Page 1

experts in sociale zaken

ief r b s w u ie N or boekhouders

vo

en accountants Januari 2013 - N° 89 Verschijnt 6x per jaar: januari, maart, mei, juni, september, november

Afgiftekantoor: Antwerpen X

Inhoud â â â â â â

Strijd tegen schijnzelfstandigen opgevoerd Fiscale attesten via ons Digitaal Loket Sociale bijdragen voor zelfstandigen 2013 Xerius hanteert nog steeds de laagste beheerskosten Nieuw attest voor het invullen van de sociale balans Hoofdelijke aansprakelijkheid bedrijfsleiders

â â â â â â

ISO-certificaat voor Xerius Ondernemingsloket Nieuwe voorwaarden voor zelfstandigen in bijberoep Wijzigingen waarborgregeling kmo’s Bijverdienen na pensioen wordt voortaan makkelijker De fiscale fiches 281 komen eraan Nieuwe tarieven ondernemingsloket

Nieuwe regels vanaf 1 januari 2013

Strijd tegen schijnzelfstandigen opgevoerd Vanaf 1 januari 2013 zijn er nieuwe bepalingen in werking die de strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers versterkt. De overheid vertrekt van 3 krachtlijnen: het vermoeden van werknemerschap, een vereenvoudigde procedure en de Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie. Vermoeden van werknemerschap Er wordt een weerlegbaar vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst geïntroduceerd voor vier sectoren (bouw en aanverwanten, bewakingsdiensten, goederen- en personenvervoer en schoonmaak). Iemand in deze sectoren wordt vermoed een werknemer te zijn als hij: 1. geen eigen financieel of economisch risico draagt in zijn onderneming 2. geen eigen verantwoordelijkheid draagt en geen beslissingsbevoegdheid heeft over de financiële middelen van zijn onderneming 3. geen eigen aankoopbeleid voert 4. geen eigen prijsbeleid voert 5. niet gebonden is tot het behalen van een resultaatverbintenis in verband met het overeengekomen werk 6. een vaste vergoeding ontvangt, die losstaat van de bedrijfsresultaten 7. geen eigen personeel aanwerft, of zich niet kan laten vervangen bij het

overeengekomen werk 8. zich niet presenteert als onderneming en hoofdzakelijk en gewoonlijk voor één opdrachtgever werkt 9. in ruimtes werkt waarvan hij niet zelf eigenaar of huurder is en niet werkt met eigen materiaal, dat gefinancierd wordt door de opdrachtgever. Indien aan meer dan de helft van deze criteria is voldaan, worden de prestaties geacht geleverd te zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst en niet als zelfstandige. De zelfstandige mag met alle rechtsmiddelen het tegendeel proberen te bewijzen. Let op: de gewijzigde wetgeving beoogt niet de familiale relaties. Indien de zelfstandige op basis van bovenstaande criteria niet als zelfstandige wordt aanvaard, zal het statuut van de persoon worden geherkwalificeerd als werknemer. De opdrachtgever moet dan zowel de patronale bijdragen als de persoonlijke werknemersbijdrage betalen

op het loon van de geherkwalificeerde werknemer voor de niet-verjaarde periode voor de RSZ, wat overeenstemt met een periode van drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van herkwalificatie. Hij moet deze bijdragen betalen onder aftrek van de bijdragen die de zelfstandige aan de kas voor sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen heeft gestort. Vereenvoudigde procedure De procedure waarmee voor bepaalde sectoren of voor bepaalde (categorieën van) beroepen specifieke criteria kunnen worden vastgesteld, wordt vereenvoudigd. Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie De normatieve afdeling van de Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie wordt afgeschaft. De huidige administratieve afdeling van de Commissie wordt nu officieel de Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie.


Fiscale attesten via ons Digitaal Loket In de loop van april stuurt Xerius Sociaal Verzekeringsfonds naar alle aangesloten zelfstandigen een fiscaal attest van 2012 voor de belastingaangifte in 2013.

4

Via het Digitaal Loket van Xerius Sociaal Verzekeringsfonds kunt u als boekhouder of accountant nu al het fiscaal attest van uw klanten-zelfstandigen raadplegen. Ook het officiële loopbaanattest kunt u daar bekijken en afdrukken. Dankzij ons vernieuwde Digitaal Loket kunt u bovendien vanaf midden februari voor al uw klanten tegelijk een fiscaal attest aanmaken. Een fiscaal attest aanmaken voor al uw klanten? 1. Log in op het Digitaal Loket. 2. Ga naar ‘Mijn klanten’. 3. Klik op ‘Alle fiscale attesten afdrukken’. 4. Van zodra er een groene balk verschijnt met ‘fiscale attesten worden aangemaakt ... binnen enkele momenten is de pdf beschikbaar bij mijn aanvragen’, kunt u uw fiscale attesten raadplegen en afdrukken. U kunt natuurlijk ook nog steeds voor elke klant afzonderlijk een digitaal attest aanmaken.

3 Hebt u nog geen toegang tot ons Digitaal Loket? Surf naar www.accdesk.be en klik op ‘Online registreren’.

Sociale bijdragen voor zelfstandigen 2013 Hieronder vindt u de sociale bijdragen van 2013 voor zelfstandigen in hoofd- en bijberoep. Een volledig overzicht van alle sociale bedragen vindt u op www.xerius.be/formulieren. De vermelde kwartaalbijdragen zijn inclusief 3,05% beheerskosten. (Herwaarderingscoëfficiënt 2013: 1,09145)

Hoofdberoep

Bijberoep Beginnende zelfstandige (€ of %)

Jaarinkomen1 (€)

1ste jaar

2de jaar

3de jaar

≤ 12.830,63 = FMB2

677,63

694,15

710,68

727,21

≤ 1.419,50

0

0

0

0

22%

1.419,50 = FMB2

74,97

76,79

78,63

80,45

20,50%

21%

21,50%

22%

12.830,63 - 55.405,04

1 2

Beginnende zelfstandige (€ of %)

Gevestigde zelfstandige (€ of %)

20,50%

21%

21,50%

Jaarinkomen1 (€)

1ste jaar

2de jaar

3de jaar

55.405,04 - 81.649,49

14,16%

12.830,63 - 55.405,04

> 81.649,49

0%

55.405,04 - 81.649,49

14,16%

Jaarinkomen1 (€)

Kwartaalbijdragen (€)

Jaarinkomen1 (€)

Kwartaalbijdragen (€)

Gevestigde zelfstandige (€ of %)

≤ 12.830,63

677,63

694,15

710,68

727,21

< 1.419,50

0

0

0

0

15.000

792,20

811,52

830,84

927,91

2.500

132,04

135,25

138,48

154,65

20.000

1.056,26

1.082,03

1.107,79

1.237,21

4.000

211,25

216,41

221,56

247,44

25.000

1.320,33

1.352,53

1.384,73

1.546,51

5.000

264,07

270,51

276,95

309,30

7.500

396,10

405,76

415,42

408,28

9.000

475,32

486,91

498,50

556,75

30.000

1.584,39

1.623,04

1.661,68

1.855,82

40.000

2.112,53

2.164,05

2.215,58

2.474,43

50.000

2.640,66

2.705,06

2.769,47

3.093,03

60.000

3.093,74

3.165,10

3.236,47

3.508,01

> 81.649,49

3.883,50

3.954,87

4.026,24

4.097,61

> 12.830,63

Zie hoofdberoep

Jaarinkomen: uw sociale bijdragen worden berekend op uw netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige; uw inkomen na aftrek van uw kosten en voor belastingen. FMB = forfaitaire minimumbijdrage: deze bijdrage is voorlopig en wordt na twee jaar herzien. U kunt in hoofdberoep niet minder dan dit bedrag betalen.

Xerius hanteert nog steeds de laagste beheerskosten: 3,05% In ruil voor het beheer van het dossier van uw klant, rekent het sociaal verzekeringsfonds beheerskosten aan, in verhouding tot de bijdragen die de zelfstandige betaalt. Xerius Sociaal Verzekeringsfonds hanteert al jaren het laagste beheerspercentage in de sector: 3,05%. Ook in 2013 bespaart uw klant dus door voor Xerius Sociaal Verzekeringsfonds te kiezen.


Nieuw attest voor het invullen van de sociale balans Op 28 augustus 2012 is een KB gepubliceerd ‘ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen’. Dit KB brengt wijzigingen met zich mee in de sociale balans. Voortaan moet de werkgever extra gegevens invullen: de sociale balans wordt uitgesplitst volgens het geslacht van de werknemers. Vanaf 7 september 2012 moet de nieuwe maken van de bezoldigingsstructuur layout van de sociale balans gebruikt binnen de onderneming, dit om na te worden voor de jaarrekening die ter gaan of de onderneming een goedkeuring wordt voorgelegd aan de ‘genderneutraal’ bezoldigingsbeleid algemene vergadering in de voert. Dit analyseverslag dient te worden onderneming. Het overgemaakt aan de nieuwe model kan pas Het nieuwe model kan pas Ondernemingsraad (of elektronisch ingediend elektronisch ingediend worden het Comité voor worden bij de Nationale bij de Nationale Bank vanaf Preventie en Bank vanaf 26 maart 26 maart 2013. Bescherming op het 2013. Dat wil zeggen Werk). Op deze basis dat alle balansen die tot 25 maart 2013 zal de OR (of het CPBW) oordelen of het door werkgevers worden neergelegd bij wenselijk is om een actieplan op te de Nationale Bank, nog het huidige stellen. Op voorstel van de OR (of het model volgen. CPBW) kan de werkgever een Werkgevers die meer dan 50 bemiddelaar aanstellen. De bemiddelaar werknemers tewerkstellen, dienen iedere helpt bij het opstellen van het actieplan. 2 jaar een gedetailleerde analyse te Personeelsleden die zich benadeeld

Hoofdelijke aansprakelijkheid bedrijfsleiders Bedrijfsleiders kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Een woordje uitleg: • Niet betalen van btw en bedrijfsvoorheffing: Bedrijfsleiders met een dagelijkse leiding in de vennootschap kunnen aansprakelijk worden gesteld als bovengenoemde belastingen herhaaldelijk niet worden betaald. • Onbetaalde sociale zekerheidsschulden: Indien de RSZ van de werkgever onjuiste of onvolledige inlichtingen kreeg en indien de sociale bijdragen van twee opeisbare kwartalen in het laatste jaar niet werden betaald, dan kunnen bedrijfsleiders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Als het faillissement geschiedde omwille van een grove fout van de bedrijfsleider of als de bedrijfsleider de afgelopen 5 jaar betrokken was bij minstens twee faillissementen, kunnen de onbetaalde bijdragen ten laste worden gelegd van de bedrijfsleider.

voelen kunnen een beroep doen op de bemiddelaar. De bemiddelaar hoort de betrokken werknemers en waakt over het vertrouwelijke karakter van de verkregen gegevens. Met het akkoord van het personeelslid dat zich benadeeld voelt, tracht de bemiddelaar op informele wijze tot een oplossing te komen bij het ondernemingshoofd. Een KB bepaalt nog de bevoegdheden van de bemiddelaar en de vereiste competenties om deze functie te kunnen uitoefenen. Het attest voor het invullen van de sociale balans dat SD Worx aflevert aan de werkgevers bij de eindejaarswerken is conform het nieuwe model

ISO-certificaat voor Xerius Ondernemingsloket Sinds eind 2012 heeft Xerius Ondernemingsloket, net als ons sociaal verzekeringsfonds en kinderbijslagfonds, een ISO 9001-certificaat. En dit als enig ondernemingsloket. Het certificaat biedt u 100% garantie op een feilloze dienstverlening en de hoogste kwaliteitsstandaard. Tijdens de certificatieaudit heeft men geen enkele afwijking kunnen vaststellen, een prestatie om trots op te zijn. Uiteraard stopt het niet bij het behalen van dit certificaat. We blijven streven naar een continue verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Wijzigingen waarborgregeling kmo’s

Nieuwe voorwaarden voor zelfstandigen in bijberoep

Ingevolge het MB van 12 oktober 2012 en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 worden wijzigingen gebracht aan het tweede, derde, vierde en vijfde waarborgbesluit. Deze vormen van bijkomende overbruggingsfinanciering zijn bedoeld om kmo’s te helpen in deze crisis. Meer informatie vindt u op: www.vlaanderen.be/nl/economieen-werk/economische-steun-enfinanciering

Uw klant moet minstens halftijds als loontrekkende (of als niet-benoemde leerkracht) werken om zelfstandige in bijberoep te worden. Ook ambtenaren moeten minstens halftijds werken en bovendien ten minste acht maanden of 200 dagen per jaar. Statutaire leerkrachten moeten minstens 60% van een voltijds uurrooster presteren en ook minimaal acht maanden of 200 dagen per jaar werken. Vanaf 1 juni 2012 moet Xerius controleren of uw klant elk kwartaal minstens 235 uren werkt als loontrekkende volgens een 38-urige vijfdaagse werkweek. Ook voor niet-statutaire leerkrachten is de 235-urenregeling de nieuwe norm. Voor benoemde leerkrachten ligt de nieuwe norm op 282 uren volgens dezelfde werkweekregeling. Als uw klant werkt deels als benoemde en deels als niet-benoemde leerkracht is de norm voortaan minstens halftijds in plaats van minstens 60% zoals vroeger.


Bijverdienen na pensioen wordt voortaan makkelijker 65-plussers kunnen vanaf dit jaar onbeperkt bijverdienen zonder verlies van pensioen. Weliswaar op voorwaarde dat ze een loopbaan van ten minste 42 jaar kunnen bewijzen. Begin januari keurde de ministerraad het wetsontwerp goed. Maar wat verandert er nu exact en wat zijn de gevolgen? In 2012 legde de regering het budget al vast, maar de wetgeving raakte niet tijdig klaar. Na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, treden deze maatregelen met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2013. Het regeerakkoord bevat een aantal hervormingen voor de toegelaten activiteit. Vanaf 2013 gelden de volgende regels: • Vanaf de eerste maand volgend op de 65ste verjaardag kan uw klant onbeperkt bijverdienen. Op voorwaarde dat hij of zij dan al minstens een loopbaan van 42 jaar voorafgaand aan het pensioen heeft. Opgelet: voor zelfstandigen jonger dan 65 of zelfstandigen die minder dan 42 jaar werkten, zijn de begrensde bedragen van toepassing. • Een verhoging van de toegelaten inkomstengrenzen met 2% op 1 januari 2013. Vanaf 2014 worden die grenzen automatisch jaarlijks geïndexeerd. • De sanctionering bij het over-

schrijden van de toegelaten activiteit wordt versoepeld. De marge van overschrijding wordt van 15% in 2012 opgetrokken naar 25% vanaf 2013. Voor wie meer dan de toegelaten inkomsten verdient, wordt een evenredig percentage van het pensioen teruggevorderd. Wie meer dan 25% te veel verdient, verliest zijn volledig pensioen voor dat jaar. • De administratieve formaliteiten voor de aangifteplicht van de toegelaten activiteit worden versoepeld en de regels van toepassing op de verschillende pensioenstelsels worden geharmoniseerd. Wat zijn de gevolgen voor wie onbeperkt mag bijverdienen? Deze hervorming heeft ook minder positieve gevolgen: • Voor de berekeningsbasis van de sociale bijdragen wordt het beroepsinkomen geplafonneerd overeenkomstig de geldende toegelaten inkomsten-

De fiscale fiches 281 komen eraan In de loop van de maand februari maakt SD Worx de fiscale fiches voor de werknemers en bedrijfsleiders. De bestanden worden aan de overheid afgeleverd voor de wettelijke indieningstermijn, dat wil zeggen voor 1 maart. In de loop van de maand maart worden de fiches hetzij elektronisch hetzij op papier aan de werkgevers (of rechtstreeks aan de werknemers) verzonden. Geef alle gegevens voor een juiste en volledige fiche zo snel mogelijk door zodat er achteraf geen verbeteringen noodzakelijk zijn! Vergeet niet dat bijkomende aangiften bedrijfsvoorheffing na 15 januari over vorig jaar aanleiding kunnen geven tot bijkomende nalatigheidsintresten.

grens. Een verhoging van de grenzen betekent dus ook een verhoging van dit plafond en dus een bijdrageverhoging. • Onbeperkt bijverdienen betekent hogere bijdragen betalen. Op het plafond van 2013 voor de berekening van de sociale bijdragen van 81.649,49 euro betekent dit een bijdrage van ruim 4.000 euro per kwartaal! Deze hogere sociale bijdragen leveren u geen bijkomende pensioenrechten op. • Hoe meer u verdient, hoe meer belastingen u betaalt. Minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR) zou er wel voor zorgen dat de sociale bijdragen voor gepensioneerde zelfstandigen vanaf hun 65 en met een loopbaan van 42 jaar, bij een gelijkaardig inkomen niet oplopen maar evenredig blijven aan de bijdragen voor 2012. Voorlopig is het wachten op meer details en mogelijke overgangsmaatregelen, in het bijzonder over de impact op de sociale bijdragen.

Nieuwe tarieven ondernemingsloket

Voor een inschrijving, wijziging of stopzetting in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) betaalt u een wettelijk tarief. Dat tarief is vanaf 1 januari 2013 gestegen van 79 naar 81,5 euro. Ook de volgende wettelijke diensten van het ondernemingsloket hebben een nieuw tarief: Uittreksel KBO

12 euro

Inschrijving in het register van vervangende ondernemers

31,5 euro

experts in sociale zaken www.sdworx.com info@sdworx.com 078 15 04 50

www.xerius.be info@xerius.be 078 15 00 15

Aalst • Antwerpen • Brugge • Brussel • Deurne • Geel • Gent • Hasselt • Heist-op-den-berg • Herentals Kapellen • Kortrijk • Leuven • Lier • Mechelen • Overpelt • Schelle • Temse • Turnhout • Vilvoorde

Nieuwsbrief voor boekhouders en accountants 89  

Editie Januari 2013

Nieuwsbrief voor boekhouders en accountants 89  

Editie Januari 2013