Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Page 1

Sveučilište u Zagrebu

BROJ

01

Glasilo Stomatološkog fakulteta

PROSINAC 2012.

U ovom broju Nova uprava fakulteta 3 Stomatolozi i liječnici stvaraju hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje 4 Prva generacija doktora stomatologije 8 Smotra Sveučilišta u Zagrebu 11 Promocije 12

SADRŽAJ 50 godina Stomatološkog fakulteta

1

Tečajevi

2

Gostujući predavači

3

3

je datuma prije pola stoljeća Odlukom Sabora Republike znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željko Jovanović, zamHrvatske broj 688–62, članak I., osnovan samostalni Sto- jenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević, prorektor

Nova Uprava Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu proslavio je nardić, prof. dr. sc. Ankica Marinović kao osobna izaslanica 26. rujna ove godine svoju veliku obljetnicu. Naime, tog predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, ministar

Peer misija Europske komisije na Stomatološkom fakultetu

50 godina Stomatološkog fakulteta u Zagrebu

3

Stomatolozi i liječnici stvaraju

matološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a za prvog Sveučilišta u Zagrebu za prostorno razvijanje i međuinstitudekana bio je izabran prof. dr. sc. Živko Bolf. Od tada do cijsku suradnju prof. dr. sc. Bojan Baletić, ravnatelj KBC-a

hrvatsko anatomsko i fiziološko

danas u toj se visokoškolskoj instituciji provodi izobraz- Zagreb doc. dr. sc. Zlatko Giljević, dopredsjednica Akademije

nazivlje

4

Državna nagrada za znanost

4

Prosudba novih bioaktivnih materijala

ba generacija stomatologa koji su postali nositelji stoma- medicinskih znanosti Hrvatske prof. dr. sc. Melita Valentić tološke zdravstvene zaštite ponajprije u Hrvatskoj, ali i Peruzović, diljem Europe i svijeta.

i postupaka u restaurativnoj dentalnoj medicini

te

prodekanica

za

studij

dentalne

medicine

skoj vijećnici nastavila prigodnim domjenkom u palači Dverce, 6

bili su i bivši dekani i prodekani, profesori u mirovini, bivši i

Poslijediplomski specijalistički studij

sadašnji nastavnici i djelatnici Stomatološkog fakulteta, stu7

denti, te mnogobrojni drugi gosti, suradnici i prijatelji.

Stomatološki fakultet i Colgate

Više informacija o povijesti fakulteta i proslavi 50. obljetnice

nastavljaju nagrađivati najbolje studentske radove

medicine

Na proslavi, koja se nakon svečane sjednice u Staroj grad-

dentalnoj medicini - prof. dr. sc.

dentalne medicine

dentalne

Biočina Lukenda.

6

Dvije značajne nagrade hrvatskoj Vjekoslav Jerolimov

studij

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dolores

Poslijediplomski doktorski studij dentalne medicine

za

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Renata Gržić

5

prodekanica

samostalnosti

7

pročitajte

na

mrežnoj

Tom je prigodom na Gornjem gradu, u Staroj gradskoj vijećni- www.sfzg.unizg.hr/o_fakultetu/povijest.

Prva diplomirana generacija na Stomatoloskom fakultetu, 1962.-1967. 8

ci, pod pokroviteljstvom predsjednika zagrebačke Gradske

II. znanstveni skup o orofacijalnim

skupštine održana svečana sjednica. Nazočni su bili mnog-

bolestima u HAZU

9

obrojni uglednici iz zemlje i inozemstva. Najprije ih je pozdra-

Acta Stomatologica Croatica

10

vio dekan Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Dragutin Ko-

Studentski časopis Sonda

10

mar koji je u svojem govoru, praćenom multimedijalnom prezentacijom, istaknuo sve najvažnije trenutke 50-godišnje

Ljetni kamp studenata dentalne medicine u Splitu

11

povijesti Fakulteta. Zatim su im se prigodnim riječima obratili

Smotra Sveučilišta u Zagrebu

11

predsjednik Gradske skupštine grada Zagreba Davor Ber-

Promocije

12

stranici:


TEČAJEVI TRAJNE IZOBRAZBE ZA DOKTORE DENTALNE MEDICINE ZA 2013. GODINU Kako se bliži kraj kalendarske godine, aktualni su i planovi na području tečajeva trajne izobrazbe za doktore dentalne medicine za sljedeću kalendarsku godinu. S ponosom možemo istaknuti kako je ovogodišnji odaziv znanstveno-nastavnog osoblja Stomatološkog fakulteta u osmišljavanju tečajeva trajne izobrazbe za 2013. godinu iznimno velik. Prijavljeno je čak 28 tečajeva, od kojih će 22 biti bodovana od strane Hrvatske komore dentalne medicine. Od sveukupnog broja tečajeva najviše je radnih – čak 18, što se upravo kroz godine i pokazalo najzanimljivijim i konstantno posjećenim od strane kolega iz prakse. U planu je i održavanje četiri simpozija, dva teorijska tečaja, kao i četiri multidisciplinarna simpozija.

NAJAVA TEČAJEVA U 2013. GODINI 2. 2. 15. 2. 16. 2.

Model management

Stomatološki fakultet

Kako uspješno provesti izbjeljivanje na vitalnim i avitalnim zubima Prezervacija alveole s pripremom mekih tkiva i tehnikama šivanja

Stomatološki fakultet

IMPRESSUM

Stomatološki fakultet

GLAVNI UREDNIK Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić

Novosti u dječjoj stomatologiji: suvremena klinička praksa

Stomatološki fakultet

2. 3.

Prvi simpozij o medicinski kompleksnim bolesnicima – „Jednostavna rješenja za svaku ordinaciju“

Zagreb, klub „Matis“

9. 3.

Dijagnostika i terapija temporomandibularnih poremećaja, izrada udlage

9. 3.

Restorativno-protetsko-parodontološka suradnja u postizanju optimalnih estetskih rješenja

Hotel Westin

16. 3.

Multidisciplinarni pristup u zaštiti zlostavljane djece

Hotel Westin

23. 3.

Kako spriječiti prigovore i tužbe pacijenata?

Stomatološki fakultet

23. 2.

UREDNIŠTVO Prof. dr. sc. Darko Macan Prof. dr. sc. Zrinka Tarle Prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić

Stomatološki fakultet

Prof. dr. sc. Denis Vojvodić Prof. dr. sc. Ivan Alajbeg Ines Muljat Skansi, dipl. Iur. TEHNIČKI UREDNIK Krešimir Bašić, dr. med. dent. SURADNICI Dr. sc. Marin Vodanović

23. 3.

Mini implantati u stomatološkoj protetici: ugradnja implantata i retencijskih elemenata

Stomatološki fakultet

Više informacija o tečajevima možete pronaći na internetskoj stranici www.sfzg.unizg.hr/trajna_izobrazba Kontakt (za polaznike tečajeva i za sponzore): Lada Prišlić, tel 01/4802123, fax 01/4830804 E-mail: tecajevi@sfzg.hr

Svim čitateljima Glasila Stomatološkog fakulteta želimo blagoslovljen Božić te zdravu i uspješnu 2013.! Uredništvo

Nives Macukić Antun Sablek FOTOGRAFIJE Darije Petolas Mirjana Draženović LEKTURA Ksenija Trajbar, prof.

ISSN: 1848-7378 IZDAVAČ Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Gundulićeva 5 10 000 Zagreb Tel. 01 4802 111 Fax. 01 4802 159 www.sfzg.hr Ukoliko želite primate obavijesti o izlasku Glasila Stomatološkog fakulteta, pošaljite nam svoje ime i prezime na e-adresu: glasilo@sfzg.hr

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2


Gostujući predavači 2011./2012. Profesor Tore Solheim (Sveučilište u Oslu, Norveška) Tijekom boravka u Zagrebu od 20. travnja 2012. održao je nekoliko predavanja iz područja forenzične stomatologije

za

doktorskog studija te za zainte-

škog

nastavnike

fakulteta.

kontroli

kvalitete

U službenom posjetu Stomatološkom fakultetu boravila je Peer misija Europske komisije

studente

integriranog i poslijediplomskog

resirane

Peer misija Europske komisije na Stomatološkom fakultetu

Stomatolo-

Predavanje u

o

dentalnoj

identifikaciji, osim zaposlenih u Zavodu za dentalnu antropologiju, slušali su i kolege iz Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Profesor Richard Welbury (Stomatološki fakultet Sveučilišta u Glasgowu)

U službenom posjetu Stomatološkom

U ime Stomatološkog fakulteta, osim

fakultetu u Zagrebu te kako zadovoljiti

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te

dekana

minimalne

uvjete

koje

propisuje

Klinici za stomatologiju KBC-a Zagreb

Komara, nazočni su bili prodekanica

Europska

komisija

za

regulirana

boravila je 12. lipnja 2012. Peer misija

za nastavu i studente prof. dr. sc.

zvanja unutar Unije.

Europske komisije u kojoj su bili

Senka Meštrović te prodekan za

Kao

Nevena Mateeva – iz Glavne uprave

međunarodnu suradnju prof. dr. sc.

boravka,

za unutarnje tržište i usluge EK,

Hrvoje Brkić. Kliniku za stomatologiju

održanoj

Johannes Forster – doktor dentalne

KBC-a

su

poslova, nije bilo prigovora u vezi s

medicine sa Stomatološkog fakulteta

ravnatelj prof. dr. sc. Ilija Škrinjarić i

organiziranošću dentalne medicine u

Sveučilišta u Beču te predstavnici

voditelj specijalizacije iz ortodoncije

našoj zemlji kao ni na studijski

Ministarstva

vanjskih

i

prof. dr. sc. Mladen Šlaj. Razgovaralo

program

Ministarstva

zdravlja

Republike

se o provedbi novog kurikuluma

Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u

dentalne medicine na Stomatološkom

Zagrebu.

poslova

Hrvatske.

prof.

Zagreb

dr.

sc.

Dragutina

predstavljali

rezultat

njihova

službenog

na

završnoj

konferenciji

u

Ministarstvu

dentalne

vanjskih

medicine

na

Tijekom boravka u Zagrebu od 7. svibnja

2012. održao je preda-

Nova uprava Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

vanja o dječjoj i preventivnoj stomatologiji.

Tom

je

prigodom

održan i sastanak o zajedničkom istraživačkom projektu te budućoj međusveučilišnoj suradnji.

Nova, 344. akademska godina Sveučilišta u Zagrebu

sc. Darko Macan – prodekan za nastavu i studente, prof.

počela je 1. listopada 2012. Istoga dana svoj je trogodišnji

dr. sc. Zrinka Tarle – prodekanica za znanost, prof. dr. sc.

mandat počeo obnašati i

Denis Vojvodić – prodekan za poslovanje, prof. dr. sc.

prof. dr. sc. Hrvoje Brkić,

Ivana Čuković-Bagić

novi dekan Stomatološkog

studije i prof. dr. sc. Ivan Alajbeg – prodekan za

fakulteta

međunarodnu suradnju. Istodobno su potvrđeni pomoćnici

Professor Thomas Attin (prodekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zürichu)

vanje iz područja restaurativne Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, dekan

dekana za institucije s kojima fakultet blisko surađuje: doc. sjednica

dr. sc. Ozren Gamulin s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u

Fakultetskog vijeća održana

Zagrebu te doc. dr. sc. Hrvoje Pintarić iz KBC-a Sestara

je 25. listopada i tada su

milosrdnica.

Konstituirajuća

travnja 2012. održao je preda-

stupcima u slučaju dentalne ero-

u

Zagrebu.

Tijekom boravka u Zagrebu od 24.

stomatologije o restaurativnim po-

Sveučilišta

– prodekanica za specijalističke

potvrđeni prodekani: prof. dr.

zije. Tada je dogovorena i znanstvena suradnja sa Zavodom za endodonciju i restaurativnu stomatologiju.

Prof. dr. sc. Darko Macan, prodekan za nastavu i studente

3

Prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, prodekan za međunarodnu suradnju

Prof. dr. sc. Zrinka Tarle, prodekanica za znanost

Prof. dr. sc. Denis Vojvodić, prodekan za poslovanje

Prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prodekanica za specijalističke studije

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


STOMATOLOZI I LIJEČNICI STVARAJU HRVATSKO ANATOMSKO I FIZIOLOŠKO NAZIVLJE Voditelj: doc. dr. sc. Marin Vodanović U

svibnju

2012.

nazivlje u suradnji s relevantnim stručnjacima iz

elektroničku bazu e-STRUNA (http://struna.ihjj.hr/)

znanstveni projekt Hrvatske zaklade za znanost

pojedinih

uporabu

gdje se klasificiraju na preporučene, dopuštene,

pod nazivom HRANAFINA – Hrvatsko anatomsko

hrvatskog anatomskog i fiziološkog nazivlja u

zastarjele, nepreporučene ili žargonizme. Nakon

i fiziološko nazivlje. To je dio programa Hrvatske

govoru i pismu, uz istodobnu izobrazbu među

završetka projekta nazivi će biti dostupni u

zaklade

zdravstvenim

otvorenom dijelu baze e-STRUNA.

za

strukovnog

pokrenut

znanost

je

jednogodišnji

Izgradnja

nazivlja.

hrvatskoga

Stomatološki

te

popularizirati

djelatnicima

i

ostalima

zainteresiranima o važnosti stvaranja i očuvanja

Više podataka o projektu može se dobiti na http://

Sveučilišta u Zagrebu je ustanova nositeljica

hrvatskoga

hranafina.sfzg.hr/ ili e-poštom hranafina@sfzg.hr.

projekta, a na njemu radi tim od 19 suradnika s

HRANAFINA obuhvaćena su dva temeljna i

fakulteta triju hrvatskih sveučilišta: Medicinskog

srodna

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog

anatomija

fakulteta

Sveučilišta

Medicinskog

predstavljaju

fakulteta

Sveučilišta

Jezikoslovnu

osnovu

u u

Rijeci Splitu.

i

fakultet

područja,

strukovnog

medicinska i

jezika.

područja:

fiziologija.

Oba

nezaobilaznu

u

izobrazbi

svih

potporu radu suradnicima s područja biomedicine

zdravstvenih djelatnika – kako

pružaju jezikoslovci i terminolozi iz Instituta za

onih

hrvatski jezik i jezikoslovlje pri kojem djeluje i

(medicinske sestre, zdravstveni

nacionalni koordinator za izgradnju hrvatskoga

tehničari

strukovnog nazivlja.

fakultetske (liječnici, stomatolozi,

U sklopu projekta HRANAFINA najvažnije je

farmaceuti i dr.). Svi se obrađeni

sustavno stvoriti hrvatsko anatomsko i fiziološko

nazivi u sklopu projekta unose u

srednjoškolske

i

Projektom

dr.)

tako

razine

i

onih

Državna nagrada za znanost Državne nagrade za znanost dodjeljuje

Nagrada za životno djelo prof. dr. sc. FILIP ČULO, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Nagrada za znanost prof. dr. sc. MILOŠ JUDAŠ, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. IVONA MLADINEO, izvanredna profesorica Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu

Republika Hrvatska za iznimno važna postignuća u

znanstveno-istraživačkoj

djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni

rezultata

istraživačkog

rada

znanstvenici,

istraživači

znanstveno-

koja

su i

postigli

znanstveni

novaci. Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost predviđena je

prof. dr. sc. ZRINKA TARLE, redovita profesorica u trajnom zvanju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dodjela četiriju vrsta državnih nagrada za

Nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti

godišnja nagrada za znanost, godišnja

dr. sc. VELJKO ĐORĐEVIĆ, subspecijalist iz socijalne psihijatrije, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

znanost. To su nagrada za životno djelo,

nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti

te

godišnja

nagrada

za

znanstvene novake.

Nagrada znanstvenim novacima dr. sc. MARINA BABIĆ ČAČ, znanstvena novakinja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Za

2011.

godinu

dodjela

Državnih

nagrada za znanost održala se 3. prosinca 2012. u Hrvatskom Saboru.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

4


Gostujući predavači 2012./2013. Dr. Jorg Mudrak (specijalist oralne kirurgije sa Sveučilišta u Freiburgu) održao je 12. listopada

2012.

PROGRAM HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST: PROSUDBA NOVIH BIOAKTIVNIH MATERIJALA I POSTUPAKA U RESTAURATIVNOJ DENTALNOJ MEDICINI

godine predavanje o temi Trodimenzijska radiološka tehnologija i

cini.

Zajednički program Stomatološkog fakulteta, Instituta za fiziku i Instituta Ruđer Bošković

Profesor Reinhardt Hickel

Voditeljica: prof. dr. sc. Zrinka Tarle

CBCT-sustav u dentalnoj medi-

(direktor Poliklinike za održavanje zuba i parodontologiju U sklopu programa ispitivat će se svojstva i moguća

remineralizaciju. Njihova aktivna komponenta je ACP,

poboljšanja materijala i postupaka u restaurativnoj

direktni prekursor kristala hidroksilapatita, osnovnog

je

dentalnoj medicini te bi se odredile smjernice za

gradivnog kristala zuba.

restaurativnoj

poboljšanje postojećih kliničkih materijala i postupaka i

Zahvaljujući potpori Hrvatske zaklade za znanost, naša

uvođenje

u

je skupina razvila poboljšane ACP-kompozite s boljim

Resine Composites – possibilities

laboratorijima Instituta za fiziku i Instituta Ruđer

mehaničkim svojstvima. U sklopu toga programa planira

and failures.

Bošković. Temelj su ispitivanja svojstava kompozitnih

se

Sveučilišta u Münchenu) Za boravka u Zagrebu od 25. listopada

2012.

predavanje

o

stomatologiji

održao

pod

naslovom

novih.

Istraživanja

će

se

obavljati

testiranje

njihove

homogenosti

i

poroznosti

materijala, novih kompozitnih materijala s amorfnim

impedancijskom spektroskopijom (IS) u Institutu Ruđer

Profesor Vojislav Leković

kalcijevim

ionomernih

Bošković, što će dati teorijsku podlogu objašnjenju

(Stomatološki fakultet Univerzi-

cemenata i giomera te izvora svjetlosti za njihovu

promjena tih materijala nastalih žvačnim opterećenjem.

fotopolimerizaciju. Za dobre kliničke rezultate nužno je

Apsorpcija vode, nužna za kemijsku pretvorbu ACP-a u

imati

minimalnom

apatit, također je odgovorna za degradaciju materijala

polimerizacijskom stresu. Skupljanje, kao popratna

tijekom vremena. IS i termički stimulirana struja (TSC)

pojava polimerizacije materijala, uzrokuje stres unutar

postupci

materijala i na mjestu veze materijala s tvrdim zubnim

stabilnosti smolastih materijala u vodenom okružju,

tkivima, čime se narušava marginalni integritet ispuna.

ispitujući ovisnost električnih/dielektričnih svojstava o

Posljednjih se godina u kliničku uporabu uvode novi

promjenama u nano/mikrostrukturi dentalnih materijala.

Profesor Steffan Hagewald

niskoskupljajući

se

Drugi dio istraživanja obuhvaća razvoj i procjenu učinka

(Sveučilište Charite u Berlinu)

pridonijelo

neutralizaciji

polimerizacijskog

novih izvora svjetlosti za vitalno izbjeljivanje zuba.

Boraveći

skupljanja.

Postupkom

interferometrije

Sredstava za izbjeljivanje aktivirat će se različitim

teta u Beogradu) Tijekom boravka u Zagrebu od 25. listopada održao je predavanje iz parodontologije

pod

naslovom

Suvremeni aspekti regenerativne terapije oboljelih od parodontopatija.

Zagrebu

materijal

silorana,

koji

stakleno

podliježe

monomerni

sustavi

utjecaja

kako

laserske

bi

su

kojima

se

nadopunjuju

istraživanja

od

25.

održao

je

uspoređivat će se promjene volumena (širenje i

izvorima svjetlosti i pritom će se promatrati površinske

predavanja iz parodontologije pod

skupljanje) materijala tijekom polimerizacije i nakon toga

promjene na caklini i dentinu te njihova mikromorfologija

naslovom Long-term results after

postupka. Optički mikroskop i Vickersovu piramidu

i mikrotvrdoća. Osim toga, promatrat će se promjene u

the root coverage and surgical/

upotrijebit

mikrotvrdoće

kemijskoj strukturi ranije navedenih tvrdih zubnih tkiva te

nonsurgical therapy.

polimeriziranog materijala i, uz postavljanje digitalnog

učinak na promjenu boje prije izbjeljivanja obojenih

holografskog mikroskopa, za ispitivanje homogenosti

uzoraka i nakon toga postupka. Od izvora svjetlosti rabit

materijala.

će

listopada

u

fosfatom,

2012.

Profesorica Duška Dragun (Sveučilište Charite u Berlinu) Tijekom boravka u Zagrebu od 25. listopada održala je predavanja o temeljnoj

transplantacijskoj

medicini pod naslovom Imunološke barijere u regeneraciji tkiva.

5

će

se

za

mjerenje

se

LED,

OLED,

metalhalogene

svjetiljke

i

ispitivanja

femtosekundni laser različitih valnih duljina i jakosti.

kompozitnih materijala na bazi amorfnog kalcijeva

Potencijalni genotoksični učinak sredstva za izbjeljivanje

fosfata (ACP). Planira se dalji razvoj bioaktivnih

na epitelne stanice oralne sluznice analizirat će se

kompozitnih

mikronukleusnim testom.

Ključni

dio

mikrookolišu

istraživanja

materijala karijesne

odnosi

koji

se

na

promjenom

lezije

potiču

uvjeta

u

njezinu

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ DENTALNE MEDICINE Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu već više od 40 godina organizira i provodi znanstveni poslijediplomski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva. Prvi doktorat obranjen je 1972. godine, a do danas

obradi podataka važnih za istraživanje, a istodobno

je da je nužna stalna među-

je

su okosnica disertacije.

institucijska i međunarodna sura-

Granski usmjereni predmeti obuhvaćaju suvremene

dnja.

Poslije-

znanstvene spoznaje, znanja i probleme u užim

nastavne baze u Kliničkoj bolnici

diplomskog doktorskog studija dentalne medi-

granama dentalne medi-cine te biomedicine i

Sestara

cine na temelju međuinstitucijske i međunarodne

zdravstva.

bolnici Dubrava, intenzivna je suradnja s Kliničkim

suradnje. Do danas se upisalo 210 polaznika.

Znanstvena aktivnost čini treću bodovnu skupinu u

bolničkim

Program studija traje tri godine i potpuno je

sklopu od 100 ECTS-bodova, a odnosi se na

odsjekom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

usmjeren prema istra-živanju, a namijenjen je

objavljivanje radova i sudjelovanje na seminarima i

i Medicinskog fakulteta Sveučilišta Splitu, Naci-

znanstvenim nova-cima i asistentima te svim

znanstvenim skupovima.

onalnom

na

izvandoktorskom

i

doktorskom

studiju

promovirano 295 doktora znanosti. Godine

2006.

uobličen

je

koncept

pacije

ako

određene

zadovoljavaju

Pravilnikom.

poslijediplomski

uvjete

Tijekom studija student mora skupiti najmanje 180 ECTSbodova (60 bodova godišnje) i to kako slijedi:

Trogodišnji

doktorski

postojeće

milosrdnica

studij

dentalne medicine neprestance se usklađuje, poboljšava i prilagođuje europskom sustavu prijenosa bodova, a trenutačno uključuje 14 metodoloških predmeta, 7 vođenih praktikuma

sveučilišnom

Zagreb,

Stomatološkim

knjižnicom

Ruđer

u

Bošković,

Zagrebu, Hrvatskim

zavodom za transfuzijsku medicinu, Institutom

i medicinu rada, Medicinskim, Veterinarskim i Farmaceutsko - biokemijskim fakultetom, Filo-

II. godina: granski usmjereni predmeti i vođeni praktikumi (30 ECTS-a), znanstveni rad (30 ECTS-a)

Kliničkoj

i

za fiziku, Institutom za medicinska istraživanja

I. godina: metodološki predmeti (40 ECTS-a), znanstveni rad (20 ECTS-a)

fakultetske

centrom

Institutom

zainteresiranim kolegama sa završenim fakultetom iz biomedicinske gru-

Uz

zofskim fakultetom, Fakultetom strojarstva i brodogradnje te Fakultetom elektrotehnike i

III. godina: granski usmjereni predmeti i vođeni praktikumi (10 ECTS-a), istraživanje i individualni rad s mentorom, pisanje doktorata i obrana disertacije (50 ECTS-a).

računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Česta je i suradnja

s

institucijama

mnogim kao

svjetskim

što

su

uglednim

sveučilišta

u

Münchenu, Londonu, Regensburgu, Sienni,

i 65 granskih predmeta. Metodološki predmeti usmjereni su prema stjecanju

Kad

sklopu

Zürichu, Grazu, Amsterdamu, Leuvenu, Macherati,

znanja o radu u laboratorijima i institutima. Zadaća

organizirane nastave i znanstvene aktivnosti, u

New Yorku, Bangkoku, Zapadnom Ontariju, Oslu,

im je podučiti studente osnovama znanstvenog

zakonskom roku može predati i braniti disertaciju.

Glasgowu, Belfastu, zatim UCLA – Kalifornijsko

rada i postupcima u biomedicinskim istraživanjima.

Program doktorskog studija dentalne medicine

sveučilište u Los Angelesu, te Ameri-čka udruga

Vođeni praktikumi poseban su oblik nastave. Riječ

temelji se na interdisciplinarnosti i kreativnosti, a

dentalne medicine (American Dental Association

je o malim metodološkim predmetima koji se naj-

rezultati takvih nastojanja baziraju se na najvišim

Foundation), Paffenbergerov istraživa-čki centar

češće pohađaju 6 do 8 sati, a pristupnici uče o kon-

znanstvenim, stručnim i etičkim načelima.

(Paffenberger

kretnim postupcima istraživanja te o skupljanju i

Promišljajući strateške znanstvene ciljeve odlučeno

Marylandu itd.

pristupnik

zadovolji

uvjete

u

Research

Center),

NIST-a

u

DVIJE ZNAČAJNE NAGRADE HRVATSKOJ DENTALNOJ MEDICINI Prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov O Danu Grada Zagreba, 31. svibnja 2012. godine, umirovljeni profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Vjekoslav Jerolimov dobio je Nagradu Grada Zagreba za cjelokupan znanstveni rad na području stomatologije, poglavito stomatološke protetike. Nagradu je podijelila Gradska skupština Grada Zagreba, a prva je u 50-godišnjoj povijesti ove Nagrade koja je dodijeljena nekome iz područja stomatologije.

Dana 24. studenoga 2012. godine, profesoru Vjekoslavu Jerolimovu Gradsko vijeće Grada Zadra dodijelilo je Nagradu Grada Zadra za životno djelo u znak zahvalnosti za iznimna postignuća u znanstvenoj, nastavnoj i zdravstvenoj djelatnosti na domaćoj i međunarodnoj razini. U 20godišnjoj povijesti Nagrade ovogodišnja je dodijeljena po prvi put nekome iz područja stomatologije, a po drugi put uopće nekom laureatu iz šireg područja biomedicine.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

6


POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ ZA STJECANJE AKADEMSKOG NAZIVA MAGISTAR ZNANOSTI Ove godine, točnije 31. prosinca 2012., krajnji je rok za sve studente poslijediplomskog stjecanje

studija

akademskog

za

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ DENTALNE MEDICINE Sve brži razvoj dentalno-medicinske struke doslovce zahtijeva stjecanje novih znanja, što se i podudara s ciljem toga poslijediplomskoga specijalističkog studija – cjeloživotnim učenjem vještina i stjecanjem znanja u skladu s naprednim spoznajama i standardima.

naziva

magistra znanosti da obrane svoj magistarski rad. U 2012. promovirano je u magistre znanosti 17 kolegica i kolega te im ovom prigodom još jedanput od srca čestitamo!

Posljednjih su se godina dogodile mnoge promjene

dio obvezne edukacije onima koji se nalaze u

u tradicionalnom pristupu obrazovanju mladih

sustavu provođenja kliničke specijalizacije. Dakle,

stručnjaka,

praćenje

kolege koji specijaliziraju obvezni su pohađati I. i II.

predstavljalo je pravi izazov. Tako je, primjerice,

semestar poslijediplomskog specijalističkog studija

Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom

kako

obrazovanju, prihvaćenom 2003. godine, ukinuta

specijalističkog ispita. Osim toga, bodovi stečeni

mogućnost

znanstvenog

tijekom tog studija, a nakon uspješnog završetka,

postizanje

priznaju se i pri upisu na poslijediplomski doktorski

a

njihovo

kvalitetno

sveučilišnog

PROMOVIRANI DOKTORI DENTALNE MEDICINE

poslijediplomskog

studija

za

bi

zadovoljili

uvjete

za

polaganje

akademskog stupnja magistra znanosti. To je

studij.

Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bio

Sve

poticaj

poslije-

doslovce zahtijeva stjecanje novih znanja, što se i

Tijekom ove kalendarske godine

diplomskog specijalističkog studija dentalne medi-

podudara s ciljem toga studija – cjeloživotnim

održane su četiri promocije doktora

cine. Traje četiri semestra, a kolege koji ga uspje-

učenjem vještina i stjecanjem znanja u skladu s

dentalne medicine. Prva je bila 26.

šno završe dobivaju titulu sveučilišnog magistra

naprednim spoznajama i standardima.

rujna u Staroj gradskoj vijećnici gdje

dentalne

dent.).

Od početka toga studija četrdeset i troje kolega

je promovirano njih 30. Ostale tri

Poslijediplomski

dentalne

obranilo je poslijediplomske specijalističke radove i

održane su 8. studenoga u Glazbenom zavodu.

za

osmišljavanje

medicine

(univ.

i

osnutak

mag.

specijalistički

med.

studij

brži

razvoj

naziv

dentalno-medicinske

sveučilišnog

magistra

struke

medicine namijenjen je svim liječnicima dentalne

steklo

dentalne

medicine, bez obzira na dob, ako žele proširiti

medicine. U 2012. godini promoviran je dvadeset i

znanje iz pojedinih stomatoloških disciplina, ali je i

jedan sveučilišni magistar dentalne medicine.

STOMATOLOŠKI FAKULTET I COLGATE NASTAVLJAJU NAGRAĐIVATI NAJBOLJE STUDENTSKE RADOVE I u 2013. godini Stomatološki fakultet i Colgate nagradit će tri najbolja studentska znanstvena rada. Ovom vrijednom, već tradicionalnom nagradom, želi se motivirati studente našeg fakulteta na znanstvenu aktivnost. Nagrada se dodjeljuje već petu godinu, a ovogodišnji pobjednik Goran Batinjan nagrađen je putovanjem i boravkom na Paneuropskom regionalnom skupu Europske udruge stomatologa (Meeting of the Pan European Region the of IADR) u Helsinkiju od 12. do 15. rujna 2012. Prva nagrada u 2013. bit će odlazak na znanstveni kongres Europske udruge stomatologa (CED IADR) u Firenci početkom rujna 2013., a druga i treća nagrada su poklon-paketi Colgatea. Natječaj je objavljen 1. prosinca 2012. na internetskim stranicama Fakulteta i trajati će do 31. ožujka 2013. Nadamo se velikom odzivu i kvalitetnim studentskim znanstvenim radovima.

7

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Prva diplomirana generacija na Stomatoloskom fakultetu, 1962.-1967. Iako studij stomatologije datira još od 1948.

Tomašević, Hranislav Jovanović, Lucija Jurišić-

prof. dr. sc. Živka Bolfa i druge nama drage

godine, kada je bio paralelan sa studijem medicine

Aralica, Blaženka Košanski-Jelinčić, Vesna Kulčar

profesore, doajene stomatologije u Hrvatskoj

na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

-Bošnjak, Eva Komaroni, Gordana Marić-Bobić,

zaslužne za naše obrazovanje – Miroslava Suvinu,

nakon osamostaljenja Stomatološkog fakulteta

Ivo Mihatović, Valerija Mikulić Stilinović, Marija

Zdenka Njemirovskog, Oskara Šterna, Danka

Sveučilišta

studij

Parmać-Fišer, Slobodan Perković, Nada Presečki-

Nikšića,

stomatologije izvodi se već punih 50 godina u

Klepać, Bruno Uroić, Loredana Verbanac–Floričić i

Milutina Dobrenića, Eriha Jelineka, Zdravka Rajića

prostorijama Fakulteta u Gundulićevoj ulici 5. Zato

Ivan Volf – ukupno 29 kolega.

te profesorice Doru Najžar i Asju Miličić.

je u rujnu ove godine održana svečana sjednica

Susreti na Stomatološkom fakultetu u Gundu-

Druženje je završilo ugodnim razgovorom, uz

Fakultetskog vijeća u povodu jubileja Stomato-

lićevoj ulici 5, u predavaonici u kojoj smo počeli

veliku tortu koju je krasio znak Fakulteta i Sve-

loškog fakulteta, a nekoliko dana kasnije u posjet

studij, za kolege bivše studente imaju značenje

učilišta u Zagrebu. Bio je to dirljiv susret ge-

je došla i prva generacija doktora stomatologije/

uspomene i pripadnosti Fakultetu, bez obzira na

neracije studenata Stomatološkog fakulteta 1962.

dentalne medicine koja se upisala 1962., a diplo-

protekle godine. Počeli smo se družiti u dvorištu

– 1967. godine, svečanost kojoj je pridonijelo dru-

mirala 1967.

Fakulteta gdje smo srdačno razgovarali. Slijedila

ženje s dekanom i prodekanom.

U povodu 50. obljetnice upisa na Stomatološki

je svečana proslava u predavaonici gdje nas je

Privilegija je biti nazočan 50 godina poslije takvom

fakultet Sveučilišta u Zagrebu održana je 6. listo-

primio dekan prof. dr. sc. Hrvoje Brkić. Gosti su

jubileju, a dekan je zaključio da ovom proslavom

pada svečana proslava generacije studenata

bili prof. dr. sc. Zvonimir Kaić i prof. dr. sc. Darko

Stomatološki fakultet počinje organizirati Alumne –

1962. – 1967.

Macan.

AMCE Domus Stomatološkog fakulteta Sveučilišta

Generacija iz 1962. godine počela je studirati na

Kratak govor podsjetio nas je na prvog dekana

u Zagrebu.

u

Stomatološkom

Zagrebu

fakultetu

1962.

kao

godine

prva

Zvonka

Kosvela,

Vladimira

Laptera,

nakon

razdvajanja od Medicinskog fakulteta. Bila je to prigoda za susret danas umirovljenih stomatologa koji se od završetka studija sastaju na jubilarnim obljetnicama studija, ali i češće. U toj generaciji bila su 92 studenta. Na proslavu su došli sljedeći doktori stomatolozi iz te generacije iz Hrvatske i inozemstva: Ana Arambašin - Cekić, Branko Badel, Ljubica Balog Katušić, Đurđica Bilin Čar, Gordana Brzica–Hudolin, Krunoslava Čop-Mihalić, Vjera Čorić-Grebenar, Ana Černuš, Erna FerkSverić, Ljubica Fučkala-Cerjak, Marta GergorecKoršić, Marija Grgurić-Jurković, Željka HumskiZečević, Štefanija Husar-Vilhelm, Ljiljana Jerković-

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

8


II. ZNANSTVENI SKUP O OROFACIJALNIM BOLESTIMA U HAZU Suvremene restaurativne i regenerativne tehnike u dentalnoj medicini – 26. listopada 2012., Knjižnica HAZU Odbor za orofacijalne bolesti Razreda za

sudjelovali su akademik Vojislav Leković iz

medicinske znanosti Hrvatske akademije

Beograda s temom Suvremeni aspekti

znanosti i umjetnosti i Stomatološki fakultet

regenerativne

Sveučilišta u Zagrebu održali su drugi

parodontopatija i na kraju skupa prof. dr.

ovogodišnji znanstveni skup pod naslovom

Stefan Haegewald iz Berlina s temom Long-

Suvremene restaurativne i regenerativne

term results after the root coverage and

tehnike u dentalnoj medicini. Simpozij je bio

surgical / nonsurgical therapy.

u petak, 26. listopada i trajao je od 8,30 do

Nakon svih predavanja slijedila je vrlo

13,00 sati u predavaonici Knjižnice Hrvatske

zanimljiva i rijetko kompetentna rasprava,

akademije

na

što je svima nazočnima pružilo mnogo

Organizacijski

kvalitetnih i suvremenih spoznaja. Treba

odbor radio je u sastavu: predsjednica

reći da je dvorana do kraja simpozija bila

Jelena Aurer-Koželj, te članovi Andrej Aurer,

prepuna i da je znatan broj kolega strpljivo s

Hrvoje Brkić, Vjekoslav Jerolimov, Darko

nogu

Macan, Marinka Mravak-Stipetić, Zrinka

zaključnim

Tarle

znanosti

Strossmayerovu

i

trgu

Vesna

i 14.

umjetnosti

Očak-Sekulić,

kao

administrativna tajnica Razreda. U

9

programu

prvoga

međunarodnog

simpozija

dijela

toga

terapije

pratio

skup.

u

od

kraju

rasprave

facijalnim bolestima s temom Suvremene

razmatranjem

simpozij

spoznaje o orofacijalnim bolestima u Hrvat-

zatvorio prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov,

skoj. Integralni tekstovi napisani su u formi

tajnik

preglednoga rada na engleskom i sa

je

Odbora

za

Na

oboljelih

orofacijalne

bolesti

Razreda za medicinske znanosti HAZU.

sažetkom na hrvatskom, a dostupni su na

su

Treba još istaknuti da su sudionici dobili broj

portalu znanstvenih časopisa Hrvatske –

prof. dr. Reinhard Hickel iz Münchena s

38/514 časopisa Rad Hrvatske akademije

Hrčak (http://hrcak.srce.hr). Predavači na

temom Resin composites – possibilities and

znanosti

Medicinske

ovogodišnjem skupu također će pripremiti

failures i prof. dr. Duška Dragun iz Berlina s

znanosti, koji je po prvi puta u cijelosti bio

tekstove u obliku preglednih radova te ćemo

temom Imunološke barijere u regeneraciji

posvećen stomatologiji. Sadržaj toga broja

ih također tiskati u jednom od sljedećih

tkiva.

obuhvatio

brojeva časopisa Rad Hrvatske akademije

Nakon odmora, u drugome dijelu simpozija,

godišnjega Prvog znanstvenog skupa o oro-

sudjelovali

i

umjetnosti

je

sva

predavanja

prošlo-

znanosti i umjetnosti.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


ACTA STOMATOLOGICA CROATICA Prvi i jedini hrvatski znanstveni stomatološki časopis bez prestanka izlazi od 1966. godine Prvi

i

jedini

hrvatski

znanstveni

stomatološki

časopis

Acta

nalazi među biomedicinskim časopisima na drugom mjestu prema

Stomatologica Croatica (ASCRO, ISSN 0001-7019 (Print), ISSN

broju posjeta čitatelja.

1846-0410 (Online), UDK 616.31) bez prestanka izlazi od 1966.

Svi članci dvostruko se recenziraju, što osigurava visoku razinu

godine. Krajem 2012. navršava se 46 godina od izlaženja i ulazi se u

kvalitete znanstvene misli. To je prepoznala citatna baza SCOPUS i

47.

godinu

tiskanja.

uvrstila

Nakladnici

ASCRO

u

EMBASE

časopisa su Stomatološki fakultet

(Excerpta Medica).

Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko

ASCRO međunarodni znanstveni

stomatološko

časopis u kojemu se obrađuju

društvo

Hrvatskoga

Danas je

aktualne teme iz područja oralnih

liječničkog zbora. na

znanosti i dentalne medicine,

engleskome jeziku (cijeli časopis

tako da je odraz razine struke u

redovito

Hrvatskoj.

Objavljivanjem

članaka

izlazi

u

i

dvojezičnom

Svojom

kvalitetom

hrvatskom i engleskom formatu još

stalno pridonosi ugledu struke u

od 1999.) te otvorenim pristupom

zemlji,

elektroničkoj

stomatologije u međunarodnim

verziji

povećala

se

ali

i

ugledu

hrvatske

okvirima.

pristupačnost časopisa u svjetskoj znanstvenoj zajednici. Tako je, primjerice, samo u listopadu 2012.

Prema Pravilniku o stručnom usavršavanju doktora dentalne

bilo 133.828 posjeta online sadržaju časopisa, www.ascro.hr. Na

medicine, Hrvatska komora dentalne medicine svakom pretplatniku

hrvatskom znanstvenom portalu HRČAK, ASCRO se u ovoj godini

dodjeljuje dva boda.

STUDENTSKI ČASOPIS SONDA U Sondi se još od 1999. objavljuju nastavni tekstovi iz svih područja stomatologije kojima se upotpunjuje obvezatno nastavno štivo studenata

Ambicioznim studentima, a i onima koji se u profesi-onalnoj

Stomatološkog fakulteta Sonda. U njemu se još od 1999.

budućnosti vide kao nastavnici na Fakultetu, Sonda

objavljuju nastavni tekstovi iz svih područja stomatologije

predstavlja

kojima se upotpunjuje obvezatno nastavno štivo, ali i

znanstvene stomatološke publicistike. Osim velikoga truda

tehnički trikovi iskusnih nastavnika kojima se može obogatiti

uredništva uloženog u kvalitetu sadržaja, ne smije se

praktični rad. Sondu zbog toga čitaju i iskusni stomatolozi,

zanemariti iznimna sposobnost u osiguravanju sredstava za

čak i preko naših granica. Dio Sonde, kao i do sada, glasilo

tisak, pogotovo u današnjim uvjetima.

Nedavno

je

objavljen

24.

broj

časopisa

svojevrsnu

inicijaciju

u

svijet

stručne

i

je studentskog života, uključujući i onaj nezaobilazni zabavni dio (Žuta Sonda). Časopis ima i jednu dodatnu vrijednost, a to je poboljšavanje izravne komunikacije

između

studenata

i

nastavnika. Zbog toga što većinu tekstova

zajedno

pišu

studenti

i

nastavnici, postao je medijem njihove bliske i manje formalne suradnje, kao i način razvoja mentorskog odnosa.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

10


LJETNI KAMP STUDENATA DENTALNE MEDICINE U SPLITU OD 20. DO 26. KOLOVOZA 2012. U Splitu, u Studentskom domu tamošnjega Sveučilišta, održan je od 20. do 26.

Dobrodošlicu svima zaželio je i

kolovoza 2012.

međunarodni ljetni kamp studenata dentalne medicine u

održao uvodno predavanje prof. dr.

organizaciji Udruge studenata dentalne medicine (USDM) i u suradnji tvrtke

sc. Hrvoje Brkić (Dentalna identifika-

Curaprox.

cija žrtava masovnog stradavanja),

Želja je USDM-ma da organizacijom ljetnih kampova okupi studente iz različitih

a nakon toga predavanja su održali

zemalja Europe, ali i šire potičući pritom međunarodnu suradnju i komunikaciju

prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek

među njima posredstvom obrazovnih, znanstvenih i društvenih aktivnosti. To

(Endodoncija – gdje najčešće grije-

je ujedno i promocija Republike Hrvatske i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta

šimo?), prof. dr. sc. Božidar Pavelić

u Zagrebu.

(Primjena ozona u dentalnoj medi-

Kao mjesto za održavanje ljetnog kampa ove godine izabran je Split i to zbog

cini), prof. dr. sc. Ivana Miletić (Direktne estetske restauracije), doc. dr. sc.

svoje bogate kulturne i povijesne baštine. Drugi grad po veličini u našoj zemlji

Marko Jakovac (Praktičnim savjetima do idealnih fiksnih protetskih nadomje-

jedinstveni je spoj tradicionalnog mediteranskog načina života i bogatoga

staka u estetskoj zoni), Mia Girotto, dr. med. dent. (Individually trained oral

noćnog života. To je grad koji odiše posebnom živošću, osobito u ljetnim

preventive – iTOP) i Tina Vukičević, dr. med. dent. (Otisni postupci u dentaloj

mjesecima. Ove su godine sudionici kampa bili studenti iz Slovenije, Mađarske,

medicini).

Slovačke, Poljske, Rusije, Danske, Velike Britanije i Hrvatske. Iz naše zemlje u

U kampu je, osim edukativnog, bilo i raznih drugih sadržaja, uključujući

organizaciji su sudjelovali Maja Miladinović, Maja Sabalić, Antun Sablek i Mirko

kulturološko i turističko razgledavanje Splita, a nije zaboravljen ni zabavni

Soldo.

program. U suradnji s USDM-om i splitskom Turističkom zajednicom za

Organizatori su se i ove godine potrudili da tjedan u Splitu svima bude

sudionike je bio organiziran obilazak grada u pratnji turističkog vodiča. Tko je

nezaboravan, pa su pripremili bogat i raznovrstan

htio mogao je posjetiti i otoke Vis, Hvar i modru špilju

program. Sedam dana, koliko su boravili u kampu,

na Biševu, gdje su kušali i tradicionalna jela ispod

sudionici su mogli naučiti nešto novo iz različitih

peke. Na Hvaru su razgledali grad Hvar i zabavljali

područja dentalne medicine. Gotovo svaki dan

se u popularnim klubovima.

održavale su se radionice i predavanja na kojima su

Prema povratnim informacijama sudionika, organi-

predavali

zatori su izvrsno obavili posao jer su svi bili iznimno

nastavnici

sa

Stomatološkog

fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu dr. med. dent. Mia Girotto i dr.

zadovoljni

predavanjima,

med. dent. Tina Vukičević.

smještajem i hranom.

radionicama,

izletima,

SMOTRA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU Kao i proteklih godina,

imali volonterku – model mandibule sa zubima na

besprijekorno odradili svoj dio posla te USDM-u i

Sveučilište u Zagrebu je

kojoj su školarci mogli prvi put ekstrahirati zube i

Sondi zato što su nam ustupili svoje materijale,

u Studentskom centru od

naučiti

građi.

dekanu na doista velikoj potpori i uloženom trudu te

15. do 17. studenoga

Školarcima smo dijelili prigodno pripremljene DVD-e

svima ostalima koji su na bilo koji način bili uključeni

2012. organiziralo Smo-

s promotivnim filmom o našem fakultetu i brošurom

u rad. Bilo je divno surađivati sa svima vama !

tru Sveučilišta u Zagre-

za upis. Zainteresiranost je doista bila velika. Naše,

Nadamo se da ćemo dogodine, na sljedećoj Smotri

bu. Posjetiteljima su se u tri dana predstavile 33

nadamo se, buduće kolege opskrbili smo svim

Sveučilišta, biti u još većem broju i još uspješniji!

znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sasta-

informacijama, kako o upisu, tako i o ispitima i

Svima velika hvala!

vnice Sveučilišta u Zagrebu, te 30-tak ostalih sudio-

fakultetskim aktivnostima te vjerujemo da će se, uz

nika, točnije veleučilišta i visokih škola. Organizatori

svoje znanje i našu pomoć, sljedeće godine upisati

su procijenili da je smotru posjetilo oko 25 tisuća

na Stomatološki fakultet.

ljudi.

Posljednjeg

Naš Fakultet je imao dva izložbena prostora na

fakultetima

kojima se sva tri dana prikazivao naš studentski

kategorija. Naš je fakultet dobio nagradu u kategoriji

film. S nama su bili Srećko – fantom i naša Zubić

Originalnost i najbolje predstavljanje na Smotri!

vila. Oboje su oduševili posjetitelje. Također smo

Studentski zbor

11

ponešto

o

dana, su

njihovoj

na

anatomskoj

svečanom

podijeljene

zatvaranju,

nagrade

u

osam

zahvaljuje studentima koji su

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


PROMOCIJE U 2012. GODINI DOKTORI ZNANOSTI (dr. sc.)

DOKTORI DENTALNE MEDICINE (dr. med. dent.)

Anka Aleksić-Shihabi

Tin Znaor

Ante Bačić

Filip Luk

Jasna Vešligaj

Marinka Baričević

Zvonimir Zore

Ivona Baldić

Katarina Majić

Ivana Vitez

Marko Boban

Maja Žagar

Marko Baltić

Nino Makovec

Gabrijela Vonsović

Joško Grgurević

Marina Adriana JežinaBušelić

Sven Bival

Vedran Malbašić

Ivana Vučinac

Marko Blagović

Sanja Maleš

Mateja Zaher

Diana Borić

Eleonora Mandžukić

Ena Zdunić

Marko Brusek

Stjepan Matošević

Božo Žarko

Nikolina Brusek

Nena Matulić

Anđela Žuljević

Nina Cebalo

Stjepan Mikulić

Kristina Andrašek

Ana Ivanišević Davor Jokić Branka Ledić Saša Schmidt

Dražana Martinović Mamić Mirela Maver Bišćanin

Dražen Zekanović

Senka Sabolović Rudman

Branimir Bebek

Ranko Stare

Krešimir Cupek

Katarina Mikulić

Stjepan Bandalo

Dinko Leović

Mladen Srzentić

Branko Cvjetičanin

Anica Mirosavljević

Hrvoje Barlović

Danijela Marović

Ivan Šklebar

Daria Dragica

Maja Novaković

Goran Batinjan

Pavle Picek

Ariana Žuvela

Petra Đurđević

Hrvoje Penezić

Ines Baždar

Alem Fazlić

Petra Percač

Marijana Bićanić

Tino Fuka

Andrija Piler

Ivona Božičević

Marija Gašpar

Sandra Pili

Martina Čalušić

Vinko Gjumlić

Romana Premuž

Matea Dekorti

Ivan Grašo

Davorin Radin

Doris Dragušica

Kristina Grubišić

Flora Radović

Marina Ferenčak

Ivana Herak

Vedran Radujković

Marina Gržanić

Kristina Horvat

Marko Rajda

Luka Hanžek

Janja Horvat

Zdravko Rajič

Petra Hohnjec

Josip Jambrešić

Mateja Rauker

Kristina Jerković

Krešo Jelinčić

Ana Roca

Ante Jordan

Davor Jurlina

Diana Rubčić

Daniel Komar

Martina Juzbašić

Maja Sabalić

Sanja Loborec

Monika Kindler

Ivan Salarić

Nina Malinka

SVEUČILIŠNI MAGISTRI DENTALNE MEDICINE (univ. mag. med. dent.)

Iva Klarić

Klaudeta Shahini

Antonija Mandić

Nikolina Knežević

Martina Sinković

Vedrana Marotti

Marija Kolak

Blanka Skelo

Daniela Medojević

Marijan Kopić

Ivona Smerdelj

Anja Mikuš

Nikolina Tkalec

Dubravka Slavić Krmpotić

Aleksandra Kovačević

Josipa Sović

Ivan Milas

Jasna Kovačević

Miroslav Stančec

Robert Pavlović

Lidia Gavić

Marko Kovačić

Iva Starčević

Lucija Petrač

Hana Kralj

Andra Kremenić

Tatjana Stilin

Elizabeta Pinter

Zoran Kralj

Josip Krešo

Sara Stipanović

Vildana Skenderi

Petra Džapo

Marta Krolo

Jelena Šimičić

Korana Smilović

Jasmina Butorac

Lana Krstinić

Iva Šojat

Elizabeta Šarčević

Dragutin Dvojković

Antonija Kujundžić

Jan Švarc

Josip Škaričić

Sanja Husedžinović

Gloria Kušurin

Tatjana Tadić

Ana Ujević

Sanjin Petrović

Simona Leshtova

Nina Tripičić

Darko Vertačnik

Leo Pivac

Dario Lipkovac

Teo Trlin

Marko Vidić

Ivan Lubina

Bruno-Christian Uroić

Marko Vuletić

MAGISTRI ZNANOSTI (mr. sc.) Nives Protrka

Vanda Mrkša

Martina Zorić

Ivana Toljan

Nikolina Holen

Sandra Lončar

Iva Vaniš

Natalia Drenski Balija

Željka Rubelj

Valter Španjić

Ida Strbad

Rebecca Bašić

Marijana Radić

Stevo Vojnović

Zrinka Plepelić

Maja Đirlić

Renata Čutura

Maja Pešo Vesna Erika Modrić Vlatka Jakić Pešo Dunja Kuliš Nenad Baltić Marijana Damjanović Ante Matoš Jelena Mrđenović Ana Andabak Rogulj Domagoj Vražić

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.