Page 1

South East European Cultural Heritage


South East European (SEE) Heritage is a network of non-governmental organizations from the South East Europe, established in 2006. The SEE Heritage network gathers all those willing to contribute to protecting and promoting the South East European heritage as part of the common European and world’s heritage. ВИЗИЈА

VIZIONI

Југоисточна Европа – регион каде луѓето

SEE - Rajoni ku njerëzit bashkëpunojnë,

соработуваат, се разбираат и се почитуваат

mirëkuptojnë dhe respektojnë njëri tjetrin mbi bazën

меѓусебно врз основа на нивната културна

e diversiteteteve të tyre kulturore, duke besuar se

различност, и кoи вeрувaaт дека културната,

diversiteti kulturor, etnik dhe fetar përbën nje burim

етничката и верската различност е вреден ресурс.

të cmuar vlerash.

МИСИЈА

MISIONI

Mисијa на мрежата SEE Heritage (Наследството на

Misioni i rrjetit SEE Heritage (Trashëgimia Kulturore

Југоисточна Европа) е да работи на заштитата и

e Europës Juglindore) është puna për të mbrojtur

промоцијата на заедничкoтo наследство co цел да

dhe promovuar trashëgiminë tonë kulturore të

поттикнe одржлив развој вo peгионoт.

përbashkët, me bindjen se ky është një mjet për zhvillimin e qëndrueshem dhe të përgjegjshëm të këtij rajoni.

VIZIJA

VISION

Jugoistočna Evropa – region u kome na osnovu svoje

South East Europe (SEE) – region where people

kulturne raznolikosti ljudi sarađuju, prihvataju i poštuju

cooperate, understand and respect each other on

jedni druge, vjerujući da je kulturna, etnička i religijska

the basis of their cultural differences, believing that

raznovrsnost vrijedan resurs.

cultural, ethnic and religious diversity is a valuable

MISIJA

resource.

Misija SEE Heritage mreže (Mreže za nasljeđe

MISSION

Jugoistočne Evrope) je djelovanje u pravcu zaštite i

Mission of the SEE Heritage network is to work

promovisanja zajedničkog kulturnog nasljeđa, što vodi

towards protecting and promoting the common

ka održivom i odgovornom razvoju.

cultural heritage with the aim of encouraging sustainable development of the region.

Financed by THE Headley Trust, United Kingdom


Castle of Gjirocastra (ALB) © Kreshnik Merxhani

7 14 21 28

Friday

Thursday

Wednesday

6 13 20 27

Sunday

5 12 19 26

1 8 15 22 29

Saturday

4 11 18 25

Tuesday

Monday

South East Europe (SEE) 8 region where people cooperate, understand and respect each other on the basis of their cultural differences, believing that cultural, ethnic and religious diversity is a valuable resource.

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

2016 Janar Januar Јануар Siječanj Јануари Ianuarie January


Torpedo Launching Station, Rijeka (CRO) © Miljenko Smokvina

4 11 18 25

5 12 19 26

Sunday

Friday

3 10 17 24

Saturday

Thursday

2 9 16 23

Wednesday

1 8 15 22 29

Tuesday

Monday

South East Europe (SEE) 8 region where people cooperate, understand and respect each other on the basis of their cultural differences, believing that cultural, ethnic and religious diversity is a valuable resource.

6 13 20 27

7 14 21 28

2016 Shkurt Februar Фебруар Veljača Февруари Februarie February


Skopje (MKD) © Ivan Volarević

3 10 17 24 31

4 11 18 25

Sunday

Friday

2 9 16 23 30

Saturday

Thursday

1 8 15 22 29

Wednesday

7 14 21 28

Tuesday

Monday

South East Europe (SEE) 8 region where people cooperate, understand and respect each other on the basis of their cultural differences, believing that cultural, ethnic and religious diversity is a valuable resource.

5 12 19 26

6 13 20 27

2016 Mars Mart Март Ožujak Март Martie March


The Bride, Zhupa, Prizren (RKS) © Samir Karahoda

7 14 21 28

Friday

Thursday

Wednesday

6 13 20 27

Sunday

5 12 19 26

1 8 15 22 29

Saturday

4 11 18 25

Tuesday

Monday

South East Europe (SEE) 8 region where people cooperate, understand and respect each other on the basis of their cultural differences, believing that cultural, ethnic and religious diversity is a valuable resource.

2 9 16 23 30

3 10 17 24

2016 Prill April Април Travanj Април Aprilie April


Blagaj (BIH) © Dragana Mandić

5 12 19 26

Friday

Thursday

Wednesday

4 11 18 25

6 13 20 27

Sunday

3 10 17 24

Saturday

2 9 16 23

Tuesday

Monday

South East Europe (SEE) 8 region where people cooperate, understand and respect each other on the basis of their cultural differences, believing that cultural, ethnic and religious diversity is a valuable resource.

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2016 Мaj Maj Мај Svibanj Мај Mai May


Bač Fortress (SRB) © Kaća Lazukić Ljubinković

2 9 16 23 30

3 10 17 24

Sunday

Friday

1 8 15 22 29

Saturday

Thursday

7 14 21 28

Wednesday

6 13 20 27

Tuesday

Monday

South East Europe (SEE) 8 region where people cooperate, understand and respect each other on the basis of their cultural differences, believing that cultural, ethnic and religious diversity is a valuable resource.

4 11 18 25

5 12 19 26

2016 Qershor Jun Jун Lipanj Јуни Iunie June


Papandopulova Street - Architect Ivo Radić, Split (CRO) © Sonja Jankov

7 14 21 28

Friday

Thursday

Wednesday

6 13 20 27

Sunday

5 12 19 26

1 8 15 22 29

Saturday

4 11 18 25

Tuesday

Monday

South East Europe (SEE) 8 region where people cooperate, understand and respect each other on the basis of their cultural differences, believing that cultural, ethnic and religious diversity is a valuable resource.

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

2016 Korrik Jul Jул Srpanj Јули Iulie July


Velo Grablje, Hvar (CRO) © Mario Svencbir

4 11 18 25

5 12 19 26

Sunday

Friday

3 10 17 24 31

Saturday

Thursday

2 9 16 23 30

Wednesday

1 8 15 22 29

Tuesday

Monday

South East Europe (SEE) 8 region where people cooperate, understand and respect each other on the basis of their cultural differences, believing that cultural, ethnic and religious diversity is a valuable resource.

6 13 20 27

7 14 21 28

2016 Gusht Avgust Август Kolovoz Август August August


Podgora (CRO) © Antonia Vodanović

2 9 16 23 30

Sunday

1 8 15 22 29

Saturday

Wednesday

7 14 21 28

Friday

6 13 20 27

Thursday

5 12 19 26

Tuesday

Monday

South East Europe (SEE) 8 region where people cooperate, understand and respect each other on the basis of their cultural differences, believing that cultural, ethnic and religious diversity is a valuable resource.

3 10 17 24

4 11 18 25

2016 Shtator Septembar Септембар Rujan Септември Septembrie September


Gjakova (RKS) © Kujtesa Godeni

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

Sunday

Saturday

Friday

Thursday

Wednesday

Tuesday

Monday

South East Europe (SEE) 8 region where people cooperate, understand and respect each other on the basis of their cultural differences, believing that cultural, ethnic and religious diversity is a valuable resource.

2016 Тetor Oktobar

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Октобар Listopad Октомври Octombrie October


Pasture settlement Mokra, Kučke Mountains (MNE) © Ivan Laković

3 10 17 24

4 11 18 25

Sunday

Friday

2 9 16 23 30

Saturday

Thursday

1 8 15 22 29

Wednesday

7 14 21 28

Tuesday

Monday

South East Europe (SEE) 8 region where people cooperate, understand and respect each other on the basis of their cultural differences, believing that cultural, ethnic and religious diversity is a valuable resource.

5 12 19 26

6 13 20 27

2016 Nëntor Novembar Новембар Studeni Ноември Noiembrie November


Baščaršija, Sarajevo (BiH) © Sanja Vrzić

2 9 16 23 30

Sunday

1 8 15 22 29

Saturday

Wednesday

7 14 21 28

Friday

6 13 20 27

Thursday

5 12 19 26

Tuesday

Monday

South East Europe (SEE) 8 region where people cooperate, understand and respect each other on the basis of their cultural differences, believing that cultural, ethnic and religious diversity is a valuable resource.

3 10 17 24 31

4 11 18 25

2016 Dhjetor Decembar Децембар Prosinac Декември Decembrie December


The South East European (SEE) Heritage Network Secretariat P.O. Box 85 | 85330 Kotor | Montenegro phone: + 382 (0)32 302520 fax: + 382 (0)32 302521 info@seeheritage.net secretary@seeheritage.net

Profile for SEE HERITAGE NETWORK

SEE Heritage Calendar 2016  

SEE Heritage Calendar 2016  

Advertisement