Page 1

Newspaper Municipality of Sheki No 09.2008:Layout 1 26.10.2010 19:36 Page 1

Т Е Л Е Г Р А М ШЯКИ ШЯЩЯРИ ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ НАЗИМ ИБРАЩИМОВА АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ ИНКИШАФЫ САЩЯСИНДЯ МЦЯЙЙЯН ЕТДИЙИ АГРАР СИЙАСЯТИН ТЯЛЯБЛЯРИНЯ МЦВАФИГ БЮЙЦК ЯЗМЛЯ ЧАЛЫШАРАГ УЬУРЛУ НЯТИЪЯЛЯР ГАЗАНМЫШ ШЯКИ РАЙОНУНУН ТАХЫЛЧЫЛЫРЫНЫ СЯМИМИ ТЯБРИК ЕДИРЯМ. ЯМИНЯМ КИ, ФЕРМЕР ТЯСЯРРЦФАТЛАРЫНА ВЯ КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЯЩСУЛЛАРЫНЫН ИСТЕЩСАЛЫНА ЙЦКСЯК ДЮВЛЯТ ДЯСТЯЙИНДЯН СЯМЯРЯЛИ ИСТИФАДЯ ЕДЯН РАЙОНУН ЯМЯКЧИЛЯРИ БУНДАН СОНРА ДА РЕСПУБЛИКА ЯЩАЛИСИНИН ЯРЗАГ ТЯМИНАТЫНЫН ДАЩА ДА ЙАХШЫЛАШДЫРЫЛМАСЫ НАМИНЯ ГАРШЫДА ДУРАН ВЯЗИФЯЛЯРИ МЦВЯФФЯГИЙЙЯТЛЯ ЩЯЙАТА КЕЧИРЯРЯК, ЙУКСЯК МЯЩСУЛДАРЛЫЬА НАИЛ ОЛАЪАГЛАР. АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШ НАЗИРИ АРТУР РАСИ-ЗАДЯ 26 ийул 2008-ъи ил

Ш ШЯ ЯК КИ И

МЯН ЙАНМАСАМ, СЯН ЙАНМАСАН, НЕЪЯ ЧЫХАР ГАРАНЛЫГЛАР АЙДЫНЛЫЬА?!

Б БЯ ЯЛ ЛЯ ЯД ДИИЙ ЙЙ ЙЯ ЯС СИИ n ne ew ws sp pa ap pe er r

о оф ф

S SH HE EK KI I

M MU UN NI IC CI IP PA AL LI IT TY Y

Шяки Бялядиййясинин органы

№ 09 (51), Ийул 2008 В Я Т Я Н И М И З И Н Г А Н Л Ы Т А Р И Х И

http://sheki-municipality.narod.ru

АВГУСТДА ГЯЗЕТИМИЗИН 3 ЙАШЫ ТАМАМ ОЛУР

И Ш Ь А Л Е Д И Л М И Ш Т О Р П А Г Л А Р Ы М Ы З

ГЯРБИ АЗЯРБАЙЪАН ХАНКЯНДИ ХОЪАЛЫ ШУША ЛАЧЫН ХОЪАВЯНД КЯЛБЯЪЯР АЬДЯРЯ АЬДАМ ФЦЗУЛИ ЪЯБРАЙЫЛ ГУБАДЛЫ ЗЯНЭИЛАН

декабр, 1988 26.12.1991 26.02.1992 08.05.1992 18.05.1992 02.10.1992 02.04.1993 07.06.1993 23.07.1993 23.08.1993 23.08.1993 31.08.1993 29.10.1993

БИЗ НЯЙИ ЭЮЗЛЯЙИРИК?..

14 ийул 1969-ъу ил Мцбаряк тарихимиздя дюнцш нюгтяси Сящифя 4

АБШ сяфиринин гязетимизя тябрики 3 yaшыnыz mцnasibыtilя sizi tяbrik edirыяm. Qыzetlяr dцnyanыn canlы demokratiyalarыnda, vяtяndaшlarыn юz cяmiyyяtlяrinя dair debatlarda, dюvlяt vя dцnya цчцn vacib rol oynayыrlar. Sizя ictimaiyyяti xяbяrlяrlя tяmin etmяk kimi шяrяfrli peшяnizdя uьurlar arzuлayыram.

ГАРАБАЬЫ ТЯРЯННЦМ ЕДЯН ЙЕНИ ФОТО-АЛБОМ

АБШ-ын Азярбайъандакы сяfirи АБШ-ын Азярбайъандакы сяfirи, ханым Яnn Яnn E.Dersi E.Dersi вя “Шяки Бялядиййяси” гязетинин баш редактору

AZЯRBAYCAN MИLLИ MЯTBUATЫ 133 YAШЫNЫ QEYD EТДИ Сящифя 5

RUSИYALЫ GЯNCLЯR ШЯKИDЯN XOШ TЯЯSSЦRATLARLA AYRЫLMЫШLAR Сящифя 15

ЪЯЩЯННЯМЯ ДЮНМЦШ ЪЯННЯТИМ АЬДАМЫМ Сящифя 8-9

МИНЭЯЧЕВИР - 60 Минэячевирин 60 йашы тамам олмасы мцнасибятиля шякилиляр адындан бцтцн минэячевирлиляри тябрик едирик!


Newspaper Municipality of Sheki No 09.2008:Layout 1 26.10.2010 19:36 Page 2

сящ.2

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

TЦRKИYЯ RESPUBLИKASЫNЫN PREZИDENTИ ZATИ-ALИLЯRИ CЯNAB ABDULLAH GЦLЯ Hюrmяtli cяnab Prezident, Иstanbulda insan tяlяfatыna sяbяb olmuш terror aktlarыnыn baш vermяsi xяbяrini dяrin kяdяr hissi ilя qarшыladыm. Tюrяdilmiш bu amansыz яmяllяrя qarшы юz hiddяtimizi bildirir, insanlarыn hяyatы цчцn daim tяhlцkя mяnbяyi olan terrorizmin bцtцn tяzahцrlяrini kяskin шяkildя pislяyirik. Bu aьыr anlarda dяrdinizя шяrik чыxыr, Sizя, hяlak olanlarыn ailяlяrinя vя yaxыn adamlarыna dяrin hцznlя baшsaьlыьы verir, yaralananlara vя xяsarяt alanlara шяfa dilяyirяm. Allah rяhmяt elяsin! Иlham Яliyev, Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidenti 28 iyul 2008-ci il.

ШЯKИDЯ YENИ ИШ YERLЯRИNИN SAYЫ ARTMЫШDЫR Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяtindяn AzяrTAc-a bildirmiшlяr ki, 2008-ci ilin birinci yarыsыnda rayonda, 431-i daimi olmaqla, 5.893 yeni iш yeri yaradыlmышdыr. Иlin birinci yarыsыnda rayonda kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarы istehsalы ilя mяшьul olan 4 yeni юzяl mцяssisя fяaliyyяtя baшlamышdыr. Hazыrda rayonun dяmiryolu vaьzalы яrazisindя mцasir tipli un dяyirmanыnыn vя Шяki-

№ 09 (51), Ийул 2008 Oьuz yolunun kяnarыnda inшa olunan "Шяki Aqro ИNDASTRИT" MMC-yя mяxsus sцd emalы mцяssisяsinin tikintisindя son tamamlama iшlяri aparыlыr. Sцd emalы mцяssisяsinя Hollandiyadan 600 baш ala-qara vя qыrmыzы-ala cins inяklяr gяtirilmiшdir. Mцяssisяdя, hяmчinin, pendir sexu quraшdыrыlmыш, mюvcud mal-qaranы qцvvяli yemlя tяmin etmяk цчцn yeni sex fяaliyyяtя baшlamыш, kюkяltmя sahяsi yaradыlmышdыr. Birinci yarыmillikdя rayonda fiziki шяxslяr tяrяfindяn 5 яt-sцd mяhsullarы istehsalы sexi yaradыlmыш, Шяki шяhяrindя 14, kяndlяrdя isя 22 чюrяk vя чюrяk mяmulatlarы, habelя шirniyyat sexlяri fяaliyyяtя baшlamышdыr. Hesabat dюvrцndя "Шяki-Иpяk" ASCnin yeni tikiш sexi tikilmiшdir. Yeni yaradыlan bu mцяssisяlяr яhalinin mяшьulluьunun tяmin olunmasыnda mцhцm rol oynamышdыr.

ШЯKИDЯ HЯVЯSKAR RЯSSAMLARЫN VЯ TЯTBИQИ SЯNЯT USTALARЫNЫN ZONA SЯRGИSИ KEЧИRИLMИШDИR

ИХТИСАСАРТЫРМА КУРСУ КЕЧИРИЛМИШДИР

Mяdяniyyяt vя Turizm Nazirliyinin Mяdяniyyяtшцnaslыq цzrя elmimetodiki mяrkяzi vя Rяssamlar Иttifaqы цmummilli liderimiz Heydяr Яliyevin 85 illik yubileyi mцnasibяtilя Шяkidя hяvяskar rяssamlarыn, tяtbiqi sяnяt ustalarыnыn zona baxыш-mцsabiqя sяrgisini keчirmiшlяr.

Ийулун 21-дян 25-дяк Ядлиййя Назирлийинин Бялядиййялярля Иш Мяркязиндя республикамызда фяалиййят эюстярян бялядиййялярин сядрляри, цзвляри вя гуллугчулары цчцн нязярдя тутулмуш ихтисасартырма курсу кечирилмишдир.

Sяrgidя Balakяn, Zaqatala, Qax, Шяki, Oьuz, Qяbяlя, Иsmayыllы, Aьsu, Шamaxы, Qobustan sяnяtkarlarыnыn rяngkarlыq, sulu boya, qrafika, heykяltяraшlыq, xalчaчыlыq, dulusчuluq, daш vя aьac цzяrindя bяdii oyma, musiqi alяtlяri, misgяrlik, bяdii tikmя vя digяr janrlar цzrя bir neчя yцz яsяri nцmayiш etdirilmiшdir. Mцsabiqяdя fяrqlяnяn mцяlliflяrя Mяdяniyyяt vя Turizm Nazirliyinin fяxri fяrmanlarы tяqdim olunmuшdur. Mцnsiflяr heyяtinin mцяyyяnlяшdirdiyi яn yaxшы яsяrlяr baxыш-mцsabiqяnin respublika turu цчцn seчilяcяkdir. Belя sяrgilяr respublikanыn daha 7 zonasыnda keчirilяcяkdir. Yekun turu 2008-ci ilin sonlarыnda Bakы шяhяrindя olacaqdыr.

Бялядиййялярля Иш Мяркязинин ямякдашы Цлвиййя Ящмядова курсда иштирак едян бялядиййя ишчиляриня курсун мащиййяти барядя мялумат вердикдян сонра Бялядиййялярля Иш Мяркязинин сядри Мещди Сялимзадя бу эцн Азярбайъан бялядиййяляринин фяалиййяти барядя эениш мярузя етмишдир. Мещди Сялимзадянин сюзляриня эюря щазырда республикамызда фяалиййят эюстярян бялядиййялярин яксяриййятиндя ашкар едилян негатив щаллар, вятяндашларла ишин дцзэцн гурулмамасынын башлыъа сябяби маарифлянмя ишинин гянаятбяхш олмамасы иля баьлыдыр. Мящз бу сябябдян Мещди Сялимзадя аналожи ихтисасартырма курсларынын тезтез тяшкил едилмясинин мягсядяуйьун олдуьуну билдирди. Тядбирин эедишатында иштиракчылары марангландыран суаллара Бялядиййялярля Иш Мяркязинин сядри Мещди Сялимзадя вя експерти Щябиб Йусифов тяряфиндян эениш вя ятрафлы ъаваблар верилди.

Ш.Б.

ШЯKИ TAXЫLЧЫLARЫNЫN BЮYЦK UЬURU Cari ilin taxыl biчini mюvsцmц Шяki rayonunun taxыlчыlarы цчцn uьurlu keчmiшdir. Taxыlчыlar Шяkinin tarixindя ilk dяfя olaraq rekord miqdarda - 210 min ton mяhsul istehsal etmiшlяr. Bu, 2007-ci ilin nяticяlяri ilя mцqayisяdя 100 min ton чoxdur. Tяdarцk edilmiш mяhsulun 147,2 min tonunu buьda, 59,7 min tonunu arpa, 4 min tonunu isя vяlяmir tяшkil edir. Cari mюvsцmdя Шяki taxыlчыlarы 70 min 752 hektar sahяnin mяhsulunu biчmiшlяr. Hяr hektardan orta mяhsuldarlыq 30 sentner tяшkil etmiшdir. Bu, юtяn illя mцqayisяdя tяqribяn 2 dяfя чoxdur. AzяrTAc xяbяr verir ki, iyulun 29-da Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяtinin akt zalыnda tяsяrrцfat rяhbяrlяrinin vя rayon fяallarыnыn iшtirakы ilя taxыlчыlarыn uьuruna hяsr olunmuш geniш toplantы keчirilmiшdir. Шяhяr icra hakimiyyяtinin baшчыsы Nazim Иbrahimov taxыlчыlarы tяbrik etmiш, яldя olunan nailiyyяtlяrdя dюvlяtin kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarы istehsalчыlarыna maliyyя dяstяyinin bюyцk rol oynadыьыnы vurьulamышdыr. Sonra шяhяr icra hakimiyyяti baшчыsыnыn aqrar mяsяlяlяr цzrя mцavini Шahin Babayev tяdbir iшtirakчыlarыnы Azяrbaycan Respublikasыnыn Baш naziri Artur Rasizadяnin tяbrik teleqramыnыn mяtni ilя tanыш etmiшdir. Teleqramda deyilir: "Azяrbaycan Respublikasы Prezidentinin kяnd tяsяrrцfatыnыn inkiшafы sahяsindя mцяyyяn etdiyi aqrar siyasяtin tяlяblяrinя mцvafiq bюyцk яzmlя чalышaraq uьurlu nяticяlяr qazanmыш Шяki rayonunun taxыlчыlarыnы sяmimi tяbrik edirяm. Яminяm ki, fermer tяsяrrцfatlarыna vя kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarыnыn istehsalыna yцksяk dюvlяt dяstяyindяn sяmяrяli istifadя edяn rayonun яmяkчilяri bundan sonra da respublika яhalisinin яrzaq tяminatыnыn daha da yaxшыlaшdыrыlmasы naminя qarшыda duran vяzifяlяri mцvяffяqiyyяtlя hяyata keчirяrяk, yцksяk mяhsuldarlыьa nail olacaqlar".

"ШЯKИ-ИPЯK" SЯHMDAR CЯMИYYЯTИNDЯ MЯHSUL ИSTEHSALЫ ARTMЫШDЫR 2008-ci ilin birinci yarыsыnda "Шяki-Иpяk" Aчыq Sяhmdar Cяmiyyяtindя bцtцn istehsal sahяlяri цzrя, цmumilikdя, 2 milyon 241 min manatlыq mяhsul istehsal olunmuшdur. Bu, keчяn ilin mцvafiq dюvrц ilя mцqayisяdя 1 milyon 63 min manat чoxdur. Иlin birinci yarыsыnda mцяssisяdя 623,4 min manatlыq mяhsul satыlmышdыr. Hesabat dюvrцndя 24,5 ton xam ipяk, 6,1 ton burulmuш ipяk sap, 325 ton pambыq ipliyi, 196,3 min kvadratmetr tяbii ipяk parчa, 70 min kvadratmetr pambыq parчa, 57 min 372 яdяd kяlaьayы, 4 min 958 яdяd gцllц kяlaьayы, 24 min 14 яdяd saчaqlы шяrf, 23 min 926 яdяd kip шal dяsti istehsal olunmuш, habelя 68,6 kvadratmetr ipяk xalчa toxunmuшdur. Cari ilin юtяn dюvrцndя mцяssisяnin baramaaчan istehsalatы цчцn Чin Xalq Respublikasыndan 4 yeni baramaaчan dяzgahdan ibarяt xяtt alыnmыш, boyaq-bяzяk istehsalatыnda xarici юlkяlяrdяn alыnmыш avadanlыьыn kюmяyi ilя tяmir iшlяrinя baшlanыlmышdыr. Bundan яlavя, sяhmdar cяmiyyяtin nяzdindя yeni tikiш sexi yaradыlmыш, burada mяktяbli geyimlяrinin vя digяr mяmulatlarыn istehsalыna baшlanmышdыr.


Newspaper Municipality of Sheki No 09.2008:Layout 1 26.10.2010 19:36 Page 3

№ 09 (51), Ийул 2008

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

сящ.3

2008-CИ ИLИN BИRИNCИ YARЫSЫ ШЯKИNИN SOSИAL-ИQTИSADИ HЯYATЫNDA ЯLAMЯTDAR VЯ YADDAQALAN OLMUШDUR Avqustun 8-dя Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяtindя 2008-ci ilin birinci yarыsыnыn sosial-iqtisadi yekunlarыna hяsr olunmuш geniш шura iclasы keчirilmiшdir.

Шяки Шяhяr Иcra Щakimiyyяtinin baшчыsы Nazim Иbrahimov Иclasda шяhяr icra hakimiyyяtinin baшчыsы Nazim Иbrahimovun 2008-ci ilin биринъи йарысынын yekunlarы vя qarшыda duran vяzifяlяrя dair hesabat mяruzяsi dinlяnilmiшdir.Cari ilin Ы yarыsыnыn Azяrbaycan iqtisadiyyatы цчцn чox uьurlu keчdiyini bildirяn natiq qazanыlan uьurlarda цmummilli liderimiz Heydяr Яliyevin ideya vя яmяllяrini mцasir шяraitя uyьun uьurla davam etdirяn Prezident Иlham Яliyevin yeritdiyi elmi яsaslara sюykяnяn siyasi iqtisadi xяttin hяledici rol oynadыьыnы xцsusi vurьulamышdыr. Dюvlяt baшчыsыnыn Nazirlяr Kabinetinin avqustun 5-dя keчirilmiш 2008-ci ilin Ы yarыsыnыn sosial-iqtisadi yekunlarыna hяsr olunan iclasыnda qeyd etdiyi kimi, "bu gцn qцrur hissi ilя deyя bilяrik ki, Azяrbaycanda aparыlan iqtisadi islahatlar nяticяsindя istяnilяn sahяdя, iqtisadi vя sosial mяsяlяlяrin hяllindя gюzяl nailiyyяtlяrimiz vardыr. Bцtюvlцkdя son illяr яrzindя Azяrbaycanda iqtisadi inkiшaf чox sцrяtlя getmiшdir vя 20032008-ci illяrdя iqtisadiyyatыn hяcmi, цmumi daxili mяhsul 2,7 dяfя artmышdыr. Bu, nadir bir gюstяricidir vя beш il яrzindя

57,3 faiz чoxdur. Hesabat dюvrцndя rayonda 431-i daimi olmaqla, 5893 yeni iш yeri yaradыlmышdыr. Mяruzячi bildirmiшdir ki, Шяki rayonunda юtяn illяrdя olduьu kimi, cari ilin Ы yarыsыnda da kяnd tяsяrrцfatыnыn mюvcud sahяlяrinin mцasir elmi nailiyyяtlяr яsasыnda inkiшaf etdirilmяsi, mяhsul istehsalыnыn artыrыlmasы, юzяl bюlmяnin daha da geniшlяndirilmяsi diqqяt mяrkяzindя saxlanыlmышdыr. Яrzaq tяhlцkяsizliyi mяsяlяlяrinin prioritet яhяmiyyяtя malik olduьunu nяzяrя alaraq, rayonda aqrar sahяnin inkiшafы цчцn bцtцn zяruri tяdbirlяr hяyata keчirilmiшdir. Natiq bildirmiшdir ki, dюvlяtin kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarы istehsalчыlarыna maliyyя dяstяyinin mяntiqi nяticяsidir ki, bu il Шяkinin tarixindя ilk dяfя olaraq 211 min ton taxыl istehsal olunmuшdur. Bu, яvvяlki illя mцqayisяdя 100 min ton чoxdur. Hяr hektardan orta mяhsuldarlыq 30 sentner tяшkil etmiшdir. Цzцmчцlцyцn

sisяsindя, шяhяr яrazisindяki 350 min baшlыq quшчuluq mцяssisяsinin tikintisindя iшlяr demяk olar ki, baшa чatdыrыlmышdыr vя bu mцяssisяlяr tezliklя istifadяyя verilяcяkdir. Yeni yaradыlan hяmin mцяssisяlяrdя 200 nяfяrя yaxыn rayon sakini daimi iшlя tяmin olunacaqdыr. Natiq bildirmiшdir ki, rayonda яrzaq tяhlцkяsizliyinin tяmin olunmasы ilя baьlы bir-neчя iri layihяnin hяyata keчirilmяsi nяzяrdя tutulmuшdur. Tezliklя rayonda ildя 3 min ton hind toyuьu istehsal edяcяk fermanыn, istehsal gцcц 7 min ton olan quшчuluq broyler fabrikinin vя ildя 110 milyon яdяd yumurta istehsal edяcяk quшчuluq kompleksinin t i k i n t i s i n я baшlanыlacaqdыr.Шяkidя mяdяni irsin qorunmasыna hяr daim bюyцk diqqяt vя qayьы gюstяrildiyini bildirяn natiq cari ilin mayыnda Daшцz kяndindяki Respublika Atчыlыq Turizm Mяrkяzindя цmummilli liderimiz Heydяr Яliyevin anadan olmasыnыn 85 illiyi mцnasibяtilя atцstц milli oyunlar festivalыnыn

Шащин Бабайев

Ариф Мустафайев

Фирядун Ибращимов

Рза Ъялалов

iqtisadiyyatыn hяcminin tяxminяn 3 dяfя artmasы, doьrudan da, bюyцk nailiyyяtdir."Mяruzяdя qeyd olunmuшdur ki, Azяrbaycan Respublikasы regionlarыnыn sosial-iqtisadi inkiшafыna dair Dюvlяt Proqramыndan irяli gяlяn vяzifяlяr Шяkidя яvvяlki illяrdя olduьu kimi, 2008-ci ilin birinci yarыsыnda da uьurla yerinя yetirilmiшdir. Hesabat dюvrцndя юlkя цzrя яldя edilяn uьurlarda Шяkinin dя

юzцnяmяxsus yeri vя rolu vardыr. 2008-ci ilin Ы yarыsыnda rayonda 103 milyon 856 min manatlыq mяhsul buraxыlmышdыr ki, bu da keчяn ilin mцvafiq dюvrц ilя mцqayisяdя 50 faiz чoxdur. Buraxыlan mяhsulun 13,4 faizi dюvlяt, 86,6 faizi isя юzяl bюlmяnin payыna dцшцr. Иlin Ы yarыsыnda Шяkidя adambaшыna faktiki qiymяtlяrlя 604 manatlыq mяhsul buraxыlmышdыr ki, bu da юtяn ilin eyni dюvrц ilя mцqayisяdя

vя meyvячiliyin inkiшafы istiqamяtindя tяdbirlяr davam etdirilmiш, mцddяt яrzindя 3 hektar sahяdя yeni цzцm baьы salыnmыш, Чяlяbixan qяsяbяsi yaxыnlыьыnda цzцm emalы mцяssisяsinin tikintisinя baшlanыlmышdыr.Hesabat dюvrцndя rayonun Orta Zяyzid kяndi яrazisindя 600 baшlыq iri damazlыq-heyvandarlыq kompleksi tam gцcц ilя iшlяmяyя baшlamышdыr. Qыzыlarx яrazisindя donuzчuluq mцяs-

keчirildiyini, iyunun 27-28-dя Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяti, AMEA Tarix Иnstitutu, Mяdяniyyяt vя Turizm Nazirliyinin birgя iшtirakы ilя "Шяki qяdim sivilizasiyalar diyarы" adlы beynяlxalq tяdbirin tяшkil edildiyini nяzяrя чatdыrmышdыr. Bu tяdbirdя Azяrbaycanda fяaliyyяt gюstяrяn 27 юlkя sяfirliyinin nцmayяndяlяri iшtirak etmiшlяr. Шяkidя turizm infrastrukturunun yaradыlmasы istiqamяtindя ardыcыl iш aparыldыьыnы bildirяn icra baшчыsы 2008-ci ilin Ы yarыsыnda rayonda "Цmid", "Cяnnяt baьы", "Шяki safarisi" kimi tirizm-istirahяt mяrkяzlяrinin istifadяyя verildiyini, Fazыl kяndindя yerlяшяn "Tяpяbaшы nekropolu"nda bяrpa iшlяrinin artыq baшa чatdыrыldыьыnы nяzяrя чatdыrmышdыr.Mяruzя яtrafыnda шяhяr icra hakimiyyяti baшчыsыnыn aqrar mяsяlяlяr цzrя mцavini Шahin Babayev, maliyyя idarяsinin rяisi Arif Mustafayev, шяhяr tяhsil шюbяsinin mцdiri Firяdun Иbrahimov, Baш Gюynцk kяnd icra nцmayяndяsi Rza Cяlalov vя digяr natiqlяr чыxыш edяrяk gюrцlяn iшlяr barяdя danышmыш, qarшыda duran vяzifяlяrя toxunmuшlar. Ш.Б.


Newspaper Municipality of Sheki No 09.2008:Layout 1 26.10.2010 19:36 Page 4

сящ.4

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

№ 09 (51), Ийул 2008

14 ийул 1969-ъу ил Мцбаряк тарихимиздя дюнцш нюгтяси

ХХ ясрдя Азярбайъанын бюйцк наилиййятляри ичярисиндя тящсил, елм вя мядяниййят сащясиндя ясл сычрайыш, бюйцк интибащ дюврц олдцьц данылмаз щягигятдир. Бу да тарихи щягигятдир ки, бу эцн дцнйа сивилизасийасына там ъаваб верян милли тящсилимизин, елмимизин, мядяниййятимизин инкишафында Азярбайъана рящбярлик миссийасыны ясрин цчдя бири мцддятиндя уьурла йени миниллийя дашыйан Милли лидеримиз Щейдяр Ялийевин мцстясна хидмятляри вардыр. Бу эцн сцрятля дцнйа бирлийиня интеграсийа олан мцстягил Азярбайъан дювляти, онун зянэин мядяни ирся вя сивилл интеллектуал потенсиала малик олан халгынын чаьдаш милли тарихинин бир гяриняси Щейдяр Ялийевин милли мянафейи щяр шейдян уъа тутан , миллят вя вятян севэисиндян гайнагланан титаник фяалиййяти, Азярбайъанын мцасир тарихи, кечян ясрин талейцклц илляри онун ады иля баьлыдыр. Мцасир Азярбайъан тарихинин дюнцш нюгтяляриндян бири сайылан 14 ийул 1969-ъу ил милли тарихимизя Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящбярлик етдийи бюйцк бир тарихи дюврцн башланьыъы кими дахил олуб. Бундан 20 эцн сонра кечирилмиш мяшщур август пленимунда Щейдяр Ялийевин мярузясиндя сюзцн щягиги мянасында Азярбайъанын сосиал игтисади вя мядяни инкишафы сащясиндя гаршыдакы иллярдя цмуммилли инкишафын узунмцддятли стратеэийасынын айдын програмы верилди. Азярбайъанын Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля кечян дюврц онун гядим вя зянэин тарихинин ян шяряфли сащяляриндяндир. Чцнки тарихин щагсызлыьы цзцндян милли дювлятчилийиндян айры дцшмцш, милли щиссийаты буховланмыш Азярбайъан халгы мящз о иллярдя сцрятли сосиал-игтисади вя мяняви тярягги йолуна гядям гоймуш, халгын юзцнцдярки вя юзцнцтясдиглямяси цчцн зярури илкин шяртляр йарадылмыш, ящалинин интеллектуал инкишаф сявиййяси юлчцйяэялмяз дяряъядя йцксялмишдир. Бу эцн там гятиййяля демяк олар Ки, кечян ясрин 70-ъи илляринин Милли интищавы олмасайды, 80-ъы иллярин сону 90-ъы иллярин яввялляринин милли-азадлыг мцъадилясинин юлкяни бцрцмцш вцсяти дя мцмкцн дейилди. Халгымызын кечмиш ССРИ-ни лярзяйя салан милли азадлыг щярякаты она эюря гцдрятли вя язямятли ола билди ки, Щейдяр Ялийев мцдрцклцйц вя узагэюрянлийи иля ясасы гойулмуш милли ойаныш, милли дирчялиш, милли юзцнцдяркетмя фундаменти, тямяли, юзцлц варды. Бу да тарихин йенгилмяз мянтиги вя ядалятин

тянтяняси иди ки, бу бюйцк, узагэюрян сийасятчи вя дювлят хадиминин якдийи милли ойаныш ъцъяртиляриндян бой атыб ямяля эялян мцстягил йени Азярбайъан милли дювлятчилийинин горунуб сахланмасы, даща да инкишаф етдирилмяси, дюнмязлийинин, ябядилийинин тямин олунмасы миссийасыны да тале мящз Щейдяр Ялийевин юзцня етибар етди. Дцнйа сивилизасийасынын тарихи тяърцбяси эюстярир ки, елмя, тящсиля, мядяниййятя, йцксяк гиймят верян халглар, дювлятляр вя дювлят башчылары бунунла няинки юз юлкяляринин игтисади вя мядяни йцксялишлярини тямин едир, щям дя дцнйа мядяниййятиня, сивилизасийаса бюйцк тющвя вермиш олурлар. Бу мянада Мустафа Ататцркцн бир мцдрцк кяламыны хатырламаг йериня дцшярди: Ян бюйцк шяхсляр юзцндян чох мянсуб олдуглары ъямиййяти дцшцнян , онун варлыьынын вя хошбяхтлийинин горунмасы йолунда щяйатыны верян инсанлардыр. Азярбайъан халгынын бюйцк оьлу Щейдяр Ялийев мящз беля талели дащи инсанлардандыр. Щейдяр Ялийев щакимиййятя эялдийи 1969-ъу илдян башланан тарихи мярщяля бу эцн Азярбайъан тящсилинин, елминин, мядяниййятинин интибащы дюврц кими гавранылмыш вя бу дювр уьрунда давам етмякдядир. Яслиндя бу мярщялядя Азярбайъанын инкишф йолу Щейдяр Ялийевин щяйат йолу иля цст-цстя дцшцр. Щейдяр Ялийев вя Азярбайъан тящсилинин инкишаф тарихиндян данышаркян онун Азярбайъан мцяллимляринин ХИ гурултайында (*25.12.1998) дедийи беля бир консептуал фикрини ясас тутмалыйыг ки,… "халгымызын маарифлянмяси, тящсиллянмяси цчцн о дювр чох ящямиййятли дювр олмушдур. Биз буну гиймятляндирмялийик, щеч вахт унутмамалыйыг. Биз тарихимизя доьру, ядалятли гиймят вермялийик". Биз бу сямими етирафы тарихи шяхсиййят мцдриклийинин тянтяняси, миллятя, халга, дювлятя ляйагятля хидмяти вя эюрцлмцш ишляри доьру гиймятляндирмяйя щягиги вятяндаш чаьрышы, щаггын, ядалятин сяси щесаб едирик. Щейдяр Ялийев тящсилин ъямиййятин, хцсусян дя мцстягил дювлятин инкишафындакы ролундан, сон он иллярдя кечилмиш йолун уьурлу нятиъяляринин ящямиййятинин дцзэцн гиймятляндирилмяси зярурятиндян данышаркян демишдир: "Бу тящсил системинин ня гядяр дяйярли олдуьуну ондан эюрмяк олар ки, Азярбайъанда йцксяк савада, билийя, ихтисаса, йцксяк елмя

малик инсанлар вар вя онлар ъямиййятин чох щиссясини тяшкил едир. Яэяр бунлар олмасайды, Азярбайъан игтисадиййаты беля эцълц инкишаф едя билмязди. Бунлар олмасайды биз индии Азярбайъаны мцстягил дювлят кими идаря едя билмяздик. Онлары гиймятляндирмяк лазымдыр вя он иллярдя ялдя етдийимиз наилиййяти щеч вахт унутмамалыйыг". Щейдяр Ялийевин мярузя, нитг вя чыхышларында иряли сцрцлян гиймятли фикирляр тярбийя ишинин щям мязмунуну, щям дя щяйата кечирилмя йолларыны мцяййянляшдирир, мцстягил Азярбайъанын милли тярбийя консепсийасынын ясас мцддяаларыны вя тямял принсиплярини ортайа гойур. О, юлкямизин эянъляринин мцстягил дювлят сащиби, юз талейинин сащиби олмаг щиссини йашайаъаг сащибкарлыг мязиййятляриня йийялянмяси идейасыныи иряли сцрцр. Мцстягил Азярбайъанын эяляъяйи, милли мцстягиллийимизин талейи беля инсанларын йетишдирилмясини тяляб едир. Онун фикринъя, "щяр бир Азярбайъан эянъи юз щяйат йолуну мцстягил Азярбайъан Республикасынын эяляъяк йолу кими гябул етмялидир". Эянълярин ясас вязифяси "юзцнц Азярбайъан Республикасынын инкишафына щяср етмякдян, мцстягил Азярбайъан Республикасынын йашамасына вя ябяди олмасына щяср етмякдян ибарят олмалыдыр". Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин даим горунмасына ъящд щиссинин формалашдырылмасы идейасы Азярбайъан эянъляринин 1-ъи Форумунда (02.02.96) Щейдяр Ялийевин мцяййянляшдирдийи ашаьыдакы компонентляри юзцндя бирляшдирир: биринъиси, Азярбайъан ганунларынын алилийини тямин етмяк, инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларыны горумаг сяйидир; икинъиси, Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц тямин етмяк, горуйуб сахламагдыр; цчцнъцсц, Азярбайъанын мцстягиллийини тямин едян ордусунун варлыьыдыр; дюрдцнъцсц, Азярбайъанда йцксяк тящсил системи, цмумтящсил системинин мювъудлуьудур; бешинъиси, эянълярин йцксяк мянявиййат рущунда тярбийялянмясидир. Бу мягсядля: а) Азярбайъан халгынын миллимяняви дяйярляри вя цмумбяшяри дяйярляр щяр бир эянъ тяряфиндян мянимсянилмялидир; б) Эянъляримиз милли рущда тярбийя олунмалыдыр; ъ) Эянъляримиз тарихимизи, дилимизи, мядяниййятимизи вя дини дяйярляримизи йахшы билмялидир. Милли тярбийяйя Щейдяр Ялийевин консептуал бахышы белядир: "Мянявиййат олмадан йердя щеч бир шей ола билмяз… Бу эцн

мяняви тярбийя дя кечмиш иллярдян даща чох лазымдыр." Щейдяр Ялийев ишиндя вятян севэиси, Азярбайъан севэиси-азярбайъанчылыг щисси, халг, миллят севэиси, милли мядяниййят севэиси хцсуси йер тутур. О бунлары инсан цчцн мяняви ясас кими тягдим едир вя мяняви сярвятя сащиб олмайанларын мцстягил Азярбайъанын инкишафында лазыми сявиййядя иштирак едя билмяйяъяйи гянаятиня эялир. Еля бурадан да милли тярбийя ишинин мязмунунда вятяня - Азярбайъана, миллятя, диля, диня, милли мяняви дяйярляря щюрмят вя севэи щиссляринин формалашдырылмасы зяруряти мейдана чыхыр. Щейдяр Ялийев ишиндя сядагятлилик-инсанын инсана, инсанын вятяня, халгына, дювлятиня сядагят щисси хцсуси йер тутур. Онун шяхси нцмуняси вя щяйат тяърцбяси халгына, юлкясиня, дювлятиня ясл сядагятлилик юрняйидир. Щейдяр Ялийев илк дяфя олараг елми узагэюрянликля милли тярбийянин мязмунуна эянъ няслин милли вя вятянпярвярлик анлайышыны да дахил етмиш вя онун мязмунуну мцяййянляшдирмишдир. Щейдяр Ялийев бу барядя беля демишдир: "Вятянпярвярлик бюйцк мяфщумдур. Бу садяъя, ордуда хидмят етмяк дейил. Вятяня садиг оламаг , вятяни севмяк, торпаьа баьлы олмаг-будур вятянпярвярлик. Вятянпярвяр эянъляр йетишдирилмяси тякъя тящсил мцяссяляринин иши иля битмир. Илкин олараг, аилядян башлайан бу тярбийяви иш тящсил мцяссяляриндя давам етдирилир, бцтцн ъямиййятин, онун щяр бир цзвцнцн ямялиндян мцсбят нцмунялярля йеткинляшир". Щейдяр Ялийевин милли тярбийядя щяр бир эянъдя азярбайъанчылыг щиссинин формалашмасы фикри милли тярбийя консепсийасынын , еляъя дя милли идеолоэийа сийасятинин ясас формаларындан бири олмалыдыр. Йашадыьы юлкядян, вятяндашы олдуьу дювлятдян асылы олмайараг, дцнйанын щарасында азярбайъанлы варса, орда азярбайъанлылыг щисси юзцнц эюстярмялидир. Бу щисс Азярбайъан севэисиндя, Ана Вятян мящяббятиндя тязащцр едир. Бу щагда Щейдяр Ялийевин сюзляриня диггят йетирсяк, мясялянин мащиййяти щамы цчцн айдын олар: "Азярбайъаны севмяк - азярбайъанчылыг щиссийатыны юзцндя ъям етмяк демякдир". Щейдяр Ялийевин тящсилля баьлы нязяри фикирляри ичярисинлдя тящсилин мязмунунун мцстягил Азярбайъанын дювлятчилийи принсипляри ясасында гурулмасы идейасынын ясасландырылмасы мцщцм йер тутур. Онун фикринъя, "Дювлят мцстягиллийинин халгымыза бяхш етдийи немятлярдян бири дя одур ки, биз артыг тящсил системимизи халгымызын, миллятимизин тарихиня, мянявиййатына, яняняляриня уйьун гуруруг. Доьрудур, бу просес чох мцряккяб просесдир. Бу просес гыса мцддятдя баша чата билмяйяъякдир. Бу эцн тящсил сащясиндя чалышан бцтцн вятяндашлара , мцяллимляр, тящсил мцяссяляринин рящбярляриня мцраъият едяряк хащиш едирям ки, онлар тезликля тящсил системиндя ишлярин мцстягил Азярбайъанын принсипляри ясасында гурулмасына наил олсунлар. Бурада дярсликлярин дяйишдирилмяси, йени дярсликлярин йаранмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. Билирям бу, асан мясяля дейил. Анъаг индии дярс алан ушаглар, эянъляр эяряк мцтляг вя мцтляг бизим йени дярсликляр ясасында охусунлар.." О дейирди: "Милли идеолоэийамызы щяр йердя тятбиг етмяк цчцн мяктяблярдя Азярбайъан халгынын тарихинин тядрисиня чох ъидди

Firяdun Иbrahimov, Шяки Шящяр Тящсил Шюбясинин мцдири, педагожи елмляр доктору фикир вермяк лазымдыр." Щейдяр Ялийевин милли идеолоэийа вя тящсилин мязмуну иля баьлы нязяри эюрцшляриндя милли мцстягиллийимизин мяна вя мязмун дашыйыъылары, ифадячиляри, символлары олан дювлятчилик атрибутларынын гябулу, онларын мащиййяти вя мянасынын Азярбайъан эянълийиня юйрядилмяси, тящсил мцяссяляриндя ушаглара, йенийетмяляря эяряйинъя тядрисинин зярурилийи барядя апардыьы мягсядяйюнлц ишляр, иряли сцрдцйц консептуал фикирляр мцщцм йер тутур. Бу бюйцк шяхсиййятин милли дювлят гуруъулуьу сащясиндяки бюйцк хидмятляриндян бири дя дювлятчилик атрибутларынын бярпасы, гябулу, онларын тяблиьи вя тядриси сащясиндя эюрдцйц мягсядйюнлц , системли, ардыъыл, тарихи ящямиййятли ишлярдир. Щейдяр Ялийевин зянэин йарадыъылыг ишиндя милли тярбийя вя тящсил нязяриййяси, тящсилин мязмуну вя милли идеолоэийа консепсийасы, милли идеолоэийа компонентляринини тящсил мцяссяляриндя тядриси, юйрядилмяси, тящсилин цстцн инкишаф стратеэийасы, милли тярягги вя дирчялишдя, милли ойаныш вя милли юзцнцдярк просесляриндя тящсилин ролуна даир чох дяйярли фикирляр вардыр. Бу нязяри фикирляр чаьдаш Азярбайъан милли педогожи фикринин инкишафында вя зянэинляшмясиндя бюйцк рол ойнамагдадыр. Мямнунлуг щисси иля гейд етмялийям ки, Щейдяр Ялийевин шащ ясяри олан Мцстягил Азярбайъан етибарлы яллярдядир. Онун дювлят идарячилийи курсу йарадыъылыгла щяйата кечирилир. Президентимиз Илщам Ялийевин фяалиййятиндя Азярбайъан дювлят мцстягиллийинин, суверенлийинин мющкямляндирилмяси, Азярбайъан халгынын бцтювлцйцнцн, милли щямряйлийинин тямин олунмасы, вятяндаш ъямиййятинин формалашдырылмасы, дцнйа Азярбайъанлыларынын "Азярбайъан" идеалы ятрафында бирлийиня наил олмасы, сярбяст, азад базар мцнасибятляринин бяргярар олмасы, юлкямиздя ачыг ъямиййятин формалашмасына наил олмасы, милли идеолоэийамызын ифадя васитяси олан мцстягил Азярбайъанын дювлят дилинин-Азярбайъан дилинин щяртяряфли инкишаф етдирилмяси, миллимяняви дяйярлярин, милли менталитетимизин, тцрк дцнйасы, ислам алями иля ялагялярин мющкямляндирилмяси, милли мядяниййятин эениш тяблиьи вя с. Бу кими щяр биримизин мянафейиндян кечян мясяляляр приоритетляр олараг юзцня йер алмышдыр. Азярбайъан зийалыларынын юнъцл дястяси кими, биз мцяллимляр Президентимизин фяалиййятини црякдян бяйянирик, халгымызын йекдил ирадясини ифадя едяряк йенидян онун Азярбайъан Президенти сечилмяси цчцн сяс веряъяйик, талейимизя гарант ола билян Илщам Ялийевин Азярбайъан Президенти олмасы цчцн ганун чярчивясиндя ня лазымдырса едяъяйик.


Newspaper Municipality of Sheki No 09.2008:Layout 1 26.10.2010 19:36 Page 5

№ 09 (51), Ийул 2008

сящ.5

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

ШЯKИ ШЯHЯR ИCRA HAKИMИYYЯTИNИN RЯSMИ ИNTERNET SЯHИFЯSИNИN TЯQDИMATЫ OLMUШDUR

Mяrasimdя шяhяr icra hakimiyyяti baшчыsыnыn mцavini Zяrinя Cavadova yeni "veb-sяhifя"nin aчыlmasыnы Шяkinin ictimai-siyasi vя mяdяni hяyatыnda чox яlamяtdar hadisя kimi qiymяtlяndirmiш, "aztelekom.net" internet provayderinin Шяki bюlgяsi цzrя mцtяxяssislяrinя minnяtdarlыьыnы bildirmiшdir. (Арды 16-ъы сящифядя)

MИLLИ MЯTBUATЫМЫЗ 133 YAШЫNЫ QEYD EТДИ

Шяки Шящяр Иъра Щакимиййятиндя Ийулун 22-дя zяngin tarixi, mцtяrяqqi vя шanlы яnяnяlяri olan Azяrbaycan milli mяtbuatыnыn 133 yaшы tamam olду. 1875-ci il iyulun 22-dя "Яkinчi" qяzetinin nяшrя baшlamasы ilя bюyцk maarifчi vя naшir Hяsяn bяy Zяrdabi tяrяfindяn яsasы qoyulmuш Azяrbaycan milli mяtbuatы юlkяmizdя hяmiшя qabaqcыl ideyalarыn carчыsы, dюvrцn, ictimai-siyasi hяyatыn gцzgцsц olmuшdur. Юtяn dюvrdя Azяrbaycan jurnalistikasы mцrяkkяb, чяtin, eyni zamanda шяrяfli bir yol keчmiшdir. Azяrbaycanыn yenidяn mцstяqil dюvlяt kimi yaшadыьы mцasir dюvrdя kцtlяvi informasiya vasitяlяrinin, o cцmlяdяn milli mяtbuatыmыzыn qarшыsыnda tamamilя yeni vяzifяlяr durur. Bu gцn mяtbuat demokratik vяtяndaш cяmiyyяti quruculuьunda, iqtisadi vя sosial islahatlarыn hяyata keчirilmяsindя, cяmiyyяtdя sosial яdalяt vя шяffaflыьыn tяmin edilmяsindя, insan hцquqlarыnыn mцdafiяsindя, hяmrяylik vя tolerantlыq mцhitinin yaradыlmasыnda, milli шцurun, siyasi mяdяniyyяtin vя bцtюvlцkdя saьlam mяnяvi

dяyяrlяrin formalaшmasыnda mцhцm rol oynamalыdыr. Milli mяtbuatыmыz юzцnцn яsl tяrяqqi dюvrцnц цmummilli liderimiz Heydяr Яliyev hakimiyyяtя gяlяndяn sonra yaшamыш vя hяqiqi qiymяtini almышdыr. Чaьdaш dцnya tarixindя mяtbuatыn cяmiyyяtя tяsir gцcцnц ulu юndяr Heydяr Яliyev qяdяr yцksяk dяyяrlяndirяn lider bяlkя dя olmamышdыr. Ulu юndяr Azяrbaycan mяtbuatыnыn юzяlliyini onun milli-mяnяvi dяyяrlяrя baьlыlыьыnda gюrцrdц. Цmummilli liderin "Azяrbaycanda milli mяtbuatыn yaradыlmasыnыn 125 illiyi haqqыnda" Fяrmanыnda da mяhz bu cяhяt vurьulanaraq deyilirdi ki, milli demokratik mяtbuatыn "Яkinчi" qяzeti tяrяfindяn bяyan edilmiш baшlыca prinsiplяri maariflяшmя, mцasirlяшmя, mяfkurя saflыьы, цmummilli mяqsяdlяrin tяbliьi, bяшяri dяyяrlяrin milli яnяnяlяrlя цzvi vяhdяti, яdяbi dilin danышыq dilinя yaxыnlaшdыrыlmasы, hadisяlяrin obyektiv iшыqlandыrыlmasы Azяrbaycanda milli demokratik mяtbuatыn gяlяcяk inkiшafы цчцn tяmяl daшlarы rolunu oynamышdыr. Цmummilli lider mцs-

Шяки Бялядиййясиндя tяqil Azяrbaycanda mяtbuatыn problemlяrinin hяlli ilя baьlы 10dan чox sяrяncam vя fяrman imzaladы. Bцtцn bunlarыn nяticяsidir ki, Heydяr Яliyev 2001-ci ildя "Jurnalistlяrin dostu" mцkafatыna layiq gюrцldц. Hazыrda юlkяdя 600-я yaxыn kцtlяvi informasiya vasitяsi fяaliyyяt gюstяrir. Son illяrdя Azяrbaycan dюvlяti tяrяfindяn sюz, fikir vя mяlumat azadlыьыnыn bяrqяrar olmasы, kцtlяvi informasiya vasitяlяrinin maddi-texniki bazasыnыn vя maliyyя imkanlarыnыn yaxшыlaшdыrыlmasы, mяtbuat iшчilяrinin fяaliyyяtinя lazыmi шяrait yaradыlmasы цчцn xeyli iшlяr gюrцlmцшdцr. Prezident Иlham Яliyev mяtbuatыn cяmiyyяtdяki mюvqelяrinin mюhkяmlяnmяsinя xidmяt edяn bir sыra fяrman vя sяrяncamlar imzalamышdыr. Milli Mяtbuat gцnц tяkcя jurnalistlяrin yox, bцtюvlцkdя cяmiyyяtin bayramыdыr.

ШЯКИДЯ МЯТБУАТ ИШЧИЛЯРИ ИЛЯ

ЭЮРЦШЛЯР Ийулун 22-дя Шякидя фяалиййят эюстярян мятбуат ишчилярини Шяки Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Назим Ибращимов гябул етдт. Иъра башчысы районумузда фяалиййят эюстярян мятбуат нцмайяндяляринин ямяйини йцксяк гиймятляндирмякля онлара юз тювсиййялярини дя верди. Эюрцшдя йерли медиа мянсубларына иъра щакимиййятинин хцсуси щядиййяляри дя тягдим едилди. Щямин эцн районумузун медиа ишчиляри Шяки Бялдяийясинин дя диггятиндян кянарда галмады. Эцнцн икинъи йарысында йерли мятбуат ишчиляри Шяки Бялядиййясинин сядри Эцлназ Саламова тяряфиндян гябул едилдиляр. Эцлназ Саламова йерли мятбуатымызын сон вахтлардакы инкишафындан сющбят ачараг, журналистляря сямяряли пешяляриндя даща мясулиййятля чалышмаьы тювсиййя етмякля уьурлар диляди. Эюрцшдя иштирак едянляря Шяки Бялядиййясинин щядиййяляри тягдим олунду. Тядбирдя "Шяки" гязетинин редактору Акиф

Салам, "Шякинин сяси" гязетинин редактору Салис М я м м я д о в чыхыш едяряк, сон илляр бюлэямиздя мятбуатын хейли инкишаф етмясиндян, о ъцмлядян, мцстягил мятбуатын сайынын артмасындан вя уьурлу фяалиййятиндян данышды. "Шяки Реэион" гязетин редактору Баба Мирзяханлы ися чыхышында беля фикир вурьулады ки, каш шящяр иъра щакимиййятинин башчысы Назим Ибращимовун, Шящяр Бялядиййясинин сядри Эцлназ ханымын мятбуата олан гайьысы бизим диэяр мямурларымызда да олайды. Натиг ирадыны онунла ясасландырды ки, щяр ил абуня компанийасында шящяр рящбярлийи тяряфиндян мямурлара, йерли гязетляря рясми гязетлярля йанашы ябуня йазылмаг тювсиййя олунса да, тяяссцф ки, бир нечя мямуру чыхмаг шяртиля яксяриййяти рящбярлийин тювсиййясиня ямял етмирляр. Тядбирин сонунда Шяки Бялядиййясинин сядри чыхыш едянлярля щямфикир олдуьуну билдирмякля, мятбуата гайьынын ваъиблийини вурьулады вя бир даща медиа мянсубларына уьурлар арзулады. Намиг ЪАББАРЗАДЯ


Newspaper Municipality of Sheki No 09.2008:Layout 1 26.10.2010 19:36 Page 6

сящ.6

HEYDЯR ЯLИYEV AZЯRBAYCAN XALQЫNЫN MИSИLSИZ TЯЯSSЦBKEШИ, DЮVLЯTЧИLИYИMИZИN XИLASKARЫDЫR Иyulun 14-dя Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяtindя цmummilli liderimiz Heydяr Яliyevin Azяrbaycanda siyasi hakimiyyяtя gяliшinin 39-cu ildюnцmцnя hяsr olunmuш geniш toplantы keчirilmiшdir. Tяdbiri giriш sюzц ilя aчan шяhяr icra hakimiyyяti baшчыsыnыn mцavini Zяrinя Cavadova dцz 39 il яvvяl - 1969-cu il iyulun 14-dя цmummilli liderimiz Heydяr Яliyevin Azяrbaycanda siyasi hakimiyyяtя gяliшi ilя xalqыmыzыn tarixindя yeni dюvrцn baшlandыьыnы bildirmiш, dahi rяhbяrin Vяtяn vя xalq qarшыsыndakы xidmяtlяrindяn bяhs etmiшdir. Toplantы iшtirakчыlarы ulu юndяr Heydяr Яliyevin xatirяsini bir dяqiqяlik sцkutla yad etmiшlяr. Шяhяr icra hakimiyyяti baшчыsыnыn birinci mцavini Hяsяn Hяsяnovun "Heydяr Яliyev vя Azяrbaycan" mюvzusunda mяruzяsindя цmummilli liderimizin 34 illik rяhbяrlik fяaliyyяtinin яn юnяmli mяqamlarыna toxunulmuш, onun idarячilik mяharяti vя zяngin mяnяvi keyfiyyяtlяri barяdя danышыlmышdыr. Mяruzяdя qeyd olunmuшdur ki, 1969-cu il iyulun 14-dя respublika rяhbяrliyinя yцksяlяn dahi юndяr Heydяr Яliyev юzцnцn dяrin zяkasы, liderlik xarizmasы, milli ideallara, adяt-яnяnяlяrя mюhkяm baьlыlыьы, zяngin idarячilik keyfiyyяtlяri ilя hяlя юtяn яsrin 70-80-ci illяrindя qanunчuluьun qorunmasы vя mюhkяmlяndirilmяsi istiqamяtindя prinsipial addыmlar atmыш, xalqыn hцquqlarыnыn яzmkar mцdafiячisinя чevrilmяklя, milli ruh, iradя vя юzцnцdяrk meyillяrinin ictimai шцurda mюhkяmlяndirilmяsinя nail olmuшdur. Azяrbaycan xalqы fenomenal liderinin rяhbяrliyi altыnda yцksяk iradя nцmayiш etdirmяklя milli yaddaшыnы, mяnяviяxlaqi dяyяrlяrini, tarixi dюvlяtчilik яnяnяlяrini qoruyub saxlamaьa nail olmuш, dюvlяt mцstяqilliyi цчцn zяruri siyasi-hцquqi vя iqtisadi zяmin formalaшdыrmышdыr. Natiq bildirmiшdir ki, dahi шяxsiyyяt Azяrbaycana rяhbяrliyinin bцtцn mяrhяlяlяrindя dюvlяt-vяtяndaш mцnasibяtlяrinin hцquq mцstяvisindя tяnzimlяnmяsi, insan hцquq vя azadlыqlarыnыn maksimum dяrяcяdя qorunmasы, яdalяtli cяmiyyяtin formalaшdыrыlmasы, idarячilikdя demokratik яnяnяlяrin bяrqяrar olunmasы naminя misilsiz xidmяtlяr gюstяrmiшdir. Toplantыda чыxыш edяn шяhяr tяhsil шюbяsinin mцdiri Firяddun Иbrahimov, "Шяki-Иpяk" ASC hяmkarlar tяшkilatыnыn sяdri Sevil Иsmayыlova, Шяki Poчtamtыnыn rяisi Иsmayыl Иmamov bildirmiшlяr ki, indi Azяrbaycan xalqы Heydяr Яliyev siyasi idarяetmя fяlsяfяsinя sюykяnяn vя onu dюvrцn tяlяblяrinя uyьun yeni чalarlarla zяnginlяшdirяn Prezident Иlham Яliyevin rяhbяrliyi altыnda цmummilli liderimizin bцtцn ideyalarыnыn hяyata keчяcяyinя, respublikamыzыn siyasi vя iqtisadi baxыmdan qцdrяtli dюvlяtlяrdяn birinя чevrilяcяyinя цrяkdяn inanыr, dюvlяt baшчыsыnыn hяyata keчirdiyi siyasяti sяmimi шяkildя dяstяklяyir. Чыxышlarda bir fikir xцsusi vurьulanmышdыr ki, xalqыmыzыn nюvbяti prezident seчkilяrindя ulu юndяr Heydяr Яliyevin юlmяz ideyalarыna sadiq qalmыш, yaшыndan, cinsindяn dini vя siysi mяnsubiyyяtindяn asыlы olmayaraq hяr bir azяrbaycanlыnыn prezidenti olmaьы bacaramыш dюvlяt baшчыsы Иlham Яliyevя sяs verяcяyinя inamыmыz шяksizdir. Шяki яhalisi inanыr ki, hяmin gцn ulu юndяrin ruhu hamыmыza yar olacaq, dayandыьы zirvяdяn bizя hяr zaman olduьu kimi, bir daha doьru yol gюstяrяcяkdir.

AZЯRBAYCAN VЯ NORVEЧ SKAUTLARЫ ZAQATALADA DЦШЯRGЯ YARADACAQLAR

Gяnclяr vя Иdman Nazirliyindяn AzяrTAc-a bildirmiшlяr ki, Norveч vя Azяrbaycan skautlarы iyulun 27-dя Zaqatalada birgя dцшяrgя tяшkil edяcяklяr. Hяr iki tяrяfdяn 50 skautun iшtirak edяcяyi dцшяrgяdя qonaqlar яylяncяli mяdяni tяdbirlяrdя iшtirak edяcяk, Шяki vя Bakыya turist sяyahяtlяrinя qatыlacaq, Xяzяr dяnizinin чimяrliklяrindя istirahяt edяcяklяr. Qeyd edяk ki, Azяrbaycan vя Norveч gяnclяri arasыnda яmяkdaшlыq artыq uzun illяr davam edir. Bu яmяkdaшlыq чяrчivяsindя юtяn il Norveч skautlarы Azяrbaycanda olmuш, ikitяrяfli яlaqяlяrin mюhkяmlяnmяsi sahяsindя maraqlы fikir mцbadilяsi aparmышlar.

№ 09 (51), Ийул 2008

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

ШЯKИDЯ "UШAQLAR ЦЧЦN YARARLЫ DЦNYA" MЮVZUSUNDA REGИONAL SEMИNAR KEЧИRИLMИШDИR A z я r b a y c a n Respublikasыnыn Иnsan Hцquqlarы цzrя Mцvяkkili (Ombudsman) Aparatы vя YUNИSEF-in Azяrbaycan nцmayяndяliyinin birgя tяшkilatчыlыьы ilя avqustun 5dя Шяkidя "Uшaqlar цчцn Yararlы Dцnya" mюvzusunda regional seminar keчirilmiшdir. Tяdbirdя Шяki, Zaqatala, Qax, Oьuz rayonlarыnыn icra hakimiyyяti vя dюvlяt struk-

turlarыnыn nцmayяndяlяri, hцquq mцhafizя orqanlarыnыn яmяkdaшlarы, tяhsil iшчilяri, uшaq vя yeniyetmяlяr iшtirak etmiшlяr. BMT-nin Uшaq Fondu (YUNИSEF) Azяrbaycan nцmayяndяliyinin Uшaqlarыn

Mцdafiяsi Proqramыnыn rяhbяri Munir Mяmmяdov vя Ombudsman Aparatы beynяlxalq яlaqяlяr sektorunun mцdiri Zaur Ramazanov seminar iшtirakчыlarыna BMT-nin Uшaq Hцquqlarы Konvensiyasы vя "Uшaqlar цчцn Yararlы Dцnya" Bяyannamяsi, Uшaq Hцquqlarы Komitяsinin Azяrbaycan hюkumяtinя verdiyi tюvsiyяlяr vя bu tюvsiyяlяrdяn irяli gяlяn vяzifяlяr barяdя mяlumat vermiшlяr. Bildirilmiшdir ki, Konvensiyada цmumi prinsiplяrlя (ayrы-seчkiliyя yolverilmяzlik, uшaqlarыn яn ali maraьы, uшaqlarыn fikirlяrinя hюrmяt vя s.) yanaшы, uшaqlarыn vяtяndaшlыq hцquqlarы vя azadlыqlarы, ailя mцhiti vя alternativ qayьы, valideynlяrin mяsuliyyяti, ilkin tibbi xidmяt vя rifah, tяhsil, istirahяt, mяdяniyyяt fяaliyyяti vя digяr mяsяlяlяr юz яksini tapmышdыr. Mцzakirяlяrdяn sonra iшчi qruplarыn hazыrladыqlarы layihяlяrin tяqdimatы olmuшdur.

ШЯKИ GЯNCLЯRИNИN TOPLANTЫSЫ KEЧИRИLMИШDИR Azяrbaycan Gяnclяrinin V Forumuna hazыrlыq чяrчivяsindя iyulun 5-dя Шяkidя gяnclяrin цmumrayon toplantыsы keчirilmiшdir. Toplantыda шяhяr gяnclяr vя idman idarяsinin rяisi Vцqar Иsgяndяrovun Gяnclяrin ЫV Forumundan keчяn dюvr яrzindя gюrцlяn iшlяr vя qarшыda duran vяzifяlяr barяdя hesabat mяruzяsi dinlяnilmiшdir. Azяrbaycan gяncliyinin hяrtяrяfli inkiшafыna dюvlяt sяviyyяsindя yцksяk diqqяt vя qayьы gюstяrildiyini vurьulayan natiq mяhz цmummilli liderimiz Heydяr Яliyevin tяшяbbцsц vя mцvafiq sяrяncamы ilя gяnclяri vahid tяшkilatda birlяшdirmяk mяqsяdilя Gяnclяr vя Иdman Nazirliyinin yaradыldыьыnы, 1996-cы il fevralыn 2-dя Azяrbaycan Gяnclяrinin Ы Forumunun keчirildiyini nяzяrя чarpdыrmышdыr. Natiq bildirmiшdir ki, gяnclяrin ilk forumunun яhяmiyyяtini qabartmaq, hяmin tarixi яbяdilяшdirmяk mяqsяdilя ulu юndяrimiz fevralыn 2-nin Gяnclяr gцnц kimi qeyd olunmasы haqqыnda

sяrяncam imzalamыш, 2002-ci ildя isя "Gяnclяr siyasяti" haqqыnda qanun qяbul edilmiшdir. Mяruzяdя qeyd olunmuшdur ki, цmummilli liderimiz Heydяr Яliyevin uzaqgюrяnliklя mцяyyяnlяшdirdiyi gяnclяr siyasяtini uьurla hяyata keчirяn Prezident Иlham Яliyevin mцvafiq sяrяncamlarы ilя "Azяrbaycan gяncliyi Dюvlяt Proqramы (2005-2009-cu illяr)" tяsdiq edilmiш, 2007-ci il "Gяnclяr ili" elan edilmiшdir. Natiq bildirmiшdir ki, Azяrbaycan gяnclяrinin юlkяnin ictimai-siyasi, iqtisadi vя mяdяni hяyatыndakы fяal iшtirakыnы yцksяk qiymяtlяndirяn dюvlяt baшчыsы gяnclяrin sosial problemlяrinin hяllinя, hцquqlarыnыn mцdafiя edilmяsinя, gяnc istedadlara dюvlяt qayьыsыnыn artыrыlmasыna, elm, tяhsil, iqtisadiyyat, mяdяniyyяt, dюvlяt idarячiliyi vя digяr sahяlяrdя gяnclяrin xidmяtlяrinin qiymяtlяndirilmяsi mяsяlяsinя daim xцsusi diqqяt vя qayьы ilя yanaшыr, onlara mяnяvi dяstяk olur. Natiq daha sonra Шяki gяnclяrinin ЫV Forumdan keчяn dюvr яrzindяki fяaliyyяtini geniш tяhlil etmiш, qazanыlan uьurlar barяdя danышmыш,

VЯTЯNDAШLARЫN ШЯXSИYYЯT VЯSИQЯSИ ИLЯ TЯMИNATЫ VЯZИYYЯTИNИN MONИTORИNQИ KEЧИRИLMИШDИR

qarшыdan duran vяzifяlяrя toxunmuшdur. Qeyd olunmuшdur ki, Шяki Шяhяr Gяnclяr vя Иdman Иdarяsi юz fяaliyyяtindя gяnclяrin Vяtяnя mяhяbbяt, Azяrbaycan xalqыnыn tarixinя, mяdяniyyяtinя, dilinя, dюvlяt rяmzlяrinя, adяt-яnяnяlяrinя hюrmяt ruhunda tяrbiyя olunmasыna xцsusi яhяmiyyяt vermiш, orduda xidmяt edяn gяnclяrin mяnяvi-psixoloji vяziyyяtinin yцksяldilmяsini, istedadlы gяnclяrin aшkara чыxarыlmasыnы, sahibkarlыq fяaliyyяtinin dяstяklяnmяsini, mяшьulluьunun tяmin edilmяsini diqqяt mяrkяzindя saxlamышdыr. Tяdbirdя gяnclяr vя idman nazirinin mцavini Иntiqam Babayev vя шяhяr icra hakimiyyяti baшчыsыnыn mцavini Zяrinя Cavadova чыxыш edяrяk Шяki gяnclяrinin юtяn dюvr яrzindяki fяaliyyяtini yцksяk qiymяtlяndirmiш, onlara gяlяcяk fяaliyyяtlяrindя uьurlar arzulamышlar. Azяrbaycan Gяnclяrinin V Forumuna 20 nяfяr nцmayяndя seчilmiшdir. Шяki gяnclяri adыndan Prezident Иlham Яliyevя mцraciяt qяbul olunmuшdur.

Ombudsman Aparatыnыn vя Daxili Ишlяr Nazirliyinin яmяkdaшlarы vяtяndaшlarыn шяxsiyyяt vяsiqяsi ilя tяmin olunmasы vяziyyяtinin юyrяnilmяsi ilя baьlы Lяnkяran, Шяki vя Шяmkir rayonlarыnda monitorinqlяr keчirmiшlяr. Ombudsman Aparatыndan AzяrTAc-a bildirmiшlяr ki, hяmin regionlarda sorьular aparыlmыш, vяtяndaшlar qяbul edilmiш, polis шюbяlяri pasport qeydiyyatы bюlmяlяrinin rяislяri, icra hakimiyyяti baшчыlarыnыn яrazi цzrя nцmayяndяlяri, bяlяdiyyя sяdrlяri, sahя mцvяkkillяri ilя gюrцшlяr keчirilmiш, onlara vяtяndaшlarыn qeydiyyatы vя siyahыya alыnmasы ilя baьlы qanunvericiliyin tяlяblяri izah olunmuшdur.


Newspaper Municipality of Sheki No 09.2008:Layout 1 26.10.2010 19:36 Page 7

№ 09 (51), Ийул 2008

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

сящ.7

ИНСАН ВЯ ВЯТЯНДАШ ЩЦГУГ ВЯ АЗАДЛЫГЛАРЫНЫН ГОРУНМАСЫ ПРОКУРОРЛУЬУН ЯСАС ВЯЗИФЯСИДИР

Ращиб СЕЙИДОВ, Шяки район прокурору, ядлиййя мцшавири Мцстягил Азярбайъанымызын милли прокурорлуьунун дювлятчилийимизин марагларына, ганунун алилийиня вя инсан щцгугларынн мцдафиясиня хидмят едян сивилл вя демократик бир грум кими формалашмасы онун фяалиййятини щяртяряфли тяминаты цчцн ганунвериъилик вя мадди сосиал базасынын йарадылмасы юлкямиздя щяйата кечирилян щяртяряфли ислащатларын мемары мящз Щейдяр Ялийев дювлятчилик сийасятинин вя гайьысынын нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. Бу эцн юлкямиздя йарадылан иътимаи-сийаси сабитлик цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин уьурлу фяалиййятинин ясас тязащцрляриндян биридир. Бу сабитлик юлкямиздя криминоэен дурумун там нязарятя эютцрцлмяси, ъинайяткарлыьа гаршы еффектли мцбаризянин тяшкилидир ки, бу сащяляр цзря ялдя едилмиш мцсбят нятиъяляря эюря, Азярбайъан МДБ вя Шярги Авропа мяканында ян йахшы эюстяриъийя маликдир. Ейни заманда ъямиййятимиздя йаранан бу сабитлик щям дя иътимаи мцщитдя щюкм сцрян саьлам аб-щава, сийаси мяканда ъяряйан едян конструктив мцнасибятлярдя дя юзцнц ачыг тязащцр едир. Прокурорлуг органларында апарылан мцтярягги ислащатлар, бу органын фяалиййятинин мцасир дюврцн тялябляри сявиййясиндя гурулмасы Шяки район прокурорлуьунун да ишиня мцсбят тясир эюстярмиш, ъинайяткарлыьы гаршы мцбаризянин сямяряли тяшкили, инсан щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси сащясиндяки фяалиййятини даща сямяряли нятиъяляр вермясини тямин етмишдир. Диэяр щцгуг мцщафизя органлары иля йарадылмыш сямими, ишэцзар мцнасибятляр нятиъясиндя районда иътимаи сабитлик тямин едилмиш, ганунчулуг вя щцгуг гайдаларынын мющкямляндирилмяси, инсан щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмяси ишиндя мцсбят нятиъяляр ялдя едилмишдир. 2008-ъи илин биринъи йарымиллийиндя район яразисиндя ъями 75 ъинайят щадисяси тюрядилмяси факты гейдя алынмыш вя онлардан 68-нин ачылмасы тямин олунараг, кечян илдян агтыг галан ишлярля бирликдя ачылма фаизи 91.5% тяшкил етмишдир. 2007-ъи илин мцвафиг дюврцндя ися тюрядилмиш ъинайятлярин сайы 86 олмуш, онлардан 67-нин ачылмасы тямин едиляряк, ачылма фаизи 94.4% тяшкил етмишдир. Ютян илин мцвафиг дюврцня нисбятян бу илин биринъи йарымиллийиндя ъинайятлярин цмуми

сайынын азалмасы мцсбят щал олса, да ачылма фаизинин ашаьы дцшмяси наращатчылыг доьурур. Бу ися бир тяряфдян район щцгуг мцщафизя органлары тяряфиндян ъинайяткарлыьа гаршы апарылан мцбаризядя габаглайыъы профилактики тядбирлярин лазыми сявиййядя олмасынын вя ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя амансыз мювге тутмасынын эюстяриъиси олмагла йанашы диэяр тяряфдян тюрядилмиш бцтцн ъинайятлярин щамысынын ачылмасы цчцн имканлардан там истифадя едилмямясини эюстярир. Ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя бу илин 6 айы ярзиндя гясдян адам юлдцрмя вя адам юлдцрмяйя ъящд, хулиганлыг, наркотик васитялярин ганунсуз дювриййяси вя йол няглиййат щадисяляри иля баьлы ъинайятлярин динамикасында артым мцшащидя олунур. Беля ки, хулиганлыг ъинайятляринин сайы 1 факт, наркотик васитялярин ганунсуз дювриййяси иля баьлы ъинайятин сайы 2 факт, йол няглиййаты щадисяляри иля баьлы ъинайятлярин сайы 5 факт олмушдур. Оьурлуг, дялядузлуг, сойьунчулуг вя с. ъинайятлярин сайынын азалмасы мцшащидя олунур ки, бу да беля характерли ъинайятляря гаршы еффектив мцбаризянин апарылмасынын эюстяриъисидир. Лакин баш вермиш оьурлуг ъинайятляринин 3-нцн баьлы галмасы наращатчылыг доьурур вя щямин ъинайятлярин ачылмасы цчцн истинтаг ямялиййат тядбирлярин эцъляндирилмясини зярури едир. Район щцгугмцщафизя органларынын ямякдашларынын наркотик маддялярин ганунсуз дювриййяси, сахланмасы, щазырланмасы, ялдя едилмяси, эюндярилмяси вя йа сатылмасы, о ъцмлядян, беъярилмяси гадаьан едилмиш тирйяк, хашхаш вя чятяня якилмяси вя йа беъярилмяси щалларына гаршы апардыьы ъидди мцбаризянин нятиъяси олараг 11 ъинайят щадисяси гейдя алынмыш вя бу фактла баьлы ъинайят ишляри башланмышдыр. Наркотик васитялярин дювриййяси иля мяшьул олан шяхслярин вахтында ашкар едилиб ъинайят мясулиййятиня ъялб олунмалары цчцн даща ъидди мцбаризя апарылмалы, бяшяриййятин бяласына чеврилян наркоманийанын зяряри барядя йерлярдя ящали арасында мцтямади олараг эюрцшляр тяшкил едилмяли, йерли радио вя мятбуат васитяси иля вятяндашлара изащедиъи-профлактики тядбирлярин кечирилмяси тямин едилмялидир. Диэяр тяряфдян наркоманийайа гаршы йалныз щцгуг мцщафизя органларынын мцбаризя апармасы иля еффектив нятиъя ялдя етмяк олмаз. Она эюря дя бу мясялядя вятяндашлар да актив иштирак етмяли, беля щалларла растлашдыгда дярщал щцгуг мцщафизя органларына мялумат верилмялидир. Мцсбят щалдыр ки, 2008-ъи илин 1-ъи йарыимиллийиндя йеткинлик йашына чатмамыш шяхсляр тяряфиндян ъинайят щадисяси тюрядилмяси факты гейдя алынмамышдыр. Тяясцф доьуран щалдыр ки, гадынлар тяряфиндя 14 ъинайят щадисяси тюрядилмяси факты гейдя алынмыш вя бу фактлар цзря 5 ъинайят иши башланмышдыр. Тюрядилмиш ъинайятлярин 5и сярхош вязиййятдя олан шяхсляр, 4-ц ися яввялляр мящкум олунмуш шяхсляр тяряфиндян тюрядилмишдир. Она эюря дя бунлары нязяря алараг беля катигорийалы шяхслярля га-

баглайыъы профлатики тядбирлярин апарылмасы ишини эцъляндирмяк зяруридир. Истинтагы тамамланмыш ъинайят ишляриндян 2 иш хцсусиля аьыр ъинайятляря даир ишляр олмушдур. Истинтагы тамамланмыш хцсусиля аьыр ъинайят ишляриндян бири район щцгуг мцщафизя органларынын бирэя сяйи нятиъясиндя ачылмышдыр. Беля ки, район полис шюбясиня Дашцз донузчулуг мцяссясиндя фящля ишляйян вя орада йашайан Аббасова Зцлфийя Аьамалы гызынын азйашлы ушаьы Цлвиййя Исмайылова иля бирликдя 1997-ъи илин сентйабр айында йоха чыхмалары барядя Шяки шящяр полис шюбясиня 21.05.1999-ъу ил тарихдя Дашцз кянд иъра нцмайянлядяри тяряфиндян рясми мялумат дахил олмушдур. Фактла баьлы арашдырма апарылараг ъинайят ишинин башланмасы рядд едилмиш вя ахтарыш иши апарылмышдыр. Ахтарыш иши тяряфимдян юйряниляряк ахтарыш ишинин эцъляндирилмяси цчцн мцвафиг эюстяриш йазылмышжыр. Кечирилмиш ямялиййат ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя З.Аббасова вя онун гызы Ц.Исмайылованын Арычылыг кяндиндя йашайан Мцрсялов Айаз Ибарят оьлу тяряфиндян гятля йетирилмяси барядя мялумат дахил олмушдур. Бунунла ялагядар А.Мцрсялов барясиндя тяряфиндян АР ЪМ-нин 120.2.6., 120.2.9, 120.2.10-ъу маддяляри иля ъинайят иши башланылараг истинтагын апарылмасы прокурор-криминалист Н.Щцсейнова щяваля едилмишдир. Йцксяк профисионаллыгла апарылан истинтаг нятиъясиндя сцбут едилмишдир ки, А.Мцрсялов 19 сентйабр 1997-ъи ил тарихдя сярхош вязиййятдя саат 16 радяляриндя Шяки ройонуну яразисиндя йерляшян донузчулуг мцяссясиндя фактики яр-арвад мцнасибятиндя олдуьу Аббасова Зцлфиййя Аьамалы гызынын евинин щяйятиня эяляряк мцяссянин мцдри Шяряф Сяркярова чай щазырламасыны она тапшырмыш, лакин Зцлфиййя буну етмяйяъяйини билдиряряк она тяряф ирялиляйиб ону налайиг сюзлярля тящгир етмяйя башладыгда, йердян эютцрдцйц аьаъла яввял Зцлфиййяни вураъаьы иля щядялямиш, сонра ися юлдцрмяк мягсяди иля щямин аьаъла башындан бир дяфя вурараг ону гясдян щяйатдан мярщум етмиш, бундан сонра онун мейитини апарыб евин йахынлыьында олан пейин гуйусуна атараг цстцнц хязял вя азбест борусунун гырыглары иля юртмцшдцр. Даща сонра о, Зцлфиййя Аббасованын гятля йетирилмясинин цсцтцнцн ачылмасындан ещтийат едяряк тюрятдийи ъинайяти эизлятмяк мягсядиля азйашлы ушаьы олан Исмайылова Цлвиййя Намиг гызыны да юлдцрмяк гярарына эялиб, щямин эцн, 19 сентйабр 1997-ъи ил тарихдя саат 16.30 радяляриндя кцчядя ойнайан Цлвиййяни евин щяйятиня чаьырыб эятиряряк яввялъядян щазырладыьы одун парчасы иля онун башындан бир дяфя вурараг ону гясдян щяйатдан мярщум етмякля тякрар адам юлдцрмцш, сонра ися Цлвиййя Исмайылованын мейитини щямин пейин гуйусуна апарыб анасы З.Аббасованын мейитинин йанына атараг цстцнц хязялля ортмцшдцр. Тюрятдийи ъинайят ямялляриня эюря А.Мцрсялов Азярбайъан Республикасы ЪМ-нин

(кющня редаксийада) 94-ъц маддясинин 7 вя 8-ъи бяндляри иля тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб едиляряк мящкямя мясулиййятиня верилмишдир. Истинтагы тамамланмыш диэяр бир иш ися Шяки шящяр сакини Яширов Рафиг Мяммяд оьлу щяйат йолдашы Щяшимова Кифайят Гафар гызыны гысганълыг зямининдя хцсуси амансызлыгла юлдцрцлмяси факты цзря башланмыш ъинайят иши олмушдур. Апарылмыш истинтагла мцяййян едилмишдир ки, Р.М.Яширов щеч бир ясас олмадан арвадынын киминляся эюрцшдцйцнц вя мцтямади телефон ялагяси сахладыьы гянаятиня эяляряк ону юлдцрмяйи гят етмишдир. Бу мягсядля дя 12 нойабр 2007-ъи ил тарихдя арвады К.Г.Щяшимованы юзцня мяхсус "Нива" маркалы машина миндириб Орта Зяйзид кяндинин "Гарасов" яразисиня апармыш, орада сонунъуну яввялъядян щазырлайыб машында эяздирдийи бычаг вя балта иля вуруб юлдцрмцш, сящяри эцн ися юзц сиркя туршусу ичяряк интищар етмишдир. Лакин, апарылан истинтаг заманы Р.М.Яшировун щяйат йолдашы К.Г.Щяшимованын киминляся эюрцшмяси вя телефон ялагяси сахламасы факты тясдиг олунмамыш, Р.М.Яширов йахынларына сюзарасы сющбятляри барядя деся дя онун бу сюзляриня щеч ким фикир вермямиш, ону фикриндян дашындырмаьа ъящд эюстярилмямиш вя нятиъядя беля аьыр ъинайят щадисяси баш вермишдир. Р.М.Яширов юлдцйцня эюря ъинайят иши цзря иъраата хитам верилмишжир. Ъинайят ишляринин истинтагы заманы щцгуги вя физики шяхсляря дяйшим зийанын юдянилмяси мясялясиня хцсуси диггят верилир. Беля ки, мящкямяйя верилмиш ъинайят ишляри цзря щцгуги вя физики шяхслярин хцсуси мцлкиййятиня дяймиш 8991 АЗН мябляьиндя зийандан 6609 АЗН юдянилмяси тямин едилмишдир. Истинтаг едилян 10 ъинайят иши цзря 11 няфяр щаггында верилмиш тягдиматлар ясасында 8 шяхс барясиндя щябс гятимкан тядбири сечилмишдир. Район прокурорлуьунун вя РПШ-нин истинтаг групунун ямякдашлары тяряфиндян Азярбайъан Республикасы Президентинин "Истещсал, хидмят, малиййя-кредит фяалиййятиня дювлят нязарятинин гайдайа салынмасы вя ясассыз йохламаларын гадаьан едилмяси барядя" 17.06.96-ъы ил тарихли, "Дювлят нязаряти системинин тящкимляшдирилмяси вя сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя сцни манеялярин арадан галдырылмасы щаггында" 07.01.99-ъу ил тарихли, "Сащибкарлыьын инкишафына мане олан мцдахилялярин гаршысынын алынмасы щаггында" 28 сентйабр 2002-ъи ил тарихли фярманларынын вя еляъядя, Азярбайъан Республикасы Баш Прокурорунун "Игтисади фяалиййят сащясиндя ясассыз йохламаларын гаршысынын алынмасы тядбирляринин эцъляндирилмяси щаггында" 22.02.2001-ъи ил тарихли, 02/44 сайлы ямринин тялябляриня ъидди ямял олунмуш, ясассыз йохламалара йол верилмямишдир. Район прокурорлуьунда вя полис шюбясинин истинтаг бюлмяситндя истинтагы йекунлашдырылмыш ишляр цзря ъинайятин баш вермясиня кюмяк етмиш сябяб вя шяраитин арадан галдырылмасы цчцн

тягдиматлар верилмишдир. Ютян мцддят ярзиндя район прокурорлуьунун ямякдашлары тяряфиндян щцгуги биликлярин тяблиьи иля баьлы мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. Беля ки, кцтляви информасийа васитяляриндя 3 мягаля верилмиш, щугуги биликлярин тяблиьи иля баьлы 10 эюрцш кечирилмишдир. Щцгуги биликлярин тяблиьи сащясиндя диггят йетирилмясинин эцъляндирилмяси мягсядиля тядбирляр планы щазырланмышдыр вя бу сащя бундан сонра да, даим диггят мяркязиндя сахланылмагла бу истигамятдя ишимизи эцъляндирмялийик. Шяки район прокурорлуьунун ямякдашлары тяряфиндян Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 57-ъи маддяси, "Вятяндашларын мцраъиятляриня бахылма гайдасы Щаггында" Азярбайъан Республикасы Гануну вя "Азярбайъан Республикасы прокурорлуьу органларында вятяндашларын мцраъиятляриня бахылмасы ишинин даща да тякминляшдирилмяси щаггында" Азрбайъан Республикасы Баш Прокурорунун 09.02.2001-ъи ил тарихли, 02/35 сайлы ямринин тялябляриня ямял едилмиш, бу сащядя мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. Щесабат дюврцндя Шяки район прокурорлуьуна вятяндашлардан 136 яризя-шикайят дахил олмагла гейдя алынмышдыр. Гейдя алынмыш яризя-шикайятлярдян 31-ня бахылмыш, 93 яризя бахылмасы цчцн аидиййати органлара эюндярилмиш, 10 яризя ъинайят ишиня вя материаллара ялавя едилмиш, нювбяти иля галыг галмамышдыр. Район прокурорлуьунда щялл едилмиш 31 яризя цзря шикайятчиляря изащ едилмишдир. Тякрар шикайят дахил олмамышдыр. Бундан ялавя, район прокурорлуьуна 51 ъинайят характерли мялумат дахил олмагла гейдя алынмышдыр. Яввялки илдя 4 галыг галмышдыр. Материаллар цзря апарылмыш йохламалар нятиъясиндя 7 материал цзря ъинайят иши башланмыш, 37 материал цзря ъинайят иши башланмасы рядд едилмиш, 9 материал аидиййаты цзря эюндярилмиш, 3 материал ися галыг галмышдыр. Дахил олмуш шикайятляр цзря 2 инзибати иъраат ачма щаггында гярар гябул олунараг бахылмасы цчцн аидиййати цзря эюндярилмишдир. Ямин етмяк истяйирям ки, район прокурорлуьунун ямякдашлары инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы истигамятиндя сяйлярини эцъляндиряъяк, район яразисиндя ганунчулуг вя щцгуг гайдасынын мющкямляндирилмяси, ганунун алилийинин тямин едилмяси цчцн даща ъидди ишляйяъякляр. Мялумдур ки, гаршыдан дювлятимизин вя халгымызын щяйатында чох мцщцм сийаси щадися олан президент сечкиляри эялир. Район прокурорлуьунун ямякдашлары бу сащядя цзяриня дцшян вязифяляри дярк едяряк юз хидмяти вязифяляринин иърасына даща ъидди йанашмаьа сяй эюстярирляр. Гаршыйа гойулан вязифялярин ющдясиндян лайигинъя эялмяк, район прокурорлуьунун фяалиййятини даща йцксяк сявиййяйя галдырмаг цчцн эяляъякдя бцтцн имканлардан истифадя олунаъагдыр.


Newspaper Municipality of Sheki No 09.2008:Layout 1 26.10.2010 19:36 Page 8

сящ.8

№ 09 (51), Ийул 2008

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

ЪЯЩЯННЯМЯ ДЮНМЦШ

Щаъы Якбяр Рцстямов,

Елдар Баьыров адына Н сайлы щярби щисся командиринин мцавини Ахшамдыр, байырда дящшятли исти олдуьундан, отагда отуруб фикиря-хяйала далмышам. Аьдамлы эцнлярими йадыма салыб, сянэярдя олдуьум кими Аьдамымла цз-цзя, эюз-эюзя дайаныб сющбят етмяк истяйирдим. Ня етмяли?.. Бу вяфасыз дцнйанын йаланчы адамларына инаныб да, инанмайыб да щяля дя Аьдамыма Гарабаьыма гайытмаг цмидц иля йашамалы олмушам. Щяр ил йаш цстцня йаш эялдикъя, аьыла-зякайа долдугъа сцрятля гоъалырам бу фани дцнйада… Еля бу дцшцнъяляр ичиндя олдуьум анда ял телефонум зянэ чалды... Шякили достум - “Шяки Бялядиййяси” гязетинин баш редактору иди. Мян щямишя она гардаш, о да мяня Щаъы дейир. Сясини таныйан кими сорушурам: - Шякидя на вар ня йох гардаш? Ишлярин неъя эедир? - Ъаноо йийим ай Щаъы, щяр шей йахшыды. Сян нятярсян? Нявяляр неъядиляр? Мязуниййятя щяля чыхмамышан? Бабяки дя эютцр бир биз тяряфя эял дя. Билирсян неъя

эюзялляшиб буралар?! - Гардаш, Бабякин бир фото-шякилли китабы чыхыб, ады да "Гарабаьын о эцнц вя бу эцнц" Валлащ щеч бахмаг олмур… - Бир аз сябирли ол ай Щаъы! Щяр шей йерини тутар иншаллащ, йахшы олаъаг инан! - Ай мяним эюзцмцн ишыьы неъя йахшы олаъаг? Сянин гязетини, "Шяки Бялядиййяси"ни дейирям ей! Бцтцн номрялярини охуйурам. Ишьал олунмуш торпагларымыз, шящидляримиз щаггында сян бязи пайтахт гязетляриндян чох йазырсан. Биринъи сящифясиндя дя щямишя Азярбайъанымызын ишьал олунмуш район вя шящярляринин адларыны йазардын. Ахыр вахтлар о да дяймир эюзцмя. Сяня ня олду гардаш? Иъазя вермирляр, йохса юзцн даща мяслящят эюрмцрсян? Йохса Гарабаьымызы унутмаьа башламышыг? - Щаъы, Валлащ сян дейян сийащынын гязетимдя чап едибетмямяйимя щеч бир мцдахиля йохдур. Садяъя истядим ки, эюрцм кимся буна эюря мяня бир ирад тутур йа йох. Сян дя тутдун... - Гардаш, бу да Шяки лятифясиди?.. - Йох ай ъаноо йийим, бу нюмрядян йенидян щямин сийащы гязетин биринъи сящифясиндя олаъаг, наращат олма! - Валлащ еля о гязетдя щярдян Шяки лятифяляри дя верирдин ки, артыг о лятифяляря дя щясрят гоймусан бизи. Бир дя орадакылардан бялкя юйрянясян, Шякидян Ариф вя Кярям адлы бизим дюйцшчц йолдашларымыз олуб, онлар инди щардадылар, неъядирляр. Онлар щаггында сяня щеч ня йазыб эюндярмирям, гой юзляри гязетини охуйуб сяня мцраъият етсинляр. Цмумиййятля Шякидян чох мярд, ъясарятли оьуллар дюйцшлярин юнцндя олублар. Шящидлярин гябри нурла долсун, саь галанларын ъаны саь олсун. Гардашым, ня йахшы зянэ елядин. Истяйирям сянин гязетиня Бабякин китабы щаггында бир йазы эюндярим. Неъя бахырсан? - Олмады ки, ай Щаъы, сянин йазыны чап етмяк - юзц дя Гарабаь щаггында китаб барядя

бизя дя хош эяляр. - Гардаш билирсян ки, 23 ийул 1993-ъц илдя Аьдам ишьал олунуб вя Бабяк гардашымызын да китабында Аьдамымызын танынмаз бир виранялийя чеврилмиш фотошякилляри якс олунуб. Ейни заманда диэяр ишьал олунмуш районларымызын. - Сяни йахшы баша дцшцрям. Анъаг хащиш едирям сян Аьдам щаггында йаз эюндяр. - Йахшы, гардаш, сян дя достлара салам сюйля!

***

Телефонун дцймясини басыб, Бабяк Гулийевин китабыны сящифяляйирям вя эялиб чыхырам 129-ъу сящифяйя. Бящ-бящ, ня эюзял эцнляр иди. Бу фото-шякиллярля о эцнляримдян юз-юзцмля данышырам. Бу да 142-ъи сящифя. Аьдам 2006. Бирдян биря эялиб чыхдыг Бабяк Гулийевин 2006-ъы илин фотошякилляриня… Бахын эюрцн баха билирсинизми... Дцз 15 илдир ки, о ъяннят мякана йолум дцшмцр. Дцз 5475 эцндцр ки, о йерлярдян узаг дцшмцшям. Дцз 5475 эеъяэцндцздцр ки, о йерляря гайытмаг цчцн щарай чякирям. Щаны Иряван,

Зянэязур, Ведибазар, Зянэибасар, Гарагойунлу, Аьбаба - бцтцн бунлар бизляря эюз даьы, цряк аьрысы дейилми?! Щяля Ъянуби Азярбайъанымызы демирям. Инди дя Аьдам - Гарабаь дейя ичимиздян инилдяйирик. Щяля дя хяъалятлийик о торпаглар гаршысында… Дцз 5475 эцндцр ки, Аьдам шящяримизя, Гарабаьа эедя билмирик. Сябяб дящшятли, щийляэяр ермяни-рус щярби бирляшмиш ордусунун башладыьы мцщарибядядир. Бир дя мцщарибянин дящшятлярини эюрмяйян, онун иштиракчысы олмайан ахы щардан билсин бу фаъияни. Бязян эеъ эялиб, тез унудулан да олур, тез эялиб эеъ унудулан да... чох шейляр олуб бу мянфур мцщарибядя. Нятиъяси эюз юнцндя дейилми. Эюрмцрцкмц, ешитмирикми, аьлымыз да дярк етмирми? Бяли бах, бу да Бабяк Гулийевин китабынын 142-ъи сящифяси, буйур баха билирсянся бах вя дцшцн… Йох гардаш! Бахмаг олмур, цряк пюршялянир, дил аьызда йаныр, боьаз гуруйур, дил сюз тутмур. Бабяк Гулийевин бу фотошякилляри кимляряся ади эюрцня

биляр, лап лагейд-лагейд вярягляйя дя биляр, бу фото-шякилляря еля беля хала хятрин галмасын дейя баха биляр. Анъаг мян орада олдуьумдан, щяр бир кцчясиндя изим галдыьындан вя щяр бир бинасындан таныдыьым инсанларын симасы эюзцмцн юнцндя ъанлананда неъя сакит отура билим ахы. Бяли бу эцн о эюзял дийар даьлы-аранлы ачыг музей олан Аьдамын там харабалыьа, виранялийя чеврилмиш ъяннятим Аьдамымдыр мяним. Бах вя эюр ки, ермяни террорчусу неъя олур. Бах, анъаг Азярбайъанымызы, йурд йерляримизи бир инсан кими, инсанлыьы севян кими бах!!! Мцщарибя зялзяля дейил, Мцщарибя од-алов, йаньын, тябии фялакят дя дейил. Торпагларымызы ишьал етмяк, инсанлары вящши щейванлар кими парчаламаг, инсанларын арзу-истяклярини гысырлашдыран, хаин-хяйаняткарлар рус-ермяни ганичянляр ордусу бизляря (тцркляря) гаршы апардыьы дящшятли мцщарибяни вандализмя чевирянляр бу фото-шякиллярдя якс олунан мянзяряйя - йяни мцнагишя дейирляр?..

Мцщарибянин виранялийя чевирдийи мясъид

Аьдамын мяшщур “Чай еви”, мцщарибядян яввял вя сонра

(Арды 9-ъу сящифядя)


Newspaper Municipality of Sheki No 09.2008:Layout 1 26.10.2010 19:36 Page 9

№ 09 (51), Ийул 2008

сящ.9

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

ЪЯННЯТИМ - АЬДАМЫМ (Яввяли 8-ъи сящифядя) Мян Бабяк Гулийевин фото-шякилляриня тякрар-тякрар бахдым, щям дя щяр фотойа бахыб хяйаллара далмаьа мяъбур олдум. Бу фото-шякилляр вятянини, елини, миллятини щягигятян севян инсанларын кюмяйи иля ишыг цзц эюрмцшдцр. Бабяк Гулийевин архивиндя щяля эюр ня гядяр шякилляр ишыг цзц эюрмяйиб, йатыр. Билирям ки, ня вахтса, Бабяк онлары да чап етдиряъяк. Аьдамымызы-Гарабаьымызы ишьалдан азад етмяк, орада гайда-ганун йаратмаг цчцн ермяниляр Азярбайъан ордусунун гцввясини эюрмялидир. Инанырам ки, мянфур ермяни дейилян щайлар щеч вахт Азярбайъан ордусунун гаршысында дуруш эятириб, ишьал олунмуш торпагларда гала билмяз. Инанмырам ки, мянфур щайлар сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитиндя йашамаг цчцн Азярбайъанымыза сямими ял узатсын. Инанмырам ки, бу мурдарлар, бу вандаллар Азярбайъан щюкумятинин ганунларына щюрмят едиб, мещрибан гоншу кими йашасын. Мянфур дцшмянляримизин планлы шякилдя башлыъа вязифяси дцнйа юлкяляриня юз йалан тяблиьатыны тящриф олунмуш шякилдя вермяк, инсан щугугларыны кобуд шякилдя позуб гятллярля мяшьул олмаг, торпагларымызы ишьалда сахламагдыр. Заман-заман бу мянфурлар даим торпагларымызы мцхтялиф йолларла ишьал етмяк, инсанлары гятля йетирмяк, йурд-йуваларындан перик салмагла ямялиййатлар апармагла юз мягсядляриня чатмаг цчцн щеч нядян чякинмяйибляр. Террорчу ямялляри - щярякятляри, шейтан ямялляри тарих бойу мясулиййятдян кянарда галыбдыр. Щеч вахт бейнялхалг ъямиййятлярдян мясулиййятя ъялб олунуб ъяза алмайыблар. Еля бунун нятиъясидир ки, БМТ вя Авропа бирлийинин гярар-

ларыны веъляриня беля алмайыб вя алмырлар да. Шейтан фикирли, шейтан дилли ермяни дейилян щайларын бирибириндян фярги йохдур. Онларын йениъя анадан оланларынын да тцркя гаршы дцшмянчилик, торпагларымыза сащиб олмаг азары вар. Буну онларын ичиндян чыхармаг щеч бир щалда мцмкцн дейил, щеч олмайаъаг да. Илляр бир-бир ютцб кечся дя вя ермянилярдян "дювлят" башында кимин дурмасындан асылы олмайараг, йени йахшы няся эюзлямяк мцмкцн дейил. Даим онларын мцхтялиф адда тцркя гаршы гатил тяшкилатлары, фашист хислятли гулдур дястяляри юз дювлятляри тяряфиндян горунмуш вя онларын фяалиййятляриня щямишя кюмяк эюстярибляр, эюстярирляр, эюстяряъякляр, дя… Бирдяфялик баша дцшцлмялидир ки, щайлар тцркя гаршы саьалмаз епидемийа хястялийиня тутулублар. Лянят шейтана… Ахы бцтцн хястяликляря дава-дярман тапылыр. Тякъя бу щайларын хястялийиня дярман тапылмыр ки, тапылмыр… Щеч тапылмайаъаг да… Бах, Бабяк Гулуйевин фото шякилли китабында Аьдамымызын бир балаъа виранядяъящяннямя чеврилмиш щиссяси, эюрцнтцляри адама неъя тясир едир. Бу Аьдамымызын эцнц. Бяс о йурдун инсанларынын 5475- эцнц вя эеъяси неъя олуб, инсан щцгугларындан дям вуран бейнялхалг алям билирми, хябяри вармы, эюрмцрмц эюрян? Щяля мяняви дяйяри, физики дяйяри, малы-мцлкц гарят олунан, еви-щяйятляри виранялийя чеврилмяни демирям. Бяс бу йыртыъы фашист хислятлиляря дур дейян олаъагмы. Бах, йахшы-йахшы бах бу фото шякилляря, бура щараса башга бир дийар дейил, башга планет дя дейил, йох-йох, фантастик кинолардан чякилмиш эюрцнтцляр дя дейил. Бу Азярбайъанымызын фяхр дуйдуьу, ифтихар щисси кечирдийи, щамымызын аьрысы-аъысы Аьдамымыз, Гарабаьымыз - вираняйя-ъящяннямя чеврилмиш ъяннятимиздир. Аьдамымызы бу

Бабяк Барат оьлу Гулийев, Мцдафия Назирлийинин сабиг фото-видео оператору, капитан эцня рус-ермяни бирляшмиш ордусунун салдыьы щамыйа йахшы мялумдур. Бах йахшы-йахшы бах вя дяриндян фикирляш, о торпагларын ишьалда галмасына неъя дюзцрсян, неъя йашайырсан эюрян… Билирям ки, бу йазыны гардашым - баш редактор охуйуб кювряляъяк, (чцнки хасиййятиня йахшы бялядям, щяддян артыг чох цряйи йумшаг инсан олдуьуну да йахшы билирям) она эюря дя узун-узады йазмаг истямирям.

Аьдам 2006-ъы илдя

П.С. Сонда ону демяк истяйирям ки, севя-севя охудуьум "Шяки Бялядиййяси" гязетинин августда цч йашы тамам олмаладыр вя бу мцнасибятля гязетин ямякдашларыны тябрик едирям. Арзу едирям ки, о эцн олсун ишьал олунмуш торпаг-ларымыз азад едилсин вя “Шяки Бялядиййяси” гязетинин сящифялярини Гарабаь торпагларында иэидляримиздян алынмыш мцсащибяляр бязясин.

Бир дя, сящв етмирямся августда тцрк дцнйасынын дащи шаири, щамымызын севдийи - язизи Бяхтийар Ващабзадянин дя ад эцнц олаъагдыр. Ону да ад эцнц мцнасибятиля тябрик едирям. Арзу едирям ки, о эцн олсун Бяхтийар мцяллим дя торпагларымыз ишьалдан азад олунандан сонра фикир силащдашы вя досту, мярщум Академик Худу Мяммядовун евини зийарят етсин.


Newspaper Municipality of Sheki No 09.2008:Layout 1 26.10.2010 19:36 Page 10

№ 9 (51), Ийул 2008

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

ЯMЯK VЯ ЯHALИNИN SOSИAL MЦDAFИЯSИ NAZИRLИYИ ШЯKИDЯ ZONA MЦШAVИRЯSИ KEЧИRMИШDИR Яmяk vя Яhalinin Sosial Mцdafiяsi Nazirliyi iyulun 18-dя Шяkidя rayon (шяhяr) яhalinin sosial mцdafiяsi mяrkяzlяrinin 6 aylыq fяaliyyяtlяrinя hяsr olunmuш zona mцшavirяsi keчirmiшdir.

Mцшavirяdя Шяki-Zaqatala bюlgяsi vя яtraf rayonlar da daxil olmaqla, 12 rayonun яhalinin sosial mцdafiяsi vя mяшьulluq mяrkяzlяrinin, яmяk mцfяttiшliklяrinin rяhbяrlяri iшtirak etmiшlяr. AzяrTAc-ыn mцxbiri xяbяr verir ki, Яhalinin sosial mцdafiяsi mяrkяzinin yeni binasыnda keчirilяn mцшavirяni giriш sюzц ilя aчan яmяk vя яhalinin sosial mцdafiяsi naziri Fцzuli Яlяkbяrov яhalinin sosial mцdafiяsinin gцclяndirilmяsi vя

mяшьulluьunun tяmin olunmasы sahяsindя tяdbirlяrin 2008-ci ilin birinci yarыsыnda da ardыcыl davam etdirildiyini bildirmiш, яhalinin aztяminatlы tяbяqяlяrinin sosial vяziyyяtinin yaxшыlaшdыrыlmasы vя onlarыn sosial reabilitasiya mяsяlяsinin indi dюvlяtin яsas vяzifяlяrindяn biri olduьunu vurьulamыш, цnvanlы sosial yardыmlarыn verilmяsi ilя baьlы nazirliyin hяyata keчirdiyi tяdbirlяr barяdя danышmышdыr. Mцшavirяdя nazirliyin цmumi шюbяsinin mцdiri Bяxtiyar Яliyev 2008-ci ilin 6 ayы яrzindя bюlgя цzrя vяtяndaшlar tяrяfindяn nazirliyin цnvanыna daxil olmuш яrizя vя шikayяtlяr haqqыnda mяruzя etmiшdir. Bildirilmiшdir ki, 2008-ci ilin birinci yarыsыnda nazirliyя 12852 яrizя daxil olmuш яrizяlяrin яksяriyyяti цnvanlы sosial yardыm, tibbi sosial ekspertiza vя xidmяt sahяlяri ilя baьlыdыr. Avtomobil vя mяnzil tяminatы ilя baьlы яrizяlяrin sayы яvvяlki ilin mцvafiq dюvrцnя nisbяtяn artsa da, цnvanlы sosial yardыm шюbяsinя gяlяn

яrizяlяrin sayы 31 faiz azalmышdыr. Шюbя mцdiri daha sonra salonda quraшdыrыlmыш ekranda ayrы-ayrы cяdvяllяrin kюmяyi ilя bюlgя vяtяndaшlarыndan nazirliyя daxil olan шikayяt яrizяlяrinin tяhlilini aparmышdыr. Mяlumat verilmiшdir ki, ilk 6 ayda zona mцшavirяsindя iшtirak edяn rayonlardan nazirliyя 257 яrizя, o cцmlяdяn Aьdaшdan 57, Шяkidяn 52, Aьsudan 43, Шamaxыdan 23, Balakяndяn 20, Иsmayыllыdan 19, Qяbяlяdяn 15, Zaqatalada 10, Gюyчaydan 9, Oьuzdan 5, Qobustandan 3, Qax rayonundan isя cяmi 1 яrizя daxil olmuшdur. Sonra rayonlarыn яhalinin sosial mцdafiяsi mяrkяzlяrinin rяhbяrlяri vяtяndaшlarыn mцraciяtlяri ilя baьlы mяlumat vermiшlяr. Nazirliyin yoxsulluq problemlяri vя цnvanlы sosial yardыm siyasяti шюbяsinin mцdiri Natiq Qasыmov цnvanlы sosial yardыmыn tяyinatы ilя baьlы vяtяndaшlar tяrяfindяn daxil olmuш яrizя vя шikayяtlяrin yerindя araшdыrыlmasы mяqsяdi ilя respublikanыn cяnub vя qяrb bюlgяlяrindя keчirilmiш monitorinqlяrin ilkin yekunlarы barяdя danышmышdыr. Nazir Fцzuli Яlяkbяrov mцшavirяyя yekun vurmuшdur.

АМЕА Шяки реэионал Елми Мяркязинин Йени китаблар рубrикасындан АМЕА Шяки Реэионал Елми Мяркязинин "Эеокимйа" лабораторийасынын рящбяри эеолоэийа-минеролоэийа елмляри намизяди Щцсейн Мустафабяйлинин "Тятбиги эеокимйанын бязи проблемляри" ясяри Эеокимйанын гисмян аз юйрянилмиш сащясиня щяср олундуьундан кифайят гядяр актуал вя бу эцнцмцз цчцн эяряклидир. Щаггында сющбят ачмаг истядийимиз бу дяйярли ясярин мцяллифи Щ.Мустафабяйлийя чох бюйцк истедад сащиби олан Яфяндийев Щейдяр мцяллимин тялябяси олмаг шяряфи гисмят олмамса да, Шяки Реэионал Елми Мяркязин директору минеролоэийа елмляри доктору, профессор, З.М.Ялизадянин рящбярлийи алтында 30 илдян артыг мцддятдя чалышараг пцхтяляшмишдир. Щ.Мустафабяйли аспирантура тящсилини кечмиш иттифагын ян нцфузлу елм мяркязляриндян бири олан ССРИ Елмляр Академийасынын

В.И.Вернадски адына Эеокимйа вя Аналитик Кимйа институнда академик А.Б.Роновун рящбярлик етдийи "Эеокимйа" лабораторийасында алмышдыр. Мящз бу лабораторийада тящсил алдыьына эюря ъцрят едяряк беля мцряккяб вя шяряфли мювзуйа, "Тятбиги эеокимйа"йа аид китаб йазмаг гярарына эялмишдир. "Тятбиги эеокимйанын бязи проблемляри" адлы китаб эириш, 7 фясил, 23 ъядвял, 12 график, 148 сящифя вя 223 ядябиййат эюстяриъиляриндян ибарятдир. Щ.Мустафабяйлинин гаршыйа гойдуьу мясяляляр эеокимйа сащясиндя тябиятя хас олан бир сыра ганунауйьунлугларын гаршылыглы ялагясини юйрянмякля, кимйяви елеметлярин пайланмасы, йайылмасы вя топланмасына мяхсус хцсусиййятляри нязяря алмагла бу сащядя йени мцмкцн ганунауйьунлугларын ашкар едилмясиндян ибарятдир. Щ.Мустафабяйли тятбиги эеокимйада гисмян аз юйрянилмиш, ашаьыда гейд олунан проблемлярин

арашдырылмасына даща чох цстцнлцк вермиш вя бир сыра мараглы нятиъяляр ялдя етмишдир. Беляликля, сухурларын эеоложи инкишаф тарихигя ясасян кимйяви елементлярин пайланма ганунауйьунлуьунун юйрянилмяси, вулканизм, тектоэенез вя епиэенез просесляриндя кимйяви елементлярин миграсийасынын характеринин мцяййянляшдирилмяси, ясасы, орта вя турш мцщитдя кимйяви елементлярин эеокимйяви хцсусиййятлярини сяъиййяляндирмишдир. Ейни заманда глобал иглим дяйишмяляри нятиъясиндя айры-айры гитялярдя баш верян кортябии даьыдыъы тябият щадисяляринин аьлаэялмяз дяряъядя тюрятдикляри фясадларын, фялакятлярин миграсийасынын эенишлянмяси океан вя дянизлярдя баш верян намялум просесляр бир даща сцбут едир ки, бу истигамятдя апарылан арашдырмаларын дягиглийиня, мцшащидялярин, юлчцлярин тякминлийиня чох бюйцк ещтийаъ вардыр. Бир сюзля чох мцщцм ящямиййят

кясб едян тятбиги эеокимйа елминин щямин проблемлярини эцнцн тялябляри сявиййясиндя щялл едилмясиндя бу вя йа диэяр бир нечя дювлятлярин яразисиндя апарылан арашдырылмаларла кифайятлянмяйиб йени дягиг ъищаз вя аваданлыгларын йарадылмасы иля йанашы, инкишаф етмиш капиталист дювлятляринин бу истигамятдя чалышан танынмыш алимлярин бирэя фяалиййят эюстярмяси цчцн комплекс тядгигатларын апарылмасы вя кцлли мигдар малиййя вясаитиня ещтийаъ олдуьундан мювзуйа рящбярлийи БМТ юз цзяриня эютцрярся, бу ишдян даща уьурлу нятиъяляр алына биляр. Щюрмятли Щ.Мустафабяйлийя бу истигамятдя апарылаъаг эяляъяк елми ишляриндя даща йцксяк наилиййятляр ялдя етмяк арзулайырыг. Дилбази ЪЯМИЛОВ, АМЕА Шяки Реэионал Елми Мяркязинин елми ишчиси

сящ.10

OMBUDSMAN ШЯKИDЯ ИCTИMAИ DИNLЯMЯLЯR KEЧИRMИШDИR AzяrTAc xяbяr verir ki, Azяrbaycan Respublikasыnыn insan hцquqlarы цzrя mцvяkkilinin iшtirakы ilя "Иnsan Hцquqlarыnыn Mцdafiяsi цzrя Milli Fяaliyyяt Planы"nыn (MFP) icra vяziyyяtinin monitorinqi mяqsяdi ilя bюlgяlяrdя ictimai dinlяmяlяr davam etdirilir. Nюvbяti tяdbir iyulun 21-dя Шяki шяhяrindя keчirilmiшdir. Tяdbirdя ombudsman Elmira Sцleymanova, AMEA Tarix Иnstitutunun direktoru, Milli Mяclisin deputatы Yaqub Mahmudov, шяhяr icra hakimiyyяtinin mяsul iшчilяri, bяlяdiyyя, hцquq mцhafizя vя mяhkяmя orqanlarыnыn rяhbяrlяri, dairя seчki komissiyalarыnыn, KИV-lяrin vя digяr qurumlarыn nцmayяndяlяri iшtirak etmiшlяr. Tяdbirdя Milli Fяaliyyяt Planыnыn tяbliьi vя tяtbiqi vяziyyяtinin monitorinqi mяqsяdi ilя artыq 9 rayonda ictimai dinlяmяlяrin keчirildiyi bildirilmiш, юlkяmizdя Ombudsman Иnstitutunun tяsis edilmяsi, insan hцquqlarыnыn mцdafiяsi istiqamяtindя hяyata keчirilяn tяdbirlяr, korrupsiyaya qarшы mцbarizя sahяsindя qanunvericiliyin tяkmillяшdirilmяsi, hцquq mцhafizя orqanlarы vя mяhkяmяlяrin fяaliyyяtinin mцasir tяlяblяrя uyьun qurulmasы, payыzda keчirilяcяk nюvbяti prezident seчkilяrinя hazыrlыq, vяtяndaшlarыn seчki hцququnun tяmin olunmasы vя digяr mяsяlяlяr barяdя danышыlmышdыr.

MИLLИ MЯTBUAT GЦNЦ BЮLGЯLЯRDЯ DЯ GENИШ QEYD OLUNMUШDUR AzяrTAc xяbяr verir ki, milli mяtbuatыmыzыn yaranmasыnыn 133-cц ildюnцmц mцnasibяtilя iyulun 22-dя Zaqatala, Qax vя Шяkidя tяntяnяli tяdbirlяr, o cцmlяdяn mяtbuat nцmayяndяlяri ilя gюrцшlяr keчirilmiшdir. Zaqatala Rayon Иcra Hakimiyyяtindя yerli qяzet vя televiziya яmяkdaшlarыnыn, habelя respublikanыn aparыcы kцtlяvi informasiya vasitяlяri nцmayяndяlяrinin iшtirakы ilя keчirilяn gюrцшdя icra hakimiyyяtinin baшчыsы Asif Яsgяrov jurnalistlяri яlamяtdar bayram mцnasibяtilя tяbrik etmiшdir. O, Azяrbaycan milli mяtbuatыnыn keчdiyi чяtin vя шяrяfli yoldan, юlkяmizdя mяtbuat vя sюz azadlыьыnыn tяmin edilmяsi sahяsindя gюrцlяn iшlяrdяn danышmышdыr. Milli mяtbuatыmыzыn чox zяngin tarixi inkiшaf yolu keчdiyini, xalqыmыza daim sяdaqяtlя xidmяt edяrяk milli юzцnцdяrkin formalaшmasыnda, mцstяqillik ideyalarыnыn mюhkяmlяndirilmяsindя mцstяsna rol oynadыьыnы bildirяn natiq, Azяrbaycan mцstяqillik qazandыqdan sonra mяtbuat vя sюz azadlыьыnыn bяrqяrar olmasы цчцn hцquqi vя iqtisadi bazanыn yaradыldыьыnы, bu sahяdя цmummilli liderimiz, jurnalistlяrin yaxыn dostu Heydяr Яliyevin xidmяtlяrini xцsusi vurьulamышdыr. Bu siyasi xяttin hazыrda Prezident Иlham Яliyev tяrяfindяn uьurla davam etdirildiyini diqqяtя чatdыran A.Яsgяrov indi юlkяmizdя 2700-dяn artыq qяzet vя jurnalыn nяшr edilmяsini, юzяl televiziya vя radiolarыn fяaliyyяt gюstяrmяsini demokratiyanыn mцhцm gюstяricisi kimi qiymяtlяndirmiшdir. Gюrцшцn sonunda bu il 85 yaшы tamam olmuш "Zaqatala" qяzetinin яmяkdaшlarыna, habelя aparыcы KИV-lяrin bюlgя mцxbirlяrinя milli mяtbuatыmыzыn inkiшafыndakы xidmяtlяrinя gюrя fяxri fяrman, hяdiyyя vя pul mцkafatlarы tяqdim edilmiшdir. …Hяmin gцn Qax vя Шяki шяhяrlяrindя yerli vя bюlgя mяtbuatы nцmayяndяlяri ilя gюrцшlяr keчirilmiшdir. Qax Rayon Иcra Hakimiyyяtinin baшчыsы Mцbariz Яhmяdzadя, Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяtinin baшчыsы Nazim Иbrahimov чыxыш edяrяk, mяtbuat nцmayяndяlяrini яlamяtdar gцn mцnasibяtilя tяbrik etmiш, юlkяmizdя sюz, fikir vя mяtbuat azadlыьыnыn tяmin olunmasыna dюvlяt tяrяfindяn bюyцk diqqяt vя qayьы gюstяrildiyini bildirmiш, milli mяtbuatыmыzыn keчdiyi шяrяfli yol vя qazandыьы nailiyyяtlяr barяdя danышmышlar. Sonda mяtbuat nцmayяndяlяrinя mцkafatlar verilmiшdir.


Newspaper Municipality of Sheki No 09.2008:Layout 1 26.10.2010 19:37 Page 11

сящ.11

№ 09 (51), Ийул 2008

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

ЕЛ СЯНЯТКАРЛАРЫ

ЗУРНАЧЫ ЩЯБИЛЛАЩ

Шяки Азярбайъан мядяниййяти вя инъясянятиня Ялясэяр Абдуллайев, Ялювсят Садыгов, Ящмядбяй Тащиров, Мящяррям Исмайылов, Яляфсяр Рящимов, Ряъябалы Ялийев кими ел сяняткарлары бяхш етмишдир. Беля ел сянят-

карларындан бири дя Щябибулла Ъяфяровдур. О, 1902-ъи илдя Шяки районунун Кичик Дящня кяндиндя анадан олмушдур. Ушаглыгдан чобанлыг едян Щябибулланын мусигийя бюйцк щявяси варды. Гарьыдан тцтяк дцзялдиб чаларды. Сонралар гоша

сцмсцдя дя чалмыьы юйрянмишди. Ифачылыьыны тякминляшдирян Щябибулла гара зурнанын мащир устасы олмушду. Беляликля о, няинки Шякидя, еляъядя гоншу районларын ел шянликляриндя вя тойдцйцнляриндя зурнаны шювгля чаларды. Онун барясиндя мялуматлар щятта Бакыйа чатмыш вя Дащи бястякар Цзейир Щаъыбяйовун дявятиля о, дювлят ящямиййятли тядбирляря дявят олунмушду. Щ.Ъяфяров цчцн ян унудулмаз щадися 1938-ъи илдя баш вермишди. Беля ки, мяшщур ряггася Яминя Дилбази щямин ил Шякинин Охуд кяндиня эялмиш вя бу кянддя Алхасовлар аиля ансамбылыны тяшкил етмишдир. Рягс групу 6 няфярдян ибарят олмуш вя онлары Щябибулла Ъяфяровун зурначылар дястяси мцшайят едирди. Бу груп щямин ил Москвада кечирилян Инъясянят Декадасында уьурла чыхыш етмишдир. Йекун консерти ССРИнин рящбяр ишчиляри иштирак етдийи Кремлин Гурултайлар сарайында кечирилмишди. Щябибулла Ъяфяров 1945-ъи илин май айынын 9-да Москвада кечирилян гялябя байрамында, Гызыл мейданда юз дястяси иля чыхыш етмишдир. 1959-ъу илдя Москвада кечирилян Азярбайъан мядяниййят вя инъясянят онэцнлцйцндя, 1967-ъи илдя ССРИ-нин йарадылмасынын 50 иллийи йубилейиня щяср едилмиш йубилей шянликляриндя Азярбайъан мядяниййят вя

инъясянят нцмайяндяляринин тяркибиндя чыхыш етмишдир. ССРИ Али Советинин фярманына ясасян * Ямяк иэидлийиня эюря* медалы иля тялтиф олунмушдур. О. узун илляр юзцнцн тяшкил етдийи зурначылар дястясиндя Зейнал Гасымов, Абдурящман Мяммядов, Мяммядиййя Садыгов, Ъяфярхан Ъяфяров, Мяммяд Щяъыйев, Щясян Сцлейманов, Нурящмяд Бякиров, Йагуб Сялимов кими ел сяняткарлыры иля бирликдя чыхыш етмишдир. Гядим фолклор нцмуняляринин, халг рягсляринин надир нцмуняляринин топланмасында эярэин ямяк сярф етмишдир. Цмумиттифаг * Мелодийа * фирмасы онун бир нечя ифасыны граммафор валына кючцрмцшдцр. Щ.Ъяфяров дяфялярля Гошу Эцръцстанда, Даьыстанда, Орта Асийа республикаларында кечирилян мядяни-кцтляви тядбирлярдя, еляъядя Азярбайъан телевизийасында, Бакыда кечирилян Республика ящямиййятли тядбирлярдя уьурла чыхыш етмишдир. Онун Яляфсяр Рящимов, Ряъябалы Ялийев, Бцнйад Кяримов, Бящрам Мяммядов, Ящмяд Гаффаров кими сяняткарларын йетишдирилмясиндя хцсуси хидмяти олмушдур. О. дяфялярля Азярбайъан ССР Али Советинин, Мядяниййят Назирлийинин, Шяки шящяр партийа комитясинин фяхри фярманлары иля

Устад сяняткар Мин доггуз йцз икинъи илдя доьулдун, Дящня зонасынын ювлады олдун. Шяки торпаьыдыр доьмаъа йурдун, Адынла севиним, эцлцм Щябиллащ! Йашатдын халгымын ел адятини, Газандын миллятин мящяббятини, Уъалтдын зурнанын шярафятини, Зурна бахчасында эцлцм Щябиллащ! Бу эцн давамчындыр Яшряфля, Лачын, Акиф, Вялийуллащ, Якрямди таъын, Зурна байрамына мейданлар ачын, Сяня шер гошсун дилим, Щябиллащ! Щяйат йолдашындыр о Бибиханым. Чал гара зурнаны алышым, йаным. Адынла фяхр едир Азярбайъаным. Вятяним, миллятим, елим Щябиллащ! Гуртулуш Сцлейманов

мцкафатландырылмышдыр. Саьлыьында, 1962-ъи илдя 60 иллик, 1972-ъи илдя 70 иллик, 1982-ъи илдя 80 иллик йубилейляри кечирилмишдир. 1985-ъи илдя 85 йашында вяфат етмишдир. Кичик Дящня кянд клубуна Щябибулла Ъяфяровун ады верилмишдир. 2002-ъи илдя 100 иллик йубилейи кечирилмишдир. Онун оьуллары Яфряф вя Якрям вя нявяси Лачын мащир зурна уфачыларыдыр. Лачын Байрамовун рящбярлик етдийи зурначылар дястяси Щябибулла Ъяфяровун адыны ляйагятля горуйур вя шящяримиздя кечирилян тядбирлярдя нцмуняви чыхыш едирляр. Шяки шящяр Мядяниййят вя Туризим шюбяси эюркямли сяняткарын хидмятлярини даим щюрмятля йад едир.

УСТАД ГАРМОНЧУ Мустафаев Шамил Рясул оьлу 17 феврал 1934-ъц илдя Шякидя анадан олуб. Аиля вязиййятляри аьыр олдуьундан 1942-1950-ъи иллярдя Шяки 1 сайлы ушаг евиндя тярбийя алмышдыр. 12 йашындан яввялъя наьара, сонра гармон чалыб. Щявяскар юйряниб. Щяля ушаг икян пионер евинин рягс дярняйиндя ряггаслары гармонда мцшайят едиб. 1947-ъи илдя пионер евинин рягс коллективи иля Бакыда кечирилян ушаг олимпиадасында уьурла чыхыш едиб. 1958-ъи илин май айында Шамилин щяйатында мараглы бир щадися олмушдур. Беля ки, М.Магамайев адына Азярбайъан Дювлят филармонийасынын консерт бригадасы 15 эцнлцйя Шяки, Гах, Загатала вя Балакян районларына гастрол сяфяриня эялмишди. Бу бригаданын Шякийя сяфяри заманы гармончу хястяляниб, Бакыйа гайытмалы олур. Она эюря ансамбла гармончуну явяз етмяк цчцн Шамил дявят олунур. О. Рцбабя Мурадова, Елмира Рящимова, Мцтяллим Мцтяллимов вя с. мящшур ханяндяляри мцшайят етмишдир. Щямин илдян мцнтязям олараг район мядяниййят евиндя халг чальы алятляри ансамблынын цзвц олмуш, кцтляви тядбирлярдя вя консертлярдя иштирак етмишдир. Дяфялярля республикамызын шящяр вя районларында , еляъядя гоншу Эцръцстанда азярбайъанлылар йашайан бюлэялярдя гастрол сяфярляриндя олуб. Ш.Мустафайев Азярбайъан

эянъляринин 1962-ъи илдя кечирилян 3-ъц республика фестивалында, 1967-ъи илдя кечирилян Цмумиттифаг фестивалында, 1977-ъи илдя кечирилян Зящмяткешлярин Биринъи Бядии Йарадыъылыг фестивалында уьурла чыхыш етмишдир. Онун гармонда ифа етдийи муьамлар вя рягсляр явязсиздир. Шамилин чохлу сайда пярястишкарлары вя шаэирдляри вар. Бу эцн Шякинин мяшщур гармон усталары Защир Мустафайев, Фаиг Мяммядов вя башгалары щяля дя устад сяняткардан билмядиклярини юйрянирляр. Шамилин оьлу Камил сон дяряъядя фитри истедада малик бир мусигичидир. О, тарда, каманчада, гармонда вя скрипкада эюзял ифа едир. Шяки Мусиги техникумунун скрипка шюбясиндя охудугдан сонра, Азярбайъан Дювлят Консерваторийасынын скрипка шюбясиня дахил олмуш вя ораны да мцвяффягиййятля битирмишдир. 1991-ъи илдян Бакы шящяриндя йашайыр. !995-ъи илдян ямякдар артист Фикрят Вердийевин "Нефтчиляр" инструментал ансамблынын цзвцдцр. Дяфялярля хариъи юлкялярдя гастрол сяфярляриндя олмушдур. Мяшщур гармон устасы Афтандил Исрафилов Шякидя олмуш вя Шамилин гармонда милли халг мусигисинин ифасына гулаг асдыгдан сонра демишдир: Мян бцтцн гармон усталарыны дирлямишям. Амма Шамиля бянзяр ифачы

эюрмямишям. Онун гармонда ифа етдийи "Сеэащ", "Шур", "Раст" муьамлары, "Шяки рягси", "Наз елямя", "Газаьы" вя с. рягсляр еказкардыр. Гоъаман сяняткар бу эцн дя

Вагиф Кяримов, Шяки шящяр Мяркязи мядяниййят евинин директору

эянълик ешги иля сяняткардыр ки, едир. Она илляриндя уьурлар

чалышыр. Шякидя йеэаня гармону ясаслы тямир эяляъяк диляйирик.

йарадыъылыг


Newspaper Municipality of Sheki No 09.2008:Layout 1 26.10.2010 19:37 Page 12

сящ.12

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

№ 09 (51), Ийул 2008

Лев Ландау - 100 Бу ил йанварын 22-дя дцнйа шющрятли алим, нязяриййячи физик, Нобел мцкафаты лауреаты, академик Лев Ландаунун анадан олмасынын 100 или тамам олду. Бунунла ялагяли Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийев щямйерлимиз Лев Давидович Ландаунун республикамызда 100 иллик йубилейинин кечирилмяси щаггында сярянъам имзалайыб. Бу йубилейля ялагяли Ландау щаггында вахтиля йазылмыш чох мараглы вя олдугъа фаъияли бир мягаляни охуъулара тягдим етмяйи мягсядяуйьун щесаб едирик. 13 йашында икян Бакыда орта мяктяби мцвяффягиййятля баша вуруб, Бакы Дювлят Университетиня гябул олан Дау ейни вахтда ики факултядя охуйуб. О, щям физика-рийазиййат, щям дя кимйа факултясиндя тящсил алыб, 1924-ъц илдя ися Ленинград Университетинин физика шюбясиня эюндярилиб... Сярлювщясиз няшр олунмуш мягалянин мцяллифи танынмыш журналист Маййа Бессарабдыр. Русъадан чевирян АМЕА Шяки Реэионал Елми Мяркязинин апарыъы елми ишчиси, физика-рийазиййат елмляри намизяди Иззят Салманов, гыса ихтисарла няшря щазырлайан АМЕА Шяки Реэионал Елми Мяркязинин директору, эеолоэийа-минеролоэийа елмляри доктору Зякяриййя Ялизадядир

Лев Ландау Кийев конфрансында Америка физики М.Щелл-Мянн иля (Яввяли ютян сайларымызда) - Ландаунун нязяри физиканын бцтцн сащяляриндя ишляри вар, щамысы да яла ишлярдир - Петр Леонидович давам етди - Институтумузун коллективи Лев Давыдовичин тялтифиндян чох мямнундур. Щамымыз Ландауну севир вя фяхр едирик ки, онун ишляри беля йцксяк дцнйяви мцкафата лайиг эюрцлцб. Ландаунун ишляри бир чох елми истигамятлярин эениш диапазонуну ящатя едир: Ифраткечириъилик вя ифратахыъылыг, космик ахынын ямяля эялмяси, бярк ъисимлярин бир модификасийадан диэяриня кечмяси, елементар зярряъикляр физикасынын кординал проблемляри, ионлашмыш газда плазмада эедян проссесляр вя с. Бу истигамятлярин щяр бириня мцяййян айдынлыг эятирилмясиндя Ландаунун ямяйи вар. Чохданды ки, о, Совет Иттифагынын апарыъы нязяриййячи физикидир. Ландаунун йарадыъылыг методунун хцсусиййятляриня эялдикдя ися, ясас одур ки, о нязяриййяни тяърцбядян айырмыр. Буна эюря дя онунла ишлямяк чох мараглыдыр. Ландау, о надир физиклярдяндир ки, она физика елминин ихтийары сащясиндян суал вермяк вя истянилян суала ятрафлы ъаваб алмаг олар. Лев Давыдович Ландау бизим институтда бцтцн нязяри шюбяляря рящбярлик едир, онун вя шаэирдляринин ишляри бизим тяърцбячиляримизин ишляри иля билаваситя ялагядардыр. Онун сящщяти инди яввялкиня нисбятян даща йахшыдыр. Бир аз яввял о, йахын йаддашыны итирмишди. Инди, дейясян, щяр шей дцзялир. Пйотр Леонидович автомобил гязасындан, Ландауну гязадан сонра эюрдцйц вязиййятиндян данышанда сифяти гямэин вя гайьылы эюрцндц. Эюрцнцрдц ки, Лев Давыдовичин хястялийиндян данышмаг она аьырдыр. Нязяриййячилярин отаьында биринъи эюрдцйцмцз шяхс Лев Петрович Горков олду. Юз хасиййятиня эюря бу адам мцсащибя вермяйя ян аз мейилли иди вя ямякдашлар арасында "Даунун горхдуьу йеэаня адам" адыны газанмасына бахмайараг, бизи Физика Проблемляр Институтуна эятирян фювгяладя вязиййяти о да нязяря алды вя щявясля Ландаудан данышды. - Биз Дауйа эюря чох севинирик, чцнки зяманямизин ян эюркямли алимляриндян бири, дцнйадакы илк беш физикдян биридир. Нязяри физиканын еля бир сащяси йохдур ки, онун орда хидмяти олмасын. Лев Давыдовичя Нобел мцкафаты верилмяси Ландаунун хцсуси ролу олан совет нязяри физика мяктябиня верилян гиймятдир. Ландаунун чохсайлы шаэирдляри вар. Онун шаэирдляринин йаратдыьы мяктябляр вар, мясялян, Харков мяктяби. Онун шаэирдляри Совет Иттифагынын щяр йериндя чалышырлар. Бунлар Дау мяктябинин бирбаша йетирмяляридир. Бундан башга, нязяря алмаг лазымдыр ки, бцтцн мцасир эянъ физикляр, няинки эянъ, йашлы няслин дя бир чох нцмайяндяляри, юзц дя тяк биздя йох, демяк олар, бцтцн дцнйада Ландаунун китабларындан юйрянибляр. Бу надир китаблар нязяри физикада неъя ишлямяйи юйрядирляр. Онлар мцасир, ишэцзар дилдя йазылыблар. Мящз буна эюря дя йцксяк гиймятляндирилирляр. Ландаунун китаблары АБШ, Инэилтяря, Чин, Йапонийа, Йугославийа, Полша, Испанийада тяръцмя олунуб вя няшр едилиб. Мян бцтцнлцкля юзцмц Ландаунун тялябяси щесаб едирям вя онун тялтиф едилмясиня чох шадам; яслиндя бу мцкафат бизимчцн - онун тялябялярийчцн щеч дя эюзлянилмяз дейилди. Бу мцкафата лайиг эюрцлмяйя Даунун там щаггы чатыр. Горковун Ландау щагда ятрафлы данышмаг щявясини эюрцб ондан сорушдум ки, Лев Давыдовичин эуйа ондан горхмаьы барядяки зарафат щарадан йараныб. Буну Дау мяним ейнякляримя эюря юзц дцзцб-гошуб дейя Горков эцлцмсцндц. - О, юзц ейняк тахмыр, йалныз охудугда тахыр, мянся ейняйими щеч вахт чыхармырам. Мяним ейняйимин саьанаьы буйнуздандыр - Дау гойармы бу ъцр ъиддилик атрибуту тохунулмаз галсын вя ялиня имкан дцшцб щамыйа дейир ки,

мяндян горхур. Биз саьоллашан вахт институтун ямякдашларындан бир гадын бизя йахынлашды вя чох мараглы сяняд Лев Давыдовичин ня вахтса Физика Проблемляри Институтуна ишя эирмяк цчцн йаздыьы, онун шяхси ишиндян эютцрцлмцш яризяни эюстярди. Шаэирд дяфтяри вярягинин йарысына гядяр йазылмыш бу яризя, дюрддя бир яср давам едян вя вахтындан яввял гырылан щяддян артыг мящсулдар йарадыъылыьын гарангушу иди. Декабрын 10-да хястяхананын конфранс залында мяшщур алимляр, Исвеч сяфирлийинин ямякдашлары, хариъи вя совет мцхбирляри топланмышдыр. Щамы сябирсизликля Ландаунун эялишини эюзляйирди. Залда оланларын яксяриййяти ону гязадан сонра эюрмямишди. Гапы ачылды вя Ландау дахил олду. О, ахсайыр вя чох лянэ тярпянирди, амма юзц эязирди. Щяйаъанлы олмасы диггят чякирди. - Щюрмятли ъянаб Ландау, Нобел комитяси тяяссцфлянир ки, сиз Стокщолма эялиб мцкафаты шяхсян кралын ялиндян гябул едя билмядиниз дейя сяфир ъянаб Сулман сюзцня давам етди. Нобел мцкафаты тарихиндя илк дяфядир ки, бу яламятдар щадися цчцн гойулмуш гайдадан кянара чыхылыр. Ландау инэилисъя ъаваб верди. О, Нобел комитясиня тяшяккцрцнц вя ялащязрят Исвеч кралына хош арзуларыны чатдырмаьы хащиш етди. …Залда, йашыл мащудла юртцлмцш масанын архасында алимляр яйляшмишдиляр. ССРИ ЕА президенти Мстислав Всеволодович Келдиш, академикляр Пйотр Леонидович Капитса, Лев Андрейевич Артсимович, Николай Николайевич Семенов, Игор Йевгеневич Тамын, Исвечин ССРИ- дяки сяфири ъянаб Ролф Сулман. Мяркяздя лауреат Лев Давыдович Ландау яйляшмишди. О, щяля аьыр зядядян там саьалмаса да фитри нязяри истедадына, хейрхащлыьына, мещрибан йолдашлыг мцнасибятиня, тявазюкарлыьына эюря физиклярин севдийи щямин Ландау иди. Йягин ки, Копенщаэен физикляри дя ону беля хатырлайырдылар, ахы 30 - ъу иллярдя о севимли мцяллими Нилс Борун йанына ора эялмишди. Инди Ландаунун 54 йашы вар. Ола билсин мющкям ирадяси, елмя щядсиз дяряъядя севэи хястя эцнляриндя она дюзмяйя кюмяк етмишди. Л.Д.Ландауйа Алфред Нобел мцкафатынын (адятян бу мцкафат Нобелин ад эцнцндя йяни, 10 декабрда) хястяханада олунаркян тягдим едилдийи эцнц, бцтцн юлкя совет елминин тянтяняли байрамы кими гейд едирди. Лев Давыдовичин чохсайлы достлары вя щямкарлары бу мцкафаты мяктуб вя тябрик ахыны иля гаршыладылар. Лев Давыдовичи академикляр вя цзвц олдуьу ъямиййятляр тябрик етдиляр: "АБШ Елмляр Академийасы физика цзря Нобел мцкафаты алмаьыныз мцнасибятиля сизя сямими тябрикляр эюндярян дцнйа алимляринин тябрикляриня гошулур". Щямин эцнлярдя Американын "Лайф" ъурналы, "Юлцмцндян сонра Нобел мцкафаты" сенсасион башлыглы бюйцк мягаля чап етдирмишди. Щяр щалда, чохлары тяяссцф едирдиляр ки, бу лайигли мцкафат Ландауйа беля эеъ тягдим едилиб. Дауну танымаг олмурду. О, ъанланмышды, шад иди, чохлу зарафат едирди вя даща яввялляр тез - тез тякрар етдийи: "Ялбяття, мяним кими йазыг ялил кимя лазымдыр" кими бядбин кялмяляр ишлятмирди. О, защирян дя дяйишмишди: енеръили вя тямкинли олмушду. 18 декабрда Дау деди: -Мян дцз 1 ил итирдим, амма бу мцддят ярзиндя эюрдцм ки, инсанлар мяним тясяввцр етдийимдян даща йахшыдырлар. Бу вахт о щяля инсанлардан аралы иди. Она эюря дя йанына эялян щяр кяси севинъля гаршылайырды. 1963 - ъц или дя яввялки ил кими Ландау хястяханада кечирди. Вя йалныз 25 йанвар 1964 - ъц илдя о евинин кандарына гядям гойду. Ахшам Лев

Давыдовичин мянзили гонагларла долду. Сяс - кцйлц иди, щярдян эцлцш сяси ешидилирди. Гонаглардан киминся йадына дцшдц ки, 3 эцн яввял Даунун ад эцнц олуб вя эеъ дя олса бу мцнасибятля ону тябрик етди. Ландау эцлцмсяйяряк деди: - Билирсинизми, чар Ы Николайын вахтында тябрик етмяйи унудан бир щазыръаваб губернатор ня едиб? О, чара телеграм эюндярир ки, "цчцнъц эцндцр Ялащязрят императорун саьлыьына ичирям". Николайдан беля бир ъаваб эялир: "Бялкя бясдир?!". Эцлцш сядалары ятрафа йайылды. Щамы эедяндян сонра Дау бирдян деди: - Мян йалныз инди билдим ки, хястяйям. Бу йаддашын мцдафия реаксийасыдыр: Йадымда дейил яввял ня олуб. Инди аьрыларым башлады. Амма Даунун буз юртцлмцш сцрцшкян йолла Дубнайа йолландыьы базар эцнцндян 748 эцн кечирди. Ландауну илк мцайиня едян хариъи мцтяхяссислярдян бири, мяшщур Чехословакийа нейрохирургу Зденек

арзулайырыг. Ландау адына "Эянъ физикляр" ъямиййяти. Йуман районунун биринъи мяктяби". Тифлисдян: "Язизим Дау, сяни, эюзял бир физики, 60 иллик йубилейин мцнасибяти иля тябрик едирям. Сянин етдиклярин юлмяздир. Физиклярин бюйцк бир гисми сянин йаратдыгларындан бящрялянир. Сюзцмцн цстцндя дурмаьа чалышаъаьам, щава имкан верся, 22- си ахшам гонаьын олаъам. Сяни севян Елевтер Андроникашвили". 24 март 1968 - ъи илдя Ландау бирдян - биря юзцнц пис щисс етди вя ЕА - нын Ленин проспектиндяки хястяханасына чатдырылды. Консилиумда ъярращиййя ямялиййаты апарылмасы гярара алынды. Бу "ялаъсызлыг ямялиййаты" иди: хястя ямялиййатсыз сящяря саь чыхмазды, ола билсин ямялиййата да давам эятиря билмяйяъякди. Ямялиййатдан сонракы илк 3 эцн Ландау юзцнц еля йахшы щисс етди ки, щякимлярдя онун там саьалмаьына цмид йаранды, тязйиг, щярарят, пулс -

Ландаунун ад эцнцндя Кунч, юз хястяси Ландауну Карловы Варайа эюндярмяк тяклифини верди. Щякимляр цмид едирдиляр ки, дяйишкян шяраит, яла иглим вя мцалиъяви сулар хястянин хейриня олар. Лев Давыдович она курорта эетмяйи иъазя вердикляриня эюря чох севинди, лакин ону тяййарядя учмаг перспективи горхудурду, чцнки о, щятта саьлам оланда беля юзцнц тяййарядя чох пис щисс едирди. Чехословакийайа о, гызыл пайызда эялди вя Дау Праганы йалныз ютяри эюря билдийиня эюря чох мяйус олду. - Прага дцнйанын ян эюзял шящярляриндян биридир. Мян саьаландан сонра сянинля бирэя ону там эязярик о, арвадына деди. Лев Давыдович Чехословакийайа 1965 - ъи илдя, Грегор Менделин ирсиййятин сирринин ачылмасына эятирян ганунларынын кяшфинин 100 иллик йубилейи кечириляркян эяля билди. Дау олан санаторийада чохлары еля билирди о эенетикдир. Беля ки, о щямсющбятляриня Мендел тялиминин мяьзини изащ едир, онун мяшщур тяърцбяляриндян, о тяърцбялярин дягиглийиндян, чыхарылан ъясарятли нятиъялярдян чох ятрафлы вя мязмунлу данышырды. Дау чох тяяъъцб етди ки, эянъ хюрякпайлайан гыз Грегор Мендел барядя щеч ня билмир. - Мендел чех халгынын милли гцрурудур - Дау деди. Мцтляг онун барясиндяки китабы тапын, онун нохуд цзяриндя гырмызы вя аь чичякляр верян тяърцбяляри барядя охуйун. Бу чох мараглыдыр. О эцн олмурду ки, Дау китабы тапыб - тапмадыьы барядя хюрякпайлайан гыздан сорушмасын вя йалныз гыз она Мендел барядя схем вя шякилли ъурнал мягалясини эюстярдикдя сакит олду. 22 йанвар 1967- ъи илдя Ландаунун 60 йашы тамам олду. Ев гонагларла долу иди, дцнйанын щяр йериндян тябрик телеграмлары эялирди. Саратов вилайятиндян эялян ашаьыдакы мязмунда телеграма Лев Давыдович саьалан кими юзц ъаваб вермяйя щазырлашырды: "Анадан олмаьынызын 60 иллийи мцнасибяти иля тябрик едир, ъан саьлыьы вя ишиниздя мцвяффягиййят

щамысы нормада иди. Ландаунун, ямялиййат щаггында хябярдян щяйяъанланан баъысы Ленинграддан эялди. - Йадына сала билярсянми, дцнйада илк ингилаб щансы юлкядя олуб? - дейя Дау баъысы ону юпмяйя яйиляндя сорушду. Софйа Давыдовна башы иля йох ишарясини верди. - Щолландийада. - Аман Аллащ, Лева, сян щеч дяйишмямисян. Хястяни йаваш - йаваш йедирмяйя башладылар, эюрцнцр, ишляр саьалмаьа доьру эедирди. Анъаг 5-ъи эцн щярарят йцксялди. 6 - ъы эцн цряк тяслим олмаьа башлады. Апрелин 1-дя Лев Давыдовичин вязиййяти даща да писляшди. - Бу эцндян мян саь чыхмарам - сящяриси о деди. О баша дцшцрдц ки, кечинир вя бу заман там анлаглы вязиййятдя иди. Онун сон сюзляри бунлар олду: - Мян щяйатымы пис йашамадым. Бяхтим щямишя эятирирди. Совет нязяри физика мяктябинин йарадыъысынын юлцмц щагда хябяри бцтцн юлкялярин КИВ-ляри верди. "Совет елминин фяхри, зяманямизин ян бюйцк физикляриндян бири, акадекмик Лев Давыдович Ландау вяфат етди"- Совет Иттифагы Телеграф Аэетлийинин вердийи рясми мялумат бу сюзлярля башлайырды. Франса коммунистляринин мятбу органы "Йуманите" ися "Дащинин юлцмц" мягалясиндя йазырды: "60 йашында дцнйасыны дяйишмиш совет алими Лев Ландаунун симасында, ясримизин нящянэ физикляриндян бири бизи тярк етди. Еркян йетишян бу дащи щяля 13 йашында али рийазиййатдан хябярдар иди. 1929 - ъу илдя о, юлкяси тяряфиндян хариъя эюндярилир вя орада Паули, Щейзенберг, Нилс Борла тямас йарадыр. Онун ады нцвя физикасы, термодинамика, квант механикасы, бярк ъисимляр физикасы, газларын кинетик нязяриййясиня, астрофизика вя с., хцсусян ися 1962 - ъи ил физика цзря Нобел мцкафаты алмасына сябяб олан щелиумун ифрат кечириъилийи вя

ифрат ахыъылыьы цзря чохсайлы ишлярля щямишялик баьлы олаъаг. Лакин мцкафат аландан сонра Лев Ландау, автомобил гязасында аьыр йараландыьындан юлцмля щяйат арасында галыр. Франса, Чехословакийа, Канаданын апарыъы щякимляри совет щякимляри иля ону юлцмдян гуртармаг цчцн сяйлярини бирляшдирдиляр. Щякимляр онун юмрцнц алты ил узада билдиляр. Ялбяття, бу Ландауйа истядикляринин щамысыны щяйата кечирмяйя кифайят етмяди". Ландаунун юлцмц бир чохларыны щяйяъанландырды. Мярщумун ян севимли тялябяляриндян бири Алексей Алексейевич Абрикосов университет дивар гязетиндя цряк аьрысы, ейни заманда гцрур вя никбинликля беля йазмышды. "Апрелин 1- дя Лев Давыдович Ландау вяфат етди. Бизим Дау, 6 илдир бизимля бярабяр олмаса да, йягин ки, чохларынын йадындадыр. Ахмаг бир тясадцф - автомобил гязасы - щяр эцнц елмимиз цчцн гиймятли олан бир адамы ишиндян айырды. Амма ня гядяр ки, о саь иди, цмид дя варды. Инди о йохдур. Онун етдикляри о гядяр бюйцкдцр ки, бу щагда щяля чох китаблар йазылаъаг. Бу, хцсусиля бярк ъисим нязяриййясиня аиддир. Нязяриййячи, истярся дя тяърцбячи олмаьындан асылы олмайараг бцтцн физикляр йахшы билир ки, Ландаунун идейалары бярк ъисимляр нязяриййясинин бцтцн истигамятляринин ясасыны тяшкил едир. Квант майе нязяриййяси, квазизярряъикляр щагда тясяввцр яввялляр щелиумун ифрат ахыъылыьыны изащ етмяк цчцн йарадылса да, сонралар мцасир физиканын ян бюйцк сащясинин ясасыны гойду. Мящз бу ишя эюря Дау Нобел мцкафаты алды. Лакин онун хидмятляри тякъя бярк ъисимляр нязяриййяси иля битмир! Елементар зярряъикляр нязяриййяси, атом нцвяси, щидродинамика вя плазма нязяриййяси цзря, космик шцалар физикасы вя астрофизика цзря мющтяшям ишляр дя онун ады иля баьлыдыр. Гыса десяк, физиканын еля бир сащяси йохдур ки, Ландау орада бир из гоймасын. Вя онун ишляри щямишя йени бир щадися кими гаршыланырды. Щяр дяфя бу, яла идейа олурду вя щятта, Дау юзц даща бу идейа иля юзц мяшьул олмаса да, о иш бцтюв бир истигамятя чеврилирди ки, орада онларъа давамчылары чалышырды. Лакин ондан галан тякъя елми наилиййятляр дейилди. А. Ф.Иоффе Совет тяърцби физика мяктябини йаратдыьы кими, Ландау да Совет нязяри физика мяктябини йаратмышды ки, бу да юз вятяни гаршысында, елм гаршысында онун явязолунмаз хидмятидир. Онун елмдяки ушаглары вя нявяляри тялябяляри, щеч вахт щеч кясдян ясирэямядийи мяслящятляри, дцнйа физикляринин истифадя етдийи, Е.М. Лифишисля бирэя йаздыьы "Нязяри физика курсу" силсиля китаблардыр. Мянъя, тядгигатчы вя мцяллимин беля эюзял ямякдашлыьы йалныз бир адамы хатырладыр - Нилс Бору. Бу да тяяъъцблц дейил. Дау онун шаэирди иди вя Борун щярдян дедийи кими ян йахшы шаэирди. Инди о бизимля йохдур. Биз даща онун чятин, лакин эюзял мцщазирялярини динлямяйяъяк, онун кяскин вя аъы, амма сон дяряъя дягиг вя айдын ирад вя мяслящятлярини ешитмяйяъяйик. Амма явязиндя биз еля йашамалыйыг ки, арамызда олсайды, биздян разы галарды. Башлыъасы мцмкцн гядяр чох ишлямяли, юзцмцз вя башгалары гаршысында намуслу оламалыйыг…." 22 май 1974 - ъц илдя Физика Проблемляри Институтунун гаршысында мемориал лющвя ачылды: Бурада 1937 - ъи илдян 1968 - ъи илядяк мяшщур физик Лев Давыдович Ландау йашамыш вя йаратмышдыр. Даунун чох севдийи Москва бу эцнц тянтяняли шякилдя гейд етди. Лювщяни оркестрин сядалары алтында бюйцк инсан кцтляси гаршысында ачдылар. Гядим ъюкяли хийабан иля - онун тез-тез эязинтийя чыхдыьы севимли хийабаны иля университет тяряфиндян тялябяляр ахышырдылар. Онун щяйаты эюзял олду… Мягаля 1983-ъц илдя Москвада "Агентства печати новости" няшриййатында чап олунан Советские учйоные, очерки и воспоминание китабындан эютцрцлцб.


Newspaper Municipality of Sheki No 09.2008:Layout 1 26.10.2010 19:37 Page 13

№ 09 (51), Ийул 2008

(Яввяли ютян сайларымызда)

сящ.13

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

Я ЯД Д ИИ Л Л

Х ХА АН Н

1-ъи фясил, 8-ъи щисся

ИЛК ДЯФЯ “ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ”НДЯ ЧАП ОЛУНУР

Акиф САЛАМОЬЛУ

- Бабама тел вурарыг гардашымы далымъа эюндяряр. - Йох, ханым, даща мяним ясяблярим дюзмцр, о эялинъя эеъ олар, еля Исмайыл бяй дя щям ясил тцркдцр, щям дя мяня гардаш кимидир. Ня фярги вар, йа сянин, йа да мяним гардашым, сян сяфяря щазырлаш. Мяляксима ханым щиккялянди: - Мян бураларда галамам, мямлякятиниз тезликля эавур тапдаьы алтында галаъагдыр, яфяндим. - Щм - дейя хан фикря далды. Яр-арвад чох дцшцнцб дашынандан сонра беля разылашдылар ки, Сямра анасы иля эетсин Тцркийяйя, Нищат ися атасы иля галсын. Оьлунун чох фикир чякдийини эюрян Туту ханым ону овундурмаг истяди. - Оьул, мян дя гадынам, Мяляксиманы эюзял анлайырам, гадынлар щяртяряфли щимайяни, ямин-аманлыьы, архайынчылыьы чох севирляр, щяр заман доьмалары арасында олмаьы хошлайырлар. Щям дя ювладларынын талейи онлары даща чох наращат едир. Мян дя билирсян башга вилайятдян эялмяйям, Илису султанынын няслиндяням, илк вахтлар мян дя дарыхырдым, ата евимля арамыз бир о гядяр дя чох дейилди. Амма мян дюздцм, ярини ювладларындан чох севян гадынлар тяк-тяк олар, бах мян онлардан идим. Сян Мяляксиманы мяним гядяр дуйа билмязсян, эюзц оралардадырса гой эетсин, зорла сахласан ишин дя дцз эятирмяз, дининбярякятин дя олмаз. - Ана, бяс мяним щяйатым? Сянин щяйатын Нищатдыр, йахшы бюйцдярсян, гайьы эюстярярсян, щяр шейи сяня унутдурар. Ядил хан фикирляря гярг олмуш щалда, илк дяфя иди ки, ханымынын йатаг отаьына эетмядян юз иш отаьына чякилди, инди о никащларыны позулмуш щесаб едирди. Достлар щям хана цряк-диряк вермяйя, щям дя эедян гонаьы тямтяраглы йола салмаг цчцн шящярдяки маликаняйя йыьышмышдылар. Йекнясяклийи арадан галдырмаг цчцн Щаъырзагулу бяй сюзя башлады: - Щя, гощумум Фятяли хан да йени щюкумятдя дахили

ишляр назири тяйин едилди. Ъясарятли вя истедадлы оьландыр, гой олсун. Мещтярим Гоъайа да баьымын ашаьысында ев тикдирмишям, бу йахынларда евляндиряъяйям. Бир ермяни фящля эятирмишдим, молтаны оьлу евимя нишан гоймаг истяйирди, эюрдцм астадан мещтярдян ня ися сорушур. Хябяр алдым, сорушурмуш ки, бу яввялляр ермяни еви олмайыб ки? Кюпяк оьлунун абрыны вериб говдум, юз ялимля тикдирдийим евя йени ад гоймаг истяйирди. Щаъы Мяммядсадых бу эцн олдугъа сялигяли эейинмишди; гара парчадан тикилмиш, хиртдяйяъян дцймялянмиш кюйняйин цстцндян боз яба эеймиш, башына инъя ишлянмиш гараэцл дярисиндян назик, гара папаг гоймушду.

Гашларынын уъу ашаьы дартылмыш сифятиндя юзцнямяхсус сакитлик варды, ири, йумру тцнд гящвяйи эюзляриндян ися мещрибанлыг вя нур йаьырды. Столун цстцндяки ъцрдякдян стяканына овшара сцзцб ичди вя тямкинля сющбятя гарышды: - Йадыныздадырмы, сизя гочуларын щябс олунмасыны нягл етмишдим, ики ил иди ки, гочу Ящмяди тапа билмирдиляр. Бу эцнлярдя долмабахчаларын Муса "ана сюйцшц" цстцндя ону аьзындан тцрк бешатыланы иля вуруб юлдцрцб. Инди Нуха тцрмясиндя йатыр, яслиндя гочу Ящмяд онун гардашы Мящяммядя сюймцшдц. Билирсиниз дя, бунлар Тцркийянин "долмабахча" мящяллясиндя щяъъ зийарятиндян гайыдаркян мяскян салыб йашайан Щаъы Нясибин ювладларыдыр. Муса субай олдуьундан йыьылыб мяшвярят едян няслин цзвляри бу иши она щяваля етмишдиляр, о да ющдясиндян мящарятля эялиб, гочу Ящмяд чохларыны наращат едирди. Яксяр адамлар Мусайа йемяк эюндярирляр, мян дя плов бишитдириб эюндярдим, тапшырдым ки, ким тяряфиндян эюндярилдийини демясинляр. Муса иэид адаммыш.

UNИBANK FИLИAL ШЯBЯKЯSИNИ GENИШLЯNDИRИR Unibank Шяmkir шяhяrinin 20 Yanvar kцчяsindя dюrdцncц regional filialыnы aчmышdыr. Bankdan AzяrTAc-a bildirmiшlяr ki, "Шяmkir" filialы mцшtяrilяrя geniш чeшiddя bank xidmяtlяri tяklif edir: яhalidяn vя korporotiv mцшtяrilяrdяn depozitlяrin qяbul edilmяsi, istehlakчыlarыn

- Ад вермяйиб пай эюндярмяк сизин адятиниздир, ону мян билирям - дейя Мяшяди Хялил фярящля диллянди. Нищат ися щярдян гонаглар йыьышан отаьа дахил олур, бикеф щалда онларын щамысыны сцзцр вя еля динмязъя дя онлары тярк едирди. Он йашыны щагламыш бу йенийетмя чох шейи артыг дярк едирди, беш йашында олан баъысы ися эяляъяк айрылыгдан бихябяр щяйятдя ойнайырды. Сцбщ тездян аиля цзвляри файтона миняряк "Амаг" ширкятиня мяхсус автомобиллярин йола дцшдцйц дайанаъаьа йолландылар. Щаъы Мяммядсадых йеня бир дост кими эюрцш йериндя иди вя ниййяти дя варды ки, Батум лиманына гядяр онлары мцшайият

гара ганлар ахса да юзлярини сойугганлы эюстярмяйя чалышыр, бир-биринин цзцня баханда сцни эцлцшля бахышмаг мяъбуриййятиндя галырдылар. Бу бойда дярди ися Нищат балаъа цряйиня йерляшдиря билмирди, о ушаг фящми иля дуйурду ки, атасы индийя гядяр беля кядярли вя нявазишкар олмамышды: Шякидян бурайа гядяр атасынын гуъаьындан дцшмяйян, инди дя она сыьыныб йатан Сямра башыны атасынын голтуьуна сохмушду. Мяляксима ханым юзцнц тох тутараг аьламамаьа чалышыр, она эюря дя кимся иля кялмя кясмирди. Ядил хан да онун кими едир; еля щей эязишир, кюксцня сыьыныб мышыл-мышыл йатан баласынын эюзляриндян хяфифъя юпцрдц - бу вида юпушу иди. Мяляксима ханым дюзмяди. - Хан, кюнлцнцз чякся Истамбула гонаг эяля билярсиниз, - деди. - Ханым, инсафыныз олса тезликля яринизин йанына, евинизя гайыда билярсиниз - дейяряк яйилиб Сямранын сачларындан юпдц - юзц дя дюрд ай мцддятиня, сонра шяриятля никащымыз позулмуш сайылыр. - Мян мцкяммял дцшцнмцшям, эери дюнмяйя мягсядим йох, - дейян Мяляксиманын эюзляри долдуьундан

Мяммядсадых Ялийев вя гардашларынын Русийа вя диэяр хариъи юлкялярля апардыглары тиъарят ялагяляриндя рясми сянядляри тясдиг едян мющцр вя эцнъ штамплары етсин. Ядил хан буна разы олмады: - Язиййят чякмя, щаъы, бу кядяримя щеч кими ортаг етмяк истямяздим, йол да чох истидир. Нищат мяня щайандыр, Бакыда да достлар эяляъякляр, миннятдарам. Шыг эейимли, пенснесинин алтында эюзляринин кядярини щяр вяъщля эизлятмяйя чалышан Ядил бу сюзляри достуна еля тярздя деди ки, Щаъынын даща ялавя тяклиф етмяйя ещтийаъы галмады. Лиман кцлякли иди. Мяляксима ханымын шылтаглыьынын сону ахыр ки, айрылыгла сонуъланды. Бюйцклярин цряйиндян

maliyyяlяшdirilmяsi vя mikromaliyyяlяшdirmя, biznes-kreditlяшdirmя, pul kючцrmяlяri, plastik kartlarla xidmяtlяr vя s. Unibankыn idarя heyяtinin sяdri Faiq Hцseynov demiшdir: "Hazыrda Azяrbaycanыn maliyyя bazarы qarшыmыza яhalini yeni bank mяhsullarы vя xidmяtlяri ilя tanыш etmяk vяzifяsi qoyur. Bank mяhsullarы - sadяdяn tutmuш яn mцrяkkяbяdяk - юlkяnin istяnilяn vяtяndaшыnыn hяyatыnda gцndяlik vasitяyя чevrilmiшdir. Mцшtяriyя yaxыn, onun цчцn яlчatan, яlveriшli vя rahat olmaq bizim цчцn чox

цзцнц йана чевириб бир аз узаглашды. Эяминин фити ешидилди, айрылыг дяминин санийяляри галмышды, Исмайыл бяй йахынлашыб Сямраны ханын гуъаьындан эютцрмяк истяди. Нищат онлара йахынлашыб кишийана: - Бяй, риъа едирям бизи атамла бир аз тяк бурахын деди. Балаъа Нищат санки мянян бюйцмцшдц, о бу андаъа чеврилиш, дюнцш етмяк истяйирди: - Ата, гой Сямра сянинля галсын, мян анамла эедим. - Йох оьул, о щяля чох балаъадыр, анасыз галмаз.

vacibdir. Ona gюrя dя Unibankыn яsas strateji mяqsяdlяrindяn biri hazыrda filial bazasыnы geniшlяndirmяk vя mцшtяriyя maksimum yaxыn olmaqdыr". Иlin яvvяlindяn Unibank 9 filial aчmышdыr. Filiallardan 7-si paytaxtda, 2si isя Шяki vя Шяmkir шяhяrlяrindя yaradыlmышdыr. Hazыrda bankыn paytaxtda 16, regionlarda 4 filialы vardыr. Unibank Quba, Lяnkяran, Qяbяlя, Bяrdя, Mingячevir vя Xыrdalanda da fяaliyyяtini geniшlяndirmяyi, hяmin шяhяrlяrdя yeni filiallar aчmaьы planlaшdыrыr.

- Ата, йахшы олар ки, баъым ойаныб аьламасын, эюр неъя уйуйуб? - Онсуз да ойанаъаг. - Йадындамы, ата дейяряк Нищат ясил мягсядини ачды - сян дейярдин шяриятимиз эюстярир ки, яэяр яр юлцбся вя йа узагда ися анайа оьулун нязарят етмясиня иъазя верилир. - Елядир, оьул. - Онда иъазя вер мян анамла эедим Истанбула, Сямра ися сянинля галсын, мян чох дцшцнмцшям, бу беля йахшыдыр. Мяляксима ханым да ювладларына гаршы айрысечкилийи гябащят щесаб едяряк бу тяклифя разылашды. Батумдан Истанбула йолланан эями Ядил ханын йарысыны апарырды. Туту ханым оьлуну Сямра иля эери дюнян эюръяк мяяттял галды, ахы данышыьа эюря гызъыьаз анасы иля эетмяли иди. Ядил ися мянян язэин вя сарсынтылы эюрцнцрдц, амма о щяля билмирди ки, бу башланмыш фаъиянин илк дальасыдыр. Анасы цряйиндя оьлуну гынаса да бу анларда онун йарасынын цстцндян йара вурмаг олмазды, она эюря мещрибанлыгла, щеч ня сорушмадан нявясини юз гуъаьына эютцрдц: - Оьлум, йцз ъцр ниййят етсян дя Аллащын ямрини дяйишдиря билмязсян, демяли бу алын йазысыдыр. Мян дя чох сяй етдим ки, зювъян буралара исинишсин, онунчцн йанымызда мясъид дя тикдирдим ки, мящялля гадынлары иля намаз гылыб гайнайыб-гарышсын, юзцнц тянща саймасын, амма онун вятян севэиси щяр шейи цстяляди. Ядил хан пенснесини чыхарыб эюзлярини овушдурду, йатмаг истяйирди. Бцтцн язаблары унутмаг цчцн йатмаг ян йахшы дярмандыр, анъаг йатмаздан габаг анасы она тясялли адлы бир дава да ичиртмяк истяйирди. Сямра атасынын кядярли эюзляриня бахыб ону ня иля шювгляндирмяйи арады, ушаг аьлы даща эцълц чыхды: - Ата, яввял эедяк атларына бахаг, сонра йатыб динъимизи аларыг. Сямра билирди ки, атасынын ян щяссас нюгтяси будур, лакин атлар шящярдян он мил узагда иди. - Гызым, бу эцн динъяляк, сабащ эедярик - дейя хан эцъля эцлцмсямяйя чалышды, сонра цзцнц нюкяря тутуб - ушаьы чимиздирин вя йатаьына узадын - деди. Ахшам Туту ханым оьлунун иш отаьына кечди. Ядил хан атларын фотошяклини масанын цстцня тюкяряк хяйаллара далмышды. Анасы ону фикирдян айырды: (Арды вар)

Azяrbaycanыn яn bюyцk юzяl banklarыndan biri olan Unibank maliyyя gюstяricilяrinя gюrя 3 lider bank sыrasыndadыr. Onun nizamnamя fondu 15 milyon manat, цmumi kapitalы isя 36,5 milyon manatdan чoxdur. Юtяn ilin yekunlarыna яsasяn, bankыn aktivlяri 390 milyon manat tяшkil etmiш, kredit portfeli isя 270 milyon manatы юtmцшdцr. Bankыn rяsmi auditoru "PricewaterhouseCoopers" шirkяtidir. Bankыn sяhmdarlarы sыrasыna Avropa Yenidяnqurma vя Иnkiшaf Bankы (AYИB) vя DEG Almaniya Иnvestisiya Korporasiyasы daxildirlяr.


Newspaper Municipality of Sheki No 09.2008:Layout 1 26.10.2010 19:37 Page 14

№ 09 (51), Ийул 2008

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

сящ.14

ШАМ КИМИ ЙАШАЙАН ШАИР 1925-ъи илин йайында Шякинин "Йухарыбаш" мящяллясиндя бир оьлан ушаьы дцнйайа эялди, дейирдиляр бу ушаг ъылызлыьына эюря бабасы Ващаб кишийя чякиб. Лакин о вахт щеч ким билмязди ки, бу ъылыз бядяндя гядим архивляр кими дцнйа бойда сюз вар. Щаггында йаздыьым щамымызын севимлиси Бяхтийар Ващабзадядир. Б.Ващабзадя щяйатын дашлы-кясякли эцнлярини йашадыгъа, йана-йана шерляриндя еля бил щяр биримизин гялбиндян хябяр тутан мяляк кими щисслярини аь вярягляря кючцрцб бизляря ярмаьан едиб. Наращат шаирин ращат эцнляри дя олуб, амма о, беля щяйатла йох, наращат щяйатла, наращат саатла йашамаг истяйиб: Инъимяк истямирям, Сян мяни инъит!

Ращат эцзарандан безмишям йеня. Мяня изтираб вер, Дадым севинъи, Щяйатын дадыны дярк етдир мяня. Ращат, фираван эцнлярдя ондан кюмяк истяйян гощум яграбайа аъыьы да тутуб шаирин: Йыхылар кянардан итялянянляр, Мяня эцвянирсян, бяс юзцн нясян ? Бир аддым да атмаг чятиндир, яэяр Юзцн ичяридян итялянмясян... Амма щяйат, чох мцряккябдир, шаир тянща галанда гощум-гардашдан, ювладдан севэи умур: Ясл дост вар ися,

ня гощум-гардаш, Она арха чевир, гайа чап, даь аш ! Ювлад да инсана дост олайды каш, Амма нейляйясян о явяз имиш вя йа, Эцнащкар билмирям бурда щеч кими, Бу дцнйа беляъя гурулуб, ана, Мяним балаларым мяним севэими Мяня йох, Гайтарыр балаларыма. Шаир щазырда юмрцнцн йай фяслини йашайыр, бу боллуг вя мцдрцклцк фяслидир, йеткинлик фяслидир. Бу фясилдя эцълц йаьышлар да йаьыр, исти щавалар да олур: Бу эцн даьлардакы думанын, чянин, Сабащ эцл ачмасы бир щимя бянддир,

Бу эцн тяшяххцсля "мян, мян" дейянин Сабащкы талейи кимя бяллидир? Б.Ващабзадя теле йцкцня таб эятирян бир инсандыр, амма бязян о да заманын башэиъялляндириъи эярдишиндян усаныр, мярданя дюзцмц писсимизля явяз олунур, ещтираслары сойуйур вя йорулур - лап шамын шюляси бязи анларда зяифлядийи кими : Йаман йорулмушам, Билирям амма Щардадыр, нядядир ян сон ниъатым. Мяним пяракятдя дуйьуларыма Лайла де, лайлада гой итим батым; Йаман йухум эялир гой бир аз да йатым... Акиф Саламоьлу, мцщяндис

Севимли мцяллимлярим щаггында йарымчыг етцд Вагиф ЪАББАРЗАДЯ, Азярбайъан Дювлят Педогожи Университетинин досенти, физика-рийазиййат елмляри намизяди. Е-маил: Cabbarzade45@ mail.ru Ня цчцн йарымчыг етцд? Она эюря ки, мяня дярс дейян мцяллимляр щаггында эяляъякдя даща чох йазмаьы вя онларын язиз хатирялярини, щеч бири йаддан чыхмамаг шярти иля йад етмяйи юзцмя боръ билирям. Бу мягалядя мяним рийазиййатчы кими йетишмяйимдя бюйцк роллары олмуш Яли вя Шювкят мцяллим щаггында хатирялярими сизинля бюлцшмяк истяйирям. 7 сайлы орта мяктябдя 1957-60ъы иллярдя VI, VII, VIII синифлярдя ясас рийазиййат мцяллимим Рясулов Яли мцяллим олмушдур. О, чох тялябкар мцяллим иди. Чалышырды ки, йени изащ етдийи мювзуну шаэирдляр еля дярсин юзцндя мянимсямяляр вя бунун цчцн дяридян габыгдан чыхырды. Бир дяфя юзц етираф етмишди ки, о йени мювзуну изащ едяндя, синифдя ян зяиф охуйан шаэирдлярин дцз эюзцнцн ичиня бахыр вя мювзуну мянимсянилмясиня наил олмайанадяк онлардан ял чякмирди. Яли мцяллим юзцня гаршы да чох тялябкар мцяллим иди. Йадымдадыр, рясмхятт фяннинин програмы там дяйишдирилмишди. О вахт адятян бу фянни рийазиййат мцяллимляри тядрис едирди вя йени програм ясасында дярс демяк онлар цчцн чятин иди. Районда ися, щямин вахтлар рясмхятти йцксяк сявиййядя Ъаббарзадя Шащид мцяллим тядрис едирди. Онун ясас ихтисасы мцщяндис иди вя Район електрик сатышы идарясинин мцдири ишляйирди. 10 сайлы орта мяктябдя саат щесабы 4 саат рясмхятт дярси дейирди. Яли мцяллим онун бцтцн дярсляриндя иштирак едяр, юйряняр вя сонра 7 сайлы орта мяктябдя бу фянни тяляб олунан сявиййядя тядрис едярди. 9-ъу вя 10-ъу синифи Шяки 3 сайлы орта мяктябдя охумушам. Орада ися мяним рийазиййат мцяллимим Ъябрайылов Шювкят олуб. О вахтлар шаэирдлярин ихтисас йюнцмц 9-ъу синифдян мцяййян олунурду. Шювкят мцяллим рийазиййат фянниндян дярслярини даща чох мцвяффягиййят газанан тялябяляр

цзяриндя гурурду. Щямин ил Азярбайъанын орта мяктябляри арасында яввял район, сонра 3-ъц Республика рийазиййат олимпийадасы кечирилирди. Шяки район олимпийадасы галибляри арасында мян диэяр шаэирдлярля бирликдя Бакыйа эялдик. Бизим групун рящбяри Шювкят мцяллим иди. Бизи интернат мяктябдя йерляшдирдиляр. Ахшам чаьы интернат мяктябин фойесиндя дяйирми стол архасында Шювкят мцяллим сабащкы

Яли Рясулов олимпийада щаггында бязи мяслящятляр верирди. Бизим ятрафымыза башга районун мцяллим вя шаэирдляри дя топлашдылар. Биз нязакят хятриня дуруб мцяллимляря йер вердик. Инди Шювкят мцяллимин ятрафына бцтцн районларын ян йахшы рийазиййат мцяллимляри топлашмышды вя о, бизля башладыьы мювзунун давамыны бизимля йанашы онлара да изащ етди. Онлар да бизим кими Шювкят мцяллимя чох диггят вя марагла гулаг асырдылар. Шювкят мцяллим мяни бу олимпийадайа чох йцксяк сявиййядя щазырлашдырмышды вя онун етимадыны доьрултдум. Галибляр сырасында олдум. Бу олимпийадайа щазырлыг ишиндя фяргляндийиня эюря маариф назири Мещди Мещдизадядян Шювкят мцяллим тяшяккцр мяктубу алмышды. Шювкят Ъябрайылов 1978-ъи илдя "Ямяк ветераны" медалы иля, 1985-ъи илдя Азярбайъан ССР Халг маарифи ялачысы дюш нишаны иля тялтиф едилмишдир. Шювкят мцяллим чох дярин рийази савада малик иди. Онда билик вя

баъарыьыны шаэирдляря бюйцк усталыгла, юзцнямяхсус цсулла мянимсятмяк габилиййяти варды. Орта мяктяби 1962-ъи илдя гызыл медалла битирдикдян сонра мян Нефт вя Кимйа институнун автоматика вя телемеханика факултясиня гябул олмаг истяйирдим. Буна сябяб атамын абуня олдуьу "Знанийе сила", "Наука и жизн" журналларында кибернетика елминин наилиййятляри щаггында елми-кцтляви мягаляляря мараьым иди. Сянядлярими института вермяк цчцн Бакы шящяринин ичяришящяриндя йашайан халамэиля эялдим. Сящяр дуруб бюйцк щявясля Нефт вя Кимйа институнун ректорунун адына яризя йаздым вя ня цчцн бу ихтисасы сечдийими ясасландырдым. Институтун гябул комиссийасына эетдим. Сянядлярими гябул етмядиляр. Дедиляр ки, яризя хцсуси яризя бланкында долдурулмалыдыр. Яризя бланклары ися гуртарыб, сабащ эялярсян. Кор-пешман евя гайыдырдым ки, (тясадцфя бах) Шювкят мцяллимя раст эялдим. О, сянядлярими щара вердийимля марагланды вя мяслящят билди ки, сянядлярими Бакы Дювлят Университетинин рийазиййат факцлтясиня верим. Деди ки, сяндян йахшы рийазиййатчы чыхар. Сющбятимиз чох гыса олду, худафизляшдик. Мцяллимимин мяслящяти иля сянядлярими БДУ-йа вердим. Индийядяк Шювкят мцяллимин рущуна мяня 2 ил рийазиййат дярси дедийиня, ихтисас сечимимдя мцщцм рол ойнадыьына эюря миннятдарам. Чох гярибядир. Щяр бир мцяллимин билик вя баъарыг топлусу олур вя бу билик вя баъарыглары йахшы мянимсяйян шаэирдляр онун давамчысы олур. 1970-ъи илдян ишлядийим Азярбайъан Педогожи Университетинин рийазиййат кафедрасында ишляйян Губа районундан олан Мяммядняби мцяллимдя мяним рийази мясяляляря йанашмамда, мцщакимяляримдя няся бир охшарлыг олдуьуну щисс едирдим. 1978-ъи илдя елми семинарларын бириндя щарданса, орта мяктяб мцяллимляри щаггында сющбят дцшдц. Мян рийазиййат мцяллимим Шювкят мцяллим щаггында данышдым. Мяммядняби мцяллим деди ки, она да рийазиййат дярсини Шювкят мцяллим дейиб вя онун сайясиндя бир ил ярзиндя рийазиййат фяннини мцкяммял мянимсяйиб, рийазиййатчы олуб. Мян яввял инанмадым. Сонралар юйряндим ки, Шювкят мцяллим 1947-86-ъы иллярдя Дявячи, Губа вя Йевлах районларында мцхтялиф орта мяктяблярдя рийазиййат дярси дейиб. Бир сюзля биз Мяммядкярим мцяллимля бир чешмянин эюзцндян су ичмишик. Бу сющбятдян сонра мяни

Мяммядкярим мцяллимля щямкар кими баьлайан телляр бир даща мющкямлянди. Бир алман алими "Неъя йапон олмаг олар?" китабында беля бир щадисяни нягл едир: Йапонийанын бир шящяриндя телевизийа иля чыхыш етдикдян сонра отеля гайытдым вя дярщал мяня зянэ олду. Телефонда танымадыьым бир шяхс наращат етдийи цчцн цзцр истяди вя деди:сиз чыхышынызда щюрмятли бир йапон дили мцяллиминин адыны кячмизиниз вя гейд етмисиниз ки, о сизин мцяллиминиз олуб вя

Шювкят Ъябрайылов мян дя щямин мцяллимин тялябяси олмушам. Она эюря дя сизя лазыми кюмяклик эюстяря билярям вя мцмкцндцрся, сабащ эюрцшяк. Мян она тяшяккцрцмц билдирдим вя эюрцшя билмяйяъяйимиз цчцн цзр истядим. Чцнки сящяр сатт 6-да Нагасаки шящяриня учурам. Телефонда гыса бир фасиля йаранды вя бирдян мцсащибим севинъяк деди ки, Нагасаки шящяринин мери дя бизим мцяллимимизин тялябяси олуб. Лазым эялся, истянилян мясяля барясиндя она мцраъият едя билярсиниз, мян она зянэ едяъям. Бу йапонларын юз мцяллимляриня, щям дя онун шаэирдляринин бир бириня олан щюрмятинин тяъяссцмц иди. Мяним цчцн хатиряси язиз олан Яли вя Шювкят мцяллимин шаэирдляри иля цнсиййятдя оламаг, онларла эюрцшмяк хошдур.


Newspaper Municipality of Sheki No 09.2008:Layout 1 26.10.2010 19:37 Page 15

№ 09 (51), Ийул 2008

RUSИYALЫ GЯNCLЯR ШЯKИDЯN XOШ TЯЯSSЦRATLARLA AYRЫLMЫШLAR R u s i y a n ы n Azяrbaycanlы Gяnclяr Tяшkilatыnыn (RAGT) tяшяbbцsц ilя iyulun 15-dяn 22-dяk respublikamыzda tяшkil olunmuш "Azяrbaycan sivilizasiyalarыn qovuшuьunda" mюvzusunda yay seminarы iшtirakчыlarыnыn Azяrbaycanыn tarix vя mяdяniyyяt baxыmыndan maraq doьuran bюlgяlяrinя sяfяr proqramы чяrчivяsindя qяdim Шяki ilя tanышlыqlarы maraqlы vя yaddaqalan olmuшdur. Bu barяdя AzяrTAc-

сящ.15

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

etmiшlяr. Sonra rusiyalы gяnclяr regionun яn iri sяnaye mцяssisяlяrindяn olan "ШяkiИpяk" ASC-dя olmuш, istehsal prosesi ilя maraqlanmышlar. Qonaqlara mяlumat verilmiшdir ki, Шяkinin qяdim ipяkчilik яnяnяlяri indi dя davam etdirilir. Mцяssisяdя istehsal olunan mяhsullar dцnyanыn bir sыra юlkяlяrinя ixrac olunur. 2006-cы ildя Шяkidя xarici qonaqlarыn iшtirakы ilя "Иpяk bayramы", 2007ci ildя "Sяnяtkarlar gцnц", 2008-ci ilin iyununda isя

edilmiшdir. Rusiyalы gяnclяr daha sonra Шяrq memarlыьыnыn nadir incilяrindяn sayыlan Шяki xanlarыnыn sarayыnda, tarixdiyarшцnaslыq muzeyindя olmuшlar. XЫX яsrя aid memarlыq abidяsindя - Yuxarы Karvansarada keчirilяn gюrцшdя шяhяr icra hakimiyyяtinin baшчыsы Nazim Иbrahimov hяr iki юlkя gяnclяrinin bir-birinя daha da yaxыnlaшmasыnda, яlaqяlяrin mюhkяmlяnmяsindя belя

ДИГГЯТ! СЦРЦЪЦЛЯРИН НЯЗЯРИНЯ ! 2008-ъи ил августун 1-дян 31-дяк Республикамызда "Тямиз щава" айлыьы кечирилир

Бяйляр РЦСТЯМОВ, Шяки ДЙПБ-нин ямякдашы, полис капитаны

ыn mцxbirinя mяlumat verяn шяhяr icra hakimiyyяti baшчыsыnыn mцavini Zяrinя Cavadova bildirmiшdir ki, Rusiyanыn aparыcы ali mяktяb tяlяbяlяrinin daxil olduьu qrupun цzvlяri яvvяlcя Kiш kяndindяki qяdim alban mяbяdinя ekskursiya

Azяrbaycanda fяaliyyяt gюstяrяn 30-a yaxыn xarici юlkя sяfirinin iшtirakы ilя "Шяki: qяdim sivilizasiyalar diyarы" bayram tяdbiri keчirilmiшdir. Mцяssisяnin ipяk muzeyi, ipяk xalчa sexi, чeшidlяr zalы ilя tanышlыqdan sonra qonaqlara hяdiyyяlяr tяqdim

ШЯKИ ELEKTRИK STANSИYASЫNDA ИШИN SЯMЯRЯSИ ARTЫR "Azяrenerji" Aчыq Sяhmdar Cяmiyyяtinin mяtbuat xidmяtindяn AzяrTAc-a verilяn xяbяrя gюrя, cari ilin birinci yarыsыnda Шяki Elektrik Stansiyasыnda 154 milyon kilovat-saatdan artыq elektrik enerjisi istehsal edilmiшdir. Bu gюstяrici proqnozlaшdыrыlan sяviyyяdяn 14 milyon kilovat- saat чox, юtяn ilin mцvafiq dюvrц ilя mцqayisяdя isя 43 milyon kilovat-saat azdыr. Иstehsalыn azaldыlmasы istehlakчыlar tяrяfindяn elektrik enerjisindяn mяqsяdyюnlц

gюrцшlяrin яhяmiyyяtini yцksяk qiymяtlяndirmiш, qяdim Шяkinin tarixi, zяngin mяdяniyyяti vя turizm imkanlarы barяdя mяlumat vermiшdir. Rusiyalы gяnclяr Шяkidяn xoш ovqat vя zяngin tяяssцratlarla ayrыlmышlar.

шяkildя istifadя edilmяsinя yюnяldilmiш tяdbirlяrin hяyata keчirilmяsi, elektrik sayьaclarыnыn quraшdыrыlmasы, regionda qaz tяchizatыnыn bяrpa edilmяsi, israfчыlыq faktlarыnыn aradan qaldыrыlmasы sayяsindя mцmkцn olmuшdur. Keчяn ay stansiyada 28,5 milyon kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal edilmiшdir. Bu, proqnoz gюstяricisindяn 3,5 milyon kilovat-saat vя ya 2007-ci ilin mцvafiq dюvrцndяkindяn 8 milyon kilovat-saat чoxdur. Elektrik enerjisinin xцsusi sяrfi tяqribяn 540 min kilovat-saat olmuшdur. Baшqa sюzlя, 10 min kilovat-saat elektrik enerjisinя qяnaяt edilmiшdir. Bildirilir ki, Шяki enerji qovшaьыnыn balansыnda olan 110 kilovoltluq "Шяki" yardыmчы stansiyasыnda tяmir iшlяri vя яrazinin abadlaшdыrыlmasы цzrя tяdbirlяr hяyata keчirilir. Xatыrladaq ki, 10 aqreqatdan ibarяt olan 87 meqavatlыq Шяki elektrik stansiyasы 2006-cы ilin oktyabrыnda istifadяyя verilmiшdir.

SOYЬUNЧULAR VЯ OЬRULAR TUTULMUШLAR Daxili Ишlяr Nazirliyinin mяtbuat xidmяtindяn AzяrTAc-a bildirmiшlяr ki, iyulun 21-dя namяlum шяxs Шяki шяhяri яrazisindяki valyutadяyiшmя mяntяqяsindя Azяr Nяcяfova qarшы zor tяtbiq edяrяk 1604 manatыnы ondan alaraq qaчmышdыr. Hadisяni tюrяtmiш Tяrtяr rayon sakini, яvvяllяr mяhkum olunmuш Rяvan Mirzяyev Baш Dюvlяt Yol Polisi Иdarяsi vя Шяki Rayon Polis Шюbяsi яmяkdaшlarыnыn birgя keчirdiklяri яmяliyyat-axtarыш tяdbirlяri nяticяsindя tutulmuшdur. Xяtai Rayon Polis Иdarяsinin 37-ci bюlmяsinin яmяkdaшlarы isя mяnzil oьurluьu ilя mяшьul olan Tяrtяr rayon sakini Kяnan Hяsяnovu yaxalamышlar. Hяr iki faktla baьlы cinayяt iшi aчыlmышdыr, araшdыrmalar aparыlыr.

Азярбайъан Республикасы Президентинин 11 нойабр 2004-ъц ил тарихли 517 сайлы сярянъамы иля тясдиг едилмиш "Азярбайъан Республикасында демократийа вя ящалинин сакитлийинин инкишафы сащясиндя" Дювлят Програмынын иърасы иля ялагядар автоняглиййат васитяляри тяряфиндян атмосферин чирклянмясиня нязарятин эцъляндирилмяси мягсяди иля Республиканын Бакы, Эянъя, Сумгайыт, Минэячевир вя диэяр ири шящярляриндя 2008-ъи илин август айында "Тямиз щава" тядбирляри кечириляъякдир. О ъцмлядян Шяки шящяриндя дя август айынын 1-дян 31-дяк "Тямиз щава" тядбирляри кечириляъякдир. "Тямиз щава" айлыьы тядбирляри юлкямизин еколожи вязиййятинин йахшылашдырылмасына, инсанларын саьламлыьынын горунмасына хидмят едир. Бу тядбир бюйцк ящямиййят кясб едян тядбирдир. Она эюря бу тядбирлярин сямяряли кечирилмясиндя аидиййаты тяшкилатлар йахындан иштирак етмялидир. Шяки ПШ ДЙР тяряфиндян бу истигамятдя мцяййян ишляр щяйата кечириляъяк. Кцчя вя йолларда мцтямади олараг рейдляр кечиряляъяк, газанализаторлар васитяси иля автомобиллярин ихраъ газларынын зяряр-

лийинин дяряъяси йохланылаъагдыр. Ихраъ газларда зящярлилийин мигдары нормадан чох олан автомобиллярин истисмары гадаьан олмагла, онларын сцрцъцляри щаггында мцвафиг тядбирляр эюрцляъякдир. Ихраъ газларынын нормадан чох олмасы мцщярриклярин вя карбцратор системинин техники насазлыьындан баш верир. Одур ки, хцсусиля "Тямиз щава" тядбирляри яря-фясиндя сцрцъцляр автомобилляриндя олан техники насазлыьы арадан галдырмалы, насаз вязиййятдя автомобили идаря етмямялидирляр Азярбайъан Республикасы Ганунунун 30.1 маддясиня ясасян техники насаз няглиййат васитяляринин истисмары гадаьандыр. Инзибати хяталар Мяъяллясинин 151.1 маддясиня ясасян техники ъящятдян насаз няглиййат васитялярини идаря едян сцрцъцляр инзибати мясулиййят дашыйырлар. Хцсусиля даща чох мцшащидя олунан КАМАЗ, АВИА, ИКАРУС маркалы автомобиллярин кцчя вя йолларда гара тцстц иля щярякят етмяси йол верилмяздир. Беля сцрцъцляря гаршы ъидди мцбаризя апарылмалыдыр. Беля щяллар шящяр вя районларын тябиятиня ъидди зийан вурур, йашыллыглары мящв едир. Йадда сахламаг лазымдыр ки, кцчяляр бойу, ушаг бахчалары, мяктябляр, хястяхагалар вя йашайыш евляри йерляшир. Бу ейни заманда инсанларын сящщятиня ъидди зийан вурур. Няинки "Тямиз щава" тядбири яряфясиндя, щямишя автотясяррцфатларда, автомобили олан тяшкилатларда няглиййат васитяляринин истисмарына ъавабдещ олан мясул шяхсляр насаз автомобилляри хяття бурахмамалыдырлар. Бцтцн сцрцъцляри вя аидиййаты тяшкилатлары "Тямиз щава" тядбиринин сямяряли кечмясиндя, еколоэийамызын горунмасында йахындан иштирак етмяйя чаьырырыг.

SЯRNИШИN AVTOBUSU YANMЫШDЫR AzяrTAc xяbяr verir ki, Шяkinin Oxud kяndindя Qalib Mяmmяdova mяxsus "PAZ-672" markalы sяrniшin avtobusunda yanьыn baш vermiшdir. Hadisя zamanы юlяn vя xяsarяt alan olmamыш, avtomaшыn yararsыz vяziyyяtя dцшmцшdцr. Hadisя yerinя gяlяn Fюvqяladя Hallar Nazirliyinin Yanьыndan Mцhafizя Иdarяsinin яmяkdaшlarы yanьыnы sюndцrmцшlяr. Иlkin ehtimallara gюrя, yanьыna sяbяb qыsa qapanma olmuшdur. Faktla baьlы araшdыrma aparыlыr, dяyяn ziyan mцяyyяnlяшdirilir.


Newspaper Municipality of Sheki No 09.2008:Layout 1 26.10.2010 19:37 Page 16

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ № 09 (51), Ийул 2008

Гиймяти: 60 гяпик

Сиз гязетимиздя сярфяли гиймятлярля юз реклам вя еланларынызы дяръ етдиря билярсиниз. Шящид аиляляри, Икинъи Дцнйа вя Гарабаь мцщарибяси ветеранлары вя ялилляри цчцн хидмятимиз пулсуздур. Юдямя наьд вя кючцрмя йолу иля щяйата кечирилир. Цнван: Шяки шящяри, М.Я.Рясулзадя просп.182, 2-ъи мяртябя. Телефон: 4 28 02; Моб: (055) 646 73 00.

ШЯKИ ШЯHЯR ИCRA HAKИMИYYЯTИNИN RЯSMИ ИNTERNET SЯHИFЯSИNИN TЯQDИMATЫ OLMUШDUR (Яввяли 5-ъи сящифядя)

Шяhяr icra hakimiyyяtinin baш mцtяxяssisi Sahib Яliшanbяyli zalda quraшdыrыlan monitorun kюmяyi ilя yeni internet sяhifяsinin xцsusiyyяtlяri barяdя mяlumat vermiшdir. Qeyd edilmiшdir ki, sяhifяdя шяhяrin tarixi, coьrafi mюvqeyi, яhalisi, iqtisadiyyatы, mяdяniyyяti,

gюrkяmli шяxsiyyяtlяri, turizm potensialы vя digяr sahяlяrlя baьlы geniш mяlumatlar toplanmышdыr. Иnternet istifadячilяri saytыn kюmяyi ilя Шяkinin gцndяlik hяyatыnda baш verяn yeniliklяr barяdя operativ mяlumat almaq imkanы яldя edяcяklяr. "Veb-sяhifя"nin aчыlmasы

шяhяr icra hakimiyyяtinin daha sяmяrяli vя intensiv fяaliyyяt gюstяrmяsinя шяrait yaradacaq, vяtяndaшlarla daha sыx цnsiyyяt qurmaьa, onlarыn шikayяt vя tяkliflяri ilя daha yaxыndan vя operativ tanыш olmaьa imkan verяcяkdir. Шяhяr icra hakimiyyяtinin

baшчыsы Nazim Иbrahimov "vebsяhifя"nin yцksяk sяviyyяdя tяrtibinя gюrя onu hazыrlayanlara minnяtdarlыьыnы bildirmiш, vяtяndaшlarы yeni internet sяhifяsinin imkanlarыndan yararlanmaьa чaьыrmышdыr. Ш.Б.

ЕТИБАРСЫЗ ЩЕСАБ ЕДИЛИР

Исмайылова Сяййаря Гурбан гызынын адына верилмиш Шяки шящяри, 25-ъи район, С.М.Яфяндийев кцчяси, ев 6 цнванда йерляшян евин гейтиййат вясигяси (купча) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. "Шяки-Оьуз йолу 2-дя йерляшян “Шяки-Чюряк” АСЪ-нин сядри Мяммядов Щясянпаша Мяммяд оьлунун (йашадыьы цнван: Шяки ш. 22-ъи район, Абид Яфяндийев кцч.6а) яризясиня ясасян, 1992-ъи илдян мцяссисянин балансында олан Т-40М маркалы тракторун техники паспорту намялум шяраитдя итмишдир. Тракторун техники эюстяриъиляри: маркасы Т-40М, завод нюмряси 345116, бурахылыш или 1990, гейдиййат нишаны 43-15АШ, мцщяррикин маркасы Д-37, мцщяррики нюмрясиз, рянэи йашыл."

Elan

эц

"Иntellekt" Tяlim-Tяhsil Mяrkяzi 5 - 30 yaшlar arasыnda olan uшaq vя gяnclяri azяrbaycan, inglis, rus dillяri; informatika (kompyuter), riyaziyyat, fizika, biologiya, coьrafiya, tarix fяnlяri цzrя kurslara dяvяt edir. Dяrslяr tяdrisя yeni yanaшma цsulu ilя, mяktяb proqramlarы яsasыnda tяrtib edilmiш tematik planlar цzrя keчirilяcяk.Hяvяsi vя istedadы olan uшaqlara tяsviri incяsяnяt vя baшqa peшя yюnцmlц dяrslяr keчirilяcяk. Bunlardan яlavя mцhasibat uчotu kurslarы da tяшkil olunub. Gяnclяrin hяrtяrяfli inkiшаfыnа, оnlаrdа intellekt sяviyyяnin vя bяdii-еstеtik zюvqцn fоrmаlашmаsыnа, hяmyaшыdlarыnыn arasыnda юzцnц savadlы ve qяtiyyяtli hiss etmяlяrinя komяk edilяcяyinя zяmanяt veririk. Qeyd: Arzularыnыzы nяzяrя alaraq mцяyyяn fяnlяr dя яlavя edilя bilяr Яlavя xidmяtlяr: Kitab, elmi mяqalя vя sяnяdlяrin ingilis vя rus dillяrinя tяrcцmя edilmяsi,

нц мц зцн

Hяr hяftяnin шяnbя vя bazar gцnlяri yuxarыda qeyd olunan цnvanda kurslara yazыla bilяrsiniz. Kurslar юdяniшlidir. Цnvan: M.F.Axundov prospekti, Qala kompleksi, "Biznes turizm Mяrkяzi".Шяkil qalereyasы ilя цz-цzя) Яlavя mяlumat almaq цcцn saat 13.00 - 21.00 arasы aшaьыdakы telefon nюmrяlяrinя zяng edя bilяrsiniz. Tel: (0177) 6 05 84; Mobil: (050) 511 44 62.

Тясисчи: Шяки Бялядиййяси Баш редактор: М.Рцстямоьлу

фо то су

Редаксийанын цнваны: Шяки шящяри, АЗ5500, М.Я.Рясулзадя пр.182, 2-ъи мяртябя Тел: (994177) 4 28 02; Е-маил: Municipality@Сщеки.az Municipality-Сщеки@rambler.ru

Щесаб нюмряси: Азярбайъан Бейнялхалг Банкынын Шяки филиалы, Код: 805410 ВЮЕН: 9900001881 Мцхбир щесабы: 0137010002944 S.W.И.Ф.Т. БИК ИБАЗАЗ 2Х Шяки Бялядиййяси, Щесаб Но: 336503 АЗН 3308-01 ВЮЕН 3000086531

http://sheki-municipality.narod.ru

Гязет Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййатдан кечиб: Гейдиййат № 1458. Тираж 1000. Чапа щазырланыб: 10-12 август 2008-ъи ил Гязет ЗАМАН Идхалат-Ихраъат Фирмасынын мятбяясиндя чап олунуб.

Sheki belediyyesi, No 09 (51), Iyul 2008  
Sheki belediyyesi, No 09 (51), Iyul 2008  
Advertisement