Page 1

ST E P I N TO A NE W DI M E NSI O N


P OLYJ ET


FDM

W I E ZI J N WE E N WAT D O E N WE ?

SEIDO Systems is een dynamisch bedrijf, dat zich toelegt op het verkopen van 3D printers en 3D productiesystemen. Sinds 2008 zijn we in de Benelux distributeur voor het volledige gamma van het beursgenoteerde bedrijf STRATASYS. SEIDO Systems heeft zowel in BelgiĂŤ als in Nederland een vestiging. Onze ervaren verkoopsafdeling staat u telkens bij van begin tot einde. Bovendien beschikken we over een eigen dienst-na-verkoop. After-sales-services worden ondersteund door onze application engineers. Indien u meer wenst te weten over SEIDO Systems neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder. Het SEIDO Systems team

3 D PRI N TI N G S OLU TI O N COMPANY

www. seido-syste m s .com info@seido-syste ms .com


FDM

For t us 3 8 0m c 355 x 3 0 5 x 3 0 5 m m

Fo r t u s 9 0 0 mc 9 1 4 x 61 0 x 9 1 4 m m

For tu s 380m c For C a rt bon F0m i becr us 4 5 05 x 4 30 6 5 m m 4355 06 x 3 35 mm For t us 4 5 0m c 4 06 x 35 5 x 4 0 6 mm

120 uP r i nt SE Fpl us 254 4 xx 2152 54 mm 203 xx 22503

F 1 70 254 x 254 x 254 mm F 270 3 05 x 2 5 4 x 3 05 m m F 370 35 6 x 2 5 4 x 35 6 m m


FD M M ATERIAL S

ASA

A B S p l u s / A B S - M 30

• Comb in eert m ec ha nisc he sterkte m et UV-

• B etere t rek sterkte, i mp a c t en b ui g sterkte dan

b e ste n digheid • E sth e tisc h zeer m ooi m ateria a l

st a nd a a rd AB S materi a a l • Veel zi j d i g materi a a l vo o r vers c hi l l end e vo r m e n e n f unc t i o nel e to ep a ss i ng en

TP U 92 A

P C-A B S

• Th e rmopla stisc h polyuretha a n m et een Shore

• Sterke mec ha ni s c he ei g ens c ha p p en

A-waarde va n 92 • Hog e rek ba a rheid, superieure ta a iheid, duurza a mhei d

• Gro te hi t teb estend i g hei d • H o o g ste s l a g va st hei d

e n slijtva stheid

Diran

ABS-ESD7

• Th e rmopla st op ba sis va n nylon

• Ant i st at i s c h met o p p erv l a kteweerst a nd va n 1 07 Ω

• Ze e r g oede ta a iheid en sla gva stheid • B e stand tegen c hem ic a liën op ba sis va n koolwaterstoffen

( ra ng e 109 to t 106 Ω ) • Ges c hi kt vo o r g ro te mo nt a g eg ereed s c ha p p e n vo o r el ekt ro ni s c he en st at i s c h g evo el i g e p ro d uc te n

PC

P C- I S O

• M e e st g ebruikte industriële therm opla st

• B i o co mp at i b el materi a a l ( I S O 109 93 U S P Cl ass V I )

• N auw keurig, duurza a m en sta biel, gesc hikt vo o r

• I d ea a l vo o r d e med i s c he en fa rma ceut i s c he i n du st r i e

ste rke onderdelen

en verp a k k i ng va n l evens mi d d el en

• G oe d e mec ha nisc he eigensc ha ppen en hitte b estend i g

• Steri l i s eerb a a r

Nylon 12

Nylon 12 CF

• Hog e weersta nd tegen slijta ge

• C a rb o n f i b er g ev ul d

• Ste rke c hem isc he weersta nd

• St i j f en sterk

• Uite rmate sterk m ateria a l

Nylon 6

ST-1 30

• B e ste co m binatie tussen sterk en ta a i

• S p ec i f i ek vo o r co mp l exe ho l l e co mp o s i eto n de rde l e n

• D u urz ame therm opla st

• H o g e temp erat uurb estend i g hei d

Ultem 90 8 5

U l te m 1 01 0

• F ST (fla m e, sm oke, tox ic ity) gecertificeerde

• B i o co mp at i b el materi a a l ( I S O 109 93 U S P Cl ass V I )

th e rmopla st • Hog e warm te- en c hem isc he weersta nd • Su p e rie ure m ec ha nisc he eigensc ha ppen en

• H o g e wa rmte- ( 2 16 ° c) en c hemi s c he weerst an d • S up eri eure mec ha ni s c he ei g ens c ha p p en en hi t teb estend i g

h itte b e stendig

An tero 8 00N A

A n te ro 84 0 C N 03

• Su p e rie ure c hem isc he weersta nd

• Op P E KK g eb a s eerd e t hermo p l a st

• Hog e tem peratuurbestendigheid en uitzonde rl i j ke

• U i t zo nd erl i j ke c hemi s c he en s l i j t va st hei d

slijtvastheid • G oe d e dim ensiona le sta biliteit, voora l bij gro te on d e rd elen

N o g m e e r mate riale n op www.seido-system s.com O p a a nvraag z ijn volg e nd e m ateria len besc hik ba a r: ABS-M30i, AB S i , P P S F en P L A.

• U l t ra l a g e ui tg a ss i ng s ei g ens c ha p p en en co n si ste n te E S D- p rest at i es


POLYJ E T

30P ro / 3Obj 0P e r itm e 24 294 234 x 192 x 14 8 ,6 m m

en n2ex 6 01VS O b j e t 2 6 0Ed Co /3 2 5 5 x 2 52 x 2 00 m m

O b jet 30 / 30P ro / 3 0P r i m e 294 x 192 x 14 8 ,6 mm

O b j e t 2 6 0 Co n nJex 3 82 6 2 5 5 x 2 52 x 2 00 m m

Objet 350 Connex 3 34 2 x 342 x 2 0 0 mm Objet 500 Connex 3 490 x 39 0 x 2 0 0 mm Obje t 1000 P l us 1000 x 80 0 x 5 0 0 mm J 75 0 490 x 39 0 x 2 0 0 mm

Objet35 0 Connex 3 34 2 x 34 2 x 2 0 0 m m Objet500 Connex 1/3 490 x 390 x 2 0 0 m m Objet 1000 P l us 1000 x 800 x 5 0 0 mm J 8 35 350 x 350 x 2 0 0 mm J850 490 x 390 x 2 0 0 m m


P OLYJ ET M ATER IALS

CONNEX3

J826 / J835 / J850

+

J-SERIES

OBJET1000 PLUS

+

OBJET 260/350/500

+

CONNEX1

+

OBJET 260/500

OBJET30 PRIME

VeroTM Family

CONNEX

OBJET30 PRO

DESKTOP

+

+

Vero Color

+

+

VeroVivid Color

+

+

Rigid Opaque

+

DraftGreyTM RGD720

+

+

+

+

+

+

+

STANDARD PLASTICS

Rigid Transparent

VeroClearTM

+

+

+

SIMULATION +

VeroUltraClearTM

Simulated Polypropylene

DurusTM

+

+

+

+

RigurTM

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TangoTM Family

+

Rubber-like Agilus 30 ENGINEERING

+

Digital ABS PlusTM

+ +

+

+

+

PLASTICS SIMULATION

High Temperature

RGD525

MEDICAL

Rigid, bio-compatible

MED610 - ISO 10993

SUP705

Wateroplosbaar

SUP706

Handenvrij wateroplosbaar

SUPPORT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


SEIDO Systems bv N ijve r h ei d sl a a n 2 3 , B- 85 6 0 Wevelg em | BE +32 5 6 35 00 35 | N L +31 30 32 00 274

www. seido-syste m s .com info@seido-syste ms .com

Profile for SEIDO

SEIDO Systems 2020  

SEIDO Systems is a dynamic company, specialized in reselling professional 3D printers and 3D production systems.

SEIDO Systems 2020  

SEIDO Systems is a dynamic company, specialized in reselling professional 3D printers and 3D production systems.

Advertisement