Page 1

ffi sffi ,.t',:

'

1, .

.1.:

,l

r#"*bt'J'

€éÍ.'Ei!:Ë'

# it

ii;*i!i+r',3

.at ID

*rÍaaaL Slrbrand V*rlauls+ E

M*inst Vtdaqfsl'"u:' l'

TrÊs+ E +rÉ*ningrnr Si*brand Vrrla,rls+ ?ii

n.&:

',.*. ::€'

,'l

.é. -

r

'Éi: :.Ê!""1"'

d'ff:'

H


tw eewboerdertl, hLer heeLver vàwd,aAw, woowde ooLt eewboer vwetzijwkoe.

Waayoti^tkoe? weL, owdat dLe k oe zo'w k;oe aL wLet wteer

ew wv

dL]e<ke wLer

had, dat de baer het vweLfuew ntet

ovwd,at de boer €€.wtow had waar h'{ v tweeykóeLewzowhebbew daw dLe ewekoe, ooiz

dLe ewe

kawbïjhowdew.

wog

> aw vLeL de taw heLevwaaL uLt eLk a ar. Maay ontdat de k ae vweey vweLk gaf daw weL o ok w eL heeL dLfuEe wLwst.

de

vweLk.Lw bewaavde.

*Ls

hu1

too QoeLew savwew, had de boer

€w deQoe gaf wLet aLLeewvguL weey r'neLk. daw awderekoeLew,zilw vweLk.was ook. wog veette44erder daw dLevaw de awdereQoeLew. >as de boerhad ttuLeey daw gewoeg geLd dawhul wodLghad,.


Maay deboer dLewLst wLetwath1 vwet aL dat geLd, vwoest doew. Tlew b e4eek. hg z{w k oe (s a avtle) ew d a cht:

k"oĂ ,et

ey wLet aL te best vttt. t tLsschLew Q.aw Lk. het geLd gebrvtL4ewv00y vwa4e wp te k"o7ew. u1w

DawzLet vr,tijw Saartle er aL eew


Z-o gezegdzo gedaaw. eLke oohtewd txtte de boer=á*Q.oe op vwet de wLeuwste n'+ake v<7. De lzoezag ey daw aok. Í+EeLbeLacheLr.lk wLt, vwa9Y debaervowdhet vtp droeg. fawtastLsín. saartjewas daw oolz de ed.rstekoe dLe vwake N a eew tLid Qr eeg d e b o er aLw eer eew b eLa cheLQfz Ldee, hï1 v owd wavweLultr z>'w sped"aLek"oeLw eewbed vwoest sLapew-

d

at


DevoLgewde dag gLwg deboeY

yIAAY

de chLqr,testewettbeLwLwktLVawhet

Lawd.

ewzachtbed >eboervowd wavweLïik dat deàoeLw eewheeL dwwr ïíoi"rï."iruLïitíffi j-Ë;itntnrtdwwrstebedvawdewLwael staaw. tw de wLw4eL,og'há oótr re*7vachtLge opr,rnaal<spLegeL

vwoest

e

DLek ochthu1 vweteew. a w. >Le w at v er dey o? z a g w4 7r a chtu,ge vweu.b eLs sta Ldee' ze ook k ocht. roí* à,'eeg de boer weer eew

v

o

wd

hd1

z

o'rt*o oL d

at wd


r+Li vowd de staL vaw saaytiezo LeLLik dat hLi behawq qLwq lzorew, vwlar ge"e* gewnlw behawg, N EEËl t, het ànoest beÈawg wo"r{e* íwet saa*ies foto ey óp. >ívoLgewde dag"gLwg hLi waar eew fotograíf, vwAar wLetzorrwaàr ee* fotograaf , eew dure f otograaf . Fiet deoor stowd aL èLaar, het ewLge wat saarle wlg vwlest doewwas v00y het decor gaaw staaw erc FLtïstl!

eg defLLtstroksaafie

eewheeL raAy ew gek. gezLcht.

DAAywa gLwg deboer waay d,e dlv+Q4ertl o,rwhetbehawgteLatew n1 besteLde weL wLeer daw Loo.ooo r oLLew.

t Later hLyg het behawg Lw d,e k avwer vaw saavtle.

drvt4ktw.


Txewbelzeek" deboer aLLes wxg eews goed ew schvtddezulwhoofd. Fl 0t z o w v eeL b eter zi1 w aLs s a a rtle Lw €, 0w Luxe vLLL a w o o w d e. F+ij gLwg vweteew waAy debeste (ew dwwrste)

archLtectvawhetLawd. Tuew de bow,rrte4ewLwg heLentaaL lzLaar was beLde h4 waav de beste (ew dvurste) Atwwuwer vawhetLawd. eew?aarJaarLdter stowd devLLLa er. Itulwas gLgawtLsch.

É o^{t^\


ew aLsje devoordevLy o?ew deed dawèwavwLw dehaL. Ew het was geew gewlwe haL, het EecLaLe aaw de haL was de vLoer. De vLley?Ja ze4ey de vLoer was wLet vAw vwayn*er of howd, wee, d,e vLoer wAs gras. GLgewLLyk"Lshet GLgewLLlk"Lshet wLetzo rAAy,wawffi rAAy,wa+ vaw qeA.S. De heLevLoerwAsvaw qras. eew k oe Ls doL 0T gyas. Maay wLet aLLeew Lw de haL Lag ey gyas, vwxly ook. Lw de keukew, het saLow, dewoowkanLey, de bad4avwer, de eetkawer ewzeLfs Lw '

f,,f ztvc-z> ,e4\.

',i#. .'a:*'

':

Ë

--;,r :rÈa


deboervowd datzulwkoe ook wog ELerewrrwoest dragew. >vts gLwg hLj chtqweste (ew dwtrste) vwodeowb,veryster vAw heL Lawd. wat Later LLq saartle rowd Lw de chLquesLe ELerew vaw het heLe Lawd. l"4aay

Maay de boer vowd, dAtzo'w chLqutekoe ook,weLlv+weLew wroest dragew. >us gLwg hu1 waar de dwrstejwweLLey vaw het Lawd.


z,o vLogew de larew v oorbul. eLEe dag nnaèe vL? aaw, eLèe dag de chLqueste gerechtew vwet gras ew QLaver\es +ew eLke dag wLevtwe cadeavts.


ïot o? eew daq deboer

wAAy saarties wceL4fabrLe4" gLwg ovwhaarte vweL4ew. ntachL*eue, elew vweLk *eí, nítdreeg. d,at de Toew'owtdedríhí,1 t-+r,1 LLet vweteew d-e du :nrste vwachLwvwaknrs vaw h€t Lawd k owcew. wat Latey èreeg h4 te horew dat er heLevwaaL wLets vnet de vwachLnes aaw de

hawd was. AL sweLhad h'{ door dathet wLet aaw de vwachLwes Lag, vt*aar AAw saavtle.

.-

\ )

lt_,-_,'-tf-IVZrwirL


>e boer bearen dat aL de weLk.vÀw sÀartie op was ew k ow hti dvts wLets vweer vwet s a avrÍte dl o e*. >ws qLwq hLi wa a r d e (q o i,aào wste) sta cÈtenvi v a w h et Lawd. t tad, saaytJewLL"deVt"eteil'taat wLet glsLachtword,ew. >ws begowzlí1 Lw het rowd te spówgew ew te spavteLew. ew LLq weg.

1l


誰fif#!tri,#M':r:-:Y{,ffi >e stLer was dLrect swoayverLLefd oV,saaytJe. llr.lzocht eewpaay tussewhet gras ewLLq waay saav\etoe.

*誰'.') bLoevwew

-l' i--,--

:

-

.ra


*. . .h a . . .h aLLo .' sLott;er de d e stLer teg ew s a aytJe ew g af h a a r d e bLa e,rttew. ooht' z-eL saartietegew de stLer."z,Liw dLebLoevwewvoor vwLiz?J..,i...Ja..

"t

i

z e o b o eLewd te g ew eLk a a r" a íw È e::p r atew eews díq Lw de ogew. ew-saartiewas oolz op'sLag

st o*er d e d e stLdr ter"" g . T erwLiL

warewkelzewze eLkaaí verLLefd op de stLer. owaarowtbe)w.iLi hLeít' vyxeg de stler wLevtwsgLbrLg é* saarÈ\everteLdehaar heLeverhaaL"a"aw de stLer atLewoest gewordeí. "tázaL'wr Lerewr.i.'zrvtLde de stLer. Maay saartie steLde de stLer gerist datze hLer veLLLg was ew dat de stLer wLetlzwaadtnoeldeVz4w. ew saíwewLeefdewze wlg taíg ew

geLv+lz@Lg.

!

e w Qr e gew v eLe HLw d er ew.

/t

43

De koe met de te dikke uier  

geïllistreerd verhaal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you