Page 1

Newspaper Municipality of Sheki No 03-04.2009:Layout 1 23.10.2010 19:13 Page 1

"DTK-da iшlяyяrkяn чox шey gюrmцшdцm. Moskvanыn tяktяrяfli tцrk millяtlяrini яsarяtdя saxlamaq siyasяti olduьunun ilk gцndяn шahidi oldum. Daxilяn buna qarшы цsyan etsяm dя, hяyatda buna imkan yox idi. Azяrbaycan KP MK-nыn birinci katibi iшlяyяrkяn Moskvaya qarшы чыxmaьыm, toqquшmaьыm mцmkцn deyildi. Yavaш-yavaш mяn dя xalqыmыn, doьma millяtimin milli hisslяrini, milli шцurunu oyatmaьa baшladыm. Xalqыn milli istяklяrini, Azяrbaycan tцrklцyцnцn milli oyanышыnы, silkяlяnmяyini reallaшdыrmaq arzusunda idim. Bu iшlяri Moskvaya hiss etdirmяdяn, onu narahat etmяdяn, onu ayыq vя oyaq salmadan gюrmяk istяyirdim". ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери

Ш ШЯ ЯК КИ И

МЯН ЙАНМАСАМ, СЯН ЙАНМАСАН, НЕЪЯ ЧЫХАР ГАРАНЛЫГЛАР АЙДЫНЛЫЬА?!

Б БЯ ЯЛ ЛЯ ЯД ДИИЙ ЙЙ ЙЯ ЯС СИИ n ne ew ws sp pa ap pe er r № 03-04 (59-60), Март 2009

о оф ф

S SH HE EK K II

M MU UN N II C C II P PA AL L II T TY Y

Шяки Бялядиййясинин органы

w w w.s hek i. belediy yes i.n ame

В Я Т Я Н И М И З И Н Г А Н Л Ы Т А Р И Х И И Ш Ь А Л Е Д И Л М И Ш Т О Р П А Г Л А Р Ы М Ы З

ГЯРБИ АЗЯРБАЙЪАН ХАНКЯНДИ ХОЪАЛЫ ШУША ЛАЧЫН ХОЪАВЯНД КЯЛБЯЪЯР АЬДЯРЯ АЬДАМ ФЦЗУЛИ ЪЯБРАЙЫЛ ГУБАДЛЫ ЗЯНЭИЛАН

декабр, 1988 26.12.1991 26.02.1992 08.05.1992 18.05.1992 02.10.1992 02.04.1993 07.06.1993 23.07.1993 23.08.1993 23.08.1993 31.08.1993 29.10.1993

31 МАРТ

АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫН СОЙГЫРЫМЫ ЭЦНЦ (Сящифя 2-3)

ТЯБРИК

Республика Президенти Илщам Ялийев милли тящлцкясизлик назири Елдар Мащмудову тялтиф едир

ЕДИРИК!

TЯHLЦKЯSИZLИK ORQANLARЫNЫN YARADЫLMASЫNЫN 90 ИLLИК ЙУБИЛЕЙИ ШЯKИDЯ ЭЕНИШ QEYD EDИLDИ

МТН Шяki Шяhяr Шюbяsinin rяisi Qurban Sцleymanov пешя байрамларына щяср едилмиш йыьынъагда чыхыш едяркян

Мартын 25-дя Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяtinin иълас салонунда Azяrbaycan tяhlцkяsizlik orqanlarыnыn yaradыlmasыnыn 90 illiyinя hяsr olunmuш йыьынъаг keчirildi. Топланты iшtirakчыlarы мярасимдян яvvяl улу юндяр Heydяr Яliyevin шяhяr icra hakimiyyяti binasыnыn qarшыsыndakы meydanda ucaldыlmыш abidяsi юnцnя tяr гярянфилляр dцzцб, ulu юndяrin яziz xatirяsini ehtiramla yad etдиlяr. Шяhяr rяhbяrliyinin, hцquq mцhafizя orqanlarы яmяkdaшlarыnыn вя ictimaiyyяt nцmayяndяlяrinin qatыldыьы toplantыnы giriш sюzц ilя шяhяr icra hakimiyyяti baшчыsыnыn birinci mцavini Hяsяn Hяsяnov ачараг, mцstяqil respublikamыzыn mцhцm dюvlяt strukturuna чevrilmiш milli tяhlцkяsizlik orqanlarыnыn чяtin vя шяrяfli inkiшaf yolu keчdiyini диггятя чатдырды вя bu qurumun inkiшafыnda, millilяшdirilmяsindя цmummilli liderimiz Heydяr Яliyevin mцstяsna xidmяtlяri olduьunu xцsusi vurьuladы.

(Сящифя 8-9)

БУСАЙЫМЫЗДА ЮЛМЯЗ ШАИР - Бяхтийар Ващабзадянин (Сящифя 5) хатиряси анылды

ЭЕНЕРАЛ ЮМРЦНЦН (Сящифя 7) АККОРДЛАРЫ ИГТИСАДИ ИСЛАЩАТЛАР ВЯ БЯЛЯДИЙЙЯЛЯР (Сящифя 11) ГРАНТ ВЯ ГРАНТ МЦГАВИЛЯСИ (Сящифя 12) Ирадя Тунъай - И К И С Е В Э И (Сящифя 13)

Н.Гасымоьлу - РЕКЛАМ ДИНДАРЛЫЬЫ (Сящифя 14)

ЯДИЛ ХАН (15-ъи щисся) (Сящифя 15)


Newspaper Municipality of Sheki No 03-04.2009:Layout 1 23.10.2010 19:13 Page 2

сящ.2

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

№ 03-04 (59-60), Март 2009

31 МАРТ - Azяrbaycanlыlarыn Иki яsrdяn artыq dюvrdя azяrbaycanlыlara qarшы hяyata keчirilmiш soyqыrыmы lap яvvяldяn rus-ermяni praktik iшbirliyinin nяticяsi olub. Rusiya imperiyasы ermяnilяri azяrbaycanlыlarыn qыrьыnыna vя deportasiyasыna yюnяltmяklя Cяnubi Qafqazda mюhkяmlяnmяyi, ermяnilяr isя Rusiyanыn havadarlыьыna arxalanaraq tarixi Azяrbaycan torpaqlarыnы яlя keчirmяyi, bu torpaqlarda ermяni dюvlяti qurmaьы mяqsяd gюrцrdцlяr. Hяlя 1721-ci ildя Qafqaza yцrцшя чыxan vя iki il sonra Azяrbaycanыn Xяzяryanы яrazilяrini, o cцmlяdяn Bakыnы iшьal edяn Ы Pyotr yerli яhalinin sяrt mцqavimяtini gюrцncя, "ermяni kartы"nы iшя salmыш vя azяrbaycanlыlarыn tarixi torpaqlarыnda, xцsusilя Bakы vя Dяrbяnddя ermяnilяrin mяskunlaшdыrыlmasы barяdя gюstяriш vermiшdi. Ы Pyotrun xяlяflяrinя цnvanladыьы tarixi vяsiyyяt isя tяkcя Rusiya imperiyasыnыn deyil, nяticя etibarilя bolшevik Rusiyasыnыn da Cяnubi Qafqaz siyasяtinin яsasыnы tяшkil etdi. Hяmin vяsiyyяtя ilk яmяl edяn ЫЫ Yekaterina 1768-ci ildя imperiyanыn ermяnilяrя mяxsusi hamiliyi barяdя fяrman verdi, 1802-ci ildя isя чar Ы Aleksandr Qafqaz caniшini A.Sisianova konkret tяlimat gюndяrdi: "Ermяnilяr nяyin bahasыna olursaolsun Azяrbaycan xanlыqlarыnыn яlя keчirilmяsindя istifadя olunmalыdыr". Bu, Rusiyanыn Azяrbaycan torpaqlarыnыn iшьalыna baшladыьы dюvr idi.

ziyada baш vermiш iki qыrьыn zamanы (1905-1907-ci illяr, 1918-1920-ci illяr) 2 milyona yaxыn azяrbaycanlы, ermяnilяr tяrяfindяn qяtlя yetirilmiш, юz ev-eшiyindяn zorla qovulmuшdur. Mart qыrьыnы zamanы Bakы шяhяrinin tяkcя bir yerindя qulaqlarы, burunlarы kяsilmiш, qarыnlarы yыrtыlmыш 57 azяrbaycanlы qadыnыnыn meyidi tapыlmышdыr. Gяnc qadыnlarыn diri-diri divara mыxlanmasы, ermяnilяrin hцcumundan sыьыnmaьa чalышan iki min nяfяrin yerlяшdiyi шяhяr xяstяxanasыnыn yandыrыldыьы da bu dяhшяtli faktlar sыrasыndadыr. Qaчыb canыnы qurtarmaьa чalышan яhalini gцl-

salыnaraq son nяfяrinяdяk mяhv edilmiшdir. Ermяni silahlы dяstяlяri Naxчыvan qяzasыnыn bir neчя kяndini yandыrmыш, Zяngяzur qяzasыnda 115 azяrbaycanlы kяndi mяhv edilmiш, 3257 kiшi, 2276 qadыn vя 2196 uшaq юldцrцlmцшdцr. Bцtюvlцkdя bu qяza цzrя 10068 azяrbaycanlы юldцrцlmцш vя ya шikяst edilmiш, 50000 azяrbaycanlы qaчqыn dцшmцшdцr. Иrяvan quberniyasыnыn 199 kяndindя yaшayan 135 min azяrbaycanlы mяhv edilmiш, kяndlяr isя yerlя yeksan edilmiшdir. Ermяni silahlы dяstяlяri daha sonra Qarabaьa yцrцш etmiш, 1918-1920-ci illяr

bюlgяlяrdя mяskunlaшdыrыldы. Bu proses minlяrlя azяrbaycanlыnыn doьma torpaьыndan qovulmasы, qяtlя yetirilmяsi ilя mцшayiяt olunurdu. XЫX яsrin 2-ci yarыsыndan ermяnilяrin azяrbaycanlыlara qarшы soyqыrыmы tяшkilatlanmыш vя planlы siyasяt kimi aparыlmaьa baшladы. Azяrbaycan, Tцrkiyя vя Gцrcцstan яrazisindя "Bюyцk Ermяnistan" dюvlяtи qurmaьа niyyяtlяyяn ermяnilяr "Qnчaq" (1887-ci ildя Cenevrяdя qurulub), Daшnaksцtyun (1890, Tiflis), "Ermяni Vяtяnpяrvяrlяri Иttifaqы" (1895, Nyu-York) kimi siyasiterror tяшkilatlarы bu istiqamяtя yюnяltdilяr. Sюzцgedяn tяшkilatларыn fяaliyyяt proqramыnda

lяbaran etmяk цчцn isя ermяnilяr шяhяrin mцvafiq yerlяrindя яvvяlcяdяn pulemyotlar yerlяшdirmiшdilяr. Иrяvan quberniyasы, Шяrur-Dяrяlяyяz, Sцrmяli, Qars vя digяr яrazilяrdя azяrbaycanlыlarыn qыrьыnыnыn fяal iшtirakчыlarыndan biri olmuш ermяni zabiti Ovanes Apresyanыn xatirяlяri яsasыnda amerikalы aqronom Leonard Ramsden Hartvill "Иnsanlar belя imiшlяr" adlы kitab yazmышdыr. Ovanes Apresyan kitabыn mцяllifi ilя sюhbяti zamanы ermяnilяrin ingilislяrin vя Rusiyanыn yardыmы ilя юz mяqsяdlяrinя чatdыqlarыnы qeyd edяrяk tяkcя Bakыda mart qыrьыnы zamanы iyirmi beш min azяrbaycanlыnыn qяtlя yetirildiyini bildirmiшdir. Daшnaklarыn azяrbaycanlыlara qarшы soyqыrыmы yalnыz Bakы ilя mяhdudlaшmamышdыr. Qыsa mцddяtdя Шamaxы, Quba, Иrяvan, Zяngяzur, Qarabaь, Naxчыvan, Qarsda da azяrbaycanlыlarыn qыrьыnы tюrяdilmiшdir. 1918-ci ilin mart-aprel aylarыnda Шamaxыda 8 minя qяdяr dinc sakin qяtlя yetirilimiшdir. Шamaxы Cцmя mяscidi dя daxil olmaqla яksяr mяdяniyyяt abidяlяri yandыrыlmыш vя uчurulmuшdur. Cavanшir qяzasыnыn 28 kяndi, Cяbrayыl qяzasыnыn 17 kяndi tamamilя yandыrыlmыш, яhalisi mяhv edilmiшdir. 1918-ci iln aprelin 29da Gцmrц yaxыnlыьыnda яsasяn qadыnlardan, uшaqlardan vя yaшlыlardan ibarяt 3 min nяfяrlik azяrbaycanlы kючц pusquya

arasыnda Qarabaьыn daьlыq hissяsindя 150 kяnd daьыdыlmыш, яhalisi mяhv edilmiшdir. (ADR hюkumяti, Fюvqяladя Иstintaq Komissiyasыnыn materiallarыndan). 1920-ci ilin mayыnda ermяnilяrin vя XЫ Qыzыl Ordunun iшtirakы ilя Gяncяdя 12 mindяn чox azяrbaycanlы qяtlя yetirilmiшdir.

azяrbaycanlыlara гаршы ardыcыl terror vя qыrьыn aksiyalarы hяyata keчirmяk яsas yeri tuturdu. 1905-1907-ci illяrin Rusiya inqilabы bu tяшkilatlarыn fяaliyyяti цчцn "geniш imkanlar" aчdы. Иnqilabi qarышыqlыqdan istifadя edяn ermяnilяr Bakы, Шuшa, Zяngяzur qяzalarыnda, Qarabaьda kцtlяvi qыrьыnlar tюrяtdilяr, 75 azяrbaycanlы kяndini talan etdilяr. 1905-1907-ci il inqilabыndan sonra azяrbaycanlыlarыn deportasiyasы vя soyqыrыmы prosesi юrtцlц шяkildя davam edirdi. Bunu Rusiya imperiyasыnыn o vaxtkы statistik mяlumatlarы da tяsdiqlяyir. 1916-cы ildя nяшr olunan mяlumatlara яsasяn, Иrяvan quberniyasыnыn яhalisi 18301914-cц illяr яrzindя 40 dяfя artaraq, 570 min nяfяr tяшkil edib. Lakin bunun mцqabilindя bюlgяnin azяrbaycanlы яhalisinin sayы cяmisi 4,6 dяfя artmышdы. Hяtta bu qяdяr sыxышdыrыlma vя deporatsiya mцqabilindя yenя 1916-cы ildя Иrяvan яhalisinin tяxminяn 45 faizi, yяni 247 min nяfяri azяrbaycanlыlar idi. 1914-cц ildя baшlanan Ы Dцnya mцharibяsi vя onun gediшindя Rusiyada baш verяn inqilablar (1917-ci il) ermяnilяrin "Bюyцk Ermяnistan" iddiasы цчцn яlveriшli шяrait yaratdы. 1915-ci ilin яvvяlindя Tцrkiyяnin шimal-шяrq bюlgяlяrinin (hяmin яrazilяr Rusiyanыn Qafqaz qoшunlarы tяrяfinlяn яlя keчirilmiшdi) ermяni яhalisi Osmanlы dюvlяtinя qarшы mцharibяyя vя

1918-1920-ci il hadisяlяri, 31 mart soyqыrыmы 1918-ci ilin martыnda Rusiya bolшeviklяrinin rяhbяri Vladimir Lenin bolшevik Stepan Шaumyanы Qafqaz fюvqяladя komissarы tяyin edяrяk Bakыya gюndяrdi. Bolшeviklяr Bakыda hakimiyyяti яlя keчirmяk adы ilя ermяni daшnaklarыnыn silahlы qцvvяlяrinin gizli niyyяtlяri цчцn шяrait yaratmышдыlar. Martыn 31-dя Bakы шяhяrindя azяrbaycanlыlarыn kцtlяvi qыrьыnы baшladы. Stepan Шaumyanыn etirafыna gюrя, dinc azяrbaycanlыlarыn qыrьыnыnda Bakы Sovetinin altы min silahlы яsgяri, eyni zamanda "Daшnaksцtyun" partiyasыnыn 3-4 minlik silahlы dяstяsi iшtirak etmiшdir. Цч gцn davam edяn qыrьыn zamanы ermяni silahlыlarы bolшeviklяrin kюmяyi ilя azяrbaycanlыlarыn yaшadыqlarы mяhяllяrя qяflяtяn basqыnlar eдиб, яhalini uшaqdan bюyцyяdяk qяtlя yetirmiшdiляr. Hяmin dяhшяtli gцnlяrin шahidi olmuш Kulner familiyalы bir alman, 1925-ci ildя Bakы hadisяlяri barяdя bunlarы yazmышdыr: "Ermяnilяrmцsяman (azяrbaycanlы) mяhяllяlяrinя soxularaq hяr kяsi юldцrцr, qыlыncla parчalayыr, sцngц ilя dяlmя-deшik edirdilяr.Qыrьыndanbirneчяgцn sonrabirчuxurdanчыxarыlan 87 azяrbaycanlы cяsяdinin qulaqlarы,burunlarыkяsilmiш, qarыnlarы yыrtыlmыш, cinsiyyяt orqanlarы doьranmышdыr. Ermяnilяr uшaqlara acыmadыqlarы kimi, yaшlыlara da rяhm etmяmiшdilяr". Цmumiyyяtlя, XX яsrin birinci yarыsыnda Zaqafqa-

ТАРИХЯ НЯЗЯР 1813-cц ilin Gцrcцstan vя 1828-ci ilin Tцrkmяnчay mцqavilяlяri ilя Azяrbaycanыn ikiyя bюlцnmяsi Шimali Azяrbaycan torpaqlarыnыn ermяnilяшdirilmяsi prosesini sцrяtlяndirdi. Tцrkmяnчay mцqavilяsindяn dяrhal sonra, 1828-ci il martыn 21-dя imperator Ы Nikolayыn fяrmanы ilя Иrяvan vя Naxчыvan xanlыqlarыnыn яrazisindя "Ermяni vilayяti" tяшkil edildi. Bu, tarixi Azяrbaycan tоrpaqlarыnda yaradыlacaq gяlяcяk Ermяnistanыn faktiki tяmяli idi. Buradaca bir faktы qeyd edяk ki, hяmin vaxtыn rяsmi statistikasыna gюrя, "Ermяni vilayяti"nin mяrkяzi olan Иrяvan шяhяrindя 7331 azяrbaycanlы, 2369 ermяni yaшayыrdы. Buna paralel olaraq Tцrkmяnчay mцqavilяsinin 15ci bяndinя яsasяn, Иrandan 40 min ermяni Иrяvan, Qarabaь vя Naxчыvana kючцrцldц. Analoji proses XЫX яsrdяki Rusiya-Tцrkiyя mцharibяlяrinin yekununda (1829, 1878) da юzцnц gюstяrdi, Tцrkiyя яrazisindяn tяxminяn 85 min ermяni kючцrцlяrяk sюzцgedяn

tцrklяrя qarшы kцtlяvi qыrьыnlara baшladы. Bunun cavabыnda Osmanlы dюvlяti ermяni яhalisinin o яrazilяrdяn kцtlяvi шяkildя kючцrцlmяsi barяdя яmr verdi. Tцrkiyя яrazisindяn ermяni hяrbi dяstяlяri ilя birlikdя Иrяvan quberniyasыna, Qarabaьa vя Zяngяzura bюyцk miqdarda ermяni яhalisi dя kючцb gяlmiшdi. Rusiya ordusuna arxalanan ermяnilяr яvvяlcя Naxчыvanda vя Иrяvanda, ardыnca isя Qarabaьda, Azяrbaycanыn digяr bюlgяlя-rindя azяrbaycanlыlara divan tutmaьa baшladыlar. Bu, ermя-nilяrin "Bюyцk Ermяnistan" iddiasыnыn pik dюvrц idi. Daьыl-maqda olan Osmanlы imperiya-sыnыn шimalqяrbindя qondarma "Qяrbi Ermяnistan" dюvlяtini elan edяn ermяnilяr Cяnubi Qafqazыn da yeni xяritяsini cыzmaq яzmindя idilяr. Gцrcцlяrя vя azяrbaycanlыlara qarшы яrazi iddialarыnы aчыq-aшkar sяslяndirяn ermяni millяtчilяri 1918ci ilin ilk aylarыndan Dяrbяnddяn Lяnkяrana, Zяngяzurdan Bakыya, Borчalыdan Qarabaьadяk bцtцn bюlgяlяrdя xцsusilя amansыz talan vя qыrьыnlara baшladыlar. Tяkcя Bakыda 30 min azяrbaycanlы qяtlя yetirildi. Шamaxыda 7 min, Quba, Lяnkяran, Muьanda minlяrlя soydaшыmыz юldцrцlдц, Daьlыq Qarabaьda 150 azяrbaycanlы kяndi tamamilя daьыdыlды, Шuшada gюrцnmяmiш qыrьыnlar tюrяdildi. Hяlя 1918ci ilin mart ayыna qяdяr Иrяvan quberniyasыnda 199 azяrbaycanlы kяndi daьыdыlmышdы. Bцtюvlцkdя isя bu qыrьыnlara 1917-ci ilin dekabrыn 16-da RSFSR Xalq Komis-sarlarы Soveti tяrяfindяn Qafqaz iшlяri цzrя fюvqяladя komissar tяyin edilmiш Stepan Шaumyan baшчыlыq edirdi. Шaumyana Cяnubi Qafqazda sovetlяшdirmя siyasяtini hяyata keчirmяk vя hяmчinin dя Tцrkiyяdя rus ordusunun iшьalы altыnda olan yerlяrdя dыrnaqarasы "Ermяnistan" yaratmaq sяlahiyyяti verilmiшdi. Ы Dцnya Mцharibяsinin gediшindя baш verяn dяyiшikliklяr dя ermяnilяrin azьыn planlarыna uyьun idi. Brest-Litovsk (mart 1918-ci il) sцlh mцqavilяsinin baьlanmasы nяticяsindя Rusiya qoшunlarы iшьal etdiklяri Qars, Яrdяhan vя Batumu tяrk etmяli idi. Bu яrazilяr Tцrkiyяyя qaytarыldы. Юz nюvbяsindя Tцrkiyя dюvlяti hяmin vilayяtlяrin boшaldыlmasыnы tяlяb etdi. Иran vя Tцrkiyя cяbhяsindяn geri dюnяn rus vя ermяni яsgяrlяrinin bir qismi Bakыda yerlяшdirilmiшdi. Шaumyan hяmin qцvvяlяrdяn azяrbaycanlыlara qarшы istifadя etmяk qяrarыna gяldi. Hяmin dюvrdя isя Bakыda чox az sayda kюnцllц mцsяlman яsgяrlяri var idi. Bu vяziyyяtin юzц dя Шaumyana mяnfur siyasяtini hяyata keчirmяk цчцn яlveriшli imkan verirdi. Bюyцk qыrьыnlara baшlamaq цчцn isя yalnыz bяhanя lazыm idi. (Арды 3-ъц сящифядя)


Newspaper Municipality of Sheki No 03-04.2009:Layout 1 23.10.2010 19:13 Page 3

№ 03-04 (59-60), Март 2009

сящ.3

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

Soyqыrыmы Gцnцdцr 31 mart тарихинин soyqыrыmы gцnц kimi qeyd olunmasы1998-ci ildя respublika prezidenti, улу юндяр Щейдяр Ялийевин fяrmanы иля бир даща rяsmilяшdiрилди. (Яввяли 2-ъи сящифядя) Nяhayяt, bяhanя tapыldы. Mцsяlman яsgяrlяrin Lяnkяranda olan kюnцllцlяrя silah gюndяrmяk istяmяsi Шaumyana bu bяhanяni verdi. O, Lяnkяrana silah gюndяrilmяsinin qarшыsыnы almaq яmri verdi. Baшlanan atышmada юlяn vя yaralananlar oldu. Шaumyan bu hadisяni bяhanя edяrяk ruslarla ermяnilяri azяrbaycanlыlara qarшы mцbarizяyя sюvq etdi vя "sovet hюkumяtinя qarшы чыxan" azяrbaycanlыlara qarшы Bakыda gюrцnmяmiш qыrьыnlar baшlandы. Martыn 30-da sяhяr tezdяn ermяni-bolшevik birlяшmяlяri шяhяri gяmilяrdяn yaylыm atяшinя tutdular. Bunun arxasыnca silahlы daшnaklar azяrbaycanlыlarыn evlяrinя soxularaq amansыz qяtllяr tюrяtdilяr. Martыn 31-i qыrьыnlarыn яn dяhшяtli gцnц oldu. Mцsяlman яsgяrlяri mцqavimяt gюstяrsяlяr dя, heч bir шeyя nail ola bilmяdilяr. Aprelin 1-dя ermяnilяrin яlinя keчяn bцtцn azяrbaycanlыlar kцtlяvi шяkildя qяtlя yetirildilяr. Цч gцn яrzindя Bakыda 17 min mцsяlman tцrkц qяtlя yetirildi. 70 illik sovet ideologiyasыnыn tarixшцnaslыьыmыza tяtbiq etdiyi "vяtяndaш mцharibяsi", "mцsavatчыlarыn яks-inqilabi qiyamы" kimi saxtalaшdыrыlan mart hadisяlяri bolшevik-daшnak ittifaqыnыn xalqыmыza qarшы yeritdiyi nюvbяti soyqыrыm siyasяti idi. Bu qыrьыnыn tяшkilatчыsы Sтепан Шaumyan hяtta юzц RSFSR XKS-nя 13 aprel 1918-ci il tarixli mяktubunda etiraf edяrяk yazыrdы: "Bizim sцvari dяstяyя edilяn silahlы hцcumdan biz bir bяhanя kimi istifadя etdik vя bцtцn cяbhя boyu hцcuma keчdik. Biz artыq 6 min nяfяrlik silahlы qцvvяyя

malik idik. Daшnaklarыn da 3-4 min nяfяrlik silahlы milli hissяlяri var idi ki, o da bizim sяrяncamыmыzda idi. Mяhz onlarыn iшtirakы vяtяndaш mцharibяsinя milli qыrьыn xarakteri verdi. Lakin onun qarшыsыnы almaq mцmkцn olmadы. Biz bu iшя шцurlu surяtdя getdik. Яgяr azяrbaycanlыlar цstцn gяlsяydilяr, onda Bakы Azяrbaycanыn paytaxtы elan edilя bilяrdi". Gюrцndцyц kimi, azяrbaycanlыlara qarшы aшkar genosid hяyata keчirяn ermяnilяr Bakы da daxil olmaqla бцtцn Azяrbaycanы юzlяrinin яrazisi etmяk яzmindя idilяr… Bu gцn qeyd etdiyimiz tarixdяn uzun illяr mяlumatsыz olmuшuq, saxta ideoloji ehkamlar vя beynimizя yeridilяn yalan tarix nяticяsindя yad-

daшыmыz uzun illяr tamamilя yad istiqamяtdя kюklяnib. Halbuki 31 martыn Azяrbaycanlыlarыn Soyqыrыmы Gцnц kimi qeyd olunmasы barяdя qяrar

Ящмяд МУСА, Ашаьы Шабалыд кянди

Аман вермя сулу аьыз тцлкцляря, Вартан орда щийля гурур щяр няфяря. Онлар истяр бир дя бизя гурсун тяля. Вуруш оьлум! Зяманятдир Вятян йери, Алчаглара нифрят еля дурма эери!

***

Ашотлара чюряк вердик цзя дурду, Итя вердик чюряйимизи ит гудурду.

dяn 31 martы yenidяn gerчяk adы ilя qeyd edirik. Amma xalqыmыzыn baшыna nяlяrin aчыldыьыnы, чяkdiyimiz mцsibяtlяrin gerчяk miqyas vя mahiyyяtini dяrk etmяk цчцn hяmin tarixi tяkcя 31 mart gцnц deyil, hяr gцn xatыrlamaьa, юyrяnmяyя vя unutmamaьa borcluyuq.

31 MART SOYQЫRЫMЫNЫ DЦNYA ЫCTЫMAЫYYЯTЫNЯ ЩЯЛЯ ДЯ ЛАЗЫМЫНЪА ЧATDЫRA BЫLMЯMЫШЫK

Ордукомандирикапитан нявямГабиля.

***

olduьumuz qяnaяtindяdir. Onun sюzlяrinя gюrя, Azяrbaycanыn baшыna gяtirilяn soyqыrыm hadisяlяrini dцnya birliyinя чatdыrmaqda ciddi fяallыq gюstяrilmir: - 31 mart tariximizin яn aьrыlы-acыlы sяhifяlяrindяn biridir. Bu, Azяrbaycana qarшы ermяni daшnaklarыnыn XX яsr яrzindя tюrяtdiyi ikinci qыrьыnыn tarixidir. Ermяnilяr 4 dяfя Azяrbaycana qarшы soyqыrыm vя deportasiya siyasяti hяyata keчiriblяr. Hяr hansы bir tarixi proses baш verяn zaman ermяnilяr bundan mяharяtlя istifadя ediblяr. Azяrbaycana qarшы hяyata keчirilяn soyqыrыm vя deportasiya siyasяtinin birinci mяrhяlяsi 1905-07-ci illяrdя baш verib. Чar Rusiyasыnda

soyqыrыm gцnц kimi qяbul etmяklя kifayяtlяnmiшik. Mяsяlяnin mahiyyяtini tam aчыqlыьы ilя dцnya ictimaiyyяtinя чatdыra bilmяmiшik. O cцmlяdяn Xocalы soyqыrыmы dцnya ictimaiyyяtinя лазымынъа чatdыrыlmayыb. Bяшяriyyяtin gюzц qarшыsыnda baш verяn bu hadisяni yetяrincя dцnya miqyasыna чыxarmaг цчцн биз щамылыгла тяшяббцс эюстярмяли вя бцтцн имканларымыздан истифадя етмялийик. Бизим щамымызын, еляъя дя бцтцн тцрк дцнйасынын йахшы таныдыьы ермяниляр бир эцн дя олса яллярини ялляри цстя гойуб отурмурлар. Онларын бцтцн тцрк дцнйасына гаршы йеритдикляри сийасят артыг дцнйа дювлятляринин дя яксяриййятиня мялумдур. Садяъя, дашнакларын мянфур, артыг бяшяриййятя гаршы йюнялмякдя олан сийасятини алт-цст етмяк цчцн чалышмаг вя йеня дя чалышмаг лазымдыр.

AZЯRBAYCANDA TЦRK-MЦSЯLMAN SOYQЫRЫMЫНЫН ГЫСА ХРОНОЛОЭИЙАСЫ

Дурма эери!

Щарам олсун вятяниндян гачанлара! Щийля гуруб йувасында йатанлара! Торпаьыны йаьылара сатанлара! Вуруш оьлум! Бир ъяннятдир Вятян йери, Йаьылара нифрят еля, дурма эери!

hяlя 1919-cu ildя Xalq Cцmhuriyyяtinin parlamenti, Milli Шura tяrяfindяn verilmiшdi. Lakin 70 illik saxta sovet tarixi bizi gerчяk tariximizdяn uzaq salmышdы. Hяtta dяhшяtli genosidin qurbanы olmuш minlяrlя soydaшыmыzыn uyuduьu qяbiristanlыьыn цstцnц betonlayaraq цstцndя Kirovun mюhtяшяm heykяlini qurmuш, яirafda isя istirahяt parkы salmышdыlar. Vя illяr boyu bu parkda istirahяt edib, sovet hakimiyyяtinin bizя bяxш etdiyi bяxtяvяrliyя gюrя fяxr edяn bizlяr tяsяvvцr etmirdik ki, ayaqlarыmыzыn altыnda nяlяr var. Чцnki o tarix vя dяhшяtlяrin цstц sюzцn bцtцn mяnalarыnda betonlanmышdы. Лакин артыг цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин сайясиндя 1998-ci il-

ГАБИЛ Биз дост билдик, лянят олмуш гара гурду... Вуруш оьлум! Яманятдир Вятян йери, Дцшмянляря нифрят еля дурма эери!

***

Илщамымыз архамызда дуруб, билин, Щеч ьир гарыш торпаьыны вермяз елин. Йаьылары бу торпагдан тамам силин! Вуруш оьлум! Бир сярвятдир, Вятян йери, Тут дцшмянин тюк эюзцнц, дурма эери!

1918-ci il mart ayыnыn 31-dя ermяnilяrin Azяrbaycanda hяyata keчirdiyi soyqыrыmdan 91 il keчir. Юtяn mцddяt яrzindя mяlum sяbяblяrdяn soyqыrыm hadisяsinin яsl mahiyyяti, ermяnilяrin azяrbaycanlыlara qarшы tюrяtdiklяri vяhшiliklяr юrt-basdыr edilib, xalqdan яsl gerчяkliklяr gizlяdilib. Hяtta mцяyyяn zaman kяsiyindя ermяnilяrin hяmin hadisяlяrdя haqlы olmasыna cяhdlяr дя gюstяrilib, tarixi saxtalaшdыrmaq цчцn яn чirkin vasitяlяrя яl atыlыb. Bцtцn bunlara baxmayaraq, gec dя olsa, 31 martda azяrbaycanlыlara qarшы hяyata keчirilяn soyqыrыmыn яsl mahiyyяti, ermяnilяrin Azяrbaycanda tюrяtdiklяri vяhшiliklяr xalqa чatdыrыlыb, dцnya dюvlяtlяri mяsяlяdяn hali ediliblяr. Millяt vяkili, tarixчi alim Fяzail Иbrahimli isя hяlя dя bu istiqamяtdя passiv

baш vermiш inqilabdan istifadя edяnlяr Azяrbaycanda qыrьыn tюrяdiblяr. Иkinci dяfя birinci dцnya mцharibяsi nяticяsindя Romanovlar monarxiyasы devrildi vя kommunist rejiminin yaradыlmasы яrяfяsindя 1918-ci ilin mart qыrьыnы tюrяdildi. Иki gцn яrzindя Bakыda daшnak-bolшevik birlяшmяlяrinin hяyata keчirdiyi qыrьыn Azяrbaycanыn qяzalarыna da yayыldы. Bu яrяfяdя 12 mindяn чox azяrbaycanlы qяtlя yetirilди. О вахт - Azяrbaycan Demokratik Respublikasы 31 mart тарихинин soyqыrыm gцnц kimi qeyd olunmasыны rяsmilяшдирмишди. Лакин совет щакимиййяти дюврцндя бу рясмиляшмя юзцнц доьрулда билмяди. 1998-ci ildя dя respublika prezidentinin, улу юндяр Щейдяр Ялийевин fяrmanы ilя bu mяsяlя rяsmilяшdi. Яslindя 31 mart soyqыrыmыnыn tarixi kюklяri lap qяdimdir. 1890-cы ildя Daшnaksцtun Partiyasыnыn yaradыlmasы Azяrbaycan torpaqlarы hesabыna "dяnizdяn-dяnizя bюyцk Ermяnistan" ideyalarыnыn reallaшmasы istiqamяtindя atыlmыш addыmlardan biri idi. Bir az da dяrinя getsяk, gюrяrik bu, Pyotr dюvrцndяn, XVЫЫ яsrin sonu, XVЫЫЫ яsrin яvvяllяrindяn baшlamыш bir prosesdiр. Bu gцnя qяdяr dя hяmin proses davam edir. Tяяssцf ki, XX яsr яrzindя baш verяn soyqыrыm hadisяlяrindяn yalnыz 31 martы

1915-ci ildя Azяrbaycanыn Xoy vя Salmas шяhяrlяrindя 100 mindяn artыq azяrbaycanlы юldцrцlmцшdцr. 1917-ci ildяn 1918-ci ilя qяdяr Иrяvan quberniyasыnda 197 kяnd talan edilmiш, 135 min tцrk-mцsяlman юldцrцlmцшdцr. 1918-ci il Urmiya шяhяrindя Cilovluq hadisяsi zamanы 10 min azяri tцrkц aьыlasыьmaz vяhшiliklяrlя qяtlя yetirilmiшdir. 1918-ci ilin sonu Zяngяzur qяzasыnda 115 kяnd yandыrыlmыш, 10068 nяfяr azяrbaynaclы юldцrцlmцш vя yandыrыlmышdыr. 1920-ci il Zяnэibasar rayonunda 48 kяnd tam yandыrыlmыш, ermяnilяr burada da yerli sakinlяri vяhшiliklяrlя qяtlя yetirmiш, xяstяlяri belя odda yandыrmышdыlar. 160 min nяfяr azяrbaycanlы gцneyя цz tutmuшdur. Vedibasarda 118 kяnd yandыrыlmыш, 900 nяfяr artilleriya atяшlяrindяn юlmцш, 300 dяn artыq uшaq vя qoca qяtlя yetirilmiшdir. Dяrяlяyяzdя 74, Шяrur vя Шaxtaxtы rayonlarыnda isя 76 kяnd yandыrыlmышdыr. Шяrur rayonunda 810 xяstя qяtlя yetirilib, artilleriya atяшindяn 72 nяfяr hяlak юlmuшdur. 1918-ci il mart-aprel aylarыnda ermяni millяtчilяr tяkcя Bakыda 15 minя yaxыn azяrbaycanlыnы qяtlя yetirmiшlяr. 1918-ci il Шamaxыda 7 min dinc sakin qяtlя yetirilib (1653 qadыn, 265 uшaq), Qubada 122 kяnd yandыrыlыb, xeyli insan vяhшiliklя юlдцрцлmuшdur. мянбя: www.31mart.wordpress.com

(Шякиллярдя: 1918-ъи ил сойгырымынын гурбанлары)

-

М.НЯБИБЯЙОВ


Newspaper Municipality of Sheki No 03-04.2009:Layout 1 23.10.2010 19:13 Page 4

сящ.4

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

TЯLЯBЯ QЯBULU ЦZRЯ DЮVLЯT KOMИSSИYASЫ ШЯKИDЯ ZONA MЦШAVИRЯSИ КЕЧИРДИ Tяlяbя Qяbulu цzrя Dюvlяt Komissiyasыnыn (TQDK) tяшkilatчыlыьы ilя martыn 12-dя Шяki шяhяrindя 2008/2009-cu tяdris ili цчцn ali mяktяblяrя qяbul imtahanlarыnыn elmi-statistik tяhlilinя hяsr olunmuш zona mцшavirяsi keчirilmiшdir.

Mцшavirяdя 10 rayonun - Balakяn, Zaqatala, Qax, Шяki, Oьuz, Qяbяlя, Иsmayыllы, Aьsu, Aьdaш vя Zяrdab rayonlarы icra hakimiyyяti baшчыlarыnыn mцavinlяri, tяhsil шюbяlяrinin rяhbяrlяri vя mяktяb direktorlarы iшtirak etmiшlяr. Шяhяr Иcra Hakimiyyяtinin akt zalыnda keчirilяn tяdbiri giriш sюzц ilя aчan шяhяr icra hakimiyyяti baшчыsыnыn mцavini Zяrinя Cavadova tяhsil mцяssisяlяrinin юtяn tяdris ili яrzindяki fяaliyyяtlяrinin yekunlarы ilя baьlы TQDK-nыn xяtti ilя keчirilяn bu mцшavirяlяrin artыq яnяnя шяklini aldыьыnl bildirmiш, ali mяktяblяrя qяbul zamanы qazanыlmыш uьurlar vя yol verilmiш nюqsanlarыn tяhlili baxыmыndan belя tяdbirlяrin mцhцm яhяmiyyяtini xцsusi vurьulamышdыr.

Mцшavirяdя TQDK-nыn шюbя mцdiri Arzu Baьыrov "Azяrbaycan Respublikasыnыn ali vя orta ixtisas mяktяblяrinя tяlяbя qяbulu: nяticяlяr, nailiyyяtlяr, vяzifяlяr" mюvzu-sunda geniш mяruzя etmiшdir. Mяruzяdя ali vя orta ixisas mяktяblяrinя 2008-ci ildя keчi-rilmiш qяbul imtahanlarыnыn nяticяlяri respublika, elяcя dя ayrы-ayrы rayonlar цzrя яtraflы tяhlil edilmiш, nюvbяti qяbul imtahanlarыnda nяzяrdя tutulan dяyiшikliklяr vя qarшыda duran vяzifяlяrя toxunulmuшdur. Mяruzячi bildirmiшdir ki, ali mяktяblяrя qяbul imtahanlarыnda 110 min 787 nяfяr iшtirak etmiш, onlardan 27 min 515 nяfяri tяlяbя adыnы qazanmышdыr. Qяbul imtahanlarыnda abitruyientlяrin 33,1 faizi 0-100 bal, 23,3 faizi 100-200, 17,7

faizi 200-300, 20,2 faizi 300500, 5,7 faizi isя 500-700 bal arasыnda nяticя gюstяrmiшdir. Шяki abitruyentlяrinin qяbul imtahanlarыnda topladыqlarы orta bal 245,86-ya bяrabяr olmuшdur. Bu, respublika цzrя orta gюstяricidяn 9 faiz чoxdur. Иsmayыllы abitruyientlяrinin gюstяricilяri orta respublika gюstяricilяrindяn 8,8 faiz, Oьuz abitruyientlяrinin gюstяricilяri 3,4 faiz, Qax abitruyientlяrinin gюstяricilяri isя 2,1 faiz yuxarыdыr. Natiq bildirmiшdir ki, чox tяяssцf ki, qяbul imtahanlarыnda bu region цzrя Aьdaш, Zяrdab vя Aьsu abitruyentlяrinin topladыqlarы bal respublika цzrя orta gюstяricidяn 20-30 faiz aшaьы olmuшdur. Mцшavirяdя daha sonra TQDK-nыn шюbя mцdiri Afiqя Batiyevanыn "Qяbul imtahanlarыnыn qiymяtlяndirmяyя tяsiri" mюvzusunda mяruzяsi dinlяnilmiшdir. Mцшavirяnin sonunda iшtirakчыlarы maraqlandыran mяsяlяlяrя aydыnlыq gяtirilmiш, rayonlarыn tяhsil шюbяlяrinя qяbul imtahanlarыnыn yekunlarыna dair metodiki vяsaitlяr tяqdim olunmuшdur.

-

Бялядиййя цзвцнцн фамилийасы, ады, атасынын ады

Гябул эцнц

Гябул сааты

Саламова Эцлназ Мустафа гызы,

Щяр щяфтянин ЫВ эцнц

09.00-дан

Ъяфяров Фикрят Неймят оьлу,

Щяр щяфтянин ЫЫ эцнц

09.00-дан

3

Хялилов Айдын Рямзи оьлу,

Щяр щяфтянин ЫЫЫ эцнц

09.00-дан

4

Ахундов Абдуляли Лцтвяли оьлу,

Щяр щяфтянин В эцнц

09.00-дан

5

Исмайылов Илщам Гяни оьлу

Айын Ы щяфтясинин Ы эцнц

15.00-16.00

6

Яждяров Ящмяд Гянбяр оьлу

Айын Ы щяфтясинин ЫЫ эцнц

15.00-16.00

7

Аббасов Абид Миръавад оьлу

Айын Ы щяфтясинин ЫЫЫ эцнц

15.00-16.00

8

Нябийев Йашар Яляфсяр оьлу

Айын ЫЫ щяфтясинин Ы эцнц

15.00-16.00

9

Гаффаров Тащир Исмайыл оьлу

Айын ЫЫ щяфтясинин ЫЫ эцнц

15.00-16.00

10

Баьыров Ябцлфяз Янвяр оьлу

Айын ЫЫ щяфтясинин ЫЫЫ эцнц

15.00-16.00

11

Шцкцров Мяжлум Шцкцр оьлу

Айын ЫЫЫ щяфтясинин Ы эцнц

15.00-16.00

12

Абдулщямидов Арзу Ящмяд оьлу

Айын ЫЫЫ щяфтясинин ЫЫ эцнц

15.00-16.00

13 14

Мяммядов Назим Таъяддин оьлу Гаффарлы Натиг Мющцббяли оьлу

Айын ЫЫЫ щяфтясинин ЫЫЫ эцнц Айын ЫВ щяфтясинин Ы эцнц

15.00-16.00 15.00-16.00

15

Гасымов Фярзалы Яшряф оьлу

Айын ЫВ щяфтясинин ЫЫ эцнц

15.00-16.00

16 17

Нурийев Етибар Мясим оьлу Бякиров Ялювсят Мяммяд оьлу

Айын ЫВ щяфтясинин ЫЫЫ эцнц Айын ЫВ щяфтясинин В эцнц

15.00-16.00 15.00-16.00

1 2

сядр

сядринбиринъимцавини сядрмцавини сядрмцавини

BACARЫQLЫ QADЫNLAR Martыn 10-da шящяримизин “Карвансара” мещманхана комлексиндя yeni yaraдылмыш Qейри Hюкумят Tяшкиляты - "Bacarыqlы Qadыnlar" Иctimai Birliyinin tяqdimat mяrasimi кечирилмишдир.

Тядбирдя иштирак едян Шяки Шящяр Иъра Щакимиййяти башчысынын мцавини Зяриня ханым Ъавадова сюзцэедян тяшкилаиын йаранмасыны мцсбят щал кими гиймятляндирмиш, шящяримиздя йашайан баъарыглы ханымларын бир арайа топланыб ишбирлийи гурмаларыны йцксяк дяйярляндирмишдир. О, билдирмишдир ки, Иътимаи Бирлийин фяалиййятиня шящяр рящбярлийи дя лазым эялся юз дястяйини веряъякдир.

Н.ЪАББАРЗАДЯ

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ ЦЗВЛЯРИНИН ГЯБУЛ ВАХТЛАРЫ Сыра сайы

№ 03-04 (59-60), Март 2009

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ, Мятбуат вя иътимаиййятля ялагяляр шюбяси

Йени йарадылмыш тяшкилатын сядри Ряваня Щцсейнова Иътимаи Бирлийин mяqsяdinin Шяkidя olan bacarыqlы xanыmlarы bir araya toplayaraq, onlarыn bacarыqlarыnы цzя чыxarmaqdan ibarяt olduьunu sюylямишдир. O, qeyd etмишдир ки, Шяkidя sяnяtkarlыq bacarыьыna malik olan, o cцmlяdяn яlil xanыmlara нормал фяалиййят эюстярмяк цчцн tяшkilat tяrяfindяn дястяк эюстяриляъяк vя шяrait yaradыlacaг. Ряваня ханымын сюзляриня эюря, эяляъякдя щазыр ял ишляриндян ибарят сатыш-сярэинин тяшкил едилмяси дя нязярдя тутулмушдур.

Тядбирдя иштирак едян Шяки Эянъляр вя Идман Идарясинин ряиси Вцгар Искяндяров, Сящиййя Щямкарлар тяшкилатынын сядри Дилшад Лятифова вя башгалары да беля бир тяшкилатын йаранмасы мцнасибятиля Ряваня Щцсейнованы вя тяшкилат цзвлярини тябрик едиб онлара мцвффягиййятляр арзулайыб, эяляъякдя бирлийя дястяк олаъагларыны вурьуламышлыар. Тягдимат мярасиминдя тяшкилатын йарадыъылары, шящяр рящбярлийинин нцмайяндяляри иля йанашы, медиа мянсубларындан “Шяки” вя “Шяки реэион” гязетляринин баш редакторлары Акиф Салам вя Баба Мирзяханлы да иштирак етмишляр. Биз дя юz adыmызdan йени йарадылмыш тяшкилата uьurlar arzulayыrыг. Цmid edirик ki, Rяvanя xanыmыn "Bacarыqlы Qadыnlar" Иctimai Birliyi эяляъякдя мцщцм layihяlяrя imza atacaq vя bacarыqlы xanыmlarыn яl iшlяrini dцnya arenasыna чыxaracaqдыр.

-

Вцсаля МУСТАФАЙЕВА


Newspaper Municipality of Sheki No 03-04.2009:Layout 1 23.10.2010 19:13 Page 5

№ 03-04 (59-60), Март 2009

сящ.5

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

ЯБЯДИЙАШАР ШАИР Martыn 24-dя xalq шairi, эюркямли dramaturq, akademik Bяxtiyar Vahabzadяnin юлцмцндян qыrx gцn keчди. Илщам АББАСОВ, Ядлиййя Назирлийи Ядлиййя Академийасынын проректору, щцгуг елмляри намизяди, Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин цзвц Adяtяn, bюйцk sяnяtkarlar haqqыnda чыхыш etmяk йцксяк сявиййяли mцtяxяssislяrin iшidir. Lakin шairя olan bюyцk el mяhяbbяtinя gюrя bu haqda danышmaq vя yazmaq hяr bir ziyalыnыn mяnяvi borcu vя шяряf iшi hesab olunur. Nяsimidяn, Nizamidяn, Fцzulidяn, Sabirdяn vя digяr baшqalarыndan mяnяvi qidasыnы alan Bяxtiyar Vahabzadя, mцяllimi Sяmяd Vurьun poeziyasыna sыьыnaraq, qayяsinин яsasыnы hяyata, sяnяtя fяlsяfi gюrцш vя baxышlarыnы tяшkil edяn Azяrbaycan fяlsяfi шerini daha yцksяk zirvяlяrя qaldыrmышdыr. Azяrbaycan xalqы hяqiqяtяn шair xalqdыr. Azяrbaycanыn шairi dя чoxdur. Lakin bunlarыn iчяrisindя Bяxtiyar Vahabzadя шeriyйatыnыn юzцnяmяxsus yeri vardыr. Bяxtiyar Vahabzadяnin mцasir Azяrbaycan яdяbiyyatыnыn inkiшafыnda bюйцк xidmяtlяri шяksizdir. Lakin bцtцn bunlara baxmayaraq, шair bu sahяdяki xidmяtlяrinя necя дя тявазюкаръасына qiymяt verir: Bizim sяnяt dцnyasыnыn Qыrыq telli sazыyam. Bircя ondan razыyam ki, Юzцmdяn narazыyam. Bяli, шair яdяbiyyat sahяsindяki misilsiz, яvяzedilmяz xidmяtlяrinя tяnqidi yanaшaraq, gюr necя dя садялик nцmunяsi gюstяrir. Heч kяsdяn gizli deyildir ki, bяzi yazarlar mяtbuatda bir шeri dя чap olунmamыш ozцnя яdяbi tяxяllцs seчir. Lakin Bяxtiyar Vahabzadяnin sadяliyi bir dя ondan gюrцnцr ki, шairин heч vaxt tяxяllцsц olmamыш, о hяmiшя юz adы vя soyadы ilя чыxыш etmiшdir. Шairin yaradыcыlыq palitrasы чox zяngin vя rяngarяng olmuшdur. Xalqы, cяmiyyяti dцшцndцrяn hяr bir mяsяlя onuн шerlяrinin baшlыca mюvzusu olmuшdur. Azяrbaycan халгынын тарихиндя заман-заман баш вермиш фаъиялярин ясасыны гоймуш, Азярбайъанын икийя парчаланмасыны тясдигляйян Эцлцстан мцгавилясиня щяср олунмуш “Эцлцстан” поемасында шаир беля дейир: Ипяк йайлыьы иля о, аста-аста Силиб ейняйини эюзцня тахды. Яйилиб йавашъа масанын цстя, Бир мющцря бахды,бир гола бахды. Каьыза щявясля о да гол атды, Додаьы алтындан эцлцмсяйяряк. Бир гялям ясрлик щиъран йаратды, Бир халгы йарыйа бюлдц гылынъ тяк. Юз сиври уъуйла бу ляляк гялям, Дялди синяси Азярбайъанын. *** Гойулан шяртляря разыйыг дейя, Тяряфляр гол чякди мцащидяйя? Тяряфляр ким иди? Щяр икиси йад! Йадлармы едяъяк бу халга имдад?! Ютян ясрин 60-ъы илляриндя, коммунист режиминин кяся-кяс вахтында бу мювзуда, бу рущда поеманы мятбуатда чап етдирмяк сяняткардан бюйцк ъясарят тяляб едирди. О заман эянъ олан Бяхтийар Ващабзадя щяйатынын, аиля цзвляринин, йахынларынын бюйцк тящлцкя гаршысында галаъаьындан ещтийат етмяйяряк, “Эцлцстан” поемасыны кечмиш Нуха шящяр (индики Шяки шящяр - И.А.) партийа комитяси вя иъраиййя комитясинин органы олан “Нуха фящляси” гязетиндя дяръ етдирир вя бу поема бюйцк иътимаи якссядайа сябяб олур. Мяним щямин вахтлар 11-12 йашым оларды. Лакин сонралар бюйцкляримизин сюйлядикляриня эюря Бяхтийар Ващабзадяни йцксяк рцтбяли вязифяли шяхс поеманын няшри иля баьлы сющбятя чаьырыр. Щямин вязифяли шяхс шаири гябул едяряк дейир: - Шаир, хейир ола, сон вахтлар “подболны поема” (эизли поема-И.А.) чап етдирирсян? Шаирин ъавабы чох сярт олур: - Мян билмирям, “Нуха фящляси” гязети ня вахтдан “подболны гязет” олуб? Щямин вахт шаири бюйцк чяк-чевиря салырлар. “Нуха фящляси” гязетинин редактору

Мящйяддин Аббасов да ъидди партийа ъязасына мяруз галыр. Лакин шаирин юзцнцн сонракы мцсащибяляриндян айдын олур ки, о заманлар эюзя-эюрцнмяз бир гцввя ону бу бяладан чякиб чыхарыр вя хилас едир. Бу цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев иди. Бяхтийар Ващабзадя йарадыъылыьында щеч вахт мювзулары бюйцк вя кичик мювзулара бюлмямиш, о, щямишя ади бир епизоду да юз сяняткарлдыьы иля йцксяк сявиййяйя галдыра билмишдир. Онун “Карусел” шеирини эютцряк. Шеирин гыса мязмуну ондан ибарятдир ки, валидейнляр ушагларыны каруселя миндирирляр, карусел фырландыгъа ушаглар шянлянир вя севинирляр. Лакин бир йетим ушаг ися кянарда дайаныб каруселдя фырланан ушагларын севинъиня шярик олур: Ушаглар фырланыр, бахыр онлара О эцлцр, Онун да дяйишир щалы. Узагдан бахдыгъа фырлананлара Фырланыр онун да фикри, хяйалы. О да хошщалланыр, щязз алыр эендян. Дуйур фырланмаьын хош олдуьуну, Ушаг мейданчайа тяк эялдийиндян Йохдур каруселя миндирян ону. *** Анъаг о хошбяхтдир? О гялбя мян дя Щейранам. Ей кюнцл, дцшцн, дцшцн сян. О, щязз ала билир юзэясинин дя Щяззиндян, зювгцндян, сяадятиндян!... Бяхтийар Ващабзадя щямишя йерличилик мейлляриндян узаг олмушдур. Тясадцфи дейилдир ки, шаир бунунла баьлы дейир: Мян щям бакылыйам, щям лянкяранлы, Эянъяли, губалы, щям нахчыванлы. Шякили, ширванлы, гарабаьлыйам, Бцтюв Вятянимя, бцтюв баьлыйам. Бир дяфя: “Юзцнцз шякили олдуьунуз щалда, щяля Шякийя бир шеир щяср етмямисиниз” мязмунлу охуъу мяктубуна йаздыьы “Шяки” шеириндя беля ъаваб верир: Бир няьмя гошмадым щяля мян сяня, Даьлар буну мяня кясир санмасын. Мян дедим вурьунам Азярбайъана, Дейирям, щеч заман хырдаланмасын Кюнлцмдян уъалан бу аваз, бу сяс. Бюйцкдцр, уъадыр мясляким мяним. Бала анасына “севирям” демяз, Мян дя демямишям, а Шяким, мяним. Вахтиля айры-айры шаирлярин, щятта, сонрадан танынмыш, сайылыб-сечилян шаирлярин мцсащибя вя хатиряляриндян бизя айдын олурду ки, онлар илк шеиринин чап олунмасы арзусу иля Йазычылар Иттифагына эяляркян йахшы гаршыланмамыш, бязиляриня ися, щятта, шеир йазмамаьы мяслящят эюрмцшляр. Лакин Бяхтийар Ващабзадя эянъ нясля, йениъя шеир йазмаьа башламыш эянъляря гайьы иля йанашмыш, бунунла бярабяр, юз нясищятляри иля онлара йарадыъылыгларында истигамят вермишдир: Сиз ей биздян сонра шеиря эялянляр, Бу чятин йолларда уьурлар сизя! Ешгиниз ? эяляъяк. Йашыныз ? сящяр. Гялбиниз ишыглы, фикриниз тязя! *** Мярд олун! Мейданда дурун мярд кими, Уймайын ютяри шющрятя, ада. Бизим шеиримизин дцняни кими Бюйцкдцр, шанлыдыр истигбалы да! Бяхтийар Ващабзадя щям халг шаири, щям дя халгын шаири иди. Онун хидмятляри дювлятимиз тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишдир. О, йери эяляндя иътимаи ядалятсизлийя гаршы вулкан кими пцскцрмяйи, заманындан вя шяраитдян асылы олмайараг, щагг сясини уъалтмаьы да баъарырды. Шаирин йарадыъылыьы кечмиш Советляр мяканында да лайигинъя гиймятляндирилмишди. О, кечмиш ССРИ-нин Дювлят мцкафатына да лайиг эюрцлмцшдц. Онун йарадыъылыьы Тцркийядя дя, щямчинин, тцркдилли юлкялярин щамысында севилир вя йцксяк гиймятляндирилир. Мян дейярдим ки, шаирин юлцмц иля бюйцк тцрк дцнйасынын фялсяфи шеиринин бел сцтуну гырылды. Тясадцфи дейил ки, Бяхтийар Ващабзадя тякъя Азярбайъан халгынын дейил, бцтцн тцрк дцнйасынын бюйцк, севимли вя ябядийашар шаиридир. Тябии ки, бир мягалядя, юзц дя мцтяхяссис олмайан тяряфиндян онун чохъящятли йарадыъылыьынын бцтцн сяъиййяви ъящятлярини ящатя етмяк мцмкцн дейил. Вя мян буну гаршыма мягсяд кими дя гоймамышам. Садяъя олараг, бу Бяхтийар Ващабзадя йарадыъылыьына олан охуъу мящяббятинин тязащцрцдцр. Аллащ она гяни-гяни рящмят елясин.

ШЯКИДЯ ХАЛГ ШАИРИ БЯХТИЙАР ВАЩАБЗАДЯНИН ХАТИРЯСИ АНЫЛДЫ Мартын 19-да шящяримиздяки "Фирузя" сарайында мцasir Azяrbaycanыn gюrkяmli шairi, dramaturq vя яdяbiyyatшцnasы, SSRИ vя Azяrbaycan Dюvlяt mцkafaтlarы laureatы, xalq шairi, яmяkdar incяsяnяt xadimi, AzяrbaycanMilliElmlяrAkademiyasыnыnhяqiqi цzvц, filologiya elmlяri doktoru, professor, Azяrbaycan Respublikasы Prezidentinin fяrdi tяqaцdчцsц, щямйерлимиз Bяxtiyar Vahabzadянин хатирясиня щясролунмушмярасимкечирилди. Тядбирдя Шяки зийалылары, шящяр рящбярлийи вя иътимаиййят нцмайяндяляри иля бирликдя республикамызын пайтахтындан эялмиш гонаглар - Азярбайъан Республикасы баш назиринин мцавинни Абид Шярифов, Радиасийа Проблемляри Институтунун директору Адил Гярибов, тарихчи алим, академик Йагуб Мяммядов, Ядлиййя Назирлийи Ядлиййя Академийасынын проректору, баш ядлиййя мцшавири Илщам Аббасов, Азярбайъан Игтисад Университетинин Маэистр Щазырлыьы Мяркязинин рящбяри Щясян Исрафилов, юлмяз шаирин кцрякяни, Бакы шящяр 5 сайлы клиник хястяхананын баш щякими Зийа Ясядов вя бир чох пайтахтымыздан эялмиш гонаглар иштирак едирдиляр. Аным мярасими Сялим яфяндинин чыхышы иля башлады. Сялим яфянди Бяхтийар Ващабзадянин тякъя шякилилярин дейил, бцтцн азярбайъанлыларын севимлиси олдуьуну, Азярбайъаны бцтцн дцнйайа танытдыьыны вурьулайыб, бюйцк шаирин дцнйасыны дяйишмясиндян бцтцн тцрк дцнйасынын тяяссцфляндийини сюйляди. Сялим яфяндинин чыхышындан сонра эянъ щафизляр бюйцк шаирин рущуна Гуран охуйуб баьышладылар. Мцгяддяс Гуран охунушундан сонра баш назирин мцавини Абид Шярифов мярасим иштиракчыларыны саламлайыб, гыса олараг юлмяз шаиримизин щяйат вя йарадыьылыьындан сющбят ачды вя сюзц гонаглара верди. Танынмыш тарихчимиз, Милли Мяълисин депутаты Йагуб Мяммядов Бяхтийар Ващабзадянин чятин щяйат йолундан, совет дюняминдя шаирин йаздыьы ясярляря

эюря тягибляря мяруз галмасындан сющбят ачды. Радиасийа Проблемляри Институтунун директору, профессор Адил Гярибов да Бяхтийар Ващабзадя иля баьлы юз хатирялярини мяълис иштиракчылары иля бюлцшдц. Шякили шаир Вагиф Аслан халг шаиримизин йарадыъылыьындан сющбяр ачыб, Бяхтийар Ващабзадянин шерляриндян язбяр сюйляди. Мярасимдя чыхыш едянляр щамысы Бяхтийар Ващабзадянин ъисмян бизи тярк етдийини, рущян ися даим бизимля олаъаьыны дяфялярля вурьуладылар. Дащи шаиримизин юлмязлийи бир даща юзцнц тясдиг етди. Тядбирин сонунда мярасим иштиракчыларына ещсан верилди.

-

Мурад РЦСТЯМОЬЛУ

Шякилилярин юлмяз шаиря даща бир щядиййяси Бяхтийар Ващабзадянин юмрцнцн сон айларында Азярбайъан Мцяллимляр институтунун Шяки филиалынын мцяллими Щябибулла Манафлынын дащи шаиря щяср етдийи “Эен йаддашымызын поезийа дили” адлы китабы ишыг цзц эюпмцшдцр. Китаба юн сюзц тибб елмляри доктору, профессор, щямйерлимиз Адил Гейбулла йазмышдыр: Китабда Халг Шаири Бяхтийар Ващабзадянин вятянимизин,халгымызын тарихинин бядии салнамясиня чеврилмиш иътимаи-сийаси лирикасынын мязмун йцкцнцн бир сыра нцанслары йахын, узаг кечмишимиздя баш верян щадися вя просеслярин фонунда, тарихимизин "бядии модели"кими тящлил едилмишдир. Йашатмаг цчцн йашайан шаир ХХ яср Азярбайъан ядябиййатынын гцдрятли сималарындан олан Бяхтийар Ващабзадянин поезийасынын истинад мейарларыны мцяййян етмядян тящлил просесиндя она обйектив гиймят вермяк гейри мцмкцндцр. Дяйярли достум, милли тарихимизин истедадлы тядгигатчыларындан бири Щябибулла Манафлынын бюйцк сяняткарымыз Бяхтийар Ващабзадянин йарадыъылыьына щяср олунмуш "Эен йаддашымызын поезийа дили" адлы китабы мящз бу гябилдян олан дяйярли арашдырма кими хейли мятлябляря йенидян, мцстягил дювлятимизин щягиги тарихи призмасындан бахмаг цчцн йени имканлар ачыр. Китабда шярщ едилян "мян тяпядян дырнаьа, суалам… ъавабым йох" дейян устад шаирин яслиндя заман-заман хейли мцяммалы суал-

лара эятирдийи айдынлыглар, сямими, ядалятли ъаваблар бюйцк тарихи юням вя чаьдаш актуаллыг кясб едир. Дцшцнцрям ки, милли интибащымыз вя истиглалымыз уьрунда мцбаризядя юнямли пайы олан поезийанын тядгигиня щяср олунмуш бу гябилдян олан ясярляр бир

вятяндаш боръу, бир вятяндаш шяряфидир. Китаб Бяхтийар Ващабзадянин иътимаи-сийаси лирикасы вя вятянимизин тарихи иля марагланан бцтцн охуъулар цчцн нязярдя тутулмушдур.

-

Н.ЪАББАРЗАДЯ


Newspaper Municipality of Sheki No 03-04.2009:Layout 1 23.10.2010 19:13 Page 6

сящ.6

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

Novruz yurdumuza qяdяm qoydu Milli ruhumuzu vя yaddaшыmыzы bцtцn zяnginliyi ilя юzцndя яks etdirяn bu qяdim el bayramы respublikamыzыn hяr yerindя olduьu kimi, qяdim Шяki torpaьыnda da bюyцk sevgi ilя qeyd olundu.

Martыn 21-dя Novruzun rяmzi sayыlan Bahar qыzы bayramsayaьы bяzяdilmiш faytonda zurnaчыlar dяstяsinin mцшayiяti ilя шяhяrin yaшayыш mяhяllяlяrini gяzmiш, sakinlяri bayram шяnliyinя dяvяt etmiшdir. Axшam saatlarыnda шяhяrin "Gцyцmlяr" adlanan meydanыnda Novruz tonqalыnыn yandыrыlmasы ilя baшlanan цmumшяhяr bayram шяnliyi daha sonra

"Yuxarыbaш" Tarix vя Mяdяniyyяt Qoruьunun яrazisindя, XVЫЫЫ яsrя aid memarlыq abidяsi olan "Qala divarlarы"nыn hяyяtindя davam etdirilmiшdir. Шяhяr rяhbяrliyi vя bayram iшtirakчыlarы яvvяlcя Novruz bayramыna hяsr olunmuш rяsm sяrgisinin aчыlышыnda iшtirak etmiш, incяsяnяt mяktяbi kollektivinin hazыrladыьы maraqlы konsert proqramыna tamaшa etmiшlяr. Sonra

iшtirakчыlar qoruьun яrazisindя yaшыl чяmяnlikdя Kosa vя Keчяlin mяzяli zarafatlarыna, rяqslяrinя baxmыш, Шяki sяnяtkarlarыnыn яl iшlяri ilя tanыш olmuш, milli geyimli qadыnlarыn hazыrladыqlarы bayram tяamlarыnы dadmыш, sacda biшirilяn isti qutaba qonaq olmuш, xoruz dюyцшцnц, pяhlяvanlarыn чыxышыnы, milli rяqslяri izlяmiшlяr. Bayram tяdbiri Шяki xanlarыnыn sarayыnыn qarшыsыnda чay sцfrяsi arxasыnda davam etdirilmiшdir. Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяtinin baшчыsы Nazim Иbrahimov tяdbir iшtirakчыlarыnы яlamяtdar bayram mцnasibяtilя tяbrik etmiш, onlara xoш arzularыnы чatdыrmышdыr. Иncяsяnяt ustalarы rяngarяng konsert proqramы ilя чыxыш etmiшlяr. Bayram шяnliklяri gecя saatlarыnadяk шяhяrin ayrы-ayrы mяhяllяlяrindя davam etdirilmiш, atяшfяшanlыq olmuш, bayram tonqallarы yandыrыlmышdыr. Ш.Б.

ЯLИLLЯR YЦKSЯK DИQQЯT VЯ QAYЬЫYA GЮRЯ DЮVLЯT BAШЧЫSЫNA MИNNЯTDARLЫQ EDИRLЯR Яmяk vя Яhalinin Sosial Mцdafiяsi Nazirliyi yanыnda Яlillяrin Sosial Mцdafiяsi Baш Иdarяsinin 20 saylы zona шюbяsi xidmяt gюstяrdiyi Шяki, Oьuz vя Qяbяlя rayonlarыnda яhalinin aztяminatlы tяbяqяsinin sosial mцdafiяsinin gцclяndirilmяsi istiqamяtindя ardыcыl tяdbirlяr hяyata keчirir. Son vaxtlar bu rayonlarda яlillяrin mяnzil-mяiшяt шяraitinin yaxшыlaшmasыna, saьlamlыqlarыnыn bяrpasыna diqqяt daha da artыrыlmыш, onlara birdяfяlik maddi yardыm gюstяrilmiш, яlillяrin cяmiyyяtя inteqrasiyasыnы tяmin edяn yaradыcыlыq mцsabiqяlяri, idman yarышlarы tяшkil olunmuшdur. Zona шюbяsinin mцdiri Rяhman Qяdirzadя mцxbirimizя bildirmiшdir ki, Novruz bayramы яrяfяsindя nazirliyin vяsaiti hesabыna Шяkidя 220, Qяbяlя rayonunda 80, Oьuzda isя 60 яlilя maddi yardыm gюstяrilmiшdir. Яlillяr onlara gюstяrilяn diqqяt vя qayьыya gюrя Prezident Иlham Яliyevя dяrin minnяtdarlыqlarыnы bildirir vя цmid edirlяr ki, яlillяrin sosial mцdafiяsi sahяsindя hяyata keчirilяn tяdbirlяr gяlяcяkdя daha da geniшlяnяcяk, onlarыn rifahы daha da yaxшыlaшacaqdыr.

Сюз, сянят дцнйасында йени уьур Щейдяр Ялийев фондунун президенти, миллят вякили Мещрибан ханым Ялийевайа щяср етдийи "Азярбайъан ханымы" шеириня эюря щямйерлимиз, шаир Аббас Ямбала мцкафата лайиг эюрцлдц газандыран онун йаздыьы вя Щейдяр Ялийев фондунун президенти, миллят вякили Мещрибан ханым Ялийевайа щяср етдийи "Азярбайъан ханымы" шеири олду.

Илахыр сярэиси Шяki Dюvlяt Rяsm Qalereyasыnda Novruz bayramыna hяsr olunmuш "Иlaxыr" adlы rяsm sяrgisi кечирилмишдир. Сярэинин ачылыш мярасиминдя Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяtinin baшчыsы Nazim Иbrahimov, qonaqlar, Novruzla яlaqяdar keчirilяn цmumшяhяr bayram tяdbirinin iшtirakчыlarы qalereyanыn hяyяtindя 1 nюmrяli uшaq incяsяnяt mяktяbinin xalq чalьы alяtlяri ansamblыnыn vя xor kollektivinin ifasыnda konsert proqramыnы izlяmiшlяr. Тядбирин башланьыъында шяhяr icra hakimiyyяti baшчыsыnыn mцavini Zяrinя

Cavadova Novruz bayramы ilя яlaqяdar rayonda keчirilяn mяdяni-kцtlяvi tяdbirlяr, bayram шяnliklяri barяdя mяlumat vermiшdir. Сonra sяrgiyя baxыш olmuшdur. Sяrgidя uшaq incяsяnяt mяktяbi rяssamlыq шюbяsi шagirdlяrinin 172 яsяri nцmayiш etdirilir. Balaca rяssamlarыn baharыn gяliшinя, Novruzla baьlы adяt-яnяnяlяrimizя hяsr etdiklяri rяsm яsяrlяri, яl iшlяri tamaшaчыlarda bюyцk maraq doьurmuшdur. Sяrgi martыn sonunadяk davam eтмишdir. Ш.Б.

Шяки Бялядиййяси вя 9 сайлы Ярази Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Шюбясинин Шяки ящалисиня МЦРАЪИЯТИ Щюрмятли Шякилиляр! Халгымызын гядим ел байрамларындан бири олан "Новруз байрамы"ны бюйцк севинъля гаршылады. Гядим заманлардан биз бу байрамын эялиши иля ялагядар щямишя тямизлик ишляри вя сялигя - сящманла мяшьул олмушуг. Йола салдыьымыз НОВРУЗ яряфясиндя дя бу янянямизя садиг галараг шящяримизин тямизлийи, абадлыьы эцнцмцзцн ясас вязифяляриндян бири олду. Бцтцн бунларла йанашы, юлкямиздя щяр ил олдуьу кими апрелин 22-дя "Бейнялхалг йер эцнц" яряфясиндя Азярбайъан Республикасы Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи "Эюзял Шящяр, тямиз кянд вя лайигли вятяндаш" мцсабигяси кечирир. Вя бу мцсабигянин галибляринин тялтиф едилмяси мягсядиля "Мяишят туллантыларынын сямяряли идаря олунмасы цзря мцкафат" Азярбайъан Республикасы Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи тяряфиндян тясис едилмишдир. Язиз Шякилиляр! Бу мцсабигядя йахындан иштирак етмяк щяр биримизин вятяндашлыг боръудур. Халгымызын гядим адят вя яняняляриня садиг галараг доьма Шякимизин эюзял вя тямиз олмасына щяр бир Шяки сакини ъанла-башла чалышмалыдыр. Одур ки, биз, шящяримизин яразисиндян ахан Киш, Гуръана вя Дяйирманархы чайларынын дяряляриня вя сащилляриня мяишят туллантыларынын атылмасына, чирчаб суларынын ахыдылмасына йол вермямялийик. Шящяр Ярасиндя йол кянары архларын даим тямиз сахланылмасы биздян асылыдыр. Гядим Шякимизин лайигли вятяндашы олмаг онун эюзяллийини вя тямизлийини даим горумагдан ибарятдир. Шякимизин яразисиндян ахан чайларын дяряляри вя архлары бюйцк зящмят сайясиндя тямизлянмиш, щал-щазырда да тямизлянмякдя давам едир. Язиз щямйерлиляримиз! Эялин щамылыгла "Ьюзял Шящяр.тямиз кянд вя лайигли вятяндаш" мцсабигясиндя йахындан иштирак едяк вя юз саьламлиьымызы юзцмцз горуйаг. Сизин щамынызы бу ваъиб вя няъиб тяшяббцся гошулмаьа дявят едирик. Шяки Бялядиййяси вя 9 сайлы Ярази Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Шюбяси

№ 03-04 (59-60), Март 2009

Сюз вя сянят дцнйасы щямишя аьыл инсанларын гцл щязз баьчасы олмушдур. Бу баьчада мцдриклик,саф мящяббят, иэидлик, вятянпярвярлик, анайа, атайа дярин мящяббят, ана вятяня сядагят кими мяняви зянэинлик топлусу вардыр. Бу еъазкар баьчанын мемары олан шаиряни дащи Низами Ясрин бцлбцлляри адландырмышды. Биз бу йазымызда сюз вя сянят аляминдя юз дясти хятти вя няфяси олан бир няфярдян сющбят ачаъаьыг.Бу инсан бир нечя шеирляр китабы няср олунмуш,мятбуатда диггяти ъялб едян йазыларыйла црякляри риггятя эятирян,Шякидя щамынын севимлиси Амибаладыр. Аббас Ямбаланын щяр бир шеири мящяббят чялянэи иля бязянмиш лаъивярд эюзяля, мцгяддяс анайа, гейрятли тцрк гызынын ябяди символудур. Онун шеирляриндя мящяббят, вятян севэиси тямизлик вя сядагят идейалары вир вящдят щалында бирляшмишдир. Аббас Ямбаланын шеирляринин бир мязиййяти дя аз сюзля дярин вя чох гиймятли фикирляри Ифадя етмяк баъарыьыдыр.Аз сюзля,гыса ифадя олунан фикирляри щямишя мцдрик вя гиймятли олур. 6март 2009-ъу илдя Бакыда "Гадынлара щяср олунмуш ян йахшы шеир мцсабигя"-синдя Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц,щямйерлимиз, шаир Аббас Ямбала да иштирак етмишдир. Аббас Ямбала бу мцсабигянин галибляриндян бири кими цчцнъц мцкафата лайиг эюрцлмцш вя дипломла тялтиф едилмишдир. Аббас Ямбалайа бу уьуру

Саф чешмядян дурудур. Мянявиййат нурудур. Халгынын гцрурудур, Азярбайъан ханымы. Кюмякдир щяр тянщайа, Чатыр имдада щайа. Юрняксян бу дцнйайа, Азярбайъан ханымы. Ьялди сянят мягамы, О севдирди муьамы. Ешг олсун дейир щамы, Азярбайъан ханымы. Мещрибан ханым Ялийева республикамызда апардыьы чох сащяли фяалиййяти иля щамынын гялбиндя юзцня йува гурду. О,унудулмагда олан Азярбайъан муьамыны юзцмцзя гаитарды,онун инкишафына тякан верди. Ядябиййатымызын, инъясянятимиз, мядяниййятимизин инкишафына унудулмаз тющвяляр вермишдир вя верир. Мещрибан ханым Ялийева чох файдалы иътимаи сийаси фяалиййяти иля Азярбайъан халгынын бюйцк ряьбятини газанмышдыр.Бцтцн бу мязиййятляри шаир Аббас Ямибала рянэарянэ поетик васитялярля цмумиляшдирмиш вя сяъиййяляндирмишдир. Шаир Аббас Ямбала бу кичик шеири иля Щейдяр Ялийев фондунун презденти, миллят вякили Мещрибан ханым Ялийеванын чох файдалы щяйат йолуна ябяди бир нахыш вурмушдур. Бу шеир ашаьыдакы форматда мусиги дцнйасында сяслянмиш вя ханяндя "Халг артисти" Теймур Мустафайевин ифасында муьам дцнйасында ябядиляшдирмишдир: "Азярбайъан ханымы" Сюзляри: АббасЯмбаланын, Мусигиси:Сеймур Теймуроьлунундур. Охуйур: Халг артисти Теймур Мустафайев Чохсайлы тиражла ауди дискиси вя ауди албому бурахылмыш вя динляйиъилярин ряьбятини газанмышдыр. Язиз достум Аббас Ямбаланын бу мцвяффягиййяти мяни црякдян севиндирди Она эяляъяк йарадыъылыг йолларында даща бюйцк уьурлар арзулайырам

-

Магсуд МУСТАФАЙЕВ,

Физика-рийазиййат вя щуманитар лисейин дил ядябиййат мцяллими


Newspaper Municipality of Sheki No 03-04.2009:Layout 1 23.10.2010 19:13 Page 7

№ 03-04 (59-60), Март 2009

сящ.7

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

Ш Я К И Л И

Э Е Н Е Р А Л Л А Р

Tofiq Aьahцseynov ГЫСА АРАЙЫШ: Artilleriya qoшunlarы general-leytenantы (1972). 1941-ci ildяn Sovet ordusunda xidmяt etmiшdir. 1942-ci ildя Bakыda artilleriya mяktяbini bitirdikdяn sonra Arxangelsk rayonunun HHM sistemindя xidmяt etmiш, 1-ci Belorusiya cяbhяsindя vzvod-komandiri, яlahiddя zenit artilleriyasы divizionu qяrargah rяisinin kюmяkчisi olmuш, Visla-Oder vя Berlin яmяliyyatlarыnda iшtirak etmiшdir. 1954-cц ildя F.E.Dzerjinski adыna Lenin ordenli vя Suvorov ordenli Ali Artilleriya Akademiyasыnы bitirdikdяn sonra HHM qoшunlarыnda divizion, polk vя ordu birlяшmяlяrinin komandiri olmuшdur. 1975-ci ildяn Bakы HHM dairяsi komandanыnыn birinci mцavini olmuшdur. T.Aьahцseynov Azяrbaycan SSR Ali Sovetinin(6, 9-cu чaьыrыш) deputatы olmuшdur. Oktyabr Иnqilabы ordeni, 2 Qыrmыzы Ulduz ordeni vя medallarla tяltif edilmiшdir. Гязетимизин ютян сайында сабиг хариъи ишляр назири Вилайят Гулийевин щямйерлиляримиз, Тцркийя ордусунда хидмят етмиш эенерал гардашлары Сарыкяримоьулларындан бящс едян “Тцркийя ордусунун азярбайъанлы эенераллары” адлы мягалясини дяръ етмишдик. Бу сайымызда ися шякили, Азярбайъандан олан илк эенерал полковник Тофиг Аьащцсейнов щаггында йазмаг истяйирик. Охуъуларымызын диггятиня яввялъя ону да чатдыраг ки, февралын 1-дя Тофиг Аьащцсейновун 86 йашы тамам олуб. “Айна” гязетинин йазары Х.Ибадовун Т.Аьащцсейнов щаггында ютян илин февралында дяръ етдирдийи “Эенерал юмрцнцн аккордлары” мягалясини буйурун охуйун. М.НЯБИБЯЙОВ

yarыmdan sonra Tofiq leytenant rцtbяsi alыr vя bu rцtbя ilя doьma Bakыsыndan ayrыlmalы olur, gцnяшli Qafqazdan SSRИ-nin шimalыna, soyuqlar diyarыna gюndяrilir. Tofiqin xidmяt etdiyi hяrbi hissяyя Molotovsk (indiki Severodvinsk) шяhяrini vя Arxan-gelski dцшmяndяn qorumaq tapшыrыьы verilir. Hяm dя onlarыn qoruduьu шяhяrlяrin limanlarыna hяrbi vя dюyцш sursatы daшыnыrdы. Ona gюrя dя dцшmяn limanы havadan bombalamaьa cяhd gюstяrirdi. Lakin dцшmяnin bu planы alt-цst oldu. Dцшmяnin mяьlub edilmяsindя Tofiqin dя rolu az deyildi. Tofiq Aьahцseynovun keчdiyi юmцr yolu bir daha tяsdiqlяyir ki, o, hяr gцn юzцnцn hяrbi biliyini artыrmaq barяdя dцшцnцb. Yцksяk rцtbяli zabitlяrlя daim mяslяhяtlяшir, dюyцш qabiliyyяtini artыrыr, tabeliyindя olan яsgяrlяrin

Vяtяnя dюnsяlяr dя, Tofiq Aьahцseynovun qulluq etdiyi diviziya 1946-cы ilin oktyabrыna qяdяr Almaniyada qalыr. Belя dцшцnmяk olardы ki, geri dюndцkdяn sonra bir vaxtlar mцhяndis olmaq istяyяn Tofiq Aьahцseynov arzusunu gerчяklяшdirяcяk. Lakin belя olmur. Artыq mцharibя onun tale yolunu birdяfяlik mцяyyяn etmiшdi. Mцhяndis olmaq arzusuyla hяyata atыlan Tofiq Aьahцseynov чiyinlяrindя general-polkovnik poqonu gяzdirmяliymiш. Onun saьlamlыьы, fiziki hazыrlыьы, яtrafыndakыlara mцnasibяti, cяsarяti, dюnmяzliyi, xцsusilя dя daim biliyini artыrmasы gяlяcяkdя bюyцk hяrbчi olacaьыna yol aчan faktorlardan idi. Belя dя olur. 1949-cu ildя Dzerjinski adыna Hяrbi Akademiyaya, bunun ardыnca Hяrbi Artilleriya Akademiyasыna daxil olur. Tofiq Aьahцseynov

Эенерал-полковник ТОФИГ АЬАЩЦСЕЙНОВ Ali Hяrbi Mяktяbi yaratmышdы. Юzцnцn uzaqgюrяnliyi ilя hiss edirdi ki, vaxt gяlяcяk, Azяrbaycan

kюmяkчisi olmaq, Heydяr Яliyev kimi nяhяng шяxsiyyяtlя bir yerdя iшlяmяk bюyцk xoшbяxtlik idi"

GENERAL ЮMRЦNЦN AKKORDLARЫ Dцnяn general-polkovnik Tofiq Aьahцseynovun 85 yaшы tamam oldu. Keчmiш SSRИ hяrbiyyяsindя general-polkovnik rцtbяsi alan ilk azяrbaycanlы olaraq Tofiq Aьahцseynovun keчdiyi hяyat yolunu izlяdikcя, adam fatalist olmasa belя, "bu dцnyada hяr bir insan юz alыn yazыsыnы yaшayыr" deyimi ilя yцzя-yцz razыlaшmalы olur. Amma o da var ki, hяr kяs taleyin onun qarшыsыnda aчdыьы yolu юzц gedir. Gяrяk bu yolla elя addыmlayasan ki, bцdrяmяyяsяn, qarшыna чыxan bцtцn maneяlяri dяf edя, яzabяziyyяtlяrя dюzя bilяsяn. Bunun цчцn isя adamda mюhkяm iradя, cяsarяt, dцzgцnlцk, isti цrяk, soyuq aьыl, dяmir mяntiq olmalыdыr. Mяhz bu yazыmыzыn qяhrяmanы, sюzцn hяqiqi mяnasыnda bюyцk azяrbaycanlы, iftixar edilяsi soydaшыmыz olan Tofiq Yaqub oьlu Aьahцseynov kimi. Tofiq Aьahцseynov 1923-cц il fevral ayыnыn 1-dя Шяkidя anadan olub. Yeddi yaшыnda olanda ailяliklя Bakыya kючцblяr. Tofiq orta mяktяbi Bakыda bitirib. Hяlя uшaq yaшlarыndan dяqiq elmlяrя xцsusi maraq gюstяrяn Tofiq gяlяcяkdя mцhяndis olmaq arzusunda imiш. Mяhz bu arzular onu o vaxtkы Azяrbaycan Sяnaye Иnstitutuna (indiki Neft Akademiyasы) gяtirib чыxarыr vя o, Sяnaye Иnstitutunun mцhяndis-energetika fakцltяsinя daxil olur. Bu yerdя bir шeyi mцtlяq qeyd etmяk lazыmdыr haqqыnda sюhbяt aчdыьыmыz alыn yazыsы insanы bяzяn aьlыna belя gяtirmяdiyi sяmtя istiqamяtlяndirir. Bax, bu alыn yazыsы Tofiqin institutla baьlы arzularыnы yarыmчыq qoyur. Milyonlarla insan kimi, Tofiq dя Hitler Almaniyasыnыn dцnyanы tяhdid etmяsi sяbяbindяn yolunu dяyiшmяk mяcburiyyяtindя qalыr. CЯNUB ШЯHЯRИNDЯN SOYUQ ШИMALA Belяliklя, onun qarшыsыnda arzuladыьыndan tamam fяrqli bir yol aчыlыr. 1941-ci ilin sentyabrыnda o, Bakы Zenit Artilleriya Mяktяbinя daxil olur. Qeyd edяk ki, o zaman cяbhяyя чoxlu kadrlar lazыm idi. Чцnki cяhbяdя cяrяyan edяnlяr vaxtы, zamanы gюzlяmirdi. Bir il

hяyatыnы xilas etmяkdяn яlindяn gяlяni edirdi.

юtrц

REYXSTAQ ЦZЯRИNDЯ YAZЫ Qeyd edяk ki, Tofiq Aьahцseynovun 85 illik yubileyindя Иkinci Dцnya savaшыnы qabartmaьыmыz tяsadцfi deyil. Nяdяn ki, bu mцharibя onun hяyatыnыn bir hissяsinя чevrilib vя mцharibяdяn sonrakы hяyatыnы mяhz hяmin savaш formalaшdыrыb. Ona gюrя dя bu mяqamlardan danышmaq elя Tofiq Aьahцseynovun hяyatыndan sюhbяt aчmaq demяkdir. Mцharibя illяrindя vя sonralar dюvlяtin ali mцkafatlarыna, orden vя medallara layiq gюrцlцb. Qыrmыzы Bayraq, Oktyabr Иnqilabы, Birinci Dяrяcяli Vяtяn Mцharibяsi, Qыrmыzы Ulduz ordenlяri onun yaxasыnы bяzяyib. Mцharibяnin aьrыlы-acыlы bir neчя ili arxada qalmышdы. Qarшыda Polшanыn hitlerчilяrdяn azad olunmasы dayanыrdы. Polшanыn faшistlяrdяn tяmizlяnmяsi tarixя Visla-Oder яmяliyyatы kimi dцшцb. 1945-ci il yanvarыn 12-dя baшlanan яmяliyyat hяmin il fevralыn 3-dя uьurla tamamlandы. Яmяliyyatыn keчirilmяsinя 2 milyon 200 min hяrbчi cяlb olunmuшdu. Birinci Belorusiya Cяbhяsinя marшal Jukov, Иkinci Ukrayna Cяbhяsinя marшal Konev baшчыlыq edirdilяr. Bu яmяliyyatda sovet ordusu qalib gяldi vя dцшmяnin bel sцtunu mяhz bu zaman qыrыldы. Faшistlяr geriyя, Almaniyanыn iчяrilяrinя doьru чяkildilяr. Nяhayяt, sovet ordusu ilя mцttяfiqlяr Berlin яmяliyyatыnы hяyata keчirmяyя baшladыlar. 1945-ci il mayыn 2-dя Tofiqgil Berlinя daxil oldular. Artыq Reyxstaq цzяrindя sovet bayraьы dalьalanыrdы. O zaman Reyxstaqa yaxыnlaшan hяrbчilяr onun цzяrinя цrяyindяn keчяnlяri yazыrdыlar. Bina цzяrinя "Mяn Bakыdanam. Tofiq Aьahцseynov" cцmlяsi dя hяkk olundu. Bяшяriyyяti faшist Almaniyasыnыn caynaьыndan qurtaran imzalar iчindя azяrbaycanlы imzasы da var idi. ИLK AZЯRBAYCANLЫ GENERAL-POLKOVNИK Mцharibя bitir. Hяrbчilяr

1960-64-cц illяrdя Hюvsanda yerlяшяn Hava Hцcumundan Mцdafiя polkuna komandirlik edir, 1964-cц ilin sonlarыnda Volqoqrada gюndяrilir vя diviziya komandiri kimi orada чalышыr. 1968-ci ildя generalmayor rцtbяsi alыr. 1969-cu ildяn Rostovda korpus komandiri tяyin edilir. 1972-ci ildя general-leytenant rцtbяsi alыr vя 1975-ci ildя Bakы Dairяsi Hava Hцcumundan Mцdafiя Komandanыnыn birinci mцavini tяyin edilir. O vaxtdan etibarяn Heydяr Яliyevlя яlaqяlяri daha da yaxыnlaшыr, daim Heydяr Яliyevin qayьыsыnы gюrцr. 1980-ci ildя general-polkovnik rцtbяsini alan Tofiq Aьahцseynova hяm dя Bakы Dairяsi Hava Hцcumundan Mцdafiя Komandanы vяzifяsi hяvalя edilir. Qeyd edяk ki, bu dairяyя bцtцn Zaqafqaziya respublikalarы, Krasnodar vя Rostov-Don vilayяtlяri daxil idi. O, SSRИ Silahlы Qцvvяlяrindя general-polkovnik rцtbяsi alan ilk azяrbaycanlы idi. Tofiq Aьahцseynov harada чalышmasыndan asыlы olmayaraq, hяmiшя azяrbaycanlыlarы axtarыbtapыb, onlara kюmяk edib. Bunu indi чox adam xatыrlayыr. Tяbii ki, belя bir mяшhur azяrbaycanlы Heydяr Яliyevin diqqяtindяn kяnarda qala bilmяzdi. O, 1980-ci ilin mayыnda general-polkovnik rцtbяsi almasы mцnasibяtilя Tofiq Aьahцseynovu шяxsяn tяbrik edir. Yeri gяlmiшkяn, qeyd etmяliyik ki, Heydяr Яliyev bцtцn zamanlarda юz sяriшtяsi vя bacarыьы ilя seчilяn soydaшlarыmыzы, elяcя dя Azяr-baycandan kяnarda чalышan azяrbaycanlыlarы daim diqqяt mяrkяzindя saxlayыb. Tofiq Aьahцseynov Azяrbaycan xalqыnыn lideri barяdя bunlarы sюylяyir: "Heydяr Яliyev Azяrbaycanda bцtцn sahяlяrin inkiшafыna bюyцk tюhfяlяr verib vя Azяrbaycanыn inkiшafы onun adы ilя baьlыdыr. O, hяlя SSRИ vaxtыnda Azяrbaycanda yцksяk ixtisaslы hяrbчilяrin yetiшmяsinя xцsusi maraq gюstяrirdi. Hяr bir шяrяfli zabit Heydяr Яliyev цчцn qiymяtli idi. Onlarыn hяr birinin hяyatы ilя шяxsяn maraqlanыrdы. Hяlя Azяrbaycanda Kommunist Partiyasыna rяhbяrlik etdiyi vaxtlarda Bakыda

mцstяqilliyini qazanacaq vя ona yцksяk rцtbяli hяrbчilяr lazыm olacaq. Ona gюrя dя Bakыda hяrbчilяri hazыrlayan hяrbi mяktяbin yaradыlmasыna nail oldu. Bundan baшqa, SSRИ mяkanыnda olan digяr hяrbi mяktяblяrdя azяrbaycanlыlarыn tяhsil almasыna шяrait yaradыrdы. Bu baxыmdan Heydяr Яliyev hяm o dюvrdя, hяm dя mцstяqilliyimizi qazanandan sonra yцksяk rцtbяli hяrbчilяrя, generallara xцsusi diqqяt vя qayьы gюstяrib. Mяn o qayьыnы bu gцn yцksяk minnяtdarlыq hissi ilя xatыrlayыram. Heydяr Яliyev istяyirdi ki, SSRИ miqyasыnda hяrbчilяr iчindя hяrbчilяrimiz, yazычыlar iчindя yazычыlarыmыz, bяstяkarlarыmыz, idmanчыlarыmыz olsun. Bцtюvlцkdя bцtцn bunlar Azяrbaycanыn simasы, gюstяricisi idi". Tofiq Aьahцseynova 1982-ci ildя daha bюyцk bir vяzifя hяvalя etdilяr. O, Varшava Mцqavilяsi dюvlяtlяrinin birlяшmiш silahlы qцvvяlяri baш komandanlыьыnыn Чexoslovakiyadakы nцmayяndяsi tяyin olunur. Lakin o, yenя dя Heydяr Яliyevlя daim яlaqя saxlayыr, hяr dяfя Moskvaya gяlяndя ilk olaraq o zaman SSRИ Nazirlяr Sovetinin sяdrinin birinci mцavini iшlяyяn Heydяr Яliyevlя gюrцшцr, mяslяhяtlяr alыrdы. Юmrцnцn ahыl чaьlarыnda Tofiq Aьahцseynov Heydяr Яliyevin gюrdцyц iшlяri xatыrlamaьы юzцnя borc bilir, bu iшlяrin qяdrinin bilinmяsini tюvsiyя edir. ЦМУММИЛЛИ ЛИДЕРИН ЩЯРБИ МЯСЯЛЯЛЯР ЦЗРЯ КЮМЯКЧИСИ Nяhayяt, Azяrbaycan Prezidenti Heydяr Яliyevin 1997ci il 17 aprel tarixli sяrяncamыnы xatыrlamalы oluruq. Tofiq Aьahцseynov hяmin gцn prezidentin hяrbi mяsяlяlяr цzrя kюmяkчisi tяyin olunur. Eyni zamanda, general-polkovnik rцtbяsindя Azяrbaycan Milli Ordusu sыralarыna bяrpa edilir. Bu zaman onun 74 yaшы var idi. Tяbii ki, Heydяr Яliyev kimi юzцnя hяrbi mяsяlяlяr цzrя kюmяkчi tяyin etdiyini yaxшы bilirdi. Ona inanыr, onun bacarыьыna, peшяkarlыьыna yцksяk dяyяr verirdi. "Hяqiqяtяn dя bu yaшda mцstяqil bir dюvlяtin prezidentinin

deyяn Tofiq Aьahцseynov hяmin illяri юmrцnцn яn mяnalы anlarы hesab edir. Юz bacarыьыnы, hяrbi tяcrцbяsini, tюhfяsini Milli Orduya vermяkdяn bюyцk xoшbяxtlik yox idi general-polkovnik цчцn. Bu fцrsяti isя ona Heydяr Яliyev verdi. Sovet dюvrцndя, mцharibяdяn sonrakы dюnяmdя dцz 11 il Azяrbaycanыn ayrы-ayrы bюlgяlяrindяki hяrbi hissяlяrdя xidmяt etmяklя yanaшы, mцяyyяn ictimai mяzmun kяsb edяn sahяlяrdя dя чalышыb general-polkovnik. Ona gюrя dя tяsadцfi deyil ki, Tofiq Aьahцseynova Sov.ИKP MK-nыn XXЫЫ vя XXЫV qurultaylarыnda Azяrbaycan kommunistlяrini tяmsil etmяk sяlahiyyяti verilib. O, цч чaьыrыш Azяrbaycan SSR Ali Sovetinin deputatы seчilib. Tofiq Aьahцseynov юzцnцn чalышqanlыьы ilя яtrafdakыlarыn diqqяtini hяmiшя cяlb edib. Tяsadцfi deyil ki, dюvrцnцn tanыnmыш шяxsiyyяtlяrindяn olan ordu generalы Afanasi Шeqlov, general-polkovnik Fyodor Oliferov, general-polkovnik Stepan Чubarov vя baшqalarы onun peшяkarlыьыnы vя insanlыьыnы yцksяk qiymяtlяndirirlяr. Hяmkarlarы onun sяsini ucaltdыьыnы, kiminsя цstцnя qышqыrdыьыnы gюrmяdiklяrini deyirlяr. O, tabeliyindя olan insanlara iradlarыnы elя bildirirdi ki, qarшыdakы dяrhal hesabыnы gюtцrцrdц. Rцtbяcя юzцndяn kiчik olanlarы mяntiqi, aьыllы yol gюstяrmяyi ilя tяrbiyя edirdi. Sanki hяrbчi olmaq цчцn dцnyaya gяlibmiш. Ona gюrя dя yazыmыzыn яvvяlindя hяr bir insanыn юz alыn yazыsыna uyьun yaшadыьыnы qeyd etdik. Tofiq Aьahцseynovun da alыn yazыsы onu hяrbчi etdi, GENERAL etdi. Иndi юmrцnцn 85 yaшыnda o, bu yolu шяrяflя addыmlayыr. Belя bir юmцr hяyatda hяr bir insana nяsib olmur. Onun юmrцnцn hяr bir akkordu mяnalыdыr. Bu yazыda biz bir юmrцn akkorlarыndan bяhs etmяyя чalышdыq. Yazdыqlarыmыz onun etdiklяrinin heч mindя biri dя deyil, bunu bilirik. Bu, чox mяnalы bir юmцrdцr, yцz illяr boyu fяxr edяcяyimiz general-polkovnik Tofiq Aьahцseynov юmrцnцn akkordlarыdыr...


Newspaper Municipality of Sheki No 03-04.2009:Layout 1 23.10.2010 19:13 Page 8

сящ.8

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

№ 03-04 (59-60), Март 2009

TЯHLЦKЯSИZLИK ORQANLARЫNЫN 90 ИLLИК Мартын 25-дя Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяtinin иълас салонунда Azяrbaycan tяhlцkяsizlik orqanlarыnыn yaradыlmasыnыn 90 illiyinя hяsr olunmuш йыьынъаг keчirildi. Азярбайъан тящлцкясизлик органларынын дювлят мцстягиллийимизин горунуб сахланылмасында явязолунмаз ролу вардыр. Бяс бу гурумун йаранмасы, формалашмасы вя инкишафы неъя баш вермишдир? Бу суалын ъавабы иля марагланан охуъуларымыз цчцн тящлцкясизлик органларымызын тарихиня гыса екскурс едяк:

Azяrbaycan tяhlцkяsizlik orqanlarыnыn tarixi

Топланты iшtirakчыlarы мярасимдян яvvяl цmummilli liderimiz Heydяr Яliyevin шяhяr icra hakimiyyяti binasыnыn qarшыsыndakы meydanda ucaldыlmыш abidяsi юnцnя tяr гярянфилляр dцzцб, ulu юndяrin яziz xatirяsini ehtiramla yad etдиlяr. Шяhяr rяhbяrliyinin, hцquq mцhafizя orqanlarы яmяkdaшlarыnыn вя ictimaiyyяt nцmayяndяlяrinin qatыldыьы toplantыnы giriш sюzц ilя шяhяr icra hakimiyyяti baшчыsыnыn birinci mцavini Hяsяn Hяsяnov ачараг, mцstяqil respublikamыzыn mцhцm dюvlяt strukturuna чevrilmiш milli tяhlцkяsizlik orqanlarыnыn чяtin vя шяrяfli inkiшaf yolu keчdiyini диггятя чатдырды вя bu qurumun inkiшafыnda, millilяшdirilmяsindя цmummilli liderimiz Heydяr Яliyevin mцstяsna xidmяtlяri olduьunu xцsusi vurьuladы. Toplantыda Milli Tяhlцkяsizlik Nazirliyi Шяki Шяhяr Шюbяsinin rяisi Qurban Sцleymanov Azяrbaycan tяhlцkяsizlik orqanlarыnыn 90 illik tarixi inkiшaf yolu barяdя geniш mяruzя иля чыхыш

Ращиб Сейидов, Шяки район прокурору етди. О, dюvlяtчiliyimizin etibarlы mцha-fizяsindя, ona qarшы daxili vя xarici tяhdidlяrin qarшыsыnыn alыnmasыnda, tяxribat hallarы vя terrorчuluqla mцbarizяdя tяhlцkяsizlik orqanlarыnыn oynadыьы mцhцm roldan сющбят ачды, цmummilli lid-

erimiz Heydяr Яliyevin Dюvlяt Tяhlцkяsizliк Komitяsinя rяhbяrliyi dюvrцndя bu qurumun keyfiyyяtcя yeni mяrhяlяyя qяdяm qoyduьunu qeyd etdi. Qurban Sцleymanov ону да ялавя етди ки, milli dюvlяtчiliyi vя milli maraqlarы mцhafizя edяn MTN bu gцn чox mцhцm dюvlяt strukturuna чevrilmiшdir. Nazirliyin яmяkdaшlarы demokratik vя hцquqi dюvlяt quruculuьu prosesindя yaxыndan iшtirak edir, cinayяtkar dяstяlяrin, terrorчularыn zяrяrsizlяшdirilmяsi iшinin юhdяsindяn layiqincя gяlirlяr. Toplantыda Шяки щцгуг мцщафизя органлары адындан район прокурору Ращиб Сейидов чыхыш едяряк, яввялъя МТН-ин бцтцн ямякдашларыны пешя байрамлары мцнасибяти иля тябрик етди. Сонра о, вахтиля "НКВД" адландырылмыш вя совет щюкумятинин ямрляриня табе олараг юлкямиздя чыхардыглары "ойунлар"дан бящс етди. Прокурор ону да гейд етди ки, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев бу гурума рящбярлик етдикдян сонра мили кадрларын фяалиййятинин эенишляндирилмяси дюврцня гядям гойулду вя эцнащсыз инсанларын асудя йашамаг щаггы юзляриня гайтарылды. Щярбчиляр адындан тящлцкясизлик органлары ямякдашларыны Шяки Сярщяд Гошунлары Дястясинин командири Рювшян Сяфяров тябрик етди. Шяки мядяниййят ишчиляри адындан чекистляримизи шящяр мядяниййят вя туризм идарясинин мцдири Айдын Ибращимхялилов тябрик етди вя рящбярлик етдийи гурумун щядиййясини МТН Шяки Шюбясинин ряисиня тягдим етди. "Шяки-Ипяк" АСЪ-ин щямкарлар тяшкилатынын рящбяри Севил Исмайылова Чыхыш едиб чекистляри тябрик етдикдян сонра онлара АСЪдя тохунмуш миниатцр халча баьышлады. Топлантыда иштирак едян щямйерлимиз, истефада олан МТН полковники Гцдрят Хялилов да пешя байрамларыны гейд едян чекистляри юз цряк сюзляри иля тябрик етди. Гцдрят мцяллим МТН-дя ишлядийи дюврдя башына эялян бир-ики ящвалат да данышмаьы унутмады. О да

Azяrbaycan tяhlцkяsizlik orqanlarыnыn tarixini цч dюvrя bюlmяk olar: Azяrbaycan Demokratik Respublikasы dюvrц, Sovet dюvrц vя mцstяqil Azяrbaycan Respublikasы dюvrц. 1918-1920-ci illяr Azяrbaycan tarixinin яn шяrяfli, eyni zamanda, mцrяkkяb vя ziddiyyяtli

шюbяsindя kяшfiyyat vя яks-kяшfiyyat bюlmяsi yaradыldы. Bu яmrdяn sonra bюlmяnin komplektlяшdirilmяsi, яsas fяaliyyяt istiqamяtlяrinin mцяyyяnlяшdirilmяsi sahяsindя xeyli iш gюrцldц. Lakin hяrbi idarя чяrчivяsindя olan bu struktur fяaliyyяtini yalnыz tяhlцkяsizliyin hяrbi aspektlяrinя yюnяldirdi. 1919-cu il aprelin 2-dя Nazirlяr Шurasы sяdrinin adыna gюndяrdiyi mяktubunda Sяmяd bяy Mehmandarov yazыrdы: "Hяrbi яks-kяшfiyyatыn baшlыca vяzifяsi dюvlяt daxilindя hяrbi casuslarla mцbarizяdir, bolшevizmlя mцbarizя цmumdюvlяt iшi olduьundan tяk hяrbi idarя onun юhdяsindяn gяlя bilmяz...". Belяliklя, 1919-cu il aprelin 13-dя dюvlяt hakimiyyяtinin bцtцn strukturlarы Azяrbaycan hюkumяtinin ixtiyarыna keчdikdяn sonra mяrkяzlяшdirilmiш kяшfiyyat

Шяки Шящяр Иъра Щакимиййяти башчысынын биринъи мцавини Щясян Щясянов йыьынъаьы ачыг елян едир

Рювшян Сяфяров, Шяки сярщяд дястясинин командири МТН-нин формалашмасында, миллиляшдирилмясиндя вя инкишафында улу юндяр Щейдяр Ялийевин явязолунмаз ролу олдуьуну вурьулады. Щям дя ялавя етди ки, цмуммилли лидер о вахт Дювлят Тящлцкясизлик Комитяси адландырылан гурума рящбярлик едян вахтларда бцтцн ямякдашларын гаршылашдыьы проблемляр тез бир заманда щялл олунур, эянъ кадрларын йетишмяси цчцн бцтцн имканлардан истифадя олунурду. Йыхынъаьын рясми щиссяси баша чатдыгдан сонра MTNin 90 illiyi mцnasibяtilя шяhяr icra hakimiyyяti tяrяfindяn nazirliyin yerli шюbяsinя kompyцter dяsti щядиййя олунду вя иъра щакимиййятининин башчысы Назим Ибращимов шюbяnin фярглянян яmяkdaшlarыna fяxri fяrmanлар vя pul mцkafatlarы tяqdim ediб, онлары бир даща пешя байрамлары мцнасибяти иля тябрик етди. Тядбир Azяrbaycan tяhlцkяsizlik orqanlarыnыn fяaliyyяtindяn bяhs edяn sяnяdli filmин nцmayiши иля баша чатды.

***

dюvrlяrindяn biri hesab olunur. Sovet hakimiyyяti illяrindя Azяrbaycan tarixinin mцvafiq zaman kяsiyi цmumiyyяtlя юyrяnilmяdiyindяn, xцsusi xidmяt orqanlarыnыn tarixi dя diqqяtdяn kяnarda qalmышdыr. Azяrbaycan Demokratik Respublikasы fяaliyyяt gюstяrdiyi 23 ay яrzindя dюvlяt quruculuьu sahяsindя xeyli iш gюrmяyя mцvяffяq oldu. Milli Ordunun tяшkili prosesindя general Sяmяd bяy Mehmandarov, general Яliaьa Шыxlinski vя general Mяmmяd bяy Sulkeviч xцsusi rol oynamышlar. Hяmin sяrkяrdяlяrin rяhbяrliyi ilя ordu quruculuьu iшi 1920-ci ilin yanvarыnda baшa чatdыrыldы. Azяrbaycan Demokratik Respublikasыnыn tяhlцkяsizliyinin tяmin edilmяsi missiyasыnы da ilk zamanlar ordu юz цzяrinя gюtцrmцш vя bюlmя (Hяrbi Nazirliyin Baш Qяrargahыnыn general-kvartirmeystr шюbяsinin kяшfiyyat vя яks-kяшfiyyat bюlmяsi) halыnda bu iшin юhdяsindяn bacarыqla gяlя bilmiшdi. Hazыrki Azяrbaycan Respublikasы Azяrbaycan Demokratik Respublikasыnыn varisi hesab olunduьundan, Milli Tяhlцkяsizlik Nazirliyi dя ilk milli xцsusi xidmяt orqanыnыn varisi olmaqla яsasыnы bu bюlmяdяn gюtцrmцшdцr. Azяrbaycanыn яlveriшli cюьrafi-strateji mюvqeyi, daxili vя xarici vяziyyяt ayrыca kяшfiyyat vя яks-kяшfiyyat xidmяtlяrinin yaradыlmasы zяrurяtini doьururdu. Юlkяnin xarici mцdaxilя tяhlцkяsi qarшыsыnda qalmasы hяrbi aspektlяrя xцsusi diqqяt yetirmяyi, baшlыca mяsuliyyяti bu strukturlara tapшыrmaьы tяlяb edirdi. 1919-cu il mart ayыnыn 28-dя Hяrbi nazir Sяmяd bяy Mehmandarovun vя Baш Qяrargah rяisi Mяmmяd bяy Sulkeviчin imzaladыqlarы 157 saylы яmrlя Hяrbi Nazirliyinin Baш Qяrargahыnыn general-kvartirmeystr

Севил Исмайылова, "Шяки-Ипяк" АСЪ-ин щям-карлар тяшкилатынын рящбяри vя яks-kяшfiyyat haqqыnda mяsяlяnin mцzakirяsi mцmkцnlяшdi. Denikinчilяrin 1919-cu ilin aprel ayыnda Daьыstan vя Gцrcцstana hцcumu Azяrbaycanыn mцstяqilliyi цчцn dя tяhlцkя doьururdu. Bundan яlavя, daxildя bolшevik vя daшnak qцvvяlяrin Azяrbaycanыn dюvlяtчiliyinя qarшы daьыdыcы fяaliyyяti geniш vцsяt almaqda idi. Bu tяqdirdя, юlkя parlamentinin qяrarы ilя iyun ayыnыn 9-da Vяtяni mцdafiя sahяsindя fюvqяladя sяlahiyyяtlяrя malik olan xцsusi orqan - Dюvlяt Mцdafiя Komitяsi yaradыldы. Respublikanыn daxilindя vя sяrhяdlяrindя vяziyyяt daha da gяrginlяшdiyindяn Dюvlяt Mцdafiя Komitяsi 1919-cu il iyun ayыnыn 11dя Azяrbaycanda fюvqяladя vяziyyяt elan etdi vя elя hяmin gцnlяrdя dя mцvafiq qяrarla Azяrbaycanыn dюvlяt sistemindя ilk dяfя idarя tabeчiliyi olmayan xцsusi xidmяt orqanы - "Яksinqilabla Mцbarizя Tяшkilatы"nы yaratdы. (Арды 9-ъу сящифядя)


Newspaper Municipality of Sheki No 03-04.2009:Layout 1 23.10.2010 19:13 Page 9

№ 03-04 (59-60), Март 2009

сящ.9

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

ЙУБИЛЕЙИ ШЯKИDЯ QEYD EDИLMИШDИR

(Яввяли 8-ъи сящифядя)

Йени гурум gяnc dюvlяtin mцstяqilliyinя, dюvlяtчiliyinя, яrazi bцtюvlцyцnя яngяl ola bilяcяk daxili vя xarici qцvvяlяrlя mцbarizя aparan bir tяшkilat kimi fяaliyyяtя baшladы. Qыsa mцddяt

Рцфят Хялилов, Азярбайъан хцсуси хидмят органларынын ветераны яrzindя Bakыda tяшkilatыn yeddi rayon bюlmяsi yaradыldы. Иlk яvvяl denikinчilяrя qarшы mцbarizя aparan Яksinqilabla Mцbarizя Tяшkilatы sonrakы mяrhяlяdя яsas fяaliyyяtini bolшevik tяhlцkяsinя vя шяhяrdя tяxribatlar tюrяdяn ermяnilяrя qarшы yюnяltdi. Lakin bolшeviklяrin pozuculuq fяaliyyяti nяticяsindя respublikada vяziyyяtin mцrяkkяblяшmяsi vя mцxtяlif parlament cяrяyanlarы vя partiyalar arasыnda siyasi mцbarizяnin gяrginlяшmяsi nяticяsindя 6 mart 1920-ci ildя Яksinqilabla Mцbarizя Tяшkilatы buraxыldы. 1920-ci il 28 aprel mцdaxilяsi ilя Azяrbaycanda milli kяшfiyyat vя яks-kяшfiyyat sistemini daha da tяkmillяшdirmяk sяylяri yarыmчыq qaldы. XX яsrdя Azяrbaycanыn ilk xцsusi xidmяt orqanlarыnыn tяшяkkцlцndя Яksinqilabla Mцbarizя Tяшkilatыnыn rяhbяrlяri olmuш Mяmmяdbaьыr Шeyxzamanlы vя Naьы Шeyxzamanlыnыn

яvяzsiz xidmяtlяri xцsusi qeyd edilmяlidir. Иmperiya siyasяtini hяyata keчirяn vя Azяrbaycanda bolшevik rejiminin gцclяndirilmяsinя xidmяt etmяklя bu iшdя inzibati alяt rolunu oynayan Azяrbaycan Fюvqяladя Komissiyasы, bir qяdяr sonra isя Azяrbaycan Dюvlяt Siyasi Иdarяsi vя Xalq Daxili Ишlяr Komissarlыьы 1920-1940-cы illяrdя xalqыmыzыn minlяrlя nцmayяndяsini fiziki vя mяnяvi terrora mяruz qoydu. 1920-ci ilin mayыndan 1921-ci ilin яvvяllяrinяdяk 40 mindяn чox soydaшыmыz Fюvqяladя Komissiya tяrяfindяn mяhv edilmiш, 1934-1938-ci illяrdя 27 min 854 nяfяr Xalq Daxili Ишlяr Komissarlыьы tяrяfindяn gцllяlяnmя hюkmцnя mяhkum olunmuшdur. Цmumiyyяtlя, 20-50-ci illяrdя repressiyaya mяruz qalaraq, mяhv olunanlarыn sayы 400 mini keчmiш, yarыm milyondan чox insan isя юlkяdяn sцrgцn edilmiшdir. Ruslaшdыrma siyasяtinя qarшы чыxan Яyyub Xanbudaqov, Novruz Rizayev vя baшqalarы repressiyalara qarшы юz etirazlarыnы aчыq шяkildя bяyan etdiklяrinя gюrя mяhz o illяrdя mяhv edilmiшlяr. Иstiqlaliyyяt uьrunda mцbarizя aparan Azяrbaycanыn bir чox sayseчmя юvladlarы - Mяmmяd Яmin Rяsulzadя, Яlimяrdan bяy Topчubaшov, Mirzя Bala Mяmmяdzadя,

Тярлан Йусифов, Шяки шящяр ИЩБА-нын щцгуг шюбясинин мцдири

Rцstяm bяy Шяfibяyov, Яbdцlvahab Yurdsevяr, Naьы Шeyxza-manlы, Mahmud Sяfikцrdski vя baшqalarы mцhacirяtdя yaшamaq mяcburiyyяti qarшыsыnda qalmышlar. 50-ci illяrin sonlarыndan etibarяn respublika tяhlцkяsizlik orqanlarыnda millilяшmя vя tarixi яdalяtin bяrpa edilmяsi, repressiyaya mяruz qalmыш bir чox insanlarыn hцquqi vя mяnяvi bяraяt almasы istiqamяtindя xeyli iшlяr gюrцldц. Bu proses bilavasitя юmrцnцn bюyцk bir hissяsini tяhlцkяsizlik orqanlarыna hяsr etmiш gюrkяmli dюvlяt xadimi Heydяr Яliyevin adы ilя baьlыdыr. Onun Azяrbaycan Dюvlяt Tяhlцkяsizlik Komitяsindя яks-kяшfiyyata rяhbяrlik etdiyi illяr яrzindя, xцsusilя dя komitя rяhbяrliyinя irяli чяkildiyi 1964-ci ildяn sonrakы dюvrdя orqana milli kadrlarыn cяlb olunmasы, onlarыn yetiшdirilib, hяlledici iш sahяlяrindя rяhbяr vяzifяlяrя tяyin olunmasы nяzя-rячarpacaq шяkildя geniш vцsяt almaьa baшladы. Heydяr Яliyev respublika

korrupsiya, terrorizm, narkotik vasitяlяrin, psixotrop vя radioaktiv maddяlяrin, odlu silah vя dюyцш sursatыnыn beynяlxalq qanunsuz dюvriyyяsi ilя, mцtяшяkkil transmil-

яmяkdaшlarыnыn peшяkarlыьы vя gяrgin яmяyi sayяsindя nail olunmuшdur. Milli Tяhlцkяsizlik Nazirliyinin fяaliyyяtinin hцquqi яsasыnы

vя ittifaq rяhbяrliyindя чalышdыьы mцddяtdя belя, Azяr-baycanыn xцsusi xidmяt orqanlarыnыn fяaliyyяtini daim diqqяtdя saxlamыш, юz qayьыsыnы bu tяsisatlardan яsirgяmяmiшdir. Azяrbaycan Respublikasы 1991-ci ilin oktyabr ayыnda юzцnцn dюvlяt mцstяqilliyini bяrpa etdikdяn sonra, Dюvlяt Tяhlцkяsizlik Komitяsinin maddi-texniki vя kadr bazasы яsasыnda 1991-ci il noyabr ayыnыn 1-dяn Azяrbaycan Respublikasы Milli Tяhlцkяsizlik Nazirliyi tяsis edildi. Qыsa mцddяt яrzindя digяr millяtlяrin nцmayяndяlяri nazirliyi vя respublikanы tяrk etdilяr, orqanыn ancaq milli kadrlardan komplektlяшdirilmяsi dюvrц baшlandы. Lakin dяyiшяn yalnыz tяhlцkяsizlik orqanыnыn adы vя шяxsi heyяti deyildi - ilk nюvbяdя nazirliyin qarшыsыnda duran vяzifяlяrin mяzmunu vя mahiyyяti idi. Яgяr Dюvlяt Tяhlцkяsizlik Komitяsinin bцtцn imkanlarы vя potensialы sovet dюvlяtinin mюvcudluьunun vя strateji maraqlarыnыn tяmin olunmasыna yюnяlmiшdisя - Milli Tяhlцkяsizlik Nazirliyinin qarшыsыnda duran vяzifяlяr Azяrbaycan Respublikasыnыn suverenliyinя, konstitusiya quruluшuna, iqtisadi, mцdafiя, elmi-texniki potensialыna, digяr hяyati яhяmiyyяtli maraqlarыna qarшы xarici dюvlяtlяrin xцsusi xidmяtlяrinin vя tяшkilatlarыnыn, cinayяtkar qruplarыn vя ayrы-ayrы шяxslяrin kяшfiyyat vя digяr tяxribat-pozuculuq fяaliyyяtinin qarшыsыnы almaqdan ibarяtdir. Dюvlяt mцstяqilliyinin bяrpa olunmasыndan sonra xarici xцsusi xidmяt orqanlarыnыn юlkяmizdя hяyata keчirdiyi kяшfiyyat, tяxribat-pozuculuq fяaliyyяti hallarыnыn aшkar olunmasы vя neytrallaшdыrыlmasы baxыmыndan mцhцm nailiyyяtlяr яldя olunmuшdur. Nazirliyin qarшыsыnda hяmчinin dюvlяt sirri tяшkil edяn mяlumatlarыn qorunmasы -

li cinayяtkarlыьыn daha tяhlцkяli nюvlяri ilя mцbarizя kimi son dяrяcя mяsul vяzifяlяr durur. Bu mяnada, Milli Tяhlцkяsizlik Nazirliyi dцnyanыn onlarla dюvlяtinin xцsusi xidmяt orqanlarы ilя iki vя чoxtяrяfli formada яmяkdaшlыq edяrяk, beynяlxalq terrorчuluq, transmilli mцtяшяkkil cinayяtkarlыq vя digяr sahяlяr цzrя mяlumat mцbadilяsi aparыr. Azяrbaycan dюvlяtinin beynяlxalq antiterror koailisiyasыnda iшtirakыnda Milli Tяhlцkяsizlik Nazirliyinin fяaliyyяti xцsusi qeyd edilmяlidir. Beynяlxalq axtarышda olan terrorчularыn saxlanыlaraq xarici dюvlяtlяrя ekstradisiya olunmasы, humanitar юrtцk altыnda fяaliyyяt gюsяrяn, lakin яslindя mцxtяlif terrorчu subyektlяrin maraqlarыna xidmяt edяn tяшkilatlarыn fяaliyyяtinя qadaьa qoyulmasы, terrorчularla яlaqяli mцxtяlif bank hesablarыnыn dondurulmasы vя s. bu kimi nяticяlяrя mяhz Milli Tяhlцkяsizlik Nazirliyi

Azяrbaycan Respublikasыnыn Konstitusiyasы, Milli Tяhlцkяsizlik haqqыnda Azяrbaycan Respublikasыnыn Qanunu, Kяшfiyyat vя яks-kяшfiyyat fяaliyyяti haqqыnda Azяrbaycan Respublikasыnыn Qanunu, Milli Tяhlцkяsizlik Nazirliyinin Яsasnamяsi, Azяrbaycan Respublikasыnыn digяr normativhцquqi aktlarы, icra hakimiyyяti orqanlarыnыn normativ-hцquqi aktlarы, habelя Azяrbaycan Respublikasы tяrяfindяn baьlanmыш beynяlxalq mцqavilя vя saziшlяr tяшkil edir. Bu fяaliyyяt insan vя vяtяndaш hцquq vя azadlыqlarыna riayяt olunmasы, humanizm, dюvlяt vя cяmiyyяt qarшыsыnda cavabdehlik, bitяrяflik prinsiplяrinя яmяl olunmasы ilя hяyata keчirilir.

-

Мurad НЯБИБЯЙОВ

(Йазыда МТН-ин рясми интернет сайтындакы мялуматлардан истифадя олунмушдур.)


Newspaper Municipality of Sheki No 03-04.2009:Layout 1 23.10.2010 19:13 Page 10

сящ.10

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

№ 03-04 (59-60), Март 2009

BИLИK HAQQЫNDA NЯ BИLИRИK ilя baьlыdыr. (V.H. Nяsirov, Я.B. Mяmmяdov. Elmi idrakыn metod vя formalarы. Bakы, "Maarif" nяшriyyatы, 1980, sяh. 27)

Firяdun Иbrahimov, Шяки Шящяр Тящсил Шюбясинин мцдири, педагожи елмляр доктору Elm insan fяaliyyяtinin xцsusi sahяsi hesab olunur. Elmя belя bir tяrif vermяk olar: Elm hяqiqяt haqqыnda obyektiv biliyin яldя edilmяsini vя onun nяzяri cяhяtdяn sistemlяшdirilmяsini reallaшdыran insan fяaliyyяti sahяsidir. Fikrimizi bir qяdяr dя dяqiqlяшdirяrяk sюylяyя bilяrik ki, sяhih, hяqiqi biliklяr sistemindяn ibarяt olan elm gerчяklik haqqыnda yalnыz nяzяri biliklяr sistemi olmayыb, hяm dя ictimai fяaliyyяtin mцяyyяn sahяsindя baш verяn fяal idrak prosesidir. "Elm, яn цmumi mяnada kainatda mюvcud olan hяrяkяtin, dяyiшmяlяrin, inkiшafыn qanunauyьunluqlarы vя qanunlarы sistemidir. Bu sistem insanlarыn iradяsinя tabe deyil. Яbяdi vя pozulmazdыr. Elmin юyrяnilmiш, kяшf olunmuш vя hяlя kainatda sirr halыnda qalan hissяlяri var". (Zahid Qaralov) Elmin mяqsяdi hяqiqяti axtarmaqdыr. Miletli Falesdяn цzц bяri hяqiqяti tapmaq uьrunda mцbarizя bu gцnя qяdяr davam etmяkdяdir. Elm azad insan zяkasыnыn яn bюyцk nailiyyяti idealы vя onun narahat aьlыnыn mяhsulu, bяшяr sivilizasiyasыnыn mяhяk daшыdыr. Bilik elmin mяnяvi elementi, шцurun mюvcudluq цsuludur. Tяbiяt vя cяmiyyяt hadisяlяrinin obyektiv qanunauyьunluqlarыnы vя mцhцm яlaqяlяrini яks etdirяn bilik nяzяri sistem olub, юzцnцn sistemi, mяntiqi strukturu, nяzяri vя ictimai xarakteri ilя sяciyyяlяnir. Иощан Kant чox haqlы olaraq yazыrdы ki, adi bilik yalnыz sistemli vяhdяtin hesabыna elmi bilik olur, baшqa sюzlя, biliyin sadя aqrеqatыndan sistemя чevrilir. Gerчяkliyin insan tяrяfindяn mяnimsяnilmяsinin bцtцn nailiyyяtlяrini юzцndя яks etdirяn bilik insanlarыn ictimai - tarixi fяaliyyяtinin mяhsulu olsa da, yalnыz ictimai hadisя kimi mюvcud olmaqla qalmыr. Hяr bir konkret halda biliyin daшыyыcыsы - ayrыca bir fяrddir. Burada vurьulamaq yerinя dцшяr ki, insan mяnяvi alяmini tяшkil edяn mцxtяlif шцur formalarы iчяrisindя ona яn чox yad olan bilikdir. Яslindя bilik dedikdя, insanыn юz hяyatыnыn deyil, onu яhatя edяn obyektiv gerчяkliyin inikasы nяzяrdя tutulur. Иnsanыn юz fяrdi hяyatыnы яks etdirяn, onun юz baшыna gяlяn hadisяlяrin inikasы olan шцur formasы baшqa anlayышlarla ifadя olunur - xatirя hesab edilir. Яlbяttя, bu fяrqlяndirmя yalnыz insana doьma vя ya yad olan hadisяlяrin fяrqlяndirilmяsindяn irяli gяlmir. Hяm dя tяkcя ilя цmumi arasыndakы fяrqi ifadя edir. Belя ki, xatirя hafizяdя biliklяr шяklindя deyil, tяsяvvцrlяr шяklindя saxlanыlыr. Xatirя hяyatыn ikinci - mяnяvi mюvcudluьudur, hяm dя maddi hяyatdan fяrqli olaraq zamanыn dюnmяzliyi qanununa tabe olmayan vя istяnilяn vaxt bяrpa oluna bilяn, yenidяn baш verяn bir mюvcudluьudur. Bilik isя cansыz vя neytraldыr, insanыn duyьularы ilя bilavasitя baьlы deyil vя mяhz bu mяnada insana yaddыr. (S.Xяlilov. Tяhsil, tяlim, tяrbiyя. Bakы, "Azяrbaycan Universiteti" nяшriyyatы, 2005 sяh. 259)

Biliyin tяbiяtinя fяlsяfi baxыmdan yanaшmaq biliyi fяlsяfяnin яsas mяsяlяsi ilя яlaqяlяndirяn яlamяtlяri aшkarlamaьa imkan verir. Bu яlamяtlяrdяn birincisi biliyin obyektiv, шцurdan asыlы olmayan gerчяkliyin inikasы, ikincisi, biliyin insanыn tarixi - ictimai istehsal fяaliyyяtinin nяticяsi, цчцncцsц dil ilя яlaqяdar olmasы

Cяmiyyяtin mяnяvi - intellektual potensialы, яlbяttя, yalnыz elmi vя яmяli biliklяrdяn ibarяt deyil. Burada fяlsяfi dцnyagюrцшцnцn, intuitiv elmi duyumlara yol aчan, mяnяvi - estetik zяnginliyin dя rolu az deyildir. Иnsanыn mяnяvi alяmi, bяdii duyum potensialы, estetik hisslяri biliklяr dцnyasыna nяzяrяn nisbi mцstяqilliyя malik olsa da, bu sahяlяr arasыnda ilk baxышda nяzяrя чarpmayan dяrin daxili яlaqя vardыr. Иnsanыn юz tarixi ikiшaf yolunda tяbiяti юzцndяn ayыrmasы, obyektiv gerчяkliyi yalnыz шяxsi ehtiyaclarы baxыmыndan deyil, цmumiyyяtlя insanыn, insanlarыn, cяmiyyяtin ehtiyaclarы baxыmыndan юyrяnmяsi, яldя olunan "шяxssiz" biliklяrin hamы цчцn цmumi olan mяntiqi formalara salыnmasы vя sюzlяrlя ifadя olunmasы - bцtцn bunlar bioloji varlыqdan biososial varlыьыn, шяxsiyyяtin yaranmasы yolunda ciddi addыmlardыr. Anlayышlarыn яmяlя gяlmяsi ilя sыx baьlы surяtdя nitqin yaranmasы vя onun insanlar arasыnda цnsiyyяt vasitяsi kimi чыxыш etmяsi - insanыn ictimai varlыq kimi formalaшmasыna ciddi tяkan verir. Иnsan - tяbiяt mцnasibяtlяrindяn cяmiyyяt - tяbiяt mцnasibяtlяrinя keчid sinkretik tяfяkkцrdяn mяntiqi tяfяkkцrя keчidlя hяmahяng surяtdя baш verir. Cяmiyyяt insanlarыn bioloji varlыьыnы яhatя etmir vя tяbiяtin bir hissяsi kimi deyil, onunla paralel surяtdя mюvcud olan vя buna gюrя dя yeri gяldikdя onunla qarшыlaшdыrыla bilяn, onunla яkslik tяшkil edяn mцstяqil tяrяf kimi чыxыш edir. Buna gюrя dя, cяmiyyяtin bir цzvц, sosial bir varlыq, шяxsiyyяt kimi insanыn шцuru tяbiяti insandan kяnarda, "insansыzlaшdыrыlmыш" halda hяqiqяtdя (burada ancaq elmi hяqiqяt nяzяrdя tutulur) olduьu kimi яks etdirir. Biliklяrin tarixi dя bu vaxtdan baшlanыr. Иnsanlarыn fяaliyyяt dairяsi geniшlяndikcя biliklяrin яhatя dairяsi dя geniшlяnmiш olur. Mцxtяlif fяaliyyяt sahяlяrinя uyьun bilik sahяlяri yaranыr.

(S.Xяlilov. Tяhsil, tяlim, tяrbiyя. Bakы, "Azяrbaycan Universiteti" nяшriyyatы, 2005 sяh. 263).

Biliyin strukturundan vя inkiшaf xarakterindяn asыlы olaraq hazыrda onun empirik vя nяzяri olmaq etibarilя iki sяviyyяsi bir birindяn яsaslы surяtdя fяrqlяndirilir. Tяdqiq olunan hadisя vя proseslяr haqqыnda yalnыz ayrы ayrы fakt vя mяlumatlarыn toplandыьы empirik sяviyyяdя mцшahidя, mцqayisя, юlчmя, eksperimental nяticяlяrin quraшdыrыlmasы, tяsnifatы vя tяsviri baш verir. Elmi idrakыn nisbяtяn daha yцksяk pillяsi olub, biliklяrin sintez olunduьu nяzяri sяviyyяdя elmi hipotez vя nяzяriyyяlяrin qurulmasы vя inkiшaf etdirilmяsi, qanunlarыn formulя edilmяsi vя onlardan mяntiqi nяticяlяr чыxarыlmasы, mцxtяlif hipotez vя nяzяriyyяlяrin tutuшdurulmasы prosesi baш verir. Elmi tяdqiqatыn empirik vя nяzяri sяviyyяlяrinin nisbяti elmi idrak prosesinin tяdqiqinin яn aktual mяsяlяlяrindяn biridir. Bu problem mяntiqi яdяbiyyatda elmin empirik vя nяzяri dillяrinin xцsusiyyяtlяrinin aшkar edilmяsi vя bu sяviyyяlяrin birindяn digяrinя keчidin цmumi, invariant qaydalarыnыn tapыlmasы sяpgisindя, metodoloji яdяbiyyatda empirik vя nяzяri tяdqiqat metodlarыnыn юyrяnilmяsi, idrak prosesindя isя bu metodlarыn fяrq vя qarшыlыqlы tяsirlяrinin mцяyyяn edilmяsi aspektindя nяzяrdяn keчirilir. Problemin fяlsяfi aspekti isя onun sцurun varlыьa mцnasibяtindяn ibarяt olan яsas fяlsяfi mяsяlя ilя яlaqяlяndirilmяsindяn, baшqa sюzlя, hяm empirik, hяm dя nяzяri biliyin mяzmununun obyektiv gerчяkliklя mцяyyяn edilmяsi, шяrtlяnmяsi baxыmыndan юyrяnilmяsindяn ibarяtdir. И.B.Mixayыlova empirik vя nяzяrinin mцnasibяti probleminin mяntiqi aspektdя tяdqiqini inkar etmir, lakin onu hяr шeydяn яvvяl qnoseoloji problem sayыr (И.B.Mi-

xaylova. Metodы i formы nauчnoqo poznaniya. Иzd. "Mыsl", M.,1968, str.21).

Bu nюqteyi - nяzяrin tяrяfdarlarы empirik vя nяzяri biliyin nisbяtinя sыrf mяntiqi probem kimi deyil, mяntiqi - metodoloji problem kimi baxыrlar. Biliyin empirik vя nяzяri sяviyyяlяrя bюlцnmяsi idrakыn hissi vя mяntiqi sяviyyяlяrя bюlцnmяsinя oxшasa da, onunla eynilik tяшkil etmir. Яgяr idrakыn hissi vя mяntiqi pillяlяrinin fяrqi idrak prosesinin dialektikasыnы цmumiyyяtlя xarakterizя edirsя, empirik vя nяzяri sяviyyяlяrin fяrqi ancaq elmi idrak sahяsinя aid olur, hissi vя mяntiqi - idrakыn hяr bir ayrыca adam tяrяfindяn hяyata keчirilяn iki mцxtяlif formasыdыr; hissi vя mяntiqi fяrdi idrakыn, empirik vя nяzяri isя ictimai idrakыn dialektikasыnы sяciyyяlяndirir. Biliyin tяшяkkцl tapmasыnda hissi idrakыn rolu bюyцk olsa da, "empirik bilik xalis hissi bilik deyildir" (V.N.Kostyuk. Metodologiya nauчnoqo issledovaniya. Иzd. "Viшa шkola". Kiev 1976, str.11), hяtta

metod vя formalarы. Bakы, "Maarif" nяшriyyatы, 1980, sяh. 34).

Danыlmazdыr ki, insanыn aьlы, dцшцncя qabiliyyяti nя qяdяr чox inkiшaf etsя, gerчяklik haqqыnda o qяdяr dяqiq, dцzgцn bilik яldя edir, hiss orqanlarыnыn verdiyi mяlumatla kifayяtlяnmяyяrяk daxili, sabit, zяruri яlamяtlяri цzя чыxarыr, цmumilяrin nя dяrяcяdя яlaqяli olduьunu юyrяnir. Ayrы - ayrы konkret hadisяlяr, tяkcяlяr arasыndakы яlaqя adi sцur sяviyyяsindя dя цzя чыxarыla bilяr, "elmi bilik isя цmumilяr arasыndakы яlaqяni яks etdirir" (Feyerbax). Biliklяrin яsasыnda яmяli fяaliyyяt dayansa da, bilik dя юz nюvbяsindя fяaliyyяt meydanыnы geniшlяndirmяyя xidmяt edir. Lakin hяr bir konkret fяaliyyяt цчцn mцяyyяn konkret biliklяr tяlяb olunur. Esxil deyir ki, яsas mяsяlя чox bilmяkdя deyil, lazыm olanы bilmяkdяdir. Addison haqlы olaraq hesab edir ki, hяddяn чox bilik adamы aьыllы edя bilmяz, яksinя, onu шюhrяtpяrяst, lovьa vя xudbin edяr. Antuan de Sent-Ekzцperi yazmышdыr ki, indi orta sяviyyяtli, цчц gцcnяn alan шagirdin, tяbiяt qanunlarы vя insanыn varlыьы haqqыnda Dekart vя Paskaldan чox mяlumatы var. Ancaq, mяgяr hяmin шagirdin onlar kimi dцшцnmяk qabiliyyяti varmы? Mяsяlя biliyin чoxluьunda deyil. Яgяr bu biliklяr шяxsi aьыlыn sцzgяcindяn keчяrяk, orada qiymяtlяndirilmяyibsя vя iшlяnmяyibsя, hяmin biliklяrin hяcminin bюyцklцyцndяn asыlы olmayaraq, adam yaradыcы шяxsiyyяt ola bilmяz. A.X.Mirzяcanzadя yazыr ki, elя yыьcam bilik lazыmdыr ki, onu mцxtяlif шяraitlяrdя qяrar qяbul edяndя tяtbiq etmяk mцmkцn olsun (A.X. Mirzяcanzadя - Иxtisasa

mцшahidяnin duyьu vя qavrayышsыz mцmkцn ola bilmяmяsinя baxmayaraq, elmi idrakыn empirik sяviyyяsi heч dя yalnыz hissi obrazlardan ibarяt deyildir. Biliyin mцxtяlif obyektiv mцnasibяtlяri яks etdirяn vя юz nюvbяsindя юzlяri hяmin mцnasibяtlяrlя mцяyyяn olunan mцxtяlif formalarы - empirik vя nяzяri bilik, юz aralarыnda mцяyyяn шяkildя яlaqяlяnirlяr. Nяzяri bilik empirik biliyin яsasыnda yaranыr, empirik bilik isя obyektiv reallыqla nяzяri bilik arasыnda aralыq hяlqя olur. Nяzяri biliyin mahiyyяti yalnыz empirik biliyin sistemlяшdirilmяsindя deyil, hяm dя empirikя nisbяtяn obyektiv reallыьa daha dяrindяn nцfuz etmяsindяdir (V.H.

giriш. Bakы, BDU nяшriyyatы, 1990, sяh. 203). X.Mяmmяdov юyrяdirdi ki,

Empirik bilik idrak obyektini юzцnцn tarixi inkiшafыndan, digяr obyektlяrlя qarшыlыqlы яlaqяsindяn vя demяli, daxili ziddiyyяtlяrindяn kяnarda юyrяnir. Belя yanaшmada kяшf olunan qanunlar obyektlяrin tяkrarlanan, daha davamlы яlaqя vя mцnasibяtlяrini ifadя etsяlяr dя, bu яlaqя vя mцnasibяtlяrin sяbяbini aчыb, onlarы izah edя bilmirlяr. Buna gюrя dя empirik tяfяkkцrцn mяntiqi hissi - konkretdяn abstrakt цmumiyя keчid ilя baьlы olan formal mяntiqdir. Empirik bilikdяn fяrqli olaraq nяzяri bilikdя onun qяrarlaшmasы, formalaшmasы baxыmыndan yanaшыlыr vя bu halda obyektin юzцnцn, habelя onun xassя vя mцnasibяtlяrinin inkiшafыnыn konkret tarixi mяrhяlяlяrindяn, hissi maddi formasыndan sяrfnяzяr edilir. Buna gюrя dя nяzяri bilik gerчяkliyin bilavasitя inikas formalarы, faktlarыn izah olunmasы funksiyalarы, gerчяkliyin tяdqiq olunan sahяsinin mahiyyяtini ifadя edяn nяzяri anlayыш, prinsip vя qanunlarыn qяrarlaшmasы ilя baьlыdыr.

Tяhsil, tяlim, tяrbiyя. Bakы, "Azяrbaycan Universiteti" nяшriyyatы, 2005 sяh. 295).

Nяsirov, Я.B. Mяmmяdov. Elmi idrakыn metod vя formalarы. Bakы, "Maarif" nяшriyyatы, 1980, sяh. 33).

(S.Xudyakov. Empiriчeskoe i teofetiчeskoe kak urovni razvitiya nauчnoqo znaniya. Sb. "Dialektika kak Metodologiya nauчnoqo poznaniya". Ufa, 1976 str. 62-63).

Elmi idrakda empirik vя nяzяri biliyin яlaqяsi dialektik яlaqяdir. Яvvяlcя, nяzяriyyяnin hяqiqiliyini tяsdiq edяn empirik material durmadan artaraq, nяhayяt elя bir hяddя чatыr ki, nяticяdя bu nяzяriyyяnin hцdudlarыnы aшaraq nяzяriyyяnin юzцnцn dяyiшilmяsinя sяbяb olur. Empirik materialыn sonrakы artыmы isя mюvcud nяzяriyyяnin ziddiyyяtlяrini aшkara чыxarmaьa vя onlarы hяll etmяyя imkan verir. Bu zaman meydana чыxan ziddiyyяtlяri hяll etmяyя qadir olan vя bununla da яvvяlki nяzяriyyяyя nisbяtяn daha geniш predmet sahяsini яhatя edяn yeni nяzяriyyяyя ciddi tяlяbat yaranыr. Nisbяtяn geniш vя zяngin predmet sahяsinя malik olan bu yeni bilik formal mяntiq sxemindя ifadя olunaraq ictimai praktikanыn gediшindя qazanыlan empirik materialы da юzцnя daxil vя tabe edir. (V.H. Nяsirov, Я.B. Mяmmяdov. Elmi idrakыn

alim olmaqdan юtrц yadda saxlamaqdan daha чox, yaddan чыxarmaьы bacarmaq lazыmdыr. Bяli, elmi fяaliyyяt biliyя seчki ilя yanaшыlmasыnы, mцяyyяn bir fikrin, ideyanыn aydыnlaшmasы, kristallaшmasы цчцn zяruri olan яn mцhцm biliklяrin юn plana чяkilmяsini, xцsusi mцstяviyя kючцrцlmяsini tяlяb edir. Fikrin mцяyyяn problemя fokuslaшmasыna mane olan, hяmin anda "yaddan чыxarыlmalы" olan biliklяr isя baшqa bir problemin hяlli zamanы юz plana чяkilir. Bilavasitя insanlarыn maddi fяaliyyяtinя xidmяt edяn biliklяr (яmяli biliklяr) olduьu kimi, ancaq aralыq mяrhяlя vasitяsi ilя tяtbiq olunan biliklяr dя vardыr. "Иnsazlaшdыrыlmыш" dцnyanыn obyektiv qanunauyьunluqlarыnы яks etdirяn koqnitiv biliklяrdяn praktikada istifadя etmяk цчцn bir fяrdi fяaliyyяt miqyasыndan kяnara чыxan xцsusi sosial mexanizm, xцsusi qцvvя tяlяb olunur. Yeni bilik яldя etmяk insanыn gцcцnц, qцvvяsini юz - юzцnя artыrmыr. Яksinя, bu biliyin qцvvяyя чevrilmяsi цчцn ilkin qцvvя, xцsusi maddi vяsait, fяaliyyяt lazыmdыr (S.Xяlilov.

Sиvilizasiyanы шяrtlяndirяn amillяr sыrasыnda biliklяrin яldя olunmasы sяviyyяsi vя юtцrцlmяsi prosesi mцxtяlif dюvrlяrdя fяrqli цsullarla hяyata keчirilmiшdir. Fяrqlяr юtцrцlmяni tяmin edяn bir neчя mяrhяlяnin hяr birindя ortaya чыxыr. Яvvяla, fikir, bilik baшqasыna чatdыrыlmaq цчцn hansы isя formada maddilяшdirilmяlidir. Иkincisi, bilik mцvafiq maddi ifadя va-sitяsi ilя baшqasыna чatdыrыldыqdan sonra o yenidяn ideya, fikir, bilik formasыna keчmяlidir. Kiminsя юz bildiklяrini baшqalarыna чatdыrmasы ilk dюvrlяrdя яsasяn шifahi nitq, шяrti iшarяlяr vasitяsi ilя vя ya tяcrцbяnin bilavasitя bюlцшdцrцl-mяsi ilя mцmkцn olmuшdur. Son-ralar bu vasitяlяr getdikcя чoxal-mышdыr. Lakin daha яhяmiyyяtli olan biliyin hansы tяbii vя texniki vasitяlяrlя юtцrцlmяsi yox, onun necя яldя edilmяsi, hяqiqяtя nя dяrяcяdя uyьun olmasы vя nя dяrяcяdя dяqiq ifadя edilmяsidir. Юtцrцlmя mяrhяlяsi fikirn ifadя olunmasыndan sonra gяlir. Bundan sonra isя юtцrцlmцш informasi-yanыn nя dяrяcяdя

adekvat mяnimsяnilmяsi vя yenidяn insanыn fikir dцnyasыna daxil olaraq юz yerini tutmasы, aktiv bilik formasыna keчmяsi problemi gяlir. Biliyin яldя olunmasы, onun юtцrцlmяsindяn sюhbяt dцшяndя, onun pedaqoji aspektlяri юn plana чыxыr. "Bilik" anlayышы pedaqogikanыn tяlim nяzяriyyяsi ilя bilavasitя baьlы olan kateqoriyasыdыr. Biliyi insanlarыn ictimai яmяyinin vя zehni fяaliyyяtinin mяhsulu, obyektiv gerчяkliyin ideal inikasы, onu nяzяri яks etmяnin nяticяsi, insanlarыn mяqsяdяuyьun - praktik fяaliyyяtinin zяruri elementi, zяmini kimi sяciyyяlяndirяn M. Яkbяrov vя N. Cяfяrov onun pedaqoji aspektlяrinя toxunmuшlar. Onlarыn mяqalяsindя oxuyuruq ki, "pedaqogikada bilik" dedikdя, яsasяn, tяhsilin mяzmunu ilя baьlы olan elя element nяzяrdя tutulur ki, burada bяшяriyyяtin яldя etmiш olduьu hazыr sяrvяtin yetiшmяkdя olan gяnc nяslя mяnimsяdilmяsindяn, hяm dя bu sяrvяtdяn tяhsil цчцn nяyi seчmяk vя onu necя, nя цчцn tяlim etmяkdяn sюhbяt gedir. (2) burada elmdя "yeni bilik" anlayышы haqqыnda mцlahizя xцsusi яhяmiyyяt kяsb edir. Belя ki, fяlsяfяdя yeni elmi bilik elmi tяdqiqatlarыn elя nяticяsinя deyilir ki, o, obyektiv gerчяkliyя, onun xassя vя qanunauyьunluqlarыna dair mюvcud olan biliklяrimizi vя onlarыn tяtbiqini яsaslы surяtdя dяyiшdirir vя geniшlяndirir. Buraya daxildir: a) yeni empirik, eksperimental faktlarыn kяшfi, b) mцяyyяn bir nяzяri sistemdяn deduksiya yolu ilя alыnan anlayыш vя mцlahizяlяr, c) mюvcud nяzяri tяsяvvцrlяri dяyiшяn yeni elmi anlayыш, qanun, mцddяa, prinsiplяrin yaranmasы. Lakin tяlim prosesindя "yeni bilik" dedikdя, buradakы "yeni" sюzцndя mцяyyяn шяrtilik var; bu bilik elmdя artыq bяrqяrar olmuш "hazыr" biliklяrdяn mцяyyяn didaktik prinsiplяr яsasыnda seчilяn vя dяrsliklяrя daxil edilяn elя proqram materialыdыr ki, o, tяlim prosesindя mцяyyяn ardыcыllыqla шagirdlяrя aшыlanыr. Tяdris fяnlяrinin mяzmununa daxil olan biliklяrin aшaьыdakы nюvlяrini ayыrd etmяk olar: a) яsas terminlяr vя anlayышlar (bunlarsыz heч bir mяtn, mцddяa vя ya mцlahizя aydыn olmaz); b) gцndяlik hяyati vя elmi faktlar (bunlarsыz elm qanunlarыnы anlamaq olmaz, яqidя, ideya, isbat kimi keyfiyyяtlяr formalaшmaz); c) gerчяkliyin mцxtяlif obyektlяri vя hadisяlяri arasыndakы zяruri, mцhцm, davamlы яlaqяlяri aчan elm qanunlarы (bunlarsыz elmdяn danышmaq olmaz); d) elmi nяzяriyyяlяr; e) metodoloji xarakterli biliklяr (biliyin meydana gяlmяsi, hasil edilmяsi yollarы vя tarixi, idrak metodlarы); я) qiymяtlяndirici (vя ya dяyяrlяndirici) biliklяr (mцxtяlif hяyati hadisяlяrя mцnasibяt normalarыna qiymяt vermяk barяdя biliklяr). Qeyd edim ki, biliyin mцxtяlif nюvlяrя malik olmasыna vя bunlarыn tяlim prosesindя mцxtяlif funksiyalar daшыmasыna baxmayaraq, onlar bir - biri ilя ayrыlmaz daxili яlaqяdя olub dialektik vяhdяt, vahid bir sistem tяшkil edirlяr. Qnoseologiyanыn mцhцm bir kateqoriyasы olan biliyin цmumi, fяlsяfi anlamыnы, bunun pedaqoji aspekti ilя eynilяшdirmяk dцrцst olmadыьы kimi onun fяlsяfi vя pedaqoji aspektlяrini bir - birindяn tяcrid etmяk, bir - birinя qarшы qoymaq da yanlышlыq olardы. Иzahedicilik vя qabaqgюrяnlik - elmi biliyin, insana tяbiяt цzяrindя hюkmцranlыq etmяyя vя ictimai proseslяri idarя etmяyя imkan verяn mцhцm funksiyasыdыr. Bu funksiya ilя insan юmrцnц mяnalы edя bilir. Иnsanыn gцcц vя azadlыьы яks etdiyi biliyin sяviyyяsindяdir.


Newspaper Municipality of Sheki No 03-04.2009:Layout 1 23.10.2010 19:13 Page 11

№ 03-04 (59-60), Март 2009

сящ.11

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

йени рубрика: ИQTИSADИ ИSLAHATLAR VЯ BЯLЯDИYYЯLЯR Azяrbaycan Respublikasыnыn apardыьы uьurlu daxili vя xarici siyasяtin real nяticяlяri юlkя idtisadiyyatыnda юz nяticяlяrini vermяkdяdir. Dцnyanыn яn nцfuzlu hesabatlarыndan olan Dцnya Bankы vя Beynяlxalq Maliyyя Konfederasiyasы tяrяfindяn hazыrlanan vя biznes mцhitinin яlveriшliyi цzrя qiymяtlяndirmяni юzцndя яks etdirяn nцfuzlu "Doing Buziness - 2009" hesabatыnda Azяrbaycan dюvlяti 181 dюvlяt arasыnda яn islahatчы dюvlяt elan edilmiшdir. 2007-ci ilin hesabatыnda iqtisadi inkiшafa gюrя 97-ci pillяdя yer tutan Azяrbaycan, 2008-ci ildя bir чox inkiшaf etmiш юlkяlяri цstяlяyяrяk, 33-cц pillяyя qalxmышdыr. Bu iqtisadi islahatlarыn hяyata keчirilmяsindя dюvlяt orqanlarы ilя yanaшы, юzцnцidarя prinsiplяri ilя fяaliyyяt gюstяrяn bяlяdiyyяlяrin rolu mцhцm яhяmiyyяt kяsb edir. Юlkяdя aparыlan iqtisadi islahatlarыn, юlkя baшчыsыnыn fяrman vя sяrяncamlarыnыn шяrh edilmяsi baxыmыnda belя bir rublikanьыn aчыlmasы Bakы Biznes Tяdris Mяrkяzinin Шяki Nцmayяndяliyinin vя "Шяki bяlяdiyyяsi" qяzetinin rяhbяrliyi tяrяfindяn mяqsяdяuyьun hesab edilmiшdir.Bu rublikada юlkя rяhbяrliyi tяrяfindяn verilяn qanunlar,qanunvericilikdя edilяn dяyiшikliklяr, normalar,standartlar vя digяr iqtisadi gюstяricilяr haqqыnda geniш шяhrlяr vя izahlar verilяcяkdir.

Bakы Biznes Tяdris Mяrkяzinin Шяki Nцmayяndяliyi юz iшini gцnцn tяlяblяri sяviyyяsindя qurur "Azяrbaycan Respublikasы regionlarыnыn sosial-iqtisadi inkiшafы (2009-2013-ci illяr)" Dюvlяt Proqramы bu gцn uьurla hяyata keчirilir. Bildiyiniz kimi, Azяrbaycan Respublikasыnыn Иqtisadi Иnkiшaf Nazirliyi Proqramda nяzяrdя tutulmuш tяdbirlяrin hяyata keчirilmяsi цzrя яlaqяlяndirici mцяyyяn edilmiш vя Nazirliyin aidiyyяti strukturlarы bu istiqamяtdя iшlяri davam etdirmяkdяdirlяr. Mяlum olduьu kimi, Dюvlяt Proq-ramыnda kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarы istehsalыnыn artыrыlmasы, emal sяnayesinin, xidmяt vя digяr infrastruktur obyektlяrinin, turizmin inkiшafы istiqamяtindя nяzяrdя tutulan mяqsяdyюnlц tяdbirlяrlя yanaшы, biznes-mяslяhяt mяrkяzlяrinin yaradыlmasы, maliyyя vя kommersiya iшlяrinя dair mяslяhяt xidmяtlяrinin gюstяrilmяsi, biznes kurslarыnыn vя treninq mяшьяlяlяrinin tяшkili kimi tяdbirlяrin dя hяyata keчirilmяsi nяzяrdя tutulmuшdur. 2004-cц ilin oktyabr ayыnda Bakы Biznes Tяdris Mяrkяzinin regional mяrkяzlяrindяn olan Шяki Regional Biznes Tяdris Mяrkяzi fяaliyyяtя baшlayыb. Bu Mяrkяzin fяaliyyяti Шяki-Zaqatala iqtisadi rayonunda fяaliyyяt gюstяrяn sahibkarlarыn informasiya tяminatыnыn gцclяndirilmяsinя, sahibkarlыq sektorunda qabaqcыl iш tяcrцbяsinin mяnimsяnilmяsinя, onlarыn hцquqi biliklяrinin artыrыlmasыna yюnяlib. Mяrkяzin fяaliyyяtinя iшgцzar fяallыьыn mцxtяlif mяsяlяlяrinя dair informasiya, sahibkarlarыn maariflяndirilmяsi цzrя tяlimi, mяslяhяt vя tяmsilчilik xidmяtlяri daxildir. Bakы Biznes Tяdris Mяrkяzinin Шяki Nцmayяndяliyi Azяrbaycan Respublikasыnыn Иqtisadi Иnkiшaf Nazirliyinin 02 mart 2009-cц il tarixli яmri ilя Шяki Regional Biznes Tяdris Mяrkяzinin bazasыnda yaradыlmышdыr. Nцmayяndяliyin yaradыlmasыnыn яsas mяqsяdi regionda fяaliyyяt gюstяrяn sahibkarlarы maariflяndirilmяk, tяlimlяr vя treyninqlяr keчirmяk, mяslяhяt vя tяmsilчilik xidmяtlяri aparmaqdan ibarяtdir. Mяlum olduьu kimi, informasiya vя kommunikasiya texnologiyalarыnыn inkiшafы gцnцn vacib mяsяlяlяrindяndir. Bakы Biznes Tяdris Mяrkяzinin Шяki Nцmayяndяliyindя yцksяk sяviyyяdя kompцter kurslarы tяшkil edilib. Hяmin kurslarыn tяdrisi цzrя nцmayяndяlik Шяki шяhяrindя fяaliyyяt gюstяrяn digяr kompцter kurslarы tяшkil edяn qurumlar arasыnda aparыcы yerlяrdяn birini tutur. 2008-ci ilin avqust ayыnыn 2dя 16 tяlяbя, 09 noyabrda 11 tяlяbя vя 2009-cu ilin 22 yanvarыnda 12 tяlяbя kurslarы mцvяffяqiyyяtlя baшa vurmuш vя Bakы Biznes Tяdris Mяrkяzi nцmayяndяsinin dя iшtirak etdiyi sыnaq imtahanlarыnda uьurlu nяticяlяr яldя edяrяk, mцvafiq dяrяcяlяr цzrя AR Иqtisadi Иnkiшaf Nazirliyinin sertifikatlarыnы яldя etmiшdilяr. Nцmayяndяlikdя xarici dillяrin tяdrisi kurslarыnыn tяшkil olunmasы ilя яlaqяdar tam шяrait yaradыlыb. Яvvяlki dюvrlяrdя danышыq dili цzrя (ingilis dili) tяшkil edilmiш kurslardan keчmiш шяxslяr istяr regionda, istяrsя dя Bakы

шяhяrindя mцvafiq iшlя tяmin olunmaq imkanы qazanыblar. Kurslarы bitirmiш 4 dinlяyici 2 avqust 2008ci il tarixdя mцvяffяqiyyяtlя imtahan verяrяk mцvafiq dяrяcяlяr цzrя sertifikatlar alыblar. Bakы Biznes Tяdris Mяrkяzinin Шяki Nцmayяndяliyindя Avropa Иttifaqыnыn "Azяrbaycanda Иqtisadi Иnkiшafa Dяstяk" layihяsinin Шяki-Zaqatala bюlgяsi цzrя ofisi yerlяшir. Layihяnin kollektivi ilя nцmayяndяlik arasыnda sыx яmяkdaшlыq mцnasibяtlяri yaradыlыb. Belя ki, nцmayяndяliyin yeni tяyin edilmiш rяhbяri Sahib Abbaszadя rяsmi шяkildя Avropa Иttifaqыnыn tяlimчi-eksperti kimi tяsdiq edilib. Bakы Biznes Tяdris Mяrkяzinin Шяki Nцmayяndяliyi юz iшini юlkяnin digяr regionlarыn da fяaliyyяt gюstяrяn nцmayяndяliklяrlя яlaqяli qurur. 2008-ci 23-25 iyul il vя 13-15 avqust tarixlяrindя Mingячevir Regional Biznes Tяdris Mяrkяzi tяrяfindяn nцmayяndяlikdя "Biznes-planыn iшlяnib hazыrlanmasы qaydalarы" цzrя mцvafiq treninqlяr keчirilib. Hяmin treninqlяrdя iшtirak edяn Шяki sahibkarlarыna vя юz yeni biznesini qurmaьa hazыrlaшan шяxslяrя bюyцk tюhfя olub. 19 Dekabr 2008-ci il tarixdя Bakы Fond Birlasы, Bakы Biznes Tяdris Mяrkяzinin Шяki Nцmayяndяliyi vя Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяti birgя tяшяbbцsц ilя "Bizimlя ol-юz biznesini qur" adы ilя konfrans keчirilmiшdir. Konfrans Dюvlяt Qiymяtli Kaьыzlar Komitяsi, Milli Depozit Mяrkяzi vя "Tex-

nikaBroker" cяmiyyяtinin iшtirakы ilя keчirilmiшdir.Юlkя rяhbяrliyini qiymяtli kaьыzlar цzrя siyasяt xяttini yerli sahibkarlara izah edяn bu konfrans "Lider TV", "Иctimai TV" tяrяfindяn geniш iшыqlandыrыlmышdыr. Nцmayяndяlik regionda iqtisadiyyatыn gцclяndirilmяsinя, sahibkarlarыn maariflяndirilmяsi sahяsindя aparыlan bцtцn tяdbirlяrdя vя seminarlarda yaxыndan iшtirak edir, tяdbirlяrin яmяli nяticяsinin olmasыna sяy gюstяrir. 20 fevral 2009-cu il tarixdя Avropa Tяшkilatыnыn "Azяrbaycada Regional Иqtisadi Иnkiшaf Konsepsiyasы"nыn Layыhяsinin mцzakirяsindя , 26 fevral 2009-cu il tarixdя Milli Demokratiya Иnstitunun Regional Иnformasiya Mяrkяzindя "Turizmin inkiшafы" цzrя vя 06 mart 2009-cu il tarixli Sahibkar Qadыnlarыn iшgцzar maliyyя axtarышы problemlяrinя hяsr olunmuш ceminarlarda iшtirak edяn nцmayяndяliyin rяhbяri Sahib Abbaszadя sahibkarlыьыn inkiшafыnda юlkя siyasяtini яsas gюtцrяrяk юz dяyяrli mяslяhяtlяri ilя чыxышlar etmiшdir. Regionda aqrar sahя цzrя iqtisadi inkiшafa nail olunmasыnda яmяli tяdbirlяr davam etdirilmяkdяdir. Aqrar sahяdя fяaliyyяt gюstяrяn sahibkarlarla tяsяrrцfatlarыnda gюrцшlяr keчirilir vя mцvafiq mяslяhяtlяr verilir. Layihяnin Шяki-Zaqatala ofisinin rяhbяri Aleks Qayss vя nцmayяndяliyin rяhbяri Sahib Abbaszadя Azяrbaycan Respublikasы Kяnd Tяsяrrцfatы Nazirliyinin Шяki Dayaq Mяntяqяsindя tяc-

Ыqtisadi gюstяricilяr

Rubrikanыn апарыъысы: Avropa Иttifaqыnыn "Azяrbaycanda Regional Иnkiшafa Dяstяk" Лayihяsinin tяlimчi-eksperti, Bakы Biznes Tяdris Mяrkяzinin Шяki nцmayяndяliyinin rяhbяri Sahib Bayramяlioьlu Abbaszadяdir. SahibBayramяlioьluAbbaszadя Гыса арайыш: S.B.Abbaszadя 1964-cц ildя Шяki шяhяrindя anadan olуб. 1988-ci ildя N. A. Voznesenski adыna Leninqrad Maliyyя Иqtisad Иnstitutunun Bakы Filialыnы bitirиб. 1988-2001-ci illяrdя Шяki шяhяr Maliyyя Иdarяsi vя 1994-2001-ci illяrdя Шяki шяhяri цzrя Vergilяr Шюbяsindя mяsul vяzifяlяrdя iшlядикдян сонра 2002-2007-ci illяrdя mцxtяlif idarя vя mцяssisяlяrdя baш mцhasib vяzifяsindя чalышыб. 2008 -ci ilin may ayыndan Шяki Regional Biznes Tяdris Mяrkяzinin direktoru, 02 mart 2009-cu il tarixdяn ися Bakы Biznes Tяdris Mяrkяzinin Шяki Nцmayяndяliyinin rяhbяridir. rцbя sahяsindя olarkяn aparыlan elmi tяdqiqatlarыn sяviyyяsi diqqяti cяlb etmiш vя hяmin elmitяcrцbяnin regionda yayыlmasы mяqsяdi ilя Dayaq mяntяqяsinin 2 elmi iшчisinin Avropa Иttifaqыnыn tяlimчisi olmasы цчцn baш ofisя mцvafiq tяqdimatlar gюndяrilib. Dayaq Mяntяqяsinin direktoru, millяt vяkili, texnika elmlяri doktoru, Шяki шяhяr bяlяdiyyяsinin цzvц Mяжlum Шцkцrov hяmin gюrцшdяn чox mяmnun qaldыьыnы bildirяrяk, regionda aqrar sahяdя aparыlan tяdbirlяr vя problemlяrdяn danышmыш vя gяlяcяkdя birgя fяaliyyяt gюstяrilmяsi mяqsяdilя mцvafiq tяkliflяrini vermiшdir. Elя bu fяaliyyяtin nяticяsidir ki, 2008-ci il 16 avqust tarixindя nцmayяndяlikdя arычыlыqla baьlы mяшьяlя keчirilib. Hяmin mяшьяlя Amerika mцtяxяssisi Con Kalderanыn iшtirakы ilя aparыlыb. Son dяrяcя maraqlы vя qarшыlыqlы diskussiya шяraitindя keчяn mяшьяlяnin iшtirakчыlarы belя tяdbirlяrin mцntяzяm davam etdirilmяsinin faydalы olacaьыna цmid-

2004-cц il 2005-ci il 2006-cы il 2007-ci il 2008-ci il (illik)

(illik)

(illik)

(illik)

(illik)

Rayon яhalisinin sayы (min nяfяr)

164.7

165.9

167.4

169.1

170.4

Tяsяrrцfat subyektlяrinin sayы

3389

3795

4086

4670

4911

764

803

868

919

895

2625

2992

3218

3751

4016

Цmumi mяhsul buraxыlышы (min manatla)

70772.5

91487.6

110133.7

150556.7

205636.0

Keчяn ilя nisbяtяn faizlя

128.3

112.9

120.9

117.3

136.6

Pяrakяndя яmtяя dюvriyyяsinin hяcmi (min manatla)

57111.9

76025.6

95280.5

129801.8

183257.7

Юlkяnin цmumi яmtяя dюvriyyяsindя rayonun xцsusi чяkisi

1.53

1.64

1.65

1.71

1.69

Keчяn ilin mцvafiq dюvrцnя nis bяtяn artыm (faizlя)

115.7

121.6

114.1

119.2

141.2

Hяr adambaшыna яmtяя dюvriyyяsi (manatla)

333.52

440.67

547.86

739.89

1075.5

Яhaliyя gюstяrilяn pullu xidmяtlяr (min manatla)

6877.0

9585.5

14061.9

24277.7

33490.9

Keчяn ilя nisbяtяn artыm /faizlя/

111.5

127.1

143.0

137.8

137.9

Adambaшыna dцшяn pullu xidmяtin hяcmi

40.16

55.56

80.86

138.39

196.5

Яsas kapitala yюnяldilmiш investisiya (min manatla)

5822.0

6504.0

74347.5

25006.1

46443.1

Keчяn ilя nisbяtяn faizlя

191.2

107.4

117.0

34.2

185.7

2961.5

5905.6

17851.4

21536.5

30789.1

Keчяn ilя nisbяtяn faizlя

188.0

196.3

300.0

120.4

143.0

Acыlmыш yeni iш yerlяrinin sayi

1283

1387

1302

1358

6571

1172

1305

1280

1358

679

Pensiyaчыlarыn sayы (nяfяr)

30120

30465

26829

26836

26323

Orta pensiya mяblяьi (manatla)

26.12

30.00

42.55

58.56

90.55

O cцmlяdяn hцquqi шяxslяr

Fяrdi sahibkarlar

Bundan tikinti quraшdыrma iшlяrinя (min manatla)

O cцmlяdяn daimi iш yerlяri

var olduqlarыnы bildirяrяk onun davamlы keчirilmяsini arzulayыblar. Nцmayяndяlik gяlяcяk fяaliyyяtini regionda aqrar sahя цzrя fяaliyyяt gюstяrяn kredit ittifaqlarы, mяslяhяt mяrkяzlяri vя elmi mяrkяzlяrlя qarшыlыqlы яmяkdaшlыq шяraitindя quraraq, яlaqяlяrinin daha da geniшlяndirilmяsi istiqamяtindя davam etdirilmяsini nяzяrdя tutur. Hazыrda юlkя rяhbяrliyinin iqtisadi sahяdя tutduьu istiqamяtя uyьun olaraq Avropa Иttifaqы ilя birlikdя 2009-2013-cц illяrdя sosial-iqtisadi konsepsiyanыn iшlяnib hazыrlanmasы iшlяri davam etmяkdяdir. Nцmayяndяliyin fяaliyyяt gюstяrdiyi binada Avropa Иttifaqыnыn Xarici vя Yerli ekspertlяri ardыcыl olaraq hяmin proqramыn iшlяnib hazыrlanmasы iшini davam etdirir. Regionun iqtisadi durumu ilя yaxыndan tanыш olan Avropa Иttifaqыnыn nцmayяndяlяri 2009-2013-cц il цчцn Dюvlяt Proqramыnыn hazыrlanmasыnda Bakы Biznes Tяdris Mяrkяzinin Шяki Nцmayяndяliyinin rяhbяrliyinin mяlumat vя tюvsiyяlяrindяn dя istifadя edirlяr. Nцmayяndяliyin rяhbяrliyi regionda gedяn iqtisadi proseslяri яyani olaraq izlяnilmяsi baxыmыndan qonaqlarla birlikdя yeni yaradыlmыш mцяssisя vя tяшkilatlarda, tяsяrrцfat vя istehsal sahяlяrindя olur, bu proseslяrin 2009-2013-cц illяrdя iqtisadi inkiшafda юz tяsirini gюstяrяcяyini iqtisadi gюstяricilяrlя izah edir. Nцmayяndяlikdя 10 noyabr 2008-ci il tarixdя elektrondюvlяt proqramыna uyьun olaraq Bakы Biznes Tяdris Mяrkяzi tяrяfindяn "Elektron-dюvlяt-informasiya cяmiyyяtinя aparan yoldur" mюvzusunda nюvbяti seminar keчirilmiшdir.Seminar iqtisadi rayonda fяaliyyяt gюstяrяn sahibkarlarыn, maliyyя menecerlяrinin iшtirakы ilя keчirilmiшdir. 2009-2013-cц ilin Dюvlяt Proqramыnыn layihяsindя яsas yer alan elektrondюvlяt anlayышы, onun mahiyyяti vя dюvlяtin iqtisadi inkiшafыnda rolu haqqыnda AR Иqtisadi Иnkiшaf Nazirliyinin nцmayяndяlяri tяrяfindяn aparыlan яyani izahlar vя шяhrlяr sahibkarlarыn цrяyincя olmuшdur. Belя seminarlarыn tяшkili vя ardыcыllыьы regionda sahibkar-dюvlяt mцnasibяtlяrinin daha da mюhkяmlяnmяsinя xidmяt edir. Bakы Biznes Tяdris Mяrkяzinin Шяki Nцmayяndяliyi fяaliyyяtini gцnцn tяlяblяri sяviyyяsindя quraraq bu istiqamяtdя fяaliyyяtini davam etdirir. Regionda fяaliyyяt gюstяrяn sahibkarlarыn problemlяrinin hяll edilmяsi mяqsяdilя yeni tяdbirlяr planыnыn iшlяnilmяsi istiqamяtindя iшlяrя baшlanыlacaqdыr. Bununla yanaшы, Azяrbaycan Respublikasы Vergilяr Na-zirliyinin nцmayяndяlяri ilя birgя regionun iqtisadi rayonlarыnda vaxtaшыrы seminar-mцшavirяlяrin keчirilmяsi nяzяrdя tutulur. Nцmayяndяlik bundan sonra da Dюvlяt Proqramlarыnыn hяyata keчirilmяsindя яhяmiyyяtli fяaliyyяt gюstяrяrяk юz tюhfяlяrini verяcяkdir.


Newspaper Municipality of Sheki No 03-04.2009:Layout 1 23.10.2010 19:13 Page 12

сящ.12

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

№ 03-04 (59-60), Март 2009

DAXИLИ QOШUNLARЫN 17-ЪИ ИЛДЮНЦМЦ ГЕЙД ОЛУНДУ

ГРАНТ ВЯ ГРАНТ МЦГАВИЛЯСИ

Daxili Ишlяr Nazirliyi Daxili Qoшunlarыn yaranmasыnыn 17-ci ildюnцmц mцnasibяtilя Daxili Qoшunlarыn "N" saylы hяrbi hissяsinin Шяki шяhяrindя yerlяшяn яlahiddя яmяliyyat taburunda tяntяnяli mяrasim keчirilmiшdir. Шяhяr Иcra hakimiyyяti aparatыnыn mяsul nцmayяndяlяri vя hцquq mцhafizя orqanlarыnыn rяhbяrlяri яvvяlcя hяrbi hissяnin yataqxanasыna baш чяkmiш, яsgяrlяrin mяiшяt шяraiti ilя tanыш olmuшlar. Sonra hяrbi hissяnin hяyяtindя yeni texnikaya baxыш keчirilmiшdir. Шяxsi heyяtin, ictimaiyyяt nцmayяndяlяrinin iшtirakы ilя keчirilяn mяrasimdя taburun komandiri mayor Kamal Bayramov, шяhяr Иcra hakimiyyяti baшчыsыnыn mцavini Zяrinя Cavadova, шюbя mцdiri Rяfail Mяnяfov чыxыш edяrяk, hяrbi hissяnin шяxsi heyяtini яlamяtdar gцn mцnasibяtilя tяbrik etmiш, onlara Vяtяnя sяdaqяtlя xidmяt etmяyi, цzяrlяrinя dцшяn vяzifяlяrin юhdяsindяn шяrяf vя lяyaqяtlя gяlmяyi arzulamышlar. Natiqlяr mцstяqil Azяrbaycan Respublikasыnыn Silahlы Qцvvяlяrinin yaranmasы vя formalaшmasыnda ulu юndяrimiz Heydяr Яliyevin tarixi xidmяtlяrini xцsusi vurьulamыш, bu qцvvяlяrin tяrkib hissяsi olan Daxili Qoшunlarыn tяkmillяшdirilmяsi, maddi-texniki bazasыnыn mюhkяmlяndirilmяsi, яn mцasir, yeni texnika ilя tяchiz olunmasыnda Azяrbaycan Prezidenti, Silahlы Qцvvяlяrin Ali baш komandanы Иlham Яliyevin sяmяrяli fяaliyyяtini yцksяk qiymяtlяndirmiшlяr. Xidmяtdя fяrqlяnяn zabit, gizir vя яsgяrlяrя mцkafatlar tяqdim edilmiшdir. Mяrasim hяrbi hissяnin чevik hяrяkяt bюlцyцnцn nцmunяvi чыxышlarы ilя baшa чatmышdыr.

Qrant mцqavilяlяrinin (qяrarlarыnыn) qeydя alыnmasы qanunvericiliyin tяlяbidir. Qanunvericiliyin bu tяlяbinя яmяl etmяmяk inzibati mяsuliyyяt yaradыr.

СЯНЭЯРДЯ ЙАЗЫЛМЫШ ТАРИХ

ГАПЫМЫ ВЯТЯН ДЮЙДЦ... …Бу, бир йурд щясрятлисинин, торпаг, Вятян тяшнясинин китабыдыр. Ювладлары иля бирэя Вятянин сабиг ясэяри олмагдан даим гцрур дуйан бир мяьрур кишинин, Аьдамын сайылыб-сечилян оьуллары арасында хцсуси йери олан, аьдамлы йенийетмяляря, эянъляря динъ дюврдя эцляш дюшяйи цстцндя, мцщарибя илляриндя сянэярдя дюйцшмяйи, мцбаризя апармаьы вя галыб эялмяйи юйрядян ясл мцяллимин - бизим Якбяр мцяллимн китабыдыр. Б у китабда Вятян, Гарабаь, Аьдам, йурд йеримиз - ян чох ишлянян сюзлярдир. Ганындан, гялбиндян, дцшцнъясиндян гайнайыбъошан вя бу сятирляри охуйан щяр кяся дярщал сирайят едяъяк гядяр бюйцк вя ещтираслы севэи иля, мящяббятля, ешгля йазыр бу сюзляри Якбяр мцяллим. Яэяр мямлякятимизин мяктябляриндя бир "Вятян севэиси" фянни тядрис олунсайды, мянъя, щямин фянни Якбяр мцяллимин йазыларындан юйрянмяйя вя юйрятмяйя дяйярди… Бу китабда Якбяр Рцстямовун узун илляр ярзиндя гялямя алдыьы вя вахташыры дюврц мятбуатда чап етдирдийи йазыларынын чох аз гисми топланыб. Онларын яксяриййятинин сонунда ики тарих эюстярилир - бири йазылдыьы, бири дяръ олундуьу тарихдир. Якбяр мцяллим бязян юн хяттдя, сянэярдя амансыз дюйцшлярдян фцрсят тапаркян ялиня кечян щяр щансы каьыз парчасына йазыб эюрдцклярини, дцшцндцклярини… Вя бунлары да юзцнямяхсус сялигя-сащманла йыьыб сахлайыб, сонралар имкан дцшдцкъя журналист достларынын кюмяйи иля чап етдириб. Беля тарихи ялйазмалар Якбяр мцяллимин сахланъында щяля чохдур вя онларын да китабларда топланыб,эяляъяк нясилляря чатдырылаъаьына яминик. Щаъы Якбяр Рцстямов халг щяракатына саф, тямиз ниййятля гошуланлардан, вятянин азадлыьы, суверенлийи уьрунда щяр ъяфайа мярд-мярданя дюзянляр-

дяндир. Бу щяракатдан щеч бир тямянна, онун нцмайяндяляринин щакимиййятя эялишиндян щеч бир газанъ эцдмяйиб. Щеч бир сийаси ойунда иштирак етмяйиб, щакимиййят давасы чякянляря йандаш олмайыб. Кимлярся "халг щяракатынын гялябяси" ады алтында яля кечирдийи мцвяггяти щакимиййятин башэиъялляндирян сяфасыны эюряндя бу мярд вя гейрятли киши юзц кими щцнярвяр вя ъясарятли цч оьлу иля бирликдя торпагларымызын мцдафиячиляри сырасында дцшмяня гаршы вурушуб, ганыны, ъаныны ясирэямяйиб. Гящряман овладларынын ян иэидини, ян дялиганлысыны - балаъа Сянаныны Вятян йолунда гурбан вериб. Гарабаьда эедян дюйцшлярдя онун гардашы Хосровун оьлу Йусиф дя гящряманъасына щялак олуб. Бу эцн Якбяр мцяллим яли силащ тутан бцтцн сойдашлларымызы щяр ан Вятянин вя дювлятин чаьырышына щазыр олмаьа чаьырыр. О, юзц дя ювладлары иля бирликдя мцгяддяс саваша даим щазырдыр - сцлщцн, ямин-аманлыьын дяйярини билдийи цчцн… Китабын бир бюлмясинндя Якбяр мцяллимин дюйцшчц достлары вя йахындан таныдыьы бир сыра йарадыъы, истедадлы адамлар щаггында мягаляляри топланыб. Юзцнц щеч вахт пешакар йазы-позу адамы саймаса да, о, шаир щаггында ясл ядябиййатшцнас, алим щаггында сяриштяли тядгигатчы, ряссам щаггында диггятли сянятшцнас кими йазыр. Бу да Якбяр мцяллимин щяр тяряфли дцнйаэюрцшцня вя чох мараглы йарадыъылыг потенсалына малик дярин ерудисийалы бир инсан олдуьуну тясдигляйир. Бу китабы охудугъа эюз юнцндя юз иэид,мярд ювладларынын йолуну эюзляйян доьма Гарабаьымыз, дцшмян тапдаьы алтында галмыш фцсцнкар ана торпаьымыз ъанланыр. Онун хиласы уьрунда дюйцшмяйя, дцшмяни мящв етмяйя, галиб эялмяйя щяр ан щазыр олмалыйыг. Юзцнц щямишя Вятянин ясэяри сайан Щаъы Якбяр кими…

-

Елшян ЯЛИЙЕВ

Mцasir dцnyamыzda qrant hesabыna hazыrlanan vя hяyata keчirilяn humanitar, sosial vя ekoloji layihяlяrin, tяhsil, sяhiyyя, mяdяniyyяt, hцquqi mяslяhяt vя s. sahяlяrdя proqramlarыn, mцharibя vя tяbii fяlakяt nяticяsindя daьыlmыш istehsal, sosial vя infrastruktur obyektlяrinin bяrpasыnыn, bir sюzlя dюvlяt vя cяmiyyяt цчцn яhяmiyyяti olan layihя vя proqramlarыn rolu vя яhяmiyyяti daima artmaqdadыr. Mяlumdur ki, qrant birbaшa mяnfяяt яldя etmяk mяqsяdi daшыmayan, dюvlяt vя cяmiyyяt цчцn яhяmiyyяti olan layihя vя proqramlarыn hazыrlanmasы vя hяyata keчirilmяsinя kюmяk vя yalnыz konkret mяqsяd цчцn verilяn maddi yardыmdыr. Hazыrda юlkяmizdя mцxtяlif sahяlяrdя layihя vя proqramlarыn hazыrlanmasы vя hяyata keчirilmяsi, bu mяqsяdlя qrant alыnmasы vя verilmяsi цчцn hяrtяrяfli шяrait yaradыlmышdыr. Юlkяmizdя qrantlarыn verilmяsi, alыnmasы vя istifadяsi ilя baьlы iqtisadi vя hцquqi mцnasibяtlяrin tяnzimlяnmяsi mяqsяdilя "Qrant haqqыnda" Azяrbaycan Respublikasыnыn Qanunu qяbul edilmiшdir. Qeyd olunan qanunun tяlяbinя gюrя qrant tяmяnnasыz verilir, onun яvяzi hяr hansы шяkildя geri istяnilя bilmяz. Siyasы reklam, siyasi tяшkilatыn vя ya siyasi xadimin seчki kampaniyasыnыn, bilavasitя siyasi hakimiyyяt uьrunda mцbarizяnin, habelя qanunvericilik aktlarыnыn qяbul edilmяsi цzrя lobbiчilik fяaliyyяtinin maliyyяlяшdirilmяsi цчцn istifadя edilяn maddi yardыm qrant sayыlmыr. "Qrant haqqыnda" Qanunda Azяrbaycan dюvlяti adыndan Azяrbaycan Respublikasыnыn Nazirlяr Kabinetinin respublikamыzыn vя xarici юlkяlяrin hцquqi vя fiziki шяxslяrinя qrant verя bilmяsi nяzяrdя tutulur. Bu qrantlar Azяrbaycan Respublikasыnыn dюvlяt bцdcяsi hesabыna verilir. Elяcя dя nizamnamяsinя gюrя baшlыca mяqsяdi xeyriyyячilik vя ya qrant predmeti ola bilяn layihя vя proqramlar цчцn vяsait toplanmasы olan, юz fяaliyyяtindя mяnfяяt gцdmяyяn юlkяmizin hцquqi vя fiziki шяxslяri dя Azяrbaycan Respublikasыnыn vя xarici юlkяlяrin hцquqi vя fiziki шяxslяrinя qrant verя bilяrlяr, baшqa sюzlя donor qismindя чыxыш edя bilяrlяr. Beynяlxalq tяшkilatlar vя onlarыn nцmayяndяliklяri, xarici hюkumяtlяr vя onlarыn nцmayяndяliklяri, xeyriyyячilik, humanitar vя baшqa ictimai yюnцmlц beynяlxalq tяшkilatlar, hяmчinin mяnfяяt gюtцrmяk mяqsяdi gцdmяyяn digяr xarici hцquqi vя fiziki шяxslяr dя donor qismindя чыxыш edя bilяrlяr. "Qrant haqqыnda" Qanunda юlkяmizdя kimlяrin qrant ala bilmяlяri, yяni resipiyent qismindя чыxыш edя bilmяlяri dя mцяyyяnlяшdirilmiшdir. Qanunun 3-cц maddяsindя gюstяrilir ki, Azяrbaycan Respublikasы Nazirlяr Kabineti qismindя Azяrbaycan dюvlяti, bяlяdiyyя orqanlarы, respublikamыzda fяaliyyяt gюstя-rяn, nizamnamяsinя яsasяn baшlыca mяqsяdi xeyriyyяшilik vя ya qrant predmeti ola bilяn proqram vя layihяlяrin hяyata keчi-rilmяsi olan, qrant almaqla birbaшa mяnfяяt gюtцrmяk mяqsяdi gцdmяyяn hцquqi шяxslяr, onlarыn filial, nцmayяndяlik vя шюbяlяri, respublikamыzыn fiziki шяxslяri resipiyent ola bilяrlяr. Qrant verяnlяr - donorlar qrant vermяkdя, qrant alanы, qrant verdiklяri layihя vя proqramы seчmяkdя tam sяrbяstdirlяr. Elяcя dя Azяrbaycan

Respublikasыnda olan qrant alanlar - resipiyentlяr qrant verяni, layihя vя proqramlarы шeчmяkdя tam sяrbяstdir. Qrantыn verilmяsi, alыnmasы vя istifadяsi цчцn qanuni яsas qrant verяnlя qrant alan arasыnda yazыlы mцqavilя vя ya qrant verilmяsi barяdя qrant verяnin yazыlы qяrarыdыr. Mцqavilяdя vя ya qяrarda qrantыn mяqsяdi, mяblяьi, predmeti vя яgяr donor tяrяfindяn resipiyent qarшыsыnda hansыsa шяrtlяr qoyulmuшdursa hяmin шяrtlяr gюstяrilir. Qrant yalnыz mцqavilя vя ya qяrarda gюstяrilяn mяqsяdlяrin hяyata keчirilmяsi цчцn istifadя oluna bilяr. Qrantыn baшqa mяqsяdlяr цчцn istifadя olunmasы, яgяr bu, mцqavilя vя ya qяrarda nяzяrdя tutulmamышdыrsa ancaq donorun яlavя yazыlы razыlыьы ilя mцmkцndцr. "Qrant haqqыnda" Azяrbaycan Respublikasы Qanununun tяlяblяrinя gюrя aшaьыdakы qrant mцqavilяlяri vя ya qяrarlarы qeydя alыnmalыdыr: -Azяrbaycan Respublikasыnыn hцquqi vя ya fiziki шяxslяri tяrяfindяn xarici resipiyentlяrя qrant verilmяsi haqqыnda mцqavilяlяr vя ya qяrarlar; - Azяrbaycan Respublikasыnыn resipiyentlяri tяrяfindяn qrant alыnmasы haqqыnda mцqavilяlяr vя ya qяrarlar. Qanunvericiliyin tяlяblяrinя яsasяn qrant alыnmasы (verilmяsi) haqqыnda mцqavilяlяr vя ya qяrarlar qeyri - kommersiya hцquqi шяxslяrя mцnasibяtdя Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyindя, dini tяшkilatlara vя qurumlara mцnasibяtdя Azяrbaycan Respublikasыnыn Dini Qurumlarla Иш цzrя Dюvlяt Komitяsindя, kommersiya hцquqi шяxslяrя mцnasibяtdя isя Azяrbaycan Respublikasыnыn Иqtisadi Иnkiшaf Nazirliyindя qeydя alыnыr. Azяrbaycan Respublikasы Prezidentinin 12 fevral 2004cц il tarixli, 22 saylы Fяrmanы ilя tяsdiq edilmiш "Qrant alыnmasыna (verilmяsinя) dair mцqavilяlяrin (qяrarlarыn) qeydiyyata alыnmasы Qaydalarы"na gюrя mцqavilя baьlandыьы vя ya qяrar verildiyi andan яn geci bir ay mцddяtindя mцqavilяnin vя ya qяrarыn surяti qeydя alыnmaq цчцn Azяrbaycan Respublikasыnыn qeyri - kommersiya hцquqi шяxslяri Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyinя, dini tяшkilatlar vя qurumlar Azяrbaycan Respublikasыnыn Dini Qurumlarla Иш цzrя Dюvlяt Komitяsinя, kommersiya hцquqi шяxslяr isя Azяrbaycan Respublikasыnыn Иqtisadi Иnkiшaf Nazirliyinя яrizя ilя mцraciяt etmяlidirlяr. Яrizяyя mцqavilяlяrin vя ya qяrarlarыn notarial qaydada tяsdiq edilmiш surяti яlavя olunur. Yuxarыda qeyd etdiyimiz dюvlяt orqanlarы яrizя vя mцqavilя (qяrar) tяqdim edildiyi andan bir hяftя яrzindя hяmin mцqavilяni (qяrarы) qeydя alыr vя bu barяdя mцraciяt etmiш hцquqi шяxsя bildiriш verir. Qanunvericiliyin tяlяbinя gюrя mцqavilяlяrin (qяrarlarыn) qeydiyyat mяlumatlarы aчыqdыr vя hяr bir шяxs hяmin mяlumatlarla tanыш ola, mцvafiq arayышlar яldя edя bilяr. Mцqavilя vя ya qяrarlarыn qeydiyyatыnы aparan hяr цч dюvlяt orqanы aidiyyяti цzrя Azяrbaycan Respublikasыnыn hцquqi шяxslяri tяrяfindяn verilmiш vя alыnmыш qrantlar haqqыnda ildя bir dяfяdяn az olmayaraq kцtlяvi informasiya vasitяlяrinя цmumilяшdirilmiш mяlumat vermяlidirlяr. Qrant alыnmasыna (verilmяsinя) dair mцqavilяlяrin (qяrarlarыn) qeydiyyatыndan danышar-

kяn bir mяsяlяni dя mцtlяq qeyd etmяliyik ki, Azяrbaycan Respublikasыnыn mцvafiq qanunvericiliyindя bu mцqavilя vя ya qяrarlarыn qeydiyyatdan keчirilmяsi hяmin qrantыn istifadя edilmяsi vя onlara dair bank яmяliyyatlarыnыn aparыlmasы цчцn mцtlяq шяrt hesab edilmir. Yalnыz Azяrbaycan Respublikasыnda fяaliyyяt gюstяrяn dini tяшkilatlar vя qurumlar xarici юlkяlяrin hцquqi vя fiziki шяxslяrindяn qrantыn alыnmasы (verilmяsi) haqqыnda mцqavilя (qяrar) qeydiyyata alыndыqdan sonra hяmin qrantdan istifadя edя vя onlar цzrя яmяliyyatlar apara bilяr. Azяrbaycan Respublikasыnыn Иnzibati Xяtalar Mяcяllяsinin 223-1-ci maddяsi qrant alыnmasы (verilmяsi) haqqыnda mцqavilяlяrin vя qяrarlarыn surяtlяrinin qeydiyyat цчцn tяqdim edilmяmяsinя gюrя mяsuliyyяt nяzяrdя tutur. Hяmin mяcяllяnin 2231.1-ci maddяsindя qrant alan hцquqi шяxslяr tяrяfindяn qrant alыnmasы haqqыnda mцqavilяlяrin vя qяrarlarыn surяtlяrinin qeydiyyat цчцn qanunvericilikdя mцяyyяn edilmiш mцddяtlяrdя mцvafiq icra hakimiyyяti orqanыna tяqdim edilmяmяsinя gюrя, 223-1.2-ci maddяsindя isя dini qurumlar tяrяfindяn qrant alыnmasы (verilmяsi) haqqыnda mцqavilяlяrin vя ya qяrarlarыn mцvafiq icra hakimiyyяti orqanlarыnda qeydiyyata alыnmadan hяmin qrantlardan istifadя vя onlar цzrя яmяliyyatlar aparыlmasыna gюrя cяrimя nюvцndя inzibati mяsuliyyяtя cяlb etmя nяzяrdя tutulur. Qцvvяdя olan qanunvericiliyin tяlяblяrinя яsasяn Azяrbaycan Respublikasыnыn Иnzibati Xяtalar Mяcяllяsinin 223-1.1-ci maddяsindя nяzяrdя tutulmuш inzibati xяtalar haqqыnda iшlяrя qeyri - kommersiya hцquqi шяxslяrя mцnasibяtdя Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Nazirliyi vя kommersiya hцquqiq шяxslяrя mцnasibяtdя isя Azяrbaycan Respublikasыnыn Иqtisadi Иnkiшaf Nazirliyi, 223-1.2-ci maddяdя nяzяrdя tutulmuш inzibati xяtalar haqqыnda iшlяrя isя Azяrbaycan Respublikasыnыn Dini Qurumlarla Иш цzrя Dюvlяt Komitяsi tяrяfindяn baxыlыr. Azяrbaycan Respublikasыnыn Яdliyyя Naziri cяnab Fikrяt Mяmmяdovun 08.10.2007-ci il tarixli, 38-T saylы яmri ilя tяsdiq edilmiш Regional яdliyyя шюbяlяri haqqыnda Яsasnamяyя gюrя regionda fяaliyyяt gюstяrяn qeyri kommersiya hцquqi шяxslяrя mцnasibяtdя qrant haqqыnda qanuvericiliyin pozulmasыna gюrя inzibati xяtalara dair iшlяrя baxmaq sяlahiyyяti regional яdliyyя шюbяlяrinя verilmiшdir. Sonda bir mяsяlяni dя vurьulamaq istяrdik ki, qrant alыnmasы (verilmяsi) haqqыnda mцqavilяlяrin (qяrarlarыn) qeydя alыnmasы barяdя qanunvericiliyin tяlяbi yalnыz bu cцr mцqavilяlяrin (qяrarlarыn) uчotunun tяшkili vя bu sahяdя шяffaflыьыn tяmin edilmяsi mяqsяdi daшыyыr. Qanunvericiliyin tяlяblяrindяn dя gюrцndцyц kimi bu mцqavilяlяrin (qяrarlarыn) qeydя alыnmasы цчцn чox sadя bir prosedur nяzяrdя tutulmuшdur vя buna яmяl edilmяsi heч bir шяxs цчцn чяtin deyildir. Яminik ki, шяxslяr qrant haqqыnda qanunvericiliyin tяlяblяrinя яmяl edяcяk, qrant mцqavilяlяri (qяrarlarы) nяzяrdя tutulmuш mцddяtdя qeydiyyat цчцn tяqdim olunacaqdыr.

- Rяhman MЯММЯДОВ,

Шяki regional яdliyyя шюbяsinin rяisi, Ы dяrяcяli яdliyyя qulluqчusu


Newspaper Municipality of Sheki No 03-04.2009:Layout 1 23.10.2010 19:13 Page 13

№ 03-04 (59-60), Март 2009

сящ.13

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

Сон илляр Вятянимиздя йцксяк инкишаф нязяря чарпыр десяк, бизи щеч ким гынамаз. Ня олсун ки, ахыр вахтлар дцнйа юлкяляри иля йанашы биз дя малиййя бющраны иля цзляшмишик?! Малиййя бющрянындан яввял дя бизлярин башынын цстцнц “СПИД”, “ГАРАЙАРА”, “БЦРСЕЛЙОЗ”, “ГУШ ГРИПИ”... вя щятта “2000-ъи ил компцтер” проблеми алмышды... Бяс ня олду?... Инди бцтцн бунлара бахмайараг мямлякятимиздя башланан бюйцк ишляр - республика ящямиййятли йолларын тямиртикинтиси, кюрпцлярин иншасы, тящсил, сящиййя, мядяниййят обйектляринин йенидянгурулмасы вя йениляринин тикилмяси онсуз да давам едир, ящалинин мадди-рифащ щалынын йцксялдилмяси цчцн дювлят вя щюкумятимиз тяряфиндян лазым олан тядбирляр щяйата кечирилир... Щятта, мядяни-кцтляви тядбирляр дя вахты-вахтында нязярдя тутулмуш мяканларда дцзянлянир, телеканалларымыз васитясиля бу тядбирляр мямлякятимизин бцтцн бюлэяляриндя

ИKИ

йайымланыр. Вя бизляр дя бизляря эюстярилян телеверилишляря бахыб фейзийаб олуруг... Амма... Яммасы будур ки, щеч дя телеверилишлярин щамысы - мяним субйектив фикримдян фяргли олараг, щамымызын цряйинъя олмур... ахы неъя цряйимизъя олсун ки, цряйимиздян Гарабаьымыза эюря гара ганлар ахан бир вахтда мави екранларымызда “мави”ляр щаггында дискуссийалар апарылыр, бюйцк яксяриййятимизин юз ювладларынын хейир иши цчцн мадди вясаит ахтардыьы бир заманда мави екранларымызда “Тойлар кралы” титулунун кимя верилмяси уьрунда “СМС йарышмасы” баш алыб эедир... Юзц дя юлкя цзря телеканалларын сайынын артдыьы бир вахтда... Кечим ясил мятлябя... Демяк истяйирям ки, бу эцн Шякимизин дя артыг юзцнцн телевизийасы вар. Вя мян дейярдим ки, чохдан арзуладыьымыз вя бизя - шякилиляря доьма олан бу телеканал да мямлякятимиздя олан диэяр телеканаллардан щеч

ня иля фярглянмир. Йягин ки, Сизляр мяни чох эюзял баша дцшдцнцз. Чох тяяссцф едирям ки, бяндяниз щямишя вахт чатышмазлыьындан язаб чякиб вя вахт мящдудиййяти она бязи мясяляляри арашдырыб гязет сящифясиня чыхармаьа имкан вермир. Ня едясян?!... Аллащ кяссин тяк гязет чыхармаьы... Ня йахшы ки, арада интернетя бахмаьа маъал тапырам. Вя гязетимизин бу сайында Сизляря тягдим етдийим - бцтцн азярбайъалыларын севимли шаири Мяммяд Аразын гызы, щамымызын севя-севя охудуьу “Ядалят” гязетинин баш редактору Ирадя ханым Тунъайын “Ики севэи” мягалясини дя интернетдян чырпышдырмышым... Вя еля билин ки, бу йазы бяндянизин щарайыдыр... Юзц дя тякъя “ти-ви” щарайы йох, щям дя гадын йазарларымыза гиймят веря билмяйянляря гаршы бир ЩАРАЙ!!! Мурад НЯБИБЯЙОВ

SEVGИ

SЮZGЯLИШИ Цч-dюrd gцn bundan яvvяl iш telefonuma zяng gяldi, TV kanallarыn birindяn. Чox яdяb-яrkanla danышan gяnc qыz sяsi idi. Dedi ki, sizi proqrama dяvяt elяmяk istяyirik. Soruшdum nя proqram? Dedi vя mяn tяbii ki, tяяccцblяndim - oynamaq bilmirяm, oxumaq bilmirяm. Dedim, xeyir ola, qыzыm, mюvzunuz nяdi? Dedi ki, "qadыn yazarlar"... Hmm, yaxшы mюvzudu, amma TV-lяr mцьяnnilяrin monopoliyasы olduьundan yazarыn proqrama nя dяxli olacaq? Ayrы qonaqlarыnыz kimdi - deyя soruшuram. Qыzcыьaz cavablandыrыr vя mяn o adamlardan yalnыzca birini tanыyыram. Yox, deyirяm, vaxtыm yoxdu. Bir-iki dяfя hяmin mцьяnninin proqramыna baxmышdыm vя xatыrlayыram ki, bцtцn TV-lяrя zяng edib, bцtцn proqramlarda чыxыш etmяk istяyяn bir шairciyяzя dil чыxarыrdы hяmin xanыm. Nя isя, sяhяr iшя bir az gec getmяyi qяrarlaшdыrыram vя indiki cavanlar demiш, "mыrta" hяmin proqramы seyr edirяm. Nя gюrцrяm, tяbii ki, hяmiшя gюrdцklяrimizi, yяni toyxana. Efirя dя bir-iki шerdяn, poemadan yazan zяng vurur, mцьяnni xanыmыn gюzяlliyini tяriflяyir vя gюrkяmli sяnяt nцmunяlяrindяn, yяni юz yaradыcыlыqlarыndan parчalar tяqdim edirlяr. Tяxminяn belя: Gюzlяrimdяn yaш axыr, Pяncяrяdяn quш baxыr, Gюydя ildыrыm чaxыr... vя s. Vя, vя "qadыn yazarlar" mюvzusu юz efir hяllini tapmыш olur. Bцtцn mюvzular kimi. Mяnя maraqlыdыr ki, bizim qцdrяtli efiri-mizя bizi belя kцtbeyin gюstяrmяk xцsusi olaraq tapшыrыlыb, ya юzlяri belя qяrara gяliblяr? Яdяbiyyata, yazыya, sюzя aid mюvzularы niyя юmrцndя bir kitab oxumamыш, qяzet sяhifяsi aчmamыш, adыnы doьru-dцzgцn yazmaьы bacarmayan adamlara tapшыrыrlar? Bizim hюrmяtli millяt vяkillяri, deyяsяn, sяslяrini qaldыrmaqda gecikiblяr axы, mяtbuat bu barяdя neчя ildi yazыr. Hя, gяldik яsas mяsяlя-yя - Mяtbuat! TV-lяr цчцn mяtbuat nяsя цчцncцdюrdцncц "sort" bir шeydi. Deyяk ki, bizim balaca mяmlяkяtdя gцndяlik чыxan qяzetlяrin, heч olmasa, on beшinin юz oxucusu vя hяm dя aьыllы oxucusu var. Bu qяzetlяrin юzlяrinin yazarlarы vя hяm dя istedadlы yazarlarы var. Mцxtяlif sahяlяrdя ixtisaslaшmыш olanlarы da чoxdur. Demяli, bizim balaca mяmlяkяt цчцn чox sayыla bilяcяk TV kanallarыnda hяr hansы cяhяtdяn axsama varsa, mяtbuat ona kюmяk ola bilяr.

Yяni bu mяmlяkяtdя aьыllы adamlarыn suyu qurumayыb. Amma bizя gюstяrdiklяri nяdi? "Qadыn yazarlar" mюvzusu mюvzusunda toyxana. Qardaшыm, bu millяtin yazmaq mяsяlяsi heч vaxt problem olmayыb. Elяcя dя qadыn yazarlar. Folkloru doьru-dцzgцn araшdыrsalar, nя qяdяr bayatыnыn, eydirmяlяrin, яmяk nяьmяlяrinin mцяllifi qadыn olduьu bilinяcяk. Yazыlы яdяbiyyatda da gяrяk ki, XЫЫ яsrdяn bu yana yazar qadыnlar mяlumdur. Bяs onda niyя belя bir mюvzu gюzяllяr gюzяli mцьяnninin proqramыnda mцzakirя olunur? Vя niyя dяxli olmayan adamlarla mцzakirя olunur? Яn azыndan gюtцrцb qяzetlяri vяrяqlяmяk mцmkцndц vя mяmlяkяtdя var olan qяlяmlяrdяn xяbяrdar olmaq mцmkцndц. Amma TV-lяr vя mяtbuat iki dцшmяn cяbhя kimi qarшыqarшыya durub. Hяr iki cяbhяnin cinahlarыnы yaxыndan tanыyan "яsgяr" kimi deyя bilяrяm ki, TV-lяrdя savad, bilik, mяlumat dairяsi чox mяhduddu. Kюhnя nяsil bir sinif kimi lяьv olunub, yeni nяsil dя kimdяn юyrяnяcяk vя yaxud da юyrяnmяk istяyindяdimi? Hяtta titrlяrdя gedяn elementar orfoqrafiya sяhvlяrini dцzяldя bilяcяk, buna nяzarяt edя bilяcяk adamlar yox dяrяcяsindяdir. Belя чыxыr ki, reklamlardan milyon qazanan TV-lяr bir redaktora pul xяrclяmяk istяmirlяr. Nяlяrinя lazыm, elя belя dя keчir dя. Иndi deyя bilяrlяr ki, qяzetlяrdя belя problemlяr yoxdumu? Tяbii ki, var, amma birincisi, qяzetlяrin pul qazanmaq ehtimalы sыfыr dяrяcяsindяdir, hяm auditoriyasы kiчikdir, hяm dя vizual imkanlarы aшaьыdыr. Tяxminяn bir hяftяdi xalqыn яsas mцzakirя etdiyi mяsяlя nяdi, bilirsiniz? Tяbii ki... Ишыq, qaz, su, iшsizlik? Yox, yox, ay balam! TV-dя bir saat vaxtы чox kremli pirojnaya oxшayan xalq artistinin yataq otaьыna hяsr elяmiшdilяr, millяt dя baxыb юzцnя gяlя bilmir. Юzц dя bu proqramы elя bir TV verir ki, guya yцksяk mяnяvi-яxlaqi dяyяrlяrя sюykяnir. Вя guya baшqa юlkяdяki rejimin (bilirsiniz hansы rejimin) burdakы nцmayяndяlяridi. Mяn fikirlяшirяm ki, bizim evimizi elя hяmin юlkяdяn gяlmiш filmlяr yыxdы. Nя vaxt ki, videomaqnitofonlar evlяrя ayaq aчdы vя millяt gцn яrzindя dюrd-beш dцшцk filmя baxa-baxa юz dяyяrlяrini unutmaьa baшladы. Balaca-balaca qыz uшaqlarы bu filmlяrdяn nцmunя gюtцrцb barlarыn daimi sakinlяrinя чevrildilяr. Evindя oьlan uшaьы bюyцdяnlяr bilirlяr, indi baшыmыza bяla olan bu bar qыzlarы hяmin dюvrцn yetir-

mяlяridi. Ona gюrя dя bu gцn alnыna dюyцш yazan oьlanlardan biri яn baxыmlы vaxtda "яrя necя getmяk lazыmdы - bakirяmi, ya baшqa cцr" mяsяlяsini mцzakirя edir. Millяtin dяrdinя bax ey... Kim necя bacarыr elяcя dя gedяcяk dя, day bunu mцzakirя elяmяyin nя yeri. Millяtin vяkil elяdiyi xanыmlarыn bцtцn bu problemlяri hяll etmяyя gцcц чatacaqmы? Kiшilяrin pozub alt-цst etdiyi dяyяrlяri yerbяyer elяmяyя gцcц чatacaqmы? Mяndяn olsa, цmumiyyяtlя, bцtцn TV-lяrin rяhbяrlяrini qadыnlarla яvяzlяyяrdim. Иnanыn ki, чox шey dяyiшяrdi. Яn azыndan qadыnlarыn юz яlinin altыndakы iшчilяrя giriшmяk faktlarы demяk olar ki, yoxdu vя onda efirя buraxыlan aparыcыlarыn, oxuma-oynama yarышlarыndakы seчmя prinsiplяri dя baшqa cцr ola bilяrdi. Dцшцnцrsцnцz ki, yoxdu rяhbяrlikdя tяmsil oluna bilяcяk qadыnlar? Var, яzizlяrim. Axtarыb tapan yoxdu. TV-lяrdя gюrdцyцnцz yataq otaqlarыna aldanmayыn, qadыn yazarlarы mцzakirя edяnlяrя dя baxmayыn. Яgяr bu gцn bцtцn юnяmli nюqtяlяrdя oturanlar kiшilяrdisя vя bu mяsяlяni ciddi шяkildя rяsmi tribunadan qadыn deputatlar gцndяmя gяtirirsя, hяr halda bu, nяyinsя gюstяricisidi. Bizim gяlяcяyimiz чox bюyцk tяhlцkя altыndadы. Vя hяmin tяhlцkяnin яn bюyцk mяnbяyi dя TV-lяrdi. Чцnki sevimli xalqыmыz virtual xalqdы oxuyub-юyrяnmяk istяmir, baxыb юyrяnir. Baxdыьы, gюrdцyц dя nяdi? Иndi mяnя юzяl TVlяrin юzlяrini saxlamaq цчцn nя etdiyi barяdя naьыllar danышmaq lazыm deyil, Aydan gяlmяmiшяm. Balaca bir юlkяdя yaшayыrыq, hяr hansы bir quruma юzяl qanunlar tяtbiq elяmяk olar. Deyяk ki, kanallar liderindяki totuш-motuш oьlana цчdюrd ildяn qalma boyat yarышmalarы gюstяrmяk цчцn шяrait yaradыrlarsa, elяcя dя mцxtяlif шirkяtlяrя gюstяriш elяmяk olar ki, taleyцklц mяsяlяlяrdяn bяhs edяn proqramlara sponsorluq etsinlяr. Rusiyada bu prinsip uьurla tяtbiq olunur. Bizdя mцmkцn deyil? O qяdяr pullarы havayы sovururlar ki... Bu, tarixi hяqiqяtdi ki, bяzяn dюvlяtsiz dя xalqlarыn, millяtlяrin mюvcudiyyяti davam edя bilir. Amma xalqsыz, millяtsiz dюvlяt olmur. Bizim baшbilяnlяrimiz sabah hansы toplumun bюyцklяri olacaqlar? Яslindя bu mяsяlя hяm TV-lяrdя, hяm dя mяtbuatda ciddi polemika mюvzusudur. Hяlяlik isя gюrцnяn budur ki, heч nя gюrцnmцr (yяni TV-lяrdя), mяtbuatda isя ciddi imzalar susurlar. Yяni

burda da belя bir prinsip iшlяyir ki, "birdяn nяsя deyib-elяyяrяm TV-lяr mяnя qadaьa qoyar". Qoysunlar da. Onsuz da bir gцn чыxыш elяmяyя adam tapmayanda dцz yola qayыtmaq ehtimalы da var. Yeni цzlяr, yeni simalar arayыb-axtarmaq ehtimalы da var. Yoxsa eyni sifяtlяrdi, hansы dцymяni bassan ordan boylanыr. Bir gцn sponsorlar da bezяr yяqin... yataq otaqlarыnы gюstяrmяkdяn. ... Bizя юz cыndыr filmlяrini sыrыyan qonшularыmыzыn xяbяr proqramlarыnыn aparыcыlarыnы gюrmцsцnцz? Hamыsы mяшhur qяzet yazarlarыdы. Yяni юzцnцn demяyя sюzц olmayan adamыn ciddi proqramlarda yeri yoxdu. Deyяk ki, orda TV-lяr bюyцk holdinqlяrя mяxsusdu vя bu holdinqяrin dя юz TV-lяri, юz qяzetlяri var. Hяmin o yazarlarыn da hяm TV-dя, hяm dя qяzetdя чыxыш elяmяk imkanы var. Yяni hяm hцququdu, hяm dя borcu. Bizdя necя? Яlinя mikrofon alan uшaq-muшaq elя bilir dцnya bunundu. Kiчik Qafqazы юzц yaradыb, Bюyцk Qafqazla da rяhbяrliyi mяшьuldu. Ay yazыqlar, mikrofonu яlinizdяn alan kimi harda olacaqsыnыz, Allah bilir. Heч olmasa, yazыb-pozmaq юyrяnin ki, sabah gяrяyiniz olsun. Televiziya чox etibarsыzdы. Ordan dцшяn kimi unudulursan. Rafiq Hцseynovdan artыq olmayacaqsыnыz ki. Bu gцn qяzetlяrdя чalышan hяmkarlarыnыza da yuxarыdan baxmayыn. Onlar, heч olmasa, dillяrinin qaydaqanunlarыnы doьru-dцzgцn bilirlяr. Vя gцnlяrin bir gцnц bu mяmlяkяtdя dя qayda-qanunlarыn doьru-dцzgцn iшlяyяn vaxtы olacaq da. Hяr halda qadыnlar buna чalышыrlar. Hяr millяtin яxlaqыnыn qoruyucusu daim qadыnlar olub. Vя sюhbяt kiчik mяiшяt яxlaqыndan yox, yцksяk anlamda mяnяvi яxlaqdan gedir. Kiшilяrin vurub-daьыtdыqlarыnы, viranя qoyduqlarыnы qadыnlar yenidяn qururlar. Deputat xanыmlar чox чяtin iшin qulpundan yapышыblar. Burda debatlar heч nяyi hяll elяmяyяcяk, iшlяk qanun mexanizmi lazыmdы. Ишlяk. Cяmiyyяtdяki bцtцn eybяcяrliklяri юnяmli nюqtяlяrdя oturanlar (яksяr halda kiшilяr) yaradыr. Onun nяticяlяrini isя qadыnlar aradan qaldыrmalы olurlar. Yataq mцьяnnilяrini dя yaшadan onlardы, yarышma proqramlarыndakы auksion prinsipini dя mцяyyяn edяn onlardы, юz sarsaq nцmunяlяri ilя юvladlarыnыn tяrbiyяsini dя pozan onlardы. ... Яli Kяrimin ruhu шad olsun. "Иki sevgi" шerini xatыrladыm. Kiшilяr hяr шeyi "iшыqlardan yaranmыш yaraшыq sevяn kimi" sevirlяr. Qadыnlar "iynяnin

Иradя TUNCAY, ЯДАЛЯТ гязети

ucu boyda iшыьa hяsrяt qalan gюz iшыq sevяn kimi" sevirlяr. Kiшilяr "kabab цstdяn sяrin su pis olmaz" deyяn kimi, qadыnlarsa "susuzluьun od vurub kюz kimi yandыrdыьы dodaq su sevяn kimi" sevirlяr. Bilirяm yenя haykцy qopacaq, amma юz fikrimi deyim dя, bu da mяnim haqqыmdы. Millяtin gяlяcяyi qadыnlardan asыlыdыr. Иndi bu gяlяcяk kimin яlindя olacaq - yцksяk яxlaqlы, elitar, savadlы qadыnlarыn, ya da kiшilяrin yaratdыьы pritonlarda yetiшmiш bar qыzlarыnыn? Bu da юnяmli nюqtяlяrdя oturmuш kiшilяrdяn asыlыdыr. ..."Qadыn yazarlar". Yaxшы mюvzudu. Amma шairciyяzя dil чыxaran gюzяlin proqramыnda yox da. Qadыn yazarlar bir yerя yыьышыb daha yaxшы mюvzularы mцzakirя edя bilяrdilяr. Mяsяlяn, bюlgяlяrdя qыz uшaqlarыnы mяktяbя getmяyя qoymurlar. Gюrцnцr, qadыn alveri ilя mяшьul olanlara belя sяrf elяyir. Чцnki savadsыz adamы necя istяsяn elя dя istismar elяmяk olar da. Yaxшы, bцtцn bu problemlяri bilя-bilя niyя elя gюrцntц yaradыrыq ki, guya heч nя yoxdu? Bяs onda xarici tяшkilatlarыn bizя sыrыdыьы gender sюhbяtini niyя bяhbяhlя qяbul edirik? Doqquz yaшыnda kюrpяlяrlя maraqlanan Шeyx Nяsrullahlar niyя artыr? Kefli Иsgяndяr rolunu niyя qadыnlar цstlяnmяlidi? Яgяr ideologiyadan sюhbяt gedirsя, bizim TV-lяrin ideologiyasы nяdi? Birinci buna qiymяt vermяk lazыmdы. Deyяk ki, kosmos kanalыnыn dahi rяhbяri юz sяrsяm filmlяri цчцn istifadя edir televiziyadan, o birindя qadыnlardan istifadя olunur, цчцncцsцndя toy krallarы mцяyyяnlяшdirilir. Prioritet sahя nяdi? Toyxanamы, kriminalmы, qadыn ticarяtimi? Millяt, sabah bizim nяvя-nяticяmizin anasы kim olacaq? Nя qoyub, nя axtarыram ey. Millяt on gцndц pirojnaya oxшar artistin ev-eшiyindяn danышыr. Millяtin яxlaqi dяyяrlяri dя, sevgisi dя haчalanыb. Иki sevgi var, amma яziz oxucum, "yaxшы fikir ver bu iki mяhяbbяtя, daha heч nя demirяm, nюqtя, nюqtя vя nюqtя". P.S. Siz elя bilirsiniz mяn sevgidяn yazacam?


Newspaper Municipality of Sheki No 03-04.2009:Layout 1 23.10.2010 19:13 Page 14

сящ.14

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

№ 03-04 (59-60), Март 2009

АКТУАЛ МЮВЗУ

Reklam dindarlыьы

Йазы АМЕА-нын Шяки Реэионал Елми Мяркязинин директору, эеолоэийа-минералоэийа елмляри доктору Зякяриййя Ялизадянин тювсийяси иля дяръ олунур. Mцqяddяs Kitabыmыzda "Mяun" baшlыqlы bir surя keчir. Sюzцn mяna чalarlarыnda yaxшыlыq elяmяk, yardыm gюstяrmяk kimi anlamlar daшыyan gюzяlliklяr var. Иnsan-toplum mцnasibяtlяrindя izlяnmяli olan davranышlar silsilяsindяndir. Hяmin surя bunlarы bцtюvlцkdя gюzardы edяn, юz яxlaqыndan kяnar tutan insanlar barяsindяdir. Rяbbimiz buyurur: "Gюrmцsяnmi dini danan kimsяni? Bax odur, qovur yetimi, buyurmur doyuralar yoxsulu. Vay o namaz qыlanlarыn halыna ki, gюrmяzliyя vurarlar qыldыqlarы namazы, gюstяrяrlяr юzlяrini, яngяl olarlar adicя yardыma" (107, 1-7). Mцqяddяs Kitabыmыzda "Mяun" baшlыqlы bir surя keчir. Sюzцn mяna чalarlarыnda yaxшыlыq elяmяk, yardыm gюstяrmяk kimi anlamlar daшыyan gюzяlliklяr var. Иnsan-toplum mцnasibяtlяrindя izlяnmяli olan davranышlar silsilяsindяndir. Hяmin surя bunlarы bцtюvlцkdя gюzardы edяn, юz яxlaqыndan kяnar tutan insanlar barяsindяdir. Rяbbimiz buyurur: "Gюrmцsяnmi dini danan kimsяni? Bax odur, qovur yetimi, buyurmur doyuralar yoxsulu. Vay o namaz qыlanlarыn halыna ki, gюrmяzliyя vurarlar qыldыqlarы namazы, gюstяrяrlяr юzlяrini, яngяl olarlar adicя yardыma" (107, 1-7). Ayяlяrdяn ilk alыnan bu ki, яn adi insani юzяlliklяrdяn mяhrum olduьundan dolayы Rяbbimizin qыnaьыna tuш gяlяn birisi "dini danan" kцfr daшыyыcыsы kimi tяqdim edilir. Bu sяpkidя belяsinя цnvanlanan ilahi qыnaq onun sюz-sюhbяtindя kцfr danышdыьыna gюrя deyil dя sяrgilяdiyi davranышыna, xasiyyяtinя gюrяdir. Belя bir kяsin dini ayinlяrя riayяt etmяyi, namaz qыlmaьы da var. Ancaq ibadяti - qulluьu da bir riyakarlыq ki, camaatыn gюzцndя yaxшы adam kimi gюrцnя bilsin. Bir para, yaxud bir xeyli bяsirяtsizlяr, sadяlюvhlяr, kюlя xislяtlilяr qяbul elяsяlяr dя, belяsinin ibadяtini Rяbbimiz qяbul elяmяz, tяbii. Elяmяz ki, deyir, onlarыn "vay halыna". Ayяdяn dя gюrцnцr, belяlяrinin namazы yalnыz gюrцntц yaratmaqdan юtrц. Bu gюrцnяn saxta dindarlыьыn bir gюrцntцsц. Ona gюrя saxta ki, topluma, insanlara zяrяri var, yararы yox. Yuxarыda цz tutduьumuz ayяlяri mяzmunca tamamlayan baшqa bir ayя dя var. Rяbbimiz buyurur: "...Tanrыya aid bцtцn ucalыqlar. Ona qalxar gюzяl sюz, bu sюzц dя saleh яmяl qaldыrar..." (35, 11). Yяni nя qяdяr dua edirsяn et, gюzяl-gюzяl danышыrsan danыш, bu yaxшы-yaradыcы bir яmяllя tamamlanmayыnca Rяbbimizdяn dя qяbul gюrmяz. Vя gюzяl-gюzяl sюzlяri tapdaq altыnda qalmaqdan xilas edib dя yerdяn qaldыran, bunlarы Tanrы dяrgahыna ucaldan mяhz belя bir яmяldir. "Mяun" surяsindяki ayяlяrdяn чыxarыlan ikinci sonuc bundan ibarяt ki, dindarlыq reklam olunursa, demяli, heч шцbhяsiz, mяzmunu saxtalaшdыrыlmыш din dяyяrlяrilя yoьrulu. Bu cцr dindarlыq bцtюvlцkdяn uzaq vя yarыmчыq olub da fяal vяtяndaшlыq vя insaniyyяt mцstяvisindяn kяnar dцшdцyцnя gюrя reklama can atыr. Dindarlыьыn reklam olunan variantы topluma, millяtя xeyir gяtirяn iшlяrlя tamamlanmadыьыndan bu, yalnыzca ibadяt яdasы ilя edilяn hяrяkяtlяrdяn ibarяt ki, Rяbbimizin qatыnda bir mяzmun kяsb elяmir. Buyurur: Yaxшы o deyil, dindarlыq o deyil ki, цzцnцzц dюndяrяsiz gцnчыxana, gцnbatana..." (2, 177). Rяbbimizin bu ayяdя tяsvir elяdiyi яslindя bir ibadяt pozasы ki, bununla yetinяn kяs yarыmчыq dindarlыьыn яsiri. Ayяdя hяmin tяsvirin ardыnca dindarlыьыn gerчяk mяzmuna dolmasыnыn bяzi шяrtlяri sadalanыr: "Yaxшыlыq, dindarlыq o kimsяnin payыnda ki, Tanrыya, axirяt gцnцnя, mяlяklяrя, Yazыya, peyьяmbяrlяrя

inanar, yaxыnlara, yetimlяrя, yazыqlara, yol цstцndя olanlara, dilяnяnlяrя, azadlыqdan mяhrumlara mal verяr - o malы ki, sevdiyi nяsnяlяrdяn -, namaz qыlar, zяkat verяr. Belяlяri bir юhdяlik baьladыlarsa, yetirяrlяr yerinя, korluq-zorluq, fяlakяt anlarыnda, gцc gюstяrmяk zamanыnda sяbrli davranarlar. Belяlяri doьru sюzlц, dцz яmяlli kimsяlяrdilяr". Bu, fяal bir dindarlыq. Millяtя maddi-mяnяvi xeyir gяtirяrяk mяhz bu mцstяvidя юzцnц tяsdiq elяdiyindяn dolayыdыr ki, reklama ehtiyacы yox. Fяal dindarlыьыn bir яlamяti elя sяxavяtli olmaqdыr. Ancaq bu da o zaman Tanrыdan qяbul gюrцr ki, reklam olunmaya. Яks halda kцfrя bяrabяr mяzmun qazanmыш olur. Necя ki, xяsislik imansыzlыьa aid bir keyfiyyяtdir, reklam olunan sяxavяt dя elяcя kafir iшi. Rяbbimizin Юz dediyidir: "Tanrы sevmяz юyцrgяni, lovьanы. Belяlяri qыzыrьanыr, insanlara simicliyi buyurur, gizlяyirlяr o шeyi ki, Tanrы Юz lцtfцndяn vermiш onlara. Alчaldыcы bir яzab hazыrlamышыq dananlardan dolayы. Vя belяlяri xяrclяyirlяr mallarыnы insanlara bir gюstяri olaraq, inanmazlar Tanrыya, axыr gцnя. Шeytan kimя yoldaш olsa, pisdяn pis yoldaш olar" (4, 36-38). Reklam dindarlыьыnыn eybяcяr bir шяkli dя var. Bu, daha чox din dяyяrlяrini tяmsilчilik iddiasыnda olan insanlarыn, qurumlarыn, partiyalarыn davranышlarыnda юzцnц bцruzя verir. Mяsяlяn, bir dя gюrцrsяn, kimsя юz cahilliyinin fяrqinя varmadan dindarlыьa sanki sahib чыxmыш bir яda ilя baшlayыr bir baшqasыnы tяkяbbцrlц-tяkяbbцrlц tяkfir etmяyя, yяni kцfrdя suчlamaьa. Yяni, gюrцrsцnцz dя, ay camaat, dinimizi belяlяrindяn necя qoruyuram. Vя yaxud da dindarlыьыn bu cцr reklamы belяsinin karыna o mяnada gяlir ki, kimisя gюzdяn salmaq istяyяndя bunu dini tяяssцblя pяrdяlяyя bilir. Tяkfirdя bulunan sяmimi cahillяr dя ki, юz yerindя. Bunlar bir qayda olaraq elmsiz fanatiklяrin, sыravi mюvhumatчыlarыn cяrgяsindя yer alыr. Tяkfir edяnlяrя xas bir cяhяt dя var. Onlarы чox az maraqlandыrыr, bяlkя dя heч maraqlandыrmыr ki, toplumda hяqiqяtяn dя kцfr dяyяrlяri baш alыb gedir vя s. M.Я.Sabir mяhz belяlяrinя sяslяnяrяk deyirdi: El cцmlя dюnцb olsa da kafir, iшin olmaz, Tяzvirini kim ki, duya, tяkfir elяyirsяn. Hяqiqяtяn dя onlarda rahatsыzlыq ovqatы doьuran mяsяlя mяhz dinimizin mahiyyяtя uyьun tяbliьi, "tяzvirin", yяni din saxtakarlыьыnыn elmi dяlillяrlя яsaslandыrыlmasыdыr. Belяdя, yяni xalqыn gюzц Tanrыya aчыldыqca onlarыn mюvhumatчыlardan ibarяt sosial bazasы daralыr, din bizneslяri qazanc gяtirmir, din pяrdяsi altыnda Azяrbaycanыn bяdxahlarыnыn hяyata keчirmяk istяdiyi siyasяtlяr iflasa uьrayыr vя s. Reklam dindarlыьыnыn bяzi mяqamlarыna dualarыn oxunuшu zamanы rast gяlinir. Tez-tez gюrdцyцmцz mяnzяrяdir. Din

xadimi yas mяclisinin yuxarы baшыna keчib "dяrin" mяzmunlu dindarlыьыnы gюstяrmяkdяn юtrц юz alяmindя camaata gюrя guya Tanrыya цnvanladыьы dualarы baшlayыr яrяbcя deklamasiya elяmяyя. Яrяbcя dualar sяslяndirяn din xadimi seyrчi timsallы sыravi dindarlar qarшыsыnda sanki dua ifaчыsы bir aktyor rolunda ki, bu iшinя gюrя mяvacib alыr. Xalis dindarlыьa dяxli olmayan bir mяsяlяdir. Dua haqda Rяbbimizin deyimi var, buyurur: "Чaьыran чaьыrsa Mяni, cavablaram чaьrыsыnы. Qoy onlar da cavablasыnlar Mяni, inansыnlar Mяnя, bяlkя doьru yolu tutub gedяlяr" (2, 186). Vя anladыr ki, Ona deyilяn dualarы cavabsыz qoymur. Ancaq bundan юtrц dualar da mцяyyяn keyfiyyяtdя olmalы. Mяsяlяn, Rяbbimizin юyrяtdiyi kimi: "Цrяkdяn, gizlicя yalvarыn Rяbbinizя. Tanrы sevmяz hяddini aшanlarы" (7, 55). Yяni baшlыcasы sяmimiyyяt ki, bundan kяnar bir nяsnя "hяddini aшmaq" anlamыna gяlir dя dindarlыьыn bir nюv reklamыna xidmяt edir vя tяbii ki, Rяbbimizя xoш getmir. Bu yerdя istяr-istяmяz yenя dя vurьulamalыyam ki, dualar mцtlяq ana dilimizdя sяslяnmяlidir. Чцnki Rяbbimizin dualarыmыzda bizdяn istяdiyi sяmimiyyяti tяbii olaraq ana dili tяmin edя bilяr. Yeri gяlmiшkяn, reklam dindarlыьыnыn pozuculuq fяaliyyяtnin bir istiqamяti dя dini sahяdя ana dilimizin sыxышdыrыlmasы ilя baьlыdыr. Nitqlяrindя яrяb-fars tяrkibli sюzlяrя aьыrlыq vermяyi xoшlayan bir чox din xadimlяri dinimizin gerчяk mahiyyяtindяn daha чox mюvhumatчыlыьыn yayыlmasы ilя mяшьuldurlar. Bu mяsяlяyя vaxtilя mцnasibяt bildirmiш M.Я.Sabirin mюvqeyi dя ibrяtamizdir. Fitrяtяn bюyцk mяnada dindar olmuш шair din ayinlяrindя, ibadяtlяrdя iшlяnяn dilin milli dil olmasы zяrurяtini publisistik yazыlarыnda da, шeirlяrindя dя ifadя etmiшdir. Шeirlяrinin birindя dindarlar цчцn mяnasы anlaшыlmayan sюzlяrin dilя gяtirilmяsini nюqsan sayan шair yazыrdы: Aч dilini, yum gюzцnц, zahida, Vird oxu, heч anlama mяnasыnы! Baxma bir ibrяtlя bцtцn alяmя, Gюrmя Hяqin nuri-tяcяllasыnы! Bu mяqamda C.Mяmmяdquluzadяnin "Юlцlяr" pyesindя Шeyx Nяsrullahla baьlы bir epizodu da xatыrlamaya bilmirsяn. Avam camaatыn dini hisslяrilя din xadimi qiyafяsindя alver edяn Шeyx Nяsrullah чяtinя dцшяn kimi dяlяduz яlaltыsы dяrhal ona mяslяhяt verir: "Шeyxяna, яrяbcя de..." Яnяnяvi dindarlыьыn nяsildяn nяslя keчяn bяzi atributlarы var ki, bunlarыn bir чoxu indi яslindя Tanrыnыn xalis dinindяn kяnarda gяliшяn dindarlыьыn reklamыna xidmяt elяmяkdя. Gюtцrяk elя geyim mяsяlяsini. Xalis dindя bu yer almыr, чцnki buna sadяcя ehtiyac yox. Ancaq bяzilяri ehtiyac duyur ki, dindarlыьыnы яnяnяvi geyimlя nцmayiш etdirsin. Bяzilяri isя sяmimi olaraq dцшцnцrlяr ki, шяriяt tяlяbilя geyinmяklяri dindarlыqlarыnыn camaata nцmayiшi цчцn deyil dя Tanrы riza-

sы naminяdir. Nя yazыq ki, fяrqindя deyillяr, Rяbbimizin umduьu bu geyim-filan mяsяlяsindяn tamamilя dяyiшik bir nяsnя. O nяsnя ki, mцqяddяs Oxuda "taqva" adlanыr. Taqva, yяni Tanrыya imandan ehtiyatыn tutulmasы, tяdarцkцn gюrцlmяsi ki, axirяtdя ilahi qяzяbя tuш gяlinmяsin. Dindarlыьы bюyцk юlчцdя mцяyyяnlяшdirяn bu taqva duyьusu, bu iman duyьusudur, geyim-filan deyil. Necя ki, Rяbbimiz buyurur: "Ey Adяm oьullarы! Sizя geyim gюndяrmiшik юrtя ayыblarыnыzы vя bяzяyя цstцnцzц. Taqvadan geyim isя, bu daha цstцn. Bu, Tanrыnыn ayяlяrindяndir ki, bяlkя bir analar, юyцd alalar" (7, 26). Bu kontekstdя istяrdim bяzяn mцbahisя predmetinя чevrilяn "hicab" mяsяlяsinя dя bir qяdяr aydыnlыq gяtirim. "Hicab" sюzц bir termin olaraq Quran-i Kяrimdя mцsяlman юlkяlяrindя nяzяrdя tutulduьu kimi geyim tяrzinя qяtiyyяn aidiyyatы olmayan bir anlayышdыr. Bunu dinimizя "gяtirяn" Quran deyil dя baшqa яdяbiyyatdыr. "Hicab sюzц" Qurani-Kяrimdя 7 ayяdя keчir vя o 7 ayяnin heч birindя bu baш юrtцyц vя ya hansыsa baшqa bir geyim цчцn nяzяrdя tutulmur. Ayяlяrdяn biri Hяzrяt Mяryяmlя baьlыdыr: "Bir hicab (hяrfяn "pяrdя") чяkmiшdi (Mяryяm) aralarыna. Biz Юz ruhumuzdan gюndяrdik ona, doьruчu bir insantяk gюrцndц ona" (19, 17). Baxaq Sяdd surяsindяki ayяyя: "Иki tяrяf arasыnda bir hicab (hяrfяn "pяrdя"), sяdd цstцndя adamlar" (7, 46). Baшqa bir ayяdяsя Rяbbimiz buyurur: "Yalnыzca bir vяhy ilя, yaxud bir hicab (hяrfяn "pяrdя") arxasыndan danышar bяшяrlя Tanrы. Ya da bir elчi gюndяrяr, vяhy eylяr ona istяdiyi nяsnяni" (42, 51). Digяr ayяlяrin orijinalыnda da iшlяnяn "hicab" sюzц "pяrdя" anlamыnda: "Onun (yяni peyьяmbяrin) qadыnlarыndan bir nяsnя istяyяndя, bir hicab (pяrdя) arxasыndan istяyin..." (33, 53); "Gizlяndi gцnяш hicabыn (pяrdяnin) arxasыnda..."(38, 32); "Dedilяr: qяlblяrimiz юrtцlцdцr sяnin чaьыrdыqlarыna, aьыrlыq var qulaqlarыmыzda, hicab (pяrdя) var aramыzda. Sяn юz iшindя ol, biz dя юz iшimizdяyik..."(41, 5); "Quran oxuduьun zaman gizli bir hicab (pяrdя) salarыq sяninlя o kяslяrin arasыna ki, inanmыrlar axirяtя"(17, 45). Bir sюzlя, Quranda gedяn "hicab" sюzцnцn mцsяlman qadыnlarna aid bilinяn baш юrtцyцnя heч bir dяxli yoxdur. Цmumяn geyim mяsяlяsinя gяldikdя isя, yenя dя "taqvadan geyim"im цstцnlцyцnц vurьulayan vя yuxarыda gяtirdiyim ayяyя qayыtmaq istяrdim. "Taqvadan geyim" kюnцllяrin, aьыllarыn iman юrtцyц mяnasыndadыr.Yяni imansыz insan шцuru чыlpaq bяdяn kimidir, onun mяnяvi eyiblяrinin tablosudur. "Taqvadan geyim"я verilяn цstцn dяyяri belя qavramaq mцmkцndцr ki, insan цчцn baшlыcasы Tanrыya iman mяsяlяsidir, яlbisя ilя bяzяnяn zahiri gюrцn-

N. QASЫMOЬLU tцsцnц hяrя istяdiyinя, adяtя, zюvqцnя gюrя dя mцяyyяnlяшdirя bilяr. Nur surяsindя ayrыca olaraq qadыnlara aid bir geyim mяsяlяsinя dя toxunulur vя baшыn юrtцlmяsini o surяdяki bir ayя ilя яsaslandыrmaьa чalышыrlar. Иfadяnin яrяbcяsi belяdir: "valyadribnя bixumuruhinnя alя cuyubihinnя". Baш юrtцyц kimi чoxlarыnыn qяbul etdiyi vя яrяbcяdя "ximяr" sюzцnцn cяmi olan "xumur"la baьlыdыr. Ancaq "юrtmяk" bildirяn vя X-M-R kюkцndяn dцzяlmя bu sюz mцtlяq mяnada sadяcя "юrtцk" anlamыndadыr. Vя ayяnin doьrц-dцzgцn tяrcцmяsi belяdir: "Юrtцklяrini vursunlar dюшlяrinin цstцnя". Яnяnяvi izahlarda hяmin sюzц baш юrtцyц kimi qяlяmя verib yazыrlar ki, qadыnlar baш юrtцklяrini baьlayыb salmalыdыrlar sinяlяrinin цstцnя. Halbuki hяmin sюzцn nя "baш", nя dя "saч" sюzц ilя яlaqяsi yoxdur. Baшыnыzы, yaxud saчlarыnыzы юrtцn deyя Quranda bir яmrя rast gяlinmir sadяcя. Burada dindarlarыn iman kamilliyi цчцn nяzяrdя tutulan mяqam ondan ibarяtdir ki, яxlaqi mяsяlя heч dя geyimlя шяrtlяnmir. Mюvhumat цlяmasыnыn istinad etdiyi baшqa bir ayя dя var, istяrdim ona da bir aydыnlыq gяtirim. Rяbbimiz buyurur: "Ey peyьяmbяr! Zюvcяlяrinя, qыzlarыna, inananlarыn qadыnlarыna de ki, bir yerя чыxarkяn "cilbablarыnы (юrtцklяrini) salsыnlar цstlяrinя. Belяdя daha yaxшы. Tanыyarlar onlarы, яziyyяt vermяzlяr onlara..." (33, 59). Юrtцk salma tюvsiyяsi konkret tarixi kontekstdя onunla baьlыdыr ki, mюmin qadыnlar o uzaq zamanlarыn aьыr ictimai mцhitindя kяnizlяrdяn, cariyяlяrdяn fяrqlяnя bilsinlяr, onlarы tanыsыnlar. Onlara sataшыb яziyyяt vermяsinlяr. Ayяnin mцasir dцшцncя kontekstindя aчыqlamasы bunu izah edir ki, o юrtцk deyilяn material sadяcя цst geyimi anlamыna gяlir. Sюhbяt abыrlы geyim tяrzindяn gedir. Abыrlыlыq юlчцlяri isя hansыsa konkret reseptя sыьan mяsяlя deyil, bu vя ya digяr xalqыn gяliшdirdiyi adяt-яnяnя ilя sыx baьlы olur. Mяsяlяn, Afrika qadыnы ilя Azяrbaycan qadыnыnыn abыrlы geyim anlamыnda fяrqlяrin olmasы tamamilя tяbiidir. Qurani-Kяrimin bюyцklцyц ondadыr ki, bu kimi bяzi mяsяlяlяri buraxыr zamanыn, millяtin gяliшяn adяt-яnяnяsinin vя onun milli meyarlarыnыn ixtiyarыna. Soyuq Sibirdя yaшayan mцsяlmanla qыzmar Яrяbistan sяhrasыnda yaшayan mцsяlmanыn geyimindя mцtlяq fяrq olacaq vя abыrlыlыq юlчцlяri dя fяrqli olacaq tяbii. Hяr ikisi mцsяlmandыr deyя eyni paltar geyinя bilmяz. Иqlim шяrtlяri, elяcя dя millяtin, toplumun adяtяnяnяsi bu mяsяlяdя юz diqtяsini qeyd-шяrtsiz edяcяk. Hazыrda mцsяlmanlarыn yaшadыьы din problemlяri onlarыn яn zяif yeri olan iman kamilliyilя bilavasitя baьlыdыr. Ona gюrя яn zяif yeri ki, onlarыn dini dцшцncяlяrini adяtяn din reklamlarы mцяyyяnlяшdirяr. Vя ona gюrя яn zяif yeri ki, Rяbbimizin ayяlяrindяn xяbяrsizdirlяr, oxumazlar, anmazlar, anlamazlar, юyцd-ibrяt almazlar. Bilmяzlяr dя reklam dindarlыьы ilahi dяrgahda qыnanan bir iш. 525-ci qяzet, 17.05.2008


Newspaper Municipality of Sheki No 03-04.2009:Layout 1 23.10.2010 19:13 Page 15

№ 03-04 (59-60), Март 2009

(Яввяли ютян сайларымызда)

сящ.15

ØßÊÈ ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ

Я ЯД Д ИИ Л Л

Х ХА АН Н

1-ъи фясил, 14-ъц щисся

ИЛК ДЯФЯ “ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ”НДЯ ЧАП ОЛУНУР

Акиф САЛАМОЬЛУ - Мян бу щюкумятля ахыра гядяр мцбаризя апараъаьам, юзцм бу яйалятя эялдим ки, гощумларыма зийан олмасын. - О вахт чар щюкумяти иля, инди дя советля мцбаризя апарырсан, дейирсян щеч щюкумят олмасын? - Яши, ня тяфавцтц вар, щяр икиси рус щюкумятидир, адларыны дяйишибляр. Юз милли, ядалятли щюкумятимиз олсун, мян дя она гуллуг едим. - Мустафа бяй дя беля данышырды, бядбяхти тутуб Сибиря эюндярдиляр. - Мян онун да ганыны йердя гоймайаъаьам, Гаффар, ханы да ямин еля. - Хан узагэюрян адамдыр, дейир бу Сяидин эцъц чатан мясяля дейил, щюкумятин кюкляри дяриндир. - Ня ися, мян йолумдан дюнян дейилям, щамыйа салам сюйля. Щцрц гары сющбятя мцдахиля етмяди, бир ону деди ки, онда щяля ки, дилибоз ъинсли мадйан йохдур, олса юзц хана эюндяряъяк. Сонра ялавя етди: - Инди бярк лейсандыр, беля илдырымлы щавада рус алайынын ясэярляри байыра чыхмаьа горхур, чцнки бир нечя дяфя онлары илдырым вуруб. Палыд вя гоз аьаълары илдырымы йахшы ютцрцр, эяряк онларын алтында далдаланмайасан, хатадыр. Ян йахшысы говаг аьаъыдыр, онлар да бу инъяликляри билмирляр, еля бирбирини сюймякдя пярэардырлар. Йахшы олар ки, Хаъай щазырлайан йемякдян бир тикя кясин вя вахтында даьылышын. Хаъай Щцрц гарынын йахын гощуму иди, онун да атасы гачаглыг етдийиндян Щцрц гары гызы юз евиндя эизлядиб мцщафизя едирди. Гыз йашмаглы щалда гонаглара пендир, шор, йуха вя тойуг чыьыртмасы эятирди. Сяидин Хаъайа алтдан-алтдан бахмасы йетим Гаффарын эюзляриндян йайынмады. Лязэи гызынын эюзляри алышыб йанырды, бойнундан асдыьы гятяр дя бярг вурурду. Бу бир мцтяхяссис кими йетим Гаффарын диггятини ъязб еляди: Нидерланд дукатлары иди - баъаглылар, юзц дя тяр-тямиз мал. Эюрясян йерлисинин эюзалты елядийи бу лязэи гызыдамы беля тямиз иди? Сябрин эюзял оланы о кимсянин сябридир ки, щалындан кимсяйя шикайят етмяз. Ядил хан да тянщалыьа мятанятля дюзцр, евлянмирди. Ики ил айрылыгдан сонра Мяляксимадан ялини цзмцшдц, щям дя дейирдиляр даща сярщядляр баьланыб, хариъи юлкяляря эедиб эялмяк гадаьан олунаъаг. Бцтцн вцъуду иля баьландыьы доьма, эюзял шящяриндя сон эцнляр дарыхырды, дилибоз атына вердийи сюзц хатырлады. Дярд-гями даьытмаг цчцн узаг йеря сяфяр етмяк ян йахшы васитядир, Газаха йол тядарцкц эюрдц. Газахда гонаг олдуьу евдя яввялляр танымадыьы бир гыз да варды, ъидди-ъящдля йашмагланса да, лящъясиндян тцрк олдуьу о андаъа билинирди. Гыз гонаг олса да, юзцнц ев адамы кими апарыр. Щярдян ев сащиби Давуд бяйин эюстяришлярини дя "баш цстцня, яфяндим" - дейяряк дярщал йериня йетирирди. Башга йерлярдя олдуьу кими Давуд бяй дя йени щюкумятин "шапалаьы"ны алараг мцфлисляшмишди, амма бяйлик гцруруну щяля ки, горуйуб сахлайа билмишди. Евдяки яввялки ъащ-ъялал, тямтяраг галмаса да, сялигя-сящман вя ъидди режим юзцнц бцрузя верирди. Давуд бяйин дя биръя нюкяри галмышды, артыг адам сахламаьа мадди имкан йох иди. О да шящярдяки вардювлятини тящвил вериб шящярин йахынлыьында олан Даькясямян

кяндиндя олан маликанысиня сыьынмышды. Давуд бяй щцндцрбой, мцтянасиб бядянли, цзцндян тябяссцм яскик олмайан, отуз доггуз, гырх йашларында бир киши иди. Папаьыны ачанда эур гара сачлары сифятиня даща да эюзяллик верирди. Зарафаты севяр, эюзляри даим шян вя ишартылы оларды. Мцфлисляшмяйиня бахмайараг Ядил хан кими ъидди эюркям алмамышды, бялкя дя цмид едирди ки, варидатлары гайтарылаъаг. Чох эцман ки, бу фикир онун башына Ядил хан кими савадлы олмадыьындан эялирди. Ядил ханын ани олараг аьлына эялди ки, чох савадлы олмаг да бядбяхтлийин бир голудур, икинъи голу ися варлы-карлы олмагдыр. Варлылары да чох адам севмяз вя щямчинин дцшмяни чох олар. Давуд бяй цчцнъц арвады иля йашайырды, яввялки ики арвадына ися имкан олдугъа ял тутурду. Евляняндя дя

сын дейя намуслу, инсафлы адамлар ютцрцбляр бу йана, чцнки еля ясилляри Газахдандыр. Сяня чох мцнасиб бир ушагдыр, олдугъа гайьыкеш вя шириндилдир. Бу ъцр мещрибан щяйат йолдашы сяня щава, су кими лазымдыр. Мян сяня пис, йарытмаз матащлары мяслящят билмярям, йахын достуг, инди эял гощум олаг, зийаны олмаз. Ядил хан Давуд бяй кими дейилди, бир иш эюряндя йцз дяфя юлчцб бичярди. Она бинаян дягиг ъаваб вермяди: - Мадйана эюря, тяшяккцр едирям, о бири мясяля ися ъидди ишдир, бу тяклифини анам вя достларымла мяслящятляшмялийям. Гызын нечя йашы вар? - Ийирми олмаз, бялкя дя он йедди. - Ахы мяндян чох кичикдир.

мяня бир гыз тяклиф едир. Ясилляри Газах мащалындандыр, амма Тцркийядя доьулуб, бюйцйцб. Мядряся тящсили вар. Мянъя гадын цчцн бу да кифайятдир. Гадынын ян гиймятли ъящяти аилясиня баьлылыьындадыр. - Доьрудур, оьлум, щяр щалда достун да сяня пис гызы мяслящят билмяз, чцнки башын бир дяфя ялщяд дашына дяйиб. Гадын итаяткар олмадыса аиля даьылаъаг, гой мян дя гыза баш чяким, йцз юлчцб бир бичмяк гызыл мяслящятдир. - Биринъини юзцм сечмишдим, бу иши ися сянин ихтийарына бурахырам, ана. - Йох, сянинля эедяъяйям, юзцн дя имкан тап данышдыр, сясиня, эцлцшцня гулаг ас, мярифятиня, данышыьына бяляд ол. Баьлы сандыг сиррдир. - Сян дейян олсун. Ам-

Шякинин дин хадимляри вя зийалылары, ХХ ясрин яввялляри. Нурмяммяд яфяндинин дя онларын арасында олмасы эцман едилир. Яэяр ону таныйан варса, редаксийамыза мцраъият етмяйи хащиш едирик. щеч эютцр-гой етмямишди, Ядил хан ися нечя айларды бир гярара эяля билмирди. Икинъи эцн иди ки, тцрк гызы ханын дюврясиндя щярлянир, цзцнц эюстярмяся дя, бу ъавана биэаня олмадыьыны анлатмаг истяйирди. Мярифят хатириня Давуд бяй ня мягсядля эялдийи барядя гонагдан щеч ня сорушмамышды. Ядил хан ися щювсяляли адам олдуьундан щяля ки, ятрафдакылара нязяр йетирир, она лазым олан матащын бу щяндявярдя олуб-олмадыьыны дягигляшдирмяк истяйирди. Цчцнъц эцн ися мцнасиб вахтда Давуд бяйя ниййятини деди: - Мяня дилибозун мадйаны лазымдыр, айьырым тякдир, дарыхыр. - Достум, мадйан да сяня гурбандыр, башга ня арзу етсян дя. Билирсян ки, мян достлугда ялиачыьам. Бир дя ки, руса щяр шейимизи пешкеш етмядик? Инди дейирсян, Газах Шямсяддилли султанынын няслиндян олан Давуд бяй достуна бир мадйан да гыймайаъаг? Давуд бяй еля ещтирасла данышырды ки, Ядил хан щям фярящлянир, щям дя кечмиш эцнляря гайыдырды вя еля щисс едирди ки, о йеня хандыр. Каш ки, щяйатда беля шян, эцмращ, кядяря гапылмайан, дярди йахына гоймайан инсанлар кифайят гядяр олайды. Ядил ханын бу мящрямликдян сяси титряди: - Чох саь ол, бяй, чох мямнунам вя миннятдарам. - Йох, мян щяля гуртармамышам, сян юзцн дя тяксян, дарыхырсан. Шяриятимизля кишинин дюрд ай фасилядян сонра кябинсиз йашамасы эцнащдыр. Сяня бир тяклифим вар, гощумум Билгейис ханым Измирдян эялиб. Измир дя Нуха кими йашыллыьа бцрцнмцш эюзял шящярдир, бялкя дя мян дейярдим Тцркийянин инъисидир. Инди Тцркийядя дя гарышыглыгдыр. Гызын атасыны тутублар, зиндандадыр, гыза хятяр тохунма-

- Ейб етмяз, даща чох севярсян, даща ялдян бурахмазсан. Достунун ейщамыны дуйуб пярт олдуса да, Ядил хан ахырынъы ъцмляни ешитмямязлийя вурду: - Давуд бяй, сиздя гонаг галмаг мяня о гядяр хошдур ки, фикрими сюз иля ифадя етмяйя аъизям, амма ата оъаьы даща эюзялдир. Инсан мющтаъ олдуьу сярбястлийи, сакитлийи, ян сямими севэи вя шяфгят дуйьуларыны ана гуъаьында, ата оъаьында тапыр. Иъазя вер сабащ сцбщдян йола дцзялим. - Буйур, достум, амма тезликля сяни бураларда йеня эюрмяк арзусундайам. Достлар чох мещрибанъасына айрылдылар, щяр икиси дуа етди ки, даща бундан да пис эцнляря дцчар олмасынлар. Автомобил Ъяфярабад кяндини кечиб дикя галхды, бурадан шящяр ял ичи кими эюрцнцрдц. Нуханын гарлы даьларындан ясян сярин мещи аъэюзлцкля ъийярляриня чякян Ядил хан илк дяфя эюрцрмцш кими сыраланмыш даьларын йашыл йамаъларына, гарлы зирвяляриня бахырды. Даьын тяпясиндяки аь булуд ейнян галагланмыш мащлыъа бянзяйирди. Айьыр тянщалыгдан хилас олмушду, сащиби ися щяля дя бу бялайа дцчар иди. Туту ханым оьлунун хяйаллара далдыьыны щисс елямишди, мцнасиб мягам сечди, оьлунун ян чох севдийи гуру хянэяли биширтдириб сцфря ачдырды. Йемяк мярасими гуртаран кими сцфря дуасы охуйуб мятлябя кечди: - Оьлум, юзцн ня вахт атырсан тяклийин дашыны? Субайлыг дейирям ки, мянтигсиз олар. Чох эянъ олмаса да, Ядили анасы юнцндя щяйа тяри басды: - Еля сяня бу барядя демяк истяйирдим. Достум Давуд

ма дейирляр Нурмяммяд яфяндини тутублар. Чалышаъаьам ону азад елятдирям, сонра эедярик. - Яши, бу гырмызылар ахунд вя яфяндидян, кярбялайи вя щаъыдан ешшяк асландан щцркян кими щцркцрляр. Нядир ахы онлары горхудан? Бу аьзы дуалы кишиляр щюкумятя ня пислик едя билярляр ахы? - Билмирям, эяряк лап йухарылардан хащиш едям. - Еля юзцндян дя мцьайат ол, сяни дя дост саймырлар. Ядил хан дцшцнъяйя далды, анасы дцз дейирди, бир дяфя Абид Яфяндийев она мяслящят эюрмцшдц ки, щюкумятин сийасятиня гарышмасын юз мювгейини, щяйатыны горуйуб сахлайа бился бюйцк ишдир. Амма Нурмяммяд Яфяндинин нурани симасы эюз юнцндя ъанландыгъа юзцнц тящлцкядян горумаг щаггында дцшцнмяди. Бирбаш сийаси идаряйя эялди. Ряис Ядил ханын Ленинля, Няримановла йахшы мцнасибятини билирди, бу сябябдян ханы йабанчы саймады, анъаг мярамыны да эизлятмяди: - Совет забитини тящгир едяни кимлийиндян асылы олмайараг баьышласаг, галанларын айаьы йер тутар. - Нурмяммяд яфянди ядябсиз адам дейил ки, тящгиря кечсин. - Гулаг асын, онун гоншусуну тутуб Сийаси идаряйя эятирмяк истяйян забитя мисал чякиб. Бир гарачыны дюйян ъаван оьлана Щязряти Юмяр: "Аналарынын бятниндян азад доьулан инсанлары ня тез ясир етдиниз" - дейя мязяммят етмишди. - Щм, - дейя Ядил хан орта хятт сечяряк мцнасибятини тез билдирмяди. - Сонра эеъя евляриня адам эюндяриб сющбят цчцн идаряйя дявят етмяк истядим, йеня тящгиря кечиб, дейиб ки, ня йараса кими эеъяляр учушурсунуз. Хцлася

зорла эятирибляр. Мцгавимят эюстярмяйинин сябябини сорушанда мяня дя мисал чякди. Деди ки, бир кишинин баьына оьру эирир, бир кися алма-армуд дярир. Ев сащиби буну эюрцб пайа иля ону говур вя вурмаг истяйир. Ялаъсыз галан арыг, чялимсиз оьру ири, йоьун пайадан горхур, кисяни далындан атыр, бир колун далында ит няъиси эюрцб шалварыны салдырыб цстцндя чюмбялир. Баь сащиби она чатыб ачыгла сорушур ки, онун баьында ня едир? Оьру йазыг-йазыг "эюрмцрсян ня едирям?" - дейир. Ев сащиби оьрунун кяляйини ифша етмяк цчцн ону зорла галдырыб алтындакыны эюстярир: "Утанмырсан, йалан данышырсан, бу ки, ит няъисидир" - дейир. Оьру юзцнц итирмир; "сян адам кими цстцмя эялдин ки, мян дя адам кими батырым?" - дейя ъаваб верир. Хан йеня "щм" дейяряк сюзцн мабядини эюзляди. Ряис ися эетдикъя гызышырды: - Она чякдийи мисалы йедиртмяк лазымдыр. - Ряис, Нурмяммяд яфянди халгын севимлисидир, ону баьышлайын, халгын гязябиндян дя ещтийат един. - Биз коммунистляр щеч кимдян горхмуруг, бизляри тящгир етмяк олмаз. - Ряис, бир даща хащиш едирям, истяйирсиниз шяхсян Няриманов йолдашдан риъа едим. Мюмин адамдыр яфв един. - Йахшы, бу дяфя сизя баьышлайырам. Баша салын дилини йыьышдырсын. - Дейярям, архайын олун. Дустагла йанашы евя дюнян хан илк дяфя беля аъизаня хащишляр етдйииндян пярт олмушду, амма йеня севинирди ки, мюмин бир инсаны юлцмцн пянъясиндян хилас етмишди. Нурмяммяд яфянди ися дедийиндян дюнмцр, мяслящятляря мящял гоймурду: - Щюрмятли хан, щяр бир инсан азадлыг щаггына маликдир дейирди. Хан ону мязяммят етмяк истяркян Нурмяммяд яфянди яллярини эюйя галдырараг: - Сян бизи сцрцнмякчцн йаратмадын, Илащи! - дейяряк хана артыг сюз демяйя имкан вермяди. … Сон илляр Ядил ханын ян эярэин илляриндян иди. Туту ханым адяти цзря елчилийя эедиб Билгейисин "щя" ъавабыны алмышды. Ня анасынын, ня дя ханын тямтяраглы той етмяйя ниййятляри йох иди, зира той ады эялян кими ханын эюзц юнцня Мяляксима ханымын кцскцн вя мязяммятли симасы эялиб дайанырды. Оьлу Нищат ися ян эярэин вахтларында да бейниндян силинмирди, онун сон дяфя атасы иля кишийана данышмасы ися ханы бялкя гябирдя дя силкяляйяъякди. Оьлундан архайын иди, Мяляксима ися ханын хатириндя дайаныгсыз бир гадын кими галмышды. Рясми никащдан яввял Ядил хан Билгейисля ачыг сющбят етмяк истяйирди, она эюря юзц тяк Газаха йолланды. Давуд бяй онун айаглары алтында гоч кясяряк йахшы кабаб гонаглыьы верди, цмумиййятля Давуд бяйин ян севимли шащ йемяйи кабаб иди. Ядил хан юзц иля ири брилйант гашлы нишан цзцйц вя ялавя дюрдкцнъ, цстцндя он алты брилйант гаш олан диэяр бир цзцк дя эятирмишди. Мярифят вя мядяниййят хатириня зийафятдян сонра достундан изн алыб нишанлысыны бахчайа сющбят елямяйя дявят етди. Билгейис ханымын бядяни цчцнцр, чяняси щяйяъандан титряйирди, эяляъяк яри юзцндян йашъа бюйцк олса да цряйинъя иди. Лап ушаглыгдан хяйалында ъанландырдыьы ясилзадя вя алиъянаб бир ъаван инди зцщур едиб онун йанында аддымлайырды. Ядил хан эярэинлийи азалтмаг, Билгейиси шок вязиййятиндян чыхармаг цчцн сющбятляриня мцгяддимя верди: - Билгейис ханым, сизи адахланмаьымыз мцнасибятиля тябрик едирям, иъазя верин бундан сонра сизя гысаъа олараг "Билли" дейим. (Арды вар)


Newspaper Municipality of Sheki No 03-04.2009:Layout 1 23.10.2010 19:13 Page 16

ДИГГЯТ!

ØßÊÈ

ИНТЕРНЕТ ИСТИФАДЯЧИЛЯРИНИН НЯЗЯРИНЯ:

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИНИН WEB СЯЩИФЯЛЯРИ:

http://sheki.belediyye.name http://sheki-municipality.narod.ru http://belediyye.io.ua

ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ № 03-04 (59-60), Март 2009

Гиймяти: 60 гяпик

ТЯБРИК ЕДИРИК! ЦЛВИ баламызы 1 йашы битмяси мцнасибятиля тябрик едирик! Она ъан саьлыьы вя хошбяхт эяляъяк арзу едирик! Ямиси Елмар, Сяфа ханым вя балаъа Сяма. Шеирляри иля гязетимиздя чыхыш едян, Ашаьы Шабалыд кянд сакини ЯЩМЯД МУСАНЫ 70 йашы битмяси мцнасибяти иля тябрик едирик. Она мющкям ъан саьлыьы, арзулайырыг. ШякиБялядиййясининколлективи

САЬЛАМЛЫЬЫНЫЗЫ БИТКИЛЯРЯ ЕТИБАР ЕДИН Cay Kordiчin "Meyvя vя Tяrяvяzlяrin gizli sirlяri" kitabыndan чыxarышlar: lяndirir.

ЭЦНДЯЛИК ХЯБЯРЛЯР САЙТЫМЫЗ:

Яncir: Baьыrsaqlarыn iшini sцrяt-

Alma: Bюyrяklяrin tяmizlяyir, hяzmi rahatlaшdыrыr. Яrik: Qan яmяlя gяtirяndir. Dяriyя vя saчa mцsbяt tяsir gюstяrir. Xяrчяngin qarшыsыnыn alыnmasыna kюmяk edir. Banan: Цrяyя vя яzяlяlяrя faydalыdыr. Yorьunluьu aradan aparыr. Albalы: Mineral vя vitamin anbarыdыr. Tцnd rяngli viшnяlяr, aчыq rяnglilяrя nisbяtdя daha чox mineral ehtiyatыna malikdir. Portaьal: Soyuq dяymяnin, qripin, цrяk xяstяliklяrinin qarшыsыnы alыr. Armud: Цrяk-damar xяstяliklяrinin qarшыsыnы alыr, aшaьы qan tяzyiqli insanlara xeyrlidir. Чiyяlяk: Siqaret tцstцsцnцn tяsirlяrini azaldыr. Siqaret чяkilяn otaqdakы insanlar gцn яrzindя яn azы iki gilя чiyяlяk qяbul etmяlidirlяr. Kюk: Яlavя enerji mяnbяyi yaradar. Qaraciyяrin юd ifraz etmяsinini sцrяtlяndirir. Xiyar: Яzяlяlяri cavanlaшdыrar. Dяri hцceyrяlяrinя elastiklik gяtirir. Sarыmsaq: Tяzyiqi salыr, qan laxtalanmasыnы azaldыr. Mяdя xяrчяnginin qarшыsыnы alыr vя immuniteti gцclяndirir.

Й Е Н И

http://nukha.azersayt.com

Х И Д М Я Т !

"Шяки Бялядиййяси" гязети юз охуъуларына йени пулсуз хидмят тяклиф едир! Язиз щямйерлиляримиз! Яэяр Сиз арадцзялдянсиз - маклерсиз алгы-сатгы ямялиййатлары апармаг истяйирсинизся, гязетимизин пулсуз еланлар эушясиндян истифадя едя билярсиниз. Беля ки, мал-мцлк (ев, автомобил, електрон ъищазлар, мяишят аваданлыглары, мебел, мусиги алятляри, зинят маллары, эейим яшйалары, айаггабылар вя мцхтялиф аксесуарлар) сатмаг, вя йахуд алмаг, ейни заманда, дашынмаз вя дашынар ямлакы иъаряйя вермяк, йахуд

эютцрмяк фикриня дцшмцш вятяндашлар юз арзуларыны гязетимиздя пулсуз елан вермякля реаллашдыра билярляр. Бизим хидмятимиздян истифадя етмякля Сиз, ялавя олараг арадцзялдяня - маклеря пул вермякдян азад ола билярсиниз. Еланларынызы телефонла вя йа редаксийамыза эялмякля веря билярсиниз. Бундан башга, биз гязетимиздя иш верян вя иш ахтаран вятяндашларын да еланларыны пулсуз йерляшдирмяйя щазырыг.

ДИГГЯТ! Коммерсийа структурларынын реклам характерли материаллары вя итмиш сянядляр барядя еланлар пуллудур. Шящид аиляляриня, Икнъи Дцнйа вя Гарабаь мцщарибяляринин ветеранлары вя ялилляри цчцн ися истянилян еланлар пулсуздур.

Цнван: Шяки шящяри, М.Я.Рясулзадя проспекти,182, 2-ъи мяртябя. Телефон: 4 28 02; Моб: (055) 646 73 00. Еланлар цчцн эялян сайымыздан башлайараг чап едяъяйимиз купонлардан да истифадя едя биляъяксиниз

РАЩАТЛЫЬЫН ГЯДРИНИ БИЛЯНЛЯР ЦЧЦН... шib...

Zяmanямиз dяyi-

Бу эцн сойдашларымыз хarici юlkяlяrя даща чох сяфярляр едир, яънябилярин йашайыш тярзини эюрцб юзляри цчцн дя беля ращатлыг йаратмаг истяйирляр... Ахы ким истямяз ки, йашадыьы мцлк, чалышдыьы офис, истиращят етдийи баь еви эюзял, йарашыглы, инсанын рущуну охшайан олмасын?!

Hяr bir baшlanьыc kimi, tikinti dя ideyadan ямяля эялир. Yяqin ki, siz дя artыq gяlяъяk evinizin, тикмяк истядийиниз обйектин virtual surяtini xяyalыnыzda ъанландырырсыныз vя tezliklя юz fантазийанызы reallaшdыrmaq, bu reallыqdan щязз алмаг istяyirsiniz... Лакин сизин фантазийанызын эерчякляшмяси цчцн мemar кюмяйиня ещ-

ьыza kючцrцlяъяйиндян чох asыlыdыr. Бу мясялянин ися щяллиндя биз сизя йардымчы ола билярик. Eйни заманда, sizin щазырда йашадыьыныз kюhnя evin yenidяn plan-

laшdыrыlmasы, interyerinin sizя xoш olan stildя qurulmasы вя евинизин интерйериндя эюзохшайан дивар собаларынын (каминлярин) лайищяляндирилмяси цчцn дя бизя мцраъият едя билярсиниз.

тийаъыныз вар вя бu тябиидир. Мемарын лайищяси sizin ideyanыzыn vя tяxяyyцlцnцzцn яksidir. Mцasir tikilяъяк бинада rahat yaшamaьыnыz вя йа ишлямяйиниз sizin fikirlяrinizin неъя ka-

мянбя: "Deyerler" AЫN (www.deyerler.org)

Цнванымыз: АЗ5500, Шяки шящ., М.Я.Рясулзадя пр.,182, 2-ъи мяртябя. Тел: (0177) 4 28 02; Моб: (055) 646 73 00.

Гязетимиздя АзярТАъ-ын материалларындан да истифадя олунуб

Тясисчи: Шяки Бялядиййяси Баш редактор: Мурад Нябибяйов

Редаксийанын цнваны: Шяки шящяри, АЗ5500, М.Я.Рясулзадя пр.182, 2-ъи мяртябя Тел: (994177) 4 28 02; Е-маил: Municipality@Сщеки.az Municipality-Сщеки@rambler.ru

http://sheki.belediyye.name

Щесаб нюмряси: Азярбайъан Бейнялхалг Банкынын Шяки филиалы, Код: 805410 ВЮЕН: 9900001881 Мцхбир щесабы: 0137010002944 S.W.И.Ф.Т. БИК ИБАЗАЗ 2Х Шяки Бялядиййяси, Щесаб Но: 33308019449336503266 ВЮЕН 3000086531

Гязет Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййатдан кечиб: Гейдиййат№1458. Тираж500. Чапа щазырланыб :01 апрел 2009-ъу ил Гязет ЗАМАН Идхалат-Ихраъат Фирмасынын мятбяясиндя чап олунуб.

http://sheki-municipality.narod.ru

MUNICIPALITY SHEKI  

№ 03-04, 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you