Page 1


v

Istočne i za a ne te ni e

MLADINSKA KNJIGA


Lucinda LidelI i Sara Thomas

SVE O MASA!I Prevela Sina Karli

Stručna redakcija prijevoda Dr. Radovan Medved Urednik Miroslav Kutanjac Tehnički urednik Edita Kobe Izdavač Mladinska knjiga. Ljubljana - Zagreb Za izdavača Borut Ingolić Tisak Učne delavnice. Ljubljana.

1989

Naslov izvornika THE BOOK OF MASSAGE

© 1984 by Gaia Books Limited. London Copyright © za Jugoslaviju - Mladinska knjiga. Ljubljana. 1989 Copyright

CIP - katalogizacija v knjig; Narodna in univerzitetna knjižnica. Ljubljana 6 1 5.82(035) SVE o masaži : istočne i zapadne tehnike I [Lucinda LidelI i Sara Thomas] : prevela Sina Karli]. - Lj ubljana : Zagreb: Mladinska knjiga. 1989 Prevod dela: The book of massage. - Po britanski biblia· grafiji aVlorja tudi Carola Beresford Cooke in Anthony Porter •

I . LIDELL. Lueinda


o

knjizi ...

U priručniku sve o masaži riječ je o tri različite tehnike - o masaži. shiatsuu i reFieksologij i . Odlučite l i se za bilo koj u od ove tri tehnike. najprije proči tajte poglavlja Početak (str. \8-25). u kojem s u naznačeni praktični savjeti za sve tri tehnike. i Lj udski dodir (str. \50-\63) u kojem ćete dobiti upute kako primjenjivati masažu s obzirom na primaočevu dob i njegove individualne potrebe.

Napomena: Kad posumnjate u zdravstveno stanje. posavjetujte se s liječnikom i pročitajte upozorenja u knjizi.


Predgovor

Masaža je vjerojatno najstariji i najjednostavniji nači n liječenja. U tradiciona l n i m kulturama. osobito na Istoku. masažu koriste u sva­ kodnevnom životu ljudi svih uzrasta. Ali. na Zapadu. premda su njezine vrijednosti priznate u sportskom svije tu. tek u novije doba se primjenjuje u druge svrhe. Prečesto se pomalo bojimo da se uzaja mno dodirujemo. Ipak. istraživanja potvrđ uj u nevjerojatne učinke dodira - a dodir je bit masaže. U jednom novijem istraživanju ustanovilo se da masaža podiže raspoloženje u bolesnika i znatno pridonosi njegovu ozdravlje­ nju. U to sam se i sama uvjerila radeći u bolnici. 6


PREDGOVOR

Za vrijeme rada maser će otkriti da masaža nije isključivo fizički posao. Ona zahtijeva znanje iz psiho logije jer se za vrijeme primjene razvija poseban odnos između masera i primaoca. Svaki dobar terapeut zna da se njegov posao zasniva na unutrašnjoj odluci : .Tu sam da pomognem. « Jedinstvena prednost masaže je u tome što j u je ugodno i primati i davati. Ona stimulira i smi ruje. ovisno O d u b i n i i brzin i zahvata. Zato ona čovjeku u l ijeva živost. potiče ga i osposobljava za velike napore. naprimjer u sportu. Ona nas oslobađa napetosti, glavobolje. opušta tvrde i bolne mišiće. liječi od nesanice. Masaža stvara osjećaj blagostanja pomažući bržem ozdravljenj u bolesnika. Mnogi moji klijenti s u uvjereni da je sama ugoda koja pruža masaža ljekovita. Osim što je vrlo korisna. masažu je lako naučiti. T u vješti n u mogu svi brzo svladati jer je u osnovi nastavak onoga što svakodnevno nesvjesno radimo: gladimo čelo kad smo umorni ili kad nas boli glava. m i l ujemo djecu po glavi i l i licu kad ih tješimo. trljamo bolni dio tijela. prijatelju držimo ruku kad s njime s uosjećamo. C i lj je ove knjige da vam pomogne razviti skrivene prirodne sposobnosti l iječenja. Masažu se može definirati kao sistematski oblik dodira koj i m se postiže ugoda i l i dobro zdravlje. U knjizi su prikazane tri tehnike: masaža - u kojoj su zahvati široki i kont i n uira n i ; shiatsu - istočna metoda l iječenja nalik akupunkturi : i refleksologija - metoda obrade ref1eksnih zona na stopalima s učinkom na sve d ijelove tijela. Priručnik o masaži je stoga odličan uvod u t u vješti n u . Pomoću priručnika Sve o masaži svatko može razviti terapeutske sposobnosti što latentno leže u njegovim rukama. Zapamtite. što život kadšto oduzima. to masaža može vratiti.

, •

7


Sadr ža 66

Prednja strana trupa

70

Prednja strana nogu

74

Povezivanje

76

Provjera masaže

.'

,.

.

-

,

,

-,

lO

Uvod

18

Početak

\7

, -

20

Stvaranje opuštene okoline

22

Davanje i primanje

24

Koncentriranje

26

Masaža

28

Uljenje

30

Osnovni zahvati

36

" '"

(

"-

'-<

\ ,'';:

\

78

Shiatsu "Q�

Osnovni niz zahvata u masaži

38

80

Ki

Leđa

44

84

Zdravlje na istočni način

Stražnja strana nogu

50

86

Sredstva i tehnike

Ramena, vrat i vlasište

56

88

Osnovni niz zahvata shiatsua

Lice

60

90

Leđa

Ruke i šake

94

Kukovi

98

Stražnji i vanjski dio nogu

, \

-

\

,

104

Stražnji dio ramena

108

Prednja strana ramena i vrata

I 12

Glava i lice

116

Ruke i šake

120

Hara

124

Prednja i unutrašnja strana nogu

•• a ,

8

128 129

Pregled zahvata shiatsua Točke pritiska u masaži


SADR2AJ

I

164

Razumijevanje tijela

166

Razlike i nesklad

168

Stopala i noge

170

Zdjelica i trbuh

,,'

I\ 130

Refleksologija

132

Teorija i principi

134

Karta refleksnih zona na stopalima

136

Osnovne tehnike

140

Zahvati na stopalu

146

Karta refleksnih zona na

172

Grudi, ramena i ruke

174

Vrat, glava i lice

176

Tijelo govori -

,

\

šakama 148

I

Zahvati na šaci

I

l 80

Anatomija

-

q


Uvod Svakom čovjeku je potrebno opuštanje. bijeg od tiranije vremena. Slušanje glazbe. promatranje oblaka. traženje kamenčića ili školjaka na plaži - sve su to načini da se smiri duša. da se ponovno zadobije osjećaj vlastite potpunosti. Kao djeca penjemo se po drveću i trčimo bosonog i. Dobro nam je s nama samima i u dodiru smo s našom osnovnom prirodom. No što smo starij i . provodimo sve više vremena živeći sami sa sobom. Sad je vrijeme da uspostavimo ravnotežu i da se otkrivanjem nježnog umijeća dodira vratimo tijelu. To je govor koj i možemo koristiti u liječenju ili tješenju. oslobađanju od boli ili otklanjanju napetosti - a ponajprije u prenošenju č i njenice da volimo. Kao na šumskoj čistini. otvara nam se prostor za disanje gdje mozema zastati v

I

preusmjeriti se. •

Masaža može biti sredstvo da nam olakša nemi losrdnu gomilu poslova i napetosti. Prevelikom broju ljudi ukočenost i bol postali su sastavnim dijelom života na koj i su navikli. pa često tek kad iskuse masažu. shvate da su im mišići napeti i uvide koliko im je energije istrošila napetost. Masaža nam može biti put u samospoznaju. otkrivanje nas samih. Ona nam pomaže da budemo opušteni i u skladu sa samima sobom. da osjećamo zadovoljstvo tijela koje diše. mi ruje i slobodno se kreće.

Masaža - prošlost i sadašnjost Već tisućama godina neki oblici masa že koriste se u liječenju i ublažavanju boli kod bolesnika. Liječ nicima u sta roj Grčkoj i Rimu masaža je bila jedan od glavnih načina liječenja i otklanjanja boli. Početkom petog stoljeća prije naše ere Hi pokrat - otac medicine napisao je: »Liječ n i k mora imati iskustva II mnogim stvarima a osobito u trljanju . . . Jer trljanje može učvrstiti zglob koji je prelabav i olabaviti zglob koji je prekrut.« Plinija. glasovitog rimskog znanstvenika. redovito su trljali da mu olakšaju astmu. ajulija Cezara. koj i j e patio od epilepsije. svaki su dan pritiskali po cijelom tijelu da mu olakšaju neuralgiju i glavobolje. Nakon pada Rim skog Carstva. u petom stoljeću. u Evropi je medicina vrlo slabo napredovala paje na Arapima bilo da prouče 10


UVOD

II


UVOD i razviju učenje klasičnog dijela svijeta. Avicena. arapski filozof i l iječ n i k iz I I . stoljeća. zabilježio je u svom Kanonu da je cilj masaže »da rasprši istrošene tvari u

mišićima. koj e nisu izbačene vježbama«.

U srednjem vijeku u Evropi se masaža vrlo malo spominje zbog poricanja tjelesnog zadovoljstva. No zani manje za nju oživjelo je u

16.

stoljeću. ponajviše

utjecajem francuskog liječnika Ambroisea Parea. Potom je. početkom 19. stoljeća. Sveđanin Per Henrik Ling razvio ono Što sada poznajemo kao švedsku masažu. stvorivši svoj sistem na temelju vlastitog znanja

gim nastike i fiziologije te kineskih. egipatskih. grčkih i rimskih tehnika. Masaža je prvi put uvedena na sveučilište kao dio nastavnog plana u Stockholm u

1813.

g. i otad su instituti i lječilišta što uključuju masažu nicali širom Evrope. Danas je terapijska vrijednost

masaže općenito priznata pa se ona uvelike razvija u zapadnom svijetu među nestručnjacima i profesionalcima. Na Istoku su se razne tehnike masaže mnogo više cijenile zbog njihovih mogućnosti u liječenju nego na Zapadu. pa ih se i neprekidno koristilo od davnih vremena. Možda se razlika koja je sve donedavna postojala između istočnih i zapadnih stavova prema masaži temelji na znan stvenoj revoluciji koja se dogodila na Zapadu prije nekih

250

godina. Kao rezultat nove'

znanosti odbačene su kao neznanstvene starije zamisli o povezanosti tijela. uma i duše. te se vremenom na ljudsko tijelo počelo gledati kao na složen Stroj koji mogu održavati i »popravljari�( samo visoko uvježbani i specijalizirani ljudi - liječnici. Na Istoku se. pak. takav »znan stve ni« pristup nije dosad pojavio pa su njegovi stanovnici nastavili kombinirati svoju i n stinktivnu želju da se »dobro istrljaju« vještinama koje je duga tradicija razradila i dOljerala. te vjerova ti u autoritet »bosonogih Iiječnika(( i njihovo znanje medicine i namještanja kostiju ili mani pulativn i h tehnika. Shiatsu je potekla iz tradicionalne masaže kako je prakticirana u Japanu: kako je stjecala priznanje. obogaćivali su je utjecaj ima iz klasične akupunkturne teorije i iz zapadnih učenja osteopatije i kiroprakse koje su tek pristigle u Japan. Počeci refleksologije nisu poznati - vjerojatno se razvila iz pradavnog u m ijeća istočne terapije točaka pritiska. Ipak. bez obzira na podrijetlo. čini se izvjesnim da se koristila u starom Egiptu. što potvrđuju zidni cneži u grobnici nekog liječnika. kako je prikazano na slici gore desno. t2


UVOD

Povijesna potvrda rej1eksologije. masaie i shiatsua; sasvim gore zidni creeĹž iz grobnice nekog lijeÄ?nika u Saqqari. Egipat, iz 2330 g_pr. n. e; gore: ilustracije iz Aviceninog Kanona (980-1037). desno: prizori na drvorezu uzeli ;z japanskog teksta s poÄ?etka 19. st.

13


UVOD Govor dodira Dodir znači vezu - odnos s o n i m ŠtO j e izvan nas, sa tlom pod našim nogama. I za ljude i za životinje dodir je od bitne važnosti j e r pruža sigurnost. tOplinu. zadovoljStvo. ugodu i vraća životnu snagu. Dodir nam kazuje da nismo sami. Od svih osjetila dodir se prvi razvija. Kao dojenčad ponajprije kroz taktilno iskustvo istražujemo i upoznajemo svijet. pa je nježni dodir naših roditelja bitan za naš razvoj. Sve dotle dok je zadovoljena naša potreba da dodirujemo i da nas dodiruju. rastemo zdravo. II protivnom, naš razvoj može biti poremećen. M i lovanje i maženje u djeti njstvu pomaže nam da izgradimo zdravu sliku o nama samima. razvija, osjećaj da smo pri hvaćeni i voljeni jer nas dodiruju. Prije više od dvadeset godina američki psiholog S. M . Jourard je dokazao. da je dodir izravno povezan s osjećajem samopoštOvanja i vrednovanja nas samih . Pokusi s dOjenčadi primata potvrđuju veliku važnost fizičkog dodira s tOplom. brižnom majkom i. nasuprot tOme. kako nedostatak dodira može fizički i emocionalno djelovati pogubno. Naša cjelokupna

spoznaj a stvarnosti temelji se na dodiru. U našem je društvu li šavanje dodira s drugima kazna - najgora od svih je samica. Kad nam ne daju da dodirujemo ili da nas dodiruju. osjećamo se bolno osamljeni i tužni. U

jednoj nedavno objavljenoj američkoj medicinskoj studij i . bolesnici koj i nisu imali fizički dodir s drugim ljudima osjećali su se vrlo osamljeni. odsječeni od tOpline ljudskog dodira. Dodir je govor kojim se instinktivno služimo da iskažemo naše osjećaje. da pokažemo drugima da ih volimo. želimo ili cijenimo. ,Daj da tO dobro istrljamo« - naša j e prirodna reakcija na djetetove udarce i ogrebotine: ruke brzo polažemo na vruće čelo ili na trbuščić koj i boli. Emocionalna bol također izaziva brzi odgovor. Zagrljajem. milovanjem. tješenjem izražavamo suosjećanje. razumijevanje. Sigurnost. Kad smo sami i kad nas boli. ljuljamo se i sami sebe grlimo. odmaramo umorne glave u rukama. nesvjesno masiramo dio tijela koj i nas boli. No. osim Što nekoga prijateljski grlimo da izrazimo radost ili veselje. nismo li ipak zaboravili naše nagone. sačuvavši jezik dodi ra samo za izražavanje boli. tuge i l i u pogledu spolnosti - bojeći se dodira kao jednostavnog sredstva za izražavanje ljubavi. za opuštanje i l i za liječenje. 14


UVOD

15


UVOD Masaža, shiatsu i refleksologija u ovoj ćemo knjizi pokazati kako se tehnike dodira mogu

koristiti ne samo za opuštanje i poboljšanje raspoloženja obitelji i prijatelja nego i za bolje razumijevanje nas samih i drugih. Tri tehnike dodira koje predstavljamo - masažu, shiarsu i refieksologiju - uvelike se razlikuju rezultatom i načinom primjene. Sve tri. međutim, djeluju na regenerarivnu sposobnost [ijela. potpomažući sposobnost samoizlječenja svakog pojedinca. Predlažemo vam da počnete primjenjivati onu tehniku koja vas prema vašoj naravi najviše privlači. Od svih tih tehnika masažu je možda najlakše naučiti. jer su to razrađeni pokreti koje svi prirodno činimo. Shiatsu i reneksologija zahtijevaju pomniji pristup od masaže. Masaža je sistematsko glađenje, gnječenje i pritiskanje mekanog tkiva kako bi se došlo u stanje potpune opuštenosti. Primalac masa že je nag, a ulje služi da se navlaži koža. Kad jednom naučite osnovni niz zahvata. možete više koristiti inruiciju, prilagođavajući tehnike prema pOlrebama onog koga masirare. Pri masaži vaše ruke neprekidno prelaze širokim područjima tijela, a primjenom shiarsua i refleksologije najviše vremena posvećujere pritiskanju malih područja ili ročaka. Shiatsu je japanski sistem fizikalne terapije; izvodi se prstima. palcima. laktovima. koljenima ili stopalima. Razlikuje se od masaže u principu na kojem se temelji. Dok se masaža uglavnom primjenjuje na mišićima, ligamemima i terivama te djeluje osobito na ravnotežu tjelesne tekućine, krvi i limfe. shiatsu je koncentriranje na točke pritiska ili tsuboe kako bi se djelovalo na ravnotežu

živome energije ili ki

U

meridijanima. Kako se obje tehnike

primjenjuju na cijelom tijelu, shiatsu također mora djelovati na mišićni. krvni i limfni sistem, kao Što masaža mora djelovati na točke pritiska i meridijane. Shiatsu se obično prima odjeven - djelomice zbog sramežljivosti jer liječenje zahtijeva neke prilično izložene položaje udova. Taje tehnika osobito djelotvorna kao preventiva jer pomaže iscrpljenim ljudima koji se oporavljaju od neke bolesti. U refleksologiji se koriste posebne tehnike palcem i prstima. djeluje se na mala područja, na stopaine renekse. Ta područja refleksnih zona povezana su s različitim dijelovima tijela. Ako se djeluje na sve refleksne zone na stor.alima, djeluje se zapravo na cijelo tijelo. Refleksologija ponajviše pomaže opuštanju, ali poboljšava optok krvi te deblokira rad živčanih impulsa.

16


UVOD

17


,

v

Poceta Pažnja i osjećajnost, malo vremena i ener­

Za uspjeh bilo koje terapije dodira vrlo

gije, dobar par ruku - to je sve što j e

je važno vaše stanje duha i stav prema

potrebno za masažu. Želite l i naučiti bilo

partneru. Na svaku masažu valja gledati

koju od ovih tehnika dodira. valja uzeti

kao na novo iskustvo i

u obzir nekoliko zajedničkih važnih ele­

osjećaj istinske brige, pažnje i poštovanja.

menata.

Prije tretmana razgovarajte s primaocem

svakome dati

Ponajprije. valj a se potruditi i urediti

masaže o tome što ćete raditi i saznajte

prostorij u tako da je unaprijed sve pri­

ima li on nekih osobitih teškoća. Ohra­

premljeno za tretman - topla i ugodna

brite partnera da vas prekine za vrijeme

soba, jastuci, pokrivači i ručnici, zatim

masaže ako se osjeća neugodno, ako je

neko ulje ili puder. koji vam mogu biti

vaš pritisak preslab ili prejak. No općenito

pri

Prekinut ćete cijeli postupak

izbjegavajte razgovor, jer razgovor one­

ukoliko ćete morati pOĆi tražiti grijalicu

mogućava koncentraciju i vraća komuni­

ili donijeti još ulja. Uništit ćete cjelokupni

kaciju dodira prekomjerno korištenom

cilj vježbe ukoliko se partner ne opusti

jeziku svakodnevnice. Nikad se ne upu­

zbog hladnoće ili neudobnosti. Razmislite

štajte u masažu ako ste uznemireni, ljuti,

i o tome što vam j e potrebno za vlastitu

ili se loše osjećate - jer ne samo da će

udobnost. Da obavite dobru masažu ili

vaša energija biti istrošena. nego će vaše

shiatsu, morate se slobodno kretati, pa je

raspoloženje utjecati na raspoloženje va­

bitno da nosite široku, udobnu odjeću.

šega partnera.

ruci.

Kad god

mijenjate

položaj

za vrijeme

U masaži ćete zadržati pravi odnos s

masaže, morate biti sigurni da ste opu­

partnerom ako ćete se moći koncentrirati

šteni prije nego što nastavite tretman.

i pružiti mu punu pozornost. Mnogi od

Nikad se ne postavljajte u neudoban po­

nas provode veliki dio života misleĆi na

ložaj misleći da će neugode nestati. To

prošlost ili budućnost, a propuštaju ono

se neće dogoditi, a svoju ćete napetost

što se događa sada. Za sve je tehnike

prenijeti na partnera.

dodira bitno da zadržite pozornost na

Kao maseru, vaša udobnost je usko

»sada i ovdje«, jer će ljekovita energija

povezana s vašim položajem i disanjem.

koj u prenosite rukama biti oslabljena ili

Bez obzira na to da li sjedite, klečite ili

skrenuta ako Ste rastresen i . Kad ste usre­

stojite, vaše tijelo mora biti uravnoteženo

dotočeni, vodi vas intuicija i brže ćete

i opušteno. Da bi lj ekovita energija slo­

osjetiti gdje su izvori napetosti i neravno­

bodno tekla, leđa držite uspravno, a ne

teže energije kod partnera. Moći ćete naći

primjenjujete

pravi dodir za svaki dio tijela i razlikovati

pritisak, pomičite se iz trbuha i zdjelice

što je »dobra bol., a što pretjeran pritisak.

koristeći cijelo tijelo, a ne samo ruke ili

Ipak, ako vam za vrijeme masaže misli

ramena. Ako budete mogli slobodno di­

odlutaju, jednostavno ih nježno vratite i

sati i dopustiti tijelu da »pleše« pri zahva­

umirite u m usredotočivši se

tima, izbjeĆi ćete napetost ili umor i

disanje. Masiranje zatvorenih očiju može

završit ćete tretman s onoliko en ergije s

pomoći da ne zaboravite što radite i da

koliko ste ga započeli.

zadržite pozornost na ruke.

ih

sagibati

i grbiti ;

kad

na svoj e

19


POCETAK

Stvaranje opuštene okoline Opuštenost je bima za sve oblike masaže: ŠlO ćete mirnij i i udobniji proslOr osigurati. lO će djelotvornija biti i vaša masaža. Bez obzira kakav vam je dom. potrebno je samo malo pažnje i pripreme da jedan njegov dio pretvorite u m i rn i kutak za masažu. Č i n i se da s u lOplina i m i r najvažniji preduvjeti za masažu. Odabrana soba mora biti odvojena i vrlo lOpla. osobilO za uljnu masažu u kojoj je primalac gol. Morate pripremiti pokrivač ili ručnik da pokrijete partnera poslije masaže. ili čak i za vrijeme masaže ako m u je hladno. Prije nego Šlo počnete. provjerite imate l i pri ruci jastučiće koji će u masaži koristiti kao podmetači. Odaberite pravo vrijeme za masažu. kad vi i partner možete imati mir. kad vas nitko neće uznem i ravati i kad koncentracija neće biti prekinuta. Neki lj udi za vrijeme masaže vole laganu glazbu. a nekima ona smeta. Osvjetljenje u sobi treba biti prigušeno. jer jako svjetlo onemog ućava očima da se posve opuste. Nježni plamen svijeće najbolje je osvjetljenje. Naposljetku. sa cvijećem i l i nekim m i risom možete oplemeniti cjelokupni ugođaj.

/

Površine za rad

Od tri spomenute tehnike dodira, shiatsu se uvijek izvodi na tlu. masaža na liu ill na slolu za masažu. a kod refleksologije primalac sjedi ilije zavaljen u stolici (vidi Str. 136). Za shialsu je potrebno više prosIOra nego za masažu - najmanje 2.5 x 2 m. Ako vam je tlo prekriveno sagom. dovoljno je da prostrete preklopljeni pokrivač ili vreću za spavanje i prekrijete ih prostirkom ili ručnikom. ako je riječ o uljnoj masaži. No ako je Ilo tvrdo, trebal će vam posebni podložak. Najbolji je uložak od spužve debljine 2 do 5 cm. ali ako ga nemate. upotrijebite još koji pokrivač ili vreću za spavanje. Nastojte da podloi.ak bude mnogo veći od partnerova lijela. jer ćele satuvati koljena dok sc krećete oko proslirke. Namjeravale li se ozbiljno bavili masažom. ispla[i sc ulazili novac u siol za masažu. Manje je zamorno radili na slolu jer je lako doseći do svih dijelova tijela bez sagibanja. lakše se krelali oko slola. uz [O ŠIO je smanjena mogućnost da se sl utajno gurne partnera Stolovi za masažu U prodavaonicama s E medicinskim priborom možete kupiti sklopive aluminijske stolove s podlotenom gornjom površinom (gore lIJevo). III naručiti kod srolara drvel1l stol (lijevo). SlOl na sklapanje mora imali šesl nogu da bude stabilan. a na vrhu podlotak od spužve prekriven proseIračem ; visina stola treba biCI u razini vaših bokova. Mate se, naravno. koristili i SlO/ koji već imale u kući. pod w1etom da Je u visim bokova i da Je pravl1mh dimenZIJa 2 m x 80 cm -

20


STVARANJE OPU�TENE OKOLINE

-

21


POCETAK

Davanje I prImanj e •

Masaža je dvosmjerni tok dodi ra . međusobna razmjena energije. Ruke. koje daju i primaju. i koža - to s u sredstva kom u n i kacije. Rukama upoznajete i otkrivate jedinstvenost osobe koj u dodirujete: preko kože primalac prima dar vašeg dodira. brižni kontakt j pokret. U stanovitom smislu term i n i »)primalacc( i »davalac .. zapravo varaju jer je svaki oblik terapije dodira u obostranom s udjelovanj u. Da bi ljekovita snaga dodira protjecala. oba partnera moraj u znati svoje uloge u razmjeni. oboje moraju davati i primati - primalac tako da vjeruje i da se preda davaocu. a davalac da želi otkriti i da osjeća potrebe primaoca. N a najVišem stupnju masaža može postati oblil<om meditacije - kad su oba sudionika usredotočena na obostrani dodir. Uz vježbu prikaza n u na slici dolje shvatit ćete razliku izmedu dodirivanja s usredotočenom sviješću i onog mehaničkog.

Kako usredotočiti svijest (do!!e) SjectnlIe na Ilo i ispružlfe noge. Trlja)le neprekidno rukama jednu nogu. uS11ljerivši prvo paž/1)u na gon1)1 dio dlana (I). zeli im Ila sredinu dlana (2). na ruke (3) i. na krajU. IW prste (-lj. Već nakOIl maslIže jedne noge OSje/1I (;(>/e 71ll111lU I'(lzliJw II odl1osu na drugu /logu

Kako usredotočiti pažnju Izvođenje ove vježlJc pomaže varn da razumIjete SlO znaci lslodobno davati l pnmall Rijet JC o upuclvanJu pažnje na različite dijelove rul�u elok 1rljate noge

Počinjete lJko da

najprije usrec\OIočilC svijest. a

zaum rukama nježno prelazite preko Jednog bedra Sada

r l

kratko pritisnite nogu gornjim dijelom dlanova.

il

laUIn mz

nJu polako kliZile rukama Vaša pažnja [reba bIII stlmo u

\'

l

gornjem dIjelu dlana. all su

\\

\

šake u dodiru s kožom Nakon nekoliko minUla ZaSlal1IIC.

4

;

zatim ponovile postupak.

(

usredotOčujući pozornost sredinu dlanova. pOlOm na palce I. naposIJc[ku. na prste. -

"

Svaki put POČInJcte lJko dJ priušćc(C s odredenim dijelom

Šakc. a zawn usredOW(:ltc pozornost na [O kako diJclovl oSjećaju

--

I

3C [(

,

f. )

,

, ,

�7

,

r


DAVANJE I PRIMANJE

Davalac .

Važno je da se za vrijeme masaže možete slobodno l�re(aLi. za što je potrebno nositi širol�u. udobnu odjeću. Prije početka tretmana operite ruke i proVjerile jesu li vam odrezani nokti Skinite sal i prstenove, Zamolite partnera da skine odjeću i nakit. Ako dajete uljnu masažu. poželjno je da primalac bude nag: no uvijek valja pOSlovati želje ljudi ako se bolje osjećaju djelomično odjeveni Udobno smjestite partnera. a ako Je potrebno. ispod trbuha. donjeg dijela leda i zglobova podmcInite jastučiće. Provjerile Jeste li sc i vi udobno smjestili prije nego ŠtO se poćnctc koncentrirati (vidi str 25) Za vflJeme masažc nastojte da vam je Iljela opušteno. a pažnja usmjerena na ono što radile. Na kraju m3saže operite ruke.

Primalac

Kako bi masaža bila doista korisna. morate imaLi aktivnu ulogu u tom ljekovitom procesu. To ćete postići ako pažljivo pratite partnerov dodir i ako ne odlura!e mislima. tim sjednete ili legnele. opustite sc na podlozi za rad. Zatvorile oći i postanite svjesni svog disanja i dijelova vlastitog tijela što se pokreću udisanjem i izdisanjem. Pokušajte se oslobodili svih briga i tešl�oća ŠIO vas muče Kad osjetite maserove rul�c. usredotoČite se na osjcte koje stvara njegov dodir. Dopusllle da maser pomiče i podiže vaše udove: bolje JC da mu se predate nego da pOkušavate pomagati. Maseru dajte na znanje kad osobilO užwate u određenom pokrctu lli kad jc pritisak dodira prejak: inače se suzdržite od pričanja.

(

23


POCETAK

Koncentriranje Koncentriranje je način usmjeravanja, sku pljanja energije u jednu točku kako bi se ona lakše usmjerila u odabranu aktivnost. To je stanje ravnoteže, mira, snage i trenutačne prisutnosti. Još određenije, koncentriranje znači usredotočenje na haru, središte energije u trbuhu, kao što j e prikazano na crtežu desno. Za bilo koji oblik masaže, kao i za ratničke vještine, koncentrirati se na haru od najveće j e važnosti jer omogućava da budete elastični i da više radite i n tuicijom nego umom. Kad je vaša energija usmjerena, treba vam manje mišićne snage i možete dati čak nekoliko uzastopnih masaža a da se ne umorite i ne iscrpite. Biti koncentriran znači biti i u pravilnom stavu - uspravne kralješnice i vrata, a opuštenih ramena; to znači biti »prizemljen« (vidi str. 168) odnosno svjestan vlastite povezanosti sa tlom, nogama i stopalima.

Disanje

u

hari

U tao jogi jedna od početnih

vjetbi je vizualizacija i meditacija disanjem. Onaj koji meditira koncentrira se na stvaranje vječnog bieka u svom središtu

Hara

Hara

je japanski izraz za trbuh. II kineskom poznat kao tan (iell. a II arapskom kao kalh. Odnosi se na izvor životne snage i energije u donjem dijelu trbuha. nekoliko centimetara ispod pupka Tan-Den (vidi str. 120). Hara je drugo od sedam središta energije, koje priznaju mnoge kulture. Najpoznatije su kao chakre, prema njihovu imenu na sanskritu (vidi str. 1 89). Kako tu točku smatraju "zemljinim« središtem. tako se energija iz zemlje skuplja II zdjelici i prenosi kroz ruke i dlanovima. Ona je naše središte gravitacije. moći. ravnoteže i stabilnosti. središte naših fizičkih i psihičkih sposobnosti. Kad se prakticira bilo koja vrsta masaže - ili neka od borilačkih vještina, a radi se "iz hare«, vaša energija dolazi iz vašeg središta gravitacije i sve se odvija bez napora ili napetosti (vidi Str, 86). 24

,.ft

Hara u ratničkirn vještinama

'.

"

Covjek koji je koncel1frirall u Hari. papUI majstora kara(ea (deSilO). sl1aian je i nepomičan kao Slabio čije je korijenje duboko u zemlji. S lako jakim središrem en. rgija mote r slobodno projj eca(i rukama i šakama.

/

-�,, . -

-

i

hare.


KONCENTRIRANJE

I

!

Meditacija

Prije bilo koje tehnike dodira - masaže, shiarsua ili refleksologije - morale provesti nekoliko minuta u koncentriranju i povezivanju energije između hare i ruku. Sjednite na tlo prekriženih nogu, stavite jasTuk pod stražnjicu kako biste otklonili napetost u nogama. Ako vam je neudobno, sjednite na stolicu s ravnim naslonom

rako da su vam oba stopala ispružena na tl u. Sada zarvorite oči j usmjerite pozornost prema unU[ra. Morate osjećati kako s u stražnji dio. noge i s(Qpala čvrsto naslonjeni na jasn.ik. stolicu ili tlo. Iz re čvrste osnove pustite da kralješnica lagano krene prema gore. bez napetosti. Ne smije biti nimalo napetosti u ramenima. vratu i na licu. Sada se počnite

usmjeravati na disanje dopuštajući da ono samo nađe svoj ritam. Kad udišele, zamislile kako vaš dah ispunja donji dio trbuha ili haru. Poslije nekoliko udisaja i izdisaja počnite vizualizirati: zamislite da pri izdisaju vaš dah iz hare prolazi trupom. zatim kroz ramena u ruke i preko šaka van. Ako želite. vizua1izirajte dah kao tok energije ili bijelo svjetlo. 25


v

asaza Masaža je obostrani dodir ruku s tije­ lom . s glavom. s rukama i l i stopalima. No masaža ne dopire samo pod kožu. ona prodire čak i d u blje od mišića i kostij u ; dobro izvedena masaža prodire »d u bokoi( u vaše biće. Vrstu masaže koj u ovdje učimo često nazivaj u holističkom i li i ntui tivnom ma­ sažom kako bi je razlikovali od švedske masaže. Holistička masaža pos t u pa s pojedincem kao s cjelinom. ne usredo­ točuje se samo na tjelesno stanje, pa s u stoga pokreti općenito polaganiji i meditativniji. U holističkoj masaži od­ nos davaoca i primaoca i njihova među­ sobna kom u nikacija od najveće je važ­ nosti za ishod tretmana. Uloga pri­ maoca j e da bude opušten ali budan, da se koncentrira na dodir davaoca, a davalac, pak, mora nastojati da ostane koncentriran i da stalno pokazuje da masira s istinskim trudom. Osnovna masaža, koju obrađujemo u ovom poglavlj u, podijeljena je prema zahvatima i dijelovima tijela kako biste je lakše naučili. Primaocu se mora č i n i ti da je masaža neprekidni n i z rit­ mičkih zahvata koji teku jedan za dru­ gim. Pošto ste početnik. nemojte se obeshrabriti količinom onog što morate naučiti - vježbajte post u pno i vrlo brzo ćete otkriti da se vaše ruke opuštaju i da zahvati počinju prirodno dolaziti. S vježbanjem počet ćete izvod iti nove za­ hvate i ra vijati vlastite tehnike. Sve ovisi o tijelu koje će pod vašim rukama poticati nove zahvate. Prikazani n i z za­ hvata je abeceda iz koje ćete sagraditi vlastiti jezik dodira prema potrebama vašega partnera. Kad masirate, »osl uškujte« partnera što m u godi, ali izbjegavajte pretjeranu

verba l n u kom u n i kaciju, jer razgovor prekida koncentracij u. Sto će vaši po­ kreti biti polaganiji i ritmičniji, vaš će se partner osjećati opuštenijim i Sigur­ n ij i m . Dok učite, nastojte se i sami podvrći masaži tako da iskusite različite brzine i jaČine zahvata. Dobra masaža djeluje n a svim razina­ ma. U tjelesnom pogledu njezine s u dobre strane što opušta i omekšava mišiće; pomaže venoznom toku krvi; podiže raz i n u hemoglobina; pospješuje l i m fn i tok; rasteže vezivno tkivo zglobo­ va. Holistička masaža djeluje i na sredi­ šta energije i l i chakre »finog tijela« (vidi str. 189). Na mental noj razini masaža vas ne oslobađa samo stresa i tjeskobe nego pomaže da postanete svjesniji svoga tijela kao cjeline, onih dijelova s kojima ste u dodiru i onih koje osjećate »odsječeni ma« . Kad postanete svjesni vlastite energije, možete pokušati i n te ­ grirati svoje tijelo. a razvijanje pozitiv­ nije slike o samome sebi djelovat će na vašu sreću i zdravlje. Dobra masaža s tvara osjećaj ugode. povjere nja i radosti. Oslobađa i velik dio energije koja se dosad trošila na nape­ tost. a preobražavanje m kroničnih na­ vika akcije i reakcije uzrokuje d u boku promj e n u na držanje i izraz lica (vidi Razumijevanje tijela str. 164-179). Vrlo je važan i emocionalni aspekt masaže. Na d uhovnoj razini korist masaže vrlo j e teško opisati jer govorimo o nečem što je doista neobjašnjivo - o suštini, »životnoj snazi«. cjel i n i koja je više od zbroja njezinih dijelova. No nije neuobičajeno da za vrijeme holističke masaže i primalac i davalac dođu u stanje uzvIsene SVIJestI, »pflSUtnOStl tren utka«. što je nalik iskustvu meditacije. .

· w

• •

.

.

.

27


MASAZA

Uljenje Rad na svakom novom dijelu tijela započinjete nanošenjem ulja. To pomaže rukama da glatko i jednolično klize tijelom bez trenja i trzaja. a uz to ulje hrani kožu. Mnogi u početku pretjeruj u u pogledu količine ulja - a zapravo je dovoljan samo tanak sloj da navlaži kožu: ako parmer »pliva« u ulj u . nećete biti u stanju uspostaviti dobar kontakt. Veći n u dijelova tijela dovoljno je jednom naulj i t i , a l i za veće površine. poput leđa ili dlakavih područja kao što je prednji dio nogu. možda će trebati dodati još ulja. Kako koža vrlo brzo upija većinu vrsta ulja, svaki dio tijela ulji se posebno. a ne cijelo tijelo odjednom, s rime što ćete ulje utrljati u kožu dugim zahvatima.

Ulja i posude

Nema potrebe kupovati gOlova ulja za masažu jer s u ona skupa. Dobro je upotr�bljavali biljna ulja. kao ŠIO su suncokretovo, šafranovo ili kokosovo. Bademova ulje je vrlo dobro ali skupo: maslinovo ulje je malo pregusto. Možete koristiti i mineralna ulja. na primjer djetje ulje, iako se takva ulja teže upijaju. UpOlrebljavale li tisto ulje. možda će bill ugodnije ako m u dodate nekoliko kapljica miomirisa ili limunova soka. U aromaterapiji tista ulja. koja sadrže hormone biljaka, utrljavaju se u kožu jz osobluh terapijskih razloga. Sanda lovina, jasmin, cvijet naranće i mandarine djeluju umirujuće na živtani sistem. Kadulja je dobra za mišićne tegobe. Ulje držite u bočici zatvorenoj čepom od pluta ili plastičnim čepom na navoj. Ova drugaje boljajer je manja vjerojatnost da se ulje prolije za vrijeme masaže. Ako nemate takve bočice. može posl UŽiti šalica ili zdjelica. ali morate paziti da ih ne prolijete. osobito kad radite na tl u. 28


ULJENJE

Priprema

Na samom poćelku masaže vi određujete raspoloženje koje će se zadržati tokom cijelog postupka, pa se isplali da sve bude dobro pripremljeno. Ako je moguće. ranije zagrijIe ulje - stavite bočicu ili posudu s uljem u toplu vodu ili blizu grijalice. Držite ulje na sigurnom mjestu. gdje je najmanja opasnost da ćele ga prolili. Prije nego štO tijelo namažete uljem. morate se koncentrirali (vidi SIr. 25), pOlom pustite ruke da kratko miruju na pannerovu tijelu II prvom nježnom dodiru. Zatim nalijte pola žličice ulja na dlan. pazeći pritom da koja kapljica slučajno ne padne na vašeg partnera.

Uljenje (gore) Drteći ruke dalje od parrnerova Iijela. izlijte malo ulja na dlan, nalrljajle

zajedno dlanove a porom ih polako spustite na tijelo i počnite ga Uljiti dugim zahvatima (vidi Sir. 30).

uspostavljanje i prekidanje dodira

Osjećajnost kojom uspostavljate i prekidate dodir s partnerom od najveće je važnosti. Nakon ŠtO StC naulji1i ruke. polako ih spuštajte prema dijelu tijela koji ćele masirali. Kao što oSjećate toplinu ili energiju koja okružuje tijelo i prije nego �to Slvarno dotaknete kožu. lako će i partner osjetiti prisutnost vaših ruku iznad tijela. Svakako nastojte da ruke budu opuštene kad dOtaknu tijelo; kad vam je potrebno novo ulje ili kad se pomičete do drugog dijela [ijela. prekid mora biti nježan i lagan. Neke škole masaže preporučuju da jedna ruka uvijek ostane u kontaktu. ali ako je prekid blag. lO nije porrehno. Kad masi rate na tlU. bolje je prekinuti kontakt pri pomaku na novi dio tijela jer je teško promijeniti položaj a da sc ne ustane. 29


MASAZA

Osnovni zahvati Masaža cijelog tijela sastoji se od relativno malog broja različitih zahvata što se ponavljaj u u raznim kombinacijama. prema osobitim zahtjevima dijela koji masirate. Radi jednostavnosti. podijelili smo te zahvate u četiri glavne vrste - glađenje. srednje duboki zahvati. duboki zahvati i udaranje. Razmišljajte o njima kao o abecedi masaže kojom ćete izgraditi svoj vlastiti »govor dodira•. Kad učite nove pokrete. ne opterećujte se previše tehničkim stva rima. M nogo je važnije da b udete svjesni što osjećate svojim rukama i da ne prekidate niz zahvata. Ako nemate nikoga na kome biste vježbali. masirajte svoj u nogu sjedeći na podu. Osim što ćete u tome uživati, to će vam pokazali što u vama izazivaj u pokreti i to S oba stanovišta - i davaoca i primaoca. Iskušajte različite brzine i jačine pritiska. a što je najvažnije. pokušajte razviti osjećaj za ritam tako da vam ruke idu iz zahvata u zahvat bez prekidanja dodira.

Dugi zahvat

Glađenje

Poput valova koji zapljuskuju stijene ti blagi ritmički pokre li klize kožom. To nisu posebni. nego obični zahvati koji se primjenjuju na svim dijelovima tijela na početku i na kraju masaže te kao prijelazni zahvati. Oni nikad ne prodiru duboko u mišićnu masu. Dugi zahvat je širok, lećan i blag pokret. [zvodi se na svim dijelovima tijela kad se nanosi ulje te zagrijava i opušta određeno područje. Kod širokog kruženja, ruke zahvaćaju velika područja. Taj zahvat služi i da se ulje ravnomjernije razmaže na tijelu. Izvodite oba pokreta opuš.!ft nim rukama tako da cijelom povrŠinom budete u kontaktu s tijelom primaoca. Treperenje je kratak nježan pokret koji poput kista dodiruje površinu kože. Uglavnom se koristi za postupno prekidanje dodira. lako da pokreti pomalo iščezavaju poput jeke. 30

Ruke polotile nekoliko sekundi na partnerovo lijelo. Zatim. drteći ruke zajedno, polako ih mitite uzdut trupa ili udova prema oblinama tije/a. Kad dadete do posljednje tocke koju motele dosegnUli, razdvojile ruke i povucite ih natrag sa strane. Krulile. ponavUajući zahvat.

.

, �


OSNOVNI ZAHVATI

Široko kruženje (fijevoj Pomiti(e ruke niz tijelo u prilično širokim krugovima i LO rako da svaki novI krug zahvati lige od prechodnoga oblikujuĆI neprekidnu spiralu.

Treperenje (do!je) Lagano ,.četkaJle... partnerovu Rolu vršcima prstiju. kOrIsleć, se (

naizmjenično Jednom pa drugom rukom. Ruke i �ake su vam opu�tene tako da možete obuhvatiti široko područje a da ne mijenjate polola}

v

31


MASAZA

Srednje duboki zahvati

Gnječenje Cijelom povr�inom dlanova naizmjence zahvalite i stisnite dijelove mišića čim jedna ruka iSPUSli jedan dio. druga uzima novi dio. Između lih pokreta ne odmićile ruke od tijela: dijelove mišića prevrćile lagano iz jedne u drugu ruku kao da mijesile {ijeseo.

Nastavljajući masažu. poslije pokreta glađenja počinjete djelovati dublje na veliku mišićnu masu, koristeći se povlačenjem, tiskanjem i gnječenjem. U sva tri zahvata ruke slijede jedna drugu u neprekidnom naizmjeničnom rilmu tako da se mišići 0pušlaju. da se odstrane nepotrebne {vari i da se potpomaže venazna i limfatična cirkulacija. Gnječiti znači cijelom rukom u širokim, kružnim pokretima zahvaliti mišić, stisnuti ga i pustiti. Provodi se na mekanim mišićnim dijelovima tijela kao ŠtO s u bedra i stražnjica. Potezanje je čvrst pokret podizanja ruku koji se izvodi na stranama tijela i udova. Kod tiskanja ruke idu jedna prema iz suprotnih strana tako da se mišić prvo skuplja. a zatim rasteže.

,

Tiskanje (dolje) Lijevu ruku poloiife na najbliiu parc nerovu stranu. gornji dio dlanaje spušten. a na drugu stranu desnu ruku spuštenih prstiju. kao na slikama dolj"e lijevo. Sada lijevu ruku jako gurnice naprijed. a desnu natrag (A). Mijenjajle pravac bez zastoja pritiŠĆući s jedne na drugu stranu (8). Pomičite se polako uzdui tijela svakim novim pokretom. u neprekidnom slijedu.

Povlačenje (desno) jednu ruku stavite parmeru sa strane: vr�ci prstiju dodiruju tlo ili slOl. a druga ruka je blizu. Povlačile naizmjence. svaki put zahvalile vi�e nego prethodnim zahvalOm. Zahvati se moraju izvoditi ritmički dok masirace stranu. •

,

A

B

,

.

( 32


OSNOVNI ZAHVATI

Duboki zahvati

Ti s u snažni zahvati duboki i usmjereni. a koriste palteve. vrhove prstiju i gornji dio dlana kako bi doprli do tkiva koje je jate komrahirano (napeto). Nakon šw ste smirenim i širim zahvatima klizanja i srednje dubokim zahvatima smirili i opustili pannera. sada prodirete ispod površinskih mišićnih slojeva. odnosno radile oko zglobova pokretima u duboko tkivo. Važno je postupno masirali sve dublje. Općenito ćele uotiti daje tijelo manje nježno nego što mislile. iako su ljudi vrlo različiti u pogledu stupnja tolerancije: iako je katkad dobro ići do granice boli, ne preporučuje se da pređete t u granicu. Kako biste izveli bilo koji od prikazanih zahvala. usmjerite pozornost na dio ruke koji upotrebljavate: da povećale pritisak. koristile i težinu svoga tijela. �lO omogućuje rukama da ostanu snažne ali i opuštene.

-

-1

Kružno pritiskanje palcem (gore) Partevim jagodicama pritisnite partnerov mi�ić kratkim dubokim zahvatima ili malim krugovima, ovisno o tome �CO masirate. Tiskajte naizmjence palcima i svakim pokreLOm zahvatice novi dio tako da pokrijece ŠlO veće podrutje.

-

,/

Pritisak gornjim dijelom dlana Gornjim dijelom dlanova naizmjence nježno ali čvrsto tiskajte mi�ić. Ruke se ritmički izmjenjuju. Pritisak vrhovima prstiju Malim elipcičnim krugovima tiskajte oko zglobova vrhovima prstiju. Pazile da djelujete na dublj"e tkivo a ne da masirate samo površinu kole. 33


MASAZA

34


OSNOVNI ZAHVATI

Udaranje

Kod ovog oblika masaže udaranje pripada posebnoj kategoriji - jer, za razliku od drugih zahvala. ti pokreti više stimuliraju nego štQ opu'štaju. Kao ŠIO i naziv kazuje, tu s u obuhvaćeni različiti oštri ritmički pokreti koji se neprekidno izvode izmjenom ruku. Sjeckanje, masi ranje zatvorenom šakom i cijelom ispruženom šakom su pokreti koji se čuju: čupkanje je tiše. Najveća važnost uctaranjaje II stimu liranju mekog tkiva kao ŠiO su bedra i stražnjica,jer se koža nateže i poboljšava se cirkulacija. Prije nego ŠIO iskušate pokrete na partneru. vježbajte na svojoj nozi. Uvjerite se da su vam ruke opuštene a rućni zglobovi labavi prije nego ŠtO počnete. te ispi tajte različite brzine i pritiske. Udaranje nije uvijek primjenjivo. Sačuvajte ga za slučajeve kad se traži silovitosI.

Sjeckanje Prije svega dobro stresite ruke da ih opustite. Zatim lupajte naizmjence prilično brzo gore·dolje stranama �aka, dlanovi su okrenuti jedan prema drugome. prsti lagano skupljeni. Kad postignete dobar ritam. sjeckajte mi�iće iZravno.

Masiranje zatvorenom šakom (desno) Lagano stisnite �ake. ritmilki naizmjence ponavljajte zahvate mekanom stranom �ake. Ruke moraju biti opu�tene tako da lupaju čvrsto ali lagano gore-dolje.

Masiranje ispruženom šakom (gore) Ispruiite prste i zaoblite dlan. Ponavljajte isti brzi niz naizmjenilnih zahvaca kao kod sjeckanja i masiranja zatvorenom �akom. Va�i zaobljeni dlanovi zadriavaju zrak uz koiu i pOlOm ga oslobađaju uz glasan usisni zvuk.

,

tupkanj. (lijevo) Izmjenjujući ruke čupkajte male dijelove mi�ića između palca i vrhova prstiju. Mi�ić mora lako kliznuti između prsriju nakon svakog zahvata ćupkanja. 35


MASAZA

Osnovni niz zahvata U masaZl v .

Kad učite masažu. b i t će vam lakše shvatiti i zapa m t i ti osnovni n i z zahvata ako znate kako se o n postavlja na sekvence. Počinjete masiranjem stražnjeg dijela tijela, od glave prema stopalima, zatim osobu okreni te i masirajte prednji dio tijela. opet odozgo prema dolje. N i z je sastavljen od sedam raz l i č i t i h područja - dva n a stražnjem dijel u tijela, pet na prednjem. kako je prikazano desno. No bez obzira na kojem području masi rate. držite se istog niza zahvata. Ponajprije dobro n a u lj i te dio tijela i onda masirajte laga n i m , širokim pokretima, zatim d u bljim, istančanij i m , završavaj ući opet laga n i m zahvatima. Kad dajete cjelovitu masažu, dje l ujete na m n oge tjelesne sustave. uključujući l im fn u i venoz n u cirkulaciju, živčani sustav i energetske kapacite te (vidi str. 1 80- 1 89). Trad icionalna masaža ide »prema srcu«. da pospješi venoznu cirkulacij u : no kako nas ovdje zanima opuštanje i uspostavljanje ravnoteže između različitih procesa, naš niz zahvata prid ržava se toga pravila samo ako je doista potrebno. Kada masirate ruke i noge, naprimjer, djel ujete jačim pokretima prema srcu a laganij i ma od srca, kako biste pospješili protjecanje krvi prema srcu. I

Upozorenje: POSlOje neka slanja kadaje masaža koncraindicirana. To su kožni osip;, kao �to su čirevi i injekcije poput svraba: rane; proširene vene; groznica: upale zglobova: tumori ili neka nedijagnoslicirana oteklina-; vasku/arne bolesti kao što su (romboza i j1ebilis.

Leđa Polinjete masažu na leđima; prvo �iroko masirQre cijelo područje, polOm se redom koncentrirale na manje dijelove: ramena i gornji dio leda; donji dio leda, stražnjiCU i stranice trupa: na kraju. kralješnicu.

2 Stražnji dio nogu Slijedi stražnji dio nogu. Počinjete tako da obje noge premažele uljem. a polom ih naizmjence masirQle. Prvo polazite prema gore. , a zatim gnjetice prema dolje; na kraju masirate stopalO.

36


OSNOVNI NIZ ZAHVATA

3

Ramena, vrat i vlasište Na prednjoj strani tijela potinjece s ramenima, masirajući istodobno njihovu prednju i straInju seranu. Zatim, okrenite glavu na jednu seranu i masirajle zasebno svako rame. laokruljce to podruje č masiranjem vlasi�ta.

4 Lice Počinjete s čelom i idete prema Obrazu, masirajući od sredine prema stranama. Oči. nos, mi!ići čeljusti i u!i zahrijevaju osobitu patnju.

5 Ruke i šake Svaku ruku vaUa zasebno masirati. Kao kod noge. prvo idete prema gore. a zatim gnječite prema dolje, zavr�avajući masiranjem rutnog zgloba j šake.

6 Prednji dio trupa Nakon rebara i strana trupa idete prema dolje kruieći oko trbuha, poLOm dugim, �irokim zahvatima masirate od (rbuha prema gore.

7 Prednja strana nogu Kad ste nanijeli ulje na obje noge, naizmjence ih masirajte pokretima prema gore; na rom putu kružno izmasirajre koljeno. porom gnjetire mišiće noge odozgo prema dolje i završite na sropalu.

8

Povezivanje Na kraju povezujete sve dijelove lijela to se radi dugim ,.veznim« pokretima ili caka da kratko pofožile ruke na dva odvojena dijela tijefa. -

37


MASAZA

Leđa Leđa s u glavna potporna struktura tijela i područje velike pokretljivosti i snage. Kako s u zaštićenija od nježnijeg prednjeg dijela tijela. najbolje s u mjesto za početak masaže. Dok stignete do m n ogo osjetljivijeg prednjeg dijela tijela. partner će se općenito već bolje i opuštenije osjećati. Leđa s u površinom najveći pojedinačni dio koj i ćete masirati. paje stoga za njih često potrebno mnogo više vremena i pozornosti nego za druge dije love tijela. Budući da dopirete do živaca u leđima. koj i dopiru u sve d ijelove tijela. većina ljudi osjeća veliko olakšanje nakon temeljite masaže stražnjeg dijela tijela. Vaš položaj mora b i li vrlo udoban kako biste mogli lako masi rati leđa. Da se ne biste umarali, morate se koristiti cijelim tijelom. a ne samo rukama. Kako vaša masaža počinje na leđima. ona su dio tijela na kojem navikavate primaoca na vaš dodir i preko kojeg upoznajete cijelo njegovo tijelo.

Uljenje

Pri masaži leđa partner mora ležali na trbuhu. rukama uz tijelo. Ako je potrebno. podmetnite jastučiće pod gležnjeve i gornji dio grUdi. Sada se postavite iza partnerove glave i provedite nekoliko minuta koncentrirajuči se prije nego što počnete razmazivati ulje dugim zahvatima glađenja. Tim pokretima ne samo da nanosite ulje j zagrijavate leđa nego se i upoznajere s partnerovim tijelom. Dok se polako pomičete. zatvorite oći da osjetite pod rukama nježnost kože. oblike kostijU i miŠića. tvrdoću i napelOS[ rijela. Neka vaše masiranje bude avantura i istraživanje.

Dugi zahvat Lagano polalite ruke na gornji dio leđa; zatim se počnite spu�taci sredinom uz k.raljetnicu. Na kraju kraljetnice razdvojice ruke i krenite prema stranama dol1jeg dijela leđa. Tada povucice polako uza strane prema gore i preko ramena. Ponavljajte dok leđa ne budu potpuno nauljena. -

-

38


LEĐA

39


MASAZA

Masaža ramena od glave

Nakon StO ste uljem premazali leda, počinjete pojedinatno raditi na ramenima. Pocnite s ramenom koje nije okrenutO licu. Prvo kružile oko lopatice i uz rebrene lukove. Tada pocnite radili jače. gnječeći sve mesnate dijelove ramend. postepeno se služile jačim pritiskom koristeci okretanje palca oko baze vrata i lrapezoidnog mišića (vidi str. 1 83), Zadržite se na svakom malom čvoriću napctosti na koj i naidclc. kombinirajuci laj zahvat s umi rujućim sIrokim pokretima. ZavrsIle dubokim pokretima palcima naizmjence uz kralJcšnicu

,

\

, •

,/

'I

-

- .-.:;:.� ,---

I

Gnječenje ramena

Rukama naizmjence ntlmtkl skllplja)le i sflskajl€ pOjedine segmell((, mišića. e/lJetife olw lopatice i Ul Hl stranH rebara. kao I 'Ul samom ramenu; ruka mora S/I/('(/III ob/me, . �

. -

" ;

2 Okretanje palca na bazi vrata

PočnIle dl/blje radl/l palcima na mišIćnom trokutu Ila vrhu ramena I ball vrala Mas/rajle ma/un tvrS(lm zahva(lma sve dublje ela potpUI10 l1eslane napetosti KOlltrO/lrajle ela Je JaclI1Q vašeg pritiska PrlllVllflj/\'a za parmera

3

,

v

Rad paićevima uz

kralješnicu

Počev�1 /1(1 OSI101'ICI vrala prItISCHe IWllmj(.'/lCe pa/cima til l{ralješlllctl kral/mil (\vr�1I11l 7al1l'(JlIma KrećlIe se prema dolje sve tlo sredine leda. po(()m orkliille rukama /la/rag do I)ale vr(l ta l S\'(' to ponovite

40

,

-


LEĐ/\

Masaža ramena sa strane

Promijenile položaj da možete masi rari isto rame sa strane. Pažljivo podignite podlakticu na donji dio leđa. kako je prikazano na slici lijevo. Lijeva ruka je ispod lijevog ramena. Kad ste izdvojili lopaticu tako da ste je podignuli, slobodnom rukom počnite radili oko nje i preko nje. Kad završite sa stiskanjem uzduž hrp[a lopatice i gnječenjem . vrata, spustite njezno pannerovu ruku s leđa i ponovno se smjestile uz njegovu glavu. Zamolite ga da okrene glavu na drugu stranu kako biste započeli masažu na drugom ramenu.

,

.

< .

\

5 Pritisak na ravni dio lopatice (ispod)

Xoristite se prstima da opišele male duboke krugove na ravnom dijelu lopatice. Temeljiro obradile nekoliko puta cijelo područje.

.

4 Rad ispod ruba lopatice

(gore) jednu ruku držile ispod ramena. II prstima druge ruke masirajce oko lopatice. Počnife s vrha ramena. spušrajce se po/ako dolje i 01<.0 lopatice i pritišćile ispod njezina ruba. Ponovile nekoliko puta.

l�

(;

6 Stiskanje hrpta lopatice (dolje lijevo)

Hrbat lopalice proteže se vodoravno kroz njezinu gan!itl polovicu, Iwko je prikazano dolje (A). Kad ga

j.

,\

loeirare, radite uz njega nekoliko pura od vraca prema van stišćući čvrsto između prstiju i palca.

,

'"

,.

-

,

7

(dolJe) Zahvalile prstima l palcem mišiće na bazi vrata i gnječire ih. POlOm snaino

Gnječenje vrata

gnječite sam vral. uz (emeIJiw masirallje Cijelog

područja.

Ponovite sve od /-7 na drugoj Slrani. ../

'

'-, 'o.� ...

,

. ,.

L• ' -

-

."

..../

/

\

"

---

.-

'

-

-,-

--41


MASAZA

Donji dio leđa 1 straznJ1ca .

"'

..

Da biste radili na donjem dijelu leđa i na stražnjici. morate se postaviti sa Strane partnera u visini bokova. Prvo temeljilo gnječite donji dio Jeđa; pOtom masirajte jednu stranu stražnjice prije povlačenja stranice trupa: na donjem dijelu leđa se obično pojavljuju napetost i osjećaj neugode. Kako je taj dio povezan s haram (sir. 1 89), bol II leđnom području često ukazuje na poteškoće povezane sa samopouzdanjem. sigurnošću i spolnošću. Nakon povlačenja bočnih sIrana. dobar način da se završi cijeli niz su pokreti gladenja niz tijelo od ramena do stopala. Zatim se pomaknite na pannerovu drugu stranu i ponovite niz zahvata na drugoj strani stražnjice i bočno.

9 Glađenje stražnjice (desno) Posravire ruke na udaljeni dio slrainjice i duboko gnječite prebacujući dijelove mišića izjedne ruke u drugu. Masirajte cijeli dio slražnjice skupljajući i stiskajući mišiće.

8 Kruženje oko križa i krsne kosti Izmjenjujući ruke gnječite ploštimice oko krila i krsne kosti. Krećite se prilično široko cijelim područjem.

t

1 1 Povlačenje bočne strane (dolje)

1 0 tupkanje stražnjice (dolje lijevo) Naizmjence rukama hvatajte male djeliće mišića između palca i prstiju_ Pokušajre zadržati prilično brz ali ujednačen rilam. s time ŠIO su ruke opušlene i zglobovi labavi.

-

_ _ . -

/

-

42

Počevši od stražnjice. rukama naizmjence povlačice prema gore mišiće suprotne strane lijela. Pazire dajedna ruka uvijek bude u dodiru s rijelmn. Ponovire od 9- / / na drugoj strani.

/


LEĐA

Kra1ješnica

Prema jogi. o Slanju kralješnice ovisi naše raspoloženje u tjelesnom . osjećajnom i d uhovnom smislu. Zivci kralješnice povezuju mozak sa svim drugim dijelovima tijela. a kako se nalaze blizu površine leđa, masaža može biti vrlo djelOlvorna za opuštanje "živaca". Masaža kralješnice dijeli se u tri glavna pokreta: široki pokret nazvan "konj za ljuljanje" koji ima dva dijela, jedan umirujući i drugi stimulalivni; duboki pokrel IrIjanja koji smanjuje napelost oko kralješnice: i. napokon, pokret povezivanja s podlakticama koji daje osjećaj jedinstvenosti cijelih leđa. Općenito valja iZbjegavali izravni prilisak na kralješnicu pa se radi s obje strane kralješnice tako da ruke razrade svaki leđni čvor na koji naiđu .

1 2 »Konj za Ijuljanje!( Palalile jednu ruku na drugu i klizice čvrsto od počelka kralješnice do vrala, Vrhovima kaiiprsla i srednjeg prsla pritisnile uzdu! kralješnice. jedna ruka slijedi drugu. rako da posrupno predele cijelu kraUešnicu j Crticu.

I

1 4 Glađenje podlakticama

13

Trljanje uzduž kralješnice Kratko duboko kružite palcima uzdui kralješnice. Pritisnite kratko u šupljine na početkU lubanje prije nego što lagano krenete dolje.

Palalile unutrašnju stranu podlaktica na sredgnji dio partnerovih leđa. Polako ih razdvajajce. jednu prema vraru a drugu prema donjem dijelu kralješnice. Ponovite, masirajući dijagonalno leđa rako da jedna ruka ide preko jednog ramena. a druga preko dalje SIrane scražnjice. Ponovite dijagonalni prelaz u suprotnom pravcu.

43


MASAZA

Stražnja strana nogu Kako biste završili masažu na stražnjem dijelu tijela. još ćete raditi na nogama i . na kraj u . na stopa lima. Kad dovedete »energij u« do nogu i stopala. vaš će se partner osjećati pouzdanije i stabilnije. Mekani mišićni stražnji dio nogu idealan je za gnječenje i tiskanje. Ako je to područje osobito osjetljivo i bolno. vjerojatno partner ima poteškoća s donjim dijelom leđa. jer se ishijatični živac proteže od početka kralješnice do stražnje strane noge do pete. Masiranjem stražnjeg dijela noge ne samo da ćete partnera oslobod i t i osjetljivoSti nego ćete djelovati i na bol i l i ukočenost u donjem dijelu leđa.

Dugo glađenje na obje noge (dolje) Nauljire ruke i pustite ih da miruju trenutak na stražnjoj serani gležnjeva Sada klizice rukama gore preko sredine bedara do stražnjice i oko kukova, te se spustite notnim i slOpa/nim stranama do notnih prstiju. Ponovile postupak.

Upozorenje: Ako vaš partner ima proširene vene. izbjegavajte sve osim blagih zahvata na nogama. Duboka masaža može pogoršali stanje. Ne masirajle niZ noge.

Uljenje

Stanite između partnerovih stopala I namažitc uljem odmah obje noge. svakom rukom jednu. Ako radile klečeći, možda ćele se morali podići na koljenima da dosegnete do bedara - osobito kad je partner visok. Zatim odaberite koj u ćele stranu najprije masirali i smjestile se uz slOpalo. Da biste temeljilo naUljili i zagrijati nogu prije masaže. možete potcli dugim pokretima prstima okrenutima pravo prema gore ili cijelim dlanovima ispruženih prstiju. kako se vidi desno. Masaža noge Polotice ruke na strabyi dio gležnja (A). lijeva Je ruka položena imad desne kad radire na lijevoj nozi, i obratno. Gladite objema rukama prema gore do p% vlce slrat,yeg dije/a noge, Kad ste blizu vrha, pustile ruku kOJa vodi da ide preko iste Slrane stražIljice i oko kuka dok se druga kreće s unutrašnje strane bedra (B) latim olk//žite s obje ruke Ila 44

I

'; strane nogu i preko stopala van (C). Nemojte ići preblizu spolnim organima kad masirate ullw rašnju stranu bedara Poštujte parrnerovu intimnost.


STRAtNJA STRANA NOGU

4S


MASA2A

Podizanje noge, » poluskakavac«

Uz različite osnovne zahvate u masiranje možete uključili razne .. pasivne" vježbe . One mobiliziraju zglobove i rastežu mišiće kad se pannerovo tijelo postavi u određene položaje. Podizanje noge "poluskakavac" - pokret je tako nazvan jer imitira

položaj poluskakavca u jogi koristi kod masaže noge jer vježba kuk i rasteže mišiće na prednjoj strani bedara. Kad podižete pannerovu nogu, cijelo vaše (ijelo treba preuzeti težinu. a ne samo ramena i ruke. 5vijajte nogu samo do ločke otpora. ne smije biti nikakve nelagode ni u vas ni u partnera.

1 Podizanje noge SlOnice s vanjske strane donjeg dijela parrnerove noge. jednom rukom uhvatite s donje strane gležnja. a drugom iznad koljena. Ispruženu 'lOgU po/ako podižice a da parmer ne osjeci ceškoće. a zatimje pažljivo spustite. Ponovice postupak.

Drenaža noge

Ti pokreti pospješuju cirkulaciju krvi do srca. Postavite se uz pannerova stopalo ili sa strane uz nogu i počnite raditi od gležnja prvo palčevima a pOlOm gornjim dijelom dlanova. Kad dođete do stražnje Strane koljena. pokreti moraju bili širi i laganiji - pritisnete li prejako Iver koljena. neugodno ćete ga pritiskati na površinu stola. Dreniranje gornjim dijelom dlanova najdjelotvornije je na stražnjoj strani bedra i stražnjici. gdje je velika masa mišića, ali se može raditi i na listovima. 46

2 Drenaža palcima (dolje) Masirajce ispod lisw wko da prema gomjem dijelu lista i prema bedru naizmjenično pa/cima pritišćece kratkim. čvrstim pokretima. Ostalim prstima obujmice potkoljenicu kako bi palci imali oslonac. -

3 Drenaža gornjim

dijelom svijenih prstiju (gore) Priliskom vanjskog dijela svijenih prstiju masirajle polako prema gore. izmjenjujući ruke u širokim dubokim pokretima. Pokreti treba da budu kontinuirani i ricmički. a ruke opušcene.


STRA2NJA STRANA NOGU

Ma.iranje niz nogu

Kad ste dren irali nogu sve do kuka, potnite masirari prema stopalu zahvatom gnječenja na bedru i listu. Nakon temeljitog masiranja cijele noge. možere povlačiti unutrašnju srranu noge preklapajući m zahvatima (vidi str. 32) ili tiskati rukama uzduž noge. Stražnji dio noge osobi[Q je pogodan za tiskanje jer nema kostiju koje bi vam smetale.

4 Gnječenje noge Izmjeničnim ritmičkim pokretima. objema rukama. zahvatajce i stiskajce mišiće uzdu! cijelog bedra i lista. Zadržite bliski dodir s nogom - između lih pokreta nije potrebno dizali ruke u zrak.

5 Tiskanje noge Počevši u donjem dijelu lista postupno tiskajte rukama prema gore i porom dolje niz nogu. Pritisak treba da bude ujednačen.

47


MASAZA

Gležanj

Podizanje donjeg dijela noge

Kao i u drugim zglobovima. i u gležnjevima se testa stvara napetost koja blokira slobodni [Ok energije između stopala i nogu. Lj udi ukočenih gležnjeva katkad pale od hladnih slOpaia i smanjene stabilnosti (vidi str. 168). njihova je veza sa tlom. odnosno stvarnošću vrlo neSigurna. Masaža će ne samo pomoći da povrati elastičnost zgloba i pospješi protok energetskih tvari. nego će se brže osloboditi otpadnih supstanci. Trj prikazana pokreta služe ispitivanju i potom povećanju mobilnosti i gipkosti zgloba. Okretanjem zgloba potićete elastičnost zgloba: svijanjem stopala ispitujete otpor mišića i tetiva. Kad su tetive natkoljeničnih mišića napete, nećete mnogo moći pružiti stopalo prema naprijed: kad su mišići pružači na prednjoj sIrani donjeg dijela noge napeli. guranje sIOpaIa pre ma natrag bil će bojno.

Postavite se Ul parmerovu nogu. stavite jednu ruku ispod gleinja. a drugu sa stražnje strane kaljena. Polako podižite donji dio l10ge do uspravnog polotaja. Pripazite da li vam parmer "'pomate tl dizanju /loge ili vam se prepustio. ..

/' r

8

Istezanje stopala gore�dolje

Zahvalite gležanj jednom rukom i istežite ga prema prstima. a drugom zahvalite jastučić stopala; svijajte stopalo i prste dorzalno sve do točke o/pora (A). Zatim isteiite prednju stranu stopala prema dolje (plamamo) jednom rukom. drugom pridriavajte stopalo u području peee isteiući tako gornji dio stopala i prednji dio noge.

(8)

--

A 7 Rotiranje gležnja (gore) 6

Masiranje oko gležnja jednom rukom čvrseo držite seopalo. a drugom masirajce prstima ili palcem oko kosti gležnja. Radite oko zgloba malim kružnim pokretima prvo s jedne strane noge. a poeom s druge. 48

jednom rukom drtite nogu iznad gležnja. drugom zahvatite stopalo i polako ga pomičite u širokom krugu. prvo ujednu stranu. a poeom u drugu. Okrećite stopalo koliko mu dopušta njegova elastiČl1ost.

B

t


STRA2NJA STRANA NOGU

Stopalo

Lj udsko stopalo se razvilo u vrlo složenu s(ruklUru koja se sastoji od 26 malih kostiju. Osim StO nosi cjelokupnu težinu tijela. stopala odlićno apsorbiraju šok. Osim loga. u tabanu završavaju tisuće živaca s refleksnom vezom sa cijelim tijelom (vidi sir. 1 34- 1 35). Zato se masiranjem stopala djeluje na cijelo tijelo. a ne samo na njih. Zbog loga se mnogi maseri koncentriraju na masažu stopala kad nemaju dovoljno vremena za potpunu masažu cijelog tijela. Kad završite jedno stopalo. nastavite masirali na stražnjem dijelu druge noge i na slopalu od poteika niza. S masažom stopala završava masaža stražnjeg dijela tijela. Kad ste završili masažu na objema nogama. pustile partnera da se odmori nekoliko minUla. Potom ga zamolile da se lagano okrene I pripremi za masaiu prednjeg dijela tijela.

9 Pritiskivanje među tetivama jeđnom rukom držile laban. nožni prsti idu prema gore. Palcem ili prslima druge ruke lagano pritišćice niz svaki kanal između tetiva što povezuju osnovicu gležnja s prstima.

10 Palci na tabanu (desno) Podupirući stopalo jednom rukom. masirajce cijeli lQban malim snainim kružnim pokretima palcem druge ruke. Najboljeje početi na peli i završiti najaslUčiću sropala. odmah ispod prstiju.

1 2 Stiskanje prstiju (dolje) Palcem i prstima svaki prst uhvatile i istežice. . malo okrećire na obje strane. dok vaši prsri polako klize od osnovice do vrhova prsliju. Kad završite i zadnji prsc. stresite ruku da se oslobodile .. negaIivne energlje...

--

-

-....;

1 1 Istezanje prstiju (gore) Kod sislemarskog masiranja prSIiju prvo ih razdvojile i potom iSležile svaki prst naprijed-nazad. Ispitajte koliko možete istezati prste - to obično ide više nego što mislite.

-

Ponovite cijeli postupak na drugoj nozi.


MASAZA

Ramena, vrat i vlasište Kad se partner okrene. počinjete masažu na prednjoj strani tijela i ramenima. kao glavnim skupljačima napetosti u tijel u . Zdrav čovjek fizički izražava osjećaje kroz ruke i šake. a glasovno kroz grlo. No mnogima nije dopušteno da slobodno izražavaju osjećaje kao Što to čine djeca. pa svladaj u lj utnju ili tugu povećanom tenzijom mišića ramena i vrata. Zato ti dijelovi zahtijevaju pažnju s prednje i stražnje strane tijela. Glavna prednost masaže ramena sprijeda je da sama težina primaoca vrši pritisak na vaše ruke pod leđima, što je dodatna snaga pokretima masaže. N i z zahvata možda će se u početkU č i n i ti pomalo zamrše n i m j e r se mnogo toga događa, a da se zapravo ne vidi. između leđa vašeg partnera i radne površine. No kad to svladate. činit će vam se da je taj dio najdragocjeniji u cijeloj masaži i da je primaocu osobito ugodan.

Uljenje

Kad se vaš partner okrene. ustanovile treba li mu jasluk, polOm sjednite iza njegove glave i počnite kontinuiranim dugim pokretima nanosili ulje na cijeli gornji dio grudi. le na ramena i područje vrata, kako se vidi na donjim slikama. Ako ste se držali redoslijeda potpune masaže, tada je gornji dio pannerovih leđa otprije nauljen. Katkad ćete možda htjeti izdvojeno obrađivati ovaj dio. no u tom Slučaju morale nauljiti cijeli stražnji gornji dio prije nego što panner legne.

Dugi zahvat gladenja

A

B Kad dođete do ramena, skrenite oko zglobova. porom klizile niz vrhove ramena dok ne dođece do stražnjeg dijela vraca.

I

\

I

)

A Po/alile ruke na gornji dio grudnog koša odmah ispod ključne kOSCi; prsti su okrenuti jedni prema drugima. Polako ih razdvajajte, gornjim dijelom dlanova vucite prema ramenima.

50

e

Nastavile uz vrat do baze lubanje. pocom još gore do tjemena i van. Ponovile postupak.


RAMENA. VRAT I VLASISTE

51


MASAZA

Istezanje vrata

Pokreti istezanja prirodno proizlaze iz svih dugih pokreta. Umjesto da ruke odmaknetc od glave, jednostavno se zaustavite na bazi lubanje i držeći čvrsto glavu. nježno je vucite prema sebi. Možete također rastezati vrat prema naprijed. nazad i na stranu. Mnogi će se ljudi osjećati dovoljno opušlenima da prepuste glavu vašim rukama - glava će se tinili teškom kad je podignete. Oni drugi koji su napeli nesvjesno će sami pomicati glavu. pa ako se to dogodi, zamolite ih da miruj u dok ćete pokušali olabavili vrat istezanjem. No ne budile nestrpljivi ako i m ne uspije da se opuste: jednostavno pređite na slijedeći zahva L

[

Istezanje vrata Obje su ruke čvrsco pod glavom. prsti su na bazi lubanje. Maio podignite glavu iznad radne površine i vuciteje prema sebi. (ako da isrelele slrainji dio vrala. Lagano spustite glavu. ,

-

-

2 Istezanje vrata gore,..dolje Rukama koje su još uvijek pod glavom podignite glavu a bradu primaknite grudima. Opel polako vratile glavu dolje. pOlOm jednu ruku pomaknite na zatiljak i podignite vrat 'pustivši glavu da visi straga . kako je prikazano na slici. Zarim opet izravl1ajle vrat. -.

-

3 Istezanje vrata s jedne na drugu stranu Drleći sigurno slrainji dio glave ujedno) ruci. »nosile'" je polako prema jednom ramenu dok prilišćete na drugo rame drugom rukom. Glavu vratite u sredinu . zamijenite ruke i ponovite na drugoj strani.

52


RAMENA. VRAT I VLASISTE

Rame, prednji i stražnji niz zahvata

Sada ste malo olabavili cijeli vrat. pa se usredolOčujete na svaku stranu posebno. Položite glavu na stranu na jednu ruku. a drugom masirajte cijeli gornji dio leđa i vrat na suprotnoj strani. te izvodite. kako se vidi na slici dolje. niz zahvata koji se sastoji od tri dijela. Kako se veliki dio niza ne vidi jer se događa pod leđima, na cnežu smo označili put kojim moraju ići va�e ruke. Niz se sastoji od polaganja ruku pod leđa. povlačenja prema vralU trima različitim područjima leđa u obliku lepeze. Vidjet ćele da nije uvijek sasvim lako staviti ruke ispod leđa - ne gurajte prejako. nego se zadovoljite da ih ugurate bez napora. Kad izvlačite ruke prema sebi. koža se može nabrati na vratu. Lagano

nastavite prema gore i vaš će pritisak postupno izravnati nabore. Važno je da izvodite taj niz zahvata polako i s pažnjom. Okretanje glave Drtite glavu s obje strane. palci su iznad. a prsti iza u�iju. Malo podignite glavu i nježno je okrenire da poliva na jednoj ruci. Pazite da ne čupate kosu i da je parrneru udobno. POČinjete radom na onoj strani ramena prema kojoj nije okrenuto partnerovo lice. • .

-

, \.

'

,

T '-• ./

,

I I

I

4 Prednji i stražnji niz zahvata A Počnite niz kao za dugi zahvat glađenja (s tr 50). .

ali umjesto da idete prema vratu. pririšćite niz kralje�nicu. Zatim vucite svijene prSle lagano uz kralje�nicu prema vralU i bazi lubanje. Sada prstima opisujte male lukove cijelom stranom baze lubanje. radeći tik ispod ruba kost i. Ponovite postupak.

B Počnite kao �to pokazuje slika. ali kad va�a ruka dođe do ramena zgloba. skrenite prslima ispod ramena ce niz parll1erovtl scranu. Kad dođete do slruka. povlačiCe lagano svijen im prstima dijagonalno preko leđa i lopatice dok opec ne dođete do vrata i baze lubanje. Nakon kruženja, kao �to ste činili na bazi lubanje, ponovite zahvat.

e

Počnite kao na slici. ali kad vaša ruka opi�e krug oko ramena zgloba. povlačile uzduž vrha ramena prema stražnjem dijelu vrata; pa/acje na prednjem dijelu ramena a prsti na stražnjem - unUlra�nja strana kažiprsw i palca moraju tvoriti nategnut luk. Nakon kruženja. kao i prije na bazi lubanje. ponovile zahvat. spustile parrnerovu glavu na svoju ruku da masirace vlasi�te (str. 54).

53


MASAZA

Vlasište

Začudo. i vlasište može biti napeto i prouzročiti glavobolje i poteškoće s kosom. poput peruti i gubitka kose. Masaža pomaže popuštanju napetosti i pospješuje cirkulaciju krvi: u [om procesu ona poboljšava i zdravlje kose. Kad završite tfi desno prikazana zahvata. poloŽite slobodnu ruku na partnerovo uho i vrlo nježno okrenite glavu na drugu stranu.

5

Raširite rulw na glavi i okrećite je pomičući vlasišle o kose. kako je prikazano lijevo.

7 ))tupanje(( kose (dolje lijevo) Pramenove kose povlačite iz korijena i polako iz prstiju. 4 do 7 pUla na drugoj strani.

8 Istezanje kralješnice

(dolje) Zamolite parcnera da podigne malo leđa kako biste šiO dubUe podvukU ruke. Dlanovi su uz kra!ješnicu. kako je prikazano lijevo (A). Zatim zamolite parcnera da se opusti na vašim rukama. Kad osjetile da su ruke opuštene. počnice povlačiti šake prema gore uzduž kra!ješnice s prstima malo zaobUenim. kako je prikazano na slici doUe lijevo (8). Vrlo polako kreć;te se uzdu! cijele kra!ješnice do vrata i strainjeg dijela glave (C) i završite ,.čupanjem« kose.

6 »Pranje<c kose (gore)

Snažno {rIjajte cijelo vlasište vrhovima prsciju, kao da perete kosu.

Istezanje kralješnice

To je jedini zahvat u prednjem dijelu ramena i vrata koj i zahtijeva partnerovu suradnj u ; on mora podignuti glavu da biste mogli ispod nje podvući ruke. Ti pokreti tako istežu cijelu kralješnicu da se primalac vrlo dobro osjeća. Možda ćete trebati vježbati više vremena kako biste doista glatko izveli le kretnje. No neće biti nekih poteškoća; ako je pannervrlo težak ili mnogo veći od vas. to istezanje ispustite iz niza zahvata. Pazite da uvijek vućere jz hare i »zdjelice((. ne samo iz ramena. 54

Rotiranje glave

A

.� \

t


RAMENA. VRAT [ VLAS[$TE

55


MA5A2A

Lice Lice je onaj dio tijela koj i kod drugih ljudi obično ponajprije uočava mo. Ono je otkriveno. izloženo i oči t uje. katkad bolje katkad slabije, čovjekovu prošlost. Izraz lica ovisi o mnoštvu malih mišića koji m u daju pokretljivost. Napor i napetost reflekti raj u se u ukočenosti oko čela, vilice i očij u, radost i smirenost u otvorenom opuštenom izrazu. Neki ljudi uvijek nose )) rnaskuI( na l i c u : neki se stalno smiju, neki imaju podrugljivi izraz, neki izraz č u đenja s podignutim obrvama. Dobra masa ža lica pomoći će im da se oslobode svoje »maske« i dovest će ih u stanje d u boke opuštenosti i ugodnog osjećaja u cijelom tij e l u te će im biti dovoljno da budu ono što jesu, bez želje da budu nešto drugo.

Položaj pri masaži tica Oscajece sjediti ili stajati iza parcnerove glave wkom cijelog niza zahvaca. Zadržite ujednačen pritisak dok. radire od čf,lla do brade.

Lice

Nije potrebno uljili ruke za masi ranje lica jer ono Što vam je na prstima bit će dovoljno za 10 relativno malo područje. Najprije vježbajte na svom licu kako biste ustanovili što osjećale. Lice je košćatije i manje nježno nego ŠIO izgleda, i možda će vas iznenaditi kad ustanovite da možete prilično duboko masirali bez ikakve neugode. Pragovi ugode se razlikuju, pa vodite računa kako će panner reagirati na vaš pritisak. Prije početka masaže provjerite nosi l i partner kontaktne leće; ako ih nosi. ne radite na kapcima. U [om nizu pokreta radite postupno niz lice masirajući od sredine na stranu. Vaši pokreti treba da budu polagani i .. čisti ... a koncentraciju zadržite u prstima.

56

I

,

" '

Y

l Čelo Položite palce na sredinu čela. wčno iznad obrva. a ruke zadržite sa strane. Zahvaćajući svaki pur novi

,

'. -

.-

,

dio čela. pomičite palce razdvajajući ih prema kosi i ustranu. Obradice cako cijelo čelo sve do ruba kose.


LICE

57


MASAZA

Oči, nos i obrazi

Nastavljajući masažu lica. sada radile na obrvama. kapcima i nosu do brade. Dvanaest pari l ubanjskih živaca izravno povezuju mozak s licem i pet osjetila. Masaža oko očiju. obrva i osobito sljepoočnica često uvelike pomaže da se ublaži psihički stres. da prestane glavobolja. i da se pročiste .

.

SinUSI.

2 Obrve Počevši od unutrašnje scrane obrva. povlačite čvrsto palce us(ranu do ruba kose, produžujući horizonralnu liniju obrva. Ponovite postupak.

3 Oči Lagano povlačile palce preko kapaka od unutrašnjih do vanjskih kuteva očiju i ustranu. Ponovite postupak.

4 Nos Palcima naizmjence masirajle niz nos odozgo do vrha. POlom palcem i kaiiprstom stisnite lagano vrh nosa.

58

5 Obrazi Počevši ispod unutrašnjih kuteva očiju povlačite palcima preko jagodične kosti do ruba kose iznad uha. Ponavljajle pokret dok postupno idele niz lice ispod jagodične kosti, iznad gornje usne j ispod donje usne. Kad masirate blizu nosa. pazile da ne pritisnele prolaz za disanje.

\

\ \

,


LICE

Brada i čeljust

Masaža donjeg dijela lica sastoji se u sliskanju brade, masiranju uzduž vilice i kruženju preko mišića za žvakanje ili obraznih mišića. Ako vam se učini da je teško locirali te miŠiće, stavile prste na obraze i zamolite partnera da stisne zube. Osjetit ćele kako mišići postaju tvrdi kad se stež u. Na .. kani lica.. (str. 1 75) vilica je povezana s kar1icom. pa napetost vilice obično znači napetost karlice. Ako vaš partner ima zgrčene mišiće u području zglobova u kukovima, često pomaže da se izmasira vilica prije rada na karlici.

6 Brada Objema rukama, palcem i kaliprstom zahvatite vrh brade i sti�ćite uzdui cijele brade u rilmičkim kretnjama kao da muzele.

I

7 Vilica Zahvatite rub vilice kod brade i polako povlačile prstima uzduž sve do utiju.

8 Mišići za žvakanje Locirajte mišiće za lvakanje na objema stranama /ica. Zarim polako kružile iznad njih jagodicama prsriju.

59


MASA2A

Obrazi i uši

Taj se niz zahvata sastoji od dva dijela. a počinje širokim pokretom preko obraza i završava istezanjem i stiskanjem ušiju. Nekad su ljudi mogli micati ušima neki to i danas mogu: to vjerojatno objašnjava zašto je tako ugodno kad vam netko masira uši - \0 su odjeci davno izgubljene vještine.

,

,

9 Zamah 04 obraza do uha A Položite gornji clio dlanova

B Zahvacile uši između prstiju i gornjeg dijela dlana i vrlo ih nježno isteiire. Potom stišćite uokolo prstima i palcima.

na obje su'ane llosa, prSI i su okrenUli prema ušima. Sada polako odVOjile ruke klizeĆi čvrsto preko obraza prema ušima.

Povezivanje lica i glave Rijeć je o d ugom zahvalu koji se sastoji iz tri dijela. a koji povezuje lice s vratom i glavom. Zbog veće djelorvornosti. [O će biti miran. klizajući pokre! koji završava u njeznom istezanju vrata.

Pokret može re ponoviti nekoliko puta i potom. ako želite, završiti odmarajući jednu ruku lagano na ćelu. a drugu na gornjem dijelu grudi da povežete glavu i tijelo. Nakon ŠtO ste tako zastali trenutak ili dva. nježno prekinite dodir.

1 0 Povezivanje lica A Položite ruke na parrnerove oči. palci su na obje Slrane nosa. Ostanite cako na trenutak da se oči odmore u ralni vaših ruku.

60

B Dlanovi lagano klize licem. preko obraza i ispod ušiju do stražnjeg dijela vra/Q.

e

Bez zasLOja povlačite dlanovima uz vrat prema gore. zasranite s rukama ispod glave. potom ih povucite prema sebi od glave i kose.


RUKE 1 SAKE

Ruke i šake Kadje čovjek prestao hodati na četiri noge i uspravio se, oslobodio je prednje udove radi različitih potreba - da dohvati hran u , da dođe do vatre, da izbjegne opasnost. Uspravlja njem je izložio svoj meki trbuh, pa su i odnosi među ljudima dobili novu d i menziju . Ruke i dlanovi d u boko su povezan i s međuljudskim odnosom, s načinom davanja i uzimanja. Oni s u sredstva izražavanj a : njima se osjećaji mogu slobodno iskazivati ukoliko ne postOje kronične napetosti u ramenima i u području vrata (vidi str. 1 73). Rukama i dlanovima izražavamo naše najjače osjećaje, iskazujemo ljubav kad grlimo, dajemo, štitimo i l i m i l ujemo, mržnju i l i bijes kad bacamo stvari, snagu kad dižemo šake. Stoga masaža ruke i šake divno oslobađa i opušta, osobito one koji su skloni da skrivaju svoje osjećaje.

Dugi pokret A Polollfe nauUene ruke na ručni zglob. prsli su okrenUli prema gornJem dijelu ruke. Zarim killi re rukama Ul parmerovu ruku, prelazeći neravninama ruke. kakoje prikazano Ila slici dOlje.

Ulj enje

Kad masirale ruke i šake. stojite bolno uz partnera. u visini �ake okrenuti prema njegovoj glavi. Kao i obično. potinjete u ljenjem i zagrijavanjem ruku dugim zahvatima. Ti prvi zahvati uvijek moraju biti polagani. Pomozite partneru da poslUpno postaje svjestan svakog novog dijela tijela tako da ga i sam ponovo otkriva a da se ne osjeća napadnutim. Kako bi sve bilo jasno. dugi zahvat. desno, prikazan je u dvije faze, iako se izvodi u jednom kontinuiranom pokretu. U drugoj varijami. možete naUljiti ruke i masirati kako je prikazano na str. 44.

A

-

B

B Malo prije negoli dođete do ramenog zgloba. skrenite vodećom odnosno vanjskom rukom preko zgloba. dok će druga skretali s wlucra�l1je strane. ispod pazuha. kako je prikazano na slici lijevo Obuhvativ�i �lO vi�e parmerovu ruku. povlatile dlanovima prema rutnom zglobu. Uhvatite partnerovu �aku svojim dlanovima dok klizile niz prste i izvan njih. Ponovile pokrer. 61


MASAZA

62


RUKE I SAKE

Drenaža ruke

Taj niz zahvata djeluje na cirkulaciju krvi i limfe u ruci. Svrha muje da pospješi limfni tok i povratak venozne krvi u srce. Vene su bliže površini kože od arterija. kojima teće krv od srca. One sloga spremnije reagiraju na vanjski pritisak. Počinjete drenažom podlaktice. potom postupno naStavljale uz gornji dio ruke. Dok gnječi te podlaktic u. sigurno ćete primijetiti kako se pannerovi prsti otvaraju i zatvaraj u ; tO je zbog mišića podlaktice koj i su povezani s prstima.

2 Orenaia gornjeg

\

l Orenaža podlaktice (gore) Podignite parcnerovu podlakticu cako da je naslonjena na lakat i da je �ka u vašoj ruci. Drugom rukom, prstima i palcem, uhvatite ručni zglob s time Što je palac poloien na unucrašnji dio zgloba. Sada istisnile ruku od zgloba do lakia. Ponovite postupak.

Istezanje

Te -pasivne vježbe_ na ramenom zglobu istežu i 0pušlaju vezivno tkivo ligamente i tetive koje drže zglobne kosti; stimul iraju proizvodnju sinovijaine tekućine (ovlaživaća zglobova) : povećavaju pokrerljivost zgloba. Kao i kod svih "pasivnih vježbi .. - vi masirale. a partner se predaje pokretima.

dijela ruke Podignite parcnerovu ruku i savijte je u laktu cako da ruka visi s druge strane vraca; gornji je dio ruke okomit. Zahvatile je blizu lakia objema rukama i povlačice ruke prema ramenu zglobu čvrsto stišćući. Ponovile postupak.

3 Podizanje ramena (dolje lijevo) Klečeći uz parcnerovo rame uhvatile partnerovu ruku ispod lakia - vaša lijeva ruka ispod ty'egove desne i obrnulO. pazeći da su u pregibu dobro spojene. Uhvatite svoju podlakticu druge ruke blizu lakia i slobodnom šakom stegnite partnerov ručni zglob. Zatim podignite ruku, iSleiući parcnerovo rame od tla. Spustite ga njelno na tlo.

4 Istezanje ruke preko glave (dalje) Uhvatite partnerov ručni zglob i podignite ruku iznad glave. Povlačite lagano zglob da iSlegnele ruku; istodobno čvrslO spuštajte svoju drugu ruku od pazuha do ispod rebara tako da istelete cijelu ruku i Slranu lijefa.

-/ -

--

tl

I

,

63


.'-'1ASAZA Rameni zglob i ruka

Nakon istezanja ruke i ramena zgloba spustile pannerovu ruku i masirajtc oko ramenog pojasa i niz ruku. Poćinjctc sa zahvatom stiskanja od sredine gornjeg dijela grudi i natrag do ramenog zgloba. pOlom nastavljale srednje dubokim zahvatom niz ruku do lakta i ručnog zgloba. Zatim masirajte kuglasti zglob ramena koji je vrlo pokretljiv te omogućuje ruci da pravi široke krugove. Lakat nije tako elastičan. dopušta samo pokrete prema gore i dolje. Kosti podlaktice. međutim, mogu se uvnati jedna preko druge i zahvaljujući tome možemo okretati dlanove prema gore i prema dolje .

5 Stiskanje ramenog zgloba A Polotite ruku na sredinu

B Kad obje ruke dođu do

gornjeg dijela grudnog kosa ispod ključne kosti. dok Je druga ispod gornjeg dijela leđa, odma/7 ispod vrata. Tijelo je između vaših ruku koje gornjim dijelom dlanova povlačite polagano prema ramenom zglobu. kako prikaZUje slika.

zgloba skrenite oko vrha ruke i masirajte duboko oko zgloba. Pipajce prstima dijelove kostiju i zgloba. Ponovile posLUpak.

B

-

-

6 Gnječenje ruke (lijevo) /

64

Masirajte niz ruku tako da je gnječue i liskale sve dok ne dodele do ručnog zgloba. Zaustavile se malo na laktu masirajući oko zgloba palcem i vrhovima prslyu


HUKE I SAKE

Ručni zglob i šaka

Masaža šake osobito opušta­ stoga Što s u ruke navikle da ih se dotiče i što su, kao i stopala. refleksima povezane s cijelim tijelom (vidi SIr. 146), Područje u motornom i senzornom dijel u mozga koje je povezano s rukama veće je od drugih, što ukazuje na izuzetnu oSjetljivost i funkcionalnu važnost ruku. Zapravo, po rukama se najviše razlikujemo od životinja. Obratile osobitu pozornost zglobovima jer oni rukama daju veliku pokretljivost.

7 Rad oko ručnog zgloba Podignite parmerovu podlakticu, nasloniv�i ruku na lakac. Zacim, palcima masirajle u malim krugovima cijelo područje zgloba, držeći ga palcima i prscima.

8 Otvaranje dlana UhvQcice ruku lako da su vasi prsti na partnerovu dlanu. a nadlanice na srrainjoj serani parmerove ruke. Zatim stišćite i širite šaku svojim prstima dok dlanovima prirgćele šaku. Ponovite postupak.

I

I

9 ))Čišćenje(( između kostiju Uhvatile parlnerov ručni zglob, a palcem i kažiprstom slobodne ruke masirajte prostor između kostiju �ake. od ručnog zgloba do prstiju.

[O

Izvlačenje prstiju Uhvatite pojedinačno prste ruke i lagano ih izvlačite, iSlelire i okrećite dok vam svaki prst ne isklizne iz ruke. Zacim se premjestite na drugu partnerovu stranu i ponovile cijeli niz zahvata.

65


MASAZA

,

Prednja strana trupa Sa svijetom smo suočeni prednjom S t ranom tije l a . otkrivaj ući trbuh. naš najnezaštićeniji dio. Prednja sirana trupa povezana je s nač i nom kako osjećamo i kako uspostavljamo odnose s d r u g i m lj u d i m a . Trup se sastoji od dva glavna područja - čvrstog zašt i t nog oklopa grudi u kojem s u srce i p l u ć a . i mekog nezaštićenog m i šićnog »zida .. t r b u h a . gdje se. I,a ko se prije vjerova lo. nalaze naši najd ublji osjećaj i . Masiraj ući prednju stra n u t rupa . imajte n a u m u da

je 10 područje moguće naj l a l,še povrijed i l i . Prije nego što počnete. zastanite t r e n utal< da proučite pan nerov

način d i sanja i uočite koji se dijelovi t r u pa pom i č u s udahom i izdah om . jer ćete morati u s k lađ iva t i nel<e pokrete s d i sanjem. N a č i n d isanja du boko je povezan s našom v i t a l nošcu i emociona l n i m stanjem. Ako vam

se partner pre p u s t i . masaža tog dijela tijela b i l će za njega i za vas vazno isl,uSlvO i uspostavit će i z m e đ u

vas dobar odnos .

Uljenje Za ulJcllJc

1

dugi z<1hvJ\ niJ

rrednjcm dijelu trupa postavile sc iza r�lrtnerovc glave. UVIJek njezno prelaZIle preko .. solarnog splela"

1

trbuha. sve dok ne OSjetile da SIC zadob i l i pannerovo povjerenje Neki ljudi su skaklJivi na Irbuhu I rclmma p a stogCl i71JJegaVJJ1C grčevite i astre kretnje

1

Izvodile

polagiJnc. š i rol,c i SIlJZllC zahvale

Siroko kruženje Pocnue kao ŠIO .Jc prlluwlI10 11(1 gornjoj MICI. all kad SP ru}�e odv(?}t' IJ(I trbu/w. u"elJa da o/w;/Uu široke pn'klapa/ IU'(' krugOl'e niuel po/ako /)otllo prema !IOre ho

Dugi zahvat (dolje) NjetrlO položile ruke Ila sredillu gonv'eg dijela grudi. Pus{/(e ih porom da polako klize dolje sredillom Irupa prilagođUjući se oi)licima cije/(I Ispod pupka ruke se odvajajU iduC/ prema bokOVima lawn Ih ponovo povlačile premCI flore uza Strane lijela Ponovile poswpak.


PREDNJA STRANA TRUPA

67


MASAZA •

I /

Rebreni lukovi i grudni koš Osim što štite vitalne organe II gornjem dijelu grudnog koša, rebra imaju važnu ulogu u disajnom procesu. Rebra obično smatramo statičnim i fiksnim, ali kad pravilno dišemo, ona se dižu, guraju prsnu kost naprijed proširuj ući tako grudnu šupljinu da zrak može doći II pluća. Mišići koji rade kod disanja su veliki mišić ašit. koji prolazi vodoravno ispod rebara, i međurebreni mišići. Da bi disanje bilo pravilno. ašit mora bili opušten a rebra pomična. Masaža loga područja opušta mišiće i povećava gipkost rebara. Time pomažete partneru da dublje diše.

\

. I

1

'.

/

l Masaža međurebrenih prostora

2 -

, •

,

\

Navlačenje bočne strane tijela Nagnuvši se nad parmera. rukama naizmjence podiiite bočne strane rebrenog luka od struka do pazuha. Kadje primalac žena. masirajte oko prsa. ne izravno preko njih. -

....

v... ;

• -

\.

/ •

3 Gnječenje prsnih mišića još uvijek masirajući na isra} strani lijela. temeljilO gnjećife grudni mišić koji ide od palL/ha do grudi. Zatim rukama klizire cijelom i ponovite navlatenje i gnječenje na drugoj strani.

68

Smjestite se iza parmerove glave, položite oba palca i oba kažiprsta na sredinu gornjeg dijela grudnog koša, u udubinu sa svake sc rane najgornjih rebara. Pritisnite čvrsto dok vučete prsce ustranu i izvan tijela. Ponavljajte krećući se prema dolje kao da bojice prečke na ljestvama. Kad dadete do dna prsne kosti. uočit ćele da rebra više ne počinju u sredini. pa ćete rukama skrenuti. kako prikazuje slika. Ako masirate tenu. morace izbjeći masiranje rebara koji leže odmah ispod dojki. Kad dadete do prsa, pritišćite između rebara ali samo u kratkom razmaku. a zalim pređite na slijedeće rebro; ne pritišćite samo meko tkivo dojki. Nascavite punim zamahom kad predele liniju prsa.

Ponovite 2 I 3 na drugoj strani.


PREDNJA STRANA TRUPA

Trbuh

4 �iroko kruženje po trbuhu Ruke će nježno zastati na trbuhu i caka, za tren Ulak. ostati. Zatim ih pomičite oko trbuha u pravcu kaza{jke na satu.Jedna ruka može opisali cijeli krug, ali te druga morati prekinuti dodir svaki PUl kad se ruke prekrile.

Kad masi rate trbuh. postavite se partneru sa strane u visini želuca. Trbuh je krajnje osjetljiv, pa isprva vrlo nježno položite ruke na nj i pričekajte koji trenutak prije nego što počnete. Počinjere pomicanjem ruku oko trbuha u smjeru kazaljke na satu. Važno je da se krećete u smjeru kazaljke na satu, jer je lO i smjer debelog crijeva. Nakon kruženja po trbuhu u širokim krugovima, postupno pojatavajte pritisak u manjim krugovima. Masažu završite na prednjem dijelu trupa radeći u ritmu partnerova disanja. Dok partner polagano i duboko diše. rukama klizile po trupu u dugim kružnim zahvatima - od trbuha do grudi kod udisaja, i dalje postranično kod izdisaja. Morale pratiti partnerav riram disanja rukama, a ne obrnuto.

I I

5 Spirala oko trbuha I dalje u smjeru kaza{jke na satu masirajre u manjim krugovima cako da se ruke kreću spiralno preko .trbuha. -

B Kad parmer izdiše i grudi A

6 Dugi zahvat s disanjem A ZamoUCe partnera da di�e po/ako i duboko. Okrenuli ste prema njegovom licu, ruke su vam na rrbuhu, prsti okrenuri prema gore. Kad parmer udahne i kad se grudi podignu, kfizite rukama gore sredinom trupa.

(

se spu�taju. krulite rukama oko ramena i povucite do{je poslranitna uz trup. Ruke opet stavite na trbuh i sve ponovite dva ili I ri puta. Kad pos{jednji PUl povućete rukama poslranićno niz cijelo, nastavite preko bedara do stopala i van.

B

69


MASALA •

Prednja strana nogu U suvremenom zapadnom društvu mnogi gube dodir s vlastitim tijelom. sa tlom na kojem scoje. Masaža cijelog tijela završava na prednjoj strani nogu tako da primaočeva svijest bude usmjerena na scopala, odnosno na nožne prste, pa će se nakon masaže osjećati »prizemljeno«. N i z zahvata koji ćete izvesti nalik je onom šco see ga izvod i l i na stražnjem dijelu nogu. No, taj je dio tijela drugačiji - co je područje mekih mišića na bedrima te koščati dio cjevanice i koljena. Koljena. koja s u stalno ukočena i napeta, ukazuju na ponešco neSigurnu osobu koja se stalno trudi da nađe svoje mjesco u životu. Masaža može pomoći da oslobodi »e nergij u« blokiranu u nogama. a time će ta nesigurna osoba slobod n i je kren uti u ZIVOt. •

Dugi zahvat na jednoj nozi Polotite ruke na gležmv", dOR su prsti okrenuti prema gore. Polako rukama klizice uz nogu. kako je prikazano na slici dolje. Kad dođete do vrha.jednom rukom okrenice prema unutrašnjem dijelu bedra. dok druga ruka kruti oko kuka. Zatim povlačice objema rukama lagano niz bočne strane noge i van scopa/a. Ponovile postupak.

Uljenje

Smjestite se između pannerovih stopala. Nakon što sie nauljiti ruke. nanosite ga na obje noge. Ruke položite na gležnjeve. a pOlom klizile uz noge do vrha sve do kuka i potom natrag dolje do stopala. Ponovite te krelnje nekoliko pUla. zatim odaberite na kojoj ćete nozi najprije raditi: stanite tako da primaoćevo stopalo bude između vaših nogu. Zatim rukama razmazujete ulje i zagrijavate nogu. rako da prsti na rukama budu okrenuti prema gore ili da ruka bude zaobljena (vidi str. 44). Vodite računa o partnerovoj inrimnosti kad masi rate unutrašnje strane bedara. 70

\ •

, ,


PREDNJA STRANA NOGU

71


MASAtA •

Istezanje noge

I Istezanje noge jednom rukom uhvatite petu. a drugom gornju stranu slOpa/a. Nagnite se unazad dok vam ruke ne budu ispružene. Zatim podignite stopalo nekoliko centimetara iznad tla, nagnite se iz zdjelice unazad i lagano tresile nogu dokje isceiece. Pustite polako stopalo i ponovite postupak.

Nevjerojatno je ugodan osjećaj kad vam se udovi pasivno pokreću. a vi u 10 ne ulažete ni kakav (rud. Kod istezanja noge aktivna s u tri zgloba - zglob kuka. zglob koljena i gležanj. Maser će se manje zamarati. bit će djelmvorniji ako isteže cijelim tijelom a ne samo rukama. Pazile da stopalo ne stisnele prećvrslo kad istežete nogu.

,

• •

I 2 Drenaža potkOljenice (desno) Napravite V izmedu palaca i prstiju da biste sna1no pricisnufi duž mišića sa strana cjevanice. Naizmjenilno pamilite ruke caka da jedna drugu ricmilki slijedi od g/etnja do koljena. If

Masaža prednje strane noge

...

Redoslijed zahvata se zapravo sasroji od drenaže kako bi se pospješila cirkulacija krvi. le preciznijeg rada oko koljena. Na palkoljenici morale paziti da masirate samo mišiće na obje strane cjevanice. Izravni pritisak na cjevanicu moie biti bolan. Na bedrima radite širokim, prilićno dubokim 4 Orenaža bedra (desno) zahvatima prema gore čime S obje ruke naizmjence pospješujere venazni i limrni masirajte prema gore od tok. Ako partner ima dugačke koljena do gornjeg kraja noge. nećete moći doseći do noge. Palci kruže prema bedra ne pomaknete li se gore i prema van idući ustranu. postupno Ul nogu. 72

• •

,

\

3 Kruženje oko ivera (lijevo) Prek/opile pa/ce tOĆtlO iznad ivera, pritisnuv�i prste s obje SIrane koljena. Istodobno odvlalite palce jedan od drugoga da kruže oko kosci sa suprornih Strana. lako da se ukr�taju iznad i ispod ivera. Kruiile nekoliko pUla. •

-

-


PREDNJA STRANA NOGU

zglob kuka i zahvat niz nogu

Povezujući nogu s karlicom. kuk je veliki kuglasti zglob koj i se može pomicati na sve strane. Čvrsto je obložen okolnim mišićima i isprva ga je teško uočiti. Pritisnite ispod ruba zdjelice da locirate koščatU izbočinu na vrhu bedrene kosti (vidi Str. 1 8 1 ) . Budete [i pipali dublje oko te kosti. radit ćete na zglobnim svezama kuka. Nakon Što ste temeljilO pritiskali oko log zgloba. krenut ćete niz nogu širokim zahvatima na bedru, preciznijim zahvatima prstiju oko ivera i završiti gnječenjem mišića uz cjevanicu do gležnja. Masirajući nožne mišiće. morat ćete se pomicati. Kad masiratc na stOlu, lako ćete se kretati. a radeći na [l u vjerojatno ćete morati nježno prekinuti dodir. promijeniti položaj i nastaviti masažu.

Prednja strana stopala

Masaža zavržava radom na stopal u , ali obzirom da ste stopala već temeljito obradili kadje primalac bio na leđima. ti s u pokreti zamišljeni da

5 Masaža oko kuka Okrenuti ste prema partneru i polatire oba palca postranično na bedro. 5 do 7 cm ispod ruba zdjelice. Zatim duboko gnječice oko zgloba naizmjenično gurajući palce. Ostatak ruke čvrstoje poloten na nogu radi oslonca.

--

-

b ,

)

Masiranje niz nogu Skupljajte i scišćite velike bedrene mišiće. Masirajte prstima oko koljena, potom nastavile niz potkoljenicu stišćući mišiće uz cjevanicu do gležnja.

»prizemlje .. partnera dovodeći »energiju« do stopala. Nakon poče rnog otvaranja i istezanja stopala, uhvatite ga s obje ruke i lagano povlačite do prstiju i van. Potom se premjestite da biste radili na drugoj nozi.

7 Svijanje stopala Uhvatite stopalo tako da su prsti na tabanu, a palčevi jedan uz drugog na gornjoj strani. Snaino stiŠĆUći stopalo. odvlačite palčeve jedan od drugog svijajući stopalo i razmičući stopa/ne kosti.

8 Glađenje stopala Rukama držite stopalo prstima u smjeru prema gore. Ruke povlačile polako prema sebi i lagano klizile preko prsliju. Ponovite niz zahvaca· na drugoj nozi. 73


MASA2A ,

Povezivanje Nakon š[Q ste redom masirali obje strane tijela. valja » povezati« različite dijelove i pružiti partneru osjećaj njegove vlastite cjeline. Dva s u načina povezivanja dugim zahvatima koj i »teku« cij e l i m tijelom. s jednog kraja na drugi; ili jednostavno kratkotraj n i m polaganjem ruku na različite dijelove tijela. Tim zahvatima povežite masažu jednog dijela tijela s masažom na slijedećem dijel u . Odmaranjem ruku mogu se povezati bilo koji dijelovi tijela - naprimjer. čelo i trbuh. kako je prikazano n a str. 75. i l i pak trbuh i l i početak kralješnice i s[Qpala. Na kraj u masaže pustite partnera da se malo odmori te ga pokrijte pokrivačem i l i [Qplim ručnikom.

Dugi povezujući zahvati

Za te završne povezujuće zahvate smjestite se partneru sa strane u visini kuka tako da istodobno možete dosegnuti oba kraja tijela. Možete izvesli samo jedan od pokreta prikazanih na slikama dolje i desno ili. ako želite, sva Iri. Ali. bilo kojim pokretom zavrsili. vaši prsti moraju mirovati na trenutak prije nego što prekinete kontakt, a zatim obje ruke nježno odmaknite od tijela. Od trbuha do noge i ruke Polatite ruke na partnerov rrbuh. zatim polako pomičite jednu ruku niz Jednu nogu sve do preko slOpala, a drugu prema suprotnom ramenu, niz ruku sve do preko �ake. Ruke poloiite opet na trbuh i ponovite pokret niz drugu nogu i ruku.

Od glave do ruku i stopala Vrhove prstiju polotite na čelo, zatim ih lagano pomičite od vrha glave do šije, niz ruku i preko srednjeg prSla. Ponovile postupak. ali na počelku vrata napravite krug do prednje strane i niz trup. Ruke odvojice na pupku. klizice niz noge i preko palaca van.

74

• ••• •

1

!

;/


POVEZIVANJE

75


MASALA ,

v

Provjera masaze Na ovim s u stranicama slikom i riječj u prikazani zahvati te položaji masera i primaoca. Cjelokupni niz zahvata trajat će sat ili sat i pol. ali nema potrebe da ga se uvijek kruto držite. Uočit ćete da je kadšto potrebno više vremena masi rati određeno područje koje je naročito napeto ili koje osobito godi partneru. Katkad nećete imati dovoljno vremena za cjeloku p n u masažu pa ćete htjeti izvesti kraću masažu. tj. odabrati samo neke dijelove tijela na kojima ćete temeljito raditi - naprimjer. leđa. ruke i šake. i l i stopala. Dogovorite se s partnerom Što m u najviše odgovara. Ipak. ne propustite barem duge zahvate na dijelovima koje nećete posebno masi rati - partner bi . se Inace mogao oSJetiti »nepoveza n l m « . .

w

Napomena: Na crtežima strelice pokazuju p% taj oj . masera. a zasJenjena područja predsravljaju Oilaj dio tijela koji se masira.

Stražnja strana nogu (44-49)

Uljenje i dugi zahva! na obje noge

.

Uljenje i dugi zahvat na jednoj nozi

STRAžNJI DIO Leđa (38-43)

Podizanje noge 2 Drenala palčevima 3 Drenala gornjim dijelom svijenih prstiju 1

.

8 Krutenje oko

Ufjenje i dugi zahvat

krstaćne kOSli i križa

4

Gnječenje /loge 5 Sriskarye dui noge Gnječenje ramena 2 Okretanje palca na bazi vrata 3 Masiranje palcem uz k.ralješniC!1 l

9 Gnječenje scražnjice 1 0 Lupkanje s(rainjice

J 1 Povlačenje bočnih

strana rijela PONOVITI 9 - 1 1 NA DRUGOJ STRANI

6 Masata oko gležnja 7 Rotiranje gležnja 8 IsCezanje scopala

Masiranje ispod ruba lopatice 5 Pritiska'1je ravnog dijela lopatice 6 Stiska/V'e hrpta lopatice 7 Miješenje vrala 4

PONOVITI 1-7 NA DRUGOJ STRf.NI

76

9 1 2 ,.Konj za ljuljanje« 1 3 Trljanje uzdui

kraljdnice 14 Pritisak pod/aRlicama

10

II [2

gore-dolje CiSćenje između letiva Masiranje labana palcem Istezanje prstiju Stiskanje prstiju

PONOVITI NIZ NA DRUGOJ NOZI


PROVJERA MASAZE •

PREDNJA STRANA TIJELA Lice (56-60) Ramena, vrat i tjeme

...

Prednja strana nogu (70-73)

'.

50-55)

"J

Celo 2 Obrve I

,

Ulj'enJe I dugi poRrer

3 Dt; 4 Nos

5 Stiskanje ramena

5 Obrazi 6 Brada

6 7

7 8

Vilica Mi�ići za tvakanje 9 Pokrer od obraza do uha 1 0 ,.Povezivanje« lica I glave ISf€Zarye vrora 2 Is/ezanje vrata gore-dolje 3 Is/ezanje vrata s Jedne na drugu stranu I

8 9 10

zgloba Gnječenje ruke Masiranje oko ručnog zgloba ..Otvaranje.. d/alla Ci$ćenje izmedu kOStiju Stiskanje prstiju

PONOVITI NIZ N....

Prednja strana trupa

(61-65)

(66-71 )

Uljenje i dugi (XJkrer

DRUGOJ RUCI

Ruke i šake

..

Uljenje i dugi pokret na obje noge

Uljenje i dugi pokret na jednqj nozi I Istezanje noge 2 Drenal.a donjeg dijela noge 3 Kruten)e oko ivera 4 Drenata bedra

uljenje i dugi pokret

-

I Masiranje izmedu

4

rebara 2 Navlačenje botnih strana trupa 3 Gnječenje grudnih mi�ića

Rame, prednji i strain)! mz pokreta

PONOVITI

l

Drenaia podlaktice

STRANI

2 I , NA DRUGOJ

5 Masiranje oko kuka 6 Masata niz nogu 7 Otvaranje., stopala

8

..

Udaranje stopala

PONOVITi NIZ NA DRUGOJ NOZI 5 Rotiranje v/asi$rQ 6 .Pranje kose..

7

.Cupanje« kose

PONovm 4-7 NA DRUGOJ STRANI

4 Siroko krutenje na

trbuhu 2 Drenatagomjegdijela 5 Spirale na trbuhu ruke 3 Podizanje ramena

Povezivanje

8

Is/ezanje kralješnice

4

Istezanje ruke prekO glave

6 Dugi pokret.

korištenje disanja

77


,


latsu •

Shiatsu

dolazi iz Japana. To je oblik fizio­

vencije u tjelesne procese. nego samo

terapije koja koristi pritisak na akupunk­

usklađuje

turne točke da bi se uravnotežila tj elesna

izliječio.

energija i poboljšalo zdravlje. Iako sam naziv jednostavno znači "pritisak prsta_o se izvodi

shiatsu

i

drugim

dijelovima

udova - laktovima i koljenima .

ki

kako bi se organizam sam

Kad započinjete

shiacsu.

važno je imati

na u m u da vam nije jedini cilj otkloniti s i m ptome nego i njihov uzrok. Kad kod glavobolje liječimo samo glavu. znači da

Ta je vještina dobila i m e na prijelazu

zanemarujemo ne samo cjelokupni si­

stoljeća iako joj j e podrijetlo vrlo staro.

stem međusobno povezanih meridijana

Riječ je O jedin stvenoj kombinaciji kla­

koj i čine

sične istočne medicine. čija se povijest

kom. nego i jedan od osnovni h. principa

proteže do početka a k u p unkture prije

istočne medicine - da su tijelo i d u h

4000 godina. te bogate tradicije narodne

tako djelotvornom tehni­

nedjeljiva organska cjelina. Da b i se dijag­ nostici rao pravi uzrok bolesti, mora se

medicine.

Shiatsu

shiatsu

je generički naziv za mnogo­

brojne različite tehnike ali

ih

znati čovjekovo emocionalno i fizi ološko

izvode imaju zajednički princip - vj erova­

stanje. Sve dok se te vještine ne svladaj u .

nje u životnu snagu. poznatu kao

sigurnije j e i djelotvornije liječiti cijeli

teče povezan i m

oni

kanalima

ili

koj i

d u boko zaći u istočnu medicinu te upo­

ki.

koja

meridija­

.

organizam.

nima kroz cijelo tijelo. Svaki meridijan

Kao što j e prije spomenuto. uzrok svih

povezan je s jednim organom i l i psiho­

bolesti je u pomanjkanju ili višku

fizičkom funkcijom i njegov

Iskustvo će vas

ki

može se

naučiti

k{a.

kako dodirom

dotaknuti na nekoj od točaka na njegovu

saznati koja područja imaju višak

p u t u : to s u akupunkt u rne točke. poznate

se zove jiCsu. a koja manjak. Što se zove

u japanskom kao

csuboi. U

zdravom sta-

nJ u sve Je II organizmu uravnmezeno, pa o

ki

'

y

glatko teče meridijanima. poput nafte

kia.

što

83). Obično jej iCsu . ili bolni dio. s i m ptom. a područje #.yoa uzrok. pa

kyo se

(vidi str.

u

l iječenju morate

usredotočiti

na

u naftovodu. opskrbljujući i održavaj ući

područje

sve dijelove tijela. No kad je organizam

zagovarao je pokoj n i stručnjak Shizuto

oslabljen zbog neumjerena načina života

Masunaga kao alternativu priznatoj školi

emocionalnog stresa ili po­

koja je preporučavalajormule. ili kombi­

84).

(vidi str. vrede.

ki

više ne teče glatko. nego je na

nekim mjestima slabij i . a na nekima pre­ više jak. što znači da j e organizam bole­

nacije

kyoa.

tsuboa.

Metodu liječenja

u

liječenj u

kyo-jitsu

specifičnih

smetnj i .

Shiacsu

se lako uči. n ije potreban n i ka­

kav poseban pribor. a nije potrebno n i

stan. Većina lj udi pripada skupi n i "poluzdra­

ulje. Valja samo imati toplu. prozračnu

vih- - drugim riječima. njihovo stanje

prostoriju . široku. udobnu odjeću. te sa­

nije potpuno uravnoteženo. Netko je pod­

gom prekriveno tlo za rad. Bez i kakva

ložan

straha

prehladama.

netko

želučanim

shiatsu

se može izvoditi posvuda

smetnjama. netko je tj eskoban ili depre­

i čak jedanput dnevno. Znanje, vrijeme

sivan . Za te " poluzdrave- lj ude. ili jed­

da se izvede kompletan tretman. pažnja

nostavnije rečeno. za sprečavanje bolesti.

i poštovanje partnera - to je sve za stva­

je idealan kućni lijek. Ta teh­

ranje početnog vlastitog osjećaja prema

shiacsu

nika ne upotrebljava n i kakve grube inter-

pravom poimanju

shiatsua.


,HIATSU

Ki

\

T",

//

,

I

,

,-

'

'\ •

,

\

-

kineskoj kozmologiji . odakle je potekla i japanska. izvor svih stvari je tao. zakon svemira. Iz taDa proizlazi jedno i l i postojanje. Odatle se polariziraju dvije sile. jin ijang. koje su suprotne. ali se dopunjuju. Riječje o igri izmeđ ujina ijanga. oseke i plime između dva principa. Što stvara energiju ki ( i l i chi. kako je nazivaj u Kinezi). pa tako dva postaj u tri. K i je »nematerijal n i dah« o čemu piše Lao-tse u djel u »Tao-te-ki ng« . Postoj i u mnogim oblicima. od najčistijeg. kao Što je svjetlost. do najčvršćeg kao što je granit. a čak je i inertna materija saČinjena od kia u najgušćem obliku. baš kao Što su sve stvari napravljene od djelića energije. Kako »tri stvara deset tisuća stvari « ? Prema staroj filozofiji . ki se manifestira u pet različitih vidova energije. poznatijih kao pet elemenata - vatra. zemlja. kovi na. voda i drvo. Svaki element ima vlastitu kval itetu i u nekom vidu stvaranja daje ga jednoj od »deset tisuća stvari«. Ž ivot biljke. na primjer. pripada uglavnom elementu d rva. stijene i m i nerali elementu kovine. Lj udska bića s u mješavina svih pet elemenata. Sve u prirodi. svaka od deset tis uća stvari sastavljena je od OSObitog spojajina ijanga. zajedno s naročitom kombi nacijom pet elemenata. što je jedinstveno i Što tvori » pravi kill te stvari i l i bića. U

Jing i jang

jin i jang su dva suprotna ali

ipak komplementarna aspekta postojanja - sjena i svjetlo. jin odgovara svemu onome ŠtO je tamno, hladno, vlažno. meko. receptivna. žensko, tonute: jang svemu onome što je svijelio. (opiO. suho, aktivno. m uško i što se diže. jin i jang su samo relativna stanja. a ne apsolutna, pa jedna stvar može biti};n drugoj. tejang u odnosu na tretu stvar. Naprimjer, svijeća je jang u odnosu na kockiCU leda, alije jin u odnosu na sunce. U iSlOčnjačkoj medicini. hranjive. hladne, vlažne i opuštajuće funkcije su jin. a aktivni energetski aspekti 80

funkcioniranja su jang. Tkivo organa uglavnom je jin. a energija kojom se opskrblj uj u je jang. Gdje je previše jina. javlja se sklonost prema hladnoći. vlazi i kondenzaciji u tkivu (naprimjer, stvaranje tumora). Gdje je, pak, previše janga, javlja se pretjerana aktivnost i vrućina. Kad je manjak jina. čak i kad je jang normalan, javit će se simptomi tipa jang, a to su uznemirenost. nesanica, suha usta. Kad je manjak janga. jaVit će se umor. hladnoća. slaba cirkulacija krvi. Ljepota shiatsua je u lome. dakako. da se daje sa željom da zadovolji individualne partnerove potrebe. ŠtO automatski usklađuje njegovu energiju.

.. Tao stvara jedno, jedno stvara dvoje, Dvoje stvaraju troje. a Troje s[varaju deset tisuća stvari. Iza svih stvari je sjena. Ispred svih stvanje svjelfosl koja usklađuje nematerija­ lan dah."

Energija jang (pogled na stražnji dio)

,

,

., .

\ •

Energija jin (pogled na prednji dio)

II

Meridijani jin i jang Meridijani lijela jin i jang sevoreni su. kalu, još u doba kad smo hodali na sve čeliri noge. Zemlja je jin u odnosu na nebo. ZalO se meridijani jin kreću prednjom i unutra�njom stranom povrŠine [ijela jer su najbliti zemlji. Nebo je jang u odnosu na zemlju, pa se meridijani jang kreću stražnjom i vanjskom Stranom površine lijela. koje su najizlolenije suncu.

l'


KI

Pet elemenata

,

VATRA.

Pel elemenata predstavljaju različite kvalitete energije hi, pet različitih načina kako se hi oćiluje II svemiru. Ti se elementi maniresIiraju II ljudskim bićima. povezujući ih s okolinom, s ciklusom godi�njjh doba i sati. Kako ćemo fizički i emocionalno odgovoriti na vanjske utjecaje i na prirodne sile, ovisi o ravnot.eži elemenata II nama. Vaira je element topline, ljeta. veselja i LOpline II ljudskim odnosima. Zemlja je element žetve, raskoši. hrane. plodnosti i odnosa majke i djeteta. Kovina uključuje zapadnjačku ideju o elementu zraka, ali je više od loga. To su snaga gravitacije, minerali na zemlji. kruženje nebeskih tijela. sile električne vodljivosti. i magnetizma. U ljudi - lUga i čežnja. Voda je izvor života. sposobnost protjecanja, beskrajno snažna. promjenjiva i često opasna. Ona sadrži najvišejina od svih elemenata. U psihologiji čovjeka voda održava ravnotežu između straha i želje za dominacijom. Drvo je "najljudskije .. od svih elemenata. Ono je element proljeća. kreativan poriv da se nešto postigne, ŠtO se prervara u bijes kad je osujećeno. Kod čovjeka riječ je o mogućnosti da gleda unaprijed, planira i donosi odluke. Svaki elemem upravlja meridijanom ili organskom funkcijom u ljudskom tijelu (kako je prikazano gore desno). a također i nekim vidom ličnosti ili emocijom. tako da bilo kakva pometnja elemenata utječe na specifičan način na duh i tijelo. Vrijednost je razumijevanja tih elemenata za .Iiječnika istočnjačke medicine štO m u mreža spojeva elemenata daje rješenje na kojem će on zasnovati svoj u dijagnozu.

""

....

KOVINA

VOOA

-

Spojevi i meridijani pet elemenata i njihovi cikJusi Svaki element povezan je s oscala četiri preko ..krearivnog ciklusa- (vanjske srrelice) i ..kontrolnog ciklusa· Zemlja Elementi: Vatra

o lfa t'O ---­

(unulra�nje strelice). U kreativnom ciklusu svaki elemenc predaje energiju sljedećem. Kontrolni ciklus je usklađuje caka da su elementi pod nadzorom .

Kovina

Voda

Drvo

Boja

crvena

iwa

bijela

plava/crna

zelena

Zvuk

smijanje

pjevanje

jecanje

srenjanje

vikanje

MiriS

prtenje

miomms

trulei

smrad

uie.teno

Osjećaj

radosI

sk/onOSI

ruga

srrah

!JU/nja

GodiSnje doba

ijelO

kasno Oero

jesen

zIma

proljeće

Okus

gorko

slatko

papreno

slano

kiselo

Svaki elemem spojen je s bojom. okusom, godišnjim dobom, mirisom. osjećajem, osjetilom (vidi gore). Zala liječnika neće samo zanimati simplomi u bolesnika. nego će naučiti da uoči nijanse boje na licu, da razlikuje tonove u glasu. le da lačno prosudi u kakvom je emocionalnom stanju bolesnik. Tada može potvrditi svoju dijagnozu ispitivanjem. Za kakvim okusom bolesnik čezne? Kakvo vrijeme pogoršava

stanje? Na taj način on osim Simptoma uočava uzrok koji je skriven u jednom od elemenata. Ukazuje li dijagnoza na element vode. liječnik zna da mora liječili bubrege ili mjehur; isti simptomi kod drugog bolesnika mogu proizlaziti iz elementa zemlje, pa će liječnik lijeČiti slezenu i želudac. Zapadni liječnik vjerojatno bi oba bolesnika proglasio -artritičnima .. i pre· pisao bi lijekove protiv upale. 81


SHIATSU •

"

( ....

.

,

82


KI

Meridijani

,

Meridijam su kanali u tijelu kojima protječe kj, Najpoznatiji su dvanaest meridijana akupunkture. Pet elemenata imaju svaki po par II meridijanima. jedan jin i jedan jang, osim vatre koja ima dva para. Svih dvanaest meridijana je dvostrano. pa ih je sveukupno dvadeset četiri. Parovi meridijana prolaze jedni pokraj drugih, a njihove su funkcije komplementarne. Svaki je meridijan povezan s određenim organom ili psihofizičkom funkcijom, ali u svom djelovanju njegova je aktivnost mnogo šira nego Što to uči zapadna znanost. Naprimjer, meridijan jetre povezan je s noktima. mišićima i rerivama. reproduktivnim sistemom, osjećajem ljutnje, očima. sposobnošću planiranja itd. Ispočetka vam ne treba potanko razumijevanje spojeva meridijana, ali morate razumjeti da ako je, naprimjer, meridijan jetre bolan i napet. ne mora značiti da je bolestan sam organ jetre, nego "energija .. jetre. Dva »posebna\< meridijana obično se priključuju na dvanaest organskih meridijana: upravljački. koji je vrS(3 spremnika energije jang. te začemi njegov jin duplikat. Kad pritisnete točku na meridijanu. ne stimulirate samo lokalne živce i tkivo. nego utječete na tok kia kroz taj meridijan. a time i kroz druge. Ako je neko područje suviše bolno na dodir, pomoći će tako da radite na udaljenom dijel u na meridijanima koji prolaze bolnim područjem. S dvostrukim meridijanima također možete djelovati na tok kia do bolnog područja radeći na istom mjestu sa suprotne strane. Točke pri kraju meridijana djeluju često najjače na otklanjanje prepreka ili boli uzduž tog meridijana.

Tsuboi

Akupunkturne točke ili lsuboi su mjesta na meridijanu gdje je najlakše doći do kia i utjecali na njega. Dokazano je da te točke imaju manji električni otpor od okolnih područja. Tsuboi se mogu usporediti s pojačalom jer provode ki odjedne do druge točke. Mnogi tsuboi su. kako ih na Zapadu zovu »otponci .. koj i navode mišić da se stisne ili opUSti. No tsuboi djeluju mnogo finije, prema zakonima kia. Neki su povezani s drugim meridijanima. neki utječu na ravnotežu elemenata, a neki. pak. mogu smiriti dušu ili smanjiti toplinu. U ovoj knjizi više ćemo se osvrnuti na meridijane nego na lsuboe. Ako naučite tokove meridijana. upoznat ćete se s »osjećajem .. prolaska kia u tijel u. te ćete razviti instinktivno znanje o tome gdje su tsuboi. Ako točka koj u intuitivno pritišćete nije naznačena na akupunkturnoj karti. ona ipak postoji osjeća li se partner bolje kad je dirate.

Istezanje meridijana Meridijani se diŽU na povr�inu kad se istežu, te se lakše pronalaze. To znač; da ćele uporrijebiti slabiji pritisak kad dajete shiatsu na istegnutom dijelu.

Simbol tsuboa Stari kineski znak za [subo je vrč tankog vrata s poklopcem. Tsubo je popUi vraca vrča - pod poklopcem je »pro/az« u spremi�le kia.

Kyo i jitsu

meridijanu koji nije usklađen, ki može biti u manjku (kyo) ili u višku (jirw). a ponekad. kad je tok kia osujećen. može istodobno biti oboje - u višku iznad zapreke i u manjku ispod nje. Područja kyoa uvijek izgledaju i osjećaj u se malo prazna i obično se mogu dodirivati. Kad pritisnete meridijan kyo, partneru to obično godi. jer energijom ki opskrbljujete ono mjesto gdje je nema dovoljno . Područja jitsu mnogo je lakše pronaći jer su obično tvrda i napeta. Mogu biti bolna ili se bol javlja samo kad ih se dodiruje. Bol je obično oštra. dok je kyo bol obično dosadna i slabi kad se dodiruje. Shiatsu tretman je mnogo ugodniji i djelotvorniji kad se koncemrirate na područja kyo. Ta tehnika. poznata kao »wnifikacija\<, koristi polagan i postupan pritisak da dovede energijU tamo gdje je nema. U principu, svaki višak uzrokovan je manjkom tako da tretiranje meridijana kyo pomaže me ridijanimajitsu da se opuste. U

83


SH IATSU •

Zdravlje na istočni način Da biste d a l i dobar simI/su. s a m i morate i m a t i dobru

kva l i t e t u I�ia. Prema d revnoj rilozol lJ I. vasu osnov n u

građu odredio je vas "pre n a t a i n i I,i" hoj i se stjete u tren u t k u začeća. a OVisi o dobi

I

zdravlju vasih

rod i telj a . s t i m e 510 na nj dje l uj u I okolnosti vascg

rođenja. Taj pren a[al ni Ii i. hoj i se na la z i u i JodrućJ u b u b rega. n e možc se pridodava [ i . nego se može samo prazn i l i zbog loseg n a č l 11J Zivota r l l . u naj hoijem sl ućaju sačuva l i . ž i v I [e l i m ud ro. UmJerenos [ j e jed rn l n a ć i n d a se sacuva [O dragocjeno spremls[e KI

u!1Istava sval,a z I o u pOlreba orga n i z m a. ],ao naprimjer uzimanje [able[a . hasno l' I cganJc. preqeran raci na duze vrijeme. Koci zene on slabi zhog [rudnoće. kod m u sl<araca zbog sek s u a l n e a l' [l vno s [ 1

" Pos[n a [ a l n l

Ii i " . medj u t i m . neprekidan JC p n l J v ene rgiJe . Taj Iii dobivamo I Z zemlje

i shreJnoJll. s neba - d i s a njclll.

pa stoga valja obratiti pose b n u pozornost na Jeda n i

drugi I'i.

Ishrana

Disanje

1),1 hiSIl' prtl!,(lurali .'>IUllISII.

Za zdravlJc JI.: \'rlo dobro

morali..: Il IL'gm'al i i'd ravu

svakodnevno 1Z\'oli iu r1t.:hollko

vJ c2b l disanja prema uputamd Joge. i l i vJcibl d isan J i1 I Z donjeg dijela trbuha III hare kako JC p rl ka z, lt1o nJ s li C I Kako sc i zvodi la vjezlli1? Sjed nite prekrilcml1 nog u . III na japanski nae i n - klekniu ' I stopala podVIJ IC Ispod sdK' Na haru poloz l W li ll"VU ruku tl preko nje desnu Udahnut: II !Jaru 5 se k u nd i ZadrzHL' dah 5 sekundi . Izdalllli[<: II. l1are lj sc k u nti l Ponov ne larnislJaJlIcl \'il�U l!lInI han

ul11Jerenu i�l'ranu

sva k l l1l dahom PrJl1ld sve \'isc

kill

N aj v3 7: ll i j n

Usklnt!iw pCt o k usa · slalko. slano. gorko. kiselo 1 p,lpn:no :'-Je mar-illi..: I1ll i Ol .:t k rob l ou (a r I I I vcgt' lJnld ll'lC. a l l meso i nb" moraju SL' Ul.lll1all ll1ln irna l l1() . tL' Sl: Illur.l l u IlJdopunjnval1 WlIll i l l d r K l 11l<l I povrccm. S l roVJ hrdllJ Jt' tiobr;] dJ p rot i � l i SISl(·I1l. alt sc ne IL'

..

5vIJc tleću huglu hOld

l

UI11 I L'fL'1l0st

i

pn.:por Ul'UIL' Z<I dulje razdoblJL'

Z iV I C I l ot! saldle n l ll' do\'olJno Jcr IlC sll.lI)(\i jeva organizam s l!O\'O[JIlO <:rle rgIJt' j(ll1g. S loga Sl rm'<J hr,m a ne [ reihl bili 1..15tupl]cna visc od I rc c i nc . O�ll11 zn vrlo [Opiii vrCl1lcnJ JzhjegavJjlL' sladoleue i lJilo koju hranu lli picl' izravno i7 hldcl nja ha . jer hlildnoca UniSlJVJ r U n kcij t' slezene I icluca Smanjile mliječne proizvodc. osobito ako bolujcte od kalara lli alergllJ


ZDRAVLJ E NA ISTOCNI NACIN ,

Sredstva za stimuliranje i tablete

Kava. čaj. alkohol i cigarete su droge koje nam pomažu da se nosimo sa životnim napetostima. ali svaka na svoj način ostavlja [rag u organizmu. Sve su steine za energiju bubrega. osobito kava. dok cigarete škode plućima, a alkoholjctri. Očito je da bi ih sve trebalo prestali uzimati. ali kako vam je cilj umjerenost. ne pokušavajtc se svega odjedanput odreći. Umjesto toga naučite sc uživati u malim količinama. Svedi te kavu najednu šalicu ujutro da vas probudi i smanjite pušenje na Ifi cigarete dnevno. Pokušajte sami razviti svijest o svom tijelu i njegovim potrebama. a ne kako ćete m u namelnuti stroge režime koji čestO dovode do prolureakcija na drugoj strani.

Zaštita tijela

Bitno je da se zapamti da se valja zaštititi od vanjskih uvjeta. Kinezi i Japanci vide bolest u vjetru. hladnOĆi. vlazi i vrućini - zalo se zaštićuju. Osobito je važno da vrat, ramena i križa budu u toplom - zato nemojte da vam košulja ili majica budu prekratki i otkriju leđa; svakako nosile šal kad je hladno i vjetrovito vrijeme. Ako imate teškoća s nekim dijelovima tijela. na primjer. koljenima ili gležnjevima. morale ih uloplili ISloćnjačka medicina odavno zna da "poluzdravi ... ljudi ne smiju dopustiti da im vremenske prilike donesu neVOlj U.

Vježba

Neki oblici vježbe su potreba. osobito ako mnogo koristite shiaIsu. za što morate biti u dobroj kondicij i . Svako vježbanje koristi, ali želile li povećati ki. bit će vam potreban istočnjački sistem koji se zasniva na >lfinoj energiji . Hathajoga je odličan oblik vježbanja jer [steže sve meridijane i regulira disanje. Taj chi također povećava ki. poboljšava disanje. a lijelo tini elaSIičnim i mekim. Te su vježbe razliČite. one povećavaju hi. a zapravo su oblici samo-shiatsua. koji katkad mogu bili djelotvorniji i u njima ćete više uživati nego u tiskanju svojih meridijana. ..

Emocionalni faktori

Emocionalni ili pSihološki faktori također mogu utjecati na zdravlje. U istoćnjaćkom sistemu briga. žalost. strah, Ijumja. čak i preveliko veselje mogući su uzroci bolesti. No kako borba protiv smetnji stvara još veće sukobe. iSločno je stanovište da sve te pSihičke pojave valja promatrati svjesno i pusIiii da stvari budu onakve kakve jesu. Na taj će se način one smiriti i nestati. kao Sro uznemirena konja valja pustili na veliku livad u jer će se tamo smiriti i poČeli pasti. Meditacijaje istočnjački način da se to postigne. Za onoga koji primjenjuje shiacsu. tO je jedan od najteŽih zadataka. ali zato donosi goleme koristi; razumjeti vlastite tjeskobe i nevolje kako bi se bolje shvatilo i suosjećalo s neVOljama drugih ljudi. 85


SHIATSU

,

Sredstva i tehnike Tehnike shiacsua razlikuju se od onih koje se koriste kod većine zapadnih oblika masaže - nema glatkih, dugih zahvata, gnječenja ni č upkanja. Ustvari, postoje samo dvije glavne teh n i ke - pritisak i istezanje. Ipak, riječ je o nevjerojatno dinamičnom i raznolikom obliku masaže. Raznolikost se postiže razl ičitim »sredstvima« pritiskanja (šake, laktovi, koljena i stopala), trajanjem i d u b i nom pritiska. te položajem u kojem se nalaze primaočevi udovi. Tajna dobre tehnike shiacsua j e u tome da se bude što prirodniji i opušteniji kad se primjenjuje pritisak. To znači da valja koristiti tež i n u vlastitog tijela, umjereno i bez napora, a ne svjesno »pritiska t i « , te da uvijek obje ruke budu u dodiru s primaočevim tijelom.

Pravilna tehnika shiatsua To je pravilan položaj za izvedbu shiatsua. Koljena su razdvojena i zalO su dobra baza: ruke su ispružene i zaLO su dobar potporanj: pririsak ne dolazi iz ramena. koja su opuštena. nego iz pokretanja bokova prema naprijed. Davaočeve ruke su opuštene.

/

Pritisak iz hare

Kod pravilne tehnike shiacsua pritisak dolazi iz hare (centar ..energije .. u donjem dijelu trbuha, vidi str, 120). bez obzira koje »sredstvo« koristite za pritisak. Pritisak iz hare je umjeren i dovoljno jak. jer je vaša ..energija.. pod utjecajem partnerove ..energije ... Najbolji način da se nauči ta vještina je korištenje vlastite težine tijela kako je prikazano na slici desno. a ne "pritisak.. s naporom. Položaj vašeg tijela je od bitne važnosti. Morate biti opušteni i čvrsti kao stijena. jer samo tako možete Jako pritiskaLi a da se ne umorile.

-

I� .

'

Nepravilna tehnika shiatsua (lijevo) To je pogrešan način primjene shiatsua. Koljena su skupljena. nema seabilnosei; samo jedna ruka vrši dubok pricisak. nedostaje sigurnasr koja dolazi iz dodira obiju ruku ; ruka je svijena pa se mišići naprel.u; pokret dolazi iz ramena (kojeje napeLO). a ne iz bokova. Cijelo davaočevo cijelo je napeto pa će se on vrlo brzo umorili.

J

..

,

r. �� .•

, -

,

86

--

'"

7. _


SREDSTVA I TEHNIKE ,

Sredstva shiatsua

Palci s u klasično sredsTvo shiQrsua. jer su tsuboi ili točke pritiska čeSlo smještene u šupljinama veličine palca. No korištenje palaca kroz čitav tretman shiatsua bilo bi zamorn o - a različita sredstva omogućavaju raznolikost i davaocu i primaocu. Palce koristite onda kad izvodite precizan pritisak na točke pritiska. a za pritiskanje meridijana koristite se šakama, koljenima ili laktovima.

I

"

11

'f---'-. -, --.:.; _.-��' --

-,

.-"

_

l

li \

Palci Kad kod shialsua korislICe palčeve. jastučić a ne vrh palca mora vršiti pritisak. osrali dio šake treba biti u dodiru s partnerovim tijelom - da bude oslonac težini vašeg cijela i da partneru daje sigurnost

I ,

� Dlanovi /I Dlanovi omogućuju dobar pritisak. ali je on manje specifičan od pritiska palcima. Pritisak scratnjim dijelom dlana bit će precizniji. ali ostali dio šake zadrtile u dodiru S parmerovim IUefom. "

I

,i

;;.78

..

/

,

I

Koljena Pritisak koljena mora biti jak ali ne bolan. Neprekidno se lagano nasfanjajce na parmerovo tijelo. ali nemojte na njega kleknuti!

/ /

Unutrašnja strana kažiprsta i palca Taj je zahvat poznat kao »zmajeva usta i vrlo je koristan za one s elastičnim rukama. Pritisak uglavnom pada na najdonji zglob katiprsta.

,

,

\

\

--�,

Laktovi Kad pritišćete faktom. koljena drtice odvojeno. središte ravnotete nisko. cako da motere sve kontrolirati. Pazice da je lakac lagano ispružen oštar iakat boli - te da su šaka i podlaktica opušteni. Napela šaka ukazuje na to da svjesno vršite pritisak.

r '•

-

,

87


SHIATSU ,

Osnovni niz zahvata shiatsua Počinjete niz zahvala kad partner leži potrbuške s rukama uz tijelo. Radite odozgo prema dolje: najprije leđa, za lim bokove, stražnji d i o nogu i stopala da bi se opet vraiiii gore, na stražnji dio ramena. Gledajte da partner povre meno okreće glavu s jedne na drugu stranu kako mu se vrat ne bi ukočio. N a prednjem dijelu tijela sislematski ćete tretirati prednji dio ramena i vrat, glavu i lice, ruke i šake i haru, završavaj ući na prednjem dijelu nogu. Lj udi koji imaju teškoća na donjem dijelu leđa možda će radije podignuti noge kad leže na leđima. te ih spustiti kad dođe red na njih.

1 Leđa Počinjete iscezanjem leđa da se opuste i da uSpostavile svoj rflam. Zatim st;mulirajce sve funkcije lijela pritiskom dlanovima l palcima na obje s(rane kralje�nice.

Upozorenje: Izbjegavajte izravan pritisak na vene alw parrner ima proširene vene. Izbjegavajte i shiatsu na lrbuhu za vrijeme trudnoće. U naprednijem stadijU frudnoće izbjegavajte pririsal{ na noge i ne koristite ,.veliki eliminatar.. (vidi Str. 1 1 9)

----

-

-

2 Kukovi Na kukovima prilišćece lotke na krsnoj kOSli. zatim gnječire obje strane stražnjice i koristite lakat na gornjem dijelu. I

3 Stražnji dio nogu Na svakoj nozi posebno pricgćece centar dlanom. a zatim koljenima. Nakon što ste pritisnuli točke na gležnjevima. isceiece nogu na tri načina. te je svijale prema van da bi izvršili pritisak sa strane. Nakon roga hodajte po parmerovim tabanima i masirajte svako stopalo posebno. 88

4 Stražnji dio ramena Na stražnjoJ s{ranl rijela tehnika shiatsu završava na ramenima. PritisnHe duž vrhova svakog ramena. zatim kruŽile oko lopatica Zalim masirajre područje između kraUešnice i loparice i završite opuštanjem ramenih mišića vašim slOpalima Vaš partner se sada mora okrenuti.


OSNOVNI N I Z ZAHVATA ,

5

Prednji dio ramena Najprije "otvarate,.. grudni koš oslal1janjem na prednji dio ramena. poLOm pritisnite dui prosLOra između rebara da oslabite zgrčenost u grudima i pomognete da se isprave pognUla ramena. Poloiivši laktove na koljena, radice na meridijanima na strainjem dijelu vrata s donje strane, zatim krutite bočnim stranama vrata da opustite mišiće. ISlezanjem vrata završavale laj n il zahvata.

7 Ruke i šake Obrađujte svaku ruku posebno. prvo unutrašnju površinu wko da su dlan i podlaktica okrenuti prema gore. a polOm vanjsku stranu s dlanom prema dolje. Zatim is/eiile prste i rretirajIe važnu točku između palca i kaiiprsca. završavajući is(resivQnjem ruke radi opuštanja.

6 Glava i lice Počevši od vrha glave. prelazite prstima kroz kosu i (agana je vučete. Nakon masate ušiju, sistematski radite na točkama fica - oko očiju. na sljepoočnicama i vilici. blizu nosnica i usrao poram I1Qlrag do glave.

/

, ,

8 Hara U pravcu kazaljke l1a saru rukama kružile donjim dijelom hare. poram nježno pritisnite ispod obje strane rebara i niz sredinu do pupka_ Zatim .opustite haru ljuljanjem.

,

I

9 Prednja strana nogu Kad god masirate niz nagu najprije pritisnite unutrašnji dio. a potom prednju stranu bedara. Nakon krutenja oko ivera. jednim palcem

pritisnice račku ispod kOljena. drugim niz unutrašnju stranu cjevanice. Istegnite srapala naprijed-nazad. zatim ponovice isra l1a drugoj 110zi. 89


SH IATSU •

Leda Glavni meridijan na leđima je meridijan mjehura. najdulji u tijelu. Ne pokriva samo mokraćn u funkcij u ; budući d a je aspekt janga elementa vode u organizmu. taj meridijan pokriva sve srodne veze reprod ukcije. izdržljivosti. te kosti. zubi i kose. Najvažniji aspekt shiatsua stražnjeg dijela je da stimul ira živce kralješnice koj i opskrbljuju sve u n u trašnje organe. Gotovo svaki tsubo na meridijanu mokraćnog mjehura na leđima izravno utječe na opskrbljivanje energije ki u drugom meridijanu. Točke na vrhu utječu na pluća i srce; tsuboi na sredini leđa utječu na meridijane koji se bave probavom lijeva Sirana odnosi se uglavnom na želudac. a desna na jetru i žučni mjehur; područje slabina povezano je s bubrezima te debelim i tankim crijevom ; krsna kost je povezana sa sa mim mokraćnim mjehurom. Kad steknete iskustvo. dodirivanjem kralješnice i okolnih mišića. moći ćete dijagnosticirati mnoge pojave u vezi s u n u t rašnj i m funkcijama. No u početku nije potrebno posve točno znati sve veze i odnose. Dovoljno je temeljito raditi n i z kralješnicu i oSjećati partnerove reakcije pa će se ki prirodno uskladiti.

Karta leda

Na leđima se reflektira sranje unutrašnjih energUa. Područja pluća. zaštitnika srca (emocije i cirkulacija knJi), le srce leže između lopatica. teludac i trostruki grijač SU na lijevoj strani sredine leđa, jetra i žučni mjehur na desnoj. Slezena djeluje na mali dio oko dVQnaescog prsnog kralješka. Bubrezi i crijeva dominiraju križima. /:?rsna kosI mokraćnim mjehurom. Problematična područja na leđima mogu ukazati na smecnje u odgovarajućem organujunkeiji.

Meridijani MM mokraćni DC debelo

mjehur Bu bubreg JI jelra 2 1 teludac Sl slezena srce Sc pluća PI 2 M iučni mjehur TC tanko crijevo

erUevo TG trostruki grijač ZS zaštimik srca UM meridijan upravljački MZ meridijan začeća


LEĐA •

o,


SH IATSU

Dijagonalno istezanje

Shiacsu počinjete tako da primalac leži pOIrbuške s

rukama uz lije lo. pa kralješnica ima maksimalni oslonac. U nlzu zahvala koristile svoju težinu za istezanje leda. Vaša su koljena odvojena. klečitc uz partnera. dijagonalno poJažete ruke . jednu na lopaticu a drugu na suprotni bok. šake s u okrenute II suprotnim smjerovima. prsti rašireni zbog boljeg zahvata. Kuk i lopatica su pOput prirodnih .. ručki .. kojima se isteže kralješnica dok se vi SVOjim kukovima nadvijale nad partnera Ponovite taj zahvat sve dok ne uhvatile najbolji radni ritam. a kretnje moraju biti dovoljno polagane da se partner može OpUStili. Kad steknete malo iskustva. pokušajte sinhronizirati vaš pritisak s pannerovim izdahom - bilo da kažete .. izdahnite" kad svojim kukovima idete prema naprijed. ili promatranjem pannerova disanja i usklađivanjem svojih pokrela prema njegovu riunu. Rad s disanjem je vrlo važan - ne samo zbog ritma vašeg shiarsua nego zbog pokrelanja energije ki II željenom pravcu.

Napomena: Na našim crtelima dava/ac nosi uski triko samo zato da se bolje vide njegovi pokreti. Inate. shiatsu zahtfjeva široku. udobnu odjeću.

I •

, �

92

,,"-

Ponovite postupak.

--

.. -

-

';l <.( -

/ ( \ , -

J -

A Položite jednu ruku na parmerovu !opacicu. drugu na suprotni kUk. ruke su ispružene, prsri okrenut i u supromim smjerovima. Podignite svoj klik gore i naprfjed (ako da iS(egnele leđa.

-

)

/

I Dijagonalno istezanje

,. •

B lamfjen;te ruke cako da je druga na kuku i lopatici i izvedite dijagonalno istezanje l1a LOJ strani. Možda će vam biti lakše ako ukrSlile ruke. Ponovile pos/upak.


LEĐA ,

Istezanje križa i pritisak niz kralješnicu

2

Istezanje križa odličan je zahvat za ljude koji imaju teškoće u donjem dijelu leđa, jer [steže cijelo (O područje. Nakon šro istezanje ponovile dva do tri puta, možete počeri pritiskom niz meridijan mokraćnog mjehura uz kralješnicu. Morate početi na točki na ramenima gdje se leđa počinju vodoravno prorezati. Ako počnete pritisak na oblini ramena. samo cele meso gurnuu naprijed a nećete ništa posrići. Ne radite prebrzo - svaki pritisak mora trajati oko tfi sekunde. Laganije radile na križima: ako primalac ima teškoće s kralješcima. izbjegavajte izravni faci na tom podrućju, radite iznad ili ispod njih. Pitajte partnera kako se osjeća. Vaš m u pritisak mora godili. a ako boli, to mora biti ugodna bol. Kontrolirajući kretnje vaših kukova koji idu prema naprijed. umjereno ćete pritiskali partnera. U principu, morale više radili na slabim ili šupljim dijelovima, a manje na napelim. Gledajte da panner ne bi zadržavao dah. Kad pritisnete leđa. uskladile svoj pritisak s pannerovim izdahom. •

Istezanje križa Prekrižile ruke i položile jednu ruku Ila sredinu kuka a drugu na sredinu kralješnice, iznad područja križa. Svojom težinom krenile naprijed i istegnice dO/yi dio leđa. Ponovite postupak.

3 Pritisak dlanovima niz kralješnicu Položile ruke s obje Slrane kralješnice, ispod ramena nadlanica je uz kralješnicu, dlanovi na rebrima. Svojim kukovima krećice se gore i naprijed, prenoseći svoju tetinu na ispružene ruke do parrnerovih leđa. Sjednile i pomaknite dlanove niže za dva cemimetra i ponovite pricisak Pomičile se prema dolje sve do kukova.

/

A' .

:0::>

4 Pritisak palcem niz kralješnicu Stavile prste na rebra, a palce s obje Slrane kralješnice, ispod ramena. pa nastavile kao u gore opisanom zahvatu, naslanjujući se uglavnom cijelom svojom ceiinom Ila palce. s lime ŠlO i drugi prsti moraju preuzeli dio ležine. Krećile se sve niže po dva cen(imetra pril1yenom pritiska . pomakom svojih kukova prema naprijed, le popuštanjem priliska pomakom prema natrag.

--=-:=;; /,

-

--. -. '

--

93


SH1ATSU

Kukovi Svojom građom k u kovi s u kompleksno područje jer predstavljaj u s poj između glavne mase tijela i nogu. njegova najvažnijeg sredstva za oslanjanje i kretanje . Neravnoteži u k u kovima često je uzrok nedostatak koordinacije nogu s osi kralješnice - kao kadje jedna noga kraća od druge i l i kad je kralješnica svinuta udesno i l i u l ijevo. što uzrokuje bolove u donjem dijelu leđa i neugodu u području zdjelice. Lj utnja i spolnost također "proizlaze« iz k u kova. jer lj utnja uključuje ritanje. a spolnost pretpostavlja slobodno kretanje zdjelice. Donji dio leđa i stražnjica mogu postati napeti i bolni zbog d ugotrajne represije jednog od dva spomenuta instinkta. i l i jednostavno zbog neprirodnog načina življenja s mnogo sjedenja. Kao i na leđima . meridijan mokraćnog mjehura glavni je meridijan na k u kovima. Meridijan žučnog mjehura na svakoj strani stražnjice ima glavnu točku iznad mjesta gdje kost kuka izlazi van. Primjena shiatsua na tom mjestu može utjecati na smanjenje bolova u donjem dijelu leđa i križobolje. a l i ne pritišćite prejako jer možete izazvati upal u iShijatičnog živca. Shiatsu na kukovima također oslobađa napetost u križima. smanjuje menstrualne bolove i upalu mokraćnog mjehura te sve vrste kongestije i boli u zdjelici. Izrazito godi i opušta. osobito ženama koje s u više sklone poremećaj u cirkulacije krvi u zdjelici. •

Meridijani kukova

Vanjski i unutrašnji meridijani mokraćnog mjehura pokrivaju većinu k.rscačne kOSli i okolne mWće. Meridijan iučnog mjehura ide do kraja kuka prolazeći preko ishijatičnog iivea na sredini srrainjice.

I I

,.,-

_ _ _ _ _

MM

I

ŽM

/ •

!

I l I q4

Vidi Pregled meridijana na str. 90.


KUKOVI •

Q5 •


SHIATSU

Kukovi (II)

Treti ranje kukova poći nje pritiskom na četiri para šupljina na krstaćnoj kosti (na slici desno). time se djeluje na živce kralješnice koji idu do zdjelice. Cesto je isprva teško locirali tC šupljine. Tražite mekana područja u koSta nom trokutu na bazi kralješnice, a partner će vam reći kad m u dodir godi. Dva gornja para čine se mekšim šupljinama u tvrdoj okolini. a dvije donje šupljine teško je naći i nakon dugogodišnjeg iskustva. ali valja ustrajati. I pritisak lakta na stražnjicu takoder zahtijeva dugogodišnju praksu, ali kad vaš centar ravnoteže bude nisko. a ruke opuštene. vidjct ćete koliko vam lakat može biti koristan. Tretirate meridijane koji su produljeni meridijani mokraćnog mjehura: jedan ide prema dolje, oko 3.5 cm sa svake strane stražnjice od ene na sredini, drugi je na najvišoj totki obline po sredini stražnjice.

/\-

"

--

Lociranje otvora krstačne kosti

"

Krsračna kosl je kO�lani lrokU( na bazi kičmenog SlUpa. Kad locirale taj trOkut U krsračnoj kost i, kroz koju prolaze iivci kralješnice. naći ćete i četiri para otvora ili forami na. Ako parlller ima rupice na kukovima. gornji par tsuboa obično leti ispod njih.

f

I

J

�'-

I

Pritisak na otvore krstačne kosti lajašite iznad partnera i palcima locirajre gornji par otvora. Pomaknite naprijed kukove i naslonile se na OiVore. Vratire težinu svoga tijela natrag i locirojte par otvora oko 2.5 cm niže. Nagnite se prema naprijed i pririsnire ih. 96

Dva donja para tele je pronaći, ali koristite se vlastitom inruicUom i "naslonice.. se kad mislice da �e ih prona�li.


KUKOVI •

2

3 Pritisak laktom niz bokove Kleknice raširenim koljenima uz partnera, a jednu ruku drtire na parcnerovim slabinama radi oslonca. Drugu opuštenu ruku. lO jest cijeli lakar naslonit ćete uzduž linije meridijana blizu sredine stražnjice. Svojom ceiinom krenite prema naprijed pritišćući laktom te tako nastavite niz meridijana s obje strane. Nemojte pritiskati oštrim ,.zatvorenim .. laktom i pazite da za tih pokreta ne napnete �ake.

\

./ •

Gnječenje kukova lajašite iznad partnera i nadfanicama locirajte otvor na mWćima stražnjice, malo iznad i iza totke gdje kuk izlazi van. Prsti opušteno lete jedni prema drugima na tijelu kad polinjete gnječiti nadfanicama. Ponovile postupak dva ili cri puca.

i

97


SH IATSU

Stražnji i vanjski dio nogu Glavni meridijani na stražnjem d i je l u nogu meridijan mokraćnog mjehura i n jegov par. meridijan bubrega - pri padaju elementu vode (str. 8 1 ) . Meridijan mokraćnog m jehura nastavlja se niz noge od kralješnice, a meridijan b ubrega spušta se n i z važne mišiće koji povezuju zdjelicu i donji d i o leđa, paje stražnji dio noge pogodno područje za tretira n je bolnog donjeg d i jela leđa. Mjehur i bubrezi. te n jihovi meridijani, predstavljaju vi dovejina ijanga elementa vode, koji upravlja genetskim nasljeđem, rastom, reprod ukcijom, spolnom snagom i osnovnom konstitucijom svakog pojed i nca. Meridijan žučnog mjehura prolazi vanjskim dijelom noge. Ž učni mjehur je jang aspekt drva, koje upravlja očima, tetivama i kontraktivnim svojstvom mišića, a ima udjela i u probavnom procesu. Na emocionalni i menta l n i stres dje l u je element drva baš kao što na nepravilnosti u organizmu djel u je element vode. Ž učni mjehur je sklon da više reagira na mentaln u napetost, donošenje odi uka i poslovne brige, dok na n jegov funkcionalni par. jetru, više djeluju emocionalni faktori. Kad mentalna napetost u t ječe na meridijan, vjerojatno će doći do ukočenosti vrata i ramena, glavobolje, čak migrene, jer merid i ja n žučnog mjehura prelazi preko vrata, ramena i sa strane glave. Jasno je da je vrlo d jelotvorno kad se maSiraj u ta pogođena područja , ali ta se stanja mogu tretirati i na bočnoj strani noge da energija ki slobodno kruži

MM

I

\ .

I ;

I

Bu -

cijelim meridijanom,

Meridijan na vanjskoj strani noge Meridijan iučnog mjehura ide niz vanjsku seranu kukova. porom sredi�njim dijelom bočne strane noge, ispred gležnja i dolje do čecvrtog prsta. 98

lM

Meridijani na stražnjem dijelu noge Meridijan mokraćnog mjehura ide sredinom stražnjeg dijela noge prema dolje, zatim oko vanjske strane gležnja i niz scopalo do malog prsta. Meridijan bubrega potinje na labanu, pravi krug na unucra�njoj strani pete. te ide uz nogu između mišića unutrašnje Sfrane lista i bedra. Vidi Pregled meridijana na Slr. 90.


STRAZNJI I VANJSKI DIO NOGU •

99


SHIATSU •

Stražnji i vanjski dio nogu (II) u ovom

nizu zahvata radite na stražnjem i vanjskom dijelu noge u jednom neprekinutom slijedu. Radile na istoj nozi sve dok ne obrad i le i stražnje i bočne meridijane. Pannerova stopala moraju ležati �IO ravnije. a ako koljena bote ili su gležnjevi ukočeni, možete podmetnuti jastučić pod cjevanicu. Pazile da za vrijeme lOg slijeda ne pritiskale stražnju stranu koljena. Kad god dajete shialsu. obje ruke ostaju u dodiru s tijelom. Kad radite na jednom od udova. jednu ruku morate imali na trupu kako biste održali vezu s glavnim izvorom energije. Ta fuka, poznatija kao .. ruka majka�. služi kao oslonac i slatičnaje, dok je druga aktivna. poput djeteta koje Slalno juri uokolo ali se neprekidno vraća majci i od nje dobiva hranu. Totna

pozicija .. ruke majke .. nije važna jer ona ne vrši pritisak. AJi morate je stalno bili svjesni. služeći se njome da -osluškujele .. partnerove reakcije.

l Pritisak dlanom na stražnji dio noge Klečeći paralelno s primaočevom nogom, priti�ćite niz sredinu noge dlanom ili ..zmajevim ustima... koristeći se vlastitom težinom tijefa. ... Ruku majku .. držite na strainj;c; te pritisnite vrlo lagano scrainju stranu koljena i umjereno lise. Kad se prib1iiite gleinju, gnječite njetno i pricisnite lagano. Ponovite postupak,

-

"

" ,

.

2 Pritisak kOljenom na stražnji dio noge Os/onile se rukama na vrh ; na dno noge. Lučnite na vrhovima ,

prstiju dok su vam kO!Jena iznad sredine partnerove noge. Lagano se odbijajte koljenima od noge izbjegavajući parlnerovo kOljeno. Nemojte kleknuti na nogu - samo je slabije ilijače, već prema ielj;, dodirujte kOljenima.

100

, r

\

"'­

I

,

3 Pritisak na tsubo gležnja Podignice stopalo iste noge i pritisnite 3-5 sekundi obje strane OLVora između kosti gJeinja i Ahilove tetive,

\

,


STRAZNJ[ [ VANJSK[ 0[0 NOGU

4 Istezanje na tri načina A jednaje ruka na slabinama,

Istezanje na tri naClna •

drugom podignite s/opalo una/rag do Slraž njice držeći noine prste cako da posrignete maksimalno istezanje. Neznamo iSleiile slOpalo do maksimalne napelOsri.

lako dajete shialSU straga. laj slijed djeluje na meridijane na prednjoj i bočnoj strani noge. Istegnile nogu u svim smjerovima koliko god možete a da nije neugodno za partnera. Nakon ŠiO ste završili tri pokreta. namjestile partnera u takav položaj da možete odmah nastaviti rad na bočnoj strani noge.

i . ...., ..

_

B Podignite slOpalo i

istežile ga do suproIne strane scrainjice. [Oliko da partneru ne bude neugodno. Vucile ga gore-dolje da povećate istezanje.

.,'

.....

.

/ \

B

'

. •

,

,

,

�,

,

I e

-

, ,.." •

,

-

,

.

,

,r

I

.

.

---

-

e

-

-

'� � .

,..';11

Opet podignite stopalo i povucite prema sebi ŠIO više molele. Oper ga vucite gore-dolje i natrag u okomit polotaj. a da ne ispuŠtale stopalo iz ruke. Drugom rukom uhvatite unutrašnju stranu koljena i zakrenite nogu prema van. da bude spremna za pritisak dlana niz bočnu stranu noge. što je prikazano na str. 102. [ O[


SHIATSU

5 Pritisak dlanom na bočnu stranu noge Kleknite pokraj Pritiskom dlanova niz bočnu partnerova stopala ; stranu noge zavr�ava se niz položice ..ruku majku- na zahvata na nozi. Ne bojte se kuk. Dlanom druge ruke zakretati partnerovu nogu radite sredinom bočne ustranu 10 godi mnogo više strane noge. prebacujući nego što mislite. Nakon što ste svoju teiinu naprijed i radili nizjednu nogu. ponovite nacrag. Ponovite cijeli niz zahvata na drugoj postupak. nozi prije nego ŠIO počnete rad na stopalu. Kad je rijeć o stopalima, morat ćele prvo na jednom pa na drugom proći cijeli niz zahvata. Pritiskivanjem hodanjem po tabanima strahovito godi partneru, a i vi se pri tome odmarale. Većina pokreta na stopalima stimulira meridijane bubrega i mjehura. Svaki meridijan završava u prstu, pa je vrlo važno temeljito izvlačili pannerove prste. 6 Pritisak na tsubo gležnja Palcem pritisnite J-5 sekundi osjecljivi otvor odmah ispod i neznatno ispred vanjskog dijela kosci gležnja.

Stražnji i vanjski dio nogu (III)

-

Ponovite postupak od 1--6 na drugoj nozi.

7 Hodanje po tabanima (lijevo) Kad se uvjerile da oba parrnerova stopala leže ravno na tlu. gazite minutu ili dvije po tabanima. Kad popuštate pritisak. ne podiiite svoje tabane previsoko.

1 02

8 Pritisak na stopaini tsubo Palcem pritisnite J-5 sekundi točku bubrega ispod jastučića stopala u sredini.


STRA2NJI I VANJSKI DIO NOGU ,

f"I-- •

/'

[O

Štipanje stopala ,�{ipajte uzduž = = "" vanjskog ruba stopala da stimulirale meridijan mokraćnog mjehura.

9 Masiranje pete Masirajle kružnim pokrefima stranice pece 5-10 sekundi; palac je na jednoj strani. prsti na drugoj.

I I Izvlačenje prstiju

/ )

(gore) Snažno povucite svaki prst držeći ga sa strane jer su lU tivci. Neki prsti pucketaju kad se oslobađa napetosI.

,

,

-

)

T / .�

13 Lupkanje po tabanima

/' 12 Udaranje tabana Iz opuštenog ručnog zgloba slobodno "pljuskajte« tabane u brzom. neprekidnom i snainom ritmu.

Iz iSlOg pokrera ručnog zg/oba udarajte šakom po tabanu nekoliko sekundi. Zatim gladile stopalo da se smiri. Ponovile postupak od 8-/J na drugom stopalu.

1 03


SHIATSU

,

Stražnji dio ramena Na red u je stražnji dio ramena gdje je napetost gotovo uvijek prisutna. No do te napetosti dolazi iz mnogih razloga ; vjerojatno potječe iz drugih dijelova tijela, pa stoga ne primjenjujte shiatsu isključivo na ramenima. Teškoće će se brzo vratiti ako ne nađete uzrok napetosti u ramenima dok obrađujete cijelo tijelo. Tri s u glavna područja za rad na stražnjem dijelu ramena. Prvo područje s u vrhovi ramena koji s u povezani s meridijanom žučnog mjehura. Kako je žučni mjehur povezan s psihičkim stresom, to je područje gotovo uvijek oSjetljivo. Osim za oslobađanje od stresa, dobro je za l iječenje prehlada i glavobolja. D r ugo područje je središnji dio ramena između lopatica. To je dio meridijana mokraćnog mjehura koji ste propustili kad ste masirali ostali dio leđa jer je taj dio malo zaobljen (vidi str. 93) . Najviše točke dobre s u za liječenje prehlade, kašlja i svih teškoća s pluĆima; niže djeluju na srce i cirkulaciju, ali s u dobre za liječenje tjeskobe, tuge i nesanice. Lopatice pak pripadaju trećem područj u , kroz njih prolazi meridijan tankog crijeva, koj i "brine« o probavi , fun kciji jaj nika kod žena i mentalnom funkcijom i n t u itivne bistrine. Vrat ćete masi rati kasnije, kad se partner okrene, premda valja povremeno masirati vratne mišiće ako postanu tvrdi.

,

Anatomija ramena s leda Tsuboi meridijana mjehura leže između kralješaka s obje s(rane kralješnice i niz rubove lopatica. Meridijan tankog crijeva prolazi debelim slojem mišića iznad loparice. a meridijan iučnog mjehura uzdu! ruba mišića na vrhu.

,

I ZM MM

Prednji meridijan ramena Meridijan mokraćnog mjehura ide niz obje strane kralje�nice. a meridUan !učnog mjehura vrhom ramena. Meridijan tankog crijeva krivuda kroz lopaticu i niz srrainji dio ruke Ul trostruki grijat. 104

/

,

/'

,

..

:l •

f

TG

,

Jr

\

TC Vidi pregled meridijana na str. 90


STRA2 NJI DIO RAMENA •

105


SH IATSU •

Stražnji dio ramena (II)

Kleknite uz partnerovu glavu. U tom nizu zahvata ne mičite kukovima naprjjed�nazad jer bi tO za partnera bila prevelika težina. No pritisak ipak mora dolaziti iz kukova jer se pomičete prema naprijed. a partner podnosi najgornji dio vašeg tijela. Počinjete masažu mišića duž vrhova ramena. koji su često osjetljivi zbog napetosti. POlom laktom radite između lopatica da djelujete na pluća i srce. Cijeli taj središnji dio povezan je s emocijama i sviješću, pa ga morate masirali pažljivo a raditi nježno i duboko. Meridijan tankog crijeva što vijuga lopaticom teško je ločno locirati, pa ga masirale okretanjem loparica da opustite mišiće i oslobodite energijU koja je II njima zatvorena. Cesto dolazi do komradiktorne sit uacije tvrs{i mi�ići čuvaju slabu bazićnu energiju. Budite nježni. nedostatak snage nadoknadite jednoličnim, trajnim. laganim pritiskom mi�ići će se opustiti.

I •

1 Pritisak palcem na vrhove ramena .. Rukom majkom« ste na jednoj lopatici. a cijelom dužinom patca druge ruke uz vrh jednog ramena. Lakat nastanite na svoje bedro zbog astonea. Nagnite se naprijed. njetno prit isnile od vrara do ureza ramena zgloba. tri pura svaku stranu. kako je prikazano na slici lijevo.

� - . -

­

-

OO

2 Laktom između lopatica .. Ruka majka« je na ramenu dok naslanjate »orvaren« lakat u kanale sa svake strane kralješnice. Pririšćire jednOlično po 5 sekundi od baze vrata postupno sve nite. Obradite teme!jito cijelo područje 1 06

-� ---�. " između lopatica. Zamijenite '_ _ , _ -," ruke za rad na drugoj # __ ....: �.-, strani. Vaši su kukovi spušteni. '_


STRAŽNJI DIO RAMENA ,

3 Okretanje lopatica Položite obje ruke na partnerove {opatice dok su prsti ispruženi zbog boljeg zahvata. Savijte prste na vanjskoj strani lopatica i okrećite ih čvrsco, pomičući lopatice i mišiće illlad i ispod njih.

/

4 Pritisak stopalima na ramena Sjednice oslanjajući se straga na rukama i polotile stopala na vrhove parrnero­ vih ramena. Brzo ali njeino gazite, oeprilike minutu. po cijelim ramenima.

1 07


SHIATSU

,

Prednja strana ramena l vrata

\

Shiarsu na pred njoj strani tijela poći nje s ramenima i vratOm. Slabost na prednjoj strani ramena čestO uzrokuje napetOst ili tvrdoću mišića na stražnjem dije l u , klasični primjer kyoa, i l i manjka, ŠtO stvara }itsu. i l i višak. Osim tOga, čest je sl učaj da s u pognuta i l i zaobljena ramena rezultat instinktivnog saginjanja čime se zaštićuju slabe grudi i l i katkad pretjerano osjetljivo »srčano« središte. Sve tO najdjelotvornije je obraditi s prednje strane. Počinjete masažu naginjanjem nad pannerova ramena. kad vaš pritisak ponajviše pada na tOčke pl uća. a potOm masirajte ustranu između rebara. Kad ste »otvori l i « grudi i ispravi l i ramena. pomičete se da obradite vrat, radeći prvo na meridijanu mokraćnog mjehura, zatim na meridijan u upravljanja i na kraj u pritiskanjem važnih tOčaka na svim vratnim meridijanima uzduž baze l u banje. Meridijani trostrukog grijača. tankog i debelog crijeva te žel uca prolaze bočnim i prednj i m dijelom vrata pa je tO područje vrlo povezano s funkcijom probave - uostalom grlo i jest jedan od prvih dijelova probavnog trakta. Kako svaki meridijan ima psihičku funkcij u , kao i fizičku. t i meridijani bave se i »probavnim« i n formacijama i događajima. Kad nam život donese neštO štO ne možemo »progutati« ili »probavi t i « . tO se pretvara u napetOst u grl u i vratnim mišićima, a utječe i na probav u. Shiatsu na tOm području uključuje nježno roti ranje m i Šića, a ne izravni pritisak koji bi mogao štetiti d ušniku ili arterijama. MM Vidi Pregled meridijana na scr.

.

,

II

DC lM

\

Žl

-

PI

I

-

,

ZS 108

I

I

\

\

I

TG

,

,

.

telulani meridijan prolazi niz obje strane dušnika, dok meridijan debelog crijeva prolazi sredmom mišića s botne strane vraca i ide do osjetljivog nervnog splera iznad ključne kosti. Meridijan tankog crijeva izravno ide iz uha, a rrOSlruki grijač je nezna 1110 . Iza njega. .

-

-

-

I

DC

,

,•

,

\ Vratni meridijani postrameno

-:--

TC

90.

U"'-", M-

,

• ,

f I j

,

I

I

Bu

\

\

Meridijani ramena s prednje strane Vaine točke na početkU plućnog meridijana leie u udubUenju ispod vanjSkog dijela ključne kosci. ..Srčani zašlimik .. teli uz prsni mišić. a teludac i bubreg prolaze niz prednju stranu grudi. Slezena prolazi jednom Stranom dojke.

Vratni meridijani na straznjoJ stram SrediŠnji meridijan je upravljački a prOlete se od sredine kičmenog stuba. Meridijan mokraćnog mjehura ide iz središta mišića sa svake strane vrata. dok lučni mjehur ide vanjskim rubom iSllh mišića. �

.

.

.


PREDNJA STRANA RAMENA 1 VRATA ,

Prednja strana ramena i vrata

Partner se okrenuo. a vi zauzimale klečeći položaj iznad njegove glave. naginjete se nad njegova ramena i prili�ćele između rebara. Kad se naginjete nad ramena, glavni pritisak pada na toćke pluća u udubljenjima između grUdi i ramenih zglobova. Dok masi rale područje između rebara, ne samo da istežete rebrene mišiće koji pomažu disanju. već aktivirale i meridijane bubrega i želuca, koji povećavaju energiju ki u grudima i pomažu u eliminaciji sluzi. Primjena shialsua na ovo područje uveliko pomaže astmatičanma. Naginjite se nad pannerova ramena i grudi cijelom svojom težinom: upotrijebite ipak manje snage kad radite na osjetljivim mjestima između rebara. 1 Naginjanje nad ramena Polotire dlanove između parrnerovih grUdi i ramenih zglobova dok su prsti okrenUli prema van i obuhvaćajU zaobljeni dio ramena. Kukovima idite naprijed i gore, naslonire se na ramena. kao gore desno.

2 Pritisak niz rebra Položire ruku na grUdi rako da su dlanovI I prsti okrenUli prema botmm stranama lljela. a palci između rebara. Lagano se nagnile prema naprijed i njetno pritisnite cijelom duiinom palca od prsne kOSli prema van. Pomičite se prema dolje i pririUice između slijedeća dva rebra dok ne obradile cijeli gornji dio grudi. Zaobiđile dojke kad masirale tene. 1 09


SHIATSU ,

Vrat

Masiranje vrata odozdo mnogo je bolje nego odozgo zato što je vrat ravan te što će se partner osjećati opuštenije. Jedina je teškoća postići čvrst pritisak a da se ne podiže partnerova glava sa tla. Kao i uvijek kod shiatsua. sve ovisi o vašem položaju jer pritisak mora doći iz hare. Prvo masirajte meridijan mokraćnog mjehura. uz obje strane kralješnice do stražnjeg dijela vrata. Drugije meridijan žučnog mjehura. koji leži u udubljenju između dva mišića. i vrlo je koristan za liječenje ukočenosti vrata, glavobolje od napetosti i očnih smetnji. Najvažnija LOčka tog meridijana leži u udubini na bazi l ubanje s obje strane. Masiranjem te točke bistri se glava i liječi prehlada. Treće je masiranje upravljačkog meridijana u sredini. što pomaže kod ispravljanja kralješnice. a pritišće se nježno u središnju udubinu na bazi lubanje čime se stimulira srednji mozak. Napokon ste na samoj bazi l ubanje i pritišćete važne točke na svim. meridijanima. .

3 Zahvati na vratu Parlnerova glavaje izmedu vaših koljena: rukama ste naslonjeni na svoja bedra dok se iz kukova naginjete prema naprijed kad prstima pritišćete vrac. -

, i

--

- - \

,

\

-

,

, •

,

,

-

,

_

.

B Prste pomaknite prema A

rubovima velikih mi�ića na stražnjem dijelu vraca. Pritgćite u razmacima od 1 . 5 cm od baze vrata prema gore. uz jači pritisak u udubine na bazi lubanje. Ponovile postupak.

A Srednjim prstima pririšćite s obje strane kralješnice u razmacima od oko 1.5 cm od baze vrala prema gore do baze lubanje.

1 10

e

l

• •

e

D Odvojenim prslimajako prilišćite dul baze lubanje prema ušima u razmacima od 1.5 cm.

Vratite se na središnju finiju vrala i srednjim prstima naizmjenično prilišćile osjetljive šupljine izmedu kralješaka. Završite na središnjoj udubini na bazi lubanje.

II


PREDNJA STRANA RAMENA l VRATA •

Bočne strane vrata

Nekoliko meridijana prolazi bočnim stranama vrata, pa njihove neuravnoteženosti tesla uzrokuju napetost u vratu. No kako su na lom podrućju živci koj i djeluju na dušnik i glavnu anerijU. bolje je stimulirali meridijane nježnim kružnim pokretima nego izravnim pritiskom. Istezanje vrata vrlo je djelotvorno j oslobađa kralješnicu od napetosti. No pazite da čvrslO zahvatite parrnerovu glavu i koristile težinu svoga tijela da iSležete prema natrag. a ne prema gore.

4 Kruženje bočnim

stranama vrata Položite ruke sa skup!ienim prstima sa strane vraw. uz njegove obline. Nekoliko pUla polagano kružite djelujući na vratne mišiće.

/-

-

-

. •

'

I

I l \

/

1

-

-

'.

-.-

.I_ .-!...-

_ _ o

5 Istezanje vrata Cutnile i spojile ručne prste ispod vrata: palci su okrenUli prema kljutnoj kOSCi: gornji dio dfanovaje pod vilicama. a unucratl1ja strana podlaklica priljubljena je uz obraze. Ruke su vam među koljenima. Naginjete se . straga s Ispruzemm rukama da bolje iSlegnete partnerov vrat. .

.

-

\

I

,

-

. ... - .... � .., ---' -.-"'" .. --

"',

lll


SHIATSU

,

Glava i lice Za mnoge je to dio masaže koj i najviše godi i opušta. Svi smo m i skloni da » živimo u n utrašnj i m životomjI, sa skupljenim viškom energije i napetosti. Vrlo m n ogo meridijana počinje i završava na licu pa lako dolazi do njihovih blokada. To se pak manifestira u borama, opuštenoj koži, kao i ozbiljnijim teškoćama. 5hiatsu n a tom području otklanja prepreke i povećava opskrbu kia pa tako oslobađa napetost i, što ljude usrećuje, uljepšava. Stručnjak za shiatsu, Shizuto Masunaga, jednom je rekao : ..5hiatsu lica n ije samo dobar za d u š u nego i lice čini Ijepši m!« Na glavi i licu počinju meridijani mokraćnog mjehura, žučnog mjehura i želuca, a završavaj u upravljački meridijan, začetni meridijan, meridijani debelog i tankog crijeva i trostruki grijač. Ako partner boluje od migrene, morat ćete posve titi osobitu pozornost bočnim stranama glave - meridijan žučnog mjehura domi nira na tim mjestima. Primjena teh n i ke shiatsu na glavi i licu uglavnom se sastoji od pritiska na ključne točke, manje na meridijane. Točke na licu često služe za oslobađanje lokalnih napetosti, boli i l i kongestije. Njihov utjecaj na preostali dio meridijana djeluje na razini finog provođenja energije. To, naprimjer, znači da točka na meridijanu mokraćnog mjehura, koja se nalazi u blizini oka. neće utjecati na mjehur ali će djelovati na ki elementa vode. Točke na vrhu glave

••

TC 1 8

--:-...! T"' a!... ;" y" a n", g

_ _

lM 1 ., -�'---- = DC 20

[

21 6

sljepoočnici. Tanko crijevo (18) je u udubini ispod jagodične kosti a želudac (6) u mWćnom splecu na vilici.

I I2

Na području očiju: mjehur (J) je u unurrašnjem kuru očne šupljine. Mjehur (2)je na unurrašrljoj srrani obrve. lučni mjehur je u udubini s vanjske strane oka u razini vanjskog kura oka. Oko usta: debelo crijevo (20) je ispod najšireg dijela nosnice. leludac (3) leži na ,.bori smijeha ... Meridijan začeća (24) je na sredini brade; upravljački meridijan (26) je na sredini gornje usne.

MM 2 MM

l

21 3 UM 20

Točke lica sa strane Tai yang leii na

Sve te točke leie na meridijanu upravljačkog meridijana a obrađujete ih kad masirace niz središnju liniju glave. Najvažnija je lOčka upravljački meridijan 20 koja se nalazi na zamišljenoj crci od vrhova ušiju do središnje linije.

Točke lica na prednjoj strani

UM 2 1

, , .

UM 22

UM 23 UM 24

; �P

UM 26 MZ 24

Vidi Pregled meridijana na scr. 90.


GLAVA l LICE •

l l3


SH IATSU

l Provlačenje ruku kroz kosu

Glava i lice (II)

5hiarsu na [om podrućju mora

Nekoliko puta provucite ruke kroz parrnerovu kosu tako da prstima "čel!w/u" vlasi�te.

bili dovoljno blag da opusti pannera a dovoljno snažan da oslobodi energiju. Prilisak zadržite snažnim ali ugodnim. a prste i palčeve držite zaobljenim dok prilišćclc točke u udubinama I otvorima. Masiranje ušiju gOdi cijelom organizmu jer su na njima akupunklurne toćke za sve dijelove tijela. Masiranje loća ka na vrhu glave dobro djeluje kad valja [ijelo osloboditi od glavobolje i krvarenja iz nosa. Niz zahvala na očima ne koristi samo njIma nego oslobađa od glavobolja i sinusnih smelnji : masaža sljepoočnica dobra Je za cjelokupno opuštanje: a masaža od nosa do usta pomaže kod nosne i sinusne hipercmlJc. Masaža također oslobađa od emocionalne napetosti koja se odražava oko usta. a ujedno je vrlo ugodna.

I

,

3 Masiranje ušiju

I /

.

-

'

r

Masira)le tl�i palcIma I kaiiprstima. krecući se od u�ne resice do vrhova ušiju. Ponovire dvaput.

2 Povlačenje kose Povlačile /ljetno pramen po pramen kose dok ne prođete cijelom glavom.

!

,

"

y

I

\

)

I /.

-

4 Pritiskanje točaka na vrhu glave

.

/ I Il -

/

-

Zahvar ire parmerovu glavu na sljepootnicama. a palCima koji leže jedan Ila drugome Ila sredll1i glave pritišćite prema natrag u razmacima od po 2.5 centimetara

1 / ,

-'

/


GLAVA I LICE •

6 Zahvati na sljepoočnicama A Od obrva krećite se gore i prema točkama na s{jepoočn icama. Ne pricišćicejako. nego lagano mtirajte prstima. B Krećite se ravno dolje i pritišćite točke ispod jagodičnih kostiju. e Krećice se još niže do malih spleLOva mišića u kUlU vilice gdje morate osjetili lOčku u središtu svakog splera. Primalac doživljava dodir kao zubobo!ju.

5 Zahvati na očima A Pritisnite točke u WlU(ra�njem kUlU očne šup{jine 3-5 sekundi. B Lagano šlipkajte duž obrva. e Prilisnite lOčke izvan koščacog ruba na vanjskoj strani obrva.

A

7 Zahvati od nosa do usta A Rubovima palaca pritišćite u udubine uz donji dio nosnica. B Prilišćile liniju točaka duž ..bore smijeha«. rako da pririsak djeluje prema gore pod kost. e Skupite ruku pod bradu i prilišćice lOčke u sredini udubine na bradi i na sredini gornje usne.

A

I •

,

A

B

B /\

,

L

-

,

, •

/

-

,

C

C

tf

I

/

\

,..

;.

- \

\C

",

1

�\ \ •

/ /

/

I I5


SHIATSU ,

Ruke i šake DC Rukama i šakama prolazi šest meridijana elemenata vatre i kovine. Meridijani srca, tankog crijeva, srčanog zaštitnika, trostrukog grijača pripadaj u vatri, dok meridijani pluća i debelog crijeva pripadaj u elementu kovine. Istočni sistem uči daje srce kuća duha. osim Što ima svoju poznatu funkciju da kontrolira cirkulaciju krvi. Sve mentalne smetnje. loše pamćenje. nesanica i dr. povezan i su sa srcem. Organske promjene srca mogu utjecati na meridijan srca, ali češće na srčani zaštitnik. F u n kcija srčanog zaŠtitnikaje da štiti srce od emocionalnog stresa : gdje je srce slabo, lako gaje napasti. Osim svoje probavne funkcije, tanko crijevo povezano je s psihičkim funkCijama rasuđivanja i svijesti. Trostruki grijač koord i nira i u ravnotežuje metabolizam djelujući na »tri goruća mjesta» - gornjem , srednjem i donjem području trupa, koj i su povezani sa ci rkulacijom, disanjem i probavom. te elimi nacijom - usklađujući nj ihove različi te aktivnosti. Vatra je jed i n i element sa četiri funkcije; metal ima dvije - pluća i debelo crijevo. Pluća primaju k i iz zraka. pa s u općenito vezana za razin u energije ki kao i s bolestima pl uća i grla. Meridijan debelog crijeva nije povezan samo s utrobom : njegova je funkcija da eliminira štetne tvari, osobito kroz kožu i pluća. pa pojava akni ili astma mogu biti povezani s debelim crijevom. Kako taj meridijan vodi do nosa, može pomoći i kod s i n usnih i nosnih kongestija.

zs

PI TG TC

Meridijani podlaktice na stražnjoj strani Tanko crijevo nastavlja se niz vanjsku seranu podlaktice do ma/og prsta. Trostruki grijač putuje do prscenjaka. a debelo crijevo od {akca do kažiprsta.

Meridijani nadlaktice na stražnjoj strani Tanko crijevo prolazi slražnjom sIranom ruke od pazuha. troscruki grijač od stražnjeg dijela ramena. debelo crijevo od vrha ramena do lakta.

j"

Sc

� I I

1 16

TG

I

Meridijani ruke s unutrašnje strane Meridijan pluća prolazi ispod ključne kosCi do palca. srčani zaštitnik od grudnog mišića prema srednjem prstu . srčani meridijan od pazuha do malog prsta.

I

TC

DC

I


RUKE I SAKE ,

I I7


5HIAT5U

Ruke i šake (II)

Kako je pomalo zamršeno masirali pOjedinačno svih šest meridijana. II ovom nizu zahvata naučit ćete masirali ruku II tri faze - unutrašnje meridijane, vanjske meridijane i šaku, Za unutrašnje meridijane dovoljan je jednostavan pritisak niz ruku. No zbog preklopa na laktu. vanjski meridijani leže n a stražnjem dijelu ruke iznad lakta, a. s prednje ispod njega. pa ih morate ma s iral i II dvije etape. kako je prikazano na slici dolje. Kad pritišćete niz podlakticu . područje ispod lakta često je bolno zbog živca koji tuda prolazi. Spustite se do ručnog zgloba i na njemu pritisnite neke vrto važne (očke. Masirajle svaku ruku posebno: završile sve zahvate. na jed noj ruci, a tek onda pređite na drugu stranu partnerova tijela da primijenite shiacsu na drugoj ruci i šaci. 2 Zahvat nadlaktice

\.. .� -

jJ

II

J l

Pritisak dlanom niz unutrašnju stranu ruke Kleknite uz parcnerov bok i polotice njegovu ruku vodoravno od ramena tako da su mu dlanovi okrenuti prema gore. Položice svoju "ruku majku« na grudni

mišić. a dlanom druge ruke prilišćite niz unutrašnju stranu parcnerove ruke od ramena do ručnog zgloba. Priljubljujce svoju ruku uz obline partnerove ruke.

Partnerovu ruku položile uz njegovo cijelo s lime što je dlan okrenut prema dolje. .. Ruku majku« driite

3 Pritisak dlanom niz podlakticu Izravno pritišćite dlanom niz podlakticu, od lakta do ručnog zgloba. I

na partnerovu ramenu. a drugom zahvatile partnerovu nadlakticu i pritišćite vrhovima prstiju sa stražnje strane od ramena do lakta.

I 18

-

,


RUKE l SAKE •

4 Istezanje prstiju Sjednite i jednom rukom uhvatile partnerov rutni zglob. Drugom iSletice i isrresite redom svaki prst. od baze do vrha, držeći prste sa strane.

5 Pritisak » ve1iki eliminator« Prici�ćite 5 sekundi lOčku u sredini između palca j kažiprsla. Riječje ojednom od najvažnijih točaka, t5ubou koji su u stara vremena zvali »velikim eliminatorom ... , To osobito pomaže da se eliminira glavobolja, zubobolja j prehlada.

r.

I

,

6 Istresivanje ruke CvrslO držite partnerovu ruku. Nagnite se prema natrag da mu ruka bude ispružena pa je cresice gore-dolje brzo, ali ne suvi�e snažno. Ponovile poslupak 1--6 na drugoj ruci.

f

-

, -

)

l'

-

"<.....

-

il

,

/J ,

>-

I

, ,

,

\

;

""

.

I I. A .,h

l l9


SHIATSU •

,

Hara

i MZ

t-'-fL--=

Bu

Hara ili trbuh Japancima znači mnogo više od običnog , ZI dijela tijela. Oni drže daje životni d u h u hari. što se nalazi ispod p upka. T u točku nazivaju Tan-Đen. U '--L Jl Japanu hara opisuje kvalitetu čovjekove energije , I f-"'I S možete imati ))dobru haru ili »!ošu haru« , a izvršiti samoubojstvo znači ubiti haru - hara kiri. Shiacsu na , \ ! ••. I hari. Što se zove ampuku. vrlo je stara vještina liječenja. mnogo starija od samog shiacsua. i zahtijeva d ugogodišnje vježbanje. Vješt majstor ampukua može masi rati i liječiti ozbiljne bolesti radeći samo na hari. Meridijani hare U hari se manifestiraj u svi životni procesi tjelesnog lako preko hare možete djelovati na funkcioniranje sistema a povezana je sa svim funkcijama meridijana. svih meridijana. ipak sve Kao i stopalo u refleksologij i . i kod hare se može linije meridijana ne prolaze izraditi karta refleksnih zona (desno) koja govori o kroz haru. Kad se stanju tjelesnih funkcija. Zato je rad na hari od bitne primjenjuje shialsu, vainije je shvatiti kartu važnosti. a s iskustvom može postati dragocjenom hare s reJ1eks71im zonama pomoći u postavljanj u dijagnoze. Idealno je kad je (dolje) nego meridijane. hara mekana i opuštena iznad pupka. a puna i tvrda ispod njega. ali je hara prosječnog »Zapadnjaka« Sc sasvim nešto drugo. Previše sjedenja. loša ishrana i piće. te nedostatak brige za d i sanje i loše držanje cl) ZI ZM općenito pridonose slabom stanju u donjoj hari i O V Tan-Đenu. dok mentalni i emocionalni problemi ", JC.... dovode do napetosti oŠita i time do tvrde gornje hare. Jako možda nećete još biti u stanju dodirom \ I PI dijagnosticirati ta stanja. možete poći od pretpostavke Bu da je donja hara slaba. pa ćete prvo pokušati da je MM učvrstite dubokim postupnim pritiskom prije nego što I Ta TC dođete do gornje hare. To će vjerojatno popravi t i stanje u donjem dijelu pa ćete moći primijeniti i d u b lji DC I pritisak. Kad se ampuku izvodi propisno i pažljivo. doživjet ćete opuštanje i ugod u. a usklađuje sve fizičke fun kcije. To je osobito dobro za trbušne Karta hare poteškoće i . nadasve. za bolesti leđa. Ako partner ima Rebra i zdjelične kosti tvore bolove u leđima. temeljito radite na hari, osobito na prirodne granice hare. Izmedu refleksnom pOdručju za meridijan mokraćnog cih granica refleksna područja za mjehura. prije nego Što budete radili na sa m i m meridijane grubo slijede položaj leđima. organa. Glavni izuzeci su dvije

i\

1

tt

_ _

l-,,�_.)

Q;.-_T,-,,<G I

Vidi Pregled meridijana na Slr 120

90.

..potkove.. - zone mjehura i bubrega. lona bubrega prelazi izvor živome energije ili Tan·Den. a zona mjehura povezanaje s mi�ićima koji drže kra!idnicu. povezujući je s meridijanom mjehura.


HAHA ,

12 l


SH IATSU •

Hara (II) Kao mjesto životne energije, hara zaslužuje veliku pažnju. Cak ni životinje ne dopuštaju da im se dira trbuh, osim onima kojima vjeruju: slično je i s ljudima. Vaš pritisak mora biti lagan i postupan. iako može biti prilično dubok. Oko hare uvijek masirajte II pravcu kazaljke na satu. učvršćujući slabija područja dubokim smirujućim pritiskom prije nego ŠiO počnete obrađivati napeta i stegnuta područja. U većini slučajeva to znači početi na donjoj hari (vidi str. 1 20). Dok masirate. "fuku majku+< neprekidno držite na hari, pomičući je kad je nužno i koristeći je da "osluškuje" znakove promjena. Klokotanje obično znači da ste područje slabo opskrbili energijom, a pulsiranje da vaš pritisak srvara neku zapreku - osim kod središnje ene između rebara i pupka, gdje prolazi glavna anerija i uvijek se osjeća p ulsaeija.

Položaj za masažu hare Kad se izvodi ampuku ili shiatsu na hari, valja sjesti uz partnera tako da vaše bedro lagano doUče njegovo.

f

,

.

.

/

.

---

-

l' ,,!

/

I

----

I I

, ,

,

1 Donj hara A Botnom stranom dlal idice uz kosti kuka ; masirajre zonu debelog crijeva.

'

-

-

(

B Sa eri ispruiena prsta pritišćite u razmacima 2.5 cm u smjeru kazaljke na saru oko vanjske ,.potkove.. donje hare, čime ćete tretiraci područje mjehura.

e

IslO lO dut unutrašnje ,.potkove.. , polukrulnom granicom središnjih trbušnih mišića dutim priliskom na cotku na središnjoj cni. Ovdje lretirate područje bubrega j

1 22

Tan-Den.


HARA ,

,

/

J

-

-

""/"

I

/

-1

I

,

2 Gornja

,

,

)

,...

hara

B Vrhovima prstiju

A Lagano ali duboko pricišćile cijelom duiinom palca ispod lijeve SIrane rebara. odozgo prema dolje. Dlanovi i prsti su opušteni u dodiru. D Lagano pririšći(ejednim prstom ispod središnjeg spoja rebara; parom na »solarni splel .. sa tri isprulena prsta. prema pupku i napokon na samom području pupka.

prifišćice udubinu ispod najniže točke rebara područje pluća.

Isto lO ponovice na desnoj strani završavajući islim priciskom pod rebrima.

3 Ljuljanje hare Uspravite se i kleknice lako da gledate partnerovu haru. S rukom na ruci ljuljajce haru u valovicom pokretu tako da gurale gornjim dijelom dlana. a vučete unatrag vrhovima prstiju u jednoj neprekidnoj kretnji.

/

/:

(//

-

h'. ...

\,---

e

-

-

.

-

,

I

/

123


SHIATSU ,

Prednja i unutrašnja strana nogu Tri su glavna meridijana u tom području - meridijani jetre. slezene i želuca. Meridijan jetre važno je tretirati zbog svih smetnji u donjem trbuhu jer jetra u p ravlja donj i m "gorućim p rostorom» (vidi str.

1 1 6) . Zato i može

djelovati na različita stanja poput hemoroida. zatvora i menstrualne boli. Kako jetra pripada elementu drva (vidi

str. 98). morate tretirati i njez i n meridijan zbog mišićnih

bolova i grčeva. Emocionalni stres i prigušivanje (osobito ljutnje) naročito djeluj u na jetru: stoga j e ona povezana s mnogim stanj i m a koje na Zapadu označuju kao "histeriju» i l i "psihosomatiku». Za istočnjački način mišljenja. smetnje uzrokovane emocionalnim streso m ,

Meridijani noge na prednjoj strani Meridijani iefuca i slezene fele s obje strane velikih mišića na prednjoj bedrenoj strani. Meridijan želuca prolazi vanjskom stranom, dodiruje kOljeno i spušta se vanjskim rubom cjevanice. Meridijan slezene leži na wwcrašnjem rubu bedrenog mišića. pOlom se pridruiuje meriaijanu jetre na unutrašnjoj strani cjevanjce.

Što sp rečava funkcioniranje Rf jetre. jednako su važne

kao i bilo koje druge. Meridijan slezene elementa zemlje bavi se probav n i m procesom i zajedno s meridijanom

,

bubrega održava ravnotežu tjelesnih tekućina. a utječe i na menstrua i n i ciklus. 2 eludac. još jedan meridijan

21

elementa zemlje. uglavnom je zadužen za transformaciju hrane u energiju

kf.

Na meridijanu

želuca jedna točka osobito učvršćuje tu funkciju. Poznata kao "žei udac

36" - ona je najbolja točka za

probavne smetnje. slabu energiju i za povećavanje tjelesne otpornosti na b�lesti.

I

\

Jt

, , \ \

SI

\,

/.. •

Meridijani noge S unutrašnje strane Meridijan jetre profazi odmah ispod tetive mišića na unUlra�njoj strani bedra, potom niz unutrašnju stranu cjevanice. Meridijan slezene feti iznad lecive na bedru. ali im se scaze sjedinjuju ispod koljena i nastavljaju do g/etnja. Meridijan bubrega pro/azl između mišića s unutrašnje strane lista. t 24

( Vidi Pregled meridijana na str. 90


PREDNJA I UNUTRA5NJA STRANA NOGU •

Prednja i unutrasnJa strana nogu •

, ,,

'I

Kad radile na unutrašnjoj i prednjoj sIrani nogu. tretirate meridijane koji su povezani s probavom, pa je prirodno mjesto za vašu .. ruku majku .. na hari, Ona će testo osjećali klokotanje dok druga ruka bude masirala meridijane. Da bis[e [retirali meridijan jetre. morat ćete saviti pannerovu nogu. A ako je meridijan tvrd - kao što je lO gOlova posvuda - morat ćele poduprijeli nogu na mjestu maksimalnog istezanja da iZbjegnete napinjanje partnerova zgloba na kuku. To ćete najbolje učiniti ako naslonite svoje bedro na partnerovo koljeno. kako je prikazano na slici desno. Točke na unutrašnjoj strani cjevanice odmah iznad gležnja često su vrlo nježne pa masirajte laganije na tom području.

fi -

/

f

/

Savijte jednu nogu prema van da scopalo bude uz koljeno druge noge. Držeći . ruku majku« na hari. dlanom druge ruke ili ...zmajevim uscima« krećice se niz unutrašnju stranu bedra s glavnim pritiskom ispod čecveroglavog mišića.

,

\

2 Pritisak dlanom na unutrašnju stranu cJevamce •

l Pritisak dlanom na unutrašnju stranu bedra

3 Pritisak dlanom na prednju stranu bedra

Nastavljajući niz nogu. okrenite ruku kad prođete koljeno pa palčanim dijelom dlana njetno pritišćite niz kanal Ul cjevanicu - tim kanalom prolaze meridijani. Ponovo izravnajce nogu.

\ /

Prilišćile dlanom ; gnječile duž obje s(rane velikog mišića s prednje strane bedra. kao šwje prikazano na slici lijevo dolje Ponovice postupak.

1/ •

-

-

/

I

/ �

__ ' k...

-

125


SHIATSU ,

Prednja i unutrašnja strana nogu (II)

\ ,

Na prednjoj strani noge masirajte meridijane želuca i slezene. "želudac 36 . ,.čudesna točka ... na vrhu cjevanice. dominira nizom kao jedna od glavnih LOčaka za dobro tjelesno stanje. Možda će te je u početku teško pronaći. Pokušajte najprije na sebi i vrlo brzo ćete steći »osjećaj« gdje da tražite kod drugih. Taje ločka tako važna da čak .. ruku majku .. možete dignuli s hare i njome pritiskati lIželuđac 36,,_ Ako partnerova noga bude padala na vanjsku stranu, možete je poduprijeti svoj im koljenom tako da ćete i dalje izravno pritiskati prema dolje. Kad završite taj niz zahvala na objema nogama, znači da je tretman shiatsu završen. Partnera pokrijte pokrivačem i pustite ga da se nekoliko minuta odmara.

\

..

4 Rotiranje ivera Dok masirare istu nogu. jednom rukom poduprice kraj koljena. a drugom tvrsto uhvatice iver i okrećice ga na sve strane dva ili eri pUla.

\

'

-

\

5 Pritiskanje točke »želudac 36((

f

\

,

?

' "

'i,

Ta tolka leii na vrhu cjevanice. na mjestu gdje se kosl širi prema koljenu. kako je prikazano na slici gore. Da biste je našli, prođite palcem vanjskom seranom kosti. Kad je te tada prilično

,

...

,

--

-

126

duboko pritisnite i upitajte partnera kako co dotivljava. Ako ste napipali cotku. partner će lO osjetili sve do gležnja. Kad ste uspjeli locirati ..želudac 36 . spustite .. ruku majku« S hare i palcem budite na [očki.

6 Pritiskanje niz vanjsku stranu cjevanice Držeći palac na točki ..želudac .36". palcem druge ruke prilišćice vanjsku stranu cjevanice. Ponovile postupak.


PREDNJA [ UNUTRASNJA STRANA NOGU •

7 Istezanje stopala

naprijed

Postavite se u »startni položajI(, LvrslO držeći stopalo. dignite ga od lIa, nagnice se naprijed i iscegnice nogu.

8 Istezanje stopala natrag JOS uvijek držeći stopa/o. prebacite svoju težinu unacrag i povucite stopalo. Ponovite oba pokreta. a poLOm se premjestile S druge strane partnera. Ponovite isti niz zahvata na drugoj nozi.

127


SHIATSU •

Pregled zahvata shiatsua Ovaj će vam popis poslužiti kao brza provjera osnovne tehnike shiatsu. Pogled na nju podsjetit će vas o pravilnom slijedu zahvata na cijelom tijelu. Masažu shiatsu valja uvijek izvoditi na cijelom tijelu kako biste uskladili energiju u svim meridijanima. U ovom poglavlju prikazali smo osnovne zahvate kojimaje cilj da se čovjeka oslobodi boli te da mu se poboljša zdravsrveno stanje. Kad budete izvodili ove zahvate bez pomoći uputa iz ove knjige. možda ćete poželjeti da odete na lećaj shialsua i usavrši te svoje znanje novim tehnikama.

STRAŽNJI DIO TIJELA

PREDNJA STRANA TIJELA

Leđa (90-93)

Prednja strana ramena i vrata

Dijagonalno iscezanje 2 Istezanje Rriia 3 Pritisak dlana niz kralješnicu 4 Pririsak palca niz kralješnicu !

Kukovi (94-97)

1

Pritisak na �upljine krstatne kosti 2 Gnječenje kukova 3 Pritisak lakcom niz kukove

Stražnji i vanjski dio nogu (98-103) I Pritisak d/anom na stražnji 2

3 4

5

6

dio noge Pritisak koljenom na stražnji dio noge Pritisak na tsuboe gležnja (Ahilovo peta) Istezanje na Iri načina Pritisak d/anom niz bočnu stranu noge PriUsak na tsubo gležnja

PONOVITE 1-6 NA DRUGOJ NOZI

7

8 9

10

II

12 13

Hodanje po tabanima Pritisak na tS ubo na tabanu Masaža pete $tipanje slopala IzvlačeTlje prstiju Udaranje labana Lupkanje tabana

PONOVITE 8-- 1 3 NA DRUGOM STOPALU

Stražnji dio ramena (104-107)

Prilisak palcem na vrhove ramena 2 Pritisak lakcom između lopalica 3 Rotiranje loparica 4 Pritisak scopala na ramena

(1 08-1 1 1)

I Naginjanje nad ramena

2 Pritisak niz rebra 3 Niz zahvata na vratu 4 Kruženje botnim stranama vrala 5 Istezanje vrata

Glava i lice ( 1 1 2 - 1 1 5) I

2 3 4

5

6 7

Ruke i šake ( 1 16-1 19) I

2 3 4

5

6

Hara (120-123) Donja hara 2 Gornja hara 3 Ljuljanje hare I

Prednja i unutrašnja strana nogu ( 124-127)

I 2 3

<I 5

6

8

1 28

Pririsak dlanom niz unUlrašry'u stranu ruke Zahvat nadlaktice Pritisak dlanom niz podlakticu Izv/ačenje prstiju Pritisak lOveliki eliminalor� Tresenje ruke

PONOVITE 1-6 NA DRUGOJ RUCI

7

Provlačenje ruku kroz kosu Cupanje kose Masiranje ušiju Pritiskanje totaka Ila vrhu glave Zahvati na očima Zahvali na sljepoočnicama Zahvati od nosa do usta

Prilisak dlanom na ul1utrašr!ju stranu bedra Pritisak nad/anicom na unutrašnju stranu C)evaTllce PritisaR dlanom na prednjU stranu bedra Rotiranje ivera Pritisak na lOželudac 36Pritisak niz vanjSkU sIranu cjevanice Istezanje stopala prema naprijed Istezanje stopala unatrag


PREGLED 5HIAT5UA •

Točke pritiska u masaži Ako vam se sviđa shiatsu. a l i se bolje snalazire u ulj noj masaži. možda ćere poželjeri da kom b i n i rare nekoliko točaka pririsaka ili tsuboa u osnovi s l ijed masaže prikazan na srranicama 36-37. Te točke s masažom neće imari rako d u bokog organskog efekra kao kod shiarsua, ali sve će to na specifičan način sr i m u l i rari živčani sisrem i pridonosiri opušranju mišića. • =

položaj rotke;

_

=

Napomena: Većinu lolaka najlakše je pronaći palcem. iako ćele možda [ražili i laktom na leđnim lOčkama. Pritisnite svaku fOčku dva ili cri puca oRo 3-5 sekundi.

djelovanje PREDNJI DIO TIJELA

STRAŽNJI DIO TIJELA

Ramena

Vrat i lice (vidI scr l lO,

Leđa

točke na vratu. str, 1 12. točke na glavi i licu)

• • s obje strane k.ra!Ješnlce --+ uskladuje sve unwrašnje funkcije

• oko 3 cm ISpod udubme na vanjskom kraju kljutne ROSCl --+ st1muliraJunkc!)u pluća

Ruke i šake

Kukovi

• veliki el,mmacor- (str 1 1 9) (!.Clpo.Jte) _ protiv prehlade. glavobolje I zubobolje • u sredml dlana _ SmIruje um i emoc!)e • izvan lakta na vanjSkOj strom • pregIba _ stimulira debelo cruevo I oslobada bol u ruci i ramemi • ..

I

• • obje strane slrain)lce (sC/ska)le dlanOVima) --+ opušta zdjelicu; vodi u noge. oslabada od mens/ruaInih ceškoća • • otvori krs/aćne Rost I _ oslobada od RongeSI!)e zdjelice • sredma scratn)lce _ opušta mišIce donjeg d!)ela leda I kukove

ki

-"

--

• •

• • • • • • • • •

Noge

Hara

• st rainja strana koljena (poduprile koljeno i prilIčno duboko prIl/Uife s oba. palca) --+ fijetl ish/algiju

Gleinjevi

• obje Strane AhI/ovih lellva odjednom --+ slimutira Junkeye meridijana vode; smanjuje bolove na donjem dUelu leda

Stopala pod jastučićem stopala Ila sredini _ smiruje j opušta •

• • oko 7 cm sa svake strane pupka (pritlšĆlle prema pupku) _ Stimulira crijeva I opu!.ta napelost telllea • Tan�Den (Slr 120) (pritlšćite duboko sa tettrI isprutena prsta) - stimulira cijelo tijelo

Noge • _teludac 36- (srr 126) _ općenICO poboljšava energ!)u I zdravIJe • ter iri prsta prema gore od unutrašnje srralle gIetnja prema C)evamcl - smiruJe. oslobađa od menstruainih boli

129


so o l a • •

Refleksologija se temelji na refle ksnim

kad je blokirana napetošću ili kongesti­

točkama na slOpalima i rukama. što od­

jom. nastupa bolest. Tretiranjem refleksa

govaraju

i

blokovi se razbijaj u i sklad se ponovo

strukturama II organizmu. Radeći na rim

uspostavlja u cijelom organizmu. Tipičan

svim

refleksima.

organima.

žlijezdama

refleksolog sm anjuje

tOst u cijelom

tretman refleksologije traje oko 30 do

40

Točno podrijetlo

minuta. Najp rije se radi na jed noj nozi. i

refleksologije nije poznato. ali vjerojatno

to na refleksima tabana. bočnih strana i

datira iz istog razdoblja kao i akupun­

gornjeg dijela stopala uz odgovarajuće

ktura (oko

pr. n. e.) jer se te dvije

tehnike pomoću palca ili drugih prstiju.

metode temelje na nekim zajedničkim

Zatim se prelazi na drugu nogu. Vještina

principima. Sigurno je da su se njome

refleksologa ovisi o iskustvu - potrebni

koristili

g. pr. n . e .

su vrijeme i vježbe za otkrivanje refleksa

kako nam pokazuje detalj sa zidnog cr­

i pravog osjećaja u prstima kako bi djelo­

teža na 1 3 . stran ici. Njezino suvremeno

vali na reflekse. Na bolnom refleksu ćete

podrijetlo. pak. mnogo je lakše istražiti.

rad iti izvjesno vrijeme, zatim ćete prijeći

u

tijelu.

nape­

4000 g.

Egiptu oko 2330.

Američki liječnik dr. William H. Fi tzgerald

na neki drugi. da bi se na kraju opet

postavio je temelje te znanosti svojom

vratili na onaj bolni sve dok bol potpuno

))terapijom zona� ; prema roj teoriJ I . po­

ne

Stoji deser zona energije koje dijele orga­

potrebno izvesti nekoliko tretmana prije

nizam od glave do stopala. Dr. Fitzgerald

nego što osjetljivost u tom refleksu pot­

mine.

Ipak.

možda će

katkad

biti

je otkrio da se pritiskom ruku ili pritiskom

puno nestane. U želji da partnera oslobo­

razn i h

dite

mehaničkih

pomagala na

neke

boli.

nemojte

)) premoriti«

refle ks.

dijelove prsriju može smanjiti bol u dru­

Glavna korist refleksologije je u opušta­

gim dijelovima organizma u istoj zoni. No

nj u. No smanjenjem napetosti poboljšava

znanost je dobila sadašnji oblik ponajviše

se opskrba krvlju. živčana aktivnost te se

radom američke terapeutkinje Eunice I n ­

ponovo uspostavlja sklad ili homeostaza

gham. koju je potaknuo n a to dr. J. D.

među tjelesnim funkcijama. Kako većina

Riley. liječnik s koj i m je ona isprva radila.

današnjih bolesti nastaje od posljedica

Ona je otkrila da stopala bolje reagi raju

Stresa. liječenje refleksolog ijom. ako ga

na pritisak ruku pa su ona postala najvaž­

obavlja vješt maser. može biti od goleme

nijim područjem l iječenja. Od tridesetih

koristi za veliki broj različi t i h zdravstve n i h

god ina ovog stoljeća pa do smrti ( 1 974).

poteškoća.

Eunice Ingham je neprekidno razvijala

međutim. nije nužno da dijagnosticira i l i

refleksologiju u znanost kakva i danas

l iječi bolesti. Ako ste u dilemi zbog neke

postoji. Međunarod n i institut refleksolo­

bolest i . savjetujte se s liječnikom te prou­

gije osnovan je 1 974'. g.

čite kontraindikacije napisane u ovom

Za

studenta

refleksologij e.

lako postoji nekoliko teorija. nitko po­

poglavlju. Vaš je cilj da s m i rite i opustite

uzdano ne zna kako funkcioni raju reflek­

partnera. Refleksologija je egzaktna zna­

si. I nstitut se pri klanja stanovištu da ener­

nost. Ovo poglavlje zamišljeno je samo

gija stalno protječe kanalima ili zonama

kao uvod u neke osnovne tehnike. Ako

u organizmu a da završavaju tvoreći re­

ozbiljno pomišljate da se njome profesio­

fleksne točke na rukama i stopalima. Kad

energija nesmetano teče . m i smo zdravi ;

130

nalno bavite, morat ćete pohađati specI­ jalne seminare iz refleksologije.


REFLEKSOLOGIJA •

Teorija l prlnelpl Kao početnik u refleksologij i važno je da naučite principe na koj i ma se zasniva znanOSI - osobito teoriju zona i kartu refleksa (str. 1 34- 1 35 i 1 46-- 1 47). To je gramatika refleksologije. koja će vam pomoći da shvatite kako se mogu opustiti raz ličiti dijelovi tijela djelovanjem na pojedine reflekse. Teorija zona (dolje) dijeli organizam na deset zona, a svaka prolazi cijelom d užinom tijela. Bit će vam lakše prihvatiti t u teoriju budete li u m i slima putovali od svakog nožnog prsta prema gore vizualizirajući dijelove svog vlastitog tijela koji se nalaze u pojedi noj zoni. Crte na stopa l i ma (desno) pomoći će vam da koristite kartu refleksa za bilo koji oblik i vel i č i n u stopala. le će vas uputiti kako da se snađete s bilo kojim novim partnerom.

Teorija zona

Teorija zona objašnjava vezu između refleksa na stopalima i dijelova tijela kojima oni odgovaraj u. Prema toj teoriji, deset je zona ili kanala energije koji uzdužna prolaze tijelom od stopala do glave: po pet ih je na svakoj strani. po jedan za svaki prst ruke ili noge. kako je prikazano na slici desno. Svaki organ, žlijezda ili dio tijela smješteni u određenoj zoni imal će svoj refleks u odgovarajućoj zoni stopala (ili ruke). Tako refleks za kratješnicu prolazi unutrašnjom stranom stOpala (zona I ) . a refleks jetre četirima vanjskim zonama desnog stopala (zone 2. 3. 4. 5). Ako sliku sa cnama zona presHkate na anatomski enež tijela. na slici sasvim desno. bil će vam lakše predočili kako masiranjem ločke refleksa u jednoj zoni slopala djelujete na neki dio tijela koji pripada loj zoni. Ako naiđele na osjetljivo područje dok masi rale stopalO. to česlo znači da postoji napetosI ili kongeslija u dijelu tijela koji pripada iSlOj zoni. Zapravo. svako Slanje u vezi s tokom energije u bilo kojoj [ački duž neke od zona štetno će djelovali na sve strukture koje su u toj zoni. 1 32

I

Zone na stopalima Svaki nožni prsI predstavlja zonu koja se proleže cijelom dužinom lijela. Svi prsti su refleksna podruć}a za glavu. a najvažniji refleksi za glavu nalaze se u nožnom palcu. Svaki palac predstav{fa polovicu glave. pa se zalO svaki dijeli U}O� pel zona.

,


TEORIJA I PRINCIPI •

, ,

Kosti stopala

Refleksalog mora poznavati stopaIne kosti - prema kostima ćete se djelomično orijentirati kad započnete masažu. Svako se stOpalo sastOji od 26 kostiju - 7 zastopainih. 5 stopaInih (duge kosti u sredini) i 1 4 kostiju nožnih prstij u . Istražite svoje stopalo rukama i pOkušajte osjetiti kako su rasporeClcnc kosti.

Lisna kost

\

GOJjenitn.J k:' ," ,'...." •_ os l _ _ -'� _ '.'

/' ,�_, ,

Gležna kost kosti kosri •

II

Kosti prstiju

Linije vodilje na stopalima

Na nepoznatim stopalima ne može sc radili iskljućivo pomoću kane stopa Inih refleksa. Stopala, kao i ljudi. su različitih oblika i veličina. Da biste se snašli na svakom paru stopala, najprije morale pronaći neke oznake. odnosne linije vodilje. Tri su linije vodilje koje prolaze stopalom - linija ašira. Iinija srruka i linija pelC. One će vam pomoći da se lakše orijcnliralc i da Jakše pronađete reflekse. Linija ošila prolazi stopalom ispod jastučića stopala. lj. glava stopainih kostiju. Linija struka će se pronaći ako se povuče zamišljena crta preko stopala od izbočine na vanjskoj strani stOpala. 5. slopalne kosti. Da biste locirali liniju pelC, tražile točku iznad pelc gdje svjetlija. mekša koža na području luka prelazi u tamniju. tvrđu kožu. Kaci pronađele tc tri linije. moći ćele odrediti točan položaj refleksa što leže ispod ili iznad njih,

\

Linija slruka •

Linija pete

1 33


REFLEKSOLOGIjA ,

Karta refleksnih zona na stopalima

Ova karta pokazuje točan položaj refleksa različitih dijelova tijela na tabanima i s vanjske strane stopala. Kao što se odmah vidi. refleksi na oba tabana međusobno su vrlo slični: neki se, međutim, pojavljuju samo na jednom stopal u. jer organi kojima odgovaraju leže na jednoj strani tijela - srce je, naprimjer. na lijevom tabanu, dok su jetra na desnom. Zbog lakšeg razumijevanja tu s u prikazani samo neki refleksi - iako. zapravo. svaki pojedini organ. žlijezda ili dio tijela. ima odgovaraj ući refleks na stopalima. Na ovim stranicama prikazali smo stopala ločno onako kako i h vidite kad radite; to znači da je partnerov desni taban okrenul prema vašoj lijevoj ruci. a lijevi taban prema vašoj desnoj ruci.

Desni taban

o

\ \ \

Lučni

Odnos stopala i tijela ReflekSi stopala predstavljaju izvanredno preciznu karlU cijela. koja odražava polotaj različitih Uzlazno dijelova. kao šlOje prikazano na debelo slici dolje. Pogledajce. naprimjer. kako refleks ošira anatomski Slijepo crijevo odgovara ošitu. Ako zamislire I kako se stopala zajedno pomiču da prekriju trup. vidjet ćete kako reflekSi kralješnice prolaze uzdui unutrašnjeg ruba obaju sropala.

1 34

r--

/

/

/

--

--� -

---

-

--


KARTA REFLEKSN1 H ZONA NA STOPALIMA ,

"--., Lijevi taban 7.

vratni refleks

Linija struka

-

--

-

- -

-

Krstačna kostrrnična kost debelo

zona

Vanjska strana desnog stopala

\ Kuk/Leđa! [shi"atična zona Jajnikfrestis

Kuk/Koljeno/Noga Ruka/Rame

-

Pluća

Sinusi (Supljine)


REFLEKSOLOGIJA ,

Osnovne tehnike Tehnike refleksologije s palcem i prsrima raz likuju se od svih drugih pokrera i zahvara što se korisre u drugim vješlinama prirodnog l iječenja, pa će vam rrebari malo vremena da njima ovladare. Najbolje je da uz učenje sl ušare slručna predavanja i l i . ako je to nemoguće, pOlanko proučire ove osnovne lehnike i neko vrijeme vJežba le prije nego što se upusrire u l iječenje. Uz rehnike relaksacije prikazane na slijedećoj srranici. čeriri s u osnovne lehnike - palca. kažiprsra. ubadanje i roracija

Upozorenje: Ne trerira)re ljude s proširenim venama, osim na dopuštenim podrutjima (vidi str. 1 6 1). Izbjegavajte treeman refleksologije na trudnicama, osim ako ste za LO kvalificirani; u tom slučaju koristile samo blage lehnike relaksacije.

refleksne zone. Najveći dio rrermana u refleksologiji radi se osnovnim rehnikama palca i kažiprsla: korisreći obje ruke pomičele se popur gusjenice od jedne do druge refleksne zone. Ubadanje i rolacija refleksnih zona su posebne rehnike koje se korisIe samo za neke reflekse.

Praktične napomene

Refleksologija se može izvoditi na svakom mjestu i u svako doba - jedino sredstvo koje koristite su vaše ruke. Najvažnije je da se vi i partner oSjećate što ugodnije. Pannerova stopala moraju bili u približno istoj razini s vašim koljenima [ako da se ne morate odviše naginjati. Osim dviju stolica. možda će vam biti potrebno malo laika da pospete partnerova stopala. ako su vlažna, i ručnik da prekrijete svoja koljena. (Ulja ili kreme nikad se ne koriste u ref1oksologiji.) Nokti m �raju biti odrezani masaže.

,

Ležaljka Leialjka dopušta idealan položaj primaocu jer ima čvrsl oslonac za glavu i kaljena. a omogućava potpuno opuštanje. •

Naslonjač i stolica

• •

1 36

Ako nemale ležaljku. posjednile partnera u naslonjač. a noga na kojoj radile mora ležati na stolici bez naslona u visini vaših koljena.


OSNOVNE TEHNIKE •

Tehnike opuštanja

opuštanje je bitno za djelolvorn u refleksologij u. Na poćctku tretmana upotrijebit ćete tfi prikazane tehnike. prvo najednom pa na drugom stopalu, lako da naviknete partnera na svoje ruke i da opustite njegova stopala. Vratit ćete se tim tehnikama kad budete smirivali partnera nakon masaže bolnih refleksni h zona. te po završetku punog tretmana na svakom stopalu. Od tri prikazane tehnike najprije primjenjujtc tehniku "naprijed-nalfag .. , a zatim nastavite s jednom od dviju preostalih tehnika. Tehnika svijanja ošita i solarnog splela osobito je djelotvorna kod onih ljudi koji pale od napcrosli.

Svijanje ošita i solarnog spleta A Snažl10 pricisnire palcem {uk ispod jasručića stopala (refleks ošita i solarnog

\

A

I

B

Tehnika »naprijed.natrag« Poloiire dlanove opušlenih prstiju S obje strane parrnerovih slOpala (A). Zatim jednom rURom lagano gurnite slOpalo naprijed te ga povucice natrag drugom rURom (B). Nast.avile ce naizmjenične pokrete što brže, držeći neprekidno rukama slopalo.

B

Sada nježno savijte prste prema sebi, povlačeći

spleta) - desni palac je na desnom stopalu dok lijeva

slOpalo na palac. Počnite na wlUlrasnjem rubu rej1eRsa i polagano se

rURa drži stopalo. Uhvatite lOm rukom nožne prste.

pomičite preRo tabana prema vanjsRom rubu.

J

f •

A

l

Rotiranje gležnja

B

(gore) jednom rukom uhvatile petu - desna peta u lijeVOJ ruci i obnlUlO, lijeva peta u desnoj - taRa da vamje palac oko vanjske strane gležnja, tik ispod kosci gležnja Zatim uhvatite gornju stranu stopala le ga lagano rotirajCe nekoliko puca u jednom. a polOm nekoliko pUla u drugom smjeru.

l i7


REFLEKSOLOGIJA

Osnovna tehnika držanja

Da biste bili dobar reneksolog. morale razviti skladan rad ruku - jedna ruka tVfSIO drži stopalo dok druga masira renekse. Svaka tehnika zahtijeva drugaćiji zahvat varijaciju osnovne tehnike držanja prikazane na slici desno. Uvije k koristite obje ruke na svakom stopalu i dobro izvjeibajte le osnovne načine držanja sve dok vam se ne učini da vam je tO prirodno.

Osnovna tehnika držanja

/

Za rad na desnom stopalu. lijevom rukom obujmite noine prste. drtite ih ravno bez prerjeranog svijanja naprijed ili nacrag. a desnu ruku koristice za rad. Za rad na lijevom stopalu. počnite desnom rukom kao rukom za drianje j potom promijenile.

..uf -

Osnovna tehnika palcem

/

Osnovna tehnika palcem U refJeksologiji se koristite palcima ponajviSe kad radite na reflekSima tabana i katkad na stranicama stopala. Radeći s prvim člankom svog palca .. hodate .. duž refleksa neprekidno pomalo svijajući i izravnavaj ući članak. Un utraSnji ili srednji rub vašeg palca dodiruje stopalo. ne vrh ili jastučić (dio koji do{ite Siol kad na njega ravno položile ruku).

1 38

Kad je zglob palca u pravilnom kutu. članak nije previše savijen. pa omogućava veću preciznost i lak�u primjenu lehnike. kako je prikazano na slici lijevo. Ako se članak previše svine (na slici dolje). ne samo da će bili napet. nego će parmer moida osjetili nokat. Prs(ima radne ruke uhvatili see gornju Slranu stopala kako bi ono bilo nepokremo. -

(

1•


OSNOVNE TEHNIKE ,

Tehnika kažiprstom Kažiprst korislile kad masirate gornju i bočnu stranu sIOpaia. Opel uspostavljate dodir s unutra�njim rubom prsla. svijaj ući malo prvi članak da bi se kretao ili klizio naprijed. Sada je palac oslonac s druge strane stopala i gura glavu slopalne kesil kako biste lakše masirali vrh stopala. Vježbajte taj pokret uz ravnomjeran pritisak, sve dok ga ne budete glatko izvodili. Pokušajte se kretati preko bolnog refleksa u jednom pravcu s vašim lijevim kažiprstom. pOlom se vratite na njega desnim kažiprstom.

-,

Ubadanje

,

Ta je tehnika pogodna kad masirale malu refleksnu zonu i dijelove stopala na kojimaje koža tvrda, kao ŠiO je 10 pela. Poput pčele ŠIO ubada žalcem. tako i vi gurnite palac u refleksnu zonu i zatim ga izvucite. Tu je držanje prstiju bitno jer ta tehnika zahtijeva veliku preciznost.

Tehnika kažiprstom Kao i kod tehnike palca. kad pravilno korislile kažiprst. članak je malo savijen. a unutrašnji rub prsta radi na refleksu. kako je prikazano na slici lijevo. Savij"ece li prejako članak i koriscite li se vrhom prsta. kako je prikazano na slici dolje. prekida se dodir s kotom uz mogućnose da parmera ubodete noklOm

Ubadanje (lij"evo) Uhvatile stopalo rukom ..za držanje.. i polotile palac .. radne.. ruke na refleksnu zonu. latim ,.zabodite.. palac u stopalo i izvucite ga oštrim pokrelOm. ujednom smjeru (u ovom slučaju, prema van). Rotacija refleksne zone (dolje) Lagano pritisnite ,.radnim« palcem refleksnu zonu. latim rukom ,.za drtanje« racirajle gornji dio stopala oko palca, najprij"e u smjeru kretanja kazaljki na salU, a polOm u suprotnom smjeru.

/

.----

Rotacija refleksa

Ta je tehnika iskljUčivo zamišljena da pomogne .. u obradi .. bolnog refleksa, osobito u području gornjeg dijela trbušnog područja obaju stopala (to znači između linije struka i linije oŠita). Koristit ćete se njome kad naiđete na OSObito oSjetljivo područje : palac je čvrsto .. usidren .. na jednom mjestu dok oko njega rotirate stopalo. kako je prikazano na cnežu lijevo. Nakon nekoliko minuta rotaCije refleksne zone, partner će osjetiti da je bol znatno slabija. Nastavite blago, pazeći da partnera ne ubodete noktom.

1 39


REFLEKSOLOGIJA •

Zahvati na stopalu

Refleksi glave i sinusa Kad radite na lijevom stopalu. držite i zaŠlitile nožne prste desnom rukom a lijevim

Kad prvi put masirate nečija stOpala. počnite s provjerom svih onih mjesta na kojima je lloža gruba. žuljevita i gdje ima »kurj i h očij u « . jer sve tO može utjecati na protok energije u toj zoni. Ako otkrijete takva mjesta. savjelUjte panneru da pođe pedikeru. No. vrijeme je da se počnete baviti stopalima kako je prikazano na 1 33 . stranici. Nakon ŠtO sie lemeljito opuStili oba stopala. počet ćete raditi na refieksnim zonama i tO tako da ćete završiti cijeli niz zahvata na jednom stopalu i tek onda prijeći na drugo. Redoslijedom se sistematski obrađuje stopalo. od nožnih prstiju do pete - od glave do donjih Irbušnih refieksn ih zona - potom u n utrašnjim rubom stopala da bi se radilo na refieksnim točkama kralješnice. Kad počnete svladavati zahvate. proučite prvo ka n u stopainih refieksnih zona i zapamtite točan položaj refieksnih točaka kad god dođete do nove refiellsne zone. Za vrijeme masaže obratite posebnu pozornost svim otkrivenim bolnim područjima. pa nailon što završite rad na oboma stopalima. vratite se na ta mjesta i na njima još jednom rad ite. na svalIom stopalu posebno. No ne očekujte da ćete bolove OIkloniti poslije jednog tretmana. Uvijek radite njeino - suviše obrađivati osjetljiva mjesta je štetno. jer to stvara napetost a ne opuštanje.

Refleksi glave, sinusa, očiju i ušiju

Svi nožni prsli sadrze reflekse glave. oni na desnom slopalu do desne strane glave i obrnulO Glavni reflekSi su na nožnim palcima: drugi manji prsu su za .. rinc« reflekse g l ave i za sinuse. Ako n e t l�o naprimjer, irna pokvaren zuh, onda mu je jedan prsI LI odgovarajućoj zoni osjetljiv Ako su sinusi bolni. svi će prsti b i i i bolni na dodir Da bi sc pravilno radilo na prsuma. potrebno jc mnogo rada I Vježbe ne samo da su osjetljivi nego ih je i zhog njihove veličine teško driall i maSlrJti Reflekse oka I uha tretiratc najizravnije na bazi manjih prstiju ObZirom da napctost uzrokUje mnogobrojne poteškoće na

oćima. jer sprečava dobru cirkulaciju i adaptaciJ u. refleksologija jc u tom slučaju teslo djelotvorna Jer opustanjem ponovo usposlavIja normalnu funkcijU

.

-

I ·10

Refleksi oka i uha Pn I1wslrw1JlI (th rej1eksmll podrUCja valja se krellll i uzdu? ruba na ball u dnu malill prstiju kOJU čme 19lo/mvl stopa/Il lII kostIJU Jednom rulwm držile stopalo dok ćete palcem povlačIfI kOlU IWJa polmlla baze prstiju VW1jskim rubom Sl'oJlh pa/čeva kretI/e se uzduž ruba

II

aha sl1ljera

palcem radile na rejleksnim točkama držeći prsre lijeve ruke preko prsIiju desne ruke Počevši od nožnog palca. ručnim palcem ,.klizile" dolje do baze svakog nožnog prsta

II

maUm pokrelIma poput gUSJenice. Kad dodele do malog prsta. zamijenite nike i ,./dizite,. natrag prema 110žl1om pa/cu. Isto posll/plle 110 desnom s{opalu


ZAHVATI NA STOPALU

Refleks vrata

i

grla

Refleksna zona vrala i grla leži na bazi nožnog palca. Radeći na loj zoni djelujete ne samo na sam vrat nego i na vrh kralJe�nice. zatim na krajnike i stlInjatu te paratireoidne žlijezde

Refleks vrata i grla Držite stopalo Jednom rulwm. a pa/cem druge nike masirCljfe bazu nožnog palca sa strane. la f i l)} zamijel1llC ruke i vralite se

II obrnutom Sl1yeru: ruka kOJa Je prlje obrađIVala refleksn u zonu sada drži

sropa lo.

Refleksna zona pluća na tabanu Zahvalite noine prste Jednom rukom. a palcem druge ruke radue Između

Refleksna zona pluća

stopa/mh kost IJU do lJaze /lažnih prS/lju Parom krel1ife natrag u obmutom

Ta refleksna zona je smJcšlena Izmedu zglobova s[Opalnl11 kostiju i baze prstiju na donjoj s t fani stopala I izmedu sIopainill kostiju s gornje strane stopala. Počinjete rad ili na podrUĆJU refleksne [otke pluća na donjoj slfani stOpala. kako JC prikazano desno. a poslije na gornjoj. PodruCja reflekSIlIh točaka pluća djcluJll na sve organe II grud nOj supljini a ne samo na pluća

sI11jeru konsleći se drugim palcem

r

\

. \ ,

Refleksna zona pluća s gornje strane stopala

Počnite s noill l/11 palcem i

ZalJ I/arlle noine prste

radile do ma/og prsta.

Jednom rukom a

Parom zam ijenile ruke i

Iwž/prslom druge ruke

idile narrag drugim pU/em.

I1wsmljre područje izmedu

Vaši palci moraju gu rali

stopa/nill kostiju od baze

glave sropall1ih kOS/IJU da

s\'akmJ /lažnog prsla

..otvore... gonl)i diO slOpa/a.

\

\

( '..I ,

\ \

\1 \

I4I


REFLEKSOLOGljA •

Gornje trbušno područje

Ta velika refleksna zona leži između linije struka i glava slopalnih koStiju (Iinija ošita). Kako su refleksne zone organa na desnoj strani tijela smještene na desnom stopalu i obrnutO, refleksnu zonu jetre uglavnom ćele naći na desnom stopalu. a refleksne zone želuca i gušterače uglavnom na lijevom slopalu. Refleksne zone bubrega su na oboma stopalima. Naši zahvati na stopalima konccnlrirani su samo na jetru. Ako je jedno od stopala osobito bolno na dodir. u gornjem trbušnom području koristite rotaciju refleksne zone (vidi str. 1 39) uz osnovnu tehniku palca

Refleksne zone jetre jednom rukom držite nožne prste. a palcem druge ruke temeljito masirajte cijelo područje. Prslima ,.radne.. ruke uhvatite stopalo kako bi palac imao oslonac. Ponovo zamijenite ruke,

,

Donje trbušno područje

Refleksne toćke uzlaznog debelog crijeva i slijepog cnjeva su na desnom slopalu. Da pronadctc refleksne toćke slijepog crijeva i crvuljka. Mklizite .. polako palcem lijeve ruke unutra�njim rubom stopala dok ne dođete do osjetljive toeke iznad petne kosti. Refleksna zona uzlaznog debelog crijeva nastavlja se iz te toćke do razine linije struka Probavne i bronhijalne smetnje. aSima i alergijska stanja dobro reagiraju na treiman toga područja. Rad na refleksnim tOtkama zavijenog i silaznog debelog crijeva pomaže kod nadutosti. zatvora i drugih stanja vezanih uz stresna stanja. Obje su refleksne toćke na lijevom stopalu, Refleksnu loćku zavijenog crijeva na pet noj kosti vrlo je te�ko [femall jer je na [om mjestu koža vrlo debela. Refleksna tOtka silaznog debelog crijeva ide vanjskim rubom stopala do linije struka. kako je prikazano na slici. To je područje često osjetljivo zbog nedostatka vježbe. napora I lo�e ishrane.

1 42

Refleksi zavijenog i silaznog debelog crijeva Kako biste odredili položaj refleksa zavijenog crijeva. položire palac lijeve ruke iznad linije pele s unutrašnje Sl rane lijevog stopala i ,.klizile.. dolje pod kUlom od 45 scupnjeva do označene točke (desno). Zatim nekoliko pura ,.ubadajte.. naprijed i natrag Ul1Utrašriju stranu stopala. Zatim zamijenite ruke i palcem desne ruke ,.klizile" vanjskom stranom swpala da dodirnefe refleksnu točku si/aznog crijeva.

Refleksne zone slijepog crijeva, crvuljka i uzlaznog debelog crijeva Položile palac lijeve ruke na refleksne {Očke slijepog crijeva i crvu ljka i ,.ubadajte« prema vanjskoj stran; stopala koriSleći se tehnikom ubadanja (slr. 135). Zalim palcem kliZile vanjskom stranom stopala do /in ije Slruka gdje ćele obrađivati uzlaZilO debelo crijevo.

I I


ZAHVATI NA STOPALU •

14 3


REFLEKSOLOGIJA

Refleksne zone kralješnice

Odnos kralješnice i stopala

Refleksne zone kralješnice obrađujete u neprekinutom zahvatu uzduž unutrašnjeg ruba obaju stopala, od područja Inice i krstačne kosti štO počinju na unutrašnjem rubu pete. To je jedna od najvažnijih refleksnih zona jer je zdravlje kralješnice bimo za dobrobit cijelog organizma. Napor. loše držanje i nedostatak vježbe mogu stvoriti napetost i neravnOlCžu u spletu mišića koji drže kralješnicu ; to ne samo da uzrokuje bot u leđima nego onemogućava rad živaca u kralješnici. koj i povezuju mozak s ostatkom lijela. Kako je opuštanje primarni cilj refleksologije, tretiranje refleksnih toćaka kralješnice može biti vrlo djelotvorno.

Postoji nevjerojatna sličnost Izmeđ u oblika kralješnice i njezine reneksne zone na unutrašnjoj strani stopala. kako se vidi na desnoj slici. Oboje imaju po 26 kostiju. a četiri luka na stopalu odražavaju četiri zavoja na kralješnici - vratni. grudni. slabinski i trtični. ,

\ • \ \

A

i!d"� ,. ,

,

š{"i) .

�)

fl o

Trtično/krstalc područje ,

\

\ \

.. ,

:;

-

-

B

/

>

144

Grudno podrućje

Slabi nsko područje

,

I I I

\

Vratno područje

e

D

Refleksne zone kralješnice Pri obradi rej1eksnih zona kralješnice (A) počinjele na unutrašnjem rubu pele ,­ palcem ruke klizile postUpilO prema nožnom palcu. Na području [rtice i slabina koža je obično prilično rvrda. šro zahtijeva od vasjači pritisak. Morale. dakle. prstima čvrsto obuhvatiti peru da bi palcem slobodnije radili. Radile na rej1eksnim zonama kralješnice koliko moiele zahvatiti palcem a da ga ne ispružile (8). a Zalim pomaknice prste s pece na gornji dio slapa/a. kako je prikazano na slici. S rukom u com položaju (C) lako ćete naslavili obrađival i rej1eksne točke slabinskog. grudnog i crcičnog područja. Ako orkrijete neko osobiro osjetljivo mjesto. obratite na njega posebnu pozornost i obradile ga nekoliko puta.


ZAHVATI NA STOPALU •

Refleksne zone kuka, koljena i noge

Rad na tim refleksnim zonama bitan je za sve vrste boli u leđima. kao i u kuku. koljenu i nogama. Reneksne toćke su takozvana "pomoćna podrUČja" jer ne samo da opuštaju one dijelove tijela s kojima su u izravnoj vezi nego pomažu da se smanji napetost i bol i u okolnim područjima. Refleksna zona kuka, koljena noge prilično je veliko

područje s vanjske strane stopala a proteže se od 5. slopalne kosti do pelC. Ako osoba s kojom radite ima poteškoća s koljenom, Odgovarajuća refleksna zona na istoj strani bil će vrlo osjetljiva. Refleksna zona kuka proteže se oko stražnje strane gležnja (vidi str. \ 35), Bol na toj refleksnoj zoni često ukazuje na ishijalgiju .

Refleksna zona kuka, koljena i noge Na lOm podrućju molete radili kaŽiprstom. kako je prikazano na slici lijevo. Ili palcem, sasvim lijevo. Klizite preko LOg podrućJa u raznim smjerovima, imajući u vidu različitost dvaju stopala.

I

/

o r:

Refleksna zona kuka jednom rukom držite slOpalo uspravno. (DOpuslite li da Se sropafo istegne prema naprijed. tetive će se nategnuti. pa nećete moći dobro masirati.) Zatim kažiprslOm temeljilo masirajte oko gležnja.

, • -

1 45


REFLEKSOLOGIJA

Sinusi •

Karta refleksnih zona na šakama

Položaj refleksnih zona na šaci odgovara onima na slopalu. No. kako se šaka i stopalo razlikuju oblikom i veličinom, tako se razlikuju i njihove refleksne zone - primjerice, reneksne zone kralješnice su kraće na šaci, a sinusa veći jer su ručni prsti duži od nožnih. Reneksne zone na šaci leže mnogo dublje od onih na stopalima jer su šake izloženije i manje osjetljive. Zato ihjc mnogo teže masirali jer je teže locirati osjetljiva mjesta.

Sinusi

/ I

Lijeva šaka

Matcrnica/Prostata

1 46

Lijeva šaka


Sinusi •

( \

Vrat

\

štitn'ača PI uća/Grudi/Srce Oko/Uho

KARTA REFLEKSNIH ZONA NA SAKAMA

\

\\ l

\

Desna šaka

Rame Ošir elra

Lini"a struka Grudni koš Mokraćni mjehur

\

Slabinerrnica Križa Jajnikffestis

A "••

'-r

S i" n" u", si _ " -,

_ _

� Maternica/Prostara

I

)

Ma lern ica/Prastara

Desna šaka

1 47


REFLEKSOLOGIJA •

v

Zahvati na saCl Najveća je prednost rada na šakama ŠtO je na njima daleko jednostavnije raditi nego na stOpalima možete raditi na sebi i na partneru. na bilo kojem mjestu a da se ne morate svlačiti. To je ipak manje djelotvoran oblik tretmana jer s u refleksne tOčke na šakama d ublje položene i teže i h je pronaći. Kad se masi raju šake. palci rade na d l a n u . a kažiprsti u kanalima između prstiju na vanjskoj strani dlana. Osnovna tehnika palcem ista je kao i kod stopala jedina je razlika u tome što neprekidno istežete i svijate šaku kada palcem klizite po njoj.

Da biste pronašli reneksnu liniju ošira, najprije morate locirati malu izbočinu glave 5. kOSti pešća - niže od malog prsta - te izbočinu pod glavom prvog prsta - na bazi palca. Refleksna zona leži poprijeko. od jedne do druge strane između lih izbočina, Osim ŠIO je vitalan dio našeg dišnog sustava, QŠil je također mjeslO gdje se skuplja napetost i gdje se manifestira djelovanje stresa. To je stOga ključna refleksna zona za cijelo tijelo. Tehnika opuštanja koja se oVdje primjenjuje gotovo je ista kao svijanje ašita na stopalima (vidi str, 1 37).

Ako patice od bolova na leđima. često možele sami sebi pomoći radeći na rej1eksnim zonama kralješnice svojim palcem. dok ćele OS(Qlim prslima držali· ruku, kako je prikazano na slici gore. Osobito je bolno područje rej1eksna zona križa ako

(

Opuštanje ošita

Samopomoć na kralješnici

imate bolove u donjem

A

II

Tehnika Opus tanJa oSlta v

v •

jednom rukom čvrsto uhvatile partnerovu ruku. a palcem druge ruke radile na rej1eksno) liniji ošira (A). Postupno od sredine rej1eksne linije klizile cijelom njegovom dužinom svijajući parcnerovu ruku prema palcu (8). Ponovite postupak na drugoj TUci.

dijelu leđa. Lagano radite na lOm području svaki dan po nekoliko minuta.

Refleksna zona pluća

Refleksna zona pluća

Refleksna zona se nalazi odmah iznad linije ašira na nadlanici i na dlanovima obiju ruku. Tretirate ga palcem na dlanu i potom kažiprstom na nadlanici koristeći istu tehniku.

1 48

Driite parcnerovu ruku kako je prikazano na slici Radice između kosciju pešća svojim palcem dok nježno svija te i iSležele prste rukom kojom drtite parmerovu ruku. Ponovite postupak na nad/anicI. kako Je prikazano na slici lijevo.


ZAHVATI NA SACI

Refleksna zona jetre

Taj refleks nalazi se ispod linije ošita na desnoj ruci. lako se ta zona može naći na objema stranama šake. lakše j u je otkriti na vanjskoj strani dlana.

Refleksna zona jetre Palcem postupno ,.klizile.. uzduž refleksne linije dok istežete i svijale partnerovu ruku prema toj liniji, kako je prikazano na slikama desno i dolje.

f( Refleksne zone kralješnice

Za razliku od većine drugih zona na šaci, refleksne zone kralješnice relativno je lako pronaći : vrlo su korisne u samopomoći. kako je prikazano na prethodnoj stranici. ili kod masi ranja drugih ljudi. Prije nego ŠtO se upustite u masažu, proučite kartu zona na str. 146-147. gdje se vidi da oni zauzimaju razlićita mjesta na stopalima i šakama.

Refleksna zona kuka, koljena i noge

Kao i na stopalima. taje zona "pomoćno .. područje za kralješnicu te se može djelotvorno obraditi u svim slučajevi ma kod botova Jeđa. Naći ćele je na nadlanicama. blizu vanjskog ruba, ispod linije struka. Vrlo je osjetljiva, pa radite na olklanjanju boli tokom nekoliko trelmana,

Refleksne zone kralješnice Potevši od dlana, idite palcem dui refleksne linije od donjeg dijela leđa do vratnog podrutja, koristeći se postupno istim zahvatima, kao na stopalima, Kako je koža koja pokriva tu zonu prilitno tanka, nije potrebno svijati šaku,

Refleksna zona kuka, koljena i noge Kažiprstom nježno ,.klizile.. cijelim područjem - prvo jednom rukom kao ... radnom.. rukom, a zatim drugom. 1 49


' ,.


l •

,

Bez obzira živora,

na

našu dob

ili

razdoblje

potrebni su nam ljudski dodir,

man u određenim okolnostima i životnim dobima.

U ovom poglavju obradit ćemo

da

neke od tih posebnih primjena - za vri­

nismo sami. M i smo osjećaj na bića; bez

jeme trudnoće. kod dojenčadi. u kasnijoj

topline dodira. Što nas veže i s m i ruje.

životnoj dobi, zatim masažu i vježbe te

uskraćeni s u nam najvažniji načini komu­

samo-masažu. U sve m u tome pomaže

n i kacije - davanje i primanje.

već i zdrav razum - normalno je.

nježnost i

briga

kako bismo znali

na

Neki ljudi razmišljaj u o masaži kao o

primjer. da ćete nježnije masirati kad s u

l u ksuzu i pribjegavaju joj samo iz n užne

u pitanju mala djeca i stari ljudi. te da

potrebe. No kad se zna kakvi mogu biti

ćete za rad s njima bolje zagrijati prosto­

pritisci modernog života, a osobito da je

rij u . Kako ćete koristiti tehnike koje ste

sve više bolesti uzrokova n i h stresom. te­

nauč i l i . ovisi o vašem životnom s t i l u i

rapije dodira morale bi postati integral­

osobitim potrebama vaših prijatelja i čla­

nim dijelom svakodnevnog živora te bi i h

nova obitelj i .

valjalo priznati sastavn i m dijelom zdrav­

Ako vi i vaš partner očekujete dijete. na primjer. masaža i shiatsu b i t će vrlo

stvene preventive. oblik

važni da smanje bolove u nogama i leđi ­

masaže gotovO jednak terapiji . Osim što

m a ; njima ćete svladati umor koj i često

je davaocu masa že zadovoljstvo Što po­

prati kasnije stadije trudnoće. A kad se

maže ljudima. samo masi ranje. shiatsu

dijete rod i. masaža će ojačati vezu iz­

i l i reneksologija relaksirat će i davaoca i

među roditelja i djeteta. Njome ćete umi­

pomoći m u da smanji vlastitu napetost.

riti i utješiti svoj u djecu i pribjegavat ćete

Nedvojbeno je

Prema

da je

istočnjačkoj

bilo koj i

medicini.

postoje

joj tokom

svih godina odrastanja vaše

životna razdoblja tzv. ))putevi promjeneC(,

djece da i h utješite nakon lošeg dana u

kad se doista može poboljšati osnovno

školi. umirite poslije ispita i l i pomognete

stanje organizma ako se pojedinac pra­

kad i h boli glava i l i trbuh . I samu djecu

vilno odnosi prema sebi samom i l i trajno

valja ohrabriti da nauče masirati ako za

narušiti zdravlje ako se organizam zapu­

to pokažu zanimanje - u dobi poslije pet.

sti. Ta razdoblja s u pubertet. brak ( i l i

šest godina o n i imaju dovoljno snage i

početak seksualne aktivnosti). trudnoća.

sprernosn u prstima za masazu.

porođaj te. poslije. menopauza. Za tih

Odraslim

ljudima

masaža može po­

razdoblja terapije dodira mogu uvelike

moći kad je riječ o opasnostima njihove

koristiti jer pomažu da se postigne neop­

profesije - smanjuje bolove u l eđ ima i

hodno opuštanje u vrijeme hormon a l n i h

ramenima nakon dugog boravka u uredu.

U stresnoj s i t uaciji naša po­

smanjuje umor i napetost mišića poslije

fizičkim dodirom je jača. jer

teškog fizičkog rada i l i napornog vježba­

dodir pomaže u otklanjanju napetosti i

nja. olakšava smetnje u cirkulaciji krvi u

donosi utjehu jer naše nevolje dijelimo s

onih koj i premalo vježbaj u . zatim kod

drugima.

onih koj i rade sjedeći. kod invalida i za

promjena. treba

za

Tri tehnike dodira. ŠtO s u objašnjene u

krevet veza n i h osoba. Masaža je neproce­

ovoj knjizi. mogu primjenjivati svi ljudi.

njiva pomoć i u sportu. od biciklizma do

ali će neki morati malo modificirati tret-

nogometa.

151


LJ UDSKI DODIR •

1 52


MAJ C tNSTVO

Majčinstvo

Alternativni položaji poodmakloj trudnoći i u trudovima ženi više neće biti ugodna masaža dok leži na trbuhu Za masažu na leđima ili na stražnjoj strani nogu ona mora ležati bočno s gornjom nogom naslonjenom F1a jastuk. Kad je u tom položaj u . možete joj pomoći i za vrijeme trudova masiranJcm donjeg dijela leđa i stražnjice. kako je prikazano na slici dolje. jer kontrakcije mišića u (om području mogu usporiti spuštanje bebine glave. Za masažu prednjeg dijela ženi će možda biti najugodnije ako sjedi razdvojenih nogu naslonjena najasluke. U tom položaju možete joj u trudovima olakšali trbušni pritisak laganim masiranjem donjeg dijela trbuha. ispod ispupćenja. ili zaustaviti drhtanje nogu masiranjem u nutrašnjeg dijela bedara. u

Masažaje divan nači n da se žena pripremi za porođaj i da joj se pomogne kako bi se lakše suočila s promjenama na tijel u . Masaža neće samo otkloniti napetost i umor za vrijeme trudnoće nego će smiriti žen u i za vrijeme trudova. Na trudnicama se može primijeniti osnovna masaža (str. 36-37) iako u prva četiri mjeseca trudnoće valja biti vrlo nježan kad se masira trbuh. Kako se trudnoća razvija i trbuh postaje većim. ženi će goditi da joj se utrlja ulje na tom dijelu tije la. Masirajte nježno i brižno. jer masi rate istodobno dva čovjeka. Masaža također može pomoći za vrijeme trudova. kako se vidi na slici dolje. a l i valja početi ranije. kako biste se i vi i trudnica naviknuli na nju prije samog poroda. Ne zaboravite na masažu nakon poroda - ona pomaže majci da se oslobodi napetosti koju je stekla za vrijeme trudnoće i za vrijeme trudova. 5hiarsu je djelotvoran u trudnoći. a l i se ne smije d u boko pritiskati trbuh. U početnom stadiju trudnoće djelotvorni s u zahvat "želudac 36« (str. 1 2 6). »veliki eliminator« (str. 1 1 9) i »slezena 6 « . što se nalazi iznad u n utrašnje strane gležnja. pokraj goljenične kosti. Kad majka počinje istiskivati dijete. pritišć i te »žučni mjeh ur 2 1 « na vrhovima ramena. Te točke ubrzavaj u porođaj i smanjuj u bol. Cio tretman refleksologije mogu primijeniti na trudnicama samo stručnjaci-profesionalci dok se početnici moraj u koncentrirati na tehnike opuštanja (str. 1 37).

'

r

Donji dio leda I straznJlca Trudnica leži bočno dok vi klećite uz donji dio ryezinih leda. Počnite prstima kruiili na donjem dijelu leda i krsnoj kOSli. potom temeljilO gnjećire slražnjictl dok se trudnica tlsredolOćuje na opuštanje tih mišića. .

"

Bedra Ako se trudnici polnu tresti noge na kraju prvejaze trudova, kleknue između bedara i masira)(e ih rako da su prsti vaše ruke okrenUli prema dolje. Radile odozgo prema koljenima i natrag. Priti�ćife tvrsto niz nogu i lagano Ul nogu tako da ne prekidate tok masaie

.

/ •

,

i

1 5,


LJ UDSKI DODIR ,

Dojenčad Zbog fizičkog i emocionalnog zdravlja dodir je za Početak masaže Za masažu djelela soba mora dojenčad ključna stvar. U mnogim tropskim biti vrlo [Opla. Najbolje je da zemljama masaža dojenčadi oduvijekj e i n tegralni dio masirate sjedeći na (lu njege djece - uljenje štiti kožu u roploj k l i m i . dok ispruženih nogu. Masažu masi ranje i istezanje tijela, prema njihovu vjerovanj u , . počinjete kad dijete poloŽite pomaže dojenčadi da ojačaj u. (To bi moglo biti ročno na svoja koljena tako da su jer pedijatrijsko ispi tivanje pokazuje da ranije rođena m u noge okrenute prema djeca napreduju daleko brže kad ih se redoviro vama. Neka vam noge budu gole kako bi dijele bolje masira.) Ni z zahvata, koji ovdje pokazujemo, zasn iva osjetilo dodir vaše kože: ispod se na tradicional noj indijskoj vješti n i masaže. Ona će sebe na tlu stavite ručnik u ojačati vezu i kom u n i kacij u između rod itelja i djeteta slućaju da dade do i omogućit će rod itelju da razvije svoj osobit način »nezgode«, Koristite prirodno dodi rivanja koj i m će umiriti ili utješiti dijete. ROditelji ulje koje lako upija, kao što su koj i redoviro primjenjuju masažu ustanovili s u da ona bademova ili ulje od kokosova pomaže djetetu da zaspi, da bolje jede i oslobađa i h oraha i pazite da bude toplo; bočicu s uljem stavite II grčeva crijeva u prvim mjesecima života. Dijete zdjelicu s toplom vodom. I možete početi lagano trljati uljem već nakon prvog vaše ruke. dakako. moraju biti tjedna od rođenja, a do prvog mjeseca postupno tople i bez ikakvog nakita, kad primijeniti cio redoslijed masaže. Pokušajte svaki dan svlačile dijete. Zahvate napraviti cio niz zahvata u vrijeme kad je dijete izvodite od sredine tijela raspoloženo, kad nije umorno i gladno - najbolje j e prema vanjskoj strani, što je jednostavnije i što sprečava pola sata nakon hranjenja. Nakon masaže potrebno zatezanje kože. Pokušajte j e okupati dijete u roploj vodi koja opušta. Djete t u j e ponovili svaki zahvat tri puta potrebno malo vremena da se navikne na masažu u neprekidnom ritmu. ono će se opustiti i početi uživati kad vaši pokreti postan u sigurniji. Dojenčad s u pravi izazov za masere zbog nagrade koja vas čeka , j e r i h većina brzo počne aktivno sudjelovati u masaži. Kad dijete koprcanjem odgovara na vaš dodir, masaža postaje poput zajedn ičkog plesa i l i igre. I Uljenje prednjeg dijela tijela •

Polako i nježno ucr(jajte malo ulja preko cijelog djecerovog tijela, od ramena do sropala. izbjegavajući lice. UUe razmažice dlanovima ili podlakticama.

,

-

I S4


,

DOJENCAD

1 55


LJUDSKI DODIR •

Prednja strana tijela

Masažu ćele početi na prednjoj strani tijela. jer će se dijete osjećati sigurnijim ako vam bude moglo vidjeti lice. a i vi ćete iz izraza njegovog lica moći zaključiti pritišćere li prejako ili preslabo - preslab dodir učinit će ga nesigurnim. U lom nizu zahvata masiraj te niz tijelo od glave do stopala ­ grudi. ruke i šake a zatim trbuh. noge i stopala. Kad masi rate ruke i noge. završite svaki ud prije nego ŠtO pređete na drugu stranu.

4 Stiskanje i uvrtanje ruke Djetetovu ruku uhvatite jednom rukom a svojom drugom rukom lagano sti�ćite niz ruku. od ramena do ručnog zgloba, kako je prikazano na slici Ponoviee eri puca jednom wkom. a zatim drugom. Sada obavijte dJeeecovu wku svojim rukama i ..imikajte.. je od ramena do ručnog zgloba.

/

6 ' Masiranje trbuščića Počnite na desnoj strwli povlačeći naizmjenično ruke prema sebi u neprekinutom pok.retu. Postupno prelazice preka trbuha s desna na lijevo i obrnuto. Ponovile poslUpak.

7 Zahvat od trbuščića do nogu Jednom rukom zahvatite djetetove gletnjeve i podignite noge. Podlakticom svoje druge ruke polaganim pokretom vucite prema sebi od pupk.a do koljena i opet natrag. Ponovile postupak tri puca. (/ 7(1(/111 7Wnt}elllfe ruke.

of'

"

I f

.

o •

2 "Otvaranjet( grudi Njetno polotite ruke na sredinu grudi i palnice kružiti prema gore i prema ramenima. zarim prema dOlje. niz rebra i opec do sredine. Ponovite postupak. 3 Glađenje od kuka do ramena Počnice S rukama na djetetovim kukovima. Rukama klizile iswdobno prema gore tako da se sastanu na vrhu lijevog ramena ; zatim prema dolje do kuka. Zatim otklilite cako da se sastanu na desnom ramenu i polOm Opel do kuka. Ponovile postupak.

5 ))Otvaranje(( i širenje ruke S oba palca sli�ćite djetetov dlan da se orvori. kao na slici desno. Zalim uhvalile njegov ručni zglob u svoju ruku i slobodnom rukom polako pređite preko dlana i preko prstiju istodobno ih otvarajući, Ponovile zahvate 4 i 5 na drugoj ruci.

l�

8 Stiskanje i uvrtanje noge (desno)

Drfeći stopalo ujednoj ruci, drugom sti�ćiee nogu od bedra do gleinja. Ponovite tri puta, potom zamijenite ruke, Zatim ,.imikajte., stopalo, kao �to je prikazano na slici gore.

9 ))Otvaranjecc i širenje

stopala ...' S oba palca sti�ćite sa 0,) strane taban da se »olvori... Zalim uhvatite gleianj ili donji dio noge i k.lizice preko labana od pele do prstiju, pritiŠĆući lagano prste da ih ;slegnete. Ponovile zahvale 8 i 9 na drugoj nozi.


DOJENCAD •

Stražnji dio tijela

Položile dijete potrbuške preko svojih nogu. Masaža stražnjeg dijela opušta dijete jer smi ruje živce kraJješnice. Počinjete masiranjem gornjeg i donjeg dijela leđa i završavale dugim zahvatima od vrha do dna da .. povežete .. leđa i noge. Pokreti moraju bili glatki i letni.

10 Uljenje leda i nogu Potako ucrljajte malo ulja na ramena, leda, stražnjicu. noge i slOpala. Vaše ruke moraju pratiti prijelaze djetetova (ijela dok razmazujece ulje. ,

I I »Uvrtanje( leđa Pocnite na strain};c; tako daje svaka ruka najednoj strani. Zatim krenite prema gore do ramena, pa opel dolje. neprekidno uhrŠtavajući ruke s jedne na drugu stranu. Ponovile postupak ; zadržile ujednačen ritam.

f

f

(

! "

I

I

r

,

12

Zahvat na leđima (dolje) Jednu ruku položite na djeletOvu stražnjicu. a drugu poloiite na gornji dio leda. Zatim gornjom rukom tvrslO kUzice niz leda da dođete do druge ruke. Lagano sti�ćite scražnjicu prije nego što podignete ruke od (ijela. Ponovit postupak. -

f

I

J

, \

I •

,.

I •

Lice

14 Lice (dolje) Masaža lica sastoji se iz tri A Polotice prSle na dijela - prvo masi rate čelo, sredinu pOlom obraze i zavr.šavate čela i polako ih povlaČile kruženjem oko USla. Rad oko prema sljepoočicama. USla koristi mi.šićima sisanja. Ponovile poSlupak. Ne nanOsite nikakvo ulje na B Polotite prsce s obje lice i radile nježnije scrane nosa i povlaČile ih izbjegavajući oći. preko obraza do u$i.Ju. Ponovite postupak. e P% tile pa/ce iznad gornje usne i krulile oko usta u supralnim pravcima da se sastanu na bradi. Ponovile postupak.

,

(

�.

,

./ '/r/

13 Povezivanje leđa i nogu jednom rukom uhvatite gležnjeve. podignite ih i malo iSlegnire. Drugom rukom klizile niz leda i noge u jednom neprekinutom pokretu. Dignite ruku i ponovile. Zatim položice dijele u prijašnji položaj da biste radili na njegovu licu. 1 57


LJUDSKI DODIR ,

Starija dob Dodir je bitan u svakoj životnoj dobi, a n i kad nam n ije toliko uskraćen kao u starijoj dobi. Zbog straha od starenja, dodir, koji nas je pratio i hrabrio u djetinjstvu, sve je rjeđi među odrasl i m ljudima, a u starijoj dobi svodi se često na mrvice nježnosti i lj ubavi. C i n i se da ne vidimo da s u stariji ljudi zapravo mlada bića u starijim tijelima, da se jednako osjećamo u dvanaestoj i l i sedamdesetoj godini života čak i kad smo tromiji ili Ukočenij i , s mnogim sijedim vlasima. Masaža, shiatsu i refleksologija ne mogu nadomjestiti pametan i aktivan životni stil, ali uz prav i l n u ishranu i redovito vježbanje oni mogu uvelike poboljšati kvalitetu života i nadvladati mnoge uobičajene teškoće u starenju. Sve tri terapije smiruju, opuštaj u , pomažu da se smanji krvni tlak, depresija i usamljenost; sve tri, b u d u l i se davale s nježnošću , pospješit će cirkulaciju, smanjiti reumatske bolove i ukočenost mišića. Masaža će nadasve učiniti kožu zdravom i gipkom, ali valja koristiti kva l i tetno ulje i ublažiti svoj pritisakjer koža starenjem postaje suha i gruba.

Praktične napomene

starijoj dobi neće biti sasvim ugodno primati (ili davati) masažu na tlu. Stol za masažu je najprikladniji. ali ako ga nemale, posjed nite partnera u stolicu, pa ga masirajte stojeći ili sjedeći u stolici iSle visine. Kod masaže leđa primalac može zajašili s(Qlicu i nagnuli se naprijed na jastuk. Odaberete l i bilo koji od lih načina. pazite, na tO da se uvijek možete slobodno kretati oko svog partnera. Kad masi rate stariju osobu, zagrijte sobu i pri ruci držite pokrivat da uroplite dijelove tijela na kojima trenumo ne radile. Ako se vaš panner ne želi razodjenuti. može se uspješno masirali i kad se zavrnu dijelovi odjeće ili čak kroz ranku odjeću. u

1 58

Povećavanje savitljivosti Mnogi stariji ljudi pate od hladnoće i ukočenosti u udovim a. Rotiranjem i masiranjem ručnih zglobova i gleinjeva pobOljšat će se cirkulacija krvi i mobilizirati zglobovi. Kad radile na stopalima. poduprite nogu cako da se koljeno i stopalo I mogu OPUSCili. � • ,

I

Artritični zglobovi Ako nema upale. ukočenost od arcricisa može se smanjici masa10m zglobova i njihovim iscezanjem do granice boli. Upozorenje: Ne masirajle nikoga s kardiovaskularnim poceškoćama. a u slučajevima arcritisa. masirajce samo kad nestane upala.

I \


STARIJA DOB •


LJUDSKI DODIR •

Masaža i vježbanje Za sve oblike vježbanja. naprimjer. atletiku. ples i biciklizam. masaža je od goleme koristi jer opušta tijelo i liječi povrede. Prije vježbanja. masažu treba d a dopuni (ali ne da zamijeni) zagrijavanje i istezanje. kako se vidi na slici dolje. Nakon gotovo svakog vježbanja potrebno nam je nekoliko m i n uta za odmor da povra timo energetsku ravnOlež u u našim mišićima. Ali kad nismo u dobroj formi i ako prenaporno vježbamo. ponestaje nam kisika, što u mišićima uzrokuje srva ranje šrernih rvari koje izazivaju bol i umor i treba dugo da se odstrane. Masaža ubrzava odmaranje i pomaže m i š i ć i ma da se vrare u prijašnje sranje. jer pospješuje cirkulaciju krvi i otklanja šrerne tvari. Lokalna masaža smanj uje sklonosr grčevima i fibroznoj degeneraciji te pomaže oporavku kod isregnuća i pretegnuća mišića i zglobnih sveza. Trermani refleksologije i shiatsua rakođer su vrlo djelotvo rn i . Mnogi arleričari tvrde da rrče bolje poslije rrermana refleksologije jer ne samo da s u im stopala labava nego im je cijelo rijelo uravnOleženo i opušreno.

Masaža prije vježbanja

Stimulativna masaža, najbolje dan prije bilo kojeg oblika napornog ili dugog vježbanja, dovesr će organizam u dobro slanje i pomoći će da se ono pripremi za velikI napor. Poželjno je da se partner prije masaže is[ušira hladnom vodom. Možete primijeniti osnovni niz zahvata masaže (str. 36--3 7). ali nakon poteInih širokih. dugih zahvata. nastavite ž ustrije s dubljim zahvatima. Osobitu pozornost posvetite skupini mišića koji će se najviše upotrebljavati. uključile pokrete gnječenja i udaranja te neku od tehnika istezanja ili mobilizacije zglobova (str. 46. 54. 63 i 72). Kondicijska masaža sprečava grčeve ili ukočenost. Nakon masaže partner se mora pola sata odmarati.

1 60

Udaranje Nakon �to ste prilično snažno gnječili mi�iće noge, primijenile neke od zahvala udaranja. poput ,.sjeckanjatt i lupkan)a šakama, da bi se bo{je zagrijalo i stimuliralo lO podrućje.


MASAZA I vJ E2BANJE

Opuštanje poslije vježbanja

Poslije mišićne aknvnosli masaža pomaže da se brže odstrane štelni produkti koji su se možda nakupili u tkivima, ona opušta umorne mišiće dovodeći im svježu krv. Najbolje je kad vam partner dođe poslije lOp log tuša ili kupke. a vi ćete gajoš nekoliko minuta pustiti da se odmori pod zagrijanim pokrivačem. Sobu dobro zagrijte kako partneru ne bi bilo hladno. Kao i kod masaže prije vježbanja, morate raditi na cijelom tijelu koncentrirajući se na one dijelove koji su podnijeli najveći napor pri vježbanju, s

{ime što će vaši pokreti biti polaganiji i opuštenij i . Počnite dugim laganim zahvatima i postupno pređite na dublje da bi se odstranile štetne tvari. Nježno radite s onim mišićima koj i su »upaljeni ... u protivnom će se oni braniti još većim grčenjem. Ako je osoba povrijeđena, prije masaže se savjetujte s liječnikom.

Opuštajući zahvati i vježbanje Da umirite umorne mišiće, valja sporim. rilmičkim pokretima masiraci prema srcu čime ćele pospješiti cirkulaciju krvi,

Referalna područja

Svi oni koj i se profesionalno bave sponom, plesom ili nekim drugim oblikom vježbanja, a skloni su povredama mišića ili prenapregnutim mišiĆima, dobro je da nauče kako će tretirati svoje ili prijateljeve povrede pomoću referalnih područja refleksologije. Referalna područja su dijelovi tijela štO anatomski odgovaraj u jedni drugima, pa umjesto da tretirate povrijeđeno područje. možete tretirati područje na ruci ili nozi koje odgovara tom dijelu tijela. Najvažnija područja su kuk i rame, bedro i nadlaktica, koljeno i lakat. potkoljenica i podlaktica te gležanj i ručni zglob na istoj strani tijela. Velika je vrijednost tih referalnih područja ŠtO možete na njima raditi koristeći se osnovnom tehnikom palca kad je dio tijela povrijeđen ili upaljen. Ako, naprimjer. partner ima frakturu desnog gležnja. možete ubrzati proces liječenja masirajući odgovarajuće područje na desnom ručnom zglobu. lako samo referalno područje nije bilo oštećeno, i ono će bili malo bolno na dodir. Taj princip je djelotvorniji od gornjeg prema donjem dijelu tijela Kuk ! Rame Bedro Nadlaktica -

Lakat Koljeno -

I

Potkoljenica Podlaktica

Stopalo Saka

161


LJUDSKI DODIR

Samomasaža Zahvati

Samomasaža je jedan od najboljih načina da postanete dobar maser. On'a otkriva ono što godi u dvostrukoj ulozi davaoca i primaoca. Riječ je o starom nač i n u liječenja kojemu svi pribjegavamo spontano, kad smo ukočeni ili kad nas nešto boli - stišćemo napeta ramena i l i trljamo povredu. Prije mnogo stoljeća mongolski ratnici ritualno su kori stili samomasažu da se oslobode straha prije odlaska u bitku. Ipak, slabe strane samomasaže su u tome što ne dopušta potpuno opuštanje i lako dosezanje do svih dijelova tijela. Njezine prednosti s u u tome što se možete masirati u svim prilikama - na posl u , kod kuće, u a u tomobilu, kad god se osjećate napetima ili umornima, ako ste ukočeni ili ako vas nešto boli. N i tko ne poznaje vaše tijelo tako dobro kao vi sam i, nitko vam ne može reći što vam najviše godi, nitko ne može tako precizno utvrditi bolno mjesto kao vi sam I . .

Noge i stopala Sjednite na elo ispruženih nogu, Prvo radice na sropalima. zatim na gležnjevima i potkoljenicama, nastavice na koljenima i poLOm na bedrima od koljena do kukova. Masažu ćele izvoditi najprije na jednoj, a porom na drugoj strani lijela.

1 62

u

samomasaži

Masirali možete sve one dijelove tijela koje možete doseći. koristeći se nekim od pokreta osnovnog redoslijeda masaže. No najlakše će vam biti opustiti se ako budete tretirali svaki dio II položajima i redoslijedu kako je OVdje prikazano. radeći od stopala prema glavi. U tim položajima možete pritiskati i [suboe (vidi str. 1 29). Da biste na samome sebi izveli refleksologij u , sjednite tako da stopalo bude na bedru druge noge ilL Što je još bolje, radite na svoj im rukama (vidi str. 1 46- 1 49). Prije nego što počnete. usredotočite se na svoju haru (vidi str. 25). Svaki dio tijela počnite masirati laganim glađenjem. postupno radite sve dublje isprobavajućI razne pokrete i pritiske. Potrebno je mnogo vremena da dobro upoznate svaki dio svoga rijela kako biste se poslije samomasaže osjećali preporođena.

Kukovi i trbuh Lezite podignutih koljena. Masirajce cijelo područje zdjelice, počevši s unutrašnjim trokutom od stidne kosci. oko nogu do sjedne kosti. Okrenite se na bok da biste radili na području od sjedne kosti do trtice. pa oko straŽnjice i oko zdjelične kosti i kosti kuka do prednje strane. Okrenite se na drugu stranu i ponovite postupak. Zatim masirajle trbuh.


SAMOMASAŽA ,

Grudi Lezite i masirajre od solarnog spleca do ključne kosti. Izvlačite bočne strane. a zatim radite između rebara od sredine tijela prema van.

Ruke i šake JOš uvijek u ležećem pololaju neprekidno masirajte ruke. počevši s lijevom. Prvo masirajre svaku šaku. potom svaku podlakticu. uključujući {akal. i na kraju nadlakticu do pazuha i ramenih zglobova.

Ramena i vrat Ležeći. pritišćite dui gornjeg ruba ključne kosti i vrha ramena. Masirajle vrat postrani i seraga. pa lopatice i gornji dio leđa.

Leđa Sjednite i masira)ce od zdjelice prema gore. Lezile na tlo i cr!jajce leđa o oklagiju ili gumenu loptu; kad sjedile crljajte se o zid, kad stojite o stablo. Lice i vlasište Lezite i snaino gladice cijelo lice od čela do obraza radeći od sredine prema stranama. Masirajte teljust i uši, potom cijelo vlasište.

Završile ,.povezivanjem .. cijelog tijela. a zatim se odmorile.

1 63


• •

l evan e tl e a Oblik našega tijela je grafički izraz onoga ŠLO osjećamo i mislimo. U nje m u se ogleda naša prošlost jer nas je obli­ kovalo živomo iskustvo. Naš osnovni tjelesni oblik. kao i njegovi pojed i n i dijelovi znatno otkrivaju naš psihički život - pa proizlazi da m uškarac s dječačkim tijelom možda podsvjesno želi ostati djetetom. a blijedo i slabašno tijelo može otkriti neutaženu glad za emocijama. Razumijevanje tijela znači razumijevanje tjelesnog »govora « . To znači t u mačenje vizualnih rješenja ŠLO otkrivaju kako osjećamo. mislimo i rea­ giramo. koristeći LO znanje da se poku­ šamo osloboditi napetosti koja se uvu­ kla u naše tkivo. Koji su LO presudni fakLOri koji se udrUŽUjU da bi svakog od nas učinili jedinstve n i m ? Dolazimo na svijet s fizičkim i psihičkim predispo­ zicijama obli kovan i m u genima naših predaka. no naš daljnji razvoj ovisi o mnoštvu drugih utjecaj a : odgoj u . fizič­ kim i psihičkim utjecaj i m a koj i ma smo izloženi. kako i gdje živimo. emocional­ n i m stavovima. zanimanju i fizičkim aktivnostima. Maloj djeci je potreban dodir i ako t U potrebu n e zadovolje u obitelji ili ako i m je ona stalno uskraće­ na. onda u sebi doživljavaj u sukob između želje da je ostvare i iSlOdobnog suzdržavanja od nje iz straha da ne budu odbijena. To suzdržavanje pove­ zano je s kontrakcijom mišića. ŠIO s vremenom postaje kronično i podsvje­ sno - m a n i feslira se možda u tvrd i m . uvučenim ramenima i rukama koje labavo vise niz bol\ove. onemogućene da dođu do dodira za koj i m žude. u strahu da se bore za ono ŠtO žele u životu jer se boje da lO neće postići.

• •

U istočnoj medicini razumijevanje ti­ jela tvori najveći dio tradicionalne me­ dicinske dijagnoze. Svaki je organ pove­ zan s osobi LOm emocionalnom i men­ talnom kvalitelOm pa liječnik želi naći uzrok bolesnikovih simptoma iz boje lica, m i risa tijela. glasa. kao i iz lOpline tijela i bila. Na Zapad u . učenje i tera­ peulsko korištenje veza između ličnosti pojedinca i fizičkih karakteristika ne datira odavno te se na tim zapadnim sisIemima zasniva i ovo na še . Veliki broj disciplina sada priznaje važnu ulogu razuma i emocija u zdraviju I građi tijela. Vrijednost razumijevanja tijela je u LOme ŠLO nam daje kan u pUIeva svakog problematičnog područja u pojedinca. Kad se, naprimjer. otkriju područja koja se čine prilično nerazvijenima ili pak ona u koj i ma energija slagnira ili je ima previše. možele raditi na tome da ih uskladi te. Općenilo. usredoLOčit ćete se na opuštanje tvrdih prena peti h pod­ ručja - u sl učaj u refleksologije tO ćete pOStići ako obratite osobitu pozornost na bolne refleksne LOčke : kod masaže. pak. postupnom i sve d ubljom masa­ žom blokira n i h područja. U ovom smo poglavlju prikazali samo neke krajnje s l učajeve. Kad p regledate vlastiLO i l i tuđe tijelo. nemojie upasli u klopku praveći brze zaključke iz usam­ ljenih slrukturalnih primjera. Razumi­ jevanje lijela je vještina koja se razvija s iskustvom. S vremenom ćete više naučiti koristiti vlastitu intu iciju kojom ćele stjecati pravu sliku o tijeli ma. Svaki je čovjek jedi nstven - a cjel i na može dati sasvim drugačiju sliku od zbroja njezi n i h dijelova. 1 65


RAZUMIJEVANJE TIJELA ,

Razlike i nesklad Kad prvi put upoznajete tijelo, morate pokušati stvoriti cjelovit dojam. a ne se usmjeriti na specifična područja. U početkU koncentrirajte se nekoliko trenutaka zatvorenih očiju (vidi str. 25). Otvorite oči i promotrite sve ono što će privući vašu pozornost. Možda će vas zapanjiti razlike u boji ili kakvoći kože -jedno područje tijela može izgledati zdravo i sjaj no, a drugo blijedo i manje živo. Pogledajte oblik i veličinu tijela - je l i visoko i tanko. ili je nisko i m i šićavo? Gdje je usredotočena energija? Kakav je općeni t dojam. je li snažno i moćno i l i slabašno i ovisno? Možda l i n ije tijela teku glatko ili se čini daje figura nepovezana, neproporcionalno vel i ka na nekim mjestima a mala na drugima. Jedan dio tijela možda uopće ne odgovara drugome - možda je glava suviše velika, ili gornja i donja polovica tijela izgledaj u kao da pripadaju drugim osobama. Često ćete se uvjeriti da se tijelo doima razdvojeno. Najčešće razlike i asimetrije uočljive s u između gornjeg i donjeg, lijevog i desnog. i prednjeg i stražnjeg dijela tijela.

Jaki gornji dio (dolje lijevo) Prenapuhana gornja polovica doima se kao da nadoknađuje osjećaj nesigurnosti u donjem dijelu. Kukovi i noge čine se nerazvijenim u odnosu na gornji dio. Dobro uravnoteženo tijelo (do!je sredina) Težina je dobro raspoređena između gornjeg i donjeg dijela tijela. Cini se da energija g/alko leče uzdui tijela i da nema zapreka u sredini, Jaki donji dio (dolje desno) U odnosu na gornji dio, noge i kukovi su preveliki. Njezin stav doima se gotovo prkosan. ali je područje grudi uvučeno i suieno.

Nesklad između gornjeg i donjeg dijela

Kad govorimo o nesrazmjeru gornjeg i donjeg dijela tijela, ćini se da su energija i vitalnost tijela premješteni isključivo u gornjem ili donjem dijelu tijela. Kao da je energija negdje blokirana pa uzrokuje prekomjerno taloženje isključivo na jednom dijelu. Dio kojemu nedostaje vitalnost b i l će primjetno bIjedi i slabiji. a česLO je i hladniji na dodir. Kod osobe koja je gore jaka, grUdi i ramena doimaju se napuhanima. a zdjelica i noge čine se naperima i nerazvijenima. Kod onih koji su jaki u donjem dijelu. noge su velike i teške, alije gornji dio uzak i stegnut. Lj udi jaki u gornjem dijelu obično su sigurni, racionalni i aktivni; ponajviše su tO m uškarci. Ljudijaki u donjem dijelu obično su pasivni i teško se dokazuju. Kad su u pitanju osjećaj i. najčešće je riječ o ženama.

(

\

I

• •

1 66 •


RAZLI K E I NESKLAD •

,

Nesklad između lijeve i desne strane

Nitko nije sasvim simetritan, ali neki ljudi pokazuju nevjerojatan srupanj asimetrije. To se može dogodili zbog strukturalne neravnoteže. poput sko1ioze ili nagnutih kukova. Vjerojatno i zbog razlike u muskulaturi dviju strana -jedna moža biti jata i oštrija, druga nježnija i oblija. Lijeva strana tijela uglavnom je povezana s desnom pol utkom mozga i obrnuto. Novija znanstvena istraživanja utvrdila su da je tijeva strana mozga prvenstveno zadužena za racionalnu misao i verbalno funkcioniranje, a desna za i n t uitivniju, vizualno-prostornu i emocionalnu stranu života. Dvije strane tijela mogu možda odražavati i takvu razl iku. No ako je osoba dobro uravnotežena, tijelo će biti simetrično. Izražena asimetrija ukazuje vjerojalno na sukob između razuma i emOCija. , •

\ Nesklad izmedu lijeve i desne strane Kod ovog čovjeka uoč!jiv je prilično izraien nesrazmjer, s nagnutim kukovima i ramenima, pa je lijeva strana viša. Ta razlika je jasnija na slikama desno.

,

Pasivni lik Lik je njetnij; i zaokruteniji u kukovima, pa ga co ćini tensrvenijim. Ramena su niia s energijom rasporedenom u donjem dijelu Doima se pasivnijim.

Nesklad između prednje i stražnje strane

Prednja strana (desno) Nesklad se javlja kad netko Ovaj se čovjek. s pokazuje različite prednje strane doima karakteristike s prednje i sa prilično snainim i stražnje strane. Prednja Strana moćnim. Njegov scav predstavlja način kako želimo i p% iaj ramena da nas drugi vide, tj. ono ŠtO izazivaju. svjesno pokazujemo svijetu.

I

Aktivni lik Lik se doima prilično snalnim i visokim s energijom više raspoređenom u gornjem dijelu. On sLOji uspravno i čini se odlučnim i spremnim na akciju.

Stražnji dio odražava našu manje svjesnu stranu. dijelove naše ličnosti koje možda krijemo od sVijeta ili od nas samih. Jasno je da će leđa pokazivati više napetosti i negativnosti : to je kao kad zaboravimo što smo sve pohranili u podrumu naše kuće.

Stražnja strana (sasvim desno) Gledan straga. on se doima zabrinutim i prilično tuinim. Iako su m u ramena široka. ona se doimaju prekomjerno oplerećenima, a noge suviše slabima.

(

{

r

(

,J

• •

1 67


RAZUMIJEVANJE TIJELA •

Stopala i noge Naša stopala i noge odražavaju naš odnos prema stvarnost i . stanje našeg korijena challre (vidi str. 1 89) i naših temelja - naših najranijih iskuslava s raznim vrstama »zašti t n i ka« od maternice do majči n i h r u k u . samog tla ili »majke zemlje«. Kao dvonožne živOIinje u dodiru smo sa zemljinom e nergijom preko stopala. l l i })stoj imo na zemljill, i l i Ilse borimo!(, i l i nastoj i m o »da stanemo na vlastite noge « . Izrazi kao ovi odražavaju naše instinktivno shvaćanje veze između stopala i nogu i cjelokupnog osjećaja sigurnosti. povjerenja i dodira sa stvarnošĆu - sa zemljom po kojoj hodamo. Nesigurnost može biti izražena u slabim nogama i stopalima. nerazvijenim i mlilavim mišićima. što nisu dorasli zadatku da nose našu težinu. Ona se vidi i u kočenj u nogu i stopala. pa su mišići tvrdi. a zglobovi zakočeni.

Stopala

Stopalima dodirujemo tlo i izmjenjujemo energiju sa zemljom pOpUI korijena stabla. Da biste razumjeli kakvu ulogu ima stopalo, ustanite i nekoliko minuta stojte bez cipela. Provjerite kako je raspoređena va�a težina - prema jaslutićima. petama ili ustranu? Osjećate li se udobno na stopalima? Jeste li napeti i l i opušteni? Možda je težina uglavnom na unutrašnjoj strani zbog malih lukova i nastojanje za boljim osloncem na tlu. Ili se možda vaša stopala doimaju dovoljno opuštenima s dobro zaobljenim lukovima pa su dobar oslonac vašoj težini i nema nikakve napetosti. Možda ćete pak primijetiti da se vaša stopala dOimaju zgrčenima. s visokim krutim svodom i svinutim prstima. Desno su prikazane tri vrste stopala koje se najčešće susrecu. •

1 68

Veza sa tlom

Da bi energija nesmetano tekla tijelom. bitan je dobar dodir sa tlom. Oni ljudi koji nisu dobro povezani sa tlom skloni su nesigu rnosri i bježanju od stvarnosti. Njihovi mišići su ili kruti ili mlohavi­ što nije dobro ako se treba suočiti s novim terenom. Te fizičke karakteristike mogu pratiti odgovarajući mentalni stavovi krutosti ili popustljivosti. Lj udi dobro povezani sa tlom čine se uravnoteženima i usmjerenima. Savitljivim stopalima i nogama. brzo se prilagođuju nepoznatim terenima i ostaju otvoreni i dobro reagiraju na svaki novi zadatak u njihovu životu.

Ravno stopalo Lukovi su spušteni i oslabljuju cijelu strukturu. Stopalo se dOima kao da se pokušava prilijepiti za efo radi boljeg oslonca. Težina je uglavnom prebatena 110 wwtrašnju stranu gležnjeva. ))Normalnolj stopalo Cijelo stopalo izgleda gipko - relina je ravnomjerno raspoređena na jastut;će i pele. a luk je u sredini wlUlrašnjeg dijela slOpa/a.

Kruto stopalo Stopalo se doima kruto i prekomjerno slegnUlO paje u nestalnom dodiru sa ({om, Lukovi pod prstima su kruti i izvuteni prema gore; prsti su svinuo' kao da žele zagrabiti zemlju


STOPALA 1 NOGE •

Gležnjevi i koljena

POput stopala. gležnjevi i koljena su također povezani sa Ilom svojom pOkretljivošću i ravnotežom. Neravnoteža ili slabost u stopalima može utjecati i na te zglobove. Naćin hodanja otkriva čovjeka i njegovu vezu sa stvarnošću bilo da sitno korača ili pravi velike korake. Ako s u gležnjevi nestabilni i slabi. hod može biti nesiguran i teturavo Koljena osobito govore o našem osjećaju sigurnosti kad se bojimo. tresu nam se koljena. Kad nesigurnost traje dugo. odražava se u sputanim. napetim koljenima.

Normalna i zatvorena koljena ... Normalno.. koUeno (desno)je gipko i opušteno, te dopušta energiji da leče izravno gore i dolje od sredine noge. Uvučeno koljeno (sasvim desno) doima se krucim. pa blokira lDk energije i pokret čini krutim.

Oblici bedra i noge

Na�a sposobnost da se suzdrži mo, te aktivnost i spolnost Odražavaju se u bedrima. Kad se osjećamo ugroženima. noge s u nabijene energijom dok se spremamo na borbu ili skok. Ako ne dođe do akcije, noge se mogu tresli od straha dok energija traži da se isprazni. Kod nekih ljudi kronična nesigurnost i nesposobnost da se upuste u akciju manifestira se u karakterističnom obliku nogu - mogu biti teške i mlitave, ili ćvrSle i krute, ili slabe i nerazvijene kao da su se pomirile sa situacijom. Dva uobićajena oblika prikazana su desno.

1

\

\ .1

/ Svijene noge i priljubljena koljena Svijene noge (dolje) spajaju se visoko gore s bedrenim mišićima navučenima gore prema spolnim organima, sprečavajući pokretljivosl zdjelica i sl/zbijajući puni spolni izraz. Položaj

\'

-

spojenih koljena (dolje desno) odražava stav samozaštite, jer se noge trljaju jedna o drugu zbog oslonca.

1 6q


RAZUMIJ EVANJE TIJELA ,

Zdjelica Zdjelica je dio tijela koj i spaja noge s trupom i podržava kralješnicu. Njezini glavni zglobovi na kukovima i na bazi kralješnice omogućavaj u pokretljivost cijelog tijela, osobito hodanje. Cijelo područje zdjelice povezano je s korijenom chakre i harom, a živci iz donjeg dijela kralješnice aktiviraju spolne i elimi nacijske funkcije, kao i noge i stopala. Kao što smo Vidjel i , napetost i neravnoteža u jednom području tijela odražavaj u se na drugim područj i ma u mišićnoj opterećenosti, pa tako ukočenost zdjelice može biti posljedica loše povezanosti nogu sa tlom i obrnuto. Način na koj i hodamo i pomičemo kukove odražava naš stav prema spolnosti i elim inaciji. Zdjelica koja n ije »blokirana» može se pri kretanju njihati naprijed-nazad, a zdjelica puna napetosti pokreće se popU[ krutog komada koji prisiljava noge da se pomiču ukočeno. Napetost u tom dijelu može utjecati i na stražnjicu i često ukazuje na nedostatak pune spolne aktivnosti.

Stražnjica

Mišići stražnjice povezuju zdjelicu s nogama i pomažu da se odrede njihovi uzajamni položaji i mogućnosti gibanja. Nape(Qs[ u lom dijelu može odraziti teškoće s davanjem i primanjem i potrebom za posjedovanjem. PodrUČje je povezano s eliminacijom. Ako djecu prerano navikavamo na toaletu. druge miŠiće kao što su oni uz zdjelicu i stražnjicu može se navesti da konrroliraju kretanje crijeva.

Nagnuta zdjelica Stratnjica nagnula naprijed (dolje lijevo) je uvučena. a zdjelica strM naprijed i gore. Taj poloiaj često prare slabe ili krute noge le pretjerano . razvijena gornja polovica tijela. Strainjica nagnUla seraga (dolje desno) znači daje donji dio leđa napet i uvučen. ona je ispupčena a zdjelica uvučena popuc luka. Doima se kao da se ta osoba boji opustiti se, 170

Nagnuta zdjelica

Kad se mnogo napetosti i energije zadržava u području zdjelice, ne samo da će pokretanje biti ograničeno nego se sama zdjelica naginje prema naprijed ili prema natrag. Kad »strši« naprijed. zdjelica nije u mogućnosti da se zaljUlja prema natrag da uzme novu energijU za nove pokrete i otvoreno iskazivanje osjećaja. Položaj prema natrag znači visoku nabijenost energijom. ali kako se zdjelica ne može zaljuljati prema naprijed da oslobodi energiju. dolazi do njezina blokiranja, \

)

.

I I

Stisnuta stražnjica U ovom primjeru »analnog drianja ... slratnjica je neprekidno stisnuca i spojena.

\

Povučeno dno zdjelice Ovdje su unutrašnji bedreni mišići povučeni gore pa su mišići na dnu zdjelice (pubo kokcigijalni mišići) napeti.


ZDJELICA l TRBUH

,

Trbuh Trbuh j e sjedište hare, središte gravitacije, snage i živornosti i blisko j e povezan s nogama i osjećajem povezanosti s tlom. Tu su smješteni naši trbušni osjećaj i , instinktivne potrebe poput gladi, spolnosti, zatim emocionalna p u noća i l i praznina. Ako slobodno i duboko dišemo, trbuh se pokreće s dahom. Zapadna kultura , međ u t i m , nije blagonaklona prema trb u h u . Ako nije ravan i čvrst, ljudi ga stežu pojasevima i korzetima jer m u mišići nisu dovoljno snažni da se sami drže. Zbog toga s u nam trbušni osjećaji kruti, otcijepijeni od naših osnovnih potreba, naše glave preuzimaju nadzor, često nepoštujUĆi naše osnovne želje. Između glave i trbuha j e srce, naše emocionalno središte, zaglavljeno u sukobu između trbušnih osjećaja i razuma. Ukoliko sva tri središta rade usklađeno, mogu se postići jedinstvo i ravnoteža.

»Otuđen« trbuh

Mnogi ljudi štete samima sebi uvlačenjem trbušnih mišića zadržavajući ih stegnutima. To se često susreće kod onih koji vole militanInO držanje »brada gore. grudi van, trbuh unutra*,. Nebriga se može uočiti i u slučajevima gojaznosti. kad pogrešno pokušavamo nadoknadili osjećaj praznine pretjeranim jedenjem. a zapravo se osjećaj praznine ponajviše javlja baš zalO što smo odvojeni od naših >ltrbušnih osjećaja ...

Prirodan trbuh (desno) Kod male djece i u primitivnim društvima trbušni zid obično je opušten i frbuh se svakim udisanjem slobodno širi. Trbuh i grudi sujedinstveni, a ne odvojene cjeline.

)

l

" •

Napet trbuh (desno) Trbuh se stalno uvlači. mi�ići su tvrdi i kruti. a osnovni porivi prigu�eni. Ta vrsta oklopa prisiljava pojedinca na plitko disanje grudima. Nadut trbuh (sasvim desno) Gojazan i cežak trbuh može prekriti i sakriti osjećaje. Kad nije u vezi s tim vitalnim sredi�tem. pojedinac možda neće moći prepoznati i ispunici svoje pocrebe.

I \

/;/

l7l


RAZUMIJEVANJE TIJELA •

Grudi U svom prirodnom stanju prsni koš je fleksibilan koštani oklop koji se neprekidno giba u ri t m u disanja. Sadrži i štiti vitalne organe. srce i pl uća. a povezan je sa chakrama solarnog spleta. srca i vrata - središtima životne energije i li svije sti. koji s u zaduženi za primanje energije i njez i n u raspodjel u . emocije i izražavanje osjećaja (vidi str. 189) . Kod osobe čije se grudi laho pom i č u . jer s u bez oklopa. nježnost i toplina povezani sa srcem mogu se slobodno izmjenjiva ti ; ali kadje energija blokirana. kao zaštita protiv povrede. takvi se osjećaji teže izražavaj u . Ošit je glavni respiratorni mišić. Proteže se vodoravno od prednje do stražnje strane rebrenog oklopa i ako j e fleksibilan. dok se diže i spušta. masira trbušne organe. srce i pluća. Puno. opušteno disanje jača i hrani cijelo tijelo, ali prečesto je tok energije blokiran. Ako s u nam osjećaji previše bolni. nesvjesno napinjemo dišne mišiće, jer restrikcijom daha . . . . . moguce Je umrtvIti oSJecaJe. ,

,

Preširoke i klonule grudi

Naše su grudi sposobne da prihvate veliki intenzitet osjećaja. ali kad je ošit stalno napet i limiti ra naše disanje. tada i fizički i emocionalno trpi naša vitalnost. Kronična napetost može uzrokovati razne pojave. a dva krajnja oblika su prekomjerno razvijene i klonule grudi. Osobe s preširokim grudima čini se kao da imaju napuhan gornji dio tijela koji se gUbi prema donjoj nedovoljno razvijenoj polovici. Kao ličnosti mogu izgledati racionalni. sigurni i samodovoljni. No oni su zapravo defenzivni i boje se opuštanja. Nasuprot njima. oni s klonulim ili usukanim grudima ne mogu d uboko udisati i obnavljati energij u . Zato se doimaju blijedima i umornima. često iscrpljenima. kao da im je potrebna pomoć.

1 72

I

\

Normalno disanje Kad udišemo. ošit se sužava i spušta gurajući donja rebra i grudnu kost prema gore i prema van. u čemu pomažu medu reb reni mišići. pa se trbuh počinje nadimati. Svojim podizanjem rebra povećavaju grudnu šup!jinu. pa zrak može ući u pluća. Kako se ošif opušta i pomiče. elastični zid grudi uzmiče i zrak izlazi iz pluća. .

Preširoke grudi Grudi (gore lijevo) doimaju se napuhanima i podignutima. Njihovi kruti mišići sprečavaju ih da se više pomiču prilikom izdisaja. Opuštanje drugih mišića može pomoći da se lO spriječi i omogUĆi pun izdisaj.

I

Klonule grudi

I

Grudi (lijevo) čine se napetima i krhkima. kao da su se uvukle u sebe. Ljudi s takvim grudima ostav!jaju dojam rezigniranosti i ranjivosti. Kad bi naučili dub!je disali. mogli bi razmisliti i analizirati što ih muči ce povratiti snagu.


GRUDI. RAMENA [ RUKE

Ramena i ruke

Ramena i ruke

Ramena i ruke pove zani s u s rad om. akcijom. odgovornošću i načinom kako se odnosimo prema vanjskom svijetu. Zbog našeg uspravnog držanja koji je oslobodio gornje udove i razvitka palca kojega možemo postaviti nasuprot svim ostalim prstima. među živim bićima jedinstveno smo opremljeni za širok spektar aktivnosti - za držanje oruđa i oružja. za davanje i uzimanje. udaranje ili grljenje. Ramena i ruke izražavaj u ili zad ržavaj u m noge emocije emocije koje polaze iz trbuha i grud i . s kojima su ramena blisko povezana. Središte energije povezano s tim područjem je chakra vrata koja je prvenstveno zadužena za samoi zražavanje i komun ikaciju rukama ili glasom. Pokušajte odglumiti razne vrste osjećaja. poput ljutnje. radosti. veselja. u m išljenosti. straha. očaja itd . . pa ćete saznati kakvu ulogu imaju ramena U Iz razavanj u emocIJa. •

.

o .

Podignuta ramena Ukocena od slraha (sasvl1n lijevo) ramena oscaju podignuta dok su glava i vrat uvučeni radi sigurnosli. Uvučena ramena Ramena su uvučena (sredina) kao da obuzdavaju osobu da ne udari. Vrat i donja čeljust strše prema naprijed a ruke su povučene prema bočnim stranama.

-

,

Izbočena ramena Ramena su zašeimički zaokruiena (lijevo) kao da paze na grudi i srce. U ovom položaju rebra su često sužena. a gornji dio grudi uvučen, dok su ruke stisnute uz bokove.

Prerazvijena ramena Snažna, �iroka ramena obično se povezuju sa stereotipom muškarca. Kad su uz lojoš i zaobljena, upućuju na ličnost koja se osjeća prekomjerno opterećenom. Ruke su često okrenute prema unutra. kao u gorila. Uska ramena Osim ŠlO su slabašna, ramena ..padaju« i doimaju se stisnutima (sasvim desno). ukazujući na lO da la osoba ne može nositi lerel odgovornosti re da joj nedostaje snage da se s lime suoči i lO izmijeni. Ruke obično vise mlohavo.

Način kako držimo ramena i stupanj pokretljivosti u našim rukama često otkrivaju nedorečene emocije. Najčešći položaji su izbačena ili pogrbljena ramena, što obično ukazuje na samozaštnniCki stav. Uvučena ramena. povezana sa prigušenim gnjevom. i podignuta ramena. obično su izraz straha. Nasljeđe također može odrediti oblik ramena ŠIO odražava način prenošenja. nošenja i odus(ajanja od odgovornosti. Od ovih oblika. prikazujemo dvije vrSte ramena - preši roka i uska.

,

17)


RAZUMIJEVANJE TIJELA •

Vrat, glava i lice U predjelu vrata i glave smještena s u chakre grla. obrva i tjemena - središta energije koja se odnose na samoizražavanje i kom u n i kaciju. samosvijest i nadsvijest. Vrat je prometan put za protok krvi do mozga i zraka do pluća - prolaz koji posreduje između naših misli i osjećaja u obliku živčanih impulsa. Kao i grlo. vrat je mjesto gdje se često javljaj u napetost i stezanje ako se osjećamo emocionalno premorenima. Pri upoznavanj u tijela lice je dio tijela koj i najviše otkriva. a vjerojatno gaje najlakše -pročita l i " . Izrazje iskaz iskustva pa se naša lica često oblikuju oko jedne središnje teme - teme koja je i l i pravi odraz naših osjećaja i l i maska koj u smo odabrali za prerušavanje da bismo se suočili s vanjskim svijetom. Mnogi od nas stav ljaj u masku nevinosti i l i masku nadmoćnosti da bi ostavili određeni dojam i. Što je još važnije. da bi njome nešto . postigli - možda da sebi priušte zadovoljstvo za nezadovoljene potrebe iz djetinjstva.

Glava i vrat

Natin na koj i držite glavu govori kako osjećate sebe i svije l. Ako ste Q(voreni i opušteni. vrat će biti gibak j pokretan, a glava će stajati u sredini tijela. Ali. učestaliji je sl utaj kad je vrat kronično napel i glava nasađena u karakterističnom položaj u. Glava isturena naprijed može ukazati na agreSivnost i l i odlučnost, ali zajedno sa sVijenom kralješnicom navodi na klonulosl. a često i na čežnju. Kad su glava i vrat povučeni straga (na slici dolje desno) to može ukazivati na krutu, bezosjećaj n u ličnost.

1 74

'..l

\

G1ava prema naprijed Glava vi�e str�i naprijed (na slici dolje lijevo). što ostavlja dojam agresivnosti ili. kao što je ovdje slutaj. zavisnosti, Takav stav testo jo!, prati izbatena teljust. Glava prema natrag Takvo drtanje može ukazivati na krutost U ostvarivanju ciljeva (sasvim dolje lijevo). Glava nagnuta ustranu Glava koja se naginje ustranu (dolje) navodi na neodlutnost, nesposobnost da se izravno, uspravnom glavom suoči sa !ivotom, Ako je glava uz lO i pognuta, to ukazuje na bojažljivosl.


VRAT. GLAVA I LICE

Lice

Kao i druge dijelove tijela. najveći dio strukture lica i izraze lica oblikovali su emocionalni i duhovni stavovi. Da biste lakše tumačili lice. možete ga podijeliti u tri glavna područja. Iznad obrva je mentalno i duhovno podrUČje: obje strane nosa, uključujući oči, pripadaju emocionalnom područj u ; oralno podrUČje od nosnica niže odnosi se na fizičke i spolne aspekte tijela. osobito na pritjecanje energije. Oblik i osobine lica odražavaj u se također u dijelovima lijela. kao što je prikazano na karti lica, desno. Kao ŠLO se vidi. čeljust odgovara zdjelici i napetost kod jednog ima odjeka u drugom. Stisnuta čeljust može značiti prigušenu ljutnju. strah od opuštanja; napeta zdjelica česlo znači uzdržavanje od spolnosti. Izbočena. prerazvijena vilica označava odlučnost i prkos, dok uvučena, nerazvijena vilica može ukazivati na povučenost u životu. Sama usta pokazuju što nam treba. a što namje u fizičkom i emocionalnom smislu ispunjeno - usne. naprimjer, mogu bili pune i opuštene ili tanke i stisnute. Za oči se kaže da su zrcalo duše, a mrežnica zapravo potječe od moždanog tkiva. Nijedan drugi dio ne može se pohvaliti takvom raznolikošću izraza - tužnog. prodornog, milog. iskrenog. molećivog pogleda. Na mnogim licima primijelil ćele razliku između desnog i lijevog oka. U ezoteričnoj filozofiji za desno i lijevo oko se kaže da imaju različite energije. Desno oko označava ego. aktivnost. muškost i odnos prema ocu; lijevo oko označava duh, receptivnost. ženskost i odnos prema majci.

Karta lica Različiti dijelovi lica odgovaraju različirim dijelovima tijeta. kao na crtežu. Celo odgovara glavi a obrve ramenima j rukama. Sredina lica predslavlja trup, oči su u razini srca. Vrh nosa odgovara hari. usta spotnim organima. vilica I brada zdjelici. nogama i stopalima.

Izbočena, prerazvijena . vilica Vilica strši naprijed (dolje) u izrazu agresivnosti i tvrdoglavosti.

Uvučena, nerazvijena vilica Vilica ima iZraz boli (dolje). kao da su tu osobu stalno zapostavljali le nije u stanju da "progovori...

Nesklad izmedu lijevog i desnog oka Desno oko čini se otvorenije dok se lijevo doima napetijim, zatvorenijim i deJenzivnijim.

1 75


RAZUMIJEVANJE TIJELA

Tijelo govori Naša tijela pričaj u našu živomu priču - o našim strahovima i željama. našim najdubljim tajnama i iskustvima. Svaki čovjek je jedinstvena cjelina. sam svoj svijet koji se ne može uspoređivati. Ovdje ćemo na tri različita tijela pokazati kako možete srediti svoje dojmove. povezati pojedine znakove i promatrati osobu kao cjel i n u . Ako želite upoznati vlastito tijelo. stanite ispred veli kog zrcala. a jedno malo koristit ćete da gledate straga. i l i pak namjestite dva velika zrcala tako da možete istodobno vidjeti obje strane tijela. Kad budete upoznavali tijela vaših prijatelja. promotrite njihove pokrete i d ržanje prije nego što se ispruže. kako se kreću i kako dišu. Kad se ispruže. možete stvoriti prve dojmove već iz načina kako tijelo prianja uz radn u površ i n u i l i da l i su dijelovi tijela uzdignuti zbog napetosti. Pazite da ne iznosite svoje mišljenje o tome kako tijelo mora izgledati. Osl uškujte tijelo. pustite ga da vam govori a da ne donosite sudove. Ono što otkrijete recite partneru i koristite svoja saznanja da vode vaše ruke. da oslobode tijelo od ukočenost i .

1 76


TIJ ELO Govor<l •

Ivan

Ivanovo tijelo doima se slegnulo kao da je iscijeđeno Zapravo. kad se gleda u zrcalu. ćudi se kad vidi da Je veći nego �to je mislio jer se osjeća manjim nego Što zapravo JesI. Njegovo tijelo

ostavlja dojam velikog odricanja i obuzdanosti. osobito u podrućju grudI. Ima osjećaj kongestije oko zdjelice i područja trbuha a kad se gleda sa strane vidi se da je zdjelica jako uvučena. a donji dio leđa uvučen. Ramena su

nagnuta unazad i malo uzdignula. što ukazuje na mješavinu straha 1 nedostatka sigurnosti. Ivanov gornji dIo grudi je sužen i mora se otVOri u duboko disanje pomaže da smanj1 stalnu napctoSI i kongestiju grudi 1 trbuha

-

1 77 •


RAZUMIJEVANJE TIJELA

Suzana s prednje i stražnje Strane

$uzanino držanje je držanje djevojčice, bez zaštite i pomalo upi mo. Stopala su ravna i previše povezana sa zemljom. a noge, iako prilično dobro razvijene, doimaju se malo bespomoćnim. Zdjelica

1 78

je stegnuta i nakrivljena udesno. Cini se da je najviše njezine energije skupljeno II trbuhu. kukovima i nogama. pa izgleda da je donji dio puniji i jači od gornjeg. Grudi su čvrste i stegnule. a ramena. vrat i vilica ćine se napelima. S bočne strane se vidi dajojje

glava isturena naprijed zapravo cijeli gornji dio sklon je položaju prema naprijed. dokje donja polovica zastala i kao da oklijeva. Taj izraz nesigurnosti pojačavaj u noge i ruke - lijeva ruka i stopalo s u naprijed. desna straga.


TIJELO GOVORI

,

Marko

Markovu se tijel u ponajviše ociluje razlićilOst lijeve i desne strane. Cijela desna strana izgleda sabita i rvrda - rebreni oklop nagnut je udesno dolje. desno rame je niže i zaobljenije od lijevog. a desna ruka kao daje duža. Kukovi su nagnuli u

na desnu stranu pa je težina uglavnom na desnoj nozi. U gornjem dijelu energija je nešlo slabije raspoređena gornja polovica izgleda snažnijom i zrelijom. noge više dječačke i nerazvijene. Glava je visoko kao u vojnika u stroj u. Rušilačko držanje

cijele figure govori o spremnosti za .borbu ili leto< ­ osobito sprijeda Marko izgleda izazivački ali istodobno i defenzivno. Njegova općenita krutost i uspravno držanje možda kriju Sirah od opuštanja i stupanja u dodir s njegovom nježnijom Stranom Hćnosti.

1 79 ,


ANATOMIJA

Anatomija Kad se tek upoznajete s masažom. bolje je da dodirom učite o strukturi tijela. nego ŠIO ćete leorijski svladati analOmij u . Ako primjenjujete osnovne zahvate masaže na sebi i drugima. vrlo brzo ćete početi dobivati osjećaj za tkivo pod kožom. Kad budete ponukani da se pozabavite građom tijela. vidjet ćete da će 10 biti nova dimenzija u znanju koje ste već stekli iskustvom. U ovom poglavlj u navodimo osnove anatomije i fiziologije tijela. pregled grade kostij u i mišića. živčanog sustava i kože i . naposljetku. a u re i l i »fine energije« koja okružuje naše fizičko tijelo.

Kostur

Više od 200 kostijU čine kostur pokretljivim osnovom liJe la. Kosti ne samo da drže t ijelo i štite neke najosjetljivije organe. nego omogućavaju i pokretanje pomoću zglobova - veznih točaka između kostiju. Izbočenja koja se vide na nekim koštanim povrŠinama služe za prićvršćivanje mišića

Anatomija kosti

Sve su kosti vlažne i aktivne. a hrana im je potrebna kao svakom živom organu. SastOje se od tvrdog vanjskog sloja i porozne unutrašnje mase koštane srži - koja sadrži matićne stanice za stvaranje krvnih Slanica i dovodi im sve životno potrebne tvari. Koštana srž proizvodi crvena krvna zrnca i predstavlja važno .. skladište .. minerala. Grada duge kosti. POput bedrene kosti ili fcmura. prikazana je desno.

Tvrda kost

-

--

-�

Artenja Koštana moždina

zglobovi

Dvije i l i više spojenih kostiju ćine zglob. U pogledu građe i funkcije zglobovi se međusobno razlikuju: neki se zglobovi slobodno kreću i oni nepomični spajaju kosti l ubanje. Nekoliko je vrsta pokretljivih zglobova, ukljućujući šarkaste zglobove pOpUt koljena, gležnjeva, lakta te kuglastih zglobova poput kuka i ramena. Krajevi kosu u slobodno pokretljivom zglobu presvučeni su hrskavicom i obavijeni opnom koja se zove zglobna čahura. U čahuri nekih zglobova nalazi se JOš tanka opna. IZV. sinovijaina opna. Masaža stimulira funkcij u te opne.

180

Koljeno

Kuk

Koljeno je najveCi zglob u lijelu. To je šarkasti zglob koji se giba samo u jednoj ravninI. popw šarke na vratima.

Popw svih kuglastih zglobova. kuk lina okruglu glavu koja ulazi u kug/ast i (eiaj pa Je omogućeno gib011Je u svim pravc/nw

t1cdrcna kOSI

" L" "", n" a-!" ko " s,,,'_ -' I

Bedren<l. kOSI

\


ANATOMIJA "

Kostur s prednje strane

Kostur sa stražnje strane ,

Luba nja

�. ,

I

, •

,

Gornja čeljust Donja čeljust

,

I

7 vratni

K ljučna kost

,

-

.

• • '"

l"

Greben

-

kra l

--

Grudna kost

,

Rameni zglob

.

Nadlaktična kost

Rebro

....

.

,

"

1 2 grudnih kralješaka

\

I

"

\

I

,

,

/

palć ana

kost

Lakatna ' kos<

j

-J _

..

J t f, • .I

,

/

• <'

I

j

/1

r

\

,At -�

;' \

I , I. -" '.t I " Bedrena kos l

Iver

I \

\

I

'/

J

'v'" I (

, I

\

I

\

I8I


ANATOMIJA •

Mišići

Mišići nam omogućavaju kretanje i o njima ovisi oblik našeg tijela; pomažu nam da dišemo. da probavljamo hranu. da krv protjeće tijelom te obavljaju nebrojene druge tjelesne funkcije. Dvije su glavne vrste mišića: skeleIni mišići koje pokrećemo svojom voljom, i mišići koji nisu pod

Struktura mišića

Mišići su izgrađeni od snopova međusobno čvrsto povezanih vlakana ili stanica opskrbljenih krvlju , limfom i živcima. Tetive na krajevima mišića prićvršćuju ih s koslima. Puniji dio mišića je njegova sredina. poznatija kao .. trbuh ... Dva mišićna kraja zovu se .. ishodišta". na mjestu gdje su pričvršćeni. a ,.hvatište .. je na mjestu gdje se mišić veže. Snopovi vlakana u trbuhu mišića izgrađeni su od još sitnijih snopića vlakana ili končića koji se mogu stezati (vidi na slici desno).

utjecajem volje. poput srca koje radi samostalno. Skeletni mišići vezani su za kosti: većina mišića radi u parovima. jedan pokreće u jednom pravcu . a drugi u suprotnom. Skeletni mišići izgrađeni su od snopova međusobno povezanih mišićnih vlakana. simetrično su raspoređeni sa svake

strane tijela. Na ilustracijama na slijedećoj stranici površinski sloj mišića uklonjen je s desne strane tijela da se vidi dublji sloj. Masaža može pomoći da rastjera tvrde čvorove mišićnog tkiva (miogeloze). uzrokovane kroničnom napetošću ili emocionalnim i fizičkim strahovima.

Ishodište

l

vlakana

Mišićno vlakno 0pušleno

Mišićno vlakno kontrahirano

Funkcija mišića

Kad mišić iz mozga primi poruku da se stegne. vlakna klize jedno uz drugo. kako je prikazano na slici desno. pa se cijeli mišić slegne i skrati. To uzrokuje da se kosti. uz koje je mišić pričvršćeno privuku bliže jedna drugoj te dolazi do pokreta. Mišići koji sVijaju zglobove zovu se pregibačima. a oni koji ih pružaju zovu se pružačima. Kad. naprimjer. savijale lakat. biceps (dvoglavi mišić) mišić pregibat na prednjoj strani nadlaktice - kontrahira se i podiže palčanu kost. kost na podlaktici. Kad spuštale ruku. triceps (troglavi mišić)­ mišić pružač na stražnjoj strani nadlaktice - kontrahira se. a biceps se opušta i pruža. kako je prikazano na slici desno.

1 82

Kontrakcija bicepsa

Kontrakcija tricepsa

,


ANATOMIJA

,

Mišići s prednje strane

Mišići sa stražnje strane -

(

\

,

,�

,

I

,

\ ',

l/

/

I

De1toid

, I.

� (.."

I

,

,

l

us

,I ,

,

,

,

Serratus Amerior

\

,I

l

V' /: I

� VI \ ,/

TriceEs

Rhomboid Major

,

.4l :. " = .

� IV

"

I ' uus Maximus Bice s Femoris

Gastfocnemius

"

'.

Površinski mišići

.�

Duboki mišići

Površinski mišići

Duboki mišići

I S3


ANATOMIJA •

Optok krvi

KrvnooplOčni (cirkulalorni) sustav raznosi krv kružeći tijelom. pa odaile i naziv cirkulacija. Kolanjem krv dovodi kisik i druge hranjive (vari do stanica. otklanja šletne produkte. a bijela tjelešca se suprotstavljaju nadiranju bakterija. Cijeli sustav pokreće srce, vrlo efikasna mišićna pumpa koja tjera oko pel litara krvi kroz lijelo svake minule kad ono miruje. a kaci je pod naporom čak do 20 litara. Odrasli organizam sadrži oko pel litara krvL pa i kad se odmaramo. sva naša krv proleće u samo jednoj minuti. L:arkocrvena oksigenizirana krv iz srca se ubacuje u arterije koje završavaj u krvnim sudovima, nazvanim kapiJa rama. gdje se kisik i hranjive tvari izmjenjuju s ugljik dioksidom i drugim suvišnim tvarima. Krv postaje tamnijom. i vraća se venama prema srcu gdje se upućuje u pluća radi čišćenja. Vene s u uglavnom bliže površini tijela od arterija. a tlak u njima je niži. Masaža pomaže optoku krvi jer pospješuje venozni tok do srca i eliminaciju štetnih tvari. pa tako smanjuje krvni Ilak i povećava postotak kisika u tkivima.

Gornja š

Plućna

vena Plućna vena

Bubrežna Bubrežna vena

Glavna vena noge

nska plućna vena šuplja vena ona arterija Lijeva prelklijctka Lijeva plućna

Srce

žarkocrvena oksigenizirana krv iz pluća teče kroz plućne vene u lijevu srčanu pretklijetku i klijelku. a odatle aonom do arterija i svih dijelova tijela. Tamnija deoksigenizirana krv vraća se venama u desnu pretklijelku i k1ijelku odakle teče kroz plućne arterije do pluća radi ponovnog obogaćenja kisikom.

1 84

vena Desna klijetka


ANATO MIJA

Područje drenirano desnim limfnim

Limfna drenaža LimJa se stvara od krvi. Kad se ona očisl i od netislOće. vraća se u krv dvama kanalima: desnim liminim kanalom koji drenira gornju desnu stranu lijela i grudIlim kanalom (ductus lhorocicus) koji dren ira oswrak IUela. Područje drenirano nim kanalom

kanal

Desni li

Limfni sustav

Limfni sustav pomaže da se održi prava ravnoteža tekućine u lkivima i krvi. da obrani organizam od bolesti. da sačuva bjelančevine i odstrani bakterije i druge otpadne stanične produkte. To je zamršen sistem filtriranja sagrađen od sitnih limfnih sudova koji raznose žućkastu tekućinu (limfu) kroz čilavo tijelo. Do gibanja limfe dolazi zbog aktivnosti obližnjih mišića, što nalikuje masaži. jer limfni sistem nema pumpu. poput srca. koja pokreće tekućinu. Limfni sudovi prenose suvišnu tekućinu i bakterije iz tkiva. ona se filtrira u Iimfnim čvorovima ili žlijezdama. Ti čvorovi proizvode bijele krvne stanice ili Iimfocite. Oni se nalaze dU7� sudova poput biserne ogrlice. Skupine čvorova nalaze se u vratu. pod pazuhom. u preponama i koljenima kao i uz slabinsku hrptenjaču. kako je prikazano na slici desno. Masaža stimulira limfni optok. pomaže u otklanjanju mliječne kiseline i drugih štetnih tvari koje nastaju pretjeranim vježbanjem.

kanal

Limfni čvor

1 85


ANATOMIJA •

Živčani sustav

L:ivčani sustav prima unutrašnje i vanjske podražaje. dešifrira ih i pohranjuje u mozgu le kao odgovor formira ponašanje. SasIOji se od dva dijela centralnog i perifernog. Centralni živtani sustav uključuje mozak i leđnu moždinu koji stvaraju dvosmjerni sistem komunikacije povezan perifernim živcima sa svim drugim dijelovima tijela. Sam periferni živčani sustav sastoji se od dva dijela cerebrospinalnog i a u tonomnog (regulira rad unutrašnjih organa kao ŠtO su oplOk krvi. probava. disanje itd), Dvije su vrste perifernih živčanih stanica ili neurona osjetni i motorni. Osjetni neuroni prenose živčane impulse od osjernih organa u mozak. Motorni neuroni prenose leđnom maždinom informaciju i naredbe iz mozga do organa i tkiva. Naš živčani sustav omogućava nam da shvaćamo i reagiramo na okolinu; regulira također aktivnosti drugih sustava u organizmu. Masaža poboljšava stanje svih organa u tijelu jer opušta i wnizira živce.

1 86

Centralni i periferni Zlvcanl sustav Tjelesna cencrala je u mozgu i lednoj maidini što čini centralni živčani sustav. Iz kraUešnice se ratvaju glavni live!" da bi došli do periferije cijela ili eksrremiteta, formirajući periferni sistem. Zbog jasnoće, periferni živci vrlo su pojednostavUeno prikazani na iluslraciji. " .

.

Vratni

moždina

Krsratni

i živac •

I \


ANATOMIJA

Živčane zone

2. ivci kralješnice račvaju se u parovima iz leđne moždine poslužujući različite dijelove lijela. Vrat i ruke opskrbljeni su živcima iz vramog područja: grudni koš i trbuh živcima iz područja trupa: donji dio leđa, kukovi i prednja Strana nogu živcima iz slabinskog predjela. a stražnji dio nogu živcima iz krstačnog dijela. Pri masaži korisno je znati koja područja tijela su u vezi s raznim živcima kralješnicejerćete se prema tome ravnati. Ako, naprimjer, partner ima ishijatične bolove u nozi, morat ćete se usmjeriti na krstačno područje kralješnice kao i na stražnje strane nogu. Bolesni kukovi mogu se tretirati na slabinskom dijelu kralješnice, a i lokalno.

Koža

Koža je najveći organ tijela, onaje organ dodira. Osim toga je za�titni vodootporni prekrivač tijela, a pomaže da se eliminiraju �[etne [vari i regulira temperatura, Najvažnije je da nam daje poruke o okolini svojim mnogobrojnim živčanim zavr�ecima ili receptorima. Receptori oSjetljivi na lagani dodir. bol. topli n u i l i hladnoću leže vrlo blizu povr�ine kože, dok oni koji se aktiviraju pritiskom, leže d ublje. Najveći broj receptora osjetljivi su na bol, a najmanje ih je osjetljivo na toplinu. U kOŽi su također i znojne žlijezde koje izl učuju �terne [vari i pomažu da se tijelo hladi isparavanjem i znojenjem te lojne žlijezde koje proizvode uljni sekret koji vlaži kožu i �ti[ije od bakterija.

Vratni

Grudni

,

Slabi nski

Krstačni

)

Struktura kože Koža se sastoji od vanjskog sloja stanica. epidermisa. i debljeg unul"ra�njeg sloja. dermisa. Epidermis. koji se stalno obnavlja. sadrži Lojna žlijezda

stanice receptora koje odgovaraju na dodir. dok dermis sadrži lojne i znojne žlijezde. Ispod dermisa je sloj masci poznat kao pockožno tkivo.

2ivac , •

Epidermis -

Dermis

-

Fo1ikul

Znojna žlijezda Krvni sud

Potkožno tkivo 187


ANATOMIJA

Aura i Chakre Uz našu fizičku anatomiju sa sustavima krvotoka. disanja itd . . postoji i "fina« psihička anatomija I<oja se ne vidi. Ta fina anatomija obuhvaća a u r u koja okružuje tijelo i glavna središta psihičke i l i živome energije poznate kao chal/re. Aura se obično opisuje kao jajoliko blistavo st rujanje Što prodire i kruži oko tijela. kako se vidi na slici desno. Neprel<idno je u pol<re t u te reagira na i m p ulse okoline i pomake u m išljenj u . osjećaj ima i fizičl<om zdravlj u . Riječ a u ra doslovce znači povjetarac i . doista . za one koji je mogu vidjeti. treperavi slojevi energije. od kojih je a u ra izgrađena. stvarno se doimaju poput povjetarca. U auri je sedam glavnih challri koje sl uže u prenosu životne energije.

l

1

Aura

Energetsko polje poznato kao aura sasIOji se od tri slOja ­ eterskog. aSira Inog i duhovnog tijela. Etersko tijelo zraći oko 2.5 cm od lijela Njegova Je osnovna funkcija da pnma i prenosi žiVDInu energij u, ŽiVDinU s i l u poznat u kao p ra na na sanskritu. a kao R.I na japanskom. Astralno ujelo Siri se 30 cm ili više oko lijela Odnosi se na emocionalno stanje i naćin miš.ljenja pojedinca. i kroz 10 tijelo osjećamo raspoloženja i v i bra c ije drugih ljudi Negativno m iš ljenje i n eostvarene e moc ije mogu se filtrirati iz ovog dijela aure do clcrskc i fi7ićkc razine. što se manifestira kao bolest. Još dalje od tijela je najfiniji dio aure poznatiji kao dul1ovno l ijelo . Ono se može protezali od nekoliko metara do nekoliko sIOIina metara. ovisno o CI LItlovnom razvoj LI pojed inca �

t:rL'r... ko

Duhovno

,

Tijela aure Covje/�je građen odIi71člwg tijela i aure 1111;11 ue/esa e(erskog. astralnog I

Korijen Muladhara

ll/Jeulll

Nildbubrežne

!'izu'k/ d!lf'lovi / org(lnl, kOJlm(l upravltl/

Noge; stopala,

spolovila . anus.

PtxImt}c fXJnll�{//ya I Ijwl<;lwg ralVO}1I

Fizićkil \'OIJa praiskonsko

-

ulIhoVllog FllItk.o tijelo sasWJi se od mateT/je najgušćih I IIt!)sJJOrijlll vibracija, <luhovllo (Uela

fille energije od l1aIfil1ljih I Ilajbržih vibracija, Sva četiri c ije/a medwwbl10 se proJi maJu čime stl'artljll polje fine energije. kako je prElU/UlilO 11(1 sl/CI gore

t 88

CHAKRA Na 5allsknlU

tr!lca. bubre?1

podnJcllo;

preŽ WIJil\',Inj('


ANATOMIJA

Sedam chakri Chakre se mogu )WCI na

, •

prednjem i SIraŽllJem dijelu (ijela - od korijeno chakre 110 bazi kraUešl1lce do cjemene chakre 110 vrhu glove. Obitno se zomišljaJu kao lolOSi. svaki s razl,č,flm brojem laflco, kOJe predstavljaju ko/wie energije što leće kroz /lJlh Za cjeme/lU chakru se dril da ima tisuću lal Ica.

-

\ I •

/

,

Chakre ili središta energije

Sedam chakri su središta energije u elerskom tijelu. Za osjetljive ljude koji ih mogu vidjcli pojavljuju se kao stQžasli brzi vrtlozi već prema Zdravstvenom i duhovnom razvoj u pojedinca. Ali Cak i oni koji ih ne mogu vidjeti mogu nauCili da OSjCIC individualne energije svojim rukama

\

J

r""

/

'.

Cltakre koje su locirane uzduž kraljesnice. kako se vidi na slici gore. imajU ulogu glavnih primaoca i diSlribulcra životne energije izmedu fizičkog tijela i finih tjelesaca aure. Svaka chakra odgovara različitOj ilijezdi i upravlja odredenim dijelovima fizičkog tijela i podrUčjima pSihičkog i duhovnog razvoja. kako je prikazano dolje. Usklađene

chakre daju punu živOtnOSt I zdravlje, Oštećenje chakri i l l finih tjelešaca zbog fizičke di emocionalne traume manirestirat će se kao Jaše runkcioniranje u med usobno odgovaraj ućim dijelovima tijela. Ciljje ljekovi tih vještina, al�upunkture. shiaIsua i masaze, da povrate ravnotežu energija te da pojedinca usklade sa cjelokupnim pulSiranjem života.

Hara

Solarni splet

Srce

Vrai

Obrva

Tjeme

Swatlh,shlhmw

Mani/Jura

Anahw(I

V/shllddha

Ajna

Sah(/srura

Gonadc

GU�lCraća

Timu�

Zdjelica. spolovila. reproduktivni sustav,

Slabi nski kraljeki :

Ruke: !;.]I\c: vrat: usta:glas: pluća:

Cclo.u!.l.nos. hJevo oko:

lubanja. moidana kora:

trbuh: krSlata:

želudac; žućni mjehur:Jetra; OSli:

Srce: donji diO pluća. grudi: dOJke: grudm kraljeki.

"rami kraljekl.

baza lubanje:

dcsnooho

slabIOski kraljeki

žlvćam sustav

optok krvi

respiratorni

medulla; živcaIII

'2:IIIOIOOSI: pokret.

spolno Izražavanje:

veza

sa

tlom

EmOCionalna energiJa: želJa: osobna snaga

Ljubav, suosJeCanJe: humaIlItarm posao

Sistem

Samoizra1avanjc: krea\lVllosl: pronicljivost

�uslav

I nl UIC iJa. Imeleki . pramcljivost

Transcendcntnosl nadsvIJcSI. duhovna volja

1 89


Lucinda Lidell i Sara Thomas - Sve o masaži - Istočne i zapadne tehnike  

Priručnik o masaži Mladinska knjiga, Ljubljana, 1989. 190 strana

Lucinda Lidell i Sara Thomas - Sve o masaži - Istočne i zapadne tehnike  

Priručnik o masaži Mladinska knjiga, Ljubljana, 1989. 190 strana

Advertisement