f, effi fitrJ

d}lrtffi?ifdl 6't'r $r t99ldr{r feq'6Fr +a d ftl dq6,ie *4# a$4rFirfi gfr sE6dx'ffi t1r 0 fSu' a's' s srqp6' q-6-6'r}6t St fet rgr i,{6 and # S A u'F €Ery' frr,l't se +€6 FE aErdFd rrfd'd ie fl' s,fiq. S f,t di lH d, Irs e. nsAffr{

faawyan fl4wa'eo$ fuld frr: fut ff*e'&r€ e' Ar s'es d frh|rfr #d + Af,d Fs irrs ed4t frdr f 6, n€.' nr5fE+ s.ddda gE fFFd'aa M itr{ a.d-€dxn*$,rn i'drn T6a6fu g{t fir{ A rt"dfud+d '3 3urJ4tr6rri

feq'ratu€ntusiMf a's'ff

f{s t'd6 Sl|d ft -ftt E6dr{t fl'd# dd fl' kd ad ll'd d'eF 6E a rril H-<gE d# a'T€ldryt g+ d e{d|s *J are' al ri-r q-d,EfHtl| E sF fE E Ft :)d?6EneE rfE '|' ife'r at },{nf,.1 eg' rifr E 5t +drdtsq nva t ai d }rfdrd e

? Dr3i.ft.d e-sss6,6,rrs i't_e6d

otrogte i a'e6Ffdse1#ffi E€dFtdsdd'5#Sr?rfiri Td e't'g ffi

gs€ an6'

€'-+SaifFdH-dBgffrc' eH6iftssF€Fs'iie'al a€ 0o urarsslrs F{Tse' sQ-e'd d fdg a iat fsd r*B D€ *rft see €6 e'e f€s E€6 FfuEShdfgr'rr* zUfrDnuSadE dfi E-€-d fe-offinq:!graadaxc' er grfid{EH6rd6e qE fug t €g a )rtfiTd'i-€ ryf3l-6p 6's fA'c frff€r6rBg rnrS fefr!.rFaH.q-s )id ffdr uearx{3gd fEkd'F 6s q'-d aHr_g6E #dt F-dry. fq-d' ri-s Eg6 H'FdEO dzffi

'riE xse d fua <'E4 ee* rff et$ Esfug+3+d'3 Ea'd "6 6 tffirit d q'qd € +d '3 tn a-ce'fuo. ar fr+ qsm'l' +Js rr3 Si dzEer FH'iie' a g+ s'fi'nH.{c.ffi 3 rid J{'fi'd i hr3nS did fr{Fdf,'d t qg fE d {s fueug*calolu3eHt q"e'l€e' 0t q+ F{ d qE rF f,'s A qd. 91tI'-d-A fud€sd1984 fesfr'{'ea[gfsd?'ft6 E-e6F fos D1J q€ a€r fr{ dzi S tv4 *4 lrd tr4 e' f6gr6rfEc *Fre'a' fss te ftie' E€ a€r i s'ss Ffo8 i E!3 )ilrr€HrsFdffi lfS)td di H.J'e-€rFi€ 3xfr-dg6tt qe de )lrkd' tshr'6€ ,rge' A H FardFA €'rr$Afu i-€'{dafud€T fFrnt rM arcefrxtfr't Fd n{r{'6 fen q-d$F 4e s'nn'$ r{86-fuEaEF Ffua e' rs J ti.t6' Tfuu"drte'igJ{ EiFeguksd'dI3F f6ar6gfur d-deFr6lttrifri f€{q iq-r de'Aa'qJ? Ffi fr}'FfrEa a'a 6*a8€6FfdsDr"rE f<dqa-frrrdfuoasna"gdF fo8},{aIE d rH'tu3€. gd'Es ttJ dA 116-16-3g 346 dfi 4df dd q-_gDI' aafu$h $6 dut n':v frtrt,frfara$ar flrE$dt fsd Efs iidfr3g' FHEelryiT6 fu 6€8:d| 984e frq FJElro{er fucrd Fda lrfard4rt ev# flr6 F{S'rr ir6 rre ria's f€s s'TS tr}e <# +d-+d a F&e d3 a€ fFch€.6' e' ffrddffi tr

d fru AHe m f<s qd {ra rrg'

@

ffiryi-flrtuiiFrffr€sfd-eb a'elrardEaer3riludFgu fgnnorrd

l;li:frld qq-!n}dt i #e' i }1I3ffi s' fFd flna e'd"n ed i{ag64t t E-d4' T6 i rif,'a t ad- a.e6futnd njg')fis t.E s-{6 6el qJ6*5 T6 ,r3 fiftn 6 Fd !-d A{ <+ gd'E a fud Edqd d fod €+ r{fl ad6' d,ijg T6t qE6 F fus I d'fi6td tfFi Td e'g O d6a 3a'd *c6l gtjd i t fra rr9 6 fdr{'i }i6' fss €F -eEd'tjg alseqotfq"6sl|-3 rfo: e'rie'E d fdg a' iet tiqd fifi4 r,r3+i gre e'E E g fud s€6 H'FdE dbtt fr}'{llfl zgfr):n6d ed s' 6S Esd f6d fhn 6 E-qqd' a d-6xE s 3'fl d'f;sHacd6-tEir f{d }rrf;-d'4'gE a, fss )f"{A ,rfud' +6 6's fii{ fu €Fro'rs 6r,r$ +dffiruedr. tre'qd tukse a's idar€'e<dri adry ft-o lf,d'{d6 EtrJa'e6 E fos q {ff'fss i s.o ge Hr !'e6 Ef.! ,r3 g€' d q-da e, f6E.6'fFc fu f{s )dqra Y'sFd ffi !|$ )td +€.Tda fsd €F€' FfrA'fdtuFqfdqSdai{'6E'df6B'6 gfual d-deF6r 'lfffrd6'dI6 d E e5 rrro-s p sav r-fr aeo' n'fua arnre1 gd 3'€ a FF4'fi q'n frs s'.jet 6'd flr-trd *dr 6'6 aS 3ir u. n @ q-e n'fdE d)'n fiin{r{.€r3 ,rq.G tfrdrEd s.d-6'i€ a-6t fri{ fi€.d f{s }rld uf53v8d 6r-Fr 0 € gd s'flq'd #drg + A{a d gF Ea }i'J fc fsbri' e;ae u6r gd feH iig q *56'de €\ia fu uf$vE d u6'r|3 gF frnm ffqt{ A q.h+da i tf,vd T={ht'rr3 ffi #4rf E d)Jatus-tsd td dd al iad Ee-lF€rd6 e.6'6td.{FsaI3g'f$ s'e 6 frd ffie 3i€ €arce'A 3' fFHF€iff 6 fdd "afr6' -d6 d t-r 6& 'rd gJ rrlqt aru d {.i5FEl iidrfrs ddraffi eE-d' EF a ,B -8* e'd3 iiJa f€{6 rffiit E tqgofrheJ E rre fr{ M )d'Lre. ua s'dj rlffrd F=du f€qfEhr€ al


a'dryu; fagtu9offftng3 ry'ut'fe'

dF a ii!r€' srd$rn or't frtn 0 fE-d

r*i f seo a-ca aela'ec+ Ed,nee #rd 6& An-astft-de-s.rJ+ Uf{a e'araes $ w i #ve,etis ir fu-u e-d'{sar-reEtuFqs' dfrrlt'fr rig EtrfdldiiqEBSFdrd,i}1l'regtrrlu; e.n*cr iiu S q{$ 6'ste fts u'|ery. Fd €t?'fict 6 fuqE-€E,htd Fs *€

t.

dryrfi'arduffi rt'6a*re.ir l}d ad ffir{ #Jd {E-di-freEd f,eF?€'a q €arce.i a Vq'6lird € g<rd + t a dirs fes Eudlri 'rrqs'"r3-dqF #Jd Bdq Eern-r Effiqn d fta UfttH*r t? ir f*raqE' S # 6' )ir€ dql' Fd <rs.d'd-rd-rd6 0i{ }.rs' sdaEdtrdrffrd

itu'x'*ad +6+ 6 t}fd atr6"' -stury'

Ersgs A Vq6 dd sE6 f€E l r9 sq e'd'a.g6fu Ein ff,rs Fd frS IE _r6 B'rc d r{ffi dF3an 41 6-e Euee-e'€\ie' faqfd ,'rero'rrq' B,Tn s,e j,raa fliur aec eear'gu a.e-aro ofq Fd +d 6+dFi fiid F-r.r-f{s rftiferF d *H d biE{ }'{3+€ dbr f,{' +g-€i riHh{'Fdd'al

t.

q

+d-j' Hffs sd-dr'lrdf

hryFJ€r6 ftie rirdrd' d rif,'d

lrr'q:drog,ft a Hflra€sr'-edo a'e'(iJ s-<ffi Vq.rdfi

e1{dd 6Hs FS ii$t f,,'EHffi E !qi' Es a fig *d-r' Ffds rffic # T6 3' srr3 FinJEe Fffi.dr;M d FA?q{ Affi {d6 e'&f ir{€6 }E 64ffd€u.E{-d' EEF Efra retx6 ffi 6J'd d -EriSq.d fFd6d'drdE b€d -rd at fiiq fs g fnrdq'd' d rffi i6 H €'g€ gO'd rr'!s ac Fu iidfl 3-{' aq :q d nqr dlJ* # T6r ? 6e i'EH gu g3 €-€ t{ flEd A fd aardxt d.r iA fi$ Si ,refdragEsx rii T6 'rti <'dry' a.6Htfrd iFtrJ'F,FdE +*# e Ae aeo hftrd. id d fn-{ds"er F tus d # d !d 6 Hr6,H,6as flrqdldi irdt m_idQq"B feffi x,fua d i I s.d ad6 dd tua ei * Ed x.r6 64 3-dbfd F{e' Ar go s_d-J E+J gv i€-sfini' q fud in-e + q,F,e-ai,e gF 6el lndrars Indraand Indrais India?6I fu€it d iFgI E ua fu fh+ e' frrrss xfo* ardrdEEq rfr 86fu s-dJ t s,ie 8.s6d fs i F s A 7,{3{e d s.esi ;t€' tr fsr{'d FFF.,{t f€_,iq At ,'f3 fin{ra unrd s"fd }'rf,r$S dr6 !rd'ar6' Ar',rffi Errg ffti' 6 ffi fS far{.d B-rd 6d frq'i ft{ {s € sre d dE 6 H6f€s t a fs€-qrdr{' riFd -d-S at aEE R.fuafic' 6 qF frr{'d Frd f€-dFfi q€-€' fu sS Aia e€H'6 Ht d g+$ Ed iive'" u3 q-r+ a s\ii ea-gidC! urnrE ore1e'i fes rfdfl vs n fld'-6d -fr rrdrynreurdd F€.dhr3fn{ dx d x'6frr€' + fuqd:Ee iA EEFdg'n}|€€Ee ifi *d fc E-{Jd )1ftr6E?5-e €drdg ie ridr'6p s.Ee6d gd 6 a'ean'ea,o,r#$ gB rie-a*e ? T6r llsl {qa fulIEs'i' E"Ers E'tdE6 gdr d fuF te EeA!E adP * orm ** aco' gde' At EeF EiJ qr{ fed riqd fqEHS Edfiqht'a FqJ'A fras' s's' Tf,.d'fEr{ffi 8 -Ja fl-reo ui;lrr iE +d t{d' A gE g3 frc ,|'fs8-l d Hn'd ada tdr) q'ge' Fdd'ar oln' frq Eirilor'd ']g +6 a=asl,n dlrg.*J fr'E sder tt rffdr{r*c'sj?dryt rr3 FsH'H,|i lrqe fud'at 9d a"g6TdAffl,',r'fr6kd g BEfs6ft5fudrE a E stre fsd qJ sfd +d {rd dHt S }{-dFff is Fre.l aq6 fdg 3.fl gderAr fEEE€ H A riE-dFre <'Bfu{ 6.ad ilrd d+d $ry' # fsE tun vi g 9 ragd rira ftm e r8'c' dfi i-e' s.fie't rtqE hrfr6 Ere d q'li sd a"o gES H_fes f6Ed, +e' E.&e,ir lfl-il)r. Ed' h,{.fr s'r' rr3 )tre'sJr3:qH d{a Tf,r|3FE )rI a

furoo.o.g ;16. 6o d"r6 fuJ s{3.d'qres{6fi4ur.a:. <{A s1rddr ?rtrsd.ir+d qrtd e'gf€,t, iifu{' frFd i-€ P a-<_re€ gq.6a;fi qes Fer rd sa tag. nfua -rdr."r,r.a' fam-re'i tie EFd€r-fl{H'd }flrt arsgard Hfri.r_C€ E-Srar rv ge ra ffi Vq.6?ff q-dm S 6mErd ffl fex Hffi e' .trrf,'sd a x* ias. H'iTsHfr{a'96dar€a6 s,3rrs }rtds'e nfra.arAarfu,i S Reatry-iffi ad6<'t fr ue€-d6 +F fr S tudgu v+a' a-a-o r€S it fiir{fs 6 frrrdqc' S ffld d6 r3-deF{€"rrihrrrqEHrfdd+d-J'H'idsn 6'+flr€Eigu gi €t-€i Eqfurf,dtrual nf,S r}nrr3 fe@n rfl-Su'e tuo q.e6F fos d I I dnod-d6sa fud ei + qffi u-cena rc**3 t a'* a $5rvel lndiai. tndraandIndraisIndiaefifud€s.gsd ris5ft'A rr€risda'g6i fl'e'ir

,004 tr


g fu d fufis Ffrumfidt!,rnlrufrrtrtlr Ug d d5ltl dxffdn614i nur4-Aar ffi uJurud 6euE uefer4{TS 6)iflreilard el& il'din"oTiqfrl tr runnrlqfrsEHd 4dgrydl TiqdEfd0Hx torrr'o hBe@ ? uorada-or*etreae e€faEko'ra<r+ 86fu'€€sfd-c

ergwq€A€an'erl]-eoirs*s'Fa3'Isd€'dFfTs Ffdsdr:ForfusFff b€€ €d &n Fdq'g3 uBg fufl € sdF6ad lra€t 3dk6fftul ir{d+6, Arnl,feffi afl{Fd fi{ qd}ra rf6d.d,.dg feF ifs s l{'6 d'F5a fu qJ gd4t e Ft i }d'gfe r€ eftnrrfi qd}rI "'dF ro fus fus gE.ni FQqo{' dr'r tte drn I'Hs 16 },B Fdqdx rq Fd 6 qd'Jd sq, rrufr lx-frr{'"}rri Fff3 istd ffn{h{'te€' 5r g'+ fr{ q-dxe' Ffud'g ffiry.e'itg€'

gE,r3 ?rerre tsgs'AE€ futfd'g-d e'? Bqdaq16 trdEi rralF E d at6t fu tt +3 ,rA )tind FdR d ){'fud AH uqa tskd'F n3 fef5d'Fd s.€' }'r3' frdi Ed f,'rlgd dfrt F - aF Ft EE

dfurnifuhf A )t{frq5r-fi fg'frry'r d&, emt Fd d& fd BBe6 F-dHfet,|' -&r rd}te d aS d|n 6ff, E q6' S

*d aIfi FSt fl' 3r )tfff )rf'fl'€ a', F.€-{rd t kgi o" f,t ,tff fufu-d'F-c )'{'6d !t F Et ,rqa fefuo'Fd f.dn 6t6 to 6ft ftiEt frE tBqr-ai:t g'JB rregrgi nrn€ froB an F irJ Flidrd ftddi fd F d A i fse Fd h|rpt{a H rr q5 Fdrn }i!F e sqHa a ud t{ff )it' u+B{d F da Tr fsa * tud tE 6-Etde rfe !' ffd it *Hr trqe d6 fufoo.x * ra-a rfi Sdryt to€ rynrE fukd'F 6 ris's a ?rff Ardht . tsfJd'F

xrgss'nruar H HE-€ F€EFJd rr3 )'flfus 43 Ers-d€q-tc qrdgzrf<a' }rri r]-s d s-€ Et urd'Bs ii* ig T6 EF5atri FF5{ qY M ? fid t'rd'f<s * ; "qi uEfE ti d-5 T6l fira fra brc€.dfud fud Hsde6 fr fd *edl'd' aAFa futso'ra ftia * Fq {"s}n eFrFsB.de' i.6''fl err3.siid a a3-J'e ftr,'{.ni q.,'ref<Exfery.Htit Fddd Tiqd €ccg'n qxSrydr ird d-rdg4rdr '3 dtrA i eqs eE gd €r|3' fdd e"{E fuuidri dleliitt draf,sed tf3H-fi i fldr fi.s-f6 €'d 3' rn6 fs{ a fd fef5{'Fd xi33 <d ffi 4t ers g avs k$rr tss'dr Fd-d'si }1rrdffid )'116 fuift},I' Ea-d a'fs d HE fs{'rs + qd drfi i, F{€l fr-d ft},'i4$ fed €FJ H t ftr)'r? fe-dd5 t-fl e furr6 f{s falr@6 d S-JA 3' n gd "rind' ret{ i:d€ d dr fud in'6tuu d a tu F 0 f;rq d rn rr+ fu "a a" fu-u:qE E toEO i 3 S-offi it A{d qr-s''I'd' d ffi rniqd atri ffin d FdE-gE I+EFal

nruq,rs'a'gag a a-e"s'&e ir fex

lrdFe6S qY t.e€.6' S di-d E€d f,' r*d ir gd <ts ffiL{FfoJ-F€?t€'fa'rn A tuEFlid qfo6' 9qq'6' at3' at qtu g'fu{rrg Ear€€dtgAtuFA*5 ffi'-ffi !-rEEfEa'6d,'nd-deF3 fn s-da r-f a-eer { ?a-dri 6-ai ubra T6.ffi d frr.EE df,'d E &d A'ri

Ffi qr€€' ".ee'r ,ti + Jt a'eiiz-O e'a areee s.fre'A 3 i s*s od Qrre.tS ** it fria'a-ec netf H 6 96' d f,Edd n{6 Fa trl d ftq at$.f" 96'6 Ro ffirrrt ffi-Hirc fuFE{ddfr4'tre1frcffn{ riu-eA ar fse fira ii. + dt{€' Eate' r€ nflxH e fun'ofusds €sgry-C6' !' fd fui d lrEJ6 €Fg 6 fs.It€ 6S €'i€' qt fu FB q-gF fuE.' drf 'dE-d' r+a' fie a, - d eF fsa feforralfo-a wr*a ffiur ua ffr6'f ri E d Eg €Fg 6 g-a-g fi' 3A 3F €'drfs'fury' Ar H FE gg F fds'6€ sF5{ tr3

E

+ r*e' ir-fiv $d, dla, u'fe <cofintt u6+e'iiafi €-d€€ 6 3a'd+o r*dm a6 '{3 fuF ffi F.J-fs.g d lJ-d'Ts *€5 )'{.{idb.dmt€ rrdd'etfi ffi

ir d rirei r*d it ngtadrd uuqs ltr f,'v fr+dqT-el't'o o,raa-ea +ie-a €"6 Edq3o'Fsadd dfi-d'l.sfury.t'"S oElfenEf€,f{$r{' 6 m'{6d e}n€rB fes fu d nge n's fufro'ra cFJ 6 *u'tn'in*e + "** e-a'tom$ry' d )]EetaHfukdqa€trt€F,gris6 der 6 E-€ d igd 0r F& Y FB ?rd F i{s.6 a sFJd, i'5', eFltrd'

ii$ i=ds-tu€ '{di $fr Ei-Ya fs'64 4rac ua ,rr3i qe n'fad ar! ="rrfr sos rrFJEa'rFdEB *Feds'd'dfi i-e'r q-d{3 # P€se i a&@ Td'd' a'r ga.t1llt'eF=r,{'ri ia ddratdr$nt.

oa 3 fr€frmr tug a' a ft+Sqtrrg

fl{dd al fsn + fu6.€'fr-oA rrs lcq€ d n: t fa fufuon-a€Fs'ffi-ffi u6 rr3 ff 6 frd n' + Ee' qi fefd ad6 gaiTddi-i g d t-r'A iir{S a-rr-ghl.d' lrtLfs d' fsEfsu'da'fi ta' *& )idr fqiffi ffifl.a4 aE?,lg.d-dA Fd urcenF!-rgEftE 6 d ad erg ffi nre a + B-dqE6 dH"14r-eryrdr qriqda;H 6 *'{ +er n aD-d6 qF i.sedlrs€ido-dA3€a€ art*a eag ryue*s t 6?r fuEffq f€s a't$ rrsed 6d fl F{d A 3 n a66Ee -eed fu.rP3'q'6'6{ E€'fr}'r t.-r*e'it fud4tdxal6H fsffd'rdffi''|' 3 a"s6i6 tr166Prra$t rFlla)rd'6


-^npfeodrdrr+fa€lstsI3ogryfr€edfi sndt3guHirArdild-g},r-dr{liqa

dtrAfitn fl F-dg-fr riHEir fso 9rrs'6'gB6 d -tr6' s'ii-e'ai tuFlrdFedd € Fse'6' € dtrAaEd;rFddtt qfu s.fgdu3.ffi€E9&AfdFi *6ffi-ffi gwA arqs'tua.6

gE-'BdFb €i'gEnd-Edldd'fidADB:'EAT.de'ar4E Ji&t gd flrnl"Fr S rqddfi{s Far'r3gfr ds gdffirn hn-H d6,dfl g{' yosa dE

6 fu"F d ?r ffi {

?Fgt drc ESftqfeftp{ftay#+ifei, ged Bn=ng6S-i-vi'3A3fl €Erfrfud,,il gderyqgst # E-ddn'il6 Fe'AFfirgd, SHd, wfs<trdfr"Frrs.lr+ €an ry3fuFl€RrI Es-fs6dUdFsAqrwdffi )rr3u.d-dfu ffi d;fr ftetwgil &arrrFnrueg g'FsTdlil r' 3'Fr61acg'lr'-c' yio-aatraz,-otuu,B-S <'dyo.esuwua-ca e6-Hx fufd-Sd'O ft'f6'dEde^)rrn fcog6rd reerrr Efsonaemtq fs'fr,rrf,'ealai-A€hr f€ha-dbldHeeSafuit' frko'rc€rs'dm-fu'sdar

,.

dH fiic4f,'fegq-d keE iFFrd

.'rll '\.\.,

\ \ ,

llii

l,tl,' 1, .li \ l '

l.

r)h ,F!,r'it''

l. grd.{6friul'! ft},{ 2.q-o{l5d gt ffiuI Std fu-d'i.6t 3.trd.d}'{} !D{rtFfl -ge€'t 4. s'd xf€'E flir{ ftfu e'fud E'furfl)

d f{du.6 (trF 6tE}tFiiurg

5. kaJ'i', xd.d,fl. ddJ

fiur, ffrF ?1r8a$d €fd *j'

6. *d qH6 Arairy,s. fHuI

7.rrdqq.Tsd3ffq a fsd rsFs e' flrx3r

ffi rr3"{re rrd'6qE'r S* ffirrd 6 +vad dv fi6 tr fice * ft-d if6 gEB' fTd'96' s'de' or k ff feF if6 i q€'rdd*a e HF furr'6de fuaffc tuvffi qrega.o 6' Elts F Bs a-ff Ucgrr.g.fEsf$ ' 6' E6ldrdf,E, f.rH-dHa ir ryiro {€q *J f,e fu Efud'Fc€F3'8.6fu"r3 d Etd6 a€ a'*a a' u'fuwr€, r* qv & t rroa.cd *S fuod u3 *a fu i uero4 <eraer fr w ufoir* ffi qegzrlo' HA fufaiar{Fs.6d tuko'F€.6 d rirrb'r f,€r}rrtr

a

Vfq-dq!-d E Fd fuc a *f, fa o' tu sdsrEFfdE d lr{dx. i{d R.drn€F-Jrrl' 6 itn €dr6'6 rfe.dfuJ+J f,e 3"i sdard EtPJslr€6 erBd'n Edqrge q.rE ft6i e p-d66Fd 11.q-6l y'ER d 300xry reir6' fucF i *a B frR u?isg.d iiq *dl-dr{ie. +€16Fi. EfodO yd 3-g'Iriltu d' t+d8 H frpr' }'d ed ftE 9 tud t* ?F f<iF '+ 'mig!r"dE FdErnjn ga fuBEdF Fd id fu ry'qalrd.6fe-di€ fl'6 Ed ftoa i-d}*' n qf-d-a6 "1 ffi fg'S d frl el fddlre tr6 Fdd' ar qg F,fua.6drit Mr{' 6 d'tre Av'sF td}f, f<s€c-d, t€arafeH *s' f,' ffg ir

fuF dl6€s €sc'for{r?tFff f;-s"rr3 rr gv fgi ff,-drd i fdm' ir fuRa-sBfFrrlrg? € E.€,ffdrn r€ fukd'F-dqeea,frrai 's €gs' 6dd Fd "fu ftprr fun a€ s. ge q: i-a i r& r*e' ud I qs t{ff Td Fde a', 9o s' {der )rraJ:Fekd'Fdffi 6 T f''E e' $rd's' adCr i d'd yo"s-a3 ftFro.ra e' w ad an6E' ar{6lqit erda6eT a O{A 9Rs-d'ris'EE(pr€serve) v6q€ d q,fFm ; EeiF d +r Ar i5'6aEdfr?i {}rn ffi ffiT63rrffil a

tr


areg.sfiiur fud.d,g.$., EsFs'6rt3 )iq viE d fttg eE H )rFe-d rtdS tsd b{3 F 0 ftd E-d3d Etu FfiF d'ff ff,'E i{r €Fge i EJ6' E€' flreB gg "B- lrr!{Eq' }'ri Etr t fr"s ffi qv fofi+rrrfdlbl'al ?fl'fu)'r' f€s a.d ifstd fsi.d sr€'i e a Td fqFXd iffi ra ue €cofrdr'lr.ft'fr. frE FB q€ nr$ FF td'rl etr6 $ fird# u;t Ur.6 EF3 ffi g6 gs g *a€dl,|!{Ed t € fuF F$d qs i{ v-d'fuJd3 udr ,rEry f€s gd*rn e TJd}'l'H t|3 roo'rc-s Fe fs€ +6'Et'girdrtt f€dq f€e furdE + a.u-gri'f, dq fuo xxa' + E fts fr" r€B' er frr' EEfdw Al q3 3-+dEfiic tu A EF a'Aftftd'a € ade€ it6l

fuFa{ e.t- e6ldl fl' G-dr.eHrd}'i.d € ofurla Ez f€i ao rr3 rris6 fuF-cH "i T6l iid f.s d E-dI3 rif,,s fss rdhd d lltq{gt ri "ft4 t Hfu* grdl'd, e.3{f6 ttr3Edx I ric + d ?,r€ d *3 d& A, aitk ',tFF {da Enfuhr3 m{ ,I'Ed t destablize tlqd +S dt{r € d'e fite aE:-d3'e f,se -rdrit '3 +6 ar3 En s.d t ntrf€ acn F-lfeen-J€fs-dqfha e 6'flfr sec d t{ + dHEf€s6 S at i }rddt'Fe xE} 6 3-iEr'"€td' E FJd rlrrd.t €'i|3 gb

5 ion uc + atu o B€ 3rFffi ifr al6 6'6tu€ Fs$ r{'g$ a fr ffi5 €"d-d g.c* el e.g'4-gm' fuEq-r$ 6' ie"r' ea asl-$6EEgElt'{' ffi'{' astrd' d'ri ir a-e'66F*6.ffi s'rs-ffis #

gd + H'6 {d6 €.dryt ff{f,'dg' 6'5

rf3afrrar" ? +dE'rr.d 3r.d aFdtF riFE i ,f'{srdr 43 EFifurn f€-g aEarflnt,fiflefii{ +rJ d ffd-J 6€ 'fi,Eq #' e1lrt'HTS eFiff*d}lFta'aidstuto't rBntuI' 1M6 d}'|r a' foi. arrn fee 9o feq q'EQafus sfd-Jd Eii+r|3idt fue VE-d'd6E ffr's # fut{'€t Fd {td'3 €tua dl fsto},l'fdlryar dd € f€e-q'6 6ffia g.es$ ea3'tr3 rRiJJ d frx' i qE f€E EeF fuSrn flEdn {, finev? ft5* fi' a 6' J fuFxFA6 *E d f,Fdlrsd friv *F€r6 d fud frd' ,{3 ifrr{r 6'g $o nfau'i € r' d d6 fuFF-tigxFt a-*o*& afu aal nr3ffri f€ 6-4 F.d q fiit{ AHa qre s gu e Efury'Al frc 8f,-<'6.clrn u.F t 3E-Jrird'fus li-dl'drE€ tse-€.6fuF 6 gfrdrd ?trsEj

ig drBEF e-€'ae &€ fe{ +i a d ec EAT6r fsHd d lrrd u-dE 3tfJ fdd

f;sFe tu6'f,d s'TSfi i n-dsftte f,.4e + d Es€ fi' dAT6t sg3 feee'6 fsF d.r6 ri s fes at5da ildlt', riFS 'fu 6.6 i dd ff-"d ',B tr€fisF$ qegln-fr)'{i riid ffi isel urc da drdrai nM d d sd€'adaT6l )dfud'

u-uer"g go ,i.,1 rt * q an F Ei d gerfd€i n funtm ? {hrd}3F€r6'

tr

rrijsfehrdiiflr uo dt q31Efte ftT f€tld dd g3 6's 96B ).r3u+S fFq +.ge e q" Ekd'Fd!-r ftq"i afieffiie 'r|n{Af6E6 # r. Td A,9o Eo ts'a 6 6€' a6F-e6E8g€ Cs d if,e'ir fsF nra 6 easq +€ + ufr6' n tt4l' a8-+6e frkd'E ''|3€Ff Ee'TdEddr E 63 fts qlmd €6 a'Tdi,Bcdld-3' h{3 fuF tfl{F +d'6 F dHeH'e fud'6'

ttUE

s urfr E f;r€ fad

fad ad gg.dla3"rFStr{ dz:va e gs 6E dliq ffi

i'e ue frfron e1n= fro-e$ unrefrmr ivS a'rd i, 9a o'dr?a'afr+eers6 a:'-Be iE d f,.e.at fuE HFB6 t{Fs-d+€ + ufdsrn nfqr a ekd.F rrf3 gF q R*F_316

*garca+atowsf<outffie €rt a.d6t, Fqfrr€. € fsE 11rr{6 +d'?tF.orr} t{'e frh{'6t x{3 €rdDi E fEtr f<€ €rs

relB:' Fo rm-e.efio-o f En a-c;d n'fue m+ed fenr.fi*rrr *r d u? r€ frc futu-oq? q3 }bd€€}ltt ffifuh{i a'drrrtuz.e'S a.feent qHs b{'Fa b€ fro * lrJ d'dlFa

fu rrr€* nd'd qd-A6 E ri$ ea gn a rF ff+ *f;ew reg ir"


rl\

}1flErrdrr 0 ftu f€s Es sEB3' f{d xxveofoo $ Qnm+rd frh{'furyTdlt d Hfe€t-: F l{e lrrSffiq fefrd'Hi tumife{' e" ffitr d'drn r{ers el Ff€-eF 6 E}1v)raFa)rt] fudA r|J' drt Fatu rtad ta' d qtrg 6 F iid €'drqEa EefuJ'f,'furi -{e' al

f.

}{F€l r$rf I

uffi riF.diidr+ aD'€E-rs.dd.A League ofNations ard eorr$o { rrnrE r'ifr6 ittr€ d d5 hl'Sr fgE}'llSg !En6 f€s d E-€.rd o.dlt'AEd d6 € F,irc CH {i's <'ir 4C an'F+6 d -d fi$ fa lrrsifiry' 'fuF f|i3 fes fud Ftr3ii,r' "ld lsd EFSifury'drg frl 'trd|r€&n ud' d Es"I6r6 unfd Bgd ufidd riFE ii.r eE Ed3.d4' a TqH' 8 xHre' ir tE frE 'q_ddd?i llrd' s ,rfiJel fffr{+il s'F rB Lffird ffi ft-dd +€ d -d m fd ad q'falrn+ x.d' irs$ry, 6 rqu *ea sd fufu-a.ra q' EAqgd',,' SEFF+6€6 ,trr{d fu{'l 65F-$6i t€c s€ ti6 fu 6.F€ca- T€'dDr.i q'qH'a fu e' uarrl Eifuryr ica "''d d3r uea rffi 6 fsd 6'd a-6a6F*6 n f,.Er fu d fufyoe-q qd$ 93 ena'Bgan<'Ef | frF_d69A U'fera fdrhefd 65F+6 ara.e dd ffg' f,qdr't sr6d })16.d6!lFd d6F$6 d rg fire f-* fFa d ffs.i.r* rcd g3 tl-{d g3 E_{d'ds 'arnurd'a'e,_Se d a.dd-fu}}iia l|€.dar 6 eFfury' ffE. iiuryS drduE+rdl€ mr€txiu}|'feil ir rfor <afery d a-& i'e{d'yofu ff 6'6 fsd EffrE dda sr5.d)rn E fu $ uo riv * giforrryrirr.6A s.d$ e6r*6C td Ti rraG aEn i-66' f&, Ele d Hffi A 6aB.diE fft' r' f{d' E-€gc- d E fflF utJ 6dt 66F*6 e

tufru'a d fo rs i e|tred uti d, fq-Cfd<6F+6 e rf-S fu 6 fu*6 +s+.dEnEtdfiffirr5'tegd *rE3 drel

t

d ds H n fd x3 ris 6 asn-*t;f€-s i-d 6C, fs6'd.r6 gf 6 r+ fe6 € s-dddrFads6'g€€ 6trd d rru6' &J' hruErrffrd.*d6 Sro xe qa' (treatthe Arabswith hostilityandcruehy,deprive th€moftheirright, offendrhemwithout causeand even boastof thesedeeds)l

f€)r3.f 66F$6i rrFsaffign ry.dkc +d 'A ardEF6',+Sr{' 3.{s' ? ii 616 fg,F n <s€ r, oi qgd,rnd ,i{ fud r{'es i a€t ft-o ses'"'gg d d-J-dE )r{qirA fdp,t,at od ugs Ffl ffi

f<d qgd E6F*6 Fs ',r' a <i El }ff, fq.a f€s d g# Fd <€'q'Ffui d ?c F{a ir ffrdrdafor6qe'Fre.d fl' dtd a ffd'fg4 -da Fl', Bo ge e!_.d fe-ga.5i a;r fiq. e' H.6F6)Jr6,ffd€ )'r3Eo'gd+6 e' rqx !E ft-d 6+ c-Ed Fi Atu-{d 6F +3EAT6| ofory'atus aurn ErBD|aFdd gqa ic E€ f,fa firn cl e-d-$6 ds q,ge ni gu;, d ta epz d fax'*s *cc li-drua Ti't i

fiivr<d ?-sfssld ieiff+g€fu tfu 33d6fr &re'EsfrhryE 6 kdr-d-a *furx.q3 gd r.e gs a fuarca amd ryrr€'aJ fu;ir fr'd e_'iqu'iisifurr

EE-FgFsiru$<Fr$6dq-r$ q3 nt.d frttrt'a "Fre i€, &m. f€+ T_d3d6r{' d H.<Ffo di Fq.{6 4.e)i fuo;c'rg tfu,'F <+d' lrt.sqqiA 6.& l'r3 EH'fr€di3 FfHsF?fl9FaBfu tu] €q cfie' )'r3i?+d ir t9d Fd e ,''L{tsf€d ng gF f€s d frcS Dfliig?t i rrH"td qFffi E-d-agfss qs erdFddFcr$bi a E+i<'ef<&fl fifrd trciJid 3' FgSf €d-dfrfr rrd fuE C d's d ,rff+d trrds'ry3 rddr{r ? fsd Fti.ar6+Jr{3 t B-id ft-u?na *s tury'faF e EFffi rt e.aT s-_df3,,1i Ermks 6ffi$6 rfd ryqa' ry.se frra d q_ad,r'q ffi fsx n Ed'sd tr t<iq fsd ra€ sd ud F B frrc d ii6 id q3fi6-dd dei b{i e-d ftta fuEs€'A a'd i al6mr * ae' rqe' ir fso 6f.q d+ 6d'Et{s St Fu ef<_9m eor$dri er613rFkd'g qq$"ri rn3 E fF{6 fud-6 s €trdr q6 t|f, id 3t e6F+r f€s tud F=rd a.fe F6 )'ri 6' d fu a gt I'a i-rd' F at€e d *o S] dx a-c;' trdg UFdEE-96d 6fu'-dzionismifia i-d sEiaF6r fud iieJ q_fdtlff, 4.re dD{ Ura {d E-J'r H 6 FrJdfrr{FJ€'6' ?ar a'tia i' ardrg=a-g-v feegv q.Sdlk 3 4'tI.1fu3'aTheOrig'nofPalestineuftnr utotr d6r$d fu i fiii {A } - Zionism s Hq *J' rf3 HF&s ii6 lsraelConflict fugFo do ntra gq fs !s6 l5S 'r_rd F>' d st $fi urd'e' Eq'd{€ x3 Td'Td e €drldfuur a's fr+d it S-qfstre'i 'trtEs'6'n r.6Hr6' xa-e€-sfsar#e' fudrg' fd ofu'frdrrrS iiq€ d d-rq3*afslrrd fu1M Ddenrd std'd'<trs'rydA,9{' i dfr d'd

E

fiic Fdrer . 6a{d, 2004


+d k Fs yd Tf dH6'<di€ J uM u"re trFtquE fi.trdF i-6 fffu' fle },6 €q + €q lrfdDd fts €F ffir{r

a€r fa'a f<o€ 'i''agroeaBard$i ffi 3F€dfu!?'i*d,{ eafzwn

ofur{'d'+ qfur# ia ada str-Se'l' a tuE+r nElfEsW rue ft$r Qn cl H€r ridrel H 6' Ed rrr3I 948Es da ? SFpda.strd-6ald mtu nfd fu d tarx FESI" 6 €'ffS drd tso res 6drddrdfu &{s ;}ff6 rJ u's'tc 1947tsg ds-€ d.Fcdd A gn and fr | gslr)r3 )'DidFFs €i qlrdrn

I I u6 CFd6t daks eFs, 4-d5t flt65F$61,r{. 6 a-e}d + s}aftr q-d-S

qtJ' qH'{rdtq$ fr-fl q-d,ltlJ€ra€-r tauir frivfr9tsirdsd-cs$ fsd 'rrhiidfuArf,{s'rtd66r*d fi eeedqaTnfuF6Sd,sd tt* fii{' na'fts q-_dd'rt +ds-rd'furf'r€ ada+6irebdssrid ffi desa Riq g furd furddd aq."d ads,,'l-.dt dnf'5.€6F Fd-J a fu66grdldt{fe

0 ffnard'ad m€ a' si ua fr9 d

frrftsffif*dffi

ku ia bcFaa trsH iE e'diidrfta rissx-cal'd d sfuar8a;t q-s6 },F a

f{s E.sFSd kd Eg-Eg oxoss€refud't qg$'i €'B k-dqadn-idr{t ed

!q 4cts rE {fd e Ed'sdi drd )rt3 ffi cl Fjn{ry,"' rtd fFfiq{ t ftffi 3i fu"6t +.dr EsiF dftrr{rfra u6 € dd s _Se'r Fddd'rn Drxq'd,fttd tE d'1i

Frd'sna' rB fiid ne 3 dd ryqrs 3yaF6qg {r's i*t ft'{'i fuaaa-<FES)I'd EiF{bre'd Fq"6fuhrd*J' F tfi' tr fuRfsr{.d i IziHEdfsrn d 6t6=" po 6q, fiiq, 6 }'{ar€,hfE6dar r€'fu4t d.fr fuaffit'n85fd fuf5d,F-d -d fr 4 mqtu F+dIfd fttg @dnf$ry' ifurr i t fga z€e ?''sd ris's VFd'rE br3 s'd ffq strdli Fd H fue ?,r'a €A T6r fai |Md Srrdi)rr6 gd,'n l|+ ti-.{ d td f€-s r' TS tur,E FromTimeImmemorial frs el Effi$6}d. t{'{ ry'a "A &d fE-3fdrr{'Al sq+ 6 H fed d5 +dia ad6€d a fd r-.rd'nt t|&ddd, fr?rEa-d' <t'66r$6ksn gd frd Fi r-o-diir fsd lrt€ Afurn d.S rr*S drdr fuE *s e' fd.66 nrs.*s.fia. <coflfra fa: q-fd frerid

ffiss-S

6 frrrdfr+asn-+Srn'fuhr fucaoffice$frtra+rgB9ad'6

?reEfd e' 53dE.$ 6F.i fu3'frrry.r 6 &l6rdryt ffi+dtud.d'di-q'3 g#drd trr3 ,nre*, rcfi ffDt'r€ wgd E3.<'e feE 3-fi'f&. furo asF$drtit { g-+fl'id-tgd Ffid€ta ad6Mffl's fsg <nrse&ri +5 + 6'T a-dfs$ dr$, Er-rd aF$db{ri fe-dt Fs 4f itfa demographic aorstdut$ ft-oxw ud fu Und"' rtead t+drr{3Qsyra f<e ff,'a e' a5. s.E6€.t ftr6'6 dal o-{d fusa.d ta q-drr6dri J f:ld"n 0F 66FSSry.dEl'36ft++fr? {c6' €-dea'3r fu gd rir.s t sftrr E€ gd tiE d iiil +t q-=dd F€'fd eit s'6fi Eaa e }{6fur{' F}rs6i Aari. 6 6'6E6al'irrlFry'lrdaH6yd E{6r 1938fEs "A fr} 66n*t rB rg. afez'oie eo fuu'r eor*d u3 td furdd6d€rEdffiritffdgd)nt bica t-q dfur{.d'i H.HBfuE dd 3'{J e wua ryHsH6R€{J F6 s' t6 d-Id)rr6 aSrcrfue'#-src-SlnaaHa + lrffi d fr.ddFdM hru fYs. d, d )td€d Td f{d' d, fua6Sl-dxd Ti' ..Er aen]-$ + E 're Tg ,,rfr feiGd f&' }''€ +E-a'd atdq a6F$drn d g.qffi 3.€ q-€dre3I )'r* *F g d-e fcEl|3e' aF6'lr-Edrytry3 a-€.6-€d'qH' {da F€ e6F$6 fsr a6 fl€a" (when gFtf6 3!Er3rB ag we becamea stong poweraftertheeslab- -1 i de'ft-s ry' frp{'r aor$dut € iia fsg Bss,adF frr iHd lishmentofthe statewe will abolishDarti- , alrrSd,'{' t a*s. i5. rr'fur'l'fa i gsr{ tion and spreadthroughoutall ofPales3'o-grfu q3 d6Hdi a6 e'r_qd tr6a d F{rrd 6 iia i se' fu,t' a€t us

r-- - - ---------

---:---

- - -------:-r

rr3EdH? riarefirssdrrf d Drilerrr3<ne$ xfo* g'rarc,E3'€-d6 tc+ d itr6 S iF ?rfii, qsFaryrs aifur 3 ffrvu'ad S aestautlze a-oafre ftig ary{r 3 d3 iit6 dDnd# {Td '3 dd a-duts'6' Cerr€ an6)rr3f;sEELinsf3,af€-iqfi{c'g i itf sf€Hi {c + d}Is'f€s6€ tt f ye*rrrexrt$g*or.o e+d'g red {Td'+ Qir-dgid e d.fimtic + }r{'gdAfd ficn-d'As 6'Efu6 frrsStfarg efi{ryF? 3tEHd iis €ed-d s'gi €'s'q-grrt'dfer o-cS! g* eer*o ut$e trryifuffiaf aofeo ?r a-sawr$e,figis'T$fimo'dsSaf#go i lt'd<Eitedti firf,dp ad'iir-ary.acaqrdafurlf Ttr6-dfr 4i,frCfi iqfu e1f+e-g a'olffi 6+ fuFdEtoCbrn'HE-*H' d lr;Hil# 3itr3d 5ifoarsi'*afft ffrt gFd'd6.6@e{ffi iH'ad?Di, dryifuHE3if€E{td'3fusqegfrfrt € fudtFd' 'rr3iPfit 6.sF6 tA dtdflrsAbre ffie.qi fiF+fiiq S-i-€'6

I fre frs ?rd€d fii{ M

@ fHcr.sJ

. q€d, 2oo4

?

1947fus rEd# *s a6rF16d

d}ri sinre s'Truro,fuyufu'fea'a*afu I

A Y


FfuBsfo-3iidrgFsw Tdrnyddhdd,refuoqEtHFB fuksqa fe-qt6 d a frora;rr fub;ra a'fll ui Ed,rrs Fdi'Tdnfrfi'd &. d rtr sE-Jd ad Fd{-de #d f*e qt iB urr ffi dad v'M fu€s el fuE ff 6+ u6

gemrs'dfuudddrca'aDr}ta a'sfrrosdB fu-0ftfu-o qd t ffl'd F€?r6i T&admd uqeOfun Umrts f,rdafiq df,€rirr S sfddrrs is i ifu,rl f,rfrdr0, gd rcqfd; Fff ?r fiq ti-s'6rislflUrqtfrs flrda3 fud-c grar.orS a'afua,9t €!n'e'id frry'flQsE-VEs l€q€

a

e, d.d fes,e,a-&? i a' d gd6r6 frF rfd'teE6'd EtFdE qa €Efea' n' Frd.ir g* {+ft Ur* 93 9i i us 3fio-3 ffie. E-c gi asflrA,F2" i a'fur i6 a'T6*d m d +d frd EtuF6 Ee du€eEHgsir6rf+ftU6ECt c FcB.g i drCT6tuqf AsfF et ue fic a{-d lI<'fr a yo fua'e* tE€ ?r ft-d+6 +rd Atullrd'rFtsHHe d$ l'd afu 8!-d6' fr<e a'eo9o uw M-d*ao 6 H a-fial'| H aEt e ttnrd ;r€rd6 ff'ff{"{le itA *a t a fr ue d'|' ffi}'n e 1937FE A6d-rdhr6 A d "eqe frd € faln fr-dfin61f€s fu{' a }'{38-Sxtrs us a{$ fl{dd5eB riH da Etra.fu', ''r{fr }r{'Lrd+S 3'TJ 6.6 ryd8r6arfd *s fur{'A' a'q6E6l + 7,l'6EEd+ tfu nfurnfus an€'6g fl'e Ti'| gduid (we will exp€ltheArabsandtaketheirplaceswith theforcesat our L{F4' frr{'B i !-dfl"€e' 6 v-s'sJa.{6"'t fs{t Eirctd rlffo-s€ disDosal).

3.

Ufr.se EideefFn 0 +d 3'{3 a.d Fd €.oqer6 e' q-s6t fa' a bd !:€gfr ffi S tr ryri{ i ljd at qr-dl" rf3 ffi i 6og +o * -A* tud # fuEfu6 Bencurion? ffi gg *r +6fuEEa Tgs'darFff ii{.' d.fi€'t dfurrd tr€ Faafu tr d disposal9? T6t fcn {F,E6 asn-+6 E€fu,iT-r$+ddfidffil

tB}frfr6d'EA fud6ryrdfra{t d friq'6 Vrun +s. t afuBeqqr€ !-d.d+d '3 s' fF{ dfrtrtlI qlrsde' d ffiE qe d€ T.'rfu A € ffiSd u6s'q6'6!|digffii fi$ Ar +S ffi f€s frtf' e rii 6hryri ft-crdT6,adg

qo.rdfueff€6e'ftrqe taw,nrrffincdfut

fl.Ed dd ddr rffi;fl t'd *a a.eag€ gd BF*d a'n r'{i ++d6 fii{ fu 6 yd# S rr|fe )rr} Fliq3a6-sdd 'rGr-6' fii{ e.6F€6r Eau6,rffi i Eue;ffi i H.Js)rr+ gE rturA-fr s.co' t tuFg fic fs S +e193n'€e't 11a.e' turd'd i d€ u6t !-EB4tf tudftu n3 feE #drs + d €tr€f 6 ,r3 <.r€'dd€'a tugfu H EFtur6 6 ffi eEF+dfrA d dS tu qg dffis ffi',rf E fd'a d q-r$ gB *d frr'Fd qEgra er?8# ffiE isa *6neT6l fstra6,s d1-3,fl i iF riu.s d 'r,-fld i ffi gi 4,qtFdJf I 93 aEr Fgd rF-d aarr$r i rrF6lfira r' +€5rftr 4ers a'r r: ei ua'ask @ e 6'fuaq6 fra-fr4 EirEf,€, Ea' de' frfurEd,sdf,r @ 6 € rF d *s'rc-Js fud.dE€{€',F f{o, tt iiz3 ad:gfiiwfrrfioA, fu i t;'ft-a96 funl-dd,ffi 'Letthemlivein rhis Flfrt'l-rd q-d-dfu' )riqFqfr-daF,tFer{' )'ri fii6' Et ie u?'ru'ofuagrud i fFS € is {' Ed fld u6 gd q6E$61ryi humilarion' A dJ6 Td6 6d-d fidr.f'3rd *oa-fr amo t xrju<fer ls i ss'a ad ffg-3'irfr{ dr{, fiisdfrftg-e ?sd}fiErd-{ da T6166r+d }fu S F€ q6 UFdn'rrbr3d'furn€ fdr6es EEa gAq.J0 aldr{rTar,*fi q_d€lra+fu e ds' e. fid+Erc ad ir arE d h-omffd xFi$d 96' F fisAfed fuF,6'EfufurFA fuF+d" ft-daFa J gd fE-a€ g6 orfu ir6fu FB dd xt sej€ T6ffqt AES ft-dt fd )'rqd d q-dSgi M € aBarr$d g. ffid|r T6Hf&'rd q-da.dd fAfonF e a F.ErFG tFE *J' Sl a fudd{}+.rnA T6fs fu e )ffd e'sd Tre't2ffi

r{'u!){'8u6tuffitadtgFiexeatA a-€'d fttR'd fu t T€dTdfe6,rraafuarot arasfe g'add fto-S

q

drr s'Ts.g€ rsdBlciE tEsI<tBry.dddr-T6rff, H ffiFR.4{fued}{'i c'a 6 f5r{.d+J' edp,r' f , E.sFjfrd *3r€i qEfed e 12ffiffnAdfa*$mr.sgEitrr)i €d se fFd@g'edir eu df,.q6 d tudtunr6-d s€{ q*d ftro Arff{cUEe '3 sde6 i-S d td eFrr: ae6e"Ba,esrn-ca'B=re'i ds fus {fl'8 er sEq sififld3 rfi ir fq's g q58.*6'EE6+ Eilq6 6d e'6F-€-d fu 6 hd +r a *6.€dl +i A 3rfd +Jl

ftid g ux ii{ + r*d ?r uc ?o xd s.dr*d r€ HF qrd-d +de1r{id,{i ?;dtTdlrnr fr.e { t qy f6d-g3,E-r,acga,a,fdh|luo,EeElfr iil0 ud 'rr3r<..' it1 ffiq ri:* 6 rffiifrdFd e 9e qr3s.d Fdffs' ar frq' 6S rr5s.+g qfrd f,set*6'furrfd Ar fuF fsry.fdHtrf€s fftn 6 $e-dEu fuflgc e'qrfd.Efu d+dn fus s txs. fea scEiie' €-drn++ds frv fu 'l{3e-+d6 *g dre e.&fru ftqent t *c6' ir fii{ FdsJ . an d. 2oo4l19l


drd {rF{r€ { rH v. Tdtieafiiu fe5dn-d Fd)t"rrft,rifssafur ae grfur€ fiiq q-dHd rif,'fu s )rf,LFI|dHir fii{ qdHd #d {n'a d ftiA ks +S lr$ dl t Edl Fi qElne1,t'n+ 6"rd fr+a fs F6rtuETdaiA 3 ryas{adryt a fsF rdx 6'fgt'dgs *3'l frE fur fii{ lrdH d E=dhr.3 + '{S, =q+q ?fsb,{.t<i n$id, *39o{., UF6x'6'+ i-dnn e' 46fl5' + fed' dr ed qo{ ad *-cc d'd6' Tda {f,.8 fus,rqr€reEss.d'fEHdd Ea F6t q6, lifl.4ut E H H' ad qo{ 4 ,flI.1 lre# 66 aw r;# qts' frr a.d r3tr<., zrr3'ir3 ftrftrit <rdrtfr + i-e+6df,'q x'oufu fs'a Es Ad frftie qdx -S frr fs+ 0 ta d ti-dr,qd, urnHr6,EE:rt! €E,Ffee, ua.:, ri'o fes ei-o * yt' qfu)r{'{qe F6r E6'q# - H TsdS

3rdd,,r ifl{rn 3 u.d3'6 g€-+sb"n n vc.<,ae,d u.x ff $ fudlrr€_fi fid scs i qsq{q€'fEnifrhr dr B*{r's ks dd Feried.nHd qdxdfi fr I rg

sed dl{6'€d }1'+q'Jg (u6.6, }iiit6, g-d(fr6 <#d')tir.s t ryt-g'{.t v d{d 6dr a d€ 3' Cf a tuu fc6'a 6 friq eedr{'k€ fiar€ E e f3 eedrr-s'e 6' '3

xusffu aru-e' td-*d Fo a 59ofts.r f rdr=affig+ frteE5frftflr fg6'efuu.ct fiE€'fr {.e1}'1ie' *tfd' r{'F dfrd frr ftE d-da+S qg_d#A fuF iF 6',ifi's' e' 6. fifs.t gF +e s-€ fl' ftigr3r6 er dd <ge o-& Sr frJ n €u-€u dE6', €v-Ec as'fsd 3 a6-rd6# "' kd ro.S'r fr r g<dq kd ffi frtt.d r' fi ft ie qo{<tFs}qfuFtqqdxsd

uqe'ir s€dc gc trdHi 3d)fi ryefd,rt, gffi, Egq'3 rld' e. ffra-ssqE_drJ a.&a-r$rrdme +Jd'} trs'fdre.i

fa dq'u<}{t ffi ?B'.iFq kJ a,rr€' iEE s' arfuH6ftJ'ifury. frt feF F€ qF e flie gq qo{ e. r'Fr€' q'E 6fi

@ ff{

Fd'Es . -dad, zoo4

qeirrd € ire

qqHfoF6* ilfila\ t$ffi

i T€ta t {uf,o)f,m

3 frEqSA€a'df,ig4r' ?t tES, id, CHafi *<'l ggF fua.'6 6fu4t3t[delre€6 eB-xo€m?ror 9a9ofugd'a+6,,3H'n, f fuges€d& rieF6tqqEfusEid i; +FHiis'ee,ifua ftd, temfi6 ga'?firce lli6 fts €aIft', mfi6 6 rsss -r1o oeflr*+du'orge1;fu6ifr_fu 6t-g',dt<-r6,s'fd.ddn': fssE-$nr fe6.i H d €q-ir{ F6r fqBr{ g+rH3H€r, Hrqridrd3H axi-d,xng$3 tu€ H. rte'iiE A, f€'sd 3 !-eE H E6r H roy ffi $Ru4rs e' ro i'Fr d 3E-Jd efuFJ € ,nftn +s )lrs d{S Ar H Tra qq t{s d"x. d+rHd-Csd 3 ffi fr{ €.f,' qo{ }fd"6Fr'r{+d d ug}f3d F E-f;-{g fqrot e** t fise a.offi td-#ot' a M3ddafu',,n fuat aueft t t g E 6 6 d A t @ e 6 " 3 ) i s d d ?ihr,t' ci irgll3 }x'g€ 616 gq q-oJ € a'aa** ve, @rbfeefe6nad gfldte d-orrdr td-+d t1'f,dix'J i--d rrrta i€ ddruet fieFdfrtr t€e' '3 eq+ 3 ?ory ag i fowr fnq ftie d a'fuH i' adr s{s a *f€ 6.6 fuF oefir{' e aEi rifr.6 o'fi',{' e& fttg fixB i €u-€H rb fss ie eB yil' u.6O ,t'r|6l tS e' efrs' a.e.fury'r rox a-86ao fu xad-!v qqxI ryefoi qdH i f?'E6 Td ff{a6 ?i-dr ugr 6e e Idr+ fuF ?5'6rraducE d zdd'qE6dr i]:rd# A nd,'it 3 +dryt? dFl+-tr<-r, uet fr6i gEfu4t i 'Jid4t tud fid yfl a Tda {sx-q'e, q.dflrqffi, q'ta€r q'EDF g;JF-j 3 iFd'd'r{trera fua fflFdH }{dri-Effr,{' A fu6i 'r.rd.d,)l' d'fsx -d f6r,F,d's. fa ria.s frs frdr{' ad 3 *d Eg ad fs$r Fx' *t6 6.15 (Fffiri) e dS 6'-f68.6 r& fr lfd Efpr' 3'fusvad rx's 6 ,r.r{e|rdE E E3FdJ€'EtrTd fts'l s"€ fE+ sdqH'6Fd'+d e ef8rrt f+ ael fr'E rr Ee'16rr3 gs ri oxs'<d., feEi€itu{fiii<tEff,)ira q'furn 3 )nffi <* r€ E63 )'l'rIE f8qi ,l-{-drrt e. trgufr e4-d"r{rrJX 6.6fr6qo{ dDi q'Efiff ffi 3 fi.E d aE-c'q€d afuF d *4r gv aw-a d ta€ rc H *sn {r'q fus 6e TsH !-r.d,l' A 4.aa a'fuHfi 3fdrt hri GfiFE ror+ fttg u-fl r{'n{t' flE fdl.) )b, i€-sft-d t €q q'r ri'ie *c f€3 Eg fes idbn 3 *dlln d)1i Te'H ,rl ga dETf e E€qg + e.6t F{El 3. i frs.d fsd qdH€+ d'fuHJ a€r r,ir d i'd-i'd nEi F Ba€i arlr fE6'd E 3 tf,.E t fiigy{r"i q-dHfuo,€c-€c +rs6 i 0-e'i9 a-ox-a.a$ ftig q-oi rlnol' e.B riF-dd,,-€,fg3l 3 Me ed.6 RE tidrflr{.3 fsd 6' d h A q''{ dfi s !ro{ ar ffi' Trd rifrd fttg qdH gf6ry' m {6fu UF6}r.6'€d tr3 ftTrI fti-sFs.6,sd'TJFJ'6,ridr.E,lrdie ,B frr &r a' {' g'drfr6' d EAAi9-q{fi?'ig !'RF ++r{s Ar HF furnifcF€,F, fiEedr riF-d.d3 rril i edd fud ge ffi, 3 €rtil irdt Nire+d 3 +dItEx.6 dr{s.€d't a6fu }fd'o'F ryF-cd T$f3 s ffi€i frt dd <rs' q-dxrBr-€-€€'fEed'Wm,

1


l'€€ + q"'€ rir.E t€s feE6'HA d +d €'s F.dg a€ E6t fud €E gl' fr F+ qEdEEg{d fg3r fuFglHe a6'ryflJa fsF }fd'dr{ S ,{'td )riE$d AHe'fiyg rd a etuF3EAi'dt qn ftF frG frH f<-d€ F_dfrr'nt dfq,l'd f,-ca u'lrt1 €-das <dA5-d r5s,E-d' e +s I d'5-6'tt ,|6{ e' f,'sddfury'fr 3 Qauaaag

,iE!{ 6"s*6i S qA eff,4r 6 d 4E{ 3 nt-**s d.5 #6 e' x+6 ttdgry' {d6' fr r ?i-*ffiq-f F.dri :' 4'6-F 6 6'F #' qg Efaq d EEd eE i,f3 led fu

y5?t 'flr8# drrtt }} t e,nffi ,'c-ee6 Og-fiufusri* 4 r,tcd r-,rcu'td i r syd qaxmd ryl aa+I ffrag?I d aHi-d e ed { F 0{Fdt r{, EfuFJ, dftPdS ridr?ifrTdgF6r,rfifli ebh,r'

i*n qEFtPds i' firdfu(i ag ae (dfo s d F€ h'{dt qg FfoEA {rd'd 6 as6fu)i ftdB€ a x'ds1116) ga firi f,raua'e-ycvd ar$ u ufunn ftdr"rfe-r', fii{ 6 Htd-'trdtr t (hE'63t|3FfuqerB6Fcr)lrf] ;rce'fuar $i xev3 x'; d ffl$r arg 36€er ? 36e-d'A *s i ai€w &' 3 fuEd

gd 5dts,re-do-arred, qHi-d3 es fts qg Ffdua fBrdDrr 6 hr&r616fr6'

tn

d -d. 6's EatrFdlrd s€- q"d iig Tc fi-d-afe'{rCe flr uga UFgHrdE6 ud q{' d ts'e i-ti6 tfl'Sflt}6r+UFsH'd FflDfJi iidri.s ridfr?rd 3 +d dd g6t d &|, nd 3 *d tre.6 Sr' ft;anlnrt tfs}r i ard|,JitfeE i r'<-dreqC' Fs f|dElrytaa'f;,.dd€'H a'FeHTdrn t EEFd'TT' *J6'+ 30-30ltrff Fdr+rtfi rj'fdF3'6 d i dd XF$H.6.fet. df-d r@d$acr fr.s 's fuF?Elrl ? asll"de' ufd6' -J' id id q.fe.6 g Tdlr5 T{ dt feE )EC !616' d Tg}|g e' +d E-gife}'r'l

n'fuq? qcxd *S J €i 3'T3.efuFJ.

fEH, BTd"iA f8-dya€6, nFdF+€, gi Jlit sdi t nrl'8 6 qEa fr6 6 +e Efl-s'r t-a}€d CfgFifts t {r'dryt fs+ ryFoE (urA'rr)+a i 4fdFFi F +Jl rif,'dai e aFtr fus l rrc{ rffl arq rr€9 i qa {g EfdE d d +€ at gdr{' y6 Mrno.ax dnt? 0Mfugi-*+e'

frr*dF9{' e Js fus3.€ +.' ArtuE i-a {' rev a-Survr<n fa_Ofu uav

u.Erd €3, fuaH''rrlewca+eo e' }}666w' d lfEifu,I'r ft-ofrsqo+r' fr: 'lcr{5dardEd dn+1r,fd€€ d iifq'rd'EF] T6rqf6 fiic a'nEFax+d, M e'rroft-*saa ? u3E&{g ff{s.d 5e a F6' ar ardad a'aa3.a3 Ecx i fl{l5'ar*6' frd erss d yS a ryi r-q 6_19 n roq cr ec ut u I

ffi e' frrai-dr ai 6' sco a. stue 6 +r tff, rlf,'Ef{s Ec-3ud ir fux E gt e iia, e6e,Trn <,Aro a-ue frr+c: d fg Efds €t'fii{ 6 'Fred' 6 a_cs 3 €,t 6'6 qdx-Eed -tr6 e' !-d ri-JHA it u'u$ xudal3q n *d a'o<o'e- S E{fuFd Ar uEfHuur6nir q'6F 'o'' {d6 fc' fr a g€ tFrxtr Ed6 Ed }{rts liidry' {d6r slFrs d-e.ir rrad dE6 'i'u'Fn' trfi Al fuEe' €d ElB S rfa d€ E6t fsF a{a fIar6 6E er riEc TgS,'{.a'q,{ *rl. Fs d rq }<s Uars'i Pt ga ftigmH'lIe'e, ax*d

q.eFat39{'iEMAnEdsAd sgrfuiltit ffi Tsaj'0{6 <+ Bg adr€'

v'

€ i&d r|of,rg' i'-ris' i n€B'e so{ I trqi vF3r+ trd'lntr g $ff s'rs 3 rg-tb u qc.xa-e'* gg i >riucfua tg-Errtg63 fqFtfJ*A € a{€ "'d Fg qe' f*i iel frr 96' risd fr''I.d BirH e. zqd' df6' 3' d tfq8 q{H 3 q5€-dd fa-a.ff Td6 S nn€ d ?r&

Estuq'fred €{ i id frt gd HE qs 'iro i fii-de !s' i,rrxi d;S td r|6t qd qdx i iia ?qelra€ EtF3 +r€ l5S d tsry.d6ff E6r

tuAtu i€ tii's d F6-dtn B frv

tt

qdH*r6H&rfl rif,'Edd&F a }|otdl{ d F st ls I FB d s€.dH feE ad sF31 r?fl ?iff * frE 3' u'fl{ fi' efJFJdrb-suH6'ed'nffd6'Bbr€fi ffi iat s,q-d6 .F.E-d'),{,q-E' s,i 6 .*q' 3

BEirrffio €'}'ftr6'o.qx d **p rnr d ite' e a' Fe', a'E-q6 'rx' arce.c€',?r *Si <-F3 fed FS €d qoF<-s3 rrrtCrfrtras's frt feF r"raq rtri eldf qg 6'6a FfuEt e"dx aS grdfe)r{'rEd rtir$q f€d uqxs 6 &ifl dd6 "B q.dfird,{'{ Tsrdl{ fus qfud

6'E h,gE ge € Tdx3 {d6' Ffr 86fu

iidar feFa.ai fsrrqFd dffi, ei q{H. d-H.6Farr6's d<€ 4 F'fl{s i rfur'qeel a fr{ qere fu6g?r6- ff,F rrreVe' *aa' ffs', $r e. nrxo'-

H'},rai 9o st+ttt e.eEdd fiid,flqrtl i:'q{6 ge_Hcfun o' |,raw !l"Et{a c'si e' Hsss fuo € i : nd'6 fl-Et{d fid Me.)'llt fii{ url.IErrr3ara'r gcv €

tuwe nd ep a-e*e't gd'd3fiuqn Hrses q'Eir H ree.d e aE|dg €6fu , 6foe H'rs',{16.,. I _ceucfuhrrd

3 fe_H{tJry'-d a{ir#r' f€s ffi nrdd-dr a' azrad l-s !-€' d-$r rig! ? dg.rd6 i€ € ErgF fds d d ar tud iis fts ,lB ar tud frc E fre 4.rr fsd A".dt <'dt i fd fsa 'frse.dl', 'Ee_Hufur'|d' ,r3 '!rrerd' d +s rii's (ri6'1427)

fn+ Fr ry-ri$ *e d ag

xfaE tl d d te ir friq €'€ dA *4, ft*ge+, ov ed-o6ui fva'o d6t rfn<qa, qfuii{E., qEgqlti

anre'$e. fiiv e' vn ir fur u.Af

fii{id frY.iFJt 46r r{'furroflrei ir fcr i-dd ri6' i ffftnf€{ Fc e'F.d qrrq'd fub{'At ffic a r,rc fss de e' F6l{+a,fE{.oad +a e' i6 wg'd arcr€, faa ra gs EF+ fric, q'6 3 dt€d a-d€'ge. ir o'h fiir e'xi gfr-ini, xr.arF€' Es f?a Ti't faq ? ews 6tu{ +6 d Ogfl'fas'.rd d at

i frd-fr'r.Fd tud $n yS E+efe

a_E Ffda.da {r's H uid m{'3 €t" te' *i'ag-q's'd?'€rr 6 €H a-eaf?s € ufuH+64e' +3.t qg a.s + ufu rir.Efe-sg'Et{d,ffi 3 o-*ys ef sfir3-dc'E,;-e, *d,,n8i, riB, Os€

* fr6 9€-s'fr us qE EfoE8 'ridrd, ridB3{aB'f.sfid ry+S+} d da.s issr{,3r.r *j'ge 5r+$ia €.affiqlfJd' d frs.esdat3'rfiiv 3€rdt{i fr{acf,d fudsd 66rdcrs,Us'ffi, Eis' f,d ia, iidr sEJ, )ffe.6', air€' g-d, )iS e' Efi's'?lt3, lia6 e' dFlfrd

rirg, yarrg€ Efu e H ges'frr eEHqBHE+&* ad +s' iiurie'.s'd Joo4E


Hd friwqEH'd,rd ffdu' sD{(ffiul)ir fsE, sd !fld+i3.d8 de, Erqreita'it' fln r#8', d'tl d-dfeJdq,e',q'kfdr{d ffi'it Jdd'E,sd q.dtFfiiul egelto frd

T6lrd TEEftE.5? ?S+ }fd'q'r'T€d-J is +d-fhn f€s i a 3 e.dSrfc fiic ffi',I-a ffic' kd s'fdEd *s gd f fu esnd€ go3 Qo'<rR a're aei d it i qrEFfd€"6a fiq 's rti H6',eE fiic.fss drd6,gv,,EJb€HdHFee gg'n+ e Srg TfiA q A '{Fd-deB *i'r Eg Efds6 6.-f68 6 3d 6S d fg.t

']

nr3i-ea'v.ed H € €v-€vuf mo aai gF)S i E€,rtr +ddrl + dfr,|qtt troqgEfor'6dt6nk Egs gd dr td ift63' asFa 6 Fd frd' Q?- ut qg 6rf4 Efoq s €J d46 s a6Fs $g Effrdrv-ue, mflo-arfra, d?ds{d'fd tsx *iBeu+i }{'dxs xari- eF+ q'sH'o+i 5d !EEq' t 6'

eend*.td. eF'lflI M

e € iEM fus +e, qrd}I6,EFYg, F'tdsrd?8F€ffin s er€q qg aTdatd ffi, rdi, sdctE,ot'<, dt{+a,*d, fsg fre m 3 feF6'6 qf i 3rt3F to8 ss€ rr{3& qd fl.3' i *a F6t d-rg + &rge frfurd xg-ed-$ fi'fud. a-r6 Efus a {3 d qE.6a'F6reo Ed w flr H TdHH EJ €'B 3 iiani dE a€'a gs cE # e'xcrs ea f,ss'farrttrs }le-eqdgd f,fe4' frc t H.dH6 +s i sgrri+ a fuv fi+r ff,-diria.$ Fdd frr €c-€{ fsg'fdryifts dE et a'gdn' EEtq€ ne-etis€E, yd xld -Cs, t-d+d. arnd4,a'ad,'+ffis dryrH 't <credu e.a' ge i € atoxa'?ro, 96'g f3 d 3 rian vafe e' fu*o u'g6i ro{d gqfus id Es fE-s'trif,'E <c ryBe'ir f€s cq {da ffin fus, €-d'sdd dtn f€fr d $ardd f-+rdfu-eF54 flil{' 's yd fi d lrEFd i5 At fus s*s.rd F€ d ffi Al rfu|{ a'r eqe rif,d'l{' f€-s ffTdaE-d'e-dd 6-S fce irdr'fid {.6', fig&rdi a-dafhf ee-stud ll]-dt *,l +s s q:dEd d go d rf-d-eA. fsE e'8-s d ,|edF,E n-€.+E Egi fru'r riarEe, tuo drdrtefid Ffrs d Fd.sJ 6.5 *Te' al 's s'TSqu{d'efue qf[t nvq ffftqi wqe #€6 t ait i{€drd G 4e*a s'FEs F'3EiB, r&e u;r a-rg+nIEdsd Ffus ? ErE w{s fsE@€. at $rrd$ aca €a-d' e ftiar +dr, fu6'E, P trsx dlfrieftI mi'gA utu€'Ednt q:dEdryt fud Td fAu f{s d& fu fur eDars' i a, r|'6 e Fd d fi*sdffEE3 -56' 3 *g'r gfi+ Trd i Eg gcE?ri€ e' i EEd€-s',gd rir fi'u +sr|fi 6 a ud{:-',te 4ff f | frg-hq +s r_ciEd.fex sd fsd e fuaarfuxfdmit fi{-fdrs A E|i*nrr gs 1ii a€, frd frs urzdardl q:ds'?fl -d6 3 E 6 d feF3'?6'6 og cor J q-E Ffdq6 d d fr fd ff. d F ftrs + )cr+ d del <€ f,'d{' 4d a Fu ieq.{r{e, "r+3, c'f,rtJ,ia fiiu, sx'd 3 F afu'n'rrr6'd€tFd ! -a a ead qva, rid 3 gE<S'u+miS +d 4afl n tq S Hqri dali€f $ry' E-sd'dt,algdu'rd, qEEtuE 6aEB-E'3 hrad afaa,qg d'8EI, t+ rH, s"dJ v.ed-drqer '+ 6'dtrSfg-Sre ad fFc6niY qrsd grcl ,rfi.d ks frqr s fttF., rirrd EE qd F*dd og a3 el t-s fff,€-€. rtcd',o-ox-{ut-cu69nfua<t- fii+ eB al tr'rg fu ffti{ry' + d' d 3d d s's6.e'd a-*arrot fugrd <Eg?fi 3.<6'4 Og i'-<' d ff,drr Fs fiq-{.d's fus Ss'd{ *s' ajg Ffds.6d aE at frrr d5ss fug i-c' EFd*ae'tu-{5

f<Fnfl6 E-d"d,rea H+s kd +drf&', Hno6 q.dfiffi' d q.6€-{'d;frii fs -fu q b, *d-J6,s'efu'edEs Fe Fe6'n't ErEF fJE?tA dfrdrit H'efded lf3Ha€6 €.F3rlofr et qd a, fuF6'6 Fd a fars 6'i6 R.s u€€ e' i-r6'Fd' fis.r )i-d fht f€d g{$, .d, gF$ 3

fu-€uE

tig,,|.Ed'xa€ *e Fdtgn fsdF -e-d6

it, elh, 6frhi3 {w ffig€ + fr€' gs d ?rSdeFi'rognftz 8 id * qg frl i'sr-)durra a En6 xonotioff4, ffierg-dx€3Br{rtWE fdsdtr{'*d' f,6fEd"t{B' E+d'frHi tdPtr

lria-riev6i{' fe€ d t fu Agd tui i-ris'nie'a-*+ d it rf-ri fri{ E€

fir6F6' €+ drBs'3 f.tld rt3 udttar€C a'tuHiA T6 3'fuE Fia fiq'fE+ effid dfiBqrde.€ ufoxtn at fuddq-g I'fos.6 e, {r'a 0 fsa E Ed +r€. al er d fii$ e<snlf,-{4 i-d € Tg E4o'8.6d in +€ at fA{ e'83 r;d is, ftitgss', d.d €+d' 6l{a forrs d6l ?id eqt-, grff€ dtra, qF:Eqds }rtr€ -'ger fiiq e' c.F Al feu v.i C mc # f<d ffi q6r' u'fi{}'l' Fe' at Fn rfd a6' a #tt' f€E fud s'E d g{ q'6 fury'Al fir{ € 116fts ti er i6H 6?, funro Ed ia F ed €Ed *d fie, bF FE q5 e.E3fritr, q.6 i *{td {deqe' Ar q'f6 ffir{ EE3 vfr-iffi, qra-66r x=t fua r6t fflrE t qFd q fsJ ne a qg Ffd{.rrd d ar E-r€+d '3 Fd 4'fidh{.F F{e' a tu qrEF fds.6 a flnn O rr fqdrn 6t 'rrev-c.s*a. s"sd ao', 'X-.id is. fueErec,. *s F{8, eE+c,i-€', lidrd, Ftda'6dd* iis F|{d f,'d al farJ t fdr3 q'f6 s.6s'T{ F 5, frd-d3', drq6.6dF fuEi f6rdsad63 €t e{6 i E-c6',fra x.. Ed fr€'4d6'Ts €.Iff + *+ ${ 4+4 dg gan ? flr3-qg 6foJEH'fl, r*n? fa tr 69;'oa r'fta v ffi€', F!n-€'s-s', r{qr6. F}I3e'Al Ed-r i-s' ffic Erfg,'r€ Ed'e-d,et-d, ss€"d, FE 6'6 frE d E Td ft-c frc r{"{d aHd 3 t'fu€'e 6 ks Eg i€, adF EE Fr6, *ald ? d-d e'Pdqge'3'e )ide ttr3 Fdft "' sffdFd3c{erfer6afl€ftFz gi it' is' da, fu4 mc H.F6 "'83 v3 qs. it fare d +s idr f!-ddr5€q-da fu eEEC+ €ufarrQu rl' agd '3 ii'F A +i-d Fde u6t tsr efuE +ir€ d gFJ sd fHc qrgFfas d €ff fr€6-r's dfu9t6Fe66EaFd U.t{ € F-d if fftit fqsFdfu€'d nnre cff ae?r q-qF fus a lrdHi:frrd- +{ 'a Fdd.d E€ f,'d At rrd frc ful{o'Ei' Ts$-Jfi+4 fss s'ets'-rd {d a frftn +€' '+J rx.s fdrh{'l tfrnF 6-fi F{s' €6Fa fus efasfiJ}|{.d!v a'fFc fr{a'E6fdt uzd ,ri ,{+S d#' f{s <1 f,ro DFud+€ 6'6 at a-dffi 3' uaflla ss'ses' qs uradld ud fuE a tsr' ++ d s"sd de'3-d 3 E-d'd6dfi A fu 9d trttr8 tffi t{'H n€' fftn fqs tqe e s.{trg Afi *i+ei I l{ge der frd ard d6 i fd fud r'lfi a-gsFd inc fea 66€ + gtr: E'a i'Hr{'EEdd6fdA3Effil

tr

EdsJ . <trsd, 2004


+J"nguf.g: )zrrerd+B' rrt{'E dgB 3 dffi v.

irHF tfuraf$rrti s'i<&,afuarar'€U# ryEHdfffi&,i &fr'|i rd3qEfis #r€'e

i Ead t'd t$ s. ftu *x e'tuao

Fy3 EE3',r3 fUE qfu 6'& € €q frvs i s'axa4'fer{'rifs4, frrnt Td a.s r{'ualaFS t Ed-{d.d dfurr' I E. fudq'6€' fux6srfi fuua€F se'fs'f ffigfum*eaudga<idF: Elda'3 a tu dFSflr.4 d& o{'d, rS6 eo't 3mra,Ei *x' ux'or gs s' rg o'c cew fiiu fukcn ,t'td fas fus ufrdhrtffHFEdlsr€r !rz6'€t3 E.+dFfu,1i6 8tr6 *6' A, fu A ,]-{63 EEl e'g',futta-$rya{ Td€"dea rfdftrdt 3oo tId€ )'{F-r,rF F 6t+d.6fird3dFd-d fifu glrdfud*t{

t

a

€3 uiurq'ie'tsry'6-atss- uFdHe ET ,rs€'d 6 uE1'J-J d iiargr]ii: a's6 u€e tt ;rs ti'rt' e t-€ dEfu'{€ t gF t aF6'fig' fr nrcrs'ans' fni's fru' t fcsn' sc' i aian fi+H'6 d Ed0{6 dr$ne qM, 6 55fr{res' rr1ffi-€Rd g{'?-edSqBdis *gn,w rya-ed€ ug'r-ao]{t a-rd6's dq .-d3 i n-€'6frs iF.d' d fHurEd-dur1'|'d€t n f,n ffiu u.ug-€dr{'t #dr,r,: 'fHFs€J as <qg 6 q€t <d fr{s vJ TdriEreCr' ffi ris f<d f,st'3Ff e{s' a.€x dfi fuFdg{B Fs s'+ 6l-'dr30iriE frl{ F&ei dra w ffitii i 9F x'o orm'aen rcftie H.d3 f€mfi 4 rifrFF-d)r6dt AH EF F A i +J' rfgurd'-da qE ae€ ir

gtrf<s+} dur,lee' e g'{FEs'a'ala

fre+ ae'air gfi d fud !re6rHF fukd'Fa HfJ€ +'f,d ar fuF tE6' t fii'n 6 |rdrstf€dqd"{iE fu 6d EF rFq.nUdel|'|r*3rt fefud'Fareiaa fr €3 tgr{'3 t fdc F{d 6'F€'+J {€'l' *J' rr+fdc n-frd d'furi d Ed *{F &'l

ryfJHeH'T,rred E ftigF3.6'3 nar3-dr EEo{t Efr3|d-a-H'd e,}F6t a dLr+$+rrir.s Ho-rdd * "X Ar-6'irx'l'i 6q'ft-si )dlE1)fli!fr+ ure.d qS q'furn+ Enll{.s a CEd 3' frt{ s'. udfe ffur Fsftid A r.J i' a fud ffi E:€.6i qi!! d-. i 1l.6e' s.d +6' as fua },re+d frn ftd 6 4 trv feko.nf arg Fdndt E AJ a q{r € t{+ '{+ ud€' gSd6fdtfd3ffaS3a.de 6rsuf*ry'a a' fr ix e' atljn-es' 6.s g-<ryfe+u*sts fur rg' ufure x.aryre'd 6 as rt,fricefu4'e'drrrr€' tEit rytu*.rft . AgdEFiE + E's* €'kc +d 6tld E U-detf6'+e' f I rrfnf,dgE FEi T6rfiiq' 6 anrc' 3 -lcer i+dr'fu flr3e3ooF 6' +d.6ffdJ3EFtrd EFJrr{'ua'€ fjfti 6'6 gBe+d '3 fHv€e' x6'E6' gd e'rrr€' grd fuo Hgx it s-dg 3' '?ifr 3 3sd e E€'?rtr'{t t rdn{a fii3' fubflr9s i I sH6' 1762d: Fs.E3' '3 iis€ a6,e-d,Rre1fl{8.5r{"Ju6t gF€'dc geFmtnd F{4 6 6Fa{f6r q+d5rg Mda16Atu3a]flFd,qg sx 4 €frrrFa, atr r'n16'g6dHEHa, fr r r{s€'d i f sFffic f<etff?HSf fi{{ draRE+ a'ry€fii{ fid d wtr8 rou frkdrFFs ?d.derdr e6.6'6f,'fur{r f,'E a )€ fsd gF e' F dHE dl 6 w a&ie as &E o;, fr* fr ct fr[d d sn v*4, dF$ i fledr'l €qfdr{.d ?ria,rr3 f6dH +cEr.€'6 S fuks'n are'si fc n+ d fAq Ax ft.Jc.d€Fft-o rrq'€-+ Fd e' €T dr;' @iis$d-d'€1ffiT6rdgBfue

i tud '3 !fu

a gtfr ie, a'dtn-

+dfn+fF$€tu€8s+emrl

tr

ffic FdEs . adsd. 2004


fea +6 lrrqe.d,fiiur er ys'-+r ffi6 d d-r6.Ea a I 8.000als q.r€,r{r6rs arm ,re' sEd gfuw frt atged i frE rdHydErts.d fu d.rd' 6 3ry +.dI-d6' lid' Ir+6 d furd.es? TdEdi + ys's3 i a gE id tfFd @ 53 i-5

gFligflftlaFsb{serd, rr-{d fu,itiarlrh -g'ru,o00 r7626: 6 d-f3Ed'ifi s'T3fug e"{6 ifer{'t fse Fd ifd;-c

a-d6 €'dAfuuEe'dry)Bsifrk t dq&cdeF6rfu-$fu r'fiffrslxmd r+sr.e$l?61 d. Eu'&rsd*Sr:di€ r{q-e'dt r-d'€drdiifu'}llq d'cH

flidir3Ff$ml

s+{'3 da.il'-d6 gqifu4Eed Efi$ 66 +{d #sd qiiesDl' d. E gd Efo}}|'er ufory.e'€FE:s*s'r 4 ad<d 1762 ,r3 56€d 6 fiit dq Ht flit riu, otot 6'-gd m d'fisi' '3 )iS uedxedrq 3 Htd*.s' FM f€ra.sEfuJArfsF3fl hrreqfldri # e x'td&e6'+ gd€€6 a )fu d gd '3 fria iiu (du€-er')E A fftn $ &o fumr gs Fft E,lt€FdftiEe Ene.d*6 c' d 'rt{e'd d rreeud 9Rnr.rrr.jfurt qs id ae.ra ffdr6d€.s.B d 'Ifdlrs a.a ''Ised S HsEdt$t ffic qFgt ifsnt, gferd 3 lHDn xfts sfid I Fa6 tss H Eiffoif3q' €s Fdaaa ei ror fra fe'i rr5ac Qa 50,000dl + gfuhii FtrJ fdrg.dT ?t ffin d ffo)r{' 1Hhi g-F gd gsr'rsr ffi{ 6rd sd Ftr iia f€S'*d'sd eA Fd tr3 qfurf'd qF E6tfiic' ga d FS s. F+ Brr.e eSrfi ffiqiis gq e fl' r adrd i ufu dd qiis e. de'a'f fa Drred $q Fidr lld rrse'd d 6?r'dl I 50lfr6i et Fsd I fs6f f€J Ef, a (95 fsffi e' fss'di tu fE'q6 trFdq'fF$'frr '.rre.n a ne-orae *ss 36 uifzrytf€r $'{ *J)r f,4.|d a, ,rF€'d i fro dfd-ddx6'rgs {€ }n+Elr$ d'6 d1-Jta'6rJ ffin e iid f.E 6' i€ e €.<d:eE6u'EF.t 3" a Ud'ss'*3'l (f6 I ?48S: fs fiiq'S rlt+ *a e' r+ara;t top'r'm, t+n 6 .eF q'sF ' fr-d'i'er frt ) feEfsryrrdFH fus eE l{EE d qH'aF{e-diE fiiuJ ',iirf€d)'r, F-reEv{3 frirl|Er{di6fi4' (}{o'dq' T€frJ friul g #l rce'E iia' ti,r Errdr+o{',roe'< x'n fHrrry'fueEi Ha,6ret6aE€iF6t fd'rrrt uErlt'6'iEda's'rl's'ffu i 4 figsdq f<e fr'{. d Fdfgs. *it ef-a f,cEdq f€Efdc' e' Es'sd f,'d daH'6itury' rfd €6i i +$d e afo-dEHfu'd'e'nB!fr E-d'sd.eld l.I3 n?B fei Ta fu F-dfttse E*e'd +6 c' d fuq ed #naqs'*s', ffnii ec-Si 6-zf$ rdfde 0-dtrd fr, 6 Td a xffies' es td' 3 efr{E6 so'e-de ffrae asfery a: ud fffi't fiq' d 'e a'lJq€'',|'tr8 UFJd faFed 'd'€ frrfd sEI urds', ri.6' theheroicdaring,the I ?29i fulfe.A, 5,lothingcouldsurpass

fqs lrdlcrd e ftrd teq.-ed€6 EFJ'6-q6-Ax +3 rri-sur'e ree'q-iin,fii'ir )rr.uoed,n'fir{'* {g d k<q'Fs{ aHd araredat$ tr3 dgtforr{ H'aH On-sa *H q q'f, q-rdi d.s6 aa frJl

fu6d'}'r3Y. tt nf+ a annaqE6q€ 3'. )t16.a.

rl'd.

qr[3'e' )q-3i fu fuF tiq fes ffi Vn.B416 eA fi+{'d g*frqo t z,ooofr, Fg fd ffi4 fs A lrd'6 f€s€'6 e56 ffi 30.000frt rrdfEEFtaA I s'€dE friurta u6Ed fsd ffi gtr a ,rEed d tE 6' flE fe$l ,'€ qd f€s dA a|.' fiir{ ,iE. fic' a ffi i +ry-*3 d n fu. q's i oae i 6's Wfe'n', qb s+d sferFfrw 43 fus trsdrfdF3'6e's'd

afu,|'re3data''d€fts e-xt t orBd3 9o9nd ax*de' €+d' F6, rr*$ e'?idFd'd&l

g* Fd iE a fu.6 i+d fd i3 uigud qd&affi gc'6 t d{ f,E + 8,,)Iefhn i binr8eAd f6 'il?63d. fus Frg'd nF.ffiur',{.rf€'dh{' d dH'6i'o roftie 1a ara' a< fu,t' f u3 €3 lllgr{'aae rrE-e'de. FE -6 "'& *6 u' (Er' FfiiE) 'Ed 6tuetjl"e-eJqf€'frr if'6f<dBelrFa d )iaS a id "= a t "r* nre* a-A uH'd...r" fekd'E al-<'da tu € uidq'aS tFc F{$ I 6€' io qe.6*3 bt3fuEt 6'6 d fAt{ gE do '3,i ?a + g{'O fFq' fiic o'n d d'bi eE I f idd doggedtenacityandinvincibtefortitudeofthe sikhswho h€ld frl a themselveswith their €xposedflanks andoPenrear."


f,6nffi'e

fr rry *re 3 sfro*d d )r& uf*rd F& d Fc-d'st gJ H € qo+ Fg

sdts €Feqd qr{FsfriuryEF

Mlqrsw-rne*arsakex t$

S e' r1aurnu gS 15flt: t433d: 6

ftq r'te' ileboier 9o}16en ye 49 TS 3Hii3'd xt-s )16

lbrr ifu {& rdr.r rf,6 3 )rr-rr 3'Pd gs sd lful rrs tiJ F"_dd drfu16ilfi Fd Aoa-d (ri6rs58) q6

6<urriY{ FJ red fiF a 1rdn-dffrfJ

Jfurn'r fur ud x'rud yealfr $ ezrs afaifeurfl

d'F' 6Brd)i6 d dt ffi frs rdIJ rf€e.Efr a T_€ ned ial & M H'}'|'ud#tu, rtu'8dfrfr 4i ffs* d EE1s's' ad * F6tu'u fr e ir6H Es'6 E6'dF6Bl adgts' ir fuJ

flia qo'ss ftie qffi

t'

ri',rd ir

I 506d. l{rii a }rd* o=q6r6a+s fl ad qiji r{3 6dH'}{ii6 afiui qcr a.rfl f€s€.6ri'3' e. Asd fr fs€'d qE 6.6d l-€ d Srdr5Ef<s'Efr i 40FseHJd 6[t3tnd rd|y d,rn sdr{' d o-gfr e mt6l tJsE+d ?-d.6d frdzibrr*Srytl f;rd E d EEl fdxfu fnq's a 4oa.d i-6 a-ei qg ais FfoE f€s e-dfiir fiitf qEry d 3g' B-dI3sfue.Ed dF'qd3eF3dqrdF6tffe'3EFJ'g

't

e. fr' 'ldr e' g{' miq at a.dln riEq3l f<d aF ltiH d Fs + 6ftrS i"B at x_t'a E fdrry'6frc feEa i'fulrdr Fs + gq-d A fEEfdPtrdd ri,r.6e'83 qsd-JE s'fi g'n aE. d EvfuF6ft$ Ar tun s'fl d l-s. fus eq' ar6 €.Ei fud 'A eF3rf rld it ge+ fi vrsv r*fe e' qqx dfi fr trd rdl3 6F€rF * e q€hd {sH id a fud '3 Err3rgufud frr n q fr E raud s'd fss fn{d *3' Al fi a'u q'o fue *-dr

frrg, drrtnrr rrflif i brarg ffcct

(riT 1293) ArH,"'firA'l{, d'f,'

qf€e'Efr s f|d.Efud.J' fFr{ 9-dfus rm'fuhflfllg ir fHvqg4'9 f*r' F-sfl sd[3 dkelB d g fu3 6.HflrrE, {f,'E fus 3i rE fiiE fss rdB EfTe.Ffr li5 F{6.3 qdHdfudJan6.d6t ,FJ s q-c'FfudE HF3 {!re' al ,rq fr fr 'rt3rr'q;fre ufu€.d€A xa ia *orct e flr3' I's' fl+q d ,f3 xB, d "r 6l]{ d gn @ F6,sHi ff f,$r'rr'€E qa

ABs'drsed fr frt u'u fl i fss'de'

3-dr3df€e.F fr fgd nfdrs tJdc fes {fe,

Eg6's, dtd,

x'q€,Edfd,ti*e, af+E,+s, )'riil, adJ', foiiro, nfs-c11, 99 Fdfr€ },lfe6'.rf Bq6 *r. ar Fd'rSrF B # tus d8s tE u'q5 6d dd Td' d,]t F'tfl)rnfa$rn 3'fu +t a'd n-* yc$ y* i ddd f<Ed E.'rryn{frefufubr: aidfo€r ydl3df€'Ff y.i Wanat i-difJ g:.a a's6'+d++s'ffia'6'-dfr F6t Fnfl i 6EE i Jd a ,fq€ "'d, ,ltF 4Frn slB I Ud-dE6' a yfl 6tT6"d ,r3 ,ra fuI udq'?r fufJFdlois _€ts 3i aD{ fi}3 e rffsdBrri t- ? fieBEafl'dEqflrn ), e d 6'61'Shi T6 I|r ar6JT6t fuF Fr6'fgafue'E E F ll ohat292\ Tdref i Faffrf tr g ydl-3afee'Efl t xro fand * go t a.e e'dur uar sdd-ITe'F fr Au4rd t0:t7fre|d tusfufq{.ir fsdFddti$irdaqrarors'A' qg EE aitl''t fud d FH'f,fus rI.3 snll|s€ flfrr<frry'BiiTa f<ssx+..l qqe "d Fd'cair fed d.r&fd # d u.6'aieEd Efu qdxie +dFtre'l f9 aqd ir qd i d'fl aA q'd r'1$ f{€ Ftrd -|dHfJ e' fu3 at fd.{J <,fa,|' dr f E f€s fsd E.dddtiir€ a-eda.a'ibarg'e ir kes aE d ia E B&FoFHE 9€dafrF-dgT6'tu f,E a uf+soii$it xffi fus rn5a'vfaes fuA Ergd'6 t{drf a-de}+F6ry' 3q 3 g€rdifr a{i T6r,rEEfeEfcd t 9{ d c-dr3,oghr'+ d Tdt ;re qE ais F,Jrfi6 € €{dr'fus d €Bwr fedf{d-J Ffua fuE g-d[3'6 rdl3 Tda fufii4. A' F€ fuq F€r ar6 "E fud f{€ e rflqi c'E €A f6d da 6.6 # e feHrdr qEajEFfasEE ud ir n-tre.fgir fuu|'Jr E6 e6 T{a fudJ dlie -dl'

"A|,f'r qf €1ud'd d gs fui rtr ?r ,rfr *s' d }de a' Hs6atu i cg sfs fs-dtu'i'Sd a fd f-dt +6 a H &' EtdEfe-sfsfory'a ffi rrtr *i a-da

f6a drfr-d?EUflEE+aaafeS,ge

fucgreo' $sx Hi-ic.e. q3H qE Ar fu'€ {d6 <'t ffi E +d ?r&}Fd Fdafdgfd qO'q rr3 de' i tu H e' fq1|.tr66F g6rqftidti{ d-e0r Ersx€ Fe ffi € ia d dfi*a'a-cdgo.argr qo'E-s flor frm.?r ffi s 6rd-qH.E6'

d Tfr'6 l{Er Ar k€ €d }l|qEuf€sd e-dgdfueq fr ?rfullt'? fu€rnF6 r,n{ fr rysq'6flE E<.6dCt ae$ s,a' ir dd i fu-o, reE,'tdrc afdFirs+ d Ed AA d6'E qBr6At fuf3 Ff6 €.6' rrGrdrid gd ilD{fiu &o 6 a"#a'ea ir 3'J e'dq fEE{da !.S f{€ f€s &6 a s' m$ brrJErs i fu_efas's t JLf i' ?rm6 Fco'ir arr sua e' llo{Fff€ {d6' ir rre.se3.i f6d6er0 i' fu ld$ s6 3 H eiiq F& x'c6' d€ **e' ?r yarE dfue'Em ,{'rrd Ed P<Eqdx'qa T6 x; $ vo'a aee'i:

f,'fu' <'d d'F3 fuq Eed rer B-dr3 dt€-e'Ed 4"rd qd Fd ?dB' 6 AF? dfiieT6: ff53 gd rgljb a,fl'rdr3 vo'afo b@ga

*furr

(,j6,858) qg ?'l6aqrJB'Ta &t 6 fou'6 6; in{"r' i t{rfs,rFfa t-d tE-H-q.d d

eS tr6,A+ d gS 16r H e'fc C< T1?'6d rytr e fud ddF fu,||'dats'l FdFsE6'dffia'arfi'3ffo.|'r9s tu3 6 ,0{6 f<s furq6 66 €q-iq gq' t<s ydrai'A 9F tu3 6 FHE9€

tr

frc Edr€ . aa<d, 2004


tsn gF-e'Psrs'd+j' 43 ffi drdafB E-urrE u-$Ee+ d'fdsd?rs'fq u'Ex F fdg S lrss e a dd riq 5 fr=d[" afoI alEfoD€I rrEc'drl 3'fa g-difs Efoq + iq I a fsE trEE f<s ffi

l !ts'J6 fi6x FaSEE qE 6.6q

*€ d t .rrETdH' e' frr rarsu'for{' FdDrat {g

{€'F d A ,ra.s gsc 6

funudtarstaffi

6'?rsrir *d H'fu fqfi{rrB iiH'ii fu! or ifi iE Oamilqogrr 5rqrdaeo kq (,ft5r861) EEd a tiJ T6acs dd q'iitrEd.',rqF{ 63 rr<q fiF d 6rdlrd fl{o-: 6fd Afu

ry{tllt'u

ani.|llri'ros'fuuufu afux'rfffi li

g dv {o ter i-e tP nw d ftixsue dBrod-dJ*d,ii Tdrfus'irgEfurfil

E riicdd-r'? fis eehror*s'd an6art16,gd!Wg?'O g6'fuf,Al EugqAUSA dfdilrdrtlr r ildf,'b qrE bft:r6i-€ fi A lFsEl e f€s io" Qayge dq{nr},t{€ qA.3i,r dA€ fc s'dr +d+fJ t63fd!'68fr dF nftq_d,n 6S 'rrJd"HFeEle,T3.*Sa foqli 6 HHrd c!il6dADB)?f"faHEuBr[)1rs fsr{l].dur6 fufod-dfd *€fJ ,{3 daB Bd 'q'?flrdr3 d' e. ffrdBc F6Hr6 dd'tgd *'d firdi r{rrt uq 3t a.HFd6'fu Vrtr3 EfueF e'ntt

fufu,rr. ir € 12e"did rfsa-&r rars t B'ddu's 0-eituhprxsn H { 3 a_rozi e *9 qsa lbd i: q$r jq6-JF

(f,r 1293)

a-daH 6 e* *de T.' 4€ F€ q6 fl{s a {'e ri,_ia4f6 qqe qd lrr dA Tc, F-rH'Eq'6f, f,'ai <i-€'EfurrC,q-s,tEul fi e x.3 dH+J a ri-ir8' € ffS B€'f€-s+dr ?ftp'{t6 s'f, ida )r€sdrrstss'F q" irda -€ +f!+egr|fl '3 flt€6 )doFrd ffi ? x"rdr Er{Hfu (ri5'r 192) a,rr $6, e, ao'itor. i fn"o e, € ac, e'del A+drl q,E{s r+ qd$ d Fded d+drv * qfs€'E rdr3 fr S +r 4EF.dfe-driF.r 'ErnJ!rd,'E€ f,.B-flt -dIJ dFE F d a gdHfst ' a fd A *a ddt EE + €Fd fflla Fs 6fur{'er eqs E!.6 asn' sd ff+ e' fus' qe feo ir iqts 6.f8" i uEM v' d-audir QRrdvtfrElfir EE},i.SdA{carewaydruetq+ fi'fu'd'fl.e'ir fuF€a-oe a.ar=ca ei Ue$ug qE FFrde' 6'q nin+!-oir 8a nd it{ q'd d FE Frbfr6-d rrd 5a T6 ff,'E E fr lrdnt d ;cEd ?A f T6r ffi, aI-6 Frfi, ttwua a-fit dd so ?ie dd ?dF 3.iaq ! t$ * a' Fd€ T6t E_ql6', drgflree9ffidffiid€fflry'e' r-ff r dd &g-ntsFS 9e E:rErreirrdt E fo'i lle1a'6d H fifli utrr dd *s' 6fElxte EE!z€€ sd a.6ffi udF.da Iidi i 1016'Ee1e3' iin rSi FioHa o-&fira rc$ dd ujAtq edr ir6:-

?4e,+SB,+*e,a.da

i-dn{ l|d' Fd{ d 6€||

,t€E-d tutud€r e_u

6' 3FdE fudE 6 H'El c€-<d ttg' 6 3EEfleEi||I || rlrsifu w 916 drdq.dtl qd' Qfd;|e fia sdll|| d!€r afeU e'feUre' vffil ix a Fx *s i llFdrl rltErd EerIIIEETI *o ard aEfol{'$dlttl

E€ ftq fr6Tdtoft€ sCrl lE?Hll{66Arrad€tl afo Eft-e'Ev6'E €?{.d.u i aHErd E tfg slrd.l

l. efig: fsa qffi dd346Fr{}r# u't eryr$g0 3 6+ rrs si tirrri ts ?ger r13, tfd?tfd ftiE6+ *A fS dAT6tiiq rd tudn{' Hrdrff dn t+ gq ftw Ar 6't +g

3uf #€r€4Er Hii

d eHa tuss{6 n€irr M6+agd+du+dr3

ffiEErE6J# eF3'der8g ?ca 3' iilE +€.dflryir ff; rfdt iE-tsi fuF{a{ 6 dbn Tf FH3Fc'A3 CFTd-de' i-r ,l'idr'r 2.ada: Feu3'Sfrrry'fu rsrjEisg e' qEd fti6'<qfurea, 3' i'E)d'Sdr', EA-de ',rrE i *s6 ffir ff s'fE iidr le'd'i fu ifrBr re ad EE? FH.6t a 'ii Efc,'r3t @ FIaf,d9r +d a ada- 'Sd fr fsd H xed fr, sd' v 6fi ft&r gfr fud6fr!-dfuri'A" ...ffi ifFE3 Egffia C6afa fuorarsgo ?, f ennw*r< iie' a fdqfti... n 6-fr+dFda3tfucq die€ rlfltut+d-€i for dn friaFTHt r@t uori a.s'iir afuee' €ar&a i? s'ad EBdr6dff l{gdrFA-ti6F-ed qidr'I

E-gdnfsryt3 l.afird+d e' i!< ,rFs ++dFl (rirrr345) : . *4F: iqe ? ;'s aqrryfi fsd d g'd 5' a-dafq *E tidr€d 6' dBt Uffcr,r8e fl ffi f{s fsd #r€6 a rynrB4o i s"ufus dA fsd *8 6 Ta'le}rFti-d 3r +d!-€ fud'ei ffl ia 3' Hi_iHFd gs dd dd 8v a-&ir gA ff6-s'" <.d ++ e'f6rn E efffF *S. ne'fd tr d fF6'dE€

r*e i, Ed gd ffi S ds tur rt€' dfubfli?r rars qf€e'Ff BExqe T6: z Edlir E 6dl l1ifi F:t El lElrfltrotr <l

sx'oaod *$ ;d i uq ia fo-defer WAEET6rffdseqE e. qr{d o' fen ael ff d yv.o a' faffi furo e. Vq'r fiis :i+J -tr6 u,qE i f;r€. d

g€ e-d6'€€ r{'Fd}l g dtd fq,,{,ge'i $dVq,6 !ie'i:

tr

fii{ Fd,sJ . ar€d, 2004

rrdtuilQ-ca'rna fud kao'nd 3tus ffi ia-div.r*qiturrne' e 6B+Esrvi'frwr Et r< $ r,Iffrdftirs aede.&dir

+.aalE:E+ 3 uvd 6a-s'i-a-6Brn+sr{fr n€ fuq6.tr'3 a qEE6+{€dd re :l' Fdr5-f6 isq d d Fr3 FHrrrH'ris

6dr a gJ f,Can 3-r A ?arfifln

-4.- d i FF lir€ EE se f,'El 8Ea"€6 6d A fiEa*a a'?ir'9E'&o r<s

fd €d d ffi

-d.dFFde$e, +de, +de, B-nge a fdd rtrdrdDJ 6 'rir€'

FHFq +ag-d-rccr+dr t Esw 66e, TsDr6de-.. I

A4.d'Eds-#J


fi{q Fd+eH H'F6 gt'FfE

qffi

s }16}r,-o

gceh'reehtua,$i uad eoueo d 1} n-eatg J Er?ddaTEJt )'{ta

o'rdprdfurfrfuifutgnnd aB fli uora-o-sts fsriie16s'fuifiri dfui?FddffiJ4i'3Drfr'sd 9e,6rfdfutsdls*e'at '3 tr{S q!-i €t'F r{a'6 3l|3 9'd rs+ fi'q ,ti s'd *rd ffiure' F&d fud'3 H6'a fud dS €-€fsrEg 6T6.S6 ffit{tukd'FPcs86ffi aB krrd e.Bdrfi 6'k s.d ri{s ffiur3 sd *dd fi+ure. F+d ffrd.s' a'd F3+J friure fli' ,rdf€'6(fuq' eqrdfur,f fufl frcE*"F OT€,Fgd) rr3 #86 €t's'd ror+d frir'rtJT3Fd fars'i Ftdddr 6'6fA{ ri'{sn! F# 3 43qfug&ifir,,n, F6l{'i'Pdd3dEds H'fuhre a r6,x'fu3*3' frrrFl f;e"€lFl'lt'Fd3ufu€'ir F€-sEE-3g{ uk€.dF6ffrdi rii EF+tiq €B'tr6*A

3 +$ A qE g{, e' t{Fd }dre 'ardrdq

fie i s'd u'f?'n },l& ffi 6 +16+ f,r6'+d *d 6fr, fdQfdt-d d-dre.6 '3 Fs'#ei i'Earafrds# d q'T#$ E6l-€fi+u{€& rr&d FH.dnJ l 978i a-da3.d Fs€3friuori qd itrd fri'{ O fuFnne Ffu + d6 Eg-dturnsd

r-€r fiiura sd *dd fliuj d E-d'BA ArsB15€fu4'+ Cifrud'd ,€ &{e1 q'e 3' dtJ. rrs li,d-ES fe q d rcc' qtHEHFfutq€Td€6S s.ee' a gE q.a d gO.A 4e{a s'Fd 6n-3'rE s-d.f3-d E-s'fritll ddr.d? s.F5 fs q5 6d ry'fi+,|'rfi{ E<+"FHF6 fiiure es'd d Ed d '# S q'n#$' <d fr a-Efd a {n xirc ad g-srcrda q{.4'q6' 6 Fttt€ flq is a.ra' frS feslrs ff+lra'dB'd Vatz{dteut n'fttq'fu rd d F&dlrtt i$rttl d & 4fi r{' d'e-6 ft E-deAfordd x6.Cffi WiF fgd dt$ g{' qg afs m mq n+ 4 R.fdq E f€s's ud gF E ffiry'e'aqd-€qs d4i ff l{"d '3 'ffi gd gddn e ffi fgs l? uFd€'dF6 a :idT Ae F6 9J tud E-+6ri idryt a{'fuu'r d +dr{' o-6tErgffi '3 ftrs' +c6.r-& fir{d e sE dEd'F e HryAfus Fra-d eHefi adF 6 €* s€1 +rdx fiiul s.+€'t f6g*&J fiiri E8frd e {q'6 3 Ad{-*H gl€i #r }|'-drfr$fu rea'r )'{ad €& F-dq'e q6 +a {dM rrffdrl' fa Fe# 25oo6,EdBs'F e aF 6 l 7 uf@ s{ E ft|-gBs|q,|i d3:ilM€ t4o fes AAffin f€J qrEffrd3 sF6tr{fu6' f}t3 dd6' s\id frr g.dd fuJ un{a f:r xdd xx"ow{ fue vq€e teu ffi d *r uS rrfd.d efF€'" dfi Al qE +J' fdrq' i d& v 6Ad'?6 A fr

FtifuissF{{a4{€edtr# FS n hl'tfd sd'tu d k€ Eg ig frc fuon e' fufsgF fud uftrd'td i hE e'aid f6'Fffe dfu}'lii !66rg ftfo)r{' iturl ir feo *s vci € q! +a e E eo6+rn<ry x'srl-+d i rri H.arR E frEfrryttudffi@€e"'4il fEE Fc iS iidrrd a gF+drFd Ei FdEEddddto4td,|. arb q'etmlr3," tt

E6 q'€a-d.T&rnT6td3g{' A,i Fd'€3r Et qs a-dtrsd qF€ -d rdr{' T6 116 rr#F&6ffi+rcrreddeHd

Fs {z EarmaE+eFSF6 e vqrt s.d n<dffi{ E8'EF*s Fd'd6 n"{a €FFdf€s fua'6 af6r ij',|r 3' E-asa'd

9r€'6 riE-dsrtr 3' 4 fuF srE 6 rldrf fr'Br6.sFr#t Hen6'ft-ct BfteearrEa€drd ?Fd-Sffi qs {Fd F}ii$}1n}r{'i){q{efusrn3 }r3 tF Td a 4a{e?& Edugndrn FHsd FJ'EJ. edgd, 2004


a.d ttd a feE-da qd &"a 3 fiq fq i uo furaaf<eQ6tia.s v6adrE-frsi{F+s fiiuJq'f5 d r|Jd SS udlrfiJ +d q'6-3.

t ft-d'tu ffic tu t B-fidrndHd m-a'r 3 rmd selF$rit T6€r {s S

th

:1gtr"ti elt

vtorrftog*srl6FHTc st? truqsaotnfreurcraFi r{-xu are.o fo tfi+vrm,ieiovffiftvmxo lf-rE{tw 'ii'ffirfr a-co i r,d fun$ *srq?rryfuo # -dfurr ilsf€c0ri DrF ds-dvfiiutEFfiu6 Fdq'frd '3

,r'HJd F€sd'84s dE6g6'846 rilor ae i uogr t+e tldd Dlrdfud UrU-d1 drS-J e'd tfds=5fl-jr ldg€rrtofi'? f,Edda-eufu'rd ft-o€-st fiiw'rrla.oron u'ddd dni-ifr?{flu ,f} ftxarua ft 6i.i'3 d q€ e.d{E-ft dE-6 qBrca i|fld Er.€ic fl3r s.d d-desfiitll ds 1rirre€t's'ElFJ€ ti'rl 3 c.S Tdfiieq f;ir,rfHg d x.s' * e' qoH.oats' ftr,r'r sd frP{'6fiiu{e' tus.dfr Paffin $ uo dB bfgd d'F6 aed s.+S i €EJ' s€ ;id € qLre€er sd )ntie-du't friuj€d s'T$ r+F€q.6 3foJ Hfurs'6 sa _e6'3 +d fes.r ry+df.d Ffie sd rs& ffiuri Ee go. a"d rcee fiiur 3 llrdryr ridB' ,?€ riEs.€,a oH,€furne, ri6q€ 6fl-J'l

fric ft€fr tsE f€s'q ;3 tuq rls sa fu fe 6d Fd fsH'6e'E,tfird rr3 sr€'6 Ee6-fi ffi'r 6 'i.d f6r{'q-6d c-d *] a i a6rEFrJ.Eq')tra!51 d6rd 6 uAda a fiu' nef+6rie€r Hd*? Bfefery,69 n-d lrd a 'T€ffi Dfddryi' a'|' fdq3 "fu.' fiiYSqEE',J'JdffiA)1ti tuF+T€ ie ?59fii{ $q t HE +s d i-r ir rd-d fgoigry'6 gng n-d6's ri6'-eE Dri ris d fud M f€d.IrJ6 rigr.r€ 6d fffe'EJ6 ie sda T6t *H e lfs.6 rrfu a rrEs'6q'sdrrdE.eia rflg€ <'drrn f-+4r' 6d F.?rrrSf€dF-3€Eq6 d S1 ir rfid sH.onrfus +d s.r+si'e e'drn

rii i nk f.f, ufr fe 6'ofn oan's'v

r'r kd d-+e 16? ffiq qdH? B? f b

gtfr ti6i r r'filn(hr.d,fiF.rlF.) a.6 d mic 16?fukdq i6 i-S

x'€-$v\jtdir &nt tufro'xe Ev fu n Eturflt€6drcr'tu,

utua.q

e1)'lidrfifiddbn,r€ a6Eae' ;in ae' fr6' fyE ?'ift iiE t d-Ht? fu6' eta6 y€ ;iufra"es'd E!6'fra E{sd a--684+ din E fukoE a'o H €v Qu.*e'i: ri-r 3lrd dd Eeftr},I'rtd' rot E s'+sr rFrT+dbFii€tg'{'furf' d'fu! {r rd'{' e' +dl feo fa rdbi e. fu d 3? qg 6.FdFfdE 6 q:.ddr. dtd-€+ t a ry+S?R qFd€d du'r rB€ oq.{6 an6$ sE m J €q i'6' €'T6€fu E ifed/rtH llrz6'+ t a ,)iflFqd 6 fu -&tava e' qeox, 6ld+g uEl i-6 ? s-dH+J6 €'8 ri€E d d.di t a efuD{dat1,}nd dB,i ria 3d e'raor u,fu afed fv'ez' ,{A EdsFrgofu)iedI Fsnr6,aec eA qg i fFdarfH+s rr'_e€ } I a &16'd Ffrdfe6'3 gRs' TrEr xax. ftrs# 6 rrq d-+ed dlT3't Hfu d.f6Edr6' i q-rrx+d t E-€6etrod frte d'fi}'n i eEnEfr '3 9 oH&8fr3BC dg fl t n fdr Tdr6'6'.r ffi d c'Td d 6i (q|gfl 8 d5 ra fdr 63) t ffi€ +d d aa qfd!-dfe)'r'6.iaJ-r_rd'?ie e Etrt{s €x an6 i5d sfiie frr }no*q a ?E fiitrr !rs' l|.16 H' 63 a d vf ud <'s E{dd vfr € f sF+d a o'a6 +$ 6'EfiiS A eq.JAd6{H.dr H +dE ee doq.atB fdro # d r'.B|€d*$r Hfua fH d sni Ttr6€.Eardfrrred gJ t a fs6+raE6 dtr € tiour€ 6d HF fd rm-€'d6 fss +d E lidr frd fu d )rd.dF r'6#3 ff+u? dF ,r3 c"6e'6E trsx aeo kg lH frr cca.e' x'fuq <rii rl'i +es <'B ffifu + qT_elfl€)rrf,.€ {d -'echrsdfd}isdFfu! d fe+eie H'bs+rt ue -9.e1fii rrs i EAef;rA 'Ed an6' (rmd * uftt6' ,'i.d',r' $ idt ,f8,tu nH fi+n ? aF ar6 asa FHd4t €S'm$ t nE-dftig 4d6 d tfiiH) e fl86 xate erq'frd6 fr n-drt'

fr ffi e ,ia s6 a }{d'E{n d )'|dredi-o ea re}r d H't'd i trc*s l{B s'B'fti-dfuq-edlT-E}|3 iiE 4q6 3 M€ fu +. i-cs fiiq se& 'l

xqfu fqs sd G+e d x.+ fr qreeu EiE 6 af6ildfu}'r'efi{hI rgEm <1ad-d aiuidr I arq.s r+-l-fu tfo'n tfu 3 rrdet +d,rd E-€+rffi1,IF+d (+r€.6s'rrF f*e'ir trefuc fr4 rs + €3 S-dii-dd a'iq.d f<s in.d' gs

g frge FF6/ H"-d?r F{d.d nqe d Fd' E fedt q fudeEd d FS Tr€. Efi rrl dA 3|ise o-& ffi dE-dq€E <'E it H€ fu {aq fe-sgAutuFU-d'Efurtt tJfuErr6Fd'6 RF e Er{-treEd {d?t ird ftr{}J q-s6ad fad' ar Ls rC ufr vd ef<e-oLIo fiiur{ 1#rr. f$'r'6 (i y6. Hra3i.fs4') a 4q'd 'i d a.i fiEuIH.){Eigr Eifr d tre' s.S 6a,nr6 fdr€ rqd Efiie A s'e-fud fr4lfd ifi e' aFo' n< Td an6 s Ar sC sr€'6' seft td )M e€hff$d Ed i a€r trd fiiur €d'M drdr ft kr r*E Ont dred',+Haffirfiffr fea ?s €qa d h. di d6l t eq x+ furrF qEar"d,3 fftF&rn farc 6d sd 6+ .rEafse-u6."rqA'n'adaffiAq-d+q-ir3 y6 €fq F.€e E c--tre fi4',Je& l€' rln *J' fdrrafirn€' ridr+ a q.d )'r.'rt€"f iiq daffiA6oxxtoaqjaflt**x e' +d,'n ? fii.gir q.E 6 &|6' ffd,'f d gfflf<s *3' rrl fuF Ht I v'o-e'd 5-carsad rs-*s fii,r d o.e € id e' l]'To'fsar'offs.r ,r&r,r3 drfr sd f,.6 <.{6 €d Efu t gF FfJr qdr lrB vnj S f€s ffi d-|d--e'd'a e 8H na '3 Qrye. a' rs Bv olr€€ 6 R'd ryer6s u'u 6n-s'ri6 I 98aF3 Fn+rnfud '3 t{ru tur{d *$ (fr{drilTAf{ utuE3 etr e' ;iare'rytox +s ? fa -Cfdrir Fd4i e' ed fuFfu6 d iic e dfdtiedEtdq q'Ery' frr fua iia de-sfffidi'€6 s.d rr'{ s H6ry e.r6 "'B Ffu d H.6 6' A-af f}{a'ff3' d) | ,ted rrfr E)jd AHHfu dJl{FJdfie !'l

fsfg3), sd Bfiisd q.6 ffiurl{ta{'6r, sd f,Eq'6 fiirjJlis-rrd,sd 8vt+€-dffiur, sd r|o{d3 fiiuj dFfr. s.d EfH3 fiiIlJH.6Fr. SS riel{ +d. S€1ffiJ *s. q.s' 6iJd

@ fiiv Fo.ss . 6r<d, 200,1


-=5-

----O-

,iot€-Hdtt

a l

. O

.s

qdt

ato

)d6rET l?flitPatf6 re€df *rg ilE

rfd tfi fa?t

tmfus

ft€'-ft€'teFs it- EStolafr,rg T6,)dadldr6 Ffr€reri-* a.arei#r flrapir rrr.uEria ars i gq-dr6 E*

EAHF-&ee+dr'3s'dne' fr mfu s orra € a-frfurrrffi Iis{d fes ryfrsd ng-€ ffiurllr3 s'A +@fiiuf€ F&S + a'rrre?6Jd fut'li tes Et fsd tq $ gs'd' eqd w6-d.d fl'Ead fud"'q' q-dqa!' fu fiiq 'ifqldtd Fd.g3+ q'hr€rridrd ,1.r'B t?trlefrh,Ffr fas'd H'ffi rd-e g*er' 59 ae f€i 461-Eired {

t

ti6 +d' ffl'E rtdF6 + s')d€€q_ €H l,id'd qi ffi +d '3 F-ddro{-rd )d.Ea !:-6lgd rynje}'16'?n ,€ fsr{.6' f<efe*gi 3mr.o eu-eo a sle1x-Jaj 3 sd *dd fi+rqn an{f€r xe-xe € iig a-daAT6r fiflad ffi sd IrJTJfiiu{3 ad *ao friw d u'e fer dd forou el-s'fl.e' i ga d +f, d trda f id€ d afrBadeTl'| rra'd t rdry'rtsd ris"rd i'A tuF ?R-uaF 6 +ra ird E €.6 f€rffd i x6 risd qr F€.6r-g{ +e' iig ir6r €-16'6 ffi iid i tu,ra'elt € sd r3ir fiiur3 sd Addfiur d E-&d * aure re.ca d ftg @ a"arlo r.o

furrA? 6frtud9drfEddSfue prfefu'FEt-a r+ f<enreoar,*6 't{d.6

6 rd€d 6 dd Fr€ Siur,sd nrd friurg E-&dfrd.i '3 frig Dar<.r,qEe'Fyd frA ia FH'an+ Fs ETa'Did'61f3d fddlrs )'r3 friu d-dB- E-d.fiiur*drd d FD{6+er 3n€? fqr +e 6d.6'6 eAdrd br.di T6l

Td6€ dg3 fe'id fr? d fudqd ud'd F& ffi Ffe n,is ftiq e iid ftir H Bn d qE kd fi drRfdrd"{f {sb (afnrdfiiuJRz, n S rr.r€.d

lRieAfss {d A AS € feFnrl fecd?

dffieffidqttfl'fudArd aftd a'f€d qr_e),rd' VriqdatrdI Ba

furrre'rrdFd Edffirii + E€d:dEt aE e-d.6aE 6r da qffi € fud 4 AE eE-+d)rrtEir€ e # ,r+6 s{fr fu Ed'fg3 sn fir'? d e_dint F€ Eierl 6 6'ft-d6lr68ua-d6+ fsrd-d*d tr3' td'6 fud €'6 € s.s Fr€s fiiur3 sd }i}, Fd. }1l,lredrfr €-d.6fu0-6,8 t|3 fd +trgfiiurSHE€ffidlidrfr{? tury f? d Fd gd rrd'd 6fr ftr6' A d @ i n'i+€-d-d<'sEH+3FF s.d gE Eft i affi arqdtr{a.{ro fiiuri E3+r fiiuJ3 gd *ad fi4urs ){Fn' feF,A't Fde nrli=friurd €61 6 f€q.6 gdfe'd'? Fd' fes iE + +{€ sd fud q{ d E fr d fud brdd 4.A d 6-f,r16 frr{, A 6'fE.4fr?6AFdgdD|addfitu fsH6*d H'68 e fl{6'€ yA aF gdfrd+, aF rr3'aAe# e E-d-aqafo6e E€its d sd nrd Siu{d ffi sd ad F6? )e-fraFdEg 6' *i? d ad ,|dr4 frd nrraeffd sd n i-sfiiurr&e-S iF€ d E-drIJdA-dF fu g-*16'E uei-dr tt3 ffi qE f€drtrddq{ ad6e'fsryiI ftg6ff*rr? brfq}fe qr, sffiss fiiu{ q.{6') t fi{6'6

eFdC-€'3Jt+'3 sd Efe" fi{o.6aF s{fr adE e'frs 16 3' fud 6rddi€ e€'l€ e d-dfss +a u'd fr? rs€3 fiiurEd-eR q€ frrry'?F a d FdgS l:rad6efuAUiEf€qr6 Fs. ks r€ i a hd fFd ffi f&d' fet{.da }rr3fgdfird d {dE d *S Al a1dgEtaqffi+ +$n'F6rfa fuE d ria'd r{,,q|fud €}r€S +s6a{dd si sd e'1i-3 ffiur,ad Fs* friur)'ri gt$ *ao Pdt{fu t }d.6 q.d6.A 6 iie fq fu i Fr€ fiiur3 *dd fi+u{n

d 4d"d'rf ATd € sdn nrffiur, sd Fiib ffi'q, s.d +rd frir{ € a-d6'D g s-dFrris{s fss nE ffi'? 6Afu 3' {d + # dsd Fd ElFe atg' fu Bd *riJ fr+ur t sd FJ<Jfriure g6 | 984e ql{E }l€ rfq'6 sli5 3 qd i-d efr

tr

fiic F er . -d<d, 2004


dtdl a.qx4 rd ,raqft{'6 ff ks HrysA-ES ?'S d nryed rsd fAtfsffi oe-erffEan 6 fr6|' a-d6rr3 {f,'a d r[5c 6 €dIT6n q-+{d,{e* d fe€d'ard{ w}{' m 43 c-crair @ t rs i fr n 5'd n-*i5 ff+ul33'd ird frill{ ftE dA gd ffi Ff i Ffi F* Fdx.6I trdr€'d16?d ryfud' r.s A:jut idan iat dut 3'<6.€'ud.dx{'e *€i fudsdrdti ga lfa'i a*dFrf-r n} fu d'tt -d6dE qd 'rru F3€ fii'rrre *dd fiiur66 F# d )ialFfi 3 {rE Fd +{ +Jr

gffi,t'qn-&,r'-a'd?F, 3'ddt€'u'€:d, ffi 43gf dffl-9fr8 d st dtuHd )idrF${de ,r-f,.1,r'fu-,Jdtrf t-d' fu$ frtrg i'*af' Td3 S t a fird-c

ui 1o966'$emd a'9rc ao?uit d $unur-fru163 fu d r* *$ a€t d €t ffi

s8?d fdarfisfl 'rcddEii 06ttdrr€friur33da!?frit'ltt{FB 6Efs t il -agfltrrr 6a?fiH Em'trTts' qqa'flFq'a fiiufrFtrffa'eo f€iqlsEndEiftflE A6 Frqrdd BEdtredrS Ec€ffUId fsd,3gsz9nd anucFE dceT6lilad H d t'd Ffr 0i ? dsad dved gs fiHdq' atuxd riarrcaEnqsoneru'3dredtE{tr6s Er6E " d wadry is fux rnse' ad f<'s A fd ffi O 6'fl fujq ti6 +d' tif,E tltdFo od fr-€.e€ ir fgS dra *e d fri6 +d'*r's oH,furandf€s s6'.fr srafd t dd fr? ff3 gs'd ard et- d&iE *S Ufttxfss Ad' 4uu6 6rrp1sa'r.Sut rd €1fttF fdq 6. v,leld'?+f,€ >i-dnd€ €6' d H td'6 t-dF6 t a+{q.sEEq6 6d ed d Fddrdx)da'61ry'gH d s'f6"i fdg 6S fuu'ieht'?qd sr iz a H *6 ?€ F6 }'le rlaro * a','F fud eHf6e'fis' €tq 8.ddfddl' 4'a? d fsd n-€'dSfu F+ eds t4ou',t rt'64' g rcae ? fi{6.€A'deF6EgFr6 d <fo ei ro s' $u arfutraec d a' fud ge dzr # frisa e' ,{'1r6'id 8E ,l|frlr'da F6?dfu3 'tiea ?-*s'" a 6'ryi6 466 ea 6+ nd'r f<J fsd gn 6 nie el de HFf, Fd dA F6?M Ez a )rdaryq€ # F{-d-a=r 6d fr d frc'fi6 fA{ Fr A ia fnF tu6 F-5+rfi+ur,{3f{dd 'lad-tra' in6 qF fs6 d @ ln'1r6, riE6'd3'l ftid fur6$t1 A'fd frd u.AFJ€ friur!-d'd E-&d3 fuE f<!q tu € +d d,'n Hsd,fu edry E6rr3 gEau'n ud'dbd e fd6-}x'e d'rf iafl Edfu d-drddDflFt6l

Ede€i. EqtrlsiE d ,rFfrpl{| eFHe6nqH{d€dd {d &€ a-S$r rrei t-d,r'u yod d ffi 6 rfe €i'rI€'6 's ffE+E-&eF{sJ ffiLttr} F&E*{E ffilae aF e'qfu}'|.a 3 '3 €Ei e, +q fuF ii6 *-driie' i fd }'{a{dH ?€z t{.{d iT * S6:6'6d q-d rrrd.6. Eed ne. Ed F&e tsh '{itrd q.6-21. t a'a ad &i nffw:ias-ci u€ iEr ufud'3 ddt€fe' a e'Etr€ i a.cH'e'ds-A* E€ €-i u'dd d Ffu t mrcqe '+ adr zs'd lr]fiffrd +5 '{e a.ddAirfl €u d'.i rrde-F&d ryffrd a'J6'6' Ed Eq'f,SA esdEa T6 rrsgo.6'Edrorfr-sd fis r.s 9o 6,4ro.6 a's 6 €5 {d6' fua ad fuE a 6d fe?6iF# it 4't|drr i{'6rftrs'<d{d f&fihFir6l

sfddfce6grd'i

8-r.is' qFge f€' ir *d €qc tury.tdi.ie A tuts-dlF 3.fuFe& F* d5 fr4 Fdearr fu -€fur&e F3ft 0it'rgd i E&e }|96fiE ffi'3 F&e rars ffiulgo.d fe-on-s Sd d e F futfd'E tfA A, tuF 6d risd 3furlr @ Ee6aVtiar 6 qlf€ gD )tfaqfr ''B ,|'gn' fia i <"fd"i f Ea6Esrfrs a ,rFd )ir€,6 gt€'s'+e' at fe aF5d fsa -d|J ffu, €Fq-g3 E{}€,A Ee'Sild a'fr d Fd'fujq "-o'a'd}|-SAd fr, trn irdq'fre fuFFd'6 d At1rrdd l'|g tr{6. H H € r<'5 e'ad d d'{'8.€ rrcgqrq6 d +de'" )+irgd e$ d 3 +Rd q6'a rIS6 d nErr3EdE*dI'? 'l # affi ffihn- a feFHFE fir#,n'-ru,sn'afda nrrs ric feo i fs fti6 A'n'Lif,.staF6 6 T63 €e flIE )lE*x6sF6 +A +d frt }fd'3H'rnd3 qF sd-3:1ffi € fadn{dij.a€ f 4q'6ut Afso fiE f&tr fr fd sd rs€3 ffit'f 3 sdl fqird frit,Ie {ardn' <es'd}'l' ,{3 tfux EBAE S 6' e F+ fn'S fiigo'l'e d ad fiihr{t e' ft-cexr,ii'fiiv eff rm ftr3 furr. it @ { a-od €q EH'6rd-de'fi {{i' e.},rds + €.fr rfq-d'e fu+3' +e-d'? fn fr da. v'E 4{a flir{ sff gd st€c t{d +€ e'drn # Ei ffi fd 6'6 H e !:-da a.aar qnd',r' iraa <*S ;}|.i t{3 nqr{'d drdfi'f€€'d gd av fus ad sd Fr€ fii',Ji s'd *rd friurE FSe aa'd e5 oS rii rn' vi uor ?n €!6t 6 FSe nhfu friur.Ffe EJ+3 fr fiirq'1€ rfre *trd fiiryt d'it 6'.t 6. ufu ad ael dlrg{d '@-fiiv rre tud +l){ Dr3o' d rii ar Ffe rrstu fii',r e e-*+ E-diEir frd|Sii-erdn-6f,' z€a d6 go ia rE" )'fa sl '{.o"' o EFs.d3E€a sffd-€dt3'4J fus,'€e i a'ryefu e h Fg-& ffi,,t '',rl sd *d-d Sir,{dn' qE f<d n-s<n l}d|d+d6 gA rd' €e Fd€'t-s' i fin+ H EF @ E frf6'

.r$feq f6"dt frdfud) 6'6 Fx*3 g "'T3'6'{ { s6'frd fll

ie ua ru-usee.n A +*a lrdgH'ardffi€6 *A f-dga

B'd d d6 dug+ 3' rffi t'tdrs ffiutgd'd e'f d Fd'de qed 0 a€aflrffi dl'd-frdfudFi+3 fus tud Ie d 6' @r{r frq? fuqfa gr +dfr-d R'E€'d fr tdts fiiura c'"-ECeFefr6id6'S Ft'"o* ng E€ e b e ?'E6-& sfrfdr gd 3dEffft,Iqd'6 t{n{aa'de'.iF mre'f '{i ffd5' frl &E{da qEa frF 'iii' e frau B€ drlt d d+r6"€'Tde' q?6€ d rl fu rla's'<'d iiu Fq ddt e-fr d F-d'fidq 8-d '3 uafrg d tdl3fiiuri @ adbrt6 q'fr s+ ftss'frrhr'I3 ed #

t aE d flpd.d 3 Ekd'E ? q'5d E5 i€ 3r dffi

#o,r' a C" r"..' n-o' Ee6fu'd",fi'F&E-E-Sg'g{€' Eg

qd"if3't zfi'firdaffih{' 6 ft-d 8rrc Fqe+fl{,tl'f,i E{€' ar c. rqi us fu 4ar|n'|'d HF 6Fg F <'?r+d qE"ln{ d },?e|fr' vns friq ? "'dF T6 f,' ftl s-dfE'r'F3e xq{t rie aee i'sirar * fru +e rrne'i Fniisd n fu fiir,re ucar.drlar<'n dl'd d *5'e ir?'?

E3'frt

E IEG;ffi

a?e&}f

itr& FdS'k'SrleErirt


266fsd 6 r r2+T6)Jfu€E'3 -_

__d_

____t^a_

_

GJIICI N EJIEIUNTJq] qT \ \\ \ M \Jb \

A

,ar o

U: HTIiIgTFUT rleEd nm nWfa* fraa t EMfreiF.,lRire FudSgaia

.\

nfaze,da,et ffifet r?qail nfn at f a,aoaig,tr firyi Azuryt Z7a_raien{at faeea ffi aat aa.li uasth-

fuFsa'3-*a'd t ffarnrgr{' 6d at3.i

ir €-oufgira t eceefra rrufl d0gdfriefiiulfl dtgjflrJ F€Ea3 fud e rdd d ftrt 16b{3 ftrgh{d4t FdbdFa1ryt I rnssri-J-

ti'J € di 1-6trd'rrd u-aFs's drd F 5 e'E d ** *$ i rS flrtro-s ow6oa'tl fuEtaEt6t frry.*ecgrsq fury'dd-i 3 ar€d r EE urJd a )'rffi6 + fiEeEaFd 3.. ds-d{ ftiq "gd, €rdrl€s r{fu qgSrrt d xo rtd 49 F fds frir4d ,|aia +frrid Ffsdrd6'tt 'rrdr.rE foa a F+t6d3l tlaEldF'edsfri'a gd }l.d.68f e fFd::{s A 9e UdEEli Eq9-d'T6 {d6 .dB8rd .lr&a$r' f€),r'-rdd ifu)rr. A, ffiF t fThEdd Vfi'q edfdryt fs€ €3eEdft-J n{o.6Ar {?no a'fua f<4'*cd-qFrdfu anld'q6€ff 6Es' f s r r r r e e f f e a f r q * s ' f d o ) friu{E qrdEd d q-ri g" UE-fEfrd'E 6 qrgafeFfds fus sfi xrr6 ersEffd ad { xxve ud a,o 5v'a' ao fEs' ir

Qnxo.ilfura-SAffi:

nHa-cn,

H'E-nd+r {da, fdq.d taqE drcq I{lFddtudfifr Hq'tu)r*df€|Jla q-ds'd6 xxse':fr f,c' frF i 'rBrE'fuDF Fd i' fdpl', Ffi t€€t fus a-dH-gt8q flE e' fa' € Fe' d fila fow ir gnt E 6' dd flrtrr3 i 6dr6616d og afs F fds ffi F_riSsd e )1igs!g afs gd'l€ rfug drneFfufs€fuqn Er {fX gERgd rd F3 ir6l

t

ffio dra, aB-agE ,faE t€ *, Ft-c E+e, E&q*d, #,aE€dB, FAs6+J A ?d, dqfdd i? )rrfe? FAd fbc a t

{aEdF fos friurFd'6+m3 Vfiqteryr{dd d -fr ifurr, F+ crd{El Er xa,a'Eryim.a.s d i€ry., f*n E rirrft 3 Eq F#d.d +e e. FF € f&' ar gJ fuHT3',f{s{J' t fq-tr3 6'F {dE dd+fiE 6.-ridTd"'f{d'r 9FE uere.arigr#€6 +fi 3 ryffiir' q3 6dF fff+r Qrf ag ifs HftE e'q'H relf6r qce' d 6S E* ir€' 4 al {aFd EfdE fiiu{A 6dr63 qtr3' 6'6 Udq.d d is ada E5 f6{€'-irdd d$i tii ua, firi fa'i# ?s€e},f s€)d.re Fsstaafad' fq: (l) 'dz {E btTi'6Ffus I a8r (2) ';z Fd feiid d {g Efda tI'F u.trsia qg 4dr6 F fua A ,r'q erfr (3) F€E",€ an€r (4)izffifud lr xar'fgerg 'eE €.d'F*d' fusrltrr} ffiq 6fl-J'a f{ (l) og roffe'F d t s.d n6' m 6 tu f,€ gi d ra1]-6l F_tTde. eq c& fr ge fury' f2) ryrF d <rd srd}rr-*rao fug -fi Fn qe-d_rrqfer ffi ald d (3)

tdr3' d E d Ug6.6aEfdEq'Efr'-tre fr 3 'aq E d friJd SS f (2)qg Ffds,6 3 r€' d a.el qig 6.8 afra J qg 'drfi6 F frE Tc Ei fs'E 6's rr_iid(3) fg als F fds Fs ad if6 ?r{l'B fci!fr d&l

ti Es# €.d' e' dq' Fdfe)'e 'rfluI FiFJdti' fu f I ) tr3' 3 E6€bsd }rre'6.d riF d& 116r(2)ut{dryr fti6 uqildt E6iFE$r &d'c6*i)rf idrd ur 3 Ed dr'r i3 d Ts6.a (3) d fr'3

d fr, frF e i€ry'a6rdas3|3fuhrfr

(4)furis6€t{g4T16F fuI esds'" f€E*dJ6 afuwErde F6rrlars xfos fiafusi ftfuit'odro, a.m f<rfnfq< u6$t ra, fer od trt'v { ave' d f€q*d fr-r€ 3 €e' fts Aef{d'F e' gd'-yo fur{'6f 3rrs d fd tgs', ffi t' *a-* &rc rm xse I 'rrds' Fg fu? eeq0 a'e,ir {aro EidE mq i Ed frf{rr 3 6.dnr F€ssJ'3 EiF€' drs 6 q|giiE afoa e' *a' en firce'F<ef qg afe EiftEedl[6'e 6' 6rF*s' tr funJ fa ,flu A d fr-E.isFflE tus sdr F!-d sdrJsEl i 4ss 1i -ffi fuddi T6l rg-EEl i g-dl3Er61er gat6'3flf{ rrfo'*6 Tdatudii6 ff q *S Afu qrdErd 3 rdrsq.61e',l.F.3HAdBfs&Ar H frsffi€adrr5drfil fuE + de r?Ft{t T-iri s.dari fi€ fui_rrfrEfus, ryrEd 8", Scr{dF.fuE,

t q-{B}r{3F€rs'" ad d _uFI5d' f8$,'i

u6, fu H eF OgEfds.6a #s6, '}'|'fu *J u€' 'frlrco el}lli E-d{3'',

?e'gdd dc'. 'Fsg3e' rE'. 'qdH3 '|-€rdd, Etfld er zrdrfl', 'fii{ fusd 6r a€' n& gFrd. E_€Vfi+qir6r

tir.S F t€ 3 qro{fuI'ftrJ t }rd"d

t-m{ar< fsx friuruEu'c.rrfuf ft+d &.d,8, g?Ht€,,|.dd6 tu' 3 fi&q dffta uer ffiw nd' ffiur E ',|n{ 6 *d 3 f,+rfd fR d fut6<,8 t_sd t{d' H. fuqdFdd Ets r,ffsbrir fifiErd Fged'6 3 ?qEd Ed.€ae. Efq A, ry'u e' lErsgr €!B llia Etrc {di

T6l

6ft+sd ffiurns I t€-+m,fliftr|' rrr"{I'e fufcDr. i, 'qaEdEfdsfriur* sE€' i 1i53Tdt brga'€ rysqd.d)r{' ir6, F F€ # ry'Sfdd3 !F.Sd' i5fu ? ff urt 4oa'd fuu.*eo - x.aooar F6lrE'ff Eff3 6 gf'Eqf{'|l€m3 qFw d ir aru $ *,r e, €drd ry.a€'A 3 fc fufdr}'l'd€'drfiia ds a +&'i e tu grrEffiq'*o r€ aar 1td ffi a-drd' QaFd E Fd! friur) d gfrrd' fbqterit, Vfrq fs€.6 taEd tfiJHfiiril qfaf6'a f6n{ry'4,.fti6rfr._9s,,f fi, })r.'t{d.d-3€'o' 3 srda- fus de ll-d. fsro1d ?c'dr6Hd 3 qgsd sfsry f-s.t f,a-g'fe,{, i, ftE Efdq fiiur6' e furr*$ ar {arg F fds friur6 6 ffi<d |97I 6 qferr'6' E d.ffie sJ fad qffi d ffi tIe'6*j T Adfu n'FdeF6' tF +S ard. 'affitt Errs Efus.

E


ff ,r'q * i F.d$ Eard F frd fiiut E rlEa6€'o',ffi{fldn{fiiq frr{.{dd, fus€'6 3 EIdEd i )rd.6f<ry,fqtrd'd anr rrn{i bi..rd fuH}tS qfiud lFJd

'qdsE1 te.{'rd6'Tdr3dt$i-ffi J dJ6''og Hirr6 Mre ,i n unlEDrqrd

ijs Ftdr edtr6'u'iidt Eetro ro'c id at }d'u EFfidD{rkg ltrd,rg 6-f,6r frd-dd:itogirtetit t rie'dst1615 qdfidtHBfe IinHtlt3dc3' 16 (€dF s'Fatd)

er +d,gd6+ fr{* drBs661;.r6

36lif,rE[ d u'f.Ofu-4.guf3

fEfslr{a Usq€m e dfofdmf'4" - d'.Ffrrfrfiiu{

r}i rjtrs xfua ffiul e' FdHfiis i;M frq' fs),fda (q'tdF3r6) f€-sE"d di-d'?ieaua l6e-{€d ls92 6 ifu},{.| rtnr e'ryrra e 6' f a-'gE+lft arud

fis'tue mva ga.cee3 n+ d l€ fusirdfr frt fta ad iB E6rurd€.d rrg s'r+e'rert6 fu{dF€Edtsry't re.d f€E rinF ;d a ,I'q 69 d.,{ + Ffds fiiul i drgr

6i ro.o k€-e.cEa's'td an s.d uFE u"6a i bIF6d'erd3 qdq-dad dd ),r*6d lf,rr8 e tdri 3 rfdrr'F8ryr i-s o;t tFrs 8fr8 fiitr A fro Ed' 6' {dfu,tt its"d aEfr}.rq{dfi{-€ d u-€.d a 4'u e' Ffid eF3B ff rdtrJ ar]adfir$r +afias'E-s'3 ,i-J ze-t o-7?q gd '|d 6 fda.d rirs F&d-di6' fJ a q-qrdlr f<Ef frd+t wu d)tii ffi"J ur'66€' rg+ d'na-itpi f A* gnq'tl, folfu l' q|d-tuts'd'Fi +S eq I dAddr

? 3* tv61 ?Et F t{r +-treA}frs'i' g'TJ,ufdri.6, ffi, AuisrrfeSlg afl-sr*ful d rrrq.esfrd €trs gffi <q6J Fdi i'r dt fuE + € i{ffi fee ttre s.f,' tt-edAln 8,'t'5 oo rfr i-e' s'dl-e'? -fsdffigddry' i 1ffi )rj'rrflj Ci,tt€oridri t-i. e, dF 3 Ar l']-d rl'fz't'f,' t *3 frffi fEMqt uq fr t fuq Fd-s a& He.iis e ii6 +s 6'6 DBIE Ajfirr6 ffu a'e-+d xirg C f<.o a-dfuti ifu'{' tnel oe-rrrro$iqc dn-d 3 br"{ fl d 'flrdi fl'E Ar'n-*dfrjfttsHqJd e: ffi{ ).rf,'fesufdf€d 6dld A e {g rfl{&d'Dr3 di f;Es f€s6 al Dor$d' f€s }'r'L{e 6+r '3 ds ia.q fee fedE€. ffid g i-dsu 6.fi .€ gffi Ar qdl !B ftd it d}fl ,{f, Ffbryrsr{{ tu{ +d-dEs'frr3*S ar ftE qfr dt F td8 ffiure F-ftd li8'o e8t|63 6 trdffi?r q'" f€d frFEaE'| FJ6'kr EaF-d gF g fna i-soxftroa'. edsffu E fr-dE?t ef u'R 'ffies, 6 €r'gc e, iffiz aec v F-<suit *)i rrgE s r:. rnir<g{6 3 vlia+dr it fi-*orrimafura fa?orrfi-ad d €-eit teEd F trs fii{ fr e di }{0'6 gs fuc€ feiid Aln trdE a Ts"{ e'd d'ct' 6 aifti'n ituryt feg fl'tre' a tu qnw rfr ir g? 11q.dfrfi tre'E€ d ry'.rf,ra funra$aff nd-fuq fEs. EH.6 r*d ir rrc"6e"lq'd qs.6d € t Eder " E6l ffrF6'sadf€r{4$ tui€gtf ryqd {e'a t-c-s'?, ,I"{E 9d S rrdE s rlsrd f6.d8 {and E Fd€fiiul * rle.6 iiri-6'qF }i!i{ e afsH 6 +r i a.fi t.E FdfJ' qn€ 4d6 TEa At fuF rl{q'a qe6rlt.d tr ffi *rfr rre.eg r}a Fe' d q.Eii$ f,'dar 4'q ffi iff d{g 's r{q'€ dx 3ES5 +c, ffi ds €', ajsF flr a rr'nrdi'e irdl

@ f{d.E e'p}l's ar dI8E6'*A'F6d

ar{'H fodE}{YSA fd ge €rfcs'S &J 6& A, ffu fud H'e*c sE d-Sa, frdF.tr3'4 r=rd?t @' d nFgrrr.e'Td n+atud frdF€' €d ii'6 E* W f€-d

aS 6S d.S lfd trS d drdE6dtF6 6'o fr? iio l,r'{t brq d lri Ad a fd arsq 3 ?dB* 11fed.fird,rnt-er flg ffi6' {ses 3-rr-86'a d n{6c At fd -gfd }rlitf+ e' ka'a fuF +dr6'6 d& ifu}d'l qd$ 3 x-irg. e' Fd.F fa6€J' Fs d ifer"r' ir sA gd edE18f€-dFJnE "' d a, *rfl a. aBrrFecq fsd.E m, gd t<tirr6s' tuE d ife'{. it €= t )frCft-ffi edl6'6 adx f.d'F t fr-dg fsd ri-i$ fiFd sfs'd' t{dF3 i d€ 3 fuq $rd ffi q € tuJd,H-fi nFdIt fgr d n F!-AEFi, *'frr|3 fud Eld 3 f,'a a}r q. r'd,{'T6, sed H q Ad Fss'a rfr i-E.sde.t lrs artEsditF6 eS'fra:' x-8ds6{.d' E-cfer{'fl' fda, gd x-i$ c6d'q' Ffi at usd ti$ '+ c'Etd'd'Td-dgrfd H-,iuS ffu' te' +E Ar fsi fird' rr-;4 36g'-d' t{,6fr irtfsdd, HiiS fu d dni'i- ffiar'l


Fefug€ €"6'lrd$ s"dE"d'x_dq d& ctjz '+ ffc6 fud' At fsd fuda +$ feddl *$ a' ed i, fgi uel tun e' 6fe-s H_d!€'g df

u_8'sfd-d.t ntfi'rs

rdatr€fuoedngn Ttrfr r_csd n+

qflJr{rifu,l' a, r}<16€dfr ar i-e E *F.d f€s fud Fd &{d s'+d.d'rte. Fr6 69 d d}|r, qdli, afgrys'd', ,r+ 6F6' t fsd 4H.e.6' +€'6-sJ ft.q,E d

f* s riqdirMiro fr(rrgtLffi' ?Fnfu3ftr,ur666f,sr6-ffi6r6 tes)Bimdhtirfurertun'st*srs ui Sd,ar fuuAf g)rrrs ?aseruxd g# trd'EJ d a rai ir s'd$€i+6'dq ,i"Ut€r

ksdrMirosf,s+ftus fse

-$ie tfud ryse-q nruI i-o

{sq Bqsd furr ir art&rdirtt e +d'sdd* frr*tid'sd ryEka.Jut

l:Fa+ge *n s.a'd4tFdfu +16i a-Sit ti'q*rSa'e'daii Fdri?t+s6'

fEfe4aVsq&f,r i Efofrrr'r ir ? fuF fr-s{r f€s de fsaid6.sA d ed gaa'ad3r -fii'fua'e 6'5 da fu6q6's6 ti.E er Ft tr +i' eidFr6*3r At H'i ufust ae furaE's €'6' 3fds' fldd& Eifur{' fr fuFt 9e fir+6+irdae' qdr Fo uo fu-6a.6'8d &f.s d Ardi r.€ 6+ lt{tr{f3 at rh.E d no+d ffi i ryr**r xrsq a'r ffq dr6*J*3' at v'o-$$rodu € H € i-d fr|HrffE w{+{6 Eqrdq6.5 fuB kxx e. fFq. arc*+ r& f+r E d B"€ fss mfd,fi e dl-dFi.SEdxM ?r& dffix a.ot, re fc t-d'sd rrd ffi 3 ro&6 ED{d'F ?r'5tHqidi6i.-5di3' ir g'Eo3.d-J fes ffTreFfa{ d feliTrd S H'd A-6 D€ uc, trs ts'a fug i-J qws g € rie|ia-d6t fd' tr ryfr!tdrgd'Ft ary€ d'r lrsdrFs 3'!d sg' riBlfl-{rlt i _sM ''].d9{' e' furj, ,r't-eryB e' tg -<ai, $ae<H<e-+-drrea'r

Si fiE d i H i d-afs 6fi tldr'l tuqfu tord-d' d rltdrs'dfre Efl-Si' d-d ,{rdfoc drt.s6ElilF61fd3t{Et ? futfirsrair Sd'3'*'ffi d 4-r.d

yd Td'Eirry itu}'r at sfr M i ff Hlfl -.d'{'i vt i'e Fe & qe T€'ftS *a a.s qftii Errrsfrl.e fus gfi H d €IJFf, uBr€, id fur-fltr trrFd frasuEw ftis a-fifcs.r f;aAd *q we' i tu rF trru d

qd ffi 8'F.rEf, 6'E dr6F5*J' t, ffi El3ffi)rn nHB, @'s*4 drdryt uar H od i|i'a d Eddryt )ni ffic-grfi5 f€fu,r' € o'rs 8'4 F€ s.€ 6A H'Sar f8r d irfr.sfss fFdJ fu e' tqd r_d-J d *fr r's Fa fuar fsJ *q A fq +i'q'd,ffifr i E_qsa€ a€ t t'€ 6e onrs'6 € iq d€ 6, u-d E_dffi dd fffs M e' dqd d.61

# sfutrrfrrn'ir l'Frii gr{'s +d' dffree' lffrs fuda fu drtagdnr; 'i- fraa B.Etd'q'+e' on-3'f,' fda €T

e'Ary.sdn ffs'a<& aMnrr € fld6'cFt rH e Ehrse {Fdrfud,

nda6diis6 € fe-da'Ts. fE_dq Htres )ior i f;qsa e. d fuq ipof+a'rr{a€ s{&4 Fq?'f, i Tdg ffH.dE €+{ce }'r3fsaFTs' {d6 i6 €q erd'A, gn qC gdrn dht' +Ari-tA# eld d '1Frd rre'e ry3 fuiuss, d Eni ?6dfiA ry ddrn T6, ff€ fd ff tlM fdla'i f;si a'3 tra d tJq.6fu ir a.egrl'lkE 6 }'rlid g'fd effi EA }iicd qfu ed''|' &irrs' ? hl'ui d-dxfud'E ad x*a i-a Ja ula a'ftr' ar v f;ro #q ir aIFs feg €rre tftn'd ry.sfuE nu H'€ # dar. gecsl fiffaar ?ers'e' ir ? d feg a-&fa r_csF# f€iq-r'dq' frd affoweiidnr ui' r -fe-d dta A fa qgs E dbtri fEdcsdta fg& Fi'"'frd isrrtl T6 rrd

tuax* H Vr_ic id tr trdgi F* ad

g* Htr3d d WjH i IraS il fuhr 4 ryir€l xe.6 rd }niT€ Eedf si?s''|i T6tfr Ex'l{BfusrogH *dr{'_q H€-i'-fue' ffie' SEExfu1ffd-€al rri+dif€iq ffihn ? ffidd€ tu_dq gfl{d' s'*+ p-ir{ frr"a F{d'?n06r -*d*€ tdtrt, *aqi fururye' gs.d ,.i-f,Er at ,eqa €d F.6' €' fsfsq'nd €s.d ir fi*R {o e' fu* iefrdEa +drg'e'a, ffi 4 3'{s €F *o no€ u-6di, $o rma i a'd ?r ?irf,'s irfdrtdqdf5d'rd 4EkdfadrF Fgd gfr d fbrt1 d+Ar -lrd'Efl' Ts#J fFura ad + d

66******* ttrffiersi€'CdF.6

#J'ilEsuftr'atfuauu g161 3FdqT ftdfrA'gi.fu)rfl fr fes E9Ee#o €-rsee' q$rfuoud'feFrcFdrh's S adg'es6d'Htr€-J' ir tjs.s d boi-d fiaFd t 46fu6 p;6r6 6rs friqr

ar*fuilecS$arodu dfuB€ioffiAbrlr#d6 Fr1a4F616fuFfuFHe' frqr

arafur-&*sr ads,ilJfud }|'H!'n

c,

dtofit

€dl

FdHrFrsdr$A-fukH6rs i,refufrsqdcdffi E bor#*o s'Fdrfr?'rsfiiq' -:-.-I-

--A5, otot19 qt5' g I d'c s'o5 t€u

fu6Ftdddrrai-{d6SH.d io rd€oc,rrsfrs'sfu€l}J aouee. € riai-*es i $ ir rnfr@d ue-o'n i'ir€ drt lpirrq er 3r yd 3-i

ta{-*ectgffitrdqtre ff,-d-*' uB_g1r'B e,rE Fls6 ?,9oveffiago-$rsaw qrd:-gdfu,trtfud' A'tgfi SadeFfdbilzqii'nsel€ n€&q9ieEHu+aa'n efr?Bruoirrufurgffffi € trtafgdsBH€,Amflisflia t rysd fi-esqe's' fr?a n-fifeor))

tr

fEc Fd,sJ . a€d. 2oo4


fiSl'liqf,iaEfiiffiA4i|€dfii$l

frE e'ffi-e'tud ffiry. a fu )rd'd 6 6"l'+ fio ftg ** f.+ d Et T6rEi rri +A}'{,HB,i &dd F6rffrEd e'dfiiE lr6tfFqie'68 fQ q-exad5u'en 'rd + Eg:tdiiz A F-p€-d' fFdaiia i s'raTsaoxfee {e a ?fu iifery dfi frp'fl fs86r{fuFe Da'EBfg{ S+JdqdxE# EsaI3iF,)|' a€ aorR-6'dtnrd aw&i H'fiiu it fur s a.e; ft-c d i fd fuF6"{igr E-E3t-d €riut grdnt ekJ ffiH'EffriJ r'ffi 6 rid aETd

iiefs+it w-teEdrf iesiq rnn' ? ia frn'sfcdeftrsffi{ sffi €' efu sed<.fiic ?v6i fr{edrt Qe'o drrtrjr{3fiiuffi i{r,flu-a3tr6r

rs€-drrfirdi 'i'r FH ?,gFi{r m'H ffi eftrsttdH'f;ffi 6-&i Tdryt, FJ fd ;z frqt fes 1ie)nU6drf€s fir tF€ "'gsE sg i ftIn,|'al ? dn-cr€€€'EF f{sffiS Jdi-dl'? fr' ri-r ltfi fd-d'a? -d&! +S FHi f{s ed-a$ f;sd fn-d*rs i-d' ?i& tMr tuqi' fird3 +e {E}i {fra' i.s fl,a T6, 9B r' * 9a Eqod aqi aot BR9E fl+ {sre dfoJ HfuEFads A 3' |lJ frc-frfrH €s d ,rgJe' ar fen 6d;z E rd rr-ars ad ffic ta + E rd -fi f,'6ar ryEEfus

d Urslrd rdai tei hd FdrCfffrdif6e{ rden ft tria'g't-g)irsd fr-crffi frefuroqaUmftn frf frdItrfftlF trfi d-p{' rd){uud ircrE g fr{lleAsgdrcr€ltd}fladEoaidgdftdEdl' ffi gi UEs{'6 €t g ussil'dA|lrdffinfts ft-dilr€ d ff'3 Fff:!d Ak fiiq+ fu6'r as'Ffu t a'SA,ffi nd. . flrsee's'a.st* d i rfrit{'ks fudn?612 6,s*Js'u,idir H*m ftnfrivtrcEgEJd'Alaa ud q'drs€'e

fiqi €r 6-gfrg qdH6+ E r.da iife'd. fatroua, rrafiiS S + fuxcu d d rs o-fffowr feF6.}rfuFt tEEit fgd EB3E €d -6 a,l -r+ 3' qtu d kd'a fd fr4 e' qo+ <* xeaI3 Afuhr.ir fuF e' d.d6 fuJ 4 a fu fertt t{ fsd wi t-d €Srn Elrrirdrr3 drtas rrdgffz€ fuFga{I dleit tregud {u a'e$ fr"gFftttt3 E:ddbnefu3 fldut H u'B rot g* 'irsd rfta € <n'd ?r s.rs fe-dd?qec F€ i.fu yrcn o rox u'rrd rre"ecS g,|' fud't ? t ffin *6 ,r6-drn'fiStud sF te'3' H i-a fgrsqe t-ca fee r* fea -F fse fud ffin f€r d'Ef.fix d-e UF6H.6h gt UF.m'6E fr{6e.a 3 g{' d rrdE 69 }6'ad te' a fd qr te'r rrs feE iis ?tre ed i fd 3.r9 d f,w tre a, frusFFdi.ra, edtudAtuetu fsq +dr.UFSH.6Ar u< ftn frs fsd rjrm{'6' fgs fsR dfu aJird!'9 ?fury' fd ffiu + tu El&q frs Ad ? d.FfefiH e ma-e d fre'r_aetd 6 Fiqfe*Hnw lfsry i€t gd ri+ i4 fdqEEErr66 frff€"'5' H'3 d ?t frv frg sr sqe' tl FB ufidB ? d ek sdd'q' ff4 6's U3Es EAdr'? q5.8. fE+ )t{'BF6l a, fird-*f,'$ ffi F*J Qrddri -fd€' -fi, n gC' g dndFfd f;sA feq}'*a as'r i-e i are1 qd E o,{a€'€6's t€' s'id at H f;si 6d 5qfffix 6 trn€ *gs itfia a.d6 nBtusErofouroc ritx'e-+e d wd trsd' 's sn s eB-ffY udE 6 tt 6d ETHE"E6 f d dff t*fr t :Edfr u-aw t9 i ='r=eo a-radt efu3 ut{oH u d'isd fuF-3' e'utu d oaf Sqa'odlfinefcff frc qdHd f.'r'd{ry' FS +dr6"5 i'el ? sf€cfrs fiiu'"'fFE qfukd'i, setuf,it.FEEgffi grfrS ir {i"s fef, ef.B, fr=etB mc i-dr? - ftd rra fegfi$ q3 usrx'a 6 ffiD{'a6 E H)'l.d, {dgd'e€sFd €6t sffdryt i d'??nif,dOH'ffi "e qS6 <{dr +e' t ftP'{'A, hn e' i'$fra a'vgo'ede' it @#dq:srs d+rAr q.S E"{rf5-<.e t5 yd"'f €c frrryAt H 6'6 d6{s i E€d at fr{ IiFsH.6' ? gdi fuFl5.xa € i]H'H i, d dE6lr.6. F.: yao aw f6E-+t g'oxaed l1t'rrdc6&$ adrr-d as'x e+ffF d e*}ff fA"t'FJfqs 'd fiq'6d- flrJ-ur3 ,?a a? qdr kE dfi.aat fr-d r-& i-e t _fsFn H f€s ffiu lrr3 ftig FH'fi' fFrfi€d3'a;Fdu€ f€s fuFg'H, ? n gdrd 6 )lor+d'e rd#d id.JH-d i fu sF.*{ s. fud d Flrs 6.8-Er{.rdEd'Tdffi d €4aat 9e rri s' gF sEJ A Fd va6'uldFl <.e + rrrd' 3 g * fuFg'x i q'dff{a a's-rr.sBEfuFr{d d& a, frF fdFH +6, q:sd$ *e.d Ra.sHa€'ef 6S i? 16l F ft-d Fd d fFqi'1r3fAC4rf€s al -fuF6.,Jad fud Fd drF tTlr3?l afd€' s.Jd? "gu' t r--* BtIdBs ? t{rfuF3rd UFsttrds.d$ FH.fi6d- !fr - +dIrff idl fuEe g€ )dal'-d fuF.r.Hff-d3, e, Hrfl q-sxaS ir !i"o F6 qftEi trfdr i fdP{' A, d g-e )1or.oa'6-sfuE fuFH? +e'i f,"dd fu fuFnD{Fsd rEc.dx'E iEX €.d rrd'd EH.6AFH.rs'E i 618-furr.€'al qfaF3'5fus drdd effi I fe6' f,' dd ar fun6'H d xdS Rfsrr3' E -f q'fdru 6 {d fdprl's d& T', s.€ ry3 y6at g r"{€ aru g *q6' d rr€-art rgs f9 ?e ir +r fifief<ftrr{r6a}tr3 rrdfuJ fu{ frrds Td.efraxo €e rgo '3 fsFs'Hf{s fud frd d <'q.a fa gE ai5 r<&d *o dax v7 i, gd 6"9"'n a fu fuF6'Hf€E tir'fid Ed'Td F€ ?5.8frP{r66' arBE6udF0afecAr fuqfd 4fi frFd ers+r d rrg'€'g6d )'r3+116 Ftr F d' zrs r-cs *x. fss feas *<ro f<g a-& Frts r ier trr6 E+idEi ts-drt: ? f,sF6+{€'dr d fEt{ qdH )'{.tJ-d€trd trd i' frr4. dt fl{F FJ a 6ra IrdFH?€ frP{'ii A, ar&86 lBE )'r3 E+id rrs.€ q6 +d fdg dff FE tl3 wBt fiiqi a6 tidlfr brd$ g'J s.F fd'd1 UFctstHq.m fsd dr frqFrHA ft-dfuFsD{ fe-d FdFfu4'? '3 afl-s'frP,FrfuFs'HaFFdrf3'd -r-of ffiq fAgrdH H'in Ea T6t d t€ 5 116FH'fud+d fitui *5 d 3dsH' g a' qsd f,' F{€ €rff +€ ?t rrsnffae fro fiae FS ?t artqs € q" lahn f,B, ? t-d d E6t flrEd q.d6'A a fu ffiv s.d$ Eftrya e' ? 3:dd Ed a Egia iiz d F-d. e' d i;E F6l

tr

Eirss . eirgd, 1004


fh{ H'Fo, u.a. sB'qlit 6rrd fftd Fefie-fig8 dr€Eu,fr(rr

s.d fiiu d.eih

s'd 6ftisd #J ffi{ ,r3 B'S Ecfesd fiiur (Fd{r Ffrs) sd TreE ffiur}'t3 s'd sd6 fFur (*6 r{r{ftr*'f,d) s'd q-d#J ffiurlrrAs'd ef€edffiurMe6 (qFF+rd), s,Afrsffiur (t|-dad)3d

sd ridrFfriur, s'S+s'frinr, Ud'fuffirl{, g'd Esf€sd friur,rd nrq'6ffi{ rr3 sd srddfiiur(*dffffiFdd) dtrr, ft'_q-*$nid$tdirdrytl

td rdarfritt1 e fu ftgd'Fs

q.a.eir{',]Eld dr6ft-fE Higd-dtsr1i fc-Aqdfu68*Fs;'€mq;6E rdq €.F3fsd lfrFedr e' ful' ;fts'r ffi ars f,ffig i ad' urs'66 rirrdcada Hd gseaffxi-5F6s*Fs € +€didfr| funriryftiar an-dfe-ggd E6ddffiur ffiH, s'd Fd|6 Biulf6qAF5,s'd rsRiea friureFdaxr!26.sdTffi ffiur trd- E-dffiu,x. s.d fti,fr friurt-d.

ffc eden6g.a. ?& T€rdle i d'rd d-rd-gr{vffi Fa# =tr€d 4-d Axqz?'fr8 trq gftnt 6 t a fsd 3.d d'r6dq ar'dfrs *S drri ffiF Fs EL+e

+suH m{ dxff9furyt t fra' brr g.n.d# fr< xn€Sat,qg uo' elzi

leiqc ql-dhna feEd F66s'fts ){fuH go{d'ffir s'd u}r&d 0iurfti6, ffi 6 feF -s +g t{s rlrd fiErid d FFtr6 rffia< *xc s n rsFofc_r*s *s' fdrry',A fr ry'fuhnf{d.r gf flir{ riures f€s Edlei! ail€r ffiurr-fifudi"i6 Fdq. td-d,t{ }n-fil9 €?*g e E6}e a.dfuryt '3 fl€ fii{ ridB rr.ue F#, e U-df6rit '3 in6es td lfd Eq rd {6 ffid Ar dsda,€Ftds'3o{s', 1984!fiiq -sB)d"{ d d6 a-dfuris.d ftf6 E kd' fq )'re4drn fui €-€titrdFrfE+F<6 i ift.c6dr*ry'd,rf uar?f6lfu-orfu t-q Ec.d+ €$ Ad 3.{3 6-fi, &n rrgd EaHE,fr-s?66q:da'6+6 ff, -eS},16rr, \

E€s-d6,B'AflE*s ffit{ E+€,"F€E-d'6, gA FFr"Effiurgd aHs, sd;Fd-J friul*Fed. sd sd6 friujE-dfli',t{.srs rie' f&'r d sds's Ffqs 'i ig dHB f,tisd ws fr+'arfd, ad fro{s frinr gqii3 Egie fA{ ri'{EEe Ftu d q.e rnr #rd. 3'd +e's fi+urirdFdNB.Br. fss i5qfr dr6afEEfds d + ).ni5urde Eg Rir{ gF€.dAxlf6,sd fdPr{'6fr+r'l idr gtr& #-fuiFe fft{ F€d d6' i ?'sFs r'r3s'd *d6 fiir,IF€E E-dfriufi fre gry.d'*dJ6 ft. furlr fx.a J rn€ 6 far3 st'ffidnt d di fur {<.trdff sd EgrJfriradfJ,l'a e €-S fie E €d fr? iftrri m{6 68-3r frr4ll €.d',ft€€ ffn{"eige-#rr3 gEfdrytA s'd eeisdu.6friu{fsa iT+ !E afa|3 Fso'ir$el,rdlH'fi. (E.) d Ed' (6'd) 6 i-e ad€'g€ 6e1 fd=gl{.'d'#Ei s'A d-|f'ftrfriure nree utrtx EiEgr P<ErFafrd e Ffudn6d

F 6fi.sFtut uMd*4 *€'E€ fuFEBFfu3 €raE{,frr{'t sd6ffi ffiurA ne€d €* Ar$ EA k€ u€ d-dre.6 E€ fsus'qqt€ ridB'6 rEcd ]te.6 *St feF d'rcfF Fs FrJ'6-d q'ddfa

3fut€o'rdrdr

dr<'e *+r fru fud nrd *H d dE {dE rtgo,furde w3.elr Frd,a+ fr{ furdFfuslrss d fdr*dr fu d # a Ur.E'3 dEd'ad6+ qfu €A fiq d'd d ifs E-dfur{',194?i g-d-.no.q}r'

g* frit{' aw dt <ryfuin S to*s i

iduq8? frt f,€ a-r6d ffic dHOwe@'d e a.dlF

AHk d ffi€d#€6, 0iH.ti ) ftFd6 a-eo'fru'ir 3t: ? *o vd-*oxfffi, 8x.'n. (ffi6 $rfdrrn E sd flE-+dffiurH'sE (F Ed' ReE"dd 4s'6 s€ Efrs) s& 5 ffsd ,J'ddtraiEtrdFraro ,r.cat. s.d F s ufu f ryd'6 3f3 EfTs i +Fdq'd$traaditdrr3 *lfus ? u'es ',|€-€'E a-das'68frry.d"r€HE-gAg6fut d 3-dBt{ftndltrfE gd'fg}rl' E ffil{ aA€ffi<&qcgda.S3+dfEu€

d, a€ 4 srrre'q'fu,|.r

6 Eo;e4 *r'r t{tu Urd kd sd #.iffs ffi'ir ',rf nit ridr+SF<ssa s.F€' i +d.6 Fh Eii-d € +€r sd et€F{fi-r fiiu{E ffil frcdF6g.a deFdd,ffie€ *xs ud rcx 6r'a ro-esd rlrHdtd fiiul fdi6(enaf6) s'6 E6dt{ fii'i{ EaE ,r3 B'd r]-dfliedfriurio (€'dEffi6)

s'6 aFdfHu{fs,e6 Hm'es'el}|6trd6 fiiur, qa's i$6 n Ece+rEffir{, ria'g i$€ * e.. iar*s trt{, sd Jdix ffiul +dr€r$ a € ridBi 6 fnq6 *Jr fs fg.ro sd Tsf+ggffi,I g6-{daHr.6i

d+re1EE|ddfr|'l{ddfuefrqa?'#iudh s'd lrdfi+sdfHurt6, a'a€te e' ',ffrFEiia o.'r fu fiiv Madrs'u;' *j nri fAcefr# Et- s'S +d6 frirlrfor{'d B.d i ffidfuFa E€"FA *g frd d] Td'sds+ a'T64lrr aHf€dq'df,'TdA|M'3fiisrE fdz'E e-dfuht'f{d'fa },f-rrd-d *}r O +dqjn-r,tu3-ff€, 9ig, €{ffge,F€.dd ,{3 *x en {a aafe e'& u-."1u'a-ea Ei d f{e Hd FF e' E q}rc ann q

tuoir

€{-€{ g6'fdrne },t"J: s.F6tks !F f{sd}rd Frd.d' q #ezt fusa trri ft-dr iic a An f.it 6d qfTq' a. s

+r.r Efe Exqrx6 ftea-+fira3 fiiz ftSr,{'eB-HF re+r fft-$aldl

+e'd nitl| e-Jd',6-€tEtdg

@

nic Fdss . e!€d. 2004


SreiitF srF g eritE ' t tril H'fdri

*,ndtF&rfi$rt 6er6gUrgrte-dt d'Bt!-drfd'o a-cam hrfffu '+ fiisdfr ?i-te

)rfrgdFdfiiq}Fe'

€ l'r€S iF tii'e ?

t:iSFee

bt'f,FdfEi arBE fe

f,s ud dfs,'{'?i& fl ltg-ga'6'

oa,t <B-

isq ffic l|.3 TsJ !aa rf'trg qr6

3 ffrrg' d rir 4edr easrfd*es qE0 F {5 frlr fl.+fl''qaff'

fr f,'Td

fei Hqd F,iffH fue T6 lf$"{t

Itlog Sx'vd

,lr ursh€€ E eoHo coo

3' i'fuaE }'{'esdF6af6

fuJriri,rng€-erd.ff 96.ifufs,l'sdE dfr a€ blfr{8, q.jlhri

fsF6.6t 3 ,iffg nt<s f=-sErd-6

'ffi;.rd+Hd?"

fuF ri€Ei EHOco rc5 nro5or

Vtsrn'*J' *6 +er6 i fr sd-ai s'ax e.arfowqt

a-Js'xl" fuF 3f )i-f,A'+d'fuBE--d-J 'td - -ff€afl{4€,

ry,fi*ry. BnArd 8: "ff s'fl'dfr u +d *

tFdT3AdnlrE+{de

€FftiFt dre+r a rB ga6s EIs'si 6'* f6E6 flrz a€ +n i d$tn trdrn E"BR....

tr S;iare'Fi Ai fffirn aaa-{6rn...6.s'dF &3 ftin lriM 6-dri H 6?a€ro'a ?

dflg *r fue a. a*tfl

tro{ i Aie.d fud

3tnrE+€q+ddH

gE kd6, s'da s'd ?

FB f,fr s.dr?"

e-r-q'E{drf

*d}rti

*enr i lf: fuo gcqfehl': 'r{d!

FB freidri

e-gdryt..s.€EF..

rla-dq H dfrtdzt

an6r{dfuF6'6

'darElF '? 3' -dF air" s'CE frc ii A gsd fEr: '"tdflftfln,

I rr1'qatjTd ff{d'a 6 A

gfr d f,€ tuF d F,a,

utirydHa.e;

fuo+o{rc a *f r-asfuaro,

s'i feEe' d i-e dfuh{..t"

H 6e1f€EE 4 ft4'd !r 6'n,

d afsfsdFfds: fFe'f-r OgA y'68e. rore.i *err ff s' I'q fars f.s '6+r'rif6€'ltl6tudsd

S€.6A qsH,€'{': '1taH'+!.....

d'B d.g6 uTdhrt *{d'fl Fes?c 66

ful' et E'}{'+db{t H' aff E?rdi-d 6 dEiE *Sti tddr{'... lc'"'dr... gB ? d-6' H'Fd€

trd N3 dEt )l:r ddr ir,

nd ft*o o'B go 6 iE fa$ e.dn idt'

" frd 3. aHi d€r#e6 Fetar

f#dufrr_eo6

{. ycu fft,t

TiH fiiw +d ffi


ec t{.

16da&ifl rxawks rde'*s )rrFI oagF6'-SE !r ft-ddv*d 4+d'fuamgv'_ee, A ri-c-r'd ad-dt ds E}} ti& e, fe6isen-dr{r)$ e, gdBdeqeFtEa, i' dt n's€ 9& e, gr Htu F{6 Ed 3-dne, re ad dfl-rfi-'sd dr€? el F

I frc d5 Ad.qc' fr{urrW'$e, el hr ?+ A fud r'F fra, llrg'mFqi fotrtQr 3a, Fd-ga a€'F€'6iA,

3a ue €€ i 6'6 )le, nxv <-+r& r@d t, d Eta,{'risg E}€qe' Ct F

d tu{ ds n-dE_ec' nrrrF€s€'s el

H' I rldx{t3 1ig't€-sfrA € gdrrr€ a,

3 qd6tdTEieAd{d-rdeii€iffidr )f gbrdd'se'faFpu

uafio3 r<'sas'g'fr* gd ? d2a$alffi 8r 3i atcs d s' x fud dr f6 fT6 6 fc-d-€' a, nF:didhf ri$4r ? r{E1a€ fi rffi ir 1r a_'ud go 4 3r gc, ftfu fgF-fso qd-di' Td ?, ,16e € -d d @ fi€l{|+d ffiAl tr{ fu }lr, }rlrtjt @ dnit # ftiy rjd *dhi A, EE gqo

e In€

fl-a€i*i!ra fiqtun f€+ 'i-drd d.sdg{ a, adri6 ffiHd-r63 afu g'da ffi al gs eu H'3e {r }r{e'a € fiid d}'na-dt'6-&Ta. feodo qd 'Efr' fti6 *nii ffi Er fudrdq$',{'@' a-eHE iiJ E5adfiu'}{',

,f{6 3 fi{,|r Fd rrdE ,

feQffi{ rdrea' ? dt ffi Er es trt'x xff.dtrt' s.o 6.fH a r{'e1t,

fi{,'r'ddfsa #r are,

9n o or Brce oo eo 5r. ooreo

ic E6' 's d6 T{€',

gE*€ ffiurriMry'

fiq}{' + 6' 3.65d-€r,

TJrlfra fss€H e, fie ad rFrd ad u'gE !r F'

e fu*ia, "'sa

Studft+d

rgd' frr}'l,F!3gs Cl

F9rd d €d {d'd e, {e }{'tF 6 A€ f,d e, )rrFre-dIEE.€a UE1i,

fu6ar'€.e' +d s'd C, q{S d 'ir{ f.fd ig, ed Ad fFdi'd 6qe. er F € fud ft fd d -Sc.fl{ry'E-EEg€'gl E{Ie-edfi{, fisrisd nrFd, fi{ Fg+cEfuiF6

erE 5Fe Sdi 6' ec, d.d6fl$a E lrdlf il ia 6 rrdq3l ? flia Td, 3 3' d3r=&rn

(aia)

gci dal.dn iv' a, f,-Sqd a€, C6'n trt'ft q1Ef,€fr, Eaa9 t|dr{3l l}e aE,a i-S qA, ffidrytEifidil

m {-d 'v €e ao rt,

raaf w+ jr E d-eRa6 u6{ 9l 'ie d€t 3 tPd4td,

ii:uog?ua, ftuE 3 d"s{d 6',

rRmal$tut't

r€€ €r ga'c coo €,

fr5-fr6 a rlHTda, fi-d" na E qgc 3l

dffi naEucvgr fard{.6#3 da, qfatt'lt' fiic EdqJ . qd-€d

r]I


6'6 feq-Fdi€ e 6's E-3,E-<'.'i sfE{ e fFrFd.3Hf6qHd d EdI'E'd3-€' fg ar yd6 friq e },eqt aG uEit€ f<+ ffi )rrl 36fr grr+€ ud 6. d ffua € 1,I+3r, Els gu e€sEdB f fy{6 frat{

vFrd fdf€9

8f**: usffi6ft Ad '$"6 uorcmfts *d d d'f€-vr*d flTd€" d ufrd dt{3. "' d' € 'ti6 ffi ' d ar EfrE fuEdfe3' d f€tlf€

r?fiiaemr

ftd !-trJd 3nrfts uHr6o {dq616 fiirui EdEtd fdi fd ir utr r5d6 ffi*E?dTdFdffuedtuosefu+ e Fs6{d+ ffrsi# d qftitEE€n€E is like the The Curu'spresence comingintooursoulofthewholespritual peopled withshininggodsand Universe

ral3ljlAq H8FfMm.d. iidlt rroFaad 4'r{: d'fErttd-€t ufu aE6 tsim. ,a riHea'e 4t{€ e' a?d u*'}'r '3 fua xyFuaavx collectiveman angles. $ri-*s rs inha i fu uarea frig +6 +5 aq6 d FF af< tJFrc { ii6 i ddl 'iii' ffi" e'frd&{ f€. fdw Ar s€ iie.ir n<e-cd?fu+s3to t.6qtr6 itg ad €' Feft€ff,rr €-d'drg ',€ BffiJt l. f€sFUfud fss iia gfuiJ i ffiryt e'da'H aqEd'f€-ri6tr€ tsn a€ vrsa i rcscq qtrd€ trr$ e ;r r*e' ?t Ee d a6n{ry Cl Ejl fts f;erJd ? efiF6'6 dqc," * t i u.eH *6 t EdSlr6+s'fdP'r'a {g tuF +6 A g)116 fE+ E fr$ e u6t€ €6-€'? fd iJ6, e F€-<'d,,JE 3-a? ffi VAfiEr6 q{$ 4'q-d }itus ra qiis6 Ed a'H 6 fte ,t+ qH'6 lr$i{rd t e fuE dxr<d r6t l <ee4 >€ ffi ii6 e'fdF3 fd Fd€{a + Bfda a F*d '{3 ,rJH' e F*q itr€r i? d fsd fida3 6'6 at ffid' ',{fF 3*a, UESSu3 uta Ed' i F6d E-rkdafdnJdHFdFuirdffi A fi, A€ Fe.s.d6.ir FdE{ d ildJ nr6.6"arfsd Edi v ffi Td fld Fe'€.d-d f?i'a_Fs.6quiis d aF6 ii6 -d )iffrs frF6 3 +€t 66 fu qfrrd ffi3tdt e'{fuF E ue'fliadq,ffiss"r, d qlie i F{d ar dH € u6-*ee' da 'rrt ridn-3 fed u{ FH'i6@ Td fs€ 3 }rd"d t€ snu-€' t-€' +€'-{6 i FHis fud lFF )rta'Bs ii" a, ,jC CFa ,Jd rrd? ar3 fifeafr? E-EtI{jry*€g i; rd ar {f,d t Ed6Ffe-defrEE z a ry.!|6 @ +s d l,|+4 q-ri t€ gfdtir f er6"'dd €fu'f.s 4frdFUfud nJ6' uEd gufu€frq€ e.s',dr€ fusdi-€' a'Fd Ffi iE+ ffi q{strt' e 0{E d ? snydfuiraf'se t -re a; ry3r6c € F€'s'df mrl3QaO a.s fea_Fa lM 3ur d fii€ t€ TJq q.fi d t cd al gax d )'rfrH)tr6 6'6 +J a ffi gqx f+s E -e rdFdri*s Ad t ffiae d'ff-S e bffd-ee ii6 69 r{'F6 u*a.3 )tfif'd ffi-J.d E6qdn FJ6f€-dA?!r{6frit{; d sdE€ T6: fss 4qd +e f6FsJdd6guifudua's ftE&rdB)difefufiJhrq e !-<'tDrlId -d tud Arff€ aftico e d6t Oe-Od H at-adg'Dri 66i-d TdgFJa f€s €tf-{HU,idt'd gS uaa'E rgs 3 i trd+'ffi finI xFd-cE sQrlt'arta e'aed dq'd H tE di u6r {g qtr ! ,iar+d6.€-d'? +t" fsd ffsEd Eofsd dA tdFHe fd grri{r x-rd'd Ed'*r ,'{'€ S Fdd" f.s lif,6 ffiurE 3A d'H d,'n < ii6 ar E e' d *-A< d lrr-6-td d a.€. + b,r|d r5d wq-6< tuq uu"- 01.4q 3 nrrFd sdn€ gi Tf rglrfd frJ *d n }'r-dt€et 69 <fEn x'o€ ffiied tr3 i rfu'fr fgs ,tfu d dr€d tdd'n' @+€ d Tda,Fe'3d 8td-d€' ',{firA H'Ed T*{j f?€' firdfrr{r f6 d )nFE +iA trt3 a a !-d' T6r d6 Sq€ Fe € f,ie', <'ar€dr aee€ t{ * fgf,J. sdEd uarf 3.a]6H d fiie?fi? tiydtrfrEr Ead eEq'ge ar tfdga ? dE6)tiEiEB: ddrf,,€. d'H 6S €6 i. f6 a @ Eq'd *J' ;' F{e' At }r;e 'r{a fsa a'q'es FTE6fi Ei- @ dtgF-c a EuE6 EtdrsE r','rE6EdI E# tf-dtr3 i ffsFsd Fe.€Edffi d& fl{a} 3dne' Dfr (secretLover)e'€ ffifi'd. r' Ea <tuHe ta H 4.fi'eada6gcHe stTd q'dt 36'F *j' )'{fuq' 6' A iiTF fEi' rltF6Ffu6{6dflo, ffsAtdtl q-$i g,tuc *3' 1116 6.6 fuF d Td }1flFrd', Dn)ri, rfu, str, rfu u3 d-g"r' fdr4'Al ,rE 6tc ? aRrEqt$FaEt'fg3 F-rd' d f,sF ti3 drn C-q+dr3 d a feFd ryc{€ ard i fsa'E tr16n8 rofeq oa fa uqrco.$-s*E e. ia rysa Fd FfF" iie' a fu yr6 friul ueJs'Ed$ fr' F{d Ar tfia-Sad E.te ir€'a frs fast{ n eJ6+Et|dar€fiffidYegFc )tthi ryf{Iz gB (secretLover) ,16F.{ryEsfu€ FiTd fi{hi'diqEa ffiE t|EFe dd fE+ 3g'-3gr? F FE tuF aed d fuo it ri r<co d iva i 6'6 akg ;' fdtu 66 gre' fr-$ it bt6.#d sd-d-e'A + fl{rrc -d6 6 fEFe' d.{. frd A fu ryfifla6r d 35.8 dfe6 'rrIT6flP{.6? H',rEriit rr6*d 'i 3' 'tia firgtr re 6 f,'€' @ liiis a dd a, E-dfrd D|'trdffr6 al '{'sx'e +6 # Td fu€ fufirn FJd'od dfdd add sng-d frF fsi €Brff'.e6d€EIiE g uirtfeu' a'r*e ?t ryfad ui ffi I smell a lot ofearth in whatyou say. 6' fija Fd)ra d +J6' e. H-Ufodrrdd You know how I lovethat manwho sufer }'rtu d FEqr3+c ql-sd-S Ar fq -gfdEsfs for mel And ifl lovedyou,I lov€you more f6 f6d yo +d aEa q:€-€ q-+4 g t }litu nfrJrt' d ,rfird Ed+iffi,a-da

trffiffi;


now by loving him, H€av€nis in his suff€ringstoo,And not all in ple€surcsyou describesoglowingly,your choiceis there, havethewholeHeavento your self,But Ieaveme what is mine,the blackbrown

man. Ifyoulove measyousay. Whynol

fE*F3 r€ firca fgF €ryt affi S furx.e -€' d ry'tfi f,' F{9 i fd -gfd f€FH'ei-s' {4 d gd g.i$ ),r4 fi' r<Sil fuu'x*dta6r<*red

H'd6e FHsst a F+ *t f.E r,{i.|d sfdry'*o't1irq*diraHt.ffirn ft-sde' ffi" datx6*t drIS$6 4cir€ f€s fu)'{' }r{6 g Fff6Ear feF

,rqiisrdi:-

afugid rg'a'H 6gdd ErsdnV'qs

tsFH€'rfua.+diJ6' a ftFAE*

rlBdu'na d-s'ud d F€eflx{a fiFs}

leave to mefree?Wehavenottoiledt0 Erfd6fr:qe u3 ucr nun J u,o t iiiiB fus Heaven tolimiteach ofter,Bytheodours l,q tco erurFEDfle ii-sa,trfir rd0d6Ftra ofhellofpossessing each other.

3.16 6r'A* iitd,d-sArgnrl.dirftd 'ti6 ftrg€"tr dffi f F-di f<FH,€ Effi D{FdtrB 6 naat+iie'

a'€a ri*3 fud HF frFH e 6'd.se ffi fudfsrdad6r fud rrdsfud rJG ffi ? €fd-{rr3 ridr€ry.ne' TSda rB gEAtrndd'Eeffifsdffi na @ q r|dr fsr forrqd d q'ca e'iio tuefuc&iEr+dA-eddfeo,ir frrg'A'd4t af€'€t ff€ fr "qEq6 d

3r funa'eo$a dc tl"r$ e' *n ryFuaq dftie A, frd c'F E re # ad fdrrrd'

tt t(q qt, tol

Eir€dtgg,drdrlig €q

fufraood

+S +.?4g€ d a'ri d rd "a

affiduoaf<+{Qre'*r+< ,{3 f€FH'eer @ a6'96e 6'E dftr,{rdfi+S e.fierr3 feFH€d Afl{Fr6 }fcfr frs s+ ud f,rJ 'rdd + fu6-d.d Q6e uea'ts+r6:-e$ unaiYf<rer.tr 6d i'E.{€'tu em{,€dftf6-?ndAH' l-* tuo?rtus'r*ie f€r€$tt+dd fus T{$g qE d 'l.c.d kE fii4 )'{3rer ak+ g 3-i-a",'?d )'{-q-d3lIfA,{,", '@ s TrdfrE iid ar ieFHE fs{ af4es'}'r3arM i c-dir fsF 6d flrkr fsdfdP{'6 d Fd ffi3' z'i6adi',r3 'fsd aeiff" rx'fufiflAf,isdfr a, EEn)'€ ',I'€ y<r6 ,isd q nia firi-+iut fifu a fsF u'u trddrffEflrr,ak n €c-iq rF.€. d eE qq$lltl u6 ge }1f3 afo-sdryr i# ? EerB tEdtrage' gda, trFsgn{ rf3 FE{dIfd u!ig6 + Tde.€d3'Tsal rr+e +6 d"d6fu t fiia +€ f€d d Frd g 3fo {dFernE Fd' t fud atffiA f€Ex'€dRJA-€utds'F tr4e €i lrrdq4f6trg aq fuEFErrs T6r '€6 f€Flr.e)l€ ftarF t v'trg a-dftt I a i Mbn'it6 a'fu fe+ -uFJd @" d dF3' 'tFFn'6'3 fu qFe fufirEftrrs-da-4+€e.eiE't{ uMh{' r' r|-fdr{r16r a'H A Fi- frrq.t" d'€-VE.3la ggqEfdFHd rfuq-Qd hA gifu VH'sAr eEH'ed u€FF f qrr6 )'I3Bs.6irr.s i <t-gt,l'trelaf<s'drnfr n{" ttrc nra g frl|3 rffd'ri ,ri fu 3 fi*sdfl+ F<63 li i'9 aau3 fgr$ ,rqdrt3 '?Rfdh{'"' 6 a's'd {q6 €d af€' it aH )x6q'e rfrrd' d ufrrc dn-St *ss E atad 6S "arsB", "rrE-g'r",'gafrrd E:ddr'd3 fie.odrd'rj{ xnx'c + fen J rcId-d# e' riydd ryfdFF qg Ffta'6 i fr€6, Es1r6" r{3'gd fugfede",r'f g fud' gd,'n Td fu ',it[d d +e i F-+4 qrdsd 'rr3fi*{ fufrd'F t f,E i€ gqd3 H r{Ha'drfr {trd a Fdfr+ itsar ir frs'tr ucpriari-S a-€ <'e-aHc E d A Fd€' a fdqfu f{FH'€br"{Eriyd6 '.!6d' *d' H'd" qf€' ffi a fa aea ,,flfi{rI 'ts }ft€ a fu erf6Fr6sB d'dre f*cu S EloE*s'ed do'no *o afaa' e. rao qcs &t ar3r_na3 {g <*e gg d't iidr f<d d A € fu-6' d &rFe' ar rdF{dffJ *d E }rfuEEutdc}flnli hrE€,f?EH.ee' frsq €E 6. s'?'€e it€Ed d-qd u?ti 6fud e f6E 6 € '{fu ife'd sdfuE f€EHEd -Jrr€F afun'cd'6 6d155, };rQfuFer arfurr frd6' d ucird oFS rrtfFsd ri6F" d d u'F6 a faqfd gf' d ue ak+ tus as{ {d ftT ir '5tsd *}ff fu E rrad qtdli5 d6r" t t fss Fsnrr Err', Jc#', €qed, as'd Uf€ },f3 frs'r+ ? aw dd afiro' fusd ry3F46 e)'l't|d a i k qdrd Ecmr|36 f"ra d Td t,ri 3 d FSA ti d TSS 6'6 rFrr3s fed-Fd tc fdd'ar fiEH,ed U$S FrAEHirdgr{ fud }r{6 fiiurrrrt dftisd fri!{g@+cH'drir€iF{da fdgtd ffi ddhrtd Hq'es' d fsd a d6 etr€ +J6' e Td i+rF.6 fd ffi )tfEFF d rI$i i 6'F F ntua'o ne i a.c6'd€f'cadtr fea'a. feElre. lrrt sse, Erdfg frH?;rlfe a ryF6H'43 H -Shn sd d 3lid avr gu f<e a'faoiB airraftieafii|,|fopa d gFJd .!ffi afEgy'68 " fi+ rrrfr feFH'ed qfus.Fle a fsd F4Faa.6-6. €'da o' fd 'ttd flqq€" df€ rJF-cd Fs J ffe6t€

rla g.€'Eq6' Fd u-s' trd'Fd Ee !j.46'6rrd€

arqrrdrft lqa Tdd

g+#afr'r+

tuFf€EH'ed q.+4 €-d€e' df€' fsr sa *t ks 6'ft-d.i f€-dd.'i' fd ar 6fsc'A TE*fr 6.6 E-JJ'd.F6ada rlt"{t lrt'rr6 f;rd 5i Td fuE-{dt lrj'}rt 3d i u'e. ?r gfar6 arca.frs ti ffi br3 E3 idr{. APHE s ffiryt € ffi gH qlff d tnf + ffi 'rffds in ga rdry aar fia@fusrd.6isait 6 f€EH'ed )'€8s,3 tr@ d gd -tr

iia fu rflrIErf{d. fiia €a.r.l-ad'fsd {s'H €6 ftiFfury'6d 'idrdt$f I F ',r6Ed

"Thewordsofmybookarenothing/but rhedrifi of it is everything" fi EiFa a fd

uE *trs fi13 fstdnra 6fud e. fu€'F faa +d Es'6 '3 a i fd Et }'r3 dd e fc6,F + ffi{ at yd6 fiitl S ferd' }n{d' flia

+q€dadrrt g6'rrte.3terfu{s +i i y6-er I fa riqq.d rqo Fg d r'rEftras rtfit-€ra e edES ared T6rdfiissfffur a el aifrEl+drd}frf,d'd TFd6 )'nrd )iF6a.afffi6.E frFX,rd T{S trdxBq5 t gu 6.o fua zfatr: ui FS€ fdFJ al rivs d oq ur aB rihrEd dfzrr T6ri irf,d'6 ss€ "d a'fe,n'})ti !q f f<s ffi i *-+€ H"lfio-s€ ud r,i-dr

,004 tr


s'6dAa+sFffi grJe. !-g rrr{.d; acjq !cr

4qo € E,Jo

{'f,dtdrderd

afiisd Siq xfu_csE lrd.6df€' * +r' fea nffu',r'r f{d fti6fsRE# d FUd,r|3 v-€.6*9 g{H i: u'u-Sfaa,a !re' o-g-E?trd, Effisd flitlr lte€s, a'd *d fift,r gea € aa-sfus €, furd-"at<6',r3 rlr3 q. gd6 fiiw a d 'rrnrEldF€' fes gd.dDei ridrf{s dfdr,rr rd gret yea

Fn $3 eo<6 uog uua€r-gea fr{d ? 'r.trr-€ i€+ftrde'TEe fiiur, trdufliea try tilu e'd d? fiiul '5,lfrfrl ?r s'd dd ffiul grd" '43 4C-d-€ Ed ffts-3fd,{' 3'4"4'F rq 4.|E ea'ftfuB d rr{'rd aft'sg t€Rfi aia6'dUfi6 fts dfe-J' uqtlar$daudnm?-drd6-ft da fr-d t r3e<6tisi'e it yeeffiulE d Bd3 ia L{H'dtrlt" Fi3o 'i "umm fl)t{nrtuaer nn,iqs"$rias '€Efur-awafftla!ffi"fesA rdri udi ue*<O d afr+ {4r{' t }1iEsd }re <a ryu} fca's F} Edfui llr3f6'lr.d+E ql--dhrt, rap*d ir qgEr6a)r{6Erd tfu t{3 afr 'fsJ rirrs 6 qffi arsx. r ra a J ufun a Ed'Tdd friRg'sE+cB Efu'Ar '€?t rrSHidaF.4" H E&d'|rrreli-E a'fuHadau6rdH g z'rrr1Es6'rs€ ?B ]'rfu d 9q+€ rii;r€ e' )'{ftx.ni ni 9r llt.td A fq na 41;retr{3ff{sd E i-sffi ri{s' E.fra'arfr3 d.Bf6H.6 6aq6 d frH.i E€ ,rfra ul 'dt+is

At ffi )i'f,d.AqA u3 Fe'6d4 gdra a fdr3 + a.ddd ry.rrdis q'fsx *S i6 ar i fE: d'd|f tur6' rhrd' i )fiTS€ fus Frrnrd 6tdd e' q.dcfr 96' rqdr d'H a r{'I.{arriis€ d tfs'fi 6'r rrFH.6 6 d rlq-d'd e6-ECdd'Fr{. f{s rd'F tur'ir l!€ ti$ d ts ry3n-d-tld E-dft '"'s d #' e Td +dr+ )'rtd Dri ffi{ A bB fu a f6E6 ES€ ,r] uDre16r ii -tr 'i'r'Fxr6 '3 iqr ,ftfd ' at€r e' a" )nHdEJn€)dF€ ffi Edrd)'l"rd

te renrsaogfuu.i:

Td>ftfsli'drg 6ddr;,'3F 6 dd {d' fe-d fYa F€.6 dBrfi

ax g0,fFH'6q3, 4iq! €q !d

ocern'€'

dfd4,o,td4, )mqH.d-lrd H'dfe-'rn d

frrrre +r fufi{r{ro+drda 3AF.dHti'e

firgrE'd4t Er-id4tdfu 6d gFdcl EEirdie g d urrd 'n'rrd 5d' }'id id edbii ocr ffi qfu fes feFJd e.

r{3H-E|m €na ffiga, uqaqry'-snre -da tr€ e fiiad Frflrd ar t q:s{$ A id €nrd e ridrgje ,,fi FH'f;rqdeEt as.{6qnes-d3e3ffidke fria gq g f{s d E4.lrd ir {g fuE dtr f{s nrB d €d ffisr }'l3 3n{ a fd ad ='qfuo iq lrt'rra{Ee frs d tFd'E € i Td at fsd aH i frd8-fr4i rIE6 )lFt e' d lj}r6 ar fsFgri Dr-dfr{F6' '\i6 frrg€" df€ liqfd H'fft4,'tt fl' E{dr'ra6l aHElr3'afaq-g6'6aHfds i flgH € fF {3r, nrdS, n eg, r'iai mt gu'd u3 xg lat rx'fea rr-6seird|3 e' f;rd8?flllra ffi id i-a s.ote'ir qdd qdHE6 e. urdEqHt{3 ttr€.F d 4iqd i5sr r{i utiE i<s d asnl3 d

. dtr€d

i*rx ui lr'-+r'drfeai fso ftgir

fdqh Td A ffrFXtrt3H6d gdt{'i q'ddrq"ffi n ErgB€ +Jdf€s 4nrc1+c 6 eF fury' ar RB6'fu4' s urq E's' qfurb A ',d eE a fnEHD€ go q rrdF dr'r ff dfdM ?aTffiird rdryt T63 6'fud d gJ rr6F tt3 6dFfus r€'f.s iHa Fes' €dr Efrd' Td ir ferxs d fud ,|ird gs )n€FFa fre rEis a FE 6g fsua, da)flt }'l.€ri , 6-4rf d6.,6-+ M rr3 6- d 6.<' ryt e.€r6rF era

i-e' d l tu ryrt'nd'd ur: Wonderfills themindofman with the iight that rc one has yet seen,with the soundthal no onehasyet heard-You hear narn€sthat no one hasyet pronounced, Thethrill of love comestoyoursoulthat And no one haseverbeforeyet sensed. new meanings of yourself and life and dealh dawn in your heart,suchasno on€ naseverreaorcyou,9!o InI4r Eq.c5

'3 f€EE d€ u6 fu f€FH.ed tGFs' qrjE d a4 ryee' *d n Di6'tErddxrd Fd fi{fu4' r+e' ir ffi s.d ffi <'lfl f,errd e' qE € qr{+€ e ,'r_qffrdad etr€6 fr_*e {r,rd r|'3$rdfsdFF roa'E d H fax"d e '3 aeqrJ 0r efi t-are'rr& gf6r'rdd'58 }i-i{ 6 },f-r id-d@FeH qdd3T6J @u'3}|' e urd'f€s ua{ed rlfr6 *da Feffi d qrjEz?R S €6-5r€6J$ )trqautoe +e fEsEaEaT6fiie e-da€Fd a fd fso} feg d ?c t-d i: a.<gtuw ir ri? a€$ e' r,rdqg 6.ra FedEd q{+{r Ed e laH t{s al ffe fr+'de{S gdrn E S *S, 1-dHi fd qd$, gtdtiJ, !igc.d, ,rex e' EtueRfodffifsdF€, fai Tdtror'3FddB e fu€ ffi Eedd EEr't] E* ,r3 Fq'6 + u.d a Td|56.6 <raT 'rrerE fudi-6'3)fd fuFJ' Hs'lIJ ade'Al € rtd, qHE €'A fd rf-r f ridrks ffi urd 9F et ff ,I'trd +c e'ng fed Ard, ffi go ut faaxanfcut 6fi adFde: ed fifle lrSrn 8 rr€ fus, _....u|ir

tuFqks' d 96' gd6fiturd df€' lt'qfr d €d" 'd ofiisd ffillrxtd-CEd dF3' .?A Ed qHd i a{' ?' 616dd atu Fs feFJd rad 3r ffi r,fid drd d v-Saa ftTETa ffi aFd 3a$ rnre d e, ?' Edrq@tusdf J€, *e id6, frd3 's &ft qdary3riqs' d ig d.fi €c-&rit dHsuEqrg6'6dEfdae'ge sd" 6E f;rdEEa: | eif(jl4i e.J' 6Ha d n-.frr,t'ir6

@ fiiq Fd'€

us DFqsEdqe ar fuEuirEr4F6sr

tuqffi

ftg €',rt<'d md nrd +r

6i&f,ffiE$Erd

+ded393,

6rt t-d'd{'e'FE-dl oftteEfriq fd_cs i afE D€F e'


trrd€ Cq+€ €'dr"6rt1q.6?' fus Rs'rr3 a sq fu q€1 e' i|E ii.arr€ et g d @ a'o d Dr*eir FF urdE ss€'fi' d'fr*ij-dFtrdft +d?u]? 3 sde'iedr dasr)rr3uir6uqr-c4'q'dry33'fdr{'

ro rS ez <'aasrre'i:

m#nffrrnda'

fx.q * +€ urset tresqtF +j' i:

ra?H-tH 6ftr-d'e mE3 s.a frdHHl6'l sH

Fdu.Ffr+r *6 Vd'rr far+s @f gmrisrE

o-drdFiftJ*a s ure d

qfidrt 'dfuri' delhr erdr SIi-€ 'trtd6

DB fBE"6rd-fdi f6)ddF 6 shr{,ff 3,fdx,r, E,ffr e-d-€,?,, rrRr6l rfqE ve "e+fi ffiw F_fi

&rd"rHflardAdr

a?.s nqi-r' ii qdd3 fidut, fu6ri-rEei'fl 3'fd4te gn sde'n i fsH-fuH,

ndbt'affi fu funfnst urd, dttrd

FfdE,ns DBH*fali eE ffidut 3' ffi ryarsS ryFlgifeo' ir nrLri l.iF.t nrd d 3s'E fe{ ffi ELIEI}dr{ Fi 69ai Fcsfud flt<61!sD'r udE s

AafBrilAffi$ fcfirdssffie ilFdrf'flF4r,sr€qrq€fue

h-a+rtdga's

fidHT€.1frdhl,'f d tiv $ce.t Br.q65rc,ffnl

frflc'ir EiftTadqfis'?r

q3d-duqq€r a.g'r<'Fa fi{u{d q'e f<eqfH{sfuJ ,€ *-ir€.6Ftdzu 4dEg'' q& fiitr EE}aFhF6 e Bffiar6'IrH t1ris'66d TFr.d-liStaq6' {de{24' fu fur ro e odt ifur,tt s; fu'rr,+sdfi+ul gur fiiu r-g3-aE HF6 <8-!-fu &6"'t dfsryt6 ran cs *s fs[},l'rfsF i<s Hq Hffidr fr{d r:rd'dslr (rifl1sF€ ) gs fsdrfuq lr'aa'i gv'euo-ues friw3re+cd. rc*o ane,effi& tr{ Sr, €;{dq gt, ffi,I tidEffiq qs., *F6 ? fu Effi *dre'6{.|&er eF3'd*d ta,EBFg qfu6'Es'6ied fiiu{,rhrdF. Tsfi3 fiiur, gf,' Fs'6 FJf+ed fituj li5d F. O-sV}sfiiur, dR'Fs.6 Etf€J fHur-rj-d F. Err6

fiir:r,te' Fs.6F{6'x fii'i{-qrdF. 6ETdfi+u{, fr€' na.c-E;frJfri,rlfrd n. 6oia n+|lr,e-owc*r<.r

lf

iErt'e'?eE: L !t-d.sBfs; s'!r t o=A € 2. !T€ fr-r€ln3ddldffi

E Sdnier l."fla ffsdt 6 rarr.sfu:' q' tco ir

rc

ufrd EB A aa erB.drig }rd'Et

E


c-{dd Etd frdg f€ )tJ, f+q, "w, {dHrI3 +d'? s rt'?iex'6'Eed ry's}ra

fl

dFX'F[e

ffi H_Ec d +d t{s rr6-ce'a, E-dJFE rrj-e.dde' i, u-dfuF e. Eds Frfl ftiF ryiqFe f{dIF t€ sft€'Ar I fuEf€F d ,f-$" fufid'E dtn JEdr Hqi, ,rnr6' Dl'ttd gr1Af6 a d",f 68, }1tnGwlf t

)'rnrdae*s firg.ed *aq sq6'6's,

warierrhW &ddiflr'lr ragrtd iE d ds66 {g rtgiEJd'3 6ys.d d'Fd EFdsd dFd Fs ffi bdd4i

fiic Fdrrd€' )ddsful rfrra-ses' 66 mfiqsFSr eF€ qd,nr€ f€FsH_6t{ ? tis{s fueq tle n{ua* u * roro )rBgnaqdlcTd EFuee +€'hd Affi qfud'Eae-€,'S6' feq)d-dssS ftrr* € q'fcrd'EFdfsa fu e +dIa fiic s+or fuax8ae6 dc dc ruvs pq nffi f, d a-eq-e' a d aRisdfriurHidgsS eoo'1qH afu6s'6F" H Erg gS ae aae'q6Ud xfrd€Eidsfr?frt€6,rcro ur} rro+s f;sCgO'd fstg u.6-d'ri& tr ? v fa gg dar€Etdg* e Fi s00Ergrr6H qsr€ S qrdfud3l e' qrEidt Fd rrrPdF

ds udbtr,H sul?fuhrmu {wi

Td riaie ffifudAedFgdqrE, r' fra' qfd*J drr' tnfir-baiq fffiHr 6fd€rit-6tii4t ffi fr-dEdE{ig3 6fuf,E1

t )*Aag ma $ utu:' d fl+B, @?#vofre'ieut,re'eer|e|ea DIiJ d =nFd's.d €E a€: fgn sdef<'rr 6 r{'d613'43 qrgi56a' fds d fr-d s@r.ds is' f6E6 +arFt og afs Ffrs i{d d ,t'qe' a fc SJFAi r'ni6-rris rd.n6€6 fdfr Erg6"6ldEfTs g] frdrd ks ifii s'gr{ q'( a 6Fdd'fl

ur-d+ Bo sn are,€ fu 6 ecan-d x.e6rful', frs d ror$a'stiq.drrffi

ft te)d'q'|" (sd E|T€,F) dfr{llt' ,r'i{ gs'fsr{. ffi Ffu Fng[ ss +d{ 6'q )r{'i{"t': "*6 tF a€E a? fr6 ag fd),l'qqa*E fr6 qg 6.64 €|| i gHaliB ii-Ede: ud gA d glrd'{-q, t (<rd )F5, liiror ") gxe ddr3 &e'i'Cr" q..l S,d tud ga. fre Ergi5r6a (!E'56fr6H Fnfi) nfos !iFAE d d )dF&d f6+6nks. qg afsEftq fsr { },€e. A, tu e' uHfEd rieF f+dhr d6, ge fsE t qg a.c< u'sn'o d UBS *J 6 id a T6l E{E aFa +6 d d .r€d fffi g61ri +d.6ud di6 A, fa @ afidl'€ qdH'e fif.i d EcH feFd EdEa'6 A Efuei-e tt'frB d <ot'td3 T6t F d ryn{ef€s Ei iE T6, *-Fg goa og tu-dliF ignfud'A, fnd-{'€rfrrr' @ e fl'!-d'bri u*d gJ f€rdrdffi EHiE + d €*d'ar M ry'r.dfu qlr{Fdt'-d d'iery,=ldrfeF fd-d'At qE 6.rd E ffUa 3-daE *r q Ug),ldrei€ E fua E sgi{eB H tu3 d-dSEfss *i iiuJ,-a d ti-dl6'6 liq' Bbry', firar6'ain ERrd ses' 6fi; FsdBJaF fyd€ f€drRi; iMoe **$ rvf*+r qE drddE6 Fd +J A, ftF f{d f;ss'd Er* e'*s it a d @ u'n{ry',fuOg a.ra xfsg d fed ia d Edr €Brs{€ e'd FettJ' a, EqIEEFda FHdsa )rB EF-€'ffi ).,{ffsd AriF tud }}fr EcfFEa. firdS g.r ftI)'r6 e ird fud lri' } ri'd it re 43 EcHf,rc$zi 3 rc* fu6F6e-feH.dr fiffd-lritEJ d ad +d tu6EdFds6fi dryrt3H F 6'6 d-df€d il tE{'e E6 F{d, Te fr'g d'6 !tr€ g FfA-JH q:d,l*€ fsd aS fufrd'F Eidry'+dr q*6 t€'A fi.e'4, Fe dfifl'r-g{ag a ,rndbtr rfftn €.HBr 6I a T{e' fi'e' A, A? 8d d'a iris,s. O-g6'6d Ff{8 e ie i f6ii3d-F+4 i.d n 8'e--d-e d g-a's' auo fs o-dgd +an e'fdrb{.6fF€ d d ffi€ f6dr.df.s 6fi a€e'; 1rdfuJ fr+o'qaE i gHa+e. i: i€F'6 rf -f€ fuFiu'Fr{n{ErtlH f6)'l' E 'Sqrd

tr

e 68-rdt 6 +d-eriFehf.}f6 ffit{ g€' d '|erd sHa E€ a fufrt f| T€-dqBErd a ''risr 6E' + Di'{ E tdfu E6.o Srd,

r{3 )dare6.l{ u'furFt gJ rn{ d i-s d fr<s i o€r Quqg 6'64Ffts e f,sa"$ ry.eEA' qg Td flrsg va, n€- 34 gr 'fl{ d-fud M "r.+ 6'q i' dIBtq{6t Ug6ra-ns Srt €rj-da eSryt,eEqiiia t f€EH.e-ddEf€s rl+e i d€, ''B qg 6.rd F Fdsfux ftxH'e-rsa i.s Be.H,r{'a-ceear (g-mfdf<€f,sAgd.d fus?i{-dsAr) fe+ vd a-reex# d m.d qg dareEfds t qg 6.rd F f{s d Ffdl'-d + '*6 gd A F ftrd' 6Hs td, uE)'r'{ A*F 6frd 4Htsnrdadugr gg ridre F ftE, t fd qrg6'6a Eedqet Erfl FgrJ rr3v'68 {s ? gFaqrJFd OgT6 5'ra6' 86. uE dE q6fu',i d etq-td IiEE S q€ frd.5 ffs t6t{ drer xfow r,|4'F (€.dgd)iFe' A, k feu OrrsH3 6 q.r6 T67re' ldH Ug 6.64F fos a d fY+ fr : '!Ev * gfr tf-{df,fs i d}t n'el Frdd i urdFB t5€ d tifl a, qF rr<a,fe ao 3x l&t Fd' fiiq.F; Ed a, gx 9B a'fu es iEr " fiic ifet F€gt€e'


A, fd Og,fdreF fdEH'd Erdrg i u" riq ldi fua lq'6 f€E rrr8rrEil H H* 0=o6'6a FfoE + qfi+ 6.fl{r€ a€. Fg k fdrs ,t"{ e *e'l BE1ftt ra8 iifr4i ddr,{it}dfds'E -ri€tfl A 4d€'F

Tdree f€E d-deFJdfl-d? Aa drs a'q'F

eq tud.?r t3 e},{'Hfi€-fu f.s rft d fut QBror AE-a s'asfud d6rsfi€'" br.€ ers e' T{€'FfiE fud'at id riJ Ed f€dB:6A, r|g qE ,i e H'fuEe irEJ ufugE 6'6qFlfrE H.3rFrdd atfe a'r feo d a'6-fur'gw. e ?.d i ua oE-Sffi fce g_d>ridrs H'fdyA

uerfurr f fuato fomr:aareud rfc-d,r3 qffi +dE sg l{€ ff6hf3 Sla a'ouot$euft,,r,r d Fc FFtrfi3firrt' d FeeJir aret cciqsEirBffd,fcge cfr UAt, ud mB F6 a d gff E6 FCir -d6f il {g ie fu6'i a SE fl'86'i; fiFsd {g vwm#tgEeqgfrdtflirfrd *u" Ffur tlict +ffieue, i-di} d Hars il6 Idfl i; tA:a rrihAiiA s d o,H if sd lree;fr e,forrrs.i,

.l

fau.atriae FFuq c-d? d 9Fue-S k3 fug '$'s, filu,

H sud,;js,J f,r6,f{€ {dais i,

3a6'dtriiM d rfr EcdA;3#,tdB-

t1dffi kor hrl dartfud Hr6FEEiGt gqi * ,r{'u},{arBd ft}rgs +6'i; eq', cdH'1r} ?td'd" E qrg e'

'Rfofi llld' e' ry.J}{d rl'iis Hr€ "a E6l

r"q tu-o'nfa* ur<'C-eqrgd't' ti6-ti6 3-mdliffi s d'd s1rr d ?rFrd'tsE lf$r !ie' ir tuF fuE e' qfos. atn +o ryafxare' i, fud5' Og 6'6a F fus i feomffgr{d rrFd,rr3t ,t3 frFe'F<d Og ,idt" E fdq d gJ +r'm, fig gd afo€'-gt{ Fs qro5{d {6d €'z 6 s'ar EJFd fr E4ilrBfd f.q.dFd6tHHdr uc, q-ga'ca-iu Qau6u.s-;ro $ vg: ria At i -rd Efi' rri ii6' d''|i *{ifa-frwtj?{r a' a q-g6.6a_f-dci Ed,s a€1sd, 3' fud AHF d.-d'Hq.sdiafl, fagfa-qrE d gsr'6!r d d_rs 6 ?fi{rFFr EEr€r A:

Td'F {da,

*e.s*s.r

6rd{ F fTa e' r{Ed

qA O-gridt-gEfds vA Ug Td qiis fa T6, tfd gd H€l Fg-dc}l} TE-dft*'s

f€s va qrE€Efl'g tD ti S3 T-de!-6r 4g tidB d Fd f$j-gm q6' a gF e a'c d Yofuo ir q,rd yeofl+cl fnw + qtu S SE-d-s' f€d € rr+e Ar g+ qg u tusq ffi fea'iffz'eE d e;ra:il a's unrd d afu'fufst fuo ir feq d fuo + r*e'i, fu va oEd +d ".d ?{ {ks' hRrdrrt'rB-dfu}-dTdE rrtrsllt"{E{drz +E + H d lr€Fs' f€-s4.rrd fyrs +E f{ Td at *drst

lii F6d'e breffgq+qs.J6. -? fead.E g6q t ii3 fu'{a+Air6, )'tt qg elqir I n Fq ds @ Ed-rw:fd o.f,rdlr fiJ qq 6.6qd'F a, 3' OEt ag + ffi q,rrd,l've rya{+ ff6i +€ S tgrrq63r tJ Y'aeifuan qr6feo +d riq'dt ('rrF d ErO,lrd6ra, ridrgE3) fss +€' a, &16' d gdrd<e e a"B4r a.c*0'6 +6' ?, ffrd6'6's ridB*d'6 i irid {g 6.rd-ris f€-r qrg d}ri ed it qs tff ,€Fs' f€Ed arq{-e€x€a )'l8-c\F d EE-s.d yne i, us frnx d,,ngd},|t ir6, tftirrs66Ee# v$4t ffE n{ry'e fsgfu frErril Hed sd8r T6, T€ fu Etr$rrri,r3 Es_trd-S-dari ffi.{3r rc't €3 dgr€ ryfr6 sref ifury' &T ff{e tinfd3' &u€ at€e' ffJfud'Fe' Tr + a, )'€ €i d.s! ryd6 (ErEffi d' , )rd6'?, f6r E3) s6 6AM q-dH'e 6q &rreV d ss+ *i, uoFoFgg:r4o !r€',iM o.g+ flia feiit dfuiE e' rytrn'r rrs'd:is' 6'+{€ e"ff ffi fs ry*e qs' +r 0r tu{ fui6 e€-Tf,.d' i#id qg-lI+$ a iidr (qg i5r6q-Fse grfi, e 6'd UiiE qA s'd6 Fd A gd d fux gu { en qg Efosr5dDit ff+sdflh{t ?rffi At #-8-di' e dd€ cl +e ft-i ? aH'odrg-iidff +€' rr3udErdm'n sdv d Fd <ffiTds.rF f,'d at fuE d {g-)I+$ H *fu}lr a' r*e' ir) fus Er frrry.6-flr$a.q-dH'e (dH-d'.. Foqrg-}|+$ rrffiHi. tsu?d'66 rf+d efrPd'6i gr 'riiii, HBEfdp{.6 dryrrrs ).r3atsF.T6, rfs add fus H llEi}i6 eda'u3 ao € g6 rrftsq ry.Fe Es{ fi8-Jfud6f,e,"i Td tt UgI'fds'"'d-d T6r l{d fu Fs q'Ff3r{rq3 H6 A, d-dFdr3djdaE" (s.dWe.F) i,rFd fd _ged ffi e' hsd BE€fl 6-fi nfr.he, *€'d g rl"rJ dd ga T6, rrEfua <1feF ffrF 6'6 OgfgF Far fifi rrc Fde u, uEd +€," d )iffi5fd rfrr fu e' fu qg tflrd fl{rrg r{'u ya fd}l' i, )'€ qE frr,r.Ed fiig3 6'6 ,flut €iiF rF +d fory.6feEA 'ndH d ffiifJ':i{€ d s6E iitrs i, ff€ 4g a'c-anfua feo it e.uft*s 93 ujE a lrrrr$ e-d

ffr 1]AFs trd d. rrdI dr Ere**i fE6'*rdu6.s-trfud ki6 t{s }d' g'r i' a f€Et' At

re yo erouo'ie acdd ?e.ore.o i Fro'fr, 3r qd dr-€.d fd Og6r6aris e F.dHE'es' uE€ C'aa=€" Ear arEdE 6d d,'r'trd {3,{-rqs t<g d rla

i€'A; fiid+fi+dftEsdeSdrffi e EdHeddr6a, Di3H+dq3 f"idt )ai aa{t brr{ fud tua fHtr<dffi al ur{ EEx€eir6: ,bfu atda 6rdH dHet sg ii$ rEffil i treuqx€ fsEqo{ 6€ +Cq,ft{qx.5 qqn f,d'irl

(l{r3 d <'d, }oI5' ?, ri6' qiE) dd nrFJ F frd a-o{-d't flr rtt{6 ft+6.€ liya-sq l,{l E+d fa$; i a€,

w rris $ rara rrnrdrnsd ufu Esdff fus ff-'trdrrrd frq Fe-dgqx d E+d q'E g? +€. At sA ire UF.6sA ,tsx fd'n d sdd"af<d tF i6. a, ud BF d s. ffi Ffur Esdnd i-rj' f{s A, q}rd qdx an{'q6e'6. qoi a )rr} qn{ -16 e'a' uen i; H d j.& Ef, u+ iLI6.E *E e.s.rrtsxf6)r' ir r( +e 3'f;rBIFJH ffidMatrari; rrs ff{rr'6C€ g{H eruedEAr uie dudfr tusi}e tr di.6, fu H' F_dfur{. 3'H As i aEd a's grx i are' C, ud dd fe-d ur$rrg rd-6 e'frsris ard.da d q'ad

ei }1l.edfrr ry.e}fr €{g a,,{<'t-,}3q3 gdtd-d. a, BFEfslr<{$ ar q'f,+A

FSd +d g3 fe{'dr6' a, ,rt )r'r{i }'t q 6 ',fuHaFrdd f,-d.d F+q'o d-dafeE gi gg iF ?qee.1r:r6a *a*$tdir F.&e"d ffiF3 q'q6a-ea'i, e*9 aryg+t6' A; ryeg-d+dra dp| e.s, fri ni r€ H fe-d€a'6 t3H felln6 fuuaa i; fr< *a f<on a grd' rrrd

Joo4tr


4q a-r6'it 6'64 ,tDF gd a gd' ,l0Ir 6'fdll (F\i d e'd,lrrs'?, dr r??c)

s"trdsd i'd i ry3tud nfu-d63.grd r{Frnc+ e' a"uq'Oui +d i (q[€iid E €iE) | q-dtuEff5itBElr3 €? uiF a d fnc-frd'd(3' rF a rru;llld bl'fl'd

HE t{d a;fi ti$-$,fd-$tu'HA t A' d vs8-d$feFe 6'6 a, i fd I'lds d rea 5 s.dE-sprfr 'tl'{ Fdaa', fd qE-iry tss F4oEd 3ii6 a f+:fl E.J n+argir Qx d yer+ ffi arsffi

A,ffitutiaEffig*{{drdd-6 it t ,.isd # i dg6.6dFfnl d Yd 3raa-fwwriarg d "{SE ogrfrde ?xlra{d€t FIrdF€'fts df, F+FfuE l{dcf{s ua$ 4'q t iqE A,4ar} i; tfuafurto'6 bt'ttt1fdfrJd t{'tte U€-gq Eeg tradai'd'6fi{diS

ffiu{ rCHd * O*.' I, unnl n'sra -r€e i; ,r3grfrf6 lred E dmdE:ir€,d 5-J,frgk ft{ Ffrl ? FuHe ed'?T +d6'f F,adarfuFrtd r]-dc ftquq 9Eusqs nf{odtuteg3ddil ftrqo:ic fse'a,fd-gid fir*t ua.fl3 hr ll|'srd3iidi6 fuE i a gdD{r t€strfurr,ffi td FFe b{*F,uaSdFdrddAi a'usdE-o+ts

,fJFE + d )fid 6a6a-E_d-e t ffi dE 16 d 6rd 6d fr ir xfee fud *fr8.6 *o r*!1r i n g' rgod ? llrdd fs4t3 a, rro arartdf;qia e fu-d'iFiH6 ''€ i{s dg ,idreE toz !-d qg-d'J ? Dfllur Elq iJ gs.q'a F F{Ed flro-sfua a fsF a n'rd fr{ry.dIidE d edBI-?E-dI6$*Hr 5r qg ',frdreEf[s # fsB nd f{s 6drs.d fe ei aot far< e 3--6e 6{H'f€brA: fu d qE-ilu H gtrq tco 4t q-og-dffidEfu,'{qF3Iq'ela sq fs EcfFEe fti6' q *d A?fl'r'E A. a.cs tr 6dxft Ffdq gA i ffitt 6o'ftirl fs fag il rio3 tr A, ftid fu (rrF d "rd, ltirsr ") 9o d-rg6 ?t{ Fad i; 4g e6' q ?ff{ry'F rnar', +d q gF d EchF A )'l: scftE oE l5d qg € fr{irde'*e'q F-d-S a6 i1 4s.d A, i eg-jq Hs.r al a- fdgfd feE fr{irdf{d d qF d tidl3 ?r J q-dlidrs.i 66 3rs i, ad d iS VaE d frd u6' q'fe"Frl hr6lalre<q dde6ffi iifrrll far+ 4g i uea.of<t rrfu$,"r'ccr edEt6gfu )dso ffi udr{foll "{'flfd sd gs. d - ridrs.ii ff, a aotugi gd'ag yd'i'a fur hdE d f€urd63'ff* OgrtareF fdEI -, 6'6dud' i da ure6d iE fu3?e-r<'n.Efl qzq'fury'tqtrE fuE e.Fc i-d E.€-dtii, ud.€,Hr}m.r6l i.6 # (ed X.g, }|d6, ?, ri6, C8€) Sriarse'et€'d {da g3 €3 dv EBa'g rya fr6F6ryi retr. fsrdd,'e fu d'1nfi+61rtE:d'f<E €5 irfu€ ttodu A; +6 €6 !e {g € !rdl;+ F6F-d5 'd3Fd6ti'ddqs fi5dt'{t€D{Ft' # *s', fd ffi d g€' r{* ad fafl-i d d ,i"fr 3, lrs Erg-tre<'del frd fFq- ardfta, ffi-E-hqfuJ '',+16ffs fcFaH'is a-g-dfrff e')'ldt{.66qa FB 6S 466 gqf€geg+d 6 )'fl{d 5=Aq'a; rg evf;r6gal +{ diie,tes fird'dE3'ffi Atq',fuafirdgt'rsffi'3Ee' i ,€ rs qs f€Etrd'i r ge ll'n qg e Fd rid|sA ?fitd' t{3 gg ajs Ffds d sqhg ? i-d?t.ti-€.ad8d it 9rfsre.e-sqf6'd sfu€ lrrqs r€ )'{terlcA, rnfuars'6d'fe-d iEAada fus Ft6 i, fur d are'rfifu$ : dg xidrgirg 5'64 fu-9fu9a Etox ryl rcr s tt'rx 6ff hiii fd ft-d tim uBFd d acE-d.{ e.d d 'ttu' uo br3 'gftI3' d 3t gd A, ftE a E dHEg&ri e urJEdi d'rit l'fdF.J €d dA*$q'a ks qE-fuFH-€ fEre't Ed H.6'xltd tA fuHE€a sfu r'd,'n T6l d uE3qa AA!6, 41qt lierd d qq63 ffi 'ca nfiiv f6-dE€'ErE-eo6 Eo' a F {E d'6' A d'6 +dI' a's rnr ;rrx d rls tia Ei ao t EB fsLfq fi{rrs fus i-e' and t; f,. fs61+?n earaaa; fgs ea ed'r e1"' EeE6n' q=q-rre€E i. ffr-tri dd Erd 9n u-d-+d ErE,tareF fu8I t+d[gfsd {dE i tffE1ridq.de' aq{Bqs@T6l ei ffiv frsc'e* A 'l'td s'dEF H' qgd'6dFfdEe' ',|s'TsdFf6-gu?frdg n fux 6 qrE4tdE E I frisj f{s re6 r^,inj +e.qt$r og 6"6dFfu€ U-d-eEd d n-S rr3 ,l'lfd ffi A, 8{hE d €-+r qq-gLr H' qg-"ridEF sfs.ltl frcs.d fstrs ra, ,B 6ftr6. fr fu'}|.6 lIec afu*s i; qg ,idle F idE gE q ifent eesr{.€'"rarH8"r'frtlsd og',Ja )rridqF fJ-6 irs tr.f:i6 e' fuxeo fl' f€d q+ dd 4*d r|{€ifi 6'ge da, € rrd€ a 'va F.d' Ae T6r i€ fud 'rl-dlEe'EEd-fFsq trdE 6'J s4 fd fu O fuE S tFiHd ao' wui r:ircB qonl roe $ H t5d 1l5d,rti l'fu fts qflE d Euf<€'qg-edd f6d.d6rr a{e T6;T gd frE gEE-rsI idr oEriare fr fuEETeddu+sldHfrry]ed Aoq.d frrrd 6 Fe B-d,{'re 4.+ A 't a i A" t fusd f€s ada T5 tra ird Fgd frr FE d-rE-)tlfoE F fue d-rg6'ra g3 d .r-,ts T6, fqtFd a a€ fuqE u6, Td iidl, Td ,€', ird 3df ,t3 TE E foE d 3FE e Ea dE lte nr; FB }'rFrd636"atfuF e. rr.{ fr6€' H"{air6, fssH t{3 vH'fE€' e td3 3 qg 6.6a-i-s a F€ rhtd' CluE-frr',{'d vsErd$ o'f;ro 6 fus'e-Jd ss'HEElgeT6, )'e 'A'a t a;' ffi irdl t fle 'ga FT' E fgFqfr | fsJ ug-rftF Fog 6'6dFfJs g 6 fure d r+ J fary-d 3nl{6E e5{ 6,,rq: I"'tT ".€: ErEi5'i5d-qEu ud'o'116 i f,'s a, s' Ffls d Fsd g16€ ql rf{t T T6. 3'Qlg-Ud€rf, E|Efl i6 +e ftn +e aor qg-w I 'lf,3H-i tud'm.,rf tuFf€s fu i tffu d

rrd rreud sda.dl€s fi'ffd +€ I3.aJ ofqs {d 6S, CF i fu d uF$ e' fr-g'rr sea ir i Og )iarg Ef{q 3 ,{qE fq}'r6 f{s !E' qrg@ F.d''d*3' bri eF d Fq.tr3'e EF ,ftr ai a6? tuE e' !pr.s fui A id qg d 4EFq fu-Tfl'd' ii6.gtrtr t rrd'e+ s'Td og d fsd }|d,r[{eq ar gA Fd tm )"'Ea A,fr+ o-sq{<x 9 r'6eid e-dq=o-EHfqE gna ads €di; i'n-fstd'dl'rd'oa-Jd "i i; faB*sx-ie !E q$6i; frd i fr i" e' r*-er.a 6'e i; w ergd fta f;s6d E.fr6-id i'e i6.d'dBAl dEks E-d-safr 6 fqf€.d a, fu feE }.,i-dtx EHY{€ri're, fa+ efA'{' flC, ryl Hl-iS 'cnnqFs R }fr .fu. r€? r]-dfrd !Et{6 ird d tu,i f,d it iia q|E-

@


fsq ti43 €5 ddfrH tudFde'is fir fud fu{ fix' ryrcr.dfr, I td ',tg{, ,'r4H h{3rllds ijE i'nsw d fiarss qs6 Ec6 6g *-sE6 frl i fii{-riar; qg-du e hmrd E d fud

fgnir qgHfdsE-dH_C-e rd,ts i0 qfrr

flir $gil fug l+-cmf€ dil€'g'drt drd,{fuE}I,iill{ drdi ?sdbdr ftoFH irH?oddf,d ?oo4 0sifud'

grFE. ftmfrrfts!fury'tat€t

8S{EETd4eit!B U4'Ul-iirtrcew cdl dd'ntr iie' iul f,'d it st fr$ fudr,F efu,"r rgaiooiq'r'sin$ftdir ifiarsogl,fitFtFEF_t?Er@i: !_EErB?_!it ? H3 'i fre i. wrasdx,{'i-Ea.sWh{r i{J Ai i' e rrsxqeEqir tiarsffi-frrci t funfor+ rg: €irqI fuos'Qrrg-rftax e ffiH.6 fit'6a, fnntrs fu *i qo e. dg. fu{dtsar q'e da,qrg6'6aafug e' so{aF +fl d.d{diH )'rFribl3"' ftirr te i a.ed-e € qrg-rrtd8.F ? uiis ye'a Fe ttae ir fal-s aE-utonnd a'ad fu i, ffanfegfa St s.q d nyd-cedi "r3fuF-d 6 ttd Bg fE,r'?t6-e *3' fl' Fde', fu$fu feo cres 6n e' en eF+r' f<q'6F&r ai i€ v ros faeg fiig rsx-a's e1 9-r'6b*ag' ft.dB-d.6' -e€'i, s,9F qF6'6'.' sdtne86-e6;fl-€g ridrsd Fd i6 +d fis' fl'e' ar i*i S{h d 8-J6-8,iars Efua6+rd eid'dA, dfFd6'H{g-qq H' ar'fu'r'i: o9 3ltlf€s qg-it 6d H-rE iE6 aq'z ir fdrs rrra H'Tdrt fEq.6r l1ina. fa _gidffi fuq.6d Ag-ufoa.aH' i-e.id fd|3 T6 )rr3ft-d ffi titF. €rqaf,S a, gd+qg16r fur fur fsFJd gq O iiItl d i€E tia fi d ng$rrs fii* o-are'o n'o d 9xEe'rox.a ffi Brrfuu ive' fr; uo qEddreEfdaA riffi 3 ffi-wl' )diisd's fus fusdi T6, fa _eiafio ag-,tfo6'n e' d ffrn{ T6.},r3Og-nfoEF th{'-Ti-d' EGr-it6'

qg ijs Efds fss )'€e, i. fd fEd r{,i 3i ridE O_d EfuE6.He' )rf;j" tars sd3' Ta F6. u< gi vfr fea fin daro€ Ys feo d, f*q f<s ft€ €'d fE rtr+d fr t fuo d-orsE-trdag g d-drEarad rdH-i-r6.fr' ffi FdH-ar$Tdd d€wcfi, tsEfta F qE-€$aend Erffi f;ro-$d iix efi ao ud; fsd Eq.d€d ffi e' Ad EH'tfrdf{F}t' d 6S rff, 6'd d FF0 ffi -S gd rd e. {ffi dgx trn{ry' f,r EErEr q=a-ryfdFru i; rd'faro fr{. ar frd h rds !|31-Se. ,+dri, firdi fd d.frfr )1€ EH'ffrd rrfu i xd-o r-&r fi€ friq 6d drd_Htfi )litfd0-6.ridrdd fiiu_q.ee, ei sg e, rio ir gatgr...,..

eFJdridf|dEfrl,t'i fr-6'qEqd

1|ilifrffiftqc (srs*rd] B

ftfe]l{.ddDi<B-c'dff{d6'edi3 ar9l

ftq64deier ftrdlr ft-ss'art EArnt

fliq Ftdsttu n S F6'r # iC, 6'6tr?ir6fl: ,oir'fts aiq 't3 itf$

ER

AI

EH..o{e rltqd ffi'{ Efds 6 F6H'6fiii ld {de d'el

components 9uarity

@]f@-l ilr4 l:l

|

llaler KollaRoad, (PB.) PAYAL-1414'16 244444(R)276330 Pht01628-276a29, [Iobile:98150"71'101 fiic rrrgs . e{<d

tr


F+e s'd sgtfud fi+r'|*sd ddpgrd s'S TdBafriurriTd (sEa) 19606HB'q8ts4'8*dmdfiflg s'a:aouoF friwiEd ifuFe' fi6r l5 ttrdErrd a-fs ed sgffudfriurtsd efur'$ce

H'ifu,t'r )rnr*drf fiit}aLdAg-o1614'rrfrBdffidui'6}|3HTdd rde uga6ofriwfl i woflb ifrdr'fu{'afttv rfoub uqrdrg gsotad i s"xesqade ddgdb'fro r1d+ a'eo io rlafurarco

rdeft niuit w3B d t€Ftfr36-dd ftrffirytndasd€dnflf,,rI978 furri'u Eftrd 4'ufludFdEtfrsS ru'rrildni*ffi nQit'iflpq'rfi{ 4qi16ffiaiuf+r'fr g'bifra-r$dH'dd, ryq{ *6rjruernee'artr*ufiiurnudrdesdildu'Efiiurriw -da fruqlne j arddn'drdegd Tdfi6ffurisd3+ri<d4i6rsH d fu6ucetq

rw rre's6 *s i&fr fiurssfsd de qaE6rf€d. {r'E ofa},Fe.dafreae' Bry'lr$€ froe' us io o*ig0 'ifi{r,r'rur+rn{a fiiBd d,S6fl'fueg $ € Qo*x d rn+o=xxgf rar gnnd fiie-dfr €-d.6 uid€'dryl fuF+'"t +fu a'J6'e'e' H.dHEad6' 6 fiff' fr | u'lr fl e nr3'T_d.d ffiur fnq'fu ad-€Ae f€-degifi+Efriulm g'JffrFAbis.dDitf;EdntAt ta e'q-4rF g5F€ E* Fdqr 3 gFEro ?'16 rl'*rfrerafYs'frr arr{fls H6rlalrpfdprfr *eafsafl{Fafr*€6frt }tufr t ?ill HIFl'l'||alfie$S d bra|€d *Sr frce i-s i grrd €6 n fF{'frq dfi€+'et€-ss Fsgdgf qg dfiiE 'an{8ffi H@ufu fan5+ro $fu*c*o*i-dt5fvtn't q ffi,rf i' d"F fr,FEE-SHaq""Bff{4-;pdble' dFd'36ffic-qfuFtdirfr?Ed663gda I }{-ds1993 itdl FIarqaieFrdsi+d 1|16 -si$ifsaat$tgfu F a's narert'iawr xu1-eddlYilgfu E*sfedfgrtaaisfl yrjzffi-ehlr fusfus a' taru.r'r d EssarcdFs 4a.5 vdufr e. i s'E i€u ddfiiaBat dF- eLrrS=a-s rrr3 rix sfr-e-e#-we:6fiill'ed.d' Sf,dffi riTd'd F&d d€'ft-g iV 4ftdd4i ;E)t€drtt nu-oa-<wd*Sw

tfiis' for'r

a

Br.if6, frit{ q.sdr.dadra tqfr:)

ara'dgs'frirll q'sdrdaiFe (fi:)

rn*+fruq fiic ffid'6 )tsJa5rd t-fr* x'nd,ufetx's. l. fCSx.ddr.ufzryrd' gJi-{r -dra Ei a.df6* tefuui €rrd +f, {rd. i frir agrfua'il, { qgaia $rri-csanred EEar-6' xfas. fri{ qdH,fii{ fus, tr{ fef'd'F ,{3 fri[ &r'dT$iarJ'TdEdf'Tdit rrr}fffi rrs i's ae; rd fd (r) 4WaiEE fds - €-rtifil'lffi6 Ei{r,r'r'"gtrdiiurre1 ?rdrtuFgeFud ff,d fttd rffim F.sgu+{r i€ffir't (2)qo{rr3a'n&$ - fiitfi ?ffi ? {'ia Frs (3)EE rrdftie: t-fixelfuF{Eduffi; $rd furAard"4)rFkJ'E g 6100BrC?€e' aF6,dts' fi.'i n F Fri[3 trrd ufu E0?''0iE 'I3 5000-7000 fdnFrfudfusr8t50rie + uia6.ia r€ fird I i{l'-sd lr€ 3t efEd2oo2 eE0{',t's Y*ks i'd iat fu3's sse' sa frrs idr {$iae' f€{ ufoc',g* 3 +f,' Es.tt 2002 At @ +5 ffi qa 'i a'F6-d6 "d tu-d'g *r€'d 2500/-,1500^tO00/-gD aF€d ',Ftrdfrri 3t-3-2ooa ifurn'a'r*e'it fu6ry"i. ffi. E'Artu6,Hftira e,Bftfd, gu" aira d a'.*r. fin. rtu (S.*g.i.) x'rdi+ai ffi $ aoreEa fuJ'Egufs€Efirtd'Fx-{e, x*srfr ar.efiic fdfufi; E-Jag-sd

?r r}r{ rffi-S;r rhd fes i'€ u3 fud3| H.r€2004rd idfisqui'3elfrFaaT6l a'.r,1F. *F. iis (in.*s.81.) M, qg6'6a+€fr{rlr ufurd'E Z-!, €S' H.o-a

i?.d, gE6'rd +€ff{F6 7_e,fiiB.)r"ddlu€r,F{',


f,fgdHefi)zfre

i€r f qg dftie ffiwfl € rox tu<r 3 fiit{ utd€.-d Cdc-dq €qdr

a-cu'u frtw,Ha_rr, g.d.

"gBro3d,e' nEeffidsts*ffiuSddawa fri{" flEr se+ ie, d 19dr?d03'i-di r;-gdt xidtEsefiI4' t-drrsfiiul v'sm # *i 3 fuS dS do ei u'r1't fa iia-s tia x'rc'u'derBfi' tid' s tc "iitnd 3 rierffi'4'&ddtl+ a,icoatfud,{a6'€'fe-aurra,*u e,florrffTdlJs, fuF B *erhrd't<re'nEd$6 u?.fu,1' d vd fraf dure' OdifaFffrdnrd

H63 F€' e.ftr4'fitury.fd.#sgd€A a aa H f qg afEFftE m t q"€-6 Fg{ 6 r'iar6}e Tdaflruft5driEus a AryefTdf&frar uvod n-dE|o$f "gg aisFfds dr{' Iji-gid Au-€Sad-6ert z a.gr € a_E|1l{fu}'l' edf{d'd rr'6 fu q'€6xgqr 'ddr6a-aTdi arrFqu.Ji r+a'3 ifr di d€dl

rrd F+ Ed vEd rrS 3' FSd

d6 ti6 d i frP'|'ft6' aD{3 Eqvfr'r. fu e's uitarr'*ards 6 dd frS d F ddl dd fe6 l{6 EJ' gS 3 r{F'3 fdd'

}'ti tuFgr E fd6'e. €'t E-en+ rb

€6'F fd 26 6€Ed € dfrd f<fq _C6 ? Hr6€' sdrf€ {r 3 CqE ur5fr, .l1f+Jd ff" d ircS *16 €'6t frI€'" x6 ad

$tHrrr fr*a's4 ta qfu E3H d 6"f€'d i+d't ft+ rr3.Sfdrrrfd fsJ F+ ts6' €qrd al qe 3 }{6 a EYd fsJfl i'ard gE o.w, 6 *<tr ff ifr d.E€. d' fr' DaFfrqEr xo f4 i..e€ o'o o's feF :.atselred ur.6' €'lrd6+ fii+ E€ fqd ,rd)1r, ,iand fu, E{6 aM fu, ql anmstr<nfaa e a+€'dH'Fds bri id 3*rJFfEs.6 e fi*eE i ffi t"o3 eq, ffi i6 i 6'6 dE € r{'fuhFl ffi B d fua ryfs elred urz6'6 dr*€' 6'n dd fuf I i 18-€sd6 eqrd uffiura6' ()riEdfurn 6' dda)EtF'Fe 256€Ed"d gd u?6r6r<qd$l H'FF.d rs. iir d og ifs FfJs d FE(r'i fA t{B r€, r€1{rr?16ic df, i€, F€ qor fugq F.* 3 fi-dr @ d. n-d fa-e-+o. df6r{'tdr{' i a6*ftn <t- t qv d iFen' r_asd l{'?!afu,{'r rrdfud 184325 6€EJd}1d uz-c'e'mr.& firn -€datd6]fudqe6'"' g H.*'dda trcss +d rrrcoeffi € i$ryt 6 H6qrli,,{tf3qE fl.d a-de-

iis d qli$ a'd6?i& €qrfu H ff€ dd E-d-s d FEs fuH.drdx Fd dd. al trd"t, Fs"frq+dSsr.... @ q-{scafriuro'di-dd, sfti=

t

fu Fs efdl:etdrrya F l44 sdffi 616ffifE ed 8fu3Ej"d u{'. Y6d

ed ir

fuE Eq f€s tHd et SS rr*d' +dd d ffiF6. 'rfd6 q3 ?€ 6'aa rr3 e,isd xfrd8€ {'fuFrJ6 fus s'€-jfrd6'd'd'E F:r S{d ff qfffd €'d er+sd})id e' fiqu FS'66' fi{F. e' q-eE'dfdd dts' al Ed'g3qFralqq)'[ i fuE_trJ €d'{' &rl fiB-sa vfqrs'd x*f €ird s.tr$ s. rqt-eo filq e' fEd Eg *d-€-dffif A eo,c,s. 6 qEd d' flf6-. dl ir.6 a d} frA En3q'q€€'r;'frt q. af*sdfr+ur 6E€€3fu Drd,I ga6fr)1|'-S, fuga f et-H aw vxi-on'fux3 sr€4lc rf6' f€', fl'Fre' v-+6, )n6' td, Fd a'a' rdiie 4as ffi d-drfidr$rfr+ur }'ltrss gF-d,gfrd scn Gfs) <dAurEH Fd€ d e'vsf 'd n fi€dri i di ifu €'B fR dr€dgT6?;r 6Taq q6rdEr fuTd a€" tuc afrl-dffi3' e. feF <'TJ u6? s.d$ dFfudfliriftJ friu{€& Fd iffir*fl1 afoe' fa u'ftrrsqff al5d,s,6.EeEafi_ fr{ fu s uf$ut €F eq€' n ffi6 d fsd.lir36fr +d gdd, org &fl.63u€e <|l6bnli*Dr'6 +g' rf3:d' dgr'rkE n{6 +ffidv d d&l 'fh{ q'F{d ?r firEd' I fd AHd H.6 f,"dr$-J;z'Frc€ er i{€rd f's ad a6 rrdfii{ fl€"d +Sr|r u's3', 6i, aF i fq Es + €q ffdc' dg"drsr TJETd'ga rrfu €6 fu),{.e'€q qi T6l fe'{fuf q.6 e{s d rd ir gro, fd r*o g'e-sfuE fii{, F kr Fr + }i'& T6r d-cE e& a's' de. fi+u{Td.sd6 Fd gl{ fird} fr{ + aEFS fR gd fFy }r.rF_e. tus tF6'{d6'adf,'d, iI M€fnE e 6'Feddfi ar u-d€Ftr f=s fiiq aF r, qcflra iif*r rfi rfi ffi ge {d e' *ee-e ad'reis' f*ry.e' +dr FXre fr ? tr+ fO Ffrs E fsd dfr€' fd r.i-r4"J' q.drlF3i e aPd6'3, g-j'ri e qrr6 '?dtand3 rtffi 16 € a6u rffi im" afae '3. Br,eodtB€'x3. tl.s'A 7'lFi et|e'd a tu-etu fAr{fts gr€-d* ee smq'Axte rd + d qgnffiefi+ur iE, gFrr€ 6 et-d g l{.d€ s +m', fr ftr6' A fii{ tx e'E3FddF€'EfFr', g-<fue:rfu i"e'ryfu l-gd a, r6-e;+]e' ad :g fii'll d - drn a-ed{rr$ grI rig Ffds fss € d1rdde +e'fc _Cfu 6d E Efdhn6 fr,n dra, fiiy ris 6'rt i ,rr+ ffi € dl€ €? A-dfr ris' qts c', turJ +r a s$g T5 Eaarl n'a 4irc a' ffio rea i a.e* g rFE t E.afiiY nrdrd*F dq &6 3 fr6t @ r& ao ra?r funaw ff xfEns qdHlsE qd -d FdAu6 f4 qdHv-d'd !' fd fsd +Hs 8-&EgFd *x d aq'ec ad + fic d-d i' fxs' 6fi Fd F{Sl Ed ud ii-e'oi r*e'i rrs ro.sx'rnd €qA EtfE€B-OEdffie fiiui d g fsd fiiqfif,d.d},l.6HatugdaEdH6, qg <6 aao fiiu {e e. a'Hnd gd',n iffi eF-rdBdPd6')rfu ef,i€afi€' l+6 0rfexa8fonftq6tugstri f<e i'ra aeor ar6 D|'tI'xt qe rdafirsd'J?ffdaael fB ?5dfrs€ rf.€ €'6' fr-d F€ 3' fl€ i-d' fHS fusd dr d.dfi a-d-6'd.dl-e.A, firdi ,rt g{' €fiic Ed.sJ . a{€d

tr


6-jt ife){' h€ {s gd6i 3 rrm aee'?t

{dtr+dfriurAsd, frii-dyre, xt'cias'

fificdHd ffiSdM€'iB)t*El-dll|ro qfqadfdtxit' ff? il fuEil-&iffiS e',fegFff -d-dn'rusdBF{s'sdari fr ftEsdtu# uaFFdEd Fbaca'g ,r# u"r'ade n'9fr 3i FE ffiS A F"s6d 6,r'q ffitr€.d+€rsfre al

fsd if6 5td a fd or-e"rd' {tica dkiryt fr 'ff e WE e1ql },l'{fr q3*d'd Fs ue1}'iT6r fl fad trEd gf E.{d re* 6-ams d rs.r+ a-a?uc, f,g fd )'{ard

5* a

ee's.&€'a, frn{'€6fiq'1'6

fd irds fii',r4lIdri }fi$dzt q.Jdffi 66s ada effi trdH€6 6' frE 3 fr ,{ffffiq-dHeuE-dryiE&6lee1al

x.+-flrs,6g.*e.i fustr*in inq

*a'firq'ge s'qf{6' HFse'fudgn.E fsr+9es, i *e e' fs6EEgIff*sxrac' +d i? d'ed fiis qdxf.s 'reEs'fi6H

ie r|E:6.f€s d qtE):n6d fn{ fuf5d'F

6dfuFfd+ds'edArffshr'6 tl-$Efuae6'agdir a 6fu',J, uou-d'd FJ+d oiurfriE6*t{ iU frd.{ i'q ?i: I, d+ f€d

F6aq!fidr i-d*6 F6HEAs-d€'3ifrc*Hl H8fsri 3 Elifrh{,e'EfsF a-d}r6fird'a ffi6 6d fr'c ris i fr-J 5S rl8 Td? iia ir ffia t n€' d av ag Fo'uFfrdr fiiul T6t efsd 2oo3e rFafrs F. 'a-Eq 'd fif,g'&tn? ge fdqd ir<trr e' n{ drg?",F. 3{&s6 fFuJfr eudfr6 tirc '$ic ffi f€s aSrF e' tq ffi f6urs+ a'T63 iid' D€ H.Tr*rJ friul E t{'1w)dt6x'JiE66{Fd fiTdffiit r'+e" T-€ d d'tu5-e='d-6

E ,{qlt rir H'Ee a'fi fsf, tfr's e fii3 ks BY?tfr *J'l fifia fu iiSdq e' lrFs', rims io€ fsofarrna€, qo+ Afrrn ? g ar ei? ad, flrd$ ls-19E6' ff E€ 4'fe fss *E q-d8-difr<.6'd ffi

qdd'fe4'frPd'rgd B){datra dti #

tus A E s6 q3 E tdl Fs Fd'Ett3 trd

ofr&rre.sq+Jd +{'dg gsq]da*cc. I 5-l 7 ef;E-d2oo36 qr-eDrd'4 d6'

,{,f€rLiiq+traaH #8}d''rEt'ro sfaq H' eEHfrrJ d ? x'fursfezt

e, Fffdl +:| fi6' frr gd F-i e fl{a 3-a '". qa'F ffit'I fi a's6' sE6 Eirqr{ +E ga'{t{ d6 ?d *rd d'd ie 86, '.;dditqE6!'a H 6 rd'A g&c.6d al qq'a Fn{l elzt, fiie.a'€ fiie'Ee: g+fud<ar* +otalrHd6fdfr fd ". .l-ir ti* "*tt-*', Vq.strf +,r: q'd$rafne' s Fa frqI s.sg qf{e'd a EFe'iE a ftiH ryd.d eF" fsd A F S ,t'tra 4g fiiu tia fid-drl nrir ret a'r q.€?rFd-d'dEff'n t {fiEE qrdHfuWE! ,rd€'EA )rfq6 yda ? T16'Es fu frtd gd Tg <gr a {c fE3F6l qdx 6 Eis rrt3E5 E{fuF qa + fq 8i 'gE e' d d6d' i}fd ',rsd eE f€ed q ffiq.iE e fud3f<+ ne,r6*3' e-a€r.r*sr as fa-0"ir it rEa Td ffla rr Eal fr€-dts]aBftt €rs6 utdeE d 1f€r.5 l1f,3f€-d fil{Fd'€'ffie$qd' F. Trd-dJfii'{ fr E ff€ 4trE tq fs$eq €s'dr grrd' 6ftd dld s' lqg d+r6'an€'u 3 fu gJ s.d anr'sd rlr<w S ray <d xroe-a'6 fss tufo,rr.A- frt{e1d*d S)'i d et ghr.o:n'r-rB '3 rrds€ sd f{d' fdPtr'6l fse Tfrq' ffi + fd-c,is d +€'-da dfu6l ,+6.si dd, ?r r5d'atitl s'er 0 fdrr e, q€ E6f[d Fgr€tiEEa€,6dq6_elrrrd' d 6,s'Fft€ fs tf,-d} 63,g-ecsq-6-6 *J.tlE 6'ae g-gr d Ad ft8 EEg aia ks a-e'i EilEr<t * dars ris' fu Ere.E ? fiEe' rn' ?r

@


\

I

g

_ yd___0.

-6\_

IE](JIE UJilGruryJ I4lfiftil,Ilft' i il:

I


qg $r Yt6Ffl | Efo-4gfr a' HEFIIEfoqgfr * a3ful

ftdfilfinwGxflfflgUuwioAorutd&Fs'{drd'dtiurdfit€sgfrH'?t'}b'fuft-d'Ffrdfr4'}?I3

nIt{Efrfl dr d re-*errdfw tq FEd gddc"rF"-fuii'" T'roar dFllaruffi ft{tl fts Erg!--u< a1. diioAfd'{trf'ifruirifdtdsaiar 'ffiilaisrfrg$gfr".,[-€3ifr6su-sfi!di3uffrfiendaor !'d fdrt }' F uffi * 6 61a,rftft EPoxree f,'ful!|iB Ufu t ftid fu{'e1 5g-dd't|t*&trr fE-dtsFdd'F rde{Dr*atfsn}€a*ca-&iEt F+Sutrr3#Eaf,rsE d ud A ftE ea3{E i{?rBrtdiq x'ge.asrr u,fr e.gas3 Er$}t'tr€t fsdge.ffiits rBiltr<qfi ir eB sd +-dI6

kartrriexriffl.stedaxiAlt'Se,neftAdi3-rrtiits'xrdeiaEFdudtsauet**EdEltrfrrs€i{io'kqs *d?,esdaria,ft-tisdaisges&'Edqd-S'3Er-gTEB-grik,|F{'sEaqTisielu-d!is'es6-S'fr€fd},{fr a'a'HaF€Ad+dfudF feinB-fie?iBxru!-lrFua:-ffa6,13gd-FEfueu-r;*da'aio3@g*6aoa-fidarteor e'd ?Fff$ ava ?tdl f,F ftx';' fuo Bus'o'i k qqn {E }d'rd q}rtd +d {J rrs.E{t;,3 gFa'+ r€'fir4 6e-c;dF"{t q r'6 s,ir6ai 3 ft-dq+ d t rd€.i ai vrsn qg! ElfdflFtt3 i-rd,{E6 }t|'lrSfl'6+ + Tdqtri?r UffnYg6'utd nEddy{it€'d;u&F

3 €q errrs m co-ir

fugmrsfr9 d i h* xIff Fsgs furaa* artrrEsdsftTl{a'a setE geqFfr{rF

nrseEb{d

arF6txrtrydE6'3fqfr'-t-FOry-*t aHFd+ddEe.6oe.oqlfi i.f,,'@xf;

a'Fdr4d wqt

xftHaifesue i{

+d;i *Ci nrese-d'fdrFf€-sxd

i' Fg6a rg ac Ef<onffonru'3

ud 3 rd-e EB*dl-ridl, *s'r dfud'dtie fttrdF?aHE"rv?u3frnd' nd fo fos fFd'FH'6

{ilg

gd 3' aa *,r#E;;-""€,a*ngaFrre,ortaera,am6-+diriurdFfud€*3iiAl r{#g5 d 966-frFdefdgFd rd DIfr iir-13ggs!€frrtd'AtxFrs'smgritfe.ii+dqSqmlDde'SEdorqEsa-re'*sEeF tilltalidlsil

ara l * t t tq*,"t {d'si''

#*#""#4*;#l

ffigy frEFa+;+' | aFffi urdg,e.dgfr'Eroudrrutrdnnffiarffi

geturrea{+5, #{sswfr,"'4.'cxed'F;Ka#rfiffit{*"mfeildan'em'{'3{5'{fr^f frs,6nI-s'.{,*.rFd6adfivir ad,i d a-finir€lffiFd ET iies

;

; #-tr"

€u-d'rd} ir fuox'si e' a'oir sd d6 d}3*s

fartu'{.d g{' Ef nAnpfl m Aaa'aa3x'<'-b <t'a€ nrffe' tuEs i"dr'1 d.q.'sqff

Hmn'ffi;ffi'.THffitrET ta Qofug+r.s dn u€a DBtd'ude trettt

,r'€lru3 rnFE6 lrd't1e3 rfr'g x'o-eo i a:€ t'BqrfHfue dr-$d-d?gdx{' i a'afus lTdFzH'J adat

eF#3fl+ul rrr3r-rlo fd ftit{ u,rrfrinr.rra: '3 Et Es,att5 6d, H'Y'*s gF T6 6d A6 fuE u3 tirrd-dat, +6 adF e' fdtr a-fi flrBt FGig&rs fiiur l-,i"i, # ", rrt*

"*:=,

,{e,r.re'i"'tu", ss\41-L3643

e<gofiit'Fds3 i6 t 016r-2404474

'r!,}:li$i9Ji1fi:it;"-

Fsdd {Furr{'6F eF*F '{+$S' 36€* +s'

ffiff;r}ffi ---.

Sikh Shahadat (February 2004 - Year 5; Issue 02)  

Sikh Shahadat is a Punjabi Monthly Magazine, Published by Sikh Shahadat Trust from Ludhiana Since March 2000. Articles and Writings on vario...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you