Page 1

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1596 7W - 1R – 1 – 08-01-1596 Dignus Ketelaer Maria Jaspars, ov.

Verder genoemd: Antheunis Mattheussen; Testament overlegd gemaakt voor Notaris P.Levendale ,zieook 23-08-1595; testament geopend en voorgelezen met de staat van de goederen. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1596 7W – 1R – 2 – 08-08-1596 Matheus Cornelissen Smallegange

Cornelis Adriaenssen Smallegange Betreft nalatenschap; o.a.landen in Kapelle, Biezelinge, Wolphaartsdijk. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1596 7W – 1V – 3 – 29-03-1596 Jonkheer Maerten van de Waerde, ov. Jonkvrouw Livina Marinus Cornelis Gillissen Brouwer Willem Ockerssen Overlegd staat van nagelaten goederen o.a. hoeve in Standaarbuiten. Verzoek aan Adolf van de Waerde om zaken betr. erfenis te behartigen. Besluit dat Livina Marinus de met marterbont gevoerde tabbaard mag behouden; was geschenk van haar man. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1596 7W – 1V – 4 – 01-04-1596 Jonkheer Maerten van de Weerde (Waerde), ov.

Verder genoemd: Jonkheer Adolf van de Weerde. Door de Weeskamer verschil geconstateerd in verrekening gelden; Jhr. Adolf zal schriftelijk toelichting geven. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1596 7W – 2R – 5 – 04-04-1596

Willem Jobssen Goeree, voogd en administrateur Gekaveld als volgt: Kavel A: Lambrecht Lambrechtssen Kavel B: Pieter Lambrechtssen


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1596 7W - 2R – 6 - 11-04-1596 Pieter van Schuylen Cornelia Bonsincx, ov. Cornelis Pieterszoon (van) Schuyle Jan Cornelissen Croone, oud-oom Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1596 7W – 2R – 7 – 11-04-1596 Maerten van de Weerde(Waerde) , ov.

Verder genoemd: Jhr. Adolf van de Weerde heeft Weeskamer schrijven overlegd mbt zaken, die hem zouden toekomen uit erfenis broer; Weeskamer zal zich beraden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1596 7W – 2V/3R – 8 – 11-04-1596 Maerten van de Weerde, ov.

Cornelis Gillissen Brouwer, oud-burgemeester Goes Willem Ockerssen, opperdijkgraaf Schouwen Verder genoemd: Jr. Adolf van de Weerde, oom der wezen Nicolaes Willemssen Symonssen, oud-burgemeester Zierikzee,behuwd-oom van de weduwe. Betreft nalatenschap Maerten van de Weerde. Meningsverschil over recht van collatie; om te voorkomen dat het geslacht van de Weerde collatie-recht verliest komen partijen tot een akkoord. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1596 7W-3R/3V-9 – 12-04-1596

Betreft nalatenschap Maerten van de Weerde. Genoemd: Albert Joachimy, secretaris Goes; is niet genegen de gelden te innen van de goederen gelegen buiten Zuid-Beveland zonder daarvoor schadeloosstelling te ontvangen. Wil beloond worden als andere ontvangers en nog extra voor verdere diensten. Krijgt vergoeding aangeboden en accepteert die met de voorwaarden zoals deze omschreven zijn.. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1596 7W – 3V – 10 – 18-05-1596 Henrick Bouts

Cornelis Adriaenssen Smallegange Voogd heeft eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd

Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1596 7W – 3V – 11 – 18-05-1596 Maria Jaspars Antheunis Matheussen Brune Jan Adriaenssen ter Vlaecke Voogden hebben eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1596 7W – 3V – 12 – 18-05-1596 Marcus van Dijcke, ov.

Maertin Abelmont (Waelmont) te Middelburg Verder genoemd: Maycken Claes, getrouwd met Maertin Abelmont, zuster van Marcus van Dijcke; Huybert Janssen , stadbode; Maertin Abelmont machtigt Huybert Janssen om de zaken van de wezen te behartigen indien hij zelf niet aanwezig kan zijn. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1596 7W – 4R – 13 – 25-01-1597 Pieter Cornelissen Croone, ov.

Verder genoemd: Jan Cornelissen Croone; heeft rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1596 7W – 4R – 14 – 31-08-1596 Pauwels van de Schelde, ov.

Hans Mailliaertssen Andries Mahielissen Verder genoemd: Francois d’Hondt, getrouwd met de weduwe van Pauwels van de Schelde; Claerken Schilders. Francois zal de vier kinderen onderhouden tot ze meerderjarig zijn; op overeengekomen voorwaarden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1596 7W – 4V – 15 – 02-01-1597 Pauwels de Vos Lynken Jans, ov. Cornelis Cornelissen Gillissen, voorkind van Lynken Jans Jan de Vos, kinderen van Pauwels de Vos Maycken de Vos, “ “ Jacob Barnartssen (voogd van voorkind) Adriaen Baltens Pieter Willemssen Verder genoemd: Cornelis Gillissen Smidt (of: smid), ov. Vader van Cornelis Cornelissen Gillissen. Pieter Geertssen Jonck, borg. Voorkind krijgt deel van moeders goed . Pauwels de Vos zal zijn eigen twee kinderen onderhouden tot hun meerderjarigheid.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 6R - 16 – 25-01-1597 Geert Claes Pieterssen Maycken Antonisdr., ov. Jan Claessen uit Ellewoutsdijk Steven Adriaen Huysens Verder genoemd: Daniel Anthonissen. Voogden zijn gemachtigd om de goederen te beheren die Daniel Anthonissen met zijn halfbroers en –zusters toekomen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1597 7W – 6V – 17 – 27-01-1597 Heyndrick Adriaenssen Nissepadt Geertgen Cornelisdr., ov. Cornelis Cornelissen Houck Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 6V - 18 – 30 – 01 –1597 Cornelis de Witte ov.

Verder genoemd: Maerten Willemssen; heeft rekening gedaan,over de jaren 1594, 1595, 1596. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1597 7W – 6V –19 – 01-02-1597 Bastiaen Hoochcamer Maycken Jans, ov.

Vader heeft rekening gedaan van zijn voorkinderen, waar moeder van was Maycken Jans, over de jaren 1595 en 1596. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1597 7W – 6V – 20 – 08-02-1597 Heyndrick Adriaenssen Geertken Cornelis, ov.

Vader heeft met zijn voorkinderen gekaveld van de gronden van armen; moeder van de kinderen was Geertken Cornelis.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1597 7W – 6V/7R – 21 – 08-02-1597 Jacob Janssen Backer (of: bakker), ov. Janneken Pieters Antoenken oud 11 jaar Petronella oud 8 jaar Catarina oud 6 jaar Verder genoemd: Jacob Pieterssen van Breda Staat van goederen overlegd; weduwe zal kinderen onderhouden voor de tijd van drie jaar. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 7V – 22 – 18-02-1597

Antonis Marinussen Hubrecht Adriaenssen, oom Oom wordt voogd; heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1597 7W – 7V – 23 – 18-02-1597 Willem Buycx, overleden Jacobmijnen Gillisdochter Jan de Cuyper Simon Andrijessen Voogden hebben eed gedaan Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 7V – 24 - 08-03-1597 Geert Claes Pieterssen, overleden

De voogden van Geert Claes Pieters wezen en de weduwe hebben gekaveld van de gronden van armen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1597 7W – 7V – 25 – 08-03-1597 Simon Heyndricssen, overleden Belycken Lambrechtsdochter Heyndrick oud 9 jaar Tanneken oud 5 jaar Cornelis Adriaenssen Callo Voogd heeft eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 7V – 26 – 08-03-1597

Cornelis Smalleganghe Willemijna, weduwe van Nicolaes Blancx; Cornelis Smalleganghe als voogd van zijn zuster heeft overgeleverd de staat van hetgeen haar is aanbestorven bij het overlijden van wijlen Willemijna, Nicolaes Blancx weduwe. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1597 7W – 7V/8R – 27 – 27-03-1597 Marcus van Dijcke, overleden

De weduwe heeft overgebracht de staat en inventaris van al de goederen ten sterfhuize bevonden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1597 7W – 8R – 28 – 29-03-1597

Pieter Dignissen Rijcke Verder genoemd: Jan Cornelissen Croone; heeft rekening gedaan over de jaren 1592/ 1595. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 8R – 29 – 29-03-1597 Adriaen Willemssen, overleden

Verder genoemd: Maycken Bollaerts, grootmoeder, overleden; Jan Adriaenssen Blancx, overleden; Cornelis Bijsterman; heeft staat overgeleverd van wat de wezen is aanbestorven.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 8R – 30 – 29-03-1597 Jacobmijnen Vryesensdochter, overleden Janneken Ghijsbrechtsdochter Maycken Ghijsbrechtsdochter Mr. Rogyer Vryese Voogd heeft eed gedaan


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 8R – 31 – 19-04-1597 Jan Pauwelssen

Heyndrick Adriaenssen Nissepadt; heeft rekening gedaan over de jaren 1595 en 1596. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 8R – 32 – 05-05-1597

Genoemde personen: Michiel Matheussen Barnardt; Maerten Willemssen; heeft rekening gedaan over de jaren 1593, 1594 en 1595. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 8R – 33 – 06-06-1597

Genoemde personen: Daniel Antonissen; Steven Adriaen Huyssen; heeft rekening gedaan over de jaren 1594, 1595 en 1596. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 8V – 34 – 06-06-1597

Genoemde personen: Jan Claessen, getrouwd met Neelken Smallegange; Daniel Antonissen; Willemijna Nicolaesdochter, overleden; Staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 8V – 35 – 12-06-1597 Simon Heyndrixssen, overleden Belycken Lambrechtsdochter

Weduwe heeft staat van goederen overgebracht.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1597 7W – 8V – 36 – 13-06-1597

Michiel Blaubeen heeft rekening gedaan betr. zijn vaders wezen. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 8V – 37 – 08-07-1597 Maerten van Borre, overleden

Jan van Borre, broer van vader Adriaen Blommaert, van moeders zijde Voogden hebben eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 8V/9R – 38 – 15 –09-1597 Macharis Passchyerssen , overleden Neelken Griewaert Gedion Maycken Verder genoemd: Marinus Janssen Mesouck; Jan Fortssen ter Veste; Pauwels de Vos, getrouwd met Janneken Macharis; Cornelis Janssen Camerlinck. Nalatenschap wordt geregeld op genoemde voorwaarden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1597 7W – 9R – 39 – 15-09-1597 Sebastiaen Hoochcamer Maycken Jansdochter, overleden

Vader heeft gekaveld de gronden van armen tussen hem en zijn kinderen. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 9R – 40 – 13-10-1597 Jhr. Maerten van de Weerde, overleden

Albertus Joachimi, secretaris, als administrateur en ontvanger van de goederen van de weeskinderen van JhrMaerten van de Weerde.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 9R – 41 – 03-11-1597 Lysbet Adriaensdochter, overleden Pieter Antonissen Cornelis Mertssen Voogd heeft staat en inventaris overgebracht. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1597 7W – 9R – 42 – 14-11-1597 Maerten Danielssen, overleden

Marinus Heyndrixssen als ontvanger heeft rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 9V/10R – 43 – 14-11-1597

Genoemde personen: Gheleyn Cornelis Franssen van de Straten, getrouwd met Dingenken Maertensdochter; Janneken Claesdochter moeder van Dingenken, schoonmoeder van Gheleyn; Maycken Maertens, zuster van Dingenken; Neelken Bonsinck, overleden. Dingenken heeft vele jaren voor haar moeder gezorgd; Maycken woont elders en heeft nooit iets voor haar moeder gedaan; alles overwogen hebbende kennen de weesmeesters Gheleyn een som geld toe uit de opbrengst van de nalatenschap die Janneken Claesdochter verkregen heeft na het overlijden van het weeskind van wijlen Neelken Bonsinck. Zie ook 11R/V – 12-02-1598. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1597 7W- 10R – 44 – 13-12-1597 Hans den Hoymaker, overleden

Verder genoemd; Adriaen Aernoutssen Charles de Prato; Staat nalatenschap getoond.

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 10R – 45 – 13-12-1597 Joris Gillissen Koy

Rekening gedaan van het voorkind van zijn huisvrouw. Vader van het voorkind: Jan Willemssen Brouwer, overleden.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1597 7W – 10R – 46 – 17-12-1597 Cornelis Jasperssen, overleden

Verder genoemd: Hubrecht Adriaenssen; Maycken Marinus Antonissen weduwe, overleden. Rekening gedaan door Hubrecht Adriaenssen over goederen de kinderen Cornelis Jasperssen verkregen na het overlijden van hun grootmoeder Maycken ; over de jaren 1592 t/m 1596. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1597 7W – 10R/10V – 47 – 17-12-1597 Cornelis Jasperssen , overleden

Jan Foortssen , dijkgraaf; overleden Pieter van Schuylen Andere voogd in verband met overlijden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1597 7W – 10V – 48 – 19-12-1597 Cornelis Jasperssen, overleden

Heyndrick Adriaenssen Nissepadt , ontvanger ; heeft rekening gedaan tot en met 1595. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1597 7W – 10V – 49 – 20-12-1597 Heyndrick Adriaenssen Nissepadt Geertken Cornelisdochter, overleden

Vader heeft staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1597 7W – 10V – 50 – 20-12-1597 Willem Dignussen d’Eversdijck, overleden Willem Dignussen Francois Dignussen Cornelis Brune Corneliszoon Wordt voogd over de wezen van zijn oom; heeft eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1598 7W – 10V/11R – 51 – 17-01-1598 Willem Dignussen , overleden Maycken Smallegange Cornelis Brune Corneliszoon Verder genoemd: David Jacobssen, burgemeester; Christiaen Vermuyen, getrouwd met Geertken Willems, weduwe van Matheus Smallegange, overleden. Voogd met weduwe, in tegenwoordigheid van burgemeester, worden opgedragen tot een akkoord te komen met Christiaen Vermuyen en zijn vrouw over het hen toekomende deel in de nalatenschap. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1598 7W – 11R – 52 – 23-01-1598

Genoemde personen: Christiaen Vermuyen; Willemijna Claesdochter, overleden; Matheus Smallegange, overleden. Christiaen Vermuyen heeft staat van goederen overgebracht. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1598 7W – 11R – 53 – 23-01-1598 Antonis Franssen Timmerman (timmerman), overleden

Marinus Hubrechtssen Boone De weduwe heeft de staat van Antonis goederen getoond. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1598 7W – 11R/V – 54 – 12-02-1598 Pieter Cornelissen Croone, overleden Janneken Claesdochter Cornelis Mertssen Carel de Prato Verder genoemd: Jacob Janssen Branigendijck, getrouwd met Francinken Frans, weduwe van Pieter Cornelissen Croone, overleden. Nog genoemd: Vader: Pieter van Schulen. Moeder: Cornelia Bonsincx, overleden. Kind: overleden. Voogd: Jan Cornelissen Croone, oud-oom. Betreft het regelen van de nalatenschap toekomende aan Pieter van Schulen en zijn overleden kind.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1598 7W – 11V – 55 – 12-02-1598 Mels Mertssen, overleden

Jan Byle, ontvanger; heeft rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1598 7W – 12R – 56 – 19-02-1598 Mels de Cleermaecker Martynken Cornelisdochter , overleden Pieter Claessen Oversandt Vader heeft staat van goederen overlegd; voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1598 7W – 12R – 57 – 23-02-1598 Lynken Serwouters Neelken Laureys Louwijs Serwouters, oom Moeder is zuster van voogd; voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1598 7W – 12R – 58 – 09-04-1598 Jacques Tyrnicx Maycken Tyrnicx oud 1 maand Adriaen de Munck, grootvader Voogd heeft eed gedaan; voogd is vader van overleden moeder. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1598 7W – 12R – 59 – 09-05-1598

Michiel Blaubeen, heeft rekening gedaan van de goederen van zijn vaders kinderen van 1595 tot en met 1598. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1598 7W – 12R/V – 60 – 31-05-1598 Jacob Waenwelaer Neelken Gillis, overleden Nmng oud 1 ½ jaar De vader zal zijn kind voor de tijd van zes jaar onderhouden uit het erfdeel dat het kind vanwege de moeder toekomt.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1598 7W – 12V – 61 – 01-06-1598 Pieter Schuylen

Vader heeft gerekend uit de staat van goederen van zijn overleden kind. Zie 11R/V – 12-02-1598 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1598 7W – 12V – 62 – 24-10-1598 Jacob Marinussen Blauverwe Pieterken Laureysdochter, overleden

Vader heeft testament overlegd; zal zo spoedig mogelijk staat en inventaris van zijn goederen geven en zijn kind onder voogdij brengen. Zie 14R – 05-06-1599 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1598 7W – 12V – 63 – 24-10-1598 Janneken Boys, overleden Maerten Mertssen, Maycken Merts Verder genoemd: Hyeronimus Pieterssen, Adriaen Mannee, Adriaen Schippers Testament getoond; staat overlegd; rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1598 7W – 13R – 64 – 07-11-1598 Beelken Heyndrix, overleden

Verder genoemd: Joris Gillissen Coy. Hij wordt ontboden bij de heren van de Weeskamer om het ontbrekende van de voorgaande rekening te betalen; krijgt uitstel van betaling tot Kerstmis 1599. Het betreft de wees van Beelken ; de wees is inmiddels meerderjarig en getrouwd; zie kanttekening. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1599 7W – 13R/V - 65 – 16 –01-1599 Jan Vermeulen Lysbet Gillis, overleden Joannes Vermeulen oud 5 maanden Vader heeft staat van goederen overlegd; niet voldoende om kind te onderhouden; vader zal kind aanvaarden en onderhouden tot zijn meerderjarigheid.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W – 14R – 66 – 05-06-1599 Jan van Stapelen Petronella Lenaerts, overleden Willem Jobssen Goere Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1599 7W – 14R – 67 – 05-06-1599 Jan van Stapelen Petronella Lenaerts, overleden

Vader heeft staat van goederen overgeleverd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W – 14R – 68 – 05-06-1599 Jacob Marinissen Blauverve Pierken Laureys, overleden Adriaenken Jacobs Cornelis Laureyssen Voogd heeft eed gedaan. Zie ook 12V – 24-10-1598. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1599 7W – 14R – 69 – 11-06-1599 Leyn Aernoutssen, overleden

Verder genoemd: Jan Aernoutssen en Adriaen Aernoutssen; zij hebben rekening gedaan van de wezen van Leyn Aernoutssen tot 1597. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W – 14R – 70 – 16-08-1599 Michiel Matheussen, overleden

Verder genoemd: Pieter Mathijssen, gehuwd met de weduwe van Maerten Willemssen Dryeweghe; rekening gedaan over 1596. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1599 7W – 14V – 71 – 06-09-1599 Cornelis Jasperssen, overleden

Verder genoemd : Heyndrick Adriaenssen Nissepadt, ontvanger; gerekend over 1596.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W - 14V – 72 – 10-09-1599 Matheus Michyelssen , overleden Anna van Tekenburch, overleden

Verder genoemd: Maerten Willemssen (Dryeweghe), overleden. Betreft de rekening van de wezen wijlen Matheus Michyelssen over de jaren 1593,1594,1595 en 1596. Zie ook 14R – 16-08-1599. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1599 7W – 14V – 73 – 11-09-1599 Geert Claes Pieterssen, overleden

De twee kinderen hebben gekaveld van hun vaderlijk goed. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W – 14V – 74 – 13-09-1599 Maerten Willemssen, overleden

Verder genoemd: Cornelis de Witte, overleden. Betreft behandeling nalatenschap; zie ook 14R – 16-08-1599 en 14R – 10-09-1599. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1599 7W – 15R – 75 – 11-09-1599 Matheus Smalleganghe, overleden

Verder genoemd: Christiaen Vermuyen, getrouwd met de weduwe wijlen Matheus Smalleganghe; Willem Mertenssen, getrouwd met Neelken Matheus-dr.; zie ook 15R – 20-11-1599. De kinderen hebben gekaveld als volgt: Kavel A - Neelken Kavel B - Maycken Kavel C - Jeronimus Kavel D - Jan Kavel E - Dingenken Kavel F - Cornelis Kavel G - Adriaenken Kavel H - Huge


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W – 15R - 76 – 06-10-1599 Jan Adriaenssen Blancx, overleden

Verder genoemd: Jan Franssen Bommaer Claes Janssen; Erfgenamen hebben gekaveld. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1599 7W – 15R – 77 – 20-11-1599 Francois d’Hondt, overleden Loyse de Visscher Guillaume d’Hondt, broer van vader Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W – 15R – 78 – 20-11-1599 Matheus Smalleganghe, overleden

Verder genoemd: Christiaen Vermuyen, getrouwd met Geertken Willems, weduwe wijlen Matheus Smalleganghe; rekening gedaan aangaande de wezen; zie ook 15R – 11-09-1599 Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1599 7W – 15R – 79 – 20-11-1599 Francois d’Hondt, overleden Ludowyse Visscher

Weduwe heeft staat van sterfhuis overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W – 15R – 80 – 27-11-1599

Genoemde personen: Adriaen de Munck, overleden; Hubrecht de Munck, zoon van Adriaen Maycken Tyrnicx, kleindochter van Adriaen; Hubrecht heeft de staat overlegd van Maycken. Zie 18R-04-12-1599.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1599 7W – 15V – 81 – 25-11-1599 Maerten van de Weerde, overleden Livina Marinusdochter Cornelis Gillissen Brouwer, burgemeester Goes; Willem Ockerssen, opperdijkgraaf Schouwen. Verder genoemd: Albertus Joachimi, secretaris Goes; Sr. Adolph van de Weerde. Betreft nalatenschap Maerten van de Weerde. Besloten wordt om over de verschillen van inzicht advocaten te raadplegen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W – 16R/V – 82 – 25-11-1599 Sr. Maerten van de Weerde, overleden

Cornelis Gillissen Brouwer Willem Ockerssen, opperdijkgraaf Schouwen Verder genoemd: Gabriël van Eeckhout, man en voogd van Jonkvrouwe Anna van de Weerde; Nicolaes Ezechielssen; Albertum Joachimi, ontvanger van de wezen. Betreft nalatenschap wijlen Sr. Maerten van de Weerde. Weeskamerarchief Goes 1596 - 1811 Jaar 1599 7W – 16V/17R/V – 83 – 1599

Genoemde personen: Pieter Corneliszoon Schuyle, gehuwd geweest met Cornelia Cornelis Bonsincxdochter, overleden; Jan Cornelissen Croone; Jacob Janssen Braengendijck, gehuwd met de weduwe van Pieter Cornelissen Croone,overleden; Chaerles de Prato en Cornelis Martenssen, deze beiden zijn naaste vrienden en curators van Janneke Claesdochter, zuster van Cornelis Claessen Bonsinck; Cornelis Claessen Bonsinck, vader van Cornelia; Jean Pottey, kapitein. Na enige moeilijkheden voortkomende uit verschillen die er onderling waren zijn de erfgenamen met elkaar in der minne geschikt. Omschreven wordt de verdeling van de nalatenschap o.a. ambachten en ambachtsgevolg in Kapelle en Hongersdijk.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W – 17V – 84 – 01-12-1599

Genoemde personen: Jacob Janssen Braengendijck, gehuwd met Francijnken Fransdochter, eertijds gehuwd met Pieter Corneliszoon Croone; David Jacobssen, oud-burgemeester van Goes en oom van Francijnken; Pieter Corneliszoon Croone, overleden; namens de wezen van Pieter Cornelissen Croone enerzijds,en Jan Corneliszoon Croone, voor zichzelf, anderzijds; Cornelia Bonsinck Cornelisdr, overleden. Erfgenamen hebben onderlinge verschillen van mening in der minne geschikt. Aandeel in de erfenis wordt voor Jan Croone ¼ deel en voor de kinderen van zijn overleden broer Pieter Cornelissen Croone ¾ deel. De voorgestelde verdeling wordt na raadpleging van rechtskundigen toegestaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W – 18R – 85 – 04-12-1599 Jacques Turnicx, overleden

Hubrecht de Munck Verder genoemd: de weduwe van Adriaen de Munck, welke rekening heeft gedaan van ’s kinds moederlijk goed. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W- 18R – 86 – 15-12-1599 Dignus Ketelaer Maycken Jasper, overleden

Dignus heeft rekening gedaan over de jaren 1597 en 1598. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W – 18R – 87 – 18-12-1599 Adriaen Willemssen, overleden

Verder genoemd: Cornelis Bijsterman; Rekening gedaan over de jaren 1596 en 1597. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W – 18R – 88 – 18-12-1599 Frans van Bergen, overleden

Verder genoemd: Boudewijn Assuerus; Rekening gedaan over 1598.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W – 18R – 89 – 22-12-1599

Cornelis Antonissen Verder genoemd: Hyeronimus van de Straten; Rekening gedaan over de jaren 1597 en 1598; Cornelis is op deze dag ontslagen uit de voogdij van de weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W – 18R – 90 – 23-12-1599 Pieter Corneliszoon Croone, overleden

Jan Corneliszoon Croone, oom van de wezen van’s vaderszijde David Jacobssen, oud-burgemeester Goes, oud-oom van de weduwe, van ’s moeders zijde. Verder genoemd: Jacob Janssen Braengendijck; heeft rekening gedaan van de pachten over de jaren 1597 en 1598 en de renten over de jaren 1598 en 1599. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W – 18V – 91 – 23-12-1599 Cornelis Pieterssen Schuyle , overleden

Verder genoemd: Jan Cornelissen Croone, enerzijds; Jacob Janssen (Braengiendijck) en David Jacobssen, namens de wezen Pieter Corneliszoon Croone, anderzijds. Betreft nalatenschap Cornelis Pieterssen Schuyle, overleden. Verdeling gronden van armen als volgt: Jan Cornelissen Croone ¼ deel - kavel C; De wezen ¾ deel - kavel A,B en D. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W – 18V – 92 – 23-12-1599 Jan Fortssen, dijkgraaf van Bewesten Yerseke; overleden

Verder genoemd: Pieter Cornelissen Schuyle, voor zichzelf, en voor Cornelia van Schuylen, zijn zuster, enerzijds; en Hubrecht Adriaenssen, oom van de wezen wijlen Cornelis Jasparssen, anderzijds. Betreft nalatenschap Jan Fortssen, overleden. Verdeling van gronden als volgt: Pieter Corneliszoon Schuyle en zijn zuster - kavel A; Hubrecht Adriaenssen t.b.v. de wezen van Cornelis Jasperssen - kavel B.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1599 7W – 18V – 93 – 27-12-1599 Maycken Jans Pieter Adamssen Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 18V – 94 – 02-02-1600 Dirck Neyts

Gillis Janssen Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 18V – 95 – 05-02-1600 Pieter Dignussen, overleden

Verder genoemd: Jan Croone, heeft rekening gedaan over de jaren 1596 en 1597. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 18V – 96 – 26-02-1600

Cornelis Mertssen Charles de Prato Betreft nalatenschap Cornelis Pieterssen van Schuylen. De voogden hebben de staat van goederen overlegd, toekomende aan de weduwe van Maerten Danielssen. Verder genoemd: Neelken (Cornelia) Bonsinck. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 19R – 97 – 01-03-1600 Adriaenken Oosdijckx, overleden

Verder genoemd: Pieter Willemssen, heeft rekening gedaan over het jaar 1598.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 19R – 98 – 01-03-1600

Jan Bommaar Pieter Willemssen Jan Bommaar wordt ontslagen uit de voogdij en Pieter Willemssen wordt ontslagen als voogd en bedankt voor zijn goed toezicht. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 19R – 99- 01-03-1600

Genoemde personen: Cornelis Mertssen, poorter van Goes; Catharina Heyndrixdochter; Tomaes Heyndrixssen; Pieter Antonissen; Adriaen Simonssen Goesman; Nicolaes Michielssen; Daniel Jacobssen; Dignus Ingelssen; Job Weelmans.Handelingen betreffende nalatenschap; volgens akte dd 28-02-1600. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 19V – 100 – 01-03-1600

Genoemde personen: Mr. Aernout en Neelken Geleynssen; Adriaen Aernoutssen. Staat van goederenovergeleverd; volgens akte 08-01-1600. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 19V – 101 – 01-03-1600 Jacob Harrentssen, overleden

Verder genoemd: Steven Adriaen Huysen, heeft rekening gedaan t/m 1599. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 19V – 102 –10-05-1600 Gillis Clippets, overleden

Verder genoemd: Pieter Claessen, heeft rekening gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 19V – 103 – 17-05-1600 Frans Dignussen, overleden

Verder genoemd: Jan Claessen, heeft rekening gedaan over de jaren 1598 en 1599. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 19V – 104 – 17-05-1600 Daniel Antonissen, overleden

Verder genoemd: Jan Claessen, heeft rekening gedaan over de jaren 1598 en 1599. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 21R – 105 – 18-05-1600 Jan Bijlo Janne Brune, overleden

Vader heeft rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 21R – 106 – 27-05-1600 Simon Pauli Adriaenken Adriaens, overleden

Vader heeft staat van goederen overgeleverd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 21R – 107 – 02-06-1600 Matheus Smallegange, overleden.

Verder genoemd: Christiaen Vermuyen, heeft rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 21R – 108 – 02-06-1600 Matheus Smallegange, overleden Hugo Matheus(sen), (waarsch.) overleden De kinderen van Matheus Smallegange hebben gekaveld van de goederen van hun broer Hugo Matheus.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 21R – 109 – 03-06-1600 Adriaan Mannee

Heeft rekening gedaan van zijn kinderen over de jaren 1593 tot en met 1599. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 21R – 110 – 02-06-1600 Jan in ’t Radt Maycken Jans, overleden

Jan in ’t Radt heeft staat van goederen overlegd van zijn overleden huisvrouw. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 21R – 111 – 10-07-1600

Willem Willemssen. Willem is ontslagen uit het toezicht van de weeskamer; hij is getrouwd met de wees van Hans Brouwers; verder genoemd: Beylken Joris. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 21R – 112 – 11-07-1600 Bely Lambrechts, overleden.

Verder genoemd: Jan Lambrechtssen, burgemeester van Vlissingen, heeft de staat van goederen getoond van de wezen van Bely Lambrechts. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 22 – 113 – 11-07-1600 Cornelis Huyssen, overleden.

Jacob Boone Jacob Boone is ontslagen van de voogdij van de wezen van wijlen Cornelis Huyssen; tevens ontslagen de hypotheek van het contract dat Tanneken met de wezen is aangegaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 22 – 114 – 11-07-1600 Willem Rose

Verder genoemd: Cornelis den schoenmaker, grootvader. Toegestaan dat Willem Rose de paaybrief, die zijn kinderen toekomt, mag verkopen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 22/23R – 115 – 11-07-1600 Willem Cornelissen Rose

Verder genoemd: Cornelis Adriaenssen, overleden, vader van Willen Corn. Rose, en grootvader van de kinderen; Lowys Frutier; Jacob Bernaertssen, executeur van het testament; Geert Cornelissen, broer van Willem Corn. Rose; Huybrecht ... , stadbode, die de paaybrief onder zijn berusting heeft. Willem Corn. Rose verzoekt te mogen verkopen de paaybrief die de drie kinderen uit erfenis van grootvader is toegekomen;onder voorwaarden toegestaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 23R – 116 – 12-09-1600 Willem Jobssen Goeree, overleden

Willem Martenssen Driewegen Voogd heeft eed gedaan Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 23V – 117 – 01-08-1600

Genoemde personen: Adriaen Janssen, getrouwd met de weduwe van Job Laureyssen Mandemaecker; Laureys Jobssen. Adriaen Janssen mag voor een jaar in zijn bezit houden een bedrag dat Laureys Jobssen toekomt tegen betaling van 8% rente.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 23V – 118 – 23-11-1600 Arent de Vleyschouwer, overleden

Verder genoemd: Andryes de Backer, rekening gedaan betreffende de wezen over de jaren 1588 t/m 1597.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 23V – 119 – 01-12-1600

Genoemde personen: Hubrecht de Munck, heeft staat van goederen overlegd van Berbel van Damme, grootmoeder van Maycken Tiernicx Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 23V – 120 – 09-12-1600 Cornelis Antonissen Abigael Jacobus, overleden

Vader heeft rekening gedaan betreffende zijn kinderen over de jaren 1593 t/m 1598. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 23V – 121 – 09-12-1600 Abygael Jacobs, overleden

De wezen van wijlen Abygael Jacobs zijn ontslagen uit de voogdij van de weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 23V – 122 – 21-12-1600 Jan Willemssen , overleden

Verder genoemd: Maerten Masure; heeft rekening gedaan betreffende de wezen over de jaren 1593 t/m 1597. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1600 7W – 23V – 123 – 23-12-1600 Willem Jobssen, overleden Clara Matijs Jan Willemssen Moeder heeft rekening gedaan over de jaren 1596, 1597 en 1598 en staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 24R – 124 – 10-01-1601 AnnaTekenburch, overleden

Verder genoemd: Maerten Masure; rekening gedaan betreffende de wezen over de jaren 1595 en 1596.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 24R – 125 – 13-01-1601

Genoemde personen: Pieter Claessen, heeft rekening gedaan betreffende. Bouwen Cornelis over de jaren 1593 t/m 1598. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 24R – 126 – 15-01-1601 Marinus Heyndrixssen Baldina Crijns, overleden

Vader heeft rekening gedaan betreffende zijn kinderen over de jaren 1598 en 1599. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 24R – 127 – 20-01-1601 Ieman Thomassen Adriana Christiaens, overleden Maycken Iemans, oud plm. 3 jaar Vader heeft staat van goederen getoond en akkoord gemaakt. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 24R – 128 – 03-02-1601 Adriaen Andryessen Cuyper Adriaenken Cornelis, overleden Pieter Pieterssen Jonghe van Wemeldinge Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 24R – 129 – 03-02-1601 Adriaen Andryessen Cuyper Adriana Cornelis, overleden.

Vader heeft staat van goederen getoond en akkoord gemaakt. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 24R/V – 130 – 10-02-1601 Jan Janssen in Sr.Jans hoofd Adriana Jansdochter, overleden Adriaen Janssen, oom van ’s moeders zijde Voogd heeft eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 24V – 131 – 10-02-1601

Genoemde personen: Pieter Rijmelandt; heeft rekening gedaan betreffende. Jacques Franssen over de jaren 1596 t/m 1599. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 24V – 132 – 03-03-1601 1. Pieter Coomen 2. Jan Coomen

Marinus Cornelis Voogd heeft eed gedaan Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 24V- 133 – 10-03-1601 Adriaen Willemssen, overleden

Verder genoemd: (Cornelis Geertssen) Bijsterman; heeft rekening gedaan betreffende de wezen over het jaar 1598. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 24V – 134 – 24-03-1601 Neelken Jans, overleden

Verder genoemd: Jan Janssen Backer; heeft staat van goederen overlegd van het weeskind van Neelken Jans. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 24V – 135 – 26-03-1601 Maycken Crijn Bouwens, overleden

Verder genoemd: Cornelis Janssen Schoenmaecker; heeft staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 24V – 136 – 04-05-1601 Geertruyt Adriaens, overleden.

Verder genoemd: Pieter Crijnssen Schipper; heeft staat van goederen overlegd.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 24V – 137 – 04-05-1601 Neelken Leynsdochter, overleden.

Verder genoemd: Jan van de Borre, heeft staat van de goederen betreffende de wezen overgeleverd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 24V – 138 – 25-04-1601 Maycken Kyekenpoost, overleden.

Verder genoemd: Pieter Weyns, heeft staat van goederen overlegd.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 24V – 139 – 27-04-1601 Sr. Maerten van de Weerde, overleden

Verder genoemd: Albertus Joachimi, ontvanger van de wezen;rekening gedaan over de jaren 1597, 1598 en 1599. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 24V – 140 – 16-05-1601 Neelken Marinus, overleden

Verder genoemd: Gillis Geertssen, heeft staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Jaar 1601 7W – 25R – 141 – 07-06-1601 Maerten Willemssen Dryewegen, oud-burgemeester, overleden

De staat van de nagelaten goederen is gesloten en gehoord. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 25R – 142 – 15-06-1601 Mr. Pieter Vitu Petronella Crijns Plasmans, overleden Adriaen Plasman Voogd heeft eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 25R – 143 – 15-06-1601 Mr. Pieter Vitu Petronella Crijns Plasmans, overleden

Vader heeft staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 25R – 144 – 02-08-1601

Miegyel Baerlandt Verder genoemd: Cornelis Soetwater, burgemeester, heeft rekening gedaan over het jaar 1600. Miegyel Baerlandt ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 25R/V – 145 – 31-10-1601

Genoemde personen: Adriaen Aernoutssen, Marinus Geleynssen. Adriaen heeft rekening gedaan over de jaren 1599 en 1600. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 25V – 146 – 01-11-1601

Jasper Leynssen Marinus Leynssen De broers hebben gekaveld van hun goederen als volgt: Kavel A - Marinus Kavel B - Jasper

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 25V – 147 – 02-11-1601 Maerten Willemssen, overleden Willem Maertenssen Dryewege Zoon heeft rekening gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 25V – 148 – 03-11-1601 Geertken Cornelisdochter, overleden

Verder genoemd: Heyndrick Nissepadt, heeft rekening gedaan over de jaren 1599 en 1600. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 25V/26R – 149 – 05-11-1601

Genoemde personen: Sr. Jan Jane, overleden Jan Canoy, executeur testament Sr. Jan Jane Sr. Adolf van de Weerde, vader van weeskind Tristan Jane, mede-executeur en oud-oom van de wees. Betreft testament nalatenschap Jan Jane, o.a.over voogdij weeskind van Sr. Adolf van de Weerde, beslissing uitgesteld totdat duidelijk zal zijn hoe in deze zaak te handelen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 26R – 150 – 05-11-1601 Dignus de Backer

Verder genoemd: Burgemeester van de Straten. Dignus verzoekt geld te mogen opnemen dat zijn kinderen toekomt; belooft dit mettertijd terug te betalen; wordt toegestaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 26R – 151 – 09-11-1601

Genoemde personen: Marinus Heyndrixssen, ontvanger, Janneken Claesdochter. Rekening gedaan over de jaren 1598, 1599 en 1600. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 26R – 152 – 06-12-1601

Willem Maertenssen Dryewege Rekening gedaan betr. pachten en renten van de goederen van zijn overleden vader over de jaren 1597 en 1598.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 26R/V – 153 – 15-12-1601

Genoemde personen: Jan Claessen Nisssepadt, Willem Geertssen, neef van Jan Claessen. Jan Claessen heeft rekening gedaan over de jaren 1598, 1599 en 1600; boven hetgeen hij heeft afgedragen blijft hij nog een bedrag schuldig aan zijn neef, hij verklaart dit niet te kunnen opbrengen, komt met Willem Geertssen overeen grond in onderpand te geven. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1601 7W – 26V,27R/V,28R – 154 – 07-11-1601

Genoemde personen: Weduwe Willem Jobssen Goeree (= Clara Matijs, zie 23V-23-121600) Jan Claessen (Backer) Willem Mertssen Dryewege, voogd van de wezen van Willem Jobssen Goeree en zijn weduwe; enerzijds, en Cornelis Adriaenssen Calloo, Pauwels Willemssen Goeree, Cornelis Geertssen Bijsterman, voogden van Jan Willemssen Goeree, zoon van Willem Jobssen Goeree en Lieke Pauwels, 1e huisvrouw van Willem Jobssen (Goeree); anderzijds. Betreft contract tussen de weduwe van Willem Jobssen en Jan Willemssen Goeree ten huize van Jan Claessen Backer. Zijn samengekomen voor de regeling van de erfenis die Jan Willemssen (Goeree) toekomt uit zijn vaders erfdeel. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 28R – 155 – 19-01-1602

Genoemde personen: Tanneken Cornelis Huyssen, Bouwen Cornelissen, Pieter Claessen Ovesant, ontvanger. Tanneken wordt toegestaan te ontvangen uit de nalatenschap van Bouwen Cornelissen de som van 32 ponden uit te betalen door de ontvanger.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 28R/V – 156 – 30-01-1602 Dirrick Neyts, overleden

Gillis Janssen, rentmeester Verder genoemd: Hercules van Embijsen, Samuel Neyts. Gillis Janssen heeft staat van goederen overlegd; wordt toegestaan dat hij een bedrag van de goederen van de wees mag gebruiken tegen een rente van 8%. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 28V – 157 – 02-02-1602 Janneken Bruyners, overleden

Verder genoemd: Mathijs van der Straten, ontvanger, heeft rekening gedaan over de jaren 1600 en 1601. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 28V – 158 – 07-02-1602 Pieter Dignussen Rijcke, overleden

Verder genoemd: De weduwe van Jan Croone, die rekening heeft gedaan over de jaren 1598, 1599 en 1600. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 28V – 159 – 18-01-1602 Maerten Willemssen, overleden

Burgemeester Soetwater Verder genoemd: Pieter Cornelissen Mathijssen, die rekening heeft gedaan van pachten en ontvangsten betr. de nalatenschap van Maerten Willemssen over de jaren 1599 en 1600. Burgemeester Soetwater, voogd van de wezen van Maerten Willemssen heeft toestemming verleend om een gedeelte van het Ambacht Nisse toekomende aan Jacques Maertenssen te verkopen aan : Pieter Mathijssen, gehuwd met Magtellynen Lonis; en Willem Mertssen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 28V – 160 – 23-03-1602 Jan Adriaenssen in ’t Radt Maycken Jans, overleden

Vader heeft rekening gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 28V – 161 – 23-03-1602 Jan Crijnssen Claessken Leyns, overleden Janneken Jans Vader heeft staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 29R – 162 – 23-03-1602 Bely Lambrechts, overleden

Verder genoemd: Jan Claessen Backer , heeft rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 29R – 163 – 24-04-1602 Jan Adriaenssen in ’t Radt Maycken Jans, overleden

Vader heeft gekaveld met zijn kinderen betreffende het huis. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 29R – 164 – 16-05-1602 Dirck Jacobssen op de Weel, overleden

Adriaen Michielssen van Baersdorp Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 29R – 165 – 27-04-1602 Matheus Michielsssen, overleden Antony Matheussen Baerlant Burgemeester Soetwater Burgemeester Soetwater, tevens administrateur, heeft rekening gedaan over de jaren 1597, 1598,1599 en 1600. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 29R – 166 – 04-05-1602

Michiel Cornelissen Blaubeen Heeft rekening gedaan van zijn vaders wezen tot en met het jaar 1600.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 29R – 167 – 17-05-1602

Genoemde personen: Luenken Mels, De weduwe van Jan Jacobssen Bijle. Rekening gedaan over het jaar 1600. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 29R – 168 – 18-05-1602

Genoemde personen: Steven Adriaen Huyssen; Daniel Antonissen. Rekening gedaan door Steven Adriaen Huyssen betr. Daniel Antonissen van de goederen zowel van ’s vaders als ’s moeders zijde over de jaren 1597, 1598, 1599, 1600 en 1601. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 29R – 169 – 18-05-1602

Genoemde personen: Jan Claessen Backer; Daniel Antonissen; Willemijne Niclaes-dochter, overleden. Rekening gedaan door Jan Claessen Backer betr. Daniel Antonissen over de jaren 1599 en 1600 uit de nalatenschap van Willemijne Niclaes-dochter. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 29R – 170 – 18-05-1602

Daniel Antonissen Ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 29V – 171 – 05-06-1602 Pieter Weyns Maycken Kyekenpoost, overleden Adriaen Weyns Bastiaen Bangart, gehuwd met Louwyseken Kyekenpoost Contract getoond gemaakt door Notaris Levendale dd 08-05-1602


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W –29V – 172 – 06-06-1602 Cornelis Adriaen Huyssen, overleden Luenken Jans, overleden

Verder genoemd: Steven Adriaen Huyssen; heeft staat van baten en lasten overlegd, door Weeskamer nagezien en besloten nalatenschap te verwerpen; meer schulden dan baten. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 29V – 173 – 01-08-1602 Joncker Maerten van de Weerde, overleden

Verder genoemd: Mathijs van de Straten , ontvanger van de wees; Cornelis Gillissen Brouwer, burgemeester; Jan Masure, bemiddelaar van de geabandonneerde goederen van wijlen Macharis Mertssen. Betreft nalatenschap van wijlen Jr. Maerten van de Weerde,aangaande landen in Noord-Beveland. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 29V/30R – 174 – 09-08-1602 Jan Jacobussen Byle, overleden Lysbet Jans Verder genoemd: Hieronymus van der Straten, burgemeester, Adriaen Cornelissen Thadtbone. Toegestaan aan Hieronymus van der Straten om uit de erfenis van de wezen geld op te nemen t.b.v. Adriaen Cornelissen Thadtbone, mits daarvoor betalende rente. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 30R – 175 – 12-09-1602

Hyeronymus Willemssen Ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 30R – 176 – 16-09-1602 Jan Jacobssen Byle, overleden Hubrechtken Christiaens

Moeder heeft staat van goederen overlegd.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 30R – 177 – 21-09-1602 Nicolaes Michielssen Oostdijck Adriaenken Adriaens, overleden. Lauris Adriaenssen Vader heeft staat overlegd; voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 30R – 178 – 02-10-1602 Dirick Neyts, overleden

De weduwe van Gillis Janssen. Voogd heeft rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 30R – 179 – 03-10-1602 Apollonia Willems, overleden Jan Joossen, oud 7 jaar Aechtken Jooss, oud 10 jaar Pieter Willemssen Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 30V – 180 – 03-10-1602 Ingel Melchiors de Bonte, overleden Tannekens Bouwens

Moeder krijgt toestemming om zes gemeten land te verkopen om kinderen te kunnen onderhouden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 30V – 181 – 04-10-1602 Cornelis Jasperssen

Verder genoemd: Pieter van Schuyle; Jan Fortssen ter Vesten, dijkgraaf van Bewesten Ierseke – overleden. Pieter van Schuyle heeft staat van goederen overlegd; erfenis is kinderen toegekomen bij ’t overlijden van Jan Fortssen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 30V – 182 – 04-10-1602 Jan Cornelissen Croone, overleden 5 nmng Moeder heeft staat van baten en schulden overlegd.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 30V – 183 – 07-09-1602 Jan Byle, overleden

Weduwe heeft rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 30V – 184 – 14-10-1602

Genoemde personen: Boudewijn Assuerus; Frans van de Berge. Rekening gedaan over de jaren 1599 en 1600. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 30V – 185 – 14-10-1602 Boudewijn Assuerus Assuerus Boudewijnssen Verder genoemd: Job Janssen , overleden; Vader heeft staat van goederen getoond, zijn kind aanbestorven bij ’t overlijden van Job Janssen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 30V – 186 – 19-10-1602 Jan Tomassen, overleden Maycken Pauwels Jacob Tomas van Zierikzee Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 30V – 187 – 19-10-1602 Jan Thomassen, zilversmid, overleden Maycken Pauwels

Moeder heeft staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 30V – 188 – 19-10-1602 Antheunis Franssen, overleden

Verder genoemd: Marinus Huybrechtssen Boone, heeft rekening gedaan over de jaren 1598,1599,1600 en 1601.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 31R – 189 – 23-10-1602

Genoemde personen: Pieter Willemssen; Niclaes Janssen van de (Baxinge). Rekening gedaan over de jaren 1599 en 1600. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 31R – 190 – 31-10-1602 Bouwen Leynssen, schipper Janneken Cornelisdochter, overleden

Vader zal kinderen onderhouden tot hun meerderjarigheid; stelt zijn bezittingen als onderpand. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 31R – 191 – 07-11-1602 Jan van Stapelen

Vader heeft rekening gedaan betreffende zijn kinderen over de jaren 1599 en 1601. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 31R – 192 – 08-11-1602 Jr. Maerten van de Weerde, overleden

Verder genoemd: Albertus Joachimi, ontvanger; heeft rekening gedaan over het jaar 1600. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 31R/V – 193 – 11-12-1602

Genoemde personen: Pieter Rymelant ,ontvanger en administrateur. Heyndrick Bouts. Ontvanger heeft staat van goederen overlegd.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 31V – 194 – 11-12-1602 Matheus Smallegange, overleden

Verder genoemd: Christiaen Vermuyen, heeft rekening gedaan over het jaar 1599. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1602 7W – 31V – 195 – 12-12-1602

Maycken Adriaens Verder genoemd: Cornelis Smallegange, heeft rekening gedaan betreffende de goederen van zijn zuster Maycken Adriaens over de jaren 1598, 1599 en 1600. Maycken Adriaens ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 31V – 196 – 06-01-1603 Neelken Mannus, overleden. Gillis Cole Verder genoemd: Gillis Geertssen Cramer; heeft rekening gedaan in tegenwoordigheid van de voogd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 32R/V-33R – 197 – 06-01-1603

Genoemde personen: Jr. Jan Jhane, overleden Jan Cannoy, testamenteur Jr. Tristram Jhane Jr.Adolff van de Waerde Boudewijn van de Waerde, universeel erfgenaam van Jan Jhane en zoon van Jr. Adolff van de Waerde Jr. Frederick de Lutiano, oom van Boudewijn van de Waerde Juffrouw Maria Jhane, overleden Guilliam du Jardin. Betreft nalatenschap Jr. Jan Jhane. Getoond wordt een testament van wijlen Jan Jhane, gepasseerd voor Notaris Pieter Levendale dd 25-08-1599; tevens een staat van goederen van wijlen Jan Jhane, getekend door Tristram Jhane en Jan Cannoy, dd 16-01-1602.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 33R – 198 – 08-01-1603 Maerten Willemssen, overleden

Pieter Cornelis Mathijssen, overleden. Thans gehuwd met de weduwe van Maerten Willemssen Gekaveld van alle goederen ten sterfhuize bevonden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 33R – 199 – 08-01-1603 Dingnus Ketelaer

Rekening gedaan betreffende zijn kinderen over de jaren 1599,1600 en 1601. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 33R – 200 – 11-01-1603

Genoemde personen: Cornelis Martini, Pieter Antheunissen; Rekening gedaan over de jaren 1597,1598,1599,1600,1601 en 1602. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 33R – 201 – 11-01-1603 Joos Janssen, timmerman Apollonia Willems Schoofs-dochter

Vader heeft staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 33R – 202 – 11-01-1603 Heyndrick Nissepat Catharynken Pieters, overleden Barrent Pieterssen Voogd heeft eed afgelegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 33V – 203 – 15-01-1603 Jan Crijnssen

Rekening gedaan betreffende zijn dochters goederen over het jaar 1602.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 33V – 204 – 16-01-1603

Genoemde personen: Mathijs Verstraeten, Claesken Jans-dochter; Rekening gedaan over het jaar 1602. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 33V – 205 – 16-01-1603 Gillis Geertssen Claesken Jans-dochter, overleden

Vader heeft staat van goederen en lasten overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 33V – 206 – 16-01-1603 Neelken Leyns, overleden

Verder genoemd: Jan van de Borre; heeft rekening gedaan betreffende de wezen.. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 33V – 207 – 17-01-1603 Pieter Cornelissen Croone, overleden

Verder genoemd: Jacob Janssen Braengendijck; heeft rekening gedaan betreffende de wezen van pachten, renten en payementen over de jaren 1599, 1600 en 1601. Genoemde personen: Adriaaen Cornelis Leyssen, Pauwels Janssen, overleden; broer van huisvrouw Adriaen Cornelis Leyssen, Jan Jacobssen op’t Hof, schout van ’s Heer Abtskerke,gerecht voogd van Pauwels Janssen, Heyndrick Adriaen Nissepat, getuige, Cornelis Gillissen, burgemeester. Betreft nalatenschap Pauwels Janssen. Volgens verklaring van enige bootsgezellen is Pauwels Janssen gestorven aan boord van een schip onder bevel van Moucheron.Adriaen Cornelis Leyssen maakt aanspraak op de nalatenschap; hem wordt verzocht schriftelijke bevestiging van overlijden te verkrijgen. Afhandeling wordt uitgesteld i.v.m. afwezigheid van Burgemeester Cornelis Gillissen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 34R – 209 – 25-01-1603

Genoemde personen: Jan de Schipper, Rinck de Schipper, Tobias Wixdorp, namens zijn zwager Bartholomeeus Vermeirs, Hans de Backer, overleden. Het ontbreekt de weduwe van Hans de Backer aan middelen om zijn voorkinderen te onderhouden. Er zijn nog twee huisjes te Bergen op Zoom die toebehoorden aan de moeder van de kinderen. Comparanten moeten met de weduwe tot een akkoord komen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 34R – 210 – 19-02-1603 Jan de Rat

Vader verzoekt dat iemand mag worden aangesteld als ontvanger voor de nalatenschap van zijn kinderen; hij mag zelf iemand vragen wie hij vertrouwt. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 34R – 211 – 19-02-1603 Quirijn Scobbelants, overleden Mayken Jans

Moeder heeft staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 34R – 212 – 22-02-1603

Petronella Matheus, Digna Matheus Verder genoemd: Cornelis Soetwater, dijkgraaf, heeft rekening gedaan uit de nalatenschap van hun vader en zuster over de jaren 1597 t/m 1601. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 34R – 213 – 22-02-1603 Gillis Geertssen Claesken Gillis, overleden Erfgenamen van Claesken Gillis zijn de nagelaten wezen van wijlen Jan Jacobssen Bijle. Door de Weeskamer goedgekeurd de kaveling van de nalatenschap tussen de erfgenamen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 34V – 214 – 26-02-1603

Janneken Claes, overleden Cornelis Mertssen Verder genoemd: Marinus Heyndrixssen, ontvanger; heeft rekening gedaan betreffende de goederen van Janneken Claes over de jaren 1600 en 1601. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 34V - 215 – 21-03-1603 Marinus Heyndrixssen

Vader heeft rekening gedaan betreffende de goederen van zijn kinderen over de jaren 1600 en 1601. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 34V – 216 – 05-04-1603

Jacques Janssen Baerlant Verder genoemd: Maerten Mazure, heeft rekening gedaan betreffende de tienden en ambachten over de jaren 1597 t/m 1602 en 1598 t/m 1602. Jacques Janssen Baerlant ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 34V – 217 – 12-04-1603 Jacob Janssen Keyser, overleden Jacobmyne Hubrecht-dochter

Verder genoemd: Adriaen Adriaenssen, heeft staat van goederen overlegd; Pieter Claessen Oversant, Marinus Heyndricssen, Jasper Jacobssen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 34V – 218 – 18-04-1603 Cornelis Jasperssen

Verder genoemd: Tobias Joossen van de Werfve, heeft rekening gedaan betreffende de kinderen van Cornelis Jasperssen uit de nalatenschap van wijlen Jan Fortssen ter Veste over de jaren 1597, 1598, 1599, 1600 en 1601.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 34V – 219 – 02-05-1603 Sebastiaen Hoochkamer Dingeken Vader heeft rekening gedaan over de jaren 1597 t/m 1602. Dingeken ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 35R – 220 – 03-05-1603 Sebastiaen Hoochkamer Jan Hoochkamer Willem Hoochkamer Vader heeft rekening gedaan over de jaren 1597, 1598, 1599, 1600, 1601 en 1602. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 35R – 221-13-05-1603 Heyndrick Adriaenssen Nissepadt Catharina Pieters, overleden Marinus Cornelissen van Kloetinge Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 35R – 222 – 13-05-1603 Heyndrick Adriaenssen

Vader heeft gekaveld met zijn kinderen, als volgt: Kavel A: Heyndrick Adriaenssen Kavel B: zijn kinderen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 35R – 223 – 14-03-1603 Marinus Hubrechtssen Bone Tanneken Jacobs, overleden Pieter Adamssen Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 35R – 224 – 14-05-1603 Marinus Hubrechtssen Bone Tanneken Jacobs-dochter, overleden

Vader heeft staat van goederen getoond.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 35R – 225 – 14-05-1603 Maerten Willemssen

Verder genoemd:Pieter Mathijssen, heeft rekening gedaan betreffende de kinderen over het jaar 1601. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 35R – 226 – 16-05-1603 Jan Cornelissen Croone, overleden

Verder genoemd:Francynken Jan Bols, heeft rekening gedaan betr. de wezen over de jaren 1600 en 1601. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 35R – 227 – 17-05-1603 Geert Claes Pieterssen, overleden

Verder genoemd: Heyndrick Adriaenssen Nissepadt, heeft rekening gedaan betr. de wees over de jaren 1600 en 1601. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 35V – 228 – 17-05-1603 Cornelis Jasperssen van Schuyle, overleden

Verder genoemd: Tobias Joossen van de Werfve, heeft rekening gedaan betr. de wezen uit de nalatenschap van hun vader en moeder, beiden overleden, over de jaren 1597, 1598 en 1599. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 35V – 229 – 20-05-1603

Genoemde personen: Adriaen Cornelis Leyssen, Pauwels Janssen, overleden , broer [van huisvrouw] van Adriaen Cornelis Leyssen. Betreft nalatenschap Pauwels Janssen. Goedgevonden door de heren van de Weeskamer dat Adriaen de interest [bladinge] van de nalatenschap van Pauwels toekomt.[Zie ook 33V-25-01-1603]


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 35V – 230 – 21-05-1603 Jan Janssen Caesman, overleden Grietken Pieters de Wint, overleden

Verder genoemd: Pieter de Windt, heeft staat van goederen overgebracht. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 35V – 231 – 21-05-1603 Gillis Janssen Pluym, overleden

Verder genoemd: Pieter Gillissen Pluym, heeft rekening gedaan betr. de wezen over de jaren 1595 t/m 1603. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 35V – 232 – 18-06-1603 Jonker Adolph van de Weerde Juffrouw Maria Jhane ende van Everinge, overleden Boudewijn van de Weerde ende d’Everinge Jonker Adolph heeft staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 35V – 233 – 18-06-1603

Betreft nalatenschap van de Weerde. Begonnen met het aanhoren van de rekening uit de voornoemde staat over de jaren 1588 t/m 1600. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 35V – 234 – 19-06-1603

Betreft nalatenschap van de Weerde. Voornoemde rekening gesloten t/m het jaar 1600.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 36R – 235 – 19-06-1603

Genoemde personen: Boudewijn van de Weerde en d’Everinge, erfgenaam, Sr. Jan Jane, overleden; grootvader van Boudewijn voorn. Jan Cannoy, testateur van het testament van Sr. Jan Jane. Afrekening pachten en betalingen over de jaren 1601 en 1602. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 36R – 236 – 12-08-1603 Jan Tomassen, overleden Maycken Pauwels Jacob Tomas Verder genoemd: Salomon Roelants. Maycken Pauwels heeft rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 36R/V – 237 – 12-09-1603 Mr. Hugo Adriaen Huyssen, overleden Dingeken Gillis Adriaen Huyssen Anneken Huyssen Steven Adriaen Huyssen Verder genoemd: Jacob Commerssen, tegenwoordige man van Dingeken Gillis. Adriaen en Anneken op hun verzoek uit de voogdij en toezicht van de Weeskamer ontslagen. Jacob Commerssen deelt mee dat het onderhouden van de kinderen hem zwaar is gevallen wegens de kosten die dit meebracht. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 36V/37R – 238 – 22-08-1603 Crijn Pieters Schoblandt, overleden Maycken Jans Cornelis Crijnssen oud 11 jaar Wijne Crijns oud 9 jaar Verder genoemd: Bouwen Leynssen tegenwoordige man van Maycken Jans, Wijnen Pieters, moeder van Crijn Pieters Schoblandt en grootmoeder van de kinderen, Jan Claessen , schipper, oom van de kinderen. Moeder zal kinderen onderhouden tot meerderjarigheid en bij het bereiken van die leeftijd aan ieder een thans overeengekomen geldbedrag geven.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 37R – 239 – 20-09-1603 Sr. Maerten van de Waerde, overleden

Verder genoemd: Mathijs van de Straten; heeft rekening gedaan van de wezen over de jaren 1601 en 1602. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 37V – 240 - 30-09-1603

Genoemd: Adriaen Aernotssen, overleden; testamenten gelezen van hen en zijn huisvrouw. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 37V – 241 – 02-10-1603

Genoemde personen: Adriaen Aernoutssen, overleden, Jasper Leynssen, erfgenaam, Pieter Janssen Bemondt, erfgenaam. Betreft nalatenschap Adriaen Aernoutssen; twee testamenten overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 37V – 242 – 04-10-1603 Adriaen Verstelle Maycken Boomgart, overleden Daniel Janssen Vader heeft staat van goederen overlegd; Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 37V/38R – 243 – 13-10-1603 Jan Tomassen, zilversmid, overleden Maycken Pauwels Claerken Jans Jan Janssen Jacob Tomassen, broer van Jan Tomassen Verder genoemd: Pauwels Janssen, vader van Maycken Pauwels; Moeder van Maycken Pauwels, niet met name genoemd; Salomon Roelandts, getrouwd met zuster van Jan Tomassen. Er wordt een regeling getroffen voor het onderhouden en de verzorging van de kinderen voor de komende jaren; Claerken gaat naar Zierikzee, Jan blijft bij moeder.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 38V – 244 – 15-10-1603 Maerten Mertssen, overleden Maycken Mertssen, overleden

Verder genoemd: Hubrecht Janssen, stadbode; heeft rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 38V – 245 – 17-10-1603 Heyndrick Adriaenssen Nissepat Geertken Cornelis-dochter, overleden Adriaen Cornelis Macharissen Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 38V – 246 – 17-10-1603 Heyndrick Adriaenssen Nissepat

Verder genoemd: Elysabeth Houcx, overleden; grootmoeder van de kinderen van H.A. Nissepat. Door Heyndrick Adriaenssen Nissepat staat van goederen overlegd van nalatenschap zijn kinderen toekomende door het overlijden van hun grootmoeder. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 38V – 247 – 17-10-1603 Heyndrick Adriaenssen Nissepat

Rekening gedaan uit de staat van Elysabeth Houcx. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 38V – 248 – 17-10-1603 Heyndrick (Adriaenssen) Nissepat Geertgen Cornelis, overleden

Rekening gedaan door Heyndrick Nissepat betr. zijn kinderen uit de nalatenschap van hun moeder over de jaren 1601 en 1602. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 39R – 249 – 17-10-1603

Genoemde personen: Heyndrick Adriaenssen, heeft staat van goederen overlegd van Catharina Pieters, overleden.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 39R – 250 – 21-10-1603

Marinus Geleynssen Jasper Geleynssen Vosberge, broer van Marinus Dignus Geertssen, lakensnijder; borg, Adriaen Aernoutssen, overleden, oom van Marinus. Betreft nalatenschap ouders en oom; administratie wordt vrzorgd door Jasper. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 39V – 251 – 26-10-1603

Marinus Geleynssen Vosberge Jasper Geleynssen Vosberge Toestemming verzocht om te procederen tegen de weduwe van Adriaen Aernoutssen.Wordt besloten dit uit te stellen omdat de benodigde stukken nog niet aanwezig zijn. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 39V – 252 – 27-10-1603 Francois van de Werve Janneken Joos, overleden Jan Janssen Kuyper Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 39V – 253 – 12-11-1603 Mayken Gillis Pierssens Clippel , overleden

Verder genoemd: Pieter Nicolaessen Oversant; heeft rekening gedaan betr. de dochter van Mayken Gillis over de jaren 1600, 1601, 1602 en 1603. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 39V – 254 – 19-11-1603 Adriaen Willemssen, overleden Pieter Adriaenssen Adriaenken Adriaens Willem Adriaenssen Voogd heeft rekening gedaan voor zijn broer en zuster over de jaren 1599, 1600 en 1601.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 40R – 255 – 25-11-1603 Leunken Jans, overleden Cornelis Mertssen Verder genoemd: Maerten Mesouck; heeft rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 40R – 256 – 26-11-1603

Genoemde personen: Pieter Claessen Oversandt, Bouwen Cornelissen. Pieter Claessen Oversandt heeft gerekend over de jaren 1599, 1600 en 1601. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 40R – 257 – 28-11-1603 Adriaen Cardanis, overleden

Verder genoemd: David Jacobussen, heeft gerekend over de jaren 1597 t/m 1601 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 40R – 258 – 21-12-1603 Cornelis Jasperssen, overleden

Verder genoemd: Tobias van de Werve, heeft rekening gedaan over de jaren 1600, 1601 en 1602. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 40R/V – 259 – 22-12-1603 Scobbelandt Pierssen, overleden Wijvene Crijns Pieter Scobbelandt, overleden juli 1602 Zoon had drie kinderen, waarvan een is overleden; Wijvene zal de overgebleven twee kinderen onderhouden voor de tijd van drie jaar; nalatenschap kinderen bestaat uit huis Den Ingel. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 40V – 260 – 22-12-1603 Heyndrick Bouts, overleden

Verder genoemd: Pieter Rijmelandt, heeft rekening gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 40V – 261 –22-12-1603 Jacob Smallegange

Cornelis Adriaenssen Smallegange, oom van de wezen Verder genoemd: Willemyna Blancx, overleden. Cornelis heeft testament Willemyna Blancx overlegd; krijgt toestemming om een boomgaard te verkopen in ’t belang van het onderhouden van de wezen; heeft daarna eed gedaan als voogd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1603 7W – 41R – 262 – 22-12-1603

Genoemde personen: Willem Mertssen Dryewege, Guilliaem Mertssen Dryewege, ‘Marinus Geleynssen Vosberg, Hubrecht Adriaenssen. Kaveling gedaan tussen Willem Mertssen Dryewege en zijn vaders wezen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 41V – 263 – 08-01-1604 Cornelis Jasperssen, overleden

Verder genoemd: Tobias van de Werve. Rekening is gesloten. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 41V – 264 – 10-01-1604

Genoemde personen: Mathijs van de Straten, Hubrecht Adriaenssen, overleden, De wezen van Cornelis Jasperssen. De rekening die Mathijs van de Straten heeft gedaan van Cornelis Jasperssenns wezen van grootmoeders goed, is gesloten. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 41V/42R – 265 – 15-01-1604 Claes Leynssen, overleden Maycken Geerts Geert Claessen Leyn Claessen Verder genoemd: Gillis Geertssen, broer van Maycken Geerts. Maycken Geerts heeft aangenomen haar kind te onderhouden voor de tijd van zes jaar op overeengekomen voorwaarden.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 42R – 266 – 23-01-1604

Genoemde personen: Pieter Willemssen, Nicolaes Janssen van Gapinge. Rekening gedaan over de jaren 1601 en 1602. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 42R – 267 – 26-01-1604 Jhr. Adolph van de Weerde Jonkvr. Maria Jhane, overleden Boudewijn van de Weerde Jhr. Tristan Jhane Verder genoemd: Guillaume du Jardin, Dhr. De Witte, secretaris, Jacques de Gendt, overleden. Voogd doet schriftelijk verzoek aan Weeskamer om Jhr. Adolph van de Weerde aan te manen achterstallige renten en aflossingen te betalen aan Guillaume du Jardin. Jhr. Van de Weerde zegt dat het hem slecht uitkomt, hij is ziek, er zijn problemen betr. de nalatenschap van Jacques de Gendt omdat du Jardin geweigerd heeft een kopie van het testament van J. de Gendt te geven. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 42V – 268 – 17-02-1604 Joos Janssen van de Werve, overleden

Verder genoemd: Elysabet Adriaens. Gekaveld van de onroerende goederen uit de nalatenschap: Letter A - de erfgenamen van Joos Janssen, Letter B - de vier kinderen van Elysabet Adriaens. Voorwaarde: vrije passage over elkanders land, zowel door eigenaars als door gebruikers. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 42V – 269 – 21-02-1604

Genoemde personen: Huybrecht Adriaenssen, overleden, Tobias Joossen van de Werve. Er blijft een [niet genoemd] bedrag schuldig door de erven Huybrecht Adriaenssen aan voornoemde van de Werve.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 42V – 270 – 21-02-1604 Cornelis Jasperssen, overleden

Pieter van Schuyle Verder genoemd: Erven Huybrecht Adriaenssen. Voogd vraagt weeskamer te overwegen dat erven Huybrecht Adriaenssen redelijk bedrag zouden geven aan de wezen van Cornelis Jasperssen wegens niet goed beheren van de gelden. Beslissing uitgesteld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 43R – 271 – 10-03-1604 Joos Janssen van de Werve, overleden

De erfgenamen hebben gekaveld van het vaderlijk en moederlijk goed. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 43R – 272 – 11-03-1604 Marinus Heyndrixssen Maycken Jans Jan Jacobssen Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 43R/V – 273 – 05-05-1604 Cornelis Jasperssen, overleden

Verder genoemd: Tobias Joossen van de Werve, ontvanger voor de wezen van Cornelis Jasperssen; Pieter Cornelissen van Schuylen, zwager van Tobias. Gebleken is dat Tobias van de Werve een bedrag van 1600 pond Vls. Schuldig is gebleven; hij ziet geen kans dit te betalen, komt regeling overeen; stelt zichzelf en zijn goederen borg, ook zijn zwager Pieter van Schuylen stelt zich borg. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 44R – 274 – 18-05-1604 Lyeven den Backer Maycken Jans, overleden Adriaen Heyndrixssen Voogd heeft eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 44R – 275 – 31-05-1604

Genoemde persoenen: Jhr. Adolph van de Weerde, Adriaen van de Perre, Gabriel van Eeckhout, gehuwd met Jonkvr. Anna van de Weerde. Getoond ter Weeskamer brieven van benefitie van inventaris. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 44R – 276 – 18-06-1604 Bely Lambrechtsdochter

Verder genoemd: Jan Claessen Backer, heeft rekening gedaan betr. de wezen over de jaren 1602 en 1603. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 44R – 277 – 02-09-1604

Genoemde personen: Tanneken Cornelis Huysen, Bouwen Cornelissen. Tanneken Huysen vraagt toestemming om nog een bedrag op te nemen uit de goederen toekomende aan Bouwen Cornelissen boven het bedrag dat zij reeds heeft; verzoek wordt niet toegestaan.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 44V/45R – 278 - - 09-1604

Genoemde personen: Antonis Marinissen, Hubrecht Adriaenssen, oom van Antonis Marinissen, Mr. Jan …. , Pensionaris van Middelburg in Zeeland, behuwdzwager van Antonis Marinissen. Hubrecht Adriaenssen en Mr. Jan dienen verzoek in om Antonis Marinissen wegens onbehoorlijk gedrag onder curatele te stellen van de Weeskamer, waartoe na rijp beraad wordt besloten.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 45V – 279 – 03-10-1604

Boudewijn van de Weerde Verder genoemd: Mr. Jacob Peck, stiefvader van Boudewijn. Jacob Peck zal met goedvinden van moeder en voogd, Boudewijn van de Weerde naar Leiden brengen; verzoekt akte van indemniteit (schadevergoeding) voor het geval hem iets zou overkomen; wordt toegestaan maar alleen voor deze reis. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 45V – 280 – 11-10-1604 Francoys Dignussen

Verder genoemd: Jan Claessen Backer, heeft rekening gedaan betr. de vier jongste kinderen over de jaren 1599 t/m 1603. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 45V/46R – 281 – 20-10-1604 Nicolaes Michyelssen Adriaenken Adriaensdochter, overleden

Vader heeft rekening gedaan over het jaar 1602; tevens gekaveld het land uit de erfenis van de moeder. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 46R – 282 – 25-10-1604 Lyeven Musschebrouck

Verder genoemd: Notaris Levendale. Vader heeft testament overlegd; is in orde bevonden; nalatenschap en onderhoud kinderen wordt geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 46R – 283 – 25-10-1604

Genoemde personen: Digna Matheus Barlantsdochter, Sebastiaen de Witte, zwager van Digna, Maerten Cornelissen Masure. Sebastiaen wordt door de heren van de Weeskamer opgedragen om Maerten Masure aan te manen het bedrag te betalen wat hij schuldig is aan Digna.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 46R/V – 284 – 03-11-1604 Jan Tomassen, zilversmid, overleden Maycken Pauwels Claerken Jans, overleden Jan Janssen Jacob Tomassen Verder genoemd: Dominicus Adriaenssen, thans gehuwd met Maycken Pauwels, Pauwels Janssen, vader van Maycken Pauwels. In verband met het overlijden van Claerken Jans, worden de nalatenschap en verzorging voor Jan Janssen opnieuw op overeengekomen voorwaarden geregeld. Pauwels Janssen stelt zich borg voor de naleving van het contract. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 46V – 285 – 25-03-1608

Jan Janssen Jacob Thomassen Verder genoemd: Pauwels Janssen, grootvader van Jan Janssen. Pauwels Janssen doet zijn belofte gestand om voor zijn kleinzoon Jan Janssen te zorgen voor de komende twee jaar, onder bepaalde condities. (Kanttekening) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 47R – 286 – 15-11-1604 Hans van de Putte, overleden

Pieter Boddens Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 47R – 287 – 20-11-1604 Jan Claessen Backer Cornelia Smallegange, overleden

Vader heeft staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 47R – 288 – 16-12-1604

Genoemde personen: Janneken Claes, overleden, Marinus Heyndrixssen, heeft rekening gedaan over de jaren 1602 en 1603.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 47R – 289 – 17-12-1604 Baldina Crijns, overleden

Verder genoemd: Marinus Heyndrixssen, heeft rekening gedaan over de jaren 1602 en 1603. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 47V – 290 – 28-12-1604 Heyndrick Adriaenssen Nisssepadt Catarina Pieters, overleden

Vader heeft rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 47V – 291 – 28-12-1604 Maerten Willemssen Dryeweghen, overleden

Verder genoemd: Pieter Mattheussen, heeft rekening gedaan betr. de wezen over het jaar 1602. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 47V – 292 – 22-12-1604 Frans van de Berge, overleden

Verder genoemd: Boudewijn Assuerus, heeft rekening gedaan over de jaren 1602 en 1603. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1604 7W – 47V – 293 – 22-12-1604

Frans Franssen van de Berge Ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W - 47V – 294 – 07-01-1605 Petronella Lenaerts, overleden

Verder genoemd: Jan van Stapelen, heeft rekening gedaan over de jaren 1601, 1602 en 1603.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 47V – 295 – 12-01-1605 Pieter Croonen, overleden

Verder genoemd: Jacob Janssen Branigendijk, heeft rekening gedaan over de jaren 1601, 1602 en 1603. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 48R – 296 – 12-01-1605 Francynken Frans Quiryncken Croone Marinis Cornelissen Verder genoemd: Jacob Janssen Branigendijk, getrouw met Francynken Frans, moeder van Quirynken. Quyrynken heeft verzocht ontslagen te worden uit de voogdij van de Weeskamer; moeder en voogd verklaren dat zij verstandig genoeg is om voor zichzelf te zorgen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 48R – 297 – 21-01-1605 Marinus Heyndrixsen Mayken Jans, overleden

Vader heeft staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 48R - 298 – 25-01-1605 Adriaen Willemssen, overleden

Verder genoemd: Willem Adriaenssen, heeft rekening gedaan van de goederen aankomende de twee wezen van zijn vader, zijn broer en zuster, over de jaren 1602 en 1603. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 48R – 299 – 02-02-1605

Genoemde personen: Pieter Claessen, Jacob Rijcke, Marinus Geleynssen Vosberch, erfgenaam, Adriaen Noutssen, overleden. Rekening gedaan betreffende nalatenschap Adriaen Noutssen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 48V – 300 – 22-01-1605 Macharis Passchyerssen, overleden

Marinus Mesouck Verder genoemd: Jan Fortssen, overleden; Geert Janssen Backer, overleden. Voogd heeft de staat overlegd en daar uit gerekend van de goederen de wezen toekomende uit de nalatenschap van genoemde personen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 48V – 301 - 18-02-1605 Cornelis Passchyerssen van Schuylen, overleden

Verder genoemd: Tobias van de Werfve, Jan Fortssen te Vesten, overleden. Tobias van de Werfve heeft gerekend van de goederen de wezen toekomende uit de nalatenschap van Jan Fortssen ter Vesten over het jaar 1602. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 48V – 302 – 26-02-1605 Willem Dignussen d’Eversdijck, overleden

De kinderenvan Willem Dignussen zijn ontslagen uit het toezicht van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 48V/49R – 303 – 26-02-1605 Pauwels de Vos Janneken Macharis, overleden

Pauwels de Vos heeft getoond het testament gepasseerd voor Notaris Gryewaert; belooft zijn kinderen tot hun meerderjarigheid te onderhouden; stelt zijn land, huis en zichzelf borg. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 49R – 304 – 03-03-1605

Genoemde personen: Niclaes Janssen van de Gapinge, Pieter Willemssen, heeft rekening gedaan over de jaren 1603 en 1604.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W - 49R – 305 – 05-03-1605

Genoemde personen: Lowijseken Vischers, overleden, Guillaume van Grimbergen, heeft staat van goederen overgebracht. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 49R – 306 – 05-03-1605 Nicolaes Antheunissen, overleden

Verder genoemd: Lysbeth Adriaens, heeft staat van goederen overgebracht de kinderen toekomende. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 49R – 307 – 21-04-1605 Heyndrick Bondts, overleden

Verder genoemd: Pieter Reymelandt, heeft rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 49R – 308 – 21-04-1605 Maycken Boomgarts, overleden

Verder genoemd: Adriaen Verstelle, heeft rekening gedaan en tevens staat van goederen van Geylken Boners overlegd, die de wezen van Maycken Boomgarts toekomen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 49R – 309 – 08-06-1605 Marten Mertssen, overleden Mayken Marinus, overleden

Verder genoemd: Hubrecht Janssen, stadbode, heeft rekening gedaan van de goederen aankomende de wezen over de jaren 1602 en 1603. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 49V – 310 – 11-06-1605

Genoemd: Michyel Blaubeen heeft rekening gedaan van zijn vaders wezen over de jaren 1601, 1602 en 1603.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 49V/50R/V – 311 – 09-07-1605 Jacob Jacobssen Bijle, overleden

Hyeronimus van der Straten Verder genoemd: Niclaes Janssen, Claesken Gillis, overleden. Niclaes Janssen en zijn vrouw hebben de verzorging van de drie jongste kinderen op zich genomen voor de tijd van twee jaar, eindigende mei 1604. Vinden het bezwaarlijk de kinderen weer aan te nemen gezien de financiele toestand. De voogd maakt een nieuwe overeenkomst met de voorwaarden en bepalingen waarvan zij kunnen instemmen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 50V – 312 – 11-07-1605 Hans van de Putte, overleden Susanneken Joncker Hans van de Putte oud 4 jaar Pieter Boddens uit Tiel(t), Vlaanderen, thans wonende te Haarlem Verder genoemd: Maycken van de Putte, zuster van Hans, vrouw van Pieter Boddens. Pieter Boddens heeft eed gedaan als voogd; eerder eed gedaan 15-11-1604. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 50V/51R – 313 – 11-07-1605 Hans van de Putte, overleden Susanneken Joncker Hans van de Putte oud 4 jaar Nalatenschap geregeld; moeder zal kind onderhouden voor de tijd van vier jaar. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 51R – 314 – 11-07-1605

Genoemde personen: Francois van de Berge, getrouwd met Susanneken Joncker. Francois stelt tot voldoening van het accoord dd 11-07-1605 het huis De Hulck als onderpand. (Kanttekening dd 17-09-1611) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 51R – 315 – 11-07-1605

Hans van de Putte Pieter Boddens Op verzoek van voogd wordt Hans, nu meerderjarig, ontslagen van het toezicht van de Weeskamer; Hans verklaart zijn erfdeel ontvangen te hebben.(Kanttekening dd 03-10-1619)


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 51R – 316- 12-07-1605 Wouter Mertssen, overleden Tanneken Laureys-dochter, overleden Elysabet oud 18 jaar Jacobmynken oud 9 jaar Jan Laureyssen Verder genoemd: Simon Mertssen. Jan Laureyssen heeft eed gedaan en met Simon Mertssen een bedrag ten behoeve van de wezen in bewaring gegeven. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 51V/52R – 317 – 23-07-1605 Nicolaes Gillissen,boekverkoper, overleden Susanneken Jans Mr. Frederick Wagenaer Verder genoemd: Christoffel Dole Accoord gemaakt met de weduwe betreffende onderhoud van de kinderen; zij stelt als onderpand haar huis aan de Kerkstraat. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 52R – 318 – 27-08-1605

Jan Smallegange Hyeronimus Smallegange Beiden zijn ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 52R/V 53R/V – 319 – 16-09-1605

Genoemde personen: Jhr. Cornelis van de Burgh, Adriaen Danielssen, pachter lammertienden, aankomende de proost van Sint-Maarten te Utrecht, Lieven van Boschuysen Jacobssen, pachter van de tienden, aankomende Jonkvr. Maria van Boschuysen, zijn nicht, Geert Cornelissen Nieupoorter, ontvanger van de goederen gelegen buiten het eiland Zuid-Beveland, aankomende de wezen van Jhr. Maerten van de Weerde, Cornelis Gillissen, burgemeester Goes en Willem Ockerssen, opperdijkgraaf Schouwen, beiden testamentaire voogden van de wees van Jhr. Maerten van de Weerde, Mr. Jacob Peck, getrouwd met Jonkvr. Lievina Marinus, moeder van de wees. Betreft nalatenschap Maerten van de Weerde. Tekortkomingen geconstateerd in het beheer van de nalatenschap, met name de lammertienden; wordt door de betreffende partijen een goede overeenkomst gemaakt ten einde alle onenigheid en geschillen aangaande deze zaak in der minne te schikken.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 53V – 320 – 16-09-1605 Jhr. Maerten van de Weerde, overleden

Verder genoemd:Mathijs Verstraten, heeft rekening gedaan betr. de wees over de jaren 1603 en 1604. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 53V – 321 – 17-10-1605 Hubrecht Adriaenssen, overleden

Rekening gedaan over de jaren 1602 en 1603. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 53V – 322 – 29-10-1605 Nicolaes Machielssen

Vader heeft gerekend van zijn kinderen over het jaar 1603. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 53V – 323 – 11-11-1605 Willem Jobssen Goeree, overleden

Verder genoemd: Willem Mertssen, heeft gerekend uit de staat van goederen betr. de wezen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1605 7W – 53V – 324 – 07-12-1605 Tomas Ecberssen, overleden Sara oud 15 jaar Pieter oud 14jaar Susanneken oud 10 jaar Pauwels oud 7 jaar Catarina oud 6 jaar Antonis Ecberssen Voogd heeft eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W- 53V/54R – 325 – 05-01-1606 Cornelis Mathijssen, rekenmeester, overleden Maycken Jans Maycken Jans oud 12 jaar Cornelis oud ong. 3 jaar Pieter Cornelissen Mathijssen Voogd heeft eed gedaan. Moeder heeft staat van goederen getoond. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 54R – 326 – 18-01-1606 Jasper Geleynssen Vossenberch, overleden

Verder genoemd:Pieter Janssen van de Hooge, Pieter Janssen Beaumont, Dignus Geertssen, Marinus Geleynssen. Betreft nalatenschap Vossenberch, waarbij grote schulden blijken te zijn; voorstellen om tot oplossing te komen; afhandeling wordt voorlopig uitgesteld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 54V – 327 – 20-01-1606 Matheus Michyelssen Baerlant, overleden

Cornelis Zoetwater, dijkgraaf Verder genoemd: Antony Baerlant. Voogd heeft gerekend van het moederlijk goed van de wezen en van het vaderlijk goed van Antony Baerlant over 1601. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 54V/55R – 328 – 20-01-1606

Genoemde personen: Sebastiaen de Witte, getrouwd met Petronella Matheus Bastiaensdochter, Digna Matheus, zuster van Sebastiaen, Cornelis Zoetwater, voogd van Digna, Mr. Michyel Baerlant, broer van Digna. Sebastiaen verzoekt te mogen blijven wonen in het huis waarin hij nu woont; is gezamenlijk eigendom van hem en Digna; Sebastiaen zal de helft in geld of goed aan zijn zuster betalen; wordt op bepaalde condities goedgevonden.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 55R – 329 – 26-01-1606

Marinus Leynssen Vossenberch Pieter Janssen Beaumont Verder genoemd:Adriaen Aernoutssen, Jasper Leynssen (Vossenberch). Pieter Janssen van de Hooghe, welke staat van goederen heeft overlegd, voor de helft aan Marinus toekomende uit de nalatenschap van Adriaen Aernoutssen uit de naam van het sterfhuis van Jasper Leynssen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 55R – 330 – 30-01-1606 Matheus Machielssen, overleden

Cornelis Zoetwater Voogd heeft rekening gedaan betr. de kinderen over het jaar 1602. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 55V – 331 – 31-01-1606

Digna Matheus Cornelis Zoetwater Voogd heeft rekening gedaan over vaderlijk goed over het jaar 1602. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 55V – 332 – 01-02-1606 Dignus Jacobssen Ketelaer

Vader heeft rekening gedaan betr. zijn kinderen over de jaren 1602, 1603 en 1604. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 55V – 333 – 03-02-1606 Jhr. Adolff van de Weerde, overleden

Mr. Daniel Jacobi, gecommiteerde Raad van de Staten van Zeeland, Jhr. Jacques Manrique Voogden hebben eed gedaan. Weduwe heeft testament getoond van Adolff van de Weerde van december 1599, als ook het testament van Jhr. Boudewijn van de Weerde d’Everinghe.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 55V – 334 – 25-02-1606

Genoemde personen:Boudewijn Cornelissen, Pieter Nicolaessen Oversant, welke rekening heeft gedaan over de jaren 1602 t/m 1604, hij zal worden verzocht zich nader te verantwoorden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 56R – 335 – 17-03-1606 Cornelis Jasperssen Schuyle, overleden

Verder genoemd:Mathijs van de Straten, ontvanger, Hubrecht Adriaenssen, Anthony Marinussen. Mathijs van de Straten wordt gemachtigd om met uit nalatenschap grootmoeder ontvangen gelden bedrag van bestaande schulden te vereffenen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 56R – 336 – 19-05-1606 Jan Claessen Cousmaecker, overleden Nicolaes oud 8 jaar Boudewijn oud 4 ½ jaar Janneken oud 1 jaar Nicolaes Janssen Cousmaecker Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 56R/V – 337 – 19-05-1606 Ghysbrecht Joossen, steoeldraaier Tanneken Cornelisdochter, overleden Neelken Ghysbrechts, oud 2 ½ jaar Verder genoemd: Mr. Marinus Hoochkamer, Jan Aerentssen Hollander, naaste vrienden van moeders zijde. Onderhoud kind wordt uitvoerig geregeld. Bij meerderjarigheid zal de vader haar de sieraden van de moeder geven. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 56V – 338 – 03-06-1606 Cornelis Smallegange, overleden

Verder genoemd: Jan Claessen Backer, die heeft gerekend betr. de wezen t/m 1604.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 57R – 339 – 03-06-1606 Francois Dignussen Eversdijck, overleden

Verder genoemd: Jan Claessen Backer, die rekening heeft gedaan betr. de wezen over 1604 en 1605. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 57R – 340 – 06-07-1606 Lauris Adriaenssen Neelken Lauris Verder genoemd: De weduwe van Louwijs Serwouters, Steven Adriaen Huyssen, Alberto Joachimi. De weduwe van Louwijs Serwouters heeft rekening gedaan betreffende Neelken Lauris. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 57R – 341 – 19-07-1606

Genoemde personen: Jasper Geleynssen Vossenberch, overleden, Marinus Geleynssen, Pieter Janssen van de Hooge. Rekening gedaan over de jaren 1603 en 1604. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 57R – 342 – 20-07-1606 Pieter Conelis Mathijssen Maechtelyncken Appolonisdochter, overleden Ismael Maessen Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 57R – 343 – 20-07-1606

Genoemde personen: Cornelis Jasperssen. Nicolaes Michyelssen Oosdijck, ontvanger. Rekening gehoord aangaande de nalatenschap van de kinderen Cornelis Jasperssen over 1603 en nadien gesloten.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 57R – 344 – 10-08-1606 Cornelis Mathijssen, overleden

Verder genoemd:Pieter Cornelis Mathijssen , die rekening heeft gedaan van de goederen de weduwe en de erfgenamen toekomende over het jaar 1604. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 57R – 345 – 16-08-1606 Mr.Pieter Levendale, overleden Maria Coenraets

Verder genoemd: Jan Janssen Luype, zwager van Maria. Moeder heeft besloten testament getoond, waarin zij erfgename wordt, mits onderhoudende zijn kind. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 57V- 346 – 28-8-1606

Genoemde personen: Lowijsken Vischers. Guillaume van Grimbergen, die rekening heeft gedaan uit de staat van goederen toekomende Lowijsken Vischers. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 57V – 347 – 11-09-1606

Genoemde personen:Boudewijn van de Weerde, Jr. Jan Jane, overleden, grootvader van Boudewijn, Jan Cannoye, wonende te Middelburg. Brieven ontvangen, gescheven door Jan Cannoye, waarin hij weigert rekening te doen van de goederen toekomende aan Boudewijn. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 57V – 348 – 30-10-1606 Jan Janssen Caesman, overleden

Verder genoemd: Pieter de Windt, die rekening heeft gedaan uit de staat van de wezen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 57V – 349 – 30-10-1606 Pieter Pieterssen de Windt, overleden Maycken Guillaems

Verder genoemd: Guillaem d’Hondt, vader van Maycken. Maycken heeft staat van goederen overlegd.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 57V – 350 – 09-11-1606 Cornelis Jasperssen van Schuylen, overleden

Pieter van Schuylen Verder genoemd: Mr. Jacob Baerlant, getrouwd met Maria van Schuylen, Niclaes Michielssen Oostdijck, die heeft gerekend over het jaar 1604. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 57V – 351 – 10-11-1606 Niclaes Michielssen Oostdijk Adriaenken Adriaens Lauresssssen –dochter, overleden

Vader heeft gerekend over het jaar 1604. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 58R – 352 – 11-12-1606 Neelken Marinus, overleden

Verder genoemd: Gillis Geertssen, die heeft gerekend van de goederen van de wezen over de jaren 1602, 1603 en 1604. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 58R – 353 – 14-12-1606 Cornelis Jasperssen, overleden

Verder genoemd: Mathijs van de Straten, die heeft gerekend van grootmoeders goed dat de wezen van Cornelis Jasperssen toekomt. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 58R – 354 – 20-12-1606 Jr. Boudewijn van de Weerde, overleden

Verder genoemd: Jan Cannoy, die heeft gerekend van de goederen die de erfgenamen toekomen over de jaren 1602, 1603 en 1604.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 58R – 355 – 21-12-1606 Antonis Franssen, overleden

Marinus Bone Voogd heeft gerekend tot en met 1604. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 58R – 356 – 22-12-1606 Marinus Bone

Vader heeft gerekend van zijn kinderen over de jaren 1603 en 1604. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 58R/V – 357 – 22-12-1606 Pieter Claessen, overleden Digne Jasperssen-dochter Claes Pieters, wordt 2 jaar in maart 1607 Jasper Dirricssen, vader van Digne Verder genoemd: Dignis Geertssen. Moeder heeft staat van goederen overlegd.; erfenis en onderhoud kind worden geregeld voor de tijd van acht jaar. Kanttekening 24-12-1616: Genoemde personen: Jasper (Dirricssen) de Cuyper, grootvader Digna Jaspers met haar man Cornelis Willemssen. Contract wordt wederom vernieuwd voor twee voorgaande en twee volgende jaren. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 58V – 358 – 29-12-1606 Lenart Vleyschouwer Barbara Jans-dochter, overleden

Verdrag onderhoud kinderen geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 58V – 359 – 29-12-1606

Genoemd: Sebastiaen Lievenssen de Wale, De wezen van Jr. Maerten van de Weerde, De wezen van Jr.Adolph van de Weerde. Betreft uitspraak Stad Veere dd 06-10- 1606 aangaande nalatenschap.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1606 7W – 58V – 360 – 30-12-1606 Heyndrick Adiaenssen Nissepadt Geertken Cornelis

Vader heeft gerekend van zijn vier kinderen over de jaren 1603, 1604, 1605 en 1606. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 59R – 361 – 15-01-1607 Pieter Jacques Borselaer, overleden

Jacob Rijcke Mr. Jacob Baerlant Voogden hebben eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 59R – 362 – 15-01-1607 Mr. Pieter Levendale, overleden Maycken Coenraets, overleden

Verder genoemd: Jan Janssen Cuyper. Moeder heeft staat overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 59R – 363 – 20-01-1607

Genoemde personen: Marinus Gheleynssen Vossenberg, Willem Adriaen Aernoutssen, overleden, Pieter Janssen Beaumondt, welke rekening heeft gedaan uit de nalatenschap van Willem Adriaen Aernoutssen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 59R – 364 – 20-01-1607 Pieter Pieterssen Wint, overleden

Verder genoemd: Pieter de Wint. Onderhoud wees voor de tijd van vier jaar geregeld.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 59R/V – 365 – 22-01-1607

Willem Ockersse, opperdijkgraaf Schouwen; voogd wezen Jr Maerten van de Weerde; Jr. Jacques Manrijco, voogd wezen Jr. Adolff van de Weerde Verder genoemd: Sebastiaen Lyevenssen de Wale, overleden, Mr. Daniel Jacobi, overleden, De wezen van wijlen Jonkers Maerten en Adolff van de Weerde,en van Anna van de Waerden, Jonkvr. Jacobmynken van der Goes, Jhr. Jacob Peck, Jonkvr. Livina Marinus-dr, huisvrouw van Jacob Peck, Geert Cornelis Nyenpoirter, Weduwe Daniel Jacobi. Willem Ockerssen heeft verslag gedaan van de nalatenschap van Sebastiaen Lyevenssen de Wale en Mr. Daniel Jacobi ten behoeve van de wezen van Jonkrs Maerten en Adolff van de Waerde en Anna van de Waerde. Goederen verdeeld als volgt: Kavel A: Jonkvr. Jacobmyn van der Goes (Vergoes) Kavel B: de wezen van Jr. Adolff van de Weerde Kavel C: de wezen van Jr. Maerten van de Weerde. In augustus 1606 is een zwaar onweer geweest, waardoor grote schade aan de landen. Voogden gemachtigd om zaken naar recht en billikheid te regelen. Betreft nalatenschap Sebastiaen Lyevenssen de Wale en Mr. Daniel Jacobi. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 60R – 366 – 09-02-1607 Steven Baernartssen, overleden Janneken Vincx Antonis Steven Huysen Moeder heeft testament getoond; voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 60R – 367 – 09-02-1607 Mr. Pieter Levendale, overleden Maycken Coenraets

Verder genoemd: Jan Janssen Cuyper, borg. Moeder stelt haar huis aan de Oprel met haar andere goederen als onderpand. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 60R – 368 – 10-02-1607 Jacques Turnicx, overleden

Verder genoemd: Hubrecht de Munck, die rekening doet aangaande het weeskind over de jaren 1602,1603,1604,en 1605.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W- 60V – 369 – 16-02-1607 Pieter Schobbe, overleden

Verder genoemd: Van ’s vaders zijde: Jacob Frenyt, getrouwd met Kempe Schobbe, Jan Aerenssen de Hout, Maycken Schobbe, huisvrouw van Cornelis Dignussen, Jan Claessen, namens zijn huisvrouw. Van ’s moeders zijde: Christaen Crijnssen, Jacob Ingelssen, Wijvene Pieters, overleden. Tot nalatenschap behoren o.a. aandeel huis Den Ingel en huis De Mareminne. Partijen komen overeen de wezen te onderhouden op de gestelde voorwaarden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 61R – 370 – 28-02-1607 Cornelis Gillissen, smid, overleden

Jacob Baernaert Verder genoemd: Pauwels de Vos. Onderling overeengekomen dat Pauwels de Vos de bedragen die hij schuldig is in vier gedeelten mag afbetalen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 61R/V – 371 – 01-03-1607 Joos Janssen, timmerman Apolonia Willem Schooffs-dochter, overleden Jan Joossen Aegtken (Joos-dr) Pieter Willemssen Verder genoemd: Quirynken Willemssen, tante (moye) van de wezen. Vader zal kinderen onderhouden; zoon zal timmeren leren en daarvoor loon krijgen; dochter zal huishouding doen en kleedgeld daarvoor ontvangen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W- 61V – 372 – 21-04-1607 Hans Vermeulen, hoymaecker, overleden

Verder genoemd: Daniel Schoneknape, administrateur, Guillaem d’Hondt, Hubrecht Janssen, stadbode. Administrateur heeft staat van goederen overlegd.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 61V/62R – 373 – 24-04-1607 Jaspar Leynssen Vosberge, overleden

Pieter Janssen Beaumont Verder genoemd:Jan Pieterssen van de Hooge, rentmeester, Marinus Leynssen Vosberge. Weeskind overleden; voogdij van rentmeester en voogd vervallen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 62R – 374 – 10-05-1607 Belye Lambrechtssen, overleden

Verder genoemd: Jan Claessen Backer, rentmeester, die rekening heeft gedaan over de jaren 1604, 1605 en 1606. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 62R – 375 – 01-06-1607 Pieter Croonen, overleden

Verder genoemd: Jacob Branige, die rekening heeft gedaan over d jaren 1604 en 1605. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 62R – 376 – 13-07-1607 Francois Dignussen, overleden

Verder genoemd: Jan Claessen Backer, heeft rekening gedaan tot en met 1606. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 62R – 377 – 13-07-1607 Cornelis Smallegange, overleden

Verder genoemd: Jan Claessen Backer, heeft rekening gedaan tot en met 1606.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 62R – 378 – 16-07-1607 Pieter Weyns, overleden

Verder genoemd: Pieter Weyns , heeft rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 62R – 379 – 28-07-1607

Genoemde personen: Pieter Claessen Ovesant, rentmeester, Boudewijn Cornelissen, overleden, Nicolaes Michyelssen, Tanneken Cornelis Huyssen. Gerekend door Pieter Claessen Ovesant over het jaar 1605.Op verzoek van de erfgenamen verdeling van de nalatenschap geregeld onder bepaalde voorwaarden en met ieders goedvinden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 62V – 380 – 31-07-1607 Pieter Wisse, overleden

Pieter Hillewater Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 62V – 381 – 16-08-1607

Genoemde personen: De wezen van Adolff van de Weerde, Jacques Manryco, voogd, Jr. Frederick de Luciano, Frans van de Perre, Jr. Boudewijn van de Weerde, overleden. Voogd verzoekt een bij hem berustende som geld te mogen aanwenden ten behoeve van de wees. Moet dit beleggen in vaste goederen. Tevens regeling van enkele onderlinge geschillen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 62V/63R – 382 – 10-09-1607 Adriaen Laureyssen , overleden Laureys Adriaenssen Verder genoemd: Nicolaes Michyelssen Willem Marinussen Zoute’, Jan Masure. Zoon verzoekt het testament van zijn vader buiten werking te stellen. Na ingewonnen advies wordt besloten dat de rechter hierover moet beslissen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 63R – 383 – 18-09-1607 Sebastiaen Hoochcamer Maycken Jans, overleden Willem Hoochcamer Jan Hoochcamer Goederen van de moeder gekaveld als volgt: Kavel A - Willem Kavel B - Jan Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 63R – 384 – 06-10-1607 Dignus Geertssen, overleden Pieter Dignussen oud plm. 18 jaar Janneke Dignus oud 11 jaar Michyel Cornelissen Blaubeen Voogd heeft eed gedaan. De moeder is aanwezig. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 63R/V – 385 – 09-10-1607 Adriaen Mannee Neelken Maertens, overleden Maerten Mertssen Verder genoemd: Pieter Levendale. Voogd heeft eed gedaan. Vader toont testament waarin erfenis en onderhoud kinderen wordt geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 63V – 386 – 02-11-1607 Cornelis Mathijssen, rentmeester, overleden

Verder genoemd: Jan Claessen Backer, die rekening heeft gedaan betr. de wezen over de jaren 1603 en 1604.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 63V- 387 – 05-11-1607 Wouter Mertssen, overleden Tanneken Laureyssen, overleden

Verder genoemd: Jan Laureyssen, die rekening heeft gedaan betr. de wezen . Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 63V – 388 – 14-11-1607 Steven Baernaertssen, overleden Janneken Vincx Jacques, wordt met Lichtmis 1608 twee jaar. Verder genoemd: Antonis Huyssen, rentmeester. Weduwe heeft staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 64R – 389 – 12-12-1607 Maerten Willemssen, overleden

Verder genoemd: Pieter Cornelis Mathijssen, die rekening heeft gedaan betr. de wezen over het jaar 1606. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 64R – 390 – 15-12-1607 Adriaen Verstelle

Vader heeft gerekend van zijn kinderen tot en met 1606. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 64R – 391 – 17-12-1607 Petronelle Lenaerts, overleden

Verder genoemd: Jan van Stapelen, die rekening heeft gedaan van de wezen over het jaar 1606. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 64R – 392 – 19-12-1607 Hubrecht de Munck Maycken Adriaens-dochter, overleden Mr. Michyelssen Baerlant Verder genoemd: Sebastiaen de Witte. Voogd heeft eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1607 7W – 64R – 393 – 19-12-1607 Sebastiaen Hoochcamer Jan Vader heeft gerekend van zijn zoon tot en met 1606. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 64R – 394 – 14-02-1608 Pieter Wisse, overleden Catarina Frans

Weduwe heeft staat van haar mans goederen overlegd; zij heeft recht op een zevende deel. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 64R – 395 – 22-02-1608 Jan Clayssen Cousmaecker, overleden

Nicolaes Janssen Verder genoemd: Abraham Bouwenssen, getrouwd met Maycken Erasmus Pieter Marinissen. Abraham Bouwenssen heeft staat van goederen overlegd van Jan Clayssen Cousmaecker. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 64V – 396 – 22-02-1608 Jr. Maerten van de Weerde, overleden

Willem Ockerssen, dijkgraaf Vooggd zal ontboden worden voor een onderhoud aangaande de rekening van de wezen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 64V – 397 – 29-02-1608 Maycken Jaspers, overleden

Verder genoemd: Dignus Ketelaer, die rekening heeft gedaan van de wezen over de jaren 1605 en 1606. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W - 64V – 398 – 07/08-03-1608 Jr. Maerten van de Weerde, overleden

Verder genoemd: Mathijs van de Straten die rekening heeft gedaan van de wezen over de jaren 1605 en 1606.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 64V – 399 – 12-03-1608 Adriaen Willemssen, overleden Pieter Adriaenssen Verder genoemd: Willem Adriaenssen, die rekening heeft gedaan over 1604 en 1605. Pieter Adriaenssen ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 64V – 400 – 12-03-1608

Adriaen Andryessen Westkerke Voogd heeft voogdij aangenomen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 65R – 401 – 04-04-1608 Pieter Cornelis van Schuylen, overleden

Cornelis Zoetwater, dijkgraaf Mr. Jacob Baerlant Beide voogden hebben de voogdij aangenomen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 65R – 402 – 21-04-1608 Pieter Cornelis Mathijssen Machtelyncken Appolonis, overleden

Vader heeft staat van goederen getoond. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 65R – 403 – 27-06-1608 Willem Pagarus, overleden

Cornelis Anthonissen Ossewaerde Voogd heeft eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 65R – 404 – 20-08-1608 Tobias Wixdorp Janneken Heyndrix, overleden Maycken oud 16 jaar Heyndrixsken oud 14 jaar Cornelis oud 11 jaar Daniel oud 9 jaar Jacobmyne oud 5 jaar Tobias oud 3 jaar Bartholomeus Vermeris Voogd heeft eed gedaan. Vader heeft staat van goederen getoond benevens een testament; zal zijn kinderen onderhouden; stelt zijn huis als onderpand. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 65V – 405 – 23-09-1608 Mr. Michiel Baerlant Jacobmyna van Banchem, overleden Mr.Nicolaes Heyst, pensionaris der stad Leiden Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 65V – 406 – 10-10-1608 Machtelynken Lonis, overleden

Verder genoemd: Pieter Cornelis Mathijssen, die rekening heeft gedaan uit de staat van goederen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 65V – 407 – 13-10-1608 Jan Janssen in ’t Radt

Vader heeft rekening gedaan van zijn kinderen over de jaren 1605, 1606 en 1607. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 65V – 408 – 16-10-1608

Marinus Geleynssen Vosberge Verder genoemd: Pieter Janssen Beaumont, die rekening heeft gedaan over de jaren 1605 en 1606. Betreft nalatenschap vader, Moeder en oom Adriaen Aernoutssen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 65V – 409 – 16-10-1608 Francoys Dignussen, overleden

Verder genoemd: Jan Claessen Backer, die rekening heeft gedaan van de vier jongste kinderen over het jaar 1606. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 65V – 410 – 16-10-1608 Cornelia Smallegange, overleden

Verder genoemd: Jan Claessen Backer, die rekening heeft gedaan van de zes kinderen van pachten, renten en payen over de jaren 1606 en 1607. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 65V/66R – 411 – 22-10-1608 Ingel Melchiorssen de Bonte, overleden Tanneken Bouwens Pieter Willemssen, rekenmeester Sebastiaen de Witte Verder genoemd: Laureys Adriaenssen, gehuwd met Tanneken Bouwens, De kinderen van Cornelis de Witte, Nicolaes Michyelssen Oosdijck. Voogden zijn gemachtigd om vijf gemeten land te verkopen ter voldoening van schulden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 66R – 412 – 01-11-1608 Nicolaes Michyelssen Oosdijck

Vader heeft gerekend van zijn kinderen over het jaar 1605. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 66R – 413 – 06-11-1608 Cornelis Jasperssen, overleden

Verder genoemd: Nicolaes Michyelssen Oosdijck, die rekening heeft gedaan van de wezen over het jaar 1605.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 66R – 414 – 13-11-1608 Pieter Cornelis Mathijssen Machtelyncken Appolonis, overleden

Gekaveld van de goederen als volgt: Kavel A: de wezen Kavel B: Pieter Cornelis Mathijssen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 66R – 415 – 13-12-1608

Digna Baerlants Rekening gehoord en gesloten van de nalatenschap van moeders zijde over de jaren 1603 t/m 1606. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 66R – 416 – 15-12-1608

Digna Baerlants Verder genoemd: Sebastiaen de Witte, Mr.Michiel Baerlant. Rekening gehoord en gesloten van de nalatenschap van vaders zijde t/m 1606. Sebastiaen de Witte blijft ontvanger. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1608 7W – 66R/V – 417 – 09-12-1608 Pieter Wijsen, overleden

Verder genoemd: Pieter Adamssen, gehuwd met de weduwe van Pieter Wijsen. Weduwe ontvangt een zevende deel; de wezen alle andere goederen, o.a. stukken land. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 66V – 418 – 14-01-1609 Cornelis Cornelissen Mathijssen, rekenmeester, overleden

Verder genoemd: Jan Claessen Backer, die rekening heeft gedaan over het jaar 1607.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 66V – 419 – 15/16-01-1609 Maycken Jans Camer, overleden

Verder genoemd: Jan Claessen Backer, die rekening heeft gedaan van de wezen over het jaar 1607. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 66V/67R – 420 – 15/16-01-1609 Cornelia Smallegange, overleden

Verder genoemd: Jan Claessen Backer, Cornelis Franssen d’Eversdijck. Taxatie-rapport getoond van de landen toekomende de erfgenamen van wijlen Cornelia Smallegange. Overeengekomen met Cornelis Franssen om hem in contanten te betalen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 67R – 421 – 20-01-1609

Genoemde personen: Willem Geertssen Nissepadt, heeft rekening gedaan van de goederen toekomende zijn zuster Maycken Geerts over de jaren 1604, 1605 en 1606. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 67R – 422 – 29-01-1609 Cornelia Smallegange, overleden

Verder genoemd: Jan Claessen Backer, die rekening heeft gedaan van de wezen over de jaren 1607 en 1608. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 67R – 423 – 29 –01-1609 Francois Dignussen, overleden

Verder genoemd: Jan Claessen Backer, die rekening heeft gedaan van de wezen over de jaren 1607 en 1608.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 67R – 424 – 30-01-1609 Jacques Turnicx, overleden

Verder genoemd: Hubrecht de Munck, die rekening heeft gedaan van de wezen over de jaren 1606 en 1607. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 67R/V – 425 – 11-02-1609 Jacob Marinussen Adriaenken Jacobsdochter Cornelis Laureyssen Verder genoemd: Laureys Antonissen, overleden, Jan Fortssen, dijkgraaf, overleden, Jacobmyncken Bartels, overleden. Voogd heeft staat overlegd van datgene wat Adriaenken toekomt; zal binnen 14 dagen rekening doen; vader zal daarna aan zijn dochter het bedrag geven wat haar volgens testament van moederszijde toekomt. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 67V – 426 – 17-02-1609 Jan Thomassen, overleden Jan Janssen van de Plasse Salomon Roelandts Jacob Thomassen, overleden Eerste voogd overleden, nieuw aangestelde voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 67V – 427 – 17-02-1609 Jan Thomassen, overleden

Jacob Thomassen, overleden Salomon Roelandts Verder genoemd: Adriaen Maertenssen van Zierikzee, borg, Salomon Roelandts, voogd, heeft staat van goederen van wijlen Jacob Thomassen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 67V/68R – 428 – 21-02-1609 Cornelis Hubrechtssen van Kloetinge, overleden Loentken Cornelis Elysabet Cornelisdr., oud 7 dagen bij overlijden vader Verder genoemd: Adriaen Willemssen, oom van de wees, wonende te Oude Tonge. Onderhoud van weeskind geregeld.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 68R – 429 – 07-03-1609 Heyndrick Nissepat Catelijne Pieters, overleden

Rekening gehoord en gesloten over de jaren 1604 t/m 1607 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 68R/V – 430 – 02-04-1609 Adriaen Cornelissen Mannee Neelken Maertens, overleden Maerten Mertssen Verder genoemd: Hans van der Stringe, oom van de wezen, borg. Erfenis, onderhoud kinderen en borgstelling geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 68V - 431 – 16-04-1609 Willem Jobssen Goeree, overleden Clara Robouts

Rekening t/m 1608 gehoord en gesloten. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 68V – 432 –16-04-1609 Baldina Crijns Hendrik Marinussen Rekening gesloten over de jaren 1604 t/m 1607. Hendrick Marinussen ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 68V – 433 – 17-04-1609 Jacob Jacobssen, overleden

Verder genoemd: Hubrecht Janssen, die rekening heeft gedaan over de jaren 1604,1605 en 1606. Op dezelfde dag zijn de wezen ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 68V – 434 – 25-05-1609 Jan Claessen Backer Marre Jans Camer, overleden

Verder genoemd: Cornelis Cornelissen Mathijssen, overleden, gehuwd geweest met Marre Jans. Gekaveld als volgt: Kavel A: Jan Claessen Kavel B: de wezen van Marre Jans, zowel de kinderen van Cornelis Mathijssen als de kinderen van Jan Claessen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 69R/V – 435 – 06-07-1609 Pieter de Pape Pyeryncken Jans de Riddere, overleden maart 1609 Christynken de Pape, oud 2 ½ jaar Pieter de Pape, geboren 18-03-1609 Verder genoemd: Jan de Ridder, grootvader. Onderhoud kinderen op overeengekomen voorwaarden geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 69V – 436 – 02-09-1609

Genoemde personen: Lenart Janssen Vleyschouwer, Jan van Attendale te Kruiningen. Betreft regeling nalatenschap, met name land in Schore, toekomende aan de voorkinderen van Lenart. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 69V – 437 – 09-09-1609 Jacob Marinussen Blauverwers n.m.n.g., overleden

Verder genoemd: Cornelis Laureyssen , die gerekend heeft van het weeskind t/m 1607.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 69V/70R – 438 - 08-10-1609 Ismael Melchiors Martynken Jans Aernoldsdochter, overleden Nicolaes Janssen Verder genoemd: Cornelis van Aerde te Brecht in Brabant, Maria Heynrix-dochter, gehuwd mer Cornelis van Aerde, Commarina Jacob Bancs, grootmpeder van de wezen, Arnold Melssen (Melchiors), Peteren Spruyt, Mr. Philips de Neve. Akten gepasseerd voor Burgemeester en Schepenen van Antwerpen aangaande de nalatenschap de wezen toekomende worden onderzocht en goedgekeurd door Burgemeester en Weesmeesters te Goes. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 70R – 439 – 21-10-1609 Heyndrick Bouts, overleden

Verder genoemd: Pieter Reymelant, die rekening heeft gedaan van de wees t/m 1608. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 70R/V – 440 – 28-10-1609 Jan Thomassen, overleden Maycken Pauwels Salomon Roelandts Verder genoemd: Pauwels Janssen, vader van Maycken Pauwels. Voogd heeft rekening gedaan, maar blijft bedrag schuldig; mag dit voor twee jaar houden mits betalende rente;Pauwels Janssen gaat accoord. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 70V/71R/V – 441 – 29-10-1609 Jaspar Geleynssen Vosberge, overleden Jonkvr. Anna van de Hooge Zoon, overleden in 1606 Pieter Janssen Beaumont Rentmeester van de Hooge Verder genoemd: Frederick van Reynegem, gehuwd met Anna van de Hooge, Cornelis Martini, Marinus Geleynssen Vosberge, neef van overleden zoon van Jaspar Geleynssen Vosberge, en thans erfgenaam, Jan Pieterssen van de Hooge, rentmeester. Overwogen wordt of de erfenis aanvaard kan worden daar er aanmerkelijke schulden zijn.Na onderling overleg hebben partijen getracht tot een accoord te komen. Bedenktijd gevraagd tot na de middag.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 71V – 442 – 29-10-1609 Jaspar Leynssen (Geleynssen), overleden Jonkvr. Anna van de Hooge

Verder genoemd: Frederick van Reynegem, gehuwd met Jonkvr.Anna van de Hooge, Cornelis Martini, Marinus Leynssen (Geleynssen), erfgenaam. Nogmaals overleg om tot definitieve overeenstemming te komen. Tenslotte de zaak in der minne afgehandeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 71V – 443 – 07-12-1609 Pieter Borselaer, overleden Magdalena Cornelis Mr. Jacques Baerlant Verder genoemd: Jacob Rijcke, Pieter Cornelis Mathijssen. Staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 71V/72R – 444 – 09-12-1609 Jan Claessen Cousmaecker, overleden Mayken Erasmus Niclaes Cousmaecker Verder genoemd: Abraham Bouwenssen, thans gehuwd met Mayken Erasmus. Onderhoud kinderen geregeld; Abraham Bouwenssen stelt zijn huis als onderpand. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1609 7W – 72R – 445 – 21-12-1609 Adriaenken Adriaens-dochter

Verder genoemd: Nicolaes Michyelssen Oosdijk, die rekening heeft gedaan van de wezen over 1606. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 72R – 446 – 10-02-1610

Pieter Janssen Beaumont Verder genoemd: Marinus Gheleynssen. Voogd heeft rekening gedaan over de jaren 1605 en 1606.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 72R – 447 – 11-02-1610 Magtelyncken Lems, overleden

Verder genoemd: Pieter Mathijssen, die heeft gerekend van verkocht land aangaande de wezen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 72R – 448 – 22-02-1610 Matheus ….ssen

Verder genoemd: Jan de Wolff, heeft staat overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 72R – 449 – 22-02-1610

Genoemd: Michyel Blaubeen, die rekening heeft gedaan van de wezen van zijn vader t/m 1608. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 72R – 450 – 09-03-1610 Matheus Yemanssen Josynken Jans, overleden Gillis oud 8 jaar Tamar oud 7 jaar Adriaen Govaertssen Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 72R/V – 451 – 13-03-1610 Nicolaes Michyelssen Oosdijck Clara van Achelen, overleden Leonora oud 3 jaar Clara oud 2 jaar Michyel oud 6 maanden Isack van Achelen Voogd heeft eed gedaan ; contract opgesteld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W –72V – 452 – 12-05-1610 Sebastiaen Hoochcamer Willem Vader heeft rekening gedaan van zijn zoon over de jaren 1603 t/m 1609.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 72V – 453 – 15-05-1610 Maerten Lenaertssen Rogyer oud 15 jaar Pieter oud 11 jaar Martyncken oud 9 jaar Mels Adriaenssen Cleermaecker Verder genoemd: Lenaert Maertenssen, Adriaenken Wittebroots Rogyers-dochter. Nalatenschap geregeld; genoemd o.a. gronden in Vlaanderen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 72V – 454 – 02-06-1610 Mr. Michyel Baerlant Jacobmyne Bauchen, overleden Jan Baerlant Overeenkomst gemaakt tussen Michyel Baerlant en jan Baerlant; wordt door de Weeskamer goedgekeurd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 72V – 455 – 03-06-1610 Josynken Jans, overleden

Verder genoemd: Jacob de Wolff, heeft administratie nalatenschap aanvaard; Jan de Wolf, heeft zich borg gesteld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 73R/V-74R – 456 – 02-06-1610 Mr.Michyel van Baerlant Jonkvr. Jacobmyna van Bauchen, overleden Johan (Jan) van Baerlant Mr. Niclaes van Zeyst, Raad en Pensionaris der stad Leiden Verder genoemd: Adriana van Ruven, weduwe van Johan van Bauchen, president van de Hoge Raad in Holland. Woordelijk verslag van het gemaakte accoord aangaande regeling van de nalatenschap t.b.v. het weeskind; wordt door de Weeskamer na gedegen onderzoek goedgekeurd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 74R/V – 457 – 21-06-1610 Laureys Adriaenssen

Sebastiaen de Witte, overleden Verder genoemd: Adriaen Laureyssen, grootvader, overleden, Nicolaes Michyelssen Oosdijck, oom, rentmeester en gehuwd geweest met Adriaenken Adriaensdochter. Laureys Adriaenssen verzoekt om een som geld te mogen opnemen uit het erfdeel dat zijn kinderen is toegekomen bij het overlijden van hun grootvader, om zijn gezin te onderhouden; hetwelk wordt toegestaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 74V/75R – 458 – 16-07-1610 Jan Janssen Brouwer Lynken de Vriendt

Verder genoemd: Daniel van de Beecke, oom van de kinderen, Hans van de Beecke, overleden, gehuwd geweest met Lynken de Vriendt en vader van de kinderen, Pieter van de Beecke, overleden, grootvader van de kinderen, Cornelis Crijnssen te Bergen op Zoom. Jan Janssen Brouwer toont een accoord aangaande de successie van de kinderen. Nalatenschap in overleg en op voorwaarden geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 75R – 459 – 21-07-1610 Pauwels Jacobssen Bogenmaecker, overleden Maycken Jobs Jan Jacobssen van Leiden Voogd is broer van de vader; heeft eed gedaan en daarna staat van goederen overlegd en rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 75R – 460 – 24-07-1610 Joos Janssen Timmerman Apollonia Willem-Schoofsdochter, overleden

Rekening gedaan over de jaren 1606 t/m 1609. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 75R – 461 – 31-07-1610 Janneken Claes, overleden

Gehoord en gesloten de rekening over dejaren 1605 t/m 1608. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 75R – 462 – 04-08-1610 Marinus Heyndrixssen Maycken Jans, overleden

Rekening gehoord en gesloten over de jaren 1606 tot 1608.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 75R/V – 463 – 10-08-1610 Antony Manrique Jacobmina van de Goes Antony Verder genoemd: Weduwe Adolf van de Weerde, Voogden kinderen Adolf van de Weerde, Mr. Jacob Peck. Betreft regeling nalatenschap ; vader toont een schriftelijk accoord en verzoekt goedkeuring van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 75V – 464 – 04-09-1610 Lysbet Jans, overleden Lysbetken Jobs, oud 17 jaar Adriaen Leynssen Verder genoemd: Adriaen Janssen Mandemaecker. Voogd heeft eed gedaan. Adriaen Janssen toont testament van Lysbet Jans (zijn zuster), waaruit blijkt dat hij drie jaar in haar huis mag wonen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 75V/76R – 465 – 04-09-1610 Laureys Rombouts, overleden Gabrielken Adriaenss Romboudt van de Grafft, oud 15 jaar Tanneken, oud 11 jaar Catalynken Verder genoemd: Boudewijn Quist. De twee oudste kinderen zijn meerderjarig; de moeder zal de drie genoemde jongste kinderen onderhouden op overeengekomen voorwaarden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W - 76R – 466 – 04-09-1610 Laureys Adriaenssen, overleden

Nicolaes Michyelssen Oosdijck Willem Marinussen Zoute Jan Masure Goedgevonden sterfhuis te aanvaarden.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 76R – 467 – 04-09-1610

Genoemde personen: Jhr. Frederick de Luciano, Jonkvr. Magdalena van Gindertale, weduwe van Jr Adolph van de Weerde, Sr. Jan Lelieboom, Jonkvr. Elysabeth van Bresse, overleden Joris Uithuys, Christina van Rellegen, Heyndrick van Moykenbircq, vader van de huisvrouw van Mr. Jan van de Linden. Betreft nalatenschap Adolph van de Weerde. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 76V – 468 – 16-09-1610 Jhr. Maerten van de Weerde, overleden

Verder genoemd: Geert Cornelis Nyenporter, die rekening heeft gedaan van de goederen toekomende de wezen over de jaren 1607, 1608 en 1609. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 76V – 469 – 16-09-1610 Marinus van de Weerde

Verder genoemd: Mathijs Verstraten, die rekening heeft gedaan over de jaren 1607, 1608 en 1609. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 76V – 470 – 16-09-1610

Genoemde personen: Jan Janssen Brouwer, wonende in De Drye Hammen, Mr. Jacob Peck, Antony Manrique, Jacobmyne van der Goes, overleden, was huisvrouw van Antony Manrique. Jan Janssen aangewezen door Mr. Jacob Peck als ontvanger en door de Weeskamer gemachtigd om staat van goederen op te eisen van Antony Manrique.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 76V – 471 – 18-09-1610 Merten Willemssen, overleden

Gehoord de rekening van de wezen van hun vaderlijk en moederlijk goed over de jaren 1607 en 1608. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 76V – 472 – 18-09-1610

Pieter Janssen Beaumont zal zaterdag ontboden worden om testament schoonvader te bespreken. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 76V - 473 – 25-09-1610

Genoemd: Pieter Janssen Beaumont; gesprek aangaande testament schoonvader uitgesteld; eerst zal register notaris geraadpleegd worden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 76V/77R – 474 – 25-09-1610 Jan Leynssen Franccynken Jans, overleden Een kind overleden, niet met name genoemd. Leynss Janssen, oud plm. 5 jaar Verder genoemd: Willem Leynssen Cuyper, Maycken Jans, tante van Leynss Janssen. Overeenkomst gemaakt voor onderhoud weeskind. Kanttekeningen dd 11-03-1617 en 12-04-1617. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 77R – 475 – 02-10-1610 Pieter Wisse, overleden

Verder genoemd: Pieter Cornelissen Hillewerve, die rekening heeft gedaan van de goederen de wezen toekomende.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 77R/V – 476 – 09-10-1610

Genoemde personen: Cornelis Laurissen uit Baarsdorp, Jan Cornelissen Geertssen, getrouwd met Adriaenken Jacobsdochter. Geschil over terugbetaling geleend geld uit nalatenschap; weeskamer zal hierover uitspraak doen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 77V – 477 – 28-10-1610 Job Laureyssen, overleden Lysbet Jans, overleden Elisabet Jobs-dochter, oud 17 jaar Verder genoemd: Adriaen Janssen Mandemaecker, heeft staat van goederen getoond. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 77V – 478 – 23-10-1610 Cornelis Jasperssen, overleden Cornelis Cornelissen van Schuylen Verder genoemd: Jan Fortssen ter Vesten, dijkgraaf, overleden, neef van Corn. Corn. Van Schuylen, Niclaes Michyelssen Oostdijck, heeft rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 77V – 479 – 23-10-1610

Genoemde personen: Mr. Jacob Peck, Jhr. Marinus van de Weerde, Boudewijn van de Weerde. Betreft nalatenschap van de Weerde. Weeskamer kan geen verandering toestaan in genomen besluit. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 77V – 480 – 06-11-1610 Pieter Gandolphssen, overleden

Gandolph Harrentssen, schaliedekker Voogd heeft eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 78R – 481 – 20-11-1610 Pieter Wisse, overleden

Verder genoemd: Pieter Hillewerve, die rekening heeft gedaan t/m 1608. Weduwe krijgt volgens huwelijkse voorwaarden 1/7 deel. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 78R – 482 – 07-12-1610 Geerdt Claes Pieterssen, overleden

Verder genoemd: Willem Geertssen Nissepadt; rekening gedaan over de jaren 1607, 1608 en 1609.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 78R – 483 – 11-12-1610 Pieter Bouwenssen, overleden Neelken Cheyns Abraham, oud 9 jaar Josynken, oud 7 jaar Christynken, oud 5 jaar Isack Pieterssen, oud 3 jaar Abraham Bouwenssen Voogd heeft eed gedaan. Moeder verklaart kinderen voor de tijd van drie jaar te onderhouden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 78R – 484 – 11-12-1610 Pieter Bouwenssen, overleden Neelken Cheyns Abraham Bouwenssen Voogd heeft eed gedaan. Verder genoemd: Anthoni Eiborts. Moeder heeft staat van goederen getoond. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1610 7W – 78R – 485 –11-12-1610 Maerten Willemssen, overleden Machtelynken Apollonis, overleden Heyndrick Marinussen, getrouwd met Leunken Maertens, Catarina Maertens, Jacques Maertens. Kinderen hebben gekaveld van de landen en renten.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 78V – 486 – 21-01-1611 Dionys de Metser, overleden

Marinus Janssen Mesouck Voogd heeft rekening gedaan van de goederen van de wezen alsook van hun moederlijk goed.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 78V – 487 – 05-02-1611

Genoemde personen: Mr. Boudewijn de Witte, Sebastiaen de Witte, overleden, broer van Boudewijn, Digna Baerlants. Rekening gedaan doorMr. Boudewijn de Witte over de jaren 1607, 1608 en 1609.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 78V – 488 – 07-02-1611 Pieter Croone, overleden

Verder genoemd: Jacob Janssen Branigendyck, die rekening heeft gedaan van de goederen de jongste kinderen toekomende over de jaren 1606 t/m 1609. Cornelis en Susanna Croone ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 78V – 489 – 24-02-1611 Francois Dignissen, overleden

Verder genoemd: Jan Clayssen Backer, die rekening heeft gedaan van de goederen van de wezen over het jaar 1609.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 78V – 490 – 24-02-1611 Cornelia Smallegange, overleden

Verder genoemd: Jan Clayssen Backer, die rekening heeft gedaan van de wezen over het jaar 1609.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 78V – 491 – 25-02-1611 Cornelis Cornelissen Mathijssen, rekenmeester, overleden Maycken Jansdochter, overleden

Verder genoemd: Jan Clayssen Backer, die rekening heeft gedaan van zowel het vaderlijk als het moederlijk goed over het jaar 1608. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 78V – 492 – 26-02-1611 Philips de Coster, overleden

Anthoni Huyssen Voogd heeft staat van goederen overgebracht en daaruit gerekend. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 79R – 493 – 05-04-1611 Jan Danielssen Margriete Cornelis, overleden Cornelis den Indievaerder Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 79R/V – 494 – 09-04-1611 Jaspar Jason, overleden 05-10-1610 Magdalena Jans van Wontegem bij Deynse in Vlaanderen Elysabet oud 11 jaar Jan oud 8 jaar Abraham oud 5 jaar Tanneken oud 2 jaar Verder genoemd: Jan van de Moere, broer van Magdalena Jans Moeder heeft staat van goederen overlegd; zal de kinderen op overeengekomen voorwaarden onderhouden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 79V – 495 – 11-04-1611 Pieter Pieterssen van ’s Gravenmoer, overleden Claysken Wouters

Verder genoemd: Wouter Clayssen, vader van Claysken Wouters. Moeder heeft staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 79V – 496 – 12-05-1611

Elysabet Jobs Adriaen Leynssen Voogd heeft rekening gedaan betreft moederlijk goed.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 79V – 497 – 21-05-1611 Francus Dignussen, overleden Cornelia Smallegange, overleden

Verder genoemd: Jan Clayssen Backer, die rekening heeft gedaan over het jaar 1609. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 79V – 498 – 28-05-1611 Pieter Pieterssen van ’s Gravenmoer, overleden Claesken Wouters

Verder genoemd: Wouter Claessen, vader van Claesken Wouters. Overeenstemming bereikt met de Weeskamer over het onderhoud van de kinderen van zijn dochter. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 79V – 499 – 28-05 1611

Genoemde personen: Sebastiaen de Witte, overleden, Digna Baerlants. Gekaveld van land dat hen gezamenlijk toekomt. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 80R – 500 – 16-06-1611 Cornelia Smallegange, overleden

De wezen hebben gekaveld van de hun toekomende goederen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 80R –501 – 18-06-1611 Mels Adriaenssen, overleden Machtalyncken Jacobs Bolderssen, overleden Willem Costenssen van vaders zijde Cornelis Martini van moeders zijde Voogden hebben eed gedaan; de penningen komende van de nalatenschap van Mels ten huize van Cornelis Martini laten bezorgen.


Archief Vader Moeder

Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 80R – 502- 07-09-1611 Mels Adriaenssen, overleden Machtelyncken Jacobs, overleden, gehuwd geweest met Mels Adriaenssen; Naenken Wittebroot, weduwe van Mels Adriaenssen

Naenken Wittebroot heeft staat van goederen overlegd; voor de helft toekomende aan de erfgenamen van Mells Adriaenssen, voor de andere helft aan de erfgenamen van Machtelyncken Jacobs.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 80R/V – 503 – 10-09-1611 Jacob Schotte, overleden Elysabet Aelbrechts

Voldoening van de betaling op haar verkocht huis te Middelburg levert moeilijkheden op.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 80V – 504 – 20-09-1611 Maerten Mertssen, overleden

Heeft een vierkante doos overhandigd met rentebrieven die aan zijn kinderen toekomen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 80V/81R – 505 – 27-09-1611 Christoffel Snellaert Tanneken Pruysens, overleden Maycken Snellaert oud 8 jaar Verder genoemd: Maycken van Houte, grootmoeder, overleden. Vader heeft kind na overlijden moeder vier jaar onderhouden; volgens testament heeft kind geerfd van grootmoeder; vader verzoekt erfenis grootmoeder voor opvoeding kind te mogen gebruiken; wordt goedgevonden.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 81R/V – 506 – 08-09-1611

Genoemde personen: Pieter Nicolaessen Oversandt Bouwen Cornelissen, Nicolaes Michielssen Oostdijck, Tobias Wixdorp, Tanneken Adriaens, weduwe wijlen Cornelis Huyssen, Cornelis Adriaenssen Soetwater, burgemeester, Willem Maertenssen Drieweghen, burgemeester, Hieronymus Mathijssen van der Straten, weesmeester, Cornelis Gillissen Watervliet, weesmeester. Pieter Nicolaessen Ovesandt, rentmeester, heeft rekening gedaan van de goederen van Bouwen Cornelissen (plm. 20 jaar ‘uitlandig’), over de jaren 1608 en 1609. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 81V – 507 – 08-09-1611

Genoemde personen: Lenaert Jacobssen, Beaumont te Middelburg. Is besloten dat Beaumont de rekening t/m 1610 zal overleggen en met de erfgenamen vereffenen hetgeen hen toekomt. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 81V – 508 – 08-09-1611

Genoemde personen: Burgemeester Drieweghen, Cornelis Adriaenssen Calloo, Willem Jobssen Goeree, overleden. Regeling nalatenschap. Burgemeester Drieweghen heeft uitspraak getoond die is uitgevallen ten voordele van Cornelis Adriaenssen Calloo en ten nadele van de erfgenamen van Willem Jobssen Goeree. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 81V – 509 – 29-11-1611

Genoemd: Pieter Janssen Beaumont. Het is hem niet mogelijk binnen de gestelde tijd rekening te overleggen omdat de gelden nog niet zijn ontvangen; moet overeenkomst nakomen en particuliere ontvangers aanmanen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 82R/V-83R 510 – 29-10-1611 Nicolaes van de Putte Tanneken Moens, overleden Zoon, oud 2 maanden Verder genoemd: Melchior Caen, openbaar notaris bij het Hof van Holland, ….Pieters weduwnaar van Tanneken Moens, Pauwels Moens, vader van Tanneken, kleermaker, Abraham Moens, broer van Tanneken, Sara Moens, zuster van Tanneken, zij beiden vervangen Pauwels Moens die uitlandig is, Willem van der Gassle, erfscheider, getuige, David Schaert, balanswerker, getuige. Kopie van de akte opgesteld op 03-10-1611 te Middelburg. Onderhoud weeskind geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 83R – 511 – 29-11-1611 Pieter Janssen Beaumont Josyna Jans, overleden

Verder genoemd: Jan Noutssen, overleden , vader van Josyna Jans, Adriaen Aernoutssen, overleden, broer van Jan Noutssen, Marinus Geleynssen Vosberge. Pieter Janssen Beaumont toont reciproq testament dd 14-01-1600, benevens testament schoonvader Jan Noutssen dd 12-1-1609 en een notariele akte van Adriaen Aernoutssen dd 19-11-1599. Getracht wordt verdeling nalatenschap naar behoren te regelen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 84R – 512 – 25-11-1611 Jan Adriaenssen in ’t Radt

Heeft gerekend van zijn kinderen over de jaren 1608, 1609 en 1610

Jaar 1611 7W – 84R – 513 – 26-11-1611

Genoemde personen: Antony Manrique, Jacques Manrique, Raadsheer Jacobi, overleden, Sebastiaen Lievenssen de Wale, De weduwe van Thomas Lenartssen in den Rinck De wezen van Jhr Adolph van de Weerde. Antony Manrique heeft rekening gedaan over de jaren 1607, 1608 en 1609. Betreft nalatenschap de wezen van wijlen Adolph van de Weerde toekomende bij het overlijden van de Raadsheer Jacobi.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 84R – 514 – 26-11-1611

Genoemde personen: Jacques Manrique, De wezen van Jhr Adolph van de Weerde, De weduwe van Jhr Adolph van de Weerde. Betreft nalatenschap Adolph van de Weerde. Advies gevraagd over het al dan niet bedijken van de slikken van de Crayert. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 84R – 515 – 17-12-1611 Heyndrick Adriaenssen Nissepat Pieter Heyndrixssen Vader heeft rekening gedaan t/m 1610. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 84R – 516 – 31-12-1611 Josynken Jans, overleden

Verder genoemd: Joos de Wolff, die rekening heeft gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1611 7W – 84V – 517 – 31-12-1611

Genoemde personen: Mr. Boudewijn de Witte, secretaris, Digna Barlants, Cent Lope, Vincent den Hovenyer, Jasper de Bode, Mr. Sebastiaen de Witte, overleden. Door bemiddeling van Boudewijn de Witte wordt aan Digna Barlants toestemming verleend om paaibrieven te verkopen uit de nalatenschap van Sebastiaen de Witte. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 84V – 518 – 14-01-1612 Dignis Ketelaer Maria Jaspers, overleden 2 Vader heeft rekening gedaan over de jaren 1607, 1608, 1609 en 1610.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 84V – 519 – 14-01-1612

Genoemde personen: Pieter Janssen Beaumont, Marinus Geleynssen Vosberge. Zal schrijven worden gezonden aan Pieter Janssen Beaumont om zonder langer uitstel binnen 40 dagen betaling te doen aan Marinus Geleynssen Vosberge t/m 1610. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 84V – 520 – 30-01-1612 Sybert Pieter Eynssen Andryesken Danckaerts, overleden Petronella oud plm. 10 jaar Danckaert oud 8 jaar Pieter Danckaertssen van ’s Heer Abtskerke Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 84V/85R- 521 - 04-02-1612 Jacob Schotte, overleden 04-12-1611 Elysabet Albrechts Margreta oud 18 jaar Tanneken oud 12 jaar Maycken oud 10 jaar Janneken oud 7 jaar Jacobmynen oud 7 jaar Jacob oud 5 jaar Catharina oud 3 jaar Heyndrick Adriaenssen Nissepat Joos Clayssen van Middelburg Verder genoemd: Roelant Adriaenssen, heeft huis uit nalatenschap gekocht, staande te Middelburg. Nadere regeling en voorwaarden beschreven. Voogden hebben eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 85R – 522 – 06-02-1612 Bernart Hubrechtssen, overleden Janneken Jobs, overleden Tobias oud 16 jaar Pieter oud ong. 10 jaar Jacob Boone, voogd van de 2 jongste kinderen Voogd heeft eed gedaan en is gemachtigd om met de andere kinderen de huizen en de boomgaard te verkopen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 85R – 523 – 17-02-1612 Cornelis Cornelissen Mathijssen, rekenmeester, overleden Maycken Jan Cames-dochter, overleden

Verder genoemd: Jan Claessen Backer, die rekening heeft gedaan over de jaren 1609 en 1610. Tevens gekaveld tussen de wezen van hun goederen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 85R – 524 – 17-03-1612

De staat van goederen overlegd van Digna Jans. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 85R – 525 – 23-04-1612 Antonis Franssen, overleden Jan Antonissen Verder genoemd: De erfgenamen van Marinus Boone, die rekening hebben gedaan van de wezen over de jaren 1606 t/m 1611. Jan Antonissen ontslagen uit de voogdij van de weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 85R – 526 – 23-04-1612 Cornelis Janssen Cuyel, overleden Neelken Cornelis-dr. oud plm. 11 jaar Marinus Adriaenssen Brute Verder genoemd: Neelken Heyndrick Rymdts-dr., vrouw van Marinus Adriaenssen, Digna Jans, overleden, Pieter Adriaenssen Cramer, borg. Voogd heeft eed gedaan; zal de gelden komende uit de goederen van wijlen Digna Jans gebruiken ten behoeve van het weeskind. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 85V – 527 – 28-04-1612

Genoemde personen: Pieter Janssen Cuyel, Digna Janss, overleden Adriaen Legyerssen. Aandeel Pieter Janssen, momenteel op reis naar Oost-Indie, in nalatenschap Digna Janss berust onder beheer van Adriaen Legyerssen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 85V – 528 – 25-05-1612

Genoemde personen: Pieter Janssen Beaumont, Marinus Geleynssen Vosberg. Rekening gedaan van de goederen toekomende de erfgenamen Marinus Geleynssen Vosberg over 1608, 1609 en 1610.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 85V-86R/V-87R/V – 529 – 30-05-1612 Jacob Schotte, overleden Elysabeth Aelbrechts-dr. Margareta Jacobs oud 27 jaar Tanneken Jacobs oud 22 jaar Maycken Jacobs oud 19 jaar Janneken Jacobs oud 18 jaar Jacobmyntken Jacobs oud 18 jaar Jacob Jacobssen oud Caterina Jacobs oud Jan Janssen Timmerman, gekozen voogd van de 5 oudste kinderen, Joost Claessen, gezworen voogd van de 2 jongste kinderen. Verder genoemd: Laurens Croone, getuige, Jan Abelmondt, getuige, Cornelis Croone, notaris te Middelburg. Betreft nalatenschap Jacob Schotte. Kinderen bedanken moeder voor de goede zorgen in opvoeding en beheer. Akte dd 14-05-1612. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 87V – 530 – 20-10-1612

Genoemde personen: Digna Baerlants, getrouwd met Pieter Adriaenssen Oosdijk, Mr. Boudewijn de Witte, secretaris Goes, die rekening heeft gedaan over de jaren 1610 en 1611.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 87V – 531 – 29-11-1612 Maycken Adriaens, overleden

Verder genoemd: Hubrecht de Munck, die rekening heeft gedaan van de goederen over de jaren 1608 t/m 1611.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 87V/88R – 532 – 05-12-1612 Pieter Cornelis Mathijssen Machtellyncken Lonis, overleden

Vader heeft rekening gedaan over de jaren 1607 t/m 1611; verzoekt geld op te mogen nemen uit nalatenschap. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 88R /V – 89R – 533 – 05-12-1612 Adriaen Adriaenssen Cuyper Adriaenken Cornelisdochter, overleden Pieter Pieterssn Maelcote, schout Wemeldinge Verder genoemd: Jan Adriaenssen de Jonghe van Heinkenszand, getrouwd met Neelken Dignusdochter, dochter van Maycken Adriaensdochter, overleden, in haar leven laatste vrouw van Adriaen Andryessen voornoemd. Verwijzing naar akkoord dd 03-02-1601. Kinderen thans meerderjarig; van zes kinderen nog vier in leven. Voogd verzoekt ontslagen te worden nu kinderen meerderjarig zijn. Nalatenschap verder geregeld op overeengekomen voorwaarden. Volgen nog twee kanttekeningen over het verdere verloop, dd 02-02-1613 en 04-021613. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 89R/V – 534 – 05-12-1612

Pieter Nicolaessen Ovesant, Nicolaes Michyelssen Oosdijx Genoemde personen: Tanneken Cornelis Huyssen, Pieter de Clerq, Bouwen Cornelissen, thans ‘uitlandig’. Pieter de Clerq heeft huis gekocht van Tanneken, wil afgesproken aflossing niet betalen; Tanneken verzoekt enige betalingen te mogen ontvangen; wordt toegestaan; tevens verdere voorwaarden geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 89V – 535 – 15-12-1612 Willem de Cramer, overleden I. Maycken Adriaen Rontvisch II. Magdalena Cornelis Franssens Verstraten-dochter I. Magdalena Willems oud 11 jaar Tanneken Willems oud 9 jaar II. Cornelis Willems oud 6 jaar Toenken Willems oud 5 jaar Isaec oud 4 jaar Sara oud 2 jaar Pieter Willemssen, zoon van Willem de Cramer Voogd heeft eed afgelegd.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 89V – 536 – 08-12-1612 Geertken Cornelis-dochter, overleden

Verder genoemd: Heyndrick Nissepadt, die rekening heeft gedaan over de jaren 1607 t/m 1612. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 90R – 537 – 08-12-1612 Geertken Cornelis-dochter, overleden

De wezen hebben gekaveld als volgt: Kavel A - Anneken en Geertken Heyndricx Kavel B - Adriaen en Neelken Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1612 7W – 90R – 538 – 30-12-1612

Maycken Jacques Turnix Hubrecht de Munck Voogd, tevens oom van de wees, heeft rekening gedaan over de jaren 1608 t/m 1611. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 90R – 539 – 02-02-1613 Adriaen Andryessen Cuyper Adriaenken Cornelis-dochter, overleden Pieter Pieterssen Maelcote Kinderen ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer op verzoek van vader en voogd. Vader belooft kinderen met raad en daad bij te staan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 90R – 540 – 02-02-1613 Jan Claessen Cousmaecker, overleden

Niclaes Janssen Cousmaecker Verder genoemd: Abraham Bouwenssen, getrouwd met de weduwe van Jan Claessen Cousmaecker. Anthony Huyssen, Mr. Johan Smallegange, schepen. Aanwezige personen hebben de kosten en de rente aangaande de kinderen verrekend t/m mei 1613 en onderhoud voor de volgende jaren geregeld.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 90V – 541 – 22-03-1613 Steven Barnarts, overleden Janneken Jacob Vincx-dochter Anthony Huyssen, rentmeester Verder genoemd: Niclaes van de Putte, Mr. Rynut van Amsterdam, adviseur, Jan Vermere, adviseur, De Witte, secretaris. Staat en inventaris goederen Steven Barnarts vertoond; voogd vraagt advies aan Weeskamer; na overleg regeling getroffen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 90V – 542 – 22-03-1613 Maerten Franssen Wagemaecker, overleden Baldina Jobs Job oud 17 jaar Frans oud 14 jaar Abraham oud 10 jaar Adriaen Ghendtman Voogd heeft eed gedaan. Moeder heeft staat van nagelaten goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 90V – 543 – 22-03-1613 Baernaert Hubrechtssen, overleden Janneken Jobs, overleden Jacob Bone Jacob Bone, voogd van de jongste wezen, heeft de staat van goederen, zowel van vaders als moeders zijde, overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 91R – 544 – 27-03-1613 Lenaert Janssen Beenhacker Barbara Jans, overleden Adriaen Marinissen Burgemeesters en Weesmeesters hebben voogd toegestaan om 2 a 3 gemeten groene erwten te verkopen om met de opbrengst schulden te betalen en kleding voor de kinderen te kopen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 91R – 545 – 18-04-1613

Genoemde personen: Mr. Boudewijn de Witte, ontvanger, heeft rekening gedaan van de goederen van Marinus Vosberge over het jaar 1611.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 91R – 546 – 30-04-1613 Livina Marinus, overleden Jhr. Marinus van de Weerde Verder genoemd: Jhr. Nicolaes van Boshuysen, oom van Marinus, van moeders zijde, Mr. Jacobus Perkins, gehuwd geweest met wijlen Livina Marinus. Ten overstaan van de Weeskamer wordt vastgesteld dat Marinus, nu hij 21 jaar geworden is, in staat wordt geacht om zelf zijn zaken te beheren. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 91RV-92R – 547 – 30-04-1613 Jhr. Maerten van de Weerde, overleden Jonkvr. Livina Marinus-dochter, overleden Jhr. Marinus van de Weerde Verder genoemd: Jonkvr.Magdalena Perkins, weduwe wijlen Jhr. Jacob van Boshuysen; grootmoeder van Marinus van moeders zijde, Lyeven Perkins, getrouwd met Cornelia Marinus Ockersse, Jhr. Nicolaes van Boshuysen, oom van Marinus, Mr. Jacob Perkins, gehuwd geweest met wijlen Livina Marinus-dr. Moeder van Marinus, Jan van Eyswyck, notaris te Zierikzee, Arent Bolgerstein, notaris, Maerten Roste, griffier van de Hoge Raad in Holland. Marinus ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer; heeft de leeftijd van 21 jaar bereikt; overhandigt door notarissen namens zijn familie opgestelde schriftelijke verklaringen waaruit blijkt dat hij in staat en geschikt geacht wordt om zijn bezittingen zelf te beheren. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 92R – 548 – 22-05-1613 Geert Janssen Stoeldrayer, overleden Tanneken Jans Jan oud 11 jaar Pieter oud 7 jaar Jacob oud 3 jaar Hubrecht Janssen, stadbode Voogd heeft eed gedaan. Akkoord gemaakt volgens getoonde staat.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 92V – 549 – 01-06-1613 Sybert Pieter Eynssen Andryesken Danckaerts, overleden Petronella oud 11jaar Danckaert oud 9 jaar Pieter Danckaertssen Vader heeft staat van goederen getoond.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 92V – 550 – 11-06-1613 Heyndrick Adriaenssen, overleden Dingenken Hoochcamer Maycken oud 8 jaar Marinus oud 5 jaar Sebastiaen oud 1 ½ jaar Het nog ongeboren kind Adriaen Heyndricxssen Nissepadt Verder genoemd: Cornelis Laurenssen Baersdorp, die op zich heeft genomen om Adriaen Heyndricxssen en zijn zuster te assisteren. Adriaen Heyndricxssen is zoon van wijlen Heyndrick Adriaenssen en heeft eed gedaan als voogd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 92V – 551 – 27-07-1613 Cornelis Janssen Schortmaecker Maycken Crijn Bouwenssen-dochter, overleden Jan Cornelissen Gedeon Crijnssen, oom van Jan Cornelissen Jan Cornelissen ontslagen uit de voogdij; vader en voogd achten hem in staat zelf zijn goederen te beheren. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 92V – 552 – 27-07-1613 Joos Lievenssen, overleden N., getrouwd met Jacob Franssen

Verder genoemd: Hubrecht Janssen, die heeft overlegd staat en rekening van de wezen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 92V/93R – 553 – 27-08-1613 Lenart Janssen Vleyshouwer Barbel Jans Adriaen Marinussen Verder genoemd: Cornelis Janssen, borg, broer van Lenart, Jan van Attickdale, Jan Storm, secretaris, gemachtigde van de kinderen van Jan van Attickdale, Burgemeester Soetwater, Dhr. Brune. Lenart Janssen Vleyshouwer heeft verzwegen dat een stuk land te Schore toekomt aan de kinderen van Attickdale.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 93R – 554 – 28-09-1613 Mr. Maerten Cesar Maria de Jonghe, overleden Adriaen oud 15 jaar Heyndrick oud 14 jaar Maria oud 12 jaar Cornelis oud 4 ½ jaar Martinus Martini Cesari oud 2 ½ jaar Mr. Adriaen de Jonge Mr. Floris van Gryepskerke Verder genoemd: Jacob Boudewijn Wyst, notaris. Voogden hebben testament dd 11-06-1613 getoond; vader belooft binnen 6 weken staat en inventariis af te geven. Voogden hebben voogdij aanvaard en eed gedaan.. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 93V – 555 –18-10-1613 Lucas de Cuyper, overleden Mayken Geerdts-dochter Jacob Maertenssen Schoonweer, smid Voogd heeft eed gedaan Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 93V – 556 – 23-10-1613 Steven Barnaerts, overleden

Verder genoemd: Anthoni Huyssen, die rekening heeft gedaan van de wezen goederen over de jaren 1607 t/m 1611. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 93V – 557 – 20-11-1613 Mr. Martinus Cesar Maria de Jonghe, overleden

Adriaen de Jonghe Floris van Gryepskerke Vader heeft staat van goederen overlegd. Voogden door Weeskamer gemachtigd om met de vader enige gerezen geschillen betreffende de nalatenschap te regelen en in der minne te schikken. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 93V – 558 – 23-11-1613 Steven Barnartssen, overleden

Rekening betreffende nalatenschap gesloten.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 94R – 559 – 07-12-1613 Marinus heyndrixssen, overleden Maycken Jans, overleden Mathijs Janssen Voogd heeft eed gedaan; wordt voogd in plaats van zijn vader die overleden is. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 94R – 560 – 07-12-1613

Genoemd: Michyel Cornelissen Blaubeen, die rekening heeft gedaan van zijn vaders wezen over de jaren 1609 en 1610. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 94R – 561 – 10-12-1613 Mr. Maerten Cesar

Frederick van Gripskerke Verder genoemd: Adriaen van der Goes, Jan Claessen Backer, Mathijs van der Straten, Mr. Jacob Perkins, Geerard Crommon. Moeilijkheden in verband met nalatenschap; naast de voogden worden vier betrouwbare mannen aangewezen om zich te beraden over deze zaak en uitspraak te doen; partijen beloven deze uitspraak na te komen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 94V – 562 – 21-12-1613 Mels Adriaenssen, overleden Magtellynken Jacob Bolderssen-dochter, overleden Cornelis Martini Voogd heeft rekening gedaan over 1611.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 94V/95R – 563 – 24-12-1613 Jan Bom, overleden Jacob Bom, oudste zoon Adriaen Scherrissen, oom van de kinderen, van moeders zijde, De heer Burgemeester Zoetwater, Secretaris de Witte. Vader heeft op zijn ziekbed de wens te kennen gegeven dat de heren Zoetwater en de Witte de voogdij op zich zouden nemen. De Witte stemt na aandringen toe; Zoetwater beroept zich op zijn drukke werkzaamheden en vraagt enige dagen beraad. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1613 7W – 95R – 564 – 28-12-1613

Genoemde personen: Cornelis de Witte. Antoni de Witte, die heeft gerekend van zijn broers goederen over de jaren 1611 en 1612. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 95V – 565 – 11-01-1614

Joris Dignussen Masure Verder genoemd: Maerten Masure, Cornelis Dignussen Masure. Joris is ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 95V/96R – 566 – 11-01-1614 Francois van de Berge, overleden Susanneken Jonckers Francois oud 3 maart 1614 6 jaar Josynken oud 3 december 1613 4 jaar Mr. Geraert Crommon Voogd heeft eed gedaan. Testament wordt getoond. Moeder moet kinderen onderhouden; om daaraan te kunnen voldoen en schulden te betalen verzoekt zij land te mogen verkopen, hetgeen wordt toegestaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 96R – 567 – 13-01-1614 Jan Jacobussen Bom, overleden

Cornelis Adriaenssen Zoetwater, burgemeester, Mr. Boudewijn de Witte, tevens administrateur. Voogden hebben de voogdij aanvaard en de eed afgelegd.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 96R/V – 568 – 15-01-1614 Lenaert Janssen Vleyshouwer Barbel Jans, overleden

Verder genoemd: Cornelis Janssen te Schore, broer van Lenaert, oom van de kinderen van Barbel Jans, borg, De wezen van Attendale, Mr. Jacob Baerlant. Jan Adriaenssen, Jan Marinussen, Cornelis Polderdijck,Jacob Costers, Antony Costers, Cornelis Adriaenssen Costers, pachters. Staat van goederen overlegd; tot nalatenschap behoort land in Schore, Vlake en Kruiningen. Gebleken is, dat Lenaert verzwegen heeft dat een stuk land in Schore wettig toekwam aan Jan van Attendale. In onderling overleg voorwaarden gesteld tot regeling van deze zaak. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 97R – 569 – 08-02-1614 Lucas de Cuyper, overleden Saerken Cornelis Lucas

oud ong. 6 jaar oud ong. 2 jaar oud 8 maanden

Vader heeft staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 97R – 570 – 22-02-1614 Marinus Heyndrixssen, overleden Maycken Jans, overleden

Verder genoemd: Heynrick Marinussen, die heeft gerekend t/m 1611 en staat van goederen overgebracht. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 97R – 571 – 01-03-1614 Pieter Weyns, overleden

Verder genoemd: Joris Weyns , die heeft gerekend van de wezen van zijn broer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 97R/V – 572 – 15-03-1614 Foort Pyerssen, overleden Pieter Fortssen oud 15 jaar Jannen Fortss oud 12 jaar Antonie David Pyerssen van Wemeldinge Voogd heeft eed gedaan. Weduwe heeft staat vangoederen getoond en akte van kaveling van hetgeen de kinderen bij loting is toegekomen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 97V – 573 – 28-03-1614 Pieter Joossen , bakker Philippine Jans, overleden Pieter Pieterssen oud 19 jaar Jacob Pieterssen oud 12 jaar Tobias Pieterssen oud 8 jaar Jan Pieterssen oud 6 jaar Verder genoemd: Cornelis van Sundert, Jan Olivierssen, molenaar. Vader is overeengekomen om zijn vier kinderen te onderhouden; stelt als onderpand zijn huis en bakkerij staande buiten de Ganzepoort. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 97V/98R – 574 – 05-04-1614 Simon Nagel, overleden Dina Joris de Raedt Joannes Nagels Adriaen Ghendtman Weduwe toont staat van goederen en een testament gemaakt door haar man, waarbij hij de diakenen der kerk aanwijst tot voogden van zijn zoon. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 98R – 575 – 08-04-1614 Johan Bom, overleden

Cornelis Zoetwater, dijkgraaf Mr. Boudewijn de Witte, secretaris Goes Verder genoemd: Jan Clayssen Backer. Voogden krijgen toestemming om ten behoeve van de kinderen Bom te verkopen: huisjes, boomgaarden en land. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 98R – 576 – 12-04-1614 Pieter Bouwenssen, overleden Neelken Seys

Verder genoemd: Cornelis Blaubeen, thans gehuwd met Neelken Seys, Antonis Eckertssen, Abraham Bouwenssen. CorneliisBlaubeen heeft rekening gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 98V/99R – 577 – 14-04-1614 Jan Jacobssen Bom, overleden; inleven dijkgraaf van Kruiningen. Zeven, nmng. Cornelis Zoetwater, dijkgraaf Bewesten-Yerseke en Burgemeester Goes, Mr. Boudewijnde Witte, secretaris Goes. Verder genoemd: Boudewijn Assuerus. Vader heeft jaar voor overlijden een hoeve in de Louisenpolder gekocht van de weduwe van Boudewijn Assuerus. Geoordeeld wordt de hoeve niet te verdelen, maar in overweging te nemen om die te verkopen, wat na uitvoerige gesprekken wordt goedgevonden; de voogden wordt toestemming gegeven om dit door middel van publicaties in Holland en Zeeland kenbaar te maken. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 99V – 578 – 06-05-1614 Marinus Hubrechtssen Boone, overleden Loenken Marinus Boone Cornelia Boone Jacob Boone Kinderen hebbengekaveld en de verdeling is als volgt: Kavel A - Pieter Marinussen Mesonck, getrouwd met Loenken Marinus Boone, Kavel B - Cornelia Boone, Kavel C - Jacob Boone. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 99V/100R – 579 – 11-06-1614 Jan de Boot, overleden Pyeken Antonis Neelken Janss, oud Baafsmis 1614 - 7 jaar Pieter de Boot, oom Willem Costenssen Verder genoemd: Michyel Geertssen, huidige of eerdere echtgenoot van Pyeken Antonis. Weduwe heeft staat getoond, waaruit akkoord wordt gemaakt; zij zal kind onderhouden op overeengekomen voorwaarden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar1614 7W – 100R – 580 – 15-07-1614 Sybrant Pyeterssen, overleden Petronella oud 12 jaar Danckaert oud 11 jaar Gheert Pieter Eynssen Verder genoemd: Enten Pyterssen, Pieter Danckaertssen. Voogd heeft eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 100V – 581 – 15-07-1614 Geert Adriaenssen, overleden Margreta Maertens Wisse Hubrecht Geertssen oud 13 jaar Jacob Geertssen oud 6 jaar Adriaen Geertssen oud 3 jaar Daniel Janssen Verder genoemd: Tanneken Jans van Eyken, overleden, die moeder was van Hubrecht Geertssen. Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 100V – 582 – 04-08-1614 Pieter Schobbe, overleden Antonis oud 18 jaar Maycken Pieter oud 16 jaar Verder genoemd: Van ’s vaders zijde: Jan Claessen, Cornelis Dignussen, Jan Arentssen, Kempe Schobbe; Van ’s moeders zijde: Jacob Ingelssen, Christiaen Crijnssen; Zij verzoeken ontslagen te mogen worden van de onderhoudsverplichting van de wezen, volgens contract 16-02-1607. Nog genoemd: Marinus Geleynssen Vosberge, Maycken Hubrechts. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 101R – 583 – 05-11-1614 Nicolaes Michyelssen Oostdyck Jonkvr. Clara van Achelen, overleden Isaack van Achelen, Nicolaes Michyelssen Oostdyck De vader wordt mede aangesteld tot voogd om de nalatenschap van zijn kinderen te beheren. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 101R – 584 – 08-11-1614 Heynrick Adriaenssen Nissepadt, overleden Digna Hoochcamer, overleden Maycken geboren september 1604 Sebastiaen geboren oktober 1611 Henrick geboren november 1613 Marinus geboren oktober 1609; overleden Verder genoemd: Sebastiaen Hoochcamer, die de staat van goederen heeft getoond.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W - 101R – 585 – 08-11-1614 Heynrick Adriaenssen Nissepadt, overleden Digna Hoochcamer, overleden

Gekaveld als volgt: Kavel A - Heynrick’s kinderen Kavel B - Digna Hoochcamers erfgenamen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 101V – 586 – 15-11-1614 Heynrick Adriaenssen, overleden Adriaen Heynrixssen Nissepadt Zoon is begonnen rekening te doen over de jaren 1612 en 1613. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 101V/102R – 587 – 25-11-1614 I. Mr. Mathys Sonnius, overleden, II. Mr. Maerten Cesar Maria de Jonge, overleden Adriaen Sonnius, oud 16 jaar Overige kinderen nmng. Floris van Gripskerke, testamentaire voogd Jan Sonnius, oom Adriaen mag gaan wonen bij gegoede koopliedenfamilie, die hem gedurende vier jaren zal onderhouden; er moet borgtocht gesteld worden voor het geval hij zich zou misdragen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 102V – 588 – 23-12-1614 Jan Arentssen, overleden Jacobmynken Ingels

Verder genoemd: Arent Janssen, Adriaen Ghendtman, Pieter Adriaenssen Cramer. Jan Arentssen heeft in zijn leven verzocht aan genoemde personen om toezicht te houden op zijn kinderen; wat zij hebben aanvaard. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 102V – 589 – 24-12-1614 Jacob Boudewijnssen Wisse Aalken Harrents, overleden Margryetken Jacobs, geboren 24-12-1613 Cornelis Geertssen Bijsterman Voogd heeft eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1614 7W – 103R – 590 – 24-12-1614 Jacob Boudewijn Wisse Aalken Harrents, overleden Margrieta Jacobs Cornelis Geertssen Bijsterman Vader heeft staat van nagelaten goederen getoond; hij heeft aangenomen zijn dochter de eerstkomende negen jaren te onderhouden, ingaande januari 1615. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 103R – 591 – 16-01-1615 Jan Bom, overleden Jacques Elysabet Mr. Boudewijn de Witte Voogd heeft staat getoond van de nagelaten goederen; met rekening en bewijs gesloten. Jacques en Elysabet ontslagen uit de voogdij. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 103V – 592 – 08-04-1615 Steven Baernartssen, overleden

Verder genoemd: Claes van Putte, thans getrouwd met de weduwe van Steven Baernaertssen. Gekaveld tussen het weeskind en de moeder. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 103V – 593 – 16-04-1615 Quiryn Marinissen Maycken Huge Goeree, overleden Gerart geboren 1 maart 1612 Cornelia geboren 21 juli 1614 Cornelis Franssen Eversdyck Vader heeft staat van nagelaten goederen getoond; voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 103V – 594 – 04-05-1615 Adriaen Jasperssen Cuyper, overleden

Adriaen Cornelissen Kelle Voogd heeft eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 103V – 595 – 04-05-1615 Heyndrick Adriaenssen, overleden

Verder genoemd: Sebastiaen Hoochcamer, heeft rekening gedaan uit de nalatenschap. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 103V – 596 – 07-05-1615 Mr. Martinus Caesar Maria de Jonge, overleden Floris van Gripskerke Jan Sonnius Mr. Martinus Caesar heeft staat overlegd ter voldoening van het herstellen van het vroeger bezit (reintegratie) Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 103V – 597 – 22-05-1615 Adriaen Jasperssen, overleden Janneken Heynricx Adriaen oud 16 jaar Francynken oud 11 jaar Dirick oud 6 jaar Heynryck oud 3 jaar Adriaen Kelle Cornelis Rocussen, thans bruidegom van Janneken Heynricx. Verder genoemd: Jasper Diricssen, grootvader. Moeder heeft staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 104R/V/105R – 598 – 23-02-1615 Jan Heyndrixssen Hille, schoenmaker TannekenRoelants, overleden Elysabet Jans Hillen Heyndrick Janssen Hillen Ingel Janssen Hillen Jan Janssen Hille Geleyn Janssen Hille Verder genoemd: Mr. Jacob Perkins, Maerten Cesari, Maycken Ingelsdochter, tegenwoordige huisvrouw van Jan Heyndrixssen, Andries Adriaenssen Voogelesanck, getrouwd met Lysbethe Jans. Onenigheid tussen Jan Heyndrixssen en zijn kinderen aangaande een testament tussen hem en wijlen Tanneken Roelants. Mr. Jacob Perkins en Maerten Cesari worden aangesteld om te bemiddelen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 105V/106R/V – 599 – 16-03-1615 Jan Vervoort Elysabeth Antheunisdochter, overleden Janneken oud 10 jaar Margrietken oud 8 jaar Antheunis oud 6 jaar Susanneken oud 4 jaar Verder genoemd: Servaes Vervoort, broer van Jan. Vader heeft in tegenwoordigheid van broer staat van goederen aan de heren van de Weeskamer getoond. Regeling onderhoud kinderen wordt uitgebreid omschreven. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 106V – 600 – 21-07-1615 n.g., overleden Maycken Pauwels

Verder genoemd: Pauwels Janssen, grootvader, Jobken Colve, grootmoeder, Salomon Roelants. Moeder verzoekt of kind, dat nu in Domburg verblijft, in Goes mag komen wonen.

Jaar 1615 7W – 106V – 601 – 21-08-1615 Cornelis Dignussen Masure, overleden Dignus Masure oud 6 jaar Jan Dignussen Masure, broer van vader Verder genoemd: Samuel de Raedt, Corn. Zara. Staat en inventaris zal eerstdaags worden ingeleverd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 107R – 602 – 21-08-1615 Pieter Seny, overleden Antonynken Seny Petronelleken oud 17 jaar Adam oud 14 jaar Beatris oud 9 jaar Jacqelynken oud 6 jaar David oud 18 maanden Jan Seny Verder genoemd: Jan Andryessen, bruidegom van Antonynken, Adam de Meyere, oom van Antonynken, Hieronymus Gryewart, notaris, Akkoord getoond en door Weeskamer onderzocht; Jan Andryessen en Antonynken zullen de voorwaarden in het akkoord genoemd bevestigen met borgstelling.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 107R – 603 – 25-08-1615 Cornelis Dignussen Masure, overleden

Jan Dignussen Masure Verder genoemd: Samuel de Raedt, oom van moeders zijde. Voogd heeft eed gedaan en staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 107V – 604 – 03-10-1615 Jan Jacobussen Bom, overleden

Mr. Boudewijn de Witte De voogd heeft te kennen gegeven wegens drukke bezigheden niet langer tijd vrij te kunnen maken om de belangen van de wezen te behartigen en verzoekt een ander bekwaam persoon aan te willen stellen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 107V – 605 – 05-10-1615 Lucas de Cuyper, overleden Mayccken Geerts

Verder genoemd: Gillis Geertssen, broer van Maycken. Moeder heeft gerekend uit de staat over de jaren 1613 en 1614. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 107V/108R – 606 – 30-10-1615 Jan Bom, overleden

Cornelis Zoetwater Boudewijn de Witte Verder genoemd: Jan de Jonge, Elysabet Bom. Jan de Jonge aangesteld als administrateur van de wezen in plaats van Boudewijn de Witte. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 108R – 607 – 30-10-1615 Jacques Verhaegen, overleden Neleken Adriaens, overleden Matheus Verhaegen oud 15 jaar Verder genoemd: Joos Mathijssen, die de staat van goederen heeft getoond.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 108R – 608 – 31-10-1615

Willem Franssen Eversdijck Verder genoemd: Jan Claesssen Backer, die rekening heeft gedaan over de jaren 1610, 1611, 1612 en 1613. Willem Franssen Eversdijck is ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 108V – 609 – 28-11-1615 Niclaes van de Putte I. Tanneken Moens, overleden II. Janneken Dirrcx, overleden I. Nicolaesken van de Putte (ook: Claesken Claes) II. Jacobmynken Claes I. Pauwels Moens II. Cornelis Hubrechtssen, neef Verder genoemd: Janneken Vincx, weduwe van Niclaes van de Putte, Anthony Huyssens, gekozen voogd door Janneken Vincx, Aert Prenthage, Marcus Geyntgers, getrouwd met Dyericxken Diericx-dochter. Meningsverschil tussen de voogden en Janneken Vincx betreffende testament dd 29-05-1615 gemaakt door Niclaes van de Putte en Janneken Vincx. Kanttekening dd 21-10-1619: Genoemde personen: Jan van de Moere, getrouwd met Janneken Vincx ,deelt mee dat de vier jaar waarin zijn vrouw zou onderhouden Jacobmyn van de Putte nu voorbij zijn; Jacobmyn van de Putte, oud 17 jaar, woont nu bij Aert Prenthage.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 109R/V/110R – 610 – 19-09-1615 Huybrecht Joossen, kleermaker Hester Jans, overleden Sara oud 14 jaar Benjamin oud 12 jaar Maycken oud 10 jaar Jan Huybrechtssen oud ong. 5 jaar Verder genoemd: Isaac Janssen, wonende te Middelburg, oom van de kinderen, broer van Hester Jans, Jacob Ingelssen en Willem Costenssen, getuigen en burgers van de stad Goes, Jacob Boudewijnssen Wisse, notaris. Staat van goederen getoond en gelet op wat daar in stond tot onderhoud van de wezen. Regeling nauwkeurig omschreven.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 110R – 611 – 19-12-1615 Dygnus Ketelaer Maycken Jaspers, overleden

Vader heeft gerekend over de jaren 1611, 1612 en 1613. De kinderen zijn ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 110R/V – 612 – 19-12-1615

Genoemde personen: Jan de Jonge getrouwd met Elysabet Bom. Betreft nalatenschap Erven Bom. Op verzoek van Jan de Jonge is goedgevonden te verkopen het huis de Croone en het huis in de Zusterstraat. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1615 7W – 110V – 613 – 19-12-1615 Gillis Geertssen Sabbing Neelken Marinus, overleden Marinus Fortssen Voogd heeft eed gedaan. Vader heeft rekening gedaan over de jaren 1611 t/m 1614. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1616 7W – 110V/111R – 614 – 29-02-1616 Jacob Schotte, overleden Elysabet Albrechts Joos Clayssen Voogd verzoekt alle nog in leven zijnde kinderen uit de voogdij te ontslaan, omdat ze op de leeftijd gekomen zijn dat ze voor zichzelf kunnen zorgen. Genoemde personen: Mr. Daniel Vernisse, burgemeester, Cornelis Zoetwater, weesmeester, Mr. Boudewijn de Witte, voogd van de minderjarige wees Jacob Bom, Jan de Jonge, getrouwd met Elysabet Bom, Adriaen Jan Scherissen, oom van de kinderen . De weeskinderen hebben gekaveld als volgt: Kavel A - Jan Bom Kavel B - Jacob Bom Kavel C - Cornelis Bom Kavel D - Elysabet Bom Kavel E - Aegtken Bom Kavel F - Arent Bom Kavel G - Maycken Bom


Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1616 7W – 111V – 616 1616 Hans Tambourijn, overleden Gryetken Mathijs Maycken Jans oud 19 jaar Jacques oud 17 jaar Frederick oud 15 jaar Mathijs oud 13 jaar Jan oud 9 jaar Verder genoemd: Nicolaes Mathijssen, broer van Gryetken. Staat van goederen getoond en onderzocht; moeder zal kinderen onderhouden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1616 7W – 112R – 617 – 16-07-1616 Jacob Boudewijnssen Wisse Aelken Harrents, overleden Jan Gandolphssen Voogd heeft eed gedaan Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1616 7W – 112R – 618 – 20-09-1616 Jacob Boudewijnssen Wisse, overleden Petronella Baerlants

Weduwe toont een huwelijkse voorwaarde dd 24-10-1614 en een testament dd 06-01-1615. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1616 7W – 112R – 619 – 22-10-1616 Pauwels de Vos Tanneken Macharis Tanneken Pauwels de Vos oud 12 jaar Hyeronimus Griewaert Verder genoemd: Gedeon Macharis, overleden. Pauwels deVos heeft staat en rekening getoond van de goederen de wees aanbestorven bij het overlijden van Gedeon Macharis. Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1616 7W – 112R – 620 – 22-10-1616 Willem van Benthen, overleden

Abraham van Benthen Voogd heeft eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1616 7W – 112R – 621 – 29-10-1616 Willem van Benthen, overleden Maycken Jans 3 Abraham van Benthen Moeder heeft staat van goederen getoond; zal kinderen voor de tijd van vier jaar onderhouden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1616 7W – 112V – 622 – 10-12-1616 Jacob Boudewijnssen Wisse, overleden I. Aelken Harrents, overleden II. Petronella Baerlants Cornelis Bijsterman Jan Gandolphssen Verder genoemd: Michiel van Baerlant, broer van Petronella. Mr. Cornelis Bruyne, die rekening heeft gedaan t.b.v. het weeskind van haar moederlijk erfdeel. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1616 7W – 112V – 623 – 13-12-1616 Jan Croone, overleden Francynken Bollaerts 4 Verder genoemd: Cornelis Soetwater, getrouwd met Francynken Bollaerts. Kaveling van goederen gedaan als volgt: Kavel A - Cornelis Soetwater, burgemeester, Kavel B - de 4 kinderen van Jan Croone. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1616 7W – 112V – 624 – 24-12-1616 Digna Jaspers Claes Pyeterssen Verder genoemd: Jasper Diricssen, grootvader weeskind; Cornelis Willemssen, getrouwd met Digna Jaspers. Jasper Diricssen heeft staat van goederen getoond; Cornelis Willemssen wordt gemachtigd om ten behoeve van het weeskind een stuk land te verkopen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1616 7W – 112V/113R – 625 – 24-12-1616

Genoemde personen: Jasper Diricssen;heeft staat van goederen getoond van: Dirick Jasperssen, genaamd Jas Diricssen, overleden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 113R – 626 – 07-01-1617

Antonette Pyeters Gandolffs Harrent Gandolphssen Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 113R – 627 – 07-01-1617

Antonette Pyeters Gandolff Harrentssen Harrent Gandolffssen Verder genoemd: Neelken Gandolffs. Cornelis Brune, secretaris, die heeft overlegd de staat van goederen aankomende Antonette Pyeters. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 113R/V – 628 – 04-02-1617 Adriaen Adriaenssen Brac, gezegd Bonte, overleden Gryetken Cornelis Gandolffs, overleden Gryetken Adriaens Verder genoemd: Aegte Wisse; Kempe Schobbe; Jobken Cornelis Frenyto-dr.; Cornelis Adriaenssen. Weeskind tot nu toe onderhouden door Cornelis Adriaenssen; niet tot tevredenheid; verzoek iemand aan te wijzen die beter bekend staat, waarvoor Aegte Wisse zich beschikbaar stelt.; wordt toegestaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 113V - 629 – 16-02-1617 Dignus de Gareelmaecker, overleden Antony Dignussen Abraham Dignussen Zonen zijn ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 113V – 630 – 16-02-1617

Genoemde personen: Pieter Niclaessen Ovesant, Agatha MarinusRochus-dochter, overleden, Willem Mertssen Dryeweghe en Mathijs van der Straten, beiden executeurs van het testament van Agatha, Jan van Stapelen de Jonge, getrouwd met de dochter van Pieter Niclaessen Ovesant, Pieter Niclaessen oversant de Jonge, Jacob Jacobssen Rijck, Cornelia Borselaers, weduwe wijlen Jacob Rijk, Mr. Jacob Baerlandt, Cornelis Soetwater, Mr. David Vernisse. Pieter Niclaessen Ovesant heeft gerekend over de jaren 1613, 1614 en 1615. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 114R – 631 – 17-02-1617

Genoemde personen: Pieter Niclaessen Ovesant, Agatha Marinus-dochter, overleden, Willem Mertssen en Mathijs van de Straten, beiden executeurs van het testament van Agatha, Jan van Stapelen de Jonge, getrouwd met de dochter van Pieter Niclaessen Ovesant, Cornelia Borselairs, weduwe van Jacob Rijck, Jacob Bairlandt, Jacob Jacobssen Rijck, Cornelis Soetwater, Daviid Vernisse. Gehoord en gesloten de rekening die Pieter Niclaessen Ovesant gedaan heeft van de nalatenschap van Agatha Marinus-dr. van de selnering over 1615.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 114R – 632 – 17-02-1617 Antony Pieterssen van de Putte, nagelmaker, overleden Leunken Simons Cornelis Simonssen, stoeldraaier, broer van de weduwe Jasper Rontvisch, oom van de voordochter van Antony van de Putte Verder genoemd: Pieter Adriaenssen Cramer. Voogden hebben eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 114R – 633 – 27-02-1617 Adriaen Theune Gabriels

Cornelis Diericxssen, timmerman Voogd wordt gemachtigd om de nalatenschap te aanvaarden en de zaken te regelen tot voordeel van de kinderen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 114R – 634 – 07-03-1617 Tobias Clasenius, overleden

Petrus Guilhelmi Clasenius, broer van Tobias Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 114R/V/115R – 635 – 11-03-1617 Jochum Hermansen, overleden Simon Jochumsen oud 20 jaar Janneken Jochums oud 16 jaar Jochum Jochumsen oud 13 jaar Mayken Jochums oud 9 jaar Herman Jochumsen oud 7 ½ jaar Jacob (Jaques) van Dryel den Ouden Verder genoemd: Boudewijn de Windt, thans gehuwd met de weduwe van Jochum Hermansen. Voogd heeft eed gedaan. Boudewijn de Windt heeft schriftelijke staat van alle goederen overlegd, wil onder bepaalde voorwaarden de kinderen onderhouden, neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor slechte gedrag oudste zoon. Hierna volgt specificatie goederen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 115V – 636 – 11-03-1617 Boudewijn de Windt Mayken Willems-dochter, overleden 3 David Joris van ’t Sticht van Essen Verder genoemd: Gabrielken Adriaens, getrouwd met David Joris. Voogd heeft eed gedaan. Boudewijn de Windt toont testament tussen hem en zijn overleden vrouw; verdere besluiten worden uitgesteld tot de huidige vrouw van Boudewijn aanwezig zal zijn.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 115V – 637 – 11-03-1617 Pieter Geertssen, overleden Tanneken Pieters, overleden Saerken Pieters Pieternelleken Pieters Willem Costens Adriaen Gentman Verder genoemd: Goossen de Bruyne. Willem Costens heeft voodij aanvaard op zijn ja-woord, Adriaen Gentman heeft eed gedaan. Er is een testament dd 13-10-1615. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 115V – 638 – 29-03-1617

Gillis Matheussen Joos de Wolff Voogd heeft gerekend over de jaren 1612 t/m 1616 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 115V – 639 – 08-04-1617 Joos Janssen de Wolff Margarita Pyeters, overleden Christoffel Jacobssen Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 116R – 640 – 08-04-1617 Joos de Wolff Gryetken Pyeters, overleden Christoffel Jacobssen Vader heeft in tegenwoordigheid van de voogd staat van goederen overgebracht. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 116R – 641 – 18-04-1617 Jacob Boudewijnssen Wisse, overleden I. Aelken Harrents II. Petronella Baerlants Cornelis Bijsterman Verder genoemd: Mr. Michiel van Baerlant, broer van Petronella. Cornelis Bijsterman is voogd van de wezen van Aelken Harrents. Overleg over helft lijfrente en huis door Jacob Boudewijnssen Wisse gelegateerd aan Petronella Baerlants.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 116R – 642 – 05-05-1617

Genoemde personen: Antonius Manrique, Jacques Manrique, overleden, Jr. Adolff van de Weerde. Antonius doet uit naam van zijn overleden broer rekening betreffende de kinderen van Adolf van de Weerde over de jaren 1610, 1611 en 1612. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 116R/V/117R – 643 – 20-05-1617 Jacob Boudewijnssen Wisse, overleden I. Aelken Harrents, overleden II. Petronella Baerlant Margareta Jacobs Jan Gandolffssen, schout parochie Baarsdorp Cornelis Geertssen Bijsterman Verder genoemd: Mr. Jacob Baerlant. Johan Bollaert, nu getrouwd met Petronella Baerlant. Handelt over verkoop van huis waarin Jacob Boudewijnssen Wisse is overleden en toekomende aan de wees; volgens testament kan Petronella Baerlant aanspraak maken op de helft van het huis; wordt regeling getroffen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 117V/118R – 644 – 04-02-1615 Samuel Nothens, rector der Latijnse School te Goes Beatris Dominicus, overleden 4 Albert Janssen Billix, azijnmaker te Delft, oud-oom en bloedvoogd Verder genoemd: Vranck van Vuyttenhouck, notaris te Delft. Gepresenteerd ter Weeskamer door de vader twee akten dd 30-091614 en 24-01-1615; overeengekomen dat de vader de kinderen zal onderhouden zoals in de akten omschreven. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 118R – 645 – 31-07-1617

Genoemde personen: Willem Maertenssen Dryeweghe en Mathijs van de Straten, beiden executeurs van het testament van Agatha Marinus Rochus-dochter, overleden. Executeurs hebben staat van goederen getoond.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 118R – 646 – 04-08-1617 Walraven Maertens, overleden Tanneken van de Borre, overleden 20-05-1617 Sairken Walraven oud ong. 17 jaar Abraham Walraven oud ong. 13 jaar Michiel de Lansheere te Leiden Verder genoemd: Vincent Adriaenssen, handschoenmaker. Voogd heeft eed gedaan. Vincent Adriaenssen heeft staat van goederen overgeleverd; goedgevonden dat de voogd samen met Vincent de zaken van de nalenschap voor de kinderen regelt. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 118V – 647 – 07-08-1617 Walraven Maertens, overleden Tanneken van de Borre, overleden Sairken Walraven oud ong. 17 jaar Abraham Walraven oud ong. 13 jaar Michiel de Lansheere Verder genoemd: Vincent Adriaenssen, handschoenmaker, getrouwd geweest met Tanneken van de Borre. Erfenis van vader en grootvader resp. volgens de staat in termijnen uitbetalen aan de kinderen, alsmede de nalatenschap van de moeder; Vincent Adriaenssen stelt huis aan Zuideinde te Goes als onderpand. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 118V/119R – 648 – 08-08-1617

Michyel de Lantsheere Verder genoemd: Adriaen Ghentman, rentmeester, heeft 10 pond gebracht volgens accoord 07-08-1617; bedrag opgehaald door Michyel de Lantsheere; aangesteld als borg Pieter Maes. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 119R – 649 – 17-08-1617 Jacob Marinussen Boone Tanneken Jobs, overleden Tanneken Jacobs Maycken Jacobs Cornelis Pyeterssen Oyevaer Voogd heeft eed gedaan; vader heeft testament getoond; weeskamer zal zich hierover later uitspreken.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 119V/R/120R – 650 – 25-08-1617 I. Joachim Harmanssen, overleden 11-03-1617 II. Boudewijn de Wint Maycken Simons Jacques van Dryel den Ouden, gezworen voogd van de wezen van Joachim Harmanssen Boudewijn de Wint toont staat van goederen sterfhuis Joachim Harmanssen; hij zal de kinderen onderhouden tot hun meerderjarigheid, uitgezonderd de oudste zoon Simon Joachimssen; overige voorwaarden nauwkeurig geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 120R – 651 – 05-09-1617 II. Mr. Mairten Cesar Maria de Jonge, overleden Floris van Grypskerke Voogd, tevens administrateur, heeft rekening gedaan t/m 1616;Mr. Mairten Cesar evenzo betreffende de goederen in Zuid-Beveland over 1614 en 1615. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 120R – 652 – 09-09-1617 Cornelis Dignussen Masure, overleden

Jan Dignussen Masure Voogd heeft rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 120R/V/121R/V – 653 – 14-09-1617 Jan Lyevenssen, kleermaker Catalina van Vo(o)ren, overleden

Getoond een staat van onroerende goederen, gelegen in Vlaanderen, aankomende de vader en de wezen. Volgt specificatie van de goederen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 122R – 654 – 28-09-1617 Mr. Henrick Mispelblomme, overleden Leunken Jacobs 6 Pieter Adriaenssen Cramer Overeengekomen dat moeder van vaderlijk goed zal uitbetalen aan de twee kinderen boven 22 jaar elk 50 pond en de vier overige kinderen zal onderhouden tot de leeftijd van 22 jaar en daarna eveneens 50 pond zal geven; 2 huizen als onderpand.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 122R – 655 – 18-10-1617 Geerardt Cornelissen Susanneken Rathel, overleden Jan Laurissen Verder genoemd: Jacob Janssen, smid, oom van ’ s vaders zijde; Guillaume Coster, oom van ’ s moeders zijde. Vader heeft staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 122R – 656 – 21-10-1617 Foort Pyerssen, overleden

Verder genoemd: Pieter Cornelis Elenbaas, heeft rekening gedaan van de wezen over de jaren 1613, 1614 en 1615. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 122V – 657 – 23-12-1617

Genoemde personen: Willem Mertssen Dryeweghe en Mathijs van de Straten, beiden testamenteurs; Agatha Marinus, overleden. Gerekend uit de staat dd ultimo juli 1617. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1617 7W – 122V – 658 – 06-01-1617 Jan Danielssen, overleden

Mathys Verstraten Cornelis Jan Slodt Voogden hebben staat van goederen overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 122V – 659 – 06-01-1618 Magdalena Jans, overleden

Verder genoemd: Balten Janssen, oom van de wezen; Willem Adriaenssen, oud-oom van de wezen. Staat van goederen overlegd; behalve de wezen mogen de oom en de oud-oom beloning ontvangen; beslissing over een en ander vooralsnog uitgesteld.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 122V – 660 – 06-01-1618 Hubrecht Janssen, stadbode, overleden Antonia Pyeters

Verder genoemd: Jan Janssen, Jacob Frenyt, Joos Lyevenssen, overleden. Moeder heeft gerekend van de wezen van Joos Lyevenssen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 123R – 661 – 11-01-1618 Gillis Janssen Podtman Rynken Schaffte, overleden n.m.n.g., wonende te Bergen op Zoom Verder genoemd: Hubrecht Willemssen, notaris te Bergen op Zoom. Vader verzoekt gelden op te mogen nemen tegen betaling van rente; huis als onderpand; goedgevonden met verwijzing naar akte dd 0401-1618. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 123R – 662 – 11-01-1618 Jacob Boudewijnssen Wisse, overleden

Cornelis Bijsterman Verder genoemd: Jan Bollaert, thans gehuwd met de weduwe van Jacob Boudewijssen Wisse; Cornelis Brune, secretaris Goes, administrateur. Cornelis Brune heeft gerekend en staat getoond. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 123V – 663 – 20-01-1618 Gillis Janssen Podtman

Naar aanleiding van accoordverklaring Weeskamer, zie 11-01-1618, belooft vader aan zijn kinderen jaarlijks van hun moederlijk goed uit te betalen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 123V – 664 – 20-01-1618 Mels Adriaenssen, overleden

Cornelis Martini, overleden Verder genoemd: Jan Bollaert. De weduwe van Cornelis Martini verklaart dat sedert de dood van haar man de administratie van de wezen van Mels Adriaenssen gevoerd is door haar zoon Jan Bollaert.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 124R – 665 – 20-01-1618

Genoemd: Bouwen Cornelissen. Gehoord en gesloten de rekening over de jaren 1610 t/m 1616. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 124R – 666 – 27-01-1618

Genoemde personen: Aegtken Marinus, overleden, Jacob Rijck, overleden, Margreta Pyeters, overleden, Cornelia Pieters Borselaers, weduwe wijlen Jacob Rijck, Jacob Rijck, zoon van Cornelia en wijlen Jacob Rijck, Johan van Stapelen, getrouwd met Tanneken Pieters, Pieter Pyeterssen Ovesant, Willem Mertssen en Mathys Verstraten,beiden testamenteurs van Aegtken Marinus testament, Mr. Boudewijn de Witte, Cornelis Brune. Erfgenamen hebben gekaveld als volgt: Kavel A – weduwe en erfgenamen wijlen Jacob Rijck, Kavel B – erfgenamen wijlen Margreta Pyeters. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 124R – 667 – 27-01-1618 Pyeter Nicolaessen Ovesant, overleden

Genoemde personen: Pyeter Pyeterssen Oversant, Nicolaes Pyeterssen Ovesant, Minnebroeder-monnik te Antwerpen, Weeskamer niet akkoord met aankoop oogst t.b.v. weeskind. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 124V – 668 – 30-01-1618 Cornelis Geertssen, smid Maycken Jans Kryek, overleden Janneken oud 17 jaar Lyntken oud 13 jaar Grietken oud 11 jaar Maycken oud 9 jaar Abigael oud 5 jaar Lucia oud 3 jaar Mathys Jan Kryeck Verder genoemd: Willem Costens, administrateur. Vader heeft staat van goederen overlegd; vader en voogd hebben administrateur aangesteld; voogd heeft eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 124V – 669 – 03-02-1618 Pieter Nicolaessen Ovesant, overleden Margareta Pieters, overleden Maycken Pieters Cornelis Balthasar Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 124V – 670 – 03-02-1618 Pyeter Clayssen Ovesant, overleden Maycken Pieters Cornelis Balthasar Verder genoemd: Jan van Stapelen, getrouwd met Tanneken Pyeters, Aegtken Marinus, oud-tante van de kinderen Ovesant, overleden. De kinderen Ovesant hebben gekaveld als volgt: Kavel A – Pyeter Pyeterssen Ovesant Kavel B – Maycken Pyeters Kavel C – Jan van Stapelen, getrouwd met Tanneken Pyeters, Kavel D – Claes Pyeterssen, wonende te Antwerpen in het Minnebroedersklooster. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 125R/V – 671 – 24-02-1618 Lieven de Moor, chirurgijn, overleden Janneken Cassiers Hester Lievens oud 23 jaar Magtelynken Lievens oud 11 jaar Jan Lievenssen oud 7 jaar Verder genoemd: Jan Cornelissen Masuer, Doctor Hieronimus Smallegange, Adriaen Bentman, Pauwels van Schagen, huidige man van Janneken Cassiers. Staat van goederen getoond; nalatenschap en onderhoud kinderen geregeld; huis als onderpand. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 125V/126R – 672 – 24-02-1618 Cornelis Harinckman, overleden Abigael Maertens Cornelis oud 8 jaar Leonart oud 7 jaar Zusanna oud 6 jaar Dignus Ketelaer Verder genoemd: Lenart Iemanssen Harinckman, Catharina Cornelis Harinckman. Getoond huwelijkse voorwaarden dd juni 1607; bevonden dat stuk onduidelijk is gesteld; nalatenschap wordt nu in onderling overleg geregeld.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 126V – 673 – 27-02-1618 Antoni Geertssen, overleden

Adriaen Geertssen Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 126V – 674 – 10-03-1618 Cornelis Janssen Maycken Crijn Bouwenssen, overleden Boudewijn Cornelissen Gideon Crijnssen Boudewijn ontslagen uit de voogdij. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 126V – 675 – 23-03-1618 Sebastiaen Hoochcamer, overleden Tanneken Crijns Jacob oud 17 jaar Quirijn oud 11 jaar David Janssen Schoude Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 126V – 676 – 21-04-1618 Mels Adriaenssen, overleden Machtelyna Jacobs, overleden Jacob Melssen Sara Mels Willem Costens Cornelis Martina, overleden Willem Costens voogd in plaats van Cornelis Martini. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 126V – 677 – 21-04-1618 Machtellina Jacobs, overleden

Verder genoemd: Johan Bollaert, administrateur, die gerekend heeft over de jaren 1612 t/m 1615. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 127R – 678 – 15-05-1618 Antoni Jacobssen, overleden

De erfgenamen hebben gekaveld als volgt: Kavel A – Pieter Blaubeen, getrouwd met Maycken Geerts,en Petronella Daniels, Kavel B – Pieter Fortssen en Janneken Forts, kinderen van Antoni Jacobssen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 127R – 679 – 23-05-1618 Geert Cornelissen, kleermaker Susanna Rathels, overleden Jan Janssen, zoon van Susanna Geert Cornelissen heeft rekening gedaan; Jan Janssen uit de voogdij ontslagen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 127R – 680 – 26-05-1618 Daniel Antonissen Noirthouve Janneken Pyeters Jobssen, overleden oktober 1617 Antoni oud 9 jaar Cornelis oud 4 1/2 jaar (overleden augustus 1618) Adriaenken oud 18 maanden Pieter oud 6 jaar

Verder genoemd: Cornelis Antonissen Smallegange, Cornelis Pyeterssen, oom van Janneke’s wezen, Maycken Cornelis, grootmoeder van de wezen. Vader neemt onderhoud en verzorging van Pieter voor zijn rekening; grootmoeder zal voor de overige drie kinderen zorgen; verdeling nalatenschap wordt geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 127V/128R – 681 – 26-05-1618 Jan Marinussen, overleden Maycken Jans in ’t Radt Marinus Janssen oud 4 maanden Verder genoemd: Cornelis Jan Michyelssen, 2 voorkinderen van Jan Marinussen, n.m.n.g. Onderhoud kind en nalatenschap geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 128V – 682 – 27-09-1618

Genoemde personen: Boudewijn Cornelissen, Jan van Stapelen, die rekening heeft gedaan over 1617. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 128V – 683 – 28-09-1618 Sebastiaen Hoochcamer, overleden Digna Hoochcamer, overleden

De weduwe wijlen Sebastiaen Hoocjcamer heeft gerekend van de goederen aankomende wezen van Digna Hoochcamer over de jaren 1615, 1616 en 1617.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 128V – 684 – 07-10-1618 Cornelis Lenaertssen Harinckman, overleden

Dignus Ketelaer Voogd heeft staat van goederen getoond. Weduwe zal kinderen voor de tijd van drie jaar onderhouden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 128V – 685 – 15-10-1618 Pieter Wisse, overleden

Verder genoemd: Pieter Hillewerve, die rekening heeft gedaan van de goederen van de wezen over de jaren 1609 t/m 1617. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 128V – 686 – 03-11-1618 Maerten Franssen Wagemaeckers, overleden

Adriaen Gent Rekening gedaan over de jaren 1613 t/m 1618. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 128V – 687 – 07-11-1618 Maycken Adriaens, overleden

Verder genoemd: Hubrecht de Munck, die rekening heeft gedaan over de jaren 1613 t/m 1617. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 129R – 688 – 17-11-1618 Digna Hoochcamer, overleden

Verder genoemd: Hyeronimus Gryewart, wordt aangesteld als administrateur van de wezen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 129R – 689 – 17-11-1618

Bastiaen Henrixssen Verder genoemd: Adriaen Henrixssen Nissepadt, die voor de tijd van twee jaar de verzorging van Bastiaen op zich heeft genomen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 129R – 690 – 24-11-1618

Genoemde personen: Jacob Rijcke, overleden, Aagtken Marinus, overleden. De erfgenamen hebben gekaveld als volgt: Kavel A – Cornelia Borselaers, weduwe wijlen Jacob Rijcke Kavel B - Pyeter Rijcke Kavel C - Anna Rijcke Kavel D - Jan Rijcke Kavel E - Adriaen Rijcke Kavel F - Jacques Rijcke Kavel G - Abigael Rijcke Kavel H - Maria Rijcke Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 129R – 691 – 24-11-1618 Boudewijn Leynssen, overleden Maycken Jans Maycken Bouwens oud 13 jaar Cornelis Bouwenssen Voogd heeft eed gedaan. Moeder heeft staat van goederen getoond. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 129R – 692 – 24-11-1618

Pieter Weyns, filius Pieters Ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 129V – 693- 01-12-1618 Pieter Maes, bakker, overleden Maycken Jans van de Borre Adriaen Maes oud 6 jaar Janneken Maes oud 4 jaar Jacob Maes oud 4 maanden Jacob Janssen van de Borre Voogd heeft voogdij aangenomen op zijn ja-woord. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 129V – 694 – 01-12-1618

Mathijs Janssen Jan Laureyssen Mathijs ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 129V – 695 – 01-12-1618 Neelken Henrixs Geertken Willems Adriaen Henrixssen Nissepadt Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1618 7W – 129V – 696 – 07-12-1618 Adriaen Aernoutssen, overleden

Verder genoemd: Gerard Dignussen, die heeft gerekend in bijzijn van de erfgenamen over 1616 Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar1619 7W – 129V – 697 – 07-01-1619 Jacques Pyyerssen, Breda, overleden Baelken Jacobs Harrentssen Adriaenken Jacobs oud 8 ½ jaar Willem Costens Voogd heeft voogdij aanvaard. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 129V/130R – 698 – 19-01-1619 Pieter Andryessen Cuyper, overleden Loentken Jobs Maycken oud 22 jaar Helena oud 20 jaar Susanna oud 18 jaar Andryes oud 16 jaar Sara oud 14 jaar Aegtken oud 13 jaar Pieter Adriaenssen Cuyper Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 130R – 699 – 19-01-1619 Pieter Andryessen Cuyper, overleden Loentken Jobs 6 Verder genoemd:Jacob Mertssen Dryewegen. Moeder heeft staat van goederen getoond. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 130R – 700 – 19-01-1619 Martynken van Dale, overleden Mayckn Weyns Joris-dr. oud 16 jaar Pauwels Weyns oud 8 jaar Dionysius van Dale Verder genoemd: Aarnout Heyns, neef van de wezen. Voogd heeft eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 130R – 701 – 26-01-1619 Nicolaes Michyelssen Oostdijck Adriana Adriaen Laureyssen, overleden

Vader heeft gerekend over de jaren 1609 en 1610. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 130R – 702 – 26-01-1619 Jan Jacobssen Bom, overleden

Mr.Boudewijn de Witte Voogd heeft gerekend van de wezen over 1614. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 130R – 703 – 28-01-1619 Nicolaes Oostdijck Adriane Adriaen Laurys, overleden

Vader heeft gerekend over de jaren 1611 en 1612. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 130V – 704 – 29-01-1619 Pieter Bouwenssen, overleden

Verder genoemd: Cornelis Blaubeen, die rekening heeft gedaan over de jaren 1614 t/m 1618. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 130V – 705 – 18-02-1619 Willem Mertssen Dryewegen, burgemeester, overleden Cornelia Matheus Smallegange Jacques Mertssen Dryewegen Verder genoemd: Doctor Hyeronimus Smallegange, broer van Cornelia, Cornelis Zoetwater, burgemeester,verzocht als voogd van de wezen; verontschuldigt zich; Jacques Mertssen Dryewegen, aanvaardt voogdij en legt eed af.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 131R – 706 – 23-02-1619 Pieter Andryessen Cuyper, overleden Leuntken Jobs 6 Pieter Adriaenssen Verder genoemd: Jacques Mertssen. Moeder heeft gerekend en daarna gekaveld als volgt: Kavel A - de weduwe Kavel B - de kinderen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 131R – 707 – 19-03-1619 Pieter Andryessen Cuyper, overleden

Kaveling gedaan tussen de drie oudste en de drie jongste kinderen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 131R – 708 – 19-03-1619 Sebastiaen Hoochcamer, overleden II. Tanneken Crijns Willem Hoochcamer Jacques Hoochcamer Heyndrick Marinussen David Janssen Scoudee, voogd van de jongste kinderen Verder genoemd: Guillaume d’Hondt, namens zijn dochter, Jan Hoochcamer, gehuwd met de dochter van Guillaume d’Hondt. Tanneken Crijns heeft staat getoond van nalatenschap Sebastiaen Hoochcamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 131R – 709 – 13-04-1619 Gabriel Clayssen Speelman, overleden Clays oud 8 jaar Maycken oud 6 jaar Elysabet oud 3 jaar Willem Costens Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 131V – 710 – 13-04-1619 Gabriel Clayssen Speelman, overleden Catharina Pyeters

Verder genoemd: Cornelis Crijnssen. Moeder heeft staat van goederen getoond.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 131V – 711 – 13-04-1619 Neelken Marinus, overleden

Verder genoemd: Gillis Geertssen Sabbinghe, die gerekend heeft van de wezen over de jaren 1615 t/m 1618. Wezen ontslagen uit de voogdij. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 131V – 712 – 13-04-1619 Abraham Barnartssen, overleden Adriaenken Aernouts Maycken Abrahams oud 4 jaar Mathijs Janssen Laeckencoper Voogd heeft voogdij aangenomen op zijn ja-woord. Moeder heeft staat van goederen getoond. Verder genoemd: Willem Costenssen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 131V – 713 – 20-04-1619 Pieter Cornelis Mathijssen Machtelynken Lonis-dochter, overleden Ismael Melssen Vader heeft rekening gedaan over de jaren 1612 t/m 1618. Heeft een bedrag toegewezen gekregen voor voeding van de kinderen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 132R/V – 714 – 20-04-1619 Antoni Cornelissen Metser Tanneken Pyeters-dochter, overleden Pieternelle oud 6 jaar Jacobmynken oud 4 jaar Adriaenken oud 2 jaar Verder genoemd: Hieronymo Gruiwaert, notaris te Goes, Jacob Lambrechtssen te Kloetinge, Jan van Steelandt te Middelburg, Lambrecht Jacobssen en Nicolaes Janssen Oostdyck, beiden getuigen. Contract gemaakt door notaris; nalatenschap verder geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 132V – 715 – 27-04-1619 Mr.Quiryn Westerwyck Marre Goeree, overleden Gerart Quirijnssen Westerwyck Vader heeft rekening gedaan en gekaveld, als volgt: Kavel A – Quiryn Westerwyck Kavel B – Gerart Westerwyck


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 133R – 716 – 30-04-1619 Pieter Wisse, overleden Lynken Frans Anthony Kempe Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W - 133R/V/134R – 717 – 27-04-1619 Pieter Cornelissen Rontvisch, gasthuisdienaar Elysabeth Stoffels-dochter, overleden

Verder genoemd: Hieronymus Gruiward, notaris, Gillis Geertssen Sabbinghe en Dignus Jacobssen Monsterhouck, burgers. Copie testament dd 15-10-1618 opgemaakt door notaris Gruiward; vrouw toen reeds ziek; later overleden; nalatenschap geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 134 R – 718 – 04-05-1619 Antoni Geertssen, overleden 08-01-1618 Geertken Verstelle Adriaen Verstelle, broer van Geertken Moeder heeft staat van goederen getoond. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 134V – 719 – 25-05-1619 Lauweris Heyndrixen Schalk Janneken Jans , overleden Tanneken Lauweris Neelken Lauweris, geassisteerd met broeder Heyndrick, Petronelle Lauweris, idem Jan Laurissen, voor zichzelf en minderjarige Rebecca Rebecca Lauris, oud 10 jaar Heyndrick Lauriszoon, schrijnwerker Voogd, broer van de minderjarige Rebecca, heeft eed gedaan. Verder genoemd: Franchois Eversdijk, deurwaarder, gehuwd met Tanneken Lauweris; Willem Adriaenszoon, schoenmaker, burger; Jan Noulet, burger; Hieronimus Grieuwaaert, notaris. Notarieel contract dd 24-04-1619; vader zal zorgen voor minderjarige dochter; nalatenschap verder geregeld.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 135R/V/136R – 720 – 25-05-1619 Hans van der Roggen, overleden Elysabeth van der Varent Tobias van der Roggen Elysabeth van der Roggen Verder genoemd: Gillis Franchois en Joris van dder Varent, gebroeders, wonende te Dendermonde; ooms van de twee kinderen; Cornelis de Moor, koopman te Vlissingen; Jan Cornelis Leyssens, notaris te Goes. Notarieel contract dd 24-04-1619, waarin nalatenschap geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 136R/V – 721 – 06-06-1619 Quirijn Adriaenssen, overleden Pierynken Adriaens-dochter Adriaen oud 9 jaar Crijn oud 5 jaar Verder genoemd: Hieronymus Grieuward, notaris. Notarieel contract, waarin nalatenschap geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 136V – 722 – 08-06-1619 Sebastiaen Hoochcamer, overleden Tanneken Crijns

De weduwe heeft gerekend uit de staat van goederen en gekaveld met de erfgenamen, als volgt: Kavel A – de erfgenamen Kavel B - de wezen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 136V – 723 – 09-07-1619 Boudewijn de Windt, overleden

Jan de Windt Voogd, broer van Boudewijn, heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 136V – 724 – 09-07-1619 Pieter Ansebout, smid, overleden

Tobias Ansebout Voogdij aangenomen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 136V/137R – 725 – 22-07-1619

Jhr. Boudewijn van de Weerde Mr. Jacob Perkins Jhr. Marinus van de Weerde Voogden hebben eed gedaan, en brengen staat van goederen over; verzoeken weeskind onder voogdij van de Weeskamer te brengen, hoewel vader niet aldaar overleden is; wordt goedgekeurd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 137R – 726 – 06-08-1619 Michyel Pyerssen, overleden Ingel oud 21 jaar Cornelis oud 19 jaar Elysabet oud 16 jaar Leuntken oud 13 jaar Pyeter oud 12 jaar Jacob oud 8 jaar Janneken oud 6 jaar Helena oud 4 jaar Balthen Pyerssen Voogdij bezworen. Weduwe is zwanger. Verder genoemd: Jacob Ingelssen, die belooft de voogd bij te staan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 137R – 727 – 03-09-1619 Jacob Rijcke, overleden

Cornelis Antheunissen Voogdij bezworen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 137V – 728 – 08-10-1619 Cornelis Harinckman, overleden

Dignus Ketelaer Voogd heeft gerekend. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 137V – 729 – 21-10-1619 Jhr. Adolff van de Weerde, overleden

Verder genoemd: Jhr. Antonio Manricque, die gerekend heeft van de wees over de jaren 1617 t/m 1618.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 137V – 730 – 26-10-1619 Philips de Coster, overleden Baelken Jacobs

Verder genoemd: Antonis Huyssen. Baelken Jacobs heeft gerekend t/m 1619. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 137V – 731 – 21-10-1619 Jacques Pyerssen van Breda, overleden Baelken Jacobs Willem Costers Moeder heeft staat van het weeskind getoond. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 137V – 732 – 09-11-1619 Christoffel Gailleris, overleden Jacob Gailleris, oud maart 1619 9 jaar Cornelia, oud Pasen 1619 8 jaar Hester, oud Goese mart 1619 7 jaar Antoni, oud Goese mart 1619 5 jaar Lucretia, oud Goese mart 1619 3 jaar Mr. Jacob Perkins Dignus Ketelaer Voogden hebben eed gedaan en tonen staat van goederen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 137V/138R – 733 – 13-11-1619 Christoffel Gailleris, overleden Susanne Antoni Noorthouve

Verder genoemd: Mr. Gerardt Crommon, Mr. Jacob Perkins, Dignus Ketelaer, rentmeester, Cesar Gailleris, overleden. Staat overlegd van nalatenschap Cesar Gailleris, waarvan de wezen van Christoffel Gailleris toekomt ¾ deel; en de weduwe van Christoffel Gailleris toekomt ¼ deel. Onderhoud kinderen met moeder geregeld.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 137R/V/138R – 734 – 13-11-1619 Boudewijn van de Weerde, overleden 21-09-1618 Jonkvrouwe Catharina van Wachtendonck Mr.Jacob Perkins, testamentaire voogd Jhr. Marinus van de Weerde, oom en bloedvoogd Verder genoemd: Mevrouwe Maria van Wachtendonck, weduwe van Jhr. Louys Mailliant, Heer van Bordeaux, etc. Magdalena van Gindertale, weduwe van Jhr. Adolph van de Weerde, Cornelis Geertssen Bijsterman en Jacques Reynelssen, beiden getuigen, Johan van Leeuwen, notaris. Betreft akte opgesteld door notaris Johan van Leeuwen ten huize van Magdaleena van Gindertale. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 138R – 735 – 15-11-1619 Cornelis Geertssen, smid Maycken Jans Kryeck, overleden

Verder genoemd: Mathijs Jan Kryeck. Vader heeft gerekend uit de staat. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 138R – 736 – 16-11-1619 Jacob Boudewijnssen Wisse, overleden Aelken Harrents, overleden

Verder genoemd: Cornelis Bruyne, heeft rekening gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 138R – 737 – 16-11-1619

De weduwe van Burgemeester Dryweghen wordt toegestaan om land te verkopen, dat zij samen met haar kinderen heeft, mitsgaders met het sterfhuis van Burgemeester Soetwater.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 138R – 738 – 12-12-1619 Willem Zagarus, overleden Jacobmynken Davidts Willem Jacob David Francynken Verder genoemd: Mr. Pieter Cannoye, Cornelis Antonissen Ossewaerde. Weduwe heeft staat van goederen getoond; kinderen zijn uit de voogdij van de Weeskamer ontslagen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 138V – 739 – 14-12-1619

Genoemde personen: Henrick Henricxssen, overleden, Henrick Adriaenssen Nissepadt, Adriaen Henricxssen, Bouwen Antonissen, Willem Hoochcamer, Hieronimus Gryewart, notaris. Nalatenschap bestaande uit landen, renten en payementen; in overleg geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W - 138V – 740 – 14-12-1619 Adriaen Janssen in ’ t Radt Maycken Marinus, overleden Cornelis Marinussen Vyscher Voogd heeft voogdij bezworen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 138V/139R – 741 – 16-12-1619 Pieter Block Maria de Hane, overleden 2 Joos Claubaut Verder genoemd: Catalina de Hane, getrouwd met Joos Claubaut. Voogd heeft eed gedaan. Staat van goederen getoond; vader zal kinderen onderhouden; erfenis geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 139R/V – 742 - 23-12-1619

Genoemde personen: De weduwe en erfgenamen wijlen Burgemeester Cornelis Zoetwater; De weduwe en erfgenamen wijlen Burgemeester Willem Mertssen Dryewegen; Mr. Boudewijn de Witte namens weduwe en erfgenamen wijlen Cornelis Zoetwater; Dr. Hyeronimus Smallegange namens weduwe en erfgenamen wijlen Willem Mertssen Dryewegen. Gekaveld als volgt: Kavel A – weduwe en erfgenamen wijlen Burgemeester Willem Mertssen Dryewegen; Kavel B – weduwe en erfgenamen wijlen Burgemeester Cornelis Zoetwater.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 139V – 743 – 23-12-1619 Joris Weyns, overleden Martynken van Dale, overleden Dionys van Dale Verder genoemd: Aarnout Heyns. Voogd heeft staat van de overleden ouders getoond. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 139V – 744 - 23-12-1619 Pieter van Eyke, tijkwever Tanneken de Bruyne, overleden Adriaenken Pieters Vader heeft staat overlegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 139V/140R – 745 – 28-12-1619 Jan Olivierssen de Jonge, molenaar Joryntgen Hieronimus, overleden Jan oud 6 jaar Lonis Kelleman te Kloetinge, stiefgrootvader Abraham Joossen te Eversdijk, behuwdzoon Verder genoemd: Johan van Leeuwen, notaris; Mels Maertssen, schipper en Claes Janssen, bakker, getuigen. Nalatenschap geregeld bij akte dd 25-06-1619. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1619 7W – 140V/141R/V/142R/V – 746 Jacob Marinissen Boone Tanneken Jobs Tanneken Jacobs Maycken Jacobs

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Verder genoemd: Mr. Martinus Caesar. Echtelieden hebben akte opgesteld en nalatenschap bij hun leven geregeld om geschillen en ruzie na overlijden te voorkomen. Akte dd 22-05-1614, aanhangsel dd 29-01-1616. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 143R/V blanco /144R – 747 – 04-01-1620 Adriaen Anthoni Gabrielssen, overleden Neelken Daniels, overleden Cornelis Cornelissen Dirrixssen Verder genoemd: Jacques Mertssen Dryewege. Rekening gedaan; ontbrekende gelden zo spoedig mogelijk afrekenen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 144V – 748 – 11-01-1620 Francois van de Berge, overleden Susanneken Jonckers

Moeder heeft testament aangeboden ter Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 144V – 749 – 16-01-1620

Jan Babtysta Zagarus Mr. Pieter Cannoye, secretaris te Arnemuiden Cornelis Antonissen Ossewaarde Verder genoemd: Clara Davidts, overleden, tante van Jan Babtysta Zagarus. Door voogden staat van goederen overlegd en daaruit gerekend. Jan Babtysta ontslagen uit de voogdij van de Weeskamer. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 145R – 750 – 17-011620 Marinus Legyerssen Elysabet Jans, overleden Cornelis Janssen Pauw Voogd heeft eed gedaan. Vader heeft staat van goederen getoond.

Jaar 1620 7W – 145R – 751 – 17-01-1620 Willem Janssen Pauw, overleden Maycken Cornelis Blaubeen Cornelis Janssen Pauw Voogd heeft eed gedaan. Moeder heeft staat van goederen getoond; accoord gemaakt waarnaar men zich zal hebben te regelen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 145R/V/146R – 752 – 18-01-1620 Pieter de Clercq, overleden Janneken Marinus Marinus oud 15 jaar Digna oud 13 jaar Neelken oud 10 jaar Cornelis oud 8 jaar Janneken oud 6 jaar Gerard oud 3 jaar Blaes Mathijssen Verder genoemd: Johan de Jonge, notaris. Moeder toont testament dd 07-02-1618, nalatenschap geregeld.Voogd heeft eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 146R – 753 – 18-01-1620 Pieter Wijsens, overleden

De kinderen hebben gekaveld aals volgt: Kavel A – Frans Pyeterssen Kavel B – Margareta Kavel C – Matheus Pyeterssen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 146R/V – 754 – 20-01-1620 Michyel Pyerssen Glaesmaecker, overleden Helena Kempe Pyeter Jacob Janneken Helena Michyel Balten Pyerssen, smid, broer van Michyel Verder genoemd: Anthoni Kempe van Kapelle, broer van Helena, Ingel Michyelssen, Notaris Gryewaert. Testament getoond dd 20-06-1619; nalatenschap verder geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 146V – 755 – 25-01-1620 Frans Olivyerssen Magdalena Cornelis van der Straten-dochter, overleden Francois van der Straten Voogdij bezworen Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 147R – 756 – 25-01-1620 Mathijs Willemssen Martynken Jans, overleden Gryetken Mathijs oud 14 jaar Jan van Goor Voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 147R/V – 757 – 01-02-1620 Mathijs Willemssen Martynken Jans, overleden Jan van Goor e Vader zal dochter onderhouden tot haar 18 jaar. Vader hertrouwt 0202-1620; indien dochter en stiefmoeder het niet met elkaar kunnen vinden, mag dochter bij een ander gaan wonen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 147V – 758 – 08-02-1620 Adriaen Faessen, overleden Martynken Jobs Cornelis Adriaenssen oud 16 jaar in mei 1619 Crynken oud 12 jaar Anthoni Janssen Verder genoemd: Cornelis Lyevenssen. Staat van goederen getoond; voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 147V – 759 – 10-02-1620 Laureys Franssen, overleden Andryes oud 17 jaar Neelken Laureys oud 13 jaar Laureys Janssen, bakker Verder genoemd: Francynken Laureys, getrouwd met Laureys Janssen. Voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 147V – 760 – 10-02-1620

Bastiaen oud 19 jaar Gryetken Bastiaens oud 13 jaar maart 1620 Ferdinandus Bastiaenssen Verder genoemd: Jan Janssen. Ferdinand is voogd van zijn vaders wezen; heeft voogdij aanvaard op zijn ja-woord.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 148R – 761 – 10-02-1620 Pyeter Anseboudt, overleden

Verder genoemd: Tobias Anseboudt, heeft staat van goederen overlegd.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 148R – 762 – 17-02-1620 Hubrecht Willemssen, overleden Jacobmynken oud 13 jaar Geertken oud 11 jaar Willem oud 5 ½ jaar Leuntken Willem Henricxssen Cuyper Voogdij bezworen


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 148R – 763 – 18-02-1620 Francois Olivyerssen Cramer Magdalena Cornelis van der Straten-dochter, overleden Francois Verstraten Verder genoemd: Mr. Pyeter Vitu, Joos Capelle, Pyeter Willemssen Cramer Vader heeft staat der goederen getoond..

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 148R – 764 – 18-02-1620 Francois Olivyerssen

Rekening gedaan.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 148R/V – 765 – 29-02-1620

Genoemde personen: Jan Clayssen Schipper, gehuwd geweest met d dochter van Kempe Schobbe, Adriaen Aernoutssen, overleden. Jan Clayssen wil weten of hij als mede-erfgenaam gekwalificeerd is om mee te delen met de andere erfgenamen;de weesmeesters besluiten dat de goederen moeten succederen aan Kempe Schobbens-dochter erfgenamen, zonder dat hij iets daarvan genieten zal.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 148V – 766 – 29-02-1620 Gerart Dignussen Zusanna Croone, overleden 18-12-1618 Francynken oud 7 jaar (bij overlijden moeder) Janneken oud 2 ½ jaar Antony Cornelis Eversdijck Vader heeft het testament getoond tussen hem en zijn vrouw gemaakt. Voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 149R – 767 – 29-02-1620 Adriaen Janssen in ’t Radt Maycken Marinus Vysscher, overleden Cornelis Marinussen Vysscher, oom van de wezen Vader heeft staat der goederen getoond; zal kinderen voor vijf jaar onderhouden indien hij in leven blijft.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 149R – 768 – 04-03-1620 Burgemeester Dryweghen, overleden Cornelia Smallegange Jacques Mertssen Dryweghen Verder genoemd: Hyeronimo Smallegange. Besluiten genomen betreffende beheer van de nagelaten landen, dijken en hoeven. De moeder zal de drie jongste kinderen onderhouden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 149V – 769 – 07-03-1620 Abraham Barnaertssen, overleden Adriaenken Adriaens Maycken Abrahams oud 5 jaar Verder genoemd: Willem Costens, Mathijs Janssen. Moeder heeft rekening gedaan; zal kind onderhouden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 149V – 770 – 14-03-1620 Willem Jacobssen Lucia Hoochcamer, overleden Aegtken Willems oud 4 jaar Willemynken Willems oud 2 jaar David Janssen Schoude Voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 149V – 771 – 14-03-1620 Nicolaes Oosdijck

Heeft gerekend van zijn drie jongste kinderen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 149V – 772 – 17-03-1620 Esaias Boone Neelken Adriaens Verstelle, overleden Oud 4 ½ jaar Adriaen Verstelle Voogdij bezworen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 149V – 773 – 17—3-1620 Adriaen Verstelle, overleden Sara Werckendet Susanna Verstelle Adriaen Verstelle Voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 150R – 774 – 21-03-1620 Christiaen Borm, overleden 31-08-1619 Janneken Borms, oud 10 jaar bij overlijden vader Abraham Borm Voogdij bezworen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 150R – 775 – 04-04-1620 Marinus Janssen, overleden Geertruyt oud 5 jaar Marinus Danielken Gillis Geertssen Voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 150R – 776 – 04-04-1620

Genoemde personen: Francynken Bollaerts, weduwe wijlen Burgemeester Cornelis Zoetwater heeft gerekend van de goederen toekomende de kinderen wijlen Marie de Witte.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 150R – 777 – 14-04-1620 Francois Olivyerssen Magdalena Verstraeten, overleden

Rekening gedaan.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 150R – 778 – 02-05-1620 Isaias Boone Neelken Verstellens, overleden Martynken Boone oud 6 jaar Adriaen Verstelle Vader heeft staat van goederen getoond.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 150R – 779 – 02-05-1620 Christiaen Bruyns, overleden Maycken Barnarts Janneken Bruyns oud 10 jaar Moeder heeft staat van goederen getoond; zal dochter onderhouden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 150V/151R – 780 – 02-05-1620 Isaias Boone Neelken Adriaens Verstelle, overleden Martynken Boone Adriaen Verstelle Nadat staat van goederen is overlegd en onderzocht wordt onderhoud kind en nalatenschap geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 151R – 781 – 09-05-1620 Mels Adriaenssen, overleden

Willem Costens Verder genoemd: Jan Bellaert, ontvanger, die rekening heeft gedaan over de jaren 1616, 1617 en 1618. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 151R/V – 782 - 09-05-1620 Willem Hoochcamer Neelken Henrixcs, overleden

Verder genoemd: Adriaen Henrixssen. Willem Hoochcamer heeft staat van goederen getoond. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 151V – 783 – 16-05-1620 Steven Barnaertssen, overleden

Verder genoemd: Jan van der Moere, Janneken Jacob vrouw van Jan van der Moere, Anthoni Huyssen, die rekening heeft gedaan over de jaren 1613 t/m 1619. Jan van der Moere heeft aangenomen de wezen te onderhouden van 01-05-1620 – ultimo april 1622.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 151V/152R/V/153R/V/154R/V – 784 – 23-05-1620 Cornelis Cornelissen Balthasar Hubrechtken Hubrechts-dochter, overleden Jacob geboren 03-12-1606 Agnes geboren 20-06-1613 Mr. Jacob Baerlant Voogd heeft eed gedaan. Testament getoond en voorgelezen. Testament in zijn geheel opgenomen in weesboek. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 154V – 785 – 26-05-1620 Cornelis Joossen Roonthoren Maycken Pyeters Balincx, overleden Adrien Jacobssen Opstael Jacob Jacobssen Cuyper, overleden. Vader heeft staat van goederen getoond bevonden ten sterfhuize van zijn vrouw, als ook de goederen nagelaten door Jacob Jacobssen Cuyper. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 155R – 786 – 30-05-1620 Cent Clayssen Hovenyer, overleden Christina Reinyers Claes Centssen Gryetken Cents Marinus Centssen, zoon van Cent Clayssen Maycken Anthonis. Marinus Centssen is voogd van zijn vaders wezen en tevens van Maycken, kind van zijn zuster. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 155R – 787 – 13-06-1620 Pyeter de Voet Neelken Adriaens, overleden Tanneken Pyeters oud 2 jaar 16 weken Adriaen Andryessen Voogdij bezworen. Vader zal kind onderhouden. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 155R – 788 – 15-06-1620

Genoemde personen: Jan Thomassen van der Plasse. Salomon Roelants, die rekening heeft gedaan over 1619.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 155V – 789 - 23-06-1620 Willem Marinussen, overleden Elysabet Marinuss Bone Magtalynken Willems oud 12 jaar Marinus Harrentssen Brugom Verder genoemd: Simon Bonne, Cornelis Marinussen, Harman Brugom. Voogd is vader van Willem en grootvader van Magtelynken heeft eed gedaan en rekening getoond.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 155V/156R/V – 790 – 07-07-1620 Doctor Pieter Vitu Jonkvr. Magdalena Manrycque, overleden 17-04-1619 Catharina Vitu oud 6 jaar bij overlijden moeder Jhr. Anthoni Manrycque Verder genoemd: Jonkvr. Clara Manrycque, tante van weeskind Gillis Janssen, administrateur. Voogd heeft voogdij bezworen en staat van goederen getoond; aandeel wijlen Jacques Manrycque; vader zal kind onderhouden.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 156V – 791 – 07-07-1620 Pieter Cornelis Mathijssen Magtelyna Lonis, overleden Ismael Melssen Verder genoemd: Mr. Mathijs Pyeterssen. Weeskind uit de voogdij van de Weeskamer ontslagen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 157R – 792 – 10-10-1620 Mr. Marinus Joossen, overleden Petronella Jans Slese Christiaen Vermuyen Voogd heeft eed gedaan. Weduwe heeft staat overgebracht.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 157R – 793 – 10-10-1620

Marinus Bruecom, grootvader Marinus Bonne Marinus Bruecom heeft rekening gedaan van de goederen van zijn zoons wezen over de jaren 1615 t/m 1619.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 157R – 794 – 10-10-1620 Mr. Harrent Jacobssen Geertken Gillis, overleden Adriaenken oud 14 jaar Jacob Harrentssen oud 12 jaar Elysabet oud 7 jaar Willem Costens Voogdij aanvaard. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 157R – 795 – 14-10-1620 Catharina Busingen, overleden

Verder genoemd: Pauwels Fruictyer, Mr. Jacob van Eede, getrouwd met de weduwe van Mr. Aernout Fruictyer, Neelken van Dijck, grootmoeder van twee kinderen geprocreerd bij Magdalena Frans, Albrecht Feyt, die de staat van goederen van wijlen Catharina heeft getoond. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 157R – 796 – 17-10-1620

Albrecht Feyt heeft gerekend uit de staat, zie 14-10-1620.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 157V – 797 – 19-11-1620 Jan Jacobssen Bom, overleden

Mr. Boudewijn de Witte Verder genoemd: Johan de Jonge, die heeft gerekend over de jaren 1615, 1616, 1617 en 1618. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 157V – 798 – 19-11-1620

Betreft nalatenschap Bom; de erfgenamen hebben gekaveld, zie ook 19-11-1620.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 157V – 799 – 21-11-1620 Jan de Bruykre, overleden Pyrinte Lammens filia Jans Pieter Janssen de Bruykre oud 13 jaar Cornelis Mathijssen Voogdij bezworen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 157V – 800 – 21-11-1620 Pyrynken Lammens Cornelis Mathijssen Moeder heeft staat getoond van vaderlijk goed wat kind toekomt. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 157V – 801 – 21-11-1620 Matheus Govaertssen, overleden Maycken Cathalynken Cornelis Anthoni Kempe Voogdij bezworen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 158R – 802 – 21-11-1620 Jan Olivyerssen, kleermaker Naam niet ingevuld Mr. Pyeter Pladys Voogdij bezworen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1620 7W – 158R – 803 – 29-12-1620 Pyeter Bouwenssen, overleden

Mr. Pyeter Claessen, minister des goddelijken woords te Heinkenszand. Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 158R – 804 – 16-01-1621

Dionisius van Dale Verder genoemd: Joris Weynts, Martynken van Dale. Voogd heeft gerekend over de jaren 1618 en 1619.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 158R – 805 – 01-02-1621 Jhr. Boudewijn van de Weerde, overleden

Jhr. Marinus van de Weerde, oom Mr. Jacob Perkins Verder genoemd: Albrecht Feyt, ontvanger, doet rekening over de jaren 1617 en 1618. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 158R – 806 – 13-02-1621 Geraert Bijstermans, overleden Francynken Cornelis Mertssen Margareta Cornelis Geertssen Bijstermans, vader van Geraert Voogdij bezworen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 158R/V – 807 – 20-02-1621 Henryck Nissepadt, overleden

Adriaen Henricssen Verder genoemd: Hyeronimus Gryewart, die heeft gerekend over de jaren 1618 en 1619. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 158V – 808 – 20-02-1621 Mr. Harrent Jacossen Geertruyt Gillis, overleden Adriaenken oud 13 jaar Jacob Harrentssen oud 12 jaar Lysbet oud 8 jaar Verder genoemd: Willem Costens. Vader heeft staat van goederen getoond. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 158V – 809 – 20-02-1621 Pieter Marinussen Sinoutskerke, overleden Maycken Nicolaes Janssen Cousmaeckers-dochter Cornelis Cornelissen Kelle Voogdij bezworen. Moeder heeft staat van goederen getoond.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 158V – 810 – 20-02-1621 Ferdinandus Bastiaenssen Susanneken Cornelis-dochter Bastiaen oud 9 jaar Elysabet oud 7 jaar Cornelis oud 6 jaar Hubrecht oud 4 jaar Adriaenken oud 2 jaar Magtellynken oud 1 jaar Hyeronimus Cornelissen Voogdij bezworen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 158V – 811 – 20-02-1621 Geert Adriaenssen, overleden

Verder genoemd: Gryetken Maaertens getrouwd met Pyeter Leynssen, David Jorissen. Gryetken heeft staat van goederen getoond van wijlen Geert Adriaenssen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 158V/159R – 812 – 23-03-1621 Pyeter Vereycken, tijkwever, overleden Tanneken de Bruyne, overleden Adriaenken Pyeters de Bruyne oud 14 jaar Jan Jacobssen van Coenhuysen Voogdij bezworen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 159R – 813 – 02-04-1621

Margareta Burgemeester Willem Mertssen Dryewegen, overleden Pauwels Willemssen Goeree Genoemde personen: Pauwels Willemssen Goeree, broer van Margareta Goeree, verzoekt weeskind te ontslaan uit de voogdij van de Weeskamer.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 159R/V – 814 – 24-04-1621 Tobias Wixdorp, overleden

Mr. Maerten Cesar Dionys van Dale Verder genoemd: Cornelis Hoochcamer, ontvanger. Staat getoond; gelast om rekening en bewijs te doen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 159V – 815 – 24-04-1621 Pauwels de Vos Janneken Magaris, overleden Janneken de Vos Verder genoemd: Gedeon Magaris, oom van Janneken, Hyeronimus Gryewart, die rekening heeft gedaan.

Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 159V – 816 – 15-05-1621 Niclaes Michelssen Oostdyck Adriana Adriaens, overleden Niclaes Maycken Elysabeth Vader heeft gerekend over de jaren 1616, 1617 en 1618.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 159V/160R – 817 – 15-05-1621 Ferdinandus Sebastiaenssen Hovernyer Susanneken Cornelis-dochter, overleden Sebastiaen Ferdinandus oud 9 jaar Elysabet oud 7 ½ jaar Cornelis oud 6 jaar Hubrecht oud 4 jaar Adriaenken oud 2 ½ jaar Magtellynken oud 1 jaar Hyeronimus Cornelissen, broer van Susanneken Vader heeft staat van goederen getoond; onderhoud kinderen geregeld. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 160R/V – 818 – 18-06-1621 Christoffel Gaillerus, overleden

Dignus Ketelaer, ontvanger Mr. Jacob Perkins, mede-voogd Verder genoemd: Cesar Gaillerus, overleden, grootvader, Mr. Gerart Crommon. Dignus Ketelaer heeft gerekend van de goederen van de vader en de grootvader.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 160V – 819 – 19-06-1621 Jacob Boudewijnssen Wisse, overleden

Verder genoemd: Cornelis Brune, ontvanger, heeft gerekend t/m 1620.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 160V – 820 – 19-06-1621

Mr. Jacob Perkins Jhr. Marinus van de Weerde Verder genoemd: Christoffel Gaillerus, overleden; Jhr. Boudewijn van de Weerde, overleden. Voogden zijn gemachtigd om land van het weeskind van Boudewijn van de Weerde te belasten met een rente ten voordele van de wezen Christoffel Gaillerus. De particuliere rekening van voornoemde Christoffel is gesloten. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 160V – 821 – 26-06-1621

Genoemde personen: Pyeter Rijcke toont staathoudende rekening nagelaten goederen Cornelia Borselaer, overleden. Mr. Pyeter Cannoy, Cornelis Antheunissen Ossewaerde, gezworen voogd, Mr. Jacob Baerlandt, naaste vriend. Gekaveld als volgt: A – Maria Rijcke; B – Pyeter Rijcke; C – Jan Rijcke; D – Abigael Rijcke; E – Adriaen Rijcke; F – Jacob Rijcke; G – AnnaRijcke. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 161R – 822 – 30-06-1621 Mr. Maerten Cesar Maria de Jonge, overleden Cornelis Martinus Floris van Gryepskerke Jan Sonnius Rekening gedaan over de jaren 1617 t/m 1619 van de goederen aankomende wezen van wijlen Maria de Jonge. Mr. Maerten Cesar heeft gerekend van de goederen in ZuidBeveland. De voogden zullen toezicht houden op Cornelis, de vader zal Martinus onderhouden voor de tijd van twee jaar. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 161R – 823 – 13-08-1621 Christoffel Gaillerus, overleden Susanneken Noorthouve Dignus Ketelaer Mr. Jacob Perkins Verder genoemd: Mr. Gerart Crommon. Gekaveld als volgt: Kavel A – de wezen van Christoffel Gaillerus Kavel B – Susanneken Noorthouve


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 161V – 824 – 15-10-1621 Cornelis Dignussen Masure, overleden Dignus Cornelissen Masure Samuel Raet Verder genoemd: Jan Dignussen Masure, die heeft gerekend over de jaren 1618, 1619 en 1620. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 161V/162R – 825 – 08-11-1621 Pyeter Bouwenssen, overleden Abraham Josynken Christynken Isaac Mr. Pyeter Clasemo, predikant te Heinkenszand Verder genoemd: Cornelis Blaubeen, getrouwd met de weduwe van wijlen Pyeter Bouwenssen. Antoni Eckberts, borg. Cornelis Blaubeen heeft gerekend over de jaren 1619, 1620 en 1621; blijft nog een bedrag schuldig; verrekening daarvan wordt vastgelegd. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 162R – 826 – 13-11-1621 Cendt den Hovenyer, overleden Christina Reyniers Marinus Vincentssen, zoon van Vincent Clayssen Verder genoemd: Lyeven Pierssen Backer, nu getrouwd met Christina Reyniers, Adriaen Ghentman, Vincent Clayssen Hovernyer, overleden, Antoni Claeroge, getrouwd geweest met desselfs dochter. Christina Reyniers heeft staat met nagelaten goederen van wijlen Vincent Clayssen getoond.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W- 162R – 827 – 18-11-1621 Pyeter Andryessen Cuyper, overleden

Pyeter Adriaenssen Cuyper , voogd van de jongste wezen Voogd heeft gerekend over de jaren 1618, 1619 en1620; kinderen zijn uit de voogdij van de Weeskamer ontslagen.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 162V – 828 – 27-11-1621 Sybrecht Pyeter Eynssen, overleden

Verder genoemd: Jan Danckartssen, oom van de wezen, Geert Pyeter (H)eynssen, heeft rekening gedaan van zowel het vaderlijk als het moederlijk goed van de wezen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 162V – 829 – 01-12-1621 Tobias Wixdorp, overleden

Verder genoemd: Cornelis Hoochcamer, administrateur van de wezen, heeft rekening gedaan uit de staat van de goederen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 162V – 830 – 08-12-1621 Marinus Janssen uit Eversdijk

Matheus Franssen Eversdyck, voogd en ontvanger Marinus Cornelissen Mogge, oom en voogd van moeders zijde Verder genoemd: Gillis Geertssen, behuwdoom van vaders zijde, Matheus Franssen Eversdyck heeft staat van goederen getoond. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 162V/163R – 831 – 11-12-1621 Tobias Anseboudt Susanneken Jacques-dochter Landtseel, overleden Pyeter oud 8 jaar Jacques oud 6 jaar Janneken oud 4 jaar Cornelis oud 3 maanden Jacques Landtseel, vader van Susanneken. Voogdij bezworen.

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 163R – 832 – 18-12-1621 Cornelis Laurissen, overleden Neelken Willems Jan Adriaenssen Calloo Voogd heeft eed gedaan, en staat van de wezen getoond.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen

Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1621 7W – 163R/V – 833 – 18-12-1621 Tobias Anseboudt Susanneken Landtseel, overleden 25-09-1621 Pyeter oud 01-06-1621 8 jaar Jacques oud 25-02-1621 6 jaar Janneken oud omtrent kerst 1621 5 jaar Cornelis oud :omtrent half augustus 1621 geboren Jacques Landtseel, vader van Susanneken, grootvader van de wezen. Onderhoud van de kinderen wordt nauwkeurig omschreven. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1622 7W – 164 R/V – 834 – 08-01-1622 Jacques Vermer, overleden Tanneken Christiaens Jacques oud 12 jaar Abigael oud 10 jaar Lidia oud 5 jaar Maerten Marinussen Stroodecker Voogd heeft voogdij bezworen. Moeder heeft staat van goederen getoond; onderhoud kinderen wordt geregeld; huis genaamd “Delft” staande aan de Haven bij het Schippershuis als onderpand. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1622 7W – 164V – 835 – 08-01-1622 Matheus Govaertssen, overleden

Verder genoemd: Antoni Kempe, Matheus Eversdyck, ontvanger, heeft staat van goederen getoond. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1622 7W – 164V – 836 – 18-01-1622 Pyeter Hollepolder, overleden

Marinus Hollepolder, broer van Pyeter Voogd heeft eed gedaan. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1622 7W – 164V – 837 – 27-10-1622 Anthony Noorthouve, overleden Cornelia Bijlo Cornelis Noorthouve, broer van Anthony Voogd heeft eed gedaan.


Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Archief Vader Moeder Kind / kinderen Voogd Bijzonderheden

Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1622 7W – 164V – 838 – 11-07-1622

Genoemd: Pyeter, Rijcke heeft gerekend van zijn broeders en zusters goederen t/m 1621 ( zie ook 26-06-1621). Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1622 7W – 164V – 839 – 17-09-1622 Jonkvr. Magdalena Manrycque, overleden Jhr. Antonis Manrycque Rekening gedaan . Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1622 7W – 165R – 840 – 24-10-1622 Jhr. Boudewijn van de Weerde, overleden Jonkvr. Catharina Wachtendonck Jhr. Marinus van de Weerde, oom Verder genoemd: Albrecht Feyt, ontvanger, heeft gerekend over de jaren 1619 en 1620. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1622 7W – 165R – 841- 09-11-1622 Gyetken Pyeters, overleden Christoffel Jacobssen, oom Verder genoemd: Joos Janssen Wolff, Jan Jacobssen Burggrave, getrouwd met Maycken Jans. Voogd heeft gerekend van de wezen. Weeskamerarchief Goes 1596 – 1811 Jaar 1622 7W – 165R – 842 – 16-11-1622 David Vernissens Cornelia Watervlyet, overleden David Vernissens oud 10 jaar Gillis Vernissens oud 6 jaar Mr. Gillis Watervlyet, broer van Cornelia Voogdij bezworen.

Weeskamer boek 07 1596-1622  

Weeskamer boek 07 1596-1622

Advertisement