Page 1

SD NSIDE

VOL.02/2017


Connect with Us

IN THIS ISSUE

Please do not hesitate to contact me if you have further questions. Let me know if you need anything else. .…… SDnews@Sansiri.com

SD sansiri Fanpage Siri_sd


SD INSIDE MAGAZINE

CONTENTS • NEWS SHARRING • PROUD TO PRESENT • TIPS & TRICKS • DO IT BETTER • TALK ABOUT

• ENJOY ALL AROUND • FUN & HAPPINESS


NEWS

THE

M 0 N U M E NT SANAMPAO


SD INSIDE MAGAZINE

ส ำ ห รั บ THE MONUMENT SANAMPAO น ำเสนอรู ป แบบกำรอยู่ อ ำ ศั ย ภ ำ ย ใ ต ้ ค อ น เ ซ็ ป ต์ “ The Monument to Generations” กำรสง่ ต่อ ท ำเลที่ ม ี คุ ณ ค่ ำ จำกรุ่ น สู่ รุ่ น โดยเป็ น จุ ด เ ริ่ ม ต น ้ ข อ ง ช ี ว ิ ต ที่ พ ร อ ้ ม ส่ ง ต่ อ ประสบกำรณ์ ด ี ๆ เพื่ อ เป็ นมรดกที่ อ ยู่ ื อยู่ อำศั ย อั น ล้ ำ ค่ำ ให ้รุ่น ลูก รุ่ น หลำนส บ ต่ อ ไป และโครงกำรของเรำออกแบบ ้ น ว คิ ด ง ำ น ส ถ ำ ปั ต ย ก ร ร ม โ ด ย ใ ช แ ิ ปะช น ิ้ หนึ่ง ที่ เหมือ นกั บ กำรท ำงำนศ ล ผ่ำนงำนฝื มือกำรแกะ, กำรปั ้น ( Craft ) จนออกมำเป็ นอำคำรทีส ่ ง่ำงำม มุมมอง ระย ะใ กล จ้ ะเ ห็ น ได จ้ ำก ไฮไ ลท์ ข อ ง โ ค ร ง ก ำ ร บ ริ เ ว ณ โ พ เ ดี่ ย ม ที่ น ำ หิ น ธรรมชำติม ำท ำเป็ นระแนงที่ม ี pattern รวมกั บ กำรสอดแทรกไฟเพื่ อ เพิ่ม มิต ิ เปรี ย บเ สมื อ นง ำนศ ิ ล ปะที่ เ ป็ น Icon ดูโด่ดเด่น และหำกมุมมองระยะไกล จะ เห็นไฮไลท์ตรง fitness

October 2017

ทีเ่ ป็ นกล่องกระจกลอยฟ้ ำ เปรียบเสมือน งำน Sculpture ทีด ่ งึ ดูดสำยตำ สวยงำม เลยทีเดียว  ภ ำ ย ใ น Lobbyอ อ ก แ บ บ โ ด ย ใ ช ้ แนวคิด Timeless heritage ตกแต่ง แนว modern classic ทีใ่ ชวั้ สดุให ้ดู เข ำ้ กั บ ทุ ก ยุ ค สมั ย ด ว้ ยควำมใส่ ใ จ เพื่อ ให ้เป็ นมรดกที่เ พิม ่ คุณ ค่ ำ อย่ ำ ง แท ้จริง และเน น ้ ควำมโอ่โ ถงฝ้ ำสูง ื่ มต่อ กว่ำ 5.30mสำมำรถเปิ ดออกเชอ กับ terrace ด ้ำนนอกได ้ ้ นอ่อน  โถงต ้อนรับด ้ำนหน ้ำเลือกใชหิ Blue Sodalite จำกประเทศโบลีเวีย นำมำต่อลำยให ้สวยงำม  ผนั งด ำ้ นหนึ่ ง ตกแต่ ง ด ว้ ยหิน อ่ อ น Dalmata White จำกประเทศอิตำลี อีกด ้วย รำยละเอีย ดคร่ ำ วๆ ของโครงกำรเพีย ง เท่ำนี้ ก็นับเป็ นจุดศูนย์กลำงทีผ ่ สมผสำน ระหว่ ำ งควำมสุ ข สงบไปกั บ ธรรมชำติ ิ ในรูปแบบ แวดล ้อมด ้วยกลิน ่ อำยคลำสสค วัฒนธรรมดัง้ เดิมและกำรออกแบบ ตอบ ้ รับ ประโยชน์ใ ช สอยที ท ่ ั น สมัย ตรงใจคน รุน ่ ใหม่ พนักงำนทุกท่ำนสำมำรถติดตำม และอ่ำนข ้อมูลรำยละเอียดได ้ที่ .....


SD INSIDE MAGAZINE

October 2017


NEWS แสนสริ ิ ยกระดับมิตใิ หม่แห่งกำรอยูค ่ อนโดฯ เปิ ดตัว ‘SMART MOVE’ แพลตฟอร์มบริกำรรถยนต์ไฟฟ้ ำระบบ เชำ่ ประจำโครงกำรครัง้ แรกของไทย ั่ HAUPCAR จับมือ SHARGE และแอปพลิเคชน

บริษัท แสนสริ ิ จำกัด (มหำชน) ผู ้นำด ้ำนกำร พั ฒ น ำ อ สั ง ห ำ ริ ม ท รั พ ย์ ค ร บ ว ง จ ร เ ปิ ด ตั ว “ Smart Move(ส ม ำ ร์ ท มู ฟ ) ” แพลตฟอร์ม บริก ำรยำนพำหนะระบบเช ่ำ ใน โครงกำรของแสนสริ เิ พือ ่ อำนวยควำมสะดวก ในกำรใช ช้ วี ิต ให ้กั บ คนรุ่ น ใหม่ น ำร่ อ งด ้วย บ ริ ก ำ ร ร ถ ย น ต์ ไ ฟ ฟ้ ำ ร ะ บ บ เ ช ่ ำ ( EV-Car Sharing) ให ก ้ ั บ ลู ก บ ำ้ นในโครงกำรที่ พั ก อำศั ย ครั ง้ แรกของประเทศไทย โดยจั บ มือ SHARGE (ชำร์จ) บริษัทผู ้ให ้บริกำรเครื่อง ั ้ นำและ Haupcar(ฮอป ชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ ำชน คำร์) ผู ้พัฒนำแพลตฟอร์มและให ้บริกำรคำร์ แชร์รงิ่ เจ ้ำแรกของไทยเข ้ำมำเป็ นพันธมิตรใน กำรบริหำรระบบจัดกำรกำรจองและปล่อยเชำ่ รถใ นรู ป แบ บเ อ็ ก ซ ์ ค ลู ซ ี ฟ เฉ พำะส ำ หรั บ ลูกบ ้ำนในโครงกำร เปิ ดตัวให ้บริกำรครัง้ แรก ิ ด ้วย ทีโ่ ครงกำร เดอะไลน์ จตุจั กร-หมอช ต รถยนต์ BMW i3 พร ้อมเตรียมให ้บริกำรใน อีก 4 โครงกำรทีอ ่ ยู่อำศัย ตลอดจนขยำยผล ไปยั ง ยำนพำหนะรู ป แบบอื่น ๆในปลำยปี นี้ โ ด ย จ ะ อ ยู่ ภ ำ ย ใ ต แ ้ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ใ ห ญ่ คื อ “Smart Move”

October 2017


NEWS แสนสริ ิ ตอกย้ำผู ้นำบ ้ำนเดีย ่ วไฮเอนด์ โชว์ผลงำใกล ้ Sold Out 2 โครงกำร “นำรำสริ ิ บำงนำ” – “นำรำสริ ิ โทเพียรี”่ ยอดขำยกว่ำ 90% มั่นใจแนวรำบปี นี้ เป็ นไปตำมเป้ ำ 15,000 ล ้ำนบำทแน่นอน

แสนสริ ต ิ อกย้ำควำมเป็ นผู ้นำแบรนด์บ ้ำนเดีย ่ วไฮ เอนด์ โชว์ผลงำนบ ้ำนเดีย ่ วแบรนด์นำรำสริ ใิ กล ้ ปิ ดกำรขำย 2 โครงกำร "นำรำส ิร ิ บำงนำ" ยอดขำยถึง 95% "นำรำสริ ิ โทเพียรี"่ ยอดขำย ก ว่ ำ 9 0 % แ ล ะ น ำ ร ำ ส ิ ร ิ ปิ่ น เ ก ล ำ้ - ส ำ ย 1 ยอดขำยถึง 60% มั่ น ใจยอดขำยแนวรำบปี นี้ เป็ นไปตำมเป้ ำ 15,000 ล ้ำนบำทแน่นอน เผยดี มำนด์บ ้ำนเดีย ่ วไฮเอนด์ยังแรง อนำคตแนวโน ม ้ ยังสดใส วำงแผนบุกตลำดต่อเนื่อง พร ้อมเตรียม เปิ ดแบรนด์นำรำสริ ต ิ อ ่ ในปี 2561 อ่ำนต่อได ้ที่ : http://www.ryt9.com

October 2017

นาราสิริ บางนา ความสง่างามบนทาเลที่สมบูรณ์แบบ บ้านเดี่ยวสไตล์ American Luxury ติดถนนบางนา – ตราด ใกล้ Mega Bangna


SD INSIDE MAGAZINE Sansiri จับมือ Amazon Web Services อยอดนวัตกรรม AI ้ The Line ปี 61 เตรียมใชใน เรำได ้ดึง เทคโนโลยีจ ำกบริษั ทระดั บ โลก Amazon Web Services ผู ้ให ้บริก ำร แพลตฟอร์มด ้ำนไอทีผำ่ นอินเทอร์เน็ ต โดย ้ เรำนำเทคโนโลยีทม ี่ จ ี ุดเด่นคือใชงำนง่ ำย มี ก ำ ร บ ริ ก ำ ร ที่ ห ล ำ ก ห ล ำ ย แ ล ะ เ ปิ ด ใ ห ้ นั ก พัฒ นำสำมำรถนำมำต่อ ยอดเพือ ่ ให ้เกิด ั่ บริกำรใหม่ ๆ โดยเดลิเทคได ้คัดสรรฟั งก์ชน ที่ จ ะ น ำ ร่ อ ง ใ ห บ ้ ริ ก ำ ร เ กี่ ย ว กั บ ค ว ำ ม สะดวกสบำยของลู ก บ ้ำนแสนส ริ ิพ ร ้อมใช ้ ่ งำนในปี 2561 เชน 1.กำรรั บ ค ำสั่ง พื้น ฐำนของฟั ง ก์ชั่น ต่ำ งๆ ที่ สอดรับกับกำรดำเนินชวี ต ิ ประจำวัน ไม่ว่ำจะ เป็ นกำรตรวจสอบยอดค่ำน้ ำ ตรวจเช็คพัสดุ ้ กำรจองและตรวจสอบสถำนะกำรใชงำนของ ห ้องสว่ นกลำง รวมถึงสงิ่ อำนวยควำมสะดวก ่ กำรเปิ ดจองบริกำร ต่ำงๆ ในโครงกำร เชน ของห ้องโยคะ เป็ นต ้น 2.Sansiri Home Automation Control ื่ มต่อกับอุปกรณ์เครือ ้ เชอ ่ งใชไฟฟ้ ำได ้อย่ำง ง่ ำ ยดำย ไม่ว่ ำ จะเป็ นอุป กรณ์ ใ ดก็ ส ำมำรถ ้ ย ี ง ทั ง้ เปิ ด-ปิ ดไฟ สั่ง งำนได ้ด ้วยกำรใช เส เครือ ่ งปรับ อำกำศ ม่ำ นไฟฟ้ ำ หรือ เปิ ด ปิ ด ่ งโทรทัศน์ เปลีย ่ นชอ

้ 3.เพิม ่ ขีด ควำมสำมำรถในกำรใชงำนให ้ โต ้ตอบได ้หลำกหลำยมำกขึน ้ สำมำรถ ่ พยำกรณ์ ให ้ข ้อมูลพืน ้ ฐำนต่ำงๆ ได ้ เชน อำกำศ เช็ ค สภำพกำรจรำจร สรุ ป ข่ ำ ว ้ ำ ม ำ ร ถสั่ ง ก ำ ร ร ำ ย วั น ฯ ล ฯ ซ ึ่ง ผู ใ้ ช ส ท ำงำนไม่ว่ำ จะอยู่ ใ นมุม ไหนของห ้องก็ ตำม ื่ มต่อ 4.ตอบรับชวี ต ิ ยุคดิจท ิ ัลด ้วยกำรเชอ ควำมสนุ กอย่ำงไม่รู ้จบ สำมำรถฟั งเพลง ไทย หรือรับคลืน ่ วิทยุในประเทศไทย

ที่ม า thinkofliving.com/2017/10/09/sansiri-จั บ มือ-amazon-web-services-ต่อยอดนวัตกรรม

October 2017

บริษั ทแสนส ริ ิ ของเรำเป็ นผู ้น ำในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ อสั ง หำฯ ที่ ไ ม่ เ คย หยุ ด นิ่ ง ที่ จ ะ พัฒนำให ้เท่ำทันกับควำมเปลีย ่ นแปลงที่ เกิด ขึน ้ เพื่อ ที่จ ะส่ง มอบส งิ่ ดีๆ ช วี ิต ที่ด ี ให ้กับลูกบ ้ำนของเรำจริงๆ สุดยอดเลยค่ะ ื่ สำรข ้อมูลดีด ี ให ้กับลูกค ้ำ อย่ำลืมทีจ ่ ะสอ ของเรำด ้วยนะค่ะ


NEWS นำยอุทัย อุทัยแสงสุข ประธำนผู ้บริหำรสำยงำน ปฏิ บั ต ิ ก ำร บริ ษั ท แสนส ิร ิ จ ำกั ด (มหำชน ) เ ปิ ด เ ผ ย ว่ ำ บ ริ ษั ท ป ร ะ ส บ ค ว ำ ม ส ำ เ ร็ จ ใ น คอนโดมิเนียมแบรนด์ “เฮำส”์ (HAUS) ซงึ่ พัฒนำ แนวคิดมำจำกกระแสของโลกปั จจุบัน รวมเทรนด์ SLOW LIFE หรือกำรใชช้ วี ต ิ อย่ำงละเมียดละไม หนึง่ ในเทรนด์ทม ี่ ำแรงทีส ่ ด ุ ซงึ่ เป็ นเทรนด์ทเี่ ลีย ่ ง กำรใช ช้ วี ต ิ รีบ เร่ง เกิน พอดี เข ้ำกับ เทรนด์ ECOLIVING หรือกำรใชช้ วี ต ิ ทีอ ่ งิ อำศัยธรรมชำติและ สงิ่ แวดล ้อม เพือ ่ ควำมสมดุล พอเพียง และยั่งยืน ซงึ่ ตอบรั บ ไลฟ์ สไตล์ก ลุ่ม ลูก ค ้ำที่ต ้องกำรที่อ ยู่ ิ ธรรมชำติกลำงเมืองใหญ่ จึงทำให ้ อำศัยใกล ้ชด โครงกำรได ้รับกำรตอบรับทีด ่ จ ี ำกลูกค ้ำ

แสนสริ จ ิ งึ เตรียมเปิ ดตัวอีก 3 โครงกำร มูลค่ำโครงกำรรวมกว่ำ 12,000 ล ้ำนบำทปลำยปี นี้ นำร่องด ้วยโครงกำร taka HAUS (ทำกะ เฮำส)์ มูลค่ำโครงกำรประมำณ 2,000 ล ้ำน บำท ซ ึ่ง คำดว่ ำ จะได ร้ ั บ กำรตอบรั บ ที่ ด ี อ ี ก เช ่ น เคย และมั่ น ใจว่ ำ รำยได ร้ วมของ คอนโดมิเนียมในปี นจ ี้ ะเป็ นไปตำมเป้ ำทีต ่ งั ้ ไว ้ที่ 25,000 ล ้ำนบำท

October 2017


NEWS

October 2017


NEWS มำอ ัพเดท ก ับโครงกำรใหม่ OKA HAUS sukhumvit 36 คอนโด เตรีย มเปิ ดขำยล่ ำ สุด จำกแสนส ริ ิ มี จุดเด่นสุดๆที่ "วิวโค ้งน้ ำเจ ้ำพระยำเมือ ่ ต ้องแสงอำทิตย์ยำมกำลังลับขอบฟ้ ำ“ อย่ำลืมติดตำมข ้อมูลข่ำวสำรของแสน ส ิร ิ ไ ด ท ้ ี่ www.sansiri.com ใครที่ ม ี ิ ชวนมำชมโครงกำร และ ลูกค ้ำ ก็เชญ เตรี ย มเป็ นเจ ำ้ ของคอนโดในย่ ำ น สุขม ุ วิทกันได ้เลย

October 2017


SD INSIDE MAGAZINE Property Perfect-Grand Asset ผนึกพันธมิตรญีป ่ น ุ่ Sumimoto Forestry เตรียมพัฒนำคอนโดในซ.สุขม ุ วิท 39

น อ ก จ ำ ก นี้ เ ร ำ ก็ น ำ ภ ำ พ บ ร ร ย ำ ก ำ ศ จ ำ ก โครงกำร CELES ASOKE ทีเ่ พิง่ มีงำนพรี เซลสว์ ันเดียวยอดขำยทะลุ 80% เปิ ดจองอีก ครัง้ 30 ก.ย.–1 ต.ค. นี้ ที่ THE CELESTIAL GALLERYส ำ นั ก ง ำ น ข ำ ย โ ค ร ง ก ำ ร ส ี่ แ ย ก อโศก-สุขุม วิท นั บ เป็ นโครงกำรใหม่ ท ี่ป ลุ ก ตลำดคอนโดหรูให ้คึกคักได ้จริง ทำให ้ CBRE ต ้องปรั บ กลยุท ธ์ก ำรขำยฉั บ พลั น ในวัน PreSales เพรำะมีลูกค ้ำเดินทำงมำรอคิวข ้ำมคืน เมือ ่ ถึงเวลำจองจริง จำนวนลูกค ้ำมีมำเพิม ่ มำก ขึ้น จำกเดิม ที่ เ ตรี ย มเปิ ดขำยยู นิ ต จ ำน วน ิ ใจเปิ ดขำย ครึง่ หนึ่ง ของโครงกำร จึงตัดส น ทัง้ โครงกำรจ ำนวน 217 ยูนิตในวัน เดีย ว แต่ โครงกำรยังยังไม่ได ้ปิ ดตึกเหมือนกับโครงกำร The Line Jatujak นะคะ รอดูกน ั ต่อไปค่ะ ! ทีม ่ ำ:http://propholic.com/prop-now .

October 2017

ล่ำสุด Property Perfect ก็ได ้แจ ้งตลำด ห ลั ก ท รั พ ย์ ถึ ง ก ำ ร ร่ ว ม ทุ น ร ะ ห ว่ ำ ง Property Perfect-Grand Asset และ Sumimoto Forestry บริษัท ญี่ปุ่ น โดยตั ง้ บริษั ทร่ ว มทุน ช ื่อ Grand Star แ ละ เตรี ย มพั ฒนำคอนโดใหม่ ใ น ซ . สุ ขุ ม วิ ท 3 9 มี ช ื่ อ โ ค ร ง ก ำ ร ว่ ำ Hyde Thonglor แ ล ะ ส ำ ห รั บ Sumimoto Forestry เ ป็ น บริษั ทญี่ปุ่ นที่เ ช ี่ย วชำญในกำรจั ด กำร ด ้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสงิ่ แวดล ้อม ธุรกิจค ้ำไม ้และกำรก่อสร ้ำงและตกแต่ ง อ ำ ค ำ ร บ ำ้ น เ รื อ น รั บ ส ร ำ้ ง บ ำ้ น แ ล ะ ปรั บ ปรุง อำคำรบ ้ำนเรือ น รวมทั ง้ ธุร กิจ Lifestyle Servic มู ล ค่ ำ ก ว่ ำ 1 , 0 2 4 , 5 2 4 ล ำ้ น เ ย น นอกจำกนี้ ยั ง ลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ ทั่ว โลกกำรจัดกำร ด ้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสงิ่ แวดล ้อม ธุรกิจค ้ำไม ้และกำรก่อสร ้ำงและตกแต่ ง อ ำ ค ำ ร บ ำ้ น เ รื อ น รั บ ส ร ำ้ ง บ ำ้ น แ ล ะ ปรั บ ปรุง อำคำรบ ้ำนเรือ น รวมทั ง้ ธุร กิจ Lifestyle Service นอกจำกนี้ยังลงทุน ใ น ธุ ร กิ จ ต่ ำ ง ๆ ทั่ ว โ ล ก มู ล ค่ ำ กว่ำ 1,024,524 ล ้ำนเยน ทีม ่ ำhttps://thinkofliving.com/2017/ 10/06/property-perfect-grand-asset


NEWS

ิ้ มนต์ขล ัง! อ่อนนุชย ังไม่สน ล่ำ สุด V Property ผู ้พั ฒ นำ โครงกำร VTARA36 คอนโด Low Rise รำคำดียำ่ นทองหล่อ ทีไ่ ด ้รั บ กำรตอบรั บ เป็ นอย่ำ งดีจ นแทบไม่ เหลือ ห ้องขำย เตรียมเปิ ดโครงกำร ใหม่ในรำคำจับต ้องได ้ ภ ำ ย ใ ต ้ แ บ ร น ด์ " IKON" (Sukhumvit77) ใช ้ Concept "Be Extraordinary" ทีม ่ ฟ ี ั งก์ชั่นสุด Surprise เมือ ่ เทียบ กั บ คอนโดในระดั บ เดี ย วกั น สวน ทำงกั บ คอนโดเปิ ดใหม่ใ นย่ำ นนี้ ท ี่ รำคำต่ อ ตรม.สูง จนเริ่ม ชนเพดำน ของมนุ ษ ย์เ งิน เดือ นทั่ ว ไป ดู จ ำก ทีต ่ งั ้ แล ้วเดินทำงเข ้ำออกได ้ 2 ทำง ทัง้ สุขม ุ วิท 77 แ ล ะ สุ ขุ ม วิ ท 8 1 ติ ด Shopping Mall ใหม่ท ี่ก ำลั ง มีแ ผนก่อ สร ำ้ ง อย่ำง People Park เพียง 20 เมตร หรือจะข ้ำมไปเดินเล่นที่ Habito ก็ ได ้ เดิน ทำงสะดวกเพีย งไม่ก ี่น ำที จำก BTS อ่อนนุ ช อย่ำลืมไปหำ ข้อมูลเพิม ่ เติมไว้เป็นคำตอบ เมือ ่ เจอข้อโต้แย้งก ันนะ !!

October 2017

“เอพี” เปิ ดต วั คอนโด“ไลฟ์ อโศก-พระรำม9” เจำะดี มำนด์คนทำงำนไทย-ต่ำงประเทศ ดึงเอเย่นต์ต่ำงชำติร่วม ทำตลำด หวังยอดพรีเซล 50% เตรีย มเปิ ดขำยครัง้ แรกที่ AP-iBooking ผ่ำนเว็บไซต์ apthai.com วันพุธที่ 8 พ.ย.นี้ และเปิ ดขำยทีส ่ ำนั กงำนวันที่ 11-12 พ.ย.นี้. เรำก็ อย่ำลืม ไปหำข้อมูล เพิม ่ เติมไว้เป็นค ำตอบ เมือ ่ เจอข้อโต้แย้ง ก ันนะคร้ำ ทีม ่ ำ: www.bangkokbiznews.com


NEWS

548 PLOENCHIT” อาคารแห่งอนาคตของไรมอนแลนด์ "เจ ้ำของที่ด น ิ คือ บริษั ท ภั ท รำ ท ำสัญ ญำ เชำ่ ตลำดนัดพร ้อมอพำร์ทเมนท์ด ้ำนหลังให ้ ไรมอนแลนด์เ ป็ นระยะเวลำ 30ปี (ไม่ ร วม เวลำก่ อ สร ้ำงอีก 4ปี ) โดยเริ่ม นั บ ตั ง้ แต่ 1 เมษำยน 2565 ถึง วั น ที่ 31 มีน ำคม 2595 ิ้ ประมำณ 3,322 ล ้ำน ในรำคำค่ำเช ่ำทั ง้ ส น ้ นซอ ื้ สท ิ ธิกำร บำท เท่ำกับไรมอนแลนด์ใชเงิ เช่ ำ ในรำคำวำละ 6 แสนกว่ ำ บำท เพื่ อ พั ฒ นำโครงกำร หลั ง จำกนั ้น ก็ จ่ ำ ยค่ำ เช ่ำ ั ญำ เดือนละ5ล ้ำนบำท ตลอดอำยุสญ ตั ว โครงกำรจะประกอบด ้วย อำคำร ส ำนั ก งำนสูง 2xx เมตร พื้น ที่ร ้ำนค ้ำ ด ้ำนหน ำ้ ทดแทนตลำดนั ด เดิม โดยพื้น ที่ ทัง้ หมดมำกกว่ำ 100,000 ตำรำงเมตร และ ได ้รั บ มำตรฐำนอำคำรประหยั ด พลั ง งำน leed ระดับ gold หรือ platinum กันเลย ทีเ ดีย ว พร ้อมเปิ ดให ้บริก ำรในปี 2565 ที่ ปรึกษำกำรออกแบบหลักคือ SOM ซงึ่ ตำม แผนเดิม ไรมอนแลนด์อ ยำกท ำให ้ตึก นี้ สู ง ึ ษำข ้อมูล กว่ำ Mahanakhon ด ้วยซ้ำ“ ศก กันไว ้เพือ ่ ประดับควำมรู ้รอบตัวกันนะคร ้ำ !!! ที่ ม ำ :http://propholic.com/proptalk/548-ploenchit


NEWS

ในช ่ ว งนี้ เ รำจะ เห็ น ได ว้ ่ ำ บริ ษั ทผู พ ้ ั ฒนำ อสั ง หำฯหลำยรำยทั ้ง ใหม่ เก่ ำ นั ้ น มีก ำร เปิ ดตั ว พั น ธมิต รร่ ว มลงทุน จำกญี่ปุ่ นหลำย รำย เรำ จึงได ้รวบรวมข ้อมูลบริษัทอสังหำฯ ไทยทีม ่ ก ี ำรร่วมทุนกับบริษัทพัฒนำอสังหำฯ จำกญี่ปุ่ นมำให ้ดูกั น เห็ น ได ้ชั ด เลยว่ำ โปร เจคโครงกำรของแต่ละคู่บริษัททีท ่ ำร่ วมกัน นั ้น รวม ๆแล ้วไม่ต่ำ กว่ำ 10,000 ล ้ำนบำท สงิ่ ทีบ ่ ริษัทอสังหำริมทรัพย์ไทยต ้องกำรคือ เงิน ทุ น เพื่ อ ขยำยธุ ร กิจ ส ่ ว นส ิ่ง ที่ บ ริษั ท อสงั หำริมทรัพย์ญป ี่ นต ุ่ ้องกำรคือพืน ้ ทีต ่ ลำด ที่ม ีศั ก ยภำพกำรเติบ โตเพื่อ กำรขยำยกำร ลงทุ น เมื่อ แต่ล ะฝ่ ำยสำมำรถตอบสนอง จุดประสงค์กำรลงทุนของอีกฝ่ ำยได ้ จึงเป็ น เหตุผลว่ำทำไมยุคนี้กำรร่วมทุนกับต่ ำงชำติ จึงเป็ นทีน ่ ย ิ มของบริษัทอสงั หำฯไทย ทีม ่ :http://terrabkk.com/news/191319

October 2017

THAI Developer

Partner

Sansiri

Tokyo Corporation

Ananda Development

Mitsui Fudosan

AP (Thailand)

Mitsubishi Estate Group

Sena Development

Hankyu Realty

Origin Property

Nomura Real Estate

All Inspire Development

Hoosier Holding

WHA Corporation

Daiwa House Industry


SD INSIDE MAGAZINE จำกคอนโด เรำอ ัพเดทบ้ำนเดีย ่ ว ั ทำวน์โฮม ทำวน์เฮำ้ ส ์ ของอสงหำฯ เจ้ำอืน ่ ก ันเลยคร้ำ ... กำรเคหะแห่งชำติ จ ัดงำน Pre-Opening ั และบริกำรงำนขำย ด้ำนทีอ ่ ยูอ ่ ำศย ก ำ ร เ ค ห ะ แ ห่ ง ช ำ ติ จั ด ง ำ น Pre– ั และ Opening ศูนย์นวัตกรรมด ้ำนทีอ ่ ยูอ ่ ำศย บริก ำรงำนขำย เมือ ่ เร็ วๆ นี้ เพื่อ ให ้บริก ำร ประชำชนแบบ One Stop Service ในด ้ำน ่ กำรจองโครงกำรที่อ ยู่อ ำศั ย ทั่ ว ต่ำงๆ เชน ประเทศ กำรค ้นหำทีต ่ ัง้ โครงกำรทีอ ่ ยู่อำศัย ผ่ำนระบบ GIS กำรจัดแสดงผลงำนวิจัยและ ข ้อมูลทำงวิชำกำรทีอ ่ ยู่อำศัย กำรจั ดแสดง นิ ท รรศกำรพร อ ้ มแบบจ ำลอ งโครงกำร พัฒนำทีอ ่ ยู่อำศัยชุดที่ 1 กำรจัดแสดงห ้อง ตัวอย่ำงด ้วย เทคโนโลยีควำมเป็ นจริงเสมือน หรือ VR (Virtual Reality) และกำรจัดแสดงนิทรรศกำรบ ้ำนผู ้สูงอำยุ เป็ น ั ต ้น ทงนี ั้ ้ ศูน ย์นว ัตกรรมด้ำนทีอ ่ ยูอ ่ ำศยและบริ กำรงำนขำยจะเปิ ดให้บริกำรครบวงจรภำยในต้น ปี 2561 ทีม ่ ำ : https://thinkofliving.com/2017/10/05/กคช-จัดงำน-pre-opening-ศูนย์นวัตกรรม

“Q District ดอนเมือง-สรงประภำ” ั เพือ อำณำจ ักรแห่งกำรอยูอ ่ ำศย ่ คนรุน ่ ใหม่ ใกล้ทำงด่วนและสนำมบิน เริม ่ เพียง 2.79 ลบ. อำณำจั ก รโครงกำรบ ำ้ นใหม่ ล่ ำ สุด จำกควอลิต ี้ เ ฮ ้ ำ ส ์ พั ฒ น ำ ขึ้ น ภ ำ ย ใ ต ้ แ น ว คิ ด “ THE NATURURBAN LIVING” เมืองแห่งกำรอยูอ ่ ำศัย รู ป แบบใหม่ ควำมกลมกลื น ของช ี ว ิต เมื อ งกั บ ธรรมชำติมด ี ไี ซน์ ในอำณำบริเวณรวมทัง้ หมดกว่ำ 152 ไร่ ได ้รวม 4 โครงกำร ไว ้บนเนื้อทีเ่ ดียวกัน ประกอบด ้วย “กัสโต ้ ดอนเมือง-สรงประภำ” (ทำวน์โฮม) “คำซ ่ ำ ซ ิต ี้ ดอนเมือ ง-สรงประภำ” (ทำวน์ โ ฮ มแฝด) ”คำซ ่ำ เพรสโต ้ ดอนเมือ ง-สรงประภำ” (บ ้ำน แฝด) “คำซำ่ วิลล์ ดอนเมือง-สรงประภำ” (บ ้ำนเดีย ่ ว) ออกมำเยอะแบบนี้ หำกโครงกำรไหนทีม ่ องว่ำเป็ น คูแ ่ ข่งเรำ อย่ำลืมไปสำรวจกันด ้วยนะ

ที่มา : thinkofliving.com/2017/10/05/q-district-ดอนเมือง-สรงประภา-/


NEWS Headquarters เอกม ัย-ลำดพร้ำว โครงกำรใหม่จำก SC Asset ย่ำนทำวน์ อินทำวน์ในรูปแบบใหม่ทเี่ รียกว่ำ Biz Villa เรียบหรูเหนือกำลเวลำ ลงตัวทัง้ งำนและ กำรพั ก ผ่ อ น ครบที่ สุ ด ทั ้ง ที่ท ำงำนและ บ ำ้ น พั ก อ ำ ศั ย ส ไ ต ล์ Modern Classic ยกระดับชวี ต ิ ทัง้ 2 ด ้ำนให ้เหนือกว่ำ สรร ้ สร ้ำงทุ ก ควำมเป็ นไปได ้บนพื้น ที่ใ ช สอย ้ พร อ มำกถึง 5 ชั น ้ มลิฟ ต์ส่ ว นตั ว และที่ จอดรถ 6-7 คัน บนทำเลทำวน์อ น ิ ทำวน์ ย่ำนธุรกิจทีท ่ ุกคนคุ ้นเคย เพียง 29 ยูนิต ด ้วยแนวคิดใหม่ Luxury Biz Villa รำคำ พิเ ศษเพีย ง 27 ล ้ำน! จำกรำคำปกติ 33 ล ้ำน รำคำสูงใชเ่ ล่นเลยนะคะ ..เรำลอง ไปส ำรวจด ้ำนบริก ำรของพนั ก งำนขำย ของ segment นี้เพือ ่ นำข ้อดีมำพัฒ นำ บริกำรของเรำกันดีกว่ำนะค่ะ ทีม ่ ำ :thinkofliving.com

October 2017


PROUD TO PRESENT

October 2017


TIPS & TRICKS

7ความสุข

วิธีสร้าง

ในการทางาน


SD INSIDE MAGAZINE

้ 1.เช ำมำควรมี ป ฎิสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่อ ร่ว มงำนก่อ นที่จ ะก ้มหน ำ้ ก ้มตำท ำ แต่งำน 2.หยิบ ยื่น น้ ำ ใจเล็ ก ๆน อ ้ ยๆ ให แ้ ก่ เพือ ่ นร่วมงำน 3.เร่ ง ท ำงำนใหเสร็ จ เพื่ อ จะได ม ้ ี ั สม ั พันธ์ เวลำกระชบ 4.ยิม ้ ก่อน พูดทีหลัง รอยยิม ้ จะชว่ ย ึ ผ่ อ นคลำย และ ให ้ คู่ ส นทนำรู ส ้ ก อยำกคุยด ้วยมำกขึน ้

5. เลีย ่ งของหวำนเปลีย ่ นเป็ นผลไม ้ แทนจะดีกว่ำ เพือ ่ สุขภำพทีด ่ ี แต่ อย่ำลืมติดไม ้ติดมือมำฝำกเพือ ่ น ร่วมงำนด ้วยนะ จะได ้มีแรงฝ่ ำฝั นโปร เจกต์ไปด ้วยกัน 6. หำคลิปตลกๆดูบ ้ำง เพือ ่ เป็ นกำร คลำยเครียด ให ้สมองเรำได ้พักบ ้ำง 7. สร ้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำน ิ้ งำนทีท อำจจะให ้รำงวัล กับทุกชน ่ ำ สำเสร็จ จะได ้มีกำลังใจและ ิ้ ต่อไป แรงผลักดันให ้ต่อสูกั้ บงำนชน มำกขึน ้

October 2017


TIPS & TRICKS

Tip&Tricks ฉบั บ นี้ SD Team ขอ แน ะน ำ 3 แอ พ ฯ ที่ ส ำ ม ำ รถโ ห ล ด ไ ด ท ้ ั้ง Android และ iOS แอพฯ จะรวมเรือ ่ งรำวต่ำง ๆ เกีย ่ วกับในหลวงไม่ว่ำจะเป็ นพระรำชดำรัส, พระรำชกรณี ย กิจ ต่ ำ ง ๆ ,บทเพลงพระรำช นิพ นธ์แ ละพระบรมรำโชวำท เป็ นต ้น ทั ง้ นี้ ้ เรำได ้น ้อมนำไปประยุกต์ใชในกำรด ำเนินชวี ต ิ และกำรท ำงำน เพื่อ ให ้เกิด ประโยชน์ อ ย่ ำ ง ทีส ่ ด ุ ดังคำสอนของพ่อหลวง

สุขพอทีพ่ อ่ สอน

ฉันรักในหลวง ื่ 2.ฉ น ั ร ักในหลวง เป็ นแอพฯ ส ำหรั บ ส อ ้ กำรเรี ย นรู ้สมั ย ใหม่ ท ี่ใ ช เทคโนโลยี AR สำมำรถรั บ ชมภำพและเส ีย งได ้อย่ ำ งน่ ำ ประทับใจในรูปแบบ 3 มิต ิ โดยภำยในแอพ ฯ ฉั นรักในหลวงเป็ นกำรนำเสนอเรือ ่ งรำว เกี่ย วกั บ พระรำชกรณี ย กิจ ต่ำ ง ๆ และบท เพลงพระรำชนิ พ นธ์ อั น ทรงคุ ณ ค่ ำ ของ พระบำทสมเด็จพระเจ ้ำอยูห ่ วั

1.สุขพอทีพ ่ อ ่ สอน เป็ นแอพฯ ทีผ ่ ู ้พัฒนำได ้ รวบรวมพระรำชดำรัสและพระบรมรำโชวำท ต่ำ ง ๆ ของพระบำทสมเด็ จ พระเจ ้ำอยู่หัว ที่ ผ่ำ นกำรคัด สรรจำกส ำนั ก รำชเลขำธิก ำรไว ้ อย่ำงถูกต ้องและครบถ ้วน เพือ ่ เป็ นแนวทำง ้ ให ป ้ ระชำชนชำวไทยได น ้ ำไปใช ในกำร ด ำเนิ น ช วี ิต เพื่อ เกิด ประโยชน์ แ ละเป็ นไป ต ำ ม ค ำ ส อ น ข อ ง ใ น ห ล ว ง โ ด ย แ บ่ ง ๙ ึ ษำ, ควำมยุตธิ รรม, รู ้ หมวดหมู่ ได ้แก่ กำรศก รั ก ส ำ มั ค คี , ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ชอ บ ต่ อ ห น ำ้ ที่ , ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ร ว ม, ก ำ ร พั ฒ น ำ , ค ว ำ ม พอเพีย ง, คุณธรรมจริยธรรม, ควำมสุข และ ควำมปรำรถนำดี

พระอัจฉริยภาพของแผ่นดิน

3.พระอ ัจฉริย ภำพของแผ่นดิน ส ำหรั บแอพฯ พระอัจ ฉริย ภำพของแผ่น ดิน เป็ นแอพฯ ที่ ผู ้พัฒนำได ้รวบรวมภำพพระรำชกรณียกิจต่ำง ๆ และบทเพลงพระรำชนิพนธ์ของในหลวงไว ้ เพื่อ ให ้ประชำชนรุ่ น หลั ง ได ้รั บ ฟั ง และน อ ้ มร ำลึก ถึง พระมหำกรุ ณ ำธิคุณ ของพระองค์ ท ี่ม ีต่อ แผ่นดินตลอดมำ ไม่เพียงเท่ำนี้แอพฯ พระอัจฉริยภำพของแผ่นดินยังมีสำรคดีเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงให ้รับชมภำยในแอพฯ อีกด ้วย

October 2017


TIPS & TRICKS

October 2017


TIPS & TRICKS เช็คได้ทน ี่ ี่ .. ่ สำธำรณะใดบ้ำง บริกำรขนสง ่ งงำน เปิ ดให้บริกำรฟรี ในชว พระรำชพิธถ ี วำยพระเพลิงพระบรมศพ

ที่มา : http://www.jeab.com/life/free-public-transport-inoctober2017?utm_source=LINE%20Today&utm_medium=sourceUrl&utm_campaign=LINE%20Today

October 2017


TIPS & TRICKS ี่ งและ ควำมเสย กำรลงทุนแต่ละประเภท

คงไม่อำจปฎิเสธได ้ว่ำอัตรำผลตอบแทนทีส ่ งู จำกกำรลงทุนเป็ นสงิ่ ทีด ่ งึ ดูดใจนั กลงทุน ี่ ง กำรลงทุนใดๆ ทุก ท่ำ น แต่อ ก ี ส งิ่ หนึ่งที่นั กลงทุน จำเป็ นต ้องค ำนึง ถึง ก็ คอ ื ควำมเสย ี่ งเสมอ ดังนั น ย่อมมีควำมเสย ้ ก่อนทีจ ่ ะเริม ่ ลงทุน นั กลงทุนจำเป็ นต ้องทรำบถึงประเภท ี่ ง และ ควำมสำมำรถในกำรยอมรับควำมเสย ี่ งของตัวนักลงทุนเสย ี ก่อน ของควำมเสย

ต่า

เงินฝาก

ตราสารหนี้

ตราสารทุน

สูง

October 2017

• • •

เงินฝำก บัตรเงินฝำก ั ญำใชเงิ ้ น ตัว๋ สญ

• • • • •

พันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ ตัว๋ เงินคลัง หุ ้นกู ้ หุ ้นกู ้แปลงสภำพ

• •

หุ ้นสำมัญ ิ ธิ หุ ้นบุรม ิ สท

• • • •

ฟิ วเจอร์ส ิ ออปซน Warrant DW

อนุพันธ์ ทีม ่ ำบำงสว่ น : http://www.maoinvestor.com,www.Morningstar.com


SD INSIDE MAGAZINE กองทุนแต่ละประเภทนำไป ิ ทร ัพย์อะไรบ้ำง ลงทุนในสน

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตลำดเงิน

กองทุนรวมตรำสำรหนี้

กองทุนรวมตรำสำรทุน

กองทุนรวมทองคำ

กองทุนรวม ั อสงหำริ มทร ัพย์

ิ ทร ัพย์ลงทุน สน

เหมำะก ับผูล ้ งทุน

เงินฝำก ตัว๋ เงินคลัง ั้ ตรำสำรหนีร้ ะยะสน

ปกป้ องเงินต ้น และสำรองสภำพคล่อง

พันธบัตรรัฐบำล หุ ้นกู ้ภำคเอกชน ตรำสำรหนี้

สร ้ำงรำยได ้ประจำ

หุ ้นไทย หุ ้นต่ำงประเทศ

โอกำสให ้เงินลงทุนเติบโต

ทองคำ ิ ทรัพย์ทำงเลือกอืน ่ สน ่ เชน ิ ค ้ำโภคภัณฑ์ น้ ำมัน สน

รักษำควำมมัน ่ คงในกำร ลงทุนจำกอัตรำเงินเฟ้ อและ ี่ งจำกกำร กระจำยควำมเสย ิ ทรัพย์อน ลงทุนในสน ื่ ๆ

อสงั หำริมทรัพย์ โครงสร ้ำงพืน ้ ฐำนต่ำงๆ

ี่ งและสร ้ำง กระจำยควำมเสย รำยได ้ประจำ

ที่มาบางส่วน : http://www.maoinvestor.com, https://www.set.or.th

October 2017


Do It Better 7 ทริคความงามที่สาวๆ ไม่ ควรมองข้าม !

ควำมสวยควำมงำมกับสำวๆ เป็ นของคู่ กัน กำรเอำใส่ดูแ ลสุข ภำพผิว หน ้ำอยู่ เสมอ ก็ จ ะช ่ว ยให ้ปั ญหำต่ำ งๆ ที่อ ำจ เกิดขึน ้ กับผิว ซงึ่ จะเป็ นตัวกำรทีจ ่ ะมำ บัน ่ ทอนควำมสวยของเรำให ้ลดน ้อยลง ได ้ วันนี้เรำจึงมีทริคดีควำมงำมดีๆ มำ แนะนำเพือ ่ ชว่ ยให ้สำวๆ ได ้มีผวิ สวยใส อย่ำงมัน ่ ใจ โดยมี 7 ทริคน่ำรู ้ดังนี้ 1.ล้ำงหน้ำว ันละ 2 ครงั้ กำรล ้ำงหน ำ้ เป็ นประจ ำเป็ นกำรดู แ ล รักษำควำมสะอำดบนผิวหน ้ำ เพือ ่ ขจั ด ควำมมั น และส ิ่ง สกปรกซ ึ่ง อำจเป็ น สำเหตุให ้เกิดปั ญหำสวิ ตำมำ โดยอำจ ล ้ำงด ้วยน้ ำ อุ่นก่อนเพื่อเปิ ดรู ขุม ขนให ้ สงิ่ สกปรกทีฝ ่ ั งบนใบหน ้ำหลุดออกมำ หลังจำกล ้ำงด ้วยโฟมแล ้ว ให ้ล ้ำงด ้วย ั ขึน น้ ำเย็นเพือ ่ ให ้รูขม ุ ขนกระชบ ้ อีกครัง้ หนึง่ ซงึ่ ควรล ้ำงหน ้ำเป็ นประจำวันละ 2 ครัง้ จะดีทส ี่ ด ุ

October 2017

้ อยสเ์ จอไรเซอร์ 2.ใชม ้ กำรใช มอยส เ์ จอไรเซอร์ห ลัง ล ้ำงหน ำ้ ื้ ท ำให ้ จะช ่ว ยให ้ผิว หน ้ำมีค วำมชุ่ม ช น ผิวไม่แห ้งกร ้ำนและแก ้ปั ญหำผิว ต่ ำงๆ ได ้เป็ นอย่ำงดี แต่ก็ควรเลือกมอยสเ์ จอ ไรเซอร์ทม ี่ ค ี วำมอ่อนโยนต่อผิวด ้วย 3.สคร ับหน้ำทุกอำทิตย์ กำรทำสครับหน ้ำอำทิตย์ละ 1 ครัง้ จะ ชว่ ยในกำรขจัดเซลล์ผวิ เก่ำทีต ่ ำยแล ้ว ให ้หลุดลอกออกไป พร ้อมเผยผิวใหม่ท ี่ ดูกระจ่ำงใสยิง่ กว่ำ แถมลดควำมหมอง คล้ำทีด ่ ส ี ด ุ ๆ


SD INSIDE MAGAZINE 4.ใชโ้ ทนเนอร์ โทนเนอร์เป็ นผลิตภัณฑ์ท ี่จะ ช ่ว ยในกำรฟื้ นฟู แ ละปรั บ ค่ ำ Ph ให ้ผิวดูเป็ นธรรมชำติ และ ทำให ้ใบหน ้ำสะอำดขึน ้ หน ้ำ ี้ น ไม่มัน สวิ ลดลง ไม่มส ี วิ เสย และสำมำรถกระชับ ผิว พร ้อม ลดกระ ฝ้ ำให ้ดูจ ำงลงได ้อีก ด ้วย 5 . ล้ ำ ง เ ค รื่ อ ง ส ำ อ ำ ง ใ ห้ ้ ง เกลีย เครื่องส ำอำงมีส่วนผสมของ สำรเคมี หำกล ้ำงออกไม่หมด อำจท ำให ้เกิด กำรอุด ตั น บน ใบหน ำ้ จนเกิด ปั ญหำส วิ อุ ด ตั น ตำมมำ เพรำะฉะนั ้ น ทุ ก ้ อ ครัง้ ทีใ่ ชเครื ่ งสำอำงจะต ้อง ออกให ้สะอำดหมดจด โดย ้ น ซ งิ่ เช็ด เครื่อ งส ำอำง ใช คลี อ อ ก ใ ห ้ ห ม ด ก่ อ น แ ล ้ ว จึง ล ้ำงหน ้ำตำมอีกครัง้ 6.ไม่ลม ื ทำครีมก ันแดด ทุ ก วั น นี้ ดู เ ห มื อ น ว่ ำ ส ภ ำ พ อำกำศจะค่ อ นข ้ำงร ้อนมำก ขึน ้ แดดแรงขึน ้ เมือ ่ ต ้องออก จำกบ ้ำน จึงไม่ควรลืมทีจ ่ ะทำ ค รี ม กั น แ ด ด ทุ ก ค รั ้ ง เ พื่ อ ป้ อ ง กั น รั ง ส ี UV อั น เ ป็ น สำเหตุข องกำรเกิด ผิว หมอง คล้ำนั่นเอง 7 . ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก ำ ร ใ ช ้ ม ื อ ั ัสใบหน้ำ สมผ ้ อ จั บ วั น หนึ่ ง ๆ เรำอำจใช มื ั ผัสอะไรต่อมิอะไรมำกมำย สม จนอำจทำใหม ้ ือ ข อ ง เ ร ำ ้ ือ ไ ป ส ก ป ร ก แ ล ะ เ มื่ อ ใ ช ม สั ม ผั ส ที่ใ บหน ำ้ ก็ อ ำจท ำให ้ ควำมสกปรกเข ้ำสู่รูขุมขนได ้ ซงึ่ ก็ จ ะเป็ นสำเหตุใ ห ้เกิด ส วิ ตำมมำนั่ น เอง เพรำะฉะนั ้น ้ ื อ สั ม ผั ส ค ว ร เ ลี่ ย ง ก ำ ร ใ ช ม ใบหน ้ำอย่ำงเด็ดขำด

ใบหน้ำทีก ่ ระจ่ำงใสไร้สวิ นน ั้ เรียกได้ ว่ ำ เป็ นจุ ด ขำยส ำค ญ ั ของคุ ณ สำวๆ เลย ทีเ ดีย ว เพร ำ ะหำ กปล่ อ ย ปล ะ ล ะ เ ล ย จ น ท ำ ใ ห้ เ กิด ปั ญ ห ำ ส ิ ว ผิ ว หมองคล ้ำ ตำมมำก็ อำจต้อ งหำวิธ ี รก ั ษำก น ั ต่ อ ไปอีก แถมกว่ ำ จะหำย บำงทีก็ตอ ้ งใชเ้ วลำนำน ด ังนนจึ ั้ งควร ป้ อ ง ก น ั เ อ ำ ไ ว้ ก ่ อ น ด้ ว ย ก ำ ร ดู แ ล ้ ะดีกว่ำนะค่ะ ต ัวเองก ับ 7 ทริคเหล่ำนีจ

October 2017


SD INSIDE MAGAZINE

เคล็ดล ับเด็ด เพือ ่ ขำสวยเรียว คุณทำได้ ง่ำยสุดๆ !

เซลลูไลท์มำเต็ ม ต้นขำใหญ่เบิม ้ น่องบวมอย่ำงก ับผูช ้ ำย อ๊ำย อำย ขำใหญ่ยังกั บโต๊ะ ้ ๆ เสมอ สนุ ก หลำกปั ญหำที่ท ำเอำผู ้หญิง อย่ ำ งเรำๆ โซเซ็ง ขำดควำมมั่ น ใจ อยำกนุ่ ง สัน ่ ไรจึงจะมี ขำสวยเรียวมั่นใจได ้อย่ำงซุปตำร์ หู ต ้องกัง วลกับ ปั ญหำขำใหญ่ ทีไ ่ ม่รู ้จะท ำเชน ดำรำดังเขำ แต่จะไปพึง่ คุณหมอ ก็กลัวเจ็ บตัว จะไปเข ้ำคอร์สฟิ ตเนส ก็กลัวเปลืองตั งค์ เอำ เป็ นว่ำปั ญหำทัง้ หลำยมีทำงออกค่ะ เพรำะวันนี้ถ ้ำคุณทำตำมที่ SD แนะนำ รับว่ำว่ำ ขำหมู จะ กลำยเป็ น ขำสวยเรียว ได ้ในเวลำไม่ถงึ 1 เดือน 1 เรือ ่ งอำหำรมีสว่ นสำค ัญ ควรเลือกรับประทำนอำหำรทีม ่ ี โ ป ร ตี น แค ล อ รี่ ต่ ำ แล ะ ไ ม่ ม ี ไ ข มั น เ พื่ อ ช ่ ว ย เ ส ริ ม ส ร ำ้ ง ก ล ำ้ ม เ นื้ อ ที่ ส ึ ก ห ร อ , เ ลื อ ก รั บ ประทำนอำหำรที่ม ี "โปเต ี ม" และ "มีน้ ำ" เยอะๆ จะ สเซย ช ่ว ยให ้ปั สสำวะบ่ อ ยขึน ้ เป็ น กำรลดอำกำรบวมน้ ำ และลด เ ซ ล ลู ไ ล ท์ ไ ด ด ้ ว้ ย สุ ด ท ำ้ ย รั บ ประทำนผลไม ้ที่ม ีว ต ิ ำมิน ซ ี ้ สูง อย่ำง "สมหรื อมะนำว" เพือ ่ ช ่ ว ย เ ผ ำ ผ ล ำ ญ แ ล ะช ่ ว ย ใ ห ้ ึ ธำตุ เ หล็ ก ได ้ดี ร่ ำ งกำยดู ด ซ ม ยิง่ ขึน ้ ค่ะ วิธแ ี รกง่ำยๆ เริ่มจำก ทีต ่ วั เรำนะคร ้ำ

October 2017


SD INSIDE MAGAZINE 2 ขด ั ผิว อ ำ ทิต ย์ ล ะ 1 - 2 ครงั้ กำรครับ ขำ หรือ ขัด ผิว ให ้ผิว ขำวเนี ย น กระจ่ำ งใสน่ ำ มอง ด ้วย กำรขั ด ผิว เป็ นกำรช ่ว ย ข จั ด เ ซ ล ล์ ผิ ว ที่ ต ำ ย แ ล ้ว ออกไป คุ ณ จะได ผ ้ ิว ใหม่ ท ี่ ทนทำนแข็งแรงกว่ำมำแทนที่ ทำใหผ ้ ิ ว มี ช ี ว ิ ต ช ี ว ำ ขึ้ น ค่ ะ ้ วิธ ก ี ำรขัดผิว ง่ำ ยๆ ใช ใยบวบ น ำมำขั ด ๆ ถู ๆ ขณะอำบน้ ำ เ น ้น บ ริ เ ว ณ ส ่ ว น ที่ ด ำ้ น ด ำ อย่ำงหัวเข่ำ และตำตุ่ม มำกๆ หลั ง ขั ด ผิว เสร็ จ ควรทำครี ม บ ำรุ ง ผิว ปิ ดท ำ้ ย เพี ย งแค่ นี้ ขำของคุ ณ ก็ เ นี ย น สวย น่ ำ มองแล ้วค่ะ 3 ออกไปนะเจ้ำเซลลูไลท์ ก ้อนอะไรก็ ไ ม่รู ้ บุ๋ม ๆ บี้ๆ น่ ำ รังเกีย จชะมั ด ถ ้ำอยำกก ำจั ด เซลลูไลท์ ให ้พ ้นตัว ลองนวด ิ ะ วิธ ีก ำรคือ นวด ต ้นขำดู ส ค เป็ นวงเบำๆ ให ้ทั่ว ขำ 10-20 นำทีทุก วั น กำรนวดเป็ นกำร ขั บ ไ ล่ ส ำ ร พิ ษ อ อ ก จ ำ ก ร่ำ งกำย ส่ง ผลให ้เซลลูไ ลท์ เล็กลง หรือสลำยไปได ้ค่ะ

้ -ลงบ ันได แทนกำรใช ้ 4 ขึน ลิฟท์ ช ่ว ยลดน่ อ งบวมๆ ได ้นะ ใคร จะไปคิดว่ำกำรเดินขึน ้ บันไดที่ ่ ิ ผู ้หญิง สวยเริด ่ เชด อย่ำงเรำ ไม่ปลืม ้ เอำซะเลย จะชว่ ยเผำ ผลำญพลั ง งำนได ถ ้ ึ ง 8-11 กิโ ลแคลอรี่/ นำทีซ งึ่ ถือ ว่ำ สูง เมื่ อ เที ย บกั บ กำรออกก ำลั ง กำยทั่ ว ไปเลยนะคะ ส ่ว นกำร ล ง บั น ไ ด จ ะ ใ ช ้พ ลั ง ง ำ น ประมำณ 1 ใน 3 ของกำรขึน ้ บันได ซงึ่ ถ ้ำหำกคุณอยำก ขำ สวยเป๊ ะเวอร์ หั น มำเดิน ขึ้น ลงๆ บันไดกันเถอะค่ะ 5 วิธ ีสุ ด ท้ำ ย ก็ ส ำค ญ ั ไม่พ ้ ก ันนะคร้ำ เรือ ่ งขนเยอะ ขน ยำวก็กำจ ัดออกซะบ้ำง ส ำหรั บ คุ ณ ผู ห ้ ญิ ง ที่ ม ี ข นขำ ค่ อ น ข ้ ำ ง ด ก ด ำ น่ ำ สะพรึง กลั ว SD แนะน ำให ้รีบ ้ ขนจะ ก ำจั ด ออก เพรำะเส น คอยบดบั ง เรีย วขำ เมื่อ ก ำจั ด ขนออก คุณจะเห็นรูปทรงของ ขำชัดเจน ขำจะดูเรีย วลงด ้วย ค่ะ

Tips สำคัญทีส ่ ด ุ คือกำรออกกำลังกำย SD มีทำ่ เด็ด ทำได้งำ ๊ ย ง่ำย และทำได้ทบ ี่ ำ้ นมำฝำกค่ะ ออกก ำลั ง กำยสม่ ำ เสมอ หลีก เลี่ย งอำหำรจ ำพวกที่ ม ี ไขมั น และน้ ำ ตำล ดื่ม น้ ำ ให ้ได ้วั น ละ 8 แก ้ว ขั น ้ ตอน ่ น ั ้ เสมอหู โชว์เรียว เพียงเท่ำนี้ คุณสำวๆก็จะสำมำรถใสส ็ ซ ี่ ได ้ไม่อำยใครแล ้วค่ะ ขำสวย เซก

October 2017


ENJOY ALL AROUND

ตะลุยร้ำนด ังย่ำน เอกม ัย - ทองหล่อ ตะลุ ย ร ้ำนเด็ ด ย่ ำ นเอก มั ย ทองหล่ อ แบบไม่ ต อ ้ ง หลงทำง! ไม่ต ้องเปิ ด Map ให ้เปลือ งเน็ ต ! ร ้ำนเด็ด ก็ อ ยู่ ไม่ไกลเกิน เอือ ้ ม เรำไปดูกั น เ ล ย ว่ ำ มี ร ำ้ น ไ ห น ใ ก ล ก ้ ับ โครงกำร TAKA HAUS กัน บ ้ำง ไปดูร ้ำนแรกกันเลยคร ้ำ

October 2017

สบำยใจเก็บตะว ัน เอกม ัย เป็ น ้ ต ำ ที่ ค ิ ด ถึ ง เ ป็ น อั น ดั บ ร ำ้ น ส ม แรกๆ ไปแล ้ว เวลำอยู่แ ถวทอง ่ ดี แต่ หล่อเอกมัย อำหำรรสแซบ ทีแปลกใจคือ ลูกค ้ำร ้ำนนีเ้ ป็ นคน ญีป ่ ุ่ นเยอะมำก เมนู อำหำรเยอะ กิน มำหลำยครั ้ง ตอนนี้ ส รุ ป ได ้ แล ้วว่ำอำหำรอร่อยถูกปำกหลำย อย่ำง ถ ้ำโซนทองหล่อเอกมัยว่ำ ร ้ำนนี้น่ำจะเด็ดสุดแล ้วมั ง้ สำหรับ ้ ำ” ร ้ำนสมต

ร ้ำนนีส ้ งั่ เดลิเวอรีก ่ ็ได ้น ้ำ และตัง้ อยูท ่ ี่ ซอย สุขม ุ วิท 63 ติดถนนเอกมัยซอย 1(อยู่ ปำกทำง) เบอร์ตด ิ ต่อ 02-714-2622 เวลำเปิ ดบริกำร ทุกวัน : 10:30 - 23:30 ทีม ่ ำ: https://www.wongnai.com


SD INSIDE MAGAZINE นิกโกะ คำเฟ่ สไตล์ญป ี่ ่ ุน ในซอยเอกม ัย 12 คำเฟ่ น่ ำ รั ก ๆ อยู่ ซ อยเอกมั ย 12 สไตล์ก ำรตกแต่ง จะเป็ น แบบ Minimalist Japanese Style คือเรียบง่ำย แต่ดด ู ใี น สไตล์ญ ี่ปุ่ น เน น ้ เฟอร์นิ เ จอร์ เป็ นไม ส ้ ี โ อ๊ ค ธรรมชำติ ให ้ Mood&Tone ดู อ บ อุ่ น นั่ ง ิ ล์ รอบๆร ้ำนมีต ้นไม ้เยอะ ชล ภ ำ ย ใ น ร ำ้ น ก็ มี ส ว น ต น ้ ไม้ ึ ขนำดย่อมๆอยู่ เลยทำให ้รู ้สก ผ่ อ น ค ล ำ ย ม ำ ก ๆ มี โ ซ น Outdoor เป็ นโต๊ะ เก ้ำอีห ้ วำย ท่ำมกลำงต ้นไม ้เขีย วๆ น่ ำนั่ ง ดี มีห ้องกระจกเล็ กๆมีโต๊ ะอยู่ ์ อย 2-3 ตัวมุม นี้ก็ม ำนั่ งเมำส ม ่ กัน กับเพือ ่ นได ้เชน

แต่ถ ้ำอยำกได ้ควำมสงบหน่อ ย ้ 2 ของร ้ำน จะมีห ้อง มีโซนชัน แอร์ไ ว ้นั่ ง ท ำงำน อ่ำ นหนั ง ส ือ พร ้อมจิบกำแฟได ้ และก็มโี ซน ั ้ 2 เป็ นโซฟำหนั ง Outdoor ชน พ ร ้ อ ม ห ม อ น ใ บ ใ ห ญ่ บรรยำกำศดูโ ล่ง สบำย พร ้อม ทิวทัศน์รอบข ้ำง เนื่องจำกตัวร ้ำนมีหลำยโซนให ้ เ ลื อ ก นั่ ง ไ ด ้ ท ำ ใ ห ้เ ห ม ำ ะ ส ำหรับ คนทีจ ่ ะมำทีน ่ ั่ ง ทำงำน, มำนั่ ง คุย กั บ เพื่อ น ,มำนั่ ง อ่ำ น ื , หรือถ ้ำค่ำๆหน่อยก็มำ หนั งสอ นั่งแฮงค์เอ ้ำท์กน ั ได ้ยำวๆ ทีอ ่ ยู่ : 30/18 ซ.เอกมัย 12 ถ.สุขม ุ วิท 63 (เอกมัย) ั โทรศพท์ : 02381291 เว็บไซต์ www.facebook.com /NikkoCafe

October 2017


SD INSIDE MAGAZINE

Ekkamai Macchiato ร ำ้ น ก ำ แ ฟ บ ร ร ย ำ ก ำ ศ อ บ อุ่ น ภำยในซอยเอกมัย 12 เป็ นบ ้ำน ส ีข ำวดี ไ ซน์ ไ ด อ ้ ย่ ำ งน่ ำ รั ก ถู ก โอบล ้อมไปด ้วยต ้นไม ้สเี ขียว ที่ ึ ได ้ถึงควำม ให ้เงำร่ม รื่น จนรู ้ส ก เป็ นส ่วนตัวเมือ ่ ได ้นั่ งอยู่ภ ำยใน ร ้ำน กำรตกแต่ ง ภำยในร ้ำนจะ เป็ นสไตล์ ม ิ นิ ม อล เน น ้ ควำม เ รี ย บ ง ำ ย ต ก แ ต่ ง ด ้ ว ย ี ำว เฟอร์นเิ จอร์ไม ้จริงทีต ่ ัดดับสข ได ้อย่ำงลงตัว

สว่ นเมนูอำหำรของทำงร ้ำนจะ ั่ เมนูรับประทำน เป็ นเมนูฟิวชน ื่ ชอบมำ ง่ำ ยๆ ส ำหรั บ คนที่ช น นั่ งพักผ่อนในร ้ำนคำเฟ่ โดยมี เ ม นู แ นะ น ำ เ ป็ นข ำ้ ว ผั ด กร ะ เพรำไข่ข ้นWaffle&Seasonal Fruits,AdultAffogato แ ล ะ กำแฟรสชำติดอ ี ก ี หลำกหลำย ชนิด ใครที่อ ยำกลองสั ม ผั ส บรรยำกำศสุ ด ช ิล ล์ ใ นบ ำ้ นส ี ขำวทีอ ่ บอวลไปด ้วยเสน่หข ์ อง กำแฟแห่งนี้

สำมำรถไปดืม ่ ด่ำ บรรยำกำศ เ ต็ ม ๆ ไ ด ้ ที่ Ekkamai Macchiato ซอยเอกมัย 12, สุขม ุ วิท 63 โทร 083-785-9090 ร ้ำนเปิ ดบริกำรวันจันทร์-ศุกร์ เวลำ 8.00 น.-19.00 น. เสำร์- อำทิต ย์ เวลำ 9.00 20.00 น. หยุด ทุก วัน อัง คำร และ Last order 1 ชั่วโมง ก่อนร ้ำนปิ ดค่ะ

October 2017


SD INSIDE MAGAZINE จำกย่ำ นเอกมั ย –ทองหล่อ แล ้ว SD จ ะ พ ำ ม ำ ใ ก ล ๆ้ กั บ อี ก ห นึ่ ง โ ค ร ง ก ำ ร THE MONUMENT SANAMPAO เมื่อ พู ด ถึง โครงกำรนี้ แ ล ้วใครๆก็ ตอ ้ ง อ่ อ ..ก็ โ ครงกำรเรำอยู่ ต ิด แ น ว ร ถ ไ ฟ ฟ้ ำ ม ำ ก ๆ เ ดิ น ท ำ ง สะดวก หำของทำนก็ง่ำย วันนี้เรำ ก็ มี ร ำ้ น เ ด็ ด ย่ ำ น ส น ำ ม เ ป้ ำ ม ำ แนะนำ ไปดูร ้ำนแรกกันเลยคร ้ำ

ร ้ำน The Older เป็ นร ้ำนทีน ่ ำตึก เก่ ำ ย่ ำ นสนำมเป้ ำ มำดั ด แปลง ้ ำ ว่ ำ เ ป็ น ร ำ้ น อ ำ ห ำ ร ( จึ ง ใ ช ค Older) ร ้ำนนี้อยู่ใต ้ BTS สนำม ้ และชั น ้ เป้ ำเลย ร ำ้ นมีส ำมชั น บนสุ ด เป็ นครั ว แบบเปิ ดให เ้ ห็ น โ ล่ ง ส ำ ม ำ ร ถ ม อ ง เ ห็ น ก ำ ร ทำอำหำรจำก BTS ได ้เลย สว่ น เมนู อ ำหำรของร ้ำนนี้ เ น น ้ อำหำร ฝรั่ ง ฟิ วชั่น ผสมอำหำรไทยบ ้ำง บำงส ่ว น อำหำรเด่น จะเป็ นพวก ของทอด เมือ ่ ลองอำหำรหลำยๆ เมนู เรำรู ส ้ ึก ว่ ำ ร ำ้ นนี้ ร วมๆแล ว้ ร ส ช ำ ติ อ ำ ห ำ ร ใ ช ้ ไ ด ้ เ ม นู สร ้ำงสรรค์ด ี ร ้ำนนี้มท ี ัง้ เครือ ่ งดืม ่ ทีห ่ ลำกหลำย

October 2017

รวมๆกับบรรยำกำศของร ้ำน พ นั ก ง ำ น เ อ ำ ใ จ ใ ส ่ ดี มี ดนตรีส ดมำเล่นทุกวัน รั บ ล อ ง เ ล ย ว่ ำ ม ำ ร ำ้ น นี้ ไ ม่ ผิดหวังแน่นอนค่ะ / มีทจ ี่ อดรถ / รับจองล่วงหน ้ำ / รับบัตรเครดิต / แอลกอฮอล์ แ ล ะ มี เ ด ลิ เ ว อ รี เ ห ม ำ ะ สำหรับมำเป็ นกลุม ่ ช ่ว งรำคำ ฿ (251 - 500 บำท) เวลำเปิ ดร ำ้ น : 10:00 23:59น. ที่ ม ำ :https://www.wong nai.com


SD INSIDE MAGAZINE

๋ วเป็ด 1 โภชนำ (พญำไท 2) 'เตีย ร ้ำนใกล ้ รพ.พญำไท 2 เห็ น กั น มำ นำนตัง้ แต่อยู่ในซอกซอย ตอนนี้ เป็ น ตึกสะอำดตำ ทีน ่ ั่งเยอะมำก โซนหน ้ำ ร ้ำน open air ...ด ้ำนใน ติดแอร์เย็ น สบำย จุ ด เด่ น ของร ำ้ นนี้ ค ื อ เรื่ อ ง รสชำติค วำมหอมอร่ อ ยกลมกล่ อ ม ี ำขุน ของน้ ำซุป ซงึ่ ค่อนข ้ำงใสไม่มส ี ด ่ ข ้น หรือ มีก ลิน ่ ฉุ น พะโล ้มำกเกิน ไป โดยเฉพำะเนื้อเป็ ดเลือกตัวใหญ่ๆ มำ ้ ่อ งเทศสมุน ไพร ต ้มพะโล ้โดยใช เครื ื่ ยำจีนหลำยชนิด ปรำกฏว่ำมีลก ู ค ้ำชน ชอบและสั่งกิน แทบทุก โต๊ะ กินคู่กับ น้ ำจิ้ ม ซ ีฟู้ ดเข ำ้ กั น มำก ยิ่ง กิน ก็ ย ิ่ ง เพลินอร่อยจนหยุดไม่อยู่ เผลอแป๊ บ เดียวกินหมดจำน สว่ นรำคำก็เริม ่ ต ้นที่ ชำมละ 40 บำท พิเศษ 50 บำท ไส ้ แก ้ว 50 บำท ข ้ำวหน ้ำเป็ ด 40 บำท เปิ ดขำยทุกวันยกเว ้นวันอำทิตย์ตัง้ แต่ เวลำ 07.00-21.00 น. สอบถำมเพิม ่ เติมโทร.0-2619-7869 และ 08-4096-2529.

October 2017


SD INSIDE MAGAZINE

๋ วเป็ ด ร ำ้ นเหลำก๋ว ยเตี๋ย ว เหลำก๋ว ยเตีย เป็ ดนีเ้ ปิ ดมำตัง้ แต่ 2510 เป็ นร ้ำนพะโล ้เจ ้ำ ิ ปี ดังประจำย่ำนสนำมเป้ ำเลย กินมำเป็ นสบ แล ้ว เมนูทห ี่ ้ำมพลำด คือ เป็ ดพะโล ้ทัง้ ปี ก คอขำไส ้ อร่ อ ยมำกๆ ร ้ำนนี้น อกจำกขำย ก๋วยเตีย ๋ วเป็ ด ยังมี ข ้ำวหน ้ำเป็ ด ก๋วยเตีย ๋ ว ่ ไก่ ข ้ำวขำหมู ขำยด ้วย ช ว งกลำงวัน คน เ เ น่ น ทุ ก วั น ร ำ้ น ห ำ ไ ม่ ย ำ ก อ ยู่ ใ น ซ อ ย ิ รติด รถไฟฟ้ ำสนำมเป้ ำ ใกล ้ ธนำคำรกส ก กั บ โครงกำรเรำเช ่น กั น นะคร ำ้ และเมนู แนะนำ คือ ข ้ำวขำหมูทก ุ อย่ำงน้ ำน ้อย ข ้ำวคำกิ บะหมีเ่ ป็ ดพะโล ้ เป็ ดพะโล ้รวม ทีอ ่ ยู่ : 1019/2 ถ.พหลโยธิน สำมเสนใน ั : 0816425837 , 0227948 โทรศพท์ 81 เวลำเปิ ด/ปิ ด :เวลำ 08.00-15.30 น. หยุดทุกวันอำทิตย์ กำรเดินทำง :ถนนพหลโยธิน ตรงไปทำง สนำมเป้ ำ จะเห็นร ้ำนเหลำก๋วยเตีย ๋ วเป็ ด ิ รไทย สำขำสนำม อยูข ่ ้ำงๆ ธนำคำรกสก เป้ ำ ทีจ ่ อดรถ :ริมถนนหน ้ำร ้ำนเหลำก๋วยเตีย ๋ ว เป็ ด

October 2017


SD INSIDE MAGAZINE

วรำภรณ์ซำลำเปำ @ สนำมเป้ำ ปำกซอย พหล ฯ 1 ติ ด ธนำคำร UOB ฝั่ ง เดียวกับ โรงพยำบำลพญำไท 2 ไม่ลองไม่ ้ ของ รู ้ ซำลำเปำ วรำภรณ์ เพรำะเขำใชแต่ คุ ณ ภำพ สั่ ง ซำลำเ ปำหมู สั บ ก็ จะได ห ้ มู ้ มก็จะได ้ครีมที่ คุณภำพปลอดสำร ถ ้ำสั่งไสครี ท ำจำกเนยสดแท ้ๆ หรือ สั่ง ขนมจีบ กุ ้ง กุ ้งก็ เป็ นกุ ง้ ขนมจี บ หมู ก็ ใ ส ่ ห มู ล ว้ นๆ ไม่ ผ สม อย่ำงอืน ่ เลย รับรองว่ำอร่อยถูกใจแน่ นอน... จำกถนนพหลโยธิน ให ้ตรงไปทำงสนำมเป้ ำ ประมำณ 2 กิโ ลเมตร จะเห็ น ร ้ำนวรำภรณ์ ซำ ล ำ เ ป ำ อ ยู่ ท ำ ง ด ำ้ น ซ ำ้ ย มื อ บ น ถ น น พหลโยธิน ทีม ่ ำข ้อมูล: http://www.painaidii.com

October 2017


TALK ABOUT Top Sales & Best Image

ก่ อ นอื่ น ต้ อ ง ส อ บ ถ ำ มคว ำ มรู ้ส ึก ที่ ้ อ ได้ร ับรำงว ัลนีก ่ นเลยค่ะ ค่ ะ ดีใ จมำกๆค่ ะ และรู ส ้ ึก ขอขอบคุ ณ บ ริ ษั ท แ ส น ส ิ ร ิ จ ำ กั ด ( ม ห ำ ช น ) ขอขอบคุณทีมSD (สำหรับหลักสูตรกำร อบรมในหลำยๆเรื่อ งที่ด ี ที่ม ีป ระโยชน์ ม ำ ก ๆ ส ำ ห รั บ ก ำ ร น ำ ม ำ ใ ช ใ้ น ก ำ ร ปฏิบั ต งิ ำนจริง ค่ ะ ) ขอขอบคุ ณ หั ว หน ำ้ งำน และเพือ ่ นร่วมงำนในทุกๆฝ่ ำยนะคะ คิดว่ำอะไรคือ Key success ในกำร บริกำรของเรำค่ะ ค ว ำ ม เ ต็ ม ใ จ ค ว ำ ม ยิ น ดี แ ล ะ ค ว ำ ม ื่ สต ั ย์ ในกำรให ้บริกำรแก่ลก ซอ ู ค ้ำค่ะ กำร กระทำในทุกๆสงิ่ เหล่ำนี้ ลูกค ้ำจะสำมำรถ ึ ได ้ถึงควำมจริงใจทีเ่ รำมอบ รับรู ้ และรู ้สก ให ้กับ ลูก ค ้ำค่ะ และจะน ำมำซงึ่ กำรขำย และกำรแนะนำบอกต่อค่ะ

October 2017

เคล็ดลับดีๆ “Key success” ในการบริการของเราค่ะ

คุณเกษศิณี อุ้มบางตลาด (ก้อย) อยำกให้ฝ ำกถึง เพือ ่ นๆค่ะ มีเ คล็ ด ล บ ั ิ รำงว ัล Best image อะไรในกำรพิชต ยึด กำรปฏิบั ต ต ิ ำม 14 ขั น ้ ตอนในกำรรั บ ลู ก ค ้ำคะ ติด ตำมสอบถำมลู ก ค ้ำในทุ ก ๆ ขัน ้ ตอน ทุกๆเรือ ่ งรำวอย่ำงสม่ำเสมอ และ เมือ ่ ลูกค ้ำต ้องกำรควำมชว่ ยเหลือ ไม่ว่ำจะ เรื่ อ งใด นั่ น คือ ส ิ่ง ที่ ต ้องรี บ ด ำเนิ น กำร ชว่ ยเหลือ แก ้ไขอย่ำ งเร่ง ด่ว น เพื่อไม่ใ ห ้ ิ ใจ ลูก ค ้ำเกิด ควำมไม่ส บำยใจ เมือ ่ ตัด ส น ื้ บ ้ำนกับเรำค่ะ ซอ


SD INSIDE MAGAZINE

โครงการ นาราสิริ บางนา สำหรับคุณ จ๋ำ (น.ส.ณั ฐฐิรำ โรจนวิทรู ) เรำมำ สอบถำมควำมรู ส ้ ึก ของคุ ณ จ๋ ำ และแนวทำง เคล็ดลับกำรทำงำนกันเลยค่ะ ึ ทีไ่ ด้ร ับรำงว ัลนี้ : แน่ นอนค่ะ คือ ควำมรูส ้ ก ควำมภูม ิใ จ ในตั ว เองเพรำะส ิ่ง ที่ไ ด ้มำมั น บ่ ง บอกถึงควำมตัง้ ใจในกำรทำงำนของเรำในทุกๆ ึ ว่ำ วั น มั น ส ำเร็ จ ออกมำเป็ นผลงำน และรู ้ส ก ึ ภูมใิ จที่ ตัวเองทำงำนอย่ำงมีเป้ ำหมำย และรู ้สก ได อ ้ ยู่ อ งค์ ก รที่ เ ห็ น คุ ณ ค่ ำ ของพนั กงำนแ ละ ี มำกๆค่ะ ภูมใิ จในอำชพ Key successในกำรทำยอดขำยของเรำ : 1.ทำทุก First Impression ทีล ่ ก ู ค ้ำเข ้ำมำพบ เรำให ้มีคำ่ และคุ ้มค่ำและน่ำจดจำทีส ่ ด ุ 2.ใส ่ Inner ในกำรน ำเสนอขำยทุ ก ส ิ่ง ให ้ดู ม ี Value ทีส ่ ด ุ เริม ่ ต ้นตัง้ แต่ Spec บ ้ำนจนถึงเรือ ่ ง ของโปรโมชั่น ว่ำ ส งิ่ ที่ลู ก ค ้ำได ้คือ ส งิ่ ที่คุ ้มค่ำ และพิเศษทีส ่ ด ุ จนปิ ดกำรขำยได ้สม่ำเสมอ 3.มีควำมพร ้อมเสมอไม่วำ่ ลูกค ้ำต ้องกำรจะเข ้ำ ชมโครงกำร Revisit เวลำไหน จะวัน หยุด หรือ หมดเวลำงำนจ๋ ำ พร อ ้ มที่จ ะให บ ้ ริก ำรตลอด (หำกว ันหยุดจะมีชุดทำงำนติดไว้ทรี่ ถเสมอ เพรำะโดยส ่ว นใหญ่ห ลำยๆ เคททีป ่ ิ ดกำร ขำยได้ลูกค้ำจะชอบสะดวกมำพบเรำ หรือ ใ ห้ เ ร ำ ไ ป พ บ ใ น ว ัน ห ยุ ด ห รื อ เ ว ล ำ ไ ม่ คำดหมำยเสมอ) 4.ดูแลลูกค ้ำเก่ำพร ้อมให ้ควำมชว่ ยเหลือในทุกๆ ่ น ้ำทีข เรือ ่ ง แม ้ไม่ใ ช ห ่ องฝ่ ำยขำยก็ตำม ทำให ้ ลูก ค ้ำเกิด ควำมประทั บ ใจ และลูก ค ้ำก็ จ ะเกิด ื้ อย่ำงต่อเนือ กำรแนะนำบอกต่อมำซอ ่ ง 5.ภูมใิ จในโครงกำรทีข ่ ำย แม ้ทำเลแปลงจะมีให ้ เลือ กเพีย งไม่ ก ี่ห ลั ง แต่ ทุก ๆหลั ง จ๋ ำ จะคิ ด ไว ้ เสมอ คือ ทุกหลังมีควำมสวยในแบบทีแ ่ ตกต่ำง กั น พย ำย ำม หำข อ ้ ดี ส ิ่ ง ที่ เ รำมี ด ี ถ่ ำ ย ทอ ด ึ คล ้อยตำมเรำ ออกมำให ้ลูกค ้ำรู ้สก

คุณณัฐฐิรา โรจนวิทูร (จ๋า) Role Model รุ่น 1 เคล็ ดล บ ั อะไรในกำรพิช ิต รำงว ล ั Top sales: 1.ท ำ ง ำ น อ ย่ ำ ง มี เ ป้ ำ ห ม ำ ย ตั ้ ง Mission Statement ของตัว เองและพยำยำมเต็ม ที่ และดีทส ี่ ด ุ เพือ ่ ไปให ้ถึงเป้ ำหมำยนั น ้ 2.ทำงำนอย่ำง Active ในทุกๆวัน ไม่ปล่อยให ้ ึ Down ลง ตัวเองรู ้สก 3.พร ้อมเรีย นรู ้อยู่เสมอ โดยมีคติว่ำ จงทำตัว เป็ นน้ ำครึง่ แก ้วตลอดช วี ต ิ เรำจะได ้พร ้อมรั บ สงิ่ ใหม่ๆตลอดเวลำ 4.Follow ลู ก ค ำ้ อย่ ำ งสม่ ำ เสมอเพื่ อ ไม่ ใ ห ้ พลำดโอกำสในกำรปิ ดกำรขำย 5.กำรเป็ นทีม Work สำคัญทีส ่ ด ุ ค่ะ เพรำะเรำ ไม่ ส ำมำรถท ำงำนคนเดีย วได ้ ฉะนั ้น ต ้องมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ท ี่ ดี กั บ ทุ ก ส่ ว น ง ำ น เ พื่ อ ก ำ ร ช ่ว ยเหลือ ซ งึ่ กั น และกั น ท ำให ้เกิด ยอดขำย ด ้วยค่ะ 6.เตรียมควำมพร ้อมในทุกๆวันทำงำน เพรำะ เรำไม่สำมำรถรู ้ได ้ว่ำลูกค ้ำจะมำให ้เรำปิ ดกำร ขำยวันไหน ฉะนัน ้ ต ้องสวยหล่อทุกวันค่ะ เ ท ค นิ ค แ ล ะ เ ค ล็ ด ลั บ ดี ๆ แ ล ะ ง่ ำ ย แ บ บ นี้ พนั กงำนทุกท่ำนก็สำมำรถนำไปปรับใช ้ เพือ ่ ควำมสำเร็จของเรำในวันข ้ำงหน ้ำได ้นะคร ้ำ

October 2017


SD INSIDE MAGAZINE

คุณสุกานดา หลวงอินทร์ (โอ๋) ึ ทีไ่ ด้ร ับรำงว ัลนี้ คือ โอ๋ รู ้สก ึ ควำมรูส ้ ก ดีใจและภูมใิ จค่ะ ทีไ่ ด ้เป็ นสว่ นหนึง่ ในกำร ได ้รับรำงวัล Top sales ซงึ่ ถือได ้ว่ำเป็ น ขวัญและกำลังใจในกำรทำงำนต่อไปค่ะ Key success ในกำรทำยอดขำย ก็ น่ำจะเกิดจำกทัง้ ทีมงำนและตัวเรำเองค่ะ - ทีมงำน ก็มผ ี ลในแง่ของกำรทำงำน กำรทั ้ง ทีม ฝ่ ำยช่ำ ง หั ว หน ำ้ งำน เพื่อ น เ ซ ล ล์ ท ำ ใ ห ้ม ี บ ำ้ น ที่ มี คุ ณ ภ ำ พ มี สภำพแวดล ้อมของโครงกำรทีเ่ รีย บร ้อย ช ่ ว ย เ ห ลื อ กั น เ พื่ อ ใ ห ง้ ำ น บ ร ร ลุ ผ ล ที่ วำงแผนไว ้ ่ นต ัวของเรำก็ ต ้องมีทัศนคติท ี่ด ี - สว ต่อกำรทำงำนซงึ่ นั่นก็ถก ู ถ่ำยทอดออกมำ ึ ษำหำ ผ่ำนทำงกำรบริกำรให ้กับลูกค ้ำ ศก ควำมรู ้ทั ง้ เรื่อ งของProductของเรำและ ิ เชอ ื่ กำรเงิน ควำมรู ้รอบตัว ของคู่แข่ง สน ้ ต่ำ งๆที่ส ำมำรถน ำมำใช ในกำรขำยเพื ่อ บอกถึงอรรถประโยชน์ทล ี่ ก ู ค ้ำจะได ้รับทัง้ ในปั จ จุบัน และอนำคต เป็ นที่ป รึก ษำที่ด ี ทัง้ เรือ ่ งบ ้ำนและเรื่องทีล ่ ูกค ้ำสนใจ หรือ กัง วล เมื่อ ลูก ค ้ำเกิด ควำมไว ้วำงใจและ ื่ ใจในตัวเรำ ลูกค ้ำก็จะซอ ื้ บ ้ำนกับเรำ เชอ และอำจจะบอกต่ อ ไปยั ง เพื่อ นญำติอ ีก ด ้วยค่ะ ฝำกถึงเพือ ่ นๆค่ะ ว่ำเคล็ ดล ับอะไรใน ิ รำงว ัล Top sales ขอให ้ทุก กำรพิชต ้ คนสู ๆนะคะกั บ กำรท ำงำนที่ บ ำงครั ้ง ก็ ิ อำจจะเครีย ดบ ้ำง ท ้อบ ้ำง ในกำรพิช ต ยอดขำย แต่ ห ำกเรำรั ก ในงำนที่เ รำท ำ แล ้ว ควำมสุข ก็ จ ะเกิด ขึ้น ในทุ ก ๆวั น ค่ ะ และสำมำรถไปได ้ถึงเป้ ำหมำยทีเ่ รำตัง้ ใจ ไว ้ค่ะ

October 2017


FUN & HAPPINESS

์ ำ Fun & HAPPINESS ฉบับนี้ เรำมีเกมสม ฝึ ก ส ม อ ง ป ล อ งค ว ำ ม ไ ว กั บ เ ก ม ส ์ เ รี ย ง ั คำศพท์ มำหัดเรียงคำศัพท์ภำษำอังกฤษกัน เถอะ เพือ ่ ทดสอบควำมรู ้และสำยตำ กับเกมส ์ เกมสเ์ รียงคำศัพท์ ของโครงกำร TAKA แล ้ว คุณจะได ้พบควำมสนุกมำกมำยค่ะ

กติกำง่ำยๆ ป ริ้ น ค อ ลั ม น์ Fun& HAPPINESS มำแล ้วเอำปำกกำ มำลำกค ำศั พ ท์ ท ี่ ค ิด ว่ ำ ถู ก กั น เลยคร ้ำ มีเ พีย ง 15 ค ำง่ ำยๆ ิ ธิล ใครส่งก่อ น มีส ท ์ ุ ้นรั บรำงวั ล กันก่อนเลยค่ะ .. ่ มำที่ อย่ำลืมถ่ำยรูปคำตอบสง Nutyada@sansiri.com หรือ ID Line : namiiya เพือ ่ ลุ ้นรับรำงวัลกับทำง SD ได ้ เลยนะคร ้ำ


SD INSIDE MAGAZINE

October 2017


SD INSIDE MAGAZINE

Coming Soon

ชวี ต ิ ดีด ี เต็มทีท ่ งว ั้ ัน

Call 1685 www.sansiri.com

Sd inside Magazine v2 2017  
Sd inside Magazine v2 2017  
Advertisement