Issuu on Google+

L’Escola Universitària d’Infermeria i el Centre Docent Sant Joan de Déu ha implantant un Sistema de Gestió Ambiental segons la norma ISO 14001:2004, amb els següents principis:

• Prevenció de la contaminació. • Millora del comportament ambiental de forma continuada. • Compliment dels requisits legals en matèria ambiental. • Implantació de bones pràctiques ambientals per disminuir l’impacte ambiental.

Per tal de millorar i minimitzar l’impacte generat s’han establert bones pràctiques ambientals que us comuniquem en el tríptic.

DEPARTAMENT MEDI AMBIENT

Responsable Medi Ambient: Judit Boluña Álvarez En aquest tríptic us comuniquem els l aspectes més é importants d dell Sistema de Gestió Ambiental. Si en voleu saber més podeu consultar l a:

BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS

Agència de Residus de Catalunya http://www20.gencat.cat/portal/site/arc

AQUEST DOCUMENT CONTÉ LES NORMES QUE TANT EL PERSONAL LABORAL COM L’ALUMNAT HAN DE CONÈIXER I COMPLIR EN LA SEVA ACTIVITAT DIÀRIA EN MATÈRIA AMBIENTAL

Departament de Territori i Sostenibilitat

Esplugues de Llobregat, 4 d 'abril de 2011 (3ª edició)

http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah BSI

Oficina Catalana de Canvi Climàtic http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic

TM

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

Escola Universitària d’Infermeria i Centre Docent Sant Joan de Déu C/ Santa Rosa nº39-57 Edifici Docent 08950 Esplugues de Llobregat Tel. 932800949 Fax 936006112 eui@santjoandedeu.edu.es - www.santjoandedeu.edu.es


GESTIÓ DE RESIDUS

BONES PRÀCTIQUES Q CONSUM ENERGÈTIC

• Tant el personal com l’alumnat està implicat en la recollida selectiva i gestió correcta dels residus generats, utilitzant els contenidors per a la recollida selectiva distribuïts a l’edifici.

El consum energètic és un aspecte significatiu de l’activitat desenvolupada al centre. Per tal de minimitzar el consum energètic recordeu les bones pràctiques següents:

• Recordeu el codi de les 3 R: Reduir Reutilitzar Reciclar

• En cas que sigui possible aprofitar al màxim LLUM NATURAL.

Residus generats: A les aules disposeu de 4 papereres: • Paper. • Plàstic: ampolles, gots, bosses de plàstic, tetra- brick. • Alumini: llaunes, paper d’alumini. • Rebuig: mocadors de paper, grapes, clips, restes de menjar. Residus sanitaris grup II: materials de cures d’un sol ús (gasses, guants...) i elements de plàstic: xeringues sense agulles.

BONES PRÀCTIQUES Q CONSUM DE PAPER El consum de paper és també un aspecte significatiu. Per tal de minimitzar el consum de paper, recordeu les bones pràctiques següents:

• Sempre que sigui possible, imprimiu o fotocopieu a doble cara.

• A l’estiu no obrir finestres amb l’aire acondicionat engegat i mantenir la temperatura de l’aire acondicionat a 25°.

• Per a comunicacions internes utilitzeu el sistema de correu electrònic.

• Apagar els llums, projectors i equips quan una sala o aula quedi buida.

• Abans d’imprimir utilitzeu la vista prèvia per a assegurar-vos de que el document és correcte.

• Apagar ordinadors, impressores i equips quan no estiguin en ús durant llargs períodes.

• Aprofiteu el paper imprès a una cara que no es faci servir per esborranys, notes i altres.

• Fotocopiadores en modus STAND BY quan no estiguin en ús durant llargs períodes.

Residus sanitaris grup III: agulles . Altres residus: tònners, fluorescents i piles. Per a cada tipologia de residus es disposa de contenidors per a la seva recollida selectiva i després són recollits per un gestor autoritzat, per a dur a terme la millor gestió de cada residu.

1 kwh equival a 450 g de CO2

Recordeu apagar els llums a les aules, despatxos i lavabos al sortir.

hospitalitat

QUALITAT

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT


Bones practiques ambientals