Page 1

Número Número 56 // // 20.000 20.000 exemplars exemplars // // març abril de de2014 2014// //Gavà Gavà

Entrevista 61a Fira d’Espàrrecs amb l’alcaldessa

Concurs Sant Jordidecultural microrelats

Gavà, seu internacional del Softbol

Parlem Totes lesamb novetats la nova i la programació alcaldessa de

S’obre La ciutat unaviurà nova el edició proper del 23 el concurs d’abril,

La ciutat va acollir el tercer Torneig Internacional

Gavà, la tradicional Raquel Sánchez Fira d’Espàrrecs

“Microrelats Ciutat de Gavà” una diada plena d’activitats

de Softbol Gavà Cup

Pàg.Pàg. 12-13 4

Pàg. Pàg. 13 10

L’esport La ciutadania com ade prevenció Gavà d’hàbits mostra lano seva saludables solidaritat

Gavà Durant és les un últimes dels quatre setmanes, municipis GavàdehaBarcelona acollit diverses on s’haactivitats implantatsolidàries el programa i de FITJOVE, conscienciació una experiència que han tingut pilot una impulsada gran participació, per la Generalitat demostrant de Catalunya la solidaritat amb l’objectiu dels gavanencs de promoure i gavanenques. l’exercici Un físic dels actes entremés els alumnes importants, de ‘Viu 4rt d’ESO un diacom solidari’, a estratègia va recaptar de prevenció 15.000 quilos d’habits d’aliments no salubles. i 7.500Hieuros. partipen els IES Bruguers i Calamot Pàg. Pàg.4-5 8

Pàg. 14-15


OPINIÓ

2

opinió

editorial editorial

La solidaridad no conoce límites

L

a solidaridad no conoce de límites, esto lo he aprendido en el trayecto por este mundo complicado que nos está tocando vivir y que ya a nadie deja indiferente. Sales a la calle un día cualquiera y parece que cada cual va a la suya. Caminamos deprisa y, aparentemente, sin prestar atención a nada de lo que pasa a nuestro alrededor, nos hemos acostumbrado a ver personas pidiendo dinero o durmiendo en cajeros automáticos, nos hemos acostumbrado a los desahucios, a la pobreza, a la falta de empleo y a la crisis. Nos hemos acostumbrado a vivir con normalidad lo anormal. Hasta que un día, de repente, lo anormal gana protagonismo y, enmarcado en una jornada cualquiera de sensibilización, demostramos una vez más que la solidaridad de cada uno de nosotros se puede expandir conscientemente hasta lo infinito. causes provoquen igual la entidad lo que organice, siaquests se oDa contemplava com ges- que efectes. Un aspecte poticulava i una encadenava el masiva organiza recogida deprimer alimentos, dria ser l’educació rebuda, discurs, sensequilos pauses iy quilos seseurecogerán de comida; sique ha fomentat el diàleg com el temps de una la sevajornada vida no informativa se siorganiza o uni el valor que té per comunicar-se. estigués a punt de Era de acto lúdico porfinir. parte alguna asociación aspecte aelconsiderar realment sorprenent escoltary aUn de apoyo a enfermos susaltre familias, acto seriasolidarias que aquesta persona els encadenaments será un éxitodey conceplas huchas se lle-per les circumstàncies tes diferents el to decuantas veu que horas; naran eni unas si lo que seviscudes orun “ego” cada vegadaes erauna més iconferencia, més pu- ha desenvolupat ganiza una exposición, que no permetvendrá que l’altre jat. un moment prendre unEntaller o unva“lo que sea”, la ligente l’interfereixi.lo També podria una respiració,los “possiblement y llenará espacios, aportará queesbutractar d’una s’ofegava” i en tot el local es enamente pueda y va disfrutará de persona lo quesolitària. se Aquestes persones són dignes fer silenci. Moltes mirades es volveremos leelofrece. Ya después a nuestra van entrecreuar ianormal. subtilment de compassió, perquè desconormalidad neixen segons els es podia del silenci, Peroentendre esos días solidarios noque, conocen deentesos, líparaules tan ocupen “uf, que bé”. segons des- les mites y aPocs mí me encanta vivirlos de solament cer7% de la comunicació prés, el seu company de cafè un ca en tantas ocasiones. Sigamos todos así, inem recorda havia tirat lestodo espatlles amunt, terpersonal. dándolo y construyendo, enI això pequeñas dir la psicoterapeuta agafant aire, perquè que el que grandes dosis,intuïa un mundo másvaamable y más novament tornaria a “bombar- Virginia Satir sobre la comuniequilibrado.

Parles, parles i parles!

J

dejar-lo”. Ho va endevinar; novament tornava a començar el monòleg. Per què actuem així? Podríem contemplar algunes

LL

L’esport, 61a edicióhàbit de la Fira d’Espàrrecs saludable a Gavà

a Fira a prevenció d’Espàrreca delsarriba hàbits a la no saludables entre els joves seva 61ena edició plena de no-és una de preocupacions vetats. La les tradicional mostrade les administracions, ja noque agrícola incorpora enguany els problemes salutunderivats vetats que fan de de la Fira aparadorde males pràctiques de les la gastronomia local i alimentàries el sector agrí- o delamb sedentarisme és una fenomen en cola, l’espàrrec com ingredient creixement aquests. principal i més entre característic. Pernovetats combatre aquesta També respecte a lasituació redistri- a Gavà la Generalitat el suport bució d’espais i ubicació amb dels diferents de l’Ajuntament impulsarà nou elements que composen la Fira un busca programa de prevenció a través de una major comoditat pels visitants i l’esport, inicialment en dos instimés visibilitat dels expositors. de la la població. Els joves, geEstuts conjuga part de mostra delen secacostumen a anar abandonat torneral, agrícola de sempre, amb el nou la pràctica esportiva manera programa promogut per lade Diputació a mesura abando“Elcontinuada Parc a Taula” amb laque ja habitual nen l’escola. participació d’entitats locals amb actid’aquest vitatsL’objectiu i exhibicions i amb programa les degusta-és quedels els 12 joves d’entre participants 15 i 16 anys cions restaurants dels Instituts El Calamot i Bruguers a GastroGavà. (instituts queperò, ja es aquesta troben adherits Cal destacar, primePla Català de l’Esportorganitzaa l’Escola) ra aledició de GastroGavà, consciència que poden da prenguin conjuntament per l’Ajuntament, practicardel’exercici físicdepel l’Agrupació Restauradors Gavàseu i

compte i la ciutat disposa de múltiples opcions per fer-ho.

L’esportde téGastronomia molts valors que cal l’Associació i Turisme. potenciar en l’etapa de formació Aquesta mostra de l’oferta gastronò-i creixement dels joves. en mica és un exemple més deInvertir la necessàaquests aspectes són estalvis per futurs ria col·laboració públic-privada tal des dedeterminats l’estricta vessant detant potenciar sectors ecoeconòmica prevenció de malalties nòmics de (la la ciutat. redueix la despesa el sistema de Cada vegada més ésenimprescindible salut públic) com en vessant perque esdeveniments de elciutat com la sonal cada ciutadà.potser amb un Fira, en de altres moments Gavà sempre s’ha caracteritzat caire més lúdic, es converteixin en plaper posar l’esport com de a element taformes dinamitzadores l’econoprimordial i fonamental en el desmia local, facilitant la presència dels envolupament visectors econòmicsdedelalatrajectòria població més tal dels i ciutadans, de l’etapa dinàmics actius que, des a sobre, estan escolar fins als adults o la a interlola gent organitzats i poden facilitar gran. Avui la ciutat és una ciutat cució. bastant ben dotada d’instal·lacions No son temps per deixar-ho tot en i espais per a la pràctica esportiva mans de l’administració. L’Ajuntament raonable deamb Gavàuna ha oferta demostrat la sevad’activivocació tats. potenciadora de l’activitat econòmica i En aquest ésEn encertat i raempresarial a lasentit ciutat. aquest senque sigui unadels quatitonable si recentment es Gavà donava conèixer municipis a on es del desenvolupalatre segona convocatòria “6+6”, ara aquest en fase deFira prova esràpot afegirprojecte aquesta visió de la de pilot, i que esperem que sigui un l’Espàrrec. èxit i es pugui ampliar posteriorment a altres joves de la població.

La Lafoto fotodel delmes mes

cació: “el millor regal que puc rebre d’algú és que em vegi, que m’escolti, que m’entengui i que em toqui”. Adéu.

Celia Escribano Escriptora i presidenta de la junta local de l’AECC de Gavà

el diari

eleldiari diaride deGavà Gavà• •març abril de 2014

DE GAVÀ de Gavà

E ELL DIARI DIARI DE DE G GAVÀ AVÀ no no comparteix comparteix necessàriamente necessàriamente les les idees idees expressades expressades als als articles articles d’opinió. d’opinió. La La responsabilitat responsabilitat d’aquests d’aquests recau recau exclusivament exclusivament en en els els seus seus autors. autors. ELL DIARI DIARI DE DE G GAVÀ AVÀ no no es es fa fa responsable responsable de de la la veracitat veracitat de de la la publicitat publicitat ni ni dels dels articles articles E aliens aliens aa aquesta aquesta redacció. redacció. La La reproducció reproducció total total oo parcial parcial dels dels continguts continguts d’aquesta d’aquesta publicació publicació queda queda subjecta subjecta al al consentiment consentiment de de l’editor, l’editor, així així com com dels dels respectius respectius propietaris propietaris intel·lectuals intel·lectuals dels dels mateixos. mateixos.

Falles a Gavà. La Casa de València de Gavà va celebrar el passat cap de setmana, 5 i 6 d’abril, la tradicional Celebració delLaCarnestoltes. Durant uns Balmes dies, la va ciutat depunt Gavài fivanal. quedar sota el comandament del Rei festa de les Falles. cremà a la plaça de Jaume ser el Carnestoltes, que va contagiar la disbauxa i l’alegria als ciutadans i ciutadanes.

Edició, redacció i maquetació: Virginia Gutiérrez Redacció i maquetació: Virginia Gutiérrez Contacte: virginia@sfcomunicacio.cat Contacte: virginia@sfcomunicacio.cat Col·laborador esports: Xavi Martí Col·laborador esports: Xavi Martí Telèfon publicitat: 674.35.92.03 Telèfon publicitat: 674.35.92.03 Disseny publicitat: David Pedra

Administració: Administració: direccio@sfcomunicacio.cat direccio@sfcomunicacio.cat Edita: Sant Sant Feliu Feliu COMUNICACIÓ, COMUNICACIÓ, SL SL Edita: NIF: B-65631889 B-65631889 NIF: Dipòsit legal: legal: L-1246-2012 L-1246-2012 Dipòsit Adreça: C. C. Joan Joan XXIII, XXIII, 7, 7, local local Adreça: 08980 Sant Sant Feliu Feliu de de Llobregat Llobregat 08980 Telèfons: 93.685.76.83 93.685.76.83 // 674.35.92.03 674.35.92.03 Telèfons:

Podeu Podeu consultar consultar l’edició l’edició digital digital a: a:

Distribució: Distribució:

Número 5, 6, març abril de 2014 Número 2014 20.000 exemplars exemplars 20.000 Imprès aa Gráfi Gráficas cas de de Prensa Prensa Diaria Diaria SAU SAU Imprès


C I UT A T

marçde abril de2014 2014••eleldiari diaride deGavà Gavà

3

Els Un delictes març deacolor Gavàvioleta disminueixen per la igualtat un 9,1% Reunió Gavà ha de celebrat la Junta el mes de de Seguretat les donesLocal per refermar per analitzar el seu compromís el conjunt de dels serfets unadelictius ciutat més registrats igualitaria a • Divendres Gavà en els8darrers de març12 esmesos va celebrar • Els l’acte total (entre institucional delictes amb i faltes) motiu és delun Dia4,4% Internacional inferior aldede la2013 Dona L’alcaldessa també ha demanat una especial vigilància, detecció i control de possibles desballestaments de naus industrials sense ús, donat que “hem detectat algun cas que ens ha generat problemes entorn dels polígons industrials, sobretot una venda irregular de material de deixalleria i, en aquest sentit, cal reforçar les actuacions”. Altres temes on també s’ha fet incidència són els relacionats amb l’ocupació il.legal de pisos, sobretot en aquells casos que provoquin molèsties, i l’aparició de pintades xenòfobes. El delegat territorial de la Generalitat a Barcelona, Fernando Brea, ha manifestat que “en general la situació a Gavà és molt positiva, amb un descens dels L’escola Els jovesde menors dansade Le25 Balanys va oferir han estat una els actuació més benefi a la plaça ciats Jaume d’aquest Balmes descens de la taxa d’atur

L A

Virginia Gutiérrez R.

a ficiutat nals de ha volgut març es comva memorar, celebrar un la any Juntamés, de el Seguretat Dia Internacional Local, on rede la presentants Dona ambdels diferents cossos activitats policials i l’alcaldessa repartides Raquel durantSántot el chez mes van deanalitzar març, dins el conjunt el ja conedels gut fets programa delictius registrats Març Violeta. a GavàEnen guany, els darrers sota12elmesos, lema “Decidim que va exel nostre perimentar camíun capdescens a la Igualtat!”, del 4,4% ha respecte oferitaespais 2013. de reflexió, xerrades, Pel que tallers fa alsidelictes, esdeveniments aquests artístics han baixat i esportius un 9,1%, elaborats mentre que de manera les faltesparticipativa han experimentat per les enun titats lleugerperincrement la Comissió deVioleta l’1,3%. per La la davallada Igualtat més de la signifi Ciutat,cativa on es s’ha reivindica produït el en lideratge els delictes femení contra i els el drets patrimoni de lesamb dones. un 14% respecte L’acte central, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, es va celebrar el passat 8 de març, i va comptar amb la participació d’algunes entitats locals, com ara l’Escola de Dansa Le Bal, que va oferir una petita actuació de dues peces: La cançó “Caballeros” de Back i el tema “Try” de Pink. L’acte més instituvional es va celebrar poc després a la sala de Plens, on Silvia Aldavert, de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCB) va guiar la conferència titulada Decidir per ser lliures: defensant els drets sexuals i reproductius de les dones. Un cop finalitzat l’acte, es va procedir a la lectu-

aral’any passat. Unreivindicatiu altre indicador del manifest de analitzat és l’increment de les deveu de diversos ciutadans i ciutencions, queconcret han crescut 6,8% tadanes, en Marun Juárez respecte el 2012. Amb aquestes Monteagudo de l‘Escola Le Bal, dades, la ràtio de de fetsl’Associació delictius a Francisco Terrés, Gavà se situa en Sentiu, 57,7 delictes per de Veïns de La Salvador cada mil habitants, una La xifra per Mercader, de la Coral Igualsota la mitjana Catalunya tat i de Karina Cumpa de Carrillo, veïque es Gavà. troba en 67,2%. na de El el punt i final el va Per lal’alcaldessa, Raquel Sánposar la Coral la Igualtat, que chez, forçaapositiu també“el es balanç va voleréssumar aquest tot i que no estem satisfets al esdeveniment entonant la cançó 100%. La disminució del nomSiahamba. breLade tinenta delictes, d’alcalde en un 4,4%, de demostra que la icoordinació l’àmbit d’Igualtat Ciutadania entre els diferents cossos de de l’Ajuntament de Gavà, Emma seguretat està resultant Blanco, va voler destacar elpositicaràcva satisfactòria”. Malgrat ter i“obert i participatiu detot, la programació del Març Violeta” i va assegurar que amb la conferencia programada “hem volgut explicar un tema d’actualitat com és la Llei de l’Avortament desmitificant algunes de les coses obre aquest tema. Crec que és de valentia poder nomenar les coses que passen perquè cadascú prengui un posicionament amb coneixement de causa”. Desacord de la oposició Precisament el tema escollit per la conferencia inclosa din l’acte institucional va crear cert malestar entre alguns partits de la oposició. Els representants dels

fets, un increment de l’activitat policial amb detencions i la desarticulació d’algunes bandes durant l’últim exercici”. Brea ha remarcat la importància de l’activitat formativa, tant per part de la Policia Municipal com dels Mossos d’Esquadra en centres educatius, entitats veïnals, AMPA i casals de la gent gran. En els diferents cursos i xerrades que s’han fet han participat un total de 5.000 persones. Per al delegat territorial, “aquesta formació és molt important perquè suposa una proximitat dels cossos de seguretat amb la ciutadania i és un flux d’informació que ens permet prendre mesures de seguretat, de precaució sobretot vers els joves en temes d’internet”.

Conferència ‘Decidir per ser lliures: defensant els drets sexuals i reproductius de les dones’

Sánchez “que no grups del ha PPC,demanat CiU i C’s van abans’abaixi marcardonar la la salaguàrdia de plensi per mosnos objectius pelLaque fa als trar uns el seu desacord. regidora delictes patrimonials queacusar conpopular Mònica Parès va tinuen sent, tot un i la “acte seva dismide transformar instinució, elsen delictes major im-i tucional un actedepartidista portància, i reforçar pro avortament, amb elaquelles qual el campanyes relacionades ambi meu partit no n’està d’acord” la la detecció la devaprevenció, assegurar que “hi hani molts tenció dels autors”. altres problemes que pateixen aquest sentit, amb l’inici lesEn dones a Gavà com l’atur, o del períodeded’estiu, Raquelsobre Sánla manca conciliació chez s’ha caldria referit treballar”. als robatoris a els quals vehicles, tot remarcant “en El portaveu de CiU, que Ramón aquesta època aquest tipusacte de Castellano, va dir que “un furts s’incrementen, i per això com aquest hauria de reprehe demanat es produeixii sentar a totaque la ciutadania” una major vigilància i control”. va lamentar que s’hagués convertit en “un acte de partit on una sola ideologia hagi imposat la seva visió sobre la llei de l’avortament”. A més, va demanar a l’Ajuntament “que demani disculpes i rectifiqui en els propers anys”. Per últim, Miguel Àngel Ibánez, portaveu de Ciutadans, tot i assegurar que “nosaltres estem en contra de la proposta de la Llei de Gallardón”, va reconèixer que “un acte institucional hauria de tenir la cura deguda i respectar a la totalitat de la població de Gavà. Pensem que s’ha perdut una ocasió immillorable de defensar, tots junts, els drets de les dones”.

Campanya per promoure la

Trobada popular de les Dones tenència responsable de gossos L’Ajuntament torna a impulsar una campanya de conscienciació adreçada als propietaris de gossos. Durant les pròximes setmanes, la Policia Local reforçarà la presència en diferents punts per recordar als seus propietaris la necessitat d’acomplir la normativa vigent sobre la tenència de gossos i millorar el civisme. Tot i que que s’ha detectat Elque 16 de la març majorespart va celebrar dels pro-la Vpietaris Trobadatenen popular unadel conducDia de les Dones. Els participants van

ta responsable vers els seus animals i la resta de veïns i veïnes, cal insistir en alguns punts, com ara la identificació de l’animal, la seva condició higienicosanitària, l’ús de corretges, o morrions en cas que sigui necessari, i la recollida de les deposicions. En cas de detectar alguna infracció els agents lliuraran un avís. En cas de reincidir en la infracció, es procedirà agaudir imposar la multa correspod’una passejada fins la nent. platja, actuacions i espais lúdics per als més petits.

Exposició de pintura ‘Dones i Guerra’

Fins el 30 de març es pot visitar l’exposició Dones i Guerra,

al refugi antiaeri. Són obres de l’Associació d’Artistes Plàstics.


C IU T AT

4

el diari de Gavà • abril de 2014

Gavà demostra la seva Solidaritat La jornada Viu un dia solidari a Gavà va recaptar 15.000 quilos de menjar i 7.500 euros • La ciutadania també ha participat aquests dies en una caminada per l’Alzheimer i en el Dia Mundial de l’Autisme

L

Virginia Gutiérrez

a població gavanenca ha deixat clar aquests dies que és solidaria i conscient de les dificultats per les que passen moltes famílies a la seva ciutat. Una mostra

és l’èxit aclaparador de la jornada Viu un dia solidari a Gavà, que es va celebrar el passat 29 de març. L’Ajuntament, el teixit associatiu, la ciutadania i les empreses es van implicar amb la Plataforma Gavà Solidària per

recollir aliments per les famílies més necessitades de la ciutat. Durant tot el dia es van realitzar activitats, que es van iniciar a les 8.30h amb la caminada solidària Millorem el nostre entorn. A més, un centenar de voluntaris i voluntàries es van distribuir pels supermercats de la ciutat i es van habilitar punts de recollir de menjar a les places Major, Tarradellas i Pagesia. En total s’ha aconseguit recaptar 15.000 quilos de menjar que Gavà Solidària, a través d’APAMM, Creu Roja, Càritas i l’Església Evangèlica lliuraran a les famílies més necessitades. A més d’aliments, gràcies a aquesta iniciativa s’ha aconseguit recaptar 7.500 euros en metàl·lic procedents de la venda de samarretes solidàries, aportacions realitzades en un compte corrent i els diners obtinguts del sopar solidari que va aplegar més de 400 persones i que va posar el punt final a la jornada solidària.

L’activitat Viu un dia solidari va néixer de la iniciativa de l’Associació de Veïns DiagonalBalmes, l’Associació Pro Ajuda a les Minories Marginades, Càritas i Creu Roja. El president de l’Associació de Veïns DiagonalBalmes, Manolo Gómez es va mostrar “molt satisfet per tot l’ajut recollit, perquè contribuirà a ajudar a molta gent i perquè l’esperit solidari ha impregnat tots els racons de la ciutat. Hi ha hagut moltes ganes d’ajudar i crec que, després de fer una valoració més reposada, es pot pensar ja en una nova edició”. Caminar per l’Alzheimer Els gavanencs i gavanenques van continuar mostrant el seu caràcter solidari i gairebé un miler van sortir a correr el passat 6 d’abril, a la I Caminada Solidària per l’Alzheimer, que va organitzar l’Associació de Malalts d’Alzheimer i altres

Demències de Gavà (FAGA). La presidenta de l’assocació, Carme Garcia, es va motsrar “sorpresa pero molt contenta” per la gran participació. “No esperàvem que s’apuntaria tanta gent, estem molt satisfets”, assegura. “Aquesta gran acollida ens anima encara més a seguir organitzant activitats d’aquest estil, amb l’objectiu de donarnos a conèixer i sensibilitzar la gent sobre el que suposa aquesta greu malaltia”, afegeix. L’activitat es va iniciar a les 9.30h amb la caminada, que va comptar amb tres recorreguts pel passeig marítim. A l’arribada, els inscrits van poder recuperar forces amb una xocolatada i van poder gaudir d’actuacions musicals i de ball de la mà d’entitats i escoles que van col·laborar amb l’activitat. Finalment, es va realitzar una rifa amb premis donats pel comerç de Gavà i les entitats col·laboradores.


abril de 2014 • el diari de Gavà

Dia Mundial de l’Autisme L’Associació de Familiars Discapacitats Intel·lectuals de Gavà (ADISGA) va voler commemorar, el passat divendres 4 d’abril, el Dia Mundial de l’Autisme. Ho va fer amb un acte a l’Espai Maragall on es va projectar el documental Una mirada diferent sobre l’autime, d’Ivan Ruiz Acero i Silvia Cortés Xarrié. Posteriorment es va fer un debat en el que van participar pares, mares, psicoanalistes i també l’Albert, un jove diagnosticat amb el síndrome d’Asperger.

La presidenta d’ADISGA, Isabel Rodríguez, va voler destacar la importancia de “donar a conèicer més aquesta discapacitat que, per sort o per desgràcia és una de les grans desconegudes, i en aquests temps s’estan començant a detectar més casos. Nosaltres volem ajudar i acompanyar a les families que han de patir el tenir un fill amb aquesta malaltia”. Gavà contra el càncer De la seva banda la junta local de l’Associació Espanyola Contra

La caminada solidaria de la FAGA va reunir prop d’un miler de participants

C I UT A T el Càncer (AECC) va organitzar un dia després, dissabte 5 d’abril, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer de Còlon, un concert de gòspel gratuït a l’església de Sant Pere. El grup Sedeta Gospel Singers va oferir tot un repertori de peces a ritme d’espiritual negre. El mateix dissabte, dia 5 d’abril i com és habitual, la junta local de l’Associació Espanyola Contra el Càncer va muntar la seva taula informativa i per recaptar fons a la plaça Major des de les 10 a les 14 hores.

5

Les entitats solidàries reclamen la creació d’un menjador social Una desena d’entitats solidàries de Gavà, que actuen coordinades sota la denominació Gavà 22 Solidari han reclamat a l’Ajuntament que posi en marxa un menjador social per assegurar el dret bàsic a l’alimentació a les persones que no tenen recursos per menjar., així com un refugi per a les persones que no tenen on viure. El manifest, que es va fer públic el passat 25 de març en un acte al Casal Sant Jorsdi, denuncia que hi ha al voltant de mil famílies sense prou recursos per garantir una bona alimentació als seus membres i que un centenar d’aquestes persones no tenen un habitatge digne i “viuen en barraques, coves i altres construccions precàries repartides per la vall de ca n’Espinós, Pla de Queralt, zona agrícola o bé en habitatges ocupats”.Davant d’aquesta situació, exi-

geixen que l’Ajuntament creï el servei de menjador social i el servei de refugi per a transeünts sense sostre. El text recorda que el pressupost municipal d’aquest any reserva una partida de 70.000 euros per a acció social, que contemplen aquestes dues accions, però que no s’ha fet encara cap moviment. no s’ha fet cap moviment.”Des que es va formular aquella proposta no s’ha realitzat cap acció per fer-la efectiva. No s’ha encarregat cap estudi ni s’ha habilitat cap local, ni hi ha cap projecte en marxa per fer realitat ni el menjador social ni l’aixopluc per a transeünts”. Les entitats també reclamen una “coordinació real” entre els responsables dels serveis socials municipals i les entitats del voluntariat que atenen les famílies en risc d’exclusió social.


6

POLÍT C IU T AT IC A

eleldiari diaride deGavà Gavà• •març abril de 2014

La PSC, Policia ERC,Municipal ICV i CIU,estrena a favor Campanya Albert Rivera i Javier contra Nart visitan Gavà delseu diàleg entre governs el primer cotxe híbrid per l’excès de velocitat Amb l’adquisició del vehicle es pretén millorar l’eficiència fer possible la consulta L’Ajuntament posa en marxa un dispositiu energètica i lluitar contra el canvi climàtic

sala de actos del Museu de Gavà (en el parc de la Torre Lluch), acogerà el acto organizado por Ciutadans La Fuerza de la Unión. Presentado por el regidor Miguel Ángel Ibáñez, contará con unos invitados de lujo: el presidente del partido, Albert Rivera i los candidatos al Parlamento EuroJaviercamí Nart de i Juan Carlos El próximo martes 29 peo Europa, la Pava, av. de R. de abril, las 19 horas, la Girauta. Bertran i Güell i tram urbà de la es ad’aquesta setmana,

El passat mes de març es va aprovar al ple una declaració radar mòbil a les vies urbanes on es deteca Policia Municipal del de Dret a Decidir del poble de Catalunya ten un major nombre d’infraccions o risc política a favor

LE R.

Gavà ha presentat avui el l Ple primer de l’Ajuntament cotxe patrulla de híbrid. Gavà haAquesta aprovat,adquisiaquest ció té un dijous, doble una objectiu: declaració d’una banda reduir políticadea l’impacte favor del amDret biental a Decidirdedellapoble flotade deCatalunya. vehicles policials El text, que i la conseqüent va ser presentat millora de de manera l’eficiència conjunta energètica pels grupsdemula mateixa, nicipals del i, per PSC, l’altra, ERC ilaICV-EUiA, promoció i recollia i difusió la necessitat entre la ciutadania de què “la d’aquest ciutadania tipus pugui de vehicles expressar com el una seu alternativa futur col·lectiu efectiva i lesalsrelavehicles cions amb de combustió. la resta de l’estat, de manera Des delliure l’Ajuntament i democràtica, s’assegura a través que “en d’una el consulta, marc del iproque grama de renovació de dins la floaixò pugui ser possible el ta apostem per l’adquisició marc de la legalitat, gràcies al de pacte vehicles i al diàleg més sostenibles entre els go-i més vernseconòmics, d’Espanya icom Catalunya”. és el cas d’aquest CiU, decotxe veu del híbrid. seu portaveu Un vehicle Ramonque Castellano, hem adquirit va mostrar-se a través “absolutament d’un leasingd’acord i que ofereix amb el totes text” les i després prestacions d’argumentar d’un cono haver-s’hi sumat com a part pro-

posant “per raons formals” va per defensar-lo conjuntaagrair especialment “l’esforç fet ment” i va recordar que, “tot i pel PSC”. que els socialistes no defensem En absència del regidor de C’s, l’independentisme, sí que esMiguel Ángel Ibáñez, el Partit tem a favor del dret a decidir Popular va ser l’únic grup que va sempre que es faci per la via devotar en contra. El seu portaveu, mocràtica”. Josep Llobet, va recordar que La portaveu d’ICV-EUiA, Emma “Catalunya té un estatut que Blanco, va ressaltar la necessitat té cabuda en la Constitució” i de “poder gestionar aquest proque “únicament es van retallar cés amb voluntat de consens aquelles parts que no eren le- sempre des del diàleg i no pas la gals”. També va afirmar que “so- confrontació”. El nouaquest cotxe te tema un consum de 3,9l 100km enDes via urbana bre no es potcada pasd’ERC, Jordi Calatayud, sar la pilota a Rajoy perquè no després de mostrar-se “a favor txe es tracta policial d’actitud tradicional de govern, però un d’afrontar Toyota Prius el procés Eco Berlina des de de la rebaixa sinó d’unconsiderablement assumpte que ha de el 136 negociació” CV, automàtic també i amb ha recordat un moque1.800cc. “Espanya s’ha negat neconsum”. votar-se a les Corts”. tor Funciona amb aelecgociar moltes vegades i s’han El Descotxe del PSC, híbrid, el seu que portaveu, s’afegeix tricitat, amb que assoleix una perdut moltes màxima oportunitats, de 50 km/h, aMiquel les motocicletes Ángel Díaz, va elèctriques destacar velocitat amb aixòbenzina, si ara s’hi amb torna velocitat a opoque la importància la Policia Municipal de “poder va haver ad- iper sar caldrà de veure 180 km/h. què s’ha de fer quirir a partir l’any 2011, és màxima consensuat un de text en un tema tan important i d’actualitat per poder avançar”.

D

la Policia Municipal de carretera a Santa Creu de Calafell. Segons el tinent de GoverGavà controla la veloPública, Urbanisme, dels vehicles amb nació, Via ERC citat demana a l’Ajuntament que s’uneixi a Medi Ambient i Sostenibilitat, un la radar campanya mòbil. La instal·lació ‘X una de Catalunya social’ l’aparell, cedit per la Generalitat José Obispo, “hem detectat que portaveu El grup hamunicipal d’ERC vies degavanenc la ciutat hi de Catalunya, de permetre po- enElaquestes Pérez, les prinal ple d’abril ha un Andreu excés de velocitat i per sarproposaran fi als comportaments de que de- d’ERC, intencions de la campanplatal’Ajuntament doni suport a la cipals això encetem aquesta terminats conductors o conduc“fer pres-els campanya X una Catalunya so- forma ya quepassen pretènper conscienciar tores que no respecten els límits per tal que es deroguin que es va iniciar amb la sió conductors i conductores que de cial, velocitat i posen en perill les lleislarestrictives manifestació de passat cal rebaixar velocitat alen casc seguretat els vianants i de6lad’abril resta totes exigir aquells que Barcelona. Les prioritats de la l’àmbit urbà. Perlaboral, això avisarem de aconductors. Durant les propel’ofec queelspateix a crear s’acabi que no respectin límits el perresplataforma setmanes, s’orienten l’aparell s’ubicarà català en de unavies Catalunya més social, i govern què corregeixin la temes seva actitud a les urbanes on es detecten i que s’acabin es infraccions reclamen girs les de polítivolant”. més per en excès ve- fialnançament, d’austeritat ques avinguda en àmbitsdecom salut, les Elpolítiques locitat: les la Bòbiles, radar mòbil romandrà a permarç, Europa l’ocupació, l’educació, la po- dictaminades carrer de Sant Lluís, avinguda Gavà fins al 31 de en una creen mésAmb pobresa i no bresa, la igualtat, l’habitatge, la que d’Eramprunyà, avinguda de Joan primera fase. posterioritat inversió”. fiscalitat cultura. s’instal·larà en diferents períodes. Carles I, av.o la del Mar, avinguda més


C IU T AT

8

eleldiari diaride deGavà Gavà• •març abril de 2014

Neix un programa per Es posa prevenir en marxa els hàbits el nou no saludables entre els Pla joves de Polítiques a travès de d’Igualtat l’esport Es tracta del FITJOVE, un programa impulsat Aquest per segon la Generalitat pla, igual amb queelelsuport primer, deserà l’Ajuntament transversal, • Aquest tindrà curs es realitza una prova pilot en institutsuna de quatre duradamunicipis, de quatre anys, entre durant ells, elsel IES període Calamot 2014-2018 i Bruguers

Activitats dirigides La directora de la Fundació EsportSalus, Mariona Corbella, va explicar com es desenvoluparà el projecte a Gavà. Així, en una primera fase escolar i en horari lectiu, l’alumnat de 4t d’ESO dels instituts Bruguers i Calamot realitzaran una sortida didàctica a les instal·lacions de El porgrama va adreçat als joves de 4rt d’ESO la Zona Esportiva Diagonal “on faran un tast d’activitats diRedacció d’actuació, aquest segon Pla neix rigides de fitness, quest dimarts s’ha amb l’objectiu concret,adaptades segons la a la seva edat, d’un nivelli Ciutècengegat el procés tinenta d’alcalde d’Igualtat nic moderat d’una de intensitat d’elaboració del se- tadania EmmaiBlanco, “ser un entre i alta. Lesque, acgon Pla de Polítiques full de moderada ruta de les activitats tivitats s’acompanyaran d’un d’Igualtat de Gavà, el full de ruta de manera col·lectiva i partisuport musical els motivi que marcarà les accions en ma- cipada entre lesque associacions, i amb material propiladel fittèria d’igualtat a la ciutat durant la ciutadania i també pròpia ness com ara manuelles,prioristeps el pròxim periode 2014-2018. institució, es considerin depèndencia Departament o bicicletes indoor”. Mentre que eldel primer Pla, apro- tàries per marcar el camí cap a de Colom. una en segona fase, ja fora vatSalut, l’anyJoan 2009, tenia per objec- unaEnciutat igualtat reial”. Gavà, Ra- de La l’horari els ha i les noies tiuL’alcaldessa esdevenir unde marc general tinentalectiu, d’alcalde explicat quel Sánchez, va recordar que faran dues tardes a la setmana l’Ajuntament sempre ha en- d’activitats dirigides al mateix tès la pràctica de l’esport com equipament esportiu. També es un element essencial en tota preveu una sortida al mes, de la trajectòria vital de la per- caràcter opcional, d’esport urbà sona, fomentant-lo no només “de manera que l’alumnat en l’edat escolar sinó també en vegi que pot practicar exercici l’adolescència, en l’etapa adul- físic pel seu compte i que hi ha ta i entre la gent gran. “Veiem espais a la seva ciutat que pol’esport des d’una perspec- den fer servir”, va dir segons tiva àmplia i integral, com a Corbella. un element de cohesió social, Al mateix temps, es durà

que aquest tipus de plans formen d’unalapolítica de sensibilitzaapart terme formació dels tècció que ja va començar l’any 2008 nics esportius i dels professors i que premeten aquelles d’educació física“veure implicats en el coses on hem avançat i quines programa. falten per fer”. Alhora,Català BlanEl director del Consell co l’Esport, ha destacat que Figueras, Gavà és una de Gerard va ciutat “capdavantera en aquest temes posar de manifest que d’igualtat”, resaltant per exemprograma “posa en valor i viple els Plans o elequip, SIAD, sibilitza el d’Igualtat treball en “que és departaments, un centre de referència entre entre no només peri temes institucions entre de la violèniniciacia masclista, tambéen com tiva pública isinó privada, de-a laboratori d’igualtat”. fi nitiva, una tasca compartiAquest segon Pla s’està elaboda”. Figueras també ha destacat rantFitjove en col·laboració amb laveure Dipuque “ens permet tació de Barcelona i serà executat l’esport com una forma increï“com vam fer laun primera veble dehoconstruir societat gada,saludable de portesi fer a fora, amb la més entendre a ciutadania, i perl’esport tant durant el la societat que és una mes de maig haurà diversos política sociali en majúscules, elements de participació que que ens permet construir una volem que la veu desà”. les societat, unreculli país molt més dones però també la dels homes, ja que no podem Experiència pilot obviar que imprescindible el conEl ésprograma és totalment curs de lesrealitza noves masculinitats nou, i es aquest curs per crear aquest compromís com a experiència pilot a qua-i aquest nou pacte social en matre municipis barcelonins, entèria d’igualtat ciutat”.està tre ells Gavà, onaellaFITJOVE adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO (15-16 anys) dels instituts Bruguers i El Calamot, adherits al Pla Català d’Esport a l’Escola, tot i que no es descarta la incorporació posterior d’altres joves d’entre 16 i 18 anys. Durant el curs 2013-2014 el programa s’implatarà també a instituts i escoles concertades de Badalona, l’Hospitalet i Terrassa.

treball d’arqueologia al Castell d’Eramprunyà on joves d’entre 15 i 17 anys participaran en les tasques de recerca arqueològica al castell, que està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. El treball estarà dirigit per l’equip de monitors de la Fundació Pere Tarrés, entitat que organitza elrojecte juntament amb la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Gavà. L’any passat els joves, sota la supervisió de l’equip tècnic del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, van col.laborar en el rebaix del sector de la sala sud del

recinte sobirà i van intervenir també al sector nord-est del mateix recinte i a la torre adossada al mur de tancament perimetral del castell. Enguany, es donarà continuïtat aquests treball centrant-se especialment en el recinte sobirà. El camp de treball permet avançar en la recuperació del Castell d’Eramprunyà, seguint així la línia encetada per l’Ajuntament de recuperació del patrimoni natural i cultural del municipi, fent partícip a la ciutadania, en aquest cas als joves d’arreu de Catalunya que contribueixen a recuperar un símbol de la nostra història.

com un vehicle per conèixer millor les nostres ciutats i el nostre entorn, i per fomentar les relacions entre diferents generacions”.

Ana Sánchez. Psicóloga Av. Constitución 203-205 esc B entlo 3ª 08860 Castelldefels. http://www.anasanchez.eu Teléfonos: 639 003 023 931 927 967

•Lo que de verdad importa• A partir de este mes nos encontra- A veces nos paramos en nuestro remos en estas líneas para tratar camino, porque estamos pensansobre las emociones, conductas do en “aquello que me pasó o me y sensaciones que afectan en lo hicieron” y me paso años despistamás profundo del ser humano. do, pensando en ello, sufriendo…y Hablaremos sobre todos aquellos no viviendo el presente. Es neprocesos que pasan dentro de cesario aprender a vivir el Aquí y nuestro cuerpo y nos hacen sentir. Ahora, y dejar atrás lo que ya no Lo haremos desde el enfoque de podemos resolver. la psicología, que esalslajoves ciencia qued’ESO El porgrama va adreçat de 4rt estudia nuestro comportamiento También nos puede suceder que y los procesos mentales. Tratare- no continuemos con nuestros protenemos miedo de mos temas de ansiedad, depre- yectos, travésporque d’aquest programa Redacció nos podemos encontrar, susión, agresividad, dependencias, esque crea una oferta atractiquest mes de març, lo antes de tiempo anticiautoestima, problemas va d’activitat físicaporcom una s’hasexualidad, posat en marxa frimos acontecimiento negatide relaciones interpersonales, de parnos opció a un saludable d’ocupació als instituts Bruguers nuestra mente pareja, laborales, de vo. delCreamos tempsend’oci que, a una més. i Calamotdeelviolencia programa de iniciativa terror que nos creemos género yuna de convivencia y educaAquesta ens permet FITJOVE, experiència pilot película que nos impide a ción con losper hijos,la desde la infancia yacompanyar elscontinuar. nois i Ynoies impulsada Generalitat enfadados con la adolescencia en el caminamos salt de l’esport escolar de hasta Catalunya amb l’objectiu de veces, mismoscomunitari, o con el resto del a l’esport que promoure l’exercici físic entre nosotros porque alguien hizo o expedijo estado dede ánimo sólo depencomparteixin aquesta elsElalumnes 4rt no d’ESO com a mundo, en contra lo que “debería i de de aquello que nos ha d’habits pasado o algo riència amb de altres companys estratègia de prevenció sido”. pasará,com sino per de cómo lo inters’engresquin a continuar fent nonos salubles, exemple el haber preta nuestro cerebro. “L’esport activitat física”, va explicar consum de drogues. ánimolade seva entrar presentació en el pesimis- el durant és un factor de protecció de Sin al contrario, tendríamos que cada vez más conciensubdirector general de Drogola Estamos salut de primer nivell. A mo, ciados, de que lo que de verdad tener en cuenta constantemente lo importa no es lo material, aunque efímera que es nuestra existencia, esté muy extendido socialmente para que realmente valorásemos que el dinero hace la felicidad, ten- lo que de verdad importa. dríamos mucho que discutir sobre este tema. En la consulta psicoló- Queremos que este espacio sea gica se evidencia que hay perso- un lugar interactivo, por ello podéis nas de todos los estatus sociales, enviar vuestras dudas o temas de culturales o económicos que su- interés a consulta@anasanchez. eu, y tendremos en cuenta vuesfren emocionalmente. tras sugerencias para escribir soOjalá desde las escuelas se po- bre los temas que más os preocutenciase más el aprendizaje en la pen y/o os interesen. Las personas gestión de las emociones y la inte- consultantes siempre quedarán en el anonimato. ligencia emocional.

A

¿Te has planteado cuanto tiempo perdemos en nuestra vida sufriendo innecesariamente?

¡Esperamos vuestros mensajes!

A

Segon Camp de treball al Castell d’Eramprunyà

La Generalitat ha obert el període d’inscripció per participar als camps de treball d’aquest estiu, per a joves d’entre 14 i 29 anys

E R.

ls joves d’entre 14 i 29 anys ja poden fer la seva inscripció, fins al 22 d’abril, als camps de treball que oferta la Generalitat. En total són 1.292 places per a 90 camps. Les estades són de quinze dies on el jovent participa desinteressadament en un projecte de millora mediambiental, social, de recuperació del patrimoni arquitectònic o d’intercanvi cultural. A Catalunya s’ofereixen un total de 55 camps de treball. Un d’ells és el que es realitzarà a Gavà, entre el 6 i el 20 de juliol. Serà la segona edició del camp de


Cultura i diversió per celebrar una nova Diada de Sant Jordi Dimecres 23 d’abril, la rambla de Joaquim Vayreda s’omplirà de parades de venda de llibres i roses durant tot el dia

E

l pròxim dimecres 23 d’abril, la ciutadania gavanenca està convidada a sortir al carrer i gaudir de la cultura. La rambla de Joaquim Vayreda, centre neuràlgic de la diada, acollirà les tradicionals parades de venda de roses i llibres i també serà escenari de multitud d’activitats culturals., com ara la tradicional trobada de puntaires (10 a 13h). Un dels punts més ani-

mat serà l’Espai de la Paraula, que oferirà contes per a infants de 10.30 a 11.30h, un espectacle d’animació familiar a les 17.30h i un taller infantil per fer punts de llibre amb feltre des de les 17.30 fins les 19.30 hores. També, a partir de les 18.30h, el Club de lectura enfilats ofereix una sessió oberta a tothom que hi vulgui participar. Entre les parades de venda de roses i llibres també es podrà trobar una carpa

compartida entre les biblioteques de Gavà, el Museu Municipal o el Centre d’Història de la Ciutat. Sant Jordi a tota la ciutat

La festa també es viurà a d’altres indrets de la ciutat. Per exemple, els més joves podràn participar del taller d’scrapbooking especial de Sant Jordi que s’oferirà a La Casa Gran (17.30h). D’altra banda, el Club de lectura de muntanyisme Fita i petjada,

organitza la presentació del llibre En solitario, de James Salter. Serà a les 19 hores, a la sala d’actes de la Biblioteca Josep Soler Vidal. Per últim, els Amics de la Sardana de Gavà oferirà una ballada especial de Sant Jordi a la plaça d’Anselm Clavé a les 19 hores.

L’esperit de Sant Jordi s’estèn més enllà del dia 23. Així, durant els dies previs i posteriors també es podran trobar activitats relacionades com l’Hora del Conte de la biblioteca Marian Colomé, el Niu d’Art de l’Associació de Gent Gran especial de Sant Jordi, entre d’altres.


“Jamás me atreví a soñar que tanta gente pudiera leerme” Mábel Montes Escritora gavanense

Yo también lo siento es la primera novela de Mábel Montes, escritora residente en Gavà, que ha visto su sueño cumplido al ver publicada su obra. El camino no ha sido fácil. En un momento donde las editoriales apenas apuestan por los autores novel, Montes se decidió por la autopublicación. En menos de un año, más de 1.000 personas han leído la novela, una història romántica y erótica que transcurre entre Barcelona, Gavà y Castelldefels. Virginia Gutiérrez

-Desde cuando escribes? Escribo desde pequeña. Siempre me ha encantado leer y escribir historias. En el año 2003 realicé un curso de novela online con “Escuela de escritores” y después he publicado algunos relatos y fanfictions en la red. -Como te decidiste a escribir el libro Yo también lo siento? Empecé a publicarla por capítulos en internet, el apoyo de mis lectoras fue la clave para que la historia cobrara vida y se convirtiera en una novela. Como definirias tu novela? Es, sobre todo, una novela romántica y erótica contemporánea, íntima, con toques de humor, que transcurre en Barcelona, Gavà y Castelldefels. Cuando empecé a escribirla tenía claro que mi objetivo era contar una historia basada en los sentimientos y los miedos que nos acechan a todos cuando empezamos una relación y, también, cómo el sexo está ligado a lo que somos y sentimos. El reto era conseguir escribir una novela interesante sin recurrir a tramas fantásticas, o de acción, que el aparentemente simple: “chica conoce chico” tuviera la suficiente carga emocional como para reunir humor, drama, amor e intriga. Creo que lo he conseguido. -Porque te decidiste por la autoedición?

Ya había empezado a editarla cuando conocí por twitter a un autor autopublicado, Gabri Rodenas, y a través de él descubrí varios libros de autores independientes de gran calidad que me gustaron muchísimo. Sabiendo lo complicado que es que una editorial se fije en un autor novel, más teniendo en cuenta la crisis que sufre actualmente este sector, decidí saltarme el paso del peregrinaje y las desilusiones de las editoriales. Yo solo quería tener mi libro en las manos y que pudiera volar. De todas formas, si alguna editorial se fijara en mi novela, yo estaría más que encantada de trabajar para ella. -Cómo ha sido todo el proceso hasta su publicación? Tardé un poco más de un año en escribirla y, después, otro año en editarla y corregirla con la ayuda de un grupo de amigas, la mayoría de ellas lectoras que se enamoraron de la historia y pusieron en el proyecto la misma ilusión que yo. La publicación fue a través de amazon, esta plataforma tiene herramientas gratuitas para la autopublicación, tanto en papel como en digital, relativamente sencillas, y como ellos imprimen a demanda no hay que hacer ningún tipo de inversión. -Qué acogida esta teniendo entre los lectores? Estas en contacto con muchos de ellos por las redes sociales, verdad?

La acogida ha superado todas mis expectativas. Cuando publiqué la novela pensaba que solo la comprarían mis allegados y las lectoras que ya me conocían de la red. Pero el boca a boca en las redes sociales, los blogs de novela romántica y los comentarios en amazon han hecho que ahora esté a unos pocos ejemplares de llegar a los mil libros vendidos. Jamás me atreví a soñar que tanta gente pudiera leerme, y sé que son muchas más, ya que me consta que tengo muchas lectoras piratas. Estoy en contacto con todas las lectoras que tienen interés en hacerlo, a través de facebook, twitter o mi página, de hecho algunas se han convertido en grandes amigas. La mayor satisfacción de toda esta aventura es cuando alguien te escribe y te cuenta que tu novela le ha llegado al corazón. Pero lo mágico de todo esto es que las lectoras van mucho más allá de comentar si les gustó o no el libro, si les gusta de verdad, la hacen suya y entonces quieren compartirla, que la historia vuele más alto. Tengo lectoras que me han puesto en contacto con editoriales, otras, que me han pasado contactos para participar en eventos de literatura romántica. Lectoras que dedican entradas en sus blogs e incluso que la nominan como mejor novela romántica autoeditada. Varias me han enviado fotos con las manos llenas de ejemplares porque se lo iban a regalar a todas sus amigas. No tengo palabras para

agradecer todo esto, todo el alcance que la novela pueda tener es solo gracias a ellas. -Que piensas de los nuevos formatos digitales para libros? Yo estoy encantada con los formatos digitales. Las ventajas son muchas: facilidad para comprar, precios más baratos, fácil manejabilidad. Además gracias a plataformas como amazon ahora no tienes que esperar que un determinado libro le interese a una editorial para traerlo a tu país, puedes acceder a ello en formato digital casi desde cualquier parte del mundo a través de la red. No obstantes, las desventajas también son igual de grandes. Hoy en día quien paga por un libro digital es porque quiere, por poco que te manejes en internet puedes encontrar casi cualquier libro pirateado, así que el lector que paga por él la mayoría de las veces lo hace o por conciencia, o como un acto voluntario de agradecimiento hacia el escritor. Espero que con el tiempo se encuentre una solución conveniente para lectores y escritores/editoriales, y que esta pase por revisar los precios de los libros, un libro digital a más de cinco euros a mí me parece una exageración. -Qué proyectos tienes para un futuro? Seguir promocionando mi novela; el diez de mayo haré la primera presentación de la novela en un evento que se celebrará en

la casa del libro en Barcelona y que reúne autoras, lectoras, blogueras y editoriales del género romántico, organizado por el club de lectura B’Radic, del que, por cierto, una de sus fundadoras también es gavanense. ¡Estáis todos invitados! Aunque mi proyecto principal de futuro es seguir escribiendo. Ahora estoy trabajando, por petición de mis lectoras, en la historia de uno de los personajes secundarios de “Yo también lo siento”. Y en mi “cajón” tengo borradores a la espera de que sus protagonistas se despierten un día y me revelen su vida.

La novela de Mábel, Yo tambien lo siento, se puede encontrar, además de en Amazon, en la librería Pelegrín, en la calle San Pere de Gavà. Más información en su página web: www.mabelmonteszaporta.wordpress.com


La 61a Fira d’Espàrrecs es presenta plena de novetats, entre elles, el nou espai gastronòmic GastroGavà Divendres 2 de maig obriran les portes la nova GastroGavà i la Mostra Comercial. Dissabte s’inaugurarà la Mostra Agrícola al pavelló Jacme March

D

el 2 al 4 de maig, la Fira d’Espàrrecs celebrarà la seva 61a edició combinant tots els seus elements identificatius i incorporant-ne de nous. L’alcaldessa Raquel Sánchez destaca que “aquesta festa, la nostra festa, ens permet mostrar el millor de nosaltres. Tot i evolucionar amb els temps, manté el seu tret identificatiu: la Mostra Agrícola amb les paneres i els lots d’espàrrecs, gràcies a l’esforç dels pagesos que any

rere any se superen en il·lusió i creativitat”. La Fira d’enguany presenta varies novetats. Una d’elles serà la primera edició de GastroGavà, a la plaça de Jaume Balmes. Organitzada per l’Ajuntament, l’Agrupació de Restauradors de Gavà i l’Associació de Gastronomia i Turisme –ATG-, està concebuda com una mostra de l’oferta gastronòmica del municipi utilitzant l’espàrrec de Gavà i el producte local com a ingredients principals. Oferirà al vi-

sitant degustacions de qualitat i amb espàrrecs de Gavà i productes autòctons elaborades especialment per l’ocasió per 12 restaurants de la ciutat. Tothom qui ho vulgui tindrà a la seva disposició petites degustacions exclusives amb dues opcions de tiquet: una de quatre tapes i dues cerveses a un preu de 10 euros, i una segona d’una tapa i una cervesa que en costarà 3. Segons Raquel Sánchez, “GastroGavà recupera l’espai on tradicionalment s’havia ubicat la Mostra de Cuina, però amb un nou concepte gastronòmic. És un espai de degustació i de relació social on tastar tapes de qualitat acompanyades d’una cervesa.” Reubicació dels espais L’oferta gastronòmica torna així a esdevenir un dels espais centrals del recinte firal, com també ho serà el pavelló Jacme March, on dissabte s’inaugurarà la Mostra Agrícola. Precisament, la reubicació dels espais del recinte firal és l’altre aspecte destacat del certamen. Així el carrer de Sant Pere es configura com a nexe d’unió entre aquests dos grans espais, mentre

que el carrer Martí l’Humà estarà ocupat per part de la Mostra d’Automoció, que enguany estarà situada entre aquest carrer i la part posterior de la plaça de Jaume Balmes.Aquesta nova redistribució dels diferents elements que composen la Fira d’Espàrrecs té per objectiu afavorir la visibilitat dels expositors i facilitar als visitants el recorregut per totes les zones.El pavelló Jacme March acollirà novament la Mostra Agrícola, amb les paneres artístiques i de llavors i els lots d’espàrrecs. Es tracta d’una mostra on els pagesos on mostren la seva capacitat creativa a l’hora de realitzar les composicions artístiques el·laborades amb llavors i verdura fresca, sent l’espàrrec el principal protagonista. La Mostra Agrícola es divideix en quatre categories: lots d’espàrrecs, paneres de verdures o productes del camp, paneres artístiques i paneres artístiques de llavors. A l’acte d’avui, el president de la Cooperativa Agropecuària de Gavà, Salvador

Activitats per a tothom Al voltant de la Fira s’organitzen un bon grapat d’activitats per a petits i grans. En l’espai temàtic Els Petits Pagesos, al pati del Jacme March, els menuts podran aprendre d’una manera divertida, junt amb les seves famílies, sobre l’agricultura, els espàrrecs i la Fira. S’organitzaran tallers per aprendre a manadar espàrrecs, fer paneres de llavors, plantar tomaqueres, cuinar amb fruites i verdures, contacontes ambientats en la temàtica de la Fira d’Espàrrecs, activitats plàstiques i inflables. En aquest espai també s’ubicarà el mercat “el Parc a Taula” que és el resultat del desplegament d’un programa de desenvolupament econòmic promogut per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de destacar els valors naturals, culturals i paisatgístics dels nostres parcs a través de la gastronomia, la producció artesanal i la viticultura. Seran tres dies de festa on, se-

Bernadó, ha destacat “la implicació de les famílies pageses de la ciutat per mantenir viva aquesta festa”. També ha parlat de la qualitat dels espàrrecs de Gavà: “Gavà és l’única població de Catalunya que produeix l’espàrrec blanc”.

gons Raquel Sánchez, “una vegada més les entitats de la ciutat hi participaran de manera molt activa ja sigui amb actuacions a l’escenari, exhibicions i organitzant tot tipus de propostes per gaudir d’una jornada familiar a la Fira”.


març de 2014 • el diari de Gavà

C U LT U R A

2 ball El Muro de Jessica Rodrí- Parc Arqueològic. VDivendres edició del concurs de microrelats guez.

18h Masterclass d’arts mar10h Jornada de portes obercials a càrrec d’Escuelas Mu- 17.30h Exhibició de ball, a la tes Refugi antiaeri de la RamL’Ajuntament de Gavà convocar el concurs gendo. Plaça de Jaume Bal- torna plaça de aJ. Balmes, a càrrec bla de Gavà “Microrelats (fins les 14.00h) mes. d’Escuela de Actividades DiCiutat de Gavà” amb la col·laboració la ciutat rigidas Body&Soulde les biblioteques 11.30 h Ball dede gegants. Plaça .19h GastroGavà (fins les 23h) de Jaume Balmes. A càrrec Plaça de Jaume Balmes. 18.30h Exhibició d’arts mar- de Gegants i Gegantons de Gavà i els Grallers l’Anguila de Gavà. 12 h Actuació castellera. a la plaça Jaume Balmes. A càrrec de Castellers de Gavà i Encantats de Begues. 12:30h GastroGavà (fins les 16.30h) Plaça Jaume Balmes. 17 h Exhibició tècnica de futbol kids. Plaça de Jaume Balmes. A càrrec de Sporting Gavà.

J

R. Dissabte 3 a és obert el termini per la V edició Departicipar 10 a 19 h.en Jornada de porconcurs literari “Mitesdel obertes al Parc Arqueolòcrorelats Ciutat de Gavà”, gic. convocat per l’Ajuntament amb

11h Obertura al públic de la Mostra Agrícola. Pavelló Jacme March 11.30h Exhibició de dansa. Pl. Jaume Balmes. A càrrec de l’Aula de Dansa. 12.30h Ballada de sardanes. Plaça de Jaume Balmes. Organitza Amics de la Sardana de Gavà. 12.30h GastroGavà (fins les 23h) Plaça de Jaume Balmes. 17h Exhibició de hip-hop i zumba. Plaça de Jaume Balmes. A càrrec de l’Escola de

13

LA FIRA D’ESPÀRRECS, D’UN COP D’ULL

cials Mugendo, a la plaça de laJaume col·laboració Balmes.de les biblioteques de Gavà. L’objectiu del certamen és Ball promoure l’escriptura 19.30h country. Plaça de entre la població de 16 Jaume Balmes. de A més càrrec de anys, que haurà d’ambientar l’Associació Cal Nicanor. els seus escrits a la ciutat.

Diumenge 15

10h Bicicletada de la Casa de Aragón (sortida des de la plaça de Jaume Balmes). A càrrec de Casa de Aragón. 10h 9a Trobada de plaques de cava, a la plaça de Jaume Balmes. A càrrec d’Amics Plaques de Cava de Gavà. 10h Exposició de cotxes clàssics i antics, a la plaça de Jaume Balmes. A càrrec de l’Associació de Vehicles d’Època del Baix Llobregat. De 10 a 14h Portes obertes al

17.30h Circuit de pàdel kids. Plaça de Jaume Balmes. A càLes bases, que es poden conrrec Padelarium Gavà.

sultar al web de les biblioteques i18 a lahpàgina municipal, marquen Mostra de dansa. Plaça l’extensió màxima A decàrrec les obres de Jaume Balmes. de al’Escola un màxim de 1.200 caràcters. de dansa Le Bal. Les obres poden ser escrites

19h Dansa tradicional catalana. Plaça de Jaume Balmes a càrrec de l’Esbart Brugués. Activitats a l’espai ‘Els petits pagesos’ Al pati de l’escola Jacme March

Dissabte

Taller de cuina - d’11 a 14 h i de 17 a 19 h. Taller de manadar espàrrecs, quadres de llavors i planters de tomàquets - d’11 a 13 h i de 17.30 a 20.30h. Taller de dibuix i conta-

contes, a càrrec d’El Cargol planters de tomàquets - d’11 en català o castellà. particiBarbut - d’11 a 14 hEls i de 17 a 13 h i de 17.30 a 20.30h. a pants 21h. han de fer arribar els seus microrelats a la Biblioteca Josep Taller de dibuix i contaSoler Vidal a través de l’adreça contes, a càrrec d’El Cargol Diumenge de correu electrònic b.gava.jsv@ Barbut - d’11 a 14 h i de 17 Taller diba.cat deen cuina format - d’11 Word. a 14 Al mish a 21h. de constar-hi el títol i satge de 17haurà a 21 h. del treball, el nom i cognoms de Taller de reciclatge ECOl’autor,de l’adreça i el telèfon. Taller manadar espà- LANDbcn, al pati de l’escola El termini presentarrecs, quadresperdea la llavors i JacmeR. March, de 18 a 21 h.

Exposició de còmics orginals de Jaume Martín

ció de sol·licituds serà des de la data de publicació a la web municipal fins dilluns 31 de març de 2014 a les 23.30 hores. El premi consistirà en una tauleta per al guanyador, i un llibre electrònic per a cadascun dels accèssits. El jurat estarà format per les directores de les dues biblioteques, Maite Pinteño, de la Josep Soler Vidal, i Isabel García, de la Marian Colomé; Alfons Guri, responsable de l’especialització en microrelats de la Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà del Vallès, i Cati Durant la Rivera, fira dinamitzadora del Voluntariat per la llengua i moderadora Club Mostra Agrícola, aldel pavedelló lectura en català. Jacmefàcil March. El veredicte es donarà a conèixer 22 d’abril en Mostra elComercial, a laels actes previs a la diada de Sant plaça de Jaume Balmes. Jordi.

Tallers i jocs infantils, al recinte firal.

Exposició fotogràfica del 46è Concurs Estatal de Fotografia, al pavelló Jacme March. A càrrec de

F

ins el 10 d’abril la biblioteca Josep Soler Vidal de Gavà acull la mostra titulada Lo que el viento trae del reconegut artista hospitalenc Jaume Martín. Sota un enigmàtic títol ens trobem al ben mig dels inhòspits Urals durant els albors de la revolució russa, en la que un jove metge es enviat a un poblet a exercir en contraposades situacions i rodejat d’un secret terrorífic. L’obra va ser guardonada amb el premi a la millor l’Agrupació Fotogràfi ca de obra del saló de còmic de Penmarc’h Gavà. (França) i nominada a millor dibuix i millor guió alJac27è Saló Exposició de l’escola còmicEl de Barmeinternacional March “Epdelmira! celona, i l’exposició Jacme March està ambha la estat produïda per les Fira.” A càrrec deBiblioteques l’escola de l’Hospitalet Jacme March.i Norma AccésEditorial. pel

pavelló Jacme March.

Exposició filatèlica i numismàtica, a la plaça de Jaume Balmes. A càrrec de Cercle Filatèlic i Numismàtic de Viladecans.


E SPOR T S

14

Deporte y retos

el diari de Gavà · abril de 2014

El Club Atletisme Gavà organitza les prèvies del Campionat de Catalunya L’Estadi Municipal La Bòbila serà la seu d’aquestes proves els dies 1 i 7 de juny, quan vindran a la ciutat clubs d’arreu del país de les categories que van de benjamí a cadet

U

n reto comienza hoy en Nidra. Has leído bien. El reto no se lleva a cabo el día en el que sales a competir, ya sea un triatlón, tu primer maratón o el sueño deportivo que te hayas marcado, el reto empieza hoy, cuando en tu cabeza tienes claro cuál es tu meta. Ante esa primera premisa, ya asumida, se plantean las dudas, ¿seré capaz? ¿Estoy a tiempo? ¿Y si no lo consigo?... No, no es extraño lo que te sucede, tus dudas son lógicas y mucho más comunes de lo que te imaginas, son lo que yo llamo “las barrera imaginarias”, muros que nuestra mente construye. No las vemos pero se sitúan ahí, en tu cabeza, entre tú y tu reto. Pueden llegar a derrotarte si no te planteas un entrenamiento paralelo al físico, el entrenamiento psicológico. Tal vez te interese contarme y resolver tus dudas y empezar a hablar sin miedos, este es tu momento. Empecemos, lo primero es potenciar tus virtudes. Es muy importante afianzar la confianza en uno mismo. Y para eso nada mejor que sacar a relucir las virtudes de las que estás dotado. Pero no vale con visualizarlas, coge lápiz y papel, o mejor apúntalo en la agenda de tu móvil, así podrás leerlo antes de cada entrenamiento. Escribe 3 virtudes que consideras que tienes y que te benefician a la hora de abordar tu reto (es aún más positivo que sea otro el que te enumere 3 de tus virtudes). Veamos un ejemplo ante el reto de un deportista que se plantea terminar su primer triatlón de larga distancia: · · ·

Constancia Me gusta entrenar Estoy preparado

Son 3 frases que te tienes que repetir antes de cada entrenamiento. El siguiente paso es ser consciente de tus debilidades y asumirlas, no escon-

derlas en nuestra cabeza, sácalas a la luz. Para ello apuntaremos (esta vez no lo hagas en el móvil) las 3 dudas que te atemorizan y te frenan en la consecución de tu reto. · No sé si seré capaz de hacer 21 km corriendo tras el segmento de bicicleta · Va a haber gente muy preparada y voy a acabar el último · No tengo tiempo para entrenar lo que necesito ¿A qué os suena alguna de estas dudas? Son muchos los deportistas que, por ejemplo, tienen la sensación de no entrenar lo suficiente. El éxito vuelve a estar en la planificación. Para elabora un plan REALISTA de entrenamiento, no vale de nada escribir que vas a correr 5 días a la semana si sabes que no lo vas a cumplir. Consejo: Una vez eres consciente de tus debilidades. Utiliza el ingenio y convence a tu mente. Sí sabes que vas a entrenar 4 días a la semana, en tu calendario de entrenamientos planifica sobre 3 días. Cuando entrenes 4 días te sentirás pletórico y cuando cumplas con los 3 establecidos no tendrás lo que suelo llamar sentimiento de no entrenar Toma el control de tu estado de ánimo ¿Qué quiero decir? El deportista debe tomar el control de su ánimo, debes disfrutar con cada entrenamiento, felicitarte tras cada sesión y gozar de las sensaciones tras la ducha, aunque hayas sufrido lo indecible minutos antes. Si en un momento dado te invaden los pensamientos negativos, párate a pensar en cómo actuaría en ese momento una persona positiva y reconduce la situación. Sé consiente de ella y plantea cambios. Ya estás preparado, hoy mismo empieza tu reto en Nidra Ese que te llevará a disfrutar cada día con lo que haces y que culminará de la manera que hoy has imaginado.

Estadi Municipal La Bòbila

L

Xavi Martí

a Federació Catalana d’Atletisme ha triat el club de la nostra ciutat per organitzar les proves prèvies del Campionat d’Atletisme de Catalunya de les categories benjamí, aleví, infantil i cadet. L’esdeveniment se celebrarà a l’Estadi Municipal de La Bòlia els dies 1 de juny (alevins i infantils en horari de matí i tarda) i 7 de juny (al matí, els benjamins, i durant tot el dia, els cadets). Els millors esportistes de les prèvies gavanenques es classificaran per les finals que es disputaran el dissabte 14 de juny a Tarragona (benjamins, alevins i infantils) i el diumenge 15 de juny a Vic (cadets). El president del club, Bernat Peso, ha destacat que l’entitat “porta temps col·laboran amb competicions de la Federació

Catalana” i que, com a activitat més destacada que ha organitzat, es troba el Campionat de Catalunya absolut de 10.000 Metres amb Pista que es va poder gaudir a La Bòlia el 2013. Peso també ha assenyalat que la federació confia amb el club per la importància que tenen com a entitat i com a escola d’atletisme, la qual “cada any compta amb més atletes”. En aquests moments, al club, s’hi apleguen 260 atletes, dels quals “un 85% pertanyen a les categories inferiors de l’escola d’atletisme, que van des de mini-atletes fins a cadets”. L’entitat, que el 2016 sumarà 30 anys de vida, organitza durant l’any la Mitja Marató GavàCastelldefels-Gavà, el Míting Internacional d’Atletisme, el Trofeu Fira dels Espàrrecs i la Cros Ciutat de Gavà.

Amb dos carrils més es farien finals De moment, a La Bòbila només s’hi poden organitzar prèvies de competicions oficials i no les finals. El motiu és la capacitat de la pista d’atletisme, que compta només amb sis carrils. Si hi haguessin dos carrils més, es podrien fer finals. Tot i això, però, les prèvies també posen Gavà al mapa català de l’atletisme. En aquest sentit, el president del club ha manifestat que els dies 1 i 7 de juny vindran a la ciutat clubs d’arreu de Catalunya que “s’hi estaran tot el dia”. Aquest esdeveniment, per tant, no només és important a nivell esportiu, “sinó també a nivell econòmic i de visibilitat, ja que els esportistes, els tècnics i les seves famílies consumiran als nostres comerços”.


abril de 2014 • el diari de Gavà

E SPOR T S

15

“Vull classificar-me per anar al Mundial de Pequín de l’estiu de 2015” Laura Redondo L’atleta gavanenca Laura Redondo es va proclamar campiona d’Espanya

Esportista gavanenca

d’Hivern de llançament de martell fa ben poques setmanes a Lleó, amb una marca de 67,57 metres. Aquesta no és la seva màxima distància, ja que al gener de 2013 va igualar el rècord d’Espanya (69,59 metres), que fins aquell moment ostentava en solitari Berta Castell. L’esportista, que des de fa uns anys competeix amb el FC Barcelona, ha estat campiona d’Espanya de martell el 2012-2013, els anys 2008, 2009 i 2010 (promeses), el 2006-2007 (júnior) i el 2005 (juvenil); també ho ha estat en llançament de disc quan era cadet, el 2002-2003. En l’apartat internacional, ha anat a campionats a Helsinki (2012, 67,42m.), Arles (2010, 61,16m.), Sofia (2011, 60,20m.), Bar (2012, 67,13m.) i Castelló (2013, 68,78m.). La llançadora, nascuda el 1988, arribava als 55,10 metres quan tenia 18 anys i s’ha anat superant. El proper objectiu serà el de superar els 70 metres, una marca que mai ha aconseguit cap llançadora espanyola. Xavi Martí

Quan comences al món de l’atletisme? De petita, feia taekwondo i el meu germà estava al Club Atletisme Gavà. Ell competia els caps de setmana i això em va atraure i em vaig apuntar quan tenia uns 9 anys. Segons la pàgina web del club, ostentes els rècords de l’entitat en llançament de pes, disc i javalina de categories juvenil, júnior i absolut. I en martell, tens la júnior, juvenil i cadet. Als inicis, feia més pes i disc i la javalina la tocava una miqueta. Després vaig començar amb el llançament de martell. Quin va ser el procés per passar del Club de Gavà al FC Barcelona? A Gavà, no es pot llençar martell

i vaig decidir, fa nou anys, demanar una beca al CAR de Sant Cugat. El mateix any que arribo al CAR, el Barça truca i fitxo. Fa 9 anys que estic al Barça i només faig llançament de martell. Aquest any, has estat campiona d’Espanya de llançament de martell... L’any passat també vaig ser campiona d’Espanya, però no hi era l’atleta Berta Castell, amb qui comparteixo el rècord espanyol de llençament de martell. Aquest any ha estat especial perquè és el primer cop que em proclamo campiona competint amb les millors atletes espanyoles de l’especialitat, inclosa la Berta Castell. No m’ho esperava i ha sortit bé. Ja he guanyat tres Campionats d’Espanya de Martell d’Hivern. Al gener de 2013, vas igualar el

rècord de llençament de martell d’Espanya, que ostentava Berta Castell amb la distància de 69,59 metres. A hores d’ara, encara estem empatades a 69,59, ningú ha superat aquesta distància. Encara el compartim. Entrenes al CAR de Sant Cugat. Com és el teu dia a dia? Estic aquí durant tota la setmana, de dilluns a divendres. Dedico tot el dia a l’esport. Fa pocs dies et vas operar d’una lesió al cartílag de la cama esquerra que fa més d’un any que arrossegues. Quan estaràs al 100% per competir? M’han dit que fins el setembre o l’octubre no estaré al 100%. La temporada la comencem a la tardor, però fins el gener de 2015 no tornaré a competir.

Quan tornis a competir, quins són els teus objectius? L’estiu de l’any que vinent se celebra el Mundial de Pequín, i el que vull és aconseguir la marca mínima de llençament de mar-

tell per classificar-me. Amb l’equip espanyol, aniran a Pequín un màxim de tres atletes de llençament de martell. I les que tenim més possibilitats som la Berta i jo.


El Diari de Gavà, núm.: 6  

Edició corresponent al mes d'abril d'El Diari de Gavà. Publicació independent de periodicitat mensual i distribució gratuïta a totes les lla...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you