Page 1

Número 15 // 32.000 exemplars // abril 2014 // Sant Boi de Llobregat

La renovada masia de Can Julià acosta encara més el riu Llobregat als ciutadans

El Centre d’Interpretació del Riu Llobregat, a la masia de Can Julià

Sant Boi ha completat la Xarxa d’Equipaments Ambientals amb la posada en marxa del Centre d’Interpretació del Riu Llobregat, ubicat a la masia de Can Julià. L’equipament allotja una exposició permanent, dirigida a ciutadans i escoles, que repassa com el riu ha transformat l’entorn i com, avui, és una de les principals fonts de vida i de biodiversitat de la vila. pàg. 3

Els veïns lideraran la transformació del barri Marianao La Fundació Marianao, en col·laboració amb diferents administracions públiques, acaba de posar en marxa el projecte social i comunitari Marianao TéCoR, que vol aconseguir la implicació dels veïns en la consecució de millores que afectin al dia a dia del ciutadans. pàg. 4


OPINIÓ

2

opinió

el diari de Sant Boi • abril de 2014

editorial

Amor entre pètals i lletres

E

ls pètals de les llampants roses. Les lletres de les pàgines que do· nen forma als llibres. Arriba una nova diada de Sant Jordi. Una tradició històrica i molt arre· lada que ha trencat fronteres, fins al punt que ha arribat a seduir a una cultura tan diferent a la nostra com la japonesa. Flors i llibres es converteixen aquest dia en la mostra física del nostre amor. Fresques roses per elles; el desitjat llibre per ell. Al matí sortirem al carrer i aviat ens adonarem que no és un dia qualsevol. Ben d’hora ens sentirem envoltats per l’atrac· tiu cromatisme de les paradetes de roses, compartint espai amb les dels llibres. Ro· ses cada cop de més colors i fragàncies. Muntanyes de llibres de tota mena de gè· neres i per a tots els gustos, que en fulle· jar-los desprenen la característica olor a paper imprès. La Rambla Rafael Casanova tornarà a ser el centre neuràlgic de la diada de Sant Jordi a la nostra ciutat. Com cada any, hi trobarem les parades de flors i també les de les nostres llibreries; les de tota la vida i les noves incorporacions, que de· mostren que Sant Boi és una ciutat cul· turalment molt activa. Com a novetat, i celebrant el nostre primer aniversari, els escriptors locals agrupats en l’associació Lletraferits, signarem aquest any les nos· tres obres a la carpa de la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

Transformació social a càrrec dels veïns

L

a Fundació Marianao vol que els veïns siguin el motor, els prota· gonistes actius, de la transfor· mació del barri. Amb aquesta idea s’inicia un procés de participació i implicació ciutadana però que, a dife· rència del que és habitual, no es tracta d’aportar propostes per a la transfor· mació urbanística del barri, sinó per a la millora del dia a dia de la gent, en àmbits bàsics com la salut, l’educació o el benestar. Els mecanismes de participació, els habituals tallers o els diferents espais virtuals que permeten crear les noves tecnologies, no són diferents dels que sovint ens troben en aquests proces· sos, però la veritable diferència és que la Fundació vol que els veïns es consci· enciïn que són peça clau i permanent del procés de canvi, adquirint un grau de compromís social que vagi més enllà del període estricte del procés. A més, el fet què es treballi sobre la base d’identificar les necessitats i man· cances de caràcter social, sobretot d’aquells col·lectius que menys recursos tenen, fa d’aquest projecte una excel·

lent oportunitat per demostrar que no només en els processos de deliberació i decisió de configuració física dels bar· ris, els veïns poden i han de ser els pro· tagonistes. Fins ara estàvem acostumats a què ens preguntessin si volíem fonts o bancs a les places i carrers dels nostres barris. Ara es pot demostrar que, amb la col·laboració i acompanyament de l’administració (que al final és l’òrgan que té els recursos i les competències) també els veïns poden dissenyar i pro· tagonitzar, previ debat i identificació de les necessitats, les polítiques d’acció social i comunitària que, des de ja i en els pròxims anys, seran l’epicentre de les veritables transformacions dels bar· ris, després de molts anys de transfor· mació urbanística dels nostres entorns propers. Els canvis socials que estem vivint fruit de les convulsions econòmiques han de permetre posar en valor acci· ons com les que la Fundació Marianao ha impulsat i liderat, amb què els veïns deixen de ser només receptors passius i passen a ser protagonistes actius.

la foto del mes

FOTOGRAFIA: Ajuntament de Sant Boi

Per aquells que escrivim i estimem la li· teratura, la diada de Sant Jordi és un gran esdeveniment. Ens omple de joia quan ve· iem que els nostres llibres reben el tracte de veritable mostra d’amor. Perquè Sant Jordi és una diada per gaudir, per deixar de banda els problemes i oferir tot el nos· tre amor entre pètals i lletres.

Alfredo Segarra García (Al Segar) Escriptor

el diari de Sant Boi El diari de Sant Boi no comparteix necessàriamente les idees expressades als articles d’opinió. La responsabilitat d’aquests recau exclusivament en els seus autors. El diari de Sant Boi no es fa responsable de la veracitat de la publicitat ni dels articles aliens a aquesta redacció. La reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta publicació queda subjecta al consentiment de l’editor, així com dels respectius propietaris intel·lectuals dels mateixos.

El Tricentenari de Sant Boi. La ciutat, inclosa a la Ruta 1714, va presentar al Born Centre Cultural el passat 22 de març el seu llegat cultural. L’acte va comptar amb la intervenció de l’alcalde, Jaume Bosch, del director de l’Arxiu Històric de Sant Boi, Carles Serret, i de la Coral Renaixença, que va oferir un repertori de cançó popular catalana.

Redacció, fotografia i maquetació: Rubén Marín Redacció Esports: Xavi Martí Contacte: diaridesantboi@gmail.com Publicitat: Pedro Contioso Telèfon publicitat: 687.475.563 Disseny publicitat: David Pedra Gestió publicitària i coordinació: José Lamuela - Mithos Publicidad: 93.640.22.60

Administració: info@sfcomunicacio.cat Edita: SF COMUNICACIÓ, SL NIF: B-65631889 Dipòsit legal: L-1246-2012 Adreça: C. Joan XXIII, 7, local 08980 Sant Feliu de Llobregat Telèfons: 93.685.76.83 / 687.475.563

Podeu consultar l’edició digital a:

Distribució:

Número 15, abril 2014 32.000 exemplars Imprès a Gráficas de Prensa Diaria SAU


abril de 2014 • el diari de Sant Boi

C I UT A T

3

El Centre d’Interpretació del Riu Llobregat ja es pot visitar a la masia de Can Julià

La mostra permanent analitza com el riu ha estat transformat i com ha transformat la vida de les ciutats de l’entorn al llarg de la història, i posa en valor el seu paper com a font de vida

Una visitant del centre observa un dels panells explicatius de la mostra

L

Rubén Marín

a renovada masia de Can Julià, al carrer Bonaven· tura Calopa, acull des d’aquest mes el Centre d’Interpretació del Riu Llobregat, un espai creat per aprofundir en el coneixement de l’ecosistema del tram baix del riu, entre Mar· torell i El Prat, i per posar de re· lleu la importància que ha tingut en el desenvolupament de Sant Boi i el Baix Llobregat. L’edifici que l’acull, una masia de 1708 rehabilitada gràcies a un acord amb Aigües de Barcelona, estructura l’exposició permanent sobre el riu, Els equilibris del Llobregat per viure, en tres espais di· ferenciats, a banda d’allotjar una sala polivalent per a la celebració de diferents activitats. Aquests equilibris i desequilibris cons· tants de la vida del riu centren el discurs de l’exposició, i estan representats a l’escultura mòbil que dóna la benvinguda als visi· tants al vestíbul del centre, obra de l’escultor Manel Marzo. El primer dels tres espais temàtics en què s’estructura l’exposició, El riu flueix, ofereix al visitant tota la informació relacio· nada amb temes d’hidrogeologia, i parla sobre l’aigua que veiem i també de la que no veiem. Cons· truïda amb panells lineals, l’espai compta amb elements tàctils, amb fotografies antigues i actuals, i amb un audiovisual que convida a fer un recorregut virtual pels aqüífers del riu Llobregat. El segon dels espais, Un riu que transforma, parla de com el riu in· tervé en la manera d’actuar dels

ciutadans i les ciutats instal·lades al seu entorn, i també de com la mà humana ha transformat la part baixa del Llobregat al llarg de la història. El repàs a les trans· formacions que el riu ha creat en el paisatge, (meandres, delta...) conviu en aquesta sala de la mos· tra amb aquelles que ha provocat en les formes de vida dels terri· toris de l’entorn, com l’impuls a l’activitat industrial o agríco· la. Un espai interactiu en què es pot veure l’evolució del delta del Llobregat i un altre que, a tall de joc, explica les diferents transfor· macions que ha patit el Llobregat completen la mostra en aquest segon capítol. Per últim, a l’àmbit El riu acull, el visitant pot comprovar la forma en què el riu crea vida i l’hi dóna aixopluc. L’entorn natural és el protagonista d’aquest espai, que mostra com el riu ha donat vida a diferents ecosistemes. Boscos de ribera, aiguamolls o pinedes de litoral acullen un gran nombre d’espècies animals, i aquest tre· sor natural creador de vida es pot explorar en aquest tercer àmbit amb diferents panells i audiovi· suals, d’entre els quals destaca un petit documental sobre el riu en què veïns de Sant Boi expliquen com han viscut la transforma· ció d’un riu que fins no fa gaire vivia a esquenes dels ciutadans i que avui s’ha convertit en un dels principals espais mediambientals i de lleure dels veïns de la vila. La Xarxa, completa

A l’acte d’inauguració, celebrat el passat 23 de març, Dia Mundial

La restaurada masia de Can Julià, nou Centre d’Interpretació del Riu Llobregat, data del segle XVIII

de l’Aigua, va assistir el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament, Josep Puigdengolas, que va posar el centre com a exemple de la “vo· luntat de la ciutat d’obrir-se al riu i de deixar de donar-li l’esquena”. Puigdengolas va posar en valor el fet de què “en un context econò· mic complicat com el que vivim, la ciutat pugui seguir comptant amb eines d’oci i aprenentatge, que permetin a ciutadans i escoles poder aprofundir en el coneixe· ment del riu”. L’alcalde la ciutat, Jaume Bosch, també va celebrar la posada en marxa d’aquest cen· tre que dóna valor a un riu “que dóna el cognom a la ciutat de Sant Boi i que ha estat testimoni i mo· tor dels canvis econòmics, ecolò· gics i socials del Baix Llobregat”. Per Bosch, amb la posada en mar· xa del Centre d’Interpretació del Riu, la ciutat diu “el riu és nostre, el volem conèixer, el volem esti· mar i volem saber, encara més, què ens aporta”. Aquest nou centre completa la Xarxa d’Equipaments Ambien· tals de Sant Boi, formada, a més, pel Centre d’Educació Ambien· tal i d’Estudi dels Residus de la masia Torre de la Vila, el Centre d’Interpretació del Paisatge de l’ermita de Sant Ramon i la Casa de Colònies i Aula de Natura de la masia de Can Palòs.


C IU T AT

4

el diari de Sant Boi • abril de 2014

Marianao TéCoR cedeix el protagonisme als veïns en el procés de transformació del barri

El programa social i comunitari està liderat per la Fundació Marianao i ofereix un espai de participació ciutadana per trobar propostes que millorin el dia a dia dels habitants del barri

Presentació del programa social Marianao TéCoR, a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

E

Rubén Marín

ls veïns i veïnes de Maria· nao han de ser el motor de la transformació del barri. Aquesta és la pre· misa amb què s’acaba de posar en marxa el projecte Marianao TéCoR (Territori Comunitària·

ment Responsable), un programa innovador que vol impulsar un procés de participació i implica· ció ciutadana amb l’objectiu de millorar el dia a dia de la gent del barri en àmbits tan propers com l’educació, la salut, el benestar social o l’ocupació. El procés està

liderat per la Fundació Maria· nao i s’hi han implicat diferents administracions públiques com l’Ajuntament de Sant Boi, el Con· sell Comarcal, la Diputació o la Generalitat, i entitats com l’Obra Social de La Caixa. El programa vol, amb aquest

procés, incentivar l’acció comu· nitària, empoderant els veïns del barri i fent-los protagonistes del canvi. I no nomès mentre el pro· jecte estigui en actiu, sinó que un dels objectius finals és que els ha· bitants de Marianao interioritzin aquesta actitud proactiva i siguin sempre motor de canvi, assumint el compromís social de la comu· nitat en l’impuls d’actuacions de millora al barri. La forma d’aconseguir aquesta implicació serà a través de tallers i grups de treball veïnals que tindran lloc fins al setembre i que tracta· ran d’identificar les necessitats i mancances del barri, o aquelles situacions més problemàtiques que cal abordar i que afecten, principalment, a les famílies amb menys recursos. El procés es pot seguir a través de la pàgina web del programa, www.marianao· tecor.cat, on s’aniran penjant de forma regular les evolucions d’aquestes sessions, tant per aquells veïns que hi participin de forma activa com per aquells que no tinguin tanta o cap impli· cació. L’espai web, de moment, ja compta amb un mapa de recursos

del barri (educatius, sanitaris, so· cials, administratius...), elaborat durant la primera fase del pro· jecte per la Marta Osiàs i la Laura Cruz, l’equip tècnic comunitari de Marianao TéCor. Reconstruir relacions

Un dels inspiradors (i col·laboradors) del projecte, el sociòleg i treballador social Mar· co Marchioni, va intervenir a l’acte de presentació del progra· ma, celebrat el passat divendres 28 de març a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Marchioni, una de les persones pioneres de la in· tervenció comunitària i autor del primer llibre publicat a Espanya sobre desenvolupament comu· nitari (Comunidad y desarrollo, al 1969), va apostar per la partici· pació “no només de la ciutadania, sino també de les administra· cions”, i va remarcar la necessitat de “tornar a reconstruir els tei· xits i relacions que s’han perdut”, recordant la societat dels anys 60 en què ciutadans, partits polítics, sindicats i associacions de veïns anaven de la mà a l’hora de llui· tar per la millora dels barris.

opinió

E

Temps convulsos, temps de canvis: cal invertir en esperança

ns toca viure un moment històric ben complex. Alguns sociòlegs parlen d’un canvi d’època. La cri· si, l’actual sistema econòmic i les polítiques neoliberals han produït en aquests darrers anys un incre· ment notable de les desigualtats socials al nostre país, amb un augment de la pobresa i l’exclusió social que afecta cada vegada més sectors de la població de la nostra ciutat i comarca. Les desigualtats socials tenen una expressió especí· fica, que es manifesta a través de la pèrdua d’ocupació o l’atur de llarga durada, la pèrdua de drets socials, l’abandonament prematur dels es· tudis o la pèrdua del dret a un ha· bitatge digne. Al nostre país sabem per expe· riències anteriors, que en períodes de creixement econòmic no hem estat capaços de reduir les taxes de pobresa i exclusió social. Tal com

indica l’informe publicat fa pocs dies per Càritas sobre Precarietat i Cohesió social, s’observa una tendència cada cop més creixent de “dualitat” al mercat de treball que es presenta amb falta d’ocu· pació, salaris baixos i amb una li· mitada oferta d’ocupació precària i eventual que ens aboca finalment cap a situacions de pobresa crei· xent i estructural i cap a la pèrdua progressiva de drets de ciutadania. Tanmateix, a Catalunya les ta· xes d’abandonament escolar pre· matur dels estudis continuen do· blant la mitjana europea, situació que denuncia l’Anuari de la Fundació Jaume Bofill 2013. En aquest informe es posa de relleu com les polítiques educatives existents ge· neren desequilibris i no són sufici· ents per combatre aquest fenomen que condemna molts joves a Cata· lunya a situacions de risc social i pobresa.

Enfront d’aquest escenari i des de Marianao hem de ser capaços d’aportar una mirada utòpica que ens permeti canviar la realitat a partir de processos de participació democràtica. Hem de re· ivindicar la necessitat de treballar per la cohesió social i pel benestar de la ciutadania. Hem de ser capa· ços de situar-nos en l’horitzó de la construcció d’una nova societat més justa, solidaria i que aposti per la justícia social. La nostra experiència ens mos· tra la gran importància que té el treball integral i des de mirades transversals entre institucions, en· titats socials, empreses i ciutada· nia. És des d’aquesta premissa que ens preguntem: com des de Maria· nao podem contribuir a promoure processos comunitaris de construcció de xarxes de solidaritat al nostre territori? Com podem contribuir a superar el discurs

corporativista i la lògica de la prestació de serveis per caminar cap un model de relació amb les ad· ministracions basat en la complementarietat, en la construcció de polítiques, en l’aportació crítica i transformadora de la realitat? Nosaltres entenem la crisi com una gran oportunitat perquè pu· guem fer un judici, una valoració, una anàlisi global de la realitat. En aquesta clau apostem per la creació de xarxes generadores de solidari· tat i transformació social que facin emergir nous lideratges, una nova societat i unes noves formes de fer veïnatge i comunitat, fonamenta· des en els valors que prediquem: el servei, l’altruisme, la solidaritat, l’inconformisme, la defensa dels sectors més indefensos i vulnera· bles... Són temps complicats, però alhora són temps de canvi: cal in· vertir en esperança. El Programa Marianao Territo·

ri Comunitàriament Responsable vol esdevenir un moviment comu· nitari i social, que es vincula amb l’àmplia teranyina de veïns, enti· tats i institucions de base amb què compartir projectes similars i amb la vocació de promoure la igualtat d’oportunitats, la promoció de la convivència i el benestar social, tot sumant esforços per impulsar un programa de desenvolupament comunitari a Sant Boi de Llobregat que reivindiqui i generi polítiques públiques de transformació de les desigualtats socials.

Josep Torrico Catalán Director de la Fundació Marianao


C IU T AT

6

el diari de Sant Boi • abril de 2014

L’escola Amat Verdú es mobilitza per evitar el tancament d’una línia

Torna la Festa per la República

L’AMPA critica que les retallades només es carreguin sobre l’escola pública, i demana que els esforços siguin compartits amb les concertades

L

Redacció

a comunitat educati· va de Sant Boi torna a estar en peu de guerra contra el departament d’Ensenyament de la Generali· tat davant d’una nova amenaça de tancament d’aules. Si fa un any era l’escola Parellada qui es trobava a la corda fluixa, en· guany és l’escola Amat Verdú l’amenaçada per les previsions de la Generalitat, que contem· plen el tancament d’una aula de P3 pel pròxim curs i, en conse· qüència, l’eliminació progressi· va d’una línia al centre. L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) ha anun· ciat mobilitzacions contra una decisió del govern català que “carrega els tancaments i les retallades de manera única a les escoles públiques de la locali· tat”, a banda de criticar els ar· guments emprats, fonamentats en la baixada de la natalitat, i les

I

L’AMPA ha convocat una assemblea informativa pel pròxim dia 9 al centre

formes amb què es fa pública la notícia del tancament de línies, ja que “busquen condicionar les preinscripcions”. Aquesta deci· sió, expliquen, lluny de millo· rar la qualitat del servei públic educatiu de Sant Boi, “afavo· reix un model d’escola privada, deixant la pública amb menys

recursos i massificada. Sorprèn que un cop finalitzat el procés de preinscripció les escoles pri· vades tinguin encara 31 places vacants i les públiques, en canvi, hi manquin 3 places per satisfer la demanda. No entenem que barris com Marianao hi hagi una mancança de 38 places i encara ho entenem menys, si comptem que fins fa 3 cursos part d’aquest barri pertanyia a la zona de la nostra escola i és d’on tradicio· nalment ens prové una part de l’alumnat”. Des del centre es demana finalment que “els es· forços siguin compartits amb les concertades”. El centre ha convocat una concentració de protesta di· marts 8 d’abril a les 16 h. davant la delegació d’Ensenyament a Sant Feliu, i l’endemà, dimecres 9, a les 17 h. una assemblea al centre escolar per informar so· bre la situació i decidir futurs actes reivindicatius.

CV i EUiA de Sant Boi, en conjunt amb els Joves d’Es· querra Verda (JEV), orga· nitzen un any més la Festa per la República, amb una vintena d’actes culturals, lúdics i polí· tics. El tret de sortida a la festa, que durarà cinc dies, serà la in· auguració de l’exposició 19391945. El exilio republicano, dime· cres 9 d’abril a les 19 hores al Casal de Marianao. La mostra es podrà visitar durant tot el mes. L’endemà, dijous dia 10, serà el torn de l’acte Contra la Monarquia corrupta. A per la III República (Ateneu Santboià, 19 h.), en què participarà Enric Pubill, president de l’Associa· ció Catalana d’Expresos Polí· tics del Franquisme. Dels actes programats pel divendres 11, destaca el concert de Feos y cobardes i Bourbon a La Masia

(a les 22 h.) i la tradicional Pen· jada de banderes republicanes, que començarà a les 24 hores a la plaça de l’Ajuntament. Dis· sabte a les 14 hores es celebra· rà una paella popular a la plaça Preses i, tot seguit, un recital de poesia, mentre que a les 18:30 hores sortirà de la plaça de l’Ajuntament una cercavila a càrrec de Batukats de l’ala. Per cloure la tercera edició de la Festa per la República a Sant Boi, s’ha programat un diu· menge reivindicatiu amb les xerrades de l’Assemblea d’Atu· rats Actius de Sant Boi (a les 12 h. a l’Ateneu Santboià) i de Ce· lestino Sánchez, membre del col·lectiu Iaioflautes (a les 20 h. al bar Knaya). Aquest mateix bar acollirà el concert final de la festa a les 21 h., a càrrec de Sílvia2 i Gregorio Petróleo.

El PP local critica l’actitud del govern municipal en matèria de seguretat El grup municipal del PP a Sant Boi va portar al dar· rer ple “la necessitat de que s’elabori un mapa de risc i es conegui amb detall la situació que tenim a la ciutat davant les bandes criminals que ope· ren a Sant Boi”, després de les darreres detencions de pre· sumptes membres de la banda llatina Bloods a la ciutat. Els populars asseguren, a més,

que des de finals de l’any pas· sat diversos habitatges i co· merços de Casablanca-Torre de la Vila, Camps Blancs i Co· operativa Molí-Nou han patit robatoris, i han criticat l’acti· tud de l’equip de govern, que “rebutja” les mesures dema· nades “posant de manifest de manera frívola que a la ciutat no hi ha un problema de roba· toris i delinqùencia”.


C IU T AT

8

el diari de Sant Boi • abril de 2014

Comença el procès participatiu per definir els usos i la gestió de l’Ateneu Santboià

Els despatxos d’arquitectura LaCol i Straddle3, contractats per l’Ajuntament a proposta de l’Ateneu, lideraran fins el juliol els diferents tallers ciutadans que definiran el futur equipament

E

Rubén Marín

l futur de l’Ateneu Sant· boià torna a estar en mans dels ciutadans. Aquest mes d’abril s’ha posat en marxa el procés parti· cipatiu que haurà de definir els usos i la gestió de l’emblemàtic equipament, després d’uns mesos convulsos. A finals de l’any passat, l’alcalde de Sant Boi, Jaume Bosch, confirmava que els plans municipals per l’Ateneu passaven per enderrocar el de· teriorat teatre i construir-ne un més adequat a les necessitats de la ciutat. Aquesta notícia va fer saltar les alarmes i els Amics de l’Ateneu Santboià van iniciar la campanya Salvem l’Ateneu a les xarxes socials, aconseguint mobilitzar una part important de la població i les entitats de la vila. Davant d’aquesta resposta, el consistori santboià ha decidit repensar els seus plans i cedir la

veu als veïns i entitats de la ciu· tat, per tal que proposin quin fu· tur volen per l’equipament. El procés participatiu es· tarà liderat pels despatxos d’arquitectura LaCol i Stradd· le3, amb experiència en casos similars com Can Batlló, a Bar· celona, i constarà de diferents tallers i grups de treball en què els veïns que s’hi vulguin sumar aniran donant forma al futur Ateneu. “Per començar a treba· llar, hem pres com a base el pla d’usos elaborat fa uns dos anys, però la idea és que aquest procés sigui més obert”, explica Carles Baiges, arquitecte de LaCol. “Co· mençarem per demanar l’opinió a la societat civil organitzada, a les entitats, però després obri· rem el procés a tots els ciuta· dans que hi vulguin aportar les seves propostes”. Els dos des· patxos d’arquitectura han estat contractats per l’Ajuntament

Els veïns podran dir la seva fins al juliol sobre els usos i el model de gestió que volen pel futur Ateneu Santboià

de Sant Boi per liderar el pro· cés participatiu a proposta dels Amics de l’Ateneu Santboià. Usos i gestió

Una de les principals novetats és que el projecte participatiu no preveu definir només els usos, sinó també la gestió del futur equipament. “Haurem de decidir entre tots les activitats qui s’hi duran a terme, si poden coexis· tir o no, però també haurem de debatre i valorar diferents models de gestió, més o menys compartida entre la xarxa ciuta· dana i l’administració pública”, explica l’arquitecte d’Straddle3, David Juárez. Aspectes com els horaris de l’equipament o la for· ma en què s’anirà rehabilitant i construint el futur Ateneu, amb la participació activa de ciuta· dans voluntaris i aturats de la vila, també s’han posat ja sobre la taula. Els arquitectes també intro· duiran elements d’intervenció en l’espai, “per obtenir tota la in· formació i el més neutral possi· ble sobre l’estat real de l’Ateneu, quant costaria rehabilitar-lo, si surt a compte, quines parts sí i quines no, i veure com afrontem tot això. És un projecte enorme i tot s’haurà d’anar fent per fases, consensuant amb l’Ajuntament com afrontar cadascuna d’elles”, assegura Baiges. Els arquitec·

tes també han previst estudiar intervencions urbanístiques en l’entorn de l’Ateneu, per con· nectar-lo més a la ciutat, i millo· res en l’accessibilitat. Sentar les bases

El període de participació ciu· tadana durarà uns sis mesos. Els tallers s’aniran celebrant periò· dicament fins al juliol, i en ells s’intentarà que el màxim nom· bre de veïns de Sant Boi pugui dir la seva i consensuar amb la resta tots els temes relatius al futur de l’Ateneu. Després de treballar durant l’estiu tota la informació i les propostes sorgi· des dels tallers participatius, els dos despatxos d’arquitectura re·

tornarien al setembre l’informe als veïns i a l’Ajuntament de Sant Boi per a la seva valoració. “No serà un projecte arquitectò· nic ni un contracte de cessió. El que farem és, senzillament, sen· tar les bases que hauran de guiar el projecte. Setembre no serà el punt final, sinó tot el contrari; serà quan comenci tot”, assegu· ra Baiges. De forma paral·lela s’aniran penjant totes les actes i docu· ments que es vagin generant als diferents tallers a una pàgina web, per tal que tothom tingui accés a ells, i que també pugui dir la seva a través de la xarxa, participi o no de forma presen· cial a les sessions.

El projecte haurà de determinar l’enderroc o la remodelació del deteriorat teatre


C U LT U R A

10

el diari de Sant Boi • abril de 2014

Llibres i roses ompliran un any més la ciutat per la Diada de Sant Jordi

Les llibreries de la vila tornaran a posar les seves parades a la rambla el dia 23 • Hi haurà visites guiades a l’Ajuntament i es plantarà l’Olivera del Tricentenari

E

Els llibreters de Sant Boi tornaran a instal·lar les seves parades a la Rambla Redacció

l 23 d’abril, els sant· boians tornaran a om· plir els carrers de la vila com a cada Diada de Sant Jordi, per comprar roses i llibres i participar en les diferents acti· vitats culturals programades per commemorar aquesta data. Com cada any, l’epicentre li·

terari de la jornada serà la ram· bla Rafael Casanova. Allà, els llibreters de la vila tornaran a instal·lar les seves parades per oferir als visitants les darreres novetats editorials i facilitar la tasca de trobar el llibre perfecte. A més, durant la tarda, aquests estands acolliran la signatura de llibres de 12 autors de Sant

La Coral Ressò ja prepara la celebració dels seus 30 anys i cerca nous cantaires

Boi. La columna dels esguerrats, d’Amadeu Alemany, o Haikus, de Carme Raichs, són algunes de les novetats locals d’enguany. Precisament el darrer treball de Raichs ha estat l’escollit per l’associació de comerciants El Carrer de Sant Boi per oferir-lo com a obsequi als clients dels comerços associats per aquest Sant Jordi. La poetessa santboia· na presentarà el llibre el dia 9 a les 19 hores a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. D’entre la resta d’esdeveniments culturals pre· vistos pel dia 23, destaca la plan· tació de l’Olivera del Tricente· nari a la plaça Mossèn Jaume Oliveras i l’espai Sant Jordi Soli· dari, amb diferents espectacles i tallers infantils i d’artesania, que s’instal·larà durant tot el dia a la plaça de l’Ajuntament. Aquest espai serà un altre dels punts neuràlgics de la jornada, ja que s’hi vendran llibres de se· gona mà i roses de proximitat, i a més s’hi celebrarà una jorna·

L’organització de la Festa Major Alternativa busca finançament i voluntaris

E Redacció

El pròxim 23 de maig, la Coral Ressò celebrarà el seu 30è ani· versari amb un concert titulat Coral Ressò, 30 anys més (b)vells... 2 anys després!, en què repassarà bona part del seu repertori dels darrers anys. El concert tindrà lloc a Cal Ninyo a les 20:30 h., dins del marc de la celebració de la Festa Major de Sant Boi. Després de més de trenta anys de funcionament, la Co· ral Ressò sempre ha buscat dur ritmes i cadències noves cap al cant coral. La Coral es va cre· ar l’any 1982 sota la direcció

de Rafa Barbero. Actualment, però, el seu director és en Jau· me Valero. Avui, el grup està format per sis cantaires, però volen créixer, per la qual cosa cerquen gent per enfortir totes les cordes, especialment les de tenor i baix. Per a més informa· ció, cal visitar la web www.co· ralresso.org, escriure un correu a info@coralresso.org o trucar al 670.29.33.78 (Judit, a partir de les 17h). Per participar-hi, ex· pliquen, només cal tenir un mí· nim d’oïda musical i, sobretot, moltes ganes de passar-ho bé.

da de portes obertes a la Casa de la Vila, per aquells veïns que vulguin conèixer en primera persona els diferents espais de l’Ajuntament. També hi haurà una fira d’entitats, l’estand mu· nicipal amb informació del Mu· seu de Sant Boi, el Centre d’art i les biblioteques, i diferents per· sonatges disfressats de soldats de fa tres segles, a càrrec dels Miquelets de Catalunya, i amb els quals els visitants es podran fer fotografies. Per cloure la jor· nada, la plaça de l’Ajuntament acollirà un concert de la Coral Renaixença. A la resta de la ciutat, la Dia· da de Sant Jordi es viurà també a Can Massallera, amb la Mos· tra d’activitats artístiques de secundària (de 9 a 14 hores), i a Cal Ninyo, amb el lliurament de premis del Concurs Literari i de Cartells de secundària (a les 16:30 h.). Mentrestant, el Parc Sanitari tornarà a organitzar un mercat d’artesania al carrer de Pablo Picasso.

ls Amics de l’Ateneu Sant· boià han iniciat una cam· panya a les xarxes socials per trobar finançament i voluntaris per tirar endavant la propera Festa Major Alternativa de Sant Boi, que viurà la seva 11a. edició entre el 15 i el 18 de maig. A través de la pàgina web www. festamajoralternativa.com, els in· teressats a ser mecenes de la festa poden realitzar les seves aporta· cions de 10 euros (rebent, a canvi, una samarreta de l’esdeveniment) o 20 euros (amb la recompen· sa d’una samarreta i un tiquet pel Correbars de dissabte 17 de maig). Els organitzadors confien en la bona resposta de la població, després de l’èxit de la campanya de micromecenatge posada en marxa a Verkami per finançar la festa de l’any passat, en què van recollir 2.610 euros (dels 2.500 que demanaven) gràcies a 144 mecenes. Segons expliquen des de

l’organització, els diners recap· tats serviran, entre altres accions, per millorar la programació amb més i millors activitats per a tots els públics, impulsar el tradicional Correbars, per tal de què tothom pugui gaudir amb Brincadeira i col·laborar, a més, amb el seu pro· jecte social i poder recompensar els artistes com s’ho mereixen i no de forma simbòlica. A banda d’aquesta campanya, els organit· zadors han iniciat també la recer· ca de voluntaris que puguin donar un cop de mà a la barra del bar, en el muntatge de taules o en la pre· paració i coordinació d’activitats. Els interessats poden omplir un formulari a la mateixa pàgina web de la festa. La Festa Major Alternativa de Sant Boi donarà a conèixer el programa complet d’activitats en el transcurs d’una festa amb ver· mut, dinar popular i concerts que tindrà lloc a l’Ateneu el pròxim 3 de maig a partir de les 12 h.

L’home equànime! Llegint un conte hindú sobre l’home equànime vaig entendre moltes coses de la vida i de com ens la compliquem. Pels qui no el coneguin, va d’un home vidu amb un fill que malgrat que li passen coses, aparentment, bo· nes i dolentes a la vida, ell no s’immuta i continua el seu camí i la gent que l’observa desco· breix al llarg del temps que les coses que en un moment li pas· saven i que semblaven negati· ves resulten jugar al seu favor i, per tant, són efectes positius de les causes anteriors. Defineix el diccionari com a persona equànime: “Que és sempre persona equilibrada, d’ànim serè i just en tots els casos i envers tothom”. Po· dem dir aleshores que qui té una actitud equànime és una persona amb moltes possibili· tats per gaudir de la vida i ser feliç. Possiblement un exemple podria il•lustrar millor la idea que vull introduir. Sabem que s’estan passant uns moments difícils en l’àmbit econòmic, so· cial i familiar, però malgrat les dificultats, jo estic convençut que algunes situacions es po· den resoldre i capgirar veient oportunitats de canvi allà on aparentment semblaria que la vida se’ns gira d’esquena. Per què no intentes provar-ho? A la propera dificultat o pertorba· ció del dia a dia, que sempre és semblant, perquè ja el coneixes, en comptes de rebotar-t’hi, ac· tua com una persona equànime i observa què t’està passant, què pots aprendre de la nova situa· ció i quines passes pots fer, per· què la nova situació jugui al teu favor. Èxit. Adéu.


abril de 2014 • el diari de Sant Boi

C U LT U R A

11

“Hi ha moltes entitats, persones i poders fàctics interessats en què no recordem la nostra història” Amadeu Alemany Escriptor R. Marín

En un mes d’abril en què s’ha commemorat el 75è. aniversari del final de la Guerra Civil, l’escriptor santboià Amadeu Alemany presenta per Sant Jordi ‘La columna dels esguerrats’, una novel·la que retrata amb fidelitat la vida i els sentiments dels més castigats de la guerra: els ferits, els mutilats, els esguerrats, als quals la cruesa de la batalla de l’Ebre va enviar a l’hospital de sang de Cambrils. Alemany, que presentarà el llibre el dia 15 a les 20:00 hores a Can Massallera, signarà exemplars de la novel·la la tarda de Sant Jordi a la rambla amb la resta de Lletraferits de Sant Boi. Rubén Marín

- A ‘La columna dels esguerrats’, el context és la Guerra Civil espanyola però no és només un llibre sobre la guerra... Exactament. De fet, a mi les novel·les bèl·liques no m’agraden, i per tant mai escriuria una novel·la d’aquest tipus. Volia crear una història diferent, i em vaig centrar en uns personatges desgraciats, castigats, els més damnificats per la guerra, tant a nivell psicològic com físic, que són els que van quedar malferits, els esguerrats. I voltant d’ells he construït una història, centrantme més en l’estudi psicològic d’aquesta gent que en la guerra, i creant una trama que pren com a base el seu afany de supera· ció. M’interessava més fer una novel·la històrica que explicar la Història novel·lada. Tenia clar que havia de predominar la fic· ció, tot i que he intentat ser molt precís amb les dades i les dates. - Després de publicar dos llibres com ‘El poble dels bojos’ i ‘Gegants’, amb Sant Boi i els santboians com a protagonistes, per què decideix escriure una novel·la com aquesta? El meu avi va estar a la guerra amb el bàndol republicà, i a mi m’ha marcat molt aquest fet, tot el que m’ha explicat i com ho va viure la meva família, fins al punt d’influir en la meva mane· ra de pensar. Així que tenia ga· nes d’escriure una novel·la amb

referències a la Guerra Civil, i també una obra més llarga que les que havia escrit fins ara, i així és com va néixer La columna dels esguerrats. - Com ha estat el treball de documentació per poder escriure-la? Ha estat divertit. Tenia clar que no volia documentar-me a tra·

Portada de la nova novel·la d’Alemany

vés de llibres sobre la guerra o documents d’internet, sinó desplaçant-me als llocs que m’interessaven per viure la his· tòria i sentir-la en primera per· sona. He viatjat sovint al front on es va lliurar la batalla de l’Ebre, a l’Hospital de Sang de Cambrils, que actualment és el convent de Sant Josep, i on transcorre bona part de la novel·la... També he

parlat amb molta gent anònima, persones que van viure la guerra, o descendents de persones que la van patir, al voltant de l’Ebre. Són testimonis que em van por· tar a llocs emblemàtics per ells o els seus pares. Tenia clar que volia participar de tot allò, tot i que la trama no està centrada en la guerra. I després de passar per aquest treball de camp he entès el que vol dir ser un escriptor honest. Crec que és aquell que intenta donar el màxim possible, suar el màxim treballant la his· tòria, perquè després pugui arri· bar amb força al lector.

un moment concret, els dos bàn· dols, esperant ordres dels seus superiors, van arribar a jugar un partit de futbol. Això em va portar a entendre què, tot i que hi havia uns ideals i la guerra va ser de veritat, hi havia molt gent jove combatent que no sabia ni per què combatia. O que estaven a un bàndol o altre perquè els va tocar així.

- La gent que va viure la guerra, sobretot qui la va perdre, és avui reticent a parlar-ne? No especialment. En cap moment vaig sentir que la gent tingués por a xerrar, però sí que vaig no· tar que els testimonis que queden vius eren més reticents a parlar a un nivell molt personal, o sobre capítols que toquen directament a la seva família o les seves vi· vències. Però en general, sobre la guerra, parlen molt obertament.

- Al llibre afirma que la guerra va deixar “una geografia tacada de sang que cal mantenir a la memòria”. Creu que s’estan fent tots els esforços per mantenir viva aquesta memòria? Crec que hi ha moltes entitats, persones o poders que estan in· teressats en què no recordem la nostra pròpia història, però afortunadament tenim entitats com Comebe (el Consorci Me· morial dels Espais de la Batalla de l’Ebre), o el mateix Memorial Democràtic, que estan fent feines extraordinàries. I això em fa pen· sar que, per sort, en aquest país encara tenim molta gent que fa la feina ben feta.

- Què és el que més li ha sobtat o sorprès durant aquest treball de camps? Hi ha detalls molt curiosos. Per exemple, entre els dos fronts, al mig del camp de batalla, de vega· des hi havia intercanvi de béns. Aliments per tabac, per exemple. I, encara que sembli inversem· blant, en un lloc determinat i en

- Respecte a la portada del llibre, tinc entès que ha estat elecció seva que aparegués una figura de futbolí. Quina relació té amb la història? Cap relació i tota. És a dir, en cap moment de la novel·la apareix el futbolí, però sí té una història molt lligada a la trama. I he vol· gut posar a la portada una figura

de futbolí per dues raons: la pri· mera, perquè l’inventor del fut· bolí català va ser l’Alexandre de Fisterra, un jove gallec que va ser ferit a la Guerra Civil i va acabar a un hospital proper a Montse· rrat. En aquell hospital de sang va veure que tothom que hi ha· via allà, joves soldats esguerrats, sense cames o braços, parlaven de futbol i va pensar que mai més hi podrien jugar. Així que va demanar a un amic fuster que li construís el que acabaria sent el futbolí català, per poder jugar amb aquells companys esgue· rrats de l’hospital de sang durant la guerra. I en segon lloc, l’he vol· gut posar com a metàfora. De pe· tit, quan veia un futbolí, veia els jugadors com invàlids. Si algú no movia la barra, ells no feien res. Eren éssers sense mobilitat, si no venia de fora. I al futbolí veig un paral·lelisme clar amb un camp de batalla. Són soldats immò· bils, atrapats al camp de batalla esperant que els superiors, els oficials, moguin els mecanismes, com si fossin titelles. - Per últim, pot recomanar un llibre per Sant Jordi als lectors d’El Diari de Sant Boi? En Jaume Clotet, que assistirà a la presentació de la novel·la el dia 15 a Can Massallera, va escriure amb el David Montserrat un gran llibre que es diu Lliures o morts. Ara que estem en plena comme· moració del Tricentenari, trobo que és una molt bona elecció.


abril de 2014 • el diari de Sant Boi

C U LT U R A

13

l’excursió

Bruguers i Castell de l’Eramprunyà fer-la a l’estiu). Preu aproximat: El bitllet de tor· nada de autobús, des de Gavà (L96)

A

Aquest mes us proposem una bonica excursió, a un indret molt proper, i que permet moltes va· riants: a peu, amb cotxe, a peu i amb transport públic, escurçar-la, allargar-la... les possibilitats son força considerables. La suggerèn· cia, però, que des d’aquestes pà· gines us fem, serà de fer l’anada a peu i la tornada amb autobús. Tot i que l’accés al castell de l’Eramprunyà està vallat i per tant no és possible arribar-hi, des del museu de Gavà s’organitzen unes visites guiades gratuïtes, que tenen lloc cada segon diumenge de mes a

les 10:00 h. Per apuntar-se a la visi· ta guiada heu de trucar al museu. Tel. 93 263 96 10 Tipus de sortida: Caminada per a persones amb una certa prepara· ció física i una mica d’experiència. Dificultat: Mitjana Temps: Un matí (unes 4 hores, aproximadament) Època de l’any: Tot l’any, però mi· llor evitar els mesos de més calor. Què cal portar: Esmorzar, aigua, calçat adequat, càmera de fer fo· tos, aigua, roba d’abric (si la feu a l’hivern), roba lleugera, barret per al sol, protector solar... (si decidiu

El punt de sortida que us reco· manem per dur a terme aquesta bonica excursió és l’aparcament del Bori (antiga era del Bori), tot i això, tingueu en compte que com que la tornada la fareu amb l’autobús de la línia L96, i aquesta línia només arriba a l’alçada del mercat de la Muntanyeta, i des· prés baixa cap a l’estació, depenent d’on visqueu serà millor deixar el cotxe a casa i anar a peu fins al Bori... Un cop sigueu en aquest punt aneu pujant fins al pavelló de caça de can Estruch (casa de les Bruixes), uns metres més amunt el camí es bifurca, el que us queda a l’esquerra us portaria cap a la font de Golbes i Sant Ramon, vosaltres heu de continuar recte amunt fins arribar al pont que travessa la ca· rretera de Sant Climent, l’heu de creuar i anar baixant per una pista que us portarà fins a Sant Climent. Un cop hàgiu arribat a aquesta po· blació, haureu de pujar en direcció al cementiri, a partir d’aquí ja tro·

bareu les marques que indiquen el GR 92 i no heu de deixar aquestes marques fins arribar a Bruguers. Abans, però, tingueu en compte que tot just sortiu de Sant Climent, passareu pel coll de la Creu, coll de can Bori, font del Ferro, font de la Salamandra, i després d’una forta pujada arribareu a l’ermita de la Mare de Déu de Bruguers, com que us caldrà creuar la carretera que va de Gavà a Begues, aneu molt en compte en arribar a aquest punt. A Bruguers podeu fer una para· da per esmorzar, en cas que no ho hàgiu fet pel camí, us podeu portar l’entrepà de casa o, si ho preferiu anar a algun dels restaurants de la zona, també podeu fer una breu vi· sita a l’església romànica dedicada a la Mare de Déu del mateix nom. És partir d’aquí que ja co· mençareu a pujar cap al castell de l’Eramprunyà. El camí, que surt de la plaça de l’església, és una mica dret... A pocs metres trobareu la inconfusible roca Foradada, se· guiu pujant i ben aviat arribareu a una planella des d’on surt, a mà esquerra, un sender que, després de caminar uns 400 metres, us por· tarà a les ruïnes de l’antiga ermita de Bruguers i a una cova, penja· da en el single, on, segons es diu,

va ser trobada la Mare de Déu de Bruguers. Dins la cova s’hi poden veure alguns ex-vots força “espon· tanis”... Us pot servir de punt de referència per trobar la cova una creu de ferro, la cova és just a sota, aneu en compte perquè cal grim· par una mica per accedir a la cova. Torneu al pla i seguiu pujant en direcció al castell. Ben aviat troba· reu una petita pineda i des d’aquí ja veureu la tanca que uns metres més amunt us barrarà el pas cap al castell. I ja serà el moment de des· fer el camí i tornar a Bruguers... Un cop acabada l’excursió, a l’ermita de Bruguers haureu de baixar fins a Gava amb l’autobús de línia que ve de Begues (no en passen gaires) o anar a peu fins a Gavà i allà agafar l’autobús L96 fins a Sant Boi. Si algú vol tornar a casa caminant, també ho pot fer: només haureu d’afegir una hora i mitja a la durada de l’excursió. Centre Excursionista Sant Boi


abril de 2014 • el diari de Sant Boi

E SPOR T S

Un equip que promet

Guanyen el tercer Torneig Internacional de Softbol Gavà Cup després de quedar segones a la Copa Catalana 2014 Baix Llobregat. Finalment, el partit contra el Piratas d’Amsterdam va acabar amb victòria contundent per 14 a 2. Després de la primera entrada, les de Sant Boi ja guan· yaven per 10 a 1, cosa que va per· metre que tota la plantilla pogués gaudir de minuts de joc.

15

El Club Ciclista presenta els seus corredors per 2014

U

Integrants del Club Ciclista Sant Boi a la temporada 2014 C.C. Sant Boi

Remuntada històrica

L

Una jugadora del CBS Sant Boi colpeja la pilota en un moment de la final

Xavi Martí

es noies del sènior del CBS Sant Boi han guanyat el tercer Torneig Inter· nacional de Softbol Gavà Cup després d’imposar-se a la fi· nal al CB Viladecans per 7 a 6, en un partit que qualsevol dels dos conjunts va poder guanyar i que es va decidir en el darrer moment. L’èxit arriba acompanyat del sotscampionat a la Copa Catalana, dis· putada dies abans. Amb aquesta victòria, podem dir que l’equip de Sant Boi promet, ja que es va aconseguir imposar als altres sis equips d’alt nivell internacional: Barracuda Montpeller (França), Piratas d’Amsterdam (Holanda), Camp Team (Itàlia), Fénix Valèn· cia, Viladecans i Projecte Softbal Gavanenc.

el Sant Boi es va imposar amb claredat sobre les franceses i les holandeses i va patir una mica més davant les valencianes. Es van imposar per un clar 18 a 0 al Barracuda Montpellier, en un par· tit on hi van poder prendre part tres jugadores de categoria cadet. L’enfrontament amb el Fénix va ser molt igualat, va acabar amb el marcador de 3 a 2 i es va decidir durant la darrera entrada, amb dues carreres per a les noies del

La final va presentar nivell per part dels dos conjunts i emoció fins el darrer minut. Van ser més 90 mi· nuts de partit i 13 carreres. Al final de la tercera entrada, el Viladecans guanyava per 4 a 0, marcador que va ser contestat per les santboia· nes a la quarta entrada amb dues carreres. Al final de la cinquena entrada, el Viladecans guanyava per 6 a 2 i les coses, a manca d’una única entrada, feien pensar que les de Viladecans guanyarien el tor· neig. Però cinc carreres en el da· rrer tram de partit del Sant Boi van decantar el marcador i el torneig. Un increïble 7 a 6.

35 carreres a favor

L’equip santboià va acabar el torneig invicte amb quatre vic· tòries. Durant la fase preliminar,

Les jugadores de Sant Boi s’han proclamat campiones del torneig

na sala plena amb més de 300 persones va al· bergar la presentació de la temporada 2014 del Club Ciclista Sant Boi, un club centenari i que des de fa anys ve apostant pel ciclisme de base al nostre país. Temporada després de temporada el CC Sant Boi de· mostra que “el ciclisme està viu i que no és un esport minoritari”, tal com va assenyalar el presi· dent del club, Jesús Ruiz. “Són molts anys de dur treball, –va agregar- de molts sacrificis, com també de grans recompenses, no solament a nivell de victòries en competicions, sinó en formació de persones sobre i fora de la bicicleta. Tot aquest esforç seria en va si no comptéssim amb el suport incondicional del nostre sponsors, donç ells fan possible que el Sant Boi sigui una realitat, va finalitzar. La labor del Club Ciclista Sant Boi va ser destacada també

pel Vicepresident de la Federa· ció Catalana de Ciclisme, Joa· quím Vilaplana, en assenyalar “l’embranzida constant” d’un Club “que no para de créixer”. María Antonia Barragán, Regido· ra d’Economia i Esports del Ajun· tament de Sant Boi, va animar a aquests joves “a continuar gau· dint d’una activitat que els en· canta”, mentre que el Delegat Te· rritorial de l’Esport de Barcelona, Santiago Siquier, va remarcar la “importància de practicar esport en la infantesa, com a mètode per combatre el tan temut sedenta· risme infantil”. “Tot aquest treball no ve d’ara, va assenyalar Ruiz en un altre moment de l’acte, sinó que la llavor del Sant Boi es va sem· brar fa un bon temps, per això destaco la gran labor de Jordi Pi· ñol i Calvet, primer president del Club, i un home amb majúscules del com hem après moltes per· sones que avui integrem aquesta institució”.

El sènior femení de voleibol s’assegura la permanència

El CBS Sant Boi celebra la presentació oficial dels seus equips Bon inici a la lliga estatal

El CBS Sant Boi va celebrar, el 14 de març, la presentació oficial de la temporada 2014. Actualment, l’entitat compta amb una massa social forma· da per 170 persones, que són els jugadors, els tècnics i els delegats que tenen llicènci·

es esportives. El club suma 12 equips, tant de beisbol com de softbol: tres equips aleví, tres infantils, dos cadets, dos juve· nils i els dos sèniors. Des de el 1971, quan es va fundar el club, han guanyat 32 títols de beis· bol i 5 títols de softbol.

L’equip sènior masculí del CBS Sant Boi va començar a ju· gar la Lliga de Divisió d’Honor estatal el 15 de març amb una victòria i una derrota contra el San Inazio Bilbao. A finals de març, després de tres jornades disputades, l’equip de la nostra ciutat sumava 5 victòries i una sola derrota, ja que a la jorna· da 2 es va imposar al CB Barce· lona i a la jornada 3 va passar per sobre del Beisbol Navar· ra. Els inicis del Sant Boi, per tant, han estat espectaculars. Aquesta lliga compta amb 10 equips d’arreu de l’Estat espa· nyol i comptarà amb 18 jorna· des. La competició s’acabarà el 3 d’agost.

E

Sènior femení A del CV Sant Boi Xavi Martí

l sènior femení A del Club de Voleibol Sant Boi ha debutat aquest any a la Superlliga-2 femeni· na, que és la segona categoria del voleibol de l’Estat espanyol. La competició es va tancar el 29 de març i ha comptat amb 22 jor· nades i amb 12 conjunts d’arreu de l’Estat espanyol. Les noies de la nostra ciutat han acabat la lliga a la vuitena posició amb 25 punts, amb 9 partits guanyats i

13 de perduts. El novè classificat, el Madrid, ha sumat 20 punts; el desè, el Tenerife Santa Cruz, 14; l’onzè, el Xuvenil Teis, 13, i el da· rrer, el cvleganes.com, 9. L’equip es va assegurar la per· manència ja de forma definitiva a la jornada 21, quan es va imposar a fora de casa al Tenerife Santa Cruz pel resultat d’1 a 3. Una im· portant victòria que farà que la temporada que ve poguem seguir gaudint d’una lliga de voleibol d’alta qualitat a Sant Boi.


EL DIARI de SANT BOI, núm.:15  

Edició corresponent al mes d'abril d'EL DIARI de SANT BOI. Publicació independent de periodicitat mensual i distribució gratuïta a totes les...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you