Page 1

*ff

6

psarcsrBffi*oqfu #A#,

'e3 \,J

í\t-t

^


Jr

bo€ril'( 'í;l ue"her{

:rÍf*;:J"*

D{ DPF<Wj66g*. r',t\?*n ats ie F€r se

ln Jrek;"!*aí t|*f" 4*g4d reke ei r re n ê ^ zQz! n 0' 8n h",t ; t kn*o./ *,t'#l

d;t urcrhpbl"uilt haen dat. \4 ef Lrr,.r! ,{rr,

rn DRAKÍNL4|,.6 -) ken ie hrtr Arh, le(ea ,,ts de JeLals

ue{ fatenen

ge$oen

begl ineh

j "'

n u|ts.rrhorr> yt,oy,e %yg tr,,,

nts

de eiereO zg

obeaOy

a"the verasdng "

ff -#n *tt. Dun, oot rnt"o ir:n--_"#

de rrbià:rí'

JnuuL- .:,1,1L {mn oP hn"' D,r,/r.rL is vet !.Lkerl ían DeS'ong"n egeh uJ af ?n ylo"lt-n.

7+tig wn

Ecn eh hzTt h

;+T rï

';' á" iongeo


De

keaE V u*edet

h,1

s7t*wt

L, b,l,/r"kr"s uo\L.rnu.

verut^tn usi! de

-7" V ri? )vLl

--/('

*/

/

&ryÈ:" t ,'-4"-( t,-,í '-, r'; '

tI

{-

t

Íl '

..-.^ .1.. *j+;*--" 1 L-*k/r*% ]ji,

/

t

.:

la

onderi L,s*n v.!;q7n dr7u1n ya* n"or;í

,if U^Ly

iuifnfÍÁ{ffi**-- *i .{o ,;"i;

{,

n nta zi} n z? a P *ug

C-t

4-;{ t.,i\

*-"7> .:'; c<. '

l

*'r.

I .

rr*\' ffiw,,a

I

i*

na.è

ï- de aa ráe

'+i-

í


Coeàe morfê4

Zern*.

Nouut €rt, toil^ ie áaa, 5om9 ne?t' Ccc (

&eáe fior{en jori 5

r..Jou

w Pn

-

of á"C ik cloce

'à"árLoe w; I I Eeas ki:hea u.t aa na€Í, ía 4* ni n g;9 .

je h*ea) ftlet '€r (<"af,

r*

€êt? aíeu 7ot'l<)DeêksvunpD.

azZ t*' t>u'taLêddt íz\, t tzzz4)?ztryr4'vz

ZZ U

N r-b/ #

e;{"'#. )o, iS {a i ! .1^ HcL+f y'"e


"*---*-

a

r gè?n ue eêtTC


*Ë*.

; ,1

._" ^-

_;

.. -_.....***_;;;;"""q.

--- *

{VPt .V e da't

| t

ft.hnf kbenl

U"t g;aen p*

nu déae

lVz ar Ce 6,irserop /

fle'.r

Zt{,

hpt^

}ïaan

alttea rn"aet' ftlllr.S avet"

drgteA-

e:"i;.s t*l;

!og$ .r

Pri;tÁffieavu LJp

f"?.Íi2!l#

T+rE#-*r

Jnorr**f+f*.r..


t')aof op eens...

Ulet uos /"t>

I

8&K

6,ffifu€t#.-


QLb,r,"ul J,rlr"n.t

Ln n;e b Tcmvar" u drelcen'l-leC 62'/ d, àrzl'n vèn

iocrè^ j6 6ÉHaay!

trd(t ' i'drel'

huL atobeen

ítt

'N /(

a i{ /

>'

rloPLal

Yp"rr turndan =" /* zoqlea .iA t *Í": ook k u7222pp ?

Gutu\


Ceat ;s nogl 7 del zo'h *raak ,titde "

\

>tt (;L*l r-1 }o'4

\1

=#

1

t

l I

loJaa.

7

(t,,,

't.


6,oeHosorffilĂ?ii# u)sten S,u//o ...

N" Jre 55 z'Lfs nag in

je Lr""L.l

b


L-lo?La'

C\

rJ)

7


-t,

I

^o\\ '4

Ce

:-

9"6. Jrr2;k ;s /"

fu^nu

'{syteè.

//\ '*.-. 't"tt-/

ir!

fl-


lill"nt Jo ,(,arn r,;rl ' )*ig v eq de Lutrt raa

J, Árrrl ,

(,n trlrrl /-n "r v"?

,/ê

ë.ea Hc;n

lArA"

d;e

(ulau iode f;lm

rrluo, Jrr^L..

E"akl o*menl

koP

b*iit *' k-f

1s Á" uet oh vlie q-C eêqqo de

va6

hE *ung(?e

rd zooleh h et Ce ,.teC.o 0;e

)or;5 zj,'n b*n.


niet

"';;;rc,f jori;'y cnóo(, het h0

no,nstar

(Si tj[{@ffi "{'#l{i 3#Zr-*

/*

€.n rr,!:(. ïen-4et! hot Sr6LenLegt*(,

h g.akí "/'

gil;s(,

een vutartt CffhS 'l.,,htfur,Z@

Q n nrg eení'

h*t ,* vzn M, àier en word rteeqd.aurd C* J, Á,eeL wtree7í yo7({,.s

6"iK g9áp


r".l

..,,

i.!:r, ; irl.' it,

i*

qj


'.:t |

.

a

:# À

l/

\

fb;,rilái

\i#*= F{l

\

iïr'


.Q

e\


Du"

r L"n ro' (k

$e z^ch|

Qo+r L-.ororn ze A Á;u hr, J [r"b*' ei{enl,','P'vanla*r7 utrrc J-/

(. n ;L d"nL Jnt wee

J

h(

hoL

.r-

t.

uun-u2\\

;"

owa

iL lut

Gtl

aLc-,

í

|

\J/

a

{)oar nU nè2 Qro€r<eo" Lrn{ 'nnE '

L'hL t? ,K',i) -) \\/,

CziE

ago^

ql set apOe ZE

Z opatE976L>eL

I


Pcaro m ?

{)oat'| ''O K"* 44 trl

u;ll

LAT€F

by p*"leÍ-Ê

PRtli"t"on_ VerVSs,ng -/r--

I

(on t"iL

rne

y

?ient

e

.l

;ats

IL,

l, q

ten


;t ru).noes"h;12ïWi'" T,ti, / (nnL"t*oh'l,':' €Kt DRope;;;cnteuc',t

frJanneen

Nq

De

9:::)

,

t).

'r', :

'.':.i:,

'i:.1: ':

j.'&!"s:i

1

Srro

-


V'l'' .u'is'f€'su/'l *lI;ï vtnJ '

,o'"*"'ní.1 'n;tf, SoL

[,

{een

eo

iu(l';e

ra'Je 4'a r?on

duJtnt

L,lo w.rdert,3o2

lL-& orobtF€ h l|a

r oteg 'g

taderlezà, vr €ení

yrcral

l4íD

14,;i

l,tkt v(t HG(.

tArêt,

r'''7efun

uírL'o 7<ea dra'>'j|

,ui9t in

G2.

te


'Jrr,.*rL

end

etE gt,'aJe Iould*tfoxf eo.

\'"L

---..'-.

.-;*----\-


VD

"

C uteet 'l' n iec '

N(eE

f A"h j '"rJ u誰n r 11 a"n

u[lt ie

-sg'""

SFP

l

?


ln/

re ben jij n'"n, r"sc !,27::i,!:d,,

le7oe;l .ea

?ot d,

I

krb;.r€/ 2

'*i;e*'* .+'

.*L

,,.*'

...ê../È-_


V" "doz{ g,e

,Job ;5 hte eiq,entgik

"TGnl*t *-. d" ho nl9

doel hg lt,:er ?

bee

$oc;e va^&q:

\F"r

h&tuh

eeh

1títbL&tn e4" eJoer"1rwl.la

Va,( ti,r, 'igu,iyÊlf--

Á

f?og, o7

,r

Wy he[[enr"Ê;\

Pr"6(eeon)) o€

ea zeo 1.,;rï

€a n/uen(tU k.n

),alcr

oas

hetyeal

hiet

19


fuar[rt' IJvE i, a

'.

t

êr aehLlJl< r € ,,,JJ

,5roá.rrí

lJ'n 4+cnt zg 6,,och 'i;:;7t'noLpàà J - q IrC / ^r^ t.7 I-/

f ers( h eLpe S_\_ zi) oo/. N eet

l)

llov oPl

aa

,<u zc

12ro[lgg

]

Die oPd,rxht i> le (( L te moe r L ) l' ttaor /a êh 7e rn FC en

; ctLL;t

771

*'ry

Acte Crelce n

'r1n

6a675

rf::i;:ra

vrdwe

nen

'

O.

o

ohs

en

l< rt)

de

oe

IL

I-L'

L

h eL" t

fu^elc e n

Dàffiffi6u

ta

f -.,!'1:' -!.É ::;a' dÉ

-',ít

.


tu/è ( r@c ?

?ze

t':'t; fïif"e*9

'"'f i.\

a

t.-\

t]\

*7"

]

( I

--$-

.' D "akh *ordsz weL h ee 'L-L.

Mon

0.

,

fO0U

|

e fiab zgo

\'n=e )ê

i,,guÀ,

Ár"ker, lL4nn eh , I ;E"h sonslerr

$; $znt

€ruag 6r -o('(e 11

eá4

4;e zo r'(ro4

ue9 zL9 lULtz

ê

darde" D e ezn/e l"esb."nd (*n noc h,

Vfiau. nq is hi, ucffienen.

'rt, !.g i"y'n5 verJu*+a OnArEoud

l,

aer4l,a

.

et.

lrecnd,

lEft

1o,

vrceml.

beclo"L1e 2

eL Aoen Li e ,tn. (r"Lkrrr, ze { en t.,e ,1, aa.r/" em d," hz( n.1, *'>t

l,J

feme

e

o

rn e Creeh

o{er.L /u s(zreo/"

'à)*b,.,,rG-ub.'

t\${\

'ir

,l

i I


7u;, rJe nbrekkerr\J I ,n et )uLL;e -tr\

rffit

no?r dO zarde,

(Dett',t ;k rteb nie b'

D;c vĂŞrLoreo drool''t po"d(.t frs

'

eo

to...


poar dob de droal, wakken Érr ,Lo Fn bn ug ,u n àrp?ren dc áreken "ffr:"l;kr. ei?en )

dno.k v Loo€ ;n à)n ?aryc Ce€en tíc Gen

An eroe etgQt- de,

b.,

-

hoor

hart


\ede''

N)Oo,

'^oT

slq

a?€ti/"

oOUd.o,f!,

d7e,r

neí ty t^t € in droktn Lant -^\,/ \ ae,e e

'17 ; -/--. \ Nel^êh.

'

?r*",1

tz.

QL,

Leee dun aLbu* + !


Í,'€greq ND

4. p€ r*{N::;:^',",,r,

6v;ÍEN DE fiE EF9 :

aNK€ er't R€'l

oq. 7óPr*AeHrNé

2 " r3rou

,

PE T-eEx M€T vgrcelv

Ó"De

w vi

nt

oe

Ru 6 IJ u L'-ï

DFaP€N)oN(€tu

aFtD € R6 díT ry "

zeNN €

'71t'íEL 5 eP Poo66P

5' Pe'reuD*àEêN () Pape|

*l vJ il. co

Íl

o Eiaïze 'rb7 f,rÊruF' ÉLoe 9F |

'

NIEUW!! Draken, draken en nog eens draken  

Vijfde strip van Joris