Page 1

Perc P

‫ ﻛﺠﻢ‬٢٫٥ ‫ﻋﺼﻴﺮ ﺗﺎﻧﺞ‬ Tang Instant Drink Assorted 2.5kg

26.90 DHS

18.50 DHS

DHS

5 39.9

27.90 DHS

DHS

0

28.9

19.90 DHS

23.90 DHS

‫دﺟﺎج ﺳﺎدﻳﺎ‬ ‫ ﺟﻢ‬١٢٠٠@٢

+

Sadia Chicken 2x1200gm

DHS

‫أرز ﺑﺮﻳﺎﻧﻲ ﻓﺎﻳﺮواي‬ ‫ ﻛﺠﻢ‬٢ ‫ ﺳﻜﺮ‬+ ‫ ﻛﺠﻢ‬٥

0

32.0

Fairway Biryani Rice 5kg + Sugar 5kg

24.90 DHS

Offer from 10-05-2018 to 16-05-2018 or until stocks last. Purchase limit may apply. Offer available at :

KHALIDIYA 026311260

AIRPORT ROAD 024431508 / 026391158

TCA 026458336

AL BATEEN 026661222

AL YAHAR 037816767

MADINAT ZAYED 026323307

BANIYAS 025833345

MUSSAFAH 025506667


Offer on Fruits from 10-05-2018 to 12-05-2018

Per

Per

Kg

Kg

DHS

DHS

7

.90 DHS

14.90

5

.90

‫ﺗﻔﺎح روﻳﺎل ﺟﺎﻻ‬

Apple Royal Gala

Per

DHS

9.90

‫اﻟﺒﺮﻗﻮق اﺳﻮد‬

Plums Black

Per

Kg

Kg

DHS

3

DHS

10.90

.90 DHS

2.90

‫ﺑﺮﺗﻘﺎل ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ‬

Orange Valencia

DHS

6.90

‫ﻣﺎﻧﺠﻮ ﺑﺎداﻣﻲ‬

Mango Badami

Per

Per

Kg

Box

DHS

DHS

9.90

.90 DHS

5

3.90

Grapes White

Per

FREE HOME DELIVERY Call:02 6323778 AVAILABLE ONLY IN MADINAT ZAYED Mob: 056 763 7346

DHS

5.90

3.90

‫ﺑﻄﻴﺦ ﺣﻠﻮ‬

Sweet Melon

Kg

DHS DHS

Banana Philippines

Per

Kg

DHS

‫ﻣﻮزاﻟﻔﻠﺒﻴﻦ‬

Avocado Kenya

Per

Kg

6.90

‫اﻓﻮﻛﺎدو‬

5.90

2.90

Become a member today, save with

Fathima Savings

DHS

‫ﺟﺎص‬ ‫أ‬

Vermont Beauty Pear

10 AED

spent =

DHS

‫ﻋﻨﺐ اﺑﻴﺾ‬

DHS

10.90

5.90

1 point

earned


Offer on Vegetable from 10-05-2018 to 12-05-2018

Per

Per

Kg

Kg

DHS

3.90

‫اﻟﺒﺼﻞ اﻟﻬﻨﺪي‬

‫ﻃﻤﺎﻃﻢ‬

Onion India

Tomato Jordan

Per

2.90

Per

Kg

Kg

DHS

DHS

3.90

.90 DHS

4

3.00

‫ﻋﻨﺐ اﺑﻴﺾ‬

Carrot China

Per

DHS

2.30

‫اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ‬

Potato Etgypt

Per

Kg

Kg

DHS

DHS

7.90

.90 DHS

6

4.50

Cauliflower

Per

Lady’s Finger

Per

Per

Kg

Bottle Gourd

٢٥

DHS DHS

‫زﺟﺎﺟﺔ اﻟﻘﺮع‬

3.90

1.90

‫ﻧﻘﻄﺔ = ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ‬

Kg

DHS

‫ﻓﺎﺻﻮﻟﻴﺎ‬

French Beans

٢٥٠

DHS

Kg

DHS

5.90

‫ﺑﺎﻣﻴﺔ‬

7.90

5.90

‫ﻛﻦ ﻋﻀﻮا اﻟﻴﻮم وإﺑﺪأ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻊ‬

‫ﺗﻮﻓﻴﺮات ﻓﺎﻃﻤﺔ‬

‫ﺷﻤﻨﺪر‬

Beetroot

DHS DHS

‫ﻗﺮﻧﺒﻴﻂ‬

‫درﻫﻢ‬

DHS

3.90

1.90


Offer on Fresh Meat from 10-05-2018 to 12-05-2018

Per

Per

Kg

Kg

Kg

‫دﺟﺎج ﻃﺎزج‬

‫ﻟﺤﻢ ﻏﻨﻢ ﻫﻨﺪي‬

Fresh Chicken

Fresh Indian Mutton

DHS

DHS

37.90

33.90

‫ﻟﺤﻢ ﺑﻘﺮ ﻣﻊ ﻋﻈﻢ‬

Fresh Pakistan Beef With Bone In

DHS DHS

Per

21.90

18.90

Per Kg

5.00

‫ ﻟﺘﺮ‬١ × ٣ ‫ﻋﺼﻴﺮ ﺳﺘﺎر ﻣﺘﻨﻮع‬

Star Drink Assorted 3x1ltr

11.90

DHS

9.50

5.00

Per

FREE HOME DELIVERY Call:02 6323778 AVAILABLE ONLY IN MADINAT ZAYED Mob: 056 763 7346

6.90

5.50

‫ﺳﺎﻣﺒﻮﺳﺔ دﺟﺎج ﻧﻮع ﻓﻴﺰا‬ ‫ ﺟﻢ‬240

Fiza Chicken Samosa 240gm

DHS

‫ﻛﺞ‬١ ‫زﺑﺎدي‬

Al Ain Fresh Yoghurt 1kg

10.50

6.50

6.00

5.00

Pc

DHS DHS

DHS

Switz Samosa Sheet 500gm

DHS

Lezita Chicken Frank 3x340gm

DHS

Per

Pc

‫ﺟﻢ‬٥٠٠‫ورق ﺳﻤﺒﻮﺳﺔ ﺳﻮﻳﺘﺰ‬

‫ ﺟﻢ‬٣٤٠ × ٣ ‫دﺟﺎج ﻟﻴﺰﻳﺘﺎ‬

DHS

16.00

DHS

DHS

9.00

Farm Fresh Egg Tray 30s Large

DHS

7.90

5.70

‫ﺳﺎﻣﺒﻮﺳﺔ ﺧﻀﺮاوات ﻧﻮع ﻓﻴﺰا‬ ‫ ﺟﻢ‬240

Fiza Vegetable Samosa 240gm

Become a member today, save with

DHS DHS

DHS

‫ ﻣﻠﻞ‬٢٤٠x٩ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺼﻴﺮ ﻣﻴﻠﻜﻮ‬

Melco Drink 9x240ml

35.90

‫ﻃﺒﻖ ﺑﻴﺾ ﻓﺎرم‬ ‫ ﺣﺒﺔ ﺣﺠﻢ ﻛﺒﻴﺮ‬٣٠ ‫ﻓﺮﻳﺶ‬

DHS

DHS

Fresh Australian Beef Cubes/Mince

42.90

DHS

DHS

‫ﻣﻔﺮوم‬/‫ﻣﻜﻌﺒﺎت ﻟﺤﻢ ﺑﻘﺮ‬

7.90

5.70

Fathima Savings


500

gm

500

gm

26.00

21.00

DHS

22.90

‫ﻟﻮز‬

Almond (27-30)

DHS

Cashew Nut

DHS

DHS

‫ﻛﺎﺟﻮ‬

gm

17.90

DHS

‫زﺑﻴﺐ‬

Raisins Golden

DHS

500

9.00

6.90

400 gm

DHS

8.90

‫ﻗﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ‬

Kamredeen 400gm

8.50

4.90

DHS

‫اﺟﺎر اﺟﺎر‬

Agar Agar

DHS

DHS

Apricot

11.50

DHS

DHS

‫اﻟﻤﺸﻤﺶ‬

4.00

2.90

‫ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﻌﺴﻞ‬ ‫ﻛﺞ‬١

Jomara Dates Honey 1kg

9.90

‫ﺗﻮﻓﻴﺮات ﻓﺎﻃﻤﺔ‬

‫ ﻣﻠﻞ‬٢٤x٣٣٠ ‫ﻣﻴﺎه ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻌﻴﻦ‬

Al Ain Mineral Water 24x330ml

22.90

16.90

DHS

16.00

10.90

‫ﻛﻦ ﻋﻀﻮا اﻟﻴﻮم وإﺑﺪأ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻊ‬

‫ﻛﺞ‬١ ‫ﺗﺎج اﻟﺘﻤﻮر‬

Dates Crown lulu1kg/ Dates Crown Khalas Date Box 1kg

‫ﻟﺘﺮ‬١@٤‫ﺣﻠﻴﺐ ﻃﻮﻳﻞ اﺟﻞ اﻟﻌﻴﻦ‬

Al Ain Long Life Milk 4x1ltr

DHS DHS

Jomara Date Maknooz 1kg

DHS

16.90

12.90

DHS DHS

DHS

Nutella Chocolate 350gm

14.50

‫ ﻛﺠﻢ‬١ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻜﻨﻮز‬

DHS

16.90

DHS

‫ غ‬٣٥٠ ‫ﺷﻮﻛﻮﻻﺗﺔ ﻧﻮﺗﻴﻼ‬

22.90

DHS

DHS

DHS

18.00

12.00


32.00

23.90

DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

29.00

12.60

48.00

34.90

25.00

19.90

DHS

DHS

DHS

28.50

18.90 DHS

DHS

DHS DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

31.50

18.90

24.00

14.90

16.90

10.90


Ramadan kareem

DHS

DHS

15.00

9.90

Natco Rose Syrup 2x710ml

DHS

9.90

Leone Tea 450gm+ 200gm

DHS

DHS

Quaker Soup Assorted 4s

15.00

39.90

Heartlight Canola Oil 3ltr

9.90

١ ‫ﻧﻘﻄﺔ‬

‫دراﻫﻢ = واﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ‬

Kimball Tomato Ketchup 4x325gm

١٠

13.50

8.90

‫ﻛﻦ ﻋﻀﻮا اﻟﻴﻮم وإﺑﺪأ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻊ‬

‫أﻧﻔﻖ‬

‫ﺗﻮﻓﻴﺮات ﻓﺎﻃﻤﺔ‬

DHS

Mothers Ginger Garlic Paste 2x300gm

DHS

7.90

DHS

DHS

Quaker Oats Pouch 2x500gm

DHS

DHS

Hearty Bread Crumbs Reg 2x15oz

12.50

DHS

15.00

DHS

DHS

0

52.0

+ DHS

DHS

14.50

9.90

14.00

9.90


DHS DHS

13.50

10.90

DHS

DHS

7.90

22.00

16.90

DHS

26.00

19.90

14.50

10.90

16.50

10.90

DHS DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

12.00

26.00

20.90


DHS

DHS

32.00

25.90

DHS

Bayara Dates Khudri 1kg

Bayara Dates Sukkary Fresh 500gm

DHS

Bayara Walnuts Halves 400gm

48.00

39.90

DHS

DHS

Bayara Garam Masala Whole 100gm

10.90

7.90

DHS

22.00

16.90

DHS

DHS

Bayara Almonds Jumbo 1kg

60.00

45.90

DHS

DHS

Bayara Cumin Whole 200gm

9.50

6.90

DHS

DHS

Bayara Mixed Dried Fruits & Nut 400gm

22.00

16.90

DHS

Bayara Cashews Jumbo 400gm

35.00

27.90

DHS

DHS

Bayara Gram Flour 1kg

9.50

6.90

DHS

DHS

DHS

Bayara Figs Turkey 400g

22.00

16.90

DHS

DHS

Bayara Turmeric Powder 200gm

8.50

5.90

DHS


DHS

15.00

7.90

DHS

Nestle Cereal Chocapic 375gm

DHS

Maggi Chicken /Curry Noodle 10x77gm

DHS

DHS

DHS

Nestle Cream 6x170gm

24.90

17.90

14.00

10.00

19.75 DHS

48.00

Maggi Chicken Cube24x20gm

DHS

DHS

15.00

10.90

Maggi Chicken Noodle Soup 15x60gm

DHS

DHS

29.90

Nescafe Redmug 200gm

DHS

DHS

24.90

5.90

DHS

Nestle Sweetend Condensed Milk 2x397gm

DHS

DHS

Maggi 2 Min Fried Mi Goreng 5x72gm

7.50

15.00

10.90

Nescafe 3in1 Stick 24x20gm

DHS

DHS DHS

28.90

18.00

14.90


1.75

1.00

‫ غ‬٤٢٠x٢ "‫ﻣﺮﺑﻰ "ﻓﺮوﺗﻴﺴﺎ‬

Frutessa Jam Assorted 2x420gm

DHS DHS

Ahmed Vermicelli 150gm

DHS DHS

‫ﺟﻢ‬١٥٠ ‫ﺷﻌﻴﺮﻳﺔ‬

14.50

6.90

DHS

DHS

3.70

1.00

‫ﺟﻢ‬١٤٤ ×٢ ‫رﻓﺮف اﻟﺤﻠﻢ‬

Dream Whip 2x144gm

DHS

19.90

14.90

‫اﺧﻀﺮ اﻟﻌﻤﻼق‬ ‫ﺳﻮﺑﺮ اﻟﺬرة اﻟﺤﻠﻮة‬ ‫ﺟﻢ‬150x4

Green Giant Super Sweet Corn 4x150gm

DHS

DHS

‫درﻫﻢ‬

٢٥

‫ﻧﻘﻄﺔ = ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ‬

22.00

15.50

٢٥٠

‫ﻛﻦ ﻋﻀﻮا اﻟﻴﻮم وإﺑﺪأ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻊ‬

‫ﺗﻮﻓﻴﺮات ﻓﺎﻃﻤﺔ‬

‫ﺑﺴﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ ﻛﺠﻢ‬١ × ٢ ‫ﺑﻴﺘﻲ ﺑﻴﻮري‬

Ulker Petit Beure Biscuit 2x1kg

‫ﺑﻴﻠﺴﺒﺮي‬ ‫ﺟﻢ‬٤٨٥x٢‫ﻛﻴﻚ ﻣﻴﻜﺲ‬

Pillsbury Assorted Cake Mix 2x485gm

DHS DHS

.90

Al Ain Tomoto Paste 2x1.1Kg

26.00

18.90

DHS DHS

7.90

9

DHS

20.00

13.90

‫ﻛﺮﻳﻢ ﻛﺎراﻣﻴﻞ‬ ‫ غ‬٧٠x٦‫ﻣﻦ ﻏﺮﻳﻨﺰ‬

Green Cream Caramal Topping 6x70gm DHS DHS

Al Alali Pineapple Slice 234gm

9.50

‫ﻛﺎﺗﺸﺐ ﻃﻤﺎﻃﻢ‬ ‫ ﻛﺠﻢ‬١٫١×٢ ‫اﻟﻌﻼﻟﻲ‬

DHS

‫ﺟﺮام‬٤٣٥ ‫ﺷﺮاﺋﺢ اﻧﺎﻧﺲ‬

DHS

Greens Custard Powder 2x450gm

DHS

DHS

‫ﺟﻢ‬٤٥٠x٢ ‫ﺑﻮدرة ﻛﺎﺳﺘﺮد‬

21.50

15.00

9.90


DHS DHS

Grand Mills Flour 10Kg (No.1 & 2)

29.00

20.90

DHS

‫ﻣﻞ‬٧٥٠‫زﻳﺖ زﻳﺘﻮن‬

Rs Virgin Olive Oil 750ml

DHS

‫دﻗﻴﻖ ﻣﺘﻌﺪد‬ ‫ﻛﺞ‬١٠ ‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت‬

29.00

14.50

25.90 DHS

Hersheys Chocolate Syrup 2x650gm

DHS

33.90

24.90

DHS

DHS

DHS

‫ﺟﻢ‬٨٠٠ ‫ﺳﻤﻨﺔ أﺻﻴﻞ‬

Aseel Pure Ghee 800gm

DHS

5.90

‫ﻫﻴﺮﺷﻴﺰ ﺷﻮﻛﻮﻻ ﺷﺮاب‬ ‫ ﺟﻢ‬٦٥٠ × ٢

9.90

Emirates Macroni/ Vermicelli/Spaghetti 4x400gm

16.00

9.90

28.90

19.90

PRICE

TEE!

+

USIVE

O EF F

ER!

XCLUS

FREE HOME DELIVERY Call:02 6323778 AVAILABLE ONLY IN MADINAT ZAYED Mob: 056 763 7346

5.50

3.50

‫ﻛﺞ‬٥ ‫ارز اﺑﻴﺾ‬

Mr. Cook Sella Rice 5kg

DHS DHS

Mr. Cook Idiyappam Pathiri/ Roasted Rice Powder 1kg

DHS DHS

‫ ﻛﻴﻠﻮ‬١ ‫ﺧﻠﻴﻂ أرز روﺳﺘﺪ ﻣﺴﺘﺮ ﻛﻮك‬

26.00

22.90

Become a member today, save with

Fathima Savings

‫ﻣﺴﺘﺮ ﻛﻮك دﻗﻴﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮام‬ ‫ ﺟﻢ‬800 (‫)ﺑﻴﺴﻴﻦ‬

Mr. Cook Gram Flour 800gm+ Maida 1Kg

DHS DHS

CL

E

EX

L

EST P

IV

RAN

OW

7.50

Acorsa Black Green Olives 3x200gm

‫ﺟﺮام‬٤٠٠@٤‫ﻣﺎرات‬ ‫ﻣﻌﻜﺮوﻧﻪ ا‬

18.90

CE

GUA

28.90

DHS

‫ ﺟﻢ‬٢٠٠ × ٣ ‫زﻳﺘﻮن اﻛﻮرﺳﺎ‬

RI

EST

LO

W

Safa Semolina 2x500gm

DHS DHS

‫ ﺟﻢ‬٥٠٠ × ٢ ‫ﺳﻤﻴﺪ ﺻﻔﺎء‬

DHS

Noor Sunflower Oil 2x1.8ltr

39.50

DHS

DHS

DHS

‫زﻳﺖ زﻫﺮة اﻟﺸﻤﺲ‬ ‫ ﻟﺘﺮ‬١٫٨ × ٢ ‫ﻧﻮع ﻧﻮر‬

250 points 25 AED =

9.90

5.90

Fathima Voucher


‫ﻣﻄﻬﺮ ﺳﺎﺋﻞ دﻳﺘﻮل‬ ّ ‫ ﻣﻞ‬٥٠٠ + ٢/‫ ﻣﻠﻞ‬٧٥٠ Dettol Antiseptic Disinfectant 2x750ml + 500ml

0

72.0

33

DHS

.90

‫ﻟﻮﻛﺲ ﺻﻨﻼﻳﺖ‬ ‫ ﻣﻞ‬٧٥٠@٢ ‫ﻟﻴﻤﻮن‬ Lux Sunlight Lemon 2x750ml

DHS

17.50

9.90

‫ﻋﺒﺎﻳﺔ ﺳﺎﺋﻠﺔ‬ ‫ ﻟﺘﺮ‬٤ ‫ﺑﺮﺳﻴﻞ‬

32.50

DHS DHS

DHS

DHS

+

Persil Abaya Liquid Black 4Ltr

25.90

‫ﻣﺴﺤﻮق ﻏﺴﻴﻞ‬ ‫ ﻛﺞ‬٢٫٥ ‫ﺑﺤﺮ‬ Bahar Washing Powder 2.5kg

١٠@٣ ‫اﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻓﺎﻃﻤﺔ‬

7.75

Fathima Aluminium Container Assorted 3x10’s

Axe Oil 12x3ml + 5ml Free

30.00

DHS

16.50

DHS

19.90

DHS

DHS

DHS

‫زﻳﺖ اﻛﺴﻲ‬ „‫ ﻣﻞ ﻣﺠﺎﻧ‬٥ + ‫ ﻣﻞ‬٣ × ١٢

11.90

‫ﻣﻨﺎدﻳﻞ ﻓﺎﻳﻦ‬ ‫ ﻣﺰدوج‬١٥٠ @٥ Fine Tissue 5x150ply

30cmx100mtr

DHS

10.00

Yardley Soap 3’s

DHS

DHS

‫ ﻗﻄﻌﺔ‬٣ "‫ﺻﺎﺑﻮن "ﻳﺎردﻟﻲ‬

‫ﺗﺘﺸﺒﺚ ﻓﻴﻠﻢ‬ Fair Plus Cling Film

16.00

6.90

DHS

0

20.0

45cmx100mtr

.90 4 1

8.25

DHS

‫ﺷﺎﻣﺒﻮ ﻣﺘﻨﻮع‬ ‫ﻣﻞ‬٤٠٠@٢ ‫ﺻﻦ ﺳﻴﻠﻚ‬

‫دوف ﺑﻴﻮﺗﻲ ﻛﺮﻳﻢ‬ ‫ ﻣﻞ‬١٥٠@٢

Sunsilk Shampoo 2x400ml

Dove Beauty Cream 2x150ml

DHS

34.00

DHS

19.90

Become a member today, save with

Fathima Savings

DHS

Fathima Disposable Combo Pack

5.90

DHS

‫ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻤﺮة‬ ‫واﺣﺪة ﻓﺎﻃﻤﺔ‬

250 points 25 AED =

21.50

14.90

Fathima Voucher


4+1t Se

‫ﺧﻠﻂ اﻟﺠﺮة‬

‫إﺑﺮﻳﻖ اﻟﻬﻮى‬

Glass Mixing Pitcher

Plastic Water Jug With Glass 4pcs

Fancy Jug DHS

12

19

10

DHS

8

5

DHS

24

DHS

DHS

DHS

‫إﺑﺮﻳﻖ اﻟﻤﺎء‬ ‫ ﻗﻄﻊ‬٤ ‫ﺑﺎﻟﺰﺟﺎج‬

6s

3s

Pc

Pc

‫زﺟﺎﺟﺔ ﻣﺎء‬ Water Bottle (Glass)

‫ ﻗﻄﻊ‬٣ ‫ﺑﻬﻠﻮان اﻟﺰﺟﺎج‬ Glass Tumbler 3pcs

rd

x220

al Speci

‫ﺳﺠﺎدة اﻟﺼﻼة‬ Musallah 70x110cm

13

DHS

Feather Touch Silky Milky Blanket

DHS

10

5 32

26

24

15 ‫ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ‬ Abraj Soft 4Wheel Trolley

20’’

24’’ DHS

22

‫ﻣﻼءة ﺳﺮﻳﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬

28’’

Fitted Bed Sheet Assorted Size DHS DHS

8

DHS

DHS

13

DHS

DHS

DHS

200 Cm

‫ﺑﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺬر ﺗﻮﺗﺶ‬

DHS

Velur

4

DHS

a Stand

DHS DHS

10

8

DHS

DHS

13.00

32’’

8.50

Become a member today, save with

Fathima Savings

DHS

Glass Mug 6pcs

16

DHS

‫ ﻗﻄﻊ‬٦ ‫ﻛﻮب زﺟﺎج‬

DHS

DHS

250 points 25 AED =

79

59 89

69 99

79 109

89

Fathima Voucher


‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻐﺪاء‬

79

DHS

٣ ‫ ﻣﻠﻌﻘﺔ‬+ ٧ ‫ﻣﻴﻼﻣﻴﻦ ﺑﻮل‬ Melamine Bowl 7’s + Spoon 3’s

49

DHS

Stainless Steel Lunch Box

10s

5

Pcs

Pc

DHS

29

DHS

20

4

DHS

Glass Bowl Set 6’s

29

10

DHS

٢ ‫ ﻣﻐﺮﻓﺔ‬+ ٢ ‫ﻋﻠﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ‬ Melamine Serving Tray 2’s + Ladle 2’s

12s

DHS

DHS

‫إﻧﺎء زﺟﺎﺟﻲ‬

6

Pcs

42

27

Pcs

Melamine Soup Bowl 6’s

4

29

20

39

DHS

‫ﻃﺎﺟﻦ ﻣﻊ ﻏﻄﺎء‬ Melamine Casserole With Lid 10"

27

‫ ﺑﻴﺠﻮن‬٢٤ ‫ اﻟﻤﻘﻼة‬+ ‫ ﻟﺘﺮ‬٣٫٥ ‫ ﻣﻘﻼة‬+ ‫ ﻟﺘﺮ‬٥ ‫ﻃﺒﺎخ‬

o Comb

Pcs

Pc

DHS

٦ ‫ﺻﺤﻦ ﺣﺴﺎء‬

DHS

Pcs

DHS

6

Pigeon Cooker 5ltr + Pan 3.5ltr + Frypan 24cm

Pack

Peert S

Food Container Assorted 4’s

DHS

12

7 DHS

١٢ ‫ﺳﻜﻴﻦ ﺗﺮاﻣﻮﻧﺘﻴﻨﻪ‬ Tramontina Steak Knife 12pcs (Smooth Edge) + ‫ﻗﻄﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ٢ ‫ﺳﻜﻴﻦ‬ Cutting Board + Glare Knife 2’s

‫درﻫﻢ‬

٢٥

12s Pc

29

٢٥٠

99 3

20

Pcs

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أدوات اﻟﻤﺎﺋﺪة‬ Tramontina Cutlery Set 3pcs DHS

20

‫ﻧﻘﻄﺔ = ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ‬

29

DHS

DHS

DHS

179

DHS DHS

10

٤ ‫ﺣﺎوﻳﺔ ﻃﻌﺎم‬

DHS

Gava Cup Set 12’s

18

DHS

١٢ ‫ﻛﻮب ﻛﺎوا‬

DHS

DHS

‫ﻛﻦ ﻋﻀﻮا اﻟﻴﻮم وإﺑﺪأ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻊ‬

‫ﺗﻮﻓﻴﺮات ﻓﺎﻃﻤﺔ‬

15

10


99

35

36

20 24

115

19

8

14 12

165

95


32”

49

DHS

30

Sharp HD LED TV LC-32LE185M

Magic Remote

649

DHS

‫ ﺷﺎرب‬/‫ ﺑﻮﺻﺔ‬٣٢‫ﺗﻠﻔﺎزﻟﻴﺪ‬

DHS

Karoake Mic with Bluetooth Speaker 858

DHS

‫ﻛﺎرﻳﻮﻛﻲ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن‬

43”

529

DHS

1199

‫ﺑﻮﺻﺔ‬٤٣ ‫ﺗﻠﻔﺎز ال ﺟﻲ‬

8g

12 Kg

K

9 159

DHS

LG Full HD LED Smart TV 43LJ610V

‫ﻣﺒﺮد ﻫﻮاء‬ Midea Air Cooler AC100 DHS

639

529

‫ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻛﺎي‬ Akai Twin Tub Semi Automatic Washing Machine

279

524

DHS

399

DHS

DHS DHS

‫ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﻏﺴﻴﻞ‬ Midea Twin Tub Semi Automatic Washing Machine

1.5 T

1364

2T

1574

DHS

1099

121 r

1299

‫ﻣﻜﻴﻒ ﻫﻮاء ﺳﺒﻠﻴﺖ ﺗﻲ ﺳﻲ ال‬

199

Lt

TCL Split AC Rotary Compressor

200t0s Wat

‫اﻛﺎي‬/ ‫ﻃﻦ‬١٫٥‫ﻣﻜﻴﻒ ﺷﺒﺎك‬ Akai Window AC Rotary

1299

1099

‫ﻫﻴﺘﺎﺷﻲ‬/ ‫ﻣﻜﻨﺴﺔ‬ Hitachi Drum Vacuum Cleaner CV950

DHS

399

309

Become a member today, save with

Fathima Savings

DHS

‫ ﻟﺘﺮ‬١٢١ ‫ﺛﻼﺟﺔ‬ Midea Single Door Refrigerator HS121

10 AED

spent =

DHS

949

2T

DHS

1099

DHS

DHS

1.5 T

461

399

1 point

earned


‫ﻣﺸﺬب اﻟﺸﻌﺮ‬ ‫ﻫﻴﺘﺎﺷﻲ‬/

Hitachi Rechargable Trimmer CL5220

99

DHS DHS

79

Kenwood Blender with Mill BL335

DHS DHS

‫ ﻛﻴﻨﻮد‬/ ‫ﺧﻼط‬

105

82

DHS

149

DHS

DHS

‫ﻣﺮوﺣﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ‬

99

Midea Fan FS4011V

DHS

‫ﻃﺒﺎخ اﻟﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺮاء‬ ‫ﻓﻴﻠﺘﺮون‬/ Fletron Infrared Ceramic Cooker FHP 6103

99

75 E

FRE

+ ‫ﻓﻴﻠﺘﺮون‬/‫ﻣﻮﻗﺪﻏﺎز ﺷﻌﻠﺘﻴﻦ‬

125

99

Feltron Double Burner Gas Stove FH 353-FFD

DHS

169

119

‫ إﻧﺎء‬+ ٢٤٣٠ ‫ﺧﻼط ﻣﻮﻟﻴﻨﻜﺲ‬ Moulinex Blender 2430 + Jar Free

DHS DHS

DHS

DHS

Feltron Stand Fan 16" with Remote FSF 334R

DHS

‫ﻣﺮوﺣﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ﻓﻴﻠﺘﺮون‬/

224

155

1.8r Lt

‫ﻏﻼﻳﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻴﻠﺘﺮون‬/‫ﻟﺘﺮ‬١٠٧ Feltron Electric Kettle FEK-1500

20

DHS

49

29

Become a member today, save with

Fathima Savings

‫ﻓﻴﻠﺘﺮون‬/ ‫ﻣﻮزع ﻣﻴﺎه‬ Feltron Water Dispenser FH338

10 AED

spent =

DHS DHS

29

DHS

Feltron Dry Iron F1005-H22

DHS DHS

‫ﻓﻴﻠﺘﺮون‬/‫ﻣﻜﻮاة ﺟﺎﻓﺔ‬

1 point

25

20 earned


* Conditions apply. * On selected items only


Offer on Mobiles from 10-05-2018 to 13-05-2018

5.5” Display

5.5” Display

3GB Ram

3GB Ram

13/13MP Camera

13/8MP Camera

64GB Rom

‫درﻫﻢ‬

٢٥

DHS

DHS

2GB Ram

1GB Ram

13+2 Dual Camera

8/5MP Camera

8/5MP Camera

32GB Rom

16GB Rom

8GB Rom

695

DHS

٢٠١٧ ٥ ‫ﻫﺎواوي واي‬ Huawei Y5 2017

415

365

DHS

2 ‫ﻧﻮﻛﻴﺎ‬

Nokia 2

359

309

DHS

745

5.0” Display

5.0” Display

2GB Ram

2GB Ram

1GB Ram

13/8 Dual Camera

8/5Dual Camera

8/5MP Camera

16GB Rom

16GB Rom

8GB Rom

39

25

‫ﻧﻘﻄﺔ = ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ‬

Wiko Lenny 3 Max

‫ﺷﺎﺣﻦ ﺳﻴﺎرة‬+‫ﺳﻤﺎﻋﺔ‬

Xplore Sports Earphone 64 I + Car Changer

٢٥٠

DHS

359

305

49

29

‫ﻛﻦ ﻋﻀﻮا اﻟﻴﻮم وإﺑﺪأ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻊ‬

‫ﺗﻮﻓﻴﺮات ﻓﺎﻃﻤﺔ‬

DHS

‫إﺑﺮﻳﺖ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ‬

Ibrit Alpha

‫ﻗﺎﻋﺪة ﻃﺎﻗﺔ‬

Hoco B20 10000 Mige Powerbank

DHS

٣ ‫وﻳﻜﻮ ﻟﻨﻲ‬

DHS

315

DHS

239

189

DHS DHS

349

DHS

Xplore Headphone With Mic Xp 780

499

3GB Ram

DHS

‫ﺳﻤﺎﻋﺔ رأس‬

Samsung J5 Prime

5.0” Display

DHS

Kzen Bold

635

549

5.0” Display

DHS

‫ﻛﺰن ﺑﻮﻟﺪ‬

‫ ﺑﺮاﻳﻢ‬٧ ‫ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺞ ﺟﻲ‬ Samsung J7 Prime

DHS

‫ ﺑﺮاﻳﻢ‬٥ ‫ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺞ ﺟﻲ‬

5.0” Display

DHS

Huawei P Smart

16GB Rom

5.6” Display

DHS

‫ﻫﺎواوي ﺑﻲ ﺳﻤﺎرت‬

13/5MP Camera

699

DHS

DHS

DHS

845

DHS

ALL PRICES VAT INCLUSIVE

‫ ﺑﺮو‬٧ ‫ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺞ ﺟﻲ‬ Samsung J7 Pro

2GB Ram

16GB Rom

899

DHS

5.0” Display

69

45

www.shoppinginformer.com  
www.shoppinginformer.com  
Advertisement