__MAIN_TEXT__

Page 1

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈÍÈÍ ÎÐÃÀÍÛ

ÌßÍ ÉÀÍÌÀÑÀÌ, ÑßÍ ÉÀÍÌÀÑÀÍ, ÍÅÚß ×ÛÕÀÐ ÃÀÐÀÍËÛÃËÀÐ ÀÉÄÛÍËÛÜÀ?!

g

Ш ШЯ ЯК КИ И БЯЛЯДИЙЙЯСИ Нewspaper

оф

№ 5 (151), Май 2017

ВЯТЯНИМИЗИН ГАНЛЫ ТАРИХИ И Ш Т О

Ь А Л Р П А

 Е Д И Л М И Ш Г Л А Р Ы М Ы З

SHEKI

MUNICIPALITY Гязет 2005-ъи илдян няшр едилир

www.belediyye.sheki.org

ШЯКИДЯ РЕСРУБЛИКА ЭЦНЦ

ГЯРБИАЗЯРБАЙЪАНдекабр,1988 ХАНКЯНДИ 26.12.1991 ХОЪАЛЫ 26.02.1992 ШУША 08.05.1992 ЛАЧЫН 18.05.1992 ХОЪАВЯНД02.10.1992 КЯЛБЯЪЯР 02.04.1993 АЬДЯРЯ 07.07.1993 АЬДАМ 23.07.1993 ФЦЗУЛИ 23.08.1993 ЪЯБРАЙЫЛ 23.08.1993 ГУБАДЛЫ31.08.1993 ЗЯНЭИЛАН 29.10.1993

УНУТМАЙАГ! ШУША ВЯ ЛАЧЫНЫН ИШЬАЛЫНДАН 25 ИЛ КЕЧДИ

Ятрафлы - 2-ъи сящифядя

ТЯБРИКЕДИРИК АзярбайъанМиллиЕлмлярАкадемийасыРяйасятЩейятининсечкилярлябаьлыгярарынаясасянелмвяалитящсилмцяссисяляритяряфиндянАМЕА-нынщягиги цзвлцйцня 29, мцхбир цзвлцйцня 143 намизяд иряли сцрцлмцшдцр. Академийянын 2017-ъи ил май айынын 2-дя кечирилян цмуми йыьынъаьында щямин намизядлярдян16-сыАМЕА-нынщягигивя25-имцхбирцзвцсечилмишдир. АМЕА Ряйасят Щейятинин майын 24-дя кечирилян nюvbяti iclasыnda ися AMEA-nыn yeni seчilmiш 16 hяqiqi vя 25 mцxbir цzvцnя diplomlar tяqdim olunub.TяdbirdяAMEAprezidentiАкифЯлизадяyeniцzvlяrяdiplom,цzяrindяNizamiGяncяvininшяklihяkkolunmuшdюшniшanыvяvяsiqяlяritяqdimedib.

ЙагубМащмудов Микайылоьлу

ФирянэизЯлизадя Ялиаьагызы

ОгтайГасымов Казымоьлу

АМЕА-нын щягиги цзвц сечилимшдир.

АМЕА-нын мцхбир цзвц сечилмишдир.

АМЕА-нын мцхбир цзвц сечилмишдир.

Йагуб Мащмудов 1939-ъу ил февралын 10-дя Шякинин Баш Эюйнцк кяндиндя анадан олуб. 1962-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Университетинин Тарих факцлтясини фярглянмя диплому иля битириб, аспирантурада сахланылмышдыр. 1966-ъы илдя фялсяфя доктору, 1989-ъу илдя елмляр доктору вя 1990-ъы илдя профессор олмушдур. Йагуб мцяллим ADPУ-da, BDU-da, Ali Attestasiya Komissiyasында, “Азярбайъан Енсиклопедийасы” Няшриййат-Полиграфийа Бирлийиндя баш директор ишлямиш вя 2004-ъц илдян AMEA Tarix Иnstitutunun direktorudur. О, щям дя 2000-ъи илдян Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутатыдыр. Цmummilli liderимиз Heydяr Яliyev Yaqub Mahmudovun elmi fяaliyyяtini yцksяk qiymяtlяndirmiш, onu Azяrbaycanыn "bюyцk tarixчisi" adlandыrmышdыr.

Firяngiz Яlizadя 1947-ci il mayыn 28-dя Bakыda anadan olуб. Цzeyir Hacыbяyov adыna Azяrbaycan Dюvlяt Konservatoriyasыны щяm bяstяkarlыq, hяm dя fortepiano ixtisasы цzrя fяrqlяnmя diplomu bitirиб. 1974-cц ildя SSRИ vя Azяrbaycan Bяstяkarlar Иttifaqыnыn цzvц seчilmiш, 1979-cu ildяn Azяrbaycan Bяstяkarlar Иttifaqыnыn Иdarя Heyяtinin katibi kimi fяaliyyяtini davam etdirиб. 2007-ci ildяn isя Azяrbaycan Bяstяkarlar Иttifaqыnыn sяdridir. 1994-cц ildя sяnяtшцnaslыq namizяdi elmi dяrяcяsinя, 1998-ci ildя isя professor elmi adыna layiq gюrцlцб. Ф.Ялизадя Шяkidя кечирилян "Иpяk yolu" Beynяlxalq Musiqi Feсtivallarыnыn bяdii rяhbяrидир. Бу ил щям дя анадан олмасынын 70 иллик йубилейини гейд едян Фирянэиз ханым YUNESKO-nun "Sцlh artisti" fяxri adыna layiq gюrцlmцш yeganя azяrbaycanlыdыr.

Огтай Гасымов 1958-ъи ил августун 4-дя Загатала шящяриндя анадан олуб. 1974-cц ildя Bakы шяhяrindяki 44 saylы orta mяktяbi qыzыl medalla bitirиб, щямин il birinci imtahandan яla qiymяt alaraq Azяrbaycan Dюvlяt Universitetinin Fizika fakцltяsinя daxil olуб вя 1979-cu ildя мцвяффягиййятля али тящсилини баша вуруб. 1988-ci ildя Bakы Dюvlяt Universitetindя fizika-riyaziyyat elmlяri цзря namizяdлик, Moskva шяhяrindя N.N.Semyonov adыna Kimyяvi-Fizika insti фizika-riyaziyyat elmlяri цzrя doktorluq (biofizika vя ekologiya ixtisaslarы) dissertasiyaларыны мцдафия едиб. О.Гасымов 2016-ъы илин ийул айындан АМЕА Биофизика Институтутун директору вязифясини иъра едир вя щямин институтда иътимаи ясасларла Лабораторийа рящбяридир вя ейни заманда Fizika institutunun шura цzvц kimi elmi-tяшkilatы fяaliyyяt gюstяrir.

Шяки Бялядиййясинин коллективи Шякилиляр адындан Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын щягиги вя мцхбир цзвц сечилмиш бцтцн алимляримизи, о ъцмлядян Шяки иля даща йахындан баьлы олан тарихчи алим Йагуб Мащмудову, сянятшцнас Фирянэиз ханым Ялизадяни вя биофизик Октай Гасымову тябрик едир, онлара мющкям ъан саьлыьы, узун юмцр, эяляъяк елми фяалиййятляриндя даща бюйцк уьурлар арзулайыр.


ШЯКИБЯЛЯДИЙЙЯСИ

сящ. 2

№ 05 (151), Май 2017

Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidenti yanыnda Kцtlяvi Иnformasiya Vasitяlяrinin Иnkiшafыna Dюvlяt Dяstяyi Fondunun Mцшahidя Шurasы цzvlяrinin tяyin edilmяsi haqqыnda Azяrbaycan Respublikasы Prezidentinin Sяrяncamы Kцtlяvi Иnformasiya Vasitяlяrinin Иnkiшafыna Dюvlяt Dяstяyi Fondunun Mцшahidя Шurasыnыn цzvlяri tяyin edilsinlяr: Dюvlяtorqanlarыndan:

Azяrbaycan Respublikasы Konstitusiyasыnыn 109-cu maddяsinin 32-ci bяndini rяhbяr tutaraq vя Azяrbaycan Respublikasы Prezidentinin 2009-cu il 3 aprel tarixli 75 nюmrяli Fяrmanы ilя tяsdiq edilmiш "Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidenti yanыnda Kцtlяvi Иnformasiya Vasitяlяrinin Иnkiшafыna Dюvlяt Dяstяyi Fondu haqqыnda Nizamna-mя"nin 6.3-cц bяndinя uyьun olaraq qяraraalыram: 1. Aшaьыdakы шяxslяr Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidenti yanыnda

Quliyev Cяmalяddin Hяsяn oьlu Azяrbaycan Respublikasы Prezidenti Administrasiyasыnыn Иctimai-siyasi mяsяlяlяr шюbяsinin Mяtbuat vя informasiya orqanlarы ilя iш sektorunun mцdiri Hяsяnov Rasim Aydыn oьlu - Azяrbaycan Respublikasы Яdliyyя Nazirliyinin Иnsan hцquqlarы vя ictimaiyyяtlя яlaqяlяr idarяsinin mяtbu nяшrlяr цzrя qrupunun rяhbяri HцmbяtovИntiqamRяsuloьlu - Azяrbaycan Respublikasы Mяdяniyyяt vя Turizm Nazirliyinin Иnformasiya vя ictimaiyyяtlя яlaqяlяr шюbяsinin Иctimaiyyяtlя яlaqяlяr vя mяtbuatla iш sektoru-

nun mцdiri rindяn:

Kцtlяvi informasiya vasitяlя-

Hяsяnov Hяsяn Zal oьlu - "Xalq qяzeti"nin baш redaktoru Hцseynov Иlqar Mяmmяd oьlu "Trend" Иnformasiya Agentliyinin baш direktoru QuliyevBяhruzVaqifoьlu - "Sяs" qяzetinin baш redaktoru Jurnalisttяшkilatlarыndan:

Mirzяyev Ayaz Nizami oьlu - "Azяrbaycan Jurnalistlяr Шяbяkяsi" Иctimai Birliyinin sяdri

Шяkidя тянтяняли мярасим keчirilib qayьыsыndan sюhbяt aчыlыb. Bildirib ki, dцnyanыn hяr yerindя uшaqlara qayьы vя onlarыn qorunmasы xцsusi яhяmiyyяt kяsb edir. Tяsadцfi deyil ki, Uшaqlarыn Beynяlxalq Mцdafiяsi Gцnц uzun illяrdir bцtцn dцnyada qeyd edilir vя hяr bir юlkя, hяr bir dюvlяt uшaqlarы qorumaьы, mцdafiя etmяyi юzцnцn яsas vяzifяsi hesab edir. Qeyd edilib ki, Azяrbaycanda uшaqlara xц-

2. "Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidenti yanыnda Kцtlяvi Иnformasiya Vasitяlяrinin Иnkiшafыna Dюvlяt Dяstяyi Fondunun Mцшahidя Шurasы цzvlяrinin tяyin edilmяsi haqqыnda" Azяrbaycan Respublikasы Prezidentinin 2013-cц il 3 iyun tarixli 2923 nюmrяli Sяrяncamыnыn (Azяrbaycan Respublikasыnыn Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 6, maddя 661) 1-ci hissяsi lяьv edilsin.

Яskяrov Ramiz Baxшяli oьlu - Azяrbaycan Jurnalistlяr Birliyinin baш katibi

1 ийун - Ушагларын Бейнялхалг Мцдафияси Эцнц

Иyunun 1-dя Uшaqlarыn Beynяlxalq Mцdafiяsi Gцnц mцnasibяtilя Sabit Rяhman adыna Шяki Dюvlяt DramTeatrыndabayramtяdbiritяшkilolunub. Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяti ilя "ARB Шяki" televiziya шirkяtinin birgя tяшkilatчыlыьы ilя keчirilяn, uшaqlarыn vя ictimaiyyяt nцmayяndяlяrinin qatыldыьы tяdbirdя юlkяmizdя uшaqlara gюstяrilяn dюvlяt

Rцstяmov Яvяz Cahangir oьlu "Ruh" Jurnalistlяrin Mцdafiяsi Иctimai Birliyinin sяdri.

ИlhamЯliyev

Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidenti Bakы шяhяri, 5 iyun 2017-ci il.

АЗЯРТАЪ

“ЙУРД ЙАДДАШЫ” Шяkinin qяdim tarixindяn soraq verяn yeni mяkan

susi mяhяbbяt, xцsusi mцnasibяt var. Prezident Иlham Яliyev, Birinci vitse-prezident Mehriban Яliyeva daim uшaqlara diqqяt vя qayьы gюstяrir. Tяdbirdя uшaqlar цчцn maraqlы sяhnяciklяr gюstяrib. Uшaq incяsяnяt mяktяbinin vя шяhяrin bir sыra mяktяbяqяdяr tяhsil mцяssisяlяrinin hazыrladыqlarы maraqlы musiqi nюmrяlяri tamaшaчыlarыn цrяyincя olub.

Azяrbaycanыnяnqяdimшяhяrlяrindяnvя mяdяniyyяtmяrkяzlяrindяnbiriolanШяkininчox zяngintarixivar.Buшяhяrdяinшaedilmiшqяdimkarvansaralar,qalalar,mяscidvяmяbяdlяr,dцnyavя юlkяяhяmiyyяtlitariximemarlыqabidяlяrimяdяni irsimizinincilяridir.

“ДАВУЛ СЯСИ” Шяkiteatrыndayenitamaшahazыrlanыr Sabit Rяhman adыna Шяki Dюvlяt DramTeatrыtezliklяteatrsevяrlяrяyenisяhnя яsяrini - tцrk dramaturqu Hidayяt Sayыnыn "Davul sяsi" яsяri яsasыnda sяhnяlяшdirilяneyniadlыtamaшanыtяqdimedяcяk. Hazыrda tamaшa цzяrindя mяшqlяr davam edir. Tamaшaya iyunun sonlarыnda ictimai baxышkeчirilяcяk. Bu barяdя teatrыn baш rejissoru, Яmяkdar Иncяsяnяt Xadimi Mirbala Sяlimli mяlumat verib.

Baш rejissorun quruluш verdiyi tamaшada яsas rollarы Яmяkdar artыstlяr Иqrar Salamov, Xanlar Hяшimzadя, aktyorlar Akif Yusifov, Lalя Mяmmяdova vя baшqalarы ifa edirlяr. Tamaшanыn quruluшчu rяssamы Nicat Mяmmяdov, rяqslяrin quruluшu Чingiz Novruzяliyevindir. Mirbala Sяlimli bildirib ki, hazыrda teatrыn kollektivi Sяmяd Vurьunun "Vaqif" яsяrinin motivlяri яsasыnda hazыrlanmыш eyniadlы tamaшa ilя teatrыn binasыnda чыxышlarыnы davam etdirir. Kollektiv, eyni zamanda, qяdim Шяrq rяvayяtlяri яsasыnda sяhnяlяшdirilяn "Kяlilя vя Dimnя" tamaшasы ilя Шяkinin kяndlяrindя mяktяblilяr qarшыsыnda чыxышlar edir. Иndiyяdяk 23 kяnddя teatrsevяrlяr bu sяhnя яsяri ilя tanыш olmaq imkanы qazanыblar. Teatrыn kollektivi yaxыn gцnlяrdя bu яsяrlя qonшu rayonlara da qastrol sяfяrlяrinя yollanacaq.

Шяhяrdя fяaliyyяt gюstяrяn qoruq vя muzeylяr bu qяdim memarlыq incilяrinin qorunub saxlanmasы vя tяbliьindя mцhцm rol oynayыr. Шяhяrin "Yuxarы Baш" Dюvlяt Tarix-Memarlыq Qoruьunun яrazisindя, M.F.Axundzadя prospektindя yeni fяaliyyяtя baшlayan "Yurd yaddaшы" ekspozisiya zalыnыn yaradыlmasыnda da яsas mяqsяd mяhz bu qяdim diyarы, onun tarixini, gюrkяmli шяxsiyyяtlяrini, elm vя sяnяt adamlarыnы, qяdim sяnяtkarlыq яnяnяlяrini yerli vя яcnяbi qonaqlara yaxыndan tяqdim etmяkdяn ibarяtdir. Mayыn 23-dя "Yurd yaddaшы" ekspozisiya zalыnыn aчыlыш mяrasimi olub. Sяnяtsevяrlяrin, ziyalыlarыn, ictimaiyyяt nцmayяndяlяrinin iшtirak etdiyi tяdbirdя шяhяr icra hakimiyyяtinin baшчыsы Elxan Usubov, Azяrbaycan Yazычыlar Birliyi Шяki bюlmяsinin sяdri, шair Vaqif Aslan vя digяr qonaqlar чыxыш edяrяk, muzeyin ekspozisiya-

sыnda Шяkinin tarixi vя mяdяni irsi ilя baьlы чox zяngin mяlumatlarыn toplandыьыnы bildirib, kollektivя gяlяcяk fяaliyyяtlяrindя uьurlar arzulayыblar. Ekspozisiyada Шяkinin qяdim tarixindяn soraq verяn mцxtяlif bюlmяlяr fяaliyyяt gюstяrir. Шяkinin mяшhur tarixi memaqrlыq abidяlяri Шяki xanlarыnыn sarayы, Kiш kяndindяki qяdim alban mяbяdi, "Gяlяrsяn-gюrяrsяn" qalasы, Aшaьы vя Yuxarы karvansaralar, mяscidlяr, tarixi шяxsiyyяtlяrin ev muzeylяri vя digяr tarixi abidяlяr ziyarяtчilяrя kiчik maketlяr шяklindя tяqdim olunur. Ekspozisiya zalыnda, hяmчinin Шяkinin xanlыq dюvrцnц яks etdirяn sяnяdlяr, fotoшяkillяr, Шяkidя baш verяn tarixi hadisяlяr barяdя mяlumatlar xronoloji ardыcыllыqla юz яksini tapыb. Шяhяrin qonaqlarы bu mяkana baш чяkmяklя, hяm dя Шяkinin tarixinя kiчik bir sяyahяt etmяk imkanы яldя edяcяklяr.


ШЯКИБЯЛЯДИЙЙЯСИ

№ 05 (151), Май 2017

сящ. 3

Шяkidя 28 May - Respublika Gцnц тянтяняли шякилдя гейд олунду Мayыn26-da Шяkiшяhяrindя 28May-Respublika Gцnцmцnasibяtilя bayramtяdbiri keчirilди. "Yuxarы Karvansara"da шяhяr rяhbяrliyinin вя ictimaiyyяt nцmayяndяlяrinin iшtirakы иля кечирилян байраммярасимиРеспубликамызын dюvlяt himninin sяslяndirilmяsiilяbaшlayыb. Tяdbirdя чыxыш edяn Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяti baшчыsы Elxan Usubov bildirib ki, Azяrbaycan xalqыnы milli mцstяqilliyя aparan yol nя qяdяr keшmяkeшli, яzab-яziyyяtli olsa belя, bu tarixi hяqiqяt bцtцn Аzяrbaycanlыlarda qцrur vя

fяxarяt hissi doьurur. Azяrbaycan 1918-ci il mayыn 28-dя mцsяlman Шяrqindя юz mцstяqilliyini elan edяn ilk demok-ratik respublika kimi tarixя dцшmцш, xalqыmыz qыsamцddяtli olsa da, mцstяqillik ideallarыna qovuшmuшdur. Qeyd olunub ki, Azяrbaycan 71 ildяn sonra yenidяn юz azadlыьыna qovuшub vя цmummilli lider Heydяr Яliyevin uzaqgюrяn siyasяti nяticяsindя mцstяqilliyimiz яbяdi vя dюnmяz xarakter alыb. Bu gцn Ulu Юndяrin siyasi kursunu qяtiyyяtlя davam etdirяn Prezident Иlham Яliyevin uьurlu fяaliyyяti nяticяsindя юlkяmiz dцnya birliyindя юzцnя layiqli yer tutub. Sonra bayram tяdbiri konsert proqramы ilя davam edib.

Франсалы мцяллимляр Шякидя

Шяkidя taxыl яkini sahяlяri 1391 hektar artыb.

Шякидя Fransanыn Kolmar шяhяrindяn olan mцяllimlяrlя gюrцш keчirilib

RespublikamыzыnяniritaxыlчыlыqrayonlarыndanolanШяkidяcari mюvsцmdя 68 min 514 hektar taxыl sahяsinin biчilmяsi nяzяrdя tutulub.

Шяki шяhяri ilя Fransanыn Kolmar шяhяri arasыnda яmяkdaшlыьыn inkiшaf etdirilmяsi mяqsяdilя hяyata keчirilяn tяdbirlяr чяrчivяsindяADPU-nunШяkifilialыndafransыzdilidяrslяrinintяdrisiilяmяшьul olmaq mяqsяdilя Kolmar шяhяrindяn Шяkiyя gяlяn mцяllimlяrlя шяhяr icra hakimiyyяtindя gюrцш keчirilib.

vallar шяhяri kimi tanыnan Шяkidя il яrzindя mцxtяlif beynяlxalq sяviyyяli festivallar keчirilir. Шяkidя yerlяшяn ali tяhsil mцяssisяsindя fяaliyyяt gюstяrmяklяrindяn mяmnun olduqlarыnы, qяdim tarixя malik olan Шяkinin onlarda yцksяk tяяssцrat oyatdыьыnы bildirяn fransalы mцяllimlяr - StaubMicheleAndre vя AnneSchrueoffenger яsas mяqsяdlяri-

Taxыl яkinlяri яvvяlki illя mцqayisяdя 1391 hektar artыb. Шяki taxыlчыlarы bu il sahяlяrdяn 200 min tona yaxыn mяhsul gюtцrmяyi planlaшdыrыrlar. Шяkili fermerlяr bu mяsul kampaniyaya ciddi hazыrlaшыblar. Taxыl biчini цчцn bцtцn zяruri hazыrlыq iшlяri gюrцlцb. Taxыl anbarlarы, xыrmanlar tяmir vя dezinfeksiya olunub, yanьыndan mцhafizя tяdbirlяri gюrцlцb, kombayn vя digяr texnikalar saz vяziyyяtя

gяtirilib. Цmumilikdя, biчin kampaniyasыna 110 taxыlbiчяn kombaynыn cяlb edilmяsi nяzяrdя tutulur. Onlarыn 80 яdяdi son illяrdя alыnan tяzя, 30-u isя istifadяyя yararlы olan kюhnя kombaynlardыr. Biчin kampaniyasыna, eyni zamanda, 72 яdяd kцlяш preslяyяn aqreqat, 230 шum traktoru, 300-я yaxыn yцk maшыnы, traktor vя qoшqu, hяmчinin 5 yanьыnsюndцrяn vя 9 su maшыnы cяlb olunacaq. Taxыl biчininя iyunun яvvяllяrindя baшlanmasы nяzяrdя tutulur. Xatыrladaq ki, 2016-cы ildя Шяki taxыlчыlarы 67 min 123 hektar taxыl sahяsindяn 193 min tona yaxыn mяhsul gюtцrцblяr.

ТАХЫЛЧЫЛЫГ вя ТЦТЦНЧЦЛЦК Тцтцн якини баша чатыб. Qonaqlarы sяmimi salamlayan шяhяr icra hakimiyyяtinin baшчыsы cяnab ElxanUsubov onlara Шяkinin tarixi, iqtisadiyyatы, mяdяniyyяti, turizm imkanlarы barяdя mяlumat verib. Bildirilib ki, Шяkidя qяdimdяn ipяkчilik vя sяnяtkarlыq yцksяk sяviyyяdя inkiшaf edib. Шяki, hяm dя qяdim tarixi-memarlыq abidяlяri ilя mяшhurdur. Festi-

nin fransыz dilinin юyrяnilmяsinя yardыm etmяkdяn vя Fransa mяdяniyyяtinin tanыtmaqdan ibarяt olduьunu vurьulayыblar. Gюrцшdя qarшыlыqlы maraq doьuran bir sыra mяsяlяlяr barяdя fikir mцbadilяsi aparыlыb. Sonda qonaqlara xatirя hяdiyyяlяri tяqdim olunub.

Шяki rayonunun tяsяrrцfatlarыndatцtцnяkinikampaniyasыmцvяffяqiyyяtlя baшa чatыb. Cari mюvsцmdя rayonda 792 hektar sahяdя tцtцn яkilib. Шяkili fermerlяr bu il 461,5 hektar sahяdя "Virciniya", 56,5 hektar sahяdя "Berley", 274 hektar sahяdя isя yerli tцtцn sortlarыyetiшdirяcяklяr. Яnяnяvi sahяlяrdяn olan tцtцnчцlцyцn inkiшaf etdirilmяsi ilя baьlы hяyata keчirilяn tяdbirlяr kяnd яhali-

sinin mяшьulluьunun tяmin edilmяsinя dя mцsbяt tяsir gюstяrir. Belя ki, bu il Шяkidя tцtцn becяrilmяsi iшlяrinя 2 minя yaxыn kяnd sakini cяlb olunub. Hazыrda tяsяrrцfatlarda tцtцn яkinlяrinя aqrotexniki qulluq iшlяri davam etdirilir. Xatыrladaq ki, 2016-cы ildя Шяki rayonunda 785 hektar sahяdя tцtцn yetiшdirilib, 2440 ton quru tцtцnistehsalolunub.


ШЯКИБЯЛЯДИЙЙЯСИ

сящ. 4

Шairя vя яl iшlяri ustasы

№ 05 (151), Май 2017

“Иллярим...” поезийа ахшамы

ШякиMяrkяziMяdяniyyяtЕvindя hяmyerliмиз,шairяvяяliшlяriustasы GцlшadNuranininyaradыcыlыьыnыn 40illiyiнящясредилмиш тядбирkeчirilмишdiр. Апрелин 10-да кечирилян тяdbirdя 250 nяfяr iшtirak edirdi. Azяrbaycanыn digяr bюlgяlяrindяn qonaqlarыn iшtirak etdiyi мярасим GцlшadNuraniniн"Иncimiшяm" adlы шeirinя Шяki 1 saylы Uшaq Иncяsяnяt mяktяbinin direktoru Eldar Rяcяbovun bяstяlяdiyi mащны ilя baшladы . Sonra чыxыш цчцn sюz Шяki Regional Mяdяniyyяt vя Turizm idarяsinin rяisi MirvariZeynalovaya verildi. О, юz чыxы-

шыnda Gцlшad xanыma yaradыcыlыq uьurlarы arzuladы. Шяmkir rayon Kцr qяsяbяsinin Mяdяniyyяt evinin mцdiri Rяfiqяxanыm vя onun komandasы Gцlшad xanыmыn шeirlяrindяn ibarяt kompozisiya ilя vя gitarada maraqlы чыxыш etdilяr. Fцzulidяn

gяlяn Qarabaь dюyцшчцsц Pяnah Abdullayev юз чыxышы иля tamaшaчыlarыn kюvrяlmяsinя sяbяb oldu. O, tяbriklя bяrabяr 2016-cы il aprel dюyцшlяrindя alыnmыш Lяlя tяpяdяn эятирдийи yovшan яtirli torpaьы Gцlшad xanыma hяdiyyя etdi. Hяmyerliмиз, шair Шahid Mяmmяdkяrimov Gцlшad xanыmы чoxdan tanыyan bir yoldaш kimi onun haqqыnda юzцnяmяxsus чыxыш etdi. MKS-nin xidmяt vя abonement

Майын17-дяMяdяniyyяtmяrkяzindя hяmyerlimiz,шair-publisist,pedaqoq ШahidMяmmяdkяrimova йарадыъылыьынаhяsrolunmuш "Иllяrim..." adlыpoeziya axшamыkeчirilмишдир.

шюbяsindя abonement bюlmяsinin mцdiri Dilbяr Yaqubova Gцlшad Nurani haqqыnda юз цряк сюзлярини дедикдян сонра vя шаирянин "Neynirsяn mяni" adlы шeirini sюylяdi. 11 saylы orta mяktяbin tяшkilatчы mцяllimяsi Arzu ханым "Hяyatыn riskini

Tяdbirdя Шяki Иcra Hakimiyyяtinin nцmayяndяsi Mais Sяlim, Шяki Veteranlar Шurarasыnыn sяdri Mustafa Яhmяdov,Шяki Шящяр Тящсил Шюbяsinин direktor mцavini ElxanAbdullayev,шair Ramiz Orsяr, tяqaцdчц Bяlyаr mцяllim, шairin sяnяt dostlarы, mяdяniyyяt iшчilяri, иътимаиййят нцмайяндяляри vя шяhяrimizin qonaqlarы iшtirak edirdiляр.

-Novruzяliyeva Gцnel, "Yaxшыmы?" Nazilя Qaffarova, "Sяn bu evdяn gedяndяn" - ArzuFikrяtqыzы. Fяrid Alcanlы эitarada Шahid mцяllimin "Qыzыlgцl" шeirinя бястялянмиш mahnыны ifa etмишдир .

edirяm bu gцn" adlы шeirля sяhnяyя чыxdы. Tяdbirdя Gцlшad Nuraninin шeirlяrindяn vя яl iшlяrindяn ibarяt birneчя videoчarx да nцmayiш etdirildi. Шяki 1 saylы Uшaq Иncяsяnяt mяktяbinin musiqiчi kollektivi vя rяqs

Поезийа ахшамы шairin seчilmiш шeirlяrinин qiraяti, шeirlяrinя bяstяlяnmiш мащныларын ифасы вя рягслярля давам етмишдир. Mащны vя rяqslяri Шяки 1 saylы Ушaq Иncяsяnяt Мяktяbinin direktoru vя

Тядбирдя шairin sяnяt dostlarы вя onu sevяnlяr - Иcra hakimiyyяtiнин nцmayяndяsi, шair Mais Sяlim, Шяki Vete-ranlar шurarasыnыn sяdri Mustafa Яhmяdov, Шяki Тяhsil Шюbяsinин direktor mцavini Elxan Abdullayev, шair Ramiz Orsяr, tя-

"Zirvя" ansamblыnыn bяdii rяhbяri Eldar Rяcяbov tяшkil etmiшdir. Шеирляри ифа етмишляр: "Deyirlяr, deyirяm" - Gцlшad Nurani, "Tanышlыq" Tцrkan Sяlimli, "Юmrцmцn" - Dilbяr Yaqubova, "Gцnцn nя qarasы nя aьыndayam" - Aysun Mяmmяdova, "Anama" - AyselSadыqlы, "Vяtяni sevmяsяydim" - Havva Qurbanqыzы, "Buludlar" SunayQardaшova, "Mяni dяli etmisяn"

qaцdдя олан Bяlyar mцяllim Шahid mцяllim haqqыnda xatirяlяrini, шаирин hяyat vя yaradыcыlыьындан данышмыш vя сяняткара юз цряк сюзлярини чатдырмышлар. Sonda Шащид Мяммядкяримов сюз алараг тядбирин тяшкилатчыларына вя иштиракчыларына юz дярин tяшяkkцrцнц билдирмишдир. Эюрцшдя шаирля бирликдя xatirя шякли чякилмишдир.

GцlшadNurani

kollektivi rяngarяng чыxышlarla tяdbirя gюzяllik verdilяr. "Sяnin Ulduzun" yarышmasыnыn 15 nюmrяli iшtirakчыsы MahirLaчыnlы vя Bяdirxan Шahmuradov, мцьянни Seymur Qasыmzadя musiqi ilя Gцlшad Nuranini tяbrik etdiляр. Эюрцшцн сонунда гонаглар Gцlшad Nuraninin яl iшlяrindяn ibarяt sяrgi иля дя таныш олдулар.

ШahidMяmmяdkяrimov

DilbяrYАГУБОВА, MKS Nakam adыna mяrkяzi kitabxanasыnыn xidmяt vя abonement шюbяsindя bюlmя mцdiri

БЮЛЭЯДЯ BARAMA YЫЬЫMЫNA START VERИLИB Bu il baramaчыlыq sahяsi цzlяri gцldцrя bilяr. Иpяkчiliyin inkiшafы istiqamяtindя atыlan addыmlar artыq artan rяqяmlяrlя юzцnц biruzя verir. Zaqatalada qurd paylanыlan 200 kцmчц

baramanы tяhvil vermяyя baшlayыb. Шяkidя dя barama istehsalчыlarы qыzьыn fяaliyyяtlя mяшьuldur. Keчяn illя mцqayisяdя bu il 3 dяfя чox barama яldя oluna bilяr. Zaqatalada baramanыn tяhvil prosesinя artыq start verilib. Bu il rayon цzrя 21 ton barama tяhvil verilmяsi proqnozlaшdыrыlыr. Bu isя юtяn illя mцqayisяdя tяqribяn 3 dяfя чoxdur. Yem bazasыnыn tяmini istiqamяtindя atыlan addыmlar hesabыna yaxыn 3-4 il яrzindя isя istehsalыn daha da artыrыlmasы nяzяrdя tutulur. Bu il юtяn ildяn fяrqli olaraq, baramanыn kilo-

qramы bir manat daha baha, yяni 9 manatdan hesablanыr. Odur ki, kцmчцlяr hяm mяhsuldan vя hяm dя qiymяtlяrdяn razыdыrlar. Шяkidя dя bu il mяhsuldarlыьыn yцksяk olacaьы gюzlяnilir. Шяki Kяnd Tяsяrrцfatы idarяsindяn verilяn mяlumata gюrя, kцmчцlяrя bu il 450 qutu qurd paylanыb. Юtяn il 10 tona yaxыn barama яldя olunmuшdusa, bu il hяmin rяqяmin 3 dяfя чox olmasы gюzlяnilir. Bununla belя sahяnin daha inkiшafы цчцn bяzi mяsяlяlяrin hяllinя ehtiyac var. Bюyцk Dяhnя kяnd icra nцmayяndяliyindяn verilяn

mяlumata gюrя, kцmчцlцyя maraьыn yцksяk olduьu kяnddя su problemi aradan qaldыrыlarsa tut tinglяrinin yetiшdirilmяsi цчцn яlveriшli шяrait yaranar, bu da юz nюvbяsindя mяhsuldarlыьa tяsir edяr. Bu il Bюyцk Dяhnя kяndindя юtяn illя mцqayisяdя 3 dяfя чox- 175 qutu qurd paylanыlыb. Elя rayon цzrя dя яn чox qurd mяhz bu kяndя verilib vя gюzlяntilяr dя yцksяkdir. Barama istehsalы ilя mяшьul olan kцmчцlяrlя юncяdяn baьlanыlan mцqavilяlяrя яsasяn hazыr mяhsul "Шяki Иpяk "ASC" tяrяfindяn yerindяcя tяhvil gюtцrцlцr.


№ 05 (151), Май 2017

ШЯКИБЯЛЯДИЙЙЯСИ

сящ. 5

МИЛЛИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫМЫЗ Апрелин 27-дя Азярбайъанын Милли Гящряманы Микайыл Ъябрайыловун анадан олмасынын 65 иллик йубилейи олду. Микайыл Ъябрайылов 1952-ci il апрелин 27-дя Шяkiнин Oxuд kяndindя - Fransa partizan hяrяkatыnыn яfsanяvi dюyцшчцsц Яhmяdiyyя Cяbrayыlovun ailяsindя anadan olуб. Орта тящсилини баша вурдугдан сонра Шяki Иpяk Иstehsalat Birliyindя ямяк фяалиййятиня baшlayан М.Ъябрайылов 1971-ci ildя Шяki Шяhяr Daxili Ишlяr Шюbяsindя milis nяfяri vяzifяsinя qяbul edilib. 1976-cы ildя Milis Mяktяbinя gюndяrilib, 1978-ci ildя ораны mцvяffяqiyyяtlя bitirяряк leytenant rцtbяsi alыb vя sahя mцvяkkili vяzifяsinя tяyin edilib. Бaш leytenant Mikayыl Cяbrayыlov 1990-cы il dekabrыn 12-dя bdюrd nяfяr polis яmяkdaшы ilя Qarabaьa ezam olunur. Onlar Cяmilli kяndinin mцdafiяsindя iшtirak etmяli idilяr. Щямин яряфядя ermяni yaraqlыlarы Daьlыq Qarabaьыn azяrbaycanlыlar yaшayan kяndlяrinя, elяcя dя Azяrbaycanын диэяр rayonlarыna tez-tez hцcum edir, dinc яhaliyя aman vermirdilяr. Mikayыl dekabrыn 15-dя mцhasirяdя qalmыш Cяmilli kяndinin яhalisi цчцn ayrыlmыш taxыlы gяtirmяk цчцn Kosalar kяndinя yola dцшцr. Onunla birlikdя 15 nяfяr дя gedirdi. Cяmilli-Kosalar arasыnda дцшмян qяflяtяn hцcuma keчir. Snayper gцllяsi bir polis serjantыnы yaralayыr. Az sonra Mikayыl Cяbrayыlov da чiynindяn yara alыr. O, maшыndan yerя atыlыb, yoldaшlarыnыn hяyatыnы xilas etmяk цчцn quldurlarla юlцm-dirim mцbarizяsinя girir. Kяnd sakinlяrinя dюyцш meydanыnы tяrk etmяyi яmr edяn Mikayыl quldurlarla tяkbяtяk qalыr. Baш leytenant ermяnilяrin hцcumunun qarшыsыnы qяhrяmanlыqla alsa da, юзц dюyцш meydanыnda гящряманъасына hяlak olur. Щямйерлимиз юlцmцndяn sonra "Qыrmыzы Ulduz" ordeni ilя tяltif edilmiш вя она Azяrbaycan Respublikasы Пrezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 831 saylы fяrmanы ilя "Azяrbaycanыn Milli Qяhrяmanы" adы verilmiшdir. Азярбайъанын МиллиГящряманымикайылЪябрайыловунхатирясинибирдащайадетмякцчцн онун щаггында Шякинин “ИПЯКЧИ” гязетиндя дяръ олунмуш мягаляни биз дя охуъуларымызын диггятинячатдырмагистядик. М.НЯБИБЯЙОВ

QЯHRЯMANLARNЯSLИ Hяr dяfя Шяkiyя gedяndя Чayqaraqoyunlunun, Suчmanыn, Цzцmчцlцk sovxozunun яrazilяrindяn keчяrkяn Mikayыldan min bir xatirя danышan bu yerlяrdя аyaq saxlayыr, bir anlыьa юtяn illяri xatыrlayaraq kюvrяk xatirяlяrя dalыr, Mikayыlыn юlцmцnя heч cцr inana bilmirяm. Шяki milisindя iшlяdiyim vaxtlar Mikayыlla xidmяti яrazimiz bir olduьundan gecяmizgцndцzцmцz bu yerlяrdя keчmiшdi. Suчmada, Чayqaraqoyunluda, Цzцmчцlцk sovxozunda, яtraf kяndlяrdя hamы Mikayыlы tanыyыrdы. Sahя mцvяkkili iшlяyяn Mikayыl bu yerlяrin adamlarыnыn dяrd-sяrinя yaxыndan bяlяd idi. Bu yerlяrdя bюyцyцn dя,kiчiyin dя Mikayыla яrki vardы. Hamы ona цrяk aчar vя razыlыqla geri qayыdardы.Mikayыl bцtцn varlыьы ilя чalышardы ki, kimsя ondan incik ayrыlmasыn. "De Qoll" lяqяbi ilя Шяkililяrin dilindяn dцшmяyяn Mikayыl elnяn, obaynan nяfяs alыrdы. Adamlarыn xidmяtindя durmaqdan yorulmazdы. Bunun цчцn dя o, hяmiшя sevilirdi. Onun iш otaьыndan чыxanlar hяmiшя deyяrdilяr ki, "Яhmяdiyyяnin чюrяyi sяnя halal olsun. Allah o stolu sяnя чox gюrmяsin, Allah sяni bu elя яsirgяmяsin". ...1990-cы il dekabrын 12-dя Azяrbaycan Respublikasы daxili iшlяr nazirinin sяrяncamы ilя Шяki milisindяn Qarabaьa, odlu-alovlu nюqtяlяrя ezam olunan Eyvaz Mяhяrrяmov, Arzu Яliyev, Nazim Rяsulov, Azяr Hцseynov vя Mikayыl Cяbrayыlov олан dяstяyя milis baш leytenantы Mikayыl Cяbrayыlov baшчыlыq edirdi. Mikayыlgil яvvяlcя Aьdama gяldilяr. Orada mцvafiq tapшыrыqlar aldыqdan sonra Яskяranыn Cяmilli kяndinя gетmяk цчцn Шuшaya qalxdыlar. Hяlя Шuшaya gedяrkяn ermяni millяtчilяri Яskяranыn girяcяyindя Mikayыlgilя юz azьыn яmяllяri ilя "xoш gяldin" elяdilяr. Шuшaya gedяn maшыn neчя yerdя daшa basыldыqdan sonra tяhlцkяdяn sovuшub Шuшaya чatdы. Шяkidяn gяlяn дястя Xankяndinin цstцndяn dюvrя vurub Kosalar yolu ilя Cяmillinin tяhlцkяsizliyini tяmin etmяli idi. Mikayыl kяndin mцdafiяsi цчцn kifayяt qяdяr qцvvя

olmadыьыnы yaxшы baшa dцшsя dя, Cяmillinin mцdafiяsi цчцn яlindяn gяlяni ediрди. Kяndin яtrafыnda postlar qoyuб, mцшahidя mяntяqяlяri yaratмышdы. Cяmilli beш-on milis iшчisinin цmidinя qalмышdы. Hяrbчilяr dя Cяmilli camaatыna qяnim kяsilmiшdi. Onlar kяndi deyil, silahlы ermяnilяri яliyalыn azяrbaycanlыlardan qoruyurdular. Azяrbaycanlыlara qarшы qanlы cinayяtlяr tюrяdilяndя qeybя чяkilir, ermяnilяrя kюmяk lazыm olanda quduzlaшыrdыlar. Hamы kimi bunlarы Mikayыl da dяrk edir, taleyi tцkdяn asыlы olan Cяmillinin mцdafiячilяriни hяr an sayыq olmaьa чaьыrыrdы. Cяmilliyя bir yandan dцшmяn hцcumlarы, bir yandan da qazыn, iшыьыn olmamasы, яrzaьыn qыtlыьы kяnd adamlarыnыn gцzяranыnы чяtinlяшdirir, pozulmuш яsяblяri tarыma чяkirdi. Cяmilliyя чюrяk Шuшadan gяlirdi. Yollarы nяzarяtsiz saxlayan hяrbчilяr bцtцn ixtiyarы ermяni yaraqlыlarыna verdiyindяn Шuшaya gedяrkяn hяr dяfя юlцmlя цz-цzя gяlirdilяr. Ermяni quldurlarы quduzlaшdыqca Cяmillinin чюrяk tяminatы pislяшirdi. Mцhasirяdя qalmыш Cяmilli sakinlяri son цmidlяrini milis iшчilяrinя баьламышдылар. Bunu Mikayыlыn dяstяsi tam mяsuliyyяti ilя baшa dцшцr, kяndi mцdafiя etmяklя yanaшы, чюrяk gяtirilmяsinin dя qayьыsыna qalыrdы. Cяsur milis iшчilяri kюrpяlяrin чюrяk hяsrяtli sifяtlяrini gюrcяk bцtцn tяhlцkяlяri unudur, kяnd sakinlяrinin чюrяksiz qalmasыnы heч чцrя qяbul edя bilmirdilяr. Шuшadan gяlяn yol tяhlцkяli vя uzaq olduьundan bu yolla kяndi mцntяzяm olaraq чюrяklя tяmin etmяk sual altыnda idi. Чыxыш yolu yaxыnlыqdakы Kosalar kяndindяn taxыl gяtirmяyя qalыrdы. Bu yol da tяhlцkяsiz deyildi. Ancaq nя etmяk olardы? Mikayыl Cяbrayыlov bu чяtin iшi юhdяsinя gюtцrdц. ...15 декабр... Чюrяk dalыnca nюvbяti sяfяr gцnц, Cяmilli kяnd sakini Tяvяkkцl Cavadovun idarя etdiyi 50-17 AQT nюmrяli "ZИL-130" markalы maшыn milis baш leytenantы Mikayыl Cяbrayыlovun baшчыlыьы ilя Kosalara yol aldы. Maшыnda Mikayыlыn paqon yoldaшы Arzu Яliyevdяn baшqa yeddi kяnd sakini

dя var idi. Hяmin gцn Kosalara gedяnlяri yola salarkяn kяnd adamlarы sanki duymuшdular ki, bu sяfяr faciя ilя nяticяlяnяcяk. Kюrpя uшaqlar atalarыnыn dalыnca aьlayыrdыlar, kяnd adamlarыnы vahimяli bir narahatчыlыq basmышdы. ...Cяmillidяn чыxan maшыn Kosalara чathaчatda gцllя yaьышыna tutuldu. 70-80 nяfяrя qяdяr ermяni qulduru maшыnы dюvrяyя aldы. Onlar Cяmillidяn gяlяnlяri яsir алmaq istяyirdilяr. Azьыn quldurlar maшыnы hяrяkяtdяn saxlamaq цчцn benzin bakыna, tяkяrlяrя atяш aчdыlar. Maшыn dayandы. Sonradan aчыlan atяшlяr Arzunun baшыndan, Mikayыlыn qolundan dяydi. Kяnd sakinlяrindяn yaralananlar oldu. Arzu elя oradaca dцnyasыnы dяyiшdi. Maшыndakыlarыn hamыsыnыn taleyi tяhlцkя altыnda qaldыьыndan Mikayыl qolunun yarasыna mяhяl qoymadan yerя dцшdц vя maшыndakыlara qышqыraraq dedi: - Mяn bu alчaqlarыn irяlilяmяsinя imkan vermяyяcяyяm. Siz tez aradan чыxыn. Mikayыl юzцnц maшыnыn altыna verdi, avtomatыnы sinяsinя чыxыb dцшmяnя cavab atяшi aчaraq onu irяlilяmяyя qoymadы. Юlцm-dirim mцbarizяsi davam edirdi. Mikayыlыn sяrrast atяшlяri ermяni quldurlarыnы susdururdu. Artыq kяnd adamlarы xilas ola bilmiшdilяr. Mikayыlыn шцcaяti sayяsindя onlar tяhlцkяli yerdяn uzaqlaшmыш, hяrbчilяri kюmяyя чaьыrmaьa getmiшdilяr. Lakin hяrbчilяr Mikayыlыn kюmяyinя gяlmяdilяr. O,qanlы dюyцшdя tяk qaldы. Ermяni quldurlarы mяьlubedilmяz igidi susdurmaq цчцn dюrd tяrяfdяn onu atяшя tutdular. Mikayыl isя artыq son gцllяlяrini istifadя edirdi. O, soydaшlarыnы xilas edя bilsя dя, юzцnц xilas edя bilmяdi. Vяtяnи уьрунда Qarabaь torpaьыnda шяhid oldu. Дцшмянин гаршысында яйилмяйян, йолдашларынын ъаныны хилас етмяк цчцн юз ъанындан кечян Микайыл ясл гящряманлыьын неъя олдуьуну дцшмяня сцбут етди. О, щям дя atasы Яhmяdiyyя Cяbrayыlovun qяhrяmanlыqla dolu юmцr yoluna nur saldы. Qяhrяman atanыn qяhrяman oьlu bir nяslin qяhrяmanlыьыnы davam etdirdi.

Mikayыlыn dяfn gцnцnц щeч unuda bilmirяm. Hяmin gцn hяmiшяgцlяr Шяkini цzцgцlяr gюrmяdik. Bу qяdim шяhяri dюvrяlяyяn sыx meшяlяr, baшы qarlы zirvяlяr, coшanda daьы-daшы lяrzяyя салан Kiш чayы, tarixlяrin шаhidi Xan sarayы da adamlara qoшulub yasa batmышdы. Bяlkя dя ilk dяfя idi ki, Шяkinin цzц gцlmцrdц. О gцn bцtцn respublika axышыrdы qяhrяmanlar yurdu Oxud kяndinя. Qяribя idi: qыrx gцndяn artыq iflicdяn yatan xяstя dя xяstяxana paltarыnda юzцnц Oxud qяbristanlыьыna yetirmiшdi. Oxud qяbristanlыьы... Qarшыmыzda daь vцqarlы bir ata durub. Azяrbaycanыmыzыn fяxri Яhmяdiyyя Cяbrayыlovla - Fransa Mцqavimяt hяrяkatыnыn iшtirakчыsы, Daxau vя Elzas-Lotarinkiya юlцm dцшяrgяlяrindя юlцmцn цzцnя шax baxmыш, Armed Miшel, Ryus Armed vя baшqa adlarla Fransa torpaьыnda faшizmя qarшы mцbarizя aparmыш, Fransa Mцqavimяt hяrяkatыnыn lideri Шarl de Qollun silahdaшы vя sevimlisi olmuш яfsanяvi partizanla gюrцшцrцk. Dolan gюzlяrimiz, qяhяrimiz Яhmяdiyyя dayыya aьыr itki цчцn baшsaьlыьы vermяyя imkan vermir. Atasыz qalan dюrd kюrpя, qadыnlarыn vay-шivяni nitqimizi kяsib. Hяlя mяktяb illяrindяn qяhrяmanlыьыna vurulduьum, sonralar taleyin qismяtilя Шяki milisindя iшlяyяrkяn oьlu Mikayыlla qonaьы olduьum Яhmяdiyyя dayыnыn nur dolu simasыndakы яzablara baxa bilmirяm. Tяskinliyя hansы sюzlя baшlamaьыmыzы tapa bilmirik. Mяclisdяkilяrin hamыsы bu vяziyyяtdяdir. Onun юzц bizя tяskinlik verir vя mяnя elя gяlirdi ki, Яhmяdiyyя dayыnыn sцfrя baшыnda dediyi sюzlяr tяk mяclisdяkilяrя deyil, bцtюvlцkdя Azяrbaycan xalqыna цnvanlanыrdы : - Qяm чяkmяk, ruhdan dцшmяk vaxtы deyil. Bu gцn torpaqlarыmыz tяhlцkяli vяziyyяtdяdir! Qurbansыz keчinmяk mцmkцn deyil. Mяn oьlum Mi-

65

kayыlыn qanыnы Qarabaь torpaьы цчцn halal edirяm! Fяxr edirяm ki, oьlum xalqыn yolunda hяlak olub. Bunun цчцn qяmlяnmяyя dяymяz. Atalarыmыzыn-babalarыmыzыn yadigarы olan mцqяddяs torpaqlarыmыzыn toxunulmazlыьы naminя hяlak olanlarыn hamыsы mяnim balamdыr vя oьlum Mikayыl onlarыn heч birindяn artыq deyil. Bu gцn daha sыx birlяшmяli, юzцmцzц itirmяmяli, dцшmяnя qarшы qяtiyyяtlя mцbarizя aparmalыyыq... - Xalqыmыzыn bu aьыr gцnlяrindя mцdrik el aьsaqqalы юz dяrdini "unudurdu", xalqы birliyя чaьыrыrdы. Dцnyaya meydan oxuyan faшizm onu sarsыda bilmяmiшdi. Vяtяndя dя, vяtяndяn чox-чox uzaqlarda da amalы AZADLЫQ olmuшdu. Fяqяt bilmяmiшdi ki, illяr keчяcяk, azаdlыьы uьrunda mцbarizя apardыьы Fransada xalqыna qarшы qяsdlяr hazыrlanacaq, azdlыьы uьrunda qanыnы tюkdцyц bu юlkя daшnak цnsцrlяrinя qяrargah olacaq vя bu qяrargahdan tuшlanan gцllяlяr юz Respublikasыnda mцhasirяdя qalmыш bir kяndin kюrpяlяri цчцn чюrяk gяtirmяyя gedяrkяn ciyяrparasы Mikayыlы dцшmяn gцllяsi alacaq. Яhmяdiyyя dayы Mikayыla atasыnыn adыnы vermiшdi. Mikayыl bu adы qяhrяmanlыqla yaшatdы, onu яbяdilяшdirdi. O, torpaьыmыz-namusumuz naminя canыnы fяda етdi. O da bцtцn igid яrяnlяrimiz kimi torpaьы Ulu Tanrыnыn kюlgяsi sayыb onun цчцn heч nя яsirgяmяdi. Atasы Яhmяdiyyя Cяbrayыlov Qarabaьa Xalq Yardыmы Komitяsinin яmяkdaшы kimi Fransada azяrbaycanlыlara ermяnilяr tяrяfindяn tюrяdilяn vяhшiliklяrdяn danышanda Mikayыl Qarabaь torpaьыnda vuruшub шяhid oldu. Bu gцn qяdirbilяn Azяrbaycan xalqы, Шяki camaatы шяrяfli юlцmц ilя яbяdiyyяtя qovuшan Mikayыl Cяbrayыlovun xatirяsini яziz tutuр. Шяkinin geniш vя abad kцчяlяrindяn birinя Mikayыlыn adы verilmiшdir.


сящ. 6

ШЯКИБЯЛЯДИЙЙЯСИ

Alimpaшa Mяmmяdov: "Hesab edirяm ki, hazыrda bяlяdiyyяlяrя uzun mцddяtli gцzяшtli kreditlяrin verilmяsinя ehtiyac var"

АдимпашаМяммядов, Шяmkir Rayon Иcra Hakmiyyяtinin baшчыsы Belediyye.info birsыra rayonicrahakimiyyяti baшчыlarыnarayon bяlяdiyyяlяrinin fяaliyyяtlяri,ocцmlяdяn icrastrukturlarы-bяlяdiyyя mцnasibяtlяrinяdair suallarцnvanlayыb. Иlkolaraqсайтынsuallarыnы ШяmkirRayonИcra Hakmiyyяtininbaшчыsы AlimpaшaMяmmяdov cavablandыrыb. Биздяохуъуларымызцчцн мараглыолаъаьынынязяря алыб,мцсащибянидяръ етмякгярарынаэялдик. - Иcra baшчыsы olaraq bu gцn bяlяdiyyяlяrin fяaliyyяti Sizi qane edirmi? - Azяrbaycanda vяtяndaш cяmiyyяtinin formalaшmasы prosesindя mцhцm hяlqяlяrdяn biri dя yerli юzцnцidarяetmя orqanlarыnыn bяlяdiyyяlяrin inkiшaf etdirilmяsidir. Yerli юzцnцidarяetmя dedikdя, yerli яhalinin idarяetmяdя birbaшa mцstяqil rolu baшa dцшцlцr. Eyni zamanda, bu, цfцqi mцstяvidя hakimiyyяti tяmsil edir, bilavasitя dюvlяt-cяmiyyяt mцnasibяtlяrinя iшыq salыr vя tяnzimlяyir. Bildiyimiz kimi, bяlяdiyyяlяr Azяrbaycanda yeni qurulan bir sistemdir vя Avropa юlkяlяrindяn fяrqli olaraq yцzillяrя dayanan tяcrцbяyя malik deyil. Amma dюvlяt rяhbяrliyi tяrяfindяn gюrцlяn ardыcыl vя mяqsяdяmцvafiq iшlяr nяticяsindя artыq bu sahяdя xeyli irяlilяyiшя nail olunub vя яminliklя demяk olar ki, qыsa mцddяt яrzindя bяlяdiyyяlяr dюvlяt idarяetmяsindя fяal vя sяmяrяli iшtirak edяn bir struktura чevrilяcяklяr. - Иcra strukturu ilя bяlяdiyyя mцnasibяtlяri Sizin rяhbяri olduьunuz rayonda hansы formada tяnzimlяnir? Цmumiyyяtlя bu яlaqяlяr necя qurulub? - Bildiyiniz kimi, icra hakimiyyяtlяri ilя bяlяdiyyяlяrin qarшыlыqlы mцnasibяtlяri bir sыra qanunvericlik aktlarы, o cцmlяdяn, "Bяlяdiyyяlяrin statusu haqqыnda", "Bяlяdiyyяlяrin maliyyяsi haqqыnda" vя digяr qanunla tяnzimlяnir. Yяni qanunvericilik hяm яmяkdaшlыьыn чяrчivяsini mцяyyяnlяшdirir, hяm dя mцdaxilяsinя yol verilmяyяn istiqamяtlяri dяqiq gюstяrir. Mяsяlяn, "Bяlяdiyyяlяrin maliyyяsi haqqыnda" Гanuna gюrя, yerli bцdcяnin mцstяqilliyi юz mяdaxil mяnbяlяrinin olmasы vя bяlяdiyyяnin yerli bцdcя vяsaiti barяdя sяrяncam vermяk

hцququ ilя tяmin edilir. Eyni zamanda, icra hakimiyyяti orqanlarыnыn bяlяdiyyяlяrin bцdcя fяaliyyяtinя, mцdaxilяsinя, qanunlarda nяzяrdя tutulmuш hallar istisna olmaqla yol verilmir. Bu baxыmdan, biz bяlяdiyyяlяrin fяaliyyяtinя mцdaxilя etmяdяn vя onlarыn hцquqlarыnы azaltmadan, onlara hяrtяrяfli kюmяk edirik. Иcra hakimiyyяti tяrяfindяn bяlяdiyyяlяr daim dяstяklяnir, onlara mцxtяlif layihяlяrin hazirlanmasыnda da, icrasыnda da, kюmяklik gюstяrilir. Buna baxmayaraq, qarшыlыqlы яlaqяlяrin daha da geniшlяdirilmяsi vя saьlamlaшdыrыlmasы istiqamяtindя fяaliyyяtimizi geniшlяndirir, bu institutlarыn daha da gцclяnmяsinя чalышыrыq. - Шяmkir bяlяdiyyяlяrinin hansы uьurlarы vя problemlяri var? Иcra baшчыsы olaraq mюvcud problemlяri aradan qaldыrmaq цчцn hansы addыmlar atmaq niyyяtindяsiniz? - Шяmkir bяlяdiyyяlяri respublikada яn bюyцk layihяlяrя imza atan bяlяdiyyяlяr sыrasыndadыr. Иlk dяfя olaraq Шяmkir rayonunun bцtцn bяlяdiyyяlяrinin nяzdindя kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarыnыn istehsalы, emalы, tяdarцkц vя satышыnы tяmin etmяk mяqsяdi ilя mяhdud mяsuliyyяtli cяmiyyяtlяr yaradыlыb. Bu MMC-lяr яhalinin mяшьulluq sяviyyяsinin artirilmasыnda da bюyцk rol oynayыr. Yaradыlmыш mцяssisяlяr bяlяdiyyя mцяssisяlяri olmaqla sosial yюnцmlцlцyц ilя sяciyяlяnir. Artыq "Sabirkяnd" MMC tikinti materiallarыnыn satышы, "Чinarlы qяsяbя" MMC ilя "Шяmkir Sяbяti" adlanan yaшыl marketlяr шяbяkяsini yaratmaqla kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarыnыn satышы ilя mяшьuldur. Bundan baшqa, Шяmkir bяlяdiyyяsi nяzdindя yaradыlmыш "Чeyranчюl" MMC kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarы, "Abad Шяmkir" MMC su, kompot, mцrяbbя, "Morul" MMC tikinti materiallarы istehsal edir. Чяnlibel bяlяdiyyяsi nяzdindя yaradыlmыш "Maral" MMC-nin maralчыlыq tяsяrrцfatы, "Qaracяmirli" MMC-nin quшчuluq tяsяrrцfatы yaradыlmышdыr. Yaxыn vaxtlarda digяr bяlяdiyyяlяr dя bu tipli layihяlяrя qoшulacaq. Problemlяrя gяldikdя isя яsas mяqam maliyyя resurslarыnыn yetяrincя olmamasыdыr ki, bu чяtinliyin dя aradan qaldыrыlmasы istiqamяtindя hяm dюvlяt rяhbяrliyi sяviyyяsindя, hяm dя bilavasitя regionlarda mяqяsяdяmцvafiq iшlяr gюrцlцr. - Qeyd etdiniz ki, rayonlarыmыz arasыnda яn чox bяlяdiyyя mцяssisяlяri mяhz Шяmkirdя yaradыlыb. Шяmkir Rayon Иcra Hakimiyyяtinin tяшяbbцsц vя dяstяyi ilя yaradыlan bu mцяssisяlяrin rayon цчцn hansы fayda vermяsi nяzяrdя tutulub? - Bяli, artыq Шяmkirdя 42 bяlяdiyyя nяzdindя 46

MMC yaradыlыb ki, onlar da tikinti, ekoturizm, kяnd tяsяrrцfatы vя digяr sahяlяrdя fяaliyyяt gюstяrirlяr. Bu mцяssisяlяr sayяsindя ekoturizmin inkiшafы, яhalinin yerli vя keyfiyyяtli kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarы, tikinti materiallarыyla tяmin edilmяsi ilя yanaшы, yeni iш yerlяrinin yaradыlmasы nяticяsindя яhalinin sosial rifahыnыn yaxшыlaшdыrыlmasыna zяmin yaranыr. - Sizin fikrinizcя, Шяmkir bяlяdiyyяlяrinя hansы яlavя maliyyя istiqamяti vя ya sяlahiyyяti vermяk olar? - Яminliklя deyя bilяrik ki, hяm bцtюvlцkdя Azяrbaycanda, hяm dя rayonumuzda bяlяdiyyя sisteminin formalaшmasы sahяsindя яhяmiyyяtli iшlяr aparыlыb, onlarыn fяaliyyяtinin tяшkilati-hцquqi bazasы formalaшdыrыlыb. Artыq bяlяdiyyя sisteminin inkiшafы yeni mяrhяlяyя keчib vя yerli юzцnцidarя orqanlarыnыn maliyyяiqtisadi bazasыnыn optimal formalaшmasы mяsяlяsi qarшыya qoyulur. Чцnki yerli юzцnцidarя institutunun fяaliyyяtinin effektivliyi bяlяdiyyя sisteminin maliyyя bazasыnыn mюhkяmlяnmяsindяn bilavasitя asыlыdыr. Bu baxыmdan, hesab edirяm ki, hazыrda bяlяdiyyяlяrя uzunmцddяtli gцzяшtli kreditlяrin verilmяsinя ehtiyac var. Belя olan halda onlar nяzяrdя tutulan layihяlяri daha qыsa mцddяtdя vя daha sяmяrяli шяkildя icra edя bilяrlяr. Onu da deyim ki, bununla яlaqяdаr Шяmkirdя artыq mцяyyяn iшlяr gюrцlцb. Belя ki, bяlяdiyyяlяrin maliyyя durumunu yaxшыlaшdыrmaq цчцn Шяmkirdя bank olmayan kredit tяшkilatы - "Шяmkir Aqro Kredit Иttifaqы" yaradыlыb. Bu qurum vasitяsilя bяlяdiyyяlяrя layihяlяrin icrasы цчцn maliyyя dяstяyi verilir. - Azяrbaycanda bяlяdiyyя sisteminin inkiшafы цчцn hansы tяklif vя tюvsiyyяlяri verяrdiniz? - Bir az яvvяl qeyd etdiyim kimi, yerli юzцnцidarя orqanlarыnыn sяmяrяliliyi onlarыn maliyyя bazasыnыn mюhkяmlяnmяsindяn asыlыdыr. Buna gюrя, hesab edirяm ki, bяlяdiyyя sisteminin inkiшafы цчцn dюvlяt dotasiyadan яlavя maliyyя mяnbяlяri formalaшdыrыlmalы vя mюhkяmlяndirilmяlidir. Hяm bяlяdiyyяlяr yerli bцdcяnin gяlirlяr hissяsinin tяmin edilmяsi istiqamяtindя fяaliyyяtini gцclяndirmяli, hяm Шяmkirdя olduьu kimi, digяr regionlarыmыzda da bяlяdiyyяlяrin nяzdindя istehsal vя emal mцяssisяlяri yaradыlmalы, hяm dя bu iшlяrin gюrцlmяsi цчцn maliyyя mяnbяlяri tapыlmalыdыr. Яminяm ki, mяsяlяyя kompleks yanaшma bяlяdiyyя sistemini inkiшafыn yeni mяhяlяsinя qяdяm qoymasыna шяrait yaradar vя yerli юzцnцidarя orqanlarы, юzlяri dя mюhkяnlяnmяklя, bir чox sosial mяsяlяlяrin hяllindя daha yaxыndan iшirak edя bilяrlяr.

№ 05 (151), Май 2017

Vцqar TOFИQLИ,

"Bяlяdiyyяlяrin fяaliyyяtinin tяbliьi" ИB-nin sяdri

Belediyye.info saytы olaraq fяaliyyяtimizin iki ilini tamamladыq. Tяdbirsiz, tяntяnяsiz. Kimlяr yazыlы, kimlяrsя dя шifahi olaraq цrяk sюzlяrinibildirmяyiunutmadы. Xяbяri olub, lakin tяbrik etmяyiunudanlardaoldu... Azяrbaycan Prezidenti yanыndaQHT-lяrяDюvlяtDяstяyi Шurasыnыn maliyyя dяstяyi ilя "Bяlяdiyyяlяrin fяaliyyяtinin tяbliьi" Иctimai birliyinin яrsяyя gяtirdiyiinternetresursagцnяrzindя kifayяt qяdяr oxucu daxil olur. Mяhz oxucu fяallыьы bizя stimul verir, daha yaxшы vя daha operativ olmaьa vadar edir. Ancaq unutmayaq ki, maliyyя vяziyyяti imkan verяrsя bundan sonra daha bюyцk layihяlяri icra etmiш olacaьыq. Иki il чox qыsa zaman kяsiyi olsa da, sayt bu mцddяt яrzindя чox iшlяr gюrцb. Fяaliyyяt gюstяrdiyi iki il яrzindя hяr gцn bяlяdiyyяlяrin hesabatlarыnы, onlarыn hяyata keчirdiyi layihяlяrin ictimailяшdirilmяsinя чalышыb. Ютян бу mцddяt яrzindя Belediyye.info tяrяfindяn Prezident Adminstrasiyasыnыn mцvafiq sektoruyla, Milli Mяclisin Regional Mяsяlяlяr Komitяsiylя, Яdliyyя Nazirliyinin Bяlяdiyyяlяrlя Иш Mяrkяziylя, Azяrbaycan Шяhяr, Qяsяbя vя Kяnd Bяlяdiyyяlяrinin Milli Assosiasiyasыyla, o cцmlяdяn bir sыra rayon vя шяhяr icra hakmiyyяtlяriylя sыx яmяkdaшlыq яlaqяlяri qurulub. Bu gцnяdяk 1607 bяlяdiyyяdяn yalnыz 100 yaxыn bяlяdiyyя ilя sыx яmяkdaшlыq яlaqяlяri qurulub. Яlavя edim ki, bu mцddяt яrzindя яsas mяqsяdimiz bяlяdiyyяlяrin fяaliyyяtinin tяbliьi, onlarыn qarшыlaшdыьы problemlяrin ictimailяшdirilmяsi olub. Fяaliyyяtimiz mяhz bu mяqsяdя uyьun qurulub. Иki il яrzindя demяk olar ki, hяr gцn bяlяdiyyяlяrin fяaliyyяtlяriylя baьlы 510 mяlumat iшlяnяrяk sayta yerlяшdirilib. Ancaq bu iki ildя bizim цчцn bir sыra problemlяr юz hяllini tapmamыш qaldы. Bu istiqmяtdя aparыdыьыmыz tяhlillяr gюstяrir ki, bяlяdiyyяlяrin fяaliyyяtindя яsas problemqanunvericilikdяkiboшluqlarыn olmasыyla, kadr чatышmazlыьы, icra strukturlarыyla яlaqяlяrin dцzgцn sяmtdя qurulmamasыyla baьlы olsa da, яn яsas problem bяzibяlяdiyyяsяdrlяrininfяaliyyяtlяrinin tяbliьindя maraqlы gюrsяnmяmяsiolub. Mяhz bu mяqamы Prezident Adminstrasiyasыnыn Regional Иdarяetmя vя Yerli Юzцnцidarяetmя Orqanlarы ilя Иш шюbяsinin bяlяdiyyяlяrlя iш sektorunun mцdiri Emin Eyvazov bяlяdiyyяlяrin milli assosiasiyalarыnыn hesabat yыьыncaqlarыnda bildirmяsi dя tяsadцfц deyildi. Adminstrasiya rяsmisinin sюzlяrinя ьюrя, diqqяti чяkяn mяqam odur ki, bu qяdяr layihя icra olunub, ancaq ictimaiyyяtin bundan xяbяri yoxdur. Nяyя gюrя, hansы sяbяbя bяlяdiyyяlяr fяaliyyяtlяrini, gюrdцyц iшlяri, hяyata keчirdiklяri layihяlяri tяbliь etmяyя maraq gюstяrmirlяr?

Bяlяdiyyя sяdrlяri fяaliyyяtlяrini niyя tяbliь etmirlяr? "Etiraf etmяliyik ki, bu gцn bяlяdiyyяlяrin fяaliyyяti цчцn zяruri normativ hцquqi bazanыn yaradыlmasыna, eyni zamanda maliyyя resurslarыnыn verilmяsinя baxmayaraq, bir чox bяlяdiyyяlяr fяaliyyяtlяrini gцnцn tяlяbi sяviyyяsindя qura bilmяmiшdir. Ancaq bяlяdiyyяlяr hяyata keчirilяn layihяlяri, цmumilikdя mюvcud fяaliyyяti, tяbliь etmяklя seчici-bяlяdiyyя mцnasibяtlяrinin tяnzimlяnmяsinя шяrait yaratmыш olacaqlar." Bu gцn onlarca bяlяdiyyяsяdrivarki,kifayяtqяdяrlayihяlяrinicrasыnaimzaatыb.Ancaq bu layihяlяr barяsindя юzlяrindяnbaшqaheчkimbilmir. Bяs gюrяsяn nяdяn vя hansы sяbяbя gюrя, bяlяdiyyяlяr fяaliyyяtlяrini tяbliь etmяk istяmirlяr. Bizimgяldiyimiznяticяlяri qыsa шяkildя qeyd etmяk istяrdik: 1. Bяlяdiyyя sяdrlяri ehtiyat edirlяr. Belя dцшцnцrlяr ki, юzlяrini tяbliь etmяklя rayon rяhbяrinin qяzяbinя tuш gяlя bilяrlяrancaq bu yalnыш fikirdir. Bu gцn iш baшыnda olan icra baшчыsыna rяhbяrliik etdiyi rayonun tяbliьi daha чox vacibdir vя onlarыn яksяriyyяti buna maraqlыdыrlar. 2. Bяzi bяlяdiyyя sяdrlяrinin, sюzцn birbaшa mяnasыnda, mяsuliyyяtsizliyi bu sыrada yer alan mяqam hesab edilmяlidir. Bu gцn bяzi bяlяdiyyя sяdrlяrinя gцn яrzindя ardыcыl olaraq zяng edib hяyata keчirdiyi layihя barяsindя mяlumat gюndяrmяyi xahiш etsяndя sяdrin verdiyi sюz havadan asыlы qalmыш olur. 3. Bяlяdiyyяlяrdя bu sahяyя baxan mяsul шяxs yoxdur - bu da bir hяqiqяtdir. Ancaq bununda sяbяbi maliyяsizlikdir desяk, yяqin ki yanыlmarыq. Hяr halda bяlяdiyyя sяdri istяsя bu iшin юhdяsindяn gяlя bilяr. Bu istiqamяt elя dя bюyцk vяsait tяlяb etmir. Nяzяrя alaq ki, bu istiqamяtя qoyulan vяsait юzцnц az vaxt яrzindя dюgruldur. Belя ki, яhali arasыnda maariflяndirmя nяticяdя, yerli vergilяrin yыьыmыna da mцsbяt tяsir edir. Belяliklя,bяlяdiyyяsяdrlяri fяaliyyяtlяrinin tяbliьinя maraqlы olmalыdыr. Bununla da ilk nюvbяdяyerlivergilяrinyыьыmыna mцsbяt tяsir etmяklя, seчicilяrinя vermiш olduqlarы sюzя dя vaxtыndaяmяletmiшolacaqlar. Bu hяmdя qanunun vя zamanыntяlяbidir. P.S. Иlk yazыda mцяyyяn mяqamlarы nяzяrя alыb qeyd etdiyimиз bяlяdiyyяlяrin adlarыnы чяkmirik. Sюzsцz ki, юrnяk olan bяlяdiyyя sяdrlяri barяsindя mцsbяt fikrilяri zaman zaman qeyd edяcяyik.


ШЯКИБЯЛЯДИЙЙЯСИ

№ 05 (151), Май 2017

сящ. 7

АЗЯРБАЙЪАНБЯЛЯДИЙЙЯЛЯРИ

Bяlяdiyyя BЯLЯDИYYЯ YENИ LAYИHЯYЯ START VERИB vergi vя юdяniшlяri hara xяrclяnir? "Bяlяdiyyя vergilяri nяdir?, Bяlяdiyyя vergi vя юdяniшlяri hara xяrclяnir?" -adlыlayihя чяrчivяsindя Binяqяdirayon Bilяcяribяlяdiyyяsinin "Иctimai-humanitar" sektorununtяшяbbцsц vяtяшkilatчыlыьыilя qяsяbяnin 299saylы mяktяb-liseyindя maariflяndiricitяdbir keчirilib.

mяsяlяlяr шюbяsinin baш mяslяhяtчisi Seymur Hacыyev, Bilяcяri bяlяdiyyяsinin sяdri Hikmяt Quliyev, Bяlяdiyyя Gяlirlяri vя Yerli Vergilяr Шюbяsinin mцdiri Qorxmaz Cяfяrov, bяlяdiyyяnin ictimai - humanitar sektorunun rяhbяri Sevinc Иlyasova, 299 saylы mяktяbin direktoru Solmaz Kazыmova, mяktяb kol-

diyyя bцdcяsinя юdяnilmяli vergi, юdяniшlяrlя яlaqяdar maariflяndirici vя tяbliьat xarakterli geniш tяrkibli mцzakirяlrя aparыlыb. Маарифляндириъи тядбирдя bяlяdiyyя vergi vя юdяniшlяri barяdя яtraflы mяlumat verilib, qarшыlыqlы fikir mцbadilяsi aparыlыb, verilяn suallar cavablandыrыlыb.

Беледиййе.инфо-нун вердийи мялумата эюря, тяdbirdя Binяqяdi rayon Иcra Hakimiyyяti baшчыsы Aparatыnыn Иctimai-siyasi vя humanitar

lektivi vя yuxarы sinif шagirdlяri iшtirak ediblяr. Gюrцш bяlяdiyyя vergilяri ilя baьlы Vergi Mяcяllяsi ilя mцяyyяn edilmiш vя bяlя-

Gюrцш iшtirakчыlarыna bяlяdiyyя tяrяfindяn vergilяrlя baьlы xцsusi hazыrlanmыш izahlы bukletlяr paylanыlыb.

БЯЛЯДИЙЙЯВЯ СОСИАЛМЕДИА Nazim Qaraxanov: "Fяaliyyяtimiz sosial mediada daha geniш шяkildя gюrцnmяlidir"

Nяsimi bяlяdiyyяsindя informasiya tяminatы vя fяaliyyяtin sosial шяbяkяdяyayыlmasыmяsяlяlяrinяdairgюrцшkeчirilib. Беледиййе.инфо-нун хябяриня эюря, Nяsimi bяlяdiyyяsinin bцtцn sahя rяhbяrlяri iшtirak edян эюrцшdя чыxыш edяn sяdr NazimQaraxanov bildirib ki, bяlяdiyyяnin fяaliyyяtinin sosial mediada gюrsяnmяsi цчцn konkret addыmlar atыlmalы vя bu istiqamяtdя mюvcud olan boшluьu doldurmaq цчцn iш planы hazыrlanmalыdыr.

dada tяbliь etmяlidir. Sяdrin sюzlяrinя gюrя, юlkяmizdя ilk olaraq Nяsimi bяlяdiyyяsi onlayn юdяniш sisteminя, hяmчinin stasionar юdяniш sistemlяri olan "Emanat" vя digяr sistemlяrя qoшulmaqla, internet resursu vasitяsiylя yerli vergilяrin юdяniшi sistemini hazыrlayыb. Bяlяdiyyяnin bцtцn fяaliyyяti sosial mediada vя KИV-дя gюrцnmяsi nяticяdя yerli vergilяrin yыьыmыna da tяsir edяcяkdir. Gюrцшdя bu prosesin icrasыna nяzarяt sяdr mцavini

Bцtцn sahя rяhbяrlяri gцndяlik olaraq hяm KИV dя, hяm sosial mediada fяaliyyяtlяrini mяrkяzlяшmiш qay-

Hяsяn Mюvsumoьluna tapшыrыlыb. Sonda mюvzu яtrafыnda mцzakirяlяr aparыlыb.

Яmяk mцqavilяsinin lяьvi zamanы hяmkarlar ittifaqыnыn цzяrinя dцшяn vяzifяlяr Belediyye.info-ya цnvanlanan sualы Azяrbaycan Bяlяdiyyя Ишiчilяri Hяmkarlar Иttifaqыnыn hцquq mцfяttiшi Mяhяmmяd Kяrimov cavablandыrыr:

MяhяmmяdKяrimov,

Azяrbaycan Bяlяdiyyя Ишiчilяri Hяmkarlar Иttifaqыnыn hцquq mцfяttiшi

"Ишяgюrцrяnin tяшяbbцsц ilя iшчinin яmяk mцqavilяsinin lяьv edilmяsi sahяsindя hяmkarlar ittifaqыnыn hansы hцquq vя vяzifяlяri var?"

- Azяrbaycan Respublikasыnыn Яmяk Mяcяllяsinin 80-ci maddяsinin 1-ci bяndindя tяsbit olunmцшdur ki, Яmяk Mяcяllяsinin 70-ci maddяsinin "b" vя "ч" bяndlяrindя gюstяrilяn яsaslarla iшяgюtцrяn tяrяfindяn hяmkarlar ittifaqыnыn цzvц olan iшчinin яmяk mцqavilяsi mцяssisяdя fяaliyyяt gюstяrяn hяmkarlar ittifaqы tяшkilatыnыn qabaqcadan razыlыьы alыnmaqla lяьv edilir. Qeyd olunan maddяni dцzgцn tяtbiq etmяk цчцn iшяgюtцrяn vя mцяs-

sisяnin hяmkarlar ittifaqы tяшkilatы aшaьыda qeyd olunanlara яmяl etmяlidir. Яmяk Mяcяllяsinin 70-ci maddяsinin "b" vя "ч" bяndlяrindя gюstяrilяn яsaslarla hяmkarlar ittifaqыnыn цzvц olan iшчinin яmяk mцqavilяsi lяьv edilяrkяn iшяgюtцrяn hяmkarlar ittifaqы tяшkilatыna tяqdimat gюndяrmяklя яmяk mцqavilяsinя xitam verilmяsini xahiш etmяlidir. Ишяgюtцrяn iшчinin яmяk mцqavilяsinя xitam verilmяsinin яsasыnы tяsdiq vя sцbut edяn sяnяdlяri tяqdimata яlavя etmяlidir. Tяqdim edilmiш materiallar, mцяssisяnin hяmkarlar ittifaqы komitяsinin sяdri tяrяfindяn яsaslы юyrяnilir vя baxыlmasы цчцn tяшkilatыn hяmkarlar ittifaqы komitяsinin iшlasыna чыxarыlыr.

Иclasa iшяgюtцrяnin nцmayяndяsi, яmяk mцqavilяsinя xitam verilmяsi nяzяrdя tutulmuш iшчi, lazыm gяldiyi halda шahidlяr, mцtяxяssislяr яvvяlcяdяn rяsmi dяvяt olunmalыdыr. Hяmkarlar ittifaqы tяшkilatы mяsяlяnin mцzakirяsi zamanы яmяk qanunvericiliyinin normalarыnыn pozulmasыna yol vermяmяli, iшчilяrin яmяk hцquqlarыnы vя qanuni mяnafelяrini mцdafiя etmяlidir. Hяmkarlar ittifaqы tяшkilatы iшяgюtцrяnin tяшяbbцsц ilя яmяk mцqavilяsinin lяьv edilmяsi цчцn iшяgюtцrяnin tяqdimatыna baxmaqla eyni zamanda, яmяk qanunvericiliyinя riayyяt edilmяsi sahяsindя nяzarяt funksiyasыnы hяyata keчirmiш olur.


сящ. 8

Ш Я К И Б Я Л Я Д И Й Й Я С И        № 05 (151), Май 2017

Мязунлар 60 илдян Geyimimiz, hцququmuz bir idi. Шagird idi hamыmыzыn adы da. Elя bil ki, boyumuz da eyniydi. Aman Allah, nя xoшbяxtdik biz onda.

***

Hяlя onda bu dцnyanыn шяrindяn, Yalanыndan xяbяrimiz yox idi. Qяm-qцssяmiz, kяdяrimiz bir damcы, Hяlя onda sevincimiz чox idi.

***

Dцnya hяlя bizim цчцn naьыldы, Min arzuyla alышыrdыq, yanыrdыq. Юzцmцzц biz hamыdan aьыllы, Юzцmцzц nя bяxtяvяr sanыrdыq. KяmalяAbiyeva

МурадНЯБИБЯЙОВ Инсан истяся дя, истямяся дя щяйатда севинъли эцнлярля йанашы, кядярли эцнляр дя йашамаьа мяъбур олур. Бюйцк севинъ йашадыьымыз еля эцнляр дя олур ки, вахт кечдикъя, йашлашдыгъа щямин эцнляри хатырлайанда кядярлянирик. Беля эцнлярдян бири орта тящсили баша вуруб, доьма мяктябимизля ви-

дашлашдыьымыз эцндцр. Бир щиссясини ситат эятирдийимиз мяшщур мащныда дейилдийи кими: Bir mцяllim tюhmяtiydi dяrdimiz. Bir tюhmяtdяn iчin-iчin yanыrdыq. Hяlя onda bilmirdik ki, bunu biz Bir gцn necя hяsrяt ilя anarыq.

Мящз, щямин щясрят дя мяктяб иллярини унутмаьа гоймур, инсаны даим охудуьу илляря апарыр...

***

Йухарыда йаздыгларымызы Шякидяки 10 сайлы орта мяктяби битирянляр юз ямялляри иля бир даща сцбут едирляр. Онлар вахташыры юз доьма мяктяблярини, мцялимлярини йад едир, ла-

зым эялдикдя мяктябя йардым етмяйи дя унутмурлур. Щяр беш илдян бир ейни илдя мяктяби гуртаран мязунларын Шякидя эюрцшмяси артыг яняня щалыны алмышдыр. Бу янянянин тямяли ися 1977-ъи илдя мяктябин 1957-ъи ил мязунлары тяряфиндян гойулуб.

***

Сюзцэедян мяктяби 1957-ъи илдя битирмиш ушаглар илк

дяфя 20 ил сонра, 1977-ъи илдя бир йердя топлашараг доьма мяктяби битирмяляринин йублейини гейд етдиляр. Еля щямин илдян башлайараг, онлар щяр 5 илдян бир топлашыб эюрцшмяйи гярара алыблар. Беляликля, о вахтдан бялкя дя бянзяри олмайан чох мараглы ибратамиз бир янянянин тямяли гойулуб. Чцнки сонрадан щягигятян мцтямади олараг щяр беш илдян бир кечирилян о эюрцшлярдя сабиг мязунлар бир арайа эяляряк, тякъя зийафят столу архасында йейиб-ичмяк, шянлянмяк, хатиряляр данышыб дейиб-эцлмяк мягсяди эцдмяйибляр. Йублей топлантыларында мязунлар илк нювбядя доьма тящсил оъаьынын гайьылары иля марагланыблар. Юз дахили имканлары щесабына мяктябдя зярури тямир ишляринин апарылмасы кюмяк едибляр, мцхтялиф дярс вясаитляри, тядрис аваданлыглары алыб мяктябя баьышлайыблар. Гоъаман мцяллимляря, ещтийаъы олан

синиф йолдашларына, щятта дцнйадан кючмцш мязунларын аиляляриня беля йардым эюстярибляр. Хцсусян, 2002-ъи илдя мяктяби битирмяляринин 45-ъи илдюнцмцндя Шякийя топласан мязунлар доьма мяктябин симасыны бцсбцтцн дяйишдиляр. Онлар мяктябин учуг-сюкцк йерлярини бярпа едиб, гапы-пянъяряляри йениляшдирдиляр, синиф отагларыны мцасир цслубда тямир етдирдиляр, бинанын дам юртцйцнц тязялядиляр, фасадыны яввялки эюркяминя гайтардылар. Мяктябя хейли мигдарда дярс вясаити, мцхтялиф аваданлыглар баьышладылар… Бцтцн бунлар щягигятян дцнйада бянзяри олмайан ишляр иди. Ялбяття, беля тядбирлярин ясл мащиййяти тякъя тямиртикинти, йахуд хейриййя ишляринин иърасында дейил. Бу янянянин даща дярин мяняви-яхлаги мянасы, даща тясирли педагожи ящямиййяти вардыр. Беля ки, илк нювбядя бюйцмякдя олан няслин тярбийяси цчцн онун тясири даща бюйцкдцр. Вахташыры доьма мяктябя баш чякиб онун гайьылары иля марагланан, мцяллимляриня бюйцк севэи вя ещтимадларыны сярэиляйян бу мязунларын пак амалы, хош ниййяти, нцмуняви щяйат тярзи йени нясил нцмайяндяляринин, мцасир мяктяб шаэирдляринин йаддашында щеч шцбщясиз дярин изляр бурахыр. Онлара сядагятли достлуг дуйьулары, вятяня, доьма ел обайа мящяббят, тящсил оъаьына цлви севэи щиссяляри ашылайыр. Йашлы няслин бир-бириндян мараглы мяктяб хатирялярини динлямяк, зянэин щяйат тяърцбясиня малик инсанларын дяйярли мяслящятлярини, хейирхащ тювсиййялярини ешитмяк, онларын хош ямялляринин шащиди олмаг, тямяннасыз достлуг дуйьулары иля йашайан инсанларын мцнасибятини йахындан мцшащидя етмяк - бцтцн бунлар бюйцк щяйат дярсидир! Мящз бу амилляр шаэирдлярин йаддашында дярин из гойараг, онлар цчцн эюзял педагожи цсул, мцкяммял тядрис методикасы ролуну ойнайыр. Мязунларын охуйуб-йазмаг юйряндикляри доьма мяктябя сямими баьлылыьы, билик-савад алдыглары мцяллимляриня бу ъцр щяссас мцнасибяти, кечмиш синиф йолдашларына, ушаглыг достларына, щятта онларын ювладларына беля гайьыкешлийи бюйцмякдя олан нясил цчцн нцмунядир. (Арды 9-ъу сящифядя)


№ 05 (151), Май 2017

ШЯКИБЯЛЯДИЙЙЯСИ

сящ. 9

сонра эюрцшдцляр МурадНЯБИБЯЙОВ (Яввяли 8-ъи сящифядя) Мяктябдя, мцяллимя бюйцк диггят, елмя, билийя, тящсиля беля йцксяк мящяббят мцасир эянълийя ата-бабалардан юрняк олаъаг Ян ляйагятли щяйат дярсидир. Там гятиййятля демяк олар ки, 1957-ъи ил мязунларынын нцмайиш етдирдикляри бу нцмуня няинки Шякинин, еляъя дя бцтцн юлкянин мяктяб мязунлары цчцн юрняк ола биляъяк, давам етдирмяйя лайиг эюзял бир янянядир. Бурда бир мараглы мягамы да охуъуларын диггятиня чатдырмаг истярдик. 1977-ъи илдя 10 сайлы мяктяби битирмяляринин 20 иллик йублейини гейд едян мязунлар юз тядбирляриня гонаг гисминдя йахын достларыны да дявят етмишдиляр. Ибращим Мустафайев, Илщам Щаъыйев, Тярлан Мяммядов, Рящман Щаъыйев, Эерасим Рцстямов, Янвяр Щямидов, Нцсрят Ялийев кими бир чох достларын мяктябдя кечирилян эюрцшляр заманы шаэирдляр гаршысында чыхыш едиб дяйярли тювсиййяляр сюйлямяси сямими, мещрибан достлуг нцмуняси кими цряклярдя дярин тяяссцрат ойатды… Нящайят 2007-ъи илин майында 50 иллик йубилейляриня топлашан 1957-ъи ил мязунлары арзу етдиляр ки, 5 ил сонра, 2012ъи илин майында 55 иллик йубилейи йенидян щамылыгла бир йердя гейд етсинляр. 2012-ъи илин майы да эялди - мязунлар бюйцк тямтярагла мяктябдян айрылмаларынын 55 иллик йубилейини кечирдиляр вя... ...Вя вахт еля сцрятля кечир ки,.. Будур, артыг 2017-ъи илин май айыдыр. 1957-ъи ил мязунлары йеня дя доьма - Шяки 10 №-ли мяктябдя топлашыблар. Бу дяфя онлары доьма мяктябдян айыран заман кясийи ня аз, ня чох - дцз 60 илдир. Лакин нянялярин, бабаларын цзцндяки севинъдян, бири-бири иля етдикляри зарафатдан адама еля эялир ки, онлар еля щямин - 60 ил яввялки ушаглардыр. Щамысынын эюзлярин-

дян ися охумаг мцмкцндцр ки, яэяр мяктябдя онлардан башга щеч ким олмасайды, бу эцн дя гайьысыз мяктяб илляринин тяняффцсляриндя олдуьу кими мяктябин щяйятиндя гачышар, дяъяллик едяр, “ялим сяндя”, “йешинбабаш” ойнайардылар... Буна ися мане олан анъаг бу эцнкц шаэирдлярин вя мцяллимлярин марагла онлара дикилян бахышлары иди. Ахы республикамызын баш назиринин мцавини Абид

мцяллим, вахтиля рабитя назири ишляйян Надир мцяллим, полис полковники Ханлар мцяллим, узун мцддят шящяримизин Тарих-Мемарлыг Горуьунун директору олан Немят мцяллим вя диэяр йцксяк вязифялярдя ишлямиш вя щазырда чалышанларлар мяктяб ушагларынын эюзц гаршысында неъя ушаглыг едяйдиляр... Бу илки йубилей мярасиминдя диггяти чякян мягам-

лардан бири дя бу иди ки, мязунлар 60 иллик йубилейляриня гонаг гисминдя мцяллимляринин ювладларыны вя достларыны да дявят етмишдиляр. Индийя гядяр кечирилмиш бцтцн эюрцшлярдя олдуьу кими, онлар бу дяфя дя доьма мяктябляриня щядиййяляр баьышламаьы, мяктябин проблемляри иля марагланмаьы унутмадылар. Ону да гейд едяк ки, гонаглар арасында миллят вякили

Ъаваншир Фейзийев, Шяки Шящяр Иъра Щакимиййяти башчысынын биринъи мцавини Щясян Щясянов, шящярин баш мемары Талещ Алхасов, Ядлиййя Назирлийинин Ядлиййя Академийасынын баш мцяллими Илщам Аббасов вя диэяр танынмыш зийалылар да вар иди. Мязунлар мяктябдя эюрцшдцкдяр сонра цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин Иъра Щакимиййятинин гаршысындакы абидясинин вя Бяхтийар Ващабзадя адына паркдакы дащи шаирин бцстцнцн гаршысына яклилляр гойуб, хатиря шякилляри чякдирдикдян сонра Шящидляр Хийабанында Гарабаь уьрунда ъанындан кечмиш дюйцшчцляри вя шящярин Чюл гябирстанлыьында уйуйан мцяллим вя мяктяб йолдашларынын хатирясини йад етдиляр. Сонра мязунлар мярасимин тянтяняли щиссясини “Шяки-Парк” истиращят мяркязиндя давам етдирдиляр - додагалты

зцмзцмя едяряк: Dцnyahяlяbizimцчцn naьыldы, Minarzuylaalышыrdыq, yanыrdыq. Юzцmцzцbizhamыdanaьыllы, Юzцmцzцnяbяxtяvяr sanыrdыq. Yazыlanыbirsilgiilя pоzmaqda,

Bizimцчцnnяasandы, nяasan. Xяbяrsizdikюmrцmцzя bizhяlя, Taleyazanpozulmayan yazыdan. Mяktяbillяri, Юmrцmцnяnшirin,duyьulu, qayьыsыzgцnlяri. Hяranыbirюmrяbяrabяr, sehirligцnlяri, Яntяmizarzulugцnlяri.

***

Мцяллифдян: Шяки 10 сайлы орта мяктябин 1957-ъи ил мязунларыны бу “рекорд эюрцш” мцнасибятиля Шяки Бялядиййясинин коллективи вя бцтцн Шякилиляр адындан тябрик етмяйи юзцмя боръ билирям. Онлара 100 иллик йубилей кечирмяйин гисмят олмасыны арзулайырам.


сящ. 10

ШЯКИБЯЛЯДИЙЙЯСИ

№ 05 (151), Май 2017

GЮRKЯMLИADAMLARЫNHЯYATЫ

“HЯR ШEY ZAMAN ИЧИNDЯ” Дцнйа шющрятли академик, щямйерлимиз Мяъид Лятиф оьлу Рясуловун анадан олмасынын 100 иллик йубилейи яряфясиндя танынмыш шаир, АЙБ-нин Шяки бюлмясинин сядри, АДПУ Шяки филиалынын баш мцяллими Вагиф Асланын йубилйарын щяйат вя елми фяалиййятиня щяср етдийи елми-популйар романы ишыг цзц эюрмцшдцр. Романын эениш охуъу аудиторийасында мараг доьураъаьыны нязяря алараг, китабдакылары биз дя щисся-щисся гязетимиздя дяръ етмяк гярарына эялдик. ВагифАСЛАН (Яввяли ютян сайларымызда)

Иstintaq VЫ Hacы Lяtif kiшi cцmя mяscidinin saь tяrяfi ilя 20-30 addыm yuxarы gedяrяk, Qurcanaчay цzяrindя salыnmыш kiчik kюrpudяn keчib daha bir neчя addыm irяli yeridi. Yolun saьыnda da, solunda da iki mяrtяbяli, yaraшыqlы binalar var idi. Иstяdi ki, binalarыn kiminki olduьunu xatыrlasыn, xatыrlaya bilmяdi. Ona deyildiyi kimi soldakы binanыn чox vaxt aчыq saxlanan orta qapыsыndan iчяri keчdi, ikinci mяrtяbяyя qalxdы. Yenя dя sola dюndц, yanыlmasыn deyя sayaraq цчцncц qapыnы dюydц. Ичяridяn sяs gяldi: - Arя, kimdir? Mцracяt formasыndakы kobudluq Hacы Lяtif kiшini titrя-

dяn kimi oldu. Юzцnц toplayыb qapыnы yavaшca araladы. Ичяridяki stolun arxasыnda koьaburun birisi oturmuшdu. Sanki gюzlяri dя bir qяdяr qыyыq idi. Цz-gюzц xoruz pipiyi kimi qaraqarышыq qыrmыzы rяngя чalыrdы. O, gюzlяrini bяrяldib key-key gяlяn adama baxыrdы. Hacы Lяtif kiшi юzцnц toplayыb soruшdu: - Yelyan sizsiniz? - Arя, nя sюzцn var? - Hacы Lяtif kiшi mяnяm. - Sяn mцttяhimsяn. Arя, bildin? - Yoldaш Yelyan, nя danышыrsыnыz?! - Arя, mяni tanыyirsan? Birdяn-ikidяn durub oturduьumuz olub? - Xeyr! - Bax, gюr, mяn sяnin yoldaшыn ola bilяrяmmi? Ay musurman, musurman! - Dяdяn boyda kiшiyяm. - Arя, mяn dяdя-mяdя tanыmaram. Hacы Lяtif kiшi birdяnbirя dяyiшildi, sяsindяki mцlayimlik yoxa чыxdы: - Onu hamы bilir. Mяni nяyя чaьыrmыsan? - De gюrцm, zavodun durur? - O, baramaaчan fabrik

idi. 1917-ci ilя qяdяr o iшlя mяшьul olmuшuq. - Sonra? - Sonra da baramadan eшilmiш ipяk almaq цчцn bir neчя dяzgah gяtirtdirmiшdim. Onu bir qяdяr bюyцtmцшdцm. - Daha sonra? - 1920-ci ildяn onu Шura hюkumяtinя baьышlamышam. - Musurman olasan, zavod baьышlayasan. Heч aьыla batan iш deyil. Zavodunda hayeslяr dя iшlяyirdimi? - Karo, Jora, Hayqы. - Necя idilяr? - Чalышыrdыm ki, yaxшы olsunlar. Nikolaya шikayяt elяmяsinlяr. - Tanыdыьыn ermяni qadыnlar da vardыmы? - Hяlя sovet qurulmamышdan bir ermяni qыzы yanыma gяlmiшdi. Mяnim fabrikimdя olan fяhlяlяrя rus dili dяrsi keчmяk istяyirdi. Чimnaz Piriyan adыnda bir qыz idi. Tяшkil etdim, gяnc fяhlяlяrlя sюhbяtlяшdi, hяtta, dяrs keчmяsi цчцn otaq da ayыrdыm. - Musurmandan чыxmayan iш! - Hяr dяfя dяrsя gяlяndя Zяrixan vя Zцleycan adlы iki ermяni qыzы da юzц ilя gяtirirdi. Fяhlяlяrя чox шey юyrяdirdilяr. Fabriki hюkumяtя baьышlayandan sonra onlardan xяbяrim olmadы. - Bяs onlar necя idilяr? - Sяnin anan, bacыn kimi. Fяhlяlяr arasыnda xяtir-hюrmяt qazanmышdыlar. - Sяn burada mцttяhimsяn, mяn dя mцstяntiqяm. Yelyan qarшыsыndakы vяrяqя nя isя yazыrmыш kimi яlindяki qяlяmin perosunun ucuna цfцrdц. Diqqяtlя Hacы Lяtif kiшiyя baxmaьa baшladы. Onun bяbяklяrindя sanki ilan-qurbaьa oynaшыrdы. Yelyan susmaьыnda davam edirdi. Birdяn dillяndi: - Arя, familyanы de! - Mяmmяdov. - Ara, bu, istintaq sяnяdidir, rusca yazыlыr. Mamedov. Чimnaz Piriyan sяnя rusca юyrяtmяyib? Susursan... Sus! Rusa hюrmяtin olmayыb, dilini dя юyrяnmяmisяn. Yaxшы adыn necяdir? - Hacы Lяtif. - Ox, musurman, musurman! Rusca bilmir ki, bilmir. Qadji Latip. - "P" yox, "F". - Olsun! Yaxшы, yazыda dцzяltdim. Atanыn da adыnы de. - Rяsul oьlu. - Xoroшo. Rasul oqlы. - Milliyyяtin nяdir? - Tцrkяm. - Rusca "tyurok". Yazdыm. Yaшadыьыn юlkя: - Azяrbaycan Sovet Sosialist Respublikasы (ASSR). Yaшadыьыn qяza: Nuxinskiy, шяhяrin: - Nuxa. Yaшыn: - 62. Rusca bilmirsяn. Demяli, azsavadlыsan. Znaчit, maloqramoten. Mяktяbя dя getmяmisяn. Иndi dя ailя tяrkibin haqqыnda. Jenanыn adы? - Baшa dцшmяdim. Kimin adы? - Jenanыn, yяni, arvadыnыn. - Arvadыmыn adы Gцllц-

dцr.

mяslяhяt bildilяr. Яbdul Яli bir xeyli fikirlяшыb dedi: - Bu olanlar daha ciddi bir mяsяlяyя giriшdir. Mцstяntiq ola, юzц dя ermяni ola, ondan doьruluq gюzlяmяyя dяymяz. Gцllц xanыm istяdi ki, nяsя desin, sюz boьazыna tыxanыb qaldы. Hacы Rяsul kiшi hamыnы bir-bir nяzяrdяn keчirib яlavя etdi: - Bu sюhbяt buradaca qalmalыdыr. Orda-burda heч nя danышmayaрsыnыz. Elя bu vaxt darvazanыn asta-asta dюyцldцyц eшиdildi. Hamы bir-birinin цzцnя baxdы. Araya bir anlыq sцkut чюkdц. Яbdцl Яli yerindяn qalxa-qalxa: - Gedim, gюrцm, kimdir? - dedi. Bir azdan Яbdцl Яlinin kiminlяsя danышa-danышa gяldiyini gюrdцlяr. Яbdцl Яlinin yanыndakы adam mцlkц geyimdя idi, lakin danышыьыnыn amirяliyindяn hiss olunurdu ki, hюkumяt adamыdыr. Nяhayяt, onlar iчяri girdilяr. Ичяridяkilяr ayaьa qalxdыlar. Gяlяn adam salam verib, юzцnц tяqdim etdi: - Mяn Azяrbaycan Dюv-

bir siyahыya alыndы. Evdяki kitablara nяzяr salarkяn яski яlifba ilя yazыlanlarы ayrыca qeyd etdi. Onlarы yandыrmaьы lazыm bildi. Bu barяdя ailяnin bюyцk oьlu kimi Яbdцl Яlidяn izahat da aldы. Artыq gecяnin yarыsыndan da keчmiшdi. Hamы oyaq idi, axtarышыn nя ilя nяticяlяnяcяyini gюzlяyirdilяr. Naibov яllяrini belindя чarpazlayыb, yerя baxa-baxa var-gяl edirdi. Axыr ki, baшыnы qaldыrыb Hacы Lяtif kiшiyя zillяndi: - Hacы Lяtif, arvad uшaqlarla salamatlaш, gedirik. Hacы Lяtif kiшi, bяlkя dя, юmrц boyunca bu qяdяr yazыq gюrцnmяmiшdi. Яvvяlcя Яbdцl Mяcidя baxdы. Yяqin ki, цrяyindя: - Sяnя heч nя edя bilmяdim. Sяni ata kimi yetяrincя яzizlяyя, oxшaya bilmяdim. - dedi. Hacы Lяtif kiшi яyildi, Яbdцl Mяcidi kюksцnя sыxdы, sanki bir dяstя qыzыlgцl iylяyirmiш kimi onu iylяdi, o цzцndяn, bu цzцndяn юpdц. Dikяldi: - Kiшi ol, mюhkяm dur! - dedi. Sonra Gцllц xanыma dюndц: - Цrяyini sыxma, arvad! Uшaqlara atalыq elя! - deyя gц-

- Шelkokrutilшik. Zavodчik. Hяlяlik bu qяdяr. Zavodun 1920-ci ildяn, baьыn vя bostanыn isя 1927-ci ildяn alыnыb. Yenя dя bura sadovnik, yяni, baьban olduьunu da yazыram. Bu gцn 12 mart 1931-ci ildir. Bu gцndяn sяnя iш aчыram. Delo nomer 47 sяnin iш nюmrяndir. Delo nюmrя 47! Yadыnda qaldы? Sabah yox, birisi gцn yenя bu vяdя gяlяrsяn. davam edяrik. Иndi isя xoш gяldin. Mцstяntiqin otaьыndan чыxыb gяldiyi yolla qayыdan Hacы Lяtif kiшi evя necя gяlib чatdыьыnы bilmяdi. Darvazanы dюydц. Gцllц xanыm gяlib darvazanыn bala qapыsыnы aчdы, Hacы Lяtif kiшini avazыmыш gюrцncя: - Bыy, ay kiшi, sяnя nя olub? - dedi.

lяt Siyasi Иdarяsinin яmяkdaшы yoldaш Naibovam. Azяrbaycan Dюvlяt Siyasi Иdarяsinin sяdri vя katibi tяrяfindяn imzalanmыш 53 №-li order яsasыnda gяlmiшяm. Evdя axtarыш aparmalы, яmlakыnыzы siyahыya almalыyam. Sonrasыnы da ki, юzцnцz bilirsiniz. Gцllц xanыm yaylыьыnыn ucu ilя gюzlяrini silя-silя yan otaьa keчdi. Naibov ucaboylu, enlikцrяk bir adam idi. Pяncяrяnin qabaьыnda oturub ayaьыnы ayaьыnыn цstцnя aшыrdы, dяftяrini aчdы, dizinin цstцndя yazmaьa baшladы: "Nuxa rayon 19-cu rayon..." Sonra da ev яшyalarы bir-

lцmsцndц. Gцllц xanыm qяlbindяki hяyяcanы boьaraq: - Uшaqlarыn atasы saь olsun! Юzц gяlяr, юzц dя atalыq edяr! - cavab verdi. Cavab verdi vя цzцnц yana чevirdi. Яbdцlяli ilя ikяlli gюrцшяn Hacы Lяtif kiшi: - Иndi hяr шey sяnin цzяrinя dцшцr, oьlum! - deyя baшыnы xяfifcя onun sinяsinя qoйdu. Hacы Lяtif kiшi oьlunun sanki necя nяfяs almasыnы bilmяk istяyirdi. Elя ki, gюrцш bitdi, Hacы Lяtif kiшi siyasi idarяnin яmяkdaшы Naibova mцraciяtlя dedi: "Bu gцn sяhяr mцstяntiq Yelyana yoldaш dedim, qяbul etmяdi." Naibov onun sюzцnц tяlяsik kяsяrяk: - Bu hadisя dцnяn olub, artыq martыn 13-dцr. - deyя cavab verdi. Hacы Lяtif kiшi sual etdi: "Bu iki gцn arasыnda fяrq varmы?" Siyasi Иdarяnin яmяkdaшы Naibov sanki ayыlan kimi oldu: - Elя bir fяrq yoxdur. - deyя baшыnы buladы. Ailя цzvlяri Hacы Lяtif kiшini darvazaya qяdяr юtцrdцlяr. Sяhяrin alatoranlыьыnda cыrыltы ilя aчыlыb юrtцlяn bala qapыnыn sяsi havanыn sяrinliyindя яriyib axdы.

- Vot, шto... Yazыram:Qulli. Yaшы? - 46. - Ишi-gцcц? - Evdar qadыndыr. - Oьlun? Neчя yaшdadыr? Nя iшя baxыr? - Яbdцlяli bюyцk oьlumdur. 23 yaшыndadыr, 24-я keчяcяk. Mцяllimdir. - Musurman, юzц dя mцяllim. Yazdыm: - Abdul Ali. - O biri oьlumu da yaz. Яbdцl Mяcid. O hяlя oxuyur. 13 yaшы var, 14-я keчяcяk. - Yazdыm. Abu Medjit yazdыm. Qыzlarыn? - Onlar mяnim цstцmdя deyillяr. Яrdяdirlяr. - Daha bir oьlum da vardыr. Hamid. Dюrd yaшыn iчindяdir. - Balacadыr. Baшa dцшdцm. Mцsavatчыsan? - Xeyr! - Yazыram: bezpartiynыy, yяni, partiyadan kяnar. - Sяnяtin? - Burucu. Baramadan burulmuш, eшilmiш ipяk alan.

***

Hacы Lяtif kiшi ermяni mцstяntiqlя baш verяnlяri birяrbirяr danышmaq istяmirdi. Gцman edirdi ki, hяr necя olsa da, hюkumяt vardыr, gцnahsыz bir adama qarшы o qяdяr dя qяddarlыq etmяzlяr. Elя ki, axшam oldu, Яbdцlяli iшdяn gяldi, mяsяlяdяn hali oldu, Mяcid dя evdяki sюhbяtя qoшulmaq istяdi. Ona qulaq asmaьы vя susmaьы

***

(Арды вар)


ШЯКИБЯЛЯДИЙЙЯСИ

№ 05 (151), Май 2017

сящ. 11

Mяtbuatыmыzыndцnяni,bуgцnцvяsabahы... ...йахуд да OЛУМ, ЙА ЮЛЦМ?

Йашар ЯБДЦРРЯЩИМОВ Яgяr bu gцn aparыcы mяtbuatorqanlarыnыdahaчox nцfuz qazanmaq, sюz sahibi olmaq, ictimai rяyя daha чox tяsir imkanlarы яldя etmяk maraqlandыrыrsa, "kюlgя mяtbuatы"nasoxulandяlяduzlarы, fыrыldaqчыlarы, dilяnчilяri mяtbuata verilяn bцtцn sяlahiyyяtlяrdяn istifadя edяrяk, istяnilяnyolladahaчoxpulqazanmaqmaraqlandыrыr. "Kюlgя mяtbuatы" dedikdя, aparыcы mяtbuat orqanlarыnыn, tanыnmыш jurnalistlяrin nцfuzundan istifadя edяrяk, onlarыn kюlgяsindя gizlяnяn vя aшaьыdakы istiqamяtlяrdя fяaliyyяt gюstяrяn mяtbuat orqanlarы nяzяrdя tutulur: 1. Reketlikdя mяшьul olan "mяtbuat orqanlarы". 2. Dilяnчiliklя mяшьul olan "mяtbuat orqanlarы".

3. Sяyyar pozьunluqla mяшьul olan "mяtbuat orqanlarы". Bu "mяtbuat orqanlarы"nda da tanыnмыш КИВ-дя olduьu kimi baш redaktorlar, onlarыn mцavinlяri, redaktorlar, шюbя mцdirlяri, mцxbirlяr, xцsusi mцxbirlяr, hяtta parlament mцxbirlяri dя "fяaliyyяt gюstяrir". Hяmin mяtbuat orqanlarыna mцяyyяn шяrtlяr daxilindя iшя qяbul olunan шяxslяr, qыsa mцddяtdя mюhцrlц, bяr-bяzяkli vяsiqя ilя tяmin olunurlar ki, bu da onlarыn 4-cц hakimiyyяt olan mяtbuata verilmiш bцtцn hцquqlardan юz mяqsяdlяri цчцn istifadя etmяlяrinя, шяhяr vя rayonlarыn idarя vя mцяssisяlяrini "jurnalist" adы altыnda sяrbяst шяkildя gяzmяlяrinя imkan verir. "Kюlgя mяtbuatы"nda tяsisчini rяhbяri olduьu qяzet vя ya saytыn nцfuzu, onun ictimai rяyя tяsir etmя imkanlarы yox, hяr ayыn konkret gцnцndя kimliyindяn, sяviyyяsindяn, tяhsilindяn, asыlы olmayaraq, юzцnцn tяyin etdiyi "baш redaktordan" alacaьы mяblяь (arenda) maraqlandыrыr. Bu cяhяtlяri nяzяrя alыnaraq, tяyin olunmuш "baш redaktorlar"ы isя, iшя qяbul adы ilя vяsiqя verdiklяri sonsuz sayda "jurnalistlяr"in yaradыcыlыq qabiliyyяti yox, onlarыn hansы

yolla olursa-olsun pul qazanmaq bacarыqlarы maraqlandыrыr. Ona gюrя dя, bu шяrtlяr daxilindя hяmin "baш redaktor"lar vasitяsi ilя mяtbuata чox asanlыqla soxulan reket, dяlяduz, cibgir, "dilяnчi" vя "qяdim peшя sahiblяri"ni jurnalistikanыn lяkя-

Birsюzlя,aparыcыmяtbuat orqanlarы qяlяmi ilя, "Kюlgя mяtbuatы" isя aparыcы mяtbuat orqanlarыnыn nцfuzu vя юz jurnalist vяsiqяlяri hesabыna fяaliyyяt gюstяrirlяr. Bu cцr mяtbuat orqanlarыnda iшlяyяnlяri nя dцnyada baш verяn

Bu gцn respublikamыzda Kцtlяvi Иnformasiya Vasitяlяri цчцn yaradыlan imkanlar sayяsindя mяtbuatыmыz inkiшaf etmяkdяdir. Lakin paralel olaraq tanыnmыш KИV-lяrin nцfuzundan istifadя edяn "Kюlgя mяtbuatы"nыn da fяaliyyяt dairяsi geniшlяnmяkdяdir.

lяnmяsi, mяtbuata hяyatыnыn mяnasы kimi baxan, qяlяm sahiblяri olan bacы vя qardaшlarыmыzыn nцfuzdan dцшmяsi yox, юz шяxsi gяlirlяri vя baш redaktorlarыna юdяyяcяklяri mяblяь maraqlandыrыr.

ictimai-siyasi proseslяr, nя dя onlara mцraciяt edяrяk kюmяk gюzlяyяn vяtяndaшlarыn problemlяri maraqlandыrыr. Belяlяri даим daha чox qazanc яldя etmяk барядя дцшцнцрляр. Яn acыnacaqlыsы budur

ki, vяsiqяlяrin hazыrlanmasы цчцn bu gцn cяmi 2 manat xяrc чяkmяklя belя redaksiyalar vasitяsilя jurnalist olmaq olar. Yяni, tяhsilindяn, sяviyyяsindяn asыlы olmayaraq istяnilяn шяxs 2 manat xяrc чяkmяklя hяmin шяrяfsiz baш redaktorlar vasitяsi ilя чox asanlыqla jurnalist ola bilяr. Sual meydana чыxa bilяrki,nяцчцnonlarbuqяdяrчoxdurlar? Ona gюrя ki, normal mяtbuat orqanlarыnda яmяk haqqы verilir, ona gюrя dя redaksiyaya konkret sayda яmяkdaш iшя gюtцrцr. Lakin "Kюlgя mяtbuatы"nda belя mяhdudiyyяtlяr yoxdur, чцnki burada maaш verilmir, яksinя, iшя qяbul olunan hяr kяsя "aylыq haqq" qoyulur. Bu gцn tanыnmыш jurnalistlяr tяrяfindяn yeni yaradыlmыш qяzet vя saytlara nisbяtdя "Kюlgя mяtbuatы" hяndяsi silsilя ilя artmaqda davam edir. Belяliklя dя, gцn яrzindя jurnalist adы ilя idarя vя tяшkilatlara, sahibkarlara zяng edяn, paytaxtda vя rayonlarda idarя vя tяшkilatlarы qapы-qapы gяzяrяk hяm mяmurlarыn, hяm dя aparыcы mяtbuat orqanlarыnыn normal fяaliyyяtinя mane olan шяxslяrin sayы gцnbяgцn artmaqdadыr.

(Арды вар)

ПОЕЗИЙА min bяlaya, min dяrdя, Tяki dalьalansыn mяnim bayraьыm zirvяlяrdя, Sarsыlmayan mяhяbbяtim Azяrbaycan bayraьы! Юz eшqimя sяdaqяtim Azяrbaycan bayraьы!

Заур ИЛЩАМОЬЛУ

Azяrbaycanbayraьы Qan qoxulu o illяrin hяr dяhшяtli anыyla, Neчя-neчя mяzlumlarыn sipяr olan canыyla, Saya gяlmяz шяhidlяrin tюkцldцyц qanыyla, Qazandыьыm hцrriyяtim Azяrbaycan bayraьы! Mцbarizяm, шцcaяtim Azяrbaycan bayraьы! Gяzib dolan bu dцnyanы bayraq macяrasыnda, Varmы belя gюzяl bayraq bayraqlar arasыnda? Millяtimin bir millяt tяk millяtlяr sыrasыnda, Varlыьыma zяmanяtim Azяrbaycan bayraьы! Mяn olmaьыm, шяxsiyyяtim Azяrbaycan bayraьы! Sяma rяngim - Tцrk olmaьыm, Tцkrlцyцmdяn var niшan, Qыrmыzы rяng - mяn azadam, qul olmaram heч zaman, Yaшыl rяngim-dinim Иslam, Allahыm - tяk Yaradan, Hяr rяngim bir яlamяtim Azяrbaycan bayraьы! Adыm-sanыm, шan-шюhrяtim Azяrbaycan bayraьы! Sяnя olan bu sevgimin юlчцsц yox bяшяrdя, Sяndяn юtrц dцшsяm xoшdur

Mяn bu yurdun юvladыyam birъя arzum var mяnim, Шяhid olum bayraq цstя bayraq olsun kяfяnim. Nя qяdяr ki, bayraьыm var, var olacaq Vяtяnim, Daь vцqarыm, шax qamяtim Azяrbaycan bayraьы! Qцrur yerim, fяxarяtim Azяrbaycan bayraьы!

***

Mцharibяolmasыn! Sяslяnirяm sizlяrя, ey savaш hяrislяri, Mцharibя tюrяdяn qaniчяn iblislяri. Nяyя gяrяk bu savaш, mцharibя, qяtliam, Axы yaшamaq цчцn dцnyaya gяlir adam. Siz ey, яllяri qanli xanяdan sahiblяri, Юzц diktator olan, bяшяr яcaiblяri. Yetяr! Bяsdir! Yetяr bu. Silinsin qяlbinizdяn hяmяn qorxulu duyьu. Bir az da insan olun, insanlыьы юyrяdin, Yaxшы яmяllяri ilя kainatы titrяdin. Gюtцrцn sяrhяdlяri юlkяlяr arasыndan, Xilas edin bяшяri savaш macяrasыndan. Bцtцn istehkamlarы daьыdыn, yыxыn, sюkцn! Яvяzindя kimsяsiz kюrpяlяr evi tikin. Kцчяdя bюyцmяsin, o "qanadsыz mяlяk"lяr Yoxsa bizi gюzlяmяz iшыqlы gяlяcяklяr. Яridin silahlarы bir oyuncaq yaradыn, Kюrpяlяrin цzцndя bir az gцlцш oyadыn. Qoy onlar da yaшasыn gюzяl uшaq dцnyasыn, Oyuncaqla bюyцsцn, oyuncaqla oynasыn,.. Qoyun sцlh gюyяrчini sяmalarda dolaшsыn.

Qonsun damlar цstцnя, pяncяrяyя yanaшsыn. Onun gюzlяr oxшayan gюzяl qanadlarы tяk, Aчыlsыn min-bir arzu, aчыlsыn min-bir dilяk. Bir dя bяшяr gюrmяsin qara buludlarыnы, Яsgяr юlцmlяrini,шяhid tabutlarыnы. Gцllя sяsi yerinя "Vaьzalы" sяsi gяlsin, Hяyяtlяrdя hцzr yox, toy maьarы dцzяlsin. Analar цrяyindя юvlad daьы чяkmяsin, Bacыlar "qardaш"deyib, gюzцndяn yaш tюkmяsin. Minalanmыш sahя yox, hяr yan gцl-чiчяk olsun. Yaшamaq цчцn hяvяs, чыlьыn bir istяk olsun. Mцharibя sюzцnц atыn lцьяt iчindяn, Lцьяtlяr dя dincяlsin bu kяlmяnin yцkцndяn. Юlkяlяrin nя yadы, nя dя dцшmяni olsun, Yer kцrяsi hяr kяsin evi, mяskяni olsun. Nя olardы, Иlahi, bizim iшыqlы cahan, Mцharibя gюrmяsin heч bir vaxtы, heч bir an. Nя olar insanlarыn gюzц yaшla dolmasыn, Mцharibя olmasыn! Mцharibя olmasыn!

***

Salam,Dяdя! (Dяdя Qorqudla sюhbяt) Salam, Dяdя! Harda idin? Gюrцnmцrdцn nя zamandыr. Sяn gedяli nяlяr olmuш bilirsяnmi? Tцrk ellяri yasa batmыш pяriшandыr. Sяn gedяli oda dцшdцk, Od qalandыq. Sяn gedяli hissя-hissя parчalandыq. Bozqurdu da hцrkцtmцшцk gяlmir daha. Gюz yaшыyla oyanыr Tцrk hяr sabaha. Bir vaxt Tцrkцn aman verib buraxdыьы, Иndi qanlы tarix yazыr bu gцnцnя. Bir vaxt Tцrkцn qorxusundan, "Чin sяddi"ni yaradanlar, Иndi sяnin fяrman verir юlцmцnя. Baьlarыnda aьac-aьac meyvяlяri, Yadlar dяrir. Иndi Qaraca Чobanlar, Dяrbяndimdя qoyununa baxmaq цчцn,

Yadelliyя rцsцm verir. Bamsы Beyrяk qыlыncыnыn altdan keчяn, Yalыncыqlar sultan olmuш. Gюrцrsяnmi nя qяribя dюvran olmuш? Dinlяdikcя aьlayыrsan Tцrkцn halыn, Aьla, dяdя! Gюz yaшlarыn yaш eylяyir aь saqqalыn, Aьla, dяdя! Aьla! Tцrkmяn daьlarыnda yetim qalmыш, Kюrpяlяrя aьla, dяdя! Kяrkцklяrdя viran olmuш, Ailяlяrя, zцmrяlяrя aьla, dяdя! Bir olmayan алты dюvlяt, Юlkяlяrя aьla, dяdя! Yad bayraьы dalьalanan, Zirvяlяrя aьla, dяdя! Yadellinin daьlarыmda чapdыrdыьы, Altunlara baxыb aьla. Qaradonlu kafirlяrin alыb яsir apardыьы, Neчя Burla Xatunlara baxыb aьla. Sяnin yadigar qoyduьun, Иndi чilik-чilik olmuш, Qopuzlarы gюrцb aьla. Qыpчaq Mяlik zindanыnda яsir qalan, Uruzlarы gюrцb aьla. Pяrяn dцшяn tayfalarы, Qыpчaqlarы, uyьurlarы, oьuzlarы gюrцb aьla. Qopuzunu яlinя al, Boylar denяn! Dolaш Turan ellяrini, Oba-oba, mahal-mahal, Boylar denяn! "Xudafяrin kюrpцsц"nцn цstцndя dur, Bir boy boyla! Qoy yayыlsыn o gur sяsin, Savalanыn zirvяsinя. Qoy oyansыn anam Tяbriz gur sяsinя. Tяkя-Tцrkmяn ellяrindя boylar denяn. Bir dя gяlsin юtяn чaьlar. Uzaq Sibir чюllяrindя boylar denяn. Geri qayыtsыn qыpчaqlar. Bяlkя Dяdяm gяldi deyib, Tцrk ellяri oyanacaq. Sяni gюrцb Tцrk qяlbindя, Yurd sevgisi yaranacaq. Get, ey dяdяm, get, dayanma. Qoy Gцnяшin шцalarы, Yollarыna iшыq olsun. Sяni gюzlяr Tцrk ellяri. Dяdяm, yolun aчыq olsun!


ШЯКИБЯЛЯДИЙЙЯСИ

сящ. 12

№ 05 (151), Май 2017

ТЯЩСИЛ-МИЛЛИТЯРЯГГИЮЛЧЦСЦДЦР Ы ФЯСИЛ Щябибулла МАНАФЛЫ, АДПУ Шяki filialыnыn mцяllimi, тарихчи (Яввяли ютян сайымызда) Иlk baxышdan mцtяrяqqi tяsir baьышlayan bu tяlяb яslindя xalqыn "bizi юz dilimizdя idarя edin" tяkidi qarшыsыnda geri чяkilmяyя mяcbur olan rejimin, yerli nцmayяndяlяrin vяzifяlяrя yolunubaьlamaq,onlarыidarяetmя sisteminя buraxmamaq amacы gцdmяsiylя yanaшы, tяhsilя olan mяnяvi stimuludaюlgцnlяшdirirdi. M.Я.Rяsulzadя Qafqaz maarif idarяsi mцdirinin bu bяyanatыnыn arxasыnda dayanan kirli, bulaшыq niyyяti aшkarlayaraq yazыrdы: "...Fяqяt indiyя kimi ana dili dяrsi mяzbut (тутулмуш, зябр олунмуш) bir qaidя altыna alыnmamышdыr. Mяktяblяrin чoxusunda ana dili dяrsi varsa da, dяrsin юzц vя mцяllimlяrinin qяdr vя heysiyyяti yox dяrяcяsindяdir. Ana dili dяrsi o dяrяcяdя яhяmiyyяtsizliyя dцчar olmuшdur ki, hяr mцtяяllim bilatяnbih dяrsindяn qaчdыьы kimi bir чox mцяllimlяr dя artыq bir qeydsizlik biruzя verirdilяr vя indi dя чoxlarы qabaqkы sцrяtlя davam etmяkdя vя mцяllimliklяrini lяng etmяkdяdirlяr. Nя maarif idarяsi tяrяfindяn bir idarя, nя mцяllimlяr tяrяfindяn bir himayяti-kяmalя, nя cяmaяt tяrяfindяn bir qeydkeшlik gюrяn ana dilinin rяsmi varlыьы hяqiqi yoxluq dяrяcяsinя gяlmiшdi. Demяk olar ki, hяnuz indi dя bu haldadыr. Qaidяdяn xaric bяzi mяktяblяr olsa-olsa bilmiyorum, bilцmцm ki, bu cцrяdir. Bюylя bir hamisiz, mцhafizяsiz vя юzbaшыna Allaha qalmыш ana dili birdяn-birя яhяmiyyяt kяsb ediyor. Xцsusi sirkulyar ilя hяlя yerli uшaqlarы deyil, rus uшaqlarыna da belя oxutdurulmasы vacib olunur". Юndяr daha sonra oxucularыna suallar цnvanlayыr. Bцtцn mцяmmalarыn aydыnlыьa qovuшmasы prosesi idraka цnvanlanan suallardan baшlayыr: "Bunun sяbяbi nяdir? Bu qяdяr bir qeydsizliyя mяzhяr olan "ana dili" birdяn nя oldu ki, bu dяrяcяdя яziz oldu? - Ишtя sual" Юzц dя bu suallara cavab verir: - Gюrцnцr ki, cяmaяtin daha dяrяceyi-kяmalя yetmяkdя olan idrak ehtiyacыna "gцzяшt" etmяk istiyorlar. Odur ki, Qafqaz dillяrinя bяlяd olan ruslar hazыrlaшdыrmaq fikrinя dцшцblяr. Чцnki bundan belя yerli dil bilяn rus чinovniklяri lazыmdыr. Bюylяlяri tapыlmazsa, yerli яhalinin юzцndяn mяmur tяyin etmяyя mяcbiriyyяt olar. Bu da ki, mяlum olduьu цzrя, hяnuz padшahlыq fikrinя alышmayыb idareyi-mяmlяkяtя, dar bir millяtчi gюzц ilя baxan idarячilяrin proqramыnda yoxdur." M.Я.Rяsulzadя чox-

millяtli Bakы шяhяrindя oxuyubyazmaьы bacaran adamlarыn sayыna gюrя Azяrbaycan tцrklяrinin sonuncu yerdя qяrar tutmasыnыn bir sяbяbini dя "rustatar", "rus-mцsяlman" mяktяblяri adlanan dюrd sinifli ibtidai mяktяblяrdя tяdrisin tяшkilindя yol verilяn ayrыseчkilikdя gюrцrdц. Hяmin mяktяblяrdя hяftя яrzindя tяdris olunan 30 saat dяrsin 12 saatы rus dilinя, 6 saatы ana dilinя, 6 saatы hesaba, 4 saatы ilahiyyяtя,2saatыisяnяьmяyяayrыlыrdы. M.Я.Rяsulzadяnin иbtidaimяktяbhaqqыndadцшцncяlяrinя diqqяt yetirяk: "Иbtidai mяktяb gяrяk ki, milli olsun. Иbtidai mяktяb gяrяk ki, yerli cяmaяtя doьma olsun. Burada tяlim ana dilindя olsun. Bu mяktяblяr gяrяk cяmaяtin mяiшяtinя uyьun olsun." Lakin ibtidai mяktяblяrdя ana dili vя rus dili fяnnlяrinя ayrыlan saatlarыn miqdarыndakы fяrqi caniшinin ana dilinin tяdrisinin яhяmiyyяti barяdя sюylяdiklяri ilя mцqayisя edяrяk, sюzlя яmяl arasыnda yaranan uyьunsuzluьa sяtiraltы riшxяndlя etiraz edir: "...Mяnяn vя maddяn яhaliyя kюmяkчi olmaq vя gяlяcяk mяiшяtlяrindя onlara rяhbяr olmaq цчцn ana dilinя hяftяdя 6-ca saat veriliyor "rus millяtilя tanыш olub birlяшmяk цчцn" isя rus dilinя tamam iki dяfя artыq olaraq hяftяdя 12 saat veriliyor. Bюylя proqramыn nя dяrяcяdя mяnfяяtsiz vя kifayяtsiz olduьu hяr kяsя mяlum olduьu kimi gюrцnцyor ki, maarif mцdriyyяtinя belя sabitdir." Tяhsil sahяsindя юz hяllini tяlяb edяn problemlяrdяnbiridяCцmяmяktяbi ilя яlaqяdar idi. Dюrdцncц rus-mцsяlman mяktяbinin nяzdindя fяaliyyяt gюstяrяn bu tяdris mцяssisяsindя mцxtяlif sяbяblяr цzцndяn vaxtыnda savad ala bilmяyяn nisbяtяn yaшlы cavanlar vя daha yetkin yaшa чatmыш adamlar oxuyurdular. Yцz яlli nяfяr kontingenti olan bu mяktяbdя dяrslяr hяftя яrzindя yalnыz bir gцn cцmя gцnц hяm ana dilindя, hяm dя rusca tяdris olunurdu. Cцmя mяktяbindя Яhmяd bяy Aьayev dя tяdris prosesindя iшtirak edirdi. O, Иslam tarixinя dair mцhazirяlяr sюylяyir vя bununla da dinlяyicilяrin dцnyagюrцшцnцn vя mяlumat dairяsinin geniшlяnmяsi цчцn sяyini яsirgяmirdi. Cцmя mяktяbindя tяdris prosesindя iшtirak edяnmцяllimlяrяsasiшyerlяrindяnfяrqliolaraqburada dediklяridяrslяrцчцnmяvacibalmыrdыlar.Elяbusяbяbdяn dя tяdrisя baшdansovdu yanaшыr, tez-tez dяrs buraxыrdыlar. Cцmя mяktяbindя tяhsil alanlarыn da dяrslяrя davamiyyяti son dяrяcя aшaьы sяviyyяdя idi. Bunun sяbяbi onlarыn hяyat tяrzi, mяiшяt шяraiti ilя baьlы idi. Cцmя mяktяbindя юz savadsыzlыьыnы lяьv etmяk istяyяn adamlarыn яhяmiyyяtli hissяsi sahibkarlarыn, o sыradan dцkan sahiblяrinin yanыnda qulluqчu iшlяyirdilяr. Mяhz sahibkarlarыn yaratdыьы maneяlяr onlarыn tez-tez dяrs

buraxmalarыna sяbяb olurdu. M.Я.Rяsulzadяnin qeydetdiyibirepizodbubaxыmdansяciyyяvidir: "Bir чox cцmя mяtяbinя gяlяn шagirdlяrя mцяllim : "Niyя belя gec gяliyorson?" - sualыnы verdikdя: "Xozeyn bizi cцmяlяr qapы baьlы olduьu halda dцkan iчяrisindя яшyanы yыьышdыrmaq, dцkanы silib-sцpцrmяk, tяzя alыnmыш bяzi yeшiklяri aчыb sabaha hazыrlamaq kimi vяzifяmizdяn xaric iшlяrя vadar ediyor" - cavabыnы veriyordu." Demяli, nя cцmя mяktяbinin mцяllimlяri, nя dя sahibkarlar cяmiyyяt qarшыsыnda цzяrlяrinя dцшяn vяzifяnin mahiyyяtini, ictimai maraqlar, icti-

dцnyada юzцnя bir qцvvяti layяmut (юлмяз, ябяди) qazanmaq dяrdindяn sizя qul olanlarы bir gцn olsun юz ixtiyarlarыna buraxыnыz. Nя olur ki, sizin xidmяtчilяriniz hяftяdя bir gцn юzlяrini юzяrinki hiss etsinlяr!..." M.Я.Rяsulzadя tяhsillя, elmi biliklяrlя baьlы mяsяlяlяrя barmaqarasы baxan, sxolastik dцшцncя tяrzindяn yanaшan, xalqы qяflяt yuxusuna verib hяr cцr zцlm-zillяtя, rяzalяtin addыmbaшы юzцnцn biruzя verяn hallarыna sяbrlя dюzmяyя alышdыran цzdяniraq цlamяlяrя цz tutaraq yazыrdы: "Adыmыzы mцsяlman qoyuruz, islamiyyяtin nя tarixindяn, nя цsulun-

M.Я.Rяsulzadя mai mяnafe naminя чalышmaьыn insan цчцn son dяrяcя vacib olduьunu dяrk etmirdilяr. Юndяr milli dirчяliш vя milli inkiшaf yoluna чыxmaq цчцn kцtlяvi savadsыzlыьыn lяьv edilmяsinin amiranя tяlяb olduьunu dяrk etmяyяn bu adamlara цz tutaraq yazыrdы: "Ey mцяllim hяzarat! Ey maarifmяnd cavanlar! Bцtцn millяtlяrin sяadяti istiqbalыnы tяmin edяnlяr, o millяtin mцяllim vя maarifmяndlяri olduьunu bir qяdяr diqqяtя alыnыz, gяrчi ermяni vя qeyri qonшu millяtlяrin mцяllimlяrinin gюrdцklяri mцcahidatы bir lяhzя olsun tяsяvvцrя gяtiriniz dя onlar qяdяr demiyorum, kiчik bir cцmя mяktяbini layiqli vяch ilя bяrpa etmяk цчцn hяftяdя ikicя saяt olsun fяda ediniz! Mцяllimlяr hцmmяt edin! Gюstяrin ki, siz cяmaяtin uшaqlarыnы deyil, юzlяrini dя tяrbiyя etmяyя mцstяidsiniz! Bildirin ki, sizi hяvяsя gяtirяn, mяnafelяndirяn tяkcя qarыn ehtiyacы, gцzяran, mяiшяt mцlahizatы deyil, cяmaяt qeydi, yaxыn qardaшlara mяnяvi kюmяk etmяk fikri daha vardыr! Ey bazar яhli, ey hяyat vя diriliyi ancaq tяrяzinin taqqa-tuqqunda gюrяn sahibi-hirslяr! Ehtiyac vя fяqr ucundan sizin яlli iki min cяbr vя mяшяqqяtinizя qatlaшan biчarяlяri hяftя tяtilindяn mяhrum etmяyiniz. Altы gцn mцddяtindя юz ixtiyarыndan, юz kцlfяt vя ailяsindяn, юz xahiш vя tяmяnnasыndan, юz hцrriyyяt vя azadlыьыndan яl чяkib, bu mяшяqqяtli

dan, nя mцhяssяnatыndan xяbяrimiz yoxdur... Cяmi taifяlяr dinimizin цsullarыndan olan hцrriyyяt vя ittihadы beynяlmilяl ararkяn, bizlяr istibdad vя nifaq axtarыyoruz." O, mцtяrяqqi din xadiminin ailяsindя boya-baшa чatdыьыndan islamыn mahiyyяtini dяrindяn mяnimsяmiшdi. Hяlя 19 yaшыnda olarkяn is-lamыn elmя, tяhsilя, biliyя vя яn yцksяk mяnяvi dяyяrlяrя чaьыrыш dini olduьunu "Шяrqi-Rus" qяzetindя dяrc etdirdiyi "Hцmmяt vя qeyrяt vaxtыdыr" mяqalяsindя cяmiyyяtя bu cцr tяlqin edirdi: "Bu vaxta bizя lazыm vя vacibdir ki, hцmmяt edib, elm юyrяnmяyя, юyrяtmяyя vя юyrяtdirmяyя sяy vя kusis qыlaq. Elmsiz heч bir nюqsanыmыz gюtцrцlmяyяcяkdir. Elmin fяzilяtindя bu bяsdir ki, peyьяmbяrimiz яleyhissяlam hяdisi - mцtяяdiddяdя bizlяrя tapшыrыbdы." Elя hяmin mяqalяdя hяzrяti peyьяmbяr яleyhissяlama istinad edilяn hяdislяrdяki "elmi beшikdяn qяbrяdяk юyrяn", "elmi, hяtta Чindя olsa da axtar" kimi tюvsiyyяlяri nяzmя чяkяrяk poetik dildя belя ifadя edib: Sюylяdi peyьяmbяr ol xяtmi rцsul 1 Bu hяdisi ol vяliyyц cцzvц kul Юyrяn elmi mяhdiдdяn 2 ta lяhdяcяn 3 Ta ki, hяr dцnyadя ol sяn mimtяhяn 4

Talibi olgilяn, sяn ey яziz! Alimi-Allah, olur Яbdцlяziz. Mяqsяdi-яsliyi peyьяmbяr budi Цtlubu-l-elm vяlo fis-чin 5, dedi. 1 2 3 4 5

rцsul - peyьяmbяr; mяhd - beшik; lяhя - qяbir; mimtяhяn - imtahan olunmuш; Цtlubu-l-elm vяlo fis-чin elmi hяtta Чindя olsa da axtar.

Qurani-Kяrimin nazil olan ilk ayяsi (Иqra) "Oxu" sюzцilяbalayыr:"Иkrя biismi rяbbikя`llяzi xяlяqя" (Yaradan Tanrыnыn adы ilя oxu). Quranda Tanrыqяlяmяvяqяlяminyazыsыnaandiчir.Иslamyeganя dindirki,elmvяbiliyiibadяtdяndяцstцntutur,Peyьяmbяrimizя istinad edilяn hяdislяr bunu bяyan etmяkdяdir: Tяhsil mцqяddяs cihaddыr. Alimlяr Tanrыnыn etimad etdiyi kimsяlяr vя peyьяmbяrlяrin varislяridir. Elmindяn faydalanan alim min zahiddяn yeydir. Elm dяrяcяsi яn yцksяk dяrяcяdir. Alimlяrin mцrяkkяbi vя шяhidlяrin qanы юlчцldц, birincisi daha aьыr gяldi. Hяr шeyin bir yolu var, cяnnяtin yolu elmdir. Cяhalяtdяn qorxulu vя pis yoxsulluq yoxdur. Юvlad цчцn яn qiymяtli miras yaxшы tяhsildir. Alim ol vя ya шagird vя ya dinlяyici vя ya alimin dostu, lakin bunlardan baшqa olma ki, mяhv olarsan. Иslamdinindяbцtцn xalqlar arasыnda bяrabяrlik iшarяsiqoyulduьuhaldaalim ilя cahil fяrqlяndirilib: "Hяll yяstяvi яllяzinя yяlяmunя vяllяzinя la yяlяmun, hяll yяstяvi яlzulimat vя`nnur, hяll yяstяvi я`mail vя`lbяsir, am keyfя yяstяian" (Alim ilя cahil bir olurmu, iшыq ilя qaranlыq birdirmi,korilяgюrяnbяrabяrolarmы,(bunlar)necяbirolabilяrlяr?)

Иslam dininя mяxsus olub tяhsilя, elmя юnяm verяn bu prinsiplяr erkяn orta яsrlяr dюnяmindя mцsяlman alяmindя yaranan vя bяшяr sivilizasiyasыnы irяli aparan elmi kяшflяrin, ixtiralarыn meydana gяlmяsinя sяbяb oldu. Mяlum olduьu kimi чinlilяr miladыn 105-ci ilindя ipяk mяmulatыndan kaьыz istehsal etmяyi юyrяnmiшdilяr. Lakin baha baшa gяldiyindяn vя Чinlя Orta Asiyanы яhatя edяn mяkandan kяnara чыxmadыьыndan dцnyanыn qalan hissяsinin, o sыradan Avropanыn kaьыzdan xяbяri yox idi. ParisИslamИnstitutununprofessoruЖakRisler"Яrяb mяdяniyyяti" kitabыndayazыrki, mцsяlmanlar kяtandan kaьыz hazыrlamaьы Sяmяrqяnddя юyrяndilяr. Sonra Яlcяzair vя Misirdя kaьыz istehsalы цчцn xammal kimi kяtan яvяzinя pambыqdan istifadя olunmasыna baшlanыldы. Иlk kaьыz istehsal edяn mцяssisя 794-cц ildя Baьdadda quruldu. (Арды вар)


№ 05 (151), Май 2017

Вагиф АСЛАН,

Azяrbaycan Yazычыlar Birliyi Шяki bюlmяsinin sяdri, АДПУ Шяki filialыnыn baш mцяllimi

(Яввяли ютян сайларымызда)

2. Yunis Иmrя yaradыcыlыьыnыn юzцndяn sonrakы яdяbiyyata tяsiri. Yunus Иmrяnin яsяrlяri ilя tanыш olduqca цmumtцrk, o cцmlяdяn Azяrbaycan яdяbiyyatыnы daha da dяrindяn mяnimsяmяk цчцn mцqayisя vя paralellяr aparmaьыn zяruri olduьunu bir daha yяqin edirяm. "Яlяvi-Bektaшi inanclarыnы zяnginlяшdirdi,tяkkя шeirinin Anadoludakы ilk tяmsilчilяrindяndir", "O bцtцn insanlыьa xitab edяn шairdir", "Oьuz lehcesiyle Anadolu Tцrk edebiyatыnыn kurucusu"dur (Ahmet Kabaklы.Tцrk edebiyatы. ЫЫ c. Иstanbul, 1997. s. 308.), "Yunus Emre 700 yыl, Oьuz

lehcesiyle Tцrkce konuшan bцtцn чevrelerde okunmuш, tanыnmыш ve sevilmiшdir"

(Ahmet Kabaklы.Tцrk edebiyatы. ЫЫ c. Иstanbul, 1997. s. 318.), "Biчim yюnцnden Yunus

Emre, Ahmet Yasevиnin hazыrladыьы geleneьi izlemiшtir. ... Hece vezniyle ve dюrtlцk’ler hаlinde yazmышtыr" (Ahmet Ka-

baklы. Tцrk edebiyatы. ЫЫ c. Иstanbul, 1997. s. 322.)

"Yunusun шiir dili, 13. ve 14. yцzyыllar halk Tцrkcesidir. Oьuz lehcesini, en yцksek edebiyat dili hаlinde yazmak ve sonra gelen bцtцn шairlere en mцkemmel юrnekler bыrakmak gibi bir "mюcцzeyi" baшarmышtыr" (Ahmet Kabaklы.Tцrk edebiyatы. ЫЫ c. Иstanbul, 1997. s. 322.) kimi sяrrast ifadяlяrlя "Tцrk edebiyatы"nda tяqdim edilяn Yunis Иmrяnin mяhz Oьuz lяhcяsi цzяrindя qurulan Azяrbaycan яdяbiyyatыndakы yerini vя tяsir dairяsini heч olmazsa юyrяnmяyя sяy etmяmяk gцnahdыr. Yunus Иmrя yaradыcыlыьыnыn Azяrbaycan яdяbiyyatыna necя bюyцk tяsir gюstяrdiyini gюrmяmяk qeyri-mцmkцndцr. Yunus Иmrя yaradыcыlыьы юzцndяn sonraki яdяbiyyata tяkcя forma vя struktur baxыmыndan deyil, hяm dя mюvzu vя mяzmun baxыmыndan tяsir gюstяrmiшdir. Юzцndяn sonrakыlar цчцn ruhani-яdяbifяlsяfi mяktяbя чevrilяn Yunus Иmrяnin Иmadяddin Nяsimi yaradыcыlыьыna tяsiri mюvzuya mцnasibяtdя vя mяzmunun шяrhindя юzцnц daha чox qabarыq gюstяrir.

ШЯКИБЯЛЯДИЙЙЯСИ

T Tц цr rk k x xa allq qlla ar rыы я яd dя яb biiy yy ya at tыы Mцhazirяlяr

YunusИmrя: Sцleman quш dili bilir dedilяr, Sцleyman var Sцleymandan iчяri. ИmadяddinNяsimi: Heч kimsя Nяsimi sюzцnц fяhm edя bilmяz, Bu quш dilidir, bunu Sцleyman bilir ancaq. (Yunus Иmrя.Gцldяstя. Bakы, 1992. s. 20.) (Nяsimi. Bakы, 1973. s. 20.)

Budur, gюrцnяn insanыn iчindяki gюrцnmяyяn insan. Hяlя Sцleymanыn quш dili bilmяsi Sцleyman haqqыnda tam bilgi vermir. Quш dili bilяn Sцleymanыn iчindяki Sцleymanыn daha nяlяrя qadir olduьunu, nяlяri bildiyini bilmяdяn Sцley-

(Yunis Иmrя. Gцldяstя. Bakы, 1992. s. 160-161.)

ШahИsmayыlXяtaiйazыr:

Eшq dяnizi mяnяm, mяn! Dяnizlяr heyran mяnя. Dяrya mяnim qяtrяmdir, Zяrrяlяr цmman mяnя...

Birsюz 1. Sюzцnц bir sюylяyяnin Sюzцnц edяr saь bir sюz. Pir nяfяsin dinlяyяnin Yцzцnц edяr aь bir sюz.

Yox ikяn bu barigah. Var idi o padiшah. Ah, bu eшq яlindяn, ah! Dяrd oldu dяrman mяnя.

3. Sюz vardыr kяsdirir baшы, Sюz vardыr kяsяr savaшы. Sюz vardыr aьulu aшы Bal ilяn edяr yaь bir sюz.

(Yunis Иmrя. Gцldяstя.s.53.)

Vя ya: Eшidin, dostlar, mяni! Qiymяtli bir шeydir eшq! Hяr kяsя qismяt olmaz, Hюrmяtli bir шeydir eшq!.. Daьa dцшяr, kцl eylяr. Kюnцllяrя yol eylяr. Sultanlarы qul eylяr, Hikmяtli bir шeydir eшq!.. Dяnizlяri qaynadar, Yerbяryerdяn oynadar. Qayalarы sюylяdяr. Qцdrяtli bir шeydir eшq! Aьыllarы чaшdыrar, Dяryalarы daшdыrar. Gюzlяri qamaшdыrar. Qцvvяtli bir шeydir eшq!

6. Шah Xыtai ayяtindяn, Sюzцn sюylя юz zatindяn. Olmaya kim, pir qatindяn Sяni edя iraq bir sюz.

Нясими "Эяnclik", 1977. s. 53.)

D.-r., professor Pяnah Xяlilov "Fцzuli шeirlяrindяki sufi gюrцшlяrin яnяnяyя sюykяndiyini", nяticяdя "...sяlяflяri Я.Yяsяvinin, Я.Yuьnaqinin, Y.Иmrяnin dediklяrinя gяldiyini" (Pяnah Xяlilov.Яhmяd Yяsяvi. Bakы, 1997. s. 23, 25.) sюylяmяyi юzцnя borc bilir. O, "Yunus Иmrя шeirlяri timsalыnda "yar", "dilbяr" sюzlяri sufi яdяbiyyatыnda "Allah" mяnasыnda iшlяndiyi kimi M.Fцzuli qяzяlindя dя "mah", "canan" sюzlяri sufi terminlяri kimi iшlяnir"

Unutmayaq ki, tцrk tяfяkkцrц vя ruhu ilя yoьrulmuш irfani яdяbiyyat dini vя dцnyяvi gюrцшlяrin sintezi kimi meydana gяlmiш vя inkiшaf etmiшdir. Иndiki modern vя postmodern яdяbiyyata aid edilяn bяzi xцsusiyyяtlяr o zamanlardan irfani яdяbiyyatda mюvcud olmuшdur. Avroяdяbiyyatшцnaslыьыn яn yeni saydыьы modern яdяbiyyatdakы dekadentizm, irrealizm, sцrrealizm, kubizm, dadaizm, eqzistensializm, abstraksionizm яlamяtlяri vя modernin davamы kimi ortaya чыxar-

(Pяnah Xяlilov. Яhmяd Yяsяvi. Bakы,1997. s.27.)

qяnaяtinя gяlir. Doьrudan da, Yunus Иmrя шeirindяki "dost", Fцzuli шeirindяki "yar" sюzlяri aшaьыdakы nцmunяlяrdя "Allah" sюzцnцn sinonimi kimi iшlяnmiшdir. YunusИmrя: Bir qaydada qalmayaq gяl, Gяl dosta gedяk, gяl, kюnцl! (Yunis Иmrя Bakы, 1992. s.75.)

Fцzuli: Ey kюnцl, yarы istя, candan keч! Sяri-kuyin gюzяt, cяhandan keч! ( M Fцzuli. Seчilmiш яsяrlяri, Ы c.Bakы, 1988. s.72.)

ИmadяddinNяsimi: Cananы mяnim sevdiyimi can bilir ancaq. Kюnlцm dilяyin dцnyada canan bilir ancaq.

ИmadяddinNяsimi: Яqlin gяmisin ьяrq edя gюr eшq dяnizinя Kim, bu dяnizin bяhrini цmman bilir ancaq.

Keчmя, keчmя шah sяmtindяn Sяni iraq edяr bir sюz.

man haqqыnda tam bir fikir sюylяmяk olmaz. Yunis Иmrяnin bюyцklцyц юzцndяn sonra gяlяnlяrя Sцleymanыn iчindяki Sцleymanы niшan vermяsindяdir.

YunusИmrя: Mяn sяni sevirяm candan iчяri. Yolum yoxdur bu яrkandan iчяri.

YunusИmrя: Mяni mяndяn sorma, mяndя deyilяm, Яksimdir, boш gяzir dondan iчяri.

сящ. 13

Фцзули Miskin Yunus neylяsin? Dяrdin kimя sюylяsin? Getsin, dostu toylasыn, Lяzzяtli bir шeydir eшq! (Yunis Иmrя. Gцldяstя.s.71-72.)

DeyяnYunusИmrяninFцzuli yaradыcыlыьыna da bюyцk tяsiri aчыqca duyulmaqdadыr. Gяlin, aшaьыda misal gяtirdiyimiz nцmunяlяrdяki mяzmuna vя mяntiqя mцqayisяli шяkildя nяzяr salaq. YunusИmrяdяbelяdir: Иlahi, bir eшq ver mяnя, Hardayamsa heч bilmяyim. Elя itirim юzцmц, Иstяsяm dя qoy bulmayыm. (Yunis Иmrя. Gцldяstя. Bakы, "Yazычы", 1992. s. 35.)

Fцzulidяbelяdir: Ya Rяb, bяlayi-eшq ilя qыl aшina mяni! Bir dяm bяlayi-eшqdяn etmя cцda mяni! Az eylяmя inayяtini яhli dяrddяn, Yя'ni ki, чox bяlalяrя qыl mцbtяla mяni. (Fцzuli. Leyli vя Mяcnun. Bakы,

Yunus Иmrя яdяbi mяktяbinin И.Nяsimi, M.Fцzuli kimi gюrkяmli davamчыlarыndan biri dя Шah Иsmayыl Xяtaidir. Digяr mцasirlяri kimi o da Yunus Иmrя yaradыcыlыьыndan bяhrяlяnmiш, tяsirlяnmiшdir. Чox tяяssцflяr olsun ki, Шah Иsmayыl Xяtainin яsяrlяri sыrasыna daxil edilяn шeirlяrdяn biri "Bir sюz" (Bax. Шah Иsmayыl Xяtaйi. Sazыm. Bakы,1973. s. 60-61; Шah Иsmayыl Xяtai. Яsяrlяri. 2-ci cild. Bakы, "Azяrnяшr", 1976. s. 37-38. Шah Иsmayыl Xяtayi. Bakы, 1988. s. 320-32; Qeyd: 1973 vя 1988-ci il nяшrlяrindя шairin tяxяllцsц "y" ilя, 1976-cы il nяшrindя isя "y"-sыz yazыlmышdыr. 1976-cы vя 1988-ci il nяшrlяrindя bu шeir adsыz, 1973-cц il nяшrindя isя "Bir sюz" adы ilя tяqdim edilmiшdir.) adlanыr.Yunus Иmrяdя

yeddi, Шah Иsmayыl Xяtaidя altы bяnddяn ibarяt olan vя mцxtяlif adlarla tяqdim edilяn bu шeirin bir neчя bяndinя mцqayisяli шяkildя nяzяr salaq. YunusИmrяyazыr: Mяnalыsюzdeyяnlяrin 1. Mяnalы sюz deyяnlяrin Цzцnц aь edяr bir sюz. Sюzц biшirib deyяnin Ишini saь edяr bir sюz. 2. Sюz var ki, kяsяr savaшы, Sюz dя var kяsdirяr baшы. Чevirib aьulu aшы Bal ilя yaь edяr bir sюz. 7. Yunus, seчib sюz yatыndan, Sюylя sюzц qayяtindяn.

Хятаи dыqlarы postmodern яdяbiyyata aid etdiklяri digяr gюstяricilяr farscada Cяlalяddin Rumi, tцrkcяdя Yunus Иmrя yaradыcыlыьыnda var idi. "Dolab, neчin inlяrsяn?" шeirindяki bяzi mяqamlara diqqяt edяk: Dolab, neчin inildяrsяn? Dяrdim var ki, inlяrяm. Mюvlaya aшiq oldum, Onun цчцn inlяrяm... Mяni bir daьda gюrdцlяr, Qolum, qanadыm qыrdыlar. Dolaba layiq gюrdцlяr, Ondan юtrц inildяrяm. Dцlgяr alыb mяni yondu, Hяr яzam yerinя qondu. Bu iniltim haqdan gяldi, Ondan юtrц inildяrяm. Mяn bir daьыn aьacыyam, Nя dadlыyam, nя acыyam. O Mюvlama duaчыyam, Ondan юtrц inildяrяm... (Yunis Иmrя. Gцldяstя. s.219-220.)

(Арды вар)


сящ. 14

ШЯКИБЯЛЯДИЙЙЯСИ

№ 05 (151), Май 2017

Д ДЙ ЙП П э эу уш шя яс си и ШЯKИШРПШDYP-дян СЦРЦЪЦЛЯРЯ ХЯБЯРДАРЛЫГ: Юlkяmizdя hяr il mцtяmadi olaraq yol hяrяkяti tяhlцkяsizliyinin tяmin edilmяsi, yol-nяqliyyat hadisяlяrinin qarшыsыnыn alыnmasы istiqamяtindя mцtяmadi olaraq geniшmiqyaslы profilaktik tяdbirlяr keчirilir. Eyni zamanda, dюvlяt yol polisi яmяkdaшlarы tяrяfindяn hяrяkяt iшtirakчыlarыnыn intizamыnыn mюhkяmlяndirilmяsi ilя baьlы gюrцlяn tяdbirlяr mцsbяt nяticяlяr vermiшdir. Bunula yanaшы mцшahidяlяr gюstяrir ki, qanunsuz sяrniшin daшыmalarыn qarшыsыnыn alыnmasы sahяsindя яmяkdaшlar tяrяfindяn hяyata keчirilяn tяdbirlяr gцclяndirilmяlidir.Belя ki, "Fяrqlяnmя niшanы", "taksi" tanыnma niшanы, taksometri olmadan, texniki cяhяtdяn nasaz, tяhlцkяsizlik tяlяblяrinя cavab vermяyяn, kюhnя vя istismar mцddяti bitmiш avtomobillяrlя, habelя sцrцcцlяri яhalinin yaшlы tяbяqяsindяn olan шяxslяr qanunsuz olaraq sяrniшin daшыma fяaliyyяti ilя mяшьul olurlar ki, bu da sonda aьыr yol qяzalarыnыn baш vermяsinя sяbяb olur. Шяki DYP-si sцrцcцlяrя xяbяrdarlыq edir ki, Daxili Ишlяr Nazirliyinin "Minik avtomobillяri ilя sяrniшin daшыma sahяsindя tяhlцkяsizlik tяdbirlяrinin gцclяndirilmяsinя dair" vя "Avtobuslarla sяrniшin daшыma sahяsindя tяhlцkяsizliyin tяmin edilmяsi barяdя" gюstяriшlяrinin icrasы ilя яlaqяdar olaraq, qanunsuz sяrniшin daшыmalarыn qarшыsыnыn alыnmasы mяqsяdilя xidmяti яrazidя Dюvlяt Avtomobil Nяqliyyatы Xidmяti Шяki Regional Шюbяsinin яmяkdaшlarы ilя birlikdя reydlяr keчirilяcяkdir. Avtomobil nяqliyyatы ilя sяrniшin vя baqaj daшыnmasы qaydalarыnыn pozulmasыna gюrя Azяrbaycan Respublikasыnыn Иnzibati Xяtalar Mяcяllяsinin 322- ci maddяsinin mцvafiq bяndlяrinя яsasяn 40 (qыrx) manatdan 50 (яlli) manatadяk mяblяьdя cяrimя nяzяrdя tutulur.

АВТОМОБИЛИНИЗИТЕХНИКИ БАХЫШАТЯГДИМЕДИН ШяkiШяhяr-RayonPolisШюbяsininDюvlяtYolPolisiBюlmяsisцrцcцlяrяxяbяrdarlыqedir: Texniki cяhяtdяn nasaz vяziyyяtdя olan nяqliyyat vasitяlяrinin istismarы qadaьandыr! NЯQLИYYAT VASИTЯLЯRИNИN TEXNИKИ BAXЫШDAN KEЧИRИLMЯ QAYDALARЫ: "Yol hяrяkяti haqqыnda" Azяrbaycan Respublikasы Qanununun 30-cu maddяsinin VЫ hissяsinя mцvafiq olaraq, bu Qanunun 27-ci maddяsinin ЫЫ hissяsinin 2-5-ci bяndlяrindя vя ЫЫЫ hissяsindя nяzяrdя tutulmuш nяqliyyat vasitяlяrinя, hяmчinin avtobuslara icazя verilяn maksimum kцtlяsi 3,5 tondan artыq olan yцk avtonяqliyyat vasitяlяrinя, tяhlцkяli yцklяrin daшыnmasы цчцn xцsusi tяyinatlы texniki tяhlцkяsizlik цzrя uyьunluq sertifikatы olan nяqliyyat vasitяlяrinя ildя 1 dяfя, hяmin Qanunun 27-ci maddяsinin ЫЫ hissяsinin 1-ci bяndindя nяzяrdя tutulmuш nяqliyyat vasitяlяrinя (bu maddяnin VЫ hissяsinin 1-ci bяndindя gюstяrilяnlяr istisna olmaqla) istehsal olunduqlarы vaxtdan 4 il keчdikdя 2 ildя 1 dяfя, istehsal olunduqlarы vaxtdan 10 il keчdikdя ildя 1 dяfя texniki baxыш keчirilir.

Ийунун 17-дя Республикамызын цмумтящсил мяктябляриндя кечириляъяк “СОН ЗЯНЭ” тядбирляри иля ялагядар Шяки ДЙП-нин район сакинляриня М Ц Р А Ъ И Я Т И: Шяki DYP rayon sakinlяrinя, valideynlяrя mцraciяt edяrяk bildirir ki, 14 iyun 2017-ci il tarixdя "Son Zяng" tяdbirlяrindя yetkinlik yaшыna чatmayanlara, sцrцcцlцk hцququ olmayanlara nяqliyyat vasitяlяrini idarя etmяk цчцn vermяsinlяr. Yuxarы sinif шagirdlяri gяzinti vя ya mцxtяlif bяhanяlяrlя avtomobillяrя minяrяk aшaьы-yuxarы hяrяkяt etmяsinlяr. Tяhsil mцяssisяlяrinin rяhbяrlяri "Son Zяng" tяdbirlяrinin sonunda

bir daha yuxarы sinif шagirdlяri, mяzunlarla sюhbяtlяr aparsыnlar vя bu kimi hallara yol vermяlяrinя шяrait yaratmasыnlar. Dюvlяt Yol Polisi 14 iyun 2017-ci il tarixdя ("Son Zяng" tяdbirindя) sutka яrzindя gцclяndirilmiш iш rejimindя iшlяyяcяkdir. Sцrцcцlцk hцququ olmadan idarя etmя, sцrцcцlцk hцququ olmayana idarя etmя цчцn vermя, цmumiyyяtlя bцtцn qayda pozuntularыna gюrя

Кяnd tяsяrrцfatы iшlяrinin щяйата кечирилмяси иля ялагядар zяhmяtkeшlяrin вя йцклярин яkin sahяlяrinя daшыnmasына артыг baшlaныб. Odur ki, adamlarыn vяyцkцndaшыnmasыndatяhlцkяsizliyin tяmin olunmasы vacib mяsяlяdir. Bunun цчцn Шяki ШRPШ-nin DYP bюlmяsilazыmiiшlяrgюrцrvя bu istiqamяtdя ardыcыl tяdbirlяrhяyatakeчirяcяkdir. Шяki rayon kяnd icra nцmayяndяlяri vя bяlяdiyyяlяri tabeliklяrindя olan mцяssisя vя tяшkilat rяhbяrlяrinin, fermerlяrin o cцmlяdяn fяrdi tяsяrrцfatla mяшьul olan kяnd sakinlяrinin kяnd tяsяrrцfatы iшlяrini aparmasы zamanы tяh-

nяdяki sяrniшinlяrdя daxil olmaqla 8 nяfяrяdяk adam daшыndыqda) habelя "CD" kateqoriyalы sцrцcцlцk vяsiqяsindя malik olan шяxslяrin idarя etmяsinя icazя verilir. 2. Yцk avtomobilinin bort platformasыnda gedяrkяn hяrяkяt vaxtы ayaq цstя durmaq, bort vя ya yцkцn цstцndя oturmaq qadaьandыr. 3. Yцk avtomobillяri oturacaqlarla tяchiz edildikdя onun banыnda adamlarыn daшыnmasыna yol verilir. 4. Yцk avtomobilinin banыnda daшыnan adamlarыn

"VAZ", "QAZ", "Moskviч", "ZAZ", "UAZ" vя digяr MDB istehsalы olan minik avtomobillяri цчцn: yanvar айынын 1-дян май айынын 1-дяк; "Xarici dюvlяtlяrdя vя onlarыn baza modellяri яsasыnda MDB-dя istehsal olunan minik avtomobillяri цчцn: май айынын 1дян август айынын 1-дяк; "Yцk atomobillяri vя avtobuslar цчцn: сентйабр ацынын 1дян октйабр айынын 1-дяк. NЯQLИYYAT VASИTЯLЯRИNИN MЦЯYYЯN EDИLMИШ QAY DADA VЯ MЦDDЯTDЯ TEXNИKИ BAXЫШDAN KEЧИRИLMЯDЯN ИDARЯ EDИLMЯSИNЯ GЮRЯ CЯRИMЯ:

NЯQLИYYATVASИTЯLЯRИNИNTEXNИKИBAXЫШDAN KEЧИRИLMЯSИЦЧЦNDЮVLЯTRЦSUMU: "Dюvlяt rцsumu haqqыnda" Azяrbaycan Respublikasыnыn Qanununa яsasяn nяqliyyat vasitяlяrinin illik texniki baxышdan keчirilmяsinя gюrя avtonяqliyyat vasitяlяri цчцn 20 manat mяblяьindя, motonяqliyyat vasitяlяri, qoшqular vя yarыmqoшqular цчцn 10manat mяblяьindя dюvlяtrцsumu юdяnilir.

qanunvericilikdя nяzяrdя tutulan qaydada inzibati tяnbeh tяdbirlяri gюrцlяcяkdir. Yol polisi yol hяrяkяti tяhlцkяsizliyinin yцksяk sяviyyяdя tяшkilinin tяmini цчцn bцtцn imkanlarыndan istifadя edяcяkdir. Lakin valideynlяr, aьsaqqallar elяcя dя tяhsil mцяssisяlяrinin rяhbяrlяri bu mяsяlяdя daha чox mяsuliyyяtli olmalыdыrlar.

Кянд тясяррцфаты ишляриндя щярякятин тящлцкясизлийи

NЯQLИYYAT VASИTЯLЯRИNИN TEXNИKИ BAXЫШDAN KEЧИRИLMЯ MЦDDЯTLЯRИ:

Аzяrbаycаn Respublikаsыnыn Иnzibаti Хяtаlаr Mяcяllяsinin 339.1 mаddяsinin tяlяbinя mцvаfiq olаrаq, nяqliyyat vasitяlяrinin sahiblяri vя ya sцrцcцlяri tяrяfindяn "Yol hяrяkяti haqqыnda" Azяrbaycan Respublikasыnыn Qanunu ilя mцяyyяn edilmiш qaydada vя mцddяtdя nяqliyyat vasitяsini dюvlяt qeydiyyatыndan vя ya texniki baxышdan keчirmяdяn idarя etmяyя gюrя fiziki шяxslяr 50 (яlli) manat mяblяьindя, vяzifяli шяxslяr 100(yцz)manat mяblяьindя, hцquqi шяxslяr 300(цчyцz)manat mяblяьindя cяrimяedilir.

TuralNИФТАЛЫЙЕВ, Шяki ШRPШ-nin DYPB-nin Tяbliьat vя тяшviqat цzrя иnspektoru, пolis бaш лeytenantы

lцkяsizlik tяdbirlяrinin gюrцlmяsindя Dюvlяt Yol Polisi Bюlmяsinя dяstяk vermяlidirlяr. Yцk avtomobillяrindя adamlarыn vя yцkцn daшыnmasы qaydalarыnы mяsul шяxslяrя vя sцrцcцlяrя bir daha чatdыrыrыq: Adamlarыndaшыnmasы Azяrbaycan Respublikasы Йol Щяrяkяti Щaqqыnda Гanunun 56-cы maddяsindя gюstяrilmiшdir: 1. Banыnda adamlar daшыnan yцk avtomobillяrini yalnыz "C" kateqoriyalы (kabi-

sayы oturmaq цчцn dцzяldilяn yerlяrin sayыndan artыq olmamalыdыr. 5. Yцk avtomobilinin sцrцcцsц hяrяkяtя baшlamazdan яvvяl minmяk, dцшmяk vя banda yerlяшmяk qaydasы haqqыnda sяrniшinlяrя tяlimat vermяlidir. 6. Avtomobilin, тraktorun kabinяsindяn kяnarda, yцk qoшqusunda adamlarыn daшыnmasы qadaьandыr. 7. Adamlarыn daшыnmasы яn intizamlы sцrцcцlяrя hяvalя olunmalыdыr.

Yцklяrin daшыnmasы Azяrbaycan Respublikasы Йol Щяrяkяti Щaqqыnda Гanunun 57-ci maddяsindя gюstяrilmiшdir: 1. Daшыnan yцkцn kцtlяsi vя yцklяrin oxlar цzrя paylanmasы istehsalчы mцяssisяnin hяmin nяqliyyat vasitяsinin nюvц цчцn mцяyyяn etdiyi kяmiyyяtlяrdяn artыq olmamalыdыr. 2. Yцkцn dцшmяmяsi, hяrяkяtя mane olmamasы цчцn sцrцcц hяrяkяtя baшlamazdan яvvяl vя hяrяkяt vaxtы yцkцn yerlяшdirilmяsi, baьlanmasыna vя vяziyyяtinя nяzarяt etmяlidir. 3. Daшыnan yцk yerlя sцrцnmяmяlidir. 4. Daшыnan yцk xarici iшыq siqnallarыnыn vя iшыq qaytarыcыlarыnыn, qeydiyyat vя tanыnma niшanlarыnыn цstцnц tutmamalыdыr. 5. Taxыl, ot, yem vя tюkцlяn digяr yцklяr daшыnarkяn onlarыn цstцnя юrtцk kячilmяlidir. 6. Yцk avtomobilinin sцrяti 50 km/saatdan чox olmamalыdыr. Sцrцcцlяrя sяrniшinlяrin daшыnmasы qaydalarыnыn pozulmasыna gюrя Azяrbaycan Respublikasыnыn Инзибати Xяталар Mяъяллясиnin (ИХМ) 327.2-ci maddяsinя яsasяn 60 (altmыш) manat, yцkdaшыnmaqaydasыnыnpozulmasыna gюrя isя ИXM-nin 327.1-ci maddяsinя яsasяn 40 (qыrx) manat mяblяьindя cяrimяnяzяrdяtutulur. Sцrцcцlяr bu qaydalara яmяl edяrsя, mяsul шяxslяr bu qaydalarы sцrцcцlяrя vaxtaшыrы tяbliь edяrlяrsя цmid edirik ki, kяnd tяsяrrцfat iшlяrini saь-salamat baшa vurmuш olacaьыq.


ШЯКИБЯЛЯДИЙЙЯСИ

№ 05 (151), Май 2017

Йарыш

Яняня

Меймун

Дянли битки

Ляпир Нитг щиссяси

Телеканал Крем Муьам

Атлантика океанында ада

Щадися

Сюзцндян дюнмямяк

гящряманы

Айаг Мяктуб

Русийада

Катод

шящяр

Ясэяр

Бостан

(гырьызъа)

Авара

Латвийа

Асийада дювлят

Гядим халг

Шяхс явязлийи

Щейтрон мцкафат

Суал

Вяфа

Студийа 215

Щийля

Бирэя

биткиси

Дини тясвир

Бейнялхалг

Каьыз пул

Йаь Дярман

щярфи

Эцрзя

Ансамбл Чяки ващиди Гиймят

Надир биткиляр баьы

Метал

Мусиги

Сядягя

Эюй

Ит ъинси

Дяниз Инэилтярядя телеканал

Хялбир

Ъизэи филми

Шеир

Беш

Мефистофел

Хясис

Гяфил Ешшяк

Тябир

Эюзял

Шякяр

Цсйанчы “Гачаг Кярям”дя сурят

Газахыстан

Саат

Астар

сящ. 15

Чиндя пул

Калашников

Бярабяр

РАМАЗАН РАМАЗАН БАЙРАМЫНЫЗ БАЙРАМЫНЫЗ МЦБАРЯК! МЦБАРЯК!

Ат

Дямирчи

Гоху

Тездян

Ишвя

Бензин

Йазычы

Намус

Крымда шящяр Уелс шащзадяси

Мярщаба

Кясяк

Лаудруп (аутболчу) Зикр

Мяшщур алман сийасятчиси

Гырьызыстанда шящяр

Пис гиймят Пианино Машын Бал

Гязет

Москвада мяшщур йер

Йуха

Ислащат

Дамар

Ямяк

Вулкан

Ширни нювц Сцпцр!

Тцркийядя шящяр

Чай

Татлысяс

Монголоид Сцмцк

Сай

Гыз ады

Автомобил

Цмид

Мцстягил Дядя Гядим йурд йеримиз Мцгяддяс шящяр

Чятин Хярчянэ (русъа)

Хястялик

Яряб дилиндя сюз бирляшмяси

Телефон

Таъир Йетяр

Йапони йада шящяр

Нот

Азтанылан Сыьал

Алманийада вилайят

Верэи нювц

Ширкят

ШЯКИ,ЮмярЯфяндимясъиди

Алманийада футбол командасы Ядябиййат вя инъясянятдя ъяряйан

Томас...

Ливанда Гатар шящяр (ешалон)

Молдавийада халг

Сигарет

Шцкцров

Истяк

Чай

Мцгяддяс гадын

Мяшщур щун сяркярдяси

Нури Эцнтякин

Нарэин

Йайлыг

Тел-Явив

Ислам

Ишаря (русъа) Бразилийа

Алверчи

футболчусу

Чилляр Аз-да район

Дяниз щейваны

Шярик

Сай

Йазычы

Йетэин

Битки

Асийада эюл

Эцъ

Лал

Ащ

Хцсуси хидмят органы (русъа)

Йуна ныстан

Африкада чай

Тцркийядя шящяр

Кубада шящяр

Киршан

Ващид

Овчарка

Зуруфчу

Юлцм мяляйи

Гямзя

Александр

Щ 2О

Мязщяб Халг

Аьылсыз


ШЯКИ ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ № 05 (151), Май 2017

ТЯБРИКЕДИРИК Шякиипякчилярининачыгтрибунасыкимитаныдыьымыз“ИПЯКЧИ” гязетининбашредактору АЙДЫНСАЛИСОЬЛУМЯММЯДОВ анаданолмасынын50илликйубилейинигейдетмишдир.

Aydыn Mяmmяdov 1967-ci ilфевралын28-дяШяkiшяhяrindяziyalыailяsindяanadanolуб. 1987-ci ildя hяrbi xidmяtini baшa vurduqdan sonra orta ixtisas tяhsilini tamamlamыш vя 1989-cu ildяn Шяki Иstehsal Иpяk Birliyinin idarяsindя Яmяyin mцhafizяsi vя texniki tяhlцkяsizlik шюbяsindя texnik vяzifяsindя яmяk fяaliyyяtinя baшlamышdыr. Вя щяmin ildян онун "Шяki fяhlяsi" qяzetindя доьма шящяримизин tarixinя aid ilk mяqalяlяri dяrc olunмаьа башлайыб. 1993-cц ildя atasы, Azяrbaycanыn Яmяkdar Jurnalisti Salis Mяmmяdov ilя birlikdя "Шяkinin sяsi" qяzetini tяsis edirlяr vя А.Мяммядов

qяzetinin шtat цzrя redaktoru, 20122015-ci illяrdя "Mяdяni Иrsin Qorunmasыna Dяstяk" ИB-дя mцtяxяssis vяzifяsindя чalышmышdыr. Онун хarici vя йерли еlmi nяшrlяrindя elmi-tarixi mюvzularda mяqalяlяri чap olunub. А.Мяммядов 2015-ci ildя Tцrkiyя Respublikasыnыn paytaxtы Ankara шяhяrindя "Чubuk ve Чevresi" Beynяlxalq simpoziumunda iшtirak etmiш vя Qardaш Respublikanыn KИVинdя haqqыnda мялумат верилмишдир. Eyni zamanda Beynяlxaq Tцrk Mяdяniyyяti Tяшkilatыnыn Ankaradakы iqamяtgahыnda tяшkilatыn rяhbяri Dцsen Kaseinov tяrяfindяn qяbul edilmiшdir. Hazыrladыьы ictimai vя iqtisadi mюvzularda xяbяr vя mяqalяlяrinя Azяrbaycanыn aparыcы KИV-indя istinadlar olunur. Aydыn Mяmmяdovun farscadan tяrcцmяlяrinя, elmi-tarixi mюvzuda йаздыьы mяqalяlяrinя, fikirlяrinя isя elmi nяшrlяrdя vя elmi mяqalяlяrdя istinadlar олунур. О, щям дя вахташыры aparыcы KИV-in mяdяniyyяt proqramlarыnda iшtirak eдир. А.Мяммядов DMOZ Aчыq Kataloqunun azяrbaycan, юzbяk, tцrkmяn, uyьur, qыrьыz, baшqыrd, tatar dillяrindяki saytlar цчцn bцtцn kateqoriyalarыn vя ingiliscя "Azerbaijan" kateqoriyasыnыn redaktorudur. Ailяlidir bir oьlu vя bir qыzы var. Qыzы Sяkinя Mяmmяdova Azяrbaycanыn milli kabaddi komandasыnыn tяrkibindяKabaddi цzrя Dцnya Kuboku - 2014-dя iшtirak edib.

Эцнел МАНАФЛЫ

мусават.ъом

Son zamanlar insanlarыn bir-birinя qarшы aqressiyasыpikhяddячatыb.Bundanbaшqacяmiyyяtdя boшanmalarыn, qяtllяrin, intiharlarыn sayы da чoxalыr. Kimi bцtцn neqativ hallarы psixoloji vяziyyяtlя, kimisi isя yaшam tяrzi ilя яlaqяlяndirir. Cяmiyyяtdяkibucцrneqativ hallarыn hansы sяbяblяrdяn baш verdiyini vя bununqarшыsыnыnalыnmayol-

***

bu qяzetin redaktoru olur. Sonralar Azяrbaycan Dюvlяt Mяdяniyyяt vя Иncяsяnяt Universitetindя Muzey iшi vя tarixi abidяlяrin mцhafizяsi ixtisasы цzrя ali tяhsil alыr. 2009-2012-ci illяrdя "Иpяkчi"

Редаксийадан: ШякиБялядиййясинин коллективи йубилйары тябрикедир,онаъансаьлыьы,эяляъякишляриндядащабюйцкуьурлар арзулайыр.

Гязетин щазырланмасында Шяки Шящяр Иъра Щакимиййятинин sheki-ih.gov.az вя АзярТАъ-ын азертаэ.эов-аз сайтларындан истифадя олунмушдур.

- Cяmiyyяtdя bir aqressivlяшmя, narazы abhava var. Иnsanlar sanki gцlцmsяmяyi unudub. Bunun sяbяblяri nяlяrdir? Sizcя bununla cяmiyyяtimiz uчuruma doьru getmirmi? - Иnsan olan yerdя aqressiya da olmalыdыr. Иnsan psixologiyasы illяr юtdцkcя dяyiшir. Biz neчя illяr яvvяl yaшamыш insanlarыn aqressiv olmadыьыnы deyя bilmяrik. Яlbяttя ki, bцtцn dюvrlяrdя aqressivlik olub, var vя olacaq da. Sadяcя, illяr юncя insanlar daha tяmkinli idilяr vя юz emosiyalarыnы яlя ala bilirdilяr. O zamanlar gяrginlik, stress, depressiv

Редаксийайа тягдим олунан ялйазмалары, дискляр, фотолар вя диэяр материаллар эери гайтарылмыр.

Тясисчи: Шяки Бялядиййяси Баш редактор: Мурад Нябибяйов

ИНТЕРНЕТ ИСТИФАДЯЧИЛЯРИНИН НЯЗЯРИНЯ: БИЗИМ WEB СЯЩИФЯЛЯРИМИЗ: http://sheki.io.ua http://belediyye.io.ua h t t p : / / b e l e d i y y e . s h e k i . o rg http://sheki-municipality.narod.ru http://issuu.com/shekibelediyyesi http://facebook.com/shekibelediyyesi

Иnsan gцlцmsяmirsя, demяli onda ciddi psixoloji narahatlыq var Psixoloq Vяfa Rяшidova: "Adam o zaman uьur яldя edir ki, onun gюzц orda-burda, kiminsя uьurunda qalmыr." vяziyyяtlяr olmurdu deyя aqressivlik dя чox deyildi. Zamana gюrя olan psixoloji xяstяliklяr var ki, onlar mцяyyяn bir dюvrdя aktiv olur. Mяsяlяn, depressiya hazыrda zamana gюrя aktualdыr. Hansы ki, illяr юncя depressiya zamana gюrя aktual bir psixoloji sarsыntы deyildi. Yaxud da nevroz xяstяliklяri. Keчmiшdя dя

VяfaRяшidova, пsixoloq larыnы юyrяnmяk цчцn Psixologiya vя Nitq Иnkiшaf Mяrkяzinin direktoru, psixoloq Vяfa Rяшidova ilяsюhbяtlяшdik.

Солдан саьа - AydыnMяmmяdov, KadыrbekKunыpiaoьlu, DцsenKaseinov vя BaxыtjanSaterшinov. Ankara, Tцrksoyun iqamяtgahы, 2015-ci il.

ДИГГЯТ!

Редаксийанынцнваны: Шяки шящяри, АЗ5500, М.Я.Рясулзадя пр.182, 2-ъи мяртябя Тел: +(994 24) 244 28 02 Моб:+(994 50) 310 69 57 Е-маил: sheki.belediyye@gmail.com murad.nabibekov@mail.ru

nevrozlar var idi, amma indiki kimi чox deyildi. Aqressivlik dя bu dюvrdя daha чoxdur, nяinki keчmiшdя. Keчmiшdя insanlarыn xarakterlяri, ailя modellяri dя fяrqli idi. O zamanlar bir ailяdя boyabaшa чatan insanlarыn bir birinя yanaшmasы hяmin dюvrцn tяrbiyяsinя uyьun olduьu цчцn onlar emosiyalarыnы daha чox qoruya bilirdilяr. Loru dildя desяk, abыr-hяya daha юndя idi, dяyяrlяr sistemi bu qяdяr юlmцш vяziyyяtdя deyildi. Eyni zamanda uшaqlara qarшы bюyцk hяssaslыq vardы. Чox tяяssцf ki, bu gцn biz bunu gюrя bilmirik. Hazыrda insanlarыn daxilindя, dцшцncяlяrindя xaotik bir durum yaranыb deyя aqressivlяшmя bu gцn bir az чoxdur. Bir nцans var; яgяr bir insan aqressiv deyilsя, onun яtrafыndakы insanlar da aqressiv olmay-

acaq. Чцnki яtrafыna юzц kimi insanlar yыьacaq. Bu yanaшma ilя baьlыdыr. Fikrimcя, bu gцn cяmiyyяtdя aqresivlяшmя getmir. Иnsanlarыn gцlmяyi unutduьunu hяr mцяssisяyя, hяr insana, hяr kollektivя aid etmяk olmaz. Bu xarakterlя, yaшam tяrzi ilя baьlыdыr. Яgяr insan gцlцmsяmяyi unudursa, demяli onda ciddi psixoloji narahatlыq var. -Ailяdaxili mцnaqiшяlяr,boшanmalar,qяtllяrartыb.Ailя institutuniyяdaьыlыr? Bunasяbяbsavadsыzlыq yoxsaictimaiqыnaq mяsяlяsidir? - Bu, birmяnalы шяkildя savadsыzlыqla baьlыdыr. Ailя modellяrinя diqqяt etsяk gюrяrik ki, daha чox xaotik ailя modellяri цstцnlцk tяшkil edir. Dцzdцr, avtoritar, gцvяn verяn ailя modellяri dя var. Ancaq xaotik ailя modellяri daha чox цstцnlцk tяшkil edir. Ailя institutunun daьыlmasы da bu kimi problemlяrdяn qaynaqlana bilяr. Ailя daxili mцnaqiшяlяr, boшanmalar hяr zaman olub. Sadяcя olaraq bu qяdяr шiшirdilmirdi. Bir insanыn ailяsini qorumasы цчцn onun mцtlяq юz dяyяrlяri olmalыdыr ki, ailя institutunu, ailя dяyяrlяrini dя qoruya bilsin. Яgяr bir insanыn юz dяyяrlяr sistemi yalnыz maddiyyatdыrsa, яlbяttя ki, orada mцnasibяt yoxdur vя onlarы maddi maraqlar bir birinя baьlayыr. Bir ailя baшчыsы, xanыm цчцn яsas dяyяrlяr maddiyyatla юlчцlцrsя, bir neчя ilя bu ailя daьыlacaq. Ona gюrя dя ilk nюvbяdя юz dяyяrlяrimizi qorumalыyыq. Sюhbяt mentalitetdяn yox, юzцnцn шяxsiyyяtinя hюrmяtdяn gedir. Ailя qurmaьы yalnыz "mяn яrя getmяliyяm vя mяnim hяr шeyim olmalыdыr" dцшцncяsi ilя qurulursa, bunun dяrin fяsadlarы da olacaq.

(Арды вар)

Мцяллифлярин мювгейи иля редаксийанын мювгейи цст-цстя дцшмяйя биляр. Гязетдя дяръ олунан фактлара эюря мцяллифляр вя мялуматын эютцрцлдцйц мянбя мясулиййят дашыйыр. Щесабнюмряси: Азярбайъан Бейнялхалг Банкынын Шяки филиалы, Код: 805410 ВЮЕН: 9900001881 Мцхбир щесабы: 0137010002944 S.W.И.Ф.Т. БИК ИБАЗАЗ 2Х Шяки Бялядиййяси, Щесаб Но: 33308019449336503266 ВЮЕН 3000086531

www.issuu.com/shekibelediyyesi

Гязет 27 ийул 2005-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййатдан кечиб. Гейдиййат № 1458. Тираж 500. Чапа щазырланыб: 7 ийун 2017-ъи ил Гязет “АЗЯРМЕДИА” ММЪ мятбяясиндя чап олунуб.

Profile for Murad Nabibayov

Sheki belediyyesi, No 05 (151), may 2017  

Sheki belediyyesi, No 05 (151), may 2017  

Advertisement