TOP10 AKTUALNOŚCI listopad 2021 z zakresu BHP, PPOŻ. i ochrony środowiska

Page 1

73 proc. wypadków podczas pracy zdalnej okazało się śmiertelnych Wypadki podczas pracy zdalnej zdarzają się rzadziej niż podczas stacjonarnej, jednak są bardziej tragiczne w skutkach. Od marca do czerwca 2021 r. na 15 zanotowanych wypadków 11 okazało się śmiertelnych. Według danych GUS-u tylko za I półrocze 2021 r. wypadkom przy pracy uległo 27 tys. pracowników. Najwięcej wypadków odnotowano w branży górniczej i wydobycia surowców – na 1000 pracowników 6,41 doznało wypadku. Na wypadki są narażone też osoby pracujące w dostawie wody oraz w służbie zdrowia. Tutaj wypadkom uległo odpowiednio: 4,98 i 3,36 na 1000 pracowników. Do największej liczby wypadków śmiertelnych doszło w branży przemysłowej (20 pracowników), w budownictwie zginęło 19 osób, a w górnictwie 9. Praca zdalna też niebezpieczna Co ciekawe, podczas pracy zdalnej również dochodziło do wypadków, jednak tutaj wskaźnik śmiertelności jest o wiele większy niż w powyżej przedstawionych branżach. Tylko od marca do czerwca 2021 r. PIP odnotowała 15 wypadków. Z tego aż 11 było ze skutkiem śmiertelnym. Wszystkie dotyczyły przypadków medycznych. Pozostałe dwa wypadki skończyły się ciężkimi obrażeniami: uszkodzenie gałki ocznej podczas upadku w toalecie i uszkodzenie ciała podczas wypadku samochodowego w drodze do pracy po sprzęt służbowy.

seka.pl


Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 20 listopada weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany wprowadzone w celu dostosowania prawa krajowego do dyrektywy Komisji Unii Europejskiej zmieniającej załączniki I, II i III do dyrektywy Rady 89/656/EWG. W większości zmiany mają charakter czysto techniczny. W załączniku I obok zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych dodano inne zagrożenia (np. brak tlenu). Zmiany uwzględnią nowe rodzaje zagrożeń występujących w miejscach pracy oraz porządkują terminologię stosowaną w odniesieniu do zagrożeń. W załączniku II uwzględniono poza rodzajami Środków Ochrony Indywidualnej (ŚOI) ujętymi we wcześniejszym brzmieniu załącznika, także rodzaje zagrożeń, przed którymi te ŚOI mają chronić (np. wyposażenie zabezpieczające głowę w postaci hełmu chroni przed urazami powodowanymi przez spadające lub wyrzucane przedmioty.) Załącznik III został opracowany w formie tabeli. W dalszym ciągu ocena ryzyka i zapewnienia ŚOI spoczywa na pracodawcy.

seka.pl


Od stycznia 2022 r. nowe regulacje w ustawie o odpadach 23 listopada 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17.11.2021 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów europejskich oraz zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z unijnymi przepisami do 2035 r. kraje UE są zobowiązane do osiągnięcia 65proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Najważniejsze zmiany, które wprowadza nowelizacja:     

zmiany w definicji bioodpadów, gospodarowania odpadami, odpadów komunalnych, dodanie definicji odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, prac ziemnych, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, wprowadzenie krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów, wprowadzenie wymagań dotyczących kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez wprowadzającego produkty do obrotu, zakaz przekazywania na składowiska odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu – z wyjątkiem odpadów powstających w wyniku dalszego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych.

Nowe przepisy przewidują również, że od 2035 r. na składowiskach będzie można przetrzymywać nie więcej niż 10 proc. odpadów komunalnych. Na lata 2025-2029 ten współczynnik został określony na maksymalnie 30 proc., a w latach 2030-2034 – na 20 proc. seka.pl


Ergonomia w warunkach HO: krzesło Podczas pracy zdalnej przed monitorem nie zaleca się korzystania ze zwykłych krzeseł, taboretów czy mebli obiadowo-salonowych, należy siedzieć wyłącznie na ergonomicznym krześle biurowym. Jakie ono powinno być? Ergonomiczne krzesło biurowe powinno zapewniać stabilne podparcie ciała w pozycji dynamicznej, gwarantując przy tym komfort nawet przy długim czasie pracy, satysfakcję psychiczną (zadowolenie) oraz właściwe dostosowanie do celów lub rodzajów wykonywanych zadań. Kółka powinny być dostosowane do podłoża oraz charakteru pełnionych na danym stanowisku zadań. Podstawa krzesła powinna zapewniać stabilność – najczęściej jest to „gwiazda” o 5 ramionach. Regulacja wysokości siedziska powinna odpowiadać wysokości podkolanowej użytkownika. Gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze, stanowisko pracy winno być wyposażone w odpowiednio dostosowany podnóżek. Siedzisko ma zapewniać wygodne umieszczenie na nim pośladków i prawidłowe pozycjonowanie miednicy. Oparcie krzesła ma zapewniać podparcie części lędźwiowej kręgosłupa oraz obręczy barkowej i górnej części tułowia.

seka.pl


Rola i wizerunek służb BHP – raport Koalicji Bezpieczni w Pracy Pandemia wpłynęła na niemal wszystkie branże, a w szczególności – na działy bhp, których pracownicy stali na pierwszej linii frontu walki z epidemią. Dlatego w tym roku ósma edycja raportu Bezpieczeństwo pracy w Polsce pt. „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2021” ukazuje pracę specjalistów i managerów bhp. Z raportu wynika, że podczas pandemii poszerzył się zakres obowiązków służb bhp. Respondenci przyznawali, że ich dzienny czas pracy potrafił wydłużać się do 12 godzin, a pod telefonem musieli czuwać przez 24 godziny. Z kolei z badań ilościowych wynika, że służby bhp były odpowiedzialne – poza standardowym zakresem swoich prac – za pilnowanie przestrzegania zasad dystansu czy dezynfekcji rąk (97 proc.) oraz przeprowadzanie ankiet i mierzenie temperatury (90 proc.). Wszyscy respondenci zadeklarowali, że w trakcie pandemii nastąpił jednak nieznaczny spadek przeprowadzania szkoleń bhp (98 proc.). Inne zadania, takie jak przeprowadzanie szkoleń przeciwpożarowych (99 proc.), czy też wprowadzanie i informowanie o regulacjach, pozostawały na takim samym poziomie (98 proc.). Zaobserwowano niewielki spadek, jeśli chodzi o działania, takie jak zapoznawanie pracowników z zasadami ergonomii pracy (z 98 do 95 proc.), czy też odbiór techniczny stanowisk pracy, urządzeń czy obiektów (z 97 do 95 proc.), co mogło wiązać się ze zwiększoną popularnością pracy zdalnej.

seka.pl


Czad – cichy zabójca W okresie jesienno-zimowym jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest tlenek węgla, czyli potocznie zwany – czad. Zatrucie tą substancją jest groźne, ponieważ może prowadzić do śmierci. Jak uchronić się od zaczadzenia? Czad to silnie trujący, bezbarwny i bezwonny gaz – tlenek węgla (CO). Jest nieco lżejszy od powietrza, dlatego łatwo się rozprzestrzenia. Do krwi przedostaje się przez oddychanie. W zależności od stężenia czadu oraz czasu pozostawania pod jego wpływem człowiek odczuwa różne dolegliwości: zmęczenie, mdłości, migreny, zawroty głowy, drgawki, problemy z oddychaniem, zaburzenia koordynacji ruchowej, aż po nieodwracalne uszkodzenia tkanki mózgowej i mięśnia sercowego. Niedotlenienie organizmu prowadzi do utraty przytomności i zgonu. Tlenku węgla nie wyczujesz, dlatego należy zrobić wszystko, by zapobiec jego powstawaniu. W tym celu:         

regularnie serwisuj urządzenia grzewcze, dbaj o drożność komina, sprawdzaj ciąg powietrza, zadbaj o prawidłową wentylację, nie zaklejaj i nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, staraj się jak najczęściej wietrzyć pomieszczenia, zamontuj czujnik czadu, może to uratować Ci życie, nie dogrzewaj pomieszczeń sprzętami, które nie są do tego przeznaczone, uchylaj okno podczas korzystania z otwartego źródła ognia, nie zostawiaj samochodu z odpalonym silnikiem w garażu, nie bagatelizuj możliwych objawów zatrucia tlenkiem węgla. seka.pl


Polski Ład: konsekwencje nielegalnego zatrudniania poniesie wyłącznie pracodawca Przepisy Polskiego Ładu wejdą w życie już od 1 stycznia 2022 r. Wprowadzą one nowe rozwiązania podatkowe i składkowe, które mają ograniczyć nielegalne zatrudnianie pracowników oraz ukrywanie przed właściwymi organami części wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z założeniami ustawy, od przyszłego roku konsekwencje nielegalnego zatrudniania obciążać będą wyłącznie pracodawcę, to on będzie płacił podatek od wynagrodzenia za pracę na czarno lub części wynagrodzenia wypłacanego pod stołem. Przypisany zostanie mu również dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia niezależnie od tego czy faktycznie i w jakiej wysokości wypłacał wynagrodzenie. Nieuczciwi pracodawcy będą również zobowiązani do zapłaty w całości składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej od wynagrodzeń pracujących na czarno lub wypłacanych pod stołem. Dodatkowo, zarówno wypłacone wynagrodzenia, jak i składki nie będą mogły zostać zaliczone przez pracodawców do kosztów uzyskania przychodu. Z kolei nielegalnie zatrudniony pracownik, nie poniesie z tego tytułu odpowiedzialności karno-skarbowej. Nie będzie płacił podatku od dochodów z tytułu nielegalnego zatrudnienia ani od zaniżonych zarobków.

seka.pl


Kary za utrudnianie czynności kontrolnych PIP Od początku funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy zdarzają się przypadki utrudniania czynności kontrolnych przez pracodawców. Zgodnie z Kp za uniemożliwienie prowadzenia wizytacji zakładu pracy na pracodawcę może zostać nałożona kara od 1 000 do 30 000 zł. Podstawy działania PIP określa ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor pracy na mocy przepisów ww. ustawy zyskuje szereg przywilejów, wśród których należy wymienić m.in. ten, że inspektorzy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Utrudnianie czynności kontrolnych lub wręcz uniemożliwianie ich przeprowadzenia są kwalifikowane (w zależności od konkretnego przypadku) jako wykroczenie lub przestępstwo – ze wszystkimi tego konsekwencjami. Kodeks pracy jasno wskazuje, że „kto utrudnia działalność PIP, w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań – popełnia wykroczenie zagrożone karą od 1000 do 30000 zł”. Z kolei art. 225 Kodeksu karnego stanowi, że „kto osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia, lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech”.

seka.pl


Jak sobie radzić ze stresem cyfrowym? Wskazówki dla pracowników CIOP-PIB w ramach realizowanej informacyjnej kampanii społecznej pn. „Stres informacyjny” opracowało kilka ważnych wskazówek dla pracowników. Przedstawiamy je poniżej. Zastanów się, czy zauważyłeś, -aś u siebie te objawy: słabszą koncentrację, zaburzenia pamięci, poczucie przeciążenia pracą, a nawet wypalenie zawodowe, zwiększoną drażliwość i konfliktowość, poczucie osamotnienia, zaburzenie poczucia równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. Jeżeli tak, to prawdopodobnie odczuwasz skutki obecnej sytuacji – pracy zdalnej, która ma na Ciebie negatywny wpływ. Możesz temu zaradzić. 1. Przede wszystkim nie zaczynaj dnia z telefonem w dłoni. Opracuj swój codzienny rytuał, który może wyglądać następująco: aktywność fizyczna, wypicie kawy, szklanki wody. 2. Rób przerwę na posiłek regularnie o tej samej porze. Posiłki spożywaj najlepiej w innym miejscu niż stanowisko pracy. Pamiętaj, żeby być w tym czasie offline. 3. Przerwy w pracy spędzaj z dala od biurka, najlepiej aktywnie. Odłóż telefon. 4. Bądź świadomy czasu spędzanego w Internecie i wybieraj, na co chcesz poświęcić swoją uwagę. 5. Ustal i zasygnalizuj koniec dnia pracy. 6. Określ, ile czasu chcesz przeznaczać na media społecznościowe. 7. Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia w kontrolowaniu i zarządzaniu swoim czasem oraz ograniczaniu dostępu do stron internetowych i platform, skorzystaj z dostępnych na rynku programów i aplikacji.

seka.pl


Jak udzielić pierwszej pomocy przy zadławieniu? Zadławienie to stan, w którym w którym ciało obce zamiast do przełyku przedostaje się do krtani lub tchawicy. Przy całkowitym zatkaniu dróg oddechowych dochodzi do bezdechu, zatrzymania akcji serca i, jeśli poszkodowanemu nie zostanie udzielona pomoc, do zgonu. Szybka pomoc w tej sytuacji jest ratowaniem życia. Z powodu różnych okoliczności fachowa pomoc medyczna może dotrzeć do poszkodowanych z dużym opóźnieniem. Ten czas oczekiwania na nią nie może być ograniczony do biernej postawy świadków wydarzeń, także pracowników przedsiębiorstwa. Dla poszkodowanego liczy się bowiem każda minuta. Jeżeli poszkodowany jest w stanie wykonywać ograniczone wdechy i wydechy, należy silnie uderzać go w plecy między łopatkami (do 5 razy). Kiedy takie postępowanie nie przynosi skutku, należy zastosować 5 uciśnięć nadbrzusza. Jak to zrobić:    

stań z tyłu za poszkodowanym, obejmij go oburącz za brzuch, w okolicy między pępkiem i wyrostkiem mieczykowatym, nagłym, mocnym ruchem przyciśnij poszkodowanego kilka razy do siebie, by spowodować gwałtowne uciśnięcie przepony, w czasie uścisku dodatkowo ułóż zwinięte pięści w dołku podsercowym poszkodowanego.

seka.pl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.