Page 1

Goese inventarissen nr. 2

INVENTARIS van de ARCHIEVEN van de GEREFORMEERDE KERK te GOES 1836-1967

door A.J. Barth 1980

Gedigitaliseerd door J.J. Kloos


INHOUDSOPGAVE INLEIDING Algemeen De afscheiding in Goes Samengaan met de kruisgemeente Doleantie Geelkerken en vrijmaking De predikanten Kerkgebouwen Kerkelijke organisatie Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventarisatie

pagina V V V VI VI VI VI VII VIII IX

ARCHIEF VAN DE CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE 1836-1869

1

Kerkeraad Stukken van algemene aard 1. Notulen 2. Correspondentie 3. Kanselafkondigingen Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Erkennning van de gemeente 2. Kerkelijke functionarissen 3. Gebouwen en aanhorigheden 4. Stukken betreffende financiĂŤle aangelegenheden a. vrijwillige bijdragen b. geldleningen c. kasboeken d. bijdragen tot de rekeningen e. belastingen 5. Stukken betreffende de lidmaten 6. Stukken betreffend het oprichten van een school

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4

Diaconie Stukken van algemene aard Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

4 4 4

ARCHIEF VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTE ONDER HET KRUIS 1866-1869

5

ARCHIEF VAN DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE GEMEENTE LATER DE GEREFORMEERDE KERK 1869-1912

6

Kerkeraad Stukken van algemene aard 1. Notulen 2. Correspondentie 3. Kanselafkondigingen 4. Jaarverslagen Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Reglementering 2. Kerkelijke functionarissen 3. Kerkelijke onroerende goederen a. aankoop en verhuur b. kerkgebouw Wijngaardstraat c. zitplaatsen d. schoollokaal e. pastorie f. woning Kleine Kade g. kosterswoning 4. Testamentaire beschikkingen

6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9


5. Stukken betreffende financiële aangelegenheden a. vrijwillige bijdragen b. geldleningen c. kasboeken d. kasboeken bijzondere fondsen e. rekeningen f. bijlagen tot de rekeningen 6. Stukken betreffende de lidmaten 7. Verstrekken van Bijbels

9 9 9 10 10 11 11 11 12

Diaconie 1. Testamentaire beschikkingen 2. Pacht 3. Stukken betreffende financiëele aangelegenheden a. geldleningen b. kasboeken c. rekeningen d. bijlagen tot de rekeningen 4. Uitoefening van de armenzorg

12 12 12 12 13 13 13 13

ARCHIEF VAN DE SMALLE KERKENRAAD 1913-1967 Stukken van algemene aard 1. Notulen 2. Correspondentie Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

14 14 14 14 14

ARCHIEF VAN DE BREDE KERKERAAD 1913-1967 15 Stukken van algemene aard 1. Notulen 2. Correspondentie 3. Kanselafkondigingen 4. Jaarverslagen Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Reglementering 2. Kerkelijke functionarissen a. predikanten b. ouderlingen en diakenen c. kosters d. organisten 3. Kerkelijke onroerende goederen a. aan- en verkoop b. kerkgebouw Wijngaardstraat c. kerkgebouw, pastorie en kosterswoning Westwal 4. Testamentaire beschikkingen 5. Stukken betreffende financiële aangelegenheden a. vrijwillige bijdragen b. geldleningen c. kasboeken d. rekeningen e. bijlagen tot de rekeningen 6. Stukken betreffende de lidmaten a. algemeen b. doopleden c. belijdende leden d. huwelijken 7. Archief 8. Kerkblad

15 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR ADMINSTRATIE 1923-1931 22 Stukken van algemene aard Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Stukken betreffende financiële aangelegenheden a. vrijwillige bijdragen b. kasboeken c. grootboek d. rekeningen e. bijlagen tot de rekeningen

22 22 22 22 22 22 23


ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VAN BEHEER 1932-1967

24

Stukken van algemene aard 1. Notulen 2. Correspondentie Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Kerkelijke functionarissen a. predikanten b. kosters 2. Kerkelijke onroerende goederen a. algemeen b. Westerkerk c. Oosterkerk 3. Stukken betreffende financiële aangelegenheden a. algemeen b. begrotingen c. vrijwillige bijdragen d. geldleningen e. kasboeken f. kasboeken bijzondere fondsen g. rekening-courant h. grootboeken i. rekeningen j. bijlagen tot de rekeningen

24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 27 27 27 28

ARCHIEF VAN DE SECTIE WEST 1950, 1954-1967

29

ARCHIEF VAN DE SECTIE OOST 1950, 1954-1967

30

ARCHIEF VAN DE DIAKONIE 1913-1967

31

Stukken van algemene aard 1. Notulen 2. Correspondentie Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Reglementering 2. Aankoop, pacht en verhuur van (on)roerende goederen 3. Testamentaire beschikkingen 4. Stukken betreffende financiële aangelegenheden a. vrijwillige bijdragen b. geldleningen c. kasboeken d. grootboeken e. rekeningen f. bijlagen tot de rekeningen 5. Stukken betreffende de verzorging van ondersteunden

31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 33 33

ARCHIEF VAN DE EVANGELISATIECOMMISSIE 1929-1956

34

1. Notulen 2. Correspondentie 3. Jaarverslagen

34 34 34

ARCHIEF VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE 1932-1964

35

Stukken van algemene aard 1. Correspondentie 2. Jaarverslagen Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Reglementering 2. Benoeming en ontslag van leden 3. Stukken betreffende financiële aangelegenheden

35 35 35 35 35 35 35

ARCHIEF VAN DE ORGELCOMMISSIE 1877-1892

36


ARCHIEF VAN DE COMMISSIE TOT KERKBOUW 1928-1930

36

ARCHIEF VAN HET COMITE ZITBANKEN 1930-1936

36

ARCHIEF VAN DE BEWAAR- EN AVONDSCHOOL 1878-1912, 1915

37

Stukken van algemene aard Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Reglementering 2. Gebouwen 3. Stukken betreffende financiële aangelegenheden a. begrotingen b. kasboeken c. rekeningen d. bijlagen tot de rekeningen 4. Aangelegenheden betreffende de leerlingen

37 37 37 37 37 37 37 37 37 38

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE TOT UITGIFTE VAN EEN GEDENKBOEK 1935, 1936

38

ARCHIEF VAN DE CHR. JONGELINGSVEREENIGING "OPENBARINGEN" 3:11b"

38

1885-1892 ARCHIEF VAN DE GEREF. JONGELINGSVEREENIGING "DE KROON" LATER "OPENBARINGEN 3:11b" 1894-1930, 1934-1962

38

ARCHIEF VAN DE GEREF. JONGELIEDENVEREENIGING "VRIENDENKRING" 1909-1920

39

ARCHIEF VAN DE GEREF. MEISJESVEREENIGING "IN GODS WOORD IS ONZE KRACHT" 1925-1932, 1934-1937

39

AANHANGSEL

40

BIJLAGEN

41

1. Index op persoons- en aardrijkskundige namen 2. Lijst van predikanten 3. Disposities van de orgels

41 43 44


INLEIDING Algemeen Als gevolg van de Verlichting waren dwaling en vrijdenkerij de Nederduitsch Gereformeerde Kerk, thans de Nederlanse Hervormde Kerk, binnengeslopen. De "ratio" ging het doen en denken in de kerk beheersen. De geestelijke grondslagen, de Bijbel en de drie formulieren van Enigheid, waaronder de Geloofsbelijdenis, werden geweld aangedaan. Het op de synode van Dordrecht, 1618-1619, geschapen fundament werd aan het einde van de 18e eeuw ondermijnd. Op 7 januari 1816 verscheen het Koninklijk Besluit, waarin het Algemeen Reglement voor het bestuur van de Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden was vervat. De kerk werd organisatorisch in een keurslijf geperst, waarin zij in grote mate afhankelijk werd gemaakt van de Staat. Het gewone gemeentelid zal allerminst gelukking zijn geweest met deze ontwikkelingen. Het oude en vertrouwde, dat generaties lang was overgedragen, werd niet meer gehoord. Vrijzinnighed vierde vaak hoogtij, onder meer tot uiting komend in het zingen van de in 1773 ingevoerde Evangelische Gezangen.(1) In 1834 barstte de bom. Enige jaren daarvoor had de Haagse predikant Molenaar al eerder een protest laten horen, zonder resultaat. Ds. Hendrick de Cock scheidde zich toen met zijn gemeente te Ulrum van de Nederlandse Hervormde Kerk af. In publicaties had hij stelling genomen tegen de hierboven geschetste ontwikkelingen. Ook had hij kinderen gedoopt van ouders die niet tot zijn gemeente behoorden. Deswege werden er door de hogere kerkelijke organen maatregelen tegen hem genomen. Na moeilijkheden tussen de voor zijn gemeente aangewezen consulent en ds. H.P. Scholte, scheidde de Cock zich af, al spoedig gevolgd door Scholte en diens gemeenten te Doeveren en Genderen. De Afscheiding was een feit. De regering kon dat niet straffeloos laten geschieden. Men overtrad namelijk een Koninklijk Besluit, dat van 1816. Daarom werd toepassing gegeven aan de artikelen 291 en 292 van de Code PĂŠnal, betrekking hebbende op verenigingen opgericht zonder toestemming van de overheid. Zodra er meer dan 20 personen vergaderden trad de Justitie op. Aan voorgangers en degenen, die de ruimte beschikbaar hadden gesteld, werden forse boetes opgelegd en bij uitblijven van betaling volgde vaak gevangenisstraf. De beweging greep evenwel overal in het land om zich heen. Her en der verlieten mensen de Hervormde Kerk en werden er christelijke afgescheiden gemeenten geformeerd. Het is overigens nog maar de vraag of hier sprake is van een louter godsdienstige beweging. Wellicht zou men ook van een emancipatorische kunnen spreken. In Goes waren de afgescheidenen vooral afkomstig uit de onderste laag van de bevolking, naast enkele kleine middenstanders. Bij degenen, die de akte van afscheiding aan de kerkeraad van de Hervormde Gemeente bestaande uit de notabelen van de stad - opzonden, waren er, die niet eens konden schrijven.(2) De regering begreep tenslotte, dat het justitieel en zelfs militair ingrijpen de onrust alleen maar zou bevorderen. Bij Koninklijk Besluit van 5 juli 1836 werd daarom de mogelijkheid geschapen om zich als afgescheiden gemeente te laten erkennen, mits men de naam "Gereformeerd", die door de afgescheidenen veelal in hun gemeentenaam was opgenomen, niet zou hanteren - de Nederlandse Hervormde Kerk werd door de regering gezien als opvolgster van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk - men de eigen armen naar behoren zou kunnen onderhouden en men nimmer enig beroep zou doen op overheidsgelden. In Zeeland, waaraan de Afscheiding ook niet voorbij was gegaan, zou dat al niet snel tot een scheuring in de afgescheiden gemeenten leiden. De Afscheiding in Goes Volgens een aan A.N. van Paassen, de eerste koster van de afgescheiden gemeente, toegeschreven "gedenkschrift" zou de afscheiding in Goes in 1834 begonnen zijn.(3) Uit de notulen van de kerkeraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente blijkt evenwel, dat Hendrik Zwieter, spekslager van beroep, zich als eerste op 19 september 1835 afscheidde. Nadat ds. H.J. Budding, predikant te Biggekerke op 1 april 1836 de Hervormde Kerk vaarwel had gezegd, zou de afscheiding eerst goed op gang komen, zonder dat zulks tot enige actie van de kerkeraad van de Hervormde Gemeente zou leiden. (4) De eerste gemeente, die door Budding werd geinstitueerd op de Bevelanden was die te Nieuwdorp op 4 september 1836. Op 14 september 1836 leidde hij een vergadering te Goes ten huize van Martinus Robijn, een smid in de Nieuwstraat. Er werden ouderlingen en diakenen gekozen, die op 18 september daaraan volgend in de open lucht, op de hoeve van Stoffel Mol te Oudelande, werden bevestigd. De gemeente heeft het de eerste tijd niet gemakkelijk gehad. Niet alleen ondervond men hinder van de politie, maar ook liet de plaatselijke bevolking zich niet onbetuigd. Bovendien moest men veelal de herderlijke zorg van Budding, die in 1837 predikant van alle Zeeuwse afgescheidenen gemeenten was geworden, ontberen. Pas in januari 1838 ging hij voor het eerst in Goes voor. Een proces-verbaal en een veroordeling waren het gevolg.(5) In het verband van de Zeeuwse afgescheiden gemeenten doemden ook al gauw wolken aan de horizon op. De vervolging moe wilden een aantal gemeenten gebruik maken van de in 1836 geschapen mogelijkheid om zich te laten erkennen. Budding voelde daar niets voor en wilde "onder het kruis" blijven. Ook was hij een fel tegenstander van de nieuwe psalmberijming. Hij hield vast aan de berijming van Datheen. In 1839 scheidden zich bij de geesten. Een aantal gemeenten, waaronder die te Goes, zegden Budding vaarwel. De scheuring daarbij liep dwars door de gemeente heen.


De "hemelsche bakker", J. de Jonge Jz., die diaken was, bleef Budding trouw. Hij werd van zijn diakenambt ontheven.(6) In 1839 vroeg men erkenning.aan. Ds. H.P. Scholte, toen predikant te Utrecht, verleende daarbij de helpende hand. Het zou januari 1841 worden voordat die erkenning vanwege de Overheid afkwam.(7) De christelijke afgescheiden gemeente te Goes had een wettige status. Samengaan met de kruisgemeente Was de afgescheiden gemeente in 1841 begonnen met de ongestoorde opbouw van de gemeente, de rust keerde nog niet weer op het kerkelijke erf. Voordat Budding in 1844 naar Groningen vertrok om daar de afgescheiden gemeente te gaan dienen had hij in Goes een eigen gemeente. Toen hij in Zeeland verliet had deze gemeente derhalve geen voorganger meer. Een deel van deze gemeente, met chr. afgescheidenen en mensen die de Hervormde Gemeente verlieten, vormde onder leiding van C. Dominicus te Kattendijke, de beweging van de "tente", een van binnen geheel rood geschilderde boerenschuur. De predikant B. Sterkenburg, die niet meer bij enig kerkverband was aangesloten en M. Keulemans, predikant van de kruisgemeente te Middelburg gingen er wel eens voor. De laatste adviseerde de leden zich bij één der kerkelijke genootschappen in de Stad of op het Eiland aan te sluiten.(8) Aangenomen moet worden, dat de beweging verliep. Op 30 januari 1866 stichtte een groep van 14 personen, afkomstig uit de "tente", te Goes de Gereformeerde Gemeente onder het kruis. Medio 1867 vestigde ds. J.W. van den Broek, voorheen pakloper van beroep te Rotterdam, zich in Goes als predikant van deze gemeente. Hij ging wonen in het huis d'Oliphant aan de Magdalenastraat. Hier hield men toen ook kerkdiensten. In december 1868 vestigde hij zich als predikant van de kruisgemeente te Enkhuizen. De gemeente bezat te Hoedekenskerke een afdeling, die gekerkt moet hebben in een boerenschuur aan de Korte Achterweg aldaar. De christelijke afgescheiden gemeenten en de gemeenten onder het kruis verenigden zich in 1869. In Goes kwam deze vereniging ook tot stand. De afdeling in Hoedekenskerke verenigde zich niet met de afgescheidenen te Baarland. Men kon het daar niet eens worden over de plaats waar gekerkt zou worden.(9) Zowel in de kring van de Afgescheidenen als in die van de kruisgemeente waren er in Goes lidmaten, die met deze vereniging niet konden instemmen. In 1872 werd door hen de Gereformeerde Gemeente gesticht. Doleantie Op Zuid-Beveland heeft de in 1886 in gang gezette Doleantiebeweging nauwelijks een rol gespeeld. Eenmaal moest de kerkeraad van de christelijke gereformeerde gemeente, zoals de gemeente sinds 1869 werd genoemd, de hulp inroepen van ds. Hulsebos te Vlissingen. Er bestond rond 1892 wel contact tussen predikanten van de Dolerenden en de Gereformeerde gemeente te Goes, die op dat moment zonder predikant was. Een vereniging tussen de Gereformeerde gemeente en de dolerenden zou in strijd zijn met de tot dusverre gedane synodeuitspraken. De vereniging tussen de chr. gereformeerde gemeenten en de doleantiegemeenten was namelijk al in gang gezet. Het contact tussen de dolerenden en de Gereformeerde gemeente te Goes werd toen verbroken. De kerkeraad van de chr. gereformeerde gemeente kwam na de verenging in 1892 tot de conclusie, dat men voortaan "Gereformeerde Kerk te Goes" zou heten. Een zevental hervormden sloot zich bij de gemeente aan.(10) Geelkerken en vrijmaking Noch de zaak Geelkerken (Synode van Assen, 1926) noch de vrijmaking in 1944 hebben in Goes veel stof doen opwaaien. In 1944 sluit een dertigtal personen zich aan bij de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. De predikanten De eerste predikant van de chr. afgescheiden gemeente was ds. H.J. Budding, daarvoor Hervormd predikant te Biggekerke, In 1837 werd hij predikant voor alle Zeeuwse gemeenten. In 1839 werd hij door Goes afgezet. In 1841 werd hij opgevolgd door C. van der Meulen, predikant te Middelharnis. Tot 1846 zou ook hij predikant voor alle Zeeuwse gemeenten zijn, met standplaats Goes. In 1846 toen er in Zeeland geen sprake meer was van predikantennood werd hij predikant van de Goese Gemeente. In 1847 verliet hij Goes en vertrok naar Noord-Amerika, vele Zeeuwen met zich meenemend. De gemeenten te Borssele en te Groede verdwenen daardoor vrijwel geheel van het toneel. Hij werd in 1849 opgevolgd door ds. A. de Bruijne, voorheen molenaar te Goes. Deze diende de gemeente tot 1868, het jaar waarin hem emeritaat werd verleend. Hij ging toen de vakante Zeeuwse gemeenten bedienen. Hij beëindigde zijn loopbaan als predikant van Baarland.


In 1867 vestigde ds. J.W. van den Broek zich als predikant van de kruisgemeente te Goes. Ultimo 1868 vetrok hij naar Enkhuizen. Tijdens de vereniging in 1869 waren beide gemeenten vakant. In 1870 vestigde ds. D. de Pree zich in de gemeente. Hij overleed in 1891. Van 1892 tot 1895 werd de gemeente bediend door ds. W. Kaptein, afkomstig van Workum. Hij vertrok naar Breda. Toen men in 1896 ten tweede male een beroep op hem uitbracht, nam ds. R.J. van der Veen dit aan. Hij diende de gemeente tot 1930. Hij ging toen met emeritaat. In 1931 werd hij opgevolgd door ds. W.H. van der Vegt, afkomstig van Bergum. Deze overleed in 1944 ten gevolge van verwondingen opgelopen bij een treinbeschieting. In 1937 overwoog men tot het instellen van een tweede predikantsplaats, in samenwerking met de gemeente te 's-Gravenpolder. In 1947 kwam deze plaats er definitief, alleen voor Goes. In 1946 volgde ds. C. Stam, afkomstig van Pernis, ds. Van der Vegt op. Hij overleed op 1 januari 1961. In 1947 kwam ds. R.A. Flinterman, voordien werkzaam onder politieke delinquenten, de tweede predikantsplaats bezetten. Hij verliet de gemeente in 1957 toen hijziekenhuispredikant te 's-Gravenhage werd. In 1849 legde kandidaat G.Th. Rothuizen preparatoir examen af voor de classis Goes. Na bevestiging en intrede stond de gemeente te Goes hem onmiddellijk af aan de Koninklijke Marine, alwaar hij als vlootpredikant dienst deed. In 1952 werd hem ontslag verleend toen hij een beroep aannam naar de gemeente te Uithoorn. Ds. E. Jansen, afkomstig van Aduard, volgde in 1958 ds. Flinterman op. Hij was in 1967 nog in Goes werkzaam. Ds. C Stam werd in 1961 opgevolgd door ds. W. Kats, afkomstig van Tiel. Hij diende de gemeente tot 1966 toen hij naa r Apeldoorn vertrok. Inmiddels had ds. J.W. Slingenberg, afkomstig van Oosterbeek, zich in 1964 in Goes gevestigd als ziekenhuispredikant. Ook was hij in 1967 nog in Goes werkzaam. In 1966 vestigde zich ds. C.W. de Bruijne, een nazaat van ds. A. de Bruijne, in Goes. Hij was afkomstig van Waarder en was in 1967 in Goes werkzaam. In datzelfde jaar besloot ment tot het instellen van een derde predikantsplaats. Ds. A. Heuzeveldt, voordien legerpredikant te Zeven, West Duitsland kwam deze plaats bezetten. Thans, in 1980, wordt de gemeente gediend door de predikanten W. Stolte, K.W. Kakes en J.Th. Landman. Kerkgebouwen In de tijd van ds. Budding kerkte men in een schuur van bakker De Jonge in de Wijngaardstraat. Toen men Budding ontslag had gegeven in 1839 hield men bijeenkomsten bij gemeenteleden thuis. Na de erkenning, in 1841, kocht men de voormalige zeepziederij De Weereld in de Wijngaardstraat en richtte men dat gebouw in tot kerk. (11) De kruisgemeente heeft in haar driejarig bestaan op 3 verschillende plaatsen gekerkt. Eerst huurde men een lokaal van de winkelier C. Wessels aan de 's-Heer Hendrikskinderenstraat. Daarna kerkte men in een door ouderling B.M. den Boer gebouwde woning aan de thans niet meer bestaande Molendijk en tenslotte nam men met de komst van de dominee het huis d' Oliphant aan de Magdalenastraat in gebruik. Na de vereniging in 1869 werden alle opstallen van de kruisgemeente door de nieuw gevormde gemeente verkocht.(12) Door de vereniging was het kerkgebouw aan de Wijngaardstraat te klein geworden. In 1870 bouwde men daarom op de plaats van de oude een nieuwe kerk, die tot 1930 heeft dienst gedaan. In 1877 plaatste men er een orgel in, dat gekocht werd voor de somma van f 1600,- van L. van Dam, orgelbouwer te Leeuwarden. Het was afkomstig uit een in de tijd afgebroken ekerk in de omgeving van Leeuwarden, waarschijnlijk Tzummarum. Ten tijde van de plaatsing was het al 60 jaar oud. Het orgel heeft dienst gedaan tot de ingebruikname van de Westerkerk. Het werd verkocht aan orgelfabriek Dekker te Goes, die het herplaatste in 1932 in de Nederlandse Hervormde kerk van Wierum, bij Dokkum. Het orgel heeft tot 1930 nimmer een elektrische windvoorziening gehad. (13) In de twintiger jaren van deze eeuw werd het kerkgebouw aan de Wijngaardstraat te klein. Aan de Westwal bouwde men een nieuwe kerk van het zaaltype. Een ontwerp voor een kruiskerk werd afgekeurd. In 1930 werd deze kerk, met predikants- en kosterwoning in gebruik. (15) Het daarin geplaatste orgel is afkomstig uit de orgelfabriek van Dekker te Goes. Het was ten tijde van de plaatsing pneumatisch. Aan het eind van de 60-er jaren werd het opgeknapt, waarbij de speelinrichting werd gewijzgd. De speeltafel, die zich eerst tussen de orgelpijpen bevond is nu in de kerk geplaatst. (15) Door de groei van de gemeente werden er rond 1950 nieuwbouwplannen gesmeed. Nadat men gedurende enige tijd gebruik maakte van de aula van het Chr. Lyceum aan de Bergweg te Goes kon men in 1956 een tweede kerkgebouw in gebruik nemen aan de J.D. van Mellestraat, de Oosterkerk. In deze kerk bevindt zich het door Flaes en Br端njes in 1865 gebouwde orgel, dat eerst in de Oudezijdskapel te Amsterdam heeft gestaan. (16)


Voor een opgave van de dispositie van de orgels wordt verwezen naar bijlage 3. Beide kerkgebouwen zijn thans nog in gebruik. Kerkelijke organisatie De in 1836 verkozen kerkeraad bestond uit ouderlingen en diakenen. Hij behandelde alle in de gemeente voorkomende zaken, zowel geestelijke als stoffelijke. Hij paste indien nodig de tucht toe, hield de lidmatenregisters en de financiĂŤle boeken bij en maakte de keuze voor te beroepen predikanten. Toen Budding predikant werd leidde hij incidenteel de vergaderingen. In de organisatie komt wat meer lijn, wanneer ds. Van der Meulen zich als predikant in Goes vestigt. Men besluit dan bijvoorbeeld tot het aanleggen van een notulenboek. Er worden wekelijks vergaderingen gehouden. Aan de vergadering van de manslidmaten, in de aanvangsperiode hadden vrouwen nog geen enkele stem in het kapittel, werd de definitieve keus van een predikant overgelaten. In deze vergaderingen werden ook de ambtsdragers gekozen. In de januarivergaderingen van de kerkeraad werden de bijzondere ambten verdeeld, zoals vertegenwoordiging op vergaderingen van hogere kerkelijke organen, de boekhouding en het bijhouden van de lidmatenregisters. De diakenen maakten deel uit van de kerkeraad. Uit de bewaard gebleven bescheiden blijkt niet of zij afzonderlijk vergaderden. In ieder geval komen diaconale aangelegenheden zeer zelden in de notulen van de kerkeraad voor. Zij voeren wel een afzonderlijke boekhouding. In 1912 blijkt deze werkwijze niet meer te voldoen. Men besloot toen tot het instellen van een smalle en een brede kerkenraad, die per 1 januari 1913 in werking traden. Ook de diaconie ging toen afzonderlijk vergaderen. De smalle kerkeraad bestaande uit predikant en ouderlingen legde zich vooral toe op geestelijke zaken, zoals de regeling en bespreking van huisbezoeken, het toepassen van kerkelijke tucht, de regeling van de gang van zaken in de kerkdiensten, de toelating tot het Heilig Avondmaal etc. De brede kerkeraad, waaraan de diakenen waren toegevoegd, behartigde vooral de materiĂŤle zaken, zoals het opstellen van begrotingen en rekeningen, het beheer van kerkelijke eigendommen, de voorziening in vacatures van ambtsdragers, benoeming van commissies e.d. Aan de gemeentevergadering werd de benoeming en verkiezing van ambtsdragers opgelegd. Vrouwen werden in de twintiger jaren tot deze vergaderingen toegelaten, eerst zonder stemrecht, naderhand met stemrecht. In deze vergadering werd ook de keuze van te beroepen predikanten gemaakt. Bovendien werden er begroting en rekening aan voorgelegd, terwijl er ook belangrijke zaken als kerkbouw e.d. werden behandeld. In de aanvang van de twintiger jaren bleek het systeem van boekhouding door ouderlingen niet meer te voldoen. Een voorstel tot de instelling van een commissie van beheer haalde de eindstreep niet. Als compromis kwam er een commissie voor administratie, die zich louter met boekhoudkundige werkzaamheden belastte. Per 1 januari 1932 trad er een commissie van beheer in werking belast met de boekhouding, het beheer van kerkelijke eigendommen, bezoldiging van predikanten en kosters e.d. De kerkelijke organisatie werd verder verfijnd in 1950 toen men een sectie Oost en een sectie West instelde. Deze secties zijn te vergelijken met een wijkkerkeraad. Per september 1967 kwam er een eind aan de sinds 1913 bestaande organisatievorm. Toen werd er een Kerkeraad Algemene Zaken ingesteld, met 3 wijkkerkeraden. De taak van de K.A.Z. komt in hoofdzaak met die van de brede kerkeraad overeen. IN de wijkkerkeraden, waarin sectievorming is toegepast, komen hoofdzakelijk immateriĂŤle aangelegenheden aan de orde. Commissie van beheer en diaconie blijven normaal functioneren. In het kader van de kerkelijke organisatie dient nog vermeld te worden, dat de kerk van Goes moederkerk is van een aantal Gereformeerde Kerken in de omgeving. Wolphaartsdijk verliet als eerste de Goese Gemeente. In 1839 werden daar de ambten ingesteld. In 1860 volgde Kapelle-Biezelinge, in 1866 Heinkenszand en tenslotte in 1898 's-Gravenpolder. (17) Er is altijd een bloeiend verenigingsleven geweest, bestaande uit jeugdverenigingen, vrouwen- en mannenverenigingen, instellingen als zusterhulp e.d. Een deel van de archivalia van deze verenigingen bevond zich in de archiefkluis van de Westerkerk. Ze zijn opgenomen in deze inventaris.


Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventarisatie Krachtens een overeenkomst van in bewaringgeving werden de archieven van de Gereformeerde Kerk in het najaar van 1979 in de gemeentelijke archiefbewaarplaats opgenomen. Het kerkeraadsarchief bevond zich geheel in de archiefkluis van de Westerkerk. De archieven van commissie van beheer en diaconie in kasten en plastic huisvuilzakken in deze kerk en verder bij de secretarissen van deze instellingen thuis. De archiefjes van commissies en verenigingen bevonden zich eveneens in de archiefkluis. Aan de hand van een ca. 1915 opgemaakte "inventaris" kon worden vastgesteld, dat er sedertdien nogal wat verdwenen is in de loop der tijd. Dat wordt nog bevestigd in het gedenkboekje "God Ons Een Schild" van A.M. Wessels, dat ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de kerk in 1936 werd uitgebracht. De auteur citeert daarbij uit archiefstukken die thans niet meer aanwezig zijn. EĂŠn van de redenen van het verdwijnen van archiefstukken is de nimmer aflatende belangstelling voor de persoon van ds. H.J. Budding. Niet alleen verleende de kerkeraad ter plekke inzage in de bescheiden, maar ook ontmoette het vooral in het begin van deze eeuw bij de kerkeraad geen enkel probleem om stukken op te zenden aan hen die daarom vroegen.(19) Aangenomen mag worden dat het nodige op die manier verdwenen is, naast gebruikelijke oorzaken zoals vernietiging e.d. Van de kruisgemeente rest nog slechts het notulenboekje van de kerkeraad. De archivalia van deze gemeente werden, volgens die notulen, bewaard in de "kerkedoos". Deze was onder berusting van ouderling P. den Herder. Mede-ouderling B.M. den Boer had de sleutel. Het verdwijnen van de archivalia van deze gemeente heeft evenwel ook een andere oorzaak. De nieuwe chr. geref. gemeente namde door de kruisgemeente gebruikte delen in gebruik na de beschreven bladzijden daaruit verwijderd te hebben. Aan de hand van de op de delen achtergebleven etiketten kon b.v. worden vastgesteld, dat het lidmatenboek van de kruisgemeente verder dienst heeft gedaan als zitplaatsenboek, inventarisnummer 99. Een deel van de oudste bescheiden werd vervolgens aangetroffen in het archief van de classis Goes, dat in september 1980 aan de dienst in bewaring werd gegeven. Deze bescheiden zijn in de inventaris verwerkt. Waar men voor 1930 de archiefbescheiden heeft bewaard is niet bekend. Gelet op het feit, dat de archivalia van de Classis berustten in een kast in de consistorie van de kerk aan de Wijngaardstraat, mag aangenomen worden dat de bescheiden van de kerk van Goes ook aldaar hebben berust. Wat de verzorging van de archiefbescheiden betreft, van veel invloed is de constante scribaatwisseling geweest. De ene scriba maakte nu eenmaal meer werk van de aan hem toevertrouwde bescheiden dan de andere. Zo zijn de stukken uit de periode 1907-1915 goed bewaard gebleven. Men schreef de ingekomen en en verzonden brieven zelfs in een register in. De correspondentie uit de periode 1916-1930 daarentegen is grotendeels verloren gegaan. Met de ingebruikname van de archiefkluis van de Westerkerk komt er wat meer lijn in de archiefzorg, De ingekomen en verzonden stukken worden dan in serie sbijeen gehouden. Eerst maakt men een serie ingekomen stukken en afschriften van verzonden stukken, chronologisch, terwijl men in 1950 deze onderwerpsgewijs en op naam van de geadresseerde of afzender - een duidelijk plan daartoe ontbreekt - ordent en vanaf 1962 voegt men dan ingekomen brieven en uitgegane stukken per onderwerp of op afzender/geadresseerde bij elkaar. In het kerkeraadsarchief werd ook een verzameling enveloppen aangetroffen bevattende correspondentie over bijzondere aangelegenheden, die men blijkens de opschriften bewust van de series correspondentie gescheiden heeft gehouden. In de inventaris zijn deze stukken opgenomen onder Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. Voor de commissie van beheer geldt mutatis mutandis hetzelfde als voor de kerkeraad. De diaconie ordent de correspondentie chronologisch. De archiefjes van de commissies en de verenigingen zijn fragmentarisch. De bewaar- en avondschool, opgericht door de kerkeraad, laat wat archivalia betreft evenmin veel sporen na. In 1915 werd de school losgemaakt van de kerk. In het Aanhangsel zijn stukken opgenomen, aangetroffen in het archief van de kerkeraad, ten nauwste verband houdende met het kerkelijk leven, doch niet te beschouwen als zijnde opgemaakt door of ontvangen bij de kerkeraad. In het kerkeraadsarchief werden tenslotte een aantal bescheiden aangetroffen van ds. C. van der Meulen, die in 1847 naar Noord-Amerika vertrok. Aangenomen wordt dat hij ze voor zijn vertrek in het archief van de kerk heeft gedeponeerd. Oorspronkelijke waren deze bescheiden opgenomen in het Aanhangsel. Omdat echter in het archief van de Classis Goes ook bescheiden van hem, zowel persoonlijke als betrekking hebbende op de uitoefening van het ambt van predikant, werden aangetroffen, werden de bescheiden, in eerste instantie opgenomen in het Aanhangsel bij deze inventaris, daaruit verwijderd teneinde ze te voegen bij de in het archief van de Classis aangetroffen stukken. Het is het voornemen om van deze stukken een aparte inventaris te vervaardigen. De inventaris wordt afgesloten met september 1967 toen de nieuwe kerkelijke organisatie in werking trad. In feite zou er van de archievenvan de in deze inventaris ten tonele gevoerde kerkelijke gemeenten een aparte inventaris moeten worden aangelegd. Aangezien de Christelijke Gereformeerde Gemeente in 1869 rechtsopvolgster werd van de Afgescheiden gemeente en de Kruisgemeente ontmoet het geen bezwaar de archieven in ĂŠĂŠn en dezelfde inventaris te beschrijven.


In 1892 is geen caesuur gelegd, omdat het samengaan van de chr. gereformeerden en dolerenden in Goes alleen heeft geleid tot het wijzigen van de naam van de kerk. De scheidslijn is wel getrokken in 1913, omdat men toen de kerkelijke organisatie ingrijpend wijzigde. In de inventaris is onderscheid gemaakt tussen stukken van algemene aard en stukken betreffende bijzondere onderwerpen. De indeling van de rubrieken "stukken betreffende bijzondere onderwerpen" is de vrucht van het ontwerpen van het schema dezerzijds en de beoordeling daarvan door de heer S. de Haan, werkzaam bij het Rijksarchief in Friesland. Van zijn nuttige tips en adviezen werd dankbaar gebruik gemaakt. Conform de "Richtlijnen voor het beheer van de regionale en plaatselijke archieven der Gereformeerde Kerken in Nederland", vastgesteld door de deputaten voor de archieven van de Gereformeerde Kerken in Nederland werden de daarvoor in aanmerking komende bescheiden vernietigd. Een verklaring van vernietiging berust in het archief van de dienst. Als bijlagen zijn opgenomen een index op persoons- en aardrijkskundige namen, een naamlijst van predikanten, die de onderscheidene gemeenten gediend hebben en een opgave van de disposities van de orgels in de kerken. Goes, oktober 1980 A.J. Barth. Noten 1. M.E. Kluit, de Koning mokt, het land ontwaakt, het Noorden van 1830-'39, in Alg. Geschiedenis der Nederlanden, deel IX, Utrecht, 1953 2. Archieven van de Ned. Herv. Gemeente Goes, invent.nrs. 8 en 114 3. invent.nr. 744. 4. Archieven Ned. Herv. Gemeente, invent.nr. 8 5. Archief van de Stad Goes, invent.nr. 552 6. invent.nr. 7 7. invent.nr. 5 8. A.M. Wessels, God Ons Een Schild, Goes, 1936 9. idem 10. invent.nr..51 11. invent.nr. 12 12. invent.nr. 2 13. vriendelijke mededeling hr. Zandt te Dokkum 14. invent.nr. 196 15. invent.nr. 313 16. J.H. Kluiver, Historische orgels in Zeeland, in : Archief 1972 & 1973 van het Kon. Zeeuws Genootschap, Middelburg, 1973 17. A.M. Wessels, a.w. 18. invent.nr. 53. Zo zond men in 1908 een groot aantal archiefbescheiden op aan dr. J.H. Gunning voor diens uitgave: H.J. Budding, Leven en Arbeid. Hij retourneerde ze.


ARCHIEF VAN DE CHRISTELIJKE AFGESCHEIDEN GEMEENTE 1836 - 1869 I

KERKERAAD

A.

Stukken van algemene aard

1.

Notulen 1, 2.

2.

Notulen van de vergaderingen van de kerkeraad, met notulen van de vergaderingen met de manslidmaten. 1841 juni 15-1869 julil 13. 2 delen. 1. 1841 juni 15-1859 december 27. 2. 1860 januari 3-1869 juli 13. N.B. Bevat ook notulen van de vergaderingen van de kerkeraad van de chr. gereformeerde gemeente en van vergaderingen met de manslidmaten van deze gemeente, 1869 juli 30-1871 februari 14.

Correspondentie 3.

Ingekomen stukken en afschriften van verzonden stukken. 1836-1844, 1847, 1848, 1850, 1853, 1857, 1858, 1862, z.j. 1 omslag.

3.

Kanselafkondigingen 4.

"Afkondiging" waarbij aan de gemeente bekend gemaakt wordt, dat ds. C. van der Meulen door de zeeuwse gemeenten is beroepen, dat er op tweede Pinksterdag een gemeentevergadering gehouden zal worden en dat M. Clement bedankt heeft voor het ambt van diaken. 1841. 1 stuk.

B.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

1.

Erkenning van de gemeente 5.

2.

Stukken betreffende de erkenning van de gemeente door de burgerlijke overheid. 1839-1841. 1 omslag.

Kerkelijke functionarissen 6.

Stukken betreffende de voldoening van het tractement van ds. H.J. Budding door de afgescheiden gemeenten in Zeeland, met aantekeningen van de aantallen lidmaten en de omslag van de kosten. 1837-1838. 1 omslag.

7.

Afschrift van de brief, waarbij Johannes de Jonge Jz. wordt afgezet als diaken. 1840 augustus 17. 1 stuk.

8.

Stukken betreffende het beroepen van ds. C. van der Meulen te Middelharnis tot predikant van alle Zeeuwse gemeenten. 1841. 3 stukken.

9.

Stukken betreffende het beroepen van ds. H.J. Budding te Groningen tot predikant. 1848. 5 stukken.

10.

Stukken betreffende het beroepen van ds. J. Wildebeest te Varsseveld tot predikant. 1848. 1 omslag.

11.

Brieven van ds. A. de Bruijne, waarin hij verklaart het op hem uitgebrachte beroep te aanvaarden. 1849 2 stukken.


3. Gebouwen en aanhorigheden 12.

Afschrift van de notariĂŤle akte, waarbij zeepziederij "De Weereld" met aanhorigheden wordt aangekocht ten behoeve van de stichting van een kerkgebouw in de Wijngaardstraat. 1841 februark 25. 1 katern.

13.

Afschrift van het besluit van burgemeester en wethouders van Goes waarbij vergunning wordt verleend tot het bouwen van een nieuwe schoorsteen in het woonhuis Wijngaardstraat A 169. 1841 april 7. 1 stuk.

14.

Akte van oplevering van de preekstoel. 1841. 1 stuk.

15.

Afschrift van het verzoek tot verbouw van de vm. zeepziederij "De Weereld" tot kerkgebouw, met verklaring van geen bezwaar. 1841. 2 stukken.

16.

Staten van huurders van een zitplaats in de kerk, met aantekeningen van het voldoen van de verschuldigde bedragen. 1841, 1850, 1851. 5 stukken, 2 katernen en 1 deeltje.

17.

Akte, waarbij aan J. Koens de stalling voor paarden en rijtuigen bij het pand Wijngaardstraat A 160 wordt verhuurd. 1844 mei 1. 1 stuk.

18.

Afschrift van het besluit van Burgemeester en wethouders van Goes waarbij vergunning wordt verleend tot het bouwen van schoorstenen en stookplaatsen in de aan kerk toebehorende panden. 1845 oktober 4. 1 stuk.

19.

Akte, waarbij aan P. de Koning toestemming wordt verleend een hemelwaterafvoer ondergronds door het erf van de kerk aan te leggen ten behoeve van zijn aan de kerk grenzende woning. 1861 augustus 31. 1 stuk.

4. Stukken betreffende financiĂŤle aangelegenheden a. VRIJWILLIGE BIJDRAGEN 20.

Staten van personen, die de bijdrage hebben voldaan ten behoeve van de instandhouding van de eredienst en het tractement van de predikant. 1840, 1853-1869 (april). 5 stukken en 1 deeltje. N.B. Bevat ook staten van personen, 1870.

b. GELDLENINGEN 21.

Stukken betreffende het aangaan van een geldlening ten behoeve van de aankoop van zeepziederij "De Weereld", in de Wijngaardstraat. 1841. 3 stukken.

22.

Brief van P. Magielse, waarbij deze verklaart slechts 4% rente te willen trekken over het door hem ten behoeve van de aankoop van de zeepziederij "De Weereld" geleende bedrag. 1843 januari 24. 1 stuk.


c. KASBOEKEN In de kasboeken werden ook de jaarrekeningen opgemaakt 23-27.

Kasboeken van ontvangsten en uitgaven. 1840-1842, 1848-1850, 1863-1869 (juli). 4 deeltjes en 1 katern. 23. 1840-1842 (1 katern) 24. 1848-1850. 25. 1863-1869 (juli) N.B. Bevat ook de jaren 1869 (juli)-1874 (juli). 26. 1865-1867 27. 1867-1869 (juli) N.B. Bevat ook de jaren 1869 (juli)-1874.

d. BIJLAGEN TOT DE REKENINGEN 28. `

Bijlagen tot de rekeningen van ontvangsten en uitgaven. 1837, 1840, 1842, 1843, 1845, 1847, 1853, 1854, 1867, z.j. 1 omslag.

e. BELASTINGEN 29.

Afschrift van het besluit van de gemeenteraad van Goes, waarbij aan de kerkeraad vrijstelling wordt verleend van betaling van stedelijke belastingen. 1842 december 3. 1 stuk.

30.

Concept van het verzoekschrift aan de Commissaris des Konings om restitutie van betaalde belastingen en om vrijstelling van betaling van door rijk en provincie geheven belastingen. c. 1842. 1 stuk.

31.

Afschrift van het besluit van de raad der gemeente Goes, waarbij vrijstelling van betaling van belasting op de woning, bewoond geweest door ds. C. van der Meulen, geweigerd wordt. 1849 januari 30. 1 stuk.

5. Stukken betreffende de lidmaten 32.

Staten van lidmaten, met aantekeningen betreffende het dopen van kinderen, het inzegenen van huwelijken en het overlijden of vertrek van lidmaten. 1836-1839. 1 deeltje. N.B. Bevat ook reglement betreffende de toetreding van lidmaten en de notulen van de vergadering van lidmaten, 1836 september 14.

33.

Staten van minderjarige kinderen, met aantekeningen betreffende het dopen. 1836-1840. 1 deel. N.B. Bevat ook staat van volwassen lidmaten.

34-36.

Staten van lidmaten, met aantekeningen betreffende de hoofden van huisgezinnen, het dopen van kinderen, het inzegenen van huwelijken, het overlijden, inkomen of vertrekken. 1837-1869 (juli). 2 delen en 1 omslag. 34. 1837-1860. 35. 1849, 1860 (1 omslag). 36. 1861-1869 (juli). N.B. Bevat ook staten van lidmaten van de chr. geref. gemeente, 1869 (juli)-1870.

37.

Attestaties van ingekomen lidmaten. 1838-1840, 1869. 5 stukken.


38.

Akte, waarbij ds. H.P. Scholte, predikant te Utrecht, verklaart aan een 10-tal kinderen de doop te hebben bediend. 1839 oktober 24. 1 stuk.

39.

Akten, waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaart, dat er geen beletselen zijn voor de kerkelijke inzegeningen van huwelijken, voltrokken ten stadhuize van Goes. 1841, 1844. 4 stukken.

40.

Brief van A. de Bruijne, waarbij deze verzoekt zich te mogen aansluiten bij de gemeente, met concept van de toestemming. 1845. 2 stukken.

6. Stukken betreffende het oprichten van een school 41.

Stukken betreffende het oprichten van een bijzondere lagere school. 1850, 1851. 2 stukken.

II. DIAKONIE A. Stukken van algemene aard 42.

Ingekomen stukken. 1850, 1852, 1853, 1855. 6 stukken.

B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 43-46.

Kasboeken van ontvangsten en uitgaven. 1836-1843, 1846-1850, 1856-1862. 4 deeltjes. 43. 1836-1841. 44. 1841-1843. 45. 1846-1850. 46. 1856-1862.

47.

Staat van de in de gemeente aanwezige armen. c. 1841. 1 stuk.

48.

Akte van codicil, waarbij J. v.d. Bos de diaconie tot zijn enige erfgename benoemt. 1853 januari 8. 1 stuk.


ARCHIEF VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTE ONDER HET KRUIS 1866-1869 49.

Notulen van de vergaderingen van de kerkeraad, met notulen van de vergaderingen met de manslidmaten. 1866 januari 30-1869 juli 13. 1 deeltje.

. N.B. Bevat ook notulen van de vergadering, waarop de gemeente werd ge誰nstitueerd


ARCHIEF VAN DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE GEMEENTE LATER DE GEREFORMEERDE KERK 1869-1912 1. KERKERAAD A. Stukken van algemene aard 1. Notulen 50-54.

Notulen van de vergaderingen van de kerkeraad., met notulen van de vergaderingen met de manslidmaten. 1869 juli 30-1912 december 27. 5 delen. ---. 1869 juli 30-1871 februari 14. N.B. Bevinden zich in invent.nr. nr.2. 50. 1871 februari 28-1882 augustus 1. N.B. Bevat ook staten van uitgelote obligaties van de geldleningen van 1841 en 1871 z.j. en gedeeltelijk een index op de notulen. 51. 1882 augustus 15-1893 december 27. N.B. Bevat ook notulen van vergaderingen met de bewaarschoolcommissie, 1887 en staten van uitgelote obligaties van de geldleningen van 1841 en 1871, z.j. 52. 1894 januari 9-1902 december 30. 53. 1903 januari 13-1911 december 27. N.B. Bevat ook "Regeling omtrent de verkiezing van ouderlingen en diakenen in de Gereformeerde Kerk" van Goes, 1911. 54. 1912 januari 2-december 27. N.B. Bevat ook notulen van de vergaderingen van de brede kerkeraad, 1913 en notulen van de vergaderingen van de smalle kerkeraad, 19131927.

55.

Trefwoordenindex op de notulen. 1882-1893. 1 deel.

2. Correspondentie 56-62.

Ingekomen stukken en afschriften van uitgegane stukken. 1870, 1874, 1878-1880, 1882, 1884, 1886, 1890-1893, 1900, 1901, 1903, 1904, 1907-1912. 7 omslagen. 56. 57. 58. 59. 60. 61 62.

63.

1870, 1874, 1878-1880, 1882, 1886, 1890-1893, 1900, 1900, 1901, 1903, 1904. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912.

Staten van stukken, ingekomen bij de kerkeraad. 1907-1912. 1 deeltje. N.B. Bevat ook staten van ingekomen stukken bij de brede kerkeraad, 1913-1915.

3. Kanselafkondigingen 64, 65

Registers van gedane kanselafkondigingen. 1908 februari 23-1912 december 29. 2 delen. 64. 1908 februari 23-1912 april 19. 65. 1912 april 21-december 29. N.B. Bevat ook kanselafkondigingen, 1913-1917.


4. Jaarverslagen 66-79.

Verslagen omtrent de toestand van de gemeente, met financiële overzichten van de kerk, diaconie en bewaarschool. 1889-1912. 13 stukken en 1 katern. 66. 1898, 1899. 67. 1900. 68. 1901. 69. 1902. 70. 1903. 71. 1904. 72. 1905. 73. 1906 (1 katern) 74. 1907. 75. 1908. 76. 1909. 77. 1910. 78. 1911. 79. 1912.

B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Reglementering 80.

"Regeling" betreffende de verkiezing van ouderlingen en diakenen in de Gereformeerde Kerk van Goes. 1906. 1 katern.

81.

Concept van de orde van werkzaamheden voor de kerkeraad 1906. 2 stukken

82.

'Regeling" der werkzaamheden voor de gecommitteerden tot de zending. 1906. 1 stuk.

2. Kerkelijke functionarissen 83.

Akten betreffende de ondertekening van de formulieren van Enigheid door ouderlingen en diakenen. 188101883, 1885, 1886, 1889, 1893, 1907, 1908, 1910. 1 band. N.B. Bevat ook akten, 1913, 1914, 1916, 1917, 1920, 1924, 1926-1967.

84.

Instructie voor de koster. 1884 augustus 19. 1 katern.

85.

Stukken betreffende het beroepen van ds. R.J. van der Veen. 1896. 6 stukken. 1

3. Kerkelijke onroerende goederen a. AANKOOP EN VERHUUR 86.

Afschrift van de notariële akte, waarbij een huis met erf in de Wijngaardstraat wordt aangekocht van de erven van wijlen A.J. de Koning te Dordrecht, met kwitantie. 1870. 1 katern en 1 stuk.

87.

Afschrift van de notariële akte, waarbij van de Vereeniging tot bevordering van christelijk schoolonderwijs te Goes een perceel grond aan de Wijngaardstraat wordt aangekocht, met uittreksel uit het kadastrale plan. 1879. l katern en 1 stuk.


b.

88.

Akte, waarbij een perceeltje grond in de Wijngaardstraat wordt aangekocht van de gemeente Goes. 1904 januari 25. 1 stuk.

89.

Akte, waarbij de woning Witte Paardstraat C 80 verhuurd wordt aan G. den Herder. 1907 oktober 5. 1 stuk.

90.

Afschrift van de notariĂŤle akte, waarbij een pakhuis met erf aan de Wijngaardstraat wordt aangekocht van J. Mulder. 1908 april 30. 1 katern.

KERKGEBOUW WIJNGAARDSTRAAT 91.

Stukken betreffende de bouw van de nieuwe kerk aan de Wijngaardstraat. 1872. 3 stukken.

92.

Bestek en voorwaarden voor het aanbrengen van een oxaal in de kerk ten behoeve van de plaatsing van een orgel, met verklaring van oplevering. 1877. 1 katern en 1 stuk.

93.

Staat van de in de kerk aanwezige roerende goederen, onder berusting van de koster. 1884 augustus 26. 1 stuk.

94.

Bestek en voorwaarden betreffende het verrichten van behang- en schilderwerk in de kerk, met kwitantie. 1886. 2 stukken.

95.

Bestek en voorwaarden betreffende de bouw van een nieuwe consistoriekamer, met tekeningen, proces-verbaal van aanbesteding en kwitanties. 1896. 4 stukken en 1 katern.

96.

Akte van oplevering van de gewijzigde topgevel van het kerkgebouw. 1898 augustus 16. 1 stuk.

97.

Stukken betreffende de aanleg van centrale verwarming in het kerkgebouw. 1911. 1 omslag.

c. ZITPLAATSEN 98-103.

Staten van huurders van zitplaatsen, met vermelding van de ontvangst van het verschuldigde zitplaatsengeld. 1878, 1882-1884, 1886, 1893-1912, z.j. 5 delen en 1 stuk. 98. 1878 (1 stuk) 99. 1882-1884, 1886, 1893-1903. 100. 1904-1912. N.B. Bevat ook staten, 1913-1918. 101. 1908. 102. z.j. (c. 1875). 103. z.j. (c. 1912).

d. SCHOOLLOKAAL 104.

Bestek en voorwaarden betreffende de bouw en inrichting van een schoollokaal, met tekening, aan de Wijngaardstraat 1878. 1 katern en 1 stuk.


e.

PASTORIE 105.

Bestek en voorwaarden voor de vernieuwing van de pastorie aan de Wijngaardstraat, met uittreksel uit het kadastrale plan en proces-verbaal van aanbesteding. 1889. 2 katernen en 2 stukken.

f. WONING KLEINE KADE 106.

Bestek en voorwaarden betreffende het afbreken van een woning aan de Kleine Kade en het ter plaatse weer opbouwen van een nieuwe, met inschrijvingsbiljetten en kwitanties. 1904. 1 omslag.

g. KOSTERSWONING 107.

Bestek en voorwaarden voor de bouw van een nieuwe kosterswoning aan de Wijngaardstraat. 1908. 1 katern.

108.

Akte, waarbij de kerkeraad toestemming verleent aan N. de Jonge voor het bouwen van een schuurtje op het erf van de kosterswoning. 1908. 1 stuk.

4. Testamentaire beschikkingen 109.

Afschrift van de notariële akte, waarbij G.M. Berman de gemeente tot haar enige erfgename benoemt, met stukken betreffende de aanvaarding van het testament. 1887, 1890. 1 katern.

110.

Afschrift van de notariële akte, waarbij A. Sterk f 500,- aan de gemeente legateert. 1897 november 23. 4 stukken en 1 katern.

111.

Afschrift van de notariële akte, waarbij A. Mulder Kz. f 2.000,- aan de gemeente legateert. 1911 juli 26. 1 katern.

5. Stukken betreffende financiële aangelegenheden a. VRIJWILLIGE BIJDRAGEN ---.

Staten van personen, die de vrijwillige bijdragen hebben voldaan ten behoeve van de instandhouding van de eredienst en het tractement van de predikant. 1870. N.B.: Bevinden zich in invent.nr. 20.

112, 113 Staten van personen, die giften hebben verstrekt ten behoeve van de bouw van een nieuwe kerk aan de Wijngaardstraat. 1870-1872. 2 deeltjes.

112. 1870 N.B. Bevat tevens een opgave van de goederen van M. den Herder, 1870, een rekening van ontvangst van zitplaatsengeld in de nieuwe kerk, 1871 en (gedeeltelijk) een rekening van inkomsten en uitgaven t.b.v. de bouw van de nieuwe kerk, 1872. 113. 1870-1872. N.B. Bevat tevens een goedgekeurde rekening van inkomsten en uitgaven t.b.v. de bouw van de nieuwe kerk, 1872. b. GELDLENINGEN 114.

Staat van niet-uitgelote obligaties van de geldlening van 1841. 1877. 1 stuk.


115.

Akte waarbij de kerkeraad verklaart f 300,- schuldig te zijn aan de Vereeniging tot bevordering van christelijk schoolonderwijs. 1879 maart 26. 1 stuk.

116.

Akte waarbij de kerkeraad verklaart f200,- schuldig te zijn aan wed. Reyerse en kinderen, met aantekening van ontvangst door wed. Reyerse voornoemd van de laatste aflossing. 1879, 1885. 1 stuk.

117.

Staat van aangegane geldleningen, met vermelding van de afgeloste bedragen. 1882-1888. 1 katern.

118.

Akten van deelneming in de geldlening ten behoeve van de bouw van een nieuwe consistorie. 1896. 2 stukken.

119.

Akten van deelneming in de geldlening ten behoeve van de wijziging van de gevel van de kerk in de Wijngaardstraat. 1898. 3 stukken.

c. KASBOEKEN 120-131.

Kasboeken van ontvangsten en uitgaven. 1869 (juli)-1912. 12 delen en deeltjes. ---.

120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.

1869 (juli)-1874 (juli). N.B. Bevindt zich in invent.nr. 25. ---. 1869 (juli)-1874. N.B. Bevindt zich in invent.nr. 27. 1874-1883. 1874-1882 (juni). 1882 (juli)-1890 (juli). 1887-1910. N.B. In dit deel werden de jaarrekeningen opgemaakt. 1889 (december)-1895. 1890 (juli)-1896. 1895-1901. 1897-1905. 1901-1908. 1906-1911. 1908-1912. N.B. Bevat ook de jaren 1913-1916. 1911, 1912 N.B. Bevat ook de jaren 1913-1923.

d. KASBOEKEN BIJZONDERE FONDSEN 132.

Kasboek van ontvangsten en uitgaven betreffende het studentenfonds. 1870-1877. 1 deeltje. N.B. Bevat ook enkele aantekeningen betreffende het emeritusfonds en een staat van ontvangsten voor het orgel, 1877.

133, 134. Kasboeken van ontvangsten en uitgaven betreffende het studentenfonds, het weduwen- en wezenfonds, de Theologische Hogeschool, de christelijke school te Goes, de bewaarschool te Goes en de inwendige zending. 1877-1910. 2 deeltjes. 133. 1877-1891 (juli). 134. 1891 (juli)-1910.


e. REKENINGEN 135.

Rekening van ontvangsten en uitgaven. 1880, 1881. 1 stuk. N.B. De rekeningen over de jaren 1898-1912 bevinden zich in de invent.nrs. 66-79. Zie voorts invent.nr.123.

f. BIJLAGEN TOT DE REKENINGEN 136-145. Bijlagen tot de rekeningen van ontvangsten en uitgaven, betrekking hebbende op gebouwen. 1870, 1871, 1900-1908, 1910-1912. 10 omslagen. 136. 1870, 1871, 1900. 137. 1901. 138. 1902, 1903. 139. 1904. 140. 1905. 141. 1906. 142. 1907, 19008. 143. 1910. 144. 1911. 145. 1912. 6. Stukken betreffende de lidmaten 146-161. Staten van lidmaten, met aantekeningen betreffende het dopen van kinderen, het inzegenen van huwelijken, het overlijden, inkomen of vertrekken. 1869 (juli)-1912. 16 delen. ---. 1869 (juli)-1870. N.B. Bevinden zich in invent.nr.36. 146. 1871-1890. 147. 1891-1911. 148. 1898. 149. 1899, 1900. 150. 1901. 151. 1902. 152. 1903. ` 153. 1904. 154. 1905. 155. 1906. 156. 1907. 157. 1908. 158. 1909. 159. 1910. 160. 1911. 161. 1912. 162.

Attestaties van ingekomen lidmaten. 1870, 1871, 1889, 1891-1984, 1898, 1899. 1 omslag.

163, 164 Staten van gedoopte kinderen. 1871-1912. 2 delen. 163. 1871-1906. 164. 1899-1912. N.B. Bevat ook staten van gedoopte kinderen, 1913-1923. 165.

Staten van belijdende lidmaten. 1891-1912. N.B. Bevat ook staten over de jaren 1913-1924.

1 deel.


166.

Index op de doopboeken. 1892-1912.

1 deel.

7. Verstrekken van bijbels 167.

Lijst van personen, aan wie als dankbetuiging wegens voor de gemeente verrichte werkzaamheden een Bijbel is uitgereikt. c. 1892. 1 stuk.

II. DIACONIE A. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Testamentaire beschikkingen 168.

Staat van goederen uit de nalatenschap van wed. C. van Ende met vermelding van de taxatieprijzen. 1880. 1 stuk.

169.

Afschrift van de notariële akte, waarbij J.P. Geense aan de diaconie legateert, met stukken betreffende de aanvaarding van het testament. 1905, 1906. 2 stukken en 1 katern.

170.

Afschrift van de notariële akte, waarbij J.M. du Pré de diaconie tot haar erfgename benoemt. 1908 januari 4. 1 stuk.

171.

Afschrift van de notariële akte, waarbij A. Mulder Kz. f 1.000,- aan de diaconie legateert. 1911 juli 26. 1 katern.

172.

Afschrift van de akte van pacht van een perceel grond aan de Kleine Kade van de gemeen te Goes. 1898 oktober 12. 1 stuk.

2. Pacht

3. Stukken betreffende financiële aangelegenheden. a. GELDLENINGEN 173.

Akte, waarbij J. de Pree verklaart te hebben verkocht aan de diaconie een certificaat van de Nationale Werkelijke Schuld groot f 100,-. 1884 mei 15, 1 stuk.

174.

Afschrift van de notariële akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling, waarbij M. de Bokx f 200,- ter leen heeft verstrekt. 1895 november 12. 1 katern.

175.

Afschrift van de notariële akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling, waarbij M. de Bokx f 800,- ter leen heeft verstrekt. 1897 oktober 10. 1 katern.


b. KASBOEKEN 176-182.

Kasboeken van ontvangsten en uitgaven. 1870-1912. 7 delen. 176. 1870-1883. 177. 1880, 1881. 178. 1883-1900. 179. 1897-1899. 180. 1900-1911. 181. 1910-1912. N.B. Bevat ook de jaren 1913-1917. 182. 1912 N.B. Bevat ook de jaren 1913-1927.

c. REKENINGEN 183.

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, maandelijks opgemaakt. 1903-1908. 1 omslag.

d. BIJLAGEN TOT DE REKENINGEN 184.

Bijlagen tot de rekeningen van ontvangsten en uitgaven betrekking hebbende op onroerende goederen. 1903, 1905-1908, 1912. 1 omslag.

4. Uitoefening van de armenzorg 185.

Staten van voor rekening van de diaconie verzorgde armen. 1883-1886, 1897, 1898. 6 stukken.

186.

Staten van personen, die wekelijks een ondersteuning ontvangen. 1904-1907. 1 omslag.


ARCHIEF VAN DE SMALLE KERKERAAD 1913-1967 A. Stukken van algemene aard 1. Notulen 187-190. Notulen van de vergaderingen van de kerkeraad. 1913 januari 14-1967 juni 20. 3 delen en 1 band. ---. januari 14-1927 september 28. N.B. Bevinden zich in invent.nr. 54. 187. 1927 oktober 18-1930 november 14. 188. 1939 december 19-1950 januari 3. 189. 1950 februari 7-1961 januari 17. N.B. Bevat ook staten van ouderlingen en predikanten, die de classisvergaderingen zullen bijwonen, 1956-1959. 190. 1961 maart 7-1967 juni 20 (1 band) N.B. Bevat tevens presentielijsten, 1962-1967 en staten van te houden preekbeurten, 1961-1967. 2. Correspondentie De correspondentie van de smalle kerkeraad, in geringe mate aanwezig, bevindt zich in de series correspondentie van de brede kerkeraad, invent.nrs. 203-269. B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 191.

Stukken betreffende de uitoefening van de kerkelijke tucht. 1914-1918, 1920, 1924, 1927, 1929, 1931, 1935-1`937, 1943. 1 omslag.

192-194.

Staten van lidmaten, bij wie door ouderlingen een huisbezoek is afgelegd. 1926-1930. 3 deeltjes. 192. wijk IV. 193. wijk V. 194. wijk VII.


ARCHIEF VAN DE BREDE KERKERAAD 1913-1967 A. Stukken van algemene aard 1. Notulen 195-202. Notulen van de vergaderingen van de brede kerkeraad, met notulen van de vergaderingen met de manslidmaten, later de gemeente. 1913 januari 13-1967 augustus 22. 6 delen, 1 band en 1 omslag. ---. 1913 januari 13-december 30. N.B. 195. 1914 januari 11-1922 december 19. N.B.

Bevinden zich in invent.nr. 54. Bevat ook notulen van een vergadering met de bewaarschoolcommissie, 1915 september 28.

196. 1923 januari 16-1930 juli 8. N.B. Bevat ook een verslag van de aanbesteding van de bouw van de Westerkerk, 1929 juli 7. 197. 1930 juli 15-1939 november 7. N.B. Bevat ook "Regeling voor het beheer van kerkelijke goederen en fondsen", instelling van een commissie van beheer, 1931 november 11. 198. 1939 november 19-1949 februari 15. 199. 1949 maart 15-1956 maart 20. 200. 1956 maart 20-1961 september 3. N.B. Bevat ook aantekeningen betreffende de indeling van de gemeente in wijken, 1961 de vertegenwoordiging op classisvergaderingen, 1956-1961 en een staat van preekbeurten, 1956. 201. 1961 september 19-1965 september 7 (1 band). N.B. Bevat tevens "presentielijsten", 1962-1964 en notulen van vergaderingen met de kerkeraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente, 1963. 202. 1965 oktober 5-1967 augustus 22 (1 omslag). N.B. Bevat tevens "presentielijsten", 1965-1967 en notulen van een vergadering met de kerkeraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente, 1965. 2. Correspondentie 203-232. Ingekomen stukken en afschriften van uitgegane stukken, chronologisch geordend. 1913-1949. 29 omslagen en 1 deel. 203. 1913. 204. 1914. 205. 1914-1930 (1 deel) N.B. Bevat alleen afschriften van uitgegane stukken. 206. 1915. 207. 1916-1919. 208. 1920-1929. 209. 1930. 210. 1931. 211. 1932. 212. 1933. 213. 1934. 214. 1935. 215. 1936. 216. 1937. 217. 1938. 218. 1939. 219. 1940. ---.

220. 1941. 221. 1942. 222. 1943. 223. 1944 224. 1945 (ingekomen stukken). 225. 1945 (uitgegane stukken). 226. 1946 (ingekomen stukken). 227. 1946 (uitgegane stukken). 228. 1947 (ingekomen stukken). 229. 1947 (uitgegane stukken). 230. 1948 231. 1949 (ingekomen stukken) 232. 1949 (uitgegane stukken)

Staten van stukken ingekomen bij de kerkeraad. 1913-1915. N.B. Bevinden zich in invent.nr. 63.


233-269. Ingekomen stukken en afschriften en doorslagen van uitgegane stukken, onderwerpsgewijs en alfabetisch op naam geordend. 1950-1967. 37 omslagen. 233. 1950, A-Z (ingekomen stukken). 234. 1950, A-Z (uitgegane stukken). 235. 1951, A-Z (ingekomen stukken) 236. 1951, A-Z (uitgegane stukken). 237. 1952, A-Z (ingekomen stukken). 238. 1952, A-Z (uitgegane stukken). 239. 1953, A-J (ingekomen stukken). 240. 1953, A-J (ingekomen stukken) A-Z (uitgegane stukken). 241. 1954, H-Z (ingekomen stukken). 242. 1954, A-G (ingekomen stukken). A-Z (uitgegane stukken). 243. 1955, H-Z (ingekomen stukken) 244. 1955, A-G (ingekomen stukken). A-Z (uitgegane stukken). 245. 1956, H-Z (ingekomen stukken) 246. 1956, A-G (ingekomen stukken) A-Z (uitgegane stukken) 247. 1957, K-Z (ingekomen stukken) 248. 1957, A-J (ingekomen stukken) A-Z (uitgegane stukken). 249. 1958, G-Z (ingekomen stukken). 250. 1958, A-F (ingekomen stukken). A-Z (uitgegane stukken).

251, 1959H-Z, (ingekomen stukken). 252, 1959, A-G (ingekomen stukken). A-Z (uitgegane stukken). 253. 1960, A-Z (ingekomen stukken). 254. 1960, A-Z (uitgegane stukken). 255. 1961, G-Z (ingekomen stukken). 256. 1961, A-F (ingekomen stukken). A-Z (uitgegane stukken). 257. 1962, A-M. 258. 1962, N-Z. 259. 1963, A-N 260. 1963, O-Z. 261. 1964, A-L. 262. 1964, N-Z. 263. 1965, A-J. 264. 1965, K-Z. 265. 1966, A-M. 266. 1966, N-Z. 267. 1967, A-E (januari-september). 268. 1967, F-O (januari-september) 269. 1967, P-Z (januari-september).

3. Kanselafkondigingen 270-278. Registers van gedane kanselafkondigingen. 1913-1932, 1942-1967. 9 delen. ----. 1913 januari 3-1917 april 19 N.B. Bevinden zich in invent.nr. 65. 270. 1917 mei 6-1921 juli 3. 271. 1921 juli 10-1927 februari 6. 272. 1927 februari 20-1032 mei 8. 273. 1942 april 12-1945 januari 28. 274. 1945 februari 2-1949 februari 6. 275. 1949 februari 13-1952 juli 22. 276. 1952 juli 27-1958 september 21. 277. 1958 september 21-1962 oktober 7. 276. 1962 oktober 14-1967 oktober 8. 4. Jaarverslagen 279-291. Verslagen omtrent de toestand van de gemeente, met financiĂŤle overzichten van kerk, diaconie en (gedeeltelijk) de bewaarschool. 1913-1919, 1922, 1923, 1925-1927, 1929. 13 stukken en katernen. 279. 1913. 280. 1914. 281. 1915 282. 1916. 283. 1917. 284. 1918. 285. 1919. 286. 1922. 287. 1923 (concept). 288. 1925. 289. 1926. 290. 1927. 291. 1929.


B. Stukken betreffende de bijzondere onderwerpen 1.

Reglementering 292.

Instructie voor de commissie van administratie. 1929. 2 stukken.

293.

Afschrift van de instructie van werkzaamheden voor de zendingscommissie. 1934. 1 stuk.

294.

Concept van de wijziging van de regeling tot onderling hulpbetoon van de Gereformeerde Kerken der classes, ressorterende onder de Particuliere Synode Zeeland in de uitvoering en toepassing van artikel 13 K.O. 1939. 1 stuk.

295.

Concept van de controleregeling voor de door de classis Goes op te zenden gelden. 1939. 1 stuk.

2.

Kerkelijke functionarissen

a.

PREDIKANTEN 296.

Afschrift van de akte, waarbij door de classis Goes aan ds. R.J. van der Veen emeritaat wordt verleend. 1930 juli 10. 1 stuk.

297.

Afschrift van de beroepingsbrief aan ds. H. Knoop te Delfshaven. 1931. 2 stukken.

298.

Stukken betreffende het beroepen van ds. W.H. van de Vegt te Bergum. 1931.

4 stukken.

299.

Akte van toetreding tot de Algemene Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering. 1939 maart 31. 1 stuk.

300.

Stukken betreffende het beroepen van een tweede predikant in samenwerking met de Gereformeerde Kerk te 'sGravenpolder. 1939. 3 stukken.

301.

Stukken betreffende de instelling van een tweede predikantsplaats. 1944, 1947. 4 stukken.

b.

OUDERLINGEN EN DIAKENEN ---.

Akten betreffende de ondertekening van de formulieren van Enigheid door ouderlingen en diakenen. 1913, 1914, 1916, 1917, 1920, 1924, 1926-1967. N.B. Bevinden zich in invent.nr. 83.

302.

Stukken betreffende de verkiezing van ouderlingen en diakenen. 1929. 1 omslag.

c.

KOSTERS 303.

Instructies voor de koster. 1924, 1932. 1 stuk en 1 katern..


4.

ORGANISTEN 304.

Afschrift van de regeling voor het examen van de organist. c. 1930. 1 stuk.

305.

Afschrift van de instructie voor de organist. c. 1930. 1 stuk.

3.

Kerkelijke onroerende goederen

a.

AAN- EN VERKOOP

b.

306.

Stukken betreffende de verkoop van de kerk, pastorie, consistorie en kosterswoning, met erven aan de Wijngaardstraat. 1929. 1 omslag.

307.

Afschrift van de notariĂŤle akte, waarbij grond wordt aangekocht aan het Ravelijn de Grenadier van mw. M. de JongeDekker, met uittreksel uit het kadastrale plan. 1929. 2 stukken en 1 katern.

KERKGEBOUW WIJNGAARDSTRAAT ---.

Staten van huurders van zitplaatsen, met vermelding van de ontvangst van het verschuldigde zitplaatengeld. 1913-1918. N.B. Bevinden zich in invent.nr. 100.

308.

Stukken betreffende de aanleg van een kerktelefoon. 1916, 1926. 1 omslag.

309.

c.

Ingekomen stukken houdende bezwaren tegen het vrijgeven van de zitplaatsen in de kerk. 1926. 1 omslag.

KERKGEBOUW, PASTORIE EN KOSTERSWONING WESTWAL 310.

Bestek en voorwaarden, met tekeningen en uittreksels uit de kadastrale leggers, voor de bouw van de Westerkerk met pastorie en kosterswoning aan de Westwal. 1929. 1 pak.

311.

Afschrift van de door burgemeester en wethouders van Goes verleende vergunning voor de bouw van de Westerkerk, de pastorie en de kosterswoning aan de Westwal. 1928. 1 omslag.

312.

Stukken betreffende de vervaardiging van kerkbanken ten behoeve van de Westerkerk. 1930. 3 stukken.

313.

Stukken betreffende de levering en plaatsing van een orgel in de Westerkerk door de Eerste Nederlandse Kerkorgelfabriek Dekker te Goes. 1930. 1 omslag.

314.

"Polis" van de verzekering van de Westerkerk met inventaris, pastorie en kosterswoning aan de Westwal tegen brand. 1930. 1 stuk.

315.

Afschrift van de redevoering van J. Jongepier gehouden ter gelegenheid van de ingebruikneming van de Westerkerk aan de Westwal. 1930. 1 katern.


4. `

Testamentaire beschikkingen 316.

Afschrift van de notariële akte, waarbij J. Pijke aan de kerk en aan de diaconie elk een som van f 1.000,- legateert. 1913 juli 24. 1 stuk.

317.

Afschrift van de notariële akte, waarbij mw. A. Snoek de som van f 250,- aan de kerk legateert, met stukken betreffende de aanvaarding. 1917, 1918. 3 stukken.

318.

Afschrift van de notariële akte, waarbij mw. B.C. Wondergem aan de kerk en aan de diaconie elk de som van f 250,legateert, met stukken betreffende de aanvaarding. 1933-1935. 4 stukken.

5.

Stukken betreffende financiële aangelegenheden

a.

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN 319.

Staten van opbrengsten van gehouden collecten. 1914-1922. 1 deel. N.B. Bevat ook staten van opbrengsten van collecten gehouden onder verantwoordelijkheid van de commissie voor administratie, 1923-1931.

320.

b.

c. 325, 326.

Staten van vrijwillige bijdragen ten behoeve van de bouw van de Westerkerk aan de Westwal. c. 1929., 1 omslag.

GELDLENINGEN 321.

Stukken betreffende de uitgifte van een 5% Obligatielening groot f 45.000,- ten behoeve van de bouw van de Westerkerk, met pastorie en kosterswoning aan de Westwal. 1928, 1929. 7 stukken.

322.

Afschrift van de notariële akte, waarbij de kerkeraad verklaart schuldig te zijn aan J. Pilaar de som van f 38.000,-. 1931 maart 3. 1 katern.

323.

Akte, waarbij de kerkeraad verklaart schuldig te zijn aan J.J. Jager-de Putter de som van f 1.500,-. 1931 november 10. 1 stuk.

324.

Akte, waarbij de kerkeraad verklaart schuldig te zijn aan P. de Putter de som van f 200,- ten behoeve van de aanleg van een ziekentelefoon. 1935 juni 20. 1 stuk.

KASBOEKEN. Kasboeken van ontvangsten en uitgaven. 1913-1922. 2 delen. ---. 1913-1916. N.B. Bevindt zich in invent.nr. 130. ---. 1913-1922. N.B. Bevindt zich in invent.nr. 131. 301. 1918-1921. 302. 1922. N.B. Bevat ook de jaren 1923-1927.


d.

REKENINGEN

327-329. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven. 1919-1922. 2 katernen en 1 stuk. 327. 1919 (1 stuk). 328. 1920, 1921. 329. 1922 N.B. De overige rekeningen bevinden zich in de invent.nrs. 279-286. e.

BIJLAGEN TOT DE REKENINGEN

330-339. Bijlagen tot de rekeningen van ontvangsten en uitgaven betrekking hebbende op gebouwen. 1913-1922. 10 omslagen. 330. 1913. 331. 1914. 332. 1915. 333. 1916. 334. 1917.

335. 1918. 336. 1919. 337. 1920. 338. 1921. 339. 1922.

6.

Stukken betreffende de lidmaten

a.

ALGEMEEN

340-356. Staten van gedoopte kinderen, ingekomen en vertrokken lidmaten, ingezegende huwelijken en overleden lidmaten. 1913-1963. 17 delen. 340. 1913. 341. 1914. 342. 1915. 343. 1916. 344. 1917. 345. 1918. 346. 1919. 347. 1920. 348. 1921.

349. 1922. 350. 1923, 1924. 351. 1925-1929. 352. 1928. 353. 1930-1938. 354. 1939-1947. 355. 1948-1955. 356. 1956-1963.

b.

DOOPLEDEN

357.

Staten van gedoopte kinderen. 1913-1923, 1928-1952. 1 deel. ---. 1913-1923. N.B. Bevinden zich in invent.nr. 164. 357. 1928-1952.

358.

Staat van doopleden van andere plaatsen overgekomen. c. 1917. 1 deel.

359.

Index op de staat van doopleden van andere plaatsen overgekomen. c. 1917. 1 deel.

c.

BELIJDENDE LEDEN

360.

Staten van belijdende lidmaten. 1913-1924, 1928-1952. 1 deel. ---. 1913-1924. N.B. Bevinden zich in invent.nr. 165. 360. 1928-1952.


d.

HUWELIJKEN 361.

Staten van ingezegende huwelijken. 1913-1967. 1 deel.

7.

Archief 362.

Inventaris van het archief. c. 1915. 1 stuk.

363.

8.

Afschrift van de overeenkomst met de Particuliere Synode Zeeland van de Gereformeerde Kerken, waarbij het archief van de synode wordt ondergebracht in de archiefkluis van de Westerkerk aan de Westwal. 1931. 2 stukken.

Kerkblad 364.

Akte, waarbij met de fa. Oosterbaan en Le Cointre te Goes een overeenkomst wordt aangegaan betreffende het drukken en uitgeven van de "OfficiĂŤle mededelingen van de Gereformeerde Kerk te Goes", met concept. 1934. 2 stukken.


ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR ADMINISTRATIE 1923-1931 A.

Stukken van algemene aard 365. Notulen van de vergaderingen van de commissie. 1923 november 16-1928 februari 20. 1 deel.

B.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

1.

Stukken betreffende financiĂŤle aangelegenheden

a.

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN 366.

Staten van personen, die de vaste vrijwillige bijdragen hebben voldaan. 1923-1929. 1 deel.

367.

Staten van opbrengsten van gehouden collecten. 1923-1931, augustus 1 deel. ---. 367.

b.

1923-1931, augustus. N.B Bevinden zich in invent.nr. 319. 1931 september-december. N.B. Bevat ook staten, 1932-1944.

KASBOEKEN

368-371.

Kasboeken van ontvangsten en uitgaven. 1923-1931. 4 delen. ---. 1923. N.B. Beviindt zich in invent.nr. 131. ---. 1923-1927. N.B. Bevindt zich in invent.nr. 302. 358. 1927-1931. 369. 1928-1931. 370. 1928-1931. N.B. Tabellarisch, bevat ook rekening-courant met Hendrikse en Co betreffende de bouw van de Westerkerk aan de Westwal. 371. 1931.

C.

GROOTBOEK 372.

Grootboek van ontvangsten en uitgaven. 1928-1931. 1 deel.

d. 373-377.

REKENINGEN Rekeningen van ontvangsten en uitgaven. 1923-1926, 1931. 4 katernen en 1 omslag. 373. 1923. 374. 1924. 375. 1925. 376. 1926. 377. 1931 (1 omslag).

.


e. 378-384.

BIJLAGEN TOT DE REKENINGEN Bijlagen tot de rekeningen van ontvangsten en uitgaven betrekking hebbende op gebouwen. 1923, 1924, 1927-1931. 7 omslagen. 378. 1923. 379. 1924. 380. 1927. 381. 1928. 382. 1929. 383. 1930. 384. 1931.


ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VAN BEHEER 1932-1967 A..

Stukken van algemene aard

1. Notulen 385, 386. Notulen van de vergaderingen van de commissie. 1932 januari 4-1967 september 14. 1 deel en 1 omslag. 385. 1932 januari 4-1950 juni 2. 386. 1950 augustus 1-1967 september 14 (1 omslag). 2. Correspondentie 387-422. Ingekomen stukken en doorslagen van uitgegane stukken. 1932-1967 36 omslagen. 387. 1932. 388. 1933 389. 1934 390. 1935. 391. 1936. 392. 1937. 393. 1938. 394. 1939 395. 1940. 396. 1941 397. 1942 398. 1943. 399. 1944. 400. 1945. 401. 1946. 402. 1947. 403. 1948. 404. 1949.

405. 1950. 406. 1951. 407. 1952. 408. 1953. 409. 1954. 410. 1955. 411. 1956. 412. 1957. 413. 1958 414. 1959. 415. 1960. 416. 1961. 417. 1962. 418. 1963. 419. 1964. 420. 1965. 421. 1966. 422. 1967 (januari-september).

B.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

1.

Kerkelijke functionarissen

a.

PREDIKANTEN 423.

Stukken betreffende het onderhoud van de graven van wijlen ds. R.J. van der Veen en wijlen ds. W.H. van de Vegt. 1937, 1938, 1944, 1945. 1 omslag.


424.

Stukken betreffende de verhoging van de tractementen van predikanten. 1945-1948, 1952-1956. 1 omslag.

b.

425.

Stukken betreffende het verlenen van verhuiskostenrvergoedingen aan predikanten, het geven van tegemoetkomingen in ziektekosten en het voldoen van de kosten van leidingwater. 1948, 1954, 1957, 1958. 1 omslag.

426.

Stukken betreffende de pensioenvoorziening ten behoeve van predikanten. 1950, 1951, 1954, 1958, 1966. 1 omslag.

KOSTERS 427.

Stukken betreffende de benoeming van en het ontslag aan kosters, de bezoldiging en de verzekering. 1948, 1956-1959, 1965. 1 omslag.


428.

Instructie voor de kosters. c. 1956. 1 stuk.

2. Kerkelijke onroerende goederen a.

ALGEMEEN 429.

b.

c.

Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van de kerktelefoons in de Westerkerk en in de Oosterkerk. 1955-1967. 1 omslag.

WESTERKERK 430.

Stukken betreffende de uitbreiding van de centrale verwarmingsinstallatie in de Westerkerk aan de Westwal. 1939, 1940. 1 omsalg.

431.

Stukken betreffende de opzegging van de oorlogsschadeverzekeringen van de Westerkerk aan de Westwal. 1945-1947. 1 omslag.

OOSTERKERK 432.

Stukken betreffende de voorbereiding van de bouw van de Oosterkerk aan de J.D. van Mellestraat. 1949-1956. 1 omslag.

433.

Stukken betreffende het beheer en het onderhoud van de Oosterkerk aan de J.D. van Mellestraat. 1956-1967. 1 omslag.

3.

Stukken betreffende financiĂŤele aangelegenheden

a..

ALGEMEEN

b.

434.

Akte, waarbij de waarde van de grond en opstallen van de Westerkerk, pastorie en kosterswoning aan de Westwal wordt getaxeeerd. 1935 februari 5. 1 stuk.

435.

Staten van bezittingen en schulden, opgemaakt ten behoeve van de belasting van de dode hand. 1935. 2 stukken.

436.

Akte, waarbij de penningmeester van de commissie gemachtigd wordt jaarlijks een bedrag van f 30,- te betalen aan mej. A. Wolfers. 1937 november 5. 1 stuk.

BEGROTINGEN

437-470. Begrotingen van ontvangsten en uitgaven. 1932-1946, 1948-1963, 1965-1967. 35 stukken en 2 katernen. 437. 1932. 438. 1933. 439. 1934`` 440. 1935 441. 1936. 442. 1937. 443. 1938. 444. 1939. 445. 1940. 446. 1941.

447. 1942. 448. 1943. 449. 1944 (2 stukken) 450. 1945. 451. 1946. 452. 1948. 453. 1949. 454. 1950. 455. 1951. 456. 1952.


457. 1953. 458. 1954. 459. 1955. (2 stukken) 460. 1956. 461. 1957. 462. 1958. 463. 1959. c.

464. 1960 (2 stukken). 465. 1961. 466. 1962. 467. 1963. 468. 1965. 469. 1966 (1 katern). 470. 1967 (1 katern). N.B. In invent.nr. 465 bevindt zich de rekening 1960, invent.nr. 468 die van 1964.

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN 471.

Staten van opbrengsten van gehouden collecten. 1932-1957. 1 deel.

---. 471.

1932-1944 (december 10). N.B. Bevinden zich in invent.nr. 367. 1944 december 17-1957 januarri 1.

472-501. Staten van lidmaten die de vaste vrijwillige bijdragen hebben voldaan. 1932-1946, 1951-1965. 30 delen. 472. 1932. 473. 1933. 474. 1934. 475. 1935. 476. 1936. 477. 1937. 478. 1938. 479. 1939. 480. 1940. 481. 1941. 482. 1942. 483. 1943. 484. 1944 485. 1945 486. 1946. d.

487. 1951. 488. 1952. 489. 1953. 490. 1954. 491. 1955. 492. 1956. 493. 1957. 494. 1958. 495. 1959. 496. 1960. 497. 1961. 498. 1962. 499. 1963. 500. 1964. 501. 1965.

GELDLENINGEN 502.

Staat van aflossingen van de lening van f 45.000,- aangegaan ten behoeve van de bouw van de Westerkerk. aan de Westwal. c. 1932. 1 katern.

503.

Staat van aflossingen van de ten behoeve van een orgel in de Westerkerk aan de Westwal aangegane geldlening. c. 1932. 1 katern.

504.

Register als bedoeld in artikel 8 van de Wet van 29 december 1933 tot heffing van een couponbelasting. 1934, 1936. 2 stukken.

505.

Akten, waarbij de commissie verklaart schuldig te zijn de som van f 500,- aan J. Mol, A. Braamse en P. Verheule. 1935 februari 1. 3 stukken.

506.

Akte, waarbij de commissie verklaart schuldig te zijn aan de diaconie van de kerk een som van f 5.000,-. 1937 december 27. 1 stuk.


507-525. Kasboeken van ontvangsten en uitgaven. 1932-1945, 1951-1966. 19 delen en deeltjes. 507. 1932-1945 (ontvangsten) 508. 1932-1945 (uitgaven). 509. 1951. 510. 1952 (ontvangsten) 511. 1952 (januari-november, uitgaven) 512. 1952 december-1953 januari (uitgaven) 513. 1953, 1954 (ontvangsten). 514. 1953, 1954 (uitgaven) 515. 1955, 1956 (ontvangsten) 516. 1955, 1956 (uitgaven). f.

KASBOEKEN BIJZONDERE FONDSEN 526.

g.

517. 1957, 1958. 518. 1959. 519. 1960 520. 1961. 521. 1962. 522. 1963. 523. 1964. 524. 1965. 525. 1966.

Kasboek van inkomsten en uitgaven betreffende de aanleg van een ziekentelefoon. 1950-1952. 1 deeltje.

REKENING-COURANT 527.

Staten van inkomsten en uuitgaven rekening-courant bij de Incassobank. 1951. 1 deeltje.

b.

GROOTBOEKEN

528-536. Grootboeken van ontvangsten en uitgaven. 1957-1966. 9 delen. 528. 1957. 1958. 529. 1959. 530. 1960. 531. 1961. 532. 1962. i.

533. 1963. 534. 1964. 535. 1965. 536. 1966.

REKENINGEN

537-566. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, met balansen. 1932, 1933, 1935, 1936, 1939-1959, 1961-1963, 1965, 1966. 33 stukken en 6 katernen.

`

537. 1932 (1 stuk en 1 katern) 552. 1950. 538. 1933. 553. 1951. 539. 1935. 554. 1952. 540. 1936 ( 2 stukken). 555. 1953. 541. 1939 ( 2 stukken) 556. 1954. 542. 1940 (3 stukken). 557. 1955. 543. 1941 (2 stukken). 558. 1956. 544. 1942 (2 stukken). 559. 1957. 545. 1943 ( 2 stukken) 560. 1958. 546. 1944. 561. 1959. 547. 1945. 562. 1961 (1 katern). 548. 1946. 563. 1962 ( 1 katern). 549. 1947 ( 2 stukken) 564. 1963 (1 katern). 550. 1948 (2 stukken). 565. 1965 (1 katern). 551. 1949. 566. 1966 ( 1 katern). N.B. De rekening 1960 bevindt zich in invent.nr. 465, de rekening over 1964 in invent. nr. 468.


j.

BIJLAGEN TOT DE REKENINGEN

567-596. Bijlagen tot de rekeningen van ontvangsten en uitgaven betrekking hebbend op gebouwen. 1932, 1933, 1939-1966. 30 omslagen. 567. 1932. 568. 1933. 569. 1939. 570. 1940. 571. 1941. 572. 1942. 573. 1943. 574. 1944. 575. 1945. 576. 1946. 577. 1947. 578. 1948. 579. 1949. 580. 1950. 581. 1951.

582. 1952. 583. 1953. 584. 1954. 585. 1955. 586. 1956. 587. 1957. 588. 1958. 589. 1959. 590. 1960. 591. 1961. 592. 1962. 593. 1963. 594. 1964. 595. 1965. 596. 1966.


ARCHIEF VAN DE SECTIE WEST 1950, 1954-1967 597.

Notulen van de vergaderingen van de sectie. 1950, 1954--1967. 1 deel.


ARCHIEF VAN DE SECTIE OOST 1950, 1954-1967 598, 599. Notulen van de vergaderingen van de sectie. 1950, 1954-1967. 6 stukken en 1 deel. 598. 1950. 599. 1954-1967 (1 deel).


ARCHIEF VAN DE DIACONIE 1913-1967 A. Stukken van algemene aard 1. Notulen 600-603. Notulen van de vergaderingen. 1913 januari 21-1967 augustus 15. 4 delen. 600. 1913 januari 21-1925 november 12. 601. 1925 december 5-1946 februari 12. N.B. Bevat achterin een opgave van eigendommen, 1926. 602. 1946 april-1960 februari 10. 603. 1960 februari 23-1967 augustus 15. 2. Correspondentie 604-632. Ingekomen stukken en arschriften en doorslagen van uitgegane stukken. 1913-1931, 1933-1941, 1943-1967. 29 omslagen. 604. 1913-1916. 605. 1917-1920. 606. 1921-1924. 607. 1925-1928. 608. 1929-1931, 1933. 609. 1934-1937. 610. 1938-1940 611. 1941, 1943, 1944. 612. 1945-1947. 613. 1948. 614. 1949 615. 1950. 616. 1951. 617. 1952. 618. 1953.

619. 1954. 620. 1955. 621. 1956. 622. 1957. 623. 1958. 624. 1959. 625. 1960. 626. 1961. 627. 1962. 628. 1963. 629. 1964. 630. 1965. 631. 1966. 632. 1967 (januari-september).

B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Reglementering 633.

" Reglement" van werkzaamheden voor de diaconie. c. 1913. 1 stuk.

2. Aankoop, pacht en verhuur van (on)roerende goederen 634.

Stukken betreffende de pacht van een perceel tuingrond aan de Kleine Kade te Goes van de gemeente Goes. 1918, 1928, 1930. 5 stukken.

635.

Stukken betreffende de aankoop van roerende goederen van S. Reyerse. 1927. 2 stukken.

636.

Afschrift van de akte van verhuur van een woning aan de Kleine Kade aan J.H. de Jonge. c. 1929. 1 stuk.

3. Testamentaire beschikkingen ---.

Afschrift van de notariĂŤle akte, waarbij J. Pijke f 1.000,- aan de diaconie legateert. 1913. N.B. Bevindt zich in invent.nr. 316.


637.

Stukken betreffende de aanvaarding van het testament van A. Mulder. 1915. 2 stukken.

---.

Afschrift van de notariĂŤle akte, waarbij mw. B.C. Wondergem f 250,- aan de diaconie legateert, met stukken betreffende de aanvaarding. 1933-1935. N.B. Bevinden zich in invent.nr. 318.

4. Stukken betreffende financiĂŤle aangelegenheden a. VRIJWILLIGE BIJDRAGEN 638-640.

Staten van opbrengsten van gehouden collecten. 1913 januari 1-1958 maart 26. 3 delen. 638. 1913 januari 1-1930 maart 12. 639. 1930 maart 16-1946 maart 31. 640. 1946 april 7-1958 maart 26.

b. GELDLENINGEN 641.

Akten, waarbij aan diverse personen gelden ter leen worden verstrekt. 1954, 1964, 1966. 4 stukken.

c. KASBOEKEN 642-648.

Kasboeken van ontvangsten en uitgaven. 1913-1962. 7 delen en deeltjes. ---. 1913-1917. N.B. Bevindt zich in invent.nr. 183. ---. 1913-1927. N.B. Bevindt zich in invent.nr. 184. 642. 1917-1926. 643. 1919-1923. 644. 1923-1926. 645. 1923-1927. 646. 1927-1930 (tabellarisch). 647. 1931-1950 (tabellarisch). 648. 1951-1962 (tabellarisch).

d. GROOTBOEKEN 649, 650.

Grootboeken van ontvangsten en uitgaven. 1917-1931. 2 delen. 649. 1917-1925. 650. 1926-1931.

e. 651-656.

REKENINGEN Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, met balansen. 1915, 1916, 1919, 1945-1967. 5 stiukken en 1 deel. 651. 1915, vierde kwartaal. 652. 1916, tweede kwartaal. 653. 1916, derde kwartaal. 654. 1916, vierde kwartaal. 655. 1919. 656. 1945-1967 (1 deel). N.B. Voor de overige rekeningen zij verwezen naar de invent.nrs. 279-291.


f.. BIJLAGEN TOT DE REKENINGEN 657-659.

Bijlagen tot de rekeningen van ontvangsten en uitgaven, betrekking hebbend op onroerende goederen. 1919-1927, 1929, 1930, 1933-1949, 1951. 3 omslagen. 657. 1919-1927, 1929. 658. 1930, 1933-1939. 659. 1940-1949, 1951.

5. Stukken betreffende de verzorging van ondersteunden 660.

Staten van voor rekening van de diaconie verzorgde personen met vermelding van de aard van de ondersteuning en de daarvoor uitgegeven bedragen. 1944-1967. 1 pak.


ARCHIEF VAN DE EVANGELISATIECOMMISSIE 1929-1956 1. Notulen 661-663. Notulen van de vergaderingen van de commissie. 1931 juni 18-1956 december 11. 3 deeltjes. 661. 1931 juni 18-1935 februari 26. N.B. Achterin opgave van de leden der commissie, van de commissie voor lectuurverspreiding, van de commissie voor huisbezoek en van de commissie voor de zondagschool. 662. 1935 oktober 29-1944 januari 31. N.B. Voorin opgave van de leden van de onderscheidene commissies. 663. 1944 december 4-1956 december 11. 2. Correspondentie 664-666. Ingekomen stukken en afschriften en doorslagen van uitgegane stukken. 1929, 1931-1939, 1941-1954. 3 omslagen. 664. 1929, 1931-1939, 1941-1948 (ingekomen stukken). 665. 1949-1954 (ingekomen stukken). 666. 1931-1939, `1942-1954 (verzonden stukken). 3. Jaarverslagen 667-679. Afschriften van de jaarverslagen, waarin verantwoording wordt afgelegd over de door de commissie verrichte werkzaamheden. 1942-1954. 13 omslagen. 667. 1942 668. 1943. 669. 1944. 670. 1945. 671. 1946. 672. 1947. 673. 1948.

674. 1949. 675. 1950. 676. 1951. 676. 1951. 677. 1952. 678. 1954. N.B. Bevatten ook rekeningen en begrotingen van ontvangsten en uitgaven, 1942-1955.


ARCHIEF VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE 1932-1964 A. Stukken van algemene aard 1. Correspondentie 680-684.

Ingekomen stukken en afschriften en doorslagen van uitgegane stukken. 1932-1935, 1940, 1941, 1943, 1945-1964. 5 omslagen. 680. 1932-1935, 1940, 1941, 1943. 681. 1945-1949. 682. 1950-1955. 683. 1956-1959. 684. 1960-1964.

2. Jaarverslagen 685.

Afschriften van de jaarverslagen betreffende de door de commissie verrichte werkzaamheden. 1934-1958, 1961, 1963, 1964. 1 omslag.

B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Reglementering 686.

Instructie van werkzaamheden. 1950, 1954. 1 stuk.

2. Benoeming en ontslag van leden 687.

Stukken betreffende het benoemen van en het verlenen van ontslag aan leden der commissie. 1934, 1935, 1938, 1940-1944, 1947, 1949, 1950, 1952, 1954, 1957-1961, 1963, 1964. 1 omslag.

3. Stukken betreffende financiĂŤle aangelegenheden 688.

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven. 1937, 1938, 1946, 1947, 1950-1954, 1956, 1958-1963. 1 omslag.


ARCHIEF VAN DE ORGELCOMMISSIE 1877-1899 689.

Notulen van de vergaderingen van de commissie. 1877 februari 6-1892 november 30. 1 deel.

690.

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven ten behoeve van aankoop en onderhoud van het orgel. 1878-1899. 1 deel. N.B. Bevat ook staten van personen, die hun bijdrage ten behoeve van de aankoop van het orgel hebben voldaan, 1877 en een staat van personen, die hebben deelgenomen in de ten behoeve van de aankoop van het orgel uitgeschreven lening, 1877.

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE TOT KERKBOUW 1928-1930 691.

Notulen van de vergaderingen van de commissie. 1928 maart 2-1930 juni 13. 1 deel.

692.

Ingekomen stukken en doorslagen van uitgegane stukken. 1929, 1930. 1 omslag.

ARCHIEF VAN HET COMITE ZITBANKEN 1930-1935 693.

Afschriften van uitgegane stukken. 1930. 2 stukken.

694.

Kasboek van inkomsten en uitgaven. 1930-1935. 1 deeltje.


ARCHIEF VAN DE BEWAAR- EN AVONDSCHOOL 1878-1912, 1915 A. Stukken van algemene aard 695.

Notulen van de vergaderingen van het bestuur. 1888, z.j. 2 stukken.

B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Reglementering 696.

Concept van ten behoeve van de school op te stellen statuten. c. 1880. 1 stuk.

2. Gebouwen 697.

Begroting voor de bouw van een schoollokaal. 1878 juni 1. 1 stuk.

3. Stukken betreffende financiĂŤle aangelegenheden a.

BEGROTINGEN 698.

Begroting van inkomsten en uitgaven. 1915. 1 stuk. N.B.

b. 699, 700.

Bevat ook een concept-overeenkomst tussen kerkeraad en bestuur van de school tot losmaking van de school van de kerk.

KASBOEKEN Kasboeken van ontvangsten en uitgaven. 1878-1907. 2 delen. 699. 1878-1890 juni. 700. 1890 juli 1907.

c. 701-705.

REKENINGEN Rekeningen van ontvangsten en uitgaven. 1878, 1888-1892. 5 stukken. 701. 1878 702. 1888 juli 31-1889 augustus 1.. 703. 1889 juni 30-1890 juli 1. 704. 1890 juli 1-1891 juni 30. 705. 1891 juli 1-1892 juni 30.

d. 706-709.

BIJLAGEN TOT DE REKENINGEN Bijlagen tot de rekeningen van ontvangsten en uitgaven. 1908-1911. 4 omslagen. 706. 1908. 707. 1909. 708. 1910. 709. 1911.


4. Aangelegenheden betreffende de leerlingen 714.

Staten van leerlingen, die de scholen bezoeken, met vermelding van de betaling van het schoolgeld. 1879-1893, 1908-1912. 4 delen en 1 omslag. 710. 1879, 1880. 711. 1880, 1881. 712. 1882, 1883. 713. 1884-1893 (1 omslag). 714. 1908-1912. N.B. Alleen avondschool.

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE TOT UITGIFTE VAN EEN GEDENKBOEK 1935, 1936 715.

Notulen van de vergaderingen van de commissie. 1935. 1 deeltje.

716.

Ingekomen stukken en afschriften van uitgegane stukken. 1935, 1936. 1 omslag.

717.

Stukken betreffende het voldoen van de aan de uitgifte van het gedenkboek verbonden kosten. 1936. 1 omslag.

ARCHIEF VAN DE CHR. JONGELINGENVEREENIGING " OPENBARINGEN 3 : 11b" 1885-1892 718, 719

Notulen van de vergaderingen van de vereniging. 1885 oktober 2-1887 oktober 21. 2 delen. 718. 1898 oktober 2-1887 oktober 21. 719. 1887 oktober 23-1892 oktober 7. N.B.

Bevat ook presentielijsten en een staat van verkochte eigendommen bij de opheffing van de vereniging, 1892.

ARCHIEF VAN DE GEREF. JONGELINGSVEREENIGING " DE KROON" LATER "OPENBARINGEN 3 : 11b" 1894-1930, 1934-1962 720-726.

Notulen van de vergaderingen van de vereniging. 1894 oktober 5-1930 december 28. 7 delen. 720. 1894 oktober 5-1900 juli 6. 721. 1900 juli 27-1903 juni 26. 722. 1903 juli 3-1905 juni 11. 723. 1905 juni 15-1909 januari 26. 724. 1909 januari 29-1916 december 29. 725. 1917 januari 5-1924 maart 21. 726. 1924 maart 26-1930 december 28.


727-730.

Notulen van de vergaderingen van afdeling I van de vereniging. 1934 januari 12-1962 februari 11. 4 delen. 727. 1934 januari 12-1938 december 6. 728. 1938 december 27-1948 oktober 10. N.B. Bevat ook notulen van de vergaderingen van afdeling II, 1938. 729. 1948 oktober 17-1958 februari 2. 730. 1958 februari 2-1962 februari 11.

731-733.

Notulen van de vergaderingen van afdeling II van de vereniging. 1938, 1945-1954. 3 delen. ---. 1938 januari 25-mei 31. N.B. Bevinden zich in invent.nr. 728. 731. 1945 januari 7-1946 december 19. 732. 1947 februari 16-1949 oktober 23. 733. 1949 november 6-1954 juni 25. 734.

Notulen van de gecombineerde vergaderingen van de afdelingen I en II der vereniging. 1946 januari 5-1955 juni 10. 1 deel.

ARCHIEF VAN DE GEREFORMEERDE JONGELIEDENVEREENIGING " VRIENDENKRING" 1909-1920 735.

Notulen van de vergaderingen van de vereniging. 1909 december 5-1920 oktober 13. 1 deel.

ARCHIEF VAN DE GEREF. MEISJESVEREENIGING " IN GODS WOORD IS ONZE KRACHT" 1925-1937 736, 737.

Kasboeken van ontvangsten en uitgaven. 1925-1932, 1934-1937. 2 deeltjes. 736. 1925-1932. 737. 1934-1937. 738.

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven. 1925, 1926, 1930-1936, z.j. 1 omslag.


AANHANGSEL 739.

Aantekeningen van in de kerkeraad behandelde aangelegenheden. 1836-1843. 1 deeltje. N.B. Vermoedelijk van de hand van P. Geense.

740.

Afschrift van de akte van dagvaarding van J. de Jonge Gz. om te verschijnen voor de rechtbank van Goes wegens ongeoorloofde godsdienstuitoefening. 1838 januari 30. 1 stuk.

741.

Kwitantie afgegeven door de ontvanger der registratie te Goes aan P. Geense wegens betaling van boeten en proceskosten, opgelegd aan ds. H.J. Budding wegens veroordeling voor ongeoorloofde godsdienstuitoefening, met verklaring van Geense voornoemd, dat eventueeel nog inkomende gelden gelijkelijk tussen hem en J. de Jonge zullen worden gedeeld. 1838. 2 stukken.

742.

Kwitantie afgegeven door de ontvanger der registratie te Goes aan L. Laurusse wegens betaling van boete en proceskosten opgelegd wegens ongeoorloofde godsdienstuitoefening. 1838 december 29. 1 stuk.

743.

Akte, waarbij A. Steendijk machtiging verleent aan J.K. van Baalen om veranderingen aan te brengen en reparaties te doen verrichten in de gebouwen van zeepziederij " De Weereld" in de Wijngaardstraat, door Van Baalen voor en ten behoeve van de chr. afgescheiden gemeente in koop geaccepteerd. 1841 februari 5. 1 stuk.

744.

" Gedenkschrift" bevattende de redenen tot afscheiding van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Goes en een verslag van de eerste twee kerkdiensten, gehouden in het kerkgebouw aan de Wijngaardstraat. c. 1841. 1 stuk. N.B. Toegeschreven aan de eerste koster van de kerk, A.N. van Paassen.

745.

Aantekeningen van P. Geense betreffende gelezen teksten in de kerkdiensten, na het vertrek van ds. C. van der Meulen naar Noord-Amerika. 1847-1849. 1 katern.

.


Bijlage 1 INDEX OP PERSOONS- EN AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN Baalen, J.K. van Bergum Berman, G.M. Bokx, M. de Bos, J. van de Braamse, A. Bruijne, ds. A. de Budding, ds. H.J.

743 298 109 174, 175 48 505 11, 40 6, 9, 741

Classis Goes Clement, M. Commissaris des Konings

295 4 30

Delfshaven Dordrecht

197 86

Eerste Nederlandse Kerkorgelfabriek Ende, C. van

313 168

Geense, J.P. Geense, P. Goes -gemeentebestuur

169 739

's-Gravenpolder Groningen

13, 18, 29, 31, 39, 88, 172, 311 432, 433 106, 172, 634, 636 307 310, 311, 314, 315, 363, 430, 431, 434, 502, 503 89 12, 13, 17, 21, 86-88, 90, 91, 104, 105, 107, 119, 306, 743, 744 300 9

Herder, G. den

89

Incassobank

537

Jager-de Putter, J.J. Jonge Gz, J. de Jonge Jz., J. de Jonge, J.H. de Jonge, N. de Jonge-Dekker, M. de Jongepier, J.

323 740, 741 7 636 108 307 315

Knoop, ds. H. Koens, J. Koning, A.J. de Koning, P. de

297 17 86 19

Laurusse, L.

742

Magielse, P. Meulen, ds. C. van der Middelharnis Mol, J. Mulder, Kz., A. Mulder, J. Oosterbaan en Le Cointre, drukkerij fa. Oosterkerk

22 4, 8, 31, 745 8 505 111, 171, 637 90 364 429, 432, 433

Particuliere Synode Zeeland Pilaar, J. PrĂŠ, J.M du Pree, J. de

363 322 172 170

-J.D. van Mellestraat -Kleine Kade -Ravelijn de Grenadier -Westwal -Witte Paardstraat -Wijngaardstraat


Pree, J. de Putter, P. de Pijke, J.

173 324 316

Reyerse, S. Reyerse, wed.

635 116

Scholte, ds. H.P. Snoek, A. Steendijk, A. Sterk, A.

38 317 743 110

Varsseveld Veen, ds. R.J. van der Vegt, ds. W.H. van de Vereeniging tot bevordering van christelijk schoolonderwijs Verheule, P.

10 95, 296, 423 298, 423

Weereld, zeepziederij De

Wildebeest, ds. J. Wolfers, A.J. Wondergem, B.C.

87, 115 505 12, 15, 21, 32, 743 310-315, 321, 363 429-4331, 434, 502, 503 10 436 318


Bijlage 2 LIJST VAN PREDIKANTEN Budding, ds. J.H.

1837-1839

Meulen, ds. C. van der

1841-1847

Bruijne, ds. A. de Broek, ds. J.W. van den Pree, ds. D. de Kaptein, ds. W. Veen, ds. R.J. van der Vegt, ds. W.H. van der Stam, ds. C. Flinterman, ds. R.A.

1849-1868 1867, 1868 1870-1891 1892-1895 1896-1930 1931-1944 1946-1961 1947-1957

Jansen, ds. E. Kats, ds. W. Slingenberg, ds. J.W. Bruijne, ds. C.W. de Heuzeveldt, ds. A.

1958 1961-1966 1964 1966 1967

Afkomstig van Biggekerke. Predikant voor alle Zeeuwse afgescheiden gemeenten. In 1839 door Goes afgezet. Van Middelharnis. Predikant voor alle Zeeuwse afgescheiden gemeenten tot 1846. Daarna alleen voor Goes. Vertrokken naar Noord-Amerika. Voorheen molenaar te Goes. In 1868 met emeritaat. Voorheen pakloper te Rotterdam. Vertrokken naar de kruisgemeente van Enkhuizen. Van Serooskerke (w). Alhier overleden. Van Workum. Vertrokken naar Breda. Van Bolsward. In 1930 met emeritaat gegaan. Van Bergum. Alhier overleden. Van Pernis. Alhier overleden. Voorheen werkzaam onder politieke delinquenten. Vertrokken naar Den Haag als ziekenhuispredikant. Van Aduard. Was in 1967 alhier nog werkzaam. Van Tiel. Vertrokken naar Apeldoorn. Van Oosterbeek. Was in 1967 alhier nog werkzaam als ziekenhuispredikant. Van Waarde., Was alhier in 1967 nog werkzaam. Was voordien legerpredikant te Zeven (West-Duitsland).


Bijlage 3 DISPOSITIES VAN DE ORGELS 1. Vermoedelijke dispositie van het orgel in de kerk aan de Wijngaardstraat. Bouwer L. van Dam, ca. 1820. Geplaatste in de kerk 1877 Daaruit verwijderd in 1930. Herplaatst in de Ned. Hervormde Kerk van Wierum in 1932 door orgelfabriek Dekker te Goes. Dispositie 1877 Hoofdwerk

Bovenwerk

Prestant Holpijp Octaaf Fluit Quint Octaaf Cornet Mixtuur Trompet

8' 8' 4' 4' 3' 2'

Fluit Viola di Gamba Prestant Fluit Woudfluit Dulciaan

8'

Pedaal aangehangen.

Wijziging 1883:

Verwijdering van Trompet 8' en van Cornet/Mixtuuir. In plaats daarvan wordt aangebracht Mixtuur bask en Cornet disc. door fa. van den Bijlaard. uitbreiding met een Bourdon 16' op het hoofdwerk door orgelfabriek A.S.J. Dekker te Goes.

Wijziging 1922:

8' 8' disc. 4' 4' 2' 8'

2. Dispostie van het orgel in de Westerkerk. Bouwer A.S.J. Dekker te Goes. Hoofdwerk Prestant Prestant Roerfluit Sallicional Octaaf Flute dolce Octaaf Mixtuur Trompet

Nevenwerk 16' 8' 8' 8' 4' 4' 4' 3 st. 8'

Holpijp Viola di Gamba Concertfluit Aeoline Vox Celeste Fluit Harm. Gemshoorn Hobo

Pedaal 8' 8' 8' 8' 8' 4' 2' 8'

Prestant Bazuin Subbas Octaafbas Cello Kopppels Manuaalkoppel Pedaalkoppels:

16' (transm.) 16' 16' 8' 8' 1-2 P-1P-2

div. speelhulpen In 1968 is de dispositie ingrijpend gewijzigd door fa. Verschuren te Heythuizen. Hoofdwerk Prestant Roerfluit Octaaf Openfluit Quint Octaaf Mixtuur Trompet Koppel

Nevenwerk 8' 8' 4' 4' 2 2/3' 2' 4 st. 8' 1-2

Gamba Holpijp Prestant Gemshoorn Sesquialter Scherp Hobo Tremulant Koppel

Pedaal 8' 8' 4' 2' 2 st. 3 st. 8' 2-1

Prestant Subbas Octaaf Bourdon Koraal Ruispijp Bazuin Koppel Koppel Superoct.kop.

16' 16' 8' 8' 4' 2 st. 16' P-1 P-2 P-2

3. Dispositie orgel Oosterkerk. Bouwers Flaes en Br端njes 1865. In 1956 in de Oosterkerk geplaatst door de fa. Bik te Leiden. Hoofdwerk Quintadeen Prestant Roerfluit Octaaf Openfluit Quint Terts Mixtuur Trompet

Bovenwern 16' 8' 8' 4' 4' 2 2/3' 1 3/5' 4 st. 8' bas/disc.

Prestant Baarpijp Salicionaal Koppelfluit Octaaf Roerfluit Scherp

Pedaal 8' 8' 8' 8' 4' 4' 4 st.

Subbas Koppels:

16' P-1 P-2 HW-BW

inventaris_nr_02_gereformeerde_kerk_goes  
inventaris_nr_02_gereformeerde_kerk_goes  

inventaris_nr_02_gereformeerde_kerk_goes

Advertisement