Dejstva & Številke: Enakost spolov / Facts & Figures: Gender Equality

Page 1

DEJSTVA & Å TEVILKE : ENAKOST SPOLOV

FACTS & FIGURES : GENDER EQUALITY

Support from Slovenian Film Centre, Public Agency

Podpora Slovenskega filmskega centra, javne agencije


UVOD

INTRODUCTION

P

T

odeljevanje podpore Slovenskega filmskega centra v obdobju 20112017 zaznamujejo nihanja v deležu podprtih celovečernih filmskih projektov žensk so-avtoric v posameznem programskem letu. V posameznih letih ni bil podprt noben celovečerni film ženske režiserke (2012 in 2017), hkrati pa je prepoznan trend, da delež prijav žensk soavtoric na razvoje projektov z leti upada (od 7 prijavljenih leta 2011 na 1 v 2016 in 2017). Polovico vseh podprtih celovečernih filmov z režiserko predstavlja razpis za celovečerne prvence (4), ki predvideva nižjo višino sofinanciranja na projekt. Deleža podprtih celovečernih filmov režiserk po obdobjih Filmskega Sklada (1995-2010, 11%) in SFC (2011-2017, 12.7%) sta pod EWA evropskim povprečjem, ki znaša 21% za obdobje 2006-2013 (raziskava mreže EWA – Evropska ženska avdiovizualna mreža, vključuje 7 držav [Italija, Velika Britanija, Švedska, Avstrija, Hrvaška, Nemčija, Francija]).

he fluctuations of the percentage of supported feature film projects by female co-authors in the individual years have been characteristic of the Slovenian Film Centre support, provided in the period between 2011 and 2017. In certain years not even, a single feature film by female directors was supported (2012 in 2017). A trend has been identified that the percentage of female co-authors applying for project development has been decreasing in the recent years (from 7 applicants in 2011 to a single applicant in 2016 and 2017). One half of all supported features, directed by women, has been covered by the public tender for feature debuts (4), which provides for a lower amount of co-financing per project. The percentages of supported feature films by female directors in the individual periods of the Slovenian Film Fund (1995–2010, 11 %) and the Slovenian Film Centre (2011–2017, 12.7 %) are well below the EWA European average, which amounts to 21 % for the period between 2006 and 2013 (according to the research conducted by the EWA - European women's audiovisual network, which includes seven countries [Italy, Great Britain, Austria, Sweden, Croatia, Germany, France]).

Slovenska filmska produkcija jugoslovanskega obdobja ni ustvarila filmske režiserke. S samostojno Slovenijo šele leta 2002 dobimo »prva ženska podpisa« dveh celovečernih igranih filmov režiserk Maje Weiss (Varuh meje) ter Hanne Slak (Slepa pega) s podporo takratnega Filmskega Sklada in kinematografsko distribucijo. Do danes je bilo z nacionalno podporo realiziranih osem celovečernih igranih filmov režiserk Maje Weiss, Hanne Slak, Janje Glogovac, Dafne Jemeršić in Sonje Prosenc, dva celovečerna eksperimentalna filma Eme Kugler in en celovečerni dokumentarni film Petre Seliškar.

The Slovenian film production during the Yugoslav period has not resulted in even a single female director. Only as late as in 2002, in the independent state of Slovenia did the first two women finally sign two fiction features: Maja Weiss (Guardian of the Frontier) and Hanna Slak (Blind Spot). Their films with cinematographic distribution were made with the support of what was then the Slovenian Film Fund. To date, eight fiction feature films by the female directors Maja Weiss, Hanna Slak, Janja Glogovac, Dafne Jemeršić, and Sonja Prosenc; two full-length experimental films by Ema Kugler; and a single documentary feature by Petra Seliškar have been realised with the national support.

Strokovno – programske komisije Expert Commissions

Strokovno programske komisije (2011-2017) Expert Commissions (2011-2017)

SPK realizacija Film Production

82%

SPK razvoj Developments

64%

SPK avdiovizualna dela AV Projects 2012-2018

36%

50%

SPK kulturna vzgoja Film Literacy

50%

35% 0%

20%

65% 40%

Člani Male Members

2

Dejstva & številke: enakost spolov

18%

Facts & Figures: Gender Equality

60%

Članice Female Members

80%

100%


Analiza enakosti spolov: celovečerni filmi Gender breakdown: feature films *Podatki ne vključujejo celovečernih prvencev *The data does not include debut feature films

1995-2010

2011-2017

Število sofinanciranih celovečernih filmov Number of feature films supported

83

48

Število sofinanciranih celovečernih filmov z režiserko Feature films by female directors

9

4

Število sofinanciranih celovečernih filmov z režiserjem Feature films by male directors

72

44

Število sofinanciranih celovečernih filmov z mešanim spolom režije Feature films by mixed gender directors

2

0

Delež vseh sofinanciranih celovečernih filmov z režiserko Percentage of feature films by female directors

11%

8%

Delež vseh sofinanciranih celovečernih filmov z režiserjem Percentage of feature films by male directors

87%

92%

Delež vseh sofinanciranih celovečernih filmov z mešanim spolom režije Percentage of feature films by mixed gender directors

2%

0%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Število sofinanciranih celovečernih filmov Number of feature films supported

6

6

6

11

5

8

6

Število sofinanciranih celovečernih filmov z režiserko Feature films by female directors

0

0

1

2

1

0

0

Število sofinanciranih celovečernih filmov z režiserjem Feature films by male directors

6

6

5

9

4

8

6

Delež sofinanciranih celovečernih filmov z režiserko Percentage of feature films by female directors

0

0

17%

18%

20%

0

0

Delež sofinanciranih celovečernih filmov z režiserjem Percentage of feature films by male directors

100%

100%

83%

82%

80%

100%

100%

Delež prijavljenih igranih in dokumentarnih projektov na razpisu za realizacijo po spolu (2011-2017) The proportion of applications for feature film production by gender (2011-2017) 94%

87%

92%

82%

95%

88%

72%

80% 60% 40% 20%

28% 6%

13%

18%

8%

5%

2015

2016

12%

0% 2011

2012

2013

2014 Režiser Male director

2017

Režiserka Female director

Dejstva & številke: enakost spolov

Facts & Figures: Gender Equality

PODPORA SUPPORT

100%

3


Analiza enakosti spolov: prvenci Gender breakdown: debut feature films

15

Število sofinanciranih prvencev Number of debut feature films supported

11

4

Število sofinanciranih prvencev z režiserjem Number of debut feature films with male director supported

27%

Število sofinanciranih prvencev z režiserko Number of debut feature films with female director supported

Delež sofinanciranih prvencev z režiserko Percentage of debut feature films with female director supported

73%

Delež sofinanciranih prvencev z režiserjem Percentage of debut feature films with male director supported

2011

2017

Delež prijavljenih prvencev po spolu (2011-2017) The proportion of applications for debut feature film production by gender (2011-2017)

100%

100%

100%

100%

86%

80%

80%

75%

75%

25%

25%

60% 40% 20%

20%

14% 0%

0%

2013

2014

0%

0% 2012

2015

Režiser Male director

8%

92%

Analiza enakosti spolov: prvenci Gender breakdown: debut feature films

PODPORA SUPPORT 4

Delež podprtih prvencev po spolu (2011-2017) Share of supported debut feature films by gender (2011-2017)

27% 73%

16%

Analiza enakosti spolov: kratki film Gender breakdown: short films

Delež podprtih kratkih filmov po spolu (2011-2017) Share of supported short films by gender (2011-2017)

Dejstva & številke: enakost spolov

Facts & Figures: Gender Equality

2017

Režiserka Female director

Analiza enakosti spolov: celovečerni film Gender breakdown: feature films

Delež podprtih celovečernih igranih in dokumentarnih projektov za realizacijo po spolu (2011-2017) Share of supported feature films for film production by gender (2011-2017)

2016

84%

Povprečna podpora projekta v EUR Average support per project in EUR

2011

292.568,18 € 205.000,00 €

234.545,45 € 173.000,00 €

33.085,00 € 47.125,00 €


Analiza enakosti spolov: razvoj scenarija Gender breakdown: script development

75%

15.8% 3.5% 80.7%

24% 3%

Delež podprtih razvojev scenarija po spolu (2011-2017) Share of supported script developments by gender (2011-2017)

4.766,67 €

Analiza enakosti spolov: projekti razvoja Gender breakdown: project development

17.131,52 €

Delež podprtih projektov razvoja po spolu (2011-2017) Share of supported project developments by gender (2011-2017)

15.700,00 €

Analiza enakosti spolov: AV projekti Gender breakdown: AV projects

40.803,35 €

Delež podprtih AV projektov po spolu (2012-2017) Share of supported AV projects by gender (2012-2017)

45.795,45 €

73% Režiser Male director

Režiserka Female director

Spolno mešana Mixed gender

Delež prijavljenih in podprtih projektov po spolu v obdobju 2011-2017 The proportion of applications and supported projects by gender in period 2011-2017 Prijavljeni in podprti projekti po razpisih (2011-2017) The proportion of applications and supported projects (2011-2017)

100%

1%

3%

19%

24%

80%

1% 17%

16%

14%

82%

84%

86%

Prijavljeni Applications

Podprti Support

27%

60% 40%

80%

73%

73%

20% 0%

Prijavljeni Applications

Podprti Support AV projekti AV projects

100%

1% 12%

PODPORA SUPPORT

Povprečna podpora projekta v EUR Average support per project in EUR

5.239,33 €

Prijavljeni Applications

Realizacija kratki filmi Production Short film 8%

80%

4% 8% 24%

Podprti Support

Prvenci Film Debuts

10%

PRIJAVE PROJEKTOV APPLICATIONS

15% 10%

4%

5%

15%

20%

16%

75%

75%

81%

60% 40%

87%

92% 64%

20% 0%

Prijavljeni Applications

Podprti Support

Realizacija celovečerni filmi Feature-lenght production Moški Men

Prijavljeni Applications

Podprti Support

Razvoj scenarija Screenplay Development Ženske Women

Spolno mešana Mixed gender

Prijavljeni Applications

Podprti Support

Razvoj projekta Project Development n/a

Dejstva & številke: enakost spolov

Facts & Figures: Gender Equality

5


PRORAČUNI FILMOV 2011-2017 Film Budgets 2011-2017 Igrani filmi v distribuciji 2011-2017 Fiction feature films releases 2011-2017

Skupaj Total

Režiserji Male directors

Režiserke Female directors

33

30

3

100%

91%

9%

30.769.070 €

29.061.671 €

1.707.399 €

Povprečen proračun Average budget

932.396 €

968.722 €

569.133 €

Razdeljena sredstva Total support

14.139.218 €

13.396.984 €

742.234 €

Povprečna podpora Average support

441.850 €

446.566 €

247.411 €

Min proračun Minimum budget

81.531 €

81.531 €

455.462 €

Max proračun Maximum budget

2.393.460 €

2.393.460 €

761.500 €

Število filmov Volume of films v in % Proračuni skupaj Total budgets

Vsi celovečerni filmi, daljši od 60 minut IN NE GLEDE NA VIR FINANCIRANJA, 1991-2017 All feature films 1991-2017, irrespectively of funding 25

16 10 10

Režiser Male director

3

2

3

2

3

1

4

3

2017

4

2016

1

2008

2

2007

2

2006

0

4

2005

0

2003

0

3

2002

2

2004

7

9

2015

10

2014

7

2013

8

2011

11

2

2001

0

6

2000

0

6

1999

1993

0

1998

0

2

1997

0

1

4

3

1996

0

1992

CELOVEČERNI FILMI FEATURE FILMS 6

3

1991

5

6

4

1995

3

1994

6

8

9

2010

11

Režiserka Female director

Vir podatkov / Source: Filmografija (Furlan in drugi 2011), Slovenski film 2.0 (Štefančič 2016), baza podatkov SFC / SFC database

Obdobje [na 8 let] Eight-year Period

Št. filmov režiserk Number of films by female directors

Odstotek od vseh realiziranih Percentage of films by female directors

1991-1999

5

11.4 %

2000-2008

19

17,6 %

2009-2017

25

15.1 %

1991-2017

49

15.4 %

Dejstva & številke: enakost spolov

Facts & Figures: Gender Equality

19

14

2009

15

0

17 17

2012

20

10

21

20


Delež ključnih filmskih ustvarjalcev in ustvarjalk po spolu v obdobju 1995-2017 Percentage of film professionals by gender in the 1995-2017 period 7%

Masker/ka Makeup artist (n=95)

89% 22%

Kostumograf/ka Costume Design (n=97)

3% 75%

3%

50%

Druga vloga 2nd role (n=109)

50%

57%

Tretja vloga 3nd role (n=108)

43% 71%

Prva vloga 1nd role (n=110)

29%

66%

Scenograf/ka Set Design (n=101)

26%

8%

Montažer/ka Editing (n=117)

75%

15%

9%

Producenti/ke Production (n=115)

77%

13%

10%

Scenaristi/ke Screenplay (n=117)

78%

11%

11%

Režiserji/ke Direction (n=117)

89%

Oblikovalec/ka zvoka Sound Design (n=112)

88%

9% 7%

96%

Skladatelj/ica Music (n=103)

0%

20% Moški Males

2%

40% Ženske Females

60%

Diplomanti Male graduates

32%

29% 71%

80%

100%

Spolno mešana Mixed gender

Diplomanti/ke AGRFT AGRFT Graduates Delež diplomantk in diplomantov AGRFT, smer televizijska in filmska režija (1995-2017) Percentage of film academy graduates in film and TV directing (1995-2017)

5% 4%

98%

Direktor/ica fotografije Cinematography (n=117)

2%

Samozaposleni režiserji/ke v kulturi Self-employed professionals in the field of culture Delež samozaposlenih v kulturi (na dan 12.12.2017) Percentage of self-employed in culture (date: 12 December 2017)

68%

Diplomantke Female graduates

Filmski režiser Male director

FILMSKE REŽISERKE IN USTVARJALCI FEMALE DIRECTORS AND PROFESSIONALS

Enakost spolov ključnih filmskih ustvarjalcev Gender equality in key positions

Filmska režiserka Female director

20

0

Vesna za najboljši celovečerni film Best Feature Film Award

14

2

17

1

Vesna za najboljšo režijo Best Director Award

Vesna za najboljši scenarij Best Screenplay Award

2002 Varuh meje, Maja Weiss 2017 Rudar, Hanna Slak

2017 Ivan, Janez Burger / Srdjan Koljević / Melina Pota Koljević / Aleš Čar

Dejstva & številke: enakost spolov

Facts & Figures: Gender Equality

NAGRADE AWARDS

Nacionalne nagrade Vesna National Vesna Awards

7


t: +386 1 234 32 00

www.film-center.si

f: +386 1 234 32 19

info@sfc.si

Izdajatelj / Publisher: Slovenski filmski center / Slovenain Film Centre, Avtorica študije / The Author of the Study: Nika Gričar, Prevod / Translation: Borut Praper, Oblikovanje / Visual and Design: Boštjan Lisec, Tisk / Print: Collegium Graphicum, Naklada / Print run: 200, Ljubljana 2018

www.sfc.si


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.