Page 1

L’Escola Universitària d’Infermeria i el Centre Docent Sant Joan de Déu ha implantant un Sistema de Gestió Ambiental segons la norma ISO 14001:2004, amb els següents principis:

• Prevenció de la contaminació. • Millora del comportament ambiental de forma continuada. • Compliment dels requisits legals en matèria ambiental. • Implantació de bones pràctiques ambientals per disminuir l’impacte ambiental.

Per tal de millorar i minimitzar l’impacte generat s’han establert bones pràctiques ambientals que us comuniquem en el tríptic.

DEPARTAMENT MEDI AMBIENT

Responsable Medi Ambient: Judit Boluña Álvarez En aquest tríptic us comuniquem els l aspectes més é importants d dell Sistema de Gestió Ambiental. Si en voleu saber més podeu consultar l a:

BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS

Agència de Residus de Catalunya http://www20.gencat.cat/portal/site/arc

AQUEST DOCUMENT CONTÉ LES NORMES QUE TANT EL PERSONAL LABORAL COM L’ALUMNAT HAN DE CONÈIXER I COMPLIR EN LA SEVA ACTIVITAT DIÀRIA EN MATÈRIA AMBIENTAL

Departament de Territori i Sostenibilitat

Esplugues de Llobregat, 4 d 'abril de 2011 (3ª edició)

http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah BSI

Oficina Catalana de Canvi Climàtic http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic

TM

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

Escola Universitària d’Infermeria i Centre Docent Sant Joan de Déu C/ Santa Rosa nº39-57 Edifici Docent 08950 Esplugues de Llobregat Tel. 932800949 Fax 936006112 eui@santjoandedeu.edu.es - www.santjoandedeu.edu.es


GESTIÓ DE RESIDUS

BONES PRÀCTIQUES Q CONSUM ENERGÈTIC

• Tant el personal com l’alumnat està implicat en la recollida selectiva i gestió correcta dels residus generats, utilitzant els contenidors per a la recollida selectiva distribuïts a l’edifici.

El consum energètic és un aspecte significatiu de l’activitat desenvolupada al centre. Per tal de minimitzar el consum energètic recordeu les bones pràctiques següents:

• Recordeu el codi de les 3 R: Reduir Reutilitzar Reciclar

• En cas que sigui possible aprofitar al màxim LLUM NATURAL.

Residus generats: A les aules disposeu de 4 papereres: • Paper. • Plàstic: ampolles, gots, bosses de plàstic, tetra- brick. • Alumini: llaunes, paper d’alumini. • Rebuig: mocadors de paper, grapes, clips, restes de menjar. Residus sanitaris grup II: materials de cures d’un sol ús (gasses, guants...) i elements de plàstic: xeringues sense agulles.

BONES PRÀCTIQUES Q CONSUM DE PAPER El consum de paper és també un aspecte significatiu. Per tal de minimitzar el consum de paper, recordeu les bones pràctiques següents:

• Sempre que sigui possible, imprimiu o fotocopieu a doble cara.

• A l’estiu no obrir finestres amb l’aire acondicionat engegat i mantenir la temperatura de l’aire acondicionat a 25°.

• Per a comunicacions internes utilitzeu el sistema de correu electrònic.

• Apagar els llums, projectors i equips quan una sala o aula quedi buida.

• Abans d’imprimir utilitzeu la vista prèvia per a assegurar-vos de que el document és correcte.

• Apagar ordinadors, impressores i equips quan no estiguin en ús durant llargs períodes.

• Aprofiteu el paper imprès a una cara que no es faci servir per esborranys, notes i altres.

• Fotocopiadores en modus STAND BY quan no estiguin en ús durant llargs períodes.

Residus sanitaris grup III: agulles . Altres residus: tònners, fluorescents i piles. Per a cada tipologia de residus es disposa de contenidors per a la seva recollida selectiva i després són recollits per un gestor autoritzat, per a dur a terme la millor gestió de cada residu.

1 kwh equival a 450 g de CO2

Recordeu apagar els llums a les aules, despatxos i lavabos al sortir.

hospitalitat

QUALITAT

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT

Bones practiques ambientals  

Bones pràctiques ambientals aplicades en la Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you