Page 1

VOOR WIE NOG NIETS WEET

Ook de SEF is verhuisd naar het Burg. Tellegengebouw, Jodenbreestraat 23, kamer 2167, telefoon 217878 tst. 4120. Dienstverlening De dienstverlening is uitgebreid: meer mogelijkheden voor een goed verlopende boekenbeurs, met (dank zij u) een grotere omzet; voor studenten de enige mogelijkheid om in de Jodenbreestraat te stencillen of fotokopieen te maken; buitenlandse contacten etc. Nu dagelijks geopend van 10 tot 16 uur. Pamfletten en stencils De SEF ontvangt voor haar archief gaarne van aile mogelijke studenten en -groeperingen de door hen vervaardigde stencils en pamfletten vooral op het gebied van de Economische Fakulteit. Komende aktiviteiten: eind april: economenborrel; eind mei: ALV. Nadere mededelingen volgen nog. Bultenlands bezoek: Half juni komt er een groep Amerikaanse studenten op studiereis door Europa, waarbij zij ook een bezoek brengen aan Amsterdam. Op het programma staan onder meer ontmoetingen met Amsterdamse (economie)studenten en gezamenlijke diners en excursies. Belangstellenden hiervoor gelieven zich gaarne op te geven op de SEF-kamer. "STUDENTENBEURS" Het is gebleken, dat er nog wei wat studenten zijn, die bij de voorbereiding van hun tentamens teveel zijn aangewezen op zelfstudie, doordat zij op een of andere wijze niet de voor die tentam ens bestemde (werk-) colleges kunnen volgen en/of niet voldoende kennissen hebben onder hun medestudenten om aan die tentamens gezamenlijk te werken. De SEF wil hier ook iets aan proberen te doen: op de SEF-kamer is ruimte geschapen voor het ophangen van mededelingen van studenten, die langs deze weg anderen kunnen benaderen om 2ich gezamenlijk op een tentamen voor te bereiden. Wij hopen, dat zij die dit nodig hebben, hiervan een groot gebruik zullen maken. Het is altijd gemakkelijker je voor te bereiden op een tentamen, wanneer je tegen iemand aan kunt praten en daardoor je eigen en andermans fouten gemakkelijker kunt herkennen en herstellen. Een dergelijke voorbereiding kan het tentamenresultaat aileen maar ten goede komen. Adreswijzigingen Denk er s.v.p. aan adreswijzigingen door te geven. Dit is aileen in Uw eigen belang, omdat mededelingen en blaadjes U anders niet of slechts met grote vertraging bereiken.

Voor aanstaande eerstejaars economiestudenten - nuldejaars, zei men vroeger - worden dit jaar direkt voorafgaand aan de nieuwe cursus drie voorlichtingsdagen georganiseerd. Ais de tekenen niet bedriegen, zal dit plaatsgrijpen op 30, 31 augustus en 1 september 1972. Naast de gebruikelijke voorlichting van vorige jaren, willen we proberen een iets ruimer beeld te geven van onze stud:e. Daartoe treedt op de eerste dag een gezelschap van vier professoren op, dat naar wij hopen een kleurrijk beeld zal schetsen van uiteenlopende aspekten van ons vak. Het betreft de heren Duisenberg, Van Stuyvenberg, Zimmerman en Van der Zijpp, die zo vriendelijk waren hun medewerking toe te zeggen. Deze eerste dag beoogt geen typische propedeusevoorlichting, zoals uit de namen der professoren valt af te leiden, maar wil een blik verschaffen op hetgeen de student in de loop der jaren verwachten kan. De tweede dag is gereserveerd om kennis te maken met de vele personen en instanties die de student terzijde kunnen staan. Hiervoor worden uitgenodigd Mej. Vollgraff, studentendecaan, de universiteitsarts, -psycholoog en uiteraard de mentor. Tevens zal een eerstejaarsstudent wat van zijn ervarinqen vertellen. We hopen naar de U.B. te qaan, vertellen alles over de mensa, studentenhuisvesting en Stilos en geven misschien ook nog wei een rondleidinq door ons eigen gebouw, als we er zelf tenminste de weg hebben leren kennen. Er zal een poging gedaan worden om de universiteits- en fakulteitsstruktuur uit de doeken te doen. De derde en laatste dag is gereserveerd voor een excursie naar de beurs; verder voor meer technische en specifieke propedeusevoorlichting en voor de groepenindeling. Elke dag wordt besloten met een borrei en de laatste dag zelfs met een feest. ~

Misschien ook iets voor huidige eerstejaars? PGP

f 1000.De Fakulteitsraad heeft op de vergadering van 17 maart in grote meerderheid stelling genom en tegen de verhoging van het kollegegeld tot f 1000,-. Daartoe werd in een motie van Gerard Bakker de mening van de Rector Magnificus, die zich in felle bewoordingen tegen de verhoging heeft geuit, onderschreven. De Raad heeft dit ter kennis gebracht van het Presidium met het verzoek bovenstaande onder de aandacht van de minister te brengen. Joost Menger

6 apr. 1971

blad van de economische facultelt

VERKIEZINGEN BRENG UW STEM UITI Uw

UJsttrekkers: Lijst 2:

LiJst J:

Joost Menger (Werkgroep Ekonomen)

Anco de Vries (Aktiegroep Ekonomen)

UJst I: Rectificatie In de kop op biz. 1 van de vorige ROSTRA is een storende fout geslopen. De rector-magnificus de Froe verklaarde, naar aanleiding van de bezetting van de aula bij het 50-jarig bestaan van onze fakulteit: "Ik protesteer tegen deze, ons opgedrongen onvrijheid", en niet "... tegen deze ( .. ) vrijheid". Rostra Aktueel?

Bouwe Bolger (Studecon)

De redaktie van ROSTRA biedt zijn verontschuldigingen aan voor het late verschijnen van ROSTRA 17, waardoor een aantal artikelen aan aktualiteit hadden ingeboet. Nieuw redaktie-adres ROSTRA heeft zijn redaktielokaal verplaatst naar het Burg. Tellegenhuis, kamer 2167. U kunt daar in het vervolg Uw bijdragen voor Uw eigen fakulteitsblad brengen! Adreswijzigingen Adreswijzigingen voor ROSTRA moeten opgegeven worden aan het Bureau Studentenadministratie, kamer 1156 van het Burgemeester Tellegenhuis, onder vermelding van Uw collegekaartnummer.

N;euw gebouw

Het SEF-Bestuur vraagt aile studenten mee te willen werken aan het in goede staat houden van het gebouw aan de Jodenbreestraat, opdat hierop niet binnen een jaar 50% hoeft te worden afgeschreven. Doe Uw mededelingen 00 de daarvoor bestemde borden en aanplak- en schilderplaatsen en alsjeblieft niet zomaar op de stenen (buiten)muren. Het is een gebouw om in te studeren, en geen schilderwerkplaats. Bij voorbaat dank!

18

r. j. w. beuker, w. f. duisenberg, mej. a. m. m. van der horst, p. g. postma, I. I. tholen, h. r. ziekenoppasser.

universiteit van amsterdam jodenbreestraat 23, kamer 2167 amsterdam

+V~~r het wetenschappelijk personeel staan kandidaat:

Drs. C. Bulk, wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bedrijfseconomie en Accountancy. Dr. H. W. de Jong, lector Bedrijfshuishoudkunde. Prof. Dr. C. D. Jongman, hoogleraar staatshuishoudkunde (internationale economische betrekkingen). Drs. J. P. W. C. Korthals Altes, wetenschappelijk medewerker Seminarium voor Staatshujshoudkunde. Drs. J. G. Odink, Wetenschappelijk medewerker Seminarium voor Staatshuishoudkunde. Drs. A. Pais, Lector Staatshuishoudkunde. Prof. Dr. P. A. M. van Philips, hoogleraar bedrijfshuishoudkunde. Prof. Dr. J. H. van Stuijvenberg, hoogleraar economische geschiedenis. Drs. D. Woudhuysen, wetenschappelijk medewerker, Instituut voor Bedrijfseconomie en Accountancy. Bij de technisch-administratieve staf is mej. A. M. van Ommeren door enkele kandidaatstelling verkozen.

zte btnnenblad

--~

Bij de studenten staan kandidaat: Lijst 1 - STUDECON: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bouwe Bolger Ad Dijkstra Joris Vogelaar Philip Koot Hein van Sandick Stan Pijls Coje Schmidt

Lijst 2 - WERKGROEP ECONOMEN: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Joost Menger Boudewijn van Rompu Ad van Hienen Hans Borgstede Piet Wagenaar Frank van den Tempel Herman Kuyper

Lijst 3 - AKTIEGROEP EKONOMEN: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Anco de Vries Adri Stam Ad van der Ven Ferd Crone Geer! de Vries Jacques Swaans

Tijdschema. voor de verkiezingen: 30 maart: verzending van de stembiljetten. VERKIEZINGSHEARING Op maandag 10 april a.s. organiseert de verkiezingscommissie een hearing in zaal 1173 van het Burg. Tellegenhuis, Jodenbreestraat 23, en wei van 17.00 tot 19.00 uur. Hoewel deze bijeenkomst primair bedoeld is voor de geleding studenten, wordt het zeer op prijs gesteld, indien ook van de zijde van het wetenschappelijk personeel en TAS acte de presence wordt gegeven. Laat U deze kans om met de kandidaten te discussieren niet ontgaan 13 april: dienen de stembilietten uiterlijk in het bezit te zijn van de verkiezingscommissie. BEKENDMAKING UITSLAG Op 14 april a.s. zal de verkiezingscommissie in een open bare zitting de uitslag van de gehouden stemmingen bekendmaken. Plaats Burg. Tellegenhuis, kamer 2244, te 13.00 uur. ledere belangstellende is welkom.


AKTIEGROEP EKONOMEN

STUDECON LI,st I voorgrond v.l.n.r.: Hein van Sandick, Jo-

LI,st ]

ris Vogelaar, Ad Dijkstra, Philip Koo!. achtergrond: I. Bouwe Bolger en r. Coje

voorgrond I.: Geert de Vries, r. Ad van

Schmidt.

der Ven. Stan Pijls was niet aanwezig.

staand: v.l.n.r. Ferd Crone, Adri Stam, Anco de Vries, Jacques Swaans.

folo: Hans Meiieraan

folo: Bob Polasse

WERKGROEP EKONOMEN LI,st 1 onder v.i.n.r.: Ad

van

Hienen, Joost

Menger, Boudewijn van Rompu. oven v.l.n.r.: Piet Wagenaar, Frank van den Tempel, Hans Borgstede. Herman Kuyper was niet aanwezig.

folo: Hans Meijeraan

UNCTAD III en ISMOG

Promolie lector H. W. de Jong.

Van 11 april tot 11 mei zal in de bibliotheek van het Instituut voor Sociaal-economische Studie van Minder Ontwikkelde Gebieden enige aandacht besteed worden aan de derde wereldhandelsconfereniie (UNCTAD III) (Burg. Tellegenhuis 4e etage).

Op donderdag 16 maart 1972 is aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam op het proefschrift "Dynamische concentratietheorie" gepromoveerd de heer H. W. de Jong, lector in de bedrijfshuishoudkunde. Zijn promotor was prof. drs. H. W. Lambers.

Er zal een boekententoonstelling gehouden worden over Unctad, waarbij ook foto's, kaarten en statistieken zullen worden opgehangen, terwijl er voorts een NOVIS-stand en een Derde Wereid Winkel zullen worden ingericht. Het ligt in de bedoeling, bij voldoende belangstelling, enige dagen per week discussies te organiseren in de hal voor de koffiekamer op de eerste verdieping, waar met mensen van de derde-wereid-winkel en eventueel met enige medewerkers van Ismog gepraat kan worden over problemen van de derde wereid. Naast de gewone koffie a 10 cent per beker zal ook koffie verkocht worden a 35 cent per kop. De 25 cent winst komt ten goede aan een chileens projekt van de NOVIB. We hopen op ieders belangstelling en medewerking, zodat gedurende deze weken een levendige discussie zal ontstaan over de relatie tussen de arme en rijke landen. In het volgende nummer van ROSTRA komen wij uitgebreider op UNCTAD III en de tentoonstelling terug.

De redaktie van ROSTRA biedt hem graag haar gelukwensen aan. Deze dissertatie zal binnenkort bij uitgeverij H. E. Stenfert Kroese N.V. als deel XLIX van de serie Bedrijfseconomische Monographien verschijnen.

1972 - Nummer 18 - 6 april 1972  

Lijst 1 - STUDECON: 1. Bouwe Bolger 2. Ad Dijkstra 3. Joris Vogelaar 4. Philip Koot 5. Hein van Sandick 6. Stan Pijls 7. Coje Schmidt Komend...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you