Bergensmagasinet nr. 2 | 2020

Page 8

PENSJONISTER I VARG VEUMS FOTSPOR Pensjonsgrensen for politiet er 60 år, men du kan gå av når du er 57. – Jeg har opparbeidet meg mye kompetanse, og følte meg liksom ikke ferdig da jeg gikk av, sier Frank Solli, som er en av seks tidligere politiledere som har gått sammen i det private etterforskingsfirmaet ERG.

PRIVATETTERFORSKERE FRA BERGEN: Det private etterforskingsfirmaet ERG jobber nok hakket mer avansert enn Varg Veum – men stiller gjerne opp på bilde sammen med statuen av den fiktive bergensdetektiven. Fra venstre: Frank Solli, Odd Hilt og Berit Bachen Dahle. Foto: Magne Fonn Hafskor

D

e tre bokstavene i firmanavnet ERG står for Etterforsking, Rådgiving og Gransking, tre ord som er en bra oppsummering av hva de jobber med (se også faktaboks). Det faller lett å komme i tanker om den fiktive bergensdetektiven Varg Veums eskapader når jeg møter tre av privatetterforskerne, men dette blir kontant avvist. – Forskjellen på oss og litteraturens privatdetektiver er at kunnskapen og fagfeltet vårt er bredere og at sistnevnte som regel sliter med seg selv og er litt alkoholiserte, sier Odd Hilt. – Så dere har ikke akevitt i skrivebordsskuffen?

8

BERGENSMAGASINET

– Det kan være, men det er i så fall den eneste likheten, ler Berit Bachen Dahle.

yrkesaktive år – ikke minst de tre som møter til intervju med Bergensmagasinet.

BRED ERFARING FRA POLITIARBEID

Odd Hilt er tidligere politioverbetjent og leder for politiets avdeling for kriminell etterretning – der han jobbet mot organisert kriminalitet, Berit Bachen Dahle er tidligere politioverbetjent ved PST (Politiets sikkerhetstjeneste) i Hordaland politidistrikt, mens Frank Solli har jobbet i 25 år som kriminaltekniker.

Så bruker nok sekstetten litt andre arbeidsmetoder enn den innfallsrike bergensdetektiven med navn etter et norrønt uttrykk (vargr í véum ble brukt om personer som ble lyst fredløse etter å ha begått en forbrytelse på et hellig sted) – som er kjent for nærmest å snuble over løsningstrådene. ERG er hakket mer avanserte. De seks partnerne har bakgrunn fra ulike deler av polititjenesten, og har hver for seg med seg mye kompetanse bygget opp gjennom mange

– Du har vært litt slik som tvserie-figuren Dexter, du da? – Hehe. Jeg har bred faglig etterforskingskompetanse, men som kriminaltekniker deler vi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.