Page 1

‫‪Print‬‬

‫ﯚ ‪  :‬آ ا ر د ر ك و‬ ‫‪Thursday, October 30, 2008‬‬

‫زدا‪ :‬رۆژ‬ ‫!!ﯚ !! !! !!!!ا !!رآ"دا!!‪ !!#‬و آ!!ر "‪!! $‬آ !!‪ !!%‬ر)(' !! & !!آ !! د‪!!!! " :*!! +‬و !!آ !!ا ه!!‪!! -‬آ !!‪!! /‬‬ ‫دادزآ! ه!!* ‪!!% !%‬ر"!ر) ("د ‪ #‬ا !!!و‪!!! ،‬ر وك ‪#‬كو روردو آ!ر‪# $‬آ!آ!س‪ ،‬ﯚر آ!ن‬ ‫آ"او‪4 % $ 3 #‬نو ﯚڕ ‪ 678‬ڕوا‪ ،‬زۆر‪ $%‬آد"آن آ"او‪9 #‬ر‪:‬ر‪ $‬د‪ 8‬و ;‪!9‬ز‪ $‬و <و‬ ‫ ‪%‬ر‪ $‬زران‪= ،‬اداآن آ"او‪ $" #‬درڕانو دوور> &و‪% $‬را‪:‬ر‪% ،‬ﯚ !!و ‪!!%‬آ!رده &")!* آ! !!ك‬ ‫‪ %‬د‪ ?9 +‬آ"دوو‪ ،‬ك ‪%‬ﯚ و‪ % $‬و‪ $‬آ"دوو"‪.‬‬ ‫ د‪7‬آا آ رۆژ‪ $‬رۆژ ‪+‬ا زاو‪ ،‬ﯚ  و‪ :A#‬زۆر‪ $%‬و آ!!!‪ $‬ر>&! ! ژ!‬ ‫ ‪ $‬و آ د"ن‪ ،‬ن  ك داوا‪ $‬داواآر‪(% >B $‬ن‪.‬‬ ‫ د; د‪7‬آ‪:‬‬ ‫*‪  :‬وك ‪%‬س دآ")* ر=آ آ  ")‪< D‬وو ه)‪ /‬و‪E%‬وادان آ آﯚآآن ‪3 %‬ﯚر)‪!3 !! /‬ﯚرآ!ن‬


‫‪ A *:&% %‬ون‪&)> ،‬و‪#‬ن ‪%‬ﯚ م ‪ $ $#+F‬و ‪:#% ،< %=F‬ت !و ‪%‬رودۆ>!‪ ! $‬دوو ه!‪$! 9‬‬ ‫را‪"%‬دوودا روواو؟‬ ‫ﯚ ‪ :‬و ‪%‬رودۆ> ‪ ( J‬آ‪+‬آ‪%‬و آﯚ‪ /! +‬ﯚڕا(!رو آ ‪< $!A‬ر!ر!آ!"او‪ ،‬رووداو)(!‬ ‫ ه‪ +‬ﯚ; ‪!!% !( J! !!(+!% ،‬ﯚ !و‪ $‬آ!! ! !!رد!! دوا‪ $‬ا! &و ! >!‪>!!B #!%‬و ‪!! ! !!#‬آ ! ‬ ‫‪ B‬از‪ ) $‬آرآ"د رد ) ‪> َ %‬ﯚ‪ $‬دۆز‪#‬و‪ ،‬رد >‪ & L #%‬روو‪%‬ڕوو‪%‬وو‪! !!% $‬ا‪،‬‬ ‫رڕا‪ $‬آآڕآن‪ ،‬آ رۆ‪ +‬داه &راو ‪A‬وا‪ $‬ه‪%‬و‪ ،‬و‪M‬رو‪ $‬زۆر ! "!رآ! آﯚ!‪$!4+‬‬ ‫آ!!ردوار‪!!% $‬و‪ ،‬ه!!ر!!وش ‪!!%‬و آ!! آ"د‪%‬و!! ر(!!ر‪!! $‬رآ!! !! !!ﯚڕ!! !! آرد!! ا‪M!!% ،‬م !!دوا‪$‬‬ ‫راڕ&و ا ڵ ه ر‪) 3‬ا ‪%‬و داه &!!نو ‪ B‬از‪!! ! $‬رد!! ‪!A‬ودا >!َ‪!3 ،!& $‬ر)( ‪"!!#‬‬ ‫>ﯚ‪* &)&% $‬و ‪ %‬و ان‪ ،‬ڵ ‪ % P A‬د‪#M‬ا‪! !J ،‬د!و ‪%‬و! !‪6‬ن ‪%‬ﯚ دوا‪!! $‬رآ!و‪،P!#‬‬ ‫آو‪ #‬و‪ $‬ژ)" ‪ +‬ﯚ‪ $‬رووداوآا تو ‪%‬ر!آ! >!ﯚ‪ $‬دا‪ ،*!)D)%‬ه!ر‪%‬ﯚ!! رۆ‪!A !+‬وا!آ!‪!!% $‬‬ ‫‪3‬ﯚر)‪3 /‬ﯚرآن ﯚڕرا ‪!!%‬ﯚ رۆ‪(!B !+‬و‪ &!#‬رووداوآ!نو !‪ #!3‬داه &!!نو وروژا! "!ر‪! $‬ێ‪! ،‬ﯚڕرا ‪!%‬ﯚ‬ ‫و‪M‬رو‪ $‬و  ‪ $‬آر‪ $‬رۆژا‪ R $‬را دآ")*‪ % P ،‬هﯚآر‪ $‬رآ ﯚڕا!! ‪%‬رودۆ> آ !‬ ‫ رۆ‪A +‬وو ‪%‬ﯚ رۆ‪(B +‬ﯚ‪% #‬ﯚ رووداوآن دزا‪.S‬‬ ‫و روو آ=("د ه;‪ ( #T‬رۆ‪( ،&B‬ﯚ‪"( +‬د را‪"%‬دوودا ‪ %‬ۆ‪P $‬و ‪%‬ردوا‪:‬و‪ U‬ر‪!% $‬‬ ‫<رو ( >ازراون د *‪ ،‬آ ك آ ‪ R!%‬رآ‪!%‬ر‪ $‬آ!!را ه!! =‪! $‬آ!م ‪!%‬و !! !ﯚڕ! آرد!! ا‪! ،‬‬ ‫‪ J‬و ‪#‬دا ‪%‬رو ‪%‬ون ‪ %=F %‬دووم ه‪4‬و‪ $‬و ش ‪ %=F‬دووو ‪"#‬ازاو ‪%‬رو و‪ $‬آ!‬ ‫‪(B ( %=F :%‬ﯚ ‪%‬ڕ)‪"%‬د ‪%‬رودۆ> آرد ا‪ ،‬م رووداواش آ رووا‪% ( J ،‬ﯚ م ‪.&A‬‬ ‫رڕا‪ $‬م را ‪M#‬ش‪ ،‬آ داه & ‪% /‬و >‪> /+‬ا آ >ﯚ‪ # $‬ا ‪ &:%‬وو ‪#‬آ آردوار! ‪! #‬ا‬ ‫ه* ‪% %‬و >ﯚ‪(% $‬ت‪ ،‬و ‪!%!!4‬و آ! وا(!"د ! ‪!!%‬را‪!:‬ر !>! و ‪%‬را‪!:‬ر! ‪!!#‬رازوو‪ $‬ه! =دا ‪!%‬ر!‪$‬‬ ‫آر‪#‬آ!ن ‪*!!)"4%‬و !و ه!!!و ‪#‬ا! ‪! & ;! %‬وو ‪!! !! & L%‬ان‪! ،‬ر!!آ!‪ ! !B‬را‪"!%‬دوودا ه!ر !و)!‬


‫ر<و‪#" $‬و‪M% ،‬م آ م ! ‪ 7‬دﯚڕر)!* ‪%‬ﯚ ‪ B‬از)( ‪ $"!!#‬آ!!رآ"دن آ! ‪%!!!%‬ونو !!"ۆد‪!%‬ون ‪!!% *!! %‬‬ ‫آﯚ‪V B / +‬وآو د (و‪ " ،#:# #‬و رۆ‪ +‬روو آ=‪$‬و >ﯚ‪(% B‬ت‪M% ،‬م ‪%‬ر!و‪!! $‬آ !‬ ‫زاد‪  $‬آ ‪#%%‬و ‪%‬ونو و‪M%) $‬م در ‪%‬م ‪ B‬از‪;  (  $‬ﯚ‪Y‬آ‪.‬‬ ‫آ ‪%‬و "و‪ $ B‬ر‪&% $‬د"او‪ ،‬آ"ۆآا ‪ ( %=F‬ز&وو و ‪!)=%‬و رڕا‪! $‬ره!‪!+‬ا <!!‪ P‬د!ردو‬ ‫‪ !!!B‬آ!!!رآ"د !!!ﯚ ‪" !!!%‬و‪!!!> !!!B‬ﯚ‪ ،$‬ه!!!‪ !!!A‬د‪ !!!( 4‬ز&!!!وو !!! >!!!ا آ!!! و)&!!!‪ $‬او !!! ‪!!!#!!!%%‬و‬ ‫ردآ‪ $‬آﯚ‪ $4+‬آرد ن ‪%‬و‪ ،‬هر ردو ‪ B %‬از)‪/‬و ‪ !! / %‬وزو !!ر‪!+!L‬او‪ ،‬ه!ر!=‬ ‫آ ‪* ( %=F‬و >وا‪+‬و ‪%‬وو ه‪ -‬آ‪ U( #‬ر=آ ‪ R%%‬د‪ 4‬ڕزا !‪!%‬و‪ ،‬آ! !!!! !‪!! $"!%‬و‪!!% $‬‬ ‫>‪V +‬واز ‪%‬ﯚ‪" D% $‬در)*‪Z % ،‬واو >‪% +‬ه =و دا&ﯚ‪ $‬ز&وو ه ‪& A‬و‪ $‬آ ‪%‬و‪! ،‬و د‪ !4‬ه‪!A‬‬ ‫د‪ !!!4‬د‪!! +‬ﯚزو !!!رۆ‪> !!!B‬ا!! آ!! >!!!‪/!!!+‬و >از!!!ر‪ $‬داه &!!!نو )‪:‬و!!!وو ه &!!!!!را‪"!!! $‬ۆژ‪!!!') $‬از‪$‬و‬ ‫ﯚڕا(رو ‪J‬ن ڵ ;ﯚ‪ Y‬ێ ‪%‬ون‪ ،‬ر< ه‪A‬ش ‪%‬دوور !! ه!‪!+‬و آ!آ!ڕ‪$‬و ‪!#‬ڕو‪!%!! $‬ون‪،‬‬ ‫در و آ‪ B % $#‬از‪ $‬ه ‪&7‬و [ ﯚ‪ $‬آ"او (= ‪% /‬ﯚ )‪ P#"4‬و د‪4‬و ‪"%‬و<و !و !"ۆژو‬ ‫>ا*و ر>& آ ا ‪%‬و‪ ،* %‬آر‪ $‬ه‪ ،+‬آرداو‪ $‬ه‪!!% $+‬ره!‪!& L‬وو آ!ر !‪ !A‬و‪! !#‬و‪$"!%! $‬‬ ‫<ار< ‪ + $‬آر‪ $‬ر)('"اوو <رر‪ ،‬آ ‪A‬و ر>&و ‪R678‬و و‪M‬مو و‪(M‬رآن ‪%‬رو !ر روو!ڕ‪$‬‬ ‫رۆژآنو ‪#‬ت ر‪;B‬مو آﯚڕو ‪ 83‬آن ‪"#‬ازاو‪ ،‬و‪ U‬دوو را و‪ :‬را ك وا‪ $‬آ!! ه!!*‬ ‫دآن ر)‪ 4‬و "و‪ B‬آو )ن &")*و آ ‪A‬آ!ن <!ر!ر ‪!< ،*! %‬ر‪!%!&#" $‬ر‪ $‬ر)‪"!!# $!4‬‬ ‫‪!!%‬ون !!ن آ!!"اون‪ ،‬آ!! د!!ر !!و ر)‪!!!!4‬آ!! !! !!و در‪3 $!!%‬ﯚر)!!‪ & !!A!! *!!!!:&% !! /‬آ ‪ !!A‬و>ﯚ!!آ!!‪.‬‬ ‫را!! ‪ $‬دووم !!و >!!‪!!(+‬ن آ!! !!ن !!ﯚن ‪" !!%‬و‪!! !!B‬آ !! !!ن !!ﯚڕان !! را!! ‪"% $‬آ"د!!و!!ا ‪!!%‬وو‬ ‫‪%‬رژو ‪#:#‬آن ‪ A  $4 3‬آ "‪#‬و‪!#‬و‪!!; !% ،‬زا‪> J‬ﯚ! دزا!!‪!( 678 P‬ن ‪! %#‬و‪،‬‬ ‫‪" (  #4%‬ازانو د ‪:( 8‬ردان‪.‬‬ ‫*‪ %‬و‪"(#‬د آ (= ‪% /‬ﯚ )‪ P#"4‬ڕزا!آ!ن‪ ،‬ه!!!)‪ /‬ا!! !!ك آ!! ( ‪!!%‬ر!"س‪!! !!(+!% ،‬و‬


‫آ ا آ ب و ‪ U( V‬ێ (‪َV‬و ر>&و ‪&A‬ر‪ $‬آد"آ ‪&)> ،*)"4%‬وت ‪%‬ﯚ و <؟‬ ‫ﯚ ! !‪!! ! ! :‬آ !ا !‪"')4 A % =F +‬اوو !ر د! !ر! !!ك !و‪ ،‬ه!!ر ! !!‪!! !J‬و‬ ‫‪L %‬د‪%‬و‪B‬ا و‪) $‬د( ‪ ' % 4‬ر‪> $‬ﯚم د ‪:‬ردار‪ $‬رآ ر‪ 7‬آر ‪ $‬آ ‪ %‬ر)(' ‪% P‬وم‪.‬‬ ‫*ر‪ 3‬آ آ ‪ ،‬آ ‪ % ، %‬را‪# $‬ﯚ آ ‪!!%  %‬رۆ‪!> !T;!F !+‬ﯚ‪ $‬ه!! و‪!! ،‬ر !و‬ ‫رۆ‪ ،&% $+‬هﯚآرآ‪% $‬ﯚ< د " و؟‬ ‫ﯚ ‪ :‬آ ا ‪ 7‬آرآ"دن ‪ ( 7‬دازراو ‪ ،‬آ ‪ U7‬دازراو !‪!%‬و‪&! "  ،‬ور‪$‬‬ ‫!!ركو ‪!!9‬آ!!ن روون ‪!! ،*!! %‬و !! ‪ 7‬آ!! !!&ور‪!! $‬ركو ‪!!9‬آ!!ن د &‪!!A‬ن دآ!!ت‪!!% !! ،‬را‪!!:‬ر !! !!‬ ‫رآآا ]"&وو ر)]‪A‬انو ‪%‬را‪:‬ر ‪ %‬داه &نو آر ‪%‬شو رآو‪#‬وآ‪ U‬د 'ﯚ‪B‬و آ"دو‪ $‬در!‪$‬‬ ‫ز‪"#‬و ‪%‬ار‪"9 $‬اوا " درو آت‪ # ،‬رادك م " ] آ ا و‪"V‬اوو !و!‪=!! !!% $‬اجو ‪!!!! %‬‬ ‫‪!!#!!:#‬و >!!‪!! !!#‬ر!!_و !!‪ $‬آ!!‪!!% R‬ونو !!‪ $‬آ!!‪!!%!! R‬ون آ!!رآ!ن دڕوات ‪!!%‬ڕ)!!‪!! !! ،‬دا د‪!! $‬و ‪ !!%‬ر)‪!!4‬‬ ‫آا ڕوات ‪%‬ڕ)‪ ،‬هرو‪ B‬آ آس زا * رآآ‪ $‬آ‪& ،‬ور‪ $‬د‪#M‬آ <و !!ر آر)!‪/‬‬ ‫‪(%‬تو ‪%‬ر)‪ /‬در‪(%‬ت‪ ،‬آرو ‪%‬رآ‪ "4 3 $‬د‪ ،* %‬ن ‪# $=J‬آ‪#‬ل ‪B‬رزار‪ $‬دآتو ‪!%‬رآ!‪$‬‬ ‫ه‪+‬و‪ & B‬و‪.‬‬ ‫‪3‬واز ان ‪ 7‬دازراو <و م ‪ 7‬د ردا‪ ،‬هو‪3 $ B‬واز‪> 7 ! $‬ﯚروا!!‬ ‫ !!<!!و !! ‪!! 7‬ﯚﭬ ا‪ ،‬آ!! !!رآ!!و‪!!% &!!#‬ﯚ !! ‪> 7‬ﯚر!!واو ه!!‪!!B!!+‬و‪!!% $‬ﯚ !! ‪!! 7‬ﯚﭬ (!!و‪!!#‬و‪،‬‬ ‫‪ B%‬آ! ر)!!‪> 7 ! ! !D‬ﯚره!‪!#M‬ا زۆرآ!"دنو آ!(!!"دن‪!% ،‬ره!‪!& L‬نو ‪!>!A‬ﯚر‪ ،$‬داه &!!نو !د! ان‪،‬‬ ‫‪3‬وازآ و‪#‬ﯚن اا ‪%‬و‪M% ،‬م  ‪> 7‬ﯚروادا ‪Z %‬واو < داه &* ‪"(%‬دا‪! ،‬و! در!‪$‬‬ ‫‪"9‬اوا "ت ‪%‬ردا دآ"او‪% < ،‬ره* ز‪% "#‬ا و ‪%‬ه"‪ "#‬د‪%‬و*‪< ،‬ت ‪%‬ردا ‪%‬ا!! !!و!‬ ‫ه ز‪"#‬ت ‪%‬ﯚ در> ‪% ،‬ﯚ ‪> 7‬ﯚروا و‪!!( 678 !! ،‬دا ‪"!%‬او‪!%‬و‪8% ،‬ﯚآ!! >ﯚره!!‪ U!#M‬ه!‪!B!+‬وو‬ ‫داڕ‪.‬‬


‫ !! ‪!!% 7‬ڕ)!!<و!! !!آ !! و !! ‪!!% 7‬ڕ)!!‪"!!%‬دن !! !!را !!ر‪ $‬آرد ‪!!A‬ا‪3 ،‬ﯚر)(!! =!!‪ !!B !! /‬‬ ‫‪"%‬آ"دوو ‪%‬ڕ)‪"%‬د ‪8%‬ﯚآ ه‪B+‬و‪> $‬ﯚره‪ ،#M‬آ ‪ #‬ا وو‪ *%‬ن ‪! *% 3 ،‬ن !‪ ،‬د! ]ك ‪! *!!%‬ن‬ ‫!!‪3 ،‬واز!!آ!! زۆر‪!! $‬و ‪!!%‬دا>!!و زۆر‪!!3‬ر ‪3‬واز!!آ!! ‪!!Z !!%‬وا!!‪!!B‬و!!‪!! ،‬و!! آ!! !! !!اردا ‪!!%‬و ه!!!!و‬ ‫داه‪!!#‬و آﯚ!!‪ !!4+‬آ!!"او‪ !!#‬آﯚ!!‪!!!!4+‬آ!! د!! <!!‪!!% $‬آر‪!!%‬ر‪"!!b % $‬اد‪!!< $‬وڕوا!! !!ر‪c!! $‬و !! روو‪$‬‬ ‫‪A‬و  >ا آ‪7‬ن =(("او‪#‬و ! ‪F‬آ‪ !7‬زا‪!!#‬آ!‪ $‬ز!! زوو‪ $!7 ،‬ان د!‪M‬تو >‪!% /!+‬ﯚ‬ ‫ ( ‪&!"#‬ك دا‪!%‬ز!‪!!! ،‬و !!آ ‪!A‬ا )‪!%‬س ! ‪!!V‬آ! ‪ "!#‬آ!!!‪ ،(P‬ه!!‪! -‬آ !‪ !! /‬دا!دزآ! ه!!* ‪!!%‬‬ ‫‪%‬ر"ر) ("د ‪ #‬ا و‪ ،‬ر وك ‪#‬كو روردو آ!ر‪# $‬آ!!آ!س‪ ،‬ﯚر آ!ن آ"او ‪!4 % $ !!3 !#‬نو‬ ‫!!ﯚڕ!! ‪!! !!678‬ڕوا‪ ،‬زۆر‪ $!!%‬آ!!د"آ!!ن آ"او!!‪!!9 !!#‬ر‪!!:‬ر‪ $‬د‪!! !!8‬و ;!!‪!!9‬ز‪ $‬و<!!و !!‪!!%‬ر‪!! $‬زران‪،‬‬ ‫!!=اداآ!!ن آ"او!!‪ $" !! !!#‬در!!ڕا!!نو دوور> !! &و‪!!% $‬را‪!!:‬ر‪!!% ،‬ﯚ !!و ‪!!%‬آ!!رده &")!!* آ!! !!ك ‪ !!%‬د‪!!?9 !!+‬‬ ‫آ"دوو‪ ،‬ك ‪!%‬ﯚ و‪!! !!!% $‬و‪!! $‬آ!"دوو‪ ،‬وا‪!!! !#‬و ‪% !L!#‬ﯚ )&! !=رور(!‪! ،‬ك ر)&‪S ! !7‬و‬ ‫آرآ"د ( ‪%‬ردوامو ز&وو‪ $‬در("د &ور‪ $‬ركو ‪9‬آن‪.‬‬ ‫* هن ‪+F‬ت و ر‪#‬ا ه‪ ،‬و >‪ $(+‬آ ‪ %‬د‪; +‬د دآ!ن !!ر ‪!A P!%! U!B%‬آ!ن ‪!%‬ش دڕوات‪،‬‬ ‫‪Z %‬وا‪B‬و‪ ،‬آوا‪ #‬هن ‪+F‬ت و ر‪#‬و آ ا ه‪% ،‬ﯚ< و ر‪#‬ا آ ‪ A‬درو* آتو و آ ا‬ ‫درو دآت؟‬ ‫ﯚ ‪ :‬ر‪"% 4‬ادرا ر‪> #‬ﯚن ‪ %‬ا‪ P‬و‪!! M‬و ‪!!%‬و‪M!% ،‬م !‪ P‬وا‪ $‬د‪ S!&%‬آ! !!و رو‪ !B‬داه &!‬ ‫آ و ر‪> (+% ، #‬ﯚره‪M‬ت ‪%‬و ‪ 7‬دڕوات ‪%‬ڕ)‪! ،‬و‪ $!!4 3 $‬ر>&!و ڕزا!!‪! ! "% ،!#‬و‪$‬‬ ‫ ‪!! $B4% 7‬و!!ن دآ!"د آ! !!زو!آ!!!ن !زو (! ‪!3‬وازو )!‪ ،‬ه!!م ! !! "اقو هم ! >ﯚر ه‪!#M‬‬ ‫وڕا ا‪ ،‬د‪%‬و م درو‪SB‬و ; ن ‪ %‬را* ‪%‬او لو زوآن "ۆد‪ $‬و ‪ B‬از‪ $‬آرآ"د آ"دا!‬ ‫آ ‪"B‬از‪ $‬آﯚ‪4+‬آ ‪3 !%‬ﯚر)(! !!‪!"#‬ار ‪ B‬ا‪ ! ،‬روو‪!A $‬و !‪!! #!3‬و‪ !![;!! $‬داوا آرو‬ ‫>ا آ‪7‬ن ‪"4 3‬و ‪%‬رو ‪A‬و ‪ ،* Z%‬روو دا‪%‬ز‪P‬و آ‪:‬ووو‪% ،‬ﯚ ش   ‪ "!# !!(+> U‬ﯚ!‪$‬‬ ‫>ﯚن ‪.P(%‬‬


‫*آ ‪ 7 A‬آﯚ‪ / +‬رآ"د‪ e $‬درو! ن آ!"دوو‪M!% ،‬م ‪%" !%‬و !!و !!‪!> !J‬ﯚر‪!! $‬آ !‪!!% U‬رو‬ ‫!!وا‪%‬ون د< !!*‪!! !! ،‬وا!! !!آ !!ن ‪% !!L!!#‬ﯚ>ﯚ!!ن درو!! ("د‪ ،‬وا د!!و)!!* ‪!!%‬رو !!وا‪%‬و ‪!!%‬رن‪% ،‬ﯚ<!! !!و‬ ‫رآ"دا‪ $‬ر)‪4‬ن ‪ "# J %‬داو ‪A &Z%‬و؟‬ ‫ﯚ ‪% P :‬و ره!‪!!% ،S&%!! $‬ه!ﯚ‪!!B $‬ه‪%‬و!!و ‪!! *! %‬ن دوورآ!و‪!&#‬و !!ن ‪ !!678‬وآ!ن‪ ،‬ﯚڕا (!‬ ‫ر)!!‪!! !! !! !!D‬رآ"دا!!‪!!#‬ا روو!!او‪M!!% ،‬م !!و ﯚڕا(ر!! ﯚڕا (!! ‪f(!!B‬و ((!!‪!! ،‬آ‪!!( #‬ا ﯚڕا(!!ر‬ ‫د&!!( !!و ﯚڕا!!!! آ!! ‪!!%‬ره!!!! !! ‪ 7‬دا!!زراو!! ‪ 7 !! !! ،*!! %‬دا!!زراو!!ا ﯚڕا!!آ!!ن !!!!"و‬ ‫رڕه &ر ‪ P‬وك و‪ $‬آ وز")‪ /‬وزار‪( #‬ا ن هر ]""او)‪( &)!B !! /‬ا دﯚڕدر)!*‪ ،‬د‪$"!%! *!&%‬‬ ‫ﯚڕانو داه &ن *و ‪ $ B‬آرآ"دنو آ‪+‬آآ"د زو ( ‪% "#‬ﯚ ر !زو! ‪!> U‬ﯚ‪! ،$‬ﯚڕان !! ‪S;!!#‬و‬ ‫;‪9‬و !! =و د! ] آ!ت ‪ !#‬د‪ !#‬زۆر&!‪ $‬ه!رزۆر‪"!"] $‬اوو ‪!!!#‬ت آر!!و آ!!رزارآ!ن‪ ،‬وك و‪$‬‬ ‫آد‪#‬آ ر‪%‬ز رووا‪A%=F ،* %‬ا هن ‪ B‬از‪"(!A $‬د آ! آ!‪!+‬آ!‪%‬و! !"[! !‪!!% R‬ره!م !!ت‪،‬‬ ‫ه‪ A‬ڵ هر ﯚڕا ( و‪3‬ﯚردا دڕ)&!!و ‪!!%‬ﯚ >‪"[!! +‬و ! ه!!!و ‪%‬ارآ!ا !‪> !3‬ﯚ!ن راو! و‪P‬و‬ ‫<و ‪A‬ون ‪.‬‬ ‫ز&وو هر ‪ / 7‬و آ >ﯚ‪% $‬ره‪& L‬ر‪ $‬ه‪4‬و‪ $‬داه‪#‬و‪> $‬ﯚ‪* % $‬و ه‪ % !A‬ا !* ! !! ‬ ‫‪%‬ڕ)‪"%‬دن ن ‪%‬رآا‪ ،‬هم ‪ A‬رۆژا‪> $‬ﯚ‪ $‬رآو‪#‬وا ‪(: 3: 3‬ت‪ ،‬هم >)&‪4‬ك ‪% * %‬ﯚ ‪4‬نو‬ ‫‪!%‬ره!‪! !! P!!< !& L‬ر!!‪#‬ﭫو آ!!!‪!#‬و !"ۆژ‪ $‬وا آ!! !!!ڵ ز!!!ا !!و دا!!زراو! !! ‪!!%‬رو ‪Z!!A‬ون‬ ‫آو)*و ‪M% ،* & R3%‬م و ‪> 7‬ﯚره‪#M‬ا ه ‪ A‬وك ‪%‬و واو ‪7 $V‬ش هروا‪.‬‬ ‫ و رددا آ د ] ‪'A‬ر‪$‬و زا‪#‬و >ﯚ‪%‬ردوو دو *‪ ،‬و رآ"دا رۆ‪3 +‬ا "ان ‪! &%‬‬ ‫رز!!رآ"د ‪!!#!!88‬آ!!!!ن !! !!‪&!! !!"#‬وو !!!!و<ون‪!!% ،‬ﯚ !!م !!رد!!ش وا;‪!!h‬و ڕا!! ‪ *!!)"#%‬ه!!‪-‬‬ ‫!!آ!!"اوو ه!!!!و ‪8%#‬ﯚآ!! ‪ !!%‬رش ‪M!!% ،*!!)"&:%‬م >!!‪!!B #!!%‬خ !!رو ا!!و ‪ !!B‬از‪ $‬آ!!رآ"د >!!ﯚ‪ $‬ه!!‪!!%‬و‪ ،‬ه!!ر‬ ‫و!آ!‪! U‬ركو داه &!! >ﯚ‪!% ،! $‬ﯚ !!و رد!!‪ $‬آ! !ار<آو زا!!‪!#‬و درو)‪ !!A‬دو !*‪ !!# ،‬راد!ك‬


‫!!رآ!!و‪#‬وا!! ‪!!]7 #‬ڕا!!ا‪M!!% ،‬م ‪!!%‬ﯚ !!رد!! !!ێ‪ !!B ،‬از‪!! $‬ێو ‪J‬و!!ن !!دۆز!!‪!!#‬وو ‪#‬ر‪!!!!%‬آ!!‬ ‫رآو‪#‬وا‪ $‬وآنو ‪7‬آ‪7‬ن آ"دوو‪ ،‬هر‪%‬ﯚ ‪%‬رو ‪V‬واز‪%‬ونو <;‪ P :‬رۆ‪.PA‬‬ ‫* هوان ‪% %‬و ‪ S‬دآن‪ ،‬آ  ‪ 7‬ودا ‪ ،‬ن د‪!#M‬ارآ! !!!و)!* !‪% U‬‬ ‫ ‪7‬آ ‪(%‬ن؟‬ ‫ﯚ ‪% :‬ر ﯚڕا(ر ‪%‬د* ‪M% ،(&%‬م د ‪(&%‬دا ‪ ،‬را  آﯚ‪!4+‬دا ‪!!!3 $!(&%‬ور‪$‬و !‬ ‫‪%=F‬ا ‪ %=F $(&%‬ه =‪ + $‬ﯚو ‪%‬ره‪% P& L‬ﯚ ﯚڕا(ر‪ ،‬ر)‪ $4‬واو "ۆژآن ‪ +M‬د‪ ،P%‬آ وش‬ ‫ آﯚ‪4+‬ك ‪%‬ﯚ آﯚ‪4+‬آ ‪"#‬و ‪% / %=F‬ﯚ ‪ "# ( %=F‬دﯚڕدر)*‪M!!% ،‬م داڕ‪P !B‬و درآ"د! ‪!%‬ر ه!‪$V !A‬‬ ‫د‪% #M‬ڕ)‪"%‬د ك ‪ ،(&%‬هر‪%‬ﯚ ‪%‬ر"!ر) هر دواآ!و‪/! &#‬و !د! ا ه!ر ه!! !‪ ،/‬دآ!و) ! !! ﯚ‪$‬‬ ‫و‪ $‬آ ‪%‬ر‪!!% $‬د! ‪ ،‬دآ")!* !!وش ‪ P f%‬آ! ‪!%‬ردان ! ! ‪!!% 7‬ڕ)!‪"%‬د! !!م و‪!#M‬دا‪ ،‬ه!ر ! >! =انو‬ ‫هﯚزو ‪ #‬آﯚ]و ‪=F‬بو ‪!(F‬ت‪ ،‬ز!‪ "#‬د!‪# !#M‬آ!!آ!!آ!نو آ!! !آ!م ‪!!%‬و‪!! #!3!! ،‬و‪ !!% $‬راو)!!‪D‬و‬ ‫د‪ #M‬دازراوآن ‪ ،* %‬آآ‪ U‬آ ‪( % L#‬او‪> $‬ﯚن ‪%‬رآن دا‪D)%‬نو آرآ!ن !‪!J‬م ‪!%‬ن‪ ،‬د!ر‬ ‫را آ ‪%‬و‪ B‬دڕوات آ ‪ A  %‬و‪.‬‬ ‫* و‪ $‬دوو ‪ +‬را‪"%‬دوودا هو رآ"دا‪ #‬آ ‪ R‬ر و داد"ن آ !!ﯚڕان ‪M!% ،*!!)"(%‬م !‪"&!%‬او‪،‬‬ ‫ و آ ا آ‪ R‬ﯚڕان دآتو ‪%‬ر‪ $‬دات؟‬ ‫ﯚ ‪ :‬آ ‪" %‬و‪> B‬ﯚ‪% / %=F $‬و )(ر ه &و‪ #‬راو >ﯚ‪ $‬ﯚڕانو ﯚڕا(ر!!و ه‪#‬و‪!#‬د‪،$‬‬ ‫‪M%‬م ه!!)(‪J‬ر ﯚڕا(ر!آ!ن ‪! / !! !!%‬ورو >! "اد‪ P!%‬آ! ‪!&#L‬د!*و <و! ژ)"‪%‬ر!ن د‪!! ! %‬ر<‪!f‬آ!‬ ‫<!!ر‪!! ،$‬وآ‪!!#‬و !!ود!!دا "‪*!!9‬و آ ‪ $!!A‬وا د)&!! !!‪ U‬آ!! <!!رآ"د!!ن !! م ‪!!:#!!% ،*!! %‬ت !!!!ر ‪6!! " !!A‬نو‬ ‫ ‪&:A‬و دآر ‪%‬ﯚ آ"ا‪ ،* %‬و <‪ $J‬و‪# $‬و‪ 678 B‬آ ;رسو ‪V‬وآ‪! % U‬و‪!! !!! ،‬و دۆ>!‪!%‬و‬ ‫آ!! !!آ !! !!دوا‪ $‬را!!ڕ&!!و روو‪!!%‬ڕوو‪!!% $‬وو‪!! ،‬دوا‪ $‬را!!ڕ!!‪P‬و !!!!ڵ "‪!!&#‬د!! د!!‪!!#M‬ا‪:!!A ،‬آ آ!!‬ ‫"و‪ B‬ه‪MT+‬و‪% $‬رودۆ> دواآو‪#‬و‪ $‬آﯚ‪#M‬و آرد ن‪% ،‬و‪ #‬ﯚ‪#‬آ‪ $‬ر&‪ 4‬زوآ‪.‬‬


‫آ ‪Z &% /‬واآ "و‪ "% U 678 B‬و‪ $‬زۆر‪3‬ر ان )‪B‬ڕو ‪$# ... B‬و ر ا!ن‪...‬‬ ‫ ‪f‬و روو(دا‪!!; % ( 678 ،‬زا‪!B) J‬ڕو ‪ $!#‬ا!نو ‪ (!f‬د‪ (!B‬و‪ ،‬ه!!روك <ﯚن !‪:‬ر)!‪!! /‬و‪!! $‬آ‪!% D‬‬ ‫ردا> ‪ /‬و‪ /+( % j $‬د‪ ،* %‬رد ( وادا‪ ،‬آ ‪ R%%‬و‪ $‬ه‪D:+‬ارد‪> $‬ﯚ‪ ،* % $‬آو‪:!A !#‬آ آ!‬ ‫>ازراوو‪ ،‬و ‪:A‬آ ‪B‬ا ‪ J‬ه‪D:+‬ارد ر ن‪ ،‬آ ‪#‬و‪B B‬ﯚآ ‪ /‬آ"د آ ‪J‬آ <و ‪$&A‬‬ ‫>‪%‬تو ;‪%‬ر‪; $‬ر‪%‬آو (اوو و)&آ"د  ‪3 $(&%‬ور >ﯚا‪ ،‬دآ")* ‪(A # %‬ن ;‪!+‬م ‪!!%‬ر)*‪،‬‬ ‫آ ! ! ‪!!%‬را‪!:‬ر !و ‪!B‬ﯚآدا !‪!! !3‬و‪>!!% $‬ﯚ!!ا ‪! Z%‬وو ;!ر‪!%‬و‪!! $‬و ‪ !!% (!A( #‬داڕ‪ & !B‬ر) !‪!! $‬ێو‬ ‫هو<!!رخ آ!! ‪!!&%‬آ!!‪ $‬آ ‪:‬آ!! ‪7‬و!!!! ‪!!#(% ،*!! %‬و‪ ،‬آ!!و‪"(!!V !!#‬دو‪!!% $‬را‪!!:‬ر‪ ،‬آ!! روو!! ه!!‪!! !!A‬‬ ‫‪"(V‬دودا ‪(V‬رو ‪#‬و ‪"(V %‬او‪ ،‬ر‪#‬آ! !‪!"#‬ار‪ $‬ﯚڕا! ‪!% :8‬و ! !!آ !ا‪! ،‬‬ ‫‪J‬ا رۆژ ‪ %‬رۆژ رآآن ;ر " د‪%‬ونو آ ‪A‬آن !‪+‬ﯚز‪!! ،"#‬ر!‪!J‬م !‪% e‬و ‪!%‬و‪!< $‬ﯚن ! !ﯚڕ!آ!‬ ‫آ") درێو ‪ ،* (B&( #‬راآ ‪"A‬انو <ور ر) ‪ $‬ر("د ‪%‬را‪!:‬ر‪ ،‬دا>‪:f‬و! ‪ !%‬ر!ك آ! !‪!J‬آ!‪$‬‬ ‫ !!‪ U‬د!! ] ("دن ‪"(!!B‬ا‪!!A 678 !! ،‬ا !! !!ان ;!!زا‪ ( J‬آ!!!! >!! "او ;!!زا‪!! ( J‬ور‪ $‬دووردا‪ ،‬ه!!‪D:+‬ارد!!‬ ‫دوون رآو‪M% ،&#‬م آ آ ه‪D:+‬اردو ‪ #‬ش ر‪% $‬ردوا‪.‬‬ ‫ هو ‪ 678‬آ!ا آ!! <و !! !!ر <ﯚ!‪"(!A !#‬د ‪!!%‬را‪!:‬رآ!ت‪ ! ،‬ر)! <!! >‪! /!! +‬د!* دد!*‪!! ،‬‬ ‫ه‪4‬و‪ $‬آا روا د‪ B A>%‬آرآ"د ‪%‬را‪:‬رآتو ‪%‬ه‪% $‬و >ﯚت د* دد!*‪M!% ،‬م !!ر‬ ‫و را‪ A (%‬ر ‪ !!B‬آ!!رآ"د >!ﯚت‪ ،‬ه!م ! روو‪!&! $‬و!و ‪!!%‬ه =‪"!#‬و هم ! روو‪" $‬اآ (!و آرا!‪"!#‬‬ ‫د‪*%‬و ر‪ $‬رآو‪ *&#‬ز‪ "#‬د‪M% ،* %‬م آ ‪% V‬را‪:‬رآت آ"دو‪ ،‬آم !! >ﯚت !!د!* دد!*‪،‬‬ ‫دووم ه!!ر<!! ‪!!% *!!!!(%‬را‪!!:‬رآ!!ت !! ‪!!#‬ﯚ ‪!! $" !!B%‬زا !!*و ‪!!B‬رزا‪!!% !!% ،"!!#‬وا‪!!% P!! $‬رودۆ> !! ‪!! $‬آ !! ‬ ‫در‪ J‬م (او‪.‬‬ ‫*‪%‬رت ‪%‬و‪ $‬آ آ ‪ $" 78#‬وا;_ ‪%‬و‪M% ،‬م را‪ "# $‬و آ د‪%=F * +‬آن ه‪&#‬و !!و آﯚ!‪!4+‬و‬ ‫‪>B ( 678‬ن ه &و ‪B‬رو " در)‪D‬ن ا‪% ،‬ﯚ ‪7‬و ‪%=F‬آن > ‪f‬ن ز&وو آ"دو‪ ،‬رات ر و <؟‬


‫ﯚ ‪ :‬را ا &و ;ﯚ‪< #%> Y‬آار!و ‪!%‬ﯚ د!‪! !#M‬د!‪ ،‬آﯚ!‪ /! +‬د!!ردو >ﯚ‪!!! !!B‬ڵ‬ ‫>ﯚا ه &‪ ،‬هروك <ﯚن آﯚ‪ / +‬داه &نو )‪ A‬ه &!!‪M% ،‬م !و را!* ! ‪!%=F‬آ!ن ‪!! !!%‬ر<!و‪ $‬ه!!!و‬ ‫"‪ 9‬آن & ‪Z % (+% ،P)"(%‬واو دا"آرو د‪A #M‬و‪ ،‬را‪ $‬هو "‪*!9‬و آ ‪!A‬آ! ‪: !A L 3‬و‪،‬‬ ‫‪M%‬م "‪ &Z&% 9‬ودا آ ‪#‬ﯚ و را ود‪*%‬و <ررن دآ*‪ ،‬ن ‪ >%‬ن دآ*و ر!ن‬ ‫ د*‪% ،‬دا>و د‪M‬ت ‪#‬و‪ B‬و‪%‬و ‪% 678‬د! ‪ & L‬د‪!4‬ا !‪ $"!%‬ا!! رۆ‪!A !+‬وا!‪!% ،‬و ‪!!%‬‬ ‫‪(B‬ﯚ‪% $‬ر‪% $‬رو ‪< $"%‬رر ار‪B $‬ﯚ آ ‪A‬آن ‪%‬و‪.‬‬ ‫*‪"#‬آ در‪ J‬م ‪3‬واز‪ $‬و آ <‪3 ،P‬وازآن ر ‪%‬رژو ‪ >B‬ن !!ر‬ ‫‪%‬رژو ‪#88‬؟‬ ‫!!ﯚ !! !!‪!! :‬آﯚآو ‪3‬واز!!آ!! !! ‪!! $‬و !!آ !! آ!! ‪!! !!B!!%‬آ!! ‪"(!!B‬ا ; !!‪!! $‬آ")!!*و ه!!!!و ‪( &)!!B‬‬ ‫"‪#‬و‪#‬و‪ ،‬ر ‪ B%‬آ ژ"ا را ‪ ،*)"(%‬د‪#‬ا")* ‪; %‬زا‪" J‬ۆ‪ $‬د‪7‬آ"او ;ر‪%‬و‪ $‬زۆر ه ‬ ‫ د ‪Z‬و ‪ (A%‬و‪! B% ،‬ك ‪! !&!(%‬ر‪ $!#‬دۆز&!و‪!! $‬و ر)‪ !!4‬و ‪ $‬آ!! ‪!!!! ! !!#‬ۆز‪!#‬و‪M!% ،‬م‬ ‫!!!!ر ‪!!% !!#!!f;!! !!%‬رژو!! ‪# (!!!!#‬آ!!آ!!!!و >!!د‪!! )"(: $"!!% $‬و‪!!% ،‬د‪!!&+‬و وآ!! ه!!ر!!آ !!‪!! /‬و‬ ‫آ!!ر‪:#‬و!!‪=% !! $‬وو‪!!&#‬و‪ $‬آردا!!‪!!#‬ا روو!!او‪ ،‬ه!!‪!!J!! !!A‬آ!!‪ :8!! !!% $‬د‪ (!!B‬وو !!!!رو ‪!!F‬زا!!‬ ‫ آن ;زا‪ J‬آن‪  ،‬و آ‪ #‬آ د‪ % P"]% * %‬آم ر)ا؟ ر)‪!! $4‬آ! "‪# $‬ﯚ!!‪!:#‬رآ"دنو آ! "‪$‬‬ ‫‪"(&"B‬دنو ڕاو ‪%‬ﯚ ه‪+‬آ را‪"%‬دوو‪ ،‬ن ر)‪>% $4‬ﯚدا<ووو دا&ن ‪ %‬ه!‪!+‬آ!او د &‪"(!A‬د ر)‪$!4‬‬ ‫ژ"ا‪< $‬رر‪.‬‬ ‫*آر‪4‬ر م ‪3‬واز ر "ۆ‪ $‬د‪7‬آ"ا <؟‬ ‫!!ﯚ !! !!‪!!% !! :‬را‪!!:‬ر ‪!!%‬د&!!ه!!‪!! &#‬و !!رآ!! "‪ !!!!!! $!!4‬ﯚ‪!! ،‬آ !!‪!!&% !!4 !! /‬ڕ‪!!#‬آ‪!!7‬ن  !! ‬ ‫ر)=!!ر("دن ‪!! !! *!! %‬آ=!! ‪!!#!!88‬آ!!!!ن !! ‪!!%‬را‪!!:‬ر !!رآ!! !!‪!!#‬و!! <!!رو !!زآ!!ا‪% ،‬ﯚ!! هوآ!!رو‬ ‫هو‪ 7‬ر‪ #‬آن ر ‪&%‬آ درو*‪ ،‬او آ ;ﯚ‪Y‬آ‪M% ،‬م !!! ‪!!%‬و وا‪ !! !#‬آ!! د !ن‬


‫ر‪%‬آ ‪&'%‬و ‪] U‬آنو ‪ $‬داڕ‪& % & !B‬آ! ! ‪ ( 7‬د‪7‬آ"ا‪ $ !B! !#‬رژ)‪ !7‬د‪7‬آ"ا‪!!#‬‬ ‫را!! ;&!!آ!!ن‪; !! )"(% ،‬ر‪!!%‬و ‪!!%‬و‪ !!678 $‬درآ!!‪!!< !!(< ،‬آ!! ‪!! !!!!&Z&%‬و ‪ R!!678‬درآ!!‪!!B‬ا >!!د‪$‬‬ ‫داڕ‪ & B‬و ‪7‬و ‪"( B‬دوو ‪>%‬و("د >‪% (+‬ﯚ >ا آن‪.‬‬ ‫ ر  و>ﯚ‪ $‬آ ‪ U‬وك ه =)( ‪ ،&Z&%‬و‪%‬وادام آ آ ‪ A‬و‪; !#‬ﯚ‪ /! Y‬آ!  " ;!‪! 8%‬و‬ ‫ ‪A $ B%‬و‪% $"#‬وات ‪%‬ڕ)و ;زا‪ J‬ه‪V -‬كو "ۆ‪ $‬د‪7‬آ"ا‪A‬ا ر م ‪ B‬از ‪%‬ردوام‬ ‫‪  ،* %‬آ ‪%‬ردم ‪"(;#‬دوآ <رو زدا‪ ،‬آ رآو‪ P#‬ن رآو‪ ،&#‬آر‪4‬ر‪ $‬زۆر !!ر‬ ‫را!!! و رو‪" !!!#‬ۆ!!!‪ $‬د‪7‬آ"ا!!! ‪!!!%‬د‪ $‬ده & !!!*‪!!! ،‬م ‪!!!%‬اردا !!!آ !!! آﯚ!!!‪!!! /!!! +‬زو!!! !!!رآ!!!و‪!!!#‬و و‬ ‫‪' !! (B‬اردوو‪!!> $‬ﯚ‪$‬و <!!!!‪!!%!! $"!!# !!!!V P‬رد!! ا‪ !! ،‬آ!!‪ # #‬ا!! ه ‪P!!7‬و ژ"ا!!!!‪!!% ،‬ﯚ دۆز&!!وو‬ ‫در("د ‪ P" !B%‬ر) ‪4‬و !!رآ!و‪#‬وا!‪!!9 P"!#‬ﯚرمو ‪ !B‬از‪ $‬آ!رآ"دن‪ ،‬آ! !!آ !آ! آ!را‪"#‬و ‪" 9!9!!B‬و =(! " !‬ ‫ آ رد ‪ % R‬در‪ ،‬رآ ( ه‪ $V‬هو رآ"دا‪#‬و آد"و !ا !!آ ! و آ!!سو‬ ‫‪ V‬دۆ*و ‪#‬ت رآ آ ‪% (< ،A‬هﯚ‪c $‬و ;‪%‬ر‪ $‬آ !و ! !!ﯚڕ!آ!دا‪ ،‬ه!ر ‪%‬ر)(!‬ ‫ه‪+‬و &[‪ % h‬ز هوانو ‪Z‬واآ‪!!Z % B‬وا!و د‪M!% ،*! %‬م ‪!%‬ر"!ر) !آ!م روو‪!!%‬ڕوو‪!% $‬ڕ)!=‬ ‫("‪ A $" #‬و و ‪%‬ڕ)=ا د‪ %‬و آ )ن ")*‪" ،‬و‪A 678 B‬ا ه‪ A‬ر)(!و‪ P!#‬وك ‪!!#‬و;!آ"د!‪،‬‬ ‫دوو‪ $V‬دو)*‪M% ،‬م ‪( #‬ان وك ‪%‬ﯚآ ك ‪.% $V‬‬ ‫ ر‪3‬م ‪( 678‬ا ‪%‬د‪&+‬و ‪ B‬زا‪ #‬آر‪4‬ر >ﯚ‪ $‬ه‪M% ،‬م م ‪ 678‬دا ‪& % $‬ڕ‪!#‬و ‪!& Z&%‬‬ ‫‪ $V‬و ڕاز‪ % $‬ه‪+‬ش زار‪!! B‬آ!ن‪ ،‬ه!ر >!!'ﯚر! ‪!%‬ﯚ ;ﯚ‪!!Y‬آ!و ه!و‪+‬ا!! ‪!%‬ﯚ دۆز&!و‪ !B $‬از)(‬ ‫)!! آ!!رآ"دن‪ !!&!! ،‬زۆر&!!‪!! $‬وا!!‪ $‬آ!! ‪%‬و!!‪ !!#‬آراآ !!ر‪!! $‬م ‪ ،!! 678‬آ!!!! ( ‪& %‬و‪!!A‬نو ‪!!%‬ر"!!ر) ‬ ‫!!‪!!%‬ون‪ !!# ،‬ه!!و‪!!% !!+‬د!! ‪!!% & L‬ر"!!ر) ‪!!%‬ن‪< !! ،‬ار< !!‪!! $‬و !! ‪ !! $7‬دا‪!!% ،‬ﯚ زۆر&!!‪!! $‬وا!!‪$‬‬ ‫ر>&!!!"ن‪!J "!!# !!(+!> ! ،‬وو !!‪!%‬ر‪%"#‬و ‪ P)!!B‬د! (و‪!:# !#‬تو ﯚ!*و ‪!!(% !!8‬ون‪M!!% ،‬م >از!!ر‪!! $‬و‬ ‫‪%‬ون‪ ،‬هر و ‪%‬ﯚ>ﯚ‪ $‬و‪M‬رو‪ $‬و آ زۆر&‪ $‬زۆر‪ $‬وا‪ $‬ر>& د"ن ن ه ك داوا آر‪،‬‬ ‫ رد >!‪!!A>B #!%‬ا !!م ‪ !!B !!% 678‬از‪3 $‬ﯚراو‪!3‬ﯚر هر ه!!‪!%‬وو ‪%‬ﯚ<و!آ!ن را!* ! ه!!‪!%!+‬و‪،P%‬‬


‫زۆر&!!‪!!&+ $‬رآ!!ن ‪!!&+‬ر‪ $‬آ!!!!و >!!د‪!!%!! $‬ون‪ !!(+!!% ،‬ه!!و‪!!+‬ان ‪!!%‬ون ‪!!%‬ﯚ ‪ #‬وا& (!! ‪!!3‬واز ‪!!%‬ﯚ ‪!!%‬ڕ)!!‪"%‬د!!‬ ‫‪%‬رودۆ>آ‪ ،‬ش هن ‪ % P ،#+F‬وآ آم دوا‪"(B(A $‬د دا‪ B‬آ‪"% $‬ادرا )م‪.‬س( ‪% %‬ڕ)= !م‬ ‫‪V3‬ل‪% % ،‬ڕ)=‪ S‬وت )‪(#‬آ‪% S‬ڕ)=ت ه آ م ‪=7‬اآ"دنو آ"د آ")* ‪% %‬ه!‪ !B‬و ‪!3‬ه!!!!‪! ،‬و‪$‬‬ ‫آ ‪=7‬ا("دوو ‪% $V‬ڕ)=ت ‪3‬ه ‪* %‬و و‪ B‬آ ("دوو ‪%‬ه‪ ،* % B‬هروا ‪6‬ش ‪Z %‬وا!و !!و‪$‬‬ ‫‪=7‬ا("دوو ‪%‬ه‪* % B‬و و‪"( $‬دوو ‪3‬ه ‪!! (< ،* %‬و !‪! +‬آ ! و)!!"ان دآ!ت(‪!% ،‬ڕ)=!ن و‪!#‬‬ ‫و زۆر را و د‪ P %&+‬واآمو ‪"%‬ا! <!ر!ر‪ $‬دآ!!‪M!!% ،P‬م ‪!!%‬دا>!و ! >!اروو ! ‪8!9!!#‬ا وا‪"!( 8‬او‬ ‫دۆ>!!آ!! آ"ا!! !!ر د!! آ!!!! ( دوور !! ه!!!! ‪!!%‬ر"!!ر‪$‬و راوآ!!ر‪ $‬را!! ;&!!‪ $‬ﯚ!! ‪!!;f!!B‬و‪!! !!# ،‬‬ ‫ه!!‪D:+‬ارد!!آ!!ا !!‪!!Y $!!(# !!A‬در !!!!آ(!!"دنو !!‪"((#‬د!! ه!!‪D:!!+‬اردنو ‪"(&"!!B‬د د‪7‬آ"ا!!تو ه!!و‪!!+‬ان ‪!!%‬ﯚ‬ ‫‪"(7B‬دو داوا‪ $‬ﯚڕان‪ A # ،‬و‪ $‬آ  ه‪.‬‬ ‫*وت روو("دو آ آ <ﯚن م ;"ا رزر‪ ،* %‬وك ا ( رآ"دا‪!!! !#‬ر !م رو‪!! !B‬وا ‪!!%‬وات‪،‬‬ ‫‪ < "#‬ه ‪%‬ﯚ داه‪#‬و‪% $‬رودۆ>آو ‪%=F‬آ؟‬ ‫!!ﯚ !! !!‪!! :‬ن !! !! !! و !!>‪ !! $!!A‬داه!!‪#‬و د!!ر‪ ،*!!!!(% $‬ه!!ادارم !!آ !! !!م "‪*!!9‬و آ ‪!!A‬و‬ ‫>ﯚ‪# $B‬و‪% B‬و رآو‪#‬وا ‪ %‬دروو ‪4 3‬و رۆ‪!> $ ! B !+‬ﯚ‪!! )"4% $‬و‪% !(< ،‬و! !!آ ! !‬ ‫دۆ> ‪ A‬آا  آ م ;ﯚ‪#88 $Y‬آ‪M% ،‬م د!ر ‪M!% ، ! $! !A!!%‬م ‪!%‬د‪!&+‬و ژ"ا!‬ ‫<ررآ"د و آ ‪ % ،A‬را آ >"اا د‪ (B‬و‪ ،‬آ ر ه‪&A+‬و‪ & B‬و ‪#‬و‪V B‬واز!ك د‪*! %‬‬ ‫آ ‪#‬ا * " آراآ ر)( آرا‪ $‬ﯚڕنو >ون ‪%‬رو ; ‪ ،*! %‬ه!!روك !ر‪#‬آ! !!و در!‪! !J‬و!آ!‬ ‫زۆر درآ!!و‪!!#‬و‪ ،‬دا!! !!ا ‪!! P!! &%‬ن !!‪!! !! ،‬آ !! !! !!آ!!مو !! !!آ!!!! دوو‪!!%‬ر !!‪ ،‬آ!! !!وش ه!!!!)(‪J‬ر‬ ‫در‪ J‬زا‪"(+‬د ‪%‬رژو ‪! ! $"#M%‬آ!!!نو >!'ﯚر! ‪!!%‬و ‪!!%‬ﯚ !!! ! ‪ !!A‬آ!ن‪M!% ،‬م !وش ز!‪،"#‬‬ ‫‪=% !J‬رآ"د! ‪7!! ! / !B!%‬و "و‪ !!B‬آ! >ﯚ!ن ‪!!%‬و آ!! ! !!‪!J‬ا !!! ا ‪!!B‬ڕ‪7 $‬و!‪%!J $‬‬ ‫‪!!% ،P!!!!(%‬و دوو هﯚ!!و !!آ !!  !! رۆ‪!!A !!+‬وا!!‪!! $‬د!! او‪!!!! ،‬ر !!م ‪ !! $!! 678‬ژ"ا!! <!!ر!!ر‬ ‫!!آ")!!*‪!! ،‬وا ه!!ر ;ﯚ‪ !!Y‬و‪!!> !!M‬ﯚ‪!!% !! $‬ﯚ او !! آ!! !!رد!!آ!!و !! زۆر و‪ !!#M‬دراو!!‪R‬و د‪!!B‬ا دوو‬


‫در‪7J‬ن ‪%‬ر<و‪ ،‬آ در‪ J‬آا <ﯚن و ‪ $!8;!!# !%=F‬رۆژر)!‪!A /‬و‪!!!3 $‬ور ‪!%‬ونو‬ ‫ه =‪ $‬آم ‪%‬ون‪ ،‬آ‪ / #‬ا و‪M‬رو‪; $‬ﯚ‪Y‬آ!‪ ،P!%‬ژ ن !!ر!ن !و! وو ‪#‬و‪(!!B !!% !B‬ﯚ‪%‬ونو‬ ‫‪7 3%‬ن ه!‪#‬ون‪! !J! ! ،‬و ‪(!A #‬نو ‪!%‬ر<و!دا‪ ،‬ن ‪! $"!# !( %=F‬ﯚڕ!آ! ‪#" &)!B‬و!‪!#‬و‪! ،‬ن‬ ‫‪ !) ( %=F‬آر‪!4‬ر‪"!#‬و ‪"9 !(&%‬اوا " ن !‪ R!3‬ه‪#‬و‪!! !#‬ان‪ !!%=F ،‬دادو !‪# $!B‬رآ!!و آد‪"! $!7‬ا‪k‬و‬ ‫‪% ،& 9 F‬را‪:‬ر ‪=F‬بو ‪8;# V‬آ و و‪#M‬دا ‪7‬و‪ $‬ز&وون‪ ،‬هروك <ﯚن !!‪!J‬‬ ‫هر ‪A1975 +‬ا‪ ،‬و ‪(A( #‬نو ر‪&:B‬دا آ ‪#‬ا ‪ ( #(7 %‬آو ‪!!! %‬انو ‪!( %=F ! :%‬‬ ‫آر‪4‬رو رآ ان‪ ،‬در‪ J‬دوو‪A‬ا زۆر ‪$8;# %=F‬و د)"‪> P‬ﯚرواو >ﯚره‪#M‬ا د‪ P&%‬ڵ‬ ‫ﯚڕا ;ﯚ‪!Y‬آ!ا !‪!!B‬ن ‪>%‬ﯚ!!ن داوو د!ن ڵ ر)=ر!ن ! رۆ‪!!A !+‬وا!‪> $‬ﯚ!ن آ!"دوو‪ !! ،‬و)&!‪$‬‬ ‫ه!!ردوو !ر‪! #‬رآ! و‪!! !#M‬آ‪!!#"4‬وآ! !!!!ر(!!و ر ‪!! #‬رآ!آ! !!ورو!!‪> $‬ﯚر!واو ‪7‬و!‪P!< $‬و‬ ‫ﯚﭬ ‪% U‬ﯚ هردوو دۆ>آ ‪B‬و‪ $‬ر"‪% .P&#‬د‪&+‬و ‪#88‬آ‪7B‬ن ‪ !( #!88‬ز&!ووو ‪!!%‬ﯚ ‪!%‬د! ‪& L‬‬ ‫>ا رواآ‪ ،‬ر آ و هرك ‪%=F‬آ ‪# U"#‬ا‪ P‬و‪M‬رو‪ ،P% $‬وا !ر آ!!س را!و! ‪R‬و‬ ‫رۆژرو ‪D‬ووش ‪%‬آن ‪ %‬آس ‪.‬‬ ‫*رۆژ‪ $‬دوا‪?% $‬و‪%‬وو‪ $‬راآ‪) $‬رگ( و‪ *#‬و ‪% ( B‬ﯚ ‪%‬ر)( ‪M!% ،‬م هوآ!ت ر>&!‪*!B‬‬ ‫ه‪%‬و‪ ،‬و ر>& <‪P‬؟ ر و و‪M‬او‪ $‬آ ‪% %‬را‪:‬رن ‪%‬ﯚ<و* <ﯚ؟‬ ‫*‪% %‬وا‪ 4" P $‬هر ‪ /‬و‪ $‬ورۆكو ‪3‬ﯚر‪ $‬آدا‪ < ،‬ه & ودا آ آ‪ R‬ه‪!! $"!4+‬و‬ ‫!‪! ،‬و <!ار ‪"!%‬ادرش !! آ!! ( ‪&!A R!%‬و ! >!‪!% P)!B!% P( !!(+‬رژو!! ‪!#!:#‬آ! >ﯚ!و‬ ‫‪!!%‬و‪!!!! ،P%‬ر وا ‪%‬ا!!‪!!% ،‬ﯚ ه!!ر <ار!!نو <!!!!ان آ!!د"‪ $‬د)!!"‪P‬و دوور‪!! $"!!# $‬آ !! !!ن ‪!!%‬و !! !!!! ‬ ‫رآ"دا‪ #‬آ و ‪A#(F‬ا  وزار‪#‬ا ‪%‬وو ه)( ش ‪ " A‬د‪%‬ون‪ ! !! ،‬روو‪$‬‬ ‫ژنو زرا‪A‬و <و د  " ‪M% ،P‬م ‪%‬م ‪B&A‬و ‪&A‬زآن ‪&!A %‬ز)( &[‪ !h‬و آردا وو‬ ‫ده"‪:‬ونو وا;‪ h‬د‪&)> % (< ،S&%‬و‪D $‬وو‪ $‬و ‪ R678‬آرد نو ‪!#‬ت ! !!ورو‪!!B‬ا‪ ،‬‬


‫‪!!%‬و (=!!و !! ‪!!%‬و !!و !! ‪!!%‬و ر‪!!!!A‬ش !!ﯚڕانو ‪4 3‬ﯚڕآ!!‪!!%!! P(!! R‬وو داواآ!!ش !! !!‪!!!!9‬‬ ‫‪B‬ﯚڕ‪ 4B‬ا‪ $‬را‪"%‬دوو =( " وك ر[ﯚرم‪M% ،‬م در ‪ !!B %‬از‪ !!B $‬و ه ‪*! % !!&7‬و ‪!9 :*! f%‬ر!و د!‪M‬ت‬ ‫‪4 3‬آت ‪ % f L: 3‬آ ( ‪&)B % "#‬آت‪ ،‬د"‪ &#‬و را ‪ +#‬آ ‪> 7‬ﯚره!‪!#M‬ا‪P‬و <!‪P‬‬ ‫و م و‪#M‬دا ‪B‬ڕ‪ $‬ڕوا‪ $‬و>ﯚو ‪ 678‬د‪#M‬ا ‪#‬نو ژن ‪%‬او‪.‬‬ ‫‪!!%‬دا>!!و ه ‪!!% R!!678 !!A‬ﯚ د!!‪M‬ت ‪ !!B‬از)( ‪!!#‬و د‪7‬آ"ا‪!!!!% $!!#‬ردا زا‪> !! ،!!+‬ﯚره!!‪!!#M‬ا زۆر‪!!3 $!!%‬ر‬ ‫هردوو‪R678 $V‬و ‪(V‬م هو‪3‬ر ‪V‬آ ‪ #f; % R678‬هو ‪>% / ;F‬ﯚدان روو‪%‬ڕوو‪ $‬دۆزو ‪!#!!%%‬آ!ن‬ ‫د‪&%‬و‪M% ،‬م ‪ ، $"% $B‬و‪% $‬ﯚ ‪"(Y‬دوو&‪#‬و آ &و‪#%% &&% $‬و ه!!!‪ $!!V‬آ ‪A‬آ!نو‬ ‫‪ P(  % P A‬ر)(' &و‪ $‬د‪M‬ت‪ ،‬وا ‪ B%‬ه!!)(‪J‬ر !‪!!% #!3‬را‪!:‬رآ!ت ‪! !(%"%‬وو ه &!!‪$‬‬ ‫>ﯚت هق ‪% %‬را‪:‬رآ‪% (< ،*% *B‬را‪:‬رآ!‪ ; *!B‬و داواو ‪!!%‬رژو!‪$‬و ‪%‬ه!‪ !!!% $‬ﯚژ(! >!!ﯚ‪$‬‬ ‫ه‪ $ B ،‬ك ‪P A‬و ‪%‬ك ‪ & A‬م دوو روا&‪&! % ،‬و‪!! $‬آ! " ‪ ،*! %‬را! " !" !] )!ن !‪P‬‬ ‫ن ‪#‬ﯚ( ‪4%‬ﯚڕ‪) ]! "!! % P‬ه!م !‪ P‬هم ‪!!#‬ﯚ(‪!# ،‬ﯚ ‪ !!B !%‬از‪!> $‬ﯚتو !‪ !!B !% P‬از‪!> $‬ﯚم‪ !!B !!! ،‬از‪P(! $‬و‬ ‫‪%‬ڕ)‪"%‬د رد‪% ،‬دا>و ر  آرد ‪ U‬آ و ر‪ #‬ا ‪ 4%‬وآ"د! ‪$!!!!&%‬‬ ‫)هم ‪ P‬هم ‪#‬ﯚ( ‪ B %‬از‪ $‬د‪7‬آ"ا‪ $#‬هو<رخ ك م ‪ B‬از‪. $‬‬ ‫ ‪ 678‬ژا هو دوو رو ‪#‬ت دوژ& (‪% ( &)B ،U‬ك ‪& A‬ن ه‪! ،‬ان دوو‪! 678 $V‬آ!ا‬ ‫د‪!! !! R!B‬دا ‪!!!% +!!> !! 9!!F‬ك !!‪& !!A‬ن ه!‪!% *!! %‬را‪!!:‬ر ! !!دا !! >!‪!! +‬آﯚك‪!! ،‬ن ‪!!Z !!%‬وا!!و‪ ،‬آر)(!!‬ ‫رآو‪#‬و >‪ +‬آﯚآآن ‪!! ! !! )":%‬دا !دو ‪!!% !4 3‬ﯚ >‪!!% +‬ك !‪& !A‬آ!ن !ه ‪! )"f‬و‪ !!  ،‬‬ ‫‪J‬ﯚر ‪"%‬آ"دو ‪ :%‬ر)&‪ 7‬روا‪P‬و آرآ"د‪7‬ن ‪ R678 *A‬و>ﯚو درآآا‪!% ،‬و !!آ ! د‪#‬ا !!*‬ ‫رۆڵو آر‪4‬ر >ﯚ‪]% $‬ر)=)*‪M% ،‬م ر آ ‪#‬ا * و " ] و>ﯚ!ا !‪!J‬م ‪!%‬ات‪! ! $! ،‬ﯚڕ!‬ ‫ را ر‪ $‬آرد نو "ا;ا <ﯚن د‪#‬ا * ‪(% 3: 3‬ت؟‬ ‫ آ ‪%‬ردم ‪"(;#‬دوآ وردا‪  ،‬آ !ا دوو ‪ +!%‬روونو ‪"(B‬ا ه!! ‪ ! R!!%‬ورد‪!%‬ڵو ‪+!%‬‬


‫ڕۆ‪ ،PB‬م دوو ‪ +%‬آ (ن د‪% #M‬د وو آ (‪A‬ن درو‪ $‬د‪8h9 #M‬ا‪ ،‬آ ه)‪"!!% /‬ادر ‪!%‬‬ ‫زۆر&و آ&‪ $‬ود‪%‬ن‪ ،‬آ‪( #‬ا و در‪!& !! ( !!%! ( &%‬را!!‪ !A! $‬و!و >و! ‪%‬ﯚ<و آ!ش‬ ‫‪ " !!B%‬دزا!!‪!! P‬و زۆر دوور !! را!! و‪!!B .‬ز("د‪!!% U‬و ه!!‪D:+‬ارد!!و !!‪!!J‬آ!!!!و ه‪ !!Z‬آ!! "!! !!‬ ‫‪!!!B‬ز("دن ‪!!!B !!!%‬ڕ ‪")+‬ا(!!!رآ!!! !!!و>ﯚو‪!!! ،‬ر‪ $‬زۆر&!!!و آ!!!&!!!‪!!! ،‬و !!! !!! ‪!!! 678‬آ!!! دز)!!!‪$‬‬ ‫د‪7‬آ"ادا آ‪ R‬زۆر‪% $‬د ‪& L‬وو آ‪ R‬آم )آ م ‪ %‬زۆر ه‪*)"+‬و " ‪.( &)B‬‬ ‫ ان و ‪&A‬ز‪"% $‬ادرا رگو و ‪&A‬ز د ‪:‬ردا"ا‪ $‬ه)‪"!!% /‬ادرا!! د!‪!#M‬اردا‪ ،‬دآ")!*‬ ‫ ‪&!A‬ز)( وا;‪!< 8%!!; $!h‬ر!ر دا‪ ،PD!!)%‬آ! ه!!!وان ‪!3 !!%‬واز روا!!‪P‬و !"ۆژ‪!3 $‬وازو !!ر ‪!+> !!%‬‬ ‫هو‪B%‬آن ‪%‬نو ‪ R678‬و>ﯚآ‪< U‬ار< ‪> $‬ﯚ!ا ‪9 !&)"(%‬آ !ر‪!B! $‬و ‪%‬رو ‪Z!A‬ون‪! ،‬و‬ ‫روا‪4‬و هم ر)‪<4‬ر‪"% $‬ادرا رگ )‪%‬در ‪"(B‬دون ‪%‬ﯚ ‪%‬رودۆ> آرد نو و !آ ! (‪ !% ،‬وا;‪!!h‬‬ ‫دزا‪ ،S‬هم ‪3‬ﯚر‪+ $‬آ"دآ‪B‬ن ‪"J %‬ا‪ ،# ( #‬دام هو د‪ +!!% $V /! #M‬د!‪!#M‬ارو ه ‪، !A !f‬‬ ‫ر راآ‪ $‬و <ار آ!!د" ‪ !%‬آ!!م !ه‪!7‬ت ‪%‬ر) ;!!‪!+‬م‪ ،‬چ  ‪!!%‬و ‪!!%‬ر ‪!! $!#‬و  ‪!M%‬‬ ‫ه؟ >ﯚ ر ‪ c" %‬ن ‪#‬ت ‪ U"# %‬دژ "در)*‪% ،‬ﯚ و ‪%‬ر ‪!%  %‬ﯚ درآ"د!ن ! !!آ ! ؟ ‪!!%‬ﯚ‬ ‫‪!!%‬و‪'!!> !!B‬ﯚرا!!و !!!!ر ‪!! !!%‬ر ‪ !!A‬اون دزا!!‪!!% P‬ﯚ [ !!ﯚو ر)‪!!% $!!4‬ﯚ روو("د!!وو ‪!!%‬ﯚ !! ‪!!7‬ن ‪!!%‬ﯚ‬ ‫"ا‪%‬ر‪ ،‬زا‪"(+‬د م ر)‪% 4‬ﯚ ‪! +‬ڵ آ ‪A‬آ!ن‪ ،‬هو ‪!< $ B‬ر!رآ"د! ز!ارو !!ر!آ!و‪!#‬وآ!‬ ‫را‪"%‬دوو‪ ،‬آ هادارم دوو‪%‬ر‪&%‬و‪% ،‬و ر)‪4‬دا آ ‪A‬آ ۆ‪ $‬آ <رر‪P%‬و ‪Z %‬واو هو‪!+‬ان ‪!%‬ﯚ‬ ‫&و‪% $‬را‪:‬ر ;‪" +‬آ"دو‪ $‬آ ‪A‬آ‪.‬‬ ‫"ۆ‪k9‬‬ ‫*‪ 7 8 1958 +‬دا(‪:‬و‬ ‫* ‪ % $ 1975 +‬آﯚ‪+‬و آ"دوو‬ ‫* ‪V< 1979‬آآ و‪B‬ردا ‪V‬ن & ‪7 8‬و "او‬ ‫*هن ڵ ‪: %‬رد ‪ A‬زاد ‪%‬وو ‪ % $‬ه =‪7A $‬رو آ"دوو‪.‬‬


‫*‪B%‬ار‪ $‬هر ‪ R‬آﯚ["ا آﯚ‪ $+‬ر‪J‬ران ‪%‬و‪.‬‬ ‫* ‪%3 1985 +‬وو‪B $M) $‬ﯚڕش(دا ‪%‬ﯚ دووم ‪3‬ر ز&ا آ"اوو ‪ %‬ه‪ P#L+‬ز&ان زاد ‪%‬و‪.‬‬ ‫*ا ‪ $D‬رر‪B $M B‬ﯚڕش ‪%‬و‪.‬‬ ‫* ‪1993 +‬دا آ‪&#"4‬و‪B $M $‬ﯚڕش ڵ )‪ .$‬ن‪ .‬ك( ‪%‬و ‪ %‬ا آ ‪ %‬ر)(' ‪.P‬‬ ‫* ‪""] 2006 # 2003 +‬او‪% 7 8 $:+ $‬و‪.‬‬ ‫‪Sbeiy.com © 2007‬‬

News PUK  
News PUK  

PUK on the verge of collapse

Advertisement