Kaksoistutkintolaisen opas 2023-24 | Sedu

Page 1

/ 2024
KAKSOISTUTKINTO 2023
2 KAKSI TUTKINTOA RINNAKKAIN .................................................................. 3 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE ........................................ 4 LUKION OPETUSSUUNNITELMA .................................................................. 5 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ........................... 7 OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN ..................................................................... 11 ■ Opiskeluaika ................................................................................................... 11 OMA OPISKELUSUUNNITELMA .................................................................... 12 ■ Arviointi ........................................................................................................... 12 ■ Oppimisen tuki lukiossa ............................................................................. 12 ■ Monimuoto- ja itsenäisen opiskelun mahdollisuudet ............................ 12 YLIOPPILASTUTKINNON KOKEET ............................................................... 13 ■ Kompensaatio ................................................................................................ 13 OPISKELUISTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET ...................................... 14 KAKSOISTUTKINNON TOTEUTTAMINEN ERI TOIMIPISTEISSÄ .......... 15 ■ Sedu Ilmajoki ................................................................................................. 15 ■ Sedu Rengonharju ........................................................................................ 15 ■ Sedu Kurikka ................................................................................................. 15 ■ Sedu Lappajärvi ............................................................................................ 15 ■ Sedu Lapua .................................................................................................... 15 ■ Sedu Seinäjoki .............................................................................................. 16 - Kaikki kaksoistutkintolaisia koskevat käytänteet ............................ 16 - Kirjoitettavat aineet .............................................................................. 16 - Ässät .......................................................................................................... 17 ■ Sedu Ähtäri ..................................................................................................... 17 OPINTO-OHJAUS ............................................................................................. 19 ■ Sedun opot ..................................................................................................... 19 SEDUN PERUSTUTKINNOT .......................................................................... 21 SISÄLLYS

KAKSI TUTKINTOA RINNAKKAIN

Ammatillisen perustutkinnon ja yo-tutkinnon rinnakkain suorittamista kutsutaan usein puhekielessä kaksoistutkinnoksi. Mikäli haluat kaksoistutkinnon opiskelijaksi, sinun tulee hakeutua yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon. Hakulomakkeella tiedustellaan hakijan halukkuutta kaksoistutkinnon suorittamiseen. Kaksoistutkintoon voi hakeutua vielä opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä tai opintojen alkaessa. Ammatillista tutkintoa opiskellessasi suoritat osan perustutkintoon kuuluvista opinnoista lukiossa ja osallistut ylioppilastutkinnon kokeisiin. Suoritettuasi ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilaskirjoitukset hyväksytysti olet ylioppilas. Tällöin saat ammatillisen perustutkintotodistuksen ja ylioppilastodistuksen, mutta et lukion päättötodistusta.

Jos haluat myös lukion päättötodistuksen (kolmoistutkinto), suoritat aikuislinjan oppimäärän (88 opintopistettä) johon sinun on opiskeltava kaikki aikuislukion pakolliset opinnot sekä muita aikuislukion opintoja. Kerro toiveestasi suorittaa kolmoistutkinto Sedun ja lukion opinto-ohjaajalle.

Lukio-opintoja voit suorittaa lukioiden opintotarjottimien puitteissa kaikissa niissä lukioissa, joilla on yhteistyösopimus Sedun kanssa. Erilaiset jaksojärjestelmät Sedussa ja lukioissa eivät estä kahden tutkinnon suorittamista.

Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon rinnakkain suorittaminen on hyvä vaihtoehto niille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita sekä kädentaitojen että teoreettisten aineiden opiskelusta ja joilla on riittävän hyvät lähtötiedot perusopetuksesta (suosituksena vähintään arvosana 7 kirjoitettavista aineista).

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on yleinen jatko-opintokelpoisuus, mutta kahden tutkinnon suorittaminen parantaa jatko-opintovalmiuksia ja lisää mahdollisuuksia saada hyviä kesätyö- ja harjoittelupaikkoja jatko-opintojen aikana. Kaksoistutkinto on erittäin hyvä pohja korkeakouluopintoihin, koska opiskelija osaa ammatin perusasiat ja sen lisäksi mm. äidinkieltä, kieliä ja matematiikkaa lukiotasoisesti. Myös työelämä tarvitsee kielitaitoisia ammattilaisia.

3

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 145 OSP

Tutkinto- ja osaamisalakohtaiset opinnot

- pakolliset tutkinnon osat

- valinnaiset tutkinnon osat

YHTEISET TUTKINNON OSAT (YTO) 35 OSP

(pakolliset 26 osp, valinnaiset 9 osp)

■ Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 11 osp

- viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä

- viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä

- viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä

- toiminta digitaalisessa ympäristössä

- taide ja luova ilmaisu

■ Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp

- matematiikka ja matematiikan soveltaminen

- fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

■ Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

- yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

- työelämässä toimiminen

- opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

- yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

- työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

- kestävän kehityksen edistäminen

Lukio-opintoja voi tunnistaa ja tunnustaa yhteisiin tutkinnon osiin Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti

(Yhteiset tutkinnon osat -taulukko jäl-

jempänä) sekä ammatillisiin tutkinnon osiin suoritettavasta tutkinnosta riippuen 1 - 25 osp.

4

LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista, valtakunnallisista valinnaisista sekä koulukohtaisista valinnaisista opinnoista. Ylioppilastutkinnon koe perustuu lukion pakollisiin ja valtakunnallisiin

valinnaisiin opintoihin. Lukiossa järjestettävistä koulukohtaisista valinnaisista opinnoista kaksoistutkintoa opiskelevat suorittavat yleensä vain yo-kirjoituksiin valmentavia opintoja.

5
Oppiaine Pakollisten opintojaksojen lukumäärä Valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen lukumäärä Äidinkieli ja kirjallisuus 6 (12 op) 3 (6 op) Toinen kotimainen kieli, ruotsi, A-taso 5 (12 op) 2 (4 op) Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B-taso 4 (10 op) 2 (4 op) Englanti, A-taso 5 (12 op) 2 (4 op) Matematiikka, yhteinen 1 (2 op) Matematiikka, pitkä oppimäärä 8 (18 op) 3 (6 op) Matematiikka, lyhyt oppimäärä 4 (10 op) 2 (4 op) Biologia 2 (4 op) 3 (6 op) Maantiede 1 (2 op) 3 (6 op) Fysiikka 1 (2 op) 6 (12 op) Kemia 1 (2 op) 4 (8 op) Uskonto, ev.lut. 2 (4 op) 4 (8 op) Elämänkatsomustieto 2 (4 op) 4 (8 op) Filosofia 2 (4 op) 2 (4 op) Historia 3 (6 op) 3 (6 op) Yhteiskuntaoppi 3 (6 op) 1 (2 op) Psykologia 1 (2 op) 4 (8 op) Terveystieto 1 (2 op) 2 (4 op)

Lukiossa suoritetut opinnot tunnustetaan osaksi ammatillista perustutkintoa.

Opiskeltavien opintojen määrä riippuu opiskelijan oppiainevalinnoista. Opis-

kelija voi halutessaan korottaa lukiosta tunnustettua arvosanaa tenttimällä ko. aineen ammatillisen tutkinnon vaatimusten mukaisesti.

6

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN

Lukiossa opiskellaan kirjoitettavat aineet ja lisäksi muita yhteisiä tutkinnon osia Sedun ohjeiden mukaisesti.

Lukio-opintoja voidaan tunnustaa ammatillisen perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin.

HUOM! Taulukko perustuu Opetushallituksen Ammatillinen koulutusosaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohje, Liite 3.

Lukio-opintojen tunnustaminen, josta liite 1/taulukko

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON YHTEISET TUTKINNON OSAT JA NIIDEN OSA-ALUEET (osp)

LUKION OPS:N PERUSTEIDEN 2019 MUKAISET OPINNOT (OPH-2263-2019, VOIMAAN 1.8.2021 alkaen)

Viestintäja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

valinnaiset osp

pakolliset osp

Koulutuksen järjestäjä sopii valinnaisista osa-alueista opiskelijan kanssa osana henkilökohtaistamista

4

1

3

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä,suomisaameviittomakieliopiskelijan oma äidinkielisuomi toisena kielenäsuomi viittomakielisilleromani

8 opintopistettä oppiaineen pakollisia opintoja

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

2 opintopistettä oppiaineen A-oppimäärän

tai B1 -oppimäärän pakollisia opintoja

6 opintopistettä oppiaineen A-oppimäärän

tai B1-oppimäärän pakollisia opintoja

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavuutta

Oppiaine

Äidinkieli ja kirjallisuus

Toinen kotimainen kieli

Vieras kieli

7

Taide ja luova ilmaisu

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavuutta

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

4

2

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Yhteiskuntaja työelämäosaaminen, 9 osp

2

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Työelämässä toimiminen

1

2

19

Opiskeluja urasuunnitteluvalmiudet

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

matematiikan yhteinen opintokokonaisuus

2 opintopistettä sekä 4 opintopistettä pitkän matematiikan pakollisia opintoja tai 6 opintopistettä lyhyen matematiikan pakollisista opintoja

2 opintopistettä oppiaineen pakollisia opintoja

2 opintopistettä oppiaineen pakollisia opintoja

4 opintopistettä oppiaineen pakollisia opintoja

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavuutta

OP2 (edellyttää numeerista arvosanaa lukiosta)

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavuutta

2 opintopistettä oppiaineen pakollisia opintoja

2 opintopistettä oppiaineen pakollisia opintoja

lukion pakollisissa kursseissa ei ole vastaavuutta

Matematiikka

Fysiikka

Kemia

Yhteiskuntaoppi

Opinto-ohjaus

Liikunta

Terveystieto

Lukio-opintoja voidaan tunnustaa myös yhteisten tutkinnon osien valinnaisiin (0-9 osp) sekä ammatillisiin valinnaisiin

tutkinnon osiin (1-25 osp), jolloin yksi lukion opintopiste vastaa 0,75 osaamispistettä.

8
Kestävän kehityksen edistäminen 9

MODERNIT JA VIIHTYISÄT OPPIMISYMPÄRISTÖT

9
10

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN

Opiskeluaika

Opiskeluaika on 3 - 4 vuotta henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelijan omat valinnat kuten etäopinnot vaikuttavat opiskeluajan pituu-

teen. Opintojen suorittaminen kolmessa vuodessa vaatii aktiivista opiskelua ja mahdollisesti kesäajan käyttämistä työelämässä oppimiseen.

11

OMA OPISKELUSUUNNITELMA

Opinto-ohjaaja ja vastuuohjaaja laativat yhdessä kaksoistutkinto-opiskelijan kanssa suunnitelman (HOKS) opintojen toteuttamisesta Sedussa ja yhteistyölukiossa. Opiskelija on itse vastuussa opintojensa etenemisestä, molempien oppilaitosten viestivälineiden (Wilmat, sähköpostit yms.) seuraamisesta ja osaamispisteiden kertymisestä.

Arviointi

Ammatilliset perusopinnot arvioidaan asteikolla 1 - 5. Lukioiden käytössä on 4 - 10 arviointiasteikko.

Jos jostakin lukion opintojaksosta tulee hylätty, uusintakokeeseen tulee ilmoittautua lukion antaman ohjeistuksen mukaan. Hyväksytysti suoritetun opintojakson arvosanaa voi korottaa lukion antaman ohjeistuksen mukaisesti. Jos opinnot eivät etene henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti tai opintojaksot jäävät lukiolla kesken, opinto-ohjaaja kutsuu opiskelijan ohjauskeskusteluun ja kaksoistutkinnon suorittaminen voi keskeytyä.

Oppimisen tuki lukiossa

Tarvittaessa voit saada tuki- ja erityisopetusta lukio-opintoihisi. Toimi asiassa lukion ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki opiskelijoiden lähtötasotestit tehdään Sedussa. Opiskelijan lukiseulan tulokset lähetetään automaattisesti lukiolle.

Jos opiskelija tarvitsee tarkempia testejä esimerkiksi yksilötestejä, ne tehdään Seinäjoen lukion osalta lukiolla. Muissa kunnissa voi toimintatapa vaihdella.

Monimuoto- ja itsenäisen opiskelun mahdollisuudet

Opiskelijat seuraavat lukio-opintojensa etenemistä suoraan lukion Wilmasta. Lukiossa numeerisella arvioinnilla suoritetut opinnot siirretään Sedun opiskelijahallintojärjestelmään valtakunnallisen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeen mukaisesti.

Verkko-opiskeluna suoritettavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden opiskella ja tehdä opintoihin liittyviä tehtäviä esimerkiksi työelämässä oppimisen aikana. Alueemme lukiot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa osan opinnoistaan etänä lukiokohtaisesti.

12
ARVIOINTIASTEIKKO 1-5 5-10 kiitettävä 5 erinomainen 10 kiitettävä 9 hyvä 4 hyvä 8 hyvä 3 tyydyttävä 7 tyydyttävä 2 kohtalainen 6 tyydyttävä 1 välttävä 5

YLIOPPILASTUTKINNON KOKEET

Ylioppilaskirjoitukset perustuvat lukion pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin.

Ylioppilaskirjoitukset voi hajauttaa enintään kolmelle peräkkäiselle kirjoituskerralle. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran yokirjoituksiin.

Ylioppilastutkinnon suorittamiseksi tulee kirjoittaa hyväksytysti viisi pakollista ainetta. Näiden lisäksi voi osallistua ylimääräisiin yo-tutkinnon kokeisiin. Äidinkieli tai suomi toisena kielenä on aina pakollinen. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri aineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, vieras kieli, toinen kotimainen kieli (ruotsi), reaaliaine. Yhden kirjoitettavan aineen on oltava laaja, esim. pitkä matematiikka, A-englanti tai A-ruotsi.

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kevään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan sähköisesti Wilman kautta edellisen vuoden marraskuussa ja syksyn ylioppilaskirjoituksiin toukokuussa. Saat tarkemmat tiedot ylioppilastutkinnon ilmoittautumiseen lukion kotisivuilta, Wilmasta, opinto-ohjaajilta ja yo-infoista. Ilmoittautuminen on sitova.

Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kolme kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Jos siis opiskelija ajoittaa tutkinnon suorittamisen kolmeen perättäiseen tutkintokertaan ja viimeisellä

näistä tutkintokerroista tulee hylätyksi jossakin pakollisessa kokeessa, hän saa uusia hylätyn kokeensa vielä kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana.

Hylätyksi katsotaan myös sellainen koe, johon opiskelija on ilmoittautunut, mutta jättänyt ilman erityisen painavaa syytä saapumatta tai jossa opiskelija ei ole jättänyt suoritustaan arvosteltavaksi. Jos opiskelija syyllistyy vilpilliseen menettelyyn tai muutoin törkeästi rikkoo järjestystä, kaikki kyseisen tutkintokerran kokeet katsotaan hylätyiksi.

Hyväksytyn ylioppilaskokeen saa uusia rajoituksetta.

Kompensaatio

Jos opiskelija on saanut hylätyn yhdestä pakollisesta kokeesta, kompensaation avulla voi silti tulla ylioppilaaksi muista yo-kokeista saatujen kompensaatiopisteiden perusteella. Kompensaatiopisteitä saat kaikista hyväksytysti suoritetuista tutkintoon kuuluvista aineista. Kysy asiasta lisää lukion opolta tai katso osoitteesta

www.ylioppilastutkinto.fi

13

OPISKELUISTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET

Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla opiskelu on maksutonta. Tarkemmat tiedot Sedun opinto-ohjaajilta ja paikalliselta lukiolta.

14

KAKSOISTUTKINNON TOTEUTTAMINEN ERI TOIMIPISTEISSÄ

SEDU ILMAJOKI

Sedu Ilmajoen (maatalous ja maarakennus) yhteistyökumppanina toimii Ilmajoen lukio. Opiskelijat osallistuvat lukio-opetukseen henkilökohtaisen opiskeluohjelmansa mukaan. Kaksoistutkinnon opiskelijat voivat valita yksittäisiä lukio-opintoja jaksokohtaisesti. Vaihtoehtoisesti on mahdollisuus opiskella lukiolla kaksi kokonaista jaksoa lukuvuodessa. Kaksoistutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää työpaikalla tapahtuvan oppimisen sijoittamista kesäajalle.

SEDU RENGONHARJU

Sedu Rengonharjun (logistiikka) kaksoistutkintolaiset opiskelevat lukioopintoja pääasiassa Seinäjoen lukiolla siten, että jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka mukaan edetään. Lukiolla opiskellaan kokonaisia lukion jaksoja, keskimäärin kaksi jaksoa lukuvuodessa. Lisäksi yksittäisiä lukio-opintoja voi opiskella Seinäjoen lukion aikuislinjalla iltaopintoina.

SEDU KURIKKA

Yhteistyökumppanina toimii samalla kampuksella sijaitseva Kurikan lukio. Opiskelijat valitsevat ennen opintojen alkua opiskeltavat lukioaineensa. Kurikan toimipisteen ja lukion opinto-ohjaajat avustavat opiskelijaa toimivan kokonaisuuden suunnittelussa huomioiden lukio-opintojen yhteensovittaminen ammatillisten opintojen kanssa.

Opiskelija valitsee jokaiselle lukion 6 viikon jaksolle keskimäärin 2 opintojaksoa eli opiskelijalla on joka viikko keskimäärin 12 h lukio-opintoja. Opiskelija tekee vastuuohjaajan kanssa aina jaksojen vaihtuessa lukio-opinnot ja ammatilliset opinnot yhdistävän lukujärjestyksen.

SEDU

LAPPAJÄRVI

Lappajärven toimipisteen kaksoistutkintolaiset opiskelevat Lappajärven lukiossa ja suositeltavat kirjoitettavat aineet ovat äidinkieli, englanti, lyhyt matematiikka, yhteiskuntaoppi ja terveystieto.

Lukio-opinnot suunnitellaan aina opiskelijakohtaisesti. Kaksoistutkinnon suorittaminen edellyttää siirtymisiä lukion ja Sedun välillä myös keskellä päivää.

SEDU LAPUA

Lapuan toimipisteessä voi valita Lapuan lukiosta viiden lukioaineen (äidinkieli, englanti, lyhyt matematiikka, yhteiskuntaoppi sekä ruotsi tai terveystieto) paketin ja osallistua näiden aineiden ylioppilaskokeisiin.

Lukio-opinnot pyörivät ammatillisten opintojen ohessa koko ajan ja opetus järjestetään Sedu Lapuan ja Lapuan lukion yhteisellä kampuksella. Lukioopinnot etenevät myös työelämässä oppimisen aikana. Opiskelijoita ohjataan hankkimaan työpaikka koulun läheltä niin, että he pystyvät käymään lukiotunneilla myös työelämässä oppimisen aikana.

15

SEDU SEINÄJOKI

Kaikkia kaksoistutkintolaisia koskevat käytänteet

Seinäjoella Sedun opiskelijat suorittavat lukio-opintoja Seinäjoen ja lähialueiden lukioissa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan ja sitä päivitetään opintojen edetessä.

Opiskelija opiskelee lukiossa pääsääntöisesti kokonaisia jaksoja ja/tai hyödyntää viikoittain Seinäjoen lukion ”siltakiertotuntia” (ti, ke, to klo 14:15-15:30) ja Seinäjoen lukion aikuislinjan tarjontaa.

Lukiossa opiskellaan kokonaisia lukion jaksoja, vaikka Sedun ja lukioiden jaksojärjestelmät ovat erilaisia. Kaksoistutkintolaisten kannattaa hyödyntää myös loma-aikoja opiskeluun, esim. työelämässä oppiminen ja tarvittavien yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden verkko-opinnot. Kesäajan oppisopimusmahdollisuus kannattaa selvittää hyvissä ajoin.

Kirjoitettavat aineet

Seinäjoen päivälukiossa opintotarjotin mahdollistaa ensisijaisesti seuraavien

kirjoitettavien aineiden opiskelun:

Teknologia ajoneuvoala, elintarvikeala, kone- ja tuotantotekniikka, pintakäsittelyala, rakennusala (talonrakentaja), talotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka (tietoverkkoasentaja, ohjelmistokehittäjä)

■ äidinkieli/suomi toisena kielenä, pakollinen

■ matematiikka

■ englanti ja

■ kaksi seuraavista: fysiikka, ruotsi, yhteiskuntaoppi, terveystieto

Palvelu hius- ja kauneudenhoitoala, liiketoiminta, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, ravintola- ja catering-ala, tekstiilija muotiala, tieto- ja viestintätekniikka (IT-tukihenkilö)

■ äidinkieli/suomi toisena kielenä, pakollinen

■ matematiikka

■ englanti ja

■ kaksi seuraavista: psykologia, ruotsi, yhteiskuntaoppi, terveystieto

Huom! Näitä tarjotaan Seinäjoella päivälukiossa. Muita sinua kiinnostavia lukioaineita voit opiskella Seinäjoen aikuislukiossa. Nurmon lukiossa jakson tarjonta rajaa valinnanmahdollisuudet. Jos haluat kirjoittaa pitkän matematiikan ja/tai fysiikan, suurin osa opinnoista on opiskeltava Seinäjoen lukion aikuislinjalla, koska kyseiset aineet ovat sisällöltään laajoja.

16

Seinäjoen lukion aikuislinjan opinnot toteutetaan lähiopetuksena kahtena päivänä viikossa (aloitus klo 15.30, klo 17.00 tai klo 18.30) tai monimuoto-opintoina. Jos kuljet koulumatkasi päivittäin linja-autoilla tai junalla, joudut tarvittaessa järjestämään kotimatkan itse.

Kaikki aloittavat kaksoistutkintolaiset tekevät matematiikan aloittavan opintojakson (MAY01) ensimmäisessä jaksossa Seinäjoen lukion päivälinjan ”siltakiertotunnilla” (ti, ke, to klo 14:15-15:30).

Aloittavien kaksareiden kotiväeninfo

Seinäjoen lukiolla viikolla 33, to 17.8. klo 16.00. HUOM! Opiskelijan on tehtävä 1. vuoden työelämäjakso Seinäjoella.

Seinäjoen kaksoistutkintolaisten opinto-ohjaaja Seinäjoen lukiolla on Elina Nyrhinen, p. 044 754 1637, elina.nyrhinen@seinajoki.fi

Ässät

Sosiaali- ja terveysalan, sähkö- ja automaatioalan sekä tieto- ja viestintätekniikan (tietoverkkoasentaja, ohjelmistokehittäjä) opiskelijat opiskelevat

Seinäjoen lukiossa koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. Opintoja on syyslukukaudella kahtena päivänä (to-pe) ja kevätlukukauden aikana yhtenä päivänä (pe) viikossa. Lukio-opinnot ovat samoina päivinä kuin Sedun yhteisten tutkinnon osien opinnot.

Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskellaan seuraavia opintoja:

■ äidinkieli, suomi, pakollinen

■ englanti

■ ruotsi

■ matematiikka

■ fysiikka

■ terveystieto

■ psykologia

Mikäli aiot kirjoittaa pitkän matematiikan tai fysiikan, sinun on opiskeltava myös aikuislukiossa em. aineiden laajan sisällön takia.

SEDU ÄHTÄRI

Sedu Ähtärin kaksoistutkintolaiset opiskelevat Ähtärin lukiossa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Lukion ainevalintaa ei ole rajoitettu. Sedun ja lukion opinto-ohjaajat avustavat kaksoistutkinto-opiskelijaa toimivan kokonaisuuden suunnittelussa.

Lukion ainevalinnat vahvistetaan elokuussa. Lukio-opinnot etenevät ammatillisten opintojen rinnalla, ja opiskelijat suorittavat 2 - 3 opintojaksoa/lukion jakso (12 - 18 h/vko lukiolla). Lukio-opinnot etenevät pääsääntöisesti myös työelämässä tapahtuvan oppimisen aikana.

17
18

OPINTO-OHJAUS

Seuraavasta listasta löydät kaksoistutkintolaisia ohjaavien opinto-ohjaajien yhteystiedot.

■ liiketoiminta, tieto- ja viestintätekniikka (IT-tukihenkilö), ravintola- ja catering-ala

opinto-ohjaaja Hanna Autio

p. 040 680 7211

hanna.autio@sedu.fi

■ sosiaali- ja terveysala, hius- ja kauneudenhoitoala

opinto-ohjaaja Raija Haapoja

p. 040 680 7072

raija.haapoja@sedu.fi

SEDUN OPOT

Seinäjoki

Alat/opo

■ ajoneuvoala, pintakäsittelyala, rakennusala (talonrakentaja)

opinto-ohjaaja Susanna Rinta-Keturi

p. 040 830 4123

susanna.rinta-keturi@sedu.fi

■ elintarvikeala, sähkö- ja automaatioala, tieto- ja viestintätekniikka (tietoverkkoasentaja, ohjelmistokehittäjä)

opinto-ohjaaja Timo Järvinen

p. 040 868 0746

timo.jarvinen@sedu.fi

■ kiinteistöpalvelut, kone- ja tuotantotekniikka, talotekniikka, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut

opinto-ohjaaja Vesa Säntti

p. 040 868 0869

vesa.santti@sedu.fi

opinto-ohjaaja Riina Lahti

p. 040 868 0177

riina.lahti@sedu.fi

■ tekstiili- ja muotiala, tekninen suunnittelu

opinto-ohjaaja Satu Ristimäki

p. 040 868 0643

satu.ristimaki@sedu.fi

Ilmajoki ja Rengonharju

■ maatalousala, logistiikka, rakennusala (maarakennus)

opinto-ohjaaja Jouni Rinta-Keturi

p. 040 757 3683

jouni.rinta-keturi@sedu.fi

Kurikka

■ kaikki alat

opinto-ohjaaja Timo Vainionpää

p. 040 868 0168

timo.vainionpaa@sedu.fi

koulutusvastaava / opinto-ohjaaja

Arto Köykkä-Luopa

p. 040 868 0795

arto.koykka-luopa@sedu.fi

Lappajärvi

■ sosiaali- ja terveysala

opinto-ohjaaja Maarit Tupamäki

p. 040 830 0471

maarit.tupamaki@sedu.fi

19

Lapua

■ liiketoiminta, matkailuala, ravintola- ja catering-ala, sosiaali- ja terveysala

opinto-ohjaaja Maarit Tupamäki

p. 040 830 0471

maarit.tupamaki@sedu.fi

■ ajoneuvoala, kone- ja tuotantotekniikka, rakennusala, sähkö- ja automaatioala, talotekniikka ja tieto- ja

viestintätekniikka

opinto-ohjaaja Minna Pesonen

p. 040 868 2068

minna.pesonen@sedu.fi

Ähtäri, Koulutie

■ kaikki alat

opettaja / opinto-ohjaaja

Satu Koskinen

p. 040 680 7551

satu.koskinen@sedu.fi

Ähtäri, Tuomarniementie

■ metsäala

koulutusvastaava / opinto-ohjaaja

Antti Virkkunen p. 040 868 2604 antti.virkkunen@sedu.fi

LUKIOIDEN OPOT

■ Katso lukion nettisivuilta.

20

SEDUN PERUSTUTKINNOT

ILMAJOKI, ILMAJOENTIE

■ maaseutuyrittäjä, eläintenhoitaja

■ maarakennuskoneenkuljettaja

RENGONHARJU

■ yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

KURIKKA

■ artesaani

■ elektroniikka-asentaja

■ kokki

■ kuvallisen ilmaisun toteuttaja

■ lähihoitaja

■ putkiasentaja

■ puuseppä

■ sähköasentaja

■ talonrakentaja

■ turvallisuusvalvoja

■ TUVA

ÄHTÄRI, TUOMARNIEMENTIE

■ metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, metsäkoneenkuljettaja

ÄHTÄRI, KOULUTIE

■ kokki

■ koneistaja, levyseppähitsaaja

■ lähihoitaja

■ matkailupalvelujen tuottaja

■ sähköasentaja

■ talonrakentaja

■ TUVA

LAPUA

■ ajoneuvoasentaja

■ automekaanikko

■ kokki

■ koneistaja, levyseppähitsaaja

■ lähihoitaja

■ matkailupalvelujen tuottaja

■ merkonomi

■ putkiasentaja

■ kylmäasentaja

■ sähköasentaja ja automaatioasentaja

■ talonrakentaja

■ tietoverkkoasentaja

■ TUVA

Rengonharju

SEINÄJOKI, RASTAANTAIVAL

■ kiinteistönhoitaja

■ koneasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja

■ maalari

■ putkiasentaja

■ talonrakentaja

SEINÄJOKI, SUUPOHJANTIE

■ IT-tukihenkilö

■ kokki, tarjoilija

■ lähihoitaja

■ merkonomi

■ parturi, kampaaja,

■ perustason ensihoitaja

■ TUVA

SEINÄJOKI, TÖRNÄVÄNTIE

■ automekaanikko, hyötyajoneuvomekaanikko

■ automaatioasentaja, sähköasentaja

■ elintarvikkeiden valmistaja, leipuri-kondiittori

■ mittatilausompelija, sisustustekstiilien valmistaja

■ tietoverkkoasentaja

21 1
SEDU HAKIJAPALVELUT p. 040 830 2275 hakijapalvelut@sedu.fi www.sedu.fi youtube.com/Sedu Channel instagram.com/sedu.fi facebook.com/sedufi issuu.com/sedufi
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.