Røde Kors-avisa 1/2016

Page 1

INFORMASJONSAVIS FOR SOGN OG FJORDANE

RØDE KORS-AVISA NR. 1 2016 ÅRGANG 27

RØDE KORS AVISA

Pelsterapeuten på nye oppdrag


INFORMASJONSAVIS FOR SOGN OG FJORDANE

RØDE KORS-AVISA NR. 1 2016 ÅRGANG 26

RØDE KORS AVISA

Pelsterapeuten på nye oppdrag

Røde Kors-Avisa Sogn og Fjordane ANSVARLEG UTGJEVAR: Sogn og Fjordane Røde Kors, Langebruvegen 28, 6800 Førde. Tlf. 05003. REDAKTØR: Dag Hovland. REDAKSJONSSJEF: Henning A. Hellebust. ANNONSAR: Faktureringsservice Sør AS. FRAMSIDEFOTO: Sogn og Fjordane Røde Kors LAYOUT/PRODUKSJON: findriv. TRYKK: Sogn og Fjordane Avistrykk OPPLAG: 42.000 TAKK TIL ANNONSØRANE I AVISA! De gjer det mogeleg for oss å nå ut til alle husstandane i fylket med denne informasjonsavisa.

2 Solveig Gulestø passar på at Lilo får seg ein liten snacks.

Astrid Karin Hamre vil gjerne ha hunden på fanget.

2016

Lodden besøksven LILO HAR SOM OPPGÅVE Å GJERE BEBUARANE PÅ FURUHAUGANE OMSORGSSENTER GLAD. Den er halvmeteren lang, har fluffy øyre og er i godt humør. Torill Kleiven løfter den brunkvite papillonen ut av bilen ved Furuhaugane omsorgssenter. Ho knyter på Røde Kors-sjalet og hektar på to meter raudt hundeband. Pelsterapeuten lograr med halen og kvin. Ho er klar til innsats for å glede dei eldste bebuarane i Flora. Det tassar over nybona golv, dei går inn i arbeidsstova. Der sit eit titals bebuarar og et oppskoren frukt. Då dei får auge på besøket, byrjar det å skje noko. Lilo vert leia bort til Solveig Gulestø, som sit litt for seg sjølv.

– Åja, finst dei eige hundegodt òg no, humrar Solveig. – Heime på garden i Bremanger hadde vi alltid hund. Ein slik som gjødde når det kom nokon. Så hadde vi sau, geiter og hest. No har dei fått hjort i staden, ler ho. Solveig og Torill pratar om gamledagar, medan hunden får god oppvartning med kjeks og kos. – Det er kjekt å få besøk av hund, eg saknar hundar. Eg er jo bondejente frå Gulestø, og kan både mjølke og hesje, seier ho, og gjev Lilo ein ny snacks.

PELS LEIER TIL PRAT

Det er ikkje tilfeldig at det er Lilo som er på besøk. Lilo har blitt kvalifisert ved å gå igjennom fleire testar og opplæring i regi av Røde Kors. Testinga består mellom anna i å

– Hei, vil du ha litt? Solveig smiler, og vil dele ein pærebit med Lilo. I staden får ho litt hundesnacks av Torill.

KVALIFISERT HUND

utsette hundane for ulike miljø, rullestolar, framande, høglytte og så vidare. På Røde Kors sitt kurs får både hund og eigar trene på korleis ein skal opptre som ekvipasjen «besøksvenn med hund». I tillegg får hundeeigar den grunnleggande frivilligheitsopplæringa Røde Kors tilbyr alle frivillige. Torill og Lilo går vidare. Forbi ein spreking som snart vert henta av son sin. Han likar at Lilo tek ein piruett. Vidare bort til ei dame som sit stille for seg sjølv i ein rullestol og ser alvorleg ut i rommet. Ho opnar armane og slepp Lilo opp i fanget. Lenge sit ho slik og stryk hunden varsamt. Litt motvillig får hunden gå vidare til neste. Ein kan aldri få nok pelsterapi. – Det er fantastisk å sjå responsen. Det verkar som eg har den mest populære hunden i Florø. Det gjer ein stor forskjell for mange,


Redningsskulen

Side 4–5

Strikkelærlingar

Side 6

Sunnfjordlefse møter arabisk kaffi Side 12–13

dei blomstrar i møte med hunden. Folk som sit og søv vaknar til når dei ser hunden. Det burde vore meir av dette, seier Torill, og går vidare til ein bebuar frå Romerike.

KNAPPHEIT

– Å, neiånei, så kjekt, seier Astrid Karin Hamre. Ho klappar når Lilo igjen tek ein piruett. Ho lokkar den vesle krabaten opp i fanget. Stryk den varsamt, ler og smiler. – Neiånei, så fin! Torill går vidare. Hunden er eit knappheitsgode. Etter 45 minutt skal det vere over – då klarar ikkje hunden lenger å konsentrere seg. Etter at alle interesserte har fått prøve seg ute i arbeidsstova, skal dei inn på avdelinga, der mange er svært reduserte. – Hei, vil du ha besøk av hunden? spør avdelingsleiar Anja Korneliussen ein av bebuarane som sit i ein rullestol. Ho er tynn, heng djupt med hovudet. Svarar ikkje. Korneliussen set fram ein krakk, Lilo hoppar opp, men det er ikkje råd å få kontakt. I naborommet prøver dei på nytt med ei dame som stirer tomt ut i det stille rommet. I det Lilo kjem i synsfeltet vert heile andletet forandra til eit stort, opent smil.

GJEV MEINING OG INNHALD

– Jaaa! utbryt ho, og held smilet nokre sekund til hunden er ute av synsfeltet. Torill prøver på nytt å kople dei, og det same skjer. Kvinna strålar opp nokre sekund medan ho stryk Lilo varsamt. Og så dett ho ut att. Kleiven merkar at Lilo byrjar å bli ukonsentrert, og bestemmer seg for å avslutte for dagen. På den vesle timen har ei handfull bebuarar fått ei lita ekstra, kjærkomen oppleving. Ei samtale, nærleik, pels, merksemd. Mange har fått framkalla gode minne. – Tusen takk for besøket, seier Korneliussen. – Dette er med å skape trivsel og liv, det er med å skape innhald og meining i kvardagen. For dei som likar dyr ser vi det gjev svært stor glede. All aktivitet og stimulering er positivt, og ein får mykje feedback av ein hund, så dette ønskjer vi meir av, seier Korneliussen.

Torill Kleiven og Lilo slår av ein prat med Rigmor Nydal.

3 2016


Røde Kors’ redningsskule HER BLIR 100 HJELPEKORPSARAR TRENTE I SØK OG REDNING. BÅDE TIL LANDS, I VATN OG I KREVJANDE LENDE.

4 2016

tinga kostar pengar. Mange oppdrag i fjellpartia våre er det berre desse hjelpekorpsarane som kan hjelpe til med, difor vert det satsa. Om lag halvparten av Hjelpekorpsa i fylket har denne kompetansen. No vurderer òg to av våre «brattaste» korps, Aurland og Lærdal, å starte opp. – No ligg det ein pasient der nede, så de må ned med båra, seier Høidal til dei to som nett har knytt seg fast med klatresele og hjelm. No skal dei ned. Dei løftar båra mellom seg, og går sakte baklengs mot «avgrunnen», ein 15 meter høg skrent. Dei to andre på laget gjev ut tau. Sakte lirkar litt skjelvande føter seg utfor kanten. Sakte.

– 9.1, dette er 2.7, seier Stine Senneset inn i radioen. – Vi startar no på oppgåva. Slutt frå 2.7, seier ho. Senneset er lagleiar på søkelag sju på barmarkskurset i søk og redning på Nesholmen. Laget ho leiar har fått beskjed om å finne fram til eit punkt i skogen på Heimseta ovanfor Hyen. Der ventar det ei oppgåve. – Kvar er vi no? spør mangeårig kursrettleiar Einar Helge Hansen. Gruppa han skal hjelpe byrjar frå scratch - dei skal orientere med kart og kompass til ein vanskeleg tilgjengeleg stad. – Sjå dykk rundt, er det noko de finn att på kartet som de ser? spør han. Ved hjelp av nokre kraftlinjer, eit veggryss og nokre hus, får dei grunnlag nok til å ta ut ein kompasskurs til punktet som er målet. – Har alle same tal på kompasset no? 80? Bra.

KALDT OG VÅTT

KVALIFISERER TIL Å LEITE

Den vesle gruppa beveger seg oppover med ein dagsrasjon mat, varme klede, førstehjelpsutstyr, godt mot og store forventningar. Denne helga skal dei kvalifisere seg til å søke etter sakna. Dei vert utfordra på å klare seg sjølve i naturen, finne sakna, ta seg av dei og få dei med seg heimatt. – Eg ser posten! ropar Senneset. Etter tre kvarter med orientering mot ukjent mål ser laget ein plakat som heng i ei urete li. Då har lagleiar fått øvd seg på å ta styringa, og laget har øvd seg på å finne fram til gode vegval i fellesskap. No står dei framføre sin første søketeig. Om ikkje lenge kan det vere eit levande eller dødt menneske dei er på leit etter. Alle konsentrerer seg og rettar merksemda mot rettleiar sine instruksar. – No brukar vi merkeband slik at både vi og andre som kjem etter oss kan sjå kvar det er søkt, seier Hansen. Dei får beskjed om å gå med ei slik avstand at dei har kontroll på terrenget mellom seg, cirka 3 meter i dette terrenget. Og dei får beskjed om å snu seg jamleg, for det kan ligge ting på baksida som ein ikkje ser når ein ser framover. Dei går på ei linje framover i terrenget. Kik etter spor frå ein mogeleg sakna. – Skal vi gå ovanfor eller nedanfor den store steinen? spør Anja Senneset. Dei har kome til ein stein på storleik med eit lite hus. Dei bestemmer seg for å sende to nedom steinen, for å få skikkeleg oversikt. Og der, under ei trevelte. – Funn! er det ein som ropar. Laget stop-

Stine og Anja Senneset har funne vegen.

par og lagleiar går bort og undersøker. Eit spor?

BRATT OG KREVJANDE

Oppi skråningane og hamrane over Nesholmen leirstad er det nokon som held på med tau og taljer. Desse er ikkje nybyrjarar, dei held på å lære seg ein av Hjelpekorpset sine mest spesialiserte redningsmetodar. Dei skal fram der det må rep til for sikkert søk og redning. – Vår metode har ei langsam framdrift, difor skal vi berre inn i små definerte område der det ikkje er mogeleg å gå. Det kan vere skrentar, hamrar eller liknande, seier Kjetil Høidal, fagleiar i krevjande lende. Krevjande lende brukar ein viss type sikringsutstyr og metode som skal vere lik i heile Røde Kors, slik at ein lett kan samarbeide på tvers når fleire lag må løyse oppgåva saman. Eit taulag kan søke ein sektor på 50 – 100 meter, og så må dei kanskje halast opp att, og taua må flyttast før ein kan ta ein ny søketeig. Det tek fort ein halv time. Eit lag består av to personar som delvis heng, delvis går, nedover med ei båre festa mellom seg. Taua er sikra i eit tre, og minst to personar slepp ut tau og sikrar ovanfrå. I tillegg kan laget ha ein lagleiar og gjerne ein som tek seg av samband. Metoden krev mykje øving og grunnutrus-

Det fresar i motoren, som skyt den oransje RIB-båten bortover vassflata. Oppi sit det seks hjelpekorpsarar som held på å lære seg vassredning. Det vil seie at dei skal lære seg metodar for å finne og berge folk ved og i sjø eller vatn, og samtidig ivareta tryggleiken til seg sjølve og laget sitt. Båten nærmar seg ein person som ligg i sjøen. Denne personen har overlevingsdrakt på seg, og det er ei øving. Like fullt, den vaksne karen skal ut av det fire grader varme vatnet og om bord i båten på ein effektiv og skånsam måte. – Sakte, sakte. Ta tak i beina hans og styr han langsmed båtsida, seier lagleiar. Båtførar held eit fast grep om stikka, klar til å reversere. Mannskapet i båten har rulla ut eit redningsnett som dei smett under den som ligg i vatnet. Når han er ved sida tek alle tak og rullar han forsiktig over ripa, eller RIBpølsa. Båtlaget er deltakarar på kurs i vassredning. Det vil seie at dei står fremst når folk er sakna i strandsona og kanskje litt lenger ut. Dei lærer å gå manngard på sleipe svaberg, dei lærer å bruke vasskikertar på grunna, dei lærer hurtige overflatesøk, om nedkjøling, å bruke kasteline og mykje meir.

1) Manngard med stav. 2) Kvar er vi og kvar skal vi? Orienteringsøving. 3) Redningsnett er ein effektiv måte å løfte folk opp av sjøen på. 4) Krevjande leiteforhold for søkelag 2.7. 5) Bratt terreng krev klatresele og tau.


1

2

5 2016

3

4

5


OVER: Majan Rezaei lærer Berit Slettum å spinne på afghansk vis. UNDER: Karin Lihaug lærer Narges Ahmadi å legge opp strikketøy. NEDST: Hanna Pettersen og Nejat Kahsay diskuterer maskevidde.

6 2016

Strikkepinnar for integrerering NÅR RØDE KORS OG FOLKEHØGSKULEN INVITERER TIL SKRIKKEKVELD, HANDLAR DET VEL SÅ MYKJE OM Å LÆRE NORSK OG BYGGE NETTVERK. Sakte fyllest klasserommet på Sogndal Folkehøgskule opp av kvinner i alle aldrar, frå tre verdsdelar. I eit samarbeid med skulen inviterer Sogndal Røde Kors Omsorg til strikkekveld. – Hei, har du strikka mykje sidan sist? spør Hanna Pettersen Nejat Kahsay. Dei to har heller ulike bakgrunnar, men finn kvarandre over strikketøyet. No går det i strikketøflar. Slike tøflar som går ut på å strikke ein stor L som skal brettast og syast saman til ein varm lest. Dei fyller fort opp ein liten sofakrok med strikkeoppskrifter og garn av ulik kvalitet og tjukn. Lærar i kunst og handverk på Høgskulen, Berit Slettum, har til og med med seg ull frå gamalnorsk spelsau for å spinne garn.

TRYLLEULL

Det er då Majan Rezaei trekk fram ein 15 centimeter lang pinne. Ho skal spinne slik ho lærte som barn på den afghanske lands-

bygda. Ho dreg ut ein stubb av ulla. Tvinnar den, hektar den rundt pinnen, og ein pinne til i kors. Slettum konsentrerer seg. Så byrjar Rezaei å tvinne, vri og dra, før ho snurrar fort på pinnen. Ut av dette kjem det altså ulltråd, som stadig vert lengre. Garnet kveilar ho rundt pinnane, før ho tek opp att prosessen og fyller på med ein ny ulldott. Og handverkslærar Slettum får snart grepet – på ein heilt ny teknikk.

NORSK ER KJERNEN

– Strikking er kjekt å lære når du kjem til eit kaldt land, men her er det like viktig å få snakke norsk. Å strikke er ein måte å vere saman på medan ein lærer seg å snakke norsk. Dessutan er det kjekt å kunne helse på folk når du er ute, når du kjem til ein stad du ikkje kjenner ei sjel, seier primus motor Hilde Ulvestad i Røde Kors. På fjerde samling er det rundt 20 deltakarar og det nærmar seg ti hjelparar. Garn i store mengder har dei fått i gåve av folk.

Resten av utstyret har dei kjøpt inn. Karin Lihaug, langvarig aktiv i Røde Kors Omsorg, sit ved eit bord og hjelper nye strikkarar i gong. No er det dotter til spinnarinna Majan, Narges, som får hjelp til å legge opp eit strikketøy. Ho kan enno ikkje hemmelegheita, men no vil ho lære nok til å strikke seg pulsvarmarar med fire pinnar. – Det er veldig mange pinnar, seier Narges, litt famlande i stemme og pinneføring. – Første gongen er det litt vanskeleg, men når ein har lært det går det som ein leik. Eg skal ta den første runda. Sjå her: dette heiter rangt, dette heiter rett, seier Lihaug, og legg garnet på ulike måtar rundt pinnane. Aktiviteten er open for alle, men er spesielt tilrettelagt for personar som ønskjer å lære meir norsk. Det er ope for fleire deltakarar og strikkehjelparar.


LEIAR

SYNØVE SANDE

Distriktsleiar i Sogn og Fjordane Røde Kors

DISTRIKTSTILLITSVALDE I SOGN OG FJORDANE RØDE KORS

LEIAR: SYNØVE SANDE

Svelgen 907 26 012 sysande@enivest.net

GODE LESAR

NESTLEIAR:

Det siste året har vore prega av krigen i Syria og dei uverkelege lidingane uskuldige vert utsett for. Flyktningsituasjonen utvikla seg i fjor haust til ei folkevandring mot dei sentrale og nordlege delane av Europa. Fleire tusen kom til oss.

ARVE SANDAL Førde 48167060 arve.sandal@enivest.net

I Sogn og Fjordane fekk vi ikkje akuttmottak i denne fasen, men vi har hatt andre mottak i mange år, og etter krisa i haust er det kome fleire til, inkludert fleire mottak for einslege mindreårige asylsøkarar.

HARALD ENGEVIK Florø 911 77 347 harald.engevik@gmail.com

Kommunane i Sogn og Fjordane har tatt stort ansvar i denne fasen og busett fleire flyktningar enn det Inkluderings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) har bedt dei om.

ANNE BRIT SANDE Førde 92243428 anne.brit.sande@sfj.no

Nye mottak og fleire busette gjev nye utfordringar og moglegheiter i våre lokalsamfunn. Fleire stader har lag og organisasjonar, og einskildpersonar tatt initiativ og sett i gong aktivitet.

SIGURD STRAND Olden 915 97 871 sigurd.strand@enivest.net

Det er viktig at vi alle tek stilling til kva vi kan og bør bidra med i ein slik situasjon. Er det behov vi kan vere med på dekke - sjølv eller i eige lag, eller i samarbeid med andre lokalt?

MERETE MINDRESUNDE

Røde Kors ynskjer å vere med på å diskutere gode løysingar lokalt. Ta gjerne kontakt om du ynskjer å bidra!

Gloppen 473 03 240 mmindresund@gmail.com

Synøve Sande MARIANNE LOFTESNES Sogndal 416 33 016 mloftesnes@gmail.com

DISTRIKTSRÅDSLEIAR OMSORG: BERIT FLÆTE ARNTSEN

TILSETTE VED DISTRIKTSKONTORET

Lavik 481 28 842 berit.arntsen@gmail.com

DISTRIKTSRÅDSLEIAR HJELPEKORPS: STIAN ANTONSEN Florø 915 89 866 st.ant@frisurf.no

DAG HOVLAND Dagleg leiar 57 72 31 32 908 94 974 dag.hovland@ redcross.no

LIS MARIA MUNKVOLD Opplæring 57 72 31 33 904 74 445 lismun@ redcross.no

THOR ERLEND MEHAMMER Ungdom 57 72 31 35 971 48 908 thor.mehammer@ redcross.no

HENRIETTE SOLHEIM Omsorg 57 72 31 36 915 99 415 hensol@ redcross.no

BRITT TJØNNELAND Hjelpekorps 57 72 31 37 916 62 513 britt.tjonneland@ redcross.no

HENNING A. HELLEBUST Kommunikasjon/ (beredskap) 57 72 31 38 900 58 669 henhel@redcross.no


Vil du vere med på laget? MANGE TRENG EI HJELPANDE HAND FRÅ RØDE KORS. KANSKJE DU ER EIN AV DEI SOM HAR NOKO Å STILLE OPP MED? HER ER EI OVERSIKT OVER LOKALE AKTIVITETAR. ARBEID MED BARN

I Barnas Røde Kors (BARK) er det vaksne frivillige som arrangerer eit fast, gratis tilbod i lokalmiljøet. Låg terskel for deltaking skal sikre sosial inkludering av alle barn. Aktivitetane førstehjelp, friluftsliv og kunnskap om Røde Kors humanitære verdigrunnlag er viktige. BARK er tilpassa born frå barneskulen. Aktiviteten er berre i Olden nett no, men er under oppstart fleire stader. Ta kontakt for status!

BEREDSKAPSVAKT

ARBEID MED BARN JULEGLEDE FOR BARN BEREDSKAPSVAKT BESØKSTENESTE FLEIRKULTURELT ARBEID HJELPEKORPS NATTEVARNDRING NETTVERKSARBEID, RUS/PSYK. VISITORTENESTE VITNESTØTTE

ÅRDAL

VÅGSØY

VIKANE

VIK

SVELGEN/BREMANGER

STRYN

SOGNDAL

LEIKANGER

JØLSTER

HØYANGER

HYLLESTAD

HORNINDAL

GULEN

GLOPPEN

GAULAR

FØRDE

FLORA

FJALER

EID

BALESTRAND

SELJE

HUMANITÆRE FERIELEIAR

Sogn og Fjordane Røde kors arrangerer Ferie for alle for familiar med barn i

MIGRASJON

Fleirkulturelle aktivitetar er i vekst, og spesielt Flyktningguide er etterspurt. Les om aktivteten i denne avisa. I tillegg arrangerer Røde Kors internasjonale kafear, språkkafear eller strikkegrupper – som du og kan lese om i denne avisa. Vårt sprekaste integreringstiltak er Til Topps, der lokale Røde Kors-turgrupper tek med seg busette innvandrarar og øver seg på sommarens store mål: felles tur på Galdhøpiggen.

OLDEN

Det er frivillige i hjelpekorpset politiet ofte brukar til å finne folk som er sakna, anten det er skiløparar, ei dement oldemor eller andre forsvinningar. Landets 13.000 hjelpekorpsarar har opplæring i førstehjelp, søk og redning og samband. I tillegg kan ein spesialisere seg på søk og redning i bratt terreng, elv, vatn eller vinter.

NAUSTDAL

HJELPEKORPS

barneskulealder og med vedvarande svak økonomi, og barn- og ungdomsleir for barn og unge med særlege utfordringar. Dette er ein aktivitet organisert gjennom Røde Kors sitt distriktskontor, ta kontakt på 05003.

LÆRDAL

Det er mange som kjenner seg einsame. Frå alle samfunnslag, i alle aldrar. Målgruppe: eldre. Besøkstenesta skal gjere tilbodet kjent til dei som treng det, og dei frivillige besøksvenene oppsøker dei som ønskjer kontakt. Møta kan vere ein til ein,

men like viktig er opne møteplassar med låg terskel. I avisa kan du lese om at hund er på veg inn i denne aktiviteten.

LUSTER

BESØKSTENESTE

AURLAND

2016

ASKVOLL

8

Dersom noko svært alvorleg skjer der du bur, kan Røde Kors kontakte deg då, for å spørje om du kan hjelpe? Svarar du ja på dette spørsmålet kan du bli beredskapsvakt, og få ein gratis kurskveld i året. Opplæringa kan vere førstehjelp, psykososial førstehjelp, samband eller generell beredskapsopplæring. Kjem den store katastrofa til ditt nærmiljø, kan du bli med Røde Kors og hjelpe dei ordinære hjelpemannskapa i Hjelpekorps og Omsorg med oppgåver dei får av politi og kommune.


NATTEVANDRING

Vaksne folk tek på seg nattevandringsvest og går ut i festnatta i organiserte former. Det at vaksne er til stades «på byen» fungerer preventivt mot vald og mobbing. Sesongen byrjar gjerne 1. mai, og tiltaket blir gjennomført ved viktige «festhelger» eller festivalliknande arrangement.

VIL DU ENGASJERE DEG LOKALT? TA KONTAKT!

NETTVERKSARBEID, RUS/PSYK.

Personar med rus- eller andre psykiske problem kan ha vanskar med å delta i sosiale nettverk. Nettverksgruppene jobbar for ein låg terskel for personar med slik bakgrunn, der tryggleik, mat og hygge er viktige ingrediensar. Føremålet er at deltakarane skal tore å utvikle eit breiare sosialt nettverk.

LINDA KARIN SOLHEIM Askvoll Røde Kors 975 92 327 oddsolhe@online.no

LIV JORUNN VESTREIM Aurland Røde Kors 909 56 511 livjvest@outlook.com

EINAR MÅLSNES Balestrand Røde Kors 906 60 283 einar.malsnes@online.no

ARNT HARRY HELLEVANG Flora Røde Kors 90961940 ahhelle@gmail.com

EVA MARIE ‘ HALVORSEN Førde Røde Kors 415 61 466 eva.halvorsen@hisf.no

LEIF BELL Gaular Røde Kors 917 17 741 leifbell@hotmail.com

STOPP VOLDEN-SKULAR

Russen signerer på at dei skal avstå frå vald og mobbing i russetida, og får eit strykemerke til russedressen sin. Ungdomsskuleelevar har fått utdelt Stopp Volden-materiell, gjerne inkludert ein apell mot mobbing og valdsbruk halde av Røde Kors, der hovudbodskapen er å ta vare på og inkludere kvarandre.

SYNØVE SANDE Svelgen- Bremanger Røde Kors 907 26 012 sysande@enivest.net

JOFRED ÅSNES Fjaler Røde Kors 911 72 164 joaasnes@online.no

VISITORTENESTE

Sogn og Fjordane har ei visitorgruppe som jobbar i Vik fengsel. Dei besøker innsette og har samtaler ein til ein. Det blir òg arrangert fellesaktivitetar som bingo og turar.

VITNESTØTTE

Det å vitne i ei straffesak kan vere svært krevjande, både fordi domstolsystemet er ukjent og at saka i seg sjølv har sett spor. Våre vitnestøtter kjenner rettssystemet godt, og er i tillegg vanlege omsorgsfrivillige, som følgjer vitnet i tida før vitneboksen. Føremålet er å skape tryggleik kring situasjonen. På stader med domstol, det vil seie i Fjordane Tingrett, Førde.

LOKALE VARIANTAR

Det finst mange lokale variantar og til dømes aktivitetar som berre skjer ein gong i året, som julegleder for barn. Tar du kontakt med di lokalforeining kan det godt vere du får moglegheiter som ikkje er nemnt her.

SLIK KAN DU BLI MED Ta kontakt med lokalforeiningsleiar i din kommune (sjå ved sidan av). Du kan òg velje å registrere deg på www.rodekors.no og klikke på «engasjer deg» eller skanne QR-koden og komme rett til registrering. Då vil du bli kontakta i løpet av nokre få dagar.

9 MARGRETHE SKÅDEN Gulen Røde Kors 481 20 586 margresk@online.no

KRISTI MULDSVOR Hornindal Røde Kors 991 68 595 kristi.muldsvor@ hotmail.com

ARNE DALE Hyllestad Røde Kors 950 39 740 arne.dale@ hyllestad.kommune.no

RANDI RUSTI Høyanger Røde Kors 975 02 921 randirusti@hotmail.com

SUSANNE MERKESDAL GÅSEMYR Jølster Røde Kors 404 67 614 susanne.gasemyr@ gmail.com

BRITT OPTUN Luster Røde Kors 995 14 197 britt@optun.no

MONIKA LYSNE Lærdal Røde kors 905 16 686, 57 66 62 48 monika.lysne@ laerdal.kommune.no

STÅLE FIMLAND Naustdal Røde Kors 90619708 sfim@online.no

BERGE BJØRKEDAL Eid Røde Kors 919 19 160 bergeb@online.no

SIGURD STRAND Olden Raude Kross 915 97 871 sigurd.strand@ enivest.nett

ODD RUNE VIKHEIM Sogndal Røde Kors 908 91 217 odd.rune.vikheim@ nortura.no

PER EILERT OMMEDAL Stryn Røde Kors 900 68 647 post@essostryn.no

DARIUSZ HAUDEROWICZ Vik Røde Kors 411 04 713 rkvik@online.no

JARLE AABERG Vikane Røde Kors 91891461 jarle@fagmobler.no

ELI BLÅLID Vågsøy Røde Kors 996 14 481 elib69@online.no

MERETE MINDRESUNDE Gloppen Røde Kors 473 03 240 mmindresunde@ gmail.com

SISSEL ESPE Leikanger Røde Kors 48152638 sisselespe@gmail.com

ARNE HELGE SELJEN Selje Røde Kors Hjelpekorps 975 41 398 ahseljen@broadpark.no

PATRICIA DIANE SEGLEM LÆGREID Årdal Røde Kors 91879729 patriciasl1951@gmail. com

2016


Høyanger kommune

6847 VASSENDEN Tlf. 57 72 75 50 Frivik jolsterskisenter.no

Halbrendsøyra 7 6800 FØRDE Tlf. 57 82 99 00 E-post: oad@opusas.no www.opusas.no

Dale Rør AS Flovegen 4 6800 FØRDE Tlf. 57 72 55 90

6991 HØYANGER

Tonningsg. 24 6783 STRYN

Tlf. 57 71 15 00

Tlf. 57 87 29 20 www.strynelektro.no

www.hoyanger.kommune.no

LOEN

-

Tlf. 57 87 50 00 E-mail: alex@alexandra.no www.alexandra.no

www.fjordanereisebyra.no

Grandev. 4, 6783 STRYN Tlf. 57 87 16 80

Ohnstadhaugen 15 6863 LEIKANGER

www.btkjeden.no

Tlf. 57 65 56 54

avd. Høyanger avd. Florø avd. Førde

Tlf. 950 43 918 Tlf. 971 99 685 Tlf. 918 22 115

Sletteland 6963 DALE I SUNNFJORD tlf. 57 73 63 40 - fax. 57 73 63 80

Der kjentfolk møtast Kronborg Hafstadgården Elvegården Tlf. 57 72 41 40 - www.olefine.no post@dampbakeriet.no

Jølster Rekneskapslag

Brandsøy - 6900 Florø Telefon 57 74 42 49 Faks 57 74 46 79 Mobil 911 60 641

6843 SKEI I JØLSTER Tlf. 57 72 78 50

Vi holder kurs innen:

Maskinentreprenør

Byggsenteret Audun Hundere A/S

Kåre Haaland A/S Hornnesvegen 55 C 6809 FØRDE

Håland 6963 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 958 83 854 www.gokajakk.no

Tlf. 57 73 66 06

6852 SOGNDAL Tlf. 57 67 69 30 www.meieriet.no

Trucker - Kraner - Personlifter Masseforflytningsmaskiner Innføring i sikkerhet, ansvar og kontroll

Flora Vidaregående Skule 6900 FLORØ Tlf. 57 63 76 00

Sjukehusv. 9 6770 NORDFJORDEID Tlf. 57 86 43 30 Fax. 57 86 43 26

Aase Landbruk AS

Luster Rekneskapslag Pyramiden 6868 GAUPNE Tlf. 57 68 27 70 Fax. 57 68 27 71

- tlf. 57 72 50 70 - tlf. 57 72 50 90 - tlf. 57 72 57 50

Leikanger Sjukeheim

STRYN

10

Tlf. 57 62 79 79

Førde Sandane Sogndal

Byggtorget Stryn Trelast A/S

www.bfl.no post@bfl.no

6851 SOGNDAL

Alt innen varmepumper

Åpen: man.-fre. 08.00-16.00

www.skaar-vvs.no

6871 JOSTEDAL Tlf. 57 68 31 11

2016

-RØRLEGGERFORRETNING-

Stryn Elektro A/S

Steia 3 6973 SANDE I SUNNFJORD

Hjelmbrekkevegen 3 6847 VASSENDEN www.jolsterbygg.no Tlf. 57 72 74 15

Tlf. 57 71 64 40

Salg og service av traktorer og landbruksmaskiner siden 1974

Ta kontakt!

Vik Fengsel Kjell Grønli Hege Urnes

| Siv Anita Berget | Ingar Husum

6893 VIK I SOGN Tlf. 57 69 65 00 Fax. 57 69 65 01

Parkvegen 3, 6856 SOGNDAL

Røyrleggaren AS Maskinentreprenør

Fjordingen AS Myrane 7 6783 STRYN Tlf. 57 87 45 00

Magne Hafstad AS avd Førde Steinavegen 3 6800 FØRDE Tlf. 57 72 29 70 www.bravida.no

Hafstad 6800 FØRDE Tlf. 57 82 40 30 Mobil 913 95 900

Halbrendsøyra 4 6800 FØRDE Alt innen røyrleggararbeid! Nybygg/rehabilitering Baderom Varmeanlegg Servicearbeid Per Tore Meier Mobil: 415 05 600

E-mail: per.tore@royrleggaren.no


Prisvinnarar: F.v. Anni Felde, Sissel Myklebust, Odd Erik Loftesnes og Jorunn Ringstad

Anni bryr seg ÅRETS «BRY DEG-PRIS» FRÅ SOGN OG FJORDANE RØDE KORS GJEKK TIL ANNI FELDE FOR HENNAR EKSTRAORDINÆRE VILJE OG EVNE TIL Å JOBBE FOR DEI UTANFOR. SISSEL MYKLEBUST, JORUNN RINGSTAD OG ODD ERIK LOFTESNES FEKK FORTENESTEMEDALJE. Anni Felde har særleg vore engasjert innan omsorgsaktivitetane til Røde Kors. Dei siste åra har breimingen vore engasjert i og vore leiar av lokalråd for Røde Kors Omsorg i Gloppen. Her har dei drive med tradisjonell besøksteneste, samt hatt ulike arrangement på omsorgssenteret og i bufellesskapa i kommunen. I samarbeid med frivilligsentralen og flyktningetenesta i kommunen vart det etablert ein møtestad for dei som er kome nye til kommunen med litt servering og ulike spel, og der dei andre frivillige organisasjonane lokalt har fått delta. Med utspring i denne møtestaden vart det etablert ei turgruppe som vart med på integreringsprosjektet Til Topps på Galdhøpiggen. Gode fjellsko var ordna gjennom sponsorar og gjorde opplevinga opp desto lettare. Omsuten og engasjementet for våre nye landsmenn er noko av det som er vorte lagt merke til dei siste åra. Dette engasjementet har no ført til at det har vorte etablert Flyktningguide i Gloppen. Prisen er ei gravert messinglysestake og ein gåvesjekk på 5000 kroner som skal gå til eit veldedig føremål. – Eg ønskjer å bruke pengane inn i det arbeidet vi alt gjer med flyktningar i Glop-

pen, seier ho. Nøyaktig kva er litt tidleg å seie, men vi har mange prosjekt på gang, til dømes arrangering av fisketurar både på fjord og ferskvatn.

MEDALJAR FOR INNSATSEN

Norges Røde Kors sin Æresbevisningskomite har gitt fortenestemedaljar til Jorunn Ringstad, Odd Erik Loftesnes og Sissel Myklebust. President Sven Mollekleiv overrekte medaljane under årsmøtet til Sogn og Fjordane Røde Kors. Jorunn Ringstad, Askvoll Røde Kors, har vore medlem i Røde Kors i over 40 år. Ho byrja Røde Kors engasjementet sitt i hjelpekorpset i Askvoll, og etter ein pause med engasjement innan politisk virke lokalt, nasjonalt og internasjonalt, vart ho igjen aktiv i Røde Kors og medlem i distriktsstyret frå 2006 – 2008. Ho har vore leiar av Internasjonalt utval i distriktet, leiar av kontaktgruppa for Røde Kors og RKNUWC, og distriktet sitt medlem av RKNUWC sitt Council. Ho var nestleiar i distriktsstyret frå 2008 – 2014. Odd Erik Loftesnes, Sogndal Røde Kors, har vore medlem i Røde Kors i over 40 år, og har hatt leiar- og tillitsverv på distrikts-

nivå sidan 2008. Før dette har han vore styremedlem og nestleiar i Sogndal Røde Kors. Han har vore medlem av prosjektgruppa for organisasjonsprosjektet ‘Mindre styr og meir stell’, nestleiar i distriktsstyret i Sogn og Fjordane Røde Kors, distriktsleiar i Sogn og Fjordane Røde Kors, og medlem av Det sentrale Råd i Norges Røde Kors. Etter Loftesnes gjekk av som distriktsleiar i 2015, vart han igjen medlem av lokalstyret i Sogndal Røde Kors. Sissel Myklebust, Svelgen og Bremanger Røde Kors, har hatt ei rekke leiar- og tillitsverv både på lokalt plan og på distriktsplan sidan 1996 til dags dato. Ho har vore medlem og varamedlem av lokalstyret i Svelgen Røde Kors i fleire periodar, operativ leiar i Svelgen Røde Kors Hjelpekorps, medlem og nestleiar/adm.leiar i distriktsråd for hjelpekorps i Sogn og Fjordane, Distriktsråd hjelpekorps sin representant i distriktet sitt opplæringsutval og administrativ leiar i Svelgen Røde Kors Hjelpekorps.

11 2016


12 2016

Samla til middag i Samah og Mohamed sitt husvære. Kjøttbollar, ris, kylling, salat, innbakt kjøtdeig, karripoteter og drikkeyoghurt står på menyen.

Vener på tvers NÅR FAMILIANE SLETTEHAUG OG HARBA ER SAMAN, UTLØYSER DEI RESSURSAR HJÅ KVARANDRE. – I dag har eg klart det! utbryter Mohamed Harba. Ansiktet bryt ut i eit kjempesmil, og kona Samah ser like glad ut og går stolt bort og legg armane rundt mannen sin. – Klarte du teoriprøva? spør Ludvik Slettehaug, og rekk fram neven for å gratulere. Òg han med eit stort smil. For ein forretningsadvokat med eit dusin eigedomar å forvalte, skulle ikkje det å stå på Vegvesenet si teoriprøve på tredje forsøk karakteriserast som ein siger. Når du har brukt dei siste åra på å halde deg sjølv og familien i live i Syria og landa rundt, og når du har lært norsk i fire månader, då, då er det ein siger.

ALEPPO MØTER NAUSTDAL

Mohamed og Samah er nye i Norge og nye i Naustdal. I dag har dei invitert sin Røde Kors flyktningguide Ludvik og hans familie på middag. Den frivillige flyktningguiden skal vere ein kontaktperson som hjelper til med integrering.

– Det var nydeleg godt. Første gong eg har smakt, seier Marianne Slettehaug, og tek for seg av ein «bolle» med innbakt kjøt. – Kva heiter dei kjøtbollane då? spør Ludvik. – Kjøtkaker. «Kebab hindi» på arabisk, seier Mohamed. – Hehe, det er ikkje så vanskeleg, ler Ludvik. – Dei var litt sterke, kjem det frå Anna. Det er stappfult rundt bordet i den vesle leilegheita. Mohamed og Samah har trylla fram høgdepunkt av kylling, kjøt, ris og krydder i mange variantar. – Du var veldig tøff som smakte, seier Marianne til fire år gamle Henrik, som gjer eit lite hopp på stolen etter å ha smakt noko heilt nytt. Samah serverer salta, utvatna yoghurt til drikke. Marianne spekulerer i om det bygger på liknande tradisjon i Sunnfjord, at dei gamle vil ha surmjølk å drikke til maten om sommaren fordi det er forfriskande når det

er varmt. – Er det karri i potetene? spør Marianne. Samah leitar fram eit lite glas, skrur forsiktig av loket og held under nesa på Marianne. – Karri! nikkar Marianne. – Eg er veldig glad i karri. Eg tok det med frå Syria. Det er det einaste krydderet eg tok med, smiler Samah. Då krigen med sine stadig skiftande frontar og skitne bomber nådde heimbyen, gjorde familien som ein million andre frå Aleppo har gjort. Dei flykta. Først til Libanon, så vidare til Moskva. Dei fortel at opphaldet i Russland ikkje var levande. Etter eit år valde dei å prøve seg på Syria igjen. Dei fekk ein stad å bu i havnebyen Latakia, som var kontrollert av presidenten og utanfor dei mest hissige kampområda. Der var dei i eitt år, før det òg der braut ut store kampar i 2014. Då flykta dei igjen via Libanon, Moskva og Murmansk til Norge og Kirkenes. Etter kortare opphald i Oslo,


SØKER FLYKTNINGGUIDE ■ Førde, Florø, Gloppen, Vik, Jølster og Naustdal treng fleire Røde Kors flyktningguidar. Ta kontakt med ditt lokale Røde Kors (www.rodekors.no/ sfj). Jølster og Naustdal tek kontakt med Førde. ■ Det er spesielt underskot på mannlege flyktningguidar. ■ Flyktningguidar må vere over 18 år, og forplikte seg til eit par timar i veka, 9–12 månader. ■ Du får opplæring og rettleiing av Røde Kors. ■ Flyktningguidar kjenner lokalmiljøet og kan bidra med praktisk informasjon og menneskelege relasjonar. Mohamed fortel at han har bestått teoriprøven på sertifikat etter fire månader i Norge. Kona Samah er nøgd med prestasjonen.

på Haslemoen og Jølster mottak fekk dei til slutt innvilga opphald i Norge og busetjing i Naustdal. I desember byrja dei på introduksjonsprogrammet, som skal vare i eitt år. – No er det viktigaste for oss å lære oss norsk, seier Samah, som fortel at sjølv eldstesonen Kays har gitt dei tydeleg beskjed: – Ein dag han kom heim frå skulen, sa han at vi må snakke norsk heime også, seier Samah. – Dei er ivrige etter å lære seg norsk, dei er veldig aktive. Dei gjer ein innsats for at barna skal få vener og vere sosiale. Eg er imponert over dei, seier Marianne. Etter kvart som middagssamtalen rundt bordet vert meir innfløkt, går det meir i engelsk og mindre norsk. Men det er nokon som passar på. Tolvåringen Agathe tek ansvar og hevar stemma. – Samah, kan eg få litt vatn, seier Agathe, på ein måte som gjer det tydeleg at her går det på norsk. Henrik på fire supplerer med eit norsk kraftuttrykk: – Takk for maten, den var god, alle saman hoppar i do, ler han og spring frå bordet.

MANGE STØTTESPELARAR

Øverst: Taym og Henrik byter på å spele. Midten: Anna og Kenda lagar dukketeater. Nederst: Agathe og Kays byter på å spele.

Familiane møtest jamnleg, anten slik som dette, på Internasjonal kafé i Naustdal eller gjennom meir tilfeldige ærend og henting og bringing til fritidsaktivitetar med ungane. – Vi trivst veldig i Naustdal, vi har fine vener. Vi få god hjelp av flyktningkonsulenten i kommunen. Naustdal er ein fin stad, og alt dagen vi kom hit vart vi møtt av ei svært hyggeleg dame i naboleileigheita. Alle vi møter er så snille. Og så er vi veldig glade i Henrik, for han tullar så mykje, smiler Samah. Det å komme til ein heilt ny stad utan nettverk, språk eller jobb krev mykje. Flyktningguidane skal hjelpe til så ein kjem seg fortare i gjenge. Så ein kan ha eit trygt liv, kjenne seg heime og få brukt ressursane sine. – Det er vanskeleg utan vener, men Ludvik hjelper oss til dømes med å tolke meldingar frå skulen. Det er veldig bra at vi har nokon som kan hjelpe oss når vi står litt

fast. Vi treng nokon å snakke med utanom skule og norsksenter, seier Mohamed. Det var på eit informasjonsmøte at kommunen etterlyste eit behov for flyktningguidar.

KOSTAR LITE, GJEV MYKJE

– Det var veldig naturleg å melde seg då det vart eit behov. Eg sa til flyktningkoordinatoren at eg ville bidra, og at Røde Kors var rette måten å gjere det på. Det kostar meg lite og gjev mykje. Familien er veldig snille. Behovet deira for hjelp er overkommeleg for oss, seier Ludvik. Middagen er over, ungane har trekt bort i sofaen. Marianne les i boka «Dinosaurtoget» for dei to minste. Dei to eldste sit og spelar på telefon og nettbrett, medan dei to jamnaldrande klassevenninnene i midten helst vil halde seg for seg sjølve på rommet. Dei har visst noko hemmeleg på gang. Finmalt kaffi med kardemomme kokt i ein kjele vert tømt i små, kvite koppar. Lukta av arabisk kaffi fyller stova. Sunnfjordlefse frå Frammarsvika kjem også på bordet. Familiane sit tett og deler godbitane som alle andre gode vener. – Det er veldig ille i Syria. No er vi her og må lære oss norsk, seier Mohamed. Dei veit at utan norsk kjem dei ingen veg. Sjølv med lappen. Samah har som mål å bli lærar igjen. Mohamed er usikker. Han trur bakgrunnen som jurist blir vanskeleg. Så foreløpig har begge eitt hovudmål: lære seg norsk. – Dukketeaterrrrr! Anna og Kenda på sju og åtte avbryt alle djupe samtalar med si annonsering. No er det forestilling. Dei har sett ei øskje opp ned i dørkarmen, festa ein spotlight som lyser opp «scena», og inn kjem marionette-barbiedukkker. Og dei snakkar på bokmål. Forsamlinga humrar. Ventar spent på at fnisinga på scena skal gå over i ei fortelling. – Jeg har skadet meg, kan noen hjelpe? – Jeg er doktor. – Jeg har mistet hodet. – Det er alvorlig. Sånn, nå er det reparert.

13 2016


1) PLANLEGG TUREN OG MELD FRÅ KVAR DU GÅR. Planlegg turen etter kva evner gruppa har, og ha alltid fleire alternativ. Sørg for å ha informasjon om turområdet og forholda du skal på tur i. Lytt til erfarne fjellfolk. Sørg for å ha kunnskap og ferdigheiter som trengst for den aktuelle turen. Ta omsyn til naturen. Med god planlegging legg du ikkje igjen spor etter deg. Lag avtalar som ikkje er avhengige av mobildekning og presise klokkeslett.

2) TILPASS TUREN ETTER EVNE OG FORHOLD. Vurder forholda jamleg, og tilpass planane dine etter det. Vis respekt for vêret! Å vere på tur saman med andre gir auka sikkerheit, og nokon å dele opplevingane

med. Er du på tur åleine, ver ekstra varsam. Ikkje legg ut på langtur utan erfaring, du må vere i stand til å ta vare på deg sjølv og dei andre i gruppa. Vis omsyn til andre turgåarar. Kjenn allemannsrettane og pliktene som følgjer med. Sørg for at turgruppa har ein kultur for open og direkte kommunikasjon.

4) VER FØREBUDD PÅ UVÊR OG KULDE, OGSÅ PÅ KORTE TURAR.

3) TA OMSYN TIL VÊROG SKREDVARSEL.

5) TA MED NØDVENDIG UTSTYR FOR Å KUNNE HJELPE DEG SJØLV OG ANDRE.

Bruk alltid vêr- og skredvarsla, og set deg inn i kva det inneber for deg i det området du skal ferdast i. Nytt deg av råda som er knytte til det aktuelle varselet, og vel enkelt terreng når forholda er krevjande. Turvarsla finst her: yr.no, storm. no og varsam.no.

Kle deg etter vêr og forhold. Hugs at vêret skiftar raskt i fjellet. Ta med både ekstra klede, og det utstyret som turen og terrenget krev. Ekstra mat og drikke kan hjelpe både deg og andre dersom du bruker lengre tid enn planlagt eller må vente på hjelp.

På vintertur treng du vindsekk, underlag, sovepose og spade for å klare deg ei natt ute. Vindsekk kan redde liv. Ta med deg noko, som gjer at du lettare blir funnen dersom uhellet er ute, for eksempel refleksvest eller hovudlykt Ha med førstehjelpsutstyr. Det gjer at du kan hjelpe både deg sjølv og andre.

14 2016

2016

Fjellvettreglane


Bruk alltid sendar/mottakar, og ha med søkjestong og spade dersom du skal ferdast i skredutsett terreng. Pakk smart! Pakkelister for ulike turar finn du på dnt.no. Mobiltelefon kan vere eit nyttig hjelpemiddel, men hugs at du ikkje kan stole på han i alle situasjonar eller område. Om ulykka er ute, varsl politiet på 112, gå etter hjelp eller prøv å varsle på annan måte.

høgda på henget det blir utløyst frå. Unngå terrengfeller, slik som tronge bekkedalar. Tenk på kva som skjer dersom det går eit skred. Ver merksam på faren for skavlbrot når du går på ein fjellrygg. Ver merksam på isforholda når du går på regulerte vatn, og i inn- og utløpsområde.

8) VEND I TIDE, DET ER INGA SKAM Å SNU.

Fjellvettreglene Fjellvettregl 7) BRUK KART OG KOMPASS. VIT ALLTID KVAR DU ER.

Revurder planen stadig, og vel plan B lenge før du blir utsliten. Har forholda endra seg? Bør du snu? Har nokon i følgjet problem med å gjennomføre? Bør gruppa snu?

2016

9) SPAR PÅ KREFTENE OG SØK LY OM NØDVENDIG.

Avpass farten etter den svakaste i følgjet,

6) TA TRYGGE VEGVAL. KJENN ATT og pass på at alle i turfølgjet er med. Bruk kart og kompass, det fungerer alltid. SKREDFARLEG TERRENG Hugs å ete og drikke ofte. Når du Følg med på kartet også når du går ei OG USIKKER IS. anstrenger treng kroppen meir væske 1. Planlegg turen og meld fra 1. hvor du gårdegturen Planlegg og meld fra hvor du merkt rute. Medvitne og gode vegval er det viktigaste for å unngå skred. Vit at skred kan losne i heng som er høgare enn fem meter og brattare enn 30 grader. Sjølv om det er flatt der du går, kan du utløyse skred i fjellsida over deg. Eit skred kan gå tre gonger så langt som

Turopplevinga blir rikare om ein følgjer med på kartet undervegs. GPS og andre elektroniske hjelpemiddel er nyttige, men hugs å ha med ei ekstra straumkjelde.

enn du føler behov for. Ikkje vent med å søkje ly til du er utsliten. Du blir meir sliten av sterk vind. Bruk vindsekken, eller grav deg ned i snøen i tide.

2. Tilpass turen etter evne og forhold 2. Tilpass turen etter evne og forho Napp ut og heng opp!

3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel 3. Ta hensyn til vær- og skredvars

4. Vær forberedt på uvær og kulde, på kortepåturer 4. Værselv forberedt uvær og kulde, selv på

5. Ta med nødvendig utstyr for5.åTa kunne deg selv og for andre medhjelpe nødvendig utstyr å kunne hjelpe d 15

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn terreng Gjenkjenn og usikker skredfarlig is 6.skredfarlig Ta trygge veivalg. terre 2016

7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvorkart du og er kompass. Vit alltid hvo 7. Bruk

8. Vend i tide, det er ingen skam å snui tide, det er ingen skam å s 8. Vend

9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig 9. Spar på kreftene og søk ly om nødv

Kiellandbu. Foto: Espen Haagensen


Hotel Loenfjord AS 6789 LOEN Tlf. 57 87 57 00 www.loenfjord.no

Bruland Pallefabrikk

Eid kommune

ANONYM

6800 FØRDE

STØTTE

Tlf. 57 72 22 30 - Fax. 57 72 22 31

ARKI arkitektar AS

Rådhusveien 43, 6770 NORDFJORDEID Tlf. 57 88 98 00 - Fax. 57 88 98 01 www.vestauto.no - Din Peugot forhandler i Nordfjordeid -

Psykiatritjenesta Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID Tlf. 57 88 58 00

Mobil: 907 82 527

Hafstadvegen 25 Tlf. 57 72 13 80

Sløvågen 2 5960 DALSØYRA Tlf. 57 78 38 24 www.halsvik-sos.com

www.arki.no

www.deloitte.com

Sygna Transport AS 6973SANDEISUNNFJORD

16

Tlf. 57 71 64 32 Fax. 57 71 65 10 Mobil 970 53 000

Naustdal kommune Kommunehuset 6806 NAUSTDAL Tlf. 57 81 60 00 www.naustdal.kommune.no

Brødrene Dahl A/S Flov 3 6800 FØRDE Tlf. 57 82 99 40

Innvandrarsenteret i Flora KF Professor Gjelsvikv. 6900 FØRDE

2016

Halbrendsøyra 9, 6800 FØRDE Tlf. 57 83 08 00 - www.fordevulk.com

Tlf. 57 75 66 00 - Fax. 57 75 66 61 Perhusvegen 1, 6783 STRYN Tlf. 57 87 68 50 Fax. 57 87 68 60 E-post: post@hs-bygg.no www.hs-bygg.no

Entreprenørforretning Kranutleige

Pyramiden - 6868 Gaupne - Tlf. 57 68 10 55 - Mob. 951 67 540 www.ovrebofargehandel.no - post@ovrebofargehandel.no

Reint AS

Sogn Betongsaging AS

Onstadvegen 25 5745 AURLAND

Tlf. 951 37 208

6858 FARDAL

Avd. Førde - tlf. 57 83 71 00 * Adv. Thomas Chr. Jarning * Adv. Øystein Hjelmeset * Adv. Roar Berge www.harris.no/forde

Tlf. 907 49 388 E-post: post@reintas.no www.reintas.no

Stort utval av

PLANTER TIL HAGEN 10000 m2 planter:

Vest Asfaltering Øyane 14 A 6868 GAUPNE Tlf. 480 88 855 post@vestasfaltering.no www.vestasfaltfresing.no

Scandic Sunnfjord Hotel & SPA

Prydtre 70 sortar, små tre til krukker 40 sortar, busker 260 sortar, roser 120 sortar, klatreplanter 35 sortar, frukttre 90 sortar, bærbusker 40 sortar, stauder

Storehagen 2, 6800 FØRDE Tlf. 57 83 40 00

Opningstider april - juni: mån.-fre. 09.00 - 18.00 laur. 09.00 - 15.00 juli - august: mån.-fre. 09.00 - 17.00 laur. 09.00 - 13.00

E-post: sunnfjord@scandichotels.com www.scandichotels.no Ylvisåker, 6856 SOGNDAL, Tlf. 57 67 91 81 e-post: aaberge.plant@online.no Sjå www.aabergeplanteskule.no for sortiment og prisar.


Grev for livet HER ØVER RØDE KORS HJELPEKORPS PÅ Å FÅ SKILØPARAR UT AV SNØSKRED. I LIVE.

17 2016

To meter ned i raset, framleis ingen ting.


1

2

1) Signal er fanga opp av søkar-mottakar. Då er det berre å grave så fort ein kan. 2) Fagleiar. 3) Fagleiar skred Per Odd Grevsnes, tek leiinga i skredet. 4) Søkelag med søkestenger sikrar at raset vert gjennomhola kvar halvmeter. Eit skred kan vere stort og djupt, det kan krevjast intensiv innsats over fleire timar. 5

8

5) Fagleiar skred, Sogn og Fjordane Røde kors Hjelpekorps, Geir Ove Optun. 6) Sea King skal hente fire hjelpekorpsarar for assistanse i eit skred i Sogndalsdalen

18

7) Sea King redningshelikopter søker visuelt og elektronisk frå lufta. Under helikopteret ser du KO, kommandoplassen, der aksjonsleiinga organiserer øvinga.

2016

8) Opprop for dei som skal inn i fjellet og leite. 9) Over 30 personar deltok i øvinga. Mange vart dratt inn på ski. 9

Det er 20 kuldegrader. Tidleg laurdag morgon. Seks skiløparar er sakna i eit snøras i fjella ovnanfor Sogn skisenter på Hafslo. Øvingsalarmen går ut til Røde Kors, Norske Redningshunder og Sogn brann og redning. Etter ein halvtime er den første snøskuteren med redningsmannskap godt på veg oppover fjellsida mot ulykkesstaden. – Alle som skal inn i fjellet må registrere seg her, ropar ho som skal ha oversikten over kven som går inn i det rasutsette området. Eigentryggleik er avgjerande for å drive redningsarbeid. Å vite kven som til ei kvar tid er med i felt, er ein del av det. Kolonna av snøskutarar, sledar og pulkar, med rødekorsarar hengande bak på ski, bevegar seg innover fjellheimen. For kvar skråning som vert passert, må skuterførar vurdere om det er trygt å køyre vidare. Ikkje risikere å sjølv bli eit offer for snømasser på veg mot dalbotnen. Framme på rasstaden skal alle finne si

rolle. Fagleiar skred, Lars Solnes, tek ansvaret for å styre innsatsen saman med skadestadsleiar i politiet. Fagleiar skred NK, Per Odd Grevsnes, tek leiinga i skredet.

RASKAST RÅD NO.

Er det trygt å gå inn i skredområdet? Ja. – Alle som har sendar mottakar, slår desse på søk no, ropar Grevsnes. Sendar mottakar er ein liten elektronisk dings mange toppturfolk brukar slik at dei lettare skal bli funne, eller lettare kan finne kameraten sin om dei kjem ut for eit ras. Alle bevegar seg raskt på ei linje oppover skredet, tek eit hurtigsøk over heile området. Så pip det, først i ein sendar mottakar, seinare i fleire, som dei grev opp. Og der, nedgravd under ei bjørk, finn dei ein levande mann. Men framleis er dei ikkje i mål. Så drønnar det i fjellsidene. Sterkare og sterkare. Det er ikkje eit nytt skred, men eit kvitt og oransje helikopter som klaprar

hastig over rasområdet. Det er redningshelikopteret, Sea King, som er kalla inn for å gje støtte. Det kryssar dalen og heng i lufta over eit anna skred på andre sida av dalføret og søker med søkar-mottakar. Ein redningsmann vert slept ned for å undersøke signalet dei fekk i helikopteret. Også her lukkast det å finne ein levande mann under snøen. Dei tek seg bort til samleplassen der aksjonen vert leia frå. – Når de nærmar dykk eit helikopter som står med rotoren i gang, er det viktig å komme inn frå framsida. Gå ein stor boge utanom halerotoren, slik at vi i helikopteret veit at du veit. Rotoren er livsfarleg, den roterer 170 centimeter over bakken, fortel redningsmannen, som førebur Røde Korsmannskap på ombordstigning.

NYTT RAS

Helikopteret landar, og to snøskutarar med utstyr og mannskap køyrer bort i orkansky-


3

4

7

19 2016

6

ene som står opp rundt flykroppen. Eit øvingsras har også gått i Sogndalsdalen, og fire hjelpekorpsarar skal vere med å søke der. – Det er fantastisk å kunne øve saman med dei som kjem til å vere med på eit ekte oppdrag, seier fagleiar skred i Sogn og Fjordane Røde kors, Geir Ove Optun. Han har vore med på å lage øvinga og leier den nyetablerte skredgruppa i Indre Sogn saman med Per Odd Grevsnes. – Trening på samhandling mellom skredgruppa og hjelpekorpsa, redningshundane, redningshelikopteret, brann og redning og politiet styrkar oss under ei reell hending, seier han. Under hurtigsøket finn dei fleire eigedelar. Ski, stavar, hanskar. Ved kvar funnstad dreg dei ut søkestengene og undersøker cirka ein meters radius. Ei søkestong er ei samanleggbar stong, som liknar på eit teltstong fire– fem meter lang. Denne stikk dei ned i snøen

til den stoppar i noko mjukt eller noko hardt. Er det ei tue eller er det ein kropp den stoppar i?

MANGLAR EIN PERSON

Søkelaget grev febrilsk no. Leiting med søkar mottakar indikerer at det skal vere noko oppunder ein hamar. Søkestenger treff stadig noko nedi djupet. Kubikk etter kubikk med snø blir flytta av sterke spadar, men dei grev berre fram grastustar eller stein. Og recco-søkaren, ein slags sonar som fangar opp refleksar frå metall på personar, har enno ikkje kome til staden. – No må vi ta ei skikkeleg vurdering. Finn vi ikkje noko her no i våre primærteigar, må vi lokalisere ein ny søketeig som vi skal søke med søkestong, seier Grevstad. Det har gått tre timar sidan raset. Optun observerer framgangen. Søkelag som har byrja å bli slitne av kulde, av å baske opp til over knea i snø i den bratte bakken, av

å stikke og dra søkestengene fire meter ned i tettpakka snø, av å grave, grave. Av frustrasjon, å vite at det framleis er ein som manglar. – Vi kan ikkje gje oss før vår oppdragsgjevar, politiet, seier at no er alt komt ut som er sakna. Så her er det berre å stå på, seier Optun. Dei grev vidare – for å redde liv når det gjeld.


ANONYM STØTTE

Toyota Nordfjord og Førde AS www.toyota-nf.no

Sandane AS

Steinav. 10, 6801 FØRDE - Tlf. 57 72 10 00

Krånavegen 15 6823 SANDANE Tlf. 57 86 56 66 Fax. 57 86 59 95 FØRDE www.herjedalskjokken.no Rådhuset, 5745 AURLAND Tlf. 57 63 29 00 - www.aurland.kommune.no

Sogn Rekneskapskontor A/S

Kenneth Elvebakk Tlf. 970 53 162

6868 GAUPNE - Tlf. 57 68 10 18 www.sorek.no

Sogn og Fjordane

Fylkeshuset, 6863 LEIKANGER www.sfj.no

20

Bryggja

57 85 32 02

Byrkjelo Fortun

957 06 000

Førde Eikefjord

970 08 082

Lærdal Sogndal

57 66 66 88

Stryn Stårheim

970 82 373

57 68 61 57

905 78 788

57 67 66 65

57 86 37 30

Har du behov for rehabilitering ved sjukdom eller langvarige plagar? Vi tilbyr heilskapleg rehabilitering og rettleiing for vegen vidare. Sjå vår heimeside for meir informasjon: www.rkhr.no

Hva er det gode liv?

2016

Bulandet -det vestligste fiskevær med 365 øyer, holmer og skjær.

Tlf. 57 73 71 00 / 6968 Flekke

Fiske, sykkeltur, ro og fred, solnedgang.

BULANDSFERIE

tilbyr trivelige rorbu- og sjøhusleiligheter-2/6 pers. Båtutleie og servering av god lokal mat.

Sentralt i fylket

Båt, krabbeteine, gjestebrygge, sykkelutleie Tlf. 57 73 21 72 / 916 47 196

www.bulandsferie.no

Ideelt for avvikling av møte, kurs og konferansar -

Blant dei leiande kurs-/konferansehotella i fylket 250 sengar og konferansekapasitet til 350 personar Våre kursvertar syter for trygg og god gjennomføring Symjehall og mange aktivitetar både ute og inne

6843 Skei i Jølster - Tlf. 57 72 78 00 jolster.info@thonhotels.no - www.thonhotels.no/jolster jolster.kurs@thonhotels.no

Stiftinga KRISESENTERET i Sogn og Fjordane - Døgnopne bu- og støttetilbod til kvinner utsett for mishandling/voldtekt. - Du kan ta med barn på senteret. - Du kan nytte vår gratis advokatteneste - Råd og rettleiing på telefon heile døgnet tlf.

57 74 36 00 www.krisesenteret.sf.no


LEIKANGER

LUSTER

Leikanger Sjukeheim

Tannlege

6863 LEIKANGER Tlf. 57 65 56 54

Leikanger Taxisentral

Kjell Olav Ugulen 6868 GAUPNE Tlf. 57 68 13 27

6817 NAUSTDAL Tlf. 57 81 85 88

6863 LEIKANGER Tlf. 57 65 31 23

Sognefjord Hotell AS

Vest Asfaltfresing AS 6868 GAUPNE Tlf. 480 88 855

SOGNDAL

SOGNDAL

STRYN

Fimreite Bergboring AS

Solheim og Hjelleflat Transport AS

Stryn Trelast A/S

Tlf. 465 81 000 Ta kontakt med oss for gratis synfaring og tilbod!

6854 KAUPANGER Tlf. 916 87 383

Graving og Transport Toyota Sogn AS

Vemax

6868 GAUPNE Tlf. 918 38 636

6863 LEIKANGER Tlf. 57 65 11 00

NAUSTDAL

Steinar Foss AS

SELJE

6854 KAUPANGER Tlf. 952 21 050

6854 KAUPANGER Tlf. 57 67 66 66

Selje kommune

6740 SELJE Tlf. 57 85 85 00

NAUSTDAL

SOGNDAL

Maskinentreprenør

Apotek 1 Sogndal

Arve Hogne Bjørkelund

Larsen Møbelverksted 6875 HØYHEIMSVIK Tlf. 950 50 799

Luster Rekneskapslag 6868 GAUPNE Tlf. 57 68 27 70

6852 SOGNDAL Tlf. 57 67 90 70

6854 KAUPANGER Tlf. 57 67 84 46

SOLUND

Røyrleggjarservice AS 6879 SOLVORN Tlf. 57 68 42 72

Nordbohus Sogn AS

Almenningen 12 6856 SOGNDAL Tlf. 57 67 23 44

Visnesv. 15 6783 STRYN Tlf. 57 87 69 00

6851 SOGNDAL Tlf. 57 62 79 79

Sogn Advokatkontor Tlf. 57 67 50 60 Alminnelig praksis advokatkontor.no

Sogn Betongsaging AS

6806 NAUSTDAL Tlf. 57 81 61 00

6858 FARDAL Tlf. 951 37 208

Naustdal Elektro AS

6795 BLAKSÆTER Tlf. 57 87 55 21 Mobil 905 70 395

6926 KRAKHELLA Tlf. 57 78 79 28/42

Fjordingen AS

VIK Bøtun 6896 FRESVIK Tlf. 975 14 784

6817 NAUSTDAL Tlf. 57 81 95 70

6700 MÅLØY Tlf. 57 84 88 00

VÅGSØY

6700 MÅLØY Tlf. 57 84 50 00

Husevåg Transport

Mange Husevåg 6711 BRYGGJA Tlf. 928 33 884

ÅRDAL Prosess-Elektro A/S

6896 FRESVIK Tlf. 57 69 83 00

6713 ALMENNINGEN Tlf. 57 85 09 89

Meierig. 1 6885 ÅRDALSTANGEN Tlf. 57 64 85 00

Midlang Taxi

Måløy Auto AS

Sitla Hotel A/S

6783 STRYN Tlf. 57 87 45 00

Trenger du en drosje? Ta kontakt på 959 56 127

Mini Maskin AS

Tistel Camping og Feriehytter 6893 VIK I SOGN Tlf. 57 69 54 79

Gate 1 nr 26 6700 MÅLØY Tlf. 57 85 04 07

Måløy Smie & Mek Verksted AS 6700 MÅLØY Tlf. 57 85 15 40

Tyinv 3 6884 ØVRE ÅRDAL Tlf. 57 66 58 80

Tya Bryggeri AS

21

6884 ØVRE ÅRDAL Tlf. 990 09 524

2016

Olden Rør AS 6788 OLDEN Tlf. 57 87 31 85

6868 GAUPNE Tlf. 57 68 10 18

6869 HAFSLO Tlf. 57 00 41 24

U N U A/S

6893 VIK I SOGN Tlf. 57 69 86 50

Esso Stryn 6783 STRYN Tlf. 57 87 14 11

6700 MÅLØY Tlf. 57 85 36 00 www.saetren.no

Vågsøy kommune

Tunavegen 1

Reiakvam Rørservice

6893 VIK I SOGN Tlf. 57 69 88 50

Yri Sand AS 6789 LOEN Tlf. 57 87 60 40

6718 DEKNEPOLLEN Tlf. 57 85 35 00

Sætren Installasjon AS

Skyssbåter

6783 STRYN Tlf. 57 87 20 07

6817 NAUSTDAL Tlf. 57 81 93 69 Mobil 915 91 704

Tang Hyttegrend

Pelagia Måløy Sildoljefabrikk AS

6893 VIK I SOGN Tlf. 57 69 65 00

Einar Losnegård

STRYN

Naustdal kommune

6868 GAUPNE Tlf. 57 68 56 80

6924 HARDBAKKE Tlf. 406 07 198

Tlf. 918 59 933

6817 NAUSTDAL Tlf. 952 19 347

Vik Fengsel

6783 STRYN Tlf. 57 87 16 80

Kvame 6817 NAUSTDAL

Byggsenteret Joker Naustdal Audun Hundere A/S

VÅGSØY

Torhild’s Salong

Ingemar Lending - Bygg og Vedlikehold

LUSTER

VIK

Einar Dalaker

6854 KAUPANGER Tlf. 57 67 86 72 Mobil 926 66 314

Sogn Kjøleservice AS 6854 KAUPANGER Tlf. 57 67 11 11

Stryn Camping 6783 STRYN Tlf. 57 87 11 36

Vik Apotek

6893 VIK I SOGN Tlf. 57 69 83 83

Vik Bil A/S

6891 VIK I SOGN Tlf. 57 69 84 00


ASKVOLL

EID

Askvoll Veterinærkontor

Bil og Hydraulikk AS

6980 ASKVOLL Tlf. 481 27 075

6770 NORDFJORDEID Tlf. 57 86 08 88

FJALER

FLORA

IPM Teknikk A/S

6963DALEISUNNFJORD Tlf. 57 73 61 05

FØRDE Førde kommune

6900 FLORØ Tlf. 57 75 88 00

6800 FØRDE Tlf. 57 72 20 00

Advokatene

Førde Mekaniske Industri A/S

FØRDE

GAULAR

HORNINDAL

Rune Sund Bygg

Sh Landbruksentreprenør AS

Coop marked Hornindal

6800 FØRDE Tlf. 992 60 962

Chatlet Sport

Joker Bulandet 6987 BULANDET Tlf. 57 73 21 44

Moengården 6770 NORDFJORDEID Tlf. 57 86 13 71

Nikøy Bulandet 6987 BULANDET Tlf. 57 73 21 44

Sagosen Sagbruk

v/Arve Sagosen 6982 HOLMEDAL Tlf. 480 05 070

6770 NORDFJORDEID Tlf. 57 86 47 60

Eid kommune

6770 NORDFJORDEID Tlf. 57 88 58 00

Eid Servicesenter AS

AURLAND Aurland Elektriske AS Odden 10 5745 AURLAND Tlf. 57 63 34 63

6770 NORDFJORDEID Tlf. 57 86 13 13

Eikås Tannlegesenter AS

6771 NORDFJORDEID Tlf. 57 86 06 71

Nærbutikken Hellevik

6967HELLEVIKIFJALER Tlf. 57 73 53 47

6964 KORSSUND Tlf. 992 93 595

FJALER

6963DALEISUNNFJORD Tlf. 57 73 99 00

6964 KORSSUND Tlf. 57 73 77 90

Ingolf Viken AS

6961DALEISUNNFJORD Tlf. 902 05 061

Bremanger kommune

6721 SVELGEN Tlf. 57 79 63 00

Spar Bremanger O. Håvardstun AS

6803 FØRDE Tlf. 57 82 25 00

Tlf. 907 82 527 www.arki.no

Arnes Frisørhjørne 6800 FØRDE Tlf. 57 82 62 35

Byggservice AS

Byggern’n Førde Bygg A/S

6900 FLORØ Tlf. 57 75 73 00

6814 FØRDE Tlf. 57 83 71 70 www.byggern.no

6802 FØRDE Tlf. 57 83 09 00

6800 FØRDE - Tlf. 57 83 08 00 www.fordevulk.com

Trapp Ned

avd Førde

6800 FØRDE Tlf. 57 72 11 00

6800 FØRDE Tlf. 57 82 18 82

Hafstadvegen 31 6800 FØRDE Tlf. 57 82 24 33

Pe Be Klær A/S

Aase Landbruk AS

Jan Valheim

6977 BYGSTAD Tlf. 950 75 459

2. etg Dale Senter 6963DALEISUNNFJORD Tlf. 476 77 900 www.avans.no www.facebook.com/avansno

6900 FLORØ Tlf. 57 75 60 00

6900 FLORØ Tlf. 57 63 76 00

6973SANDEISUNNFJORD Tlf. 57 71 64 40

6763 HORNINDAL Tlf. 57 87 96 00

GLOPPEN

HYLLESTAD

Hafstad vidaregåande skule 6800 FØRDE Tlf. 57 72 13 00 www.hafstad.vgs.no

6800 FØRDE Tlf. 57 83 08 50

6800 FØRDE Tlf. 57 72 04 44

6823 SANDANE Tlf. 57 86 61 35

Hyen Bygg AS Holme 6829 HYEN Tlf. 916 81 313

6813 FØRDE Tlf. 57 72 18 00

ANONYM STØTTE

6801 FØRDE Tlf. 57 72 38 50

Havhesten

Bygningsingeniør

6963DALEISUNNFJORD Tlf. 57 73 99 30

6902 FLORØ Tlf. 57 75 67 20

5119 ULSET Tlf. 970 53 162 / 55 25 71 01

Enoro AS

Innvandrarsenteret i Flora KF

Espeseth Bygg AS

6963DALEISUNNFJORD Tlf. 57 73 99 70 www.enoro.no

6900 FLORØ Tlf. 57 75 66 60

Fjaler kommune

6961DALEISUNNFJORD Tlf. 57 73 80 00

K. Strømmen Lakseoppdrett A/S

Maskinentreprenør

Kåre Haaland A/S

6963DALEISUNNFJORD Tlf. 57 73 66 06 Mobil 992 29 248

6900 FLORØ Tlf. 57 74 22 33

Marø Havbruk AS

6914 SVANØYBUKT Tlf. 57 74 87 41

6800 FØRDE Tlf. 909 30 072

6801 FØRDE Tlf. 57 83 33 00

Tannlege

Terje Fjellestad 6800 FØRDE Tlf. 57 82 62 09

Regitze Indrebø Reinertsen 6953 LEIRVIK I SOGN Tlf. 907 13 577

Møbelringen Sandane AS Krånavegen 15 6823 SANDANE Tlf. 57 86 56 66

Nesholmen Drift AS

6953 LEIRVIK I SOGN Tlf. 976 62 531 -din lokaltømrar

HØYANGER Bjørkhaug Maskin AS

6829 HYEN Tlf. 57 86 96 54

6947 LAVIK Tlf. 906 66 540

Retura NoMil AS

Høyanger Båtforening

6823 SANDANE Tlf. 57 00 94 07 Retura - et miljø i balanse

6993 HØYANGER Tlf. 481 54 414

Høyanger kommune

Nils J. Nordang 6800 FØRDE Tlf. 57 72 13 80

Veterinær

Tømrer

6800 FØRDE Tlf. 57 82 99 40

Flora Vidaregåande Skule

6763 HORNINDAL Tlf. 57 87 95 05

Systaddal

Mestergull Sunnfjord AS 6801 FØRDE Tlf. 57 83 07 40

Øvrebø AS

Evebø Blikkenslagerverksted

Hafstad Trevare A/S

6800 FØRDE Tlf. 57 02 01 12

6761 HORNINDAL Tlf. 57 87 84 40

Førde Sementvare AS

ARKI arkitektar AS

FLORA Hamregata 34 6900 FLORØ Tlf. 57 74 07 30

6802 FØRDE Tlf. 57 82 26 30

6973SANDEISUNNFJORD Tlf. 400 56 536 Alt innan bygg og eigedom

Brødrene

6727 BREMANGER Tlf. 57 79 13 08

6734 RUGSUND Tlf. 57 79 60 40

6800 FØRDE Tlf. 415 34 245

Sunnfjord Betong A/S

6761 HORNINDAL Tlf. 57 87 84 10

Vest Bygg og Anlegg AS

Dahl A/S

Coop Dale BA

BREMANGER

FØRDE

avd Førde

Kviknes Hotel

6898 BALESTRAND Tlf. 57 69 42 00

Midtnes Hotel

Førde Motorsport AS

Førde Stål AS

Bunadspesialisten AS 6770 NORDFJORDEID Tlf. 57 86 43 30

6800 FØRDE Tlf. 57 82 17 55

6917 BATALDEN Tlf. 57 74 55 20

6802 FØRDE Tlf. 57 82 16 65

AccountorHafsHope RekneskapskontorA/S

6898 BALESTRAND Tlf. 57 69 42 40 post@midtnes.no www.midtnes.no

6940 EIKEFJORD Tlf. 57 75 25 90

Ta kontakt for en hyggelig prat!

Vatnahalsen Høyfjellshotell

BALESTRAND

Steinvik Fiskefarm AS

Rådgivande Agronomar AS

Sønnerheim Brødrene A/S

5718 MYRDAL Tlf. 57 63 37 22

6900 FLORØ Tlf. 57 74 09 30

6963DALEISUNNFJORD Tlf. 979 71 200

Onstadvegen 25 5745 AURLAND Tlf. 907 49 388

Skulevegen 51 5745 AURLAND Tlf. 57 63 34 74

Atle og Arild Standal

Rør Service

Øen Betong

Reint AS

2016

6967HELLEVIKIFJALER Tlf. 57 73 77 96

Velkommen til

Rådhuset 5745 AURLAND Tlf. 57 63 29 00

22

Kystvilt

Tilbygg, Nybygg, Ombygging, Vedlikehold og kjøkkenmontør

6978 VIKSDALEN Tlf. 952 19 125

6800 FØRDE Tlf. 57 83 24 00

GAULAR

Regnskapssentralen AS

Fauske Bygg

Tlf. 57 82 84 00 Rekneskap - Revisjon - Rådgjeving

6977 BYGSTAD Tlf. 991 65 366

6973SANDEISUNNFJORD Tlf. 57 71 85 00

Statoil Førde Servicesenter A/S

HEALING

ANONYM STØTTE

6991 HØYANGER Tlf. 57 71 15 00

Botnen Camping

Sørsida Sag AS Bygg og Anlegg

5961 BREKKE Tlf. 57 78 54 71

READING

kan eg gjere for deg.

Kari Margrete Rønning

6977 Bygstad Tlf. 91647104 Eg kan gjerne kome heim til deg.

5962 BJORDAL Tlf. 958 98 084

Transportforretning

Magnar Brosvik 5960 DALSØYRA Tlf. 57 78 31 55

Gaular kommune

6800 FØRDE Tlf. 57 82 40 90

6800 FØRDE Tlf. 57 82 11 28

GULEN

5960 DALSØYRA Tlf. 57 78 38 24

Oppedal Servicesenter A/S 5961 BREKKE Tlf. 57 78 36 92

Tveita Mat

5966 EIVINDVIK Tlf. 57 78 40 00

JØLSTER

6841 SKEI I JØLSTER Tlf. 57 72 68 90

ANONYM STØTTE Jølster Rør A/S 6843 SKEI I JØLSTER Tlf. 57 72 83 50 Fax. 57 72 83 52 Mobil 959 87 820


FOR DEI USKULDIGE OFRA Den 23. oktober skal TV-aksjonen samle inn pengar til offer for krig og konflikt. Ofra i krig og konflikt står i fare for å misse alt. Liv og helse, rettar, jobb, skulegong, bustad, verdiane sine. Arve Sandal Barn eller eldre, kvinner eller menn. Og no er det mange av dei. Røde Kors har plukka ut seks særleg råka område i verda, som NRK sin TV-aksjon skal hjelpe til å samle inn pengar til den 23. oktober i haust. Menneska som skal få hjelp, er sivilbefolkning i Syria og naboland som tek imot

flyktningar, Sør-Sudan, Afghanistan, Somalia, Myanmar og Mellom-Amerika. I tillegg skal deler av midlane hjelpe flyktningar som er komne til Norge. Røde Kors sin nøytralitet og det at lokalt Røde Kors og Røde Halvmåne opererer i alle desse områda, gjer at vår støtte som oftast vert akseptert av partane i konflikten. Hjelpa skal dekke heilt grunnleggande behov. Distribusjon av mat og medisinar, gjenoppbygging av vatn- og sanitæranlegg, permanente og mobile helseklinikkar, mobile kirurgiske team, førebyggande helsearbeid og førstehjelpsopplæring, støtte til ortopedisk sjukehus, rehabilitering, helsetilbod til mor og barn og støtte til internt fordrivne. Midlane som går til Norge, skal brukast til å utvikle aktivitetar på asylmottak, flyktningguide og helsehjelp for papirlause

flyktningar. I tillegg vil ein auke kapasiteten på oppsporing. – Vi skal jobbe for at Sogn og Fjordane samlar inn mest per innbyggar i år også, seier Arve Sandal i Sogn og Fjordane Røde Kors. Han har 27 lokalforeiningar bak seg, som alle kan hjelpe TV-aksjonen å nå målet. Då må alle dei vel 40.000 husstandane i fylket få besøk.

FLASKEPANT TIL RØDE KORS Trykker du på rødekorsknappen når du pantar flasker, kan du vinne ein million kroner i Pantelotteriet. Samtidig som du er ein av dei som bidreg til Røde Kors aktivitet der du bur. Overskotet av ordninga går til Røde Kors. I 2015 fekk lokalforeiningane her i fylket samla overført 159.000 kroner gjennom Pantelotteriet. Årdal, Stryn, Sogndal, Vågsøy, Flora og Førde Røde Kors fekk frå 14.000 til 20.000 kroner kvar, som har blitt pløgd inn i rødekorsaktivitet Lotteriet finn du på Rema 1000- og Kiwi-butikkar, Meny, Spar og Eurospar.

Sigurd Strand i Sogn og Fjordane Røde Kors overleverer diplom til ordførar Sven Flo i Stryn. Foto: Ove Sveen, Fjordingen

GA 15 KOMMUNAR DIPLOM 15 kommunar i Sogn og Fjordane fekk busettingsdiplom av Røde Kors, for å ha busett fleire flyktningar enn oppmoda frå IMDi. Kvart år sit tusenvis av barn, ungdom og vaksne på mottak og berre ventar på ein moglegheit til å få starte sine liv. Dei sit der i månadsvis, kanskje årevis - med opphaldsløyve - og ventar på at ein kommune kanskje ein dag kjem til å ta dei i mot. Nokon kommunar bidreg ekstra for at desse skal få komme vidare i livet, ved å busette fleire enn det Innvandrings

23 FERIEJUBILEUM og mangfaldsdirektoraret (IMDi) har oppmoda om. Det er ein viktig og inspirerande tilnærming for Røde Kors, som kvitterer med eit busettingsdiplom til desse. Dei 15 kommunane er Balestrand, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gloppen, Jølster, Leikanger, Luster, Naustdal, Selje, Sogndal, Stryn, Vik og Vågsøy. Spesielt har Flora og Førde vore aktive med høvesvis 55 og 42, men Gloppen utmerkar seg med ein vekst frå fem busette flyktningar i 2014 til 40 i 2015. Samla var det nesten ein dobling, til 445 busette flyktningar i Sogn og Fjordane i 2015. På diplomet står følgande: “Flyktningar med opphaldsløyve må i dag vente unødig lenge på asylmottak. Dei har fått livet sett på vent. Ved å busette flyktningar har kommunen tatt del i eit felles ansvar for å integrere våre nye landsmenn og -kvinner. Folkevalde og tilsette i kommunen bidreg med det til at fleire av dei som har venta på mottak får starte opp att liva sine. Dei får det vi andre ser på som sjølvsagt; ein heim, høve til å kome i aktivitet, i arbeid eller på skule, samt å delta i eit lokalmiljø, skape eit nettverk og få vener.”

I år er det 15 år sidan Røde Kors byrja å invitere familiar med på ferie. I Barnekonvensjonen står det at alle barn har rett til kvile, fritid og leik. I 2001 spurde Røde Kors om alle får dekka dette grunnleggande behovet. Ein såg at barn i mange familiar som slit med økonomien, i mindre grad fekk ta del i «normale» fritidsaktivitetar som ferie, og slik kunne hamne utanfor sosialt. Dette utløyste tanken om at dei økonomisk dårlegast stilte familiane skulle få eit gratis tilbod, kalla Ferie for alle. Sogn og Fjordane Røde Kors har hatt leiarar for barn, ungdom og vaksne med andre behov sidan 80-talet, men såg behovet for å starte opp med familieleiren Ferie for alle i 2004. Tilbodet er som ein slags leirskule, der familiane får høve til å gjere organiserte aktivitetar saman etter eit program. På desse tolv åra har 1587 personar delteke på våre opphald. 193 frivillige har vore vertskap, og brukt ei veke kvar av sommarferien, for at gjestene skal ha det tipp topp. Til saman har vi arrangert 17 leirar, flest på Haugland i Fjaler, men også på Barmen og vinterleiarar i Jølster og Stryn. Vil du vere med som frivillig? Kontakt Lis Maria Munkvold på distriktskontoret på 05003 snarast, om du er interessert.

2016 2016


Det store oppdraget DÅ FØRDE INTERNASJONALE KOR VART INVITERT TIL Å KNEKKE INKLUDERINGSKODEN I OSLO – Kjekt å sjå dykk, seier Jorunn Bakke Nydal og set seg på pianokrakken. Ho er musikkterapeut og dirigent for Førde internasjonale kor. Framfor ho sit det 40 forventningsfulle menneske i ein halvsirkel. I tillegg til at dei er glade i å synge kan dei plasserast i følgjande kategoriar: Alder: frå ungdom til godt vaksen. Kjønn: kvinner og menn. Opphav: Førde og resten av verda. Kort sagt: folk flest. Koret har halde på i tre år, etter at Fyl-

24 2016

keskommunen, Førde Kommune, Kyrkja og Røde Kors ønskte å samarbeide om ein møteplass. Deltakarane er folk frå flyktningmottaket, busette flyktningar, arbeidsinnvandrarar og norske, eit tverrsnitt av innbyggarane. Og koret er livssynsnøytralt. Jorunn reiser seg og kremtar. – Eg har ein beskjed frå Oslo, frå Frivillighet Norge. Vi er inviterte til å synge på ein konferanse med integreringsminister Sylvi Listhaug, Astrid Nøklebye Heiberg, Shabana Rehman og Sturla Stålsett. Konferansen

heiter «Flykt ikke fra frivilligheten». Temaet er integrering og frivilligheit. Nokon veit så alt for godt kva dette er. Andre forstår mindre. Men entusiasmen over å vere invitert til å synge i Oslo, å få reise til hovudstaden og gjere det kjekkaste ein veit, den deler alle.

TRE I EIN

Frivillighet Norge såg koret under Inkluderingskonferansen i Førde i oktober. Då såg


generalsekretær Stian Slåtterøy Johnsen at koret ber på eit ekstraordinært engasjement. Det er eit levande døme på kvardagsintegrering, og det er eit resultat av offentleg og frivillig samarbeid. Og aller viktigast for invitasjonener at koret er noko så sjeldant som eit konferansekinderegg: det er eit kulturelt innslag, det har fagleg relevans og det har evna til å engasjere og påverke tilhøyrarane. – Dei ønskjer at vi skal røre Sylvi Listhaug. They want you to touch Sylvi Listhaug, prøver Jorunn å forklare, men får berre latter i retur. «Skal vi ta på Sylvi Listhaug?» – Hallvard, kan ikkje du hjelpe meg? Hallvard A. Møgster er sjølvutnemnd gledesspreiar og koret sitt eige oppslagsverk. Han overset til engelsk og han bidreg med tolking av kulturelle kodar som å forklare bakgrunnen for songar dei syng eller korleis kvinnedagen vert feira. Han hjelp til å dan-

ne grunnlag for ei felles forståing av viktige ting. No utdjupar han litt om konferansen. Avreise klokka 23 frå Førde med buss, konferansestart klokka 11 neste føremiddag. Retur med buss klokka 14. Alt gratis. – Skal vi reise? ropar Jorunn og rekk ei hand i veret. – 23 ja og 7 kanskje, tel eg. I tillegg er det mange som ikkje er på øving i dag. Dette betyr at vi dreg, konkluderer ho. – Vi har TO øvingar att. Vi må øve. Stand up!

KJENSLESTERK MUSIKK

Dei set i gang med oppvarmingsrituala. Skjære grimasar, tøye hals og nakkemusklar. Varmar opp stemmeband. Får flyten i gong med nokre kjende stemmeøvingar. Mild maoristil. «What a wonderful world», gjort udødeleg av Louis Armstrong, opnar dagens øving. Kanskje skal songen frå 1967 vere

med koret til Oslo. Spreie håp og glede slik den har gjort i snart femti år. Dei syng om regnbogen. Dei er regnbogen. I think to myself, what a wonderful world The colors of the rainbow so pretty in the sky Are also on the faces of people going by I see friends shaking hands saying how do you do But they’re really saying I love you. Det er ein samanheng mellom musikk og helse. Musikk kan brukast som ein reiskap for å skape forandring, i følgje musikkterapeuten. Det er ikkje noko nytt, sjølv bibelen har referansar til slikt. Unge David fekk til dømes i oppdrag å spele harpe for Kong Saul for å lindre angsten hans. For 3000 år sidan. Internasjonalt kor er meir enn ei samling songfuglar. Det er ein møteplass med låg

25 2016


1

2

3

1) Jorunn Bakke Nydal klargjer koret til Oslotur på øving i Førdehuset. 2) Yeganeh Samimi er tett på publikum når ho syng solo. 3) Mohannad Kojok dreg i gang lutten, medan Roba Al Serhan (bak) legg på arabisk stemme. Anne-Brit Sande i midten. 4) Øving på galleriet i førdehuset. Her er det Charlotte Havneraas som får prøvd seg som solist.

4

5

26 2016

terskel. Det gjev språkopplæring, du lærer kultur og du får synge noko med meining. Humoren er sterkt til stades. Ein finn songar ein kan einast om, og gjer noko kollektivt. Musikken og songane vert språket ein har saman. Koret vert ein stad der ein kan sjå ressursane i kvarandre, ein stad å høyre til. På sitt beste står tida stille, det vert ei eksistensiell oppleving.

SYNG SOM DØROPNAR

– Her treff eg folk og får vere sosial. Eg likar å synge saman med andre. Og så gjer song det lettare å lære vanskelege ord, det vert lettare å uttale dei når ein syng saman med andre, seier Khishigtuya Dagdan frå Mongolia. Ho har vore med sidan koret starta. Ho fortel om venene ho har fått i koret, og om korleis kvar øving er ei kulturreise og at ho har ete måltid frå minst sju ulike land. Og at ho har vore med å sunge for Dronning Sonja på UWC på Haugland. – Dessutan likar eg godt musikken i koret. Til dømes er «Sommarfuggel i vinterland» ei fin historie, seier ho. Halvdan Sivertsen lagde songen i 1987, og den handlar ifølge Sivertsen sjølv om toleranse. Dette er ein song koret syng ofte, og no førebur dei seg til å famføre den for byråkratar og politikarar i Oslo. Æ så dæ i går på gata Da byen lå kald å stor Æ så du va ny i livet

Og æ så du va ny i nord Og mora di bar en koffert Med alt d ho eide i Og du gikk å bar på hennes drøm Om en gang å få bli fri – Alle har høyrt den, men i dag gav den ny meining. Den songen er utruleg sterk, utbryt Mari Sonstad Leirhaug når siste vers er sunge. – Og det kan du sitere meg på!

SISSEL ELLER SIVLE

Så er spørsmålet om dei skal synge songen Sissel Kyrkjebø gjorde til sitt varemerke, «Kjærlighet» frå 1986 eller Per Sivle sin «Den fyrste song» frå 1877. – Kan ikkje du, Hallvard, forklare litt om «Den fyrste song»? spør Jorunn. – Songen er skriven av Per Sivle, som miste mor si då han var eit år, og det er ein song om hennar minne. Sivle levde eit svært krevjande liv, men denne songen har «alle» i Norge eit forhold til, seier Hallvard. – Bereket, er du klar? Jorunn oppnår augekontakt med solisten Bereket frå Eritrea. Ber mannerekka reise seg og stryk liv i tangentane. Så snur alle seg mot solisten. Dei sulla meg så inderleg. Så mjukt, så vent te sova. Dei synte meg ein fager veg utav vår vesle stova. Alle desse nasjonalitetane, med eit utal språkrøter og strupar. 40 ulike bakgrunnar.

Saman løftar dei si skildring av morssaknet oppunder kvelvingane. Dei sender si felles innleving ut til publikum, som sit att med ei kjensle av at dette, dette handlar ikkje lenger om Per Sivle. Dette er den universelle kjærleiken alle folkeslag har til mor. Døra til denne erkjenninga vert opna av koret.

FYLLER OPP BUSSEN

Det er ein fin vårkveld i Førde. Eritrearen Bereket er klar for det store oppdraget. Han har vore med i koret i tre år, og får synge solo på fleire songar. Sjølv Dronning Sonja har høyrt han. – Eg vart med i koret fordi eg er glad i musikk. Vi treng å lære norsk. Når vi får synge på norsk, vert det lettare å kommunisere med folk. Vi innvandrarar treng å integrere oss i fellesskapet. I koret er det ulike fargar, ulike språk og religionar og vi har ulike evner, men det er ingen problem å vere saman når ein opnar hjartet for andre, seier han. Deltakarane stig om bord i bussen som skal til Oslo. Det er smil og latter. Jorunn Bakke Nydal tek plass på fremste rad. For no skal det øvast. Det må øvast, her er det folk som har delteke på eit par korøvingar, og faktisk kjem det på deltakarar som vil byrje i koret i kveld. Då dei passerer Sogndal, kjem dei siste deltakarane om bord, fire studentar. Då tel koret 48 personar. Då er det på tide å sove. Neste morgon er det ein samansveisa gjeng som kjem ned eit av Oslo sine trav-


5) Koret har tidlegare songe for Dronning Sonja på RCNUWC på Haugland. Fotostopp framfor slottet vart difor prioritert. Foto: Charlotte Havneraas 6) Fagsjef inkludering og frivilligheit, Ida Marie Holmin, er vertskap hjå Frivillighet Norge og orienterer om dagens meny. 7) Anne Berit Jordal og Bereket syng duett under øving i Førdehuset.

6

7

27 laste fortau, St. Olavsgate, med piano på nakken og lutt under armen, til Frivillighet Norge sine lokale. Fagsjef inkludering og frivilligheit, Ida Marie Holmin, trykker på døropnaren og slepp dei opp i tredje etasje, seks etasjar under Advokatfirmaet Elden. – Velkomen til Oslo. Dette er ei stor hending for oss, seier Ida, som viser veg inn til kantina. Der er det dekka med brød, pålegg, juice og frukt, og rikeleg med matpakkepair. Det er tettpakka med morgontrøytte og forventingsfulle folk. Etter litt mat ventar nok ei øving. – Listhaug har meldt forfall, men vi skal syne konferansen at vi er eit godt døme på ein møteplass. Eg trudde vi kom til å reise åleine, men bussen var full. Eg er heilt imponert. Nokon er til og med heilt nye, ler Jorunn, som snart skal få sin hemmelege tre år gamle draum i oppfylling.

BETONG OG BYRÅKRATAR

Målet for dagen er KSAgenda sitt konferansesenter ved Nationalteateret stasjon. På vegen tek dei seg tid til å helse på «gamle kjente», og stoppar framfor Slottet for gruppebilde. Konferansesenteret er glas, stål, slipt betong. Pausesofaer i sterke fargar med alt for korte ryggstøtter. Stramt kledde vertar med kvite smil og lange lister. Og der, under glastaket, er scena dei skal eige ei stund seinare. Dei riggar Jorunn sitt piano, trykker seg tett saman på scena under ein powerpointpresentasjon. Så startar dei oppvarmingsø-

vingane sine. Lyden funkar, stemmene funkar og dei heilt nye kormedlemmene nynnar med i bakgrunnen. Medan integreringskunnige frå kommunar, fylkeskommunar, organisasjonar og statsapparat byrjar krysse seg av på deltakarlista for dagen, trekk koret ned to nivå. Til “green-room”, der artistane ventar spent, nokon sovande, nokon med kaffi. Ventar på at Sturla Stålsett skal introdusere dei for å opne seminaret. Mohannad Kojok legg lutten sin i fanget. Han har nett fått seg ny etter at den gamle vart stolen då krigen i Syria byrja. Han finn fram plekteret og byrjar å spele folketonar frå heimtraktene. Fleire heng seg på. Ein ventesong fyller rommet og roar nervane. Kanskje som harpespelet for Kong Saul.

DIGGAR GJENGEN

Auga til Yeganeh Samimi frå Iran lyser. Ho er ei av solistane i koret, og har vore med sidan oppstarten. – Eg diggar denne gjengen. Det vert eit spesielt forhold mellom oss, som ein familie. Når vi syng ein fin song føler vi den alle saman i lag. Det er kjempeviktig at koret vårt vert kjent for dei som har politisk makt. At dei ser oss og at vi som er nye her bidreg med ein viktig aktivitet, seier ho. Så kjem Jorunn ned trappene og ropar kontrollert. – Er alle klare til å gje alt? Dei samlar seg raskt, opp trappene, gjennom den store glasdøra til ein fullsett konferansesal. Der ventar konferansier Sturla Stålsett.

Han fortel forsamlinga at det er fantastisk å få ei slik moglegheit til å raskt komme saman med andre når du kjem til ein ny stad, få høyre stemma si saman med andre, og bli kjent med dei på den måten. Jorunn får ordet, ho byrjar med å fortelle at ho har drøymt om å få vise fram koret som eit vellykka integreringstiltak. – Då me starta Førde internasjonale kor, sa eg at eg har ein draum om å få reise til Oslo. I går sette vi oss på bussen klokka elleve, og no er me her, seier ho. Ho snur seg mot koret, solistane Bereket, Yeganeh Samimi og Anne Berit Jordal står i midten. Jorunn slår ein tone på pianoet, hevar armen, og så er salen seld. Og du ga mæ et smil Sommerfuggel i vinterland Ingen får ta fra dæ Fargan du visste mæ Og må drømmen du bær bli sann Sommerfuggel i vinterland

2016


SIGNERER: Unni Kiviranta, Eid Røde kors Hjelpekorps og Inger Johanne Brekke, Eid Røde Kors Omsorg, signerer avtale om beredskap saman med nestleiar Are Fagerli i Eid Røde Kors og ordførar i Eid kommune, Alfred Bjørlo.

Beredskap i 100 EID ER KOMMUNE NUMMER 100 SOM HAR TEIKNA BEREDSKAPSAVTALE MED RØDE KORS. ganisasjon og ein av dei mest profesjonelle i Sogn og Fjordane. Dei er uvurderlege, seier ordførar i Eid, Alfred Bjørlo, til lokalavisa Fjordenes Tidende. – Dette betyr at kommunen og Røde kors vil jobbe tett saman. Vi vil ha ei felles øving i året som går på kriseleiing og krisehandtering, forklarar Bjørlo. Eid Røde Kors har fleire omsorgsaktivitetar og eitt av fylkets mest aktive Hjelpekorps. I utgangspunktet er det kommunen sin risiko- og sårbarheitsanalyse som seier noko om kva behovet kan vere på beredskapsområdet.

Framfor ein fullsett kommunestyresal bøyer dei seg andektig over det to sider lange dokumentet. Let pennestroka markere at no, no har Eid Røde Kors og Eid kommune inngått ein avtale om å samarbeide om beredskap. No er ei viktig brikke på plass. – Denne avtala er ein svært viktig del av den overordna samfunnsberedskapen her i Eid, seier ordførar Alfred Bjørlo, som seinare i møtet skal legge fram kommunen sin eigen beredskapsplan for vedtak. Røde Kors er tydelege på at ei formalisering av beredskapssamarbeidet er viktig for at ressursane skal finne kvarandre om den store katastrofa råkar. Det er avgjerande for vellykka handtering.

50 PÅ VARSLINGSLISTA

INN I KRISELEIINGA

– Eg har vore med i Røde Kors sidan 1978. Vi har hatt eit godt samarbeid med kommunen heile tida, men det at vi no får formalisert eit samarbeid om beredskap er svært viktig for oss, seier nestleiar Are Fagerli. Det viktigaste, slik Fagerli ser det, er at Røde Kors no får plass med ein representant i kriseleiinga under hendingar der Røde kors vert brukt. Røde Kors får også ein definert plass i det kommunale beredskapsrådet, og får delta på årlege møte der. Dette er ein arena med helse, brann, politi og andre beredskapsaktørar, der ein oppdaterer kvarandre på planverk og ressursar. – No vert det meir truleg at vi vert brukte,

SAMAN OM BEREDSKAP: Are Fagerlid, nestleiar i Eid Røde Kors, Unni Kiviranta, Eid Røde kors Hjelpekorps, Inger Johanne Brekke, Eid Røde Kors Omsorg, har signert avtale om beredskap saman med ordførar i Eid kommune, Alfred Bjørlo.

og at vi vert rett brukte. Vi kan informere om dei kapasitetane vi har medan det skjer, seier Fagerli. – Dette er utruleg viktig for Eid kommune. Røde Kors sit på ein heilt spesiell kompetanse på å handtere situasjonar, både store og små. Eid Røde Kors er ein stor or-

– Vi er spesielt budde på naturskapte hendingar, men vi kan tilpasse innsatsen til svært mange typar scenario. På varslingslista har vi cirka 50 frivillige. Omsorg har trening og planar for mottak av folk i samband med evakuering og registrering, Hjelpekorpset har godt utstyr og er godt trena, med spesialiserte medlemmer som kan bistå brannvesenet innan krevjande lende og elveredning. Vi har båt, snøskuter og sambandsutstyr, seier Fagerli. Frå før av har Røde Kors i Svelgen-Bremanger, Førde og Aurland teikna beredskapsavtaler med kommunen, og fleire lokalforeiningar er i forhandlingar med kommunen. Nasjonalt er status den 10. mars 100 lokalforeiningar med Eid si avtale.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.