Page 1

Microsoft

Nieuwsbrief

Interessante informatie: • Ca. 300 geautoriseerde gebruikers van de AHC • Veiligheid is no.1 in de AHC • Het AHC bestuur bestaat uit: Ivan Leban Rinus Poppelaars Mark Jongenelen Enes Metin Ron Koster • We beschikken over speciaal gereedschap, zie de lijst op het publicatiebord

2019, editie 1

Nieuwe AHC 1 jaar in bedrijf Een korte terugblik: Op 1 december is de AHC op de nieuwe locatie bij poort 6 feestelijk geopend door Emilio Marin, Refinery Manager. Ca. 120 personen waren bij de opening aanwezig en konden de nieuwe AHC bewonderen. Velen bekeken de volledig vernieuwde gereedschapsborden met grote belangstelling .

De officiële opening

van het BPRR management en BPRR Security bepalend voor het succes van het project.

AHC gebruik te maken. Zo’n 50 medewerkers hebben zich ooit als lid aangemeld maar hebben niet gereageerd op de oproepen voor de verplichte ARBO instructie en zijn daarom niet geautoriseerd. Daarnaast zijn er nog zo’n 40 gepensioneerden geautoriseerd lid van de AHC.

Nu zijn we ruim een jaar in bedrijf en kunnen we constateren dat de AHC intensief gebruikt wordt. Vele nieuwe medewerkers blijken lid te willen worden van de PV-Autohobbyclub.

Als met al een kleine 300 leden die toegang hebben tot de faciliteiten van de AHC.

In dit nummer: AHC 1 jaar in bedrijf

1

Terugblik op 2018

2

Plannen voor 2019

3

Privacy Statuut

4

Huishoudelijk reglement

5

Contactgegevens

6

Emilio Marin rijdt door het afzetlint en opent daarmee officieel de nieuwe AHC

Graag willen wij nogmaals de uitstekende samenwerking met het projecteam o,l,v. Paul de Visser noemen. Zonder de inzet van Paul de Visser, Ton Plomp, Rene Faro, Theo Doorman en de, overwegend gepensioneerde vrijwilligers was de realisatie van de AHC niet tot stand gekomen. Natuurlijk was ook de steun

Op dit moment zijn ca. 250 medewerkers van BPRR lid van de AHC en beschikken over autorisatie om van de

Na ruim 25 jaar trouwe dienst gaat de oude AHC onder de slopershamer


Een korte terugblik op het afgelopen jaar Na de officiële opening van de nieuwe AHC stonden vele leden te trappelen om weer te gaan sleutelen. Eerst moest echter de verplichte ARBO instructie gevolgd worden. In de eerste maanden zijn door het bestuur vele sessies georganiseerd die veelal door een man of 10 per keer werden bezocht. Zodra men de ARBO instructie heeft gevolgd worden de gegevens doorgegeven aan BPRR security om de BPRR keycard te voorzien van de autorisatie voor de AHC.

“mede dankzij gedeeltelijke sponsoring en hulp is de klus geklaard”

De eerste maanden is er veel aandacht gegeven aan het afronden van allerlei kleine klusjes. Ook het schoonhouden van de garage bleek een behoorlijke uitdaging. Als bestuur hebben we veel energie gestoken in het schoonhouden en hebben veelvuldig de gebruikers aangesproken dat men de eigen werkplek dient schoon te maken voor vertrek. Geleidelijk aan merken we dat gebruikers de werkplek zo netjes mogelijk achterlaten, alhoewel er nog steeds enkelen zijn die menen dat een ander hun troep mag opruimen. De in de garage aanwezige camera’s helpen om de vervuilers en andere zaken op te sporen om de persoon vervolgens te kunnen aanspreken.

Schorsingen: Als bestuur hebben we helaas 4 leden de toegang tot de AHC voor bepaalde tijd moeten ontzeggen omdat men de (huis)regels ernstig overtrad.

Pagina 2

Een aantal gebruikers hebben een mail ontvangen met daarin de kennisgeving dat er een overtreding van de regels was geconstateerd met het verzoek om daar de volgende keer op te letten. De kennisgevingen hadden betrekking op: de aanwezigheid van kleine kinderen, het niet goed schoonmaken, oneigenlijk gebruik van gereedschap, meerdere voertuigen in de AHC.

Trots: Naast een aantal incidenten zijn we als bestuur erg trots op de gebruikers van de AHC. Over het algemeen gaat men netjes om met de faciliteiten en begrijpen de meeste leden dat de AHC er van en voor de leden is. We zijn collectief verantwoordelijk voor veilig werken en het netjes houden van de garage zodat iedereen er met plezier gebruik van kan maken.

Meeuwenseizoen Op de vorige locatie van de AHC hadden we weinig hinder van het meeuwenseizoen. Echter, op de nieuwe locatie is die hinder nadrukkelijk aanwezig. Reden om hiervoor maatregelen te treffen door het ophangen van netten. Mede dankzij de gedeeltelijke sponsoring en hulp van de firma Megades Plaagdierenbestrijding hebben we net voor aanvang van het broedseizoen netten kunnen ophangen.

Hiermee probeerden we te voorkomen dat meeuwen op een verkeerde plek gingen nestelen waardoor mogelijk het gebruik van de AHC voor een aantal maanden onmogelijk werd. De boetes op het verstoren

Ontwikkelingen 2018: van broedende meeuwen zijn zeer hoog en ar zal er maar AVG Het afgelopen jaar hebben een aantal zaken veel tijd gevraagd. Zo is per 25 mei 2018 de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Omdat wij een ledenadministratie voeren hebben we de AVG goed bestudeerd en besloten een privacy statement op te stellen waarin de bescherming van de persoonsgegevens is vastgelegd. Verderop in deze nieuwsbrief staat het privacy statement.

één voor de deur gaan zitten…

Toen het seizoen eenmaal achter de rug was zag de AHC er aan de buitenzijde niet echt netjes meer uit, om niet te zeggen compleet onder gesch…… Met een hoogwerker en hogedruk zijn 2 bestuursleden een volle dag bezig geweest om de buitenkant weer een beetje toonbaar te maken.


2019, editie 1

Containers

Veiligheid

Bij de wasplaats zijn 2 containers geplaatst. Eén is er in gebruik voor de voorzieningen als perslucht en water voor de wasplaats. De andere is in gebruik als opslag.

In het kader van veilig werken hebben we als bestuur besloten om een hydraulische veerspanner aan te schaffen.

De containers zijn allebei geschilderd zodat deze passen bij de garage. Ook dit werk is gedaan door 3 bestuursleden.

Deze veerspanner staat bij de banden de-montage apparatuur en stelt gebruikers in staat om veilig een veer te spannen om bijvoorbeeld de schokbreker te vervangen. De handmatige veerspanners blijven een risicovol stuk gereedschap. Met dit nieuwe apparaat kunnen deze werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

Bestuurswijziging Verder moest één van de containers voorzien worden van buitenverlichting om eventuele inklimmers af te schrikken.

In 2018 is er één bestuurswijziging geweest. Jeroen Koopmans heeft zich teruggetrokken om moverende redenen.

Wat gaan we doen in 2019 Dit artikel kan 75 tot 125 woorden bevatten.

Jeroen is opgevolgd door Ron Koster. Wij danken Jeroen voor zijn inbreng en inzet en wensen Ron veel succes. ‘Sponsoring’ Aan het eind van het jaar bleek dat de vloerreiniger en één van de stofzuigers aan vervanging toe waren. Na een gesprek met de toolroom bleek deze bereidt om de AHC van nieuwe apparatuur te voorzien onder beheer van de Toolroom. De AHC heeft de apparatuur dus in bruikleen gekregen. Wij zijn de toolroom hiervoor zeer erkentelijk.

“wij danken onze sponsoren en supporters voor hun niet aflatende steun”

Als u afbeeldingen of graphics wilt invoegen, moet u goed nadenken over het artikel en uzelf afvragen of de boodschap die u wilt overbrengen ook door de afbeelding wordt weergegeven. Gebruik geen afbeelding die niet in de context past. In Microsoft Publisher vindt u duizenden illustraties die u in de nieuwsbrief kunt importeren. Er zijn ook diverse hulpmiddelen voor het tekenen van vormen en symbolen. Plaats de afbeelding die u hebt gekozen vlakbij het artikel en het bijschrift van de afbeelding vlakbij de afbeelding.

Pagina 3


Privacyverklaring AHC

BP Raffinaderij Rotterdam B.V. PV Autohobbyclub Verklaring voor Bescherming van persoonsgegevens Privacyverklaring

Als u gegevens aan BP Raffinaderij Rotterdam B.V. - PV Autohobbyclub (hierna te noemen: AHC) verstrekt, dan worden deze verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 in werking is getreden. AHC gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. AHC zal uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, behalve in het geval van een wettelijke verplichting, of nadat dit specifiek aan u is voorgelegd en u daarmee heeft ingestemd bij het verstrekken van uw gegevens. Tevens worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan organisaties / personen gevestigd in landen buiten de EU/EER, als hier geen afspraken over zijn vastgelegd. Bijzondere gegevens die mogelijk bij ons worden verwerkt, worden extra beveiligd d.m.v. aanvullende organisatorische en technische maatregelen. Ter bescherming van uw gegevens, hanteert AHC een eenduidig beleid betreffende de beveiliging van informatie dat aantoonbaar wordt nageleefd. Zo treffen wij effectieve technische en organisatorische maatregelen; maatregelen voor gegevensback-up, systeemtoegang, systeemintegriteit, viruscontrole, wachtwoord beveiliging en encryptie. Als u wilt inzien welke gegevens we van u vastleggen, dan kunt u dat schriftelijk aan ons, via onderstaand adres, verzoeken. Mocht het zo zijn dat bepaalde gegevens niet correct zijn, dan kunnen we deze voor u corrigeren, voor zover dit geen kritische impact heeft op het functioneren van AHC. Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens te verwijderen. Het beperken of verwijderen van gegevens kan van invloed zijn op het lidmaatschap van AHC of het gebruik van de faciliteiten van AHC. Als u eerder toestemming heeft gegeven kunt u uw toestemming ook te allen tijde weer intrekken. Als u een klacht heeft bijvoorbeeld over de manier waarop AHC uw gegevens verwerkt, of als u bezwaar heeft naar aanleiding van de afhandeling van uw verzoek tot inzage, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van uw gegevens, dan kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen. Indien u vragen heeft over deze verklaring, over de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u uw gegevens wenst in te zien, aan te passen of te verwijderen, neem dan contact op met: Functionaris Gegevensbescherming (FG) via: bpautohobbyclub@gmail.com De FG neemt uw verzoek binnen 4 weken in behandeling.

Pagina 4


Huisregels AHC

2019, editie 1

Onderstaande huisregels zijn van toepassing Huisregels :

De openingstijden zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, tenzij anders aangegeven.

Gebruik altijd de toegangspas bij het in- en uitklokken.

Het parkeren van voertuigen in de garage of op het terrein van de AHC, langer dan 1 dag is niet toegestaan. Bij het bestuur kan in noodgevallen een ontheffing worden aangevraagd.

Ten behoeve van de veiligheid en controle op normaal gebruik van de garage zijn 16 camera’s opgehangen. 13 camera’s binnen en 3 buiten. Tevens hangen er 2 camera’s van BPRR Security.

Bij werkzaamheden dient de grootst mogelijke veiligheid worden betracht, zowel voor het lid als voor andere aanwezigen.

Het is ten strengste verboden om in de garageruimte te roken.

Open vuur is alleen toegestaan indien vastgesteld is dat er geen brandbare dampen kunnen zijn of kunnen ontstaan.

Het is niet toegestaan om voor schoonmaakdoeleinden meer dan één liter brandbaar reinigingsmiddel aanwezig te hebben.

Het is niet toegestaan in de garage verf te spuiten.

Bij verspanende bewerkingen dient een veiligheidsbril gedragen te worden.

Gebruik gereedschappen waarvoor ze bedoeld zijn, vraag bij twijfel om advies. Het aanpassen of bewerken van gereedschap is verboden op straffe van een schorsing. Gereedschappen zijn aangeschaft door het AHC bestuur en betaald uit de contributie. Het gereedschap is van de AHC en dus niet van BPRR. Meenemen of omruilen van gereedschap wordt beschouwd als diefstal waarvan direct aangifte wordt gedaan.

Men dient zijn voertuig dusdanig te plaatsen dat er een maximaal gebruik gemaakt kan worden van de garage.

Vraag eventueel assistentie bij het oprijden van de brug of gebruik de spiegels. Schade is voor eigen risico.

Bij werkzaamheden met draaiende motor moet ter voorkoming van hoge concentraties koolmonoxyde in de garage, de uitlaatgasafvoerinstallatie gebruikt worden.

Het ontplooien van commerciele activiteiten (het tegen betaling plegen van onderhoud aan voertuigen van derden) is verboden.

Op niet naleven van de regels en voorschriften van de AHC danwel op het onjuist gebruik van de garage en faciliteiten kunnen sancties toegepast worden. Het bestuur besluit welke sanctie wordt opgelegd waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd: - niet schoonmaken: 3 maanden geen toegang - uitlenen pas aan derden: 6 maanden schorsing - gereedschap (bewust) kapot maken en niet melden: 6 maanden schorsing - diefstal uit de AHC, afgesloten deuren openbreken, gereedschappen lenen zonder voorafgaande toestemming: beëindiging van het lidmaatschap en verbod om de AHC te betreden.

Het is niet toegestaan bij werkzaamheden onder de auto, deze op de krik te laten staan.Verbruiksgoederen, smeer-en schoonmaakmiddelen dienen zelf meegenomen te worden. Als er in de garage verbruiksgoederen (poetslappen en papier) aanwezig zijn mogen deze gebruikt worden, men dient hier evenwel zuinig mee om te gaan.

Na afloop van de werkzaamheden dient de garage schoon en opgeruimd achtergelaten te worden. Het gereedschap dient, na reiniging opgehangen te worden op de aangegeven plaats op het gereedschapsbord.

Afval dient zo goed mogelijk gescheiden in de daartoe bestemde, en als zodanig aangegeven, voorzieningen geplaatst te worden.

Pagina 5


Contactgegevens AHC

Contactgegevens bestuur AHC Contactgegevens bestuur

AHC

Captain: Captain: Ivan Leban

Secretaris Secretaris // FG: FG: Rinus Poppelaars

Gereedschapsbeheer: Gereedschapsbeheer: Mark Jongenelen

0629804150 0629804150 p/a Slakkenveen 139 p/a Slakkenveen 139 3205 GB Spijkenisse 3205 GB Spijkenisse ileban@upcmail.nl ileban@upcmail.nl

0623695978 0623695978 Bogerdweg 39 Bogerdweg 39 4315 CB Dreischor 4315 CB Dreischor poppelm@zeelandnet.nl poppelm@zeelandnet.nl

0643117495 0643117495 Zanddijk 29 Zanddijk 29 3181 HV Rozenburg 3181 HV Rozenburg mark.jongenelen@ec1.bp.com mark.jongenelen@ec1.bp.com

Ivan Leban

Rinus Poppelaars

Algemeen: Algemeen: Enes Metin

Ron Koster

0648157571 0648157571 Boogschutter 1 Boogschutter 1 3225 EA Hellevoetsluis 3225 EA Hellevoetsluis emetin1987@gmail.nl emetin1987@gmail.nl

0642672041 0642672041 Martin Lutherkinglaan 206 Martin Lutherkinglaan 206 3223 RE Hellevoetsluis 3223 RE Hellevoetsluis R.Koster@ec1.bp.com R.Koster@ec1.bp.com

Enes Metin

Mark Jongenelen

Ron Koster

Mailadres Autohobbyclub bpautohobbyclub@gmail.com

Telefoonnummer Autohobbyclub +31107133320

Pagina 6

Nieuwsbrief AHC 1-2019  
New
Advertisement