Page 1

PIGUŁA AT CZ.7. – Zaawansowane linie trendu (wachlarze, kanały i korekty) Zespół projektu ATrakcyjne Spółki


Linie trendu (powtórzenie) • Linia trendu łączy lokalne ekstrema cenowe (dołki lub szczyty), dwa początkowe (linia wstępna) oraz trzeci potwierdzający wiarygodność linii – jej celem jest wyznaczenie kierunku, w którym porusza się rynek – im dłużej linia trendu pozostaje nieprzełamana, tym trend jest istotniejszy • Siła i wiarygodność linii trendu jako poziomu wsparcia lub oporu zależy od: – ilości testów, które przeszła (ile razy ceny ją dotykały i się od niej odbiły lub dochodziły w jej pobliże), – czasu w jakim linia nieprzerwanie funkcjonuje „Im dłuższa jest linia trendu i im więcej punktów posłużyło do jej wyznaczenia, tym większe jej znaczenie. Istotne naruszenie linii trendu oznacza zazwyczaj jego odwrócenie lub przynajmniej zmniejszenie jego tempa” Brian Green 2


Zasada wachlarza – wykorzystanie linii trendu • w przypadku przyspieszeniu lub spowolnienia trendu konieczne jest wytyczanie kolejnych linii trendu • zasada wachlarza – dotyczy sytuacji kiedy trend zwalnia, a po przełamaniu pierwotnej linii trendu nie następuje zmiana tendencji – dopiero trzecie przełamanie linii trendu jest prawdziwe

3


Przykład wachlarza w trendzie spadkowym • czasami po przełamaniu trendu spadkowego ceny po krótkim wzroście, powracają do dawnej linii trendu. Jednak jej nie przebijają, gdyż staje się ona linią wsparcia (1) • nowa linia trendu spadkowego (2) wyznaczona przy wykorzystaniu zasięgu wzrostów również zostaje przełamana • dopiero po przełamaniu trzeciej linii trendu występuje silny sygnał zmiany trendu i otwarcia długich pozycji

• Spekulanci po rozpoznaniu formacji wykorzystują punkty wsparć i oporów do zawierania transakcji

4


Kąt nachylenia linii trendu • najistotniejsze linie trendu biegną pod kątem 45 stopni, gdy cena i czas znajdują się w idealnej równowadze („idealne” tempo) • zbyt stroma linia trendu – tempo jest nie do utrzymania i wcześniej czy później nastąpi powrót do tempa zbliżonego do nachylenia 45 stopni • zbyt płaska linia trendu – trend jest słaby i mało wiarygodny

Programy komputerowe umożliwiają rysowanie wachlarzy o różnym poziomie tempa (np. wachlarze Ganna i Fibonacciego) 5


Dostosowanie linii trendu • jeśli trend przyspiesza lub zwalnia linie trendu muszą być odpowiednio dopasowywane, czyli wytyczane na nowo – w każdym momencie na rynku występuje wiele trendów

• gdy pierwotna linia trendu jest: – zbyt stroma – po jej przełamaniu trend może być kontynuowany, lecz zwalnia – konieczne jest wytyczenie nowej linii trendu o mniejszym kącie nachylenia – zbyt płaska – po oddaleniu cen od linii trendu (przyspieszeniu trendu) wytycza się nową o większym kącie nachylenia o czasami trzeba kilkakrotnie wyznaczać nowe linie 6


Przykład dopasowania linii trendu – przyspieszający trend wzrostowy

3 stopnie trendu

7


Kanały trendu • kanał trendu – tworzą dwie równoległe linie przebiegające wzdłuż lokalnych dołków i szczytów cenowych (podstawowa i ważniejsza linia trendu oraz linia kanału/powrotu) – istnienie kanału trendu można wykorzystać do dokonywania transakcji na rynku o kupno – w okolicach dolnego ograniczenia, czyli wsparcia o sprzedaż – w okolicach górnej linii, czyli oporu

– jeśli cena przebije dolną linię kanału może to oznaczać przyspieszenie trendu (sygnał do zwiększenia długich pozycji)

8


Kanały trendu w praktyce Zwyżki nie dochodzą do górnej linii > trend słabnie

Zwyżki przekraczają górną linię > trend przyspiesza

zasięg ruchu

Wyznaczanie miejsc do zawierania transakcji 9


Korekty cenowe •

Korekta cenowa – krótkoterminowe odwrócenie dominującego trendu, który jest następnie kontynuowany (zniesienie poprzednich ruchów cenowych) – –

dają okazje do zwiększenia zaangażowania na rynku poprzez zakup nowych walorów lub akumulację (dokupienie) papierów już posiadanych pozytywnie wpływają na kształtowanie się tendencji rynkowych. Działają jak tzw. „zimny kompres” na rozgorączkowanych inwestorów, którzy potrzebują czasu na odreagowanie wzrostów lub spadków, zrealizowanie osiągniętych zysków, zmniejszenie poniesionych strat czy przebudowanie portfeli inwestycyjnych

Korekty zniżkujące i zwyżkujące


Proporcje pomiędzy ruchami cen •

Zasięg korekty wyznacza się na podstawie geometrii rynku, która zakłada, że ceny często zatrzymują się na procentowych zniesieniach poprzedniego ruchu – –

najczęściej respektowane przez rynek poziomy to 33%, 50% oraz 66% 66% to najczęściej maksymalny poziom korekty (dobra okazja do kupna w przypadku trendu wzrostowego)

33% 50% 66% (więcej na temat geometrii rynku – teorii Elliotta i liczb Fibonacciego w przyszłych odcinkach ATrakcyjnych Spółek) 11


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Źródło: J.J. Murphy „Analiza techniczna rynków finansowych”

Piguła AT cz.7. - Zaawansowane linie trendu (wachlarze, kanały i korekty)  

Piguła AT cz.7. - Zaawansowane linie trendu (wachlarze, kanały i korekty)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you