Page 1

CURS 2013/14 7ª edició

SEU / LLOC

SA NT JO RD I

Curs de Postgrau i d'Extensió Universitària

C. CA SA L

STA.

C. SAN TJ OA N TO

P IS

AVI N

22 63 78 N12

D E DÉU

DE

63 75 78

30 crèdits ECTS setembre 2013 - juny 2014

DIA G

ON

67 68

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES UNIVERSITAT DE BARCELONA

S TABLA

GU DA

DALT

ZÁLEZ

A-2

conflicte i violència social la mediació en la resolució dels conflictes

60 63 75 78

Justmetro

RONDA

TA

A

N ER GO CARR

AU

ROS

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA Campus St. JOAN DE DÉU

AL

Dirigit a

Diplomats/des, llicenciats/des, graduats/des i professionals interessats en aquest àmbit.

67 68

67 68

0-F 7 0-F 74 33 54 75 N12 Justmetro Zona Universitària

Bus: 0-F, 7, 22, 33, 54, 60, 63, 67, 68, 74, 75, 78, N12, Metro: Zona Universitària JustMetro

11

Santa Rosa, 39-57, Edifici Docent 08950 Esplugues de Llobregat Tel. 93 280 09 49 Fax 93 600 61 12 jzamarra@santjoandedeu.edu.es www.santjoandedeu.edu.es


CURS 2013/14

conflicte i violència social la mediació en la resolució dels conflictes

PRESENTACIÓ DEL CURS

COMPETÈNCIES GENERALS

La complexitat de la societat actual genera noves formes de conflicte i violència en els espais privats i públics. Aquest curs pretén reflexionar sobre diferents contextos de relació i socialització de les persones, identificar conflictes i situacions de violència, considerar les seves causes, analitzar les respostes que s'ofereixen i presentar possibles estratègies per a gestionar i resoldre conflictes des d'una perspectiva positiva i creativa.

· Capacitat d’anàlisi del context històric, polític i social i la seva relació amb les situacions de conflicte i violència.

El coneixement i anàlisi d'aquesta realitat ens ajudarà a trobar respostes a vells problemes que es manifesten de manera diferent, i a noves necessitats derivades del moment present.

· Conèixer les diferents perspectives teòriques d’abordatge de les situacions de conflicte i violència social.

El curs presenta quatre mòduls diferenciats i complementaris. Un primer mòdul conceptual de coneixements, tècniques, mètodes i estratègies; un segon mòdul que treballa la mediació de manera teòrica; i un tercer mòdul d'aplicació pràctica de la mediació a partir de l’estudi de casos en cadascun dels espais de conflicte i violència que es presenten. El quart mòdul correspon a la realització del treball final de programa i a la formació metodològica relacionada.

· Capacitat de realitzar processos de mediació com a mètode de resolució de conflictes.

OBJECTIUS GENERALS

· Analitzar les causes que generen les situacions de conflicte i violència en la societat actual i quines són les respostes institucionals. · Incorporar eines que permetin una gestió i resolució alternativa de conflictes a la pràctica professional, des d’una perspectiva de col·laboració, coordinació i cooperació transdisciplinar i transinstitucional.

ESTRUCTURA DEL CURS ADMISSIÓ a) Diplomats/des, llicenciats/des i professionals interessats en aquest àmbit (amb titulació universitària). Al finalitzar, i després de complir els requisits, s’accedeix a títol de Postgrau.

El curs s’estructura en forma de Postgrau, amb un total de 30 ECTS. Està organitzat en quatre mòduls, amb una duració d’un curs acadèmic.

b) Professionals interessats en aquest àmbit (es pot accedir sense titulació). Al finalitzar, i després de complir els requisits, s’accedeix a Certificat de Curs d’extensió universitària.

hospitalitat

QUALITAT

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT


CURS 2013/14

conflicte i violència social la mediació en la resolució dels conflictes

PROGRAMA MÒDUL 1: PERSPECTIVES D’ANÀLISI DEL CONFLICTE I LA VIOLÈNCIA (7 ECTS) 1.1.- Anàlisi del conflicte i la violència a la societat actual: · Presentació i Classe inaugural. · Conceptualització. · Factors socio-estructurals que expliquen les diverses formes de violència: · La cultura de la violència en el context socio-polític actual. · Causes, relacions, conseqüències de la violència. · Tipus de conflictes i noves formes de violència. · Relacions de poder, sistema econòmic i conflictes internacionals. 1.2.- Teories explicatives de l’agressivitat i la violència: · Teories sociològiques i antropològiques. · Teories psicosocials. · Teories biologistes. · Teories ecologistes. 1.3.- La resposta social davant el conflicte i la violència: · La resposta mèdica. · La resposta educativa. · La resposta legislativa. MÒDUL 2: LA MEDIACIÓ EN LA GESTIÓ I RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES (5 ECTS) 2.1.- La mediació i la resolució positiva de conflictes: · Què és la mediació? · Estratègies de comunicació i de negociació. · La mediació en la resolució de conflictes. MÒDUL 3: ELS ÀMBITS DE LA MEDIACIÓ (12 ECTS) 3.1.- La mediació a l’àmbit de la família: · De la família tradicional a les noves formes familiars. · Violència de gènere. · Maltractament infantil. · Maltractament a la gent gran. · La mediació familiar. Anàlisi de casos.

hospitalitat

QUALITAT

3.2.- La mediació comunitària: · Violència urbana. · Convivència i conflicte a la comunitat. · La mediació comunitària. Anàlisi de casos. · L’escola. · La mediació escolar. Anàlisi de casos. 3.3.- La mediació en els serveis de salut: · Tipus de conflictes. · La mediació en l’àmbit sanitari. Anàlisi de casos. 3.4.- La mediació penal juvenil: · Intervencions. · Anàlisi de casos. · Cicle obert de conferències. MÒDUL 4: TREBALL FINAL DE PROGRAMA (6 ECTS) · Formulació de projectes de recerca. · Metodologia de cerca bibliogràfica. · Pautes per a l’escriptura científica. · Realització del treball final de programa (treball tutelat).

METODOLOGIA Sessions interactives, tallers, treball de grups, discussió de casos pràctics, audiovisuals, classes magistrals, tutorització individual. Es donarà material bibliogràfic a l’inici de cada mòdul.

ORGANITZACIÓ EUI Sant Joan de Déu. Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona.

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT


CURS 2013/14

conflicte i violència social la mediació en la resolució dels conflictes

ACREDITACIÓ

CALENDARI I HORARI

La Universitat de Barcelona i l’ Escola Universitària d'Infermeria de Sant Joan de Déu expediran:

Les classes del curs seran els dilluns i alguns dimarts es realitzaran activitats complementàries de 15.30h. a 20.30h.

Títol de diploma de postgrau i/o certificat d'Assistència i Aprofitament: Conflicte i violència social. La mediació en la resolució dels conflictes als alumnes que superin els requisits següents:

Classes lectives: del 30 de setembre de 2013 fins al juny de 2014.

· Assistència a un 80% de les classes del total del curs. · Elaboració i exposició dels treballs proposats durant el curs. Diploma d’Extensió Universitària per aquelles persones (sense titulació universitària) que hagin cursat aquests estudis, havent superat l’avaluació: · Assistència a un 80% de les classes dels mòduls matriculats. · Elaboració d’un treball de reflexió i anàlisi dels materials de treball. L’EUI Sant Joan de Déu expedirà: Certificat d’aprofitament i/o assistència per aquelles persones que hagin cursat algun mòdul de forma independent, havent superat l’avaluació: · Assistència a un 80% de les classes dels mòduls matriculats. elaboració d’un treball de reflexió i anàlisi dels materials de treball.

hospitalitat

QUALITAT

Presentació de treball: maig de 2014.

SESSIÓ INFORMATIVA Dimecres 12 de juny de 2013 a les 12h. i 15.30h.

MATRÍCULA I LLOC DE REALITZACIÓ DEL CURS EUI Sant Joan de Déu. Edifici Docent Secretaria EUI 2º pis C/ Sta. Rosa, 39-57 Esplugues de Llobregat, 08950 Telèfon: 93.280.09.49 Dates de matriculació: De l'1 de juliol al 10 de setembre de 2013. Horari: Juliol de 9h. a 15h. Setembre de 9h. a 18.30h. Documentació necessària: · Fotocòpia compulsada del títol professional. · Fotocòpia del DNI. · Currículum Vitae. · Dues fotografies mida carnet. · Fotocòpia de les dades bancàries.

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT


CURS 2013/14

conflicte i violència social la mediació en la resolució dels conflictes

PREU DEL CURS El preu establert és de 2.233€ més taxes. Pagament fraccionat en 6 mesos (de juliol a desembre). L’import de la matrícula no es retornarà, en cap cas, un cop començat el curs. Els pagaments es realitzaran mitjançant rebuts domiciliats.

DIRECCIÓ Carme Panchón i Iglesias Professora titular del Departament de Mètodes i investigació i diagnòstic en educació. Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona Sots-directora del CIIMU Correu electrònic: cpanchon@ub.edu Núria Roca i Caparà Professora de l’EUI Sant Joan de Déu Correu electrònic: nroca@santjoandedeu.edu.es Despatx nº 203. Telèfon: 93 600.97.65

Carles Feixa Pampols Doctor en Antropologia Social. Professor Titular d'Antropologia Social, Universitat de Lleida. Jaume Funes Artiaga Llicenciat en Psicologia i Periodisme. Professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social de la Universitat Ramon Llull. Robert Gimeno Vidal Llicenciat en Història Contemporània. Màster en Criminologia i Execució Penal. Tècnic mediador del "Programa de suport a la prevenció de la delinqüència juvenil i a la mediació comunitària" del Servei de Mediació i Assessorament. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. María Dolores Juliano Corregido Doctora en Antropologia Social i Cultural. Professora Emèrita Titular Universitat de Barcelona. Màxima Mora Martínez Llicenciada en Filosofia i Ciències de l´Educació, Pedagogia Terapèutica. Universitat de Barcelona. Postgrau en Model Sistèmic d’intervenció en Famílies i Institucions. Universitat de Barcelona. Psicopedagoga responsable del Departament d’Orientació de Secundària del Col·legi Agrado Borazons. Mediadora Familiar del Centre de Dret Privat de Catalunya. Abans centre de Mediació Familiar.

Carme Vega i Monteagudo Professora de l’EUI Sant Joan de Déu Correu electrònic: cvega@santjoandedeu.edu.es Despatx nº 104. Telèfon: 93 280.13.69

PROFESSORAT Jaume Autonell Caldentey Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Psiquiatria. Coordinador Unitat de Formació i Docència del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi del Llobregat. Maria Carme Boqué Torremorell Doctora en Pedagogia, postgraduada en Mediació i Resolució de Conflictes. Professora titular de pedagogia social i sociologia de l’educació a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull.

hospitalitat

Maria Feijoo Cid Diplomada en Infermeria. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Diploma d’estudis avançats (DEA) Universitat Rovira i Virgili. Professora titular Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

QUALITAT

Glòria Novel Martí Doctora per la Facultad de Medicina de la Universitad Complutense de Madrid. Professora titular d'Infermeria en la Universitat de Barcelona. Directora de l'Observatori de Mediació i Drets de la Unitat de Mediació Sanitària del Consorci Sanitari de Terrassa. Arcadi Oliveres i Boadella Doctor en Ciències Econòmiques. Professor titular Economia Aplicada Universitat Autònoma de Barcelona. President de Justícia i Pau.

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT


CURS 2013/14

conflicte i violència social la mediació en la resolució dels conflictes

Carme Panchón Iglesias Doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona. Professora titular del Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE) Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona. Sotsdirectora del Consorci Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU). M. Dolors Petitbò Rafart Llicenciada en Psicòloga Clínica. Diploma d'Estudis Avançats. Especialista en Psicologia Clínica. Cap de Secció de Psicologia de l’Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues). Josep Ramos Montes Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Psiquiatria. Director de Planificació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi del Llobregat. Iñaki Rivera Beiras Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. Professor Titular de Dret Penal de la Universitat de Barcelona Director de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona. Núria Roca i Caparà Doctora en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora Titular EUI Sant Joan de Déu. Álvaro Rodríguez Carballeira Doctor en Psicologia. Catedràtic de Psicologia Social i Jurídica, Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona. Ana María Rodríguez Terrón Llicenciada en Psicologia por la UB. Suficiència Investigadora en la Universitat de Barcelona. Màster en Psicoteràpia Analítica Grupal per la Universitat de Deusto. Psicòloga Clínica del Centro de Salut Mental de Sant Joan de Déu, Cornellà. Joaquim Sempere Carreras Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona i llicenciat en Sociologia per la Universitat de París. Professor titular del Departament de Teoria Sociològica, filosofia del dret i metodologia en ciències socials de la Universitat de Barcelona. Joan Sendra Montes Diplomat en Educació Social. Mediador. Responsable del servei de mediació comunitària de Molins de Rei. Mediador penal, del programa de Mediació - reparació en la jurisdicció penal ordinària (adults) del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

hospitalitat

QUALITAT

Verena Stolcke PhD Oxford University en Antropologia Social i Cultural. Catedràtica Emèrita, Universitat Autònoma de Barcelona. C. Mercè Tabueña Lafarga Doctora en Psicologia per la UB. Treballadora Social. Màster en Gerontologia. Professora Titular del Departament de Treball Social i Serveis Socials. Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona. Francesc Torralba Roselló Doctor en Filosofia i Teologia. Catedràtic de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Elisabeth Uribe Pinillos Llicenciada en Història, Diplomada en Formació de Formadors en interculturalitat pel Centre Bruxellois d'Action Interculturelle. Coordinadora del Servei de Traducció i Mediació Intercultural de l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD). Joan Uribe Vilarrodona Doctor en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona. Director de Sant Joan de Déu, Serveis Socials de Barcelona. Carme Vega Monteagudo Llicenciada Antropologia Social i Cultural. Suficiència Investigadora, Universitat Rovira i Virgili. Professora titular EUI Sant Joan de Déu. Enric Vicens Pons Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en psiquiatria. Magister en Psiquiatria Legal. Director Àrea Hospitalització Psiquiàtrica Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Carlos Villagrasa Alcaide Doctor en Dret. Postgrau dret Civil Català, Universitat de Barcelona. Professor titular de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. Magistrat suplent de l’Audiència Provincial de Barcelona (especialitat civil, família i infància). Isabel Viola Demestre Doctora en Dret. Màster en Gestió i Resolució de Conflictes: mediació, Universitat de Barcelona. Professora titular de dret civil de la Universitat de Barcelona.

RESPECTE

RESPONSABILITAT

ESPIRITUALITAT

Postgrau Conflicto y violencia social  

Postgrau Conflicto y violencia social. La mediación en la resolución de conflictos. Curso 2013/2014. Organizado por Campus Docent Sant Joan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you