Page 1

Smart, Sustainable Mobility

Jaarverslag 2012 to Connekt for smart mobility

Connekting for smart mobility

Connekted for smart mobility


Inhoudsopgave

Connekt jaarverslag 2012

Voorwoord: to Connekt for smart mobility

4

Connekting for smart mobility

6

Connekted for smart mobility

10

Bijlage 1 Wie is wie bij Connekt?

29

Bijlage 2 Connekt netwerk

30

Bijlage 3 Publicaties

36

3


Voorwoord

to Connekt for smart mobility In dit jaarverslag kijkt Connekt terug op het jaar 2012 en vooruit naar 2013, een jaarovergang die nog een verandering markeert. Na vijfenenhalfjaar met veel plezier het voorzitterschap van Connekt te hebben bekleed draag ik het stokje over aan Peter Hartman, president-directeur van KLM. In de afgelopen jaren heb ik Connekt zien uitgroeien tot het netwerk voor verkeer en vervoer op het gebied van ITS en logistiek in Nederland, dat grote mobiliteitsprogramma’s uitvoert zoals Impuls Dynamisch

Mobiliteit is de motor van de economie, en al heel erg lang. Dankzij de uitvinding van het wiel in oude beschavingen konden mensen niet alleen potten bakken, maar ook meereizen met hun kuddes. Dat was van vitaal belang voor de opbouw van de economie. Door de eeuwen heen heeft het wiel het transport steeds verder vereenvoudigd en ook de fast moving interconnected society van de 21e eeuw bevorderd.

Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) en Lean and Green Logistics & Personal Mobility. Bij mijn overdracht op 1 januari 2013 telt het Connektnetwerk 125 leden. Net als in voorgaande jaren is het netwerk ook in 2012 dus weer gegroeid, ondanks of misschien wel juist dankzij tijden van economisch zwaar weer. Want Connekt biedt een veilige, onafhankelijke omgeving waarin de Connektleden strategisch samenwerken aan een duurzaam mobiel en bereikbaar Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolger Peter Hartman, met zijn ervaring, autoriteit en ruime kennis van de sector, deze premisse van Connekt zal bewaken en stimuleren.

Leo van Wijk, (scheidend) bestuursvoorzitter

4

Inmiddels is onze mobiliteit zo gegroeid dat zij ons welzijn belemmert. Niet alleen vervuiling van klimaat en ruimte, geluidsoverlast, verkeersopstoppingen, maar ook toenemende grondstoffenschaarste en stijgende brandstofprijzen vormen bedreigingen. Economische groei zonder uitputting van natuurlijk kapitaal vraagt om slimme en integrale mobiliteitsoplossingen. Want de moderne consument, producent en vervoerder wil mobiel zijn en blijven. Met zoveel mogelijk flexibiliteit en keuzemogelijkheden. Publieke en private partijen die actief zijn op het gebied van mobiliteit vormen samen een divers en dynamisch belangenveld. In dat veld lopen de belangen soms ver uiteen. Hoe creĂŤer je dan mobiliteit die onze welvaart en ons welzijn duurzaam ondersteunt?

Connekt jaarverslag 2012


Dat kan door verbinding en samenwerking. En door dat vooral slim te doen, met oog voor elkaars ambities en met een neus voor gedeelde kansen. Waarbij alle spelers in het veld zich erkend en betrokken voelen en bereid zijn zich gezamenlijk in te zetten. Een vruchtbare bodem daarvoor is het Connektnetwerk: een krachtig, zelfstandig, publiekprivaat netwerk voor duurzame verbetering van de mobiliteit. Duurzame ontwikkeling houdt direct verband met de dingen slimmer en efficiënter doen. Nog sneller en efficiënter worden we door kennis te delen en krachten te bundelen. Dat betekent uiteindelijk economische winst voor alle partijen in de keten en dus versterking van de concurrentiepositie van Nederland. De hechtheid en het groeiende vertrouwen binnen het Connektnetwerk zijn daarvan de enablers – in de woorden van mobiliteitspionier Henry Ford, ongeveer een eeuw geleden:

Drs.ing. Peter Hartman (voorzitter bestuur)

Drs. Nico Anten, (managing director)

“Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.”

Connekt jaarverslag 2012

Connekt, Delft maart 2013

5


Connekting for smart mobility

6


De kracht van

Gedeelde uitdaging De ambitie om de mobiliteit in Nederland duurzaam te verbeteren levert elk jaar nieuwe uitdagingen op. Want de wereld verandert voortdurend. Aan de wereldwijde economische crisis is nog geen eind gekomen. Economie

Ruim 125 bedrijven, kennisinstellingen en overheden

en politiek maken golfbewegingen. Ondertussen snelt de

vormen een netwerk ter verbetering van slimme duurzame

ontwikkeling van technologie vooruit. Bedrijven anticiperen

mobiliteit in Nederland. Dat is Connekt anno 2013.

op maatschappelijke veranderingen door te blijven innoveren en over de eigen grenzen te kijken. Ter

En daarom veranderde Connekt haar logo in 2012. Want

waarborging van het publieke belang onderzoekt de

een sterk, effectief netwerk staat niet stil. Zo’n netwerk is

overheid de culturele en maatschappelijke implicaties van

voortdurend in beweging, zoals mensen in een metro. De

deze en toekomstige trends om een samenhangende

metrolijn vertegenwoordigt beweging en verbinding

beleidsagenda te ontwikkelen en te effectueren. Hoog op

tussen vertrekpunt en bestemming. Samen vormen

die agenda staat mobiliteit.

metrolijnen een netwerk, waarbinnen de verschillende lijnen elkaar kruisen, waardoor verbindingen ontstaan.

Op het gebied van mobiliteit zijn veel publieke en private

Mensen zijn vitaal onderdeel van het netwerk en bepalen

partijen actief. Mobiliteit is immers een belangrijke motor

zelf hun route. Er is geen centraal knooppunt, maar er

voor de economie. Maar economische groei heeft pas

zijn heel veel routes mogelijk, ook nieuwe. Connekt spant

duurzaam effect als ze hand in hand gaat met

zich met vijftien toegewijde professionals in om dit

maatschappelijke doelstellingen zoals bereikbaarheid,

netwerk zo goed mogelijk te faciliteren en te voeden met

veiligheid en leefbaarheid. In het dynamische mobiliteitsveld

nieuwe inzichten en werkwijzen.

lopen de belangen dan ook vaak uiteen. Terwijl die maatschappelijke doelstellingen juist vragen om

Ook de nautilus is een symbool van verbinding en groei.

gezamenlijke inzet, daadkracht en actie. Een vruchtbare

Deze miljoen jaren oude schelp bestaat uit een spiraal

bodem daarvoor ontstaat door erkenning van de

van steeds grotere kamers. De spiraal groeit vanuit de

uiteenlopende belangen, herkenning van de gezamenlijke

kern, haar eigen begin, naar de buitenwereld. Zij

doelstelling en de wil tot samenwerking en verbinding.

symboliseert de verbinding van elk individu met het

Alleen dan kunnen activiteiten in het kader van programma’s

geheel en de natuurlijke weg waarlangs voortdurende

en projecten tijdig en in samenhang met elkaar worden

groei en ontwikkeling plaatsvindt. De metrolijn en de

uitgevoerd. Precies op dit snijvlak beweegt Connekt.

nautilus zijn de inspiratiebron voor het nieuwe logo van Connekt. Samen symboliseren zij het Connektnetwerk.

Connekt jaarverslag 2012

7


Connekt & Share

Shared Success

Connekt is het netwerk waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen

Het gaat Connekt niet om de

en overheden hun krachten bundelen ter verbetering

verbinding maar om

van slimme duurzame mobiliteit. Vanuit de visie Connekt &

vruchtbare samenwerking.

Share bouwt Connekt aan een sterk netwerk, gebaseerd op

Daarom bewaakt en

vertrouwen en een goed geolied proces. Connekt organiseert

bewaart Connekt haar

activiteiten voor kennisuitwisseling en samenwerking

onafhankelijke rol als

voor en met leden. Zo creëert Connekt een communitygevoel

netwerkorganisatie met het

waar partijen uit mobiliteitsland graag bij willen horen.

oog op vruchtbare samenwerking voor de

Duurzaam draagvlak

toekomst van mobiliteit in

Duurzaam verbinden in een complexe en politiek gevoelige

Nederland. Connekt wil het

omgeving kan alleen op basis van vertrouwen. Daarom

bedrijven, kennisinstellingen en

maakt Connekt gemeenschappelijke uitdagingen

overheden gemakkelijk maken elkaar te

bespreekbaar in een neutrale omgeving. Uitgangspunt is dat

vinden, zodat die ontmoetingen leiden tot nieuwe

diverse probleemeigenaren met elkaar in gesprek gaan om

innovatieve producten of diensten op het gebied van

een gezamenlijk doel te realiseren. Eerst de vraag formuleren,

duurzame mobiliteit. Het succes van Connekt is gedeeld

dan gezamenlijk een antwoord vinden. Waar individuele

succes.

organisaties vroeger zelfstandig opereerden staat nu de ketenbenadering centraal. Daarbij benut Connekt niet alleen alle aanwezige kennis uit het netwerk. Connekt betrekt het netwerk ook bij de uitvoering

Shared Values Gedeeld succes vraagt om een bredere blik dan alleen het maken van winst in financieel opzicht. Natuurlijk dankt een bedrijf zijn vitaliteit primair aan winst, kostenreductie en innovatie. Maar op de langere termijn behoudt een bedrijf

van programma’s. Want

zijn vitaliteit alleen door een goed samenspel tussen

gezamenlijk komen bedrijven

bedrijfsbelang en algemeen maatschappelijk belang.

en overheden met optimale

Verduurzamen vraagt om een efficiëntere inzet van mensen

oplossingen. Dat creëert

en middelen. Daar rollen altijd kostenvoordelen uit. Dus gaat

draagvlak voor implementatie

financiële winst dan samen met maatschappelijke winst.

en succes; draagvlak dus voor ‘duurzame verbinding’.

Sterker nog: door (h)erkenning van gemeenschappelijke waarden ontstaat nieuwe economische waarde. In toenemende mate wordt een gezond business model onderdeel van een ‘Shared Values’ model.

8

Connekt jaarverslag 2012


Menselijke maat In gedeelde waarden herkennen mensen elkaar, vanuit gedeelde waarden leggen

Het Connektnetwerk Wilt u weten wie onze leden zijn? De ledengids achterin dit jaarverslag biedt een overzicht van alle Connektleden per 1 februari 2013. In het volgende hoofdstuk, Connekted, leest

mensen duurzame

u op welke terreinen Connekt actief was in 2012 en hoe

verbinding. Maar het blijven

onze manier van werken vruchten heeft afgeworpen.

de mensen die het doen. Daarom hangt Connekt het credo aan: denk groot, handel klein. Connekt ambieert niet zo groot te worden dat men zich verloren voelt. Juist het menselijke contact bij Connekt blijkt van grote waarde voor het netwerk. Onze leden en het contact onderling doen er voor ons toe en onze activiteiten sluiten aan op individuele en gemeenschappelijke behoeften. Be-have, be-hold, be-get Connekt & Share vanuit shared values, voor shared success: dat is wat Connekt wil en doet. En alles begint bij het netwerk, waarbinnen partijen samen zijn die elkaar anders niet zo gemakkelijk zouden vinden en toch veel samen hebben: be-have. Dan gaat het netwerk groeien: niet alleen in omvang, maar ook in diepgang, want Connekt verbindt niet alleen, maar helpt ook bij het afstemmen van belangen met het oog op een gedeeld en duurzaam doel: be-hold. Zodat de verschillende belangen in een complexe en altijd dynamische omgeving samenvloeien tot een nieuw speelveld vol nieuwe kansen waar het samenzijn letterlijk vruchtbaar is geworden: be-get.

Connekt jaarverslag 2012

9


Connekted for smart mobility

10


Connekted

Ledenactiviteiten

Uit (nieuwe) verbindingen tussen bedrijven, regionale en

Bijpraten, het verstevigen van bestaande banden, het leggen

landelijke overheden en instellingen ontstaan initiatieven,

van nieuwe contacten. Dat is het doel van de ledenactiviteiten

innovaties, samenwerkingsverbanden en oplossingen voor

van Connekt.

actuele vraagstukken. Daarom organiseert Connekt doorlopend netwerkbijeenkomsten, platformbijeenkomsten, workshops,

Meedoen met Connekt?

projecten en andere activiteiten voor het Connektnetwerk. In lijn

Bent u nog geen lid van Connekt, maar heeft u daarin wel

hiermee is Connekt ook uitvoerder van diverse programma’s en

interesse? Connekt biedt bedrijven, kennisinstellingen,

projecten die resulteren in praktische oplossingen voor de

intermediaire en overheidsorganisaties op het gebied van

mobiliteitsuitdagingen in Nederland. Want Connekt +

mobiliteit als lid verschillende mogelijkheden om mee te denken

Connekting = Connekted.

over het beleid en/of mee te doen aan concrete activiteiten. Connekt staat op eigen benen, ontvangt geen subsidie en

De activiteiten van Connekt zijn divers en richten zich op

hanteert drie soorten lidmaatschappen: Strategic Partners,

verschillende doelgroepen, die elkaar bij sommige

Premium Members en Regular Members. De verschillen

overkoepelende bijeenkomsten ontmoeten. De activiteiten zijn

hebben te maken met de manier waarop een partij meedoet in

ingedeeld in twee categorieën:

het bepalen van de thema’s en de strategie van Connekt.

1. Ledenactiviteiten 2. Programma’s en projecten

ITS Ledendiner Op 8 maart ontmoetten de Connektleden elkaar tijdens het jaarlijkse ITS Ledendiner in De Lindenhof te Delft. Na een informele borrel namen de 110 gasten plaats aan tafel voor het diner, dat tussen de gangen door werd opgeluisterd door twee voordrachten over actuele thema’s. Henri Meijdam sprak over de problemen rond de OV-chipkaart en vooral over de samenwerking om deze op te lossen. Meijdam was voorzitter van de Commissie Permanente Structuur en Dubbel Opstaptarief in de treinrailketen en is sinds juni 2011 gevraagd om als kwartiermaker de adviezen van die commissie ten uitvoer te brengen. Herman Wagter sprak vervolgens over de rol die data en informatie in onze maatschappij spelen. Hij had het over de ‘weelde van informatie’ en trok daarbij de parallel met het klassieke boek ‘The Wealth of Nations’ van Adam Smith.

Connekt jaarverslag 2012

11


Netwerklunch De Connektnetwerklunch van 19 april, waar KLM-directeur Camiel Eurlings de ruim 300 aanwezigen toesprak, was

Kasteel Montfoort en Molen de Valk in Montfoort. Het ging ditmaal niet om snelheid, maar om het juist beantwoorden van vragen,

tevens het podium voor drie

zuinig rijden, het doen van een

feestelijke mijlpalen in het

aantal boodschappen en het maken van

Connekt/Lean and Green

originele foto’s. Bij terugkomst ging iedere auto aan de laadpaal

Netwerk. Behalve 35

om het restvermogen te meten… en het resultaat was

nieuwe Lean and Green

verbluffend: alle teams hadden extreem zuinig gereden. De jury

Award Winners stond ook

moest uiteindelijk op basis van de originaliteit van de foto’s een

een studente van Hogeschool

keuze maken.

Zuyd in de spotlights door het winnen van de Lean and Green Challenge. Daarnaast kondigde Connekt

De 24 uur van Connekt Op 13 en 14 september ging Connekt met een aantal

de overgang van het Award- naar een Sterrensysteem aan.

Connektleden de klok rond. De deelnemers aan de ‘24 uur van

Want de Lean and Green Award Winners willen verder. Eurlings,

Connekt’ bezochten Connektleden in de omgeving Arnhem-

die het Lean and Green programma als minister van Verkeer en

Nijmegen. De studiereis gaf hen inzicht in de ontwikkelingen in

Waterstaat in 2008 lanceerde, prees hen om hun ambities en

Nederland rondom ITS en logistiek en de verbinding tussen

dadendrang: ‘U staat samen voor dat succes. Want doordat u

beide. Klokslag 12.00 uur klonk het startschot in Andelst met

samen hebt opgetrokken heeft Lean and Green veel kunnen

een presentatie van het project A50 Ewijk – Valburg over de

bereiken. Maar ook doordat we ons een stevig doel hebben

wegverbreding en de extra Waalbrug bij Ewijk, gevolgd door

gesteld. Vergroenen moet in het hart van je bedrijf zitten en de

een rondleiding op de bouwlocatie. Daarna vertrok de groep

winstgevendheid versterken.’

naar Nijmegen voor een bedrijfspresentatie en rondleiding bij ARN. ARN is een bedrijf dat gebruikt maakt van moderne technologieën om op optimale wijze energie te produceren

12

Connekt Elektrische Auto Rally

door de opwerking van afvalstoffen. ARN is verbonden aan de

De Old Timer Rally voor Strategic Partners en Premium

Groene Hub en levert groen gas aan transportbedrijven in de

Members van 2011 werd op 22 juni 2012 met succes vervolgd

regio. Na het diner in de Wolfsberg in Groesbeek en een korte

door een Elektrische Auto Rally. Taxicentrale GreenCab uit

nacht begon de ochtend vroeg met een hardloopsessie door

Nieuwegein stelde de elektrische auto’s beschikbaar. De

de Groesbeekse bossen. Na het ontbijt reisde de groep naar

rallyrijders moesten rebussen oplossen om de bestemmingen

NXP Semiconductors in Nijmegen. Daar werden verschillende

te achterhalen. Ze bezochten Kasteel de Haar in Haarzuilens,

presentaties door NXP gegeven over onder meer de

Connekt jaarverslag 2012


organisatie en het smart

de focus van ITS moet zijn dat ‘ITS kan bijdragen aan de

in-car project. Ook was er

leefbaarheid van steden’ leidden tot een geïnspireerde

een uitgebreide rondleiding met verschillende demonstraties. Ter afsluiting gaf het ministerie van Infrastructuur en Milieu een presentatie over het ITS-Plan.

discussie. De deelnemers waren het erover eens dat traffic information een dienst is met een publiek belang. ITS Austria stak haar enthousiasme over de organisatie van ITS in Nederland niet onder stoelen of banken. Waar ITS Austria vooral als een ‘netwerk van netwerken’ functioneert, is binnen het Connektnetwerk in Nederland ook de private sector nauw

Bestuursreis/Ledenreis Wenen - Bratislava

betrokken bij de strategie en implementatie van ITS. Connekt

In aanloop naar het 19e ITS World Congress organiseerde

nodigde ITS Austria van harte uit in Nederland om de relatie te

Connekt van 21 tot 23 oktober een bestuursreis naar Wenen

verduurzamen.

en Bratislava. Vijfentwintig Connektleden begonnen de reis op

De bestuursreis werd afgesloten met het traditionele Dutch

zondag 21 oktober met een bezoek aan de National Highway

Dinner en een bezoek aan de beursvloer van het ITS World

Company (NDS) in Bratislava. Het NDS valt onder het

Congress.

ministerie van Transport en is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, herstel en ontwikkelen van snelwegen. Tibor

Connekt jaarcongres - The Next Connektion

Schlosser, Chief Traffic Engineer van de City of Bratislava,

Op 8 november organiseerde Connekt haar jaarcongres, The

lichtte toe hoe het NDS vanuit de dispatching centrale het

Next Connektion. Ruim 400 aanwezigen verkenden samen met

verkeer op de snelwegen en in tunnels managet en stuurt. In

Connekt welke nieuwe verbindingen kunnen inspireren tot

Bratislava bezocht de groep ook de Novy Most, de brug voor

efficiënte, winstgevende en duurzame mobiliteit. Connekt reikte

het wegverkeer over de Donau, en SkyToll, de organisatie die

maar liefst 86 Lean and Green Logistics Awards uit, 16 Lean

sinds januari 2009 verantwoordelijk is voor het opleveren en

and Green Stars en de eerste 3 Lean and Green Personal

uitvoeren van het Elektronisch Toll Systeem in Slowakije. Hier

Mobility Awards. Chris Kuijpers, directeur-generaal Milieu van

voerde het gezelschap een levendige discussie over de

het ministerie van Infrastructuur en Milieu en CEO Mark Warner

voordelen van het systeem, de mogelijkheden van Value Added

van QualComm riepen het publiek in hun keynotespeeches op

Services, de flexibiliteit van het systeem en de rol van de

om slimme en winstgevende verbindingen te maken tussen

overheid.

personenmobiliteit en goederenvervoer. Warner: “In de wereld van nu bestaat the internet of moving things al: ofwel, alles is

Network Meeting ITS Austria & Connekt

met elkaar te verbinden, chauffeurs, laadeenheden, dc’s,

Rond het middaguur werd de groep verwacht in Wenen voor

supermarkten, noem maar op. Maar we doen nog bijna niets

de network meeting met ITS Austria ter verkenning van de

met de kansen die het biedt, qua veiligheid, kosten, kortere

samenwerkingsmogelijkheden. De stellingen van ITS Vienna

leadtimes, enzovoorts.”

Region dat ‘verkeer meer is dan people on the move’ en dat

Connekt jaarverslag 2012

13


Het congres eindigde met twee parallelle workshops en natuurlijk een

Ook in 2012 was Connekt over de grens weer actief: Van 9 tot en met 13 april was Connekt samen met minister Melanie Schultz Van Haegen in Brazilië voor een economische handelsmissie. Voor haar leden organiseerde

netwerkborrel. In de

Connekt een speciaal ITS/logistiek programma. De delegatie

workshop Lean and

ging op bezoek bij verschillende Braziliaanse publiek- en private

Green Solutions

organisaties in São Paulo en Rio de Janeiro, zoals Green

werd een twaalftal

Mobility en ITS Brasil. Enkele highlights waren de meeting met

pitches gehouden

het deelstaatsecretariaat in São Paulo, het bezoek aan het Rio

met als doel verbinding te leggen tussen vraag en aanbod van ‘Lean and Green Solutions’ (met indien mogelijk

Operations Centre en een bezoek aan CCR Ponte voor de RioNiteroi brug. De nieuwe contacten leidden tot een concreet vervolg: Green Mobility bracht met een Braziliaanse delegatie op 5 en 6 juli een tegenbezoek aan Nederland om de mobiliteit te verkennen en Nederlandse smart solutions te bewonderen.

oplossingen vanuit de ITS wereld). Bij marktkraampjes gingen

Het gezelschap bezocht onder meer de Automotive Campus in

de vragers en aanbieders dieper in op elkaars vragen en

Helmond, de Nationale Verkeerscentrale, de Dutch Cycling

oplossingen. De workshop Crossing Borders liet professionals

Embassy, TomTom en de gemeenten Utrecht en Amsterdam.

uit het netwerk over hun grenzen heenkijken. Ze konden in meerdere rondes aanschuiven bij een van de 13 vraagstellers,

Van 2 tot 4 mei was Connekt vertegenwoordigd bij het

die elk hun eigen specifieke vraag hadden, van Waddenlogistiek

International Transport Forum in Leipzig met een stand

tot spoorvervoer.

namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Van 22 tot 25 oktober organiseerde Connekt/ITS Netherlands

Connekt internationaal

het Dutch Pavilion op de vakbeurs van het 19e ITS World

Ter versterking van het netwerk en de internationale

Congress in Wenen, Oostenrijk. Het Dutch Pavilion is de

concurrentiepositie van Nederland organiseert Connekt door

ontmoetingsplaats voor Nederlanders die het congres

het jaar heen diverse (studie)reizen en handelsmissies. Ook de

bezoeken. Deelnemende partijen in 2012 waren Imtech Traffic &

innovatieve aanpak rond publiek private samenwerking is voor

Infra, Rijkswaterstaat, TNO, NDW, NXP, Goudappel Groep,

andere landen interessant. Daarom wordt Connekt regelmatig

DITCM, Lean and Green Programma en Connekt/ITS

uitgenodigd om die aanpak toe te lichten met concrete

Netherlands zelf. De Connekt-leden AGES, IBM, Intertraffic,

voorbeelden, zoals de programma’s IDVV of Lean and Green:

Kapsch, Logica, PTV, Rapp Trans, Siemens, Swarco, TomTom

wat is de kracht van deze programma’s, hoe zijn ze

en het VIM nemen deel met een eigen stand.

georganiseerd en wat is daarbij de rol van Connekt?

14

Connekt jaarverslag 2012


uit experts op het gebied van logistiek en havens. De Connekt ontving ook

uitnodiging van NTC aan Connekt geeft aan dat Nederland

gasten uit het buitenland,

meer en meer wordt erkend als land waar overheid en het

zoals de delegatie van

bedrijfsleven goed samenwerken om logistiek en mobiliteit

ITS China op

duurzamer te maken.

18 oktober 2012, voorafgaand aan het

Op donderdag 13 december was een Russische delegatie te

ITS World Congress

gast bij Connekt. De delegatie bestond voornamelijk uit

Wenen. Hun bezoek

mensen die actief zijn in de luchtvaart en logistiek. Ze waren

aan Nederland was een vervolg op de ondertekening van de MoU tussen ITS China en Connekt, een jaar eerder in

geïnteresseerd in hoe in Nederland innovaties op het gebied van logistiek tot stand komen. De rol en aard van Connekt werd toegelicht, waarna programma’s als Lean and Green, ITS en IDVV de revue passeerden. Het bezoek was onderdeel van een driedaags Dutch Russia Aviation Solutions seminar.

Bejing. Connekt verwelkomde de

delegatie onder leiding van de voorzitter Mr. Wu Zhongze. In een goede sessie werd besproken hoe ITS in beide landen wordt ingevoerd. Mr. Wu gaf aan zeer onder de indruk te zijn van de ontwikkelingen in Nederland en graag de samenwerking te willen versterken. Aansluitend aan de meeting was er een bezoek aan het testcentrum van Rijkswaterstaat. Daar werd door verschillende medewerkers van Rijkswaterstaat uitgelegd hoe dynamische verkeersmanagementsystemen en projecten worden getest. Het bezoek aan Connekt werd gewaardeerd door ITS China en het bood een goede gelegenheid om de relatie te versterken. Op verzoek van de National Transport Committee in Australië gaf Nico Anten eind oktober een viertal lectures in Melbourne, Sydney, Brisbane en Fremantle over succesvolle publiek private samenwerking in Nederland op het gebied van logistiek en mobiliteit. De programma’s Lean and Green en IDVV zijn daar concrete voorbeelden van. Het publiek bestond

Connekt jaarverslag 2012

15


Programma’s en projecten

gemaakt: met NWO, TNO en de departementen kwam het

Naast ledenactiviteiten voert Connekt programma’s en

Topteam overeen dat er voor 12,7 miljoen euro in 2012 en 13,3

projecten uit die betrekking hebben op mobiliteit gerelateerde

miljoen euro in 2013 aan middelen wordt ge(her)programmeerd

thema’s zoals ITS, logistiek en openbaar vervoer.

om aan te sluiten bij de acties uit de Uitvoeringsagenda.

Topteam Logistiek/Strategisch Platform Logistiek

Synchromodaal Transport

Het kabinet wees in 2010 Logistiek aan als een van de negen

Een van de acties van het Topteam

‘topsectoren’. Het Topteam heeft haar ambitie als volgt

Logistiek is de actie

verwoord: In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie

Synchromodaal Transport,

(1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur

waarin de keuze voor een

van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een

bepaalde modaliteit wordt

aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en

losgelaten en de logistieke

logistiek bedrijfsleven. Daarom stimuleert de topsector logistiek

dienstverlener de ruimte

overheid, ondernemers en wetenschappers om gericht te

krijgt om meer via de

investeren in de sector. Connektvoorzitter Leo van Wijk is in

binnenvaart of het spoor te

oktober 2012 als ‘boegbeeld’ van het Topteam Logistiek

transporteren. Containers die

opgevolgd door Aad Veenman. Het Strategisch Platform

minder haast hebben, gaan dan

Logistiek (SPL) vervult sinds de officiële publicatie in de

via de binnenvaart of het spoor, de

Staatscourant de rol van het Topteam. Connekt voert samen met

containers met haast gaan via de weg.

het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het ministerie

Op woensdag 13 juni nam minister Schultz van

van Economische Zaken (EZ) het secretariaat van het SPL.

Haegen (IenM) in Moerdijk de resultaten van de eerste pilot Synchromodaal Transport in ontvangst uit handen van Wando

16

Innovatiecontract

Boevé, Lid van het Strategisch Platform Logistiek en Directeur

Op 2 april 2012 ondertekende Leo van Wijk het Nederlandse

Sales en Marketing van ECT. De overhandiging vond plaats

Innovatiecontract met de boegbeelden van de andere sectoren,

tijdens een Field Trip van het Connekt­programma Lean and

Minister Verhagen (EZ) en de kennisinstituten.

Green. Schultz was enthousiast over de resultaten: “Deze pilot

Dit Innovatiecontract kent voor de Topsector Logistiek een eigen

maakt duidelijk dat er kansen liggen voor synchromodaal

Uitvoeringsagenda, gebaseerd op het in 2011 uitgebrachte

transport. Ook op andere corridors van en naar Rotterdam moet

Actieplan Partituur naar de Top. Acties uit dit plan zijn onder

verplaatsing van het containervervoer over de weg naar het

andere de ontwikkeling van een Neutraal Logistiek Informatie

water en spoor met de bijbehorende CO2-reductie mogelijk zijn.

Platform, Synchromodaal Transport, Cross Chain Control

Wat mij betreft pakken we dit met de markt op en komen er ook

Centers en Supply Chain Finance. Ook de budgetten voor de

op andere trajecten proeven waarmee we deze innovatieve en

uitvoeringsagenda van de Topsector Logistiek werden bekend

succesvolle werkwijze verder stimuleren.”

Connekt jaarverslag 2012


Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP)

Stars

Om de ambities van de Topsector Logistiek te verwezenlijken,

Op 27 juni reikte Connekt de eerste vier

is optimale beschikbaarheid en (her)gebruik van informatie

Lean and Green Stars uit aan bedrijven

noodzakelijk. Dat is het doel van het Neutraal Logistiek

die hun Lean and Green doelstelling van

Informatie Platform (NLIP). Het NLIP bewaakt het eenmalig

20% CO2-reductie in vijf jaar tijd hadden

melden, het houden van controle over de eigen gegevens,

bereikt: SCA Hygiene Products Consumer B.V., Moonen

tegelijkertijd maximale beschikbaarheid van informatie voor alle

Packaging, Arla Foods BV en Wim Bosman Group B.V. Met

relevante partijen en uitwisseling op basis van technische

de introductie van de Lean and Green Star wil Connekt de

standaarden. Bij de ontwikkeling wordt zo goed mogelijk

Lean and Green koplopers de kans geven zich verder te

gebruik gemaakt van bestaande systemen. De scope van het

onderscheiden rond duurzame ontwikkeling op het gebied van

NLIP omvat alle informatiestromen betreffende goederen-

mobiliteit. Want de koplopers die hun eerste Lean and Green

stromen via, van, naar en in Nederland, met uitzondering van

doelstelling hebben behaald, kunnen binnen het Lean and

financiële en commerciële informatie. Hierbij gaat het om

Green Star Programma klimmen naar volgende niveaus van

informatie van bedrijfsleven naar overheid en vice versa,

duurzaamheid. Zo kunnen bedrijven hun CO2-ambities

bedrijven onderling en overheden onderling. Een stuurgroep

aanscherpen (bijvoorbeeld naar 40% CO2-reductie) of de Lean

met kopstukken uit zowel overheid als bedrijfsleven zette het

and Green doelstelling gaan toepassen op andere

NLIP in 2012 op, daarbij ondersteund door Connekt.

bedrijfsonderdelen, zoals lease of energie. Kern van het Lean and Green Star programma is dat de bedrijven zelf hun

Lean and Green programma Het Connektprogramma Lean and Green bereikte in

duurzaamheidsambities blijven vernieuwen, waarbij Connekt/ Lean and Green hen faciliteert.

2012 een mijlpaal. Het programma, dat in 2008 werd geïnitieerd door het ministerie van IenM, bereikte

Minister Melanie Schultz van Haegen

haar eerste doelstelling: binnen 5 jaar minimaal 250

van Infrastructuur en Milieu bracht

koplopers die zich committeren aan de doelstelling om binnen 5 jaar 20% CO2-reductie te realiseren. Op

de Star Winners vanuit Den Haag haar felicitaties over:

1 oktober was het zo ver: Connekt had ruim 250 Lean and

“Duurzaamheid is geen

Green Awards aan bedrijven en gemeenten toegekend. Aan de

abstract doel meer. Het is

stimulering van het ministerie van IenM kwam in

onderdeel van gezond,

december dan ook een eind. Vanaf 2013 gaat de

zakelijk ondernemerschap.

Lean and Green Community zelfstandig verder,

En het gaat hand in hand met

voortbouwend op de ambities van het netwerk

winstgevendheid. Zeker bij al

en de successen in de eerste fase, zeker ook

die Lean and Green bedrijven. In

die in 2012.

november vorig jaar mocht ik meer

Connekt jaarverslag 2012

17


dan vijftig nieuwe bedrijven een Lean

Connekt de eerste drie Lean

and Green Award overhandigen.

and Green Personal Mobility

Ik heb met eigen ogen gezien hoe enthousiast al die ondernemers zijn. 20

Awards uit aan Otto Workforce, Douwe Egberts en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

procent minder CO2uitstoot is een pittig doel.

Lean and Green Solutions

Maar het is ook haalbaar.

Ter ondersteuning van het netwerk lanceerde

Dat bewijzen de eerste

Connekt de Lean and Green Solutions: snel

vier Lean and Green Stars.

toepasbare oplossingen voor Sustainable

Ik ben trots op de

Reporting en CO2-reductie voor en door het

resultaten die u bereikt. U

Lean and Green netwerk. De solutions helpen

bent een schoolvoorbeeld voor elke Nederlandse ondernemer. Bovendien tilt u Lean and Green naar het volgende niveau. Van harte gefeliciteerd!”

mee om de Lean and Green Star te behalen. Zo kunnen slimme ITS-oplossingen die in de personenmobiliteit hun dienst al bewijzen, ook op de logistiek worden toegepast. Bedrijven in het gehele Connektnetwerk worden van harte uitgenodigd om hun producten in samenwerking door te

Op 8 november stonden de eerste vier Lean and Green Star

ontwikkelen tot ‘Lean and Green Solution’.

Winners weer op het podium, ditmaal vergezeld door 12 nieuwe Star Winners: Bacardi Nederland, CHEP Nederland,

Field Trips

Combiterminal Twente, HSF, Huybregts Logistics, Van Rooijen,

Het Connektteam Lean and Green Gemeenten organiseerde

Rockwool, IMCD Group, Van den Anker, Van Oers, Jumbo

twee Lean and Green Field Trips. Op 27 mei naar Helmond en

Nederland, Kuypersneer, Vroegop Windig.

Eindhoven, waar het onderwerp ‘Duurzaam bereikbare stad’ centraal stond. Op 27 september nodigde de gemeente

Verbreding; Personal Mobility Op 19 april kondigde Connekt de verbreding van het Lean and Green programma aan. Vanaf 2012 beperkt Lean and Green zich niet meer

Amsterdam het Lean and Green netwerk uit voor een Field Trip rond het onderwerp Elektrisch vervoer in de binnenstad: een grote kans voor Lean and Green, waarvoor nog aardig wat belemmeringen moeten worden opgeheven.

tot de logistiek. Ook bedrijven uit andere sectoren, bijvoorbeeld de personenmobiliteit, krijgen nu toegang tot het Lean and Green

18

TEDx Op 25 juni gaf Connekt in het kader van TEDxBinnenhof

programma. Een half jaar later was het al zover: tijdens het

Catwalk for Innovation een toelichting op Lean and Green in de

Connektcongres The Next Connektion op 8 november reikte

bibliotheek van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome.

Connekt jaarverslag 2012


College Tours Connekt organiseerde vijf Lean and Green College Tours. Op 8 maart ontving Lean and Green koploper Huisman Equipment in

Ambassadeurs Het hele jaar waren de Lean and Green Ambassadeurs Frans van den Boomen, Mars Nederland, - Riny Strik, SCA

Schiedam vijftig InHolland studenten, die ideeën hebben

Hygiene Products, - Arjen Wittekoek, Van Gansewinkel Groep,

aangedragen hoe het bedrijf zich verder kan ontwikkelen op het

- Mark Haverlach, Interface, - Liane Philipsen, Wim Bosman

gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Groep - en Tom Tillemans, HJ Heinz - actief als sprekers op

Op 16 april reed er een bus vol studenten van Zuyd

verschillende congressen en netwerkbijeenkomsten. Met hun

Hogeschool, opleiding Technische Bedrijfskunde naar de Barge

enthousiasme hebben de Ambassadeurs de afgelopen jaren veel

Terminal Born. Op 24 mei stond de College Tour in het teken

koplopers geïnspireerd: want Lean and Green doe je samen.

van het NK Speed Docking. Studenten logistiek en economie van de HAN bezochten Speed Docking deelnemers Nabuurs

Duurzame Top 100 Trouw

en Plus Retail. Lean and Green Ambassadeur Tom Tillemans

In 2012 was Lean and Green met een 11e plaats de nieuwe

gaf de studenten inzicht in de keten van Heinz, waar logistiek

binnenkomer in de Duurzame Top 100 van Trouw. Sinds 2009

dienstverlener Nabuurs een voorname rol in speelt. De tour

publiceert Trouw elk jaar de Duurzame 100. Op de lijst komen

werd afgesloten in het distributiecentrum van retailer Plus in

personen voor die in het jaar voorafgaand aan publicatie van

Haaksbergen.

de nieuwe lijst zijn opgevallen op het gebied van duurzaamheid. Het gaat om mensen die daadwerkelijk iets hebben bereikt of Studenten Logistiek van de Hogeschool Rotterdam waren op 14 november te gast bij de

iets in beweging hebben gezet. Connekt managing director Nico Anten vertegenwoordigde het Lean and Green netwerk in Trouw van 10 oktober 2012.

gemeente Rotterdam en PostNL. Op 26 november

Ook won Lean and Green de Nederlandse Logistiek Prijs op

Meppel een groep

8 november. Juryvoorzitter Jhr.Dr. Walther Ploos van Amstel

studenten van

reikte de prijs uit aan Connekt voor het programma Lean and

Hogeschool Windesheim

Green. Ieder jaar beloont vereniging Logistiek management

en de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten een intensief programma over RMO (Rijdende Melk Ontvangst) vervoer aan.

Connekt jaarverslag 2012

Nederlandse Logistiek Prijs

bood Cono Kaasmakers in

uitzonderlijke prestaties op het vakgebied logistiek met de Nederlandse Logistiek Prijs. Vereniging Logistiek management wil met deze prijs de innovatie en professionalisering van logistiek stimuleren. De jury oordeelde dat Connekt met Lean and Green een grote bijdrage heeft geleverd aan het

19


verduurzamen van mobiliteit in Nederland. Maar uiteindelijk zijn het de bedrijven en overheden in het Lean and Green netwerk

Lean and Green goes international… Na de start van Lean and Green Italy eind 2011 lanceerde het Vlaams Instituut

zelf die

voor de Logistiek met vijftien

verantwoordelijk zijn

bedrijven op 7 juni 2012 Lean and

voor het succes van

Green Vlaanderen. Het VIL ondersteunt 45

Lean and Green

bedrijven om de Lean and Green doelstellingen te bereiken.

omdat de verandering van binnenuit komt.

Connekt is daarnaast in gesprek met Duitsland, Spanje en Zweden voor de start van Lean and Green Chapters. Op 5 december reikte Lean and Green Italy de eerste zeven Lean and Green Awards uit: zes van de zeven bedrijven zijn zusterbedrijven van Nederlandse Lean and Green Award Winners.

Monitoring In 2012 deden meer dan honderd bedrijven mee aan de Lean

Lean and Green goes self-supporting…

and Green Monitoring: het online programma dat registreert

Dankzij de stimulering van het ministerie van IenM en de inzet

hoeveel CO2 daadwerkelijk wordt bespaard. De deelnemende

van veel bedrijven en gemeenten is in vijf jaar tijd het Lean and

bedrijven hebben gezamenlijk inmiddels een totale reductie van

Green netwerk gegroeid. Nu de eerste programma­doelstelling

18,2 % gerealiseerd, zo’n 169.104 ton CO2. Daarmee

is gehaald – 250 koplopers binnen vijf jaar die zich committeren

zouden ruim 55.000 luchtballonnen kunnen worden gevuld.

aan de doelstelling 20% CO2-reductie in vijf jaar tijd – gaat het

Lean and Green koplopers krijgen snel inzicht in de facts and

Lean and Green netwerk zelfstandig verder. Daarom vraagt

figures rond CO2 via de site www.co2searchengine.nl die

Connekt/Lean and Green aan deelnemers om met ingang van

Connekt in 2012 lanceerde.

2013 een financiële bijdrage te leveren aan het programma voor coaching, toetsing en licentie. Uit deze bijdrage worden

20

Samenwerking

de operationele kosten van het programma gedekt en worden

Op 5 december bundelden twee Lean and Green Star Winners,

nieuwe onderdelen van het programma verder ontwikkeld. Het

Verpakkingsspecialist Moonen Packaging en logistiek

betalen van deze licentiekosten is een voorwaarde voor

dienstverlener Wim Bosman hun krachten bij het terugdringen

bedrijven om na het behalen van de Award verder te kunnen

van de CO2-uitstoot. De ketensamenwerking tussen Moonen

groeien binnen het Lean and Green programma, zoals het

en Bosman brengt een tweede Lean and Green Star dichterbij.

verkrijgen van de Lean and Green Star.

Connekt jaarverslag 2012


Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen ‘Varen in de keten’

Toezicht (K (KMAR KLPPD)

IDVV Beter benutten vaarwegen Maatregelen per domein

De doelstelling van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat is

Do ouan ne

Te inall Termin

om de ruimte op de vaarwegen beter te benutten door een

Reder de er

betere planbaarheid binnen de keten. Om de verwachte groei gevolg van de Tweede Maasvlakte) te kunnen ondersteunen, is

Verrlade e er

er een behoefte geconstateerd aan:

2

Exp xpediteu teur

Inspe pectiie

MSW

Logistiek management

2

Single window

NLIP

IMPULS TRANSPORT MANAGEMENT

• voorspelbare reistijden

2

Verv ervvoerder

1

SPOC

2

BSW

2

• een beter informatief proces (zowel overheid als markt) keten

NIEUWE LOGISTIEKE CONCEPTEN

• nieuwe logistieke concepten. VOS IDOS SPOC VCM NLIP

3

Veiligheidsregio Crisismanagement

Rijkswat waterstaaat

Verkeersmanagement

• een betere propositie van de binnenvaart in de logistieke

De invulling hiervan is gestructureerd in een

SafeSSeaaNet

Have Ha en

MEER VIA DE BINNENVAART

van het containervervoer (ca. 7 procent per jaar, mede als

Administratief management

VOS IDOS VCM

1

Have Ha enme eeste err

Verkeersmanagement Ondersteuning Scheepvaart Informatiediensten op schepen Rijksrederij Single Point of Contact Verkeerscentrale van Morgen Neutraal Logistiek Informatie Platform

Buiten enlan nd (zooals MIBB, Scchelde) (zoal h

drietal sporen. Spoor 1 is primair gericht op de overheid als vaarwegbeheerder. Spoor 3 ontwikkelt de visie op een systeemvernieuwing.

uitwisseling die de logistieke keten efficiënter, voorspelbaarder en betrouwbaarder maakt.

Spoor 2, waar Connekt het

Deze focus op het initiëren, stimuleren en innoveren in samen-

programma management over

werkingsvormen leidt tot een bijzondere aanpak: de diverse

voert in opdracht van

maatregelen in Spoor 2 zijn initieel op hoofdlijnen gedefinieerd en

Rijkswaterstaat, richt zich op het

worden in samenspraak met de stakeholders en de opdrachtge-

initiëren, stimuleren en innoveren van samenwerkingsvormen met als doel de beschikbare informatiestromen beter te benutten. Het leidend principe is dat het transport van goederen gepaard gaat met een ‘River of Information’: er zijn legio kansen om die stroom van informatie veel beter en effectiever aan te wenden door nieuwe samenwerkingsvormen en (vernieuwde) tools te ontwikkelen.

Connekt jaarverslag 2012

Dat leidt dan weer tot nieuwe elektronische informatie-

ver Rijkswaterstaat gaandeweg verder uitgewerkt tot concrete deelprojecten, meer dan 50 in totaal. Voorbeelden zijn: • het ontwikkelen van een Binnenvaart Single Window in samenwerking met andere Europese vaarwegbeheerders; • het ontwikkelen van papierarm varen • het stimuleren van elektronische informatie-uitwisseling voor tankvaart • meer dan 20 bedrijfsinitiatieven om concreet goederenstromen naar het water te verplaatsen

21


• een groot initiatief van partijen in de haven van Rotterdam om

Tevens wordt het Topteam Logistiek ondersteund bij de

samen een veel betere realtime planning van terminal slots en

ontwikkeling van het Neutraal Logistiek Informatie Platform, wat

stromen te krijgen (Nextlogic)

deel uitmaakt van Spoor 2. Een van de observaties is dat er 3

• verladers in een regio die onder de vlag van Lean and Green

domeinen te onderscheiden zijn die weliswaar informatie delen,

samen Speedlanes over het water ontwikkelen (Lean and

maar er een andere betekenis aan hechten vanuit en voor hun

Green Barge)

eigen primaire proces. De logistieke wereld richt zich bijvoorbeeld

• het verbeteren van draadloze communicatiemogelijkheden

puur op het logistieke proces, het regelen van het vervoer van

voor schippers (3G en Wifi).

goederen van oorsprong naar bestemming. Economische groei: toename goederenvervoer

VOS IDOS SPOC VCM NLIP

Verkeersmanagement Ondersteuning Scheepvaart Informatiediensten op schepen Rijksrederij Single Point of Contact Verkeerscentrale van Morgen Neutraal Logistiek Informatie Platform

Maasvlakte 2: toename container overslag

NL leidende positie als logistiek knooppunt

Toenemende belasting netwerken Ruimte op vaarwegen benutten

IDVV Beter benutten vaarwegen 45% Maasvlakte 2 aan- en afvoer via vaarwegen

Voorspelbare reistijden

Verbetering informatief proces

Nieuwe logistieke concepten

Aantrekkelijke binnenvaart propositie

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

VOS

IDOS

SPOC

VCM

Ontwikkelen Single Window samen met Port Community

Strategisch samenwerkingsberaad

NPCS verbreden tot Nationaal Logistiek Platform

Impuls verkeers- en transport management

Betere bereikbaarheid logistiek knooppunt

Onderzoeksprogramma opstellen

Systeem Innovatie Implementatiestrategie

Evaluatie

Spoor 1

22

Robuust vaarwegennet

Spoor 2

Spoor 3

Connekt jaarverslag 2012


De overheid richt zich op haar beurt ten eerste op de

Platform Agrologistiek

administratieve afhandeling van die invoer en doorvoer, inclusief

De doelstelling van het platform Agrologistiek is: Het efficiënter

het toezicht en voorkoming van fraude/illegale activiteiten, als

en duurzamer vervoeren van agro(gerelateerde) producten

ook op de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer (de

teneinde de concurrentiepositie van de Nederlandse agrosector

diverse vaarwegbeheerders).

te versterken. Daarbij wordt de hele logistieke keten in ogenschouw genomen met speciale aandacht voor clusteren,

De uitdaging is om via een Single Window (Handel en

verbinden en regisseren. In de praktijk komt het veelal neer op

Transport) c.q. NLIP die drie informatiestromen effectief te

het ondersteunen van ondernemersgedreven praktische

koppelen en optimaal uit te nutten. Connekt kan door haar

initiatieven die leiden tot het slimmer en duurzamer vervoeren

unieke positie in het netwerk de samenhang bewaken en de

van agroproducten.

ontwikkeling van de samenwerkingen versnellen, in relatie tot Spoor 1 en Spoor 2 én in relatie tot andere ontwikkelingen in

Ruim driehonderd ondernemers

de logistieke wereld.

bezochten het Feest van de Agrologistiek op 13 september

Het IDVV programma rondt de meeste impuls projecten in

2012, waar Connekt het

2013 af. De ontwikkeling van het Single Window en het NLIP

oogstboek van 10 jaar

zal verder doorgaan in de jaren daarna.

Agrologistiek presenteerde. Het feest markeerde ook de

Samenwerking Lean and Green, Blue Road en IDVV

overgang naar het Netwerk

Lean and Green Barge is een project binnen het

Agrologistiek, want op 13

innovatieprogramma ‘Impuls Dynamisch Verkeers­

december 2012 hield het

management Vaarwegen’ (IDVV). Het project draagt niet

Platform op te bestaan. Het

alleen bij aan de realisatie van de doelstellingen van het IDVV

Netwerk Agrologistiek gaat als

programma maar ook aan de doelstellingen van Lean and

ondernemersinitiatief, en met

Green – het overkoepelende programma dat tevens door

regionale netwerken als basis, verder.

Connekt wordt uitgevoerd. Connekt werkt voor het opzetten van de nieuwe lanes voor de Lean and Green Barge nauw

“Het bedrijfsleven is aan zet”, zegt Herman de Boon, onder

samen met The Blue Road van het Bureau Voorlichting

meer voorzitter van de branchevereniging voor de groothandel

Binnenvaart. Door deze samenwerking ontstaat een

in bloemen en planten VGB en één van de initiatiefnemers van

koppeling tussen de expertise van de binnenvaart en de

de beoogde netwerkorganisatie. Reden voor dit initiatief: “De

netwerkgerichte aanpak van Lean and Green. Het doel is

logistiek van agrarische producten is in Nederland een cruciale

door regionale samenwerking containerstromen te bundelen

én zeer succesvolle economische activiteit. De oorsprong van

en op concurrerende wijze te vervoeren via de binnenvaart.

dat succes, de kennis en ervaring, de soms echt fantastische

Connekt jaarverslag 2012

23


oplossingen van Nederlandse ondernemers uit het midden- en

maatregelen om logistieke efficiëntie te verbeteren. Het gaat

kleinbedrijf, daarvan is men zich vaak nauwelijks bewust.

daarbij om distributielogistiek, verhoging van de beladingsgraad,

Wanneer ondernemers die kennis met elkaar kunnen delen en

aantrekkelijker maken van binnenvaart en het wegnemen van

daar de steun van overheden, onderwijs en onderzoek bij

kleine knelpunten in de infrastructuur. Doelstelling is om hiermee

krijgen, ontstaat een enorme potentie. Die willen we benutten.”

een bijdrage te leveren aan het verminderen van de congestie in de spits. Aan diezelfde doelstelling werkt het Lean and Green

ITS Netherlands

netwerk van het Connektprogramma Lean and Green.

Personenmobiliteit in Nederland organiseert zich als één

Samenwerking, bundeling van goederenstromen en het

kwalitatief, duurzaam systeem dat mensen veilig, betrouwbaar,

optimaliseren van de keten leidt niet alleen tot efficiency, CO2-

comfortabel en goed geïnformeerd van deur tot deur brengt.

reductie en kostenbesparing, maar ook tot verminderde

ITS is hierbij key enabler. Met deze visie voor ogen faciliteert

vervoersbewegingen. Een aantal van deze Lean and Green

ITS Netherlands diverse initiatieven die met behulp van ITS voor

koplopers hielp het ministerie en de regionale overheden bij deze

verschillende mobiliteitsuitdagingen op nationaal en

werksessie om de maatregelen in het programma Beter

internationaal gebied oplossingen zoeken. Deze oplossingen

Benutten zo effectief mogelijk op te stellen. Daarnaast was er

reiken vaak verder dan personenmobiliteit alleen. Want ze zijn

ruimte voor regio’s om onderling ervaringen uit te wisselen, de

ook op andere gebieden van toepassing, bijvoorbeeld de

logistieke samenhang te versterken en om relaties te leggen met

logistiek. In Connekt verenigen de beide netwerken zich – en

landelijke programma’s zoals dat van de topsector logistiek.

dus maakt Connekt de verbindingskansen graag concreet. ITS-netwerkbijeenkomsten ITS, Beter Benutten en Lean and Zo organiseerde Connekt op 12 januari 2012 met het ministerie van IenM en LEF

de ITS-netwerkbijeenkomsten. Op 16 februari gaven Ton Heddema en Vincent Habers

Future Centre een

van Beter Benutten tijdens

werksessie om de

zo’n bijeenkomst toelichting

programma’s ‘Lean and

over de ontwikkeling van de

Green’ en ‘Beter Benutten’

landelijke sporen ‘Reisinfor­

op het vlak van logistiek met

matie’ en ‘Blauwe Golf’

elkaar te verbinden. De regionale maatregelenpakketten van Beter Benutten bevatten een hele reeks aan

24

Het programma Beter Benutten keert regelmatig terug op de agenda van

Green

binnen het programma. Samen met de aanwezige marktpartijen en andere betrokkenen werden specifieke

Connekt jaarverslag 2012


maatregelen uitgewerkt. Uit de reacties destilleerde het

BISON

ministerie van IenM input voor verdere ontwikkeling van de

Sinds 2008 beheert Connekt het platform BISON (Beheer

landelijke sporen.

Informatie Standaarden Openbaar Vervoer Nederland). Doel daarvan is het ontwikkelen en toepassen van gezamenlijke

Op de agenda van de ITS-netwerkbijeenkomst van 21 mei

standaarden in het openbaar vervoer om zo de reiziger beter te

2012 stonden de lange termijnontwikkeling verkeersinformatie

kunnen informeren. Om dat mogelijk te maken nemen alle

en verkeersmanagement, (het clusteren van) de ITS-

betrokken partijen in het Nederlandse openbaar vervoer deel in

maatregelen in het programma Beter Benutten vanwege de

het platform. In 2012 zijn naast de uitbreiding op de bestaande

overlap in verschillende regio’s en de inhoud van het ITS-plan

ook de standaarden ‘Prijzen en Tarieven’ en ‘Haltestructuur en

dat door Nederland in augustus aan de Europese Commissie

toegankelijkheid’ opgeleverd.

zou worden aangeboden in het kader van het ITS Action Plan. Met een levendige discussie van de ruim 70 aanwezigen werd

De BISON ledenbijeenkomst van 28 november was een goed

het programma besloten.

bezocht evenement. Het bood de gelegenheid kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van reisinformatie

Nationaal ITS-plan

standaarden en de toekomstplannen daaromtrent.

Eind augustus 2012 kwam het Nationaal ITS-plan 2013-2017

Ook is Connekt actief betrokken in het proces om met de

gereed, dat Connekt sinds 2010 voorbereidde. Het plan is het

vervoerders de standaarden te implementeren om ze aan het

vervolg van de inventarisatie ‘ITS in the Netherlands’ van

NDOV loket aan te kunnen bieden.

augustus 2011. Op verzoek van het ministerie van IenM trad Connekt als penvoerder op. Samen met IenM organiseerde Connekt een aantal grote en kleinere bijeenkomsten om zo met marktpartijen, decentrale

Sinds 2011 is Connekt uitvoerder van het project MOGIN: MObiliteits- en Geo Informatie Nederland. Doel van MOGIN is om gezamenlijke afspraken te maken rond het uitwisselen van informatie over locatiegebonden mobiliteit. MOGIN is een

overheden en andere

neutraal en toegankelijk platform, waar onder andere ook

belanghebbenden een

besluitvorming over standaardisatie in Europa kan worden

gezamenlijk beeld te

voorbereid. Zo kunnen de Nederlandse belangen op een

schetsen van ITS in

eenduidige manier in Brussel worden gepresenteerd. In 2012

Nederland in 2012 en bovendien een vooruitblik te geven op de ontwikkelingen op het gebied van ITS in Nederland in de komende vijf jaar.

Connekt jaarverslag 2012

MOGIN

stelde MOGIN een nieuwe Interface-beschrijving vast: de DATEX II. Dit is de Europese standaard voor het vastleggen en uitwisselen van verkeersgegevens. DATEX II is niet statisch, maar wijzigt als hier aanleiding voor is. Bijvoorbeeld door een uitbreiding met nieuwe datadefinities. De Nederlandse Interface-

25


beschrijving - en daarmee die van NDW - verandert mee.

Mobility Roadmap in

Informatie over de DATEX II gegevensmodellen is via de NDW

ontvangst. Dit boekje is

website te downloaden.

geschreven door AutomotiveNL, Connekt en DITCM.

Intertraffic 2012 Van 27 tot en met 30 maart bood Intertraffic Amsterdam de mogelijkheid om mondiaal te netwerken en

In het seminarprogramma van

kennis te maken met de laatste

Intertraffic presenteerde Folkert

trends en ontwikkelingen in de markt.

Bloembergen van Rijkswaterstaat de voortgang en plannen van de Praktijkproef Amsterdam (PPA). Connekt werkt samen met hem in het kader van de marktconsultatie voor het in-car spoor

In het Dutch Pavilion, deels

van de PPA.

gehost door Connekt, kwamen mooie werkbare,

Praktijkproef Amsterdam (PPA)

geïntegreerde en

Groen licht voor de Praktijkproef Amsterdam volgde op 25 juni

gerealiseerde totale

2012. De PPA is een grootschalige proef op het gebied van

mobiliteitsoplossingen van de Nederlandse mobiliteitsindustrie samen. En natuurlijk was het Dutch Pavilion het toneel van druk bezochte netwerkmomenten, zoals de overdracht van de DVM-Exchange, de

verkeersmanagement en verkeersinformatie in de regio Amsterdam, die gefaseerd verloopt van 2012 tot en met 2014. In de proef werken de gemeente Amsterdam, de Stadsregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en marktpartijen in opdracht van de minister van IenM intensief samen om de doorstroming van het Amsterdamse wegverkeer

borrel ter gelegenheid van de uitreiking van de Erasmusprijs en

te verbeteren. De proef bestaat uit twee sporen namelijk in-car

de samen met TomTom georganiseerde netwerkborrel.

informatiediensten en verkeersmanagement. Voor het in-car spoor organiseerde Connekt op verzoek van het projectteam

26

Ook de ondertekening van het Memorandum of Understanding

een aantal consultatiebijeenkomsten die op 11 september

(MoU) tussen Connekt en AutomotiveNL stond op het

resulteerden in de aankondiging van de prijsvraag voor het

Intertraffic-programma. Met de handtekening van Nico Anten

in-car spoor. Daarin daagde Rijkswaterstaat bedrijven uit om

namens Connekt en Carol de Vries namens AutomotiveNL

voorstellen te doen voor individuele verkeersinformatie­

gaven beide partijen uiting aan de plezierige samenwerking én

systemen, zogenoemde ‘in-car informatiediensten’. Op

de wens om op zoek te gaan naar synergie­voordelen voor

20 december 2012 werden de winnende voorstellen bekend

beide netwerken. Direct na ondertekening van de MoU nam

gemaakt, waarmee het projectteam verder werkt aan het

Tweede Kamerlid Charlie Aptroot het boekje Towards a Smart

realiseren van de oplossingen.

Connekt jaarverslag 2012


Verkeersmanagement houdt in dat verkeerslichten, dynamische

Ook sprak een delegatie van de

routeborden en toeritdoseringen langs de weg zo worden

Regiegroep met vertegen-

geprogrammeerd dat zij de kans op filevorming beperken door

woordigers van de juristen van

proactief op het actuele verkeersaanbod in te spelen. Uit de

het ministerie van IenM die

resultaten van de proef moet blijken of het nuttig en mogelijk is

zich bezig houden met het

om eenzelfde verkeerssysteem elders in Nederland in te zetten.

vraagstuk hoe het ministerie omgaat met de invulling van

DVM exchange standaardisatie

het Rijksbeleid over ‘open

Na de introductie en de overdracht aan Connekt van de DVM

data’ op het gebied van

Exchange standaard op de Intertraffic in maart hebben de drie

verkeer en vervoer.

samenwerkingsverbanden Metropool Amsterdam, Verder (midden Nederland) en Bereik! (zuidvleugel) de handen

Slim Werken, Slim Reizen

ineengeslagen bij het doorontwikkelen van de standaard. In

Connekt faciliteerde in 2012 het

december zijn samen met de inmiddels betrokken bedrijven in

Platform Slim Werken Slim Reizen (SWSR).

deze ontwikkelingsgroep de resultaten bekend gemaakt rond

Dit gebeurde op twee manieren. Ten eerste faciliteerde Connekt

de actuele projecten bij Connekt.

het gehele platform SWSR financieel en juridisch. Daarnaast verzorgde Connekt het secretariaat van de B50, de groep van

Regiegroep Verkeersinformatie

50 beeldbepalende werkgevers in Nederland. Nadat het

In 2010 richtte het toenmalige Strategisch Beraad

platform als opvolger van de Taskforce Mobiliteitsmanagement

Verkeersinformatie en Verkeersmanagement de Regiegroep

enkele jaren actief was geweest, kwam eind 2012 gepland een

Verkeersinformatie op. Connekt verzorgt het secretariaat van de

einde aan het platform. Dit werd opgeluisterd met een aantal

Regiegroep, die in 2012 vijf maal bijeen kwam om te spreken

bijeenkomsten, waaronder het congres ‘Tem de Tijd’ in de Van

over de samenwerking tussen wegbeheerders en marktpartijen

Nelle Fabriek in Rotterdam op 12 november en een afsluitende

op het gebied van verkeerinformatie. Een aantal onderwerpen

bijeenkomst met betrokkenen op 29 november.

zijn door leden van de Regiegroep bovendien in werkgroepen behandeld. Een voorbeeld hiervan is de analyse die de Regiegroep onder de werktitel ‘De Deal van Delft’ maakte. Deze analyse is bij diverse betrokkenen (Rijk, provincies, gemeenten, stadsregio’s, serviceproviders, kaartenmakers, navigatie-industrie en gebruikers) in verschillende sessies ibesproken. De analyse heeft geleid tot een overzicht van de verschillende regimes waarbinnen sprake is van samenwerking tussen markt en overheid op het gebied van verkeersinformatie.

Connekt jaarverslag 2012

27


Platform Marktversnelling Mobiliteitsinformatie (MMI)

Pilots eCall en Gevaarlijke Stoffen

Het ledenplatform MMI draait al vele jaren binnen Connekt. In

In opdracht van Rijkswaterstaat begeleide Connekt enkele

het platform zijn inhoudelijke experts uit het werkveld (service

pilots waarin werd getest op welke manier ladinginformatie op

providers, overheden, wegbeheerders, industrie en advies)

het gebied van gevaarlijke stoffen in de

verzameld om belemmeringen weg te nemen voor de

communicatie van eCall gebruikt

implementatie en integratie van diverse ITS onderwerpen zoals

kunnen worden. Dit vergroot de

reis- en routeinformatie, in-car systemen, etc. In 2012 kwam

veiligheid van zowel

het platform vier maal bij elkaar om naar aanleiding van een

hulpdiensten als andere

aantal presentaties over actuele ontwikkelingen met elkaar in

betrokkenen in het geval

discussie te gaan.

van een ongeval. Getest werd in samenwerking met Marktconsultaties In toenemende mate weten de leden Connekt te vinden om consultatiebijeenkomsten te

de vervoerders Van der Lee en Van den Anker. Op 20 december werd het project afgesloten met een

organiseren waar markt en

eindbijeenkomst in Hotel New

overheid met elkaar kunnen

York in Rotterdam.

verkennen op welke manier nieuwe projecten het beste gestart kunnen worden. Soms gebeurt dat in het kader van grotere trajecten, zoals voor de Praktijkproef Amsterdam (PPA) of voor het ITSPlan, maar ook voor diverse andere trajecten organiseerde Connekt in 2012 bijeenkomsten. Naast het eigen ledennetwerk, werden afhankelijk van het onderwerp ook andere partijen uitgenodigd die de discussie konden verrijken. Voorbeelden hiervan zijn een consultatiesessie voor de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, waar ook vertegenwoordigers uit de wereld van ‘Het Nieuwe Werken’ aanwezig waren. In het kader van de PPA werden ook makers van mobiele applicaties uitgenodigd.

28

Connekt jaarverslag 2012


Bijlage 1 Wie is wie bij Connekt? Bestuur

Connektbureau per 1 maart 2013

• Drs.ing. P.F. Hartman (voorzitter) Air France-KLM

• Nico Anten Managing Director

• Drs. G.J.A. Al Rijkswaterstaat

• Seher Bardakci Digital Communication Manager

• Mevr.drs. M.C.A. Blom Ministerie van Infrastructuur en Milieu

• Harsha Dijk Project Manager

• W.P.G.H. Boevé ECT

• Vanessa van Geffen Secretarial Assistant

• Ir. J.A. Casteleijn Imtech / Peek

• Lia Hsu Project Manager

• Ir. H.P. Celen Capgemini

• Maarten Koningsveld Project Manager

• Mevr.prof.dr. L. Hagdorn TNO

• Annemieke de Leeuw Programme Manager

• Drs. L.J. Rustenhoven KPN

• Machteld Leijnse Programme Manager

• J.H. Sweers Vialis

• Paul Potters Manager ITS Netherlands

• Mr.drs. G.A.A. Verkerk Burgemeester van Delft

• Linda Rijnbeek Financial Administrator

• Dr.ir. C.J.T. van de Weijer TomTom

• Hanny Swart Office Manager

• Drs. N. Anten Connekt

• Marina van Weele Communication Manager

@ConnektNico

@MKoningsveld

• Walter Wienhoven Manager Operations • Janneke Wiersema Manager Smart Mobility

@ConnektJanneke

College van Adviseurs • Prof.ir. W. Dik (voorzitter) • Mevr.dr. L.M.N. Kroon Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie • Dr. E.B. Kuisch KPN • Mevr.drs. L.M.C. Ongering Ministerie van Infrastructuur en Milieu • Prof.mr. F. de Zeeuw Bouwfonds, TU Delft

Connekt jaarverslag 2012

29


Bijlage 2 Connekt netwerk Behalve de leden en partnerorganisaties van Connekt bestaat het Connekt netwerk uit de volgende organisaties: Lean and Green

Coppens diervoeding

020stadsdistributie.nl Logistics BV

2W Logistiek B.V.

A. Visbeen en Zonen B.V.

Transportbedrijf B.V. Keijzer BV Transport B.V. Nederland

Action

Arla Foods

Bakker & Schilder

BCTN

Brink Hardenberg

Bavaria

Brink Twente Transport BV

Euser Transport B.V.

Bulstra Transport C&A Nederland

CAROZ B.V.

Cerfontaine BV

CB

CEVA Logistics

BSH

C. & H.

Cargill Refined CE Special Courier BV Chep Benelux

Coca-Cola Enterprises Nederland

Terminal Twente (CTT)

Cono Kaasmakers

Container Transport

BV

CTU bv

Combi

Copex Air B.V.

De Nelemans Groep

De Mandemakers

De Rooy Transport

De Werd Distributie

Dekker Transport & Tankopslag DHL

DOC Kaas

Distrivers

Douwe Egberts Nederland

Drechtsteden Food Transport

Ecotrans B.V. EMMTEC Logistics

Europe Container Terminals

De Winter Deli XL DMG

Domino’s Pizza Netherlands bv

Dorrestijn Internationaal Transport b.v. BelgiĂŤ

Danser Group

De Badenman b.v.

De Graaf Logistics B.V.

Den Hartog & Bikker Meubelen

Dalhuisen

D.J.

Dasko Koel- & Vriestransporten

De Waard Transport BV Logistics

D.E Master

D. Speksnijder Transport BV

DB Schenker Nederland de Bijenkorf

CTV | Multimodal

Curfs Logistics

Darvi Transport

Groep

Berkhof BV

Boerenbond Deurne Voeders B.V.

Huishoudapparaten B.V.

30

Barge

Beentjes Transport Beheer B.V.

Bernaards Transport B.V.

CRH Bouwmaterialenhandel BV

Middelkoop & Zn. Duiven B.V.

Bakker Logistiek Groep

Bel Nederland B.V.

Cornelissen Transport

CRH Roofing Materials

Blenders 1753

Bacardi

Barloworld Intern transport

Bel Leerdammer BV

Nederland BV

Albert

B. Wezenberg

Barge Terminal Born

Terminal Tilburg B.V.

Oils Europe

Ahold Transport

AVALEX

Cremers Coolcare BV

A.G. van Geffen

Baas Plantenservice B.V.

Baks Logistiek BV

N.V.

A-ware

Douwe Egberts DPD Pakketservice

Eikelenboom European Emons Cargo

Ewals Cargo Care

Connekt jaarverslag 2012


Expeditie Thijs BV Forfarmers

Expeditiebedrijf E van der Veen

Franken Transport B.V.

Benelux en FrieslandCampina Dagvers G. Snel

G. Vlug en Zn B.V.

Huybregts Groep

Arnhem

Jan de Rijk B.V.

Fritom Group

Services bv

GEBA TRANS

Gemeente Helmond

Gemeente Roosendaal

Gemeente Schiedam

Gemeente Utrecht

Gispen International BV Goes Holding B.V. Transport b.v.

H.J. Heinz Holding B.V.

Havi Logistics

Heineken Nederland

HEMA Distributie Centrum

Benelux

H&S Group Heijmans Wegen

Hendrix UTD

Hessing Logistiek B.V.

Houtman Transport

HST Groep

Connekt jaarverslag 2012

Kuijpers Cargo Service bv.

Kuehne

Kuiken N.V.

Kuypers Kessel Transport & Logistiek BV Lamberink Logistics & Warehousing

LCW Groningen B.V.

Leaf Holland

Menken Foodservice Logistics B.V. B.V. Leo de Bruijn Transporten Transporten Nijverdal B.V. Makro Nederland

Leen

Lekkerland Nederland Limpens Elsloo

Lohuis

M. van Happen Transport bv

Mammoet Road Cargo

MARS

Ministerie van Infrastructuur en Milieu,

HSF Logistics France

ModusLink B.V.

Moonen packaging

InBev Nederland N.V.

Huisman Huuskes

Inland Terminal Veghel B.V. Int. Transportbedrijf Vonk ITC Holland

J.Heebink Internationaal Transport en

Expeditiebedrijf B.V.

Kruidenier Groep B.V.

Dienstverlening

IMCD

Transport B.V.

Koopman

Hollander

Huntsman Corporate Logistics

InterfaceFLOR Nederland

Kloosterboer

Mediq Logistiek

Group

en Co bv

Kerres Transport Groep

Nederland B.V.

Huisman Equipment B.V.

Int. Transportbedrijf Kuijs b.v.

Hero

Hoek Transport

Hoevers Internationaal Transportbedrijf BV Barendrecht

KPN B.V.

Kuipers Logistics

B.V.

H. Veldhuizen

KB Trans B.V.

Koninklijke Rotra

Kuypers Neer bv

GOBO Transport & Logistics

Jumbo Supermarkten

KLG Europe BV

Koninklijke Grolsch NV Cargo BV

Janssen Distibution

JMT International

Kennis Transport & Logistics BV

Gesink BV

GreencityDistribution

Jet Logistics

K.E.Expeditie B.V./K.E.France B.V.

+ Nagel

Gemeente Venlo

Gepu voor Horeca en Grootverbruik

Jan Deckers Jr. B.V.

Kivits Drunen BV

Gemeente

Jan Bakker Transport B.V.

Josemanders Transport B.V.

Gemeente Delft

Gemeente Nijmegen

Gemeente Tilburg

Gemeente

Gemeente Hoorn

Gemeente Rotterdam

B.V.

Gebr. Gehlen

Gemeente Amsterdam

Gemeente Breda

Maastricht

FrieslandCampina

Gebroeders van Eijk BV

Schols Logistics

Circuit Netherlands B.V.

J.M. Levarht & Zn. B.V.

JABIL

B.V.

M端ller Fresh Food Logistics

International B.V. Prints

Mooy Logistics Multitax Transport

Nabuurs; Natudis Nederland BV & Food

Nederlandse Transport Maatschappij B.V.

Transport B.V.

Netko

Nijhof-Wassink

Neele

Night Star Express Hellmann B.V.

Noordendorp Transport B.V.

Dentressangle Logistics Nederland BV Transport

Micodo Logistieke

NPRC

Norbert Oegema

Oosterhout Container Terminal B.V.

31


Osse Overslag Centrale BV Transport Group B.V.

OTTO Workforce

Palletcentrale B.V.

Peter Appel Transport BV Vrachtunie) Ploeger

Peterson (Binnenlloyd,

PLUS Retail

Benelux B.V.

Post-Kogeko

Stedendriehoek

Rockwool

Raben Netherlands B.V.

Reviva Groep

Roms Holding BV

Hygiene Products Gennep

Schotpoort Logistics

Schouten logistiek BV

Slump Oil B.V.

Suiker Unie

Load Match

32

Technisch Handelsbureau

Van der Wal

Van Heugten Transport B.V.

Van Maanen Transport B.V.

Van Oers United

VAT Logistics

VION Food Nederland B.V.

Logistics BV

Vers Logistiek bv

Virol Recycling Groep

Vlakglas Recycling Nederland

Vollenhoven Olie BV

Vos Transport B.V.

Tanktransport b.v.

Van Rooijen

Vanderlande Industries

Verhoek Europe

wehkamp.nl

Van Oers

Van Opzeeland

Van Uden Logistics

Vos Logistics

Van Dijk

Van Duijvenbode Transport

Van Gansewinkel Groep

Wavin

Van der Werff

Vroegop-Windig

Wematrans

Wemmers

Wesseling Logistics

Westerman

Wetron Transports en Logistics BV

Willems Int. Transport

Wim Bosman Groep

Transport B.V.

Zeelandia H.J. Doeleman b.v.

Nederland BV

Zijderlaan BV

Zandbergen Ziegler

Ter Maat Transport

Timmerman Transport & Glass TNT Express

TransMission Princen Weert

Transportbedrijf G. de Bruyn Linden BV

Speksnijder

Timmermans transport & logistics

TNT Innight

Van der Most Transport B.V.

Van der Windt Verpakking BV

Logistics Venray bv

Groep

Van den Bosch Transporten

Thielman Logistic Services B.V.

Tielbeke Logistiek B.V. logistics

Sligro Food

St van den Brink & zn BV

Technische Unie B.V.

The Greenery BV

Seacon

Sluyter Logistics

Transport Bodegraven B.V. Stubbe Logistiek

SCA

Schotpoort Traffic Center

Sita Nederland

Van der Lee en Zonen

Logistiek

Scholte Transport

Schouten Olie B.V.

Simon Loos

Rensa BV

Regio

Roberts Europe Saver N.V.

Van den Anker

Van Kessel Olie

SCA Hygiene Products Zeist

Scheepvaartonderneming Anda vof

Group

Raab Karcher

Reinigingsbedrijf Midden Nederland

Reining Transport B.V.

V&D

Logistics BV

PostNL Pakketten

Pultrum Rijssen b.v.

NV

Van der Ven Vloertechniek

Pon Logistics; PontMeyer NV

Rabelink Logistics B.V.

Logistics

PDC B.V.

Peterson Agricare & Bulk Logistics B.V.

Portena Logistiek

Groep

Overmeer

Transportbedrijf J. Van der

Transportbedrijf Maters Huissen BV Twan Heetkamp Trailers BV

Truck

Twente Milieu

Connekt jaarverslag 2012


IDVV

MIS-COBIVA

Freightlive

Universiteit Twente

HTS Group

Nautische Dienstverlening

Rapptrans

Nefkens Advies

Brabant Intermodal

Post-Kogeko

Veiligheid

Bulcontrans Clabe

CTU

Wayz

HCRA

VRC

Zeeland Seaports NV

ministerie van Economische Zaken

LINC

VRTO

Douane

Cargonaut

Seacon

Autena Marine

Buck Consultants

Navigate

D.E. Master Blenders 1753 Grolsch

TVA

ACN Bavaria

Friesland Campina V&D

Cargill

Nutricia Advanced Medical Nutrition

Suikerunie

Unilever

IMCD

Papierrecycling Brabant

Koelopslag

Hillfresh International BV

De Jong Coldstores

E-lc

Rijkswaterstaat

Informatie Platform

Wayz

Strategisch Platform Logistiek

Maersk

BCTN

Ab Ovo

NCTV Heinz United Interface; SCA Van Acht

Frankort & Koning

Tri-vizor

Technolution

BCTN

PVIS

Schiphol

Mars Nederland

Aviko

TU Delft

CA Technologies

Ecorys

ministerie van Infrastructuur

ministerie

Heineken

Nike

AT Osborne

BV

ministerie van

Siemens

Caroz

Neutraal Logistiek Oxalis

Sogeti

Arcadis

KPN en vele

anderen.

ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport

Politieacademie

Koninklijke Marechaussee; Inspectie Leefomgeving en

Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart

Bureau Telematic Binnenvaart Kantoor binnenvaart Schuttevaer

Algemene schippersvereniging

Bureau Maatwerk

Centrum Binnenvaart VITO

Connekt jaarverslag 2012

Koninklijke

Bureau Voorlichting Binnenvaart

Nederlandse vereniging van Binnenhavens

TLN

ECT

Link

Hapag Lloyd Benelux

Biscuits

ministerie van FinanciĂŤn

Voedsel- en Warenautoriteit

Transport

Nextlogic

Portbase

Topsector Logistiek

Kustwacht

CA Technologies

Groningen Seaports

Europese Commissie

van Justitie

Studio

Havenbedrijf Amsterdam

KLPD

Binnenlandse Zaken

International

Seacon

Vialis

Erasmus Universiteit Rotterdam

TU Eindhoven

TNO

Alcotrans

Kloosterboer

APM Terminals

en Milieu

MCS

Navigate

Havenbedrijf Rotterdam

Belastingdienst

Periskal

Inland Terminal Veghel

Logistics

Logius

Dinalog

Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB)

Panteia

Danser

Best Fresh group

Peek

TNO

Onderwijs

Nederland Maritiem Land Cap Gemini

EVO

Logica

33


Topteam Logistiek/Strategisch Platform Logistiek

TNO

Ahold

Schiphol Group

ACN

Amsterdam Airport Schiphol

Amsterdam Logistics Board Portbase

Cap Gemini

Cargonaut/

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

CBRB

L. de La Rive Box

Deltalinqs

Transport en Logistiek Nederland (TLN)

VIAPORT Waalhaven Group

Dinalog met

J.N. Willemse

University

Vereniging Logistiek Management Venlo

VITO Nederland

Vialis

VNO-NCW

Wageningen Universiteit WOTRO

Zeeland Seaports

Universiteiten (WUR, EUR, TU/e, Twente, Tilburg, Groningen, VU, UVA)

Dryport/ Rotterdam Rail Feeding

Dutch Institute World Class Maintenance

EVO

FENEX

Gemeente

Flora Holland

Haarlemmermeer

Frugi Venta

Gemeente Venray

stuurgroep duurzame logistiek Logistiek

HBO-raad

Rotterdam

Venlo

Heineken

Herbalife

HPW-S²PARC²K Systeem HUPAC Intermodal NV

KLG Europe

KVNR

LINC

Twente

Techniek Gelderland

M.Kole

KNV

KLM

Material Handling Forum i.o Ministeries van EL&I Financiën (Douane) MKB Nederland

MBO Raad en ROC van NLR

NWO

W. Ploos van Amstel RSM Erasmus

Nederland

NV Regio Venlo

Platform Agrologistiek

Supply Chain Finance

34

JODOCUS (TNO/TU Delft/

Logistieke Alliantie VNO-NCW MKB

Distributieland/HIDC Philips

HUSA

Kamer van Koophandel Amsterdam

Keyrail

I&M

HBO Kennisakkoord

Breda onderwijsmanagers

ITS Netherlands Connekt

Nederland

Greenports

Hogescholen van Amsterdam

Hammerstein & Partners

CapGemini/EVO)

ECT

Ortec

Platform Bèta Prorail

Provincie

Service Innovatie & ICT=

STC-Groep

Seacon Logistics

Connekt jaarverslag 2012


BISON

Leden Platform Agrologistiek

Bestuur Regio Utrecht

Gemeente Amsterdam DIVV

IPO

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu OV-bureau Groningen Drenthe Provincie Friesland

ProRail, Provincie Flevoland

Provincie Gelderland

Limburg

Provincie Noord-Brabant

Holland

Provincie Overijssel

Provincie Zeeland Group

Provincie Utrecht Schiphol

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

SkVV

VNG

EBS

HTM

NS

Syntus

Ferranti

Bostec

HP invent

Keypoint

Panteia

Strukton Rail

Arriva 9292

Trans Link Systems

ASTIM Telematica

Veolia

FloraHolland

Hogeschool InHolland

ForFarmers

CBRB

Zuid-Holland VGB

Rabobank

Provincie

Wageningen Universiteit

Pruductschap Tuinbouw

InnovatieNetwerk

NDL/HIDC

VION

TLN

Rotterdam

ZON

ministerie van Economische Zaken

Landbouw en Innovatie

Unilever

Havenbedrijf

ministerie van Infrastructuur en

Milieu.

Connexxion Qbuzz

RET

ARS T&TT

CGI (Logica)

Collis

Partners International Network AITS India

ERTICO

Institute for Logistics

European Commission Freight Leaders Council

InTraffic

Forum

Prodata systems

Siemens

ITS Brasil

ITS China

TTS Italia

Research Institute of Highway

Technolution

Vervoersapplicaties Nederland

Connekt jaarverslag 2012

Frugi Venta

Imtech Peek

Surtronic

ANWB

DPA

Stadsregio Rotterdam

Regio Twente GVB

CBL

Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Arnhem Nijmegen

Mobiliteit

Provincie Noord-

Provincie Zuid-Holland

Stadsgewest Haaglanden

Gudde

Provincie

EVO

Twijnstra Vialis

International Road Federation ITS Russia

Flanders iMobility

ITS Belgium ITS Sweden UITP

Vitence

Rover.

35


Bijlage 3 Publicaties

De Connekt App is gratis beschikbaar in App Store en voor Android in Play Store

36

Connekt jaarverslag 2012


@connektNL @lean_and_green

Connekt jaarverslag 2012

www.connekt.nl www.connekt.nl/IDVV bison.connekt.nl dvm-exchange.connekt.nl www.lean-green.nl

37


Jaarverslag 2012

Connekt-Jaarverslag 2012  
Connekt-Jaarverslag 2012  

Connekt-Jaarverslag 2012