Page 1

Donostia / San Sebastiรกn 1813-2013


UZTAILA 2013 JULIO Gipuzkoako Argazkilari Elkartea Sociedad Fotogr谩fica de Gipuzkoa Lege gordailua / Dep贸sito legal: SS-1593-2013


Aurkezpena 2013an Donostiaren erreketa, suntsipen eta berreraikuntzaren Bigarren Mendeurrenaren oroitzapena egingo da. 1813ko abuztuaren 31n hiria erre eta txikitu zuten, Gerra Napoleondarretan jazo ziren gertakari tragikoetako batean. Tropek hiria erabat suntsitu zuten arren, herritarren kemen gizabidetsu eta ausartak haren berreraikuntza eta eraldaketa ahalbidetu zuen, urte bereko irailaren 8an Zubietako Aizpurua baserrian bildutako donostiarrek ederki erakutsi zuten bezala.  Bigarren Mendeurrenaren oroitzak lau ardatz ditu oinarri: ezagutarazi, oroitu, oroitzapena egitea eta elkarrekin eraikitzen jarraitzea. Benetako protagonistak donostiarrak beraiek baitira.  Gipuzkoako Argazkilari Elkarteak, 1813-2013 Bigarren Mendeurrenarekin kolaboratu nahi izan du, argazkilarien ikuspuntutik, hiriaren bilakaera suntsiketatik abiatuz berreraikitzean zentratzeko.  Balioko ahal dute erakusten diren irudi hauek gogorarazteko, ikasteko, hunkitzeko…

4


Presentación En 2013 se conmemora el Bicentenario de la quema, destrucción y reconstrucción de San Sebastián. El 31 de agosto de 1813 la ciudad fue incendiada y destruida en un trágico episodio de las Guerras Napoleónicas. A pesar de que las tropas asolaron totalmente la ciudad, el espíritu cívico, valiente y decidido de la ciudadanía, representada por las y los donostiarras que se reunieron en el caserío Aizpurua de Zubieta el 8 de septiembre de ese mismo año, hizo posible la reconstrucción y transformación de la ciudad.  La conmemoración del Bicentenario se basa en cuatro ejes: dar a conocer, recordar, conmemorar y seguir construyendo ciudad conjuntamente. La auténtica protagonista es la ciudadanía donostiarra.   La Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa ha querido colaborar con el Bicentenario 1813-2013 reflejando, desde el punto de vista fotográfico, la evolución de la ciudad partiendo de la destrucción para centrarse en la reconstrucción. Ojalá que estas imágenes que se muestran sirvan para evocar, educar, emocionar…

5


Présentation En 2013 nous commémorons le Bicentenaire de l’incendie, la destruction et la reconstruction ultérieure de Donostia / San Sebastián. Le 31 Août 1813, la ville fut détruite par le feu lors d’un épisode tragique des Guerres Napoléoniennes. Bien que les troupes ravagèrent la ville, l’esprit civique, courageux et déterminé des citoyens, représentés par les Donostiarras  (habitants de la ville ) qui se réunirent dans le Caserío Aizpurua de Zubieta le 8 Septembre de cette année-là, a rendu possible la reconstruction et la transformation de la ville. La commémoration du Bicentenaire repose sur quatre axes: faire connaître, rappeler, commémorer et continuer à construire la ville ensemble. Les vrais protagonistes sont les citoyens de San Sebastián. La Société Photographique de Gipuzkoa a voulu collaborer avec le Bicentenaire 1813-2013 et montrer, à partir du point de vue des photographes, l’évolution de la ville, partant de sa destruction pour ensuite se concentrer sur sa reconstruction. Nous espérons que ces images serviront à témoigner, à émouvoir et, enfin, qu’elles auront un rôle éducatif...

6


Presentation 2013 marks the Bicentenary of the burning, destruction and reconstruction of Donostia / San Sebastián. On August 31, 1813, the city was razed and completely destroyed in one of the many tragic episodes of the Napoleonic Wars. Although the city was totally ravaged by troops, the courage, determination and civic spirit of its inhabitants, embodied in a group of citizens who gathered in the Caserío Aizpurua, in Zubieta on September 8 that year, made it possible for the city to be reconstructed and transformed.   The commemoration of the Bicentennial shall revolve around four major pillars: bringing the event to our knowledge, remembering and commemorating it, and continuing in the pursuit of the collective endeavour of building our city together. The citizens of San Sebastián must be at the very core of the initiative.  The Photographic Society of Gipuzkoa has expressed its will to collaborate with the 1813-2013 Bicentenary by showing, from the point of view of photographers, the evolution of the city starting from the destruction and focusing on its reconstruction.  We hope these evocative images prove moving and educational.

7


Berreraiki

Reconstrucción

Abuztuaren 31n tropa ingeles eta portugaldarrek Donostia erre, zakuratu… alegia, erabat suntsitu zuten. Handik 8 egunetara, donostiar talde bat Zubieta auzategiko Aizpurua baserrian bildu zen, helburu bat betetzeko asmoz: hiria berreraikitzea eta urte askoko okupazio, gerra, indarkeria eta suntsipenaren ondorioak gainditzea.

Tan solo 8 días después de que el 31 de agosto las tropas inglesas y portuguesas incendiaran, saquearan y, en definitiva, destruyeran San Sebastián, un grupo de donostiarras se reunió en el caserío Aizpurua de Zubieta, situado en el barrio del mismo nombre, con una determinación: reconstruir la ciudad y superar las consecuencias de muchos años de ocupación, guerras, asaltos, violencia y destrucción.

Erabaki hori Zubietako Aktetan jaso zen. Pertsona haien erabakigarritasunari, ausardiari, lanari eta ahaleginari esker, gaur egun bizi garen hiri modernoaren oinarriak finkatu ziren.

8

Esta determinación se plasmó en las Actas de Zubieta. Gracias a esta decisión, a la valentía, trabajo y esfuerzo de estas personas, se colocaron las bases de la ciudad moderna en la que vivimos hoy.  


La guerra asoló a San Sebastián El patriotismo de sus ediles Aquí congregados La levantó de sus ruinas Benditos los hijos que salvaron a su madre.

Argazkia: Julio Tejadas

Sesiones de los días VIII y IX de septiembre MDCCCXIII ____ Se colocó esta lápida El IX de septiembre MDCCCLXXVII

9


Argazki bilduma Colecci贸n de im谩genes 10


Erasoa

El asalto

Arrazoi osoarekin adierazi zuen manifestu ezagun hartan udalak, eliz kabildoak, kontsulatu ospetsuak eta Donostiako herritarrak: “había sido abrasada por las tropas aliadas que la sitiaron, después de haber sufrido sus habitantes un saqueo horroroso y el tratamiento más atroz de que hay memoria en la Europa civilizada” . Horrelako baieztapena egiaztu ahal izan zen Lord Wellington eta armada ingeles- portugesaren desohoretan.

Con razón pudieron decir en un célebre manifiesto el Ayuntamiento, cabildo eclesiástico, ilustre consulado y vecinos de la ciudad de San Sebastián, que esta “había sido abrasada por las tropas aliadas que la sitiaron, después de haber sufrido sus habitantes un saqueo horroroso y el tratamiento más atroz de que hay memoria en la Europa civilizada” y semejante afirmación resulta comprobada plenamente para baldón del generalísimo lord Wellington y del ejército anglo-portugués.

Ez du balio esateak soldadu ingeles eta portugesak berotuta, borrokagatik sututa, sitiatuek egindako erresistentziagatik gorrotoak itxututa, bere kideen hilketak mendekatzeko gehiegikeriak egin zituztenik bere nagusi ofizialei obedientzia ukatuz; Lord Wellingtonek guzti hau aurrikusi eta errudunak zigortu zitzazkeen eta horregaz gain bada probarik Donostiako sute eta harrapaketa aurretik pentsatutako plana zela pentsatzeko. Ingelesek, gure lagun eta aliatuak, Lord Wellington-en oneritziarekin pentsatua. Fotografía: Luis Peralta

Y no vale decir que quizás los soldados ingleses y portugueses, enardecidos por la lucha , ciegos de ira por la resistencia que hallaron en los sitiados, ansiosos de vengar la muerte de sus compañeros se entregaron a excesos que la insubordinación a sus jefes oficiales explica, sino justifica en casos semejantes; pues aparte de que lord Wellington pudo haber prevenido y castigado como era de esperar a los culpables,  hay pruebas que inducen a creer que el saqueo e incendio de San Sebastián obedeció a un plan premeditado por los ingleses nuestros aliados y amigos, con la aquiescencia del mismo lord Wellington. 11


Egokia da gure buruari galdetzea ze arrazoik bultzatu zuen horrelako erabakia, gure lagunak eta aliatuak zirela ziotenen portaera zitala izan baitzen, hiritarren anai moduan harrera egin baitzien.

Es natural preguntar a qué causas pudo obedecer semejante determinación, conducta tan villana en quienes se decían nuestros amigos y aliados y eran recibidos como hermanos, por los moradores de la ciudad.

Garai guztietan nazio ingelesaren diplomazioaren hoztasuna, izaera kalkulatzailea eta maltzurra famatua izan da. Honetaz gain beren merkatal interesak edo itsas gailentasuna defendatu nahi dituztenean Inglaterrak ez du lagun ez aliaturik, ezta anaiarik ere. Etsaitzat jotzen duena suntsituko du, traizionatuko du, engainatuko du, bere biktimen kexuei kasurik egin gabe; indartsu ikusten badu bere burua ez du erreklamaziorik entzungo, zuzena bada ere. Horrela deskribatu zituen ingelesak erdi aroan Pero Nuño almirante galego, adoretsu eta nobleak, ondo ezagutu ondoren.

En todos los tiempos se ha distinguido la nación inglesa por su diplomacia fría, calculista y artera. Además cuando se trata de defender sus intereses comerciales o su supremacía marítima, no existen para Inglaterra, ni amigos ni aliados, ni aún hermanos; y destruye a los que juzga rivales valiéndose de la traición, ya del engaño, sin que en ella hagan mella las sentidas quejas de sus víctimas; ni atiende, si se siente fuerte a reclamación alguna por mucha que sea la justicia que asista a los reclamantes.  Así pintaba a los ingleses, en la edad media el valeroso y noble almirante gallego Pero Nuño, su vencedor y forzoso es confesar que los conoció bien. 

Donostiak Ingalaterrari gogora arazi zion bere lurreratutako haundiustea, irabazitako eskuadrak, haseratik komprometitutako ontzi nagusitasuna; Winchelsea, La Rochela, Soubisse eta Bayona bezelako izenak jasotako irainak esan nahi zituzten eta horren erantzule ziren gorroto zuten herriko, Kantabrikoko itsas hiribilduen buru zena, marinelak. Bertako seme ausartak topatu beharko zituen beti, bai baleen atzetik zihoaztenean edo Terranovan harrantzan, Ameriketako eta Europako kostetako harrapaketetan aurka, edo Erresuma Batuan bertan. Gogoeta guzti hauetaz gain, bazen beste bat ingelesak asko arduratzen zituena, batez ere Donostiari zegokionez, gorantza zoan merkataritza lurrez nahiz itsasoz Frantziarekin, Ingalaterraren interes ekonomikoei kalte handia eginez; komertzio honek amaitu nahi zuen eta horretarako noblezia eta leialtasunarekin zerikusirik ez zuten prozedura tradizionalak erabili zituen.

12

San Sebastián recordaba a Inglaterra su orgullo abatido, sus escuadras vencidas, su predominio naval comprometido en sus comienzos; y los nombres de Winchelsea, La Rochela, Soubisse y Bayona se le aparecían como afrentas recibidas de que eran responsables los esforzados marinos de la ciudad odiada, cabeza de las villas marítimas del Cantábrico, con cuyos valientes hijos en todo tiempo había de tropezar, bien en la persecución de la ballena, o en las pesquerías de Terranova, bien oponiéndose a sus rapiña en América y en las costas de Europa sin excluirles del mismo Reino unido.  Pero sobre todas estas consideraciones, había otra que preocupaba a los ingleses en lo que hace referencia a San Sebastián, y era el comercio floreciente y continuo que por mar y por tierra sostenía desde antiguo esta ciudad con la vecina nación francesa, con grave quebranto  de los intereses económicos de  Inglaterra; comercio que a todo trance se propuso esta matar, empleando para ello sus tradicionales procedimientos reñidos con la nobleza y la lealtad.


Gogoratu behar da ere, aurreko baieztapenak gehiegizkotzat jo ez dadin, Donostia XVIII mendearen bukaeran Estatu bizilagunarekin oso loturik zegoela. Bizilagun frantzesak asko ziren eta gogotsuak, leihatsuak eta negozioetan adituak. Guzti horregatik erraz aberasten ziren eta eragin handia zuen hizkuntza pintoreskoa zuen herrian, Ordoñez presbiteroak 1761ko Donostiaren deskribapenean zioen bezela. Frantziako merkataritza garrantzitsua zen eta itsasoko bideaz aparte, ziurrenik gehien erabiltzen zuena, lurrekoa ere erabiltzen zuen, horren adibide dugu Bidart. Ingelesak Donostiarekiko zuten ezinikusiaren arrazoiak azaldu ondoren eta kontutan izanda ze bide erabili dituzten nagusitasun eta anbizio planen aurkako oztopak gainditzeko, baieztatu daiteke 1813ko abuztuak 31 eta ondorengo egunetako Donostiako sute eta arpilatzea aurretik pentsatutako plan zirela, Cartago berria bezela ezagutu den nazioaren plana.

Bueno es recordar para que no parezca exagerada la afirmación anterior, que San Sebastián a fines del siglo XVIII era una población tan relacionada con el vecino estado, que los franceses avecindados en ella eran numerosos y activos emprendedores y muy duchos en los negocios, lo que hacía que enriquecieran fácilmente y no dejaran de ejercer influencia en la ciudad como con pintoresco lenguaje lo hace notar el presbítero Ordoñez en su curiosa descripción de San Sebastián de 1761: “El comercio con Francia, era tan importante, que además de la vía marítima, seguramente la más frecuentada, se empleaban también la terrestre; hasta el punto de que había población francesa, como Bidart”. Explicadas las causas que habían de motivar la animadversión que por San Sebastián sentían los ingleses y conociendo los medios de que estos se han valido en todo tiempo para suprimir los obstáculos que se oponen a sus planes de ambición y dominio, no ha de causar extrañeza el que pueda afirmarse con visos de certeza después de cuanto va expuesto, que el saqueo e incendio de San Sebastián el 31 de agosto y días sucesivos de 1813 fue el resultado de un plan premeditado por la nación que, no en balde, se ha llamado la moderna Cartago.

13


La puerta de mar De la fortificación baja de la Plaza fuerte de San Sebastián restan pocos vestigios visibles. La muralla medieval fue deteriorándose poco a poco a partir de la construcción de la muralla moderna y los restos que aún perduraban en el siglo XIX desaparecieron como consecuencia de la reconstrucción urbana efectuada tras el incendio de 1813. Tan sólo algunos indicios de murallas y edificios se conservan en el subsuelo y en los sótanos de las actuales construcciones, especialmente en la calle Embeltrán, donde fue excavada en 1996 la que fuera torre de los Engómez, de la que apareció un arco apuntado. En 1864 fue arrasado a un determinado nivel (el del futuro ensanche) el frente de tierra de la muralla moderna. Por ello se conservaron en relativo buen estado las fortificaciones por debajo de la cota cero (cimentación y primeras hiladas de sillería del recubrimiento). Con motivo de la construcción de un aparcamiento subterráneo fue excavado (1997) un sector de las mismas. Una parte de los restos descubiertos fue destruida, otra fue vuelta a enterrar y el resto se ha acondicionado para su contemplación desde el interior de los aparcamientos. En 1900 fueron arrasados a cota cero los restos del ensanche oriental que aún permanecían del frente de la Zurriola. Tan sólo la muralla occidental -modificada en su parte superior- puede observarse actualmente en parte de su longitud separando el puerto de la Parte Vieja. En la misma se conserva -muy modificada- la puerta de mar (Portaletas), que se abre a la calle del Puerto, y la hace siglos inutilizada Puerta del Muelle Viejo. Antes de que en el siglo XIX se construyera en el puerto la dársena deportiva, el sector de la muralla occidental actualmente comprendido entre el palacio Goicoa y Portaletas emergía de la arena; durante la pleamar era bañado por el mar, siendo su parte inferior (actualmente enterrada) más gruesa que la superior.

Ba al zenekien...?

¿Sabías que?

“Harresiak 7 ate zituen, nahiz eta haietako 5 itxita egon ohi ziren. Lehorreko eta Itsasoko ateak goizaldean zabaldu eta ilunabarrean ixten ziren” “La muralla tenía 7 puertas, de las que 5 estaban habitualmente cerradas. La de Tierra y la de Marina se abrían al amanecer y se cerraban con la puesta de sol”

14


Itsasoko atea Donostiako gotorlekuaren fortifikazio bajuaren aztarna gutxi gelditzen dira begibistan. Erdi aroko harresia piskanaka piskanaka hondatzen joan zen harresi berria egin zenetik eta XIX mendean oraindik irauten zutenak 1813ko sutearen ondoren egindako berreraikuntzaren ondorioz desagertu ziren. Harresi eta eraikuntzen aztarna gutxi batzuk zorupean eta gaur egungo eraikuntzen sotoetan gordetzen dira., batez ere Embeltran kalean. 1996an Engomez-en dorrea izandakoa induskatu zuten eta arku apuntatua agertu zen. 1864an maila bateraino suntsitu zen (geroko zabaltzea) harresi modernoaren Lur Frontea. Horregatik mantendu ziren nahiko ondo gotorlekuak zero kota azpitik (zimendatzea eta estaltze arlanduzko lanen lehenengo errenkak). Aparkaleku berria eraikitzen astean (1997) hauen sektore bat induskatu zen. Aurkitutako hondakin batzuk suntsitu egin ziren, beste batzuk berriro lurperatu ziren eta besteak aparkamentu barnetik ikusteko moduan utzi ziren. 1900n suntsi ziren ekialdeko ensantxearen zero kotara oraindik Zurriola frontean zeuden hondakinak. Ekialdeko harresia bakarrik- goikaldetik aldatutakoaikus daiteke gaur egun eta zati bat, portua Alderdi Zaharretik banantzen duena. Bertan ikus genezake, nahiz eta oso aldatuta itsasoaren atea (Portaleta), Portu kalera garamatzana eta aspaldiko mende hauetan erabiltzen ez den portu zaharreko atea. XIXan kirol nasa egin aurretik, ekialdeko harresiaren sektorea (gaur egun Goikoa palazioa eta Portaletas artean dagoena) hondarretatik ateratzen ze eta tsasgoran itsasoak bustiko zuen. Beheko zatia (gaur egun lurperatua) goikoa baino lodiagoa izango zen.Â

FotografĂ­a Natxo Castellanos y Antton LĂłpez GarĂ­n

15


San Bizenteko eliza (Koxkeroak eta Joxemaritarrak) San Bizenteko lehen parrokia duela 835 urte eraiki zuten eta hiriko eraikinik zaharrena da. Historialariek diotenez, oraingo eliza hirugarrena da, aurreko beste biak suak kiskali bait zituen. Zalantzarik gabe dakiguna 1178. urtean garai hartan Iruñeako gotzaia zen Pedro kexu azaldu zela Leyreko abadearen aurrean azken honek Santa Maria eta San Bizenteko elizen gotzai-eskubideak kentzen zizkiolako. Datu honek Donostiako San Bizenteko lehen eliza XII. mendean eraiki zutela baieztatzen du.

Iglesia de San Vicente (Koxkeros y Joxemaritarras) La primitiva parroquia se erigió hace casi 835 años, considerándose el edificio más antiguo de la ciudad. Los historiadores mantienen que la actual parroquia de San Vicente en la Parte Vieja es la tercera reedificación ya que las dos anteriores quedaron destruidas por sendos incendios. Sabemos con exactitud que el año 1178, el entonces obispo de Pamplona, Pedro, se quejó al abad de Leyre porque este le quitaba los derechos episcopales de las iglesias de Santa María y San Vicente. Lo que avala que, la primera iglesia de San Vicente, en San Sebastián, se construyó en el siglo XII

16

Argazkia: Natxo Castellanos eta Antton López Garín


Suteak

Incendios

Garai haietan eraikinak egiteko erabiltzen ziren materialek suteak errazten zituzten. 1278. urtean sute haundi batek Santa Mariako eliza suntsitu zuen eta, antza denez, San Bizenteko eliza Zurriolako urek inguratzen zutelako salbatu zen. Dena den, beste sute batek San Bizenteko eliza erre zuen 1489. urtean. On Felix Garitano erretoreak dioenez, erretako eliza erromanikoa izan zen, ia seguru, eta leku berean beste bat eraikitzeko erabakia hartu zuten.

Los materiales con los que se construían antaño los edificios causaban su fácil combustión y destrucción. En 1278 un gran incendio se llevó por delante la iglesia de Santa María. La de San Vicente, parece ser que se salvó por estar rodeada del agua de la Zurriola. En cualquier caso, otro gran incendio ocurrido en 1489 calcinó San Vicente. La destrucción de la iglesia llevó a pensar en erigir un nuevo templo en el mismo sitio donde estaba emplazado el anterior, que casi con total seguridad era de estilo románico, apostilló el párroco Garitano.

Eraikitzeko kontratua 1507an egin zen. Kontratuan hiriko alkate ziren Miguel de Ochoa de Olazabalek eta Iñigo Ortiz de Salazarrek, Juan Martinez de Ayerdi korrejidoreak, Elizako bikarioa zen Pedro Soravillak eta Pedro de Albiz maisuak parte hartu zuten, azken honek maiordomo erara. Gainera eta eraikile bezala Miguel de Santa Celay-k ( arkitektu nagusia) eta Juan de Urrutia-k izenpetu zuten kontratua. Karlos V. erregeak eraikin berria egiteko emakida bat eman zuen. Eliza garai hartako euskal-gotikoaren estiloan eraiki zuten. 1574. urtean, ganga jartzerakoan, elizaren obra amaitutzat eman zen. Erretaula 1583tik 1586rako epean egin zen eta bere egilea Ambrosio de Bengoechea izan zen, hirian bere omenezko kale izen bat duelarik. 1571. urtean kanpai nagusia kokatu zuten, 1606an erlojua eta,1619an, ataria eraikitzen hasi ziren. Erretore jaunak dioenez, San Bizente hiriko eraikinik zaharrena da, San Telmoren eraiketa 1516an bukatu bazuten ere elizaren eraiketa lehenago hasi zelako. Elizak hiru nabe ditu, hasieran Narrika kaleraino helduko zen beste laugarren bat aurreikusi bazuten ere. Diru murrizketen ondorioz, laugarren nabea egin ez eta eliza orain ikusten dugun bezala utzi zuten, egin ez zuten nabearentzako koxkak oraindik ikusten direlarik. Hara zergatik San Bizenten bataiatukoei “koxkeroak’’ esaten zaie, Santa Mariakoak “joxemaritarrak’’ diren artean.

El contrato de construcción de la nueva iglesia se hizo en 1507, interviniendo, de una parte, Don Miguel de Ochoa de Olazabal y Don Iñigo Ortiz de Salazar como alcaldes ordinarios de la villa, Don Juan Martínez de Ayerdi, como corregidor, Don Pedro Soravilla como vicario de la iglesia, y el maestro Don Pedro de Albiz como mayordomo. Participaron también los constructores Don Miguel de Santa Celay, como maestro arquitecto, y Don Juan de Urrutia. El rey Carlos V hizo una concesión para la edificación del nuevo templo. La construcción de la iglesia siguió el estilo gótico vascongado de la época. En 1574, con la colocación de la bóveda, concluyó la obra del templo. El retablo se realizó entre los años 1583 y 1586, y su autor Ambrosio de Bengoechea, tiene hoy, por este motivo, dedicada una calle en la ciudad. En 1571 se colocó la campana mayor; en 1606 el reloj; y en 1619 se comenzó la construcción del atrio. El párroco resalta que San Vicente es el edificio más antiguo de la ciudad y puntualiza al respecto que San Telmo se terminó antes, en 1516, pero la iglesia comenzó su construcción antes que el convento. La iglesia tiene tres naves, aunque estaba proyectada una cuarta que iba a llegar hasta la calle Narrica. Al no haber más fondos se tuvo que terminar con un acabado en el que resaltan las koxkas por donde tenía que seguir la nave. Y debido a este curioso detalle, a todos los bautizados en San Vicente se les llama koxkeros, mientras que los bautizados de la calle Santa María son los joxemaritarras.

17


Trinitateko Plaza Donostian Jesusen Konpainiaren ikastetxe handia izango zenaren obrak 1627ean hasi ziren, Okendo almiranteak erositako lur eremutan. Ikastetxearen historia bertan bizi zirenen bezain nahasia izan zen. 1767an Jesuitak atzerriratu zituztenean, Karlos III.ak eraikina ospitalea izateko utzi zuen. Ignacio Tellechea Idígoras idazle eta historialariak idatzi zuenez “eraikuntzan Donostiako Real Sociedad Bascongada de Amigos del País Elkarteak bilerak egiten zituen. 1777ko urtarrilaren 15eko aktan zehaztu zuenez, egun hartan “jesuiten egoitza izan zen etxean’’ egin zuen bilera. Ondoren, ospitale eta ikastetxe izan ondoren gartzela eta artileriako koartela izan zen – San Telmoren ildo beretik, beraz- eta 1890an eraitsi zuten, Ondarretako gartzela eraikitzen hasi zirenean. 1813tik kalte larriak zituen Jesuiten Konpainiaren eraikina botatzeko momentuan aitzaki polita izan zen eraikuntza “konponezina zen egoera larrian’’ zegoela azpimarratzea. Aitzaki bitxia izan zen, benetan, gauza bera esan baitzen San Telmoren kasuan. Azken honen kasuan ez zuten, ordea, eraiuntza bota. Ikastetxeak hartutako lekua bolatokirako eta pilotalekurako erabili zuten, berton obra-hondakinak pilatzeaz gain. 1963an Donostiak 1813ko oroimenez eginiko ospakizunak egin zituenean, Udaletxeak plaza gaur ezagutzen dugun bezala gordetzeko erabakia hartu zuen, horretarako herri kiroletako, pilotako eta boloetako arduradunekin bilerak egin ondoren. Geroztik, plaza jaialdi oso desberdinak egiteko erabili ohi da, hauon artean ezagunenak jazz jaialdiak direlarik. “Trinitate Plaza’’ izena 1962ko maiatzaren 21ean eman zioten, gaur “Abuztuaren 31.a’’ izenez ezagutzen dugun kaleak sute izugarriaren garaietan zuen izena gogora erazteko.

18

Fotografía: Natxo Castellanos y Antton López Garín


Plaza de la Trinidad En 1627 comenzaron las obras de lo que sería el gran colegio de la Compañía de Jesús en San Sebastián, en terrenos adquiridos para tal fin por el almirante Oquendo, pero su historia no fue mucho más tranquila que la del establecimiento de sus moradores. Expulsados en 1767, el rey Carlos III cedió el edificio para ser usado como hospital. Don J. Ignacio Tellechea Idígoras nos recuerda que: “En él celebraban sus Juntas los miembros de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País de San Sebastián” y que en el Acta de la celebrada el 15 de enero de 1777 se cita que tuvo lugar “en el aposento del Colegio que fue de los jesuitas”. Más tarde destinada la casa a cárcel y cuartel militar de artillería, siguiendo una trayectoria similar a la de San Telmo, en 1890 comenzó su derribo al construirse la nueva cárcel de Ondarreta. El flamante Colegio de la Compañía, que venía arrastrando los importantes daños sufridos en 1813, cuando fue demolido dicen que estaba en «estado ruinoso imposible de recuperación», aunque debe recordarse que igual cosa se dijo de San Telmo . Al derribarse el Colegio quedó un espacio libre que comenzó a utilizarse como bolatoki y frontón, siendo parte de él destinado a depósito de escombros. Celebrándose en 1963 las Fiestas del Centenario de San Sebastián (1813-1963) el Ayuntamiento quiso recuperar la plaza acondicionándola de forma similar a como hoy la vemos, conociendo a partir de la reforma importantes reuniones de deporte rural, pelota y bolos... sirviendo como escenario para festivales de los más variados géneros entre los que cabe destacar el de Jazz. Recibió el nombre de Plaza de la Trinidad el 21 de mayo de 1962, en recuerdo del nombre que tenía la actual calle del 31 de Agosto.

Ba al zenekien...?

¿Sabías que?

“1863 arte, harresiak eraisten hasi ziren urtera arte, keda zorrotza aplikatzen zen; hau da, hirira sartzeko ateak itxi egiten ziren. Horrexegatik, kai aldea jarana auzoa deitzen zen: ixteko orduaz geroztik iritsitakoek gaua emateko ostatu eta tabernak bertan zeudenez, jai giroa nagusitzen zelako, omen”

http://www.diariovasco.com/20080615/san-sebastian/plaza-trinidad-20080615.html

“Hasta 1863, año en que comenzó el derribo de las murallas, el toque de queda, es decir, el cierre de las puertas de acceso a la ciudad, era estricto, hasta el punto de que el Muelle, lugar de pensiones y tabernas en las que se quedaban quienes llegaban después de la hora, se conocía popularmente como barrio de la jarana, de la fiesta”

19


Convento de Santa Teresa El convento de Santa Teresa, sito en la subida al Castillo, en la Parte Vieja donostiarra, fue construido a partir de 1662, pero no fue construido en cualquier sitio, sino allí donde probablemente se asentaron los primeros pobladores de San Sebastián. De hecho, las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz restos de época romana, una necrópolis altomedieval anterior a la fundación de la villa, fragmentos de la muralla del siglo XIV y la torre del concejo, donde se reunió el primer «ayuntamiento». El proyecto de fundación data de mediados del siglo XVII. Don Juan de Amézqueta y Doña Simona de la Just tuvieron el propósito de fundar un convento de carmelitas descalzas pero ambos fallecieron antes de llegar a ver cumplidos sus deseos. Don Juan Rat, beneficiado de las parroquias de San Sebastián, fue el encargado de ejecutar el testamento otorgado por Doña Simona y, a la muerte de este clérigo ocurrida en 1659, queda como administradora su cuñada Isabel de Ojer. Isabel de Ojer había estado casada dos veces, teniendo de su primer matrimonio una hija que entró religiosa en el convento de Santo Domingo del Antiguo, en San Sebastián, y otras dos hijastras aportadas por su segundo marido que profesarían más tarde en el convento carmelitano que ahora trataba de fundar.  En 1660 estaba viuda y era señora de la parroquia de Santa María.  En 1672, con 62 años de edad, seguiría a sus hijas en su vocación y profesaría también en la orden del Carmelo.

20

Esta cedía, con todas sus pertenencias, la casa y basílica de Santa Ana, extramuros de la ciudad, en la falda del monte Urgull y sería la única patrona. Una vez formalizada la compra de la antigua basílica, comenzaron las gestiones necesarias para su transformación en convento.  Obtenida la licencia del rey el 3 de septiembre de 1661 Don Diego habló con el maestro de obras y carmelita fray Pedro de Santos Tomás que trazó los planos para adaptar el edificio a la vida de una comunidad de religiosas. 

A día de hoy está en proyecto que el convento de Santa Teresa sea la atalaya de la historia de Gipuzkoa. El edificio albergará un museo sobre la historia de Gipuzkoa desde la perspectiva del propio sitio de Santa Teresa, donde se han hallado restos desde época romana hasta nuestros días, representativos de lo acontecido en el conjunto del herrialde. Convento Santa Teresa : http://www.quincenamusical.com Diputación ofrece el convento para fondos de San Telmo: http://www.diariovasco.com/pg060907/prensa/noticias/San_Sebastian/200609/07/DVASSB-194.html Arteleku se trasladará al Convento: http://www.diariovasco.com/20130130/mas-actualidad/cultura/arteleku-trasladara-convento-santa-201301301941.html


Santa Teresa komentua Santa Teresa komentua, Gazteluko igoeran dagoena, Donostiako parte zaharrean, 1662tik aurrera eraiki zen. Hala ere ez zen edonon eraiki, baizik eta Donostiako lehen biztanleak ezarri ziren lekuan. Egiaz, indusketa arkeologioen ondorioz argitara atera dira erromatarren garaiko aztarnak, herriaren fundazio aurreko goi erdi aroko nekropoli bat, XIV mendeko harresi zatiak eta lehen “udala” bildu zen kontzejuaren dorrea. Fundazioaren proiektua XVII mende erdialdean egin zen. Juan de Amezqueta jauna eta Simona de la Just andereak karmeldar oinutsien komentua eraiki nahi izan zuten baina beren xedeak burutu baino lehen hil ziren. Juan Rat jaunak, Donostiako parrokien onuraduna, izan zen Simona andereak egindako testamentua egikaritzeko ardura zuen eta elizgizon hau 1659an hil zenean, bere koinata Isabel de Ojer bihurtu zen administratzaile. Isabel de Ojer bi aldiz ezkondu zen. Lehen ezkontzan alaba bat izan zuen eta Donostiako Santo Domingo del Antiguo komentuan moja sartu zen. Bere bigarren ezkontzako alabaordeak orain fundatu nahi zuen karmeldar komentuan botoak egingo zituzten. 1660an, alargun, Santa Maria parrokiko andere zen. 1672an, 62 urterekin, bere alaben gisara Karmeldar ordenean egingo zituen botoak. Honek, bere ondasun guztiekin Santa Ana basilika eta etxea emango zituen, hiriaren  hormetatik at, Urgull mendi magalean eta ugazaba bakarra izango zen. Basilika zaharraren erosketa buru ondoren komentuan eraldatzeko beharrezko kudeaketak hasi ziren. Erregearen lizentzia lortu ondoren 1661ko irailaren 3an Diego jaunak lan-maisuarekin hitzegin zuen, Pedro de Santos Tomás anai karmeldarra. Azken honek planuak egin zituen eraikuntza eliz-emakumeen komunitatera egokitzeko.

Gaur egungo proiektua da Santa Teresa komentua Gipuzkoako historiako talaia bihurtzea. Eraikuntzan Gipuzkoako historiari buruzko museoa izango da, Santa Teresa lekuaren ikuspuntutik, bertan aurkitutako aztarna erromatarrak gurre herrialdekoan gertatuakoaren adierazgarri baitira.

Argazkia: Natxo Castellanos eta Antton López Garín

21


Hiria hutsik “Biharamunean donostiarrei hiria uzteko agindua eman zitzaien eta askok bilutsik ere alde egin behar izan zuten. Aste oso batez tropa aliatuek etxeak banan bana erretzeari ekin zioten. Erre ez zituzten bakarrak gaur Abuztuaren 31.a eta garai hartan Trinitate kalea zen azken eraikin-ilara, Santa Maria eta San Bizenteko elizak eta Dominikoen lekaidetxea – gaur San Telmoko museoa- izan ziren”. ….“Askatzaileek azkenik Donostia utzi zutenean, hiria erabat desagerturik zegoen”.   “Y Donostia ardió’’ liburutik, Toti Martinez de Lezea.

La ciudad vacía “Al día siguiente se obligó a los y las donostiarras a abandonar la ciudad, muchos de ellos desnudos. Durante una semana las tropas aliadas se dedicaron a quemar las casas, una a una, excepto la última fila de edificios de la calle de la Trinidad, hoy 31 de Agosto, las iglesias de Santa María y San Vicente y el convento de dominicos, hoy museo de San Telmo”. […] “Cuando los libertadores abandonaron por fin Donostia, la ciudad había desaparecido”. “Y Donostia ardió”, Toti Martínez de Lezea.

22

Fotografía: Natxo Castellanos y Antton López Garín


Ba al zenekien...?

¿Sabías que?

“San Telmo kalea, gaur Abuztuaren 31, sutetik libratu zen bakarra izan zen, eta ez osorik. Erretzetik 35 etxe salbatu ziren, hain zuzen soldadu britainiarrek ostatu hartu zutenekoak” “La calle de la Trinidad, hoy 31 de Agosto, fue la única que se salvó parcialmente de la quema. Se libraron del incendio 35 casas, donde se habían ubicado los soldados británicos”

23


Edateko ura Donostiako biztanleriak harresi barruan ez zuen edateko ur gehiegirik. Zuena, putzu batzutatik zetorren, Gazteluko uraskatik eta Urgulleko iturburu gutxi batzutatik. Arazoa konpontzeko 1566an, Igeldoko mendi-hegaleko Olaraingo iturritik zetorren ur-hodia egiten hasi zen. Proiektua Tolosako iturgin batek Juan Sanz de Lapazak egin zuen, hala ere bere egikaritza bertan bera utzi zuten zailtasun teknikoak zirela eta. 1609an, ur-hodi berria egiten hasi ziren, Juan Ferrier-ek diseinatua, oraingoan Morlans-etik. Lana berritu egin zen 1658an, akueduktu bat eginez, marismetatik arkuak erabiliz ura eramateko, garai hartan Morlans, ibaiaren sarrera baitzen eta itsasgoran urpean gelditzen zen. Pedro Larrochet iturgin bordelesak konponketa berriak egin zituen, 1719ko suntsiketen ondorioz.

Agua potable La población de San Sebastián no dispuso dentro del recinto murado de más agua potable que la que proporcionaron algunos pozos, los aljibes del Castillo y varios escasos manantiales en Urgull. Con objeto de solucionar tal problema, en el año 1566 comenzó la construcción de una conducción de agua desde los manantiales de Olarain, en la falda del monte Igueldo. El proyecto de la misma fue realizado por el fontanero tolosano Juan Sanz de Lapaza, pero su ejecución fue abandonada por dificultades técnicas. En 1609 comenzó la ejecución de una nueva conducción de aguas diseñada por el fontanero Juan Ferrier, esta vez desde Morlans. La obra tuvo que ser reconstruida en 1658, dotándola de un acueducto bajo cuyos arcos transcurría el agua de la marisma, por constituir la zona de Morlans en aquel tiempo un entrante de la ría que se inundaba en pleamar. Tuvo que sufrir nueva reparación por parte del fontanero bordelés Pedro Larrochet como consecuencia de su nueva destrucción en el sitio de 1719. 24

Argazkia: José Luis García de Madinabeitia


1813ko suteen ondoren Morlans-eko ura -19 iturri txikietatik zetorrena-Alderdi Zaharrekoaren (1814) iturburu izan zen. Iturri honen gainean lehoi bat zegoen, Lasala Plazan urte askotan egon dena harresien suntsitzearen ondoren. Morlans-eko etorri txikiari Uliako Lapazandegui eta Moneda iturrietakoak gehitu zitzaizkion. Edateko onak diren uren hornikuntza XIX mende erdialdean honela antolatzen zen: Uliakoak Esterlines plazako iturria hornitzen zuten. Hemendik beste bi hodi irteten ziren; bata Trinitate kalera (San Vicenteko iturrira zihoan adar batekin) eta bestea Puyueloko gainera (ekialdera), hemendik hodi bat irteten zen portuko bi iturritara eta harraska batera. Morlans-eko akueduktu zaharreko urak Plaza Zaharrera, Brechara eta Cuarteles kaleko uraskara zihoazen.

Tras el incendio de 1813 el agua de Morlans -que procedía de un conjunto de 19 pequeños manantiales- alimentó a la fuente (1814) que se instaló en la plaza Vieja. Tal fuente estuvo coronada por un León, el mismo que tras el arrasamiento de las murallas ha ornado durante muchos años la plaza de Lasala. Al reducido caudal de Morlans se sumaron los procedentes de los manantiales de Lapazandegui y Moneda (1848), situados en Ulia. El abastecimiento de agua potable se organizaba mediado el siglo XIX de la siguiente manera: el agua de la nueva traída de Ulia alimentaba la fuente de la plaza de los Esterlines, desde donde partían otras dos conducciones; una hacia la calle de la Trinidad (con un ramal hacia la fuente de San Vicente) y la otra hacia el alto de Puyuelo (al oeste) del que partía una conducción hacia el puerto que alimentaba dos fuentes y un pequeño lavadero. El viejo acueducto de Morlans alimentaba las fuentes de la plaza Vieja, de la Brecha y el abrevadero de la calle de los Cuarteles.

25


Urketariak gehitzea. Donostiako danborrada Jai egun honen jatorria XIX mendean dugu, Independentzia gerran (1808-1812) Donostiaren okupazio napoleonikoaren oroitzapen gisa.Tradizioak dionez hiria okupatu zuten militar napoleonikoak formazioan desfilatzen zutenean tamborra joaz, Donostiko urketariak iturrietatik ura jasotzeko erabiltzen zituzten upelak joaz erantzuten zietenHorregatik helduen danborrada gztiak bi talde dituzte: bat, danborrena jantzi napoleonikoekin eta beste bat, upelekin sukaldari eta urketariena. Don Alvaro del Valle Lersundi plazatxoko iturria ikusten da, 1813ko sutean salbatu zen eraikin bakanetako bat den Mendizabalen etxera atxikia. Iturria, antza, hiriak zuen antzinako putzu baten gainean egina dago.

La incorporación de las aguadoras. Tamborrada de San Sebastián Esta festividad tiene su origen en el siglo XIX, como conmemoración de la ocupación napoleónica de San Sebastián durante la Guerra de la Independencia (1808-1812). La tradición cuenta que cuando los militares napoleónicos que ocupaban la ciudad desfilaban en formación tocando el tambor,   las aguadoras de San Sebastián les respondían golpeando los barriles que empleaban para recoger el agua de las fuentes. Por eso actualmente las tamborradas de adultos presentan dos grupos: uno de tambores con traje napoleónico y otro de cocineros y aguadoras con barril. La fuente de la plazuela de Don Álvaro del Valle Lersundi, adosada a la casa de Mendizábal, una de las salvadas del incendio de 1813. Al parecer esta fuente está construida sobre uno de los pozos antiguos de la población. 26

Fotografía: José Luis García de Madinabeitia


Las lavanderas Las lavanderas eran las profesionales especializadas en el lavado de la ropa, siendo uno de los oficios más duros, dentro de los que se prestaban a los hoteles y veraneantes, por personas del exterior. En ocasiones se simultaneaban con labores de planchado. Hasta finales del siglo XIX o principios del XX, la limpieza de las ropas se llevaba a cabo en las orillas de los ríos y riachuelos. Las lavanderas, de bruces sobre piedras o maderas inclinadas, realizaban el trabajo siempre penoso, alcanzando notoriedad las profesionales que lavaban en el Urumea donostiarra. Un avance importante supuso la construcción de cobertizos sobre las corrientes de agua, en cuyo interior se colocaron una especie de bancos o cajones, donde las mujeres podían acomodarse, de rodillas, preservándose de la humedad, disponiendo de una piedra, que en su parte inferior entraba en el agua y sobre la que podían jabonar, restregar y golpear la ropa. Hace años, las lavanderas, acudían “a casa” de los veraneantes u hoteles (cada una tenía sus clientes) a recoger la ropa sucia, que se les entregaba previo recuento. Para su traslado enroscaban, generalmente, un trapo o una toalla “solkixa”, que colocaban sobre la cabeza y encima, la ropa a lavar (sábanas, manteles, camisones, servilletas, etc.) envuelta en una sobrecama de algodón “pardela”. Más adelante empezaron a utilizarse barreños de cinc.

Tras un nuevo aclarado, se volvía a meter la ropa en una mezcla de agua y añil “Brasso”, para acabar retorciéndola hasta quitarle toda el agua posible. Aunque, para el secado, en algunas zonas colgaban la ropa de noche “sobre todo con luna llena”, lo habitual era extenderla al sol sobre la hierba o las zarzas, encargando su vigilancia a un joven de la familia. Tras el estirado y su doblado, se colocaba en una cesta de mimbre o castaño, procediéndose de nuevo a su recuento y entrega. Se pagaba a un tanto la pieza, que era fijado por los demandantes del servicio o por acuerdo y que sólo permitía obtener una retribución muy escasa, propia de la época, que completaba los ingresos familiares. Aunque la información es escasa, en 1930 el lavado de toallas grandes de felpa se pagaba a 0,25 pesetas/ unidad y la docena de servilletas a 0,30 pesetas. La paulatina aparición de los medios mecánicos de lavado fue sustituyendo a las lavanderas, desapareciendo un oficio duro y mal retribuido que, sin embargo, las que lo ejercían recuerdan con nostalgia. http://www.oficiostradicionales.net/es/urbanos/lavanderas/lavanderas.asp

Las tareas básicas del lavado consistían en “enjabonar la ropa con pastillas de Chimbo o Lagarto”, poner a remojo, dejar reposar, quitar manchas restregando si las hubiera y aclarar con agua a mano o golpeando sobre la piedra. La siguiente operación, tras preparar en un barreño una mezcla de agua y lejía, era la inmersión en la misma de la ropa, “dejándola un buen rato”, si bien, en el caso de las sábanas de hilo, no podía utilizarse lejía, aunque sí el jabón.

27


Latsariak Erropa ikuzten zuten emakumeak lan horretan berezitutako langileak ziren. Oso lan gogorra zen eta seguruenik hoteletan eta udatiarrentzat kanpotik egiten zen latzena. Honez gain, batzutan lan gogor hau lisatzeko lanarekin batera eginten zuten. XIX mendeko amaiera edo XX. mendeko hasiera arte, erropa ikuzteko lana ibai edo erreketan egiten zen. Harri gainetan eta inklinatutako oholaren gaineam makurtuta egiten zuten lana neketsua zen oso eta famatuenak Donostiako Urumean ikuzten zuten emakumeak ziren. Uren gaineko babeslekuak egiterakoan aurrerapen haundia lortu zen, babeslekuen barnean emakumeek bankuxo edo kaxa bereziak bait zituzten, belaunikoz lan egiten bazuten ere. Babeslekuetan gutxienez hezetasun gutxiiagoa zuten eta ura azpitik hartzen zuten harri gainean xaboia eman eta erropa igurtzi eta kolpeka astintzen zuten. Aspaldiko garaietan, erropa ikuzten zuten emakumeak udatiarren “etxeetara’’ edo eta hoteletara etortzen ziren ( azken hauotan emakume bakoitzak bazituen bezero propioak) eta garbitzeko erropa hartzen zuten, banan-banan ondo zenbatu ondoren. Erropa zikina “solkixa’’ izenez ezagutzen zuten zapi haundi batean bildu eta buru gainean eramaten zuten eta, gain-gainean,.erropa ez zirenak ( maindireak, mahai-gaineko zapiak,kamisoiak, ahozapiak etab.) algodoizko ohe-estalkiz eginiko fardel batean. Geroago zinkez eginiko azpilak hasi ziren erabiltzen. Erropa ikuzteko lehen urratsa “erropa Chimbo edo Lagarto xaboitzea zen, ondoren uretan beratzen jartzen zuten, orbanak egongo balira kendu arte ondo igurtzi eta gero urberritu, eskuz edo eta bestela harriaren kontra kolpeka. Gero, azpil batean ura eta lixiba egokiro nahasi eta erropa bertan “denbora luzez’’ murgiltzen zuten. Harizko maindireen kasuan ezin zuten lixibarik erabili, bai ordea xaboia.

28

Erropa guztia berriro urberritu ondoren – oraingoan “Brasso’’ markako anil-hautsa uretan nahasirik- bihurritu egiten zuten ahalik eta hoberen lehortzeko. Guztiz lehortzeko, leku batzutan erropa gauez eskegitzen zuten “batez ere Ilargi betean’’, nahiz eta ohikoena erropa belar eta saki gainean jartzea zen, etxeko gaztetxoren bat zelatari. Gzuti-guztia ondo tenkatu eta tolestatu ondoren, garbitutako guztia zumezko edo gaztainezko saski batean bezeroei entregatzen zitzaien. Garbitutako gauza bakoitza banan-banan ordaintzen zitzaien, zerbitzua eskatzen zutenek jarritako prezioen arabera edo eta bestela bi aldeen artean lortutako akordioa medio. Jakina, emakume garbitzaileek oso diru gutxi irabazten zuten – garai hartan ohizkoa zena bestalde- eta etxeko ekonomiarako laguntza txiki bat zen. Gai honetan ez dugu datu haundirik bainan 1930. urtean, adibidez, eskuzapi haundi bat ikuzteagatik 0,30 pezeta ordaintzen zituzten. Erropa ikuzteko makinek emakumeen aipatu lana ordezkatu zuten eta, azkenik,.hain gogorra eta gaizki ordainduta zegoen lanbide hau desagertu egin zen, Gaur, oroimenean nostalgiak bizteko balio du, http://www.oficiostradicionales.net/es/urbanos/lavanderas/lavanderas.asp


Argazkia: Txaro Barinaga-RementerĂ­a eta Nekane Aramburu

29


Txanelak Duela urte gutxi arte Urumea ibaian, Kursaaleko eta Santa Catalinako zubien artean, gabarrariak ibai hondotik hondarra palaz ateratzen ikusten genituen oraindik. Hondar hori kareakin nahasi eta porlana egiten zuten baserrietan. Gainera, baratzetarako erabiltzen zuten, lurrarekin nahasita, eraikuntzan erabiltzeko, behien etzalekuak egiteko… Beltzak eta lauak ziren gabarra haiek uretan erdi murgilduta zihoazen karga-karga eginik ibai uretan gora gabarrarien pertiken bultzadaren bidez. Felix Elejaldek “Pasado, presente y futuro de Loiola’’ bere liburuan dioenez, gabarrarien azken lanak 1965-66 urteren inguruan egin ziren. Honela dio aipatu liburuak: “ Jendea zur eta lur geratzen zen gabarrari sendo haiek begiratzean. Ordu luzez gabarrariek pala hondarretan sartu, simetrikoki bi multzotan pilatu – multzoak gabarraren aurrekaldean eta atzekaldean zeuden- eta, honez gain, sartutako urak atera behar zituzten. Gabarra bakoitzak 15 tona kargatzen zituen, gutxi gora behera. Mariak ziren, hain zuzen ere, lanaren hasiera markatzen zutenak. Itsas beherakin hasten ziren, urak igotzerakoan kargatutako gabarrarekin igotzeko. Gabarrariak hain ziren sendoak non ahalezkoa zutenean bi mariak aprobetxatzen zituzten egun berean. Kargatu ondoren, igo eta, karga utzi ondoren, berriro jeisten ziren’’…

Txanelas No hace tantos años podía verse en el Urumea, entre los puentes del Kursaal y Santa Catalina, a los gabarreros que recogían con palas la arena del fondo del cauce del río. Esa arena servía para hacer mortero en los caseríos, con cal y arena mezclados, también para huertas, para revolver con la tierra y engrosarla, para la construcción, para camas del ganado... Aquellas gabarras, negras y planas, navegaban medio hundidas por la carga cuando ascendían lentamente aguas arriba, impulsadas a golpes de pértiga por los gabarreros. Las últimas salidas, que realizaron para recoger arena, pueden situarse en el año 1965 o 1966, señala Félix Elejalde en su libro ‘Pasado, presente y futuro de Loiola’, a quien cito a continuación. «La gente se quedaba admirando el esfuerzo de aquellos atléticos gabarreros, que hora tras hora tenían que clavar la pala en la arena, amontonarla simétricamente, distribuyéndola en dos grandes montones, uno en cada extremo de la gabarra, y además eliminar el agua con un achicador. Cada gabarra cargaba unas 15 toneladas. La hora del inicio de la fatigosa tarea la marcaba la marea. Tenía que ser marea baja para aprovechar la hora de la subida con la gabarra cargada. Hasta tal punto eran incansables aquellos fornidos gabarreros que, si la ocasión era propicia, aprovechaban dos mareas en un mismo día. Cargaban y subían, descargaban y volvían a bajar».

Maria kontuan hartzen zutenez, Ilargia zuten gidari. Ilgoratik Ilargi erdirako garaian hasten zuten lana: hurrengo ilbeheran, lana egunsentian hasi eta arratsaldez amaitzen zuten. Loiolan untziratzen ziren, Gorriti izeneko portuan, Kursaal eta Santa Katalinako zubietaraino jeisten ziren – “agai’’ izenez ezagututako pertikaren bultzadaz- gelditu ondoren gabarra kargatzen zuten eta itsas gora hasterakoan hasten ziren igotzen.

Comenzaban el trabajo por mareas y se guiaban por la luna. Empezaban de la cuartera a la media luna; en la próxima cuartera empezaban de madrugada para terminar por la tarde. Embarcaban en el barrio de Loiola, en el puerto de Gorriti, bajaban hasta los puentes del Kursaal y el de Santa Catalina, empujando siempre con la pértiga -agaya-, fondeaban, llenaban la gabarra y esperaban a que llegara la marea, para poder subir.

Uretan sartzeko erropa zaharrak jartzen zituzten. Zortzi-bederatzi orduz lan egiten zuten. Bi multzoen artean 14-15 tona hondar biltzen zituzten, hots, metro kubiko bana 1.300 kilo gutxi gora behera. Metro kubiko bakoitza 50 pezetetan saltzen zuten, metro kubiko bakoitzeko bost hogerlekotan, beraz. Gabarrari guztiak erreumaz sufritu zuten.

Se ponían ropa vieja para meterse en el agua. Trabajaban ocho y nueve horas. En los dos montones habría unas 14 ó 15 toneladas, lo que venía a suponer 1.300 kilos por metro cúbico. Se vendía a 50 pesetas el metro cúbico, obteniendo ellos cinco duros por metro. El trabajo era muy duro. Todos acabaron con reúma.

30

http://www.diariovasco.com/v/20110724/san-sebastian/oficio-areneros-paso-historia-20110724.html


Fotografía: José Domínguez Larrea

31


Lehengo Atotxa estadioa

Antiguo estadio de Atotxa

1904ko abuztuaren 29an Donostian “San Sebastian Recreation Club’’ izeneko elkartea sortu zuten, Jorge Satrustegi presidentea zelarik. Anitz kirol biltzen zituen elkarteak, hauen arteko bat “football’’ taldea zegoela. “San Sebastian Recreation Club’’ zelakoa izan zen hirian formalki finkatutako lehen futbol elkartea eta 1905. urtean Erregeren Futbol Kopan parte hartzerakoan “nazio’’ txapelketa batean aritu zen Gipuzkoako lehen elkartea ere izan zen.

El 29 de agosto de 1904 bajo la presidencia de Jorge Satrústegui se fundó en San Sebastián el San Sebastián Recreation Club, un club polideportivo que entre sus numerosas secciones deportivas incluía también una de fútbol. El San Sebastián Recreation Club se convirtió así en el primer club de fútbol formalmente establecido de la ciudad y también se convirtió en el primer club guipuzcoano en participar en un campeonato nacional, al presentarse a la competición de la Copa del Rey de Fútbol 1905.

1906an, aipatu elkarteak bere egoitza Ategorrietatik Ondarretako ondartzaren inguruetara eraman zuen. Inguru haietako zelai bat futbol zelai bilakatu zuenean, Ondarretako Futbol Zelaia sortu zen, hiriak izan zuen lehena. 1906.ean ere, S.S. Recreation Clubeko presidentea zen Satrustegik – Madrid F.C.ko Carlos Padrós eta Catalunyako Futbol Federazioko Narciso Masferrer-ekin batera, “Federación Española de Fútbol’’ko Estatutuen idazketan parte hartu zuen. Garai hartan, Donostiako taldeak marra oriak eta berdeak zituen elastiko ikusgarria erabiltzen zuen. Ehun urte geroago, Iñaki Badiola “Real Sociedad’’eko presidente zelarik, kamixeta hura taldearen bigarren ekipamendurako aukeratu zuen, hasierako elkartearen omenez. Halere, “Recreation Club’’eko futbol taldeak oso iraupen laburra izan zuen. 1907. urtearen amaieran eta 1908ko hasieran sortutako barne tentsioen ondorioz futbolariek beste elkarte bat sortu zuten, “San Sebastian Foot-Ball Club’’ izenekoa, hain zuzen ere. Ondarretako zelaian jolasten segi zuen talde honek dagoeneko klasikoak diren kolore zuria eta urdina aukeratu zituen. 1909. urteko “Errege Kopa’’n parte hartzerik izango ez zuela ikusirik- ez baitzen garaiz errejistratu- “Club Ciclista de San Sebastián’’ izeneko taldearen lizentzia hartu zuen eta, aipatu izenpean, Errege Kopan parte hartzeaz gain irabazi ere irabazi zuen. Arrakasta honen ondorioz, futbolari talde berdinak “Real Sociedad de Fútbol’’ izeneko elkartea sortu zuen.

32

En 1906 este club trasladó sus instalaciones desde el barrio de Ategorrieta, donde había sido fundado, a una zona cercana a la playa de Ondarreta. Entre otras instalaciones aprovecharon los prados cercanos para la construcción de un campo de fútbol, el campo de fútbol de Ondarreta, primer campo de fútbol de la ciudad. También en 1906, el presidente del S.S. Recreation Club, Satrústegui, participó junto con  Carlos Padrós  del Madrid FC y Narciso  Masferrerde la Federación Catalana de Fútbol, en la redacción de los estatutos de la Federación Española de Fútbol. Por aquel entonces el club de fútbol jugaba con unas llamativas camisetas de rayas amarillas y verdes. Más de un siglo después, durante la presidencia de Iñaki Badiola la Real Sociedad recuperó durante una temporada estos colores para su segundo uniforme en homenaje al equipo que había sido su antecesor. Sin embargo, la sección de fútbol del Recreation Club tuvo una vida corta. Por disensiones internas hacia finales de 1907 o principios de 1908 los futbolistas del club decidieron formar un club separado, fundando el San Sebastián Foot-Ball Club. Este equipo, que siguió jugando en Ondarreta, adoptó ya los clásicos colores azul y blanco de los futuros equipo de la ciudad. Sin embargo al no poderse presentar este equipo a la Copa del Rey de Fútbol de 1909 por no estar correctamente registrado, tomaron prestada la licencia del Club Ciclista de San Sebastián, con cuyo nombre se presentaron y ganaron el torneo. Tras este éxito estos mismos jugadores fueron los que fundaron la Real Sociedad de Fútbol.


Argazkia: Luis Peralta

33


Futbola, belodromoa eta bizikleta lasterketak hirian Gabriel Laffitte alkatea buru zutela, 1912an Atotxako belodromoa futbol zelai bilakatzearen aldekoak eta ideia honen aurkakoak bildu ziren udaletxean. Mozioaren ardatza Atotxako eremuari eman behar zitzaion erabilera zehaztea zen, bertan zegoen belodromoa futbol zelai bilakatzeko proposamenarekin. “Club Ciclista’’ izenekoak mila pezeta eskeintzen zituen eremu hori alokatzeko eta Real Sociedad laurehun… 15.000 pezetako obrak egiteko konpromezuarekin, baita ere berton nazioarteko lehiaketak egitekoarekin. Alkateordeko zen Ramon Kutz “football”en aldekoa zen. Bere esanetan “txirrindularitzak baditu lasterketak egiteko errepide ederrak’’. Gainera, “Espaiñian belodromoak desagertzen ari dira eta lasterketa luzeak, ordea, modan daude’’. Beste zinegotzi batzuk, ordea, eremu berean ez zegoela bi kirolak egiterik esan zuten. Beste batek zera azpimarratu nahi izan zuen, ziklismoak “sarrera txartela kobratzen’’ zuela “Udaletxeari ezer ordaindu gabe’’. Pedro Nerecan alkateordea lehiaketako baseak errespetatzearen alde azaldu zen, era honetan adjudikazioa “gehien ordainduko duenari’’ emanaz. Dena den, konturatu zen udaletxea aipatu kriterioa aldatzeko almena zuela. Jakina, Udaletxean eginiko bilera Donostiako bizikletazaleen arreta osoa merezi izan zuen. Guztion buru Julian Comet izan zen, “bizikletaren kirola Donostiara ekarri zuena’’ bait zen. Comet izan zen, gainera, 1895ean inauguratu zuten Atotxako belodromoaren sustatzailea. Comet jauna izan zen bestalde Alfonso XIII. Erregeri bizikletan ibiltzen irakatsi ziona, Belodromoan zein Miramarreko jauregian. Comet, noski – Jose Gervais bere lagunarekin batera- ez zegoen ziklismoaren gune hura galtzeko prest, bainan… 1887an “Gran casino’’ inauguratu zutenean Alderdi Ederren jarritako lehen belodromoa hura hain zen dagoeneko urruti…

34

… Egun hartan, Cometek eta bere zaletuek pistak zerriez (“esteraz’’) estali behar izan zituzten, bizikletari eta trizikletarien mesederako. Eta zer esanik ez dago 1895. urtean Donostiatik Madrilera – 535 kilometro luzez!- eginiko lasterketaz. Nork zioen zaletasunik ez zegoela? “Veloz-Club Donostiarrak’’ antolatutako lasterketaren hasiera Udal musika bandak alaitu zuen. Lasterketarako izena eman zuten zortzi ausartak hurrengo hauek izan ziren: Lapuente, Gomila, Caballero, Pedrós, Echevarria, Elgeta, Coll eta Jimeno. Ondartzan zeuden errege-erreginak eta hauon seme-alabak Kontxako paseabidera igo ziren zortzi txirrindularion pasatzea ikusteko. Beste zaletu askok Etxegarateraino lagundu zituzten. Irabazlea Orencio Pedrós izan zen, 34 ordu eta 9 minutuko denborarekin. Bainan, tamalez, haiek guztia iraganeko istorioak ziren… Botoa emateko momentuan futbolaren aldeko 18 botoak gailendu ziren: Marqueze, Navas, Granés, Azketa, Uhagon, Camio, Resines, Laffitte, Minando, Kutz, Aguirrebengoa, Urreta, Sansinenea, Solano, Marcellán, Dolhagaray eta Marino Tabuyo alkatea. Ziklismoaren aldekoak sei izan ziren: Terre, Ayestaran, Nerecan, Doaso, Zulaica eta Mendizabal. Atotxako gunea azkenik, Real Sociedadeko futbol zelaia bilakatu zen.


FotografĂ­a: Luis Peralta

35


Football, velódromo y carreras ciclistas en la ciudad En 1912 se reunieron en el Ayuntamiento, presididos por el alcalde D. Gabriel Laffitte, los defensores de convertir el velódromo de Atocha en campo de fútbol, y los detractores, que seguían manteniendo la postura sobre la vialidad del campo para pruebas ciclistas.  La moción trataba ni más ni menos que del destino que debía darse al espacio ocupado por el velódromo de Atocha, con la posibilidad de convertirlo en campo de football. El Club Ciclista ofrecía mil pesetas por el alquiler del terreno y la Real Sociedad cuatrocientas, pero comprometiéndose a realizar obras por valor de 15.000 pesetas y organizar concursos internacionales. También el teniente de alcalde Ramón Kutz era partidario del football: “el ciclismo ya tiene magníficas carreteras para correr”. En España, se dijo, “están desapareciendo los velódromos y se ponen de moda las carreras de fondo”. “Pues los dos deportes no entran en el mismo terreno” dijeron otros munícipes, en tanto que no faltó el que recordó que “el ciclismo cobra entrada cuando hay carreras, sin pagar nada al Ayuntamiento”. El teniente alcalde Pedro Nerecán fue partidario de respetar las bases del concurso y si uno pagaba más que el otro, pues la concesión para el que más pagaba, aunque reconocía la autoridad de la corporación para modificar el criterio. A la sombra del pleno, pero opinando sobre el particular, estaba la afición ciclista encabezada por Julián Comet, el introductor del deporte de la bicicleta  en San Sebastián y el promotor del velódromo de Atocha, inaugurado en 1895. Comet había enseñado a andar en bicicleta, a veces en Miramar a veces en el velódromo, al propio rey Alfonso XIII y, junto a su compañero José Gervais, no estaba dispuesto a perder aquel escenario velocipedista pero…

36

¡Estaba tan lejos aquel primer velódromo que tuvo San Sebastián en Alderdi Eder, en 1887, coincidiendo con la inauguración del Gran Casino! Para que corrieran aquellos bicicleteros y tricicleteros Comet y los suyos tuvieron que cubrir el circuito del parque con esteras, para que circularan sobre ellas tan extravagantes artilugios con ruedas. ¡Y qué decir de la gran carrera celebrada en 1895 entre San Sebastián y Madrid! ¡Con una distancia de 535 kilómetros! Y decían que no había suficiente afición… Hasta la Banda Municipal de Música amenizó la salida de la carrera organizada por el Veloz-Club Donostiarra. Lapuente, Gomila, Caballero, Pedrós, Echevarría, Elgueta, Coll y Jimeno fueron los ocho intrépidos corredores inscritos para la prueba. Los reyes y las infantas subieron de la playa al paseo de la Concha para ver el paso de los corredores y de los muchos seguidores que les escoltaron hasta Etxegarate. Orencio Pedrós ganó la carrera al cubrirla en 34 horas y 9 minutos. Pero todo aquello era pasado… Llegó la hora de la votación y los 18 defensores del fútbol (Marqueze, Navas, Granés, Azqueta, Uhagón, Aizpurua, Camio, Resines, Laffitte. Minando, Kutz, Aguirrebengoa, Urreta, Sansinenea, Solano, Marcellán, Dolhagaray y el alcalde Marino Tabuyo) pudieron a los 6 del ciclismo (Torre, Ayestarán, Nerecán, Doaso, Zulaica y Mendizábal), y el terreno se dedicó al campo de la Real Sociedad. Datos extraídos del DV. Domingo 18.12.2011 LA CALLE DE LA MEMORIA. Javier Sada


Fotografía: Luis Peralta

Errealaren emakumezkoen futbol taldea 2004. urtean sortu zen. Bere lehen denboraldian Nazioko lehen mailara igotzea lortu zuen eta, hurrengoan – 200506an, beraz- Superligara igo zen, hots, Espainiako emakumezkoen futbol txapelketako mailarik gorenera.

En 2004 se crea el equipo de fútbol femenino de la Real Sociedad. En su primera temporada consigue el ascenso a Primera Nacional y en la siguiente, la 2005-06, logra el ascenso a la Superliga, máxima categoría del fútbol femenino en España.

37


“Maria Cristina’’ Zubia 1893an, hiriko erdigunea Norteko geltokiarekin, zezen plazarekin edo eta belodromoarekin zuzenean lotuko zuen behin-behineko egurrezko pasabide bat eraiki zuten. 1905eko urtarrilaren 20an – San Sebastian egunean, beraz- zubi berria inauguratu zuten. Bezperan, egurrezko pasabidea itxi zuten eta handik gutxira kendu egin zuten.   Zubi berriaren inauguraketarako gonbidapen txartelak zioenez, inaugurapena “arratsaldeko hiruretan’’ egin zen “eta zeremonia amaitzerakoan te bat izango da Udaletxean’’. Gonbitea alkateak luzatzen zuen eta inauguraketara “uniformez edo levitaz’’ jantzita etorri behar zen.   “Caja de Ahorros Municipal’’ izenekoak obraren gastuak ordaindu zituen, “interesik gabeko ehun urteko epea’’ zuen kreditu baten bidez. Zubiaren proiektuaren egileak Ribera eta Zapata jaunak izan ziren, injeniaria Marcelo Sarasola eta arkitektoa Jose de Goicoa – biok udaletxekoak- izan zirelarik.   Zubiaren ezaugarririk aipagarrienak zubi buru bakoitzean kokatutako lau obeliskoak ziren, alturan 18 metro zituztenak eta bakoitzak eskultura multzo bana zuela. Pariseko Alejandro III.a zubiaren kopia zen. Zubia, bere garaian berria zen zementu armatuz egin zuten, 24 metroko argia zuten hiru arkuz osatuta zegoen, arku bakoitzak zabalean 20 metro eta luzean 88 metro zituelarik.   Inauguraketaren inguruan ospakizun ederrak egin zituzten. Arratsaldeko 3retan, “La Unión’’ musika banda aritu zen eta, ondoren, Infanteriako bi konpainien musika bandak. Gero, Udaletxeko musika bandak Arraindegi kaletik zetorren Udal Korporazioa, prentsa etab. zubi berriraino lagundu zituen, ornigailuz apainduta zeuden kaleetan zehar. Eguraldi txarra egin izan balu, bazegoen prest tranbia zerbitzu berezi bat. Inguruetako kaleak jendez lepo zeuden eta Elizaren ordezkariak zubira heldu zirenean, elizetako kanpaiak jo zituzten. Ospakizunetan ere Orfeoi Donostiarrak eta 110 haurrek osatutako Udaleko Musika Akademiako abesbatzak Santesteban “maixuak’’ bereziki inauguraketarako landutako ereserki bat kantatu zuten.

38

Argazkia Pili Aguayo


El puente de María Cristina En 1893 se construyó una pasarela provisional de madera que permitiera el acceso directo desde el centro de la ciudad a la Estación del Norte, la plaza de toros o el velódromo. El día 19, anterior a la inauguración del nuevo puente, se realizó la suspensión de la circulación por el viejo puente de madera, para su destrucción posterior. El puente definitivo, fue inaugurado el 20 de enero de 1905, festividad de San Sebastián. En la invitación se señalaba: “Tengo el honor de invitar a V... al solemne acto de la inauguración del Puente María Cristina que se celebrará el día 20 del corriente, a las 3 de la tarde y al té que a continuación de la indicada ceremonia tendrá lugar en la Casa Consistorial. San Sebastián, 15 de Enero de 1905. El Alcalde Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento. De levita o uniforme.”

La inauguración fue motivo de una gran celebración. A las tres de la tarde comenzó con la actuación de la banda de música La Unión. Después tocaron las bandas de música de dos compañías de infantería. Luego entró la banda de música del Ayuntamiento con toda la corporación, prensa, etc., que había partido de la calle Pescadería y durante todo el recorrido estaban los balcones engalanados. En caso de mal tiempo se había previsto hacer el trayecto en un servicio especial de tranvías. En las calles cercanas había numeroso público. Y un repique de campanas anunciaba la llegada de las autoridades religiosas. Más tarde el Orfeón Donostiarra y el coro de la Academia Municipal de Música formado por 110 niños, cantaron un himno compuesto para esta ocasión por el maestro Santesteban.

La Caja de Ahorros Municipal había costeado la construcción del puente con un crédito a cien años sin interés. Los señores Ribera y Zapata habían sido los autores del proyecto y Marcelo Sarasola y José de Goicoa, ingeniero y arquitecto municipal, respectivamente. En el puente destacaban los cuatro obeliscos monumentales, ubicados en sus extremos, copia de los del puente de Alejandro III, de París, con 18 metros de altura, coronados por grupos escultóricos. Fue construido en hormigón armado, que constituía una novedad para la época, con tres arcos de 24 metros de luz, con 20 metros de ancho y 88 de largo.

39


Santa Katalina Zubia Aintzinatik ingurutan zegoen Santa Catalina izeneko elizak eman zion izena gaur ezagutzen dugun zubiari. Zubiak zuen balio estrategikoarengatik, militarrak izan ziren beti zubia kontrolatu zutenak. Zubia harrizkoa ez baizik eta beti egurrezkoa izan beharko zuela erabaki zuten militarrek, inbasioren bat gertatuz gero zubia suntsituz inbaditzaileen bidea oztopatu eta etorrera atzeratzeko, ondoren noizean behin gertatu zena. Gero antzeko beste batzuren bidez baieztatutako 1377ko ordenantza batek agindu zuenez, zubia manaiatzen zutenek Zurriolatik Santa Katalinarako guneko uretan hartutako izokinak saltzerakoan bildutako diruen ehuneko hamarra hartzeko eskubidea zuten, portuan egiten zituzten lanagatik irabazitako diruez gain. Diru-sari antzeko honek eta gero jarritako beste antzeko batzuk liskarrak sortu zituzten Donostiaren eta probintziko beste herrien artean, azken hauok ez bait zuten begi onez ikusten gure Urumea zeharkatzerakoan diru-saririk ordaindu behar hori. El puente de Santa Catalina Conocido desde antiguo con el nombre de Santa Catalina, por la iglesia existente en sus proximidades, fueron las autoridades castrenses las que por estrategias militares controlaron en todo momento su propia existencia, siendo premisa constante el que fuera de madera, y no de piedra, para en caso de invasión poderlo derribar y retrasar en varias jornadas la llegada del enemigo, cosa que, debe constatarse, ocurrió en varias ocasiones. Una ordenanza del año 1377, ratificada con otras posteriores, obligaba a entregar a los maniobreros del puente, además de otras cantidades procedentes del quehacer portuario, el diezmo de la cantidad conseguida por la venta de los salmones que se capturaran desde la Zurriola hasta Santa Catalina. Esta especie de peaje, y otros que le siguieron, originaron conflictos entre San Sebastián y la provincia que no veía con buenos ojos tener que abonar cantidad alguna por cruzar sobre nuestro Urumea. 40

Fotografía Pili Aguayo


1550. urtean Probintziak zubi kontrolatzaileari debekatu egin zion inolako diru-saririk kobratzea, baldin eta kartzelan bukatu nahi ez bazuen bederen. Kontrolatzailea, ordea, Donostiako Udaletxeko langilea zenez diru-sariak kobratzen segitu behar izan zuen eta azkenean ziegetan sartu zuten.

En 1550 la provincia obligó al encargado de controlar el puente, bajo pena de cárcel, a no cobrar el peaje; pero como este dependía del Ayuntamiento donostiarra tuvo que seguir obedeciendo las órdenes recibidas de quien le pagaba el salario y, como consecuencia de ello, terminó con sus huesos en el calabozo.

Liskarra hain izan zen haundia non auzia Valladolideko Chancilleriara heldu zen eta honek arrazoia Probintziari eman zion. Bainan auzia oso luzea izan zenez, inolako zainketarik gabe utzitako zubiak oso kalte haundiak sufritu zituen eta nahikoa izan zen ekaitz txiki bat zubia erabat suntsitzeko. Barne liskarretan ezjakina zen itsasoa izan zen, beraz, auziari amaiera eman ziona.

El litigio fue subiendo de tono hasta llegar a la Chancilleria de Valladolid, donde se dio la razón a la provincia sin darse cuenta, mientras duraba el pleito, que no fue poco tiempo, de que el puente al no tener quien se ocupara de él estaba sufriendo un deterioro tan grande que bastó un pequeño temporal para que terminara hundido para siempre jamás.

Nolanahi izanda ere, Probintziak Donostiari behin-behineko zubi berri bat eraikitzeko agindua eman zion, kateiatutako gabarrez egingo zena. Behin-behineko zubi hori egiteko kostua haundia zenez, denek ahobatez erabaki zuten – oraingoan bai- zubia erabiliko zuen edonori diru-sariren bat kobratzea, donostiarrak barne. Zubi berria 1592. urtean eraiki zuten.

El mar, por tanto, que no entendía de luchas internas, terminó poniendo fin a la discusión. Tan necesario era el puente que la provincia obligó a San Sebastián a construir uno, siquiera provisional, a base de gabarras unidas y ahora sí, como el costo era elevado, todos estuvieron de acuerdo en que había que cobrar para pasar sobre ellas incluyendo a los propios donostiarras. El año 1592 ya estaba construido el nuevo puente.

1863an hiriak “gotor- hiri’’ izateari utzi zion eta, ondorioz, harrizko zubia egin ahal izan zuen. 1869ko abenduaren 15ean, Antonio Cortázar arkitektoak landutako harrizko zubi berriaren eraiketa onartu zuten eta beharrezko diruak biltzeko herri-harpidetza antolatu zuten. Lehen egunean behar ziren 1.600.000 errealak bete ziren eta 1870ko urtarrilaren lehenean lanak errematean jarri eta Jose Antonio de Arsuagari adjudikatu zitzaizkion. 1872ko San Juan eguneko bezperan Donostiak bere harrizko lehen zubi dotorea inauguratu zuen. Danborilek, argigailu bereziek, musika bandek eta apaingarriek luzean 127 metro eta bost begi zituen eraikin berriari ongi etorria eman zioten, donostiarrek behin eta berriz gurutzatzen zuten artean. Urte batzu beranduago bosgarren begia desagertu egin zen, momentu hartan Vasconia izeneko plaza eta gaur Euskadiko plaza dena egin zutenean. Zubiak zenbait aldaketa izan baditu ere, nagusiena 1924. urtean egin zen, Domingo Hormaecheren proiektuaren arabera bere 12 metroko zabalera 25era pasa zenean. Honez gain, Javier Luzuriaga e Hijos enpresak 52.950 peseta balio izan zituzten sarreretako lau farolak jarri zituenean.

En 1863 la ciudad dejó de ser plaza de guerra y fue posible construir el primer puente de piedra. El 15 de diciembre de 1869 se aprobó la construcción del nuevo puente, según planos debidos al arquitecto Antonio Cortázar, y para recaudar fondos se abrió una suscripción pública. El primer día se consiguió cubrir el millón seiscientos mil reales necesarios. Con fecha 1 de enero de 1870 se subastaron las obras, siendo adjudicadas a José Antonio de Arsuaga. La víspera de San Juan de 1872 San Sebastián inauguraba su flamante primer puente de piedra. El tamboril, las iluminaciones extraordinarias, las bandas de música y las colgaduras dieron la bienvenida a la nueva construcción de cinco ojos y 127 metros de longitud que los donostiarras no cesaron de cruzar una y otra vez. Unos años más tarde el quinto arco quedaría oculto al construirse la actual plaza de Euskadi, a la sazón plaza de Vasconia. La gran reforma del puente, al margen de otras posteriores, se produjo en 1924 cuando fue ampliado según proyecto de Domingo Hormaeche. Sus doce metros de anchura pasaron a ser veinticinco y por 52.950 pesetas la empresa Javier Luzuriaga e Hijos colocaron las cuatro farolas de entrada. Datos extraídos del D.V. 41


Gipuzkoako plaza

Plaza de Gipuzkoa

Gipuzkoako plazan guztia da proporzioa, ilara-baretasuna. Plaza nagusi baten perspektiba agian falta bazaio ere, enparantza patrizio baten grazia ere gainditzen du. Garaiko argazkiek azaltzen duten soiltsun izugarria izango luke Gipuzkoako plazak hasierako zabalera hotza nagusitu izan balitz.

Todo en ella es proporción, serenidad de líneas, armonía... Le falta, tal vez, la perspectiva de una plaza mayor, pero le sobra la gracia de un parque patricio. Esa anchura desolada de las plazas urbanas duras y lisas, la hubiera tenido la plaza de Gipuzkoa si, cuando la levantaron, hubiera quedado en la desnudez impresionante que muestran las fotografías de la época.

Perspektibaren aldetik, akaso, arkuen edertasuna nabariagoa izango litzake eta laukiaren seriotasuna ere perfektoagoa – eta hotzagoa agian- izango zen. Haatik garaiko zinegotziek eta arkitektoek zuhaitzez, urez eta lorez osatutako plaza-parkea aukeratu zuten, hiru osagaien samurtasunak takimetroaren zehaztasuna gainditu zuela. Goizean, egun argietan, Gipuzkoako plazaren lehen orduek landa kutsuko oihu alaia ekartzen dute, zumar gainetik, Foru Aldundiaren dorreak Eguzki barez urreztatzen diren artean, gero kapitel korintioteraino jeitsiko direnak. Arratsaldeek haundikotasun piktorikoaren kutsua dute, gorriz argitutako eta adartzen artean gardendutako fatxada zabaletan isladatzen dena. Eguerdiek, ordea, “atzoko’’ Gipuzkoako plazara eramaten naute. “Aitona erre1 txinaren’’ garaietatik - betidanik, beraz- indarren ezagutu genuen kainoi famatua, antza nerbio arinak zituzten pertsonen protestek lo egiteko txano batez estali eta betirako isilarazi zuten arte. Laxtima ¡ Gure aurrekoek, kontzeptu kosmografiko zabalaz, kainoiaren bitartez Donostiako meridiano zehatza- eta ez beste inolako meridianorik- seinalatzeko hiri-harrotasuna azpimarratu nahi izan zuten, Eguzkia Donostiako meridianotik pasatzerakoan, hiria denboran zein espazioan zehaztasun osoz kokatuz. Haatik, badago oraindik plazan ordu diferentziak markatzen dituen marmolezko mahaia, hiriz-hiri – antipodetaraino- orduak seinalatzen dizuena. Eta zutik dirau ere Otamendik eskeini zigun tenplotxoa zeinetan neurri atmosferikoak eta Astronomiako oinarrizko datuak azaltzen zaizkigun. Zein lisura du oraindik guretzat konstelazioz ornitutako tenplotxoaren gangak! 1

Parkezaintzailea zen, jenio biziko gizon zaharra bera , haurrek bihotzez gorroto genuena.

42

Con la perspectiva, hubiera a caso ganado en belleza la línea de sus arcadas, y así también la severa corrección del cuadrilátero pudo parecer más perfecta aunque más fría. Pero los concejales y arquitectos de entonces, tuvieron como en otras cosas, un sentido más delicado que el del taquímetro, y planearon la plaza-parque, con la ternura de los tres elementos: el árbol, el agua y la flor. Por las mañanas, en los días claros, la primera hora de la plaza de Gipuzkoa suele llegar como un grito de alegría  campestre, por encima de las copas de los olmos, mientras las torres de la Diputación empiezan a dorarse de un sol tenue que baja poco a poco hasta los capiteles corintios. Las tardes tienen un aire de grandeza pictórica, expresada por amplios fondos de fachadas, iluminados al rojo y transparentados entre el ramaje. Los mediodías me trasladan al “ayer” de la plaza de Gipuzkoa. Toda la vida, desde los tiempos  del  “abuelo cascarrabias”1, conocimos aquí, en activo, el célebre cañón, hasta que la protesta de la gentes de nervios sensibles, lo hizo enfundar de una vez para siempre en la especie de gorro de dormir que le sirviera de cobertera. Fue una lástima, porque ¡con qué altivo sentido de distinción ciudadana, con qué amplio concepto cosmográfico lo habían destinado nuestros padres a señalar cada día, con la precisión rotunda de su estampido, el paso del sol por el meridiano donostiarra, y no por otro meridia- no, anunciando al mundo la posición de la ciudad en el tiempo y en el espacio! Subsiste, en cambio, la mesa de mármol con el cuadro de las horas diferenciales, ciudad por ciudad, hasta las antípodas y sigue en pie la admirable columna de medidas atmosféricas y de amable introducción a la astronomía, que nos legara Otamendi. ¡Qué sugestión tiene todavía para nosotros aquella bóveda del templete, salpicada de constelaciones! 1

El bedel del parque, un viejecito de mal genio a quien odiábamos cordialmente los chicos. Mi pueblo, ayer. (Croquis Donostiarras). Dionisio de Azcue (Dunixi). Segunda edición. 1961


Argazkia: JosĂŠ Luis GarcĂ­a de Madinabeitia

43


Amara zaharra

Amara viejo

Donostia harresi sendoz inguratuta zegoenean, harresi barnean bizi ziren biztanleak zortzi mila edo hamar mila ziren. Guztiok zuhurtasun nahikoa izan zuten hiriaren etorkizuna Naturak eskeintzen zizkion ondasunez baliatzeko bidean zegoela ikusteko.

Cuando San Sebastián estaba circundada por recios murallones, apenas vivían dentro de sus muros ocho o diez mil habitantes. Una inteligencia penetrante y común hizo que los donostiarras comprendiesen lo hermoso del porvenir que al pueblo le esperaba, si sabía aprovecharse de los beneficios de la naturaleza.

Harresiak birrindu zituzten, trenbidea ekarri zuten eta gizakion eskuak Naturarekin bat egin zuenean, pilatutako edertasunek eta opariek Donostia Estatu Espainiarreko – eta agian Europako hegoalde osoko- atseden-hiri nagusia bilakatu zuten.

Tumbaron las murallas, pasó el ferrocarril por su lado, y una vez que la mano del hombre secundó a la naturaleza, las bellezas y los regalos acumulados convirtieron a San Sebastián en la primera ciudad de placer de España, y acaso del mediodía de Europa.

Dena den, harresiz inguratutako hiri guztietan gertatzen denaren antzera, tokiko izpiritua ez zen erabat desagertu. Harresiak erori baziren ere, barnean sortutako donostiar ororen arima bizirik iraun zuen. Hona zergatik urte luzez Donostiako herri izpiritua ez zen erabat “hoteleroa’’ izan. Nola jakin honako ezaugarri hau hiriaren pizgarri eta originaltasuna ote den ala ez?

Pero el espíritu local y concentrado que posee toda ciudad amurallada, no pudo desaparecer del todo; aunque las murallas cayeron, no había caído el alma colectiva que se creó dentro de las murallas. Y aunque transcurran numerosos años, el espíritu del pueblo de San Sebastián no será completamente “hotelero”. Quien sabe sin embargo si esta cualidad moral no sea un incentivo y una originalidad de la población.

44


Argazkia: JosĂŠ Luis GarcĂ­a de Madinabeitia

45


Prim kaleko atariak Urte askotan Donostian interes handiarekin lan egin zen harresiak eraisteko. Irrikikatutako desira 1863ko apirilean lortu zen. Eskatutako baimena lortu orduko Udalak egin zuen lehenengo gauza zera izan zen, aktan idatziz jasotzea horrenbeste lagundu zuten pertsona merezidunei zor zitzaien eskerrona. Aipatzen diren pertsonaien artean dugu Prim jenerala eta berari buruz zera esaten zen: ““El bizarro General Marqués de los Castillejos a quien se debe que como Director General del ramo de Ingenieros, hubiese instruido el expediente conduciéndole a la terminación favorable que ha tenido“. Urte batzuk beranduago 1890ko otsailaren 10ean, Beningo Arrizabalaga zinegotzi jaunak mozio bat aurkeztu zuen Prim-en estatua bat eskatuz. Gaia batzorde berezi batetara igorri zen, baina ez zuen inolako ebazpenik eman. Estatuaren ordez, zalantzarik gabe, kaleari bere izena eman zitzaion. ___ Beren irudia betikotzeko bikote hauek ezin izan zuten leku hoberik topatu. Aipatutako kalearen 10 zbki parean daude eta atalondoaren bereizgarri da  beirate eta forjatako “art nouveau”a. Iturria: Las Calles de San Sebastián.  Serapio Múgica jauna. 1916.

Ba al zenekien...?

¿Sabías que?

“Lursailen eta orubeen jabeekin arazoak saihesteko, hiriaren suntsiketaren ondoren kaleak ia osorik lehengo eskemaren gainean berreraikitzea erabaki zuten” “Para evitar problemas con la titularidad de las parcelas y del suelo, tras la destrucción de la ciudad decidieron reconstruir las calles, básicamente, siguiendo el esquema anterior.”

46


Los portales de la calle Prim Ya se sabe el interés con que San Sebastián trabajó durante muchos años para conseguir el derribo de las murallas, alcanzando éxito tan anhelado en abril de 1863. Tan pronto como se obtuvo la autorización pedida, el primer acto del Ayuntamiento fue consignar en acta la gratitud a que eran acreedoras las personas que habían ayudado a tan importante resolución. Entre los personajes que allí se citan, se halla el general Prim, de quien se dice lo siguiente: “El bizarro General Marqués de los Castillejos a quien se debe que como Director General del ramo de Ingenieros, hubiese instruido el expediente conduciéndole a la terminación favorable que ha tenido“. Algunos años más tarde, en sesión de 10 de febrero de 1890, se presentó una moción por el concejal D. Benigno Arrizabalaga, pidiendo que se levantara una estatua de Prim. Pasó el asunto a una comisión especial y no obtuvo resolución alguna. Se sustituyó, sin duda, la estatua, por el nombre de la calle. ____ No podían haber encontrado mejor lugar el que escogieron estas parejas  para perpetuar su imagen.  Se hallan frente al número 10 de la citada calle , portal en el que destaca  el “art nouveau” en sus vidrieras y forjas. Fuente: Las Calles de San Sebastián. Por D. Serapio Múgica. Año 1916

Argazkia: José Luis García de Madinabeitia

47


“Ezti goxo,goxoa!’’ “Mielero a la miel, a la miel de la Alcarria!” … Kalez-kaleko salmenta ohizkoa zenean eta eztiaren merkaturatzea txikiagoa zenean behin eta berriz entzuniko oihua dugu. Ezti saltzaileak hamarren bat kilo ezti saltzen zituen egunero, ozta-ozta bizitzeko sosak ematen zizkionak. Eztia Penintsulako ia edozein lekutan ekoizten bazen ere, Donostiara heltzen zen ia ezti bakarra Alcarriakoa zen. Ezti saltzailearen janzkera nekazal munduan ohi zutenaren antzekoa zen: amantal grixa, espartinak eta, kasu batzutan, txapela buruan. Eztia, kolkotik larruzko lokarri batez lotutako egurrezko kupeltxo batetan zeraman eskuan. Ezti-saltzailearen oihuak entzuterakoan, jendea gehienetan kristalezkoa zen pote batekin heltzen zitzaion eta saltzaileak egurrezko koilare haundi bat kupeltxoan sartu eta eztia koilara biratzen zuen artean edukinontzira isurtzen zuen. Jakina, ezti saltzaileak haztaga edo balantza erromatarra zeraman, alde batean pisua eta beste muturreko platerean ezti-edukinontzia jarri eta hagatxoan saldutako eztiaren pisua baieztatzeko. Zer gehiago esan langile jasankor haiei buruz. Ezer gutxi. Seguruenik nekazaritzatik edo basetxetatik alde eginak ziren, hiri zein herritan eztia kalez-kale saltzeko.

http://historias-matritenses.blogspot.com/2011/07/oficios-perdidos-segunda-parte. html#ixzz2UUfPTyBN

48

Fotografía: José Luis García de Madinabeitia


¡A la rica miel! «¡Mielero a la miel, a la miel de la Alcarria!», se gritaba con redundancia en unos tiempos en que la venta ambulante era habitual y la dulce miel un producto menos comercializado. El mielero vendía entonces aproximadamente unos diez kilos diarios, que le proporcionaban lo justo para ir tirando. Aunque estos productos se elaboran en casi toda la península, a San Sebastián llegaban procedentes de la Alcarria, casi siempre. La imagen del mielero, era la del típico ciudadano rural, vestía con el mandil o guardapolvos de color gris, y zapatillas de esparto, algunos con boina. Transportaba en la mano un barril de madera que mantenía mediante una tira de cuero; es obvio decir lo que contenía el mismo. Su presencia se hacía notar voceando y la gente salía a la puerta con un envase de cristal generalmente, y  el mielero, mediante un cucharón de madera que introducía en el recipiente, sacaba la miel enrollándola antes de verter el contenido en el envase. No podía faltar como es de suponer la típica romana de varilla con pesa y un plato en el cual se depositaba la mercancía y en la varilla (o barra) marcaba el peso. Poco más podemos decir de estos abnegados trabajadores, que seguramente abandonaban las faenas del campo o la granja, para vender sus productos por las calles de los distintos barrios  de las ciudades.   http://historias-matritenses.blogspot.com/2011/07/oficios-perdidos-segunda-parte.html#ixzz2UUfPTyBN

49


Traineruak

Traineras

Donostian jaio denak –donostiar petoa bada bederen- badu itsasoarenganako zaletasunik, bere zaletasun hori gutxienez igandero kaietan zehar eginiko ibilalditxo baten bidez azaltzen duelarik bederen. Eta, honela izanik, irailaren hasieran ezingo du ekidin traineru estropadek sortzen duten erakargarritasunaren indarra.

Quien haya nacido en San Sebastián y, como buen donostiarra, conserve la afición al mar, una afición siquiera que no se concrete a menos de la vuelta dominguera por la dársena, no puede sustraerse al interés que suscita, al comienzo de septiembre, la proximidad de las regatas de traineras.

Gure herriak - bere nortasunaren desegite azkarraren bidearen testuinguruan,- euskal itsasertzeko itsas gertakarietan jatorrizkoena, indartsuena eta ederrena gordetzeko zorte ona izan du.

En medio de la rápida desnaturalización del carácter propio, nuestro pueblo ha tenido la fortuna de salvar esta nota tradicional, vigorosa y bella, de la más apasionante de las escenas marinas del litoral vasco.

Orain gogoratuko dugun estropadetako unea nahikoa izango da benetako donostiarraren irudimenean parekatzerik ez duen ikuskizunak berez duen indar sutsua pizteko. Noizbait euskal Pindaroa sortuko bada eta gure itsasoko olinpiadak goraipatzen baditu, irteerako txanpak poemaren bertsorik sutsuenak merezí izango ditu. Turutaren deiak badiako airea zarrastatzerakoan sortutako isilune sakonean, hogei mila edo hogeita hamar mila paparrek begiradak dagoeneko branka bideratuta dutelarik lerrokatutako traineruetaruntz zuzendutako antsia eusten dutenean. Azkenik, tiro batek triñeruak ildo apartsuan zehar bultza egiten ditu, arraunkada konbultsiboen atzaparkadek urratzen dutena. Hasierako txaparen une horretan – non badirudi untziak arimaz bete eta zain, gihar eta odolez biziarazten dituela- traineruak olatu gainetik salto egiten duten moxal basatiak dirudite. Zaletuarentzat, urrundik ikusitako hasierako hamabi-hamalau arraun kolpeek estropada osoko goreneko emozioa gordetzen dute. Mi pueblo, ayer. (Croquis Donostiarras). Dionisio de Azcue (Dunixi).

Un punto, un momento de las regatas, evocado ahora, resumirá seguramente en la imaginación del donostiarra genuino, toda la vibrante intensidad que encierra este espectáculo incomparable. Hablemos de la “salida” de las traineras. Si algún día nace el Píndaro vasco, y canta las olimpiadas de nuestro mar, este instante supremo de la “arrancada” merecerá los acentos más altos del poema. Suele ser cuando un toque de clarín desgarra el aire de la bahía y se forma un silencio inmenso, y veinte, treinta mil pechos comprimen un ansia que se escapa por las miradas hasta el grupo de las traineras en línea, con el branque enfilado, que al fin un disparo las lanza entre el surco espumoso que abren los zarpazos convulsivos de la remada. En ese momento de la Txanpa inicial, que parece infundir en las embarcaciones un principio anímico y darles nervios, músculos y sangre, las traineras se vuelven potros salvajes saltando por encima de las olas. Los doce o catorce golpes frenéticos de la arrancada, presenciados a distancia, encierran para el aficionado la suprema emoción de la regata. Mi pueblo, ayer. (Croquis Donostiarras). Dionisio de Azcue (Dunixi).

2008- urteko Irailan emakumezkoentzako lehen Bandera antolatu zuten estropadetan. Zortzi taldek parte hartu zuten, hain zuzen ere Gipuzkoako Getaria-Zumaiak, Hondarribiak eta Tolosak, Bizkaiko Arkote-Dermitek taldeak, Cantabriako Astillerok ( elkarte bereko eta La Maruca eta Colindresko elkartetako arraunlarien laguntzaz osatuta), Galiza izenpean elkartutako arraunlari galiziarrek , gehi Catalunyako bi traineru.

En septiembre de 2008 se organiza la primera Bandera femenina de la regata, a la cual acuden ocho equipos: tres traineras guipuzcoanas: Guetaría-Zumaya, Fuenterrabía y Tolosa, la vizcaína de Arkote-Dermitek, la cántabra de Astillero (que remó con chicas de este club y refuerzos de La Maruca y Colindres), una selección de remeras gallegas que acude a la cita bajo el nombre de Galicia y dos traineras catalanas.

Estropadak 2.778 metro izan zituen luzeran ( 1,5 itsas-mila), hots, gizonezko estropadaren erdia. Aurreko kanporaketa erlojupekoa izan zen eta lau lehenak finalera pasa ziren, gizonezkoen estropada baino ordu bat lehenago egin zena.

La regata se desarrolla sobre 2.778 metros (1,5 millas náuticas), es decir, la mitad que la masculina. La eliminatoria previa se desarrolló en modalidad contrarreloj y las cuatro primeras clasificadas acudieron a la final que se disputó una hora antes que la regata masculina.

Galizako taldea izan zen Kontxako lehen emakumezkoen Bandera eskuratu zuena, berdintasun haundiz lehiatu zen estropada zirraragarrian irabazle izan bait zen.

La tripulación de Galicia se impuso en la primera bandera femenina de La Concha en una regata vibrante gracias a la igualdad mostrada por todas las participantes.

50


Argazkia: Gorka Asencor

51


Txirrindulari lasterketa Duela 64 urte (1949), Tour de France-ko arduradunek lasterketa honen etaparen bat gure hirian bukatzeko posibilitatea aztertu zuten. Teknikoki ez zirudien gauza zaila. Bordele-Donostia eta Donostia-Pabe, Nafarroan pasatzeko aukerarekin eta guzti… Oiartzun, Aritxulegi, Agiñako mendatea, Lesaka eta Sanferminetan murgildutako Iruñea… Haatik – badago beti oztoporen bat- berrehun “routier’’ek, ehundaka laguntzaileeek – publizitateko karabana barne- muga zeharkatu behar zuten, “muga zeharkatze’’ hori zaila eta ia ezinezkoa zen momentutan: burokrazia, ibiltzeko baimenak, zeharkatzeko mesedezko paseak… Arazoa hain zirudien korapilotsua non bertoko prentsan atzeratu egin zuten berriaren argitaratzea, abenduaren 28an kaleratuz gero ez baitzuen inork halakorik sinetsiko. Orain arteko zehaztasun hauok Iturrioz-ek garai hartan DVen argitaratutako lanetik hartu ditugu. Zer pentsatuko ote zuen Kanpo Arazotarako ministroak? U.V.E. elkartean (Unión Velocipédica Española) eskualde mailan lan egiten zuten Lizasoain presidenteak eta Gervais teknikari-ordeak “Delegación Nacional de Deportes’’ izenekoan aipatu proiektua azaldu eta beharrezko baimena lortu zuten. “Donostia Frantziako Itzuliaren etapa amaiera izango da’’ Mugak ireki egingo dira ! Eta txirrrindulariak “paperik erakutsi gabe’’ pasa ahal izango dute... ia-ia ! Tour-eko parte hartzaile lehiatsuak uztailaren 9an helduko ziren Donostiara… Bostehundik gora helduko ziren kazetariek mundu osora hedatuko zuten Donostiako errealitatea, “grand randonée´´ko txirrindularien eskutik gure “txoko’’ak munduari bira emango zion kroniketan...

52

“El Diario Vasco’’k bere baldintzarik gabeko laguntzarik irmoena eskaini zien antolatzaileei eta, helburua lortu zenean, bere ideiari eutsi zion “probaren arrakastarik haundienerako’’, “Donostiatik eskainiko den materiala eta antolaketa ezinhobeak izango direnez seguru bait gara Tour-eko arduradunek aurrerakoan Donostia beti kontuan izango dutela lasterketaren ibilbidea prestatuko dutenean…’’ Eta hala egin zuten!


FotografĂ­a: Gorka Asencor

53


Carrera ciclista Los organizadores del Tour de Francia estudiaron las posibilidades de que terminara en nuestra ciudad una de sus etapas. Técnicamente la cosa no parecía difícil... Burdeos-San Sebastián y San Sebastián-Pau con posibilidades, incluso de pasar por Navarra, Oiartzun, Aritxulegi, el alto de Agiña, Lesaka y Pamplona «en plenos Sanfermines». Pero... ¡siempre el pero!... los doscientos routiers y los otros muchos cientos de acompañantes, caravana publicitaria incluida, tenían que pasar la frontera en un momento en el que pasarla era difícil, casi imposible: burocracia, salvoconductos, pases de favor… Tan difícil parecía la cosa que se retrasó su anuncio en la prensa local, para que no coincidiera con el 28 de diciembre y que no se creyera era una inocentada. Firmado por Iturrioz, encontramos los datos en EL DIARIO VASCO del 30 de diciembre y primeros días de hace sesenta y cuatro años (1949). ¿Qué opinaría el ministro de Asuntos Exteriores?... Se movieron los señores Lizasoain y Gervais, presidente el primero y asesor técnico el segundo, del Comité Regional de la U.V.E. (Unión Velocípeda Española) y encontraron el apoyo de la Delegación Nacional de Deportes que propuso la iniciativa ante el ministerio, consiguiendo la necesaria autorización, «San Sebastián será fin de etapa de la Tour de Francia». ¡Se abrirían las fronteras! y los ciclistas podrían cruzarlas «sin enseñar los papeles»... o casi. Los esforzados participantes en la Vuelta a Francia llegarían a San Sebastián el 9 de julio. Más de quinientos periodistas contarían al mundo la realidad donostiarra, nuestro  txoko  daría la vuelta al mundo gracias a las crónicas de la gran randonée ciclista.

54

El DIARIO VASCO había prometido su más incondicional colaboración a los organizadores y, una vez conseguido el objetivo, se ratificaba en su idea: “Deseando cunda el ejemplo para el mayor triunfo de la prueba”, porque estaban absolutamente convencidos de que: “Será un material inapreciable el que se ofrecerá de San Sebastián [...] que la organización será perfecta [...] tan perfecta que estamos seguros, se decía, los responsables del Tour tendrán que contar en lo sucesivo con la Bella Easo en su trazado de la carrera”. ¡Y vaya si contaron! Fuente: 06.01.09 - JAVIER SADA. DV. Miércoles, 7 de enero de 2009


Argazkia: Txaro Barinaga-RementerĂ­a eta Nekane Aramburu

55


Suhiltzaleak Suhiltzaileen Kidegoa, berez, 1858ko maiatzaren 31n sortu zen, Donostiako Ingeniarien Batzordeak Suhiltzaile Konpainia bat sortzeko proposamenari jarraiki. 150 gizonek osatu beharko zuten, hiriko suteei eraginkortasunez aurre egin ahal izateko. Horrela eratu zen Donostiako hiriko Zulatzaile eta Suhiltzaileen Kidegoa. Suhiltzaileek honako jantzi eta ekipo hauek eramaten zituzten: larruzko kasko txaroleztatu bat metalezko gandorrarekin, brusa edo jakatxo bat, drillezko galtzak, salbamendu-gerriko zabala uztai eta mosketoiarekin, eta espartinak; gainera, lehen brigadakoek aizkora eta soka zeramaten, bigarren brigadakoek giltza eta soka, eta hirugarrenekoek sokak bakarrik. Suhiltzaile guztien etxearen kanpoaldean plaka bat jartzen zen, suhiltzailea bizi zen solairuaren eta zenbakiaren berri ematen zuena. Hala, sutea izanez gero, auzokoek suhiltzaile guztiak aurkitu eta ohartarazteko aukera zuten, sutearen tokira berehala bertara zitezen. Gauetan suhiltzaileen zaintalde bat egoten zen parke edo biltegi bakoitzean, langilezain edo kabo batek eta 4 suhiltzailek osatutakoa. Suhiltzaileek etxetik sua itzaltzera abiatu behar zutenean, lehenik zegokien parkera edo biltegira joaten ziren, beharrezko gauzak hartu eta sutearen tokirako bidea hartzeko. Azkarren iristen zirenak saritzen zituzten, baita beren eginkizunetan adore eta ausardia handiena erakusten zutenak ere. Abisuak eta aginduak emateko korneta erabiltzen zuten, eta, egungo Suhiltzaile Parkean, deien —”Arin-arin” edo “Lasterka”, besteak beste— partituraren kopia gorde da. Joan den mendearen erdialdean sortu zenez geroztik, Suhiltzaileen Kidegoa etengabe joan da bilakatzen, unean uneko premietara egokitzeko.

56

Erregelamenduak ere unean-unean aldatu dira, antolamendu eraginkorragoa lortzeko. Horren haritik, bitxia da Kidegoaren lehen erregelamenduak gaur egun irakurtzea, XIX. mendeko pertsona eta ohituretarako idatzita baitzeuden. Lanbidearen alderdi guztiak aldatu dira nabarmen, Zerbitzuak bere bizitzaren 150 urte baino gehiagoan garatu diren aurrerapen teknologiko handiekin batera. Hasiera-hasieran, suhiltzaileek plaka bat zuten bizi ziren etxean, baita soka bat ere, muturrean txilina zeramana. Gaur egun, berriz, guardia-zerbitzu iraunkorra egoten da Parkean. Zerbitzuaren kokapenak ere aldatu dira, urteek aurrera egin ahala. Lehen urteetan, Kidegoa zatituta zegoen, hirian barrena zenbait tokitan sakabanatuta; geroago, berriz, toki berera bildu zituzten baliabide guztiak. Besteak beste, Lasala plazan eta Bretxa plazan egon zen Suhiltzaileen Parkea, egungo egoitzan, Easo kaleko 43. Kokapen honek oso iraupen luzea izan du, 1933. urtean oso plangintza zuzen baten bidez eraiki bait zuten. 2011. urteaz geroztik Donostiako Suhiltzaileak Garberako Parke berrian daude.


Bomberos La creación del Cuerpo de Bomberos como tal se data el 31 de mayo de 1858, cuando la Comisión de Ingenieros de San Sebastián propuso la creación de una Compañía de Bomberos que debería estar formada por 150 hombres para poder enfrentarse a los fuegos de la ciudad de una manera eficaz. De esta forma quedó constituido el Cuerpo de Zapadores-Bomberos de la ciudad de San Sebastián. El vestuario y equipo de los bomberos consistía en: un casco de cuero charolado con cimera de metal, blusa o chaquetilla, pantalón de dril, cinturón ancho de salvavidas con anilla y mosquetón y alpargatas; iban provistos además de hacha y cuerda los de la primera brigada; de llave y cuerda los de la segunda, y de cuerdas los de la tercera. En el exterior de la casa de todos los bomberos se colocaba una placa en la que figuraba el piso en el que vivía el mismo así como su número. De esta forma en caso de incendio los vecinos podían localizar y avisar a todos los bomberos para que acudiesen al lugar del incendio. Durante las noches existía un retén de bomberos en cada parque o almacén, formado por un capataz o cabo y 4 bomberos. Cuando los bomberos debían acudir a un incendio desde sus casas, primeramente lo hacían al parque o almacén en que estuviesen asignados para hacerse con los enseres necesarios y dirigirse al incendio. Se premiaba a los que antes llegaban así como a los que más arrojo y valentía mostraban en el desempeño de sus funciones. Los avisos y ordenes se realizaban mediante corneta, existiendo en el actual Parque de Bomberos, una copia de la partitura de los toques que incluyen entre otros “Ligero” o “A la carrera”.

Desde su creación a mediados del siglo XIX el Cuerpo de Bomberos ha sufrido una evolución constante para poder adaptarse a las necesidades actuales. Los reglamentos se han ido modificando para obtener una organización más eficaz. Resulta curioso leer los primeros reglamentos del Cuerpo, redactados para personas y costumbres del siglo XIX. En todos los aspectos se han ido modificando las formas de trabajo, aprovechando los grandes adelantos tecnológicos que han sido desarrollado en más de 150 años de vida del servicio. De los antiguos bomberos, con una placa en su edificio junto a un cordel que comunicaba con una campanilla en su vivienda, se ha pasado un servicio de guardia permanente en el Parque. También respecto a las ubicaciones del servicio, se ha ido variando con el paso de los años. En los primeros años de existencia el Cuerpo estaba dividido en varias ubicaciones a lo largo de la ciudad, concentrando posteriormente todos los recursos. El Parque de Bomberos ha estado entre otros en plaza Lasala, plaza de la Bretxa hasta asentarse en la calle Easo Nº 43. Este asentamiento data del año 1933, siendo un parque muy longevo, por lo tanto muy bien planificado y construido. Desde 2011 los bomberos de San Sebastián se encuentran en el nuevo Parque de Garbera.

http://www.donostia.org/info/ciudadano/bomberos.nsf/fwSubCategoria?ReadForm&idioma=cas&id=A336670349958&cat=El Cuerpo de Bomberos&subcat=Pasado:Historia del Cuerpo de Bomberos

57


1912ko abenduaren 12a ”Topo’’aren lehen bidaia Egia da, bai, lehen bidaia egun batzu lehentxoago egin zuela, 1912ko abenduaren 5ean, hain zuzen ere. Egun honetan egin zuen Topoak Donostiatik Iruneraino lehen bidaia. Barruan, agintariak eta zerbitzu berri honen sustatzaileak. Egun berean hilabete gutxi batzu lehenago hildako Placido Allende sustatzailearen omenez oroitarri bat inauguratu zuten. 1912ko abenduaren 5 inaugurazioaren eguna izan bazen ere, 1912ko abenduaren 12an lehen aldiz eraman zituen tren berriak “oinezko’’ herritarrak. Trena laster “Topo’’ izenez ezagutuko zuten. Egun hartatik aurrera oso kasu bakanetan egin du kale. 1936. urtean hasitako gerran bi hilabetez egon zen geldirik eta 1970. urteko hamarkadan FEVE konpainiara pasa zutenean. Ondoren , Euskal Gobernuaren ardurapean dagoen Eusko Trenbideak izeneko elkarte publikora pasa zenean, Donostia eta Hendaiaren arteko bide osoa berriztatu zuten. Miguel Angel Idigorasek idazten duenez “bide estuko trenbide bat eraikitzeko ideiaren sustatzaileek 1909an lortu zuten obrak egiteko baimena eta hasieran “Ferrocarriles del Norte’’rekin honen trenbidearen ondoan, mugarainoko bide zatian, hirugarren bat egiteko akordioa proposatu bazioten ere, ez zuten halakorik lortu. Beraz, trenbide berrearen sustatzaileak “Sociedad Constructora de Obras Públicas y Promoción Industrial’’ izeneko elkartearekin bat egin behar izan zuten, 1912ko martxoaren 8an “Compañía del Ferrocarril de San Sebastián a la Frontera’’ elkartea sortuz. Hendairaino ez zen 1913ko uztaila arte heldu, hasieran Iruneraino heltzen baitzen. Manuel Alonso Zabalak proiektatu zuen hamabi tunel dituen bide estuko trenbidea. Kontratista Jose Ochandio izan zen. Haiseran, Topoa hiri erdiko kaleetan zehar sartzen zen, luzean ia bi kilometroko bidea eginik, Amaratik Peñafloridara kaleraino bait zebilen Prim, Getaria eta Txurruka kaleak zeharkatuz. Duela urte gutxi batzu antzeko proposamena sortu zen berriro.

58

Fotografía José Manuel Goicoechea


12 de diciembre de 1912 primer viaje del Topo En realidad, el primer trayecto tuvo lugar unos días antes, el 5 de diciembre de 1912. Entonces fue cuando este ferrocarril cubrió por vez primera la distancia entre San Sebastián e Irun, ocupado por las autoridades y los promotores del nuevo servicio. Durante aquella jornada se descubrió un monumento en memoria de Plácido Allende, impulsor de la línea que había fallecido pocos meses antes.

El trazado de vía estrecha, con sus doce túneles, fue proyectado por Manuel Alonso Zabala, actuando como contratista José Ochandiano. Si recientemente se planteó la posibilidad de prolongar el Topo por el centro de la ciudad cual tranvía, en sus inicios ya se adentraba por las calles más céntricas, realizando algo más de dos kilómetros de recorrido urbano, puesto que desde Amara seguía por Prim, Getaria y Churruca hasta llegar a la terminal de la calle Peñaflorida. Datos extraídos del DV. Miércoles 12 de diciembre de 2007

El día 5 de diciembre fue el viaje inaugural, pero la fecha del 12 de diciembre de 1912, sería la primera ocasión en que el ferrocarril de vía estrecha -que pronto se conocería como Topo-, trasladaría viajeros de a pie. En este tiempo el vehículo apenas ha fallado a su cita. Sólo durante dos meses de 1936, por la Guerra Civil, y en otro período de los años 70, cuando fue transferido a FEVE. Posteriormente pasaría a Eusko Trenbideak, sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco que reconstruiría toda la línea entre San Sebastián y Hendaia. Según explica D. Miguel Angel Idígoras: «Los promotores de la idea de construir este ferrocarril de vía estrecha, que obtuvieron la concesión para las obras en enero de 1909, intentaron en un principio llegar a un acuerdo con los Ferrocarriles del Norte para que les dejara un tercer carril por sus vías hasta la frontera, pero tal contrato no fue posible debido a la negativa de Ferrocarriles del Norte. Así, los pioneros de este ferrocarril no tuvieron más remedio que asociarse con la Sociedad Constructora de Obras Públicas y Promoción Industrial, constituyéndose así, el 8 de marzo de 1912, la Compañía del Ferrocarril de San Sebastián a la Frontera». Propiamente, hasta Hendaia, no llegaría la línea hasta julio de 1913. Con anterioridad el recorrido era solo hasta Irun.

59


Museo de San Telmo El actual museo se halla en un antiguo convento dominico de mediados del siglo XVI, cuyo claustro y torreón fueron declarados Monumento Nacional en 1913.

Tras la reforma de los arquitectos Juan Alday y Francisco Urcola, con la construcción de la nueva fachada neo-renacentista, la rehabilitación y decoración de la iglesia con pinturas de José María Sert (800 m2 de lienzos) y la ampliación de otras dependencias, se inaugura como museo en 1932.

La traza original fue realizada en 1542 por el dominico Fray Martín de Santiago que proyectó un edificio característico de la arquitectura monástica del siglo XVI, similar al convento de San Esteban de Salamanca, también de los dominicos. Las obras comenzaron en 1544 y tras varias modificaciones, se prolongaron hasta 1562.

Y es en este punto donde se unen la historia de este edificio y la del Museo Municipal, ya que este último, creado en 1902, se traslada al convento y adopta el nombre de Museo Municipal de San Telmo. Es un edificio de transición entre el arte gótico y el renacentista y se considera ejemplar único guipuzcoano de lo que se ha llamado arquitectura “isabelina”.

Durante varios siglos albergó una comunidad de religiosos dominicos dedicados a la predicación y al estudio de Artes y Teología. Con el tiempo, los monjes hallarían dificultades para cubrir los gastos que generaba el mantenimiento del edificio y tras el incendio que arrasó la ciudad en 1813 y que también afectó a San Telmo, alquilaron una parte del convento al Ejército, que lo utilizó como cuartel de artillería, lo cual, lejos de mejorar su estado, lo empeoró y tampoco sirvió para sanear las arcas de los dominicos.

Fuente: Museo San Telmo. Datos extraídos de:  http://catalogo.artium.org/dossieres/4/metamorfosis-arquitectonica/edificios/arquitectura-religiosa/convento/museo-san-telmo-do

Con la Desamortización de Mendizábal, en 1836, el convento pasa a manos del Estado, que expulsó definitivamente a los monjes y dio paso a que todo el edificio se utilizara como cuartel. Lógicamente, esto no ayudó a mejorar su estado de conservación. A finales del siglo XIX, la ciudadanía, preocupada por el estado de deterioro que sufría San Telmo, escribió al Ayuntamiento instándole a que se ocupara del convento, y como consecuencia de ello una parte del edificio fue declarada Monumento Nacional en 1913. Hoy en día esa parte -claustro y torreón- pertenece al Estado, mientras que el resto del edificio pertenece al Ayuntamiento, que en 1928 lo compró para reconvertirlo en museo.

60


San Telmo museoa Gaurko museoa XVI. mendeko erdialdera eraikitako domingotarren lekaimetxe zahar batean dago. 1913an, kalostrapea zein dorreoia “Monumento Nazionala’’ egin zituzten. Hasierako diseinua fray Martin de Santiago domingotarrak egin zuen. XVI. mendeko komentuen ezaugarriak ditu eta Salamankako San Esteban lekaimetxearen antzekoa da. Azken hau ere domingotarrena da. Lanak 1544. urtean hasi zituzten eta, aldaketa batzu sartu ondoren, 1962. urtean burutu zituzten. Mende luzez predikaziora eta Arteak zein Teologiako ikasketak egitera dedikatzen ziren komunitate domingotarrak babestu zituen. Denborak aurrera egin ahala, eraikinaren mantentzeak sortutako gastuei aurre egiteko gero eta zailtasun haundiagoak aurkitu zituzten lekaimeek, eta, 1813an hiria kiskali zuen sutearen ondoren – San Telmo ere kaltetu zuena- domingotarrek komentuko zati bat Armadari alokatu zioten eta honek Artilleriako koartela bilakatu zuen. Aldaketa honek ez zuen eraikuntzaren egoera hobetu, alderantziz gertatu bait zen. Bestalde, ez zuen domingotarren diru egoera larria zuzendu. 1836. urtean Mendizabalen desmortizatzea gertatu zenean, komentua Estatuaren eskuetara pasa zen, lekaimeek alde egin behar izan zuten eta komentu osoa koartela bilakatu zen. Ondorioz, 1913an eraikuntzaren zati bat aipatu “Monumento Nazionala’’ izendatu zuten. Gaur, zati hori- kalostropea eta dorreoia, hain zuzen ere- Estatuarenak dira eta beste guztia museo bilakatzeko 1928an erosi zuen Udaletxearena. 1932an Museoa inauguratu zuten. Horretarako, Juan Alday eta Francisco Urcola arkitektoek berrikuntzak egin behar izan zituzten, neo-errenazimenduko estiloko fatxada eraiki eta eliza Jose Maria Sert-en pinturez edertu ( 800 metro karratu mihise). Une honetan bat egin zuten eraikuntza honen historiak eta Udal Museoarenak, 1902 sortutako azken hau komentura eraman bait zuten, San Telmo Udal Museoa izenez ezagutzen duguna. Arte gotikoaren eta Errenazimenduaren arteko eraikuntza da, “isabelino’’ estiloan Gipuzkoan dagoen eraikin bakarra.

Argazkia: José Luis García de Madinabeitia

61


¡Qué lujo, una bicicleta con sidecar! Se dice que a fines del 1800 surgió la idea de acomodar a una segunda persona y por qué no una tercera, en esas primitivas motocicletas parecidas a las bicicletas inventadas unos cuantos años antes, lo que llevó luego a la idea del sidecar, que se diferenciaba en principio del triciclo, por tener la rueda ubicada más adelante que la rueda trasera de la motocicleta. Así fue que entre los años 1903 y 1904 los sidecar ya estaban rodando por las carreteras con mucha rapidez y aceptación, siendo el principal mercado la población acomodada. Los primeros sidecar estaban hechos de mimbre, lo que los hacía muy ligeros y no resultaban pesados para la motocicleta. Lo cierto es que parecían sillas con ruedas. El origen de la palabra “Sidecar” es inglesa, que traducida dice algo así como: “carro al lado”. No es muy común verlas hoy. Su época de gloria ya pasó, por eso la moto con sidecar no solo es un clásico del motociclismo mundial sino una historia llena de recuerdos y nostalgia. Como casi todo, el sidecar nació para resolver una necesidad. Esto porque era necesario acomodar un segundo pasajero en las primeras motos, que más parecían una bicicleta que un vehículo con motor. Las versiones más tempranas de estos dispositivos evolucionaron, los materiales cambiaron y en poco tiempo ya se podían ver sidecar de madera y acero. Su forma cambió también, tomando la  que conocemos hoy en día. También se buscó que el sidecar fuera cerrado, lo cual lo hacía más seguro e ideal para que todo tipo de personas montaran en él. Hasta entonces, las mujeres y niños no utilizaban el sidecar, pero con los cambios realizados, los empezaran a usar de forma regular.

62

Como curiosidad, aunque no es común, una de las primeras versiones permitía que la rueda del sidecar también fuera movida por el motor de la motocicleta. Este modelo se utilizó principalmente para las carreras, y el piloto de moto y el pasajero en el sidecar tenían que estar sincronizados para hacer las maniobras. Otra curiosidad son los modelos con sidecar de mimbre del año 1930, utilizados por las madres para llevar la compra en su cesta trasera y el niño en el sidecar lateral, o la bici con el sidecar de aluminio (como muestra la imagen).


A zer luxua, “sidecar’’a duen bizikleta! Diotenez, 1900eko urtearen amaieran, urte batzu lehenago asmatutako – eta bizikletaler antza- zuten motorrari bigarren eta- zergatik ez?- hirugarren pertsona bat eramateko sistema kokatzea bururatu zitzaien, pixka bat geroago “sidecar’’ izeneko ideiara eramango zuena. Ez zen inolaz ere trizikloaren printzipioa, “sidecar’’ek gurpila motorraren atzeko gurpila baino aurrerago bait zuen. Izan ere, 1903 edo 1904 urteetan “sidecar’’ izenekoak errepideetan zehar gora eta behera zebiltzan dagoeneko, dirudunen artean oso harrera ona izan zuelarik. Lehenengo “sidecar’’ak zumez eginak ziren, arinak eta motorrarentzat ez astunegiak. Lehenengoak eserleku aulkidunen antza zuten… “Sidecar’’ hitza ingelesetik datorkigu eta “ondoko gurdia’’ edo antzeko zerbait esan nahi du. Gaur gutxitan ikusten dira, “sidecar’’en garairik gloriosoenak atzean geratu direlarik. Egun, “sidecar’’dun motorra ez da munduko motoziklismoaren klasiko bat, oroimenez eta nostalgiaz betetako historia bat baizik. “Sidecar’’a lehenengo motorrek bigarren pertsona bat eramateko beharrari erantzuteko sortu zen, hasiera bateko motorrak bizikletak bait ziruditen, motorezko ibilgailuak baino. “Sidecar’’en hasierako bertsioak eboluzionatu egin zuten, materialak ere aldatu egin ziren eta laster egurrezko zein altzeiruzkoak egin zituzten. Formak aldatuz gaur ikusten ditugunak hartu zituzten. Gainera, itxi ere itxi zituzten, segurtasuna haundituz eta edozein pertsona motari egokituz. Ordura arte emakumezkoek eta haurrek ez zuten “sidecar’’a erabiltzen, aldaketak egin ondoren gero eta gehiago erabiltzen hasi zirela. Bitxikeria modura zera esango dugu, lehenengo bertsioetariko batean motorraren motoreak sidecarrarena ere mugi arazten zuela. Modelo hau lasterketetarako erabili zuten, batez ere, zeinetan motorra gidatzen zuena eta sidecarreko pertsonak maniobrak batera koordinatuz egin behar zituzten. Bitxiak ziren ere 1930ko zumezko modeloetan amek erosketako saskitxoa bere atzean eta seme-alaba “sidecar’’ean eramaten zutenean. Honez gain, baziren aluminiozko sidekarra zuten bizikletak, argazkiotan ikusten dugun bezala.

Fotografía: José Luis García de Madinabeitia

63


Hoteles En el mes de julio cumplirá 101 años el cinco estrellas donostiarra. El hotel María Cristina, no podía ser de otra manera, fue inaugurado por la reina María Cristina, quien, según las crónicas de la época, llegó a orillas del río Urumea a las cinco de la tarde del martes 9 de julio de 1912 en un landeau descubierto. Acompañaban a la monarca el marqués de Aguilar de Campoo y la señorita De Silva. Nada más descender, fue saludada por el gobernador civil, García Bajo, y por la junta de la Sociedad de Fomento, promotora de un hotel que nacía situándose entre los mejores de Europa. Resulta curioso descubrir hoy los adelantos que tenía el María Cristina y que se destacaban en la prensa de la época: un sistema especial para evitar que los olores de la cocina se colasen por las dependencias del hotel, cámaras frigoríficas, calefacción, montacargas,... Estábamos en 1912 y el presupuesto de 1.780.000 pesetas, dedicado a poner en pie la joya de la corona de la hostelería local, era más que elevado. En el periódico El Pueblo Vasco comentaban que «los grandes hoteles de ahora reúnen un poco de todo, casino, centro de bailes, espectáculos y recreos, porque a muchas familias pudientes gusta exhibir sus galas sin salir de ellos y hacen vida fastuosa en los comedores y salas de distracción. El María Cristina será este verano el rendez-vous de la gente elegante a la hora del té, muy especialmente las tardes de corridas de toros».

64

Aquel 9 de julio, la reina María Cristina recorrió el lujoso hotel escuchando las explicaciones de Francisco Urcola, jefe de obra de una construcción que había diseñado el arquitecto belga Charles Meuwes. No olvidemos que entonces el edificio no tenía la configuración actual, tenía forma de L. No se transformaría en una U hasta el año 1948. DV. Sábado 7 de julio de 2007


Hotelak Aurtengo uztailan, Donostiako “bost izarrak’’ 101 urte beteko ditu. “Maria Cristina’’ hotela, noski, izen bereko erreginak inauguratu zuen. Garaiko kronikek diotenez, 1912ko uztailaren 9ko arratsaldeko bostetan erregina irekitako “landeau’’ batean iritsi zen. Ondoan, Aguilar de Campóoko markesa eta De Silva andereñoa zituen eta Garcia Bajo gobernadoreak agurtu zuen eta berdin egin zuten hotelaren Batzorde sustatzaileko kideak, hots, “Maria Cristina’’ Europako hotelik nagusienetakoen artean jarri zutenak. Gaur bitxiak iruditzen zaizkigun aurrerapenak zituen hotel berriak, garaiko prentsak azpimarratzen zituenak: esaterako, sukaldeko usainak hoteleko geletara ez hedatzeko sistema berezi bat zuen; honez gain, hotzgailuak, berogailuak, karga-jasogailuak etab… 1912. urtean, hiriako hotelik dotoreena eraikitzeko behar izan ziren 1.780.000 pesetak oso diru kopuru haundia zen garai hartarako. “El Pueblo Vasco’’ izeneko egunkariak idatzi zuenez, “gaur egungo hotelek denetarik behar dute: kasinoa, dantzalekua, ikuskizunak eta entretenigarriak, familia dirudun gehienek festa-jantziak hoteletik irten behar gabe erakustea maite bait dute, luxozko bizimodua jangeletan eta aisi-aretoetan eginik. Aurtengo udan, “Maria Cristina’’, tearen orduan eta, batez ere, zezenketetako arratsaldeetan, jende dotorearen “rendez-vous’’ lekua izango da’’… 1912ko uztailaren 9an, Charles Mauwes arkitekto belgiarrak diseñatutako hotela eraiki zuen lan taldearen buru izan zen Francisco Urkolak Maria Cristina erregiñari hotela bisitatzerakoan adierazpen zehatzak eman zizkion. DV.2007ko uztailaren 7a

Argazkia: José Luis García de Madinabeitia

65


Hotel Hispano Americano

1982. Adquisición del edificio por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Para albergar al naciente hotel se construyó un edificio sobre un diseño de 1909 del arquitecto Manuel Domínguez Barros. Sin embargo, la construcción sería modificada muy pronto, pues en 1919 se añadieron dos plantas más, bajo la supervisión de Ramón Cortázar.

El 31 de agosto de 1982 se publicó: «La Diputación adquiere el hotel Hispano Americano en 80 millones de pesetas», para sede de la Hacienda Foral. Las obras de reforma interior se prolongaron hasta 1986. Sin embargo, sus 665 metros cuadrados se manifestarían incómodos para albergar al Departamento de Hacienda y Finanzas, que en 1995 se trasladó a su nueva sede en Errotaburu.

El hotel Hispano Americano estuvo en funcionamiento desde 1913 hasta 1973. Durante gran parte de su vida trabajó a gran nivel. La Guía de arquitectura del COAVN (Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro) comenta del inmueble que «ocupa un solar de forma irregular en la cabeza de la calle Prim constituyendo una imagen importante de remate como ejemplo de hotel fin de siglo, edificios con una cierta intención representativa con una base clasicista y una decoración superpuesta de origen ecléctico. Sus fachadas revocadas y pintadas y el típico giro de las esquinas mediante rotondas rematadas por cúpulas constituyen algunos de los signos más fácilmente reconocibles de esta arquitectura». 1946. Clasificación de hoteles donostiarras. Una clasificación oficial de los hoteles donostiarras en 1946 consideraba como «de lujo» al Continental, desaparecido del paseo de la Concha, María Cristina y Londres, mientras que encuadraba al Hispano Americano a continuación, entre los de primera clase, junto a los hoteles Biarritz, Niza, Príncipe de Saboya y Úrsula. Y como hoteles de segunda categoría quedaban entonces los Arana, Avenida, España, Excélsior, Florida Palace, Internacional, Izpura, París, Peña, Regina y San Ignacio.

66

Datos extraídos del DV. Sábado 1 de septiembre de 2007


Hispano Americano Hotela Hasieran eginiko hotelak 1909an Manuel Domínguez Barros arkitektoaren diseinua segi zuen. Oso laster, ordea, eraikinak oso aldaketa handiak izan zituen, 1919an beste bi solairu ezarri bait zizkioten, Ramon Cortazar aldaketaren begiztatzailea izan zelarik. “Hispano Americano “ hotela 1913-1973 urteen arteko epean aritu zen eta ia beti ere oso maila gorenean egin zuen. COAVNen Arkitektura Gidak azaltzen duenez, “Prim kalearen mutur batean eraikinak gune irregular bat hartzen du eta XIX. mendeko amaiarako hotelen eredu da, oinarri klasikoari apaingarri eklektikoak gaineratzen bait dizkio. Luzitutako eta pintatutako fatxadak eta izkinetan gangez erramatutako rotondek aipatu Arkitekturaren seinalerik ezaugarrienetakoak dira’’  1946. Donostiako hotelen sailkapena.  1946. eginiko klasifikapen batek Kontxako pasealekuan desagertutako “Continental’’ hotela “luxuzko’’tzat jotzen zuen. “Maria Cristina’’ eta “Londres’’ hotelez gain. Lehenego kategorian “Hispano Americano’’, “Biarritz’’, “Niza’’, “Principe de Saboya’’ eta “Ursula’’ sailkatzen zituen. Bigarren mailako hoteletan “Arana’’, “Avenida’’, España’’, Excelsior’’, “Florida Palace’’, “Internacional’’, “Izpura’’, “París’’, “Peña’’ “Regina’’ eta “San Ignacio’’ kokatu zituen.   1982. Gipuzkoako Foru Aldundiak eraikina erosi. 1982ko abuztuaren 31an Gipuzkoako Foru Aldundiak “Hispano Americano’’ hotela 80 milioi pezetetan erosi zuen, bertan Foru Ogasuna ezartzeko. Barne lanak 1986. urtea arte luzatu ziren. Dena den, lortutako 665 metro karratuek ez ziren nahikoa izan aipatu Ogasun eta Finantzetarako saila behar bezala hartzeko eta, azkenik, departamentua Errotaburuko egoitza berrira eraman behar izan zuten 1995. urtean.

Fotografía: José Luis García de Madinabeitia

67


“Txalupetatik’’ arrantza-baporeetara

De las “lanchas” a los vapores de pesca

1883ko urtarril urrun batean “Los vapores de pesca” izeneko lana argitaratu zuten.

Datos extraídos del libro “Amanecer de una ciudad moderna”. San Sebastián 1.8001883. LUIS LARRAÑAGA BILBAO. 1988.

Bertan zioenez, “arrantzarako lurrunontzien gatazkak eztabaida biziak piztu ditzazke gure kostaldean, arrantzaleeri kalte larriak egiteaz gain, Gipuzkoan sartutako berrikuntza hau beste portutara hedatuko balitz”. Artikuluak zioenez, askoren esanetan baporeen bidez eginiko arrantzak, beste sistema guztiak suntsitzeaz gain, bazuen arrainak beste uretara uxatzeko arrikua eta, ondorioz, arrantzaleak lanik gabe uztekoa.

En aquel enero de 1883, se hablaba de “los vapores de pesca” .

Artikuluaren egilea, ordea, lurrununtzien bidez eginiko arrantzaren alde azaltzen zaigu eta hau “esperientziak eta denborak” azaldutakoarengatik. “Donostian, Espainia osoko arrantza-baporeko flotarik handiena dugu eta ez dugu gure artean arrantza egiteko modu honek ustez sortutako inolako kalterik ezagutu. “Alderantziz gertatu da- zioen artikuluak- Itsasoa lurrununtzientzako egokia izan den bakoitzean gure merkatuan ez da arrainik falta izan eta ekarritako arrain multzoa haundia izan arren irabaziak duela urte gutxi genituenak baino handiagoak izan dira. Arrantzaleek ez dute, beraz, ezer galdu eta, bidebatez, biztanleria osoak prezio moderatuan elikagai on gehiago lortzeko aukera izan du”. Aipatu artikuluak zioenez, “lehen, arrantzaleek bizpairu egun ematen zituzten ekaitz artean denboraleari aurre egiten eta porturatzea neketsua zen oso, distantzia haundia arraunean egin behar bait zituzten. Gaur ordea, egunsentian baporeetan sartu eta atoian eramaten dituzte behar dituzten txalupak, itsasoan beharrezko lan orduak ematen dituzte eta iluntzerakoan neketasun haundirik gabe porturatzen dira, gure kostaldeko olatu bortitzen biktima izan gabe. Non dira, bada, berrikuntza honek ekarri omen dizkien kalteak? Alderantziz gertatu da: onurak izan dituzte eta biztanleriak lehen ez zituen abantailak ere lortu ditu.

68

El conflicto de los vapores de pesca puede ocasionar controversia en esta costa y sospecha que los pescadores del litoral están amenazados de un mal grave si la innovación introducida en Gipuzkoa en el ejercicio de la pesca llega a extenderse a los demás puertos. Añade nuestro estimado colega que este nuevo sistema de pesca destruye el antiguo y que puede contribuir a que, una vez generalizados los vapores, la pesca quedará destruida o sea vaya a otros mares. Concluye excitando a las autoridades para que eviten un peligro que amenaza  a la numerosa clase pescadora. Antes de ahora hemos abogado en favor de los vapores de pesca, y al defenderlos hoy lo hacemos apoyados en las razones que la experiencia y el tiempo nos ha proporcionado. San Sebastián cuenta con la más  numerosa escuadrilla de vapores de pesca que existe en los puertos de España, y sin embargo ni nuestra ciudad ni los pescadores de este puerto han sufrido aquellos perjuicios que, según muchos, nos amenazaban, todo lo contrario. Hemos tenido en el mercado  siempre que la mar ha permitido la salida de los vapores, surtido de pescado, y a pesar de la mucha abundancia, los precios que en venta han obtenido, han sido mayores que los que se alcanzaban hace algunos años. Bajo este concepto no ha salido perjudicada la clase pescadora y, en cambio, toda la población ha disfrutado del beneficio de encontrar una buena alimentación a  un precio moderado. Antes los pescadores pasaban dos o tres días en la mar sufriendo las inclemencias del tiempo o resistiendo algún fuerte temporal. La salida y el regreso al puerto era un trabajo penoso, pues tenían que recorrer a fuerza de remos considerables distancias. Hoy salen al rayar el alba embarcados en vapores, sus lanchas van remolcadas, dedican a sus faenas de la pesca las horas necesarias y llegan al puerto a la noche descansados y sin peligro de ser víctimas de las furiosas olas de esta costa. ¿Han perdido algo con la innovación? Han salido beneficiados y la población disfruta de ventajas que antes no gozaba.


Oso oker zeuden, beraz, arrantza baporeek gure kostaldeko arrantza kaltetu eta arrainak beste uretara uxatuko zituztela esaten zutenak. Badira urte asko Ingalaterran zein Frantzian arrantzarako lurrununtzi franko erabiltzen dituztela eta argi dago ez dituztela arrainak uxatu eta, antza denez, badirudi ugaldu ere ugaldu egin direla. Bestalde, baporeek ez dituzte aintzinako arrantza egiteko moduak suntsitu, Donostian ondo dakigun bezala. Lurrununtzien lanari esker amaitu dira dagoeneko gure kolstaldean lehen ohi genituen gertakizun larriak. Arrantza bapore askok, bestalde, guztion esku jartzen dituzte elikagaiak. Honetaz gain, arraina portuetan bertan edo eta inguruetan jaten zen. Gaur, ordea, komunikabide hobeagoren eskutik, ehundaka legoetara dauden herritara ere heltzen da. Kontsumoa haundiagotu egin da eta hara zergatik haunditu behar den ere ekoizpena, ezinbestean arrantza baporeen bidez egin daiteken ekoizpen haunditzea.” Error y error muy craso es que el generalizarse los vapores ha de ser causa de que la industria pesquera de este litoral se destruya o se ahuyente la pesca a otros mares. Vapores de pesca, y en número considerable existen desde hace muchos años en Inglaterra y en Francia y sin embargo los peces no huyen sino que, por el contrario, parece que aumentan. Que esta innovación inutilizara los medios antiguos es otro argumento falso. En San Sebastián vemos la prueba de lo contrario. Generalícense los vapores de pesca y nos ahorraremos los dolorosos cuadros que todos los años ocurren en esta terrible costa. Muchos vapores de pesca significa medios de subsistencia al alcance de todas las fortunas. Hace algunos años el pescado se consumía en los puertos y en los pueblos próximos a la costa; hoy con la facilidad de las comunicaciones, llega a pueblos situados a centenares de leguas del mar. El consumo es incalculablemente mayor y por la misma razón la producción ha de recibir un aumento proporcionado. Este aumento solo pueden realizarlo los vapores de pesca.

Fotografía: José Luis García de Madinabeitia

69


Hiri baten garapena. 1863- Harresien eraispena Duela ehun eta berrogeita hamar urte, gaur bezalako egunean, donostiarrak ez ziren ohetik ohi bezala altxa. Ez ziren lan egitera joateko esnatu, suzien eztandek eta kalez-kale zijoazen musika banden soinuek esnatu bait zituen. Hiriko errejidoreen esnatzea kezkaz betetakoa izan zen. Seguru gara oheratzerakoan txukun eta prest utzi zituztela ohe ondoan festa handitarako jantziak, azken sei mendeetan hiriak segitutako norabidea aldatzear bait zegoen oso ordu gutxitan. 1863ko maiatzaren 4aren goizeko hamaiketan, Konstituzioko plazako Udaletxean bildu ziren, festan parte hartzeko gonbitea hartu zuten korporazio zibilen eta militarren zain, baita ere – festa handitan gertatzen zen bezala- bereziki dotore jantzitako apaizeria. Aurreikusitako orduan, behin-behingoz errejidore lanak egiten zituen Jose Anjel Lizasoainek urte batzu lehenago Isabel II.a Erregin aldarrikatzeko erabilitako bandera hartu eta San Jeronimo kalean zehar eginiko jarraigo baten aurretik gaur Bulebarreko Zumardia den lekuraino heldu zen, garai hartan “Lurreko Atearen” ondoan zegoen Plaza Zaharreraino. Aurretik mazolariak, herri luglareak eta donostiar gaztez osatutako militarren musika banda bat zijoazen. Gainera, bazegoen artean makina bat agintari, hiriko talde guztien ordezkari, gertakari sonatua galdu nahi ez zuten “hiritar guzti guztiez” gain. Txaloaldi artean, gobernadoreak bereziki prestatutako palanka eskuetan hartu, ondoko harritzarren artean sartu eta mende luzez kokatutako harrietako bat erdizka askatu zuen. Harritzarra erori aurretik, gebernariak alkatea bere ondora deitu eta - agintari buru zenez- palanka eman zion eta, honekin batera, harria erorarazteko ohorea. Hiritarrak brehala elkartu ziren harresiak botatzeko kontratatatutako langileekin eta hauokin batera Donostia inguratzen zuten harresiak suntsitze lanari ekin zioten alaiki, inguruetan norbaitek dagoeneko klasikoak diren bertsoak irakurtzen zituen artean: “Son paginas sus piedras, de fúnebres historias que evocan ¡ay! memorias de luto y de terror”. Gaurko ikuspegitik ikusita, badirudi Donostia inguratzen zuten harresiak turismoarentzat interesagarriak izango zirela gaur. Garai hartan, ordea, sarritan 70

aipatutako “harrizko gerriko’’ hura gotorlekuaren ikurra zen, hots, gerra, odol eta heriotzaren ikur tamalgarria. Bestalde, harresiek hiriaren hedatzea oztopatzen zuten, militarrek ez bait zuten hesietatik kanpo eraikitzen uzten. Harresi kentzeak, beraz, gerra kontuak atzera uzteaz gain, hiriaren garapena ahalezkoa egiten zuen. Gainera, argi zegoen harresiek ez zuela inbasio erasotzailerik ekiditzen, honen lekuko odoltsuena 1813ko Abuztuaren 31.eko triskantza izan zelarik. Udaletxeak harresiak kentzeko bere ahaleginaren alde berehala lanari ekin bazion ere, 1857. urtean ahalegin horiek guztiak ustel geratu ziren. Ez zuen halere udaletxeak amore eman eta , bereziki osatutako lan talde batean Claudio Antón de Luzuriaga, Jose Manuel Collado, Javier Barcaiztegui eta Fermin Lasala jaunek , beste batzuren artean, gogor lan egin zuten hiria hedatzeko plangintzak gauzatzeko Donostiak harresiak suntsitu behar zituela Gobernuari uler arazteko. 1862ko martxoaren 21ean, Ministro Kontseiluak donostiarren eskea onartu zuen . Baldintza bat jarri zuen ordea: Urgulleko gotorlekua indartu beharko zutela. Erantzun ofíiziala hiriak espero zuen onena ez bazen ere, negoziaketetan ari zirenen ahaleginak suspertu zituen. Hilabete batzu beranduago, Ingeniarien Zuzendari Nagusia zen Prim generalak harresietatik 600 metrotara eraikitzeko baimena luzatu zuen eta Leopoldo O’Donell Gerraren Ministeritzara heldu zenean Erret Agindu bat izenpetu zuen 1863ko apiriliaren 22an. Donostia gotorleku izateari uzteko baimena ematen zen Aginduan eta, ondorioz, harresiak suntsitzeko baimena. Gobernazioko Ministerioak, bestalde, udaletxeari harresietan zuloak egiteko baimena eman zion barneko hiria kanpoaldekoarekin harremanak errazteko, udalak bere kontura egin beharko zituen lanak. Baimen guztiak eskuetan zituela, Alkateak maiatzaren 4a markatu zuen eraispen lanak hasteko data. Berria bando baten bidez eman zuen Alkateak. Bandoan, alkateak bere poza azaltzen zuen “biziki nahi izan dugun grazia bait da… datozkigun abantailak ekarriko dizkigun grazia’’. Halere “hain lan handirako guztion ahalegina beharko dugu’’. Eustaquio Amilibia alkateak “Udaletxe honen alde hiritarrek azaldu dituzten sentimenduak’’ eskertu zituen, guztiak desberdintasunak alde batera utziz Udaletxearen alde aritu bait ziren.


Argazkia: JosĂŠ Luis GarcĂ­a de Madinabeitia

71


Desarrollo de una ciudad. 1863 - el derribo de las murallas Tal mes como hoy de hace ciento cincuenta años, los donostiarras no se levantaron como cualquier otro día. No les despertó la necesidad de acudir al trabajo, sino el estallido de los cohetes y el sonido de las músicas que recorrían la ciudad anunciando la singular jornada. También fue un despertar lleno de inquietudes para los regidores de la ciudad que, no dudamos, marcharon a dormir dejando junto a sus camas doblados y planchados los mejores trajes de gran gala, porque les esperaba vivir unas horas que sabían iban a cambiar el rumbo seguido por San Sebastián desde seis siglos atrás. Poco antes de las once de la mañana del 4 mayo de 1863 ya estaba reunido el Ayuntamiento en la Casa Consistorial de la plaza de la Constitución, esperando la llegada de todas las corporaciones civiles y miliares invitadas, incluido el clero que lo hizo de “bonete y manteo” como en las grandes solemnidades. Llegada la hora prevista, José Ángel Lizasoain, regidor que provisionalmente hacía las veces de síndico, tomó la bandera del pueblo, la misma que treinta años atrás se había utilizado para proclamar a Isabel II, y encabezó una comitiva que por la calle de San Jerónimo se dirigió hasta la actual Alameda del Boulevard, entonces llamada Plaza Vieja, junto a la puerta de tierra de las murallas. Le precedieron en el desfile los maceros, músicos juglares y banda de música militar formada por jóvenes donostiarras, además de las distintas autoridades y representaciones de todos los colectivos de la ciudad y la totalidad de los vecinos que no quisieron perderse tan esperado acontecimiento. El cortejo se detuvo frente al Parador Real, en el solar ocupado actualmente por el kiosco de la música, y el gobernador civil, Benito Canella “pronunció tan vibrante discurso, supo dar a sus palabras tan briosa entonación, que el entusiasmo y la satisfacción se contagió en el auditorio que no cesó de dar entusiastas vítores a la reina, terminando todos con un ¡Viva la Libertad! Que se extendió de uno a otro lado de la muralla”. Entre tanta aclamación, el gobernador tomó en su mano la palanca dispuesta al efecto e introduciéndola entre las cercanas piedras hizo que una de ellas se soltara del lugar en el que llevaba colocada desde hacía tantos siglos. Antes de que cayera llamó al alcalde y, como primera autoridad que era, le cedió la palanca para que fuera él quien tuviera el honor de hacerla caer. El vecindario, uniéndose de forma espontánea a los trabajadores contratados, formó improvisado equipo y todos juntos participaron en la jubilosa tarea de derribar las murallas que rodeaban San Sebastián, mientras se recitaban las ya clásicas estrofas de: “Son páginas sus piedras, de fúnebres historias, que evocan ¡ay memorias, de luto y de terror.

72

Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido pudiera pensarse el gran atractivo turístico que en los tiempos actuales hubiera podido ser la muralla que cercaba San Sebastián, pero para los donostiarras de la época el tantas veces citado “cinturón de piedra” era símbolo del carácter de fortaleza que tenía la ciudad y, por ello, habitual escenario de guerras, dolor y muerte. Las murallas también impedían el crecimiento de la población, al no permitirse, por razones militares, que se construyera fuera del recinto amurallado por lo que su derribo, además del fin de una larga etapa de episodios bélicos traía posibilidades de poder desarrollarse. El hecho concreto de que la muralla nunca impidiera la invasión al atacante –el desastre más luctuoso se había producido el 31 de agosto de 1813- motivó que el Ayuntamiento comenzara a trabajar para conseguir el derribo, pero sus deseos fueron abortados el año 1857. No rendido por la evidencia, se creó una comisión en que destacaron Claudio Antón de Luzuriaga, José Manuel Collado, Javier Barcaíztegui y Fermín Lasala en su intento de concienciar al gobierno sobre la urgente necesidad que tenía San Sebastián de un ensanche. El 21 de marzo de 1862 se supo que el Consejo de Ministros podría aceptar la petición a cambio de reforzar la fortificación de Urgull y aunque no era la noticia deseada, sirvió para dar más ánimo a los negociadores que aseguraron no descansar en su empeño. Unos meses más tarde, el general Prim, como Director General de Ingenieros, autorizó construir libremente a 600 metros de la muralla, y con la llegada al Ministerio de la Guerra de Leopoldo O´Donell, el 22 de abril de 1863, se firmó la Real Orden por la que San Sebastián dejaba de ser Plaza de Guerra autorizándose derribar las murallas. Desde el Ministerio de la Gobernación se autorizó al Ayuntamiento para que, costeados los trabajos por las arcas municipales pudieran abrirse los boquetes que se consideraran necesarios para comunicar la ciudad con el exterior y con toda la documentación en la mano el alcalde señaló la fecha del 4 de mayo para inaugurar los trabajos de demolición, después de hacer público un bando en el que mostraba su satisfacción por: “Esta gracia tan vivamente anhelada [… ] a la que deberemos las ventajas que nos aguardan”, “será necesario el esfuerzo de todos para tan grande empresa”. Eustasio Amilibia agradeció: “Los sentimientos manifestados por el vecindario auxiliando a esta Corporación Municipal”, en los que, todos a una, dejando a un lado sus diferencias, estuvieron al lado del Ayuntamiento.           

Fuente: “Amanecer de una ciudad moderna”. San Sebastián 1800-1883. Luis Larrañaga. 1988.


Eraisketaren ereserkia

Himno al derribo

Donostiarrek 1863ean lortu zuten euren Plaza militar izateari uztea. 1813ean gertatutakoaren ondorio onen arteko handiena izan zen ziur aski. Protokolozko ekitaldian, 1863ko maiatzaren 4an, Jose Juan Santestebanek egindako “Himno al derribo de las murallas” abestu zen. Hitza Ramón Fernández Garayalderena da.

En 1863 se consiguió que la ciudad dejará de ser Plaza militar, una de las consecuencias positivas del desastre de 1813. En el acto protocolario de derribo, el 4 de mayo de 1863, se cantó el “Himno al derribo de las murallas”, compuesto por el “maisuba” José Juan Santesteban, con letra de Ramón Fernández Garayalde.

"Mirad a todo un pueblo, de júbilo embriagado, cantar alborozado su fausto porvenir.   Un muro le oprimía, un símbolo de guerra.      El muro ya por tierra verá desecho al fin".

73


Gran Kursaal

Gran Kursaal

El Gran Kursaal Marítimo de San Sebastián, o Gran Kursaal, a secas, fue un suntuo-so palacio inaugurado en 1921 en la tradición de los kursaales o casinos europeos. El palacio se situó frente a la playa de Gros y junto a la desembocadura del  río Urumea en terrenos ganados al mar. Los promotores de la construcción tuvieron que construir, entre otras obras, un puente para unir el Kursaal con el centro de la ciudad. Este nuevo puente, oficialmente puente de la Zurriola, pero conocido popularmente como puente del Kursaal, se convirtió en una de las estampas más típicas de la ciudad por sus farolas con cuerpo esférico y una enorme linterna superior con la misma forma.

“Gran Kursaal Marítimo de San Sebastian” edo soilik “Gran Kursaal” 1921. urtean inauguratutako jauregui dotore bat izan zen, Europako “kursaal” edo “casino”en tradizioaren ildoaren testuinguruan. Jauregia Grosero hondartzaren aurrean eraiki zuten, Urumea hibaiaren bokale ondean itsasoari irabazitako lurretan. Eraikinaren sustatzaileek, gaitera, Kursaal hiriaren erdigunearekin lotuko zuen zubi bat ere eraiki behar izan zuten, beste lan askoren artean. Ofizialki “Zurriolako zubia’’ izena eduki arren popularki “Kursaaleko zubi’’ bezala ezagutzen dena hiriko irudirik ezagunenetakoa bilakatu zen, batez ere zutabe zilindrikoak eta gainean kristalezko esfera haundiak dituzten farolengatik.

El 21 de febrero de 1911 se constituye la “Sociedad Inmobiliaria y del Gran Kursaal Marítimo de San Sebastián”. Dicha sociedad obtiene del Ayuntamiento la concesión de los terrenos que se ganen al mar en la margen derecha del rio Urumea, los cuales habían sido reconocidos al Municipio por Real Orden de 1907. A cambio de esta cesión la sociedad se compromete a construir: en primer lugar muros de encauzamiento y costa, en segundo lugar un gran Kursaal que se emplazará en el ángulo extremo de los muros de encauzamiento y costa. y en tercero un puente de enlace de las dos márgenes de la ría. Se obliga también el concesionario a invertir en la construcción del edificio la cantidad mínima de dos millones de pesetas. En 1915 la Sociedad Inmobiliaria convoca un “Concurso Internacional de Proyectos” para el edificio del Kursaal. Entre los presentados merece el primer premio el del arquitecto francés M. Augusto Bluysen  que, según opinión del jurado , ofrecía grandes ventajas por la amplitud de su hall y sala de fiestas y la perfecta situación de la terraza.  En 1916  es presentado al Ayuntamiento, aprobándolo.

1911ko otsailaren 21ean “Sociedad Inmobiliaria y del Gran Kursaal Marítimo de San Sebastián” izeneko elkartea osatu zuten. Elkarteari, Urumea hibaiaren eskualdean itsasoari irabazitako lurrak eman zizkion Donostiako Udalak, hots, 1907. urteko Erret Aginduaren baten bidez Udalari ezagututako lurrak. Emate honen truke Elkarteak hurrengo lanak egiteko konpromezua hartu zuen: 1) Hibaia zein kosta zati bat bideratzeko lanak egitea. 2) Obra horien goiko angeluan Kursaal haundi bat egiteko konpromezua. 3) Hibaiaren gainetik zubi bat egitekoa. Bestalde, Kursaaleko eraikina egiteko gutxienez bi milioi pezta gastatzeko konpromezua ere hartu behar izan zuen. 1915ean, Elkarteak nazioarteko proiektu lehiaketa bat antolatu zuen, Kursaaleko eraikinerako. Lehen saria Augusto Bluysen frantziarrak irabazi zuen, epaimahaiak azpimarratu zuenez oso “hall” handiak eskeintzen zituen abantailengatik, bere Jai Aretoagatik eta terrazak zuen leku ezinhobeagatik. 1916an Udalak saritutako proiektua onartu zuen.

No es, sin embargo, el proyecto ganador el que se realizó, pues cuatro años más tarde, al decidir la sociedad construir un gran teatro en un ángulo del edificio, es modificado el proyecto entero siendo, este segundo proyecto que presenta notables diferencias con el anterior en cuanto a la distribución interna y en las fachadas el que se lleva a efecto.

Aipatu proiektu irabazlea ez zen, ordea, proiektutik pasa, lau urte beranduago Elkarteak antzerki haundi bat ere egin behar zela erabaki zuenean proiektu osoa erabat aldatu egin zuten. Bigarren proiektua izan zen, beraz, praktikan errealitate bilakatu zena, lehenengoarekin parekatzerakoan ezberdintasun haundiak bazituen ere, banaketan zein fatxadetan.

La historia inmobiliaria de esta magna obra tuvo un viraje en 1917 al pasar a manos donostiarras una buena parte de las acciones de la sociedad.

1917an, bestalde, obra handi honen historiak beste aldaketa nabaria izan zuen, Elkartearen akzio gehienak donostiarren eskuetara pasa zirenean.

No hay que olvidar que la iniciación y prosecución de las obras se llevan a cabo durante la Primera Guerra Mundial, en medio de una depresión económica y grandes dificultades. En junio de 1921, se inauguraban con gran solemnidad el puente y el edificio del Gran Kursaal. Y lo que son las cosas cincuenta y dos años más tarde era derribado el edificio.

Ez dezagun ahantzi obra hauon hasiera eta gauzatzea Lehen Gerra Mundialaren urteetan egin zirela, depresio ekonomiko izugarrian eta oso zailtasun handien artean. Zubia zein Kursaal Handia 1921. urteako ekainean inauguratu zituzten. Eta gauza benetan bitxia: 52 urte geroago, eraikina erraustu egin zuten.

Datos: Palacio Congresos y Auditorio del Kursaal. www. wikipedia.org

74


Fotografía: José Luis García de Madinabeitia

75


Bainuak, bainuzainak, bainuzaleak Turistak Donostiara arrapaladan etortzen hasi zirenean, berehala ikusi zuten donostiarrek bainuek oso garantís haundia zutela industriaren alorrean. Beraz, hondartzak iruzkin guztien ardatz bilakatu ziren eta garaiko egunkariek behin eta berriz salatu zuten hondartzako etxolen kalitate eta egoera eskasa. Kafetegi eta saloietako solasaldietako gaia Udaletxera heldu zen eta arazoaren garrantzia ikusita komisio berezi batek etxoletako gaia erregulatzeko bilerak egin zituen. Argi zegoen aipatu diru iturria zaindu eta babestu behar zela momentu arte gertatutako zentzugabekeriek, liskarrek, zikinkeriek, gehiegizko prezioen ezarpenek eta beste deserosotasun askok bainuzaleak uxatu ez zitzaten. Behar beharrezkoak zen morala, higienea, elkar bizitzea eta zerbitzu onak erregulatuko zituen araudi egoki bat. Arazoa sakonean aztertu ondoren, 1879ko uztailaren lehenean Udaletxeak hurrengo bandoa hedatu zuen. Berton “hiri honetako hondartzetan eginiko itsas bainuetan ordena onerako eta duintasunerako gorde beharko diren arauak’’ zehazten ziren.

Baños, bañeros, bañistas La consideración de que los baños tenían considerable importancia como industria fue una de las primeras conclusiones a que llegaron los donostiarras ante la avalancha de “touristas” y cuanto afectaba a la playa era motivo de comentario, máxime si se trataba de la calidad y condiciones de las casetas de playa, tema denunciado una y otra vez en la prensa. El tema tratado en tertulias de café y salones llegó al Ayuntamiento que, reunido en sucesivas comisiones dada la importancia del tema, adoptó la resolución de regularlos. Indudablemente, esta fuente de riqueza debía ser cuidada y protegida adoptándose las medidas oportunas para evitar los despropósitos, altercados, suciedades, fijaciones abusivas de precios y demás incomodidades que pudieran molestar y ahuyentar a los bañistas. Teniendo, pues, presentes todas estas razones, se necesitaba una reglamen- tación adecuada a las normas de moral, higiene, convivencia y buen servicio. 76

Fotografía: José Luis García de Madinabeitia


Art. 1º “Emakumezkoentzat eta haurrentzat” bainu eremua “lehen arrapalatik erdiko arrapalaren eskuin aldeko muturreraino’’ mugatzen zen. Art. 2º “La Perla del Océano deritzan establezimenduaren eskuineko muturretik etxolak mendebaldetik bukatzen diren punturaino gizonezkoak zein emakumezkoak bainatu ahal izango dira, baldin eta guztiok lepotik oinetaraino erabat hertsiak izango diren bainujantziak erabiltzen badituzte’’. Art . 3º Irakurtzen denez, “gizonezkoek ezingo dute hondartzara lehenengo arrapalatik jaitsi, ezta erdiko arrapalaren eskuin aldetik jaitsi ere’’. Art. 4º Bainujantzien arazoa erregulatzen zen: “ Andereek bainura jantzi luze eta hertsiak eramango dituzte. Arrapalatik Antiguoko haitzetaraino bainatuko diren gizonezkoek jantzi osoa edo eta gutxienez lepotik belaunetaraino estaliko dituztena erabiliko dituzte eta aipatu haitzetatik Montefrioko oinetaraino doan hondartzan bainatuko direnak galtzontziloak soilik erabili ahal izango dituzte. Art. 5º Bainuzainek – gizonezkoek zein emakumezkoek- izango dituzten betebeharrak arautzen dira. “ Hondartzetan nahikoa etxola eduki beharko dituzte, bakoitza bere zenbakiarekin, altzari egokiekin, eserlakuekin, esekigailuekin, apain-mahiekin, konketekin, ur gezarekin eta dagokion zerbitzu erroparekin, guzti-guztia ahalik eta garbitasun handienarekin’’. Gainera “etxolak mugimendua erraztuko duten gurpil sendoen gainean egongo dira, bainuzaleek egokien ikusten duten lekuraino eraman ahal izateko’’. Azkenik, bainuzanek “baharrezkoak izango dituzten laguntzaileak’’ izan beharko dituzte “guztiak txukun eta egokiro’’ jantzita. Laguntzaileak “ gutxienez zortzi izango dira, 18 urte baino gehiagoko adinekoak, igeritan dakitenak eta bere laguntza beharko duen edozein bainuzale bainualdian laguntzeko gauza’’ izango dira. Donostian bizi eta adinean aurrera doazen askok atxolatzar haiek gogoratuko dituzte, gero ibilbidean eginiko hegalean banakako kabinek ordezkatu zituztenak. Ondoren, kabina kolektiboak egin zituzten. Gogoratuko dute gainera bainuzainek goitik beherako oihal lodiz eginiko jantzi urdina jazten zutela, ertz zuria zutenak. Bainuzainak 1936-39ko gerra zibilaren ondoren desagertu ziren eta emakumezko bainuzainen ordez kabina kolektiboez arduratzen ziren udal funtzionariak jarri zituzten. Administrazioen arauek ez zituzten oso argi ikusten zeintzu izan behar zuten bainualdiaren aurretik gorde behar ziren arau higienikoak. Beraz, prentsak garai hartako sendagilerik famatuenek gai honi buruz eta bainuzaleen mesederako azaldutako eritzien laburpenak argitaratzen zituzten.

Se estudió a fondo el problema en el Ayuntamiento y el  1 de Julio de 1879 publicó, recogiéndola, el siguiente Bando con “las reglas de buen orden y decencia que deben observarse en los baños de mar de la playa de esta ciudad“. Art. 1º.-  No se permitirá bañarse más que a las mujeres y a los niños en el espacio de la playa desde la bajada de la primera rampa hasta el extremo derecho de la central. Art.  2º.- En el espacio comprendido entre el extremo derecho del establecimiento titulado “La Perla del Océano” hasta donde terminan las casetas por el lado del Poniente, podrán bañarse indistintamente las mujeres y los hombres, con tal que todos lleven traje completo cerrado desde el cuello hasta los pies. Art. 3º.- No se permitirá a los hombres bajar por la primera rampa, ni por el extremo derecho de la central. Art. 4º.- Las señoras llevarán al baño vestido largo y cerrado. Los hombres que se bañen en el espacio comprendido desde la rampa hasta las peñas del  Antiguo, llevarán traje completo o que les cubra del cuello a la rodilla; los que lo hagan desde el peñón hasta el extremo de la playa al pie de Montefrío podrán vestir calzoncillo solamente. Art. 5º.- Los bañeros y bañeras están obligados: A tener en la playa, el número suficiente de  casetas numeradas, amuebladas, provistas de asientos, perchas, tocador, palangana, agua dulce y correspondiente ropa de servicio, toda con el mayor aseo posible. A tener casetas montadas sobre ruedas sólidas que faciliten el movimiento, para que los bañistas que quieran puedan ser trasladados al punto de baño que más acomode. A tener suficiente número de sirvientes, vestidos con decencia y aseo, debiendo ser ocho, cuando menos, varones mayores de 18 años, que sepan nadar y acompañen dentro del baño a toda persona que reclame su auxilio.... Quienes vivan en San Sebastián y tengan algunos años, recordarán que aquellas casetas fueron sustituidas por las cabinas ubicadas en el voladizo construido, que fueron sustituidas, a su vez, por las actuales cabinas colectivas; que los bañeros llevaban un traje completo azul con ribetes blancos de gruesa tela; que los bañeros desaparecieron después de la Guerra Civil 1936-39; que las bañeras dieron paso a las funcionarias municipales encargadas de las cabinas colectivas. Las reglas administrativas no alcanzaban a comprender las naturales medidas higiénicas que debían adoptarse antes de tomar un baño y, por ello, la prensa, en aras de la seguridad de los bañistas, publicaba para su conocimiento general las necesarias, -según los más eminentes especialistas médicos del tiempo“Las principales instrucciones sobre los baños de mar, extractadas de los más importantes tratados que se han escrito sobre la materia, con objeto de que puedan servirse de ellas las personas que necesitan tomarlas” Datos extraídos de: “Amanecer de una ciudad moderna” San Sebastián 1.800-1.883. Luis Larrañaga Bilbao. 1988

77


Alderdi Eder parkea Aisialdi eta jolaserako toki publikoa. Herriak eman zion izena tokiarekin bat zetorrelako, Kontxako badia azpian eta ikuspegi izugarriarekin, Arratzain eta Mendizorrotz mendi- puskak nagusitzen direlarik. Alderdi- Eder izena jarri zitzaion, izen konposatua, alderdi ederra, zati ederra zehazteko. Parke honetan Donostiaren berreraikutzaren mendeurrena oroitzapenezko oroigarria jarri zen, 1913ko irailaren 1ean seriotasun handiarekin inauguratu zena  -----  Pergolak, aurre aurrean dagoenak, bisitarien dotorezia goratzen du. 

Parque de Alderdi Eder Lugar de esparcimiento y recreo público, fue bautizado por el pueblo en consonancia con la situación que ocupaba, dominando la bahía de la Concha y teniendo a la vista un esplendido panorama en cuyo fondo se destacaban las imponentes moles de Arratzain y Mendizorrotz, con el nombre Alderdi-Eder, palabra compuesta de dos vascongadas que significan “el lado hermoso” o la “parte bella”. En este parque se levantó el monumento conmemorativo del Centenario de la reedificación de San Sebastián que se inauguró con gran solemnidad el 1 de septiembre de 1913. ----La pérgola,  situada en primer término,  hace que se realce aún más la elegancia de las visitantes.

78

Fotografía: José Luis García de Madinabeitia


Kontxako pasealekua 1800 erdialdean, urertzean hareatza zabalak besterik ez zeuden, maldan behera itsasoan sartzen zirenak. Garai hartan Andoaindik Iruna zihoan errepidea zabaltzean eta Hernanikoa konpontzean,murrutzar  euskarriak  eriki ziren, itsasoaren erasoen muga. 1869an oraindik gaur egugno “kontxako pasealekua” errepide apal, deseroso eta estua zen, udaran gutxi batzuk erabiltzen zutena. Gerora herrialdearen zati hori dotoretu da, luxuz mundu mailako ospea duen ikuspuntua, naturak hemen jarritakoa. Bertan biltzen dira penintsulako eremu guztietako jendeak eta baita atzerriko herri askotakoak ere. Iturria: Las calles de San Sebastian. Serapio Mugica jauna. 1916

Paseo de la Concha Hasta mediados de 1800, no había en esta orilla más que extensos arenales que en suave declive penetraban en el mar y, en aquel tiempo con motivo de la apertura de la carretera de Andoain a Irun y del arreglo de la de Hernani, se levantaron algunos trozos de murallones de contención, que sirvieron de límite a los embates del mar. Todavía en 1869 el actual “Paseo de la Concha” era una humilde carretera incómoda y estrecha, que apenas frecuentaban durante el verano algunos centenares de personas. Con posterioridad a aquella fecha, se ha embellecido esta parte de la población, adornando con lujosas galas la hermosa perspectiva de fama universal, que la naturaleza puso en este lugar, en el cual se dan cita gentes de todos los ámbitos de la península y de muchas naciones extranjeras. Fuente: Las calles de San Sebastián. D. Serapio Múgica. 1916

Argazkia: José Luis García de Madinabeitia

79


Belle Époque Maria Cristina erregina erabakigarria izan zen Donostiako turismoaren finkapenean eta burgesiaren udaldietan. Hiriaz maitemindurik, urtero etorri zen oporretara 1893tik 1928ra (ezik 1898), bere heriotza baino urtebete lehenago. Udaletxeak, ohorezko alkatesa izendatu zuen 1926an eta zubi bat, kalea eta hiriko hotelik garrantzitsuena eskaini zitzaion, hainbat eskulturaz gain. Espainiako Alfontso XIi.aren heriotzaren ondoren, 1885ean, bere alargun den erreginaorde Maria Cristinak bere gortea Donostiara eramaten zuen udaro, Miramar jauregian bzii zirelarik. Donostiko udalak, hiriari egindako faborearengatik, ohorezko alkatesa izendatzen dute. Aurrerago, Ensanche Cortázarren bilakaeran , gaur egungo erakargarritasun arkitektonikoa hornituko zaio, 1887an Kasinoaren eraikuntzarekin bisitari gehiago etorriko dira. Garai honetakoak dira hirian hain aipagarri diren eraikuntzak (Parte zaharrekoaz aparte, eraikuntzarik zaharrenak), Donostiako Artzai Onaren Katedrala, Arte eta Lanbideen Eskola (Gaur egun Correos-aren egoitza) eta Peñaflorida institutoa (Ondoren Ingenieritza industrialaren eskolarekin okupatua eta gaur egun Koldo Mitxelena zentro kulturala), Miramar Jauregia, Victoria Eugenia Antzokia, María Cristina Hotela, Frantzia pasealekuko etxegunea edo Norteko geltokia, Area Romanticako gainontzeko eraikinak bezala , guzti horiek estilo frantses batekin, Donostiari Paris txikia edo Hegoaldeko Paris deitu zitzaiolarik. 1914an, eta I. Mundu Gerraren hasierarekin, Donostia Europako hiririk kosmopolitena bihurtzen da. Bere Kasinoan Europako biziaren pertsonaiak egongo dira, Mata Hari, León Trotsky, Maurice Ravel, Romanones, Pastora Imperio, toreatzaile famatua, egundoko bankaria...; Donostiar “belle époque”-ren garaia da, eta Donostian Opereta konpainia frantsesak, Errusiar balletsak, Opera kantariak eta beste artista famatuak egon izan dira. 1930an, errepublicar politikoen bilera bat egon zen hirian, bilera honi Donostiako Paktua izena jarri zitzaion eta honek garrantzi handia izan zuen 1931ko apirilaren 14ean ezarri zen II Errepublikan; egitez, lehen errepublikar gobernua, bilera hortan parte hartutako gehiengoaz osaturik egongo da. Donostiaren aukeraketa, Frantziako errepublikaren gertutasunarengatik eta Gortearen udako tokia izateagatik izan zen. Fernando Sasiaín, Paktuaren anfitrioi izandakoa, Donostiako alkate izan zen Errepublika egon zen bitartean. 80

Ba al zenekien...?

¿Sabías que?

“Belle Epoque”-an Mata-Hari bera eta, oro har, Europako goi aristokrazia osoa, hara-hona ibil-tzen zirela Kasino Handiko aretoetan barrena (egungo Udaletxean)” La mismísima Mata-Hari y toda la alta aristocracia europea se paseaba por los salones del Gran Casino (actual Casa Consistorial) durante la “Belle Epoque”


Argazkia: JosĂŠ Luis GarcĂ­a de Madinabeitia

81


Belle Époque La reina María Cristina fue clave en la consolidación de San Sebastián como ciudad turística y de veraneo de la burguesía. Enamorada de la ciudad, veraneó en ella todos los años (salvo 1898) entre 1887 y 1928, un año antes de su muerte. El Ayuntamiento le nombró alcaldesa honoraria en 1926 y se le dedicó un puente, la calle Reina Regente y el principal hotel de la ciudad, además de diversas esculturas. A la muerte del rey Alfonso XII de España, en 1885, su viuda la reina regente María Cristina traslada todos los veranos la corte a San Sebastián, residiendo en el Palacio de Miramar. El Ayuntamiento de San Sebastián, en reconocimiento a la gran labor en favor de la ciudad, le nombrará alcaldesa honoraria. Más adelante, ya en pleno desarrollo del ensanche Cortázar, que dotará a la ciudad de su actual atractivo arquitectónico, la construcción del Casino en 1887 aumentará el número de veraneantes. De esta etapa son todos los edificios reseñables de la ciudad (aparte de los presentes en la Parte Vieja, los más antiguos), como la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, la Escuela de Artes y Oficios (actual sede de Correos) y el Instituto Peñaflorida (luego ocupado por la Escuela de Ingenieros Industriales y hoy en día por el Centro Cultural Koldo Mitxelena), el Palacio de Miramar, el Teatro Victoria Eugenia, el Hotel María Cristina, las villas del Paseo de Francia o la estación del Norte, así como el resto de edificios del área romántica, todos ellos con un marcado estilo francés que hizo acreedora a San Sebastián del sobrenombre de Pequeña París o París del Sur. En 1914, y con el inicio de la I Guerra Mundial, San Sebastián se convierte en la ciudad más cosmopolita de Europa. En su Casino se darán cita todos los personajes de la vida europea, Mata Hari, León Trotsky, Maurice Ravel, Romanones, Pastora Imperio, el torero de fama, el banquero ostentoso...; son los tiempos de la “belle époque” donostiarra, y en San Sebastián actúan la compañía francesa de opereta, los ballets rusos, cantantes de ópera y muchos otros artistas famosos.

82

En 1930, la ciudad acogió la reunión de políticos republicanos que se dio en llamar Pacto de San Sebastián, que tendría una gran trascendencia en el posterior advenimiento de la II República el 14 de abril de 1931; de hecho, el primer gobierno republicano estará formado, en gran medida, por el núcleo de políticos participantes en el pacto. La elección de la capital donostiarra se debió, por una parte, a la proximidad de la ciudad con la República Francesa y al hecho de que San Sebastián fuera la capital de verano de la corte. Fernando Sasiaín, anfitrión del pacto, sería el alcalde de San Sebastián durante la República. http://www.gipuzkoatour.com/07lomejordedonosti_belleepoque.html


Iñude Haurtzainak, iñude edo aña bezela ezagunagoak, uniformez jantzita haurrak paseatzen, Donostia bere garairik onenetako irudi ezaguna dira, hiriko kronista eta idazle askok gogoratzen duten bezela (irudia inauterietan gogorarazten da gaur egun). Famili aberatsen zerbitzura zeuden emakumeak ziren, umeak zaintzen zituzten eta beraien ezaugarria zen jantzia. Iñudeen artean bi motakoak zeuden: “ama bustiak”, hazama lanetan; “ama lehorrak” orrazkera desberdinarekin, umeak zaintzen zituzten baina bularrik eman gabe. Ilea motos baju batean zeramaten. Argazkiak bi haur agertzen dira, haurtzainaren zaintzapean, bat ume-kotxe txurian. Foruen pasealekua.

Iñude Las niñeras, más conocidas como las iñudes o añas, paseando a los niños vestidas de uniforme, son figuras que recuerdan al San Sebastián de sus mejores tiempos, como evocan tantos escritores y cronistas de la ciudad (imagen que hoy se recrea en los carnavales). Se trataba de mujeres al servicio de familias ricas, que cuidaban de los niños y que muchos recordarán, vestidas con el atuendo que les caracterizaba. Entre las iñudes hay que distinguir dos tipos: la ama mojada era la niñera que ejercía de nodriza. Se distinguía por el peinado, diferente al de la ama seca, un moño situado en la parte alta de la cabeza. El segundo tipo, la ama seca, cuidaba de los niños pero no los amamantaba. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo. Solían tener un uniforme de invierno y otro de verano. En la fotografía vemos a dos niños al cuidado de una niñera,  uno de ellos en un coche blanco. Paseo de los Fueros.

Argazkia: José Luis García de Madinabeitia

83


123 años de educación y atención a la infancia

Entre los reconocimientos más señalados figuran los siguientes:

Si existe alguna institución popular es, sin duda, la centenaria escuela de San José.

• En 1917 el Consejo Superior de Protección a la Infancia les hizo entrega de un Diploma de Honor.

Su primera ubicación fue en la calle San Marcial, haciendo esquina con la de Fuenterrabía. La inauguración del edificio, donde más tarde se instalarían oficinas telefónicas, tuvo lugar el 26 de agosto de 1890. Resultó que debido al rápido crecimiento de la ciudad, aquel local, en principio situado en las afueras, pronto quedó en el mismo centro de la población con la consiguiente revalorización del terreno.

• En 1949 se les concede la autorización para funcionar como Centro Oficial.

Con el proyecto de Goicoa y la realización del “Ensanche de San Sebastián”, y debido a que su mantenimiento resultaba difícil, se pensó trasladar la escuela a otro solar más alejado, siendo elegido allá, en la lejanía de la calle Prim, donde sin alumbrado público y en completo aislamiento algunos estaban construyendo sus chalets.

• En 1974 el 11 de marzo recibió el reconocimiento de Centro completo de EGB y Preescolar. • Y el 20 de enero de 2003, se le otorga la Medalla al Mérito Ciudadano de San Sebastián.

El nuevo edificio airoso y esbelto, de coqueto aspecto, como si se tratara de la villa de una encopetada dama abrió sus puertas el 25 de agosto de 1903, asistiendo al acto la familia real casi al completo. Fue el comienzo de una larga andadura que ha llegado hasta nuestros días, atendido siempre por las Hijas de la Caridad, complementado por profesorado seglar.

Ondoren aintzatespen garrantzitsuenetako batzuk: • 1917an Haurtzaroa babesteko kontseilu Gorenak ohorezko diploma eman zion. • 1949an zentru ofizial bezela aritzeko baimena eman zitzaion • 1974ko martxoaren 11ean OHOko eta eskolaurreko zentru errekonozitu zuten • 2003ko urtarrilak 20an Donostiako hiritar merituaren dominua jaso zuen.

84


Haurtzaroaren atentzio eta hezkuntza 123 urtetan zehar. Erakunde ezagun bat badugu, hori ehun urtetik gora dituen San Jose eskola dugu. Hasera batean San Marcial kalean zegoen, Fuenterrabiarekin kantoi egiten. Gero telefono bulegoetarako erabiliko zen edifizioaren inaugurazioa 1890ko abuztuaren 26an egin zen. Hiria azkar hazi zen eta lokal hura, hasera batean herriaren kanpokaldean bazegoen ere, laister herriaren erdialdean kokatu zen eta ondorioz terrenoen balioa ere asko igo zen. Goicoa proiektua, Donostiaren hedatzea kontutan izan da, hala nola bere mantenimendua zaila zela ikusita, eskola urruntzea pentsatu zen eta horretarako urruti zegoen Prim kalera eramatea pentsatu zen, nahiz eta argi publikorik ez izan, aislamendu osoz batzuek beren chalet-ak egiten zituzten kale hartara. Eraikuntza berria, “lerdena eta liraina, apaina zen, emakume harroputz bat izango balitz bezela”, 1903ko abuztuaren 25ean zabaldu zen eta egun horretarako errege familia ia osoa etorri zen. Ibilera luzea hasi zen gaur egun arte, Karitateko alaben eskutik eta irakasle sekularrek lagunduta.

Fotografía: José Luis García de Madinabeitia

85


¡Taxia!

¡Taxi!

Donostia erromantikoa Cortazar zabaltzetik igarotzen da, XIX mendearen bigarren erdian proiektatua hiria babesten zuen harresia suntsitu ondoren. Kaleak, perpendikularki marratuak, hiri ordenatu eta lasai bat itxuratzen dute, hareharriko eraikuntzak ingurunean integratzen dira eta erraza da diseinuetan eragin frantzesa igartzea.

El San Sebastián romántico transcurre a lo largo del ensanche Cortázar, proyectado en la segunda mitad del siglo XIX tras el derribo de la muralla que protegía la villa. Las calles, trazadas de forma perpendicular, configuran una ciudad ordenada y serena, donde las construcciones de arenisca se integran en el entorno, y es fácil de adivinar la influencia francesa en sus diseños.

Eremu erromantikoa Boulevard-en hasten da, Alderdi zaharra eraikitako eremutik desberdintzen duena, harresia bota suntsitu ondoren. Gero berriztatu eta birgaitu da biziz beteriko oinezkoentzako eremu bihurtuz.

El área romántica comienza en el Boulevard que separa la Parte Vieja de la zona edificada tras el derribo de la muralla, y que ha sido rehabilitado y transformado en un espacio peatonal lleno de vida. Presiden la alameda el quiosco de la música y el Ayuntamiento, que tiene fama de ser uno de los edificios más bellos de España.

Zumardia burutzen dute musika kioskoak eta Udaletxeak. Azken honek Espainiako eraikuntza politenetako bat izateko ospea du, kasino bezela pentsatua, bere aretoetan garaiko jairik onenak ospatu ziren. Bere parean Alderdi Ederreko lorategiak, beren tamarindoekin. Ingurune erromantiko honetan, taxilariak etorkizunerako posatzen dute. 

Ideado este último como casino, en sus salones se celebraban las mejores fiestas de la época. Frente a él se encuentran los jardines de Alderdi Eder, con sus característicos tamarindos. En este romántico entorno, los taxistas posan para la posteridad. www.descubresansebastian.con

86


FotografĂ­a: Pili Aguayo

87


“Zumardiaren pasealekua’’ edo Boulevard Hiri guztiek izan dute, kale berriak izendatzerakoan, garrantziko gertaera historikoren bat, personaiaren baten izena edo eta bestela izendatu nahi den bide publikoaren ezaugarri bereziren bat erabiltzeko ohitura. Horretarako, Udaletxeak propio hartutako erabakia izan da izen ofíciala erabaki duena. Ordea, aintzinako garaietan ez zuten antzeko ohiturarik eta biztanleak ziren, hain zuzen ere, bide publikoak izendatzen zituztenak. Horretarako kale edo gune publikoetan zeuden Santuen irudiak edo eta bizi zen pertsonaren baten izena edo eta bestela dendetan saltzen ziren artikuluak aukeratzen zituzten. Izena, askotan , ez zegokion, bere gloria edo ohorengatik ezagututako pertsona ezagunen bati. Halere, sarritan izen “herritarrak’’ ofizialki onartuta eta idatzita heldu zaizkigu, Donostiako Alde Zaharrena gertatu izan zaigun bezala. “Esnetegi’’, “Aza kalezarra’’ eta antzeko euskal izenak dituzten kaleek aspaldiko garaietan kale horietan egiten ziren salmentetan oinarritzen dira. 1722. urtean eraikitako Plaza Zaharra merkaturako erabiltzen hasi arte, salmentak kalez-kale edo eta kale zehatz eta jakinetan egiten ziren. 1722.ko urriaren 16an Erres Probisio batek aurrez udaletxeak hartutako erabaiki bat baieztatu zuen. Udal erabakiak aurrerakoan xehekako elikagaiak saltzeko gune bakarrak aipatu plaza izango zela erabaki zuen, hiritik kanpoko beste bi edo hiru dendetan saltzeaz gain. Argi dago beraz biztanleak zirela, ohituraren bidez, kaleak izendatzen zituztenak, ondoren ofizialki baieztatzen zirenak. Gaur, ordea, ofizialki inposatzen dituzte eta herria da ondoren onartu eta belaunaldiz-belaunaldi transmititzen dituena. Era honetan, Donostiako udaletxearen eximen nobleak gustu handiz bultzatzen ditugu eta doktore jakintsuen, militar porrokatuen, santu famatuen, gizon on gileen izenak eta ekintza ospetsuen datak iraunarazten ditugu.

88

Harresiak bota ondoren, 1864. urteko urrian, hiriaren hedatzerako plangintza onartu zuten. Hilabate gutxi batzu geroago, biztanle batzuk zera proposatu zioten Udaletxeari, alde zaharraren eta berriaren arteko gunean pasialeku bat egiteko, aipatu plangintzak erabakitakoa aldatuz. Gaur “Zumardia’’ izenak hasierako zumarrak gogora erazten badigu ere, izen hori hain zen hedatu non egun gune horretan beste zuhaitz mota asko ere dago, hasierako zumarrez gain. “Boulevard’’ izenari buruz antzeko zerbait ezago genuke. Ofiziala ez bada ere, “pasealeku’’ moduan hartzen dugu, “Boulevard’’ hitza berez “gotorleku’’ edo “bastioi’’ adierazten badu ere. “Las calles de San Sebastian’’ liburutik ateratakoa.1916. Serapio Mugica. Jose bere semearen hitzaurrea.


Argazkia: Txaro Barinaga-RementerĂ­a eta Nekane Aramburu

89


Paseo de la Alameda o Boulevard La ciudad de San Sebastián, siguiendo la costumbre generalmente establecida en todas las poblaciones, ha querido al rotular las calles modernas, conmemorar algún hecho histórico de importancia, divulgar el nombre de alguna persona esclarecida por sus especiales dotes o merecimientos, o perpetuar algún suceso o accidente privativo del lugar en que se abre la vía pública que se quiere rotular, disponiendo, previo acuerdo del Excmo. Ayuntamiento, la denominación que ha de imponérsele. No es esta la costumbre que se seguía en los tiempos pasados en que las vías públicas adquirían las denominaciones que el uso y el capricho del vecindario les imponían, por razón de que en ellas había alguna efigie de santo, o porque vivía alguna persona de renombre, fuese de notoriedad del género que fuese, aunque no diera gloria ni honor, o por la clase de artículos que en ella se expendieran, etc., nombres que luego se consignaron por escrito, adoptándolos oficialmente y han llegado hasta nuestros días, como ha sucedido en la parte llamada vieja de la ciudad. No tienen otro origen los nombres extraídos del Santoral que figuran en esta parte de San Sebastián, ni obedece a otra causa el que algunas vías públicas se denominen en vascuence Esnategi o “de la leche”, Aza-kalezarra o “calle vieja o de la berza” o “de la verdura” etc., nombres que recibieron por la clase de tráfico que antiguamente se hacía en ellas. Hasta el año 1722 en que se abrió la nueva plaza del mercado en la actual de la Constitución y se obtuvo la R. Provisión de 16 de octubre del año indicado, confirmatoria del acuerdo que se tomó por el Ayuntamiento el mes de febrero, mediante el cual se prohibía la venta de comestibles al por menor, fuera de la plaza señalada y dos o tres tiendas de los arrabales. Es decir que antes era el vecindario el que imponía por el uso los nombres de las calles, y después se sancionaban oficialmente, mientras que ahora se les imponen de oficio y el pueblo los acepta y los perpetúa trasmitiéndolos de unas generaciones a otras.

90

De esta manera secundamos con el mayor gusto las nobles iniciativas del Ayuntamiento donostiarra, contribuyendo a perpetuar los nombres esclarecidos de sabios doctores, militares aguerridos, santos ilustres, escritores distinguidos, generosos bienhechores y las fechas y hechos gloriosos que han merecido la preferencia por parte de la Excelentísima Corporación Municipal de esta ciudad al ser seleccionados para que perduren sus recuerdos al través de los tiempos.

Después del derribo de las murallas se aprobó el plan de ensanche de la ciudad en octubre de 1864. Pocos meses después, varios vecinos solicitaron del Ayuntamiento la reforma de dicho plano para formar un paseo en la parte que servía de enlace de la parte nueva con la población vieja. La voz Alameda, no hay duda que en su origen, significa un campo en donde hubiera plantaciones de álamos, pero con el tiempo se ha ampliado su significación de tal modo, que hoy se llama Alameda a todo paseo con árboles, sean estos álamos o no. Algo de esto pudiéramos decir también de su otro nombre Boulevard, que aunque no es oficial, se halla muy en uso, el cual habiendo significado bastión, baluarte, se emplea hoy como sinónimo de paseo. Datos extraídos de: Las calles de San Sebastián. D. Serapio Múgica. 1916.- Prologado por su hijo José.


Garai hartako arkitektura aldizkari batzuek argitaratzen dutenaren arabera, “kanpoko munduaz islatzeko itsasontzi eta etxe bat da, non bertako dena begi eta arimarentzat atsedena den.” “Hemen ongi egoten da: ezerk ez du min egiten.”

Según publican algunas revistas de arquitectura de la época es un “Barco para aislarse del mundo exterior y hogar donde todo es descanso para los ojos y para el espíritu”. “Aquí se está bien: nada hiere.”

Aizpurua eta Labayen arkitektoen diseinuarekin bat eginez, lan berritzaile bat dela esan dezakegu, zeinek bere hastapenetatik gaur egun arte grinak sortu dituen.

De acuerdo con el diseño de los arquitectos Aizpurua y Labayen es una obra rupturista y que ha desatado pasiones desde su construcción hasta la actualidad.

Lurreraturik dagoen itsasontzi baten itxura hartzen du eraikinak, baina bere diseinua mintzaira arrazionalista batetik abiaturik zuzendu da, non beirak hormak ordezkatu dituen eta haga batekin azken ukitua emana izan den, idi- begi eta abar, honek guztiak barrenean egonik ere itsasontzi baten barruan kokarazten gaituelarik.

El edificio asemeja un barco atracado, pero sus líneas han sido tratadas con un lenguaje racionalista en el que el cristal sustituye a los muros y es rematado por un mástil, barandillas, ojos de buey, etc. que hacen que también desde dentro del mismo nos situemos en un barco.

Beronen sorrera oraindik ere Le Corbusier-ren Villa Savoye baino lehenagokoa da, bere momentuan, hirian inpaktu handia izan zelarik. Bederatzi hilabete besterik ez zituzten eraikitzeko behar izan, eta 1929an, inauguratu berritan, argitaratuta agertzen da, batzuetan ekintza bereizi bezala eta beste batzuetan aldiz, zerbait zakarragoan parte bezala. Une honetan zutik dirauen mugimendu arrazionalistaren adibide hoberenetakoa dugu.

La concepción del mismo es anterior a Villa Savoye de Le Corbusier y causó, en su momento, un gran impacto en la ciudad. Fue construido en sólo nueve meses, y en 1929, recién inaugurado, aparece publicado, algunas veces como hecho individualizado y otras formando parte de algo más vasto. En este momento es uno de los mejores ejemplos en pie del movimiento racionalista .

Bere garaiko bide-aitzindari lana dugu, zeinetan horizontaltasuna nagusi den, bai barnealdean eta baita kanpoaldean ere, bereziki zainduriko polikromiarekin.

Es una obra pionera en su época, en la que impera la horizontalidad, tanto interior como exterior, con una policromía cuidada particularmente.

Argazkia: José Luis García de Madinabeitia

91


92

Fotografía: José Domínguez Larrea


Bretxako azoka Eraikuntza honen izena Donostiako historioari lotuta dago. XVIII haseran, Berwik dukearen soldaduak hiriari eraso egin ziotenean harresian bi zulo ireki zituzten. Mende bat beranduago soldadu ingeles- portugaldarrak leku beretik sartu ziren, 1813ko abuztuak 31 zen. Harresian agertu zen zuloak emango zion izena azokari. Bretxako azoka 870an eraiki zen. Neoklasiko estiloko eraikina, harriz egin zen burnizko estalkiarekin. Boulevard-erako fatxada, puntu erdiko arkuko formako ate eta leihoekin dekoratua dago. Goikaldean nabarmentzen dira hiriaren armarria eta ordularia. Eriki zenean kontutan izan zen ondo aireztatutako lekua izatea eta argi asko edukitzea. “U” formarekin hiru nabe ditu. Hemen biltzen ziren Donostialdeako baserritarrak beren produktuak saltzeko. Gaur egun Bretxako merkatua zentro komertzial modernua da. Ezker aldean, beirazko teilape azpian, barazkiak, loreak eta batzutan, gozokiak saltzen dira.

Mercado de la Brecha El nombre de este edificio está unido a la historia de San Sebastián. A principios del siglo XVIII, las tropas del duque de Berwik asaltan la ciudad abriendo dos brechas en la muralla. Un siglo después, los soldados anglo-portugueses vuelven a entrar por este mismo lugar; es el 31 de agosto de 1813. El boquete que apareció en la muralla es lo que da origen al nombre del mercado. El mercado de la Brecha, erigido en 1870, es un edificio de estilo neoclásico construido en piedra con cubierta de hierro. Su fachada al Boulevard está decorada con puertas y ventanas en forma de arcos de medio punto. En la parte superior destaca el escudo de la ciudad y un reloj. En su construcción se tuvo en cuenta que fuera un lugar ventilado y con mucha luz, tiene forma de “U” y está constituido por tres naves. En este lugar se juntaban todos los caseros de Donostialdea para vender sus productos.  Hoy en día el edificio principal del mercado de la Brecha es un moderno centro comercial. En el lateral izquierdo, bajo tejavana de cristal, se hallan los puestos de verduras, flores y, a veces, de repostería.

Argazkia: José Luis García de Madinabeitia

93


¡Bocarta oraingua, bocarta!  y la revista Novedades “Las típicas vendedoras de “anchoa” ó “bocarta”, pasean actualmente por San Sebastián su salada mercancía, y aprovechando la presencia en las calles de estas simpáticas donostiarras, nuestro colaborador artístico Sr. Aguirre ha obtenido esta preciosa fotografía, con la que nosotros presentamos la actualidad, hoy encarna uno de esos tipos tan característicos del la región”. (Revista Novedades: San Sebastián, 10 de diciembre de 1909) La revista Novedades se editó en San Sebastián desde junio de 1909 hasta septiembre de 1929. Se publicaron un total de 402 números. Apostó desde el primer momento por la imagen, con  un total de 69 ilustraciones en las 9 páginas que componían su sección gráfica. En total, Novedades publicó más de 20.000 ilustraciones, la mayoría fotografías. Por todo ello, ofrece un material muy importante para el estudio de la fotografía y los fotógrafos del País Vasco en el primer tercio del siglo XX. El estudio en profundidad de la revista Novedades proporciona suficiente material para contextualizarla dentro de la prensa ilustrada. Permite también avanzar en la historia de la fotografía del País Vasco, aportando un fondo fotográfico interesante de los fotógrafos del primer tercio del siglo XX, así como una gran cantidad de material para posteriores investigaciones.

Referencia bibliográfica: Elorza Inausti, Maddi; Entorno a la revista novedades: fotografía y fotógrafos en el País Vasco en el primer tercio del siglo XX, Departamento de COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD, UPV/EHU, JUNIO 2008.

94


¡Bocarta oraingua, bocarta! y la revista Novedades “Antxoa edo bokarta betiko sailtzaileak, beren merkantzia gazia pasiatzen dute gaur egun Donostian, eta kaleetan ditugula baliatuz, gure lankide artistikoak Agirre jaunak argazki polit hay atera du eta berarekin aurkezten dugu gaurkotasuna eta eskualdeko bereiztasuna azaldu”. (Novedades aldizkaria: Donostia, 1090ko abenduak 10ª). Novedades aldizkaria Donostian argitaratu zen 1909ko ekainetik 1929ko irailera. 204 zenbaki argitaratu ziren. Lehen unetik bere apostua irudia izan zen, 69 irudi 9 orrialdetan, bere atal grafikoa. Denera, Novedades-ek 20.000 irudi argitaratu zituen, gehienak argazkiak. Guzti horregatik oso material garrantzitsua eskeintzen du XX mendeko lehen hereneko Euskal Herriko argazkilaritza eta argazkilariak ikertzeko. Novedades aldizkaria sakontasunez aztertuta nahikoa material izango dugu prentsa ilustratuaren testuinguruan kokatzeko. Euskal Herriko argazkilaritzaren historioan bidaiatzeko aukera emango digu ere, XX mendeko lehen hereneko argazkilarien argazki fondo bat eskeiniz, hala nola gerorako ikerketetarako materiala.

Argazkia: José Luis García de Madinabeitia

95


Bretxako arrandegia

La pescadería de la Brecha

1813an Donostia suntsitu zen dakigun bezala. Honen ondorioz Esterlines kaleko eraikina, hiltegia, harategia eta arrandegia zena, erabat suntsituta gelditu zen, beraz berreraikitze lanetan, Udalak espazio berri bat bilatu behar izan zuen edozein herritarako hain garrantzitsuak diren instalazio hauek kokatzeko.

La sabida destrucción de San Sebastián ocurrida en 1813 redujo a escombros el edificio que en la calle de los Esterlines se dedicaba a matadería, carnicería y pescadería por lo que, en el proceso de reconstrucción, el Ayuntamiento debió ocuparse de encontrar un nuevo espacio para dichas instalaciones de vital importancia en la vida diaria de cualquier población.

1840n azkenik topatu zen, San Juan kalea eta Zurriolaren artean dagoen lur zatian (honekin batera doan textuak gogorarazten digun bezala), eta bertan egin zen arrandegia. 1870an merkatua gehituko zitzaion. Mende erdi beranduago, nahiko hondatua egoteaz gain, txiki bilakatu zen donostiarren beharretarako, eta beraz herriarekin bat zetorren handiago bat berreraikitzea beharrezkoa zen. Lanak Ramon Mugicaren eskutan utzi ziren 22.000 ptaren truke, eta lanak merketzeko lehengo eraikuntzaren zutabeak errespetatu ziren. Instalazio berriak arrandegi eredu izateko garbiketa, uniformitate eta ordean onari buruzko  ordenantza onartu zen eta derrigorrez bete beharko zuten instalakuntza okupatu zuten pertsonek. Arrandegia, gerora berrikuntzak izango zituena, 1899ko abenduaren 21an  inauguratu zen eta urte hartako Santo Tomas azokaren ekitaldi garrantzitsuenetakoa bezala argitaratu zen.

96

Lo encontró en 1840 en el solar existente entre la calle de San Juan y la Zurriola, como se recuerda en el texto adjunto, y en él construyó la pescadería a la que en 1870 se uniría el mercado. Medio siglo más tarde, además de estar deteriorada, había quedado pequeña para las necesidades de los donostiarras, siendo preciso construir una cuyas dimensiones estuvieran acordes con la ciudad. Las obras fueron adjudicadas a Ramón Múgica por 22.000 pesetas respetándose, para abaratar costos, las columnas del primitivo edificio. Para conseguir que la nueva instalación fuera una pescadería modelo se aprobaron ordenanzas sobre limpieza, uniformidad y buen orden que serían de obligado cumplimiento para cuantas personas pasaran a ocupar sus instalaciones. La pescadería, que con el paso de los años tendría distintas reformas, fue inaugurada oficialmente el día 21 de diciembre de 1899, anunciándose el acto como uno de los más importantes de la feria de Santo Tomás de dicho año.


Argazkia: Pili Aguayo

97


Itsasoko emakumeak Arrrantza-munduan, emakumearen zeregina bikoitza zen. Alde batetik etxeko beharrak emakumearen ardurapean zeuden eta, arrantzaren giroan, ardura hau haundiagoa zen, etxeko gizonak itsasoan bait zeuden denbora luzez. Etxeko lanak, seme-alaben zaintza, etxeko diru kontuen ardura eta etxeko gizonentzako elikagaiz osatutako otarraren prestaketa “jakia” izenekoa- etxekoandrearen “betebeharrak” ziren. Gainera, dirua irabazteko etxetik kanpo egiten zuen lana oso garrantzitsua zen, arrantzuntzia porturatzerakoan emakumeak bait ziren lan gehienak egiten zituztenak. Emakume gehienek -ez adinik ezta egoera zibilik begiratu gabe- etxetik kanpo ere lan egiten zuten etxeko diru egoera larriari aurre egiteko, arrantzaren munduan sarritan gertatzen zen egoera txarra, bestalde. Arrantzuntzi bakoitzak bazuen lur irmoan “pesonera” izeneko emakumea. Untzia portura heldu bezain laster, pesonera izeneko emakume langilea arrainetaz arduratzen zen, sareak konpontzen zituen eta arrainak saltzen zituzten. Las mujeres del mar En el seno de este entorno pesquero, el papel de la mujer era doble. Por un lado, la esfera doméstica estaba a su cargo, con más razón aún en este caso, debido a las ausencias de los hombres de la casa, que se encontraban embarcados gran parte del tiempo. Las mujeres realizaban las tareas domésticas, cuidaban de los hijos, se encargaban de la administración de la casa y de prepararle al marido o al hijo pescador la jakia, que consistía en un cesto con comida. Pero, por otro lado, su actividad económica fuera del hogar era fundamental, ya que una vez llegado el barco a puerto, eran las mujeres quienes realizaban la mayor parte de los trabajos. La mayoría realizaba algún tipo de actividad económica fuera del hogar, independientemente de la edad o el estado civil, siempre para paliar las estrecheces del hogar paterno-conyugal, situación bastante común entre la población pescadora. Cada barco contaba entre su personal en tierra con una mujer, a la que se denominaba pesonera. Esta trabajadora se hacía cargo del pescado que llegaba a puerto, reparaba las redes y también se dedicaba a la venta del pescado. 98

Fotografía: José Luis García de Madinabeitia


Saregileek sareak lehortzeko zabaldu eta abilezia haundiz konpontzen zituzten, oraindik ere egiten duten lana. Honako lana oso garrantzi haundikoa zen, sareak oso garestiak bait ziren. Honez gain, emakume askok arrantzarako lanabesak ere prestatzen zituzten.

El trabajo de las rederas consistía en extender las redes para que se secaran, las reparaban con una gran habilidad y minuciosidad –algunas mujeres todavía se dedican a ello en la actualidad- y era de gran utilidad debido al elevado precio de las redes. Muchas también preparaban los aparejos de pesca.

Arrainak saltzeko enkantea “ventera” izenez ezaguna zen emakume batek egiten zuen, arrantzaleen kofradiak portuko emakumeen artean aukeratu eta kontratatzen zuen emakume bakarra.

La encargada de realizar la subasta del pescado también era una mujer: la ventera. Sólo había una y era contratada por la Cofradía de pescadores entre las mujeres del muelle.

Arrain saltzaileek arraina kalez-kale edo eta bestela arrainak saltzeko bereziki prestatutako eraikinean saltzen zuten. Arrain salmenta ez zuten bakarrik hirian zehar egiten, barne aldeko herrietan ere egiten baitzuten. Garraio mekanikorik ezean, emakume saltzaileek arrainez betetako otarrak buru gainean jarri eta oinez egiten zituzten salmentarako joan etorriak, zenbait kasutan egunero hirurogei kilometro eginik.

Las vendedoras  de pescado vendían su mercancía por las calles o en puestos fijos de los edificios destinados a pescaderías. La venta no se reducía a la ciudad, sino también a los pueblos del interior. En ausencia de medios de transporte mecánicos, las vendedoras realizaban los trayectos hasta las otras poblaciones a pie, llegando a recorrer hasta sesenta kilómetros entre ida y vuelta, con la cesta de pescado sobre la cabeza.

Tolosaraino eta -beharrez gero- areago ere heltzen ziren, arrain guztia saldu arte.

Llegaban hasta Tolosa, e incluso más al interior si allí no era posible la venta, hasta acabar con la mercancía.

Arrainen paketatze lanak ere emakumezkoek eta haurrek egiten zuten. Arraina gatz edo izotz artean sartu eta urrunerako salmentetarako prestatzen zuten, hainbat kasutan exportaziorako edo eta gazitze edo eskabetxea egiten zuten lantegitarako. XVI. mendean Donostian, lan horretarako bereziki eraikitako etxoletan, emakumezkoek aipatu arrain prestaketak egiten zituzten dagoeneko.

La preparación y embalado del pescado era una actividad eminentemente femenina e infantil. Se preparaba con sal o hielo para su comercialización en zonas alejadas e incluso para la exportación o para las fábricas de salazón o escabeche. Ya en el siglo XVI se tiene noticia de la existencia de mujeres dedicadas al tratamiento del pescado en las cabañas del puerto de San Sebastián instaladas a tal efecto. “El papel de las mujeres donostiarras en lo siglos XIX y XX.” Miren Koro Campos Santana, y Laura Rodriguez Zamarreño. Biblid (1136-6834 2000) 30; 447-456. Pág. 452-Vasconia 30, 2000.447- 446.

99


Askatasunaren etorbidea

La Avenida de la Libertad

Donostiako zabaltze planoan, Cortazarren proiektua, bere bideen artean hirigunetik gertuen zegoenetako bat bilakatu zen. 1867an, garaiko argazki batetan bidez, lehenengo kimuak ikusten dira eta etorbideko lehenengo eraikinak, Bergara kalearekin izkina egiten duena eta etorbideko lehenengotarikoa, Espainiako “Banco Exterior” kokatu zena. Guztia paduren artean, oraindik urez estaliak, eta urrutian atzeman genezake Iparraldeko geltoki egin berria, orain dela gutxi estreinatua“.

En el plano del ensanche de San Sebastián, proyectado por Cortázar se convertiría en la más céntrica de sus vías. Fue hacia 1867, según una fotografía de la época, cuando se ven los primeros plantones y uno de los primeros edificios levantados en la avenida, el que hacia esquina con la calle Vergara, edificio donde estuvo el Banco Exterior de España. Todo ello en medio de marismas aún cubiertas de agua, al fondo de las cuales se adivina en la lejanía la recién construida estación del Norte, poco antes inaugurada.

Kale nagusi berriari Erreginaren Etorbidea deitu zitzaion, Isabel IIen ohoretan eta 1868ko irailareko iraultzaren ondorioz tronotik kendu ondoren Askatasunaren Etorbidea izena jarri zitzaion.

La nueva arteria fue bautizada con el nombre de Avenida de la Reina, en honor de Isabel II, y al ser destronada por la revolución de septiembre de 1868, recibió el nombre de Avenida de la Libertad.

Hala ere Etorbidea lehenengo garaietan Boulevard-ak gutxiesten zuen eta garaiko egunkariek hala zioten: “Etorbide gaixoa, bide publikoen Errauskine bezela tratatua! mimo eta zaintza guztiak Boulevard-arentzat dira, biderik nagusiena, hirigunetik urbilenekoa eta gehien erabiltzen dena abandonatu eta zabartua den bitartean“.

Pero la Avenida en sus primeros tiempos, se consideraba postergada por el Boulevard y los periódicos exclamaban: “¡Pobre Avenida, tratada como la Cenicienta de nuestras vías públicas! ¡Todos los mimos y cuidados son para el Boulevard, en tanto nuestra vía más principal, más céntrica y de mayor tránsito yace abandonada y descuidada!”

Dunixik (Dionisio Azcue) bere liburuan, Mi pueblo ayer, aipatzen ditu Etorbidearen gutxiestea eta zein luxuekin apaintzen zen Maria Cristina Erregina Erregeordeari eta Alfonso XIIIri harrera egiteko. Etorbideak ordea izan zuen bere arrakasta eta gaur egun donostiarrak harrotzen dituen eta bisitatzen gaituzten atzerritarrak erakartzen dituen paseoa da. Donostiako erregina da.

Dunixi (Dionisio Azcue) en su libro Mi pueblo ayer se refiere también a la postergación de la Avenida en aquellos tiempos y a los fastos cuando se engalanaba para recibir a la reina regente doña María Cristina y el rey Alfonso XIII. Pero la Avenida triunfó y constituye un paseo que enorgullece a los donostiarras y cautiva a los forasteros que nos visitan. Es la reina de San Sebastián.

Fuente: DV KOXKAS. R.M.

100


Errege biderik Harrigarria da Gipuzkoako biztanleria garrantzitsuenak, Errege biderik ez izatea. Bidaiariak hara joateko Oriamendiko galtzadatik Hernaniraino joan behar zuen edota Hernanin utzi Donostiara joateko. Felipe IIen denboran, Juan de Argaratek Donsotiatik pasako zen posta bidea egiteko ideia aurkeztu zuen baino ez zen gauzatu. Donostiatik pasatzeko ideia XIXmendean burutu zen Madriletik Frantziara Behobiatik zihoan errepide orokorrarekin. Errege bidea Andoain-en desbideratu zen bere betiko ibilbidetik. Betidanik Urnieta, Hernani, Astigarra eta Oiartzundik zihoan, berria ordez Lasarte, Donostia, Herrera, Pasai Antxo eta Errenteriatik “Irungo bentetan elkarteraziz Andoain-en utzitako errege bidearekin.“ Camino real Resulta extraño que la población más importante de Gipuzkoa, San Sebastián, careciera de camino real, viéndose obligado a ir el viajero hasta Hernani por la calzada de Oriamendi para enlazar con él, o a abandonarlo en Hernani para llegar a San Sebastián. En la época de Felipe II, don Juan de Argarate lanzó la idea de hacer un camino de posta que pasara por San Sebastián. Pero no cuajó la idea. Fue en el silgo XIX cuando la idea de que pasara por San Sebastián la que se llamaba carretera general de Madrid a Francia por Behobia se hizo realidad. El camino real se desvió en Andoain de su trazado tradicional, que iba por Urnieta, Hernani, Astigarraga y Oiartzun, dirigiendo el nuevo por Lasarte-Oria, San Sebastián, Herrera, Pasaia Antxo y Errenteria, “haciéndolo confluir en las Ventas de Irún por el camino real abandonado en Andoain”.

Fotografía: Julio Tejadas

101


102

Argazkia: JosĂŠ Luis GarcĂ­a de Madinabeitia


Plaza eliptikoa Errepublika Argentina pasealeku eta Gernikako Arbola paselakeu artean dagoena. 1812ko uztailaren 17an eskatu zen leku honi Argentina plaza edo Argentina Errepublika plaza izena jartzea, hala ere ez zen 1913ko urtarrilak 3 arte akordiorik hartu. orduan Espainia plaza izendatu zen. 1813ko Donsotiaren suteko mendeurrena ospatzen lagundu zuenetako bat izan zen. Gaur egungo eraikuntza, argakian datorrena Askatasun etorbidekoa da.

Plaza Elíptica Situada entre el paseo de la República Argentina y el paseo del Árbol de Gernika. El 17 de julio de 1912 se pidió que se denominara este espacio, Plaza de la Argentina o de la República Argentina, pero no se tomó acuerdo hasta el 3 de enero de 1913, en que se adoptó la denominación de Plaza de España. Fue una de las que acompañaron a la celebración del Centenario del incendio de San Sebastián en 1813. El edificio actual que aparece en la fotografía pertenece a la Avenida de la Libertad.

Argazkia: Julio Tejadas

103


La tertulia del Guria “Cuentan mis hermanos que fueron tiempos de gran prosperidad para la familia Olaizola. A mi hermano y a mí, los dos pequeños, nos pusieron niñera uniformada hasta el moño, y en verano nos traían y nos llevaban a la playa en un coche semidescapotable, que en aquellos tiempos era muestra de gran lujo. En ocasiones era papá el que nos iba a buscar, al volante de coche, y nos hacía los seres más felices del mundo, entre otras razones porque nos llevaba a tomar el aperitivo al café Guria, el más elegante de San Sebastián, en el que tenía alguna participación como socio. Entonces las patatas fritas a la inglesa no se fabricaban industrialmente, ni se comercializaban en bolsas, por lo que la posibilidad de tomarlas crujientes, recién hechas, en el Guria, era el colmo del deleite.” Un escritor en busca de Dios (José Luis Olaizola) ---  Nació como el restaurante-café Lion d’Or y pronto se quedaría con el nombre de Guria. Su terraza sería punto de reunión de artistas e intelectuales a lo largo de diversas etapas. La tertulia de Jacinto Benavente y Sinesio Delgado daría paso a la de los amigos de Pedro Muñoz Seca, Manuel Machado, Arturo Serrano, Joaquín Calvo Sotelo, Serrano Anguita, Torcuato Luca de Tena y otros muchos también debatirían aquí ante un café. No sólo visitantes y veraneantes se reunirían en el Guria, cuya última tertulia estable se formó en torno a Miguel Pelay Orozco.  Victoria Eugenia antzokia 1912-2012 http://www.victoriaeugenia.com/100urte/laredsocial_temas_espacios.html

104


Guria-ren hizketaldia “Nire anai-arrebek diotenez, oso garai oparoak izan ziren Olaizola familiarentzat. Nire anaiari eta niri – txikienak ginen- uniformea mototseraino jarrita zeraman haurtzain bat jarri ziguten eta, udaroan, kabriolet antza zuen kotxetxo batean sartu eta hondartzara eramaten gintuen, garai hartan luxu handiko erakusgai zena. Noizean behin aita zen autoa gidatzen gure bila etortzen zena eta munduko izakirik zoriontsuenak sentitzen ginen, besteak-beste Guria kafetegira aperitiboa hartzera eramaten gintuelako, Donostiako kafetegirik dotoreena bait zen. Aitak bazuen bertan bazkide bezala parte hartzeren bat. Garai hartan ingeles erara eginiko patata frijituak ez ziren industrialki egiten, ezta ere boltsetan saltzen. Beraz, Gurian eginiko patata kurruskariek gozamenik handiena sortzen ziguten’’. Jose Luis OLAIZOLA (“Un escritor en busca de Dios’’)   --“Lion d’Or’’ izeneko jatetxe-kafetegi bezala sortu zen, epe laburrean “Guria’’ izenez ezagutuko zena. Bertoko terraza artistentzat eta intelektualentzat biltzeko leku berezia bilakatu zen etapa desberdinetan. Jacinto Benavente eta Silesio Delgadoren solasaldiek Pedro Muñoz Secaren lagunei eman zieten txanda. Manuel Machado, Arturo Serrano, Joaquin Calvo Sotelo, Serrano Anguita, Torcuato Luca de Tena eta beste askok hizketaldiak ere izan zituzten kafe baten inguruan. “Guria’’ra ez ziren noski soilik bisitariak eta udatiarrak biltzen. Bertan eginiko azken hizketaldi iraunkorra Miguel Pelay Orozcoren inguruan egin zen.   Victoria Eugenia antzokia 1912-2012.

Fotografía: José Luis García de Madinabeitia

105


106


El Mamelena

Argazkia: JosĂŠ Luis GarcĂ­a de Madinabeitia

107


108


El Ricardo

Argazkia: José Luis García de Madinabeitia

109


FotografĂ­a: Gorka Asencor

Argazkiak: Luis Fernando Moreno

110


Argazkiak: Luis Fernando Moreno

111


112

Argazkiak: Txaro Barinaga-Rementeria eta Nekane Aramburu


FotografĂ­as: Txaro Barinaga-Rementeria y Nekane Aramburu

113


FotografĂ­a: Pili Aguayo Argazkia: Txaro Barinaga-Rementeria eta Nekane Aramburu

114


Argazkia: Pili Aguayo

115


116

Argazkiak: Txaro Barinaga-Rementeria eta Nekane Aramburu


FotografĂ­as: Pili Aguayo

117


118

FotografĂ­as: Pili Aguayo


Fotografías: José Ignacio Rico

119


120

Argazkiak: Julio Tejadas


FotografĂ­as: Gorka Asencor

121


122

Argazkiak: Pili Aguayo


FotografĂ­a: Txaro Barinaga-Rementeria eta Nekane Aramburu

123


124

Argazkia: Luis Pontijas


Argazkiak: JosĂŠ Manuel Goicoechea

125


Fotografías: José Manuel Goicoechea

126


Argazkia: JosĂŠ Luis GarcĂ­a de Madinabeitia

127


128

Argazkia: Pili Aguayo


FotografĂ­as: Txaro Barinaga-Rementeria eta Nekane Aramburu

129


130

Fotografías: Francisco Javier Fernández Iturrioz


Fotografías: José Luis García de Madinabeitia

131


132

Argazkia:k: JosĂŠ Luis GarcĂ­a de Madinabeitia


FotografĂ­a: Txema Mendiri

133


134

FotografĂ­as: Gorka Asencor


Argazkiak: Gorka Asencor

135


136

FotografĂ­as: Gorka Asencor


Argazkia: José Domínguez Larrea

137


Fotografías: José Ignacio Rico

138


Argazkiak: Gorka Asencor

139


140

FotografĂ­as: Gorka Asencor


Argazkiak: Manuel Herrera

141


142

Fotografías: José Luis García de Madinabeitia


Argazkiak: JosĂŠ Luis GarcĂ­a de Madinabeitia

143


FotografĂ­a: Txema Mendiri

Argazkia: Pili Aguayo

144


Fotografías: José Luis García de Madinabeitia

145


146

Argazkiak: JosĂŠ Luis GarcĂ­a de Madinabeitia


Fotografía: José Luis García de Madinabeitia

147


148

Fotografía: José Luis García de Madinabeitia


Argazkia: Pili Aguayo

149


150

Argazkia: Pili Aguayo


FotografĂ­a: Pili Aguayo

151


152

Fotografías: José Luis García de Madinabeitia


Argazkia: JosĂŠ Luis GarcĂ­a de Madinabeitia

153


154

Fotografía: José Luis García de Madinabeitia


Argazkia: JosĂŠ Luis GarcĂ­a de Madinabeitia

155


156

Fotografías: José Luis García de Madinabeitia


Argazkia: Julio Tejadas

157


158

Argazkiak: Pili Aguayo


Egileak Autores 159


Orrialdea 9 11 15 16 18 21 22 24 26 29 31 33 35 37 38 40 43 45 47 48 51 53 55 58 61 63 65 67 69 71 75 76

160

Egilea Julio Tejadas Luis Peralta Natxo Castellanos – Antton López Garín Natxo Castellanos – Antton López Garín Natxo Castellanos – Antton López Garín Natxo Castellanos – Antton López Garín Natxo Castellanos – Antton López Garín José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia Txaro Barinaga-Rementería – Nekane Aramburu José Domínguez Larrea Luis Peralta Luis Peralta Luis Peralta Pili Aguayo Pili Aguayo José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia Gorka Asencor Gorka Asencor Txaro Barinaga-Rementería – Nekane Aramburu José Manuel Goicoechea José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia

Argazki zaharra Kutxateka imageshack.us

Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Kutxateka Kutxateka Kutxateka Kutxateka Kutxateka Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Kutxateka Kutxateka Kutxateka Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena

Página

Autor

78 79 81 83 85 87 89 91 92 93 95 97 98 101 102 103 105 107 109 110 111 112 113 114

José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia Pili Aguayo Txaro Barinaga-Rementería – Nekane Aramburu José Luis García de Madinabeitia José Domínguez Larrea José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia Pili Aguayo José Luis García de Madinabeitia Julio Tejadas José Luis García de Madinabeitia Julio Tejadas José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia Luis Fernando Moreno / Gorka Asencor Luis Fernando Moreno Txaro Barinaga-Rementería – Nekane Aramburu Txaro Barinaga-Rementería – Nekane Aramburu Txaro Barinaga-Rementería – Nekane Aramburu / Pili Aguayo Pili Aguayo Txaro Barinaga-Rementería – Nekane Aramburu Pili Aguayo Pili Aguayo José Ignacio Rico Julio Tejadas Gorka Asencor

115 116 117 118 119 120 121

Foto antigua Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Kutxateka Kutxateka Koldo Mitxelena Kutxateka Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Kutxateka Koldo Mitxelena Kutxateka Koldo Mitxelena Kutxateka Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Kutxateka Koldo Mitxelena Kutxateka Kutxateka Kutxateka/ Kutxateka Kutxateka Kutxateka Kutxateka Kutxateka Koldo Mitxelena Kutxateka Kutxateka


Orrialdea

Egilea

Argazki zaharra

122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Pili Aguayo Txaro Barinaga-Rementería – Nekane Aramburu Luis Pontijas José Manuel Goicoechea José Manuel Goicoechea José Luis García de Madinabeitia Pili Aguayo Txaro Barinaga-Rementería – Nekane Aramburu Francisco Javier Fernández Iturrioz José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia Txema Mendiri Gorka Asencor Gorka Asencor Gorka Asencor José Domínguez Larrea Jose Ignacio Rico Gorka Asencor Gorka Asencor Manu Herrera José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia Pili Aguayo / Txema Mendiri José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia Pili Aguayo Pili Aguayo Pili Aguayo

Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena

152

José Luis García de Madinabeitia

Koldo Mitxelena

153

Josep Badíes

Koldo Mitxelena

Página

154 155 156 157 158

Autor

José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia José Luis García de Madinabeitia Julio Tejadas Pili Aguayo

Foto antigua

Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Kutxateka

Kutxateka Kutxateka Kutxateka Koldo Mitxelena Kutxateka Kutxateka Kutxateka Kutxateka Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena/Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Koldo Mitxelena Kutxateka Kutxateka Kutxateka

161


Erausketa La exposici贸n 162


163


164


165


Bazkide Laguntzaileak Socios colaboradores 166


Aholkua eta argazki-selekzioa Asesoramiento y selección de fotografías

Jon Allaflor Txaro Barinaga-Rementería, Gema Castillo Josu Fernández Varona César Lera José Antonio Linares Antton López Garín Luis Peralta Manuel Rodríguez

Testuak Textos

Juana Mari Gallastegui

Itzulpena Traducción

Xabier Arcelus Goretti Zugasti

Zuzenketak Correcciones

Amaia Etxeberria

Proiektuko koordinatzailea Coordinador del proyecto

José Luis García de Madinabeitia

167


Eskerra Agradecimiento 168


Amstel laBretxa Merkataritza Zentroa / Centro comercial laBretxa Donostia kultura Donostiako Udala / Ayuntamiento de San Sebastián Gizarte kutxa / kutxa social Kutxateka www.Kutxateka.com/index.php Todas las fotografías de Kutxateka se utilizan bajo licencia creative commons Koldo Mitxelena www.guregipuzkoa.net Todas las fotografías del fondo Koldo Mitxelena se utilizan bajo licencia creative commons

169


Donostia/San Sebastián SFG Fotografías Bicentenario  
Donostia/San Sebastián SFG Fotografías Bicentenario  

Fotografías preparadas por la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa para conmemorar el bicentenario de la destrucción y posterior reconstrucción...

Advertisement