SGP Urk Verkiezingsprogramma 2022

Page 1

Urk

Verkiezings programma 2022-2026 Een goede raad


Beste kiezer, De wijze koning Salomo heeft vele spreuken geschreven. Daarin geeft hij zijn volk, zijn kinderen, maar ook ons, goede raad. In de eerste plaats wijst hij op de zegen van de Heere. Wanneer we Zijn geboden onderhouden, ontvangen we groot loon. De SGP gelooft dat het de opdracht van de overheid is om Gods goede geboden inhoud te geven in het maatschappelijke en politieke leven. Gods Woord is voor de SGP hét Kompas om de komende periode Urk te besturen. Alle voorstellen, ideeën en suggesties zullen we naast het heilzame Woord van God leggen. Zijn Woord geeft goede raad, met de oproep: luister er naar, opdat het u en uw kinderen welga. De SGP staat voor een overheid die het welzijn van burgers vanuit christelijke waarden en normen wil dienen. Bij die goede raad hoort ook een dienende houding. Dat geldt voor de gemeenteraad, maar ook voor het college van burgemeester en wethouders en de ambtenaren. Fijngevoeligheid in de contacten met de burgers en kerken. Rechtvaardig en eerlijk zijn. Daar wil de SGP zich voor inzetten.

Postadres: SGP Urk De Giek 20 8322 AT Urk Contact: urk@sgp.nl

We willen, na het Woord van God, luisteren naar de raad van anderen. Goede raad van die ons omringen. Het gaat de SGP uiteindelijk om een goede gemeenteraad die Urk op een bewogen, betrokken en integere wijze bestuurt en het goede voor de inwoners zoekt. De SGP wil luisteren naar goede Raad. Allereerst naar het Woord van God. Daarna naar allen die het goede met Urk voor hebben. Opdat het Urk en haar inwoners wel gaat. Schrift Gebonden Politiek staat ons voor ogen. Daar mag u ons altijd op aanspreken. Kunnen we tijdens de verkiezingen op uw Bijbels genormeerde stem rekenen? Alvast bedankt..!

Volg ons op: @SGPUrk @SGP-Urk SGP-Urk www.urk.sgp.nl

Rien Bogerd sr. (voorzitter kiesvereniging) Nathanaël Middelkoop (lijsttrekker SGP)


Inleiding Voor de SGP is betrokkenheid en kwaliteit heel belangrijk. Ze gelooft dat de gemeentelijke overheid door God is ingesteld. Die overheid krijgt de opdracht om aan de hand van Gods Woord het goede voor haar inwoners te zoeken. Die raad krijgt het gemeentebestuur van Urk van de SGP mee. Dat is een goede raad waaraan Gods zegen is verbonden. Een overheid die alles van de Heere verwacht, op Hem betrouwt, Zijn wetten onderhoudt, vindt daarin groot loon. Een gemeente besturen is meer dan een bijbaan of hobby uitoefenen. De achterliggende jaren is gebleken dat de groei van Urk tijd, betrokkenheid en kwaliteit vraagt. Kwaliteit van bestuurders, van ambtenaren, maar ook van bedrijven, scholen, verenigingen en andere instellingen. In deze rij hoort ook een gemeenteraad die zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid voor ons dorp kent. Dat is een goede raad. Rond het thema “Een goede raad” heeft de SGP tien speerpunten geformuleerd waar zij zich de komende periode sterk voor zal maken. Dit zijn wat ons betreft de belangrijkste uitdagingen voor de komende periode.

Speerpunten: 1

Wat ons bindt

2

In de groei

3

Werk aan de winkel

4

De loef afsteken

5

Wijzer worden

6

Veiligheid geboden

7

Ontspannen in de ruimte

8

Zorg voor elkaar

9

Denk aan de portemonnee

10

Een goede raad

3


SGP-Verkiezingsprogramma Urk 2022-2026

4


01

Wat ons bindt Op Urk wonen we samen, werken we samen en hebben we een eigen cultuur en identiteit. We zorgen voor elkaar en helpen elkaar. Dat (ver) bindt! De SGP wil zich voor die verbinding blijven inzetten. Het benadrukken van gemeenschappelijke waarden en normen, cultuur en traditie zijn belangrijk voor de saamhorigheid. Samenleven betekent dat we de cultuur en identiteit van Urk hoog houden, elkaar helpen en naar elkaar omzien. Daarom pleit de SGP voor het uitdragen van de Bijbelse normen en waarden, het houden van de zondagsrust en -heiliging evenals het in stand houden van de Urker biddag en dankdag. Onze Urker geschiedenis is ook wat ons bindt. Daarom is het van belang haar levend te houden. Dit kan onder meer door het ontwikkelen van lesbrieven samen met het onderwijs, het terugplaatsen van de voormalige ijzeren windmolen bij Het Top, een pomp in de dorpskern, opgravingen in het oude dorp, het opsporen van restanten van het oude Urk onder water (de geschiedenis letterlijk en figuurlijk weer boven water halen), een uitkijktoren bij het speelbos, het bevorderen van het Urker dialect en de koorcultuur, het in stand houden van de bottercultuur, behoud van het historische karakter in het oude dorp en de haven en het bewaren van het Urker erfgoed en monumenten. Bij het levend houden van de Urker geschiedenis hoort ook het vernoemen van karakteristieke en beeldbepalende Urkers uit het verleden in de straatnamen. Op Urk hebben we een actief en groot verenigingsleven. Zij verbinden onze gemeenschap, ons dorp, en zorgen voor een goede gezindheid, gezondheid en leefstijl. De SGP vindt dat het gemeentebestuur voor dit grootste netwerk op Urk respect en waardering hoort te tonen. Een nauwe samenwerking is gewenst. Ondersteuning van het verenigingsleven en vrijwilligerswerk moet de

inzet van het gemeentebestuur zijn. Menselijke contacten en betekenisvolle activiteiten om eenzaamheid te voorkomen of te verkleinen, verdienen de steun van het gemeentebestuur. De SGP bepleit een herwaardering van het huwelijk en gezin. De waarde daarvan dient het gemeentebestuur uit te stralen. Gaat het in de huwelijken en gezinnen goed dan gaat het ook in de Urker samenleving goed. Waar nodig en gewenst is de SGP voor laagdrempelige steun en begeleiding van de huwelijken en gezinnen. In het gemeentelijk beleid zal rekening moeten worden gehouden met de gezinnen op Urk. De kosten voor gezinnen moeten zo laag mogelijk worden gehouden. Inspanningen voor het in stand houden van huwelijk en gezin verdienen krachtige steun, mede om de schade voor de kinderen te beperken. Een begraafplaats is een plek om onze nabestaanden te gedenken en daarom is rust op de begraafplaatsen noodzakelijk. De begraafplaatsen horen goed onderhouden te worden en het begraven hoort betaalbaar te blijven. Een goed contact met begrafenisonderneming DEL staat de SGP voor ogen.

Kortom Samenleven betekent dat we de cultuur en identiteit van Urk hoog houden, elkaar helpen en naar elkaar omzien. Het terugplaatsen van de voormalige ijzeren windmolen bij Het Top, een pomp in de dorpskern en een uitkijktoren bij het speelbos staan op de wensenlijst van de SGP. Ondersteunen van het verenigingsleven en waardering voor het vrijwilligerswerk. De begraafplaatsen horen goed onderhouden te worden en het begraven hoort betaalbaar te blijven.

5


02

In de groei

Urk groeit, maar de woningbouw en ruimte voor bedrijvigheid is de afgelopen jaren niet in gelijke mate meegegroeid. Momenteel is het gemeentebestuur druk bezig met de realisatie van de Zeeheldenwijk. Er moeten voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor onze inwoners, jong en oud, zijn. Een nauwe samenwerking met de Woonstichting Patrimonium is gewenst. Daarnaast staan we in onze groei aan de vooravond van de ontwikkeling van het 100 hectare tellend binnendijkse bedrijventerrein Port of Urk. Er is een integraal vestigingsbeleid nodig dat niet alleen kijkt naar het nieuwe, maar ook naar de bestaande bedrijventerreinen. De gemeente moet steviger schakelen op een goed ondernemersklimaat. Problemen met de energie- en (drink) watervoorziening moeten worden aangepakt en opgelost. De mogelijkheid om in de nieuwbouwwijken innovatieve lantaarnpalen te kunnen plaatsen, dient te worden onderzocht, met name de mogelijkheid om de lantaarnpalen ook te gebruiken als laadpaal voor elektrische auto’s. Na jaren krapte is er meer ruimte om te groeien. Om te voorkomen dat er opnieuw een periode van krapte ontstaat moet de gemeente nu al een strategie en aanpak ontwikkelen voor de volgende stap na de Zeeheldenwijk en Port of Urk. Als daar een grenscorrectie met de buurgemeente voor nodig is, moet daarmee nu al worden begonnen. Stagnatie in de bouw mag niet (meer) voor komen. Regeren is vooruit zien.

parkeerterrein. Daarom moet er wat de SGP betreft de komende periode werk gemaakt worden van een opwaardering van het haventerrein die voldoet aan de functies die het in de loop van de tijd gekregen heeft. Het haventerrein moet als een verblijfsgebied worden ingericht waarbij de werk- en recreatiefunctie behouden blijft. Naast de vestiging van klein ambachtelijke bedrijvigheid kan door de visserijgeschiedenis tot leven te brengen de haven een trekpleister worden.

Kortom Het gemeentebestuur moet een constante bouwstroom borgen en de juiste voorwaarden scheppen voor voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud. Een tijdig bijstellen van de woningproductie aan de wensen en de behoeften van onze burgers door middel van een tweejaarlijks woningbehoefteonderzoek is wenselijk. Een integraal vestigingsbeleid voor alle bedrijventerreinen ontwikkelen. Problemen met de energie- en watervoorziening moeten aangepakt en opgelost worden. Zo spoedig mogelijk een strategie en aanpak ontwikkelen voor de volgende stap na de Zeeheldenwijk en het binnendijks bedrijventerrein Port of Urk.

De bestaande inbreilocaties moeten zo snel als mogelijk worden benut om de woningnood (mee) op te lossen. Huisvesting voor arbeidsmigranten mag niet ten koste te gaan van de reguliere woningvoorraad. Even ‘kuieren’ over de haven is iets om zuinig op te zijn. Onze mooie haven en onze dorpskern verdienen echter wel meer dan een kaal

6

SGP-Verkiezingsprogramma Urk 2022-2026


03

Werk aan de winkel

Urk heeft alle eeuwen aangetoond dat wonen en werken een twee-eenheid vormen. Durf, lef en ondernemingszin kunnen onze inwoners niet worden ontzegd. Urk is een voorbeeld voor vele andere gemeenten. Bureaucratische regels mogen de groei van de werkgelegenheid niet in de weg staan. Natuurlijk moeten de veiligheid, gezondheid en welzijn niet uit het oog worden verloren. Een goede samenwerking tussen gemeente en het bedrijfsleven is noodzakelijk. Ook het midden- en kleinbedrijf heeft de steun van het gemeentebestuur hard nodig. Zeker in en na de coronacrisis. Het gemeentebestuur moet opkomen voor het Urker bedrijfsleven. Koop in de vreemde niet wat Urk u biedt! De SGP blijft achter deze veelzeggende slogan staan. Wees loyaal, koop lokaal. De wildgroei aan webshops moet via handhaving van bestemmingsplannen worden beteugeld. Winkelcentrum Oud Urk verdient een extra impuls. Er worden mooie plannen ontwikkeld samen met de gemeente. De komende jaren moet er werk worden gemaakt van tweezijdige bewinkeling in het Oude Dorp. Winkelen moet veilig kunnen en een beleving zijn. Het Urkerhard verdient een extra zebrapad om ook voor voetgangers goed en veilig bereikbaar te zijn. Het Hofsteeplein moet de komende periode opnieuw worden ingericht, waarbij de nadruk op winkelen en parkeren komt te liggen. Het winkelgebied Pyramideweg moet aantrekkelijk blijven. De verplaatsing van de Boni moet voortvarend ter hand worden genomen.

De SGP pleit voor een snelle bereikbaarheid van de woonwijken en stimuleert de nieuwe rondweg vanaf de A6 richting de Oranjewijk. Snelle en goede OV-verbindingen met Emmeloord, Lelystad en Zwolle, maar ook met Heerenveen en Groningen zijn belangrijk. Woonwijken en bedrijventerreinen moeten goed worden ontsloten voor het OV. De gemeente spant zich, in de lobby voor de Lelylijn, in dat het station Noordelijk Flevoland aan de westkant van Emmeloord gepositioneerd wordt.

Kortom Bureaucratische regels mogen de groei van de werkgelegenheid niet in de weg staan. Het gemeentebestuur moet opkomen voor het Urker bedrijfsleven. Winkelen moet veilig kunnen en een beleving zijn. De bestaande winkelcentra moeten worden versterkt, met bijzondere aandacht voor het parkeren. Onze bedrijven en burgers zijn gebaat bij goede ontsluitingswegen naar noord en zuid en van west naar oost. Een parkeervoorziening met sanitaire voorzieningen dient te worden gerealiseerd voor vrachtwagens die op Urk verblijven. Snelle en goede OV-verbindingen met Emmeloord, Lelystad en Zwolle, maar ook met Heerenveen en Groningen zijn belangrijk.

Urk eindigt niet bij de gemeentegrens. Onze bedrijven en burgers zijn gebaat bij goede ontsluitingswegen naar noord en zuid en van west naar oost. Verbreding van de Domineesweg is beslist noodzakelijk. De SGP ondersteunt de initiatieven om tot verbreding van de N50 bij Kampen te komen.

7


04

De loef afsteken

Urk is vanouds een vissersplaats. Dat moet zo blijven. Onze vissers zorgen voor gezond en veilig voedsel. De verouderde vloot en het verbod op de pulskor bemoeilijken de doorontwikkeling van de vloot ernstig. Er moet perspectief voor de sector gecreëerd worden zodat bedrijven kunnen vernieuwen en overgedragen worden naar de volgende generatie. Het gemeentebestuur moet zich inspannen om waar dan ook de sociaal-economische belangen van de visserij te behartigen. Daarnaast moet bestuurlijk aandacht blijvend worden gevraagd voor de problemen en de uitdagingen waar de vloot voor staat. Ook onze vertegenwoordigers in Den Haag en in Brussel hebben getoond een deskundig en vurig pleitbezorger van de visserij te zijn en te blijven. De IJsselmeervisserij heeft de laatste jaren te maken gekregen met vele reducties zonder uitzicht op een bedrijfsmatig gezonde toekomst. Na alle reducties vindt de SGP dat er nu eerst werk gemaakt moet worden van nieuw perspectief voor de IJsselmeervisserij. Er moet rust gecreëerd worden door meerjarige vergunningverlening en middelen om te investeren in het visserijbedrijf. Een goede samenwerking met wetenschappelijke instituties en vangstregistratie zijn belangrijk. Beheer van de vogelpopulatie (o.a. de aalscholvers) moet weer mogelijk worden.

Het gemeentebestuur denkt mee in de zorgen van inwoners die actief zijn in de binnenvaart. Investeringen, tegenstrijdige regelgeving, digitalisering van de binnenvaart en laag water leiden tot onzekerheid voor de toekomst.

Kortom Het gemeentebestuur moet zich inspannen om waar dan ook de sociaal-economische belangen van de visserij te behartigen. De versterking van Urk als zeevisknooppunt van Europa verdient steun van het gemeentebestuur. Na alle reducties vindt de SGP dat er nu eerst werk gemaakt moet worden van nieuw perspectief voor de IJsselmeervisserij. Het cluster Urk Maritime verdient ondersteuning om zich verder te ontwikkelen.

De keus aan bedrijven en dienstverleners op het vlak van scheepsbouw en maritieme dienstverlening is op Urk royaal te noemen. Het cluster Urk Maritime verdient ondersteuning om zich verder te ontwikkelen. De realisatie van de maritieme servicehaven, het binnendijks bedrijventerrein Port of Urk en de verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand (inclusief het uitdiepen van de vaargeul) zijn daarvoor noodzakelijk. Verder moet het Urker maritieme cluster in verbinding worden gebracht met andere maritieme clusters om zo een internationale speler te kunnen worden.

8

SGP-Verkiezingsprogramma Urk 2022-2026


05

Wijzer worden

Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de inwoners en van de samenleving. De SGP vindt de vrijheid van onderwijs absoluut leidend. De gemeente stimuleert en ondersteunt een goede aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt. Dit kan onder meer door ondernemers en onderwijsinstellingen te laten samenwerken en door leerlingen actief kennis te laten maken met het regionale bedrijfsleven. De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Een meerjarenvisie is noodzakelijk. De huisvesting dient afgestemd te worden op de behoefte die er bij de scholen leeft. Dit komt het leerklimaat ten goede. De komende periode moet een basisschool in de Zeeheldenwijk worden gerealiseerd en de nevenvestiging van de Obadjaschool moet zich definitief op Urk vestigen. De gemeente biedt speciale programma’s aan om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen. Ze krijgt daar ook geld van het Rijk voor. De SGP wil laaggeletterdheid en taalachterstanden effectief aanpakken. Ook voor hoogbegaafde leerlingen hoort op Urk maatwerk aanwezig te zijn. Het bevorderen van leesgedrag onder jonge kinderen is hierbij een belangrijk middel. De gemeente zorgt in dit kader voor een moderne, toegankelijke bibliotheek met bijbehorende maatschappelijke voorzieningen. Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig. Ze kunnen zich bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet alleen redden op school. Een combinatie van onderwijs en zorg juichen we van harte toe. Onderwijszorg-arrangementen moeten zoveel als mogelijk op Urk worden aangeboden en het liefst binnen de bestaande scholen. ROC Friese Poort is een stevige onderwijspartner op Urk. De komende jaren hoopt zij een maritieme campus op het binnendijks bedrijventerrein Port of Urk te realiseren. Zo kunnen we vakbekwaam personeel opleiden

voor onze maritieme cluster. Daarnaast wil de SGP dat het gemeentebestuur samen met ROC Friese Poort eraan werkt om een Associate Degree en HBO-minor op het gebied van maritieme techniek naar Urk te halen. Overigens verdient de huisvesting voor studenten bijzondere aandacht van het gemeentebestuur. Er werken veel inwoners in de zorg, op Urk en daarbuiten. Samen met het Hoornbeeck College (voor de dertiende keer de beste van Nederland) zal het gemeentebestuur, in samenspraak met het ROC Friese Poort zich moeten inzetten om jongeren voor de gezondheidszorg op Urk op te leiden. Zo kunnen we ook lokaal de zorg voor onze ouderen en kwetsbaren borgen. Het Zeekadettenkorps enthousiasmeert onze jeugd op een speelse wijze voor het werk in de visserij en maritieme sector. Zij vormen hiermee een belangrijke schakel in de uitbouw van het maritiem cluster op Urk. Ook sociaal zijn zij van grote waarde. De gemeente moet het Zeekadettenkorps waarderen en ondersteunen waar mogelijk.

Kortom De gemeente stimuleert en ondersteunt een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. De komende periode moet een basisschool in de Zeeheldenwijk worden gerealiseerd en dient de nevenvestiging van de Obadjaschool zich definitief op Urk te vestigen. De SGP wil laaggeletterdheid en taalachterstanden effectief aanpakken. Onderwijszorg-arrangementen regelen een combinatie van onderwijs en zorg op school. Realiseren van een Maritieme Campus en het binnenhalen van een Associate Degree en HBO-minor op het gebied van maritieme techniek. Het gemeentebestuur moet zich inzetten om jongeren voor de gezondheidszorg op Urk te laten opleiden. Steun aan het Zeekadettenkorps.

9


SGP-Verkiezingsprogramma Urk 2022-2026

10

Foto: C. Hameeteman


06

Veiligheid geboden

Veiligheid is één van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Burgers willen veiligheid in hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Het zorgen voor veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. De gemeente zorgt voor voldoende inzet van ambtenaren op het terrein van openbare orde en veiligheid. Verkeersveiligheid is voor de SGP heel belangrijk. Of het nu de automobilist, scooterrijder, fietser of voetganger betreft, het is belangrijk dat zij zich veilig kunnen verplaatsen in het verkeer. Speciale aandacht vragen we daarbij voor de veiligheid van onze ouderen en kinderen in het verkeer. Onze jongeren (groot en klein) moeten veilig naar school kunnen en veilig kunnen spelen. Fiets- en wandelpaden dienen goed zichtbaar te zijn aangelegd. Bij rotondes en kruispunten verdient het langzaam verkeer voorrang. De Vormtweg moet verbreed worden en geschikt gemaakt voor fietsers. Een veilige woon- en leefomgeving is cruciaal. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom moet er stevig ingezet worden op preventie. Het gemeentebestuur moet zich intensief inzetten op matiging van alcohol- en middelengebruik door voorlichting en controle. Naast preventie en een goede hulpverlening moet er ook oog zijn voor handhaving. Het project Durf moet een sterkere koppeling met andere domeinen krijgen waaronder met het onderwijs en handhaving. Elke vorm van verslaving moet worden bestreden. Preventie is heel belangrijk. Drugsdelicten, (auto)criminaliteit en ondermijnende zakelijke activiteiten op bedrijventerreinen nemen toe. De gemeenteraad bepaalt welke thema’s lokaal de meeste aandacht moeten krijgen. Bij de inrichting van het binnendijks bedrijventerrein Port of Urk en onze huidige bedrijventerreinen moet er meer aandacht zijn voor de veiligheid en voor het tegengaan van ondermijning.

Respect en waardering voor onze hulpverleners staan bij de SGP voorop. Zij moeten hun werk te allen tijde goed en veilig kunnen doen. De gemeente zet zich maximaal in voor het realiseren van korte aanrijtijden van politie, ambulance en brandweer. De verbreding van de ziekenhuiszorg in Lelystad en in Noordelijk Flevoland verdient de steun van het gemeentebestuur. Speciale aandacht vraagt de SGP voor (de bereikbaarheid van) de acute verloskunde. Handhaving van de ambulancepost op Urk is uitgangspunt van het beleid van de gemeente. Met waardering ziet de SGP op het vele werk dat door de vrijwilligers van de FRS is en wordt verricht. Een nauwe samenwerking met het Rode Kruis wordt bepleit. De nieuwe brandweergarage moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd. De SGP is trots op het werk van de KNRM. Deze vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de veiligheidsketen en verdienen de steun van het gemeentebestuur. Het werk van de SOAD wordt niet alleen door de SGP maar ook regionaal en nationaal gewaardeerd. De SGP bepleit steun voor dit werk door het gemeentebestuur.

Kortom Fiets- en wandelpaden dienen goed zichtbaar te zijn aangelegd. De Vormtweg moet verbeterd worden voor fietsers en automobilist. Het project Durf doorontwikkelen door stevigere koppeling met andere domeinen waaronder onderwijs en handhaving. De gemeente zet zich maximaal in voor het realiseren van korte aanrijtijden van politie, ambulance en brandweer.

11


07

Ontspannen in de ruimte

Het is belangrijk om te zorgen voor een prettige, groene leefomgeving. Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid op Urk. Daarom verdient groen extra aandacht. Dit geldt zeker ook voor de Zeeheldenwijk en op de industrieterreinen. Het beheer moet, waar mogelijk, integraal gebeuren. Natuur moet beleefd kunnen worden. De Witte Zandvlakte is tot op heden voor Urkers gesloten gebleven. Als we er niet mogen bouwen, wil de SGP dat er mag worden gerecreëerd. Er moeten fiets- en wandelpaden aangelegd worden door de Witte Zandvlakte om zo te kunnen genieten van een stukje natuurlijke rijkdom. Het buiten spelen, al op jonge leeftijd, wil de SGP bevorderen. Ook de jongeren moeten de mogelijkheid hebben een frisse neus te halen en elkaar te ontmoeten. Een gezonde levensstijl, bewegen en verantwoorde ontspanning zijn gezond en belangrijk, of dit nu individueel of in clubverband geschiedt. Het gemeentebestuur bevordert daarom goede faciliteiten en accommodaties. Verantwoorde sportactiviteiten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de vorming en gezondheid van de jeugd. Ook heeft sport voordelen voor sociale verbanden, voor gezag, het rekening houden met elkaar, het bijbrengen van orde en regel, waarden en normen. Ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht.

krijgen op ons dorp. Lezen, culturele en muzikale vorming zijn belangrijk voor de vorming van onze jongeren. Het bibliotheekwerk, muziekonderwijs en culturele activiteiten die passend zijn, moeten worden gesteund door het gemeentebestuur. Daarbij horen ook de muzikale verenigingen op ons dorp betrokken te worden.

Kortom Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid in onze gemeente. De SGP wil dit stimuleren. Er moeten fiets- en wandelpaden aangelegd worden door de Witte Zandvlakte om het gebied zo te ontsluiten. Op de plek van de huidige kinderboerderij moet de mogelijkheid verkend worden van een grote speelvoorziening. Het bibliotheekwerk, muziekonderwijs en culturele activiteiten die passend zijn moeten worden gesteund door het gemeentebestuur. Voor de Orcaruiters moeten er opnieuw ruiterpaden worden uitgezet. Ook het initiatief van de Rentmeester moet een geschikte plek krijgen op ons dorp.

Op de plek van de huidige kinderboerderij moet verkend worden of de realisering van een grote speelvoorziening mogelijk is. In de Zeeheldenwijk moet meer aandacht en ruimte zijn voor speelplekken voor onze jongeren. Voor de Orcaruiters moeten er opnieuw ruiterpaden worden uitgezet. De MTB-route moet in stand gehouden worden en vormt daarbij een voorbeeld van burgerparticipatie. Ook het initiatief van de Rentmeester (natuureducatie) moet een geschikte plek

12

SGP-Verkiezingsprogramma Urk 2022-2026


08

Zorg voor elkaar

De SGP wil dat de zorg op Urk voor elkaar is. In tweeërlei opzicht. We zorgen voor elkaar en de zorg moet voor elkaar zijn. Iedere inwoner moet op goede zorg en ondersteuning kunnen rekenen. Hulpvragers moeten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar via een loket worden geholpen. Daarbij dient de informatievoorziening duidelijk en toegankelijk te zijn, niet alleen digitaal maar wanneer gewenst ook op papier. Het omzien naar elkaar en het zorgen voor elkaar is een Bijbelse opdracht. Wat de SGP betreft staat op Urk niemand er alleen voor. De meeste ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het gemeentebestuur helpt daarbij. Bijvoorbeeld door het mogelijk maken van goede zorg en ondersteuning thuis, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers en/of een aangepaste woning. Indien zorg niet meer thuis kan worden verleend, dient een gastvrij en professioneel onderkomen voor de hulpbehoevende(n) te worden gezocht, als het even kan op Urk.

buitengesloten te voelen. De mantelzorg is onmisbaar. De SGP is van mening dat deze inwoners jaarlijks een schouderklopje verdienen vanuit het gemeentebestuur. Aandacht voor hen, die met hart, hoofd en handen zich inzetten voor de hulpbehoevende medemens, betaald of onbetaald, is geboden. De SGP vindt dat het gemeentebestuur een actief beleid moet voeren waaruit verantwoordelijkheid voor onze jeugd blijkt. Het betrekken van jongeren bij zaken die hen betreffen is noodzakelijk. Dat biedt perspectief. Met de jeugd zal het gemeentebestuur op zoek moeten gaan en samen verantwoordelijkheid nemen en dragen voor vrijetijdactiviteiten, eigen plekken in het dorp en aanpak van overlast in de buurt of wijk. Het is een Urker gebruik dat vriendengroepen met en bij elkaar samenkomen op het industrieterrein. Illegale horeca op het industrieterrein die niet aan de arbo- en brandveiligheidseisen voldoet, moet worden gesloten.

Kortom Armoedebestrijding is een belangrijke taak van het gemeentebestuur die uitgevoerd wordt door o.a. Hulp en Steun. Zij die in financiële problemen verkeren, dienen snel, laagdrempelig en professioneel te worden ondersteund en begeleid. Bijzondere aandacht vraagt de SGP voor inwoners met lage inkomens die door de stijgende energieprijzen in moeilijkheden komen. Een extra compensatie wordt bepleit. Kinderen van ouders die minder te besteden hebben moeten dezelfde kansen hebben en houden als andere kinderen van wie de ouders meer te besteden hebben. Zwemles, muziekles of sporten moet hierdoor niet worden belemmerd. Door een goede sociale agenda en een actief minimabeleid behoeft niemand zich

Iedere inwoner moet op goede zorg en ondersteuning kunnen rekenen. Zij die in financiële problemen verkeren, dienen professioneel te worden ondersteund en begeleid. Door een goede sociale agenda en een actief minimabeleid behoeft niemand zich buitengesloten te voelen. De SGP is van mening dat alle mantelzorgers jaarlijks een schouderklopje verdienen vanuit het gemeentebestuur. De SGP vindt dat het gemeentebestuur een actief beleid moet voeren waaruit verantwoordelijkheid voor onze jeugd blijkt. De jeugd hoort hierbij betrokken te worden.

13


09

Denk aan de portemonnee

Een gezond financieel beleid staat voorop bij de SGP. Het gemeentebestuur gaat over gemeenschapsgeld en moet daarmee verantwoord en zorgvuldig omgaan. Er moeten keuzes worden gemaakt. Voorkomen moet worden dat in de toekomst bezuinigingen of belastingverhogingen nodig zijn. Onze burgers mogen wat de SGP betreft profiteren van het opgebouwde gezonde financiële klimaat door verstandig te investeren in gezond wonen, werken, leven en recreëren op Urk. Efficiëntie, doelmatigheid en doeltreffendheid moeten het gemeentelijk beleid voor ogen staan. Daadkracht met meer eenvoud in regelgeving en procedures. In het inkoopbeleid van de gemeente Urk moet worden vastgesteld dat minimaal een derde van de inkopen bij lokale ondernemers plaatsvindt. Zo investeert de gemeente indirect in de lokale economie.

Kortom Het gemeentebestuur gaat over gemeenschapsgeld en moet daarmee behoedzaam, verantwoord en zorgvuldig omgaan. Efficiëntie, doelmatigheid en doeltreffendheid moeten het gemeentelijk beleid voor ogen staan. De SGP kiest voor een goed voorzieningenniveau tegen maatschappelijk aanvaardbare prijzen. In het inkoopbeleid van de gemeente Urk moet worden vastgesteld dat minimaal een derde van de inkopen bij lokale ondernemers plaatsvindt. Voor luierafval moet er snel een oplossing komen door deze apart en regelmatig in te zamelen.

De SGP verzet zich tegen een wegwerpcultuur en stimuleert (onder het motto wie niet scheidt, lijdt) het scheiden van afval. Dit helpt de lokale lasten te verminderen. Voor luiers moet er snel een oplossing komen door deze apart en regelmatig in te zamelen. Daarnaast moet het afvalsysteem de komende jaren verder doorontwikkeld worden.

14

SGP-Verkiezingsprogramma Urk 2022-2026


10

Een goede raad Het gemeentebestuur is allereerst verantwoordelijk voor het ‘algemeen belang’. Ze zoekt actief contact met de samenleving en luistert naar gevoelens en argumenten. Een luisterend oor voor goede raad vanuit de samenleving. Het gemeentebestuur hoeft zijn publieke taak niet alleen uit te oefenen. Wat de burger zelf kan aanpakken, neemt de overheid niet over. Ruimte voor burgerparticipatie is belangrijk om zo samen Urk nog mooier en completer te maken. De overheid mag niemand dwingen om tegen zijn of haar geweten in te gaan. Hetzelfde geldt voor de onaantastbaarheid van het lichaam, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het eigendomsrecht. Dat deze basiswaarden niet meer vanzelfsprekend zijn, hebben de achterliggende jaren getoond. Overheidsdwang en drang zijn niet vreemd meer. De SGP roept de gemeentelijke overheid op om hierin niet mee te gaan. Urk heeft haar eigen karakter en identiteit. Daar zijn we trots en zuinig op. Sommige gemeentelijke taken moeten met andere gemeenten worden verricht. De SGP kiest voor slimme samenwerkingsverbanden, om de inbreng en de autonomie van Urk te behouden. Wat Urk zelf kan, doet Urk zelf. De SGP op Urk staat niet alleen. Naast dat we oog hebben voor wat goed is voor Urk hebben we ook een nauwe relatie met de SGP in Flevoland, in Den Haag en in Brussel. Zo kunnen we de Urker belangen ook op andere overheidsniveaus naar voren brengen en in gezamenlijkheid het goede zoeken.

vereist daarnaast voldoende ambtelijke werkkracht, tijd en middelen om op de groei te kunnen inspelen. Een nieuwe raad zal moeten borgen dat we onze ambities waar kunnen maken. Het gemeentebestuur en de ambtenaren zijn in dienst van de inwoners. Een hulpvaardige en doortastende aanpak hoort daarbij. De kwaliteit van de dienstverlening en de dienstbaarheid aan de burgers en de bedrijven staan bij de SGP voorop. Het gemeentebestuur zal niet alleen ambtenaren moeten opleiden, maar hen ook moeten vragen zich actief te verdiepen in de Urker cultuur als onderdeel van hun functioneren. Medewerkers met een vast dienstverband genieten de voorkeur boven inhuur.

Kortom De gemeente Urk zet bij haar beleid in op maximaal draagvlak onder de inwoners. De gemeente zoekt naar verbindingen. Ze brengt initiatieven vanuit de samenleving bij elkaar, overbrugt verschillen en zorgt voor respect en uitwisseling tussen burgers met uiteenlopende meningen en opvattingen. Het gemeentebestuur stelt een strategische bestuurlijke agenda op die inzichtelijk maakt welke grensoverschrijdende belangen voor Urk geborgd moeten worden binnen Flevoland, Regio Zwolle, in Den Haag en in Brussel. De gemeente moet zorgen dat zij voldoende ambtelijke werkkracht, tijd en middelen heeft om de ambities van Urk waar te maken. De kwaliteit van de dienstverlening en de dienstbaarheid aan de burgers en de bedrijven staan bij de SGP altijd voorop

De opgaven op het gebied van woningbouw en uitbreiding van het bedrijventerrein zijn groot. Zeker in vergelijking met gemeenten van dezelfde grootte als Urk. Ons hoge ambitieniveau vraagt veel van het gemeentebestuur, maar

15


Kandidatenlijst van de SGP

16

1

Nathanaël Middelkoop

16

Minne Veldman

2

Jacob de Borst

17

Klaas Kramer

3

Meindert de Boer

18

Pieter Gerssen

4

Tiemen Romkes

19

Teun Woord

5

Geert Meun

20

Cees de Vries

6

Wilco van Klinken

21

Louw van der Zwan

7

Tunis Hoekstra

22

Freek Visscher

8

Leonard Bogerd

23

Jelle Post

9

Jelle van Veen

24

Lourens Metz

10

Teunis Kramer

25

Cornelis van Laar

11

Hendrik Jan Kaptijn

26

Jacob van Veldhuijzen

12

Dirk Taanman

27

Geert Post

13

Jan Loosman

28

Wim Kleine

14

Sjoerd Post

29

Jochanan Uitslag

15

Teun Pasterkamp

30

Jan Willem Bakker


SGP voor een goede raad!

Slogan van de komende jaren

17


Informatie Nathanaël Middelkoop pnmiddelkoop@gmail.com 06-57334625

Postadres: SGP Urk De Giek 20 8322 AT Urk Contact: urk@sgp.nl Volg ons op: @SGPUrk @SGP-Urk SGP-Urk www.urk.sgp.nl

18

Word lid..! SGP - Afdeling Urk G. de Boer gerritdeboer@solcon.nl IBAN: NL28ABNA0414200241


SGP-Verkiezingsprogramma Urk 2022-2026


Urk

Foto: G. Hardeman


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.