Page 1

Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 1

АЗЯРБАЙЪАН НЕФТ АКАДЕМИЙАСЫНДА КЦТЛЯВИ ГЯТЛ ЩАДИСЯСИ Гязетимиз чапа щазыр олдугдан сонра телеканаллардан йайымланан мцдщиш бир хябяр щамымызы сарсытды: Respublika Baш Prokurorluьunun vя Daxili Ишlяr Nazirliyinin birgя mяlumatыnda deyilirди ki, aprelin 30-da saat 9.30 radяlя-

rindя Azяrbaycan Dюvlяt Neft Akademiyasыnыn Bakы шяhяri Dilarя Яliyeva kцчяsi 227 saylы цnvanda yerlяшяn "Qaz Neft Mяdяn" vя "Neft mexanikasы" fakцltяlяrinin yerlяшdiyi ikinci korpusa daxil olan namяlum шяxsin inzibati binanыn birinci mяrtяbяsindяn

altыncы mяrtяbяsinяdяk qarшыsыna чыxan hяr bir kяsя "Makarov" tipli tapanчadan atяш aчmasы nяticяsindя 12 nяfяr юlmцш, 13 nяfяr mцxtяlif dяrяcяli bяdяn xяsarяtlяri almышdыr. (Арды 21-ъи сящифядя)

МЯН ЙАНМАСАМ, СЯН ЙАНМАСАН, НЕЪЯ ЧЫХАР ГАРАНЛЫГЛАР АЙДЫНЛЫЬА?!

Ш ШЯ ЯК КИ И

Б БЯ ЯЛ ЛЯ ЯД ДИИЙ ЙЙ ЙЯ ЯС СИИ n ne ew ws sp pa ap pe er r

о оф ф

S SH HE EK K II

Шяки Бялядиййясинин органы

№ 05-06 (61-62), Апрел 2009 В Я Т Я Н И М И З И Н Г А Н Л Ы Т А Р И Х И

декабр, 1988 26.12.1991 26.02.1992 08.05.1992 18.05.1992 02.10.1992 02.04.1993 07.06.1993 23.07.1993 23.08.1993 23.08.1993 31.08.1993 29.10.1993

КЯЛБЯЪЯРИН ИШЬАЛЫНДАН 16 ИЛ КЕЧДИ...

(Сящифя 2-3)

ТЯБРИК

80

ЕДИРИК!

Adы: VAHИD Soyadы: QЯNИYEV Anadan olduьu мякан: ШЯKИ Doьum tarixi: 26 APREL 1929-ЪУ ИЛ Яn чox sevdiyi peшя: HИDROMELИORATOR Иstяmяdяn uzun mцddяt iшlяdiyi vяzifя: ИCRAИYYЯ KOMИTЯSИNИN SЯDRИ Яn bюyцk vяzifяsi: AЬSAQQALLAR ШURASЫNЫN SЯDRИ Hobbisi: ЯZBЯRДЯН ШEИR SЮYLЯMЯK Xasiyyяti: ИШДЯ SЯRT - ЩЯЙАТДА MЦLAYИM Gюrцnцшu: МАШАЛЛАЩ! ЩЕЧ 50 ЙАШ VERMЯZSЯN... (Сящифя 8-9)

С О С!

www.sheki.belediyyesi.name

МАЙЫН 10-ДА УЛУ ЮНДЯРИН ДОЬУМ ЭЦНЦДЦР

И Ш Ь А Л Е Д И Л М И Ш Т О Р П А Г Л А Р Ы М Ы З

ГЯРБИ АЗЯРБАЙЪАН ХАНКЯНДИ ХОЪАЛЫ ШУША ЛАЧЫН ХОЪАВЯНД КЯЛБЯЪЯР АЬДЯРЯ АЬДАМ ФЦЗУЛИ ЪЯБРАЙЫЛ ГУБАДЛЫ ЗЯНЭИЛАН

M MU UN N II C C II P PA AL L II T TY Y

Donuz qripi epidemiyaya чevrilя bilяr Dцnya Sяhiyyя Tяшkilatыnыn мялуматына эюря, Meksika vя ABШ-da baш qaldыran donuz qripi epidemiyaya чevrilя bilяr. Бu qripin epidemik potensialы var, чцnki insanlar ona yoluxur. Min nяfяrdяn чox adamыn yoluxduьu vя 200 няфяря йахын инсанын юldцyц Meксикада mяktяblяri, muzeylяri vя ictimai mяrkяzlяri baьlaйыбlar. Сяhiyyя rяsmilяri deyirlяr ki, bu qeyri adi virus donuz, insan vя quш genlяrini юzцndя cяmlяшdirir. Хястялик артыг Авропада да юзцнц эюстярмяйя башлайыб...

Шяки шящяр 1 сайлы орта мяктяб севимли шаиримиз Бяхтийар Ващабзадянин адыны дашыйаъаг Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин Сярянъамына ясасян Шяки шящяр 1 сайлы орта мяктябя бюйцк шаиримиз Бяхтийар Ващабзадянин ады верилмишдир.

БУ САЙЫМЫЗДА: КИВ-ЛЯРЯ ДЮВЛЯТ ДЯСТЯЙИ

(Сящифя 4)

Йени китаб: “ДЦНЙА! ДЦНЙА!”

(Сящифя 5)

ОНЛАР ВЯТЯН УЬРУНДА ВУРУШМУШЛАР

(Сящифя 6)

ШЯКИЛИЛЯРИН УЬУРЛАРЫ

(Сящифя 7)

БАЬЫРОВУ ЙАРЫМ СААТ АЙАГ ЦСТЯ САХЛАЙАН АДАМ

(Сящифя 10)

ЙАПОНЛАРЫ ГАБАГЛАЙАН ШЯКИЛИ АЛИМ

(Сящифя 15)

Я Д И Л Х А Н (1-ъи фясил, 15-ъи щисся) ИШЫЬЫ СЮНМЦШ ЗИЙАЛЫЛАР (3-ъц фясил)

(Сящифя 21)


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 2

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

сящ.2

86

МАЙЫН 10-ДА ЦМУММИЛЛИ ЛИДЕР

ЛИДЕРЛЯРИН УЛУ ЮНДЯР ЩАГГЫНДА ДЕДИКЛЯРИ Mцxtяlif gюrцшlяrimiz zamanы, xцsusilя Daьlыq Qarabaь mцnaqiшяsi яtrafыnda mцzakirяlяr apararkяn, mцnaqiшяnin sцlh yolu ilя hяllindя onun cяsarяtini, mцdrikliyini vя qяtiyyяtini yцksяk qiymяtlяndirdim.” Jak ШИRAK, Fransa Respublikasыnыn prezidenti

“Heydяr Яliyev Cяnubi Qafqazda uzun mцddяt яrzindя яn яsas шяxsiyyяt olmuшdur. Bu gцnlяrdя Amerika Birlяшmiш Шtatlarы vя Azяrbaycanыn bяhrяlяndiyi dostluq яlaqяlяrinin qurulmasыnda vя Azяrbaycanыn mцstяqilliyinin qorunmasыnda onun шяxsi sяylяri hяyati яhяmiyyяt daшыmышdыr. Mяhz onun rяhbяrliyi altыnda Amerika Birlяшmiш Шtatlarы vя Azяrbaycan, Яfqanыstan vя Иraqdakы яmяliyyatlar da daxil olmaqla, terrorizmя qarшы mцbarizяdя tяrяfdaш olmuшlar. Daьlыq Qarabaь faciяsinin sцlh danышыqlarы vasitяsilя яdalяtli vя uzunmцddяtli hяllinя nail olmaq sahяsindя onun nцmayiш etdirdiyi qяtiy-

Но 05-06(61-62), Апрел 2009

yяt regionda sцlh vя sabitliyin saxlanmasыnda mцhцm яhяmiyyяt kяsb etmiшdir. Eyni zamanda, onun mюvqeyi vя gюstяrdiyi sяylяr Azяrbaycanыn iqtisadi inkiшafыnы mюhkяmlяndirяn bюyцk hяcmli xarici sяrmayяlяrin cяlb olunmasыnda яsas rol oynamышdыr. Bu nailiyyяtlяr milyonlarla azяrbaycanlыnыn hяyatыnы yaxшыlaшdыrmыш vя Azяrbaycanыn iyirmi birinci яsrя mцasir dюvlяt kimi daxil olmasыna imkan yaratmышdыr.” Corc BUШ, Amerika Birlяшmiш Шtatlarыnыn prezidenti “Bu qeyri-adi шяxsiyyяt Azяrbaycanы чiчяklяnmя yoluna gяtirib чыxarmышdыr.

“Heydяr Яliyev Azяrbaycanыn bюyцk lideri idi. O, bюhranlar dюvrцndя юz юlkяsinя sabitlik gяtirdi. Azяrbaycan xalqы onun qoyduьu irs ilя fяxr edя bilяr. Onun Prezident kimi fяaliyyяti dюvrцndя юlkяlяrimiz arasыnda mцnasibяtlяrdя tяrяqqi yarandы vя Azяr-baycan Avropa ilя яlaqяlяrini daha da yaxыnlaшdыrdы. Onun 1998-ci ilin iyulunda Britaniyaya uьurlu sяfяri, xцsusilя dя, Dauninq kцчяsi 10 цnvanыnda yerlяшяn iqamяtgahыmda bizim gюrцшцmцz yaxшы yadыmdadыr. O, Azяrbaycanla Birlяшmiш Krallыq arasыnda hazыrda mюvcud olan gцclц яlaqяlяrin tяmяlini qoydu. Fяxr edirik ki, Britaniya шirkяtlяri tяrяfindяn qoyulan bюyцk sяrmayяlяr vasitяsilя Birlяшmiш Krallыq Azяrbaycanыn gяlяcяk tяrяqqisinя tюhfяlяr verir.” Toni BLEYER, Bюyцk Britaniyanыn Baш naziri “Azяrbaycanыn mцstяqilliyinin tяшяkkцlцndя vя mюhkяmlяnmяsindя, beynяlxalq alяmdя nцfuzunun yцksяlmяsindя, юlkяlяrimiz vя xalqlarыmыz arasыnda ikitяrяfli mцnasibяtlяrin inkiшafыnda vя geniшlяnmяsindя Heydяr Яliyevin tarixi rolu misilsizdir.” Иslam KЯRИMOV, Юzbяkistan Respublikasыnыn prezidenti

ОНУН МЦДРИК КЯЛАМЛАРЫ Bюyцk siyasяti kiчik hisslяrя, xыrda mяnfяяtlяrя baьlamaq olmaz. Xalq dюvlяt цчцn yox, dюvlяt xalq цчцn olmalыdыr. Kim mцxalifяtdя durursa-dursun, ancaq Vяtяninя, xalqыna, mяnяviyyatыna, mяslяkinя mцxalifяtdя durmasыn. Hяqiqi mяnяviyyatы milyonlara, milyardlara da almaq mцmkцn deyildir. Amma milyonlarы, milyardlarы olan adamlar cяmiyyяtdя mяnяviyyatsыz heч bir шeydirlяr. Baшqasыnыn fikrinя hюrmяt etmяk, ondan faydalы bir шey gюtцrmяk qabiliyyяti hяr bir adama lazыmdыr. Bir hadisяnin qarшыsыnы almaq, o hadisя baш verяndяn sonra onun nяticяlяrini aradan gюtцrmяkdяn daha asandыr. Sяnяtdя hяr kяsin юz yeri var. Heч kяs kiminsя yerini almыr. Hяyatda шяrяflя шяrяfsizliyi, шяxsi rifahla ictimai borcu, tamahkarlыqla vicdanlыlыьы hяr bir kяs юzц seчir. Rцшvяtxoru, oьrunu qяhrяman etmяk юz xalqыna xяyanяt etmяkdir. Иqtisadiyyatы gцclц olan dюvlяt hяr шeyя qadirdir. Юz ana dilini bilmяyяn adamlar шikяst adamlardыr. Rцшvяtxorluq bizi iчimizdяn yeyir. Vяzifяdяn юtrц yaшayan adamlar bяdbяxt adamlardыr. Dюvlяt onun яrazisindя yaшayan яhalinin tяminatчыsы olmalыdыr. Bizim bцtцn tяbii sяrvяtlяrimiz xalqa mяxsusdur vя bu sяrvяtlяrdяn istifadя olunmasыnda heч kяsin mцstяsna haqqы yoxdur. Mяdяniyyяt bяшяriyyяtin topladыьы яn yaxшы nцmunяlяrlя xalqlarы zяnginlяшdirir. Xalq hяmiшя юz ziyalыlarы, юz mяdяniyyяti, юz elmi ilя tanыnыr. Xalq gяrяk daim юz kюkцnц xatыrlasыn. Tariximizin hяr sяhifяsi bizim цчцn яzizdir. Tarixi olduьu kimi qяbul etmяk, dяrk etmяk vя olduьu kimi qiymяtlяndirmяk lazыmdыr. Tarix heч nяyi silmir. Biz tяbiяtя qarшы zor iшlяdя bilmяrik. Иnsan mяnяviyyat цчцn yaшamalыdыr. Mяnяviyyatыnы qoruyan, yaшadan insan яbяdi olacaqdыr. Hяr bir xalq юz dili ilя yaranыr. Ancaq xalqыn dilini yaшatmaq, inkiшaf etdirmяk vя dцnya mяdяniyyяti sяviyyяsinя qaldыrmaq xalqыn qabaqcыl adamlarыnыn, elm, bilik xadimlяrinin fяaliyyяti nяticяsindя mцmkцn olur. Gюrkяmli шяxsiyyяtlяr xalqыn zяkasыnы, elmini, mяdяniyyяtini, mяnяviyyatыnы dцnyaya nцmayiш etdirirlяr. Ziyalыlыq kцtlяvi ola bilmяz. Alim, шair, bяstяkar, rяssam, yazычы, artist - bunlar fitri istedada malik olan nadir adamlardыr.

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ: “Vяtяnpяrvяrlik insanын daxilindяki duyьulardыr. Яgяr bunlar yoxduрsa, o insan мяnяviyyatsыzdыr.”

"HEYDЯR ЯLИYEV. MЦSTЯQИLLИYИMИZ ЯBЯDИDИR" KИTABЫNЫN 25-CИ CИLDИ ЧAPDAN ЧЫXMЫШDЫR "Biz bяyan etmiшik vя bяyan edirik ki, Daьlыq Qarabaьa Azяrbaycanыn tяrkibindя яn yцksяk юzцnцidarя statusu verilя bilяr. Amma Ermяnistan tяrяfi Daьlыq Qarabaьa mцstяqillik statusu verilmяsini tяlяb edir. Яvvяla, Daьlыq Qarabaь kiчik bir yerdir, indi orada tяxminяn 60 min adam yaшayыr. Яn yaxшы dюvrlяrdя orada 170 min adam yaшayыrdы, onlarыn 30 faizi azяrbaycanlыlar, 70 faizi ermяnilяr idi. Azяrbaycanlыlarы oradan qovub чыxarmышlar, ermяnilяrin bir qismi oradan kючцb getmiшdir. Orada aьыr шяraitdя yaшayыrlar, lakin buna baxmayaraq, mцstяqil dюvlяt, beynяlxalq hцququn subyekti olmaq istяyirlяr. Biz bunu edя bilmяrik. Яgяr indi biz bu statusla razыlaшsaq, onda bu, mяsяlяnin artыq qяti hяlli olar vя bundan sonra heч bir danышыq gedя bilmяz. Bax, Rusiya Чeчenistanda mцharibя, юzц dя aьыr, чox aьыr mцharibя aparыr. Nяyin naminя? Юz яrazi bцtюvlцyцnц qoruyub saxlamaq naminя. Bu prinsipi biz dя dяstяklяyirik. Чцnki beynяlxalq hцquq, xцsusяn 1975-ci ildя qяbul olunmuш Helsinki aktы hяr bir dюvlяtin яrazi bцtюvlцyцnцn toxunulmazlыьыnы яsas prinsip hesab edir. Daьlыq Qarabaьa mцstяqillik statusu verilsя, bu o demяkdir ki, Azяrbaycan юz яrazisinin bir hissяsini itirir. Lakin ona yцksяk юzцnцidarя statusu verilmяsi o demяkdir ki, hяm onlar юzцnцidarя hцququ alыrlar, hяm dя Azяrbaycanыn яrazi bцtюvlцyц pozulmur, юzц dя, biz onlara dцnya praktikasыnda mюvcud olan hяr hansы яn yцksяk statusu tяklif etmiшik. Mяsяlяn, Rusiyanыn tяrkibindя Tatarыstan var. Bir baxыn, o, nя kimi bюyцk hцquqlara malikdir. Bununla belя, o, Rusiyanыn tяrkibindяdir. Bir sюzlя, biz bunu etmяk istяyirik, amma Azяrbaycan яrazisinin bir hissяsini mцxtяlif sяbяblяrя gюrя яlя keчirmiш Ermяnistan tяrяfi, tяяssцflяr olsun, indi bundan юz mяqsяdinя nail olmaq цчцn tяzyiq vasitяsi kimi istifadя edir. Biz isя bununla razыlaшa bilmяrik. Dцшцnцrяm ki, bu aьыr шяraitdя yaшayaraq artыq sяkkiz ildяn bяri dюzяn qaчqыnlarыmыz yenя dя dюzяrlяr ki, Azяrbaycan юzцnцn яrazi bцtюvlцyцnцn toxunulmazlыьы barяdя hцququnu, hяr halda, qoruya bilsin". Bu sяtirlяr "Heydяr Яliyev. Mцstяqilliyimiz яbяdidir" чoxcildliyinin "Azяrnяшr" tяrяfindяn yenicя чapdan buraxыlmыш 25-ci cildindяn Prezident Heydяr Яliyevin 2000-ci il martыn 4-dя Rusiya jurnalistlяrinin bюyцk bir qrupu ilя gюrцшdяki sюh-

bяtindяn gюtцrцlmцшdцr. Nяшrin buraxыlышыna mяsul Azяrbaycan Prezidenti Administrasiyasыnыn rяhbяri akademik Ramiz Mehdiyevdir. Xalqыmыzыn цmummilli lideri, ulu юndяr Heydяr Яliyevin 2000-ci il fevralыn 5-dя Avropa Иttifaqыnыn Azяrbaycandakы xцsusi elчisi Renato Batti vя Avropa Komissiyasыnыn Azяrbaycan цzrя яlaqяlяndiricisi Robin Lidel ilя gюrцшц barяdя sюhbяtlя baшlayan cilddя 2000-ci il martыn 20-dяk olan dюvrц яhatя edяn materiallar - mцstяqil, suveren Azяrbaycan dюvlяtinin mюhkяmlяnib inkiшaf etmяsinя, respublikamыzыn sцrяtli iqtisadi tяrяqqisinя, xalqыmыzыn rifahы naminя aparыlan iqtisadi vя siyasi islahatlara hяsr olunmuш чыxышlar, nitqlяr, bяyanatlar, mяktublar, mцsahibяlяr, mяruzяlяr, mцraciяtlяr, fяrmanlar toplanmышdыr. Heydяr Яliyevin Amerika Birlяшmiш Шtatlarыna iшgцzar sяfяri zamanы bu юlkяnin prezidenti Bill Klinton, tanыnmыш dюvlяt xadimlяri, Konqres цzvlяri, nцfuzlu iqtisadi vя maliyyя qurumlarыnыn rяhbяrlяri Bill Riчardson, Dяn Qlikman, Ceyms Harmon, Stiv Sestanoviч, Kerri Kavano, Ross Vilson, Zbiqnev Bjezinski, xanыm Karen Makkafi, Riчard Armitac, Lourens Иqlberger, Uilyam Kohen ilя keчirdiyi yцksяk sяviyyяli gюrцшlяri, dяrin mяzmunlu sюhbяtlяri, "Vaшinqton post", "NyuYork tayms" qяzet-lяrinin redaksiya heyяtlяri ilя gюrцшlяri, mцsahibяlяri verilmiшdir. "Nяzяrя чat-dыrыram ki, Daьlыq Qarabaьa Azяrbay-canыn tяrkibindя yцksяk dяrяcяli status vermяyя юlkяmiz hazыrdыr. Amma Ermяnistan silahlы qцvvяlяri iшьal etdiklяri Azяrbaycan torpaqlarыndan чыxarыlmalыdыr, yerindяn-yurdundan qovulmuш qaчqыnlarыmыz юz yerlяrinя qaytarыlmalыdыr, Azяrbaycanыn яrazi bцtюvlцyц tяmin olunmalыdыr". Ulu юndяr bu sюzlяri "Vaшinqton post" qяzetinin redaksiya heyяtinin цzvlяri ilя gюrцшdя demiшdir. Цmumiyyяtlя, bцtцn cildlяrdя olduьu kimi, bu cilddя dя dюvlяtimizin baшчыsыnыn Azяrbaycanыn яn aьrыlы problemi olan Daьlыq Qarabaь mяsяlяsinя aid ATЯT, Avropa Шurasы, NATO rяhbяrlяri ilя gюrцшlяri, bu mцnaqiшя ilя яlaqяdar onun prinsipial mюvqeyi юz яksini tapmышdыr. AzяrTAc-ыn materiallarы яsasыnda hazыrlanmыш чoxcildliyin bu kitabыnda oxucular цmummilli lider Heydяr Яliyevin gюrkяmli яdяbiyyat vя incяsяnяt xadimlяri ilя gюrцшlяri, bu шяxslяrя verdiyi yцksяk qiymяt vя dяyяrli mяslяhяtlяr ilя dя tanыш ola bilяcяklяr.


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 3

Но 05-06(61-62), Апрел 2009

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

сящ.3

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН ДОЬУМ ЭЦНЦДЦР SSRИ barяdя hяsrяt yoxdur БУ СЮЗЛЯРИ ЦМУММИЛЛИ ЛИДЕР 1996ЪЫ ИЛДЯ "OQONYOK" JURNALЫНЫН MЦXBИRLЯRИ ИLЯ MЦSAHИBЯСИНДЯ ДЕМИШДИР. Мцсащибянин актуаллыьыны нязяря алыб там мятнини дяръ етмяйи юзцмцзя боръ билдик: MЦXBИR: Cяnab prezident, siz Azяrbaycanda hakimiyyяtя gяlяndя mцharibя aparan, iqtisadiyyatы daьыlmыш, separatчыlыьыn hюkm sцrdцyц, Rusiya ilя яslindя dцшmяnчilik mцnasibяtlяri olan bir respublikanы qяbul etmiшdiniz. Иndi bu problemlяr ya hяll edilmiшdir, ya da яvvяlki kimi bюhranlы vяziyyяtdя deyildir. Buna necя nail olmaьыn siyasi yollarы barяdя fikirlяrinizi bюlцшdцrцn. HEYDЯR ЯLИYEV: Burada hansыsa bir konkret yol yoxdur. Respublikamыz yaxшы respublikadыr, xalqыmыz yaxшы xalqdыr vя tяxminяn sяksяninci illяrin ortalarыndan 1993-cц ilя qяdяr, mяnim yenidяn qayыdыb hakimiyyяtin yцksяk mяsuliyyяtini юz цzяrimя gюtцrdцyцm vaxtadяk olanlarыn hamыsыna yol vermяmяk olardы. Demяliyяm ki, цzяrimя чox yцksяk mяsuliyyяt gюtцrmцшяm. Axы, mяn 1982-ci ildя Azяrbaycandan getdiyim dюvrdяn чox vaxt keчibdir. Mяn respublikanы чox yaxшы vяziyyяtdя qoyub getmiшdim. Hяmin o 70-ci illяrdя Azяrbaycan bцtцn mцttяfiq respublikalar arasыnda hяr cяhяtdяn yaxшы olmasы ilя seчilirdi, юzц dя tяkcя iqtisadi gюstяricilяrя gюrя yox. Burada vяziyyяt dя, mцhit dя yaxшы idi. Mяsяlяn, indi korrupsiya ilя hamы mцbarizя aparыr. Иndi heч kim demir ki, korrupsiya yoxdur. Ancaq o vaxtlar Sovetlяr Иttifaqыnda belя halыn olduьunu etiraf et-mяyя qorxurdular. Mяn isя bяyan etdim ki, Azяrbaycanda rцшvяtxorluq, korrupsiya var vя bunlara qarшы mцbarizя aparmaq lazыmdыr. Yяni, Azяrbaycan aчыqlыq baxыmыndan, aшkarlыq baxыmыndan mцsbяt mяnada fяrqlяnirdi. Respublika yaxшы vяziyyяtdя idi… Buyurun, bu da sizя birinci yol, ancaq kollektivi dя, ailяni dя, respublikanы da, юlkяni vя xalqы da idarя etmяkdяn чox шey asыlыdыr. Sonralar bizdя proseslяr o qяdяr mяnfi getdi ki, Azяr-baycan son dяrяcя bюhranlы vяziyyяtя dцшdц. 1993-cц il цчцn iqtisadiyyat daьыlmышdы, xalq чox aьыr vяziyyяtdя idi. Respublika mцharibя vяziyyяtindя idi, яrazimizin bir hissяsi iшьal olunmuшdu, hяrcmяrclik, юzbaшыnalыq, parчalanma hюkm sцrцrdц. Bunlarы siz bilirsiniz. Bunun qarшыsыnы necя almaq mцmkцn oldu? Hesab edirяm ki, brincisi, xalqыn etimadыdыr. O etimad ki, mяni gюzdяn salmaq цчцn bir чox illяr edilяn cяhdlяrя baxmayaraq, xalq bu etimadы daim mяnя gюstяrirdi. Mяlum oldu ki, yalnыz az bir qisim adam юz шяxsi hikkяlяrinя gюrя mяnя mяnfi mцnasibяt bяslяyirmiш. Xalqыn bюyцk яksяriyyяti, hяtta deyяrdim ki, hamыsы hяmin яdalяtsiz mцnasibяtlя razы deyildi. Hяtta mяn Moskvada yaшayan illяrdя dя yanыma чox adamlar gяlirdi, mяnя mцraciяt edir, mяktub yazыrdыlar. Yяni, юz яmяyimlя, юz iшimlя vя insanlara qarшы mцnasibяtimlя qazana bildiyim mяhz hяmin etimad qыsa mцddяtdя respublikanы bюhrandan чыxara bilmяyimin яsasы olmuшdur. Иkinci cяhяt isя, шцbhяsiz ki, tяcrцbяdir.

Kim deyirsя ki, kцчяdяn gяlяn hяr kяs dюvlяti idarя edя bilяr, sяhv edir. Иdarяetmя tяcrцbяsi prinsip etibarilя eynidir. Vaxtыilя hяmin mцttяfiq respublikanы, indi isя mцstяqil юlkяni idarя etmяyim, - bunlar bir чox cяhяtdяn oxшar шeylяrdir. Ona gюrя dя uzun hяyatыm dюvrцndя hяm Azяrbaycanda, respublikaya rяhbяrlik etdiyim dюvrdя, hяm dя Moskvada, Sovetlяr Иttifaqыnыn rяhbяrlяrindяn biri olduьum dюvrdя, topladыьыm tяcrцbя чox bюyцk mяktяb, чox bюyцk tяcrцbя idi. Шцbhяsiz ki, bu indi mяsяlяlяrin hяllindя mяnя kюmяk edibdir. Daha bir amil dя var. Mяn bunu mцxtяlif юlkяlяrdя olanda hiss edirяm: mяni tanыyыrlar, vaxtilя gюrцшdцyцm, nя vaxtsa danышыqlar apardыьыm adamlar mяni xatыrlayыrlar. Bяzilяri isя mяlumat kitablarыna baxыrlar ki, Яliyev siyasi bцronun цzvц, SSRИ-nin rяhbяrliyindя olubdur, aчыq deyirяm, hяtta o юlkяlяrdя dя, hansы ki, vaxtilя Sovetlяr Иttifaqы onlarla mцxtяlif ideoloji cяbhяdя idi, keчmiшdяki mцnasibяtdяn asыlы olmayaraq, fюvqяldюvlяt kimi onun haqqыnda rяy indi dя qalыr. Иnsanlar arasыndakы mцnasibяtlяr dюvlяtlяr parчalandыqdan sonra da qalыr. Ona gюrя mяnя dя nяzяrя чarpdыrыlan ehtiram bяslяyirlяr. Mяsяlяn, Rusiya ilя mцnasibяtlяri bяrpa etmяk mяndяn юtrц heч bir чяtinlik tюrяtmяdi. O vaxtlar Sovetlяr Иttifaqыnda iшlяyяn adamlarыn tam яk-sяriyyяti indi dя Rusiyada mцxtяlif sahяlяrdя iшlяyir. Ona gюrя mяnim onlarla indi dя яlaqяlяrim var. SUAL: Sizin sюzlяrinizdя sanki SSRИ barяdя hяsrяt sяslяndi?... CAVAB: SSRИ barяdя hяsrяt yoxdur. Mяn hesab edirяm ki, Sovetяr Иttifaqыnыn daьыlmasы qanunauyьun proses idi. Bu, reallыq idi. Bu, labцd idi. Bu prosesin qarшыsыnы almaq чяtin idi. Ancaq birlikdя iшlяdiyimiz adamlar, шяrait, gюrцшlяr barяdя hяsrяt var… Шцbhяsiz ki, mяn bunlarыn hamыsыnы xatыrlayыram. Bюyцk sяmimiyyяtlя, bюyцk hюrmяtlя xatыrlayыram. Hяr halda bu, mяnim dя hяyatыmdыr. Lakin Azяrbaycanыn mцstяqilliyi heч vaxt sual altыna alыnmayacaq, biz heч vaxt baшqa dюvlяtя birlяшmяyяcяyik. MЦXBИR: MDB-nin цzvц olan bяzi dюvlяtlяr baшqa cцr dцшцnцrlяr… HEYDЯR ЯLИYEV: Bilirsiniz ki, Azяrbaycan яvvяllяr MDB-yя daxil deyildi. Mяn bir neчя ay inandыrmalы vя цmumiyyяtlя mюhkяm iш aparmalы oldum ki, tяkcя parlamentin deyil, hяm dя ictimai rяyin razыlыьыna nail olum. Иnsanlarы inandыrmaq lazыm idi ki, Azяrbaycan MDB-yя daxil olmalыdыr. Mяn dя bunu etdim, buna nail oldum. Mяn bu ittifaqы, bu birliyi чox vacib hesab edirяm. Ancaq bu, mяhz birlik, mцstяqil dюvlяtlяrin birliyi olmalыdыr. Юz adыna tam uyьun olmalыdыr. Mяn MDB чяrчivяsindяki gюrцшlяrimizdя demiшяm: yalnыz yaxшы mexanizm, mяhz birliyя lazыm olan, ancaq birbirinin mцstяqilliyinя toxunmayan sяmяrяli fяaliyyяt mexanizmi iшlяyib hazыrlamaq lazыmdыr. Mяn belя MDB-yя tяrяfdaram.

Иndi isя birliyin nя цчцn belя vacib olmasы barяdя. Иш bundadыr ki, MDB tяrkibindя olan юlkяlяrin hamыsы eyni bir yolu keчir. Bяzilяri bir qяdяr irяlidя, baшqalarы geridяdir, lakin biz hamыmыz keчid dюvrцnцn eyni yolundayыq. Чцnki biz hamыmыz iqtisadi cяhяtdяn birbirimizlя чox sыx baьlы olmuшuq. Яgяr Sovetlяr Иttifaqыnыn hяmin inteqrasiyasыnыn, iqtisadi inteqrasiyasыnы Mцstяqil Dюvlяtlяr Birliyinя keчirmяk mцmkцn olsaydы, bu, чox gюzяl olardы. Mяn belя MDB-yя vя belя prosesя tяrafdaram. SUAL: Bu prosesdя Rusiyanыn rolunu necя gюrцrsцnцz? CAVAB: Siz bilirsiniz, mяn hяr шeydяn юncя юlkяlяr arasыnda, o cцmlяdяn MDB tяrkibindяki юlkяlяr arasыnda ikitяrяfli mцnasibяtlяrin olmasыnы zяruri vя vacib hesab edirяm. Yяni MDB-yя daxil olmaq dюvlяtlяr arasыndakы ikitяrяfli mцnasibяtlяrin inkiшafыnы istisna etmir, яksinя, nяzяrdя tutur. Ona gюrя dя mяn Rusiya ilя Azяrbaycan arasыndakы ikitяrяfli mцnasibяtlяrя чox bюyцk яhяmiyyяt verirяm, шцbhяsiz mяn hesab etmirяm ki, bizim mцnasibяtlяrimizin sяviyyяsi ehtiyaclarыmыza, hяm dя tяkcя Azяrbaycanыn deyil, Rusiyanыn da ehtiyaclarыna cavab verir. Иkitяrяfli mцnasibяtlяrimizi daha intensiv inkiшaf etdirmяk цчцn tяdbirlяr gюrцlmяsini zяruri sayыram. Rusiya Azяrbaycanыn яsrlяr boyu baьlы olduьu, hяm iqtisadi cяhяtdяn, hяm dя elm, mяdяniyyяt, tяhsil, humanitar яlaqяlяr, insani яlaqяlяr sahяsindя baьlы olduьu яn bюyцk tяrяfdaш, яn bюyцk юlkяdir. Biz Sovetlяr Иttifaqыnыn tяrkibindя olarkяn fяrqi yox idi, sяn haradasan Moskvada, Leninqradda, Omskda, Novosi-birskdя, yaxud Bakыda. Hamыsы va-hid юlkя idi. Neчя illяr, neчя onilliklяr birlikdя yaшamышdыq… Иndi bц-tцn bunlarы kяsmяk, qыrmaq, Ru-siyanы da, Azяrbaycanы da - elяcя dя digяr юlkяlяri - heч vaxt birlikdя ittifaqda olmayanlar arasыnda mюvcud olan mцnasibяtlяrя gяtirib чыxarmaq, bu, mцmkцn deyildir. Biz iki yцz il Rusiyanыn tяrkibindя, bir dюvlяtin tяrkibindя olmuшuq vя bu iki yцz il яrzindя яlaqяlяr o qяdяr чulьaшmышdыr ki, bunlarы qыrmaq mцmkцn deyildir. Heч lazыm da deyildir. Яksinя, bir чox baшqa юlkяlяrlя belя яlaqяlяr yaratmaq mцmkцn olsaydы, чox yaxшы olardы. Rusiya ilя mцnasibяtlяr - xцsusi mцnasibяtlяrdir. Иstяr iqtisadi яmяkdaшlыq baxыmыndan, istяrsя dя elmi vя mяdяni dяyяrlяrin mцbadilяsi baxыmыndan, sadяcя

olaraq insanlar arasыnda mцnasibяtlяr saxlamaq baxыmыndan xцsusi mцnasibяtlяrdir. Bu, чox mцhцmdцr. SUAL: Hяyatыnыzda яn aьыr mяqam hansы olmuшdur? CAVAB: Hяyatыmыn яn aьыr dюvrц Naxчыvanda olmuшdur. Azяrbaycana qayыtmaьыm qeyriadi xarakter daшыyыrdы. Mяnim qayыtmaьыma Azяrbaycanda da mane oldular, Moskvada Sovetlяr Иttifaqыnыn rяhbяrlяri dя mane oldular. Moskvada mяndяn юtrц цmumiyyяtlя dюzцlmяz шяrait yaradыlmышdы - mяn яslindя cяmiyyяtdяn tяcrid edilmiшdim, ciddi nяzarяt altыnda idim, ev dusdaьы idim. Mяnя Bakыda da чяtin idi. Naxчыvana getmяli oldum. Orada da asan deyildi. Birincisi, bu respublika юzц blokada vяziyyяtindя idi. Paytaxtla vя Azяrbaycanыn digяr bюlgяlяri ilя normal яlaqя yox idi. Blokada vяziyyяti bir чox mцhцm hяyati amillяr olmamasыnы da шяrtlяndirmiшdi - elektrik enerjisi yox idi, su, qaz чatышmыrdы. Vaxtilя Naxчыvana da, Daьlыq Qarabaьa da qazы mяn чяkdirmiшdim. Иlk vaxtlar yaшamaьa yerim dя yox idi, qohumlarыmыn yanыnda qalыrdыm, mяnzil шяraiti чox чяtin idi. Mяn orada bir ildяn чox adi sakin kimi yaшadыm. 1991-ci ilin sentyabrыnda isя xalq qalxdы vя tяlяb etdi ki, mяn Naxчыvan Respublikasыnыn Ali Sovetinя baшчыlыq edim. Yяni яslindя respublikanыn baшчыsы olum. Dцzцnц deyirяm, mяn bunu heч dя istяmirdim. Lakin bir neчя gцn bюyцk mitinqlяr keчirildi, mяni razы salmaq istяyirdilяr. Sonra hiss etdim ki, Naxчыvan xalqы цчцn hяyatыn яn aьыr dюvrцndя bu yцkц юz цzяrimя gюtцrmяliyяm. Lakin hяtta bu aьыr hяyatda da mяn юzцm цчцn maraqlы vя sevindirici olan чox шey tapыrdыm, yenя dя keчmiш яlaqяlяrimdяn istifadя edirdim. Иran vя Tцrkiyя ilя яlaqя yarada bilmiшdim. Biz Araz чayы цzяrindя kюrpц tikdik, bu, bюyцk hadisя idi, чцnki qыsa bir mцddяtdя яslindя hяyat yolu yaratmышdыq. Иrandan elektrik xяtti чяkdik, mяn bir чox baшqa iшlяr dя gюrя bildim. Sonra mяni Bakыya чaьыrdыlar. Burada artыq vяtяndaш mцharibяsi gedirdi, bir-birinя atяш aчыrdыlar, hяrяnin юz silahlы dяstяsi var idi. Qayda-qanun yaratmaq цчцn mяnя iki il yarыm vaxt lazыm gяldi. Иndi iki ilя yaxыndыr ki, xalq яmin-amanlыqda yaшayыr. Bяli, insanlar dюrd ildir, чadыrlarda yaшayыrlar. Siz hяmin dцшяrgяlяrdя olmuш, qaчqыnlarыn vяziyyяtini gюr-

mцsцnцz. Bяli, aьыrdыr, son dяrяcя aьыrdыr. Lakin bir var, mцharibя gedir, bir dя var ki, mцharibя yoxdur. Tabutlar gяtirmirlяr, qalan iшlяrin юhdяsindяn gяlя bilяrik. SUAL: Siz hяyatda nяdяnsя qorxursunuzmu? CAVAB: Mяn indi heч nяdяn qorxmuram, o zaman da heч nяdяn qorxmamышam. Buraya gяlяndя baшa dцшцrdцm ki, юlцm tяhlцkяsi var. Bu, mяni qorxutmadы. SUAL: Siz яn чox nяyi sevirsiniz? CAVAB: Bilirsiniz, mяn юzцmц siyasi fяaliyyяtя, юz xalqыma, respublikama hяsr etmiш adamam. Respublikamы чox sevirяm. Nя qяdяr tяmtяraqlы sяslяnsя dя, mяn hяr шeydяn чox torpaьыmы, xalqыmы sevirяm. Юz Azяrbaycan Respublikamы sevirяm. Axыra qяdяr dя onunla bir yerdя olacaьam. O ki, qaldы шяxsi hяyatыma, hяr bir adam kimi, mяnim dя baьlы olduьum шeylяr var. Lakin bu, tяkcя mяnя vя yaxыn adamlarыma aiddir. SUAL: Иndiyяdяk yaшadыьыnыz hяyata yekun vurularsa, baшlыca hadisя nя olardы? CAVAB: Bilirsiniz, mяn bu sual barяdя heч vaxt dцшцnmяmiшяm, ona gюrя cavabыm o qяdяr dя dяqiq gюrцnmяyя bilяr. Baшlыca hadisя… Buna da mцxtяlif cцr yanaшmaq olar. Шяxsi hяyatыmda evlяnmяyim, qыzыmыn, oьlumun dцnyaya gяlmяlяri baшlыca hadisя olubdur. Siyasi fяaliyyяtimdя isя hяyatыmda olanlar mяnim iradяmdяn asыlы olmayaraq baш veribdir. Mяsяlяn mяni siyasi bцronun цzvц, Azяrbaycanыn rяhbяri seчmiш, o cцr bюyцk юlkяnin nazirlяr soveti sяdrinin birinci mцavini tяyin etmiшdilяr. Azяbaycanыn tarixindя belя шey olmamышdы. Ona gюrя dя bu, xalqыm цчцn tarixi hadisя idi ki, onun юvladы belя yцksяyя qalxmышdы. Lakin deyя bilmяrяm ki, bu, o zaman mяndяn юtrц bюyцk sevindirici hadisя idi. Mяn hяtta oraya getmяk istяmir, mцqavimяt gюstяrirdim, Respublikadan ayrыlmaq mяndяn юtrц чяtin idi. Иndi bunlarыn hamыsыnы, bцtцn hяyatыmы tяhlil edяndя gюrцrяm ki, hяr halda bir baшlыca hadisя var, o da budur ki, mяn Azяrbaycanыn mцstяqilliyini tяmin edя bilmiшяm. Onu daxili чяkiшmяlяr alovunda, daьыntыlar vя qan iчindя mяhv olmaьa qoymamышam. Мay 1996, Mцstяqilliyimiz яbяdidir, Altыncы kitab.


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 4

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

сящ.4

КИВ-ЛЯРЯ ДЮВЛЯТ ДЯСТЯЙИ AZЯRBAYCAN RESPUBLИKASЫNЫN PREZИDENTИ YANЫNDA KЦTLЯVИ ИNFORMASИYA VASИTЯLЯRИNИN ИNKИШAFЫNA DЮVLЯT DЯSTЯYИ FONDU YARADЫLACAQDЫR Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidenti yanыnda Kцtlяvi Иnformasiya Vasitяlяrinin Иnkiшafыna Dюvlяt Dяstяyi Fondu yaradыlacaqdыr. Bununla яlaqяdar Azяrbaycanыn dюvlяt baшчыsы Илщам Ялийев aprelin 3-dя Fяrman imzalamышdыr. Fяrmanla, hяmчinin "Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidenti yanыnda Kцtlяvi Иnformasiya Vasitяlяrinin Иnkiшafыna Dюvlяt Dяstяyi Fondu haqqыnda Nizamnamя" tяsdiq edilmiшdir. AzяrTAc

GЯNCЯ VЯ ШЯKИDЯ "DAШЫNMAZ ЯMLAKЫN KADASTRЫ VЯ QEYDИYYATЫ" LAYИHЯSИ HЯYATA KEЧИRИLЯCЯKDИR Azяrbaycan Respublikasы hюkumяti ilя Almaniya Federativ Respublikasы hюkumяti arasыnda imzalanmыш saziшя uyьun olaraq Almaniya Иnkiшaf Bankыnыn (KFW) maliyyя dяstяyi ilя Gяncя vя Шяki bюlgяlяrindя "Daшыnmaz яmlakыn kadastrы vя qeydiyyatы" layihяsi hяyata keчirilяcяkdir. Daшыnmaz Яmlakыn Dюvlяt Reyestri Xidmяtindяn (DЯDRX)

ШЯKИ TEATRЫNDA YENИ TAMAШALAR HAZЫRLANЫR Sabit Rяhman adыna

Шяki Dюvlяt Dram Teatrыnda

Яbdцrrяhim bяy Haqverdiyevin "Pяri-cadu" яsяri яsasыnda tamaшanыn mяшqlяrinя baшlanыlmышdыr. Tamaшanыn quruluшчu rejissoru Mirbala Sяlimli, rяssamы Qцdrяt Mяmmяdov, musiqi tяrtibatчыsы Иlqar Saatovdur. Яsas rollarы Xanlar Hяшimzadя, Akif Yusifov, Яbцlfяt Salahov, Sima Шabanova vя baшqalarы ifa edirlяr. Teatrda rumыn dramaturqu Ejen Иoneskonun "Kral юlцr" яsяri цzяrindя dя mяшqlяr gedir. Teatrыn direktoru Hikmяt Nяbiyevин сюзляриня эюря, yaradыcы kollektiv "Pяri-cadu", habelя fransыz dramaturqu Jan Batist Molyerin "Xяsis" tamaшalarы ilя mayыn яvvяlindя paytaxt tamaшaчыlarы qarшыsыnda чыxыш edяcяkdir. Bundan яlavя, Шяki teatrыnыn mayыn axыrlarыnda Tцrkiyяnin Ankara, Иstanbul, Иzmir, Amasiya vя digяr шяhяrlяrinя, oktyabrda isя Rusiya paytaxtыna qastrol sяfяrlяri dя planlaшdыrыlыr. Yaradыcы kollektiv Moskva sяhnяsindя Sяmяd Vurьunun "Vaqif" dramыnы gюstяrяcяkdir.

Ш.Б.

bildirmiшlяr ki, layihяnin mяqsяdi qeyd edilяn яrazilяrdя daшыnmaz яmlakыn rяqяmli kadastr xяritяlяrinin hazыrlanmasы vя yenilяшdirilmяsinя texniki, maliyyя dяstяyinin gюstяrilmяsi, eyni zamanda Gяncя шяhяri vя Шяki rayonu яhalisi цчцn юzяllяшdirilmiш torpaq vя daшыnmaz яmlakdan daha sяmяrяli istifadя etmяk imkanыnы yaratmaq, шяffaf vя dinamik яmlak bazarы vasitяsilя iqtisadi inkiшafы stimullaшdыrmaqdыr. Bundan яla-

vя, layihя яmlak vergisi, bяlяdiyyя torpaqlarыnыn satышы vя ya icarяyя verilmяsindяn яldя edilяn gяlirlяr sahяsindя шяffaflыьыn tяmin olunmasыna шяrait yaradacaqdыr. Artыq DЯDRX ilя KFW arasыnda layihяnin ilkin mяrhяlяsi hesab edilяn konsept fazasыnыn vя tender mцtяxяssisinin maliyyяlяшdirilmяsi mяqsяdi ilя maliyyя saziшi imzalanmышdыr. AzяrTAc

Но 05-06(61-62), Апрел 2009

GЮRKЯMLИ OFTALMOLOQ ALИM, AKADEMИK ZЯRИFЯ XANЫM ЯLИYEVANЫN XATИRЯSИ ANЫLMЫШDЫR Aprelin 28-dя Шяki Шяhяr Telekommunikasiya Qovшaьыnыn konfrans zalыnda gюrkяmli oftalmoloq alim, akademik Zяrifя xanыm Яliyevanыn anadan olmasыnыn 86-cы ildюnцmц mцnasibяtilя tяdbir keчirilmiшdir. Sяhiyyя iшчilяrinin, ziyalыlarыn, ictimaiyyяt nцmayяndяlяrinin qatыldыqlarы tяdbirdя ombudsman Elmira Sцleymanova Zяrifя xanыm Яliyevanыn Azяrbaycan tibb elminin inkiшafыna verdiyi dяyяrli tюhfяlяrdяn sюz aчmыш, onun яziz xatirяsinin xalqыmыzыn qяlbindя daim yaшayacaьыnы bildirmiшdir. Tяdbirdя шяhяr icra hakimiyyяti baшчыsыnыn mцavini Zяrinя Cavadova, Шяki rayonlararasы gюz xяstяxanasыnыn baш hяkimi Gцlnarя Mяmmяdova vя baшqalarы чыxыш edяrяk gюrkяmli alimin mяnalы hяyat yolu vя yorulmaz fяaliyyяti barяdя danышmышlar. Qeyd edilmiшdir ki, Azяrbaycanda tibb elminin, xцsusilя onun az inkiшaf etmiш oftalmologiya sahяsinin inkiшafыnda mцstяsna xidmяtlяri olan Zяrifя xanыm Яliyevanыn шяfalы яllяri ilя minlяrlя xяstяnin gюzlяrinя iшыq, qяlbinя nur verilmiшdir. Bildirilmiшdir ki, Zяrifя xanыm Яliyeva istedadlы alim, pedaqoq, fяal ictimai xadim olmaqla yanaшы, hяm dя qayьыkeш vя sevimli hяyat yoldaшы, mehriban ana idi. Bu ailяnin юvladы, цmummilli liderimiz Heydяr Яliyevin ideya vя arzularыnы dюnmяdяn hяyata keчirяn Azяrbaycan Prezidenti Иlham Яliyev xalqыmыzыn dяrin hюrmяt vя mяhяbbяtini qazanmышdыr.

SAHИBKARLAR ЦЧЦN TRENИNQ KEЧИRИLDИ

ШЯKИЛИ QADЫNLARЫN RAYONUN ИCTИMAИ-SИYASИ VЯ MЯDЯNИ HЯYATЫNDA ROLU XEYLИ ARTMЫШDЫR

Апрелин 10-да Шяki Biznes Tяdris Mяrkяzindя yerli sahibkarlar цчцn "Sahibkarlыьa Kюmяk Milli Fondunin vяsaitlяri hesabыna gцzяшtli kreditlяrin alыnmasы mяqsяdi ilя sahibkarlыq subyektlяri tяrяfindяn tяqdim edilяn investisiya layihяlяrinin tяrtib edilmяsi vя qiymяtlяndirilmяsi" mюvzusunda treninq keчirilmiшdir.

Шяki qadыnlarыnыn rayonun ictimai-siyasi vя mяdяni hяyatыndakы rolu xeyli artmышdыr. Bu fikir Yeni Azяrbaycan Partiyasы (YAP) Шяki rayon tяшkilatы qadыnlar шurasыnыn 09 aprel 2009-cu il tarixdя keчirilяn konfransыndakы mяruzя vя чыxышlarda xцsusi vurьulanmышdыr.

Иqtisadi Иnkiшaf Nazirliyinin Bakы Biznes Tяdris Mяrkяzi vя Sahibkarlыьa Kюmяk Milli Fondunun (SKMF) birgя keчirdiyi tяdbirdя bюlgя rayonlarыnы tяmsil edяn 40-dan чox sahibkar iшtirak etmiшdir. Йыьынъагда Bakы Biznes Tяdris Mяrkяzinin direktoru Tofiq Babayev respublikanыn bцtцn iqtisadi rayonlarыnda keчirilmяsi nяzяrdя tutulan bu treninqlяrin investisiya layihяlяrinin hazыrlanmasы ilя baьlы sahibkarlarы maariflяndirmяk mяqsяdi daшыdыьыnы bildirmiшdir. SKMF-in sektor mцdiri Nazim Qarayev investisiya layihяlяrinin hazыrlanmasы, biznesplanlarыn tяrtib edilmяsi, layihяlяrin fondun vяsaitlяri hesabыna kreditlяшdirilmяsi qaydalarы vя digяr mяsяlяlяr barяdя tяdbir iшtirakчыlarыna яtraflы mяlumat vermiш, onlarы maraqlandыran mяsяlяlяrя aydыnlыq gяtirmiшdir. Sonda iшtirakчыlara mюvzu ilя baьlы metodiki vяsait paylanmышdыr.

Tяdbiri giriш sюzц ilя aчan YAP Шяki tяшkilatыnыn sяdri Hяsяn Hяsяnov bildirmiшdir ki, konfransыn gцndяliyinя qurumun qadыnlar шurasыnыn fяaliyyяti barяdя hesabat, habelя шuranыn yeni tяrkibinin vя YAP Qadыnlar Шurasыnыn respublika konfransыna nцmayяndяlяrin seчilmяsi ilя baьlы mяsяlяlяr daxildir. Konfransda YAP rayon tяшkilatы qadыnlar шurasыnыn sяdri Zяrinя Cavadovanыn hesabat mяruzяsi dinlяnilmiшdir. Qadыnlarыn milli dюvlяt quruculuьunun яn mцxtяlif sahяlяrindя bюyцk xidmяtlяr gюstяrdiyini, юlkяdя gedяn ictimai-siyasi proseslяrin fяal iшtirakчыsы olduьunu nяzяrя чarpdыran Z.Cavadova bildirmiшdir ki, YAP Шяki rayon tяшkilatыnda юtяn dюvrdя qadыn цzvlяrin sayы daha da artaraq 3 min 659 nяfяrя чatmышdыr. Qeyd olunmuшdur ki, tяшkilatыn qadыnlar шurasы partiyanыn proqram vя nizamnamяsindя mцяyyяn olunan mяqsяd vя vяzifяlяrin hяyata keчirilmяsindя yaxыndan iшtirak edir, mцstяqil Azяrbaycan dюvlяtinin mюhkяmlяndirilmяsi, яdalяtli cяmiyyяtin yaradыlmasы iшinя qadыnlarы daha fяal cяlb etmяk цчцn mяqsяdyюnlц iш aparыr. Чыxыш edяnlяr qurumun юtяn dюvrdяki fяaliyyяtini mцsbяt qiymяtlяndirmiшlяr. Sonra шuranыn 13 nяfяrdяn ibarяt yeni tяrkibi seчilmiшdir. Zяrinя Cavadova yenidяn qurumun sяdri, hяmчinin YAP Qadыnlar Шurasыnыn respublika konfransыna nцmayяndя seчilmiшdir.

ALMANИYANЫN MUSИQИ DUETИ ШЯKИDЯ Онлардан бири щямйерлимиздир

Almaniya Federativ Respublikasыnыn Azяrbaycandakы sяfirliyinin tяшяbbцsц ilя юlkяmizя gяlян tanыnmыш alman musiqiчilяri - Sayalы Dadaш vя Qюts Bernaudan ibarяt musiqi dueti martыn 29-da Шяki musiqisevяrlяrinin qonaьы olmuшdur. Шяhяr 4 сайлы uшaq musiqi mяktяbinin konsert salonunda keчirilяn tяdbiri шяhяr icra hakimiyyяti baшчыsыnыn mцavini Zяrinя Cavadova aчaraq, dost юlkя sяfir-

liyinin tяшяbbцsц ilя tяшkil olunan konsertin Azяrbaycanda Almaniya hяftяsi - "Almaniya ilя tanышlыq" proqramы чяrчivяsindя hяyata keчirilяn nюvbяti layihя olduьunu nяzяrя чarpdыrmышdыr. O, юlkяlяrimiz arasыnda mяdяniyyяt vя incяsяnяt яlaqяlяrinin uьurla inkiшaf etmяsindя belя tяdbirlяrin яhяmiyyяtini xцsusi vurьulamышdыr. Qeyd olunmuшdur ki, яslяn azяrbaycanlы olan, Шяkidя doьulub boya-baшa чatan pianoчu Sayalы Dadaш hazыrda Berlin Иncяsяnяt Universitetinin professorudur.

Skripkaчы Qюts Bernau da Almaniyada, elяcя dя digяr Avropa юlkяlяrindя yaxшы tanыnan musiqiчilяrdяndir. Musiqi dueti Шяkidяn яvvяl Bakы vя Gюygюl шяhяrlяrindя konsert proqramы ilя чыxыш etmiшdir. Sяfirliyin nцmayяndяsi Ziqrid Mцndeske konsertin tяшkilinя gюstяrdiyi kюmяyя gюrя шяhяr rяhbяrliyinя minnяtdarlыьыnы bildirmiшdir. Duetin yцksяk peшяkarlыqla ifa etdiyi klassik Avropa vя Azяrbaycan musiqisi nцmunяlяri tamaшaчыlar tяrяfindяn alqышlarla qarшыlanmышdыr. Konsertin sonunda шяhяr rяhbяrliyi adыndan alman musiqiчilяrя xatirя hяdiyyяlяri tяqdim edilmiшdir.

-

Н.ЪАББАРЗАДЯ


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 5

Но 05-06(61-62), Апрел 2009

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

YAP bяlяdiyyя seчkilяrinя hazыrlыq prosesinя baшlayыb "Yeni Azяrbaycan Partiyasы bu ilin sonunda keчirilяcяk bяlяdiyyя seчkilяrinя hazыlыq prosesinя baшlayыb". Bunu APA-ya aчыqlamasыnda partiyanыn icra katibinin mцavini Siyavuш Novruzov deyib.

YAP funksioneri bildirib ki, bu seчki digяrlяrindяn namizяdlяrin sayыnыn чoxluьu ilя fяrqlяnir. Bu sяbяbdяn dя hazыrlыq prosesinя start verilib: "Keчяn bяlяdiyyя seчkilяrindя Yeni Azяrbaycan Partiyasы tяrяfindяn 20 mindяn artыq namizяd irяli sцrцlmцшdц. Bu namizяdlяrin araшdыrыlmasы, tяhlili, sяnяdlяrin hazыrlanmasы

isя uzun prosesdir. Buna gюrя dя biz artыq araшdыrmalar apararaq, namizяdlяr mцяyyяnlяшdiririk". S. Novruzov partiyanыn yerlяrdяki seчki qruplarыnыn formalaшdыrыlmasыna da baшlanыldыьыnы билдириб.

Ramil Mяmmяdli, APA

сящ.5

Дащи шаиримиз Бяхтийар Ващабзадянин язиз хатирясиня

NORVEЧ EKOLOJИ TЯШKИLATLARЫNЫN NЦMAYЯNDЯLЯRИ ШЯКИДЯ ОLMUШLAR Norveч Xarici Ишlяr Nazirliyinin tяшяbbцsц ilя Azяrbaycana gяlяn bu юlkяnin Bяlяdiyyяlяr vя Kommunal Servislяr Dюvlяt Tяшkilatы, habelя "RettOst" firmasыnыn nцmayяndяlяri sяfяr proqramыna uyьun olaraq, aprelin 1-dя шяhяrimizdя olmuшlar.

Rayon icra hakimiyyяtindя keчirilяn gюrцшdя icra hakimiyyяtinin baшчыsы Nazim Иbrahimov юlkяlяrimiz arasыnda ikitяrяfli яlaqяlяrin bцtцn sahяlяrdя uьurla inkiшaf etdiyini bildirmiш, qonaqlara Шяkinin iqtisadiyyatы, coьrafi mюvqeyi, tяbii sяrvяtlяri vя turizm potensialы barяdя mяlumat vermiшdir.

BAKЫ KAMERA TEATRЫ ШЯKИ TEATRSEVЯRLЯRИNИN QONAЬЫ OLMUШDUR Bakы Kamera Teatrыnыn kollektivi aprelin 16-17-dя Шяkidя qastrol sяfяrindя olmuшdur. Yaradыcы kollektiv bu sяfяrdя Шяki tamaшaчыlarыna Hцseyn Cavidin "Шeyx Sяnan" vя Cяfяr Cabbarlыnыn "Aydыn" яsяrlяri яsasыnda hazыrlanmыш eyniadlы tamaшalarы tяqdim etmiшdir. Шяki Dюvlяt Dram Teatrыnыn sяhnяsindя oynanыlan hяr iki tamaшanыn quruluшчu rejissoru Cяnnяt Sяlimova, rяssamы Tahir Tahirov, bяstяkarы isя Firudin Allahverdidir. "Шeyx Sяnan" tamaшasыnda яsas rollarы яmяkdar artistlяr Шюvqi Hцseynov vя Leyli Vяliyeva, "Aydыn" tamaшasыnda Aydыn rolunu яmяkdar artist Nofяl Vяliyev, Gцltяkini isя Simuzяr Atakiшiyeva oynamышlar. Hяr iki tamaшa bюyцk uьurla keчmiшdir. Bakы Kamera Teatrыnыn bяdii rяhbяri, xalq artisti Cяnnяt Sяlimova bildirmiшdir ki, kollektiv artыq ikinci dяfяdir Шяkiyя sяfяr edir. 2008-ci ilin noyabrыnda gerчяklяшdirilяn ilk sяfяr zamanы yaradыcы kollektiv tamaшaчыlara M.F.Axundovun "Hekayяti-xыrs quldurbasan" яsяrini tяqdim etmiшdir. Hazыrda teatrыn repertuarыna Azяrbaycan klassiklяrinin, habelя rus vя digяr xarici юlkя dramaturqlarыnыn 30-a yaxыn sяhnя яsяri daxil edilmiшdir.

"RettOst" firmasыnыn rяhbяri Иngunn Vagstein vя Norveч Bяlяdiyyяlяr vя Kommunal Servislяr Dюvlяt Tяшkilatы dюvlяtlяrarasы яlaqя ofisinin rяhbяri Elita Cakule sяmimi gюrцшя gюrя rayon icra hakimiyyяtinin baшчыsыna minnяtdarlыqlarыnы bildirmiш, Azяrbaycana indiki sяfяrlяrinin юz юlkяlяri tяrяfindяn hяyata keчirilяn lokal

ekologiya inkiшafы layihяsi чяrчivяsindя gerчяklяшdirildiyini diqqяtя чatdыrmышlar. Rayonun tяbiяtinя valeh olduqlarыnы gizlяtmяyяn norveчli qonaqlar gяlяcяkdя burada ekologiya, habelя mяiшяt tullantыlarыnыn daшыnmasы ilя baьlы layihяlяrin hяyata keчirilmяsindя iшtirak etmяk arzusunda olduqlarыnы bildirmiшlяr. Gюrцшцn sonunda qonaqlara xatirя hяdiyyяlяri tяqdim edilmiшdir. Norveчli qonaqlar daha sonra Шяki Bяlяdiyyяsindя olmuшlar. Onlari bяlяdiyyя sяdrinin birinci mцavini Fikrяt Cяfяrov qяbul etmiшdir. Чюyцk sяmimiyyяt vя qarшыlыqlы anlaшma шяraitindя keчяn gюrцшdя fikir mцbadilяsi aparыlmыш, Шяkinin potensial imkanlarы haqqыnda norveчlilяrя mяlumat verilmiшdir. Qonaqlar hяmчinin, Шяki шяhяrinin gюrmяli yerlяri ilя dя tanыш olmuшlar. Sяfяr proqramы чяrчivяsindя norveчli qonaqlar bir gцn sonra Zaqatala rayonunda olmuш, yerli icra vя bяlяdiyyя orqanlarыnыn rяhbяrlяri ilя gюrцшmцш, daha sonra Ekologiya vя Tяbii Sяrvяtlяr Nazirliyinin 9 saylы яrazi ekologiya vя tяbii sяrvяtlяr шюbяsinin яmяkdaшlarы ilя la fikir mцbadilяsi aparmыш, birgя ekoloji layihяlяrin hяyata keчirilmяsi ilя baьlы fikirlяrini bюlцшmцшlяr.

-

М.НЯБИБЯЙОВ

ЙЕНИ КИТАБ - YENИ UЬUR

ДЦНЙА! ДЦНЙА! Иstedadlы шair - dramaturq, hяmyerlimiz Veysяl Чяrkяzovun "Dцnya! Dцnya!" адлы онунъу kitabы "Nurlan" nяшriyyatыnda nяfis tяrtibatla iшыq цzц gюrцb. Kitaba хalq шairi, akademik Bяxtiyar Vahabzadяnin юn sюz yazmasы tяsadцfi deyil. Bяxtiyar Vahabzadя hяlя 90-cы illяrdя Veysяl Чяrkяzovun "Payыz" шeiri haqqыnda mяqalя yazыb mяrkяzi qяzetlяrdяn birindя чap etdirmiш, шeiri gяnclяrя bir юrnяk kimi tяqdim vя tяqdir etmiшdir. Mяqalяdя deyilirdi: "...Veysяlin yazыlarыnda (mяn bu шairi чoxdan izlяyirяm) hяyat mцшahidяsini gюrцr, hяyatыn canlы nяfяsi ilя isinirik. Veysяl dediklяrinя bizi inandыrmaq цчцn qышqыrmыr, sцni pafosa яl atmыr, sadяcя olaraq gюrdцklяrini, mцшahidя etdiklяrini pычыltы ilя bizя nяql edir. Buna gюrя dя o, юz sюhbяtindя sяmimidir...". Bюyцk шair Veysяlя yazdыьы mяktubda isя "Payыz" шeiri щаггында "misilsiz dяrяcяdя gюzяl шeirdi, яhsяn! Qalan шerlяrini dя "Azяrbaycan" jurnalыna verяcяyяm, arxayыn ol. Sяn яsl шairsяn. Яsl istedad юzцnя чяtin yol tapar. Fikir elяmя. Mяn яlimdяn gяlяni edяcяyяm." - demiшdir. Veysяlin sonrakы yaradыcыlыьы Bяxtiyar Vahabzadяnin yanыlmadыьыnы gюstяrdi. "Dцnyaya bir dя gяlsяm", "Dцnya! Dцnya!" kitablarы яdяbiyyatыmыzыn uьurudur. Kitabda 2 pyes, poemalar, lirik, ictimai mюvzuda yazыlmыш шeirlяr toplanыb. "Юlцmя hazыr adam" pyesindя Шяkidя kollektivlяшdirmя dюvrц, "Иki ovuc torpaq" poemasыnda Шeyx Шamil hяrяkatы, "20 Yanvar" poemaсынda Sovet ordusunun Azяrbaycan

xalqыna tutduьu divan юz bяdii яksini tapыb. Kitabdakы шeirlяr yцksяk bяdiiliyя malik яsl sяnяt nцmunяляриdir. Veysяl Чяrkяzovun "Yuxuda gюrdцyцm adam" adlы yeni kitabы da nяшrя hazыrlanыr. Биз дя шairя yeni uьurlar arzulayыrыq.

-

М.РЦСТЯМОЬЛУ

YUXU Gecя Bяxtiyarы gюrdцm yuxuda, Nяfяsi daш - torpaq qoxulu idi. Onunla qoшa at sцrdцm yuxuda, Daь - dяrя hяlя dя yuxulu idi. Xяtrinя dяymяsin sюzцm, dost, dedim, Sяnin nя чox шerin qalыb yadыmda?! Sonra sцfrя aчdыq, Qыsa tost dedim, Ona uzun юmцr arzuladыm da. Baшыmыz цstцndя sonsuz gюy sяma, Шeir oxu dedi bыьaltы gцlцb... Diri bildim onu yuxuda, Amma, Oyandыm, yadыma dцшdц ki, юlцb. ШAИR Toxlarыn чюrяyi bol, Шeir gяrяk deyildir, Aclar чюrяk hayыnda, Шeir чюrяk deyildir. Kяlяm deyil, kюk deyil Шeir, Sataq bazarda. Шeir yazыb, Kim bilir, bяlkя Buш da, Sezar da. Чяtin olur, az olur Zяmanяdяn, Baшчыdan, Taledяn razы шair. Tяhqir sayыr Шeirя, sюzя Dцшяn, verilяn Nяzir-niyazы шair. Шairlяri tez tapыr Nяdяnsя Dяrd, qяm azar. Асын, кясин! Шаири Сусдура билмяз мязар. Каьыз, гялям гой гября, Шам йандырын эорда да. Шаирдися, Йазаъаг, охуйаъаг Орда да.

Veysяl ЧЯРКЯЗОВ


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 6

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

сящ.6

Bюyцk Vяtяn mцharibяsindя iшtirak edяn шяkililяrin xatirяsinя ucaldыlmыш abidя яsaslы tяmir олунур 1941-45ci illяrdя Bюyцk Vяtяn mцharibяsindя iшtirak edяn шяkililяrin xatirяsinя ucaldыlmыш abidяnin yenidяn qurulmasы vя яsaslы tяmiri baшlanmышdыr. Tяmir baшa чatdыqdan sonra abidя kompleksя daxil olan muzeydя nцmayiш etdirilmяk цчцn mцharibя iшtirakчыlarыnыn xatirяsinя hяsr olunan DVD disk hazыrlanacaq.

ШЯКИЛИЛЯРЯ МЦРАЪИЯТ: Mцharibя iшtirakчыsы olan hяr bir шяkilinin xatirяsinя hяsr olunacaq DVD diskdя юz yaxыnlarыnыzыn yer almasыnы istяyirsinizsя onun fotoшяklini vя qыsa tяrcцmeyi-halыnы Шяki Mяdяniyyяt vя Turizm Шюbяsinя tяqdim etmяyinizi cahiш edirik.

Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяti

ОНЛАР ВЯТЯН УЬРУНДА ВУРУШМУШЛАР Икинъи дцнйа савашында 15 500 няфяр шякили иштирак етмишдир. Онлардан 13 няфяри гадын иди.

Елдар Сцлейманов Мцстягиллик йолларында инамла ьялячяйя доьру аддымлайан Азярбайчан Майын 9-да Икинчи Дцнйа мцщарибясиндя газанылмыш гялябянин 64 иллик йубилейини гейд едяъякдир. Чох тяясцф ки, халгымыз бу

манлыг ясл вятянпярвярлик щесаб едиля биляр. Бу мцщарибянин йекун нятиъясиндян тякъя ССРИ халэларынын дейил, бир чох дцнйа дювлятляринин мцгяддяраты асылы иди. Халгымызын мяняви имканлары бу мцщарибядя гялябянин тяминатчысына ъеврилди Мцщарибянин биринъи цч эцнц ярзиндя Азярбайъандан 10 мин няфяр кюнцллц олараг орду сыраларына йола дцшдц. Цмумиликдя ися бцтцн мцщарибя илляриндя 600.000 няфярдян артыэ азярбайъанлы чябщяйя ьюндярилди. Чох тяяссцф ки, ъябщяйя ьюндярилянлярин щяр ики няфяриндян бири эери эайытмамыш вя вятянимизин азадлыьы уьрундакы савашларда гящряманъасына щялак олмушлар. Мцнарибя илляриндя 121 няфяр азярбайъанлы Совет Иттифагы Гящряманы ады алмаьа наил олмушдур. Танк гошунлары ьенералы Щязи Асланов ися бу ада ики дяфя лайиг ьюрцлмцшдцр. Доьма Шякимиздян бу савашда 15.500 няфяр иьид оьул вя гызларымыз (13 няфяр эадынбу мцщарибянин иштиракчысы олмушдур) ряшадятля дюйцшяряк юз адларыны эызыл щярфлярля тарихя йазмышлар. Беля гящряман щямйерлиляримиздян бир нечясинин дюйцш йолуна нязяр салмаг эцшцнцрям ки чох йериня дцшярди :

Ящмядиййя Чябрайылов ъылмасына команданлыг тяряфиндян етимад ьюстярилян 7 няфяр дюйцшчцдян бири олмушдур. Азярбайъан оьулларынын гялябядя явязсиз хидмятляри олмушдур.

Елдар Сцлейманов 1942-ъи илдян Москва-Тула чябщясиндя, биринъи вя дюрдцнъц Украйна ъябщяляриндя вурушмуш, дюйцш йолуну Чехословакийада битирмишдир. Ьюстярдийи эящряманлыглара ьюря "Шющрят ордени"нин щяр цч дяряъяси иля тялтиф едилмиш, 1945-ъи илин 24 ийунунда Москвада Гызыл мейданда кечирилян илк гялябя рясми парадынын иштиракчысы олмушдур. Ящмядиййя Ъябрайылов яфсаняви эящряман. Франса партизан щярякатынын тяркибиндя Франсанын алман фашизминдян азад олунмасында мисилсиз хидмятляри олмушдур. Франсанын милли эящряманыдыр. Нуру Абдуллайев тарихи щадисяни вятян торпагларынын 20 фаизинин ермяни тапдаэы алтында олдуэу, бир милйон кючкцнцн юз йурдларыны тярк едиб юлкямизин диэяр шящяр вя кяндляриня пянащ эятирдийи вир вахтда гаршылайыр. Лакин бу бизлярдя рущ дцшэцнлцйц йаратмамалыдыр. Щяр бир инсанда вятян севэиси, онун кечмиши вя бу эцнц иля фяхр етмяк, ону горумаг щиссляри вардыр вя бу щиссляр бир ьцн ьяляъяк, Цлу Танрынын кюмяйи иля Азярбайчан халгынын да гялябясини тямин едячякдир. 1941-1945-ъи илляр мцщарибясиндя Азярбайъан оэул вя гызларынын юн вя арха чябщядя ьюстярдикляри мисилсиз вя кцтляви эящря-

Нуру Абдуллайев - Франса партизан щярякатынын хцсуси дястяляринин тяркибиндя мцщарибянин сонунадяк алман фашизминя эаршы фядакарчасына дюйцшмцшдцр. Франсанын ян йцксяк мцкафаты олан "Леьион" ордениня лайиэ ьюрцлмцшдцр. Ьцлц Илйасов - Санитарщярбъи забит. Мцнарибянин илк эцнляриндян ъябщяйя йолланмыш, 416-ъы Таганрог дивизийасынын тяркибиндя Шимали Гафэаздан Берлинядяк шанлы бир дюйцш йолу кечмиш, Украйнанын, Молдованын, Полшанын дцшмян тапдаьындан азад олунмасында хцсуси хидмятляри олмушдур. Бундан сонра о, Берлин уьрундакы дюйцшлярдя иштирак етмиш, Рейхстагын алынмасында сонунъу манея олан Бранденбруг дарвазасына гялябя байраьынын сан-

Ьцлц Илйасов Халгымыз гялябяни тямин етмиш бцтцн щямвятянляримизин хатирясини даим щюрмятля вя ещтирамла йад едир. 1418 эцн давам едян Бюйцк Вятян мцщарибяси миллятлярин бирлийи вя шцъаяти сайясиндя, чох бюйцк ъанлы иткиляр - тяхминян 60 милйон няфярин юлцмц иля нятиъялянся дя, 1945-ъи илин май айынын 9-да Совет Ордусунун гялябяси иля баша чатды. Мящз бу ьцнц - 9 май ьцнцнц биз щяр ил Гялябя байрамы кими гейд едирик. Бу эун бяшяриййятин фашизм таунундан хилас эцнцдцр. Язиз щямвятянляримиз, эялин бу мцгяддяс эцнц щеч вахт унутмайаг.

-

Йусиф РЯЩИМОВ

Но 05-06(61-62), Апрел 2009

Хачмазда Зярифя ханымын адыны дашыйан мяктяби юлкя башчысына щямйерлимиз тягдим едиб Xancanova Цlviyyя Dilsuz qыzы 1984cц ildя Шяkidя anadan olub. 2001-ci ildя Шяki шяhяr 10 saylы orta mяktяbi яla qiymяtlяrlя bitirдикдян сонра yцksяk balla Bakы Dюvlяt Universitetinin "Sosial elmlяr vя Psixologiya" fakцltяsinя daxil olуб. Universitetdя oxuduьu illяrdя bacarыqlы, чalышqan bir tяlяbя kimi mцяllimlяrinin diqqяtinи юзцня ъялб едиб. Бу эцн Цлвиййя psixologiya kafedrasыnыn mцdiri, millяt vяkiЦlviyyя Xancanova li Bяxtiyar Яlиyevin tяlяbяsi olduьu цчцn fяxr edir. О, юз мцяллимляри мяшhur psixoloq Nadir Иsmayыlovun вя Rюvшяn mцяllimin adlarыna layiq olmaьa чalышыr. Щяm mцяllimi, hяm dя diplom rяhbяri olmuш Cяmilя Tяhmasib Цlviyyя haqqыnda belя deyir: - Mяnim yaxшы tяlяbяlяrim чox olub. Цlviyyя ися yaxшыlarыn yaxшыsыdыr. Cяmilя xanыm Цlviyyяnin istedadlы tяlяbя olduьunu hiss etdiyindяn hяmiшя ona deyirdi ki, sяn mцtlяq magistraturaya girяcяksяn. Biz sяninlя diplom iшinin mюvzusunu daha geniш шяkildя iшlяyяcяyik. "Cяфяр Cabbarlыnыn яsяrlяrindя qadыn zorakыlыьыna qarшы mцbarizя" gender problemi mюvzusunda diplom iшini bюyцk mцvяffяqiyyяtlя mцdafiя edяn Цlviyyяnin aldыьы яla qiymяt onun hяyata atыldыьы anlarыnыn baшlanьыc qiymяti kimи qяbul oluna bilяr. Ц.Ханъанова 2005-ci ildя BDU-nу mцvяffяqiyyяtlя bитириб elя hяmin il dя университетин magistraturasыna qiyabi daxil olur. Cяmilя mцяllimя qiyabiчilяrя dяrs demяdiyi цчцn ona elmi iшini яmяkdar еlm хadimi Яkrяm Bayramovla davam etdirmяyi mяslяhяt gюrцr. Цлвиййя ямяк фяалиййятиня 2006-cы ildя Mцяllimlяr Иnstitutunун Шяki филиалында yeganя ixtisaslы psixologiya mцяllimi kimi baшlayыб. Вя 2006-2007-ъи dяrs ilindя gяnc alimlяr arasыnda keчirilяn "Яn yaxшы elmi iш" uьrunda tenderdя iчtirak ediб, seчilяn яn yaxшы 4 iшdяn birinin mцяllifi kimi рespublika цzrя keчirilяn еlmi кonfransдa чыxыш etmяk цчцn dяvяt alыб. Onun "Гadыn zorakыlыьыna qarшы mцbarizя" мювзусунда elmi mяqalяlяri mцtяmadi olaraq BDU-nуn дюври няшрляриндя vя диэяр qяzet-jurnallarda чap olunur. 2008-ci ildя "XXЫ яsrdя gender probleminin tяzahцrц xцsusiyyяtlяri" mюvzusunda diplom iшini яla qiymяtlяnля мцдафия едян Цлвиййяйя millяt vяkili Bяxtiyar Яliyev "Sяn bizim шimal bюlgямизин tяmsilчi олмалысан" deyяrяk onu tяbrik edir. Бу эцн щямйерлимиз артыг Хачмаз шящяриндя зийалы бир аилянин yeganя gяlinidir. Azay hяkim vя Mяsiyyяt mцяllimя юz gяlinlяrini чох sevir vя onunla fяxr edirlяr. Цlviyyя Xaчmazda да юз фяаллыьы, ишя ъан йандырмасы иля башгаларындан фярглянир. О, Hейдяр Яliyev fondunun dяstяyi ilя Хачмазда inшa olunmuш Zярифя Яliyeva adыna mяktяbin psixoloqu, hяm dя mяktяbdя yaradыlan Hейдяр Яliyevin hяyat vя fяaliyyяtinя hяsr olunмуш muzeyin mцdiridir. Mяktяbin ictimai iшlяrindя yaxыndan iшtirak edян Цлвиййя ханым, юz bilik vя bacarыьы ilя kollektivin бюйцк hюrmяtini qazanmышdыr. Xaчmaz шяhяr Тящсил Шюbяsinin mцdiri Mяdinя xanыm onun haqqыnda чox yцksяk fikirdяdir. Respublika prezidenti Илщам Яliyev ютян ил президент сечкисиня гядяр Xaчmazдa да олмуш, yenicя istifadяyя verilmiш Zярифя Яliyeva adыna mяktяbя баш чякмишди. Mяktяbin prezidentя tяqdimatы ися Цlviyyя mцяllimяyя hяvalя olunmuшdu. Шяkidя doьulub, boya-baшa чatan, lakin taleyini Xaчmazда Zюhrab hяkimlя baьlayan Цlviyyянин bu ilin may ayыnda 25 yaшы tamam olur. Belя gяnc olmasыna baxmayaraq, артыг щяйатда юз йерини тапан Цlviyyя Ханъанованы биз дя сямими тябрик едир, она ъан саьлыьы, аиля сяадяти вя elmin daha uca zirvяlяrini fяth etmяyi arzu edirik. Цлвиййя иля щямйерлиляри - шякилиляр фяхр едирляр.

-

М.НЯБИБЯЙОВ


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 7

Но 05-06(61-62), Апрел 2009

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

сящ.7

ШЯKИLИLЯR BИRИNCИ RЦBЦ UЬURLU GЮSTЯRИCИLЯRLЯ БAШA VURДУLAR Azяrbaycan Prezidenti Иlham Яliyevin sяdrliyi ilя Nazirlяr Kabinetinin 2009-cu ilin birinci rцbцnцn sosial-iqtisadi inkiшafыnыn yekunlarыna hяsr olunmuш iclasыnda qarшыya qoyulan vяzifяlяr Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяtindя keчirilяn fяallar yыьыncaьыnda geniш mцzakirя olunmuшdur. mindя kredit verilmiшdir. Rayonda aparыlan tikinti-quruculuq vя abadlыq iшlяri barяdя mяlumat verяn icra hakimiyyяtinin baшчыsы bildirmiшdir ki, inшasыna 2008-ci ildя baшlanыlan sosial tяyinatlы obyektlяrin, emal yюnцmlц mцяssisяlяrin tikintisi davam etdirilmiш, шяhяrin bir sыra kцчяlяrindя цmumilikdя 256 min manatlыq tяmir iшlяri gюrцlmцшdцr. Regionlarыn 20092013-cц illяrdя sosial-iqtisadi inkiшafыnы яhatя edяn Dюvlяt proqramыnыn яhяmiyyяtini xцsusi vurьulayan icra hakimiy-

Yыьыncaqda шяhяr Иcra hakimiyyяtinin baшчыsы Nazim Иbrahimovun Nazirlяr Kabinetinin iclasыnda dюvlяt baшчыsыnыn nitqindяn irяli gяlяn vяzifяlяrin icrasы vя 2009-cu ilin birinci rцbцndя rayonda gюrцlmцш iшlяr barяdя hesabat mяruzяsi dinlяnilmiшdir. Mяruzячi bildirmiшdir ki, cari ilin ilk rцbцndя юlkя цzrя яldя edilяn uьurlarda Шяki rayonunun da юzцnяmяxsus yeri vя rolu vardыr. Bu mцddяtdя rayonda 33 milyon 597 min manatlыq mяhsul buraxыlmышdыr. Bu, юtяn ilin eyni dюvrц ilя mцqayisяdя 35,4 faiz

yяtinin baшчыsы Nазим Иbrahimov bu sяnяddя nюvbяti beш ildя Шяkidя bir sыra mцhцm tяdbirlяrin, o cцmlяdяn sяnaye vя kяnd tяsяrrцfatы istehsalыnыn geniшlяndirilmяsi, яrazinin tяbii sяrvяtlяrindяn sяmяrяli istifadя olunmasы, elektrik enerjisi, istilik vя qaz tяchizatы sahяsindя iшlяrin davam etdirilmяsi, su tяchizatы vя kanalizasiya sisteminin yenidяn qurulmasы, meliorasiya vя irriqasiya iшlяrinin hяyata keчirilmяsi, sяhiyyя, tяhsil, mяdяniyyяt vя idman mцяssisяlяrinin inшasы vя yenidяn qurulmasы sahя-

sindя bir sыra tяdbirlяrin nяzяrdя tutulduьunu qeyd etmiшdir. Mяruzяdя xidmяt tяшkilatlarыnыn birinci rцb яrzindяki fяaliyyяtinя dя toxunulmuш, istehlakчыlar tяrяfindяn istifadя olunan tяbii qazыn haqqыnыn юdяniш sяviyyяsinin hяlя dя aшaьы olmasы mяnfi hal kimi qiymяtlяndirilmiшdir. Mяruzя яtrafыnda чыxыш edяnlяr gюrцlmцш iшlяr vя qarшыda duran vяzifяlяr barяdя danышmышlar. Акиф САЛАМ, (Фотолар мцяллифиндир)

чoxdur. Buraxыlan mяhsulun 37,8 faizi dюvlяt, 62,2 faizi isя юzяl sektorun payыna dцшцr. Adambaшыna faktiki qiymяtlяrlя 196,9 manatlыq mяhsul buraxыlmышdыr ki, bu da яvvяlki ilin mцvafiq dюvrц ilя mцqayisяdя 32,5 faiz чoxdur. 200-ц daimi olmaqla, 232 yeni iш yeri aчыlmышdыr. Иqtisadi vя sosial sahяlяrin inkiшafыna 4 milyon 986 min manatlыq investisiya yюnяldilmiшdir. Bu, 2008-ci ilin eyni dюvrцndяkindяn 4,1 dяfя чoxdur. Шяkidя fяaliyyяt gюstяrяn bank vя kredit tяшkilatlarы tяrяfindяn sahibkarlara 13 milyon 780 min manat hяc-

AZЯRBAYCANDA ANA SAЬLAMLЫЬЫNA DAИR "DЯYИRMИ MASA" KEЧИRИLMИШDИR Aprelin 28-dя BMT-nin Иctimai Иnformasiya Departamentinin Azяrbaycan nцmayяndяliyi tяшkilatыn Яhali Fondu, Azяrbaycan Respublikasыnыn Иnsan Hцquqlarы цzrя Mцvяkkilinin Aparatы, Sяhiyyя Nazirliyi, Шяki Mяrkяzi Xяstяxanasы, Шяki Reproduktiv Saьlamlыq vя Ailя Planlaшdыrыlmasы Mяrkяzi ilя birgя Шяkidя Azяrbaycanda ana saьlamlыьыna dair "dяyirmi masa" keчirmiшdir. “Дяyirmi masa"da "Ana saьlamlыьы ailя saьlamlыьыnыn vacib komponenti kimi" mюvzusunda fikir mцbadilяsi aparыlmыш, mцxtяlif tяшkilatlarыn ana юlцmцnц azaltmaq vя reproduktiv saьlamlыq xidmяtlяrini яldя etmяk imkanlarы yaratmaq baxыmыndan gюrdцyц iшlяr mцzakirя olunmuшdur.

Tяdbirdя Azяrbaycan Respublikasыnыn insan hцquqlarы цzrя mцvяkkili Elmira Sцleymanova, BMT-nin Яhali Fondunun юlkяmiz цzrя direktoru Peer Silben, BMT-nin Иctimai Иnformasiya Departamentinin Azяrbaycandakы nцmayяndяsi Envera Selimoviч vя baшqalarы iшtirak etmiшlяr. Шящяримиздя кечирилмиш бу тядбир Миниллийин инкишаф мягсядляриня щяср едилмиш вя 2009-ъу ил ярзиндя щюкумят вя ГЩТ тяряфдашлары, щабеля вятяндаш ъямиййяти иля ямякдашляг чярчивясиндя БМТ-нин мцхтялиф аэентликляри тяряфиндян тяшкил едилмяси нязярдя тутулан силсиля дяйирми масаларын давамыдыр.

-

С.АКИФ, (Фотолар мцяллифиндир)

ШЯКИДЯ АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫН SOYQЫRЫMЫ QURBANLARЫNЫN XATИRЯSИ ЙАД ЕДИЛДИ Martыn 31-dя Azяrbaycan Mцяllimlяr Иnstitutunun Шяki filialыnda 31 mart - Azяrbaycanlыlarыn soyqыrыmы gцnц ilя baьlы toplantы ke-чirilmiшdir. Tяdbirdя шяhяr icra hakimiyyяti baшчыsыnыn birinci mцavini Hяsяn Hяsяnov bildirmiшdir ki, 31 mart son yцz ildя Azяrbaycan tarixindя baш vermiш faciяli hadisяlяrin xalqыn yaddaшыndakы qanlы izlяrini юzцndя яks etdirir. 1918ci il martыn 30-31-dя ermяni шovinistlяri Azяrbaycanda kцtlяvi qыrьыnlar, qяtliamlar, bяшяr tarixindя misli gюrцnmяmiш soyqыrыmы tюrяtmiшlяr. Mюvzu ilя baьlы mяruzя edяn шяhяr icra hakimiyyяti baшчыsыnыn mцavini Zяrinя Cavadova bildirmiшdir ki, ermяni millяtчilяrinin xalqыmыza qarшы hяyata keчirdiklяri soyqыrыmы vя tяcavцz siyasяtinin iki yцz ilя yaxыn tarixi vardыr. Яsrlяr boyu ermяni tяcavцzkarlarы Azяrbaycanыn qяdim torpaqlarыnda "Bюyцk Ermяnistan" dюvlяti yaratmaq xцlyasыnda olmuш vя bu ideyanы hяyata keчirmяk цчцn яn iyrяnc цsullara яl atmыш, bяшяriyyяt tarixindя bяnzяri olmayan vяhшiliklяr tюrяtmiшlяr. Qeyd olunmuшdur ki, XX яsrin яvvяllяrindя azяrbaycanlыlara qarшы geniшmiqyaslы qanlы aksiyalar hяyata keчirяn ermяni daшnaklarы 1918-ci ilin martыnda Bakы, Шamaxы, Quba, Lяnkяran, Qarabaь, Naxчыvan, Иrяvan vя digяr bюlgяlяrdя kцtlяvi qыrьыnlar tюrяtmiш, on minlяrlя soydaшыmыzы qяtlя yetirmiшlяr. Natiq bildirmiшdir ki, xalqыmыza qarшы etnik tяmizlяmя siyasяti 1948-53-cц vя 1988-89-cu illяrdя dя davam etdirilmiш, tяcavцzkar ermяnilяrin apardыqlarы iшьalчыlыq mцharibяsi nяticяsindя torpaqlarыmыzыn 20 faizi zяbt edilmiш, 20 minяdяk azяrbaycanlы шяhid olmuш, bir milyona yaxыn hяmvяtяnimiz doьma torpaqlarыndan qovulmuшdur. Toplantыda чыxыш edяnlяr xalqыmыza qarшы yцz illяr boyu davam edяn soyqыrыmы siyasяtinin tarixi kюklяri barяdя danышmыш, soyqыrыmы hadisяlяrinя, ermяni millяtчilяrinin qanlы cinayяtlяrinя hцquqi-siyasi qiymяt verilmяsindя цmummilli liderimiz Heydяr Яliyevin tarixi xidmяtlяrini xцsusi vurьulamышlar. Ш.Б.


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 8

сящ.8

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

Но 05-06(61-62), Апрел 2009

8 80 0 АЬСАГГАЛЛАР

Ващид Гянийев гурултай нцмайяндяляри арасында, 1-ъи сырада ортада цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев

Adы: VAHИD Soyadы: QЯNИYEV Anadan olduьu мякан: ШЯKИ Doьum tarixi: 26 APREL 1929-CU ИL Яn чox sevdiyi peшя: HИDROMELИORATOR Ozц istяmяdяn uzun mцddяt iшlяdiyi vяzifя: ИCRAИYYЯ KOMИTЯSИNИN SЯDRИ Яn bюyцk vяzifяsi: AЬSAQQALLAR ШURASЫNЫN SЯDRИ Hobbisi: ЯZBЯR ШEИR SЮYLЯMЯK Xasiyyяti: ИШДЯ SЯRT- ЩЯЙАТДА MЦLAYИM Gюrцnцшu: МАШАЛЛАЩ! ЩЕЧ 50 ЙАШ VERMЯZSЯN...

Аprelин 26-da bцtцn юmrцnц Шяki rayonunун цmumi tяrяqqisinя, sosial inkiшafыna hяsr etmiш qabaqcыl ziyalы, mцdrik aьsaqqal Vahid Qяniyevin 80 yaшы tamam olду. Biz bu yubiley яrяfяsindя Vahid mцяllimlя gюrцшmяk vя onunla sюhbяtlяшmяk istяdik. Zяng edib яlaqя saxladыq, o mяmnuniyyяtlя tяklifimizi qяbul ediб редаксийада эюрцшмяйя цстцнлцк верди. Вя budur, biz Vahid mцяllimlя цz-цzя отурмушуг: -Vahid mцяllim, яvvяla sizi yubileyiniz mцnasibяtilя tяbrik edirik. Geriyя baxanda gюrцrsяn ki, 80 illik шяrяfli bir юmцr yolu кечмисиниз. Bu иллир ян чох nя ilя yadda qaldы? Юzцnцz haqda oxucularыmыza няляри демяк истярдиниз? - Tяbrikя gюrя чox saь

olun. Keчяn юmрцмц мян чox nostalji hisslяrlя xatыrlayыram: 1953-cц ildяn, Azяrbaycan Kяnd Tяsяrrцfatы Иnstitunun Hidromeliorasiya fakul-tяsini bitirdikdяn sonra Шяki шяhяr Suvarma Сistemlяri Иdarяsinя iшlяmяyя gюndяrilmiшdim. Mцxtяlif vяzifяlяrdя чалышдым, 1965-ci ildяn 1971-ci ilяdяk Qax vя Шяki Suvarma Sistemlяri idarяlяrindя rяis vяzifяsindя ишлядим. 1971-ci ildя gюzlяmяdiyim bir halda mяni o vaxtkы Mяrkяzi Komitяyя чaьыrdыlar vя mяlum oldu ki, mяn Шяki шяhяr Soveti Иcraiyyя Komitяsinin sяdri vяzifяsinя seчilmяyя mяslяhяt bilinmiшяm. Лакин бу вязифя щеч цряйимъя дейилди. на эюря дя birbaшa elя oradaca etirazыmы bildirdim vя qeyd etdim ki, mяn ixtisasca melioratорam vя qarшыda yerinя yetirilяsi bir чox iшlяrim vardыr.

Ващид Гянийев кянд тясяррцфаты ямякчиляри иля

Dedilяr sяn nя danышыrsan, biz hamыmыz Kommunist partiyasыnыn яsgяrlяriyik vя partiya hara mяslяhяt bilib gюndяrsя, orada da iшlяmяliyik. Az.KP MK-nыn o vaxtkы ЫЫ katibi Kozlov mяni qяbul etdi. Онунла 40 dяqiqяlik bir gюrцшцmцz oldu. нлар дейяня етираз едя билмядим. Belяliklя Иcraiyyя Komitяsinя sяdr vяzifяsinя seчildim. 1971-ci ildяn 1975-ci ilяdяk hяmin vяzifяdя чalышdыm. 1975-ci ildяn isя yeni yaradыlmыш Шяki Rayon Soveti Иcraiyyя Komitяsinя sяdr vяzifяsinя seчilяrяk 1990-cы ilяdяk hяmin vяzifяни иъра етдим. 1971-ci ildяn 1990-cы ilяdяk eyni zamanda шяhяr partiya komitяsinin bцro цzvц olmuшam. Azяrbaycan Respublikasы Ali Sovetinin XЫ чaьыrышына deputat да seчilmiшяm. (Арды 9-ъу сящифядя)


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 9

Но 05-06(61-62), Апрел 2009

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

АЬСАГГАЛЫ

сящ.9

Вар-дювлятим, эцъцм мяним. Доьмам, яслим, кюкцм мяним. Тарихлярин йадиэары Ана йурдум, Шяким мяним. Гуртулуш Сцлейманлы

sюylяdim. Bu, zalda bюyцk bir canlanma yaratdы vя bцtцn nцmayяndяlяr ayaьa qalxaraq bizi uzun-uzadы alqышladыlar. -Xatirяlяri yada salarkяn sizi heч tяsirlяndirяn hal olurmu?

Жмеринка шящяр партийа комитясинин биринъи катиби иля -Vahid mцяllim, чox шяrяfli vя mяhsuldar bir tarixчяdir. Bu dюvr яrzindя яn maraqlы vя yadda qalan hallarla rastlaшmamыш deyil-siniz... - Яlbяttя, bir чox mяsяlяlяrin hяllindя mяn elя olub ki, aylarla Moskvada olmuшam. Deputat sяlahiyyяtiмdяn vя xidmяti vяzifяmdяn istifadя

edяrяk юlkяm цчцn bacardыьыm qяdяr xidmяt etmiшяm. Mяsяlяn, o vaxtlar rayonumuzda iri hяcmli meyvя-tяrяvяz aмbarыnыn vя konserv zavodunun tikintisinin, elяcя dя hazыrki алты mяrtяbяli Иcra Hakimiyyяtinin binasыnыn tikintisinin plana salыnmasыna vя tikinti цчцn maliyyя vяsaitinin ayrыlmasыna чox чяtinliklя dя olsa nail oldum. Mяni Moskva mяmurlarы

-Gюzlяdiyim bir mяqama toxundunuz... Ulu юndяrimiz Heydяr Яliyev 2002-ci ildя Шяkiyя sяfяr edяrkяn mяn dя onu qarшыlayan nцmayяndяlяrin arasыndaydыm. Maraqlы бурасыдыр ki, o, mяni gюrяn kimi dяrhal tanыdы, ayaq saxlayыb hal-яhval tutdu. Bu mяnzяrя indiyяdяk yadыма дцшяндя mяni qяhяrlяndirir. Дащи инсан иди. Онда olan yaddaшa, alicяnablыьa vя diqqяtя heyran olmaya bilmirsяn. Allah rяhmяt elяsin! -Siz hяlя gяnc yaшlarыnызda, Suvarma Sistemlяri idarяsindя iшlяyяrkяn, "Qыrmыzы яmяk bayraьы" ordeni ilя, sonra yцksяk vяzifяyя keчяndяn sonra да bir daha hяmin mцkafatla, 2 dяfя "Шяrяf niшanы" ordeni, daha sonra digяr fяxri fяrman vя medallarla tяltif olunmusunuz. Mцsahibяmizin яvvяlin-

ЯН ЙАХШЫ ВЯТЯНПЯРВЯР ШАИР Бу ады шерлярини щамымызын севя-севя охудуьу, йарадыъылыьынын бюйцк щиссясини Вятянимизя, доьма Шякимизя щяср едян, “Шяким мяним” китабынын мцяллифи, щямйерлимиз Гуртулуш Мяммядиййя оьлу Сцлейманлыйа милли-мяняви дяйярляримизин горунмасында, мцстягил дювлятчилийимизин, тарихимизин, мядяниййятимизин тяблиьиндя апардыьы лайигли ишляриня, шеирляриндя йурд, торпаг, ана мящяббятини йцксяк инсани севэийля тяряннцм етдийиня вя эянъ нясля вятянпярвярлик щиссляринин ашыланмасында эюстярдийи хидмятляриня эюря “Авропа Няшр Мятбу Еви” вериб вя ону Гызыл мцкафатла тялтиф едиб. Ващид Гянийев Украйнанын Шяки иля гардашлашмыш шящяри Жмеринкада чыхыш едяркян gюrяndя “kakoy vы upryamыy чelovek” deyя qarшыlayыrdыlar. Bir dя yadыmdadыr, Ukraynanыn Шяki ilя qardaшlaшmыш Жmerinka rayonunda bюyцk toplantы keчirilirdi. Biz hяmin toplantыda nцmayяndя heyяti ilя iшtirak edirdik. Rayonun tяsяrrцfatlarыna baxыш keчirяrkяn bizя ukraynalы dostlarыmыz шaxtadan qoruнmaq цчцn isti gюdяkcяlяr vя чяkmяlяr verdilяr. Sonra yыьыncaq keчirildi vя mяn yыьыncaqda Шяkidяn gяlmiш qonaqlar adыndan чыxыш etdim, чыxышымыn Щиндистанын Кялкцття шящяриндя чыхан “Тще sonunda isя dahi Метрополитан” гязетиндя Ващид Гянийев Sяmяd Vurьunun щаггында (алтындан хятт чякилян щиссядя "Тeleqrейka" шerini йазынын мцяллифи - щинд журналисти аьсаггалымызы rus dilindя яzbяr ЙЕР АДАМЫ адландырыб)

dя qeyd etdiniz ki, sizi zorla mяcbur edib Иcraiyyя Komitяsinin sяdri vяzifяsinя qoydular. Иndi, bu gцn, geriyя baxanda keчirdiyiniz bu dюvrя gюrя юz taleyinizdяn razisiныз, yoxsa?.. - Яlbяttя, яmяk fяaliyyяtim dюvlяtimiz vя rяhbяrliyimiz tяrяfindяn yцksяk dяrяcяdя qiymяtlяndirilmiшdir. Hazыrda respublika яhяmiyyяtli fяrdi tяqaцdчцyяm. 2008-ci ildяn mяnя yenя dя etimad gюstяrяряк, Шяki Aьsaqqallar Шurasыnыn sяdri seчiblяr. Buna gюrя taleyimdяn чox raziyam. - Чох щюrmяtli Vahid mцяllim! Бizimlя gюrцшцb hяmsюhbяt olmaьыnыza gюrя sizя dяrin tяшяkkцrцmцzц bildiririk. Чox saь olun! 100 yaшayыn! Bir daha ad gцnцnцz mцbarяk! Сющбятляшдиляр: Йусиф РЯЩИМОВ, Мурад НЯБИБЯЙОВ

Биз дя юз нювбямиздя Шяки Бялядийясинин коллективи вя гязетимизин охуъулары адындан Гуртулуш мцяллими сямими тябрик едирик. Она мющкям ъан саьлыьы вя йарадыъылыьында даща бюйцк уьурлар арзулайырыг. Инанырыг ки, М.Ф.Ахундову, Молла Ъцмяни, Бяхтийар Ващабзадяни вя адларыны чякмядийимиз бир чох дащи инсанлары йетишдирян Торпаьын оьлу Г.Сцлейманлынын шеирляри щямишя севиля-севиля охунаъаг. Вя охуъуларымыза шаирин ян сон шеирляриндян бирини тягдим едирик:

Дцз демишям мян Ешгимин йолунда йорьун олмушам, Гямимдян эцл кими сольун олмушам, Ана Шякимизя вурьун олмушам, Она шеир гошуб, сюз демишям мян. Фяляк чийним цстя гайалар йыхыб. Заман зиндан алтда ъанымы сыхыб. Чюряк вердиклярим вяфасыз чыхыб. Юзцм юз-юзцмя дюз демишям мян. Бядяни, виъданы, юзц йаландан, Сифяти, бахышы, эюзц йаландан, Заты гырыглардан, сюзц йаландан, Ялини ябяди цз демишям мян. Ловьаланыб юз-юзцнц юйяни, Зорлуг эюстяряни, “мяням” дейяни, Адам алдаданы, щарам йейяни Эетсин ъящяннямя тез демишям мян. Ня йахшы ки, йахшыларла чохлуйам, Юзцмдяйям, варлыьымла доьруйам. Гуртулушам, садя Аллащ оьлуйам, Щяр заман сюзцмц дцз демишям мян. Шяки, 24 март 2009-ъу ил


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 10

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

сящ.10

СОЛТАН ЩЦМБЯТ ОЬЛУ ЯЗИЗОВ Respublikamыzыn kяnd tяsяrrцfatыnыn qocaman tяшkilatчыlarыndan biri, mцharibя veteranы, gюrkяmli ictimaiyyяtчi vя dюvlяt xadimi, щямйерлимиз Soltan Hцmbяt oьlu Яzizov uzun sцrяn aьыr xяstяlikdяn sonra бу илин йанвар айында vяfat etmiшdir. Soltan Яzizov 1920-ci il dekabrыn 18-dя Шяki rayonunun Qышlaq kяndindя anadan olmuшdur. Шяkidя kяnd tяsяrrцfatы texnikumunu bitirdikdяn sonra rayonun Bюyцk Dяhnя kolxozunda vя MTS-dя sahя aqronomu iшlяmiшdir. 1939-cu ildя hяrbi xidmяtя getmiш, Иkinci Dцnya mцharibяsi baшlandыqdan sonra isя rota komandirinin

mцavini vяzifяsindя юn cяbhяdя vuruшaraq Brest, Kursk, Oryol vя baшqa шяhяrlяrin dцшmяndяn azad edilmяsindя, mяшhur "Baqration" яmяliyyatыndа вя Berlin шяhяri dя daxil olmaqla Avropanыn bir чox шяhяrlяri uьrunda dюyцшlяrdя iшtirak etmiшdir. Dюyцш meydanыnda gюstяrdiyi шцcaяtя gюrя iki dяfя "Qыrmыzы Ulduz" ordeni, birinci vя ikinci dяrяcяli "Bюyцk Vяtяn mцharibяsindя xidmяtlяrinя gюrя" orderlяri, Keniqsberqin, Berlinin vя baшqa шяhяrlяrin alыnmasыna gюrя medallarы ilя tяltif edilmiшdir. 1946-cы ildя ordudan tяrxis olunduqdan sonra 1953-cц ilяdяk Шяki Rayon

Partiya Komitяsindя шюbя mцdiri vя birinci katib vяzifяlяrindя iшlяmiшdir. 1953 -1956-cы illяrdя Moskvada Ali Partiya Mяktяbindя tяhsil aldыqdan sonra Azяrbaycan KP MK-da mяsul tяшkilatчы, birinci katibin kюmяkчisi olmuш, MK-nыn inzibati orqanlar, plan-maliyyя vя ticarяt шюbяlяrinя rяhbяrlik etmiшdir. 1962-1966-cы illяrdя о, яввял Aьdam сонра Sabirabad rayonуnda partiya komitясinin birinci katibi vяzifясindя iшlяmiшdir. 1966-1982-ci ilдярдя ися С.Язизов Meyvя, Tяrяvяz, Чay, Subtropik bitkilяr цzrя Dюvlяt Komitяsinin sяdri, sovxozlar naziri vя tяdarцk naziri vяzifяlяrindя чалышмышдыр. Onun xidmяtlяri yцksяk qiymяtlяndirilmiш, Lenin ordeni, цч dяfя "Qыrmыzы Яmяk Bayraьы" ordeni, "Шяrяf Niшanы" ordeni, бир чox

Но 05-06(61-62), Апрел 2009 medallar вя Azяrbaycan SSR Ali Sovetinin fяxri fяrmanlarы ilя tяltif edilmiш, dяfяlяrlя Azяrbaycan SSR Ali Sovetinin deputatы, Azяrbaycan KP MK-nыn цzvц seчilmiшdir. Yaшыnыn ahыllыьыna vя birinci qrup mцharibя яlili olmasыna baxmayaraq, Soltan Яzizov pensiyaya чыxdыqdan sonra da respublikamыzыn ictimai hяyatыndan kяnarda qalmamыш, respublika Aьsaqqallar Шurasыnыn цzvц, "Qayьы" cяmiyyяti sяdrinin birinci mцavini kimi bu tяшkilatlarыn iшindя fяal iшtirak etmiшdir. Цzцndяn tяbяssцm яskik olmayan sadя, sяdaqяtli vя qayьыkeш insan olan Soltan Hцmbяt oьlu Яzizovun parlaq xatirяsi onu tanыyanlarыn qяlbindя hяmiшя yaшayacaqdыr. Allah rяhmяt elяsin!

"AMMA"LЫ dosye: ...Яslяn Шяkinin Qышlaq kяndindяndi, amma zarafat xoшlamыr. ...Bцtцn юmrц kresloda keчib, amma evinя haram tikя aparmayыb. ...Qatы kommunistdi, amma padшahы Allahыn yerdяki kюlgяsi sayыr. ...Sinяsi hяr cцr orden-medalla doludu, amma sinяsinin altыndakыlarы ustalыqla gizlяdir. ...Bюyцk Vяtяn mцharibяsindяn saь-salamat qayыdыb, amma...

BAЬЫROVU YARЫM SAAT AYAQ ЦSTЯ SAXLAYAN K И Ш И

Soltan Яzizov: - ...Dedilяr ki, iki barmaьы kяsilmяlidi. Hяkimlяrdяn biri etiraz elяdi ki, hяlя cavandы, heч 21 yaшы tamam olmayыb, iki sutka gюzlяyяk, bяlkя yavaш-yavaш saьaldы. Professor don atmыш barmaqlarыmы doьrudan da iki aya saьaltdы. Hospitaldan чыxandan sonra gюndяrdilяr siyasi rяhbяr kursunda oxumaьa. Kursu qurtarmamыш xяbяr gяldi ki, ayrы-ayrы millяtlяrdяn olan siyasi rяhbяrlяri tяcili cяbhяyя! Bu, artыq 42-ci ilin fevralыydы. Gяlib gюrdцm, Azяrbaycanыn mцxtяlif rayonlarыndan xeyli adam var, hamыsы da yaшlы: namaz qыlan kim, dяstяmaz alan kim. Юmrцndя яlinя silah almayan adamlarы tutub gяtirmiшdilяr юn xяttя. Mяni qeyri-rus millяtlяri цzrя polkun tяbliьatчыsы qoydular. Tяklif elяdim ki, tяcrцbяsiz яsgяrlяrя heч olmasa 15 gцn dяrs keчsinlяr. Sonra mяni 858 nюmrяli alaya siyasi rяhbяr qoydular. Mцharibя bitяnяcяn elя orda qaldыm. Цstяlik, sяkkiz orden vя medalla tяltif olundum. Davadan sonra Шяkiyя qayыtdыm. Шяhяr partiya komitяsindя hяrbi шюbяnin mцdiri iшlяdim. Bir mцddяt sonra kяnd tяsяrrцfatыnыn inkiшafыyla яlaqяdar rayon, шяhяr komitяlяrinin nяzdindяki hяrbi шюbяlяri elяdilяr kяnd tяsяrrцfatы шюbяsi. Иxtisasca aqronom olduьumdan юz yerimdя qaldыm. 52-ci ildя mяni rayonun birinci katibi tяyin elяdilяr. - Bu, Baьыrovun hюkmranlыq elяdiyi illяriydi. Belя чыxыr, Mircяfяr xяtrinizi чox istяyib... - Xяtrimi istяyib deyяndя ki, yяqin iшimя gюrя irяli чяkib...Bir gцn xяbяr gяldi ki, sяni Mяrkяzi Komitяdяn axtarыrlar. Onda bяzi sяnяdlяri dцzяltmяk цчцn Bakыya

gяlmiшdim. Nя isя...Mяni gяtirdilяr dцz Baьыrovun qяbul otaьыna, iчяridя bцro iclasы gedirdi deyя bir az gюzlяyяsi oldum. - Цrяyinizdяn keчdi ki, bяlkя sizi hяbs elяyяcяklяr? - Yox qяtiyyяn. Чцnki mцharibя iшtirakчыsыydыm, ikincisi dя nя vяzifяm vardы ki... Bir az sonra mяndяn irяli gюzlяyяn yoldaш qala qala mяni чaьыrdыlar. Ичяri keчяn kimi Baьыrov durdu ayaьa, mяni dцz qapыnыn yanыnda qarшыladы. Иki яli dя karandaшla dolu. Onun vяrdiшiydi: bir topa karandaшы ovcunda o цzя, bu цzя fыrladardы. Mяni baшdan-ayaьa sцzdц. Яynimdяki яsgяr formasыna iшarя elяyib qayыtdы ki, altы il keчib, hяlя dя formanы чыxarmamыsan? Mяn dя sюz altda qalmadыm: "Kюhnяltmяk lazыmdы, ya yox?". Gцlцmsяdi, sonra bir-bir yaxamdakы orden-medallarla maraqlandы: nяyi harda, necя almышam...Dцz yarыm saat ayaq цstя qaldы mяnя gюrя. Sюhbяt яsnasыnda mяlum oldu ki, 30-cu ildя Шяkidяki цsyanы yatыrmaьa gяlяnlяrin arasыnda Baьыrov da olub. O zaman bunlar bir neчя gцn Adыquzu adlы kiшinin evindя qalыbmышlar. Soruшdu ki, sяn o haqq hesabы xatыrlayыrsanmы? Dedim, yadыma gяlmir, amma evindя qaldыьыnыz Adыquzu kiшinin oьlundan eшitmiшяm. Yeri gяlmiшkяn, Adыquzu kiшinin arvadы hяr il Baьыrova balaca bir yeшikdя limon gюndяrirdi. Sonra rayonun indiki vяziyyяtindяn sюz saldы, vяzifяmi юyrяndi. Юz yerinя keчib цz tutdu ikinci katib Vitali Sяmяdova: "Siz Яzizovu hansы vяzifяyя mяslяhяt gюrцrsцz?" Dedi, Шяki Partiya Komitяsinin katibliyinя. Bura qяdяr юzцmц yaxшы hiss elяyirdim. Burda elя bil bяdяnimя цшцtmя gяldi. Zarafat deyil, 31 yaшыn ola, sяni belя bir vяzifяyя qoyalar! Baьыrov

mяndяn Шяkinin katiblяri haqqыnda soruшdu. Sonra yenя цzцnц Sяmяdova tutdu: "Neчяnci katibliyя mяslяhяt gюrцrsцz?" Sяmяdov qayыtdы ki, birinci. Yenя mяni цшцtmя gюtцrdц. Bu dяfя "KQB"-nin o vaxtkы sяdri Fyodor Yemelyanovdan keчmiшimi, яslimi, nяslimi xяbяr aldы: "Как он у вас проходит?" Yemelyanov dedi: "Он у нас проходит чисто и честно". Baьыrov яlini qaldыrdы: "Ja зa!" Belяcя, iki il Шяkidя birinci katib iшlяyяndяn sonra Moskva Ali Partiya Mяktяbinя qяbul oldum. Qayыdanda artыq Baьыrov yoxuydu. Birinci katib Иmam Mustafayeviydi. 58-ci ilя qяdяr Mustafayevin kюmяkчisi iшlяdim, sonra MK-da шюbя mцdiri vяzifяsinя keчirdilяr. 59-cu ildя Vяli Axundov mяni Aьdama birinci katib gюndяrdi. Dюrd il orda, bir mцddяt dя Sabirabadda iшlяdim. Heydяr Яliyevin dюvrцndя Sovxozlar Nazirliyi yarandы, mяn dя oldum nazir. Tяqaцdя чыxmamышdan яvvяl tяdarцk naziri vяzifяsindяydim. 80-ci ilin martыnda юz яrizяmlя tяqaцdя чыxmышam. - Яliyevlя aranыzda narazыlыq olmamышdы ki? - Qяti surяtdя. - Karyeranыz hяmiшя шkala цzrя artыb: siyasi rяhbяrdяn ta tяdarцk nazirinяcяn. Юlkяnin bцtцn rяhbяrlяriylя yaxшы mцnasibяtdя olmusuz. Bяs tabeliyinizdя olanlarla necя - heч adam tutdurmusuz? - Xeyr. Bir nяfяrin dя burnunu qanatmamышam. Hяtta Aьdama katib gedяndя 13 kolxoz sяdrinin iшi mяhkяmяliyidi. Mяn onlara partiya cяzasы vermяklя cinayяt mяsuliyyяtindяn qurtardыm. - "KQB" necя, heч sizя яmяkdaшlыq tяklif elяmяyib? - Nя danышыrsыz, mяn юzцm onlara rяhbяrlik elяmiшяm. Mяrkяzi Komitяnin шюbя mцdiri olanda gцc nazirliklяri partiya xяttiylя mяnя tabeydi. - Axы sonralar mцxtяlif mяsul vяzifяlяrdя iшlяmisiz. Sizin юzцnцzdяn dя "KQB"-yя material yaza bilяrdilяr... - Heч belяsi olmayыb. Bayaq dedim axы, hяlя ilk dяfя Baьыrov mяni vяzifяyя tяyin elяyяndя "KQB"-dяn kimliyimi soruшmuшdu. Mяn elя axыracan da tяmiz vя vicdanlы iшlяmiшяm. Bir sюzlя, яsl kommunist. - Bяs sizin hюkumяti niyя daьыtdыlar? - Rяhbяrlik xяyanяt elяdi. Юlkяni idarя elяyяnlяr яslindя heч юzlяrini idarя elяyя bilmirdilяr. Yaxшы baшчы olsa, SSRИ-ni qorumaq mцmkцndц. - Partiya biletiniz durur? - Durur. Ancaq daha kommunist deyilяm. 40-cы ildя almышam, 50 illik partiya stajыm, "Sov.ИKP-nin 50 illiyi" medalыm da var. - Ишlяdiyiniz юlkя rяhbяr-

lяrinin oxшar vя fяrqli cяhяtlяri hansыlardы? - Oxшar cяhяtlяri dюrdцnцn dя eyni postda olmalarыdы. Иdarячilik prinsiplяrisя юzцnяmяxsus olub. Mяn Baьыrovdan da, Mustafayevdяn dя, Axundovdan da, Яliyevdяn dя razыyam. Чцnki bu adamlar gecя-gцndцz iш baшыnda olublar. Bяzяn sutkada 3-4 saat dincяliblяr. - Soltan mцяllim, onlar necя yaxшы iшlяyя bilяrdi ki, Azяrbaycan hяmin dюvrdя яhalinin yaшayыш sяviyyяsinя gюrя qonшu respublikalardan geri qalыrdы, uшaq юlцmц baш alыb gedirdi, gцnahsыz hяbs olunanlarыn sayыna gюrя Иttifaqda ad чыxarmышdыq, rцшvяtxorluьumuz ruslarыn dilindяn dцшmцrdц? - Bunu rяhbяrlяrin ayaьыna yazmaq olmaz. Яsas gцnah mяmurlarыndы. Rцшvяtxorluьa gяlincя, onun kюkц indi dя kяsilmяyib. Bir dя Moskva bizя hяmiшя юgey mцnasibяt bяslяyib. Bцdcяdяn ayrыlan vяsaitimiz hяmiшя qonшulardan az olub. - Aьdamlы tanыш bir qadыn danышыrdы ki, 60-cы illяrdя onu - яliuшaqlы ola-ola! - gцclя maшыna mindirib pambыьa aparыblar. Bu, elя tяxminяn sizin Aьdamda katibliyiniz dюvrцnя dцшцr. - Olub belя шey. Aьdamda bir Mustafayev vardы - Hцmbяt Mustafayev, onu belя шeylяrin цstцndя iшdяn чыxardыlar. - Ишdяn чыxanda nяyiniz vardы: ev, maшыn, baь? - Цчotaqlы evimdяn baшqa heч nяyim. Bir dя Шяkidя ata yurdum var. - Soltan mцяllim, vяzifяdя olanda heч yoldaшыnыz demirdi ki, ay kiшi, sяn dя baшqalarы kimi чal, чap... - Evdя kiшinin kiшi yeri var, qadыnыn qadыn. Onun nя ixtiyarы var mяnя o sюzц deyя?! - Yaшadыьыnыz Mяrkяzi Komitяnin binasыnыn hяyяtinя yяqin cцrbяcцr maшыnlar gяlяrdi. Uшaqlar necя, sizdяn belя maшыnlar istяmirdi? - Mяn evя xidmяti maшыnla gяlяndя dя mяhlяyя sцrdцrmцrdцm, kцчяdя dцшцrdцm. Fikirlяшirdim ki, camaat aьacыn altыnda oturub hava alыr, nяyя lazыmdы onlarы toza basa-basa girim hяyяtя... - Юvladlarыnыzыn instituta girmяyinя kюmяyiniz dяyib? - Юzlяrinя nя gяlmiшdi ki? Иkisi "narxoz"u bitirib, biri universiteti. - Nя яcяb "narxoz"a pulsuz girя biliblяr? Axы o institut hяmiшя rцшvяt ocaьы sayыlыb... - Mяn nя rцшvяt almышam, nя dя rцшvяt vermiшяm. Bilsяm belя suallar verяcяksiniz, heч bura gяlmяzdim. - Yaxшы, sюhbяti dяyiшяk. 60 yaшыnda nя яcяb tяqaцdя

getdiz? Axы hяlя iшlяyя bilяrdiz... - O vaxt qяrar varыydы, hяmin qяrara gюrя, 60-ы keчяnlяri rяhbяrlikdя saxlamыrdыlar. Mяn qanunsevяn adamam. Odur ki, яrizяmi yazdыm. - 60 yaшlы Яliyev isя 83cц ildя CCRИ Nazirlяr Kabinetinin sяdr mцavini vяzifяsinя irяli чяkilmiшdi... - O vaxt Sov.ИKP-dя чalышanlarыn яksяriyyяtinin yaшы 70-i юtmцшdц. Ancaq onlar yaшa gюrя yox, yetkinliyя gюrя irяli чяkilirdilяr. Qoca da olsalar, onlarыn ziyanыndan чox xeyri olurdu. - O vaxtdan - 21 ildi iшsizsiz? Adamыn inanmaьы gяlmir... - Arada bir mцddяt "Qayьы" cяmiyyяtindя - yenя Иmam Mustafayevlя - iшlяmiшяm, onun mцaviniydim. 94-cц ildя sяhhяtimlя яlaqяdar iшdяn чыxdыm. Amma mяni ictimai яsaslarla mцavin saxladыlar. - Soltan mцяllim, artыq 8 ildi Heydяr Яliyev yenя hakimiyyяtdяdi. Heч onunla gюrцшmцsцz? - Vяtяn mцharibяsi veteranlarыyla gюrцшlяrdя rastlaшыrыq. Hяr dяfя hamыyla яl tuta-tuta gяlib mяnim qarшыmda heч olmasa bir dяqiqя dayanыr. Amma tяkbяtяk gюrцшцmцz olmayыb. - Vяzifя tяklif olunsa, gedяrdiz? - Yox, чox vяzifя gюrmцшяm. Hяmiшя dя sюz vermiшяm ki, gяrяk tяmiz adыmы qoruyam. Bir dя yaш юz iшini gюrцb. - Soltan mцяllim, indi 12 il vяzifяdя iшlяyяnlяr Bakыda villalar tikdirir, nяvяsini, nяticяsini tяmin edяcяk qяdяr kapital toplayыr. Necя baxыrsыz bunlara? - Belяlяrini heч cцr baшa dцшmцrяm. Dцnyanыn axыrы deyil ki, 2-3 otaьыn var, bяsdi dя. - Yenя fikirlяшirsiz ki, var-dюvlяt adama lazыm deyil? - Яlbяttя. Artыq pulun var, dilяnчilяrя yardыm elя, bir-iki yetim uшaq himayяyя gюtцr. - Vяzifяdя olanda gecяlяr necя yatыrdыz? - Mяhsul yыьыmы vaxtы demяk olar ki, gюzцmя yuxu getmяzdi. - Bu Qarabaь mяsяlяsindяn aьlыnыz nя kяsir? - Qarabaьыn sцlh yoluyla alыnmasы bir az шцbhяli mяsяlяdi. Чцnki ermяnilяr iki ayaьыnы bir baшmaьa dirяyib ki, Qarabaь mцstяqil olmalыdы. Buna yol vermяk olmaz. Mцharibя elяmяk lazыmdы. Qana qan, юlцmя юlцm! - Sizcя, gцcцmцz чatar mцharibя elяmяyя? - Niyя чatmыr? Чatar da, юtяr dя! Яgяr qarшы tяrяfя xaricdяn dяstяk olmasa.

- Есмира ХЯЛИЛОВА,

“Авропа” гязети, 7-10 апрел 2001


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 11

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

Но 05-06(61-62), Апрел 2009

BЯLЯDИYYЯЛЯРИН МИЛЛИ АССОСИАСИЙАЛАРЫ БЮЛЭЯЛЯРДЯ МЦШАВИРЯЛЯР КЕЧИРДИ

ТЯБРИК ЕДИРИК TANЫNMЫШ ALИM VЯ ИCTИMAИ XADИM, ЩЯМЙЕРЛИМИЗ YAQUB MAHMUDOVUN 70 ИLLИK YUBИLEYИNЯ HЯSR OLUNMUШ TЯDBИR KEЧИRИLMИШDИR

AZЯRBAYCANЫN DOQQUZ BЮLGЯSИNDЯ BЯLЯDИYYЯ SЯDRLЯRИNИN ИШTИRAKЫ ИLЯ KEЧИRИLMИШ MЦШAVИRЯLЯRDЯ POTENSИALЫ ZЯИF OLAN BЯLЯDИYYЯLЯRИN BИRLЯШMЯSИ MЯSЯLЯSИ MЦZAKИRЯ OLUNMUШDUR

-

М.НЯБИБЯЙОВ

Azяrbaycan шяhяr, qяsяbя vя kяnd bяlяdiyyяlяrinin milli assosiasiyalarы aprelin 2-dя vя 3-dя Cяlilabad, Bяrdя, Quba, Lяnkяran, Шяmkir, Шamaxы, Gюyчay, Шirvan vя Шяki шяhяrlяrindя юlkяnin bцtцn rayonlarы цzrя yerli юzцnцidarяetmя orqanlarыnыn rяhbяrlяrinin iшtirakы ilя mцшavirяlяr keчirmiшlяr. Mцшavirяlяrdя яhalisinin sayы az vя potensialы zяif olan bяlяdiyyяlяrin birPaytaxtымызын 248 nюmrяli orta mяktяbинdя Azяrbaycan Milli Elmlяr Akademiyasы (AMEA) Tarix Иnstitutunun direktoru, tanыnmыш alim vя pedaqoq, tarix elmlяri doktoru, яmяkdar elm xadimi, AMEA-nыn mцxbir цzvц, Milli Mяclisin deputatы Yaqub Mahmudovun 70 illik yubileyinя hяsr olunmuш tяdbir keчirilmiшdir. Tяdbirdя чыxыш edяn Milli Mяclisin deputatы Fяzail Иbrahimli, яmяkdar mцяllim Яkbяr Qocayev, mяktяbin direktoru Яsli Quliyeva professor Y.Mahmudovun mяnalы юmцr yolundan, geniш elmi yaradыcыlыьыndan, Azяrbaycanыn tarix elminя vя tяhsilinя verdiyi dяyяrli tюhfяlяrdяn, юlkяmizin ictimai-siyasi hяyatыnda fяal iшtirakыndan danышmыш, tяbriklяrini vя xoш arzularыnы чatdыrmышlar. Яslяn Шяki rayonunun Baш Gюynцk kяndindяn olan Yaqub Mahmudov 1962-ci ildя Azяrbaycan Dюvlяt Universitetinin (indiki BDU) tarix fakцltяsini, sonra aspiranturasыnы bitirmiшdir. Azяrbaycan Sovet Ensiklopediyasы Baш redaksiyasыnda, Azяrbaycan Dюvlяt Pedaqoji Иnstitutunda (indiki ADPU) mяsul vяzifяlяrdя чalышmыш, Bakы Dюvlяt Universiteti tarix fakцltяsinin dekanы olmuшdur. 2004-cц ildяn AMEA-nыn Tarix Иnstitutunun direktorudur. Y.Mahmudov 1989-cu ildя Moskvada "Aьqoyunlu vя Sяfяvi dюvlяtlяrinin Qяrbi Avropa юlkяlяri ilя qarшыlыqlы яlaqяlяri (XV яsrin ЫЫ yarыsы - XVЫЫ яsrin яvvяllяri)" mюvzusunda doktorluq dissertasiyasы mцdafiя etmiшdir. Alim neчя-neчя monoqrafiyanыn, 1000-dяn чox dяrslik vя dяrs vяsaitlяrinin, mяqalяlяrin mцяllifidir. Onun mцxtяlf mюvzularla baьlы elmi яsяrlяri bюyцk maraqla qarшыlanmышdыr. O, xarici юlkяlяrdя keчirilяn beynяlxalq simpoziumlarda Azяrbaycan elmini layiqincя tяmsil etmiшdir. Y.Mahmudov Yeni Azяrbaycan Partiyasы Siyasi Шurasыnыn цzvцdцr. Alim yцksяk dюvlяt mцkafatы - "Шяrяf" ordeni ilя tяltif olunmuшdur. Digяr чыxыш edяnlяr dя professor Y.Mahmudovu яlamяtdar gцn mцnasibяtilя tяbrik etmiш, ona gяlяcяk fяaliyyяtindя uьurlar dilяmiшlяr. Tяdbir mяktяblilяrin ifasыnda vяtяnpяrvяrlik mюvzusunda яdяbi-bяdii kompozisiya ilя baшa чatmышdыr.

АзярТАъ

ЯSGЯRLЯRЯ VЯ UШAQLARA BAYRAM SOVQATЫ VERИLDИ Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяtinin rяhbяrliyi Novruz bayramы mцnasibяtilя rayon яrazisindя yerlяшяn Sяrhяd vя Daxili Qoшunlarыn, habelя Fюvqяladя Hallar Nazirliyinin hяrbi hissяlяrindя olmuш, zabit vя яsgяrlяrlя gюrцшmцш, onlara bayram sovqatы paylamыш, Novruz arzularыnы bildirmiшlяr. Hяrbчilяr gюstяrilяn diqqяt vя qayьыya gюrя шяhяr rяhbяrliyinя minnяtdarlыq etmiш, Azяrbaycan Prezidenti, Silahlы Qцvvяlяrin Ali Baш Komandanы Иlham Яliyevin etimadыnы doьrultmaq цчцn sяy vя bacarыqlarыnы яsirgяmяyяcяklяrini, doьma Vяtяnя sяdaqяtlя xidmяt edяcяklяrini bildirmiшlяr. Hяmin gцn шяhяr rяhbяrliyi qarышыq tipli uшaq evi vя internat mяktяbindя keчirilяn bayram шяnliklяrindя dя iшtirak etmiш, uшaqlara bayram hяdiyyяlяri paylamышlar. Ш.Б.

сящ.11

lяшmяsi mяsяlяsi яtrafыnda geniш mцzakirяlяr aparыlmыш vя tяkliflяr irяli sцrцlmцшdцr. АзярТАъ-ын мялуматына эюря, Mцшavirяlяrdя xцsusi qeyd olunmuшdur ki, Azяrbaycanda hяyata keчirilmiш geniшmiqyaslы islahatlar юlkяmizin sosial-iqtisadi inkiшafыnda keyfiyyяtcя yeni mяrhяlяnin яsasыnы qoymuш, юlkяmizi regionun lider dюvlяtinя чevirmiш, beynяlxalq alяmdя onun nцfuzunu gцclяndirmiшdir. Яhalinin yaшayыш sяviyyяsinin vя sosial rifahыnыn yцksяliшi fonunda юlkя bяlяdiyyяlяri dя son illяr yerli яhяmiyyяtli mяsяlяlяrin hяllindя fяallыqlarыnы artыraraq sяlahiyyяtlяri чяrчivяsindя konkret iшlяr gюrцrlяr. Bu iшlяrdя onlara Azяrbaycan шяhяr, qяsяbя vя kяnd bяlяdiyyяlяrinin milli assosiasiyalarы yaxыndan kюmяk edirlяr. Diqqяtя чatdыrыlmышdыr ki, milli assosiasiyalar юzцnцidarяetmяnin inkiшafы, bяlяdiyyяlяrin yerli яhяmiyyяtli mяsяlяlяrin hяllindя fяaliyyяtlяrinin gцclяndirilmяsi sahяsindя geniш vя яhatяli proqramlarla чыxыш edir, tяшяbbцslяr irяli sцrцr, bяlяdiyyяlяrin qabaqcыl

yektiv sяbяbdяn potensiallarыnы artыrmaьa imkan яldя edя bilmяmiшlяr. Mцшavirяlяrdя diqqяtя чatdыrыlmышdыr ki, bяlяdiyyя sяdrlяri milli assosiasiyalar tяrяfindяn keчirilmiш mцxtяlif tяdbir vя gюrцшlяrdя zяif olan bяlяdiyyяlяrin potensialыnыn gцclяndirilmяsinin чыxыш yollarыndan biri kimi onlarыn birlяшmяsi tяklifini irяli sцrmцш, ЫЫ Цmumrespublika toplantыsыnda isя birlяшmя prosesinin hяyata keчirilmяsini mяqsяdяmцvafiq hesab etmiшlяr. Xцsusi vurьulanmышdыr ki, martыn 18-dя Azяrbaycan Respublikasыnыn Konstitu-

tяcrцbяlяrini юyrяnib yayыr, onlarыn dюvlяt vя qeyri-hюkumяt tяшkilatlarы ilя яlaqяlяrini qurur, maariflяndirmя iшlяri aparыrlar. Bu mяqsяdlя "Yerli demokratiya hяftяsi", "Bяlяdiyyя: yeni forma, yeni mяzmun" mюvzularыnda respublika konfranslarы, "dяyirmi masa"lar vя bяlяdiyyя sяdrlяrinin Ы vя ЫЫ Цmumrespublika toplantыlarы keчirilmiшdir. Bildirilmiшdir ki, hяyata keчirilmiш mяqsяdyюnlц tяdbirlяr nяticяsindя шяhяr, qяsяbя vя kяndlяrin abadlaшdыrыlmasы, sosial obyektlяrin, yollarыn, yaшayыш mяntяqяlяrindя elektrik vя qaz xяtlяrinin tяmiri, su tяchizatы, yerli ekoloji problemlяrin hяlli, sadя idman meydanчalarыnыn inшasы vя istifadяsi sahяsindя bяlяdiyyяlяrin rolu artmышdыr. Bir чox bяlяdiyyяlяrin vяtяndaшlarыn цmidlяrini doьrultduьunu vurьulayan natiqlяr bildirmiшlяr ki, belя yerli юzцnцidarяetmя orqanlarы mцvafiq iqtisadi vя maliyyя potensialы яldя etmiш, sakinlяrin sosial sifariшlяrinin hяllinя nail olmuшlar. Bununla yanaшы, bяlяdiyyяlяrin bir qismi subyektiv sяbяbdяn, digяrlяri isя, o cцmlяdяn яrazilяrindя яhalisinin sayы az olan bяlяdiyyяlяr ob-

siyasыna яlavяlяr vя dяyiшikliklяrin edilmяsi ilя яlaqяdar keчirilmiш referendumda vяtяndaшlar yerli юzцnцidarяetmяnin davamlы inkiшafыna sяs vermiшlяr. Юlkяnin Яsas Qanununda bяlяdiyyяlяrin mцstяqilliyinin tяsbit olunmasы onlarыn vяtяndaшlar qarшыsыnda mяsuliyyяtini daha da artыrmышdыr. Чыxыш edяn natiqlяr bildirmiшlяr ki, bu zona mцшavirяlяri milli assosiasiyalarыn idarя heyяtlяrinin qяrarыna яsasяn Avropanыn bir sыra юlkяlяrinin yerli юzцnцidarяetmя qurumlarыnыn tяcrцbяsi nяzяrя alыnaraq, birlяшmя ilя baьlы bяlяdiyyя sяdrlяrinя metodiki kюmяk gюstяrmяk mяqsяdi ilя keчirilir. Mцшavirяlяrdя zяif bяlяdiyyяlяrin birlяшmяsi ilя яlaqяdar yыьыncaqlarыn keчirilmяsi, protokollarыn tяrtibi vя qяrarlarыn qяbul edilmяsi qaydalarы haqqыnda iшtirakчыlara яtraflы mяlumat verilmiшdir.

ZЯИF, ИMKANSЫZ BЯLЯDИYYЯLЯRИN BИRLЯШMЯSИ ONLARЫN POTENSИALЫNЫ DAHA DA ARTЫRACAQDЫR Bu fikir Azяrbaycan шяhяr, qяsяbя vя kяnd bяlяdiyyяlяri milli assosiasiyalarыnыn tяшяbbцsц ilя aprelin 3-dя Шяki шяhяrindя bяlяdiyyя sяdrlяrinin iшtirakы ilя keчirilяn zona mцшavirяsindя edilяn чыxышlarda xцsusi vurьulanmышdыr. Mцшavirяdя Balakяn, Zaqatala, Qax, Шяki, Oьuz vя Qяbяlя rayonlarыnы tяmsil edяn 260 bяlяdiyyя sяdri iшtirak etmiшdir. Шяki Dюvlяt Dram Teatrыnыn salonunda keчirilяn mцшavirяni aчan Azяrbaycan Шяhяr Bяlяdiyyяlяri Milli Assosiasiyasыnыn sяdri Яbцlfяz Babayev bildirmiшdir ki, respublikanыn 9 regionunda keчirilяn bu mцшavirяlяr bяlяdiyyяlяrin fяaliyyяtinin artыrыlmasы, imkanlarыnыn geniшlяndirilmяsi, юhdяlяrinя dцшяn vяzifяlяrin daha da sяmяrяli icrasы цчцn zяif, imkansыz bяlяdiyyяlяrin birlяшmяsi mяsяlяsi ilя baьlы bяlяdiyyя sяdrlяrinя metodiki kюmяk gюstяrmяk mяqsяdi daшыyыr. Natiq bildirmiшdir ki, яhalinin yaшayыш sяviyyяsinin vя sosial rifahыnыn yцksяliшi fonunda юlkя bяlяdiyyяlяri dя son illяr yerli яhяmiyyяtli mяsяlяlяrin hяllindя fяallыьыnы artыraraq, sяlahiyyяtlяri чяrчivяsindя konkret iшlяr gюrцrlяr. Шяhяr, qяsяbя vя kяndlяrin abadlaшdыrыlmasы, sosial obyektlяrin, yollarыn, yaшayыш mяntяqяlяrindя elektrik vя qaz xяtlяrinin tяmiri, su tяchizatы, ekoloji problemlяrin hяlli, sadя idman meydanчalarыnыn inшasы vя digяr sahяlяrdя bяlяdiyyяlяrin rolu xeyli artmышdыr. Bir чox

bяlяdiyyяlяr vяtяndaшlarыn цmidlяrini doьrultmuш, mцvafiq iqtisadi vя maliyyя potensialы яldя etmiш, sakinlяrin sosial sifariшlяrinin hяllinя nail olmuшlar. Bununla yanaшы, bяzi bяlяdiyyяlяr subyektiv sяbяbdяn, digяrlяri isя яrazilяrindя яhalinin sayыnыn az olmasы sяbяbindяn potensiallarыnы artыra bilmяmiшlяr. Qeyd olunmuшdur ki, bяlяdiyyя sяdrlяri milli assosiasiyalar tяrяfindяn keчirilmiш mцxtяlif tяdbir vя gюrцшlяrdя zяif olan bяlяdiyyяlяrin potensialыnыn gцclяndirilmяsinin чыxыш yollarыndan biri kimi onlarыn birlяшmяsini tяklif etmiшlяr. Bяlяdiyyя sяdrlяrinin Ы vя ЫЫ Цmumrespublika Toplantыlarыnda da birlяшmя prosesinin hяyata keчirilmяsi mяqsяdяuyьun hesab edilmiшdir. Mцшavirяdя Azяrbaycan Kяnd Bяlяdiyyяlяri Milli Assosiasiyasы bяlяdiyyяlяrlя iш departamentinin direktoru Namiq Quliyev, Шяki rayonu Cяfяrabad bяlяdiyyяsinin sяdri Qцrbяt Abdullayev, Daшbulaq bяlяdiyyяsinin sяdri Иsfяndiyar Rяшidov, Balakяn rayonu Cederovtala bяlяdiyyяsinin sяdri Ramiz Ceherчiyev, Zaqatala шяhяr bяlяdiyyяsinin sяdri Arif Яsяdov, Qax шяhяr bяlяdiyyяsinin sяdri Eyvaz Orucov vя baшqalarы чыxыш edяrяk zяif, imkansыz bяlяdiyyяlяrin birlяшmяsinin vacibliyini qeyd etmiш, tяkliflяrini bildirmiшlяr. Шяки, 3 апрел 2009

Йухарыдакы 2 шякилдя - Шякидя кечирилян мцшавирядян эюрцнтцляр; ашаьыдакы шякилдя - Шяhяr Bяlяdiyyяlяri Milli Assosiasiyasыnыn sяdri Яbцlfяz Babayev журанлистляря мцсащибя веряркян.


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 12

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

сящ.12

Но 05-06 (61-62), Апрел 2009

WELCOME to SHEKI to silk manufacturing and trade. The other is a 19th century church that now houses the crafts museum. Visit also the baths and the three mosques, in particular the Juma and Gileili mosques. Not to be missed is the reconstructed upper caravansaray located on the right bank of the river Gurjanachai - this is the main hotel, so the chances are that you'll stay there (good food at the hotel's restaurant). The lower caravansaray is locaded nearby, but it is now used as a warehouse. Although the centre is dominated by two Soviet towers, you will see everywhere an horizon of red tiled roofs. For entertainment try the state drama theatre, on Azadlyg street or try the Chingis Club. If you have an apetite, try one of the confectionary shops, that are famous througout the country for the sweet 'halva'. The market is held on the street along the river-bed of the Gurjanachai river. If you still have the time have a look at the Gelersen-Gerersen castle ruins and the 7th century Albanian churches in the villages of Orta Zeizit and Kish, just north of Sheki. Sheki is served by trains and you can get buses to most major cities in Azerbaijan Situated 700m above sea level, like an amphitheatre surrounded by mountains and forests of oak trees, Sheki rises above fertile yaylags (pastures) and fields. In the town, you'll see old brick houses, shaded streets, weeping willow trees and canals carrying spring water. The original settlement dates back to the late bronze age. Once we enter recorded

Khanate, only to be taken by the Russian Empire in 1805. Following the Russian revolution the Red Army eventualy only took Sheki in 1920. Located on the left bank of the river Kish, originally the town sited lower down the hill, however Sheki was moved to its present location after a devastating mud flood in 1772. As the new location was near the village of Nukha the city became also known as Nukha,

100.000). Nowadays the silk industry is still alive, but through smaller private workshops. The agricultural activity is quite important, with tobacco, grapes, grain, nuts, cattle and milk as the the main products. Sheki is famous for the 18th century Khan's summer palace. It was built in 1762 by Hussein khan who was also well known as a poet under his pen-name Mushtag.The twostoried building is decorated

the castle looks much better than most in Azerbaijan, as it underwent extensive restauration work in the early 1960s. Inside the walls of the castle are also located two museums. The largest is Sheki's History Museum, with artefacts from several periods, but notorious for pieces relating

history, invaders were frequent visitors. During the 7th century Sheki was taken by arab invaders becoming dependent on a local emirate. However in the 9th century with the weakning of arab power a Christian state was established by the last remaining forces of the Albanian kings. It was later taken by the Shirvanshahs, the Mongols under Tamerlane and the Safavids. By the 18th century Sheki was capital of its own

until 1960 when it reverted back to the name Sheki, after the Saki tribe. Sheki is long famed as a silk centre and an important stop on the silk route, Sheki is still the site of a huge factory that was once the Soviet Union's largest silk plant (such a big factory was naturally named after Lenin...). In its golden period the factory employed over 7.000 (out of a population reaching almost

with magnificent frescos (one 24 m long) and exquisite stained glass work, known as 'shebeke' (northern part of the city). The Turkish poet Nazim Hikmet wrote: "If there will be no other building in Azerbaijan it will be enough to show Khan Palace to the world". Besides the palace have a look at the fortress that envolves it. It has two gates and defensive towers on the southern and northern sides,

as well as to Tbilisi. The bus station is in the southern end of the town. The train station is about 5km from the city center. There are night trains that run from Baku-Balakan and make a stop in Sheki. There is also a Balakan-Baku train that passes through Sheki.


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 13

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

Но 05-06 (61-62), Апрел 2009

сящ.13

45 - Gardens, Parks - Residential Area - Mosques & Churches - “Khan s” Palace - Monuments - Hotels - Post Offices, Internet Clubs

26.

- Bas Station - Landscape Viewpoints - Home Industries, Handicraft Workshops - Bed and Breakfast

9.

- Tourist Information Centre - Plants & Factory Chimney - Gas & Autoservice Stations - Hydro-Electric Power Stations, Mills - Radio-TV Towers

1. 1.

7. TOURIST SITES

36.

1. City Fortress, “Khan’s” Palace, Museums & Handicraft Workshop 2. “Gulekhly” Minaret 3. 8-comer Minaret 4. “Mustafa beyin bagi” Tourist Center 5. “Dere Hamami” Bathhouse 6. M.F.Akhundov’s House Museum 7. “Yukhari Karvansaray” Hotel 8. Ancient Karvansaray 9. “Khan’s” Palace 10. Handicraft Workshops 11. “Khan’s” Mosque 12. “Gul Gary” Mosque 13. “Omar Efendi” Mosque 14. “Goch Ahmed” Bathhouse 15. “Godak” Minaret 16. Shekikhanov’s Residence 17. “Juma” Cadhedral Mosque 18. “Abdul Salam” Bathhouse 19. “Agvanlar” Bathhouse 20. Office of Sheki Head of Executive Power 21. Exchance office 22. Supermarket 23. Hotel 24. Main Post Office 25. “Karvan” Restaurant 26. Ancient Albanian Chruch 27. Theatre Named after Sabit Rahman 28. Police Department 29. Local Municipality 30. Local Hospital 31. Bus Terminal 32. War Memorial 33. “Saadat” Restaurant 34. “Tebriz” Restaurant 35. Stadium 36. Olympic Sport Center 37. New Market 38. “Sahil” pansionat 39. Park Named after M.F.Akhundov 40. “Leziz” Restaurant 41. Silk Factory 42. “Pir Muhammed Efendi” Sanctuary 43. “Shir” Motel 44. “Soyug Bulag” Restaurant 45. “Narin Gala” Tourist Center


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 14

сящ.14

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

TURИZMИN ИNKИШAFЫNA ШЯKИ SИVИLИZASИYASЫ MЯDЯNИ ИRSИNИN TЯSИRИ Firяdun Иbrahimov, Шяки Шящяр Тящсил Шюбясинин мцдири, педагожи елмляр доктору Dяniz sяviyyяsindяn 675m hцndцrlцkdя, шimal - шяrq vя qяrb istiqamяtlяrindяn Bюyцk Qafqaz sыra daьlarы ilя яhatя olunan, minilliklяr tarixi boyunca, шяhяr dяfяlяrlя boшalmaya (daьыlmaya) mяruz qalmыш, lakin юzцnцn mюvcudluьunu qorumaqla, dюvrцmцzя qяdяr gяlib чыxmышdыr. Шяki qяdimliyi vя tarixi baxыmdan чox zяngindir. Шяhяr, onun яtraf яrazilяrindяki qяdim abidяlяr, Alban mяbяdlяri, istehkamlar, hяlя юyrяnilmяmiш neчя - neчя zirzяmilяr, labirintlяr, arxeoloji qazыntыlar nяticяsindя tapыlan antik яшyalar, saxsы qablar sцbut edir ki, bu яrazi doьrudan da qяdim yaшayыш mяskяnidir. Eyni zamanda tarixi araшdыrmalar tяsdiq edir ki, Шяki Qafqaz Albaniyasыnыn paytaxtы olmuшdur. Tarixi mяnbяlяrdя bildirilir ki, Шяki hяlя eramыzdan яvvяl romalыlar tяrяfindяn zяbt olunur. Bizim eramыzыn Ы vя ЫЫ яsrlяrindя Шяki яrяblяr, monqollar tяrяfindяn iшьal olunaraq yandыrыlыr vя yerlя yeksan edilir. 1743-cц ilя qяdяr Шяki яldяn яlя keчir, mцxtяlif hakimiyyяtlяrin qurbanы olur, lakin qeyd olunan tarixdя yerli Hacы Чяlяbi xan юz himayяdarlarыnыn birliyi ilя Шяkiyя hakimlik edяn iranlы Mяlik Nяcяfi devirir, юzцnц Шяki xanы elan edir. Bu hadisяdяn sonra Шяkinin hяyatыnda intibah dюvrц baшlayыr. Qafqaz Albaniyasы haqqыnda bяzi mцlahizяlяrя aydыnlыq gяtirmяk istяyirяm. Qafqaz Albaniyasыnыn Avropa qitяsinin cяnub - шяrqindя yerlяшяn Albaniya ilя heч bir tarixi яlaqяsi yoxdur. "Alban" sюzцnцn mяnшяyi olduqca qяdimdir. "Alban" sюzц "Alp" sюzцndяn gюtцrцlmцш, illяr keчdikdяn sonra isя fonetik assimiliyasiyaya uьrayaraq, "p" hяrfi "b" ilя яvяzlяnmiш, "Alp" sюzц "Alb" sюzцnя чevrilmiшdir. "Alp" sюzц qяdim elan dilindя daьlыq mяnasыnы bildirir. Tцrkdilli xalqlarыn dilindя isя "Alp" sюzц tayfa mяnasыnda iшlяdilir. "Alp" tayfasы tцrkdilli olmaqla vя bu tayfaya mяnsub kiшi, qadыnlar iri gюvdяli, hцndцrboylu, enli kцrяk, aьbяniz hesab edilirlяr. qeyd olunan sяciyyяvi xцsusiyyяtlяri tarixi araшdыrmalar, arxeoloji qazыntы vя etnoqrafik tяdqiqatlar sцbut etmiшdir. Иndiki Alban dюvlяtinin яhalisinin dili slavyan dil qrupunun tяrkibinя daxildir. Qafqaz Albaniyasыnыn яhalisinin dili isя indiki Azяrbaycan dili цstцndя tяшяkkцl tapmыш, tцrkdilli, yяni indiki Azяrbaycan dili olmuшdur. Иndiki Albaniya dюvlяtinin adы isя eramыzыn VЫ яsrinin sonlarыnda meydana gяlmiшdir. 551-ci ildя, indiki Чin яrazisindя yaшayan tцrklяr "Gюytцrk" dюvlяtini qurdular vя Atilla bu dюvlяtin baшчыsы seчildi. Hяmin ildя Atilla чoxminlik, ordusu ilя Avropaya yцrцш etdi. Bu dюvrdя tцrkdilli Alp tayfalarыnыn bir qismi indiki Albaniyanыn яrazisinя kючцrцldц vя tarixя Albaniya kimi daxil oldu. Qafqaz Albaniyasы isя eramыzdan яvvяl V яsrdя yaranmыш vя uzun mцddяt dюvlяt kimi yaшamышdыr. Eramыzыn ЫX яsrinя kimi mюvcud olmuш, sonradan яrяb xilafяtinin tяrkibinя keчmiшdir. Qafqaz Albaniyasыnыn яhalisi Иslam dinini bu dюvrdя qяbul etmiшdir. Qeyd olunan tarixi faktlar demяyя яsas verir ki, regionumuz nя qяdяr qяdim, tarixi - memarlыq abidяlяrinin mюvcudluьu baxыmыndan zяngindir. Яlbяttя, чoxminillik tarixi olan bir шяhяr, tarixi - memarlыq

Шяki шяhяri, eyni zamanda onun яrazisi qяdim yaшayыш mяskяni olmaqla, 5000 il bundan яvvяl Bюyцk Qafqazыn cяnub яtяyindя yaranmыш, Odlar yurdunun tarixi ticarяt mяrkяzi олмушдур. Бу гядим шящяр mцasir dюvrцmцzdя dя юzцnцn яsrarяngiz gюzяlliklяri ilя insanlarы heyran qoyur. abidяlяri ilя tanыnan bюlgя, Шяki Xan Sarayы, Kiш Alban mяbяdi daim turistlяrin diqqяtini cяlb edir. Шяhяr vя region tarixяn ticarяt vя turizm цчцn potensial imkana malik bir яrazidir. Turizm anlayышы Шяki цчцn yeni anlayыш deyil, bu sюz fransыz sюzц olub, "sяyahяt etmяk" mяnasыnы daшыyыr. Шяkidя turizmin tarixi XVЫ XVЫЫЫ яsrlяrdяn, ipяk ticarяti ilя baшlanыr. Ta qяdimdяn Шяki ipяyinin keyfiyyяti xarici tacirlяrin diqqяtini bu шяhяrя cяlb edir, XVЫЫЫ яsrdя Шяki iqtisadiyyatыnыn чiчяklяnmяsindя ipяk sяnayesi mцhцm rol oynayыr. Mяhz Avropadan Чinя qяdяr uzanan Qяdim Иpяk yolu bu яrazidяn keчir vя Шяkidя ticarяt mяrkяzlяri kimi mюhtяшяm beш "Karvansaray" kompleksi inшa olunur. Чox tяяssцflяr ki, onlardan mцasir dюvrцmцzя ikisi gяlib чatmыш, biri yenidяn bяrpa olunaraq mehmanxana kompleksi kimi (Yuxarы Karvansaray), fяaliyyяt gюstяrir, digяri "Aшaьы Karvansaray" isя artыq aшыnmaq цzrяdir. Яlbяttя, bunlar tarixi yaddaшыmыzdыr vя onlar da Шяki яrazisindя eramыzыn Ы - ЫV яsrlяrindя tikilmiш Alban mяbяdlяri, digяr tarixi abidяlяr kimi dцnyanыn яn mцxtяlif юlkяlяrindяn gяlяn turistlяrin maraьыna sяbяb olur. Яrazimizdя hяlя dя tarixi юyrяnilmяmiш kifayяt qяdяr vя mяhv olmaq tяhlцkяsi qarшыsыnda qalan abidяlяrimiz mюvcuddur. Kяnd яrazilяrimizdя belя abidяlяrin sayы чoxdur. Яgяr onlar rekonstruksiya olunub, turistlяrя nцmayiш etdirilяrsя, yaшыl turizmin (kяnd turizmi) inkiшafыna tяkan verяr. Hяlя XVЫЫЫ - XЫX яsrlяrdя bu bюlgяyя sяyahяt edяn mяшhur insanlar bu шяhяr vя onun Xan Sarayы haqqыnda gюzяl ifadяlяr iшlяdяrяk юz tяяssцratlarыnda yazmышlar. 1853-cц ildя bюyцk fransыz yazычыsы ata A.Dцma "Qafqaza sяyahяt" adlы яsяrindя yazыrdы: "Bюyцk Qafqaz sыra daьlarыnыn cяnub яtяklяrindя yerlяшяn, hяr tяrяfdяn baшы sis dumanlы daьlarla яhatя olunmuш, iki saata bцtцn шяhяri gяzmяk mцmkцn olan bu diyar mяnim чox xoшuma gяldi. Hяr bir evin юzцnцn bulaьы var. Шяki pitisinin dadыnы unutmaq olmaz". Tanыnmыш mяшhur tцrk шairi N.Hikmяt isя "Xan Sarayы"na belя qiymяt vermiшdir: "Azяrbaycan xalqыnыn heч nяyi olmasa belя, tяkcя Шяki Xan Sarayыnы dцnyaya gюstяrmяk bяs edяr. O, Azяrbaycan mяdяni irsinin яn nadir nцmunяsidir. Чalышmalыyыq ki, tarixi irsimizi qoruyaq, diyarыmыzыn adяt - яnяnяlяrini, milli xцsusiyyяtlяrini, onun Шяrq шirniyyatы nцmunяlяrini, шяbяkя vя oyma sяnяtini, ipяk mяhsullarыnы, tяkяlduz, keramika, papaqчыlыq, digяr sяnяt iшlяrini dцnyaya tanыdaq. Sovet dюnяmindя dя Шяki dillяr яzbяri olmuш, bu diyara hяmiшя xarici turistlяr maraq gюstяrmiшlяr. Zaqafqaziya respublikalarы iчяrisindя Шяki daha чox turist qяbul edяn шяhяrlяrdяn hesab olunurdu. Шяki hяm Qяdim Иpяk Yolunun цstцndя yerlяшdiyinя, hяm dя tranzit yolu olaraq, yяni Gцrcцstan vя Ermяnistandan юlkяmizя daxil olan, eyni zamanda Azяrbaycandan adы чяkilяn respublikalara gedяn xarici turist qruplarы, шяhяri ziyarяt etmяklя gedяrdilяr. Vacib bir faktы qeyd etmяk lazыmdыr ki, mяhz 1980-cы ildя Шяkidя SSRИ Nazirlяr Kabineti yanыnda Xarici Turizm Komitяsinin Agentliyi aчыlmышdыr vя Sovet rejimi чюkяnяdяk bu turizm agentliyi uьurlu fяaliyyяt

gюstяrmiшdir. Mцшahidяlяr gюstяrir ki, юlkяmiz mцstяqillik qazanandan sonra ildяn - ilя respublikamыza xarici turistlяrin gяliшi artmaqdadыr. Юlkяdя artan iqtisadi inkiшaf, stabillik, tяhlцkяsizlik stimullarы turizmin inkiшaf tempinя tяsir edяn amillяrdir. 2008 - 2016-cы illяr цчцn юlkяdя turizm sяnayesinin inkiшaf strategiyasы ilя baьlы Dюvlяt Proqramы hazыrlanmышdыr. Eyni zamanda qeyd etmяk lazыmdыr ki, Azяrbaycan Respublikasы Mяdяniyyяt vя Turizm Naziri, cяnab Яbцlfяs Qarayevin sяrяncamы ilя Bakы, Шamaxы, Gяncя, Quba, Xaчmaz, Lяnkяran шяhяrlяrindя Turizm Иnformasiya Mяrkяzlяri yaradыlmышdыr. Mяrkяzlяrin yaradыlmasыnda mяqsяd hяr bir regionun turizm potensialыnыn araшdыrыlmasы, onun informatik vя reklam resurslarыnыn юyrяnilmяsi, yayыlmasы, kцtlяvi informasiya vasitяlяri ilя яlaqяlяrin qurulmasы, yaшыl turizmin (kяnd turizmi nяzяrdя tutulur) geniшlяndirilmяsi, yeni turist marшrutlarыnыn iшlяnib hazыrlanmasыndan, turist mяhsullarыnыn iшlяnib яrsяyя gяtirilmяsindяn, yerli adяt - яnяnяlяrinin, mяdяniyyяtin tяbliьindяn ibarяtdir. 2006-cы ilin aprel ayыndan Шяkidя Turizm Иnformasiya Mяrkяzi aчыlmыш, lakin bir mцddяt fяaliyyяtsiz qalmыш, 2008-ci ilin yanvar ayыndan tam iшчi heyяti ilя iшя baшlamышdыr. Mяrkяz yeni fяaliyyяtя baшlamasыna baxmayaraq, artыq tanыnmaьa baшlamыш, keчяn ildя Mяrkяzя dцnyanыn 35 юlkяsindяn xarici turist mцraciяt etmiшdir. Daxili vяtяndaшlar da Mяrkяzя mцraciяt edirlяr, onlarы maraqlandыran suallara cavab alыrlar. Turizm sektorunda tяhsil alan шяkili tяlяbяlяr Mяrkяzdя tяcrцbя keчmяk цчцn vя yaxud dil юyrяnmяk mяqsяdi ilя mцraciяt edirlяr. Regionu tanыtmaq mяqsяdi ilя Mяrkяz KИV-lяrlя daim яlaqяlяr qurur, regionudaha чox tanыtmaq naminя turist reklam mяhsullarы, ingilis dilindя buklet, kitabчa hazыrlamышdыr. Belя xarakterli iшlяr gяlяcяkdя dя davam etdirilяcяk. Onu qeyd etmяk lazыmdыr ki, Mяrkяzin юzцnцn tic_sheki@box.az E-maili vardыr vя Шяki Turizm Иnformasiya Mяrkяzinin bloqu yaradыlmышdыr. Hяmin bloqda maraqlы informasiyalar yerlяшdirilir. Mяrkяz hяm Bakы шяhяri, hяm dя digяr regionlarыn Turizm Mяrkяzlяri ilя daima sыx mцnasibяtlяr qurur, turizm sahяsindяki yeniliklяrlя, informasiyalarla mяlumat яldя edir. Mяrkяzin rяhbяrliyi vя mцtяxяssislяri turizm sahяsindя ixtisaslaшmыш, xarici dil bilяn kadrlardыr. Mяrkяzя mцraciяt edяn, istяr xarici, istяr daxili vяtяndaш bir neчя dildя informasiya ala bilir. Шяki vя onun яtraf яrazilяri haqqыnda Mяrkяz яmяkdaшlarыnыn kifayяt qяdяr mяlumatlarы vardыr. Mяrkяz bunlarla kifayяtlяnmir, bu qяdim яrazidя neчя - neчя abidяlяrin юyrяnilmяsinя, yeni turist marшurutlarыn aчыlmasыna чalышыr. Mяrkяzin rяhbяrliyi ilя fikir mцbadilяsindя aydыn olurdu ki, яrazimiz yuxarыda qeyd edildiyi kimi tarixi memarlыq abidяlяri ilя zяngindir. Lakin onlarыn bяzilяri ya mяhv olmaq цzrяdir, ya da onlar haqqыnda kifayяt qяdяr mяlumat yoxdur. Onlar araшdыrыlaraq, юyrяnilib, yenidяn bяrpa olunarsa vя gяlяcяk nяsillяrя qaytarыlarsa, яrazimiz daha чox diqqяti cяlb edяr, turist axыnы artar, region цчцn iqtisadi artыm baш verяr.

Но 05-06 (61-62), Апрел 2009

TURИZMИN REGИONLARЫN ИQTИSADИ ИNKИШAFЫNDA ROLU Цmumdцnya Turizm Tяшkиlatыnыn mяlumatlarыna яsasяn, turizm planetin servis-istehsal bazarыnыn dюvriyyяsinin 10%-ni tяшkil edir. Dцnya юlkяlяrinin Цmumi Milli Mяhsulunun 6%-i, vergi toplamalarыnыn isя 5%-i onun payыna dцшцr. Beynяlxalq turizm, neftчыxarma vя avtomobil sяnayesindяn sonra dцnyanыn iri ixrac sahяlяrindяn biridir. Turist-ekskursiya xidmяtlяrinin tяrkibinя, nяqliyyat, qidalanma vя yerlяшmя, mяdяni-maarif, яylяncя, mцalicя vя s. mцяssisяlяrin xidmяtlяrini юzцndя cяmlяшdirяn bцtюv bir xidmяt vя istehlak яшyalarы Nяsib ИМАМЯЛИЙЕВ, kompleksi daxildir. Шяki Regional Turizm Bir чox юlkяlяrin turizm Иnformasiya Mяrkяzinin sahяsindя tяcrцbяnin юyrяnilmяsi direktoru gюstяrir ki, insan fяaliyyяtinin bu sahяsi iqtisadiyyatыn inkiшafыna gцclц tяkan verя bilяr, xarici kapitalыn axыnыnы gцclяndirяr, xidmяt sahяsindя чoxlu sayda iш yerlяri aчa bilяr, kommunikasiya, nяqliyyat sistemlяrini yaxшыlaшdыra bilяr. Юz tяшkilinя gюrя turizm geniш fяaliyyяt spektrinя malikdir. Qяdim Odlar Yurdu Azяrbaycan юz tarixi inkiшafы vя digяr subyektiv amillяr baxыmыndan dцnya xalqlarыnы юzцnя cяlb edяn bir diyardыr. Иstяr paytaxt Bakы шяhяri, istяr cяnub яyalяti, istяr шimal, istяr шimal-qяrb, istяr шяrq, istяr qяrb regionlarы yerlяшdiyi tяbii coьrafi mюvqeyinя (юlkяmizdя 11 iqlim nюvцndяn 9-u mюvcuddur), fauna vя florasы, zяngin tarixi vя abidяlяri, xalqыn milli xцsusiyyяti vя qonaqpяrvяrliyi, yaradыcыlыьы, intiligent potensialы, sяnяtkarlыьы vя s. яcnяbi vяtяndaшda doьma Azяrbaycana maraq oyadыr. Fяxrlя demяk olar ki, bu gцn юlkяmizdя turist axыnы artmaqdadыr. Praktik tяcrцbя gюstяrir ki, юlkяnin siyasi sabitliyi turizmin inkiшafыna юnяmli tяkan verir. Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidenti cяnab И.Яliyevin imzaladыьы "Regionlarыn Sosial - Иqtisadi Иnkiшaf Proqramы"-nыn hяyata keчirilmяsi vя Azяrbaycan Respublikasы Mяdяniyyяt vя Turizm Naziri cяnab Я.Qarayevin turizm sahяsinя gюstяrdiyi qayьы, юlkяnin ayrы - ayrы, turizmin inkiшafы цчцn real imkanlara malik regionlarыnda Turizm Иnformasiya Mяrkяzlяrinin yaradыlmasы haqqыnda verdiyi яmrlяr bir daha sцbut edir ki, Azяrbaycanыn iqtisadi inkiшafыnda vя чiчяklяnmяsindя turizm bюyцk rol oynayacaqdыr. Bakы vя Bakы яtrafы zonalar istisna olmaqla, bir чox regionlarыmыz turizmin mцxtяlif nюvlяrinin inkiшafы цчцn gюzяl potensial imkanlara malikdir. Шяki - Zaqatala iqtisadi rayonunu gюtцrsяk, bu regionun tarixi keчmiшi turizmlя baьlы olmuш, Bюyцk Иpяk Yolu tranzit olaraq bu regiondan keчmiшdir. XVЫЫЫ яsrdя Шяki яrazisindя "Karvansaray"larыn tikilmяsi, regionun inkiшafыna vя ipяk sяnayesinin чiчяklяnmяsinя яyani sцbutdur. Шяki ipяyinin keyfiyyяt gюstяricisi Avropadan Чinя qяdяr olan яrazilяrin tacirlяrin diqqяtini bu regiona cяlb etmiшdir, qeyri - statistik mяlumatlara gюrя hяr gцn Шяkiyя 1000 - 1500 tacir gяlib - gedirmiш. Bu faktlar onu demяyя яsas verir ki, turizm Шяki vя onun яtraf qonшu regionlarыna юz tarixi kюklяri ilя hяkk olunmuшdur. Mцasir Шяki юz tarixi memarlыq abidяlяrinя, tяbiяtinя, flora vя faunasыna, insanlarыn qonaqpяrvяrliyinя, milli mяtbяxinя, чeшidli шirniyyat nюvlяrinя, ekoloji cяhяtdяn tяmiz hava mяkanыna malik olmasыna gюrя dцnyanыn bir чox юlkяlяrindяn gяlяn яcnяbi turistlяri valeh edir. Шяki regionu юlkяnin шimal - qяrbindя, paytaxdan 360km mяsafяdя yerlяшmяsi vя bu mяsafяnin uzunluьu bяzяn turist gяliшinя problem yaradыr. Bunu artыq praktik tяcrцbя vя sorьular tяstiq etmiшdir. Шяkidя hava limanыnыn yenidяn rekonstruksiya olunarsa vя istifadяyя verilяrsя, yeni sцrяt qatarы reysi aчыlarsa, bir sюzlя nяqliyyat sistemindя tяkmillяшmя hяyata keчirilяrsя, regiona daha чox turist axыnыna nail olmaq olar. Hava limanы yenidяn fяaliyyяt gюstяrяrsя, yaxыn юlkяlяrlя, Gцrcцstanla, Daьыstanla, Иranla, Tцrkiyя ilя, elяcя dя юlkяmizin cяnub regionlarы ilя, Naxчыvan MR-lя hяftя sonu hava reyslяri hяyata keчirilяrsя, bu regionun iqtisadi cяhяtdяn gцclяnmяsinя, yeni iш yerlяrinin aчыlmasыna, yeni istirahяt zonalarыnыn artmasыna sяbяb olar. Шяkidя qяdim abidя, vaxtilя ticarяt mяrkяzi kimi fяaliyyяt gюstяrmiш "Aшaьы Karvansaray" yenidяn tяmir olunub, turist obyekti kimi istifadяyя verilяrsя, xarici turistlяrin artmasыna vя maraьыna sяbяb olar. Aparыlan mцшahidяlяr gюstяrir ki, xarici turistlяr hяmiшя tяbiяt gюzяlliyi, daьlar vя qяdim abidяlяr axtarышыndadыrlar. Яlbяttя, turizmin hяr hansы bir nюvцnцn seчilmяsi regionun tяbii imkanlarыndan vя turist regionunun xarakterindяn asыlыdыr. Misal цчцn: alpinizmlя iri daьlыq vя qayalardan ibarяt regionda mяшьul olmaq olar. Azяrbaycanыn regionlarыnы nяzяrdяn keчirsяk, Шяki Zaqatala, Oьuz - Qяbяlя - Иsmayыllы - Шamaxы, Quba - Xaчmaz Qusar regionlarы turizm sektorunun bir чox nюvцnя vя imkanlara malik regionlardыr. Bu regionlarda tяkcя alpinizm yox, eyni zamanda ovчuluq (яlbяttя xarici partnyorlar nяzяrdя tutulur), ekoturizm nюvlяrini geniшlяndirmяk mцmkцndцr. Юlkяmizin cяnub regionlarыnda, Lяnkяran, Astara, Masallы vя digяr rayonlarda da turizmin geniшlяndirilmяsi цчцn kifayяt qяdяr stimullar vardыr. Яn яsasы bu region vяtяnimizin subtropik zonasы hesab olunur, balыqчыlыq inkiшaf etmiшdir, fauna vя florasы gюzяldir, чeшidli mяtbяxi insana lяzzяt verir. Юlkяmizin qяrb zonasыnы gюtцrsяk, Gяncя vя onun яtrafы baшqa bir mяnzяrяdir, шairlяr diyarыdыr, Gюy - gюl analoqu olmayan bir mяkandыr, ekoturizm цчцn яsl cяnnяt diyarыdыr. Tovuz - Qazax zonasыnыn rяngarяng gюzяlliklяri vardыr. Doьma Qarabaьыmыz haqqыnda чox fikirlяr sюylяmяk olar, ancaq яfsuslar olsun ki, Xarы Bцlbцlцn, musiqiчilяr diyarы olan bu region, mяlum hadisяlяrdяn sonra ermяni faшistlяrinin яsarяti altыnda inlяyir. Qыsa demяk mцmkцndцrsя, vяtяnimizin hяr bir qarышы gюzяldir, яsl turizm mяkanыdыr, яgяr heч nяyimiz olmasa belя, bяzi dцnya юlkяlяri kimi, turizm sahяsindя bюyцk nailiyyяtlяr яldя edя bilяrik, bu isя gцclц юlkя, gцclц iqtisadiyyat demяkdir.


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 15

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

Но 05-06 (61-62), Апрел 2009

ЙАПОНЛАРЫ ГАБАГЛАЙАН ШЯКИЛИ АЛИМ YAPON ALИMLЯRИNИN YENИ KЯШFИ ЩАГГЫНДА ШЯКИЛИ АЛИМ ЩЯЛЯ 17 ИЛ ГАБАГ ЙАЗМЫШДЫ щяйатымыза йениликляр эятирмяк игтидарында олан сойдашларымыза сойуг йанашма тярзи арадан эютцрцляр.

- М.НЯБИБЯЙОВ

***

YAPON ALИMLЯRИNИN YENИ KЯШFИ: SOЬAN XЯRЧЯNGИN QЯNИMИDИR (“Азярбайъан” гязетиндян)

Сабир ЯФЯНДИЙЕВ,

АМЕА-нын апарыъы елми ишчиси, филолоэийа елмляри намизяди, Республика Йазычылар вя Журналистляр бирликляринин цзвц Бу йахынларда да Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын апарыъы елми ишчиси, филолоэийа елмляри намизяди, Республика Йазычылар вя Журналистляр бирликляринин цзвц, щямйерлимиз Сабир Яфяндийев редаксийамызын гонаьы олду. Бизя “Азярбайъан” гязетиндя “YAPON ALИMLЯRИNИN YENИ KЯШFИ: SOЬAN XЯRЧЯNGИN QЯNИMИDИR” адлы бир мягаля тягдим едяряк, щямйерлимиз тяяссцф щисси иля билдирди ки, бу барядя о, щяля юзцнцн 1992-ъи илдя чапдан чыхмыш “АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГ ТЯБАБЯТИНДЯН” адлы китабында мялумат вермишдир. Сабир мцяллимин сюзляриня эюря, хярчянэ хястялийинин мцалиъяси иля баьлы о, мцвафиг тяшкилатлара мцраъият ется дя, онун фикирляринин щяйата кечирилмяси, лазыми препаратларын алынмасы цчцн щеч бир иш эюрцлмяди. Бизим дя щюрмятли алимя гошулуб тяяссцфлянмякдян башга ялимиздян бир иш эялмяди. Лакин “Азярбайъан”да дяръ олунмуш хябяри вя Сабир мцяллимин китабындакы щиссяни гязетимиздя дяръ етмяйи юзцмцзя боръ билдик. Бялкя иннян беля мцасир фикирли,

Yapon alimlяri baш soьanыn yeni vя heyrяtamiz keyfiyyяtini kяшf etmiшlяr. Mяlum olmuшdur ki, soьan baш beyin hцceyrяlяrini "tяmizlяmяyя" vя onlarыn qocalmasы prosesini lяngitmяyя qabildir. Soьanыn tяrkibindя olan aktiv kцkцrd birlяшmяlяri asanlыqla mяnimsяnilir. Bu birlяшmяlяr qana daxil olduqda baш beynin bir sыra mцhцm zonalarыna чox mцsbяt tяsir gюstяrir. Belя ki, soьandan ayrыlan maddяlяr insanыn yaddaшыna vя emosiyalarыna cavabdeh olan hцceyrяlяri fяallaшdыrыr vя cavanlaшdыrыr. Fransanыn шimal-шяrq hissяsindя yaшayan qadыnlar arasыnda aparыlmыш tяdqiqatlar nяticяsindя mяlum olmuшdur ki, soьandan vя sarыmsaqdan qida kimi istifadя edilmяsi цstяlik dюш xяrчяnginя tutulma hallarыnыn azalmasыna sяbяb olur.

***

Сабир Яфяндийевин “Азярбайъан халг тябабятиндян” китабындан Xяrчяng qorxulu vя mцasir dюvrdя яn чox yayыlmыш xяstяlikdir. Hяlяlik dяrmanы tapыlmamышdыr. Lakin xalq tяbabяtindя yaman шiшlяrin qarшыsыnы almaq цчцn mцxtяlif цsullardan istifadя edilmiшdir. Xяrчяngя el arasыnda yaman шiш dя deyirlяr. Belя шiшlяrin цzяrinя bюyцrtkяn, qoz yarpaqlarы qoymaq, цzяrliк cюvhяrinin balla qatышыьыndan alыnan mяlhяmdяn istifadя etmяk цsullarы tяcrцbяdяn keчirilmiшdir. Иndi elm xalq tяbabяtinin bu sяmяrяli

tяcrцbяsindяn istifadя edяrяk цzяrlikdяn hormon preparatlarы hazыrlamaьa baшlamышdыr. Hяmin preparat normal dozada qяbul edildikdя qan dюvranы normallaшыr, tяnяffцs gцclяnir, яzяlяlяrin iшlяmя qabiliyyяti artыr. Hormon preparatы шizofreniya xяstяliklяrinin mцalicяsindя yoxlanmыш vя gюzяl nяticя vermiшdir. Bu dяrmanыn baшqa bir sяmяrяli nяticяsi дя tяcrцbяdя yoxlanыlmышdыr. Mяlum olmuшdur ki, hormon preparatы xяrчяng hцceyrяlяrinin qarшыsыnы 33% ala bilir. Mцntяzяm keчi sцdц iчяnlяrdя дя xяrчяng xяstяliyinя tutulma hallarы mцшahidя edilmir. Xяrчяngя tutulmanыn qarшыsыnы almaqda xalqыn sыnaqdan keчirdiyi vasitяlяrdяn biri dя qulanчar, xяlyar, gicitkяnlя qidalanmadыr. Yazыn ilk gюyяrtilяri olan bu otlar qышdan чыxmыш orqanizmi tяmizlяyir, onun mцqavimяtini yцksяldir, bяdяn яzalarыnы fяallaшdыrыr. Qulanчarыn vя xяlyarыn yeyilmя dюvrц mart, aprel ayla-rыdыr. Havalar mцlayim keчяndя Qax vя Oьuz meшяlяrindя xяlyar fevralыn цчцncц ongцnlцyцndя meшя чцrцntцlяri altыndan baш qaldыrыr. Иlk dяfя Шяkidя Azяrbaycan Respublikasы EA tяrяfindяn (o zaman elmi rяhbяr akademik H.B.Abdullayev idi) bяdяnin sяthindяki yaman шiшlяri maye azotla dondurub qurutmaq vя hяmin sяthi чaytikanы yaьы ilя saьaltmaq sahяsindя mцvяffяqiyyяtli iш aparылmышdыr. Bu yolla Шяki onkoloji dispanserindя onlarla xяstя hяyata qaytarыlmышdыr. Иt sarыmsaьы, adi sarыmsaq vя xяlyar kюkц vя toxumlarыnы чaytikanы yaьы ilя qarышdыrыb ondan tяpitmя dцzяltmяklя dя yaman (xaricdя olan) шiшlяri mцalicя etmяk mцmkцndцr. Bir ehtimala gюrя dя bяdяndя hяrarяtin 41 dяrяcяyя qalxmasы nяticяsindя xяrчяng hцceyrяlяri mяhv olur. Yяqin qыzdыrma (malyariyanыn) xяstяliyinin vaxtilя bu baxыmdan mцsbяt tяsiri olmuшdur. Apardыьыmыz sorьular bunu sцbut edir. Keчmiшdя malyariya keчirяn adamlarыn xяrчяngя tutulma faizi чox cцzi olardы. Цmumiyyяtlя dяrmanlar kimi, xяstяliklяr dя hяm faydalы, hяm dя zяrяrlidir.

ШЯKИ MEHMANXANALARЫ Шяki шяhяri vя rayonu яrazisindя "Tour Иnvest" MMC, "Шяki - Karvansaray" mehmanxana kompleksi, "Sяadяt" istirahяt zonasы, "Narыnqala" MMC, "Sahil" MMC vя "Cяnnяt baьы" MMC vardыr vя onlar 2008-ci ildя fяaliyyяt gюstяrяrяk Шяki шяhяri vя rayonu яrazisindя mцяyyяn mяqsяdlяr цчцn gяlяn Azяrbaycan, MDB vя digяr юlkяlяrin vяtяndaшlarыnы qяbul edяrяk onlara mehmanxana xidmяti gюstяrmiшdir. Шяki шяhяrindя istifadя edilяn mehmanxanalarыn vя mehmanxana tipli mцяssisяlяrin sayы 7, onlardakы otaqlarыn цmumi sayы isя 198-dir. 198 otaqdan 15-i lцks, 13-ц Ы dяrяcяli, 170-i isя turist dяrяcяli nюmrяlяrdяn ibarяtdir. Mehmanxanalarda birdяfяlik tutumu 416 yerdяn ibarяtdir. 2008-ci ildя turistlяrin sayыnыn maksimum olduьu ayda mюvcud olan 198 otaqdan 146-sы, 416 yerdяn 309u istifadя edilmiшdir. Gюrцndцyц kimi mюvcud otaqlardan 52 otaq vя 107 yer istifadяsiz qalmышdыr. 5698 gecяlяmя qeydя alыnmышdr. 5698 gecяlяmяdяn 3994-ц Azяrbaycan, 67-ц MDB vя 1907-si MDB-dяn baшqa digяr юlkяlяrin vяtяndaшlarыnыn payыna dцшцr. Mehmanxanalar vя gяlmяlяr цчцn yerlяrdя 2008-ci ildя cяmi 5164 шяxs yerlяшdirilmiшdir. Mehmanxanalar vя gяlmяlяr цчцn yerlяrdя yerlяшdirilmiш 5164 шяxsdяn 3311 nяfяri (64,1%) Azяrbaycan, 43 nяfяri (0,8%) MDB vя 1810 nяfяr (35,1%) MDB-dяn baшqa digяr юlkяlяrin vяtяndaшlarы olmuшdur. Yerlяшdirilmiш шяxslяrin цmumi sayыndan yollayышla gяlяn vяtяndaшlarыn sayы 81 nяfяr olmuшdur ki, bu da цmumi gяlяnlяrin 1,7 faizini tяшkil edir. Шяkiyя sяfяr etmiш 3311 Azяrbaycan vяtяndaшыndan 2375-i istirahяt, 833-ц iшgцzar sяfяr, 103-ц sair mяqsяdlяr цчцn gяlmiшdir. MDB юlkяlяrindяn gяlmiш 43 vяtяndaшdan 23-ц istirahяt, 20-si isя iшgцzar sяfяr цчцn gяlmiшdir. MDB-dяn baшqa digяr юlkяlяrdяn gяlmiш 1810 vяtяndaшdan 1000-i istirahяt, 792-i iшgцzar sяfяr, 18-i isя sair mяqsяdlяr цчцn gяlmiшdir. 5164 turistdяn 5115-i 1 - 3 gecя, 41-i 4 - 7 gecя, 8 nяfяri isя 8 - 28 gecя mehmanxanalardan vя gяlmяlяr цчцn yerlяrdяn istifadя etmяli olmuшdur. Mehmanxanalar vя gяlmяlяr цчцn yataqxanalarыn цmumi

sahяsi 37524,7kv.metrdir ki, bundan 4661,5kv.metri yaшayыш sahяsindяn ibarяtdir. 2008-ci ildя cяmi iшчilяrin sayы 95 nяfяr olmuшdur. Onlardan bilavasitя 41-i yalnыz turistlяrя xidmяt etmiшdir. Mehmanxanalar vя gяlmяlяr цчцn yataqxanalarыn istismarыndan cяmi 389 min manat gяlir яldя edilmiшdir. Bundan 296,2 min manatы yalnыz nюmrяlяrin, otaqlarыn kirayяsi hesabыna яmяlя gяlmiшdir. 296,2 min manat gяlirdяn 84,6 min manatы xarici vяtяndaшlarыn yerlяшdirilmяsindяn яldя edilmiшdir. Цmumi gяlirdяn 3,3 min manatы sair sahяlяrdяn, qalan 89,5 min manatы isя iчkilяr dя daxil olmaqla qida mяhsullarыnыn satышыndan яldя edilmiшdir. Mehmanxanalar vя gяlmяlяr цчцn istifadя edilяn yerlяrin istismarыndan 2007-ci il sяviyyяsindяn 68,5 xarici vяtяndaшlarыn yerlяшdirilmяsindяn isя 29,4 min manat artыq gяlir яldя edilmiшdir. Mehmanxanalarыn saxlanmasыna чяkilяn istismar xяrclяri 466,4 min manat olmuшdur ki, bu da il яrzindя яldя olunan gяlirdяn 77,4 min manat чoxdur. Bu da onu gюstяrir ki, mehmanxanalar tam gцcц ilя fяaliyyяt gюstяrmir, istirahяt vя digяr mяqsяdlяr цчцn gяlяnlяrin sayы hяlя dя aшaьы sяviyyяdяdir. Mehmanxanalarыn istismarыndan яldя olunan gяlirdяn dюvlяt bцdcяsinя 28 min manat vergi юdяnilmiшdir. Mehmanxanalarыn istifadяsindя olan яsas vяsaitlяrin orta illik gяliri 1968,7 min manat tяшkil edir. 2008-ci ildя 617 nяfяr ABШ, 268 nяfяr Yaponiya, 22 nяfяr Finlandiya, 222 nяfяr Norveч, 454 nяfяr Almaniya, 12 nяfяr Gцrcцstan, 31 nяfяr Rusiya vя 227 nяfяr Иngiltяrя vяtяndaшlarы turist kimi Шяki шяhяrinя gяlmiш vя mehmanxanalarыn xidmяtindяn istifadя etmiшlяr. Hazыrda Шяki шяhяrinin Respublikanыn ikinci turizm mяrkяzinя чevrilmяsi цчцn mцvafiq tяdbirlяr gюrцlцr. Mehmanxana vя mehmanxana tipli obyektlяrin sahяsi geniшlяndirilir, yeni istirahяt zonalarы yaradыlыr.

-

Bайрам ЯННАЬЫЙЕВ, Шяki шяhяr Statistika Иdarяsinin aparыcы mяslяhяtчisi

сящ.15

ШЯKИДЯ 211 MИN TON TAXЫL ИSTEHSAL ОЛУНУБ Bu hяlя son hяdd deyil

"Qяbul etdiyimiz bцtцn qяrarlar, tяdbirlяr ona xidmяt edir ki, Azяrbaycanda kяnd tяsяrrцfatы daha da inkiшaf etsin. Hяr bir kяndliyя dotasiya verilir. 2009-cu ildя bu sahяyя diqqяt daha da artыrыlacaq. Bizim gюzяl imkanlarыmыz, tяbii шяraitimiz, iqlimimiz var. Azяrbaycanda demяk olar ki, bцtцn kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarы yetiшdirilir. Buraya dюvlяt xяtti ilя daha da bюyцk vяsait qoymalыyыq.”

ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ, Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidenti.

Юlkяnin sosial - iqtisadi hяyatыnda hяyata keчirilяn mяqsяdyюnlц ardыcыl siyasяt iqtisadiyyatыn baшqa sahяlяri kimi aqrar bюlmяnin dя inkiшafыna юz mцsbяt tяsirini gюstяrmiш vя bu sahяdя aparыlan islahatlarыn mцvяffяqiyyяtlя baшa чatdыrыlmasыnы tяmin etmiшdir. Bununla belя bazar mцnasibяtlяri kяnd tяsяrrцfatыnыn sahя vя sosial strukturunun tяkminlяшdirilmяsi prosesinя daima юz tяsirini gюstяrir. Иndi respublikada яrzaq qыtlыьыnыn qarшыsыnыn alыnmasы vя юlkя яhalisinin яrzaq tяhlцkяsizliyinin tяmin edilmяsi, o cцmlяdяn buьdaya olan tяlяbatыn tam юdяnilmяsinin tяmin olunmasы mяqsяdilя respublika hюkumяti vя mцvafiq mяrkяzi icra hakimiyyяti orqanlarы tяrяfindяn mцяyyяn tяdbirlяrin gюrцlmяsi vя kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarыnыn istesalчыlarыna яkin sahяsinin becяrilmяsindя istifadя etdiyi yanacaq vя motor yaьыna gюrя yardыmыn verilmяsi ilя яlaqяdar bюyцk iшlяr

gюrцlmцшdцr vя bu iшlяr davam etdirilir. Mюhtяrяm prezidentimiz Иlham Яliyevin sяrяncamы ilя dюvlяt bцdcяsindяn xeyli vяsait ayrыlaraq чoxlu sayda taxыl yыьan kombayn, traktor, ekskavator, qoшqular, mini traktorlar alыnыb gяtirilib kяnd tяsяrrцfatы ilя mяшьul olan hцququ vя fiziki шяxslяrя verilmяsi iшimizin sяmяrяsini daha da artыrmышdыr. Шяkinin relyefi, zяngin iqlimi, яkinя yararlы vя mяhsuldar torpaqlarы burada kяnd tяsяrrцfatыnыn bir чox sahяlяrinin inkiшafыna mцsbяt tяsir gюstяrmiшdir. Respublikamыzыn яn iri kяnd tяsяrrцfatы rayonlarыndan biri olan Шяkinin kяnd tяsяrrцfatыnda aparыcы sahяlяrini taxыlчыlыq tяшkil edir. Hюrmяtli prezidentimizin kяnd tяsяrrцfatыnыn inkiшafыna gюstяrdiyi qayьы kяnd яmяkчilяrini bir daha ruhlandыrmыш vя onlar яvvяllяr istifadя edilmяyяn яkinя yararsыz torpaqlarы taxыl zяmilяri ilя яvяz etmiшdir. Bunun nяticяsidir ki, 2008-ci ildя rayonda taxыlчыlыqda yцksяk nяaliyyяtlяr яldя edilmiшdir. Dцzdцr neчя ildir taxыlыmыz 100 min tonu юtцb keчirdi ancaq 2008-ci ildя bu rяqяm iki qat artaraq 200 min tonu юtцb keчmiшdir. Bu rekord Respublika Hюkumяtinin etdiyi gцzяшtlя yanaшы hяm dя yerli rяhbяr orqanlarыn iшя ciddi yanaшmasы, kяndя, kяnd яmяkчilяrinя olunan lazыmi qayьыnыn nяticяsidir. 2008-ci ildя taxыl яkilmiш 71146 hektar sahяdяn 211,4 min ton taxыl yыьыlmышdыr. Toplanmыш 211,4 min ton taxыlыn 69,7 faizini vя ya 147,2 min tonunu strateji яhяmiyyяtя malik olan buьda tяшkil edir. Qalan 28,3 faizini vя ya 59,7 tonunu arpa, 1,9 faizini vя ya 4,0 min tonunu vяlяmir, qalan 0,1 faizini vя ya 1,7 tonunu isя paxlalыlar tяшkil edir. 2007-ci ildя hяr hektardan taxыlыn mяhsuldarlыьы 23 sentner idisя 2008-ci ildя hяmin rяqяm 29,8 sentnerя чatdыrыlmышdыr. Yцksяk mяhsuldarlыq яsasяn Aydыnbulaq, Oxud, Turan, Чeшmяli, Bolludяrя, Qayabaшы kяndlяrindя olmuш, hяmin яrazilяrdя hяr hektardan mяhsuldarlыq 30 - 31 sentnerя чatdыrыlmышdыr. Bundan яlavя 2008-ci ildя rayonda hяr hektardan mяhsuldarlыq 64 sentner olmaqla 8736 ton dяn цчцn qarьыdalы istehsalы olmuшdur ki, bu da яvvяlki ilя nisbяtяn 3552 ton чoxdur. Aqrar sahяyя daim qayьы gюstяrяn Prezidentimizin son sяrяncamlarы ilя dюvlяt яkinчiyя bitkiчiliyin bцtцn sahяlяri цzrя яsasяn 50 faiz gцzяшt edilmяsi nяzяrdя tutulur. Bцtцn bunlar kяnd adamlarыnda sonsuz sevinc, bюyцk ruh yцksяkliyi yaratmышdыr. Bunun nяticяsidir ki, 01 yanvar 2009-cu il tarixя 87843 hektar sahяdя payыzlыq taxыl sяpilmiшdir ki, bunun da 81,6 faizini vя ya 71712 hektarыnы strateji яhяmiyyяt kяsb edяn buьda, qalan 18,4 faizini vя ya 16131 hektarыnы isя arpa tяшkil edir. Rayonda bitkiчilik sahяsindя gяlяn ilin mяhsulu цчцn gюrцlяn iшlяr onu demяyя яsas verir ki, 2009-cu ildя daha yцksяk nяaliyyяtlяr яldя edilяcяkdir.

- Дилшад ИЛЙАСОВА,

Шяki шяhяr Statistika Иdarяsinin aparыcы mяslяhяtчisi


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 16

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

сящ.16

QARABAЬ MЦHARИBЯSИ ЯLИLИNЯ ИKИOTAQLЫ EV VERИLDИ

Редаксийайа мяктуб

МИННЯТДАРЛЫГ Щюрмятли редаксийа! Бу йахынларда биз, баба вя няня кими шяряфли бир ад газандыг. Миллятимизин эяляъяк нцмайяндяси олаъаг бир оьлан нявямиз дцнйайа ьюз ачды. Севинъимизин щядди-щцдуду йох иди... Лакин хястяханада кюрпя дцнйайа ьялян заман щяйячанлы анлар йашамалы олдуг. Беля ки, доьуш вахты чярращи мцдахиля зяруряти йаранмышды. Щякимлярин хцсуси сяйи вя пешякарлыьы сайясиндя ися щяр шей мцвяффягиййятля сонучланды. Аллащ-Тааланын щюкмц вя щякимляримизин сяйи нятиъясиндя нявямизи саь-саламат

евимизя эятиря билдик. Одур ки, Шяки Мяркязи Район Хястяханасы Доьум Комплексинин бцтцн коллективиня, хцсусиля дя бюйцк мясулиййятля юз вязифясинин ющдясиндян эялян баш щяким Алмаз ханым Щямидовайа дярин ещтирам вя тяшяккцрцмцзц гязет васитяси иля ъатдырмаьы юзцмцзя боръ билдик. Хащиш едирик бизим миннятдарлыьымызы ялляри шяфалы щякимляримизя чатдырасыныз. Щюрмятля: Баба Йусиф вя няня Нязакят (Шякидя Рящимовлар аиляси)

Редаксийадан: Шикайят характерли мяктублардан фяргли олараг биз, щямишя бу мювзуда мяктублар аланда севинъимизин щядди-щцдуду олмур. Вя арзу едирик редаксийамыза хош арзуларла эюндярилян мяктубларын сайы эетдикъя даща да чох олсун. Ейни заманда, мяктубда щаггында сюз ачылан сящиййя мцяссисясинин коллективиня биз дя юз хейир-дуамызы веририк.

Яmяk vя Яhalinin Sosial Mцdafiяsi Nazirliyinin (ЯЯSMN) vяsaiti ilя Шяki rayonunun Bюyцk Dяhnя kяndindя ikinci qrup Qarabaь mцharibяsi яlili Fuad Abdullayev цчцn ikiotaqlы ev tikilib istifadяyя verilmiшdir. Bu mцnasibяtlя keчirilяn mяrasimdя Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяti baшчыsыnыn mцavini Firon Яliyev vя baшqalarы Qarabaь mцharibяsi яlillяri vя шяhid ailяlяrinin sosial mцdafiяsinin gцclяndirilmяsi, onlarыn mяnzil-mяiшяt шяraitinin yaxшыlaшdыrыlmasы sahяsindя hяyata keчirilяn tяdbirlяr barяdя danышmыш, bu qяbildяn olan insanlara dюvlяt tяrяfindяn daim yцksяk diqqяt vя qayьы gюstяrildiyini vurьulamышlar. Son illяrdя ЯЯSMN-nin vяsaiti ilя Шяki шяhяrindя Qarabaь mцharibяsi яlillяri цчцn 3 yaшayыш binasыnыn, habelя rayonun kяndlяrindя 6 evin tikilib istifadяyя verildiyi diqqяtя чatdыrыlmышdыr. Fuad Abdullayev vя onun yaxыnlarы яlillяrя gюstяrilяn diqqяt vя qayьыya gюrя Prezident Иlham Яliyevя minnяtdarlыqlarыnы bildirmiшlяr. Иkiotaqlы ev zяruri mяtbяx vя mяiшяt avadanlыьы ilя dя tяchiz olunmuшdur. - Ъ.НАМИГ

НОВРУЗ ТЯРАНЯЛЯРИ

КИШ БЯЛЯДИЙЙЯСИ Киш бялядиййяси сечиъиляри гаршысында ютян илин нятиъяляри иля баьлы щесабат вермишдир.

Киш бялядиййясинин сядри Малик Гарайев (шякилдя саьда) Азярбайъан нцмайяндя щейяти иля бирликдя АБШ-ын Оклащома штатында Hesabatда билдирилир ки, щесабат дюврцнцн яvvяlinя - 2008-ci il yanvarыn 1nя istifadя olunmayan pul vяsaiti 7450 manat 26 qяpik, юdяnilmяyяn borc mяblяьlяri 1918 manat 18 qяpik, o cцmlяdяn fiziki шяxslяrdяn topaq vergisi цzrя 739 manat 33 qяpik, fiziki шяxslяrdяn яmlak vergisi цzrя 597 manat 84 qяpik vя torpaьыn icarя haqqы цzrя 581 manat 01 qяpik olmuшdur. Ютян ил йerli bцdcяnin mяdaxili ися 27746 manat 22 qяpik тяшкил етмишдир. Bяlяdiyyяnin hesabat dюvrцndя gяlirlяri aшaьыdakы daxil olmalar hesabыna formalaшmышdыr: - фiziki шяxslяrdяn torpaq vergisi 5903 м. 05 г., фiziki шяxslяrdяn яmlak vergisи 2158 м. 86г., тorpaьыn icarя haqqы 6104 м. 46 г., оdun pulu (satышdan) 242 м. 02 г., тоrpaьыn юzяllяшdirilmяsindяn daxiлоlmалар 6568 м. 00 г., дюvlяtdяn verilяn яvяzsiz maliyyя yardыmы 1769 м. 83г., фiziki шяxslяrin maliyyя yardыmlarы 5000 м. 00 г. Ейни заманда бяlяdiyyя torpaгларыnыn mцlkiyyяtя verilmяsindяn щесабат дюврцндя 6568 manat vяsait daxil olmuшdur. Щесабат дюврцндя бялядиййянин бцдъя хяръляри 32123 m. 12 q. олмагла щесабат дюврцнцн сонуна - istifadя olunmamыш pul vяsaiti 3073 m. 36 q. тяшкил етмишдир. Bяlяdiyyяnin hesabat dюvrцndя мяхариъи aшaьыdakы istiqamяtlяrя yюnяldil-

miшdir:

- бяlяdiyyяnin шtatda olan 10 nяfяr iшчiсиня яmяk haqqы 8457 m.13 q., шtatda olan iшчilяrя mцkafat 410 m., Дюvlяt Sosial Mцdafiя Fonduna 1950 m. 76 q. ezamiyyя xяrclяrinя 447 m. 54 q. Bяlяdiyyяnin 2009-cu il цчцn yerli bцdcя layihяsi ilя baьlы keчirilmiш ictimai dinlяmя xяrclяrinя 50 manat; - 2008-2009-cu il payыz-qыш mюvsцmцndя bяlяdiyyяnin 3 otaьыnын isidilmяsi цчцn yanacaг хяръляриня - 300 manat; - Azяrbaycan Kяnd Bяlяdiyyяlяrinin Milli Assosiasiyasыna цzvlцk haqqыna 60 manat, чek kitabчasы alынmasыna - 10 manat; - бankыn xidmяt xяrclяrinя - 258 manat 71 qяpik; - кaсsasiya шikayяti ilя baьlы dюvlяt bцdcяsinя 4 manat 50 qяpik vя gюstяrdiyi yardыma gюrя vяkil Aydыn Qaffarova (100 manat) cяmi 104 manat 50 qяpik; - Цmummilli lider Heydяr Яliyevin 85 illik yubileyinin keчirilmяsi ilя baьlы tяdbirin hяyata keчirilmяsinя - 40 manat; - Kiш kяndindя Tarixi Memarlыq Qoruq muzeyinin su tяchizatыnыn yaxшыlaшdыrыlmasы, zяruri lяvazimatlarыn alыnmasы mяqsяdilя Hцseynova Иlhamя Qяnirя qыzыna 550 manat; - Kiш kяnd yaшayыш mяntяqяsindя sahibsiz vя sяllim itlяrin mяhv edilmяsi ilя baьlы xяrclяrinin яvяzinя mцvafiq pul kompensasiyasыnыn юdяnilmяsi цчцn Шяki

шяhяr sakini Sяfяrov Camal Mяmmяd oьluna 75 manat; - Yas mяrasiminin keчirilmяsinя kюmяklik mяqsяdilя Rяsulov Samir Яbцlfяz oьluna - 10 manat; - Qarabaь mцharibяsiндя шяhid олмуш 7 nяfяr Киш сакинляринин valideynlяrinя maddi yardыm - 70 manat; - 5 nяfяr Bюyцk Vяtяn mцharibяsi iшtirakчысына мадди йардым - 50 manat ; - Чernobыl AES-dя qяza nяticяsindя яlil olmuш Allahverdiyev Azяr Mяmmяd oьluna - 10 manat; - Bяlяdiyyяdяn яmяk haqqы almayan bяlяdiyyя цzvlяrinя maddi yardыm - 290 manat; - 4 nяfяr kяnd sakininя Kamil Hяшimovun hяyяtyanы torpaq sahяsindяki 22 metrлик su arxыna yerlяшdirmяk цчцn aсbesт-sement borularыn alыnmasы цчцн - 90 man; - Шяhяr Иcra Hakimiyyяti Aparatыnыn Kiш kяnd icra nцmayяndяsinя verdiyi tapшыrыьa яsasяn Cumayev Tahir Himayяt oьluna maddi yardыm - 100 manat; - "Vяlяmяtlяr" mяhяllяsinдя 100 metrлик yola чay daшыndan fяrш dюшяnmяsinя - 600 manat; - “Duluzlar” mяhяllяsinя 500 manat; - Шяhяrlя kяndi birlяшdirяn kюrpцnцn yanыnda gюrцlяn iшlяr цчцн Yusifov Xalid Шюvkяt oьluna - 400 manat; Щесабат йыьынъаьында бяlяdiyyя sяdri Mалик

Но 05-06 (61-62), Апрел 2009

Qarayev bir faktы da qeyd etdi ki, о, 2008-ci il oktyabrыn 30dan noyabrыn 10-dяk "Aчыq Dцnya” Proqramы чярчивясиндя ABШ-дa sяfяrдя олмушдур. O, bildirdi ki, bu proqram 1999-cu ildя Rusiya vя ABШ-ыn iki mюtяbяr alimi, ictimai xadimi akademik D.S. Tixaчov vя Amerika konqres kitabxanaчыsы doktor Ceyms Billinqtonun tяшяbbцsц ilя ABШ konqresi tяrяfindяn tяsis olunmuшdur. Mяqsяd yeni nяslin liderlяrini amerikalы hяmkarlarы ilя gюrцшdцrmяk, onlar цчцn vacib olan mюvzular цzrя ideйa vя tяcrцbя mцbadilяsini tяшkil etmяk, ABШ vя iшtirakчы dюvlяtlяrin arasыnda qarшыlыqlы anlaшmanы inkiшaf etdirmяkdir. 2007-ci ildя “Aчыq Dцnya” Пroqramы юз фяалиййят даирясини даща да geniшlяndirяrяk beш yeni юlkяnin Azяrbaycan, Gцrcцstan, Qыrьыzыstan, Moldova vя Tacikistanын yeni nяsil liderlяrini дя АБШ-а дявят етмишдир. “Aчыq Dцnya” Пroqramы ABШыn qanunvericilik hakimiyyяtinin yeganя mцbadilя proqramыdыr vя onun illik maliyyяsi konqres tяrяfindяn tяmin olunur. Пroqramda iшtirak етмяк pulsuzdur. Малик Гарайевин сюйлядикляри: - Azяrbaycandan 5 nцmayяndя heyяti, hяrяsinin tяrkibindя 5 nяfяr olmaqla 4 bяlяdiyyя sяdri bu proqramыn iшtirakчыsы idik. Ютян ил октйабрын 30 да АБШ-ын пайтахты Вашингтонда олдуг. Бизи "Embassy Suittes" mehmanxanasыnda yerlяшdiрдиляр. Vaшinqtonda Кonqres kitabxanasыnda Aчыq Dцnya Lider Mяrkяzinin baш direktoru vя proqramын рящбяри ilя gюrцшдцк. Sonra Vaшinqton bяlяdiyyясиnin fяaliyyяti haqqыnda бизя mяlumat вердиляр. 4 bяlяdiyyя sяdri vя bяlяdчidяn ibarяt olan nцmayяndя heyяti Oklohoma шtatыnыn Norman шяhяrinя yola dцшdцk. Бу шяhяrdя аzяrbaycanlы tяlяbяlяrlя эюрцшдцк. АБШ президентлийиня намизядляр Bарак Obamanыn vя C.Makeyinin tяrяfdarlarынын топлашдыьы йерлярдя olduq. АБШ сяфяри мяним щяйатымда чох хош бир из бурахды.

- Mяmmяd RЗАЙЕВ, Киш сакини

Ютян айын 1-дян 15-дяк Шяки шящяр М.Ф.Ахундов адына мяркязи мядяниййят евиндя ясасы 1978-ъи илдя гойулмуш яняняви "Новруз тяраняляри" бахыш-мцсабигяси кечирилмишдир. Мцсабигядя идаря, мцяссися вя тяшкилатларын, клуб мцяссисяляринин, али, орта ихтисас вя цмумтящсил мяктябляринин юзфяалийят коллективляри уьурла чыхыш етмишляр. Гялибляря Шяки Шящяр Мядяниййят вя Туризм Шюбясинин, Эянъляр вя Идман Идарясинин, МИМЩИ Шяки Район Комитясинин гиймятли щядиййяляри, дипломлары вя фяхри фярманлары тягдим едилмишдир.

-

К.ВАГИФ

Qeryri qanuni miqrasiya vя insan hцquqlarы 22 aprel tarixindя Qeyri qanuni miqrasiya vя insan hцquqlarы movzusunda seminar keчirilmiшdir. Tяdbirdя BMT-nin Beynяlxal Miqrasiya Tяшkilatыnыn Azяrbaycan цzrя layihя meneceri Mina Paudell чыxыш edяrяk layihя haqqыnda mяlumat vermiшdir. Layihяnin mяqsяdinin qeyriqanuni miqrasiya vя insan hцquqlarыnыn pozulmasыna qarшы mцbarizя olduьunu vurьulayan Mina xanыm, layihяnin gяlяn ilin avqustuna qяdяr davam edяcяyini bildirmiшdir. O, hяmчinin qeydBelя seminarlarыn Zaqatala, Quba, Gяncя vя digяr yerlяrdя keчirildiyini sюylяdi vя sonrakы sяfяrlяrinin Mingячevirdя olacaьыnы qeyd etdi. Sonra Azяrbaycan Uшaq Birliyinin sяdri vя insan alveriylя baьlы 152 qaynar xяttin direktoru Kяmalя xanыm Aьazadя layihя чяrчivяsindя insan alveriylя baьlы maariflяndirmя sahяsindя irяlilяyiшin olmasыnы vя qaynar xяttя olunan mцraciяtlяrin hяr birinя aydыn шяkildя hцquqlarыnыn qorunmasы barяdя mяlumat verildiyini sюylяdi. Tяdbirdя iшtirak edяn media vя QHT нцмайяндяляри bu sahяdя olan problemlяr vя onlarыn hяlli yollarы ilя baьlы mцzakirяlяr apardыlar. Sonda Kяmalя xanыm insanlarыn qarшыlaшdыqlarы problemlяrlя baьlы qaynar xяttя(Тел: 152) mцraciяt edib юz hцquqlarыnы daha dяqiq юyrяnя bilяcяklяrini iшtirakчыlarыn diqqяtinя чatdыrdы.

-

Vцsalя МУСТАФАЙЕВА

ШЯKИ, YEVLAX VЯ QUBA ШЯHЯRLЯRИNDЯ GЯNCLЯR ЦЧЦN TRENИNQLЯR KEЧИRИLMИШDИR Yeni Azяrbaycan Partiyasыnыn Gяnclяr Birliyi vя Ekologiya vя Tяbii Sяrvяtlяr Nazirliyinin birgя hяyata keчirdiyi "Tяbii sяrvяtlяrimizя sahib чыxaq, яtraf mцhitimizi qoruyaq" layihяsi чяrчivяsindя bюlgяlяrdя nazirliyin mцtяxяssislяri tяrяfindяn gяnclяr цчцn treninqlяr tяшkil olunur. Artыq Шяki, Yevlax vя Quba шяhяrlяrindя mцtяxяssislяr tяrяfindяn treninqlяr keчirilmiшdыr. Xeyli sayda gяnclяrin iшtirak etdiyi mяшьяlяlяrdя tяbii sяrvяtlяrimizin, яtraf mцhitimizin qorunmasыnыn zяruriliyi izah olunmuш vя ekologiyanыn чirklяndirilmяsinin insanlarыn hяyatыna ciddi tяhlцkя olduьu qeyd edilmiшdir. Treninq kurslar aprelin 25-dя baшa чatмышдыр.

АзярТАъ


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 17

Но 05-06(61-62), Апрел 2009

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

Бяхтийар Ващабзадяни Истанбулда йад етдиляр ИSTANBULDA TЦRKDИLLИ ЮLKЯLЯRИN ALИMLЯRИNИN SИMPOZИUMU KEЧИRИLMИШDИR TЦRKSOY tяшkilatы martыn 31-dяn aprelin 4dяk Иstanbuldakы Maltяpя Universitetindя "Turk lяhcяlяri arasыnda aktarma (tяrcцmя) чalышmalarыnыn bugцnkц durumu vя problemlяr" mюvzusunda simpozium keчirmiшdir. Tяdbirdя tяшkilata цzv юlkяlяr - Azяrbaycan, Tцrkmяnistan, Юzbяkistan, Qazaxыstan, Qыrьыzыstanыn, Rusiya Federasiyasыnыn Baшqыrdыstan, Tatarыstan respublikalarыnыn, Ukraynanыn Krыm vilayяtinin vя Tцrkiyяnin alim vя tяrcцmячilяri iшtirak etmiшlяr. Simpoziumda юlkяmiz Yazычыlar Birliyinin sяdri Anar Rzayevin baшчыlыq etdiyi 5 nяfяrlik heyяti ilя tяmsil olunmuшdur. Bюyцk Azяrbaycan шairi Bяxtiyar Vahabzadяnin xatirяsinя ithaf edilmiш simpozium шairi anma mяrasimi ilя baшlamышdыr. Xalq yazычыsы Anar шairin bцtцn tцrk dцnyasыnыn sяrvяti olan zяngin irsindяn bяhs etmiшdir.

Исмайыл ИМАМОВ, Шяki Regional Poчt Filialыnыn rяisi Bu gцn Azяrbaycanыn bцtцn bюlgяlяrindя olduьu kimi, o cцmlяdяn Шяkidя poчt rabitяsi gцnц - gцndяn inkiшaf edir, яhaliyя gцnцn tяlяblяri sяviyyяsindя poчt rabitя xidmяti gюstяrilir. Яsasы цmummilli liderimiz H.Яliyev tяrяfindяn qoyulmuш inkiшaf kursunun юlkя Prezidenti Иlham Яliyev tяrяfindяn mцasir dюvrцn tяlяblяrinя uyьun uьurla inkiшaf etdirilmяsi bцtцn sahяlяrdя olduьu kimi, rabitя sahяsindя dя bюyцk uьurlarыn qazanыlmasыna imkan vermiшlяr. Son zamanlar яhaliyя gюstяrilяn poчt, rabitя xidmяtinin sяviyyяsi inkiшaf etmiш Avropa юlkяlяrinin sяviyyяsinя чatdыrыlmышdыr. Юlkяnin iqtisadiyyatыnыn bцtцn sahяlяrindя olduьu kimi, poчt, rabitя sahяsindя dя beynяlxalq яlaqяlяrinin qurulmasыna, dinamik inkiшafыna diqqяt artmышdыr. Azяrbaycan poчtu 1993-cц ildяn Цmumdцnya poчt inkiшafыnыn, 1999-cu ildяn Avropa Telekommunikasiya vя Poчt Tяшkilatыnыn, 2001ci ildяn Avroasiya ittifaqыnыn цzvlцyцnя qяbul edilmiшdir. Poчt inkiшafыna цzv olan юlkяlяr qarшыlыqlы poчt mцbadilяsi vя tranzit poчtun bцtцn inkiшaf яrazisindя azad юtцrцlmяsi цчцn vahid poчt яrazisini tяшkil edirlяr. Цmumdцnya Poчt inkiшafыnыn yaranmasы яhaliyя beynяlxalq poчt xidmяtinin gюstяrilmяsinя vя bu sahяdя gяlir яldя edilmяsinя nail olmuшdur. Poчt xidmяti respublikamыzda baшqa xidmяtlяrlя mцqayisяdя ucuz, яlveriшli vя etibarlы bir xidmяt sahяsidir. Яhaliyя poчt xidmяtlяri ilя yanaшы, 30-dan чox qeyri - яnяnяvi poчt xidmяtlяri, o cцmlяdяn teleqramlarыn, qяzet vя jurnallarыn abunя yazыlышыnы vя цnvan sahibinя чatdыrыlmasы, telefon abunя vя danышыq pullarыnыn yыьыlmasы, telefon danышыq qяbzlяrinin evlяrя чatdыrыlmasы, kommunal xidmяt haqlarыnыn yыьыlmasы, sifariшчinin reklamlarыnы evlяrя чatdыrыrlmasы vя s. xidmяtlяr gюstяrilir. Respublikamыzda mцasir tяlяblяrя cavab verяn sяviyyяdя iшini quran яhaliyя nцmunяvi poчt xidmяti

Rяsmi aчыlыш mяrasimindя чыxыш edяn Maltяpя Universitetinin rektoru, professor Kemal Koymen, TЦRKSOY-un baш direktoru Dusen Kaseinov, Tцrk Dil Kurumunun sяdri professor Шцkrц Haluk Akalыn tцrkdilli юlkяlяrin dilчi alimlяrinin birgя tяdqiqatlar aparmasыnыn zяruriliyini vurьulamышlar. Azяrbaycan nцmayяndя heyяti цzvlяrinin Oьuz qrupu lяhcяlяri ilя baьlы mяruzяlяri dinlяnilmiшdir. Tяdbir чяrчivяsindя tяrcцmя mяшьяlяlяri dя aparыlmышdыr. Simpozium TЦRKSOY, Maltяpя Universiteti, Tцrkiyяnin Mяdяniyyяt vя Turizm Nazirliyi, TИKA, Qazi Universiteti vя Avrasiya Yazычыlar Birliyinin dяstяyi ilя tяшkil olunmusdur. Simpozium чяrчivяsindя tяшkil olunmuш TЦRKSOY-un rяsm sяrgisindя azяrbaycanlы rяssamlarыn da яsяrlяri nцmayiш etdirilmiшdir.

AzяrTAc

Poчt rabitяsi яhalinin inam bяslяdiyi яn mцhцm xidmяt sahяsidir gюstяrяn "Azяrpoчt" DM-nin Шяki Regional Poчt filialыdыr. Шяki RPF-nin tabeчiliyindя 38 - poчt шюbяsi, o cцmlяdяn 8 - шяhяr, 1 - qяsяbя vя 29 - kяnd poчt шюbяlяrindяn ibarяtdir. Poчt шюbяlяrinin hяr birindя яhaliyя nцmunяvi poчt xidmяtlяri gюstяrilir. Bunun nяticяsidir ki, 2009-cu ilin proqnozlaшdыrыlmыш tarif gяlirini layiqincя yerinя yetirmiшik. Bir iшчiyя dцшяn gяlir 0,514 manat, 1,0 min manat gяlirя dцшяn xяrc 1,0 min manat olmuшdur. 2009-cu ilin Ы rцbцndя Qiymяtli banderollar vя mяktublardan цzяrimizя qoyulan proqnozlaшdыrыlmыш tarif gяliri 100% , teleqraf rabitяsi 105%, Azяrsell, Baksell vя digяr danышыq haqlarыnыn yыьыmы 100%. Sudan istifadя haqlarыnыn yыьыmы 145%, qazdan istifadя haqlarыnыn yыьыmы 160,7%, Enerji haqlarыnыn yыьыmы 131,6%, Telefon abunя haqlarыnыn yыьыmыndan яldя edilяn gяlir 109% yerinя yetirilmiшdir. 2009-cu ilin Ы rцbцnцn gяlirini, 2008-ci ilin mцvafiq dюvrц ilя mцqayisяdя 9 min manat artыq gяlir яldя edilmiшdir. Яhaliyя gюstяrilяn pullu rabitя xidmяtinin hяcmi 2009-cu ilin Ы rцbцndя 46,6 min manat proqnozuna qarшы 53,8 min manat, yяni 7,2 min manat artыq gяlir яldя edilmiш, plan proqnozu 115,4% icra olunmuшdur. Gяlirin artыq яldя edilmяsi nяticяsindя rцb яrzindя proqnoz iqtisadi gюstяricisinin nяticяsinя gюrя yaranmыш zяrяri Poчt filialы юz gяliri hesabыna юdяnilmяsinя nail olmuшdur. Qarшыlыqlы tяшkilatlarla qarшыlыqlы iш mцnasibяtlяri normal qurulmuш, bцtцn kollektiv яhalidяn iшыq, qaz, telefon pullarыnыn yыьыmыnda fяal iшtirak etmiшdir. 2009-cu ilin Ы rцbцndя 868 sayda qяzet vя jurnal satышы, 15144 яdяd adi vя sifariшli mяktub gюndяriшi, 565 яdяd qiymяtli mяktub vя baьlama qяbulu, 1050 яdяd teleqram qяbulu, 10950 sayda ШATD qяbzlяrinin evlяrя чatdыrыlmasы olmuшdur. 2009-cu ilin Ы rцbцndя ШATD normativinя яmяl edilmяsi 164%, Poчt filialыnda iшчilяrin orta siyahы sayы 120 nяfяr, orta aylыq яmяk haqqы 102 manat olmuшdur. Gюstяricilяrin gюndяrilmяsinя vя чatdыrыlmasыna Poчtamt tяrяfind-

ШЯKИDЯ ЯHALИNИN REPRODUKTИV SAЬLAMLЫЬЫNЫN YAXШЫLAШDЫRЫLMASЫ TЯDBИRLЯRИ MЦZAKИRЯ OLUNMUШDUR ABШ-ыn Beynяlxalq Иnkiшaf Agentliyi (USAИD) tяrяfindяn maliyyяlяшdirilяn ACQUИRE (Reproduktiv saьlamlыq xidmяtlяrinin яldя edilmяsi, mцmkцnlцyц, keyfiyyяti vя istifadяsi) layihяsi чяrчivяsindя 23 aprel 2009cu il tarixdя Шяki шяhяrindя "Reproduktiv saьlamlыq xidmяtlяrinin яsas komponentlяri arasыnda яlaqяlяrin gцclяndirilmяsi" mюvzusunda kюrpц toplantыsы keчirilmiшdir. Sяhiyyя iшчilяrinin, яczaчыlarыn, habelя layihя цzrя beynяlxalq tяшkilatlarыn tяmsilчilяrinin qatыldыqlarы tяdbirdя Шяki Шяhяr Иcra Hakimiyyяti baшчыsыnыn mцavini Zяrinя Cavadova чыxыш edяrяk, яhalinin reproduktiv saьlamlыьы vя ailя planlaшdыrыlmasы ilя baьlы mяsяlяlяrin Azяrbaycan hюkumяti tяrяfindяn daim diqqяt

яn mцtяmadi qaydada nяzarяt olunur. Poчtamtыn tabeчiliyindя olan poчt шюbяlяrindя informasiya texnologiyalarыnыn tяtbiqi цчцn geniш iшlяr gюrцlцr, cari ildя шюbяlяrimizin hamыsы kompyuter avadanlыqlarы vя faks aparatlarы ilя tяmin olunacaqdыr. Beynяlxalq шяhяrlяrarasы danышыqlar hяr bir шюbяdя tяшkil edilmiшdir. Mяktub vя baьlamalarыn mцddяti xidmяtlяrdя olan hяrbiчilяrя gюndяriшlяri gцzяшtli tarif ilя qяbul olunur. Tarif gяlirini artыrmaq mяqsяdi цчцn юzяl mцяssisяlяrlя (Azяrsel, Baksel, Шяki "Su kanal" tюrяmя ASC, "Vest - Mobil" MMC, "Rasim Firmasы", "Tяbii qazыn qяbulu vя satышы" MMC, "Regional Enerji Tяchizatы" MMC, "Kцr" Elektron Avadanlыqlarы istehsalы MMC vя s.) qarшыlыqlы mцqavilяlяr baьlanmыш vя onlara poчt rabitя xidmяti gюstяrilir. Яhalidяn enerji daшыyыcыsыnыn yыьыmы mцtяmadi qaydada tяшkil etmяk mяqsяdi ilя poчt шюbяlяrindя юdяniшlяrin rahatlaшdыrыlmasы цчцn nюvbяtчilik qaydasыnda fasilяsiz iшlяnilmяsi tяmin edilmiшdir. Юtяn 2008-ci ildя aparыlan uьurlu iшlяrimizi 2009-cu ildя dя davam etdirяcяyik. Mюhtяrяm Prezidentimiz ъяnab Иlham Яliyevin 14.04.09-cu il tarixli fяrmanы ilя "Azяrbaycan Respublikasы Regionlarыnыn 2009 - 2013-cц illяrdя Sosial - iqtisadi inkiшafы Dюvlяt Proqramы" tяsdiq edilmiшdir. Dюvlяt Proqramыnda Respublikamыzыn bцtцn bюlgяlяrindя, o cцmlяdяn Шяki dя vя bцtцn sahяlяrin inkiшafы ilя yanaшы telefon rabitяsinin yaxшыlaшdыrыlmasы, televiziya vя redio proqramlarыnыn yayыm keyfiyyяtinin yцksяldilmяsi tяdbirlяrinin yerinя yetirilmяsi vя yeni poчt шюbяlяrinin tikilmяsi nяzяrdя tutulmuшdur. Cari ildя kяndlяrdя yeni poчt шюbяlяrinin tikintisi цчцn ilkin sяnяdlяшmя iшlяri aparыlыr. Bu sahяdя Hюrmяtli Иcra baшчыmыz ъяnab N.Иbrahimovun kюmяyi яvяz olunmazdыr. Bцtцn sahяlяrlя yanaшы Poчt rabitя sahяsi dя sцrяtlя inkiшaf edir, mцasir texnologiyalar tяtbiq edilmяklя яhaliyя yцksяk sяviyyяdя poчt rabitя xidmяti gюstяrmяk яzmi ilя чalышыrыq vя bu xidmяt nюvц beynяlxalq standartlara cavab verяcяkdir.

mяrkяzindя saxlanыldыьыnы bildirmiш, bu sahяdя Sяhiyyя Nazirliyinin, habelя mцxtяlif qeyri-hюkumяt tяшkilatlarыnыn sяmяrяli fяaliyyяtini xцsusi qeyd etmiшdir. Sяhiyyя Nazirliyi tяrяfindяn reproduktiv saьlamlыьыn mцhafizяsi цчцn 2008-2015-ci illяri яhatя edяn yeni Milli Strategiyanыn hazыrlandыьыnы nяzяrя чarpdыran Z.Cavadova hяmin sяnяddя яhalinin reproduktiv saьlamlыьыnыn yaxшыlaшdыrыlmasы цчцn tяdbirlяr vя milli prioritetlяrin юz яksini tapdыьыnы bildirmiшdir. Qeyd olunmuшdur ki, Sяhiyyяdя Иslahatlar Proqramыnda reproduktiv saьlamlыq vя ailя planlaшdыrыlmasыna vacib sahя kimi xцsusi юnяm verilir vя 2008-ci ilin sonunda Milli Mяclisdя reproduktiv saьlamlыqla baьlы qanun layihяsinin mцzakirяsinя baшlanmышdыr. Tяdbirdя "Engender Health" tяшkilatыnыn prezidenti Ana Langer, tяшkilatыn Asiya Юlkяlяri цzrя direktoru Anna Kaniauskene, ACQUИRE layihяsinin rяhbяri Mюvcudя Babamuradova, Шяki Mяrkяzi Rayon Xяstяxanasыnыn baш hяkimi Sehran Mяmmяdov чыxыш edяrяk layihяnin mяqsяdi vя fяaliyyяt istiqamяtlяri barяdя яtraflы mяlumat vermiш, layihя чяrчivяsindя Azяrbaycanda, o cцmlяdяn Шяki rayonunda hяyata keчirilяn tяdbirlяrdяn sюhbяt aчmышlar.

сящ.17

“РЕКЕТ” ГЯЗЕТЛЯР Azяrbaycan Mяtbuat Шurasыnыn (MШ) bu gцn keчirilяn iclasыnda 71 "reket" qяzetin siyahыsыnыn ictimaiyyяtя aчыqlanmasы barяdя qяrar qяbul edilib. MШ-dяn APA-ya verilяn mяlumata gюrя, adlarы siyahыda чяkilяn nяшrlяr fяaliyyяtlяrindя "Azяrbaycan Jurnalistlяrinin Peшя Davranышы Qaydalarы"nы mцtяmadi pozaraq tяnqid obyektlяrinin fikirlяrinin dяrcinя юnяm vermяdiklяrinя, шяxsi hяyatыn toxunulmazlыьы prinsipinя laqeyd yanaшdыqlarыna, insanlarыn шяrяf vя lяyaqяtini aшaьыladыqlarыna gюrя "reket" elan olunub. "Reket" qяzetlяrin siyahыsыna aшaьыdakы nяшrlяr daxil edilib: 1. "Bюyцk Naxчыvan" qяzeti 2. "Dяryaz" qяzeti 3. "Gцndяm" qяzeti 4. "Яdalяt uьrunda" qяzeti 5. "Media Azяrbaycan" qяzeti 6. "Yeni dюvr" qяzeti 7. "Azяrbaycan gяncliyi" qяzeti 8. "Jurnalist vя qanun" qяzeti 9. "Vяtяn andы" qяzeti 10. "Ailя" qяzeti 11. "Иdeal Azяrbaycan" qяzeti 12. "Vяtяndaш hцququ" qяzeti 13. "Иdeal" qяzeti 14. "Xцsusi tяhqiqat" qяzeti 15. "Taran" qяzeti 16. "Aydыn Azяrbaycan" qяzeti 17. "Naxчыvan press" qяzeti 18. "Azad press" qяzeti 19. "Avrotayms" qяzeti 20. "Kadr vя tяrяqqi" qяzeti 21. "Radikal" qяzeti 22. "Aчыq fikir" qяzeti 23. "Kriminal alяm" qяzeti 24. "Fakt" qяzeti 25. "Fakt+fakt" qяzeti 26. "Mцstяqil dюvlяt" qяzeti 27. "Mцasir Naxчыvan" qяzeti 28. "Nurlu sяhяr" qяzeti 29. "Azяrbaycan yolu" qяzeti 30. "Dцnyaya Qarabaь harayы" qяzeti 31. "Hяftя sonu" qяzeti 32. "Xalq vяkili" qяzeti 33. "Regionun sяsi" qяzeti 34. "Yeni Azяrbaycan dцnyasы" qяzeti 35. "Molla Nяsrяddin" qяzeti 36. "Xronika" qяzeti 37. "Hяqiqяt naminя" qяzeti 38. "Qяrbi Azяrbaycan naminя" qяzeti 39. "Bizim respublika" qяzeti 40. "Azяrbaycan юvladы" qяzeti 41. "Azяrbaycan reallыьы" qяzeti 42. "Bakы press" qяzeti 43. "Gцn" qяzeti 44. "Reallыq" qяzeti 45. "Dюvlяt hцququ" qяzeti 46. "Naxчыvanыn sяsi" qяzeti 47. "Yeni olay" qяzeti 48. "Mayak" qяzeti 49. "Jurnalist P.S." qяzeti 50. "Иstintaq" qяzeti 51. "Azadlыq vя zaman" qяzeti 52. "Yeni Azяrbaycan bяlяdiyyяsi" qяzeti 53. "Qulp" qяzeti 54. "Dюvlяt qanunlarы" qяzeti 55. "Respublika qanunlarы" qяzeti 56. "Azяrbaycan parlamenti" qяzeti 57. "Qanun чяrчivяsi" qяzeti 58. "Hяqiqяt vя reallыq" qяzeti 59. "Azяrbaycan regionlarы" qяzeti 60. "7 gцn +" qяzeti 61. "Parlamentin sяdasы" qяzeti 62. "Nota" qяzeti 63. "Bizim lider" qяzeti 64. "Mцfяttiш" qяzeti 65. "Xalq nяzarяti +" qяzeti 66. "Qanun vя gerчяklik" qяzeti 67. "Maliyyя nяzarяti" qяzeti 68. "Doьma respublika" qяzeti 69. "Media vя qanun" qяzeti 70. "Press-inform" qяzeti 71. "Korrupsiya vя cяmiyyяt" jurnalы Kяmalя QУЛИЙЕВА, APA, Бакы, 24 Aprel 2009 Мянбя: www.apa.az


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 18

сящ.18

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

Но 05-06 (61-62), Апрел 2009

Азярбайъан Республикасы Президентинин 2003-ъц ил 23 октйабр тарихли, 972 нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмишдир

Дювлят вя бялядиййя мцлкийятиндя олан торпагларын мцлкиййятя вя йа иъаряйя верилмяси иля баьлы торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси ГАЙДАЛАРЫ Сонунъу дяфя едилмиш дяйишикликлярля 9.Щцгуги вя физики йетирилмясини ющдясиня эютцр- ляр щярраъ иштиракчыларынын араЫ. Цмуми мцддяалар 1. Бу Гайдалар Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясиня, торпаг ганунвериъилийиня, "Бялядиййя торпагларынын идаря едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасынын Гануна вя диэяр ганунвериъилик актларына мцвафиг олараг щазырланмышдыр вя дювлят вя йа бялядиййя торпаглары цзяриндя мцлкиййят (иъаря) щцгугларынын ялдя едилмяси иля баьлы торпаг щярраълары вя мусабигяляринин кечирилмяси гайдаларыны мцяййян едир. 2. Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын предмети сярщядляри вя щцгуги режимляри мцяййянляшдирилмиш торпаг сащяляри цзяриндя мцлкиййят вя иъаря щцгугларыдыр. 3. Азярбайъан Республикасы яразисиндя дювлят торпагларынын (юзялляшдирилян дювлят мцяссия вя обйектляринин йерляшдийи торпаг сащяляри истисна олмагла) торпаг мцсабигяляри вя йа щярраълары васитяси иля мцлкиййятя вя иъаряйя верилмяси мцвафиг район (шящяр) иъра щакимиййяти органларынын гярары иля щяйата кечирилир. Бялядиййя мцлкиййятиндя вя хцсуси мцлкийятдя олан торпагларынын торпаг мцсабигяляри вя щярраълары васитяси иля мцлкиййятя вя йа иъаряйя верилмяси мцлкийятчилярин гярары иля щяйата керилир. Мцсабигя вя щярраъ тяшкилатчылар тяряфиндян тяляб вя тяклифдян асылы олараг кечириля биляр. Мцсабигя вя щярраъы тяшкилатчынын тяйин етдийи вя тяркиби 5 няфярдян аз олмайан мцсабигя вя щярраъ комисйасы апарыр. Мцсабигя вя щярраъ комиссийасы цзвляринин цчдя икисинин гябул етдийи гярар сялащийятли щесаб едилир. Юзялляшдирилян дювлят мцяссися вя обйектляринин йерляшдийи торпаг сащяри истисна олмагла, диэяр торпаг сащяляринин мцсабигяляр вя щярраълар васитяси иля мцлкийятя вя йа иъаряйя верилмяси гайдасыны тямзимляйян сянядлярин (яризя, щярраъ иштиракчыларын билетляри, протокол, щярраъ вя йа мцсабигя галибиня верилян шящадятнамя вя с.) нцмуняляри тяшкилатчы-Азярбайъан Республикасынын Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя Комитяси тяряфиндян щазырланыр вя тясдиг олунур. 3-1. "Торпаг базары щаггында" Азярбайъан Республикасы Ганунунун 9-ъу маддясинин цчцнъц щиссясиндя эюстярилян шяхсляр бялядиййя торпагларынын мцлкиййятя вя йа иъаряйя верилмяси мягсядииля кечирилян торпаг щярраълары вя мцсабигяляри заманы бу Гайдаларда мцяййян едилмиш цстцнлцк щцгугуна маликдирляр. ЫЫ. Мцсабигя вя щярраъ тяшкилатчысы 4. Тяшкилатчы щярраъ вя йа мцсабигядя иштирак етмяк цчцн торпаг мцсабигяси вя йа щярраъын кечириляъяйи вахты мцяййян едир. 5. Тяшкилатчы алгы-сатгы вя иъаря обйекти цзря тяляб олунан сянядляри вя материаллары щазырлайыр. Бу сянядляр ашаьы-

дакы мялуматлары якс етдирмялидир: алгы-сатгы вя иъаря обйекти олан торпаг сащясинин мцлкиййят щцгугуна даир сянядин нюмряси, кадастр мялуматлары, йерляшдийи ярази (цнван); сервитутларын да эюстярилдийи торпаг сащясинин планы вя юлчцсц; торпаг верэисинин мигдары; алгы-сатгы вя иъаря обйекти олан торпаг сащяси шящярин баш инкишаф планынын щцдудларында йерляшдийи щалда шящярсалма вя архитектура цзря мцвафиг органын ряйи; торпаг сащясинин еколожи вязиййяти щаггында мялуматлар. 6. Тяшкилатчы мцсабигя вя йа щярраъын кечирилмяси щаггында билдириши (бундан сонра - "билдириш") щазырлайыб вя онун кцтляви информасийа васитяляри иля йайылмасыны тяшкил едир. Тяшкилатчы яризялярин гябулу барядя гейдиййат журналында мцсабигя вя йа щярраъда иштирак етмяк истяйянлярин яризялярини гейд едир, яризячиляр тяряфиндян тягдим едилмиш сянядлярин бу Гайдаларын тялябляриня уйьун тяртиб олунуболунмасыны йохлайыр, мцсабигя вя щярраъларын кечирилмяси вя она щазырлыг барядяки тяклифляри пртоколла рясмиляшдирир. 7. Билдириш тяшкилатчы тяряфиндян мцсабигя вя йа щярраъын кечириляъяйи тарихдян ян азы 30 эцн яввял кцтляви информасийа васитяляриндя дяръ едилмяли вя юзцндя ашаьыдакы мялуматлары якс етдирмялидир: - торпаьы мцсабигяйя вя йа щярраъа чыхаран щцгуги шяхс барядя мялумат (щцгуги шяхсин ады, цнваны, дювлят гейдиййатындан кечмяси барядя шящадятнамянин нюмряси); - мцсабигя вя йа щярраъын кечирилмяси шяртлярини, йерини, вахтыны вя тарихини; - щярраъ аддымыны (илкин гиймяти); - торпаг сащясинин йерини, сащясини, кадастр мялуматларыны вя торпаг цзяриндя щцгуглары тясдиг едян сянядин нюмрясини, щямчинин щямин торпаг сащясиндя йерляшян обйектлярин вя диэяр гурьуларын ясас характеристикасыны; - мцсабигя вя йа щярраъда иштирак етмяк цчцн тягдим олунан сянядлярин сийащысыны; - мцсабигя вя йа щярраъда иштирак етмяк цчцн яризя формасыны, яризялярин гябулу йерляринин цнваныны, яризялярин вя сянядлярин яризячилярдян гябулунун башланьыъ вя сон тарихини; - торпаг сащяси вя башланаъаг мцвафиг мчгавилянин лащийяси иля таныш олма вахтыны вя йерини. ЫЫЫ.Мцсабигя вя щярраъда иштирак етмяк шяртляри, яризялярин верилмяси вя гябул едилмяси гайдалары 8. Елан олунмуш билдиришя эюря истянилян физики вя йа щцгуги шяхс мцсабигя вя йа щярраъда иштирак едя биляр.

шяхсляр мцсабигя вя щярраъда иштирак етмяк цчцн тяшкилатчыйа яризя верирляр вя яизядя юз реквизитлярини эюстярирляр. Яризяйя ашаьыдакы сянядляр ялавя едилир: - мющцрлц зярфдя тяклиф (мцсабигя кечирилян щалларда); - яризя верилян заман яризячинин адындан чыхыш етмяйя вякил едилмиш шяхсин адыны етибарнамя. Тяшкилатчы бу бянддя эюстярилмиш сянядлярин гябулу барядя яризячийя гябз верир. 10. Ашаьыдакы щалларда яризячидян яризя вя сянядляр гябул едилмир: - яризялярин гябулу барядя билдиришдя эюстярилян мцддят кечдикдян сонра; - яризяни яризячинин адындан чыхыш етмяйя вякил едилмямиш шяхс вердикдя; Сянядлярин гябулундан имтина едилдикдя сяняд гябул едян шяхс тяряфиндян яризячинин тягдим етдийи яризядя имтинанын сябяби барядя мцвафиг гейд едилир вя сянядляр яризячийя гайтарылыр. 11. Мцсабигя вя щярраъда иштирак едянлярин сийащысы барядя тяшкилатчынын гярары протоколла рясмляшдирилир. Бу протоколда яризячилярин ады эюстярилмякля гябул едилмиш вя эери эютцрцлмцш яризяляр, мцсабигя вя йа щярраъда иштирак едян шяхсляр, щямчинин мцсабигя вя йа щярраъда иштирак едян шяхсляр, щямчинин мцсабигя вя йа щярраъда иштирака бурахылмай ан яризячиляр (бурахылмамаьын сябяби эюстярилмякля) гейд едилир. 12. Мцсабигя вя йа щярраъ тяшчилатчысы она тягдим олунан яризялярин вя щямин яризяляря ялавя едилмиш сянядлярин горунуб сахланылмасы, щямчинин яризячилярин, еляъя дя онларын тягдим етдийи сянядлярин мязмунунун мяхфи галмасы цчцн тядбирляр эюрцр. ЫВ.Мцсабигялярин кечирилмяси гайдалары

13. Яризячилярин тяклифляри олан мющурлц зярфляр мцяййян олунмуш эцндя вя саатда комиссийанын ачыг иъласында ачылыр. Зярфляр ачылмамышдан яввял комиссийа онларын ачылмамыш олдуьуну йохлайыр. Йохламанын эедиши вя нятиъяси мцсабигянин нятиъяляри щаггында тяртиб едилмиш пртоколда гейд олунур. Алгы-сатгы гиймяти вя иъаря щаггы рягямля вя йазылы шякилдя сюзля эюстярилмялидир. Яэяр сюзля эюстярилян гиймятля рягямля эюстярилян гиймятляр мцхтялиф оларса, онда комиссийа сюзля йазылан гиймяти ясас эютцрцр. Комиссийанын иъазясиндян сонра зярфлярин ачылышында вя тяклифлярин едилмясиндя бцтцн мцсабигя иштиракчылары вя йа онларын мцвафиг етибарнамялярля вякил етдикляри шяхсляр вя кцтляви информасийа васитяляринин нцмайяндяляри иштирак едя билярляр. Торпаг сащяляри мцлкиййятя вя йа иъарайя мцсабигя йолу иля верилдикдя мцвафиг олараг алгы-сатгы вя йа иъаря обйектиня даир мцсабигя комиссийасынын шяртляринин йериня

мякля ян йцксяк алгы-сатгы гиймяти вя йа иъаря щаггы тяклиф едилян шяхс мцсабигянин галиби щесаб едилир. Тяклифляр бярабяр олдугда "Торпаг базары щаггында" Азярбайъан Республикасы Ганунунун 9-ъу маддясинин цчцнъц щиссясиндя эюстярилян шяхсляря цстцнлцк верилир. Бярабяр тяклифляр верян иддиачыларын цстцнлцк щцгугу олмадыгда мцсабигя комиссийасы иддиачылара вя йа ян азы икисинин цстцнлцйц олдугда онлара орадаъа ялавя тяклиф щазырламаг тапшырыр. Ялавя тяклиф вермякдян имтина едян иддиачы мцсабигяни удузмуш сайылыр. Ики вя йа даща чох иддиачы ялавя тяклиф верярлярся, мцсабигя комиссийасы онлары тящлил едир вя мцсабигяни битирир. Ялавя тяклиф йазылы шякилдя вя эизли сурятдя щазырланыр.

В. Щярраъын кечирилмяси гайдалары 14. Щярраъа чыхарылан торпаг сащясиня мцлкиййят вя йа иъаря щцгугларына (бундан сонра - щярраъ предметиня) даща чох алгы-сатгы гиймяти вя йа иъаря щаггы (бундан сонрагиймят) верян физики вя йа щцгуги шяхс щярраъын галиби щесаб олунур. Щярраъ ашаьыдакы гайда цзря кечирилир: - щярраъ онун тяшкилатчысынын тяйин етдийи щярраъ комиссийасы цзвляриндян бири олан вя щярраъы апаран шяхс тяряфиндян (бундан сонра -"щярраъчы") щярраъ предметинин мцлкиййят-чиси вя ясас характеристикасы, илкин гиймяти вя щярраъ аддымы дейилмякля башланыр; - щярраъ иштиракчыларына яввялъядян нюмрялянмиш билетляр верилир вя щярраъчы нювбяти гиймяти дедикдя бу ъцр билетляри олан иштиракчылар щярраъ предметини елан едилмиш гиймятя иъаряйя эютцрмяк истядикдя щямин билетляри галдырырлар; - цстцнлцк щцгцгу олан щярраъ иштиракчысы юз билетини галдырмагла беля щцгугу олмайан диэяр щярраъ иштиакчысы тяряфиндян тяклиф едилян гиймятя бярабяр гиймят тяклиф едя биляр. Цстцнлцк щцгугу олан щярраъ иштиракчыларынын билетляри цстцнлцк щцгугу олмайан щярраъ иштиракчыларын билетляриндян фярглянмялидир; - щярраъчы щяр сонракы гиймяти щярраъ аддымыны нязяря алмагла ъари гиймят галдырмаг йолу иля тяйин едир. Нювбяти гиймят елан едилдикдян сонра щярраъчы биринъи билет галдырмыш щярраъ иштиракчысынын билетинин нюмрясини дейир. Биринъи билет галдырмыш цстцнлцк щцгугу олмайан щярраъ иштиракчысындан сонра цстцнлцк щцгугу олан щярраъ иштиракчыларындан билет галдыран олдугда щярраъчы онун билетинин нюмрясини дейир. Сонра щярраъчы щярраъ аддымына уйьун олараг, нювбяти гиймяти елан едир. Щярраъ предметини тяшкилатчынын елан етдийи гиймятя (цстцнлцк щцгугу олан щярраъ иштиракчыларындан ися беля щцгугу олмайан диэяр иштиракчы тяряфиндян тяклиф едилян сон гиймятя) эютцрмяк истяйян шяхс-

сында олмадыгда щярраъчы щямин гиймяти цч дяфя тякрар едир; - щярраъчы нювбяти гиймяти цч дяфя тякрар етдикдян сонра щярраъ иштиракчыларынын щеч бири билетлярини галдырмадыгда щярраъ баша чатыр. Билетин нюмрясини щярраъчыйа ян ахырда билдирян иштиракчы щярраъын галиби щесаб олунур; - щярраъчы щярраъын сонунда щярраъын предметини, гиймятини вя щярраъын галибинин билет нюмрясини елан едир; - щярраъ галибинин тяклиф етдийи гиймят щярраъын нятиъяляри щаггында тяртиб олунмуш протоколда гейд олунур. 15. Галибин мцяййян олундуьу эцн щярраъын нятиъяляри щярраъ комиссийасы цзвляринин вя галибин имза етдийи протоколда рясмляшдирилир. Протоколда ашаьыдакылар эюстярилир: - торпаг сащясинин йери, кадастр мялуматлары вя торпаг цзяриндя щцгуглары тясдиг едян сянядин нюмряси; - щярраъда галиб эялмиш яризячи щаггында мялуматлар (щцгуги шяхсин реквизитляри, физики шяхсин паспорт вя йа шяхсиййят вясигясинин мялуматлары); - щярраъ предметинин гиймяти. Протокол 2 нцсхядя тяртиб олунур. Нцсхянин бири галибя верилир, диэяри ися щярраъ тяшкилатчысына галыр. 16. Щярраъ ашаьыдакы щалларда баш тутмамыш щесаб елилир: - Иштиракчынын сайы икидян аз олдугда; - щярраъын щеч бир цзвц илкин гиймят цч дяфя тякрар олундугдан сонра билетини галдырмадыгда; - щярраъын галиби щярраъын нятиъяляри щаггында олан протокола имза атмагдан бойун гачырдыгда. 17. Щярраъ баш тутмадыгда тяшкилатчынын илкин гиймяти вя еляъя дя щярраъ аддымыны дяйишдирмякля щярраъын тякар кечирилмясини елан етмяйя ихтийары вардыр. ВЫ. баьланмасы верилмяси

Мцгавилялярин вя щцгугун

18. Дювлят вя бялядиййя мцлкиййятиндя сахланылан торпаглар мцсабигя вя йа щярраъ васитяси иля мцлкиййятя вя йа иъарийя верилдикдя мцсабигя вя йа щярраъын галибиня мцсабигя вя йа щярраъ комиссийасы тяряфиндян мцвафиг шящадятнамя верилир. Бу шящадятнамя ясасында щярраъ вя йа мцсабигядя галиб эялмиш щцгуги вя йа физики шяхсля бялядиййя торпагларына мцнасибятдя мцвафиг бялядиййя, дювлят торпагларына мцнасибятдя ися Азярбайъан Республикасынын Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя Комитясинин йерли гуруму арасында 20 эцндян эеъ олмайараг мцлки вя торпаг ганунвериъилийиня уйьун олараг мцвафиг мцгавиля баьланыр. Щярраъын вя йа мцсабигянин кечирилмяси иля баьлы бцтцн мцбащисяляр мящкямя гайдасында щялл едилир.


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 19

Но 05-06 (61-62), Апрел 2009

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

сящ.19

XX yцzilliyin 30-cu illяrindя Шяkidя qaчaqчыlыq hяrяkatы - Hяbibulla MАНАФЛЫ Sovet hюkumяtinin XX yцzilliyin 20-ci illяrindя fяrdi kяndli tяsяrrцfatlarыnы aьыr vergi sistemi vasitяsilя sыradan чыxarыb kollektiv tяsяrrцfatlarla яvяzlяmяk vя belяliklя taxil istehsalы sahяsindя dюvlяtin inhisarчы mюvqeyini tяmin etmяk цчцn apardыьы aqrar siyasяt Azяrbaycanda xalqыn kяskin narazыlыьыna sяbяb oldu. Kяndli zцmrяsinin torpaqla baьlы цmidlяrinin цstцndяn xяtt чяkяn kцtlяvi kollektivlяшmя siyasяti Azяrbaycanыn bir чox bюlgяlяrindя цsyan hяddinя yцksяlяn mцqavimяt hяrяkat ilя цzlяшdi. Mцqavimяt hяrяkatыnыn yalnыz sosial-iqtisadi xarakterilя deyil, hяm dя siyasi mahiyyяtilя fяrqlяnяn sяhifяlяrindяn biri dя 1930-cu ilin aprelindя baш vermiш Шяki цsyanыdыr. Шяkidя yцksяlяn, sonra Qax, Zaqatala, Balakяn vя mяmlяkяtimizin digяr bюlgяlяrinя yayыlan цsyanlarыn siyasi xarakterя malik olmasы o zamanыn rяsmi sяnяdlяrindя dя юz tяsdiqini tapmышdыr. Uzun mцddяt "tamamilя mяxfidir" qrifi altыnda qыfыlda saxlanыlan Xalq Komissarы Qorчayevin Azяrbaycan qяzalarыndakы vяziyyяt haqqыnda Шkiryatova yazdыьы mяktubda bildirilirdi: "Zaqatala - Nuxa qяzasыnda цsyanчыlarыn яsas шцarы Qafqazыn azad edilmяsidir." (1) Bolшevik rejiminin inzibati metodlara, aьыr vergi sisteminя яsaslanan iqtisadi siyasяti Шяki sяnяtkarlыьыnы, manufaktura tяsяrrцfatыnы iflas sяviyyяsinя gяtirib чыxarmышdы. Elя bu sяbяbdяn dя яhalinin gцzaranы olduqca aьыrlaшmышdы. Belя iqtisadi siyasяtin яsasыnda duran baшlыca mяqsяd azad sяnяtkarlыьы lяьv etmяk hesabыna istehsal vasitяlяti цzяrindя dюvlяtin inhisarчы mюvqeyini tяmin etmяk idi. Ateizm kommunist ideologiyasыnыn tяmяl prinsiplяrindяn biri olduьundan dinя aid nя varsa bolшevik rejiminin pataloji nifrяtinя hяdяf olmuшdu. Hakimiyyяt yetkililяri tяrяfindяn istiqamяtlяndirilяn "Mцbariz allahsыzlar cяmiyyяti "nin цzvцlяri tяrяfindяn dini dяyяrlяr, yцz illяrin sыnaьыndan чыxmыш adяtяnяnяlяr hюrmяtsiz mцnasibяtя mяruz qalыrdы. Belяliklя 1920-ci ildяn baшlayaraq yalnыz doьma vяtяn torpaьыna deyil, hяm dя xalqыn maddi vя mяnяvi dцnyasыna, hяyat vя dцшцncя tяrzinя qarшы yюnяlяn tяcavцz 1930-cu ildя Шяkidя yцksяlяn цsyanыn baшlыca sяbяbi idi. Цsyanыn baшыnda Baш Шabalыd kяndinin sakini, savadlы vя poetik ilhama malik Molla Mustafa Шeyxzadя dururdu. Mцbarizяnin gediшindя isя Bяhram bяy Nяbibяyov rяhbяr kimi daha чox fяrqlяnmiшdir. Цsyan amansыzlыqla yatыrыldы. 1930-cu il aprelin 12-dяn mayыn 12-dяk olan mцddяt яrzindя 180 nяfяr mяhv edilib, 150 nяfяr isя yaralanыb. Kцtlяvi hяbslяr zamanы aьыna-bozuna baxmadan 865 nяfяr tutulub saxlanыlmыш, onlardan 226 nяfяrinя цsyan iшtirakчыsы ittihamы irяli sцrцlmцшdцr. (2) Шяki цsyanы yatыrыldыqdan sonra чarpышmalardan saь-salamat чыxmыш hяrakat iшtirakчыlarы daьlara, meшяlяrя чяkilяrяk bolшevik rejiminя qarшы mцbarizяnin qaчaqчыlыq mяrhяlяsinя - partizan hяrяkatыna baшladыlar. Qaчaqlar hяtta bir sыra yaшayыш mяntяqяlяrini yenidяn nяzarяt altыna almaьa mцvяffяq ola bilmiшdilяr. Bu vяziyyяt hakimiyyяt nцmayяndяlяrini яndiшяlяndirmiшdir. L. Beriyanыn Tiflisdяn M.C. Baьыrova teleqraf vasitяsilя verdiyi tяlimat bunu tяsdiq edir. Onun verdiyi tяlimatыn яks olunduьu sяnяddя oxuyuruq: "Gяlяn mяlumatlardan bяlli olur ki, ZaqatalaNuxa dairяsindя цsyanчыlar partizan hяrяkatыna keчяrяk hяrяkяt edяn hяrbi hissяlяrin arxasыndan шяhяr vя kяndlяri яlя keчirirlяr. Цsyanчыlarыn partizan hяrяkatы formasыnda fяaliyyяti ona gюrя mцmkцn olur ki, onlardan alыnan kяndlяr mюhkяmlяndirilmir vя ordu getdikdяn sonra mцdafiяsiz qalыr.

Hesab edirяm ki, цsyanчыlardan tяmizlяnmiш rayonlarda yerli kommunarlardan, aшaьы sovet aktivlяrindяn dюyцшя qabil dяstяlяr yaradыlmalы, onlar цsyanчыlardan mцsadirя edilяn silahlarla tяchiz edilmяlidirlяr.”(3) Fюvqяladя komissiyanыn yaratdыьы "troykanыn" araшdыrmalarы nяticяsindя mяlum olmuшdur ki, цsyan yatыrыldыqdan sonra 5000 silahsыz vя 600-700 silahlы adam qaчыb gizlяnmiшdir. Bu adamlarыn яhяmiyyяtli hissяsi daьlarda idi. Яn gцclц qaчaq dяstяsi Baш Daшaьыl kяndi яtrafыnda fяaliyyяt gюstяrяn Bяhram bяylя Paшa bяyin baшчыlыq etdiklяri dяstя idi. Muxas kяndindя qяrar tutmuш hяrbi hissя Kapalkovun rяhbяrliyi altыnda bu qaчaq dяztяsinin цzяrinя yeridildi. Лakin 2 saat davam edяn dюyцшdяn sonra mяьlub duruma dцшяrяk geri, kяndя qayыtdы. Qaчaqlara qarшы dюyцшdя iшtirak edяn 12 sцvaridяn ibarяt dяstяnin aqibяti bяlli olmadы. Rяsmi sяnяdin bildirdiyinя gюrя vяzifя sahibi olan bir milisin hяmin dяstяni yanlыш yola istiqamяtlяndirmяsi mяьlubiyyяtin baшlыca sяbяbi olub. Bяhram bяy dюyцш zamanы milislяrin baшчыsы Fяrzяliyevi яsir gюtцrsя dя az sonra onu azad edir. Fяrzяliyevin verdiyi mяlumata gюrя Bяhram bяyin rяhbяrlik etdiyi 350 цsyanчыdan ibarяt olan bu qaчaq dяstяsindя hяrbi hissяyя xas olan nizam-intizam hюkm sцrцrdц.(4) Bяhram bяy Nяbibяyovun adы Zaqafqaziyanыn bцtцn hakimiyyяt orqanlarыnы lяrzяyя salmышdы. Beriya vя Redensin imzaladыqlarы sяrяncam da bunu tяsdiq edir. Sяrяncamda цsyanыn yatыrыlmasыnda iшtirak etmiш hяrbi hissяlяrя tяklif olunur ki, daimi yerlяшmя mяntяqяlяrinя qayыdarkяn яhalinin tяrksilah olunmasыnda Dюvlяt Siyasi Иdarяsinя (DSИ) kюmяk etsinlяr. Sяrяncamda Zaqafqaziya DSИ-nin цsyanчыlarыn mяьlub edildiyi yaшayыш mяtяqяlяrini ordu hissяlяri, milis vя kommunar dяstяlяri ilя mюhkяmlяndirmяk barяdя verdiyi tяklif M.C. Baьыrovun nяzяrinя чatdыrыlыr. Eyni zamanda bildirilir ki, Bяhram bяyin dяstяsini mяhv etmяk цчцn ordu hissяlяrindяn mяqsяdя mцvafiq шяkildя istifadя olunmasы sяhra komandanlыьы ilя razыlaшdыrыlsыn. (5) Bяhram bяy яlveriшli imkan yaranarsa zяhmli qцvvяyя чevrilmlш dяstяsilя Bakыya qяdяr yцrцш etmяk niyyяtindя idi. Lakin o юldцrцldцkdяn sonra bu dяstя daьыldы. Sovet tяhlцkяsizlik xidmяti orqanlarыnыn bildirdiyinя gorя цsyan yatыrыldыqdan sonra Иsmayыl Яfяndinin 260-300, Abbas Ziqziitskinin 100, Kor Umarыn 80, Molla Mustafa Шeyxzadяnin 150-200 цsyanчыdan ibarяt qaчaq dяstяlяri mцqavimяt hяrяkatыnы davam etdirirdilяr. AK(b)P kяnd юzяyinin sяdri Иsak Bяшirov da 11 nяfяrlik dяstяsilя qaчaq hяrяkatыnda iшtirak edirdi. Azяrbaycan DSИ-nin sяdri M.C.Baьыrov qaчaqчыlыq hяrяkatыnыn geniш miqyas almasыndan tяшviшя dцшяrяk AK(b)P MK-nыn Ы katibi Gikaloya vяziyyяtin hяddindяn artыq aьыr olduьunu bildirirdi. Qaчaqlarla mцbarizя цчцn 1930-cu il mayыn 20-dя Шяki-Zaqatala bюlgяsinя SSRИ DSИ-nin 450 sцvaridяn ibarяt hяrbi hissяsi, Ы xцsusi Belarus alayыnыn 3 aьыr, 6 yцngцl vя 3 "Tromson"markalы pulemyotlarla silahlanmыш 150 яsgяri yeridildi. Bununla kifayяtlяnmяyib mяxsusi olaraq Шяkiyя яlavя 280 atlы vя 20 piyada яsgяrdяn ibarяt hяrbi qцvvя gяtirildi. Иyun ayыnda Шяkiyя yeniyeni hяrbi hissяlяrin gяtirilmяsi prosesi davam edirdi. Иyunun1-dя ЫЫЫ hяrbi mяktяbin 182 kursantы, Qafqaz ordu birliyindяn 282 sцvari, SSRИ DSИ-nin Ы Belarus hяrbi mяktяbinя mяxsus olan 154 kursant, Leninqrad sяrhяd qoшunlarы mяktяbinin 158 kursantы Шяkidя yerlяшdirildi. 1930-cu il mayыn 22-dя Sцleyman Яfяndi 60 nяfяrlik dясtяsilя Vartaшenun (Oьuz) 15 km

cяnubunda yerlяшяn Qarabaldыr kяndinя daxil olaraq kяndlilяrя 3000 pud buьda payladы. Elя bu cцr яmяllяrinя gюrя xalq onu sevir vя dяstяklяyirdi. Bu dяstяni mяhv etmяk цчцn 5 pulemyotla silahlanmыш VЫЫЫ alayыn 100 sцvarisindяn ibarяt hяrbi hissя Qreчkinin baшчыlыьы ilя hцcuma keчdi. Dюyцшdя 2 яsgяr, 2 kюnцllц vя tяhlцkяsizlik xidmяtinin 1 яmяkdaшы юldцrцldц. Sцleyman Яfяndinin dяstяsi Daьыstana чяkildi.(6) 1930-cu ilin yayыnda qaчaqlara qarшы aparыlan mцbarizя daha da geniшlяdirildi. Шяkiyя gяtirilяn bцtцn hяrbiчilяr Frinovskinin sяrяncamыna verildi. Aqrba vя Frinovskinin rяhbяrliyi altыnda 1930cu il iyulun 19-dan 21-nя kimi qaчaq dяstяlяrini mяhv etmяk цчцn geniш яmяliyyatlar keчirildi. Lakin qaчaqlarыn inadlы mцqavimяti vя яlveriшsiz coьrafi шяrait buna imkan vermяdi. Qaчaqlar daьlыq яrazilяrdя yaxшы mцdafiя olunurdular. Bununla belя hюkumяt onlarыn xalqla яlaqяsini xeyli mяhdudlaшdыra vя яhalidяn yardыm almaq imkanlarыnы son dяrяcя чяtinlяшdirя bildi. Belяliklя qaчaqlar sosial dяstяkdяn mяhrum oldular. Yaranmыш yeni шяraitdя qaчaq dяstяlяri parчalandы. Чцnki intensiv tяqib шяraitindя xыrda qruplarыn manevr imkanlarы daha yцksяk idi. Onlarыn яhяmiyyяtli hissяsi isя qaчaq hяyatыndan tяngя gяlяrяk tяslim olmaьa цstцnlцk verdi. Tяslim olanlarыn sayы hяr gцn tяxminяn 50 nяfяrя чatыrdы. Яgяr цsyan baшlayan zaman hяrяkata qoшulanlarыn sayы 5000 nяfяr, aktiv hissя 700 nяfяr idisя 1930-cu ilin yayыnda mцbarizяni davam etdirяnlяrin sayы 2530 nяfяrя enmiшdi. (7) Яsasяn Gюynцk kяndinin sakinlяrindяn ibarяt olan qaчaq dяstяsinin aparыcы simalarы Иsmayыl Mollayev vя Yцzbaшы Kяrim Mustafayev hяbs edildikdяn sonra bu dяstя dя 1930-cu ilin iyulunda sыradan чыxdы. Lakin DSИ-nin 19 mart 1931-ci il tarixli 85 nюmrяli raportundan mяlum olur ki, burada hяmin tarixdя mцqavimяt hяrяkatы davam edib. Zaqatala bюlgяsindя fяaliyyяt gюstяrяn Яhmяd Ziqzitskinin dяstяsindя Шяkidяn olan mяшhur Qaчaq Abbas, onun qardaшlarы Vahid Baba oьlu, Яhmяd Baba oьlu, hяmчinin Xudu Иbrahim oьlu, Kяrim Lяtif oьlu, Яшrяf Sяfяr oьlu dюyцшцrdцlяr. Шяki цsyanыnыn baшlanьыc mяrhяlяsinя rяhbяrlik etmiш Molla Mustafanыn baшчыlыq etdiyi qaчaq dяstяsinin tяrkibindя цsyan hяrяkatыnыn liderlяrindяn olan Hцseyn Яsяd oьlu vя Иsmayыl Sirac oьlu qaчaq hяyatыnыn чяtinliklяrini yaшayыrdыlar. 30-cu illяrin яvvяllяrindя Шяkidя qaчaq hяrяkatыnыn юnцnя Rяhman bяy чыxdы. 1932-ci ildя Laqodexi-Zaqatala-Шяki yollarыna Rяhman bяyin adamlarы nяzarяt edirdilяr. 28 Aprel 1933-cц il tarixli AK(b)P MK bцrosu vя Bakы Komitяsinin birgя iclasыnda Baш Gюynцk hadisяlяri yenidяn mцzakirя edildi. Qяbul olunan qяrarda цsyanыn nяticяlяrini aradan qaldыrmaq цчцn bцtцn zяruri tяdbirlяrin gюrцlmяsi bir daha vurьulanыrdы. (8) DSИ-nin hяmin dюvrя aid sяnяdlяrindяn birindя qaчaqlara qarшы mцbarizяnin gцclяndirilmяsi цчцn zяruri tяdbirlяrdяn bяhs edilяrяk cяzalandыrma цsullarыna цstцnlцk verilmяsi tюvsiyyя olunur. Orada bildirilirdi: "Banditizm qalыqlarы vя onlarыn kюmяkчilяrilя mцbarizяnin gecikdirilmяsi yol verilmяzdir, fюvqяladя tяdbirlяr gюrmяk yolu ilя cяza siyasяtinin yцksяldilmяsi zяruridir."(9) Bolшevik rejiminin xцsusi xidmяt orqanlarы qaчaq hяrяkatыna son qoymaq цчцn cяza цsullarы ilя yanaшы bir sыra mяkrli planlar da dцшцnцb hяyata keчirirdilяr. Bu iшdя юz casuslarыndan, xяbяrчilяrdяn, шirniklяndirilib яlя alыnmыш adamlardan istifadя edirdilяr. Xudu Иbrahim Abdulla oьlunun vя Cяfяr Mirzя oьlunun qaчaq dяstяlяri bu цsulla sыradan чыxarыldы. Bu qaчaq dяstяlяrinin si-

radan чыxarimasnda Xalq Daxili Ишlяr Komissarlыьына (XDИK, rusca NKVD) kюmяk etmiш шяxslяr pulla mцkafatlandыrыldы. Яmяliyyatыn hяyata keчirilmяsindя Yun Tяdarцkц Иdarяsinin Шяki шюbяsinin rяisi, цzцnя kommunist maskasы taxmыш daшnak Sяrkis Avahimoviч Tumanyan mцhцm rol oynadы. Tяяssцflяr olsun ki, юzцmцzцnkцlяr dя bu iшdя onun yanыnda yer alыblar. Azяrbaycan XDИK-на rяhbяrlik edяn Yemelyanov 1 yanvar 1940-cы il tarixdя imzaladыьы 24 nюmrяli яmrdя adы чяkilяn qaчaq dяstяlяrinin mяhv edilmяsinя kюmяk etmiш adamlarыn mцkafatlandыrыlmasы цчцn gюstяriш vermiш vя XDИK-nin Шяki шюbяsinin rяisi Karaxanov шяxsяn bu gюstяriшi yerinя yetirmiшdir. Яmrdя qaчaqlara quldur epiteti vuru-lur, onlar qяtllяr, qarяtlяr tюrяtmяkdя ittiham edilirlяr. Яslindя qaчaqlarыn qяzяbi xalqa zцlm etmяkdя ad чыxarmыш ayrы-ayrы bolшevik чinovniklяrin vя xцsusi xidmяt orqanlarы яmяkdaшlarыnыn цzяrinя yюnяlmiшdi. Яmrdя Yemelyanovun imzasы ilя yanaшы XDИK-nыn 2-ci шюbяsinin rяisi Qriqoryanыn da imzasы getmiшdir. Gюrцn, xalq necя dяhшяtli tяhlцkя ilя цz-цzя dayanmышdыr: totаlitar rejimdя Azяrbaycanыn Daxili Ишlяr Nazirliyinя kimlяr rяhbяrlik edirdilяr. Hяmin sяnяdin bir hissяsini diqqяtinizя чatdыrыram: "1927-ci ildяn Nuxa rayonunun яrazisindя fяaliyyяt gюstяrяn Xudu Иbrahim Abdulla oьlunun Zяyzid vя Cяfяr Mirzя oьlunun Bideyiz siyasi quldur qruplarыnыn son qalыqlarыna qarшы яmяliyyat aparыlыb. Bu quldur qruplar illяr яrzindя Nuxa, Vartaшen vя digяr qonшu rayonlarda kolxozчular, kяnd fяallarы, partiya-sovet aparatы nцmayяndяlяrinя qarшы 50 terror aktы tюrяtmiшlяr. 1932-ci ildя hяmin banda ilя toqquшmada Azяrbaycan SSR DSИ-nin Cяfяrabad rayon шюbяsinin mцvяkkili Aqadcanov yoldaш юldцrцlmцшdцr. Qяtllяrlя yanaшы quldur dяstяsi soyьunчuluq, kolxoz яmlakыnыn, evlяrin yandыrыlmasы vя s. mяшьul olmuшdur... 1939-cu ilin martыndan sentyabrыna kimi olan mцddяt яrzindя bu quldur dяstяlяrinin baшчыlarы Xudu Иbrahim Abdulla oьlu, Cяfяr Mirzя oьlu, hяmin dяstяlяrin цzvlяri Иsкяndяr Molla Mяmmяd oьlu, Яшrяf Cяfяr oьlu mяhv edilmiш, Yяhya Abdulla oьlu vя Sabir Qafar oьlu diri яlя ke-чirilmiшlяr. Belяliklя birlяшmiш Zяy-zidBideyiz siyasi quldur dяstяsi tamamilя lяьv edilmiшdir.”(10) Tяxminяn 10 il davam edяn qaчaqчыlыq hяrяkatы mяntiqi sonluqla nяticяlяndi. Яqidяsinя sadiq qalaraq allahsыz bolшevik rejimindя yaшamaьыn mцmkцn olmayacaьы qяnaяtinя gяlяn qaчaqlarыn hamыsы mяhv edildi. Bu insanlarыn bюyцk яksяriyyяti 1920-ci il aprel iшьalыndan яvvяlki dюvrя mяxsus яxlaqi-etik baxышlarы, iqtisadi mцnasibяtlяri vя istiqlaliyyяt dцшцncяsini tяmsil edяn vяtяnpяrvяr insanlar olduqlarыndan mяrdanя юlцmц bolшevizmin yaratdыьы zцlmяt sяltяnяtindя yarasa tяk yaшamaqdan цstцn tutdular. Ядябиййат: 1. Azяrbaycan Respublikasы Dюvlяt Arxivi. (ARDA) F. 12, S. 4, iш 5t, v.8. 2. Cяlal Qasыmov. Yaddaшыn bяrpasы, Bakы, "Mцtяrcim", 1999, s.119. 3. ARDA F.1, s 231, iш 52, v. 21. 4. Musa Qasыmlы, Azerbaycan Tцrklerinin Milli Mцcadele Tarihi 1920 - 1945. Иstanbul , 2006, s 429. 5. ARDA F.1, s 231, iш 25, v. 155 6. Musa Qasыmlы. Gюstяrilяn яsяri s.432 7. ARDA F.411, s.20, iш 55, c11, v. 17. 8. Musa Qasыmlы. Gюstяrilяn яsяri s.438 - 439. 9. Cяlal Qasыmov Gюstяrilяn яsяri s. 123. 10. Шяki Arxivi. яsas Fond 2, saxlama vahidi 219, v. 124.

РАЙОНДА SИYAHЫYAALMA BAШA ЧATMЫШDЫR Яhalinin nюvbяti siyahыyaalыnmasы Шяki rayonunda da uьurla baшa чatmышdыr. Шяhяr statistika idarяsinin rяisi Lцtvяli Яliyev bildirmiшdir ki, Шяki rayonu цzrя bu tяdbir 11 siyahыyaalma шюbяsi, 75 tяlimatчы-nяzarяtчi mяntяqяsi vя 383 sayыcыnыn kюmяyi ilя hяyata keчirilmiшdir. Rayon яhalisi, elяcя dя siyahыyaalmaya cяlb edilmiш iшчilяr bu mцhцm dюvlяt tяdbirindя fяal iшtirak etmiшlяr. Siyahыyaalmanыn yekun nяticяlяrinя gюrя, Шяki rayonu цzrя 175 min 995 nяfяr siyahыya alыnmышdыr. Onlardan 5224 nяfяri Шяkidя mяskunlaшan mяcburi kючkцnlяrdir. Иdarя rяisinin bildirdiyinя gюrя, aprelin 29-dяk sayыcыlar tяrяfindяn nяzarяt gяzintisi hяyata keчirilяcяkdir. Sonra siyahыyaalma vяrяqяlяri sayыcыlar, habelя tяlimatчы-nяzarяtчilяr tяrяfindяn bir daha yoxlanacaq, sayыcы шюbяlяrinя, mayыn 15-dяk isя шяhяr statistika idarяsinя tяhvil verilяcяkdir. Anketlяr idarяdя bir daha nяzяrdяn keчirilяcяk vя mayыn sonunadяk Dюvlяt Statistika Komitяsinя tяhvil verilяcяkdir.

микро

ХЯБЯРЛЯР: Tцrkiyя vя Azяrbaycan prezidentlяri son vяziyyяti mцzakirя eтдиляр. Amerika vя Azяrbaycan hяrbi tяlim keчirдиляр. Чernobыl hadisяsindяn 23 il keчди. Hillari Klinton: “ABШ Daьlыq Qarabaь mцnaqiшяsinin nizamlanmasы sяylяrini intensivlяшdirяcяk”. ATЯT-in Minsk qrupu yenя Bakыда олду. Azяrbaycan Avropa Иttifaqы юlkяlяrinя yalnыz mineral yanacaq ixrac edir. Яfqanыstan rяsmilяri 6 ton narkotik maddяni mяhv ediblяr. Meksikada donuz qripindяn юlяnlяrin sayы artыr. Шimali Koreya nцvя fяаliyyяtini bяrpa edir. Rusiya Чeчenistanda яmяliyyatlarы bяrpa edib. Gцrcцstanda mцxalifяt tяrяfdarlarы ilя polis arasыnda toqquшma baш verib. Bolqarыstanda qaz tяminatчыsы юlkяlяrinin sammiti кечирилиб. Tцrkiyя vя Ermяnistan arasыnda яldя edilяn razыlыq ABШ Dюvlяt Departamenti tяrяfindяn alqышlanыb. Mahmud Яhmяdinejad: “Иran ABШ-la mцnasibяtlяrinя yeni baшlanьыc vermяk istяyiр”.

Ш.Б.


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 20

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

сящ.20

UШAQ XOR KOLLEKTИVLЯRИНИН ШЯКИДЯ VЫ RESPUBLИKA MЦSABИQЯSИ КЕЧИРИЛДИ

А

prelin яvvяlindяn respublikamыzda uшaq musiqi vя incяsяnяt mяktяblяri xor kollektivlяrinin VЫ respublika mцsabiqяsi baшlanmышdыr. Mяdяniyyяt vя Turizm Nazirliyinin tяшkilatчыlыьы ilя keчirilяn mцsabiqя юlkяmizdя zяngin xor mяdяniyyяtinin qorunub saxlanыlmasы vя inkiшaf etdirilmяsi, uшaqlarda kiчik yaшlarыndan musiqiyя maraq oyadыlmasы, habelя

uшaq musiqi vя incяsяnяt mяktяblяrindя xor fяnninin tяdrisinin sяviyyяsinin yцksяldilmяsi mяqsяdi daшыyыr. Artыq mцsabiqяnin Lяnkяran, Шirvan, Aьcabяdi vя Gяncя шяhяrlяrindя keчirilяn zona turlarы baшa чatmышdыr. Aprelin 17-dя Шяki шяhяrindяki 4 nюmrяli uшaq musiqi mяktяbinin zalыnda mцsabiqяnin nюvbяti zona turu keчirilmiшdir. Bu mяrhяlяdя Шяki-Zaqatala bюlgяsi,

130 ЙАШЛЫ ТЕАТР 2009-cu ildя Шяki Teatrыnыn 130 yaшы tamam oluр. 1879-cu ildя Иpяkчilяr шяhяri olan Шяkidя ilk dяfя, barama ambarыnda, maarifpяrvяr yazычы Rяшidbяy Яfяndiyevin tяшяbbцsц ilя M.F.Axundovun "Hacы Qara "komediyasы yerli hяvяskarlarla tamaшaya qoyulmuшdur.1975-ci ildя mяrhum rejissor Vaqif Abbasovun vя direktor Nazim Bilalovun rяhbяrliyi ilя yeni Dюvlяt Teatrы yaranmыш vя az mцddяt яrzindя bюyцk uьurlar qazanmышdыr.1977-ci ildя Bolqar dramaturgiyasы festvalыnda R.Stayanovun "Ustalar" яsяri ilя чыxыш edяn teatr festifalыn baш mцkafatыna layiq gюrцldц vя Bolqarstana dяvяt aldы.1978-ci ildя Macar dramaturqu Ш.Petefinin "Pяlяng vя kaftar", 1980-cы ildя Alman dramaturqu B.Brextin "Arturo U-nin karyerasы", 1981-ci ildя Polшa dramaturqu Чapekin "Aь xяstяlik", 1982-ci ildя Rumыnya dramaturqu M.Sebastyanыn "Adsыz ulduz" яsяrlяri ilя dalbadal festifallarda чыxыш edяn teatr bцtцn festifallarыn qalibi olaraq teatr tarixinя юz imzasыnы atdы.Bцtцn bu 130 il яrzindя teatr hяm Azяrbaycan, hяm dя dцnya klassiklяrinin яsяrlяrinя sяhnя tяrtibatы vermiш vя юz dяsti xяtti ilя Amerika, Avropa vя Asiyada шюhrяt qazanmышdыr.

TEATRЫN TARИXИ Аzяrbаycаn tеаtrыnыn tяшяккцl tаpmаsыndа, inкiшаfыndа qяdim Шякinin юz yеri, юz pаyы vаrdыr.Mirzя Fяtяli Ахundоv tяrяfindяn ХЫХ яsrin ЫЫ yаrыsыndаn bашlаyаrаq yаzыlmыш sяhnя яsяrlяri Аzяrbаycаndа tеаrt sяnяtinя mаrаьыn хеyli аrtmаsыnа sяbяb оldu. Аrtыq Шuшаdа,Bакыdа vя bir sыrа bашqа yеrlяrdя tеаtr tаmашаlаrы hаzыrlаnmаsы sаhяsindя ilк cяsаrяtli аddыmlаr аtыlmышdыr. Sюz yохdur кi, bеlя bir vахtdа Шякi ziyаlыlаrы dа кяnаrdа qаlа bilmяzdi vя оnlаr hiss еdirdilяr кi, хаlq цчцn tеаtr lаzыmdыr vя gяrякlidir. Nяhаyяt,1879-cu ildя gюrкяmli mааrifpяrvяr, yаzычы vя drаmаturq Rяшidbяy Яfяndiyеv юz яtrаfыnа bir dяstя hяvяsкаr yыьаrаq bаrаmа аmbаrыndа sяhnя dцzяldяrяк M. F. Ахundоvun "Hаcы Qаrа" коmеdiyаsыnы tаmашаyа hаzыrlаdы. Rяшidbяyin юzц hяmin tаmашаdа Hаcы Qаrа rоlundа чыхыш еtmiш vя sоnrаlаr юzцnцn yаzdыьыnа gюrя ilк tаmаша чох bюyцк mцvяffяqiyyяtlя кечmiшdir. Шякi sяhnяsindя 1880-1908-ci illяr яrzindя M.F.Ахundоvun "Mцsyю Cоrdаn vя Dяrviш Mяstяli Шаh", N.B.Vяzirоvun "Hаcы Qяmbяr", Я.B.Hаqvеrdiyеvin "Dаьыlаn Tifаq", "Millяt dоstlаrы", N.Nяrimаnоvun "Nаdir Шаh", R.B.Яfяndiyеvin "Qаn оcаьы" vя s. bu кimi яsяrlяr tаmашаyа hаzыrlаnmышdыr. Hяmin tаmашаlаrыn hаzыrlаnmаsыndа акtyоr кimi Rяшid Bяy Яfяndiyеvlя чiyin-чiyinя Шякi ziyаlыlаrыndаn Mяшяdi Mеhdi, Sаdыqоv, Lцtvяli bяy Яmircаnоv, Mяmmяd Lцtfяlibяyоv, Cяmil Шяrifоv, Mяшяdi Cяmil Mяmmяdоv vя s. iшtirак еtmiшlяr. Truppаnыn bеlя mяшhurlашmаsы bir sыrа gюrкяmli sяnяtкаrlаrыn diqqяtini cяlb еtmяyя bашlаmышdы. 1908-ci ildя Hцsеynqulu Sаrаbsкinin Шякiyя gяliшi dя mяhz hяmin mяшhurlашmа ilя яlаqяdаr idi.Sаrаbsкi hяmin il Шякi tеаtr truppаsы ilя birliкdя N.Nяrimаnоvun "Nаdir шаh" vя Я.B. Hаqvеrdiyеvin "Dаьыlаn tifаq" tаmашаlаrыndа чыхыш еtmiшdir. Rяшid Bяy Яfяndiyеvin tеаtr truppаsыnыn fяаliyyяti Шякidя vя яtrаf кяndlяrdя yеni-yеni dяrnякlяrin, dяstяlяrin yаrаnmаsыnа gцclц tякаn vеrir. 1915-ci ildяn bашlаyаrаq rаyоndа Bюyцк Dяhnя, Bаш Кцngцt, Bаш Gюynцк, Bаш Lаysqы кяndlяrindя drаm dяrnякlяri yаrаdыlыr. Шяhяrin юzцndя isя аyrы-аyrы mяhяllяlяrdя "Dаrvаzа" drаm dяrnякlяri tяшкil

оlunur. Bu dяrnякlяr bir-biri ilя чох gцclц yаrаdыcыlыq rяqаbяti аpаrыrdыlаr. Dяrnякlяrя о zаmаn mцяllim iшlяyяn Bахшяli Ахundоv, iqtisаdчы Zаhid Mяliкоv vя bашqаlаrы bашчыlыq еdirdilяr. 1920-ci ildяn sоnrа Bахшяli Ахundоvun tяшяbbцsц ilя hяmin dяrnякlяrin fяlliyyяti mяrкяzlяшdirildi vя шяhяrdя оlаn fяhlя кlubu nяzdindя чох gцclц bir tеаtr truppаsы yаrаdыldы. Truppаnыn rеpеrtuаrы dа gеtgеdя zяnginlяшirdi. H.Cаvidin "Ыblis", "Шеyх Sяnаn", C.Cаbbаrlыnыn "Оqtаy Еlоьlu", "Аydыn", Ц.Hаcыbяyоvun "Аrшыn mаl аlаn", "Ашыq Qяrib", "Lеyli vя Mяcnun", C.Mяmmяdquluzаdяnin "Юlцlяr" яsяrlяri rеpеrtuаrdа юzцnя mюhкяm yеr tuturlаr. 20-ci illяrin sоnunа yахыn hяqиqяtяn Шякidя яsil tеаtr mцhiti yаrаnmышdыr. Bir tяrяfdяn yеrli drаm cяmiyyяti tяrяfindяn hаzыrlаnаn tаmашаlаr vя digяr tяrяfdяn Tblisi vя Bакы акtyоrlаrыnыn Шякiyя оlаn qаstrоl sяfяrlяri шяhяri sюzцn tаm mяnаsыndа tеаtr sяhnяsinя чеvirmiшdir. Biz bu gцn Шякi tеаtrsеvяrlяri hяmin чяtin illяrdя Шякinin tеаtr яnяnяlяrini yашаdаn, hяdяlяrdяn, tяhqirlяrdяn qоrхmаyаn Yusif Bяdяlоvu, Sаbir Vякilоvu, Sяmяd Tаьыzаdяni, Zаhid Mяliкоvu, Bахшяli Ахundоvu, Mяmmяdкяbir Hаcыоьlunu, Ыbrаhim Аzяrini, Bilqеyis Яlяsgяrоvаnы, Yunиs Mяmmяdоvu vя bашqаlаrыnы hюrmяtlя yаd еdiriк, оnlаrыn Шякi tеаtrыnыn fяаliyyяti цчцn чякdiкlяri zяhmяti yцкsяк qiymяtlяndiririк. Еlя bu dюvrdя Аббас Mирзя Шяrifzаdя, Mирзя Аьа Яliyеv, Цлви Rяcяb, Mярзийя Dаvudоvа, Mющсцн Sяnаni, Mустафа Mяrdаnоv, Sидги Ruhullа tеz-tеz Шякiyя gяlir vя Drаm cяmiyyяti ilя birliкdя tаmашаlаrdа чыхышlаr еdirdilяr. Hяr шеydяn gюrцnцrdц кi, аrtыq Шякidя rяsmi Dюvlяt Drаm Tеаtrыnыn ачыlmаsы vахtы чаtmышdыr. Nяhаyяt бу vахt йетишди: 1934-cц ildя яslяn Шякililяr оlаn vя Bакы tеаtr mякtяbindя mцяllim iшlяyяn Hяsяn Яliyеv hяmin mякtяbi qurtаrаn bir qrup tяlяbя ilя Шякiyя gяlir. Оnlаr yеrli Drаm cяmiyyяti ilя birlяшяrяк M.F.Ахundоvun "Hаcы Qаrа" коmеdiyаsыnы tаmашаyа hаzыrlаyыrlаr. Bаш rоllаrdа Yusif Vяliyеv, Mяmmяdкяbir Hаcыоьlu, Mяшяdi Mяmmяd Хаlыqоv, Rzаbаlа Rzаyеv, Sяmяd Tаьыzаdя, Bilqеyis Яlяsgяrоvа vя bашqаlаrы чыхыш еdirlяr. Tаmашаyа bахаn gюrкяmli sяnяtкаrlаr оnа чох yцкsяк qiymяt vеrirlяr. Bu, яlbяttя Шякinin

mяdяni hяyаtыndа чох bюyцк hаdisя idi. Tеаtr yаrаndыьы gцndяn sяmяrяli fяаliyyяtя bашlаyыr. Tеzliкlя Шякi tеаtrыndа C.Cаbbаrlыnыn "Аydыn", "Огtаy Еlоьlu", H.Cаvidin "Ыblis", "Шеyх Sяnаn", Я.Hаqvеrdiyеvин "Bяхtsiz cаvаn", Ц.Hаcыbяyоvун "Яr vя аrvаd", Qоldоnin "Ыкi аьаnыn bir nюкяri", Z.Hаcыbяyоvun "Еvli iкяn subаy", V.Шекsprin "Оtеllо" vя s. bu кimi mцяlliflяrin яsяrlяri tаmашаyа hаzыrlаnыr. 1934-cц ildяn fяаliyyяtя bашlаyаn Шякi Dюvlяt Drаm tеаtrыndа Miкаyыl Аьаyеv, Yusif Yulduz, Niyаzi Bяdяlоv, Cаhаngir Mяmmяdоv, Hяsяn Яliyеv кimi rежissоrlаr чаlышmышlаr. Bu tеаtrыn юmrц чох qыsа, yя'ni cяmi 13 il оlmuшdur. Lакin bu qыsа mцddяtdя Шякi sяhnяsindя SSRЫ Хаlq аrtistlяri Ыsmаyыl Оsmаnlы, Ыsmаyыl Dаьыstаnlы, rеspubliкаnыn хаlq аrtistlяri Яlюvsяt Sаdыqоv, Lцtvяli Аbdullаyеv, Yusif Vяliyеv, Mяmmяd Burcяliyеv, Sяdаyя Mustаfаyеvа, яmякdаr аrtistlяr Sяmяd Tаьыzаdя, Mяmmяdкяbir Hаcыоьlu, Bilqеyis Яlяsgяrоvа кimi bюyцк sяnяtкаrlаr ilк аddыmlаrыnы аtmышlаr. Bu dюvrdя tеаtrыn sяhnяsindя Sяmяd Vurьunun "Vаqif", "Fяrhаd vя Шirin", Mdаvаninin "Vяtяn nаmusu", S.S.Ахundоvun "Lачыn yuvаsы", S.Rцstяmin "Qачаq Nяbi", C.Cаbbаrlыnыn "Оd gяlini", "Sоlьun чiчякlяr" pyеslяri tаmашаyа hаzыrlаnmышdыr. Lакin Шякi Dюvlяt Drаm tеаtrы 1947-ci ildя pul vяsаitinin чаtышmаmаsы sяbяbli юz fяаliyyяtini dаyаndыrdы.Аncаq Шякinin tеаtr hяyаtы dаvаm еdirdi. Dюvlяt Drаm Tеаtrы lяьv оlunаrкяn оnun bir nечя акtyоru, о cцmlяdяn Zаhid Mяliкоv, Mustаfа Яhmяdzаdя, Nяzir Mяmmяdоv, Yunиs Mяmmяdоv, Bilqеyis Яlяsgяrоvа, Rаmiz Sаdыqоv vя bашqаlаrы Шякidя qаldыlаr. Оnlаr яmякdаr аrtist Mяmmяdкяbir Hаcыоьlunun rяhbяrliyi ilя rаyоn mяdяniyyяt еvindя drаm dяrnяyi tяшкil еtdilяr. Nяhаyяt, 1975-ci ildя Хаlq tеаtrыnыn bаzаsыndа Шякidя yеnidяn Dюvlяt Drаm Tеаtrыnыn ачыlmаsы hаqqыndа qяrаr vеrildi. Tеаtr gюrкяmli коmеdiyа ustаsы Sаbit Rяhmаnыn аdыны дашыды. Коllекtivi mюhкяmlяndirmяк mяqsяdi ilя M.А.Яliyеv аdыnа Аzяrbаycаn Dюvlяt Ыncяsяnяt Ыnstitutunun акtyоrluq fакultяsinin iki qrup tяlяbяsi dаimi iшlяmяк цчцn Шякi tеаtrыnа dяvяt оlundulаr. Tяlяbяlяr юz mцяllimlяri Vа-qиf Аbbаsоvlа Шякiyя gяlib yеrli акtyоrlаrlа birliкdя fяаliyyяtя bашlаdыlаr. Коllекtiv ачыlыш цчцn M.F.Ахundоvun "Hаcы Qаrа", S.Rяhmаnыn "Niшаnlы qыz" коmе-diyаsыnы vя S.Vurьunun "Коmsоmоl" pоеmаsыnы hаzыrlаmаьы plаnlашdыrdы. Yаrаdыcы hеyяt sяhnяdя tяmir iшlяri ilя bаьlы hаzыrlаnmыш tаmашаlаrы dаlbаdаl bюyцк mяшq fоyеsindя чяtin шяrаitdя tяhvil vеrdi. Nяhаyяt 1976-cы ilin iyul аyыnыn 2-dя S.Rяhmаn аdыnа Шякi Dюvlяt Drаm tеаtrы юz pяrdяlяrini Шякi tеаtrsеvяrlяrinin цzцnя ачdы. Аnаrыn "Аdаmыn аdаmы", V.Шекsprin "Кrаl Lir", "Rоmео vя Culyеttа", N.Hяsяnzаdяnin "Ыmzаlаr iчindя", R.Stаyаnоvun "Ustа-lаr", Ш.Pеtеffinin "Pяlяng vя Каftаr", M.F.Ахundоvun "Хыrs Quldur Bаsаn", S.Rяhmаnыn "Ашnаlаr", "Yаlаn", "Хошbяхtlяr", "Tоy", C.Cаbbаrlыnыn "Аydыn", "Аlmаz", B.Brехtin "Аrturrо UИ-nin Каryеrаsы" vя bu кimi Аzяrbаycаn vя dцnyа drаmаturqlаrыnыn яsяrlяrini mцvяffяqiyyяtlя tаmашаyа hаzыrlаdыlаr.

Мянбя: www.shekiteatr.com

Но 05-06 (61-62), Апрел 2009 habelя Aьsu, Иsmayыllы, Zяrdab vя Gюyчay rayonlarыnы tяmsil edяn 15 xor kollektivi iшtirak etmiшdir. Mцsabiqяnin mцnsiflяr heyяtinin tяrkibinя Dюvlяt Xor Kapellasыnыn bяdii rяhbяri vя baш dirijoru, xalq artisti Gцlbacы Иmanova (sяdr), Uшaq Xor Kapellasыnыn baш dirijoru, яmяkdar incяsяnяt xadimi Dilarя Яliyeva, Dюvlяt Xor Kapellasыnыn solisti, яmяkdar artist Fazil Mяmmя-

dov vя Bakы Musiqi Akademiyasыnыn dosenti Aqil Qafulov daxil olmuшlar. Mцsabiqяnin nюvbяti zona turlarы Sumqayыt, Naxчыvan vя Bakы шяhяrlяrindя keчirilяcяkdir. Mцnsiflяr heyяtinin qяrarыna яsasяn, zona turlarыnda fяrqlяnяn яn yaxшы kollektivlяr mцsabiqяnin yekun mяrhяlяsindя iшtirak etmяk hцququ яldя edяcяklяr. Ш.Б.

Piyadalarыn vяzifяlяri Yol hяrяkяtindя piyadalarыn vяzifяlяri Azяrbaycan Respublikasыnыn yol hяrяkяti haqqыnda Qanunun 40-cы maddяsindя gюstяrilmiшdir. Piyadalar sяki ilя, piyada zolaьы ilя, yol чiyinlяri ilя hяrяkяt etmяli, bunlar olmadыqda yolun vя kцчяnin tam xarici kяnarы ilя getmяlidirlяr. Kцчя vя yollarы piyada keчidlяrindяn keчmяli, piyada keчiБяйляр РЦСТЯМОВ, di olmadыqda yolun Шяки ДЙПБ-нин ямякдашы, vя kцчяnin hяr iki полис капитаны tяrяfi yaxшы gюrцnяn yerdяn, avtomobilin yaxыnlaшmadыьыnы tam yяqin edib keчmяlidirlяr. Hяrяkяt nizamlandыьы yerlяrdя iшыqforun yaшыl iшыьыnda kцчяni keчmяlidirlяr. Hяrяkяt hissяsindя lяngimяmяli vя dayanmamalыdыrlar. Qыrmыzы vя gюy sayrышan iшыq vя xцsusi sяs siqnalы olan avtomobil yaxыnlaшdыqda kцчя vя yolu keчmяmяk, hяrяkяt hissяsindя olanlar isя hяmin avtomobilя yol vermяli vя ya hяrяkяt hissяsini dяrhal boшaltmalыdыrlar. Dayanmыш nяqliyyat vasitяsinin vя ya gюrцnmяni mяhdud edяn maneяnin qarшыsыndan kцчяni keчmяk чox tяhlцkяlidir. Kцчя vя yollarы hяr tяrяf yaxшы gюrцnяn yerdяn vя dцzbucaq altыnda keчmяlidirlяr. Sutkanыn qaranlыq vaxtы yolun iшыqlanmayan hissяlяrindя nяqliyyat vasitяsinin tamamilя gюrцnmяdiyi halda kцчя vя yollarы keчmяk olar. Piyada iшыqfor olmayan yerlяrdя yaxыnlaшmaqda olan nяqliyyat vasitяsinяdяk olan mяsafяni, onun sцrяtini dцzgцn qiymяtlяndirmяli, yolu keчmяyin piyada цчцn tam tяhlцkяsiz olduьunu yяqin etdikdяn sonra hяrяkяt hissяsinя чыxa bilяr. Keчidi baшa чatdыra bilmяyяn piyada hяrяkяt istiqamяtlяrini ayыran xяttin цstцndя dayanыb gюzlяmяlidirlяr. Mцtяшяkkil piyada dяstяlяri ancaq nяqliyyat vasitяlяrinin hяrяkяti istiqamяtindя, yolun hяrяkяt hissяsinin saь tяrяfi ilя, bir sыrada dюrd nяfяrdяn чox olmayan dяstя ilя getmяlidirlяr. Dяstяnin qabaьыnda vя arxasыnda sol tяrяfdя mцшayяtчilяr olmalыdыrlar. Onlarыn яlindя qыrmыzы bayraqcыqlar, sutkanыn qaranlыq vaxtыnda isя yandыrыlmыш fяnяrlяr: qabaqda - aь, arxada - qыrmыzы iшыq fяnяri tutulmalыdыr. Uшaqlarыn dяstя halыnda yalnыz sutkanыn iшыqlы vaxtы vя bюyцklяrin mцшayяti ilя ancaq sяki ilя, piyada yolu ilя, bunlar olmadыqda isя yol чiyinlяri ilя aparmaьa icazя verilir. Яziz piyadalar Шяki DYP-i sizя mцraciяt edяrяk bu qaydalara ciddi riayяt etmяyя чaьыrыr. Qaydalara nя qяdяr riayяt olunarsa шяhяr vя rayon яrazisindя piyada vurulmalarы ilя цzlяшmяrik. Nяzяrinizя чatdыrыrыq ki, bu ilin юtяn dюvrц яrzindя Шяki шяhяr vя rayon яrazisindя цч yol nяqliyyat hadisяsi baш vermiшdir ki, nяticяdя bir nяfяr юlmцш, цч nяfяr isя xяsarяt almышdыr. Bu hadisяlяrdяn mяs biri piyada vurulmasыdыr. Belяki Шяki rayon Baш Zяyzid kяnd yolunda piyadanыn qяflяtяn yola чыxmasы nяticяsindя VAZ 2106 markalы 66 BC 891 nюmrяli avtomobil tяrяfindяn vurulmш vя xяsarяt almышdыr. Digяr hadisяlяrdяn biri Шяki - Qax yolunda Aшaьы Gюynцk яrazisindя baш vermiшdir. VAZ 21063 markalы 55 BE 630 nюmrяli avtomobilin sцrцcцsц manevr qaydasыnы pozaraq avtomobili yoldan чыxarmыш vя aьaca dяymiшdir. Nяticяdя 1 nяfяr юlmцш, 1 nяfяr isя xяsarяt almышdыr. Digяr hadisя Шяki rayon яrazisindя, Yevlax - Gцrcцstan yolunun 61km-dя baш vermiшdir. VAZ 2112 markalы 10 US 994 nюmrяli avtomobilin sцrцcцsц qabaqda gedяn TR - T markalы 10 N 910 nюmrяli traktorla lazыmi ara mяsafяsi saxlamadыьы цчцn nяqliyyat vasitяlяri toqquшmuш, nяticяdя 1 nяfяr xяsarяt almышdыr.


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 21

Но 05-06 (61-62), Апрел 2009

(Яввяли ютян сайларымызда)

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

Я ЯД Д ИИ Л Л

сящ.21

Х ХА АН Н 1-ъи фясил, 15-ъи щисся

ИЛК ДЯФЯ “ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ”НДЯ ЧАП ОЛУНУР

Акиф САЛАМОЬЛУ - Бу алман адына йахын бир аддыр, яэяр беля арзулайырсынызса буйурун, - дейя Билгейис ханым титряк сясля ъаваб верди. Вя цряйиндя эяляъяк яриня неъя мцраъият едяъяйи щагда фикирляшди. - Инди риъа едирям мяня тяръцмейи-щалынызы дцрцст данышын. - Атам Шямкир бяйляриндян олуб, ады Аллащйар иди. Анам ися Газах Шямсяддилли султанлыьынын башчысы Сялим ханын няслиндяндир. Мян Измирдя бойа-баша чатмышам, Тцркийяни чох севирям. Ядил ханын далаьы санъды, наращат олду ки, бу гадындамы эюрясян ону Тцркийяйя дартмаг ниййятиндя олаъаг? Эяляъяк щяйатыны дцрцстляшдирмяк истяди: - Мян дя юз торпаьыма баьлы адамам, юз мямлякятими щеч бир эюзял мякана дяйишмярям, мянъя Нуха эюзяллийиня вя инъя зювглц инсанларына эюря щеч йердян яскик дейил. Билгейис ханым ханын наращатлыьыны анлады: - Давуд бяй сизин щаггынызда мяня данышыб, щяйатыныза аз-чох бялядям. Амма йахшы оларды ки, сизин дилиниздян ешидям. Бир дя ямин олун ки, яр щарда олса, арвад онун йанында олмалыдыр, арвад далыйъа дцшцб эедян кишиляря мяним ряьбятим вя щюрмятим йохдур. Ядил ханын цряйи йериня эялди, гялбиндя бу балаъа мяхлуга "афярин" дя деди. Йашынын аз олмаьына бахмайараг Билгейисин дцнйаэюрцшц ону разы салырды. Архайынлашды. - Мян Илису султандыьындан олан Ящмяд ханын оьлуйам, атам тарихи шяхсиййят олуб, рус чарынын йанында отуз икинъи стул она мяхсус иди. Атам хатиримдя сялигяси, ъидди эейими, инъя давранышы иля фярглянян нязакятли вя тярбийяли бир ъентлмен кими галмышдыр. Ядалятдя Януширявана, Сяхавятдя Щатями-Таийя бянзядирдим ону, щяйатымда ян севимли инсан иди атам! Щя анам ися Шякихановларын няслиндяндир. Мящяллямиздя гадынлар цчцн тикдирдийи мясъид онун адыны дашыйыр. Берлиндя Байтарлыг Академийасында охуйанда бир тцрк гызыны бяйяндим. Яслиндя о, лап яввялляр Тцркийяйя кючцб габи-

лиййятиня эюря паша титулу алмыш ями-мин йеэаня гызы иди. Ямими щеч эюрмямишдим. Евляндик, ики ювладымыз олду. Берлин университетинин щцгуг факцлтясиндя охуйурду. Сонра щяйат йолдашым Нухада галмаг истямяди, оьлуму да эютцрцб эетди Истамбула, гызым ися хястяляниб вяфат етди, ону щяйятимиздя мясъидин йанында дяфн етдим. Инди анамла бирэя йашайырыг, вар дювлятими щюкумятя тящвил вермишям. Она даир Няримановун имзаладыьы акт мяндядир. Дювлятдян ян бюйцйц анам вя дипломларымдыр. Билгейис ханым бир ан сусду, бирняфяся сюйлянян бу щяйат илляри кешмякешлярдян чыхмышды, защирян сакит эюрцнян ханын щяйаты тялатумлярля долу иди. Нишанлысына кющня хатиряляри тярпятмяк аьыр олса да, гыз онун щаггында даща чох билмяк истяйирди: - Щяйат йолдашынызла айрылмаьынызын ясил сябяби ня иди? - Дцнйаэюрцшляримиз, истякляримиз вя щяйата бахышларымыз. - Мясялян, ачыглайын. - О щяр шейя сащиб олмаг истяйир, вар-дювлятдян доймаг билмирди. Мянся щяр шейя гане олан, сакит щяйат тярзи севян, пешямя баьлы адамам. О дянизи севярди, мянся даьлары. Инсан торпаг цстя эязмялидир, дярйайа нифрят едирям. Цчцнъцсц, мян гадынын тамамиля яря табечилийини хошлайырам, бу ялбяття гул, кюля мянасында дейил. О ися мцстягиллийи, щюкмранлыьы севирди. Бялкя дя бу гейбятя бянзяди, амма ачыг данышдым ки, хасиййятимя бяляд оласыныз, ня гядяр эеъ дейил, гяти гянаятя эялясиниз. - Мяним истяйим дя, щяйата бахышларым да ямин олун ки, сизинкиня уйьунлашаъаг. Ядил хан миннятдарлыг щисси иля Билгшейис ханымын голундан тутду, гызын бядяни пайыз йарпаьы кими ясирди. Нухайа гайыданда мизин цстцндя мющцрлц, сурьуълу бир сяняд эюрдц, тялям-тялясик, ачды, доктор Няримановдан иди. Няриманов сялащиййятли бир шяхс кими она иш тяклиф едирди - бу Тифлис шящяриндя йерляшян Загафгазийа байтарлыг лабораторийасы иди. Ядил хан илк дяфя иди ки, юзцнц итирмишди: Вятяндян айры дцшмяк аьыр идися дя йени щюкумятин етимадыны газаныб вязифяйя иряли чякилмяк шяряфли вя фярящли иди. Индидян сонра бязи бядхащлар ондан ял чякяъякдиляр. Иван Герасимовун вя бир азярбайъанлы мцстянтигин мяслящятляри бир даща гулагларында сяслянди: "Инди сиз даща бураларда сакит йашайа билмяйяъяксиниз, сизи ращат гоймайа-

ъаглар, сорьу-суаллар мцтямади давам едяъяк, сизин кимилярин мцрур мцддяти йохдур, варлыларын дцшмяни чох олур, ня гядяр йахшы адам олсаныз да ящямиййяти йохдур, буралардан мцтляг узаглашын". Ядил хан юзц дя доктор Няриманов Нухада оланда бу мягсядля ондан хащиш етмишди, бир щямкар кими Няриман бяй дя Ядил хана лагейд дейилди, йадында сахламыш-

ры тяряфиндян мяним бюлцнцб атылмыш йарым инди тапылыб, йягин ки, сян дя разы галаъагсан. - Аллащ да сяндян разы олсун, оьлум, ращат оларам ки, сян дя тяк галмадын. Бяс о мяктуб ня иди? - Доктор Няримановдандыр, мяни бюйцк бир лабораторийайа директор тяйин етмяк истяйир. - Разылаш, оьлум, ишсизлик

Йениъя чапдан чыхмыш ЯДИЛ ХАН романынын цз габыьы ды, щям дя йени гурулмуш дювлятя Ядил хан кими ихтисаслы адамлар лазымды. Хан ращатланандан дярщал сонра Няриманова разылыг мяктубу йазды вя аиля гурмаг цчцн бир аз мющлят истяди. Туту ханым мяктубу йазыб гуртарынъа оьлуну диндирмяди, зира онун хасиййятини йахшы билирди, эярэин щалында она суал веряндя ясябиляширди. Ещмалъа масайа йанашды, ялини оьлунун чийниня гойду: - Оьул, сяфярин неъя кечди? - Разыйам, дейясян Тан-

киши цчцн лабцд юлцмдцр. - Тифлися кючяъяйик, амма ялаъым нядир? - Сян йубанма, евлян, Билгейис ханымы да эютцр эет, йербяйер оларсан сонра истярсян мян дя эялярям йаныныза, щяля ки, нюкяр-наибля галарам. Гоншу "мопур" Мустафа да щяйандыр, сян ниэаран галма. - Йахшы, ана, эеъян хейря галсын. Ядил хан отузлуг лампанын ишыьыны азалтды, щяйятя дцшдц, атасы Ящмяд ханын отуруб истиращят етдийи гоша гара эиласын алтындакы

AZЯRBAYCAN ДЮВЛЯТ НЕФТ АКАДЕМИЙАСЫНДА КЦТЛЯВИ ГЯТЛ ЩАДИСЯСИ (Яввяли 1-ъи сящифядя) Daxil olmuш mяlumat яsasыnda hadisя yerinя dяrhal polisin xцsusi tяyinatlы nizami hissяsinin, яrazi polis vя prokurorluq orqanlarыnыn mяsul яmяkdaшlarы gяlmiшlяr. Polis tяrяfindяn zяrяrsizlяшdirilяcяyini gюrяn silahlы cinayяtkar юzцnц юldцrmцшdцr. Cinayяtin tюrяdildiyi yer vя meyitlяr mцayinя olunmuш, mяhkяmя-tibbi, mяhkяmя-trasoloji, mяhkяmя-ballistik vя digяr ekspertizalar tяyin edilmiшdir. Cinayяti tюrяtmiш шяx-sin цstцndяn 1980-ci il tяvяllцdlц Gцrcцstan vяtяndaшы Qяdirov Fяrda Яsяd oьluna mяxsus шяxsiyyяt vяsiqяsi, "Makarov" tipli tapanчa, habelя hяr biri 40 gцllя tutumlu vя iчяrisindя 71 gцllя olan xцsusi цsulla hazыrlanmыш 3 яdяd patrondaш, 2 tapanчa sandыqчasы aшkar edilяrяk gюtцrцlmцш-dцr. Иlkin mяlumatlara gю rя, cinayяt nяticяsindя Ayaz Cavanшir

oьlu Baьыrov, Yusif Telman oьlu Bяndяliyev, Tamella Zцlfцqar qыzы Яzizova, Taleh Tariyel oьlu Mяmmяdov, Ramiz Xяlil oьlu Abdullayev, Шяfa Afяt qыzы Mяmmяdova, Mяcnun Abdulvahid oьlu Vahidov, Ayna Abbasqulu qыzы Qurbanova, Savalan Allahverdi oьlu Cabbarov, Emin Иmamяli oьlu Abdullayev, Ceyhun Sakit oьlu Aslanov vя Ruslan Babaшov hяlak olmuш, Mustafa Muxammed (Sudan vяtяndaшы), Seyid Яhmяd Amuri (Sudan vяtяndaшы), Daas Muaviyyя (Suriya vяtяndaшы), Rяhman Axundov, Zemfira Hцseynli, Sяbinя Qurbanova, Elшяn Mяmmяdov, Elvin Cяbiyev, Kяnan Иsayev, Faiq Rцstяmbяyov, Иlkin Шirяliyev, Elшяn Mustafayev vя Bяxtiyar Cяfяrov yaralanmышlar. Faktla яlaqяdar Cina-yяt Mяcяllяsinin 120.2.2-ci (Xuliqanlыq niyyяti ilя adam юldцrmя), 120.2.4-cц (Xцsusi amansыzlыqla adam юldцrmя), 120.2.7-ci (Иki vя ya daha чox шяxsi юldцrmя), 29-cu, 120.2.7-ci (Adam

юldцrmяyя cяhd) vя 228.1-ci (Qanunsuz olaraq odlu silah saxlama vя gяzdirmя) maddяlяri ilя cinayяt iшi baшlanmышdыr. Cinayяtin baш vermя sяbяblяrinin, onu tюrяdяnin яlaqяlяrinin mцяyyяn edilmяsi vя digяr zяruri araшdыrmalarыn aparыlmasы mяqsяdilя peшяkar яmяkdaшlardan ibarяt istintaq-яmяliyyat qrupu yaradыlmыш, intensiv tяdbirlяr эюрцлцр. Cinayяt iшinin istintaqы Azяrbaycan Respublikasы Prezidentinin nяzarяti altыndadыr. Hadisя ilя baьlы vяtяndaшlarыn mяlumatlandыrыlmasы цчцn Neft Akademiyasыnыn ikinci korpusunda qяrargah yaradыlmышdыr. Eyni zamanda, Daxili Ишlяr Nazirliyindя vя Baш Prokurorluqda "Qaynar xяtt" яlaqя mяrkяzi fяaliyyяt gюstяrir. Мянбя: www.lidertv.com Шяки Бялядиййясинин коллективи щялак олан сойдашларымыза Аллащ Тааладан рящмят диляйир, йаралананлара Аллащ шяфа версин дейир.

кятилдя яйляшиб хяйала далды. Дцшцндц ки, агилляр дцз дейтбляр; "ганун щюрцмчяк торуна бянзяйир, зяифляр орада илишиб галыр, эцълцляр ися ону дялиб кечирляр". Инди о да галиб чыхды, онун тайлары ися газаматларда чцрцйцрляр, тярслик вя инадкарлыг башга-башга амиллярдир, чайын ахарына гаршы цзмяк олмаз. Сящяр йухудан дуран кими йеня сяфяря щазырлашды, Давуд бяйин севдийи гырмабадам, пешвянэ вя тел щалвасындан да алды. "Дадлыларын" дцканындан чыхыб парча дцканына эирди. Йола дцшяндя файтонун арха отураъаьы долу иди. Сонра атасынын хошладыьы ханяндя "дилбяр" Щцсейнин ардынъа эетди, дцздцр ханын муьамата о гядяр дя мейли йохду, амма атасы Ящмяд хан Щцсейнин сясиня валещ иди, онун рущу шад олсун дейя беля едирди. Давуд бяй достуну щямишяки кими шадйаналыгла гаршылады, той мяълисиня Тифлисдян ханын эцръц достлары Саава вя Эеоргадзе дя эялмишдиляр. Ички мяълиси олаъаьындан хан Нухадакы достларыны юзц иля апармамышды. Щям дя сон вахтлар щаъы вя кярбялайиляря нязарят артдыьындан Рзагулу бяйин кефи йох иди. Лакин достлара да гайыдандан сонра худмани бир мяълис дцзялдяъяйини хан ниййят елямишди. Эцръц достлары ханын шяряфиня далбадал саьлыглар дейир, ханяндя вя ашыглар ися хош авазла мяълиси рювнягляндирирдиляр. Давуд бяй достунун тойуну юзц етдийи цчцн чох хошщал иди. Арада ханын гулаьына пычылдады: - Нухада той олмайаъаг? - Йох, язизим, бу щям мяним аиля дурумума, щям дя иътимаи дурума зиддир. Яввяла дул кишийям, икинъиси дя болшевикляр дейярляр хан йенидян гызышыб, йягин вар-дювлятинин щамысыны вермяйиб. Бу тойа да Билгейис ханымын хатири цчцн разылашдым, неъя олса гыз ушаьыдыр арзу камы вар. - Билгейис хошхасиййят гыздыр, йахшы ки, атасына охшамайыб, анасына чякиб. Атасы бядхасиййят, язазил бир адамды, мян гощумум Шямкирли Аллащйар бяйи хяйалян ъанавара бянзядярдим. Билирсянми ъанавар тясадцфян тяляйя дцшяндя талейи иля барышмыр, айаьыны чейняйиб гопарыр вя тялядян гуртарыр. Аллащйар бяй дя беля етди, болшевиклярин бурайа эялмяк хябярини ешидян кими он бир няфяр аиля цзвцнц, юзц дя дахил олмагла мцлкц иля бирликдя од вуруб йандырды. Йахшы ки, онда Билгейис ханым Тцркийядя, ямиси евиндя йашайырды. (Арды вар)

ИИ Ш Ш ЫЫ Ь Ь ЫЫ С СЮ ЮН НМ МЦ ЦШ Ш З И Й А Л Ы Л А Р ЗИЙАЛЫЛАР ЯДИЛ ХАН романы, 3-ъц фясил, 1-ъи щисся

Бу тяряфлярин йайы ня гядяр эюзял вя црякачан олса да пайызы зящлятюкян вя гцссяли эюрцнцр. Бязян йаьышлар бир щяфтя гыса фасилялярля давам едир. Эюй гцббяси галын, тцнд булудлардан бошалмаг билмир. Беля щавалар инсанын овгатына да пис тясир едир. Бу ил цсйан йатырылдыгдан сонра йаз-йай айлары юзц дя йаьынтылы кечмишди, санки тябият нащаг йеря юлдцрцлянляря йас сахлайыр гашы-габаьы ачылмырды. Бящрам бяй щялак олса да мцбаризя гачаглар тяряфиндян щяля дя давам едирди. Бюйцк дювлятя гаршы бу кичик мцгавимят гейри-бярабяр олса да ляйагятли кишиляр мящв олаъагларыны дуйсалар да эери чякилмяйи юзляриня ар щесаб едирдиляр. Бу цсйандан истифадя едяряк шяхси интигамларыны аланлар да олду. "Исполком Шяряф" чохдан эюзц эютцрмядийи гоншусу - долмабахчала-рын Мяммяди щядяфя алмышды. Иштиракчы олмаса да Мяммядин кцчяйя чыхараг цс-йанчылара тамаша етдийинин шащиди олан Шяряф ону асанлыгла гармаьа сала биляъякди. Сящяр тездян Шяряфин оьлу Мям-мядэилин гапысыны дюйдц. Ушаьы йахшы таны-маса да, гапыйа эялян гонаьы ев сащиби мещрибанъасына гаршылады: - Хош эюрдцк, бала, ня лазымдыр? (Арды вар)


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 22

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

сящ.22

Сярщядчи Аббас ЯМБАЛА, 14 ийун 2008, Шяки. Сярщяд золаьында гарталды сцзцр, Бцтцн чятинлийя, мярдликля дюзцр. Хаинин ялини щяр йердян цзцр, Йайын гызмарында, гарда сярщядчи.

МЦСАБИГЯ

Эюзцндян йайынмыр эюйцн гцбяси, Диггятиндян гачмыр йарпаьын сяси. Гуш да чякя билмир бурда няфяси, Басылмаз ярянди дарда сярщядчи. Язми, ирадяси кимдя вар, щаны? Йердя, эюйдя, суда ачырлар даны. Улу мямлякяти - Азярбайъаны, Фяхрля горуйур орда сярщядчи.

ШАЩМАТЧЫЛАРЫМЫЗЫН УЬУРЛАРЫ Respublika Turnirindя гялябяляр Azяrbaycan Respub-likasы Tяhsil Nazirliyi, Tяhsil Иdman Mяrkяzinin yarыш tяqvim planыna яsasяn бу ил февралын 25-дян апрелин 2дяк Иsmayыllы rayonunda 5 yaш qrupu цzrя Respublika шащмат turniri keчirilmiшdir. Respublikamыzыn 60-dяk

yerlяri, Aytac Abdurahmanlы isя 15-16 yaшлы qыzlar arasыnda Ы yeri tutdu. Tяhsil Иdman Mяrkя-zinin direktor mцavini Иbrahim Mяmmяdov yarышын qaliblяrinя qiymяtli hяdiyyяlяr vя Fяxri Fяrmanlar tяqdim etdi.

Республика Шащмат Федерасийасынын витсе президенти Фаиг Щясянов Айтаъ Абдуращманлыйа мцкафат дягдим едир mayaraq, 30-24 hesabы ilя bu yoldaшlыq gюrцшlяrindяn qalib ayrыldыlar.

"Dцnya birinciliyi"ня vяsiqя

шahmat mяktяbinin 369 шahmatчыsыnыn mцbarizя apardыьы yarышларda Шяki Шahmat Мяktяbini 6 шahmatчы tяmsil eдиб: Aytac Abdurahmanlы, Xяzanя vя Emin Mehdiyevlяr (3 saylы mяktяb) Иradя vя Faiq Иmamverdiyevlяr ( 11 saylы mяktяb) вя Yusif Rяhimov (9 saylы mяktяb). Йarышыn sonunda бu шahmatчыlardan беши qaliblяr sыrasыna гошулмаьа наил олду. Belя ki: 9-10 yaшлы oьlanlar arasыnda Faiq Иmamverdiyev, 15-16 yaшлы qыzlar arasыnda Иradя Иmamverdiyeva, 11-12 yaшлы oьlanlar arasыnda Emin Mehдiyev, 13-14 yaшлы qыzlar arasыnda Xяzanя Mehtiyeva ЫЫ

хош мцждя Bu tяdris ili baшlayandan Шяki шahmatчыlarы bir neчя yoldaшlыq gюrцшlяrindя iшtirak etmiш vя qalib ayrыlmышlar. Nюvbяti yoldaшlыq gюrцшцmцz Respublikamыzыn sяfalы rayonlarыndan olan, юz шahmatчыlarы ilя tanыnaн Qax Шahmat Мяktяbi иди. Bu il Respublika birinciliyi yarышыnыn qalibi olmuш Balacayeva Xanыm kimi шahmatчыlarы иля танынан mяktяbдя yoldaшlыq gюrцшц gяrgin idman шяraitindя keчdi. Шяки Шащмат Mяktяbiнin йетирмяляри Иsmayыllы rayonunda кечирилян Respublika turni-rindя iшtirak etмякляриня bax-

15-16 yaшлы qыzlar ara-sыnda Respublika birinciliyi yarышыnыn qalibi дя hяmyerlimiz Aytac Abdurahmanlы oldu. Hяr ilin yanvar ayыnda яnяnяvi olaraq A z я r b a y c a n Respublikasы Gяnclяr vя Иdman Nazirliyinin, Respublika Шahmat Federasiyasыnыn birgя keчirdiyi 5 yaш qrupu цzrя zona birinciliyi yarышыda 6 шahmatчыmыz Respublika birinciliyi yarышыna vяsiqя qazandыlar. Онлар: 8 yaшadяk qыzlar arasыnda Цlkяr Hяsяnzadя (18 saylы mяktяb), 9-10 yaшлы oь-lanlar arasыnda Faiq Иmamverdiyev (11 saylы mяktяb), 13-14 yaшлы qыzlar arasыnda Xяzanя Mehдiyeva (3 saylы mяktяb), 15-16 yaшлы qыzlar arasыnda Aytac Abdurahmanlы (3 saylы mяktяb) vя Иradя Иmamverdiyeva (11 saylы mяktяb), 16-18 yaшлы qыzlar arasыnda Turabя Иmamverdiyeva (11 saylы mяktяb) идиляр. Yarышыn яsasnamяsi-nя uyьun olaraq hяr yaш qrupu цzrя Ы yeri tutan шahmatчы hяmin yaш qrupunda Dцnya birinciliyi yarышыnda, ЫЫ yeri tutan шahmatчы isя

Avropa birinciliyi yarышыnda iшtirak etmяk hцququnu qazanыrdы. Гейд едяк ки, щяmyerlimiz Aytac Abdurahmanlы ютян il Respublika birinciliyiндя ЫЫЫ yeri tutmuшду. Бu il isя онун nяticяlяri daha yцksяk олду. Айтаъ 15-16 yaшлы qыzlar arasыnda Respublika birinciliyi yarышыnda Ы yeri tutaraq noyabr ayыnda Tцrkiyяdя keчirilяcяk Dцnya birinciliyi yarышыna vяsiqя qazanmaqla yanaшы, avqust ayыnda Иtaliyada keчirilяcяk Avropa birinciliyiндя дя iшtirak etmяk hцququnu яldя etdi. Yarышыn sonunda qa-liblяrя Respublika Шahmat Federasiyasыnыn vitse Prezidenti Faiq Hяsяnov medallar вя qiymяtli hяdiyyяlяr tяqdim eдиб, онлара даща бюйцк uьurlar arzuladы. Biz dя mяktяb kollektivi adыndan gяnc шahmatчыmыzы tяbrik edir, ona gяlяcяk yarышlarda uьurlar arzulayыrыq. П.С. Фцрсятдян истифадя едиб охуъуларын нязяриня ону да чатдырмаг истяйирик ки, Айтаъын Авропа биринъилийиндя иштирак етмяси цчцн спонсора ещтийа-ъымыз вар. Еля билирик ки, бу ишдя имканлы щямйерлиляримиз ондан юз кюмяклярини ясирэямяйя-ъякляр.

SАЛАМОВ, - VцqarШяki Шahmat Мяktяbinin direktoru

НЯРДЯ МАРАГ АРТЫР

Аprelin 18-dя шяhяrimizdя UNИBANK-ыn Шяki filialыnыn mцkafatы uьrunda NЯRD milli idman oyunu цzrя Шяki birinciliyi keчirilmiшdir.

СЯРЩЯДЛЯРИМИЗИН КЕШИЙИНДЯ Азярбайъан Республикасы Сярщяд Гошунларынын 90-ъы илдюнцмц мцнасибяти иля “СЯРЩЯДЛЯРИМИЗИН КЕШИЙИНДЯ” девизи алтында кечириляъяк мцсабигянин ЯСАСНАМЯСИ Mцsabiqя gяnc nяslin vяtяnpяrvяrlik, vяtяnя vя dюvlяtя sяdaqяt ruhunda tяrbiyя edilmяsi, mцstяqil dюvlяtчiliyimizin яsas atributlarыndan biri olan sяrhяdlяrimizin mцqяddяsliyinin, Dюvlяt Sяrhяd Xidmяtinin - Sяrhяd Qoшunlarыnыn яldя etdiyi nailiyyяtlяrin, cяmiyyяtdяki rolunun vя яhяmiyyяtinin ictimaiyyяtя чatdыrыlmasы, sяrhяdlяrimizin mцhafizяsi sahяsindя acdadlarыmыzdan miras qalmыш milli - mяnяvi dяyяrlяrin, яnяnяlяrin yaшadыlmasы, hяrbi qulluqчularыn bяdii - estetik tяrbiyяsinin vя dцnyagюrцшцnцn yцksяldilmяsi mяqsяdini daшыyыr. Mцsabiqя dюrd nominasiyada - kino sяnяti цzrя (sяnяdli film); musiqi yaradыcыlыьы цzrя (sяrhяdчilяr haqqыnda mahnы); rяsm vя foto mцsabiqяsi (sяrhяd mяnzяrяlяri) цzrя keчirilir. MЦSABИQЯNИN KEЧИRИLMЯSИ QAYDALARЫ

Yoldaшlыq gюrцшlяrindяn

Шащматчыларымыз. Юн ъярэядя солдан: Хязан Мещтийева, Айтаъ Абдуращманлы, Йусиф Рящимов, Ирадя Имамвердийева вя архада мяктябин мяшгчи мцяллими Садиг Мещтийев

Но 05-06( 61-62), Апрел 2009

Шяki Шяnclяr vя Иdman Иdarяsinin tяшkilatчыlыgы ilя keчirilяn yarыш "Nur" Mяhяllя Иcma Birliyinin salonunda olmuшdur. Aчыlышda Шяki Bяlяdiyyяsi sяdrinin mцavini Aydыn Xяlilov, "Шяki" qяzetinin baш redaktoru Akif Salam, Шяki Gяnclяr vя Иdman Иdarяsinin rяisi Vцqar Иskяndяrov, UNИBANK-ыn Шяki filialыnыn meneceri Zaur Mяmmяdov vя baшqalarы iшtirak etmiшlяr. Шяki Шяnclяr vя Иdman Иdarяsinin rяisi Vцqar Иskяndяrovun sюzlяrinя gюrя, yarышын keчirilmяsindя mяqsяd hamыmыzin sevя-sevя oynadыьы oyunun milliliyinin qorunub saxlanыlmasы, hяmчinin gяnclяrin, elяcя dя yaшlы

nяslin nцmayяndяlяrinin asudя vaxtыnыn sяmяrяli keчirilmяsidir. 32 nяfяrin iшtirak etdiyi yarышыn baш hakimi "Nur" Mяhяllя Иcma Birliyinin vя Шяki ctolцstц яl oyunlarы federasiyasыnыn sяdri Sюhrab Babayev иди. Йарышын сонунда UNИBANK tяrяfindяn 1-ъи йери тутмуш Иlqar Abdurяhmanova xцsusi цslubda hazыrlanmыш nяrd vя 50 manat pul, 2-ci yerя чыxmыш Rяhman Mяmmяdova 30 manat, 3-cц yerя чыxmыш Ramiz Mяmmяdova 20 manat vя 4-cц yeri tutmuш Nемят Hяsяnova 10 manat pul mцkafatы tяqdim olunmuшdur.

- Р.ЙУСИФ

Mцsabiqяdя yaшыndan, milliyяtindяn vя demoqrafik gюstяricilяrindяn asыlы olmayaraq yaradыcы шяxslяr, ali tяhsil ocaqlarыnda tяhsil ocaqlarыnda tяhsil alan tяlяbяlяr iшtirak edя bilяrlяr. Ишtirakчыlar mцsabiqяyя 4 (dюrd) nominasiya цzrя iшlяri tяqdim edirlяr. Mцsabiqяdя iшtirak etmяk istяyяnlяr mцяllifliyi tяsdiqlяyяn sяnяd tяqdim edirlяr. Sяnяdlяr dцzgцn vя vaxtыnda tяqdim edilmяdikdя iшtirakчыlar vя onlarыn iшlяri mцsabiqяyя buraxыlmыr. MЦSABИQЯYЯ RЯHBЯRLИK Mцsabiqяni hazыrlamaq vя keчirmяk цчцn Dюvlяt Sяrhяd Xidmяti mяrkяzi aparatыnыn, Azяrbaycan Rяssamlar Иttifaqыnыn, Azяrbaycan Bяstяkarlar Иttifaqыnыn vя Azяrbaycan Kinematoqrafчыlar ittifaqыnыn nцmayяndяlяrindяn ibarяt tяшkilat komitяsi yaradыlыr. Tяшkilat komitяsi яn yaxшы яsяrlяri seчir vя qaliblяri mцяyyяn edir. Mцsabiqяnin nяticяlяri Sяrhяd Qoшunlarыnыn yaranmasыnыn 90cы ildюnцmц яrяfяsindя elan olunacaq. Mцsabiqя qaliblяri цчцn aшaьыdakы mцkafatlar tяsis olunur: KИNO SЯNЯTИ ЦZRЯ: (Sяrhяd Qoшunlarыnыn tarixindяn bяhs edяn sяnяdli film) Ы mцkafat - 4.000 manat, 1-ci dяrяcяli diplom; ЫЫ mцkafat - 3.000 manat, 2-ci dяrяcяli diplom; ЫЫЫ mцkafat - 2.000 manat, 3-cц dяrяcяli diplom. MUSИQИ YARADЫCЫLЫЬЫ ЦZRЯ: (Sяrhяdчilяr haqqыnda mahnы) Musiqisinя gюrя: Ы mцkafat - 800 manat, 1-ci dяrяcяli diplom; ЫЫ mцkafat - 600 manat, 2-ci dяrяcяli diplom; ЫЫЫ mцkafat - 400 manat, 3-cц dяrяcяli diplom. Sюzlяrinя gюrя: Ы mцkafat - 500 manat, 1-ci dяrяcяli diplom; ЫЫ mцkafat - 400 manat, 2-ci dяrяcяli diplom; ЫЫЫ mцkafat - 300 manat, 3-cц dяrяcяli diplom. RЯSM ЦZRЯ: (Sяrhяd mяnzяrяlяri) Rяngkarlыq: Ы mцkafat - 800 manat, 1-ci dяrяcяli diplom; ЫЫ mцkafat - 600 manat, 2-ci dяrяcяli diplom; ЫЫЫ mцkafat - 400 manat, 3-cц dяrяcяli diplom. QRAFИKA: Ы mцkafat - 300 manat, 1-ci dяrяcяli diplom; ЫЫ mцkafat - 250 manat, 2-ci dяrяcяli diplom; ЫЫЫ mцkafat - 200 manat, 3-cц dяrяcяli diplom. FOTO ЦZRЯ: (Sяrhяd mяnzяrяlяri) Ы mцkafat - 350 manat, 1-ci dяrяcяli diplom; ЫЫ mцkafat - 250 manat, 2-ci dяrяcяli diplom; ЫЫЫ mцkafat - 150 manat, 3-cц dяrяcяli diplom. MЦSABИQЯNИN ШЯRTLЯRИ 1. Яsяrlяr 2009-cu il iyun ayыnыn 20-dяk aidiyyatы tяшkilatlara (Dюvlяt Sяrhяd Xidmяti, Rяssamlar Иttifaqы, Azяrbaycan Bяstяkarlar Иttifaqы, Kinematoqrafчыlar Иttifaqы) tяqdim olunur. 2. Mцsabiqяnin шяrtlяri barяdя mяlumat almaq цчцn hяmin tяшkilatlara mцraciяt edilmяlidir. 3. Rяsm (rяngkarlыq, qrafika) цzrя iшtirakчыlar mцsabiqяyя 120 x 80 santimetr юlчцdя яsяrlяr tяqdim etmяlidirlяr. 4. Foto цzrя iшtirakчыlar mцsabiqяyя 90 x 70 santimetr юlчцdя яsяrlяr tяqdim etmяlidirlяr. 5. Tяqdim olunan bцtцn яsяrlяrdя Sяrhяd Qoшunlarы tяrяnnцm edilmяlidir. 6. Mцsabiqяdя yer tutan яsяrlяr kцtlяvi informasiya vasitяlяrindя iшыqlandыrыlacaqdыr. 7. Mцsabiqяnin nяticяlяri Sяrhяd Qoшunlarыnыn ildюnцmц яrяfяsindя elan edilяcяkdir. Азярбайъан Дювлят Сярщяд Хидмяти Шяки Сярщяд Дястяси


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 23

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ

Но 05-06 (61-62), Апрел 2009

сящ.23

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

СУРЯ МУХТАР ГЫЗЫ ЪЯФЯРОВА Бу некролог дейил... Цряк сюзляридир... “Ъяннят аналарын айаглары алтындадыр” дейяня Аллащ ъяннят гисмят елясин. ди...

Шяки Бялядиййясинин коллективи, Азярбайъан Гясябя Бялядиййяляри Милли Ассосиасийасынын иърачы катиби Талещ Шямчийевя, йахын гощуму ВЯФА ХАНЫМЫН вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля баш саьлыьы верир.

Шяки Бялядиййясинин коллективи, бялядиййя сядринин биринъи мцавини Фикрят Ъяфярова, анасы СУРЯ ХАНЫМЫН вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля баш саьлыьы верир.

Апрелин 30-да бир ана да дцнйасыны дяйиш-

Суря Мухтар гызы Ъяфярова. Вя бу ана да бцтцн аналар кими Аллащ Тааланын щюкмцйля ъяннятя говушду. Мящз Суря ананын да щаггында бу гыса мялуматы охуъуларымыза вермякля биз юз ювладлыг боръумузун ъцзи бир щиссясини юдямяк истяйирик. Адятян гязетляр, журналлар вя диэяр мятбу органлары вязифяли шяхсляр дцнйасыны дяйишяндя некролог йазыр, онлар щаггында мялумат верирляр. Лакин бизим тябиримизъя, ян бюйцк вя дольун некролог щагг дцнйасына говушан бцтцн аналар щаггында йазылмалыдыр. Чцнки щяйатда аналыг статусундан бюйцк щеч бир вязифя ола билмяз. Суря ана да ъямиййятимизя дяйярли ювладлар бяхш етмиш аналардан иди вя о, бу мцгяддяс ады юмрцнцн сон эцнляринядяк шяряфля дашыды. Аллащ она рящмят елясин. Гябри нурла долсун. АМИН! “ШЯкИ БЯЛЯДИЙЙЯСИ”НИН кОЛЛекТИВИ

Шяки Бялядиййясинин коллективи, “ГАФГАЗ+” журналынын баш редактору Рамазан Гафарлыйа, щяйат йолдашы АФЯТ ХАНЫМЫН вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля баш саьлыьы верир. Мурад Нябибяйов вя Йусиф Рящимов, Нуряддин вя Сялащяддин Щямидов гардашларына, аналары ШЮЛЯ ХАНЫМЫН вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля баш саьлыьы верирляр.

Шяки Бялядиййясинин коллективи, Шяки МРХ-нын Доьум Комплексинин баш щякими Алмаз Щямидовайа, анасы ШЮЛЯ ХАНЫМЫН вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля баш саьлыьы верир. Мурад Нябибяйов вя Намиг Ъаббарзадя, Телман Щаъыйевя, гайнанасы ТАНЭИЗ ХАНЫМЫН вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля баш саьлыьы верирляр.

ЙУНИС ГАРАБАЬЛЫ - 100 Шяki Azяrbaycan Mяdяniyyяti vя Иncяsяnяtinя Яlяsgяr Abdullayev, Яlюvsяt Sadыqov, Шяmsяddin Abdullayev, Иsmayыl Mustafayev, Яlяsgяr Sadыqov, Murtuz Mяmmяdov, Lцtvяli Mяmmяdov kimi gюrkяmli xanяndяlяr bяxш etmiшdir. Belя unudulmaz xanяndяlяrdяn biri dя, gюrkяmli opera artisti, ustad xanяndя Yunis Гарабаьлыдыр.

vяzifяsindя чalышmышdыr. 19751985-ci illяrdя ися S.Rяhman adыna Dюvlяt Dram Teatrыnda budafor vяzifяsindя чalышmышdыr. Yunis Qarabaьlы C.Cabarlы adы-

O, 1985-ci ilin noyabr ayыnыn 3-dя 76 yaшыnda vяfat etmiшdir. Шяki шяhяr Mяdяniyyяt шюbяsi tяrяfindяn anadan ol-

Йунис Гарабаьлы щяйат йолдашы иля Yunis Шцkцr oьlu Mяmmяdov (Гарабаьлы) 1909-cu il fevralыn 8-dя Aьdam шяhяrindя anadan olmuшdur. Hяlя on yaшыnda ikяn balaca Yunisin ecazkar sяsi Яhmяd Aьdamskini heyrяtя gяtirir. O, 1923-1928-ci illяrdя Aьdam barama toxumu zavodunda iшlяyir. Eyni zamanda konsertlяrdя vя el шяnliklяrindя чыxыш edir. 1927-ci ildя Яhmяd Aьdamskinin tяklifinя яsasяn Yunis Aьdam Teatrыnda Цзейир Hacыbяyovun "Шah Abbas vя Xurшud Banu" operasыnda Шah Abbas rolunda чыxыш etmiшdir. Artыq Aьdamda Qarabaьlы tяxяllцsцnц gюtцrяn Yunis sonralar "Leyli vя Mяcnun" operasыnda Mяcnun rolunda чыxыш etmiшdir. 1928-ci ildя Dahi bяstяkar Цzeyir Hacыbяyov, Bцlbцl vя Seyid Шuшinski Aьdama gedirlяr. Yunis Qarabaьlыnыn ecazkar sяsi onlarы heyrяtя gяtirir vя Yunisi Bakыya dяvяt edirlяr. O, 1928-1933-cц illяrdя Azяrbaycan Dюvlяt Dram Teatrыnda iшlяyir. Burada teatr studiyasыnda Cяfяr Cabbarlы, Hцseyn Cavid, Яbdцlrяhimbяy Haqverdiyevdяn dяrs аlыr. 1933-cц ildя Sabir adыna Dюvlяt Dram Teatrы aчыlыr. Recissor Hяsяn Яliyevin rяhbяrliyi ilя 35 nяfяrdяn ibarяt aktyor qrupu Шяkiyя gяlir. Шяki teatrыnda Yunis Qarabaьlы Ц.Hacыbяyovun "Leyli vя Mяcnun", "Arшыn mal alan", "Mяшяdi ibad", Z.Hacыbяyovun "Aшыq Qяrib", C.Cabarlыnыn "Solьun чiчяklяr", M.Иbrahimovun "Toy", S.Vurьunun "Vaqif", S.Rцstяmovun "Durna", A.Mяmmяdbяyovun "Toy kimindir" vя диэяр яsяrlяrdя Yusif Vяliyev, Mяmmяd Burcяliyev, Sяdayя Mustafayevа, Kamil Qubuшev, Baxшяli Axundov, Zahid Mяmmяdov,

Mustafa Яhmяdzadя, Mяmmяd Xalыqov, Mяmmяdkяbir Hacыoьlu, Bilqeyis Яlяsgяrova, Иsabala Mustafayev kimi aktyorlarla birlikdя яsas rollarda чыxыш etmiшdir. Hяmin illяrdя Шяki Teatrыnыn rejissoru vяzifяsindя Hяsяn Яliyev, Yusif Yulduz, Mikayыl Aьayev, Heydяr Шяmsizadя чalышmышlar. 1942-ci ildя Шuшada qastrolda olarkяn Yunis Qarabaьlы Ц.Hacыbяyovun "Leyli vя Mяcnun" operasыnda Mяcnun rolunda чыxыш edяrkяn, Шuшada istirahяt edяn qocaman opera artisti Hцseynqulu Sarabski Yunis Qarabaьlыnыn Mяcnun rolunu yцksяk qiymяtlяndirir vя onu Bakыya Opera vя Balet Teatrыnda dяvяt etmiшdir. Ymumiyyяtlя, Azяrbaycanda Hцseynqulu Sarabskidяn sonra Mяcnun rolunun яvяzsiz ifaчыsы Yunis Qarabaьlы olmuшdur. 1948-ci ildя Sabir adыna Nuxa Teatrы baьlanыr. O, 19481968-ci illяrdя Шяki Иpяk kombinatыnda klub mцdiri vяzifяsindя чalышыr. 1949-1952-ci illяrdя Yunis Qarabaьlыnыn tяшяbbцsц ilя Seyid Шuшinski, Xan Шuшinski, Mцtяllim Mцtяllimov, Иldыrыm Hяsяnov, Sahib Шцkцrov, Veyis Hacыyev kimi xanяndяlяr Шяkiyя dяvяt olunmuш vя zяhmяtkeшlяr qarшыsыnda konsertlяr vermiшlяr. Hяmin illяrdя Yaqub Mяmmяdov, Mцrшцd Mяmmяdov, Nяsib Иbrahimov, Abdurяшid Mяcidov, Nazim Иlyasov kimi xanяndяlяr Yunis Qarabaьlыdan muьamыn sirlяrini юyrяnmiшlяr. Eyni zamanda o, gяnc xanяndяlяrdяn Abid Hцmmяtovun, Яnvяr Яbdцlhяmidovun, Fяrman Xяlilovun, Яliosman Hacыyevin vя baшqalarыnыn yetiшmяsindя яvяzsiz xidmяt gюstяrmiшdir. O, 1968-1975-ci illяrdя Шякидя xalq teatrыnda rяssam

Yunis dayы, yunis dayы Юlmяz el sяnяtkarыmыz, muьam sяnяtimizin misilsiz ifaчыsы, Шяki mяdяniyyяtinin fяxri, Mяcnun vя Kяrяm surяlяriniн tяkrarsыz yaradыcыsы Yunis Qarabaьlыnыn 100 illiyinя. Vяtяn yada salasыdыr Tarixlяrdя qalasыdыr Qarabaьыn balasыdыr Yunis dayi, Yunis dayi. Шяki ona meydan idi Sяnяtinя heyran idi Nur sifяtli insan idi Yunis dayы, Yunis dayi. Aьdamda aчdы gюzцnц Leyliyя dedi sюzцnц Mяcnun etdi юz-юzцnц Yunis dayы, Yunis dayi. Fizulini yada saldыn Юlmяz sяsinяlя ucaldыn Tarixlяrdя Mяcnun qaldыn Yunis dayы, Yunis dayi. Kяrяm oldu, Sяrvяr oldu Adы dildя яzbяr oldu Sяsiylя bяxtяьяr oldu Yunis dayы, Yunis dayi. Шюvkяt bacы yoldaшыydы Hacыoьlunun sirdaшыydы Яsil xalq vяtяndaшыydы Yunis dayы, Yunis dayi. Doьma Qarabaь itirdi Yetmiш altы yaш bitirdi Gюzяl юvladlar yetirdi Yunis dayы, Yunis dayi. Zirvяlяrdя qaldы izi Sяslя vurьun etdi bizi Ramiz mцяllimin яmisi Yunis dayы, Yunis dayi.

Йунис Гарабаьлы оьлу Ариф (солда) вя щямйерлимиз Сющраб Фяррух оьлу Щцсейновла (саьда). Бакы. na Azяrbaycan film studiyasыnda чяkilmiш "Sяbuhi", "Leyli vя Mяcnun", "Dяli kцr", "Yenilmяz batalyon", "Юgey ana", "Arxadan vurulan zяrbя" filmlяrindя дя чяkilmiшdir. Sюzцn яsl mяnasыnda Yunis Qarabaьlы яvяzsiz opera artisti, tяkrarsыz xanяndя, mahir gцlцш ustasы, rejissor, rяssam, butafor el sяnяtinin gюzяl bilicilяrindяn biri olmuшdur.

masыnыn 90 illiyi mцnasibяti ilя xatirя gecяsi keчirilmiшdir. Eyni zamanda uzun illяrdir ki, шяhяrdя onun adыnы daшыyan klub fяaliyyяt gюstяrir. Yunis Qarabaьlыnыn 100 illik yubileyi яrяfяsindя шяhяrdя fяaliyyяt gюstяrяn klub mцяssisяlяrindя mцxtяlif tяdbirlяr hяyata keчirilir.

- Вагиф КЯРИМОВ

Mцrшцd, Abid tяlяbяsi Яnvяr, Fяrman qяlяbяsi "Qarabaьыn шikяstяsi" Yunis dayы, Yunis dayi. Haqq iчindя dюnmяz oldun Gцnяш kimi sюnmяz oldun Yцz yaшыnda юlmяz oldun Yunis dayы, Yunis dayi. Qurtuluшam, sяni andыq Sяni юlmяz ustad sandыq Yoxluьuna yaman yandыq Yunis dayы, Yunis dayi.

Qurtuluш Sцleymanlы, Шяki, 22 феврал 2009


Newspaper Municipality of Sheki No 05-06.2009:Layout 1 23.10.2010 16:56 Page 24

ДИГГЯТ!

ØßÊÈ

ИНТЕРНЕТ ИСТИФАДЯЧИЛЯРИНИН НЯЗЯРИНЯ:

ШЯКИ БЯЛЯДИЙЙЯСИНИН WEB СЯЩИФЯЛЯРИ:

ÁßËßÄÈÉÉßÑÈ № 05-06 (61-62), Апрел 2009

Гиймяти: 60 гяпик

ТЯБРИК ЕДИРИК! Шяки Бялядиййясинин коллективи, бялядиййянин баш мцщасиби ШИРЯЛИ ГУЛИЙЕВИ 60 йашы битмяси мцнасибяти иля тябрик едир. Она мющкям ъан саьлыьы арзулайыр.

Й Е Н И

Х И Д М Я Т !

"Шяки Бялядиййяси" гязети юз охуъуларына йени пулсуз хидмят тяклиф едир! Ютян сайымызда гязетимиздя ПУЛСУЗ ЕЛАНЛАР эушяси ачаъаьымыз барядя охуъулара мялумат вермишдик. Ашаьыда редаксийамыза илк мцраъият едян вятяндашларын еланларыны дяръ едирик. Яэяр сизин дя сатмаг, йахуд алмаг истядийиниз ня ися варса, буйурун мцраъият един.

ЕЛАНЛАР Репетитор хидмяти эюстярилир. Телефонлар: (055) 637 94 08, Йагуб мцяллим (Инэилис дили), (050) 471 40 88, Шяфяг мцяллимя (Физика), (050) 352 79 81, Айдын мцяллим (Рийазиййат), (050) 665 65 13, Улдуз мцяллимя (Инэилис дили), (050) 511 44 62,Айнур мцяллимя, (Рус вя Азярбайъан мяктябляринин Ибтидаи синифляриня щазырлыг).

Олимпийа Комплексинин йанында 600 кв.метр торпаг сащяси сатылыр. ГИймяти: разылашма иля. Тел:(050)6729321,Елчин

Уъуз киши эейимляри сатылыр. Тел: (050)4022777, Ризван.

"Ev-tekstil" Evdя iшlядilяn tekstil mallarы (sufrя, mяlяfя, balыnc цzlяri, yorьan цzlяri vя s.)

сатыр. (070)340 25 70, Adil

От цстцндя хоккей командасы тяшкил етмяк цчцн ушаглар дявят олунур. Тел: (050) 669 24 40, Назим мцяллим.

Сойадыныз, адыныз, атанызын ады:

Мятн (максимум 25 сюз):

http://sheki.belediyye.name http://sheki-municipality.narod.ru http://belediyye.io.ua ЭЦНДЯЛИК ХЯБЯРЛЯР САЙТЫМЫЗ:

http://nukha.azersayt.com

Son illяr юlkяnin sыьorta bazarыnda юnяmli yer tutan "Az Sыьorta" uьurlarыnы vя planlarыnы mяtbuatla bюlцшdц Аprel ayыnыn 2-dя юlkяnin юndя gedяn sыьorta шirkяtlяrindяn olan "Az Sыьorta" ASC-nin rяhbяrliyi mяtbuat konfransы keчirяrяk яldя etdiyi son nailiyyяtlяr barяdя mяlumat verdi. Шirkяtin iki illik fяaliyyяti barяdя hesabat xarakteri daшыyan mяtbuat konfransыnda "Az Sыьorta" ASC-nin Иdarя Heyяti sяdrinin mцavini Xяyal Mяmmяdxanlы, keyfiyyяt цzrя meneceri vя marketinq цzrя direktoru Telman Veber vя digяrlяri iшtirak edirdilяr.

Qeyd edяk ki, шirkяt bu gцnlяrdя Moody И n t e r n a t i o n a l Sertifikatlaшdыrma tяшkilatы tяrяfindяn Beynяlxalq Keyfiyyяt Иdarяetmя sisteminin "Az Sыьorta" ASC-dя uьurla hяyata keчirilmяsini tяsdiq edяn ИSO 9001:2000 Sertifikatыnы alыb. Bunu bюyцk яmяyin vя sыьorta sahяsindя gюrцlяn чoxшaxяli iшlяrin nяticяsi kimi qiymяtlяndirяn шirkяt rяhbяrliyi gяlяcяkdя dя bu sahяdяki uьurlarыnыn davamlы olacaьыna inandыqlarыnы bildirdilяr. Telman Veber hяyata keчirilяn bir чox tяdbirlяrin uьurla baшa чatdыьыnы, lakin bu inkiшafыn daha uzun illяr davam etmяsinin яsas mяqsяdlяrindяn biri olduьunu

Шящярин йени йашайыш массивиндя 600 кв.метр торпаг сащяси сатылыр. ГИймяти: 8000 АЗН. Тел: 4 69 91; (055)651 98 91, Елмар.

к У П О Н

bildirdi.

Bundan яlavя, jurnalistlяrя 2008-ci ildя Azяrbaycanыn sыьorta bazarыnda baш verяn yeniliklяr, 2009 cu il цчцn proqnozlar vя sыьortanыn inkiшafы ilя baьlы da яtraflы mяlumat verildi. Xatыrladaq ki, 2006cы ilin 22 noyabrыndan etibarяn fяaliyyяtя baшlayan "Az Sыьorta" шirkяti yarandыьы ilk gцndяn "peшяkar vя hяrtяrяfli xidmяt" amalы ilя iшя baшlamыш vя daim mцшtяrilяrinя xidmяt etmяyi, чяtin anlarda onlarыn yanыnda olaraq dяstяk vermяyi qarшыsыna mяqsяd qoymuшdur. Юlkя qanunvericiliyinin sыьorta шirkяtlяrinin nizamnamя kapitalыna dair mцяyyяn etmiш olduьu tяlяblяrdяn artыq miqdarda юdяnilmiш nizamnamя

Истифадя едилмиш, лакин йахшы вязиййятдя олан 2 ядяд СонйЕриъссон мобил телефону сатылыр: ГИймят: К300и - 50 АЗН, З530и - 80 АЗН. ел: (050) 661 65 07, Сябиня.

kapitalыna malik olan шirkяt чox qыsa mцddяt яrzindя Azяrbaycanыn яn dinamik inkiшaf edяn sыьorta шirkяtinя чevrilmiшdir. Respublika цzrя 8 zona filialыna vя bцtцn bюyцk шяhяr vя rayonlarыnda 40-a yaxыn nцmayяndяliyя malik olan "AzSыьorta" шirkяtinin яmяkdaшlarыnыn sayы halhazыrda 200 няфяри юtцb. Mцшtяrilяrinя avtomobillяrin, яmlakыn, inшaat vя quraшdыrma risklяrinin kompleks sыьortasы, eyni zamanda fяrdi qяza vя yцk sыьortasы kimi geniш profilli xidmяtlяr gюstяrяn шirkяt verilяn sыьorta tяminatlarыnыn etibarlыlыьыnы tяmin etmяk цчцn tяkrar sыьorta sahяsindя dцnyanыn яn aparыcы шirkяtlяri ilя яmяkdaшlыq edir.

Олимпийа Комплексиндян ашаьыда йерляшян 2,4 щектар якин сащяси (яразидя фындыг аьаълары вя йонъа якилиб) Шякидя йашайыш еви тикмяк цчцн торпаг сащясиня дяйишдирилир: Тел: (012) 439 17 05. (050) 336 24 57, (050) 511 44 62, Тцнзаля.

Миник автмобилляри сатылыр: 1.OPEL ASTRA, 1994-cц il; мцщяррик-1,6; сцрятляр гутусу - avtomat; panoramalyuks;rяngi - metalлik - 5000 АЗН. 2.MERSEDES-190; 1992-ci il, мцщяррик - 1,8; сцрятляр гутусу - avtomat, rяngi-tцnd qыzыlы (yaxшы vяziyyяtdяdir) - 5300 АЗН. 3.MERSEDES-C-180; 1994-cц il; мцщяррик - 2,0; сцрятляр гутусу - avtomat; rяngi - qara (kondisioneri yoxdur) - 9000 АБШ доллары. Òåë: (050) 544 22 49, Arif.

НАРМОБИЛЕ сатыш мяркязи цчцн аваданлыг сатылыр: Журнал масасы - 4 яд.; тумба - 4 яд.; шкаф - 5яд.; стол - 5яд.; пиштахта - 12 яд. Гиймяти разылашма йолу иля. Тел: (070) 712 66 06, Сеймур.

Телефон нюмряниз вя цнваныныз:

Бу купону гайчы иля эюстярилян хяттян кясиб, долдурдугдан сонра редаксийайа тящвил верин.

Тясисчи: Шяки Бялядиййяси

Редаксийанын цнваны: Шяки шящяри, АЗ5500, М.Я.Рясулзадя пр.182, 2-ъи мяртябя

Баш редактор: Мурад Нябибяйов

Тел: (+994177) 4 28 02; Е-маил: Municipality-Сщеки@rambler.ru

http://sheki.belediyye.name

Щесаб нюмряси: Азярбайъан Бейнялхалг Банкынын Шяки филиалы, Код: 805410 ВЮЕН: 9900001881 Мцхбир щесабы: 0137010002944 S.W.И.Ф.Т. БИК ИБАЗАЗ 2Х Шяки Бялядиййяси, Щесаб Но: 33308019449336503266 ВЮЕН 3000086531

Гязет Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййатдан кечиб: Гейдиййат № 1458. Тираж 500. Чапа щазырланыб: 01-02 май 2009-ъу ил Гязет ЗАМАН Идхалат-Ихраъат Фирмасынын мятбяясиндя чап олунуб.

http://nukha.azersayt.com

MUNICIPALITY SHEKI  

№ 05-06, 2009

MUNICIPALITY SHEKI  

№ 05-06, 2009

Advertisement