70 Years of Education in Dental Medicine at the University of Zagreb, 1948 - 2018

Page 1

Sveučilište u Zagrebu

70 Years of Education in Dental Medicine at the University of Zagreb, 1948 - 2018

70 godina studija stomatologije / dentalne medicine na Sveučilištu u Zagrebu, 1948. - 2018.

STOMATOLOŠKI FAKULTET

University of Zagreb

SCHOOL OF DENTAL MEDICINE

70 godina studija stomatologije / dentalne medicine na Sveučilištu u Zagrebu, 1948. - 2018. 70 Years of Education in Dental Medicine at the University of Zagreb, 1948 - 2018


70 godina studija stomatologije / Dentalne medicine na SveuÄ?iliĹĄtu u Zagrebu, 1948. - 2018. 70 Years of Education in Dental Medicine at the University of Zagreb, 1948 - 201870 godina studija stomatologije / Dentalne medicine na SveuÄ?iliĹĄtu u Zagrebu, 1948. - 2018. 70 Years of Education in Dental Medicine at the University of Zagreb, 1948 - 2018


Nakladnik: Stomatološki Fakultet Sveučilišta u Zagrebu Godina objavljivanja: 2018. Glavna urednica: prof. emerita Jadranka Keros Urednik: prof. dr. sc. Hrvoje Brkić Lektura i korektura: Branko Šimat Prijevod: Morana Šimat prof., Lidija Štefić prof. Slikovni i drugi prikazi: Darije Petolas, Mirjana Draženović Autori teksta:

prof. dr. sc. Ivan Alajbeg prof. dr. sc. Hrvoje Brkić izv. prof. dr. sc. Nikša Dulčić izv. prof. dr. sc. Jelena Dumančić izv. prof. dr. sc. Marko Jakovac prof. emerita Jadranka Keros prof. dr. sc. Goran Knežević prof. dr. sc. Darko Macan izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović prof. dr. sc. Denis Vojvodić prof. dr. sc. Zrinka Tarle

Grafički i tehnički urednik: Nikola Market Priprema i tisak: Tiskara Rotim i Market

Tiskano izdanje: ISBN 978-953-7781-15-6 Online izdanje: ISBN 978-953-7781-16-3


SADRŽAJ PROSLOV..............................................................................................................................7

CONTENTS FOREWORD........................................................................................................................7

Jučer

Yesterday

POVIJEST STOMATOLOŠKE IZOBRAZBE U HRVATSKOJ .......................10 Početno razdoblje visokoškolske stomatološke nastave od 1922. do 1948. .....10 Odontološki odsjek Medicinskog fakulteta u Zagrebu od 1948. do 1962....... 20 Prva generacija diplomiranih zubnih liječnika...................................................... 22 Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 1962. do danas ....................... 30

HISTORY OF DENTAL EDUCATION IN CROATIA ....................................10 Initial Period of Higher Dental Education from 1922 to 1948 ............................10 Department of Odontology of the School of Medicine from 1948 to 1962.... 20 The First Graduate Doctors of Dental Medicine ................................................... 22 The University of Zagreb School of Dental Medicine from 1962 until today .............................................................................................. 30

DANAS

TODAY

ZAČETCI INSTITUCIONALNE SURADNJE UNUTAR EUROPSKOG PROSTORA VISOKOG OBRAZOVANJA.........................................................44 Stomatološki fakultet i reformski procesi ............................................................... 45 Sustav osiguranja kvalitete u Stomatološkom fakultetu .................................... 52 Upravljanje visokim učilištem i kontrola kvalitete .............................................. 56

BEGINNINGS OF THE INSTITUTIONAL COOPERATION WITHIN THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION................................................................44 School of Dental Medicine and reform processes................................................. 45 Quality insurance system of the School of Dental Medicine............................ 52 Management of higher education institution, and quality control................ 56

NASTAVNA DJELATNOST.................................................................................59 Studijski programi .......................................................................................................... 59 Usporedivost studijskih programa...................................................................... 62 Studijski programi u ak. god. 2017./2018.:.......................................................... 66 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina (hrvatski jezik) ................................................................................ 67 Upisne kvote i kriteriji za upis...............................................................................74

TEACHING ACTIVITIES.....................................................................................59 Study programs................................................................................................................ 59 Comparability of study programs........................................................................ 62 Study programs in the academic year 2017/2018:........................................... 66 Integrated Undergraduate and Postgraduate University Study of Dental Medicine (Croatian Language).................................................... 67 Student enrolment quotas and university admission criteria.....................74


Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina, engleski jezik (od akademske godine 2017./2018.) .............. 79 Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu......................................................................................... 82 Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Dentalna medicina ................................................................................................. 86 Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Dentalna implantologija..................................................................................... 90 Cjeloživotno obrazovanje na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu............................................................................................... 91 Studenti.............................................................................................................................. 95 Nastavnici........................................................................................................................ 109 Znanstvena djelatnost i doktorski studij............................................................... 114 INTERNACIONALI­ZACIJA FAKULTETA – međunarodna suradnja .................................................................................130 Acta Stomatologica Croatica....................................................................................... 146 ALUMNI Stomatološkog fakulteta................................................................150 RESURSI: prostor, stručne službe, oprema ..................................................154 Središnja stomatološka knjižnica....................................................................... 154 Prostorno proširenje............................................................................................... 160

Integrated undergraduate and graduate university study of Dental Medicine in English (from academic year 2017/2018).......... 79 Application of the Croatian Qualification Framework at the University of Zagreb School of Dental Medicine ........................ 82 University postgraduate specialist study of Dental Medicine.................... 86 University postgraduate specialist study of Dental Implantology............ 90 Lifelong Education at the School of Dental Medicine of the University of Zagreb.................................................................................... 91 Students.............................................................................................................................. 95 Teaching staff.................................................................................................................. 109 Scientific research and doctoral education............................................................ 114 INTERNATIONALIZATION OF THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE – International Cooperation................................................................ 130 Acta Stomatologica Croatica....................................................................................... 146 ALUMNI ..............................................................................................................150 RESOURCES: space, support services, equipment....................................154 Central Dental Library.......................................................................................... 154 Expansion of the School’s facilities................................................................... 160 HUMAN RESOURCES......................................................................................175

LJUDSKI RESURSI.............................................................................................175

SUTRA

TOMORROW

BUDUĆNOST STOMATOLOŠKOG FAKULTETA......................................180

THE FUTURE OF THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE......................180

PRILOG.................................................................................................................185

SUPPLEMENT.....................................................................................................185

KAZALO.............................................................................................................. 203

INDEX.................................................................................................................. 203


PROSLOV

FOREWORD

Suvremeno se društvo sve više temelji na znanju, pa su visokoškolska izobrazba i znanstvena istraživanja postala imperativom razvoja pojedinca, zajednice, pa i cijele nacije. Brojne promjene i brz razvoj relevantnih znanosti za posljedicu imaju i izmijenjene životne uvjete. U vrtlogu tih promjena neprekidno se moramo dokazivati i promicati dosege naše struke, te podvrgavati stalnom vrjednovanju svojega rada. Razvojem suvremene stomatološke zdravstvene zaštite, radi promicanja razine stručne izobrazbe doktora dentalne medicine, uz postojeće programe integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, poslijediplomskog doktorskog studija i poslijediplomskih stručnih studija koji se neprekidno usavršavaju i dorađuju, nametnula se potreba za osnivanjem i integriranog studija na engleskome jeziku. Temeljen na načelu izvrsnosti, taj studij objedinjuje najbolje što Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu u znanstvenom smislu i u ovom vremenu može ponuditi. Sadržaji Studija najčešće su konceptualno vezani uz pojedine znanstvene projekte i ostvaruju se uz stalnu mentorsku potporu vrsnih stručnjaka. Time smo ostvarili nastojanja da postanemo jedini fakultet u Hrvatskoj i u regiji koji educira studente dentalne medicine na engleskome jeziku, što je od posebnog značenja za postizanje komplementarnosti i kompetitivnosti u zemljama europskog okruženja. Prepoznat od velikog broja doktora dentalne medicine, Studij je postao logičnim izborom brojnih kolega, a nadam se da će to biti i ubuduće. Ova je monografija posvećena svim studentima i nastavnicima koji su tijekom proteklih 70 godina sudjelovali u stvaranju naših studijskih programa i doprinijeli razvoju stomatološke profesije – dentalne medicine.

Modern society is increasingly based on knowledge; therefore, higher education and scientific research have become the imperatives for the development of individuals, communities and the whole nation. Numerous changes and rapid development of relevant sciences result in changed living conditions. In the vortex of these changes, we must constantly prove ourselves and widen the extent of our profession, and be subjected to continuous evaluation of our work. Considering the long-standing history and development of modern dental health care, as a direct continuation of elevating the level of professional training of doctors of dental medicine, there was a sense of need for an integrated study fully taught in English. This study program stands alongside the existing programs of integrated undergraduate and graduate studies, postgraduate doctoral studies and postgraduate professional studies, which are continually revised and improved. Based on the principle of excellence, this study combines the best that the School of Dental Medicine of the University of Zagreb can offer at this time, in terms of science. In this way, we fulfilled our endeavor to become the first school in Croatia, and in the region, to provide study courses fully taught in English to the students of dental medicine, which is of special significance for achieving complementarity and competitiveness among European countries. Recognized by a large number of doctors of dental medicine, this study program has become the logical choice for many colleagues, and we hope this trend will continue in the future as well. This monograph is dedicated to all those students and teachers who, over the past 70 years, have participated in the creation of our academic programs, and contributed to the development of the profession of Dentistry - Dental medicine. Professor Hrvoje Brkić, dean

7


Klinička vježbaonica pedesetih godina dvadesetog stoljeća


Jučer ⁄ Yesterday Prošlost ima svoj život, riječi su njezina inkarnacija

The Past has its own life, words are its incarnation


Jučer ⁄ Yesterday

10

POVIJEST STOMATOLOŠKE IZOBRAZBE U HRVATSKOJ

HISTORY OF DENTAL EDUCATION IN CROATIA

Povijest stomatološke izobrazbe u Hrvatskoj umnogome je usporediva s razvojem stomatologije u okruženju i ta je uvjetovanost danas čini prispodobivom suvremenoj stomatologiji europskih zemalja.

The history of education in dental medicine in Croatia is comparable in many ways to that in its neighborhood, and also nowadays keeps pace with current trends in dental medicine in other European countries.

Povijest stomatološke izobrazbe i fakulteta u sklopu Sveučilišta u Zagrebu obuhvaća tri razvojna razdoblja: od 1922. do 1948. godine začetno razdoblje visokoškolske stomatološke nastave i osnutak Katedre za stomatologiju u Liječničkom fakultetu u Zagrebu; ustrojbu i djelovanje Odontološkog odsjeka u sklopu Medicinskog fakulteta u Zagrebu od 1948. do 1962. godine, te osnutak i uspon Stomatološkog fakulteta od 1962. godine do danas.

The history of dental education and School of Dental Medicine as part of the University of Zagreb encompasses three periods of development: 1922 – 1948, the initial period of higher dental medicine education and establishment of the Department of Dental Medicine and Dentistry at the School of Medicine in Zagreb; 1948 – 1962, the formation and activities of the Department of Odontology at the School of Medicine in Zagreb; 1962 to date, the founding and subsequent development of the School of Dental Medicine.

Početno razdoblje visokoškolske stomatološke nastave od 1922. do 1948.

Initial Period of Higher Dental Education from 1922 to 1948

Začetci stomatološke izobrazbe nalaze su u okrilju Liječničkog fakulteta, a formalni su uvjeti za početak školovanja stomatologa stvoreni kad je profesorski zbor Liječničkog fakulteta Sveučilišta Kraljevine Srba,

The roots of education in dental medicine lie within the School of Medicine while formal terms and conditions for the beginning of education in dental medicine were created in Zagreb, on January 20, 1922, when


Povijest stomatološke izobrazbe u Hrvatskoj / History of dental education in Croatia

Hrvata i Slovenaca u Zagrebu 20. siječnja 1922. godine dr. Eduardu Radoševiću dodijelio dozvolu za održavanje predavanja (venia docendi) iz područja stomatologije i zubarstva. Tim je činom započela nastava predmeta Stomatologija i zubarstvo za studente opće medicine na Sveučilištu u Zagrebu. Tada je osnovana i Katedra za stomatologiju i zubarstvo, a dr. Eduard Radošević postao je nositeljem istoimenog kolegija. Predavanja se održavaju u Otorinolaringološkoj klinici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Draškovićevoj 17, a upravitelj Klinike bio je prof. dr. Dragutin Mašek. Praktična nastava „vježbe u operativnoj odontologiji“ održavala se u privatnoj ordinaciji E. Radoševića na adresi Strossmayerova ulica 10. U zimskome semestru akademske godine 1931./32. po prvi puta se u Redu predavanja navodi podatak da je u tijeku izgradnja Zubne klinike na Šalati, koja je započela 1929., a njome upravlja prof. dr. Eduard Radošević. Godine 1933. osnutkom stomatološkog ambulatorija u novoizgrađenoj Otorinolaringološkoj klinici na Šalati 2, čiji je upravitelj bio prof. dr. sc. Ante Šercer, počela je djelovati Zubna klinika, a već sljedeće, 1934. godine omogućeno je i specijaliziranje stomatologije za liječnike ukupne medicine. Zubarstvo se akademske godine 1936./37. navodi kao obvezni jednosemestralni predmet, a u školskoj godini 1937./38. prvi put se spominje i Odontostomatološka klinika. Eduard Radošević studij medicine završio je u Beču 1909., a potom je kao sekundarni liječnik radio u Bolnici milosrdnih sestara u Zagrebu. Specijalizirao je stomatologiju u Berlinu 1910. godine. Zastupao je motrište da se oslanjanjem na temeljne discipline, tj. na fizikalnu kemiju, fiziologiju, matematiku i srodne prirodne znanosti, može unaprijediti istraživački rad u dentalnoj medicini, što bi se trebalo odraziti i u svakodnevnom radu zubnih liječnika praktičara. Povezao se stoga sa stručnjacima u Zavodu za medicinsku kemiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Prvi rezultat te suradnje bilo je habilitacijski rad „Problemi zubarstva u vidu fizikalne kemije“, izrađen pod vodstvom prof. dr. Frana Bubanovića, koji je značio i veliku promjenu u formalnom školovanju stomatologa.

the Teachers’ Council of the Medical School of the University of Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes awarded Dr. Eduard Radošević permission for teaching (venia docendi) in the field of dental medicine and dentistry. With the act, the teaching of Dental Medicine and Dentistry commenced for students of general medicine at the University of Zagreb. The Department of Dental Medicine and Dentistry was then established with Dr. Eduard Radošević as the course lecturer in charge. The classes were held at the Otorhinolaryngology Clinic of the University of Zagreb School of Medicine in 17 Draškovićeva Street when Professor Dragutin Mašek headed the Clinic. Practical teaching – practical classes in odontosurgery – were taking place in the Dr. Eduard Radošević’s private office in 10 Strossmayerova Street. The first mention of building a dental clinic at Šalata can be found in the winter semester timetable of the academic year 1931/1932. The building process that had already been under way since 1929 was managed by Professor Eduard Radošević. In 1933, the establishment of a dental outpatient department in the newly erected Otorhinolaryngology Clinic at 2 Šalata, headed by Professor Ante Šercer, actually marked the beginning of the Clinic of Dental Medicine. The following year, i.e. in 1934 already, specialist training in dental medicine became available for general physicians. In the academic year 1936/1937, dentistry was listed as a one-semester compulsory subject, and the Clinic of Dental Medicine was mentioned for the first time in the academic year 1937/1938. After completion of his medical studies in Vienna in 1909, Eduard Radošević worked as a secondary physician at the ‘Sestre milosrdnice’ Hospital in Zagreb. In 1910, he completed residency in dental medicine in Berlin. Strongly advocating the view that the reliance on scientific disciplines including physical chemistry, physiology, mathematics and related natural sciences, could improve dental research and thus also affect the day-to-day work of dental practitioners, he teamed up with experts at the Department of Medicinal Chemistry of the University of Zagreb School of Medicine. Their collaboration resulted in his habilitation paper on “Problems of Dentistry with Regard to Physical Chemistry” developed under the mentorship of Professor Fran Bubanović, which also signified a

11


12 Mikroskopiranje, pedesete godine dvadesetog stoljeća

Microscopy, in the 1950ts


13 PretkliniÄ?ke vjeĹžbe, pedesete godine dvadesetog stoljeća

Practicals in preclinical prosthodontics, in the 1950s


14 KliniÄ?ke vjeĹžbe, pedesete godine dvadesetog stoljeća

Clinical exercises in dental pathology, in 1950ies


Eduard Radošević: “Problemi Eduard Radošević’s: “Problemis of zdravstva u vidu fizikalne kemije“, Dentistry with Regard to Physical Zagreb 1922. godine Chemistry“, Zagreb, 1922

Indeks Eduarda Radoševića

Eduard Radošević’s student transcript

15


16 Vježbe iz Farmakologije - voditelj kolegija prof. Krunoslav Tomić

Group of students in Pharmacology with their lead teacher, Professor Tomić


Apsolventi prve generacije studija stomatologije pri Medicinskom fakultetu SveuÄ?iliĹĄta u Zagrebu 1954. godine

First-generation senior students of dentistry at the Medical School University of Zagreb, 1954

17


Jučer ⁄ Yesterday Tijekom godina povećavala se njegova publicistička djelatnost, koju je okrunio životnim djelom „Fiziologija i patologija zuba“, objavljenim 1935. godine. To je djelo bilo iskorak u istraživanju zuba, a imalo je odjeka u našoj sredini i u svjetskoj znanstvenoj javnosti. U svim je istraživanjima prof. Radoševića na vidnome mjestu promišljanje o potrebi bliske veze znanosti i prakse, uz naglasak da će tek njihov sukladan suodnos unaprijediti stomatologiju. Procjenjujući ukratko djelo profesora Radoševića, ističemo da je bio osnivač visokoškolske nastave u Hrvatskoj, te utemeljitelj zubne i stomatološke klinike u Zagrebu. Bio je stomatolog-istraživač, a njegov se rad zasnivao na znanstvenom pristupu. Objavljivanje njegovih radova u uglednim inozemnim stručnim časopisima približilo je našu sredinu svjetskoj stomatološkoj javnosti. Rana je smrt 1939. nažalost prekinula težnje profesora Eduarda Radoševića u našoj sredini. U Otorinolaringološkoj klinici Medicinskog fakulteta u Zagrebu osnovan je 1934. Odjel za kirurgiju čeljusti, a vodstvo je povjereno dr. Ivi Čuparu. Smjernice rada novog odjela ocrtane su u monografiji A. Šercer, I. Čupar, S. Podvinec: Kirurgija čeljusti iz 1936. godine. Naposljetku je rad u području kirurgije čeljusti i lica uklopljen u djelatnost novootvorene Stomatološke klinike 1939., gdje je, napose od 1948. godine uslijedio snažan zamah u razvoju maksilofacijalne i oralne kirurgije.

18

Naš je velikan dr. Ivo Čupar 14. svibnja 1938. u Medicinskom fakultetu u Zagrebu održao nastupno predavanje „Stomatologija u svjetlu opće medicine“ i novim je poletom nastavio djelo profesora Radoševića. Sveučilišni docent dr. Ivo Čupar bio je nastavnik Kliničke stomatologije s praktičnim vježbama, u petoj godini studija medicine. Nakon jedanaest godina izgradnje, u još nedovršenoj zgradi na Šalati 6, namijenjenoj zubnoj i ortopedskoj klinici, koju je projektirao arhitekt Egon Steinmann, u rujnu 1939. započela je radom Stomatološka klinika. Danas se to zdanje smatra dijelom graditeljskog i arhitektonskog hrvatskog naslijeđa i jednim od najpoznatijih djela hrvatske moderne.

major change in formal education for doctors of dental medicine. Over the years, publication activities of Professor Radošević were increasing to reach his crowning achievement with “Physiology and Pathology of the Teeth” published in 1935. This monograph was a breakthrough into the area of dental research that had an impact both in the region and among scientific public worldwide. In his research work, Professor Radošević always pondered on necessity for an interrelationship between science and practice, highlighting its indispensability for the improvement of dental health care. Summarizing the entire work of Professor Radošević, one must underline that he was the founder of both dental higher education in Croatia and the Dental and Dental Medicine Clinic in Zagreb. He was a dentist-researcher who adopted a scientific approach to his clinical practice. Publication of his papers in prominent international journals in the field introduced Croatian to the global scientific community. Ambitions of Professor Eduard Radošević, however, were regrettably interrupted by his early death in 1939. In 1934, the Department of Jaw Surgery was established at the Otorhinolaryngology Clinic of the University of Zagreb School of Medicine, with Dr. Ivo Čupar appointed as director. The operational guidelines for the newly established Department are outlined in a manual by A. Šercer, I. Čupar, S. Padovinec: Jaw Surgery published in 1936. The work in the field of jaw and facial surgery was eventually incorporated into clinical practice of the Clinic of Dental Medicine which was opened in 1939 and provided a platform for strong momentum in the development of maxillofacial and oral surgery in the following years, especially since 1948. On May 14, 1938, one of our great experts, Dr. Ivo Čupar delivered his inaugural lecture on “Dental Medicine in the Light of General Medicine” at the University of Zagreb School of Medicine, and gave a fresh impetus to the work of Professor Radošević. As assistant professor at the University of Zagreb School of Medicine, Dr. Ivo Čupar taught Clinical Dentistry with Practical Exercises to fifth-year medical students. Eleven years on and still under construction, in the unfinished building at 6 Šalata, designed by the architect Egon Steinmann to host a dental and orthopedic


Povijest stomatološke izobrazbe u Hrvatskoj / History of dental education in Croatia

Ivo Čupar, koji je završio Medicinski fakultet u Berlinu, potom specijalizirao čeljusnu kirurgiju u Grazu i Beču i usavršavao se u Pragu, Parizu, Berlinu i Rimu, ugradio je svoja znanja u temelje naše stomatologije. U brojnim je znanstvenim radovima obuhvatio problematiku tumora, ozljeda i deformiteta stomatološkog područja, a napose je pridonio razvijanju dijagnostike i terapije, te rekonstruktivne kirurgije. S prof. dr. Ivom Miše razvio je i oralnu kirurgiju u našoj sredini. Po povratku s usavršavanja u ustanovama za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju Velike Britanije i Italije, dao je izvanredan obol u osnutku Odontološkog odsjeka Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom desetljeća, sve do umirovljenja 1972. godine, ostao je vjeran svojim stručnim i znanstvenim odrednicama, a svoj je kredo – da su „usta zrcalo zdravlja“ – dosljedno zastupao za cijeloga života. U vrijeme Drugoga svjetskog rata, 23. travnja 1943. godine, odlukom Odjela za visoke škole i znanstvene zavode Ministarstva narodne prosvjete NDH, dr. Juraj Kallay, dotadašnji predstojnik Stomatološkog odjela Zakladne bolnice na Rebru, imenovan je sveučilišnim docentom u Katedri za stomatologiju Medicinskog fakulteta. U poraću je Stomatološka klinika 1946. preimenovana u Kliniku za bolesti usta, zubi i čeljusti, povećan je broj liječnika, zdravstvenog i ostalog osoblja, a nastavni predmet Klinička stomatologija s praktičnim vježbama smješten je u deseti semestar dodiplomskoga studija. Dolaskom dr. Ive Miše razvijena je organizacija rada Klinike utemeljenjem Zubno-liječničkog odjela. Pri tome je Zubno-liječnički odjel, u kojemu su djelatnici bili osposobljeni za rad u svim granama medicine, bio ključan za osnutak Odontološkog odsjeka Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

clinic, the Dental Clinic finally became operational in 1939. Today, the building is considered part of Croatian architectural heritage and one of the most famous examples of Croatian Modernism. Ivo Čupar, who graduated from the School of Medicine in Berlin, completed residency in jaw surgery in Graz and Vienna and had additional training in Prague, Paris, Berlin and Rome thereafter, incorporated his knowledge into the foundations of dental medicine in our region. In numerous scientific papers, Dr. Čupar covered issues relating to tumors, injuries and deformities of the dental region, and contributed in particular to the development of diagnostics, therapy and reconstructive surgery. Together with Professor Ivo Miše, he developed knowledge and clinical skills in the field of oral surgery. Upon completion of plastic and reconstructive surgery training in the United Kingdom and Italy, he played an outstanding role in the founding of the Department of Odontology at the University of Zagreb School of Medicine. For decades, until his retirement in 1972, he remained faithful to his professional and scientific standards, and all of his life abided by his credo that “the mouth is a mirror of general health” . At the time of World War II, by the decision of the Department for Higher Schools and Scientific Institutes of the Ministry of Education of the Independent State of Croatia of April 23, 1943, Dr. Juraj Kallay, former Head of the Department of Dental Medicine of the ‘Rebro’ Foundation Hospital, was appointed assistant professor at the Chair of Dental Medicine of the University of Zagreb School of Medicine. After the war, in 1946, the Dental Clinic was renamed the Clinic for Mouth, Tooth and Jaw Diseases, the number of doctors, healthcare and other staff increased, and the course on Clinical Dentistry with Practical Exercises was scheduled for the 10th semester of undergraduate studies. The employment of Dr. Ivo Miše resulted in the improved organization of work at the Clinic through the newly established Dental Polyclinic Department. This very Department, with its staff qualified in all branches of medicine, was crucial to the founding of the Department of Odontology at the School of Medicine in Zagreb.

19


Jučer ⁄ Yesterday

20

Odontološki odsjek Medicinskog fakulteta u Zagrebu od 1948. do 1962.

Department of Odontology of the School of Medicine from 1948 to 1962

Poimanje i suodnos odontologije i stomatologije naspram opće medicine, posebice kirurških disciplina u području lica i čeljusti, te organizacija poučavanja i strukovnog djelovanja, bila su pitanja na kojima se temeljio osnutak Odontološkog odsjeka u sklopu Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Docent dr. Ivo Čupar imenovan je predstojnikom Klinike za bolesti usta, zuba i čeljusti i predsjednikom Hrvatskog stomatološkog društva. On postaje ključna osoba u osnivanju Odontološkog odsjeka Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1948. godine. Time je započeo postupni proces izdvajanja edukacije stomatologa iz okrilja Medicinskog fakulteta. U nastavnom planu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je 1948. objavljen u Narodnim novinama, navedena je u točki 7. i nastava u Odontološkom odsjeku. Broj polaznika Odsjeka, odnosno visokoškolskog studija stomatologije, u akademskoj godini 1948./49. bio je 47, a 1954. je studij završilo prvih osam studenata. Tijekom 1949. i 1950. provedeni su daljnji organizacijski postupci, a nastavni je proces dobio prve nastavnike i voditelje Odsjeka: Živka Bolfa, doktora sveukupne medicine i specijalista ortodonta, u to doba asistenta Stomatološke klinike, te Miroslava Suvina, doktora sveukupne medicine i specijalista stomatologije. Naposljetku je 20. lipnja 1951. Ministarstvo narodnoga zdravlja Narodne Republike Hrvatske, na prijedlog Savjeta za visoku medicinsku nastavu, donijelo Naredbu o formiranju Odontološkog odsjeka u Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Naredba je uključivala i odrednice o ustrojbenim, nastavnim i financijskim suodnosima Medicinskog fakulteta i Odontološkog odsjeka, a omjer je stručnih i opće medicinskih sadržaja zacrtan na 40% naspram 60%.

The definition of odontology and dental medicine and their relationship with general medicine, i.e. surgical disciplines employed in the jaw-face region and the organization of teaching and vocational skills practice in particular, were the issues on which the founding of the Department of Odontology at the University of Zagreb School of Medicine was based. Dr. Ivo Čupar, assistant professor, was appointed Head of the Clinic for Mouth, Tooth and Jaw Diseases and Chairman of the Croatian Dental Society. He thus became a key person in the establishment of the Department of Odontology at the University of Zagreb School of Medicine in 1948. This was the beginning of a process of gradual detachment of dental education from its base at the School of Medicine. Item 7 of the Teaching Plan of the University of Zagreb School of Medicine, published in the Official Gazette (Narodne novine) in 1948, also included teaching at the Department of Odontology. The number of Department attendees, i.e. the number of students of the undergraduate dental program was 47 in the academic year 1948/1949, which in 1954, produced the first eight dental graduates. In 1949 and 1950, further organizational procedures were carried out to include the first teachers in the teaching process and also the first Department heads: Dr. Živko Bolf, a general practitioner and orthodontic specialist, at the time Assistant at the Clinic of Dental Medicine, Dr. Miroslav Suvin, a general practitioner and specialist in dental medicine. Finally, on June 20, 1951, the Ministry of National Health of the People’s Republic of Croatia, upon a proposal by the Council for Higher Medical Teaching, issued a decree on the formation of the Department of Odontology at the School of Medicine in Zagreb. The Decree determined the organizational, teaching and financing relationship between the School of Medicine and the Department of Odontology, and the ratio of professional and general medicine subjects was set up at 40 : 60, respectively.

Uslijedio je i izbor nastavnika za opće medicinske i za odontološke predmete. Voditeljima odontoloških predmeta postaju: redoviti profesor


Povijest stomatološke izobrazbe u Hrvatskoj / History of dental education in Croatia

dr. Ivo Čupar, za kirurgiju čeljusti, te honorarni nastavnici: dr. Živko Bolf, za regulaciju zubi i čeljusti, dr. Miroslav Suvin, za zubnu protetiku, dr. Zdenko Njemirovskij, za patologiju i terapiju zubi, dr. Dalibor Svoboda, za odontokirurgiju, te dr. Witold Ritterman, za patologiju i terapiju usne šupljine. Godine 1954. doc. dr. Blaženka Marković-Peičić preuzima Katedru patološke morfologije. Prof. dr. Ivo Čupar bio je pročelnik Odontološkog odsjeka Medicinskog fakulteta od 1952. do 1955. godine, predsjednik Hrvatskog stomatološkog društva, predstavnik Nacionalnog komiteta u Fédération Dentaire Internationale (FDI) te redoviti član ondašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (danas Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, HAZU). Istodobno se vodstvu studija prioritetnim zadaćama nametnulo nalaženje prikladnog prostornog rješenja i dobava opreme. Privremenim se pak i krajnje neprikladnim rješenjem pokazalo preuzimanje prostora dokinute Više zubarske škole. Razasutost, skučenost i dotrajalost neprilagođenih prostora ograničavala je broj studenata i umanjivala kvalitetu nastave. Uprava Odsjeka nastojala je riješiti rečene probleme, ali nažalost mahom bezuspješno. Novi plan studija s vrlo opsežnom općom medicinskom izobrazbom uvjetovao je pokretanje postupka za izmjenu naziva Odontološkog odsjeka, te strukovnog naziva diplomiranih studenata – doctor medicinae dentariae. Zajednička su nastojanja nastavnika i studenata urodila plodom te je 1957. Odsjek promijenio naziv u Stomatološki odjel, a diplomirani studenti stjecali su strukovni naziv doctor medicinae stomatologicae. Sljedeće dvije godine intenzivno se pripremala reforma nastave i nastojalo se preurediti zgradu u Gundulićevoj 5, gdje je Stomatološki fakultet i danas smješten. Građevinske preinake zgrada u Gundulićevoj 5 povećale su iskoristivost novodobivenog prostora i omogućile su povećanje broja studenata uz unapređenje nastave.

This was followed by the recruitment and selection process for teachers of general medicine and odontological subjects. The position of lead teachers of odontological subjects was conferred to: Dr. Ivo Čupar, full professor of Jaw Surgery; Dr. Živko Bolf, part-time teacher of Tooth and Jaw Regulation; Dr. Miroslav Suvin, part-time teacher of Dental Prosthetics; Dr. Zdenko Njemirovskij, part-time teacher of Pathology and Therapy of Teeth; Dr. Dalibor Svoboda, part-time teacher of Odontosurgery and Dr. Witold Ritterman, part-time teacher of Pathology and Therapy of the Oral Cavity. In 1954, the Chair of Pathological Morphology was taken over by Dr. Blaženka Marković-Peičić, assistant professor. From 1952 to 1955, the head of the Department of Odontology of the School of Medicine was Professor Ivo Čupar, who was also chairman of the Croatian Dental Society, representative of the National Committee in the Fédération Dentaire Internationale (FDI), and a full member of the former Yugoslav Academy of Sciences and Arts (today Croatian Academy of Sciences and Arts, HAZU). At the time, the Departmental administration was faced with a priority to find a suitable teaching place and required equipment. As a temporary solution, which also showed to be quite inappropriate, they took over premises of the abolished High School of Dental Medicine. These dispersed, confined and worn out premises were completely unsuitable, which resulted in a limited number of students and restricted teaching resources. The Departmental administration’s endeavor to solve the problem regrettably failed. A new study plan that included an extensive education program in general medicine initiated the process of renaming both the Department of Odontology and professional title of graduates – dentariae medicinae doctor. The joint effort of teachers and students finally paid off and in 1957. In the following two years, preparations for a teaching reform intensified and efforts were made to renovate buildings in 5 Gundulićeva Street, the very buildings where the School of Dental Medicine still operates. Construction modifications made to the buildings in 5 Gundulićeva Street ensured optimal use of this new space and allowed for both the increase of students and improvement of the teaching quality.

21


Jučer ⁄ Yesterday Organizacijske promjene u akademskoj godini 1958./59. očitovale su se osnutkom pet zavoda: 1. Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju, gdje je 1961. za predstojnika imenovan doc. dr. Oskar Štern. 2. Zavod za dentalnu kirurgiju u kojemu su izabrani predstojnik naslovni docent dr. Dalibor Svoboda i asistent dr. Erich Jelinek. 3. Zavod za dentalnu patologiju s predstojnikom docentom dr. Zdenkom Njemirovskij, te suradnicima asistentom dr. Milutinom Dobrenićem i dr. Lovrom Pavelićem. 4. Zavod za dentalnu protetiku s predstojnikom docentom dr. Miroslavom Suvinom i asistentom dr. Dragutinom Cundekovićem. 5. Zavod za regulaciju zubi i čeljusti, gdje je predstojnik bio docent dr. Živko Bolf, a asistent dr. Vladimir Lapter.

22

Organizational changes in the academic year 1958/1959 resulted in the establishment of five Departments: 1. Department of Children’s and Preventive Dental Medicine, with Dr. Oskar Štern, assistant professor, appointed Head in 1961; 2. Department of Dental Surgery, with Dr. Dalibor Svoboda, assistant professor, as Head, and Dr. Erich Jelinek as his Assistant; 3. Department of Dental Pathology, with Dr. Zdenko Njemirovskij, assistant professor, as Head, and Dr. Milutin Dobrenić, as his assistant and Dr. Lovro Pavelić, as dental physician; 4. Department of Dental Prosthetics, with Dr. Miroslav Suvin, assistant professor, as Head and Dr. Dragutin Cundeković, as his assistant; 5. Department of Tooth and Jaw Regulation, with Dr. Živko Bolf, assistant professor, as Head, and Dr. Vladimir Lapter, as his assistant.

U akademskoj godini 1960./61. po prvi puta je u sklopu Medicinskog fakulteta u Zagrebu izabran prodekan za stomatološki studij, prof. dr. Miroslav Suvin.

In the academic year 1960/1961, a vice-dean for dental medicine studies at the Zagreb University School of Medicine was appointed for the first time; the first vice-dean was Professor Miroslav Suvin.

Prva generacija diplomiranih zubnih liječnika

The First Graduate Doctors of Dental Medicine

Godine 1954. šestogodišnji studij na Odontološkom odsjeku Medicinskog fakulteta završilo je prvih osam studenata i steklo naziv doktor zubne medicine – doctor medicinae dentariae. Prvi promovirani doktor zubne medicine na Sveučilištu u Zagrebu bio je Milenko Lainović. U istoj generaciji studirao je Vladimir Amšel, potom profesor i dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

In 1954, the first eight students completed the six-year program in dental medicine at the Department of Odontology of the University of zagreb School of Medicine and acquired the title of doctor of dental medicine – dentariae medicinae doctor. Milenko Lainović was the first doctor to be conferred this doctor of dental medicine title at the University of Zagreb. Among students of this first generation was also Vladimir Amšel,


Povijest stomatološke izobrazbe u Hrvatskoj / History of dental education in Croatia

Dr. Milenko Lainović, rođen 19. prosinca 1928. u Podgorici, diplomirao je 26. svibnja 1954., a promoviran je 31. svibnja 1954. godine. Dr. Lainović odigrao je važnu ulogu u razvoju stomatologije u svojoj rodnoj Crnoj Gori i Jugoslaviji. Nakon što je diplomirao vraća se u tadašnji Titograd, današnju Podgoricu, gdje se zapošljava kao jedini diplomirani doktor zubne medicine. Na zahtjev Ministarstva zdravlja Crne Gore reorganizira tadašnju zubarsku službu koju čine manjim dijelom školovani a većinom priučeni zubari te zubni tehničari. Već 1955. osniva Udruženje zubozdravstvenih radnika Crne Gore. Zbog manjka kadra, 1961. osniva i vodi Srednju školu za zubare, tehničare, sanitarne tehničare i medicinske laborante, koju je završilo 11 generacija. Specijalističku izobrazbu iz oralne kirurgije pohađa u Zagrebu, Beogradu i Rimu, uspješno završava 1969. te postaje prvi oralni kirurg u Crnoj Gori. Uz oralnokirurške zahvate idućih se 15 godina bavi i obradom prijeloma kostiju lica i čeljusti – do zapošljavanja prvoga maksilofacijalnog kirurga. Dr. Lainović je 1970. potaknuo i organizirao prvi znanstveno-stručni skup u Crnoj Gori. Osnivač je stomatološke sekcije pri Društvu liječnika Crne Gore. Izabran je 1972. za predsjednika Udruženja stomatologa Jugoslavije i bio je sudionik u organizaciji kongresa tog udruženja. Dr. Lainović stekao je titulu primarijusa i ostvario radni staž u ukupnom trajanju od 58 godina. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu posjetio je 27. rujna 2013. u povodu 65. obljetnice studija stomatologije i učlanio se u Alumnu Stomatološkog fakulteta. Zanimljiva su sjećanja prim. dr. Milenka Lainovića na period studija 1948. – 1954. u Zagrebu.

thereafter professor and Dean of the University of Zagreb School of Dental Medicine. Dr. Milenko Lainović, born in Podgorica, Montenegro on 19 December 1928, graduated on 26 May 1954, and was conferred the degree on 31 May 1954. Dr. Lainović played an important role in the development of dental medicine in both his home country of Montenegro and former Yugoslavia. As the only graduate doctor of dental medicine in Montenegro, at the request of the Montenegrin Ministry of Health, he reorganized their dental care system of the time. Already in 1955, he established the Association of Dentists of Montenegro. Due to a shortage of qualified staff, in 1961, he founded and took the role of head teacher of the High School for Dentists, Dental Technicians, Sanitary Technicians and Medical Laboratory Assistants, from which graduated eleven classes of students to date. In 1969, he completed his specialist training in oral surgery taken in Zagreb, Beograd and Rome, and became the first oral surgeon in Montenegro. In 1970, Dr. Lainović initiated and organized the first scientific and professional meeting in Montenegro. In 1972, he was elected Chairman of the Dental Association of Yugoslavia and took the main role in the organization of the Association’s congress. Dr. Lainović was also the first one to be awarded the title of Primarius and achieved a 58-year-long dental career in Montenegro. On September 27, 2013, on the occasion of the 65th anniversary of the University of Zagreb School of Dental Medicine, Dr. Lainović visited the School and became a member of the School’s Alumni organization. There are some quite interesting memories of Dr. Milenko Lainović from his student days in Zagreb.

23


24

“Stomatološki odsjek Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisao sam u rujnu 1948. godine (prva generacija), a diplomirao 26. svibnja 1954. godine. Navedene godine na Medicinskom fakultetu bilo je ukupno upisano 510 studenata, od kojih 96 na Stomatološkom odsjeku. Status naveden u studentskoj legitimaciji glasio je „redoviti slušač Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“ (slike 1, 2 i 3). Prema predviđenom planu i programu, studij je trebao trajati šest godina, od toga bi prve dvije godine bile studij opće medicine, a nakon toga bi prešli na stomatologiju. No i nakon završetka IV. semestra i položenih ispita iz fizike, kemije, biologije, anatomije, fiziologije i histologije s embriologijom, upisali smo V. semestar i nastavili, zajedno sa studentima opće medicine, slušati predavanja i polagati ispite iz svih predmeta opće medicine osim ginekologije i ortopedije. Predavanja iz fizike slušali smo i polagali na Veterinarskom fakultetu, kod profesora dr. Metzgera, jer na Medicinskom fakultetu tada nije postojala katedra za fiziku. Zbog velikog broja studenata prijavljenih za polaganje ispita iz biologije, profesor dr. Lorković nas je podijelio u dvije grupe. Jedna grupa je ispit polagala na Medicinskom fakultetu, a druga, u kojoj sam bio i ja, na Veterinarskom fakultetu. Na prvoj i drugoj godini studija od nemedicinskih predmeta slušali smo njemački i ruski jezik, također i marksizam i lenjinizam. Tijekom čitavog studija slušali smo i polagali ispit iz predvojničke obuke. U VI. su semestru počela predavanja i vježbe iz stomatoloških predmeta, prvo u prostorijama Više zubarske škole, koje su se nalazile u Prolazu Balkan na prvom katu, potom u prostorijama današnjeg Stomatološkog fakulteta. Osnovu studija stomatologije činili su sljedeći predmeti: Patologija

i terapija zuba – dr. Letica i dr. Njemirovskij; Protetitka – dr. Suvin i dr. Štern; Ortodoncija – dr. Bolf; Odontokirurgija – dr. Kallay i dr. Svoboda; Patologija i terapija usne šupljine – dr. Ritterman; Kirurgija čeljusti – prof. dr. Čupar (predavanja su održavana u prostorijama Klinike za čeljusnu kirurgiju na Šalati). Praktična nastava kod dr. Letice u početku se obavljala na izvađenim zubima, a zatim je nastavljena u direktnom kontaktu s pacijentima. Vježbe su vodili profesori, svaki za svoj predmet, dr. Đajić i dr. Jelinek, te demonstratori – tri viša zubara, od kojih je jedan bio Milutin Dobrenić, poslije profesor na Stomatološkom fakultetu. Nakon završetka VI. semestra svi su studenti bili obvezni obaviti jednomjesečnu ferijalnu praksu, te smo bili raspoređeni po raznim bolnicama na teritoriju Hrvatske. Ja sam praksu obavio u bolnici u Slavonskoj Požegi, gdje su mi bili osigurani hrana i smještaj. Medicinske udžbenike mogli smo kupiti ili posuditi iz bogate biblioteke Medicinskog fakulteta. Iz stomatologije nije postojala nijedna knjiga, osim skraćenih skripta iz fiksne protetike, koje je napisao dr. Suvin. Sve ostale predmete učili smo iz izvanrednih predavanja naših profesora, koja smo pažljivo bilježili. Studentske aktivnosti podrazumijevale su priključenje savezu studenata Jugoslavije pod nazivom Udruženje medicinara Zagreb. Udruženju su pripadali svi studenti medicine (općeg odsjeka) i studenti stomatološkog odsjeka. Udruženje je bilo vrlo aktivno i konstantno je surađivalo s upravom Fakulteta. Organiziralo je i radne akcije, pa smo više puta subotom sudjelovali u izgradnji studentskog doma na Lašćini i Dubravi, a radili smo i na izgradnji autoputa Petrovo selo, kod mjesta Vrbovo, gdje smo proveli 30 dana.


I enrolled in the Department of Odontology of the School of Medicine, University of Zagreb in September 1948 (first-generation students) and graduated on May 26, 1954. That year, the School of Medicine enrolled 510 students, 96 of whom in the Department of Odontology. The status referred to in my student card read “regular attendee of the School of Medicine, University of Zagreb” (Figures 1, 2 and 3). According to the anticipated study plan and program, the entire course of study should last six years, of which the first two would include the study of general medicine and then we were supposed to switch to the dental study program. Nevertheless, after having completed the 4th semester and passed exams in physics, chemistry, biology, anatomy, physiology and histology and embryology, we enrolled for the 5th semester, and together with students in general medicine, continued taking courses and exams in all general medicine subjects, except for gynecology and orthopedics. Physics courses were given and exams taken at the Faculty of Veterinary Medicine, with Professor Metzger in charge, because at the time, there was no Chair of Physics at the School of Medicine. Since many students applied for biology exam, Professor Lorković divided us in two groups. One group took the exam at the School of Medicine, while another, including me, at the Faculty of Veterinary Medicine. In the first two years of study, among compulsory non-medical courses there were courses in the German and Russian language, and also in Marxism and Leninism. During the entire study, we had to attend classes and take exam in pre-military theory. In the 6th semester, we finally started to attend courses and practical classes in dental subjects taking place in the premises of the High Dental School located on the first floor of a building in then called Balkan Passage at first and then in the premises of today’s School of Dental Medicine. The basis of dental studies included the following subjects: Pathology and Therapy of Teeth - Dr. Letica and Dr. Njemirovskij; Prosthetics –

Dr. Suvin and Dr. Štern; Orthodontics – Dr. Bolf; Odontosurgery – Dr. Kallay and Dr. Svoboda; Pathology and Therapy of the Oral Cavity – Dr. Ritterman; Jaw Surgery - Professor Čupar (classes were held in the premises of the Clinic of Jaw Surgery at Šalata). Practical training covered by Dr. Letica was first carried out on extracted teeth and then in direct contact with patients. Practicals for each particular subject were conducted under the supervision of professors, Dr. Đajić and Dr. Jelinek, undergraduate assistants and three senior dentists; one of them was Milutin Dobrenić who later became a professor at the School of Dental Medicine. After completion of the 6th semester, all students were required to undergo one-month practical training during the holidays, and were assigned to various hospitals all around Croatia. I did my practical training in the hospital in Slavonska Požega, where I was also provided with food and accommodation. Medical textbooks could be bought or borrowed from the rich library of the School of Medicine. However, there was no textbook of dental medicine except for a brief coursepack for fixed prosthetics assembled by Dr. Suvin. For all other subjects we studied, we used notes carefully taken in outstanding lectures delivered by our teachers. Student activities also included joining the Student Federation of Yugoslavia through the membership in the Medical Student Association of Zagreb. Members of the Association were medical students (enrolled in the Department of General Medicine) as well as students enrolled in the Department of Odontology. The Association was very active and cooperative with the School’s administration. They organized community service projects, so we spent several weekends volunteering in the construction of student dormitories in Lašćina and Dubrava; we also volunteered in the construction of the Petrovo Selo motorway at Vrbovo where we spent 30 days.

25


26 Studijski program iz 1955. godine – popis nastavnika pojedinih kolegija

Study program in 1955 – the list of course teachers


Promocija M. Lainovića (novinski članak, “Borba” 1954. godina)

M. Lainović’s degree conferring ceremony (Newsletter “Borba” 1954)

27


28

Prof. Ivo Čupar i dr. Milenko Lainović na izložbi Medicina i tehnika 1965. godine

Prof. Ivo Čupar and Dr. Milenko Lainović at the Exhibition of Medicine and Techniques in 1965


Prof. dr. sc. Blaženka Marković-Peičić i prof. dr. Živko Bolf, 26. veljače 1966. godine

Professor Dubravka Marković and professor Živko Bolf, February 26, 1966

29


Jučer ⁄ Yesterday Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 1962. do danas

The University of Zagreb School of Dental Medicine from 1962 until today

Snažnim razvojem biomedicinskih područja i stomatologija se razvila u posebnu struku, pa su u Europi i u Americi osnivana samostalna stomatološka visoka učilišta, odnosno fakulteti. Slijedom tih zbivanja uporna su zalaganja naših vodećih stručnjaka pridonijela da je Odlukom Sabora NR Hrvatske broj: 688-62, članak I, od 26. rujna 1962. godine, osnovan samostalni Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Time je u akademskoj godini 1962./63. nastava stomatologije izdvojena iz Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Intensive development of biomedical fields and recognition of dental medicine as an autonomous medical profession resulted in the establishment of autonomous institutions of higher education in dental medicine across Europe and the United States. Accordingly, persistent efforts of our leading experts greatly contributed to the Decision of the Croatian Parliament, No. 688-62, Article I, of 26 September 1962, on the establishment of the autonomous School of Dental Medicine at the University of Zagreb. Eventually, in the academic year 1962/1963, the teaching of dental medicine became autonomous and separated from the University of Zagreb School of Medicine. Professor Živko Bolf was appointed the first Dean who, with his vast experience in the field, contributed greatly to the successful development of the School. The first Statute of the School accentuated that the teaching and scientific work to be performed at the School should conform to the concept of dental medicine as an integral part of medicine, with the teaching program span of five years. All the conditions for further teaching, scientific and professional development were thus met to create a platform for improving and upgrading the teaching contents. It was important to acknowledge that dental medicine is not just a special branch of medicine, but another profession entirely, with its own specificities which could only be fully recognized and assessed through its separation from medical studies and formation of an autonomous institution of higher education. Over the years, the then adopted teaching plan for the five-year dental study went through many changes with regard to social needs, availability of scientific research and teaching staff, and adequate spatial capacity. This resulted in the formation of new departments – basic organizational units of the School. Thus, on February 8, 1966, the Department of Dental Morphology was established, with Dr. Mustafa Ćatović as Head. The former Department of Dental Prosthetics headed by Professor

Za prvog dekana Stomatološkog fakulteta bio je izabran prof. dr. Živko Bolf koji je svojim velikim iskustvom umnogome pridonio uspješnom razvoju osamostaljenoga Fakulteta. U prvome su Statutu Fakulteta bile istaknute nastava i znanstveni rad u smislu načela da je stomatologija integralni dio medicine, a nastava je trajala pet godina. Time su ostvarene bitne pretpostavke za daljnji nastavni, znanstveni i stručni razvoj, upotpunjavan i osuvremenjivan uvođenjem novih nastavnih sadržaja. Bilo je važno priznanje da je stomatologija zasebna struka koja, premda proistekla iz medicinske profesije, pokazuje mnoge specifičnosti koje su samo njezinim izdvajanjem i osnutkom samostalnog visokog učilišta mogle biti posve prepoznate i vrjednovane.

30

Za petogodišnji studij stomatologije prihvaćen je nastavni plan koji je do danas doživio brojne preinake, sukladno razvoju društvenih potreba, znanstveno-nastavne kadrovske baze te prostornih kapaciteta. To je rezultiralo osnivanjem novih zavoda, osnovnih ustrojbenih jedinica Fakulteta. Zavod za morfologiju zubi utemeljen je 8. veljače 1966., a predstojnikom Zavoda imenovan je dr. Mustafa Ćatović. Dotad jedinstven Zavod za stomatološku protetiku kojem je čelnik bio prof. dr. sc. Miroslav Suvin, podijeljen je na Zavod za fiksnu protetiku, s predstojnikom prof. dr. sc.


Povijest stomatološke izobrazbe u Hrvatskoj / History of dental education in Croatia

Zvonimirom Kosovelom i Zavod za mobilnu protetiku, s predstojnikom prof. dr. sc. Dankom Nikšićem. Predstojnik Zavoda za dječju i preventivnu stomatologiju bio je prof. dr. sc. Oskar Štern, njega je naslijedio prof. dr. sc. Erich Jelinek, koji je također djelovao od osnutka Fakulteta te je dužnost predstojnika Zavoda obnašao sve do svog umirovljenja 1980. godine. Zavod za ortodonciju vodio je prof. dr. sc. Vladimir Lapter, koji je poslije bio i dekan Fakulteta, a prof. dr. sc. Zdenko Njemirovskij vodio je Zavod za dentalnu patologiju. Prof. dr. sc. Milutin Dobrenić bio je predstojnik Zavoda za oralnu patologiju iz kojega je godine 1973. izdvojen Zavod za parodontologiju, s predstojnicom doc. dr. sc. Jelenom Aurer-Koželj. Prof. dr. sc. Ivo Miše bio je predstojnik Zavoda za oralnu kirurgiju, osnivač specijalističke udruge te dekan Fakulteta u nekoliko izbornih razdoblja. U dva sljedeća izborna razdoblja dekan Fakulteta bio je prof. dr. sc. Vladimir Amšel koji je također djelovao je od osnutka Fakulteta. Uspostava više razine edukacije u području medicinskih predmeta uspješno je ostvarena 21. siječnja 1971., kad je na zajedničkoj sjednici Savjeta Stomatološkog fakulteta i Savjeta Opće bolnice „Dr. Mladen Stojanović“ odlučeno da Opća bolnica „Dr. Mladen Stojanović“ (današnji KBC „Sestre milosrdnice“) postane klinička bolnica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, time i nastavna baza za izobrazbu studenata stomatologije, što je omogućilo vrsnu nastavu kliničkih medicinskih predmeta. Prvi predstojnici klinika / katedara medicinskih predmeta bili su: Katedra za internu medicinu – prof. dr. sc. Ljubomir Barić; Katedra za infektologiju – prof. dr. sc. Vladimir Breitenfeld; Katedra za oftalmologiju – prof. dr. sc. Krešimir Čupak; Ketedra za neurologiju, psihijatriju i medicinsku psihologiju – prof. dr. sc. Vladimir Hudolin; Katedra za radiologiju – prof. dr. sc. Duško Katunarić; Katedra za ginekologiju – prof. dr. sc. Velimir Kirhmajer; Katedra za otorinolaringologiju – prof. dr. sc. Marko Lipozenčić; Katedra za pedijatriju – prof. dr. sc. Emil Najman; Katedra za opću i ratnu kirurgiju – prof. dr. sc. Branko Oberhofer; Katedra za patofiziologiju – prof. dr. sc. Pavao Sokolić; Katedra za opću onkologiju – prof. dr. sc. Šime Spaventi;

Miroslav Suvin, PhD, was divided into the Department of Fixed Prosthetics and Department of Removable Prosthetics, with Professor Zvonimir Kosovel, PhD and Professor Danko Nikšić, PhD as Heads, respectively. Professor Oskar Štern, PhD was Head of the Department of Children’s and Preventive Dental Medicine, and was succeeded by Professor Erich Jelinek, PhD, also one of the teachers at the School since its founding, who headed the Department until his retirement in 1980. The Department of Orthodontics was headed by Professor Vladimir Lapter, PhD, later appointed Dean of the School, while the Department of Dental Pathology was headed by Professor Zdenko Njemirovskij, PhD. Professor Milutin Dobrenić, PhD was the first Head of the Department of Oral Pathology which was divided in two after the Department of Periodontology headed by Professor Jelena Aurer-Koželj, PhD, separated into an autonomous department. Professor Ivo Miše, PhD was Head of the Department of Oral Surgery, founder of the specialist association, and also Dean of the School for several terms. For the next two terms, the Dean was Professor Vladimir Amšel, PhD, also one of the teachers since the founding of the School. Higher level education in the medical field was successfully established at a joint meeting of the Councils of the School of Dental Medicine and ‘Dr. Mladen Stojanović’ General Hospital on January 21, 1971, when it was agreed that the Hospital (today ‘Sestre milosrdnice’ University Hospital Center) would become the Clinical Hospital of the University of Zagreb School of Dental Medicine, therefore the clinical teaching site for dental medicine students, which allowed for quality teaching and learning in authentic clinical settings. The first heads of clinics / chairs per medical subjects were as follows: Chair of Internal Medicine – Professor Ljubomir Barić, PhD; Chair of Infectious Diseases – Professor Vladimir Breitenfeld, PhD; Chair of Ophthalmology – Professor Krešimir Čupak, PhD; Chair of Neurology, Psychiatry and Medical Psychology – Professor Vladimir Hudolin, PhD; Chair of Radiology – Professor Duško Katunarić, PhD; Chair of Gynecology – Professor Velimir Kirhmajer, PhD; Chair of Otorhinolaryngology – Professor Marko Lipozenčić, PhD; Chair of Pediatrics – Professor Emil Najman, PhD; Chair of General and War Surgery – Professor Branko Oberhofer, PhD; Chair of Pathophysiology – Professor Pavao Sokolić, PhD; Chair of

31


32

Nastavnici i službenici Fakulteta snimljeni na svečanosti u vijećnici Fakulteta 26. veljače 1966. godine Slijeva na desno stoje: prof. dr. Vladimir Amšel, gospodin Nikola Ivančić - računovodstvo, Josip Brletić - tajnik fakulteta, prof. dr. Dragica Kavić, doc. dr. Srećko Moravek, doc. dr. Mustafa Ćatović, prof. dr. Vladimir Lapter, prof. dr. Zvonimir Kosovel. Sjede slijeva na desno: doc. dr. Hanzi Predanić Gašparac, prof. dr. Stanko Stipetić, prof. dr. Blaženka Marković - tadašnja dekanica, prof. dr. Zdenka Balaško Kesić, prof. dr. Živko Bolf, prvi dekan Fakulteta, prof. dr. Krunoslava Karović-Tomić i dr. Milan Gjajić.


Slijeva na desno: Profesori Vladimir Lapter, Ivo MiĹĄe i Zvonimir Kosovel, 1971. godina

From left to right: Profesors Vladimir Lapter, Ivo MiĹĄe and Zvonimir Kosovel, 1971

33


34 Slijeva na desno / From left to right: dr. Krunoslava Čop Mihalić, prof. Milutin Dobrenić i doc. Ana Cekić Arambašin, 1968. godina


35


Jučer ⁄ Yesterday Katedra za patologiju – prof. dr. sc. Stanko Stipetić i Katedra za dermatovenerologiju – prof. dr. sc. Zorislav Žmegač. Uspješnost suradnje Stomatološkog fakulteta i KB „Sestre milosrdnice“ potvrđena je i izborom prof. dr. sc. Krešimira Čupaka za prodekana za nastavu i potom za dekana (1974. do 1978.); izborom akademika Šime Spaventija za emeritusa 2000. godine te izborom akademkinje Vide Demarin za prodekanicu za nastavu (1999. do 2003.). Za Fakultet je bila osobita čast što je 2011. godine akademik Zvonko Kusić, dugogodišnji predstojnik Katedre za onkologiju, izabran za predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Godine 2015. prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov postaje akademikom, a 2017. prof. dr. sc. Jadranka Keros postaje emerita Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nastava temeljnih medicinskih predmeta zadovoljavajuće je riješena tek nakon niza godina traženja prikladnog modaliteta unutar postojećih zakonskih propisa, tako da su nastavnici temeljnih predmeta iz Medicinskog fakulteta sklopili ugovorni poslovni odnos sa Stomatološkim fakultetom. Time je nastava uzdignuta na višu razinu. Posljednjih desetljeća razvijena je poslijediplomska nastava, započelo je održavanje trajne izobrazbe stomatologa, a mnogi su ugledni stručnjaci iz svijeta postali gosti profesori Stomatološkog fakulteta.

36

Klinički aspekt djelovanja posve je definiran ponajprije utemeljenjem Poliklinike Stomatološkog odjela Medicinskog fakulteta 1961. i potom njezinim preimenovanjem u Polikliniku Stomatološkog fakulteta u sklopu Kliničke bolnice Medicinskog fakulteta 11.10. 1962. godine. Klinička bolnica 1965. postaje Kliničkim bolničkim centrom, a od 1978. ustanovljen je naziv Stomatološka klinika Kliničkog bolničkog centra Zagreb (danas Klinika za stomatologiju KBC-a Zagreb). Danas Klinika za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu djeluju u devet kliničkih / fakultetskih zavoda. Većina nastavnog i sunastavnog osoblja zaposlena je istodobno dijelom radnog vremena u Fakultetu i u Klinici. Pravilnikom o specijalističkom usavrša-

General Oncology – Professor Šime Spaventi, PhD; Chair of Pathology – Professor Stanko Stipetić, PhD; and Chair of Dermatovenerology – Professor Zorislav Žmegač, PhD The success of collaboration of the School of Dental Medicine and ‘Sestre milosrdnice’ Clinical Hospital was confirmed by election of Professor Krešimir Čupak for Vice-Dean for Teaching and thereafter for Dean (1974 – 1978); election of Academician Šime Spaventi to Emeritus Status in 2000; and election of Academician Vida Demarin for Vice-Dean for Teaching (1999 – 2003). The School was particularly honored when in 2011, Academician Zvonko Kusić, longtime Head of the Chair of Oncology, was elected Chairman of the Croatian Academy of Sciences and Arts (HAZU). In 2015, Professor Vjekoslav Jerolimov became a full member of the HAZU, and in 2017, Professor Jadranka Keros was awarded Emeritus Status at the University of Zagreb School of Dental Medicine. After years of searching for an appropriate modality within the existing legislation, teaching problems in the field of basic medical sciences were eventually resolved by contractual agreements concluded by and between teachers of the School of Medicine and the School of Dental Medicine, which at the same time led to improvements in teaching quality. Recent decades have witnessed improvements of postgraduate education, organization of continuing education courses for dental practitioners, and many world renowned experts becoming guest professors of the School of Dental Medicine. The clinical aspect of actions was largely defined by the foundation of the Dental Polyclinic Department at the School of Medicine in 1961, and then by its renaming the Polyclinic Department of the School of Dental Medicine at the Clinical Hospital of the School of Medicine on October 11, 1962. In 1965, the Clinical Hospital became the Clinical Hospital Center, and in 1978, the Dental Clinic of the Zagreb Clinical Hospital Center was established. Today, the Dental Clinic of the Zagreb Clinical Hospital Center and the University of Zagreb School of Dental Medicine operate in nine clinical wards / School departments. Most of the teaching and co-teaching staff are cumulatively part-time employed at the School and the Clinic. In 2007, regulations on specialist training in dental med-


Povijest stomatološke izobrazbe u Hrvatskoj / History of dental education in Croatia

vanju iz 2007. u dentalnoj je medicini moguće specijalističko usavršavanje iz osam stomatoloških disciplina: Dječje stomatologije; Endodoncije i restaurativne stomatologije; Obiteljske stomatologije; Oralne kirurgije; Oralne medicine; Ortodoncije; Parodontologije i Stomatološke protetike. Stomatološka klinika Kliničkog bolničkog centra danas je neprijeporno vodeća klinička institucija u zemlji, s golemim nastavnim stručnim i znanstvenim potencijalom. Godine 1995. sklopljen je ugovor o suradnji Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišne bolnice Dubrava, pa je preseljenjem dijela nastavnika i suradnika Zavoda za Oralnu kirurgiju i Zavoda za protetiku današnja Klinička bolnica „Dubrava“ također postala nastavna baza Stomatološkog fakulteta. Tijekom godina Fakultet se prostorno razvijao i širio u granicama raspoloživih prostornih kapaciteta. Odlukom čelništva Grada Zagreba Fakultet je 24. siječnja 1992. dobio u najam poslovni prostor od oko 350 m2 u Petrinjskoj 34 u koji je preseljeno Tajništvo Fakulteta s pratećim službama. U unajmljenim prostorima u Gundulićevoj 5 izgrađena je i nova fakultetska knjižnica, a prostori nekadašnje knjižnice preuređeni su za potrebe nastavnika. Daljnja prostorna proširenja nastavljena su 2006. preuređenjem potkrovlja ulične zgrade u Gundulićevoj 5 u kabinete nastavnika. Danas Fakultet djeluje i u prostorima Gundulićeve 3, koji su osposobljeni i prilagođeni suvremenim nastavnim potrebama a posebice je unaprijeđena Služba za informatizaciju i multimedijske djelatnosti, bez koje danas nastavni proces ne bi bio moguć. U veljači 2017. obnovljena je stara i otvorena nova pretklinička vježbaonica opremljena suvremenom multifunkcionalnom opremom. Akademske i upravne dužnosti dekana od osamostaljenja Fakulteta 1962. obnašali su dekani i dekanski kolegiji uz znanstveno-nastavna vijeća, a svi su nastavnici i suradnici dali svoj osobni doprinos razvoju Stomatološkog fakulteta:

icine provide for specialist training in eight dental disciplines: Pediatric Dentistry; Endonotics and Restorative Dentistry; Family Dentistry; Oral Surgery; Oral Medicine; Orthodontics; Periodontics and Dental Prosthetics. Today, the Dental Clinic of the Zagreb Clinical Hospital Center, with its huge teaching, professional and scientific potential, is undeniably the leading clinical institution in the country. The Cooperation Agreement entered into by and between the University of Zagreb School of Dental Medicine and the Dubrava University Hospital in 1995 resulted in both relocation of some teaching and co-teaching staff of the Department of Oral Surgery and the Department of Prosthodontics and today’s Dubrava Clinical Hospital becoming another clinical teaching site of the School of Dental Medicine. In the course of time, the School developed and expanded within the limits of its available space capacity. By the Decision of the Zagreb City authorities of January 24, 1992, the School was granted a lease of additional office space of approximately 350 m2 in 34 Petrinjska Street, enabling the relocation of the School’s Secretariat and its auxiliary services. In the rented premises in 5 Gundulićeva Street, a new School library was built, while the former library premises were redesigned to meet the needs of the teaching staff. Further expansion occurred in 2006 by converting the attic of the 5 Gundulićeva Street building into teaching staff rooms. Today, the School also uses facilities in 3 Gundulićeva Street which have been refurbished and equipped to support modern teaching technologies This refers in particular to the Department of Information and Multimedia Technology, without which the educational process today would be impossible. In February 2017, the old preclinical exercise room was renovated and the new one opened, both equipped with state-of-the-art multifunctional devices. Since the School of Dental Medicine gained its autonomy in 1962, academic and administrative responsibilities and duties have been carried out by the Dean and the Dean’s Management Board, while teachers and associates have been giving their personal contribution to the development of the School:

37


38

prof. dr. sc. Živko Bolf prvi dekan od 1962. do 1965.

prof. dr. sc. Blaženka Marković-Peičić dekanica od 1965. do 1968.

prof. dr. sc. Ivo Miše dekan od 1968. do 1974. i od 1978. do 1981.

prof. dr. sc. Krešimir Čupak dekan od 1974. do 1978.

prof. dr. sc. Vladimir Lapter dekan od 1981. do 1985.

prof. dr. sc. Vladimir Amšel dekan od 1985. do 1989.

prof. dr. sc. Goran Knežević dekan od 1989. do 1995.

prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov dekan od 1995. do 1999.


prof. dr. sc. Vlado Carek dekan od 1999. do 2003.

prof. dr. sc. Jadranka Keros dekanica od 2003. do 2007.

prof. dr. sc. Zvonimir Kosovel predsjednik Kolegijalnog poslovodnog organa od 1983. do 1987.

prof. dr. sc. Dragutin Komar dekan od 2007. do 2012.

prof. dr. sc. Pavel Kobler predsjednik Kolegijalnog poslovodnog organa od 1987. do 1988.

prof. dr. sc. Hrvoje Brkić dekan od 2012. do 2018.

prof. dr. sc. Krešimir Kraljević predsjednik Kolegijalnog poslovodnog organa od 1988. do 1991.

39


Jučer ⁄ Yesterday prof. dr. sc. Živko Bolf – prvi dekan 1962. – 1965.

Professor Živko Bolf, PhD – the first Dean, 1962 – 1965

prof. dr. sc. Blaženka Marković-Peičić – dekanica 1965. – 1968.

Professor Blaženka Marković-Peičić, PhD – Dean, 1965 – 1968

prof. dr. sc. Ivo Miše – dekan 1968. – 1974. i 1978. – 1981.

Professor Ivo Miše, PhD – Dean, 1968 – 1974 / 1978 – 1981

prof. dr. sc. Krešimir Čupak – dekan 1974. –1978.

Professor Krešimir Čupak, PhD – Dean, 1974 –1978

prof. dr. sc. Vladimir Lapter – dekan 1981. – 1985.

Professor Vladimir Lapter, PhD – Dean, 1981 – 1985

prof. dr. sc. Vladimir Amšel – dekan 1985. – 1989.

Professor Vladimir Amšel, PhD – Dean, 1985 – 1989

prof. dr. sc. Goran Knežević – dekan 1989. – 1995.

Professor Goran Knežević, PhD – Dean, 1989 – 1995

prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov – dekan 1995. – 1999.

Professor Vjekoslav Jerolimov, PhD – Dean, 1995 – 1999

prof. dr. sc. Vlado Carek – dekan 1999. – 2003.

Professor Vlado Carek, PhD – Dean, 1999 – 2003

prof. dr. sc. Jadranka Keros – dekanica 2003. – 2007.

Professor Jadranka Keros, PhD – Dean, 2003 – 2007

prof. dr. sc. Dragutin Komar – dekan 2007. – 2012.

Professor Dragutin Komar, PhD – Dean, 2007 – 2012

prof. dr. sc. Hrvoje Brkić – dekan 2012. – 2018.

Professor Hrvoje Brkić, PhD – Dean, 2012 – 2018

U razdoblju od 1983. do 1991. godine upravljačku je strukturu Fakulteta, sukladno tadašnjem zakonu, činio Kolegijalni poslovni organ predsjednici kojega su bili: prof. dr. sc. Zvonimir Kosovel (1983. – 1987.), prof. dr. sc. Pavel Kobler (1987. – 1988.) i prof. dr. sc. Krešimir Kraljević (1988. – 1991.).

40

Domovinski je rat bitno utjecao na svekoliku aktivnost Fakulteta. To je bilo razdoblje u kojem je Fakultet, zbog velikog broja izbjeglica iz okruženja, funkcionirao u iznimno teškim i neprikladnim uvjetima. Stoga se dodatnim naporima svih nastavnika nastojalo u skučenim prostornim uvjetima ostvariti što bolje radne učinke i obrazovne standarde, te održati sve djelatnosti Fakulteta na primjerenoj razini. Niz je djelatnika Fakulteta aktivnim sudjelovanjem u Domovinskom ratu pokazao visoke principe moralnosti i etičnosti, te posvjedočio ispravne težnje za slobodom kao preduvjetom akademskih sloboda i djelatnosti. Mnogobrojni su djelatnici Fakulteta svojim iskazanim domoljubljem zadužili Fakultet. Danas je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu svojim ustrojem, nastavnim planovima i rezultatima rada nositelj struke u Hrvatskoj

As outlined by the Law at the time, from 1983 to 1991, the administrative body of the School was the Management Board of the School headed by the following Chairmen: Professor Zvonimir Kosovel, PhD (1983 – 1987), Professor Pavel Kobler, PhD (1987 – 1988) and Professor Krešimir Kraljević, PhD (1988 – 1991). The Homeland War had a significant impact on overall activities of the School. This was the period when the School operated in extremely difficult and quite inappropriate conditions because of the large number of refugees from around the country. Therefore, all teachers used their best efforts to maintain the performance, educational standards and other activities of the School at the expected quality level. Many of School’s employees who took active part in the Homeland War demonstrated their high moral and ethical standards and witnessed legitimate aspirations for freedom as a prerequisite to academic freedom and any teaching activities. For such expression of patriotism, the School is greatly indebted to many of the staff.


Povijest stomatološke izobrazbe u Hrvatskoj / History of dental education in Croatia

i vodeća visokoškolska ustanova na području stomatologije, koja njeguje sve pozitivne odlike u svojoj tradiciji nastojeći istodobno udovoljiti uvjetima, te dosegnuti i osigurati europske standarde. U novom tisućljeću individualna i institucijska iskušenja nisu manja od onih koja su bila pred utemeljiteljima našega fakulteta. Stoga i danas moramo tražiti nove smjernice nastavnih procesa, stručnog rada i znanstvenih istraživanja u akademskoj zajednici europskih naroda. Temeljem naših tradicijom i suvremenim napretkom uvjetovanih posebitosti, valja nam preispitati naša motrišta te odrediti stvarne vrijednosti i potrebe našega fakulteta.

With its organizational structure, study program and results achieved, today’s School of Dental Medicine of the University of Zagreb is at the forefront of the profession in Croatia and the leading higher education institution in the field of dental medicine, which nurtures all the positive aspects of its long tradition and at the same time, aims to meet all the requirements to reach and ensure compliance with European standards. In the new millennium, both individual and institutional challenges are just as demanding as those that the founders of the School had to face. Therefore, we still have to look for new guidelines on education processes, professional work and scientific research within the academic community of European countries. Relying on specificities resulting from our tradition and recent advances in the field, we have to reexamine our views and identify true values and needs of the School.

Literatura / References 1. Čupar, I.: Deset godina Stomatološke klinike u Zagrebu, Folia stomatologica, 1949;10(3-4):1-16. 2. Lapter, V., Jerolimov, V.: Stomatologija u Hrvatskoj, Acta Stomatol. Croat., 1984;18(4): 293-299. 3. Bolf, Ž.: Razvoj fakultetske stomatološke nastave u Hrvatskoj, tekst čitan prigodom proslave dvadesetogodišnjice visokoškolske stomatološke nastave na Sveučilištu u Zagrebu godine 1969. 4. Čupar, I.: Ciljevi i putovi 30-godišnjeg rada Klinike, O 30-godišnjici Klinike za maksilofacijalnu kirurgiju, Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1969;17(3):234-46. 5. Dobrenić, M. i Kaić, Z.: Stomatološka sekcija U: Zbornik liječnika Hrvatske 1874.-1974. (Predrag Keros, ur.), ZLH, Zagreb 1974, 289-91. 6. Kaić, Z., Stomatološki odjel Medicinskog fakulteta u Zagrebu u Ljetopis: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu: 1948-1993. (Goran Knežević, ur.), Zagreb, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994;17-21. 7. Dumancic, J., Kaic, Z.: Marking the 90th Anniversary: Eduard Radosevic, Pioneer of University Education in Dentistry in Croatia, Acta Stomatol Croat 2012;46(3):17683.

8. Odluka Sabora Narodne Republike Hrvatske, broj: 688/62 od 26. rujna 1962. o osnivanju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Narodne novine br. 40/62, Zagreb, 10. studenog 1962. 9. Statut Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1963., Zagreb 10. Kaić, Z.: Uz prvu godišnjicu Stomatološkog fakulteta, Medicinar,1964;15(4):321. 11. Zapisnici Savjeta Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1971., Zagreb 12. Amšel, V., Lapter, V.: Stomatološki fakultet, Zagreb, Stomatološki fakultet, Zagreb, 1978; 9-13. 13. Lapter, V. Stomatološki fakultet: 1948 – 1983. Acta Stomatol Croat. 1983;17:342-9. 14. Lapter, V., Jerolimov, V.: Stomatologija u Hrvatskoj. Acta Stomatol Croat. 1984;18(4): 293-9. 15. Knežević, G.: Dan Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Acta Stomatol Croat. 1993;27:305-6. 16. Knežević, G. (ur.). Ljetopis 1948. – 1993. Zagreb: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu;1994. 17. Kaić, Z.: Stomatologija u Hrvatskoj od 1874. do 1995., Znanost u Hrvata: prirodoslavlje i njegova primjena – Centuries of Natural Science in Croatia: Theory and Application: 19.

lipnja – 31. listopada 1996., 1996 – June 19th – October 31st 1996 (Greta Pifat Mrzljak, ur.); Katalog izložbe - Tekst na hrv. i engl. jeziku, Tiskara Puljko, Zagreb, 1996-1997; 324-38. 18. Jerolimov, V.: 50. obljetnica studija stomatologije u Republici Hrvatskoj. Hrv Stomatol Vjesn 1999;7(1):22-3. 19. Kaić, Z.: The development of dental medicine in Croatia: Acta Stomatol Croat. 2002;36(1):19-28. 20. Keros, J.: Sveučilište u Zagrebu – Stomatološki fakultet, Stomatološki fakultet u Zagrebu 2003. 21. 50 godina samostalnosti Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 65 godina studija stomatologije (ur. Jadranka Keros), Zagreb: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2013; 368. 22. Jerolimov, V.: Hrvatsko Stomatološko društvo od AustroUgarske Monarhije do Europske unije. Zagreb, Hrvatski liječnički zbor 2016;267. 23. Sveučilište u Zagrebu – Medicinski fakultet 1917 – 2017 (ur. Marko Pećina, Marijan Klarica), Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2017; 854. 24. Brkić, H. Iz uredništva. Prvi diplomirani doktor stomatologije/dentalne medicine na Sveučilištu u Zagrebu. Acta Stomatol Croat. 2013;47(4):292-6.

41DANAS / TODAY Ne brini se za ono što je prošlo, jer ima toliko stvari oko tebe koje se događaju Do not worry about what's gone, because there are so many things around you that are happening


DANAS / TODAY

44

ZAČETCI INSTITUCIONALNE SURADNJE UNUTAR EUROPSKOG PROSTORA VISOKOG OBRAZOVANJA

BEGINNINGS OF THE INSTITUTIONAL COOPERATION WITHIN THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION

Najveće organizacijske promjene u strukturi nastavnog procesa i njegova uklapanja u Europski prostor visokog obrazovanja (European Higher Education Area, EHEA) nastale 1988. godine, kada su u povodu 900. obljetnice Sveučilišta u Bologni po prvi puta definirani standardi i kvaliteta visokog obrazovanja. Time su postavljeni temelji visokoškolske međuinstitucionalne europske suradnje. Na Bolonjskom forumu 1999. ministri obrazovanja 29 europskih zemalja potpisali su zajedničku deklaraciju kojom je istaknuta nužnost integracije Europe, na pravcu ujedinjavanja njezinih akademskih, znanstvenih, tehnoloških i kulturoloških odrednica. Snažna Europa, ravnopravan partner i pokretač svih svjetski relevantnih procesa, jamstvo je stabilnosti i demokratskog ozračja. Ideja je snažno odjeknula i do danas je privukla čak 50 zemalja potpisnica. Proces eurointegracije povećao je svijest o potrebi okupljanja svih pozitivnih tekovina europskog društva kako bi se ostvarile težnje za ostvarenjem boljeg, pravednijeg i demokratskijeg društva.

The largest organizational changes in the structure of the teaching process and its integration into the European Higher Education Area (EHEA) were introduced in 1988, when the celebration of the 900th anniversary of the University of Bologna for the first time defined standards and quality of higher education. Thereby the foundations of higher inter-institutional European cooperation were laid. At the Bologna Forum in 1999, the ministers of education of 29 European countries signed a joint declaration, emphasizing the need for integration of Europe in the direction of unification of its academic, scientific, technological and cultural determinants. A strong Europe, as an equal partner and a driver of all the world’s relevant processes, is a guarantee of a society with stable and functional democracy. The idea was strongly echoed, and to date has attracted as many as 50 signatory countries. The process of European integration has increased the awareness of the need to gather all the positive developments of the European society, in order to achieve the aspirations for a better, more just and more democratic society.


Začetci institucionalne suradnje unutar europskog prostora visokog obrazovanja / Beginnings of the institutional cooperation within the European higher education

Temeljne odrednice o funkcioniranju Stomatoloških fakulteta, posebice o obrazovanju, znanstvenoj djelatnosti i skrbi o pacijentima, sadržane su u Dokumentu o stomatološkoj zaštiti u Europi. Sukladno tom dokumentu vodstvo je Stomatološkog fakulteta preispitalo i definiralo koji je profil stručnjaka u Republici Hrvatskoj najpotrebniji u tranzicijskom razdoblju. Nastavna je djelatnost Fakulteta ponajprije usmjerena udovoljavanju općim društvenim potrebama za liječnicima dentalne medicine s ciljem ostvarenja primjerene razine dentalne zdravstvene zaštite. Stomatologija dakle nije samo puka vještina, nego je spoj medicinske doktrine i vještine, a takva se znanja stječu stupnjevito i tek objedinjena čine nekoga liječnikom stomatologom. Obavljajući tu zadaću Fakultet sudjeluje i u procesima kulturnog i civilizacijskog uobličavanja profesionalne, liječničke i zdravstvene zajednice promičući vrijednosti zdravlja, znanja i etičnosti.

The basic guidelines for the functioning of the School of Dental Medicine, in particular on education, scientific activity and patient care, are contained in the European Document on dental care. In accordance with this document, the Management of the School of Dental Medicine has reviewed and defined which profile of professionals in the Republic of Croatia is most needed in the transition period. The teaching activity of the School of Dental Medicine is primarily aimed at meeting the general social needs of dental practitioners, in order to achieve an adequate level of dental health care. Dentistry is, therefore, not only a mere skill; it is a combination of medical doctrine and art. Such knowledge is acquired gradually, and only when it is united does it make someone a dental practitioner. Carrying out this task, the School of Dental Medicine participates in the process of cultural and civilizational shaping of the professional, medical and health care community, by promoting the values of health, knowledge and ethics.

Stomatološki fakultet i reformski procesi

School of Dental Medicine and reform processes

Hrvatska se potpisivanjem Bolonjske deklaracije 2001. na Ministarskoj konferenciji u Pragu obvezala da će svoje visoko školstvo do 2010. posve prilagoditi njezinim zasadama. U daljnjem tekstu navodimo događaje bitne za napredak u radu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u proteklih deset godina. • 1999./2000. – načinjena je prva cjelovita samoanaliza Fakulteta, temelj prosudbe i učinkovitosti nastavnog plana i programa • 2001. – postupak evaluacije DentEd, međunarodnog vizitacijskog tima koji djeluje pod okriljem Udruge za stomatološko obrazovanje u Europi (Association for Dental Education in Europe – ADEE) • 2004. – prvo vrjednovanje Fakulteta posredstvom Sveučilišta u Zagrebu. Vrjednovanju je prethodila izrada Samoanalize.

By signing the 2001 Bologna Declaration at the Ministerial Conference in Prague, Croatia undertook to fully adapt its higher education, by the year 2010, to the values of the Declaration. Below is a list of events that were important for the advancement of the School of Dental Medicine, the University of Zagreb, over the past ten years. - 1999/2000 - The first comprehensive self-assessment of the School of Dental Medicine was made, as the basis for the evaluation and effectiveness of the curriculum, - 2001 - Evaluation procedure by DentEd, an international visiting team, working under the aegis of the Association for Dental Education in Europe (ADEE).

45


46

Potvrda ADEE o odrŞanoj prvoj međunarodnoj vizitaciji i ocjeni studijskog programa

Certificate of the first international visit and assessment of the study program by ADEE


Svečana sjednica održana povodom 50 godina samostalnosti Stomatološkog fakulteta u Skupštini Grada Zagreba, 26. rujna 2012.

A ceremony held on the occasion of the 50th anniversary of the Independence of the School of Dental Medicine held in the City of Zagreb Assembly on September 26, 2012.

47


DANAS / TODAY • 2005. – još jedna međunarodna vizitacija Fakulteta, otada je takva vizitacija postala uobičajena svake dvije – tri godine. • 2009. i 2015. – samoanalize i reakreditacije . U sklopu pripreme za provedbu Bolonjske deklaracije u Fakultetu valjalo je udovoljiti izrazito slojevitim zahtjevima. Stoga su se u svim područjima rada Fakulteta dogodile brojne promjene. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (tada treći od 33 sveučilišne sastavnice) vrednovo je 2001. godine DentEd – vizitacijski tim međunarodnih stručnjaka. DentEd Evolves je organizacija koja je djelovala pod okriljem Udruge za stomatološko obrazovanje u Europi (Association for Dental Education in Europe – ADEE), u suradnji s Američkim stomatološkim udruženjem (American Dental Association – ADA). Za ovaj postupak međunarodnog vrjednovanja najzaslužniji je prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov koji je doveo povjerenstvo DentEd na Stomatološki fakultet u Zagrebu. Tek nekoliko godina poslije ovakva su vrjednovanja postala uobičajeni postupak u procesu dobivanja dopusnica za rad fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sukladno odrednicama Bolonjskoga procesa 2003. i 2004. pristupilo se izradbi novog nastavnog plana na temelju kojeg je, uz pozitivne domaće i inozemne recenzije, dobivena dopusnica Ministarstva znanosti obrazovanja i športa. Program se počeo primjenjivati od akademske godine 2005./2006. Zbog posebnosti nastave u biomedicinskoj grupaciji i prelaska na šestogodišnji diplomski studij nastavna je djelatnost unutar grupacije definirana shemom 0+6, tj. određeno je da integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalna medicina traje 6 godina (12 semestara) i njime se stječe 360 ECTS bodova.

48

Svrhovitost pokretanja šestogodišnjeg studija za obrazovanje doktora stomatologije ponajprije je bila uvjetovana potrebom za kvalitetnim stomatološkim zdravstvenim uslugama. Globalni koncept stomatološke

- 2004 - First evaluation of the School of Dental Medicine through the University of Zagreb. The evaluation was preceded by the preparation of self- assessment. - 2005 - Another international visit to the School of Dental Medicine. Since then such visits have become common practice every two to three years. - 2009 and 2015 - Self-assessments and re-accreditation. As part of preparations for the implementation of the Bologna Declaration at the School of Dental Medicine, it was necessary to meet the highly complex requirements. Therefore, many changes have taken place in all areas of The School’s activities. The School of Dental Medicine, University of Zagreb (third of the 33 University constituent units at the time) was evaluated in 2001 by the DentEd - a visiting team of international experts. DentEd Evolves is an organization that operates under the aegis of the Association for Dental Education in Europe (ADEE), in collaboration with The American Dental Association (ADA). The credit for this process of international evaluation is due above all to Professor Vjekoslav Jerolimov, PhD, who brought The DentEd committee to the School of Dental Medicine in Zagreb. Only a few years later, such evaluations became the usual procedure in the process of obtaining licenses for the work of the School of Dental Medicine, University of Zagreb. In accordance with the Bologna Process, in 2003, and 2004, a new curriculum has been drawn up, on the basis of which, with positive national and foreign reviews, license was issued by The Ministry of Science, Education and Sports. The program has been in implementation since the academic year 2005/2006. Due to the specificity of studying in the biomedical group, and the transition to the six-year graduate study program, the teaching activity within the group is defined by scheme 0 + 6, i.e. it has been determined that the integrated undergraduate and graduate study of Dental Medicine lasts 6 years (12 semesters), and it is worth 360 ECTS credits.


Začetci institucionalne suradnje unutar europskog prostora visokog obrazovanja / Beginnings of the institutional cooperation within the European higher education

zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj u neprekidnoj je mijeni i traženju najprikladnijih rješenja za uspostavu stvarnog i povoljnog omjera broja doktora stomatologije i broja stanovnika pojedinih područja. No taj zadatak nije nimalo jednostavan. Naime, zahtjevnost profesije, zakonske odrednice o broju pacijenata po jednom doktoru stomatologije, skupoća opreme i vrlo složeni zahtjevi vezani uz prostor i opremu, zatim skupoća zahvata i primjenjivanih medikamenata i materijala umnogome poskupljuju stomatološke usluge čineći ih tako nedostupnima velikom broju ljudi. Takvo je stanje ispravnom zdravstvenom politikom potrebno mijenjati, osobito u području predobrane i sprječavanja bolesti stomatognatskog sustava. Osnaži li se sustav preventive, koja je temelj zdravstvene kulture svakog naroda, moguće je izbjeći mnoge daljnje komplikacije. Najrazvijenije Europske zemlje potiču preventivu smanjujući time kurativu. To je temelj moderne medicine. Za provedbu tog koncepta potrebni su mladi visokoobrazovani kadrovi i tu Fakultet uočava svoje primarno poslanstvo. Stomatologija omogućuje zapošljavanje pretežito u privatnom sektoru, dijelom se shvaća i kao obiteljska tradicija koja se gdjekad prenosi i preko nekoliko naraštaja jedne obitelji. Predloženi program studija stomatologije utemeljen je na suvremenim znanstvenim spoznajama te prema njima oblikovanim vještinama. Zadaća je Fakulteta i stvaranje mladih stručnjaka i znanstvenika koji se mogu sučeliti s iskušenjima današnjeg vremena osiguravajući pokretljivost stručnjaka sukladno zahtjevima Europskog tržišta radne snage i Europskog visokoškolskog sustava. U tom smislu on je umnogome usporediv s programima uglednih inozemnih visokih učilišta iz zemalja Europske unije. U izradbi novog studijskog programa koji je bio svojevrsna modifikacija Bolonjskog procesa u skladu sa zakonitostima medicinske i stomatološke struke, sudjelovali su predstavnici svih znanstveno nastavnih

The purpose of launching a six-year study for the education of a doctor of dental medicine was primarily conditioned by the need for high quality dental health services. The global concept of dental health care in the Republic of Croatia is in constant change and search for the most appropriate solutions for establishing a real and favorable balance between the number of dental doctors and the number of residents of certain areas. But this task is not easy. Namely, the demands of the profession, the legal stipulations on the number of patients per one dentist, the cost of equipment, and the complex requirements of space and facilities, then the cost of dental procedures, and the applied medications, and materials, greatly increase the price of dental services, making them hard to afford for a large number of people. This state of affairs needs to be changed with a proper health care policy, especially in the area of prevention and combating stomatognathic diseases. If the system of prevention, which is the basis of the health culture of every nation, is strong, many possible further complications can be avoided. The most developed European countries encourage the preventive measures taken for disease prevention, as opposed to disease treatment, thus reducing the need for medical treatments. Preventive healthcare is the foundation of modern medicine. The implementation of this concept requires young and highly educated personnel, and this is where the School sees its primary mission. Dentistry allows employment primarily in the private sector, it is partly perceived as a family tradition that is sometimes transmitted over several generations of a family. The proposed study program of Dental Medicine is based on contemporary scientific knowledge, competences and skills formulated by it. The School’s task is also the creation of young experts and scientists who can face the challenges of today’s times, and ensuring the mobility of those experts, in line with the demands of The European Labor Market, and the European Higher Education System. In that sense, it is greatly

49


DANAS / TODAY grupacija (znanstveni novaci, asistenti, docenti, izvanredni profesori, redovni profesori) i svih grupacija predmeta (bazični, pretklinički, općemedicinski predmeti, te pretklinički i klinički stomatološki predmeti). Program je rađen u suglasju s odrednicama tada novoga Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a na tragu zasada i zaključaka sastanka europskih ministara obrazovanja 19. lipnja 1999. u Bolonji, te zaključaka Ministarske konferencije u Pragu 2001. godine na kojoj se Hrvatska obvezala da će svoje visoko školstvo do 2010. posve prilagoditi zahtjevima Europskog visokoškolskog prostora. Proces reorganizacije diplomske nastave temeljio se na: redefiniranju nastavnih planova i programa pojedinih predmeta, uspostavi kataloga znanja i vještina, povećanju satnice stručnih stomatoloških predmeta, povećanju dijela interaktivne i iskustvene nastave, primjeni pedagoških modela koji se temelje na rješavanju problema (engl. Problem-based learning – PBL pristup), uvođenju novih tehnologija i postupaka (engl. e-learning), otvorenosti ispita za javnost i ujednačavanje kriterija, objedinjavanju srodih nastavnih sadržaja, nastojanju da se biološke i medicinske skupine predmeta bolje povežu s tematikom oralnoga zdravlja. Taj se pristup osobito korisnim pokazao u integriranoj holističkoj skrbi o pacijentu, pri čemu je posebna pozornost pridana kliničkim vještinama (engl. Clinical competences) sukladno odrednicama Savjetodavne komisije o obrazovanju stomatologa pri Europskoj uniji. Nastava je obogaćena i uvođenjem izbornih kolegija, i oblika izobrazbe koji razvijaju kritičko mišljenje (metodika, pisanje stručnih i znanstvenih radova). Izračunom opterećenja studenata iskazanog ECTS bodovima, prilagodbom upisne kvote s kapacitetima Fakulteta (odlukom o zadržavanju postojećih upisnih kvota dok ih je većina fakulteta znatno povećala), nastojali smo pridonijeti zahtjevima suvremenog tržišta rada.

50

Studijski integrirani preddiplomski i diplomski program Dentalna medicina koji je zaživio 2010. godine, odobrila je Europska komisija. Program obuhvaća 5115 sati nastave podijeljene u nekoliko osnovnih skupina:

comparable with programs of distinguished higher education institutions from European Union countries. Representatives of all scientific teaching groups (scholars, assistants, lecturers, associate professors, professors) and of all groups of subjects (basic, preclinical, general medicine, preclinical, and clinical dental subjects) participated in the development of a new study program, which was in a way a modification of the Bologna Process, in accordance with the regulations of the medical and dental profession. The program was developed in accordance with the provisions of the new (at the time) Act on Scientific Activity and Higher Education, and the Statute of the University of Zagreb, following the inferences and conclusions of the meeting of European Ministers of Education on the 19th of June 1999 in Bologna, and the conclusions of the Ministerial Conference in Prague, where Croatia committed to fully adapt its higher education, by 2010, to the requirements of the European Higher Education Area. The process of reorganization of graduate education was based on: redefining curricula of individual subjects, setting up a catalogue of knowledge and clinical skills, increasing the number of hours of professional dental courses, increasing the part of interactive and experiential teaching, using problem-based pedagogical models (PBL approach), the introduction of new technologies and procedures (e-learning), opening the exams to the public, and the harmonization of criteria, the unification of related teaching contents, and the endeavor to link the biological and medical groups more closely to the subject of dental health. This approach has been particularly useful in integrated holistic patient care, with special attention being paid to Clinical Competences, in line with the guidelines of the Education Consultative Committee of the Dental Schools in the European Union. Teaching is complemented by the introduction of elective courses, and a form of education that develops critical thinking (methodology, writing professional and scientific papers). By calculating the student workload expressed in ECTS credits, adjusting the enrollment quotas with capacities of the School (by deciding to retain


60%

Začetci institucionalne suradnje unutar europskog prostora visokog obrazovanja / Beginnings of the institutional cooperation within the European higher education

• • • • •

bazični biomedicinski predmeti pretklinički i klinički medicinski predmeti pretklinički i klinički stomatološki predmeti stručna izvanfakultetska studentska nastava diplomski rad

the existing enrollment quotas, while most other schools significantly increased them), we have tried to contribute to the requirements of the modern labor market. Medicinski predmeD Stomatološki predmeD The integrated undergraduate and graduate program of Dental Medicine, launched in 2010, was approved by the European Commission. The program includes 5,115 hours of instruction divided into several basic Medicinski groups: i stomatološki predmeti u ak.godini 1957./1958. - Basic Biomedical subjects Medical and dental subjects in academic year 1957/1958 - Preclinical and clinical medical subjects - Preclinical and clinical dental subjects - Professional extracurricular student education - Graduate thesis

40%

40%

60%

Medicinski predmeD

60%

Stomatološki predmeD

Medicinski i stomatološki predmeti u ak. godini 1957./1958.

Medicinski predmeD

Medical and dental subjects in academic year 1957/1958

Stomatološki predmeD

Medicinski i stomatološki predmeti u ak. godini 2017./2018.

Medical and dental subjects in academic year 2017/2018

Medicinski i stomatološki predmeti u ak.godini 1957./1958.

Medicinski i stomatološki predmeti u ak.godini 2017./2018.

Medical and dental subjects in academic year 1957/1958

Medical and Dental subjects in academic year 2017/2018

51


DANAS / TODAY SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STOMATOLOŠKOM FAKULTETU

QUALITY INSURANCE SYSTEM OF THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE

Visoka učilišta odgovorna su prema svim dionicima u visokom obrazovanju: studentima koji ulažu dio svojeg života u svoje obrazovanje, roditeljima koji im stvaranjem materijalnih i ostalih preduvjeta to omogućuju, privatnim ili korporativnim donatorima koji također interferiraju u nastavni proces, te potencijalnim poslodavcima i poreznim obveznicima koji financiraju visoka učilišta iz državnog proračuna. Pojam kvalitete studija nije lako definirati. To je odlika kojom se istovrsni studiji međusobno razlikuju po kakvoći i vrsnoći. Kvaliteta proizilazi iz interakcije nastavnika, studenata i institucijskog okruženja, pritom sadržaj programa, uvjeti za rad i učenje i raspoloživi resursi u cijelosti odgovaraju svrsi.

Higher education institutions are accountable to all of the participants in higher education: students, who invest a part of their life in their education, their parents who make it possible for the students by providing material and other prerequisites, private or corporate donors who also influence the teaching process, as well as the potential employers, and taxpayers who finance higher education institutions from the state budget. The concept of quality of a study program is not easy to define. This is a feature by which equivalent studies differ in level and excellence. Quality derives from the interaction of teachers, students and the institutional environment, while the content of the program, work conditions, learning, and the available resources all fully correspond to their purpose.

Postupci kontrole kvalitete: 1. NASTAVNA DJELATNOST - studijski programi - studenti - nastavnici 2. ZNANSTVENA DJELATNOST 3. STRUČNA DJELATNOST 4. IZDAVAČKA DJELATNOST 5. MEĐUNARODNA SURADNJA (internacionalizacija fakulteta)

52

Quality Control Procedures: 1. TEACHING ACTIVITIES - Study programs - Students - Teachers 2. SCIENTIFIC ACTIVITIES 3. PROFESSIONAL ACTIVITIES 4. PUBLISHING 5. INTERNATIONAL COOPERATION (internationalization of the School)


ZaÄ?etci institucionalne suradnje unutar europskog prostora visokog obrazovanja / Beginnings of the institutional cooperation within the European higher education

Struktura provedbe kontrole kvalitete na StomatoloĹĄkom fakultetu

Quality Control management structure at the School of Dental Medicine

53


54

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STOMATOLOŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB SCHOOL OF DENTAL MEDICINE

SAMOANALIZA

SELF-EVALUATION

1. listopada 2009. – 1. listopada 2014.

from October 1, 2009 to October 1, 2014

Zagreb, 2015.

Zagreb, 2015

Naslovnica tiskane Samoanalize Stomatološkog fakulteta za vrijeme od 2009. do 2014. godine

Cover page of the printed version of Self-Evaluation of the School of Dental Medicine for the period 2009 to 2014


Unutarnje pročelje centralnog predvorja pri ulazu u Središnju stomatološku knjižnicu, predavaonicu i na zavode

Wall in the new hall Interior front of the central lobby at the entrance to the Central Dental Library, lecture hall and Departments

55


DANAS / TODAY

56

UPRAVLJANJE VISOKIM UČILIŠTEM I KONTROLA KVALITETE

MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION, AND QUALITY CONTROL

Sustav osiguranja kvalitete sveobuhvatni je izraz koji uključuje sve politike, procese, aktivnosti i mehanizme kojima se priznaje, održava i razvija kvaliteta visokog obrazovanja. U Europskom prostoru visokog obrazovanja i šire sustav osiguranja kvalitete zasniva se na autonomiji svake visokoobrazovne institucije i njezinoj odgovornosti za kvalitetu obrazovanja koje pruža svojim studentima. Sustav kontrole kvalitete u Stomatološkom fakultetu u Zagrebu definiran je pravnim aktima Stomatolološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i Republike Hrvatske. U skladu s vizijom i misijom Stomatološkog fakulteta, pravilnim upravljanjem sustavom osiguranja kvalitete omogućuje se podizanje razine kvalitete u području nastavne, stručne i znanstvenoistraživačke djelatnosti. Europskim standardima i smjernicama u području visokog obrazovanja određeni su kriteriji upravljanja sustavom osiguranja kvalitete u svim područjima djelatnosti visokoškolskih ustanova. Te kriterije slijedi i Stomatološki fakultet u Zagrebu već više od dva desetljeća, a njegovu prvu međunarodnu vizitaciju obavilo je 2001. stručno povjerenstvo Europskog udruženja za visoko obrazovanje u stomatologiji (ADEE). Zatim su uslijedile samoanalize i reakreditacije 2004. 2009., te posljednja u ožujku 2015. godine. Na temelju savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje ministar znanosti obrazovanja i sporta donio je odluku kojom se potvrđuje da Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti utvrđene odredbama Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 45/09). Odluka od 23. studenoga 2015. Klasa: UP/I602-04/15-13/00027; UBroj: 533-20-15-0002.

The Quality Assurance System is a comprehensive term that includes all policies, processes, activities and mechanisms that recognize, maintain and develop the quality of higher education. In the European area of higher education, and beyond, the quality assurance system is based on the autonomy of each higher education institution and its responsibility for the quality of education provided to its students.

Kontrola kvalitete znanstvenog rada i stalno unaprjeđivanje studijskih programa osnovni su preduvjeti ostvarenja misije Stomatološkog fa-

The Quality Control System at The School of Dental Medicine in Zagreb is defined by the legal acts of the School of Dental Medicine, the University of Zagreb, and the Republic of Croatia. In line with the vision and mission of the School of Dental Medicine, proper management of the Quality Assurance System enables the quality level to be improved in the field of teaching, professional and scientific research. The European standards and guidelines in the area of higher education set out the criteria for the quality assurance system management in all sectors of higher education institutions activities. These criteria have been followed by the School of Dental Medicine in Zagreb for more than two decades. The first international visitation to the School was conducted by the Expert Committee of the Association for Dental Education in Europe (ADEE) in 2001. It was followed by the self-assessment, and re-accreditation in 2004 and in 2009, with the last one having taken place in March 2015. Based on the recommendation of the Agency for Science and Higher Education, the Minister of Science, Education and Sports issued a decision confirming that the School of Dental Medicine of the University of Zagreb fully meets the requirements for carrying out the functions of higher education and scientific activity, as established by the provisions of the Law on Quality Assurance in Science and Higher Education (Narodne novine - official gazette, No. 45/09). Decision of the 23rd of November 2015, Class: UP / I-602-04 / 15-13 / 00027; RN: 533-20-15-0002.


Začetci institucionalne suradnje unutar europskog prostora visokog obrazovanja / Beginnings of the institutional cooperation within the European higher education

kulteta. Na redovitoj 22. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 24. studenog 2011. usvojen je ključni strateški dokument za osiguravanje kvalitete znanstvenog i nastavnog rada: Pravilnik o sustavu za upravljanje kvalitetom obrazovanja SFZG-a U postupke kontrole kvalitete Stomatološki fakultet uključeni su i sljedeći dokumenti: • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

Quality control of scientific research, and constant improvement of study programs are the basic prerequisites for achieving the mission of the School of Dental Medicine. At the regular 22nd session of the School Council, held on the 24th of November 2011, a key strategic document was adopted to ensure the quality of scientific and educational work: System rules for education quality management of the School of Dental Medicine in Zagreb. The quality control procedures of the School of Dental Medicine include the following documents:

• Statut Sveučilišta u Zagrebu,

- Law on Amendments to the Law on Scientific Activity and Higher Education,

• Statut Stomatološkog fakulteta,

- Law on Scientific Activity and Higher Education,

• Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilištu u Zagrebu,

- Statute of the University of Zagreb,

• Pravilnik o studiju Stomatološkog fakulteta,

- Rules on studying in the undergraduate and graduate programs at the University of Zagreb,

• Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu,

- Statute of the School of Dental Medicine,

• Pravilnik o sveučilišnom poslijediplomskom studiju za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti Stomatološkog fakulteta,

- Rules on the study of Dental Medicine,

• Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu,

- Rules on University Postgraduate Study for Academic Degree of Doctor of Science at the School of Dental Medicine,

• Pravilnik o sveučilišnim poslijediplomskim specijalističkim studijima Stomatološkog fakulteta,

- Rules on Postgraduate Specialist Studies at the University of Zagreb,

• Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa, doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu,

- Rules on University Postgraduate Specialist Studies at the School of Dental Medicine,

• Pravilnik o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu,

- Rules on Evaluation Procedure for Study Programs, Doctoral Studies of the University of Zagreb,

• Pravilnik o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Zagrebu,

- Rules on University Teaching Literature at the University of Zagreb,

- Rules on doctoral studies at the University of Zagreb,

57


DANAS / TODAY • Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, • Pravilnik o osiguravanju kvalitete na Stomatološkom fakultetu, • Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade Sveučilištu u Zagrebu, • Pravilnik o dodjeli Dekanove nagrade Stomatološkog fakulteta, • Pravilnik o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, • Zakon o radu, • Pravilnik o radu Stomatološkog fakulteta, • Zakon o pravu na pristup informacijama, • Zakon o zaštiti osobnih podataka, • Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, • Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskim stupnjevima, • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija,

58

- Rules on awarding the prize for the best e-course at the University of Zagreb, - Rules on Quality Assurance System at the University of Zagreb, - Rules on Quality Assurance at the School of Dental Medicine, - Rules on Awarding the Rector’s Award at the University of Zagreb, - Rules on Awarding the Dean’s Award at the School of Dental Medicine, - Rules on Elections for the Student Choir of the University of Zagreb, and for the Student Choirs of other components of the University of Zagreb, - Labor Code, - Rules on the activities of the School of Dental Medicine, - Law on the Right of Access to Information, - Law on Protection of Personal Data, - Law on Quality Assurance in Science and Higher Education, - Law on Academic and Professional Titles and Academic Degrees, - Act on Regulated Professions and Recognition of Foreign Professional Qualifications.


Nastavna djelatnost / Teaching activities

NASTAVNA DJELATNOST

TEACHING ACTIVITIES

Studijski programi

Study programs

Stomatološki fakultet postupcima za izradu i odobravanje studijskih programa ispunjava postavljene ciljeve i ishode učenja. Kvalifikacije koje dodjeljuje na osnovi odobrenih studijskih programa jasno su opisane te usklađene s Hrvatskim i Europskim kvalifikacijskim okvirom. Redovitim praćenjem i periodičkom revizijom studijskih programa omogućuje se postizanje postavljenih ciljeva i ispunjavanje potreba studenata i društva.

The School of Dental Medicine’s procedures for developing and approving study programs meet the set objectives and learning outcomes. Academic qualifications awarded for the completion of the School are based on the approved study programs. They are clearly described and aligned with The Croatian and European Qualifications Framework. Through regular monitoring and periodic audit of study programs, it is possible to achieve the set goals and meet the needs of university students and society.

Pri izradi svojih programa Stomatološki fakultet se, osim nacionalnom obrazovnom politikom i specifičnostima obrazovnog sustava, vodi i smjernicama koje su zajedničke i ostalim zemljama članicama Europske unije, odnosno ključnim europskim dokumentima u kojima se ističe nužnost podizanja kvalitete obrazovanja stomatologa/doktora dentalne medicine (za sve razine obrazovanja), što je među nužnim preduvjetima za razvoj svake zemlje članice. Više od 30 godina Stomatološki fakultet je službena članica Europske udruge za izobrazbu u stomatologiji (Association of Dental Education in Europe – ADEE). Uz redovite sastanke koji se provode među stomatološkim fakultetima u Europi te provođenje smjernica ADEE-a Fakultet je u kolovozu 2008. imao čast organizirati godišnji kongres ADEE-a na Sveučilištu u Zagrebu. Predsjednik Organizacijskog odbora bio je prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolomov, tada aktivni nastavnik Stomatološkog fakulteta, a danas akademik u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

While creating its study programs, apart from the national education policy and the specificities of the educational system, the School of Dental Medicine also follows the guidelines common to other EU Member States, that is, key European documents highlighting the need to raise the quality of dental education (for all educational levels), which is a required prior condition for the development of each member state. The School of Dental Medicine has been an official member of the European Association for Dental Education in Europe (ADEE) for more than 30 years. In addition to regular meetings between dental schools in Europe and implementation of the ADEE guidelines, the School had the honor of organizing the annual congress of ADEE at the University of Zagreb in August 2008. The Chairman of the Organizing Committee was Professor Vjekoslav Jerolomov, PhD who was at that time an active teacher at the School of Dental Medicine, and is today an academician in the Croatian Academy of Sciences and Arts.

59


60

Naslovnica iz „Jutarnjeg lista“, objavljeno 18. prosinca 2015. godine

Cover page of the „Jutarnji list“ published on December 18, 2015

Postotni udjel strukture predmeta u integriranom studiju Dentalna medicina, 2018. godina

Graph of the total number of enrolled students in all study programs in the academic year 2016/2017.


Grafikon ukupnog broja upisanih studenata na sve studijske programe u ak. godini 2016./2017. Percentage of Structure of the Course in the Integrated Study of Dental Medicine, 2018

Grafikon udjela upisanih studenata prema spolu za vrijeme od 2011. do 2018. godine Graph of share of enrolled students by gender for the period from 2011 to 2018

61


DANAS / TODAY Usporedivost studijskih programa

Comparability of study programs

Podizanjem kvalitete visokoškolskog obrazovanja stomatologa/ dr.med.dent. te planiranjem studijskih programa u skladu s preporukama europskih dokumenata (ADEE, Europska komisija) težnja je da se Stomatološki fakultet razvije u prepoznatljivu obrazovnu ustanovu u europskom prostoru visokog obrazovanja. U skladu s time nastoji se omogućiti i usporedivost studijskih programa Stomatološkog fakulteta s drugima u određenim zemljama članicama Europske unije. Opći kriteriji usporedbe studijskih programa Stomatološkog fakulteta s inozemnim programima (ponajprije onima u zemljama članicama EU) su sljedeći:

We aim to develop the School of Dental Medicine into a recognizable educational institution in the European area of higher education by increasing the quality of higher education of dentists / doctors of dental medicine and by planning of study programs in line with the recommendations of the European documents (ADEE, European Commission). Accordingly, we also aim to make the study programs of the School of Dental Medicine comparable with study plans developed in certain European Union countries. The general criteria for comparison of the study programs of the School of Dental Medicine with foreign study programs (primarily those in the EU member states) are as follows:

• Poznavanje znanosti na kojoj se temelji stomatologija i dobro razumijevanje znanstvenih metoda uključujući načela mjerenja bioloških funkcija, prosudbu znanstveno utvrđenih činjenica i analizu podataka. • Poznavanje građe, fiziologije i ponašanja zdrave i bolesne osobe, te utjecaja prirodnog i društvenog okruženja na zdravstveno stanje čovjeka, u mjeri u kojoj ti čimbenici utječu na stomatologiju. • Poznavanje strukture i funkcije zubi, usne šupljine, čeljusti i poveznih tkiva, zdravih i bolesnih, te njihove povezanosti s općim zdravstvenim stanjem i fizičkom i socijalnom dobrobiti pacijenta. • Poznavanje kliničkih disciplina i metoda koje daju stomatolozima jasnu sliku o anomalijama, ozljedama i bolestima zubi, usne šupljine, čeljusti i povezanih tkiva, te o preventivi, dijagnostici i terapeutskoj stomatologiji. • Odgovarajuće kliničko iskustvo pod primjerenim nadzorom.

62

• Ova izobrazba daje stomatologu/doktoru dentalne medicine stručnost nužnu za obavljanje svih aktivnosti uključujući prevenciju, dijagnostiku i liječenje anomalija i bolesti zubi, usne šupljine, čeljusti i povezanih tkiva.

· Knowledge of science on which dental medicine is based and good understanding of scientific methods including the principles of measuring biological functions, assessment of scientifically determined facts and data analysis. · Knowledge of the structure, physiology and behavior of a healthy and diseased person, and the influence of natural and social environment on the health of a person, and the extent to which these factors affect dental medicine. · Knowledge of structure and function of teeth, oral cavity, jaws and related tissues, healthy and diseased, and their correlation with the general health condition and physical and social well-being of the patient. · Knowledge of clinical disciplines and methods that provide dentists with a clear picture of anomalies, injuries and diseases of the teeth, oral cavity, jaws and related tissues, as well as preventive, diagnostic and therapeutic dental medicine. · Adequate clinical experience under appropriate supervision. · This training gives the dentist / dental practitioner the expertise that is necessary to perform all activities including prevention, di-


Nastavna djelatnost / Teaching activities

• Usporedivost studijskih programa. • Studijske programe moguće je usporediti prema razini na kojoj se obrazovanje stomatologa/dr.med.dent. odvija, pri čemu bi, u skladu s preporukama Direktive 2005/36/EZ Europskoga parlamenta i vijeća obrazovanje svih stomatologa/doktora dentalne medicine trebalo biti na sveučilišnoj razini. Stomatološki fakultet slijedi i spomenutu preporuku europskih dokumenata, prema kojoj bi svim stomatolozima/dr.med.dent. trebalo omogućiti obrazovanje na petogodišnjoj ili šestogodišnjoj razini studija sa svim stomatološkim i određenim medicinskim predmetima. • Valja istaknuti i kako se struktura studija (opisana u sklopu prvog, drugog i trećega ciklusa, odnosno preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine) u zemljama članicama EU-a razlikuje, pa se tako u različitim zemljama mogu susresti i različite strukture (npr. 4 + 1, 3 + 2). Struktura integriranog preddiplomskog i diplomskog studija primarnog obrazovanja je na Stomatološkom fakultetu 0 + 6, a kad je riječ o trajanju studija, integrirani studij dentalne medicine na Stomatološkom fakultetu traje šest godina, što je usporedivo s trajanjem toga studija u Sloveniji i Velikoj Britaniji. • Nadalje, usporedivost studijskih programa Stomatološkog fakulteta ostvaruje se i kroz ishode učenja, odnosno usmjerenost na kompetencije koje su usporedive s kompetencijama stomatologa/dr.med.dent. koji se obrazuju na inozemnim visokim učilištima. • No kad je riječ o usporedivosti studijskih programa obrazovanja stomatologa/dr.med.dent. općenito, treba imati na umu da nema jedinstvenog modela studiranja ni jedinstvenih programskih sadržaja. Naime, svaki program treba sagledati iz perspektive zajedničkih elemenata, ali i u kontekstu specifičnosti nacionalnih sustava obrazovanja, utemeljenosti na ključnim

· ·

·

·

·

agnosis and treatment of anomalies and diseases of the teeth, oral cavity, jaws and related tissues. Comparability of study programs Study programs can be compared according to the level at which the dentist’s education / dental medicine doctor’s education takes place, whereby, in line with the recommendations of ‘’Directive 2005/36 / EC of the European Parliament and of the Council, the education of all dental practitioners should be at the university level. The School of Dental Medicine follows the abovementioned recommendations of European documents according to which all dentists / doctors of dental medicine should be provided with the five-year or six-year program (level) of dental studies together with all dental and certain medical courses. It should also be noted that the structure of the study (described in the first, second and third cycle, that is, undergraduate, graduate and postgraduate level) differs in the EU member states, hence different structures can be encountered in different countries (eg 4 + 1, 3 + 2). The structure of the integrated undergraduate and graduate studies of primary education is at the School of Dental Medicine 0 + 6, and when it comes to the duration of studies, the integrated study of dental medicine at the School of Dental Medicine lasts six years, which is comparable with the duration of this study in Slovenia and the UK. Furthermore, the comparability of the study programs of the School of Dental Medicine is achieved through the learning outcomes, ie the orientation to the competences that are comparable to the competences of dentists / doctors of dental medicine who are educated at foreign higher education institutions. But when it comes to comparability of educational programs for dentists/ doctors of dental medicine in general, it should be borne in mind that there is no single model of study program or unique study program content. Namely, each study program needs to be seen from the perspective of common elements, and also in the

63


64

Studenti tijekom pretkliniÄ?kog mikroskopiranja histoloĹĄkih preparata i rada na fantomima

Students during pre-clinical microscopy of histological preparations and phantom work


Studenti tijekom izvoÄ‘enja nastave iz predmeta ForenziÄ?na dentalna medicina

Students during the Forensic Dental Medicine course

65


DANAS / TODAY kompetencijama, interdisciplinarnosti te usklađenosti studijskih programa sa stupnjevima obrazovanja u obrazovnom sustavu.

• Rezolucija CED-a na kompetencije potrebne za praksu stomatologa/dr.med.dent. u Europskoj uniji (2009. godine).

context of the specificities of national education systems. Each study program should be analyzed to determine if it is based on key competences, interdisciplinarity and the compliance of study programs with educational levels in the educational system. · Based on well-established “Profile of the European dentist” document and “Structure, content, learning and assessment curricula” and, also, on a common document, including a shorter version of extended competences issued by the European Association for Education in Dentistry. · ADEE is “Profile and Competency of the European Dental Diploma (2010)” · “CED Resolution on Competences Needed for Dental Practitioner / Doctor of dental medicine in the European Union (2009)”.

Prema dužini trajanja našeg integriranog studijskog programa možemo se usporediti sa studijem dentalne medicine u Ljubljani, Slovenija i Newcastle, UK (0+6), a prema izvođenju studijskih programa s većinom visokih učilišta dentalne medicine u EU.

According to the length of our integrated study program, we can compare our study program with the program of dental medicine study in Ljubljana, Slovenia and Newcastle, UK (0 + 6), and according to the manner in which the program is performed it can be compared with study programs that are carried out in most European dental medicine institutions.

Studijski programi u ak. god. 2017./2018.:

Study programs in the academic year 2017/2018:

• Na osnovi dobro uspostavljenih dokumenata “Profil i kompetencije za prilagodbom Europskog stomatologa” i “kurikula strukture, sadržaja, učenja i ocjene”, a zajednički je dokument nastao, uključujući i kraće verzije i proširene kompetencije od strane Europske udruge za obrazovanje u stomatologiji. • ADEE je Profil i nadležnost diplome Europskog stomatologa (2010.)

66

1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina 360 ECTS (hrvatski jezik). 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina 360 ECTS (engleski jezik – od ak. god. 2017./2018.). 3. Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Dentalna medicina 180 ECTS. 4. Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Dentalna medicina 120 ECTS. 5. Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Dentalna implantologija 60 ECTS. 6. Trajna izobrazba.

1. Integrated undergraduate and postgraduate university study of Dental Medicine 360 ECTS (Croatian Language). 2. Integrated undergraduate and graduate university study of Dental Medicine 360 ECTS (English language - from 2017/2018). 3. Postgraduate university doctoral study of Dental Medicine 180 ECTS. 4. Postgraduate university specialist study of Dental Medicine 120 ECTS. 5. Postgraduate university specialist study of Dental Implantology 60 ECTS. 6. Lifelong education.


Nastavna djelatnost / Teaching activities

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina (hrvatski jezik)

Integrated Undergraduate and Postgraduate University Study of Dental Medicine (Croatian Language)

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij omogućuje studentima stjecanje znanja i vještina potrebnih doktoru dentalne medicine. Njegova je osnovna zadaća omogućiti stjecanje znanja iz bioloških, pretkliničkih i kliničkih medicinskih i stomatoloških predmeta. Tijekom integriranoga šestogodišnjeg studija studenti moraju ostvariti 360 ECTS bodova, ukupna satnica je 5115 sati nastave, a studenti upisuju 4565 obvezatnih sati. Na raspolaganju im je i 550 sati izbornih predmeta, ali odabranih tako da godišnje ostvaruju 60 ECTS bodova. Studenti obave 1001 sat pretkliničkih vježbi i 2099 sati kliničkih, te pohađaju 2000 sati predavanja i seminara, a sve to u sklopu 59 obveznih i 30 izbornih predmeta. Tijekom studija moraju položiti 71 ispit. Predmeti su podijeljeni u četiri osnovne skupine: bazični, pretklinički i klinički medicinski, pretklinički i klinički stomatološki predmeti te stručna izvanfakultetska stručna praksa. Od ukupne satnice na bazične predmete odnosi se 805 sati nastave (16%). Opći medicinski predmeti zastupljeni su s 1015 sati (20%), a najveći dio satnice pripada stomatološkoj skupini predmeta – 3295 sati (64%). Studentima je tako omogućeno stjecanje bazičnih znanja i upoznavanje s općim medicinskim predmetima, a težište je na stomatološkima i mnogo praktične nastave. Na šestoj godini studija uvedeno je 500 sati izvanfakultetskog praktičnoga rada jer je studentima koji su se upisali prema programu iz 2010. godine ukinut redoviti pripravnički staž. Licenciju za samostalni rad studenti dobivaju nakon završenog studija.

The integrated undergraduate and graduate university study program of Dental Medicine enables students to acquire competences and skills needed to become doctors of dental medicine. Its basic task is to enable the acquisition of adequate knowledge in biological, preclinical and clinical medical and dental subjects. During the course of the integrated six-year study, students must earn 360 ​​ECTS credits, with a total number of teaching hours amounting to 5115. Students need to attend 4565 mandatory teaching hours. They can choose to attend 550 hours of elective courses. However, they should choose their elective courses in such a manner to earn 60 ECTS credits a year. Students attend 1001 hours of pre-clinical practicals and 2099 hours of clinical practicals. Also, they attend 2000 hours of lectures and seminars, all within 59 mandatory and 30 elective subjects. During the course of their studies, students must pass 71 exams. The subjects are divided into four groups: basic, preclinical and clinical medical, preclinical and clinical dental subjects and expert extracurricular professional practice. Of the total workload, 805 hours of teaching hours (16%) are dedicated to basic courses. General medical subjects are represented by 1015 hours (20%), and most of the teaching time belongs to the dental group of subjects - 3295 hours (64%). Students are thus enabled to acquire basic knowledge and familiarize themselves with general medical subjects, with the focus on dental subjects and a large number of practicals. On the sixth year of the study, 500 hours of post-graduate practical work were introduced because regular internship was abrogated for students who enrolled in the program in 2010. Licenses for independent work are given to students after graduation.

67


68

Studenti 3. godine integriranog studija na vjeĹžbama iz PretkliniÄ?ke restaurativne dentalne medicine

Students of the 3rd year of Integrated study attending the Preclinical Restorative Dentistry program


Studenti 3. godine integriranog studija na vjeĹžbama iz PretkliniÄ?ke fiksne protetike

Students of the 3rd year of Integrated study attending Preclinical Fixed Prosthodontics program

69


DANAS / TODAY Povedba stručne izvanfakultetske prakse studenata Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2015./2016. Ulaskom Republike Hrvatske u EU u Hrvatskoj je ukinut jednogodišnji pripravnički staž. Time je dokinuta jednogodišnja praksa iznimno bitna za posvemašnje osamostaljenje i preuzimanje stručne i moralne odgovornosti doktora dentalne medicine za samostalni rad. U Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, u skladu s novonastalom situacijom odmah su izmijenjeni i usklađeni sadržaji studijskog programa kako bi se u 12. semestru studentima omogućila stručna praksa u trajanju od 500 nastavnih sati. Želeći svim dionicima olakšati ovu izrazito zahtjevnu promjenu u našem obrazovnom sustavu, Uprava Stomatološkog fakulteta izradila je 2014. godine projekt „Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u skladu s HKO“. Na natječaju raspisanom od Strukturnih fondova EU ovaj je projekt postigao visokih 90 bodova, a time je ušao u krug malobrojnih institucija kojima je odobreno sufinanciranje tijekom jedne godine. Primjena nevedenog projekta započela je lipnju 2015.

70

Svrha projekta bila je uskladiti nastavni sadržaj studijskog programa Dentalna medicina uvođenjem programa stručne prakse u 12. semestar studija. Projekt je omogućio i praćenje ishoda učenja za 94 predmeta integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina te provjeru i vrjednovanje programa stručne prakse. Stomatološki fakultet razvio je mrežu suradničkih ordinacija u Hrvatskoj pri čemu studenti, pod nadzorom stručnih mentora, prolaze program stručne prakse usvajajući kliničke vještine u realnom okruženju i na neselektivnoj skupini pacijenata. Time su suradničke ordinacije dobile mlade i motivirane osobe koje od mentora zahtijevaju odgovornost za njihov profesionalni razvoj, a Stomatološki je fakultet je dobio kompetentne partnere u edukaciji. Projektom je obuhvaćena i edukacija stručnih mentora pod nadzorom kvalificiranih edukatora, što omogućuje sudjelovanje budućih doktora dentalne medicine u obrazovnom procesu. Prva edukacija iz pedagoških kompetencija naših kolega mentora održana je 12. i 13. veljače 2018. u Opatiji.

Implementation of professional extracurricular practice of students at the School of Dental Medicine of the University of Zagreb in the academic year 2015/2016 With Croatia joining the EU, one year internship has been abrogated. In this way, an exhaustive one-year practice that is extremely important for the absolute autonomy and taking over of professional and moral responsibilities of dental practitioners for independent work was abolished. In line with the new situation, the contents of the study program at the School of Dental Medicine in Zagreb were amended and adjusted in order to provide professional practice for the students of 12th semester in the duration of 500 teaching hours. In order to help all participants make this extremely demanding change in our educational system, the Managment of the School of Dental Medicine created the project “Improvement of the Dental Medicine Study Program in accordance with the KKO” in 2014. At the call for applications announced by the EU Structural Funds, this project obtained 90 points and thus entered a circle of small institutions approved for co-financing over a year. The application of the named project started in June 2015. The aim of the project was to harmonize the curriculum content of the Dental Medicine Study Program by introducing professional practice programs to the 12th semester of the study. The project also enabled the assessment process and monitoring of learning outcomes for 94 subjects of integrated undergraduate and graduate study of Dental Medicine and tracking the progress and evaluation of the professional practice program. The School of Dental Medicine has developed a network of collaborative dental offices and clinics in Croatia, where, under the supervision of professional mentors, dental students undergo a program of professional practice by adopting clinical skills in a real dental setting and in a non-selective patient group. In this way, the collaborative dental offices were given young and motivated people who required mentors to supervise their professional development, and, in turn, the School of Dental Medicine was given competent, education-oriented partners. The project also encompassed the training of professional mentors who were supervised by qualified educators, thus enabling the participation of future doctors


Nastavna djelatnost / Teaching activities

Posebice je važna stimulacija naših studenata da svoju stručnu praksu obave u dijelovima Hrvatske od posebne državne skrbi. Organizacijom studentske prakse u ordinacijama koje se nalaze na otocima ili slabije razvijenim područjima RH, potiče se rad u zajednici i društvena odgovornost studenata – budućih doktora dentalne medicine, te njihova motiviranost za zapošljavanje u tim dijelovima Hrvatske. Time se nastoji dugoročno osigurati potreban broj stomatologa i na tim područjima. Ordinacije s kojima je Stomatološki fakultet uspostavio suradnju za provedbu praktične nastave, nazvane su “Suradna ustanova/ordinacija Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu”. Time je jasno naznačen njihov važan doprinos društvu. Suradne ordinacije bile su s područja cijele Republike Hrvatske od Vukovara do Orebića. Da bi se smanjili troškovi tijekom trajanja prakse, studentima je omogućeno da odabiru ordinacije ovisno i o svojem prebivalištu. No najveći je broj studenata, njih 70%, za svoju stručnu praksu odabrao Domove zdravlja Centar, Istok i Zapad u Gradu Zagrebu s kojima je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu uspostavio izvrsnu međuinstitucijsku suradnju. Treba istaknuti da je izvanfakultetska praktična edukacija studenata stomatologije/dentalne medicine, redoviti postupak obrazovanja i stjecanja praktičnih kompetencija u stomatološkim polivalentnim ordinacijama, organizirana prema Norveškom modelu. Tamo studenti izvode izvanfakultetsku praktičnu nastavu u trajanju od dva mjeseca (Sveučilište u Oslu), tri mjeseca (Sveučilište u Bergenu) i dva semestra (Sveučilište u Tromsu). Postignuti rezultati našeg provedenog studijskog programa prema Direktivi Europske Komisije i uključivanju stručne izvanfakultetske nastave prikazani su na godišnjem kongresu Europske udruge za obrazovanje u stomatologiji (ADEE) održanom u Barceloni od 24. do 27. kolovoza 2016., gdje smo od kolega s prestižnih stomatoloških fakulteta u Europi dobili pohvale i poticaj za nastavak projekta. Svi studenti su tijekom izvanfakultetske nastave osigurani policom od profesionalne odgovornosti, što je dodatno ohrabrilo i studente i

of dental medicine in the educational process. The first course on pedagogical competences for our colleagues -mentors was held on 12 and 13 February 2018 in Opatija. Stimulation of our students to carry out their professional practice in parts of Croatia of special state concern is particularly important. Community work and social responsibility are promoted among our students - future doctors of dental medicine by organizing student practice in the clinics located on the islands or poorly developed areas of the Republic of Croatia. In addition, students’ motivation for future employment in these parts of Croatia has been raised. The School broadens students’ educational experiences through professional student practice which has been designed to nurture confidence, responsibility, compassion, wisdom, innovation and collaboration. In this way, the number of dentists who are required to work in these areas has been ensured in the long term. Dental offices with which the School of Dental Medicine established the collaboration for the implementation of practical teaching are called “Collaborative Institutions of the School of Dental Medicine of the University of Zagreb”, which clearly reveals their important contribution to society. The collaborative clinics were located on the entire territory of the Republic of Croatia, from Vukovar to Orebic. In order to reduce costs during the course of the practice, dental students were allowed to choose the office depending on their place of residence. However, the largest number of students, 70% of them, selected the Health Center- Center, East and West in the City of Zagreb with which The School of Dental Medicine of the University of Zagreb established an excellent inter-institutional cooperation. It should be emphasized that extracurricular practical education of dental medicine students is a regular educational process and that the acquisition of practical skills and competences in dental polyvalent clinics is organized according to the Norwegian model. In Norway, dental students carry out extracurricular practicals for two months (University of Oslo), three months (University of Bergen) and two semesters (University of Troms). The results obtained after the completion of study program according to the European Commission Directive and the inclusion of profession-

71


72

Studenti 5. godine integriranog studija na vjeĹžbama iz Mobilne protetike

Students of the 5th year of Integrated study during their Clinical program in Removable Prosthodontics


Studenti 5. godine integriranog studija na vjeĹžbama iz Endodoncije

Students of the 5th year of Integrated study attending Clinical Endodontic program

73


DANAS / TODAY stručne mentore. Nadgledanje studenata i stručnih mentora te provjeru podataka pohranjenih u e-dnevnike obavljali su nastavnici Stomatološkog fakulteta. Svi prethodno izneseni podatci kao i zadovoljstvo stručnih mentora, ocjena studenata i mentora prikazani su na završnoj konferenciji nakon provedenoga projekta 16. rujna 2016. u Hotelu Westin u Zagrebu na kojoj su bili nazočni stručni mentori, nastavnici i studenti Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te predstavnici institucija koje provode i kontroliraju obrazovni i zdravstveni sustav stomatologije/dentalne medicine.

74

al extra-institutional education were presented at the annual congress of the European Association for Dental Education (ADEE) held in Barcelona from 24 to 27 August 2016 where the students of the University of Zagreb School of Dental Medicine, received praise and encouragement to continue their work on the project by prestigious European dental schools. During the course of extracurricular education, all dental students were protected by professional liability insurances, which additionally encouraged them and their professional mentors. Monitoring of students and professional mentors as well as checking and confirming data stored in e-diary were done by the School of Dental Medicine teachers. The abovementioned data and the satisfaction of professional mentors, along with students ‘ and mentors’ grades were presented after the implementation of the project at the final conference which was held at the Hotel Westin in Zagreb on September 16th in 2016. The conference was attended by professional mentors, teachers and students of The University of Zagreb School of Dental Medicine as well as by representatives of the institutions supervising the educational and healthcare system of dental medicine.

Upisne kvote i kriteriji za upis

Student enrolment quotas and university admission criteria

Upisna kvota na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Dentalna medicina na hrvatskom jeziku već desetak godina je 85 hrvatskih državljana i državljana EU, te pet državljana izvan zemalja EU. Taj broj nije se mijenjao, ali mijenjala se struktura studenata i ona je trenutačno 85 studenata iz EU i pet iz zemalja izvan EU. Struktura hrvatskih studenata upisanih na prvu godinu je 30 posto studenata s područja Zagreba te 70 posto iz svih ostalih dijelova Hrvatske. Nakon diplome doktori dentalne medicine najčešće ostaju u gradovima gdje su studirali. Taj je problem najizraženiji na dalmatinskim otocima i u Slavoniji. Informacije dobivene od Zavoda za zapošljavanje pokazuju da je u protekle dvije godine nezaposleno bilo 50 doktora dentalne medicine.

Over the last forty years, the student enrolment quota at the Integrated Undergraduate and Graduate University Study of Dental Medicine in Croatian has been 85 Croatian and EU citizens and five citizens from outside the EU. The enrolment quota has not changed, but the structure of students changed, and currently there are 85 students from the EU and five from outside the EU. The structure of Croatian students enrolled in the first year is 30 percent of students from Zagreb and 70 percent students from other parts of Croatia. After graduation, doctors of dental medicine often stay in the cities where they studied. This problem is most pronounced on the Dalmatian islands and in Slavonia. The information obtained from the The Croatian Employment Service shows that 50 doctors of dental medicine have been unemployed in the past two years.


Nastavna djelatnost / Teaching activities

Kriteriji koji se uzimaju u obzir pri predlaganju upisnih kvota na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Dentalna medicina: 1. Dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 15. veljače 2010. godine, Klasa:UP/602-04/05-1600652, Ur. broj:53307-10-0010. 2. Podatci Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Hrvatske komore dentalne medicine o evidentiranim nezaposlenim doktorima dentalne medicine. 3. Predložena upisna kvota studenata u odnosu na veličinu iskoristivog prostora i ljudske resurse koji odgovaraju indikativnim zahtjevima utvrđenima zakonima i pravilnicima Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 4. Pozitivne studentske procjene šestogodišnjeg studijskog programa Dentalna medicina. Upisne kvote se određuju ovisno o prostornim, tehničkim i kadrovskim mogućnostima Stomatološkog fakulteta, broju zaposlenih i svekolikom broju doktora dentalne medicine u Republici Hrvatskoj. Broj potrebnih doktora dentalne medicine određuje se u suradnji s Hrvatskom komorom dentalne medicine koja, kao krovna strukovna organizacija u Republici Hrvatskoj, skrbi o broju doktora dentalne medicine s obzirom na dobnu strukturu i pokrivenost mreže. Stomatološki fakultet, u odnosu na ostale sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, upisuje razmjerno malo studenata, ali postojeća upisna kvota zadovoljava društvene potrebe. Postojeći prostorni kapaciteti Stomatološkog fakulteta nedostatni su u odnosu na zahtjevnost suvremenog studija. Stoga je naš cilj izgraditi novi i suvremeniji Stomatološki fakultet koji će u cijelosti odgovarati obrazovnim procesima. Temeljni podatci o kriterijima za bodovanje, Popis poretka prijavljenih kandidata za upis na studijski program sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

Criteria to be taken into account when proposing enrollment quotas at the integrated undergraduate and graduate university study of Dental Medicine are as follows: 1. Llicence issued by the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia on February 15, 2010, Class: UP/602-04/05-1600652, reference number:533-07-10-0010. 2. The data of the Croatian Employment Service and the Croatian Chamber of Dental Medicine on registered unemployed doctors of dental medicine. 3. Proposed enrollment quota of dental students in relation to the size of available space and human resources corresponding to the indicative requirements laid down in the laws and regulations of the University of Zagreb and the Ministry of Science, Education and Sport. 4. Positive student assessments of the six-year study program of Dental Medicine. Enrolment quotas are determined depending on the spatial and technical conditions and also, the personnel available at the School of Dental Medicine as well as the number of employees and the total number of dental practitioners in the Republic of Croatia. The required number of dental practitioners is determined in collaboration with the Croatian Chamber of Dental Medicine, which, as an umbrella organization in the Republic of Croatia, takes care about the number of dental practitioners considering the age structure and network coverage. The School of Dental Medicine enrolls a relatively small number of students compared to other constituents of the University of Zagreb, but the existing enrollment quota meets the needs of university and society. The existing spatial capacities of The School of Dental Medicine are insufficient in relation to the requirements of modern studies. Therefore, our goal is to build a new and more modern building for the School of Dental Medicine that will fully satisfy the needs of dental students and requirements of educational processes.

75


76

Promocije doktora dentalne medicine u Glazbenom zavodu u prisutnosti promotora, pjevaÄ?kog zbora Z(u)bor i Ä?lanova obitelji

Graduation ceremony held at the Music Institute in the presence of trustees, the Zubor choir, and family members


Fotografija promoviranih doktora dentalne medicine u prisutnosti promotora: prof. dr.sc. Zrinka Tarle – prodekanica za znanost i doktorski studij, prof.dr.sc. Hrvoje Brkić – dekan, prof.dr.sc. Darko Macan – prodekan za studente i nastavu, g. Antun Vukšić – voditelj poslova poslijediplomskih studija i gđa. Lada Prišlić – tajnica dekana, prosinac 2017. Photo of degree candidates for Doctors of Dental Medicine in the presence of trustees: Professor Zrinka Tarle, PhD – Vice-dean for Science and Professor Hrvoje Brkić, PhD, Dean, Professor Darko Macan, PhD – Vice-dean for Students and Teaching, Mr. Antun Vukšić - Head of Postgraduate Studies and Ms.Lada Prišlić - secretary of the dean, December 2017

77


DANAS / TODAY a) temeljem uspjeha u srednjoj školi – do 200 bodova b) temeljem položenih ispita na državnoj maturi: • hrvatski jezik (razina A) – do 100 bodova • matematika (razina A) – do 40 bodova • strani (ili klasični) jezik (razina A) – do 90 bodova • biologija, fizika i kemija* – do 450 bodova * Uvjet za upis na studij su položena sva tri predmeta. c) temeljem provjere posebnih sposobnosti (test psihomotorike koji provodi Stomatološki fakultet u organizaciji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu) – do 100 bodova d) dodatna postignuća učenika se ne boduju. Pristupnici iz država EU kojima su priznati bodovi iz materinskog jezika na nacionalnom vanjskovrjednovanom završnom ispitu, umjesto hrvatskoga jezika na državnoj maturi u RH, za upis na studijski program sastavnice Sveučilišta u Zagrebu trebaju položiti razinu hrvatskoga jezika B2 na ispitu pri Nacionalnom centru za vanjsko vrjednovanje obrazovanja. Kandidat koji nije slušao dvije godine nastave iz predmeta Latinski jezik, mora ga položiti do upisa u drugu godinu studija. Strani studenti koji upisuju integrirani studij na engleskom jeziku, moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu u zemlji iz koje dolaze.

78

Basic scoring criteria and the list of registered applicants for enrollment in the study program are drawn up according to the following scoring system: a) Based on the student’s high school grades and grade point average - up to 200 points b) Based on the results of state graduation exams: • Croatian language (A level) - up to 100 points • Mathematics (A level) up to 40 points • Foreign (or classical) language (A level) - up to 90 points • Biology, Physics and Chemistry* - up to 450 points * Requirement for the enrollment in the School of Dental Medicine is that three mentioned subjects are passed. c) Based on results of special abilities test (the test of psychomotor abilities which is developed by the School of Dental Medicine is organized by the Faculty of Philosophy of the University of Zagreb) - up to 100 points d) Additional student achievements are not scored. Applicants from EU countries who have obtained recognition of grades earned from their mother tongue at the national externally evaluated final exam, instead of the Croatian language at the state graduation exam in the Republic of Croatia are required to undertake the Croatian language exam on B2 level at the National Center for External Evaluation of Education. The applicant who has not attended a two year Latin language course must pass the exam before the enrollment in the second year of study. International students enrolling in the integrated university study of Dental Medicine which is fully taught in English must have completed a four-year high school in their country of origin.


Nastavna djelatnost / Teaching activities

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina, engleski jezik (od akademske godine 2017./2018.)

Integrated undergraduate and graduate university study of Dental Medicine in English (from academic year 2017/2018)

Uključivanje Republike Hrvatske u Europski prostor visokog obrazovanja nametnulo je potrebu osnivanja studija Dentalne medicine na engleskom jeziku. Kad smo počeli promišljati takav program, Medicinski fakultet ga je već imao cijelo jedno desetljeće. Od ideje, preko intenzivnog razmišljanja o našim komparativnim prednostima i objektivnim nedostatcima, pa do simulacije procesa proteklo je nekoliko godina. Te su godine bile nužne da se ta aktivnost percipira kao nužna i samorazumljiva. Postupak je bio vrlo opsežan i podrazumijevao je uključivanje gotovo svih djelatnika naše ustanove i katedara temeljnih predmeta Medicinskog fakulteta. Tijekom definiranja programa i izrade prijave kolege s Medicinskog i Veterinarskog fakulteta pomogli su nam savjetima i dijeljenjem vlastitih iskustava. Partnerska pomoć Medicinskog fakulteta iskazana je i u činjenici da je njihovim nastavnicima povjerena većina predmeta prve godine te neki kolegiji viših godina.

Following a positive decision on the establishment of the study program of Dental Medicine which would be fully taught in English, which was passed at the Faculty Council session on April 26, 2016, the School of Dental Medicine submitted an extensive approval request along with supporting documentation to the University of Zagreb. The documentation was evaluated by several university committees, and after the assessments by the Agency for Science and Higher Education and the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia, the School of Dental Medicine received a permit for the implementation of the study program of Dental Medicine performed in the English language on January 23, 2017.That is why academic year 2017/2018 marked an important step forward and inclusion in a small and elite society of Croatian higher education institutions which maintain a complete study program in the English language. In this way, the current state of affairs at the School of Dental Medicine has changed.

Nakon odluke o osnivanju studija na engleskome jeziku, donesene na sjednici Fakultetskog vijeća 26. travnja 2016. godine, dostavili smo opsežnu prijavnu dokumentaciju u Sveučilište u Zagrebu. Dokumentaciju je procijenilo nekoliko sveučilišnih odbora, a nakon evaluacije u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje i u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH, 23. siječnja 2017. godine dobili smo dopusnicu za provedbu studija na engleskom jeziku. Stoga je ak. god. 2017./2018. označila bitan iskorak i uključenje u malobrojno i elitno društvo hrvatskih visokoškolskih ustanova koje održavaju cjeloviti studijski program na engleskome jeziku i promjenu dosadašnjeg obrasca funkcioniranja našeg fakulteta. Trenutačno smo jedina visokoškolska ustanova u Hrvatskoj i u okruženju s programom studija dentalne medicine na engleskome jeziku. Time naš Fakultet potvrđuje svoj status i superiornost. Uz svjetski poznat

Currently, the School of Dental Medicine is the only institution of higher education in Croatia and its surrounding countries with the study program of Dental Medicine which is fully taught in English. In this way, the School of Dental Medicine has confirmed its status and superiority. In addition to world-renowned study programs of Medicine which are fully taught in English and along with a year ago established study of veterinary medicine taught in English, this new study program of Dental Medicine taught in English contributes to the internationalization of the field of biomedical sciences at the University of Zagreb. The Erasmus and the program of incoming mobility, in which we participated from academic years 2013/2014, was an excellent attempt to start formal clinical training and, to a lesser extent, theoretical training of foreign students, as well as an indi-

79


« æ STOMATOLOŠKI FAKULTET

University of Zagreb SCHOOL OF DENTAL MEDICINE

kako?

How?

tko?

Who?

zašto?

Why?

gdje?

Where?

što?

What?

Guide for of School of Dental Medicine University of Zagreb

80 Naslovnica knjižice Vodič za brucoše Stomatološkog fakulteta

Cover page of the booklet Guide for freshmen at the School of Dental Medicine


Prva generacija studenata engleskog studija „Dental medicine“ uz nastavnike prve godine integriranog studija i prodekane

The first generation of students attending the integrated study program of Dental Medicine fully taught in English with their teachers and vice-deans

81


DANAS / TODAY studij medicine na engleskom i uz godinu dana prije otvoren studij veterinarske medicine na engleskom, naš je novi studij doprinos internacionalizaciji područja biomedicinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Erazmus i program dolazne mobilnosti, u kojemu sudjelujemo od ak. god. 2013./2014., bio je odličan pokušaj da započnemo s formalnom kliničkom i u manjoj mjeri teoretskom izobrazbom inozemnih studenata, ali i pokazatelj naše spremnosti, sposobnosti i ekipiranosti za cjelovitu nastavu na engleskom jeziku. U privlačenju kandidata diljem svijeta sklopili smo partnerski odnos s agencijama iz Njemačke (StudiMed), Velike Britanije (A Star Future) i iz Izraela (MD International). Nakon provedenih prijamnih ispita u Zagrebu i Koelnu u srpnju i rujnu 2017. godine u prvu generaciju studija na engleskom upisalo se šesnaestero studenata. Među njima je tek šestero studenata iz Hrvatske, a dodatnih šestero dolazi iz Njemačke, dvoje iz Slovenije i po jedna osoba iz Velike Britanije i Australije. Nastava se provodi vrlo strukturirano, većinom u obliku turnusa te, prema rezultatima prvih ispita iz histologije, vrlo uspješno. Ponosni smo na ovaj iskorak koji dodatno pozicionira Stomatološki fakultet na međunarodnoj sceni kao kompetitivnu visokoškolsku ustanovu najvišeg standarda izobrazbe budućih doktora stomatologije.

Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

82

Hrvatski kvalifikacijski okvir je instrument kojim se uređuje sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj primjenom standarda kvalifikacija, ali i standarda zanimanja. Standardi kvalifikacija utemeljeni su na ishodima učenja i usklađeni s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini, dok su standardi zanimanja jasno iskazane kompetencije potrebne za određeno zanimanje. Hrvatski kvalifikacijski okvir omogućuje povezivanje razina kvalifikacija stečenih u Republici Hrvatskoj s razinama Europskog kvalifikacijskog okvira i Kvalifikacijskog okvira Europskog prostora visokog obrazovanja, a time se

cator of our readiness to team up for full English instruction. In attempt to attract applicants around the world, we have partnered with agencies from Germany (StudiMed), A Star Future and Israel (MD International). Having passed the entrance exams in Zagreb and Koeln in July and September, 2017, sixteen students enrolled in the first year of the study of Dental Medicine performed in the English language out of which only six students are from Croatia, six students from Germany, two students from Slovenia, one student from the UK and one student from Australia. Instruction is very structured. It is performed mostly in the form of cycles, and, according to the results of the first histology exam, the rewards are well worth the time, effort, and planning required. In a structured learning environment, students are more likely to thrive and experience personal and academic growth. We are proud of this step forward because it further positions The School of Dental Medicine on the international scene as a competitive higher education institution with highest standards of training for future doctors of dental medicine.

Application of the Croatian Qualification Framework at the University of Zagreb School of Dental Medicine The Croatian Qualifications Framework is an instrument that regulates the qualification system at all educational levels in the Republic of Croatia by applying the standards of qualifications and occupational standards. The qualification standards are based on the learning outcomes and are in line with the needs of the labor market, the individual and the society as a whole, whereas the occupational standards clearly state the competences needed for a particular occupation. The Croatian Qualifications Framework enables the linkage of the qualifications obtained in the


Nastavna djelatnost / Teaching activities

omogućuje prepoznatljivost kvalifikacija stečenih u Republici Hrvatskoj na hrvatskom i europskom tržištu rada. Budući da su u središtu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira ishodi učenja, a ne postupak kojim se do tih ishoda došlo, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu se u svrhu podizanja kvalitete nastave, osobito u onom dijelu koji se tiče praktičnog (kliničkog) rada s pacijentima i strukturiranja nastave na temelju ishoda učenja, prijavio na natječaj Europske unije za sredstva iz Europskog socijalnog fonda. U sklopu toga natječaja odobren je projekt Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom “Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom”. Ukupna vrijednost projekta bila je 2.565.052,59 HRK. Od toga je Europska unija sufinancirala 2.436.799,96 HRK. Projekt je proveden od lipnja 2015. do prosinca 2016. Partner na projektu bio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Glavne projektne aktivnosti odvijale su se u dva smjera. Jedan dio se odnosio na pokretanje procedure izmjene i usklađivanja sadržaja studijskog programa Dentalna medicina kako bi se studentima u 12. (zadnjem) semestru studija omogućila provedba stručne prakse (izvanfakultetske nastave) u trajanju od 500 školskih sati u suradnji sa zainteresiranim stomatološkim ordinacijama iz cijele Hrvatske koje su zadovoljavale tražene preduvjete. Drugi dio aktivnosti bio je usmjeren na izradu standarda kvalifikacija prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Tijekom projekta su svi studenti završne godine studija odradili 500 sati izvanfakultetske nastave u stomatološkim ordinacijama diljem Hrvatske, a one su na taj način stekle status suradne ordinacije, odnosno suradne ustanove Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Taj status označavan je posebno izrađenom naljepnicom na ulaznim vratima ordinacije. Dio studenata je taj oblik nastave odradio i na otocima, te u manje razvijenim područjima Republike Hrvatske, za što su bili posebno stimulirani. Tijekom projekta su svi studenti bili osigurani od profesionalne odgovornosti. Uspješno svladanom stručnom praksom studenti dentalne medicine stekli su važno praktično (kliničko) iskustvo koje

Republic of Croatia with the European Qualifications Framework and the Qualifications Framework of the European Higher Education Area, thereby enabling the recognition of the qualifications acquired in the Republic of Croatia in the Croatian and European labor markets. Since the central element of the Croatian Qualification Framework (CROQF) are the learning outcomes and not the procedure for achieving these outcomes, the School of Dental Medicine of the University of Zagreb, for the purpose of raising the quality of teaching, particularly in the part related to practical (clinical) work with patients and structuring of teaching process based on the learning outcomes, applied for a European Union funded scholarship for funds from the European Social Fund. As part of this call for proposals, the project of the School of Dental Medicine of the University of Zagreb was approved under the title “Improvement of the study program of Dental Medicine in accordance with the Croatian Qualifications Framework”. The total value of the project was 2,565,052.59 HRK. Of this, the European Union co-financed 2,436,799.96 HRK. The project was conducted from June 2015 to December 2016. The project partner was the School of Medicine of the University of Zagreb. The main project activities took place in two directions. One part was related to the initiation of the procedure for modification and adjustment of the content of the study program of Dental Medicine in order to enable the students of the 12th (last) semester of the study to implement professional practice (extracurricular) in the duration of 500 school hours in collaboration with dental practitioners from all over Croatia who fulfilled the required conditions. The second part of the activity focused on the development of qualification standards according to the Croatian Qualification Framework. During the course of the project, all students of the final year of dental study had completed 500 hours of post-graduate education at dental clinics all over Croatia. In this way, dental clinics gained the status of collaborative dental offices, ie the collaboration institution of the School of Dental Medicine, University of Zagreb. This status is marked with a specially crafted sticker at the entrance door of the clinic. A number of

83


SURADNA ORDINACIJA 2018. GODINA

84

Naljepnica koju dobiva svaka suradna ordinacija dentalne medicine koja prihvaća studenta 6. godine na izvanfakultetsku stručnu praksu

Label obtained by any dental practice coordinators who accept the 6th year students during their extrainstitutional professional practice

Poziv objavljen u „Jutarnjem listu“ 16. studeni 2015.

CQF newspaper advertisement - Call published in the “Jutarnji list” on November 16, 2015


Naziv projekta: Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u skladu s HKO Naziv korisnika: Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet Ukupna vrijednost projekta: 2.565.052,59 HRK EU sufinanciranje projekta: 2.436.799,96 HRK Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2015. – prosinac 2016. Projektom se razvija program studentske prakse budućih doktora dentalne medicine i omogućava provedba studentske prakse u manje razvijenim područjima Republike Hrvatske

Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

85 EU projekt - informacijska ploča

The Information Board EU project


DANAS / TODAY im omogućuje da odmah po završetku studija imaju potrebne stručne kompetencije za samostalan rad, što se smatra iznimno važnim osobito u svjetlu činjenice da za mlade doktore dentalne medicine više ne postoji pripravnički staž. Nastavnici Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjelovali su tijekom projekta na posebno osmišljenim predavanjima i radionicama održavanima u Zagrebu i Opatiji. Svrha tih radionica bila je izobrazba nastavnika o načinu strukturiranja predmeta koje izvode na studiju Dentalne medicine s obzirom na ishode učenja. Svaki nastavnik je, nakon što bi prošao odgovarajuću izobrazbu, morao za svoj predmet izraditi skup ishoda učenja za Standard kvalifikacije: Doktor dentalne medicine. Na taj način izrađeni skupovi su ishoda učenja za svih 96 predmeta koji se izvode na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Dentalna medicina. Završetkom izrade skupova ishoda učenja pristupilo se pripremi zahtjeva za upis standarda kvalifikacije: doktor dentalne medicine u registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

86

students were engaged in practical training and they spent some time on the Croatian islands as well as in the less developed areas of the Republic of Croatia, for which they were especially stimulated. During the course of the project, all dental students were provided with Professional Liability Insurance. After a successful completion of professional practice, dental students gained important practical (clinical) experience that enables them to have immediately completed studies with professional competences that are needed for independent work, which is considered extremely important especially in light of the fact that internship had been previously abrogated for young doctors of dental medicine.

Primjenom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu napravljen je bitan iskorak u podizanju kvalitete studijskog programa, njegovoj međunarodnoj usporedivosti i u podizanju praktičnih kompetencija doktora dentalne medicine. To postaje posebno važno kada se uzme u obzir da je 2017. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pokrenut studij Dentalne medicine na engleskom jeziku za studente iz cijeloga svijeta.

During the course of the project, the teachers of the School of Dental Medicine of the University of Zagreb participated in specially designed lectures and workshops held in Zagreb and Opatija. The purpose of those workshops was to educate the teachers about the way the coarses should be structured in the Dental Medicine study in terms of learning outcomes. Having completed the relevant training, each teacher had to write down a set of learning outcomes for Standard Qualifications: Doctor of Dental Medicine. Thus, the sets of learning outcomes were prepared for all 96 courses that are being taught at the integrated undergraduate and graduate study of Dental Medicine. After completion of the course on learning outcomes, the preparation of requirements for inclusion of doctor of dental medicine qualification standard in the Register of the Croatian Qualifications Framework has begun.

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Dentalna medicina

University postgraduate specialist study of Dental Medicine

Prateći i uzimajući u obzir potrebe suvremenih doktora dentalne medicine za kvalitetnom izobrazbom po završetku studija, 2007. je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nakon sveučilišne recenzije i dobivanja dopusnice Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, pokrenut poslijediplomski specijalistički studij Dentalna medicina.

Pursuant to a decision of the School’s Council and having been evaluated by the University and, subsequently, having been officially recognized and approved by the National Council for Higher Education, the postgraduate specialist study of Dental Medicine was set up at the University of Zagreb School of Dental Medicine in 2007. However, the needs of modern


Nastavna djelatnost / Teaching activities

Poslijediplomski specijalistički studij Dentalna medicina dvogodišnji je studij, a njegovim se završetkom stječe naziv sveučilišni/a magistar/ magistra dentalne medicine (univ. mag. med. dent.). Studij je namijenjen svim doktorima dentalne medicine bilo koje životne dobi sa specijalizacijom ili bez nje koji žele proširiti svoja teorijska znanja, ali i praktične vještine iz pojedinih stomatoloških disciplina, te na taj način unaprijediti i osuvremeniti svoj svakodnevni klinički rad. Studij je istodobno i sastavni dio nastavnog programa stomatoloških specijalizacija u Republici Hrvatskoj. U 1. i 2. semestru studija prikuplja se minimalno 10 ECTS bodova iz skupine obveznih predmeta (ukupno 7 predmeta), 15 bodova iz skupine izbornih predmeta, koji mogu biti stomatološki i/ili medicinski, te 5 bodova na temelju izvannastavnih aktivnosti. To je 30 bodova po semestru odnosno 60 bodova u 1. godini studija. U 3. semestru prikuplja se 30 bodova iz skupine izbornih predmeta (ponovno stomatološki i/ili medicinski), dok se u 4. semestru prikuplja 20 bodova na temelju rada i konzultacija s mentorom poslijediplomskog specijalističkog rada i 10 bodova na temelju izvannastavnih aktivnosti. Student može birati između 89 izbornih predmeta sukladno svom stručnom odnosno specijalističkom interesu. Ispunjenjem uvjeta za svaku godinu studija stječe se 60 ECTS bodova, što je ukupno 120 bodova. Osim toga od studenta se očekuje da u 3. semestru prijavi temu poslijediplomskog specijalističkog rada te, ako je potrebno, dobije odobrenje Etičkog odbora Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za provedbu moguće potrebnih istraživanja. U 4. semestru student prijavljuje poslijediplomski specijalistički rad Odboru za poslijediplomske specijalističke studije Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studij završava izradom i obranom poslijediplomskog specijalističkog rada. Student može ECTS bodove stečene tijekom poslijediplomskog specijalističkog studija iskoristiti pri upisu u poslijediplomski doktorski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u skladu s pravilnikom toga studija.

dental practitioners for quality education upon completion of their dental education were taken into account prior to the abovementioned decision. The postgraduate specialist study of Dental Medicine is a two-year study. Upon completion, the student is awarded the title of University Specialist with reference to a specialisation (univ. Spec). In Croatia, the title awarded is univ.mag.med. dent. The study is intended for all doctors of dental medicine, regardless of their age or specialization, who wish to expand their theoretical knowledge and practical skills from certain dental disciplines, thus improving and updating their daily clinical work. Simultaneously, the study is an integral part of the dental specialization program in the Republic of Croatia. In the 1st and 2nd semester of the study, a minimum of 10 ECTS credits will be allocated to the mandatory subjects group (a total of 7 courses), 15 ECTS credits to the elective subjects group, which may be dental and / or medical, and 5 ECTS credits will be allocated to extracurricular activities. 30 ECTS credits are normally allocated to a semester. 60 ECTS credits are allocated to an academic year. In the 3rd semester, 30 ECTS credits are collected from the elective subjects (dental and / or medical), whereas in the 4th semester 20 ECTS credits are allocated to work and tutorials with the mentor of the postgraduate specialist thesis, and 10 ECTS credits are allocated to extracurricular activities. Students can choose from the list of 89 elective subjects according to their professional or specialist interest. One academic year of study equates to 60 ECTS credits. By satysfying requirements for each year of study, 60 ECTS credits are awarded per year, which in total amounts to 120 ECTS credits. Credits are allocated to courses and awarded to students who successfully complete those courses by fulfilling all requirements and passing the examinations. In addition, the student is expected to report on the topic of his/her postgraduate specialist thesis in the 3rd semester and, if necessary, obtain the approval of the School of Dental Medicine Ethics Committee for any research. In the 4th semester, the student in agreement with the mentor submits the

87


U

Sveučilište u Zagrebu STOMATOLOŠKI FAKULTET

T EU Š I L I

OL

1948 KU O Š K I FA

POSLIJEDIPLOMSKI U

SV

Č

T EU Š I L I

POSLIJEDIPLOMSKI U

SPECIJALISTIČKI

E

E

studij

Dentalna medicina

19 4 8 O LO Š K I FA K Zagreb, 2015.

STUDIJSKI PROGRAM

T

A

A

T

M

M

STUDIJSKI PROGRAM

studij

Dentalna implantologija

STO

STO

88

G

Sveučilište u Zagrebu STOMATOLOŠKI FAKULTET

SPECIJALISTIČKI

Naslovnice knjižica za Sveučilišne poslijediplomske sveučilišne studije „Dentalna medicina i Dentalna implantologija“

TE U ZA

SV

Č

AT

M

1948 KU O Š K I FA

LIŠ

ET

SVE

ET

LT

SVE

S TO

M

OL

ČI

BU

BU

S TO

AT

G

LT

TE U ZA

RE

U

LIŠ

RE

ČI

Cover pages of the booklet for the University Postgraduate Study of Dental Medicine and Dental Implantology

19 4 8 O LO Š K I FA K Zagreb, 2017.


Promocija sveučilišnih magistara, 7. veljače 2014.

The University magistars degree conferment ceremony, February 7, 2014

89


DANAS / TODAY Tijekom proteklih 10-ak godina poslijediplomski specijalistički studij Dentalna medicina postao je studij izbora brojnih kolega stomatologa iz Hrvatske, ali i šire, koji su u njemu prepoznali mogućnost kvalitetnog stručnog razvoja i profesionalnog usavršavanja.

topic of the thesis. A thesis committee is appointed to each student - the Postgraduate Specialist Studies Committee of The School of Dental Medicine of the University of Zagreb. The university postgraduate specialist study of Dental Medicine is completed with preparation and defense of the postgraduate specialist thesis. The student can use the ECTS credits awarded during the postgraduate specialist study to enroll in the postgraduate doctoral study at the School of Dental Medicine of the University of Zagreb in accordance with the regulations of that study. Over the past 10 years, the postgraduate specialist study in Dental Medicine has become a study of choice of many dental practitioners from Croatia, and beyond, who have recognized the possibility of quality professional development, thus improving and increasing their capabilities.

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Dentalna implantologija Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisana je 2016. prva generacija studenata na poslijediplomski specijalistički studij Dentalna implantologija. To je uz Dentalnu medicinu drugi poslijediplomski specijalistički studij koji se izvodi na Fakultetu. Studij je ustrojen kao jednogodišnji studij u trajanju od dvaju semestara, a njegovim se završetkom stječe 60 ECTS bodova i titula sveučilišnog magistra/magistre dentalne medicine (univ.mag.med.dent.). Studij obuhvaća 6 obveznih i 4 izborna predmeta. Predavanja čine 41% nastave, seminari 38%, a praktične vježbe 21%. Nastavnici na studiju vrhunski su stručnjaci iz različitih područja stomatologije (ponajprije oralne kirurgije, parodontologije i stomatološke protetike) s bogatim praktičnim iskustvom u dentalnoj implantologiji.

90

Nakon odslušanih svih obveznih i odabranih izbornih predmeta, te položenih propisanih ispita, studenti pod nadzorom mentora izrađuju poslijediplomski specijalistički rad i brane ga pred tročlanim fakultetskim povjerenstvom.

University postgraduate specialist study of Dental Implantology In 2016, the first generation of students of the Postgraduate specialist study of Dental Implantology was enrolled in the School of Dental Medicine of the University of Zagreb. Apart from the university postgraduate specialist study of Dental Medicine, the postgraduate specialist study of Dental Implantology is the second postgraduate specialist study which was set up at the School. The study is organized as one-year study. The academic year is divided into two semesters, and upon completion of the study the student earns 60 ECTS credits and is awarded the title of University Specialist with reference to a specialisation (univ. spec.). Croatian equivalent is univ.mag.med.dent. The postgraduate training encompasses 6 mandatory and 4 elective subjects. Students attend traditional lectures (41%) followed by seminars (38%) and practicals (21%). The teachers who are engaged in the study are leading experts in a given field of dental medicine (primarily oral surgery, periodontology and dental prosthetics) with rich practical experience in dental implantology.


Nastavna djelatnost / Teaching activities

Studij je pobudio veliko zanimanje među polaznicima, pa je u 2017. godini interes za upis bio više nego dvostruko veći u usporedbi s prvom godinom. Studij upisuju studenti iz Hrvatske, ali i iz okolnih zemalja koji su na ovom studiju prepoznali mogućnost kvalitetnog stručnog usavršavanja iz područja dentalne implantologije.

The student is expected to attend all mandatory and elective courses and pass the exams. After that, the student is expected to prepare a postgraduate specialist thesis under the supervision of the tutor and defend it before a three-person committee at the School of Dental Medicine.

Cjeloživotno obrazovanje na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Lifelong Education at the School of Dental Medicine of the University of Zagreb

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu središnja je ustanova u Republici Hrvatskoj za izobrazbu doktora stomatologije i u diplomskoj i u poslijediplomskoj nastavi uključujući cjeloživotno obrazovanje. Fakultet je jedina institucija u Republici Hrvatskoj koja pokriva cijeli obrazovni spektar i na taj način zadovoljava sve potrebe za stručnim i znanstvenim usavršavanjem suvremenog doktora stomatologije prema najvišim svjetskim standardima.

The School of Dental Medicine of the University of Zagreb is a central institution in the Republic of Croatia for the education of doctors of dental medicine in graduate and postgraduate studies including lifelong education. The School of Dental Medicine is the only institution in the Republic of Croatia that covers the entire spectrum of education, thus meeting all the needs for professional and scientific training and development of a modern dental practitioner according to the highest world standards.

Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu svake se godine organizira između 25 i 30 programa trajne izobrazbe za doktore stomatologije koji pokrivaju sve stomatološke specijalizacije. Riječ je o radnim, demonstracijskim i teorijskim tečajevima, simpozijima, konferencijama i međunarodnim kongresima. Veliku većinu programa trajne izobrazbe evaluira i boduje Hrvatska komora dentalne medicine.

Each year, 25 to 30 programs of continuous training for doctors of dental medicine are organized at the University of Zagreb School of Dental Medicine. These programs cover all dental specialties and they also include practice-oriented courses, demonstrations, theoretical lectures, symposia, conferences and international congresses. The vast majority of permanent training programs are assessed by the Croatian Chamber of Dental Medicine. The attendance of dentists on recommended practice-oriented courses or theoretical lectures is evaluated by credits.

Unatoč velikoj konkurenciji na tržištu, programi trajne izobrazbe u organizaciji Fakulteta izvrsno su posjećeni. Osim višegodišnje tradicije i

This study has attracted great interest among the students; hence they were more than twice as likely to enrol in the study in 2017, compared to those in 2016. Students from Croatia enrolled in the study together with a number of international students from surrounding countries who have recognized the possibility of quality professional training in the field of dental implantology.

91


92 Cjeloživotno obrazovanje u pretkliničkoj vježbaonici

Lifelong education


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STOMATOLOŠKI FAKULTET

Naslovnice knjižica o oglašenim tečajevima za cjeloživotno obrazovanje tijekom proteklih dvadeset godina Cover pages of the booklet on the courses offered for lifelong learning over the past twenty years

Tečajevi trajne izobrazbe

2013

2018

93


DANAS / TODAY velikog iskustva u organizaciji ovih programa najvažnije razloge za veliko zanimanje moguće je pronaći u izvrsnim, međunarodno prepoznatim predavačima koji su ujedno i nastavnici na Fakultetu; potom u novim prostorima opremljenima najsuvremenijom opremom za pretklinički i klinički rad koja je jedinstvena u Hrvatskoj i okolnim zemljama; te konačno u iznimno visokom stupnju kontrole kvalitete i uspješnosti održanih programa trajne izobrazbe, čime se njihove voditelje potiče na izvrsnost i inovativnost u prenošenju znanja i vještina na polaznike. U uporabi su svi mogući tradicionalni (tiskana knjižica i brošure), ali i suvremeni kanali komunikacije (e-pošta, društvene mreže i dr.) kako bi informacije o dostupnim programima trajne izobrazbe doprle do što većeg broja stomatologa. Pri tome posljednjih godina svaki program trajne izobrazbe ima i svoju vlastitu mrežnu stranicu koja donosi sve najrelevantnije i najažurnije informacije o svakom pojedinom programu. U planiranju, organizaciji i provedbi programa trajne izobrazbe sudjeluje niz djelatnika Fakulteta koji se brinu o svakom polazniku od trenutka prijave na program putem posebno izrađene mrežne stranice pa do samog završetka, kada polaznici dobivaju certifikat o uspješno završenom programu trajne izobrazbe i popunjavaju anketni upitnik o kvaliteti programa.

94

Na programima trajne izobrazbe voditelji i predavači su domaći i strani stručnjaci koji dolaze iz različitih područja stomatologije. Programi se realiziraju u suradnji s koorporativnim partnerima Fakulteta iz područja stomatološke industrije kako bi se polaznicima osigurala najnovija oprema i materijali za praktičnu izobrazbu. Polaznici programa trajne izobrazbe su doktori stomatologije iz Hrvatske, ali i iz okolnih zemalja, različitih dobnih skupina, koji žele usavršiti postojeća ili steći nova znanja i vještine brzo i jednostavno primjenjive u svakodnevnom kliničkom radu. Kako bi zadržao i učvrstio vodeću poziciju u izobrazbi stomatologa u Hrvatskoj na svim razinama, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Despite the great competition on the market, the programs of continuing education organized by the School of Dental Medicine are well attended. Apart from a long organizing tradition and great experience, the most important reasons for great interest in these programs can be found in excellent, internationally recognized lecturers who are also teachers at the School; then in the new premises equipped with stateof-the-art equipment for preclinical and clinical work that are unique in Croatia and the surrounding countries; and ultimately in an extremely high level of quality control and success of ongoing training programs, by which their leaders are stimulated to be excellent and innovative in transferring competences and skills to attendants. All possible traditional (printed booklets and brochures), as well as modern communication channels (emails, social networks, etc.) are in use in order to give information on available training programs to as many doctors of dental medicine as possible. In recent years, each continuing education program has had its own web site delivering the most relevant and up-to-date information on each individual program. A number of staff members of the School are involved in the planning process, organization and implementation of the continuing education program. They take care of each trainee from the time of application to the program through an especially created web site until course completion, when the trainees receive the certificate of the successfully completed lifelong learning program. The trainees evaluate the program by giving their opinions through filling in the questionnaire. A number of national and international course leaders and lecturers are involved in the program of lifelong learning. They are experts in different fields of dental medicine. The programs are implemented in collaboration with the partners of the School working in dental industry in order to provide the participants with the latest equipment and materials for practical training. The participants of training programs are Croatian doctors of dental medicine and, also, doctors of dental medicine from the surrounding countries of different age groups who want to improve the existing competences and skills or acquire a new set of competences and skills that can be applied quickly and easily to everyday clinical work.


Nastavna djelatnost / Teaching activities

pažljivo prati potrebe kolega stomatologa nastojeći im omogućiti pristup najnovijim znanjima i vještinama skrbeći tako o oralnom zdravlju na dobrobit cijeloga društva.

In order to maintain and strengthen the leading position in dental education in Croatia at all levels, the School of Dental Medicine of the University of Zagreb carefully monitors the needs of their colleaguesdental practitioners in an effort to provide them with access to the most recent competences and skills, thus playing a critical role in promoting oral health. And the experience in applying that knowledge lays a solid foundation for more systematically selecting new programs that address not only important scientific issues but also critical societal needs.

Studenti

Students

Za prestižni položaj Stomatološkoga fakulteta zaslužni su i naši studenti koji dolaze iz skupina najboljih srednjoškolaca te u velikom postotku uspješno završavaju studij. Ovo ističu i javna glasila, koja navode da se najbolji učenici upisuju na medicinu, stomatologiju i farmaciju. Svake se godine za upis prijavi oko 700 srednjoškolaca, a omjer prijavljenih i upisanih je približno 7:1. Od ukupnoga broja upisanih studenata srednje je strukovne škole (zubotehnička, medicinska) završilo 3,3%, a 96,7% završilo je gimnaziju. Prosjek srednjoškolskih ocjena studenata upisanih u prvu nastavnu godinu je 4,7. Naši studenti su iznimno zainteresirani za studiranje i studij dentalne medicine bio im je prvi izbor pri odabiru fakulteta.

The prestigious position of the School of Dental Medicine is also due to our students who are coming from the groups of the best high school students and they, to a great degree, successfully complete the undergraduate study. This is also highlighted by public media, which state that the best students enroll in the School of Medicine, the School of Dental Medicine and the Faculty of Pharmacy. Approximately 700 high school students are enrolled each year, and the applied-to-enrolled ratio is approximately 7: 1. Out of the total number of enrolled students, 3.3% of students completed secondary vocational schools (dental technician, medical), while 96.7% of students completed general-education secondary school. The grade average of secondary school students enrolled in the first year of education was 4.7. Our students were extremely interested in studying and the undergraduate study of dental medicine was their first choice when choosing the university course.

Svrha postojanja i rada Fakulteta jest nastava, tj. studenti, što nije moguće ostvariti bez partnerskog odnosa svih dionika nastave sa studentima, a odgovornost za studij je podjednako na nastavnicima i studentima. Diplomirani doktor dentalne medicine pokazatelj je vrijednosti studijskoga programa te angažmana i motiviranosti studenata. Važno je poticati kreativnost studenata i njihovo uključivanje u znanstvena istraživanja, samo tako će student steći potrebna znanja i vještine te kompetitivnu prednost na tržištu rada. Znanstveni i stručni rad studenata treba biti sastavni dio edukacije jer se time kod studenata potiče kritičko rasuđivanje te i omogućuje stjecanje dodatnog znanja te istraživačkih i praktičnih vještina.

The purpose of the School’s existence and work is teaching, i.e. students, which cannot be achieved without the partner relationship between all the professionals involved in the teaching process and students. However, the responsibility for the positive study outcomes is equally in the hands of teachers and students. A graduate doctor of dental medicine is an indicator of the value of the study program and of students’

95


96

Studenti Stomatološkog fakulteta tijekom Smotre Sveučilišta u Zagrebu, 2014. godine

Students of the School of Dental Medicine at the University of Zagreb Muster, 2014


Izložbeni prostor Stomatološkog fakulteta na Smotri Sveučilišta u Zagrebu, Boćarski dom, 2013. godine

School of Dental Medicine stall at the University of Zagreb Muster, Boćarski dom, 2013

97


98

Posjet maturanata i srednjoškolaca štandu Stomatološkog fakulteta tijekom Smotre sveučilišta, Studentski centar 2015. godine

Visit of graduates and high school students at the School of Dental Medicine during the University Muster, Student Center 2015


Studenti tijekom izvođenja kliničkih vježbi uz prisutnost nastavnika: izv. prof. dr. sc. Nikša Dulčić

Students during Clinical practicals with their teacher: Associate professor Nikša Dulčić, PhD

99


100

Najava za 5. virtualni kongres 2015. godine u organizaciji Udruge studenata dentalne medicine (USDM)

The 5th Virtual Congress in 2015 organized by the Association of Dental Medicine Students (USDM)

Najava za „Dentakl“ – spektakl studenata dentalne medicine, 2015. godina

Announcement for “Dentakl” - a spectacle of dental students, 2015


2013; 14 (26)

ISSN 1333-1647 / UDK 616.314

cijena: 30 kn / 3,99 EUR

2015; 16 (30)

ISSN 1333-1647; UDK 616.314

cijena: 30 kn / 3.99 EUR

LIST STUDENATA STOMATOLOŠKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

2013; 14 (26) ISSN 1333-1647 / UDK 616.314

Lokalni poremećaji u nicanju zubi - Ankiloza zubi

Mehanizmi djelovanja lasera i aplikacija diodnog lasera u stomatologiji

Pričvršćivanje implantoprotetskih radova

Važnost procjene biotipa gingive u kliničkoj praksi

Suvremene tehnike ispiranja korijenskih kanala u endodonciji

101 Naslovnice studentskog časopisa „Sonda“

Cover page of the student journal “Sonda”(the Probe)


102 Simpozij studenata StomatoloĹĄkog fakulteta, Zagreb, veljaÄ?a 2018. godine

Symposium of Students at the School of Dental Medicine, Zagreb, February 2018


Profesor Corrado Paganelli – predsjednik ADEE, i student šeste godine Luka Banjšak – predsjednik EDSA, u krugu studenata i nastavnika tijekom održavanja Međunarodnog ljetnog kampa u Dubrovniku, kolovoz 2016. godine

Professor Corrado Paganelli, PhD - President of ADEE and student of the sixth year Luka Banjšak - President of EDSA with students and teachers during the International Summer Camp in Dubrovnik, August 2016

103


104 Studenti okupljeni u “futsal� ekipu

Futsal student players


Studenti i studentice StomatoloĹĄkog fakulteta tijekom sportskih aktivnosti za koje su dobili brojne medalje i pehare

Male and female students of the School of Dental Medicine during the sports activities for which they received numerous medals and cups

105


106

Ženski pjevački zbor studentica Stomatološkog fakulteta „Z(u)bor“ osnovan 2015. godine i predvođen studenticom Miom Maltar (druga zdesna u prvom redu)

Women’s Singing Choir Student of the Faculty of Dentistry “Z (u) bor” created in 2015 and led by student Mia Maltar (second from right in the first row)


Anonimni stav i odgovor diplomiranih doktora dentalne medicine o mogućem ponovnom upisu na Stomatoloťki fakultet

An anonymous attitude and response from dental practitioners for possible re-enrollment in the School of Dental Medicine

107


DANAS / TODAY

108

Studentima je omogućeno popunjavanje anonimnih anketa kojima ocjenjuju pojedine kolegije, nastavnike i suradnike koji izvode nastavu. Zastupljeni su i aktivni u fakultetskim odborima i radnim tijelima, a aktivno su sudjelovali u pripremama manjih izmjena i dopuna studijskoga programa i revizije alokacije ECTS bodova za pojedine predmete. To je pokazalo zainteresiranost i motiviranost studenata za nastavne procese i poboljšanje studijskoga programa. U više od pola stoljeća naši su studenti stomatologije uvijek bili aktivni u svojim studentskim i izvanstudentskim aktivnostima, koje su najviše obuhvaćale inozemne studentske boravke, sportske aktivnosti te publicistički rad u sklopu vlastitih studentskih glasila “Inlej”, “Pulpa”, “Sonda”. Posljednja dva desetljeća studenti su, organizirani u Studentski zbor i u Udrugu studenata dentalne medicine, potaknuli brojne aktivnosti, kao što su projekt preventive u najmlađih – “Zubić”, Virtualni kongres studenata dentalne medicine, studentski list “Sonda”, 1. kongres i 1. simpozij studentskih sekcija fakulteta. Poseban oblik aktivnosti je studentski spektakl “Dentakl”, koji je ponos svih djelatnika Fakulteta i pokazuje različite izvannastavne interese i aktivnosti naših studenata. Dio tih aktivnosti organiziran je u suradnji s drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, što pokazuje suradnju među studentima različitih usmjerenja. Neki od ovih projekata, na naše zadovoljstvo, prepoznati su i na razini Sveučilišta te su nagrađeni posebnom Rektorovom nagradom. Naši studenti Maja Sabalić i Luka Banjšak bili su u tijekom dvaju jednogodišnjih mandata predsjednici Europske udruge studenata dentalne medicine, promovirali su i organizirali dolaznu i odlaznu mobilnost studenata. Organiziraju Student Summer Camp u Dubrovniku, vrlo popularan među inozemnim studentima, uvijek s dobrim inozemnim i domaćim predavačima. Studenti organiziraju i studentski projekt “European Visiting Programme” koji na Fakultet dovodi u sedmodnevni boravak studente dentalne medicine iz različitih sveučilišta u EU i svijetu. Ne smijemo zaboraviti ni sportske rezultate i uspjehe naših studentica i studenata koje su postigli na raznim studentskim natjecanjima.

engagement and motivation. It is important to encourage the student’s creativity and his/her involvement in scientific research and only by doing so will the student acquire competences and skills as well as a competitive advantage in today’s labor market. The academic and professional work of the student should be an integral part of the entire education process, since it will stimulate critical thinking among students and provide them with additional knowledge, research and practical skills. Students were given the opportunity to fill in anonymous surveys for evaluation of individual courses, lecturers and associates who deliver teaching. They were also active in various committees and bodies of the School and they actively participated in preparations of minor changes and amendments to the study program and the revision of the allocation of ECTS credits for individual subjects. In this way, they have confirmed the fact that the student’s interest and motivation for teaching processes and for the improvement of the study program play an important role. For more than half a century, our students of dental medicine have always actively participated in different academic and non-academic activities, most of which included student stays abroad, sports activities and publishing activities within their own student journals: ‘’Inlej’’, ‘’Pulpa’’, ‘’Sonda’’ (in English: The Inlay, The Pulp,The Probe). For the past two decades, the students have initiated numerous activities, such as the project of prevention for children entitled “Zubić” (in English: The Small Tooth), organized within The Student Union and Croatian Dental Students’ Association, The Virtual World Congress of Dental Students, the student journal “Sonda”, (The Probe), the 1st Congress and the 1st. Symposium of Student Sections of the School.


Nastavna djelatnost / Teaching activities

Nastavnici

Teaching staff

Svoju prepoznatljivost i ugled Fakultet zahvaljuje generacijama izvrsnih zaposlenika, ponajprije nastavnicima biranima u skladu s tradicionalno visokim kriterijima, ali i administrativnom, tehničkom i pomoćnom osoblju. Ne manje važne su generacije vrsnih studenata koji su stečena znanja i vještine s uspjehom primijenili u svom svakodnevnom radu. Zadovoljstvo svih navedenih temelj je uspjeha Fakulteta i jedini jamac za budućnost. Omjer nastavnika i studenata je 1:5.

The School is grateful to generations of outstanding employees for its recognition and reputation, primarily to teaching staff who are selected according to academic merit and traditionally high criteria, but also to the administrative, technical and the supporting staff. No less important are generations of excellent students who have successfully transferred knowledge, skills and competences acquired in training to daily working practice. Satisfied, highly-motivated and loyal employees represent the basis of the overall success of the School. They lay a good foundation for future life. A student-teacher ratio of 5:1 indicates that there are five students for every full-time equivalent teaching position. Today the School of Dental Medicine employs 36 full professors, 25 associate professors, 32 assistant professors, 2 senior lecturers, 3 junior researchers and 4 assistants as full-time employees. It also employs: 10 full professors, 10 associate professors, 20 assistant professors, 3 junior researchers and 2 assistants as part-time employees. We can be satisfied with this kind of structure of teachers and associates, but there is a concern that new vacancies rarely open despite the scientific results obtained by young scientists. In spite of these imposed constraints, the current School management has, so far, obtained a responsible overall coefficient, thus enabling the employment of new teachers and their continuous promotion to higher and more prestiguous academic ranks. The quality of the teaching process is ensured by evaluating the work of the teachers through anonymous student surveys that the University conducts cyclically. An external-questioning survey can also be carried out in exceptional cases. In addition to this survey, The School also conducts its own survey on the quality of teaching at the level of postgraduate specialist studies. Apart from facilitating the transfer of their knowledge, skills and competences to younger colleagues, lecturers of the School of Dental Medicine also invest in their lifelong education through participation in various international congresses, conferences, workshops, professional gatherings and the like.

Danas je na Stomatološkom fakultetu zaposleno: 36 redovitih profesora s punim i 10 s nepunim radnim vremenom, 25 izvanrednih profesora s punim i 10 s nepunim radnim vremenom, 32 docenta s punim i 20 s nepunim radnim vrmenom, 2 viša predavača, 3 poslijedoktoranda s punim i 3 s nepunim radnim vremenom, 4 asistenta s punim i 2 s nepunim radnim vremenom. S ovakvom nastavničkom i suradničkom strukturom djelatnika možemo biti zadovoljni, ali zabrinjava što se rijetko otvaraju nova radna mjesta bez obzira na znanstvene rezultate mladih znanstvenika. Unatoč nametnutim ograničenjima, sadašnja je uprava Fakulteta odgovorno raspolagala ukupnim koeficijentom i kontinuirano omogućavala zapošljavanje novih nastavnika te napredovanje u viša zvanja.. Kvaliteta nastavnoga procesa osigurava se vrjednovanjem rada nastavnika putem anonimnih studentskih anketa koje Sveučilište provodi ciklički, a u posebnim slučajevima organizira se i izvancikličko anketiranje. Uz ovu anketu Fakultet provodi i vlastitu anketu o kvaliteti nastave na poslijediplomskim specijalističkim studijima. Nastavnici Stomatološkog fakulteta osim što svojim znanjem i vještinama obrazuju mlađe kolege, također ulažu u svoje cjeloživotno obrazovanje sudjelovanjem na različitim međunarodnim skupovima, konferencijama, radionicama, stručnim skupovima i slično. Temeljem rezultata tih anketa najbolje nastavnike stimulira se nagradom za njihov uspjeh u radu potičući time izvrsnost i kompetitivnost.

109


110

Umirovljeni nastavnici tijekom proslave 50. obljetnice Acta Stomatologica Croatica u Hrvatskom liječničkom zboru, 2016. godine: prof. dr. sc. Pavel Kobler, prof. dr. sc. Vlado Vukovojac, prof. dr. sc. Ilija Škrinjarić, prof. dr. sc. Jozo Šutalo, prof. dr. sc. Jelena Aurer, prof. dr. sc. Ana Cekić Arambašin, prof. dr. sc. Goran Knežević, prof. dr. sc. Josip Pandurić, prof. dr. sc. Željko Muretić.

Retired teachers during the 50th Anniversary of Acta Stomatologica Croatica journal at the Croatian Medical Association, in 2016


Docenti Stomatološkog fakulteta, ak. godina 2017./2018. / Teachers of the School of Dental Medicine appointed to the academic title of assistant professors. The photo was taken in the lecture hall on July 5, 2018 Prvi red s lijeva: Dijana Zadravec, Ana Matošić, Vesna Košec, Ana Badovinac, Eva Klarić, Andreja Carek, Oktavja Đaković Rode, Orjena Žaja, Gordana Stipančić, Ivana Šutej, Kristina Peroš, Danica Vidović Juras Drugi red s lijeva: Lana Bergman, Ivona Bago, Maja Pavić, Sanja Peršić Kiršić, Slađana Milardović, Ivana Savić Pavičin, Božana Lončar Brzak, Ana Andabak Rogulj, Danijela Marović, Dragana Gabrić, Lea Vuletić Treći red s lijeva: Domagoj Vražić, Ivan Puhar, Goran Geber, Dinko Vidović, Ivan Šamija, Davor Illeš, Ivan Zajc, Dalibor Karlović Četvrti red s lijeva: Davor Brajdić, Marko Granić, Samir Čimić, Davorin Herceg, Jurica Matijević, Josip Kranjčić, Ivica Pelivan, Nikola Petričević, Dragan Lepur

111


112

Nastavnici Stomatološkog fakulteta tijekom promocije sveučilišnih udžbenika u izdanju Naklade Slap: prof. dr. sc. Mirna Šitum, prof. dr. sc. Jozo Šutalo, doc. dr. sc. Marin Vodanović. Muzička akademija, 11. prosinca 2015. godine.

Teachers at the School of dental Medicine during the promotion of university textbooks in Slap edition at Music Academy, 11. December 2015


Prva stomatologinja izabrana za professor emeritus – Jadranka Keros, 2017. godine, Zavod za dentalnu antropologiju

First woman dentist elected in the title of professor emeritus - Jadranka Keros, Department of Dental Anthropology, in 2017

113


DANAS / TODAY

114

Znanstvena djelatnost i doktorski studij

Scientific research and doctoral education

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedina je samostalna visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj i središnje nacionalno istraživačko središte u području dentalne medicine. Fakultet sustavno podiže znanstvenu razinu i unaprjeđuje kvalitetu istraživanja težeći europskim i svjetskim standardima istraživačke izvrsnosti kako bi postao respektabilan čimbenik ne samo u nacionalnom i regionalnom nego i u europskome istraživačkom okružju. Znanstvenici Stomatološkoga fakulteta vrlo su prepoznatljivi u međunarodnom stvaralaštvu. Razvijena je suradnja s mnogim svjetskim uglednim institucijama, kao što su stomatološki i medicinski fakulteti, fakulteti prirodnih znanosti te znanstveni instituti diljem svijeta: Muenchen, Regensburg, London, Rim, Sienna, Oslo, Glasgow, Belfast, Amsterdam, Graz, Beč, Zürich, Macherata, Ferrara, Pavia, Leuven, Gothenburg, Ljubljana, Sarajevo, Skopje, Los Angeles, New York, Washington, San Antonio, Ramat-Ganu, te Sveučilište Western Ontario i Queensland, American Dental Association Foundation, Paffenberger Research Center; NIST, Maryland; Washington State University Hospital. Na temelju navedene suradnje djelatnici Stomatološkoga fakulteta objavili su mnogobrojne radove u najboljim svjetskim časopisima u području dentalne medicine, medicine, veterine, farmakologije, kemije, lasera i biomaterijala. Nastavnici Stomatološkoga fakulteta u posljednjih nekoliko godina intenzivnije objavljuju u međunarodno prepoznatljivim časopisima visoke razine i odjeka, što im je omogućilo prepoznatljivost u europskome i svjetskom okružju, a dio njih može se smatrati kompetitivnima u europskome istraživačkom prostoru. Rezultat toga je pojačana međunarodna suradnja okrunjena zajedničkim kvalitetnim istraživanjima i publikacijama, kratkotrajnim boravcima novaka i nastavnika u inozemnim laboratorijima uglednih sveučilišta i gostovanjima eminentnih profesora na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu sedam je gostujućih profesora s uglednih svjetskih učilišta.

The School of Dental Medicine of the University of Zagreb is the only independent institution of higher education in the Republic of Croatia and the central national research center in dental medicine. The School systematically raises the scientific level and improves the quality of research by striving to meet European and world standards of research excellence in order to become a respectable factor not only in national and regional, but also in the European research environment. Researchers of the School of Dental Medicine have gained international prominence in science and have been internationally recognized for their research activities. A fruitful co-operation has been developed with many world-renowned institutions, such as dental and medical schools, faculties of natural sciences and scientific institutes around the world: Muenchen, Regensburg, London, Rome, Siena, Oslo, Glasgow, Belfast, Amsterdam, Graz, Vienna, Zurich, Macherat, Ferrara, Pavia, Leuven, Gothenburg, Ljubljana, Sarajevo, Skopje, Los Angeles, New York, Washington, San Antonio, Ramat-Gan, and Western Ontario University i Queensland, American Dental Association Foundation, Paffenberger Research Center; NIST, Maryland; Washington State University Hospital. Based on the aforementioned co-operation, the School of Dental Medicine employees have published numerous scientific and professional papers in the best world journals of dental medicine, medicine, veterinary medicine, pharmacology, chemistry, lasers and biomaterials. Over the recent years, teachers of the School of Dental Medicine have been publishing more intensively in the internationally renowned journals of high level and impact, which gained them recognizability in the European and world environment. Moreover, some teachers can be considered competitive in the European research area. As a result, there has been an intensified international co-operation, crowned by joint quality research and publications, short term stays of


Nastavna djelatnost / Teaching activities

Znanstvenoistraživačka djelatnost nastavnika i suradnika Stomatološkog fakulteta pretežito je vezana uz znanstvenoistraživačke projekte kojih je do danas u okviru Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta bilo 83, uz projekte i program Hrvatske zaklade za znanost, Sveučilišne potpore, projekte Grada Zagreba, međunarodne FP6 i FP7, BICRO te bilateralne projekte. Znanstvena istraživanja obavljena na Fakultetu svakako imaju odjeka u društvu bilo transferom znanja u industriju bilo primjenom istraživanja u različitim područjima društvenih djelatnosti – od edukacije do planiranja učinkovite zdravstvene stomatološke skrbi. Patenti nastali na temelju znanstvenoga rada primjeri su transfera znanja u industriju. Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu četiri su patentne prijave: 1. Uređaj za vitalno izbjeljivanje zuba s mjerenjem rezultata izbjeljivanja u realnom vremenu (Mario Rakić, Nataša Vujičić, Hrvoje Skenderović, Goran Pichler, Eva Klarić, Zrinka Tarle) 2. Parafin u terapiji i kao kozmetski preparat (Emir Džanić, Ivan Alajbeg, Anđa Alajbeg) 3. Bioaktivni kompozitni metal (Amir Ćatić, Martin Balog, Peter Križik, Zdravko Schauperl) 4. Ojačalo za protetske akrilate (Amir Ćatić, Zdravko Schauperl) Rezultati znanstvenog rada zaposlenika Stomatološkog fakulteta pridonose uspostavi suradničkih odnosa s mnogobrojnim inozemnim znanstvenim institucijama, sveučilištima i istraživačima. Često su rezultati takvih istraživanja poticaj za širu suradnju i gostovanje profesora/predavača na Fakultetu i djelatnika Fakulteta u inozemnim institucijama i održavanje pozvanih predavanja na znanstvenim kongresima. Djelatnici Fakulteta sudjelovanjem u organizaciji mnogih važnih međunarodnih znanstvenih kongresa dodatno su potvrdili svoju znanstvenu vrijednost i prepoznatljivost u svijetu. Isto tako djelatnici Fakulteta članovi su i predsjednici najvažnijih europskih svjetskih znanstvenih organizacija.

graduate research assistants and lecturers in foreign laboratories of prominent universities and lectures delivered by eminent professors at the School of Dental Medicine in Zagreb. Currently, there are seven visiting professors from renowned world schools at the School of Dental Medicine in Zagreb. Scientific research activities of teachers and associates at the School of Dental Medicine are mainly related to scientific research projects which are carried out under the Ministry of Science, Education and Sports. The School of Dental Medicine has 83 projects underway, along with projects and programs of the Croatian Science Foundation, The University Grant, City of Zagreb projects, international FP6 and FP7, BICRO and a bilateral projects. Scientific research published at the School certainly have an impact on society either through transfer of knowledge to industry or by the application of their findings in various areas of social activities - from education to planning of a more effective dental health care. The transfer of patents from the academic to the industrial sector is a good example of knowledge transfer to industry. Currently, there are four patent applications at the School of Dental Medicine in Zagreb: 1 Teeth whitening device with real time monitoring of whitening process (Mario Rakić, Nataša Vujičić, Hrvoje Skenderović, Goran Pichler, Eva Klarić, Zrinka Tarle) 2 Paraffin in therapy and as a cosmetic preparation (Emir Džanić, Ivan Alajbeg, Anđa Alajbeg) 3 Bioactive composite materials (Amir Ćatić, Martin Balog, Peter Križik, Zdravko Schauperl) 4 Prosthetic acrylic amplifier (Amir Ćatić, Zdravko Schauperl) The results of the scientific work of The School of Dental Medicine’s staff contribute to the establishment of collaborative relations with many foreign scientific institutions, universities and researchers. Such research results often foster wider cooperations and visits of professors / lecturers

115


G U

Sveučilište u Zagrebu STOMATOLOŠKI FAKULTET

TE U ZA

G

ET AT

M

1948 KU O Š K I FA

LIŠ

LT

SVE

ET

LT

SVE

S TO

M

OL

ČI

BU

BU

S TO

AT

TE U ZA

RE

U

LIŠ

RE

ČI

OL

1948 KU O Š K I FA

University of Zagreb SCHOOL OF DENTAL MEDICINE

studij

E

study

ET

19 4 8 19 4 8 T O O L LO LO U U K K Š K I FA Š K I FA

T

STUDIJSKI PROGRAM

A

A

T

M

M

Cover page of the information booklet on the doctoral study

DOCTORAL

STO

STO

116

Naslovnica informativne knjižice o doktorskom studiju

SV

DOKTORSKI

POSTGRADUATE

EBU

SV

POSLIJEDIPLOMSKI

GR

E

T T E EU Š Š I I U L L I I Z Z Č Č A A Dentalna Dental U medicina U Medicine

STUDY PROGRAM


Promocije doktora znanosti u Hrvatskom narodnom kazaliĹĄtu, 1. srpnja 2018. godine

The doctoral degree conferment ceremony at the Croatian National Theater, 1 July 2018

117


Analiza znanstvene produktivnosti nastavnika i asistenata StomatoloĹĄkog fakulteta u 2017. godini te trogodiĹĄnji Faktor odjeka

118

Analysis of Scientific Productivity of teachers and assistants at the School of Dental Medicine in 2017 and Three-Year Impact Factor


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

STOMATOLOŠKI FAKULTET

STOMATOLOŠKI FAKULTET

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI Razred za medicinske znanosti

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI Razred za medicinske znanosti Odbor za orofacijalne bolesti

REgENERATIVNI pOSTUpcI U DENTALNOJ MEDIcINI RegeneRative pRoceduRes in dental medicine

ANALIZA LJUDSKIH ZUBI U ARHEOLOŠKIM I FORENZIČNIM ISTRAŽIVANJIMA ANALYSIS OF HUMAN TEETH IN ARCHAEOLOGICAL AND FORENSIC RESERCH

utorak, 3. listopada 2017.

utorak 5. prosinca 2017.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Strossmayerov trg 14, 10 000 Zagreb

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Knjižnica, Strossmayerov trg 14, 10 000 Zagreb

Dva znanstvena simpozija Stomatološkog fakulteta održana tijekom 2017. godine u HAZU

Two Scientific Symposia of the School of Dental Medicine held in 2017 at the HAZU (the Croatian Academy of Science)

119


DANAS / TODAY Nekoliko profesora Stomatološkoga fakulteta dobilo je prestižnu Državnu nagradu za znanost: Asja Čelebić, Zrinka Tarle i Hrvoje Brkić, a dva su nastavnika dobila Državne nagrade za najbolje znanstvene novake: Ivica Anić i Marin Vodanović. Državnu nagradu za popularizaciju znanosti dobila je prof. dr. sc. Mirna Šitum, a državnu nagradu za životno djelo dobio je akademik Vjekoslav Jerolimov. Najveći dio znanosti uvijek se odvijao u okviru izrade doktorata i magisterija. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 1962. djeluje kao jedina samostalna ustanova za izobrazbu stomatologa u Republici Hrvatskoj. U znanosti utemeljeno stručno i nastavno djelovanje pristup je koji se njeguje od osnutka Fakulteta. Tako je osiguran kontinuitet znanstvenog promišljanja u svrhu praktične primjene u svakodnevnoj stomatološkoj praksi, a time su zadovoljene društvene potrebe za stomatološkom skrbi prema najvišim svjetskim standardima. Prvi doktorat na Stomatološkom fakultetu obranjen je 1965. godine, a do danas ih je obranjeno 370, od toga 90 u doktorskom studiju Dentalna medicina, a 6 ih je na engleskom jeziku. Osim toga, obranjeno je 176 doktorskih tema, od čega 7 na engleskom jeziku. Znanost se od 1970. pa do 2012. godine odvijala i u okviru znanstvenih magisterija, pa je tako prvi magisterij na Stomatološkom fakultetu obranjen 1982., a zadnji 2012. godine, sveukupno njih 667.

120

Na tim zasadama osmišljeno je i doktorsko obrazovanje na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koje ima višedesetljetnu tradiciju. Danas je temelj toga Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Dentalna medicina koji omogućuje stjecanje niza radnih kompetencija potrebnih u pripremi, provedbi i primjeni znanstvenih istraživanja. Postojeća osnovna generička znanja, kao što su jezična, numerička i tehnička pismenost doktoranada kao preduvjet za upis, osnova su za proširivanje i stjecanje ostalih generičkih znanja, kao što su ona koja se odnose na komunikacijske i konceptualne vještine, te osobne i poslovne vještine prožete visokom razinom društvene svijesti.

to the School and faculty members to foreign institutions. Besides, they also foster presentations given by visiting lectures at scientific conferences and congresses. Through their participation in the organization of many important international scientific congresses, the teaching staff of the School and researchers further confirmed their scientific values and recognizability on a global scale. Likewise, the faculty members and researchers have acted as presidents, chairmans, or moderators of the most important European scientific organizations, thus reflecting the significance of science and stressing the importance of dental profession in the world. Several lecturers, professors from the School of Dental Medicine have received the prestigious National Annual Science Award: Asja Čelebić, Zrinka Tarle and Hrvoje Brkić. Moreover, two lecturers received the Annual Award for Junior Researchers: Ivica Anić and Marin Vodanović. Annual Award for Popularization and Promotion of Science was granted to Professor Mirna Šitum, PhD. The Lifetime Achievement Award was granted to academician Vjekoslav Jerolimov, PhD. A relatively major portion of scientific activities have always been taking place within doctoral and master’s thesis domain. Since 1962, The School of Dental Medicine of the University of Zagreb has acted as the only independent institution for the training of dentists in the Republic of Croatia. Since its founding, an inquiry-based approach has been taken to science teaching at The School of dental Medicine. In 1965, the first doctoral dissertation was defended at the School of Dental Medicine, and 370 others have been defended to date, 90 of which within the Dental Medicine doctoral study, 6 of which in the English language. In addition, 176 doctoral themes were defended, 7 of which in the English language. From 1970 to 2012, scientific activities took place within masters’ degrees and postgraduate courses. In this way, the first master’s thesis was defended at The School of Dental Medicine in 1982 and the last master’s thesis was defended in 2012, with a total of 667 defended master theses.


Nastavna djelatnost / Teaching activities

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu akademske je godine 2007./2008., nakon provedene međunarodne recenzije, sukladno kriterijima Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i naputcima Rektorskoga zbora, od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta dobio dopusnicu za provedbu poslijediplomskog doktorskog studija Dentalna medicina. Dopusnicu za to dalo je Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa (broj: KLASA: UP/I- 602-04/08-13/00022 URBROJ: 533-07-08-002 od 21. veljače 2008.). Poslijediplomski doktorski studij Dentalna medicina jedini je doktorski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i jedini u Republici Hrvatskoj koji je ponajprije namijenjen stomatolozima, što svakako opravdava njegovo pokretanje i provedbu. Studij je usklađen s najvišim međunarodnim standardima uz poštivanje i preuzimanje svih primjenjivih primjera dobre prakse s drugih svjetskih sveučilišta i fakulteta.

Doctoral education, which has had a multi-decade tradition at the School of Dental Medicine of the University of Zagreb, was developed based on the above mentioned scientific activities. The Postgraduate University Doctoral Study of Dental Medicine is currently the basis of doctoral education at the School. The study ensures the acquisition of numerous work competencies needed in the preparation, implementation and application of scientific research. Basic skills, such as literacy and numeracy, should be integrated into further education programs such as the postgraduate doctoral study program of dental medicine in order to meet any required prerequisites before enrolling in a course. They are a basis for expanding and acquiring other generic knowledge, such as that related to communication and conceptual skills, and personal and business skills permeated by the high level of social consciousness.

Studij je osmišljen, odobren i pokrenut u skladu s Pravilnikom o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Povećanjem broja doktora znanosti iz područja dentalne medicine koji karijeru ostvaruju primarno u zdravstvenom sektoru, podiže se i razina kvalitete stomatološke skrbi, pa se tako još bolje, kvalitetnije i učinkovitije zadovoljavaju zdravstvene potrebe zajednice po pitanju oralnog zdravlja. Najbolji dokaz za navedeno je stalno zanimanje novih generacija studenata za ovim studijem.

In the academic year 2007/2008, having been assessed by an international board of reviewers and in accordance with the criteria of The National Council for Higher Education, and following the guidlines given by the Rector’s Collegium, The School of Dental Medicine of the University of Zagreb received the approval to set up The Postgraduate Doctoral Study of Dental Medicine. The Ministry of Science, Education and Sports of Croatia issued the following accreditation for implementation the aforementioned study programme “(Ref.n: CLASS: UP/I- 602-04/08-13/00022 reference number: 533-07-08-002 from February 21st, 2008).

Doktorski studij Dentalna medicina podliježe periodičnim domaćim i međunarodnim vrjednovanjima. Do akademske godine 2014./2015. doktorski je studij uključivao tri bodovne skupine (metodološki predmeti i vođeni praktikumi – prva bodovna skupina, granski usmjereni predmeti – druga bodovna skupina i znanstvena aktivnost – treća bodovna skupina) i bio je organiziran tako da se tijekom prvih dviju godina studija provodi organizirana nastava, a treća je godina uključivala intenzivnu suradnju s mentorom i kreativnom radnom okolinom te sudjelovanje na seminarima i znanstvenim skupovima. Kad je pristupnik zadovoljio uvjete u sklopu organizirane nastave

The Postgraduate Doctoral Study of Dental Medicine is the only doctoral study at the University of Zagreb School of Dental Medicine and the only institution of higher education in the Republic of Croatia that is primarily intended for dentists, which certainly justifies the need for launching such a study as well as its implementation. The study complies with the highest international standards while ensuring that students utilize best practices from other schools and world universities. The study was designed, approved and initiated in accordance with the Regulations on the procedure of evaluation of doctoral study programs

121


122

Prvi stomatolog akademik u Razredu za medicinske znanosti HAZU – akademik Vjekoslav Jerolimov, izabran 15. svibnja 2014. godine

The first doctor of stomatology academician in the Department of Medical Sciences of the Croatian Academy of Sciences, elected on May 15, 2014 – academican Vjekoslav Jerolimov


4. međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta održan u Zagrebu, ožujak 2018., Hotel Westin

4th International Congress of the School of Dental Medicine held in Zagreb, at Hotel Westin in March 2018

123


DANAS / TODAY (80 ECTS bodova) i znanstvene aktivnosti (100 ECTS bodova), mogao je predati i braniti disertaciju. Doktorski studij je 2014. podvrgnut periodičnom unutarnjem vrjednovanju te su nakon provedenog postupka, u skladu s mišljenjem i preporukama Odbora za doktorske programe i preporukama međunarodnoga evaluacijskog panela, provedene neke izmjene. Senat Sveučilišta u Zagrebu, na 15. sjednici u akademskoj godini 2013./2014. održanoj 10. lipnja 2014., odlučio je prihvatiti izvješća Odbora za doktorske programe o rezultatu postupka periodičnoga unutarnjeg vrjednovanja doktorskih programa zaključivši da doktorski program Dentalna medicina ispunjava sve uvjete za nastavak nastave. Provedene izmjene – smanjenje nastavnih obveza uz povećanje znanstvenoistraživačkoga rada trebaju omogućiti ranije definiranje teme doktorskoga istraživanja, skratiti trajanje i povećati uspješnost završetka studija. Od akademske godine 2014./2015. poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Dentalna medicina organiziran je tako da studenti u I. i II. semestru slušaju metodološke i granske predmete, pri čemu je nastava organizirana na uobičajen način. Nastavne obveze doktoranda čine 20 posto ukupnoga opterećenja, odnosno studenti slušanjem predmeta tijekom prve godine studija mogu ostvariti najviše 36 ECTS bodova. Na taj se način željelo omogućiti potpunu posvećenost studenata znanstvenoistraživačkom radu tijekom druge i treće godine doktorskog studija. Ovim oblikom aktivosti studenti su obvezni skupiti preostala 144 ECTS boda. Pri tome su vježbe u znanstvenom pisanju i prezentacije obvezan uvjet kako bi kandidat stekao potrebne ECTS bodove.

124

at the University of Zagreb. By increasing the number of PhD holders in the field of dental health care, who pursue their career primarily in the health care sector, the level of quality of dental care is increased, thus satisfying the needs of the community for a more effective and efficient oral health care. The best evidence to support the aforementioned is a constantly growing interest of new generations of students enrolling in this course. The Postgraduate Doctoral study of Dental Medicine is equally subject to periodic domestic and international evaluations. By the academic year 2014/2015, The Postgraduate Doctoral Study of Dental Medicine included three different credit point groups (methodological subjects and guided practicums - the first group of credit points, the branch-oriented subjects - the second group of credits and the scientific activity - the third credit group) and it was organized in such a way that organized classes take place during the first two years of the course, while the third year included an intensive collaboration with the mentor and creative work environment, as well as participation in seminars and scientific conferences. If the applicant had met the requirements within the organized lessons (80 ECTS credits) and within the scientific activity (100 ECTS points), he/she could have applied for doctoral dissertation and its defense.

U 2015. godini provedeno je međunarodno vrjednovanje cijeloga Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu kojeg je vrjednovan i doktorski studij.

In 2014, the doctoral study program was reviewed through periodic internal evaluation to ensure effectiveness. Subsequently, upon recommendation of the International Evaluation Panel some changes were made, which was in line with the opinion of the Doctoral Program Committee. At the 15th session of the academic year 2013/2014, held on June 10, 2014, the Senate of the University of Zagreb decided to accept the reports of The PhD Programme Commitee on the results of the procedure of periodic internal evaluation of doctoral programs concluding that The Postgraduate Doctoral Program of Dental Medicine fulfilled all the requirements for the delivery of instruction.

U prosincu 2016. izrađena je posljednja Samoanaliza poslijediplomskoga sveučilišnog doktorskog studija Dentalna medicina i provedena je

The changes that have been implemented - reduced teaching commitments and increased time dedicated to scientific research might


Nastavna djelatnost / Teaching activities

reakreditacija. Inozemno stručno povjerenstvo imenovala je Agencija za znanost i visoko obrazivanje (AZVO), a to je povjerenstvo razinu kvalitete navedenog studija u najvećoj mjeri ocijenilo visokom ocjenom. Na osnovi toga je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske izdalo Potvrdu o ispunjavanju svih uvjeta za provedbu poslijediplomskoga sveučilišnog studija Dentalna medicina. Vizija Stomatološkog fakulteta je unaprjeđenje obrazovne, znanstvene i stručne pozicije Fakulteta u europskoj zajednici visokog obrazovanja. U skladu s tom vizijom Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu je 2015. donio Strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje od 2015. do 2019. godine. Strateški ciljevi Fakulteta su: jačanje znanstvene kvalitete uz poticanje akademske izvrsnosti; poticanje prijavljivanja i vođenja domaćih i međunarodnih projekata; poticanje vanjske mobilnosti znanstvenika i studenata; sustavno i organizirano poticanje međuinstitucijskog i međunarodnog umreživanja; institucijska briga o kadrovima (uvođenje najuspješnijih znanstvenih novaka/doktoranada u znanstveno-nastavni sustav); poticanje inovacija i njihove komercijalizacije. Misija doktorskog studija Dentalna medicina je stvoriti doktora znanosti s međunarodno prepoznatljivim znanstvenoistraživačkim rezultatima sposobnog za planiranje i ostvarivanje buduće samostalne znanstvenoistraživačke karijere u domaćim i/ili međunarodnih okvirima. Osim toga doktorski studij se nastoji što više internacionalizirati i predstaviti u inozemstvu kako bi se motiviralo i studente izvan Hrvatske da ga upišu i pohađaju. S tim je ciljem uveden i doktorski studij Dentalna medicina na engleskom jeziku. Na Stomatološkom fakultetu sustavno se prati opseg i kvaliteta znanstvenoga rada. Znanstvena produktivnost projekata analizira se prema referentnim bazama podataka (Wos i Scopus) s obzirom na broj i vrstu objavljenih radova (znanstveni, pregledni, udžbenik i poglavlje u udžbeniku). Kvaliteta objavljenih radova prosuđuje se na temelju čimbenika odjeka i Q-čimbenika časopisa u kojemu je rad tiskan te citiranošću rada.

shorten or even prevent delay, thereby helping to define the topic of doctoral dissertation, shorten the duration of the study and increase the success of the study completion. From the academic year 2014/2015, The Postgraduate Doctoral Study of Dental Medicine has been organized in such a way that students attend lectures of methodological and branch subjects during the first and the second semester, with classes organized in the usual way. The course attendance requirement presents 20 per cent of the total workload, i.e. students who attend courses during the first year of study can earn a maximum of 36 ECTS credits. In this way, we wanted to enable the students’ full dedication to scientific research during the second and third years of doctoral study. With activities organized in this way, students are required to collect the remaining 144 ECTS credits. In doing so, the exercises in scientific writing and presentation delivery are a mandatory requirement for the doctoral candidate in order to earn the required ECTS credits. In 2015, an international evaluation of the entire School of Dental Medicine of the University of Zagreb was made, as well as assessment of doctoral study. In December 2016, the last Self-evaluation of The Postgraduate University Doctoral Study of Dental Medicine was made and reaccreditation was carried out. The Expert Panel was appointed by the Agency for Science and Higher Education (ASHE) to assess the quality level of this study. The Postgraduate University Doctoral Study of Dental Medicine received relatively high grades. The current program of The Postgraduate University Doctoral Study of Dental Medicine received Accreditation for the conduct at the School of Dental Medicine by the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia. The vision of the School of Dental Medicine is the improvement of the educational, scientific and professional position of the School in

125


DANAS / TODAY Procjenjuje se i broj znanstvenih radova zaposlenika objavljen u međunarodnom časopisu Acta stomatologica Croatica. Na svakoj sjednici Fakultetskog vijeća izvještava se o znanstvenoj aktivnosti djelatnika i njihovim radovima u znanstvenim časopisima, o sudjelovanju i prezentacijama na znanstvenim skupovima, aktivnostima na različitim domaćim i međunarodnim projektima i ostalim znanstvenim aktivnostima. Jedanput godišnje dekan izvještava Fakultetsko vijeće o rezultatima postignutima u proteklom razdoblju. Najistaknutije djelatnike Fakultetsko vijeće predlaže za državne, sveučilišne i fakultetske znanstvene nagrade. Prostorni kapaciteti najvažniji su ograničavajući čimbenik razvoja Stomatološkog fakulteta, pa se s obzirom na to većina istraživanja, osim kliničkih studija, obavlja u institutima i na drugim fakultetima. S druge strane, ovakav je rad omogućio iznimnu međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju kapitaliziranu u zajedničkim istraživanjima, publikacijama i stjecanju novih znanja. Velik dio znanstvenoistraživačkoga rada obavlja se u Institutu Ruđer Bošković, Institutu za fiziku, Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, na Medicinskom fakultetu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Fakultetu elektrotehnike i računarstva itd., te u drugim ustanovama s kojima Stomatološki fakultet izvrsno surađuje i ima ugovore o suradnji. Stomatološki fakultet sustavno jača međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju te će ustrajati na uspostavi centra za znanstvenoistraživačku izvrsnost u području dentalne i oralne medicine te dentalnih materijala.

126

European higher education area. In line with that vision, the School of Dental Medicine of the University of Zagreb adopted the Strategic Program of Scientific Research for the period from 2015 to 2019 in 2015. Strategic goals are: strengthening scientific quality by fostering academic excellence; encouraging the application and management of national and international projects; encouraging the outgoing mobility of scientists and students; systematic and organized stimulation of interinstitutional and international networking; institutional care of staff (introduction of the most successful graduate research assistants/PhD students in scientific and teaching system), encouragement of innovations and their commercialization. The mission of The Postgraduate University Doctoral Study of Dental Medicine is to create a PhD with internationally recognizable scientific research results who is capable of planning and pursuing his or her chosen research career path independently in domestic and / or international context. In addition, some efforts have been made to internationalize The Postgraduate University Doctoral Study of Dental Medicine and present it abroad, thus motivating international students to enroll in the School of Dental Medicine and attend lectures organized within postgraduate study programs, either doctoral, specialist or dental implantology courses. With this aim, The Postgraduate University Doctoral Study of Dental Medicine has been launched. The scope and quality of scientific work is systematically monitored at the School of Dental Medicine. The scientific productivity of the projects is analyzed according to reference databases (Wos and Scopus) considering the number and type of published papers (scientific, review, textbook and chapter in the textbook). The quality of published papers is evaluated on the basis of the impact and Q-factor of the journal in which the work is printed and by extent to which paper is cited. The number of employees’ scientific papers published in the international journal Acta Stomatologica Croatica is also evaluated.


Nastavna djelatnost / Teaching activities

2016. Državna nagrada za popularizaciju znanosti Dr. sc. Mirna Šitum 2015. Državna nagrada za životno djelo Akademik Vjekoslav Jerolimov 2012. Državna nagrada za znanost Dr. sc. Hrvoje Brkić 2011. Državna nagrada za znanost Dr. sc. Zrinka Tarle 2010. Državna nagrada za znanost Dr. sc. Asja Čelebić 2005. Državna nagrada znanstvenom novaku Dr. sc. Marin Vodanović 1996. Državna nagrada za znanost Dr. sc. Ivica Anić Popis nastavnika Stomatološkog fakulteta koji su bili dobitnici Državnih nagrada za znanost od 1996. do 2018. godine

List of teachers at the School of Dental Medicine, who were the winners of the State Awards for Science from 1996 to 2018

At each session of the School, The School Council reports on scientific activity of faculty and their papers published in scientific journals, on their participation and presentations at scientific meetings, on activities related to various domestic and international projects and other scientific activities. Once a year, the Dean reports to the School Council on the results obtained over the past period. The School Council nominates the most prominent employees for state, university and school scientific awards. Lack of space is the most important limiting factor for the development of the School of Dental Medicine; hence, bearing this fact in mind, most of the research in the field, apart from clinical studies, is pursued by biomedical scientists at institutes and other faculties. On the other hand, such circumstances have enabled exceptional inter-institutional and international co-operation capitalized in joint research, publication and acquisition of new knowledge. Much of the scientific research work is pursued at The Ruđer Bošković Institute, The Institute of Physics, The Institute for Medical Research and Occupational Medicine, The School of Medicine, The Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, the Faculty of Electrical Engineering and Computing, etc., and at other institutions with which the School of Dental Medicine exquisitely collaborates and with which cooperation agreements have been signed. The School of Dental Medicine systematically strengthens international and interinstitutional cooperations. As the School continues to flourish, we will strive to establish a center for scientific excellence in the field of dental and oral medicine and dental materials.

127


128

Ocjena kvalitete studijskih programa izvođenih tijekom ak. god. 2016./2017.

Quality Assessment of the Study Programs conducted during the 2016/2017


Ocjena kvalitete studijskih programa izvođenih tijekom ak. god. 2016./2017. promatrano kroz pet godina

Evaluation of the quality of study programs carried out during the academic year 2016/2017, observed over the period of five years

129


DANAS / TODAY

130

INTERNACIONALI­ ZACIJA FAKULTETA – međunarodna suradnja

INTERNATIONALIZATION OF THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE – International Cooperation

Internacionalizacija Stomatološkog fakulteta i studija tijekom povijesti ima svoju stalnu uzlaznu putanju. Prepoznatljiva međunarodna suradnja Fakulteta započinje sedamdesetih godina prošlog stoljeća na osnovi povijesnih i regionalnih okosnica s Austrijom, te na temeljima aktivnog djelovanja alumni koji su svoj život i posao pronašli izvan granica Hrvatske a pritom su trajno ostali povezani s matičnim fakultetom.

Throughout history, the internationalization of the School of Dental Medicine has had its ever-increasing ascending path. The recognizable international co-operation of the School of Dental Medicine began in the seventies of the last century on the basis of common regional and historical background with Austria, and based on the active work of alumni who found their life and business outside the borders of Croatia while permanently remaining connected to the institution that provided the foundation for their success. A major step forward in internationalization was the establishment of co-operation with colleagues from Graz at symposia titled Styrian-Croatian Dental Days, as part of the Alpe-Adria project, where the teachers of the School of Dental Medicine and their Austrian colleagues from Graz participated regularly. This co-operation lasted until the beginning of the 1990s, and was terminated at the beginning of the War for Independence in Croatia or after the retirement of some teachers. The organizers and main participants of this project were the following teachers of the School of Dental Medicine: Professor Krešimir Kraljević, PhD, Professor Vladimir Amšel, PhD, Professor Zvonko Kosovel, PhD, and Assistant professor Hanzi Predanic Gašparac, PhD. They laid the foundations of international co-operation, and each year a number of younger colleagues joined them so that the circle of co-operation was constantly increasing.

Bitan pomak u internacionalizaciji postiže se uspostavom suradnje s kolegama iz Graza u simpozijima pod nazivom Štajersko-hrvatski stomatološki dani, a u sklopu projekta Alpe-Adria, u kojima su godinama redovito sudjelovali nastavnici našega fakulteta te kolege sa studija stomatologije u Grazu. Ova je suradnja trajala do početka 1990-ih godina, a prekinuta je početkom Domovinskog rata u Hrvatskoj i umirovljenjem nekih nastavnika. Organizatori i glavni sudionici ovog projekta bili su nastavnici Stomatološkog fakulteta: prof. dr. sc. Krešimir Kraljević, prof. dr. sc. Vladimir Amšel, prof. dr. sc. Zvonko Kosovel, doc. dr. sc. Hanzi Predanić Gašparac. Oni su postavili temelje međunarodne suradnje, a njima su se svake godine pridruživali i brojni mlađi kolege pa se krug suradnje neprekidno povećavao. Zahvaljujući aktivnosti pojedinih nastavnika tijekom ranih osamdesetih godina prošloga stoljeća uvodi se praksa pozivanja pojedinih inoze-


Internacionalizacija Fakulteta – Međunarodna suradnja / Internationalization of the School of Dental Medicine – International Cooperation

mnih predavača koji službeno postaju “gostujući profesori”, a ova tradicija očuvala se sve do danas. Gostujući profesori na Stomatološkom fakultetu bili su: 1994. – 2008. profesor Miomir Cvek iz Švedske, 1997. – 2007.

profesor Giesbert Krekeler – Sveučilište u Freiburgu, Njemačka

1992. – 2003. profesor Alexander Gutovski – Münhen, Njemačka 1994.

profesor Jolán Bánóczy – Sveučilište u Budimpešti, Mađarska

1993.- 1994.

profesor Zvonimir Curilović – Sveučilište u Zürichu, Švicarska profesor Stuart Hirsch – Sveučilište u New Yorku, SAD

2006. – 2007. profesor Mladen Kuftinec – Sveučilište u New Yorku, SAD 2008. – 2012. profesor Tore Solheim – Sveučilište u Oslu, Norveška 2012. – 2014. profesor Tim Hodgson – Eastman Dental Hospital London, UK 2012. – 2016. profesor Reinhard Hickel – Sveučilište u Minhenu, Njemačka 2012. – 2016. profesor Kurt Alt – Sveučilište u Kremsu, Austrija 2018.-2019.

profesor Luc A.M. Marks – Sveučilište Ghent, Belgija

2018.- 2019.

Richard Welbury – Sveučilište u Nevadi, SAD

Domovinski rat koji traje od 1991. do 1995., nažalost usporava sve aktivnosti Fakulteta, pa tako i njegovu međunarodnu suradnju. Treba ipak istaknuti činjenicu da je 1. svjetski kongres hrvatskih stomatologa održan u Zagrebu još u jeku rata 1994. godine pod pokroviteljstvom prvoga predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana. Po završetku rata 1995. ponovno postupno započinje rad na internacionalizaciji Fakulteta.

Thanks to the activities of individual teachers during the early eighties of the last century, the practice of attracting distinguished international lecturers was introduced. They have officially become “guest professors”, and this tradition has been preserved to this day. Visiting professors at the The School of Dental Medicine were as follows: 1994 – 2008 Professor Miomir Cvek, PhD, Sweden 1997 – 2007 Professor Giesbert Krekeler, PhD – University of Freiburg, Germany 1992 – 2003 Professor Alexander Gutovski, PhD – Munich, Germany 1994 Professor Jolán Bánóczy, PhD – University of Budapest, Hungary 1993- 1994 Professor Zvonimir Curilović, PhD – University of Zürich, Swizerland Professor Stuart Hirsch, PhD – University of New York, USA 2006 – 2007 Professor Mladen Kuftinec, PhD – University of New York, USA 2008 – 2012 Professor Tore Solheim, PhD – University of Oslo, Norway 2012 – 2014 Professor Tim Hodgson, PhD – Eastman Dental Hospital London, UK 2012 – 2016 Professor Reinhard Hickel, PhD –University of Munich, Germany 2012 – 2016 Professor Kurt Alt, PhD – University of Krems, Austria 2018-2019 Profesor Luc A.M. Marks, PhD – University of Ghent, Belgium 2018- 2019 Richard Welbury – University of Nevada, USA The Croatian War of Independence, which lasted from 1991 to 1995, unfortunately slowed down all the activities of the School, including its international co-operation. It should be noted, however, that the 1st World Congress of Croatian Dentists was held in Zagreb in the wake of the 1994 war, under the auspices of the first President of the Republic of Croatia Franjo Tudjman, PhD. In 1995, the Croatian War of Independence war was

131


Aktivnosti nastavnika i studenata u stvaranju međunarodne prepoznatljivosti Stomatološkog fakulteta

132

Teachers ‘and students’ activities aiming to ensure the effectiveness of each training course and the progress of each student, thus gaining the international recognition of the School of Dental Medicine


133 Svjetski priznati nastavnici kao predavaÄ?i u gostima na StomatoloĹĄkom fakultetu

World-renowned teachers as guest lecturers at the School of Dental Medicine


134

Profesor Kurt Alt, gost profesor na Zavodu za dentalnu antropologiju 2012. – 2016.

Professor Kurt Alt, PhD – guest professor at the Department of Dental Anthropology 2012 – 2016


Profesor Tim Hodgson – gostujući profesor na Zavodu za oralnu medicinu 2013. – 2017

Professor Tim Hodgson, PhD, visiting professor at the Institute for Oral Medicine, 2013 – 2017

Profesor Reinhard Hickel – Gostujući profesor na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju 2013. – 2016.

Professor Reinhardt Hickel - Visiting Professor at the Department of Endodontics and Restorative Dentistry, 2013 – 2016

135


136

Nastavnik Stomatološkog fakulteta izabran za predsjednika Svjetske organizacije za forenzičnu stomatologiju (IOFOS), prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, i urednik glasila IOFOS-a doc. dr. sc. Marin Vodanović - Leuven, rujan 2017.

Teachers of the School of Dental Medicine: Professor Hrvoje Brkić, PhD who was elected president of the World Organization for Forensic Dentistry (IOFOS), assistant professor Marin Vodanović, PhD, the editor of IOFOS’s journal Leuven September 2017


Nastavnici i gosti predavaÄ?i na meÄ‘unarodnom ljetnom kampu u Dubrovniku 2013. godine

Teachers and Guests Lecturers at the International Summer Camp in Dubrovnik in 2013

137


DANAS / TODAY Da bi se to osnažilo, uvedena je funkcija prodekana za međunarodnu suradnju, čime je utemeljen važan resor u funkcioniranju Fakulteta. Rad ovog segmenta uprave Fakulteta rezultirao je snažnim zamahom u njegovoj internacionalizaciji i prepoznavanju u okruženju, ali i na europskoj i svjetskoj razini. Međunarodna suradnja i sukladno tome internacionalizacija ostvaruje se na tri osnovne razine. 1. Osobnim kontaktima i suradnjom nastavnika na međunarodnim skupovima. 2. Internacionalizacijom u sklopu katedara i zavoda (projekti, istraživanja, razmjene), 3. Internacionalizacijom temeljenom na radu i nastojanjima uprave Fakulteta i međunarodnim kontaktima ostvarenim posredstvom Sveučilišta u Zagrebu.

138

Zamisao o uključivanju Fakulteta u Europsku udrugu za visoko obrazovanje stomatologa, ADEE, nastala je na sastanku ADEE u Budimpešti 1990. godine tijekom mandata dekana prof. dr. sc. Gorana Kneževića (1989. – 1995.). Bio je to važan poticaj i doprinos internacionalizaciji Fakulteta, a ulasku Hrvatske u tu udrugu umnogome je doprinijela prof. dr. sc. Jolán Bánóczy sa Semmelweis sveučilišta u Budimpešti. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu bio je organizatorom Kongresa ADEE-a u Zagrebu u rujnu 2008. Bilo je to za za vrijeme mandata dekana prof. dr. sc. Dragutina Komara, a predsjednik Organizacijskog odbora bio je prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov. Predstavnici Fakulteta, osobito mlađi dobri poznavatelji stranih jezika bili su aktivni sudionici godišnjih kongresa ADEE-a od devedesetih godina prošloga stoljeća pa sve do danas. Usvajanje znanja na znanstveno-stručnim skupovima, te stjecanje novih poznanstava bitno je unaprijedilo funkcioniranje Fakulteta. Tijekom povijesti brojni su nastavnici Fakulteta predsjedavali važnim međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, te ob-

over and activities related to the internationalization of The School started gradually again. In order to strengthen the internationalization as one of the basic tools for improving the quality of all university activities of the School, an Associate Dean for international co-operation has been appointed. The role of an Associate Dean International is to promote international co-operation between The School and internationally renowned institutions of higher education across the world. The efforts of this department of the School Manegment have resulted in its internationalization and recognition at the regional, national, European and world level. International co-operation and, accordingly, internationalization is achieved at three basic levels: 1. Personal contacts and collaboration of teachers at international conferences, 2. Internationalization within departments and chairs (projects, research, exchanges), 3. Internationalization based on the efforts made by the Management of the School of Dental Medicine and international contact achieved through the University of Zagreb. A broad consensus emerged around the idea to include the School of Dental Medicine into The Association for Dental Education in Europe (ADEE) at ADEE meeting in Budapest in 1990. At that time (1989-1995), the dean of The School was Professor Goran Knežević, PhD. The inclusion of the School into ADDE was an important stimulus and contribution to the internationalization of the School. The inclusion of Croatia into this prestigious association was greatly contributed by Profesor Jolán Bánóczy, PhD from Semmelweis University in Budapest. The School of Dental Medicine of the University of Zagreb was the organizer of the ADEE Congress in Zagreb in September 2008 with Professor Dragutin Komar, PhD, serving as Dean of the School and Professor Vjekoslav Jerolimov, PhD who was Chairman of the Organizing Committee. Representatives of the School, particularly the younger ones with a command of many foreign languages, have actively participated in ADEE’s annual congresses since the nineties of the last century to this day. In addition to acquiring knowledge, socializing with colleagues from other institutions and mak-


Internacionalizacija Fakulteta – Međunarodna suradnja / Internationalization of the School of Dental Medicine – International Cooperation

našali dužnosti predsjednika i predstavnika stručnih društava, poput Hrvatskog stomatološkog društva HLZ-a. Svojom aktivnošću uspijevali su zainteresirati svjetsku javnost te je Hrvatska postala zemlja odabira i poželjna destinacija za održavanje brojnih europskih i svjetskih kongresa. Time su doprinijeli, zajedno s ostalim zdravstvenim fakultetima, postavljanju temelja zdravstvenog kongresnog turizma u našoj zemlji. Kao što je već spomenuto, Prvi svjetski kongres hrvatskih stomatologa održan je 1994. u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog stomatološkog društva i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednik Kongresnog odbora bio je prof. dr. sc. Goran Knežević. Uslijedili su međunarodni kongresi hrvatskih stomatologa u Cavtatu 1998., Zagrebu 2003. i 2008. godine. Treba spomenuti i 9. kongres Europske udruge za endodonciju koji je održan je u Zagrebu 1999., za mandata dekana Vlede Careka, a organizator je bio prof. dr. sc. Jozo Šutalo. Potom su uslijedili Međunarodni kongres Europske udruge za stomatološku protetiku 2002. u Cavtatu – organizator prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov. U mandatnom razdoblju dekanice prof. dr. sc. Jadranke Keros Trećem međunarodnom kongresu održanom 2003. godine u Zagrebu prisustvovali su predsjednik Svjetske stomatološke udruge (FDI) Heung-Ryul Yoon i izvršni direktor Johan T. Barnard, a 8. bienalni kongres Europske udruge za oralnu medicine održan je u Zagrebu 2006. godine – organizator prof. dr. sc. Ana Cekić-Arambašin; u Zagrebu je 2007. održan Međunarodni kurs forenzičke stomatologije – organizator prof. dr. sc. Hrvoje Brkić; godine 2008. održan je u Dubrovniku 9. kongres Europske akademije za dječju stomatologiju – organizator prof. dr. sc. Ilija Škrinjarić, Kongres europskog društva za edukaciju u stomatologiji održava se iste godine u Zagrebu – organizator prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, te 2014. u Dubrovniku International Association for Dental Reaserch Pan European Division – organizator prof. dr. sc. Zrinka Tarle. Svi navedeni međunarodni kongresi bili su izvrsna baza za predstavljanje vlastitih vrijednosti i razmjenu znanja i rezultata, a poslije su izravno i neizravno utjecali na internacionalizaciju Fakulteta.

ing new acquaintances, the participants of such conferences have gained a professionally rewarding experience, thus improving all aspects of the quality of education and ensuring excellence of the School. Thorought history, a large number of teachers of the School of Dental Medicine have presided over important international scientific and professional meetings. They have chaired and will continue to chair and serve on numerous boards of professional societies, such as the Croatian Dental Society (HLZ). Due to their above-mentioned activities, the teachers of the School have managed to arouse interest of the world’s public, hence Croatia has climbed up to the top of many “must see” travel lists, and has also become a popular choice for business or scientific meetings and conferences. In this way, the School of Dental Medicine, together with other medical schools and health institutions of higher education, has laid the foundation for health-care congress tourism in Croatia. As already mentioned, the 1st World Congress of Croatian Dentists was held in Zagreb in 1994 organized by the Croatian Dental Society and the School of Dental Medicine of the University of Zagreb. The chairman of the Congress Committee was Professor Goran Knežević, PhD. There were international congresses of Croatian dentists at Cavtat (1998), and in Zagreb (2003 and 2008). The 9th ESE Congress, which was held in Zagreb in October 1999 (The 9th Congress of the European Endodontic Association), is also worth mentioning. The School’s dean was Professor Vlado Carek, PhD, and the organizer of the Congress was Professor Jozo Šutalo, PhD. The International Congress of the European Association of Dental Prosthetics was held at Cavtat in 2002. It was organized by Professor Vjekoslav Jerolimov, PhD and Professor Jadranka Keros, PhD, was the dean of the School. The 3rd International Congress was held in Zagreb in 2003 and was attended by President of the World Dental Association (FDI) Heung-Ryul Yoon and Executive Director Johan T. Barnard. The 8th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine was held in Zagreb in 2006 and was organized by Professor Ana Cekic-Arambašin, PhD. The International Course of Forensic Dentistry was held in Zagreb in 2007 and was organized by Professor Hrvoje Brkić, PhD. The 9th Congress of the European Academy of Pediatric Dentistry was held in Dubrovnik in 2008 and was organized by Professor Ilija Škrinjarić, PhD. The Congress of the European So-

139


140

Strani studenti na Međunarodnom ljetnom kampu u Dubrovniku 2015. godine

International Students at the International Summer Camp in Dubrovnik in 2015


141


DANAS / TODAY Funkcija prodekana za međunarodnu suradnju izrazito je kreativna, ali i zahtjevna jer se internacionalizacija implementira u sve razine funkcioniranja Fakulteta. Prodekan prof. dr. sc. Goran Knežević započeo je 1988. sustavno jačati međunarodnu suradnju. Tijekom domovinskog rata ta je suradnja zamrla, a obnovljena je i proširena u mandatu dekanice prof. dr. sc. Jadranke Keros. Tada je prodekan za međunarodnu suradnju postao prof. dr. sc. Hrvoje Brkić koji je tu funkciju u slijedu obavljao od 2003. do 2012. godine. Hrvoje Brkić 2006. postaje nacionalni koordinator europskog projekta MedResIn – Medicin Research Initiativein Southern Eastern Europe kojega su glavni pokretači austrijski liječnici iz Beča i Graza. To je zbog brojnih reformi vrlo turbulentno, ali i aktivno razdoblje u kojem se nastavlja tradicija pozivanja gostujućih profesora, a potpisuju se i mnogobrojni međufakultetski ugovori za razmjene studenata i nastavnika, ostvaruje se i mnogo bilateralnih projekata. Početkom 2010., u sklopu priprema Hrvatske za ulazak u EU, uspostavljaju se međunarodne stipendije, najprije Basileus, a nakon toga Erasmus i Erasmus+. Broj naših nastavnika i studenata ulaskom u EU stalno raste na razini odlaznih i dolaznih stipendija, tako da je od 2012., u mandatu prodekana za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Ivana Alajbega, potpisano dvadesetak međunarodnih ugovora sa Stomatološkim fakultetima u Europi, Aziji i SAD-u. Maximillian Ludwig University Munich, Germany Ernst Moritz Arndt University Greifswald, Germany Ankara University, Turkey Hacettepe University, Turkey Semmelweis University Budapest, Hungary Catholic University of Portugal – Viseu

142

Pavol Jozef Šafarik University, Slovakia Poznan University of Medical Sciences, Poland University of Sassari, Italy

ciety for Education in Dentistry was held the same year in Zagreb and was organized by Professor Vjekoslav Jerolimov, PhD. In 2014, the International Association for Dental Reaserch Congress (IADR) - Pan European Division was held in Dubrovnik. It was organized by Professor Zrinka Tarle, PhD. The above mentioned international congresses were an excellent basis for presenting the achievements of The School as well sharing knowledge and research results, subsequently directly and indirectly influencing the internationalization of the School. Serving as the associate dean international is extremely creative, but also demanding as internationalization is implemented in the School at all levels. In 1988, the vice-dean, Professor Goran Knezevic, PhD began to systematically strengthen the international co-operation. During the Croatian War of Independence, the international co-operation was inefficient, ineffective and inadequate. Subsequently, some improvements were made and international co-operation was renewed and expanded by Professor Jadranke Keros, PhD- the dean of the School. Professor Hrvoje Brkić, PhD served as associate dean for international co-operation from 2003 to 2012. In 2006, Professor Hrvoje Brkić, PhD, served as the national coordinator of the MedResIn European Medicines Research Initiative in Southern Eastern Europe. Major driving forces of the project were Austrian doctors from Vienna and Graz. The year 2006 was also a turbulent time in the history of modern Croatia due to a large number of reforms. Nevertheless, it was a period of time that was receptive to friutful new ideas. Inviting professors from other institutions of higher education has become a tradition. Numerous inter-institutional agreements for exchange of students and teachers were signed, and a large number of bilateral projects were carried out. In early 2010, as part of Croatia’s preparations for joining the EU, international scholarships were established, first Basileus, followed by Erasmus and Erasmus +. The number of our teachers and students entering the EU has been constantly increasing at the level of outgoing and incoming scholarships. Since 2012, Professor Ivan Alajbeg, PhD, has been serving as associate dean international and has signed about twenty international agreemants with dental schools in Europe, Asia and the USA. Maximillian Ludwig University, Munich, Germany Ernst Moritz Arndt University, Greifswald, Germany


Internacionalizacija Fakulteta – Međunarodna suradnja / Internationalization of the School of Dental Medicine – International Cooperation

University of L’Aquila, Italy University of Foggia, Italy University of Copenhagen, Denmark Sveučilište u Ljubljani, Slovenija University of Brescia University of Pennsylvania, USA Tufts University, Boston , USA University of Sao Paulo, Brazil University of Varna, Bulgaria SchulichUniversity, London, Canada Univerzitet u Sarajevu, BiH Saints Cyril and Methodius University of Skopje, FYRM U internacionalizaciji Fakulteta i studijskih programa uz nastavnike sudjeluju i studenti u sklopu svojih međunarodnih aktivnosti. Studenti djeluju unutar Studentskg zbora i Udruge studenata dentalne medicine. Tijekom njihova aktivnog sudjelovanja u Europskoj udruzi studenata stomatologije (EDSA) naših su dvoje studenata, Maja Sabalić (2010.–2011.) i Luka Banjšak (2015.–2017.), predsjedavali tom uglednom međunarodnom studentskom udrugom. Znanja koja preuzimaju iz EDSA-e nastoje uklopiti u svoj fakultetski rad u sklopu različitih projekata, kao što su: Međunarodni virtualni kongres, Međunarodni ljetni studentski kamp te Europski projekt studentskih posjeta (EVP). Svakim studentskim naraštajem te se aktivnosti stalno nadograđuju, što doprinosi boljoj međunarodnoj prepoznatljivosti Stomatološkog fakulteta u svijetu.

Ankara University, Turkey Hacettepe University, Turkey Semmelweis University, Budapest, Hungary Catholic University of Portugal - Viseu Pavol Jozef Šafarik University, Slovakia Poznan University of Medical Sciences, Poland University of Sassari, Italy University of L’Aquila, Italy University of Foggia, Italy University of Copenhagen, Denmark University of Ljubljana, Slovenia University of Brescia, Italy University of Pennsylvania, USA Tufts University, Boston, USA University of Sao Paulo, Brazil University of Varna, Bulgaria Schulich University, London, Canada University of Sarajevo, B&H Saints Cyril and Methodius University of Skopje, FYRM Apart from the teaching staff, students are also involved in the internationalization of the School and study programs as part of their international activities. They work within the Students’ Union and Dental Students Association. During their active participation in the European Dental Students Association (EDSA), our two students, Maja Sabalić (2010-2011) and Luka Banjšak (2015- 2017) chaired this prestigious international student association. Students have made efforts to implement competences and skills acquired at EDSA in a variety of projects, such as the International Virtual Congress, the International Summer Student Camp and the European Student Visit Project (EVP). However, The School is always striving to improve these activities for every student generation, which contributes to a better international recognition of the School of Dental Medicine across the world.

143


144

Međunarodni kongres za istraživanja u stomatologiji (IADR) održan u Dubrovniku u suorganizaciji Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zrinka Tarle, predsjednica PER IADR-a

International Congress on Dental Research (IADR), held in Dubrovnik, in collaboration with the School of Dental Medicine in Zagreb, Professor Zrinka Tarle, PhD, Chairman of PER IADR


Sudionici Međunarodnog kongresa o morfologiji zuba, kolovoz 2014., muzej Mimara, Zagreb

Participants of the International Congress of Tooth Morphology, August 2014, museum Mimara, Zagreb

145


DANAS / TODAY

146

Acta Stomatologica Croatica

Acta Stomatologica Croatica

Znanstveno-stručni časopis Acta stomatologica Croatica (ASCRO) pokrenut je 1966. godine. Za vrijeme glavnoga urednika Gorana Kneževića, trideset godina poslije, 1996., počinje se objavljivati dvojezično s punim tekstom na hrvatskom i engleskom jeziku. To je bio veliki pomak u internacionalizaciji našega fakulteta, jer su rezultati rada naših nastavnika postali dostupni čitateljima s engleskog govornog područja, ali samo u tiskanoj verziji. Za vrijeme uredništva Gorana Kneževića uvodi se i međunarodni uređivački odbor sastavljen od domaćih i stranih znanstvenika. Sljedeći veliki iskorak bio je za vrijeme glavnog urednika prof. dr. sc. Hrvoja Brkića i uvođenja modernih informatičkih tehnologija, što je omogućilo da Acta stomatologica Croatica postane vidljiva online u punome tekstu na engleskome jeziku od 2006., te našu stalnu dostupnost preko interneta. Naša je znanstvena internacionalizacija putem ASCRO-a potvrđena s nekoliko važnih međunarodnih indeksacija među kojima se ističe najveća indeksna i citatna baza SCOPUS, ESCI te PubMed Central. Ostaje činjenica da je časopis Acta stomatologica Croatica opstao već pola stoljeća zahvaljujući djelatnicima i čelnicima Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bez čije kadrovske i financijske potpore to sigurno ne bi bilo moguće. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao jedna od rijetkih visokoškolskih institucija za obrazovanje doktora dentalne medicine i Hrvatsko stomatološko društvo koje postoji već više od jednog stoljeća, mogu biti ponosni na opstanak našega znanstvenog ambasadora – na časopis Acta stomatologica Croatica uz želju da ga i buduće generacije nastavnika čuvaju i razvijaju!

Acta Stomatologica Croatica (ASCRO) was launched as a new, peer-reviewed scientific journal back in 1966. At the time when Professor Goran Knežević, PhD, was editor-in-chief, thirty years later, in 1996, Acta Stomatologica Croatica was published bilingually with full text written in Croatian and English. This was a major breakthrough in the internationalization of our School because the results of our teachers’ research have became available to readers from the English speaking area. Yet, only the print version was published. At the time in which Professor Goran Knežević, PhD, was editor in chief an International Editorial Board was formed through incorporating national and global experts with excellent academic track record and expertise in the respective journals, which made the journal available to the international readership. A critical step forward was made in 2006 with the introduction of modern information technology. Professor Hrvoje Brkić, PhD, editor in chief together with a group of enthusiasts decided to provide access to the journal and scholarly literature published in electronic form. Their aim was to ensure that these materials remain accessible to future generations of scholars, researchers and students. In this way, Acta Stomatologica Croatica has become visible and online in full text English version since 2006, thus making the School constantly availabile over the Internet. Our scientific internationalization through ASCRO journal has been confirmed by several important international indices among which the largest indices and citation bases such as SCOPUS, ESCI and PubMed Central stand out. School of Dental Medicine of the University of Zagreb, as one of the rare university institutions for education of doctors of dental medicine, and the Croatian Dental Association which exists for more than a century, can both be very proud of the survival of our scientific ambassador – Acta stomatologica Croatica. They can wish that the future generations of teachers foster and develop it!


Naslovnica znanstvenostručnog časopisa Acta Stomatologica Croatica (ASCRO) tijekom 50. volumena kontinuiranog izlaženja Cover page of the Acta Stomatologica Croatica (ASCRO) scientific and professional journal in the course of 50th volume of continuous coming out

147


148

Rođendanska torta tijekom obilježavanja i proslave 50 godina kontinuiranog izlaženja Acta Stomatologica Croatica. Slijeva na desno: Vesna Borić mag. bibl. dipl. ing., prof. dr. sc. Ana Cekić-Arambašin, Lidija Berić-Marinović, prof. dr. sc. Goran Knežević, prof. dr. sc. Hrvoje Brkić

Birthday cake to celebrate the 50th anniversary of the continuous coming out of the Acta Stomatologica Croatica journal. From left to right: Vesna Borić, M.bibl, graduate engineer, Professor Ana Cekic-Arambašin, PhD, Lidija BerićMarinović, Professor Goran Knežević, Ph.D, Professor Hrvoje Brkić, PhD


Nalovnice Acta Stomatologica Croatica (ASCRO) u razdoblju od 1966. do 2018.

Cover pages of the Acta Stomatologica Croatica (ASCRO) scientific and professional journal in period from 1966 to 2018

149


DANAS / TODAY

150

ALUMNI Stomatološkog fakulteta

ALUMNI

Alma mater (majka hraniteljica) sinonim je za sveučilište, koje svojim bivšim studentima uz struku daje i pogled na svijet, red vrijednosti te etičke, moralne i duhovne vrijednosti. Razvoj alumni aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu trebao bi se voditi primjerom zemalja s alumni tradicijom u kojima je motivacija bivših studenata (uz poštovanje i zahvalnost ustanovi u kojoj su proveli najljepše dane svoje mladosti, stekli visoku naobrazbu, mnoge prijatelje i životni poziv) i jedan praktičan razlog – rangiranje sveučilišta. Razvoj svijesti o važnosti povezivanja s bivšim studentima i razvoj alumni aktivnosti na Stomatološkom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu započet je 2013. osnivanjem Društva bivših studenata i prijatelja Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – AMAC SFZG sa svrhom povezivanja bivših studenata i diplomanata. Otada do danas udruga AMAC SFZG stalno teži jačanju veza između matičnog fakulteta i naraštaja bivših i sadašnjih studenata, te njihovih prijatelja u zemlji i svijetu. Tijekom godine ugošćujemo po dvije generacije bivših studenata, a oni dolaskom i boravkom na matičnom stomatološkom fakultetu osvježavaju svoja sjećanja na studij – jedno od najljepših životnih razdoblja. Mladim kolegama tijekom promocije i dodjele diplome doktora dentalne medicine redovito uručujemo pisma s obaviješću o postojanju AMAC SFZG-a i mogućnošću otvaranja pripadajuće e-pošte ime.prezime@alumni.unizg.hr. Stomatološki fakultet posjeduje veliku elektroničku bazu svojih alumni te ih redovito obavještava o svim zbivanjima i poziva na predavanja inozemnih predavača i radionice u organizaciji matičnog fakulteta, a tri puta godišnje šalje i e-glasilo o svim zbivanjima na Stomatološkom fakultetu. Vizija se AMAC SFZG-a bazira na intenzivnom radu na svim mehanizmima koji našem Fakultetu i Sveučilištu mogu pomoći na putu prema izvrsnosti.

Alma mater (“nourishing mother’’) is an allegorical Latin phrase for a university or college and is a synonym for a university that does not only equip graduates with the skills and knowledge for their professional field, but also a comprehensive conception or apprehension of the world especially from a specific standpoint. Moreover, it teaches them that morals, values, and ethics are strongly attached to society, spirituality and culture. The development of alumni activities at the University of Zagreb should follow the example of the countries with alumni tradition in which the motivation of former students (along with respect and gratitude to the institution in which they spent the most beautiful days of their youth, earned their university degrees, made a large number of friends and decided to pursue their profession as a vocation) played an important role. Also, there has been a practical reason for developing alumni activities - ranking of the university. A wider awareness of the significance of connecting with former students and the development of alumni activities at the School of Dental Medicine at the University of Zagreb started in 2013 by establishing the Society of former student and friends of the University of Zagreb School of Dental Medicine - AMAC SFZG for the purpose of connecting ex-students and graduates. Each year, the School holds commencement ceremonies to celebrate the graduating classes of that academic year. During the ceremony of conferring degrees and granting diplomas, our young colleagues are regularly given letters with information about the AMAC SFZG. Also, they are informed about the possibility of opening the corresponding email name.prezime@alumni.unizg.hr. The School of Dental Medicine has a large electronic database of its alumni and they are regularly informed about special events which will take place at the School. They are invited to attend the lectures given by guest lecturers and participate in workshops organized by their Alma Mater. Three times a year, the School of Dental Medicine sends an e-journal about events related to the School of Dental Medicine. The vision of AMAC SFZG is based on the intensive work on all the mechanisms which can help our School and University on the road to academic excellence.


Generacija studenata 1962.-1967. u posjeti StomatoloĹĄkom fakultetu, listopad 2012.

ALUMNI of the School of Dental Medicine, generation 1962 – 1967, October 2012

151


152

Skup Alumni, generacija 1976.– 1981. prof. dr. sc. Darije Plančak, prod. dr. sc. Marinka Mravak-Stipetić, prof. dr. sc. Mladen Šlaj, prof. dr. sc. Jasmina Stipetić, dr. sc. Davorin Šimunović

ALUMNI of the School of Dental Medicine, generation 1976 – 1981


153


DANAS / TODAY RESURSI: prostor, stručne službe, oprema

RESOURCES: space, support services, equipment

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu vlasnik je 3212,47 m2 prostora u trima zgradama na lokaciji Gundulićeva 5. Kada se tome pridodaju prostori u zakupu (bez nastavnih baza), prostire se na ukupno 4175 m2 prostora u kojima se obavlja znanstvena, nastavna i stručna djelatnost Stomatološkog fakulteta i Klinike za stomatologiju, i to unutar devet zavoda Fakulteta (i osam kliničkih odjela Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb). Već ubrzo nakon svojeg osnutka, na tada privremenoj lokaciji u Gundulićevoj 5, Fakultet se počeo suočavati s problemom nedostaka prostora. Taj je problem postao još izraženiji primjenom Bolonjske reforme i promjenom studijskog programa dentalne medicine u šestogodišnji studij.

3212, 47 m2 of space in three buildings at the location of Gundulićeva 5 are in ownership of the School of Dental Medicine of the University of Zagreb. When premises for rent (without teaching bases) are added, it extends to a total of 4175 m2 of space in which scientific, teaching and professional activities of the School of Dental Medicine and Dental Clinic are held within nine departments of the School of Dental Medicine (and eight clinical departments of Clinic for Dental Medicine at the Clinical Hospital Centre Zagreb). Soon after its foundation at the then temporary location in Gundulićeva 5, the School was facing the issue of lack of space. This problem has become even more pronounced by the implementation of the Bologna Process, which resulted in the change of dental medicine study program into a six-year study.

Zahvaljujući angažmanu dosadašnjih uprava Fakulteta i razumijevanju pojedinih struktura državne uprave, Fakultet je dobio na uporabu stambeni prostor od 229 m2 u neposrednoj blizini Fakulteta na drugom katu zgrade u Gundulićevoj 3. Zakupom dodatnih 110 m2 na toj etaži i preuređenjem tih prostora dobiven je funkcionalan prostor koji obuhvaća predavaonicu, računalnu učionicu (opremljenu sa šesnaest računala za nastavu i provjeru znanja), te četiri seminarske prostorije (sobe). Time je poboljšana kvaliteta provedbe svih oblika diplomske i poslijediplomske nastave.

154

Thanks to the engagement of the School managment and understanding of certain structures of state administration, the School has got a 229 m2 of teaching space in close proximity to the School on the second floor of the building in 3 Gundulićeva Street. A new lecture hall, a computer classroom (equipped with sixteen computers for teaching and assessment of student knowledge), and four seminar rooms were set up as a result of renting of 110 m2 on the second floor and renovation of living area units. In this way, the quality of all forms of graduate and postgraduate instruction has been enhanced.

Središnja stomatološka knjižnica

Central Dental Library

Prostor fakultetske knjižnice od 130 m2 dugoročno je zakupljen od 2003. (upravo je ponovno obnovljen) od privatnih osoba, a bio je preuređen vlastitim sredstvima Fakulteta kako bi se riješio dotadašnji neprikladan smještaj i funkcija knjižnice. Pri preuređenju je dograđena i galerija

The library is an area of about 130 m2 which has been leased since 2003 (it has just been refurbished) by private persons. The library space was renovated with the own resources of the School in order to solve the problem of the library’s hitherto inadequate space and functioning. In the process


Internacionalizacija Fakulteta – Međunarodna suradnja / Internationalization of the School of Dental Medicine – International Cooperation

od 35 m2, te je ukupna površina povećana na ukupnih 165 m2, a na galeriji je, kao zasebna cjelina, smještena informatička učionica s 10 radnih mjesta opremljenih računalima te pisač i skener za korisnike. Korisnicima čitaonice, u sklopu knjižnice, osigurano je i šest internetskih priključaka za prijenosna računala. Svi su korisnici tada s oduševljenjem prihvatili nove mogućnosti koje je knjižnica ponudila – olakšan pristup literaturi fonda knjižnice i korištenje udaljenim informacijskim izvorima s pomoću interneta. Knjižnica ima više od šest tisuća naslova knjiga, 590 udžbenika te 202 naslova časopisa. Glavninu fonda čine inozemna izdanja, osim udžbeničke zbirke koja se pretežno sastoji od naslova kojih su autori/urednici/ prevoditelji nastavnici Stomatološkog fakulteta, što je od iznimne važnosti radi njegovanja i razvoja stručne terminologije na hrvatskome jeziku. Središnja stomatološka knjižnica čini stalne pomake u informatizaciji svojega poslovanja. Tako je 2011. postala sudionikom integriranoga knjižničnog sustava temeljenog na zajedničkom programu (Aleph) kojim je organizirana i obavljena konverzija iz postojećih knjižničnih računalnih kataloga u novi program, te je počela izgradnja skupnog kataloga ZAG. Zahvaljujući programu Aleph, visokoškolske i znanstvene knjižnice Sveučilišta u Zagrebu prvi put imaju kvalitetan profesionalni softver koji im omogućuje izradu knjižničnog sustava, skupnog kataloga i mnogobrojne druge informacijske servise. Ujedno Središnja stomatološka knjižnica stalno dopunjava online bibliografiju časopisa Acta stomatologica Croatica kojeg je nakladnik Stomatološki fakultet, a bibliografija se ažurira dinamikom objavljivanja časopisa. Voditeljica knjižnice vodila je i postupak digitalizacije starijih godišta časopisa, što je završeno tijekom 2014., pa je danas Acta stomatologica Croatica dostupna s cjelovitim tekstovima članaka od prvoga tiskanog broja, tj. od 1966. godine i u elektroničkom obliku. Korisnicima knjižnice dostupan je katalog Središnje stomatološke knjižnice OPAC te katalozi Nacionalne i sveučilišne knjižnice, skupni katalog knjižnica Zagrebačkog sveučilišta i svih ostalih knjižnica koje nude kataloge OPAC. Fakultet je od 2014. samostalno pretplaćen na kompletnu kolekciju časopisa izdavača Quintessence Publishing, specijaliziranog za

of renovation, an upper gallery of 35 m2 was enlarged, and the space of the entire area was increased to a total of 165 m2. In the upper gallery, as a separate unit, there is an informatics classroom with 10 computer-equipped workstations and a printer and scanner for users. Six internet port laptops are also provided for the users of the reading room, within the library.The users of the library are provided with an easier access to literature within the library holdings, as well as accessing the remote information sources through the Internet. The library holds over 6,000 book volumes, 590 textbooks and 202 journal titles. The majority of the holdings are foreign editions, except for textbook collection, which consists mainly of volumes whose authors / editors / translators are teachers at our School of Dental Medicine, which is of utmost importance for fostering and developing professional terminology in the Croatian language. The Central Dental Library makes constant changes in the computerization of its business. Thus, in 2011, it became a participant of an integrated library system based on a joint program (Aleph), by which the conversion from existing library catalogues into a new program was organized and performed and the building of a collective catalogue of the ZAG was enabled. Thanks to the Aleph program, higher education and scientific libraries of the University of Zagreb have for the first time high quality professional software that enables them to create a library system, a collection of catalogues and many other information services. At the same time, the Central Dental Library continually updates the online bibliography of the Acta Stomatologica Croatica journal, published by the School of Dental Medicine. This updating follows the dynamics of the journal publication. The head of the library also led the digitization process of older journals, which was completed in 2014; hence Acta Stomatologica Croatica is now available with full texts of scientific and professional papers since the first printed issue, ie from 1966 in electronic format. Library users have on disposal a catalogue of the Central Dental Library-the OPAC and cataloguess of the National and University Library, the Collective Catalogue of the University of Zagreb and catalogues of

155


156

Središnja stomatološka knjižnica s e-učionicom na galeriji, nakon uređenja 2006. godine

Central dental library with e-classroom at the gallery, after renovation in 2006


157 Središnja stomatološka knjižnica nakon uređenja 2006. godine

Central Dental Library after renovation in 2006


158 Središnja stomatološka knjižnica nakon uređenja 2006. godine

Central Dental Library after renovation in 2006


Nova izdanja sveučilišnih udžbenika izložena u izlogu na prvom katu desne dvorišne zgrade

New editions of university textbooks displayed in the first floor of the right courtyard building

159


DANAS / TODAY

160

područje stomatologije, što uključuje veći broj inozemnih časopisa. Tako je korisnicima omogućen pristup cijelom arhivu časopisa. Knjižnica nastoji odgovoriti na sve veće izazove informacijskog društva stalnim praćenjem potreba korisnika i uvođenjem novih informacijskih izvora. Prostor knjižnice redovito se održava, zanavlja se elektronička oprema, ali se danas, petnaest godina od useljenja, već uočava potreba za dodatnim prostorom, jer knjižnica teško može prihvatiti povećanje knjižničnih naslova u papirnatom obliku.

other libraries offering the OPAC. Since 2014, The School of Dental Medicine has been subscribed to a complete collection of journals published by Quintessence Publishing, which is a major publisher of books, journals and multi media specialized in the field of dentistry. This collection includes a large number of international journals, thus giving users access to the entire journal archive. The library seeks to respond to ever-increasing challenges of the information society through constant monitoring of user needs and the introduction of new information sources. The library space is regularly maintained, electronic equipment is renovated. However, the Library strives to meet the rising challenges of the information society by continuous monitoring of user needs. Unfortunately, it has been fifteen years since the Library has moved and there is already a need for additional space, as the library can hardly accept the increase in library titles in paper form.

Prostorno proširenje

Expansion of the School’s facilities

Prije dvije godine na uporabu je dobiven i zapušten prostor od 120 m2 (vlasništvo Republike Hrvatske) u dvorištu Ilice 21. Fakultet je vlastitim sredstvima građevinski preuredio taj prostor, manjim dijelom za arhiv (30 m2), a većim (90 m2) za novu, prijeko potrebnu pretkliničku vježbaonicu koju je povezao sa sjedištem Fakulteta. Djelomično financirana od Sveučilišta, pretklinička vježbaonica je opremljena sa 18 suvremenih radnih mjesta i simulacijskih fantoma tvrtke KaVo, te elektroničkim nastavnim pomagalima – interaktivna „pametna ploča“, LCD monitori, itd. Uz znatno unaprjeđenje kvalitete nastave novom je pretkliničkom vježbaonicom otklonjeno i nastavno preopterećenje dosadašnje vježbaonice povećanim brojem pretkliničkih kolegija. Prošlogodišnjom obnovom, uređenjem i opremanjem i te „stare“ pretkliničke vježbaonice dobiven je funkcionalniji prostor i za studentsku nastavu i za tečajeve cjeloživotnog obrazovanja.

Two years ago, the use of hitherto neglected area of 120 m2 (owned by the Republic of Croatia) was granted to the School, located in the courtyard of Ilica 21. By investing its own resources, the School has redesigned this space, whereby a smaller part of it was destined for the archive (30 m2) and the larger part (90 m2) for the new, much needed preclinical practice center, which was then connected to the headquarters of the School. Partially funded by The University, the preclinical exercise room is equipped with 18 contemporary workstations and KaVo simulation phantoms, as well as electronic teaching aids - interactive “smart panels”, LCD monitors, etc. With a substantial improvement in the quality of teaching, a new preclinical practice center has also eliminated the teaching overload of the existing practice center caused by an increased number of preclinical courses. Last year’s renewal, refurbishing and equipping of the “old” preclinical practice center resulted in a more functional space for both study lectures and lifelong learning courses.

Ove godine ostvarena je i višegodišnja želja uprave Fakulteta za osnivanjem „središnjeg znanstvenog laboratorija“ – prostora u koji bi se smje-


Internacionalizacija Fakulteta – Međunarodna suradnja / Internationalization of the School of Dental Medicine – International Cooperation

stili svi strojevi i uređaji (najčešće nabavljani iz sredstava odobrenih znanstvenih projekata) kako bi se mogli učinkovitije koristiti i biti dostupni svim znanstveno-nastavnim zaposlenicima Stomatološkoga fakulteta i studentima. Za tu namjenu preuređena je bivša studentska vježbaonica na Zavodu za dentalnu antropologiju, te dobiven Znanstveni laboratorij za tvrda zubna tkiva koji omogućuje bolje iskorištavanje postojeće (s vremenom i nove) znanstvene opreme. U prikladnom prostoru i s obzirom na produljenje vremena mogućeg korištenja ta je znanstvena oprema postala dostupnija za rad. Tajništvo Stomatološkog fakulteta sa svim službama u svojem sastavu, nažalost je dislocirano od sjedišta Fakulteta – smješteno je u Petrinjskoj 34 na 339 m2 prostora zakupljenih od grada Zagreba. Zbog manjka prostora u Gundulićevoj 5 i Služba za studente i trajnu izobrazbu nalazi se na lokaciji Petrinjska 34, što studentima otežava komunikaciju s navedenom službom. Mada je ovakva dislokacija Tajništva privremeno prihvaćena prije 25 godina, nažalost i danas je jedino moguće rješenje s obzirom na prostorne uvjete Fakulteta. Unatoč tom nedostatku – udaljenosti od sjedišta Fakulteta, uredske prostorije Tajništva su svrsishodno uređene i informatički opremljene, te komunikacijski povezane sa sjedištem. Navedenim prostorima koriste se i svi upisani studenti, tj. studenti integriranoga studija i studenti poslijediplomskih studija (specijalistički i doktorski). Valja pridodati i sudionike u poslijediplomskoj kliničkoj edukaciji (specijalizanti i polaznici cjeloživotnog obrazovanja), te nastavno, suradno i ostalo osoblje. Specifičnost Stomatološkog fakulteta jest i trojna djelatnost koja se, iako se dijeli na nastavnu, znanstvenu i stručnu, održava u istim prostorima, a pritom manjak prostora postaje još izraženiji. Nedostatak prostora bitno utječe i na upisnu politiku Stomatološkog fakulteta. Ujednačenim brojem upisanih studenata na hrvatskom jeziku uspjelo se pronaći prostornih resursa i za otvaranje studija dentalne medicine na engleskome jeziku. No daljnja realizacija novih studijskih programa onemogućena je upravo ograničenim prostornim resursima ako se

This year has also seen the fulfillment of the School leadership’s longterm desire to set up a “central scientific laboratory” - a space in which all the machines and devices (mostly purchased from the funds of the approved scientific projects) would be located, in order to be more efficiently used by, and accessible to all of the School’s scientific-teaching staff and students. For this purpose, a former student training center at the Department of Dental Anthropology was reorganized, whereby a scientific laboratory for hard dental tissue was obtained, allowing for better utilization of the existing scientific equipment (as well as the new one, acquired with time). In a convenient space, and given the prolonged possibility to use it, this scientific equipment became more accessible to work. The Secretariat of the School of Dental Medicine, with all its components, is unfortunately located away from The School’s headquarters - it is situated on 34 Petrinjska Str. on 339 m2 of space rented from the City of Zagreb. Due to the lack of space in Gundulićeva 5, the Student Affairs Office and Continuing Education Office are also located on Petrinjska 34, which makes it difficult for students to communicate with the mentioned offices. Although this remoteness of the Secretariat was temporarily accepted 25 years ago, unfortunately it is still the only possible solution, given the situation of the School’s premises. Despite this disadvantage - the distance from the headquarters of the School, the offices of the Secretariat are functionally well arranged and computerized, and communicationally connected with the headquarters. The mentioned premises are equally available for use to all enrolled students, i.e. students of integrated studies and postgraduate studies (specialist and doctoral). The participants in the postgraduate clinical training (residents and lifelong education students), and the teaching staff, associates, supporting and other staff, are also beneficiaries thereof. The specificity of the School of Dental Medicine is its threefold activity which, although divided into educational, scientific and professional, is held in the same premises, hence the same lack of space becomes even more pronounced.

161


162 Nova pretkliniÄ?ka vjeĹžbaonica za rad na fantomima

A new pre-clinical department for phantom work


Nova pretklinička vježbaonica za rad na fantomima, otvorena na Dan sv. Apolonije 9. veljače 2017. godine

New Pre-Clinic of the School for preclinical practicals, opened on St. Apollonia’s Day on February 9, 2017

163


164

Novouređena postojeća pretklinička vježbaonica za laboratorijski rad i rad na fantomima

Existing but renovated Pre-Clinic for laboratory work and phantom work


Novouređena postojeća pretklinička vježbaonica za laboratorijski rad i rad na fantomima

Existing but renovated Pre-Clinic for practicals, laboratory work and phantom work

165


166 KliniÄ?ka vjeĹžbaonica Zavoda za fiksnu protetiku

Room for clinical practicals of the Fixed Prosthetic Department


167 Klinička vježbaonica Zavoda za dječju i preventivnu stomatologiju

Clinical Practice of the Department for Pediatric and Preventive Dentistry


168 Velika predavaonica Stomatološkog fakulteta, Gundulićeva 5

Large lecture room at the School of Dental Medicine, Gundulićeva 5


169 Predavaonica Stomatološkog fakulteta, Gundulićeva 3

Lecture room, Gundulićeva 3


170

Muzej u kojem su izloženi stari udžbenici te stari dekanski lanac koji su nosili dekani do kraja 60. godina prošloga stoljeća

A display window in which old textbooks and the old ''chains" worn by Deans by the end of the 60's of the last century are displayed


Muzej u kojem je izložena zubna jedinica Ritter, koja je izvorno bila vlasništvo prof. dr. Živka Bolfa, prvoga dekana Stomatološkog fakulteta. U vlasništvo fakulteta dolazi 28. veljače 1966. godine. The museum, in which the dental unit Ritter was exposed, originally owned by Professor Živko Bolf, PhD, the first Dean of the School of Dental Medicine. The School of Dental Medicine became the owner of Professor Bolf’s dental unit on February 28, 1966.

171


172

DvoriĹĄne zgrade StomatoloĹĄkog fakulteta

Photos of courtyard buildings of the School of Dental Medicine


Dvorišne zgrade Stomatološkog fakulteta snimljene 2011. godine tijekom kišne večeri

Photos of courtyard buildings of the School of Dental Medicine taken in 2011 during the rainy evening

173


DANAS / TODAY želi zadržati barem postojeća kvaliteta obrazovanja studenata dentalne medicine. Osobito se to očituje s obzirom na način izvođenja nastave, posebno praktične (kliničke), kad istodobno na jednoj stomatološkoj radnoj jedinici može raditi samo jedan student. Svi dosadašnji angažmani uprava Fakulteta donijeli su poboljšanja u kvantitativno minimalnom, ali kvalitativno bitnom širenju Fakulteta. No, nažalost, to još uvijek ni približno ne zadovoljava prostorne potrebe Fakulteta ako ta ustanova želi zadržati vodeće mjesto u Republici Hrvatskoj, biti uz bok najboljim europskim učilištima, te biti vodeće stomatološko učilište u ovom dijelu Europe. Za skoru budućnost realno očekivanje je dogradnja dvorišne zgrade Fakulteta za oko 1000 m2 na čemu se trenutačno radi, ali to ne znači kako i nadalje ne treba težiti izgradnji nove, prostorno i sadržajno primjerenije zgrade Stomatološkog fakulteta na novoj lokaciji.

The lack of space has an important impact on the enrollment policy of the School of Dental Medicine as well. By a balanced and uniform enrollment of students in study programs fully taught in Croatian, it was possible to manage space resources to start the study of Dental Medicine fully taught in English also. However, further realization of new study programs is seriously limited by spatial resources if the School is to maintain at least the existing quality of dental medicine education. This is especially apparent with regard to the way the education is performed, especially the practical (clinical) part of it, when only one student can work at one dental workstation at one time. All the engagements of the School’s administration so far have made quantitatively minimal, but qualitatively relevant improvements to the expansion of the School’s premises. Unfortunately, however, this does not yet meet the real spatial needs of the School, especially if this institution’s plans are to keep the leading position in the Republic of Croatia, keep being on par with the best European schools, and be the leading dental school in this part of Europe. For the near future, a realistic expectation is to upgrade the courtyard of the School for about 1000 m2, which is currently being worked on, but this does not mean that further efforts should not be made to build a new, space and equipment-wise more adequate building of the School of Dental Medicine at a new location.

174


Ljudski resursi / Human resources

LJUDSKI RESURSI

HUMAN RESOURCES

Na Stomatološkom je fakultetu u akademskoj godini 2017./2018. zaposleno 266 djelatnika u nastavnim, nenastavnim i pomoćnim poslovima. Uprave Fakulteta redovito vode brigu o zanavljanju mlađim kadrom te o redovitim izborima i reizborima svojih znanstveno-nastavnih djelatnika. Broj nastavnog osoblja u razmjeru je s brojem studenata koji pohađaju nastavu u pretkliničkim i kliničkim predmetima kako je propisano Kolektivnim ugovorom i normativima visokog obrazovanja. Kada se preračuna broj nenastavnih djelatnika zaposlenih na pola radnog vremena (2 djelatnika x 0,50 = 1 djelatnik), dobiveni podatak pokazuje kako je dvostruko više nastavnika i suradnika u odnosu prema administrativnom, tehničkom i pomoćnom osoblju. S obzirom na ukupan broj studenata i opseg administrativnih poslova koji se s godinama stalno povećava, broj zaposlenog administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja nije dostatan te postojeće nenastavno osoblje ulaže pojačane napore kako bi zadovoljilo sve potrebe Stomatološkoga fakulteta. To nenastavno osoblje pretežito ima srednju, a manji broj višu i visoku stručnu spremu. No svim zaposlenicima koji su izrazili želju za doškolovanjem, Stomatološki fakultet je ili platio školarinu ili dao slobodne dane za potrebe školovanja. Tako je posljednjih godina nekoliko zaposlenika iz skupine nenastavnog osoblja završilo neki oblik visokoškolskog obrazovanja – više medicinske sestre, inženjeri informatike, ekonomisti... Uz to je Fakultet osigurao i sredstva za trajnu izobrazbu svoga nenastavnog osoblja, najčešće u vidu tečajeva cjeloživotnog obrazovanja iz računovodstva, javne nabave, zaštite na radu itd.

At the School of Dental Medicine in the academic year 2017/2018, 266 employees were employed on teaching, non-teaching, and auxiliary posts. On a regular basis, the Administration of the School takes care to ensure constant influx of younger staff, and regular election and re-election of its scientific and teaching workers. The number of the teaching employees is proportional to the number of students attending pre-clinical and clinical courses, as prescribed by the Collective Agreement and the Higher Education Standards. When the number of non-teaching, half-time employees (2 employees x 0.50 = 1 employee) is recalculated, the data shows that there are twice as many teachers and associates compared to administrative, technical and auxiliary staff. Given the total number of students, and the scope of administrative affairs, which is constantly increasing, the number of employed administrative, technical and auxiliary staff is insufficient, and the existing non-teaching staff makes increased efforts to meet all the needs of the School of Dental Medicine. This non-teaching staff holds predominantly secondary qualifications, and a certain number of them have higher and university qualifications. However, for all of the employees who expressed the desire to undertake further education, the School of Dental Medicine either paid tuition fees, or provided time off for educational needs. In this way, in recent years, some of the non-teaching staff have completed some form of higher education - graduate nurses, IT engineers, economists... In addition, the School provided funds for the continuing education of its non-teaching staff, most often in the form of lifelong learning courses in accounting, public procurement, occupational safety, etc.

175


176

Prikaz postotnog udjela nastavnika prema zvanjima u 2017./2018. ak. godini

The percentage of teachers by their academic titles in the academic year 2017/2018 is shown


ProsjeÄ?na starost nastavnika prema znanstveno-nastavnim zvanjima u 2017./2018. ak. godini.

The average age of teachers by their academic titles in the academic year 2017/2018

177SUTRA / TOMORROW Bubućnost nije pred nama, u nju smo već uvelike zakoračili The future is not ahead of us, we have already stepped into it


SUTRA / TOMORROW

BUDUĆNOST STOMATOLOŠKOG FAKULTETA

THE FUTURE OF THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE

U sveukupnom razvoju visokoga školstva Republike Hrvatske sadašnji je trenutak bitan, a značenje našeg Fakulteta, kao jedine samostalne visokoškolske ustanove stomatološkog usmjerenja u Republici Hrvatskoj, koja određuje trendove struke, obvezuje nas da nastavimo s reformama i prilagodbama.

In the overall development of higher education in the Republic of Croatia, the present moment is important, and the significance of our School as the only independent dental education institution in the Republic of Croatia, institution which determines the trends of the profession, obliges us to continue with the reforms and adjustments. In the academic year 2004/2005, we have redesigned the curriculum, which led to the new six-year study mode. Then, in 2010/2011, curriculum was adapted according to the European Commission standards, and in 2017/2018 we also introduced integrated undergraduate and graduate studies fully taught in English. The core features of the programs we are insisting on in the future are: 1. Creating study programs based on a catalog of competences and skills that will be constantly updated in accordance with the new requirements of the profession, 2. Paying attention to the relationship between professional dental courses and other groups of subjects, 3. The introduction of new, and removal of the old content, according to the requirements of the profession, 4. Introducing new elective courses, or changing the number thereof, according to the latest requirements of the profession, 5. Supporting the calculation of students’ workload expressed by the score system,

U ak. godini 2004./2005. preinačili smo kurikul, čime je zaživio novi šestogodišnji režim studija. Potom je 2010./2011. kurikul dorađen prema standardima Europske komisije, a 2017./2018. godine smo uveli i integrirani preddiplomski i diplomski studij na engleskom jeziku. Temeljne značajke programa na kojima ustrajavamo u budućnosti su: 1. izradba studija temeljem kataloga znanja i vještina koji će se stalno dorađivati u suglasju s novim zahtjevima struke, 2. pridavanje pozornosti skladu odnosa stručnih stomatoloških kolegija spram ostalih skupina predmeta, 3. uvođenje novih i uklanjenje starih sadržaja sukladno zahtjevima struke,

180

4. uvođenje novih ili promjena broja izbornih kolegija sukladno suvremenim zahtjevima struke, 5. podržavanje izračuna opterećenja studenata iskazanog bodovnim sustavom,


Budućnost Stomatološkog fakulteta / The future of the School of Dental Medicine

6. prilagodba upisne politike zahtjevima tržišta i kapacitetima Fakulteta,

6. Adapting of the enrollment policy to the market demands and capacities of The School,

7. daljnja digitalizacija pojedinih segmenata nastave,

7. Further digitization of particular segments of teaching,

8. daljnja objektivizacija uvjeta polaganja ispita primjenom informatičkog sustava

8. Further objectification of the conditions of taking exams by applying the IT systems,

9. sustavni pristup e-učenju koji postaje obveza za sve nastavnike, 10. unaprjeđenje kvalitete nastave vrjednovanjem nastavnika i studenata,

9. A systematic usage of e-learning that becomes an obligation for all teachers, 10. Improving the quality of teaching by evaluating both teachers and students,

11. sadržajne preinake poslijediplomskoga studija uključujući povećanje broja kolegija i suradnju unutar sastavnica Sveučilišta, te internacionalizaciju studija,

11. Content changes in postgraduate studies, including the increase in the number of courses and co-operation within the constituents of the University, and internationalization of studies,

12. povećanje ponuda kvalitetnih i slušačima atraktivnih fakultetskih tečajeva, te suradnja s ostalim studijima i sastavnicama Sveučilišta,

12. Increasing the offer of high-quality university courses and the attractiveness thereof, and co-operating with other study programs and University constituent units,

13. konkretizacija i unaprjeđenje cjeloživotnog obrazovanja

13. Concretization and improvement of lifelong learning

14. proširenje i unaprjeđenje međunarodne suradnje uključivanjem većeg broja inozemnih nastavnika u nastavu, ali i brojnim pozivnim predavanjima naših profesora na stranim učilištima,

14. Extending and enhancing international cooperation by involving a large number of international teachers in lecturing, as well as numerous lectures by our professors at higher education institutions accros the world,

15. povećanje unutarnje i vanjske mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja, 16. privlačenje što većeg broja znanstvenih projekata u Fakultet, 17. izgradnja/dogradnja i proširenje radnog prostora za sve studente i uposlenike Fakulteta,

15. Increasing the internal and external mobility of students, teachers and non-teaching staff, 16. Attracting as many scientific projects as possible to The School, 17. Constructing and expanding the working space for all students and staff of the School,

18. utemeljenje vlastite klinike Stomatološkog fakulteta,

18. Establishing the School’s own dental clinic,

19. nastojanje da Fakultet zadrži svoje vodeće mjesto u širem okruženju u obrazovanju viših zdravstvenih stručnjaka stomatološkog usmjerenja – modernih doktora dentalne medicine.

19. Keep up the efforts to maintain the leading role of The School of Dental Medicine, in its wider environment, in education of senior dentistry specialists - modern doctors of dental medicine.

181


SUTRA / TOMORROW Stupanj otvorenosti tržišta rada bitno se razlikuje u pojedinim europskim zemljama. Tržište rada nedvojbeno će se promijeniti, ali ne jednako i ne istodobno za sve. Hrvatska je razmjerno mala zemlja i njoj prekomjerno obrazovanje stručnjaka istovjetnih profila nije u prilog. O tome treba promišljati pri donošenju odluka te nastojati održati kvalitetu naših stručnjaka, jer samo kvalitetom možemo biti prepoznatljivi na svjetskom tržištu rada. Razumijevanje i pomoć Sveučilišta i nadležnih ministarstava, osobito u području zapošljavanja, bila bi dobrodošla, jer najosjetljiviji segment temeljem kojeg je i najbolje moguće procijeniti uspješnost rada uprave Fakulteta jest politika zapošljavanja, kojom dugoročno osiguravamo opstojnost i izvrsnost Fakulteta. To je problematika koja u svim, a napose u ovim turbulentnim vremenima nikoga ne ostavlja ravnodušnim, jer zadire u egzistencijalne probleme pojedinaca. Stomatološki fakultet ponosi se svojim znanstvenicima čije je stvaralaštvo prepoznato u međunarodnim okvirima. Razvijena suradnja s mnogim europskim i svjetskim uglednim institucijama i nadalje će se oplemenjivati i proširivati. Temeljem takve suradnje djelatnici Stomatološkoga fakulteta objavili su mnogobrojne radove u najboljim svjetskim časopisima u području dentalne medicine, ali i medicine, veterine, farmakologije, kemije, lasera i biomaterijala. Najveći dio objavljenih radova proizlazi iz doktorata jer radimo na inovativnosti doktorskog programa koji omogućuje interdisciplinarnost, suradnju i partnerstvo te čini okosnicu znanosti na našem Fakultetu.

182

U dolazećem razdoblju jačat ćemo suradnju na svim razinama: unutar Fakulteta, te na međuinstitucijskoj i međunarodnoj razini jer se samo udruženim kapacitetima institucija i zajedničkim naporom hrvatskih i inozemnih stručnjaka mogu postizati vrijedni rezultati u znanosti. Potrebno je osigurati i administrativnu potporu u pisanju velikih projekata i programa.

The degree of labor market openness varies considerably from one European country to another. The labor market will undoubtedly change, but not equally and not at the same time for all. Croatia is a relatively small country, and an over-production of educated experts of equal professional profiles does not go in its favor. This should be considered when making decisions and endeavoring to maintain the quality of our experts, because only quality can be recognized in the global labor market. Understanding and support of the University of Zagreb and the competent ministries, particularly in the field of employment, would be gratefully welcome, as the most sensitive segment, by which the success of the School’s work is best assessed, is the employment policy, which ensures long-term sustainability and excellence of the School. This is an issue that always, and especially in these turbulent times, leaves no one indifferent because it touches on the existential problems of individuals. The School of Dental Medicine is proud of its scientists, whose work has been recognized internationally. Already developed cooperation with many European and world-renowned institutions will continue to be refined and expanded. On the basis of such cooperation, members of the scientific staff of the School of Dental Medicine have published numerous papers in the world’s best journals of dental medicine, but also in the fields of medicine, veterinary medicine, pharmacology, chemistry, lasers, and biomaterials. Most of the published papers result from PhD theses, because we work on the innovativeness of a doctoral program that enables interdisciplinarity, cooperation and partnership, and which is thus the cornerstone of science at our School. In the forthcoming period, we will strengthen cooperation on all levels: within the School, both at the inter-institutional and international levels, as only the institutional capacities and joint effort of Croatian and foreign experts can achieve valuable results in science. Administrative support should also be provided in writing large projects and programs.


Budućnost Stomatološkog fakulteta / The future of the School of Dental Medicine

Uz programe mobilnosti, koji su znatno povećali međunarodnu vidljivost i prisutnost naše ustanove na svjetskoj sceni, internacionalizaciji je svakako najviše doprinio početak studijskog programa na engleskom jeziku od ak. god. 2017./2018. Nastavit ćemo također intenzivirati potpisivanje ugovora i mobilnost te usklađivati i unaprjeđivati studij na engleskom jeziku do najviše razine. Prijava na strukturne fondove EU za internacionalizaciju visokog obrazovanja dodatno će poboljšati izlaznu vrijednost našeg nastavnog procesa. Tim će se projektom moći financirati dodatna dolazna i odlazna mobilnost studenata i nastavnika, usavršavanje nastavničkih i jezičnih kompetencija djelatnika, kao i međunarodne ljetne škole. Ta bi platforma omogućila uključivanje i bivših studenata iz Hrvatske koji su ili napravili uspješne karijere u inozemstvu ili su u postupku stjecanja doktorata u prestižnim europskim sveučilištima. Na kraju, to ima potencijal formiranja skupina koje bi mogle unaprijediti znanstveni rad u zanimljivim istraživačkim temama. Najkompleksniji problem Stomatološkoga fakulteta zasigurno su nedostatni prostorni kapaciteti. Kao vodeća ustanova u zemlji koja obrazuje doktore dentalne medicine, sveučilišne magistre i doktore znanosti te organizira cjeloživotno obrazovanje, Stomatološki fakultet teži biti konkurentna ustanova najboljim europskim učilištima. Unatoč izvrsnom ljudskom potencijalu, upravo nedostatak prostora najvažniji je ograničavajući čimbenik u upisnoj politici i napretku u nastavnom i znanstvenom procesu. Dok se ne ostvare uvjeti za potpuno preseljenje, vizija proširenja obuhvaća rekonstrukciju i nadogradnju središnje dvorišne zgrade kako bi se stvorio optimalan prostor za znanstvenoistraživački rad. Istodobno bi se osigurao i nužan prostor za nastavnike i održavanje nastave poslijediplomskih studija. Tek tada bi svi djelatnici i studenti Stomatološkog fakulteta konačno mogli u primjerenim uvjetima pružati najbolje rezultate i još više podići razinu kvalitete svoje institucije.

With mobility programs that have greatly increased the international visibility and presence of our institution on the world stage, the beginning of the English language study program, from the academic year 2017/2018 onward, has certainly contributed to the internationalization. We will also continue to intensify the mobility and signing of the new contracts, as well as aligning and upgrading English language studies to the highest level. Applying for the EU Structural Funds for internationalization of higher education will further enhance the outlays of our teaching process. This project will enable funding additional incoming and outgoing mobility of students and teachers, improving the teaching and language competences, as well as financing international summer schools. This platform would enable the inclusion of former Croatian students who have either made successful career abroad, or are in the process of obtaining doctoral degrees in prestigious European universities. In the end, it has the potential to form groups that could improve scientific work on interesting research topics. The most complex issue of the School of Dental Medicine is certainly insufficient spatial capacity of the premises. As the leading institution in the country, which educates doctors of dental medicine, university masters and doctors of science, and organizes lifelong education, The School of Dental Medicine aims to be a competitive institution among the best European schools. Despite the excellent human potential, the lack of space is the most important limiting factor in enrollment policy and in making progress in teaching and science. Until the conditions for a complete relocation are met, the vision of upgrading the facilities includes the reconstruction and renovating of the central courtyard building to create the optimal space for scientific research. At the same time, this would provide a necessary space for teachers and for postgraduate studies. Only then, in appropriate conditions, would all the staff and students of the School of Dental Medicine finally be able to provide the best results, and to raise the quality of their institution furthermore.

183PRILOG / SUPPLEMENT


186 Studijski program 1. semestra u ak. godini 1957./1958.

Study program at academic year 1957/1958, 1st semester


187 Studijski program 2. semestra u ak. godini 1957./1958.

Study program at academic year 1957/1958, 2nd semester


188 Studijski program 3. semestra u ak. godini 1957./1958.

Study program at academic year 1957/1958, 3rd semester


189 udijski program 4. semestra u ak. godini 1957./1958.

Study program at academic year 1957/1958, 4th semester


190 Studijski program 5. semestra u ak. godini 1957./1958.

Study program at academic year 1957/1958, 5th semester


191 Studijski program 6. semestra u ak. godini 1957./1958.

Study program at academic year 1957/1958, 6th semester


192 Studijski program 6. semestra u ak. godini 1957./1958.

Study program at academic year 1957/1958, 6th semester


193 Studijski program 7. semestra u ak. godini 1957./1958.

Study program at academic year 1957/1958, 7th semester


194 Studijski program 7. semestra u ak. godini 1957./1958.

Study program at academic year 1957/1958, 7th semester


195 Studijski program 8. semestra u ak. godini 1957./1958.

Study program at academic year 1957/1958, 8th semester


196 Studijski program 8. semestra u ak. godini 1957./1958.

Study program at academic year 1957/1958, 8th semester


197 Studijski program 9. semestra u ak. godini 1957./1958.

Study program at academic year 1957/1958, 9th semester


198 Studijski program 9. semestra u ak. godini 1957./1958.

Study program at academic year 1957/1958, 9th semester


199 Studijski program 10. semestra u ak. godini 1957./1958.

Study program at academic year 1957/1958, 10th semester


200 Studijski program 10. semestra u ak. godini 1957./1958.

Study program at academic year 1957/1958, 10th semester


201 Studijski program 11. semestra u ak. godini 1957./1958.

Study program at academic year 1957/1958, 11th semester


202 Studijski program 12. semestra u ak. godini 1957./1958.

Study program at academic year 1957/1958, 12th semester


1st year of study of Dental Medicine

I godina studija Dentalna medicina

15 20 13 15 113 4 15 5 24

I semestar S V 20 20 15 30 26 11 15 87 10 15 10 35

30 13 15 30 138 11 15

II semestar S V

P

30 15 16 14

15 30 26 7

75

78

30 29 20 30 109

26

Ukupno sati 60 75 75 90 130 80 30 60 600 15 25 30 15 85

COURSE

ECTS 6 8 8 9.5 14.5 9 2 1 58 1 1.5 2 1.5 6.0

OBLIGATORY

1 Fizika 2 Kemija 3 Biokemija 4 Stanična biologija s genetikom 5 Anatomija 6 Histologija s embriologijom 7 Etika 8 Tjelesna i zdravstvena kultura I UKUPNO 9 Prva pomoć 10 Računalne tehnologije u dm 11 Engleski jezik I 12 Uvod u dentalnu medicinu UKUPNO

P 20 30

ELECTIVE

IZBORNI

OBAVEZNI

PREDMET

1 Physics 2 Chemistry 3 Biochemistry 4 Cell biology with genetics 5 Anatomy 6 Histology with embryology 7 Ethics 8 Physical education I TOTAL 9 First aid 10 Basics in use of computers 11 Croatian language I 12 Introduction to dental medicine TOTAL

15

8 30 20 5 10 88 15 7 1 23

30

33 15 10 20 20 98

28

14

IV semestar S V

15 15 15 7 45

45

24 15

30 20

35 30 123

8 6

P

15

3

112

42

15

15

8 8

12 30 137

Ukupno sati

ECTS

105

10.5

15 45 120 105 30 60 30 30 60 600 15 15 30

2 4.5 13 10.5 3 6 3 2.5 1 56 1 1.5 2

15 15

15

75

1.5 6

COURSE Tooth morphology with dental anthropology 2 Cariology 3 Occlusion 4 Physiology 5 Pathology 6 Immunology 7 Microbiology with parasitology 8 Social medicine and epidemiology 9 General radiology 10 Physical education II TOTAL 11 General and social dental medicine 12 History of dental medicine 13 Croatian language II Prevention and infection control in 14 dental medicine TOTAL 1

OBLIGATORY

OBAVEZNI IZBORNI

III semestar S V

ELECTIVE

Morfologija zubi s dentalnom antropologijom 2 Karijesologija 3 Okluzija 4 Fiziologija 5 Patologija 6 Imunologija 7 Mikrobiologija s parazitologijom 8 Socijalna medicina i epidemiologija 9 Opća radiologija 10 Tjelesna i zdravstvena kultura II UKUPNO 11 Opća i socijalna dentalna medicina 12 Povijest dentalne medicine 13 Engleski jezik II Prevencija i kontrola infekcija u dent. 14 med. UKUPNO 1

P

15 20 13 15 113 4 15 5 24

I semester S E 20 20 15 30 26 11 15 87 10 15 10 35

30 13 15 30 138 11 15

II semester S E

L

30 15 16 14

15 30 26 7

75

78

30 29 20 30 109

26

Total hours 60 75 75 90 130 80 30 60 600 15 25 30 15 85

ECTS 6 8 8 9.5 14.5 9 2 1 58 1 1.5 2 1.5 6.0

2nd year of study of Dental Medicine

II godina studija Dentalna medicina PREDMET

L 20 30

L

III semester S E

15

8 30 20 5 10

30

33 15 10 20 20

28

L

IV semester S E

15

45

88 15 7

98

1

6

8

23

14

8

8

ECTS

105

10.5 2 4.5 13 10.5 3 6 3 2.5 1 56 1 1.5 2

15 15 7 45

24 15

15

3

112

42

15

15

15 45 120 105 30 60 30 30 60 600 15 15 30 15

1.5

15

15

75

6

30 20

35 30 123

Total hours

12 30 137

203 Studijski program 1. i 2. godine u ak. godini 2017./2018.

1st and 2nd Study program at academic year 2017/2018


3rd year of study of Dental Medicine

III godina studija Dentalna medicina

14

Statistika u dentalnoj medicini

15

Profesionalne bolesti stomatologa

UKUPNO

15 15 30 15 15 15 15 15 188 15 15

3

VI semestar S V

15 22 15

15 10 3

15 15 15 15

15 20 12

2 6.5 8.5 2.5 2.5 3 3 8 8 9 6 2 61 1.5

5

10 4

19

1.5

5

14

64

4.5

28

212

30

COURSE

ECTS

13

112

45 45 45 30

Ukupno sati 30 75 105 30 30 40 30 105 105 120 75 30 775 15

30 30 45 15 15 222

15 45

12 25

P

OBLIGATORY

1 Neurologija 2 Farmakologija 3 Interna medicina 4 Opća radiologija 5 Dentalna radiologija 6 Infektologija 7 Dentalni materijali 8 Pretklinička i lab. fiksna protetika 9 Pretklinička i lab. mobilna protetika 10 Pretklinička restaurativna dent. med. 11 Patofiziologija 12 Oftalmologija UKUPNO 13 Pušenje i oralno zdravlje

V semestar P S V 15 15 15 15 23 10 20

2 ELECTIVE

IZBORNI

OBAVEZNI

PREDMET

1 2 3 4 5 6 7

Neurology Dental pharmacology Internal medicine General radiology Dental radiology Infectology Dental materials Preclinical and laboratory fixed 8 prosthodontics Preclinical and laboratory removable 9 prosthodontics 10 Preclinical restorative dental medicine 11 Pathophysiology 12 Ophthalmology TOTAL 13 Smoking and oral health

15 133 10

60

10

15 5 5 5

15

15

35

30

15 255

VIII semestar P S V

15

15 45 45 45 30 30 15

15 15 15 15

225

10

10

10 5

10

4 19

2 12

Studijski program 3. i 4. godine u ak. godini 2017./2018.

5 9 14

Ukupno sati 23 30 30 90 35 45 105 105 90 45 45 30 30 703 15 15 15 15 15 30 15 120

15 22 15

15 10 3

45

105

8

ECTS 2 6.5 8.5 2.5 2.5 3 3

15

30

15

45

105

8

15 15 15 188 15

15 15

45 30

13

45 15 15 222

120 75 30 775 15

9 6 2 61 1.5

5

10

30

2

4

19

1.5

14

64

4.5

Statistics in dental medicine

15 15 45

5

15

15 20 12

Total hours 30 75 105 30 30 40 30

30

Occupational diseases in dentistry

COURSE

ECTS 1 3 2 6 3 4 9 9 7 3.5 4 2.5 2 56 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 1.5 11

OBLIGATORY

15

12 25

VI semester S E

15

15

TOTAL

3

L

112

28

212

4th year of study of Dental Medicine

ELECTIVE

OBAVEZNI IZBORNI

204

1 Anesteziologija i reanimatologija 2 Pedijatrija 3 Onkologija i radioterapija 4 Kirurgija 5 Pretklinička oralna kirurgija 6 Pretklinička parodontologija 7 Fiksna protetika I 8 Mobilna protetika I 9 Restaurativna dentalna medicina I 10 Pretklinička endodoncija 11 Dermatovenerologija 12 Psihijatrija i psihološka medicina 13 Propedeutika dječje dent. medicine UKUPNO 14 Oralna higijena 15 Dentalna fotografija 16 Bol 17 Ginekologija i porodništvo 18 Uvod u znanstveni rad I 19 Okluzija i funkcija 20 Minimalno invazivna kirurgija UKUPNO

VII semestar P S V 13 10 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 30 15 45 15 45 45

15 15 30

14

IV godina studija Dentalna medicina PREDMET

V semester L S E 15 15 15 15 23 10 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Anesthesiology and reanimatology Pediatrics Oncology and radiotherapy Surgery Preclinical oral surgery Preclinical periodontology Fixed prosthodontics I Removable prosthodontics I Restorative dental medicine I Preclinical endodontics Dermatovenerology Psychiatry and psychological medicine Introduction to pediatric dental 13 medicine TOTAL 14 Oral hygiene 15 Dental photography 16 Pain 17 Gynecology and obstetrics 18 Introduction to scientific work I 19 Occlusion and function 20 Minimally invasive surgery TOTAL

VII semester L S E 13 10 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 30 15 45 15 45 45

15 133 10 10

VIII semester L S E

15

15

15 45 45 45 30 30 15

15 15 15

15 15 5 5 5

15

15

35

30

255

60

15

10 5

10

4 19

2 12

225

10

10

5 9 14

Total hours 23 30 30 90 35 45 105 105 90 45 45 30

ECTS 1 3 2 6 3 4 9 9 7 3.5 4 2.5

30

2

703 15 15 15 15 15 30 15 120

56 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 1.5 11

3rd and 4th Study program at academic year 2017/2018


V godina studija Dentalna medicina

IZBORNI

Oralna kirurgija I Fiksna protetika II Mobilna protetika II Dječja i preventivna dentalna 4 medicina I 5 Restaurativna dentalna medicina II 6 Endodoncija I 7 Klinička parodontologija 8 Oralna medicina I 9 Pretklinička ortodoncija Temporomandibularni poremećaji – 10 dijagnostika i terapija 11 Otorinolaringologija UKUPNO 12 Forenzička dentalna medicina Stomatološka skrb medicinski 13 kompleksnih bolesnika 14 Zanemarivanje i zlostavljanje djece 15 Komparativna odontologija 16 Uvod u znanstveni rad II 17 Psihostomatologija 18 Klinička farmakologija 19 Cervikofacijalna patologija UKUPNO

15

30

15 15 15

45 45 45 15 45

15

15

10 130 15

15 30

9

6

15 10

5

8 57

11

20 365 15

P 15

X semestar S V 30 60 60

15

30

15 7 37

5 5

6 7 7

90

6

45 45 45

90 105 105 30 45

5.5 7 7 3 3

30

2.5

45 870 30

2.5 56.5 2

15

1.5

15 15 15 15 15 15 135

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 12.5

5 5

COURSE

ECTS

30

315

15 5 20

Ukupno sati 90 120 120

OBLIGATORY

OBAVEZNI

1 2 3

IX semestar P S V 15 30 15 45 15 45

ELECTIVE

PREDMET

5th year of study of Dental Medicine

VI godina studija Dentalna medicina

30 15 15 15 15 15 15 90

60

XII semestar P S V 45 15 45 60

270 4

4

30

15

180

Ukupno sati 90 135 105 60 60 75 30 500 1055 15 15 19 15 15 15 94

COURSE

ECTS 6.5 12 9.5 5.5 6 6.5 2 5 4 57 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9

OBLIGATORY

1 Oralna medicina II 2 Ortodoncija 3 Oralna kirurgija II 4 Endodoncija II 5 Dječja i preventivna dent. medicina II 6 Maksilofacijalna kirurgija 7 Etika u dentalnoj medicini 8 Praktični rad 9 Diplomski rad UKUPNO 10 Dentalna implantologija 11 Dentalna medicina starije životne dobi 12 Mikroskop u dentalnoj medicini 13 Osnove estetike u dentalnoj medicini 14 Poslovno upravljanje u dent. medicini 15 Orofacijalna genetika UKUPNO

XI semestar P S V 15 30 15 60 45 60 30 30 45 15 15

Oral surgery I Fixed prosthodontics II Removable prosthodontics II Pediatric dentistry I Restorative dental medicine II Endodontics I Clinical periodontology Oral medicine I Preclinical orthodontics Temporomandibular disorders 10 diagnosis and therapy 11 Otorhinolaryngology TOTAL 12 Forensic dental medicine Dental care of medically complex 13 patients 14 Child neglect and abuse 15 Comparative odontology 16 Introduction to scientific work II 17 Psychostomatology 18 Clinical pharmacology 19 Cervicofacial pathology TOTAL

15

15

10 130 15

15 30

9

6

15 10

5

8 57

11

20 365 15

X semester S E 30 60 60 15 30 45 45 45 L 15

30

15 7 37

5 5

315

15 5 20

5 5

Total hours 90 120 120 90 90 105 105 30 45

ECTS 6 7 7 6 5.5 7 7 3 3

30

2.5

45 870 30

2.5 56.5 2

15

1.5

15 15 15 15 15 15 135

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 12.5

6th year of study of Dental Medicine

ELECTIVE

IZBORNI

OBAVEZNI

PREDMET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

IX semester L S E 15 30 15 45 15 45 15 30 45 15 45 15 45 15 15 45

1 Oral medicine II 2 Orthodontics 3 Oral surgery II 4 Endodontics II 5 Pediatric dentistry II 6 Maxillofacial surgery 7 Ethics in dental medicine 8 Comprehensive dental practicals 9 Graduate thesis TOTAL 10 Dental implantology 11 Dental medicine for the elderly 12 Dental Microscope 13 Fundamentals of esthetics in dentistry 14 The management in dental medicine 15 Orofacijalna genetika TOTAL

XI semester L S E 15 30 15 60 45 60 30 30 45 15 15 30 15 15 15 15 15 15 90

60

270 4

4

XII semester L S E 45 15 45 60 30

15

180

Total hours 90 135 105 60 60 75 30 500 1055 15 15 19 15 15 15 94

ECTS 6.5 12 9.5 5.5 6 6.5 2 5 4 57 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9

205 Studijski program 5. i 6. godine u ak. godini 2017./2018.

5th and 6th Study program at academic year 2017/2018


KAZALO A Acta Stomatologica Croatica • 110, 126, 146, 148, 149, 155 ADEE • 45, 46, 48, 56, 59, 103 Alajbeg, Ivan • 115, 142 Alma mater • 150 Alt, Kurt • 131, 134 alumni • 150 Amšel, Vladimir • 22, 31, 32, 38, 40, 130 Andabak Rogulj, Ana • 111 Anić, Ivica • 120, 127 Aurer-Koželj, Jelena • 31, 110

206

B Badovinac, Ana • 111 Bago, Ivona • 111 Balaško Kesić, Zdenka • 32 Bánóczy, Jolán • 131, 138 Banjšak, Luka • 103, 143 Barić, Ljubomir • 31 Barnard, Johan • 139 bazični biomedicinski predmeti • 51 Bergman, Lana • 111 Berić-Marinović, Lidija • 148 Bolf, Živko • 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32, 38, 40, 171 Bolnica milosrdnih sestara u Zagrebu • 11 Bolonjska deklaracija • 45 Bolonjski forum • 44 Bolonjski proces • 48, 49 Borić, Vesna • 148 Brajdić, Davor • 111 Breitenfeld, Vladimir • 31

Brkić, Hrvoje • 39, 40, 120, 127, 136, 139, 142, 146, 148 Brletić, Josip • 32 Bubanović, Fran • 11 budućnost • 180 C Carek, Andreja • 111 Carek, Vlado • 39, 40, 139 Cekić Arambašin, Ana • 34, 110, 139, 148 cjeloživotno obrazovanje • 66, 91 Cundeković, Dragutin • 22 Curilović, Zvonimir • 131 Cvek, Miomir • 131 Č časopis Sonda • 101 Čelebić, Asja • 120, 127 Čimić, Samir • 111 Čop Mihalić, Krunoslava • 34 Čupak, Krešimir • 31, 36, 38, 40 Čupar, Ivo • 18, 19, 20, 21, 24, 28 Ć Ćatić, Amir • 115 Ćatović, Mustafa • 30, 32 D dekan • 38, 39, 40 Demarin, Vida • 36 Dentakl • 100 dentalna implantologija, studij • 90 DentEd • 45, 48 diplomski rad • 51 dječja stomatologija • 37 Dobrenić, Milutin • 22, 24, 31, 34 doctor medicinae dentariae • 21, 22

INDEX A Acta Stomatologica Croatica • 110, 126, 146, 148, 149, 155 ADEE • 45, 46, 48, 56, 59, 103 admission criteria • 74, 78 Alajbeg, Ivan • 115, 142 Alma mater • 150 Alt, Kurt • 131, 134 alumni • 150 Amšel, Vladimir • 22, 31, 32, 38, 40, 130 Andabak Rogulj, Ana • 111 Anić, Ivica • 120, 127 Association for Dental Education in Europe • 45, 48, 56, 59 Aurer-Koželj, Jelena • 31, 110 B Badovinac, Ana • 111 Bago, Ivona • 111 Balaško Kesić, Zdenka • 32 Bánóczy, Jolán • 131, 138 Banjšak, Luka • 103, 143 Barić, Ljubomir • 31 Barnard, Johan • 139 basic biomedical subjects • 51 Bergman, Lana • 111 Berić-Marinović, Lidija • 148 Bolf, Živko • 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32, 38, 40, 171 Bologna Declaration • 45 Bologna Forum • 44 Bologna Process • 48, 49 Borić, Vesna • 148 Brajdić, Davor • 111

Breitenfeld, Vladimir • 31 Brkić, Hrvoje • 39, 40, 120, 127, 136, 139, 142, 146, 148 Brletić, Josip • 32 Bubanović, Fran • 11 C Carek, Andreja • 111 Carek, Vlado • 39, 40, 139 Cekić Arambašin, Ana • 34, 110, 139, 148 Chair of Dental Medicine of the University of Zagreb School of Medicine • 19 Chair of Dermatovenerology • 36 Chair of General and War Surgery • 31 Chair of Gynecology • 31 Chair of Infectious Diseases • 31 Chair of Internal Medicine • 31 Chair of Neurology, Psychiatry and Medical Psychology • 31 Chair of Oncology • 36 Chair of Ophthalmology • 31 Chair of Otorhinolaryngology • 31 Chair of Pathology • 36 Chair of Pathophysiology • 31 Chair of Pediatrics • 31 Chair of Radiology • 31 Clinic for Mouth, Tooth and Jaw Diseases • 19, 20 Clinic of Dental Medicine • 11 Clinic of Dental Medicine • 11 Clinic of Dental Medicine • 18 Clinic of Jaw Surgery • 25 clinical competences • 50 Clinical Dentistry • 19 Clinical Hospital Center Zagreb • 36


doktorski studij • 114, 120, 124 Dokument o stomatološkoj zaštiti u Europi • 45 Domovinski rat • 40 Državna nagrada za znanost • 120, 127 Đ Đaković Rode, Oktavja • 111 E ECTS bodovi • 50 EDSA • 103, 143 endodoncija i restaurativna stomatologija • 37 engleski jezik, studij • 79 ESCI • 146 European Visiting Programme • 108 Europski kvalifikacijski okvir • 59, 82 Europski prostor visokog obrazovanja • 44 F farmakologija • 16 Fédération Dentaire Internationale (FDI) • 21 forenzična stomatologija • 65, 136 G Gabrić, Dragana • 111 Geber, Goran • 111 Gjajić, Milan • 32 gostujući profesor • 131 Granić, Marko • 111 Gundulićeva ulica • 21, 37, 154 Gutovski, Alexander • 131 H HAZU • 21, 36, 122 Herceg, Davorin • 111

Hickel, Reinhard • 131, 135 Hirsch, Stuart • 131 HKO • 59, 82, 83, 86 Hodgson, Tim • 131, 135 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti • 21, 36, 122 Hrvatski kvalifikacijski okvir • 59, 82, 83, 86 Hrvatsko stomatološko društvo • 20, 21 Hudolin, Vladimir • 31 I Illeš, Davor • 111 integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina • 66, 67 internacionalizacija • 52, 130 IOFOS • 136 Ivančić, Nikola • 32 izvanfakultetska praksa • 70, 83 J Jelinek, Erich • 22, 24, 31 Jerolimov, Vjekoslav • 36, 38, 40, 48, 59, 120, 122, 127, 138, 139 K Kallay, Juraj • 19, 24 Karlović, Dalibor • 111 Karović-Tomić Krunoslava • 32 Katedra za dermatovenerologiju • 36 Katedra za ginekologiju • 31 Katedra za infektologiju • 31 Katedra za internu medicinu • 31 Katedra za neurologiju, psihijatriju i medicinsku psihologiju • 31 Katedra za oftalmologiju • 31

Congress of the School of Dental Medicine • 123 congresses • 139 Croatian Academy of Sciences and Arts • 21, 36, 122 Croatian Dental Society • 20, 21 Croatian Qualifications Framework • 59, 82, 83, 86 Cundeković, Dragutin • 22 Curilović, Zvonimir • 131 curriculum • 48, 49, 50, 186, 203 curriculum • 48, 49, 50, 186, 203 curriculum • 48, 49, 50, 186, 203 Cvek, Miomir • 131 Č Čelebić, Asja • 120, 127 Čimić, Samir • 111 Čop Mihalić, Krunoslava • 34 Čupak, Krešimir • 31, 36, 38, 40 Čupar, Ivo • 18, 19, 20, 21, 24, 28 Ć Ćatić, Amir • 115 Ćatović, Mustafa • 30, 32 D dean • 38, 39, 40 Demarin, Vida • 36 Dentakl • 100 Dental Clinic of the Zagreb Clinical Hospital Center • 36 Dental Clinic of the Zagreb Clinical Hospital Center • 37 dental implantology, study • 90 dental medicine • 49 Dental Polyclinic Department • 19

Dental Polyclinic Department at the School of Medicine • 36 dental prosthetics • 37 dental specialities • 37 Dental Students Association • 143 dentariae medicinae doctor • 21, 22 DentEd • 45, 48 Department of Children’s and Preventive Dental Medicine • 22, 31 Department of Dental Anthropology • 113 Department of Dental Medicine and Dentistry • 10 Department of Dental Morphology • 30 Department of Dental Pathology • 22, 31 Department of Dental Prosthetics • 22 Department of Dental Prosthetics • 30 Department of Dental Surgery • 22 Department of Fixed Prosthetics • 31 Department of Jaw Surgery • 18 Department of Medicinal Chemistry • 11 Department of Odontology • 10, 19, 20, 21, 22 Department of Odontology of the School of Medicine University of Zagreb • 25 Department of Oral Pathology • 31 Department of Oral Surgery • 31 Department of Orthodontics • 31 Department of Periodontology • 31 Department of Removable Prosthetics • 31 Department of Tooth and Jaw Regulation • 22 Dobrenić, Milutin • 22, 24, 31, 34

207


208

Katedra za onkologiju • 31 Katedra za opću i ratnu kirurgiju • 31 Katedra za otorinolaringologiju • 31 Katedra za patofiziologiju • 31 Katedra za patologiju • 36 Katedra za pedijatriju • 31 Katedra za radiologiju • 31 Katedra za stomatologiju i zubarstvo • 10 Katedra za stomatologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu • 19 Katunarić, Duško • 31 Kavić, Dragica • 32 KBC “Zagreb” • 36 Keros, Jadranka • 36, 39, 40, 113, 139, 142 Kirhmajer, Velimir • 31 Klarić, Eva • 111, 115 Klinička bolnica Dubrava • 37 klinička stomatologija • 19 kliničke vještine • 50 Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice” • 31 Klinički bolnički centar Zagreb • 36 Klinika za čeljusnu kirurgiju • 24 Klinika za stomatologiju KBC-a Zagreb • 36, 37 Kliniku za bolesti usta, zubi i čeljusti • 19, 20 Knežević, Goran • 38, 40, 110, 138, 139, 142, 146, 148 knjižnica • 37, 154, 156 Kobler, Pavel • 39, 40, 110 Kolegijalni poslovni organ • 40 Komar, Dragutin • 39, 40, 138 kongres Stomatološkog fakulteta • 123 kongresi • 139

Kosovel, Zvonimir • 31, 32, 33, 39, 40, 130 Košec, Vesna • 111 Kraljević, Krešimir • 39, 40, 130 Krekeler, Giesbert • 131 kriteriji za upis • 74, 78 Kuftinec, Mladen • 131 Kusić, Zvonko • 36 kvaliteta • 52, 53, 56, 57, 128, 129 L laboratorij, znanstveni • 160 Lainović, Milenko • 22, 23, 24, 27, 28 Lapter, Vladimir • 22, 31, 32, 33, 38, 40 Lepur, Dragan • 111 Liječnički fakultet • 10 Lipozenčić, Marko • 31 Lončar Brzak, Božana • 111 LJ ljudski resursi • 175 M Marković-Peičić, Blaženka • 21, 29, 32, 38, 40 Marks, Luc • 131 Marović, Danijela • 111 Mašek, Dragutin • 11 Matijević, Jurica • 111 Matošić, Ana • 111 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu • 10, 11, 20, 21,22, 24, 30, 36 međunarodna prepoznatljivost • 132 međunarodna suradnja • 130, 138 Međunarodni kongres o morfologiji zuba • 145 Međunarodni ljetni kamp • 103, 137, 140 mikroskopiranje • 12, 64

doctoral degree conferment ceremony • 117 doctoral education • 114, 120, 124 Dubrava University Hospital • 37 Đ Đaković Rode, Oktavja • 111 E ECTS credits • 50 EDSA • 103, 143 endodontics and restorative dentistry • 37 English language, study • 79 enrolment quotas • 74, 75 ESCI • 146 European document on dental care • 45 European Higher Education Area • 44 European Qualifications Framework • 59, 82 European Visiting Programme • 108 exercise room • 8, 160 extracurricular practice • 70, 83 F Faculty of Veterinary Medicine • 25 family dentistry • 37 Fédération Dentaire Internationale (FDI) • 21 forensic dentistry • 65, 136 future • 180 G Gabrić, Dragana • 111 Geber, Goran • 111 Gjajić, Milan • 32 graduate thesis • 51 graduation ceremony • 76

Granić, Marko • 111 Gundulićeva Street • 21, 37, 154 Gutovski, Alexander • 131 H HAZU • 21, 36, 122 Herceg, Davorin • 111 Hickel, Reinhard • 131, 135 High School of Dental Medicine • 21, 25 Hirsch, Stuart • 131 Hodgson, Tim • 131, 135 Homeland War • 40 Hudolin, Vladimir • 31 human resources • 175 I Illeš, Davor • 111 integrated undergraduate and postgraduate university study of Dental Medicine • 66, 67 International Congress of Tooth Morphology • 145 international cooperation • 130, 138 International Organization for Forensic Odonto-Stomatology • 136 international recognition • 132 International summer Camp • 103, 137, 140 internationalization • 52, 130 IOFOS • 136 Ivančić, Nikola • 32 J Jelinek, Erich • 22, 24, 31 Jerolimov, Vjekoslav • 36, 38, 40, 48, 59, 120, 122, 127, 138, 139 journal Sonda • 101


Milardović, Slađana • 111 Miše, Ivo • 19, 31, 33, 38, 40 Moravek, Srećko • 32 Mravak-Stipetić, Marinka • 152 Muretić, Željko • 110 Najman, Emil • 31 N Naklada Slap • 112 nastavni program • 48, 49, 50, 186, 203 nastavnici • 109 Nikšić, Danko • 31 NJ Njemirovskij, Zdenko • 21, 22, 24, 31, O Oberhofer, Branko • 31 obiteljska stomatologija • 37 Odjel za kirurgiju čeljusti • 18 Odontološki odsjek • 10, 19, 20, 21, 22 Odontostomatološka klinika • 11 oralna kirurgija • 37 oralna medicina • 37 ortodoncija • 37 Otorinolaringološka klinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu • 11, 18 P Paganelli, Corrado • 103 Pandurić, Josip • 110 parodontologija • 37 patenti • 115 Pavelić, Lovro • 22 Pavić, Maja • 111 Pelivan, Ivica • 111 Peroš, Kristina • 111

Peršić Kiršić, Sanja • 111 Petričević, Nikola • 111 Petrinjska ulica • 37, 161 pjevački zbor “Zubor” • 106 Plančak, Darije • 152 Poliklinika Stomatološkog fakulteta • 36 Poliklinika stomatološkog odjela Medicinskog fakulteta • 36 poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Dentalna medicina • 66 poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Dentalna implantologija • 66, 90 poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Dentalna medicina • 66, 86, 87 Predanić Gašparac, Hanzi • 32, 130 pretklinički i klinički medicinski predmeti • 51 pretklinički i klinički stomatološki predmeti • 51 projekt „Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u skladu s HKO“ • 70, 83 promocija doktora dentalne medicine • 76 promocija doktora znanosti • 117 PubMed Central • 146 Puhar, Ivan • 111 R Radošević, Eduard • 11, 15, 18 reakreditacija • 48 resursi - prostor, oprema • 154 resursi, ljudski • 175 Ritterman, Witold • 21, 24

K Kallay, Juraj • 19, 24 Karlović, Dalibor • 111 Karović-Tomić Krunoslava • 32 Katunarić, Duško • 31 Kavić, Dragica • 32 Keros, Jadranka • 36, 39, 40, 113, 139, 142 Kirhmajer, Velimir • 31 Klarić, Eva • 111, 115 Knežević, Goran • 38, 40, 110, 138, 139, 142, 146, 148 Kobler, Pavel • 39, 40, 110 Komar, Dragutin • 39, 40, 138 Kosovel, Zvonimir • 31, 32, 33, 39, 40, 130 Košec, Vesna • 111 Kraljević, Krešimir • 39, 40, 130 Krekeler, Giesbert • 131 Kuftinec, Mladen • 131 Kusić, Zvonko • 36 L laboratory, scientific • 161 Lainović, Milenko • 22, 25, 27, 28 Lapter, Vladimir • 22, 31, 32, 33, 38, 40 Lepur, Dragan • 111 library • 37, 154, 156 lifelong education • 66 lifelong education • 66, 91 Lipozenčić, Marko • 31 Lončar Brzak, Božana • 111 M Management Board of the School • 40 Marković-Peičić, Blaženka • 21, 29, 32, 38, 40 Marks, Luc • 131

Marović, Danijela • 111 Mašek, Dragutin • 11 Matijević, Jurica • 111 Matošić, Ana • 111 microscopy • 12, 64 Milardović, Slađana • 111 Miše, Ivo • 19, 31, 33, 38, 40 Moravek, Srećko • 32 Mravak-Stipetić, Marinka • 152 Muretić, Željko • 110 N Najman, Emil • 31 Naklada Slap • 112 National Science Award • 120, 127 Nikšić, Danko • 31 NJ Njemirovskij, Zdenko • 21, 22, 25, 31, O Oberhofer, Branko • 31 oral medicine • 37 oral surgery • 37 orthodontics • 37 Otorhinolaryngology Clinic of the University of Zagreb School of Medicine • 11, 18 P Paganelli, Corrado • 103 Pandurić, Josip • 110 patents • 115 Pavelić, Lovro • 22 Pavić, Maja • 111 pediatric dentistry • 37 Pelivan, Ivica • 111 periodontics • 37

209


210

S Sabalić, Maja • 143 samoanaliza • 45, 48, 54 Savić Pavičin, Ivana • 111 SCOPUS • 146 Sokolić, Pavao • 31 Solheim, Tore • 131 Sonda, časopis • 101 Spaventi, Šime • 31, 36 specijalizacije, stomatološke • 11, 37 Steinmann, Egon • 18 Stipančić, Gordana • 111 Stipetić, Jasmina • 152 Stipetić, Stanko • 32, 36 stomatologija • 49 Stomatološka klinika • 18 Stomatološka klinika Kliničkog bolničkog centra Zagreb • 36 stomatološka protetika • 37 stomatološke specijalizacije • 37 Stomatološki fakultet • 10 Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu • 21, 30 Stomatološki odsjek Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu • 24 stručna izvanfakultetska studentska nastava • 51 studenti • 17, 95, 104, 105, 108 studenti, simpozij • 102 studenti, udruženje • 24 Studentski zbor • 143 studij Dentalna medicina na engleskom jeziku • 79 studijski program • 26, 59, 62, 66, 186, 203 sustav osiguranja kvalitete • 52, 53, 56, 57

Suvin, Miroslav • 20, 22, 24, 30 sveučilišni magistar dentalne medicine • 87 Sveučilište u Zagrebu • 11 Svjetska organizacija za forenzičnu stomatologiju • 136 Svoboda, Dalibor • 21, 22, 24 Š Šamija, Ivan • 111 Šercer, Ante • 11 Šimunović, Davorin • 152 Šitum, Mirna • 112, 120, 127 Škrinjarić, Ilija • 110, 139 Šlaj, Mladen • 152 Štern, Oskar • 22, 24, 31 Šutalo, Jozo • 110, 112, 139 Šutej, Ivana • 111 T tajništvo • 37, 161 Tarle, Zrinka • 115, 120, 127, 139, 144 Tomić, Krunoslav • 16 trajna izobrazba • 66 U učenje bazirano na rješavanju problema • 50 Udruga studenata dentalne medicine • 143 Udruga za stomatološko obrazovanje u Europi • 45, 48, 56, 59 upisne kvote • 74, 75 V Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu • 24 Vidović Juras, Danica • 111

Peroš, Kristina • 111 Peršić Kiršić, Sanja • 111 Petričević, Nikola • 111 Petrinjska Street • 37, 161 Pharmacology • 16 Plančak, Darije • 152 Polyclinic Department of the School of Dental Medicine • 36 postgraduate university doctoral study of Dental Medicine • 66 postgraduate university specialist study of Dental Implantology • 66, 90 postgraduate university specialist study of Dental Medicine • 66, 86, 87 practicals • 13, 14, 16 preclinical and clinical dental subjects • 51 preclinical and clinical medical subjects • 51 Predanić Gašparac, Hanzi • 32, 130 problem-based learning • 50 professional extracurricular student education • 51 project “Improvement of the Dental Medicine Study Program in accordance with the HKO” • 70, 83 PubMed Central • 146 Puhar, Ivan • 111 Q quality • 52, 53, 56, 57, 128, 129 quality insurance system • 52, 53, 56, 57 R Radošević, Eduard • 11, 15, 18 re-accreditation • 48 resources - space, equipment • 154

resources, human • 175 Ritterman, Witold • 21, 25 S Sabalić, Maja • 143 Savić Pavičin, Ivana • 111 School of Dental Medicine • 10 School of Dental Medicine University of Zagreb • 21, 30 School of Medicine • 10 School of Medicine University of Zagreb • 10, 11, 20, 21,22, 24, 30, 36 scientific productivity • 118, 125 scientific research • 114 SCOPUS • 146 Secretariat • 37, 161 self-assessment • 45, 48, 54 ‘Sestre milosrdnice’ Hospital in Zagreb • 11 Singing Choir • 106 Sokolić, Pavao • 31 Solheim, Tore • 131 Sonda, journal • 101 Spaventi, Šime • 31, 36 specialities, dental • 11, 37 Steinmann, Egon • 18 Stipančić, Gordana • 111 Stipetić, Jasmina • 152 Stipetić, Stanko • 32, 36 students • 17, 95, 104, 105, 108 students, association • 25 students, symposium • 102 Students’ Union • 143 study of Dental Medicine in English • 79 study program • 26, 48, 49, 50, 59, 62, 66, 186, 203


Vidović, Dinko • 111 Virtualni svjetski kongres studenata stomatologije • 100 Viša zubarska škola • 21, 24 vizija Stomatološkog fakulteta • 125 vježbaonica • 8, 160 vježbe • 13, 14, 16 Vodanović, Marin • 112, 120, 127, 136 Vražić, Domagoj • 111 Vukovojac, Vlado • 110 Vuletić, Lea • 111 W Welbury, Richard • 131 Y Yoon, Heung-Ryul • 139 Z Zadravec, Dijana • 111 Zajc, Ivan • 111 Zavod za dentalnu antropologiju • 113 Zavod za dentalnu kirurgiju • 22 Zavod za dentalnu patologiju • 22, 31

Zavod za dentalnu protetiku • 22 Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju • 22, 31 Zavod za fiksnu protetiku • 30 Zavod za medicinsku kemiju • 11 Zavod za mobilnu protetiku • 31 Zavod za morfologiju zuba • 30 Zavod za oralnu kirurgiju • 31 Zavod za oralnu patologiju • 31 Zavod za ortodonciju • 31 Zavod za parodontologiju • 31 Zavod za regulaciju zubi i čeljusti • 22 Zavod za stomatološku protetiku • 30 znanstvena djelatnost • 114 znanstvena produktivnost • 118, 125 Zubna klinika • 11 Zubno-liječnički odjel • 19 Zubor • 106 Ž Žaja, Orjena • 111 Žmegač, Zorislav • 36

Suvin, Miroslav • 20, 22, 25, 31 Svoboda, Dalibor • 21, 22, 25 Š Šamija, Ivan • 111 Šercer, Ante • 11 Šimunović, Davorin • 152 Šitum, Mirna • 112, 120, 127 Škrinjarić, Ilija • 110, 139 Šlaj, Mladen • 152 Štern, Oskar • 22, 25, 31 Šutalo, Jozo • 110, 112, 139 Šutej, Ivana • 111 T Tarle, Zrinka • 115, 120, 127, 139, 144 teaching staff • 109 Tomić, Krunoslav • 16 U University Hospital Center “Sestre milosrdnice” • 31 University of Zagreb • 11 university specialist • 87

V Vidović Juras, Danica • 111 Vidović, Dinko • 111 Virtual World Congress of Dental Students • 100 vision of the School of Dental Medicine • 125 visiting professor • 131 Vodanović, Marin • 112, 120, 127, 136 Vražić, Domagoj • 111 Vukovojac, Vlado • 110 Vuletić, Lea • 111 W Welbury, Richard • 131 Y Yoon, Heung-Ryul • 139 Z Zadravec, Dijana • 111 Zajc, Ivan • 111 Zubor • 106 Ž Žaja, Orjena • 111 Žmegač, Zorislav • 36

211Sveučilište u Zagrebu

70 Years of Education in Dental Medicine at the University of Zagreb, 1948 - 2018

70 godina studija stomatologije / dentalne medicine na Sveučilištu u Zagrebu, 1948. - 2018.

STOMATOLOŠKI FAKULTET

University of Zagreb

SCHOOL OF DENTAL MEDICINE

70 godina studija stomatologije / dentalne medicine na Sveučilištu u Zagrebu, 1948. - 2018. 70 Years of Education in Dental Medicine at the University of Zagreb, 1948 - 2018