__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

sayı 10

.

bülten

.

.

TMMOB Sehir Plancıları Odası Istanbul Subesi

Yeni Üyelerimizle Kahvaltı Etkinliği Gerçekleştirildi

Bayrampaşa Eski Cezaevi Alanı Planları İptal Edildi TUPOB Bitirme Projesi Yarışması Sonuçlandı

EKİM

/

2015


görsel: http://www.istanbulium.net/ TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Adres: Cihannüma Mah. Akdoğan Sk. Başar Apt. No: 30 D:6-7 Beşiktaş/İstanbul Telefon: 0212 275 43 67 - 0212 288 99 60 Faks: 0212 272 91 19 e-posta: spoist@spoist.org.tr - spoistanbul@spo.org.tr Web adresi: www.spoist.org.tr - www.spo.org.tr


kent gündemi bayrampaşa “eski cezaevi alanı” planları iptal edildi........5 gaziosmanpaşa imar planı yargıya taşındı........7 ataşehir, içerenköy riskli alan imar planı........8

şubemizden ataşehir 1 mayıs mahallesi şenliği ........8 haliç dayanışması basın açıklaması........9

tupob şbpb öğrencileri bitirme yarışması sonuçlandı......10 tmmob 43. dönem 3. danışma kurulu toplantısı.

....11 yeni üyelerle kahvaltı etkinliği......11 ölçü dergisi toplantısı......12 plan inceleme komisyonu toplantısı......12

duyurular istanbul buluşmaları 2013 kitabı yayınlandı......13 kamulaştırma bilirkişiliği eğitimi......13

raci bademli iyi uygulamalar ödülü......14 yeni üyelerimiz......15


 SPO . bülteni . istanbul sube

Yaz aylarını geride bırakıp sonbaharı karşılamaya hazırlanırken her yıl Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu için de geri saymaya başladık. Bu yıl 39. kez gerçekleştirilecek Kolokyum “Müdahale, Mücadele ve Planlama” temasıyla Trabzon’da gerçekleşecek. 2011’den bu yana iki kez İstanbul’da, birer kez de İzmir ve Ankara’da gerçekleşen Şehircilik Buluşması yeniden farklı bir kente, üstelik ilk kez Trabzon’a taşınıyor. İstanbul Şube Yönetim Kurulu olarak meslek alanımıza ilişkin gerçekleştirilen bu en önemli etkinliğin her yıl farklı kentlerde gerçekleşmesini ve mesleki tartışmaların yerellere ulaşarak katkılar sunmasını olumlu buluyoruz. *** Sonbahar’la birlikte İstanbul’da planlama eğitimi de start alıyor. Özellikle son yıllarda önemle ele aldığımız Oda ve öğrenci ilişkilerini, öğrenci komisyonumuz bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerin sayısını ve niteliğini geliştirerek kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Odamız Genel Merkezi’nin her yıl gerçekleştirdiği Planlama Öğrencileri Yaz Eğitim Kampı ile farklı okullardan genç meslektaş adaylarının bir araya geldiği atölyelerin eğitim yılı içinde İstanbul’da da yapılması, teknik geziler ve seminerlerle bu etkinliklerin zenginleştirilmesi hedefiyle çalışmalara devam edeceğiz. Tüm planlama öğrencilerini, Odamız öğrenci komisyonunda yer almalarını ve faaliyetlere katılmalarını bekliyoruz. Bu çalışmalar kapsamında gelecek her türlü öneriye ve yeni fikirlere açık olduğumuzu da bir kez daha belirtelim. *** 2015 yılı Ocak ayı ile birlikte formatını ve tasarımını değiştirerek yayınını sürdürdüğümüz haber bültenimizi sizlere düzenli olarak ulaştırmaya devam ediyoruz. Aylık Şube bültenimiz her türlü katkınıza açık. Mesleki konularda ya da çalışma hayatınıza ilişkin görüş yazılarınızı, haberlerinizi bültenimize göndererek içeriği hep birlikte zenginleştirebiliriz. Güzel bir ay geçirmeniz dileğiyle… TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu


SPO . bülteni . istanbul sube

BASINA ve KAMUOYUNA 10.09.2015 BAYRAMPAŞA İLÇESİ “ESKİ CEZAEVİ ALANI”NA İLİŞKİN ÜÇÜNCÜ KEZ YARGIYA TAŞINAN İMAR PLANLARI İPTAL EDİLDİ Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi’nde, “Eski Cezaevi Alanı” olarak bilinen alana ilişkin Kentsel Dönüşüm amaçlı imar planları, Odamız tarafından üçüncü kez dava konusu edilmiş olup, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nce verilen karar ile İptal edilmiştir. *** 17.03.2011 tarihinde onanan Bayrampaşa İlçesi F21C24A Pafta 22372 Parselin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı hususlar içermesi nedeni ile 04.10.2011 tarihinde Odamızca dava konusu edilmiş; planlama alanına ilişkin yeni bir planın onanması nedeni ile davamız konusuz bırakılmıştır. 14.09.2012 tarihinde tekrar onanan plan değişikliği, daha önce dava konusu edilen plan hükümlerini ve dava gerekçelerini aynen muhafaza etmekle birlikte, bir kez daha İBB mülkiyetindeki planlama alanı, yapı ve nüfus yoğunluğu neredeyse serbest bırakılarak yeniden düzenlenmiş ve Odamızca, plan değişikliklerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle bir kez daha yargıya taşınmıştır. İkinci kez dava konusu edilen bu planlara yönelik, yargılama sürecinde haklılığımızı bilimsel bir şekilde ortaya koyan bilirkişi raporları ve görüşleri mahkemeye sunulmuş iken planlarda yapılan çok küçük değişiklikler ile yeniden onaylanarak askıya çıkartılmış, açtığımız davanın tekrar konusuz bırakıldığı tarafımıza tebliğ edilmiştir. Planlara yönelik denetleme ve yargılama sürecini adeta atlatabilmek amacıyla yapılan bu uygulamaya karşılık Odamız tarafından üçüncü kez dava açılmış; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2012 tarih ve 2708 sayılı kararı ile onanan “Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mevkii, Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı”nın; yapılaşma şartları yönünden şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve tekniklerine ve hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmış ve söz konusu planlar İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde 2014/263 dosya numarası ile görülen davada, mahkemenin aldığı karar sonucu iptal edilmiştir. ***
 SPO . bülteni . istanbul sube

İstanbul’un en yoğun ilçelerinden biri olan ve İstanbul’da yaşanacak bir depremde mevcut sağlıksız yapılaşma düzeni nedeniyle büyük kayıpların yaşanmasının muhtemel olduğu Bayrampaşa İlçesi’nde, mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan bir alanın “açık alan” olarak bırakılmayarak; çevre yapılaşma koşullarının çok üzerinde bir yapılaşma şartının bölge için tanımlanmasının yapı, nüfus ve araç yoğunluğunu arttıracağı bu nedenle de yakın çevresi açısından da olumsuz emsal teşkil edeceği çok açıktır. Donatı ve yeşil alan ihtiyacı çözülmüş, sağlıklı kentler oluşturulması adına çalışması gereken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, kendi mülkiyetinde olan ve donatı açısından büyük oranlarda eksiği bulunan bir bölgede yer alan, açık alan veya donatı alanı olarak kullanılabilecek bu alanı, ayrıcalıklı imar haklarıyla yapılaşmaya açması; bölge yapılanma koşulları ve sağlıksız donatı dengesi ile birlikte düşünüldüğünde şehircilik ilkeleri açısından kabul edilebilir nitelikte değildir. *** TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi olarak; yargıyı atlatmaya yönelik yapılan uygulamalara rağmen, bilimden, kamu yararından ve doğadan yana mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Habertürk, 12.09.2015


SPO . bülteni . istanbul sube

GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, RİSKLİ ALANLARA YÖNELİK HAZIRLANAN NAZIM İMAR PLANI İstanbul Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 09.04.2005 tarihinde onaylanan ve 13.04.2015 – 12.05.2015 (30 gün) tarihleri arasında askıya çıkarılan “Gaziosmanpaşa İlçesi, 26.01.2013 Gün ve 28540 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Riskli Alanlara Yönelik Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı”na Şubemiz tarafından 12.05.2015 tarihinde itiraz edilmiş; yasal süresi içerisinde, yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle yargıya taşınmıştır. Davaya konu olan nazım imar planı sınırları 6306 sayılı yasa kapsamında farklı tarihlerde ilan edilen 13 riskli alanı kapsamaktadır. Gaziosmanpaşa İlçesi’nin %35’ini oluşturan bu alan ilçenin diğer kısımlarından bağımsız olarak planlanmış ve planla alınan kararların çevresiyle ilişkisi kurulmamıştır. Ayrıca plan notlarına bakıldığında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde tanımlanan 1/5000 Nazım İmar Planı tanımına uyulmadığı, plan yapım ilke ve esaslarına uygun bir plan hazırlanmadığı görülmüştür. 6306 sayılı yasa kapsamında hazırlanan söz konusu planda risk tanımları bilimsel ve teknik gerekçelerle açıklanmamış, alınacak önlemlere ilişkin koşullar belirlenmemiştir. Öngörülen nüfus için yeterli donatı alanı yaratılmadığı görülen söz konusu planda, belirlenen bölgelerin sınırlarının ve yoğunluklarının hangi kriterler göz önüne alınarak planlandığı anlaşılamamaktadır. Yukarıdaki hususlar çerçevesinde, “İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, 26.01.2013 Gün ve 28540 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Riskli Alanlara Yönelik Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı”; bölgenin genel meri planının sosyal ve teknik donatı dengesini bozması, plan bütünlüğünü ve plan kademelenmesi ilkelerini göz ardı etmesi, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, kamu yararı, şehircilik ilke ve esaslarına aykırı hükümler içerdiği gerekçesiyle, yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, 04.09.2015 tarihinde Şubemizce dava konusu edilmiştir.

Zaman, 03.09.2015
 SPO . bülteni . istanbul sube

ATAŞEHİR İLÇESİ, İÇERENKÖY MAHALLESİ, 1296, 1297, 1298 ADA RİSKLİ ALAN

ATAŞEHİR 1 MAYIS MAHALLESİ ŞENLİĞİ

İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi 203 Pafta, 1296,1297, 1298 ada Riskli Alana ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükmü uyarınca re’sen onaylanmış olup 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 25.08.2015 - 23.09.2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmış; Şubemizce, 18.09.2015 tarihinde itiraza konu edilmiştir.

1 Mayıs Mahallesi’nin kuruluşu üzerine her yıl düzenlenen şenlik kapsamında yapılan panelde kentsel dönüşüm hakkında bilgi ve değerlendirmelerini paylaşmak üzere, Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Akgün tarafından katılım gösterildi.

İtiraza konu olan imar planı değişiklikleri, İçerenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan üç yapı adasını kapsamaktadır. Plan değişikliği teklifinin, alanın çevresi ile ilişki kurulmadan hazırlandığı; önerilen yapılaşma koşullarının teknik altyapıda yaratacağı sorunları göz ardı ettiği görülmektedir. 6306 sayılı yasa kapsamında hazırlanan söz konusu imar planı değişikliğinde risk tanımları bilimsel ve teknik gerekçeler ile açıklanmamış ve alınacak önlemlere ilişkin koşullar belirlenmemiş; ayrıca öngörülen nüfus ve ticaret alanın bölgeye taşıyacağı hareketli nüfus için yeterli donatı alanı yaratılmamıştır. Yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda; Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi 203 Pafta, 1296,1297, 1298 ada Riskli Alana ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine aykırı olması, alanın sorunlarına çözüm getirmek bir yana yeni sorunlar yaratacağı gerekçeleri ile 18.09.2015 tarihinde Şubemizce itiraz edilmiştir.

5 Eylül tarihinde gerçekleşen ve TOZDER Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kiriş’in moderatörlüğünü üstlendiği panel kapsamında, kentsel dönüşüm ve ekoloji üzerine değerlendirmeler paylaşıldı.


SPO . bülteni . istanbul sube

HALİÇ DAYANIŞMASI BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 3 Eylül Perşembe günü, bileşeni olduğumuz Haliç Dayanışması tarafından, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapılarak Haliç Tersanesi’ni “Haliçport projesi” ranta açan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne itiraz edildi. Beşiktaş Balmumcu’da bulunan bina önünde yapılan basın açıklamasına, Şube Sekreterimiz Akif Burak Atlar, Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Ayşe Yıkıcı, Şube Çalışanlarımız Sezi Toprakçı ve Bilge Martan tarafından katılım gösterildi. Okunan açıklamada, askıya çıkarılan planlara , Haliç peyzajını ve en az 6 asırlık geçmişi olan Tersane-i Amire’yi parçalayacak, kimliğini yok edecek bir girişim olduğu ve sermayenin çıkarlarına yönelik bir şekilde imara açılmasına neden olacağı ve Alanın sahip olduğu tarihi, teknik, teknolojik, arkeolojik, kültürel, peyzaj ve estetik değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına ilişkin gerekli önlemler alınmadığı için, gerekçeleriyle itiraz edildiği dile getirildi. Basın açıklamasının ardından CHP İBB Meclis Grup Sözcüsü Ertuğrul Gülsever söz aldı. Gülsever’in, dava açacakları bilgisini paylaşmasının ardından, toplanan itiraz dilekçeleri İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.
10 SPO . bülteni . istanbul sube

TUPOB ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJE YARIŞMASI SONUÇLANDI Toplam 27 projenin katıldığı TUPOB Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması sonuçlandı. 11 Eylül tarihinde Şubemizde yapılan juri değerlendirmesi, “ konu seçimi, çalışma alanlarının görsel anlatımı, analiz ve sentez değerlendirmede yetkinlik, özgün çözüm önerisi geliştirebilme, şehir planlama ilkeleri ve politikalarıyla ilişkilendirme” kriterlerine göre yapıldı. Değerlendirmenin sonucunda ; Yarışma Birincisi

:Onur TÜMTÜRK (ODTÜ), 71707 Rumuzlu proje

Yarışma İkincisi

:Hatice Kübra ŞENGÜLER (YTÜ), 36428 Rumuzlu proje

Yarışma Üçüncüsü :Selen ÖZDOĞAN (İYTE), 51015 Rumuzlu proje Mansiyon Ödülü

:Betül BEKMAN (YTÜ), 12991 Rumuzlu proje

olmasına puanlama sonucunda karar verildi. Ödüllü projelere buradan ulaşabilirsiniz.


SPO . bülteni . istanbul sube

TMMOB 43. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI TMMOB 43. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı 12 Eylül tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda yapıldı.

YENİ ÜYELERLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELİNDİ Şubemiz tarafından , son 1 yıldır Odamıza kayıt olan üyelerimiz ile bir araya gelme amacıyla düzenlenen kahvaltı etkinliği, 13 Eylül Pazar günü Yıldız Bahçe’de gerçekleşti.

Danışma Kurulu, 7 Haziran ve 1 Kasım milletvekili genel seçimlerinin arasındaki bir tarihte toplanılması ve içinde bulunulan dönemin olağanüstü özellikleri nedeniyle bir sonuç bildirisinin yayımlanmasına karar vermiş; söz konusu bildiriyi kamuoyu ile paylaşmaya karar vermiştir.

Şube başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve çalışanlarımızın katıldığı organizasyonda üyelerimizin, Oda örgütlülüğü ve meslek yaşamına yönelik soruları yanıtlanırken beklentileri de değerlendirildi. TMMOB 43. Dönem 3. Danışma Kurulu sonuç bildirisine buradan ulaşabilirsiniz.

11


12 SPO . bülteni . istanbul sube

ÖLÇÜ DERGİSİ TOPLANTISI Ölçü Dergisi Yayın Kurulu 17 Eylül tarihinde Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde toplandı. Toplantıya Şube çalışanımız Bilge Martan tarafından katılım gösterildi. Toplantı kapsamında; ülkede yaşanan süreç nedeni ile dergi konu başlığının “barış” olarak belirlenmesine karar verilirken dergide yer alacak konular değerlendirildi. Gelecek toplantının 8 Ekim tarihinde yapılması kararlaştırılarak toplantı sonlandırıldı.

PLAN İNCELEME KOMİSYONU TOPLANTISI Plan İnceleme Komisyonu toplantısı, 1/1000 ölçekli Gülsuyu Gülensu Mahalleleri Uygulama İmar Planı taslağının incelenmesi ve değerlendirilmesi gündemiyle 30 Eylül Çarşamba günü Şubemizde gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya Şube Başkanımız Tayfun Kahraman, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Erhan Kurtarır, Kumru Çılgın, Nuray Çolak ve Şube Çalışanımız Sezi Toprakçı tarafından katılım gösterildi.

Toplantı kapsamında 1/1000 ölçekli Gülsuyu Gülensu Mahalleleri Uygulama İmar Planı taslağı mülkiyet yapısı, arazi yapısı ve sosyal dokusu göz önünde bulundurularak konut alanları, teknik altyapı ve sosyal donatı alanları, ulaşım, uygulama modelleri ve yasal süreçler değerlendirildi. Toplantıda Mekansal planlar yapım yönetmeliğine uygunluğu açısından da değerlendirilen planlarda katılımlı planlama sürecinin işletilmediğinin de altı çizilmiştir. Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı 1/1000 ölçekli Gülsuyu Gülensu Mahalleleri Uygulama İmar Planı taslağı hakkında bir değerlendirme raporu yazılması kararı ile sonlandırıldı.


SPO . bülteni . istanbul sube

İSTANBUL BULUŞMALARI 2013 KİTABI YAYINLANDI

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ TARİHLERİ BELLİ OLDU

21 - 22 Ekim 2013 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “7. İstanbuluşmaları: Altüst İstanbul” kitabı yayınlandı.

İSTANBUL: 24 - 25 EKİM

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir Plancıları Odası ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliğin yayınına buradan ulaşabilirsiniz.

Kamulaştırma davalarında bilirkişi olmak, kamulaştırma mevzuatı ve temel eğitim konularında eğitime katılmak isteyen üyelerimizin başvuruları doğrultusunda Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde olmak üzere ekim ayı içerisinde eğitimler gerçekleştirilecektir. Eğitimler cumartesi ve pazar olmak üzere iki gün sürecek olup toplamda 16 saattir. Şube mekânlarında gerçekleştirilecek olan eğitimlere başvurularımız devam etmekte olup, eğitim ücreti 350 TL`dir. Ayrıca 2010 yılında Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika (yetki belgesi) alan üyelerimizin “Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği”nin 11. Maddesi ve Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 13. Maddesi gereği sertifikalarının (yetki belgesinin) 5 yıllık geçerlilik süresinin 2015 yılı sonu itibariyle tamamlanması nedeniyle; 2016 yılı listelerinde yer almak isteyenlerin yeniden eğitime katılmaları gerekmektedir. Eğitime katılma koşullarına ve diğer şubelerin eğitim tarihlerine buradan ulaşabilirsiniz.

13


14 SPO . bülteni . istanbul sube

RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ 2015 Odamız tarafından, kent planlama / şehircilik konularında uygulamaya girmiş, sorun çözmeye yönelik başarılı plan ve projelere ilişkin değerlendirme ve ödüllendirme amacıyla 2003 yılından bu yana, iki yılda bir gerçekleştirilen “Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü” yarışma takvimi belli oldu. TMMOB Şehir Plancıları Odası, “TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü” adı altında kentsel planlama/tasarım, bölgesel kalkınma ve şehircilik konularında sorun çözmeye yönelik başarılı plan ve projeler ile uygulamalara ilişkin değerlendirme ve ödüllendirme amaçlı bir yarışma düzenlemektedir. Bu yarışmanın amacı, doğrudan ya da dolaylı olarak kent ile ilgili mekansal, sosyal, ekonomik, vb. konularda hazırlanmış veya uygulama yapılmış plan ve projelerin önemini vurgulamak ve örnek uygulamaları ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda çeşitli ölçek ve kapsamda bölgesel kalkınma, kentsel planlama, kentsel tasarım, tematik ve sektörel planlama, kentsel koruma, doğal varlıkların ve kültürel mirasın korunması, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm-sağlıklaştırma, kentsel riskler ve afet risklerinin azaltılması, kentsel ulaşım, (toplu taşım, trafik sakinleştirme, yayalaştırma, yavaşlatma vb.), gibi mekansal ağırlıklı konular ile şeffaf yönetim, katılımcılık, yerel sahiplilik, kentsel ekonomik kalkınma ve istihdamın geliştirilmesi, yoksulluk ve yoksunluğun azaltılması, dezavantajlıların kentsel yaşama katılması, toplumsal ve kentsel bütünleşme ve yaşam kalitesinin artırılması gibi sosyal ve ekonomik sorunların çözümünü amaçlayan planlama ve tasarım çalışmalarından ve başarılı olan uygulamalardan ders çıkarmak, bu uygulamalarda pozitif süreçleri işleten idareleri, yöneticileri, plancıları, tasarımcıları, uzmanları ve uygulayıcıları teşvik etmek, uygulanmakta olan plan ve projelerden elde edilen sonuçların mevzuat, uygulama araçları, kaynak kullanımı vb. bağlamında değerlendirmesini yaparak Türkiye‘nin kentsel planlama, kentsel tasarım, şehircilik ve kentsel yaşam deneyimine yeni bir bakış açısı kazandırmak ve böylece meslek alanımızda yeni bir birikim oluşturmaktır. Yarışma ile ilgili ulaşabilirsiniz.

detaylara

buradan


SPO . bülteni . istanbul sube

YENİ ÜYELERİMİZ Eylül ayında Şubemize üye olan meslektaşlarımız:

Hanife Ahsen Özdemir

(Yıldız Teknik Üniversitesi, 2014)

Tuğçe Zorlu

(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2012)

Eray Candan

(Bozok Üniversitesi, 2014)

Cansev Rakipsiz

(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2014)

Ceren Çınar

(Yıldız Teknik Üniversitesi, 2014)

Meslektaşlarımıza çalışma hayatlarında başarılar dileriz.

15


EKİM

/

2015

Profile for Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Ekim / 2015 Bülteni  

Chamber of Urban Planners İstanbul Branch October / 2015 Bulletin

TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi Ekim / 2015 Bülteni  

Chamber of Urban Planners İstanbul Branch October / 2015 Bulletin

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded