__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

sayı 07

.

bülten

.

.

TMMOB Sehir Plancıları Odası Istanbul Subesi

Şubemizden Zorunlu Açıklama

Planlama Dergisi Kapak Tasarım Yarışması Ödülü Sahibini Buldu Tupob Öğrencileri Bitirme Yarışması Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi

TEMMUZ/2015


Kapak Görseli: odatv.com

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Adres: Cihannüma Mah. Akdoğan Sk. Başar Apt. No: 30 D:6-7 Beşiktaş/İstanbul Telefon: 0212 275 43 67 - 0212 288 99 60 Faks: 0212 272 91 19 e-posta: spoist@spoist.org.tr - spoistanbul@spo.org.tr


kent gündemi şubemizden zorunlu açıklama........5 başakşehir ilçesi özel proje alanı........6

beykoz 1. bölge koruma amaçlı planı........7

şubemizden kanal istanbul paneli........8

ceyda sungur’un duruşması........9 tupob toplantısı........9

istanbul’da 2000’li yılların müzakeresi......10

yaşam ve barınma derneği toplantısı......10 üçüncü köprü basın toplantısı......10

maltepe kentsel dönüşüm toplantısı......11 üçüncü köprü eylemi......11

planlama dergisi kapak tasarım yarışması ödülü......12

duyurular tupob öğrencileri bitirme yarışması......13

teoman öztürk öğrenci evi ve sosyal tesisi......13 kamulaştırma bilirkişi eğitimi......14 dşg 39. kolokyumu......15

planlama öğrencileri yaz kampı......16

24 odadan ortak basın açıklaması......16


 SPO . bülteni . istanbul sube İstanbul Şube XIII. Dönem Yönetim Kurulu olarak iki yıl olan çalışma dönemimizin büyük kısmını tamamladık. Geçen süre içinde meslek alanımıza ve meslektaşlarımıza yönelik saldırılara karşı mücadele ederken bir taraftan da meslektaşlarımızın görüşlerini, deneyimlerini ve araştırmalarını paylaşabilecekleri, sorunlarını tartışabilecekleri ortamlar oluşturmaya çaba gösterdik. Meslektaşlarımıza yönelik faaliyetlerimizin yanısıra kamu kurumu niteliğinde bir kuruluş olmanın verdiği sorumluluk ile Odamızından destek isteyen kişi ve kurumlarla teknik bilgimizi paylaşmaya, bulduğumuz her fırsatta planlamanın esaslarını ve şehircilik ilkelerini anlatmaya çalıştık. Yoğun gündem ve çalışma temposu içinde Haziran ayı içinde gelen iki mahkeme kararı bizleri umutlandırdı. Birincisi Gezi Direnişi’nde kamuoyunda “kırmızılı kadın” olarak anılan, Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda Sungur’a yakın mesafeden biber gazı sıkan polis memuruna “yaralama” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlarından verilen cezalardı. Mahkeme, polis memuruna ceza verirken “görevi kötüye kullanmak” suçunu oluşturabilecek ihmaller ve talimatlar bakımından ilgili kamu görevlileri hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını da karara bağladı. Bu kararının Gezi Direnişi sürecinde barışçıl protesto yapma hakkına karşı görevini kötüye kullanan tüm ilgili kamu görevlilerinin yargılanmasına imkân sağlayacak bir adım olacağını umuyoruz. İkinci karar ise 3. Köprünün Sarıyer-Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Geçişi Planlarının iptali oldu. 2010 yılında yayınladığımız 3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu’nda ifade ettiğimiz 3. köprünün aslında güneyden kuzeye 4. köprü olduğu ve asıl 3. Köprüye bir “ön hazırlık” niteliği taşıdığı öngörüsünün bugün ortaya çıkan projeler ile doğru çıktığını görüyoruz. Raporda ifade ettiğimiz bir diğer öngörü ise Boğaz geçişlerinde mevcut eğilimin devam etmesi halinde bu talebi karşılamak için 2020 yılında 7 köprü, 2040 yılında ise 70 köprü gerekeceğiydi. İstanbul’un trafik sorunu çözmeyecek ve yapıldığı takdirde İstanbul’un geleceğini derinden ve geri dönüşsüz etkileyecek nitelikte bir kent suçu olan Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’na karşı kamu yararı ve meslek ilkelerimiz doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz. Planlamanın ülke ve kent gündeminin üst sıralarında yer aldığı bu dönemde İstanbul’da yaşayan şehir plancıları olarak sorumluluğumuzun daha büyük olduğunun farkındayız. Bu süreçte bir taraftan meslektaşlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz doğrudan hedef haline gelip baskıya uğrarken bir taraftan da kentin her bölgesinde barınma hakkının korunması konusunda endişe edenler, sahilini, parkını, okulunu, ormanını korumak isteyenler Odamızın kapısını çalıyor ve destek istiyor. Bizler meslektaşlarımızla dayanışma içinde meslek alanımızı korumak ve İstanbul’un daha yaşanabilir bir kent olabilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadelemizde bize destek olan tüm meslektaşlarımıza bu vesile ile tekrar teşekkür ederiz. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu


SPO . bülteni . istanbul sube

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ’NDEN ZORUNLU AÇIKLAMA Basına ve Kamuoyuna 26.06.2015 TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, gündeme geldiğinde bu yana, İstanbul’un gündelik yaşamını ve geleceğini geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde tahrip edecek olan Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu dayatmasına karşı; bilimden, doğadan ve kamu yararından yana mücadelemizi sürdürüyoruz. Anayasal sorumluluğumuz ve mesleki ilkelerimiz çerçevesinde bir yandan ilgili diğer meslek odalarıyla birlikte konunun hukuki düzlemde takipçiliğini sürdürmekte, diğer yandan da toplumsal duyarlılığa ve örgütlülüğe de katkı koyarak kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmaktayız. Son olarak, Üçüncü Köprü geçişi açısından son derece önemli olan “Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Geçişi ile Sarıyer İlçesi, Rumelifeneri Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi geçişlerine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Planı Değişikliği konusunda TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından açılan davanın İPTAL kararıyla sonuçlandığı bilgisi, kamuoyu ile geçtiğimiz hafta paylaşılmıştır. İmar planlarının yargı denetimi sonucu iptal edilmesi gibi, hukuk devletinin son derece olağan ve normatif bir uygulamasını dahi içine sindiremeyen; adına basın kuruluşu demekten imtina ettiğimiz, hakaret etmeyi alışkanlık haline getirmiş kimi kağıt ve

mürekkep israfı günlük gazeteler, siyasi ve ekonomik rant peşinde koşmayla uğraşmayı kurum yöneticiliği sayanlar ve onların sosyal medyadaki yandaşları son günlerde meslek odamıza ve konu ile ilgili açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyemiz Ayşe Yıkıcı’ya çirkin ve düzeysiz bir biçimde saldırmaktadırlar. Bugüne kadar birçok konuda benzer davranışları gösteren bu kesim ve kişiler bizleri yine şaşırtmayarak kendi kişilik ve ahlaklarına uyanı yapmaktadırlar. Elbette ki bu türlü saldırılara kıymet vermediğimiz ve ciddiye alınır bulmadığımız için kurumumuzca hiçbir şekilde bu kişilerle doğrudan polemiğe girilmemiştir ve girilmeyecektir. Ancak biz bu saldırıyı Ayşe Yıkıcı şahsında, bilimsel gerçekleri savunan tüm meslektaşlarımıza karşı işlenmiş bir nefret suçu olarak görüyoruz. Haddini bilmeyen, cinsiyetçi ve saldırgan bir tavrın alışkanlık haline getirilmiş olmasını, kişilik haklarını rencide edici boyutlara ulaştırılmasını ve bir karalama kampanyasına dönüştürülmesini kabullenmiyor ve konuyu yargıya taşıyoruz. TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, bugünden itibaren, bizim için zorunluluk haline gelen bu hukuki süreci istisnasız bir şekilde takip edeceğimizi; kamu yararından, bilimden, doğadan ve insandan yana mücadelemizi sürdüreceğimizi; kurum olarak bu mücadele içerisinde var olan tüm yönetim kurulu üyelerimizin ve meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Saygılarımızla, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
 SPO . bülteni . istanbul sube

BAŞAKŞEHİR ÖZEL PROJE ALANI Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Oluru tarih ve sayısı askı ilanında belirtilmeyen, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca onaylanarak askıya çıkarılan “Başakşehir İlçesi, “Özel Proje Alanı”na İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Proje Alanı ilan edilen 774 ha alanın 557 ha’lık kısmını kapsamaktadır. Plan değişiklikleri incelendiğinde şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı hususlar içerdiği görülmüştür. Meri imar planında öngörülen yaşam çevresinden oldukça farklı bir yapılaşma düzeninin oluşturulduğu söz konusu plan değişiklikleri ile meri plan nüfusu iki katından fazla artırılmıştır. Donatı alanları miktarının azaltıldığı; konut ve ticaret alanlarının miktarı ve yapılaşma koşullarının ise artırıldığı söz konusu plan değişiklikleri mevcut plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozan niteliktedir. Ayrıca plan değişikliklerinin gerekçesi olarak donatı alanlarının planlama alanında yaşayacak nüfusun ihtiyacı olan donatı miktarının çok üzerinde olması gösterilmiştir. Oysa imar planlarının yapımı ve değişikliklerinde planlanan alanın veya bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak belirlenmektedir. Dolayısıyla plan ile belirlenen donatı alanlarının fazla olduğu ifadesi planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine uygun değildir.

Bahsedilen hususlar çerçevesinde; Başakşehir İlçesi, “Özel Proje Alanı”na İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne Şubemiz tarafından 19.06.2015 tarihinde itiraz edilmiştir.


SPO . bülteni . istanbul sube

BEYKOZ 1. BÖLGE İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014 tarih ve 13539 sayılı Olur’ları ile 644 sayılı KHK’nin 13/A maddesi uyarınca onaylanarak 19.01.2015 – 17.02.2015 tarihleri arasında 1 ay (30) gün süre ile askıya çıkarılmış olup 17.02.2015 tarihinde Şubemizce itiraz edilmiş; 12.06.2015 tarihinde de yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava konusu edilmiştir. Dava konusu imar planlarının kapsadığı alan, Beykoz Belediyesi sınırları içinde 2960 sayılı Boğaziçi Kanuna tabi alanlar dışındaki doğal sit alanlarını kapsamaktadır. Planlama alanı sınırları içinde mevcut durumda açık ve yeşil alan olarak nitelendirilen alanların toplamı 54,9 ha, 319 ha alan ise orman alanıdır. Dava konusu planda, alanın doğal sit niteliğinin sürdürülmesi ve korunmasına ilişkin önlemler oluşturulmamıştır. Plan, üst ölçekli plana aykırı hususlar içermektedir. Söz konusu koruma amaçlı imar planı incelendiğinde, öngörülen nüfus için yeterli donatı alanı yaratılmadığı ve plan notları ile plan üzerinde belirlenen yapılaşma koşullarının üzerinde imar hakları tanımlandığı görülmektedir. Ayrıca dava konusu koruma amaçlı imar planı ile 2B proje alanı olarak belirlenen alanlarda yapılaşma koşullarına ilişkin plan notları ile ayrıcalıklı durumlara göre farklı yapılaşma koşulları belirlemiştir. Bu koşullar, belirsizliklere sebep olmaktadır. Dava konusu uygulama imar planlarının güncel halihazır haritalar üzerine yapılmadığı da görülmüştür. Dolayısıyla söz konusu planın mevcut yapılaşmayı dikkate almadığı düşünülmektedir. Yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde; Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı; doğal sit alanlarının korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktan uzak olması, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne, koruma ilkelerine, kamu yararı, şehircilik ilke ve esaslarına aykırı hükümler içermesi nedeniyle Şubemizce dava konusu edilmiştir.
 SPO . bülteni . istanbul sube

KANAL İSTANBUL PANELİ İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunca düzenlenen ‘Kanal İstanbul Projesinin Çevresel, Kentsel ve Hukuksal Etkileri’ konulu panel 10 Haziran 2015 Çarşamba günü İstanbul Adalet Sarayı Büyük Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Şube başkanımız Tayfun Kahraman’ın konuşmacı olarak yer aldığı panele Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Çolak ve Şube çalışanımız Bilge Martan tarafından katılım gösterildi. Üç oturumdan oluşan panel kapsamında sırasıyla, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sevgi Barutçu, İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Alev Seher Tuna, Çevre mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Eski Başkanı Eylem Tuncaelli, Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Erdal Şahan, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Hacettepe

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Av. Dr. Nilüfer Oral ve Yrd. Doç. Dr. Dolunay Özbek mega projeler ve Kanal İstanbul Projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tayfun Kahraman, projenin amacının İstanbul’da yeni kentsel alanlar yaratmak olduğunu ve sadece bugünü değil geleceği de olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.


SPO . bülteni . istanbul sube

“KIRMIZILI KADIN” DAVASI KARARA BAĞLANDI

TUPOB XI. DÖNEM I. KOORDİNASYON TOPLANTISI

Gezi Direnişi’nde kamuoyunda “kırmızılı kadın” olarak anılan, Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda Sungur’a yakın mesafeden biber gazı sıkan polis memuruna “görevi kötüye kullanma” suçundan açılan dava 5’inci duruşmada karara bağlandı. 10 Haziran 2015 Çarşamba günü Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmaya şikayetçi Sungur ile sanık polis memuru Fatih Zengin katıldı.

TUPOB XI. Dönem Temsilcisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün ev sahipliğinde, 12 Haziran Cuma günü gerçekleştirildi.

Mahkeme, sanık Fatih Zengin’i zor kullanma yetkisini aşarak “yaralama” suçunu işlediği gerekçesiyle 10 ay, müşteki Sungur’un etrafındaki şahıslara da uyarı yapmadan gaz sıktığı ve tekme attığı için de “görevi kötüye kullanmak” suçundan 10 ay olmak üzere toplam 20 ay hapisle cezalandırdı. Hapis cezaları 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla ertelenirken; sanığa ayrıca 600 fidan dikme ve 6 ay boyunca bu fidanların bakımını üstlenme yükümlülüğü verildi. Mahkeme, kararın kesinleşmesi durumunda “görevi kötüye kullanmak” suçunu oluşturabilecek ihmaller ve talimatlar bakımından ilgili kamu görevlileri hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını da karara bağladı.

Toplantıya Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden bölüm başkanları ve TUPOB temsilcileri katılım gösterdi. “Nasıl Bir Plancı Yetiştiriyoruz?” olarak seçilen tema için “Atölyeler, Projeler, Stüdyolar” olarak belirlenen tartışma konusu çerçevesinde MSGSÜ tarafından tematik sunuşlar gerçekleştirildi. Ardından her okulun temsilcisi söz olarak kendi okullarında atölye derslerinin nasıl işlendiği, hangi yöntemlerin kullanıldığı, nasıl kurgulandığı konularında deneyimlerini paylaştı.

Atölye dersleriyle ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı toplantı tüm okulların yaptıkları sunumların ardından yapılan değerlendirmeyle sonlandırıldı.
10 SPO . bülteni . istanbul sube

İSTANBUL’DA 2000’Lİ YILLARIN MUHASEBESİ

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ BASIN TOPLANTISI

İstanbul Buluşmaları 2015 etkinliğimizde sunumu gerçekleştirilen “İstanbul’da 2000’li Yılların Muhasebesi” çalışmasını geliştirerek verilerin herkesin yararlanabileceği açık bir kaynak haline getirmek, çalışmayı kalıcı bir yayına dönüştürmek amacıyla 18 Haziran Perşembe günü Şubemizde çalışma grubu toplantısı gerçekleştirildi.

644 Sayılı KHK uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan 08.10.2013 tasdik tarihli “Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Geçişi ile Sarıyer İlçesi, Rumelifeneri Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi geçişlerine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Planı Değişikliği”ne Şubemiz ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından açılan dava iptal kararıyla sonuçlandı. İptal kararının basında ve kamuoyunda yanlış yorumlanmaları üzerine, bileşeni olduğumuz Kuzey Ormanları Savunması inisiyatifi tarafından 18 Haziran Perşembe günü Şubemizde basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda bugüne kadar gelinen aşama ve hedeflenen durum değerlendirildi. Ayrıca çalışma programı oluşturuldu ve kullanılan veri kaynağının herkesin ulaşabileceği biçimde çevrimiçi olarak paylaşılmasının önemi vurgulandı.

YAŞAM VE BARINMA DERNEĞİ TOPLANTISI Yaşam ve Barınma Derneği üyeleri ile 16 Haziran 2015 Salı günü Şubemizde bir araya gelindi. Küçükçekmece İlçesi, İç-Dış Kumsal Doğal Sit Alanında imar planlarının yapım sürecine ilişkin sıkıntılarını dile getiren dernek üyelerine, Yönetim Kurulu üyelerimiz Tuba İnal Çekiç, Nuray Çolak ve Ayşe Yıkıcı tarafından imar planlarının hazırlanma süreci ve hakları konusunda bilgi verildi.

Toplantıya Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Ayşe Yıkıcı, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Avukatı Can Atalay ve Kuzey Ormanları Savunması’nı temsilen Ceyda Sungur tarafından katılım gösterildi. Ceyda Sungur’un Kuzey Ormanları Savunması adına basın açıklamasını okumasının ardından Can Atalay ve Ayşe Yıkıcı soruları cevaplandırdı. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına söz alan Zerrin Bayraktar 3. Köprü’nün ekolojik tahribatının sonuçlarının altını çizdi. Toplantıda bulunan diğer meslek odaları ve sivil inisiyatiflere söz verilmesinin ardından toplantı sona erdi.


SPO . bülteni . istanbul sube

MALTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM TOPLANTISI

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ İPTAL EYLEMİ

Maltepe İlçesi Kentsel Dönüşüm toplantısı 20 Haziran Cumartesi günü Gülsuyu Mahallesi’nde belediyenin açtığı ofiste gerçekleştirildi. Toplantıya Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kurtarır tarafından katılım gösterildi.

Bileşeni olduğumuz Kuzey Ormanları Savunması, Üçüncü Köprü güzergahını içeren plan değişikliğinin iptaline ilişkin İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın ardından projenin durdurulması talebi ile eylem düzenledi. Eyleme Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda Sungur tarafından katılım gösterildi. Eylem kapsamında Garipçe Köyü’nden başlayarak binlerce ağacın yok edildiği alana yürüyüş gerçekleştirildi; yürüyüşün ardından basın açıklaması düzenlendi.

Mahalleli 11 yılı bulan sürecin sonuna yaklaştıklarını ama tam bir birlik sağlanamadığını; belediye başkanının ifadesine göre planın yaklaşık Eylül – Ekim ayında çıkacağının öngörüldüğünü söyledi. Yeterli derecede bilgi alamadıklarını belirten mahalle sakinleri, bu durumun endişelerinin artmasına sebep olduğunu dile getirdi. Erhan Kurtarır da belediyenin süreci daha şeffaf ilerletmesi, süreci etaplarıyla ve adımlarıyla ayrıca planlaması ve deklare etmesi gerektiğini; iyi bir plan çıksa da kötü bir uygulama ortaya konulabileceği için belediyenin tüm aşamaları içeren bir hazırlığı olması gerektiğini ifade etti. Bir sonraki toplantı 24 Haziran Çarşamba günü Maltepe Şubesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya teknik heyet ve mahalle danışmanları katıldı. 29 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıda ise mahalle sakinlerinin talepleri görüşüldü. Toplantılara Erhan Kurtarır tarafından katılım gösterildi. Plandaki nüfusunun mevcut nüfusun oldukça üzerinde olduğunu belirten mahalleli, sosyal dokunun zarar göreceğini belirtti. Gelecek toplantı tarihi için 3 Temmuz Cuma gününün belirlenmesiyle toplantı sonlandırıldı.

Kuzey Ormanları Savunması adına basın açıklaması metnini okuyan Esra Karataş, “Mahkeme kararını uygulayın, proje ruhsatını iptal edin ve inşaatı durdurun. Biriktirdiğiniz suçlarınıza bir yenisini daha eklemeyin.” dedi.

11


12 SPO . bülteni . istanbul sube

PLANLAMA DERGİSİ KAPAK TASARIM YARIŞMASI ÖDÜLÜ SAHİBİNE VERİLDİ 1 Haziran 2015 tarihinde sonuçları açıklanan Planlama Dergisi Kapak Tasarımı Yarışması’nın kazananı olan Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Fatih Mehmet İpek’e birincilik ödülü olan dizüstü bilgisayar Şubemiz Yönetim Kurulu II. Başkanı Tuba İnal Çekiç, Şubemiz Sekreteri Akif Burak Atlar ve Jüri Üyesi Çağatay Bilsel tarafından 30 Haziran günü takdim edildi. Fatih Mehmet İpek’i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.


SPO . bülteni . istanbul sube

TUPOB PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME YARIŞMASI Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB) ve Şehir Plancıları Odası işbirliği ile her yıl düzenlenmekte olan Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması bu yıl Şubemiz Sekretaryası ve TUPOB XI. Dönem Başkanlığı’nı yürüten Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecektir.

ÜYELERİMİZE YAZ DÖNEMİNDE TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ VE SOSYAL TESİSİ’NDE KONAKLAMA İMKÂNI TMMOB‘ye bağlı odaların üyeleri ve yakınları 15 Haziran-15 Eylül 2015 tarihlerinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi`nde günlük 35 TL katılım payı karşılığı konaklayabilecek. TMMOB`ye bağlı odaların ve üyelerin katkılarıyla oluşturulan ve öğrenim döneminde TMMOB üyelerinin çocukları ile mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı öğrencilerinin konakladığı tesiste yaz döneminde üyeler ve yakınlarının konaklamasına imkân tanınacak. TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi`nde oda+kahvaltı günlük 35 TL katılım payıyla konaklama yapılabilecek.

“Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” çerçevesinde, Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje ve rapor hazırlayan tüm Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri lisans öğrencilerine açık olan yarışma başvuruları 01 Eylül 2015 tarihine kadar Odamız İletişim: Şubelerine yapılabilir. TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 Yenimahalle/Ankara Tel : 0312 386 10 38

Ulaşım: Kızılay‘dan 220, 221, 297 numaralı otobüslerle Ankara İl Sağlık Müdürlüğü durağında; Ulus Hacettepe Köprüsü altından Batıkent dolmuşlarıyla Ankara İl Sağlık Müdürlüğü durağında; Metroyla Macunköy durağında inerek TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi‘ne ulaşabilirsiniz.

13


14 SPO . bülteni . istanbul sube

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARI BAŞLADI SON GÜN 17 AĞUSTOS Bilindiği üzere kamulaştırma bilirkişiliği, ancak meslek odaları tarafından verilen eğitimlere katılarak “Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgesi” alanlar tarafından yapılabilmektedir. Bu kapsamda, 2016 yılı Kamulaştırma Bilirkişiliği listelerinde yer almak isteyen üyelerimizin, Odamızın Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) bünyesinde yürütülen Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitim Programı`na katılması gerekmektedir. Eğitime katılmak isteyen üyelerimiz, başvurularını en geç 17.08.2015 tarihine kadar bağlı bulundukları Şubelere yapması gerekmektedir. Eğitimler Eylül ayı içerisinde yapılacak olup İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yapılması planlanmaktadır. Şubelerimizin bulunduğu bu iller dışında eğitim talebinde bulunulması durumunda başvuru sayısına göre farklı bir ilde de eğitim programı oluşturulabilecektir. Ayrıca 2010 yılında Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika (yetki belgesi) alan üyelerimizin “Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği”nin 11. Maddesi ve Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 13. Maddesi gereği sertifikalarının (yetki belgesinin) 5 yıllık geçerlilik süresinin 2015 yılı sonu itibariyle tamamlanması nedeniyle; 2016 yılı listelerinde yer almak isteyenlerin yeniden eğitime katılmaları gerekmektedir. Eğitime katılma koşulları: Kamulaştırma davalarında bilirkişi olmak için kamulaştırma mevzuatı ve temel eğitim konularında eğitime katılmak isteyen ve “Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in (*) 5. Maddesinde belirtilen koşullara uyan üyelerimizin bu iki ilde yapılacak olan eğitimlerden hangisine katılmak istediklerini bağlı bulundukları şubelerimize bildirmeleri gerekmektedir. “Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in 5. Maddesinde belirtilen koşullardan “c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıldır fiilen meslekî faaliyetini icra ediyor olması,” şartına uymayan üyelerimizden 2013 yılı mezunları, belgelerini alabilecekler ancak isimleri, bir sonraki yıla ait bilirkişi listelerinde yer alabilecektir. 2014 ve 2015 yılları mezunlarının ise eğitime katılma olanakları bulunmamaktadır. Kamulaştırma bilirkişiliği eğitimi, TMMOB ve Odamız tüzesi kapsamında yapılacak bir eğitim olduğundan, Odamız Ana Yönetmeliği”nin 71/g maddesinde yer alan “Odaya ödenti borcu, o yılın üyelik ödenti miktarının 1/3`ünü aşan üyelerin, borçlarının tamamını ödemedikçe büro tescil belgesi, vize, üyelik belgesi ve Oda ile olan benzeri bürokratik işlemleri yerine getirilmez.” maddesi gereği eğitime kesin kayıt sırasında üye aidatlarının ve eğitim ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Aksi durumlarda üyelerimizin eğitimden yararlanması ve “Kamulaştırma Bilirkişiliği Belgesi” alması mümkün olmamaktadır.


SPO . bülteni . istanbul sube

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 39. KOLOKYUMU Her yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında, bu yıl 39.su düzenlenecek olan Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu`nun ana teması; “Müdahale, Mücadele ve Planlama” olarak belirlenmiştir. 5-8 Kasım 2015 tarihlerinde, Trabzon‘da; TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi sekretaryasında ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan, 39. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu`nda belirlenen ana tema çerçevesinde; o Büyük Kentsel Projeler o Konut Sorunu o Doğal, Kültürel, Tarihi Çevre ve Tahribat o Enerji Yatırım Projeleri o Ulaşım Altyapısı ve Projeler o Kıyı Alanları ve Kullanımları o Kentsel/Kırsal Dönüşüm ve Uygulamaları o İnşaat Sektörünün Planlama Üzerindeki Etkileri o Planlamaya Katılım o Planlama Hukuku ve Yasal Değişiklikler o Afetler ve Planlama o Göç ve Planlama Politikaları o Kentsel Mücadele Alanları ve Toplumsal Muhalefet o Plancının Değişen Rolü, Bilim Alanına Müdahale ve Mesleki Etik vb. konular tartışmaya açılacaktır

Kolokyumda, sunulan alt başlıklar çerçevesinde, başta şehir plancısı meslektaşlarımız olmak üzere, günümüz kentsel sorunları ve kentleşme dinamikleri üzerine düşünen tüm uzmanları bildiri sunmaya davet ediyoruz.

15


16 SPO . bülteni . istanbul sube

PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ 4. YAZ EĞİTİM KAMPI`NA KATILACAK ÖĞRENCİLER BELİRLENDİ

25 Temmuz- 2 Ağustos 2015 tarihleri arasında Muğla Akyaka Orman Kampı`nda düzenlenecek olan Planlama Öğrencileri 4. Yaz Eğitim Kampı‘na katılacak öğrencilerin isimleri belirlendi. 147 başvuru yapılmış olup, 70 öğrencinin kampa katılmasına karar verilmiştir. Bu sene zorunlu nedenlerle kampa dahil edemediğimiz öğrencilerimiz gelecek sene kampa başvurmaları halinde öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaklardır. Yedek listesinde yer alan öğrenciler, asıl listedeki öğrencilerden eksilme olması durumunda asıl listeye eklenecek ve kampa katılma hakkı kazanacaktır.İsmi asıl listede olan öğrenciler için, kamp hakkında bilgilendirme ilerleyen günlerde mail ile yapılacaktır. Kamp programını ve duyurularını ilerleyen tarihlerde Odamız web sayfasından takip edebilirsiniz.

TMMOB’YE BAĞLI 24 ODA’DAN ORTAK AÇIKLAMA: BİRLİĞİMİZ TMMOB VE MİMARLAR ODASI İLE TAM BİR DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ Ne İktidarın Baskıları Ne de Yandaş Medyasının Yalan ve Tehditleri Bizleri Kamusal, Toplumsal, Mesleki Yararları Savunmaktan Alıkoyamaz 01.07.2015 Kamuoyu, siyasi iktidarın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı Odalarını etkisizleştirmeye; kamusal hizmet, kamusal denetim, kamusal-toplumsal yarar fonksiyonlarından arındırmaya ve rant yağmasının önünde oluşturduğumuz engelleri yıkmaya yönelik girişimleri ile bu yöndeki mevzuat değişikliği hamlelerini bilmektedir. Şimdi de yandaş medya ve bazı köşe yazarları, hatta cumhurbaşkanının bir danışmanı ile bir milletvekili, son 10 gündür ağız birliği etmişçesine, neredeyse aynı cümleler ile üst birliğimiz TMMOB ve Mimarlar Odası`na yönelik, kendi kültürlerine uygun düzeysiz, yalan, iftira, hakaret ve suçlamalarda bulunmaktadır. Ve bir milletvekili, Odaların denetiminin Sayıştay`da olduğunu ama bu denetimin de yapılmadığını zannettiğini söyleyerek, kamu işleyişinden bihaberliğinin harika bir örneğini veriyor! Bir başkası, Odaların yetkilerinin cumhurbaşkanında bile olmadığı gibi kargaların bile güleceği sözler söyleyebiliyor. Dertleri, TMMOB ve Mimarlar Odası ile biz TMMOB`ye bağlı bütün Odaların tarih, kültür, doğa, kent ve kır, enerji, maden, tarım, gıda rantları önünde engel oluşturmamız, sanayisizleştirme süreci ve


SPO . bülteni . istanbul sube

özelleştirme talanına dur dememizdir. Kurulduğu tarihlerden bu yana iktidarların karar ve tasarruflarını toplumsal yarar ve mesleki fayda süzgecinden geçiren, meslekibilimsel doğruları dayanak alarak muhalif tavrını ülkenin en karanlık dönemlerinde bile sergilemekten geri durmayan TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, AKP iktidarının ve yandaş medyasının önde gelen hedeflerinden biridir. Ancak bilinmesini isteriz ki, rant politikaları ile kentlerimizi, yaşam alanlarımızı, doğayı ve tüm çevremizi talan eden AKP`ye karşı çıkan TMMOB ve bağlı Odaları, Anayasa ve hukuktan aldığı güçle kamusal ve toplumsal yarar ilkesinden asla taviz vermemiş, bilimsel-mesleki kabullerin taşıyıcısı, savunucusu olmuştur. TMMOB ve bağlı Odaların, AKP ve yandaşlarının havsalasının almayacağı ölçüde temiz olduğu kamuoyunca bilinmektedir. 12 Mart ve 12 Eylül gibi baskı dönemlerine nasıl direndi isek, AKP iktidarının baskılarına da onurlu bir şekilde direneceğimiz açıktır, kesindir. AKP`nin TMMOB ve Odalarına yönelik baskıcı bir zihniyetle vesayet kurmak üzere yaptığı tüm düzenlemelerin geri alınması, Odaların özerk ve bağımsız yapılarının güçlendirilmesi ve kamu-toplum yararı ile kamusal hizmet üretimi için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Kamuoyuna sesleniyoruz. Ellerimiz temiz, alnımız ak, başımız diktir. TMMOB`ye bağlı Odalar Anayasa`nın 135. maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır, demokratik meslek Odalarıdır. Her bir Odamızın Anayasa`dan ve 6235 sayılı TMMOB Yasası`ndan aldığı yetkiyle oluşturduğu uygulama yönetmelikleri doğrultusunda Genel Kurulları, Yönetim Kurulları, Onur Kurulları, Denetleme Kurulları bulunmaktadır. Bu kurullar Anayasa`nın amir hükümleri doğrultusunda Odaların her türlü idari ve mali denetimlerini gerçekleştirmektedir. Her bir kuruşa kadar gelir ve giderlerimizin denk bütçe esasıyla yapılan bütün dökümü, genel kurul çalışma raporlarında, dönem içlerinde hazırlanan raporlarda yer almakta ve web sayfalarımızda yayımlanmaktadır. İddia ediyoruz, TMMOB`ye bağlı meslek Odaları, AKP hükümeti ve Sayıştay denetiminden kaçırılan tüm kurum ve kuruluşlardan şeffaf ve temizdir. Ne iktidarın baskıları ne de yandaş medyasının yalan ve tehditleri bizleri kamusal, toplumsal, mesleki yararları savunmaktan ve gerçekleri teşhir etmekten alıkoyamayacaktır. Meslek Odaları susmadı, susmaz; güneş balçıkla sıvanamaz. Bilgisayar Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Fizik Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İçmimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası, Tekstil Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası

17


TEMMUZ / 2015

Profile for Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Temmuz/2015 Bülteni  

Chamber of Urban Planners İstanbul Branch July/2015 Bulletin

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Temmuz/2015 Bülteni  

Chamber of Urban Planners İstanbul Branch July/2015 Bulletin

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded