Kaksoistutkintolaisen opas 2022-23 | Sedu

Page 1

KAKSOISTUTKINTO 2022 / 2023SISÄLLYS KAKSI TUTKINTOA RINNAKKAIN .................................................................. 3 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE ........................................ 4 LUKION OPETUSSUUNNITELMA .................................................................. 5 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ........................... 7 OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN ..................................................................... 11 ■ Opiskeluaika ................................................................................................... 11 OMA OPISKELUSUUNNITELMA .................................................................... 12 ■ Arviointi ........................................................................................................... 12 ■ Oppimisen tuki lukiossa ............................................................................. 12 ■ Monimuoto- ja itsenäisen opiskelun mahdollisuudet ............................ 12

YLIOPPILASTUTKINNON KOKEET ............................................................... 13 ■ Kompensaatio ................................................................................................ 13 OPISKELUISTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET ...................................... 14 KAKSOISTUTKINNON TOTEUTTAMINEN ERI TOIMIPISTEISSÄ .......... 15 ■ Sedu Ilmajoki ................................................................................................. 15 ■ Sedu Rengonharju ........................................................................................ 15 ■ Sedu Kurikka ................................................................................................. 15 ■ Sedu Lappajärvi ............................................................................................ 15 ■ Sedu Lapua .................................................................................................... 15 ■ Sedu Seinäjoki .............................................................................................. 16

- Kaikki kaksoistutkintolaisia koskevat käytänteet ............................ 16 - Kirjoitettavat aineet .............................................................................. 16

- Ässät .......................................................................................................... 17 ■ Sedu Ähtäri ..................................................................................................... 17

OPINTO-OHJAUS ............................................................................................. 19 ■ Sedun opot ..................................................................................................... 19 SEDUN PERUSTUTKINNOT .......................................................................... 21

2


KAKSI TUTKINTOA RINNAKKAIN Ammatillisen perustutkinnon ja yo-tutkinnon rinnakkain suorittamista kutsutaan usein puhekielessä kaksoistutkinnoksi. Mikäli haluat kaksoistutkinnon opiskelijaksi, sinun tulee hakeutua yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon. Hakulomakkeella tiedustellaan hakijan halukkuutta kaksoistutkinnon suorittamiseen. Kaksoistutkintoon voi hakeutua vielä opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä tai opintojen alkaessa. Ammatillista tutkintoa opiskellessasi suoritat osan perustutkintoon kuuluvista opinnoista lukiossa ja osallistut ylioppilastutkinnon kokeisiin. Suoritettuasi ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilaskirjoitukset hyväksytysti olet ylioppilas. Tällöin saat ammatillisen perustutkintotodistuksen ja ylioppilastodistuksen, mutta et lukion päättötodistusta. Jos haluat myös lukion päättötodistuksen (kolmoistutkinto), suoritat aikuislinjan oppimäärän (88 opintopistettä) johon sinun on opiskeltava kaikki aikuislukion pakolliset opinnot sekä muita aikuislukion opintoja. Kerro toiveestasi suorittaa kolmoistutkinto Sedun ja lukion opinto-ohjaajalle. Lukio-opintoja voit suorittaa lukioiden opintotarjottimien puitteissa kaikissa niissä lukioissa, joilla on yhteistyösopimus Sedun kanssa. Erilaiset jaksojärjestelmät Sedussa ja lukioissa eivät estä kahden tutkinnon suorittamista.

3

Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon rinnakkain suorittaminen on hyvä vaihtoehto niille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita sekä kädentaitojen että teoreettisten aineiden opiskelusta ja joilla on riittävän hyvät lähtötiedot perusopetuksesta (suosituksena vähintään arvosana 7 kirjoitettavista aineista). Ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on yleinen jatko-opintokelpoisuus, mutta kahden tutkinnon suorittaminen parantaa jatko-opintovalmiuksia ja lisää mahdollisuuksia saada hyviä kesätyö- ja harjoittelupaikkoja jatko-opintojen aikana. Kaksoistutkinto on erittäin hyvä pohja korkeakouluopintoihin, koska opiskelija osaa ammatin perusasiat ja sen lisäksi mm. äidinkieltä, kieliä ja matematiikkaa lukiotasoisesti. Myös työelämä tarvitsee kielitaitoisia ammattilaisia.


Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 145 OSP Tutkinto- ja osaamisalakohtaiset opinnot - pakolliset tutkinnon osat - valinnaiset tutkinnon osat

YHTEISET TUTKINNON OSAT (YTO) 35 OSP (pakolliset 26 osp, valinnaiset 9 osp) ■ Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 11 osp

-

viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä toiminta digitaalisessa ympäristössä taide ja luova ilmaisu

■ Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp - matematiikka ja matematiikan soveltaminen - fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen ■ Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

-

yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen työelämässä toimiminen opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen kestävän kehityksen edistäminen

Lukio-opintoja voi tunnistaa ja tunnustaa yhteisiin tutkinnon osiin Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti (Yhteiset tutkinnon osat -taulukko jäl-

jempänä) sekä ammatillisiin tutkinnon osiin suoritettavasta tutkinnosta riippuen 1 - 25 osp.

4


LUKION OPETUSSUUNNITELMA Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista, valtakunnallisista valinnaisista sekä koulukohtaisista valinnaisista opinnoista. Ylioppilastutkinnon koe perustuu lukion pakollisiin ja valtakunnallisiin

Pakollisten opintojaksojen lukumäärä

Valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen lukumäärä

Äidinkieli ja kirjallisuus

6 (12 op)

3 (6 op)

Toinen kotimainen kieli, ruotsi, A-taso

5 (12 op)

2 (4 op)

Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B-taso

4 (10 op)

2 (4 op)

Englanti, A-taso

5 (12 op)

2 (4 op)

Oppiaine

5

valinnaisiin opintoihin. Lukiossa järjestettävistä koulukohtaisista valinnaisista opinnoista kaksoistutkintoa opiskelevat suorittavat yleensä vain yo-kirjoituksiin valmentavia opintoja.

Matematiikka, yhteinen

1 (2 op)

Matematiikka, pitkä oppimäärä

8 (18 op)

3 (6 op)

Matematiikka, lyhyt oppimäärä

4 (10 op)

2 (4 op)

Biologia

2 (4 op)

3 (6 op)

Maantiede

1 (2 op)

3 (6 op)

Fysiikka

1 (2 op)

6 (12 op)

Kemia

1 (2 op)

4 (8 op)

Uskonto, ev.lut.

2 (4 op)

4 (8 op)

Elämänkatsomustieto

2 (4 op)

4 (8 op)

Filosofia

2 (4 op)

2 (4 op)

Historia

3 (6 op)

3 (6 op)

Yhteiskuntaoppi

3 (6 op)

1 (2 op)

Psykologia

1 (2 op)

4 (8 op)

Terveystieto

1 (2 op)

2 (4 op)


Lukiossa suoritetut opinnot tunnustetaan osaksi ammatillista perustutkintoa. Opiskeltavien opintojen määrä riippuu opiskelijan oppiainevalinnoista. Opis-

kelija voi halutessaan korottaa lukiosta tunnustettua arvosanaa tenttimällä ko. aineen ammatillisen tutkinnon vaatimusten mukaisesti.

6


7 Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä

8 opintopistettä oppiaineen pakollisia opintoja

2 opintopistettä oppiaineen A-oppimäärän tai B1 -oppimäärän pakollisia opintoja

6 opintopistettä oppiaineen A-oppimäärän tai B1-oppimäärän pakollisia opintoja

Äidinkieli ja kirjallisuus

Toinen kotimainen kieli

Vieras kieli

3

1

4

pakolliset osp

Koulutuksen järjestäjä sopii valinnaisista osa-alueista opiskelijan kanssa osana henkilökohtaistamista

valinnaiset osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON YHTEISET TUTKINNON OSAT JA NIIDEN OSA-ALUEET (osp)

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, - suomi - saame - viittomakieli - opiskelijan oma äidinkieli - suomi toisena kielenä - suomi viittomakielisille - romani

Oppiaine

LUKION OPS:N PERUSTEIDEN 2019 MUKAISET OPINNOT (OPH-2263-2019, VOIMAAN 1.8.2021 alkaen)

HUOM! Taulukko perustuu Opetushallituksen Ammatillinen koulutus - osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohje, Liite 3. Lukio-opintojen tunnustaminen, josta liite 1/taulukko

Lukio-opintoja voidaan tunnustaa ammatilliseen perustutkintoon seuraavasti: Yhteiset tutkinnon osat (YTO) 35 osp Pakolliset 26 osp, valinnaiset 9 osp

Lukiossa opiskellaan kirjoitettavat aineet ja lisäksi muita yhteisiä tutkinnon osia Sedun ohjeiden mukaisesti.

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN


8

Taide ja luova ilmaisu

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavuutta

Työelämässä toimiminen

4 opintopistettä oppiaineen pakollisia opintoja

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavuutta

Kemia

Yhteiskuntaoppi

Kestävän kehityksen edistäminen

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

19

2

1

2

9

Lukio-opintoja voidaan tunnustaa myös yhteisten tutkinnon osien valinnaisiin (0-9 osp) sekä ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin (1-25 osp), jolloin yksi lukion opintopiste vastaa 0,75 osaamispistettä.

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavuutta

2 opintopistettä oppiaineen pakollisia opintoja

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavuutta

Terveystieto

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

2 opintopistettä oppiaineen pakollisia opintoja

2

4

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

OP2 (edellyttää numeerista arvosanaa lukiosta)

Liikunta

Opinto-ohjaus

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

2 opintopistettä oppiaineen pakollisia opintoja

Fysiikka Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

2 opintopistettä oppiaineen pakollisia opintoja

Matematiikka

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen

matematiikan yhteinen opintokokonaisuus 2 opintopistettä sekä 4 opintopistettä pitkän matematiikan pakollisia opintoja tai 6 opintopistettä lyhyen matematiikan pakollisista opintoja

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavuutta


MODERNIT JA VIIHTYISÄT OPPIMISYMPÄRISTÖT

9


10


OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN

Opiskeluaika

Opiskeluaika on 3 - 4 vuotta henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelijan omat valinnat kuten etäopinnot vaikuttavat opiskeluajan pituu-

11

teen. Opintojen suorittaminen kolmessa vuodessa vaatii aktiivista opiskelua ja mahdollisesti kesäajan käyttämistä työelämässä oppimiseen.


OMA OPISKELUSUUNNITELMA Opinto-ohjaaja ja vastuuohjaaja laativat yhdessä kaksoistutkinto-opiskelijan kanssa suunnitelman (HOKS) opintojen toteuttamisesta Sedussa ja yhteistyölukiossa. Opiskelija on itse vastuussa opintojensa etenemisestä, molempien oppilaitosten viestivälineiden (Wilmat, sähköpostit yms.) seuraamisesta ja osaamispisteiden kertymisestä.

Arviointi

Ammatilliset perusopinnot arvioidaan asteikolla 1 - 5. Lukioiden käytössä on 4 - 10 arviointiasteikko.

ARVIOINTIASTEIKKO 1-5

5-10

kiitettävä 5

erinomainen 10 kiitettävä 9

hyvä 4

hyvä 8

hyvä 3

tyydyttävä 7

tyydyttävä 2

kohtalainen 6

tyydyttävä 1

välttävä 5

Opiskelijat seuraavat lukio-opintojensa etenemistä suoraan lukion Wilmasta. Lukiossa numeerisella arvioinnilla suoritetut opinnot siirretään Sedun opiskelijahallintojärjestelmään valtakunnallisen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeen mukaisesti.

Jos jostakin lukion opintojaksosta tulee hylätty, uusintakokeeseen tulee ilmoittautua lukion antaman ohjeistuksen mukaan. Hyväksytysti suoritetun opintojakson arvosanaa voi korottaa lukion antaman ohjeistuksen mukaisesti. Jos opinnot eivät etene henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti tai opintojaksot jäävät lukiolla kesken, opinto-ohjaaja kutsuu opiskelijan ohjauskeskusteluun ja kaksoistutkinnon suorittaminen voi keskeytyä.

Oppimisen tuki lukiossa

Tarvittaessa voit saada tuki- ja erityisopetusta lukio-opintoihisi. Toimi asiassa lukion ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki opiskelijoiden lähtötasotestit tehdään Sedussa. Opiskelijan lukiseulan tulokset lähetetään automaattisesti lukiolle. Jos opiskelija tarvitsee tarkempia testejä esimerkiksi yksilötestejä, ne tehdään Seinäjoen lukion osalta lukiolla. Muissa kunnissa voi toimintatapa vaihdella.

Monimuoto- ja itsenäisen opiskelun mahdollisuudet

Verkko-opiskeluna suoritettavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden opiskella ja tehdä opintoihin liittyviä tehtäviä esimerkiksi työelämässä oppimisen aikana. Alueemme lukiot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa osan opinnoistaan etänä lukiokohtaisesti.

12


YLIOPPILASTUTKINNON KOKEET Ylioppilaskirjoitukset perustuvat lukion pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin. Ylioppilaskirjoitukset voi hajauttaa enintään kolmelle peräkkäiselle kirjoituskerralle. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran yokirjoituksiin. Ylioppilastutkinnon suorittamiseksi tulee kirjoittaa hyväksytysti viisi pakollista ainetta. Näiden lisäksi voi osallistua ylimääräisiin yo-tutkinnon kokeisiin. Äidinkieli tai suomi toisena kielenä on aina pakollinen. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri aineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, vieras kieli, toinen kotimainen kieli (ruotsi), reaaliaine. Yhden kirjoitettavan aineen on oltava laaja, esim. pitkä matematiikka, A-englanti tai A-ruotsi. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kevään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan sähköisesti Wilman kautta edellisen vuoden marraskuussa ja syksyn ylioppilaskirjoituksiin toukokuussa. Saat tarkemmat tiedot ylioppilastutkinnon ilmoittautumiseen lukion kotisivuilta, Wilmasta, opinto-ohjaajilta ja yo-infoista. Ilmoittautuminen on sitova. Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kolme kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Jos siis opiskelija ajoittaa tutkinnon suorittamisen kolmeen perättäiseen tutkintokertaan ja viimeisellä

13

näistä tutkintokerroista tulee hylätyksi jossakin pakollisessa kokeessa, hän saa uusia hylätyn kokeensa vielä kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Hylätyksi katsotaan myös sellainen koe, johon opiskelija on ilmoittautunut, mutta jättänyt ilman erityisen painavaa syytä saapumatta tai jossa opiskelija ei ole jättänyt suoritustaan arvosteltavaksi. Jos opiskelija syyllistyy vilpilliseen menettelyyn tai muutoin törkeästi rikkoo järjestystä, kaikki kyseisen tutkintokerran kokeet katsotaan hylätyiksi. Hyväksytyn ylioppilaskokeen saa uusia rajoituksetta.

Kompensaatio

Jos opiskelija on saanut hylätyn yhdestä pakollisesta kokeesta, kompensaation avulla voi silti tulla ylioppilaaksi muista yo-kokeista saatujen kompensaatiopisteiden perusteella. Kompensaatiopisteitä saat kaikista hyväksytysti suoritetuista tutkintoon kuuluvista aineista. Kysy asiasta lisää lukion opolta tai katso osoitteesta w w w.y l i o p p i l a s t u t k i n t o .f i


OPISKELUISTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla opiskelu on maksutonta. Tarkemmat tiedot Sedun opinto-ohjaajilta ja paikalliselta lukiolta.

14


KAKSOISTUTKINNON TOTEUTTAMINEN ERI TOIMIPISTEISSÄ SEDU ILMAJOKI

Sedu Ilmajoen (maatalous ja maarakennus) yhteistyökumppanina toimii Ilmajoen lukio. Opiskelijat osallistuvat lukio-opetukseen henkilökohtaisen opiskeluohjelmansa mukaan. Kaksoistutkinnon opiskelijat voivat valita yksittäisiä lukio-opintoja jaksokohtaisesti. Vaihtoehtoisesti on mahdollisuus opiskella lukiolla kaksi kokonaista jaksoa lukuvuodessa. Kaksoistutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää työpaikalla tapahtuvan oppimisen sijoittamista kesäajalle.

SEDU RENGONHARJU

Sedu Rengonharjun (logistiikka) kaksoistutkintolaiset opiskelevat lukioopintoja pääasiassa Seinäjoen lukiolla siten, että jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka mukaan edetään. Lukiolla opiskellaan kokonaisia lukion jaksoja, keskimäärin kaksi jaksoa lukuvuodessa. Lisäksi yksittäisiä lukio-opintoja voi opiskella Seinäjoen lukion aikuislinjalla iltaopintoina.

SEDU KURIKKA

Yhteistyökumppanina toimii samalla kampuksella sijaitseva Kurikan lukio. Opiskelijat valitsevat ennen opintojen alkua opiskeltavat lukioaineensa. Kurikan toimipisteen ja lukion opinto-ohjaajat avustavat opiskelijaa toimivan kokonaisuuden suunnittelussa huomioiden lukio-opintojen yhteensovittaminen ammatillisten opintojen kanssa.

15

Opiskelija valitsee jokaiselle lukion 6 viikon jaksolle keskimäärin 2 opintojaksoa eli opiskelijalla on joka viikko keskimäärin 12 h lukio-opintoja. Opiskelija tekee vastuuohjaajan kanssa aina jaksojen vaihtuessa lukio-opinnot ja ammatilliset opinnot yhdistävän lukujärjestyksen.

SEDU LAPPAJÄRVI

Lappajärven toimipisteen kaksoistutkintolaiset opiskelevat Lappajärven lukiossa ja suositeltavat kirjoitettavat aineet ovat äidinkieli, englanti, lyhyt matematiikka, yhteiskuntaoppi ja terveystieto. Lukio-opinnot suunnitellaan aina opiskelijakohtaisesti. Kaksoistutkinnon suorittaminen edellyttää siirtymisiä lukion ja Sedun välillä myös keskellä päivää.

SEDU LAPUA

Lapuan toimipisteessä voi valita Lapuan lukiosta viiden lukioaineen (äidinkieli, englanti, lyhyt matematiikka, yhteiskuntaoppi sekä ruotsi tai terveystieto) paketin ja osallistua näiden aineiden ylioppilaskokeisiin. Lukio-opinnot pyörivät ammatillisten opintojen ohessa koko ajan ja opetus järjestetään Sedu Lapuan ja Lapuan lukion yhteisellä kampuksella. Lukioopinnot etenevät myös työelämässä oppimisen aikana. Opiskelijoita ohjataan hankkimaan työpaikka koulun läheltä niin, että he pystyvät käymään lukiotunneilla myös työelämässä oppimisen aikana.


SEDU SEINÄJOKI Kaikkia kaksoistutkintolaisia koskevat käytänteet

Seinäjoella Sedun opiskelijat suorittavat lukio-opintoja Seinäjoen ja lähialueiden lukioissa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan ja sitä päivitetään opintojen edetessä. Opiskelija opiskelee lukiossa pääsääntöisesti kokonaisia jaksoja ja/tai hyödyntää viikoittain Seinäjoen lukion ”siltakiertotuntia” (ti, ke, to klo 14:15-15:30) ja Seinäjoen lukion aikuislinjan tarjontaa. Lukiossa opiskellaan kokonaisia lukion jaksoja, vaikka Sedun ja lukioiden jaksojärjestelmät ovat erilaisia. Kaksoistutkintolaisten kannattaa hyödyntää myös loma-aikoja opiskeluun, esim. työelämässä oppiminen ja tarvittavien yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden verkko-opinnot. Kesäajan oppisopimusmahdollisuus kannattaa selvittää hyvissä ajoin.

Kirjoitettavat aineet

Seinäjoen päivälukiossa opintotarjotin mahdollistaa ensisijaisesti seuraavien kirjoitettavien aineiden opiskelun:

Teknologia ajoneuvoala, elintarvikeala, kone- ja tuotantotekniikka, pintakäsittelyala, rakennusala (talonrakentaja), talotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka (tietoverkkoasentaja) ■ äidinkieli/suomi toisena kielenä, pakollinen ■ matematiikka ■ englanti ja ■ kaksi seuraavista: fysiikka, ruotsi, yhteiskuntaoppi, terveystieto Palvelu hius- ja kauneudenhoitoala, liiketoiminta, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, ravintola- ja catering-ala, tekstiilija muotiala, tieto- ja viestintätekniikka (IT-tukihenkilö) ■ äidinkieli/suomi toisena kielenä, pakollinen ■ matematiikka ■ englanti ja ■ kaksi seuraavista: psykologia, ruotsi, yhteiskuntaoppi, terveystieto Huom! Näitä tarjotaan Seinäjoella päivälukiossa. Muita sinua kiinnostavia lukioaineita voit opiskella Seinäjoen aikuislukiossa. Nurmon lukiossa jakson tarjonta rajaa valinnanmahdollisuudet. Jos haluat kirjoittaa pitkän matematiikan ja/tai fysiikan, suurin osa opinnoista on opiskeltava Seinäjoen lukion aikuislinjalla, koska kyseiset aineet ovat sisällöltään laajoja. Seinäjoen lukion aikuislinjan opinnot toteutetaan lähiopetuksena kahtena

16


päivänä viikossa (aloitus klo 15.30, klo 17.00 tai klo 18.30) tai monimuoto-opintoina. Jos kuljet koulumatkasi päivittäin linja-autoilla tai junalla, joudut tarvittaessa järjestämään kotimatkan itse. Kaikki aloittavat kaksoistutkintolaiset tekevät matematiikan aloittavan opintojakson (MAY01) ensimmäisessä jaksossa Seinäjoen lukion päivälinjan ”siltakiertotunnilla” (ti, ke, to klo 14:15-15:30). Aloittavien kaksareiden kotiväeninfo Seinäjoen lukiolla viikolla 33, ke 17.8. klo 16.00. HUOM! Opiskelijan on tehtävä 1. vuoden työelämäjakso Seinäjoella. Seinäjoen kaksoistutkintolaisten opinto-ohjaaja Seinäjoen lukiolla on Elina Nyrhinen, p. 044 754 1637, elina.nyrhinen@seinajoki.fi

Ässät

Sosiaali- ja terveysalan, sähkö- ja automaatioalan sekä tieto- ja viestintätekniikan (tietoverkkoasentaja) opiskelijat opiskelevat Seinäjoen lukiossa koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. Opintoja on syyslukukaudella kahtena päivänä (to-pe) ja kevätlukukauden aikana yhtenä päivänä (pe) viikossa. Lukio-opinnot ovat samoina päivinä kuin Sedun yhteisten tutkinnon osien opinnot.

17

Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskellaan seuraavia opintoja: ■ äidinkieli, suomi, pakollinen ■ englanti ■ ruotsi ■ matematiikka ■ fysiikka ■ terveystieto ■ psykologia Mikäli aiot kirjoittaa pitkän matematiikan tai fysiikan, sinun on opiskeltava myös aikuislukiossa em. aineiden laajan sisällön takia.

SEDU ÄHTÄRI

Sedu Ähtärin kaksoistutkintolaiset opiskelevat Ähtärin lukiossa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Lukion ainevalintaa ei ole rajoitettu. Sedun ja lukion opinto-ohjaajat avustavat kaksoistutkinto-opiskelijaa toimivan kokonaisuuden suunnittelussa. Lukion ainevalinnat vahvistetaan elokuussa. Lukio-opinnot etenevät ammatillisten opintojen rinnalla, ja opiskelijat suorittavat 2 - 3 opintojaksoa/lukion jakso (12 - 18 h/vko lukiolla). Lukio-opinnot etenevät pääsääntöisesti myös työelämässä tapahtuvan oppimisen aikana.


18


OPINTO-OHJAUS Seuraavasta listasta löydät kaksoistutkintolaisia ohjaavien opinto-ohjaajien yhteystiedot.

■ sosiaali- ja terveysala,

SEDUN OPOT Seinäjoki Alat/opo ■ ajoneuvoala, pintakäsittelyala, rakennusala (talonrakentaja) opinto-ohjaaja Susanna Rinta-Keturi p. 040 830 4123 susanna.rinta-keturi@sedu.fi ■ elintarvikeala, sähkö- ja automaatioala, tieto- ja viestintä tekniikka (tietoverkkoasentaja) opinto-ohjaaja Timo Järvinen p. 040 868 0746 timo.jarvinen@sedu.fi ■ kiinteistöpalvelut, kone- ja tuotantotekniikka, talotekniikka, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut opinto-ohjaaja Vesa Säntti p. 040 868 0869 vesa.santti@sedu.fi ■ liiketoiminta, tieto- ja viestintä tekniikka (IT-tukihenkilö), ravintola- ja catering-ala opinto-ohjaaja Raija Haapoja p. 040 680 7072 raija.haapoja@sedu.fi opinto-ohjaaja Hanna Autio p. 040 680 7211 hanna.autio@sedu.fi

19

hius- ja kauneudenhoitoala opinto-ohjaaja Saija Pellinen p. 040 868 0612 saija.pellinen@sedu.fi opinto-ohjaaja Riina Lahti p. 040 868 0177 riina.lahti@sedu.fi tekstiili- ja muotiala, tekninen suunnittelu opinto-ohjaaja Satu Ristimäki p. 040 868 0643 satu.ristimaki@sedu.fi

Ilmajoki, Ilmajoentie ja Rengonharju

■ maatalousala, logistiikka,

rakennusala (maarakennus) opinto-ohjaaja Jouni Rinta-Keturi p. 040 757 3683 jouni.rinta-keturi@sedu.fi

Kurikka

■ kaikki alat

opinto-ohjaaja Timo Vainionpää p. 040 868 0168 timo.vainionpaa@sedu.fi koulutusvastaava / opinto-ohjaaja Arto Köykkä-Luopa p. 040 868 0795 arto.koykka-luopa@sedu.fi

Lappajärvi

■ sosiaali- ja terveysala opinto-ohjaaja Maarit Tupamäki p. 040 830 0471 maarit.tupamaki@sedu.fi


Lapua

Ähtäri, Koulutie

■ liiketoiminta, matkailuala,

ravintola- ja catering-ala, sosiaali- ja terveysala opinto-ohjaaja Maarit Tupamäki p. 040 830 0471 maarit.tupamaki@sedu.fi ajoneuvoala, kone- ja tuotantotekniikka, rakennusala, sähkö- ja automaatioala, talotekniikka ja tieto- ja viestintätekniikka opinto-ohjaaja Minna Pesonen p. 040 868 2068 minna.pesonen@sedu.fi

■ kaikki alat

opettaja / opinto-ohjaaja Satu Koskinen p. 040 680 7551 satu.koskinen@sedu.fi

Ähtäri, Tuomarniementie

■ metsäala koulutusvastaava / opinto-ohjaaja Antti Virkkunen p. 040 868 2604 antti.virkkunen@sedu.fi

LUKIOIDEN OPOT ■ Katso lukion nettisivuilta.

20


SEDUN PERUSTUTKINNOT ILMAJOKI, ILMAJOENTIE ■ maaseutuyrittäjä ■ eläintenhoitaja

RENGONHARJU

■ maarakennuskoneenkuljettaja ■ yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

KURIKKA

artesaani elektroniikka-asentaja kokki kuvallisen ilmaisun toteuttaja lähihoitaja putkiasentaja puuseppä, teollisuuspuurakentaja sähköasentaja talonrakentaja turvallisuusvalvoja * TUVA ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

LAPUA

automekaanikko kokki koneistaja, levyseppähitsaaja lähihoitaja matkailupalvelujen tuottaja merkonomi putkiasentaja sähköasentaja ja automaatioasentaja talonrakentaja tietoverkkoasentaja * TUVA ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

LAPPAJÄRVI ■ lähihoitaja

ÄHTÄRI, TUOMARNIEMENTIE

■ metsuri-metsäpalvelujen tuottaja ■ metsäkoneenkuljettaja

ÄHTÄRI, KOULUTIE

kokki koneistaja, levyseppähitsaaja lähihoitaja matkailupalvelujen tuottaja sähköasentaja talonrakentaja * TUVA ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rengonharju

SEINÄJOKI, SUUPOHJANTIE (KIRKKOKATU) SEINÄJOKI, RASTAANTAIVAL ■ koneasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja ■ maalari, lattianpäällystäjä ■ putkiasentaja ■ talonrakentaja

21

IT-tukihenkilö lähihoitaja merkonomi parturi, kampaaja, kosmetiikkaneuvoja ■ perustason ensihoitaja ■ välinehuoltaja * TUVA ■ ■ ■ ■

SEINÄJOKI, TÖRNÄVÄNTIE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

automaatioasentaja automekaanikko elintarvikkeiden valmistaja kokki leipuri-kondiittori mittatilausompelija sisustustekstiilien valmistaja sähköasentaja tarjoilija tietoverkkoasentaja

1instagram.com/sedu.fi

youtube.com/SeduChannel

facebook .com /seduf i

issuu.com/sedufi

SEDU HAKIJAPALVELUT p. 040 830 2275 | hakijapalvelut@sedu.fi |

www.sedu.fi