Šenkvičan 01/2019

Page 1

FOTO NA OBÁLKE: Ján MADERIČ


2

Ľudové misie 2019 v Šenkviciach

V

rozsahu 9 dní, 9. – 17. marca 2019 sa konali v našej farnosti ľudové misie, ktoré viedli otcovia z rehole sv. Alfonza Mario Liguori – redemptoristi. Ja, ako farár tejto farnosti od roku 2007, som zavolal otcov redemptoristov už druhýkrát. Prvý raz to bolo v roku 2009 a tento rok opäť po desiatich rokoch. Záznam týchto dvoch misií je na misijnom kríži pred vchodom do kostola. V sobotu večer, 9. marca, som symbolicky „odovzdal“ duchovnú právomoc nad svojou farnosťou odovzdaním štóly, ktorá je kňazským symbolom liturgických slávení a vysluhovania sviatostí a tiež ohlasovania Božieho slova. V týchto liturgicko – pastoračných úkonoch spočívala aj obnova našej farnosti. Vo sviatosti zmierenia (spovedi) si mohli naši veriaci urobiť celoživotnú spoveď. Počúvaním príhovorov si mohli zas potvrdiť svoju vieru a „napraviť“ morálny kredit života. Otcovia redemptoristi sa postupne venovali jednotlivým skupinám veriacich. V nedeľu popoludní jeden z nich oslovil našich mužov a potom naše ženy. Trefným, až humorným spôsobom riešil problémy žien a mužov v ich vzájomnom vzťahu lásky, komunikácie, odpúšťania a obetovania sa jeden pre druhého a pre rodinu. Na druhý deň prišli do základnej školy a tam sa katecheticky pútavým spôsobom názorne a svedectvami prihovorili deťom na prvom a druhom stupni a zvlášť ôsmakom a deviatakom. V utorok som sprevádzal otca misionára Ivana po domoch k jednotlivým chorým, nevládnym a prestarnutým v Šenkviciach a na Cerovom. Vo štvrtok otec Róbert viedol v roku modlitieb za kňazské povolania, ktoré vyhlásil otec arcibiskup Bratislavskej arcidiecézy Stanislav Zvolenský, bohoslužbu s poklonou k eucharistii. Je to deň ustanovenia sviatosti oltárnej. V piatok dopoludnia o 10,00 hodine pri sv. omši vysluhovali sviatosť pomazania chorých tým, ktorí vládali prísť do kostola po vlastných nohách. Keďže som sa v túto hodinu zúčastnil pohrebu náhle zosnulého kňaza T. Kulku, ktorý dlhé roky pôsobil v Modre, o zážitku plného kostola som sa mohlo dozvedieť len sprostredkovane od otcov misionárov. Pomazanie chorým dávali štyridsať minút. V sobotu večer mali otcovia zase „rande“ s našimi mladými. Napokon v nedeľu, na konci misie, pri sv. omši požehnali devocionálie (náboženské predmety) a misijný kríž s označením roku 2019. Keďže som svoju farnosť, hoci bola zverená misionárom, neopustil a snažil som sa zúčastniť všetkých aktivít, hodnotím ich vystúpenie veľmi kladne s odozvou samých misionárov a tiež mnohých z našich veriacich. Duchovnú atmosféru našej farnosti vnímam už dvanásty rok, preto verím, že misie prispeli k obnove farnosti vo viere a v mravných zásadách. Vďaka Bohu, misionárom a Vám za túto duchovnú udalosť. Váš duchovný otec Michal foto: Milan Maluniak

2

www.senkvice.org


3

www.senkvice.org

SPOMIENKY

Pre našich anjelov, ktorí nám chýbajú a hľadia na nás už len z neba

Prestali Vaše srdiečka tĺcť, prestali sa Vaše ústa smiať, budeme babička a deduško, stále na Vás spomínať. Odpočívajte v pokoji a dávajte na nás pozor!

Tiché zastavenie v cerovskej kaplnke V piatok, 15.3.2019 „prišlo“ du-

chovno aj do našej Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Chystali sme adoráciu – poklonu, tichú modlitbu i prijímanie pri vystavenej oltárnej sviatosti pre všetkých, ktorí chceli stráviť čas s našou Matkou a jej Synom v tichom rozjímaní. Zároveň sme prosili za pokojnú a dobrú voľbu prezidenta. Adoranti sa menili každú hodinu, od 20:00 večer a pri sviečkach v tichu kaplnky boli až do soboty, 15:00. Takéto nočné modlitby sú vo svete bežné. Napríklad vo Švajčiarsku sa konajú tak často, ako sa určitá komunita chce pomodliť za dobrú vec. Už len kytičku kvetov Ti môžeme dať, a spomienku krásnu s láskou odriekať. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, a kto Ťa mal rád, nezabudne. S bolesťou v srdci si 29. mája pripomenieme smutných 20 rokov od smrti našej milovanej maminky, babky a prababky ŠTEFKY POLÁKOVEJ, rod. Pavlíkovej. S láskou spomínajú dcéra Elena, synovia Ivan a Marian s rodinami.

U nás a vôbec na okolí sú takéto stretnutia pri modlitbe výnimkou, konali sa tu prvý krát. V sobotu, 16.3.2019 o 15:00 pán farár slávnostne ukončil adoráciou modlitbou a požehnaním veriacich z Cerového i zo Šenkvíc, ktorí sa zúčastnili vo veľkom počte. Koniec slávností umocnili krásne náboženské piesne Majky, Lucky a Petra Martišovičových a ich mamy Majky Maluniakovej.

V marci 2019 sme si pripomenuli tretie výročie úmrtia našej babičky FRANTIŠKY FIGUROVEJ, rodenej Petríkovej (†10. 3. 2016)

a dedka SILVESTRA FIGURU (†22. 3. 2016). Spomínajú na Vás Vaše deti, vnúčatá a pravnúčatá (školáci a „skoro“ školáci Ninka, Tomáško, Terezka a Lukáško a dvaja najmenší čertíci Ondrejko (*24. 4. 2016) a Matúško (*12. 6. 2016), ktorých ste nám poslali namiesto seba).

ZBOHOM, pani učiteľkA!

Slová otca Michala na rozlúčku: „Všetko je v rukách pánových, ako on rozhodne, tak bude. Či ten alebo ten!“ Mária Sklárová

„Milovala rodinu, milovala deti, tie svoje, ale i tie v jej milovanej škôlke. Utíchol milý hlas, čo znel roky v nás!“ Vo štvrtok, 21.3.2019 sme sa na modranskom cintoríne rozlúčili s pani ANTÓNIOU HORVÁTHOVOU (7.2.1931 – 18.3.2019) – učiteľkou a dlhoročnou riaditeľkou v Materskej škole na Záhradnej ulici v Šenkviciach.

Z hĺbky našich sŕdc ďakujeme za všetko, čo pre deti v Šenkviciach i na Cerovom urobila. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Nech jej duša odpočíva v pokoji! S pietou spomíname Mária Sklárová s rodinou z Cerového foto: Karneval v MŠ na Cerovom, február 1976

3


4

www.senkvice.org

Prečo je dôležité separovať aj v Šenkviciach? K

aždý z nás denne vyprodukuje veľké množstvo odpadu. Sami to zisťujeme podľa vlastných nádob na smeti, ktorých obsah je pravidelne odvážaný a zdanlivo sa nás viac netýka. Avšak stále veľké množstvo smetí končí na skládkach. Druh odpadu Zmesový komunálny odpad

Separovanie je najlepšie vykonávať priamo, napríklad je výborné mať v kuchyni tri, resp. štyri druhy nádob na odpad: papier, plast, sklo a zmesový odpad. Čiže separujte ihneď pri rozbaľovaní potravín, drogérie a iných produktov.

Obec sa snaží zvyšovať stupeň efektívnosti pri separovaní odpadu aj edukačnými aktivitami prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov Natur-Pack, s.r.o., ktorá na svojej webovej stránke www.naturpack.sk vykonáva vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosť.

Množstvo odpadu v tonách 1 203

Sadzba v eurách za tonu odpadu Úroveň vytriedenia odpadu

v roku 2019

v roku 2020

v roku 2021

Objemný odpad

399

menej ako 10%

17

26

33

Drobný stavebný odpad

104

10-20%

12

24

30

Papier a lepenka

104

20-30%

10

22

27

Sklo

62

30-40%

8

13

22

Plasty

42

40-50%

7

12

18

Šatstvo a textílie

15

50-60%

7

11

15

viac ako 60%

7

8

11

Biologicky rozložiteľný odpad

265

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Najväčším prínosom separovania komunálneho odpadu je jednoznačne ochrana životného prostredia. Zmyslom separácie odpadu je získanie materiálu vhodného na recykláciu tzv. druhotnej suroviny, ktorá nahrádza v procese výroby čiastočne alebo úplne primárne suroviny získané priamo z prírody. Využívanie druhotných surovín šetrí primárne zdroje, znižuje zaťaženie krajiny ťažbou, šetrí energiu, obmedzuje tvorbu skleníkových plynov a má množstvo ďalších pozitívnych vplyvov na životné prostredie.

ÚSPORA FINANCIÍ

Vytriedené zložky znižujú množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky a tým znižujú finančné náklady na zneškodnenie odpadu. Úroveň vytriedenia odpadu v Šenkviciach v roku 2018 je 22,79%, ale nakoľko sa na území obce nachádzajú aj výkupne, úroveň vytriedenia odpadu, pri započítaní vytriediteľných odpadov z ich prevádzok, sa zvýšila na úroveň 49,37%. Úprava zákona o odpadoch pripúšťala takúto možnosť započítania vyseparovaného odpadu z výkupní, avšak väčšina množstva odpadu privezeného do výkupní nie je od obyvateľov Šenkvíc. V roku 2019 sú navrhované viaceré zmeny v zákone o odpadoch, preto je možné, že táto možnosť už nebude prípustná. Veľkou zmenou zákona o odpadoch štát pristúpil k tomu, že poplatok za uloženie zmesového a objemného komunálneho odpadu na skládku odpadov závisí od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. To znamená, že sadzba poplatku je pre každú obec iná a je závislá od stupňa separácie, pričom zákon určuje sadzbu na roky 2019 až 2021 nasledovne: Okrem zákonného poplatku za uloženie odpadu na skládku, obec musí uhradiť sadzbu za zneškodnenie odpadu na skládke a samozrejme zberovej spoločnosti za vykonanie zberu a odvozu odpadu na skládku.

4

Dôležité si je uvedomiť, že do plastu nepatria iba plastové fľaše, ale aj: plastové obaly od kozmetických a čistiacich prostriedkov (napr. šampónov, aviváží), destilovanej vody, plastové obaly od potravín (napr. od kečupov, horčíc), plastové tašky a vrecká, plastové kelímky, napr. od jogurtov, plastové poháriky, ďalej sem patria kovové obaly ako sú plechovky od nápojov, čisté konzervy od potravín, hliníkové fólie (napr. viečka z mliečnych výrobkov), kovové uzávery od nápojov a patria sem aj viacvrstvové kombinované materiály VKM ako sú neznečistené tetrapaky (napr. krabice od mlieka a nápojov).

Separovaním nepomáhame iba životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj sebe – po stránke zdravotnej, sociálnej aj finančnej. Andrea Maluniaková, prednostka OcÚ

Je dôležité vedieť, ako správne separovať a čo patrí do farebne odlišných kontajnerov, lebo pri zlom triedení môže dôjsť napríklad k znečisteniu vytriedeného odpadu a takto znehodnotený vytriedený odpad nemôže byť ďalej spracovaný a musí putovať na skládku. Zároveň je dôležité eliminovať domácnosti, ktoré separáciu odpadu nevykonávajú.

Do akých projektov sme sa zapojili? Mestá a obce majú možnosť sa rôznou formou

stanicu – žiadosť o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja, zapojiť do projektov, ktoré môžu do značnej mie- o príprava detského ihriska v lokalite Stráň sväry zlepšiť kvalitu a komfort života spoluobčanov. tého Urbana – žiadosť o dotáciu z Úradu vlády V rámci otvorených projektových výziev sa sna- Slovenskej republiky, žíme vypracovať a podať žiadosti o finančné prí- o revitalizácia chodníka na Chorvátskej ulici spevky, ktoré majú reálnu šancu na úspech. v smere na Kozare po realizácii kanalizácie – V poslednom období sme pripravili a podali žiadosť o dotáciu z Ministerstva financií SR. nasledujúce projekty: o žiadosť o zakúpenie multifunkčného čistiace- V prípade úspešnosti podaných projektov sme ho komunálneho automobilu – žiadosť o dotáciu pripravení ich spolufinancovať a realizovať v priez Environmentálneho fondu, behu roku 2019. o revitalizácia zelene v okolí chodníka od bytoPeter Fitz, starosta viek na Družstevnej ulici v smere na železničnú


5

www.senkvice.org

Zber použitých jedlých olejov a tukov

K

oncom mesiaca marec podpísala obec zmluvu so spoločnosťou ESPIK Group s.r.o., ktorá bude zabezpečovať zber a likvidáciu jedlých olejov a tukov z domácností našej obce. Spoločnosť rieši komplexný zber použitého oleja za účelom zhodnotenia tejto komodity.

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, palmový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (napr. olej z nádobiek od rýb v oleji, sušených paradajok, syrov a pod.).

Na zhromažďovanie jedlých olejov a tukov je určených celkovo päť hnedých zberných nádob s objemom 120 l (viď. foto nádoby na str. 4), ktoré sú umiestnené na nasledujúcich stanovištiach: o na zbernom dvore na ulici Jagned, o pri budove obecného úradu a zdravotného strediska na Vinohradskej ulici, o v areáli materskej školy na Hornej ulici pri vcho de do školskej kuchyne, o v areáli základnej školy na Vinohradskej ulici pri vchode do školskej kuchyne, o pri areáli materskej školy na Záhradnej ulici.

Do nádob nepatria:

Nádoby sú hnedej farby a sú označené nadpisom: POUŽITÉ OLEJE A TUKY. Ich vývoz bude zabezpečovaný raz v mesiaci. Je potrebné, aby občania priniesli použité jedlé oleje a tuky v uzatvorených nádobách, napr. v plastových uzatvorených fľašiach do zbernej nádoby na to určenej. Vychladnutý olej zbavený hrubých nečistôt je vhodné preliať do čistej a suchej fľaše a uzatvoriť.

motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. Je zakázané zbavovať sa použitých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie. Našou snahou je vytvoriť u občanov návyk na triedenie aj tohto druhu odpadu, ktorý pri nesprávnom zneškodňovaní spôsobuje značné znečistenie životného prostredia. 1 dcl oleja dokáže znečistiť niekoľko 1 000 litrov vody.

Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja:

o olej škodí odpadovému potrubiu v dome, kana lizačnému potrubiu a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd, o použitý olej upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom, o použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív, čím sa znižuje závislosť na Do nádob patria: rope, oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotreboo recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečis vaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či teniu pôdy, povrchových a podzemných vôd. tuku.

SPOLU ŠETRÍME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. ĎAKUJEME. ZBERNÝ DVOR Použitý jedlý olej a tuky je možné odovzdať aj na zbernom dvore v jeho otváracích hodinách: Apríl – október: utorky od 16.00 do 19.00 hod štvrtky od 16.00 do 19.00 hod soboty od 8.00 do 14.00 hod. Práve v jarných mesiacoch je zberný dvor veľmi vyťažený, nakoľko niektoré dni príde odpad odovzdať aj viac ako 60 občanov. Žiadame preto občanov, ktorí privážajú svoj odpad na zberný dvor, aby boli ohľaduplní a do areálu zberného dvora vstupovali po jednom z dôvodu zabezpečenia dôsledného triedenia odpadov. Zamestnanci zberného dvora podajú potrebné informácie o tom, do ktorého správneho kontajnera majú občania odpad umiestniť. Obsluha zberného dvora nie je povinná vykladať dovezený odpad a jeho umiestnenie do kontajnerov. Žiadame preto občanov, aby pri odpade väčších rozmerov alebo väčšej hmotnosti, prichádzali spolu s pomocnou silou a tak sami zabezpečili umiestnenie odpadu do kontajnerov na zbernom dvore. Za pochopenie ďakujeme! Andrea Maluniaková, prednostka OcÚ

5


6

www.senkvice.org

Prestupný dopravný terminál – čo je nové?

Ak ste v poslednom čase prechádzali popri na-

šej železničnej stanici, určite ste zaznamenali v jej blízkosti značný stavebný ruch. Po dlhšej dobe zjavného spomalenia stavebných prác začíname na povrchu stavby badať prvé náznaky komplexnej rekonštrukcie. Značné množstvo práce bolo vykonanej pod samotným povrchom vozovky, čo bežný okoloidúci ani nezbadá. Do dnešného dňa boli zrealizované prekládky podzemných inžinierskych sietí, vybudoval sa nový káblový kanál pod celým budúcim chodníkom, zrealizovala sa dažďová kanalizácia, uskutočnili sme prípravu pre nové osvetlenie, kamerový systém a parkovací systém. Na povrchoch boli vykonané zemné práce so zakladaním základov pre oporný múr, ktorý bude osadený oproti železničnej stanici. V časti od Modranskej ulice napravo sa črtá nový chodník, ktorý prepojí stanicu so širším okolím.

V rámci projektu budú dobudované nové parkovacie miesta v celkovom počte 88, autobusová zastávka, navigačný a parkovací systém. V rámci revitalizácie celého priestoru plánujeme aj dobudovanie obslužnej komunikácie nad železničnou stanicou, ktorá sa nachádza pred rodinnými domami a bude slúžiť aj pre plánovaný cyklochodník v smere Šenkvice – Modra. Aj keď sa počas realizácie stavby každodenne stretávam s mnohými nepredvídateľnými problémami, verím v to, že projekt bude úspešne ukončený podľa plánu koncom augusta 2019. Týmto si dovoľujem požiadať všetkých návštevníkov železničnej stanice a obyvateľov Šenkvíc o trpezlivosť a zhovievavosť z dôvodu obmedzení pri výstavbe. Po úspešnom zrealizovaní projektu budeme môcť privítať všetkých návštevníkov moderným a funkčným prestupným terminálom. Peter Fitz, starosta foto: Katarína Nosálová

Vynovené ihrisko v škôlke na Záhradnej O

Centrum sociálnych služieb P

rojekt Centra sociálnych služieb pokračuje ďalej projekčnými prácami. Po získaní územného rozhodnutia a nadobudnutí jeho právoplatnosti sa v ostatnom čase podarilo projektantom, po konzultáciách a zapracovaní pripomienok dotknutých organizácií, odovzdať obci kompletnú projektovú dokumentáciu, určenú k stavebnému povoleniu. V čase čítania tohto čísla Šenkvičana bude proces stavebného konania rozbehnutý s tým, že do 25.4.2019 predpokladáme vydanie právoplatného stavebného povolenia. Súbežne pripravujeme, v koordinácii s projektovým manažérom, žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá je nevyhnutná pre úspešnosť projektu. Po podaní žiadosti budeme čakať na jej posúdenie a doručenie výsledkov hodnotiaceho procesu, čím uzatvoríme prvú etapu náročnej jednoročnej práce. Dúfame, že v tomto projekte budeme úspešní a vybudujeme pre našich občanov nové a jedinečné centrum sociálnych služieb. Peter Fitz, starosta

6

bec Šenkvice, v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2018“, podala začiatkom roka 2018 žiadosť o dotáciu na vybavenie detského ihriska pri Materskej škole na Záhradnej ulici pod názvom „Výstavba detského ihriska s dodávkou a osadením vybavenia detského ihriska pri Elokovanom pracovisku, Záhradná 1, Šenkvice ako súčasť Materskej školy, Horná 11, Šenkvice“. Na uvedený projekt nám bolo z Úradu vlády SR pridelených 11.300€ formou dotácie. Z poskytnutej dotácie a povinného spolufinancovania sa vybavilo detské ihrisko – pieskoviskom s prekrytím a prístreškom v rozmere 4x4m,

zostavou drevených preliezačiek pozostávajúcich z drevenej pirátskej lode, drevenej trojkolky a dreveného autobusu, zostavou náradia na športové aktivity (lopty, oblúčiky na preskakovanie, tyče na obiehanie a rebrík na zemi na prechádzanie). Uvedené zostavy sú prispôsobené pre deti na realizovanie rôznych edukačných aktivít na detskom ihrisku a zároveň spĺňajú normy potrebné pri budovaní detských ihrísk. Dúfame, že dodaním a osadením vybavenia detského ihriska pri Materskej škole na Záhradnej ul. sme potešili detičky navštevujúce materskú škôlku a zároveň veríme, že detičky spolu s pani učiteľkami budú uvedené zostavy využívať k spokojnosti pri rôznych edukačných aktivitách. Emília Mončeková, referent účtovníctva OcÚ foto: Zuzana Somorovská


7

www.senkvice.org

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠENKVICIACH V ROKOCH

2018 - 2022 (uvádzame ich v poradí podľa počtu hlasov, získaných vo voľbách do obecnej samosprávy)

JUDr. Matúš PARAJKA

MUDr. Adriana KOLEKOVÁ

Milan DUGOVIČ

Mgr. Peter TROJNA

Počet hlasov: 891 Volebné obdobie: prvé Povolanie: detská lekárka Zamestnávateľ: Pediatria Šenkvice s.r.o. Vek: 50 rokov Adresa: Cerovská 163, Šenkvice Telefón: 0918 809 690 E-mail: pediatria.senkvice@gmail.com

Počet hlasov: 751 Volebné obdobie: druhé Povolanie: súkromný podnikateľ Zamestnávateľ: SZČO Vek: 48 rokov Adresa: Družstevná 42, Šenkvice Telefón: 0903 754 769 E-mail: milandugovic70@gmail.com

Počet hlasov: 732 Volebné obdobie: prvé Povolanie: interný audítor Zamestnávateľ: TSÚS, n. o. Vek: 36 rokov Adresa: Glogovec 57, 900 81 Šenkvice Telefón: 0904 663 667 E-mail: peter.trojna@gmail.com

Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia sociálno – zdravotná (predseda)

Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia mládeže a športu (predseda), Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy (člen)

Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia majetková (predseda), Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Šenkvice (člen)

Ing. Michal KAKALÍK

Ing. Martin STRÁNSKY

Ing. Tibor RUMAN, PhD.

Počet hlasov: 724 Volebné obdobie: tretie Povolanie: právnik Zamestnávateľ: LB Design, s.r.o. Vek: 35 rokov Adresa: Modranská 4, Šenkvice Telefón: 0908 710 103 E-mail: matus.parajka@gmail.com

Počet hlasov: 676 Volebné obdobie: prvé Povolanie: odborný radca Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR Vek: 38 rokov Adresa: Chorvátska 91, Šenkvice Telefón: 0911 321 551 E-mail: michal.kakalik@gmail.com

Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia legislatívna (predseda), Komisia majetková (člen)

Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia životného prostredia (predseda), Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy (člen)

Silvia KUPKOVIČOVÁ Počet hlasov: 590 Volebné obdobie: prvé Povolanie: koordinátorka opatrovateľskej služby Zamestnávateľ: Charita Šenkvice, n.o. Vek: 45 rokov Adresa: Modranská 73, Šenkvice Telefón: 0910 788 020 E-mail: silvia.kupkovicova@gmail.com Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia kultúry, cestovného ruchu a agroturistiky (predseda)

ZÁSTUPCA STAROSTU Úradné hodiny na OcÚ STREDA 8:00 - 17:00 Počet hlasov: 669 Volebné obdobie: štvrté Povolanie: elektrotechnický inžinier Zamestnávateľ: SZČO / ELSTRA, s.r.o. Vek: 40 rokov Adresa: Cerovská 123/A, Šenkvice Telefón: 0904 640 495 E-mail: mstransky78@gmail.com

Počet hlasov: 594 Volebné obdobie: prvé Povolanie: vinár, vinohradník Zamestnávateľ: SZČO Vek: 56 rokov Adresa: Trlinská 6, Šenkvice Telefón: 0903 373 705 E-mail: tiborruman@centrum.sk

Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia finančná (predseda), Komisia školstva

Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Šenkvice (predseda), Komisia kultúry, cestovného ruchu a agroturistiky (člen)

Jaromír AUGUSTINIČ

Erich LEGÁTH

Mgr. Branislav BARTOŠ

Počet hlasov: 580 Volebné obdobie: piate Povolanie: školník, údržbár Zamestnávateľ: ZŠ Šenkvice Vek: 54 rokov Adresa: Vinohradská 53, Šenkvice Telefón: 0905 727 900 E-mail: augustinic.jaromir@zoznam.sk Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy (predseda), Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Šenkvice (člen)

Počet hlasov: 567 Volebné obdobie: prvé Povolanie: príslušník Policajného zboru Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR Vek: 44 rokov Adresa: Chorvátska 111, Šenkvice Telefón: 0908 577 888 E-mail: erichlegath@gmail.com

Počet hlasov: 545 Volebné obdobie: štvrté Povolanie: príslušník Policajného zboru Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR Vek: 46 rokov Adresa: Zapotok 112, Šenkvice Telefón: 0905 401 437 E-mail: bartos@bramonk.sk

Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia školstva (predseda), Komisia mládeže a športu (člen), Komisia životného prostredia (člen), Komisia verejného poriadku (člen)

Komisia pri OZ, v ktorej pracujem: Komisia verejného poriadku (predseda), Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Šenkvice (člen)

7


8

www.senkvice.org

O čom sa rokovalo?

Ustanovujúce Obecné zastupiteľstvo volebného obdobia 2018 – 2022, 06.12.2018 o Starosta Mgr. Peter Fitz odovzdal slovo

predsedovi miestnej volebnej komisie PhDr. Viliamovi Kukumbergovi, ktorý informoval o výsledkoch komunálnych volieb v Šenkviciach, pričom uviedol: Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Z celkového počtu v Šenkviciach zapísaných voličov 4124 sa zúčastnilo na voľbách 2147 voličov, čo predstavuje 52,06% účasť. Za starostu obce Šenkvice bol zvolený Mgr. Peter Fitz. Získal 1154 hlasov, čo predstavuje 54,51% z odovzdaných platných hlasov na funkciu starostu obce. Druhý v poradí sa umiestnil JUDr. Matúš Parajka, získal 491 hlasov, čo predstavuje 23,19% z odovzdaných platných hlasov na funkciu starostu obce. Tretí v poradí sa umiestnil Milan Dugovič, získal 472 hlasov, čo predstavuje 22,30% z odovzdaných platných hlasov na funkciu starostu obce. Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach v poradí podľa počtu získaných platných hlasov: MUDr. Adriana Koleková 891 platných hlasov, Milan Dugovič 751 platných hlasov, Mgr. Peter Trojna 732 platných hlasov, JUDr. Matúš Parajka 724 platných hlasov, Ing. Michal Kakalík 676 platných hlasov, Ing. Martin Stránsky 669 platných hlasov, Ing. Tibor Ruman, PhD. 594 platných hlasov, Silvia Kupkovičová 590 platných hlasov, Jaromír Augustinič 580 platných hlasov, Erich Legáth 567 platných hlasov a Mgr. Branislav Bartoš 545 platných hlasov. Na záver PhDr. Viliam Kukumberg všetkým zvoleným vyslovil svoju gratuláciu a poprial im, aby svoju prácu vykonávali poctivo a čestne. o Mgr. Peter Fitz prečítal zákonom predpísaný sľub starostu obce: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Mgr. Peter Fitz zložil predpísaný sľub starostu obce podpisom na samostatný hárok papiera a vyslovením slova „sľubujem“. Následne z rúk predsedu miestnej volebnej komisie PhDr. Viliama Kukumberga prevzal insignie a osvedčenie o zvolení za starostu obce Šenkvice a ujal sa vedenia ustanovujúceho zasadania OZ. o Starosta vyzval jednotlivých novozvolených poslancov, aby predstúpili, slávnostne zložili sľub a prevzali si osvedčenie o zvolení. Všetci zvolení poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu, ktorý bol napísaný na osobitnom liste a

8

pod ktorým je uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí. Všetci jedenásti poslanci OZ v Šenkviciach: MUDr. Adriana Koleková, Milan Dugovič, Mgr. Peter Trojna, JUDr. Matúš Parajka, Ing. Michal Kakalík, Ing. Martin Stránsky, Ing. Tibor Ruman, PhD., Silvia Kupkovičová, Jaromír Augustinič, Erich Legáth a Mgr. Branislav Bartoš, zložili sľub poslanca bez výhrad a prevzali si osvedčenie o zvolení za poslancov OZ Obce Šenkvice. o Novozvolený starosta Obce Šenkvice Mgr. Peter Fitz v rámci svojho príhovoru uviedol: „V prvom rade chcem pogratulovať všetkým novozvoleným poslankyniam a poslancom k tomu, že prijali mandát a že občania našej obce ich zvolili a veria v to, že naozaj od tejto chvíle budeme všetci pracovať pre túto obec ako jedna rodina. Chcem pokračovať v tom, ako sa pracovalo v minulosti, čo je pre mňa veľmi dôležité a verím, že aj v tomto zastupiteľstve sa budeme snažiť konštruktívne riešiť problémy a budeme hľadať riešenia preto, aby sa nám v Šenkviciach lepšie žilo a bývalo a aby o Šenkviciach išli dobré chýry. Chcem vás všetkých poprosiť a požiadať, aby sme medzi sebou naozaj komunikovali a pýtali sa, aby sme mali množstvo informácií, aby tie informácie boli pravdivé, aby sme sa k nim mohli vyjadriť tak, ako uznáme za vhodné a aby sme vedeli komunikovať aj tie nepríjemné veci, ktoré nás určite počas štvorročnej cesty budú čakať a budeme sa musieť s nimi vysporiadať. Takisto je pre mňa dôležité poďakovať za spoluprácu kolegom a poslancom, ale aj členom komisií, ktorí pracovali so mnou nielen v tom predošlom štvorročnom období, ale aj v predošlých dvanástich rokoch. Naša obec je do určitej miery našim zrkadlom a mandát, ktorý som získal ja, ale i vy poslanci je dúfam silným predpokladom na dobrú vzájomnú spoluprácu, aby sme naďalej budovali naše Šenkvice a išli správnym smerom. Tí poslanci, ktorí už nekandidovali, respektíve neuchádzali sa o mandát, znamenali nielen z politického, komunálneho života veľa, ale aj z ľudského pohľadu mne osobne priniesli veľmi veľa, stretával som sa s nimi pravidelne, s niektorými dennodenne, obohatili ma o množstvo životných skúseností a ukázali mi smer a spôsob, akým je vhodné pracovať s cieľom zabezpečiť v Šenkviciach kvalitný život. Dovoľte mi obzvlášť poďakovať môjmu zástupcovi Peťovi Červenkovi, s ktorým som dvanásť rokov dennodenne pracoval. Boli to skutočne každodenné stretnutia nielen od pondelka do piatku, ale verte tomu, že aj soboty a nedele, keď mnohí z vás spali, mnohí z vás ani nevedeli, aké sú problémy, či už v zimnej údržbe alebo počas povodní, dažďov, kedykoľvek som

sa mohol na tohto človeka obrátiť, zatelefonovať mu. Vždy sme sa snažili danú situáciu riešiť. Peťo, obrovská vďaka. Verím, že naďalej budeme spolu komunikovať, pracovať, stretávať sa. Ďakujem. Takisto, vidím tu pani Šarmírovú. Prešli sme si mnohým, bola jedna z tých, ktorí začínali a kreovali aj činnosť kultúrneho strediska. Pracovala v kultúrnom stredisku, pracovala aj v kultúrnej komisii, takisto osobne obrovská úprimná vďaka. Fanka, úprimne Ti veľmi pekne ďakujem. Pani poslankyňa Holecová, veľmi dôležitý človek v oblasti financií, ktorá viedla dlhé roky finančnú komisiu, vyjadrovala sa priamo k financovaniu, k návrhu rozpočtu, čo sú jedny z najdôležitejších vecí a takisto jej patrí obrovská veľká vďaka. Ladislav Augustinič dlhodobo pracoval v komisiách a využíval svoje odborné znalosti z praxe a zo svojho vzdelania, mnohokrát svojim individuálnym prístupom vedel zlepšiť náladu v kolektíve, v ktorom sme pracovali, ale cením si najmä jeho odborný a správny pohľad. Verím, že prijme prácu v komisii, aj keď nezískal mandát poslanca. Za tvoju prácu Ti, Laci, veľmi pekne ďakujem.“ Následne starosta odovzdal ďakovné listiny a kytice kvetov poslancom, ktorým sa skončil poslanecký mandát: Mgr. Františke Šarmírovej, pani Terézii Holecovej, Ing. Ladislavovi Augustiničovi a pánovi Petrovi Červenkovi, ktorému starosta obce odovzdal aj poďakovanie vo forme sklenenej plakety za aktívnu spoluprácu pri rozvoji obce Šenkvice vo funkcii zástupcu starostu obce a poslanca OZ. Poslanci Mgr. Michal Litavský a Ing. Ondrej Somorovský, ktorým sa rovnako skončil poslanecký mandát, zo zdravotných dôvodov ospravedlnili svoju účasť na ustanovujúcom zasadnutí OZ. Následne sa slova ujal vdp. dekan Michal Pokopec, ktorý všetkým poprial dobré porozumenie, aby všetci boli kolektívni a vo vzájomnom porozumení. Zároveň všetkým prítomným udelil požehnanie. o Poslanci schválili zriadenie mandátovej komisie v zložení: Ing. Michal Kakalík, Erich Legáth a Silvia Kupkovičová a vymedzili úlohy mandátovej komisie nasledovne: overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu, zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených funkcionárov, podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu OZ. OZ ďalej schválilo volebnú komisiu v zložení: Mgr. Peter Trojna, Ing. Tibor Ruman, PhD., JUDr. Matúš Parajka a vymedzilo úlohy volebnej komisie nasledovne: dohliadať na priebeh volieb podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, overiť sčítanie hlasov a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb.

o Poslanci vzali na vedomie výsledky

volieb do orgánov samosprávy obcí, predloženú správu mandátovej komisie a zároveň konštatovali, že novozvolený starosta obce Šenkvice Mgr. Peter Fitz zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce a že všetci zvolení poslanci OZ v Šenkviciach zložili zákonom predpísaný sľub poslanca. o Poslanci hlasovaním poverili poslanca JUDr. Matúša Parajku zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v Šenkviciach v presne vymedzených prípadoch podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. o Poslanci schválili návrh na zriadenie 11 komisií OZ. Poslanci určili náplň práce Komisií OZ, zvolili predsedov jednotlivých komisií, členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Šenkvice a menovali zapisovateľov komisií. o Starosta uviedol, že na pracovnom stretnutí budúcich poslancov OZ dňa 27.11.2018, bolo po vzájomnej dohode odporučené, že by bolo vhodné, aby funkcia sobášiacich bola umožnená vykonávať všetkým poslancom. Následne poslanci poverili výkonom funkcie sobášiacich týchto poslancov OZ: MUDr. Adriana Koleková, Milan Dugovič, Mgr. Peter Trojna, JUDr. Matúš Parajka, Ing. Michal Kakalík, Ing. Martin Stránsky, Ing. Tibor Ruman, PhD., Silvia Kupkovičová, Jaromír Augustinič, Erich Legáth a Mgr. Branislav Bartoš.

o OZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o

obecnom zriadení a zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov schválilo zvýšenie minimálneho platu starostovi obce Šenkvice Mgr. Petrovi Fitzovi o 40% mesačne s účinnosťou od 06.12.2018. o Starosta informoval, že funkciou zástupcu starostu obce Šenkvice poveruje poslanca Ing. Martina Stránskeho s účinnosťou od 07.12.2018 v rozsahu 0,2 úväzku, t. z. 7,5 hod týždenne. Starosta zdôraznil, že rovnako ako predošlé obdobia je dôležité, aby obec mala zástupcu starostu z časti Cerové, a toto je jedna z hlavných vecí, prečo sa rozhodol a požiadal jedného z poslancov, aby túto funkciu vykonával. Starosta uviedol, že v prvom rade oslovil MUDr. Adrianu Kolekovú, ktorá býva na Cerovom a získala vo voľbách najväčší počet hlasov, ale vzhľadom na jej zaneprázdnenosť neprijala ponuku na výkon zástupcu obce. Starosta dodal, že následne s ponukou oslovil poslanca Ing. Martina Stránskeho, ktorý rovnako býva na Cerovom a ten ponuku na výkon funkcie zástupcu starostu obce prijal. Na základe zápisnice zo zasadnutia OZ dňa 6.12.2018 spracovala Ing. Zuzana Somorovská.


9

www.senkvice.org

O čom sa rokovalo?

I. Obecné zastupiteľstvo po ustanovujúcom zasadnutí v roku 2018, 13.12.2019 o

Starosta uviedol, že na ustanovujúcom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 06.12.2018 bolo zriadených jedenásť komisií Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach. Ďalej poznamenal, že zároveň boli zvolení predsedovia týchto komisií, ktorí predložili návrhy na členov jednotlivých komisií z radov občanov obce Šenkvice, ktorí prejavili záujem pracovať v komisiách. Poslanci následným hlasovaním zvolili členov Komisií OZ v Šenkviciach od 01.01.2019.

Bežný rozpočet Bežné príjmy – obec Bežné príjmy RO

o

Starosta informoval poslancov o zmene Organizačného poriadku OcÚ v Šenkviciach, ktorú vykonal dňa 29.11.2017 s účinnosťou od 01.12.2018. V novom znení Organizačného poriadku sú zapracované nasledovné zmeny: spojenie dvoch referátov – Referátu údržby a Referátu správy majetku, nový názov referátu je Referát údržby a správy majetku, zároveň sa zvýšil počet zamestnancov Referátu údržby o dvoch zamestnancov (pôvodný počet 10, celkový počet zamestnancov po

spojení referátov 15). Zmena bola vykonaná z dôvodu nárastu pracovných činností, ktoré tento referát vykonáva. Referát údržby zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, verejnej zelene a nehnuteľností vo vlastníctve obce; zabezpečuje správu a údržbu cintorínov; vykonáva iné údržbárske práce v obci a zabezpečuje prevádzku zberného dvora. Ďalšou zmenou bola úprava ustanovení o zástupcovi starostu v zmysle platného znenia zákona o obecnom zriadení. Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o zmene Organizačného poriadku OcÚ v Šenkviciach.

o

Starosta predstavil návrh na piatu úpravu rozpočtu v roku 2018, ktorá odzrkadľuje reálne potreby v rámci jed-

Schválený rozpočet €

Rozpočtové opatrenie č. IV. €

Návrh na úpravu €

Rozpočet po úprave €

2 565 972

3 042 322

-190 066

2 852 256

135 800

146 521

+75 807

222 328

Bežné výdavky – obec

1 133 833

1 440 647

-204 782

1 235 865

Bežné výdavky RO

1 261 031

1 354 571

+90 771

1 445 342

Bežný rozpočet – rozdiel

+306 908

+393 625

-248

+393 377

Schválený rozpočet €

Rozpočtové opatrenie č. IV. €

Návrh na úpravu €

Rozpočet po úprave €

Kapitálové príjmy – obec

0

4 702

+16 300

21 002

Kapitálové príjmy – RO

0

0

+8 000

8 000

230 249

855 697

+1

855 698

0

4 826

+9334

14 160

Kapitálový rozpočet – rozdiel

-230 249

-855 821

+14 965

-840 856

Finančné operácie

Schválený rozpočet €

Rozpočtové opatrenie č. IV. €

Návrh na úpravu €

Rozpočet po úprave €

Príjmové finančné operácie

115 000

524 704

0

524 704

Výdavkové finančné operácie

57 430

62 430

0

62 430

Výdavkové finančné operácie – rozdiel

+57 570

462 274

0

462 274

Kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky – obec Kapitálové výdavky RO*

0 Výsledok hospodárenia celkom

134 229

Bežné príjmy: zníženie o 190.066€ na 2 852.256€ Bežné príjmy RO: zvýšenie o 75.807€ na 222.328€ Bežné výdavky: zníženie o 204.782€ na 1 235.865€ Bežné výdavky RO: zvýšenie o 90.771€ na 1 445.342€ Kapitálové príjmy: zvýšenie o 16.300€ na 21.002€ Kapitálové príjmy RO: zvýšenie o 8.000€ na 8 000€ Kapitálové výdavky: zvýšenie o 1€ na 855.698€ Kapitálové výdavky RO: zvýšenie o 9.334€ na 14.160€ Príjmové finančné operácie: bez navýšenia Výdavkové finančné operácie: bez navýšenia

Plánovaný výsledok hospodárenia: +14.795€

+78

+14 717

+14 795

notlivých položiek rozpočtu. Zároveň uviedol, že v čase prípravy V. rozpočtového opatrenia v roku 2018 nebola ešte kreovaná finančná komisia, ale poslanci OZ sa ním podrobne zoberali na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 10.12.2018. BEŽNÉ PRÍJMY – OBEC: zníženie o 190.066€ na 2 852.256€ Najvýznamnejšie úpravy: Administratívne poplatky – zníženie o 6.000€ z dôvodu zrušenia výberu poplatkov za výherné hracie automaty. Transfery zo štátneho rozpočtu – zníženie o 179.350€ na 55.400€ z dôvodu presunu realizácie projektu – nákup kompostérov z Kohézneho fondu a ŠR do rozpočtu roku 2019, zníženie príjmu príspevku z Úradu práce za zamestnávanie uchádzačov z evidencie nezamestnaných. Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – zníženie o 4.036€ na 623.517€. Obec dostala dotáciu na 1. polrok na spoločný školský úrad vo výške 7.201€, ktorú vrátila poskytovateľovi – Okresnému úradu BA, odbor školstva. Boli upravené výšky dotácií pre školstvo podľa počtu detí k 15.9.2018 tak, ako je uvedené. BEŽNÉ PRÍJMY – ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE (RO): zvýšenie o 75.807€ na 222.328€ Príjmy RO boli upravené podľa očakávaného plnenie k 31.12. 2018. Časť bežných príjmov RO – Základná škola použila na obstaranie kapitálového vybavenia. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY – OBEC: zvýšenie o 16.300€ na 21.002€ - prijaté transfery na detské ihrisko vo výške 11.300€ a na rozšírenie kamerového systému – 5. etapa vo výške 5.000€. Tieto projekty budú realizované v roku 2019. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY – ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE: Základnej škole bola poskytnutá kapitálová dotácia z BSK na hudobné nástroje a 3D tlačiareň. BEŽNÉ VÝDAVKY – OBEC: zníženie o 204.782€ na 1 235.865€ V tom: Finančná a rozpočtová oblasť (bankové poplatky): zníženie o 400€ na 5.900€. Výdavky na komunálne voľby: rozpočtovať vo výške poskytnutej dotácie – 2.599€. Transakcie verejného dlhu – úroky z úverov: zníženie o 800€ na 4.000€. Ochrana pred požiarmi: zvýšenie o 420€ na 8.100€. Nakladanie s odpadmi: zníženie o 173.000€ na 150.470€ o výdavky na obstaranie kompostérov z cudzích zdrojov aj spolufinancovanie obce. Športové služby – telocvičňa: zníženie o 3.050€ na 11.461€. Športový klub: zvýšenie o 2.690€ na zvýšenú spotrebu energií v objekte ŠK.

9


10 Kultúrne služby: zvýšenie o 5.595€ na 98.670€, a to najmä na osobné výdavky. Vysielacie služby: zníženie o 3.500€ na 14.000€ (zatiaľ nebola realizovaná monografia o obci). Domy smútku a správa cintorínov: zníženie o 533€ na 5.600€ z dôvodu šetrenia na údržbe. Dotácie poskytnuté CVČ: zvýšenie o 153€ na 1.153€ podľa počtu detí navštevujúcich Centrá v Modre a v Trnave. Spoločný školský úrad: zníženie o 7.791€ do výšky poskytnutej a vrátenej dotácie (nie je zriadený spoločný úrad). Opatrovateľská služba: zvýšenie o 1.000€ na 17.475€ na služby, ktoré pre občanov poskytuje Charita Modra. Klub dôchodcov: zvýšenie o 275€ na osobné výdavky vedúcej klubu dôchodcov. Všeobecná pracovná oblasť: zníženie výdavkov – zdroj zo štátneho rozpočtu o 15.000€ a spolufinancovanie obce o 7.010€. Sociálne služby – útulok: zníženie o 1.800€ na 1.500 €, t.j. do výšky očakávaných príjmov od klientov útulku. VÝDAVKY RO: zvýšenie o 90.771€ na 1 445.342€ Základná škola: zvýšenie výdavkov o 67.412€ na 918.698€. V tom je úprava prostriedkov zo štátneho rozpočtu, zvýšenie dotácií na osobné výdavky zamestnancov ŠKD a ŠJ a navýšenie výdavkov financovaných z vlastný zdrojov – stravné, školné, príspevky z Úradu práce, preplatky, dotácie na projekty ZŠ. Materská škola: zvýšenie o 23.359€ na 526.644€. V tom je zvýšenie rozpočtu na osobné výdavky zamestnancov a na výdavky financované z vlastných príjmov MŠ – školné, stravné, príspevok z Úradu práce. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET – OBEC: zvýšenie o 1€ na 855 698€ Financovanie z prebytku bežného rozpočtu: zvýšenie o 1€ za pozemok na Pezinskej ul. vzmysle schváleného uznesenia. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO – Základnej školy: Základná škola použila dotáciu z BSK na zakúpenie hudobných nástrojov a 3D tlačiarne. Na spolufinancovanie použila 1.384€ z vlastných príjmov. Na obstaranie škrabky a novej umývačky do školskej jedálne použila príjmy za réžiu vo výške 4.776€. Starosta obce dodal, že plánovaný výsledok hospodárenia je prebytok na úrovni: +14 795€. Poslanec Milan Dugovič poznamenal, či by bolo možné, aby do budúcna boli podrobnejšie rozpísané bežné výdavky v položkách: materiály, rutinná a štandardná údržba a služby, pretože sú tam značné sumy. Starosta obce uviedol, že je to možné podrobnejšie špecifikovať a zároveň na každom pracovnom stretnutí poslancov je prítomný zamestnanec obce, ktorý vytvára návrh rozpočtových opatrení, ktorý vždy zodpovie, vysvetlí jednotlivé položky rozpočtu a podá doplňujúce informácie. Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. V v roku 2018.

10

www.senkvice.org Poslanci ďalej schválili použitie prostriedkov fondu rozvoja na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 73.000€, tak ako bolo schválené v rozpočtovom opatrení č. II, a to: 33.000€ na dofinancovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií na ul. Glogovec, Kozara a Vinohradská, 6.400€ na dofinancovanie rekonštrukcie spojovacej chodby do telocvične, 33.600€ na dofinancovanie projektovej dokumentácie na Centrum sociálnych služieb.

o

Starosta oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu obce na roky 2019 až 2021, uviedol, že návrh je zostavený tak, aby bolo zabezpečené základné fungovanie obce. Informoval, že v návrhu sú zapracované viaceré zákonné zmeny, napríklad nárast platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ, školských jedální a školského klubu detí. Zároveň zohľadňuje aj navýšených mzdových prostriedkov na dvoch nových zamestnancov referátu údržby, ktorý je potrebné vykonať z dôvodu zabezpečenia vyššej výkonnosti tohto referátu. Ďalej je v návrhu zahrnutá kúpa čerpadla do čistiarne odpadových vôd z hľadiska správneho zabezpečenia jej chodu a návrh na kúpu traktora pre výkon údržby obce, ďalej sú v ňom zapracované spolufinancovania obce pri už schválených dotáciách: výstavba dopravného terminálu a zakúpenie kompostérov a špecializovaných učební v ZŠ. Poslanec Milan Dugovič sa informoval ohľadom kúpy traktora a požiadal o bližšiu špecifikáciu. Starosta odpovedal, že sa plánuje kúpiť nový traktor v hodnote cca 50 tis. € na vykonávanie zimnej i letnej údržby v obci tak, aby sa s ním mohlo dostať aj do užších častí ulíc, nakoľko často krát z dôvodu nesprávneho parkovania áut nie je možný výkon zimnej údržby. Je plánované, že súčasťou traktora bude aj zariadenie na posyp a iné prídavné zariadenia, pričom náklad z vlastných zdrojov obce v roku 2019 by mal predstavovať sumu 15 tis. € a zvyšná suma by mala byť financovaná prostredníctvom úverových prostriedkov. Starosta dodal, že obec podala žiadosť na Environmentálny fond o obstaranie multifunkčného zriadenia – upratovacieho stroja. Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra, rozpočet na roky 2020 a 2021 a dôvodovú správu k návrhu rozpočtu obce Šenkvice na rok 2019 a na roky 2020 – 2021 a zároveň schválili rozpočet obce na rok 2019 a programový rozpočet výdavkov. o S návrhom znenia Rokovacieho poriadku OZ v Šenkviciach poslancov oboznámila prednostka Mgr. Andrea Maluniaková, DiS., ktorá uviedla, že do návrhu boli premietnuté zmeny, ktoré vyplývali zo zmien zákona o obecnom zriadení a zároveň doň boli zapracované potrebné doplňujúce informácie. Poslanci schválili Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach. o Prednostka OcÚ predložila návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach a miestnom po-

platku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V zmysle ustanovení zákona môže obec znížiť / zvýšiť sadzby daní z nehnuteľností vždy s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Zároveň správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo v jednotlivom katastrálnom území ustanoviť ročné sadzby dane rôzne pre jednotlivé skupiny pozemkov. Súčasne platné VZN Obce Šenkvice o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je nastavené na prechodné ustanovenie zákona o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO, na základe ktorého má správca dane povinnosť postupne "harmonizovať" sadzby daní zo stavieb a sadzby daní z bytov. Práve z tohto dôvodu Obec Šenkvice zvážila súčasné sadzby daní z nehnuteľností v obci, ktoré sa naposledy menili s účinnosťou od 1. januára 2013 a navrhuje zvýšiť dane z nehnuteľností o 15%. Obec Šenkvice si v mesiaci november 2018 vypracovala finančnú analýzu miestnych daní a poplatku, kde východiskom pre jej vypracovanie boli najmä výdavky Obce v oblasti nakladania s odpadmi, kde možno na rok 2019 predpokladať značný nárast výdavkov v porovnaní so stavom roku 2018. Obci tak vzniknú najmä zvýšené náklady spojené s vývozom, spracovaním a uložením jednotlivých zložiek odpadu na skládkach, a to na základe predložených cenníkov odpadov platných od 1. januára 2019. Pri niektorých odpadoch ide o viac ako 100% navýšenie ceny v porovnaní s rokom 2018 (napr. odpad objemný odpad sa z hodnoty 32,62€ s DPH/tona zvyšuje na hodnotu 70,56€ s DPH/tona). Okrem zvýšenia cien za odpady na skládkach odpadov, bude Obci Šenkvice účtovaný aj zvýšený zákonný poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého sa zákonný poplatok ustanoví individuálne pre každú obec na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Sadzby za uloženie odpadov na rok 2019 sa tak pohybujú od 7 €/tona pri úrovni vytriedenia viac ako 60%, až po hodnotu 17 €/tona pri úrovni vytriedenia menej ako 10%. Na základe spracovanej finančnej analýzy podľa dostupných informácií z roka 2018 možno predpokladať, že Obec Šenkvice sa úrovňou vytriedenia komunálneho odpadu bude pohybovať na úrovni 20-30%, čím sa zákonný poplatok na rok 2019 ustanovuje vo výške 10,00 €, pričom tento zákonný poplatok predstavoval v roku 2018 hodnotu 5,04 €. V praxi to znamená, že napríklad za objemný odpad Obec Šenkvice v roku 2018 platila jednotkovú cenu za uloženie a spracovanie odpadu na skládke 32,62 € s DPH + zákonný poplatok vo výške 5,04 €, čo spolu činilo 37,66 € s DPH (bez dopravy na skládku). S účinnosťou od 1. januára 2019 sa tento poplatok pre Obec navýši na hodnotu 70,56 € za uloženie a spracovanie na skládke + zákonný poplatok vo

výške 10€, čo spolu tvorí 80,56€ (bez dopravy na skládku). Ide teda o nárast o viac ako 100%. Práve z tohto dôvodu Obec Šenkvice zvážila súčasnú sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obci Šenkvice, ktorá bola s účinnosťou od 1. januára 2017 zvýšená na hodnotu 0,0685€/osoba/ deň, čo činí 25€/osoba/rok, a týmto navrhuje z vyššie uvedených dôvodov navýšiť túto sadzbu o 20%, čím sa sadzba poplatku zvýši na hodnotu 0,0822€/ osoba/deň, čo činí 30€/osoba/rok. Starosta obce doplnil, že informoval predsedu PD o plánovanom zvýšení sadzby dane z pozemkov, pretože v ich prípade by sa jednalo o navýšenie približne o 6 tis. € ročne, pričom predseda uviedol, že po vykonaní tejto úpravy by už ďalšie zvyšovanie do budúcna nebolo vhodné. Starosta obce dodal, že podľa prepočtov by miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mal byť na úrovni 36€ na osobu a rok, ale obec nechce pristúpiť k takému radikálnemu navýšenie a teda cca 6€ na osobu na rok sa bude doplácať z vlastných finančných prostriedkov obce. Poslanec Ing. Tibor Ruman, PhD. sa informoval, o koľko zvýšili svoje ceny Skládka odpadu Dubová a rovnako spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., zabezpečujúca zber a aj zneškodnenie komunálneho zmesového odpadu. Starosta obce uviedol, že skládka Dubová za uloženie zmesového komunálneho odpadu z pôvodnej sumy 31,20€ za tonu odpadu zvýšila sumu na 46,08€ za tonu a objemný komunálny odpad z pôvodnej sumy 32,62€ za tonu odpadu zvýšila sumu na 70,56€ za tonu. Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o. zvýšila cenu za zber komunálneho odpadu o 10%. Poslanci sa následne uzniesli na VZN č. 1/2018 bez pripomienok. o Prednostka OcÚ informovala o predkladanom návrhu VZN Obce Šenkvice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šenkvice, uviedla, že týmto VZN, ktoré by bolo účinné od 01.01.2019 by sa zrušilo VZN Obce Šenkvice č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šenkvice, ktoré bolo účinné od 16.07.2016. Ďalej uviedla, že do návrhu boli zapracované úpravy vychádzajúce z aktuálnych zmien zákona o odpadoch, napr.: doplnenie cieľov zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, doplnenie prípustnej miery znečistenia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe, doplnenie viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky do triedeného zberu komunálnych odpadov, doplnenie správneho označovania a identifikovania odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok a jedlých olejov a tukov v zmysle usmernenia spoločnosti FCC, a.s., doplnenie o povinnosti obce zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo


11

www.senkvice.org zneškodnenia, nakoľko obec Šenkvice presiahla počet obyvateľov 5 tisíc, doplnenie prílohy č. 1 – zoznam komunálnych odpadov o nové druhy odpadov – Obaly z kovu a Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob. Starosta dodal, že obec zvažuje zavedenie snímania naplnenosti nádob na komunálny odpad v obci prostredníctvom QR kódov, ktoré by boli umiestnené na smetných nádobách, čo by malo priniesť zvýšenie stupňa separácie odpadu občanmi. Poslanci sa uzniesli na VZN č. 2/2018 bez pripomienok. o Prednostka OcÚ uviedla, že na podnet poslancov obecného zastupiteľstva z októbra 2018, OcÚ vypracoval návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach, s navrhovanou účinnosťou od 01.01.2019. OZ sa uznieslo na VZN Obce Šenkvice č. 3/2018 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach. o Poslanci schválili zníženie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zníženie príspevku na 35 €/mesačne od 01.01.2019 do konca školského roka 2018/2019.

ROZNE o

Starosta obce informoval, že všetci prijímatelia dotácií z rozpočtu obce Šenkvice v roku 2018 poskytli informácie o svojej činnosti. V roku 2018 boli poskytnuté dotácie z rozpočtu obce Šenkvice nasledovným subjektom: Adamkovo – centrum detí, o.z. – 500€, CLAUDIANUM, n.o. – 1.000€, Veteran Tatra club Šenkvice – 200€, ŠK Šenkvice – oddiel športovej gymnastiky – 300€, ŠK Šenkvice – futbalový oddiel – 4.500€, ŠK Šenkvice – oddiel pozemného hokeja – 4.500€, Dychová hudba Šenkvičanka – 1.000€, FS Mladosť – 2.000€, OZ Mladí umelci – 2.000€, Slovenský zväz chovateľov – 200€, Dobrovoľný hasičský zbor Šenkvice – 750€, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šenkvice – 1.300€, M-CROSS – 1.000€.

INTERPELÁCIE POSLANCOV ING. MICHAL KAKALÍK: 1. Je možné prehodnotiť umiestnenie lámp verejného osvetlenia v obci, nakoľko napr. na ul. Glogovec v miestach pod uličkou na Cerové by bolo vhodné doplniť lampu verejného osvetlenia? Starostu obce: Preveríme danú lokalitu a budeme poslancov informovať. MGR. BRANISLAV BARTOŠ: 1. Informoval sa na stav budovania prestupného dopravného terminálu v obci na Nádražnej ulici. Starosta obce: V súčasnosti dotazujeme zhotoviteľa predmetnej stavby, aby veľmi rýchlo nastúpil, pretože je dôležité, aby dodržal termín výstavby a odovzdania diela, ktorý je zazmluvnený. V najbližšom čase by mala byť uskutočnená prekládka existujúcich sietí, následne by sa malo začať s budovaním parkoviska pri budove železničnej stanice a od februára 2019 by mali pokračovať ďalšie stavebné práce. Každý týždeň v utorky sa koná kontrolný deň, na ktorom sa zúčastňuje dodávateľ stavebných prác, stavebný dozor a projektanti. Dodávateľ ubezpečuje, že termín dokončenia diela bude dodržaný. Obec sa chráni a vykonáva právne kroky voči dodávateľovi stavebných prác a neustále prebieha komunikácia aj právnou cestou. JUDr. MATÚŠ PARAJKA: 1. Keďže OZ pristúpilo k zvýšeniu poplatku za komunálne odpady, vyslovil názor, aby sa viacej apelovalo na občanov obce ohľadom zvýšenia separácie vytriediteľných zložiek komunálneho odpadu a aby sa tak znižovalo množstvo zmesového komunálneho odpadu. Starosta obce a prednostka OcÚ: OcÚ zabezpečuje neustále zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, pretože je naozaj veľmi dôležité, aké množstvá vytriediteľných zložiek komunálneho odpadu budú ročne. Budeme pokračovať v osvete prostredníctvom článkov v časopise Šenkvičan, prostredníctvom letákov, ako aj vzdelávacími aktivitami internetového charakteru, ktoré prezentuje napr. spoločnosť NATUR-PACK, a.s. – organizácia zodpovednosti výrobcov. ING. TIBOR RUMAN, PHD.: 1. Je možné osadiť kamerový systém na začiatok ulice Trlinská, konkrétne pri vstupe na horný cintorín, nakoľko občania do kontajnerov, ktoré sú určené na odpad z cintorína, dávajú rôzne iné druhy odpadov, ktoré tam nepatria?

Starosta obce: Daná lokalita vytvára vstup do dediny od Poslanci zobrali na vedomie informácie Pezinka a je žiaduce osadenie kamerového o činnosti subjektov, ktorým bola v roku systému práve tohto úseku. 2018 poskytnutá dotácia z rozpočtu Na základe zápisnice zo zasadnutia OZ obce Šenkvice. dňa 13.12.2018 spracovala Ing. Zuzana Somorovská.

I. riadne Obecné zastupiteľstvo v roku 2019, 15. 01. 2019 o

Starosta uviedol, že predmetom zasadnutia OZ je schválenie prijatia spotrebného úveru za účelom kúpy traktora s príslušenstvom v celkovej výške 50.880€ s DPH, pričom úverové prostriedky zo strany ČSOB Leasing, a.s. sú plánované vo výške 35.616€ a financovanie z vlastných zdrojov obce je navrhované vo výške 30%-tnej akontácie, ktorá bude vyplatená dodávateľovi pri kúpe traktora s príslušenstvom vo výške 15.264€. Mgr. Peter Fitz doplnil, že príslušenstvo k traktoru tvoria predné hydraulické ramená, predná šípová nastaviteľná radlica a rozmetadlo. Zástupca starostu obce Ing. Martin Stránsky, predseda Finančnej komisie uviedol, že komisia na svojom zasadnutí dňa 14.01.2019 odporúča schváliť prijatie predmetného úveru. V rámci rozpravy si poslanci na podnet poslanca Milana Dugoviča prezreli grafický vizuál s popisom technických parametrov traktora. Poslanec Erich Legáth sa spýtal, ako bude zabezpečený servis a prevádzka traktora. Starosta uviedol, že záručný i pozáručný servis bude v pravidelných určených termínoch zabezpečovať dodávateľ traktora, ktorý je dovozcom a rovnako aj predajcom týchto traktorov a prevádzka bude zabezpečovaná zamestnancami údržby, ktorí majú skúsenosti s riadením väčších vozidiel. Poslanci následne schválili prijatie spotrebného úveru vo výške 35.616€ poskytnutého zo strany ČSOB Leasing, a.s., za účelom financovania kapitálových výdavkov obce – kúpa traktora s príslušenstvom. o Starosta uviedol, že po schválení prijatia úveru je potrebné upraviť rozpočet obce prvým rozpočtovým opatrením v roku 2019, pričom je navrhnuté zvýšiť príjmové finančné operácie o prijatý bankový úver vo výške 35.616€, v kapitálovom rozpočte v položke Cestná doprava – dopravné prostriedky je navrhované navýšenie rozpočtu na obstaranie traktora o 264€, na 15.264€, t.j. akontácia vo výške 30% ceny s DPH v zmysle zmluvy, ktorá bude podpísaná. Vo výdavkových finančných operáciách rozpočtovať splátky istiny úveru na traktor (11 mesiacov) vo výške 7.517€ a v rozpočte bežných výdavkov rozpočtovať navýšenie splátok úrokov úveru 1.557€ a rozpočtovať navýšenie rozpočtu o 369€. Plánovaný výsledok hospodárenia by tak predstavoval +39.053€. Poslanci schválili I. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2019.

ROZNE

Poslanec Milan Dugovič informoval poslancov ohľadom žiadosti Športového klubu Šenkvice, oddielu pozemného hokeja vo veci žiadania dotácie na Pohár európskych majstrov, ktorá sa uskutoční v mesiaci február v Osle, pričom uviedol, že po konzultácii s pá-

nom starostom je na poslancoch ako sa k žiadosti postavia a či časťou finančných prostriedkov podporia oddiel pozemného hokeja na tomto podujatí. Starosta uviedol, že obec pri poskytovaní dotácii z rozpočtu obce postupuje v zmysle VZN č. 6/2016, pričom prvý termín na podanie žiadostí je do 28.02. daného roka a OZ musí o predložených žiadostiach rozhodnúť do 60 dní. Starosta dodal, že je možné finančné zdroje preplatiť aj refundačne a uviedol, že OZ s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nepristúpilo k posudzovaniu žiadosti o dotáciu pred prvým kolom posudzovania žiadostí. Starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa k danej veci vyjadrili. Poslanec Ing. Tibor Ruman, PhD. uviedol, že akciu oddielu pozemného hokeja treba určite podporiť, ale je potrebné počkať na všetky žiadosti a prerokovať ich naraz. Poslankyňa Silvia Kupkovičová uviedla, že nakoľko hokejisti odchádzajú už 06.02.2019 a prvý termín na predkladanie žiadostí je do 28.02.2019 tak, refundácia je pre oddiel vhodnejším riešením. Spýtala sa, či oddiel má dostatok finančných prostriedkov na zúčastnenie sa na tomto podujatí. Poslanec Milan Dugovič uviedol, že oddiel by bol radšej prijatiu dotácie od obce vopred, nakoľko sa jedná o veľké náklady, ale pokiaľ nie, tak sa oddiel zariadi. Poslanec Jaromír Augustinič uviedol, že sú aj iné možnosti získania potrebných finančných prostriedkov ako iba od obce, napr. od sponzorov. Poslanec Milan Dugovič uviedol, že oddiel tento rok čaká viacero finančne náročnejších aktivít a žiada o financovanie približne 50% nákladov na uvedené podujatie a zároveň dodal, že finančné prostriedky získajú aj od zväzu, aj od sponzorov. Poslanci sa zhodli na tom, že treba počkať na všetky žiadosti a ich následné spoločné schvaľovanie. Poslankyňa Silvia Kupkovičová sa na základe podnetu od občana informovala, či je možné k drevenej informačnej tabuli, ktorá sa nachádza pri kaplnke na Cerovom, umiestniť menšiu tabuľku, ktorá by bola určená na aktuálne oznamy. Starosta obce odpovedal, že tabuľku obec zabezpečí.

INTERPELÁCIE POSLANCOV MGR. BRANISLAV BARTOŠ: Spýtal sa na postup pri dopĺňaní kamerového systému v obci. Starosta obce: V súčasnosti dokončujeme zúčtovanie predchádzajúcej prijatej dotácie na doplnenie kamerového systému a zároveň má obec už schválenú ďalšiu dotáciu na umiestenie ďalších nových kamier, ktoré by sa mali umiestniť na križovatke ulíc Domovina, Cintorínska, resp. Jagned. V tomto úseku sa ale musí doplniť aj svetlo verejného osvetlenia, aby kamery plnili čo najviac svoj účel.

11


12 ING. MICHAL KAKALÍK: 1. Z akého dôvodu často nesvietia lampy verejného osvetlenia? Starosta obce: Najmä pri veternom počasí dochádza k dotyku káblov napájania verejného osvetlenia s káblami rozvodu elektrickej energie Západoslovenskej distribučnej, a.s. a tým verejné osvetlenie skratuje a fyzicky sa v rozvodnej skrini musí nanovo zapnúť. Na základe informácii od Západoslovenskej distribučnej, a.s. si má obec na vlastné náklady zabezpečiť izolanty – rozperky a ich osadenie na káble tak, aby nenastával ich dotyk pri náreze vetra. Obec to zabezpečí, ako náhle bude vhodné počasie. 2. Zaujímal sa o doriešenie prístupu k dolnému cintorínu na Cintorínskej ulici napr. formou odkúpenia časti záhrad, ktoré sa nachádzajú v okolí cintorína a navrholspraviť tam parkovisko. Starosta obce: Bolo by vhodné osloviť majiteľov záhrad, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti cintorína. Pokiaľ bude ochota ich predať, obec môže rozšíriť plochu cintorína a potom sa dohodne aj koordinácia dopravy. V súčasnosti, ak nejaké auto zaparkuje na cintoríne, zahatí cestu v prístupe, ak sa nechá otvorená veľká brána cintorína, otáčajú sa tam aj také autá, ktoré nepatria návštevníkom cintorína. Celá táto lokalita je problematickejšia, pretože ulica je slepou ulicou a často sa stáva, že autá návštevníkov cintorína sú tak zaparkované na Cintorínskej ulici, že obyvatelia tejto ulice majú problém vyjsť zo svojich garáží a nevedia zaparkovať pred rodinné domy. Z uvedeného dôvodu je na začiatku ulice osadená značka zákazu vjazdu pre autá návštevníkov cintorína a autá majú parkovať na verejnom priestranstve na začiatku ulice Cintorínska a ľudia prechádzajú na cintorín peši. JAROMÍR AUGUSTINIČ: 1. Na Kostolnej ulici pri kostole je potrebné vyčistiť rošt, nachádzajúci sa v cestnej komunikácii. Starosta obce: zabezpečíme. 2. Prístupová cesta k telocvični je v dezolátnom stave, je potrebná jej oprava. Starosta obce: Jedná sa o investičnú záležitosť, viaceré komunikácie vyžadujú opravu a preto je potrebné určiť priority, ktoré z nich sa budú opravovať. MGR. PETER TROJNA: 1. Je možné dokončiť cestu na ulici Glogovec približne pred rodinnými domami č. 56 až 59, nakoľko pri realizácii kanalizácie sa zabudla jedna časť zaasfaltovať? Starosta obce: preveríme zaasfaltovanie. Na základe zápisnice zo zasadnutia OZ dňa 15.1.2019 spracovala Ing. Zuzana Somorovská.

Celkové znenie zápisníc nájdete na www.senkvice.org. 12

www.senkvice.org

Rubrik a: Žijú medzi nami

Skutoční hrdinovia Darovanie krvi je výnimočný čin, ktorým človek môže zachrániť život alebo zdravie obdarovaného. Každý sa raz môže ocitnúť v situácii, keď bude sám potrebovať krv, a preto by mal pouvažovať o možnosti pomôcť tým, ktorí ju potrebujú teraz – nie je ich totiž málo. Krv je dar, ktorý nič nestojí, ale dokáže zmeniť osud človeka v núdzi.

Darcom krvi sa môže stať zdravý človek od 18 do 60 rokov s hmotnosťou minimálne 50 kg. Muži môžu darovať krv každé 3 mesiace, ženy každé 4 mesiace. Odber krvi od dobrovoľných darcov sa vykonáva v transfúznych staniciach a iných zdravotníckych zariadeniach, prípadne prostredníctvom mobilných odberov organizovaných mestom, obcou alebo miestnym spolkom Slovenského červeného kríža. Na Slovensku oceňuje bezpríspevkové darovanie krvi Slovenský Červený kríž, ktorý udeľuje plakety prof. MUDr. Jana Janského a medailu prof. MUDr. Jána Kňazovického: Bronzová Janského plaketa – 10 bezplatných odberov krvi, Strieborná Janského plaketa – 20 bezplatných odberov krvi, Zlatá Janského plaketa: ženy – 30 bezplatných odberov krvi, Zlatá Janského plaketa: muži – 40 bezplatných odberov krvi,

Diamantová Janského plaketa: ženy – 60 bezplatných odberov krvi, Diamantová Janského plaketa: muži – 80 bezplatných odberov krvi, Kňazovického medaila: ženy – 80 bezplatných odberov krvi, Kňazovického medaila: muži – 100 bezplatných odberov krvi. Zdroj: www.ntssr.sk, www.redcross.sk, www.npz.sk

Jednoducho, švagriná robila na Klenovej a raz sa jej spýtala, že či by to neskúsila. Odvtedy chodí už roky. Videla onkologických pacientov, vie, že to potrebujú, preto pomáha. Necíti potrebu o tom rozprávať, ani uvažovať v širších súvislostiach. Keď jej to zdravie dovolí, ide. TAK TOTO SÚ SKUTOČNÍ HRDINOVIA, SKUTOČNÉ OSOBNOSTI.

Natália Maneková Slovenský Červený kríž nielen oceňuje darcov krvi, ale najmä orgaV novembri minulého roka získala nizuje odbery a oslovuje a motivuje Kňazovického medailu za mnoho- budúcich darcov krvi. násobné darovanie krvi aj Šenkvi- Všetky uvedené aktivity realizučanka, pani Katarína BARIČIČOVÁ. je formou projektov a kampaní zameraných na darovanie krvi v Medaila prof. MUDr. Jána Kňazovic- spolupráci s Hematologicko - transfúznymi oddelaniami a Národnou kého je najvyššie ocenenie za 80 transfúznou službou SR. odberov u žien a 100 u mužov. Pôvodne sme na tomto mieste plánovali rozhovor. O hrdinoch, o ich neoceniteľných činoch v prospech záchrany neznámych. Veľmi rýchlo sme však zistili, že o skutočných hrdinoch sa nemusíme priveľmi rozpisovať, hovorí za nich ich nezištné a skromné konanie. Jednoducho, bez rečí darujú časť seba a považujú to za samozrejmosť. Presne to nám potvrdila aj pani Baričičová.

Monika Adameková

Skromne totiž povedala, že sa necíti byť hrdinom. Krv chodí darovať 14 rokov, považuje to za prejav ľudskosti. Myslí si, že je správne robiť niečo pre druhých. Je zdravá, môže, tak chodí. Nikdy nepremýšľala nad tým, či ju niečo motivuje.

Komplikované výruby a orezy drevín za pomoci stromolezeckých techník.

Igor Somorovský 0908 142 485

Kedy je možné darovať krv v Šenkviciach? 3.9.2019

DAROVANIE KRVI miesto konania: KIS

20.1.2020 DAROVANIE KRVI

miesto konania: KIS


www.senkvice.org

POCHOVÁVANIE BASY, 5. 3. 2019

13

Po dzedzine hurhaj lecí. Čo je To?! Jaké veci? Tak já vám povím, milí ludé, to fašángy sú v plném prúde. Masky zverov a iných tvorov, vlezú do šeckých dvorov. Slaninku im friško dajte, na šabličku napichajte. Za to spuscá velký tanec, vyzvŕtajú ludzí kopec. K temu vám aj zaspívajú, Pesničku, čo vedzá šeci, starí, mladí aj malé dzeci.

Odpočívaj po fašángu f štyridsatdnovém spánku basa naša milá! foto: archív FS Mladosť

13


14

14

www.senkvice.org

KARNEVAL 1. STUPEŇ ZŠ

22. 2. 2019

foto: archív ZŠ

KARNEVAL 2. STUPEŇ ZŠ

22. 2. 2019

foto: archív ZŠ


15

www.senkvice.org

Žijeme vínom

www.zavinomdosenkvic.sk

Rubrik a: Žijú medzi nami zhovára sa Ing. Eva Lupová

JUDr. Imrich ĎURČOVIČ č.1 strojný zámočník

Rodák z Komárna, sídla Slovenských lodeníc, si hádam ani iné povolanie ako Stredné odborné učilište pri tejto firme, nemohol vybrať. Po jeho absolvovaní však vo vyučenom odbore pracoval len krátko, lebo nastúpil na základnú vojenskú službu do Čiech, ako to bolo za bývalej republiky u slovenských brancov zvykom. Z pôvodných 2 rokov však na nej strávil iba jeden, pretože sa upísal armáde.

č.2 vojak z povolania

MAJSTER 8 „REMESIEL” ....v

rátane vinárskeho. Aj tak možno charakterizovať Šenkvičana IMRICHA ĎURČOVIČA, ktorý sa do našej obce prisťahoval až vo vyššom veku, no „pasuje mu to tu“. Tento vskutku renesančný človek toho za svojich 67 rokov prežil a urobil toľko, čo iní by mali možno aj na 3 životy. Dôležité je však u neho aj to, že spomedzi všetkých jeho aktivít aktuálne „víťazí“ vinárstvo a vyzerá to tak, že favoritom i zostane. Kto boli a sú jeho „konkurenti“ a aké „remeslá“ Imrich Ďurčovič ovláda?

Kariéru v tejto oblasti začal vo Vojenskom učilišti so zameraním na stavbu mostov a železníc. Ukončil ho v roku 1973 a stavebnej činnosti sa aj určitý čas venoval, kým nezačal študovať na Vysokej škole vojenskej v Bratislave. Po nej v roku 1977 nastúpil k cestnému vojsku, ktoré okrem vojenských stavebných činností zabezpečovalo svojimi jednotkami aj výstavbu a nasadenie vojakov pri budovaní atómovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach a následne aj v Mochovciach.

č.3 právnik

Skúsenosti s výkonom funkcie sudcu z ľudu na Obvodnom vojenskom súde (v roku 1980) ho motivovali prihlásiť sa na diaľkové 5-ročné štúdium práva na Univerzite Komenského v Bratislave. Po jeho absolvovaní v roku 1985 zvládol aj rigorózne skúšky a získal titul JUDr. Bol to odrazový mostík do bratislavskej Vojenskej akadémie, kde po ročnej práci vo vedeckej oblasti začal učiť na katedre práva. Špecializoval sa na občianske, rodinné a medzinárodné právo. V tejto profesii zotrval do roku 1993, kedy na vlastnú žiadosť odišiel do civilu.

č.4 daňový poradca

Už počas práce „u armády“ sa od roku 1990 paralelne pokúšal o poradenstvo pre podnikateľov, vedenie účtovníctva a otvoril si aj živnosť s týmto zameraním. O 2 roky neskôr

bol, vzhľadom na svoje právnické vzdelanie, pri vzniku Slovenskej komory daňových poradcov. V tejto inštitúcii temer 20 rokov, až do roku 2015, predsedal Disciplinárnej komisii. A práci daňového poradcu je verný doteraz. Už však len popri dôchodku a postupne túto aktivitu obmedzuje, aby sa mohlo viac venovať tomu, čo ho, ako vraví, viac baví a uspokojuje.

č.5 SHR – kár

…alebo súkromne hospodáriaci roľník. Pod týmto oficiálnym názvom sa skrýva profesia spojená s prácou v poľnohospodárstve. V malom a na vlastnom. U Imricha Ďurčoviča to znamenalo obhospodarovanie rodinného majetku. Korene jeho vzťahu k pôde treba hľadať ešte v detstve, keď pracoval doma v záhrade a pásol napr. aj kravy, ktoré chovali rodičia. SHR-károm sa stal tak trochu „zo súcitu“. Jeho rodičia totiž vlastnili 25 ha pôdy, o ktorú síce počas predchádzajúceho režimu prišli, no po nežnej revolúcii im bola vrátená. Jeho otec bol v tom čase už v dôchodkovom veku a začal mať zdravotné problémy. Po dohode s bratom prebrali preto po ňom hospodárenie na pôde. K pôvodnej výmere si ešte prenajali ďalšiu a 15 rokov obrábali celkom 48 ha. Pestovali najmä zeleninu (od zemiakov, cez cibuľu, kapustu, papriku až po tekvicu na jadierka) na približne 6-8 ha. Okrem toho aj pšenicu, jačmeň, hrach a hlavne na tretine obrábanej pôdy kukuricu, ktorá bola ich najvýnosnejšou plodinou. V roku 2009 ukončil poľnohospodársku činnosť a pozemky prenajal. Bolo to hlavne pre časovú náročnosť, keďže býval v Bratislave, neskôr v Šenkviciach a vzhľadom na charakter tejto práce musel byť väčšinu roka (od marca do októbra) „na mieste činu“ – teda v Komárne, čo išlo citeľne na úkor jeho rodiny.Záhradu mal aj v Bratislave v Petržalke, aby sa mohol „hrabať“ v zemi“, no keď tam začala výstavba, prišiel o ňu. Postupne mu pôda začala chýbať. To bol hlavný impulz k hľadaniu náhrady. A našiel ju kúpou domu so záhradou v Šenkviciach. Ukončenie rekonštrukcie domu bolo zároveň začiatkom novej etapy života. Sústredil sa na šenkvický grunt, čím začalo jeho vážnejšie vinárske obdobie.

č. 6 ovocinár

Každý muž by mal vraj v živote postaviť dom, splodiť syna a zasadiť strom. Imrich Ďurčovič splnil všetky tieto podmienky, tú tretiu dokonca niekoľkonásobne. Môže sa pochváliť tým, že dal život vyše stovke ovocných stromov. Okrem iného v Komárne má založený ovocný sad s viac ako 50 stromami (jablone, marhule, broskyne, slivky, hrušky, mandle, liesky...). Jeho najstarším „dieťaťom“ je 54-ročný orech, ktorý zasadil ešte ako 15 – ročný chlapec po veľkej povodni v roku 1966 a dodnes rodí kvalitné orechy. Teší sa, že aj toto po ňom zostane.

č.7 vinár

Korene vinárskej anabázy a vzťah k viniču a vínu u Imricha Ďurčoviča treba hľadať už v jeho detstve, keď cez víkendy a celé leto často „asistoval“ svojmu dedovi v jeho 12-árovej vinici, kde bolo zasadených aj viac dru-

15


16 hov ovocných stromov. Získal od neho prvé poznatky o vinohradníctve. Zostala mu spomienka na vtedajšie víno, ktoré by však s dnešnými vínami určite nemohlo súťažiť. Väčšinou bolo len jedného druhu, tzv. zmeska, bez odrodového červeného, či bieleho vína. Dodnes má ešte v pamäti štipľavú chuť 3-dňového muštu s bublinkami, ktorý mu dal dedo okoštovať. Po detstve sa však jeho kontakt s výrobou vína utlmil, ale neskončil. Robil ho v malom u rodičov a dokonca aj v bratislavskej bytovke. „Na vážno“ sa stal vinárom “hobbistom” až presťahovaním do Šenkvíc, kedy kúpou domu získal aj vinohrad s asi 200 koreňmi. Najprv mala byť táto nehnuteľnosť „programom“ na víkendy, no 24-árová pôda si pýtala starostlivosť „na plný úväzok“ a tak sa „pustil do toho“. Začal aj s obnovou vinohradu. Postupne ho zmladil a zredukoval počet odrôd. Aktuálne má vysadenú Frankovku modrú, Merlot, Rulandské biele, Muškát moravský a Rizling Rýnsky. Nezabudol ani na stolové. Okrem hroznových už roky robí aj ríbezľové vína. Pestuje červené stromčekové ríbezle, vlastnoručne naštepené. Postupne prechádza aj na čierne ríbezle a aróniu na zlepšenie chuťových vlastností ríbezľového vína. Imrich Ďurčovič sa netají tým, že pri jeho vinárskom raste mu veľmi pomáha členstvo v miestnom Spolku vinohradníkov a vinárov a Združení Malokarpatská vínna cesta. Do prvého menovaného ho pritiahol Jožko Kocanda starší. Rád a pravidelne sa zúčastňuje na väčšine aktivít oboch spolkov. Vzhľadom na obmedzené priestory svojej súkromnej pivnice ponúka vlastné vína v priestoroch spolkovej vínotéky v Obecnom dome. Robí ich nielen z už spomínaného vlastného viniča, ale aj nakúpeného (Cabernet Sauvignon, André, Hron). Ročne vyprodukuje 1200 – 2200 litrov vína, ktoré ide väčšinou na osobnú spotrebu, rodine a známym, časť na marketingové aktivity spomínaných spolkov, ktorých je členom. Môže sa pochváliť i oceneniami z výstav vín. K najúspešnejším zatiaľ patrí napr. jeho Hron 2017 a Cabernet Sauvignon 2017. Prácu vo svojom 5-árovom vinohrade (s 300 koreňami) a s vínom zatiaľ zvláda sám. Keď treba, pomôžu aj synovia, no tí sa prioritne venujú svojim časovo náročným nevinárskym povolaniam. Na rozdiel od všeobecného dopytu po sladších vínach, Imrich Ďurčovič si ako konzument osobne najviac pochutí na suchom víne.

č. 8 mäsiar

Na toto remeslo síce nemá výučný list, no je dôležitou súčasťou jeho „ja“. Zasvätil ho do toho otec a zabíjačky mu zabezpečujú dodnes spojenie s rodiskom. Od detstva chodí na ne aspoň raz do roka. „Mäsiara“ robí už roky a spolu s rodinou zvládnu celý proces od porazenia brava, cez spracovanie mäsa až po finálne výrobky. Je to pre neho nielen gurmánsky zážitok, ale cení si hlavne možnosť stretnúť sa s príbuznými a stráviť s nimi príjemný čas. Za samozrejmé považuje, že k spoločnému stolu pri týchto príležitostiach prispieva svojim vínom. K dobrému jedlu patrí iba dobré víno a Imrich Ďurčovič, pri všetkej skromnosti, to svoje za také považuje. Túto prácu robí očividne rád, baví ho a je odhodlaný sa tomu venovať, kým bude vládať. Ako hovorieva: „do roztrhania tela“, hoci manželka ho brzdí. A keďže nevie oddychovať posediačky, ide radšej do záhrady, na ryby alebo do pivnice. Uvedené činnosti mu vypĺňajú väčšinu každodenného času. Imrich Ďurčovič nie je pôvodom zo Šenkvíc, ani nepochádza z vinohradníckej, či vinárskej rodiny, v našej obci neprežil ani väčšinu svojho života, no Šenkvičanom a hobby vinárom sa cíti celým svojim srdcom. Skutočnosť, aké všelijaké „remeslá“, či profesie doteraz vo svojom živote vykonával a že to „najlepšie“ – vinárstvo, si nechal „na koniec“ – pre svoj zrelý vek, možno brať ako dôkaz, že je to „to pravé orechové“. foto: archív I. Ďurčoviča, Miroslav Kováčik

16

www.senkvice.org

Žijeme vínom

www.zavinomdosenkvic.sk Chutilo odborníkom i laikom

V

ýstava vín v Šenkviciach je súčasťou vinárskeho kalendára už devätnásty rok. Od svojho vzniku má dva časti – uzavretú „pracovnú“ a spoločenskú, určenú pre širokú verejnosť. Nie inak tomu bolo aj v aktuálnom ročníku 2019. Najprv, 13. marca temer pol stovka certifikovaných degustátorov hodnotila v 11 komisiách 495 vzoriek vína od 108 vystavovateľov z celého Slovenska, z ktorých vybrala tie najlepšie. Podľa počtu získaných bodov im udelila medaily (zlaté, strieborné, bronzové) a špičke i ocenenia v podobe šampiónov v 4 kategóriách a 4 osobitných cien. O tieto najvzácnejšie trofeje sa podelili:

Tituly šampiónov

1. kategória vína tiché biele suché – VZ Topolčianky, s.r.o. za Chardonnay, ročník 2018 2. kategória vína tiché biele ostatné – Karpatská perla, s.r.o. Šenkvice za Aurelius, ročník 2017 3. kategória vína tiché ružové – Dubovský a Grančič, s.r.o. Svätý Jur za Cabernet Sauvignon, ročník 2018 4. kategória vína tiché červené – Vinárstvo Miro Fondrk Tomášov za Rulanské modré, ročník 2015.

Ceny

Cena starostu obce – Karpatská perla, s.r.o. Šenkvice za Aurelius 2017 Cena predsedu družstva za najlepšie hodnotené šenkvické víno – Ing. Ľubomír Figura, Šenkvice za Veltlínske zelené, ročník 2017, slamové (92 b. a získal veľkú zlatú medailu) Cena Spolku vinohradníkov a vinárov v Šenkviciach – Incheba, a.s., Bratislava za Váh, ročník 2017 Cena Združenia Malokarpatská vína cesta za najlepšiu kolekciu vín – Kozara s.r.o. Šenkvice za Hibernal, Devín a Cabernet Sauvignon), ročník 2017 a 2018. Zisk spomínaných ocenení nie je len zadosťučinením za dobrú robotu pre ich výrobcov, ale aj vecou vinárskej prestíže. Špeciálne samolepky potvrdzujúce toto víťazstvo sa stávajú súčasťou fliaš s jednotlivými vzorkami a zároveň ocenené vína majú šancu vstúpiť do vinárskej histórie SR, pretože šenkvická Výstava vín je nominačnou výstavou do Národného salónu vín Slovenska. Či sa verdikt odborníkov zhoduje s názormi milovníkov vína bolo možné sa presvedčiť 23. marca v miestnom Kultúrnom a informačnom stredisku, kde sa konala druhá, verejná časť podujatia. Jej súčasťou bola popri oficiálnom vyhlásení výsledkov a dekorovaní víťazov aj voľná

degustácia všetkých súťažných vzoriek a sprievodný kultúrny program. Najväčšiu zásluhu na tom, že všetko dobre dopadlo a že záujem vinárov aj „koštérov“ o toto podujatie je stále vysoký, má hlavný organizátor – Spolok vinárov a vinohradníkov v Šenkviciach.

Pekné v Peknom s Peknými...

(U

ž) Tradičné podujatie Pekné víno s rozhľadom, ktoré sa konalo tohto roku už po 11 – krát, by sa mohlo volať aj P-éčkové. Hlavne preto, že ponúka spravidla Pekné vína, v Peknom prostredí s Pekným výhľadom na okolitú krajiny z tamojšej rozhľadne, ktorá je súčasťou vinárstva hlavného organizátora. A v neposlednom rade sa tam človek stretáva aj s Peknými a hlavne Pozitívne naladenými ľuďmi. Potvrdil to aj tento ročník, ktorý sa konal v Karpatskej perle 23. marca. Jeho spoločenským vyvrcholením bolo popri enologických a gurmánskych zážitkoch spojených s degustáciou vína a gastronomických špecialít aj dekorovanie víťazov behu po 99 schodoch na vrchol rozhľadne. To, že bolo aj tentoraz „plno“ svedčí o dobrom nápade ponúknuť k vínu ďalšiu „pridanú hodnotu“, tento krát v podobe behu a myslieť pritom na všetky vekové a výkonnostné kategórie. Čerešničkou na torte tohto ročníka bolo jedno osobitné, nie každoročné P v podobe akurátneho počasia, takže sa to všetko pekné uvedené v titulku udialo aj „za Pekného“ P.

Stále to isté a predsa vždy iné

P

odujatie „Za vínom do Šenkvíc“ (ZVDŠ) si k svojmu názvu tohto roku pripíše poradové číslo 8. Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch ho možno teda považovať za pravidelnú výročnú reprezentačnú „generálku“ nielen vinárskeho „arzenálu“ našej obce. Vo svojom scenári už od prvého ročníka ponúka možnosť vychutnať si vína od miestnych producentov priamo v ich prevádzkach a za ich účasti. Konzument si tak užije jedinečnú atmosféru „miesta činu“ všetkými zmyslami a vypočuje si príbehy vína i ľudí okolo neho. Táto filozofia a ambícia ZVDŠ je permanentná, no neprináša návštevníkovi riziko nudy, či stereotypu. Zárukou toho, že každoročne „to“ bude iné, je fenomén vína. Minimálne ono je zaručene každoročne iné – staršie ročníky vyzretejšie a pribudne vždy premiérové víno z ostatného roka. Z pozvánky aktuálneho ročníka ZVDŠ vyberáme: Termín: 27.4.2019 od 14.00 – 22.00 hod.


17

www.senkvice.org Miesto konania: Šenkvice, na 21 „ochutnávacích“ staniciach (ich mapa je súčasťou vstupenkového balíčka). Niektoré sú prístupné exkluzívne iba počas tohto podujatia. počet vinárov: 30 (spestrením tohto ročníka je prezentácia Klubu vinárov z Báhoňa v KIS). Sú medzi nimi malí, strední i veľkí výrobcovia. Motto podujatia: ZVDŠ je vizitkou pohostinnosti a tradícií v obci. Podujatie spolu s vínom v Šenkviciach spája, mobilizuje a chutí. Focus 8. ročníka: „Popri tradičných odrodách spoznať aj rodisko a dušu slovenských novošľachtencov a región, odkiaľ pochádzajú“. V Šenkviciach, v bývalej Výskumnej stanice vinohradníckej a vinárskej (teraz v sídle vinárstva Repa Winery, ktoré je tiež zapojené do podujatia ZVDŠ), vznikla najvýznamnejšia časť slovenských novošlachtencov (aktuálne je v Listine registrovaných odrôd celkom 13, z toho 6 bielych a 7 modrých, napr. Devín, Dunaj, Milia, Hron, Nitria, Váh...). Sprievodné aktivity: o počas trvania ZVDŠ je sprístupnený Vinohradnícky náučný chodník (nachádza sa na Chorvátskej ul. 105, v sídle Spolku vinohradníkov a vinárov Šenkvice a zároveň aj Obecnej vínotéky). Je v ňom vysadených 30 tradičných odrôd i novošľachtencov viniča hroznorodého. Jeho súčasťou sú aj ukážky vývoja systému rezu a vedenia viniča (240 sadeníc v 15 radoch), o tombola s vinárskymi cenami, o súťaž o najlepšie vinárstvo podujatia, o tradičné gastronomické špeciality pripravené podľa starých receptov (na jednotlivých stanoviskách), o predaj pečeného býka na nám. G. Kolinoviča, o na dobrú náladu „do ušku i do spevu“ hudobná produkcia Šenkvickej muziky priamo v pivniciach. Kyvadlová doprava: o autami – na presun návštevníkov medzi jednotlivými staviskami (je súčasťou vstupenky), o preprava kočom – možná za osobitné vstupné. Predaj vstupeniek: o elektronicky – cez www.ticketportal.sk, špecializovanú aplikáciu wisomm.sk a po novom aj na www.zavinomdosenkvic.sk (pri kúpe v predstihu – možnosť zľavy), o obyvatelia Šenkvíc majú nárok na 3-eurový bonus z ceny vstupenky (zaplatia teda 24€. Súčasťou vstupenkového balíčka (v hodnote 27€) je o.i. katalóg, 40 degustačných kupónov a 2 bonusové lístky na nákup vína v hodnote 8€. Hlavní organizátori – Spolok vinohradníkov a vinárov v spolupráci s obcou Šenkvice, pod kuratelou patróna podujatia, miestneho vinára Ľuboša Strašiftáka, sú odhodlaní urobiť všetko preto, aby na pripravovanom ZVDŠ každému šmakovalo. Víno, jedlo, atmosféra...Aspoň tak dobre, ako po minulé ročníky, aj keď zase inak. Stranu pripravila: Ing. Eva Lupová

Vrcholom plesovej sezóny opäť Školský ples Druhý februárový večer v tomto roku patril v

Šenkviciach už po šiestykrát Školskému plesu. Udalosti, na ktorú sa tešia všetci, ktorí obľubujú túto kultivovanú formu zábavy, typickú pre fašiangové obdobie. A veru, ani tento raz nik nezostal sklamaný. Školský ples splnil do bodky očakávania prítomných plesajúcich hostí. Po úvodnom welcome drinku a malom darčeku zahájili ples úvodným príhovorom pani Beata Mekelová ako hlavná organizátorka plesu a RNDr. Tomáš Paulech ako predseda Rady rodičov. Privítali všetkých rodičov, učiteľov a ostatných hostí, priblížili im priebeh plesu a popriali večer plný zábavy a spoločenského vyžitia. Potom sa slova ujala aj pani zástupkyňa Mgr. Soňa Mifková, ktorá po roku opäť informovala o úspechoch našich žiakov a novinkách, vďaka ktorým môže vzdelávanie prebiehať kvalitne a odborne. A potom už nič nebránilo tomu, aby sa Školský ples začal so všetkým, čo k tomu patrí. Otvoril ho šenkvický folklórny súbor Mladosť, ktorý svojím vystúpením urobil výbornú atmosféru a v otváracom valčíku pritiahol na parket mnoho ďalších tanečných párov. Do tanca potom celú plesovú noc hrala hudobná skupina Silent trio, vďaka ktorej sa v sále prestriedali všet-

ky hudobné štýly a tanečný parket veru nikdy nezíval prázdnotou. Počas celého večera bolo k dispozícii fotenie pred špeciálnou fotostenou s množstvom rôznych rekvizít, vďaka ktorým si mohol každý odniesť pamiatku vo forme jednotlivých, či skupinových fotografií. Nechýbalo ani bohaté občerstvenie, z ktorého si vybral naozaj každý a samozrejmosťou bola i tombola, opäť plná zaujímavých a hodnotných cien, ktoré boli príjemným prekvapením a oživením večera. Plesová noc to bola naozaj veľmi vydarená, o čom svedčili aj následné ohlasy zúčastnených hostí, ktorí sa už teraz tešia na ďalší, v poradí už siedmy ročník. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa na príprave Školského plesu podieľali a zorganizovali túto obľúbenú spoločenskú udalosť. Rada rodičov pri Základnej škole v Šenkviciach

17


18

www.senkvice.org

ODBORNÁ DEGUSTÁCIA VÍN

18

13. 03. 2019

foto: Jana Dugovičová Miroslav Kováčik


19

www.senkvice.org

foto: Jana Dugovičová Miroslav Kováčik

VÝSTAVA VÍN

23. 03. 2019

19


20

www.senkvice.org

OSLAVA MDŽ

20

10. 3. 2019

foto: Jana Dugovičová Miroslav Kováčik


21

www.senkvice.org foto: Jana Dugovičová

KARNEVAL V Materskej ŠKÔLKE

13. 2. 2019

21


22

www.senkvice.org

V jeden deň povýšiť materstvo na najvyššiu hodnotu v spoločnosti

Zábavné popoludnie pre malých i veľkých sa

už tradične koná v sobotu v predvečer Dňa matiek. Podujatie organizuje Únia materských centier ako najväčšiu oslavu Dňa matiek na Slovensku.

Formou dobrovoľníckej práce sa na tento deň pripravujú mamy z materských a rodinných centier, členských v Únii materských centier a pripravujú veľkú akciu plnú zábavy, hier, súťaží i umeleckých vystúpení. Tento rok sa Míľa pre mamu koná dňa 11.5. v takmer 40 – tich mestách a obciach po celom Slovensku a veľmi nás teší, že Šenkvice sú jednou z nich. Míľa pre mamu je úžasné rodinné popoludnie, kedy v jeden deň na rôznych miestach sa tisíce ľudí spájajú bez ohľadu na vek, rasu, vierovyznanie, či počasie jednou myšlienkou, a to prejaviť úctu a vďaku mamám – za ich obetavosť, za ich prebdené noci nad našimi chorobami, za ich snahu dať nám to najlepšie, čo môžu dať, za ich pochopenie a bezhraničnú lásku. V tento deň im chceme, viac ako po iné dni, poďakovať za to, že sú našimi mamami a povedať jednoduché „Ďakujem, že si, MAMA“. Únia materských centier a MC Adamko

KARNEVAL V MC ADAMKO

ŠENKVICE, 11. MÁJ 2019

22


www.senkvice.org

23

Priečna 3, 90081 Šenkvice, mobil: +421 904 640495 web: www.elstra.sk, e-mail: elstra@elstra.sk

Ponúkame dodanie a montáž: - zabezpečovacích systémov - ALARMY - kamerových systémov - Monitoring - bytových a domových elektroinštalácií - inteligentných inštalácií (LOXONE) - elektroprípojok a bleskozvodov - priemyselných elektroinštalácií Priečna 3, 90081Šenkvice - vykurovacích elektrosystémov mobil: +421 904 640495 - fotovoltaických systémov web: www.elstra.sk, email: elstra - výrobu rozvádzačov

Služby v oblasti elektro: - odborné poradenstvo - projektová činnosť - revízie elektroinštalácií a vyhradených tech. zariadení 23


24

Druhý polrok tohto školského roka 2018/2019

„beží v plnom prúde“ a s ním i množstvo akcií, podujatí a súťaží, ktoré vrcholia práve v tomto období formou okresných a krajských kôl. Každoročne sa do nich zapájame i my, mladší či starší žiaci, aby sme úspešne reprezentovali našu školu, a tým ukázali, čo v nás je. Z bohatej ponuky spomenieme napríklad Geografickú olympiádu, ktorej okresné kolo sa konalo na Gymnáziu K. Štúra v Modre. Zo školského kola doň postúpili: D. Skybová (5.A), L. Rédeky (5.B), J. Bacigál (5.A), J. Mikulášik (6.A), T. Žák (7.A), P. Chromík (7.B) a J. Ožvold (9.A). Úspešnými riešiteľmi sa stali D. Skybová a J. Mikulášik. Obaja obsadili 7. miesto vo svojich kategóriách. Gratulujeme! Krásny výsledok „priniesli“ naši deviataci z okresného kola Dejepisnej olympiády. A. Mikulíková (9.B) získala 2. miesto a J. Chromík (9.A) obsadil dokonca 1. miesto vo svojej kategórii. Obaja nás budú reprezentovať v krajskom kole. Srdečne blahoželáme! Ďalšie zastúpenie našich žiakov máme aj na Chemickej či Biblickej olympiáde, ktorých krajské kolá sa budú konať v najbližšom období. Dňa 20. 3. 2019 sa konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení – O. Chromík, I. Hlatký a J. Chromík. Chlapci získali 1. miesto a postup do krajského kola. Dňa 22. 3. 2019 našu školu úspešne reprezentoval na Chemickej olympiáde J. Chromík, 9. B. Víťazstvom 1. miesta získal postup do krajského kola. Srdečne blahoželáme a držíme palce, aby sa mu rovnako darilo aj v krajskom kole! Dňa 26. 3. 2019 sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Úspešnými riešiteľmi sa stali v kategórii P3 – T. Baričič (3.A), M. Brinza (3.B) M. Chromík (3.A) a v kategórii P6 – J. Hrotík (6.A). Tiež sme, samozrejme, pozorne sledovali termíny akcií a súťaží z ďalších vyučovacích predmetov, a

24

www.senkvice.org

tak našej pozornosti neunikla ani celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko určená pre žiakov 1. stupňa a súťaž Expert Geniality pre žiakov 2. stupňa. Všetkovedkom našej školy sa v tomto jubilejnom 10. ročníku spomedzi tridsiatich súťažiacich stala Nina Mravcová (4.B). V súťaži Expert Geniality, v ktorej si tento rok zmeralo svoje sily 10 297 žiakov zo 478 škôl v rôznych oblastiach, výborne uspeli: Tomáš Kakalík (7.A), ktorý v téme Tajomstvá prírody získal 49. miesto, Timotej Žák (7.A), ktorý sa v téme Mozgolamy umiestnil na 106. mieste a Jakub Lanátor (5.B) obsadil 177. miesto v téme Ako funguje svet. Zabudnúť nemôžeme ani na tradičné recitačné súťaže, ktoré sa v našej škole konajú každý rok. V okresnom kole súťaže v prednese slovenských povestí s názvom Šaliansky Maťko našu školu

reprezentovali L. Lanátorová (3.B), N. Mravcová (4.B) a T. Kakalík (7.A). Nina Mravcová získala 2. miesto v II. kategórii. A neskôr sa na 1. i 2. stupni recitovalo opäť, vďaka súťaži Hviezdoslavov Kubín. V okresnom kole našu školu reprezentovali v I. kategórii L. Martišovičová (2.B) a D. Vaňová (3.A) v poézii a L. Lanátorová (3.B) v próze (viď. foto č.5).

V II. kategórii postúpili v poézii Jakub Mifka (5.A) a v próze J. Hrotík (6.A). V III. kategórii sa v prednese prózy predstavila S. Pešková (8.A). A L. Martišovičová bola úspešná aj v okresnom kole, v ktorom získala krásne 2. miesto. Ďalšiu zaujímavú súťaž, či skôr hru absolvovali naš i deviataci. V spolupráci s Obchodnou akadémiou v Pezinku si i tento rok zlepšovali svoje „zručnosti“ vo finančnej gramotnosti. Spomedzi všetkých žiakov sa našimi najlepšími biznismenmi stali Martina Krížiková (9.A), Matej Rovenský (9.B) a Samuel Šutta (9.B) (viď. foto č.1). Šikovné športovkyne zo 6. a 7. ročníka reprezentovali našu školu v okresnom kole vo vybíjanej žiačok a vybojovali pekné 3. miesto (viď. foto č.3). Okrem prípravy na všetky akcie, súťaže a dennodenné vyučovanie sme si ale, samozrejme, vedeli nájsť čas aj na trochu iné aktivity, ktorých sme sa v našej škole, ale i mimo nej, mohli zúčastniť. Pekným príkladom bol Anglicko – nemecký deň, ktorý pre nás pripravili panie učiteľky. Príjemným spestrením boli tematické nástenky a rozhlasová relácia v oboch svetových jazykoch v podaní nás, žiakov. Cez veľkú prestávku sme si zatancovali a zahrali na oboch chodbách 2. stupňa hru Londonbridge a potom sa už pustili do riešenia rôznych rébusov, logických či vedomostných úloh, ktoré boli, samozrejme, všetky zadané v anglickom a nemeckom jazyku a porozmiestňované na viacerých miestach v škole. Úloha to nebola jednoduchá, ale nakoniec sme správne odpovede našli a víťazi sa mohli tešiť z vecných odmien, ktoré určite využijú aj v ďalšom štúdiu cudzích jazykov.


25

www.senkvice.org

Pre 1. stupeň bola zase pripravená aktivita s názvom Slovenské hrady a zámky – leporelo (viď. foto č.4). Úlohou žiakov bolo vybrať a prečítať si počas jarných prázdnin akúkoľvek povesť, následne o nej spracovať text a nakoniec nakresliť výstižný obrázok. Z nich potom na knihovníckom krúžku vytvorili krásne leporelo, ktoré na vyučovaní, ale i mimo neho, bude pomáhať lepšie pochopiť a priblížiť slovenskú históriu. Každoročnou akciou, ktorá v zimnom období nemôže chýbať, je Lyžiarsky výcvik, ktorý sa opäť konal v Opalisku (viď. foto č.2). Naši tohtoroční siedmaci sa ho nevedeli dočkať, keďže okrem lyžovania so sebou prináša veľa zábavy, nových priateľstiev,

vého či rozprávkového sveta. Takto prestrojení vďaka DJ – ovi pretancovali celý školský deň. Samozrejme, nechýbalo vyhodnotenie najkrajších masiek a núdza nebola ani o množstvo súťaží, v ktorých najlepší boli vždy odmenení.

nás v období zábav a plesov fašiangový super karneval. Prvostupniari, oblečení v maskách od výmyslu sveta, sa celé dopoludnie zabávali v KIS Šenkvice, kde sa o program a dobrú náladu staral Šašo Jaro. Druhostupniari mali opäť tému danú. Tentokrát sa mali „premeniť“ na nadprirodzené bytosti z filmo-

Ďalšou zaujímavou akciou, hoci trošku z iného súdka, bola návšteva misionárov z rehole Redemptoristov v rámci programu Ľudové misie. V telocvični našej školy si pripravili pútavý a hodnotný program pre nás všetkých. A tak, rozdelení v skupinách podľa ročníkov, sme mohli zažiť 45 minút v duchu osobných svedectiev, rôznych povzbudení a životných rád, ktoré sa nám v budúcnosti určite zídu. Ďakujeme za krásny zážitok! Všetkým úsešným účastníkom súťaží a olympiád srdečne blahoželá Tím Vinoviniek

NOVÍ PRVÁČIKOVIA SÚ UŽ ZAPÍSANÍ

11. 4. 2019

či utuženie triednych kolektívov. Inak tomu nebolo ani tento rok a aj lyžovanie zvládli všetci na jednotku. Veľa fotiek, a nielen z lyžiarskeho výcviku, nájdete na stránke našej školy.

Naša škola myslela však aj nás, ostatných, mladších či starších žiakov a pripravila pre foto: Jana Dugovičová

25


26

Folklórna jar Juraja Jánošíka Šenkvické deti si vytancovali prvenstvo

Pod záštitou predsedu NR SR Andreja Danka, sa v Kultúrnom dome v Slovenskom Grobe uskutočnilo okresné kolo 2. ročníka súťaže v slovenských ľudových tancoch pre deti materských a základných škôl v okrese Pezinok a Senec – Folklórna jar Juraja Jánošíka.

V troch súťažných kategóriách vystúpilo približne 250 detí z okresov Pezinok a Senec. Súťaž, ktorú organizuje Marina – Klub žien SNS v spolupráci s Maticou slovenskou, tak odštartovala svoj 2. ročník. Kultúrny dom na niekoľko hodín zaplavila ľudová hudba, tanec a spev v podaní žiakov materských a základných škôl. Deti prenášali svoju radosť a nadšenie na všetkých prítomných. Súťaž má veľmi pozitívny ohlas u detí, učiteľov a rodičov. Dáva priestor deťom z amatérskych folklórnych krúžkov fungujúcich pri materských a základných školách súťažne sa prezentovať na javisku a vystúpiť pred publikom. Prvé miesto v kategórii MŠ vyhrali detičky z folklórneho krúžku Folklórik Šenkvice a folklórny krúžok Šenkvičárik, ktorý pôsobí pri Základnej škole a vedie ho Mgr. Soňa Mifková s Mgr. Alexandrou Stránskou, získal taktiež prvé miesto vo svojej kategórii základných škôl. Všetky zúčastnené deti dostali diplomy a darček z dreva s motívom valašky Juraja Jánošíka, vyrobený chránenou dielňou. Za hudobný doprovod detí ďakujeme bývalému pánovi učiteľovi na ZŠ Šenkvice Jozefovi Legáthovi. Veľmi sa tešíme na krajské kolo, ktoré bude opäť v Slovenskom Grobe dňa 7.5.2019. Postupujú doň všetci malí šenkvickí folkloristi, ktorým zároveň ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej obce. Alena Beňová foto: Miroslav Kováčik, Alexandra Stránska

26

www.senkvice.org


27

www.senkvice.org

Poďakovanie

Šenkvické potulky slávia už desiate výročie

Dňa 26.3.2019 deti, ktoré navštevujú krúžok

Folkórik, reprezentovali našu materskú školu v okresnom kole 2. ročníka tanečno – speváckej súťaže Folklórna jar Juraja Jánošíka 2019 v Slovenskom Grobe, kde vyhrali prvé miesto. Týmto by som sa chcela v mene kolektívu materskej školy poďakovať pani Gabriele Stránskej a pani Alene Beňovej

"Poznáte svoje bydlisko, svoju dedinu, mesto?"

T

za to, že prijali účasť reprezentovať MŠ s elánom a s úsmevom na tvári sa celé dopoludnie trpezlivo deťom venovali. Zadosťučinením je nádherný výsledok – prvé miesto a postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční v máji. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a želám deťom a pani vedúcim veľa úspechov v ďalšej práci. Budzáková Jana

úto vetu som prvý krát počula v roku 2009 počas vychádzok Modrou, ktoré viedol Karol Kantek, známy modranský historik – nadšenec a obdivovateľ modranskej minulosti. Bolo nás vtedy zopár – traja dospelí a asi šesť detí. Poznávali sme Modru i jej okolie, počúvali sme príbehy o živote mnohých známych modranských osobností. Cestou domov som začala rozmýšľať, či by záujem o takéto poznávacie vychádzky nebol aj u nás v Šenkviciach. Spomenula som si na pána Jaroslava Brzobohatého, s ktorým sme ako „dorast“ chodili po chotári a počúvali zaujímavé historky o jeho jednotlivých častiach. Dlho som rozmýšľať nemusela. Môj nápad podporili pracovníčky KIS Šenkvice, v obecných novinách bola publikovaná informácia o pripravovanom cykle „Vychádzok po Šenkviciach“ a rozprávaniach o historických pamiatkach, známych rodákoch, či starých chotárnych názvoch. Prvá vychádzka smerovala do chotára „Prika“ nad bývalou tehelňou, odkiaľ sme celé Šenkvice mali ako na dlani. Všetci účastníci boli prekvapení pohľadom z tohto miesta. Šenkvice sme mali ako na dlani. A práve tu sme sa zhodli, že sa budeme stretávať pravidelne, za každého počasia, raz do mesiaca. Kde všade sme za uplynulých desať potuliek boli? Spoznali sme všetky ulice, staré i tie nové. Prešli sme celý šenkvický i cerovský chotár a pospomínali sme na názvy jednotlivých jeho častí. Rozprávali sme sa o osobnostiach z oboch častí obce – o ochotníkoch, učiteľoch, hudobníkoch, športovcoch, obchodníkoch, historikoch, ale i o obyčajných ľuďoch, ktorí tu žili, pracovali a tvorili. Vzácnym „potulkárom“, ktorý rád chodieval medzi nás, bol napríklad aj náš, vtedy nový duchovný otec Michal Pokopec. Postupne sme sa už „nepotulovali“ len po Šenkviciach, ale prešli sme aj okolité mestá a obce, zatúlali sme sa do ich chotárov pod Malými Karpatmi. Samozrejmosťou bol Pezinok a Modra, ale navštívili sme aj Vištuk (silárd, fajdal – statky Pálffiovcov), či Blatné (priehrada, kaplnka v chotári, strelnica) a Svätý Martin. Čas beží a my na potulkách poznávame neznáme miesta a zákutia už desať rokov. A tešíme sa na ďalšie potulkárske stretnutia. Mária Sklárová

27


28

www.senkvice.org

NOC S ANDERSENOM

28

29. 3. 2019

foto: Jana Dugovičová Silvia Mišúnová


29

www.senkvice.org

Nové knihy pre dospelých

Nové knihy pre deti

Morrisová Heather, Tetovač z Auschwitzu. Patakiová Allison, Sissi – náhodná cisárovná. Cornwellová Patrícia, Zvrátené srdce. Minier Bernard, Kruh. Minier Bernard, Tma. Minier Bernard, Noc. Gerritsenová Tess, Poznám tajomstvo. Grisham John, Ostrov Camino. Grisham John, Svišť. Nesbo Jo, Smäd. Nesbo Jo, Macbeth. Macháčová Adriana, A teraz ma pobozkaj. Pronská Jana, Jorga. Parks Brad, Mlč ako hrob. Sparks Nicholas, Vo dvojici. Soltész Arpád, Sviňa. Soltész Arpád, Mäso. Knill Iby, Žena bez čísla. Gelissen Kornreich Rena, Sestrin sľub. Binet Laurent, Heydrich – Muž so železným srdcom. Gross Andrew, Jediný muž. Bornstein Izrael Ernst, Dlhá noc. Gohlkeová Cathy, Zachráňte Amelie. Tóthová Homolová Veronika, Mama milovala Gabčíka. Banáš Jozef, Prebijem sa! Kopp Gabi, Proč jsem jen byla dívka? Hamarová Darina, Slzy muža. Kutišová Simona, Šepot dúhy.

Gough Julian, Králik a medvedica. Rúfus Milan – Hrubín František, Hrnček, var! Karpinský Peter, Teta Agáta a jej mačacia sedmička. Hlušíková Marta, Len sa teš, Pampúch. Hevier Daniel, Čo čaká prváka. Richter Jutta, Ja som tu len pes. Johansen Hanna, Ja som tu len mačka Ende Michael, Dievčatko Momo a stratený čas. Boehme Julia, Terka na školskom výlete. Boehme Julia, Terka a zamilovaný list. Blažková Jaroslava, Rozprávky z červenej ponožky. Revajová Toňa, Rok sivka Ohniváka. Le Kvet Pero, Chlapec s očami ako hviezdy. Delvaux Nancy, Barborka a jej radosti. Uličiansky Ján, Max a Lea. Delvaux Nancy, Barborka a jej kamaráti. Ďuríčková Mária, Janko Hraško / O Janíčkovi. Milčák Ján, Jonatán malý ako omrvinka. Milčák Ján, Starec, ktorý lietal. Paľo Ľuboslav, Kde je Afrika? Barrie James M., Peter Pan. Havranová Ivana, Pavúčikovia miláčikovia. Jakubičková Viola, Slovenské povesti z hradov a zámkov II. Kavecký Peter, Gerda. Macurová Katarína, Blcha Teo. Hermann Kai – Horst, Rieck Christiane F., My deti zo stanice Zoo. Rúfus Milan, Koza rohatá a iné rozprávky. Delvaux Nancy, Barborka a jej ťažké chvíle. Delvaux Nancy, Barborka a jej záľuby. Džadoň Zbyňo, Lara a nebo. Jar je tu. leporelo Krásny letný deň. leporelo Jeseň prichádza. leporelo Zimná krajina. leporelo Dziubaková Emilia, Rok v lese. leporelo

Nové knihy pre mládež Green John, Nech sneží. Green John, Všade samé korytnačky. Zappia Francesca, Vymyslela som si ťa. Dellairová Ava, Listy do neba. Rachmanovová Aľa, Študenti, láska Čeka a smrť.

Noc s Andersenom Z piatka 29. marca na sobotu 30. marca 2019 sa naša knižnica zapojila už jedenásty krát do v súčasnosti už medzinárodnej akcie

ČITATEĽKOU ROKA 2018 a ocenenie za najväčší počet prečítaných kníh v minulom roku získala ALICA FIDRIKOVÁ zo 4.A

Ďakujeme za knihy KARLÍKOVÁ Ema MIFKOVÁ Alexandra DIVIŠOVÁ Vlasta NEMČOVIČ Andrej PODHORSKÁ Eva SEMJAN Peter

Noc s Andersenom.

Zúčastnilo sa jej devätnásť žiakov štvrtého ročníka našej základnej školy, ktorí zažili noc plnú súťaží, hier, zábavy a nevšedných zážitkov. Veľká vďaka patrí pani učiteľke Mgr. Kataríne Bodrockej, ktorá po vyčerpávajúcom týždni strávila túto noc spolu s deťmi, mojim kolegyniam Janke Zmajkovičovej za prebdenú noc a Jarmile Polákovej za napečené venčeky a Monike, Jakubovi a Martinovi Mišúnovcom, ktorí mi pomáhali pri organizovaní súťaží. Bez nich by sa toto podujatie nemohlo uskutočniť. Mišúnová Silvia

29


30

www.senkvice.org

ADT – TANEC / ZÁBAVA / RODINA L

ásku jedného k druhému treba oslavovať celý rok. Napriek tomu v kalendári je 14. február dňom svätého Valentína. Valentínska párty sa konala v CAFE MODUR v Modre, dňa 16. 02. 2019. Skvelý žúr a romantické posedenie vo dvojici spestrili svojim programom dievčatá s ADT crew. Do rytmu tanca zahral DJ VIX hity 90´rokov.

Dňa 24. februára 2019 sa zúčastnili niektoré dievčatá workshopu INTERNATIONAL dance weekend, Litefeet workshop s Johnom Bushidom (Francúzsko) v Akadémia tanca v Nitre. Pre všetkých bol takýto deň TOP. Skvelé a užitočné prednášky o hip hop a jeho kultúre predniesli Martina Lieskovská a Michal Krištof. Za krásne fotografie a videá nie len z tréningov ďakujeme najlepšej Magdalena Reporter (viď. foto č. 2 a 4.). Slovenský spevák Lukáš Adamec bol „zatvorený“ v nahrávacom štúdiu, kde usilovne pracoval na novom albume. Na albume bude asi desať skladieb. Koncerty s názvom TANCUJ MI spustí na jar tohto roka. Pracoval aj na novom videoklipe, ktorý uzrel svetlo sveta v polovici mesiaca marec a zatancovali si v ňom aj šenkvické dievčatá s ADT crew. ADT crew s novinkou v IDO STO D IDO je najúspešnejší tanečný zväz na Slovensku, o čom svedčia výsledky slovenských tanečníkov na medzinárodných súťažiach. Od roku 2017 sú disciplíny IDO na Slovensku súčasťou Slovenského zväzu tanečného športu (SZTŠ) ako samostatná sekcia IDO. Dňa 30. marca 2019 sa ADT crew zúčastnili po prvý krát na 17. ročníku celoslovenskej tanečnej súťaže GRIMMY DANCE CUP v Prešove. Organizátormi boli Tanečný klub GRIMMY a SZUŠ GRIMMY v spolupráci s FABIO PRODUCTION. Súťaž bola tento krát nielen o natrénovanom choreo a hudbe, ktorú tanečníčky poznajú. Hudbu totiž nepoznali, bola pre nich doslova prekvapením, pretože ju vyberá organizátor. Dĺžka ukážky bola 2 minúty. Tanečníci každej skupiny tancujú a sú posudzovaní spolu ako celok, tím (celá "prešovská výprava" na foto č. 3.).

28. apríl 2019

IDO súťaž DEEP MARTIN v Martine

11. máj 2019

TANEČNÝ KUBÍN v Dolnom Kubíne

18. máj 2019

SENECKÁ DÚHA vo Viničnom

19. máj 2019

PRIBINOV POHÁR v Nitre

1. jún 2019

SALTARE ORBIS v Malackách

Všetko o ADT si môžete pozrieť na facebooku: ADT crew, alebo môžete ich prísť pozrieť a podporiť na niektoré z uvedených plánovaných podujatí. Monika Lichancová foto: Magdalena Reporter, Marek Eštočin, archív ADT crew

1

2

3

Decká si z východu Slovenska priniesli krásne 3. miesto s choreografiou „východ na západe“. (viď. foto č. 1)

4

30


31

www.senkvice.org

Cerovské fašiangové posedenie „Milí dôchodcovia, pozývame Vás na stretnutie pri piesňach našej mladosti a humorom zmierniť bolesti a starosti.“

T

akto znela pozvánka pre šenkvických a cerovských „pamätníkov“ na spontánne priateľské posedenie v cerovskej pizzerii Baricello. V nedeľu, 24.2.2019 sme sa stretli asi dvadsiati, zaspomínali sme si, porozprávali i zaspievali. Posedeli sme si pri piesňach a harmonike Paľka Maluniaka a vtipoch pána Štefana Kovačiča a so svojimi žartmi sa k nim pridala aj „tetyčka Babula“. Mária Sklárová foto: M. Sklárová

Chráňme si našu prírodu _ Podmienky spaľovania porastov bylín, kríkov a stromov Z poznatkov rozborov požiarovosti a samotné-

ho života vieme, že najviac požiarov vzniká práve v jarných mesiacoch. Požiare môžu vzniknúť vplyvom prírodných živlov, ako aj ľudskou nedbanlivosťou. Zabrániť vzniku požiarov môžeme svojou uváženou činnosťou. Jarné obdobie a s ním prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov najmä v prírodnom prostredí. Záhradkári v tomto čase začínajú robiť prvé práce vo svojich záhradkách a vinohradoch. Odstraňujú starú vegetáciu, suché lístie, suchú trávu. Za najjednoduchší spôsob odstránenia odpadu zo záhradiek a vinohradov mnohí považujú spaľovanie, pričom pri tejto činnosti častokrát zabúdajú na dodržiavanie základných požiarnobezpečnostných požiadaviek, a že ide o krajné riešenie, ako sa odpadu zbaviť. Je dôležité si však uvedomiť, že podľa zákona o nakladaní s odpadmi je spaľovanie odpadu neprípustné. Opadané lístie, suchá tráva a suché odrezky zo stromov a vinohradov sa ľahko zapália a pri nekontrolovanom spaľovaní môže dôjsť aj k rozšíreniu ohňa, čím môžu vzniknúť veľké materiálne škody a v ojedinelých prípadoch dôjde aj k ujme na zdraví. Jeden z najsmutnejších prípadov sa stal v tomto roku koncom mesiaca február, kedy pri spaľovaní takéhoto odpadu v obci Dubová prišiel o život 86 ročný občan. Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú okrem seba aj svoje okolie. V prípade spozorovania požiaru je potrebné okamžite privolať hasičskú jednotku na telefónnom čísle 112 alebo 150, alebo ohlásiť požiar na najbližšiu ohlasovňu požiarov.

Každý kto spozoruje požiar, je povinný: o vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu

ohrozených osôb,

o ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými ha-

siacimi prostriedkami alebo vykonať opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, ak nie je možné uhasiť požiar vlastnými silami, okamžite ohlásiť požiar hasičskej jednotke OR HaZZ. Podľa §14 ods.2 písm. b) a pís. c) zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) fyzická osoba teda občan, nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie tohto zákazu možno občanovi v priestupkovom konaní uložiť pokutu až do výšky 331€. Tak isto podľa §8 písm. a) zákona nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov ani právnické osoby – podnikatelia, pričom v tomto prípade možno za toto porušenie uložiť sankciu až do výšky 16.596€. Radi by sme Vám preto pripomenuli základné zásady pri spaľovaní horľavého odpadu. Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov. Podmienky každého spaľovania sú uvedené vo Vyhl. MV SR č.121/2002 § 31e: Ak ide o činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve, fyzická osoba: a) sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, b) ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami

okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty, c) zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky, d) vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania, e) po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie. NIKDY NENECHÁVAJTE OHNISKO BEZ DOZORU, NEZAKLADAJTE OHEŇ V BLÍZKOSTI LESNÝCH PORASTOV A NEVYPAĽUJTE PORASTY! Pokiaľ Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vyhlási čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru na území okresu alebo jeho časti (toto sa vyhlási prostredníctvom obecného rozhlasu, verejnej vývesnej tabule a na internetovej stránke obce), čo spravidla nastáva v suchých jarných mesiacoch alebo počas dlhotrvajúceho letného sucha, nesmú spaľovanie v takomto čase vykonávať ani právnické osoby, ani občania! Prírodu môžeme ochrániť pred nenahraditeľnými a zbytočnými stratami svojím zodpovedným prístupom. Každý z nás sa môže pričiniť o ochranu lesov, prírody a majetku pred požiarmi, čím uchránime materiálne a ľudské hodnoty, ako aj životné prostredie. Veríme, že aj vaším pričinením sa pozitívne ovplyvní stav požiarovosti. pplk. Ing. Eva Orlická, OR HaZZ Pezinok Eva Heribanová, preventivár požiarnej ochrany obce

31


32

www.senkvice.org

Čo je nové v Klube dôchodcov JANUÁR

Do nového roka sme vstúpili netradične – oslavou významných životných jubileí našich členov: pani Márie Valovičovej (70) a pána Ľudovíta Pallu (80). A keďže zablahoželať prišli aj členovia Šenkvickej muziky, bola to oslava ako sa patrí – veselá, s blahoželaniami, pohostením, tancom a spevom, veď tie krásne roky bolo naozaj treba osláviť. A s priateľmi sa oslavuje najlepšie. Aj touto cestou želáme obom oslávencom všetko dobré a hlavne veľa zdravia do ďalších rokov. 22. januára nám naše šikovné žienky Božka Dugovičová, Marta Bobeková, Milka Žáková, Terka Grancová, Cilka Dugovičová a Gitka Lančaričová navarili novoročnú kapustnicu, na ktorej si pochutilo viac ako osemdesiat našich členov. S prianím všetkého najlepšieho do nového roku nás prišli pozdraviť aj pani prednostka Andrea Maluniaková a vedúca KIS Alexandra Stránska. V závere tohto stretnutia sme vylosovali aj tombolu a urobili sme si radosť malými darčekmi.

FEBRUÁR

F

ašiangy boli v tomto roku veľmi dlhé, takže 32 našich členov ich využilo aj na účasť na tradičnom bratislavskom plese seniorov. Páčila sa im výborná atmosféra a program, v ktorom vystúpili viacerí umelci, napr. Robo Opatovský, ľudové súbory, dychová hudba z Ivánky, ale hlavne si výborne zatancovali a zabavili sa. Výročná schôdza sa tento rok konala v KIS Šenkvice dňa 12. februára. V úvode sa ujala slova vedúca klubu – pani Františka Šarmírová. Minútou ticha si prítomní pripomenuli členov, s ktorými sa v minulom roku navždy rozlúčili – pani Pavlínku Peškovú a Lacka Plevčíka. Vo vyhodnotení činnosti spomenula podujatia, ktoré boli pripravené v minulom roku – rôzne zájazdy,

32

liečebné pobyty, návštevy divadelných predstavení, posedenia pri šiškách, jablkových koláčoch, rôzne besedy, návštevy kúpalísk, výstavy, výlety do Čiech a Rakúska. Zároveň poďakovala za neustálu podporu a pomoc predstaviteľom Obecného úradu a KIS, najmä pánu starostovi, ktorý má vždy pochopenie pre naše problémy a potreby.

Správu o hospodárení a členskej základni predniesla pani Mária Dudíková a Revíznu správu pani Cecília Dugovičová. Čas opäť nezabudol pripísať ďalší rok. Zastavil sa v kalendári, vpísal sa do spomienok. Zlatým písmom vpísal lásky, namaľoval prvé vrásky. Tak ukladal nenávratne chvíle šťastné i tie všedné. Dnes oslavovať chceme zas, veď to nebol premárnený čas. Do ďalších rokov len radosť a spokojnosť, láska a zdravie nech je váš každodenný hosť. Týmito slovami sme sa prihovorili našim členom, tohtoročným jubilantom, ktorí počas roka oslávia významné životné jubileá. Sedemdesiat rokov: Rudolf Bozáň, Margita Demovičová, Emília Fitzo-

vá, Milan Dudík, Anna Podhorská a Mária Sklárová, osemdesiat rokov: Vladimír Lukáč, Mária Nováková, Anna Petrášová a Ľudovít Palla. V návrhu Plánu činnosti na rok 2019 si členovia schválili podobné činnosti ako organizovali doteraz, hlavne tie, ktorých sa radi zúčastňujú. V diskusii pozdravili všetkých prítomných pán dekan Michal Pokopec a pán starosta Peter Fitz. Po občerstvení vypukla tá správna zábava, po celoročnej práci sme sa zabavili a zatancovali si pri živej hudbe – tradične hrala skupina BKR z Cífera. Štyridsaťtri členov sa zúčastnilo 17. februára divadelného predstavenia „Rozum a cit“ na bratislavskej Novej scéne. Prvý román známej autorky Jane Austenovej dodnes nachádza vďačných čitateľov, najmä však čitateľky, pretože hrdinkami sú ženské postavy, ktorých životné príbehy sú zasadené do každodenného sveta stredných a vyšších tried vtedajšej britskej spoločnosti. Nechali sme sa pozvať do sveta romantiky a skutočných gentlemanov, do sveta dobových kostýmov, prísnej etikety a galantnosti. Bol to nádherný príbeh o hľadaní šťastia a pravej lásky vo výnimočnom divadelnom spracovaní a výbornom obsadení známych hercov. Hrali napr. Karin Olasová, Zuzana Tlučková, Miroslava Partlová, Martin Kaprálik, Dárius Koči, Ida Rapaičová, Marcel Ochránek, Peter Kočiš a mnohí ďalší. 19. februára sme pre všetkých návštevníkov klubu pripravili posedenie pri vynikajúcich šiškách, veď aké by to boli fašiangy bez tejto tradičnej výbornej sladkej pochúťky. Naše členky, ktoré už od rána

pripravovali a vysmážali túto dobrotu, si vypočuli iba samé chvály na svoje kuchárske umenie. Aj touto cestou im za ich výbornú a obetavú prácu ďakujeme.

MAREC

V

šetky hostiny a zábavy skončili 5.marca, keď sme sa zúčastnili pochovávania basy v kultúrnom stredisku. Tento rok sa tradičné podujatie začalo sprievodom masiek, sprevádzaných dychovou hudbou Šenkvičanka, pokračovalo tanečnou zábavou a v réžii FS Mladosť a Šenkvickej muziky bola „basa“ uložená na 40 – dňový odpočinok. Naši členovia sa ešte naposledy „vytancovali“ pri dychovke a hudobnej produkcii skupiny Samorast. 12. marca sa tridsaťšesť členiek zúčastnilo oslavy Medzinárodného dňa žien v Bratislave, kde v kultúrnom programe vystúpila skupina Čarovné ostrohy, Martin Chodúr a Helena Vondráčková. 30. marca sa päťdesiatdva členov klubu zúčastnilo na premiére pôvodného slovenského muzikálu o výnimočnej panovníčke a žene Márii Terézii, panovníčke, ktorá ovplyvnila chod dejín u nás a bola nositeľkou hodnôt, na ktorých stojí dnešná Európa. Bola mocnou političkou medzi mužmi – panovníkmi, ale aj ľúbiacou a zraniteľnou ženou a matkou. Užili sme si naozaj hviezdne obsadenie a výkony známych umelcov – Sklovská, Skrúcaný, Partlová, Kaprálik, Vráblicová a ďalších umelcov.

APRÍL

T

ýždenného oddychu v krásnych Bardejovských kúpeľoch sa zúčastnilo 42 členov klubu. Františka Šarmírová foto: archív Klubu dôchodcov


33

www.senkvice.org Vôňa benzínu a ricínového oleja miešajúca sa s hukotom motorov, to je neodmysliteľná kulisa života motokrosového pretekára. Súperenie v rýchlosti je azda také staré, ako ľudstvo samo. Človek chcel bojovať, súťažiť, vyniknúť nad druhým, poraziť súpera, byť rýchlejší...

P

atril medzi najlepších slovenských pretekárov začiatkom 60 – tych rokov, až do roku 1980. Zdobí ho 6 – majstrovských titulov slovenského motokrosového šampióna. Výkonmi sa prebojoval do európskej a svetovej konkurencie. Jazdil perfektne, štýlovo, čisto. Jeho súboje s konkurenciou boli vždy ťahákom pre fanúšikov jazdy na terénnych strojov. Taký bol a je dnes už 70 – ročný slovenský legendárny pretekár motokrosu KAROL LACKO. Za pretekára obvykle hovorí počet víťazstiev, druhých a tretích miest, množstvo zlatých vavrínových vencov a pohárov. I keď sa stane, že niekedy sa bojové šťastie obráti chrbtom a jazdec potom zistí, že množstvo úspechov v kariére sa stáva hlavným merítkom činnosti, ktorá je jeho najobľúbenejšou. Taký je ale šport. V našom prípade motoristický, ktorý je o to ťažší, že nerozhoduje len pretekár, ale jeho stroj, ktorý má tiež svoje vrtochy. Dôvod k okrúhlej životnej oslave a aspoň krátkej spomienke je práve teraz veľmi aktuálny. Karol sa pred 57 rokmi začal venovať motoristickému športu, disciplíne motocross. Karol LACKO – meno, ktoré má v motokrosovom svete zvuk. Synonymom jeho vždy dôkladnej prípravy bola štúdia tratí i súperov. Tento známy pretekár sa zapísal do množstva výsledkových listín terénnych pretekov motocyklov. Nie je cieľom v tomto článku dokazovať Karolove zásluhy. Bolo by to zbytočné, veď 18 – ročná aktívna pretekárska činnosť hovorí jasnou rečou. Ale muž, ktorý prežil veľa športových úspechov, má i bohaté spomienky a aj preto sme využili možnosť poobhliadnuť sa späť do histórie. Karol sa už ako 14 – ročný intenzívne zaujímal o motory dvojkolesových „tátošov“, obutých do drapákov s upravenými blatníkmi, špeciálnymi riadidlami a rýchlopalnom pre jazdu v teréne. V roku 1963 si z našetrených úspor kúpil prvý amatérsky vyrobený motocykel a o rok neskôr už dostal podstatne kvalitnejší zn. Jawa 400 ccm (motokrosový špeciál z dielne Oldřicha Hameršmída z pražskej fabriky Jawa). V jeho mimoriadne aktívnej kariére bohatej na úspechy je nezabudnuteľný 9. máj 1966, keď ako 17 – ročný si vychutnal premiérovú atmosféru veľkého motokrosového podujatia na trati „na doline na Cerovom“ v rodných Šenkviciach, v sedle motocykla JAWA 400 ccm. Ďalšie preteky ho ešte viac motivovali. Karol mal vždy okolo seba výborných mechanikov, priateľov, či remeselníkov v podobe brata Vincenta, Jozefa Maneka, Jozefa Horáčka „st.“, bratov Zmajkovičových, Ladislava Štrofeka a ďalších, ktorí mu pomáhali opravovať a zháňať náhradné diely, aby bol motocykel vždy kvalitne pripravený. Prvý najjagavejší zlatý veniec Karolovi zavesili na krk na podujatí v roku 1968 v Smoleniciach, keď na trati – lokalite „na Molpíry“ triumfoval systémom štart – cieľ a svojou technickou jazdou pútal zraky motokrosových odborníkov nielen na Slovensku. Motokrosový „mág“ v nitrianskej Mototechne, Ladislav Kamenský, mu pridelil fabrický motocykel

Profesor šenkvického a slovenského motokrosu slávi 70 – ročné jubileum „Čízu“ 175 ccm „Scot“ so 4 – stupňovou prevodovkou. Ako 19 – ročného ho federálna „motokrosová generalita“ pozvala na celoštátne 7 – dňové sústredenie do Vimperka. Do „Vimperskej rokle“ – dejiska previerky najlepších česko – slovenských nádejí cestoval aj s vtedajším mechanikom Jurajom Hrachovským veľmi netradične – vo vlaku, v ktorom prevážali aj motocykel. Rok 1969 bol v jeho kariére ďalším významným, kedy sa stal klubovým pretekárom známej Mototechny Nitra. Farby nového klubu okamžite zviditeľnil, keď 1. mája (pred 50-timi rokmi!) na myjavskom Kamennom kopci zažiaril na stupni víťazov, ako čerstvý reprezentant spod nitrianskeho Zobora po boku československého reprezentanta Ivana Poláša z Bratislavy a Tomáša Vereša z Nitry. Výrazné výsledky v Dukle Nitra ho vyniesli do Strediska vrcholového športu ČSSR v pražskej Dukle! Tento armádny klub združoval vtedajšiu špičku česko-slovenského motokrosu a stať sa jej členom bolo aj vecou úžasnej prestíže. Tejto pocty sa v histórii dostalo iba trojici slovenských jazdcov, ako boli Ervín Krajčovič, Karol Lacko a neskôr Marián Duchoň. Podmienky, tréningový proces a kvalitné motocykle mali vždy veľký vplyv na jeho ďalší motokrosový rast. Po skončení vojenčiny v Prahe si odnáša nezabudnuteľné spomienky, keď ešte vo februári a marci 1970 absolvoval mimoriadne náročný seriál televíznych motokrosov. Od roku 1972 ako zamestnanec nitrianskej Mototechny, okrem štátnej reprezentácie plnil i celospoločenské pracovné povinnosti, obliekal jej tmavo modrý dres, ktorý na podujatiach zdobila trikolóra so štátnym znakom a levom na prsiach. Od tejto doby sa stáva na Slovensku počas 6-tich sezón bez prerušenia neprekonateľným (1972 – 1977), keď získaval majstrovské tituly ako na bežiacom páse. Vicemajstrom SR bol v rokoch 1978 a 1980. Karol bol doslova železným mužom, keď dokázal prekonať akúkoľvek únavu a vždy prekypoval dostatkom síl na to, aby bol na trati najlepším. Ako reprezentant bývalej ČSSR konkuroval tri krát v štartovom poli svetovej motokrosovej špičke. Účastník Majstrovstiev sveta 1974 a 1975 v Holiciach v triede 250 ccm a v roku 1974 v Stříbre v triede 125 ccm neskamal. Brilantný výkon a úspech slávil v roku 1973 v slovinskom Maribore, kde mu patrila tretia medailová pozícia. Neskôr z Veľkej ceny Budapešti v roku 1974 si odniesol palmu víťazstva, keď na ťažkej trati dokázal ukázať chrbát popredným európskym šampiónom.

Víťazstvo v Dunajskom pohári v roku 1975, ako člena najlepšieho družstva, bolo len umocnením tretieho majstrovského titulu v Slovenskom „majstráku“. Karol dnes s odstupom 39 rokov veľmi rád v rozhovoroch s priateľmi spomína na svoju nezabudnuteľnú a úspešnú motokrosovú kariéru. S neúspechmi sa vedel vždy vyrovnať, dokázal ich športovo prijať. Veď tie postihnú každého, kto vykonáva akýkoľvek šport. Posledné dve sezóny na sklonku kariéry sa vrátil do klubu, z ktorého vyšiel do veľkého motokrosového sveta – AMK Šenkvice. Neskôr pôsobil ako tréner motokrosovej mládeže, aby počas troch rokov svojimi skúsenosťami a cennými radami obohacoval mladých šenkvických motocrosárov 80 – tych rokov. K životnému jubileu mu želá hlavne pevné zdravie do ďalších rokov množstvo známych, priateľov, fanúšikov, ako i redakcia časopisu Šenkvičan. Kamil Somorovský Športová kariéra a úspechy K. Lacka v kocke KLUBOVÉ POSOBISKÁ: o AMK Šenkvice (1962 – 1968) o Mototechna Nitra (1968 – 1969) o Dukla Nitra (1969 – 1970) o Dukla Praha (1970 – 1971) o Mototechna Nitra (1971 – 1977) o AMK Šenkvice (1978 – 1980) ŠPORTOVÁ KARIÉRA o Prvé preteky – 9.5.1966 v Šenkviciach o Prvý majstrovský titul SR v roku 1972 o Ďalších 5-titulov pridal neprerušene v sezónach 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 o Vicemajster SR v rokoch 1978,1979,1980 o Účastník ôsmych ročníkov televíznych motokrosov (na tratiach Dobřany, Dolní Bousov, Třemošnice, Sedlčany, Kralupy n/Vl., Poříčí n/Sázavou, Nová Paka) o Na Majstrovstvách ČSSR získal 4. miesto v Rybníku n/Hronom a v Horšovskom Týne o V medzinárodných pretekoch získal 3. miesto v Žiline – pohár Slovenskej televízie, v Horšovskom Týne a v slovinskom Maribore o Víťaz Veľkej ceny Budapešti v roku 1974 o Trojnásobný účastník Majstrovstiev sveta – v Holiciach (1974 a 1977)

33


34

www.senkvice.org

Halová sezóna ukončená Hráči U14 sa stali MAJSTRAMI SLOVENSKA Halová sezóna 2018/19

je úspešne za nami a tak sme ju aj patrične oslávili. Na počesť našich mladých majstrov Slovenska v kategórii U14, ale aj ako poďakovanie všetkým deťom, sme sa neformálne stretli pri chutnej večeri a v príjemnej priateľskej atmosfére odovzdali hráčom medaile. Na prvom mieste a teda aktuálnym Majstrom Slovenska sa stal tím Šenkvice 1 v zložení: Lenka Horáčková, Matúš Dugovič, Andrej Hojko, Jozef Horáček ml., Patrik Horáček, Tomáš Krásny, Peter Preverčík, Adam Štrofek, Matej Žák, Timotej Žák. Striebornú medailu si v tejto kategórii vybojovali Šenkvice 2 (Hanka Havránková, Julianka Kratochvíľová, Venesska Kročková, Ivo Hlatký, Vladko Hlatký, Ľubor Krajčír, Ivo Kratochvíľa, Gabriel Mikulášik, Ján Mikulášik, Dominik Mišovič, Dávid Nižňanský a Tomáš Poustecký).

Tretie miesto obsadili hráči z Piros-Fehér HC.

Ďakujeme našim trénerom, Jozefovi Horáčkovi a Jurajovi Štrofekovi za vedenie tímu, motiváciu a neustále napredovanie. Ďakujeme tiež vedeniu Oddielu pozemného hokeja za organizáciu a podporu a v neposlednom rade aj Caffebar Milka za tento pekný večer. Našim víťazom gratulujeme! V kategórii do 12 rokov sa šenkvické družstvo umiestnilo na krásnom 2. mieste. Úroveň našich súperov z roka na rok stúpa, o čom sme sa presvedčili mnohými kvalitnými a ťažkými zápasmi, v ktorých sa rozhodovalo často až v posledných minútach. O to viac si ceníme úspech našich mladších hráčov. Tešíme sa, čo nám prinesie jarná časť súťaže na vonkajšom ihrisku.

Celkové poradie U12: 1. 2. 3. 4. 5.

miesto KPH Rača 1 miesto ŠK Šenkvice miesto HOKO Zlaté Moravce miesto HC Nová Dubnica miesto KPH Rača 2

Naše najmladšie deti, teda hráči do 10 rokov, odohrali v tejto sezóne spolu 6 turnajov a podarilo sa nám zložiť až 3 detské družstvá – Levy, Tigre a Rysy. Aj to je veľký krok vpred pre náš hokej. Sme radi, že stále viac a viac detí obľubuje tento krásny šport. Hoci nie sú vyhodnocovaní na turnajoch tak, ako starší hráči a medaila v záverečnom kole bola symbolická a pre každého rovnaká, musíme konštatovať, že aj v tejto kategórii patria naše deti medzi tie naj! Veríme, že aj v nadchádzajúcej sezóne vonku sa nám bude dariť a deti budú aj stále rovnako nadšené pre hokej. Kedy a kde ich môžete prísť povzbudiť sa dozviete na našej facebookovej stránke ŠK Šenkvice – oddiel pozemného hokeja alebo z našich plagátov na obecných nástenkách.

FOTO č. 1: U10 FOTO č. 2: U12 FOTO č. 3: U14 FOTO č. 4 + FOTO č. 5: odovzdávanie ocenení po skončení halovej sezóny Zuzana Krajčírová foto: Z. Krajčírová a archív Oddielu pozemného hokeja

5

1

2

3

4

34


35

www.senkvice.org

Veľká noc na tanieri

V

eľkonočné sviatky patria k najstarším sviatkom vôbec. Ich základnou podstatou z dôb predkresťanských bolo vítanie jari, v prenesenom slova zmysle víťazstvo života nad smrťou. Šunka, klobáska, vajíčka, špenát, chren. Aj vo Vás tieto jedlá evokujú „vôňu a chuť“ Veľkej noci? Ešte predtým, ako sa na stole objavilo mäso a s ním dlho očakávaná zmena v stravovaní, sa na Zelený štvrtok tradične podávalo niečo zelené, napr. špenát, aby bol človek zdravý. „Špenát je ideálna zelenina pre fyzicky a psychicky vyčerpaných ľudí a tiež jedincov, ktorí sú nadmerne vystavení stresu, pretože veľmi rýchlo dopĺňa životne dôležité látky a zabezpečí tak optimálne fungovanie dôležitých orgánov a ich regeneráciu. Je vhodný pre všetky vekové kategórie. Špenát má vysoký obsah provitamínu A – karoténu, ktorý je spolu s vitamínom E považovaný za významný antioxidant.“, hovorí MUDr. Alžbeta Béderová, vedúca Poradne zdravia RÚVZ Bratislava. Prítomný horčík zlepšuje funkciu svalov, vrátane srdcového svalu, ktorý posilňuje. Významný je tiež stopový prvok mangán, ktorý je potrebný na metabolické pochody, krvotvorbu, tvorbu kostnej hmoty, mozgovú a nervovú činnosť. Podobné podporné benefity na nervovú činnosť má aj vysoký obsah vitamínov skupiny B. Peknú pleť, vlasy či nechty zabezpečuje biotín, dobrý spánok B5 - niacín. Imunitu stimuluje vitamín C a duševnú sviežosť, ostrý zrak a zdravé srdce vitamín E. Z ďalších minerálov a stopových prvkov treba spomenúť vápnik, ktorý je vhodný na tvorbu kostí a zuby, optimálny obsah medi na podporu hormonálnej tvorby a pigmentáciu vlasov, a tiež železo a draslík. Obsahuje tiež vlákninu. Veľký piatok je veľkým sviatkom a zároveň dňom prísneho pôstu,

počas ktorého treba dať prednosť napr. rybám na rôzny spôsob. „Rybie mäso je ľahko stráviteľné v porovnaní s inými druhmi mäsa a pritom má vysokú biologickú hodnotu. Je zdrojom kvalitných bielkovín, ktoré obsahujú viaceré nevyhnutné aminokyseliny napr. lyzín, metionín či histidín.“, tvrdí MUDr. Béderová. Ryby obsahujú nízky obsah tuku, u jednotlivých druhov sladkovodných rýb kolíše od 1-6g a morských rýb od 6-13g/100g. Podstatná však je skutočnosť, že tuk z rýb je bohatým zdrojom nenasýtených mastných kyselín, ktoré majú vo vývoji aterosklerotického procesu ochranný efekt. Preto sa tohto tuku nemusíme obávať. Na Bielu sobotu sa zvyčajne pečú koláče a konzumuje sa napr. kyslá

polievka z vývaru z údeného mäsa, zahustená vajcom alebo cestovinou. V mnohých regiónoch sa podáva šunka, klobásky, huspenina, údené mäso s chrenom, biele či obradové koláče. Tradičným veľkonočným jedlom je mazanec, správy o ňom sú už od 14. a 15. storočia. Ešte v 18. storočí ho plnili gazdinky tvarohom, rozmiešaný tvaroh bol u Slovanov obradným jedlom rovnako ako zvyk jesť vajíčka. Viete si predstaviť Veľkú noc bez vajíčok? Vajce reprezentuje zárodok, životnú silu, narodenie, nesmrteľnosť a vďaka škrupine aj pocit bezpečia. K zvykom patrí maľovanie vajíčok rôznymi farbami, pričom každá symbolizuje niečo iné – červená lásku, zelená prírodu a žltá slnko. Na Veľkú noc sa často konzumujú varené vajíčka, no často sa z nich pripravujú rôzne jedlá. Najznámejšia je praženica, pankúch alebo

jedlo z vajec, údeného mäsa a žemlí tzv. baba či plnka do strateného kuraťa a pod. Vajce je potravina, ktorá sa vyznačuje ľahkým a mnohostranným kuchynským využitím. No k ich konzumácii musíme pristupovať rozumne s uvedomením si všetkých pozitív aj negatív voči svojmu zdravotnému stavu. K pozitívnym vlastnostiam vajec patrí predovšetkým biologická hodnota bielkovín, čiže koľko gramov bielkovín v ľudskom tele vznikne zo 100 gramov podanej bielkoviny. Vajíčka majú vysokú výživnú

hodnotu, predovšetkým svojím vysokým zastúpením nenasýtených mastných kyselín. „Vďaka lecitínu je rizikový cholesterol premieňaný do rozpustnej formy, neusádza sa na stenách ciev a tak znižuje riziko aterosklerózy (kôrnatenia tepien), infarktu i mŕtvice. Lecitín podporuje premenu tukov na energiu, zásluhou cholínu sú bunky lepšie zásobované živinami.“, argumentuje MUDr. Béderová. Tuk vajec má vynikajúce emulgačné vlastnosti, preto sa často využíva pri výrobe majonéz a krémov. Obsahujú veľa vitamínov A, E, D a K, ale aj celého komplexu B, vrátane B12, okrem vitamínu C a minerálnych látok ako fosfor, železo, síru a vo vaječnej škrupine nájdeme vápnik. K najčastejšie deklarovaným negatívam vajec patrí vysoký obsah cholesterolu. Veľkú časť však tvorí tzv. „dobrý“ HDL cholesterol, ktorý telo

využíva pri tvorbe žlče, hormónov, bunkových membrán a pre správne fungovanie nervovej sústavy. V jednom slepačom žĺtku sa nachádza 270 mg, pričom odporúčaná denná dávka je 300 mg. Takmer dvojnásobný obsah cholesterolu majú vajcia husacie, kačacie a morčacie. „Z preventívneho hľadiska je však potrebné regulovať príjem ostatných živočíšnych potravín, ktoré sú zdrojom cholesterolu. Pozor si musia dať aj alergici, pretože vajíčka patria k najvýznamnejším potravinovým alergénom. U detí je vaječný bielok spolu s bielkovinami kravského mlieka najčastejším alergénom, preto do 1. roka dieťaťu vaječný bielok nepodávame, žĺtok môžeme podávať od 6. mesiaca.“, tvrdí MUDr. Béderová. Pri zostavovaní „veľkonočnej“ porcie jedla by sme mali dbať na to, aby na tanieri bolo najmenej 2/3 zeleniny, ovocia, obilnín a najviac 1/3 živočíšnych bielkovín. Pokrmy sa tiež dajú spojiť so zdravšou alternatívou. „Napríklad údenú bravčovú šunku môžeme nahradiť dusenou hydinovou šunkou, lososom alebo tofu syrom, šľahačku zase jogurtom alebo tvarohom.“, odporúča doktorka Béderová. Pri „maškrtení“ veľkonočných dobrôt si treba dať pozor aj na prejedanie. Žalúdok a žlčník budú určite trpieť, keď do seba nahádžete piate cez deviate a zapijete to neprimeraným množstvom alkoholu. Veľkonočné sviatky budú pre väčšinu ľudí znamenať záťaž nielen pre žalúdok, ale aj pre rodinný rozpočet. Pre mnohých sú sviatky spojené s maratónom nákupov potravín. Dôsledkom takýchto nepremyslených a nadmerných nákupov je nielen aktívne i pasívne prejedanie sa a neúmerný príjem prázdnych „kalórií“ pri snahe o dodržanie všetkých veľkonočných gastronomických tradícií, ale následne aj vyhadzovanie potravín do smetných košov. PhDr. Katarína Nosálová hovorkyňa RUVZ BA

35


36

www.senkvice.org

Turnaj na Pohári európskych majstrov v Osle sprevádzala „smola“ Šenkvice sa lúčia s najvyššou kategóriou

V dňoch 8. – 10. februára 2019

sa naše družstvo mužov zúčastnilo PEM (Pohára európskych majstrov) v nórskom Oslo. Celý priebeh cesty v rozsahu štyroch dní (7 – 11 február) som zdokumentoval na sociálnej sieti facebook na profile oddielu. Zvolil som formu akéhosi denníka. Prinášam Vám ho v pôvodnej, necenzurovanej podobe, aby som čitateľom Šenkvičana takýmto netradičným spôsobom priblížil atmosféru a priebeh turnaja.

Deň prvý, PEM, OSLO: štvrtok, 7. február 2019 Bola to dlhá a strastiplná cesta. Ráno o tretej sme odišli autobusom na viedenské letisko. Tam prebehlo všetko hladko až po nastúpenie do lietadla. Lietadlo vyštartovalo z hodinovým meškaním pre technické problémy. Nuž nebolo to nič príjemné, keď sa v kokpite striedali technici a odstraňovali problém. No a ešte následné odmrazovanie lietadla. Takže prestup v Mníchove sme nestihli. Z pôvodného odletu o 8:35 nás „prebukovali“ na 13:00. Samozrejme ešte aj toto lietadlo meškalo. Nakoniec sme v Oslo pristáli o 16:10. Potom ešte transfer na hotel, takže sme sa ubytovali okolo 17:00. Najhoršie bolo, že sme

36

nemohli absolvovať plánovaný tréning, ktorý mal byť o 14:00 (keďže sme mali pôvodne pristáť v Osle o 10:40). Večer sme potom išli do miestnej pizzerie. Tam mi zase pre istotu nefungovala platobná karta, ale našťastie kolegovi áno. Takže večer sme zaspali všetci veľmi skoro. Veľmi unavení, ale živí a zdraví.

Deň druhý, PEM, OSLO: piatok, 8. február 2019 Po výdatných raňajkách nás čakal presun do haly (no haly...) – po 20 minútovej ceste minibusom sme prišli k obchodnému domu, pod ktorým boli nenápadné dvere. Za nimi sme po prudkých schodoch zišli hlboko do podzemia, kde sme zistili, že budeme hrať v protiatómovom kryte, z čoho bol asi najviac uveličený Igor Mišovič. O 11:20 nás čakal Škótsky klub Inverleith HC. Na priebehu hry sa prejavila absencia tréningu, ktorý sme pre meškajúce lietadlo nemohli deň predtým absolvovať. Povrch haly bol značne nerovný. Každopádne sme onedlho prehrávali o tri góly po individuálnych chybách. Rozhodcovia tiež pískali veľmi zvláštne. Súper mal jasné priestupky v kruhu, no píšťalka zostala nemá. Napokon sme zápas prehrali. Priamo v „bunkri“ sme mali „typické“ nórske jedlo, indické mäso na kari s ryžou a fazuľou (za 10€, no nekúpte to?). Po obede sme odišli do hotela. Tam mal každý povinne odpočívať. Len ja som mu-

sel ísť po včerajších nepríjemných skúsenostiach s platobnou kartou zameniť eurá na nórske koruny. Išiel so mnou aj náš fanúšik Miro Strašifták, keďže moja angličtina sa väčšinou skončí pri vete: (I speak very little english). Získať nórske koruny však nebolo vôbec také jednoduché. Banky nikde, všade len samé kadernícke salóny. Za pol hodiny sme ich videli hádam aj 20. Napokon opäť jeden typický Nór (odhadujem, že predkovia boli niekde z Indie či Pakistanu) nám ukázal cestu k banke. Po získaní korún sme sa museli ponáhľať, lebo sa miestny šofér minibusu chcel vyhnúť zápche. A tak sme prišli do „bunkra“ v 1,5 hodinovom predstihu. Čakal nás posledný zápas piatkového hracieho dňa, domáci nórsky majster – Kringsjå SK. Do 13 min. sme boli pre domáci tím viac ako vyrovnaným súperom. Mali sme množstvo šancí a aj dva trestné rohy, žiaľ nepodarilo sa nám ani jedu príležitosť zúročiť. A prišiel trest. Po veľmi prísnom vylúčení nášho útočníka Borisa Dobroviča, nás súper potrestal tromi presnými zásahmi. Musím však jedným dychom dodať ako sme dokázali po polčase zdvihnúť hlavu a bojovať. Ukázali sme veľmi pekné kombinačné akcie. Hra sa prelievala hore – dolu, čomu uznanlivo tlieskalo plné hľadisko. Podarilo sa nám streliť dva pekné góly.a keď sme sa nadýchavali k ešte väčšiemu tlaku, tak nám rozhodca vylúčil obrancu na 2 minúty a brankára dokonca na

4 (opäť veľmi prísne a nezmyselné verdikty zo strany arbitrov). Počas presilovky 5:3 sme dostali 3 góly a bolo po zápase. Našim hráčom sa však nedá absolútne nič vytknúť. Bojovali, makali, žiadnu loptičku zadarmo neodovzdali. Výsledok absolútne nezodpovedal dianiu na palubovke, ale taký je šport a obzvlášť pozemný hokej. Po zápase sme prišli na hotel ako zbití psi okolo 20:00. Po skúsenostiach z miestnej pizzerie a aj značne unavení sme usúdili, že bude lepšie, ak sa navečeriame na hoteli. Poňali sme to však na slovenský spôsob. Kúpili sme v potravinách kuracie a bravčové mäso a ostatné potrebné ingrediencie a spoločne pripravili chutnú večeru. Chutilo to ozaj úžasne. Dojedli sme tak okolo 22:00. Teraz je pol jednej v noci a ja som práve dopísal dnešný príbeh. Zajtra (teda vlastne dnes) je sobota a čaká nás ďalší náročný deň.

Deň tretí, PEM, OSLO: sobota, 9. február 2019 Tieto riadky sa mi, o druhej v noci, píšu dosť ťažko. Dnešný deň (resp. včerajšia sobota) bol veľmi náročný z viacerých hľadísk a všetko sa nejako pokazilo. Už to, že Juraj Štrofek zostal ležať na izbe pre zdravotné ťažkosti poznačilo celý deň a nebolo to vôbec príjemné. Po raňajkách nás čakal posledný zápas v skupine, v ktorom v podstate obom aktérom už o nič nešlo. Náš súper – portugal-


37

www.senkvice.org

ský majster AD Lousada mal postup zo skupiny vo vrecku a my zase po dvoch prehrách sme už šancu na postup zo skupiny nemali. Ale vždy je o čo hrať. Chlapci sa zomkli a odohrali napriek oklieštenej zostave veľmi kvalitný zápas. Musím povedať, že sme mali tento zápas určite vyhrať, len nám to akosi nebolo dopriate. Nepremenili sme penaltu, mali sme veľmi pekné akcie a vypracovali si veľa „malých rohov“, nastrelili sme dva krát konštrukciu brány, hra sa prelievala z jednej strany na druhú. V zápase sme aj viedli 2:1, no napokon sme veľmi nešťastne prehrali 3:4. Ešte v hale bol klasický indický obed a potom cesta na späť na hotel. O 16:30 nás však už čakal ďalší náročný zápas, a to boj o udržanie sa v kategórii Eurohockey Chalange I. Našim súperom bol Cardiff & Met z Walesu. Oddych sme nemali v podstate žiaden, keďže sme z hotela odchádzali o 15:00. Tento zápas bol ale nesmierne ťažký, aj po psychickej stránke. Žiaľ, ako hovorím, všetko sa nejako pokazilo. Snahu a bojovnosť chlapcom jednoznačne uprieť nemožno. V zápase sme opäť stroskotali na nepremieňaných šancách. Súper dokázal z mála vyťažiť maximum a 10 minút pred koncom viedol 3:0. Nám sa podarilo z nádherného protiútoku streliť gól (Boris Petrakovič potiahol loptičku po pravom krídle a nekompromisne nahral pred bránu, kde číhal Zdenko Kovačevic a strelil gól. Potom nás úplne „zarezal“ rozhodca. Súperov hráč z krídla evidentne zdvihol loptičku, ktorá bola skôr prihrávkou. Vo vzduchu ju súper trafil do brány a dostali sme gól. Za následné vehementné protesty bol Igor Mišovič vylúčený na 2 minúty. Potom sa však rozhodcovia poradili a gól neuznali. Nariadili však veľmi nezmyselne malý roh. Z rohu sme dostali gól na 4:1 a bolo vymaľované. Už sme v sebe nenašli ani psychické, ani fyzické sily. Ale ako som už písal, taký je pozemný hokej a vôbec šport. Nehrá sa na šance. ale na góly. Treba však oceniť kvalitu súpera a do vlastných radov treba povedať, že musíme byť lepšie pripravení. Po zápase sme prišli na hotel o 18:30 a potom sa vybrali do ulíc nájsť slušnú reštauráciu, kde nerobia len pizzu a kebab. Našťastie to netrvalo dlho a v tureckej reštaurácii sme boli veľmi spokojní. Aspoň malá náplasť na nie veľmi vydarený deň a ako to vyzerá aj na celý turnaj. Dnes je nedeľa (keďže dopisujem tieto riadky o 3:30) a čaká nás ťažký súper, tento krát z Ukrajiny, HC OKS-SHVSM Vinnitsa. Tak nám držte palce. Dúfam však, že sa Jurovi polepší, (aby sme nemuseli ísť ešte aj doktorovi). To je podstatné,

aby sme boli všetci v poriadku a zdraví. Večer budem písať riadky z dnešnej nedele a pevne verím, že už s lepšími správami.

Deň štvrtý, PEM, OSLO: nedeľa, 10. február 2019 GAME OVER (hra skončila). Včerajší príspevok som končil s nádejou, že budem mať pre Vás len dobré správy. Žiaľ nie je tomu tak. Teraz ležím v posteli, poriadne vypotený a som veľmi rád, že môžem vôbec niečo napísať. Dnes nás čakal posledný súper na turnaji, ukrajinský klub HC OKS – SHVSM VINITSA. Na skoro všetkých, vrátane mňa doľahla poriadna viróza a niektorí chlapci boli radi, že chodia a nie ešte aby behali. Zápas sme však museli odohrať. Do našej b r á n k y padlo možno viac gólov ako by sa patrilo a výsledok ozaj nie dôležitý. Nuž riadne sme prehrali. Taký je však šport a aj život. Raz si hore, raz dole. Posledných 6 rokov sme ako Majster Slovenska väčšinou bojovali o postup a odohrali množstvo kvalitných zápasov. Či už to bolo v Budapešti, Rotterdame, Varne, Prahe (Budapešť a Praha dvakrát), ale aj teraz v Osle. Niekedy nám chýbal ozaj ten povestný kúsok šťastia. Tento rok však bolo všetko akosi proti nám. Už tie meškajúce lietadlá, následná absencia tréningu a ešte aj poriadna viróza nášho obrancu Juraja Štrofeka. Dosť však lamentovania. Turnaj skončil, my sa lúčime s touto kategóriou, nie však s našim šenkvickým pozemným hokejom. Prišiel pomaly čas na generačnú výmenu. V našom oddiele máme množstvo nádejných hokejistov (aj hokejistky). Dúfam, že onedlho nahradia tak úspešnú generáciu a budú robiť

dobré meno klubu a Šenkviciam. Veď nestáva sa často, aby bol klub z päťtisícovej obce rovnocenným súperom klubom z veľkých aglomerácií. Zajtra teda letíme domov, dúfam že potom napíšem pár riadkov z dňa piateho, cestovného.

Deň piaty, PEM, cesta domov: pondelok, 11. február 2019 Ráno od 8:00 – 9:00 sme mali raňajky. Aj keď u viacerých to bol skôr len čaj. O 10:30 pre nás prišiel minibus, smer letisko. Na letisku prebehlo všetko hladko, každý, kto mohol, využil príležitosť nakúpiť niečo domov pre rodinných príslušníkov. Času sme mali dosť, nakoľko sme odlietali až o 13:40. Leteli sme z AUSTRIAN AIRLINES – lietadlom Embraer 195, malým lietadlom, len s dvomi sedadlami po oboch stranách. Let bol bezproblémový. Mne však tak zaľahlo v ušiach, že som vôbec nepočul chod motorov. Mali sme pristáť o 16:05, pilot mal však asi dobrý vietor v chrbte a dosadili sme na viedenské letisko o 15:45. Podľa dohody pre nás prišiel autobus spoločnosti IVANCO travel agency. Šoféroval ho Nikola Ivanovič, s ktorým náš oddiel už dlhodobo spolupracuje. Včera (11. februára) sme sa teda vrátili domov. Veľa z nás bolo síce chorých, ale to najpodstatnejšie je, že sme živí. Na záver by som sa veľmi rád poďakoval našim sponzorom bez ktorých by sme sa turnaja majstrov nemohli zúčastniť.

ĎAKUJEME: LiV-EPI s.r.o., Novplasta s.r.o., Obec Šenkvice, Hel – Instal ŠK Šenkvice reprezentovali: Realizačný tím: manažér Milan Dugovič, tréner Borislav Kovačevič, asistent trénera Adam Štrofek Brankári: Milan Novák, Matúš Strašifták Hráči: Matúš Parajka (kapitán družstva), Juraj Štrofek, Igor Mišovič, Ľuboš Mišovič, Adrián Augustinič, Zdenko Kovačevič, Boris Petrakovič, Boris Dobrovič Fanúšikovia: Juraj Novák, Miroslav Strašifták, Štefan Rovenský. Milan Dugovič

37


38

www.senkvice.org

ŠPORTOVEC ROKA 2018 ANDREA IGLARČÍKOVÁ

náva, že sa skladá z troch športov. Aďa: Zahŕňa tri disciplíny, prvá je plávanie, druhá je bicyklovanie, tretia je beh. Všetko súvisle nasleduje za sebou, teda bez prestávky. Záleží od športovca, aký typ triatlonu si vyberie. Či už ide na šprint – triatlon, olympijský triatlon, polovičný triatlon, polovičný Ironman a potom je už len Ironman. Ja zatiaľ robím hlavne šprint triatlon. Tento rok som sa prvý krát prihlásila na olympijský triatlon do Bratislavy, kde mám už zaplatené štartovné.

Obdivuhodná športovkyňa triatlonistka

Andrea IGLARČÍKOVÁ Snažím sa zvyšovať akúsi pomyselnú „latku“ a prekonávať samu seba!

V

jedno marcové popoludnie som zatelefonoval Andrejke Iglarčíkovej, ktorá sa

v ankete Šenkvický športovec roka 2018 v kategórii „Najlepší jednotlivec“ umiestnila na 3. mieste. Požiadal som ju o rozhovor do nášho časopisu. Andrejka mi pre pracovnú a tréningovú vyťaženosť navrhla, aby som jej poslal otázky mailom. Keďže preferujem osobný kontakt, nakoniec som ju presvedčil, že rozhovor bude trvať tak do pol hodinky. Súhlasila, a tak sme sa na druhý deň, u nej doma pri dobrej kávičke, stretli a porozprávali.

MD: Andrejka, moja prvá otázka. Z tých mála informácií, ktoré o Tebe mám, som sa dozvedel, že si všestranná športovkyňa. Akým športom si sa venovala od detstva až doteraz? Aďa: Od detstva tých športov nebolo nejako veľa, keďže v našej dobe neboli také možnosti, aké sú teraz. Pamätám si, že na škole sme mali orientačný beh. Ja som dokonca beh ani nemala rada. Všetko však začalo pred šiestimi rokmi, keď ma oslovila kamarátka a začali sme spolu behávať. Neskôr sme spolu vyskúšali prvý duatlon. No a po čase navrhla triatlon. Kamarátka od toho upustila, ale mňa táto myšlienka veľmi oslovila, a tak som sa vlastne dostala k triatlonu. MD: Triatlon už vo svojom názve predzname-

38

MD: Vo všeobecnosti je triatlon jeden z najnáročnejších športov. Čo je podľa Teba na ňom najťažšie? Aďa: (po chvíľke zamyslenia) No najťažšie...asi po odbicyklovaní začať behať? Ani neviem presne povedať, čo je najťažšie, ale ja som vždy najradšej, keď mám za sebou plávanie. Lebo „kraula“ sa učím v podstate tretí rok. Keďže robím šprint triatlon, poviem si – odplávam rýchle celého „kraula“, čo je 750m. Lenže, keď na začiatku skočíte do vody, máte v sebe nahromadený adrenalín, potom sa však „naglgáte“ vody a je po kraule (smiech), takže asi tak. MD: Môžeš nám priblížiť, aké vzdialenosti musí športovec prekonať v jednotlivých typoch triatlonu? Aďa: Takže šprint triatlon je 750m plávanie, 20km bicykel a 5km beh. Olympijský triatlon je vlastne všetko raz toľko – 1,5 km sa pláva, 40km sa „bajkuje“ a na záver bežíte 10km. Polovičný Ironman: 1,9km plávate, 90km bicyklujete a na záver ešte bežíte pol maratón (21,1km). Ironman: 3,8km plávanie, 180 km na bicykli a na záver maratón (42km). Ešte by som rada spomenula, že robím aj Duatlon, kde nie je plávanie. Zahŕňa beh 5km, bicykel 20km a na záver 2,5km beh. poznámka: *Ironman (Železný muž – sú to najnáročnejšie, najtvrdšie preteky) MD: Ako sa pripravuješ na všetky disciplíny triatlonu a ako často trénuješ? Aďa: Čo sa týka času, tak je to veľmi náročné, lebo

musím spojiť všetko dokopy. Netrénujem len beh. Pre mňa je najväčší problém plávanie. Viem, že mám plávanie najslabšie a mala by som sa tomu najviac venovať. Napr. práve dnes ráno som sa vrátila z plaveckého tréningu. A po obede ma čaká 13km beh, keďže sa momentálne pripravujem na Bratislavský polmaratón. Aby som všetko skĺbila dokopy, prácu aj triatlon, tak teraz keď začína sezóna, trénujem už dvojfázovo. Koľkokrát, keď prídem z práce domov (Aďa pracuje ako zdravotná sestra, poz. redaktora), tak ma čaká ešte 13km beh. Takže hlavne sa pripravujem dvojfázovo. MD: Triatlon je letný šport. Ako sa pripravuješ v zimných mesiacoch? Aďa: Čo sa týka plávania, tak chodím do plavárne. Čo sa týka bicyklovania, tak tu v obývačke mám bicykel a teda „drilujem“ vo vnútri, len je to také ...no hneď mi je teplo a neubieha Vám terén, nie je to ono. Čo sa týka behu, tak behávam aj v zime vonku, len sa trénujú väčšie objemy na nízkych pulzoch, ale to treba akosi „ukočírovať“, aby si vaše telo zvyklo na nižšie pulzy. MD: Si členkou športového klubu, aká je členská základňa športovcov? Aďa: Som v bratislavskom klube Prestigio realiz team. Dostala som sa tam náhodou. Oslovila som jednu „kočku“, ktorá tam športuje. Viem síce, že triatlonový klub je aj v Pezinku a aj v Trnave, ale mne tá Bratislava akosi vyhovuje. Čo sa týka športovcov, tak v mojej „Age group“ kategórii (veková kategória 40 – 49) nás nejako veľmi veľa nie je. Záleží, kto aký triatlon ide. Je nás okolo 15 – 20 pretekárok, pričom sú tam veľmi silné konkurentky. Najprv som si myslela, že nemám proti nim šancu, ale teraz už viem, že to ide, dá sa to. MD: V tejto súvislosti ma zaujíma, kto je tvojím trénerom? Aďa: Tak, ohľadom trénera: mám hlavného trénera, ktorým je Maroš Horínek, k nemu chodím hlavne na plávanie a keď vyjde čas, tak aj na ostatné tréningy, ktoré bývajú na našej základni – Fakulte telesnej výchovy a športu na Lafranconi. Potom mám bežeckého trénera, skvelého chlapa spod Tatier Tomáša Gemzu, s ktorým však komunikujem len na diaľku. MD: Ako prebiehajú súťaže na Slovensku? Aďa: U nás sa robia slovenské poháre. V podstate, keď sú športovci organizovaní v kluboch, tak zbierajú body pre kluby alebo si samostatne zbierajú body pre seba. Na webe Slovenskej triatlonovej


39

www.senkvice.org únie (www.triathlon.sk) sa potom dajú dohľadať výsledky. V Slovenskom pohári som napr. v roku 2017 v Levoči skončila na treťom mieste. Potom bývajú samotné Majstrovstvá Slovenska. MD: Trochu si ma už predbehla, keď si začala hovoriť o tvojich úspechoch, takže aké sú Tvoje najväčšie? Aďa: Najväčší úspech? Je ich viacej, ale asi najväčší, čo môžem spomenúť, je napríklad tretie miesto na Majstrovstvách Slovenska na Domaši. S tým som vôbec nerátala. Jeden deň sme súťažili ako štafeta a získali sme druhé miesto. (v tíme bol ešte môj tréner a kolega z tímu). Na druhý deň sa súťažilo v šprint triatlone. Prvý krát som vtedy zažila hromy – blesky, veľmi pršalo, bicykel bol celý mokrý. A vtedy som si spomenula na scénu z filmu Obecná škola: Kto mi odmontoval blatníky?.(veľký smiech). To bolo ozaj hrozné. Povedala som si, že keď som toto prežila, tak prežijem hocičo. Tam som sa teda umiestnila tretia. Ale za môj ozaj najväčší úspech považujem minuloročný (2018) Pressburg triatlon, ktorý sa konal v Petržalke. Štart bol na jazere Veľký Draždiak. Väčšinou vždy so mnou chodí rodina, ktorá ma podporuje. Aj keď pre nich je ozaj dosť dlhé čakať, než skončia preteky. Práve vtedy som im povedala, že nech radšej zostanú doma, lebo v mojej kategórii sú oveľa lepšie baby a ja nemám šancu sa ani umiestniť. Zaujímavé vtedy bolo, že som nevyplávala medzi najlepšími, ale na bicykli som sa chytila „háku“ (pretekárky jazdia za sebou v skupine, pričom spolupracujú – poznámka redakcie). Navzájom sme sa ťahali a zrazu som začala predbiehať také baby, čo by som v živote nečakala. Vtedy neskutočne stúplo moje ego. Bola to obrovská eufória, radosť. Skončila som tretia, akurát som sa s tou radosťou nemohla podeliť s mojou rodinou. Veľmi ma potešilo aj umiestnenie na Veľko – Grobskom triatlone. Súťažilo asi 20 dievčat, všetky vekové kategórie spolu. Boli tam aj 18 – 20 ročné dievčatá, pričom ja som sa medzi nimi vôbec nestratila a skončila som štvrtá. MD: Ako vnímaš našu anketu Šenkvický športovec roka a aj tú skutočnosť, že si sa umiestnila medzi najlepšími? Aďa: Najprv ma to prekvapilo (za nomináciu „ďakujem“ kamarátke Ivke Slávikovej, to ona má na svedomí). Nerobím však tento šport, aby som sa dostávala do povedomia. Robím to, čo ma baví. Pre mňa sú to úspechy, ale či aj ostatní to tak vnímajú, to naozaj neviem. Každopádne ma toto ocenenie a teda aj samotné tretie miesto, potešilo. Asi mi je to tretie miesto súdené (... smiech). MD: Na Slovensku je v triatlone najväčšou hviezdou Richard Varga a medzi ženami Romana Gajdošová. Existuje nejaký rebríček? Ak áno, tak na akom mieste sa nachádzaš? Aďa: Áno rebríček je. Sledovala som ho v roku 2017. V Slovenskom pohári som bola vtedy tretia. Minulý rok som bola piata – šiesta, ale teraz to už nesledujem, nie je to moja priorita.

MD: Načrime trochu do tvojho súkromia. Prezraď nám koľko máš rokov (nemusíš odpovedať, keď nechceš) a ako dlho sa chceš triatlonu venovať? Respektíve dokedy sa dá vrcholovo tomuto športu vôbec venovať? Aďa: Takže nemusím odpovedať?! (smiech) Kto ma pozná, tak ma pozná, ale veď to je jedno. Tento rok budem mať 42. (MD: Tak, musím povedať, že som príjemne šokovaný, lebo som tipoval, že máš okolo 30). Aďa: Ďakujem za milú lichôtku, ktorá poteší. Takže, ale musím povedať, že ja sa triatlonu nevenujem vrcholovo. Keby to bolo ozaj vrcholovo, tak by som sa musela vzdať práce a stále drieť. Aj keď to niekedy tak vyzerá, lebo tréningu sa venujem často 10 hodín týždenne, čo je, si myslím, ozaj dosť. A dokedy sa chcem triatlonu venovať? No ja som si povedala, že vyskúšam robiť triatlon 5 rokov, keď to pôjde. Teraz to robím tri roky a hovorím si, že pokiaľ

Na začiatku pretekov to doslova vrie. Prvou disciplínou je plávanie. Tam je to ozaj telo na telo. Počul som, že nie je nič neobvyklé, keď dochádza k úrazom. Stalo sa ti niečo podobné? Prípadne nám priblíž úvod a priebeh pretekov. Aďa: Takže úvod. Stojíte na štarte, srdce Vám trieska, po výstrele skočíte do vody a snažíte sa plávať, samozrejme čo najrýchlejšie. Lebo keď zdvihnete hlavu... potopil sa TITANIC, nič len ruky, chaos a nič iné. Zo začiatku som sa uhýbala, aby som nedajbože niekoho nekopla, alebo niekoho neudrela, ale keď aj cezo mňa začali plávať, tak som si uvedomila, o čom to celé je. Už aj ja to teda robím ako ostatní, nemôžem brať ohľad na nikoho. Lebo koľko krát ma kopli do brucha, do boku, proste hoci kam, dostala som aj po hlave. V podstate začiatok je najdôležitejší, potom sa to roztrhne a už si každý „ide svoje“. Najlepšie je však zostať na kraji, nie v strede, lebo keď vás tá masa uzavrie, tak sa nemáte šancu z nej dostať a dostávate údery z každej strany. MD: Akú úlohu zohráva taktika v triatlone, ak teda vôbec nejaká je? Aďa: Myslím si, že taktika v triatlone príliš nie je. Buď máš natrénované alebo nie. Kto má ako natrénované, tak ide. Ako sa povie po česky: „Kdo je připraven, není překvapen“ (...smiech). Jedine, kde sa dá ako – tak pomôcť a kde si aj férovo pomáhame, to je na bicykli. Vytvárajú sa skupiny, v nich ideme za sebou, točíme sa jeden za druhým a šetríme sily. Ale samozrejme, musíš mať natrénované, lebo keď ostatní idú rýchlo, nemáš šancu sa udržať.

mi zdravie bude slúžiť, tak by som to chcela robiť čo najdlhšie. Baví ma ten neskutočný adrenalín pred úvodným výstrelom, keď čakáte na štart, potom skočíte do vody a zrazu z vás všetko opadne a idete do toho naplno. Aj to dianie okolo pretekov, keď Vás cudzí ľudia povzbudzujú, to ma vie neskutočne nakopnúť. A potom eufória, keď bežíte do cieľa po červenom koberci a pocit, keď to máte za sebou. V neposlednom rade aj keď sa postavíte na stupeň víťazov, to sú neskutočne silné momenty. Každému by som dopriala, nech si to vyskúša. Hoci treba tiež povedať, že triatlon stojí určité financie, lebo si musíte kúpiť kvalitné vybavenie a náklady máte aj so štartovným na preteky. Každopádne to však stojí za to. MD: Vrátim sa teda ešte k triatlonu.

MD: Zaujímalo by ma, či sa aj všeobecne špeciálne stravuješ a ako je to so stravou pred pretekmi a počas pretekov? Aďa: Stravu riešim stále (hmhm....jemný smiech) a myslím si, že ju nezvládam tak, ako by som chcela. Tým, že chodím na nočné, má organizmus všetko zmenené. Takže pred pretekmi sú to vždy sacharidové jedlá, aby som mala energiu, prípadne nejaké vločky. Žiadne mliečne výrobky, ktoré robia zle na žalúdok. Používam želatínové doplnky výživy. Počas triatlonu sú to gély, iontové nápoje a po pretekoch sú zase regeneračné nápoje. Do tejto výživy však musím investovať, aby bolo telo zregenerované. MD: Jedna z mojich posledných otázok. Čo by si chcela v triatlone dosiahnuť, čo pre Teba triatlon znamená a čo Ti dáva? Aďa: Nechcem špeciálne niečo dosiahnuť, iba robím to, čo ma baví a pokiaľ mi to zdravie dovoľuje a ide mi to, tak ma to aj teší. Vždy ma poteší, ozaj vždy ma poteší, keď sa mi zlepší čas z predošlých pretekov. To som už spomínala. Tento rok chcem vyskúšať olympijský triatlon. Klasický šprint – triatlon mi trvá okolo 1h 16min až 1h 20min. Záleží samozrejme, aké sú podmienky, či sú kopce, alebo či je rovný terén. Olympijský triatlon odhadujem na tri hodiny. Takže budem rada, keď to dokážem dať dokopy. Stále sa snažím zvyšovať akúsi svoju pomyselnú „latku“ a prekonávať samu seba.

39


40

www.senkvice.org

MD: Môžeš nám priblížiť niečo aj zo svojho súkromia? Ako sa Ti všetko darí skĺbiť? Rodinný, pracovný a športový život? Aďa: Tým, že mám deti veľké, syn má 21 a dcéra bude mať 18, tak musím povedať, že mi veľmi pomáhajú. Dcéra chodí so mnou, keď mám kombinovaný tréning – beh a bicykel, tak mi napr. stráži bicykel, pomáha mi už tým, že je so mnou. Obe deti chodia so mnou skoro ráno do Senca, musím nacvičovať, akoby som bola v depe, trénujem „prechody“ medzi bicyklom a behom. Chcem však aj veľmi poďakovať svojmu manželovi, ktorý ma veľmi podporuje. Chodí so mnou na bicykel, chodí so mnou behávať. Zaujímavé je, že nikdy nebehal a vždy je lepší ako ja (smiech). Na všetkých pretekoch sú manžel a dcéra so mnou. Za veľa dobrých umiestnení musím poďakovať práve svojmu manželovi. Veľa krát sa mi stane, že nohy už nevládzu a on popri mne beží za každého počasia, povzbudzuje ma, tlieska mi, hovorí mi: ideš, máš už iba dvesto metrov pred sebou, to dáš, natiahni ten krok...“, no a ja ho natiahnem a súperku predbehnem. V tomto je to ozaj super. Ale chcela by som ešte povedať, že deti tým, že sú veľké, tak mi veľmi pomáhajú aj v domácnosti. Dcéra dokáže oprať, ožehliť, navariť, upratať, proste ma dokáže vo všetkom zastúpiť. Ozaj pred ňou klobúk dole. MD: Z tvojho rozprávania mi je jasné, že pre Teba triatlon nie je len koníčkom. U Vás doma sa všetko točí okolo triatlonu a mám pocit, že pre Teba samú je to v podstate životný štýl. Aďa: Presne, ako hovoríš. Ono to je so mnou tak, že ja si v podstate ani neviem ísť napríklad normálne, len tak zaplávať. Aj keď sme na dovolenke pri mori, tak ja si beriem plavecké okuliare, plutvy a idem naplno. Neviem plávať kľudne. Alebo ideme na bicykel, ja neviem len tak „bajkovať“. Stále riešim pulzy, rýchlosť...to už asi nie je normálne. Je to tak, že keď niečo robím, tak už len na plno. Napríklad mám nejaký časový harmonogram a keď to nespravím hneď ráno alebo do obeda, tak budem celý deň rozmýšľať až pokiaľ to nedokončím. Len tak môžem ísť v pohode do ďalšieho dňa. Tak, ako aj teraz, po rozhovore musím ísť ešte behať. MD: Okrem športu, trénovania a pretekov máš čas aj na iné aktivity? Aďa: Nie. No občas si idem sadnúť s kamarátkou

na kávu, málokedy do kina. Sem tam sa nájde aj čas na kultúru. Ale vo všeobecnosti je toho času veľmi málo. Všetko sa točí okolo triatlonu. MD: Moja posledná otázka. Čo by si chcela odkázať všetkým, ktorí by chceli skúsiť triatlon a prečo je dobré robiť práve tento šport? Aďa: Kto sa pre tento šport rozhodne, tak strašne silno každému držím palce. Nech to ide vyskúšať, stojí to za to. Keď už ste napríklad v poslednej disciplíne – behu, nevládzete a hovoríte si: „Pane Bože, na čo som sa to vlastne dala, nech už toto utrpenie skončí...“, ale keď prejdete cieľom, všetko z vás spadne, tak vtedy je to neskutočná eufória, radosť, šťastie, že som niečo dokázala. Ja som zvládla triatlon. Klobúk dole pred všetkými, ktorí sa pre tento šport odhodlajú. Ja sa medzi profesionálov samozrejme absolútne nezaraďujem, ale ozaj sa skláňam pred nimi, čo oni zvládajú. Každému, kto chce triatlon vyskúšať, vrele odporúčam. Nemusíte to robiť pre nejaký výsledok. Choďte to len vyskúšať. Veď môj prvý triatlon bol o tom, že ja som sa v depách prezliekala, v kľude som sa utierala uterákom po plávaní, dávala ponožky. Teraz? Naskakujem celá mokrá, na boso na bicykel, jednoducho neriešim nič nepodstatné, lebo by som strácala minúty. Ide vlastne o to, aby ste prekonali samých seba!

Jej najväčšie úspechy v roku 2018: Duatlon Pezinok / 3. miesto Presburg Triatlon / 3. miesto Veľkogrobský Triatlon / 4. miesto Majstrovstvá Slovenska Domaš

MD: Mne už nezostávalo nič iné, len poďakovať za rozhovor. Potom sme spolu pri kávičke s Aďou a jej manželom Jozefom asi hodinu debatovali nielen o triatlone, ale aj o tom, aké majú šikovné deti. Všetko sa však stále točilo okolo športu. Každopádne, za seba môžem povedať, ako som rád, že máme v Šenkviciach takúto úžasnú športovkyňu. A bola by to určite škoda, aby ste o nej nevedeli. Milan Dugovič foto: archív A. Iglarčíkovej Andrea je všestranne zameraná športovkyňa. Jej všestrannosť ju priviedla až k veľmi fyzicky náročnému športu, akým je triatlon. Venuje sa mu intenzívne posledné tri roky.

stavebné náradie, záhradné náradie lešenie, miešačky Nádražná ul. (vedľa stavebnín) Šenkvice 900 81 pozicovnasenkvice@gmail.com

0903 370 767 40

Otváracie hodiny Po - Pia: 08:00 - 16:00 So: 08:00 - 12:00


41

www.senkvice.org

KAM V ŠENKVICIACH APRÍL 2019 27.4.2019 ZA VÍNOM DO ŠENKVÍC organizátor: Spolok vinohradníkov a vinárov Šenkvice miesto konania: pivnice v Šenkviciach 30.4.2019 POSEDENIE PRI MÁJI organizátor: KIS Šenkvice miesto konania: Námestie G. Kolinoviča

MÁJ 2019 3.5.2019 POOBEDIE SO SPOLOČENSKÝMI HRAMI organizátor: KIS Šenkvice miesto konania: KIS 4.5.2019 VEREJNÉ STRELECKÉ PRETEKY organizátor: Poľovnícke združenie Dolina miesto konania: poľovnícka strelnica 11.5.2019 MÍĽA PRE MAMU organizátor: Materské centrum Adamko miesto konania: Námestie G. Kolinoviča 12.5.2019 DEŇ MATIEK organizátor: KIS Šenkvice miesto konania: KIS

26.5.2019 UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA organizátor: KIS Šenkvice, Obec Šenkvice miesto konania: KIS

JÚN 2019 1.6.2019 POĽOVNÍCI DEŤOM organizátor: Poľovnícke združenie Dolina miesto konania: poľovnícka strelnica 5.6.2019 DROBCI V AKCII CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM organizátor: Folklórik Šenkvice, KIS Šenkvice, Obec Šenkvice miesto konania: Námestie G. kolinoviča, KIS 8.6.2019 OCKOV KOTLÍK organizátor: KIS Šenkvice miesto konania: Námestie G. Kolinoviča 20.6.2019 BOŽIE TELO – PROCESIA miesto konania: centrum obce 22.6.2019 SVATOJÁNSKY MARIÁŠOVÝ TURNAJ organizátor: KIS Šenkvice miesto konania: KIS 28.6.2019 HURÁ PRÁZDNINY! Vítanie leta a oceňovanie najúspešnejších žiakov organizátor: KIS Šenkvice miesto konania: Námestie G. Kolinoviča

JÚL 2019 6.7.2019 HASIČSKÁ SÚŤAŽ O PUTOVNÝ POHÁR PD ŠENKVICE a zároveň 4. kolo ZSHL organizátor: Dobrovoľný hasičský zbor Šenkvice miesto konania: Areál futbalového ihriska 13.7.2019 MALOKARPATSKÁ VETERÁN TATRA RALLEY organizátor: Veterán Tatra Club Šenkvice miesto konania: Námestie G. Kolinoviča 14.7.2019 DOBRO DOŠLI Podujatie pri príležitosti pripomienky príchodu Chorvátov do strednej Európy miesto konania: Námestie G. Kolinoviča 14.7.2019 5. ročník WARRIOR STREETWORKOUT CUP organizátor: Warrior Outdoor GYM miesto konania: Warrior Outdoor GYM, ul. Domovina 26. – 29.7.2019 ŠENKVICKÉ HODY organizátor: Obec Šenkvice, KIS Šenkvice miesto konania: Námestie G. Kolinoviča, Obecná vinotéka v Obecnom dome 6.7., 13.7., 20.7., 27.7.2019 LETNÉ SOBOTNÉ OCHUTNÁVKY VÍN organizátor: Spolok vinohradníkov a vinárov Šenkvice miesto konania: Obecná vinotéka

Už otvorené

17.5.2019 VERNISÁŽ VÝSTAVY – PEZINSKÝ KREATÍV organizátor: Pezinský kreatív, KIS, Obec Šenkvice miesto konania: K

18.5.2019 BEH ŠENKVICKÝM CHOTÁROM organizátor: KIS Šenkvice miesto konania: obec Šenkvice a blízke okolie

41


42

Jarná deratizácia: ochrana verejného zdravia

www.senkvice.org

Brigáda na ihrisku pozemného hokeja 30. 3. 2019

P

rišla jar, čo znamená, že sa začal aj biologický cyklus myší, potkanov a iných hlodavcov. Možno ich označiť za škodcov, ktorí disponujú vysokou reprodukčnou schopnosťou a za vhodných podmienok často dochádza k ich premnoženiu – jednak v stavbách a infraštruktúre ľudských sídiel a jednak aj v priľahlých vonkajších priestoroch. V termíne od 1. apríla do 31. mája 2019 odporúča Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vykonať jarnú preventívnu celoplošnú deratizáciu na území nášho kraja. Deratizácia sa vykonáva preto, aby sa v prípade ich premnoženia zabránilo šíreniu prenosných (infekčných) ochorení, ktoré môžu tieto hlodavce prenášať. Obec musí zabezpečiť deratizáciu v objektoch, ktoré vlastní alebo spravuje. Podnikatelia a právnické osoby by mali vykonať deratizáciu v ich vlastných alebo nimi spravovaných objektoch, pričom deratizáciu je potrebné zabezpečiť prostredníctvom firiem, ktoré sú oprávnené na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Občania by mali deratizovať svoje pivničné priestory v rodinných a bytových domoch a na pozemkoch i v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. Môžu ju vykonať prostredníctvom komerčne dostupných biocídnych prípravkov, ktoré sú na tento účel schválené. Aby sa zabránilo riziku prenosu ochorení vykonáva sa deratizácia celoplošne a pravidelne najmenej dvakrát ročne (jarná a jesenná fáza, kedy je predpoklad zvýšeného premnoženia hlodavcov) biocídnymi prípravkami určenými a schválenými na tento účel. „Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.“, povedal MUDr. Stanislav Duba z RÚVZ Bratislava. Okrem toho by sa nemalo zabúdať na udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách, uzamykanie skladov, opravu ochranných sietí a mriežok na oknách pivníc, udržiavať poriadok v pivničných priestoroch, nedávať zvieratám potravu na voľných priestranstvách a v okolí obytných domov, neskladovať potraviny voľne na dvoroch, pivniciach či na balkónoch a radšej priebežne odstraňovať odpadky, ktoré by mohli byť zdrojom obživy hlodavcov. PhDr. Katarína Nosálová hovorkyňa RÚVZ Bratislava

foto: archív Oddielu pozemného hokeja

ŠENKVIČAN, Noviny obyvateľov obce Šenkvice, Vydáva: Obec Šenkvice Redakcia: Obecný úrad, Nám. G. Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice, Tel: 033/6496 311, Fax: 033/ 6496 310, E-mail: senkvican@senkvice.org, Web: www.senkvice.org Šéfredaktorka: Ing. Zuzana Somorovská Redakčná rada: PhDr. Katarína Nosálová, Mgr. Andrea Maluniaková, Ing. Ondrej Somorovský, PhDr. Silvia Mišunová, Mgr. Natália Maneková, Mgr. Monika Lichancová, Mgr. Monika Adameková, Pavol Hlavatý

Grafická úprava:

ZORG DESIGN Reklamné a grafické štúdio, Vinohradská 73, Šenkvice, www.zorgdesign.com

Tlač:

DIW Print, Galvaniho 2/a, BRATISLAVA , www.diw.sk Najbližšia uzávierka Šenkvičana je v júni 2019. Najbližšie číslo výjde v júli 2019. Neprešlo jazykovou úpravou. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie príspevkov. Uverejnené príspevky nehonorujeme. Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názormi autorov príspevkov. Vydavateľ nezodpovedá za pravdivosť a obsah informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii.

NEPREDAJNÉ.

42


43

www.senkvice.org

Obec Šenkvice, KIS Šenkvice a PEZINSKÝ KREATÍV – voľné združenie pezinských umelcov

pozývajú na vernisáž výstavy obrazov

„Májové pohľady“ 17. 5. 2019 o 17:00 Veľká sála KIS Šenkvice Výstava je otvorená od 18. 5. 2019 – 14. 7. 2019. 43


BEH ŠENKVICKÝM CHOTÁROM 2019 Námestie Gabriela Kolinoviča

44

www.senkvice.org

KULTÚRNO INFORMAČNÉ STREDISKO ŠENKVICE

a chotárne časti obce Šenkvice Kategórie: Detské behy: ŠTART O 14:00 vek 0 až 6 rokov – dĺžka trate 100 m vek 7 až 11 rokov – dĺžka trate 400 m vek 12 až 15 rokov – dĺžka trate 400 m Hlavný beh: ŠTART O 15:00 muži bez rozdielu veku / ženy bez rozdielu veku – dĺžka trate 8,3 km Organizátor: Mgr. Alexandra Stránska 0918 295 335 033/64 86 044 kultura@senkvice.org

18.5.2019 12:00 – 22:00 hod

VIAC INFO:

44

BehsenkvickymchotArom