__MAIN_TEXT__

Page 1


CONTENT / SADRŽAJ

05

MAROJE MRDULJAŠ prostoria / Innovation as social responsibility prostoria / Inovativnost kao društvena odgovornost

18

CHAIRS / EASY CHAIRS / TABLES / SMALL TABLES STOLICE / FOTELJE / STOLOVI / STOLIĆI

92

SOFAS / SOFABEDS / ACCESSORIES SOFE / SOFE NA RAZVLAČENJE / DODACI

216

BIOGRAPHY BIOGRAFIJA


04

prostoria / Innovation

05

MAROJE MRDULJAŠ

as social responsibility / Inovativnost kao društvena odgovornost MAROJE MRDULJAŠ

prostoria

2017


MAROJE MRDULJAŠ

06

We tend to perceive furniture as something abstract, created on designers' desks and then produced, branded and placed on the market by companies with different statuses and reputations. In fact, relations inside the contemporary globalized furniture industry are becoming more and more fragmented with less and less opportunity for complete dedication to synergies and collaborations... prostoria, as a young company whose catalogue already comprises some new icons such as the Polygon armchair and the Revolve transformable sofa, stands as an example of a different and more traditional approach based on the evolution from the local givenness and logical clustering of all actors involved in the production process.

07

Navikli smo promatrati namještaj kao svojevrsnu apstrakciju osmišljenu na stolovima dizajnera koje zatim tvrtke različitih statusa i ugleda proizvode, brendiraju i plasiraju na tržište. Odista, u suvremenoj globaliziranoj industriji namještaja odnosi su sve više odijeljeni i sve je manje prilike za potpuno posvećenje sinergijama i suradnjama... prostoria, mlada tvrtka koja u svom katalogu već ima nove ikone poput fotelje Polygon ili transformabilne sofe Revolve, primjer je drugačijega, uvjetno rečeno tradicionalnijeg pristupa, zasnovanog na izrastanju iz lokalnih datosti i logičnog povezivanja svih aktera u procesu proizvodnje. POLYGON

prostoria

2017


MAROJE MRDULJAŠ

08

Rapid development of prostoria, formerly known as Kvadra, a company which has come a long way, from ‘starting from zero’ to positioning itself as the leader and promoter of new ideas in only a few years time, is a story about the reintroduction of continuity both in Croatia and Central Europe, a region with vital but insufficiently recognized design scene and remarkable tradition and knowledge of the furniture industry. Those elements served as latent potentials that provided grounds for continuation and had to be activated. Since the beginning, prostoria has been developing an integrative approach, functioning as a collaboration platform that nourishes and stimulates continuous exchange of knowledge and experience between all the actors participating in the production of furniture.

REVOLVE

prostoria

09

Brzi razvoj prostorie (nekada Kvadre), koja je u svega par godina ostvarila put od «početka od nule» do pozicije lidera i promotora novih ideja, priča je i o ponovnom uspostavljanju kontinuiteta u Hrvatskoj i Centralnoj Europi, regiji s vitalnom, no nedovoljno prepoznatom dizajnerskom scenom i sa značajnom tradicijom i znanjem u industriji namještaja. To su bili latentni potencijali na koje se moglo nastaviti i koje je trebalo aktivirati. Od svojih početaka, prostoria razvija integrativni pristup i funkcionira kao suradnička platforma koja njeguje i potiče kontinuiranu razmjenu znanja i iskustava između svih sudionika u proizvodnji namještaja.

2017


MAROJE MRDULJAŠ

10

A dynamic workshop ambience has been created offering opportunities mainly to young designers to explore their ideas in excellent conditions and bring them to the highest level of design, functionality and technological artisanship. Many products have been developed over longer periods of time surpassing a number of iterations until reaching their final form, which would be impossible without the adequate support combining the contemporary technology and meticulous craftsmanship and handwork of the highest quality. Predominantly local materials are used, especially solid wood, and most of the production takes place within the company itself.

11

Stvoren je dinamični, radionički ambijent koji je mahom mladim dizajnerima pružio priliku da u izvrsnim uvjetima istraže svoje ideje i dovedu ih do najviše razine oblikovne, funkcionalne i tehnološke dorađenosti. Mnogi proizvodi razvijani su dugoročno i prošli su više iteracija do konačne forme, što ne bi bilo moguće bez odgovarajuće podrške gdje se kombiniraju suvremena tehnologija i minuciozni, obrtnički i ručni rad najviše kvalitete. Uglavnom se koriste lokalni materijali, naročito masivno drvo, a većina proizvodnje odvija se unutar same tvrtke. RHOMB

prostoria

2017


MAROJE MRDULJAŠ

12

While the company's catalogue also offers furniture based on already proven models, prostoria shows strategic and even passionate dedication to research-based design, convinced that authenticity has its place on the market but presents a special challenge in the times when it seems almost impossible to create truly innovative and fresh concepts.

13

Iako u svojem katalogu nudi i namještaj baziran na provjerenim modelima, prostoria je strateški, pa i strastveno posvećena istraživački orijentiranom dizajnu, vjerujući da izvornost ima svoje mjesto na tržištu, ali predstavlja i poseban izazov u vremenima kada se čini da je gotovo nemoguće osmisliti odista inovativne, svježe koncepte.

OBLIQUE

prostoria

2017


MAROJE MRDULJAŠ

14

For that reason, prostoria's social responsibility and specific position have to be observed as a contribution to the evolution of design and readiness to take the risk in order to reach new values for the benefit of users and the culture. Thus, prostoria stands as a distinct project inside of which designers grow together with the company on the grounds of mutual trust and shared goals. This is why designers and their creations have been given the leading role in this catalogue...

15

Zato društvenu odgovornost, pa i specifičnu poziciju prostorie treba promatrati upravo kao doprinos evoluciji dizajna, kao spremnost da se uđe u rizik kako bi se dosegle nove vrijednosti na dobrobit korisnika, ali i kulture. prostoria je tako projekt u kojem zajednički rastu i dizajneri i tvrtka na temelju uzajamnog povjerenja i zajedničkih ciljeva. Zato se u ovom katalogu glavna riječ prepušta samim dizajnerima i njihovim radovima…

3ANGLE

prostoria

2017


16

prostoria

17

2017


CHAIRS / EASY CHAIRS / TABLES / SMALL TABLES

prostoria POLYGON 20 RHOMB 32 MONK 44 OBLIQUE 58 DOBRA 72 STRAIN 80 STOLICE / FOTELJE / STOLOVI / STOLIĆI

18 19

2017


21

POLYGON

POLYGON

DESIGN: NUMEN/FOR USE

20

Evers since we first began to engage with design, we were fascinated with the standard modernist typology of chairs with modest dimensions that meet all functional parameters, without burdening the space with their bulkiness. We have explored a series of alternatives that are in line with these values, but also offer a new formal approach. Polygon retains all traditional elements of a modernist chair, but deconstructs them, creating new relations between them. The form of the bent steel bars of the structure, the seat and the backrest are coordinated via a triangular geometry. The composition of the triangle is accentuated when viewed from the side, but once the observer begins to move, these forms transform into hexagons and more complex polygons. We have continued to develop Polygon in close cooperation with prostoria, and have launched a new version of the chair that retains all features of the original design, but in an improved form. The resulting product has a somewhat defamiliarizing effect, seeming both familiar and distinctly contemporary.

prostoria

Od samog početka bavljenja dizajnom fascinirala nas je standardna modernistička tipologija sjedalice skromnih dimenzija koja zadovoljava sve funkcionalne parametre, a da pritom glomaznošću ne opterećuje prostore. Istraživali smo niz varijanti koje odgovaraju tim vrijednostima, ali nude i novi formalni pristup. U Polygonu su zadržani svi tradicionalni elementi modernističke stolice, no oni su dekonstruirani i dovedeni u nove odnose. Forma svinutih čeličnih šipki konstrukcije, sjedala i naslona koordinirana je trokutastom geometrijom. Kompozicija trokuta naglašena je u bočnom pogledu, no pri kretanju promatrača te forme se transformiraju u heksagone i kompleksnije poligone. U bliskoj suradnji s prostoriom nastavili smo razvijati Polygon, pa je danas na tržištu nova varijanta u kojoj su zadržane sve značajke dizajna koje su usavršene. Rezultat je ponešto začudni proizvod koji se doima poznatim, ali istovremeno i izrazito suvremenim.

2017


POLYGON

23

POLYGON

22

FOTELJA / ARMCHAIR TKANINA CANVAS, KONSTRUKCIJA METAL PLASTICIFIRANI, RUKONASLONI JASEN / FABRIC CANVAS, STRUCTURE METAL COATED, ARMRESTS ASHWOOD

prostoria

2017


U Polygonu su zadržani svi tradicionalni elementi modernističke stolice, no oni su dekonstruirani i dovedeni u nove odnose. Rezultat je ponešto začudni proizvod koji se doima poznatim, ali istovremeno i izrazito suvremenim.

25

POLYGON

POLYGON

24

Polygon retains all traditional elements of a modernist chair, but deconstructs them, creating new relations between them. The resulting product has a somewhat defamiliarizing effect, seeming both familiar and distinctly contemporary.

NUMEN/FOR USE

FOTELJA / ARMCHAIR TKANINA CANVAS, KONSTRUKCIJA METAL BAKAR, RUKONASLONI JASEN / FABRIC CANVAS, STRUCTURE COPPER, ARMRESTS ASHWOOD

FOTELJA / ARMCHAIR TKANINA CANVAS, KONSTRUKCIJA METAL CRNI KROM, RUKONASLONI ORAH / FABRIC CANVAS, STRUCTURE BLACK CHROME, ARMRESTS WALNUT

prostoria

2017


Restaurant Tatel Madrid, Spain Project: Ilmiodesign, Andrea Spada & Michele Corbani Photo: Uxio Davila

27

POLYGON

POLYGON

26

Microsoft Executive Lounge, Vienna, Austria / Photo: Paul Ott

Villa The One, Kožljak, Istria, Croatia Project: Denis & Lana Galić / Photo: Level52

prostoria

2017


29

POLYGON

STOLIĆ / SMALL TABLE NOGE METALNE PLASTIFICIRANE CRNO, PLOČA FENIX NTM / LEGS METAL COATED BLACK, TABLE TOP FENIX NTM

POLYGON

28

FOTELJA / ARMCHAIR TKANINA HALLINGDAL, KONSTRUKCIJA METAL PLASTIFICIRANI, RUKONASLON ORAH / FABRIC HALLINGDAL, STRUCTURE METAL COATED, ARMRESTS WALLNUT

prostoria

2017


POLYGON

POLYGON

31

POLYGON

30

77 40

72

77

A R M C H A I R / FOT E L JA

79

79

72

32

S M A L L TA B L E / S TO L I Ć

72

72

INTERIOR INNOVATION AWARD 2014 WINNER GERMAN DESIGN AWARD 2015 WINNER

prostoria

2017


33

RHOMB

RHOMB

DESIGN: SIMON MORASI PIPERČIĆ

32

As a company, prostoria is oriented to the production in solid wood, which has resulted in the creation of the Rhomb chair, my first project realized in that noble material. Our intention was to design a chair with a distinguishing identity combined with accentuated comfortableness. For that reason, our design includes a number of small but decisive shifts in geometry and ergonomics that have been meticulously researched in the course of the project development. The Rhomb is somewhat wider than a common chair while its backrest organically continues into prolonged armrests. This allows for various, more relaxed seating positions and feasting becomes a hedonic act. The chair's organic shape is in opposition with the contemporary rhomboid geometry found in the cross section of the backrest and legs. Tactile and visual qualities of solid wood are accentuated owing to the combination of the state-of-theart technology and sophisticated manual processing.

prostoria

Usmjerenost prostorie prema proizvodnji u punom drvu dovela je do stolice Rhomb, moje prve realizacije u tome plemenitom materijalu. Namjera nam je bila dizajnirati stolicu prepoznatljivog identiteta, ali i naglašene udobnosti. Iz tog razloga dizajn uključuje niz malih, ali presudnih pomaka u geometriji i ergonomiji koji su pomno istraženi tijekom razvoja projekta. Stolica je nešto šira od uobičajene, a naslon za leđa organski se nastavlja u produžene rukonaslone. Tako su omogućene različite, opuštenije pozicije sjedenja, a blagovanje se doživljava kao hedonistički čin. Organičnoj konturi stolice suprotstavljena je suvremena, romboidna geometrija presjeka naslona i nogu. Zahvaljujući kombiniranju najsuvremenije strojne tehnologije i sofisticirane ručne obrade, naglašene su taktilne i vizualne kvalitete punog drveta.

2017


RHOMB

34

STOLICA / CHAIR HRAST CRNI / OAK BLACK

prostoria

STOLICA / CHAIR TAMNO CRVENA / DARK RED

Stolica je nešto šira od uobičajene, a naslon za leđa organski se nastavlja u produžene rukonaslone. Tako su omogućene različite, opuštenije pozicije sjedenja, a blagovanje se doživljava kao hedonistički čin.

SIMON MORASI PIPERČIĆ

35

STOLICA / CHAIR HRAST NATUR / OAK NATURE

STOLICA / CHAIR HRAST LIGHT / OAK LIGHT

RHOMB

The Rhomb is somewhat wider than a common chair while its backrest organically continues into prolonged armrests. This allows for various, more relaxed seating positions and feasting becomes a hedonic act.

STOLICA / CHAIR ORAH / WALNUT

2017


prostoria

37

STOLICA / CHAIR HRAST NATUR / OAK NATURE

RHOMB

RHOMB

36

2017


prostoria

39

RHOMB

RHOMB

38

2017


prostoria

41

RHOMB

RHOMB

40

2017


RHOMB

RHOMB

43

RHOMB

42

58

77

52

77

C H A I R / S TO L I CA

52

58

215

74

74

105

S TO L / TA B L E

215

105

GERMAN DESIGN AWARD 2017 WINNER

prostoria

2017


45

MONK

MONK

DESIGN: GRUPA

44

The Monk collection brings together the regional modernist tradition and contemporary design. Originally, the chair and armchair were designed for the renovation of the architectural icon – the Palace Hotel in Dubrovnik. At the same time, they were homage to the very popular Lupina chair, a classic designed by Niko Kralj. This simple idea is reduced to finding harmony in joining two bended platforms: one for the backrest and the other expanding into the armrest. This results in an upholstered shell mounted on various types of legs – higher ones for the chair and lower ones for the armchair. The name for this collection is a figurative association that simultaneously follows the modernist ethics that inspired the team of designers: it seems as if an old monk dressed in modest cotton clothes decided to sit in an unpretentious wooden chair. The two Monks, a chair and an armchair, fuse the everyday life filled with work and contemplation. The collection is supplemented with low tables, a dining room table and a bar stool.

prostoria

Kolekcija Monk povezuje regionalnu modernističku tradiciju i suvremeni dizajn. Stolac i naslonjač su izvorno projektirani za potrebe preuređenja arhitektonske ikone – dubrovačkog hotela Palace. Također, osmišljeni su kao hommage popularnom Lupina stolcu, klasiku slovenskog dizajnera Nike Kralja. Jednostavna zamisao svodi se na skladno povezivanje dviju savijenih ploha: jedne koja čini naslon i druge za sjedalo koja se širi u rukonaslon. Tako nastala tapecirana školjka postavljena je na različite tipove nogu, višima za stolac, nižima za naslonjač. Ime kolekcije je figurativna asocijacija, no ona je i na tragu modernističke etike koja nas je inspirirala: čini se kao da je neki stari monah u skromnoj platnenoj odjeći sjeo na nepretenciozan drveni stolac. Dva Monka, stolac i naslonjač, objedinjuju svakodnevicu rada i kontemplacije. Uz njih kolekcija uključuje i niske stoliće i stol za blagovanje.

STOLICA / CHAIR TKANINA CANVAS, NOGE METALNE 5003 / FABRIC CANVAS, LEGS METAL 5003

STOLICA / CHAIR TKANINA CANVAS, NOGE METALNE SKIJA 5003 / FABRIC CANVAS, METAL SLED BASE 5003

2017


prostoria

Ime kolekcije je figurativna asocijacija, no ona je i na tragu modernističke etike koja nas je inspirirala: čini se kao da je neki stari monah u skromnoj platnenoj odjeći sjeo na nepretenciozan drveni stolac. Dva Monka, stolac i naslonjač, objedinjuju svakodnevicu rada i kontemplacije.

47

MONK

MONK

46

It seems as if an old monk dressed in modest cotton clothes decided to sit in an unpretentious wooden chair. The two Monks, a chair and an armchair, fuse the everyday life filled with work and contemplation.

GRUPA

2017


MONK

49

MONK

48

STOLICA / CHAIR TKANINA / FABRIC CANVAS, NOGE METALNE / METAL LEGS 5003

prostoria

FOTELJA / AMRCHAIR TKANINA / FABRIC CANVAS, NOGE METALNE / METAL LEGS 5003

STOLICA / CHAIR TKANINA / FABRIC CANVAS, NOGE METALNE SKIJE / METAL SLED BASE 5003

FOTELJA / ARMCHAIR TKANINA / FABRIC CANVAS, NOGE METALNE SKIJE / METAL SLED BASE 5003

STOLICA / CHAIR TKANINA / FABRIC CANVAS, NOGE HRAST NATUR / LEGS OAK NATURE

2017


MONK

51

MONK

50

Meizai, Australia Photo: Bek Sheppard

Hotel Palace, Dubrovnik, Croatia / Project: 3LHD / Photo: Damir Fabijanić

Wooden House, Krk, Croatia Project: Idis Turato / Photo: Bosnić+Dorotić

prostoria

2017


MONK

53

MONK

52

STOL / TABLE HRAST NATUR / OAK NATURE 180 × 100 CM

STOLICA / CHAIR TKANINA / FABRIC CANVAS, NOGE HRAST LIGHT / LEGS OAK LIGHT

STOL / TABLE HRAST NATUR / OAK NATURE 240 × 100 CM

STOLICA / CHAIR TKANINA CANVAS, NOGE METALNE SKIJE 9002 / FABRIC CANVAS, LEGS METAL SLED BASE 9002

STOL / TABLE HRAST NATUR / OAK NATURE 100 × 100 CM

STOLICA / CHAIR TKANINA CANVAS, NOGE METALNE 7022 / FABRIC CANVAS, LEGS METAL 7022

prostoria

2017


54

55

prostoria

MONK

MONK

FOTELJA / ARMCHAIR TKANINA CANVAS, NOGE HRAST LIGHT / FABRIC CANVAS, LEGS OAK LIGHT

2017


MONK 56

57

MONK

37

50

41

41

61

TA B L E / S TO L

55

100

37

64

45

73

A R M C H A I R S L E D B A S E / FOT E L JA S K I J E

83

C H A I R S L E D B A S E / S TO L I CA S K I J E

75

55

59

41

73

45

64

83

59

50

61 240 / 180 / 100

B A R S TO O L / B A R S K I S TO L AC

83 45

37

64

45

100

73

A R M C H A I R M E TA L L EG S / FOT E L JA M E TA L N E N O G E

83

C H A I R M E TA L L EG S / S TO L I CA M E TA L N E N O G E

59

S M A L L TA B L E M I N I / S TO L I Ć M I N I

45

S M A L L TA B L E M I D I / S TO L I Ć M I D I

50

A R M C H A I R / FOT E L JA

50

MONK

C H A I R / S TO L I CA

55

61 48

prostoria

2017


59

OBLIQUE

OBLIQUE

DESIGN: NUMEN/FOR USE

58

When designing the Oblique family of products, we wanted to ensure a quality sitting experience for the user in a real soft armchair, but within minimal dimensions. It is these requirements that have created the recognizable profile of this set of chairs. The profile underlines two triangular prisms. They ensure the greatest thickness of the foam on the major points of support for the body when sitting: the back side of the seat and the lumbar zone of the backrest. The narrowed plane where the volume from the seat blends into the backrest improves the ergonomics, but also allows for the elasticity of the backrest. The top of the legs has a rectangular cross-section, but becomes increasingly thin towards the bottom, turning ultimately into a triangular base. This way, we have reduced the robustness of the wooden profiles of the structure and have given the design a geometric expressive and contemporary character. We have perfected the products through time, offering, in addition to the wooden leg structure, an alternative metal version that also includes an armrest. The Oblique family also comprises a larger table and smaller coffee tables. prostoria

Prilikom dizajniranja obitelji proizvoda Oblique željeli smo korisniku osigurati kvalitetu sjedenja u pravoj, mekanoj fotelji, no u minimalnim gabaritima. Iz tih zahtjeva proizlazi i prepoznatljiv profil sjedala obitelji. U profilu se ističu dvije trokutaste prizme. One osiguravaju najveće debljine pjene na glavnim točkama oslonaca tijela pri sjedenju: stražnjoj strani sjedala i lumbalnoj zoni naslona. Sužena ploha pretapanja volumena iz sjedala u naslon poboljšava ergonomiju, ali i omogućava elastičnost naslona. Vrh nogu kvadratnog presjeka se stanjuje i triangulacijom prelazi u trokut baze. Na taj način smanjili smo robusnost drvenih profila konstrukcije i dizajnu pridali geometrijski ekspresivan, suvremen karakter. Proizvodi su usavršavani tijekom vremena, a uz drvenu konstrukciju nogu nudi se i varijanta u metalu koja ima i rukonaslon. Obitelj Oblique uključuje i veći stol i stolić.

2017


OBLIQUE

61

OBLIQUE

60

STOL / TABLE NOGE HRAST NATUR, PLOÄŒA FENIX NTM / LEGS OAK NATURE, TABLE TOP FENIX NTM

STOLICA / CHAIR TKANINA DIVINA MD, NOGE HRAST LIGHT / FABRIC DIVINA MD, LEGS OAK LIGHT

STOLICA / CHAIR TKANINA DIVINA 3, NOGE HRAST LIGHT / FABRIC DIVINA 3, LEGS OAK LIGHT

prostoria

2017


U profilu se ističu dvije trokutaste prizme. One osiguravaju najveće debljine pjene na glavnim točkama oslonaca tijela pri sjedenju

63

OBLIQUE

OBLIQUE

62

The profile underlines two triangular prisms. They ensure the greatest thickness of the foam on the major points of support for the body when sitting.

NUMEN/FOR USE

STOLICA / CHAIR TKANINA DIVINA MD, NOGE HRAST LIGHT / FABRIC DIVINA MD, LEGS OAK LIGHT

prostoria

2017


prostoria

65

OBLIQUE

OBLIQUE

64

2017


66

67

OBLIQUE

OBLIQUE

JGL Pharma Valley Rijeka, Croatia Project: Igor Rožić & Davor Katušić with associates / Photo: Sandro Rubinić

Wooden House, Krk, Croatia / Project: Idis Turato / Photo: Bosnić+Dorotić

Play: King Lear, Athens, Greece / Scenography: Numen/ForUse / Photo: Aljoša Rebolj & Numen/ForUse

prostoria

2017


OBLIQUE

69

OBLIQUE

68

FOTELJA / ARMCHAIR TKANINA HALLINGDAL 65, NOGE HRAST CRNI / FABRIC HALLINGDAL 65, LEGS OAK BLACK

prostoria

2017


OBLIQUE 71

74

80

110

160 73

73

28,5

A R M C H A I R M E TA L / FOT E L JA M E TA L N A

34,5

LO U N G E C H A I R / FOT E L JA

63

40,5

63

50

78

50

90

70

59

58

91

D I N I N G TA B L E / S TO L

120

S M A L L TA B L E S / S TO L I Ć I

C H A I R M E TA L / S TO L I CA M E TA L N A

90

OBLIQUE

C H A I R / S TO L I CA

OBLIQUE

70

D I N I N G TA B L E / S TO L 59

70

A R M C H A I R / FOT E L JA S R U KO N A S LO N I M A

70

180 / 200 / 230

80 80

74

73

73

96

59

75

96

80

RED DOT DESIGN AWARD 2015 WINNER

prostoria

2017


73

DOBRA

DOBRA

DESIGN: NUMEN/FOR USE

72

We have reinterpreted the traditional typology of a wooden chair with armrests using a characteristic 'break' in the geometry of front legs. Rounded geometry of turned armrests and the backrest is mirrored in the lenticular cushions. Primarily functional intersection between the legs and transversal bars on the seat maintains geometrical exactness. Intersections between the backrest and armrests, perceptible by touch, were created according to the principles of organic transformation of volume. Those contrasts between 'soft' and 'hard' elements and intersections shape the Dobra's characteristic formal language.

prostoria

Tradicionalnu tipologiju drvenog stolca s rukonaslonima reinterpretirali smo karakterističnim “lomom” geometrije prednjih nogu. Zaobljena geometrija tokarenih rukonaslona i naslona zrcali se u jastucima oblika leće. Primarno funkcionalni spoj nogu i poprečnih prečki sjedala ostavili smo geometrijski egzaktnim. Spojeve naslona i rukonaslona, koji korisnik neposredno taktilno doživljava, oblikovali smo prema načelima organskog pretapanja volumena. Upravo ti kontrasti “mekih” i “tvrdih” elemenata i spojeva čine karakteristični formalni jezik Dobre.

2017


DOBRA

75

DOBRA

74

STOLICA / CHAIR TKANINA STEELCUT TRIO 2, HRAST CRNI / FABRIC STEELCUT TRIO 2, OAK BLACK

prostoria

2017


DOBRA

76

prostoria

We have reinterpreted the traditional typology of a wooden chair with armrests using a characteristic 'break' in the geometry of front legs.

Tradicionalnu tipologiju drvenog stolca s rukonaslonima reinterpretirali smo karakterističnim “lomom” geometrije prednjih nogu.

NUMEN/FOR USE

77

DOBRA

STOLICA / CHAIR TKANINA REMIX, HRAST LIGHT / FABRIC REMIX, OAK LIGHT

2017


DOBRA

DOBRA

79

DOBRA

78

54

79

C H A I R / S TO L I CA

59

prostoria

59

54

2017


81

STRAIN

FOTELJA / ARMCHAIR TKANINA CRAGGAN, KONSTRUKCIJA METALNA PLASTIFICIRANA CRNI KROM / FABRIC CRAGGAN, STRUCTURE METAL COATED BLACK CHROME

STRAIN

DESIGN: SIMON MORASI PIPERČIĆ

80

The Strain product family comprises an armchair, a bar stool and tables and small tables of various heights. This diversified product family shares one common feature: the design of the product base and legs, which is always a challenge. The solution for very distinguishable leg junctions is found in intertwining and intertwisting of steel tubes whose modular relations can change depending on a particular use. The result is a recognizable family of products with variations of a common basic idea where the concept of junctions is not only an appealing formal interplay but also an element that complements the hardness of the construction. Visually light and uncustomary slender, the Strain armchair offers extraordinary comfort due to the elasticity of leather and net fabric tightly stretched over the seat shell. A lumbar cushion provides additional comfortableness. A saddle served as the inspiration for the ergonomic design of the solid wood seat of the barstool. This entirely functional family is rounded off with multidimensional coffee tables with various finishes.

prostoria

Obitelj proizvoda Strain uključuje fotelju, barski stolac i stolove i stoliće u dvije visine. Tu šaroliku obitelj objedinjuje oblikovanje nogu i baze produkta, koji su uvijek izazov. Specifični spojevi nogu riješeni su međusobnim ispreplitanjem i obavijanjem čeličnih cijevi čiji se odnosi mijenjaju ovisno o pojedinačnim namjenama. Tako je nastala obitelj prepoznatljiva po varijacijama zajedničke osnovne zamisli, a koncept spojeva nije samo dopadljiva formalna igra, nego i doprinosi krutosti konstrukcije. Vizualno lagan i neuobičajeno tanak naslonjač Strain posebno je udoban zahvaljujući elastičnosti kože ili mrežastog materijala koji su napeti preko ljuske sjedala. Udobnosti doprinosi i lumbalni jastuk. Ergonomski oblikovano sjedalo barskog stolca od masivnog drveta inspirirano je sedlom. Stolići dviju dimenzija i dostupni u tri boje zaključuju potpuno funkcionalnu obitelj.

STOLIĆ / SMALL TABLE KONSTRUKCIJA METALNA PLASTIFICIRANA CRNI KROM, PLOČA FENIX NTM / TABLE STRUCTURE METAL COATED BLACK CHROME, TABLE TOP FENIX NTM

2017


prostoria

83

STRAIN

STRAIN

82

2017


STRAIN

85

STRAIN

84

FOTELJA / ARMCHAIR TKANINA HALLINGDAL 65, KONSTRUKCIJA METALNA PLASTIFICIRANA CRNA / FABRIC HALLINGDAL 65, STRUCTURE METAL COATED BLACK

prostoria

2017


Šaroliku obitelj objedinjuje oblikovanje nogu i baze produkta, koji su uvijek izazov. Specifični spojevi nogu riješeni su međusobnim ispreplitanjem i obavijanjem čeličnih cijevi čiji se odnosi mijenjaju ovisno o pojedinačnim namjenama.

87

STRAIN

STRAIN

86

This diversified product family shares one common feature: the design of the product base and legs, which is always a challenge. The solution for very distinguishable leg junctions is found in intertwining and intertwisting of steel tubes whose modular relations can change depending on a particular use.

SIMON MORASI PIPERČIĆ

FOTELJA / ARMCHAIR MREŽA RUNNER, TKANINA STEELCUT TRIO 2, KONSTRUKCIJA METALNA PLASTIFICIRANA / MESH RUNNER, FABRIC STEELCUT TRIO 2, STRUCTURE METAL COATED

FOTELJA / ARMCHAIR MREŽA RUNNER, TKANINA STEELCUT TRIO 2, KONSTRUKCIJA METALNA PLASTIFICIRANA / MESH RUNNER, FABRIC STEELCUT TRIO 2, STRUCTURE METAL COATED

prostoria

2017


prostoria

STOLAC / STOOL SJEDALO HRAST NATUR, NOGE METAL PLASTIFICIRAN CRNO / SEAT OAK NATURE, LEGS METAL COATED BLACK

89

STRAIN

STRAIN

88

2017


STRAIN 90

91

70

36

51,5

74

TA B L E / S TO L

70

70

80

80

38

74

42,5

80

36,5

36,5 48

46

40

S TO O L / S TO L AC

72,5

83,5

68

B A R S TO O L LOW / B A R S K I S TO L AC NISKI

B A R S TO O L H I G H / B A R S K I S TO L AC VISOKI

42,5

FOTELJA / ARMCHAIR MREŽA RUNNER, TKANINA STEELCUT TRIO 2, KONSTRUKCIJA METALNA PLASTIFICIRANA / MESH RUNNER, FABRIC STEELCUT TRIO 2, STRUCTURE METAL COATED

52

81

STRAIN

70

70

68

STRAIN

S M A L L TA B L E / S TO L I Ć

LO U N G E C H A I R / FOT E L JA

200

73,5

73,5

100

TA B L E / S TO L

200

100

INTERIOR INNOVATION AWARD 2015 WINNER RED DOT DESIGN AWARD 2015 WINNER GOLDEN KEY AWARD 2015 WINNER

prostoria

2017


prostoria

3ANGLE 94

COMBINE 104

MATCH 114

FRAME 182

COMBO 184

UP–LIFT 192

CLOUD 126

ELEGANCE 136

CLASSIC 144

REVOLVE 200

PIL–LOW 208

SIMETRIA 214

CONVERT 152

SEGMENT 162

SEAM 174

93

SOFE / SOFE NA RAZVLAČENJE / DODACI

SOFAS / SOFABEDS / ACCESSORIES

92

2017


95

3ANGLE

3ANGLE

DESIGN: GRUPA

94

ic br fa 2 | a 61 in an ina k v t di

The 3angle armchair and two-seater sofa is a result of mindful and persistent product development that prostoria grants to its designers. Following a competition in 2011, the project has undergone a number of transformations tested on prototypes while simultaneously preserving the original design idea. Fragmented, crystal-like forms systematically describing a compact volume, almost like an algorithm, characterize the design. This solution is not only formal - the characteristic 3angle armrests follow the ergonomic line of relaxed arms. A soft shell of the backrest and armrest is covered with a continuous cover whose edges are marked only with a very subtle line of stitches. A light metal sub-construction reproduces the characteristic triangular motif contributing to the compactness of the composition. The 3angle is a self-confident yet very disciplined formal step forward whose strong identity does not interfere with fitting in various ambiences.

Naslonjač i dvosjed 3angle rezultat su brižljivog i dugotrajnog razvoja proizvoda koji Prostoria osigurava dizajnerima. Nakon natječaja iz 2011. godine projekt je prošao niz preobrazbi testiranih na prototipovima, pri čemu je izvorna oblikovna ideja čitavo vrijeme zadržana. Dizajn karakteriziraju razlomljene kristalične plohe koje sustavno, poput matematičkog algoritma, opisuju kompaktni volumen. Rješenje nije samo formalno jer karakteristični rukonasloni prate ergonomski opušten položaj ruku. Mekana školjka naslona i rukonaslona prekrivena je kontinuiranom presvlakom na kojoj su bridovi samo naznačeni tankim šavovima. Tanka crna metalna potkonstrukcija ponavlja karakterističan motiv trokuta što doprinosi kompaktnosti kompozicije. 3angle je samouvjeren, no i vrlo discipliniran formalni iskorak čiji snažni identitet ne priječi uklapanje u raznolike ambijente.

tk a

nin d i v a | fa br ina ic 61 2

prostoria

2017


prostoria

97

FOTELJA / ARMCHAIR TKANINA DIVINA MD, NOGE METALNE PLASTIFICIRANE CRNO 9005 / FABRIC DIVINA MD, LEGS METAL COATED BLACK 9005

3ANGLE

3ANGLE

96

2017


Dizajn karakteriziraju razlomljene kristalične plohe koje sustavno, poput matematičkog algoritma, opisuju kompaktni volumen. 3angle je samouvjeren, no i vrlo discipliniran formalni iskorak čiji snažni identitet ne priječi uklapanje u raznolike ambijente.

99

3ANGLE

3ANGLE

98

Fragmented, crystal-like forms systematically describing a compact volume, almost like an algorithm, characterize the design. 3angle is a selfconfident yet very disciplined formal step forward whose strong identity does not interfere with fitting in various ambiences.

GRUPA

Seven Bridges Genomics offices, New Belgrade, Serbia / Project: Antipod studio Photo: Marinka Tanasković

2SJED / 2SEATER TKANINA DIVINA MD, NOGE METALNE PLASTIFICIRANE CRNO 9005 / FABRIC DIVINA MD, LEGS METAL COATED BLACK 9005

prostoria

Marina Poreč, Croatia Project: Krebel Kostrenčić Architects Photo: Miljenko Bernfest Berni

2017


prostoria

101

3ANGLE

3ANGLE

100

TABURE / POUF TKANINA DIVINA MD, DIVINA 3, NOGE METALNE PLASTIFICIRANE CRNO 9005 / FABRIC DIVINA MD, DIVINA 3, LEGS METAL COATED BLACK 9005

2017


3ANGLE 102

103

45

45

86

3ANGLE

2 S E AT E R / 2 S J E D

86

100

160

4 A N G L E S M A L L TA B L E / 4 A N G L E S TO L I Ć

75

prostoria

60

42

42

85

P O U F / TA B U R E

75

85

35

86

110

35

86

3ANGLE

A R M C H A I R / FOT E L JA

110

60

2017


105

COMBINE

COMBINE

DESIGN: NUMEN/FOR USE

104

A standard sofa with feather cushions served as the starting point in designing the Combine. This standard form provides the most comfortable sitting but it is usually very voluminous. Our solution introduces sloped lateral and rear parts of the backrest, which results in both visual and literal reduction of the backrest's volume and height. Horizontal surfaces following the line of the extended seating and laying module are designed to serve both for sitting and putting things away. Depending on the selection of wooden or metal legs and extra cushions, the Combine's style and context of use change, offering an opportunity to every user to define the character of the sofa individually.

Ishodište Combinea je standardna sofa s dodanim pernatim jastucima. Taj standardni oblik osigurava najvišu kvalitetu sjedenja, ali je obično i naglašeno voluminozan. Naše rješenje uvodi skošenje bočnoga i stražnjega donjeg dijela naslona, čime se postiže i vizualno i doslovno smanjenje volumena i visine naslona. Horizontalne plohe uz rubove produženog modula za sjedenje i ležanje dizajnirane su tako da mogu služiti i za sjedenje i za odlaganje priručnih stvari. Ovisno o izboru drvenih ili metalnih nogu te dodatnih jastuka, stil i kontekst uporabe Combinea se mijenja, pružajući korisniku vlastitu definiciju karaktera sofe.

2SJED / 2SEATER TKANINA OPERA MIRROR, NOGICE ORAH, POVEZNICE PLASTIFICIRANE CRNE / FABRIC OPERA MIRROR, LEGS WALNUT, COPULINGS COATED BLACK 9005

prostoria

2017


COMBINE

106

Naše rješenje uvodi skošenje bočnoga i stražnjega donjeg dijela naslona, čime se postiže i vizualno i doslovno smanjenje volumena i visine naslona.

NUMEN/FOR USE

107

COMBINE

Our solution introduces sloped lateral and rear parts of the backrest, which results in both visual and literal reduction of the backrest's volume and height.

MONK FOTELJA / ARMCHAIR TKANINA CANVAS, NOGE HRAST NATUR / FABRIC CANVAS, LEGS OAK NATURE

prostoria

2017


COMBINE

109

COMBINE

108

PRODUŽENI DIO / CHAISE LOUNGE TKANINA SYNERGY, NOGE ORAH, POVEZNICE PLASTIFICIRANE CRNE 9005 / FABRIC SYNERGY, LEGS WALNUT, COUPLING COATED BLACK 9005

prostoria

2017


Private apartment, Paris, France Photo: Atelier tropique

111

COMBINE

COMBINE

110

Meizai, Australia / Photo: Bek Sheppard

Microsoft DOOEL Skopje / Author: KL studio Project Management: BATES doo Belgrade / Photo: Andrijana Tilic

prostoria

2017


COMBINE 113

2 , 5 S E AT E R / 2 , 5 S J E D,

2 S E AT E R / 2 S J E D,

40

68

COMBINE

3 S E AT E R / 3 S J E D,

94

COMBINE

112

240 / 207 / 177

240 / 207 / 177

94

40

68

94

E N D U N I T (L / R) / Z AV R Š E TA K (L / D)

180 / 150

180 / 150

94

105 / 95

prostoria

197 / 177

40

68

197 / 177

C H A I S E LO U N G E (L / R) / P R O D UŽ E N I D I O (L / D)

105

2017


115

MATCH

MATCH

DESIGN: SANJA KNEZOVIĆ

114

The Match modular sofa reflects the standards of good design; however, its appearance and ways of using suggest a subtle break from the convention. The backrest is somewhat lower while the armrests are elevated which results in a specific composition and sitting experience. The user can choose between two different widths or depths of the module to obtain spatially and functionally optimal sofa. Its discretely designed form accentuates colours and textures of a variety of fabrics. The Match is an example of a well-designed sofa reduced to essential solutions. This approach made it one of the most successful products designed by prostoria.

Modularna sofa Match odražava standarde dobrog dizajna, no njena pojavnost i načini korištenja donose suptilne pomake u odnosu na konvencije. Naslonjač je nešto niži, a rukonasloni povišeni, što utječe i na specifičnost kompozicije i na iskustvo sjedenja. Korisnik može birati između dviju širina i dviju dubina modula kako bi dobio prostorno i funkcionalno optimalnu sofu, a diskretnim oblikovanjem forme naglasak je stavljen na boje i teksture tkanina. Match je primjer dobrog dizajna svedenog na esencijalna rješenja, a takav pristup učinio ga je jednim od najuspješnijih prostorijinih proizvoda.

POLYGON FOTELJA / ARMCHAIR

prostoria

2017


117

MATCH

MATCH

116

MODULARNA KOMPOZICIJA / MODULAR COMPOSITION TKANINA / FABRIC MOLLY 2

STRAIN FOTELJA / ARMCHAIR TKANINA FABRIC HALLINGDAL 65, KONSTRUKCIJA METALNA PLASTIFICIRANA CRNI LAK / FABRIC HALLINGDAL 65, STRUCTURE METAL COATED BLACK

TABURE / POUF TKANINA / FABRIC MOLLY 2

prostoria

2017


Diskretnim oblikovanjem forme naglasak je stavljen na boje i teksture tkanina. Match je primjer dobrog dizajna svedenog na esencijalna rješenja.

119

SANJA KNEZOVIĆ

MATCH

MATCH

118

Discretely designed form accentuates colours and textures of a variety of fabrics. The Match is an example of a well-designed sofa reduced to essential solutions.

Prostoria Showroom, Zagreb / Photo: Vanja Šolin

LeviNine offices, Belgrade, Serbia Project: OSA projekti, Ivana Kovačević / Photo: Relja Ivanić

prostoria

Seven Bridges Genomics offices, New Belgrade, Serbia Project: Antipod studio / Photo: Relja Ivanić

2017


prostoria

121

MATCH

MATCH

120

2017


prostoria

123

MATCH

MATCH

122

2017


MATCH 124

125

47 / 37

28 72 / 62

100 / 90

40

70 100 / 90

100 / 90

100

70

40 30

28 203 / 183 — 193 / 173

100 / 90

175 / 165

40 30

70

175 / 155 — 165 / 145 28

100 / 90

C H A I S E LO U N G E (L / R) / P R O D UŽ E N I D I O (L / D)

C O R N E R E X T E N D E D (L / R) / K U T P R O D UŽ E N I (L / D)

203 / 183 — 193 / 173

103 / 83

40 30

100 / 90

40

70

72

100 / 90

103 / 83

17

CORNER / KUT

28

1S E AT E R E X T E N D E D (L / R) / 1S J E D P R O D UŽ E N I (L / D)

150 / 130

72 / 62 28 120 / 100

MATCH

100 / 90

70

103 / 83

103 / 83

100 / 90

40

70

40 30

1S E AT E R + A R M R E S T (L / R) / 1S J E D + R U KO N A S LO N (L / D)

147 / 137

MATCH

100 / 90

72 / 62 28

1S E AT E R / 1S J E D

120 / 100

120 / 100

75

100

223 / 183

40

70

100 / 90

2 S E AT E R + A R M R E S T (L / R) / 2 S J E D + R U KO N A S LO N (L / D)

17

206 / 166

100

100 / 90

100

17

66

17

103

83

40

40

103

83

100

P O U F / TA B U R E 120 / 100

P O U F / TA B U R E

prostoria

70

40

103 / 83

103 / 83

40 30

A R M C H A I R / FOT E L JA

90

100 / 90

I S L A N D / OTO K

120 / 100

120 / 100

2017


127

CLOUD

PRODUŽENI DIO / CHAISE LOUNGE TKANINA / FABRIC HALLINGDAL 65

CLOUD

DESIGN: SANJA KNEZOVIĆ

126

The Cloud sofa was created as an opposing reaction to the basic model and pattern used for the design of the Match sofa. This visually attractive sofa with simple lines invites you to sit down and relax. The support made of cold foam reinforces the volume while the surface feather-filled layer provides a unique softness and sense of taking a rest in the midst of clouds. Modularity and variety of armrests allow for a very wide scope of functions. However, the Cloud sofa is particularly suitable for large spaces. It is particularly impressive in aniline leather upholstery with accentuated details on the seams.

prostoria

Sofa Cloud nastala je kao reakcija i suprotnost osnovnom modelu i obrascu po kojem je dizajnirana sofa Match. Vizualno privlačna i jednostavnih linija, sofa poziva na sjedenje. Potpora od hladne pjene učvršćuje volumen sofe, a površinski sloj punjen perjem osigurava jedinstvenu mekoću i osjećaj odmora među oblacima. Modularnost i varijacije rukonaslona osiguravaju široku primjenu, no Cloud posebno dobro pristaje velikim prostorima. Naročito upečatljivo djeluje tapecirana u anilinsku kožu, s naglašenim detaljima spojeva.

2017


SANJA KNEZOVIĆ

129

CLOUD

CLOUD

128

This visually attractive sofa with simple lines invites you to sit down and relax. Modularity and variety of armrests allow for a very wide scope of functions. However, the Cloud sofa is particularly suitable for large spaces. Vizualno privlačna i jednostavnih linija, sofa poziva na sjedenje. Modularnost i varijacije rukonaslona osiguravaju široku primjenu, no Cloud posebno dobro pristaje velikim prostorima.

RHOMB STOLICA / CHAIR HRAST LIGHT / OAK LIGHT

MODULARNA KOMPOZICIJA / MODULAR COMPOSITION TKANINA / FABRIC HALLINGDAL 65

prostoria

MONK STOL / TABLE HRAST NATUR / OAK NATURE 100 × 100 CM

2017


CLOUD

131

CLOUD

130

Private house Gumno, Krk, Croatia / Project: Idis Turato / Photo: Bosnić+Dorotić

Private house Gumno, Krk, Croatia / Project: Idis Turato / Photo: Bosnić+Dorotić

prostoria

2017


CLOUD

133

CLOUD

132

Studio Scenography, Zagreb, Croatia / Photo: Domagoj Kunić

prostoria

2017


CLOUD

TKANINA / FABRIC HALLINGDAL 65

134

135 1S E AT E R / 1S J E D

1S E AT E R + A R M R E S T (L / R) / 1S J E D + R U KO N A S LO N (L / D)

70

103

100

100

100

205 / 175

100

100

A R M C H A I R / FOT E L JA

100

112

180 / 150 / 130

prostoria

103 / 83 77/74

100

70

95

83

P O U F / TA B U R E

40

40

70

100

1S E AT E R E X T E N D E D (L / R) / 1S J E D P R O D UŽ E N I (L / D)

112

40

130

40

100

70

95

40

70

130

C O R N E R A S I M E T R I CA L (L / R) / K U T A S I M E T R I Č N I (L / D)

40

40 103 / 83

103

CORNER / KUT

70

205 / 175

70 / 53 27

40

40

100

206

C H A I S E LO U N G E (L / R) / P R O D UŽ E N I D I O (L / D)

130 / 110

100

70

27

103 / 83

I S L A N D / OTO K

70

70 / 53

100

2 S E AT E R + A R M R E S T (L / R) / 2 S J E D + R U KO N A S LO N (L / D)

233

27

130

CLOUD

100

40

100

40

70

70

103 / 83

103 / 83

70 / 53

CLOUD

100

65

103

103

83

2017


137

ELEGANCE

ELEGANCE

DESIGN: PROSTORIA

136

The Elegance, together with the Classic, represents the outset of prostoria. To us, the design of Elegance meant an exploration of the refinement of form, finding the moment in which visual ease and clear sublimated geometry meet. The sofa and armchair frames are relatively thin and somewhat lower, emphasizing the appearance of the cushions and thus underlining comfort. This also helps to lighten the entire volume of the sofa. In contrast to the rigid structure, the seat cushions have slightly rounded edges. The cushions are offered in two alternatives: a softer, visually gentler one, and a harder one that is geometrically more rigid. The visual variability of the set is supplemented by an offering of metal or more classic wooden legs. By combining a series of subtle shifts within a set of accepted rules, we have designed a product characterised by a discreet contemporary elegance and adaptability to different environments.

prostoria

Sofa Elegance, kao i modularna grupa Classic, početak je prostorie. Dizajn Elegancea za nas je značio istraživanje finoće oblika, traženja trenutka u kojem se susreću vizualna lakoća i jasna, pročišćena geometrija. Okviri sofe i fotelje su relativno tanki i nešto niži, pa se u njenoj pojavnosti više ističu jastuci čime je naglašena udobnost. Također, time je cjelokupni volumen sofe olakšan. Kontrast strogoj konstrukciji su jastuci za sjedenje s blago zaobljenim rubovima. Jastuci se nude u dvije varijante: mekšoj, vizualno nježnijoj, te tvrđoj, koja je geometrijski čvršća. Vizualna varijabilnost grupe upotpunjena je ponudom metalnih ili klasičnijih drvenih nogu. Nizom suptilnih pomaka unutar prihvaćenih pravila dizajnirali smo proizvod koji odlikuje diskretna, suvremena elegancija i prilagodljivost različitim ambijentima.

POLYGON STOLIĆ / SMALL TABLE NOGE METALNE PLASTIFICIRANE CRNO, PLOČA FENIX NTM / LEGS METAL COATED BLACK, TABLE TOP FENIX NTM

2017


ELEGANCE

4SJED / 4SEATER TKANINA HALLINGDAL, NOGE METALNE PLASTIFICIRANE CRNO / FABRIC HALLINGDAL, LEGS METAL COATED BLACK

POLYGON FOTELJA / ARMCHAIR TKANINA HALLINGDAL 65, NOGE METALNE PLASTIFICIRANE CRNO / FABRIC HALLINGDAL 65, LEGS METAL COATED

Sofa Elegance, kao i modularna grupa Classic, početak je prostorie. Nizom suptilnih pomaka unutar prihvaćenih pravila dizajnirali smo proizvod koji odlikuje diskretna, suvremena elegancija i prilagodljivost različitim ambijentima.

139

ELEGANCE

138

The Elegance, together with the Classic, represents the outset of prostoria. By combining a series of subtle shifts within a set of accepted rules, we have designed a product characterised by a discreet contemporary elegance and adaptability to different environments.

PROSTORIA

POLYGON STOLIĆ / SMALL TABLE NOGE METALNE PLASTIFICIRANE CRNO, PLOČA FENIX NTM / LEGS METAL COATED BLACK, TABLE TOP FENIX NTM

BLACK

prostoria

2017


ELEGANCE

141

ELEGANCE

140

FOTELJA / ARMCHAIR TKANINA HALLINGDAL, NOGE CRNI HRAST / FABRIC HALLINGDAL, LEGS OAK BLACK

Hotel President, Dubrovnik, Croatia / Photo: Damir Fabijanić

Prostoria Showroom, Zagreb, Croatia / Photo: Domagoj Kunić

prostoria

2017


ELEGANCE

80

80

44

60

44

62

P O U F / TA B U R E

62

A R M C H A I R / FOT E L JA

ELEGANCE

143

85

ELEGANCE

142

85

80

80

60

160

62

44

80

90

2 S E AT E R / 2 S J E D

160

90

62

44

80

90

3 S E AT E R / 3 S J E D

200

200

90

240

prostoria

240

62

44

80

90

4 S E AT E R / 4 S J E D

90

2017


145

CLASSIC

CLASSIC

DESIGN: PROSTORIA

144

The timeless design of the Classic modular seating set represents, along with the Elegance set, the first product line and origin of the company, indicating our fundamental values. Designing the Classic was a considerable challenge: how to work out a product that fits into well-established forms, while also creating an added value? The Classic set is unintrusive, but its prototypical conception and formal rigidness give it a universal reliable character. It is precisely this universality that allows the soundness of the design and the quality of the materials to speak for themselves. The variety of modules and variations in their width have contributed to the popularity of the set, making it equally suitable for both public and residential spaces.

Izvanvremenski dizajn modularne garniture za sjedenje Classic, uz Elegance prvi proizvod prostorie, ishodište je tvrtke koji je naznačio naše temeljne vrijednosti. Dizajn Classica pred nas je postavio znatan izazov: kako osmisliti proizvod koji se uklapa u poznate obrasce, a da se pri tome dosegne dodatna vrijednost. Grupa Classic je nenametljiva, no njena prototipska koncepcija i formalna čvrstina pridaju joj univerzalni, pouzdani karakter. Baš ta univerzalnost daje priliku da solidnost izvedbe i kvaliteta materijala govore sami za sebe. Veliki broj modula i varijacije njihovih širina doprinijeli su popularnost grupe koja jednako dobro pristaje i u javne i u stambene prostore.

OBLIQUE STOLIĆ / SMALL TABLE PLOČA / TABLE TOP FENIX NTM NOGE HRAST LIGTH / OAK LIGHT

prostoria

2017


146

147

CLASSIC

CLASSIC

FOTELJA / ARMCHAIR TKANINA / FABRIC MAINLINE FLAX

Castle Sveti Križ Začretje, Croatia / Photo: Domagoj Kunić TABURE / POUF TKANINA / FABRIC MAINLINE FLAX

prostoria

2017


Grupa Classic je nenametljiva, no njena prototipska koncepcija i formalna čvrstina pridaju joj univerzalni, pouzdani karakter. Baš ta univerzalnost daje priliku da solidnost izvedbe i kvaliteta materijala govore sami za sebe.

149

CLASSIC

CLASSIC

148

The Classic set is unintrusive, but its prototypical conception and formal rigidness give it a universal reliable character. It is precisely this universality that allows the soundness of the design and the quality of the materials to speak for themselves.

PROSTORIA MODULARNA KOMPOZICIJA / MODULAR COMPOSITION TKANINA / FABRIC MAINLINE FLAX

OBLIQUE STOLIĆ / SMALL TABLE PLOČA / TABLE TOP FENIX NTM NOGE HRAST LIGTH / OAK LIGHT

prostoria

2017


CLASSIC 150

151

103 / 83

100

C H A I S E LO U N G E (L / R) / P R O D UŽ E N I D I O (L / D)

40

77

100 120 / 100

120 / 100

240 / 200 / 166

40 83

C O R N E R E X T E N D E D (L / R) / K U T P R O D UŽ E N I (L / D)

103

CORNER / KUT

77

100

203 / 183

100

40

77

70

103

55

240 / 200 / 166

100

100

P O U F / TA B U R E

67

40

77

100

3 S E AT E R / 3 S J E D, 2 , 5 S E AT E R / 2 , 5 S J E D, 2 S E AT E R / 2 S J E D

100

100

203 / 183

A R M C H A I R / FOT E L JA

45/40

77

55

100

240

200/240

67

3 S J E D + M A D R AC / 3 S E AT E R + M AT T R E S S 2 , 5 S J E D + M A D R AC / 2 , 5 S E AT E R + M AT T R E S S

100

100

170 103 / 83

200/240

55

40 120 / 100

40

77

100

1S E AT E R + E X T E N D E D (L / R) / 1S J E D + P R O D UŽ E N I (L / D)

143 / 123

77 120 / 100

CLASSIC

103 / 83

40

40

77

100

1S E AT E R + A R M R E S T (L / R) / 1S J E D + R U KO N A S LO N (L / D)

40

CLASSIC

100

1S E AT E R / 1S J E D

prostoria

2017


153

CONVERT

CONVERT

DESIGN: SIMON MORASI PIPERČIĆ

152

While designing the Convert, my intention was to take a step forward from the standard model of modular furniture. We have been thinking about an open system that can accommodate multiple changes in form, spatial arrangement and function, which is interactive and developing together with the user at the same time stimulating his or her imagination. New situations, equally suitable for homes and public spaces, are created by freely combining or upgrading the basic elements – seating modules, fixed or movable backrests and storage platforms. The modules are discrete in shape yet their open system concept and the use of various materials make every group unique and distinctive.

prostoria

Prilikom projektiranja Converta želio sam otići korak dalje od standardnog modela modularnog namještaja. Razmišljali smo o otvorenom sustavu koji je sposoban za višestruke promjene forme, prostornog rasporeda i funkcije, koji je interaktivan, koji se razvija zajedno s korisnikom i potiče njegovu ili njezinu imaginaciju. Slobodnim kombiniranjem ili dograđivanjem seta osnovnih elemenata – sjedećih modula, fiksnih i pomičnih naslona i platoa za odlaganje stvaraju se uvijek nove situacije koje jednako dobro odgovaraju i domovima i javnim prostorima. Moduli su diskretno oblikovani, ali koncepcija otvorenog sustava i primjena različitih materijala čini svaku grupu jedinstvenom i posebnom.

2017


prostoria

Razmišljali smo o otvorenom sustavu koji je sposoban za višestruke promjene forme, prostornog rasporeda i funkcije, koji je interaktivan, koji se razvija zajedno s korisnikom i potiče njegovu ili njezinu imaginaciju.

155

CONVERT

CONVERT

154

We have been thinking about an open system that can accommodate multiple changes in form, spatial arrangement and function, which is interactive and developing together with the user at the same time stimulating his or her imagination.

SIMON MORASI PIPERČIĆ

2017


CONVERT

157

CONVERT

156

3SJED / 3SEATER KOŽA / LEATHER ELMOSOFT

prostoria

2017


prostoria

159

CONVERT

CONVERT

158

2017


CONVERT 160

161 C O M P O N E N T S / KO M P O N E N T E

165

95

25

78

95

95 25

M

CONVERT

95

ARMCHAIR / FOT E L JA

B AC K R E S T W I T H M EC H A N I S M / N A S LO N S MEHANIZMOM

A R M R E S T, B AC K R E S T / R U KO N A S LO N , N A S LO N

SHELF / POLICE

95 / 70

95 / 70

95

70 / 95

CONVERT

SHELF / POLICE

S E AT C H A I S E LO U N G E / S J E DA LO P R O D UŽ E N I D I O

S E AT / S J E DA LO

25

95

C O M P O S I T I O N E X A M P L E S / P R I M J E R I KO M P OZ I C I JA

95

190

95

95

215

215

95

95

26

44

68

120

95

240

95

B I G C O M P O S I T I O N / V E L I K A KO M P OZ I C I JA

120

44

68

240

190

95

C H A I S E LO U N G E / P R O D UŽ E N I D I O

240

44

3 S E AT E R / 3 S J E D

95

1S E AT E R / 1S J E D

44

68

95 44

68

120

120

190

3 S E AT E R / 3 S J E D

95

1S E AT E R / 1S J E D

120

44

44 95

68

95

68

95

3 S E AT E R / 3 S J E D

68

95

1S E AT E R / 1S J E D

120

190 405

prostoria

2017


163

SEGMENT

SEGMENT

DESIGN: NUMEN/FOR USE

162

When designing the Segment, we were interested in finding a solution for the hierarchy in combining elements for modular upholstered furniture. In the case of any conventional modular sofa, there is always one element that 'dominates' and directs the system of combinations. In the case of the Segment, borders on the main element used for the seat, backrest and armrests are sloped at a 45-degree angle. This allows free combining of the system on all three axes. The main reference for this design was the seven-segment character display used on earlier digital clocks. That is also how the sofa got its name. With this concept, the user has the opportunity to compose various and even unconventional compositions in space. Countless combinations of the base and backrest form a system that is functional and open for designing diverse interior landscapes.

prostoria

U osmišljavanju Segmenta zanimalo nas je rješavanja problema hijerarhije sastavljanja elemenata modularnoga ojastučenog namještaja. Kod konvencionalne modularne sofe uvijek jedan element “dominira” i usmjerava kombinacije slaganja sustava. Rubovi glavnog elementa Segmenta, kojim su riješeni sjedalo, naslon i rukonaslon, skošeni su pod kutom od 45 stupnjeva. Time se omogućava slobodno kombiniranje slaganja sustava u sve tri osi. Kao referenca za dizajn poslužilo nam je oblikovanje znamenki 7-segmentnih tipografija s ranih digitalnih satova, iz čega je proizašao i sam naziv. Koncept Segmenta pruža korisniku priliku sastavljanja raznolikih, pa i nekonvencionalnih kompozicija u prostoru. Bezbrojne kombinacije baza i naslona zahvalan su otvoreni sustav za projektiranje različitih interijerskih pejzaža.

2017


165

SEGMENT

SEGMENT

164

MODULARNA KOMPOZICIJA 'ZMIJA' / 'SNAKE' MODULAR COMPOSITION TKANINA TOPIA, NOGE METAL PLASTICIFIRANI 5003 / FABRIC TOPIA, LEGS METAL COATED 5003

prostoria

2017


FOTELJA / ARMCHAIR TKANINA DIVINA MD, NOGE METAL PLASTICIFIRANI 9003 / FABRIC DIVINA MD, LEGS METAL COATED 9003

SEGMENT

167

SEGMENT

166

Business centre Spectator Solis, Zagreb, Croatia / Photo: Domagoj Kunić

prostoria

2017


Rubovi glavnog elementa Segmenta, kojim su riješeni sjedalo, naslon i rukonaslon, skošeni su pod kutom od 45 stupnjeva. Time se omogućava slobodno kombiniranje slaganja sustava u sve tri osi.

169 MODULARNA KOMPOZICIJA S PODESTOM / MODULAR COMPOSITION WITH PLATFORM TKANINA DIVINA MD, NOGE METAL PLASTICIFIRANI 9003 / FABRIC DIVINA MD, LEGS METAL COATED 9003

SEGMENT

SEGMENT

168

In the case of the Segment, borders on the main element used for the seat, backrest and armrests are sloped at a 45-degree angle. This allows free combining of the system on all three axes.

NUMEN/FOR USE

STOLIĆ / SMALL TABLE PLOČA MDF, NOGE METAL PLASTIFICIRANI 9003 / TABLE TOP MDF, LEGS METAL COATED 9003

prostoria

2017


171

PODEST / PLATFORM MDF LAKIRANI / MDF LACQUERED

SEGMENT

SEGMENT

170

Castle Sveti Križ, Croatia / Photo: Domagoj Kunić

Radisson Blue Hotel, Helsinki, Finland Project: Sisustusarkkitehdit Fyra Oy Photo: Eeli Saaristo

prostoria

2017


SEGMENT TKANINA / FABRIC TOPIA

84

84

84

‘ S N A K E’ / ‘ Z M I JA’

36

70

3 S E AT E R / 3SJED

92

2 S E AT E R / 2SJED

ARMCHAIR / FOT E L JA

SEGMENT

173

SEGMENT

172

168

1S E AT E R M O D / 1S J E D M O D

68

76

70

84

84

CORNER / KUT

84

1S E AT E R H A L F M O D (L / R) / 1S J E D H A L F M O D (L / D)

1S E AT E R B A S E / 1S J E D B A S E

76

16

68

84

P L AT FO R M W I T H O R W I T H O U T D R AW E R S / P O D E S T S A I L I B E Z L A D I CA

P L AT FO R M W I T H O R W I T H O U T D R AW E R S / P O D E S T S A I L I B E Z L A D I CA

60

72

16

ARMREST DIVISION / R U KO N A S LO N

168

236

84

92

19,5

40

19,5

76

272

204

P O U F / TA B U R E

110

prostoria

36

30

30

76

71

TA B L E / S TO L

110

71

76

2017


3SJED / 3SEATER TKANINA STEELCUT TRIO 2, NOGE METAL PLASTIFICIRANI / FABRIC STEELCUT TRIO 2, LEGS METAL COATED

175

SEAM

SEAM

DESIGN: BÖTTCHER HENSSLER KAYSER

174

The design of the Seam sofa is the result of our efforts to integrate elegant form and the purity of a single volume for comfortable sitting, without cushions that are often reminiscent of residential settings. The extremely deep armrest and backrest sink in an expressive curve towards the seat, which represents an ergonomic solution and is at the same time the trademark of the sofa's identity. The geometry of the curvature is accentuated with the stitches on the covers. The sofa's volume is integrated and continues along the height of the armrest and backrest. Despite its rigid geometry reduced to elementary gestures, the sofa nevertheless invokes various organic associations, such as a fan or seashell. It is perhaps precisely this ambivalence that has ensured its acclaim and widespread use in public places.

prostoria

Dizajn sofe Seam rezultat je našeg nastojanja da objedinimo elegantnu formu s čistoćom monovolumena za udobno sjedenje, bez jastuka koji često asociraju na stambene ambijente. Izrazito duboki rukonaslon i naslon u izražajnom luku poniru prema sjedalu što je istovremeno i ergonomski kvalitetno rješenje i nositelj identiteta sofe. Geometrije zaobljenja naglašene su šavovima na presvlakama. Volumen sofe objedinjen je kontinuiranom visinom rukonaslona i naslona. Iako je geometrija sofe stabilna, svedena na elementarne geste, ona ipak izaziva različite organičke asocijacije poput lepeze ili školjke. Možda joj je baš ta ambivalentnost osigurala uspjeh široke primjene u javnim prostorima.

FRAME 5 STOLIĆ / SMALL TABLE KONSTRUKCIJA METAL PLASTIFICIRANI, PLOČA KALJENO STAKLO / FRAME METAL COATED, TABLE TOP TEMPERED GLASS

2017


SEAM

177

SEAM

176

3SJED / 3SEATER TKANINA STEELCUT TRIO 2, NOGE METAL PLASTIFICIRANI / FABRIC STEELCUT TRIO 2, LEGS METAL COATED

prostoria

2017


Dizajn sofe Seam rezultat je našeg nastojanja da objedinimo elegantnu formu s čistoćom monovolumena za udobno sjedenje, bez jastuka koji često asociraju na stambene ambijente.

179

SEAM

SEAM

178

The design of the Seam sofa is the result of our efforts to integrate elegant form and the purity of a single volume for comfortable sitting, without cushions that are often reminiscent of residential settings.

BÖTTCHER HENSSLER KAYSER

Seven Bridges Genomics offices, New Belgrade, Serbia / Project: Antipod studio / Photo: Relja Ivanić

prostoria

2017


SEAM 181

3 S E AT E R / 3 S J E D

C O R N E R E X T E N D E D (L / R) / K U T P R O D UŽ E N I (L / D)

90

90

90

SEAM

2 S E AT E R / 2 S J E D

SEAM

180

195

255

C H A I S E LO U N G E (L / R) / P R O D UŽ E N I D I O (L / D)

POUF / TA B U R E

160 / 180

90

90

E N D U N I T (L / R) / Z AV R Š E TA K (L / D)

246

90

158 / 218

120

INTERIOR INNOVATION AWARD 2015 WINNER IF DESIGN AWARD 2015 WINNER GOLDEN KEY AWARD 2016 WINNER

prostoria

2017


100

100

40

40

FRAME 70

45,5 40

40

40 40

45

40,5

FRAME 06 S M A L L TA B L E / S TO L I Ć

40,5

40,5

40

prostoria

55

45,5

40

55,5

40

55,5

40

F R A M E 05 S M A L L TA B L E / S TO L I Ć

55

100

FRAME 04 S M A L L TA B L E / S TO L I Ć

F R A M E 03 S M A L L TA B L E / S TO L I Ć

40

35,5

70

35,5

35,5

100

100

35,5

F R A M E 02 S M A L L TA B L E / S TO L I Ć

FRAME 01 S M A L L TA B L E / S TO L I Ć

100

183

Elementarne forme stolića Frame poprimaju različite karaktere ovisno o boji, materijalu i smještaju u prostoru. U tanke metalne bijele ili crne okvire upuštene su plohe s kompaktnom jezgrom ili satiniranim kaljenim staklom u bojama. Samostalno ili u skupini, stolići Frame širokog su raspona primjena i vizualnih učinaka. Od funkcije glavnog stola u blagovaonici do stolića za priručno odlaganje, od akcenta u prostoru do diskretnog objekta, Frame na različite načine doprinosi načinima korištenja prostora i atmosferi ambijenata.

40,5

FRAME

The elementary forms of the Frame coffee table collection can have different characteristics depending on their colour, material or position in the space. Table tops with compact core or multi-coloured tempered glass are sunk into white or black thin metal frames. Grouped together or standing individually, the Frame coffee tables have a very wide range of uses and visual effects. Functioning as the central low table positioned next to a seating set or a coffee table used for putting things down, highlighted or discretely set in space, the Frame contributes to the use of space and the ambience in a variety of ways.

DESIGN: SANJA KNEZOVIČ

182

45

40

2017


185

COMBO

From its very beginnings, prostoria explores themes of flexibility and transformability. The Combo set is our first step forward in this field – the three models, with or without the extended part, combine different functions: sitting, lying, playing and leisure... The unfolding procedure is simple, and the set includes a storage area. Combo is conceived as an extremely simply designed platform that can support different living scenarios, whereas its playfulness is complemented by the supplementary feather-stuffed soft cushions.

COMBO

2,5SJED S PRODUŽENIM DIJELOM / 2,5SEATER + EXT. TKANINA / FABRIC HALLINGDAL 65

DESIGN: PROSTORIA

184

Od samih početaka prostoria istražuje teme fleksibilnosti i transformabilnosti. Garnitura Combo je naš prvi iskorak u to područje gdje se u tri modela, sa i bez produženog dijela, kombiniraju različite funkcije: sjedenja, ležanja, igre, dokolice... Postupak rasklapanja je lagan, a garnitura uključuje i spremišni prostor. Combo je osmišljen kao krajnje jednostavno oblikovana platforma spremna podržati različite životne scenarije, a njenu razigranost dopunjuju dodatni mekani jastuci punjeni perjem.

FRAME 5 STOLIĆ / SMALL TABLE KONSTRUKCIJA METAL PLASTIFICIRANI, PLOČA KALJENO STAKLO / FRAME METAL COATED, TABLE TOP TEMPERED GLASS

prostoria

2017


prostoria

Combo je osmišljen kao krajnje jednostavno oblikovana platforma spremna podržati različite životne scenarije, a njenu razigranost dopunjuju dodatni mekani jastuci punjeni perjem.

PROSTORIA

187

COMBO

COMBO

186

Combo is conceived as an extremely simply designed platform that can support different living scenarios, whereas its playfulness is complemented by the supplementary featherstuffed soft cushions.

2017


COMBO

189

COMBO

188

BoShop, Aarhus, Denmark

Prostoria Showroom, Sv Križ Začretje, Croatia / Photo: Vanja Šolin

prostoria

2017


COMBO 190

191

282

165

240 × 140

COMBO

40

72

65

165

COMBO

3 S E AT E R + E X T E N D E D (L / R) / 3 S J E D + P R O D UŽ E N I (L / D)

282

40

165

65

72

2 S E AT E R + E X T E N D E D (L / R) / 2 S J E D + P R O D UŽ E N I (L / D)

242

165

200 × 140

242

240

72

40

65

100

3 S E AT E R S O FA / 3 S J E D S O FA

240

95

200 × 140

220

prostoria

72

72

100

C H A I S E LO U N G E (L / R) / P R O D UŽ E N I D I O (L / D)

220

220

2017


193

UP – LIFT

UP–LIFT

DESIGN: REDESIGN

192

FOTELJA / ARMCHAIR TKANINA / FABRIC REMIX

While designing the Up-lift armchair and sofa, our concept was to transform them into a bed with a single action. This action gives the impression of an elegantly orchestrated and rhythmical movement. By pulling the backrest forward, the side ends of circular armrests lean on the floor and serve as the eccentric rotation point around which the sofa easily opens into a functional bed. The attractive and contemporary form of the accentuated shape becomes pragmatically justified in almost surprising transformation and interaction with the user. The idea is original and unprecedented; this often tiresome action of unfolding an armchair or a sofa has been turned into a game that delights with its ingenuity. Such a solution rules out complicated mechanisms and constructions, at the same time maintaining a high level of comfortable sitting and lying. A very rare typology of an unfolding armchair is available with one and a half or double seats.

prostoria

Fotelju i sofu Up-lift koncipirali smo tako da se one samo jednom radnjom transformiraju u ležaj. Ta radnja djeluje poput elegantno orkestriranoga, ritmičnog plesnog pokreta. Povlačenjem naslona prema naprijed, krajevi bočnih zaobljenih rukonaslona oslanjaju se na pod i služe kao ekscentrična točka rotacije oko koje se čitava fotelja/sofa jednostavno rasklapa u funkcionalni ležaj. Dopadljiva, suvremena forma naglašeno zaobljene konture svoje pragmatično objašnjene dobiva u gotovo iznenađujućoj transformaciji i interakciji s korisnikom. Zamisao je izvorna, bez prethodnika, a inače često zamorna radnja razvlačenja fotelje ili sofe u ležaj pretvorena je u igru koja uveseljava svojom domišljatošću. Rješenje eliminira složene mehanizme i konstrukcije, a udobnost i ležanja i sjedenja su na visokoj razini. Rijetka tipologija rasklopive fotelje dostupna je i u varijantama jedne i pol, te dvije širine sjedenja.

2017


Fotelju i sofu Up-lift koncipirali smo tako da se one samo jednom radnjom transformiraju u ležaj. Ta radnja djeluje poput elegantno orkestriranoga, ritmičnog plesnog pokreta.

195

UP – LIFT

UP – LIFT

194

While designing the Up-lift armchair and sofa, our concept was to transform them into a bed with a single action. This action gives the impression of an elegantly orchestrated and rhythmical movement.

REDESIGN FOTELJA / ARMCHAIR TKANINA / FABRIC REMIX

2SJED / 2SEATER TKANINA / FABRIC ERA

OBLIQUE STOLIĆ / SMALL TABLE NOGE HRAST LIGHT, PLOČA FENIX NTM / LEGS OAK LIGHT, TABLE TOP FENIX NTM

prostoria

2017


UP – LIFT

197

UP – LIFT

196

Hotel Navis Opatija, Croatia Project: Idis Turato Photo: Bosnić+Dorotić

prostoria

2017


UP–LIFT

UP – LIFT

199

UP – LIFT

198

/ Z AT VO R E N I 2 S J E D

140

160

O P E N E D 1, 5 S E AT E R

O P E N E D 2 S E AT E R

/ OT VO R E N A FOT E L JA

/ OT VO R E N I 1, 5 S J E D

/ OT VO R E N I 2 S J E D

200

OPENED ARMCHAIR

200

200

80

120

C LO S E D 2 S E AT E R

/ Z AT VO R E N I 1, 5 S J E D

120

C LO S E D 1, 5 S E AT E R

/ Z AT VO R E N A FOT E L JA

120

C LO S E D A R M C H A I R

INTERIOR INNOVATION AWARD 2014 WINNER GERMAN DESIGN AWARD 2015 SPECIAL MENTION

prostoria

2017


REVOLVE

LEŽAJ / SOFABED TKANINA SYNERGY / FABRIC SYNERGY

201

REVOLVE

DESIGN: NUMEN/FOR USE, BOROVNJAK & BRATOVIĆ

200

Our design of the sofa that transforms into the bed is based on our previous experience when we realized that complicated mechanisms do not really function in the long run. That is why we focused on the search for the simplest unfolding method possible. We have created a system with which the backrest rotates at 180 degrees around the seat and becomes part of the bed. The open bed form is symmetrical and fits well independently in the space. The form of this position is equally balanced as the position of a folded sofa, which is often not the case with folding furniture. Just like with mono-functional mattresses, the quality of relaxation is equally distributed along the width owing to the construction made from cold foam and applied on both blocks. prostoria's expertise in cold foam technology was a very valuable contribution in the process of reaching that functional goal. We highlighted this basic, almost banal unfolding method with a leather handle so that the user accepts the way the sofa functions almost instinctively.

prostoria

Naš dizajn za sofu koja se pretvara u krevet baziran je na prijašnjim iskustvima, gdje smo shvatili da komplicirani mehanizmi dugoročno ne funkcioniraju dobro. Zato smo se fokusirali na traženje najjednostavnijeg mogućeg načina rasklapanja. Osmislili smo sustav u kojem se naslon jednostavno rotira oko sjedala za 180 stupnjeva i postaje dio ležaja. Rastvorena forma ležaja je simetrična i dobro samostalno stoji u prostoru. Ta forma jednako je skladna kao i sklopljena pozicija sofe, što često nije slučaj kod rasklopivog namještaja. Kvaliteta ležanja je, kao u monofunkcionalnim madracima, jednaka u cijeloj širini zahvaljujući konstrukciji od hladne pjene primijenjenoj u oba bloka. U postizanju toga funkcionalnog cilja ekspertiza Prostorie u tehnologiji hladne pjene bila nam je od velike pomoći. Bazični, gotovo banalni sustav otvaranja apostrofirali smo kožnom omčom ručke te korisnik praktički instinktivno usvaja funkcioniranje sofe.

2017


Osmislili smo sustav u kojem se naslon jednostavno rotira oko sjedala za 180 stupnjeva i postaje dio ležaja. Rastvorena forma ležaja je simetrična i dobro samostalno stoji u prostoru.

203

REVOLVE

REVOLVE

202

We have created a system with which the backrest rotates at 180 degrees around the seat and becomes part of the bed. The open bed form is symmetrical and fits well independently in the space.

NUMEN/FOR USE BOROVNJAK & BRATOVIĆ

POLYGON STOLIĆ / SMALL TABLE NOGE METALNE PLASTIFICIRANE CRNO, PLOČA FENIX NTM / LEGS METAL COATED BLACK, TABLE TOP FENIX NTM

prostoria

2017


REVOLVE

205

REVOLVE

204

Studio Scenography, Zagreb, Croatia / Photo: Domagoj Kunić

prostoria

2017


REVOLVE

REVOLVE

207

REVOLVE

206

S O FA B E D / L E Ž A J

38

76

112

140

3 S E AT E R S O FA / 3 S J E D

210

112

210

140

36

72

P O U F / TA B U R E

74

RED DOT DESIGN AWARD 2012 WINNER

prostoria

2017


209

PIL–LOW

PIL–LOW

DESIGN: REDESIGN

208

While designing the Pil-low, we focused our research on the most effective transformation from a sofa into a bed. This transformation functions like a simple spatial puzzle. In the closed position, between the volume of the seat and the backrest, there is a hard triangular pillow that adds to the quality of sitting. The sofa opens when entirely lifted forward and rotated around the subconstruction, hiding space for storing bed linen. The backrest is then rotated backwards and the emerging gap is used for storing the pillow. With this system, all elements of the sofa are put to use as an expanded sleeping platform. Opening and closing of the sofa is optimized without a single superfluous element: all elements fall into their place. This ingenious transformer is marked with precise geometry and remarkable presence with playful colours of stitching and legs.

Prilikom dizajna Pil-lowa istraživanje smo usmjerili prema što učinkovitijoj transformaciji iz sofe u ležaj. Ta transformacija funkcionira poput jednostavnoga prostornog puzzlea. U zatvorenom položaju, između volumena sjedala i naslona postavljen je čvrsti trokutasti jastuk koji doprinosi kvaliteti sjedenja. Sofa se rasklapa tako da se čitava podigne prema naprijed rotirajući oko potkonstrukcije, koja skriva prostor za posteljinu. Zatim se naslon zarotira unatrag, a u nastali se procjep ubacuje jastuk. Takvim sustavom iskorišteni su svi elementi sofe kao proširena ploha za spavanje. Radnje sklapanja i rasklapanja su optimizirane, i nema niti jednog suvišnog elementa: sve sjeda na svoje mjesto. Domišljati transformer obilježava precizna geometrija, no njegova pojavnost razigrana je bojama štepova i nogu. 3SJED / 3SEATER TKANINA CANVAS, NOGE METAL PLASTIFICIRANI / FABRIC CANVAS, LEGS METAL COATED

prostoria

2017


Opening and closing of the sofa is optimized without a single superfluous element: all elements fall into their place

211

PIL–LOW

PIL–LOW

210

Radnje sklapanja i rasklapanja su optimizirane, i nema niti jednog suvišnog elementa: sve sjeda na svoje mjesto.

REDESIGN

Private apartment New York, USA Project: Studio Esnal / Photo: Miguel de Guzman / Imagen Subliminal

3SJED / 3SEATER TKANINA CANVAS NOGE METAL PLASTIFICIRANI / FABRIC CANVAS, LEGS METAL COATED

prostoria

2017


TKANINA / FABRIC CLARA 2

PIL–LOW

PIL–LOW

213

PIL–LOW

212

200

45

78 45

78

105

3 S E AT E R S O FA / 3 S J E D

200

55

200

prostoria

45

45

155

S O FA B E D / L E Ž A J

200

155

2017


Sastavljena od samo jednog elementa, masivnih hrastovih štapova, Simetria je za mene bila izazov traženja ekspresivnog dojma i funkcionalnosti izvedenih iz minimalnih sredstava. Vješalica je simetrična i po horizontalnoj i po vertikalnoj osi, no njena slika mijenja se ovisno o perspektivi: od smirene matematičke skulpture do vibrantne, skoro razbarušene kompozicije. Simetria je vrlo praktična: isporučuje u "flat packu", spojevi su nevidljivi i jednostavna je za sastavljanje. Razmjerno prozaična tipologija prevedena je u dizajnerski užitak.

215

54

Being composed of a single element, i.e. massive oak sticks, Simetria was a challenging task for us, implying the quest for an expressive impression combined with the functionality derived from minimum means. The coat stand is symmetrical on both axes but its appearance changes depending on the perspective: from a serene mathematical sculpture to a vibrant and almost disorganized composition. Simetria is very practical: it is delivered in a flat pack, easy to assemble and has seamless joints. A relatively prosaic typology has been transposed into the pleasure of designing.

PIL–LOW

SIMETRIA

DESIGN: REDESIGN

214

54

180

45

54

prostoria

2017


NUMEN/FOR USE

GRUPA product designers whose works are regularly represented in global anthologies of contemporary design.

Numen/ForUse (Sven Jonke, Christoph Katzler, Nikola Radeljković) is a CroatianAustrian design collective working in the fields of scenography, industrial and spatial design and conceptual art. Under the banner ForUse they designed for Cappellini, ClassiCon, Desalto, Interlubke, Magis, MDF Italia, Moroso and Zanotta. Numen/ForUse are the only Croatian contemporary

Numen/ForUse (Sven Jonke, Christoph Katzler, Nikola Radeljković) je hrvatskoaustrijski dizajnerski kolektiv koji radi na području scenografije, industrijskog dizajna, dizajna interijera i konceptualne umjetnosti. Osim za prostoriu, dizajnirali su namještaj za Cappellini, ClassiCon, Desalto, Interlubke, Magis, MDF Italia, Moroso i Zanottu. Numen/ForUse su jedini suvremeni hrvatski dizajneri čiji su radovi redovito uvršteni u antologije suvremnog dizajna.

SANJA KNEZOVIĆ

Sanja Knezović is primarily an architect who heads her own architectural studio, which specializes in private houses and smaller commercial buildings. She has transferred the experience gained from designing furniture units for interiors onto designing upholstered furniture for prostoria, her first project in the field of product design.

prostoria

SIMON MORASI PIPERČIĆ domestic and international juried exhibits and their works were published in important international and Croatian publications. They have also been awarded many prizes.

Members of Grupa are designers Filip Despot, Ivana Pavić and Tihana Taraba. For a number of years, they have been collaborating with Croatian and foreign furniture producers and since 2010 they have started developing their own brand named the Grupa products, which are distributed on the international and European markets. They have been exhibiting on

Grupu čine dizajneri Filip Despot, Ivana Pavić i Tihana Taraba. Niz godina surađuju sa hrvatskim i inozemnim proizvođačima namještaja a 2010. započinju s razvojem vlastitog branda Grupa products čije proizvode distribuiraju na svjetsko i europsko tržište. Izlažu na domaćim i međunarodnim selektiranim izložbama, a radovi su objavljivani u značajnim međunarodnim i hrvatskim publikacijama. Dobitnici su niza nagrada i priznanja.

Established in 2013, Simon Morasi Piperčić is a Zagrebbased design office working on various projects ranging from product, furniture, spatial design and installation to art direction and strategic consultancy.The office has been granted with some of the most highly considered awards – The German Design Award in 2017, twice Red Dot in 2013 and 2015 and Interior Innovation Award in 2015. In 2014, they were a part of the team that designed the Croatian pavilion at the Venice

BÖTTCHER HENSSLER KAYSER architecture biennale. Their work was published in several renowned magazines (Dezeen, Domus, Frame, Designboom etc.) and exhibited worldwide.

design awards, the prestigious red dot „best of the best“ and the Interior Innovation Award 2015 for their sofa Seam produced by prostoria

Osnovan 2013. godine ured Simon Morasi Piperčić, sa sjedištem u Zagrebu, djeluje na različitim projektima od produkt dizajna, unutarnjeg uređenja i instalacija do art direkcije i strateškog savjetovanja. Ured je osvojio neke od najprestižnijih nagrada kao što su German Design Award 2017 za stolicu Rhomb, 2013 i 2015 Red Dot nagradu I Interior Innovation Award 2015. godine. 2014. godine ured je sudjelovao u projektu izrade hrvatskog paviljona na arhitektonskoj bienalnoj izložbi u Veneciji. Radovi ureda Simon Morasi Piperčić objavljivani u su u prestižnim časopisima (Dezeen, Domus, Frame, i Designboom) i izlagani su na izložbama diljem svijeta.

Moritz Böttcher i Sören Henssler osnovali su svoj Studio Böttcher+Henssler 2007. godine u Berlinu. 2013. Godine dizajner Nikolaus Kayser pridružio se timu. Kao trio djeluju pod imenom Studio Böttcher Henssler Kayser u području produkt dizajna, dizajna namještaja i rasvjete. U njihove klijente ubrajaju se njemačke i međunarodne tvrtke kao što su ANTA, Böwer, Mater, Normann Copenhagen, Scantex, Schönbuch, Vertigo Bird i Zero. Dizajneri su počašćeni velikim brojem nagrada muđu kojima i Red Dot nagrade za dizajn, prestižnu red dot nagradu " best of the best" te Interior Innovation Award 2015 – pobjednik, za sofu Seam u produkciji prostorie.

Moritz Böttcher and Sören Henssler founded their Berlin based design studio in 2007. In 2013 the designer Nikolaus Kayser joined the team. Since 2014 the trio is working under the studio name Böttcher Henssler Kayser in the fields of consumer product, furniture and lighting design with companies such as ANTA, Böwer, Mater, Normann Copenhagen, Scantex, Schönbuch, Vertigo Bird and Zero. The designers were honoured with a number of distinctions like iF and red dot

217

DIZAJNERI

DESIGNERS

216

REDESIGN Sanja Knezović je primarno arhitektica koja vodi vlastiti arhitektonski studio projektirajući privatne kuće i manje poslovne objekte. Svoje iskustvo dizajniranja komadnog namještaja za interijere pretočila je u dizajn ojastučenog namještaja za tvrtku prostoria, njezin prvi projekt na području produkt dizajna.

strives for comprehensive solutions that represent the synthesis of all disciplines in the sphere of design.

Redesign is a multidisciplinary design studio focusing on the development of concepts for new products and technological innovations. Owing to their knowledge of various technological fields, they have realized a wide range of projects, from the design for recycled cardboard shelves to a sophisticated device used in rehabilitation, testing and training of the knee joint. In their work, the team

Redesign je multidisciplinarni dizajn studio usmjeren na razvoj koncepata novih proizvoda i tehnoloških inovacija. Zahvaljujući dobrom poznavanju različitih područja tehnologije do sada su realizirali širok raspon projekata – od dizajna recikliranih kartonskih polica do sofisticiranog uređaja za rehabilitaciju, testiranje i trening zgloba koljena. U svom radu teže cjelovitim rješenjima koja predstavljaju sintezu svih disciplina u sferi dizajna, a zahvaljujući poznavanju različitih područja tehnologije do sada su realizirali širok raspon projekata - od dizajna namještaja do sofisticiranog uređaja...

2017


218

prostoria

219

2017


prostoria Ltd Pustodol Začretski 19g 49223 Sveti Križ Začretje Croatia

prostoria d.o.o. Pustodol Začretski 19g 49223 Sveti Križ Začretje Hrvatska

t +385 49 200 555 f +385 49 200 556 e info@prostoria.eu www.prostoria.eu

t +385 49 200 555 f +385 49 200 556 e info@prostoria.hr www.prostoria.hr

All inquiries international markets: t +385 49 200 555 f +385 49 200 556 e export@prostoria.eu

Veleprodaja i izvoz: t +385 49 200 555 f +385 49 200 556 e export@prostoria.hr

PUBLISHER

NAKLADNIK

prostoria Ltd

prostoria d.o.o.

TEXT

TEXTOVI

Maroje Mrduljaš designers prostoria

Maroje Mrduljaš dizajneri prostoria

ART DIRECTION / SET DESIGN / GRAPHIC DESIGN / LAYOUT

ART DIREKCIJA / SCENOGRAFIJA / GRAFIČKO OBLIKOVANJE / PRIJELOM

Bilić_Müller Studio

Bilić_Müller Studio

LAYOUT / CO – WORKER

PRIJELOM / SURADNIK

Negra Nigoević

Negra Nigoević

COVER ILLUSTRATIONS

ILUSTRACIJE NA NASLOVNICI

Danijel Srdarev

Danijel Srdarev

TEXTILE INSTALLATION

TEKSTILNE INSTALACIJE

Ivana Zozoli, Bilić_Müller Studio

Ivana Zozoli, Bilić_Müller Studio

PHOTOGRAPHY

FOTOGRAFIJA

Vanja Šolin (Proces 15)

Vanja Šolin (Proces 15)

PHOTOGRAPHY PROCESSING

OBRADA FOTOGRAFIJA

Iron&ja

Iron&ja

TRANSLATION

PRIJEVOD

Mirna Herman Baletić

Mirna Herman Baletić

PRINTED BY

TISAK

Printera, Zagreb

Printera, Zagreb

This brochure is for informational purposes only and it is made in accordance with the information at the time of printing. Deviations of ±3 cm in product dimensions are possible. We are not responsible for any printing errors, subsequent product changes or image fidelity. We kindly ask you to contact our authorised sales outlets for all queries regarding product characteristics and appearance, and any additional or new information required for reaching a final purchase decision.

Brošura je informativnog karaktera i izrađena prema važećim podacima u trenutku tiskanja. Moguća su odstupanja u dimenzijama proizvoda ±3 cm. Ne odgovaramo za greške nastale u tisku, naknadne promjene proizvoda ili vjernost prikaza fotografije. Molimo Vas da se za sve detaljne karakteristike i izgled proizvoda, dodatne ili novije informacije potrebne za donošenje konačne odluke o kupnji obratite u naša ovlaštena prodajna mjesta.

All rights reserved. © 2017 prostoria Ltd

Sva prava pridržana. © 2017 prostoria d.o.o.

PROPS / REKVIZITI Marina Badurina bilić_müller studio Lidia Boševski, Atelier Owl Grupa Products Havranek+Lugonja Oaza Danijel Srdarev

Profile for Servitel

Mobiliario prostoria catalogo general 2017  

Mobiliario prostoria catalogo general 2017  

Profile for servitel
Advertisement