Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - prosinac 2018.

Page 1

EU projekt „Internacionalizacija visokog obrazovanja“

1

Anketa za ocjenu nastave i nastavnika

2

Tečajevi u 2019. godini

3

Predstavljanje prodekana

4-5

Naš Fakultet nastavlja s iskoracima u

provesti na intenzivnom jednotjednom

Predstavljanje pomoćnika dekanice

6

kvaliteti nastavnih procesa i ponovno

tečaju

Sveučilišni udžbenik Infektologija

6

dokazuje da je vodeća visokoškolska

održavanja nastave na engleskom u

„Sinergija znanosti i kliničkog rada“

7

ustanova u području stomatologije, u

organizaciji

British

Council-a

zemlji i široj regiji. S namjeriom trajnog

"Academic

Teaching

Excellence".

Simpozij „Kako spriječiti prigovore i

za

stjecanje

kompetencije

tužbe pacijenata?“

7

poboljšanja nastave u ožujku ove godine

Sljedećeg ljeta će se održati prva od

Hrvatski dani dječje stomatologije

8

prijavili smo projekt u sklopu poziva

triju ljetnih škola "Metode temeljnih

UP.03.1.1.02 „Internacionalizacija viso-

istraživanja dentalnih i orofacijalnih

kog obrazovanja”, s nazivom „Studij

tkiva" na engleskom. Projektom će se

dentalne medicine na engleskom jeziku”.

financirati honorar za do 40 inozemnih

100 godina Zavoda za kemiju i biokemiju

8

Gosti profesori na našem fakultetu: G. Richard Scott, Raj Nair i Nathaniel S.

Treister

9

5. jubilarni Dentakl

10

Studenti Stomatološkog fakulteta na

Ukupan iznos poziva bio je 50.000.000 Kn, uz maksimalni

nastavnika koji će svojim prisustvom i ekspertizom povisiti

iznos potpore po projektu od 1.800.000 Kn. Od 49

razinu nastave i pridonijeti internacionalizaciji našega

prijavljenih projekata ukupno 30 ih je financirano. Naš je

Fakulteta

projekt ocijenjen s 115,5 od mogućih 120 bodova, čime

prijateljstava. Nadalje, određena su i sredstva za prijevod

stvaranjem

novih

akademskih

mreža

i

CED-u

11

smo rangirani kao 4. najbolji od 49 prijava. Svečanim

nastavnog štiva na engleski jezik i za izradu nastavnog

Europski dan svjesnosti o antibioticima

11

potpisivanjem ugovora 12. listopada 2018. započela je

materijala za e-učenje na daljinu i poduku nastavnika za

Smotra Sveučilišta u Zagrebu

11

njegova trogodišnja realizacija. Projektnim je aktivnostima

korištenje sustava i softvera. K tome, Fakultet će iz

3. simpozij studenata dentalne medicine 12

dodijeljeno financiranje od 1.789.323,17 kn. Partnerska

projektnih sredstava nabaviti kvalitetan 3D printer, koji će

Prvo predavanje za studente prve

ustanova je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

biti integriran u nastavu iz nekoliko kliničkih predmeta.

Projektom su obuhvaćeni studenti i nastavnici. Aktivnosti

Medijska promocija projekta će ujedno promovirati i našu

projekta podrazumijevaju nekoliko važnih elemenata, a

ustanovu. Realizacija projektnih aktivnosti znatno će

godine studija Dentalna medicina

12

Simpozij „Regenerativni i restaurativni postupci u dentalnoj medicini

13

neke se od njih već užurbano provode. Glavni cilj je

pridonijeti kvaliteti i novim sadržajima naše ustanove. Pred

ALUMNI Stomatološkog fakulteta

14

omogućiti studentima redovnog studijskog programa na

nama se nalazi vrlo dinamično trogodišnje razdoblje i

Promocije doktora dentalne medicine

15

hrvatskom jeziku pohađanje nastave na engleskom jeziku, i

sigurni smo da ćemo od ovog potencijala izvući maksimum

time postati konkurentnijima na tržištu rada. Tijekom

koji će nam dati dodatni vjetar u leđa za nastavak

prosinca 2018. i siječnja 2019., 40 će naših nastavnika

uspješnog prijavljivanja EU projekata.


Sustav osiguranja kvalitete omogućuje ostvarenje strateških ciljeva te misije i vizije Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Temeljen je na pravnim

propisima

Republike

Hrvatske

te

europskim standardima i smjernicama u području visokog obrazovanja. Cilj upravljanja sustavom osiguranja postupaka

kvalitete i

je,

pomoću

mehanizama,

različitih

kontinuirano

unaprjeđenje kvalitete u području nastavne, stručne i znanstveno-istraživačke djelatnosti.

Studentske nastavnika trogodišnjim

ankete

za

provode

procjenu se

ciklusima

nastave

kontinuirano na

i u

integriranom

preddiplomskom i diplomskom studiju Dentalna medicina. Njima su obuhvaćeni svi nastavnici i suradnici koji izvode bilo koji oblik nastave.

UREDNICI

Rezultati dobiveni anketom služe, osim za

Prof. dr. sc. Zrinka Tarle Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić

napredovanja nastavnika i suradnika, za analizu

UREDNIŠTVO

te

unaprjeđenje

nastave

i

nastavničkih

kompetencija djelatnka svih zavoda i katedri Stomatološkog fakulteta.

Učinci

preispitivanja

kvalitete

nastave

i

nastavnika prikazani su na Slikama, iz kojih je vidljivo da je studentska ocjena nastave i nastavnika

Stomatološkog

fakulteta

iznad

prosjeka Sveučilišta u Zagrebu te da kontinuirano raste s čime smo izrazito zadovoljni.

Prof. dr. sc. Denis Vojvodić Prof. dr. sc. Ivan Alajbeg Prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek Izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović Izv. prof. dr. sc. Nikša Dulčić Izv. prof. dr. sc. Marko Jakovac TEHNIČKI UREDNIK Dr. sc. Krešimir Bašić FOTOGRAFIJE Darije Petolas Mirjana Draženović LEKTURA Ksenija Trajbar, prof.

ISSN: 1848-7378

Svim čitateljima Glasila Stomatološkoga fakulteta želimo blagoslovljen Božić i uspješnu novu 2019. godinu! Uredništvo

IZDAVAČ Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Gundulićeva 5 10 000 Zagreb Tel. 01 4802 111 Fax. 01 4802 159 www.sfzg.hr Ukoliko želite primate obavijesti o izlasku Glasila Stomatološkog fakulteta, pošaljite nam svoje ime i prezime na e-adresu: glasilo@sfzg.hr

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2


R. b.

Naziv

Voditelji

Datum

1.

Model Management 1

26.01.

2.

Bolesti kože s promjenama na licu i usnoj šupljini

Nikša Dulčić Liborija Lugović Mihić Mirna Šitum

Mjesto održavanja SFZG

15.02.

KBCSM

8

Božidar Pavelić

22.02.

SFZG

10

Darko Macan, Vesna Degoricija

22./23. 02.

KBCSM

10

Zrinka Tarle

01./02.03.

SFZG i Hotel Westin

12

Inicijalna-nekirurška parodontna terapija Od mlječnih do trajnih zuba –kako do uspješnog endodontskog zahvata

Darije Plančak

15. /16. 03.

SFZG

10

Hrvoje Jurić

16.03.

SFZG

10

8.

Napredni tečaj GBR-a novosti u rekonstrukciji kosti

Darko Božić

22./23.03.

SFZG

10

9.

Anja Baraba

22.03.

SFZG

NE

Amir Ćatić

29.03.

SFZG

NE

Amir Ćatić

5./6. 04.

SFZG

10

Mladen Šlaj

5. / 6. 04.

SFZG

8

Danica Vidović Juras

12.04.

SFZG

8

Ivica Anić

13.04.

SFZG

10

Davor Illeš

13.04.

SFZG

10

Andreja Carek

13.04.

SFZG

10

17.

Interdisciplinarni pristup – put do uspjeha 3,2,1 Kreni! Digitalna tehnologija u stomatološkoj praksi 3,2,1 Kreni! Brušenje u fiksnoprotetskoj terapiji multidisciplinarni pristup Digitalni radni proces Sigurnost prije svega – nesvakidašnji izazovi u ordinaciji dentalne medicine Dani endodoncije i restaurativne dentalne medicine – Jednoposjetno endodontsko liječeke zuba i estetsko-funkcionalna restauracija krune Udlage i bruksizam Planiranje fiksnoprotetske terapije i dijagnostički pristup u estetskoj zoni Praktična dentalna implantologija za početnike

26. /27. 04.

SFZG

NE

18.

Mali pacijenti veliki izazov

11.05.

SFZG

10

19.

Labirinti farmakologije – osnovni tečaj

25.05.

SFZG

NE

20.

25.05.

SFZG

10

Jelena Dumančić

08.06.

SFZG

10

22. 23.

Osnove laboratorijske implantoprotetike Obiteljska stomatologija – radni tečaj za polivalentne praktičare Digitalni radni proces u ortodonciji Napredne tehnike brušenja u fiksnoj protetici

Amir Ćatić Dubravka Negovetić Vranić Ivana Šutej Kristina Peroš Joško Viskić

27./28. 09. 28.09.

SFZG SFZG

8 NE

24.

Sinergija znanosti i kliničkog rada

Mladen Šlaj Marko Jakovac Goranka Prpić Mehičić Ivana Miletić Domagoj Glavina Martina Majstorović

18./19.10.

SFZG

12

26.10.

SFZG

10

Amir Ćatić

9.11.

SFZG

10

3. 4. 5. 6. 7.

10. 11. 12. 13.

14. 15. 16.

21.

25. 26.

Kako uspješno provesti izbjeljivanje na vitalnim i avitalnim zubima Hitna stanja u ordinaciji doktora dentalne medicine u sedam koraka 5. Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Novosti u dječjoj stomatologiji - od znanosti do klinike 3,2,1 Kreni! Otisci i međučeljusni registrati u fiksnoj protetici.

Bodovi 10

27.

Kako spriječiti prigovore i tužbe pacijenata?

Hrvoje Brkić

16.11.

Hotel Dubrovnik

8

28.

3,2,1 Kreni! Privremeni nadomjesci u fiksnoj protetici.

Amir Ćatić

07.12.

SFZG

NE

Više informacija o tečajevima možete pronaći na internetskoj stranici www.sfzg.unizg.hr/trajna_izobrazba Kontakt (za polaznike tečajeva i za sponzore): Lada Prišlić, tel 01/4802-123, fax 01/4830-804 E-mail: tecajevi@sfzg.hr 3

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Predstavljanje prodekana Izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović

Prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek

Izv. prof. dr. sc. Marko Jakovac

Prodekan za nastavu i studente

Prodekanica za znanost

Prodekan

za

poslijediplomske

specijalističke studije

Marin Vodanović rođen je 1975. godine u Bochumu u

Silvana Jukić Krmek redovita je profesorica u

Marko Jakovac rođen je 4. listopada 1974. u

Njemačkoj. Opću gimnaziju završio je u Pločama 1994.

trajnom zvanju na Zavodu za endodonciju i

Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu,

godine, a 1999. godine diplomirao je na Stomatološkom

restaurativnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta

te 1993. godine upisao Stomatološki fakultet

fakultetu u Zagrebu kao jedan od najboljih studenata, za

Sveučilišta u Zagrebu. Autor je 56 znanstvenih,

Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1998. diplomirao

što je nagrađen Dekanovom nagradom. Nakon odsluženja

preglednih i stručnih radova in extenso, od čega je

je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu i 1999.

vojnog roka u Hrvatskoj vojsci, 2001. godine zapošljava se

ih 30 citirano u Current Contents i ostalim

upisuje poslijediplomski studij iz stomatologije. U

kao znanstveni novak na Stomatološkom fakultetu na

međunarodno priznatim indeksima. Aktivno je

Zavod za stomatološku protetiku Stomatološkog

kojem je stekao magisterij znanosti 2005. godine te

sudjelovala

domaćim

fakulteta primljen je kao znanstveni novak 2001.

doktorat znanosti 2008. godine. 2010. godine postaje

konferencijama. Znanstveni rad prof.dr.sc. Silvane

godine, a 2002. postaje asistent u istom Zavodu

specijalist endodoncije i dentalne patologije i od 2016.

Jukić Krmek uglavnom se odnosi na područje

kada započinje i specijalizaciju iz stomatološke

godine radi u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. 2012.

endodoncije i primjene lasera u stomatologiji.

protetike. Magistrirao je 2003., a 2005. godine

godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Sudjelovala je u istraživanjima imunohistoloških

položio

Od 2014. do 2018. obnaša dužnost predstojnika Zavoda

obilježja

svojstava

doktorsku disertaciju 2008 godine. Od 2009.

za dentalnu antropologiju. 2015. postaje prodekan za

materijala

kanala,

godine je u svojstvu docenta u istom Zavodu, a

poslijediplomske specijalističke studije, a 2018. prodekan

učinkovitosti otapala i lasera za uklanjanje ispuna

od 2015. i izvanredni profesor. Od 2018. godine

za nastavu i studente. 2018. izabran je u znanstveno-

korijenskog kanala, istraživanjima o primjeni lasera i

postaje

nastavno

postaje

ultrazvuka pri izradbi retrogradnih kaviteta, porastu

specijalističke

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Predsjednik je

temperature pri radu s laserom te epidemiološkim

fakultetu u Zagrebu. Kao autor i koautor napisao

International Association for Paleodontology, član izvršnog

istraživanjima učestalosti i kvalitete endodontskog

je više znanstvenih i stručnih radova, poglavlja u

odbora International Organization for Forensic Odonto-

liječenja te prevalencije periapikalnih procesa u

knjigama te je aktivno sudjelovao kao predavač

Stomatology te član brojnih drugih organizacija u Hrvatskoj

urbanoj populaciji Hrvatske. Bila je voditeljica je

u radu više domaćih i međunarodnih kongresa.

i svijetu. Autor je više od 200 znanstvenih i stručnih

znanstvenog projekta MZOŠ RH „Epidemiološki

Voditelj je nekoliko kolegija za dodiplomsku

publikacija te nekoliko sveučilišnih udžbenika i priručnika.

aspekti

nastavu

Znanstvene aktivnosti su mu primarno usmjerene na

Voditeljica je dva kolegija na dodiplomskoj te po

Potpredsjednik

paleostomatologiju, forenzičnu stomatologiju, dentalnu

jednog

minimalno intervencijsku dentalnu medicinu te je

antropologiju, profesionalne bolesti i stomatološko nazivlje.

poslijediplomskom studiju. Urednica je jednog

2006. nagrađen je Državnom nagradom za znanost.

sveučilšnog priručnika „Pretklinička endodoncija“.

zvanje

izvanrednog

profesora

te

na

zdrave za

inozemnim

i

punjenje

endodoncije

na

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

upaljenje

u

doktorskom

i

pulpe,

korijenskog

Republici

i

Hrvatskoj“.

specijalističkom

je

specijalistički

Prodekan

i

studije

ispit.

Obranio

za

postdiplomske

na

Stomatološkom

poslijediplomsku je

je

Hrvatskog

nastavu. društva

član više domaćih i međunarodnih društava.

4

za


Prof. dr. sc. Denis Vojvodić

Prof. dr. sc. Ivan Alajbeg

Izv. prof. dr. sc. Nikša Dulčić

Prodekan za poslovanje

Prodekan za međunarodnu suradnju

Prodekan za kontrolu kvalitete

Denis Vojvodić rođen je 1963. godine u

Redoviti profesor na Zavodu za oralnu medicinu i

Nikša Dulčić rođen je 1972. godine u Zagrebu.

Zagrebu

znanstveni

na

Diplomirao je 1996. godine, magistrirao 2003.

zubotehničku školu, a 1989.g. diplomirao na

Stomatološkom fakultetu, magistrirao je 2000., a doktorirao

godine, a doktorsku disertaciju obranio 2007.

Stomatološkom fakultetu te počeo raditi na

2004. Funkciju prodekana za trajnu izobrazbu obnašao je

godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u

Katedri za fiksnu protetiku Stomatološkog

2008-2009., a prodekana za međunarodnu suradnju od

Zagrebu. Specijalistički ispit iz stomatološke

fakulteta u Zagrebu kao znanstveni pripravnik.

2012. do danas. Voditelj je studija dentalne medicine na

protetike položio je 2004. godine, a tijekom 2005.

Specijalistički ispit iz stomatološke protetike

engleskom jeziku. Predsjednik je Radne skupine za rano

godine

položio je 1995.g., te je iste godine zasnovao

otkrivanje oralnog karcinoma (Ministarstvo zdravstva RH);

usavršavanje

kumulativni radni odnos na Kliničkom zavodu

prvi dopredsjednik Podružnice Zagreb Hrvatskog liječničkog

Curriculum Implantologie pri DGI-u u Nürnbergu,

za stomatološku protetiku KB "Dubrava" gdje i

zbora; prvi dopredsjednik Hrvatskog društva za oralnu

Njemačka. Izvanredni je profesor na Zavodu za

danas

stomatološke

medicinu HLZ-a (Predsjednik 2007-2015.), član Upravnog

mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta u

protetike - primarijus. Od 1997.g. je docent na

odbora Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a; član

Zagrebu,

Stomatološkom

Nacionalnog

integriranom

gdje

radi

je

godine

kao

1982.

specijalist

fakultetu

završio

Sveučilišta

u

savjetnik.

Od

povjerenstva

1998.

za

je

zaposlen

HIV/AIDS

(Ministarstvo

pohađao

je

iz

suradnik

jednogodišnje dentalne

je

na

stručno

implantologije

više

preddiplomskom

kolegija

i

na

diplomskom

Zagrebu, od 2002.g., izvanredni profesor, od

zdravstva RH); tajnik Uredništva znanstvenog časopisa Acta

studiju Dentalna medicina te voditelj kolegija

2006.g. redoviti je profesor, a od 2011. redoviti

Stomatologica Croatica; Associate Editor znanstvenog

“Teleskopski

profesor u trajnom zvanju. Od 2012.g. do

časopisa Oral Diseases (CC, SCI); Editorial Board Member

specijalističkom

danas

znanstvenog časopisa American Journal of Oral Medicine;

Koautor

je

u

član Upravnog odbora International Association for Dental

studija

Dentalna

Zagrebu, a akademske godine 2014./15.

Research - Continental European Division; član Vijeća

Stomatološkom fakultetu je od 2000. godine član

obnašao

za

biomedicinskog područja Sveučilišta u Zagrebu; član

brojnih povjerenstava i odbora te predsjednik

studije.

Odbora za orofacijalne bolesti HAZU. Od 2006. do 2010. bio

Povjerenstva za kontrolu kvalitete, a od 2018.

Usavršavao se je na Stomatološkom fakultetu

je Secretary General u European Association of Oral

godine je prodekan za kontrolu kvalitete. Autor je

Sveučilišta u Nijmegenu, Stomatološkoj klinici

Medicine.

projekta

i koautor više od 80 objavljenih radova iz

Sveučilišne bolnice u Zürichu, tvrtci Kulzer u

Ministarstva zdravstva “Stomatološki tim protiv pušenja –

područja okluzije, funkcijske anatomije žvačnog

Wehrheim, itd.

edukacija edukatora” (2008-2009.) i voditelj MZOŠ projekta

sustava te dijagnostike temporomandibularnih

i

„Nearomatski naftalan – istraživanje sastava i bioloških

poremećaja. Voditelj je tečajeva trajne edukacije

međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova,

aktivnosti na epitelna tkiva“ (2007-2013.). Voditelj je EU

iz područja stomatološke protetike.

te održao više predavanja i radnih tečajeva

projekta

engleskom

Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog

pod

Stomatološkoga

jeziku” („Internacionalizacija visokog obrazovanja“). Koautor

društva za dentalnu implantologiju, Hrvatskog

fakulteta, Hrvatskog stomatološkog društva i

je najnovijeg međunarodnog sveobuhvatnog udžbenika

društva za stomatološku protetiku, Njemačkog

Hrvatske stomatološke komore, te bio voditelj

“Contemporary Oral Medicine - A Comprehensive Approach

društva za implantologiju (Deutsche Gesellschaft

dvaju projekta odobrenih i financiranih od

to Clinical Practice” (Springer). Objavio je preko 50

für

MZOŠ-a. Član više domaćih i stranih stručnih i

recenziranih radova in extenso, od čega 31 indeksiran u CC

Kieferbereich)

znanstvenih društava i organizacija.

i SCI bazama te 11 u Scopus bazi. Citiran je prema WoS-u

oseointegraciju

175 puta.

Osseointegration).

je

prodekan

Stomatološkog

je

fakulteta

i

dužnost

poslijediplomske

Aktivno

sudjelovao

poslovanje

Sveučilišta

Prodekana

specijalističke

na

pokroviteljstvom

5

za

više

domaćih

Bio

„Studij

je

voditelj

dentalne

javnozdravstvenog

medicine

na

sustavi”

na

studiju

poslijediplomskom

dentalna

poslijediplomskog

Implantologie

i

medicina.

specijalističkog

implantologija.

im

Zahn-,

Europskog (European

Na

Član je

Mund-

und

udruženja

za

Association

for

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Predstavljanje pomoćnika dekanice Prof. dr. sc. Jasna Lovrić Pomoćnica dekanice za nastavu općih medicinskih predmeta Jasna Lovrić rođena je 1958. u Osijeku. Diplomirala je na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1982. do 1994. godine radila je na Institutu Ruđer Bošković u Odjelu fizička kemija. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zapošljava se 1994. godine. Redovita je profesorica u trajnom zvanju. Od 2006. godine Predstojnica je Zavoda za kemiju i biokemiju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 2008. predstojnica je Zavoda za kemiju, a od 2013. i predstojnica Katedre za biokemiju na Stomatološkom fakultetu. Od samih početaka znanstveni interesi usko su joj vezani za kemiju radikala i oksidacijski stres, kao i za kemiju biološki značajnih kompleksnih spojeva koji imaju potencijalnu farmakološku primjenu. Autorica je više od 40 znanstvenih i stručnih radova, urednica je 8 sveučilišnih udžbenika i priručnika. Na Medicinskom fakultetu obnaša dužnost pomoćnice dekana za financije.

Izv. prof. dr. sc. Davor Vagić Pomoćnik dekanice za kliničke medicinske predmete Davor Vagić rođen je 1970. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1988. godine, a diplomirao je 1994. godine. Specijalizaciju otorinolaringologije u Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC »Sestre milosrdnice« započeo je 1997. godine. Nakon položenog specijalističkog ispita, nastavio se je stručno usavršavanje u Klinikama Grosshadern u Munchenu, u Amsterdamu ( Nizozemska), Indianapolisu i San Diegu (SAD). Subspecijalist je plastične i rekonstruktivne kirurgije glave i vrata te pročelnik Zavoda za kirurgiju glave i vrata. Od 2007. godine djelatnik je, a od 2015. pročelnik Katedre za otorinolaringologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje ujedno postaje i pomoćnik dekanice za kliničke medicinske predmete. Član je izvršnog odbora i predsjednik povjerenstva za bolničke djelatnosti u Hrvatskoj liječničkoj komori.

Klara Dešković, studentica Pomoćnica dekanice za studentska pitanja Klara Dešković rođena je 1996. godine u Munchenu, Njemačka. Studentica je 5. godine Stomatološkog fakulteta. Predsjednica je Studentskog zbora Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U 2018. godini kao članica Senata predstavljala je studente biomedicinskog područja te je kao zamjena člana sudjelovala u radu Vijeća biomedicinskog područja. Uključena je u Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu kao predstavnica studenata Stomatološkog fakulteta. Tijekom studija bila je voditeljica projekta EVP Zagreb koji je nagrađen Dekanovom plaketom te Rektorovom nagradom u kategoriji “Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici”. Predsjednica je i Sportske udruge Stomatološkog falulteta u sklopu koje je kao voditelj projekta sudjelovala u organizaciji Humanijade Makarska 2018.

SVEUČILIŠNI UDŽBENIK – INFEKTOLOGIJA Ove je godine na Interliberu svjetlo dana

iscrpno.

ugledao

udžbenik

Osim neizostavnih naslova i nastavnog gradiva,

“Infektologija” Premda je udžbenik ponajprije

u knjigu su uvrštene i teme koje će čitateljima

namijenjen i prilagođen studentima treće

biti zanimljive, a doprinose boljoj ilustraciji

godine Stomatološkog fakulteta, vjerujemo

suvremene infektologije. Udžbenik je djelo

kako

studentima

malobrojne skupine autora, znanstvenika i

medicine, doktorima medicine i dentalne

međunarodno prepoznatih stručnjaka, u čijoj su

medicine - liječnicima praktičarima, te širem

se

krugu čitatelja u njihovom svakodnevnom

područja

radu. Ovaj udžbenik čini nedjeljivu cjelinu s

Glavni urednik i autor ovoga udžbenika je doc.

prvim izdanjem „Priručnika za liječenje i

dr. sc.

profilaksu infektivnih bolesti“ zbog čega se u

recenzirali su ga: prof. dr. sc. Ivo Ivić, prof. dr.

njemu taj dio infektologije ne prikazuje

sc. Ivan Alajbeg i prof. dr. sc. Goran Tešović.

će

novi

dobro

sveučilišni

poslužiti

i

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

pripremi

nastojala

znanstvenog

uvažiti i

njihova

stručnog

uža

interesa.

Dragan Lepur sa suradnicima, a

6


Zavod za endodonciju i

predavači prof. dr. Hande Sar

restaurativnu

Sancakli

stomato-

sa

Sveučilišta

u

logiju Stomatološkog fa-

Istanbulu iz Turske,

kulteta Sveučilišta u Za-

Marleen Peumans s Katoličkog

grebu u suorganizaciji s

sveučilišta iz Belgije, dr. Enrico

Hrvatskim

društvom

Cassai iz Ferrare, Italija i dr. sc.

minimalno

intervencijsku

za

Damir

Šnjarić

s

prof. dr.

Medicinskog

dentalnu medicinu - HLZ

fakulteta Sveučilišta u Rijeci koji

su dana 19. i 20. studenog 2018. godine organizirali II kongres s

su održali zanimljiva predavanja o

međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom «Sinergija znanosti i kliničkog

suvremenim postupcima iz područja karijesologije, restaurativne dentalne

rada». Voditeljica kongresa prof. dr. sc. Goranka Prpić-Mehičić uz potporu

medicine i endodoncije. Skup je završio predstavljanjem znanstvenih i stručnih

djelatnika Zavoda je organi-

radova. Drugi dan djelatnici Zavoda

zirala dvodnevni međunarodni

su održali pet radionica u prostorima

skup.

hotelu

Stomatološkog fakulteta na kojima

Dubrovnik održana su poziv-

su polaznici imali prilike upoznati se

na

i

Prvi

dan

predavanja

u

domaćih

i

raditi

sa

najsuvremenijim

stranih predavača te prezen-

materijalima tehnikama iz područja

tacije postera. Posebni gosti

restaurativne dentalne medicine i

kongresa

endodoncije.

bili

su

pozivni

U subotu 17. studenoga 2018.

trajanja protetskih nadomjesta-

godine

ka. Krivo upisani podaci u

u

održan

hotelu je

Dubrovnik

simpozij

naslovom:

Kako

pod

spriječiti

stomatološku mogu

dokumentaciju

dovesti

do

sudskih

prigovore i tužbe pacijenata, u

komplikacija. Svaka pogreška

organizaciji

doktora

Stomatološkog

dentalne

medicine

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

kompromitira njegovu profesi-

Stara poslovica kaže: „Tko radi

onalnost, treba li zato pogreške

taj i griješi“; u svakoj fazi rada

zataškati? Treba li i kako o

doktora dentalne medicine moguće je napraviti pogrešku koja u većoj ili manjoj

pogreškama izvijestiti pacijenta? Kako pri tome sačuvati profesionalno

mjeri može utjecati na ishod liječenja i konačan rezultat rada doktora dentalne

dostojanstvo? Na sva ova pitanja u svojim prezentacijama odgovorili su

medicine. Što se greška ranije dogodi, a kasnije uoči posljedice su teže i

predavači: prof. dr. sc. Hrvoje Brkić koji je ujedno bio i organizator ovoga

složenije. Možemo li svoju grešku prikriti ili možda proglasiti komplikacijom? Što

simpozija, prof. dr. sc. Darko

kada nas pacijent tuži? Kako se

Macan, izv. prof. dr. sc. Jelena

zaštiti

tužbi

Dumančić, izv. prof. dr. sc.

pacijenata? Pogrešna dijagnoza

Marin Vodanović, doc. dr. sc.

ima

Nenad

od

za

neuspjelo

i

posljedicu liječenje.

krivo

i

Pogrešna

Polgar,

Županijskog

suda

sutkinja Jadranka

procjena pacijenata i oralnog

Travaš te predstavnici Croatia

zdravlja,

navika

osiguranja s temom osiguranja

vijek

od profesionalne odgovornosti.

može

7

prigovora

te

njegovih

znatno

skratiti

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Kao i svake godine, početkom adventskog vremena tradicionalno održan je

fakulteta prof. dr. sc. Marka

kongres Hrvatskog društva za dječju i preventivnu stomatologiju Hrvatskog

Jakovca

liječničkog zbora. Ove godine 30. studenog i 01. prosinca u Hotelu „International

otvorio skup, rad se nastavio

u Zagrebu, održani su već tradicionalni 11. Hrvatski dani dječje stomatologije, u

prema programu koji je obilovao

suorganizaciji Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i HDDPS/HLZ-a.

iznimno zanimljivim predavanji-

Kongres

je

ponovo

koji

je

i

službeno

bio

ma iz različitih područja dječje

međunarodnog karaktera s

stomatologije, koja su svojom

obzirom na sudionike i gosta

kvalitetom održala visoku pozor-

predavača. Tako nas je ove

nost auditorija do samog kraja. Jedan od veselijih dijelova kongresa zbio se

godine

izuzetnim

tijekom ceremonije otvaranja u subotu, kada su nam sjajan glazbeni program

predavanjima

počastio

pripremili naš dentalni tim, „pacijent“ Domagoj Valand (9.5 godina) svirajući

uvaženi

profesor

saksofon i njegov „doktor“ Marko

fakulteta

Matutinović, specijalizant dječje

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. Luc Marks iz Genta, Belgija. Kongres se održao

stomatologije, koji je sve sjajno

tijekom dva dana gdje je prvog dana bio organiziran okrugli stol s temom „Dječja

orkestrirao i vodio glazbenu točku

dentalna medicina – od primarne zdravstvene zaštite do bolničkog liječenja“. U

kojoj se pridružio i dio pjevačkog

sklopu okruglog stola održano je više predavanja te interesantne rasprave, u koje

zbora „Zubor“ našeg fakulteta.

su se uključili svi sudionici okruglog stola, dok je glavni predavač bio prof. Marks

Nakon kongresa, u ponedjeljak i

s vrlo zanimljivim predavanjem o etičkim dilemama stomatološkog liječenja osoba

utorak prof. Marks proveo je još

s posebnim potrebama.

dva sadržajna dana na našem Zavodu i Fakultetu, gdje je održao izvrsna

U sklopu kongresa, u petak s početkom u 19 sati, održana je i redovita godišnja

predavanja i konzultacije za specijalizante kao i za naše studente u

skupština Hrvatskog društva za dječju i preventivnu stomatologiju Hrvatskog

dodiplomskom studiju, ispunjavajući na taj način obveze koje ima kao gost

liječničkog zbora, na kojoj su uz uobičajene točke dnevnog reda, predstavljene

profesor Zavoda za dječju stomatologiju. Održao je i kratak sastanak s

različite aktivnosti naših članova koje se provode u lokalnim zajednicama.

Dekanicom fakulteta, prof. dr. Zrinkom Tarle, gdje se u neformalnom razgovoru i

Drugog dana kongresa nakon pozdravnih govora uvaženih gostiju, predstavnice

opuštenoj atmosferi razgovaralo o važnim temama dosadašnje i buduće

Ministarstva zdravstva dr. sc. Anke Jurišić-Kvesić i izaslanika Dekanice našeg

suradnje.

svojim

gost

Stomatološkog

U nazočnosti uglednih gostiju, umirovljenih djelatnika Zavoda, gostiju te domaćina u petak 16. studenoga 2018. godine u 12.30 sati u dvorani “Miroslav Čačković” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu svačano je obilježen Dan akademika Frana Bubanovića i stogodišnjice osnutka Zavoda za kemiju i

biokemiju Medicinskog fakulteta.

Predstojnica Zavoda prof. dr. sc. Jasna

Lovrić sa svojim suradnicima predstavila je rad Zavoda kroz proteklih 100 godina od ak. godine 1918./1919. od kada je osnovan pod nazivom Zavod za

primjenjenu liječničku kemiju do danas. Od godine 1948. Kada je započelo visoko obrazovanje doktora stomatologije u sklopu Odontološkog odsjeka Medicinskog fakultea pa sve do danas, izučavanje kemije i biokemije bio je i ostao osnova u obrazovanju doktora dentalne medicine. Na svečanosti je predstavljena prigodna monografija pod naslovom “100 godina Zavoda za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu” koju je uredila prof.dr.sc. Jasna Lovrić uz potporu zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Na ovoj svečanosti sudjelovali su i nastavnici Stomatološkog fakulteta u pratnji dekanice prof. dr. sc. Zrinke Tarle.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

8


Gostujući professor Stomatološkog fakulteta G. Richard Scoot sa Sveučilišta u Nevadi posjetio nas je od 22. do 26. listopada 2018. godine.

Profesor Scott je svjetski

poznati stručnjak iz područja Dentalne antropologije, s naglaskom na krunu zuba i morfologiju zubnoga korijena. U navedenom periodu održao je niz predavanja za studente integriranog studija, poslijediplomskog studija te za nastavnike kao i za studente Filozofskog fakulteta sa Studija arheologije.

Posebno predavanje bilo je posvećena primjeni dentalne

antropologije u forenzičnoj odontologiji: "Procjena stanja iz stomatološke morfologije: razvoj i testiranje r-ASUDAS-a". r-ASUDAS je nova web-aplikacija koja procjenjuje podrijetlo nepoznatih osoba na temelju njihove kombinacije krvi zuba i korijenovih osobina. Aplikacija koristi 21 nezavisna obilježja koja slijede nakon Državnog sveučilišnog stomatološkog sustava antropologije u Arizoni (ASUDAS). Program treba validirati u forenzičnim slučajevima, a referentni uzorak treba priložiti suvremenim skeletnim podacima, međutim, primjena je već dokazala potencijal dentalne morfologije u procjeni predaka u forenzičnom kontekstu. Petak je posvetio posjetu Hrvatskom prirodoslovnom muzeju gdje je zahvaljujući kustosici Davorki Radovčić imao priliku razgledati veliko svjetsko blago fosilnu zbirku Krapinskog neandertalca.

Od 8. do 12. listopada na našem je Fakultetu boravio prof. Raj Nair. Prof. Nair je međunarodno poznati sveučilišni nastavnik i liječnik iz područja oralne medicine i oralne onkologije. Zamjenik je dekana za znanost, voditelj programa za poslijediplomske istraživačke kvalifikacije i voditelj katedre za oralnu medicinu, oralnu

patologiju i općemedicinske znanosti na sveučilištu Griffith, Australia. Viši je konzultatnt za oralnu onkologiju, hematologiju i onkologiju (Onkološka služba) na Gold Coast University Hospital (GCUH), Queensland Health, Gold Coast, Australia. Prof Nair je tijekom svog boravka održao dva zanimljiva predavanja za studente i nastavnike i imao priliku upoznati se s Upravom i djelatnicima Zavoda za oralnu medicinu. Naslovi predavanja bili su: “Epigenetics, microRNAs, microbiome and cancer - An update on precision oral oncology” i “Orofacial complications of cancer therapy – An update for clinicians”. S prof. Nairom smo imali vrlo ugodne stručne susrete i diskusije o nastavnoj, kliničkoj i znanstvenoj problematici. Komentari kolege Naira o našem Fakultetu i gradu bili su u superlativima, a na pomolu je sklapanje ugovora o znanstvenoj suradnji, a nadamo se i nastavnoj, među našim ustanovama.

Prof. Nathaniel S. Treister s Harvard University School of Dental Medicine izabran je za gosta

profesora na Zavoda za oralnu medicinu našeg Fakulteta u akad. godinama 2018/19. i 2019/20. Prof. Treister je jedan od vodećih svjetskih stručnjaka u području oralne medicine. Šef je Odjela za oralnu medicinu i stomatologiju Brigham and Women's Hospital i Dana-Farber Cancer Institute, vodećih zdravstvenih ustanova pripadnih Harvard sveučilištu u Bostonu. Međunarodno je priznat znanstvenik i kliničar. Uže polje interesa su mu oralna skrb onkoloških bolesnika, poglavito hematoloških i onih koji boluju od kronične bolesti presatka protiv domaćina, u čemu poduzima pionirske iskorake. Stoga je prof. Treister cijenjen ne samo u oralnomedicinskim krugovima, već i u hematološkom i onkološkom stručnom svijetu. Prof. Treister je boravio na našem Fakultetu od 15. do 20. studenoga 2018. i održao seriju predavanja našim studentima 5. godine na kolegijima Oralna medicina i Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika, te je sudjelovao na kliničkim vježbama studenata 6. godine na kolegiju Oralna medicina. Naslovi održanih predavanja bili su: „Oral mucositis associated with targeted therapy and immunotherapy in cancer patients“, „Oral lesions you can't afford to miss“ i „Oral health in

hematopoietic stem cells transplantation“. Ovo je bila druga posjeta prof. Treistera našem Fakultetu, na zadovoljstvo svih djelatnika Zavoda za oralnu medicinu, a zasigurno i studenata koji su imali priliku diskutirati s osobom iznimnog kliničkog iskustva. Radujemo se suradnji s prof. Treisterom i ponosni smo što je postao članom našeg tima.

9

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


U subotu 8. prosinca 2018. Udruga

koji su na Erasmusu na našem fakultetu.

studenata denatlne medicine u suradnji s

Sinam Kinay i Ozgun Ozturk ispričali su

Kulturnim centrom Travno organizirala je

nam kako su iz Turske došli u Hrvatsku te

5. jubilarni Dentakl. Program je započeo

kako im je na našem fakultetu. Fayas

prikazivanjem videa kojeg je priredila

Adel student je 1. godina engleskog

studentica Marina Barbarić kako bi se

studija

prikazao put Dentakla - od početka pa

Njemačke, a svoj talent pokazao nam je

sve do sada.

izvevši

Ovogodišnji voditelji programa bili su

gošće bile su djevojke iz ŽVS Rezonanca

doc. dr. sc. Marko Granić sa Zavoda za

sa zagrebačkog FER-a. Izvele su tri

oralnu kirurgiju, doc. dr. sc. Davor Illeš

pjesme, a vodila ih je dirigentica Iva Jarić.

sa Zavoda za mobilnu protetiku te Ana

Da naš fakultet vrvi plesnim talentima

Selak, studentica 4. godine. Pozdravili

pokazala je i Dora Stepinac, studentica 4.

su

godne,

prisutne te zahvalili osnivačima

Dentakla

Ivanu

pjesmu

sa

medicine.

Dolazi

Superman.

svojom

iz

Posebne

plesnom

grupom

Luki

Nostres ples. Njena kolegica s godine

Banjšaku, Ivani Ivančić, Emi Vindiš,

Ana Friščić sve je ostavila bez daha

Heleni Vučković, Dini Šimunović i Nini

svojom plesnom točkom na ringu. Filipa Špehar, studentica 2. godine,

Lukić. Ovogodišnja organizatorica Marta

zajedno je sa svojim bratom cijelu dvoranu počastila skladbom Peppi Czardas

Horvat dodijelila im je zahvalnice za

hrvatskog skladatelja Zlatka Dvoržaka.

osnivanje i doprinos Dentaklu. Odmah

Glazbena večer se nastavila simpatičnom izvedbom benda Bendtakl i Mirjane

nakon uvoda, kolegice Mirjana Šeba i

Šebe, Antonije Stojić, Marine Barbarić, Nancy Poljak i Ivane Andrić. Pjesma

Antonija Stojić zajedno su s kolegama iz

koju su izveli bila je I'll Be There For You, uvodna špica popularnog serijala

benda

Mihovil

F.R.I.E.N.D.S. te je ona od samog početka svima bila poznata što je publika

Marko

pokazala i pljeskanjem u ključnom trenutku! Vrijeme adventa znači i povratak

Matutinović, dr. med. dent. te Igor

božićnih pjesama koje daju čaroban ugođaj svemu pa je Z(u)bor odlučio sve

Kosmina izvele pjesmu Simple Man, a

goste uvesti u blagdansko doba pjesmom Bijeli Božić. A onda je nastupilo

nedugo

se

iznenađenje za našu Miu Maltar koja nije mogla prisustvovati promociji doktora

predstavio sa skladbom Slušaj mati ove

dentalne medicine zbog putovanja u Kanadu. Kako bi i ona mogla doživjeti taj

riči moje.

trenutak stavljanja toge i bacanja kapice, članice Z(u)bora su, u dogovoru s

Martina Batiić sa 6. godine već je

dekanicom prof. dr. sc. Zrinkom Tarle i našom dragom Ladom Prišlić, priredile

tradicionalni izvođač na Dentaklu. Svoju

nezaboravno iznenađenje za sve prisutne. Nakon što smo našu dirigenticu

baletnu točku Kiša rominja izvela je s

promovirali na pozornici, zbor je otpjevao studentsku himnu Gaudeamus igitur.

partnerom Dejanom Gotićem. I Ivana

Nakon odjave voditelja, svi sudionici i organizatori (Zrinka Jemrić, Martina

Čizmić, također kolegica sa 6. godine

Besek, Jelena Drzužetić, Sara Jindra, Marina Barbarić, Mihaela Kobale,

koja

Valentina Kostrić i Marta Horvat)

Bendtakl

Turčinović,

već

dr.

nakon

Šeparoviću,

dentalne

u

sastavu

med.

toga

tradicionalno

dent.,

Z(u)bor

nastupa

na

zajedno su na sceni još jednom otpjevali

Dentaklu, zaplesala je s prijateljima iz

Bijeli Božić, a druženje se nastavilo u predvorju Kulturnog centra Travno gdje

plesnog kluba Atomic dance factory.

je kolega Ivan Kasumović zajedno s članicama zbora izveo dobro poznate

Ove su nam se godine pridružili i kolege

hrvatske hitove.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

10


Dana 15. studenog 2018., ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) organizirao je sastanak povezan s EAAD (European Antibiotic Awareness Day) u Bruxellesu, Belgiji. Na sastanku su prisustvovali brojne velike institucije, među kojima su WHO, Europska komisija te EPSA (European Pharmaceutical 16. studenog 2018. godine u Briselu, Belgiji

održan

je

CED

(Council

of

European Dentists) General Meeting. Sastanak

je

otvoren

temom

''Antimicrobial Resistance'' gdje je glavnu riječ

vodio

Dominique

Monnet,

predstavljajući ECDC (European Centre

Students' Association) , EMSA (European Medical Students' Association), EDSA (European Dental Students' Association), koju je predstavljao student Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Tin Crnić, kao glavni tajnik EDSA-e. Glavnu riječ je vodio dr. Vyentis Andriukatis iz Europske komisije, koji je istaknuo da je broj umrlih u proteklih par godina, povezanih s rezistencijom na antibiotikom u velikom porastu. Istaknuo je da

se smrtni ishodi mogu izbjeći s podizanjem svijesti o uporabi antibiotika u zdravstvu i poljoprivredi i boljoj dijagnozi i prevenciji infekcija u zdravstvenim ustanovama. Na sastanku je spomenuto da se uvodi ''One Health Approach'' s glavnim ciljem osiguravanja sigurnosti hrane, zoonoza i rezistentnost bakterija na

for Disease Control) ističući problematiku

antibiotike. Na navedenoj inicijativi sudjeluju sva zanimanja koja su usko

sa sve većom zastupljenošću antibiotika

povezana s javnim zdravstvom, životinjskim i biljnim zdravljem i okolišem.

sa smanjenim djelovanjem zbog razvoja

Također se postavljalo pitanje hoće li se pristupiti s uvođenjem novih vrsta

rezistencije kod bakterija te je istaknuo

antibiotika ili s novom vrstom cjepiva koja će ući u obavezan kalendar

plan koji će se nastojati implementirati u

cijepljena. EDSA je zajedno s EPSA-om i EMSA-om napisala ''policy

suradnji s drugim institucijama, među kojima

je

i

WHO

(World

paper'' na navedenu temu.

Health

Organization), ali i među njima EDSA

(European Dental Students' Association) koja

je

na

ovome

bila

Sveučilište u Zagrebu i ove je

studenta

godine organiziralo Smotru kako bi

Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, Tina

se učenici završnih razreda srednjih

Crnića,

škola, studenti i svi zainteresirani

predstavljena

kao

od

sastanku

strane

glavni

tajnik

EDSA-e.

Uslijedila su izvješća predsjednika CED-

informirali

a, Marca Landia te izvješće iz Briselskog

diplomskim studijskim programima i

ureda, gdje su glavnu riječ vodili Lea

upisnim uvjetima, studentskome životu i uvjetima smještaja tijekom studiranja, opremljenosti pojedinih fakulteta,

Pfefferle,

kreativnim mjestima za zapošljavanje u pojedinim strukama te o brojnim drugim pojedinostima koje su mladim ljudima

Nina

Bernot

i

Aneta

o

preddiplomskim

i

Tyszkiewicz. Sastanak je također bio

važne prilikom odluke o upisu na fakultet.

označen raspravom na temu ''FEDCAR

Ovogodišnja Smotra Sveučilišta u Zagrebu održana je od 22. do 24. studenoga 2018. u Studentskom centru u

(Federation

Zagrebu. Uz 34 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, na ovogodišnjoj su se Smotri predstavila i druga sveučilišta,

of

European

Dental

Competent Authorities and Regulator)

veleučilišta i visoke škole iz Hrvatske i Slovenije – ukupno oko 80 sudionika.

position paper-Dentists accreditation'' na

U okviru suradnje između Sveučilišta u Zagrebu i srednjih škola programe Smotre pratili su srednjoškolci iz cijele

kojem je CED iznio svoje stajalište na

Hrvatske, a tijekom tri dana ovu je manifestaciju posjetilo oko 15 000 posjetitelja svih generacija i uzrasta.

prijedlog od strane FEDCAR-a. Također

Smotra Sveučilišta u Zagrebu ove je godine održana pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde

se raspravljalo na temu ''Sugar tax'',

Grabar-Kitarović.

''Funding in Dentistry'', ''Young Dentists in

National

Dental

Associations'',

''eHealth''. Pred kraj sastanka, CED je u dogovoru s EDSAom

pregovarao

pripravništva

u

CED-u

o

uvođenju

za

studente

stomatologije.

11

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Prvi vikend u prosincu bio je

Kao i prošle godine, najbolji

rezerviran za 3. po redu Simpozij

radovi

studenata dentalne medicine, u

prezentacija

organizaciji Studentskih sekcija.

vrijednim

Da je interes za ovakav događaj

godine autorima najboljeg rada

zaista izniman, pokazalo je preko

proglašeni su Marko Turkalj i

300 sudionika iz Hrvatske, ali i

Ivana

brojni

3.12., održan je i svečani

studenti

iz

susjednih

u

obliku

poster

nagrađeni

nagradama.

Maretić.

nedjelju,

ručak,

Srbije, Makedonije i Slovenije.

sudionici

Simpozij je svečano otvoren u

Advent i uži centar grada

petak, 30.11., a glazbeno ga je

Zagreba.

uveličao naš zbor Z(u)bor. 12

Vrhunski događaj uz sjajne

predavanja u oba dana održalo se

buduće i sadašnje mlade znan-

u

Kinu

stvenike i doktore den-talne

Europa, dok su se radionice,

medicine djeluje i više nego

točnije

u

obećavajuće za područje biomedi-cinskih znanosti. Osim toga, iz godine u

i

godinu putem ovog Simpozija ostvaruju se sve bolje veze i komunikacije kako

Stomatološkog

između Stomatoloških fakulteta unutar Hrvatske, tako i izvan njenih granica, što

terminu

njih

23,

pretkliničkim

u

održale

vježba-onicama

prostorijama

kasnije

Ove

zemalja Bosne i Hercegovine,

jutarnjem

a

U

su

imali

su

naši

prilike

obići

fakulte-ta.

dodatno doprinosi značaju ovog događaja. Nadamo se i vjerujemo da ćemo ovaj

Ove godine organizaciji Simpozija

projekt, već sada vrlo uspješan, u narednim godinama još više poboljšati i

pridonijeli su voditelji sekcija i

unaprijediti.

članovi: Martina Balta, Martina Batinić,

Ana-marija

Barbarić,

Sandra Brkanović, Monika Burja, Tin Crnić, Mia Čaušević, Ana Friščić, Marija Katalinić, Mihaela Kobale, Valentina Kostrić, Matea

U petak 28. rujna 2018. održano je uvodno predavanje za studente koji su u

Lokas,

Lana

akademskoj godini 2018./2019. prvi put upisali prvu godinu studija Dentalna

Pintarić, Klara Parić, Dora Pavelić,

medicina na hrvatskom jeziku. Studente je pozdravila dekanica prof. dr. sc.

Daria

Stojaković,

Zrinka Tarle, nakon čega su se studentima predstavili nastavnici koji imaju

Anđelina

predmete na prvoj godini studija: prof. dr. sc. Zdravko Petanjek (Anatomija), doc.

Šekelja, Lovro Vuger. Glavnu riječ

dr. sc. Sanja Dolanski-Babić (Fizika), prof. dr. sc. Gordana Jurić-Lekić

u Organizacijskom odboru imale

(Histologija s embriologijom), izv. prof. dr. sc. Blaženka Foretić (Kemija), prof. dr.

su su dekanica prof.dr.sc. Zrinka

sc. Floriana Jakuš (Stanična biologija s genetikom), Irena Bagarić, v. pred.

Tarle, Marija Katalinić i Mihaela

(Tjelesna i zdravstvena kultura), izv. prof. dr. sc. Mario Zovak (Prva pomoć), prof.

Kobale,

odbor

dr. sc. Silvana Jukić Krmek (Računalne tehnologije u dentalnoj medicini) i izv.

prof.dr.sc.

prof. dr. sc. Marin Vodanović (Uvod u dentalnu medicinu). Osim nastavnika,

Silvana Jukić Krmek, prof.dr.sc.

studentima su se predstavili i djelatnici studentske poslovnice na čelu s

Irina Filipović Zore, prof.dr.sc.

voditeljicom Željkom Orešković, te tajnica dekanice Lada Prišlić. Predstavnica

Ketij

Sveučilišnog računalnog centra (SRCE) studente je upoznala s mogućnostima

Marija

Petra

Sitnik,

Matijević,

Lana

Strugačevac,

a

Simpozija

znanstveni činili

Mehulić,

su

izv.prof.dr.sc. Vranić,

koje im SRCE pruža kao novim članovima akademske zajednice. Predstavnici

doc.dr.sc. Ivan Puhar, doc.dr.sc. Ana Andabak Rogulj, Dražen Jokić, dr.med.

studenata viših godina studija na čelu s Klarom Dešković studente su upoznali

dent., Martina Batinić i Martina Balta.

sa studentskim aktivnostima. Svaki student je dobio prigodni poklon i „Vodič za

Dubravka

Negovetić

studente Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

12


Dana 19. listopada 2018. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti održan je 3. simpozij “Regenerativni i restaurativni postupci u dentalnoj medicini” u organizaciji Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Razreda za medicinske znanosti HAZU.Simpozij su otvorili predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusić i dekanica Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Zrinka Tarle. Ovaj simpozij obradio je nekoliko stomatoloških disciplina: restaurativnu dentalnu medicinu, parodontologiju, oralnu kirurgiju i oralnu medicinu. Zajedničko svim navedenim područjima je minimalna invazivnost u postizanju konačne terapije. O restaurativnim postupcima govorio je prof. dr. sc. Thomas Attin, prodekan Medicinskog fakulteta u

Zürichu i dekan Stomatološkog fakulteta te predstojnik Zavoda za karijesologiju na istom fakultetu dr. sc. Tobias Tauböck. Oni su rasvijetlili koncept uporabe direktnih adhezijskih tehnika za kompleksne zahvate i nove perspektive u konzervativnoj dentalnoj medicini temeljene na kompozitnim materijalima. Područje parodontologije prezentirao je predstojnik Zavoda za parodontologiju sa Stomatološkog fakulteta u Zürichu prof.dr.sc. Patrick Schmidlin govoreći o reparativnoj, resektivnoj i regenerativnoj parodontološkoj terapiji, o opcijama, indikacijama i zamkama. Nadalje, prof. dr. sc. Irina Filipović Zore, oralni kirurg sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pojasnila je danas iznimno zanimljivu uporabu faktora rasta u cijeljenju i regeneraciji u dentalnoj medicini. Na kraju, izv. prof. dr. sc.

Vlaho

Brailo,

također

sa

Stomatološkog

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prezentirao je područje oralne medicine s temom suvremenih načina i mogućnosti primjene lijekova putem oralne sluznice. Simpozij je bio iznimno dobro posjećen.

U srijedu 12. prosinca u prostorina Hrvatskog liječničkog Zbora svečano su dodijeljene

diplome novim članovima Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske je društvo izabranih znanstvenika, koje se bavi promicanjem medicinskih znanosti radi unapređenja narodnog zdravlja. Ona je samostalna pravna osoba, neovisna o državnim ustanovama i ne bavi se stjecanjem dobitka. Djeluje na području Republike Hrvatske, a sjedište joj je u Zagrebu. Nakon 14 godina tijekom ljeta bio je otvoren natječaj za Kolegij stomatoloških znanosti za nove članove. Uz stomatologe/doktore dentalne medicine diplome su dodijeljene doktorima medicine, doktorima veterine i magistrima farmacije. Od djelatnika Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ovu eminentnu isnstituciju ušli su: prof. dr. sc. Asja Čelebić, prof. dr. sc. Ketij Mehulić, prof. dr. sc. Iva Alajbeg, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić te prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes.

Čestitamo!

13

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


U subotu 15. prosinca 2018. godine Stomatološki fakultet otvorio je svoja vrata za posjet svoje Alumni generacije koja ove godine obilježava 35 godina od upisa na Stomatološki fakultet te 30 godina od njihova diplomiranja. Već prema uhodanom programu kolege su se prikupili unutar dvorišta fakulteta, a nakon toga ih je u predavaonici pozdravila dekanica prof. dr. sc. Zrinka Tarle s prodekanom prof. dr. sc. Denisom Vojvodićem koji je i jedan od pripadnika ove generacije. Uz prezentaciju fotografija od 1983. do danas kroz njihovo studentsko doba te kroz vrijeme nakon diplomiranja kolege su se međusobno družili te prisjećali vremena u kojima su proživjeli jedan lijepi dio života. Nakon generacijske torte I čaše pjenušca svi su zajedno nazdravili te krenuli na zajedničku večeru i ples u jedan od poznatih zagrebačkih resorana na relaciji Gundulićeva – Šalata.

Početkom nove akademske godine, točnije 5. listopada 2018. godine dekanica Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Zrinka Tarle otvorila je vrata Fakulteta kolegama koji pripadaju generaciji koja je Fakultet upisala godine 1972. Tog sunčanog dana na kraju radnoga tjedna dvorište Fakulteta popunila su razdragana lica kolega koji su na svom samom kraju radnoga staža željeli se vratiti na lokaciju na kojoj je sve započelo prije 40 godina. Kako se neki među njima nisu vidjeli desetljećima, veselje na licima nije se moglo sakriti, a potekle su i suze radosnice. Nakon pića dobrodošlice u Velikoj predavonici dekanica je održala prigodni govor,

a uz prezentaciju fotografija svi su se prisjetili vremena njihova studiranja.

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

14


Dea Kristina Marija Barbara Antonija Janja Mirjam Smiljana Jelena Maja Sara Franka Antonela Izidora Lukas Marija Magdalena Zrinka David Iva Tea Branka Natalija Tea Maja Bernard Gabriela Andrea

13

Alagić Anđelić Antunović Babić Bačić Barun Bernatović Blažević Bradić Canjuga Čekalović Čukelj Ćurković Dijanošić Džodan Đaković Eljuga Genda Geštakovski Harmicar Hećimović Horvat Horvatović Hrgović Hršak Hrvoj Jelinić Juran

Ana Marija Antonija Adriana Ivana Leona Matej Kristina Tea Petra Simona Filip Karlo Iva Klara Frane Sarah Aleksandra Ana-Marija Krešimir Lucija Martina Ivana Lucija Mia Daniela Monika Ana Lucija

Jurinić Jurković Katunarić Kelić Keretić Klepo Knežević Kocijan Kociper Kolar Kolenko Kos-Grabar Kovač Kovačević Kovačević Kramarić Kramberger Kratohvil Kuftinec Kuntić Laktić Lovrić Ljumović Maltar Maras Mataić Milas Miloš

Matija Ivan Ivan Mia Lina Anamarija Anita Ana Marko Tea Doris Katarina Patricija Filip Mateo Dunja Dominik Matej Dunja Kristina Nikolina Ornela Franka Mia Samanta Paola Marina Vlatko

Milošević Mlačić Mladenović Nestić Nižetić Novaković Orlović Pap Patrun Pavlović Pelc Perić Peulić Pezer Pierobon Plavšić Pleše Polinčić Potoč Potočki Pralica Protić-Helinger Radić Radić Raduha Rapanić Rebrina Reschner

Ivana Aljoša Nela Ana Ines Ivor Tena Marina Ema Mirta Dina Marija Tihana Marija Sandra Bruno Monika Igor Mihovil Katarina Ema Mia Ljiljana Diana Tadej Anja Ivana Lucija

Rojnica Rous Sabo Sandrić Sečen Sokolić Stilinović Sumić Šetka Šimić Šimunović Šimunović Škoro Štambuk Štetić Štimac Tajmer Tomičić Turčinović Varalungović Vindiš Vukelić Vukmanović Zadro Zavadlav Zukanović Žugec Žužić

Glasilo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu