Page 1

Rede de Centros Integrados de Formaci贸n Profesional de Galicia Conseller铆a de Cultura, Educaci贸n e Ordenaci贸n Universitaria


CIFP Rede de Centros Integrados de Formación Profesional Galicia conta con 20 CIFP Administración educativa

Administración laboral

17

3

 Decreto 325/2003 (carácter experimental)  Decreto 154/2006  Decreto 118/2011


CIFP Rede Redede deCentros CentrosIntegrados Integradosde deFormación FormaciónProfesional Profesional Consellería ConselleríadedeCultura, Cultura,Educación Educacióne eOrdenación OrdenaciónUniversitaria Universitaria

AACoruña Coruña

Lugo Lugo

Ourense Ourense

Pontevedra Pontevedra

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto CIFP Someso CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro CIFP Compostela CIFP Politécnico de Santiago

CIFP Porta da Auga

CIFP A Farixa

CIFP Carlos Oroza CIFP A Granxa CIFP Valentín Paz Andrade

CIFP Paseo das Pontes CIFP Ferrolterra CIFP Coroso

CIFP Politécnico de Lugo

CIFP Portovello

CIFP A Xunqueira CIFP Manuel Antonio


CIFP Rede de Centros Integrados de Formación Profesional Normativa Normativade deregulación regulaciónautonómica autonómica Decreto 266/2007 polo que se regulan os CIFP na Comunidade Autónoma de Galicia Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula a organización e o funcionamento do consello social dos CIFP de Galicia Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o regulamento orgánico dos CIFP competencia da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Orde do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011


Estrutura dos CIFP Decreto 77/2011, do 7 de abril

CIFP Órganos unipersoais de goberno

Órganos colexiados de participación

Órganos de coordinación

Dirección

Claustro de profesorado

Áreas funcionais

Vicedirección

Consello social

Departamentos Coordinacións

Xefatura de estudos Secretaría

Equipo Comisións


Órganos de coordinación Áreas funcionais Calidade, innovación e orientación profesional

Formación

Administración e xestión

Xefatura de área, exercida polo/a vicedirector/a

Xefatura de área exercida polo/a xefe/a de estudos

Xefatura de área exercida polo/a secretario/a


CIFP Accións Accións Accións desenvolvidas desenvolvidas na na Rede Rede de de Centros Centros Integrados Integrados de de Formación Formación Profesional Profesional de de Galicia Galicia

Oferta flexible adaptada ás necesidades do tecido produtivo (programa FORCON) Plan de emprendemento Eduemprende Plan de acreditación da experiencia profesional I+D+i. Proxectos de innovación. Aulas específicas Outras actividades: carnés e habilitacións profesionais Certificación da Rede en ISO 9001


Prazas en CIFP Alumnado matriculado Curso 20010-2011 32,86 Ciclos formativos en centros pĂşblicos Ciclos formativos en CIFP 67,14


Evoluci贸n N煤mero de prazas ofrecidas


Grazas pola súa atención Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Rede de centros integrados de FP de Galicia  

Rede de centros integrados de Formacion Profesional de Galicia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you