Page 1


ά Щ DIBQUFS

‫ס‬ˣ

ିֈ

2

ௐ˘ౢ

୻‫ڼ‬ॡഇ̝ିֈ

4

ௐ˟ౢ

͟ፂॡഇ̝ିֈ

9

ௐ˘༼

‫̋ڗ‬ವ૱̈ጯ७‫ז‬ᗕཧ઼ϔጯ७ęę‫̋͟ڗ‬ˠ̈ጯ

9

ௐ˟༼

ᐁ˾̳ጯ७‫̳̋ڗז‬ጯ७

21

ௐˬ༼

јᇇጯੰęę‫̋ڗ‬ௐ˘ཱིጯ‫ع‬

24

ௐˬౢ

‫˝ס‬ ௐ˘ౢ

ௐ˟ౢ

ጼ‫̝ޢ‬ጯ७ିֈ

25

ௐ˘༼

ጯ݈ିֈ

27

ௐ˟༼

‫ܐ‬ඈିֈ

29

ௐˬ༼

઼̚ିֈ

38

ௐα༼

੼̚ିֈ

42

ௐ̣༼

ᖚຽିֈ

44

ௐ̱༼

੼ඈିֈ

49

ௐ˛༼

ۤົିֈ

4:

ாՅᄃ઼ш ாՅ

5: 61

ௐ˘༼

ாՅ۞‫ؠ‬ཌྷᄃ੓໚

61

ௐ˟༼

ாՅ۞൴णล߱

61

ௐˬ༼

ாՅ۞ՅЩϤֽ

64

ௐα༼

ாՅপঅ۞ˠᄃְ

65

ௐ̣༼

ாՅᄃ‫̋ڗ‬ડ

66

‫̋ڗ‬ડ઼ш

72


ά Щ DIBQUFS

‫˩ס‬ ௐ˘ౢ

ௐ˟ౢ

ᘹ͛

78

‫ۤڗ‬гડ႔͛ۤି̝⽡ϭęę‫ۤڗ‬

79

ௐ˘༼

ᄂ៉ྐۤ໚߹

79

ௐ˟༼

јϲࡦഀ

7:

ௐˬ༼

‫ۤڗ‬јϲ̝͟ഇᄃགྷ࿅

7:

ௐα༼

‫߿ۤڗ‬જ‫ڶܕ‬

81

ௐ̣༼

።Їିय

82

ௐ̱༼

።Їۤ‫ܜ‬

84

ௐ˛༼

јࣶү‫ݡ‬

84

‫ౌڗ‬ᑚੰᄃᄂ៉ѝഇ࿪ᇆ൴ण

91

ௐˬౢ IJᐁ˾̝ႇijү۰ęęዑ༱㖦۞ࢰሄˠϠ

93

ௐαౢ

96

‫˘˩ס‬ ௐ˘ౢ

ௐ˟ౢ

ௐˬౢ

‫̋ڗ‬гડ۞ᘹ͛ಏҜ

ᗁᒚᄃ኎Ϡ ኎ϠҖ߆

9: :1

ௐ˘༼

͟ፂॡ΃‫̋ڗ‬ડ۞኎ϠҖ߆

:1

ௐ˟༼

࠷ᔑξॡഇ‫̋ڗ‬ડ۞኎ϠҖ߆

:3

ௐˬ༼

ۡᔑξॡഇ‫̋ڗ‬ડ۞኎ϠҖ߆

:6

ᗁᒚੰٙ

217

ௐ˘༼

͟ፂॡ΃‫̋ڗ‬ડ۞ᗁᒚੰٙ

217

ௐ˟༼

࠷ᔑξॡഇ‫̋ڗ‬ડ۞ᗁᒚੰٙ

219

ௐˬ༼

ۡᔑξॡഇ‫̋ڗ‬ડ۞ᗁᒚੰٙ

225

ᘽٗᄃӄய̀

238

ௐ˘༼

͟ፂॡ΃‫̋ڗ‬ડ۞ᘽٗᄃӄய̀

238

ௐ˟༼

࠷ᔑξॡഇ‫̋ڗ‬ડ۞ᘽٗᄃӄய̀

23:

ௐˬ༼

ۡᔑξॡഇ‫̋ڗ‬ડ۞ᘽٗᄃӄய̀

245


‫˟˩ס‬

Ϡ߿̼͛

252

ௐ˘ౢ

͹ࢋഀ‫ۏ‬

253

ௐ˟ౢ

።Ϋഀ‫ۏ‬

284

ௐˬౢ

পҒഀ‫ۏ‬

289

ௐαౢ

࡚ࢴഀᕇ

323

‫ˬ˩ס‬ ௐ˘ౢ

ௐ˟ౢ

‫˩ס‬α

ௐ˘༼

̚ёफ़ந

323

ௐ˟༼

ள઼फ़ந

333

ௐˬ༼

ᎣᅷҘᕇᙷ

337

ௐα༼

ᝊҜ̈Ыᙷ

339

ௐ̣༼

ΐ̍ࢴ‫ᙷݡ‬

347

ˠ‫ۏ‬ᄃͩ୉ቔ ็੃

34: 351

ௐ˘༼

ฏኰ

351

ௐ˟༼

‫އ‬ᒻ

362

ௐˬ༼

ᗁᇇ

366

ௐα༼

થྥ

369

ௐ̣༼

ᘹ͛

371

ͩ୉

ְ̂੃

375

378

ણ҂३ϫ

3:3

ᔊᐂ

416


֢ʤ ଀Չ


‫̋ڗ‬ડд୻΃ಶЯᐁ˾ූથຽおපĂ΍˞̙͌ᓝˠă੒Ϡăս̖Ąѣֱ੒Ϡăս̖͟ፂ ‫ޢ‬ፉЇ‫̋ڗ‬ᨃᨃ‫ٕܜ‬ડ‫ܜ‬Ą͟ፂॡഇડ̰ѣ͟ˠಶ᝝۞ᐁ˾ವ૱̈ጯ७Ă˵ѣᄂᚱˠ̀ಶ᝝۞ ᐁ˾̳ጯ७Ą‫ߏ઼̈̋ڗ̚׎‬ώડ۞Ѻѐҁ७Ğ29:7.ğ Ăߏ͟ፂॡ΃౵ѝ‫ޙ‬ϲ۞Ķ̳ጯ७ķ̝ ˘Ăૈֈ˞‫̋ڗ‬гડ൑ᇴˠ̖Ăтௐ˟Їξ‫ܜ‬ഫᑓિăௐαЇξ‫੼ܜ‬ϜፘඈĄ Ѝೇ‫̫֞ޢ‬Ă‫̋ڗ‬ડ̰Ч৺ጯ७̳ռϲВ54ٙĂࢍ̂ጯ2ٙĞᄂΔξϲវֈጯੰ‫ٺ‬ϔ઼̣ ˩˛ѐд‫̋ڗ‬౹‫ޙ‬Ăϔ઼˝˩̣ѐዏҌ͇ϓğ Ă੼ᖚ2ٙĂ੼̚3ٙĂ઼̚8ٙĂ઼̈:ٙĂρ༴ ๩34ٙĄϔ઼̣˩˛ѐĞ2:79ğ Ă߆‫ع‬ଯҖ˝ѐ઼ϔିֈ۞ॡ࣏ĂᏴ‫̋ڗؠ‬ડ۞̬ု઼̚Ăү ࠎБᄂ៉઼ϔ̚ጯ७‫۽‬Ꮈ‫̍ޙ‬඀۞ВТજ˿‫׏‬ᖃ̝ಞٙĄα˩ѐֽĂ̬ု઼̚۞јಶ˵‫ܧ‬૱ᐹ ளĂ̙࢑༊ѐௐ˘઼ٙ̚۞።ΫҜลᄃഇ୕ĄдᄂΔξĂ˜Ҍ‫ٺ‬Бᄂ៉Ăռϲ۞̚ጯ‫੼׶‬ᖚ̝ ̚Ăֈ྿થᖚᏱጯ۞јड़Ăߏ̂छѣϫВ༜۞Ą఺ٙጯ७ͽૈֈЧ̳Φ۞ົࢍࠎ͹ࢋ੒ᚥĂд ᄂ៉གྷᑻ੓ࢳ۞ѐ΃Ă఺ٙጯ७லຽ۞̃ጯϠߏЧ̳Φ‫࠹ۋ‬དϡ۞ົࢍˠᏴĂ˵ѣ̙͌ົࢍЯ ҃јࠎ̳Φ۞ҁᔲऋĂጯϠˠᇴ౵к۞ॡ࣏Ă͟؆‫ొ׌‬Ъ੓ֽĂѣ˘༱ЩĄ ‫̋ڗ‬ડ۞ۤົିֈѝд͟ፂॡഇಶѣপঅຏ̼ିֈ፟ၹęęјᇇጯੰĂ૞‫ܝ‬ќट̙։‫͌ܦ‬

֢ ʤ

ѐ၁߉ຏ̼ିֈ˵ѣĄ༊ᄂ៉ˠ˾ు႙ҁ̼ĂЧ৺ጯ७ౌࢬᓜ٢Ϡˠᇴᚑࢦ̙֖۞ॡ࣏Ăۤົ ିֈ௣֗ିֈјࠎ࠹༊ࢦࢋ۞˘ᒖĄۤົିֈΒ߁ࠤᇃâਠӣ߁ۤડ̂ጯăۤົ̂ጯăሄ᛬ ጯ௫ྤ໚͕̚ăဦ३ᐡăۤົିֈᐡă౾‫ۏ‬ᐡă࡚ఙᐡăྃ௫ጯ७ඈĄ‫ۤ̚׎‬ડ̂ጯͽĶјˠ

଀ Չ

ିֈă௣Ϡጯ௫ķࠎཱིΡĂள࢕ࡎ੓ĂјࠎϏֽᏱጯ۞ԓ୕Ą‫̂ߏٺ‬ጯăԫఙጯੰăᖚຽጯ७ ৾৾ຬˢ఺࣎௣֗ିֈξಞĄ‫ۤ̋ڗ‬ડ̂ጯጴ඾˘۵‫ڇ‬ચ۞ճሤă௟ቜ۞ିጯăඕЪۤડ߿ જĂјࠎ‫̋ڗ‬ડࢦࢋ۞дгጯ‫ع‬Ąੵۤડ̂ጯγĂ‫̋ڗ‬ડᔘѣ‫̋ڗ‬ડሄ᛬ጯ௫ྤ໚͕̈́̚ҁˠ ۤົ̂ጯԷႊ੼᛬۰̝ۤົିֈ፟ၹĂ̙‫ؠ‬ഇฟᏱЧ჌Һ෱ͷк̮۞ኝ඀Ăͽ೩̿ሄ᛬୉ჟৠ ̼͛ᆸࢬĂТॡ೩ֻЧᙷዦ᝝ᄃઉ૵ăऎሄన౯Ăឰۤડ‫ܜ‬۰Һ෱ӀϡĂឰᅙጀ୉ਕฟ͕‫ޘ‬࿅ Տ˘͇Ą

3


஑ʙణ ଼‫ٽ‬ढೈ˞଀Չ ాፖдĮᄂ៉఼ΫįฟಞϨ‫֏ܮ‬ĈĶᄂ៉߇൑Ϋ˵Ăఈᜋ੓̝ăዑͩү̝ă୻΃ᒉ̝ķ Ą ᄂ៉ۤົଂఈᜋॡ็ି̀౅࿅็ିĂ૟͛ф૲ซᄂ៉Ă‫ߏٺ‬ѣĶາപ͛३ķ۞౹‫ט‬Ă౅࿅ᘲ੺ фϓ۞޸ࢰ͛фĂឰπं୉଀ͽ᝝३ᙊфĂୁ࢚Ϗฟ̼̝ˠ͕ĂΞᄲߏᄂ៉ୁᄋିֈ̝ᑿᖮĄ ‫ז‬2772ѐዑ࢕Խ˭ᄂ៉Ăౘϖර้˧ଯण႔ጯିֈĂᑞ൪‫ء‬ጯĂϲཐᇁĂฟࡊᓝĂ̈́Ķᄂ៉ࢵ ጯķՔЍ͛૟႔ጯିֈ็ˢϔมĂ‫ڌ‬ှͳഈॡมᔵൺĂ‫ݒ‬૟ି̼ј‫ࡊڍ‬ᓝ᏷ჰĂึӀ͔ˢᄂ៉ ۤົĄ ࢟̈́୻΃Ă૵Ⴇᅳᄂ̝‫ޢ‬Ăᄂ៉ିֈన߉ѣĶ‫ء‬ጯķᄃĶฏጯķĂ‫ء‬ጯѣĶ‫ع‬ăᎩጏ ጯķ ăĶ३ੰķ ăĶཌྷጯķ̈́ᆒᅛ็ॡ۞ĶҘጯૅķ ăĶ൫ጯૅķćฏጯѣĶۤጯķ̈́Ķϔጯķ Ğӈ३ٗğ Ăࠎᄂ៉ିֈăг͛͞ࢲಧ˭ૄᖂĄҋ྽ЍͽࢫĂᄂ៉ொጩۤົĂ̏႙ଂ‫ڠ‬ኳҒ૾Ă ᖼ̼ࠎጏ̼۞͛ኳۤົĂ˫Яࡊᓝ҂ྏ۞ೈԔᓝҖĂૻ̼˞̂ౙ‫׶‬ᄂ៉۞ᙯܼĂឰࣧώ‫ٺا‬ᙝ ห۞ᄂ៉ԆБјࠎ̂୻ͳഈ۞˘ొ̶Ą ጏጯߏг͞౵੼ጯ‫ع‬Ă୻ϐᄂ៉ϤொጩۤົซҌ͛‫ົۤڼ‬Ă੠ՐΑЩᄃିֈĂ˵јࠎ୎ ୻ࢲঈĂధкᄂ៉᝝३ˠ˵གྷϤѩ˘გ྽Ăјࠎᄂ៉˯ᆸล৺Ąᄂ៉‫ع‬ăᎩጏጯనϲ۞ॡม̈́ ડાĂֶѨߏϤ‫ొݑ‬ᕖण‫ొ̚ז‬ГᕖҌΔొĂ఺‫׶‬ᄂ៉߆གྷă͛ିฟ൴ѣ‫̂ޝ‬ᙯాĄᔵ൒‫ع‬Ꭹ ጏጯ࠰ѣ˘‫ؠ‬ЩᗝĂҭд‫߱˘ܜޝ‬ॡมĂᄂ៉‫ع‬Ꭹጏጯ۞ЩᗝೀͼБజᅥᚱ̄ԙٙҫፂĄѩ˜

֢ ʤ

Яᄂ៉ฟᜥ̝‫ܐ‬Ă‫ا‬ϔ̂ౌ௫‫ڠ‬Ă᝝३̙кĂ҃‫ع‬Ꭹጏጯጯᗝ‫ؠ׽‬Ăˢᯯྵ‫ٽ‬Ăΐ˯ᅥགࡊಞ ᚮ‫ۋ‬፬ধĂҌᅥག˟࠷̀̄к‫ڌ‬ഭֽᄂĂͽ݂ᚱă૙ᚱ͞ёдᄂ៉҂‫פ‬ս̖ˢጏጯಶ᝝ĂГ‫פ‬ ଀ฏྏྤॾĄ ѩγᄂ៉‫ع‬Ꭹጏጯି଱ăିᏞă੊ጱඈĂ̂ౌֽҋ჊‫ޙ‬Ă˟ѺкѐมĂି଱̚Ϊ˘ˠࠎ സΔˠĂˬˠࠎώгˠͩĄ

43:

΁ࣇ̂ౌѣ࿅჊‫عޙ‬ጏጯፉЇିᖚ۞གྷ።Ăͷ‫ࡊ׍‬ᓝΑЩĂΐ

̝ᄬ֏࠹Тă௫ၚ࠹‫ܕ‬ăϹ఼‫ܮ‬ӀĂЯѩ‫׍‬ѣ‫̶࠷΁׎‬՟ѣ۞୧ІĄ҃ᇁጯ‫عߏ݋‬ᎩጏጯԆ౯ ᄃӎ۞ࢦࢋᇾᄫĂ˲ѣ͋ᇁ۞г͞˘ਠౌ‫ܢ‬నѣጯझĂ઀ษѐมۢ‫ع‬ቼ̮ᇽĂ‫ܮ‬ᄮࠎĶߊన ጯĂυϲᇁķ Ă۞ቁᄂ៉гડ‫ع‬Ꭹጏጯ̂ౌ‫׍‬ᇁጯّኳĄֶ͋ᇁᎸጯâֽΞྋՙ७‫۽‬યᗟĂ ˟ֽΞ༼࠷Ᏹጯགྷ෱ĂͷጯϠഈ́ጯ‫͋ٺ‬ᇁ̝઎ĂΞᏐ՚ཐˠ̝ჟৠĄ‫ځ‬ዑॡ‫ܮ‬д͇ٚ‫͋ع‬ᇁ ν઎నϲጏጯĂ୻ഈᄂ៉‫ع‬ጏጯăᆂ̋Ꭹጏጯăၓ̼ᎩጏጯăາѻᎩጏጯඈ࠰ᛳᇁጯĄ

஑ ʙ ణ ଼ ‫ٽ‬ ढ ೈ ˞ ଀ Չ

ᄂ៉ҋ઀ษͽ‫ޢ‬Ă‫ع‬Ꭹጏጯ႙ᆿђĂЯѩ‫ء‬ռЪᏱٕ‫ء‬༛ռᏱ۞३ੰᆧкĂ‫׎‬Яఢሀ ̈Ăី߿ّ̂Ă೼ّ࿆྾੼Ą୻΃३ੰĂ࠰ֶ̂୻ົ‫׏‬ఢ‫҃ؠ‬నĂЧ३ੰӮཉѣጯϣĂкϤг ͞ฏ௠ॕӄֽ҃ĂͽүࠎᏱጯགྷ෱Ă‫׎‬གྷ෱̶ࠎ‫ؠ׽‬ጯϣ১ᄃᓜॡ۞ॕӄĄ३ੰՏ͡‫ؠ‬ഇ͡ ኝĂኝϠආͽྐ͛Ăෞ‫ؠ‬ϥ˙Ăᐹள۰ග̟ჼͫĞረጯ‫ܛ‬ğ Ăͽྤ‫׎‬ൎჼᚶഄ᝝३̝ረᐽĄ

441

઱ᄂ៉३ੰϠव̝ಶጯྤॾᄃጯᗝĂఢቑྵࠎ᝕௚Ă֭ϏᚑॾેҖĂѩ·Њពϯᄂ៉३ੰܼᛳ ଯᇃିֈّ̝ኳĂˠˠ࠰ѣಶጯྤॾĂ఺ѣӄ‫ٺ‬ᄂ៉ጯࢲ̝೼̈́Ą

442

‫׎‬ჼͫߺ෭ರ̀Ᏹ‫ڱ‬Ă

၁ࠎረଢರ̝̀˘̂ᇇ߆Ăᄂ៉३ੰϠव่̙ᏥѩͽҋගĂࠤҌᔘΞዳछĂщ͕᝝३Ą३ੰࠎ 43: เາጳĂĮᅥᄂିֈ۞ϹᏉᄃ൴णį Ă̂ౙĈ჊‫ޙ‬ˠϔ΍‫ۤۍ‬Ă3116ѐĂࢱ44.45Ą 441 ‫ڒ‬ГೇĂĮᅥ‫ݑ‬ˠį ĂᄂΔĈˬϔ३ԊĂ2::2ѐĂࢱ374.375Ą 442! เս߆ĂIJ३ੰᄃᄂ៉ۤົij ĂĮᄂ៉͛ᚥį Ăௐ42‫ס‬ௐ4ഇĂ2:91ѐ:͡Ăࢱ2:Ą

4


ခᐽϠආࡊ҂ᑕྏĂ˵ົ൴ග‫ٕࡓ܅‬ሹ෱Ăᖣͽ೩੼̈́ௐதĂ҃३ੰឰг̀̄͞ၷ൳ࡊௐĂ̙ ่ೱֽг͞΀௠̝៙ካ̈́၁ኳ۞ॕӄĂ˵೩̿३ੰ̝ۢЩ‫ޘ‬Ą ୻ഈ௚‫ڼ‬ᄂ៉˟Ѻ˩ˬѐĂ३ੰҌ͌ѣα˩̣ٙĄ୻྽Ѝͽ݈Ă३ੰ̂ౌϤг͞‫࣍ء‬ ‫ޙ‬Ă఼૱నд‫ع‬ăᎩ‫ڼ‬ٙдć྽Ѝͽ‫ޢ‬Ă႙Ш̰̋гડฟᜥĂ‫ــ‬Ϥг͞΀௠ॕྤᎸ‫ޙ‬Ą୻΃ ᄂ៉३ੰ̶ҶĂ૵ă࿥ѐมͽ‫ݑ‬ᄂ៉۞ᄂ៉‫̈́ڼع‬ᄂ៉ᎩࠎкĂ઀ăလͽ‫ొ̚ޢ‬႙Ѩฟ൴Ă྾ ͽၓ̼ăኜᘲăᆂ̋Ꭹࠎ͹ĂЍჰѐมᄂ៉Δొ႙‫߆ࠎొݑ΃פ‬གྷ͕̚Ă߇३ੰ̶ҶГѨΔ ொĄ ᄂ៉३ੰ̂к‫ڻ‬᝚჊‫็ޙ‬௚Ăϒૅֻ؇ৠညͽ̂ጏѦ፸ࠎ͹Ă˵ѣֻ؇ࣗዯăᔹດඈĂ ϔมనϲ३ੰ‫݋‬кֻ؇͛‫ޓپ‬Ӗٕ୙ሎ‫ޓ‬ӖĂՀѣֻ؇‫ڠ‬ཐᙯཐ‫ޓ‬Ӗ۰Ąтᐷ‫ܝ‬३ੰăॎ͛३ ੰăϜ̋३ੰඈĄπॡੵ͡ኝγĂ˵д‫˘ܐ‬ă˩̣ࠎϔிઇĶච३‫ކ‬ᓾķ ĂͽЯ‫ڍ‬ಡᑕ߇ְ౵ кĂ఺ன෪Ξ࠻΍ࠎ̦ᆃണ঻‫۞̫͟ז‬३ੰౌតјъᇁĂт‫آ‬ᜋᝥϔૅĞ៯ૅğ໚‫ٺ‬൳ᘎ३ 443!

ੰăࡺॷ࣒࠷ૅ໚ҋำୗ३ੰĄ

ᄂ៉ୁᄋିֈ፟ၹĂ̂࡭Ξ̶ࠎˬᙷĈۤጯăཌྷጯᄃռဨ३ٗĂ୻΃‫ع‬Ꭹጏጯ̈́३ੰ̂

֢ ʤ

ౌҜ‫عٺ‬ăᎩ‫ݱ̂׶ڼ‬ξĂͷᑕ҂ᅮഭঔ‫̰ז‬гĂдੑ˧˯၁‫˘ܧ‬ਠ૷ϔٙਕ̈́Ă఺ֱୁᄋ፟ ၹ̙ኢќ෱ăّኳ̈́гᕇĂ࠰Ξᑓྃ˯ࢗିֈ̝৿εĂ႕֖˘ਠᄂ៉ҁѺ‫۞ؖ‬ᅮՐĄ ፂ୻࿥ϒ̮ѐĞ2834ğ̝ழ‫ݶ‬Ă޽΍ۤጯనϲ̝ϫ۞ĈĶэᎩ̝నጯĂ̂кд‫ݱ‬ξĂฏ

஑ ʙ ణ

ϔ‫ا‬ҝ᏶ᅈĂ൑‫ـ݈ڱ‬ጯ௫Ă͞ѣ̂ฏλಢ̝఍ĂЧనཉۤጯĄķҋߏ୻ഈؕ̂ఢሀనϲۤ

଼ ‫ٽ‬ ढ ೈ ˞ ଀ Չ

၅Ă߇ጯϠ̂ౌਕࡦᄪα३‫ྐͨ׶‬Ą‫ז‬྽Ѝѐม൫ۤާి႔̼Ă‫ܮ‬ಶ‫זܕ‬႔ˠཌྷဨ˯ኝĂѩ჌

ጯĄᄂ៉ฏՅ̝నۤጯĂ̶ј႔ˠᄃ˿඾Ă‫׎‬ϫ۞Ϻૄ‫ٺ‬ѩĂͽᑓྃ˘ਠ‫ء‬ጯ̙֖̝఍Ą

444

˿඾۞ۤጯĂд୻‫ܐ‬஽Җ࿅ĂдЧሢ൫൫ۤనѣۤरͽିֈ‫׊‬ආĄՏѐࠁᎩጯ༛ጱ‫ז‬Чۤ֟

˿඾ۤጯ˜Ә௣ͤĄ ˩ˣ͵ࡔϐ˩˝͵ࡔ‫ܐ‬Ăۤጯតјۤົ̀̄ົ͛ඕ̝ۤٙĂ‫ّ׎‬ኳᄃࣧАӣຍ୮̙࠹ ᙯĄ‫׎‬౵඾Щ۰ࢵଯՔЍ̝͛Ķ‫ڌ‬Ӥۤķ ĂጧႳᜋះ΀௠నϲ۞ĶЈ̋ۤķ Ăလཌྷ΀௠నϲ۞ Ķ͛‫ۤޜ‬ķඈĄ͟ፂॡഇĂ͟ώ߆‫ع‬૟ᄂ៉۞ĶۤķᄃĶۤጯķ̶଀‫ܧ‬૱୻຾Ă༊ॡ૟Ķۤķ ԼјᙷҬ̫ጯົ۞ۤဥ‫ڱ‬ˠّኳĂ૟Ķۤጯķᄃ‫΁׎‬ආᄋିֈ፟ၹЪ‫׀‬௚ჍĶ३ٗķ Ą ᄃۤጯѣᙯ۞ᔘѣ͛‫ܫپ‬ЈĂҌ˩˝͵ࡔĂ͛‫ܫپ‬Ј̏எˢጏ̀ลᆸĄ̂ූ̈‫ޒ‬Ϊࢋѣ ६६᝝३ᓏĂ‫ܮ‬Ξ֍͛‫پ‬ঢ়ٕආϠ̀ˠ௡ј۞͛‫ۤپ‬Ą༊ॡᔘѣĶˣ͡ΗĂኜϠͽ‫࡭ࢵۓ‬௉͛ ᅾ‫پ͛ٺ‬ঢ়ķ۞ࢲܸĄଂᄂ៉͛‫̝ۤپ‬ᎸĂΞ֍ᄂ៉ጏϠᖣ͛‫ܫپ‬Јͽ྾‫׎‬Ր‫פ‬ΑЩ̝ࢲঈĄ ཌྷጯܸჍཌྷဨĂҋΟͽֽЧ‫ع‬ᎩౌϲཌྷጯĂ‫ؼ‬ኛЩरĂҺ෱ି଱‫؝‬ರ୻ళ̝̄ԙĄྍᙷ ୁᄋିֈ፟ၹѣ‫عء‬౹నĂ˵ѣ༊г‫ء‬ϔཌྷॕనϲ۰Ă҃ͽ‫ޢ‬۰ࠎࢦĄ୻΃ᇃ‫ھ‬నϲཌྷጯߏд ૵ႧѐมĂᛳ‫ܐ‬৺ૄᖂିֈّኳĂጯ̄۞ѐ᛬̂ࡗд̱Ҍ˩˛໐มĂཌྷጯ̙ќՁ௳ĂࠤҌд͡ ኝॡĂᔘගჼͫᅙĂͽ͚ӄ‫׎‬Ϡ߿ٙᅮĄЯ‫ି׎‬ֈԛё෭‫ܕ‬Ѻ‫ؖ‬Ă߇ᕖणԣిĄᅥᄂ‫ࣶء‬Ăሤ

443! ԇЍцĂĮᄂ៉።Ϋį ĂᄂΔĈ‫̂ڌ‬ဦ३̳ΦĂ3111ѐĂࢱ97Ą 444! ౘͪ໚ĂĮᄂ៉።Ϋ۞࢖ྫį Ğ˯ğ ĂᄂΔĈ୐ߐ΍‫ۤۍ‬Ă3111ѐĂࢱ429Ą

5


͕ཌྷጯ۞ੵᖡက̮γĂ྽Ѝѐม۞೩༛ͳ଀༯ᄃһ౯྽ष̚຅ౌԸˢཌྷጯనཉᄃཌྷဨఢࡗ۞‫ט‬ ࢎĄ྽ЍͽࢫĂሢ൫ާి႔̼Ăጯආౌ‫ז‬ཌྷጯֽ˯ኝĂ֞ЍჰѐมĂϤ‫ٺ‬ฟ̋ᇬ൫߆ඉĂ߆‫ع‬ ΐૻ၆൫ආ̝ିֈâॡЧះ႔൫Вጯ̝ཌྷဨ೼నĂҭᝥ‫̙ڱିٺ‬၆ٕ̼͛࿣ᅣĂ൫ආౌ੟ᔖ ಶጯĂ߇јड़̙ၓĄ Ҍ‫ٺ‬ϔมռనཌྷጯĂ‫ͪ୶ͽ݋‬ះ̀‫ۿූڒ‬ᜋ˘ಢ̝‫̋ۿ‬᝼͛‫پ‬ঢ়̈́‫ڊ‬፜ූᕚତಢ̝̂៍ ཌྷጯĂ౵‫׍‬јड़ᄃఢሀĄ྽Ѝ˟˩ѐĞ2951ğ Ằ‫ڒ‬௠̀ም‫ؠ‬ϔ˧࣍‫ٺ‬ฟႉཐͳᇁय़న͛‫پ‬ ঢ়ĂࣘઇኜϠནຽ̝ٙĂ֭ད჊‫ߵޙ‬э‫̝ع‬౮ˠઈ͹‫ְ׎‬âॡ̀‫̂ࢲ͛ڒ‬ฟĂ҃̀‫ࠎڒ‬ᄂΔ ͛ጯ̝அᕍĂჹბϺдѩĄ

445

Т‫˟˩ڼ‬ѐĞ2984ğ‫ڕ‬፜ಱ௠‫ڒ‬ჯឰă‫ڒ‬ჯ໚‫ٿ‬Ѕॕӄјϲ̂

៍ཌྷጯĂྍཌྷጯ‫ؼ‬ᔛᓝˠఄϔ́͛ˠ३൪छᔁ൤፞ፉЇᓾጯĂିֈႉߵ˟эொϔԙ̄Ąཌྷဨ̚ ֭‫ۥ‬ѣ͛‫ޓپ‬ӖĂԓ୕ᖣৠ‫˧ځ‬ณĂ‫ٸ‬ୢ໚ҋয়ᚱব࿢۞гቡࠧቢĂ̼ྋႉߵ૛ީĂଯજг͞ 446

͛ࢲĄ

2991ѐ‫ءޢ‬ᏱཌྷጯుՎ෗ഴĂ‫ୁ׎‬ᄋିֈΑਕឰග̶Ҷ౵ᇃ۞३ٗռဨĄ

३఼ٗჍռဨă३ᐡă३ဨăछဨăጯᐡٕϔጯĂ৷ᛳռጯĂᅖҬ͟ώ̰гٙᏜ۞ъ̄ ‫ޏ‬Ă࠰ࠎ౵ૄᖂିֈĄᄂ៉ռဨ३࿆ٗҶ‫ݱ‬ฏՅۤĂѣϤ̀ˠҋҖฟనĂѣϤዐܲฏ֧ะྤฟ నĂѣϤ΀௠ই͗፾ϲ‫ؼ‬रฟనĂ˵ѣЯгቡᙯܼӀϡъᇁ‫ޢ‬ซనཉ३ٗ۰Ă रдछҋҖฟన३ٗ۰Ą

448

447

౵к۞ߏି

୻΃३ٗିֈ͹ࢋдૈዳጯ̄᝝३ᙊфਕ˧Ă͹ࢋିጯ̰टĂ‫ܐ‬

֢ ʤ

ጯ‫׊‬ආͽĮˬфགྷį ăĮ˼ф͛į ăĮѺछ‫ؖ‬į ăĮα३įඈϨ͛ࡦᄪ̈́ᆷфࠎ͹Ăซˢ੼ล‫݋‬ ଱ͽĮ̣གྷį ăĮα३Б‫ڦ‬į ăΟ͛ྐኬ̈́үྐăү၆ࠎ͹Ą҃ିዳ͞ࢬĂӈͽ̈ጯࠎି඀Ăቚ ௫ᝍବᑕ၆ซੜฟؕĂГซ҃ᓾྋă੊ቚˠ̝ࣖ྽Ąొ̶३ٗົିͽზᇴĂҭజෛࠎથˠ̝ ຽĂ̙֭‫ࢦצ‬ෛĄ‫ି׎‬ֈΞ̶ࠎୁᄋᄃ૞Խࡊᓝ҂ྏ‫׌‬჌ĂିጯᆸѨ̂ரΞ̶ࠎ̈ጯă̚ጯă ̂ጯĂԆјˬ࣎ล߱ࡗᅮ˩ѐĄ ጯ̄ˢጯѐ᛬˵൑˘‫ؠ‬ѐࢨĂ̂ౌд7໐Ҍ9໐มĄᄋආˢጯ۞ĶฟᄋķᆇёĂ࠹༊ษ ࢦĄˢጯ݈ͭϓົᄃဨरᏴ‫ؠ‬։֚Р͟Ă֭໤౯рኀĞᓐ‫ځ‬ğ ăᄎĞົზᇴğ ăࢯ෉Ğ᝝३‫ܜ‬ ˳ğ ă‫෉܄‬Ğ๔౻ğ Ă઻˯ࡓ৽૲Ăֻጯආ૲‫ז‬ռဨĂະ޵͋̄ϡĄฟᄋ༊͇ĂᄋආᅮАдछ௉ ޵য়АĂତ඾छˠົ፼ᗛࠔ࠹ਖ਼Ă‫˞ז‬३ٗĂᄋආᅮА၆͋̄ৠҜ፼ࢶ௉޵ĂҖˬྱ˝ΣᖃĂ 449

ତ඾ШဨरҖ˘ྱˬΣࢵᖃĂဨरົିͽୁᄋିՄ̝̚˘ቔĂͽԆјฟᄋᆇёĄ

஑ ʙ ణ ଼ ‫ٽ‬ ढ ೈ ˞ ଀ Չ

Ωγдᄂ៉ฟన३ٗۢЩ۰۰ĂလᇉѐมĂѣߵэТщᎩ۞‫ܝܛ‬ႾϠዑૣ‫׶‬Ăഅдѻာ ି᝝Ăಱछ̄ԙ‫࠹ۋ‬ಶጯĄ‫ݚ‬ăТѐมĂЩᓝˠౘჯࡻд̂ᐷ‫ܲޑ‬щझ̰నፘˠ३ੰĂଘЯ඀ ‫ྵޘ‬ҲĂᔵѣ३ੰ̝ЩĂ၁ࠎ˘ռဨĄౘჯࡻഅೠିጧႳᜋЈ̋३ੰăᄆ∴ጯঔ३ੰĂˠჍ

445! ౘͪ໚ĂĮᄂ៉።Ϋ۞࢖ྫį Ğ˯ğ Ăࢱ427Ą 446! ዑӓಱĂIJ೼̼̈́͛ĂΑӀጱШů୻ᅳҌ͟‫ܐڼ‬ഇ۞ᄂ៉ିֈij ĂĮᄂ៉ିֈ511ѐį ĂᄂΔĈགྷ‫׏‬ ᗔᄫĂ3117ѐĂࢱ61Ą 447! т‫̋ڗ‬ຎড়झăᄂΔᐷ̋ъĂొ̶ೃٗౌഅઇࠎг͞ռဨ̝ϡĄ 448 เາጳĂIJ͟ፂॡഇᄂ៉३ٗଣ຋ij ĂĮିֈෞኢį Ăௐ6ഇĂ3115ѐĂࢱ9:Ą 449! ዑӓಱĂIJ೼̼̈́͛ĂΑӀጱШů୻ᅳҌ͟‫ܐڼ‬ഇ۞ᄂ៉ିֈij Ăࢱ63Ą

6


Ķౘҁरķ Ă‫̼ି׎‬ٙ̈́Ă̂ᐷ‫݄ࢲ͛ޑ‬ΔᄂĂ߇ѣĶ̣Վ˘սĞ̖ğ˩Վ˘ᓝĞˠğ ķ̝Ⴭ ᜖Ą

44:

Ҍ‫ٺ‬ᐁ˾д୻΃Ăᔵ̙֍‫ع‬Ꭹጏጯᄃ३ੰ̝నཉĂҭ͛ࢲᔘზ൴྿Ąፂ‫ڒ‬ᔹૅĮٚ፨ሁ ྐਨį

451

аጸĈĶᐁ˾ූ͛ࢲྵѝ൴྿Ă΍΀ѣᓝˠ੼ᏴपĂ੒Ϡౘш̥ĂЧгս̖ࢺ΍Ă

୻ϐࡊս̖ૺୂնĂ‫ڒ‬ԓૺඈᇴ˩ˠķ Ąਬ૟ᐁ˾гડᓝˠăซ̀ă੒Ϡăս̖ፋநЕܑт ˭Ĉ

ܑ9.2!!!ᐁ˾гડᓝˠˠ‫ܑۏ‬ ‫ؖ‬

Щ

੼Ᏼዡ

֢ ʤ

452

фཱིٕ

ф

Ꮈฮᨃ

ཱི٥૸

˟ૺஞ

Ղ̮͛

̚૬

ྜϒ‫ݑ‬

̣Њं

̚ྏѐ΃

Ѝჰ39ѐ

Ѝჰ23ѐ҂ซᄂΔ‫ع‬ጯௐ˟Щ

Т‫ڼ‬7ѐ

஑ ʙ ణ ଼ ‫ٽ‬ ढ ೈ ˞ ଀ Չ

44:! ‫ڒ‬ГೇĂĮᅥ‫ݑ‬ˠį ĂᄂΔĈˬϔ३ԊĂ2::2ѐĂࢱ391Ą 451! ‫ڒ‬ᔹૅĂ Įٚ፨ሁྐਨį Ă2::9Ąӓ‫ޙ‬ϔĂIJ‫̋ڗ‬ଣ໚ವॲij Ă֍Į‫ົ̓ڗ‬Ώį ĂᄂΔĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔ ξ‫઼̈̋ڗ‬७̓ົĂௐ˘ഇĂ2::9ѐ23͡Ăࢱ68.69Ą 452! ֍ĮᄂΔξԠį Ă‫˛ס‬ĂିֈԠĂᄂΔᄂΔξ͛ᚥ؎ࣶົĂ2:99ѐĂࢱ35.49Ąӓ‫ޙ‬ϔĂIJ‫̋ڗ‬ଣ໚ ವॲij Ă֍Į‫ົ̓ڗ‬Ώį ĂᄂΔĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫઼̈̋ڗ‬७̓ົĂௐ˘ഇĂ2::9ѐ23͡Ăࢱ68.69Ą

7


ܑ9.3!!!ᐁ˾гડ੒Ϡˠ‫ܑۏ‬ ‫ؖ‬

Щ

фཱིٕ

̚ྏѐ΃

໅ҹၓ

ф‫͈ܫ‬

ΐ​ᨃ

Ѝჰ̮ѐ

ೠିጯঔă൳ᘎ‫׌‬३ੰĂ።Їᄂ‫عݑ‬ጯ ੊ጱĂࡺॷᎩጯିᏞ

ౘш̥

фປ‫ا‬

ᐁ˾

Т‫˝ڼ‬ѐ

ཱིᐖล

ྐ͛ࠤкĂ͟ፂ‫ޢ‬జ໑Ą̫༱රয়रᇁ Ϯߗ˯̪঻ѣ‫׎‬३‫ڱ‬Ą

ౘ‫؟‬ᘸ

ˣૺஞ

ౘߋЍ

ᐁ˾

Т‫ڼ‬ ͟ፂॡഅЇᐁ˾ᨃ‫ܜ‬Ğ2:17ѐğ

ܑ9.4!!!ᐁ˾гડⵘϠăϠࣶˠ‫ܑۏ‬ ‫ؖ‬

Щ

‫פ‬ซѐ΃

Щ Ⴭ

֢ ʤ

߸͛Ѝ

ΐ​Ϳᨃˣૺஞ

Ѝჰ

ⵘϠ

ౘฟ̮

ᐁ˾Ꮈฮᨃ‫ڌ‬

Ѝჰ

Ϡࣶ

ౘՎ‫ܦ‬

ΐ​ᨃ

Ѝჰ

Ϡࣶ

͟ፂॡેି઼ᄬጯ७

‫ڒ‬ԓૺ

ᐁ˾̚‫ܣ‬

Ѝჰ

Ϡࣶ

͟ፂॡഅЇᐁ˾ᨃ‫ܜ‬Ğ2:18ѐğ

ᔁѠт

̰സᨃ

Ѝჰ

Ϡࣶ

ᄃࡻˠЪᏱཌྷ‫߶׶‬ҖĂ͟ፂॡ΍Їܲ։Ԋ

໅‫ޜم‬

ΐ​ᨃ

ౘ͛ᇾ

ᐁ˾

ΐ​ᨃ

ૺʹ˚

ᐁ˾ූ

ౘฟ̮

ˬૺஞ

ౘ઼ሇ

ᐁ˾ූ

ΐ​ᨃ

Ϡࣶ Ѝჰ˩αѐ నռဨ଱वĂ‫ࠎޢ‬ᗁ

஑ ʙ ణ ଼ ‫ٽ‬ ढ ೈ ˞ ଀ Չ

‫ڠ‬Ϡࣶ

ଂྤफ़̚Ξ࠻΍੒ϠăϠࣶ΍Ϡ۰ĂрೀҜд͟‫ౌޢ‬ፉЇᐁ˾ᨃ‫ܜ‬ĂтౘߋЍă‫ڒ‬ԓ ૺĂјࠎг͞ࢦࢋ΀௠Ą

8


஑ʠణ ̠ጃढೈ˞଀Չ ͟ώ߆‫ع‬௚‫ڼ‬ᄂ៉̝‫ܐ‬Ăᄮࠎᄂϔ՚ছ࠱̼ॡม‫୺إ‬Ă˜੼ભĶିֈࠎ‫̝˺ࢬ׌׍‬ᆓķ Ă ၆ᄂ៉۞തϔିֈĂߏଳТ̼͹ཌྷăमҾିֈĄᔵ።Їᓁ༛ିֈ߆ඉ࠰Яॡ҃ளĂҭᄬ֏Т̼ ̝͕̚͞ШĂ̙അഫᗓ࿅ĄϤᇾၳ઼छ͹ཌྷă൑͞੫͹ཌྷă႙ซ͹ཌྷ‫̰ז‬г‫ܜؼ‬͹ཌྷă͟ᄂВ ጯĂГ‫࠱ז‬ϔ̼ିֈĂ͟ώፂᄂ̣˩ѐ۞ିֈ߆ඉႊតĂౌ̙௲Ķᗕ࢖ķ۞मҾିֈĂᔵߏ̰ ᄂВጯĂ̙࿅ߏ઼ͳ۞າҗĂдĶВጯķ ăĶТ̼ķγҗ˭Ă̰ٛ̂ᄂ۞̙πඈĄ ͟ፂॡഇ૟ᄂ៉ˠჍࠎĶώफˠķĂ͟ώˠჍࠎĶ̰гˠķĂ̈ጯ˵̶ࠎĶ̳ጯ७ķᄃ Ķ̈ጯ७ķć˘ਠᄲֽĂώफˠಶ᝝̳ጯ७Ă̰гˠಶ᝝̈ጯ७Ą̂ϒ˝ѐĞ2:31ğᄂ៉ᓁ༛ ‫఼ع‬ӘĂ̫‫ޢ‬ᄂ៉ˠΞᄃ̰гˠ̈ጯϠВጯĂ̰гˠϺΞͽˢ̳ጯ७Ąҭࢋˢ̈ጯ७۰୧Іᚑ ࡳĂϦኛ۰υืߏĶѣ˧۰ķ ĂӈѣгҜٕѣᇆᜩ˧۞ۤົˠ̝̀̄̃Ăछल͟ώ̼Ăώˠ༊ ൒ࢋᐹսĂ͟ᄬኝࢋԆБྫྷ଀˯ĄЯѩ‫̂ٺ‬ϒ˩ѐĞ2:32ğБफ่ࣞ˟Ѻ࿬ˣЩᄂ៉ˠࠎĶВ ጯϠķ Ą ͟ፂॡഇΩ˘ିֈன෪ߏᄂ៉ˠ၆‫ځ͛΃ܕٺ‬ѣ඾‫ܕ‬Ҭల૏۞Ꮈ኷Ą̳ጯ७ିֈ۞޺ᜈ ј‫ܜ‬Ăᄃ΍઼঻ጯ۞ˠᇴ̙ᕝᆧ੼ĂӮӘ෦ԧࣇᄂ៉ˠ၆‫่̙ځ͛΃ܕ‬ѣ֝ి۞ᄮᙊĂ҃ͷ˵

֢ ʤ

ຍᙊ‫ّࢋࢦ׎ז‬Ąᄂ៉ˠࠤҌͽତ‫ିצ‬ֈТ̼үࠎ‫ٯ‬ԩ̍‫׍‬Ăͽତ‫߱͘۞ځ͛΃ܕצ‬ĂֽШ௚ ‫ڼ‬۰‫פۋ‬Հк۞‫ځ͛΃ܕ‬Ąᐌ඾၆‫۞ځ͛΃ܕ‬੠ՐĂᄂ៉ˠ۞‫ٯ‬ԩฟؕ૲ѣҋ࠷۞Ғ૾Ăྯ௲ Ķ႔ྣ̙‫׌‬ϲķ۞˟̮ଐჰ၆ϲ॰ߛĂు႙ᖼೱјχ৔ᖞၚࢩ௫‫ୁ̼͛׶‬ᄋĂ̈́੠Ր߆‫۞˯ڼ‬

஑ ʠ ణ ̠ ጃ ढ ೈ ˞ ଀ Չ

πඈĄ

ௐ˘༼ ‫̋ڗ‬ವ૱̈ጯ७‫ז‬ᗕཧ઼ϔጯ७ęę‫̋͟ڗ‬ˠ̈ጯ ͟ፂॡ΃Ă‫̋ڗ‬гડ۞͟ˠ̄ԙಶ᝝۞ጯ७ࠎĶᄂΔξᗕཧ઼ϔጯ७ķĞ̱ѐ‫̈۞ט‬ ጯğ Ă‫׎‬ᖞЩֶ‫׻‬ЩА‫ޢ‬ѣĶᄂΔௐα̈ጯ७ᐁ˾̶ିಞķ Ă७‫ࣧࠎܜ‬πѨࢡćĶᐁ˾ವ૱੼ඈ ̈ጯ७ķ Ă७‫ࠎܜ‬ҥᘼ჊͉ࢡćĶᐁ˾ವ૱̈ጯ७ķ Ă७‫̋ࠎܜ‬ώሏշćͽ̈́Ķ‫̋ڗ‬ವ૱̈ጯ ७ķ Ă७‫ࠎܜ‬

˾ᖤĄ

453

̂ϒαѐĞ2:26ğ͟ώ߆‫ࠎع‬Ķᜠ྽ొᄂΔ̍ಞķ ĞᜠྮԊᄂΔ፟ᇄğ͟ᚱࣶ̍۞̄̃ି ֈĂనཉĶᐁ˾̶ିಞķ‫ٺ‬ᄂΔξ‫ݱ‬Δ̈ጯ७Ğፔ̋ವ૱̈ጯ७݈֗ğ̰Ă७Ӭࠎፔ̋᫰4:൫ гĂጯϠᇴ42ˠĄ௩ѐĞ2:27ğ5͡౹ϲĶᐁ˾ವ૱੼ඈ̈ጯ७ķ Ă‫࣎׌‬঱৺ĂጯϠᇴ57ˠĄТ ѐ6͡ԯ७‫۽‬ዏொᄂΔξ‫̋ڗ‬523൫гĞཱིğ Ă‫֘ͫ̋ڗ‬৭य़Ăӈያ‫̳̋ڗ‬ጯ७Ҙೂٙय़̝͢ౄ ି‫ވ‬Ă֭ѣഫ‫ڧ‬Ѱ‫ٺ‬ϔ઼̣˩ѐĞ2:72ğ‫ޢ‬๱πĄ̂ϒ˛ѐĞ2:29ğԼჍĶᐁ˾ವ૱̈ጯ ७ķ Ą̂ϒ˝ѐĞ2:31ğҖ߆ાЩჍĶᐁ˾ᨃķԼࠎĶ‫̋ڗ‬ᨃķ ĂЯѩ‫̂ٺ‬ϒ˩ѐĞ2:32ğ5 ͡Ăྍ७Щ˵ԼࠎĶ‫̋ڗ‬ವ૱̈ጯ७ķ Ą ߌ‫̣˩׶‬ѐĞ2:51ğ2͡७‫۽‬າ‫ޙ‬ඇ̍ĂዏொҌனдᎸฮ઼̈ٙдгĂԼჍࠎĶᄂΔξᗕ ཧ઼ϔጯ७ķ Ą

454

঻˭۞७‫۽‬ϹϤ࿣ጨ‫઼ֹ̈̋ڗ‬ϡĄ͟ώ߆‫˞ࠎع‬Щཌྷ˯ࢋĶ˘ෛТ̥ķ Ă

453! ֍ͳ‫͛݋‬ඈᇤĂĮ໌‫܅‬஽ฟॡ۞аጸęę͟‫ڼ‬ॡഇலຽࡔ‫ه‬Ίणဦᐂį ĂௐαΊۤົିֈቔĂᄂΔĈ ઼Ϋᐡᄂ៉͛ᚥᐡĂ3116ѐĂࢱ64Ą 454! ѣᙯ‫̋ڗ‬ವ૱̈ጯ७ొ̶Ă֍ͳᅊౠĂIJ‫̋ڗ‬ವ૱̈ጯ७‫ז‬ᗕຽ઼ϔጯ७ęę‫̋͟ڗ‬ˠ̈ጯij ĂĮ‫ڗ‬ ̓ົΏį ĂᄂΔĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3117ѐ6͡Ăࢱ56.62Ą ĮᄂΔξ߆˟ ˩ѐΫį ĂᄂΔξԝٙበĂߌ‫̣˩׶‬ѐĞ2:51ğଵОώĄ

9


ିֈ‫˯ޘט‬Ă‫פ‬ঐ̈ă̳ጯ७ЩჍĂ௚Ⴭࠎ઼ϔጯ७Ą‫̳̋ڗ‬ጯ७ԼჍĶ‫઼̋ڗ‬ϔጯ७ķ Ă‫ڗ‬ ̋ವ૱̈ጯ७˵ԼჍĶᄂΔξᗕཧ઼ϔጯ७ķ Ą‫׎‬၁ιΪߏԛё˯۞Ķ˘ෛТ̥ķ Ăᔵ൒ТᇹჍ ઼ϔጯ७ĂЯ჌୉̙ТĂ҃໰ᖞ̶Ҿֹϡௐ2ă3ă4ܑཱིĄ‫̋ڗ‬ವ૱̈ጯჍĶ2ܑཱིķ Ă̳ጯ७ ࠎĶ3ܑཱིķ ĂĶ4ܑཱིķߏࣧҝϔ઼ᄬ็௫ٙĂϡ3ă4ܑཱི۰ࢋྃૻ͟ᄬĄ ᗕཧ઼ϔጯ७۞ј‫ܜ‬ᄃĶᜠ྽̍ಞķ ĞᜠྮԊᄂΔ፟ᇄğ۞൴णѣ૜̷ᙯܼĄֽࣧҜ‫ٺ‬ξ ͕̚۞ᜠྮ፟ᇄࢬ᎕ѣࢨĂ̙ᇳֹϡĂ˜‫ٺ‬2:46ѐ૟ྍᇄዏொҌ‫̋ڗ‬ડ‫ڌ‬ᎸූனӬĂ˵д‫ܕܢ‬ Ꮈ‫͟ޙ‬ώёĶᜠ྽ొҘᐡ‫۽‬ķ Ăઇࠎ͟ᚱࣶ̍૛‫۽‬Ą΁ࣇ۞̄̃ಶ᝝‫̋ڗ‬ವ૱̈ጯ७Ą‫ֽޢ‬ Ķᜠ྽̍ಞķఢሀ̂͟Ăࣶ̍͟ᆧĂ̍ᇄय़Ķᜠ྽ొҘᐡ‫۽‬ķ̙ૉ‫ا‬ҝĂ‫ߏٺ‬д̶̣ंᆧ‫ޙ‬ Ķᜠ྽ొ‫ڌ‬ᐡ‫۽‬ķ Ăѣ˘୧఼Ҍ˛୧఼̝кĄ͟ᚱࣶ̍̄ԙ˵ЯѩᆧкĄᖞѣ७Ӭ۩มѣࢨĂЯ ѩዏொҌனдᎸฮ઼̈ٙдгĄϔ઼ˬ˩αѐĞ2:56ğ Ăௐ˟Ѩ̂ጼඕՁĂጼୀ۞͟ˠ‫ޢ઼ܔ‬ ۩˭۞७‫۽‬ĂϤЍೇ‫ޢ‬າјϲ۞Ꮈฮ઼ϔጯ७ֹϡĄ ˢጯĶ‫̋ڗ‬ವ૱̈ጯ७ķ۞ᄂᚱጯϠĂௐ˘ˠߏ‫̋ڗ‬ᨃ‫ܜ‬ౘࡷ‫̝̄ڗ‬ౘᙡ‫گ‬Ă̂ϒ˩˘ ѐĞ2:33ğலຽĂߏ่ˣЩலຽϠ̚઱˘۞ᄂᚱጯϠĄߌ‫׶‬αѐĞ2:3:ğலຽ۞ౘୁ‫ݑ‬ᄃ˭˘ ‫ب‬ౘ޾Δߏߏ‫̋ڗ‬ડ‫ܜ‬ౘೇᖃ۞˟Ҝ‫̄׊‬Ąౘ޾Δߏ‫̳̋ڗ‬ጯ७ནຽᖼጯ‫̋ڗז‬ವ૱̈ጯ७Ă ĞણዦĮ‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ˟ഇĶᄂ៉̳В኎Ϡᗁጯ̝ͭౘ޾Δķ ğౘೇᖃࠎЍೇ‫઼̈̋ڗޢ‬ௐ˘Ї

֢ ʤ

छ‫ܜົܜ‬Ăౘ޾Δࠎௐ˟ЇĄౘೇᖃ۞˟Ҝᬜ̄ౘ‫ܩܥ‬ᄃౘᐁ̣Ă̶Ҿ‫̱׶ߌٺ‬ѐĞ2:42ğᄃ ߌ‫˘˩׶‬ѐĞ2:47ğலຽĄౘ‫ܩܥ‬ϔ઼ˬ˩˝ѐĞ2:61ğ༊ᏴࠎᄂΔξĞ࠷ᔑğᛉົᛉࣶĂߌ ‫˛˩׶‬ѐĞ2:53ğᄃዑͪ໚ᛉࣶฟనĶາ‫׶‬Ꮈࠒᚩķ Ğ໮ᚩğ Ą

455

ፂᄂΔξԝٙĞξ߆‫ع‬ğߌ

‫ˬ˩׶‬ѐĞ2:49ğ௚ࢍĂ‫̋ڗ‬ವ૱̈ጯ७ˬ࣎঱৺ăαҜିरăጯϠᇴĈ̰гˠ236ˠăώफ ˠ่ѣ28ˠдጯĄ

456

455!!༊ॡᄂ̈́Ϡ‫إ‬ѣߌ‫˛׶‬ѐĞ2:43ğலຽϠྜ୥ᕸĂߏഅЇ‫̳̋ڗ‬ጯ७ҁरྜ‫઼ؠ‬АϠ۞̳̄Ă͵‫ا‬ ᛝ‫ූګ‬Ąྜ୥ᕸ͟ፂॡ΃‫ڇ‬ચ‫ٺ‬ĶѠᎸຽົۤķ Ăྍ̳Φ޺ѣ൴‫ۏࢴٸ‬੨ගை‫۞ס‬ధΞᙋĂ‫̚׎‬Β߁ ѣኩ҇੨ගைĄЍೇ‫ޢ‬д‫̋ڗ‬ξಞགྷᒉ҇‫ݡ‬ዚ઴Ă˵̂Բֻᑕ࢕ٙ̚ᅮኩ҇Ąᐁ˾ූѣЩ۞ૺ৯т Ă͵Ⴭ‫ܛ‬ၳ΅Ăࠎ݈୻ϐࡊᓝս̖Ă‫ۤڗ‬ĞྐۤğࢵЇିयĄ‫ܛ‬ၳ΅۞ग̃ૺ‫ۭڒ‬ξĂߌ‫ˬ˩׶‬ѐ Ğ2:49ğலຽĂТѐ҂ซᄂΔэϲᄂΔௐˬ੼̃ĄЍೇ‫ڇޢ‬ચ‫ٺ‬Ꮈฮ઼̈ĂᄃТ७ᛂˣ྿ҁरඕ૓Ă ᛂҁरᖼЇ‫઼̈̋ڗ‬ᓁચ͹ЇĂனдࠎ̚ᗁरĄТ‫ب‬லຽϠ˩ˬЩ̚ĂᄂᚱϠ˟ЩĂΩ˘Ҝߏోྐ ฮҁरĂഅЇି̰സ̈́ᑺѯ઼̈Ăͽ˯ߏజࣞధˢጯ۞˘ొ̶ᄂᚱጯϠĄ֍ͳᅊౠĂIJ‫̋ڗ‬ವ૱̈ ጯ७‫ז‬ᗕຽ઼ϔጯ७ęę‫̋͟ڗ‬ˠ̈ጯij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį ĂᄂΔĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ ጯ७̓ົĂ3117ѐ6͡Ăࢱ56.62Ą

஑ ʠ ణ ̠ ጃ ढ ೈ ˞ ଀ Չ

456! ߌ‫˛˩׶‬ѐĞ2:53ğ۞லຽϠĂᄂᚱТጯѣष͵ЍăͳߌշĞᖞ‫ؖ‬ѣРğ ĂߟЍ‫ܫ‬Ğ‫͈ܫ‬ğ ăѦ‫ڠ‬ฯ ăᛂ‫گڌ‬ăౘ୿̱̃ˠĂ৺Їᘼ̡АϠĄष͵ЍТጯĂд‫̳̋ڗ‬ጯ७ˬѐĂནຽ‫ޢ‬ĂགྷĶበˢ҂ྏķ ᖼˢᗕཧ઼ϔጯ७αѐ৺ĂഅЇҖ߆ੰ࡚೯ົௐ˘఍̈́Җ߆ੰགྷ‫ࢍܝొົޙ‬ထ఍௡‫ܜ‬ă૞‫ࣶ؎ܝ‬ă ΃ந఍‫ܜ‬ඈᖚ֭ࣘЇགྷᑻొயᏙົᆶᛉ؎ࣶĄ‫˝˩׶ߌ˞ז‬ѐĞ2:55ğߌ‫˝˩׶‬ѐĞ2:55ğலຽϠ ྵк̣˩˝ˠĂᄂᚱТጯ˛ˠĂምͽࠀă‫׌˘مڒ‬ҜࠎᗁरĂ઼։ॠҖۤ‫ࡷڒ‬໚Ğͭ‫ڒ‬Ϝϣҁरğ Ă ҝ‫઼̈̋ڗ‬၆ࢬ۞‫̥͛׹‬Ğͭ‫׹‬ซੑҁरğ ẵТጯѦಱ̄ăౘᚊᆲͽ̈́เ೎༈Ąˬѐ৺ҌலຽĂ৺ ЇࠎϖࣗАϠĂ७‫̋̈ߏܜ‬ϣ७‫ܜ‬Ą֍ͳᅊౠĂ IJ‫̋ڗ‬ವ૱̈ጯ७‫ז‬ᗕຽ઼ϔጯ७.‫̋͟ڗ‬ˠ̈ጯij Ă Į‫ົ̓ڗ‬Ώį ĂᄂΔĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3117ѐ6͡Ăࢱ56.62Ą

:


ௐ˟༼ ᐁ˾̳ጯ७‫̳̋ڗז‬ጯ७ ‫˘˩ˬڼځ‬ѐĞ29:9ğᄂΔ઼ᄬ็௫ٙᐁ˾ූ̶ିಞјϲĂТѐԼჍĶᐁ˾̳ጯ७ķ Ą

29

ᐁ˾̳ጯ७Ăߏ‫̋ڗ‬ડ౵ѝјϲ۞ጯ७Ăࠎ͟ፂॡഇώफˠĞᄂᚱˠ̀ğጯආಶጯጯ७Ą̂ϒ ˛ѐĞ2:29ğ੓Ăౙᜈ̶న̰സă‫ݑ‬പăҘ‫ڗ‬ăϖߋăᎸฮă‫ܐ̋ڗ‬৺થᖚඈ̶७Ą̂ϒ˩ѐ Ğ2:32ğԼჍ‫̳̋ڗ‬ጯ७Ąߌ‫̣˩׶‬ѐĞ2:51ğԼჍࠎĶ‫઼̋ڗ‬ϔጯ७ķĄϔ઼̣˩˛ѐ Ğ2:79ğ Ă੨Ъ˝ѐ઼ିĂԼჍĶᄂΔξϲ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯķ̫֞ĄĞ࠹ᙯ̰ट֍‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ˘ ༼ğ

֢ ʤ ஑ ʠ ణ ̠ ጃ ढ ೈ ˞ ଀ Չ

Ŝ ‫̋ڗ‬ವ૱̈ጯ७̣ѐ৺Ъ໰

457! ੫၆నϲ̶ିಞᄂΔᎩְۢՅ˯ཌྷฯഅ‫˘˩ˬڼځٺ‬ѐ̱͡Ğ29:9ğ˯ᘪኛϯᓁ༛‫׊‬Ϝ໚͉ࢡĂ֭ ᒔ८ࣞĄ֍‫ॼݡڒ‬ᛌĂĮᄂ៉ᓁ༛‫ᙷ̳͛ع‬ᚷିֈΫफ़ຉበᄃࡁտį Ğ˯ğ Ğ‫˝˩˟ڼځ‬ѐ˛͡Ҍ‫ځ‬ ‫˩ˬڼ‬αѐ˩˟͡ğ ĂᄂΔĈᄂ៉࠷͛ᚥ؎ࣶົĂࢱ684.685Ą

21


ܑ9.5!!!Ѝೇ݈͟ᚱ७‫ܜ‬Ğ2:56݈ğ ᐁ˾̳ጯ७።Ї७‫ܜ‬ ௐ2Ї

ֽࣧᇉӄ

‫ڼځ‬42ѐ21͡2͟Ğ29:9ğಶЇ

ௐ3Ї

̋ϣऽ̝ซ

‫ڼځ‬44ѐ3͡7͟Ğ2:11ğಶЇ

ௐ4Ї

ืϣ㝯

‫ڼځ‬44ѐ6͡2:͟Ğ2:11ğಶЇ

ௐ5Ї

ᨃफ૘Р

‫ڼځ‬44ѐ7͡3:͟Ğ2:11ğಶЇ

ௐ6Ї

ืϣ˳ฯ

‫ڼځ‬44ѐ8͡23͟Ğ2:11ğಶЇ

ௐ7Ї

݈͢‫ࢡˬܛ‬

‫ڼځ‬47ѐ8͡8͟Ğ2:14ğಶЇ

ௐ8Ї

̌फϿˬࢡ

‫ڼځ‬48ѐ22͡5͟Ğ2:15ğಶЇ

ௐ9Ї

̱̋‫ࡻؠ‬

‫ڼځ‬4:ѐ9͡42͟Ğ2:17ğಶЇ

ௐ:Ї

˯႕૱Р

‫ڼځ‬54ѐ5͡41͟Ğ2:21ğಶЇ

ௐ21Ї

‫ု౎ܛ‬ү

‫ڼځ‬56ѐ8͡6͟Ğ2:23ğಶЇ

ௐ22Ї

ഭᙝ͛Ӎ

̂ϒ6ѐ4͡42͟Ğ2:27ğಶЇ

ௐ23Ї

ཧ̋̂᛬

̂ϒ9ѐ9͡27͟Ğ2:2:ğಶЇ ‫̳̋ڗ‬ጯ७።Ї७‫ܜ‬

ௐ2Ї

ˬ‫ု̂ޏ‬

̂ϒ:ѐ:͡2͟Ğ2:31ğಶЇ

ௐ3Ї

̈ϮЍ‫ޜ‬

̂ϒ23ѐ8͡34͟Ğ2:34ğಶЇ

ௐ4Ї

̣ϣ

ߌ‫׶‬8ѐ4͡42͟Ğ2:44ğಶЇ

ௐ5Ї

̋ϣ‫ܛ‬஽

ߌ‫׶‬21ѐ4͡42͟Ğ2:47ğಶЇ

ௐ6Ї

ˣವಈච

ߌ‫׶‬24ѐ4͡39͟Ğ2:4:ğಶЇ

ௐ7Ї

˱̋ྕ

ߌ‫׶‬24ѐ21͡32͟Ğ2:4:ğಶЇ

ˣ

ߌ‫׶‬31ѐ21͡42͟Ğ2:56ğ‫ע‬Ї

֢ ʤ ஑ ʠ ణ ̠ ጃ ढ ೈ ˞ ଀ Չ

ŏߌ‫׶‬27ѐĞ2:52ğԼჍ‫઼̋ڗ‬ϔጯ७

Ŏ Ѝೇְ݈̂੃ ‫ڼځ‬41ѐ8͡Ğ29:8ğ

౹న͟ᄬ็௫ٙĂᐁ˾̶ٙĄ

‫ڼځ‬41ѐ9͡Ğ29:8ğ

ࣄຎড়झνೃฟኝĂጯආα˩̱ˠĄ

‫ڼځ‬41ѐ21͡Ğ29:8ğ ϒёԼჍᐁ˾̳ጯ७Ą ‫ڼځ‬48ѐ22͡Ğ2:15ğ ̶న̰സ̶७Ą ‫ڼځ‬56ѐ5͡Ğ2:23ğ

̰സ̶७ҋϲĂјϲ̰സ̳ጯ७Ą

̂ϒ3ѐ5͡Ğ2:24ğ

̶న‫ݑ‬പ̶७Ą

̂ϒ8ѐ5͡Ğ2:29ğ

‫ݑ‬പ̶७ҋϲĂјϲ‫ݑ‬പ̳ጯ७Ą

̂ϒ21ѐ5͡Ğ2:32ğ

ԼჍ‫̋ڗ‬ጯ७Ą

̂ϒ23ѐ5͡Ğ2:34ğ

ᆧన੼ඈࡊĄ

ߌ‫׶‬21ѐ5͡Ğ2:46ğ

̶నҘ‫̳̋ڗ‬ጯ७Ą

ߌ‫׶‬26ѐ5͡Ğ2:51ğ

ԼჍᄂΔξ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯĄ

22


Ŝ ᄂΔξϲ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ͟ፂॡഇ˯ኝ໰Ğ˘ğ

Ŝ ᄂΔξϲ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ͟ፂॡഇፆಞ

Ŝ ᄂΔξϲ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ͟ፂॡഇ˯ኝ໰Ğ˟ğ

Ŝ ͟ፂॡഇ‫̳̋ڗ‬ጯ७७‫ܝ‬

Ŝ ᄂΔξϲ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ͟ፂॡഇ̂‫ܝ‬

Ŝ 2:46ѐ̿ၮ‫׏‬ᖃ

֢ ʤ ஑ ʠ ణ

458

̠ ጃ ढ ೈ ˞ ଀ Չ

459

2:!֍Į‫ົ̓ڗ‬Ώį Ă౹ΏཱིĂᄂΔĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ2::9ѐ23͡Ăࢱ229 Ğͳͫ‫ۆ‬೩ֻğ Ą 31!֍ͳͫ‫ۆ‬ĂIJаጸԧ۞̈ጯϠ߿ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį Ă౹ΏཱིĂᄂΔĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ ̈ጯ७̓ົĂ2::9ѐ23͡Ăࢱ32Ą

23


ௐˬ༼ јᇇጯੰęę‫̋ڗ‬ௐ˘ཱིጯ‫ع‬ ‫̋ڗ‬ѣ˘ळᄂ៉౵੼ጯ‫ع‬јᇇጯੰҜ‫ٺ‬ξࢠ‫؂̋ޢ‬य़Ăࠎ͟ፂॡഇۡᛳᄂ៉ᓁ༛̝পঅ ຏ̼ିֈ፟ၹĄ‫ޢ׎‬ጯ‫ט‬ԼតЍೇ‫ޢ‬Հ૟‫׎‬ၣዚĂͽ࡭ۢ۰̙кĄ̂ϒ˝ѐĞ2:31ğ͟ώҫᅳ ‫̝ޢ‬ᄂ៉ᓁ༛‫ع‬૟Ҝ‫ٺ‬ᄂΔэ‫̋ڗ‬ᨃҘ঱Ͱॡഇ‫ޙ‬ϲ̝ࡓ᎑͇͹ି࣒྽ੰ‫ޙ‬᎝ĂԼࠎᄂ៉઱˘ ̝‫͌ܦ‬ѐຏ̼ੰ.јᇇጯੰĄۡᛳᓁ༛‫ع‬Ă૞‫ܝ‬ќट̙։‫͌ܦ‬ѐ၁߉ຏ̼ିֈ̝፟ၹĄјᇇຏ ̼ੰጯϠᇴ่ࡗᇴѺˠĂ̶α࣎ጯᆴĂଳҝ૛ ‫ט‬Ăќट͟ˠ̈́ᄂᚱጯϠĂͽϠ߿ିֈࠎࢦ ͕Ăጯຽᇾ໤̙֭੼Ą‫઼̈̋ڗ‬७̓ഫᑓિд ̂ϒ˩˘ѐĞ2:33ğಶഅአ̿ᄂ៉ᓁ༛‫ع‬јᇇ ጯੰିᏞĂࠎᄂᚱˠ̀઱˘Їି‫ྍٺ‬ጯੰ۰Ą 45:

ੵͽ˯‫׌‬ٙ̈ጯ७̳̈́ጯ७̈́јᇇጯੰ γĂдధᐁᇉፋந۞IJ͟‫ڼ‬ॡഇᄂ៉̳ጯ७˘ ᜓܑij̚Ă‫إ‬೩‫ז‬ᄂΔξ‫ܦ̋ڗ‬ѐጯ७Ă७‫ܜ‬

461

Ŝ јᇇጯੰ

ࠎ˱̋ྕĄ

֢ ʤ ஑ ʠ ణ ̠ ጃ ढ ೈ ˞ ଀ Չ

45:! ֍ӓ‫ޙ‬ϔĂIJ‫̋ڗ‬ଣࣧವॲij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį ĂௐαഇĂᄂΔĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ ७̓ົĂ3113ѐ21͡Ăࢱ64.67Ą 461! ݈͔३Ăӓ‫ޙ‬ϔĂIJ‫̋ڗ‬ଣࣧವॲij Ăࢱ66Ą

24


஑ʭణ ዽ‫˞ݣ‬ደम଀Չ ‫̋ڗ‬ડ̰Ч৺ጯ७̳ռϲВ54ٙĂࢍ̂ጯ2ٙĂ੼ᖚ2ٙĂ੼̚3ٙĂ઼̚8ٙĂ઼̈:ٙĂ ρ༴๩34ٙĂΩѣξϲវֈಞăξϲវֈᐡă̈λకăξϲۤିᐡă‫̋ڗ‬፟ಞγ෶‫ົם‬णᜓᐡ ඈĄ‫ا‬ϔିֈ඀‫ࢬ͞ޘ‬Ăֶፂ‫̋ڗ‬ડ͗߆ְચ̝ٙ௚ࢍ଀ۢĂ‫̋ڗ‬ડͽϔ઼˝˩̣ѐĞ3117ğ ѐ‫غ‬ˠ˾ᐖၗ௚ࢍܑĞ˩̣໐ͽ˯ˠ˾ğֽ࠻ĂᙊфΚ::/5:ƦĂ̙ᙊфΚ1/62ƦĂ҃ିֈ඀‫ޘ‬ ̂ጯͽ˯ҫ51/92Ʀࠎ౵кĂ‫׎‬Ѩࠎ૞ࡊҫ24/:9ƦĂᄂΔξᙊфΚ:9/99ƦĂ̙ᙊфΚ2/61ƦĂ ҃ିֈ඀‫̂ͽ˯ޘ‬ጯͽ˯ҫ44/3:Ʀࠎ౵кĂ‫׎‬Ѩࠎ੼ᖚҫ27/36ƦĂΞͽ୻຾ۢ྽‫̋ڗ‬ડ۞ି ֈ඀‫ޘ‬ர੼‫ٺ‬ᄂΔξĂֶ˯ࢗᇴф̶‫ژ‬ώડˠ˾ඕၹࠎ‫ܦ‬Ӵˠ˾Ăିֈ඀‫੼ࠤޘ‬Ă̏‫ౌݭ׏׍‬ ົ‫ݭ‬ၗĂߏ˘࣎எ‫׍‬൴णሕ˧̝гડĄ

462

ϤᄂΔξ߆‫ିع‬ֈԊྤफ़ߤྙ଀ۢડ̰ѣ312ม۞ྃ௫঱Ă̂кͽᄬ͛ྃ௫঱‫ا‬кĂ͍‫׎‬ ߏࡻ͛Ă‫׎‬Ѩࠎ͛நྃ௫঱Ăͽିጱ઼ă̈̚ጯϠࠎ͹Ăᔘѣధк჌ᙷּтĈ঴͕ზă࿪ཝă ࡚ఙăࢰሄă࡚टඈĂѣ˘ٙۤડିֈ̂ጯĂߏϤੑဥ‫ڱ‬ˠ‫઼࡚ھ‬ᅫ͛ିૄ‫ົܛ‬ϦᏱ֭૟७Ӭ నϲ‫̚ٺ‬૬੼̰̚ᛳ‫̋ڗٺ‬ડ۞ۤડ̂ጯĄдྃ७͞ࢬѣҘ‫઼ྃ̈ڗ‬७ă઼̋ྃ̚̚७೩ֻѝ ഇεጯϔிጯ௫ซ࣒۞፟ົĂ೩ֻጯϠᇅّăዋّ̝ኝ඀̈́ିጯĂͽዋᑕጯ௫۰࣎ҾᅮՐ̈́ጯ

֢ ʤ

௫̝मளĂခᐽጯϠӅ˧ШጯĂᕖ̂ጯ७Ᏹந۩มĂֹܳጯϠ͕֗ઉБ൴णĂ྿јିֈϫᇾĄ ડ̰ѣధк۞ဦ३ᐡΞֻϔிֹϡĂ˵ѣధкᘹ͛ᄅᔏۤဥ૲ֽܑႊ˵ခᐽϔிВТણᄃĄ

஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

462!

Į3119ᄂΔξ‫̋ڗ‬ઉ૵‫ݱ‬ξϨϩ३į ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬኎ϠԊĂ3119ѐĂࢱ54Ą

25


ܑ9.6!!!ᄂΔξ‫̋ڗ‬ડЧ৺ጯ७˘ᜓܑ ρ༴๩ ᄂΔξϲ‫ܢ઼̈̋ڗ‬ρ

ᄂΔξϲҘ‫ܢ઼̈ڗ‬ρ

ᄂΔξϲ೶઼̼̈‫ܢ‬ρ

ᄂΔξϲϔᝋ઼̈‫ܢ‬ρ

ᄂΔξϲˬϔ઼̈‫ܢ‬ρ

ᄂΔξռϲˬϔρ༴๩

ᄂΔξϲϔ୉઼̈‫ܢ‬ρ

ᄂΔξռϲආ‫ڟ‬ρ༴๩

ᄂΔξϲઉ૵઼̈‫ܢ‬ρ

ᄂΔξռϲࢢ‫ڟ‬ρ༴๩

ᄂΔξռϲϒ‫ڟ‬ρ༴๩

ᄂΔξռϲֈරρ༴๩

ᄂΔξռϲϲᇇρ༴๩

ᄂΔξռϲ̮͞ρ༴๩

ᄂΔξռϲֈ྿‫ܢ‬ρ

ᄂΔξռϲჯкӀֲρ༴๩

ᄂΔξռϲЍරρ༴๩

ᄂΔξռϲѠЍρ༴๩

ᄂΔξռϲϔᝋρ༴๩

ᄂΔξռϲϔ୉ρ༴๩

ᄂΔξռϲ႔छρ༴๩

ᄂΔξռϲ̈රρ༴๩

ᄂΔξռϲ‫੼ޥ‬ρ༴๩ ઼̈

ᄂΔξϲ‫઼̈̋ڗ‬

ᄂΔξϲҘ‫઼̈ڗ‬

ᄂΔξϲ೶઼̼̈

ᄂΔξϲϔϠ઼̈

ᄂΔξϲϔᝋ઼̈

ᄂΔξϲϔ୉઼̈

ᄂΔξϲˬϔ઼̈

ᄂΔξϲઉ૵઼̈

ᄂΔξϲҘ‫઼ྃ̈ڗ‬७

઼̚ ᄂΔξϲ̬ု઼̚

ᄂΔξϲϔϠ઼̚

ᄂΔξϲ઼̋̚̚

ᄂΔξϲ೶઼̼̚

ᄂΔξϲ઼̋ྃ̚̚७

ᄂΔξϲҘ‫̚੼ڗ‬Ğ‫ܢ‬న઼̚ొğ

ᄂΔξϲ̚૬੼̚Ğ‫ܢ‬న઼̚ొğ ੼̚ ᄂΔξϲ̚૬੼̚

ᄂΔξϲҘ‫̚੼ڗ‬ ੼ᖚ

֢ ʤ ஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

ᄂΔξռϲֈ྿થᖚ Ğϔ઼:9ѐ9͡ᄂΔξ߆‫ିع‬ֈԊშ৭ğ

26


ܑ9.7!!!‫̋ڗ‬ડЧ৺ጯ७౹७͟ഇ̈́७Ӭ˘ᜓܑĈ ጯ

֢ ʤ ஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

Щ

౹७͟ഇ

ᄂΔξ ξϲҘ‫̚੼ڗ‬

ϔ઼96/19

ઉ૵ྮ436‫ޒ‬8ཱི

ᄂΔξ ξϲ̚૬੼̚

ϔ઼:2/19

ˣᇇྮα߱212ཱི

ᄂΔξ ռϲֈ྿થᖚ

ϔ઼59/23

ှщූ23ཱི

ᄂΔξ ξϲ̬ု઼̚

ϔ઼68/19

‫ූုؼ‬512ཱི

ᄂΔξ ξϲϔϠ઼̚

ϔ઼68/19

າ‫ූڌ‬41‫ޒ‬2ཱི

ᄂΔξ ξϲ઼̋̚̚

ϔ઼78/19

ೇᎸΔྮ472‫ޒ‬8ཱི

ᄂΔξ ξϲ೶઼̼̚

ϔ઼87/18

‫߱ˬྮڌִݑ‬411ཱི

ᄂΔξ ξϲҘ‫̚੼ڗ‬Ğ‫ܢ‬న઼̚ొğ

ϔ઼68/18

ઉ૵ྮ436‫ޒ‬8ཱི

ᄂΔξ ξϲ̚૬੼̚Ğ‫ܢ‬న઼̚ొğ

ϔ઼:2/19

ˣᇇྮα߱212ཱི

ᄂΔξ ξϲ‫઼̈̋ڗ‬

ϔ݈25/15

ˣᇇྮα߱857ཱི

ᄂΔξ ξϲҘ‫઼̈ڗ‬

ϔ઼36/15

ˬϔྮ6ཱི

ᄂΔξ ξϲ೶઼̼̈

ϔ઼58/19

೶̼Δྮ3ཱི

ᄂΔξ ξϲϔϠ઼̈

ϔ઼68/23

೶̼Δྮ2::‫ޒ‬29ཱི

ᄂΔξ ξϲϔᝋ઼̈

ϔ઼71/19

ϔᝋ‫ྮڌ‬α߱311ཱི

ᄂΔξ ξϲϔ୉઼̈

ϔ઼77/19

ϔϠ‫ྮڌ‬α߱:8‫ޒ‬8ཱི

ᄂΔξ ξϲˬϔ઼̈

ϔ઼77/19

ϔᝋ‫̣߱ྮڌ‬2ཱི

ᄂΔξ ξϲઉ૵઼̈

ϔ઼99/19

‫ූုؼ‬279ཱི

Ӭ

ௐ˘༼ ጯ݈ିֈ ‫̋ڗ‬ડ౵ѝ۞̳ϲጯ݈ିֈ፟ၹ༊ᛳ‫ܢ઼̈̋ڗ‬నρ༴๩Ăռϲ۰‫݋‬ᑕᛳຎড়ρ༴๩Ă ̫̳֞ϲρ༴๩̏ѣ7ٙĂռϲྵࠎ඾Щ۰ѣ26ٙĄ

˘ă‫ܢ઼̈̋ڗ‬నρ༴๩ јϲ‫ٺ‬ϔ઼ˬ˩̱ѐĞ2:58ğ9͡Ă̫֞̏ѣ̱˩˟ѐĂߏ‫̋ڗ‬ડ౵ѝ۞ጯ݈ିֈĄкᇹ ̼۞঱৺Ĉϔ઼˛˩˛ѐĞ2:99ğ9͡నཉρ‫ୁ׊‬ം˘঱Ąϫ݈঱৺ᇴĈ̂঱4঱ă̚঱2঱ă পρ঱2঱Ą

463

463! ણ҂‫ܢ઼̈̋ڗ‬ρშ৭iuuq;00ux/dmbtt/vsmjgfmjolt/dpn0Ă ຩವ͟ഇĈ :9019023Ą

27


ܑ9.8!!!‫઼̈̋ڗ‬።Ї७‫ܜ‬ ௐ˘Ї

ͳ̄ၷĞЍೇ‫ޢ‬Ҍ̣˩̱ѐ˛͡ğ

ௐ˟Ї

‫׹‬ϖᎸĞ̣˩̱ѐˣ̣͡˩̱ѐ˛͡ğ

ௐˬЇ

‫؟ڒ‬໚Ğ̱˩˘ѐˣ̱͡˩ˣѐ˛͡ğ

ௐαЇ

็ ഢĞ̱˩ˣѐˣ͡˛˩˟ѐ˛͡ğ

ௐ̣Ї

૫Ϝ։Ğ˛˩˟ѐˣ͡˛˩ˣѐ˘͡ğ

ௐ̱Ї

ͳᕸ‫ݱ‬Ğ˛˩ˣѐ˟͡ˣ˩˟ѐ˛͡ğ

ௐ˛Ї

ͳ͇჊Ğˣ˩˟ѐˣ͡ˣ˩ˣѐ˛͡ğ

ௐˣЇ

ᖎԠฯĞˣ˩ˣѐˣ͡

ௐ˝Ї

ഫ̬ϔĞ˝˩ѐˣ͡!˝˩˛ѐ˛͡ğ

ௐ˩Ї

ᛂዩ঍Ğ˝˩˛ѐˣ̫֞͡Ń

˝˩ѐ˛͡ğ

֢ ʤ

˟ăռϲຎড়ρ༴๩ ϔ઼α˩˛ѐĞ2:69ğ:͡јϲĂळརдຎড়झΠ઎ೃٗĂ๩‫ͳࠎܜ‬ᅊౠ̃̀Ă݈‫઼̋ڗ‬ ̈ିरĂࣣฟؕซˢρ༴๩υืଂ‫̋ڗ‬ຎড়झय़̈‫̄ޒ‬ซĂጯϠˠᇴࡗ˯ѺˠĂ̶̂̈̚঱Ą Տѐତ‫ܕ‬ጯഇඕՁౌົд‫ౌڗ‬ᑚੰᓝҖலຽ‫׏‬ᖃĂ၆ٙѣຎড়ρ༴๩லຽ۞‫̄ޅ‬Ă఺ߏ࠹༊ࢦ ࢋ۞̄͟Ąҭᐌ඾ᛝ‫۞ූګ‬ᕖ‫ޙ‬ಟ֨۞నϲĂຎড়ρ༴๩˵ঐεд੼ᒒ̚Ą

464

ࣧѣ७‫΃̏۽‬

̝ͽૄษ‫ګ‬ಟ֨̈́ຎড়झొ̶າ‫ۏޙ‬Ą

ဦ252Ĉϔ઼59ѐͳᅊౠҁर 465

ᛷ‫݈֘ݾݾٺ‬

஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

ဦ253Ĉϔ઼62ѐͳᅊౠҁरᄃͭᏐͳ̄ၷ 466

ᛷ‫ٺ‬ຎড়झ‫ੰޢ‬

464! ధࡻ‫پ‬ĂIJຎড়ρ༴๩ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį ĂௐαഇĂᄂΔĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ ົĂ3113ѐ21͡Ăࢱ223.224Ą 465! ౮ፔ‫پ‬ĂIJപͿ໛ᙝ۞ᝌ৯̄͟ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį Ăௐ̱ഇĂᄂΔĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ ̈ጯ७̓ົĂ3119ѐ23͡Ăࢱ55Ą 466! ݈͔३ధࡻ‫پ‬ĂIJຎড়ρ༴๩ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį Ăࢱ223Ą

28


ˬăռϲˬϔρ༴๩ ϔ઼˛˩˟ѐĞ2:94ğ8͡26͟౹Ᏹˬϔ ρ༴๩Ă‫ܐ‬८‫ؠ‬4঱ĂጯϠ:1ˠĂ༊ॡଳϡୁ ൴ёିጯĄϔ઼˛˩ˬѐĞ2:95ğ඾˧‫ٺ‬Ꮠ ᖚିֈ۞ଯण̈́ିर۞дᖚ੊ቚĄϔ઼˛˩ αѐĞ2:96ğ౅࿅֎ར۞నཉར၁ୁ൴ёି ጯĂੵ˞ᚶᜈଯणᏐᖚିֈγ֭јϲͭϓј ‫ܜ‬ဥវĄϔ઼˛˩̱ѐĞ2:98ğၷᒔିֈԊ Ŝ ռϲˬϔρ༴๩७‫ܝ‬

࿴൴๩ચᒻड़։рረĄࠎᆧซρ‫̢ົۤ׊‬જ ۞ጯ௫Ăฟؕ၁߉஄᛬ିጯ၁រĄϔ઼˛˩

ˣѐĞ2:9:ğၷᒔିֈԊ࿴൴ෞᝥˬีᒻᐹረĄࢦາᗃ୻஄᛬ିጯந‫ه‬Ăග̟Җ߆˯Հ̂۞͚ ೯Ăࢦາ΍൴ĂГ၁߉஄᛬ିጯ၁រĄϔ઼˛˩˝ѐĞ2::1ğ஄᛬ିጯซˢГϠഇĂଳ˘௡ ̚ă̈஄᛬ିጯĄ๽๽ј‫ܜ‬ဥវϒёјϲĄϔ઼ˣ˩˘ѐĞ2::3ğБࢬ၁߉஄᛬ିጯĂՏฉ˟

֢ ʤ

˯̾Б๩၁߉ĄТॡᇜ˧‫ٺ‬ᑚᆐିጯ۞ଯᇃĄϔ઼ˣ˩ˬѐĞ2::5ğϤಏ̮ିጯᖼࠎ͹ᗟି ጯĂග̟ିर̈́ρ‫׊‬Հ̂۞ҋ͹ጯ௫ᄃ̢જ۩มĄϔ઼ˣ˩̣ѐĞ2::7ğᏐᖚିֈ႙Шۤડ൴ णĂཌྷ̍छ‫ܜ‬ΐˢିጯҖЕĄϔ઼˝˩˟ѐĞ3114ğ๽๽ј‫ܜ‬ဥវϒёԼ௡ࠎĶᏐ̄‫ە‬ຐ

஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

ົķ Ąϔ઼˝˩˟ѐĞ3114ğၷᒔ኎ϠԊ࿴൴Ķઉ૵ጯ๩ķ Ąϔ઼˝˩̣ѐĞ3117ğၷᒔၷᒔି ֈԊෞᝥҖ߆გநăିጯᄃܲֈăᒖဩన౯ᄃֹϡˬีᒻᐹĄ

ௐ˟༼ ‫ܐ‬ඈିֈ Ѝೇ̝‫ܐ‬ᄂΔξЯழ೸ˠ˾‫إ‬ϏೇᕩĂ͟ώҝϔ˫జᅋਖ਼а઼Ă߇઼ϔ߆‫ع‬ٙତќ̝36 ઼ٙϔጯ७‫إ‬ᇳֹϡĄ̈́Ҍˬ˩ˣѐĞ2:5:ğ߆‫̚ع‬ᇽዏᄂĂˠ˾ូᆧĂࣧѣ७‫۽‬൑‫ڱ‬ЯᑕĂ ᄂΔξ߆‫˜ع‬ଳ˟ొିጯĂ֭ΐღଯજ઼ϔཌྷચିֈĄϔ઼̣˩˛ѐĞ2:79ğฟؕ၁߉˝ѐ઼ ϔཌྷચିֈĂֹᄂΔξд‫ܐ‬ඈିֈ̝ኳᄃณ࠰ѣ‫֖ܜ‬೩੼Ą

˘ăᄂΔξϲ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ ౹‫˘˩ˬڼځٺޙ‬ѐ˛͡Ğ29:9ğࣧࠎᐁ˾̳ጯ७Ăߏ‫̋ڗ‬ડ౵ѝјϲ۞ጯ७Ă̂ϒ˛ ѐĞ2:29ğ੓Ăౙᜈ̶న̰സă‫ݑ‬പăҘ‫ڗ‬ăϖߋăᎸฮă‫ܐ̋ڗ‬৺થᖚඈ̶७Ăߌ‫̱˩׶‬ѐ Ğ2:52ğԼჍĶ‫઼̋ڗ‬ϔጯ७ķ ĄĞ͟ώ߆‫˞ࠎع‬Щཌྷ˯ࢋĶ˘ෛТ̥ķ Ăିֈ‫˯ޘט‬Ă‫פ‬ঐ ̈ ă ̳ ጯ ७ Щ Ⴭ Ă ௚ Ⴭ ࠎ ઼ ϔ ጯ ७ Ą ‫ ̳ ̋ ڗ‬ጯ ७ Լ Ⴭ Ķ ‫ ઼ ̋ ڗ‬ϔ ጯ ७ ķğ ϔ ઼ ̣ ˩ ˛ ѐ Ğ2:79ğ Ă੨Ъ˝ѐ઼ିĂԼჍĶᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯķ̫֞ĄЍೇ‫ޢ‬ௐ˘Ї७‫̄ͳܜ‬ၷ АϠĂдᖚ˟˩˟ѐĂ‫ٺ‬ϔ઼̣˩̱ѐĞ2:78ğੜЃĂϤ‫׹‬ϖᎸ७‫ܜ‬ତЇĂѨѐጯ७ӈϒЩࠎ ĶᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯķ‫ؼ‬ϡҌ̫Ą።གྷ‫؟ڒ‬໚ăเ็ഢă૫Ϝ։ăͳᕸ‫ݱ‬ăͳ͇჊ă 467

ᖎԠฯăഫ̬ϔඈ˛Ї७‫ܜ‬ĂனЇ७‫ࠎܜ‬ᛂዩ঍АϠϔ઼˝˩˛ѐĞ3119ğ9͡ତЇĄ 467 ણ҂‫઼̈̋ڗ‬შ৭Ăiuuq;00xfc/ttqt/uq/fev/ux0Ăຩವ͟ഇĈ:9018041Ą

29


ŎЍೇ‫੃ְ̂ޢ‬ ϔ઼45ѐ22͡Ğ2:56ğ ͳ̄ၷ७‫ܜ‬Ă؇ࠁࠎЍೇ‫ޢ‬ௐ˘Ї७‫ܜ‬Ą ϔ઼46ѐ5͡Ğ2:47ğ

ᆿੵ੼ඈࡊјϲ‫ܢ‬న‫ܐ̋ڗ‬৺થຽᖚຽጯ७Ą

ϔ઼47ѐ9͡Ğ2:58ğ

ᆧనρ༴๩Ą

ϔ઼51ѐ21͡Ğ2:62ğ ‫ܢ‬న‫ܐ̋ڗ‬৺થຽᖚຽጯ७ҋϲĄ ϔ઼55ѐ9͡Ğ2:66ğ

̶న̶̣ं̶७Ą

ϔ઼57ѐ2͡Ğ2:68ğ

̶̣ं̶७ҋϲĂјϲϖߋ઼ϔጯ७Ą

ϔ઼67ѐ21͡Ğ2:78ğ ͳ̄ၷ७‫ܜ‬ੜЃĂ‫׹‬ϖᎸ७‫ܜ‬ତЇĄ ϔ઼68ѐ9͡Ğ2:79ğ

ԼჍ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯĄ

֢ ʤ ஑ ʭ ణ Ŝ ᄂΔξϲ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯЍೇ‫ܝ̂ޢ‬

468

Ŝ Ѝೇ‫ޢ‬ௐ˘Ї७‫̄ͳܜ‬ၷ‫ྻٺ‬જົ˯

˟ăᄂΔξϲҘ‫઼ڗ‬ϔ̈ጯ јϲ‫˩׶ߌٺ‬ѐĞ2:46ğ5͡2͟Ă౵ѝ۞७ЩߏᄂΔξэϲҘ‫̳ڗ‬ጯ७Ă༊ॡͽ‫̋ڗ‬ຎ ড়झҘೃٗጯૅࠎି‫ވ‬Ąߌ‫˘˩׶‬ѐĞ2:47ğ5͡າ७‫۽‬རјĂϒёዏˢனӬĄߌ‫̣˩׶‬ѐ Ğ2:51ğ5͡७ЩԼჍᄂΔξࡶ‫઼ڗ‬ϔጯ७Ąϔ઼ˬ˩αѐĞ2:56ğ22͡ᄂ៉ЍೇĂౘ‫ܛ‬ӣ७‫ܜ‬

ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

؇ࠁତќώ७Ăࠎᄂ៉Ѝೇ‫ޢ‬ௐ˘Ї७‫ܜ‬Ąϔ઼ˬ˩̣ѐĞ2:57ğ3͡७ЩԼࠎᄂΔξҘ‫઼ڗ‬ ϔጯ७Ąϔ઼ˬ˩̣ѐĞ2:57ğ4͡‫׹‬७‫ܜ‬ซ̖ᚶЇௐ˟Ї७‫ܜ‬Ąϔ઼ˬ˩ˣѐĞ2:5:ğ9͡‫ܢ‬ న˭๰ଊ̶७Ąϔ઼α˩˟ѐĞ2:64ğ3͡˭๰ଊ̶७፾ϲĂӈࠎ͟‫̝ޢ‬ᑺѯ઼ϔ̈ጯĄϔ઼ α˩˝ѐĞ2:71ğ:͡ౘ७‫͛ܜ‬ᇉᚶЇௐˬЇ७‫ܜ‬Ąϔ઼̣˩˘ѐĞ2:73ğ:͡୓७‫ܜ‬ᚹҘᚶЇ ௐαЇ७‫ܜ‬Ąϔ઼̣˩̱ѐĞ2:78ğ3͡Ղ७‫ⵃ઼ܜ‬ᚶЇௐ̣Ї७‫ܜ‬Ą ϔ઼̣˩˛ѐĞ2:79ğ:͡2͟߆‫ع‬၁߉˝ѐ઼ϔିֈĂ७ЩԼࠎᄂΔξ‫̋ڗ‬ડҘ‫઼ڗ‬ϔ

468! ֍ͳ̄ၷĂIJϔ઼67ѐѝົᓜҾ੊ྖij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį Ă౹ΏཱིĂᄂΔĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫̋ڗ‬ ઼ϔ̈ጯ७̓ົĂ2::9ѐ23͡Ăࢱ:Ą

2:


̈ጯĂТॡ֭‫઼̈ٺ‬७ડᕖ‫˞ޙ‬Ҙ‫઼ڗ‬ϔ̚ጯĂѩล઼߱̚ă઼̈‫׌‬७тТాវᑈВϡ˘࣎ፆ ಞĄϔ઼̱˩˘ѐĞ2:83ğో७‫ࡌܜ‬អᚶЇௐ̱Ї७‫ܜ‬Ąϔ઼̱˩˟ѐĞ2:84ğ3͡‫ڒ‬७‫઼ܜ‬ ඲ᚶЇௐ˛Ї७‫ܜ‬Ąϔ઼˛˩˟ѐĞ2:94ğ9͡ᗞ७‫ࠏܜ‬ഢᚶЇௐˣЇ७‫ܜ‬Ąϔ઼˛˩ˣѐ Ğ2:9:ğ9͡ᖎ७‫ܜ‬ซੑᚶЇௐ˝Ї७‫ܜ‬Ąϔ઼ˣ˩̱ѐĞ2::8ğ9͡Ҙ‫઼̚ڗ‬ዏ७Ă७‫۽‬ொᇥ Ҙ‫઼ֹ̈ڗ‬ϡĂ‫ߏٺ‬७ડ˫ޭೇԆፋĂ͞͞ϒϒ۞Ăҫгᇃ྿˟̣˝˘̣π̳͎͞Ąϔ઼ˣ˩ ˛ѐĞ2::9ğ9͡2͟ ‫׹‬७‫ܜ‬ᐅᛗҋᄂΔξ઼̼͛̈ᖼЇώ७ࠎௐ˩Ї७‫ܜ‬Ąϔ઼˝˩αѐ 469

Ğ3116ğ9͡2͟ధ७‫ܜ‬༈ࠡҋᄂΔξ‫ځ‬ᇇ઼̈ᖼЇώ७ࠎௐ˩˘Ї७‫ܜ‬Ą

֢ ʤ ஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

Ŝ ᄂΔξϲҘ‫઼ڗ‬ϔ̈ጯ७๩˘ศ

Ŝ ፆಞ˘ศ

469! ણ҂Ҙ‫઼̈ڗ‬შ৭Ăiuuq;00xxx/tvqt/uq/fev/ux0Ă ຩವ͟ഇĈ:9019023Ą

31


ˬăᄂΔξϲ೶઼̼ϔ̈ጯ ᄂΔξ೶઼̼̈Ҝ‫ٺ‬ᄂΔࢵච̝ડĂϔ઼α˩˛ѐĞ2:69ğ‫ޙ‬७̫֞ĂϤ‫ٺ‬።Ї७‫̈́ܜ‬ ጱर۞ВТӅ˧ĂᏱጯ‫מ‬෸Ă७ЩᅈᇫĂјࠎБᄂჷЩ۞̈ጯĂ˵ߏঔγဥវ޽Щણ៍۞ጯ ७Ąጯ७Я঱৺ᇴ፬ᆧĂ७‫̙۽‬ᇳֹϡĂࠎ೩̿ିֈ‫ݡ‬ኳĂ‫ܕ‬ѐֽ˧ҖĶഴ঱߆ඉķ Ă௣Ҍ˝ ˩˛ጯѐ‫ޘ‬Ğ3119ğ೼఼঱ࢫࠎ:7঱Ăࢰሄ঱5঱Ăྤᐹ঱3঱Ăྤ໚঱4঱Ă‫ܢ‬నρ༴๩5঱Ă ᓁጯϠˠᇴ4-311ˠĄĶჟቜିֈĂԣሄආѐķߏ೶઼̼̈۞ВТᙸഀĂߏ˘ٙĶጯϠٙಈ ຑăҁरٙᄮТăछ‫ܜ‬ٙ‫ܫ‬Ꮵăۤົ͚ٙ޺ķ۞ౌົ‫ݭ‬ᐹኳጯ७Ą α˩˛ѐĞ2:69ğ7͡አࠁ‫ࠎ̀̃ࡻ୿׹‬೶઼̼̈ᚯ౯͹ЇĄα˩˛ѐĞ2:69ğ9͡ϒё ‫ؠ‬ЩࠎᄂΔξϲ‫̋ڗ‬ડ઼ϔጯ७Ăࠁ‫ࢵࠎࡻ୿׹‬Ї७‫ܜ‬ॡࠎ˛঱Ăିᖚࣶ̍32ˠĂጯϠ377ˠ Ą̣˩˛ѐĞ2:79ğ9͡ԼჍᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ೶઼̼ϔ̈ጯĄ˛˩̱ѐĞ2:98ğ8͡؇ࣞјϲ೶̼ ઼ϔ̈ጯ‫ܢ‬నρ༴๩Ą೶઼̼̈ቿ‫ۤ۞ݎ‬ဥ߿જјࠎБᄂჷЩ۞‫̈ߐځ‬ጯĂ඾Щ۞পҒΒ߁ͪ ໤˘߹۞ࢰሄ঱ă‫ܜ‬ѐాᜦˬ݄ͳ۞‫׊‬ආሄฤă઼ሄဥăЪભဥĄѩγĂវֈဥฤ̙Ξ౼ᇴĈ Β߁ॸ஧ăଵ஧ăμ‫׽‬஧ăᄅᔏඈဥฤĂӮѣ౰΍۞ܑனĄՏѐٚᏱᄂΔξ઼̈ྻજົăᄂ៉

֢ ʤ

ડྻજົĂܑன΍Ғ‫ܪ‬ᚊĄ

46:

ܑ9.9!!!೶઼̼̈።Ї७‫ܜ‬ 58ѐ9͡

ࠁ‫ࢵࠎࡻ୿׹‬Ї७‫ܜ‬

58ѐ22͡

ࠁ߸ᘆॳࠎௐ˟Ї७‫ܜ‬

5:ѐ3͡

ࠁૺోͪࠎௐˬЇ७‫ܜ‬

64ѐ21͡

ࠁ‫׹‬ѣซАϠࠎௐαЇ७‫ܜ‬

67ѐ3͡

ࠁ୓ᚹҘАϠࠎௐ̣Ї७‫ܜ‬

68ѐ2͡

ࠁᛂ‫ڒڗ‬АϠࠎௐ̱Ї७‫ܜ‬

72ѐ:͡

ࠁఄՃ‫ڒ‬АϠࠎௐ˛Ї७‫ܜ‬

82ѐ9͡

ࠁͳ‫ܛ‬ቷ̃̀ࠎௐˣЇ७‫ܜ‬

8:ѐ9͡

ࠁ‫ࡌڒ‬јАϠତЇௐ˝Ї७‫ܜ‬

92ѐ9͡

ࠁࡌ‫ࣰځ‬АϠତЇௐ˩Ї७‫ܜ‬

93ѐ9͡

ࠁϣᇉјАϠତЇௐ˩˘Ї७‫ܜ‬

:1ѐ9͡

ችսಬ७‫ܜ‬ତЇώ७ௐ˩˟Ї७‫̫֞ܜ‬

஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

46: ણ҂೶઼̼̈შ৭iuuq;00xxx/uiqt/uq/fev/ux0Ăຩವ͟ഇĈ:9019023Ą

32


αăᄂΔξϲϔϠ઼ϔ̈ጯ ϔ઼̣˩˛ѐĞ2:79ğ23͡2͟ጯ७ϒёјϲĂᆒࣰˬ؇ࠁࠎࢵЇ७‫ܜ‬Ą̱˩ˬѐĞ2:85ğ ᆒࣰˬአ‫ؼ‬π઼̈Ăν౰Ӎ؇ࠁࠎௐ˟Ї७‫ܜ‬Ą˛˩˘ѐĞ2:93ğν౰Ӎአϖߋ઼̈ĂՂ੊Ҿ ؇ࠁࠎௐˬЇ७‫ܜ‬Ą˛˩˝ѐĞ2::1ğՂ੊Ҿአ‫ځ‬ᇇ઼̈Ăเ็ഢ؇ࠁࠎௐαЇ७‫ܜ‬Ąˣ˩α ѐĞ2::6ğเ็ഢአ̂щ઼̈Ăᑛᚗቷ؇ࠁࠎௐ̣Ї७‫ܜ‬Ąˣ˩ˣѐĞ2:::ğିֈԊ޽‫ؠ‬ϔϠ ઼̈ࠎώξ˝ѐ˘రኝ඀ྏᏱጯ७Ą˝˩ѐĞ3112ğ ă˝˩˘ѐĞ3113ğିֈԊ޽‫ؠ‬ϔϠ઼̈ ٚᏱᄂΔ͕ିֈᇃᇫ༼ϫĄ˝˩˟ѐĞ3114ğᑛᚗቷၷੜĂೆາჯፉЇௐ˛Ї७‫ܜ‬Ą˝˩̱ѐ Ğ3118ğೆ७‫ܜ‬າჯᏳᏴాЇĂፉЇௐˣЇ७‫ܜ‬Ą Ķԣሄጯ௫ąઉ૵ј‫ܜ‬ķߏϔϠ઼̈७๩পҒĂனЇೆ७‫౅ܜ‬࿅‫ޙ‬ϲĶͽ‫ࠎމ‬಴ķ۞៍ ‫ه‬Ăࢬ၆छ‫ܜ‬ăጯϠăТְĂˠᄃˠ̝ม۞၆‫ޞ‬Ăߘహăᓽ‫ן‬ăᏐ‫ޙߏ׶‬ၹ։рᙯܼ۞ࢋІĂ ซ҃ࢉϠࠎጯ७ᐹኳ̼͛Ą

֢ ʤ ஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

471

̣ăᄂΔξϲϔᝋ઼ϔ̈ጯ ϔᝋ઼̈౹‫ٺޙ‬ϔ઼̱˩ѐĞ2:82ğ9͡2͟Ă౹७‫׻‬ЩࠎĶᄂΔξ‫̋ڗ‬ડϔᝋ઼ϔ̈ ጯķ Ą̱˩ѐ‫ޘ‬Ğ2:82ğ٢ќጯϠ24঱ĂࢵЇ७‫ࡌڒܜ‬јАϠĄ̱˩̱Ğ2:88ğ‫ڒ‬ፘॲତЇௐ ˟Ї७‫ܜ‬Ă‫ࡌڒ‬јၷአᎸฮ઼̈ò˩ѐĞ2:92ğϣᇉјତЇௐˬЇ७‫ܜ‬Ąᐌ඾ϔϠۤડ۞ާ ᔗ൴णò˩̱ѐĞ2:98ğͽ‫ޢ‬Ӯд96࣎঱৺ᇴͽ˯Ą˛˩̱ѐĞ2:98ğјϲ‫ܢ‬నρ༴๩Ą˛ ˩ˣѐĞ2:9:ğӓۧጙତЇௐαЇ७‫ܜ‬Ăˣ˩ ˟ѐĞ2::4ğՂҹฯତЇௐ̣Ї७‫ܜ‬Ăˣ˩̱ ѐĞ2::8ğӓ઼ૄତЇௐ̱Ї७‫ܜ‬Ą˝˩̱ѐ Ğ3118ğഅ͛ᐂགྷᄂΔξ७‫ܜ‬ᏳᏴ؎ࣶົ఼࿅ ၷЇௐ˛Ї७‫ܜ‬ĂனЇ७‫ܜ‬അ͛ᐂۧ޺Ķି ֈĂಶߏϠ߿‫׶‬ຑķăĶឰՏҜጯ௫۰ౌਕķ ̈́Ķጯ७౵ৌ၁۞ࡔᐂ۰Ăߏ‫̄ޅ‬Ċķ̝ந Ŝ ᄂΔξϲϔᝋ઼ϔ̈ጯ७๩˘ഀ

‫ه‬ĂഇధĈĶႇᓏă৯ᓏă᝝३ᓏķ·႕७ ๩Ă‫ࣇ̄ޅ‬ጾѣᖳ஽۞Ķԣሄආѐķ ĂĶጯ७ ౵ৌ၁۞ࡔᐂ۰ߏ‫̄ޅ‬ăଂካᙊ‫̄ޅ‬ฟؕĂ ឰՏҜጯ௫۰ౌਕķ Ą Ҝ఍ШჍᄂΔξሀቑۤડϔϠۤડ۞७ ડĂЯгӀ̝‫҃ܮ‬ᒉౄ΍ᄃۤડᏉࠎ˘វ۞ ᒖဩᐹ࡚७๩Ă‫ܕ‬ѐֽՀ଀˧‫ٺ‬छ‫ܜ‬Ԡ̍ဥ ‫ם‬ӄĂ࡭˧‫̼࡚ٺ‬ăქ̼Ăֹ७๩ქຍ৊

Ŝ ७‫˘ܝ‬ศ

൒ăᓄ‫܅‬ҬᐅĂјࠎ΄ˠ͕ᘈৠِ۞ጯ௫๩

471! ણ҂ϔϠ઼̈შ৭iuuq;00xxx/ntqt/uq/fev/ux0Ă ຩವ͟ഇĈ:9019023Ą

33


гĄଂ‫ޙ‬७۞к̮ҋϤ७ࢲ̫֞൴णࠎ‫ޙ‬ၹĶк̮ă߿˧ă݈ᖀă‫מ‬෸ķ̝ጯ७ᙸഀĂ੠Րჟ ၁ᐹኳ۞ିጯϫᇾĂᖳಱ۞ۤဥጯ௫߿જᏉЪ‫ٺ‬ᓁវኝ඀̚Ă೩ֻ‫ࣇ̄ޅ‬Հк̮ăՀᆵᇃăՀ ᓂஎ۞ጯ௫፟ົĂֹϔᝋ઼̈ିጯјड़ᐹ։Ă७̓ࣇд‫̿ޢـ‬ጯ̈́ۤົЧᅳાӮѣໂָܑனĄ 472

̱ăᄂΔξϲϔ୉઼ϔ̈ጯ јϲ‫̱˩̱ٺ‬ѐĞ2:88ğ9͡2͟ĂТѐ: ͡ฟጯĂϤϔϠ઼̈ᇥˢጯϠ871ˠ̶በ˩˝ ঱ĂିֈԊࠁӓษၷତೠࢵЇ७‫ܜ‬Ą̱˩˝ѐ Ğ2:91ğ9͡јϲ࡚ఙ঱Ă࡚ఙྤᐹିֈ྾јࠎ ώ७পҒኝ඀̝˘Ą˛˩̱ѐĞ2:98ğ9͡Ă јϲ‫ܢ‬నρ༴๩Ą ˛˩˛ѐĞ2:99ğለวൠତೠௐ˟Ї७ ‫ܜ‬Ăˣ˩˟ѐĞ2::4ğࠁՂዩତೠௐˬЇ७ ‫ܜ‬Ăˣ˩ˬѐĞ2::5ğᖎԠฯତೠௐαЇ७

Ŝ ᄂΔξϲϔ୉઼ϔ̈ጯ७̰߿જગᇆ

֢ ʤ

‫ܜ‬Ăˣ˩ˣѐĞ2:::ğϮЏቷତೠௐ̣Ї७ ‫ܜ‬Ă˝˩˟ѐĞ3114ğ‫͡ڒ‬ၷତೠௐ̱Ї७‫ܜ‬Ă˝˩̱ѐĞ3118ğᛂ჊ုତೠௐ˛Ї७‫ܜ‬Ą። ‫ب‬७‫ܜ‬дЇ̰၆ጯ७۞ఢሀă‫ޙ‬నă൴णăགྷᒉЧѣ੒ᚥ̈́পҒĂ˵ࠎϔ୉઼̈۞ିֈϫᇾ‫ؠ‬ ˭։р۞ૄᖂ̈́͞ШĄጯ७ͽĶ͹જጯ௫۞ϔ୉ˠăઉ૵ј‫۞ܜ‬ϔ୉ˠăк̮൴ण۞ϔ୉ˠă 473

಴ࢦᙯᘃ۞ϔ୉ˠķֽར၁າ͵ࡔăາିֈăາԓ୕̝ᏱጯᙸഀĄ

˛ăᄂΔξϲˬϔ઼ϔ̈ጯ ϔ઼̱˩ˣѐĞ2:8:ğ9͡2͟Ă؇΄јϲĄˬϔ઼̈г఍ϔϠۤડᙝหĂጯ७ͽĶጯϠ ጯ௫ᝌ‫ڟ‬ăछ‫ܜ‬ણ̟ሤ͕ăۤડ‫ڇ‬ચᙯ͕ăିरିጯ౹າķВТ௡Ъ੓ֽүࠎˬϔ઼̈۞ᅈ ഀĄ֭ෛछ‫ົܜ‬ăିरົăۤડछ‫ିࠎܜ‬ֈူҡĂ࡭˧‫ޙ‬ၹ࡚̈҃۞ˬϔ઼̈јࠎĶᐹኳ‫מ‬෸

஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

ϖᜈᒖဩăᖳಱጯϠጯ௫̰உă೩‫ିچ‬र૞ຽਕ˧ăචϡछ‫ۤܜ‬ડྤ໚ăᒉౄ໢ᛟ७๩̼͛ķ ۞Ķۤડጯ७ķ Ą ˬϔ઼̈‫ܕ‬ѐֽĂౙᜈ‫ޙ‬ၹϖᜈ७๩۞ർវన౯Ăጯ७᎕ໂଯજᒖܲ༼ਕିֈĂ˝˩̱ ѐĞ3118ğၷᒔགྷᑻొБ઼༼ਕᐹඈረĂߏ༊ॡᄂΔξ઱˘ᒔረ۞˘ٙĄ७๩నѣ͉วਕ໰ ‫ځ‬ĂӀϡ͉วਕ൴࿪Ă؆มЃጵॡΞӀϡ໰‫ځ‬ĄϠၗѰ۞ೈᒖր௚ĂѰͪ࿅ᕭր௚ٙᅮ̝࿪ ˧Ă˵ֽҋ͉วਕЍ࿪ĂТॡ˵ॺ჌кᇹّͪϠങ‫ۏ‬Ă೩ֻିጯĄ‫ͪܥ‬аќր௚Ăͪᇡ႕న ࢍĂќะ‫ޏ‬౤۞‫ͪܥ‬Ăֽሓ᛿‫ͪ·ٕྃ͢܅‬ϠѰ۞ͪĂరၔྤ໚ГӀϡĄ̚ल౅ͪዛࢬĂ჌ങ

472! ણ҂ϔᝋ઼̈შ৭iuuq;00xxx/ndqt/uq/fev/ux0Ăຩವ͟ഇĈ:9019023Ą 473! ણ҂ϔ୉઼̈შ৭iuuq;00xxx/ndft/uq/fev/ux0Ăຩವ͟ഇĈ:9019027Ą

34


кᆸѨങॺĂѣࢶਨങ‫ۏ‬ăᄘ໚ങ‫ۏ‬ડඈĂՀ ͽॺ჌Ѝᘷፘăন͕Ϯăᄂ៉ঔॼă̋ළă੺ ˧ඏă̋ॳ‫܅‬ඈᄂ៉ࣧϠങ‫ࠎۏ‬͹ࢋፘ჌Ăឰ ‫̄ޅ‬ཉ֗ქຍ৊൒Ă࡚̈҃۞७๩۩มॡĂਕ к˘̶ᄮᙊᄂ៉ࣧϠങ‫ۏ‬Ąనཉརཧુ۲ડă Ᏹநྯਸξಞ߿જĂΐૻ‫ކ‬ጱ‫׾‬Ӱഴณᄃྤ໚ аќГӀϡăౌߏϖᜈ७๩གྷᒉந‫۞ه‬ӔனĄ Ωγࠎ໰ᜪགྷᑻऴ๕۞‫̄ޅ‬Ă७͞͹જ ‫ۤפۋ‬჊ဥវ۞‫ם‬ӄĂٕϦኛЧีགྷ෱Ăࠎጯ

Ŝ ᄂΔξϲˬϔ઼ϔ̈ጯ७๩˘ഀ

ϠᏖ‫פ‬჊ӀĂТॡ᎕ໂଯજኝ‫ޢ‬໰ᜪ঱‫׶‬ኝ‫ޢ‬ ۤဥĂщଵкᇹ̼۞ጯ௫ኝ඀Ăឰ‫ٸ̄ޅ‬ጯ‫ޢ‬ѣЧ჌ጯ௫۞ᏴፄĂΒ߁஧ᙷăขॉăۡଵ዇ ۤăᘹఙăකѻሄăχᑝሄăү͛ă࿪ཝඈ̖ᘹۤဥĂΩѣᛸ͘ጯ௫঱Ăᅃጱᙯᘃऴ๕ጯϠ۞ ኝຽĄ೩ֻጯϠк̮ଣ৶۞፟ົĂ˞ྋҋ̎۞ಈрᄃᎸ኷Ăར၁ିֈ੠Ր̳πϒཌྷ۞ந‫ه‬၁

֢ ʤ

ኹĄ

474

஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

ܑ9.:!!!ˬϔ઼̈።Ї७‫ܜ‬ ϔ઼̱˩ˣѐˣ͡˘͟

ࢵЇ७‫ࠎܜ‬เᑻᇇ

ϔ઼˛˩̱ѐ˟͡˘͟

Ղአഏତೠௐ˟Ї७‫ܜ‬

ϔ઼ˣ˩ѐ˟͡˘͟

‫׹‬ᐅᛗତЇώ७ௐˬЇ७‫ܜ‬

ϔ઼ˣ˩αѐˣ͡˘͟

ͳཌྷ‫ڼ‬ତЇௐαЇ७‫ܜ‬

ϔ઼˝˩ѐˣ͡˘͟

ၐ͛⎒ତЇώ७ௐ̣Ї७‫ܜ‬

ϔ઼˝˩αѐˣ͡˘͟

ౘᚗ⟳ତЇώ७ௐ̱Ї७‫ܜ‬

ϔ઼˝˩ˣѐˣ͡˘͟

‫ܘ‬ᛟᆇତЇώ७ௐ˛Ї७

474 ણ҂ˬϔ઼̈შ৭iuuq;00xxx/tnqt/uq/fev/ux0Ăຩವ͟ഇĈ:9019027Ą

35


ˣăᄂΔξϲઉ૵઼ϔ̈ጯ ϔ઼ˣ˩αѐĞ2::6ğ:͡22͟Ҍ31͟ĂϤξᛉົăາჷ఍̈́ିֈԊ௡јĶ͟ώฟ‫ିٸ‬ֈ ጯ७‫ޙ‬᎝ၱາჷಫវ҂၅ဥķ ĂҌ‫ִڌ‬ă̂֫ăЩΟ‫ޏ‬ඈгĂ៍ᇝ͟ώ̈ጯጯ७‫ޙ‬᎝ăฟ‫ିٸ‬ ֈ̝၁߉ໄ‫ڶ‬ĂϡүିֈԊᑢ‫ିؠ‬ֈԼࢭ̝ࣄᙡĄିֈԊॲፂ҂၅ಡӘĂՙᛉᚯ‫ޙ‬ઉ૵઼̈၁ ߉Ķฟ‫۩ٸ‬มķᄃĶኝ඀ᇅّҋ͹ķ̝ିֈ၁រֽವՐώ˿̼۞ିֈԼࢭĂχ৔็௚̝ିֈ͞ ёĂͽར၁ώξ̝ିֈԼࢭ̰टᄃү‫ڱ‬ĄдϏֽ۞ۤົ̚൴ᛇϏֽ۞ିֈᑕྍߏˠᄃˠ̝ม۞ ࠹̢ЪүĂឰ‫׊‬ආ‫׍‬ѣ໛̶఼ֳ۞਒ᙅă‫׍‬ѣࢬ၆યᗟྋՙયᗟ۞‫݌‬ঈᄃਕ˧Ă‫ߏٺ‬дˣ˩̣ ѐĞ2::7ğјϲઉ૵઼̈ᚯ౯఍Ă።གྷˬѐ۞ᚯ൪Ꮈ‫ޙ‬Ăઉ૵઼̈ಶдˣ˩ˣѐĞ2:::ğ۞: ͡2͟ฟጯ˞Ă఺˘ٙጯ७ߏд̂छ۞ഇ‫ޞ‬ᄃৡ჊˭ኚϠ۞ĂЯࠎ఺˘ٙາ‫ݭ‬ၗ۞ጯ७૟૲ᅳ ԧࣇྭ෸˟˩˘͵ࡔ۞˼ᒩѐĂд఺࣎న౯АซĂጯ௫к̮۞ᒖဩ̚Ă૟ૈዳۤົ઼छ˟˩˘ ͵ࡔ۞Ϗֽ͹ˠਃĄ ઉ૵઼̈ߏ˘ٙৌϒᛳ‫ࣇ̄ޅٺ‬ԣሄጯ௫۞ฟ‫ݭٸ‬ጯ७Ă˵ߏਕᏉˢۤડĂฟ‫ྤٸ‬໚В ֳ۞ۤડጯ७Ąдహർវఢထ͞ࢬăઉ૵઼̈ఢထந‫ه‬ᅳАăన߉న౯Аซăᄃ͵ࠧሗ߹ТՎ ۞౵ன΃̼۞ˠ̼͛ࡊԫጯ७Ă˵ߏ˘ٙኝ඀௚ፋĂ‫̄ޅ‬វរᖳಱĂѣ֖ૉਕ˧ྭˢϏֽ۞‫ځ‬ ͟ጯ७Ąઉ૵઼̈۞পҒѣ‫ߏ˘ࢬ͞׌‬঱ཏ۩ม۞ർវఢထĂΩ˘ߏ‫ם‬Тିጯ௡ᖐ۞హវ‫ޙ‬

֢ ʤ

ཉĄԓ୕ጯ७ૈዳ΍ֽ۞‫׊‬ආᅮ‫׍‬ѣ˭ЕЧีਕ˧Ĉૄώጯ௫ਕ˧ăЪཏ̢ӄਕ˧ăϠ߿Ѓย ਕ˧ă઼ᅫ៍۞ਕ˧Ăԯጯ௫͹͹វ۞֎Ғᔘග‫ޅ‬ආĂឰ‫̄ޅ‬д·႕ҋ͹ّᄃ౹ౄّ۞۩มৌ ϒ۞јሢĄЯѩઉ૵઼̈ٙଳϡ۞঱ཏ۩มఢထĂಶߏഈ఺ᇹ۞˘࣎ϫᇾᔙซĄϏֽ఺ٙጯ७ ۞གྷᒉĂ૟ώ۰ઉ૵ă͹જă಴ࢦ۞ጯ७ିֈϫᇾĂԯҁर༊ˠ̖ĂጯϠ༊͇̖Ăछ‫ܜ‬༊Б̖ 475

۞ࠡଓĂ೩ֻ౵ᆵᇃ۞ᄅᄂĂឰՏ࣎ˠౌѣ೭ᝍ۞۩มĂВ౹˘ٙБߏᛏछ۞‫͟ځ‬ጯ७Ċ

Ŝ ᄂΔξϲઉ૵઼ϔ̈ጯ

஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

Ŝ ᄂΔξϲઉ૵઼ϔ̈ጯ७๩˘ഀ

475! ણ҂iuuq;00xfc/klft/uq/fev/ux0ઉ૵઼̈შ৭Ą

36


˝ăռϲ̂ර̈ጯ ᚯᏱρ༴๩дАĂ̈ጯјϲд‫ޢ‬Ąϔ઼̣˩˘ѐĞ2:73ğ9͡͞Ԡπࣄ෷ࠀᔉ̥ຑྮˬ߱ ˿гĂᚯᏱ̂රρ༴๩Ă֭‫ٺ‬Тѐ:͡ϒё˯ኝĂˢጯρϠ311ዶˠĄਨ౹ഇมಧϲૄᖂĂೇ‫ٺ‬ ̣˩˟ѐĞ2:74ğᑕρ༴๩छ‫ࢋ̝ܜ‬Րᄃ೶ܳĂᚯ௡཭ְົᑞထ̂ර̈ጯĄഇมഅЯϲ९Ϗᄋ ᒔࣞ̈́གྷ෱ൺ৿ĂҌ̣˩αѐĞ2:76ğ͞‫ٺ‬ϔϠ‫ྮڌ‬າۤડᔉг‫ޙ‬७Ặ˩̣ѐĞ2:77ğ5͡ Ϥ̥ຑྮዏҌྍӬĂ֭ᕖ̂٢ϠĂӔኛ͹გಏҜ੠ᄮ̈ጯ˘ă˟ăˬăαѐ৺ጯϠαѺዶˠ̝ ጯᚱĄ‫ٺ‬ਬௐˬ‫ب‬லຽϠலຽ݈́ӈ̣˩˛ѐĞ2:79ğ Ă˫Б˧ᚯ൪̂ර઼ϔ̚ጯĂ૟ିֈ‫ؼ‬ ‫˝ࠎܜ‬ѐ˘రĄ౹Ᏹˠ͞Ԡπଂְିֈ̍ү࿈̣˩˛ѐĂдᄂࠎିֈ‫ڇ‬ચ‫ܜ‬྿̣˩˟ѐĂ֭ត ኱ռᄊೖॕ౹Ᏹ̂ර̚ጯĂે඾‫ିٺ‬ֈ̝ந‫ه‬Ăᇴ˩ѐт˘͟ĂҹႽᓞӧĂԆјିֈֹ‫̈́׻‬ϫ ۞Ă˧͹̱ѐ̚ඈିֈ˘రүຽĂૈዳѣ̖ăѣᇇăѣᙊයࡻăቶࠎ઼ϡĄ ϔ઼˛˩ˣѐĞ2:9:ğᏲ΄ዏ७Ăࢦ‫ޙ‬७‫ٺ۽‬໅୥ᗉ̝‫ܐ‬Ăӈͽჟ͕ఢထĂ࿰‫ొ̚੼ޙ‬ ۞ି‫̈́ވ‬న౯Ăዏ७‫ޢ‬А‫ޢ‬അԼ‫ࠎט‬ռϲ̂ර੼৺̚ጯĂӮЯ‫ڱ‬ఢٙࢨĂϏਕႽ྿நຐĂਬዋ ెିԼĂপ‫ٺ‬ϔ઼ˣ˩̱ѐĂᏲఢ‫ؠ‬ᑭӔԼ‫͛ט‬ІĂГѨ೩΍ϦኛĂᆧన੼̚Ăٚᄋ࠷ିֈះ

֢ ʤ ஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

८ࣞĂ͞౹Ᏹˠ̈́‫ְ཭ڠ‬ა˧ᚯନາᄂ။ણΖЁֿ༱న७ૄ‫ܛ‬Ă௣‫ٺ‬ˣ˩˛ѐĞ2::9ğ6͡38 476

͟ତᒔ८ࣞԼ‫ࠎט‬ռϲ̂ර੼৺̚ጯĂ֭‫ܢ‬న઼̚ొĂ̟ࣞˣ˩˛ጯѐ‫ޘ‬Ğ2::9ğ٢ϠĄ

ܑ9.21!!!̂ර̈ጯ७Ϋ ϔ઼̣˩˘ѐĞ2:73ğ

౹ϲռϲ̂ර̚ጯă̂ර̈ጯĞᄂΔξ७ડğ

ϔ઼̱˩˛ѐĞ2:89ğ

̂ර̈ጯઃᏱ

ϔ઼˛˩ˣѐĞ2:9:ğ

̂ර̚ጯዏ७‫ॿٺ‬๩Ꭹ໅୥ᗉ

ϔ઼ˣ˩˛ѐĞ2::9ğ

Լ‫ࠎט‬ռϲ̂ර੼৺̚ጯ‫ܢ‬న઼̚ొ

ϔ઼˝˩ѐĞ3112ğ

̂රρ༴๩ೇ७

Ϗֽ൴ण

̂ර̈ጯೇ७

476! ̂ර̈ጯొ̶࠹ᙯྤफ़͘ቇϤ̂ර઼݈̈ିચ͹Їᗬᕃ፶೩ֻĄ

37


ௐˬ༼ ઼̚ିֈ ˘ăᄂΔξϲ̬ု઼̚ęęᄂ៉ௐ˘ٙԆ̍۞઼ϔ̚ጯ ̬ု઼̚౹న‫ٺ‬ϔ઼̣˩̱ѐĞ2:78ğࡌĄξ‫ۧع‬ٚАᓁ௚ቼ̳‫઼ܜؼ‬ϔିֈ̝ᏞϯĂ Я‫ٺ‬ϔϠۤડ࿾̍ᧂՄĂᒉ‫ޙ‬៖झĂ݈‫ޢ‬።ॡྶዶĂࢵഇ̍඀ӘधĂপͽĶ̬ုķࠎ ЩĄ̣ ˩˛ጯѐ‫ޘ‬Ğ2:79ğ ĂϤᚑ݈ᓁ௚छ஖АϠᄌᓜ͹޺ୁϡ‫׏‬ᖃĂ୊ӈѣጯડ઼̰ϔ̈ጯᑕ‫ب‬ல ຽϠ:11ዶˠಡ‫ז‬ˢጯĂВన29঱Ăଳշ̃Ъ७̶঱߉ିĄҋ̣˩ˣጯѐ‫ޘ‬Ğ2:7:ğͽࢫĂѐ ѐᆧ঱ĂҌ̱˩̣ጯѐ‫ޘ‬Ğ2:87ğ ĂБ७ࢍ೼఼঱7:঱ăৈം঱4঱ĂВ83঱Ăշ̃ጯϠ4-611 ዶˠĂିᖚࣶ̍2:1ዶҜĂरϠᇜ˧ਆਅ̝˭Ă·႕ቿ‫ݎ‬ጬᐽ̝ঈĄ ࢵЇ७‫ܜ‬ምჯᝥࢎ‫ؠ‬Ķώ̥ཌྷĂϒˠࣖĂࢦ̣ֈĂ‫إ‬᎞ҖĂઉ͕֗ăຑ઼छăᆧംਕă Ӏˠཏķඈ୧ϫĂүࠎጯϠซᇇ࣒ຽ̝ϒᗶĄ̱˩αѐĞ2:86ğ:͡Ă‫⚕ڒ‬७‫ܜ‬አೠ७ચĂд ̏ѣ̝ૄᖂ˯Ă७ચ͟ᆧ͡ซĄ˛˩̣ѐĞ2:97ğ9͡Ăग෹७‫ܜ‬ᚶೠ७ચĂ᎕ໂᒉౄქҒ७ ๩Ăֹࣕିጯᒻड़Ăдщ‫ؠ‬ே‫׶‬ঈ‫̚͟ڤ‬າ˫າĄˣ˩ˬѐĞ2::5ğ3͡Ăӓ‫׶‬೎७‫ܜ‬ତೠ७ ચĂۧ޺ጯϠௐ˘ăିरࠎА۞ந‫ه‬Ă᎕ໂԼචିጯᒖဩĄ˝˩ѐĞ3112ğ9͡Ăౘᓁᗉ७‫ܜ‬ ᚶೠ७ચĂ࡭˧൴ण̈঱ିጯĂଯજྤੈᏉˢЧᅳાିጯĂซҖ˝ѐ˘రኝ඀၁រјड़ព඾ ˯Ą˝˩αѐĞ3116ğ9͡Ăᘲ࡚औ७‫ܜ‬ତೠ७ચĂར၁ჟቜିֈ̝ந‫ه‬Ă֭ᖣϤЧี௡ᖐ̝ ၆ྖĂᄃିरăጯϠăछ‫ܜ‬ᆅ͕˧޸Ăд̼͌̄ăഴ঱‫׀‬७ᗕࢦ኏ᑝ˭Ăᇜ˧೩̬̿ုᚮ‫ۋ‬ ˧Ă˝˩̱ጯѐ‫ޘ‬Ğ3118ğͽĶ೯໚̙඗Ăᓟ็̬ုķ͞९ĂၷᒔᄂΔξᐹኳጯ७অၷĂග̟ ̬ုᏐरϠҌ੼۞‫ؠۺ‬Ą˝˩˛ѐĞ3119ğ Ăдξ‫םع‬ӄ˭Ă૟ซҖ4-111༱۞ጯ७ᐹኳ̼̍ ඀Ă᎕ໂԼච७๩ᒖဩĄஎ‫ܫ‬Ϗֽ̬ု‫ؠ‬ਕдߊѣ۞ᐹኳܑன˯Ă޺ᜈჟซ൴णĂјࠎ˘࣎ૈ 477

ֈк̮යࡻ۞ᐹኳጯ७Ą

Ŝ ᄂΔξϲ̬ု઼̚७๩‫ܐ‬౹

֢ ʤ ஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

Ŝ ᚑ݈ᓁ௚छ஖Ꮠᓜ͹޺̬ု઼̚ୁϡ‫׏‬ᖃ

477! ણ҂̬ု઼̚შ৭iuuq;00xxx/dtki/uq/fev/ux0Ăຩವ͟ഇĈ:9019027Ą

38


֢ ʤ

Ŝ ̬ု઼̚ѝഇ७๩ഀ࡭

Ŝ ̬ု઼̚ѝഇ७̰న߉

Ŝ ̬ု઼̚ጯϠ७๩Ϡ߿

Ŝ ̬ု઼̚ጯϠ७๩Ϡ߿

஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

Ŝ ன̫̬ု઼̚७๩˘ഀ

39


Ŏௐ˘‫઼ب‬ϔ̚ጯᓑЪฟጯ‫׏‬ᖃęę‫̋ڗ‬ડ̬ ု઼̚ߏБ઼ௐ˘ٙԆ઼̍ϔ̚ጯ ϔ઼̣˩˛ѐĞ2:79ğ:͡:͟ᄂΔξᄃᄂ ៉࠷ТॡᓝҖௐ˘‫઼ب‬ϔ̚ጯᓑЪฟጯ‫׏‬ᖃĄ ౅࿅઼̚ᇃᇫ̳Φ۞னಞᖼᇫĂБ઼578઼ٙ ϔ̚ጯ۞रϠϒёซˢ˝ѐ઼ϔཌྷચିֈ۞ௐ ˘ѐĄࠎ˞੨Ъ˝ѐཌྷચିֈ۞၁߉ĂБᄂ៉ ЧгᎸ‫ޙ‬ధк઼ϔ̚ጯĄд‫̋ڗ‬ડ۞̬ု઼̚ ߏ఺˘Բາ‫઼۞ޙ‬ϔ̚ጯ̝̚Ăௐ˘ٙԆ̍۞ ጯ७Ą‫ߏٺ‬дିֈ఺࣎ᅳા̝̚Ă‫ٺا˫̋ڗ‬ ᅳА۞гҜĄ

˟ăᄂΔξϲϔϠ઼ϔ̚ጯ ᄂΔξϲϔϠ઼̚г఍ᄂΔξϔϠۤડĂ ‫ٺ‬ϔ઼̣˩˛ѐĞ2:79ğ9͡Ă؇ࣞјϲĄд Ŝ ᓑЪฟጯ‫׏‬ᖃ

஑ ʭ ణ

ၐ୻໚ăᆒвϠ‫׌‬Ҝ७‫̝ܜ‬ॡĂᄃ༊ॡБ७र ϠĂፋ࣒ҫг6-511ዶ‫̝؀‬७гĂಧ‫̫͟˞ؠ‬ ७๩۞ఢሀĄ።Ї७‫ܜ‬Ăኴᜈ݈ኰĂ᎕ໂ࡭˧ ‫ٺ‬Чี७ચ൴णĂ‫ݓ‬ങጯ७ᐹኳ൴णሕ˧Ă˝ ˩̣ѐĞ3117ğ9͡ௐ̱Ї७‫ܜ‬ҴጯୂĂତೠ ७ચĂ༛ጱેҖିֈԊྃӄ̝ௐ˘ഇ७๩ᐹኳ ̼̍඀࣒‫ޙ‬Ă።ॡΗѐĂ˝˩̱ѐĞ3118ğ‫ܐ‬ ඇ̍Ă७๩໵൒˘າĂТॡЯۤડᘹఙछણᄃ

֢ ʤ

Ŝ ᄂΔξϲϔϠ઼ϔ̚ጯ७๩˘ഀ

ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

̈́㒝ᙑ̳Вᘹఙү‫ݡ‬Ăᐹኳ̼७๩̝ᘹఙăˠ͛ăઉ૵ăщБĂ࠰உᏉ‫̚׎‬Ă೩ֻ̏51ѐ७᛬ Г΍൴۞າ‫ݵ‬፟Ą ϔϠ઼̚ͽ̈঱ିጯ̝ჟৠęęк̮ăዋّăᇅّĂ೩ֻጯϠጯ௫Հк۞јಶຏĂዋ̚۞ रϠˠᇴĂឰरϠ̢જՀΐღ૜Ă҃७๩۩ม˵ព଀ฟᔮ҃නၰĂѣৈጯϠጯ௫͕̈́֗൴णĄ ͷкѐགྷᒉĶᇴநྤᐹ঱ķ Ă̏൴ण΍፾প۞ିጯĂ̈́ྻү͞ёĂ૲જጯ७дᇴጯ̈́ࡊጯ͞ࢬ ۞ࡁտĂણᄃᄂΔξ̈́Б઼ࡊጯणᜓĂкਕ౼΍ĂणனᐹளјᒻĄд੠Րିֈ၁ኳ̳π̈́Ķ̙ ‫ٸ‬ୢЇң˘࣎‫̄ޅ‬ķ۞ିֈந‫˭ه‬Ăឰ͕֗ј‫ିܜ‬ֈдᐹ։रྤ૲ᅳ˭Ă೩ֻᐹኳ۞পି‫ڇ‬ ચĄк̮‫ߐځ‬Ăк̮ᆊࣃ۞િ޺Ă೩ֻវֈăࢰሄă࡚ఙăछ߆ăྤੈăԫᘹඈЧ͞ࢬѣᎸ኷

3:


̖̈́ර۞ጯϠĂౌਕ଀‫ז‬൴ण۞۩ม̈́णன۞ᄅᄂć҃ጯϠ̿ጯซྮ۞ᅃጱĂϠ߿ିֈ۞‫ڦ‬ 478

ࢦĂֹϔϠጯ̄۞߿ሐઉ૵̈́೻͛ঈኳĂ‫זצ‬Հк៘ϫĄ

ˬăᄂΔξϲ઼̋̚ϔ̚ጯ ‫ٺ‬ϔ઼̱˩̱ѐĞ2:88ğ9͡6͟јϲᚯ౯఍ĂϤͳጯ‫ݡ‬ፉЇᚯ౯఍͹ЇĂࣄາᎸ઼̚˘ มି‫ވ‬Ᏹ̳Ą:͡ม؇Җ߆ੰ८̳ࣞӘᇈќ७гĂֶ֭ፂఢ൪Ă̶αഇᎸ‫ޙ‬७‫۽‬Ą23͡٢ᇾ൴ ΒĂѐ‫غ‬ฟ̍ĂѨѐĞ2:89ğ8͡42͟ௐ˘ഇ७‫̍۽‬඀Ԇ̍‫ޢ‬ĂӔኛξ‫ܜ‬Ղ൳ዂᗟ७ЩĶᄂΔ ξϲ઼̋̚ϔ̚ጯķ Ăϲ༫‫ٺ‬७‫ܝ‬Ą ϔ઼̱˩˛ѐĞ2:89ğ9͡2͟؇ࣞϒёјϲĂᐌӈฟؕ٢ϠĄࢵ‫ب‬າϠ˩˘঱Ăˠᇴα ˛̣ЩĂିᖚࣶ̍α˩αЩĂ˩˝ѐֽд።གྷͳጯ‫ݡ‬ăዑࡻᅾ‫׌‬Ї७‫ܜ‬Ӆ˧གྷᒉ˭Ă७඀Ѩௐ ඇ̍Ă֭ૈֈ΍˩˛‫ب‬லຽϠĄ͍‫઼̋̚̚׎‬रྤጯѣ૞ჟĂିጯᄮৌ࢑యĂरϠ‫׶‬ᏘᏉࠀĂ ಝჍநຐ۞ಶጯ๩гĊ ௐˬЇ७‫׹ܜ‬ᚊϜĂ‫ٺ‬ϔ઼ˣ˩ˬѐĞ2::5ğ3͡2͟‫ז‬ᖚĂͽ၁ኹିֈϫᇾĂૈዳᇇă

֢ ʤ

ംăវăཏă࡚̣ֈӮᏊ൴णĂ͕֗͘ཝ࠰ᎷઉБ۞р઼ϔࠎ̎ЇĄ઼̋̚̚ྕፓ‫׶‬Ꮨ۞७ ࢲĂᘦઉ͟າ۞јಶĂ೼࿆ᛏ଀ۤົЧ‫ؠۺ۞ب‬ĄௐαЇ७‫ܜ‬ౘᓁᗉ७‫ܜ‬Ă‫ٺ‬ϔ઼ˣ˩˛ѐ Ğ2::9ğ9͡2͟‫ז‬ᖚĂಶ඾˧‫ٺ‬Լซିጯᄃෞณ͞ёĂ൴೭ିጯෛጱΑਕăࢦෛିֈ૞ຽᝋ̝

஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

ჯ᜕Ă೩‫ିچ‬ጯ‫ݡ‬ኳĂ֭؇Җ௣֗ጯ௫ந‫ه‬Ăૻአк̮ംᇊĂ࡭˧ଯજିֈԼࢭĂ᎕ໂଂְк ᇹ̼ିጯĂϡ͕ඉထ੊ֈăᅃጱ۞к̮ࢲᄻĂͽ፬൴ጯϠ̰дሕਕĂૈዳጯϠૄώਕ˧Ă౜Ҽ ጯϠˠॾઉБ൴णĄՀ඾ࢦᄃۤડ໛఼ିֈந‫ه‬Ă጖ჸВᙊĂଯणฏ˿ିֈĂ‫ڦ‬ˢۤડ̼͛Ą னЇ७‫ܜ‬അ࡚Ꮌ‫ٺ‬ϔ઼˝˩ѐĞ3112ğ9͡3:͟‫ז‬ᖚĂ඾˧‫ٺ‬Լซିጯᄃෞณ͞ёĂ൴೭ିጯ ෛጱΑਕĂࢦෛ௣֗ጯ௫ந‫ه‬Ăૻአк̮ംᇊĂ࡭˧ଯજିֈԼࢭĂ᎕ໂଂְк̮̼ିጯĂ೩ ‫ିچ‬ጯ‫ݡ‬ኳĂᅃጱ۞к̮ࢲᄻĄ

479

αăᄂΔξϲ೶઼̼ϔ̚ጯ ೶઼̼ϔ̚ጯ‫ٺ‬ϔ઼˛˩αѐĞ2:96ğ8͡2͟јϲᚯ౯఍Ăӓ‫ڠ‬ฯ؇ࠁፉЇᚯ౯఍͹ ЇĂ࢑యᏱநг˯‫ੵٵۏ‬Ăጯ७ఢထ̈́७‫ޙ۽‬᎝Ąϔ઼˛˩̱ѐĞ2:98ğ7͡Ăௐ˘ഇ७‫̍۽‬ ඀ඇ̍ĂТѐ8͡2͟ጯ७ϒёјϲĂࢵ‫ب‬ጯϠˢጯĄӓ‫ڠ‬ฯϺ؇ࠁፉЇ७‫ܜ‬Ąϔ઼˛˩˝ѐ Ğ2::1ğ5͡Ăௐ˟ഇ७‫̈́۽‬ጯϠ߿જ͕̚ᄃ‫̍ޙ‬඀ึӀඇ̍Ă‫ޙ‬७ϫᇾĂ๪႕྿јĄጯ७ҫг 38-582π̳͎͞ĂጯϠ߿જ۩มᆵ೵Ă७‫ޙ۽‬᎝າ᎖Ăᒖဩᐹ࡚Ăన౯ᆅБĂरྤᐹսĂྕࠎ ૈዳઉБĶ೶̼ˠķ۞ອᚰĄ ˣ˩ˬѐĞ2::5ğ3͡2͟Ăग෹؇ࠁତೠௐ˟Ї७‫ܜ‬Ăฟୁώ७൴ण۞Бາ֧඀༫Ąˣ ˩̱ѐĞ2::8ğ9͡2͟Ă‫مܖ‬ฯ؇ࠁତೠௐˬЇ७‫ܜ‬Ăᑞ൪གྷᒉĂዟຍჟซĂ૲ᅳጯ७ซˢΩ

478! ણ҂ϔϠ઼̚შ৭iuuq;00xfc/ntki/uq/fev/ux0Ăຩವ͟ഇĈ:9019027Ą 479! ણ҂઼̋̚̚შ৭iuuq;00xxx/dtkit/uq/fev/ux0Ăຩವ͟ഇĈ:9019027Ą

41


˘࣎າࡔ̮Ą˝˩ѐĞ3112ğ9͡2͟ĂᏂംধ дᄂΔξ७‫ܜ‬ᏳᏴ‫̳۞ޘט‬ฟෞᏴ˭Ăၷᓕௐ αЇ७‫ܜ‬Ăາˠາ߆າঈ෪Ă७๩ᔙˢ˘ͯ‫ڟ‬ ‫ڟ‬ШၷĄ˝˩ˬѐĞ3115ğ9͡2͟Ăӓ‫ૄم‬ி ୕ٙᕩତЇௐ̣Ї७‫ܜ‬ĂͽՕ඾ᘦࢦĂᘦ͙ᘦ Ŝ ᄂΔξϲ೶઼̼ϔ̚ ጯ७๩˘ഀ

χ۞ࣧ‫݋‬Ă૲ᅳ೶̼ࢳ᜙ᙹपĂГ౹ָᒻĄ˝ ˩˛ѐĞ3119ğ9͡2͟ĂᑛᚊባତЇௐ̱Ї७ ‫ܜ‬ĂͽĶጯϠௐ˘ĂିጯࠎАķ۞Ᏹጯந‫ه‬Ă дЧีିֈନ߉ᄃ߿જౌͽጯϠ჊ࡅࠎ౵̂҂ ณĄࢦෛጯϠ۞࣎ҾमளĂ಴ࢦିर۞૞ຽҋ

͹ćͽᓽ‫͕۞ן‬ଐă݈ᖀ۞ംᇊă᎕ໂ۞ၗ‫ޘ‬ăԈ៍۞ෛ౎Ăึᑕॡ΃ሗ߹Ă൴೭रϠ۞ሕ ਕĂ೩‫ିچ‬ጯ‫ݡ‬ኳĂࠎ೶̼๬ౄĶ೶‫ݡ‬ăᐽጯăઉ֗ăචཏķ Ăѣ̰உă੼‫ݡ‬ኳăჟቜ‫מ‬෸۞ ன΃ጯ̄Ą

ௐα༼ ੼̚ିֈ

֢ ʤ

˘ăᄂΔξϲҘ‫̚੼ڗ‬ ϔ઼̣˩˛ѐĞ2:79ğᑕАᓁ௚ቼ̳Бࢬ၁߉‫˝ܜؼ‬ѐ઼ϔିֈ̝ߌϯјϲᄂΔξϲҘ ‫઼ڗ‬ϔ̚ጯᚯ౯఍አࠁ໅੊लࠎ͹ЇĂ᎕ໂᚯ൪‫ޙ‬७̍үĂ७Ӭన‫ٺ‬ᄂΔξ‫̣߱ྮڌִݑ‬258 ‫ޒ‬27ཱིĂࢬ᎕α˼ዶ‫؀‬Ą8͡ϒёјϲϤᚯ౯఍͹Ї໅੊लፉЇࢵЇ७‫ܜ‬Ą໅७‫ࡊٺ˧࡭ܜ‬ጯ ̈́Ϡ߿ିֈĂᒻड़‫מ‬඾Ặ˩˝ѐĞ2:81ğϤିֈొ޽‫ࠎؠ‬Б઼Ϡ߿ିֈ៍ᇝϯቑጯ७Ąϔ઼ ̱˩αѐĞ2:86ğ8͡Ă໅७‫ܜ‬؇΄አЇΟ‫઼̚ܩ‬Ăग෹ତЇௐ˟Ї७‫ܜ‬Ąϔ઼̱˩˛ѐ Ğ2:89ğ8͡Ăग७‫ܜ‬አЇᘃϠ઼̚Ă᏷৿Ϥች჊ࠡତЇĂࠎௐˬЇ७‫ܜ‬Ą७̰ྏᏱշ̃Ъ঱ି ጯĂ࣍ጱ३‫ڱ‬Ăܳซ̼͛̚͟Ϲ߹Ă͟ώ३྽छα‫זޘ‬७ణય៍ᇝĄϔ઼˛˩˘ѐĞ2:93ğ22 ͡ĂିֈԊࠁ༛ጯో‫΃ࣘ็ځ‬७ચĂ˜ࠎௐαЇ७‫ܜ‬Ąϔ઼˛˩˟ѐĞ2:94ğ9͡Ăో७‫ܜ‬አ Ї‫ܫ‬ཌྷ઼̚ᚯ౯͹ЇĂ݈७‫ܜ‬ዑ࡚ܺତЇࠎௐ̣Ї७‫ܜ‬Ąϔ઼˛˩̱ѐĞ2:98ğ9͡Ăዑ७‫ܜ‬

஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

አЇσ྽઼̚Ă᏷৿Ϥң͛ൣତЇĂߏࠎௐ̱Ї७‫ܜ‬Ąϔ઼ˣ˩ѐĞ2::2ğ9͡ң७‫ܜ‬؇ࣞၷ ੜĂϤᜋэ઼̚७‫ڒܜ‬Ϯ଀ତЇĂፉЇௐ˛Ї७‫ܜ‬Ą ϔ઼ˣ˩̱ѐĞ2::8ğ7͡ዏ‫ޙ‬७‫̍۽‬඀རјĄ၈າ۞७‫۽‬ळར‫ٺ‬ώߏઉ૵ྮ436‫ޒ‬8ཱིĂ எ଀ۤડ‫ا‬ϔᄃБវरϠ۞፬ካĄࠎ·̶ྻϡጯ७ିֈྤ໚̈́੨Ъனล߱۞ିֈ߆ඉĂ؇ξ‫ع‬ ८‫ٺؠ‬ˣ˩̱ѐĞ2::8ğ8͡2͟ϒёԼ‫ࠎט‬ĶᄂΔξϲҘ‫੼ڗ‬৺̚ጯķ ĂϤ‫ڒ‬Ϯ଀ፉЇࢵЇ७ ‫ܜ‬Ą֭ྏᏱԆБ̚ጯ۞ିֈ፟‫ט‬Ăଯજ̱ѐ˘ర‫۞ט‬ኝ඀Ăࠎۤડ೩ֻ౵ָ۞‫ڇ‬ચĄϔ઼ˣ˩ ˣѐĞ2:::ğ9͡Ă‫ڒ‬७‫ܜ‬አЇ̚ϒ੼̚ĂϤ‫׹‬㎎ჯ७‫ܜ‬ତЇĄ‫׹‬७‫ܜ‬ତЇ‫ޢ‬ĂͽĶҖ߆ड़த

42


̼ă‫ڇ‬ચჟቜ̼ăିጯк̮̼ă੊ጱЪந̼ăన౯щБ̼ķࠎ७ચࢭາଯજ͞ШĂᒉౄ၈າ҃ π၁۞ᐹኳ७ࢲĂֹҘ‫ڗ‬јࠎ˘߹۞ିֈጯ‫ع‬Ąϔ઼˝˩αѐĞ3116ğ9͡ౘᓁᗉ७‫ܜ‬дିֈ ‫ءܜ‬ଯᖧăώ७ିरົăछ‫˭޺͚ົܜ‬Ăତೠ७ચĄౘ७‫ܜ‬ତЇ‫ޢ‬ĂͽĶඕЪିֈྤ໚Ă೩̿ 47:

ିर૞ຽਕ˧Ă൴೭ጯϠሕਕķВ౹кᛏԊࢬĄ

ŎᄂΔξϲҘ‫઼ڗ‬ϔ̚ጯ

֢ ʤ ஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

ௐ˘Ї

ϔ઼̣˩˛ѐĞ2:79ğ Ƃ ϔ઼̱˩αѐĞ2:86ğ

໅੊ल

ௐ˟Ї

ϔ઼̱˩αѐĞ2:86ğ Ƃ ϔ઼̱˩˛ѐĞ2:89ğ

ௐˬЇ

ϔ઼̱˩˛ѐĞ2:89ğ Ƃ ϔ઼˛˩˘ѐĞ2:93ğ

ች჊ࠡ

ௐαЇ

ϔ઼˛˩˘ѐĞ2:93ğ Ƃ ϔ઼˛˩˟ѐĞ2:94ğ

ో‫็ځ‬

ௐ̣Ї

ϔ઼˛˩˟ѐĞ2:94ğ Ƃ ϔ઼˛˩̱ѐĞ2:98ğ

ዑ࡚ܺ

ௐ̱Ї

ϔ઼˛˩̱ѐĞ2:98ğ Ƃ ϔ઼ˣ˩ѐĞ2::2ğ

ң͛ൣ

ௐ˛Ї

ϔ઼ˣ˩ѐĞ2::2ğ Ƃ ϔ઼ˣ˩̱ѐĞ2::8ğ

‫ڒ‬Ϯ଀

ŎᄂΔξϲҘ‫੼ڗ‬৺̚ጯĞԆБ̚ጯğ ௐ˘Ї

ϔ઼ˣ˩̱ѐĞ2::8ğ Ƃ ϔ઼ˣ˩ˣѐĞ2:::ğ

‫ڒ‬Ϯ଀

ௐ˟Ї

ϔ઼ˣ˩ˣѐĞ2:::ğ Ƃ ϔ઼˝˩αѐĞ3116ğ

‫׹‬㎎ჯ

ௐˬЇ

ϔ઼˝˩αѐĞ3116ğ Ƃ ϔ઼˝˩ˣѐĞ311:ğ

ౘᓁᗉ

ௐαЇ

ϔ઼˝˩ˣѐĞ311:ğ Ƃ

ᘲ࡚औāā

˟ăᄂΔξϲ̚૬੼̚ ̚૬੼̚७ӬдᄂΔξˣᇇྮα߱212ཱིĂࣧࠎᄂΔξ̳֘఍᜕̳࣒֘ಞĂ‫ٺ‬ϔ઼̱˩˟ ѐĞ2:84ğ‫̚ࠎؠ‬૬઼̚࿰‫ؠ‬гćᄂΔξିֈԊ‫ٺ‬ϔ઼ˣ˩̣ѐĞ2::7ğซҖన७‫ޙ‬᎝ఢ ထĂˣ˩̱ѐĞ2::8ğ8͡2͟ᘪࣞᚯన̚૬઼̚Ă9͡2͟ϤᔁᑕྈЇᚯ౯఍͹ЇĂˣ˩˛ѐ Ğ2::9ğ8͡Լ‫̚੼ࠎט‬Ă˝˩ѐĞ3112ğ9͡2͟Ϥᛂ‫؟ځ‬ତЇᚯ౯఍͹ЇĂ˝˩˘ѐĞ3113ğ 9͡2̚͟૬੼̚؇ࣞϒёјϲ̈́٢ϠĂ֭Ϥᛂ‫؟ځ‬ፉЇࢵЇ७‫ܜ‬Ă҃னЇ۞७‫ߏܜ‬ምϒщ७ ‫ܜ‬Ą ७ЩĶ̚૬ķ̝Ķ૬ķфĂᅥ‫ݑ‬ᄬຍࠎ፾ϲ̋͸Ă୻‫૲˘ྮڌִݑܐ‬Ăწϸ඾˘୧̈̋

47:! ણ҂Ҙ‫̚੼ڗ‬შ৭iuuq;00xxx/itti/uq/fev/ux0Ăຩವ͟ഇĈ:9019027Ą

43


Ŝ ̚૬੼̚

͸ĂЯࠎϒ఍̂࢘​πࣧ‫͞ڌ‬ϒ̚Ă߇ЩĶ̚૬ķć७๩ఢထ‫ۤ׍‬ડ̼ĂϠ߿̼Ăዋّ̼Ăྤ ੈ̼۞পҒĄώ७‫ܢ‬న઼̚ొ˟˩ˬ࣎঱ࡗˣѺˠ̈́੼̚ొˬ˩࣎঱‫׌˼˘ܕ‬ѺˠĂିጯ඾ࢦ ྤੈିֈඕЪࡻ͛ਕ˧੊ቚтᄂ࡚ጯϠᅈ෼၆ኘඈĂͷ७‫ޙ۽‬᎝ٕल๩ఢထĂ࠰˧ՐॾԊᆵ ᔮĂ፾‫ॾࢲ׍‬Ăͽ၈າ۞నࢍ͘‫ڱ‬Ă๬ౄ௑Ъጯ७Җ߆ăҁरିጯ‫׶‬ጯϠጯ௫۞։рᒖဩĄ

֢ ʤ

˝˩αѐĞ3116ğϤΔξିֈԊᄃᄂ៉຋హЪү۞Б஧ௐ˘ٙĶϏֽጯ๩ķϒё೬၌Ă јࠎ‫׍‬ᐌ఍൑ቢ˯შ۞ĶϏֽጯ७ķ ĄдᄂΔξ߆‫ع‬Ķშྮາౌķ߆ඉ˭Ă̚૬੼̚౟‫̚ލ‬Ᏼ јࠎξ‫ع‬ଯજྤੈᏉˢିֈ۞‫׏‬ቑĂᄂΔξ߆‫̈́ͽع‬ᄂ៉຋హВТд̚૬੼̚јϲБ஧ௐ˘ळ ĶϏֽጯ७ķ Ăдᄂ៉຋హ۞‫ם‬ӄĂ૟઼ᅫ౵າ۞ିֈሀёጱˢᄂ៉७๩Ă͔ซ͵ࠧ৺ିֈྤ໚ ࠎ̚૬੼̚۞रϠχౄ˘࣎БາЯՄ߉ି۞ጯ௫ᒖဩĂឰጯ௫ត଀Հ߿ሐăѣ኷Ă፬൴ጯϠՀ 481!

к̮۞‫ޥ‬҂౹ౄ˧Ăឰᄂ៉۞ିरᄃጯϠ଀ͽ·Њ൴೭ሕ˧Ą

ௐ̣༼ ᖚຽିֈ ˘ăᄂΔξϲ‫੼̋ڗ‬৺̍ྺᖚຽጯ७ ϔ઼ˬ˩ˣѐĞ2:5:ğ3͡ᄂΔξ߆‫ع‬८ࣞనϲĶᄂΔξϲ‫ܐ‬৺ྺຽᖚຽጯ७ķ Ą6͡4

஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

͟Ă৔˿ฟ̍Ꮈ‫ޙ‬७‫۽‬Ăߏ͟ࠎ७ᇉ͟Ąϔ઼α˩αѐĞ2:66ğᆧన੼ྺొՀЩࠎĶᄂΔξϲ ྺຽᖚຽጯ७ķ Ąϔ઼α˩ˣѐĞ2:6:ğઃᏱ‫ొྺܐ‬Ăϔ઼̣˩ѐĞ2:72ğࣘᏱ‫ܢ‬న‫ొ̚ܐ‬Ą ϔ઼̣˩ˬѐĞ2:75ğՀЩࠎĶᄂΔξϲ੼৺ྺຽᖚຽጯ७ķ Ąϔ઼̣˩̱ѐĞ2:78ğ8͡ᄂΔ ξ̿ॾࠎੰᔑξĂώ७‫ܢ‬న‫ొ̚ܐ‬ᄃ੼ྺొထ̶ࠎ‫׌‬७Ă‫ొ̚ܐ‬дࣧ७Ӭ൴णࠎĶᄂΔξϲ‫׶‬ π੼৺̚ጯķ Ąϔ઼̣˩˛ѐĞ2:79ğ੼ྺొዏҌனӬĂ֭ᆧన̍ࡊՀЩࠎĶᄂΔξϲ੼৺̍ ྺᖚຽጯ७ķ Ą

481! ણ҂̚૬੼̚შ৭iuuq;00xxx/{mti/uq/fev/ux0Ăຩವ͟ഇĈ:9019027Ą

44


֢ ʤ

Ŝ ‫ܐ‬৺ྺຽᖚຽጯ७ ϔ઼52ѐ

Ŝ ‫੼̋ڗ‬৺̍ྺѝഇ७‫ܝ‬

Ŝ ‫੼̋ڗ‬৺̍ྺѝഇ७๩

Ŝ ‫੼̋ڗ‬৺̍ྺ७๩˘ഀ

Ŝ ‫੼̋ڗ‬৺̍ྺ७๩˘ഀ

Ŝ ७̰វֈ߿જ

஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

Ŝ ன̫७๩

45


ϔ઼̱˩ˣѐĞ2:8:ğ؇΄నϲ؆มొĄϔ઼˛˩ѐĞ2:92ğ:͡2͟ೇ݄ͽгડЩჍԼ ࠎĶᄂΔξϲ‫੼̋ڗ‬৺̍ྺᖚຽጯ७ķ̫֞Ąϔ઼ˣ˩˝ѐĞ3111ğ؇ࣞనཉტЪᖚਕࡊĄϔ ઼˝˩˟ѐĞ3114ğ؇ࣞјϲტЪ੼̚Ă̶ҾనཉĶጯఙጯ඀ķ Ğӣҋ൒ጯ඀ăۤົጯ඀ğ̈́ 482

Ķ૞‫ܝ‬ጯ඀ķ Ğӣ๩ᘹă࿪፟̈́፟ୠԫఙጯ඀ğ Ą

˟ăᄂΔξϲ‫੼̋ڗ‬৺થຽᖚຽጯ७ ϔ઼α˩ˬѐĞ2:65ğ؇ࣞᏱጯ፾ϲĂ֭ԼჍĶᄂΔξϲ‫ܐ̋ڗ‬৺થຽጯ७ķ Ăགྷᄂ៉࠷ ିֈះ΄ĂࠁЇ՘઀͛ࠎ७‫ܜ‬Ąϔ઼α˩αጯѐ‫ޘ‬Ğ2:66ğ੓Ă؇ࣞϒё፾ϲĂ‫׎‬มѣ‫ྮ̋ڗ‬ ۞ฟᜥĂ˵ฟؕѣ̳֘‫ז‬྿ጯ७ă֭྅నѣ࿪ྖ̈́ྮ፶ඈĄϔ઼α˩˛ѐĞ2:69ğ21͡؇ࣞྏ Ᏹ੼৺ొĂ‫ٺ‬α˩˝ጯѐ‫ޘ‬Ğ2:71ğௐ˟ጯഇ੓ԼࠎĶᄂΔξϲ‫̋ڗ‬થຽᖚຽጯ७ķ Ăͷ‫ٺ‬ϔ ઼̣˩αѐĞ2:76ğ9͡ઃͤ٢ќ‫ܐ‬৺ొĂ؆มొԼ٢੼થĂ౹Ᏹ̣ѐ‫੼ט‬થĄϔ઼̣˩ˣѐ Ğ2:7:ğ3͡5͟؇ᄂΔξିֈԊ΄̿ࠎĶᄂΔξϲ‫੼̋ڗ‬৺થຽᖚຽጯ७ķ Ă̱˩ѐĞ2:82ğ9 ͡јϲᇃӘనࢍࡊĂТѐ8͡૟‫ྮ̋ڗ‬766ཱི७‫ੵٵܝ‬Ăາ‫ޙ‬჊ᇇූ26ཱིனѣ७‫ܝ‬Ą ϔ઼˛˩̣ѐĞ2:97ğ3͡2͟Ă՘઀͛७‫ܜ‬ੜЃĂᄂΔξ߆‫ࠁ΄ع‬ξϲ༱ර઼̚७‫ܜ‬ᆒ ϜߋତЇĂ҃ࠎЯᑕ‫΃ܕ‬གྷᑻۤົሗ߹ò˩̣ѐĞ2:97ğᆧన઼ᅫ෶‫ࡊٽ‬ò˩̱ѐĞ2:98ğ

֢ ʤ

నϲົࢍְચࡊĂϔ઼˛˩˛ѐĞ2:99ğጯѐ‫ޘ‬Г૟ტЪથຽࡊՀЩࠎથຽགྷᒉࡊĄϔ઼˛˩ ˣѐĞ2:9:ğ3͡2͟ᆒϜߋ७‫ܜ‬ၷአ‫઼̚ޙ‬ጯĂᄂΔξ߆‫΄ع‬ξϲ‫઼̚ܝݑ‬७‫ܜ‬᏿ߐ፜ତቓෛ ְĂٚАୁ‫ޢ‬ĂዟຍᎸࢭĂഇֹ‫ڗ‬થ݈౉̂ࠎฟᔮĂ൒̙‫ٺض‬ˣ˩ѐĞ2::2ğ4͡:͟ͺჷጯϠ ֘჋Ăጱ࡭͕᝙ঽీ͵Ą ϔ઼ˣ˩ѐĞ2::2ğ5͡26͟ĂᄂΔξ߆‫ିࠁ΄ع‬ֈԊௐ˘ࡊՂࡊ‫ܜ‬ᐁߺЇ७‫˘ܜ‬ᖚĂ‫ٺ‬ ˣ˩˘ѐĞ2::3ğᏱநጯѐጯ̶‫ט‬ćˣ˩˟ѐĞ2::4ğᆧనĶ‫̰ވ‬οཉࡊķ Ğˣ˩˛ѐĞ2::9ğ 9͡੓ĂಡࣞԼЩࠎ‫̰ވ‬నࢍࡊğ Ăֶፂᖚ७ጯ७‫ڱ‬ԼЩࠎĶᄂΔξϲ‫੼̋ڗ‬৺થຽछְᖚຽጯ ७ķćᆧ‫ޙ‬གྷᒉ̂ሁ̣ሁĂаќ࢕͞ࣄϡ۞७гĄϔ઼ˣ˩αѐĞ2::6ğ4͡ĂՂ७‫ܜ‬ᐁߺၷ አᄂΔξ߆‫ିع‬ֈԊઘԊ‫ܜ‬ĄϤିચ఍ᆒ፨ර͹Ї΃நᖚચĄ9͡ĂᄂΔξ߆‫̥ࠁ΄ع‬ຑ઼̚ ७‫ܜ‬ች୹ึତЇĂዟຍᎸࢭĂᚯ൪Ӏϡаќ७гĂ‫פۋ‬གྷ෱‫ޙ‬᎝ტЪ̂ሁăఢထາ७‫ܝ‬Ąϔ઼

஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

˝˩˘ѐĞ3113ğ9͡Ăች७‫بܜ‬᛬ੜЃĂϤဦ३ᐡᆒ͹Ї፨රତЇ७‫ܜ‬Ă޺ᜈଯજ७ચഈჟ ቜ̼͞Ш൴णĄāā ϔ઼˝˩̣ѐĞ3117ğ9͡2͟੓Ăώ७‫̰ވ‬నࢍࡊࣧАᕩᛳ‫ٺ‬छְᙷĂனЯ˝˩̣ѐ Ğ3117ğᖚຽጯ७ኝ඀ᇶҖჩࢋ၁߉‫ޢ‬Ă‫̰ވ‬నࢍࡊᕩᛳనࢍཏĂ҃నࢍཏܼᕩᛳ‫ٺ‬થຽᙷĂ ྾؇ᄂΔξ߆‫ିع‬ֈԊΔξିᖚфௐ1:547865611ཱི‫ࣞב‬аೇ७ЩࠎĶᄂΔξϲ‫੼̋ڗ‬৺થຽ ᖚຽጯ७ķ Ąϔ઼˝˩̱ѐĞ3118ğ22͡ᆒ७‫ޢ͵ీܜ‬ĂϤିચ఍ૺᚹ̚͹Ї΃ந७‫ܜ‬ᖚચĂ ֭‫ٺ‬ϔ઼˝˩˛ѐĞ3119ğ9͡2͟ĂགྷϤ७‫ܜ‬ᏳᏴĂϒёତЇ‫ڗ‬થ७‫ܜ‬Ąૺ७‫ܜ‬ٚᜈᆒ७‫ܜ‬ᄃ

482! ણ҂‫੼̋ڗ‬৺̍ྺᖚຽጯ७შ৭iuuq;00xxx/tbjit/fev/ux0Ăຩವ͟ഇĈ:9019027Ą

46


Ŝ ‫̋ڗ‬થᖚ ϔ઼84ѐᖞ७‫ܝ‬

Ŝ ‫̋ڗ‬થᖚன̫७๩

֢ ʤ ஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

Ŝ ‫̋ڗ‬થᖚ७๩˘ഀ

።Ї७‫ڼ۞ܜ‬७ந‫ه‬Ă޺ᜈଯજ७ચᐹኳ̼̝൴णĂ᎕ໂ࡭˧‫ٺ‬೩̿૞ຽିጯă‫ିॾݡ‬ֈăᐹ 483

ኳጯ௫ᒖဩඈĂഇ୕૲ᅳ̂छ౹ౄ΍‫ڗ‬થ࡚р۞ϏֽĄ

ˬăռϲֈ྿੼৺થຽᖚຽጯ७ ౹Ᏹˠͳᇃֲ‫ٺ‬ϔ઼ˬ˩̱ѐĞ2:58ğᐌ߆‫ع‬ᇫዏֽᄂĂЇᖚᆶࢍొĂѣຏ‫઼ٺ‬छЧี ‫ޙ‬న‫׶‬གྷᑻ൴णĂᅮࢋૄᆸથຽˠ̖੨ЪĂ҃ˠ̖ࢋགྷ࿅ૈዳ੊ቚ‫ߏٺ‬Ꮈ੓˞Ᏹጯಡ઼۞ຍ ‫ه‬ĂϤ‫׎ٺ‬ჟ‫ࢍົٺ‬Ăٙͽಶ‫˩ˬٺ‬ˣѐĞ2:5:ğଂనϲĶֈ྿ົࢍྃ௫ጯ७ķฟؕĂАࣄϡ ‫઼̚ޙ‬ጯĂ٢ќጯϠˬѺˠĂϒࢋොΊ̝ᅫĂ‫ͽ̚ޙ‬ᆧన؆มొࠎϤĂќа΍ࣄ७‫۽‬ć̙଀̏ ᖼШռϲฟ‫ݑ‬થ̍ᖚ७১ࣄĂ‫ٺ‬23͡27͟ϒёฟጯ˯ኝĂ֭ࢎ‫ؠ‬ѩ͟ࠎֈ྿۞७ᇉ͟Ąˬ˩˝ ѐĞ2:61ğฟ‫ݑ‬થ̍ҋᏱ؆มొĂ൑‫ڱ‬ᜈ১âॡ७Ӭ൑඾ĂΪрઃᏱĄα˩˘ѐĞ2:63ğ১ ଀ܲщූ‫ؼ‬πડЪүۤ˟ሁٗ‫۽‬Ăүࠎି‫ވ‬Ăࢦາޭೇ٢ϠĂѣጯϠ˟αŒˠĂ̶Ηѐ‫˘׶ט‬ ѐ‫ט‬Вα঱ĂӮࠎ؆ม˯ኝĄࠎՐरϠщ‫˯ؠ‬ኝĂҺੵ૙ˠ៊˭ă‫ڌ‬ዏҘொ̝ࡴĂ‫ߏٺ‬ଵੵӧ ᙱĂдှщූனӬᔉ଀७гˬ˼‫؀‬ĂᎸ‫ˬވିޙ‬มăᏱ̳‫˘ވ‬มĄα˩˟ѐĞ2:64ğֈ྿रϠ 483! ણ҂‫੼̋ڗ‬৺થຽᖚຽጯ७შ৭iuuq;00xxx/ttwt/uq/fev/ux0!Ăຩವ͟ഇĈ:9019027Ą

47


Ŝ ֈ྿થᖚ౹Ᏹˠͳᇃֲ

Ŝ ֈ྿થᖚ७๩˘֎

ዏˢҋ̎۞७‫˯۽‬ኝĄ6͡31͟Լ‫ࠎט‬Ķֈ྿‫ܐ‬৺થຽᖚຽጯ७ķ Ăјϲ཭ְົĂᆧ‫ވିޙ‬α มĂ֭ቁ‫ؠ‬Ķ๔ᆍፓ၁Ăҋ˧ՀϠķࠎ७੊ĄଂѩĂֈ྿ར͗ϠॲĂ৭ᘦ˞ཙՎĂಧ‫ޢ͟ؠ‬൴ ण۞ૄᖂĄϔ઼α˩αѐĞ2:66ğన̶ొ‫ॿٺ‬๩ᎩπᗉξĂϔ઼̱˩̣ѐĞ2:87ğ̶ొ؇ࣞ፾ ϲࠎॿ๩Ꭹֈ྿੼৺થຽᖚຽጯ७Ğॿ๩ֈ྿̏‫ٺ‬ϔ઼˝˩˘ѐĞ3113ğԼ‫ॿࠎט‬๩ֈ྿੼৺

֢ ʤ

̚ጯğ Ą ϔ઼̱˩ѐĞ2:82ğ੨Ъ߆‫ܜؼع‬ཌྷચିֈࠎ˝ѐ۞߆ඉĂઃᏱ‫ܐ‬થĂ७ЩԼࠎĶᄂΔ ξռϲֈ྿੼৺થຽᖚຽጯ७ķ Ą̱˩ˬѐĞ2:85ğͳ౹Ᏹˠࠎྋՙିᖚࣶ̍໰ᜪ༴᛬̄̃ય ᗟĂనϲֈ྿થᖚ‫ܢ‬నρ༴๩Ą˛˩αѐĞ2:96ğᆧనρ‫ܲ׊‬ֈࡊĂТॡ૟ტЪથຽࡊԼࠎົ ࢍְચࡊĂ७ЩԼࠎĶᄂΔξռϲֈ྿੼৺થຽछְᖚຽጯ७ķ Ąˣ˩ˣѐĞ2:::ğώ७఼࿅ 484

JTP:113઼ᅫᄮᙋĂࠎБ઼ௐ˘఼ٙ࿅ώีᄮᙋ̝੼৺̚ඈጯ७Ą

஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

484 ણ҂ֈ྿થᖚშ৭iuuq;00xxx/zvebi/uq/fev/ux0Ăຩವ͟ഇĈ:9019029Ą

48


ௐ̱༼ ੼ඈିֈ ‫̋ڗ‬ડ̝੼ඈିֈጯ‫่ع‬ᄂΔξϲវֈጯੰĂன̏ዏொҌ͇ϓĂߏᄂ៉ૈዳᐹսྻજˠ ̖̈́វֈ੊ቚ̝૞య፟ၹĄ

˘ăᄂΔξϲវֈጯੰ ‫̋ڗ‬ડ̝੼ඈିֈጯ‫่ع‬ᄂΔξϲវֈጯੰ˘ٙĂ‫ٺ‬ϔ઼̣˩˛ѐĞ2:79ğ9͡‫̋ڗٺ‬౹ ‫ޙ‬Ă‫ޙ‬७‫؟‬ўдరၔ߆‫ع‬൴णБϔវֈ߆ඉĂͽૈዳයࡻྻજࣶăᄅᔏᘹఙˠ̖ăЧ৺ጯ७វ ֈିरăྻજିቚăྻજࡊጯࡁտˠࣶăྻજᅳጱˠ̖̈́ᐹսۤົវֈ̍үˠࣶࠎϫᇾĂ֭੨ Ъ઼छវֈྻજࡊጯă੊ቚ൴ण߆ඉĂ̫֞α˩ѐ൴೭଱ຽԈ྽ăࠎ઼‫ۋ‬Ѝֹ̝‫׻‬Ą ࢵЇ७‫ڒܜ‬ᕃ‫؃‬Ăᑞထ‫ޙ‬७ĂؕჹԈૄĄϔ઼̱˩̱ѐĞ2:88ğ3͡‫ڒ‬७‫ܜ‬ΑјၷੜĂϤ ᆒ௜ώᜈೠ७ચĄϔ઼˛˩αѐĞ2:96ğ21͡Ăᆒ७‫ܜ‬ኛᙜ؇ࣞĂϤችপᐷАϠତЇĄϔ઼ˣ ˩ˬѐĞ2::5ğ6͡Ϥዑ܎౾̀ତೠ७ચĂ֭‫ٺ‬ˣ˩̣ѐĞ2::7ğ૲ᅳΔវ̿ॾࠎጯੰĂϔ઼

֢ ʤ ஑ ʭ ణ

˝˩˘ѐĞ3113ğ9͡ዑ܎७‫ܜ‬ੜЃĂዑ‫۾‬୚ିચ‫ܜ‬ତ˭΃ந७‫˘ܜ‬ᖚĂчј౹າĂϔ઼˝˩ ˟ѐĞ3114ğ७̓໅‫׶م‬౾̀ᒔᏴࠎາЇ७‫ܜ‬Ăώ඾а㒝ϓ७۞‫ڇ‬ચሤԢĂ૲ᅳΔវࡎ৔ᙱ ᙯĂེតј‫ܜ‬Ă֭‫̣˩˝ٺ‬ѐĞ3117ğԆјБࢬዏ७̝ᓞ࿝̍඀Ą˝˩̱ѐĞ3118ğ2͡Ă໅ ७‫ܜ‬ၷ੷Җ߆ੰវֈ؎ࣶົ͹Ї؎ࣶĂૺ‫ځ‬पઘ७‫ܜ‬ତЇ΃நᖚચĂ޺ᜈ͇ϓ७ડ̝‫ޙ‬నĄ˝ ˩̱ѐĞ3118ğ8͡ϤனЇ७‫ܜ‬ౘ؄ᕤ౾̀а७‫ڇ‬ચĂౘ७‫޺ۧܜ‬඾Ԉ៍ăฟ‫ٸ‬ă‫׶‬Ꮨăត ࢭăᙯᘃᄃ፬ᐽ۞‫ޥ‬ჯந‫ه‬ĂٚፉయЇฟ౹າԊĄ

485

ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ Ŝ ౹७ॡ۞७‫ ܝ‬Ŝ ᖞ७‫ܝ‬

Ŝ ϔ઼69ѐ˯ኝᖞି‫ވ‬

Ŝ ϔ઼6:ѐᖞវֈᐡ

Ŝ ዏொ͇ϓ‫̝ޢ‬າ७ડ

485! ણ҂ξϲវֈጯੰშ৭iuuq;00xxx/uqfd/fev/ux0Ăຩವ͟ഇĈ:9019029Ą

49


ௐ˛༼ ۤົିֈ ۤົିֈΒ߁ࠤᇃâਠӣ߁ۤડ̂ጯăۤົ̂ጯăሄ᛬ጯ௫ྤ໚͕̚ăဦ३ᐡăۤົ ିֈᐡă౾‫ۏ‬ᐡă࡚ఙᐡăྃ௫ጯ७ඈĄώ༼૟ͽۤડ̂ጯ̈́ጯ௫͕̚ăဦ३ᐡăۤົିֈᐡ ٙүࠎᇤࢗࢦ͕Ą

˘ăۤડ̂ጯ̈́ۤડጯ௫͕̚ ˩ѐ݈ௐ˘ٙ͛̋ۤ̂౹७ͽֽĂൺൺ˩ѐᄂ៉гડ̏јϲ‫ܕ‬Ѻٙۤડ̂ጯĂۤ̂ྻજ ቶࠎࢲሗĂଂ‫זݑ‬ΔĂ࿆̈́ᄂ៉Ч࣎֎རĂۤ̂̏ߏᄂ៉Ķ௣֗ጯ௫፟ၹķ̚јˠିֈ۞८ ͕Ą၆໰Б઼ۤ̂൴ण࿅඀ĂᄂΔξΞᄲߏۤ̂۞ฟୁ̝៑Ąଂ2::9ѐᄂΔξ߆‫ࠎع‬ᜩᑕϔม ିԼဥវనཉۤડ̂ጯ۞࣍ᛉĂซҖĶᄂΔξనཉۤડ̂ጯఢထࡁտၱྏᏱࢍ൪ķࡁտĂ֭Ᏼ ‫઼̚ߝ͢ؠ‬ઇࠎྏᏱᕇĂฟᏱĶ͛̋ۤડ̂ጯķ Ăᄂ៉ۤ̂ྻજ˵‫ކ‬Әϒёฟ៤Ą̙ኢߏᄂΔ ξٕБ઼Ăۤડ̂ጯҋ౹నͽֽĂ೩ֻϔி˘๪ซˢ੼ඈିֈۢᙊ໒ૅ۞ေຐĂֹј˼˯༱۞ ϔிਕણᄃᚶᜈିֈ۞፟ົĄ̶̙ҁ͌Ă̶̙շ̃Ă̶̙ጯ።ࡦഀĂ՟ѣˢጯ҂ྏĂ൑ኢߏѝ ѐεጯϔிĂٕຐጯ̖ᘹ۞ˠ̀Ăۤ̂೩ֻ˘࣎൑ᑅ˧۞ିֈᒖဩĂߏ˘ฟ‫۞ٸ‬ăπϔ̼۞ି ֈጯ‫ع‬Ąଂۤ̂۞ԣిј‫ܜ‬ĂΞ࠻΍ᄂ៉ϔி၆޺ᜈጯ௫۞ࢦෛĂ઱ѣ̙ᕝጯ௫Ă̖ਕѣ։р ۞Ϡ߿ዋᑕĂ˵̖ਕྫྷ˯ۤົតዏሗ߹Ą҃߆‫ז࠻˵ع‬௣֗ጯ௫វր̏ߏБϔ۞ВТυᅮ‫ݡ‬Ă ‫ߏٺ‬д3113ѐ఼࿅௣֗ጯ௫‫ڱ‬Ăۤડ̂ጯ௣‫ٺ‬ѣ˞‫ځ‬ቁ‫ޠڱ‬гҜĄ

2/ᄂΔξ‫ۤ̋ڗ‬ડ̂ጯ ᄂΔξ‫ۤ̋ڗ‬ડ̂ጯܼϤੑဥ‫ڱ‬ˠ‫઼࡚ھ‬ᅫ͛ିૄ‫ົܛ‬ٚᏱĂ౹७‫˟˩˝ٺ‬ѐĞ3114ğ3 ͡Ăおපྤஎିֈछ࡚ΐᙯܼЋຽᓁ෗ᕍፘ६۞གྷរ็ٚĂඕЪች৵࢐७‫͔ܜ‬ᅳۤડ൴ण۞Ᏹ ጯந‫ه‬ĂВ౹јˠିֈ̝ྮĂ̫֞̏Ꮇ̱ྶĄ‫ۤ̋ڗ‬ડ̂ጯ౹ϲ‫ܐ‬ഇనдҘ‫̚੼ڗ‬Ăҭࠎ͞‫ܮ‬ јˠጯ௫Ϲ఼̝‫ܮ‬ଥĂ˝˩̣ѐĞ3117ğዏொҌᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱212ཱི۞̚૬੼̚Ă ̚૬੼̚Ҝ‫̋ڗٺ‬ડ۞͕̚ҜཉĂ၆ડ̰44֧࣎۞˟˩к༱֧ϔֽᄲĂߏ˘࣎‫ܧ‬૱͞‫۞ܮ‬ጯ௫ ˯ኝгᕇĄдિ޺ۤ̂ந‫ه‬ᄃநຐҒ૾˭Ă‫̂ۤ̋ڗ‬Б७रϠăТ̥ဥฤᛸ͘གྷᒉĂ̙ҭ࢑੓

֢ ʤ ஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

ۤડ̂ጯᑕ‫ົ̝ۤ׍‬ᄃۤડయЇĂͷ౅࿅ିֈϠ߿̼ăۤડ̼۞পኳĂͽ̈́٤ण઼ᅫෛ౎۞ࢬ ШĂ̙ᕝஎਆۤડᄃ͔ᅳۤົᆊࣃĂՀિ޺ଯજ̳Вણᄃ̈́ۤົԼࢭĂࠎ‫ם‬ӄۤડଯण҃Ӆ ˧Ă჌჌ग़኎ᄃ౹າĂຽ̏எ̼ۤ̂ᄃۤડ۞ాඕĂјࠎۤ̂ྻજ۞ᙯᔣ˧ณĄд࿅Ν̱ѐ۞ Ӆ˧̚Ă‫̂ۤ̋ڗ‬дҖજ̚௢᎕˞̙͌۞၁ኹᄃј‫ڍ‬Ă่̙˝˩˛Ğ3119ğ ă˝˩ˣĞ311:ğ ాᜈ‫׌‬ѐᒔ଀ିֈԊෞᝥপᐹௐ˘Щ۞‫ؠۺ‬Ă˵ឰ‫ۤ଀פ̂ۤ̋ڗ‬ડ۞͚޺ᄃ‫ܫ‬ЇĄ

4:


Ŝ јϲ‫֟̌ګ‬чฤ

Ŝ ᎕ໂᏱந઼ᅫϹ߹߿જ

Ŝ ଯજᒉฤૻ̼Ꮠ̄ᙯܼ̈́ۤડᒉౄ

Ŝ Ᏹநۤડᐁ˾ྼጯᒉ

֢ ʤ ஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

3/ҁˠۤົ̂ጯ ࠎ˞‫ܓ‬ତᄂ៉੼᛬̼ۤົ۞‫ֽז‬Ăొ̶ᙯ͕ᄂ៉ҁˠ͕֗યᗟ۞ϔมˠ̀ĂপҾ‫ٺ‬2::5 ѐม௡ᖐĶ઼̚ҁˠିֈ‫ົם‬ķ Ăᚶ҃јϲĶҁˠۤົ̂ጯķ Ăᖣͽ೩ֻᄂ៉гડ۞‫ܜ‬۰˘࣎Ξ ͽЃยăΞͽጯ௫ăΞͽϹኖ۞఍ٙĄҁˠ̂ጯ۞јϲĂܼͽరၔĶ߿‫ז‬ҁăጯ‫ז‬ҁă‫זە‬ ҁăሄ‫ז‬ҁă߿଀рķ۞ჟৠĂԓ୕ᖣ඾Чีࡁ௫ኝ඀Ăឰ̚ҁѐˠдኝ඀༊̚Ϲኖăдኝ඀ ༊̚ᕖᆧෛ౎Ăдኝ඀༊̚߿ઉඏ੻Ăдኝ඀༊̚ᆧซ͕֗۞ઉ૵Ă֭ͷдϠ߿༊ֳ̚‫צ‬ᐹ ኳă߿˧۞ംᇊˠϠĄҁˠۤົ̂ጯ७‫ࠎܜ‬ምჯࣣĂࠎ͞‫ܮ‬ЧгጯࣶᏴ࣒ኝ඀Ăҁˠ̂ጯϫ݈ ٙ১ࣄ۞۞ି‫ވ‬ĂΒ߁ѣઉщາ‫۞ݱ‬७ώొડăԈ઼჊ј७ડă㝱ᴣಱ̀హͯ७ડă̂ۡ७ ડăϔщ७ડăᄂΔ̂ጯ७ડăР‫ڒ‬ઉ૵७ડ̈́ѱͤ۞჊ᇇ७ડώˣ७ડĄ७ડஎˢЧۤડĂ ੵ˞ѣӄ‫ۤٺ‬ડҁˠࡁ࣒γĂՀѣӀ‫ٺ‬Чгડ۞̼͛எॲྻજĄ ७ώొҜ‫̋ڗٺ‬ડˬϔྮ46‫ޒ‬:ཱི3ሁĞઉщາ‫ݱ‬ğ ĂੵᏱ̳‫ވ‬γĂΩѣି‫ވ‬5มĂΞТॡ टৼጯࣶ‫ܕ‬311ЩᏴ࣒ኝ඀Ąϫ݈д७ώొฟనѣ35჌ኝ඀Ă˯ኝጯࣶк྿611ዶˠѨĄኝ඀உ ᄏᄬ͛ăᘹఙăᗁᒚܲઉăϠၗăࡊԫăྻજ̈́ЃยඈĂਕ႕֖̙Тᅳાᅙጀ୉̝ᅮࢋĄ

51


4/‫̋ڗ‬ડሄ᛬ጯ௫ྤ໚͕̚ ॲፂ̰߆ొ௚ࢍྤफ़ពϯĂдБᄂΔξࡗ373༱ˠ˾̚Ă76໐ͽ˯ҁѐˠ˾ּͧࠎ 22/:7&ĂྵБ઼ҁѐˠ˾ּͧ21/49&ࠎ੼ĄࠎχౄᄂΔјࠎ‫ض‬჊‫ݱ‬ξĂᄂΔξ߆‫̶ع‬Ҿд̂ щડă‫̋ڗ‬ડằ‫ڒ‬ડ̈́ΔԸડјϲ5ٙሄ᛬ጯ௫ྤ໚͕̚Ąሄ᛬ጯ௫ྤ໚͕̚೩ֻ66໐ͽ˯ ֭నᚱ‫ٺ‬ᄂΔξ۞ѐ‫ܜ‬۰˘࣎ዦ᝝ăЃย‫׶‬ጯ௫۞૞ᛳ۩มĂ͕֭̚ѣಡ৽ă३ᚱăഗ‫ٕ׍‬ઉ ֗ඈጡՄඈĂΪࢋጴጯࣶᙋ‫ܮ‬ΞҺ෱ֹϡ͕̚Чีన౯Ă͕̚ੵ̙‫ؠ‬ഇฟᏱЧ჌Һ෱ͷк̮۞ ኝ඀Ăͽ೩̿ሄ᛬୉ჟৠ̼͛ᆸࢬĂТॡ೩ֻЧᙷዦ᝝ᄃઉ૵ăऎሄన౯Ăᝌ‫ۤܓ‬ડ‫ܜ‬۰Ꮸ᜙ ણᄃӀϡĂ‫׶‬ᅙጀူҡฟ͕‫ޘ‬࿅Տ˘͇Ą‫̋ڗ̚׎‬ડጯ௫͕̚ߏळརдϔϠ‫̣߱ྮڌ‬274.2ཱི7 ሁĂҜ‫ٺ‬ξဦˬϔ̶ᐡ۞‫̋ڗ‬ડሄ᛬ጯ௫ྤ໚͕̚ĂඕЪ‫׎‬ᐡᖟপҒ࡚ఙĂኝ඀পҒࠎĶ౹ຍ ࡚ఙķ ĂͽĶ‫࡚ە‬ą౹ຍķనࢍኝ඀Ă౅࿅੠Ր࡚ຏ̝࣎ˠܑ̼னĂВ౹Ϡ߿࡚ጯĄՏ˘ሄ᛬ ͕̚ੵ˞ͽኝ඀পҒࠎ൴ण͹คγĂ˵૟ॲፂᅙጀ‫ܜ‬۰۞ᅮՐĂ೩ֻՀк̮̼‫׶‬Ϡ߿̼۞ጯ௫ ኝ඀ĂтྻજܲઉăϠ߿࡚ጯăᄮᙊΟᖹăྤੈࡁ௫ăۤડᙯᘃ̈́छलˠᅫᙯܼĄ҃Տ˘ሄ᛬ ͕̚˵૟޺ᜈ٢๒Ԡ֭̍ૈ੊‫ڇ‬ચˠ˧ĂឰᄂΔξ۞ҁˠ̙૚ွĊ

֢ ʤ ஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

Ŝ ‫̋ڗ‬ડሄ᛬ጯ௫ྤ໚͕̚న߉̈́˯ኝଐԛ

52


˟ă ဦ३ᐡ ဦ३ᐡߏૈዳ࣎ˠ፾ϲጯ௫۩มĂՀߏ࣎ˠჟৠϠ߿ᄃྤੈྤ໚ᒔ‫פ‬౵ࢦࢋ۞გ྽Ăߏ ઉ૵‫ݱ‬ξ‫ا‬ϔ̙Ξٕ৿۞ૄώ৵ዳֽ໚Ąгડဦ३ᐡᐡᖟဦ३෸ᖳಱĂࣄዦத෸੼Ă၆‫࣎ٺ‬ˠ ዦ᝝௫ၚ۞ዳјĂ̈́ෛ౎̝ฟᔮౌѣϒШड़‫ڍ‬Ą ϫ݈ᄂΔξϲဦ३ᐡĂੵᓁᐡγĂΩѣ51̶ٙᐡă27ٙϔிዦᜓ‫̈́ވ‬3ٙംᇊဦ३ᐡĄ‫ڗ‬ ̋ડ‫݋‬ጾѣᄂΔξϲဦ३ᐡ‫̶̋ڗ‬ᐡăϔϠ̶ᐡă̚૬̶ᐡăୁ‫̶ځ‬ᐡĞෛᅪྤफ़ğ Ă̈́ዦᜓ ‫ވ‬Ąੵ೩ֻ˘ਠဦ३Ă˵೩ֻෛᅪ۰ዦ᝝̝ྤ໚Ă·̶ᙯ‫זڦ‬ऴ๕۰۞ዦ᝝ᅮՐĄ ॲፂ3119ѐ6͡ᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ఍΍‫̝ۍ‬ĮᄂΔξ௚ࢍѐಡį̝௚ࢍĂ‫̋ڗ‬ડᖟ३ณ̈́ဦ ३ࣄዦˠѨт˭ܑĈ

ܑ.22!!!‫̋ڗ‬ડᖟ३ณ̈́ဦ३ࣄዦˠѨܑ

֢ ʤ ஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

ѐ‫ޘ‬

ડા

ˠ ˾ ᇴ

ဦ३ᐡᇴ

3117

Бξ

3-743-351

52

‫̋ڗ‬

31:-532

6

Бξ

3-73:-386

52

‫̋ڗ‬

321-:97

6

3118

ѐ‫ޘ‬

ડા

ࣄዦΊѨ

ࣄዦˠѨ

ᖟ ३ Ί ᇴ প

5-962-488/11 ‫̋ڗ‬ડෛᅪপঅဦ३ΚБξ9/6:Ʀ 639-911/11 ĞБξ౵੼ğ 6-283-816/11 ‫̋ڗ‬ડෛᅪপঅဦ३ΚБξ9/7:Ʀ 671-852/11 ĞБξ౵੼ğ Տ˼ˠဦ३ࣄ Տ˼ˠֳѣᖟ३ณ ዦˠѨ

3117

3118

Бξ

8-249-327

3-173-:39

894/87 2-954/17

‫̋ڗ‬

921-272

334-437

2-169/5: 3-636/16

Бξ

8-759-5:1

3-264-934

92:/28 2-:78/46

‫̋ڗ‬

934-:96

334-638

2-16:/55 3-765/31

Ϥ௚ࢍ̚ΞۢĂ‫̋ڗ‬ડՏ˼ˠֳѣᖟ३ณĂ3117ѐࠎ3-636/16ΊĂ3118ѐࠎ3-765/3ΊĂ࠰ ੼‫ٺ‬ᄂΔξ̝πӮࣃĄՏ˼ˠဦ३ࣄዦˠѨĂ3117ѐࠎ2-169/5:ˠѨĂ3118ѐࠎ2-16:/55ˠ ѨĂӮᅈ੼‫ٺ‬ᄂΔξ̝πӮࣃĂΞ֍‫̋ڗ‬ડ̝ဦ३ྤ໚ᄃዦ᝝ࢲঈĂдᄂΔξ˩˟ડ̚Ăߏ 486

ྵࠎᖳಱ۞Ą‫̶ځୁ̚׎‬ᐡՀ೩ֻෛᅪ۰পঅ۞ዦ᝝ᅮՐĂд˩˟ડ̚Հߏ፾ΚោᐝĄ

486!Į3119ᄂΔξ‫̋ڗ‬ઉ૵‫ݱ‬ξϨϩ३į ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬኎ϠԊĂ3119ѐĂࢱ251.252Ą

53


ܑ9.23!!!‫̋ڗ‬ડ̶ᐡᖎ̬ ̶ᐡᖎ̬

ᐡᖟপҒ

гӬƝгဦ

‫̶̋ڗ‬ᐡ

ᛷᇆ

21677ᄂΔξˣᇇྮα߱799ཱི3ă7ă8ă9ሁ

ϔϠ̶ᐡ

Ꮠᖚିֈ

21659ᄂΔξ೶̼Δྮ2::‫ޒ‬6ཱི5ă6ሁ

ˬϔ̶ᐡ

࡚ఙ

21684ᄂΔξϔϠ‫̣߱ྮڌ‬274.2ཱི6ă7ሁ

̚૬̶ᐡ

ႝ൪

21663ᄂΔξ‫ܜ‬щ‫߱˟ྮڌ‬33:ཱི8.21ሁ

ୁ‫̶ځ‬ᐡ

ෛᅪྤफ़

2165:ᄂΔξ೶̼Δྮ266‫ޒ‬87ཱི

2ăᄂΔξϲဦ३ᐡ‫̶̋ڗ‬ᐡ ώᐡळར‫֘ͫ̋ڗٺ‬৭य़Ăᄃ‫̋ڗ‬ડ߆͕̚ࠎዐĂᄃ̶ᐡ˘ූ̝࿣۞ߏ඾Щ۞ᛝ‫៍ූګ‬ Ѝ؆ξĂડ̰кͽથຽࠎ͹ĂϤ‫ٺ‬Ϲ఼‫ܮ‬ଥăੵ༊г۞᝝۰ཏγă᝝۰ͽ఼๔୉‫ا‬кĄ‫̶̋ڗ‬ ᐡߏ።Ϋଊ˳۞̶ᐡĂ‫̣׶ߌٺ‬ѐĞ2:41ğϤሤ͕ξ௠ౘೇᖃ೩ֻᐡ‫˿۽‬гĂགྷᄂΔξϲဦ३ 487!

ᐡఢထᒉྻĂ‫ٺ‬ϔ઼˛˩ˬѐĞ2:95ğࢦ‫ޙ‬ԆјĂߏϔிྤӄဦ३ᐡְຽ۞։р‫׏‬ቑĄ

3ăᄂΔξϲဦ३ᐡϔϠ̶ᐡ ᄂΔξϲဦ३ᐡϔϠ̶ᐡјϲ‫ٺ‬ϔ઼˛˩˟ѐĞ2:94ğ23͡28͟Ăळར‫ٺ‬೶̼Δྮ2::‫ޒ‬ 6ཱིαặሁĂώᐡܼ˘ۤડ̳Вဦ३ᐡĂᐡᖟপҒͽ‫׊‬ආ̈́Ꮠᖚିֈဦ३ࠎ͹Ă౅࿅ዦ᝝Ξ ͽᖳಱԧࣇ۞ˠϠăᆧ‫ܜ‬ԧࣇ۞֍ᙊă·၁ԧࣇ۞Ϡ߿Ăࢬᓜྤੈࡊԫॡ΃۞ֽᓜĂဦ३ᐡ˵ 488

υืՐາՐតĂ೩ֻк̮̼۞‫ڇ‬ચĂͽࢬᓜॡ΃۞҂រĄ

4ăᄂΔξϲဦ३ᐡˬϔ̶ᐡ ϔ઼˛˩ѐ΃‫ܐ‬ഇĂϔϠۤડ̰˩˟Ҝ֧‫ܜ‬ᝥ‫ۤٺ‬ડ˿гࢦထٙ౺̝‫ٯ‬෱гĂϏүགྷᑻ ѣड़̝ྻϡĂ࢜Шξ‫ͅع‬ᑕĂ‫ޙ‬ᛉᎸ‫˘ޙ‬кϫᇾֹϡ̝̳Вะົ߿જಞٙĂͽᏖۤડ‫ا‬ϔ̝

֢ ʤ ஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

჊Ąϔ߆Ԋ‫ٺ‬ϔ઼˛˩αѐĞ2:96ğ؇‫׻‬አߤۤડϔி̝ຍᙸĂТѐΡฟĶᄂΔξϔϠۤડ̚ ͕̳В‫ޙ‬᎝Ꮈ‫ޙ‬૞९̈௡ࡁ੅ᅮՐăᎸ‫ޙ‬ॡม̈́࿰ზົᛉķ Ąҋϔ઼˛˩̱ѐĞ2:98ğ3͡:͟ ੓ฟ̍Ҍϔ઼ˣ˩˟ѐĞ2::4ğ4͡͹វ̍඀រќԆјĂ።ॡ̱ѐዶĂᓁ̍඀෱ౙᆆདྷΖֿ߭ ߭߂ણ༱ЁΖౙֿણ߂Ё̮ፋĂᓁሁг‫ࢬڕ‬᎕ࠎ43-7:2/8π̳͎͞Ă‫ؠ‬ЩࠎĶϔϠۤડ͕̚ķ Ă

487! ણ҂ᄂΔξϲဦ३ᐡ‫̶̋ڗ‬ᐡშ৭ iuuq;00xxx/uqnm/fev/ux0UbjqfjQvcmjdMjcsbsz0joefy/qiq@qbhf>dpnnpo.ejwmjol. csbodi`jouspevdujpo/qiq'je>b22'tvctjuf>dijoftf!Ăຩವ͟ഇĈ:9019027Ą 488! ણ҂ᄂΔξϲဦ३ᐡϔϠ̶ᐡშ৭ iuuq;00xxx/uqnm/fev/ux0UbjqfjQvcmjdMjcsbsz0joefy/qiq@qbhf>dpnnpo.ejwmjol. csbodi`jouspevdujpo/qiq'je>b23'tvcĂຩವ͟ഇĈ:9019027Ą

54


ࠎᄂΔξᅲ‫׍‬ఢሀ۞ۤડ߿જ͕̚Ą ѩ͕̚Ҝ‫ˬٺ‬ϔྮăϔϠ‫̣߱ྮڌ‬๪ᒖय़Ăг˯˩˘ᆸăг˭ˬᆸĂγ៍ԈઈĂ̰ొన ߉ԆචĂనѣઃ֘ಞă෹৺ξಞăᅙҖăᛋ၅Ԋă͗߆̍ү৭ăઉܲ৭ăћ‫׊‬ٙă‫׊‬ආ჊Ӏ‫ڇ‬ ચ͕̚ăะົૅă‫׊‬ආѝᒚ͕̚ă͌ѐᅃጱ͕̚ă߿જ͕̚ăࡁ௫ି‫ވ‬ăҁˠ‫ڇ‬ચ͕̚ă‫׊‬ආ ྼሄಞăઉ֗ٗăਫ਼˧஧ି‫ވ‬ăᄅᔏି‫ވ‬ăߘ྽ᐡăขॉ྽ᐡă۩͘྽ି‫ވ‬ăវֈᐡĂ‫̚׎‬ ̣ă̱ሁӈࠎĶᄂΔξϲဦ३ᐡˬϔ̶ᐡķ Ă‫ٺ‬ˣ˩˟ѐĞ2::4ğ6͡33͟Ϥξ‫ܜ‬͹޺ฟᐡĂј ࠎξဦௐˬ˩̶࣎ᐡĂ೩ֻξϔဦ३ዦᜓă३൪णᜓăෛ᝘ྤफ़‫ڟ‬ካăႊᓾ̈́Чᙷଯᇃ߿જඈ кΑਕ۞‫ڇ‬ચĂᝌ‫ܓ‬Чࠧˠ̀Ꮸ᜙ֽ݈Вֳ३ࢶĄώ̶ᐡ̝ࢦᕇᐡᖟࠎ࡚ఙĂੵᄓะᄃ࡚ఙѣ ᙯ̝̚γဦ३ăഇΏă̈Ί̄ăෛ᝘ྤफ़γĂ֭ગᏭፋநЧಡΏ࠹ᙯྤफ़ĂౘЕ‫ࢦٺ‬ᕇᐡᖟ 489

ડĂ೩ֻଋ౵າ۞࡚ఙྤੈĄ

5ăᄂΔξϲဦ३ᐡ̚૬̶ᐡ ώ̶ᐡࠎᄂΔξϲဦ३ᐡາన઼̰ௐ˘ٙͽႝ൪ࠎপᖟ۞̶ᐡĂ‫ٺ‬ˣ˩˛ѐĞ2::9ğ8͡

֢ ʤ

ୁϡĂထ˭ဦ३ᐡќะႝ൪পᖟ۞າࡔ̮Ąώ̶ᐡळར‫ٺ‬ᄂΔξ‫ܜ‬щ‫߱˟ྮڌ‬33:ཱི8Ҍ21ሁĂ ‫ି͛ܕܢ‬న߉‫ڒ‬ϲĂથຽᓄၷĄᄃ೶઼̼̈ă̚ᎸѺఱăᄂෛ̳Φ࠹̢ͧዐĂ̳֘‫ܮ‬ଥĂ‫ܕ‬ᄂ 48:

ՠ̚૬৭̈́ଥྻ͢ߝቢĂ͞‫ܮ‬ൺ̚‫ܜ‬඀෼ᗓ۞᝝۰ᄌᓜώᐡĂВֳ३ࢶĄ

஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

6ăᄂΔξϲဦ३ᐡୁ‫̶ځ‬ᐡ ᄂΔξϲဦ३ᐡୁ‫̶ځ‬ᐡ)ͽ˭ᖎჍώ̶ᐡ*ࠎБ઼ௐ˘ٙࠎෛᅪ۰‫ڇ‬ચ۞̳Вဦ३ᐡĂ݈ ֗ࠎϔ઼̣˩˟ѐĞ2:74ğ2͡д۠ˠ჊Ӏ‫ם‬ซົ̰నϲ̝Ķ۠ˠᕇфဦ३‫ވ‬ķ Ăϔ઼˛˩̣ѐ Ğ2:97ğ7͡ዏˢ̂Т̶ᐡĂ‫ٺ‬ϔ઼ˣ˩ˬѐĞ2::5ğ:͡41͟ୁ‫ځ‬ጯ७ᖞӬϒёјϲćˣ˩˛ ѐĞ2::9ğ:͡32͟ԼࠎᄂΔξୁ‫ڇځ‬ચ͕̚Ăˬሁࠎώ̶ᐡֹϡĂ೩ֻෛᅪ᝝۰ᕇф३̈́ಡ ᝝‫ڇ‬ચć֭ͽ႕֖Б઼̣༱ዶҜෛᅪ‫̓ڈ‬Ķۢķ۞ᅮՐ̈́‫ޙ‬ၹԆච۞ෛᅪྤੈშࠎϫᇾĄ˝˩ αѐĞ3116ğ2͡੓ώ̶ᐡତგፋഏ̂ሁĂϲӈ඾͘ఢထᐡ‫࣒۽‬ᖑĂͽ೩̿‫ڇ‬ચ‫ݡ‬ኳć˝˩̣ ѐĞ3117ğ22͡‫غ‬ซҖ࣒ᖑ̍඀Ă֭‫̱˩˝ٺ‬ѐĞ3118ğ9͡21͟ึӀඇ̍Ąώ̶ᐡᐡᖟͽѣ ᓏ३ăᕇф३ăᗕෛဦ३ă̂фဦ३ăᕇф࿪̄ဦ३ࠎ͹Ă֭నཉᕖෛ፟ă۠ϡ࿪ཝֻෛᅪ᝝ 491

۰ֹϡĂѩγĂՏ͡΍‫ۍ‬Ķୁ‫ࢰ̝ځ‬ķѣᓏᗔᄫֻෛᅪ‫̓ڈ‬Һ෱ࢎዦĄ

7ăέΔξ‫̋ڗ‬ຎড়झ‫ܢ‬నဦ३ᐡ ϔ઼̣˩̣ѐĞ2:77ğ Ă੨Ъ߆‫߆ع‬ඉĂ‫̋ڗ‬ຎড়झԆјੑဥ‫ڱ‬ˠέΔξ‫̋ڗ‬ຎড়झ൳ ੃ĂᏴᓝ཭ႾְົĂ૟ᇁயၱགྷ෱̳ฟ̼Ąੑဥ‫ڱ‬ˠέΔξ‫̋ڗ‬ຎড়झ̝ඕዶགྷ෱Ăੵүࠎᓝ

489! ણ҂ᄂΔξϲဦ३ᐡˬϔ̶ᐡშ৭iuuq;00xxx/uqnm/fev/ux0UbjqfjQvcmjdMjcsbsz0!Ăຩವ͟ഇĈ :9019027Ą 48:! ણ҂ᄂΔξϲဦ३ᐡ̚૬̶ᐡშ৭iuuq;00ux/nzcmph/zbipp/dpn0!Ăຩವ͟ഇĈ:9019027Ą 491! ણ҂ᄂΔξϲဦ३ᐡୁ‫̶ځ‬ᐡშ৭iuuq;00xxx/uqnm/fev/ux0cmjoe0dhj0!Ăຩವ͟ഇĈ:9019027Ą

55


Ᏹ็௚ାᑻགྷ෱γĂ‫ٺ‬ϔ઼̱˩̱ѐĞ2:88ğ Ăд܎‫ූڒ‬Ꮈ‫̋ڗޙ‬ຎড়झ‫ܢ‬నဦ३ᐡĂဦ३ᐡ ဦ੼̣ᆸĂᖟ३‫׌‬༱ዶΊĂ೩ֻ‫̄̋ڗ‬ԙጯ௫ྤ໚ᄃ೩̿гડ̼͛ͪπĄϔ઼˝˩˟ѐ Ğ3114ğ ˣ͡੓Ă੨Ъۤົ۞ซՎĂՏߐഇ֭ᓝҖጯఙᓾळĂလ೎Հк‫ܫ‬वĄТѐࠎ੨Ъຎড়झ‫ޙ‬झ 492

361ฉѐĂझय़ႝ൪ဦ३ᐡТॡฟᐡĂ೩ֻгડ‫ޅ‬ආЃยିֈрಞٙĄ

8ăҖ͇झ‫ܢ‬నϛ۩ဦ३ᐡ೶̼ώᐡ Җ͇झ‫ܢ‬నဦ३ᐡĂΒ߁˘఍ώᐡᄃ‫׌‬఍̶ᐡĂ̶ҾळརдᄂΔξ‫̋ڗ‬ă̋̚ăΔԸˬ ࣎Җ߆ડ̰Ă‫̋ڗ‬ડώᐡळར‫ٺ‬೶̼Δྮ231‫ޒ‬:ཱིĂࡗҜ‫ͳٺ‬ഈฺ‫ظ‬Ğᒖฺֲ‫ظ‬ğ‫͞ޢ‬Ąιߏ Җ͇झώ඾‫ܫצ‬ி̝;੉Ăචϡᚗෳྤ໚֭᎕ໂа㒝ۤົ۞‫׍‬វܑனĂ֭ͽ؇Җ̼͛ᄃିֈԠ ຽࠎந‫۞ه‬૞య፟ၹćιߏᄂ៉гડྵѝϤ‫ି؟‬ဥវ౹ϲ۞̳Вဦ३ᐡ̝˘Ąϛ۩र̝ͭ̄เ ‫م‬Ҋ‫̚੼ٺ‬ॡ΃Ă૱Νͳͩဦ३ᐡ࠻३Ăѣຏ‫ٺ‬ဦ३ྤफ़۞̙֖̈́᝝३۩ม۞৿ͻĂ၆༊ॡ۞ ጯ̄ߏ൑ͧ۞૊ՐĂЯѩШϛ۩रͭ‫ޙ‬ᛉĂˬझຽ̏‫ޙ‬јĂੵ˞ۤົຎච̝γĂߏӎΞͽ҂ᇋ Ꮈ‫ޙ‬ဦ३ᐡĂࠎѣ͕Ш˯۞ጯϠ೩ֻ˘఍୻‫۞ޖ‬ᒖဩ᝝३Ą֭‫ٺ‬ϔ઼̣˩ˣѐĞ2:7:ğјϲ Ķဦ३ᐡᚯ‫ົࣶ؎ޙ‬ķ Ăฟؕఢထဦ३ᐡ۞Ꮈ‫ޙ‬Ăϔ઼̱˩˛ѐĞ2:89ğ̮όརјฟ‫ٸ‬Ăαሁΐ г˭‫ވ‬Ăֹϡ‫؀‬ᇴ2-611‫؀‬ĂዦᜓळҜ2-311यĂБొҽঈฟ‫ٸ‬Ăд֤࣎ѐ΃ĂზߏБᄂΔξ౵

֢ ʤ

නዋ۞ဦ३ᐡĄώᐡฟ၌̫֞Ğ2:89.3119ğ Ă̏གྷ‫ب‬႕ˬ˩ѐĄ ဦ३ᐡͽ‫ڇ‬ચጯϠă˯঱୉‫ۤ׶‬ડϔிࠎ͹Ă᝝۰ཏ࠹༊ѐᅅĂЯѩੵ˞ᖟ३˟˩˟༱ Ί̝γĂ˵Ᏹ˞ధкଯᇃ߿જĂ᝝३ົă࿪ᇆ‫ڟ‬ካăրЕᓾळăۤିј‫ڍ‬णăဦ३ᐡ΍֕Čඈ ߿જĂ֭๬ౄĶͽ᝝۰ࠎ಴ķ۞‫ڇ‬ચঈ‫ڤ‬Ăͽଯण௣֗ିֈĂ‫ޙ‬ϲጯ௫ۤົĄҖ̝ѣѐ۞ј ˠă‫׊‬ආᄃᅙጀ୉ۤିኝ඀Ă̈́Чีଯᇃ߿જâۡͽֽஎ‫צ‬ϔி۞ಈຑᄃ‫ؠۺ‬ĄາฟᏱ۞ Ķᘹ͛ᓾૅķ Ăӣᄏ˞Հᖳಱ۞ኝ඀̰ट‫߿׶‬જีϫĂ‫ؤ‬т˘ٙ̈‫̂ົۤ۞ݭ‬ጯĂឰϔிѣՀк ۞ᏴፄăՀр۞ጯ௫፟ົĄ

ˬă ۤົିֈᐡٙ 2ăᄂΔξϲۤົିֈᐡ

஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

ĞᄂΔξˣᇇྮˬ߱36ཱིğ ᄂΔξϲۤົିֈᐡѝд2:72ѐಶฟؕᚯ౯Ă2:75ѐјϲĂ౵‫̂̋̚ࣄܐ‬ሁĞ̫̋̚ξ ಞğᏱ̳Ă2:77ѐĂࣄᄂΔ͋ᇁ‫ࠎૅࣖځ‬ᐡӬĂ֭ఢထֻξϔЃย߿જ۞ಞٙĂ2:94ѐ21͡ዏ Ҍˣᇇྮˬ߱36ཱིĂ2:::ѐԼᔴᄂΔξ߆‫̼͛ع‬ԊĄ3113ѐѐ‫غ‬Ăਈྤ3ᆆ4˼༱̮Ă።གྷΗѐ ‫ދ‬ᐡፋ࣒ĂѨѐ4͡ĂՀЩ‫ݱ‬ξᄅᄂࢦາ၆γฟ‫ٸ‬Ą ᄬ̠ĈĶ̍඀Ξͽឰ‫ݱ‬ξត̂Ă̼҃͛ਕૉឰ‫ݱ‬ξត଀Հઈ̂ĄķᄂΔξۤିᐡᐡѣ͛ ̼߿જ͕̚ă͗γᘹఙᇃಞăົᛉ‫ވ‬ăणᜓ‫ވ‬ČČඈĂ̼͛߿જ͕̚۞៍ிयܼϤ2‫ז‬4ሁĂΞ ͽटৼ2-257࣎ळҜĂዋЪᑚᆐ̈́ࢰሄႊ΍ĂᄂΔξᑚᆐ‫ٺ؞‬Տѐ5͡੓ฟ៤Ҍ7ͤ͡Ăႊ΍̰

492! ણ҂‫̋ڗ‬ຎড়झ‫ܢ‬నဦ३ᐡშ৭iuuq;00ttzh.mjc/nzxfc/ijofu/ofu0Ăຩವ͟ഇĈ:9019027Ą

56


Ŝ ‫ݱ‬ξᄅᄂăۤିᐡणಞ

टΒ߁ᄅᄂᆐă઼ᆐăႇͿᑚඈĂႊ΍ಏҜͽ઼̰ᆐဥࠎ͹Ă‫ܕ‬ѐϺᔛኛ઼̚ᐹսᆐဥણᄃ஽ ົĄۤିᐡҌචះ̈́ௐ˘ăௐ˟णᜓ‫ވ‬Ă૱১ࣄගЧ৺ጯ७ă፟ᙯă̳ৈဥវᄃ࣎ˠĂซҖ઼ ൪ăҘ൪ă३‫ڱ‬ăᛷᇆă̍͘ᘹ‫ݡ‬ඈү‫۞ݡ‬ण΍ĂΩᐡ̰నѣ̈‫ݭ‬ဦ३‫ވ‬Ăጾѣ4-611ዶΊᖟ ३̈́Чีᗔᄫăಡ৽61ዶ჌ĂѩγĂۤିᐡ̰ᔘฟᏱᘹਕࡁ௫঱Ă೩ֻϔிֹϡᄃጯ௫Ăଯજ ᘹఙ̼͛߿જĄᐌ඾ۤົ۞к̮̼Ă‫ڇ‬ચีϫ̙ᕝј‫ܜ‬ĂтᏱநᄂΔξг͞ᑚᆐͧᔈă̚රϔ

֢ ʤ

୉ᄅᔏͧᔈăᄬ͛ᚮᔈăࢰሄͧᔈඈᘹ͛ᚮᔈćᏱந೧‫܅‬Ă༉ҧăछ߆ă઼൪ă३‫ڱ‬ăᙶ‫ޠ‬ă ͨҗă࿪̄ൣඈԫᘹࡁ௫঱ĄՏฉ̱‫ؠ‬ഇᓝᏱξϔᓾळĂ̰टΒ߁ᘹఙăᗁጯăۤົăགྷᑻă ߆‫ڼ‬ăˠᅫᙯܼă̓ଐᄃຑଐඈ͹ᗟĄ

஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

ѩγĂՏ͟˭̾Ăྍᐡ‫ؠވߍٸ‬ഇᇫ‫ିۤٸ‬ൺͯĂ֭౯ѣЧёᐂࢰĞᇆğ૲Ăֻϔி‫ڟ‬ ካćᏱநᏐᖚିֈ̈́छलିֈ̝ଯᇃćᏱந࣎९ᅃጱăဥវᏙથăၷᅃࣶĞཌྷ̍ğႶᏴ̈́дᖚ ੊ቚඈ߿જćᓝᏱछलିֈă૓݈ିֈրЕᓾळăᏐᖚିֈ੅ኢົᄃ᝝३ົăᏐ̄ିֈրЕඈ 493

߿જĂ౅࿅кᇹ̼۞߿જ͞ёĂ‫ם‬ӄξϔ‫ޙ‬ϲ‫׶‬Ꮨ๪႕۞Ꮠ̄ᙯܼĄ

3ăዩόᘹఙ౾‫ۏ‬ᐡ ĞᄂΔξઉ૵ྮ267ཱི22ሁğ ዩόᘹఙ౾‫ۏ‬ᐡҜ‫ٺ‬3114ѐฟᐡĂࢵЇᐡ‫ૺࠎܜ‬ᓜϠି଱Ą861‫۞؀‬णಞ۩มΒӣ22ሁ۞ পणಞ̈́Ңည͛‫ۏ‬णಞćг˭2ሁࠎ൪ညϮ૞ડĄ‫׎‬јϲ۞ϫ۞дࡁտᄃିֈΑਕĂ࡭˧‫ٺ‬Ο ጡ‫ۏ‬ጯ۞ࡁտĂඕЪ҂Οጯăˠᙷጯă࡚ఙΫă͛ᚥጯඈன΃ጯࡊĂᖣϤफ़ă̍ăԛă৳ඈ5 ࣎ᆸѨ۞̶‫ژ‬Ă૟Οጡ‫ۏ‬ᖼ̼ࠎጡ‫ۏ‬Ϋफ़Ăᔘࣧጡ‫ۏ‬ٙд۞።ΫࡦഀĄฟ‫ٸ‬૞छăጯ۰ٕጯ७ ဥវҺ෱࿰ࡗણ៍Ăྍᐡ֭೩ֻొЊ͛‫͘˯׎ֻۏ‬Ą ዩόᘹఙ౾‫ۏ‬ᐡ۞6˼кІᐡᖟĂБొߏዩό཭ְ‫ܜ‬ౘϖ঍ၱछᛳ۞ќᖟĂͽϜጡăҢି ͛‫ۏ‬ă౜Ⴣጡă൪ညϮ̈́‫ܦ‬ᅚጡࠎ͹Ă఺ֱࠡෳ۞͛‫ۏ‬അ΍ࣄග߇झĂࠤҌ࢒৸ࡗणᜓĮҘ ႔Ć‫ܛ‬ᒽϜӇį Ăࡁ௫۰Ξͽдྍᐡͽ‫ܕ‬෼ᗓ൑ዌᘣ۞௟௟ັ੩ĄΩѣ˘Іໂࠡෳ۞Įᎊ‫֤۽‬ ‫ࠧڱ‬ˠ̚ညį Ăд૞ࠎ‫׎‬ณ֗ࢎઇ۞͢Ӈ྆Ăࣃ଀ଣ৶࡚ᚊ۞ྼ‫ڟ۞ၙၙމ‬ካĄ ዩόᘹఙ౾‫ۏ‬ᐡᇶॡϏഈШฟ‫ٸ‬ёᘹఙ౾‫ۏ‬ᐡ۞གྷᒉࣧЯѣ˟Ă‫ߏ˘׎‬ˠ̖ૈֈ̈́న౯

493 ણ҂ᄂΔξϲۤົିֈᐡiuuq;00xxx/untfi/hpw/ux0!Ăຩವ͟ഇĈ:9019027Ą

57


Ŝ ˢ˾٢ൕ̈́଱ኝଐԛ

ϏᎷԆ࡚Ă‫ܐ‬ഇ่ԓ୕ԯᐡ̰۞͛‫៍ۏ‬ᇝ‫ވ‬Ăֻጯఙࠧ̈́ጯ७࠹ᙯࡊրरϠซҖ၁‫៍ۏ‬ᇝć‫׎‬ ˟ӈࠎ˞Ķ͛‫ۏ‬Ξͽ˯͘ķ۞၁‫៍ۏ‬ᇝĂ‫ޝ‬кࠡෳ۞͛‫ۏ‬ĂϏజ·̶࿣඗‫ٺ‬ણ៍۰ٙౄј۞۩ ঈᄃЍቢ๋चĂ߇ଳࢨॡࢨˠᇴણ៍Ą

4ăโ‫ࠧ͵ڗ‬౾‫ۏ‬ᐡ ĞᄂΔξೇᎸ‫߱˘ྮݑ‬4:ཱི຋ࢲᇃಞ˟ሁğ โ‫ߏࠧ͵ڗ‬ඕЪᐖၗणϯᄃ̢જᇆࢰкಫវ۞າ‫ݭ‬णᜓᐡĂ̬௜ᄂ៉ѝഇ۞Ϡ߿ࢲᄻ̈́

֢ ʤ

ᄂ៉฼फ़۞តዏĄโ‫ڗ‬ЋຽϤૺ͛Ո౹ϲĂ2:35ѐĂૺ͛ՈΈԙЪྤ෴˭ᄂΔξዑэྮ͟ˠགྷ ᒉ۞κΞκΞĞᛌࢰğՠͪથົన౯Ă̍ᇄన‫ܜٺ‬щҘྮĂ‫׻‬ЩซᛟથົĂ૞ְՠͪᄦౄĄซ ᛟથົϠயˬ͘ൕ̈́ಱ̀ൕᇅ঴ՠͪĂ2:42ѐଯ΍โ‫ڗ‬ՠͪĂ‫פ‬Щโ‫ڗ‬Ăߏഇధ̳Φ۞൴णѣ т‫ܦܜߦڗ‬ਠĄโ‫̳ڗ‬ΦᄂΔ̚૬ᇄฟ൴ࠎ຋ࢲᇃಞॡĂᄂΔξ߆‫ޙع‬ᛉྍ̳Φд຋ࢲᇃಞᆧ నโ‫ࠧ͵ڗ‬Ăࣕ˞ྋโ‫۞ڗ‬࿅ΝᄃϏֽĂ֭೩ֻξϔᐹኳ۞ЃยΝ఍Ą โ‫ڗ‬౾‫ۏ‬ᐡͽ࿅ΝăனдăϏֽઇࠎणϯ۞͹คĂซˢโ‫ޢࠧ͵ڗ‬ĂԜт֕ˢॡЍᐋ ྽Ăа‫ק‬โ‫̳ڗ‬Φᄃᄂ៉ۤົ۞ࢦࢋְ̂̈́ѝഇᄂ៉ֹٙϡ۞᏿။Ąд֕྽˯Ξͽ࠻‫ז‬โ‫ڗ‬። ѐֹϡ۞થᇾၹဦĄ֕΍ॡЍᐋ྽‫ޢ‬Ăซˢ͹ᗟणϯ۞̍ᇄ͛‫ۏ‬ડĂΞͽ࠻‫ז‬โ‫ڗ‬Ւ̀ăโ‫ڗ‬ ՠͪ̈́โ‫ڗ‬ѝഇய‫ࠟ۞ݡ‬ሬ஬Β྅Ăଂਨᘰ॑྅ă๬ቱᘰ॑྅‫͢ז‬ቐă๬ቱቐă৽ቐĂՏีౌ ߏγࢬց֍۞͛‫ۏ‬ĄѩγĂᔘౘЕགྷዚથ۞ᙑ‫ݡ‬Ğโ‫ڗ‬໢‫̈́ࢍޘ‬ॡᛗğ Ąҁූડणனᄂ៉61ѐ ΃۞ҁූഀ෪Ă̰टΒ߁ભͯҖăፉͿᛧ‫ظ‬ăූᐝ‫ޒ‬ԍ۞рዐ‫ا‬᰷Ϳ‫ظ‬ăѝഇ۞ሄ౅ረ‫ד‬Җă

஑ ʭ ణ ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

நጀះ̈́ௐ˘ᆐಞĄѩγĂкಫវ̢જ༼ϫĂឰ៍ிа‫ק‬അགྷҡᐌ̂छ˘੓ј‫۞ܜ‬གྷ‫׏‬ᇃӘć Ӏϡ̢જё۞኷‫ק‬યඍĂጯ௫฼फ़૱ᙊćనࢍᛳ‫ٺ‬ҋ̎۞โ‫ڗ‬฼फ़Ąᐡ̰ՏΗ̈ॡᇫ‫ٸ‬ඕЪࢰ ሄᄃ፶Ѝ۞፶ЍսĂд7̳͎੼۞Ѝញߐ۩ ˭Ăឰણ៍۰វរเ‫۞୐୻זڃ‬ॡԔត̼Ą ѩγĂ˵дᄂ៉णᜓᐡ͔ซ͟ώਕమ઴311ี ய‫۞ݡ‬ҋજమ኱፟Ă௡јҋજથ‫ظ‬Ăֻঐ෱ 494

۰ҋϤᏴϡкᇹ̼થ‫ݡ‬Ą

Ŝ โ‫ڗ‬౾‫ۏ‬ᐡ 494! ણ҂โ‫ڗ‬౾‫ۏ‬ᐡშ৭iuuq;00xxx/ifztpoh/dpn/ux0nvtfvn/iunĂຩವ͟ഇĈ:9019027Ą

58


5ă˿гԼࢭࡔ‫ه‬ᐡ ĞᄂΔξ೶̼‫߱˘ྮݑ‬2ཱི21ሁğ ˿гԼࢭࡔ‫ه‬ᐡనϲ۞‫؟‬ўߏࡔ‫ه‬ᄂ៉˿ гԼࢭ۞јΑְᖹĂणᜓѣᙯ˿гԼࢭ۞ՙ ඉĂેҖ̰टᄃј‫ڍ‬Ă‫ކ‬ೳ˿гԼࢭ۞ᒻड़Ă ‫ٺ‬2:78ѐརјĄౘЕ‫ވ‬णϯ˿гԼࢭ۞።Ϋ͛ ᚥăᄂ៉˿гԼࢭ̈́߆‫ع‬ዏᄂ݈ă‫઼̂̚ޢ‬ౙ Ч࠷˿гԼࢭ͛ᚥĄ2::3ѐĂՀາणϯ‫ݭ‬ၗĂ ౅࿅ฟ‫۞ٸ‬ăˠّ̼۞णϯ͞ёĂֹۤົ̂

Ŝ ˿гԼࢭࡔ‫ه‬ᐡ

ிăд७ጯϠ̈́̚γˠ̀ᄮᙊ̈́ᒢྋᄂ៉˿г Լࢭ࿅඀ă̰टᄃᇆᜩĄणϯ͹ᗟ̶ࠎĈ˿гԼࢭ።Ϋѐܑăᄂ៉˿гԼࢭăˬ˛̣ഴ১ăਆ ۰ѣ‫׎‬ϣăπӮгᝋă˿гࢦထăৈംྼᑚă̂ॡ΃ᇃಞăкಫវෛ᝘ăனล߱˿гયᗟඈĄ ˿гԼࢭࡔ‫ه‬ᐡͽ኷‫̼ק‬ăྤੈ̼ăன΃̼۞णϯ͞ёĂֹۤົ̂ிᒢྋᄂ៉˿гԼࢭ

֢ ʤ

۞БᄻĄᐖၗ۞णϯѣЍೇ݈ᄂ៉۞˿гԼࢭΫफ़ă˿гԼࢭྻજ͛ᚥăဦܑă໰ͯăሀ‫ݭ‬

஑ ʭ ణ

6ăᄂΔઊᑚᐡ

ዽ ‫ݣ‬ ˞ ደ म ଀ Չ

ઊᑚᐡĂࢬ᎕ࡗ911‫؀‬Ăࣘ‫׍‬ᑚઊ‫׏‬ᖟăି

495

ඈĄજၗणϯ‫݋‬ѣன΃̼۞кಫវ‫ڟ‬ካă࿪ཝৈംྼᑚăᜲ͑ᆐಞඈĄ

ᄂΔઊᑚᐡјϲ‫ٺ‬3115ѐĂੵг˯2ᆸϤ ۤડ‫ا‬ϔะົֹϡγĂ‫׎‬ዶ3Ҍ5ሁౌᛳ‫ٺ‬ᄂΔ

ጯăणϯ‫׶‬ႊ΍Ϲ߹۞͹ᗟᐡĂͽ൴ೳઊᑚপ ѣ۞̼̰͛உᄃ็௚ჟលĂ֭णϯֽҋЧ઼̙ Т۞ઊᑚࢲଐĂߏᄂΔξ24ळ‫ء‬Ᏹϔᒉ౾‫ۏ‬ᐡ ̝˘Ą2::9ѐĂ‫ڒ‬གྷն૟ќᖟ۞ᑚઊॕග߆

Ŝ ઊᑚᐡˢ˾γ៍

‫ع‬Ăԓ୕ᄂΔξ߆‫ع‬ਕјϲ˘఍ࣘ‫ܲ׍‬хᄃण ᜓ۞г͞Ăዋࣃִර‫ݱ‬ॕ΍ྍᐡय़۞˿гઇࠎ̳ৈϡ౉Ă߆‫ع‬ӈдྍ఍Ꮈ‫ޙ‬ᄂΔઊᑚᐡĂ֭‫ؠ‬ Ҝઇࠎઊᑚ‫˳ܜ‬གྷᒉ‫׶‬ण΍Ăֹ‫็׍ࣘ׎‬௚‫׶‬ன΃ჟৠĂాඕ‫͞ڌ‬ᄃҘ͞۞‫׊‬ආ̈́ઊᑚᘹఙ̝ 496

̼̰͛உĄ

495! ણ˿гԼࢭࡔ‫ه‬ᐡშ৭҂iuuq;00xxx/mboesfgpsn/psh/ux0Ăຩವ͟ഇĈ:9019029Ą 496 ણ҂ᄂΔઊᑚᐡშ৭iuuq;00xxx/qbdu/psh/ux0Ăຩವ͟ഇĈ:9019029Ą

59


஑ʞ֢ ୿ԆჄ੽Љ


஑ʙణ ୿Ԇ ௐ˘༼ ாՅ۞‫ؠ‬ཌྷᄃ੓໚ ாՅಶߏឰாᛳ‫ا‬ҝ۞ՅརĄధкҖຽࠎ˞ឰࣶ̍ாᛳะ̚‫ا‬ҝĂ҃‫ޙ‬ౄٗ‫ֻࣶ̍۽‬ா ᛳ‫ا‬ҝĂ఼૱΍னдˠ˧૜ะͷᖚຽᖼೱّҲ۞ҖຽĂтᄦౄຽăᚩຽă࢕̳ିඈĄ

497

ώ͛

၆ாՅٙଳ‫ؠ۞פ‬ཌྷᄃࡁտĂ˜૞޽઼࢕ࠎщ‫͕࢕ؠ‬Ăщ࿲ாᛳٙ‫ޙ‬ౄ۞ཏ‫ا‬ிརĄ বཌྷ۞ாՅĂ૞޽઼֨ొგந۞Յརćᇃཌྷ۞ாՅĂΒ߁̚δЧొົĂͽ̈́࠷ᛳಏҜ۞ ՅརĂт̚δາՅĞϲ‫ੰڱ‬ᄃ઼ϔ̂ົğăΦ‫ڱ‬າՅĞΦ‫ੰڱ‬ᄃ‫ڱ‬ચొğăᛋ߆າՅĞᛋ߆ ᛳğ ă̳ྮ˘ՅĞ̳ྮԊğඈĂͽ̈́̂ౘफၣੜֽᄂ۞ՅརĄΩѣ˟ᙷ۞ଐԛĂ‫׍‬ѣᙷҬாՅ ۞ԛၗĂᔵ൒జߙֱˠෛࠎாՅĂҭ၁ኳ˯̙ᛳ‫ܝొع߆ٺ‬გநĄ˘ߏᐌ߆‫ع‬ዏᄂˠࣶĂҋҖ ᔉгລ‫ޏ‬ĂღዐாՅ҃‫ا‬۰ć˟ߏధкࣧώ՟ѣ̶੨ٗ‫۞۽‬ၷϔĂҋҖ‫̳ٺ‬ѣ˿г˯Ăລ‫ޙ‬࿁ ౢ‫ޙ‬᎝ԛј۞ჸརĂтᚗᖟ᝼ă̂щ഑‫̳ڒ‬๩Ğࣧ˛ཱི̳๩ğ ă‫ڒ‬഑̳๩Ğࣧ˩αཱི̳๩̈́˩ ཱི̣̳๩ğ Ą ઼࢕ొฤд̂ౙតҒ‫ޢ‬ᖼซֽᄂ̝‫ޢ‬Ă༊ॡዏொ۞࢕ฤ࿅кĂֽᄂ࢕ˠᐌዸгщཉдᒉ

֢ ʞ ஑ ʙ ణ ୿ Ԇ

̰ٗĂாᛳ۞щཉ‫݋‬ព଀ඃ࢝Ă൑‫ڱ‬щཉд͟࢕᏷঻ᒉٕٗᐌొฤொજ۞࢕ாĂ̂кᇶҝጯ ७ăъᇁăྺ‫۽‬ăͱഝඈĂѣֱ࢕ாҋҖಛгລ‫ޙ‬ᖎࢩ۩มඈᓜॡट̝֗ٙĄ ొฤੵ˞ዸ௛дତќ۞࢕ᒉ̈́૛‫۽‬Ă˵Ӏϡдᒉડα‫˿۞׹‬гĂϤ̍һۡତᎸ‫࢕ޙ‬ᒉҬ ۞ాഏ͢ౄٗ‫۽‬ĂͽщཉొฤछᛳĂѣ۞ߏछᛳࣇШ࢕͞ᅳ଀ߺ෭ĂҋҖдᒉડα‫۩׹‬г˯ລ ᄏᓜॡ‫ا‬ٙĂдᒉડٕ࢕ְፂᕇ۞α‫׹‬ԛјჸརĂ‫ొ׶‬ฤܲ޺૜̷ᙯܼĂ‫׀‬ϤЧ࢕჌၁߉በ ௡ĂᏳᏴ̈௡‫ܜ‬Ąৼˢበ௡۞࢕ாѣᆹҖგநಏҜ޽ࠁ۞੊ቚᄃϠய̍ү̝ཌྷચĂ҃‫̚׎‬᏷ா ٕ൑ֶ࢕ாĂ‫݋‬ϤĶ࢕ாგநٙķ௚˘გநĂҌѩĂฟؕԛј˞࢕ாཏ‫ݭ۞ا‬ၗĂாՅ˘ෟ˵ ಶϒё΍னд‫͞ء‬፟‫˞̚ט‬Ą

ௐ˟༼ ாՅ۞൴णล߱ ாՅд߆‫ع‬ዏᄂ‫̂ޢ‬ณயϠĂಶ‫׎‬ԛјሀёࠎ໤ĂாՅ‫ࢭڻ‬Ξડ̶ೀ࣎ొ̶Ĉ

˘ăҁாՅॡഇĞϔ઼ˬ˩αƂα˩̣ѐğĈ ੵ˞д̂ౙॡഇ˘ֱ‫ܧ‬Бࢬّ۞࢕ா໰ᜪ߆ඉγĂᄂ៉۞઼࢕ாՅ͹ࢋѣͽ˭ೀֽ࣎ ໚Ĉ 2/ ତ‫͟צ‬ώ‫۽ء‬Ąԩጼ౼ӀҌ߆‫ع‬ዏᄂ̝มĂֽᄂତќ͟࢕࢕ְࢋ๫̈́‫ݱ‬ξ۞઼࢕ొฤĂЯࠎ ൑ღ࢝ጼ౯ᅮࢋĂΞͽଂटᛸாֽᄂĂତ‫࢕͟צ‬᏷঻˭ֽ۞ٗ‫۽‬Ăΐͽፋ࣒‫ޢ‬ӈΞֹϡĂтĈ າѻ‫ڌ‬ЍາՅă੼ฯྕϒາՅĄ 3/ Լ‫͟ޙ‬ώ᏷঻ऱٗĄϔ઼ˬ˩ˣѐ‫ޢ‬ĂࠎЯᑕ̂Բዏொొฤ̈́ாᛳĂੵ͌ᇴొฤΞҝซ͟͞

497! ో݄អ͹በĂĮଂѻ៊৮‫੼ז‬ሁ̂ງ۞߇ְ˘઼࢕ாՅ൴णΫGspn!cbncppgfodf!up!nbotjpoĈB! ijtupsz!pg!Bsnfe!Gpsdft!Njmjubsz!Efqfoefou!Rvbsufstį ĂᄂΔĈ઼֨ొΫ߆በᛌ‫ވ‬Ăϔ઼:5ѐ23͡ 31͟‫ۍܐ‬Ą

61


᏷঻۞ٗ‫۽‬γĂ‫׎‬ዶкࠎ‫ٺ‬ᒉડ‫ܕܢ‬ᓜॡລ‫̝ޙ‬ᖎಏ۞ҹᙱٗ‫۽‬ĂГ۰ಶߏొฤώ֗‫׍‬ѣ̍ 498!

඀‫ޙ‬ౄਕ˧Ă૟ߙֱᖞ̍ᇄăࣗऱ࣒‫ࠎޙ‬Ξዌࢲᔖ‫ܥ‬Ăֻˠ‫ا‬ҝ۞ٗ‫۽‬Ą

4/ ҋడ۩гລ‫ޙ‬ĄΩ˘჌ாՅԛёĂಶߏವడ۩гລ‫ޙ‬ᓜॡҝٙĂ͟˳ԛј‫ؠ׽‬ჸརĂҭߏ˵ 499

ౄј˞࿁‫͗ޙ‬યᗟĂтϔ઼49ѐјϲ۞ᄂΔξ‫ޙ‬රາՅăனд۞ᄂΔξ‫ڒ‬഑̳๩Ą

ௐ3჌ாՅ۞‫ݭ‬ёౌߏЯࢩಶᖎĂٗ̄ব̈Ă‫ޒ‬྽ব৫ĂЧछ՟ѣ૞ᛳ۞኎ছన౯ٕᇀ ٗĂυืВТֹϡ̳ೂĂᐌ඾̈‫ޅ‬΍Ϡ̈́ј‫ܜ‬Ăࠎ˞ᆧΐֹϡ۩มĂՏ͗ౌົΐᄏٕߏ‫˯ـ‬ᆧ ‫ޙ‬ᆸሁĄௐ4჌‫׎‬၁̏གྷ̙ᛳ‫ٺ‬ĶாՅķቑಛ˞ĂЯᛳ࿁ౢ‫ޙ‬᎝Ă‫׎‬ᖎࢩ̈́ೋК̝Ϡ߿ᒖဩՀ ѣࠤ̝Ą

˟ăາாՅॡഇĞϔ઼α˩̱Ƃ̱˩˝ѐğĈ ϔ઼α˩̣ѐ̣͡Ăд̚ර૎̃ͅВԩܻᓑЪົĞϔ઼̣˩ˬѐԼЩ̚ර૎̃ͅВᓑЪ ົĂӈ૎ᓑົğјϲ̱ฉѐ۞ࡔ‫˯ົه‬Ă͹Ї؎ࣶቼԇ࡚᛬೩΍ࠎ࢕ாᚯ‫ޙ‬ҝш۞ၹຐĂϤ૎ ᓑົ൴੓Ķϔมॕ‫ޙ‬ķ ăĶ࢕ாҝшᚯ‫ྻޙ‬જķ ĂϤϔมॕഠᎸ‫࢕ޙ‬ாҝшĂॕᙑග઼֨ొͽ̶ ੨щཉ࢕ா‫ا‬ҝĄТѐ۞˭ΗѐВ๒଀̱˼༱Ă؎Ϥ઼֨ొ࢕ְ̍඀Ԋٚ‫ޙ‬Ă‫ٺ‬ϔ઼α˩̱ѐ Ԇјௐ˘Բ5-111ഏா‫۽‬ĂВ̶ࠎ24࣎ாՅĂ̶οд22࣎ᎩξĄ

֢ ʞ

૎ᓑົ۞๒ഠֽҋ̍થࠧॕഠăγᄼॕഠă̍ຽγ๗‫ܢ‬ᚍॕഠăᇆᆐை‫ܢ‬ᚍॕഠă࠷ξ ซ΍˾̳ົ‫ܢ‬ᚍॕഠĂͽ˯ӈ༊ѐٙᏜ۞౻࢕ॕĄ‫ޙ‬ౄ۞˿г‫݋‬Ϥ‫צ‬ᙑ۞࢕ְಏҜ೩ֻᒉડ˿ гٕߏќᔉĞࣄϡğϔгĄ ૎ᓑໄ۞ாՅĂӈன̫ாՅ‫ا‬ϔ˾̚Ķቼ͈ˠᄏ۞ٗ̄ķ Ąѩഇ‫ޙ‬ౄ۞ாՅ‫ݭ‬ёĂкߏπ ٗёٕ3ᆸሁ᎑ౄాഏ౅͇۞ٗ‫۽‬ĞֶፂЧഇགྷ෱࿰ზĂѣֱாՅߏ᐀ඏ஄጖˿ඕၹ۞αᆸሁ ̳ಲğ Ąᇾ໤ࢬ᎕ߏ21‫׶؀‬24‫؀‬Ă‫̰ވ‬੨ཉѣ‫ވۻ‬ă‫މ‬ះăᇀٗ̈́ೂٙĄՏ݈͗Ӯዛనѣ1/9̳

஑ ʙ ణ ୿ Ԇ

͎۞ͪ‫ڪ‬྽ྮĂՏ͗ౄᆊࡗ2-111̮ĄѩഇߏᎸ‫ޙ‬ாՅ۞੼पഇĂ˵ߏԛјாՅჸிར۞੻ ຅Ą ቼԇ࡚᛬ࠎБ઼౵੼࢕ˠ۞ாᛳĂѣయЇཌྷચ໰ᜪщᇬٙѣ۞࢕ாĂТॡጼ‫ޢ‬ᑈ‫׊‬ሗٙ ኚϠ۞ρ‫ޅ‬Ăౌ̏གྷಶጯĂٕߏјࠎ‫͌ܦ‬ѐĂٙѣ۞ா͗ౌࢬᓜ‫ا‬ҝব৫۞યᗟĄѩॡ૎ᓑົ ۞‫ޙ‬నாՅ̍үĂග̟࢕ˠщ֗ϲ‫۞׻‬ಞٙĂჯᘭछलĂྋՙధкۤົયᗟĄ

ˬăᖞ‫ט‬ாՅԼ‫ޙ‬ॡഇĞϔ઼̱˩˝Ƃˣ˩̱ѐğĈ ݈ࢗ‫࣎׌‬ॡഇٙԛј۞ாՅĂ఼૱ౌߏ‫ޙ‬ౄдొฤ‫ܕܢ‬Ğঔă۩࢕ăᓑ๔ಏҜ౵ࠎ‫ځ‬ ពğ Ăٕߏ‫ޙ‬дౌξγಛĂ̙ົҫϡ˘ਠ‫ݱ‬ξથϡ˿гĂᇆᜩౌξ൴णĄҭߏᐌ඾ॡ΃តዏĂ

498 ‫̚׎‬౵ѣЩ۞ಶߏҜ‫ٺ‬ᄂΔξ۞αα‫ݑ‬ՅĂྍгࣧߏ͟ώౙ࢕᏷঻˭ֽ۞ऱٗĄϔ઼48ѐ22͡‫غ‬Ă ຟใጼ‫ڶ‬ღާĂααһ̍ᇄˠࣶ̈́ாᛳϤ̋‫ܦڌ‬फ΍൴Ăລࢷ͉૵዇‫ٯ‬྿ૄษ˯‫ث‬Ăᚶ҃ዏ‫̫͟ـ‬ ᄂΔξ‫ܫ‬ཌྷྮă‫م‬Ԃ‫ྮڌ‬ăૄษྮٙಛ੓ֽ۞͟࢕ࣗऱĂซ҃གྷ࿅ፋ‫ޙ‬ĂͽĶѻ♇˿Ϟᄏ౤Ăѻඏ ቘ‫ࠎڪ‬ጨķ Ăԛј˞αα‫ݑ‬ՅĞ༊ॡࠎ‫̋ڗ‬ડĂனࠎ‫ܫ‬ཌྷડğ Ă˵ߏ઼࢕౵ѝдᄂ៉Ꮈ̍‫ޙ‬ౄ۞ாՅĄ 499 ‫ޙ‬රາՅ̏Լᜥࠎ̂щ̳๩Ą‫ڒ‬഑̳๩ࣧࠎ͟ፂॡ΃̳ဪĂ‫ޢ‬Ϥ൑ா‫۽‬ҁһҋҖລ࿁‫اޙ‬ҝĄ

62


ೀ࣎Я৵ֹ଀ாՅυืซҖԼ‫ޙ‬Ĉ 2/ ҁᖞாՅ̂ౌࢬ᎕ব̈Ăᐌ඾छलˠ˾ᆧΐĂ̙௑ֹϡĄགྷᇴ˩ѐ۞ֹϡ‫ޢ‬ாՅ‫ޙ‬Մҁ̼Ą ѝഇா‫ాࠎ۽‬ഏπٗĂ৿ͻ̳щన߉Ă‫ޒ‬྽৫̈Ăࡶ൴ϠͫᛋĂঐ֨֘൑‫ڱ‬ซˢĄ 3/ ᐌ඾ౌξ൴ण۞ཙՎĂாՅ̏јࠎౌξડાĂࠤҌјࠎξ͕̚۞ჟරг߱ĄாՅٗ‫̙۽‬ҭᇆ ᜩౌξഀ៍Ă҃ͷֹ଀ჟර˿г൑‫ڱ‬ӀϡĂᇆᜩགྷᑻ൴णĄѝഇ۞‫̋ڗ‬ડ‫ࠎإ‬ᄂΔξ۞ྺຽ гડĂ͍‫ྮڌִݑ׎‬ăઉ૵ྮ˘૲ౌߏቌϣĂధкாՅЯ҃‫ٺޙ‬ѩĂ‫ޢ‬Яౌξ൴णĂјࠎથ ຽડાĄ ϔ઼̱˩̱ѐ̣͡ˬ˩͟Ă༊ॡ۞Җ߆ੰ‫ܜ‬ቼགྷ઼АϠд઼֨ొ࢕ְົᛉ̚޽ϯĈĶ઼ ࢕ா‫̂۽‬кܼѝഇᎸ‫ޙ‬Ăன̏৔ᖞ̙ಝĂώˠഅ޽ϯᄂΔξ߆‫̈́ع‬ᄂ៉࠷߆‫ع‬ᄃ࢕͞ЪүĂಶ ாՅ˿гԼ‫ޙ‬Ă͍ͽᄂΔξாՅ˿г‫ڀ‬ෳĂξ߆‫ᙸܨع‬ᄃ࢕͞ЪүĂ૟ாՅ‫ੵٵ‬Լ‫̂ޙ‬ሁĂ֭ ଂᐹ̶੨ࣧҝ͗Ăֹᒔ଀Հָ̝ӀৈĄдѩᐹ೎̝୧І˭ĂϺΞ೩੼࢕ˠۤົгҜĂԓ઼֨ొ ᄃ࠷ξ߆‫ع‬᎕ໂ‫ם‬થĂҌ‫ٺ‬ঘ̈́‫΄ڱ‬યᗟĂҖ߆ੰಶ઼ѣੑயቑಛЪந࣒ԼĄķாՅԼ‫ޙ‬યᗟ ؕѣࡎ৔Ą

֢ ʞ

Ѩѐ˛͡Ă઼֨ొᑢ‫ؠ‬Ķ೩઼ֻ࢕ாՅ˿гᎸ‫઼ޙ‬ш͞९ķ ĂЯாՅԼ‫઼ࠎޙ‬छࢦࢋ߆ ඉĂ߇ኛҖ߆ੰषᇉᔨઘੰ‫ܜ‬ᔛะЧࢣົࢵ‫ࡁܜ‬થĂ֭૟ඕ‫ڍ‬Шቼགྷ઼ੰ‫ܜ‬ಡӘĄቼགྷ઼Тຍ ᏴՅྏᏱĂТѐ˝઼֨͡ొ‫ࢎט‬Ķ઼࢕ҁᖞாՅࢦ‫͞ޙ‬९ķ Ğਨ९ğਖ਼Җ߆ੰᆶᛉĄ

஑ ʙ ణ ୿ Ԇ

ѩ˘ล߱۞ாՅԼ‫˞ܑ΃ޙ‬ೀีࢦࢋຍཌྷĈ 2/ ாՅ۞ռѣ̼Ą౅࿅Ъ‫઼ޙ‬ш੨઴Ăֹ଀ҝ͗଀ͽጾѣٗ‫۞۽‬ੑயᝋĄ 3/ ‫ޙ‬᎝۞̂‫̼ݭ‬ᄃன΃̼ĄѩॡٙԼ‫۞ޙ‬ாՅĂкࠎ7.23ᆸͽ˯۞࿪ୗ̳ಲĞ͌ᇴࠎ4.6ሁ̳ ಲğ Ăన౯ன΃̼ĄЪ‫઼۞ޙ‬шۤડĂкΗߏ4ă5Ѻ͗ĂࠤҌ྿ᇴ˼͗۞̂‫ۤݭ‬ડĄۤડ̚ ̂‫̳ݭ‬Вన߉)тۤડ̳๩ăћ‫׊‬ٙăЪүۤඈ*Ă‫׎‬ఢሀՀߏҁᖞாՅ൑‫۞ͧ࠹ڱ‬Ą 4/ ཏ‫̼ົۤ۞ا‬ĄாՅдԼ‫۞݈ޙ‬ˠ˾Ăౌߏ࢕ˠᄃ࢕ாĞѣֱߏТฏăТጯğ۞ᙯܼĂԼ‫ޙ‬ ‫۞ޢ‬ாՅĂٗ‫۽‬ᆧΐĂкዶ۞ٗ‫ޏ‬੨઴ϔிĂ‫۞΁׎ߏٺ‬୉ཏซˢۤડĂᄃࣧАா͗൴Ϡତ ᛈĂࣧώ۞ˠ˾ඕၹ̈́ۤཏᙯܼயϠ˞ត̼Ăֹ଀ாՅ̏ు႙௲ᗓ˞ͽ݈ಏ˘୉ཏཏ‫۞ا‬Ғ ૾Ą

αăາ‫ט‬ாՅԼ‫ޙ‬ॡഇĞϔ઼ˣ˩̱ѐ̫֞ğĈ ݈ีٙᏜ۞ாՅԼ‫ેޙ‬ҖкѐĂயϠ˞ೀ࣎યᗟĈ 2/ ࣧԼ‫ֶޙ‬ፂ۞ߏĶ઼࢕ҁᖞாՅࢦ‫ྏޙ‬Ᏹഇมүຽࢋᕇķ̝ఢ‫ؠ‬Ăҭߏྍࢋᕇд‫ߏ่˯טڱ‬ Җ߆‫΄׻‬Ă‫إ‬Ϗ೩‫چ‬Ҍ‫ޠڱ‬ลᆸĂ৿ͻ‫ڱ‬໚ֶፂĄ 3/ ధк˿г̳Әனࣃ࿅ҲĂֹ଀఍நռѣ˿г࿅඀ӧᙱĄா͗੨Ъഠ࿅੼Ăͽ࡭ா͗൑‫࢑ڱ‬ፉĄ 4/ ̙ኢߏᄃ࠷ξ߆‫ع‬Ъ‫ޙ‬Ăٕߏ࢕ாҝшЪүۤඈ‫͞΁׎‬ёԼ‫ޙ‬Ăౌߏͽ࣎९ّኳٕߏડાّ ኳซҖԼ‫ޙ‬Ă৿ͻፋវّ҂ณĂౄј઼ш႖ዚĂԼ‫ޙ‬ซ‫זצޘ‬ᇆᜩĄ ϔ઼ˣ˩ˬѐ‫غ‬Ă઼֨ొࠎ˞૟ࣧாՅԼ‫۞ޙ‬Җ߆‫΄׻‬೩‫ޠڱזچ‬ᆸ৺ĂਨᑢĶ઼࢕ҁ ᖞாՅԼ‫ޙ‬୧ּķ Ă‫ٺ‬ϔ઼ˣ˩̣ѐ˘͡གྷϲ‫ˬੰڱ‬᝝఼࿅Ă˫‫ٺ‬ϔ઼ˣ˩̱ѐ఼̣͡࿅Ķ઼

63


࢕ҁᖞாՅԼ‫ޙ‬পҾ࿰ზķ Ăᓁ‫ܛ‬ᗝ྿6-278ᆆ̮Ąࠎѣड़ଯજாԼ̍ү̈́ૄ‫ܛ‬გநĂ઼֨ొΩ በ௡ĶாԼଯҖ؎ࣶົķ̈́Ķૄ‫ܛ‬გந؎ࣶົķ Ąҋѩ઼֨ొд̚δ߆ඉă‫ڱ‬໚ֶፂăགྷ෱ֽ ໚ӮԆ౯۞ଐԛ˭ĂฟؕБࢬّ۞ாՅԼ‫ޙ‬ĂྍԼ‫ޙ‬ఢሀĂ˵ߏ߆‫ع‬ѣΫͽֽ౵̂۞ۤડፋវ ‫ޙ‬నĄ 2::9ѐĂᄂΔξ߆‫ع‬૟ᄂΔξ۞ௐ˘࣎ாՅĶαα‫ݑ‬Յķܲ঻੓ֽĂԼࠎாՅ౾‫ۏ‬ᐡĂ ઇࠎ።Ϋ۞֍ᙋĄ2:::ѐ6͡5͟Ăαα‫ݑ‬ՅБវҝ͗ዏ΍Ă่ܲ঻࿬ᕇ̣̳౥ઇࠎாՅ̼͛ܲ ঻ડĂ‫׎‬ዶౌ‫ੵٵ‬Ą

ௐˬ༼ ாՅ۞ՅЩϤֽ ாՅԼ‫޺ۧߏౌޙ‬Ķዏ̈ՅĂ‫̂ޙ‬Յķ۞ࣧ‫݋‬Ă૟Т˘ડા۞ாՅะវ̶੨‫ז‬າ‫઼ޙ‬ шĂֽࣧՅЩк̏តՀĂтЪ‫̂۞ޢͽ׀‬ᚈYՅĂҝ̙͗˘‫࢕۩ߏౌؠ‬ாᛳĂঔЍYՅ˵ົѣ ౙ࢕ாᛳҝซֽĂಏ˘࢕჌ா͗ҝдТ˘Յར۞ଐ‫˵ڶ‬ు႙ঐε˞ĄֶፂாՅЩΞͽҿᕝ΍ྍ Յ۞ᔴᛳ࢕჌ăா͗јࣶăгநҜཉăᎸ‫ޙ‬ಏҜඈĂ઼࢕ாՅ۞ՅЩ۞‫׻‬Щ͞ёĂ఼૱ѣͽ˭ ೀ჌Ĉ ˘ăͽĶ࢕჌ķপّ‫׻‬ЩĈͽ࢕჌࠹ᙯ۞ЩჍֽ‫׻‬ЩĂ఼૱΃ܑߏϤྍ࢕჌ЕგĂҝ͗

֢ ʞ

˵ߏྍ࢕჌ாᛳĄтౙ࢕Ĉ2/ౙЍă̒‫ݱ‬ă‫ྕم‬Ğ΃ܑౙ࢕‫ࢲ࢕ྕم‬ğ ă྅ϥ̈́Ăౙ྅Ğౙ࢕ ྅ϥһğඈć3/ঔ࢕ĈঔЍăঔࢲć4/۩࢕ĈࣝำĞ‫࢕࢕۩פ‬ႇĈࣝำ଄ࢲΝ̝ຍğ ăᖡ͇ă۩ ᗁĞ۩࢕ᗁੰாᛳğ ă̂ᚈă‫݌م‬Ğܑ۩࢕࢕ࢲğඈć5/ጳһĈጳЍć6/ᓑ๔Ĉ‫ځ‬ዷăαۢ 49:

Ą ˟ăͽॕ‫ֽޙ‬໚‫׻‬ЩĈధкՅЩߏͽॕ‫ޙ‬གྷ෱ֽ໚‫׻‬ЩĂт෶થăέ෶Ğέ៉࠷ซ΍˾

෶‫ٽ‬થ̳ົॕ‫ޙ‬ğ ăᅙᓑĞᅙҖᓑЪ̳ົॕ‫ޙ‬ğ ăᇆᆐĞᇆᆐ̳ົॕ‫ޙ‬ğ ăဋຑĞරဋဥវॕ

஑ ʙ ణ ୿ Ԇ

‫ޙ‬ğ ă‫ڍ‬෶Ğ‫ڍܦ‬Ъүۤॕᙑğ ă̳ጯĞ̳ϲጯ७ିᖚࣶॕഠğ ă૎ᓑĞ૎ᓑົᇥഠğ ă̍‫ם‬Ğ̍ ຽ‫ົם‬ॕᙑğ ăથ‫ם‬Ğથຽ‫ົם‬ॕᙑğඈĄᘃᇇăᘃ̥ăຎाăຎЍඈྵ໢ᛟ۞ЩჍĂߏຏ‫ه‬ ቼԇ࡚᛬̃̀൴੓ॕ‫ޙ‬ாՅ߿જĄ ˬăࡔ‫ه‬ˠ‫ొࣧߏٕۏ‬ฤዸг‫׻‬ЩĈтԠฟăૣᄴĞࡔ‫ه‬ԩጼॡ۩࢕ধ̀Ĉ‫׹‬ԠฟăՔ ૣᄴ*ă഼̋Ğౙ࢕৚һጯ७ࣧዸгĈ‫ִݑ‬഼̋ğ ă͉‫ڠ‬ă‫ݱܛ‬Ğࣧ934৚ጼ‫ء‬һ*ඈĄ˵ѣͽొ ฤ‫ءܜ‬Щф‫׻‬Щ۞Ăт‫ځۆ‬ĞᔴᛳଐಡԊ۞ாՅĂЯ༊ॡ۞ଐಡԊԊ‫̮ۆૺࠎܜ‬ĂͽԊ‫̝ܜ‬Щ фĶ‫ۆ‬ķ Ăΐͽ෪ᇈЍ‫۞ځ‬Ķ‫ځ‬ķцĂЪ੓ֽӈჍࠎ‫ځۆ‬າՅğ Ą αă ͽՅརٙдг‫׻‬ЩĈтѯ౗ĞҜ‫ٺ‬າ‫ظ‬ѯ౗֧ğ ăˬࢦĞҜ‫ٺ‬έΔᎩˬࢦξğ ăᏥࣨ Ğέ̚ξᏥ֧ࣨğ ă࡚૬̋ĞҜ‫܅ٺ‬ቷ࡚૬̋ᚋğඈĄ ̣ăா͗ҋҖ‫׻‬ЩĈѩᙷՅЩѣҋԧ‫ݍ‬ᐽăҋԧ༛̝ܳຍĂтҋϲăҋૻăҋӄă᎞ Җă˧Җă‫઼ޙ‬ăჟ‫م‬ă̚ᎸඈĄ

49:! ᓑ๔ੑચཌЕგாՅĂͽĶ͇ۢăгۢăҰۢăԧۢķαۢ‫׻‬ЩĂᖣͽ೩ᏹТటགྷந࢕̚ੑચॡຆ ሒ̝ࢦࢋّĄ

64


ௐα༼ ாՅপঅ۞ˠᄃְ ˘ă۩࢕925ඵ ༊ॡ౵‫צ‬ாՅ̂ˠಈрߏ۩࢕925ඵĞ࠹༊̳኱Ԋ۞‫ုܜ‬ඵğ ĂϤ‫ࢶٺ‬ඵ۞‫ݡ‬ኳ‫ޝ‬рĂ࠹ ༊ຬ͘Ăొฤ࢕ˠϒགྷᑻଐ‫˭ָ̙ڶ‬ĂొЊˠ૟੨ග۞ࢶඵ΍઴Ą඾Щ۞۩࢕9m5ඵᇄߏ߆‫ع‬ ϔ઼49ѐĞ2:5:ğၣੜֽᄂॡĂϤዸ֨າѻૄг۞۩࢕᜛ࠓ̂ฤ29̂ฤ‫ྻ׶‬Ꮾ̂ฤ31̂ฤĂ˟ ͚ొฤࠁࣶგநĄ д૞኱୧ּ˭Ă۩࢕925ඵᇄ‫̳צ‬኱ԊႾ༛Ă‫ֽޢ‬Яࠎ۩࢕ဌࣶ͉кĂЯ҃Ϲග̳኱ԊĂ ߆‫ֽޢع‬௚˘ԯ925໬ᇄ‫פ‬ঐ˞ĂϤ̳኱Ԋᄦү࢕ඵĂ޷໰јώ኱ග઼࢕ొฤĂ੨ග‫ܠ‬һ࣯Ą ѝഇ۩࢕۞925ඵᇄĂ೩ֻ۩࢕ாᛳಶຽĂ၆۩࢕າѻдாՅᑒӄᅲ̂Ą

4:1

д֤࣎Ϡ߿િԡ۞

ѐ΃̚ĂாՅ۞ˠགྷ૱٩઼࢕੨ග۞ඵĂ‫׎‬γΒ྅՟ѣО‫ה‬Ă‫ݡ‬ኳࠎ‫ုܜ‬ඵĂѩࠎ༊ॡாՅ߹ Җ۞ࢶඵĄ

֢ ʞ ஑ ʙ ణ ୿ Ԇ

˟ăாՅ๽๽ Я༊ॡϠֈத੼ĂՏछ̈‫ొޅ‬αҌ̣ˠͽ˯ĂாՅ۞ϓᏐ̙ҭࢋፉᇎछࢍĂᔘࢋ໰ᜪ‫ޅ‬ ̄Ă͍‫׎‬ˮ͈۞ᓟᅹ̙੼ĂՏ͡࢕ா੨ග۞ᖏࢴѣࢨĂ˫ፉ͕‫۞̄ޅ‬ᒉዳăጯ෱ăछࢍĂாՅ ۞๽๽ಶυืՀჟχ௟ზĄ Ч࢕჌ாՅ๽๽۞̖ᘹ̙ТĂт۩࢕๽๽ົྯᄅĂౙ࢕๽๽ྵܲчĂঔ࢕๽๽ຑχൕĂ 4:2

ጳһ๽๽кߏώ࠷ᚱĂ҃ଐಡՅ๽๽‫଀߿݋‬ညဿ૎ਠĄ

ೀͼՏ࣎ாՅ۞๽๽ౌѣপঅ۞छฏ࡚ࢴĂՏѐ۞ˬ̂༼ĂБ઼̚Ч࠷۞෉ᐥౌ΍னд ாՅ̚Ă఺ֱ฼ࢴ̼͛Ăගᄂ៉۞฼ࢴ૲ֽኳ۞ེតĂᏉЪБ઼̚۞फ़ந‫˘ٺ‬гĂֹ଀ᄂ៉۞ ฼ࢴ̼͛̂Ѝ‫ٺܚ‬Б஧රˠ͵ࠧĄ

ˬăாՅ۞โᑒ ˘ਠ۞छ୉̚Ăᓁѣ࿱К̄ԙ஍ࠎโ྽Ąᔵ൒ாՅ۞̄ԙᙱҺѣ̙ಝౄಶĂрЫᘄઇ̝ वĂ΁ࣇҋρϠ߿д˘੓Ă጖ჸχߛጂְ۞˧ณĂЯѩாՅ΍னధкγ࠷ଭ۞ᑒࠁЊ̄Ă‫̋ڗ‬ ડ౵΍Щ۞ࠎ‫ڗ‬ᓑᑒĄ ‫ڗ‬ᓑᑒ۞ෟຉ౵ѝ΍ன‫ٺ‬ϔ઼̱˩˛ѐ̣͡˝͟۞າჷĂ༊ॡߏ‫̙࣎׌‬։͌ѐχཏߛጂ ְĂЯࠎ‫ڗ‬ᓑᑒो޴២๋ˠĂ‫˞˯ߏٺ‬ᄂΔξ۞າჷĄ

4:3

ֶᛋ͞۞ྤफ़ពϯĂ‫ڗ‬ᓑᑒ۞݈

֗Ă၁ᅫ˯่ߏ˘ਠாՅ‫͌ܦ‬ѐĂඕᛨјཏഫᎿĄᐌ‫ޢ‬ˠᇴు႙ᆧк‫ז‬ѺዶˠĂ‫ٺ‬ϔ઼˛˩˘

4:1 Ղх‫ڼ‬ĂĮா᝽‫࢐م‬ጸ۩̍į ĂĞາѻĈາѻξ̼͛ԊĂϔ઼:6ѐ9͡25͟ğ Ăࢱ47Ą 4:2 Т݈ොĂࢱ48Ą 4:3IJ‫׌‬ᑒ̙։͌ѐ дҘᐠះ੽ሌ ѣα࣎ˠ‫๋צ‬ij ĂĮᓑЪಡį Ă2:89ѐ6͡:͟Ăௐ̱‫ۍ‬Ą

65


ѐĂдĶ̮ҁķ৺࣯̂۞ඉထ˭ĂјϲᑒࠁĂϤ‫ٺ‬ᑒ̚јࣶ̂ౌҝдĶ‫ૄڗ‬ķ ăĶ૎ᓑķ‫࣎׌‬ 4:4

ாՅĂ‫פߏٺ‬ЩࠎĶ‫ڗ‬ᓑᑒķ Ą

Ķ‫ڗ‬ᓑᑒķࣧώјϲॡć֭Ϗထ̶ૅ˾Ăπ͟ያќ‫۞૲˘̋ڗ‬ኯಞăநटੰăҒଐҖຽ۞ гሹ෱Ăֻֽᑕᑒ̚ฟ͚Ą̙˳ᑒ̚ˠᇴ႙кĂࠎ˞௚ᚯგநĂထ̶ࠎα࣎ૅ˾̶Ҿࠎ Ķ܎ķ ăĶ੐ķ ăĶ໽ķ ăĶᐷķ ĂϤᓁૅ˾Бᝋ޽೭Ąα࣎ૅ˾υื૟ٙќఢ෱ĂϹ΍˘ొ̶ઇ ࠎᑒ̚ૄ‫ܛ‬Ą གྷ࿅˟˩кѐ۞χٰ̝‫ޢ‬Ă‫ڗ‬ᓑᑒனࠎ઼̰ˬ̂γ࠷ᑒࠁ̝˘Ăјࣶࡗ˘˼ˠĂᑒிΪ ѣĶαঔķ ăĶѻᓑķ ăĶ͇྽ķඈโ྽ᑒࠁ۞˩̶̝˘ĂҭкѐֽЎࠛဥඕ۞఍ְઇࢲĂдโ ྽̚జಔࠎĶࡍਨይķొฤĄѩ˜ྍᑒࠁјϲ‫ܐ‬Ă՟ѣགྷᑻֽ໚Ă༊ॡ‫ڗ‬ᓑᑒ۞Έԙౌߏࡍ඾ οይ͘೩඾ՠ‫ڵ‬ଡ଼Ă΍னдᄂΔξ‫ڌ‬ડ۞੧‫ظ‬ăၤၤਮඈҒଐऎሄಞٙăኯಞĂ৶‫ܲפ‬᜕෱Ă ࡶ̙ගಶ‫ͫٸ‬ĂਨఁүࢲĂѯസ˯‫ܮ‬Ⴭ‫ڗ‬ᓑᑒࠎĶࡍਨይķ۞ᑒࠁĄ

4:5

ௐ̣༼ ாՅᄃ‫̋ڗ‬ડ ாՅ۞ٗ‫۽‬Ăͽ੨ගனᖚ̍үˠࣶࠎࣧ‫݋‬ĂᖚચአજॡĂࣧҝٗ‫۽‬Ϥٙᛳ፟ᙯќаĂΩ ੨ගາ̍үгٗ‫۽‬ĂҭੜЃˠࣶ଀ͽᚶᜈ‫ا‬ҝĂ‫̃̄׎‬՟ѣᚶᜈ‫ا‬ҝᝋĄдᎸ‫ޙ‬ாՅॡĂ̂ౌ

֢ ʞ

ߏᏴፄౌξ۞ᙝቡડાĂٕߏ࢕ְಏҜ۞‫ܕܢ‬Ăҭߏᐌ඾ॡ΃ซՎĂౌξ۞ጂડ൴णᕖ̂Ăࣧ ώг఍ਣ୲۞ாՅĂ҃ͅјࠎౌξ۞८͕ĂГΐ˯ੜЃˠࣶ˳‫۽ٗا‬Ăԛјனᖚˠࣶ൑‫ڱ‬ˢҝ ன෪Ă‫ߏٺ‬ฟؕ΍னԼ‫ޙ‬ாՅ۞߆ඉĂͽྋՙ჌჌યᗟĄ ாՅ̼͛‫޽ھ‬ாՅ̰۞Ϡ߿̼͛ĄϤ‫ٺ‬ாՅ۞ˠ˾ֽҋБ઼̚ЧгĂͽ႔ˠࠎ͹ĂѨࠎ ႕ᄋᖟаඈ୉ĂϺѣҘ‫͌ݑ‬ᇴϔ୉Ąಶ‫ا‬ҝ۰۞য়ᚱ҃֏Ăͽ̂ౙЧ࠷ࠎ͹Ă‫׎‬Ѩ۞ᚱరࠎᄂ ៉࠷Ăҭᄂ៉ᚱ۰кΗࠎछल͹૎Ă͌ొ̶ࠎ࢕̳ᖚĄϤ‫ٺ‬ாՅ۞ˠֽҋБ઼̚ЧгĂҋ൒૲

஑ ʙ ణ ୿ Ԇ

ֽࣧѣ۞̼͛ĂᏉЪд˘࣎‫ౕދ‬ᒺ̈۞ડા̝̚Ă‫ߏٺ‬யϠ˞পঅ۞̼͛ĄாՅ̼͛ߏ˘჌Ϡ ߿͞ёĂপҾܑனд฼ࢴ̼͛ĂாՅ۞ͭϓ၆‫ି۞̃̄ٺ‬ֈѣপঅ࠻‫ڱ‬Ăԓ୕̄गᚶٚͭຽĂ ٕߏፉЇ̳ચˠࣶĄ ாՅˠࣶౌགྷ።۞ۤົ̼͛۞̂តજĂௐ˘΃ˠࣶౌߏ̂ॡ΃۞‫̃׊‬Ă၆‫۞̃̄ٺ‬૓‫ބ‬ ᄃ᝽ຑĂ՟ѣপঅ۞௫ܸᄃࢋՐĄд‫ܫି؟‬Ј˯Ăੵ˞࣎ˠࣧѣ۞‫̝ି؟‬γĂౌٚ᝚็௚۞‫ܫ‬ ЈĂαॡ௉‫ۥ‬য়АĂੵ˞˘ѐˬ̂༼̝γĂ˵ᏉЪᄂ៉পঅ۞˛̮̚͡௉Ąҭߏд‫̋ڗ‬፟ಞᄃ ϔ͹ۤડ‫۞ܕܢ‬ாՅĂ‫࢕׎‬჌ౌߏ۩࢕Ă΁ࣇ‫זצ‬Ķ۩࢕̝ͭķቼԇ࡚᛬۞‫ܫ‬ЈᇆᜩĂГΐ˯ ۩࢕ࠎன΃̼ࡊԫһ჌Ăѝഇ۞۩࢕υืᄃ࡚࢕‫ֽـ‬ĂЯѩ༊г۞ாՅஎ‫ૄצ‬༛‫ܫ‬Ј۞߾ᖃĂ ధк‫ا‬ϔЯѩјࠎૄ༛ିٕ͇͹ି۞‫ܫ‬वĂࠤҌ‫ٺ‬༊гధкିົ۞ЩჍᄃாՅ࠹ТĄ д‫ޥ‬ຐ˯҃֏ĂாՅஎ‫צ‬ጏछ̼͛ᇆᜩĂкᇴˠҋᄮࠎᛳ‫مٺ‬ᛨຑ઼Ğ઼ϔᛨᄃ̚රϔ ઼ğ ĂϤ‫ٺ‬၆ԩ࿅͟ώᄃ઼̚ВயᛨĂЯѩ‫ܧ‬૱နೋ͟ώᄃВயᛨĄҭߏд‫ܔ‬ฏଣᏐ߆ඉ၁߉ 4:5 ͋΄൝ă໅ϒঔĂIJਨይೱϩይ ࣯̂ត̂қij ĂĮᓑЪ୎ಡį Ă3114ѐ3͡29͟Ăௐ˟‫ۍ‬0ྖᗟາჷĄ 4:4 IJโᑒᑫ९)3*``‫ڗ‬ᓑᑒؕϐ ‫ڗ‬ᓑ̄ԙһ (γ࠷ଭ(̚Ⴭࡻᄹ ૦੓‫̋ڗ‬ӱЫ‫ڌ‬ડ ‫ڱܧ‬Ъ‫ڱ‬Җຽ˘ԯཊ Ղϲ̚୭΍̂౫໭ij ĂĮᓑЪ୎ಡį Ă2::1ѐ22͡29͟Ăۤົາჷ௡0ాቢಡጱĂௐ˛‫ۍ‬Ą

66


‫ޢ‬ĂாՅ۞ˠࢬ၆ВயᛨॡĂౌߏ˘৯‫ہ‬ा̩Ăᄮࠎ֤ߏॡ΃۞ೌᆐĄ ధкˠᄮࠎாՅߏ‫ౕދ‬Ăְ၁˯ாՅΪߏ‫ا‬ҝᒖဩ‫ౕދ‬ĄாՅˠࣶ۞Ϡ߿Ăߏᄃγдᒖ ဩ̢જĂ֭ϏѣপҾ۞ࢨ‫ט‬ˠࣶซ΍ĂЯѩாՅ၆‫ٺ‬ᄂ៉̼͛யϠࢦ̂۞ᇆᜩĄாՅٙ૲ֽ۞ ‫ݑ‬ΔЧг฼ࢴĂ֭ͷ૟఺ֱ෉րᏉˢᄂ៉ώг۞฼ࢴ̝̚ĂயϠனдᄂ៉۞฼ࢴ̼͛Ą ˟Ѩ̂ጼ̝‫̋ڗ۞ޢ‬ડĂˠ˾кჸะ‫֘ͫ̋ڗٺ‬৭˘૲Ă‫׎‬ዶгડࠎቌϣٕ۩гĂϤ‫ٺ‬ ‫̋ڗ‬జෛࠎᄂΔξ۞ᙝቡડાĂధкડાࠤҌజᕩᙷฏՅ౎γĂ‫ߏٺ‬БᄂΔξˬ̶̝˘۞ாՅ ౌะ̚д‫̋ڗ‬ડĂ‫ߏٺ‬ாՅјࠎ‫̋ڗ‬পঅ۞ഀ៍Ą༊ॡͽ‫̋ڗ‬፟ಞ˘૲౵кĂ҃ͷЯࠎያ‫۩ܕ‬ ࢕۞፟ಞᄃ࢕ְಏҜĂٙͽ༊г۞ாՅͽ۩࢕‫ا‬кć‫׎‬Ѩࠎன̫͵෶͕̚˘૲Ăͽααһ̍ᇄ ࠎ͕̚۞ாՅĂᔴᛳᓑ๔ᓁΦ΄ొგᔑĄ ᐌ඾ॡ΃តዏĂϤ‫ౌٺ‬ξ۞൴णĂ‫̋ڗ‬јࠎᄂΔ۞८͕ડાĂ఺ֱாՅјࠎౌξࢍ൪ᄃ Ꮈ‫ޙ‬Լࢭ۞ϫᇾĂགྷ࿅кѐ۞ౌξՀາ̝‫ޢ‬ĂధкாՅ̏གྷԼࠎᇴ˩ᆸ۞੼ሁ઼шĂ҃ͷ఺ֱ ઼шг఍થຽ‫ܛ‬Ꮙ͕̚य़ᙝĂ‫ــ‬జෛࠎᄹшĂֹϡࣧώᙷҬ৔ᜀళӧ۞ா‫۽‬Ăតࠎᄹරгડ ಱ͗Ą

֢ ʞ

Ϥ‫̋ڗٺ‬፟ಞ˘૲۞ாՅĂ̂кᇴࠎ۩࢕ாՅĂ҃۩࢕ᛳ‫ࡊ੼ٺ‬ԫ۞࢕჌Ă఺ֱாՅˠ ϔ۞ିֈͪ໤ྵ੼Ă၆‫ି۞̃̄ٺ‬ֈࢋՐྵᚑॾĂྍгாՅ۞ௐ˟΃ͽซˢ࢕̳ିಏҜ‫ڇ‬ચࠎ ᐹАԠᙸĂ‫׎‬Ѩಶ‫ܕ‬д‫ܕܢ‬થຽડ۞̳ΦҖཱི̍үĄ‫̋ڗ‬ડ۞̳ΦҖཱི༊̚Ăѣధкਝ۩̳Φ

஑ ʙ ణ ୿ Ԇ

67

ᄃॠҖۤĂϺѣధкˠያ඾ͭᏐ‫ڇ‬ચ۩࢕۞ᙯܼĂٕߏҋ۩࢕ੜЁ۞ˠࣶĂ଀ͽซˢਝ۩̳Φ ˯঱Ă՟ѣซˢਝ۩̳Φ۰ĂధкˠᏴፄགྷᒉᄃਝ۩࠹ᙯ۞ॠҖۤĄϤ‫̋ڗٺ‬ડாՅ۞পঅّ ኳĂ‫ߏٺ‬јࠎᄂ៉ਝ۩̳ΦᄃॠҖۤଂຽˠࣶ۞ֽ໚̝˘Ą


ܑ:.2!!!‫̋ڗ‬ડЧாՅྤफ़ܑ ாՅЩჍ

Լ‫ۤޢޙ‬

ாՅࣧ͗ᇴ

‫ޙ‬ౄ͟ഇ

ா Յ Ҝ ཉ

Ꮈ‫ޙ‬ಏҜƝЕგಏҜ

56/5

Ѝೇ‫ྮݑ‬

ᓁચԊƝ઼֨ొᓁચԊ

ડЩჍ ̚૬າ‫ݱ‬

43

69‫ޒ‬ ααҘՅ

‫م‬ዷ઼ш

391

49

ૄษྮ˘ ߱475‫ޒ‬

αα‫ڌ‬Յ

‫ܦ‬ѐາ‫ݱ‬

2:2

49

ӓᎸූ381‫ޒ‬

55һ̍ᇄƝᓑ๔Φ΄ొ

αα‫ݑ‬Յ

͵෶າ‫ݱ‬

579

49

‫ܫ‬ཌྷྮ̣߱

55һ̍ᇄƝᓑ๔Φ΄ొ

35‫ޒ‬6Ԙ πщາՅ

ࣧгԼ‫ޙ‬

98

64/6/23

‫ූုؼ‬441‫ޒ‬

۩ᓁొƝ۩ᓁొ

23Ԙ ϔᝋາՅ

ϔᝋາ‫ݱ‬

82

64/22/4

ϔᝋ‫ྮڌ‬

۩ᓁొƝ۩ᓁొ

636‫ޒ‬26Ԙ ϖРາՅ

ϖРາ‫ݱ‬

7

ЍᎸ̣Յ

πщາՅ

3:

69/14/12

‫ྮ̋ڗ‬

ౙᓁొƝౙ࢕‫ޢ‬๔Φ΄ొ

62

ӓᎸූ711‫ޒ‬

ᓑ๔Φ΄ొƝᓑ๔Φ΄ొ

35ཱི ҋ˧າՅ

‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬

26

ҋϲາՅ

ҋϲາ‫ݱ‬

214

53/8

‫׶‬π‫ྮڌ‬4߱

۩ᓁొƝ۩ᓁొ

63/21

ϔᝋ‫ྮڌ‬

઼֨ొƝ઼֨ొᓁચԊ

636‫ޒ‬6Ԙ ҋϲ˟Յ

ઉ૵າ‫ݱ‬

35

54/14/12

Ѝೇ‫ྮݑ‬

֢ ʞ ஑ ʙ ణ ୿ Ԇ

ౙᓁొƝౙᓁొ

44‫ޒ‬6Ԙ Ҙ‫ڗ‬າՅ

ઉщາ‫ݱ‬

23

53/13/12

ˬϔྮ47ཱི

ůůƝౙᓁొ

ҹ๔າՅ

ҹ๔າՅ

251

61/21/21

ӓᎸූ331‫ޒ‬

૎ᓑົƝౙᓁొ

317Ԙ ‫م‬ዷາ‫ݱ‬

‫ځ‬ዷາ‫ݱ‬

241

83/7

‫̋ڗ‬າՅ

‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬

517

59/2

‫ྮڌִݑ‬5߱

۩ᓁొƝ۩ᓁొ

86‫ޒ‬:1Ԙ ‫ڗ‬᛬າՅ

29

64

೶̼Δྮ444‫ޒ‬

۩ᓁొƝ۩ᓁొ

23Ԙ4ཱི ‫ܫ‬๩າՅ

‫ܫ‬๩າՅ

34

69/2/2

ӓᎸූ4Dz6‫ޒ‬

ౙᓁొƝౙᓁొ

71Ԙ8ཱི

68


ாՅЩჍ

Լ‫ۤޢޙ‬

ாՅࣧ͗ᇴ

‫ޙ‬ౄ͟ഇ

Յ

Ҝ

84/21

‫̣߱ྮڌִݑ‬

Ꮈ‫ޙ‬ಏҜƝЕგಏҜ

ડЩჍ ‫ִݑ‬າ‫ݱ‬

251

ᓁચԊƝ઼֨ొᓁચԊ

234‫ޒ‬2Ԙ ૎ᓑ̣Յ

ˬϔາ‫ݱ‬

396

69/9/32

ઉ૵ྮ3:6‫ޒ‬

۩ᓁొƝ۩ᓁొ

૎ᓑ̱Յ

ઉ૵າ‫ݱ‬

328

61/13/12

ᚗ୻ූ251‫ޒ‬211Ԙ

۩ᓁొƝ۩ᓁొ

267

59

‫ූုؼ‬51‫ޒ‬3Ԙ

૎ᓑົƝ۩࢕ᓁొ

485

53

܎‫ූڒ‬235‫ޒ‬

૎ᓑαՅ ಱέາՅ

ಱέາ‫ݱ‬

ᓑ๔Φ΄ొƝ ᓑ๔Φ΄ొ

ೇ໚າՅ

πщາՅ

287

4:

ೇ໚າ‫ݱ‬ ೶̼າՅ

೶̼າ‫ݱ‬

ˣᇇྮˬ߱

۩ᓁొƝ۩ᓁొ

::‫ޒ‬2Ԙ26ཱི 219

58

೶̼Δྮ

۩ᓁొƝ۩ᓁొ

276‫ޒ‬ ೶රາՅ

೶රາ‫ݱ‬

36

77/8

೶̼Δྮ

۩ᓁొƝ۩ᓁొ

333‫ޒ‬7Ԙ

֢ ʞ ஑ ʙ ణ ୿ Ԇ

රआ˟Յ

79

73/7

ˬϔྮ272‫ޒ‬

ᓁચԊƝ઼֨ొᓁચԊ

රआ̣Յ

51

75/14/12

ӓᎸූ431‫ޒ‬64Ԙ

ౙᓁొƝྮᓁొ

රᎸ˘Յ

6:

74

ˬϔྮ87‫ޒ‬

۩ᓁొƝ۩ᓁొ

ຎा˛Յ

211

78/21/2

ЍೇΔྮ266‫ޒ‬

૎ᓑົƝ۩࢕ᓁొ

77

ϔϠ‫̣߱ྮڌ‬3‫ޒ‬

૎ᓑົƝ۩࢕ᓁొ

ຎाαՅ

ઉщາ‫ݱ‬

91

఼ਝᓑฤ

:Ԙ31ཱི5ሁ

ૄг ྕ˘າՅ ု๩˟Յ

62 ု๩າ‫ݱ‬

ᖡ͇˟Յ

62/8/8

ઉ૵ྮ

ౙᓁొƝౙᓁొ

253

63/12/12

ˬϔྮ212‫ޒ‬

ౙᓁొƝౙᓁొ

211

77

ઉ૵ྮ˘߱

‫ొ޽ڗ‬Ɲ۩ᓁొ

25:ཱི4ሁ ᖡ͇າՅ

ઉщາ‫ݱ‬

:7

71/9/28

఼ਝᓑฤ

̍඀ᓑฤƝ۩ᓁొ

4Ԙ4ཱི4ሁ

ᜋ๩າ‫ݱ‬

57

ਝ‫˘ޙ‬Յ ᇬᅈາՅ

‫ූုؼ‬441‫ޒ‬

჊ᇇූ411‫ޒ‬

ҋ‫ޙ‬Ɲ ̳гҋ‫ޙ‬

61Ԙ

۩ᓁొ

56/6/31

ᄂΔξӓᎸූ81‫ޒ‬

۩ਝგ̂ฤƝ۩ᓁొ

263

59

‫ූုؼ‬51‫ޒ‬5Ԙ

ౙᓁొƝౙᓁొ

43

78

လᎸූ54‫ޒ‬

‫ొ޽ڗ‬Ɲ۩ᓁొ

26 ‫ုؼ‬າ‫ݱ‬

ᖡ͇ˬՅ

68/5/2

ྤफ़ֽ໚Ĉో݄អ͹በĂĮଂѻ៊৮‫੼ז‬ሁ̂ງ۞߇ְ˘઼࢕ாՅ൴णΫį ĂᄂΔĈ઼֨ొΫ߆በᛌ‫ވ‬Ăϔ઼ :5ѐ23͡31͟‫ۍܐ‬Ą ොĈϤ‫ٺ‬ЧாՅԼ‫ٕޙ‬តજॡม྿ˬ˩ѐĂώܑ۞ྤफ़ٕѣ̙֖̝఍ĂٕЯྤफ़৿ͻĂͽ࡭൑‫ڱ‬ ЕˢٙѣாՅྤफ़Ą

69


֢ ʞ

Ŝ ாՅᄃ212̂ሁԛј෹෸ѐ΃۞၆ͧ

஑ ʙ ణ ୿ Ԇ

Ŝ ᄂΔξαα‫ݑ‬Յ˘ഀ

6:


֢ ʞ ஑ ʙ ణ

Ŝ ᄂΔξாՅ͛‫ۏ‬ᐡ

୿ Ԇ

Ŝ ϤҁᖞாՅԼ‫۞ޙ‬ன΃̼۞઼ш

71


஑ʠణ ٘ˌ੢੽Љ

21

Ꮈщ‫ڌ‬ડ ώۤડҜ‫ٺ‬ೇᎸΔྮࠎ‫̋ڗ‬ડᄃ̋̚ડ̶̝ࠧ྽ྮĂͽ‫ڌ‬ᔴᛳ‫̋ڗ‬ડĞᎸщ‫ڌ‬ğ ĂͽҘထ ఢ̋̚ડĞᎸщ‫ݑ‬ăΔğ ĄϤ̂ౙ̍඀۵Њѣࢨ̳Φ‫ٺ‬ϔ઼82ѐ4͡3͟ฟ̍Ꮈ‫ޙ‬Ă֭‫ٺ‬ϔ઼84 ѐ6͡41͟Ԇ̍Ăͪ࿪̍඀ϤᓑϜЋຽ̳ΦٚឦĄ ‫ܕܢ‬ѣ‫઼̈ߋܜ‬ă̂Т઼̚ă઼̋̚̚ඈጯ७ĂΩᄃᄂΔ̂ጯĞࣧ̚Ꮈ‫ڱ‬થጯੰ; iuuq;00xxx/ouqv/fev/ux0ğ࠹෼̙ᅈĂ͞‫ܮ‬ҝ͗̄ԙಶጯćΩ‫ྮߋܜڻ‬Ξ֝ి‫ٯ‬྿೶̼Δྮ˯̝ έΔ‫هࡔطܜ‬ᗁੰĂಶᗁࠤ‫ܮ‬ӀĄѩγೇᎸΔྮ̈́೶̼Δྮ‫ڻ‬ቢӮѣ̂‫ݭ‬ᔉ‫ۏ‬ᇃಞѺఱ̳Φ тĈᒖֲѺఱăฺ‫ظ‬ă̚ᎸѺఱ̈́ϒᎸ‫۞̚ޙ‬โ‫ڗ‬຋ࢲᇃಞඈඈĂΩѣ‫̋ڗ‬፟ಞγ෶‫ົם‬णᜓ ᐡĂΞಶ‫ܕ‬ણ៍Чᙷणᜓ߿જĄዐ‫ߋܜܕ‬ξಞछल͹૎෴෉‫ܮ‬ӀĂϠ߿፟ਕᆅБĄ ซҝॡมĈϔ઼84ѐมĄሁᆸ̈́͗ᇴĈг˯̶25ᆸĂ4ഏĂВ279͗Ą

ઉ૵າ‫ݱ‬Bડă‫ုؼ‬Cડă‫ုؼ‬Dડă‫ုؼ‬Eડ Ϥ૎ᓑ̱ՅࣧгԼ‫ޙ‬Ăјϲα࣎؎ࣶົĂӈઉ૵າ‫ݱ‬ȋۤડĂ̈́‫ုؼ‬ȌăȍăȎۤડĂ ̶Ҿҋ‫ڼ‬გᔑĄۤડௐ˘΃ၷϔ࠰ੜЃщዳ̚Ăௐ˟΃ၷாିֈ඀‫੼ޘ‬Ăੵ‫ם‬ӄଯજۤડ‫ڇ‬ચ γĂБ˧ԸˢۤົϠய̈́‫ڇ‬ચĄ ώۤડг߱ᛳҝшჟරડĂҜ‫ූုؼٺ‬441‫ޒ‬ᄃઉ૵ྮ˾Ϲତ఍Ă‫ݑ‬ዐ‫ྮڌִݑ‬6߱Ğ̚ රฟ൴̂ງğྮ߱ĂᏱ̳‫̈́ވ‬ᅙҖிкĂ̍үăᏱְӮࠤ͞‫ܮ‬Ă‫غྮڌִݑ‬ᄃᒖ‫ڌ‬ԣి྽ྮ࠹ ତćΔ‫ܕ‬ϔϠ‫ྮڌ‬ᄃˬϔྮϹତ̝๪ᒖĂ‫̋ڗܕ‬፟ಞă‫֘ͫ̋ڗ‬৭ĂΞಶ‫ܕ‬Ӏϡਝ۩ăᜠྮშ ඈన߉ĂϹ఼ໂࠎ‫ܮ‬ӀĄ఍‫ڌ‬ડᗁᒚშ͕̚Ă‫࢕۩̈́طܜܕ‬ᓁᗁੰĞӈ‫̋ڗ‬ᗁੰğ Ą‫ܕྵܕܢ‬ ۞઼шࠎ‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ඈ઼шۤડĄ‫֭ܕܢ‬ѣဋ჊ă૎ᓑඈ̳๩ΞֻྼጵĄ ώۤડĞcmpdlğ‫ڌ‬Ҍઉ૵ྮ336‫ޒ‬ĂҘͽઉ૵ྮ441‫ࠧࠎޒ‬ዐତ૎ᓑ̳๩ĂΔ੓ઉ૵ྮ441 ‫ޒ‬8ԘĂ‫ݑ‬ᓜઉ૵ྮĄ ซҝॡมĈϔ઼93ѐมĄሁᆸ̈́͗ᇴĈг˯823ᆸĂВ9:1͗

֢ ʞ ஑ ʠ ణ ٘ ˌ ੢ ੽ Љ

‫˙ုؼ‬ડ Ϥ࢕͞ᄃξ‫ع‬ЪүϤ૎ᓑ̣ՅԼ‫҃ޙ‬јĄ֭टৼΔԸă‫ޙ‬රă۩‫ݑ‬ඈாՅҝ͗௡јĄۤ ડௐ˘΃ၷϔੜЃщዳ̚Ăௐ˟΃ၷாିֈ඀‫੼ޘ‬Ăੵ‫ם‬ӄଯજۤડ‫ڇ‬ચγĂБ˧ԸˢۤົϠ ய̈́‫ڇ‬ચ̍үĄώۤડᄃҘ‫ࠎ̚੼ڗ‬ዐĂ֭‫ܕ‬ϔϠ߿જ͕̚Ăֹۤડѣ፧ࢢ۞̼͛ঈኳĂϤ‫ٺ‬ ݈֗ࠎ۩࢕ாՅĂ߇ѣ੼৵ኳ۞ˠ˧ྤ໚Ąώۤડࠎ˛ሁё‫ޙ‬᎝Ăγԛనࢍჟ࡚၁ϡĂ̳నϺ ઉБĂΩѣϹ఼შα఼ˣ྿Ăጂ̚‫פ‬ᐖ˫ѣᐹ։ጯડĂώۤડপҒЯͽ࢕ா͗ࠎ͹វĂဥඕ˧ ณૻĄ ώۤડг߱ᛳҝшჟරડĂ‫ڌ‬࿣‫ූုؼ‬83‫ޒ‬ᄃҘ‫ࠎ̚੼ڗ‬ዐĄዐ‫ྮڌִݑܕ‬ĂᏱ̳‫ވ‬ă

4:6 ώ͛ྤफ़ֽҋᄂΔξ߆‫ౌع‬ξ൴णԊٙᛳ۞Ķ઼шۤડᖎ̬ķშࢱ Ğiuuq;00xxx/vee/ubjqfj/hpw/ux0xfcipvtf0bsfb/btqy@BO>TTĂ311:ѐ9͡˭ྶğ

72


ᅙҖிкĂ̍үăᏱְӮࠤ͞‫ܮ‬ć‫ˬڻ‬ϔ‫ـ‬Δ࿅ˬ୧ූ၏ӈҌϔϠ‫ྮڌ‬Ϲତ̝๪ᒖć‫ݑـ‬΍‫ݑ‬ ִ‫̣߱ྮڌ‬ĂΞᄃᒖ‫ڌ‬ԣి྽࠹ତĄಶ̂ᒖဩ҃֏‫̋ڗܕ‬፟ಞă‫֘ͫ̋ڗ‬৭ĂΞಶ‫ܕ‬Ӏϡਝ ۩ăᜠྮშඈన߉ĂϹ఼ໂ‫ܮ‬ӀĄΩ఍‫ڌ‬ડᗁᒚშ͕̚Ă‫طܜܕ‬ă‫̋ڗ‬ඈᗁੰĄዐ‫઼΁׎̝ܕ‬ шѣ‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ăྕ˘઼шă‫ִݑ‬ᗕߐඈ઼шĄ ώۤડҘᓜˬϔྮĂΔ੓Тྮ85‫֞ݑޒ‬73‫ޒ‬Ă‫ූုؼڌ‬83‫ޒ‬Ą ซҝॡมĈϔ઼93ѐ‫غ‬Ąሁᆸ̈́͗ᇴĈг˯8ᆸĂ32ഏĂВ692͗Ą

‫ုؼ‬Ȓડ Ϥ૎ᓑ̣ՅԼ‫҃ޙ‬јĂᓜઉ૵઼̈ăҘ‫ܕ֭̚੼ڗ‬ϔϠ߿જ͕̚Ăֹ଀ۤડѣ፧ࢢ۞͛ ̼ঈኳĂϤ‫࢕۩ࠎ݈֗ٺ‬ாՅĂ߇ѣ੼৵ኳ۞ˠ˧ྤ໚Ąۤડጾѣα఼ˣ྿ٙాඕ҃ј̝Ϲ఼ შĂጂ̚‫פ‬ᐖ˫ѣᐹս۞ጯડĂፋᆅထ˘۞௡‫ޏ‬Ăᒖဩქ࡚̼̍үϺᏱந଀̙᏾Ăߏ੼ᐹኳ۞ ۤડĄ ώۤડг߱ᛳҝшჟරડĂ̬‫˙ုؼٺ‬ăʹ˟ۤડมĄ‫ݑ‬ዐ‫ྮڌִݑ‬ĂᏱ̳‫̈́ވ‬ᅙҖி

֢ ʞ

кĂ̍үăᏱְӮࠤ͞‫ܮ‬ć‫ˬڻ‬ϔྮ‫ـ‬Δ࿅˟୧ූ၏ӈҌϔϠ‫ྮڌ‬Ϲତ̝๪ᒖ<‫ݑـ‬΍‫ڌִݑ‬ ྮ6߱ĂΞᄃᒖ‫ڌ‬ԣి྽ྮ࠹ତĄ‫̋ڗܕ‬፟ಞă‫֘ͫ̋ڗ‬৭ĂΞಶ‫ܕ‬Ӏϡਝ۩ăᜠྮშඈన ߉ĂϹ఼ໂࠎ‫ܮ‬ӀĄ఍‫ڌ‬ડᗁᒚშ͕̚Ă‫࢕۩̈́طܜܕ‬ᓁᗁੰĞӈ‫̋ڗ‬ᗁੰğ Ą‫઼۞ܕྵܕܢ‬

஑ ʠ ణ ٘ ˌ ੢ ੽ Љ

шࠎ‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ඈ઼шۤડĂΩᄃᇬᅈූ̈́າ‫̳ڌ‬๩࠹෼Ϻ̙ᅈĄ ۤડҘᓜˬϔྮĂΔ੓ˬϔྮ91‫֞ݑޒ‬85‫ޒ‬Ă‫ූုؼࠎڌ‬83‫ޒ‬Ą ซҝॡมĈϔ઼92ѐ‫غ‬Ąሁᆸ̈́͗ᇴĈг˯DzᆸĂ23ഏĂВ447͗Ą

‫ʹုؼ‬ă˚ડ ώ˟ۤડҜ‫̋ڗٺ‬ડĂϤ૎ᓑαՅ̈́ᇬᅈາՅԼ‫҃ޙ‬јĄ‫ʹုؼ‬ડЯઉ૵ྮ436‫ޒ‬36Ԙ̝ ෸Ăֹۤડត଀ྵᗫ೸Ă˫Κгᇃ̂ፖྭ‫̋ڗ‬ડᚈ඀ăҋૻ‫֧׌‬Ăგᔑ͗ᇴ81:͗Ąۤડ˘Η ҋࣧ۩࢕ᇬᅈາՅă૎ᓑαՅ̈́‫ޙ‬රາՅᖼዏֽ҃ĂΩγΗᇴ‫˘ࠎ݋‬ਠ͗ĄѣாՅჟৠ‫ؼ‬ᜈ̝ পҒć‫˚ုؼ‬ડგᔑ221͗Ăҝ͗ࠎ˘ਠ੨઴͗Ą ώડг߱ᛳҝшჟරડĂ‫ݑ‬ዐ‫ྮڌִݑ‬Ᏹ̳‫̈́ވ‬ᅙҖிкĂ̍үăᏱְӮࠤ͞‫ܮ‬ć΍ˬ ϔྮ‫ـ‬Δ࿅˟୧ූ၏ӈҌϔϠ‫ྮڌ‬Ϲତ̝๪ᒖć‫ݑـ‬΍‫ྮڌִݑ‬6߱ĂΞᄃᒖ‫ڌ‬ԣి྽ྮ࠹ ତĄ‫̋ڗܕ‬፟ಞă‫֘ͫ̋ڗ‬৭ĂΞಶ‫ܕ‬Ӏϡਝ۩ăᜠྮშඈన߉ĂϹ఼ໂࠎ‫ܮ‬ӀĄ఍‫ڌ‬ડᗁᒚ შ͕̚Ă‫࢕۩̈́طܜܕ‬ᓁᗁੰĞӈ‫̋ڗ‬ᗁੰğ Ą‫઼۞ܕྵܕܢ‬шࠎ‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ඈ઼шۤડĂΩᄃ ᇬᅈූ̈́າ‫̳ڌ‬๩࠹෼Ϻ̙ᅈĄ ‫ʹုؼ‬ડĞcmpdlğ‫ڌ‬੓‫ූုؼ‬29‫ޒ‬ĂҘҌˬϔྮĂΔᓜ‫ූုؼ‬Ă‫ٯݑ‬ઉ૵ྮ436‫ޒ‬29ă2: Ԙć‫˚ုؼ‬ડΔă‫ූྍ̈́ූုؼࠎࢬ˟ڌ‬51‫ޒ‬ĂҘă‫˟ݑ‬઎ࠎઉ૵ྮ436‫ޒྍ̈́ޒ‬35ԘĄ ซዸॡมĈϔ઼93ѐ‫غ‬Ą ሁᆸ̈́͗ᇴĈ‫ʹုؼ‬ડĈг˯8ᆸĂ2:ഏćг˯6ᆸĂ28ഏĂВ81:͗Ą ன̶̏ડࠎ‫ုؼ‬ȓĞ314͗ğ ăȔĞ447͗ğ ăȕĞ96͗ğ ăȗĞ41͗ğ ăȘĞ56͗ğ ășĞ21

73


͗ğડјϲგந؎ࣶົĄ ‫˚ုؼ‬ડĈг˯8ᆸĂВ221͗Ą

‫ုؼ‬Q΍১઼шۤડ ώ΍১઼шۤડ੨১͗ᇴВࢍ:8͗ĂҜ‫ٺ‬Ҝ๰ଊྮ299‫ޒ‬3ă7ཱིĄ ሁᆸĈг˯23ᆸѣ࿪ୗĄ‫̰ވ‬੨ཉĈ3135‫ݭ؀‬3ٗĂ36Ƃ38‫ݭ؀‬3Ҍ4ٗĂ4145‫ݭ؀‬4 ٗĄԆ̍ॡมĈ98ѐĄซҝॡมĈ99ѐĄ

‫ִݑ‬ᗕߐۤડ Ϥ‫ִݑ‬າՅԼ‫҃ޙ‬јĂϔ઼81ѐ22͡36͟Ϥ̂඀̍඀̳Φฟ̍Ꮈ‫ޙ‬Ă֭‫ٺ‬ϔ઼84ѐ4͡26 ͟Ԇ̍Ăͪ࿪̍඀Ϥ̂Т࿪ຽۤٚឦĄۤડҝ͗௡јಏ৷։චĂϠ߿ᔵྵѓ༨ᓑኖྵ͌Ăҭ‫ك‬ ѩ೶༙࠹఍ຏଐ̙᏾Ąனֶ̳̏ಲ̂ງგந୧ּԆјᖼ‫ࠎݭ‬ᄂΔξ‫ִݑ‬ᗕߐ̂ງგந؎ࣶົĄ ώۤડᛳᏱ̳ჟරડĂҜ‫ྮڌִݑ‬6߱6:‫ޒ‬ᄃЍೇΔྮϹତ఍˧ᜦฺ‫ظ‬၆ࢬĂ࿣˘ූ၏ӈ ̚රฟ൴̂ງĂᏱ̳‫̈́ވ‬ᅙҖிкĂ̍үăᏱְӮࠤ͞‫ܮ‬Ă఍‫ڌ‬ડᗁᒚშ͕̚Ă‫࢕۩̈́طܜܕ‬ ᓁᗁੰĞӈ‫̋ڗ‬ᗁੰğ Ą‫઼۞ܕྵܕܢ‬шੵ‫ڌִݑ‬ડγ‫إ‬ѣ‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ă‫ုؼ‬ඈ઼шۤડĄ‫ܕܢ‬

֢ ʞ

֭ѣ‫ုܜ‬ă૎ᓑඈ̳๩೩ֻҝ͗ЃยྼጵĄ ซҝॡมĈϔ઼84ѐมĄሁᆸ̈́͗ᇴĈг˯23ᆸĂВ2:7͗Ą

ု๩ۤડ Ϥᚶරᒉౄ̳Φ‫ٺ‬ϔ઼82ѐ223̶͡ˬഇฟ̍Ꮈ‫ޙ‬Ă֭‫ٺ‬ϔ઼84ѐมౙᜈԆ̍Ăͪ࿪̍ ඀Ϥцϲ̍඀̳ΦٚឦĄώۤડ‫ٺ‬ϔᝋ‫ྮڌ‬4߱214‫̣ޒ‬Ԙ̚लనѣ‫׊‬ආྼጵన߉Ăۤડ‫׹‬ಛ֭ ങॺፘ͢ΐૻᒖဩქ࡚̼Ą ώۤડ‫ܕ‬ೇᎸΔྮ˾Ąᄃώۤડྵ‫઼۞ܕ‬шࠎϔᝋ઼шă၁ኹ઼ш̈́Ꮈщ‫ݑ‬ăΔă‫ڌ‬ડ

஑ ʠ ణ ٘ ˌ ੢ ੽ Љ

ඈ઼шĄ ซҝॡมĈϔ઼85ѐĄሁᆸ̈́͗ᇴĈг˯̶6ă8ă25ᆸĂ23ഏĂВ514͗Ą

‫ڌִݑ‬ડ Ϥ‫ִݑ‬າՅԼ‫҃ޙ‬јĂ̓‫̍ڈ‬඀̳Φ‫ٺ‬ϔ઼82ѐ9͡22͟ฟ̍Ꮈ‫ޙ‬Ă֭‫ٺ‬ϔ઼84ѐ5͡38 ͟Ԇ̍Ăͪ࿪̍඀Ϥ̂Т࿪ຽۤٚឦĄۤડҝ͗௡јಏ৷։චĂϠ߿ᔵྵѓ༨ᓑኖྵ͌Ăҭ‫ك‬ ѩ೶༙࠹఍ຏଐ̙᏾Ăۤડன֭ѣᛋ࣪৭̝నཉĄ ώۤડᛳᏱ̳ჟරડĂҜ‫ྮڌִݑ‬6߱ᄃТྮ߱6:‫ޒ‬Ϲତ఍Ă࿣˘ූ၏ӈ̚රฟ൴̂ງĂ Ᏹ̳‫̈́ވ‬ᅙҖிкĂ̍үăᏱְӮࠤ͞‫ܮ‬Ă఍‫ڌ‬ડᗁᒚშ͕̚Ă‫࢕۩̈́طܜܕ‬ᓁᗁੰĞӈ‫̋ڗ‬ ᗁੰğ Ą‫઼۞ܕྵܕܢ‬шੵ‫ִݑ‬ᗕߐ઼шۤડγ‫إ‬ѣ‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ă‫ုؼ‬ඈ઼шۤડĄ‫֭ܕܢ‬ѣ‫ܜ‬ ုă૎ᓑඈ̳๩೩ֻҝ͗ЃยྼጵĄ

74


ซҝॡมĈϔ઼84ѐมĄሁᆸ̈́͗ᇴĈг˯25ᆸĂВ252͗Ą

ྕ˘ۤડ Ϥᅈೳᒉౄ̍඀۵Њѣࢨ̳Φ‫ٺ‬ϔ઼95ѐ:͡ฟ̍Ꮈ‫ޙ‬Ă֭‫ٺ‬ϔ઼98ѐ7͡มԆ̍Ăͪ࿪ Ϥ‫ڄ‬஽̍඀۵Њѣࢨ̳ΦٚឦԆјĄώۤડ‫ڌ‬઎Ğઉ૵ྮ436‫ޒ‬7Ԙğࠎઃ֘ಞ΍ˢ˾Ă݈ᓜ౪ ‫˟ޔ‬፜Ă‫͞ޢ‬ѣ̚ल‫܅‬๩̝నཉĂᒖဩქ࡚̼ፋᆅ̼˘Ăࠤߏ࡚៍Ą ώۤડг߱ᛳҝшჟරડĂ‫ݑ‬ᄃ‫ྮڌִݑ‬6߱ዐ‫ܕ‬ĂᏱ̳‫̈́ވ‬ᅙҖிкĂ̍үăᏱְӮࠤ ͞‫ܮ‬ć‫ݑ‬΍‫ྮڌִݑ‬6߱ĂΞᄃᒖ‫ڌ‬ԣి྽ྮ࠹ତĄ‫̋ڗܕ‬፟ಞă‫֘ͫ̋ڗ‬৭ĂΞಶ‫ܕ‬Ӏϡਝ ۩ăᜠྮშඈన߉ĂϹ఼ໂࠎ‫ܮ‬ӀĄ఍‫ڌ‬ડᗁᒚშ͕̚Ăྵ‫̝ܕ‬ᗁੰࠎ۩࢕ᓁᗁੰĞӈ‫̋ڗ‬ᗁ ੰğ Ą‫઼΁׎ܕܢ‬шࠎ‫˙ုؼ‬ăʹă˚ă‫ုؼ‬Q΍১ඈ઼шۤડĂΩ࿣ઉ૵ྮѣઉ૵̳๩Ăქ гкĄ ซҝॡมĈϔ઼99ѐ:͡33͟Ąሁᆸ̈́͗ᇴĈۤડѣг˭2ᆸઃ֘ಞĂг˯2223ᆸĂ5 ഏĂВ:3͗Ą

֢ ʞ

ϔѣăϔᝋۤડ Ϥ჊ָ‫ޙ‬న۵Њѣࢨ̳Φ‫ٺ‬ϔ઼78ѐ3͡35͟ฟ̍Ꮈ‫ޙ‬Ă֭‫ٺ‬ϔ઼7:ѐ7͡41͟Ԇ̍Ăͪ

஑ ʠ ణ ٘ ˌ ੢ ੽ Љ

࿪̍඀Ϥцϲ̍඀̳ΦٚឦĄன̶ࠎϔᝋ̈́ϔѣ˟ۤડ؎ࣶົĂ̶ҾგநĂۤડҝ͗௡јಏ৷ ։චĂϠ߿ᔵྵѓ༨ᓑኖྵ͌Ăҭ‫ك‬ѩ೶༙࠹఍ຏଐ̙᏾Ą‫ࠁ̋ڗ‬΍ٙϔѣ̶Ԋӈన‫ٺ‬ώ઼ш ۤડ̰Ă၆‫ا‬छщБѣܲᅪĄனֶ̳̏ಲ̂ງგந୧̶ּડԆјᖼ‫ࠎݭ‬ϔѣҝшۤડგந؎ࣶ ົĄ ώۤડгநҜཉࡗҜ‫ٺ‬ೇᎸΔྮᄃϔᝋ‫ྮڌ‬4߱Ϲତ఍ᄃ೶̼Δྮ˾̚มг૲Ą‫̋ڗܕ‬፟ ಞγ෶‫ົם‬णᜓᐡĂΩ݈ᓜϔᝋ‫ྮڌ‬4߱Ă˟઎Ӯࠎ੼৺Ᏹ̳̂ງĂώ઼шۤડዋ‫ٺا‬ᒖ஧Ћ ຽ̂ሁᄃֲ߷Ћຽ͕̂̚ሁ̚มĄѩγᄃώۤડྵ‫઼۞ܕ‬шࠎု๩઼шă၁ኹ઼ш̈́Ꮈщ‫ݑ‬ă Δă‫ڌ‬ડඈ઼шĄ ซҝॡมĈϔ઼81ѐมĄሁᆸ̈́͗ᇴĈг˯̶23ᆸĂ3ഏĂ336͗Ă̶ડࠎϔᝋăϔѣۤ ડĄϔѣώۤડࢍ85͗ćϔᝋࢍ262͗Ą

ҋϲۤડ ϤරԠᒉౄ̍඀ѣࢨ̳Φ‫ٺ‬ϔ઼86ѐ7͡37͟ฟ̍Ꮈ‫ޙ‬Ă֭‫ٺ‬ϔ઼87ѐ8͡31͟Ԇ̍Ăͪ ࿪Ϥဋ჊ͪ࿪ѣࢨ̳ΦٚឦԆјĄώۤડᒖဩԆፋ፾ϲĂѣ̚ल‫܅‬๩̝నཉΩѣ࠴ॺΐૻქ࡚ ̼Ă̚लፘ͢੼֭̂ཉѣЃยӱഎֻҝ͗ࢷ୲ЃጵĂ35̈ॡᛋ኎‫࣪ت‬Ă‫ا‬छщБѣܲᅪĄன̏ ֶ̳ಲ̂ງგந୧̶ּડԆјᖼ‫ࠎݭ‬ᄂΔξҋϲ઼ϔҝшۤડგந؎ࣶົĄ ‫ܕ‬έΔξႾந఍ĂΩᄃ‫֘ͫ̋ڗ‬৭ă̳኱Ԋ‫̋ڗ‬ඵᇄăᛝ‫ූګ‬؆ξă઼ͭࡔ‫ه‬ᐡăᄂΔ ξϲវֈಞăᄂෛ̳Φăරෛ̳ΦăέΔξϲۤିᐡඈ፟ၹనཉ࠹෼̙ᅈĄྵ‫઼΁׎̝ܕ‬шۤ

75


ડѣઉ૵າ‫ݱ‬ă‫ုؼ‬CăDăEă‫ߐݑ‬ᗕߐă‫ڌִݑ‬ડă‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ඈ઼шĄ ซҝॡมĈϔ઼87ѐมĄሁᆸ̈́͗ᇴĈг˭2ᆸઃ֘ಞĂг˯8ᆸĂ6ഏĂВ86͗Ą

‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ௐ˛ડă‫̋ڗ‬ර‫ݱ‬ăᗧࢢ‫܅‬๩ă‫̋ڗ‬ර‫ݱ‬ௐ24ડ ώૄгܼ۩࢕ᓁΦ΄ొֶҖ߆ੰ8:ѐ22͡8͟έĞ8:ğ̰433:5ཱི‫ב‬८‫ؠ‬૞९ឰ઴ώ‫ع‬Ъ үᎸ‫઼ޙ‬ϔҝшĄώ९ထ̶ࠎϥă˙‫׌‬ᇾĂ˙ᇾҜ‫ૄٺ‬гΔ઎Ăܼट᎕ொᖼ૞९઼шĄᎸ‫ޙ‬ቑ ಛྭ෸ࢍထ྽ྮ‫ූ࣎˛߁ב‬၏Ğበཱི8Ҍ24ğ Ăੵௐ8ડγĂௐ9ડĞ̏ఢထࠎྻજಞğҌ24ડд ̙តՀౌξࢍထăჯ޺ट᎕ᓁณ݈೩˭Ăͽ̂ූ၏੨ཉఢထనࢍĂट᎕தଳྭූ၏ტЪࢍზĂ ࠎώξϺࠎᄂ៉гડௐ˘‫؟‬ट᎕ொᖼ૞९Ą ώۤડҜ‫ٺ‬ЍೇΔྮă‫ූုؼ‬ăઉ૵ྮ̝มć‫ݑ‬ዐ‫ྮڌִݑ‬Ᏹ̳થ઻̈́ᅙҖĂࠀથٕᏱ ְӮࠤ͞‫ܮ‬Ă‫غྮڌִݑ‬ღତᒖ‫ڌ‬ԣి྽ྮćΔ‫ܕ‬ϔϠ‫ྮڌ‬ĂΩᄃ‫̋ڗ‬፟ಞă‫֘ͫ̋ڗ‬৭࠹‫ܕ‬ ֭Ξಶ‫ܕ‬Ӏϡਝ۩ăᜠྮშඈϹ఼న߉Ą఍‫ڌ‬ડᗁᒚშ͕̚Ă‫࢕۩̈́طܜܕ‬ᓁᗁੰĞӈ‫̋ڗ‬ᗁ ੰğ Ąྵ‫઼̝ܕ‬шࠎ‫઼ုؼ‬шۤડĄ ώۤડ‫ڌ‬࿣ЍೇΔྮ‫ݑ‬ତЍೇΔྮ2:1‫ޒ‬ᄃ‫̋ڗ‬ϥᇾࠎዐĂҘͽઉ૵ྮ26‫ࠧࠎޒ‬Ă‫׹‬ಛϹ ఼જቢ‫ځ‬६Ă֘߹ณዋ̚ć‫ྮڌִݑܕݑـ‬Ăͧዐ೶̼Δྮă‫ྮڌִݑ‬Ᏹ̳થ઻ć‫ـ‬ΔӈϔϠ

֢ ʞ

‫ྮڌ‬ă೶̼Δྮ‫ܛ‬Ꮙથ઻ĂܼࠎᄂΔξ͕͌̚ᇴԆፋ˫̂۞ૄгĄ ซҝॡมĈ:3ѐมĄ ሁᆸ̈́͗ᇴĈᗧࢢ‫܅‬๩Ĉ2329ሁĂВࢍ423͗Ą ‫̋ڗ‬ර‫ݱ‬ௐ24ડĈг˯29ᆸሁг˭3ᆸĂ2ഏ323͗Ą

ϲΑB઼шۤડ ώૄгҜ‫̋ڗٺ‬ડ‫ූုؼ‬29‫̈́ޒ‬51‫̝ޒ‬มĂ‫ܕ‬๰ଊྮ˾Ăฉᙝࠎ‫઼ုؼ‬ш̈́Ҙ‫̚੼ڗ‬Ă Ҝ఍ҝшડ̰Ă͛ିঈि፧‫ݓ‬Ą࿣๰ଊྮࠎૄษ‫ګګ‬ᑺ̳๩Ăࣘ‫׍‬Ѓย፟ਕĄ

஑ ʠ ణ ٘ ˌ ੢ ੽ Љ

ዐ‫ූုؼ‬ăઉ૵ྮ̈́๰ଊྮĂΞତᒖ‫̂ڌ‬྽ăϔᝋ̂፜̈́౪‫ޔ‬፜ćລࢷ̳֘ΞҌҘ‫੼ڗ‬ ̚ລࢷ64ཱི̳֘ĂٕҌ๰ଊྮາ‫֧ڌ‬৭ລࢷ359ă397ă418ă62ă629ă74ăഊ2ăᖡ38ඈ̳ ֘Ą൑ኢҋҖฟֹٕ֘ϡ̂ிྻᏮ̍‫׍‬Ă࠰࠹༊‫ܮ‬ଥĄ Ꮈ‫ޙ‬ఢ൪г˯8ă21ă22ᆸĂг˭3ᆸĄ̳Әᇾ۞ᓁࢬ᎕ࡗ52‫؀‬Ҍ58‫؀‬Ğҋϡࢬ᎕ࠎ34‫؀‬ 38‫؀‬ğ Ă‫̰ވ‬ఢထ4ٗ3ះ̈́2/6इ኎ছన౯Ą

‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ௐ˘ડă‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ௐ˟ડă‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ௐˬડă‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ௐαડă‫ڗ‬ ̋າ‫ݱ‬ௐ̣ડă‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ௐ̱ડ ࣧࠎ‫̋ڗ‬າՅĂ̶ϥă˙˟ᇾᎸ‫ޙ‬ĂϤ͉π߶‫ޙ‬న۵Њѣࢨ̳Φٚ‫ޙ‬Ă‫ٺ‬ϔ઼92ѐ23͡ ฟ̍Ă96ѐ2͡ඇ̍Ăͪ࿪Ϥ̂࠳ͪ࿪۵Њѣࢨ̳ΦٚឦĄϥᇾӈࠎώۤડ̶ј7ડĂЧҾјϲ 7࣎؎ࣶົĞЩჍࠎ‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ă‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ௐ˘ડ̈́‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ௐˬƂ̱ડ؎ࣶົğ Ă̶Ҿҋ‫ڼ‬გ

76


ᔑĄҝ͗кࠎ۩࢕ாՅዏˢĂ̼͛ࡦഀ࠹ТĂ‫ا‬ϔ࠹఍ᏉࠀĂ֭ͽੜЃˠࣶ‫ا‬кĄۤડ๩ᘹ͞ ࢬ‫ܕ‬ഇԆјქ̼̍඀ĂЧડഀ៍ౄ‫̙ݭ‬Тಱត̼ĂഀҒِˠĂ̚लΚгᇃ̂Ăުࡶཉ֗‫܅‬๩̝ ̚Ăࠎ̂έΔгડᙱ଀۞‫ا‬छрг͞Ąனֶ̳̏ಲ̂ງგந୧̶ּડԆјᖼ‫̋ڗࠎݭ‬າ‫ݱ‬ă‫ڗ‬ ̋າ‫ݱ‬ௐ˘ડă‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ௐˬડă‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ௐαડă‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ௐ̣ડă‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ௐ̱ડგந؎ ࣶົĄ ώۤડૄгࢬ᎕7:-86:π̳͎͞ĂҜ‫ٺ‬ЍೇΔྮᄃઉ૵ྮ˾Ă‫ݑ‬ዐ‫ྮڌִݑ‬Ᏹ̳‫̈́ވ‬ᅙҖ ிкĂ̍үăᏱְӮࠤ͞‫ܮ‬Ă‫غྮڌִݑ‬ღତᒖ‫ڌ‬ԣి྽ྮćΔ‫ܕ‬ϔϠ‫ྮڌ‬ĂΩᄃ‫̋ڗ‬፟ಞă ‫֘ͫ̋ڗ‬৭࠹‫ܕ‬ĂΞಶ‫ܕ‬Ӏϡਝ۩ăᜠྮშඈన߉ĂϹ఼ໂࠎ‫ܮ‬ӀĄ఍‫ڌ‬ડᗁᒚშ͕̚Ă‫ܜܕ‬ ‫࢕۩̈́ط‬ᓁᗁੰĞӈ‫̋ڗ‬ᗁੰğ Ą‫઼۞ܕྵܕܢ‬шࠎ‫઼ုؼ‬шۤડĄ ώۤડĞcmpdlğ‫ڌ‬࿣ЍೇΔྮᄃ‫̋ڗ‬ᗁੰ࠹ዐă‫ݑ‬ᓜઉ૵ྮăҘͽઉ૵ྮ26‫ࠧࠎޒ‬ዐତ Δှ̳๩Ą ซҝॡมĈϔ઼97ѐมĄ ሁᆸ̈́͗ᇴĈг˯826ᆸĂ28ഏĂВ875͗Ą

֢ ʞ ஑ ʠ ణ ٘ ˌ ੢ ੽ Љ

77


஑ʪ֢ ᗺ̜


஑ʙణ ٘‫ڥ‬ϴ੢ၕ̜‫⼢˞଀ڥ‬ήęę٘‫ڥ‬ 4:7

Ğώ͛༼ᐂҋĮ‫ࡁۤڗ‬տį Ă

֭ಶ‫ֽܕ‬ᄓะ̝ྤफ़ΐͽᆧྃğ

ௐ˘༼ ᄂ៉ྐۤ໚߹ ૵Ⴇ˟˩αѐĞ2796ğ‫ځ‬ഈ᏷ҁՔЍ͛‫̝̫ٺ‬လཌྷξ౹ϲĶ‫ڌ‬Ӥۤķ Ăߏࠎᄂ៉ྐ̝ۤᑿ ᖮĄѩ‫֞͟ޢ‬ፂॡഇ˟ѺкѐมĂྐۤᇴณ่˩ዶĂྵѣЩ۰ѣฟᄂซ̀ዑϡᐁ‫ٺ‬າѻ౹ϲ Ķѻۤķćᄂ៉֟ᇬ࣫ഀ૮‫ٺ‬ᄂ‫ݑ‬ᄂΔ̶Ҿ౹ϲĶ೺‫ܩ‬Ӥۤķ ăĶհ̜Ӥۤķć౹ϲ‫ڼځٺ‬α˩ ˟ѐĞ2:1:ğ۞ᘎۤĄ ͟ፂॡഇߏᄂ៉ྐۤ൴ण۞ᙹपഇĂБᄂྐۤ੼྿˟Ѻ˝˩࣎ͽ˯ĂۤົЧลᆸ৾৾౹ ү็௚ྐĂЧгགྷ૱ᓝᏱᓑӤྐົĂಡౢᗔᄫ˵̂ณΏྶྐүĂ‫ܦ‬ሁᘹόϺυื‫׍‬ѣӤྐүྐ ̖ᘹĂ็௚ྐјࠎ༊΃۞ᑕ࿌ಫ̬Ą ᄂ៉д͟ፂॡഇྐࢲቿ‫ݎ‬൴ण۞͹ࢋЯ৵ѣ˟Ĉ 2/ ̼͛็ٚ۞ֹ‫׻‬Ąᄂ៉дள୉௚‫˭̝ڼ‬Ăϔมᖣ඾Ķ႔ྐķჯᘭ႔ጯăܲх઼ოĄ 3/ ߆‫̬۞˧ڼ‬ˢĄ͟ˠϺѣ̙͌ਕ႔ྐ۰Ă౹ϲĶϜ̋ӤۤķඈྐۤᄃᄂˠӤෝભ࿌ĂкҜ͟ ώᓁ༛ࠤҌд‫׎‬ш‫ܗ‬ᔛजᄂᚱྐˠĄ

֢ ʪ ஑ ʙ ణ

ęę

٘ ‫ڥ‬ ϴ ੢ ၕ ̜ ‫ڥ‬ ଀ ˞ ⼢ ή ٘ ‫ڥ‬

఺‫࣎׌‬Я৵Ăౄಶᄂ៉ྐۤ۞ᙹपॡഇĄ ઼ϔ߆‫ع‬ዏᄂ̝‫ޢ‬Ă̂Բጯ۰̈́ྐˠഭঔֽᄂĂĶγ࠷ᚱķྐˠ˵௡ᖐྐۤĂ֭ᄃĶώ ࠷ᚱķྐˠ‫ֽـ‬ભ‫׶‬Ăࠎᄂ៉ྐۤ‫ڦ‬ˢາ۞ࢲᄻĄҭߏϠ߿۞ซՎăିֈ‫ݭ‬ၗ۞Լតăۤົࢦ ࡊԫᅅˠ͛Ă็௚ྐࢲ͟ৈ਽຋Ą͍‫׎‬ன΃າྐ۞΍னĂֹ଀ధкᐹսᅅѐ̙ͽ็௚ྐࠎԠĂ Ω੓ᚤիĂјϲາྐྐۤĂٙͽ็௚ྐۤѣѐ᛬੼ᆸ̼۞ன෪Ą ϫ݈ᄂ៉ϔมྵѣ߿જ۞ྐٕۤۤဥĈᄂΔξ۞Ķᘎۤķ ăĶ͇᝖Ӥۤķ ăĶ‫ۤڗ‬ķćᄂ ΔᎩᗕ໨ฏĶ෫̋Ӥۤķ ă༄‫۾‬ᗉĶ༄‫ྐ۾‬ጯࡁտົķćૄษĶૄษξྐጯົķć‫آ‬ᜋĶЈ̋ Ӥۤķćॿ๩ᎩĶͽ͛ӤۤķćາѻĶѻۤķćࡺॷĶࡺॷᎩ઼ጯົķćᄂ̚Ķ̚эྐۤķ ă Ķᛀᆫྐۤķćၓ̼ĶᎸኰӤۤķăĶࢶਨӤۤķćလཌྷĶᚊ፨ӤۤķăĶလཌྷᎩྐጯࡁտ ົķćำ‫ڒ‬Ķำ‫ڒ‬ᎩྐˠᓑӤົķć‫ݑ‬ԸĶϜࢲྐۤķ ăĶᖡϣྐۤķćᄂ‫ݑ‬Ķ㎴ᘎྐۤķ ă Ķᇉщྐۤķć੼ฯĶ‫ڒ‬๩ྐۤķ ăĶုपྐۤķ ăĶ੼ฯξྐˠ‫ົם‬ķć‫ڌލ‬Ķ‫ڌލ‬Ꭹ઼ጯ ົķćመസĶҘᘎӤۤķć‫܅‬ቷĶቷۤķඈĄ ྐۤ۞߿જ̂ࡗѣ̰ۤᓑӤăᇴۤᓑӤăᇴᎩξᓑӤăБ઼ᓑӤඈк჌Ă߿જ̰टΒӣ ኝᗟᇈྐăனಞᑝ௦үྐăӤෝྐෟඈĂѣॡ˵ᄃъᇁ߿જă३‫߿ڱ‬જă઼൪߿જăϔมۤဥ ߿જ࠹ඕЪĄ ઼̂̚ౙăᄂ៉ăࢶപă‫ֲݑڌ‬ă઼࡚ăΐो̂ඈгĂ̫̪֞ѣ็௚ྐۤ۞߿જĂ͟ ώăᔹ઼˵ѣྐˠଂְྐෟᆷүĄҭͽᄂ៉ྐۤ۞߿જ౵ࠎᐛᓄ҃‫ٻ‬஽Ă̫͟ᄂ៉ᔵ̙̏Ξਕ ࢦன͟ፂॡഇྐۤ۞ᙹप஽‫ڶ‬ĂҭߏтңᔖҺྐۤ۞͟ৈᐞ࣫Ăܲх็௚ྐ఺჌ಱѣ።Ϋ̈́͛ ጯຍཌྷ۞็௚ĂᑕߏЧྐۤͽ̈́ᙯ͕็௚ྐ۞ˠٙᑕӅ˧۞ኝᗟĄ

4:7! ˝˩˘ѐ‫ޘ‬ᄂΔ̼͛Ԋᘹ͛ྃӄࡁտಡӘĄ

79


ௐ˟༼ јϲࡦഀ ҋ୻઀ษѐมĞ2847.28:6ğ Ă჊‫ߵޙ‬эொϔˢጩ‫̋ڗ‬гડ̝‫ޢ‬ĂЯፂ‫ܮ̝ྻګ‬Ăથॠ‫ֽـ‬ ϹᅫᐛᓄĂؕѣጯ͛ᙊф̝ᅮࢋĄ༊ॡ՟ѣϒఢጯ७ĂΪѣᄹಱ̄ԙĂ଀ͽᖃདဨर଱ຽĂ߇ ᝝३ᙊф۰Ă࠰ࠎᎬ௠ᄹಱཱྀ̝Ą ͟ˠፂᄂ‫ޢ‬ĂЧгѣᙊ̝̀ĂࠎᏖܲх‫׽‬ѣ̼͛Ă̙ࠎள୉ٙঐໝĂ‫ߏٺ‬᎕ໂଂְ႔͛ ጯ۞็ٚᄃଯणĄ‫ۤڗ‬ϒߏдѩࢲঈ˭ٙԛјĂࣄྐ̝ۤЩĂᏖဦ̚ර̼̝͛็ٚĂྕٙᏜ Ķஎᇋ೻͛ഹ՟Ăᆇ‫ڦ‬ᆿђĂѺࢍσೳĂֹ̝̙ᆩĄķ

4:8

Ăٙͽ‫ۤڗ‬д͟ፂॡ΃Ă၆‫̋ڗ‬гડ

͛ྻ̝ჹᎸĂ၁‫ا‬ᓝ֖ᅅࢦ̝гҜĄ ‫ۤڗ‬౹ؕјࣶĂౌࠎࠎ༊ॡ௠਄̈́ۤົᅳጱˠ‫ۏ‬Ăтౘೇᖃࠎᚩຽ࿝̄Ă‫ܫ̋ڗ‬ϡ௡Ъ ‫ܜ‬Ă֭౹ೇ੃யຽЪྤົۤĂͷЇ‫̋ڗ‬Ğᐁ˾ğડ‫ܜ‬кѐćౘࡷ‫ڗ‬ϺЇᐁ˾ડ‫ܜ‬кѐćͳ̄ၷ ҋ̂ϒ˝ѐĞ2:31ğலຽӈЇି‫઼̈̋ڗ‬ĂЍೇ‫̿ޢ‬Ї७‫ܜ‬ĂۡҌϔ઼̣˩̱ѐĞ2:78ğੜ ЃĄᛂͪ͢Ϻд‫઼̈̋ڗ‬ЇିĂЍೇ‫ޢ‬Ă؇΄ତќĶѠವ૱̈ጯ७ķ Ğ‫઼ܝڌ‬ϔጯ७݈֗ğࠎ ७‫ܜ‬Ă‫ޢ‬ᖼᄂΔξϲ‫̋ڗ‬થຽ̶७Їିࣶă੊ጱă؆યొ͹ЇඈĂҌ̣˩˛ѐĞ2:79ğؕ͞ੜ ЃĄౘ‫ܛ‬ӣ‫݋‬Ї‫̳̋ڗ‬ጯ७੊ጱăҘ‫઼̈ڗ‬७‫ܜ‬ćૺ͢അЇ̳ጯ७੊ጱĂ‫ڒ‬ѯࢢϺഅЇ̈ጯି ࣶĄఄॲਭ‫ࠎ݋‬ϔม३̝ٗဨरĂ‫ڒ‬ᐅᅛ‫݋‬Їᖚડăξ৺̝߆‫ع‬ಏҜ̈́ᄂ៉ᅙҖඈ፟ᙯĂเϮ ዳϺഅЇ‫̋ڗ‬ᨃԝಞ३੃Ą࠰ࠎ༊ॡ߆གྷ̈́ିֈ̝ࠧ̚િĄ߇߹ࢲٙҌĂජ൒ഀଂĂΐͽЍೇ ‫ع߆ޢ‬༊Ԋ᎕ໂଯҖ઼ϔିֈĂ‫ۤڗ‬јࣶ̚˫кࠎିֈࠧыһĂԸˢ‫̋ڗ‬гડૄᆸିֈĂࠎฏ ୙ૈዳ΍ధк౰΍ˠ̖Ąͷ‫ିྐٺ‬σೳĂՀߏ̙᏷ዶ˧Ąѩ˜Ѝೇ‫ޢ‬ώ࠷ኜкྐۤĂЯјࣶ͟ ႙ࣟ࿬Ă҃˫൑ᚶ੓۰̙଀̙஍‫ٺ‬ྋ೸̝гՎĂ҃‫̪ۤڗ‬ਕьϲ̙ອ̝ࣧЯĄ ѩγĂΟ‫̝ྐ׏‬үϡĂ̙ಏд‫̝ྐٺ‬ώ֗Ă‫إ‬ѣధк͟૱̝ᑕϡ͛ጯĂืЈᏥஎᏟѩ྽ ̝ጯ۰Ăт૓ಉಈᇉ̝ಈᓑăᅆᓑăုᓑඈ̝ᇤүĂ̈́Чгъ៍ঢ়ᇁٙϡ໊̝ᓑĂࡶ‫ܧ‬૞ჟ‫ٺ‬ ѩ̝ྐˠĂӈ൑‫ڱ‬ᇤᑢĄт̙ۢπ̭ॾ‫ޠ‬ᄃ၆΂̝‫̈́ڱ‬ᑕܑ̰ࢗट҃ᐌຍᇤүĂυ‫צ‬෯ᙊ۰̝ ᙎĄͷ˘ᆼᇁцߏӎ‫׍‬ѣ̼̰͛உĂ‫ீځ‬ˠ˘୕ᇁ‫໊˯ܝ‬ᓑ͛ෟᄃ३‫ڱ‬ĂӈΞ˘ϫᒢ൒Ăͽϫ ݈Ⴧ‫่ڍ‬х̝౹ۤྐ̓‫ڒ‬ᐅᅛАϠĂᔵ‫੼̱˝ب‬᛬Ă̪ߏг͞ъ៍ঢ়ᇁ໊ᓑ౹үᏙྙ̝၆෪Ă ྐˠᓏ୕̝֍ࢦ̈́Ο‫ྐ׏‬ጯ̝ࢦࢋّΞ֍˘೹Ą

ௐˬ༼ ‫ۤڗ‬јϲ̝͟ഇᄃགྷ࿅ ‫ۤڗ‬јϲ͟ഇĂፂߌ‫̱׶‬ѐĞ2:42ğˣ͡˩̣͟΍Ώ̝Įྐಡįௐ˩ˣཱི˩ˬ‫ۍ‬เ୥Ϡ

‫̝ۤڗ‬న‫˘ݬ‬ѐջĊᜪѩ˘ѐٙ̚଀Ă่̈ྐѺዶࢵĄ‫ە‬ٙຉะĂ‫ܧ‬൑˘ă˟౰ү˵Ă ̂‫ٯ‬ᄬۡຍ୺ĂήܸᙜᜨĂࢰᙶᅅঙ҃࢝ܳĂෟঈΨጠ҃‫ૺޤ‬Ăঅ֮‫ࢲ̝ݓم‬ČČ ͛ϐٙཌ͟ഇࠎ‫̾ط‬Ğ2:41ğࡌ͟Ă˫ֶ‫ࢵ׎‬ή̠ٙĶ‫̝ۤڗ‬న‫˘ݬ‬ѐջķਗ਼ଯĂ‫ڗ݋‬

஑ ʙ ణ ٘ ‫ڥ‬ ϴ ੢ ၕ ̜ ‫ڥ‬ ଀ ˞ ⼢ ή

ęę

IJ‫ۤڗ‬႔ྐࡁտົԔij̠Ĉ

֢ ʪ

٘ ‫ڥ‬

̝ۤјϲ༊ࠎߌ‫׶‬αѐĞ2:3:ğ ĂѩᄃĮ‫ۤڗ‬Ӥะįௐ˘ะ̝ௐ˘ഇᑝ௦ٙཌߌ‫׶‬αѐĞ2:3:ğ

4:8!Įࢦ࣒ᄂ៉࠷఼Ԡąᘹ͛Ԡį͔ౘࡷ‫̝ͩڗ‬ᄬĄ

7:


ˣ͡˩̱̝͟ॡมϒٙӚЪĄ൒҃ፂϫ݈Ⴧ‫่ڍ‬х̝౹ۤ਄ҁ‫ڒ‬ᐅᅛĞᔹૅğАϠ‫ٺ‬Įٚ፨ሁ 4:9

ྐਨįࢱ˟˟ˬĞ‫ࢭڻۤڗ‬ğ˘̠͛Ĉ

‫ܼۤڗ‬౹ҋϔ઼˩˛ѐφ̝֚ࡌĞҘፌ˘˝˟ˣĂ͟ፂॡߌ‫ˬ׶‬ѐğĂϤ‫̋ڗ‬ᨃ‫ܜ‬Ğ࠹༊ ‫ٺ‬ԧ઼̝ฏ‫ܜ‬ğౘೇᖃҹऽăၱฏ௠ౘࡷ‫ڗ‬ᄵ᜷ă̈́ૺ͢‫ڟ‬тăเϮ‫݌‬୥Ϡඈኜ݈ዅВТ࣍ ࢵĂᔛะฏ֧਄ࣰࢍѣఄॲਭăཧ༄ૅă‫ڒ‬ѯࢢăౘ‫ܛ‬ӣăͳ̄ၷăᛂͪ͢ăౘᗄགྷඈ̈́٬В ଀˩ѣ˟ˠĂ‫༼ࡌٺ‬௩୐ă઄ౘِ̝ͩሁะົјϲČČĄ ߇౹ۤѐ΃Ăᑕࠎߌ‫ˬ׶‬ѐĞ2:39ğφ֚Ăѝ‫ٺ‬เ̝ͩᄲ˘ѐĂ˫ፂĮᄂΔξԠ‫ס‬ˣą ̼͛Ԡą͛ጯቔįௐ72ࢱྶĈ

ϔ઼˩̱ѐĂ‫̋ڗ‬ᨃ‫ܜ‬ౘೇᖃ౹ϲ‫ۤڗ‬ČČĄ ‫˫݋‬ѝ‫ٺ‬เ̝ͩᄲ˟ѐĂѝ‫̝ͩڒٺ‬ᄲ˘ѐĄ̼͛̂ጯၐ˘ርĮᄂ៉ྐΫįϺү˩̱ ѐĂΞਕܼ‫ڻ‬ĮᄂΔξԠį̝ᄲĂтѩĂ౹ۤѐ΃ĂӈѣˬᄲĄࡶֶඊ۰ଯኢĂ༊ͽĮ‫ۤڗ‬Ӥ ะį̈́เ୥Ϡ̝ͩᄲࠎቁĂ‫ࣧ׎‬Я˜ߏྍ‫ྶ੃݋׌‬Ă࠰౵ତ‫ְܕ‬І൴Ϡ̝ॡĂྵ‫ٽ‬ԯ೪ϒቁ̝ ॡ͟Ăͷࠎ͛ф੃ྶĂΞͽᄲߏௐ˘͘ྤफ़Ă༊ྵࠎϒቁĄ‫̝͛ͩڒ‬Ăј‫ٺ‬ϔ઼˛˩˘ѐ

֢ ʪ

Ğ2:93ğ Ă˜ְ‫̝ޢ‬੠ࢗĂְ࿣ߊ˳ĂٕѣᄱमĄ҃ĮᄂΔξԠį̝ྤफ़ֽ໚ĂϏ͔ۢҋң఍Ă

஑ ʙ ణ

ௐα༼ ‫߿ۤڗ‬જ‫ڶܕ‬ ϔ઼˝˩̱ѐĞ3118ğ̚ࡌࠎ‫ۤڗ‬ˣ˩ฉѐᇉĂপ‫͟˩ˬ͡˝ٺ‬Ğߐഇ͟ğ˯̾˩ॡĂ ઄ᄂΔᎩѱͤᗉ̂ы̋ᑓઙ̋Ğ͇୻࣒྽ੰğᓝᏱБ઼ྐˠᓑӤ̂ົĄೈּӤົүྐĂࢎࢵભ ᗟࠎIJ‫ۤڗ‬ˣ˩ฉѐᇉij˛‫ޠ‬ĂѨભ̂ົ༊̳͟ᑢĄ ᔵ൒‫ۤڗ‬౹‫̋ڗٺ‬Ăҭߏ‫ܕ‬ѐֽ‫߿ۤڗ‬જ˧̙̂т݈Ąഫ୻‫ڒ‬АϠٙܲх۞Į‫ۤڗ‬ᑝ௦ ᐂį‫ڵ‬ОώĂќᐂ˞‫˩̣ܕ‬ѐ۞ྤफ़Ăଂ఺ЊࡔᐂΞͽ࠻΍Ă‫ۤڗ‬ు͡ᓝҖּົĂ՟ѣมᕝĂ ၁ᛳᙱ଀Ą Ω˘͞ࢬĂ఺Њྤफ़Ϊѣ̰ۤ߿જ۞ࡔᐂĂࣶۤˠఙ̙෹࿅˟˩ˠĄΩଂĮྐಡįٕ Įࢲ͡ಡį̚࠻‫ྤ۞ז‬फ़Ăˠᇴ˵д఺ቑಛĄ‫߿۞ۤڗ‬જкΗߏΐฟࣶۤѣРᇉ۞ӤजĂтો ‫؍‬ă̄૓ẵ๹ăϠ̄ăᑓ͡ă☺ལုኚă੼̚Ăٕ۰៊ვă͓ᇐඈඈĂᗟϫт߇Ăሤଐֶ ᖞĄ

ęę

٘ ‫ڥ‬ ϴ ੢ ၕ ̜ ‫ڥ‬ ଀ ˞ ⼢ ή

‫׎‬Ξ‫ޘܫ‬ҋྵௐ˘͘ྤफ़ࠎᅊĄ

٘ ‫ڥ‬

4:9! ϔ઼ˣ˩˛ѐĞ2::9ğҋΏώĄ

81


ௐ̣༼ ።Їିय ૺ৯т ‫ࢵۤڗ‬Їିयࠎૺ৯тĞфౠ፞Ă͵Ⴭ‫ܛ‬ၳ΅Ăࡗ2985.2:51Ăֳѐ78໐ğ Ąፂ‫ڒ‬ᔹૅ˾ࢗ ̠Ăૺࠎ݈୻ϐࡊս̖Ğᑕܼ޽˙ϏϏ౷ឰ͟ώ݈ğ˜‫ͩڒ‬ຽरĄ३‫ڱ‬ᓜᅀ‫؜‬ደϏഅ଱ኝĂΪ ᑕᔛ‫ົྐٺ‬Їෟ‫؟‬Ąᔵѣ̄๿҃ϏϠֈĂѣ̃അᖴಪĂ‫ޢ׎‬ˠொ‫ं̶̣ا‬Ă̏൑‫ڱ‬ᓑᘭĂͷ࿆ ߤĮ‫ۤڗ‬Ӥะį࠰Ϗ֍‫ྐ׎‬үĄ ѝഇд‫̋ڗ‬ડଂְӄய̀̍ү۞‫̳۞̀̃྆͡ૺڒ‬૔‫࡚ڒ‬Бᄃ‫ڒ‬ౘͩॿ͈‫ࣧ؍‬ώચྺĂ 4::

ਆүϣгҜ‫ٺ‬ன̫ᄂΔ፟ᇄĂ‫̱׶ߌٺ‬ѐĞ2:42ğ݈‫ޢ‬జ͟ώˠᇈќĄд՟ѣਆг۞ଐ‫ڶ‬

˭Ă΁ࣇАд‫ܕܢ‬ҋҖລ‫۽ٗޙ‬གྷᒉᗔఱ⯴ĂЯࠎϠຍ˩̶ᎸษĂ‫ֽޢ‬д‫˯ූ̋ڗ‬ฟనௐ˘छ ᗔఱ⯴ĂЩࠎĶഈ͟‫ޏ‬ķ ĂГዏொᛝ‫ූګ‬268ཱིᚶᜈགྷᒉĄٗ‫ڌ‬ӈࠎྐˠૺ৯тĂೀѐ‫ڒޢ‬छಶ ૟ྍٗ̄෴˭Ą

ૺ৷ն ૺ৷նĞ2999.2:52ğࣧЩᎸ႔Ğѣॡಏ३Ķ႔ķ ğ Ăф৷նĂͽфҖĂ˫ཱིĶඑ‫މ‬ķ ăĶ૙ ϔķ ăĶҁนķඈĄᄂ៉າѻˠĂϠ‫୻ٺ‬Ѝჰ˩αѐĞ2999ğ Ăͽབᒛీ‫ٺ‬າѻĂѐ̣˩αĄ˙ Ϗ౷ᄂĂг͞જᎿĂഅᐌͭᔖ‫ا‬ᅥĂ‫ا‬఍ᄃາѻྐˠૺि̱ࠎዐĂഈ́‫ିצ‬Ăጯᘹ̂ซĄ‫ޞ‬ᄂ г௖щ‫ޢ‬Ă̪‫ܔ‬ѻာĄᄏ‫׎‬छ୉˜ѻာλྥĂགྷᒉࢴ‫ݡ‬ᄃᘽՄĂ‫ཱིظ‬Ķ‫ܛ‬ᇇ࡚ķᄃĶ‫ܛ‬ᇇ ษķ Ă‫ޢ‬થ‫ظ‬ᒎ‫ٺ‬ৡᏉ҃௺ఱ˫஍ˢ‫گ‬ҊĂछ྽྾࡭̚རĂ˜ᓝछዏ‫ـ‬ᄂΔĄ ‫ڼځ‬α˩ѐĞ2:18ğ Ă˜੸֗࢒ΔĂЇᖚቌѯ઀̮ᘽҖࠎΦ૳ચĄ̂ϒˣѐĞ2:2:ğ‫צ‬ད ‫ٺ‬ᗞำѐ̝ཌྷ‫׶‬થҖĂ྾ொ‫ૄا‬ษĄ‫ޢ‬ୢથಶጏĂᓾጯቌѯĂЩ‫׎‬ሁ͠Ķчግķ Ą֭‫ٺ‬ϖሄ᫰ ฟ३དྷĂ‫ظ‬ཌĶᎸ႔ķ Ąѐ‫غ‬ĂᓝछዏаາѻĂᓾጯ଱ኝ̝ዶĂᜈᒉᎸ႔३‫ظ‬Ă֭ᇴѨซ΍̂ ౙĂќᔉ३ᚱăф൪ͽՐమ઴Ąߌ‫׶‬ˣѐĞ2:44ğѐᔉ‫ٺޏ‬າѻ‫ྮ֘ޢ‬Ă‫פ‬ЩĶિϨ‫ޏ‬ķ Ăͽ ߌԠ༼ĂՀᗟཌĶˬԂˠछķઢ‫ٺ‬ះ‫ܝ‬ĂᖣೳछࢲĄ АϠρٚछጯẶ໐᝝३Ăˣ໐ᐌฏˠૺि̱ጯྐĄ‫ͽܐ‬ѻࣶۤۤ֗Њ΍ˢΔᄂྐጪĂ ̂ϒαѐĞ2:26ğᄃ‫ڒ‬ശՖăเߋሗăՂេՅăӓေ‫׹‬ඈˠĂ౹ϲĶࡁۤķ Ă‫ޢ‬Լ௡ࠎĶߐ ۤķ Ăࣶۤ࠰ͽĶߐķфࠎཱིĂ֭ҋཌ‫ߐމ‬ă૙ߐٕႢߐĄ๠ГˢᘎۤĂ᎕ໂણᄃྐۤ߿જĂ ᄂ៉͛ۤјϲĂ‫צ‬དࠎෞᛉࣶĄ̂ϒ˩ˬѐĞ2:35ğѐߐۤ̈́ሕۤТˠВТ൴ҖĮᄂ៉ྐಡį

Ğ2:46ğ ĂՀᑕ‫׎‬дѻ‫ܝ‬ˠٙኛ҃јϲĶߦۤķ Ă၆‫ٺ‬႔ྐ̝ିጯĂΞᏜ̙᏷ዶ˧Ą

4::! ‫ٺ̀̃྆͡ૺڒ‬ϔ઼α˩ѐĞ2:62ğνΠᄃ‫ڒͳؑˬ׎‬ણă‫̙ڒ‬ጯ‫ྮ֘ޢ̋ڗٺ̈́ܜ‬Ğனˣᇇྮα ߱ঔึሁӬğЪฟ‫̋ڗ‬யٗĄ˫‫ٺ‬ϔ઼56ѐĞ2:65ğ4͡5͟ฟన̚Ꮈயٗд‫ܫ‬ཌྷྮĞனԼࠎ͛‫ූپ‬ğ ෼Ѝೇ‫̙ྮݑ‬ᅈ఍Ă፾ϲགྷᒉயְٗຽĄ‫ޢ‬༊Ᏼα‫۞ب‬ᄂΔξӄய̀̍ົநְ‫ܜ‬Ğௐ˝‫ب‬82/4/32ă ௐ˩˘‫ب‬89/4/34ăௐ˩˟‫ب‬89/4/34ăௐ˩ˬ‫ب‬92/4/23ğ̈́˘‫ب‬ᄂΔξሀቑϓᏐĞϔ઼95ѐğ Ąѩγ ၆າЍᗁੰăϨ౾̀ă౹͵ૄ‫ົܛ‬ӮѣॕഠĂϺॕӄ˞ຎᑻ᜕நົ̈́ᗁጯੰĄ

஑ ʙ ణ ٘ ‫ڥ‬ ϴ ੢ ၕ ̜ ‫ڥ‬ ଀ ˞ ⼢ ή

ęę

ͽჯᘭ႔ጯ‫׻‬ਔĂଓѐዶઃΏĄߌ‫̣׶‬ѐĞ2:41ğĂ޽ጱ‫ۤڗ‬јϲ႔ྐࡁտົćߌ‫˩׶‬ѐ

֢ ʪ

٘ ‫ڥ‬

82


ੵྐ̝γĂ‫׎‬३‫ڱ‬ϺָĄ҃৵рќᖟĂ͍ჟᝥҾ३൪Ο཭Ăགྷ૱‫ֽ̂ـ‬ౙ̰гĂќะ͛ ‫ۏ‬Ă̚ѐॡ‫ޢ‬ٚତాፖ̝Ķฮૅ३Ԋķ̂ొ̶ΟᚱĂ᪑ᖟດಱĂࠎ͟ፂॡഇᄃՂช֭፞Ⴭ̝ѻ ာ‫̂׌‬ќᖟछᄃᝥካछĄ АϠྐ͛඾ࢗᅲᖳĂ͍‫ࢦ׎‬ෛጏጯĂᇜ˧‫ކ‬ೳ͋ିĂॡˠѣĶΔᄂ̂ጏķ̝ჍĂү‫ݡ‬к Η൴ܑ‫ٺ‬Įᄂ៉͟͟າಡį ăĮᄂ៉͛ᘹᕍᄫį ăĮᄂ៉ྐಡį ăĮྐಡįඈĄ୎ѐፋந‫׎‬ᖞ ඾Ăࢍ଀ĮчግሁӤቇį ăĮчግሁ͛ቇį ăĮчግሁኝᗟྐቇį ăĮિϨ‫ޏ‬ኝᗟྐቇį ăĮ‫ܧ‬ግ ˩ᄲį ăĮߏν˩ᄲį ăĮ႔୉‫ͩؖ‬҂į ăĮΟ̫ˠ‫ۏ‬ຉ҂į ăĮΟ౜ႢՅˠαॡยྖį ăĮчግ ሁᓑቇį ă

511

Į౜Յ፶ᓻį ăĮ౜Յᐌඊįඈ˟˩ዶ჌Ąϔ઼ˣ˩˛ѐĞ2::9ğາѻξ̼͛̚

͕ፂѩበᏭ΍‫ۍ‬Įૺ৷նБะį̱ΊĄ Ҍ‫ٺ‬АϠᄃ‫̝ۤڗ‬அ໚Ă̂‫ٯ‬ቡ‫׶ߌٺ‬αѐĞ2:3:ğѐ‫ܐ‬Ă‫צ‬དҌ‫̋ڗ‬నဨିጯć҃Т ѐࡌ༼̝௩͟Ă‫̋ڗ‬ᨃ‫ܜ‬ౘೇᖃᄃг͛̀͞ඈ౹ϲ‫ۤڗ‬Ă೶ᔛฏ̚૛ጏૺ৯тࠎरĂ‫ؠ‬ഇะ ົĂॡ৷նЯᓾጯ‫̋ڗ‬Ă߇၇ᒔᔛፉЇෟ‫؟‬Ą࿣ѐ‫؜‬आĂૺ৯тѐְ̏੼Ă‫ۤڗ‬Т̥˜Яۤ̓ เ୥Ϡ̝ଯ̬Ă೶ኛАϠ޽ጱјϲ႔ྐࡁտົĂ֭ፉЇᓾरĂۡ‫̱׶ߌז‬ѐĞ2:42ğᓝछዏа

֢ ʪ

512

າѻͤĄ

ౘၿ፨ ஑ ʙ ణ

ęę

٘ ‫ڥ‬ ϴ ੢ ၕ ̜ ‫ڥ‬ ଀ ˞ ⼢ ή ٘ ‫ڥ‬

ౘၿ፨Ğ2996.2:74ğф͕‫ݑ‬Ă‫ͽޢ‬фҖĄཱིජලĞٕүජ૸ğϠ‫୻ٺ‬Ѝჰ˩˘ѐĞ2996ğ ̣͡ĂЯᄃ‫ˬࢗڒ‬ăเͪ՗ăૺ৷նඈĂТࠎĶߐۤķࣶۤĂ߇ϺཱིࡌߐĄᄃᗬ୻ᇇඕ‫ܛ‬ᜋ ‫ݵ‬Ăྐ‫ܕ̍ڱ‬វĂ‫ޠ‬඗ָ࣌Ą३‫ڱ‬ᗞߨለᛂĂ൑̙ఢᓜĂ୎ѐ‫݋‬ᅖ๝ᆒϮ૸Ă҃˫ҋࠎវĂࣘ ѣ̋֐྽ˠજ̚Ҿᛝߘማ̝኷Ąд͟ፂॡഇ۞ᄂ៉३ጪᅲࠎ߿᜙Ąᐨࢶ‫ڒ‬ෞ‫׎‬३ࢲĶҋᗞߨα छγĂ൑̙ఢሀĂᇵѐؕҋࠎវĂ௟޷̝Ăαछ̝੻̪д˵Ąķ̂ϒ˩˟ѐĞ2:34ğ‫ִ̂ڌ‬г ዩॡĂഅᄃૺ৷նཌྷ኱३‫ڱ‬ĂାᑻխϔĄᄃ‫׎‬ԙᖤ‫ݑ‬Тࠎ̀‫ڒ‬ٙჍĄ᏷ѣĮජලྐะį Ą ઱ّ͇ᘄ೸Ă̙ಈγྼĂՏ͟ӱ‫ވ˘ۻ‬ć࿃‫ڈ‬ᖞ࿅ణĂ‫݋‬एए୻ኘĂ၃ࢴ࠰ԞĄπ͟‫צ‬ ˠᕇႍĂޮಡ̝ͽᇇĄ˫Ͻ᛭ଐஎĂᕃ९࠹ఄĂՏѣٙүĂ૱ྙ‫؍׎‬Ăͽࠎָ۰‫݋‬хĂӎ‫݋‬ୢ ̝̙ଓĄॡˠкͽЩ̀ϫ̝Ąϔ઼α˩ˬѐĞ2:65ğआ̣͡Ăዋె‫ု̂˩˛׎‬Ă‫ۤڗ‬Т̥˜Ꮽ ‫ྐ׎‬үĂᔂᆷ‫ڵ‬О˘ΊͽৡĂЩ͠Įජ૸Ӥਨį Ă઱่ዶх˘Ѻ࿬˝ࢵĄ Ωፂ‫ڒ‬ᔹૅ਄ҁ̠ĈĶͩА‫ٺ‬ѱͤߙ໮ᚩᚩ͹ᛂͩ‫̚ܗ‬ӱᐡĂ֭അ͔ࠎᚩડᖚࣶĂ৷ն ‫ۤڗٺ‬೸ᐡ‫ޢ‬ĂΩᖧͩࠎ΃Ă྾ଁछຎড়झ઎ĄЍೇ‫̋ڗޢ‬ડ‫ܜ‬ዑͪ໚АϠᖧࠎ‫઼̋ڗ‬ϔጯ७ ΃ϡିࣶĂፂĮ‫઼̈̋ڗ‬౹७˝˩‫׹‬ѐࡔ‫ه‬ะą።Їିᖚࣶ̍˘ᜓܑįྶĈĶౘͩ‫̣˩ˬٺ‬ѐ ˘͟‫ז‬ᖚҌα˩̣ѐ˩˟͡ˬ˩˘͟ੜЃĄķ‫ٺל‬ϔ઼̣˩˟ѐĞ2:74ğ Ăѐ˛˩˝Ą

511!Įчግሁྐቇįα‫̱ס‬ΊĂࢍ̶IJѻ੺ਨij ăIJದ̚ਨij ăIJ‫ྼܕ‬ਨij ăIJঙබਨij ăIJസ୥ਨij ăIJ዇ Ꮶਨij ăIJᔪᎲਨij ăIJࢦֽਨij ăIJ‫ޥ‬ᕩਨij ăIJ‫ڗ‬᝖ਨij ăIJΔྼਨij ăIJ፷ᕩਨijඈ˩˟ะĂ֭ҋ ᔂ‫׎‬ቇĂфྫ̍ፋĂߘ಩к‫ݻ‬ĄΩѣĮᑝ௦ӤะįᇴΊ̈́ĮિϨ‫ޏ‬ᓻᔊį˘‫ס‬ĂӮϏ୙Ą 512 ޷Ĉώ‫̍ݑڌࠎ݋‬ጯੰ఼ᙊࡊି଱ྜฮਕٙᇤ҃༼ᐂ̝Ą

83


ௐ̱༼ ።Їۤ‫ܜ‬ 2/ ௐ˘Їۤ‫ܜ‬ౘೇᖃҋߌ‫ˬ׶‬ѐĞ2:39ğφ֚Ğ˘үߌ‫׶‬αѐ̎̐ğࡌ༼౹ۤ੓Ҍϔ઼α˩˝ ѐĞ2:71ğ‫ע‬Їࢍ̀ˬѐĄ 3/ ௐ˟Їۤ‫ܜ‬ఄॲਭĂҋϔ઼α˩˝ѐĞ2:71ğତௐ˟Ї੓Ҍϔ઼̱˩ѐĞ2:82ğ‫ע‬ЇࢍдЇ ˩˟ѐĄ 4/ ௐˬЇۤ‫ڒܜ‬ѯࢢĂҋϔ઼̱˩˘ѐĞ2:83ğତЇҌϔ઼˛˩˘ѐĞ2:93ğ‫ע‬ЇࢍдЇ˩˘ ѐĄ 5/ ௐαЇۤ‫็ؠͳܜ‬Ăҋϔ઼˛˩˟ѐĞ2:94ğତЇҌϔ઼˛˩ˬѐĞ2:95ğ‫ע‬ЇࢍдЇ˟ѐĄ 6/ ௐ̣Їۤ‫ڒܜ‬ᔹૅĂҋϔ઼˛˩ˬѐĞ2:95ğࡌତЇҌϔ઼ˣ˩˛ѐĞ2::9ğ΋‫ע‬ЇࢍдЇ ˩̣ѐĄ 7/ ௐ̱Їۤ‫ܜ‬Ղ͢Ăҋϔ઼ˣ˩˛ѐĞ2::9ğφ૘΋ତЇҌϔ઼˝˩αѐĞ3116ğ‫ע‬ЇࢍдЇ ˣѐĄ 8/ ௐ˛Їۤ‫ڒܜ‬ॎ஽Ăҋϔ઼˝˩αѐĞ3116ğତЇ̫֞Ą

ௐ˛༼ јࣶү‫ݡ‬ ૺ৷ն IJ͛ጏӪణౘϮ᏷АϠij

ᄲྐঔγҴռ୿Ă˼֧ਕెຍҋၕć֘ᇴౄ‫ܝ‬ቡү‫މ‬Ă֗൘ᔳξ̈́ኢ͛ć ഍୨ְຽళ͍ᏰĂ࿖⬱Ϡ୾ҁৈ๔ć፶͡‫ࡌූޢ‬ᒋᜀĂ࠻࿅ᖞ༼‫৾৾إ‬Ą IJ̚ࡌ؆੺ѯҐ̚ᘃ‫̋ڗ‬Тጯij

‫މ‬඀૟ШΟ፷ำĂΗ͡ˬ̋͘˫̶ć‫ڌ‬྽ϹଐѣքᓙĂҘസഫְᓁဧ‫ڤ‬ć ㎴♲ঔ˯ࡌ˼֧Ă੺ԍѯᐝ͡˩̶ćтѩ̙ᕩкٙ࢑Ă‫̋ڗ‬Тጯ୕͍ইĄ

ౘၿ፨ IJ൳αᘙ̋ij

гԛւ‫ۏ‬Ϗ̠൑Ă‫̪ົܢ‬к௢౼ડćͷͽӤვౘਨఁĂϺ֨ᖪսຫϩቲć

IJ‫ڗ‬ѯߋ͟ij

ߋ߹̈ഀߍኘ඄Ă၆ছᆮᗵ֭үᗕćߊВሏབഇआཽĂᑕ‫ޥ‬ᐁ˾ӈ‫ڗ‬ѯć

஑ ʙ ణ ٘ ‫ڥ‬ ϴ ੢ ၕ ̜ ‫ڥ‬ ଀ ˞ ⼢ ή

ęę

ాपჴᇆ‫୻ؼ‬ካĂ˭ࠧ‫ۆ‬ऄߏࠦ౉ćΞຑ̋‫܅‬к̙ᙊĂ୎ࢲәજქࠞ༁Ą

֢ ʪ

٘ ‫ڥ‬

ື‫ݑگ‬Ν఼໦ঔĂ߶‫̚ޏ‬लӵქഊć৯Ш‫ࢲڌ‬လ‫ܕ‬ԊĂ̙‫ۋ‬໬ͫߏႢ㚵Ą IJ‫ုܜ‬፜ӘјТኬij

ҋΟᔕୖЕ໐ΑĂฏડрੈѩॡ఼ć̈ྐົୁߋࢲ྆Ă‫ုܜ‬፜јР̚͡ć ᄼ͹‫ݑڌ‬ਕႽ࡚Ăѯ̋ᚼᘱЧ‫̍ۋ‬ćҁ͈Ϻಈଣ‫ܮޖ‬Ăᜓ౼໅ሗ៎૾ࢆĄ 84


ౘೇᖃ IJ‫̋ڗ‬ဦ३ᐡij

͵ࠧ͛‫͟͟ځ‬ᓄĂဦ३ϒΞүߵ໚ć‫̋ڗ‬ѩѨ‫ܐ‬ฟᐡĂጯঔт̫̙ପ‫ܝ‬ć གྷΫ‫ڌ‬Ҙ‫آ‬ᇃะĂྐෟ̫ΟЪ‫ܜ‬хć‫ܦ‬ѐѣԠ༊ֽѩĂ႕ߛ঴ᎀЇѬᖖĄ IJ͓ࡷ‫ڗ‬ෟΈ˼Οij

႔ጯஅ໚፾଀ৌĂᙵЍᑦྫᖞჟৠćҋଂ‫̖߆ڦ‬ਕ֍Ăචࢭϔࢲࢬϫາć ᇁцࢦ࣒Ѝ୙֧Ă⻜⻚ࣘ኷ஜӤ֗ć‫ن‬ჷᗨ᜷Ҙ͇ΝĂྐ̓ฏˠ੠ଔᐛĄ

ౘࡷ‫ڗ‬ IJᐁ˾យij

൑‫ڗ‬Щߊᑢ‫̋ڗ‬Ă᜕ങଂਬంඈยćយਖ਼Ї΁ѓϏ˞Ăࣝำᔘ‫˘ޞ‬ฟᗞĄ

֢ ʪ ஑ ʙ ణ

ęę

٘ ‫ڥ‬ ϴ ੢ ၕ ̜ ‫ڥ‬ ଀ ˞ ⼢ ή ٘ ‫ڥ‬

IJෝαᘙЩ̋ij

ីप੎υд૫ᛴĂ܎Є੐ᙔ෪ᆄаć໽ዀ༊̚ฯᜪ࠽Ă‫ࢲރ‬ৌΞࢦˬᄂĄ IJ‫̋ڗ‬ሸѻij

૙ྫӍఄҾѣᘃĂϏᗓ೹㖻ᖵ৳ଵć෍͕‫ݬ‬ҁᗞтᖞĂሴᇆ‫ָޢܥܩܩ‬Ą

ఄॲਭ IJ‫ڗ‬ѯߋ͟ij Ğ‫ڗ‬ѯ޽ૄษ‫߱̋ڗګ‬ğ

፾୕‫ڗ‬ѯ႕ீߋĂ೎ࢲ຋જͪ⦛⦛ćϮሔ‫ָ˯ث‬ϰսĂ߷࡚Յ݈Ⓤѻ̹ć ᛜજ‫ݬ‬ხഈ́дĂл൘̈ཟΝֽᐛćາ፜̙͟ΑԆೇĂΟഭ൑ื‫މ‬યߺĄ

ᛂͪ͢ IJ‫ڗ‬ѯߋ͟ij

ࢲ‫ື͟׶‬ഀଊଊĂΪଓߋЍుీ߹ćϏҺ͕‫ ޥ‬ѻ Ăֶ൒ေ፵ᗰ౦ᐝć ཏ̋̏Ξ‫୕؝ؼ‬Ă၆‫ث‬൘ಝྏ˘ྼćீ‫غ‬໬‫ۋگ‬ဏ͌Ă‫ࢲڌ‬ҋдਖ਼ႢҐĄ IJ‫ုܜ‬፜ኼ͡ij

‫ုܜ‬፜̚ኼ͡ҖĂ߹ዂߍ૲؆ࢲ୻ćҐፖΟഭѯтᙡĂ‫ࣅމ‬າ፜ຍҋϠć Ҙ‫ڑࢲث‬ອѢᇆĂ‫ܕ‬ѯ֘ྮ㈗ᙚᓏćѐѐ˘ᇹ୲ࡌ͡Ăຏຐֶॡ̙ᗓଐĄ

85


เϮዳ IJ‫̋ڗ‬ሸѻij

ᒺᖵ૔ᗞ͵ٙଵĂ௭૟؈༼‫ౕئ‬ลćᇴࡏҋЪ‫̋ڗ‬ҁĂ̙ཎ΁ฏ‫ܥ‬ᜨָĄ IJᐁ˾យij

̙֍༫Ώᐁ˾ЩĂߌ‫ځ‬ᇁည๬тϠćཐ̳ంጹࢶ໬୶Ă֘৭൘к‫މ‬ਖ਼‫ܓ‬Ą IJ‫̋ڗ‬ѻ‫ڑ‬ෟij

ᔷঔ᏷ঢ়෪୬ဧĂߌ‫ځ‬າᇁ؆т୐ćཐ̳ဪᄃ‫̮ې‬ဪâּ࠳෍ྻϏӮĄ ߷ԍ̪хΟഭߺĂѯ୻͟ѣ߾৲ˠćሗа‫ث‬ϨՒ‫ڪ‬ᐖĂ൑ᇴࢶᖸϜశາĄ IJ‫̋ڗ‬ᗔෝij

ѣॡ‫ث׌‬፬؋߹Ăႋ˿ዏ‫ڪ‬үహ͸ć‫ثڌ‬႙۲Ҙ‫ث‬ሴĂሗஶ̙ᄮᖞՒ߷Ą ͪᓏᏂ༃ᘍᓏߘĂ̱͡ࢲт˝͡ࡌćҋ৯˘ࡏј፾‫ـ‬ĂೀаՔӱᗰ౦ᐝĄ ੎ѣӓ‫ݾ‬෸̃ҐĂՀ൑៦ᓛጸฏຓć̰സΪү‫ث̋ڗ‬âͪ໚ଂϮ‫߹غ‬Ą

֢ ʪ

̢ฏ২ॢ̙࠹ԸĂЧ฼‫ڗ‬ѯ˘Η߹ć႙֍ѐֽˠְԼĂߵටྖ̏ᗔႉэĄ

‫ڒ‬ѯࢢ IJᐁ˾យij

αᘙ̋ౚྮ˘୧Ăߋஎ౎৭‫ܥ‬ᘏᘏć‫ֽݑ‬፷̄૰ң఍ĉយ֎᏷༫۩૚၀Ą IJߦ‫ا‬Ğ‫̋ڗ‬ຎড়झ̝ν‫ވ‬ğ ij

ѯሁࢦჸ෺ߋ‫ځ‬Ă‫ܥ‬࿅ᝎሗႚ୬πćছᐲΪలˬ͎ͪĂἔҗ‫ݒ‬ഴೀ̶୻ć າቕេੱֽۢ૛ĂΟഭ᎛रҬᘄᇣćߊྋႉߵ֏Ξ஄Ăࡇᑕѝ͟ߛ፜јĄ

ౘᗄགྷ IJ‫̋ڗ‬យij

យγ‫ܦܦ‬؉ߨңâᓏՠ௏ᗔ៬ႇć‫ۍ‬ဦ‫ٽ‬ҒЩᐌ߆Ă፾၆᏷༫ຏೖкĄ

IJ‫౑៍̋ڗ‬ij

٘ ‫ڥ‬ ϴ ੢ ၕ ̜ ‫ڥ‬ ଀ ˞ ⼢ ή

ęę

‫ڒ‬ᔹૅ

஑ ʙ ణ

٘ ‫ڥ‬

ጴ᛼ᅌᅈϮሔ୻Ă‫ͻھ‬ႢҐˢீ‫ځ‬ć‫ؠگ‬ᐖᚙකᇆۡĂࢲ຋୆⪂ͪ৳ᅅĄ ഈ࠻ԣഓࡍ໬ΝĂᇵᇴᕩቿ૲͡Җć‫ݒ‬ཎ౑௺ѯ˯‫މ‬âࡏ̙ᄃ͵࠹‫ۋ‬Ą

86


‫ۤڗ‬਄ጏ‫ͩڒ‬Į‫ۤڗ‬ຏᖞቔįĈ IJౘೇᖃळ‫ܜ‬фҹऽąഅЇ‫ܜ̋ڗ‬ăэᛉࣶij

ಱ҃рᖃ˫ਕྐĂ‫ۤڗ‬кѐ΂͹޺ć਴؇ཐགྷ಴‫ܜ‬ҁ੼Ăࢲ‫࠰˾༼ܪ‬༫Ą IJૺ৯тҁरą‫ܛ‬ၳ΅ą‫̋ڗ‬ጏरij

͌ॡ࿸᝝̣֘३Ăඟ૳଱वְຽዶć͵ྻ̏ዏࡊᓝᆿĂ΀ง൑୕ଓⷪㅶĄ IJૺ৷նҁरąາѻЩጏij

ᕃጏ̦ာ˘ЩरĂ̂੓೻͛ˣ΃਽ćୁ࢚ᛢጪԈିৈĂҌ̫ˠ‫إ‬ኢᅋྐĄ IJౘࡷ‫ྐڗ‬ҁąᄵ᜷ąࢵЇ‫̋ڗ‬ᨃ‫ܜ‬ij

͛ᅾௐшЈ३ࢶĂҹ௜छᓏᚹ˘ฏćᐌ΃̿‫୻ڶ‬᜖дĂ௠ౢдׂ‫۾߹إ‬Ą

֢ ʪ ஑ ʙ ణ

ęę

٘ ‫ڥ‬ ϴ ੢ ၕ ̜ ‫ڥ‬ ଀ ˞ ⼢ ή ٘ ‫ڥ‬

IJૺ͢ྐҁą‫ڟ‬тą̳ጯ७Ă੊ጱij

๝੧੼ኘዕˢৠĂ̙࣒ᙝ಼ѣ͇ৌćՃጪᙱ଀։रܑĂ൑؉࿁ॡ̙ᑻళĄ IJఄॲтۤ‫ܜ‬ą̓ᜋą‫ܜۤۤڗ‬ij

ጏछ‫़م‬ᖞჟৠĂਆ᝝็གྷሄчৌć̙ປӤጪኰ‫ܜ‬۰Ăኙኙିጯҁҳ֗Ą IJเϮዳྐҁą୥Ϡą༄ˬ໮ᚩ৛३ij

ኢྐෞц፾෹ཏĂጯ݄‫ڌ‬Ҙй؆๔ć̂႔ჟৠࣙႯ௢Ă̖රϏण౵ᇔӖĄ IJ‫ڒ‬ѯࢢۤ‫ܜ‬ąᜋϘą‫ܜۤۤڗ‬ij

र៖ѝ΍ॢΑЩĂ͟‫ءڼ‬ಞϺѣјćҁⲝ͎ઽྐҋካćՏᐌТ྽఼̢ᓏĄ IJౘ‫ܛ‬ӣྐҁąᆣࡌą‫̳̋ڗ‬ጯ७੊ጱĂ઼̚ିࣶij

ፘˠᛱᓍ౵֙๔Ăିጯ൑࿁˳᎕ጙćВϲՃጪָϽគĂѺѐ‫ޗ‬Ԕ‫঻إ‬ᖤĄ IJͳ̄ၷ७‫ڎ‬ąර੕ą‫઼̈̋ڗ‬ă‫ܐ̋ڗ‬થ७‫ܜ‬ij

ॺૈॿՂ˧གྷᒉĂ̼‫ࢲߋܥ‬෱Ҏਆćౄ჊ฏᙯ෹ࠁրĂය≌ሄֈрАϠĄ IJเ͛܎ྐҁąഈ็ij

ჟӽᓻጯ݄ˬέĂགྷ‫׏‬ਆਅ༱‫ס‬ฟćଓϏјЩ۩ࢩ‫ޒ‬Ă࠹่ۢѣฮˠֽĄ

87


IJౘᆵྐҁ͌ąუ൒ij

͌Ӵ‫ྼއ‬ᒻѣјĂ̙ᐌ‫΃ٽ‬ుΑЩćഅଂ͟ᛋшЃੜĂ‫إ‬ѣྐ͕౾࡚ᓏĄ IJዑࡌۤ‫ܜ‬ąᕃࢰą੼̋͛ۤۤ‫ܜ‬ij

ҁֽ͛ϥ͹ᛢ༖Ăᑝ௦ॡჷᏘ৯ᓏćҋ˧ਆਅྐҋෳĂϨᐝ‫ז‬఍ҋِଐĄ IJӓᙡՅྐҁą̚ᗾˠij

ͽ͛ົ̓ፘӤၮĂԂऒᓽऽ˫рྐć൭ଓ೻ˠᕩӘѝĂ۩ະҁϓ‫ܕ‬ഇᐟĄ IJͳ‫ܜۤ็ؠ‬ą݈‫ܜۤۤڗ‬ij

ᛢ༖ྐ੧ઉ͕֗Ă˫р‫݈܅‬ణϜˠć൭ଐҁֽј⛔়Ă۩ିҁϓ‫ܕ‬ഇᐟĄ IJዑͪ໚ΈಶЇ‫̋ڗ‬ડ‫ܜ‬ಈኬij

઼˿ࢦЍ͵ຽޭĂТࡪᓏঈಈ੠ౖćҋૻலౣϔࠎෳĂѣ྽ֽࣧிᚮଯĄ ͹߆ᔵืᘰግඉĂᏴ̳̏ࢦഏሇՄćۢӖ̙ឰ༊̥ԠĂӃ‫ޢ‬ᄔϠᏥዳૈĄ IJዑͪ໚ᛉࣶą‫̋ڗ‬ડ‫ܜ‬ąξᛉࣶij

‫ݚ‬Ԅி୕ѝјĂགྷᑟ͛ౢຽΞមć͇̙઄ѐј̂ጡĂᛉጪ൭ε˘ࡻ̖Ą IJ‫ڥ‬ዑͪ໚Έij

؉Ӗ˘়˳ᜇాĂ‫ְغ‬ᄔ۪̙઄ѐćᏖ჊ѣ̖྽ု҂Ă๋ѩ൑‫ڱ‬ᑢ͞ეĄ ߋࡌက஽೻ˠీĂ̦੺Ϲଐေᖞ஝ćර‫ټ̫ܘ̋ޏ‬ຏĂΔᨷࡌ୕‫ܥ‬т໬Ą IJုౘ͕‫ݑ‬ҁर˛৩ąѻ‫ݑ‬Щጏij

छጯஅ໚ி៙ೳĂӁྐมфЈ३ࢶć̖ਕ௲ܸкາชĂጯ̙Яॡҋ͹ૺĄ ˢ͵͛ౢଘΟ྽Ă‫ا‬छϽ᛭ளವ૱ćႝ֏ҁҌࢲଐഴĂ‫إ‬ѣᐷӤ΍൪ᒒĄ

‫ۤڗ‬Ӥะ̚ѣᙯฏ˿̝ү‫ݡ‬ ሸ֗ሸࢬҋ൒ָĂΞଓᄱॺᐁ˾ූć଄ࡿநᑕྒள჌Ă̙ྍՅ౎ԯЩःĞำୗү‫ݡ‬ğ ૙ྫӍఄҾѣᘃĂϏᗓ঱㖻ᖵ৳ଵć෍͕‫ݬ‬ҁᗞтᖞĂሴᇆ‫ָޢܥܩܩ‬Ğ̓᜷ү‫ݡ‬ğ ‫ڍ‬൒͍‫͵ۏ‬൑ጓĂᐁ˾˼ࡏຍ፾ָćᗞҬߋࢲֽͪࢬĂ૲ֱ؈ᖵՀྒྷᏘĞ୥Ϡү‫ݡ‬ğ

஑ ʙ ణ ٘ ‫ڥ‬ ϴ ੢ ၕ ̜ ‫ڥ‬ ଀ ˞ ⼢ ή

ęę

‫ۤڗ‬Ӥะ̚ᅲкѣᙯ‫̋ڗ‬гડˠăгăְă‫̝ۏ‬ฏ˿ү‫ݡ‬Ăтௐˣഇ̝IJ‫̋ڗ‬ሸѻijĈ

֢ ʪ

٘ ‫ڥ‬

88


˜ೡࢗ‫̋ڗ‬পயĶሸѻķ̝ྐ͛Ăࢋ‫ܧ‬ѣѩ੃ྶĂ‫݋‬༊̫̝‫ا̋ڗ‬ϔĂ‫ٺ‬Ķሸѻķ̏൑ ଂۢଉջĄ˫тௐ˩ഇ̝IJ‫̋ڗ‬ѻ‫ڑ‬ෟijĈ ˫тϔ઼ˬ˩˛ѐྺፌϒ̝͡IJ‫ုܜ‬፜ӘјТኬijĈ

ҋΟᔕୖЕ໐ΑĂฏડрੈѩॡ఼ć̈ྐົୁߋࢲ྆Ă‫ုܜ‬፜јР̚͡ćᄼ͹‫ݑڌ‬ਕႽ࡚Ăѯ ̋ᚼᘱЧ‫̍ۋ‬ćҁ͈Ϻಈଣ‫ܮޖ‬Ăᜓ౼໅ሗᛷ૾ࢆĞජ૸ү‫ݡ‬ğ ࢳ፜ᅈᇆ֍тࢆĂВᇉඇΑ࿣‫఼ث‬ć៍ி༱˼ଵ‫׌‬઎Ăឰ΁ုҁ࿅༊̚ćᐷҐᚮഭᝌᓏᚶĂᗛ ࠔ᜛͇ৡຍᏉćᑕ‫ྤه‬Յᓞѩ͟Ă଀೻Ӏᑻຏഫ̳Ğҹऽү‫ݡ‬ğ ‫ုܜ‬Щ፜ᇉѣዶĂඇΑગჭ࿆ᓏ᜖ć‫گۻ‬ㇵᑢ‫ࢆܜ‬ҬĂ࿣‫ֶث‬ංΗ͡тć౼͟ᕩՅᗕῨఞĂࢶ ࢲˢξ̈ࡓ֘ćӈ̫ӀᑻΑჍ೼ĂТ࿵‫̋ݑ‬Ꮈ੓̄Ğॲਭү‫ݡ‬ğ ѯฏ఍఍᝘ᝌ‫ײ‬Ă‫ုܜ‬፜јѺုဦć‫ث׌‬௙ႇଯፍᕊĂ้ౌ̀̃ጾߋឯć‫࠻ڟ‬ˠ༄кරࢵĂԜ

֢ ʪ

Ҭ̂ූᕇϨ໋ćֽ̫͟Т៍ગჭĂᗟྐှ೷̈ቘ๮ĞᜋϘү‫ݡ‬ğ ྐ̚૟‫ုܜ‬У፜རј఼Җ̝஽‫ڶ‬ĂॵॵтϠೡᘱ΍ֽĂֹ‫ޢ‬ˠ᝝‫҃ྐ׎‬༊ॡଐഀ።።д

஑ ʙ ణ

ęę

٘ ‫ڥ‬ ϴ ੢ ၕ ̜ ‫ڥ‬ ଀ ˞ ⼢ ή ٘ ‫ڥ‬

ϫĄ˫૟རј͟ഇॡมϺܑ‫̚׎ٺ‬ĂϏဘ̙ߏࠡෳΫफ़Ą‫΁׎‬тௐ˩˝ഇ̝ IJ΋͟‫؂̋ޢ‬ᅈ௃ij ̈́IJߋ͟౎฼ij Ă˟˩̱ഇ̝IJ‫ڗ‬ѯᗔෝij Ă̱˩αഇ̝IJ΋͟ྼαᘙ̋ij Ăௐ˟ะ̝IJِሁ ͡ij ăIJ‫ڗ‬ѯߋ͟ij ăIJߦ‫ا‬ij ăIJ‫ုܜ‬፜ኼ͡ij ăIJਖ਼޾ΔӖ࢒࡚঻ጯij ăIJِሁࡌ㙜ij ăIJߋ͟ ྼ̚‫؂‬ij ăIJ‫ڗ‬ѯ‫͡ھ‬ij ăIJ‫ܐ‬आྼ̚‫؂‬ij ăIJ‫ڗ‬ѯࡌ͡ijඈඈĂٙᗟෝ۰࠰ࠎѣᙯ‫̋ڗ‬гડ̝ ˠăְăгă‫ۏ‬ĄΩтౘࡷ‫̝ڗ‬Ĉ

IJᐁ˾យij

൑‫ڗ‬Щߊᑢ‫̋ڗ‬Ă᜕ങଂਬంඈยćយਖ਼Ї΁ѓϏ˞Ăࣝำᔘ‫˘ޞ‬ฟᗞĄ IJෝαᘙЩ̋ij

ីप੎υд૫ᛴĂ܎Є੐ᙔ෪ᆄаć໽ዀ༊̚ฯᜪ࠽Ă‫ࢲރ‬ৌΞࢦˬᄂĄ ͽ̈́เϮዳ̝Ĉ

IJ‫̋ڗ‬ѻ‫ڑ‬ෟij

ᔷঔ᏷ঢ়෪୬ဧĂߌ‫ځ‬າᇁ؆т୐ćཐ̳ဪᄃ‫̮ې‬ဪâּ࠳෍ྻϏӮĄ߷ԍ̪хΟഭߺĂѯ ୻͟ѣ߾৲ˠćሗа‫ث‬ϨՒ‫ڪ‬ᐖĂ൑ᇴࢶᖸϜశາĄ‫ޙ‬ᙠ‫ܓ‬ৠೇᔈభĂቿ඿າ቉ᆊ̪໢ćг১ ͗ඁАԆৼĂ༛ܳᑕ൑؆χ‫ܝ‬Ą

89


IJ‫̋ڗ‬ᗔෝij

ѣॡ‫ث׌‬፬؋߹Ăႋ˿ዏ‫ڪ‬үహ͸ćՁ‫ث‬႙۲Ҙ‫ث‬ሴĂሗஶ̙ᄮᖞՒ߷ĄͪᓏᏂ༃ᘍᓏߘĂ̱ ͡ࢲт˝͡ࡌćҋ৯˘ࡏј፾‫ـ‬ĂೀаՔӱᗰ౦ᐝĄ੎ѣӓ‫ݾ‬෸̃ҐĂՀ൑៦ᓛጸฏຓć̰സ Ϊү‫ث̋ڗ‬âͪ໚ଂϮ‫߹غ‬Ą ՀߏБቔೡᘱ‫̋ڗ‬гડ̝гநԛ౼ᄃࢲ˿ϔଐĂྐˠྻ‫׎‬т༯̝ඊĂ඾̝‫ٺ‬ഞግ̝̚Ă ͽࠎࠡෳ̝Ϋफ़Ăֹ‫ޢ‬ˠ᝝‫׎ޥ҃ྐ׎‬ˠ‫ְ׎‬Ąᓁ҃֏̝Ă݈͟჌჌Ă‫̫̏͟ז‬ј።Ϋ̝˘ొ ̶Ă̫̝҃͟჌჌Ă‫˫͟ځז‬ңဘ̙ߏтѩĄАϔ၆‫ٺ‬ฏ˿˯ᕇᕇႍႍ঻х˭ֽ̝͛ф੃ྶĂ ૖̠൑Ϋफ़ᆊࣃĄт̙චΐܲхĂ҃Ї‫׎‬஍ࠎᖬ⛈âόߐ೸ĂϖᙱГ଀Ă‫ז‬ॡ઱ѣवᆧজ ሉĄ

ࣧү۰Ĉ‫ڒ‬ϒˬ ᖎ።Ĉ ᄂΔᎩˠĂϔ઼ˬ˩˟ѐĞ2:54ğϠĂຽዶ૞ԽΟ‫͛ྐ׏‬ᓏă၆ᓑăᅥ‫ݑ‬႔ᄬᓏᙶ̈́ г͛͞Ϋ̝ࡁտĄ னЇĈ ‫ۤڗ‬Щ᜖ઘົ‫ܜ‬Ă̚රጯఙࡁտੰྐጯࡁտٙࡁտ؎ࣶĂᘎۤઘۤ‫ܜ‬Ă઀؄ྐΏۤΟ ‫ྐ׏‬ෟ͹በĂ֭ፉЇϔมۤဥྐ͛ᓏᙶᓾयĂϔ઼˝˩ѐĞ3112ğᒔᄂΔξ‫ࠎܑع‬ଯण

֢ ʪ

ۤົିֈѣΑˠࣶĄ ඾үĈĮྐጯໄࢋį ă Įᅥ‫ݑ‬ᄬᓏᙶጯį ă ĮΟฮ̝ᅥ‫ݑ‬ᄬфෟį̈́Į˼ф͛ᅥ‫ࢰݑ‬᝝įѣᓏ३ඈĄ

஑ ʙ ణ

ęę

٘ ‫ڥ‬ ϴ ੢ ၕ ̜ ‫ڥ‬ ଀ ˞ ⼢ ή ٘ ‫ڥ‬

8:


513

஑ʠణ ٘఍ᐛ਱ჄჃដОೈྫᆇവࣤ

୻ഈ‫ٺ‬Ѝჰ̣ѐĞ298:ğฟؕᎸ‫ޙ‬ᄂΔ‫ݱ‬Ăགྷ࿅˩ѐ߉̝̍‫ޢ‬ԆјĂҭߏ‫̪̋ڗ‬൒ࠎᄂ Δ۞ᙝหгડĄ༊ॡᄂΔ‫߿۞ݱ‬જ̪ͽྺຽࠎ͹Ăऎሄ߿જ̙‫ࢦצ‬ෛĂ‫͟˞ז‬ώˠˢ͹ᄂΔ‫ݱ‬ ‫ޢ‬Ăؕѣ‫ܐ‬Վ۞൴णĄ༊ॡ‫۞̋ڗ‬ऎሄྫྷᐌ඾ᄂΔξ۞߹ҖĂ‫͟˞ז‬ώ‫ڼ‬ᄂα˩ฉѐॡĂതϔ ߆‫̂ع‬དྷฟ൴ऎሄନ߉Ă‫˩׶ߌٺ‬ѐĞ2:46ğд‫̋ڗ‬ડ౹ϲ‫̋ڗ‬ᑚੰ̝݈֗Ķ̂Δळķ Ăѩࠎ ‫̋ڗ‬ௐ˘ཱིᑚੰᄃ࿪ᇆੰĄ ‫˩˟ڼځ‬ˣѐĞ29:6ğ Ă͟࢕ซˢᄂΔ‫ޢݱ‬Ăࠎ˞ᇐ౻‫ء‬һĂ‫ྍٺ‬ѐ˩˟͡‫غ‬дΔ‫ܝ‬᫰ˬ ˚ϫฟన̈‫ݭ‬Ķಙਮ‫ظ‬ķ Ăѩࠎ͟ˠдᄂऎሄְຽ̝ؕĄѨѐĞ29:7ğ̮͡ฟᏱᄂ៉ௐ˘ळ࿪ ᇆੰĶ‫ִڌ‬ळķ ò͡‫ٺ‬Δ‫ܕܢܝ‬ฟௐ˟छᑚੰĶ˘ᐷ‫ܩ‬ķ Ăѩ˟ᑚੰӮᛳᓜॡ౻࢕ّኳĂϤ࢕ ߆ಏҜ࢑యĄ‫˘˩ˬڼځ˞ז‬ѐĞ29:9ğ߆‫ྵڼ‬щ‫ޢؠ‬Ăؕฟ‫ٸ‬ϔม࿪ᇆੰฟనϲĄ ‫˘˩ˬڼځ‬ѐĞ29:9ğ̮͡ĂᄂΔξјϲ̝࿪ᇆੰѣĶᄂΔ˩фळķ ăĶᄂΔळķ ăĶ‫ض‬ ळķ ăĶ᜷̝छķ ăĶ୶ͪᐡķඈĄ‫ͪ୶̚׎‬ᐡࠎᓁ༛‫ع‬ٛᘇᄂ៉͛ˠ̝ϡĂͽᄂΔळ̝ఢሀࠎ ౵̂Ăͷჯ޺౵˳Ą‫ޢ׎‬ᄂΔξ̝࿪ᇆੰᔵ޺ᜈ൴णĂҭՏѐາᆧ̝࿪ᇆੰळᇴ̙кĂ֞ߌ‫׶‬ ˩ѐĞ2:46ğ͟߆༊Ԋࠎᇉৡ‫ڼ׎‬ᄂα˩ฉѐࡔ‫ه‬Ă‫ٸ‬ᆵ࿪ᇆੰనཉࢨ‫ט‬ĂТॡјϲĶᄂ៉ᑚ ੰķ ăĶ̂͵ࠧᐡķ ăĶᄂΔξ઼ᅫᐡķ̈́Ķௐ˘ᆐੰķඈα̂ᑚੰĄᄂ៉ᑚੰд̫Ҙှ‫ྮݑ‬Ă

֢ ʪ

‫ޢ‬ԼჍĶ઼̚ᑚੰķć̂͵ࠧᐡ‫׍݋‬ѣᄅᄂĂ༊ѐѣ˯ঔ‫ߐځ‬ĶՂࢶᜋķዸᄂ҃΍ЩĂ‫ٺ‬ϔ઼

஑ ʠ ణ

̀ٙ͹޺̝࿪ᇆੰĂܼϤ̂ቌःਮથЩˠౘֽ͇ͩĂࠎ੨Ъ͟ˠ‫ڼ‬ᄂα˩ฉѐᄂ៉౾ᜓົਈ˩

٘ ఍ ᐛ ਱ Ⴤ Ⴣ ដ О ೈ ྫ ᆇ വ ࣤ

Ğ2:55ğᄂ៉ᎸҖಞ௡ЪĞ࿪ᇆຽ௡Ъğ̝௚ࢍĂ༊ॡᄂΔэВѣ࿪ᇆੰα˩̣छĂд‫۞̋ڗ‬

ˣ˩̱ѐĞ2::8ğα͡‫ੵٵ‬ćĶᄂΔξ઼ᅫᐡķдࣧု᫰Ăӈ̫༱ѐથຽ̂ሁĂϤ͟ώˠۡତ გநĂ༊ѐͽႊĮ͚֤̝؆į᜛જБέćĶௐ˘ᑚੰķࠎ઱˘̙Ҝ‫ٺ‬Ҙ‫ܝ‬᫰۞ᑚੰĂϤᄂᚱˠ

༱͟๪҃నϲĄ ‫̋ڗ‬࿪ᇆੰϺ‫͟צ‬ώ‫ڼ‬ᄂα˩ฉѐᇉৡ̝჊Ăࣄϡ͟ώˠ̝ЩјϲĂፂߌ‫˝˩׶‬ѐ

࿪ᇆੰЩࠎĶ̂Δळķ Ăٙѣ۰ࠎߨ̌˘‫׶‬Ăፉ༊۰Ğ࢑యˠğࠎ໅༱଀Ą‫ޢ׎‬Ķ̂ΔळķϤ ᎸฮЋຽछౘ୞ՆАϠགྷ࿅̣ѨࢦኑќᔉĂؕᒔ଀གྷᒉᝋĂ֖֍͟ˠ̝፾ᜦĂౘͩགྷᒉ‫ޢ‬ੑྻ ָ̙Ă˫Яͫխ҃Լ‫ޙ‬Ă҃ԼតࠎனᄻĄ ᄂΔξѝഇ̝࿪ᇆଳโቐຳ‫͘ވ‬ᖼёĂຳ‫ވ‬ቐྶ‫ٺ‬ĶӀฮΙķ˯Ă‫ז‬఍ឦ‫މ‬Ăຳቐᙝѣ ̈‫ݭ‬ෛ඄Ă‫މ‬ˠЧˠ১˘඄ĂϤෛ඄៍ᅙ၌˯͘ᖼᇆည̝ត̼Ă‫͘׎‬ᖼి‫ޘ‬υᅮӮ̹т˘Ăӎ ‫݋‬ᇆညྯજள૱Ă൘т༱‫܅‬ඌ̰Ϡ‫܅‬ᕘใĄѩ჌౵̝ࣧؕ࿪ᇆĂ༊൒ࠎ൑ᓏĄᔵ൒ᄂ៉࿪ᇆд ˬŒѐ΃Ğߌ‫̣׶‬ѐğฟؕѣ፟ୠ‫ߍٸ‬ጡĂᇆည̏ྵ͘ອёᘦ‫ؠ‬Ăҭ൑ᓏॡ΃̪ჯ޺Ҍ2:48ѐ νΠĄ ༊ॡࠎᑓྃ࿪ᇆѣજ൪՟ᓏࢰ۞৿ᕇĂдᇫ‫ٸ‬࿪ᇆॡĂࡦ‫ޢ‬ѣ૞ˠ੨ሄăҡ‫ݶ‬ăႇભ̈́ ᓾྋᄲ‫ځ‬Ąᐵͯॡ΃ᄂΔ౵ѣЩ̝᜜̀ࠎߌ‫̱׶‬ѐĞ2:42ğ۞ͳౠपĂͽ˯ঔᐵͯĮॿ‫ڥ܅‬ҕ ੃į۞੨ሄ̈́၆ϨâᆀមˠĂ‫੊ޢ׎‬ቚາˠᇴˠĄߌ‫˟˩׶‬ѐĞ2:48ğͽ‫ޢ‬ᔵ൒ѣᓏ࿪ᇆซ ˢᄂ៉ĂҭࠎĶ‫מ‬Ҿ‫ڒ‬ķёٕĶ౎โЁ‫ܜ‬ķඈγᄬͯĂЯᄬ֏఼̙Ă៍ி̙кĂξಞ̙̂ĂЯ ѩ̪଀ያ᜜̀ჯ޺ξಞĂ༊ॡѣЩ̝᜜̀ੵ˯ࢗͳౠपγѣྜ͇੺ăเୖေă‫ߐ͟׹‬ăᏂ͇ ‫ۓ‬ăเ㛄Ğ‫ܠ‬႓΅ğ ăᔁ͇ᏤăችᏀͳĞ͇ᐷğඈĄ఺ֱˠ̀ӮഅдĶ̂Δळķ‫މ‬Қ˘߱ॡ 513! ώ͛ᐂҋĮ‫ົ̋ڗ‬ΏįௐαഇĂү۰ӓ‫ޙ‬ϔĄ

91


ഇĂдߌ‫˘˩˟׶‬ѐĞ2:57ğ̝‫ޢ‬Ă‫̖̋ڗ‬΍னώг۞࿪ᇆ‫ߐځ‬Ą ‫̋ڗ‬ௐ˘ཱི̃‫ࠎߐځ‬Ղֽ˷Ăௐ˘ཱིշ࿪ᇆ‫ࠎߐځ‬ӓᇉ౰Ąӓᇉ౰АϠ‫̂ٺ‬ϒ̣ѐ Ğ2:27ğϒ͡Ăࠎ͟ፂϐഇ‫̋ڗ‬઱˘ᛗᏻ‫ظ‬ǕǕĶࠀϠᆇķҁᔲӓ઀Ⴡ˟̳̄Ąӓछώࠎ‫ڕ‬፜ ˠĂӓ઀Ⴡ‫ڕٺ‬፜̳ጯ७லຽ‫ޢ‬Ă࢒ᄂΔ̂ቌṽĶ͉Ϡᆇķᛗᏻ߶Җ௫ᛗᏻ࣒நຽĂ΍र̝ ‫ޢ‬Ăд‫̋ڗ‬ᛝ‫ූګ‬ഭ௺‫˾ޒ‬Ăӈ̫଄රᎸᅷ‫ظ‬னӬགྷᒉ‫̋ڗ‬ௐ˘छᛗᏻ‫ظ‬ĶࠀϠᆇķᛗᏻҖĄ ༊ॡ࣒ᛗᏻԫఙӮ็ٚҋࢶപ߶ҖĂГགྷ჊эर౮็Ҍᄂ៉Ăͽ̂ቌṽࠎξะ͕̚Ă͉Ϡᆇ˜ ࣫̋ࠁዸ̂ቌṽ̝̂ώᒉĄϔ઼‫ܐ‬ѐ۞͉Ϡᆇᛗᏻ‫ظ‬൘т̫̝ᚗफᛗᏻҖĂ̙ٙТ۰͉Ϡᆇ‫إ‬ ዳјᛗᏻर౮Ăଘᅮˬѐ̱࣎͡ႝ‫̝ܜ‬ጯव੊ቚഇมĂ͍ͽீϩӵ‫̂ٸ‬ᙡ̝ԫఙጯ௫ӧᙱĂጯ ௫ҌΗ౉൑‫ڱ‬ᅳ‫פ‬र౮ે໰۰̂ѣˠдĄᇉ౰‫ܐ‬Ϻଂ‫ͭ׎‬௫ᛗᏻຽ࣒நĂЯ̍үಏአͷͽீϩ ӵ‫̂ٸ‬ᙡࠤࠎি௢ĂઊͽႇͿᑚࢰሄ‫פ‬ሄĄ‫ޢ‬ᄃႇͿᑚЩόՂֽ˷̃̀Ğϔ઼˩ѐ̣͡ϠĂϔ ઼̱˩˘ѐ˝͡‫ל‬ğሤ᝽Ăඕࠎ͈‫؍‬Ă˜ˢဩᐌܸĂ૎ભ͈ᐌĄՂֽ˷ࣧҝ‫؂̋ޢ‬᎑Ϳቍᜠྮ ᙝĂ።΃ࠎႇͿᑚछलĂ˟Ѩ͵ࠧ̂ጼϐഇࠎᄂ៉ѣᇴѣЩ̝ႇͿᑚ̃όĂЍೇ‫ܐ‬ഇᄂ៉࿪ᇆ ࠧЯ͟ˠᅋа҃Ӕৌ۩‫ې‬ၗĂ͈ˠ˜ԼᆐࠎᇆĂϤ̃όԼࠎ̃ߐĄ‫׎‬АϠώࠎᛗᏻԫरĂຽዶ ઊቚ๚‫ܝ‬ĂЍೇ‫͛ޢ‬ᘹ߿જӔৌ۩‫ې‬ၗॡĂ‫͈צ‬ˠ̝ᇆᜩଂຽዶԼࠎ૞ຽĄ‫׌‬ˠଂᇆыपॡഇ ࠎϔ઼ˬ˩̣Ğ2:57ğҌα˩̣ѐĞ2:67ğ̝Ѝೇ‫ޢ‬ᄂ៉࿪ᇆາᎸॡഇĄ‫׌‬ˠЯ‫ͪܕ‬ሁέĂϤ ࿪ᇆଐܴඕࠎాநĄ

֢ ʪ

ӓᇉ౰̝ԙӓᇉኲдϔ઼α˩ѐ΃ࠎ‫̋ڗ‬ડ̳̝ٙᖚࣶĂࠎᛝ‫ූګ‬ᘽ‫̝̃Ϳ˶ظ‬ಪĂ‫׎‬ ͈ˠૺ‫ܛ‬ᜋࠎ‫઼̋ڗ‬७೼఼ࡊௐα˩˟‫ب‬Ğϔ઼ˬ˩αѐˬ͡லຽğ ă੼ඈࡊௐ˟˩ˬ‫ب‬Ğϔ ઼ˬ˩̱ѐˬ͡லຽĂЍೇԼ‫ט‬ğ७̓Ăࠎ‫ۢ̋ڗ‬Щ࡚̃Ąඕ૓‫؍͈ޢ‬ଂְ̳ৈְຽĂᄃౘ͛ ᎸАϠඈ௡ᖐ‫˾̋ڗ‬ൣႊ‫ݶ‬ဥĂ֭ᔛኛЩࢰሄछ‫ށ‬៙ⱑࠎ޽ጱҁरࣘ޽೭ĂဥࣶѣՂາኰăᆒ ͛྿ăዑ‫ځ‬ϮăϮ‫̋ځ‬ඈဥࣶĂ౵кॡ྿ѺዶˠĂ၆‫̋ڗ‬ѝഇ͛ᘹ߿જ̝੒ᚥࠤ̂Ą ፂӓᇉኲăૺ‫ܛ‬ᜋ͈‫˾؍‬෦‫ְـ‬Ă‫ౌڗ‬ᑚੰ˯ႊ̝࿪ᇆ࠹༊ѣࢨĂ੃ጸ̚ͽĮՒᙶ̝ᛗį ౵ࠎ᜛જĄྍͯୃࢗ˘Ҝࣧҝϔ͌̃Ăࠎ༊ॡ΍‫̝͟ف‬ᛋਖ਼ҖĂ̙‫ض‬д࿅፾͢፜ॡε֖฀ར໡ ᑧ۞಩͟߇ְĄд֤‫ދ‬ဧ̣˩кѐĂ‫ھ‬เ۞โϨ࿪ᇆ̚Ẵ͹֎ϤՂࢶᜋ࿹ႊĂѐᅅᄻ࡚֗඾ ࣧҝϔ‫ڇ‬྅۞͌̃Ă͹ᗟႇĮՒᙶ̝ᛗį۞ႇෟᐹ࡚ĂႇᄃෟăଐᄃഀᏉЪĂႇෟЪ˘Ăಱ‫ٺ‬ ଐཌྷĂֹ‫׎‬ᄃ୊‫׀˘ޠ‬ϖх‫៍ٺ‬ி̝͕Ăႇѡ૟࿪ᇆ۞ຍဩদ‫ٺ‬ˠ͕Ă͔੓̙͌ѐᅅˠ۠ଂᄃ ВᆀĄܑͯ̚ன΍дതϔ௚‫˭̝ڼ‬Ăጼ‫۞̚ۋ‬Ԡᙸһăཌྷ‫࢕݌‬ăᇐщ૎ඈᐷइ֎ҒĂࠎϠ҃߿ ۞ਜ਼କᄃ‫ݖ‬ຓĄᇆͯ̚߶໕඾ᆞࣾީရ̝ຏ๋Ăӈֹ֤आ͇‫ۆ‬ሤᒋᜀวЍĂϺ൑‫ڱ‬ପ٠Ν֤ε ར̝።ΫĄ 2:51ѐ΃̚ഇĂϒߏ͟࢕д‫ֲڌ‬ጼ‫̚ۋ‬ү౵‫ޢ‬ଲ͙۞ѐ΃Ăࠎ˞፬ᐽ֭ഡᙾՀкώफ ˠĂ͍‫ࠎ׎‬፬੓ච‫̋ٺ‬гഫᑝጼ۞ࣧҝϔ੠ՐΑЩăࠎ͟ώᜁࠗ۞ฯ͕ӴԠĂপҾᔛኛ༊ॡჟ ఼̚ă͟ᄬ֏۞͟ώࢵयࡓߐՂࢶᜋĞ̋˾୿̄ğֽᄂ‫ٮ‬ᛷྍͯĂ

514

֭дᄂ៉̂̈Յఄాᜈ

஑ ʠ ణ ٘ ఍ ᐛ ਱ Ⴤ Ⴣ ដ О ೈ ྫ ᆇ വ ࣤ

ᇫ‫ٸ‬Ă࠹༊᜛જĄధкࣧҝϔТࡪ‫צ‬ѩ࿪ᇆ̝ຏજĂ݈‫ޢ‬௡јˣ̂ฤ۞੼ࡀཌྷ‫࢕݌‬Ăྍ࿪ᇆ۞ ᇆᜩ˧̙Ξ̈㌿Ą 514 Ղࢶᜋࠎ͟ώଐಡࣶĄ˟Ѩ̂ጼ̝‫ޢ‬Ăࣧώజ༊ઇ႔о੓෦ĂдᆶҿॡШ‫֗׎ځܑءڱ‬Њࠎ͟ώ ᚱĂ‫ޢ‬Яѩ‫זצ‬αᛖ‫ٸ‬а઼ĄՂࢶᜋа‫͟ז‬ώ‫ޢ‬ĂͽࣧЩ̋˾୿̄ણᏴ઼ົᛉࣶĂ֭ాᜈ༊Ᏼк ‫ب‬ĄՂࢶᜋд༊͟ώ઼ົᛉࣶഇมĂࠎᄂ៉ᄃ͟ώᙯܼ΍˧ࠤкĄ

92


஑ʭణ IJᏂʿ˞၈ijѰ‫ڱ‬ęęኒ໲㕧‫ࡱڟ‬ᇅʡΡ

515

ዑ༱㖦Ăߌ‫̣׶‬ѐĞ2:41ğ΍Ϡ‫઼̈̋ڗٺ‬၆ࢬĄ΍ϠॡछဩಱྈĂয়ͭዑͪ஽ߏ͟ፂ ॡ΃‫͌̋ڗ‬ᇴѣ̂໬ൕ໰۞ˠ̀Ăয়ϓዑߟͩ˷ĂາᨃͿˠĄዑछͽˠ̍ᖐᄦ౫οఠࠎຽĂͭ Ꮠዑᇇ‫ٻ‬ଂְ‫ם‬ӄ౫οఠγዚ͟ώ۞ຽચĄ̱໐νΠͭᏐШ˿г̳ᇁय़੼‫ܠ‬ᗼĞ੼ਖ਼‫ڌ‬ğ১‫ޏ‬ ‫ا‬ҝĂ‫˞ז‬ˣ໐˫૟छວዏ‫ז‬౤ූĂШӕ‫ܠ‬௕১‫ޏ‬Ăӕछ݈ࢬߏᔷঔ‫ݱ‬สᇁĂ΁ԯྺፌ̣͡˩ α͟ĞͧᄂΔ‫ݱ̰ݱ‬ส໺۞Ϡ͟୎˞˘͇ğ‫ࠎؠ‬ᔷঔ‫ݱ‬ส໺۞Ϡ͟Ą

ѓ༨۞̈ጯϠ ዑ༱㖦̈ጯ˘Ҍ̱ѐ৺ౌߏϤ‫ڒ‬ϜϣፉЇጱरĂ˯˞̣ѐ৺‫ޢ‬ĂЯ‫ͭ׎‬ᄃೆͪፘགྷந჊ щ੤Ă΁ࣇ˫૱‫ͪڒ׶‬ӫҁर˘๴౑౦Ăዑᇇ‫ٻ‬Ϥ‫ٺ‬ዚ઴౫ఠ҃૱ᄃ͟ώˠ‫ֽـ‬Ă̝݈෴ซ࿅ ˘ԲሄጡĂ‫ڒߏٺ‬ҁरᄲજ˞΁ࣇ૟჊щ੤۞ሄጡᕚ‫ז‬ጯ७Ă΁Ξͽึ‫ିܮ‬ጯϠĄ‫ߏٺ‬Β߁ዑ ༱㖦д̰ĂВѣ˩˟ҜጯϠྫྷ඾‫ڒ‬ҁरጯЧ჌̙Т۞ሄጡĂጯ‫׹ܜ‬ᇇ‫ٻ‬ጯĶโ྿ધķ Ğโგğ Ă ˘Ҝౘ‫ؖ‬ТጯĶͪͱၸķ Ğ‫؂̋ޢ‬โ‫̝ڒۓ‬ԙğጯCBTTĂ‫ܠ؂̋ޢ‬౶Ğ˵ߏ჊ሄࣶۤۤğ̈́‫׎‬ ΈӮӛಋίĄ֤߱ॡഇĂϒр͟ώ࢕˘ాҚ۞౼ӀĂଂࢶപăහ‫ޠ‬ᄼăОκඈ઼Ă๕т৔

֢ ʪ

ѻĂጯ७̣ă̱ѐ৺ጯϠ‫͟ٺ‬ώ࢕ՏԽҫ˘઼ٕ˘ࢦᗉĂಶ଀ଂ‫ྼ̋ڗ‬Җ‫ז‬ᄂΔГྼҖаֽĂ ‫̋ڗ‬ԝಞĞડ̳ٙğ‫ົ݋‬൴‫ٸ‬ણΐྼҖ۞ጯϠՏ࣎ˠࡓϨᙻᐝЧ˘Ă؆ม‫ົ˵˯ූ̋ڗ‬ѣ೩፶ ྼҖĂՏ‫ז‬ѣ̄ԙ΍‫͟۞ف‬ᚱٕᄂᚱछलĂ࠰ົઃ˭‫ײ‬಄Ķ༱໐ķ˾ཱིĄዑͩ‫˩׶ߌٺ‬ˣѐ

ęę

஑ ʭ ణ Ĵ Ꮒ ʿ ˞ ၈ ĵ Ѱ ‫ڱ‬ ኒ ໲ 㕧 ‫ڟ‬ ࡱ ᇅ ʡ Ρ

93

Ğ2:54ğˬ͡லຽ‫઼̈̋ڗ‬Ğௐα˩‫ب‬ğ Ăତ඾ซˢ‫ˬ઼̈̋ڗ‬ѐ‫੼ט‬ඈࡊĂٙѣ‫˘΁׎‬੓ጯ௫ ሄጡ۞Тጯ˵ౌซ˞੼ඈࡊĂ˵̪Ϥ‫ͪڒ‬ӫҁर੊ቚĄ

̿ၮέय़۞ཱི̈͘ д੼ඈࡊ˯ጯॡĂዑ༱㖦Տ͇৭дϠ̿ၮέय़ә‫ࢫ̿ݶ‬ၮࢰሄĄ͉π߶ጼ‫ۋ‬౵‫˘ޢ‬ѐĂ ͟࢕˵ซዸጯ७‫ޢ‬ፆಞĂ΁ࣇѣ˘௡ˣҌ˩ˠ۞ཱིሄฤĂϤฤ‫૲ܜ‬ᅳĄዑ༱㖦‫݋‬ᄃ΁ࣇ̢࠹̷ ሿĂଂጯәੈཱི۞ሄጡซ҃ጯົ̈ಋίĄ‫̋ڗֽޢ‬ඵਨԊజ࡚࢕᜛ࠓ

516

Ăٙѣ‫੼̋ڗ‬ඈࡊ۞

ጯϠЕฤՎҖΝ୻நĂ΍ฤ̈́ҖซมĂ˵ߏϤዑ༱㖦әཱིĂ఺ॡ΁̏˟ѐ৺˞Ąዑ༱㖦‫׶ߌٺ‬ ˟˩ѐĞ2:56ğˬ͡லຽĞ੼ඈࡊௐ˟˩˘‫ب‬ğ Ă͟ᚱઘ७‫̬ܜ‬௜΁‫؂̋ޢז‬ᄂ࿪‫ڵ‬ᕢొĂ͡ ᓟ41̮͟Ăዑͩ̍ү˞ፋፋ˘ѐĄ ੼ඈࡊலຽ‫ޢ‬Ăྫྷᐌ࠷Ϲᜩሄဥဥࣶ‫׹‬ᒋᐑĞәҩᒺಋίğ ăౘ‫͢ܛ‬Ğәҩᒺಋίğጯ ᘹĂ‫׹‬ᒋᐑߏ‫׹‬ϖ༯Ğ‫׹‬ϖᎸ७‫ૅ̝ܜ‬ԙğ۞ૅ‫ץ‬Ą

χ޸۞ѐ΃ ЍೇॡĂዑ༱㖦̖˩̣໐ĂϓᏐߖࢦঽâ‫ز‬ᘽ଀‫˯܅‬ᖞέ။41̮â͟ᅮˬ‫ز‬â͟

515! ώ͛ᐂҋĮ‫ົ̋ڗ‬ΏįௐαഇĂү۰Ĉӓ‫ޙ‬ϔćௐαഇү۰Ĉధࡻ‫پ‬ă౮ፔ‫پ‬ăՂᐷฯĄ 516! ੵ˞‫̋ڗ‬ඵਨԊజࠓγĂՀѝĞߌ‫ˬ˩׶‬ѐğ઼̚۩࢕᜛ࠓ‫̋ڗ‬፟ಞĂᄱ᜛ࠓ‫ז‬ႀ੿Ϳ‫ޒ‬Ğᛝ‫ූګ‬ 72‫ޒ‬ğ ĂϤ‫ߏٺ‬རдҝшડĂౄј˞ᇴ˩ˠ۞๋˸Ą


˘ૺĶ‫Ϳܦ‬㖦ķ ĞѺ̮ดğ Ăፋፋ෱˞˘ѐ̖ᗁ‫ڼ‬рĂछ̮̚ঈ๋̂Ąϔ઼ˬ˩̱ѐĞ2:58ğ Ă Я઼В̰ጼጱ࡭ᄂ៉ϨѼ̂ณγྻ҃फ̰৿ѼĂͭᏐ‫ߏٺ‬གྷᒉ੓ϨѼ෴኱Ă࣯࣯༱ৈ‫ొݑ̚ז‬ ԲѼĂዑ༱㖦࢑య‫̋ڗז‬ᅳѼĄ఺ॡዑछ̏ҝ‫ז‬ᇁय़Ҙ઎ზ੓ௐ˟มĞᛝ‫ූګ‬364ཱིğ Ă‫׎‬য়ͭ ͽ݈ٙᔉ۞ٗ‫ޏ‬Ą‫ֽޢ‬ЯͭᏐགྷᒉ̙චĂ૟ྍٗ‫ޏ‬኱ගᆒʹ˚АϠĄ

ූᐝᘹˠ۞Ψ኱Ϡ୾ ‫ޞ‬ዑ༱㖦˩ˣ໐Ă‫׶‬αҜሄฤ‫̓ڈ‬ฟؕ኱۲չĂ༊ॡ‫ז‬༱ර۞۲չົۤࢎᔉ۲չĂᅳఱ ‫˘ޢ‬ϾˠдΔొЧฏᗉฟؕᙝႊ‫ݶ‬ᙝዚ઴ĂՏ࣎ፂᕇ኱࣎‫͇ˬ׌‬Ăα๴۲չ˘Ѻ̮Ă఺჌ͽሄ ฤႊ‫ֽݶ‬χᇃӘ۞Җዚ͞ёड़‫̙ڍ‬᏾ĂՏ͇ౌΞ኱࣎༱ԯ๴ĂϠຍ̙᏾Ąͳ‫ܠ‬჊఺ॡಶ‫׶‬ዑ༱ 㖦થณĂԓ୕˵ਕΐˢĂ‫ܠͳߏٺ‬჊ಶјࠎௐ̱࣎ЪူˠĂ࢑య‫ྻྶ۞ࢠܕ‬ĂͽĶӀֲΙķ Ğˠ˧֘ğ૟۲չྻ‫ז‬઴ఱፂᕇĂࡗ‫׌‬ѐͽ‫ޢ‬ඕՁ఺ҖຽĂͳ‫ܠ‬჊х˞ֱ᏿ಶд‫̋ڗ‬๽য়ᇁ‫ڌ‬ ઎۞‫̄ޒ‬㝯ฟؕགྷᒉ੓̈ЫᝊĂ˵ౄಶ˞Ķ‫̋ڗ‬ᐲ҇‫ظ‬ķ۞˘൫ְຽĄ

‫੃ֲݑڌ‬Җ ϔ઼α˩αѐĞ2:66ğ݈‫ޢ‬Ăዑ༱㖦ᐌĶ࢕ˠ̝̓ۤķ࢒‫ܝܛ‬ă੺য়ซҖ˘ฉ۞౻࢕Ă

֢ ʪ

ͽͳ̮։ࠎ͹Ă͹ࢋဥࣶѣቼЍ෹ăኄኅăࡧТĞࣝ‫̝گ‬रğ ăም࢚රඈᘹˠĄаֽ‫ޢ‬ᐌӈણ ΐဋચ؎ࣶົᄃ࡚࢕ᜪયဥᓝᏱ۞‫ֲݑڌ‬රဋ‫ކ‬ᇐ઻ĂͽĶՂഋරপԫဥķࠎ͹Ă‫ֲݑڌז‬Ч ઼ܑႊĄѩဥ͹ࢋϫ۞ߏӘ෦රဋĂቼͩ̏дᄂ៉ࠎ̚රϔ઼ᓁ௚Ăᄂ៉ߏೇᎸૄгĄЯࠎд හ‫ޠ‬ᄼ۞ႊ΍‫ܜ‬྿ΗѐĂ‫ߏٺ‬ዑͩᖣϤ੺κٛͳ૽ડරૂරဋϹᜩሄဥဥ‫۞ܜ‬ᑒѓĂጯ˞Ηѐ ᒑ̀ሄᄃ޽೭Ă఺Ҝሤ͕۞ဥ‫ܜ‬ᔘᑒѓ΍˞ጯ෱Ă൒‫ޢ‬ዑ༱㖦Ν঍઼ܑႊ‫ܜ‬྿ˣ࣎͡ă෸‫ݑ‬Ϊ ѣΝྼᜓăᆴ઼˘࣎̈́͡‫ंڌ‬९ˬ࣎͡Ăٙ‫̝ז‬఍Ӯ‫זצ‬ဋࡪሤধᝌ‫ܓ‬ᄃ٢‫ޞ‬Ą

‫ੱ੽۞ූ̋ڗ‬ αŒѐ΃Ă‫̋ڗ‬౤ූѣĶ჊щ੤ķ ă˭ූѣĶ኱ο͢Ϳķዑͩྤӄ۞Ķϖሄ੕ķ ĂՏѐྺ ፌϒ͡˩̣̈́ˣ͡˩̣Ă‫׌‬ဥӮົд‫̋ڗ‬ξಞᇃಞྵᘹĂ዇߹ႊ‫͞˘זݶ‬൑ѡΞ‫ݶ‬ಶზୀ͞Ă

ࢰሄ۞ְຽ ϔ઼ˬ˩̣ѐĞ2:57ğᄂ៉ЍೇĂ̚δ࿪έĞ̚δᇃᇫ࿪έ݈֗ğତќᄂΔ‫ٸ‬ਖ਼ԊĂ༊ ॡϤЩүѡछӕߵϠፉЇႊᘹ۵۵‫ܜ‬Ăዑ༱㖦ᄃͳᴣฯүෟ̝IJ֩ࡶχฟ͕̰۞‫ܝ‬඄ijᙉѡ҃ Щ႕БέĂⱑщ੤ሄဥϺણᄃႊ΍Ă൑रҋ఼̝໅ˬࢡϺ௡ሄฤણΐĂ༼ϫ̚Տฉѣ˘Ѩᄂ៉ ϔᔀ̝ᇫ‫ٸ‬ĂՏ֭͡ѣ˘Ѩᄂ៉ႇᔀາѡ౹ౄ̬௜Ă༊ॡᄂ៉ႇᔀࠧ̂ຏˠ̖‫ܦ‬เ̙ତĂӕߵ Ϡ˜ခᐽ໅ˬࢡඈྏ౹າѡĂࢵА֤ΙᏚд‫̋ڗ‬ഭ௺ᐝЯဩϠຏĂਨјIJ୕Ұѝᕩij˘ѡග໅ ˬࢡĂ֤ΙᏚ̝ᄂᄬॲ‫̙̈́غ‬໅ˬࢡĂ໅๻‫׎‬ෟ৿ͻ٪ᙶĂຍ࿅୺ពĂ൒གྷӕߵϠྏᇫ‫ޢ‬Ăౣ

ęę

Ξზ‫̋ڗ‬г̼͛͞஽ְĄ

஑ ʭ ణ Ĵ Ꮒ ʿ ˞ ၈ ĵ Ѱ ‫ڱ‬ ኒ ໲ 㕧 ‫ڟ‬ ࡱ ᇅ ʡ Ρ

ᒔ଀ᇃ̂ᜩᑕĂᄏ༊ॡѣࠤкѐᅅТࡪజ͟࢕ૻᇈ࢒‫࢕·߶ݑ‬âΝᇴѐ̙ᕩĂϠѪϏ˪Ăछ

94


ͭ̚ҁ‫؝‬Ꮠ༱ਠ‫هޥ‬ĂѣIJ୕Ұѝᕩij˘ѡĂ၁֖ͽભ΍̰͕̝ഇ࠽ᄃࠈᇙĄ

Տ͟‫هޥ‬Ұ˘ˠĂϏ଀఼࠹֍ĂᏐညᐴᐱͪᐲ̙ॡ࠹ᐌĂ൑Ⴗົֽ‫̶ٵ‬ᗓĂ ČČČČČČČČČČČ ֩Ϊрֽ޵੉͡ऋĂആ֩ᓾ῵ϿۢĂ ᓾ֩Տ͟ೌ๋߹ீ‫ތ‬Ăԓ୕Ұѝ˘͟аֽĄ ϔ઼̱˩ѐ΃Ķခᜦሄฤķᐌ඾࿪ෛ۞೼̈́҃ۢЩ‫̂ޘ‬ᆧĂྍဥௐ˘ಞϒё۞ႊ‫ٺݶ‬ᄂ Δξ̋̚ૅĂዑ༱㖦͚೯ӛಋίĂྍဥЯࠎѣШ̼͛Ԋኛᅳൕ໰Ăᒔ଀̙͌ྃӄĄᄂ៉Ҙሄ ିͭĂ૞Խᒑ̀ሄ۞ዑ༱㖦ᄮࠎĶ჊щ੤ķд‫̋ڗ‬ᇁц̈́г͞тѩᓄၷ۞ଐ‫˭ڶ‬ĂᑕѣՀ̂൴ ण۩มĄ ዑ༱㖦അགྷд̚රྮ‫ܛ‬๪ฺ‫ظ‬؆ᓁົĞᄂΔࢵछ؆ᓁົĂ࢑యˠງ‫ܝ‬ˠเ‫ځ‬Ă‫ޢ‬གྷᒉᄹ ර੧‫ظ‬ğ ăௐ˘ฺ‫ظ‬ă‫ˬ˩࢕࡚˾ڒ‬ਝ۩࣌ሄొă௚˘ฺ‫ظ‬ăԓႬ࿲ฺ‫ظ‬ă΅ሄ‫ޥ‬ᄅះă౶ᖠ ‫ڒ‬Ҙᐠះඈгႊ‫ݶ‬Ă֭‫ٺ‬ԓႬ࿲ฺ‫ܑظ‬ႊഇมॡ᛿˞ૺભͯĄ

֢ ʪ

ዑͩΈԙࣧҝ๽য়झ࿣ጨĂன‫ܜ‬Έ༱ৈ૞͕ዑјΑࡔ‫ه‬ᐡຽચĂ؋‫ٺگ‬ງ‫ܝ‬ăᄂΔ̈́π ͗Ğ͟ώğˬгมĂ൑ີᜪ̈́༱щ੤ຽચĂ҃ҁ˟ዑ༱㖦ᔵੜ‫ا‬ΗੜЃ‫ې‬ၗĂ֭ᔳ‫ٺا‬ᐝ‫ݱ‬Ҿ ိĂҭ၆‫ޢ̋ڗٺ‬ซ۞໰ᜪᄃຑᜪĂଂ̙‫ޢ‬ˠĂ˵૱ࠎ‫̋ڗ‬Ч̂ᇁцᆷሄѡĄ‫׎‬ٙү̝IJᐁ˾

஑ ʭ ణ Ĵ Ꮒ ʿ ˞ ၈ ĵ Ѱ ‫ڱ‬ ů ኒ ໲ 㕧 ‫ڟ‬ ࡱ ᇅ ʡ Ρ

95

̝ႇij Ă‫ٺ‬ϔ઼ˣ˩˛ѐĞ2::9ğα͡˩ˣ͟д‫઼̈̋ڗ‬ፆಞᓝᏱ۞ௐ˘‫ب‬Ķᐁ˾ࢰሄ༼ķ็ ௚ࢰሄົ༼ϫ̚ĂϤຑ͕૎̃ЪભဥࢵႊĂ౾଀ડϔ۞ВᆀĄႇ͠Ĉ

‫̋ڗ‬ΟѝߏΨᐁ˾Ăਨ‫ظ‬ԍߏ˘࣎ᗰ౦ᐝĂ˭ූԍѣኩիĄ‫̬إ‬ҁধߏ๽য়झ˾Ċ ̶̣ं˘୧പͿ໛Ă̚ૃѣ܎੐໽ዑ۞̋ᐝĂˬૺஞχຬंĂϵ϶ࣸĊϵ϶ࣸĊ ̚૬۞ࢳᐷ፟ಞ˾Ă߷Ϳԍѣഭ௺˾Ăૄษ‫ګ‬ၤීͿĂωᐷ௺ৌሤጂĂ ࡚ᚊ‫ߏ̋ڗ‬ᐁ˾Ă‫ߏ̋ڗ‬Ψᐁ˾Ą ѩࢵႇ‫צ‬Ѝೇ‫ܐ‬ഇ̙޷ந΍ൕă̙чјఢă̙‫ࢦڦ‬٪ᙶ̝ᄂ៉َࡩາႇᔀтIJ୕Ұѝᕩij ۞ᇆᜩࠤ̂Ăྍ‫ޠؽ‬੨ЪĶ‫׷׷׷‬ă‫׷׷׷‬ķ߿ሐ̝ခᓏᄃ༼‫ݶ‬Ăႇෟ୺ពĂͽ˾ᄬ̼̝ᄬή ୃࢗᐁ˾̝࡚Ăᄬԍࢦೇᐁ˾̝Ķ˾ķ ăĶ˾ķᓏĂͽࠎ٪ᙶĄѩႇ·̶ᄲ‫̝̋ڗځ‬Ϥֽăপ Ғᄃ߇ְĄ ዑͩੜЃ‫ޢ‬Ă‫ا‬ҝ‫آ‬ᜋᎩᐝ‫ݱ‬ฏĂͽ࣒྽̈́ᆷѡࠎ͹ຽĂ֭ᔉཉ̈ཟยֽঔ౑̝ϡĂࠤ ߏଊยĄዑ༱㖦ѣᾱĂ‫ڇ‬ચ‫ٺ‬ЧҖຽĂҁ̂଀‫׎‬ৌ็ĂТᇹдିࢰሄĄ


஑Ͳణ ٘ˌϴ੢‫ڟ‬ᗺ̜౐ѝ 36

ŚᄂΔξϲϹᜩሄဥ ૄώྤफ़

гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱36ཱི8ሁ ࿪ྖĈ13.36897842Ɲ13.36889355 Ğ็ৌğ ᔴᛳಏҜĈᄂΔξ߆‫̼͛ع‬Ԋ

൴ण‫ࢭڻ‬ ᄂΔξϲϹᜩሄဥјϲ‫ٺ‬ϔ઼̣˩ˣѐĞ2:7:ğ Ăனᔴᛳ‫ٺ‬ᄂΔξ߆‫̼͛ع‬ԊĄјϲ̝‫ܐ‬ ˠࣶበ‫˩ˬ่ט‬ˠĂࢵЇဥ‫ࠎܜ‬ዒ‫઼پ‬Ă๠ϤЩࢰሄछౘ⵻‫ܐ‬ତЇĂ‫ޢ‬ད޽೭छౘࡌ஽ፉЇ ဥ‫ܜ‬Ąሄဥ።ѐֽੵᄃ઼̰ᐹսࢰሄछЪүγĂ֭ᔛኛ઼ᅫۢЩ޽೭छăႊ‫ݶ‬छણᄃࢰሄົ ̝ႊ΍Ă̫҃̏ቶࠎ઼छࢰሄဥវ۞͹຅Ąϔ઼˝˩˟ѐĞ3114ğ˩͡Ă̼͛Ԋ͹Ї৪३‫ڒ‬ ᇊ‫΃ࣘ܆‬ဥ‫ܜ‬Ąϔ઼˝˩ˬѐĞ3115ğ˟̼͛͡ԊШ઼ϲᄂ៉रቑ̂ጯࣄአഅЇ࿅ઘဥ‫̝ܜ‬ ඾ЩҲࢰგႊ‫ݶ‬छषछዽି଱ତЇဥ‫ܜ‬Ąϔ઼˝˩αѐĞ3116ğˣ͡੓དኛЛͰӀᚱ޽೭छ ՂॾॅĞBoesbt! MjhfujğፉЇࢰሄᓁႾĄϔ઼˝˩˛ѐĞ3119ğདኛᇇ઼ᚱ޽೭छ੺ϘĆ෱ౠ ղ೻҂ĞNbsujo!Gjtdifs.EjftlbvğፉЇ໤ࢰሄᓁႾĄ

јಶᄃপҒ ϔ઼̱˩ˣѐĞ2:8:ğߋĂ݈ᓁ௚Ղ൳ዂАϠĞॡЇᄂΔξξ‫ܜ‬ğ Ăࠎଯજώξ̼͛‫ޙ‬ నĂ޽ϯྍဥᚯᏱᄂΔξĶࢰሄ‫؞‬ķ ĂҌ̫̏።˟˩ˣ‫ب‬ĂΞᄲࢵฟ઼̰̂‫ࢰݭ‬ሄ‫̝؞‬А‫ګ‬Ă ࠤҌᖃདЧ઼ᘹఙछણᄃĂຽ̏јࠎ඾Щ઼̝ᅫّᘹఙ߿જćϔ઼ˣ˩˝ѐĞ3111ğࢰሄ‫؞‬ ᔘࢵႊ˞ᙌ࠼̝кಫវႇᆐĶ‫ܝ‬ķ Ą።ѐᑕᔛֽણᄃᄂΔξࢰሄ‫؞‬ႊ΍۞઼γ˘߹ሄဥĂࢍѣ ࡻ઼࠱छຑሄგ‫ؽ‬ሄဥăͽҒЕຑሄϹᜩሄဥă࠱छ̂ົះგ‫ؽ‬ሄဥă֣֓ॾϹᜩሄဥăܻ ᘲ೻ຑሄϹᜩሄဥă๸೻ౙຑሄϹᜩሄဥăཐ‫଀ك‬ಢຑሄϹᜩሄဥă‫઼ڱ‬ᇃᇫϹᜩሄဥăߦ ‫ڒ‬ᇃᇫϹᜩሄဥඈĄѩγĂ‫׎‬ٙႊ΍۞ႇᆐă‫܁‬ᓡăϹᜩሄඈĂϺ࠰‫઼צ‬ˠಈຑĂ͍‫׎‬ႇᆐ ͞ࢬĂᄦү̈́ႊ΍ͪ໤̝੼ĂಝჍ઼̰ௐ˘Ăࢍႊ΍࿅Ķਮ‫̃܅‬ķ ăĶΙ‫ܝ‬ķ ăĶՆᜋѧ̳

֢ ʪ ஑ Ͳ ణ ٘ ˌ ϴ ੢ ‫ڟ‬ ᗺ ̜ ౐ ѝ

͹ķ ăĶ‫ֶܠ‬྿ķ ăĶኄኅ͈ˠķ̈́Ķ௻ሄ࡚ķඈ඾Щႇᆐྍဥ၆‫ٺ‬೩‫߿઼̼̰͛چ‬જĂ·၁ ξϔࢰሄϠ߿͞ࢬĂΞᄲߏјᒻ೺൒Ą ᄂΔξϲϹᜩሄဥഅ‫ٺ‬ϔ઼˛˩˛ѐăˣ˩ѐ̈́ˣ˩ˬѐĞ2:99ă2::2ă2::5ğᓝᏱ࿅ ˬ‫઼ب‬ᅫ̈೩ൣ̂ᔈĂֻຑሄˠ̀៍ᇝ̷ሿĂஎ‫઼צ‬ᅫሄࠧ៘ϫᄃрෞĄྍဥϺ᎕ໂણᄃ઼ ᅫሄጪ̝ࢰሄϹ߹Ăഅᑕᔛ࢒ܻᘲ೻ă‫઼ڱ‬ăҘ঱Ͱඈгႊ΍Ăϔ઼˝˩ѐĞ3112ğ‫࢒݋‬๸ гӀΫέႬăჯ˵ৼඈгႊ΍Ą

517 iuuq;00xxx/utp/ubjqfj/hpw/ux0dhj.cjo0TN`uifnfQsp@qbhf>5:7588c6ĂĶᄂΔξϲϹᜩሄဥშ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ311:018019Ą

96


ᄂΔξϲϹᜩሄဥ͟૱̍үд‫ٺ‬ႊቚԫᘹă೩੼ႊ΍ͪ໤ăᕖ̂ႊ‫ݶ‬ቑᘞĂ֭ᓝҖ‫ؠ‬ ഇăᜨ͇ăۤડă७ᅫăᏐ̄ࢰሄົඈܑႊ߿જĄΞᄲߏ઼̰ႊ΍ѡϫ౵кͷ‫઼צ‬γᔛࡗႊ΍ ౵к۞̂‫ࢰݭ‬ሄဥវĄˬ˩кѐֽĂሄဥٙ቙ౄ۞ࢵႊ੃ᐂ̙ࢍ‫׎‬ᇴĂႊ΍ԛё۞кᇹĂᓝ˲ ႇᆐă‫܁‬ᓡăᑚᆐăϹᜩሄඈĂϺᛳ઼̰ሄဥ̝݄ĄѩγĂࠎଯᇃჟቜࢰሄĂϫ݈̏΍‫ૺ˛ۍ‬ DEᄃαૺEWEĄ 518

Ś‫ݱ‬ξᄅέĞࣧᄂΔξϲۤົିֈᐡğ ૄώྤफ़ гӬĈ ᄂΔξˣᇇྮˬ߱36ཱི

࿪ྖĈ 13.3688.6:42Ğଯᇃ௡Ō433ăࡁտ௡Ō425ăᅃጱ௡Ō455!ăᓁચ௡Ō311ğƝ 13.3688.:421Ğ็ৌğ ฟ‫ٸ‬ॡมĈ:Ĉ11Ƃ32Ĉ11Ğฉ˟Ƃฉ͟ăฉ˘Ѓᐡğ ᔴᛳಏҜĈᄂΔξ߆‫̼͛ع‬ԊĞྎIJௐˣ‫ି ס‬ֈij ğ

֢ ʪ

ŚᄂΔઊᑚᐡ

519

ૄώྤफ़

஑ Ͳ ణ ٘ ˌ ϴ ੢ ‫ڟ‬ ᗺ ̜ ౐ ѝ

гӬĈ ᄂΔξ‫̋ڗ‬ડξϔ̂྽̣߱::ཱི3ሁĞִර‫ݱ‬Ѻఱय़ğ ࿪ྖĈ 13.3639:664Ɲ13.3639:667Ğ็ৌğ შӬĈ iuuq;00xxx/qbdu/psh/ux ฟᐡॡมĈ21;11Ƃ28;11Ğ‫͟׹‬ă‫ؠ઼̈́˘׹‬઄͟Ѓᐡğ ĞྎIJௐˣ‫ି ס‬ֈij ğ

51:

Śᄂ៉࿪ෛ౾‫ۏ‬ᐡ ૄώྤफ़

гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱21ཱིC2 ࿪ྖĈ 13.36892626ᖼ53:Ɲ13.3689.49:4 Ğ็ৌğ ࿪̄‫ܫ‬ቐĈnbhjdcpyAuuw/dpn/ux ฟ‫ٸ‬ॡมĈ21;11Ƃ29;11Ğฉ˘Ҍฉ͟ăฉ่̱͟ତ‫צ‬ဥវ࿰ࡗćࡔ‫͟༼͟ه‬઄ഇЃᐡğ

518 iuuq;00xxx/tpohtibo.ifbmuizdjuz.ubjqfj/psh/uxĂ ĶᄂΔ‫̋ڗ‬ઉ૵‫ݱ‬ξშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018017Ą 519 iuuq;00xxx/qbdu/psh/uxĂĶᄂΔઊᑚᐡშӬķ ĂຩವॡมĈ311:018017Ą 51: iuuq;00xxx/uuw/dpn/ux0tfswjdfxfc0UWnvtfvn0ĂĶᄂ៉࿪ෛ౾‫ۏ‬ᐡშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:019019Ą

97


൴ण‫ࢭڻ‬ ᄂ៉࿪ෛ̳Φҋϔ઼̣˩˘ѐĞ2:73ğ઼ᇉ͟ฟᇫͽֽĂ‫̙ܮ‬ᕝ࡭˧‫็ٺ‬྿ۤົ։ච͛ ̼۞̍үĂ֭ͽ႕֖ۤົЧ჌ۢ۞ᝋ˧ࠎ̎ЇĄдⰝྮᖡᒽ۞ᓞ֙ฟጩ˭âౖۡҡྫྷᐌ඾ᄂ ៉˘੓ј‫ࡼܜ‬ӴĂ၇၇౹ౄ΍ϔி͕ϫ̚ВТ۞።ΫᇆညĄ ॡЍࡦഀᖼொ‫ז‬ன̫۞˟˩˘͵ࡔĂϤ‫ٺ‬ᇆࢰăშྮࡊԫ۞൴྿Ăϔி၆‫ۢٺ‬ᙊ‫۞଀פ‬ ౉शѣດֽດк۞ᏴፄĂЯᑕॡ΃۞តዏĂᄂ៉࿪ෛ̳Φੵ̙ᕝ۞ฟ൴Чี࠹ᙯ۞ԫఙᄃ‫ڇ‬ચ ̝γĂ˵ឰϔி˞ྋ࿪ෛ็ᇫ۞൴णᄃᄦүĂϔ઼˝˩ˬѐĞ3115ğ۞α͡Ăјϲ˞ᄂ៉࿪ෛ ౾ᜓᐡĄᄂ៉࿪ෛ౾ᜓᐡळརдᄂෛЋຽᓁొ۞г˭˘ሁĂ྆ᐝ่̙Βӣ˞ᄂ៉࿪ෛΫ˯౵ѝ ഇ۞Чีྤੈᄃ።ΫаᜪĂтЧ჌ᑚ‫ڇ‬ă྽‫׍‬ăপड़ඈĂТॡ˵Яᑕன΃ࡊԫ౹ౄ΍ధкஎ‫׍‬ পҒ۞ᇆࢰ‫ڇ‬ચĂтᇆညЪјăᇴҜ࿪ෛඈĂߏ࣎ዋЪБछ̂̈˘Тྼ‫ە‬ણ៍ăໂ‫ି׍‬ֈҒ૾ ۞г͞Ą఺ֱࠡෳ۞࿪ෛயຽࡔᐂĂ˵૟ᐌ඾ᄂ៉࿪ෛ౾ᜓᐡ۞ୁϡĂͽٚАୁ‫͞۞ޢ‬ёĂಓ ੓࿅Ν۞аጸĂ౹ౄϏֽ۞ᅈഀĂซ҃Қᓑ੓࠹̢аᑕ۞࢖ྫĄ

ഀᕇপҒ ౾ᜓᐡणϯ۞ีϫ͹ࢋ̶ࠎ˭Е̣ีĈ ʔ࿪ෛႊซΫĈᄂ៉࿪ෛ౾ᜓᐡ‫܅‬෱˯˼༱Ăਈॡ˘ѐкĂᄓะ˞ధкࠡෳΟ཭ĂΒ߁࿪ෛ‫׹‬ Ώ౹Ώཱིăௐ˘ొᛷᇆ፟ăௐ˘࣎౪ҹࢲĂЧ࣎ॡഇ۞࿪ෛ፟ăঈ෪ᇫಡำဦăᖡ‫ڕ‬âۡ‫ז‬ னд౵າ۞ᇴҜ࿪ෛĂଂ౵Οҁ‫ז‬౵ன΃̼Ăౌд఺‫׊‬ᖳಱ۞ӔனĄ

ʔᐌᏴෛੈĈᐡ̰ੵ˞·႕Οѝ‫۞ק‬ဦ͛ྤफ़̝γĂᘃᖞᇆͯՀߏ˘̂኱ᕇĄ౅࿅‫׶ొ׌‬ᄂෛ ᇆࢰྤफ़ऱ࠹ాඕ۞ᐌᏴෛੈన౯ĂధкۢЩᘹˠ۞ᏈЍ၌఍̃սౌќᐂдᄂ៉࿪ෛ౾ᜓᐡ ̚ĂЇӖа‫ק‬Ą

ʔ෍ᑢᛷᇆഝĈдᄂ៉࿪ෛ౾ᜓᐡ۞෍ᑢᛷᇆഝ྆Ăϔி࣎࣎ౌΞͽҋ̎ઇ̂‫ߐځ‬Ă̙გҰࢋ ϒགྷˣѺಡາჷĂᔘߏຐࢋ੼ႇ˘ѡĂᐂࢵ૞ᛳ‫ٺ‬ҋ̏۞NUWĂЇӖ߄ᏴĂдᛷᇆഝ྆ᐌҰ ຑިᆃႊಶިᆃႊĂᔘΞͽனಞ፵јЍჄĂԯаጸ૲аछĄ

֢ ʪ ஑ Ͳ ణ ٘ ˌ ϴ ੢ ‫ڟ‬ ᗺ ̜ ౐ ѝ

ʔᜲ͑۩มĈ౅࿅౵າ۞࿪ཝЪјԫఙĂ˼Ѻ༱჌̙Т۞࿪ཝЪүᇆညĂឰણ៍۰ᐌॡᐌгౌ Ξͽ‫˘ߐځ̂׶‬੓Ъ໰ă‫׶‬Ι఼ˠ‫˘ۏ‬Т‫࡞ە‬Ăٕ۰дγ͉۩ଣᐍ঻‫ه‬ඈĂԜ‫ق‬ซˢ˘࣎ৌϒ ۞ᜲ͑۩มĄ

ʔᑚᆐ͇гĈдᄂෛα˩кѐ۞።Ϋ˭Ăᓝ˲д࿪ෛ྆ٙ֍࿅۞ˠ‫֎ۏ‬ҒĂд఺‫ౌ׊‬ΞͽԱ‫ז‬ ࠹၆ᑕ۞‫ڇ‬྅Ăឰણ៍۰۞ត྅ᇒ൴೭‫ז‬ໂࢨĄ

98


Ś˿гԼࢭࡔ‫ه‬ᐡ ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ೶̼‫߱˘ྮݑ‬2ཱི21ሁ ࿪ྖĈ13.368:361:Ɲ13.368:3621Ğ็ৌğ შӬĈiuuq;00xxx/mboesfgpsn/psh/ux ฟᐡॡมĈ 1:Ĉ11Ƃ28Ĉ11Ğฉ˘Ҍฉ̣ğƝ1:Ĉ11Ƃ23Ĉ11Ğฉ̱ğƝ Ğฉ઼̈́͟‫ؠ‬઄͟ЃᐡćՏ͡ௐ˟ăα۞ฉ̱Ѓᐡğ ĄĞྎIJௐˣ‫ି ס‬ֈij ğ

Śዩόᘹఙ౾‫ۏ‬ᐡ ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડઉ૵ྮ267ཱི22ሁĄ ࿪ྖĈ ણ៍ॡมĈՏฉˬ˭̾ᄃฉ̱˯̾̈́˭̾Ğጯ७ဥវΞͽ࿰ࡗણ៍ğ ĄĞྎIJௐˣ‫ି ס‬ֈij ğ

֢ ʪ

521

Ś࠱݄ᘹ͕͛̈̚ᆐಞ ૄώྤफ़

гӬĈ ᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ೶̼Δྮ231‫ޒ‬61ཱིC2

஑ Ͳ ణ ٘ ˌ ϴ ੢ ‫ڟ‬ ᗺ ̜ ౐ ѝ

࿪ྖĈ 13.382799996ᖼ226Ƃ229Ɲ36251:34Ğ็ৌğ შӬĈiuuq;00xxx/ebodfgpsvn/dpn/ux0nbjo/iunm ᆐಞयҜĈ231य ᒉຽॡมĈෛႊ΍҃‫ؠ‬Ğ൑প‫ؠ‬Ѓ઄͟ğ ‫ܝ‬ைĈෛႊ΍҃‫ؠ‬āā ᔴᛳಏҜĈ࠱݄ᘹ͕͛̚

൴ण‫ࢭڻ‬ ၆‫ٺ‬ᄂ៉̈ᆐಞ۞៍ிֽᄲĂ࠱݄̈ᆐಞߏ̙֭࣎ࢪϠ۞г͞ĂЯࠎι˘ۡߏᄂ៉̈ᆐ ಞࠧ۞Аዡᆐಞ̝˘ĄҜ‫ٺ‬ρ໽ᘹ͕͛̚۞୆၆ࢬ‫̰ޒ‬Ăߏ˘ഏኑЪё̂ሁâሁࠎᘹఙ൪ ುĂሁ˯‫ࠎ݋‬ᄅᔏଵቚ‫݄࠱̈́ވ‬ᗔᄫበᏭొĄ࠱݄ᘹ͕͛̈̚ᆐಞјϲ‫ٺ‬ϔ઼˛˩ˬѐ Ğ2:95ğ ˩˟͡ˬ͟ĂҜ‫ٺ‬ᘹ͕͛̚г˭ᆸĂߏᄂ៉ࢵ౹۞Ķโ஼̄ķᆐಞćᄅᄂ͹វ͞ϒĂ۩ม̙ ̂ĂΞֶႊ΍ᅮࢋᇅّአፋĂ੨ЪԆ౯۞፶ЍᚙУր௚̈́ࢰᜩ௡ЪĂፋ࣎ಞг˵Ξઇ΍ధкត ̼Ą̈ᆐಞкѐֽ˘ۡߏᄅᔏᄃᑚᆐ౹າજ˧۞൴ܑгĂଂϔ઼˛˩αѐĞ2:96ğฟؕᓝᏱ۞ Ķ࠱݄ਜ਼Ұᘹఙ༼ķᕖण‫ז‬ϔ઼ˣ˩ˬѐĞ2::5ğ੓‫ؠ‬ഇᓝᏱ۞Ķ࠱݄ᘹఙ༼ķ Ăдϔ઼ˣ˩̱ ѐĞ2::8ğՀଯજௐ˘‫ֲ̈ب‬௟ֲᆐणĂᄃֲ߷Ч‫ݱ‬ξ۞̈ᆐಞဥវϹ߹Ą̫͟۞࠱݄̈ᆐಞ Տฉ̣ă̱ă͟ೀͼౌѣणႊĄ

521 iuuq;00xxx/ebodfgpsvn/dpn/ux0nbjo/iunmĂĶᄅᔏ۩มშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:01202:Ą

99


֢ʪʙ ᖂᑛჄ቏Ρ


஑ʙణ ቏Ρї‫އ‬ ௐ˘༼ ͟ፂॡ΃ ᄂΔд͟ፂॡ΃ͽ݈͌ѣ኎Ϡᗁᒚన߉Ă่ѣЍჰ̣ѐĞ298:ğᄂΔ‫عۢع‬ౘߐჸ࣍‫ޙ‬ ዳᑻੰ‫ٺ‬ᄆ∴Ą

522

Ѝჰ˩˟ѐĞ2997ğࢵЇ֟ᇬᆒᅛ็അ‫ٺ‬ᄂΔ‫ݱع‬҂ഝ̰నཉ‫ء‬ᗁԊĄ

ѩγĂᆒᅛ็Ϻ‫ٺ‬ᄂΔ‫ݱع‬҂ഝ̰౹నᄂΔঽੰĂ૞‫ܝ‬ᗁ‫ڼ‬һ‫়݌‬ଈĄ

524

523

Ҍ‫ٺ‬኎ϠᗁᒚҖ߆

͞ࢬĂд୻΃۞ᄂΔ֭൑૞‫ع߆۞ܝ‬፟ᙯొ‫࢑ܝ‬యĄ ͟ፂॡഇ‫˩˟ڼځٺ‬ˣѐĞ29:6ğ Ă͟ˠ‫ٺ‬ᄂ៉ᓁ༛‫ٗءع‬నཉ኎ϠְચٙĂͽ͹გᄂ៉ ۞኎ϠְચĄҌ‫˩ˬڼځ‬αѐĞ2:12ğԼཉ኎ϠኝĂᛳϔ߆ొᛋ၅ώᛳĂ̶ࠎܲઉăᗁચăገ ͯ̈́ᓜॡ֨ࠪαొĂೠநБᄂ኎ϠְચĂࠎ༊ॡᄂ៉౵੼኎ϠҖ߆͹გ፟ᙯĄ͟ፂॡ΃‫ܐ‬ഇĂ ᄂΔξࠎᄂ៉ᓁ༛‫ع‬ٙдгĂ‫ܐ‬ᛳᄂΔᎩĄ‫˘˩ˬڼځ‬ѐĞ29:9ğ ĂᄂΔᎩཉѣ኎ϠኝĄдᄂ ΔះॡഇĂ‫ٺ‬ᛋચኝనѣ̳ᗁ࣏ྃϠĂ֭དኛ༊ॡᓁ༛‫ع‬ᄂΔᗁੰᗁ‫ٕܜ‬ᓁ༛‫ࠪ֨ع‬ᗁ‫ء‬ඈࠎ ឤ੉ᗁĄ

525

‫ڼځ‬α˩˟ѐĞ2:1:ğᆿ̳ᗁԼཉᛋ၅ᗁĂ൒҃ѩॡ‫إ‬ϏѣԆፋ۞኎ϠҖ߆፟ၹĄ̂ϒ

֢ ʪ ʙ ஑ ʙ ణ ቏ Ρ ї ‫އ‬

˝ѐĞ2:31ğᄂΔԼះࠎэĂҭ኎ϠኝҌߌ‫̮׶‬ѐĞ2:37ğ̖ѣనཉĄ‫׎‬ᖚೠࠎᗁᘽˠࣶ̝ે ຽĂ็ߖঽ൴Ϡ̈́‫׎‬ႷҬଈ۰̝ᑭߤăՙ‫ؠ‬ăঐ߲ăᘽ‫̝֟ݡ‬ෛ߲̈́ăᆐّᗁᘽ̝‫פ‬቙ă౫ዕ ᘽგநඈඈĂ֭ᖣᛋ၅ཌ኎Ϡᛋ၅̟ͽ‫ם‬ӄĄ ߌ‫̮׶‬ѐĞ2:37ğᄂΔξؕనཉ኎ϠኝĄͽ኎Ϡԫर˘ˠࠎኝ‫ܜ‬Ă˭న૷ચăܲઉă֨ ࠪă୻ବαܼĄЧܼᖚೠࠎ૷ચܼĈᙯ‫ٺ‬኎Ϡన߉̝Լ։ࢍ൪ְีĄᙯ‫ٺ‬኎Ϡ͹გ̝࿰ზăགྷ நְ̝ีĄ‫ܼ΁ܧ‬͹გְ̝ีĄܲઉܼĈᙯ‫ٺ‬ઉ૵થኘٙ̈́෧ᒚְ̝ٙีĄᙯ‫ͪٺ‬໛̝኎Ϡన ߉ְีĄᙯ‫ٺ‬ဪгăͫཨಞ̈́ཨᆇૅְ̝ีĄᙯ‫ٺ‬ःăͫཨధΞְ̝ีĄ‫ܲ΁׎‬ઉ኎Ϡѣᙯ̝ ְีĄܼ֨ࠪĈᙯ‫ߖ็ٺ‬ঽ࿰֨ା‫ีְ̝ڼ‬Ąᙯ‫ٺ‬჌൰ְ̝ีĄᙯ‫̈́ੰߖ็ٺ‬ঐְ߲̝ٙีĄ ୻ବܼĈᙯ‫ٺ‬ѳ‫ۏ‬ăဧ‫܇‬ବੵၱ‫୻΁׎‬ବְ̝ีĄᙯ‫ٺ‬ᒵ‫ܮ‬բ‫̈́פ‬఍̶ְ̝ีĄᙯ‫̳ٺ‬Вೂٙ ְ̝ีĄᙯ‫ٺ‬ဧ‫܇‬፵‫ݒ‬ಞ̈́ᒵ‫ܮ‬୭ෂѰְ̝ีĄѩॡ኎Ϡኝٙგந̝ಏҜĂࢍѣቌѯᗁੰă෧ ᒚٙăઉ૵થኘٙăဪгăཨᆇૅᄃͫཨಞĄ

526

൒҃ѩॡ‫̋ڗ‬ડ֭Ϗѣ૞యనϲ̝኎ϠҖ߆

፟ၹĄ дᗁְҖ߆͞ࢬĂ͟ፂॡഇᄂ៉ᗁर̝ેຽĂ̶ҾϤ͟ώ̰ચ̂Ҋ࿴ѣᗁरฟຽࣞ໰ٕ ᗁरధΞᙋĂٕߏϤᄂ៉ᓁ༛‫ع‬ٙ८൴۞ᗁຽࣞధᙋĄᗁरฟຽੵనѣঽٗ۰ืֶ໰ռϲᗁੰ ఢ‫݋‬Ă‫׍‬ѣ˘‫ؠ‬న౯̝γĂтܼΪࢨ‫ܝ‬෧Ăӈฟຽ෧ٙĞ༊ॡჍ෧ᒚٙğ۰ĂΪื૟ᗁरᙋ३ ኑᆷӔಡг͞‫ءܜ‬ӈΞેຽĄᗁर˘όฟؕેຽĂӈืֶ໰ᗁर‫̈́ڱ‬ᗁर‫߉ڱ‬Җఢ‫̝݋‬ఢ‫ؠ‬Ĉ ᗁर‫ܧ‬གྷ෧၅Ă̙଀Ϲ;෧ᕝ३ă఍͞ეĂٕ̟ͽ‫ڼ‬ᒚĂ‫ܧ‬གྷᑭ९̙଀Ϲ;ᑭ९३ăѪயᙋ

522 അ੝ჇඈበᚷĂĮᄂΔξԠį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬Ă2:98ѐ7͡΍‫ۍ‬Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ă ௐ˘ౢĂࢱ2Ą 523 ĮᄂΔξԠį Ă‫ס‬αĂIJۤົԠĆۤົ჊Ӏቔij Ăௐ˘ౢĂࢱ:Ą 524 ĮᄂΔξԠį Ă‫ס‬αĂIJۤົԠĆۤົ჊Ӏቔij Ăௐ˘ౢĂࢱ:Ą 525 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ3Ą 526 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ3.6Ą

:1


३ă˫ᗁरื‫׍‬౯෧ᒚᘨ֭ܲх˩ѐඈఢ‫ؠ‬Ą෧ᒚٙ‫ܢ‬నѣአ጗‫҃ވ‬൑ᘽ጗रგந۰Ă‫࢑׎‬య 527

ˠ‫ࠎ݋‬ᗁरĄ

నѣঽ̝ٗռనᗁੰĂ‫ֶื݋‬໰̂ϒ˛ѐĞ2:29ğٙ࿴Ҷ̝ռϲᗁੰఢ‫݋‬Ă૟ᗁੰЩ ჍăҜཉăੰ‫݋‬ă‫ۏޙ‬ၹౄăঽٗᇴϫăଈ۰ҝੰ‫ࣶؠ‬ඈĂ๱‫׍‬Ӕኛг͞‫ءܜ‬ధΞĂ֭ืనཉ ࣃ͟ᗁर̈́‫΁׎‬኎Ϡ̈́խच࿰֨͞‫ڱ‬ඈĄ‫˝׶ߌޢ׎‬ѐĞ2:45ğГ̳ο෧ᒚٙ‫פ‬቙ఢ‫݋‬Ăͽგ நᗁੰ෧ٙĂ‫׎‬გநᝋయᕩэ኎Ϡኝ‫ܜ‬ٙѣĄ͟ώፂᄂ̝‫˳̙ޢ‬Ăӈѣ͟ˠᗁरֽᄂฟຽĂ‫ޞ‬ ᓁ༛‫ع‬ᗁጯ७ѣலຽϠ̝‫ޢ‬Ă̖ѣ‫צ‬ϒёᗁጯିֈ̝ᄂˠᗁरฟຽĂ‫ޢ׎‬ᄂˠᗁरᔵ൒ుѐᆧ ΐĂҭ̪̙јЪநּͧĄт̂ϒ˩ˬѐĞ2:35ğᄂΔξฟຽᗁरࢍѣ87ˠĂᄂˠ53ˠĂ͟ˠ45 ˠĄ˫ፂߌ‫˩׶‬ˣѐĞ2:54ğ௚ࢍĂᄂΔξᗁरѣ23:ˠĂ‫̚׎‬ᄂˠࠎ98ˠĂ͟ˠ‫݋‬ѣ53ˠĄ 528

ጎࡊᗁर̝ฟຽ͘ᜈᄃ˘ਠᗁर̂ர࠹ТĂҭጎࡊᗁर՟ѣฟనঽٗ۰Ą͟ˠͰᗁֽᄂ ฟຽ۰ĂҌ‫ڼځ‬α˩˟ѐĞ2:1:ğΪѣ4ˠĂ‫ޢ׎‬ᔵ൒ుѐᆧΐĂҭˠᇴ̪̙кĄҌ̂ϒ̣ѐ Ğ2:27ğ͟ώ߆‫̖ع‬࿴οᄂ៉ጎࡊᗁर΄ͽგந̝ĄϤ‫͟ٺ‬ፂॡ΃ᄂ៉֭ϏᓝᏱϒё۞ጎࡊᗁ ጯିֈĂЯѩጯ௫ጎࡊ۰࠰υืҌ͟ώጯ௫Ăᄂˠᔵѣᅈ࢒͟ώጯ௫ጎࡊ۰Ăҭฟຽ̝ጎࡊᗁ र̪ͽ͟ˠࠎкĄтߌ‫˩׶‬ˣѐĞ2:54ğᄂΔξฟຽጎࡊᗁरࢍѣ79ˠĂ‫̚׎‬ᄂ៉ˠ่34ˠĄ 529

д̚ᗁ۞გந͞ࢬĂ‫˩ˬڼځ‬ѐĞ29:8ğ‫ؠ‬ѣᄂ៉ᗁϠҺధఢ‫݋‬ĂᓝᏱ˘Ѩ҂ྏĂ‫ٺ‬Ϧ ኛಡ҂۰̚Ᏼ‫̒ࡶפ‬ЩĂϺѣొЊϏགྷ҂ྏ҃ధΞ۰ĂՀѣ҂ྏ̙Ъॾ̟҃ͽТଐధΞ۰ĂЪ ࢍ྿˘˼ዶˠĄ̚ᗁ̝ధΞ̈́გநᝋᛳг͞‫ءܜ‬ٙѣĂ̂ϒ˩αѐĞ2:36ğ̳οᗁϠ‫פ‬቙ఢ‫݋‬ ‫ޢ‬Ă̚ᗁˠᇴЯҁ਽Ѫ˸ుѐഴ͌ĂҌௐ˟Ѩ̂ጼඕՁĂᄂ៉Ѝೇ̝‫ޢ‬ĂᄂΔξ̝ેຽ̚ᗁ่ 52:

хᇴˠ҃̏Ą

дӄய̀۞გந͞ࢬĂ͟ፂ‫ܐ‬ഇ̝ӄய̀Ⴭࠎӄய૎Ă‫ޢ‬ԼჍய૔Ă‫ે׎‬ຽ౵‫ٺ่ܐ‬г ͞ះ̝ኜᒉຽ‫פ‬቙ఢ‫̝֍̚݋‬Ă҃‫פ‬቙͞‫ڱ‬Чះ̙˘ĄҌ̂ϒ˩˟ѐĞ2:34ğ̳ؕοᄂ៉ய૔

֢ ʪ ʙ ஑ ʙ ణ ቏ Ρ ї ‫އ‬

ఢ‫݋‬ΐͽ௚˘გநĄፂߌ‫̣˩׶‬ѐĞ2:51ğѐ۞௚ࢍĂᄂΔξ۞ฟຽӄய̀дΔᛋ၅ཌဩ̰ѣ 531

9:ˠĂд‫ݑ‬ᛋ၅ཌဩ̰ѣ34ˠĂЪࢍ226ˠĂ‫̋ڗ‬ડ۞ӄய̀‫݋‬ѣ6ҜĄ

д᜕̀۞ዳј͞ࢬĂ͟ˠჍ᜕ّ̃̀ࠎ࠻᜕૎Ăշ᜕ّ̀ࠎ࠻᜕ˠĄ͟ώࡓ˩фົᄂ៉ ͚ొ̈́ᄂ៉ᓁ༛‫ع‬ЧᗁੰӮనѣዳјٕٙᓾ௫ٙͽዳј᜕̀Ą൒҃༊ॡ᜕̀кд̳ϲᗁੰЇ 532

ᖚĂҋҖેຽ۰ໂࠎ͌֍Ą

дᘽ߆გந͞ࢬĂ̂ϒ˩αѐĞ2:36ğ̳οᘽ጗र‫ڱ‬Ăఢ‫ܧؠ‬ᘽ጗र̙଀ͽమ઴ٕ଱ᄃ

527 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ53.54Ą 528 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ53.54Ą 529 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ62Ą 52: ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ64Ą 531 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ65.67Ą 532 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ67Ą

:2


̝ϫ۞҃Җአ጗ć˫ఢ‫ܧؠ‬ᘽ጗र̙଀ฟనᘽԊĂҭ̳Вဥវְٕۢăះ‫ܜ‬ᄮࠎѣυࢋ҃ధΞ ۰‫݋‬ΞฟనᘽԊĄ҃͟ˠ̝௫ၚĂ˲ᗁरฟຽĂ࠰଀ฟనᘽ጗‫ވ‬ҋҖგந߉ᘽĂ֭Ϗ၁߉ᗁă ᘽ̶ຽ‫ޘט‬ĂЯѩҋҖฟຽ̝ᘽ጗रྵࠎ͌֍ĄۡҌߌ‫˩׶‬αѐĞ2:4:ğᄂΔξϤᘽ጗रฟన 533

۞ᘽ่ٗ34छĂ‫̚͟׎‬ˠᘽ጗र31ˠĂᄂˠ่4ˠĄ

ᙯ‫ٺ‬ᘽથ̝გநĂ‫ࠎ̶݋‬ᘽ‫ݡ‬થĞ͟ˠჍᘽ჌થğ ăᄦᘽ۰ăјᘽĞ͟ˠჍ኱ᘽğˬ჌Җ ̝Ąᘽ‫ݡ‬થٙ೩ֻᗁᒚϡ̝ᘽ‫ݡ‬Ă‫ܧ‬གྷ͟ώ̰ચ࠷኎Ϡྏរٕٙᄂ៉ᓁ༛‫̚ع‬δࡁտٙĞ‫ޢ‬Լ ሤ૲ᗁጯࡁտٙğ̝ྏរ‫ދ‬ቝĂ̙଀ࠎమ઴ᄃ଱ᄃĄ֭ఢ‫߲ؠ‬ᘽăᆐᘽ‫ܧ‬ᘽ጗र̙଀ฟቝ࿬ ኱Ąᄦᘽ۰୬ଂְᄦౄᘽ‫ࣘ҃ݡ‬మ኱ҋᄦᘽ‫ݡ‬ॡĂืӔኛг͞ះ̝ధΞĄјᘽొЊ‫ࠎ̶݋‬јᘽ 534

ᄦౄăјᘽᏮˢăјᘽொˢĞϤ͟ώᔉˢ۰ğ̈́јᘽమ኱α჌Ă‫׎‬ధΞӮ଱ᝋ‫ٺ‬г͞ះĄ

ௐ˟༼ ࠷ᔑξॡഇ ᄂ៉Ѝೇ̝‫ܐ‬ĂᄂΔξ኎ϠҖ߆፟ၹĂᇶॡ‫ٺ‬ᄂΔξᛋ၅Ԋన኎ϠኝĄϔ઼ˬ˩̣ѐ

֢ ʪ ʙ

Ğ2:57ğ̣͡Ă኎ϠҖ߆፟ၹϤᛋ၅Ԋထ΍Ăјϲ኎ϠੰĂۡᛳ‫ٺ‬ξ߆‫ع‬ĄᄂΔξ኎Ϡੰ˭న α۵Ă̶ೠᗁ߆ăܲઉă֨ࠪ̈́ᓁચĄ኎Ϡੰ̰‫ܢ‬న෧ᒚ‫ވ‬ᄃ̼រ‫ވ‬Ă֭૟ቌѯ็ߖঽᗁੰă ͫཨಞăࠗহૠङಞă͟ˠռన̝ᗁੰͽ̈́୻ሒᓑЪۤඈᕩ‫޽׎‬೭Ąϔ઼ˬ˩̱ѐĞ2:58ğˣ ͡ᆧన༱ර኎ϠٙĂ˩͡јϲ̂Т኎ϠٙĂ˩˟͡ԼЧ۵ࠎኝĄϔ઼ˬ˩˛ѐĞ2:59ğјϲ‫ڗ‬

஑ ʙ ణ

̋ă̂щ‫׌‬኎ϠٙĂӈͽՏٙࣘᏱ‫׌‬ડ኎ϠְચĂΩѣ‫׌‬ડ኎ϠְચϤ኎ϠੰۡତᏱநĄϔ઼

቏ Ρ ї ‫އ‬

‫ؼ‬πă̋̚ˬડ኎ϠٙĂ֭૟̂Тă‫̋ڗ‬ă̂щăᗕ๩Ч኎ϠٙА‫ޢ‬ᕖ‫ޙ‬Ă֭ఢ‫̚ݱؠ‬ăᐷ̋

ˬ˩ˣѐĞ2:5:ğˬ͡Ăᆧనˠְგநࣶ‫ވ‬ò͡୻ሒฤԼᔴᛋ၅ԊĂˣ͡ᆧཉ͹ࢍࣶ‫ވ‬Ąϔ ઼ˬ˩˝ѐĞ2:61ğ˘͡Ă༱ර኎ϠٙԼჍᗕ๩኎ϠٙĂϔ઼α˩ѐĞ2:62ğ̣͡јϲΟ‫ܩ‬ă

‫׌‬ડᇶֻ࠷ϲᄂΔܲઉᐡүࠎ၁រડાĂ࢑యᏱந̝Ąϔ઼α˩˟ѐĞ2:64ğ‫ූځٿٺ‬211ཱི 535

јϲᄂΔξϲᗁੰĂࠎ༊ॡώξ઱˘̝ξϲᗁੰĂҭߏ༊ॡ่నϲ‫ܝ‬෧ొĄ

ϔ઼̣˩ѐĞ2:72ğˣ͡Ă኎ϠੰԼ௡ࠎ኎ϠԊĄ˭ᔑαኝ̱‫ވ‬Ăϔ઼̣˩˘ѐĞ2:73ğ ˝͡ᕖበࠎ̱ኝα‫ވ‬Ăྵ኎Ϡੰॡഇᆧΐ˞ᒖဩ኎Ϡăࢴ‫ݡ‬኎Ϡă኎Ϡᑭរ̈́኎ϠԫఙࡁտԼ ซαีຽચĄᄂΔξ኎ϠԊ‫ܢ‬ᛳ፟ၹѣξϲᗁੰă૎யࡊᗁੰă็ߖঽᗁੰЧ˘ٙĂ‫̋ڗ‬ă̂ щăΟ‫ܩ‬ăᗕ๩ăᐷ̋ă‫̚ݱ‬ă‫ޙ‬јă‫ؼ‬πă̂Тă̋̚ඈ˩࣎ડ኎ϠٙĄϔ઼̣˩ˬѐ Ğ2:75ğα͡Ăࣧᛳᛋ၅Ԋ̝୻ሒ̂ฤᖼᕩ኎ϠԊგᔑĂҌѩᄂΔξ኎ϠҖ߆ຽચ̏‫ܕ‬ԆፋĄ 536

‫̋ڗ‬ડ኎Ϡٙјϲ̝‫ޢ‬Ăགྷ࿅ϔ઼α˩ѐĞ2:62ğᄃϔ઼α˩˘ѐĞ2:63ğ‫׌‬Ѩ۞ᆧ‫ޙ‬ ᄃᕖ‫ޙ‬Ă‫ޙ‬᎝న߉႙ᔌԆ౯Ą༊ॡώડ኎Ϡٙ۞гӬࠎ̚ϒྮ83ཱིĄ

533 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ69.6:Ą 534 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ72.83Ą 535 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij ĂௐˬౢĂࢱ87.88Ą 536 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij ĂௐˬౢĂࢱ94.96Ą 537 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij ĂௐˬౢĂࢱ87.94Ą

:3

537

኎Ϡٙበ‫ט‬ѣ͹Їă


֢ ʪ ʙ Ŝ ᄂΔξ኎ϠԊ௡ᖐր௚ဦĞϔ઼̣˩ˬѐğ ྤफ़΍఍ĈፂĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij ĂௐˬౢĂࢱ95ᄦܑĄ

ᗁरăְચࣶЧ˘ˠẰ᜕̈́ܲઉࣶඈ̱ˠĄ‫׎‬͹გຽચࠎѣᙯܲઉă̳֨ࠪ̈́В኎ϠඈЧี ຽચĄ

538

ੵѩ̝γĂώડ኎Ϡٙᔘ࢑యछलࢍ൪̝ଯण̍үĂϔ઼α˩ˬѐĞ2:65ğ઼̚छ

लࢍ൪‫ົם‬јϲĂдྺೇົ͚ӄ˭Ă‫ٺ‬ாՅ̈́ฏՅгડ̝ֈ᛬૎̃ާା੊ቚ঱̚Ă૟छलࢍ൪ ۢᙊ็ᇫගϔிĄϔ઼̣˩αѐĞ2:76ğҌ̣˩ˣѐĞ2:7:ğ Ă̚රϔ઼૎ρ኎Ϡ‫ົם‬དኛᄂ

஑ ʙ ణ ቏ Ρ ї ‫އ‬

Δξ኎ϠԊԊ‫ࠎܜ‬ዸડ΃ܑĂ༛ጱ̈́ેҖώξछलࢍ൪ຽચ̝ଯҖĂ˫ᄃώξฟຽ૎யࡊᗁर ࢎ‫ؠ‬ЪࡗĂኛᗁर೩ֻ྅ཉĶሄ೼ķᔖθጡ̝‫ڇ‬ચĄ༊ॡ኎ϠԊࠎώξछलࢍ൪̝Җ߆͹გ፟ ᙯĂ˩̱ડ̝኎ϠٙЧ࢑యྍડछलࢍ൪ຽચ̝ଯᇃᄃેҖĄ༊ॡЧડ኎Ϡ̳ٙВ኎Ϡ᜕̀ົ ၆α˩α໐ͽ˭ѣઊ૎̃үख़छख़̝͗छलణෛĂ࢑యణෛࣣϠௐ˘ࡩ̝ய૎Ă၆ய૎̈́າϠ ‫׊‬ઇछल᜕நॡ˘‫޽׀‬ጱม࿣Ϡֈ̝ᔖθ‫ڱ‬Ă‫΁׎‬ய૎ϺӀϡ఼ੈ͞ёĂ޽ጱᔖθ͞‫ڱ‬Ă֭‫ܢ‬ 539

ѣய‫̰࣎͡ˬޢ‬Һ෱྅ཉĶሄ೼ķ̝̬௜ಏĄ

Ҍ‫ٺ‬ᗁְҖ߆͞ࢬĂϔ઼ˬ˩̣ѐĞ2:57ğ࠷ϔ߆఍኎ϠԊఢ‫ؠ‬Ăώ࠷ᗁְˠࣶౌᑕྍ ࢦҖ൳੃Ă८൴ᓜॡᙋ३Ą୬ฟຽ̝ᗁरυืШЧᎩ኎Ϡੰᅳ‫פ‬ฟຽે໰Ąϔ઼ˬ˩̱ѐ Ğ2:58ğ˛͡Җ߆ੰ΄Ă˲ᛳᄂ៉࠷ᚱ̝ᗁְˠࣶĂ‫͟ٺ‬ፂॡഇٙᅳ̝ᙋ३ĂӮืԼͽώ઼ᚱ ೱ൴Ăֶ֭໰ϔ઼ˬ˩˟ѐĞ2:54ğ઼ϔ߆‫̳ع‬ο̝ᗁर‫ڱ‬Ă̈́ϔ઼ˬ˩αѐĞ2:56ğ˛ۤ͡ 538 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij ĂௐˬౢĂࢱ214.215Ą 539 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij ĂௐˬౢĂࢱ231.234Ą

:4


ົొ኎ϠཌົТ̳ο̝ᗁर‫߉ڱ‬Җ௟‫̝݋‬ఢ‫ؠ‬Ă၁߉გநĄϔ઼α˩ѐĞ2:62ğ˩˟͡Ăᄂ៉ ࠷߆‫ع‬Լ΄ϤЧᎩξጴ̰߆ొᗁְˠࣶᖚຽᙋ३൳੃ග໰ಡ࠷౯९Ąтѣઃຽăೇຽٕொᖼ ॡĂֶ‫ڱ‬ᑕ‫̰͟˩ٺ‬Ϧኛளજ൳੃Ąॲፂ኎ϠԊ۞௚ࢍྤफ़ពϯĂϔ઼ˬ˩̣ѐĞ2:57ğᄂΔ ξВѣᗁर256ЩĂᗁᒚੰٙ243ٙĂϔ઼̣˩̣ѐĞ2:77ğᄂΔξᗁरᆧҌ2-761ЩĂᗁᒚੰ 53:

ٙᆧҌ2-41:ٙĄ

ॲፂᗁर‫۞ڱ‬ఢ‫ؠ‬Ă̚රϔ઼ˠϔགྷᗁर҂ྏ̈́ॾ۰଀·ᗁरĂ၆‫׍ٺ‬ѣ˭Еྤॾ̝˘ ۰଀ͽᑭ㌾Җ̝Ĉ˘ă̳ϲٕགྷିֈొϲ९ٕٚᄮ઼̝̰γ૞ࡊͽ˯ጯ७࣒௫ᗁጯ֭གྷ၁௫ј ᒻᐹ։଀ѣலຽᙋ३۰Ą˟ăд઼γ߆‫ع‬ᅳѣᗁरᙋ३གྷ኎ϠཌᄮΞ۰Ą̚ᗁ‫׍‬ѣ˭Еྤॾ̝ ˘۰Ϻ଀ᑕᗁरᑭ㌾Ĉ˘ăഅд̚δ͹გ‫ء‬ཌٕ࠷Ꭹξ߆‫ع‬ᅳѣЪॾᙋ३ٕҖᗁે໰۰Ą˟ă д̚ᗁጯ७࣒௫ᗁጯ֭གྷ၁௫јᒻᐹ։଀ѣலຽᙋ३۰ĄˬăഅેҖ̚ᗁຽચ̣ѐͽ˯‫מ‬඾ᓏ ୕۰ĄѩγĂᗁर‫ܧ‬ΐˢٙдгᗁर̳ົĂ̙଀ฟຽĄ҃ᗁरࡶдຽચ˯ѣ̙༊Җࠎٕߏჟৠ ѣள‫̙ې‬ਕેҖຽચॡĂ኎Ϡ͹გ፟ᙯ଀ၣዚ‫׎‬ฟຽે໰ٕ̟ͽઃຽ఍̶ĄᗁरᛈϚЖ‫ڱ‬۰ੵ 541

֢ ʪ ʙ

ᑕਖ਼Φ‫ڱ‬፟ᙯֶ‫ڱ‬Ᏹந̝γĂ֭଀Ϥ኎ϠཌၣዚᗁरྤॾĄ

Ҍ‫Ͱٺ‬ᗁर۞გந͞ࢬĂϔ઼ˬ˩̣ѐĞ2:57ğᄂ៉࠷ϔ߆఍኎ϠԊֶ໰Ͱᗁरგநఢ ‫݋‬Ă८൴ᓜॡͰᗁᙋ३Ă‫׎‬୬ฟຽ۰ĂืШ༊гᎩξ኎Ϡੰᅳ‫פ‬ฟຽે໰ĄҌϔ઼̱˩αѐ 542

Ğ2:86ğ˝࣒͡ϒ۞າᗁर‫̳ڱ‬ο߉Җ̝‫ޢ‬Ăؕ૟Ͱᗁरৼˢᗁर‫ڱ‬გநĄ

஑ ʙ ణ ቏ Ρ ї ‫އ‬

дᘽથგந͞ࢬĂֶ̰߆ొ‫ٺ‬ϔ઼ˬ˩˛ѐĞ2:59ğˬ͡˟˩˝࣒͟ϒ̳ο̝Ķგநᘽ થఢ‫݋‬ķఢ‫ؠ‬Ăᘽથ̝჌ᙷΒ߁གྷᒉ̚ăҘᘽԲ൴ă࿬઴̈́ᄦౄٕአ጗ඈ̚ᘽથᄃҘᘽથć̚ ᘽથᑕϤ̚ᗁरٕሢᏟᘽّ‫ူظ‬გநᘽ‫ݡ‬ĂҘᘽથᅮѣᘽ጗रٕᘽ጗Ϡგநᘽ‫ݡ‬Ą൒҃ᄂ៉Ѝ ೇ̝‫ܐ‬ĂЯ༊ॡᒖဩྵࠎপঅĂͷѣ͟ፂॡ΃ٙ᏷঻̝Ҙᘽ჌થă̚ᘽ჌થ̈́јᘽአ጗થඈх дĂᄂ៉࠷߆‫ࠎع‬ዋᑕг͞၁ᅫᅮࢋĂ‫ٺ‬ϔ઼ˬ˩̱ѐĞ2:58ğࢎ࿴Ķᄂ៉࠷გநᘽથᏱ ‫ڱ‬ķ Ăఢ‫ؠ‬ᘽથ̝გநੵֶ໰̚δ‫΄ڱ‬నཉ̚ᘽથᄃҘᘽથ̝γĂ֭నཉҘᘽ჌થă̚ᘽ჌ થăјᘽአ጗થăᘽ‫ݡ‬࿬઴થ̈́јᘽᝊమඈĄ̰߆ొᔵഅ‫ٺ‬ϔ઼̣˩˘ѐĞ2:73ğ΄฽ᄂ៉࠷ ኎Ϡ఍Ă̈́ϔ઼̣˩̱ѐĞ2:78ğม࣒ϒ̳οᘽથგநఢ‫݋‬ॡĂ‫ޘ׌‬୬૟ϏЪ̚δ‫̝΄ڱ‬ᘽથ 543

̟ͽፋந஌՛ĂҭЯ৿ͻ‫׍‬វᏱ‫ڱ‬Ăͽ̈́г͞Ч჌ӧᙱЯ৵̝ᇆᜩ҃Ϗਕ྿јĄ

Ҍ‫̋ڗٺ‬ડ۞ᘽથĂॲፂϔ઼α˩ѐĞ2:62ğҌϔ઼̣˩̣ѐĞ2:77ğ۞௚ࢍྤफ़Ξ ۢĂҘᘽԲ൴થᄃҘᘽ࿬઴થѣྵ಼̂‫۞ޘ‬ј‫ܜ‬Ą̚ᘽથ‫̚ͽ݋‬ᘽአ጗થᆧΐྵкĂѣ͌ᇴೀ छ۞̚ᘽᄦᘽથĂԆБ՟ѣ̚ᘽԲ൴થĄፋវ҃֏Ăώડᘽથ൴ण۞ᔌ๕ߏҘᘽથుѐᆧΐĂ ̚ᘽથ۞൴ण‫݋‬Ӕனઃ႖۞ன෪Ą

544

఺ٕధྫྷᄂ៉гડҘᗁ۞ు႙൴णͽ̈́జˠࣇٙତ‫צ‬ѣ

ٙᙯܼĄ

53: ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij ĂௐˬౢĂࢱ215.216Ą 541 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij ĂௐˬౢĂࢱ216Ą 542 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij ĂௐˬౢĂࢱ216Ą 543 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij ĂௐˬౢĂࢱ219.21:Ą 544 ᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂЧѐ‫ޘ‬Ą

:5


д᜕நҖ߆͞ࢬĂᄂ៉Ѝೇ‫ޢ‬ĂᄂΔξ኎ϠԊ̳В኎Ϡ᜕யຽચӮܼ੨Ъ֨ࠪܲઉඈ̍ үĄᓜԖ᜕ந‫݋‬੨Ъᗁर෧‫ڼ‬Чࡊ়ଈĂග̟Чี᜕ந‫ڇ‬ચ໰ᜪĄᄂΔξ኎ϠԊ‫ٺ‬ϔ઼α˩ˣ ѐĞ2:6:ğᆧన᜕ய‫ވ‬Ăͽΐૻ᜕நᄃӄயຽચ̝ଯणĄϔ઼̣˩ѐĞ2:72ğˣ͡Ă᜕ய‫ވ‬ᕖ ·በ‫ࠎט‬ௐ̣ኝĂనѣኝ‫˘ܜ‬ˠẰ᜕αˠĄ дӄய̀გந͞ࢬĂЍೇ‫ޢ‬ᄂ៉࠷ϔ߆఍኎ϠԊ၆‫ٺ‬Чгӄய̀ĂӮֶϔ઼ˬ˩˟ѐ Ğ2:54ğ˝઼͡ϔ߆‫̳ع‬ο̝ӄய̀‫߉׎̈́ڱ‬Җ௟‫݋‬၁߉ᑭ㌾Ą˲གྷӄய̀҂ྏ̈́ॾ۰Ă଀· Їӄய̀Ąд᜕̀გந͞ࢬĂᄂ៉࠷߆‫ٺૄع‬᜕நຽચ̝ᅮࢋĂ౹న᜕நጯ७Ăૈዳ᜕நˠ ̖Ăֶ֭໰ϔ઼˟˩̣ѐĞ2:47ğ኎Ϡཌ̳ὸ᜕̝გநఢ‫ࢦ݋‬Җ൳੃Ăೱ൴ώ઼ᚱᙋ३Ąϔ ઼̣˩ѐĞ2:72ğ̰߆ొ࣒ϒ̳ο᜕நˠࣶგநఢ‫݋‬Ąॲፂྤफ़੃ྶĂϔ઼ˬ˩̣ѐĞ2:57ğ ᄂΔξ൳੃ѣ९̝ӄய̀ѣ72ˠĂҌϔ઼̣˩̣ѐĞ2:77ğ‫݋‬ѣӄய̀45:ˠẰ᜕‫݋‬ѣ833 545

ˠĄ

ௐˬ༼ ۡᔑξॡഇ ϔ઼̣˩̱ѐĞ2:78ğ˛͡˘͟ĂᄂΔξԼ‫ۡט‬ᔑξ‫ޢ‬Ă኎ϠԊ˵Яѩᕖ̂௡ᖐበ‫ט‬Ą Ϥࣧѣ۞̱ኝα‫ވ‬ᕖበࠎ̱ࡊα‫ވ‬Ă‫ܢ‬ᛳ፟ၹ‫݋‬ѣ̚Ꮈḁ̆ຑă‫׶‬πăว‫ځ‬ă૎யࡊă็ߖঽ

֢ ʪ ʙ

ᗁੰ̈́˩α࣎ડ኎ϠٙĄϔ઼̣˩˛ѐĞ2:79ğͽࣧᛳ኎ϠԊ̝୻ሒ̂ฤࠎૄᖂĂԼࠎᒖဩ୻ ሒ఍Ăۡᛳξ‫ع‬Ă૟኎ϠҖ߆̍үࣧѣ̝‫׾‬Ӱăͪ۲୻ྻ఍ந̈́۩ঈăͪѳߖ֨‫ڼ‬ຽચԼᔴᒖ ဩ୻ሒ఍ᏱநĄϔ઼ˣ˩˟ѐĞ2::4ğ‫ܐ‬Ă࣒ϒࠎ˛ࡊˣ‫ވ‬ĂҌϔ઼˝˩ˬѐĞ3115ğ˩˟͡ ͤĂЧࡊ‫ވ‬ຽચࠎĈௐ˘ࡊĈೠந֨ࠪă็ߖঽ֨‫ڼ‬ăܲઉ‫ڇ‬ચ̈́኎ϠٙგநĄௐ˟ࡊĈೠந ᒉຽ኎Ϡგநăᖚຽঽ֨‫ڼ‬ăγᚱ౻̍ઉ૵გந̈́Ꮼडѳߖ‫ޙ‬᎝‫ۏ‬ҝ͗ઉ૵ᑭߤĄௐˬࡊĈೠ நᗁᒚҖ߆ăᗁੰგநăღާᗁᒚା᜕ăჟৠ኎Ϡგநă̈́‫׊‬ආᗁᒚྃӄ࠹ᙯүຽĄௐαࡊĈ ೠநᘽ߆გநăᘽ‫ۏ‬ᑿϡ֨‫̈́ט‬ᘽ‫ۏ‬ᄃ̼Ӷ‫ݡ‬გநĄௐ̣ࡊĈೠந᜕நҖ߆გநă᜕ந፟ၹგ ந̈́‫ܜ‬ഇ໰᜕ຽચĄௐ̱ࡊĈೠந኎Ϡିֈ̈́኎Ϡ੊ቚĄௐ˛ࡊĈೠநࢴ‫ݡ‬኎Ϡგந઼̈́ϔᒉ

஑ ʙ ణ ቏ Ρ ї ‫އ‬

ዳ‫ކ‬ጱᄃგநĂ֭‫ٺ‬ϔ઼˝˩ѐĞ3112ğЇચበ௡ᆧనඵच֨‫ט‬௡Ąᑭរ‫ވ‬Ĉೠந̳В኎Ϡᑭ រ̈́ᘽ‫ۏ‬ăࢴ‫ݡ‬኎ϠᑭរĄԫఙ‫ވ‬Ĉೠந኎ϠЋထăࡁտ൴णă΍઼ಡӘᆶߤᄃგ‫ט‬ă઼ᅫ኎ ϠЪүϹ߹̈́ξᗁԼࢭ૞९ࢍ൪Ąྤੈ‫ވ‬Ĉೠநຽચྤੈ̼̝ఢထăଯજăგந̈́ٙᛳЧಏҜ ၁߉ྤੈүຽ̝Ⴞ༛ᄃᅃጱĄ௚ࢍ‫ވ‬ĈೠநϠ‫׻‬௚ࢍă̳ચ௚ࢍĄ৪३‫ވ‬Ĉೠநࡁ҂ă͛३გ நă૷ચ̈́΍ৼĄົࢍ‫ވ‬Ĉೠந໐ࢍăົࢍĄˠְ‫ވ‬ĈೠநˠְҖ߆გநĄ߆ࢲ‫ވ‬Ĉೠந߆ࢲ ѣᙯְีĄ‫ܢ‬ᛳ፟ᙯࠎ̚Ꮈḁ̆ຑă‫׶‬πă૎ρăว‫ځ‬ă‫م‬Ԃඈ̱छტЪᗁੰĂ̈́̚ᗁăᒚዳ ੰăၙّঽ֨‫ੰڼ‬ăّঽ֨‫ڼ‬ٙ૞ࡊᗁੰć‫׌׶‬छ؎੉གྷᒉ༱‫۾‬ᗁੰăᙯഭᗁੰ̈́˩˟ડ኎Ϡ 546

ٙĄ

ϔ઼˝˩αѐĞ3116ğ˘͡˘࣒͟በ‫ޢ‬న̣࣎Ԋ̰఍̈́˛࣎‫ވ‬Ăຽચᖚೠт˭Ĉ˘ă় 545 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij ĂௐˬౢĂࢱ221.222Ą 546 iuuq;00xxx/ifbmui/hpw/ux0Efgbvmu/btqy@ubcje>294ĂĶᄂΔξ߆‫ع‬኎ϠԊშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ :9018034Ą

:6


ঽგ‫ט‬఍ĈೠநࠪଐႾീăአߤă੊ቚ̈́ᗁੰੰ̰ຏଠְีăఢထࠪࡺତ჌̝߆ඉ̈́ેҖăۤ ડ็ߖঽ̈́າᎸ็ߖঽ̝֨‫ڼ‬ăγ౻ᄃᒉຽ኎Ϡଂຽˠࣶ̝֨ࠪ̈́؎੉ᄂΔξϲᓑЪᗁੰᏱந ়ঽ֨‫ڼ‬ඈְีĄ˟ăᘽ‫ݡࢴۏ‬გந఍Ĉೠநᘽ߆ăᘽ‫ݡ‬ăᗁᒚጡՄă̼㝲‫ݡ‬ăࢴ‫ݡ‬኎Ϡგந ઼̈́ϔᒉዳአߤăᏙྙăგநඈְีĄˬăᗁ᜕გந఍Ĉೠநᗁ߆ăᗁੰგநă᜕நҖ߆ăᘽ ୠֻᑕăღާା᜕ăপঅ໰᜕͕̈́ந኎ϠᅃጱඈְีĄαăઉ૵გந఍Ĉೠநઉ૵გந̈́ܲઉ ຽચ̝ଯणăႾ༛ăఢထă҂८ְีĄ̣ăЋထ఍ĈೠநტЪຽચఢထăࡁտ൴णăࢍ൪გ ҂ă઼ᅫ኎ϠЪүă̳ВᙯܼăᛉְăტЪຽચ‫ކ‬ጱăტЪ኎Ϡຽચ੊ቚඈְีĄ̱ă৪३ ‫ވ‬Ĉೠநੑயგநă͛३გநă૷ચă΍ৼ̈́‫̙΁׎‬ᛳЧ఍‫ีְވ‬Ą˛ăᑭរ‫ވ‬Ĉೠநࢴ‫ݡ‬ă ᘽ‫̳̈́ۏ‬В኎Ϡᑭរ͚̈́೯̳В኎Ϡ࠹ᙯቊߤᇹ‫ݡ‬ᑭរăԸ෦ᑭᓝ૞९ᑭរă‫צ‬ந฼ࢴ‫ݡ‬ᘽ‫ۏ‬ ඈϦኛᑭរְีĄ ˣăྤੈ‫ވ‬Ĉೠநຽચ࿪ཝ̼̈́Ᏹ̳‫ވ‬ҋજ̼̝ఢထăଯજăგந̈́ٙᛳ ЧಏҜ၁߉ྤੈүຽ̝༛ጱăᅃጱඈְีĄ˝ăົࢍ‫ވ‬Ĉೠந໐ࢍ̈́ົࢍְีĄ˩ă௚ࢍ‫ވ‬Ĉ ೠந௚ࢍְีĄ˩˘ăˠְ‫ވ‬ĈೠநˠְგநְีĄ˩˟ă߆ࢲ‫ވ‬Ĉೠந߆ࢲְีĄ‫ܢ‬ᛳ፟ᙯ

֢ ʪ ʙ

ࠎᄂΔξϲᓑЪᗁੰĂࢍѣ̚Ꮈḁ̆ຑă‫׶‬πăว‫ځ‬ă‫م‬Ԃă૎ρă‫ڗ‬ᇇă়ঽგ‫ט‬ă̚ᗁඈ 547

˝࣎ੰડĂ̈́༱‫۾‬ăᙯഭ‫׌‬छ؎੉གྷᒉᗁੰ‫˟˩׶‬ડઉ૵‫ڇ‬ચ͕̚Ą

ᄂΔξ኎ϠԊ።གྷкѐ۞གྷᒉᄃ‫ޙ‬నĂᗁᒚܲઉన߉͟ৈԆචĂтາన૎ρᗁੰăᒚዳ ੰă౾ຑᗁੰĞ݈ඕ८ঽ֨‫ੰڼ‬ğ ăّঽ֨‫ڼ‬ٙă໬߲ઙԦٙăछलࢍ൪ଯᇃ͕̚ă༱͞ᗁੰ

஑ ʙ ణ

ඈĄ኎ϠҖ߆ຽચ‫݋‬Β߁ܲઉă֨ࠪă኎Ϡٙგநăᒖဩ኎Ϡă̍ຽ኎Ϡăᗁ߆ăᗁੰგநă

቏ Ρ ї ‫އ‬

548

ᘽୠֻᑕăା᜕ăᘽ߆გநăᘽ‫ۏ‬გநă኎ϠጡՄგநă̳В኎Ϡ᜕நăᓜԖ᜕நăӄய̀გ நă኎Ϡିֈă኎Ϡ੊ቚăࢴ‫ݡ‬኎Ϡă̳В኎ϠᑭរăϠ‫׻‬௚ࢍă኎ϠࡁտԫఙԼซඈඈĄ

‫̋ڗ‬ડ኎Ϡٙ‫ٺ‬ϔ઼̣˩ˣѐĞ2:7:ğ࣒ϒ௡ᖐఢ඀‫ޢ‬Ă፟ᙯЩჍԼࠎᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ኎ ϠٙĂ͹ЇԼჍٙ‫ܜ‬Ă˭న৪३ăௐ˘ă˟ăˬ௡̈́ˠְგநࣶăˠְӄநࣶă͹ࢍࣶඈ˛࣎ ಏҜĂຽચેೠࠎ‫ܝ‬෧ຽચă็ߖঽ֨‫ڼ‬ă̳В኎Ϡă኎ϠቊߤຽચĄϔ઼̱˩˛ѐĞ2:89ğ ˣ͡Ăᆧన̳В኎Ϡ᜕̀21ࣶăᘽर2ࣶĂВࢍ61ࣶᗝĂ֭నӓᎸă჊ᇇăఄະඈˬ࣎ܲઉ ৭Ąϔ઼˛˩˝ѐĞ2::1ğ˛͡ĂᄂΔξҖ߆ડાአፋĂ‫̋ڗ‬ડజ̶౷ࠎ‫̋ڗ‬ᄃ‫ܫ‬ཌྷ‫׌‬ડĂώ ડ኎Ϡٙࣧበ‫ט‬Щᗝ61ࣶ෗ഴࠎ53ࣶĂӓᎸᄃ჊ᇇ‫ܲ׌‬ઉ৭‫݋‬ᇥග‫ܫ‬ཌྷડ኎ϠٙĄ ϔ઼ˣ˩ѐĞ2::2ğξ‫ࠎع‬೩̿‫ڇ‬ચ‫ݡ‬ኳăՀາౌξࢍ൪Ă८ࣞ‫̋ڗ‬ડ̳ٙ̈́኎Ϡٙಶ гᎸ‫ޙ‬г˯˩˘ᆸăг˭ˬᆸ̝‫̋ڗ‬ડડ߆͕̚ĂгӬࠎᄂΔᦦ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱ 7:3!ཱིĄགྷ ‫׌‬ѐዶ̝ᚯထĂડ߆͕̚‫ٺ‬ϔ઼ˣ˩˟ѐĞ2::4ğ˛͡જ̍Ꮈ‫ޙ‬Ă኎Ϡ̶ٙ੨˘ă˟ăˬă̱ ሁĂᓁࢬ᎕ࠎ642/7‫؀‬Ă‫ٺ‬ϔ઼ˣ˩̣ѐˬ͡Ԇ̍Ăӈࠎன̫ώ͕̚Ᏹ̳఍ٙĄѩγĂϤ‫ٺ‬ϔ ઼ˣ˩αѐĞ2::6ğˬ͡Бϔઉܲϒё၁߉Ăώડٙన̝ܲઉ৭ᐌ̝෗‫׀‬Ą

547 iuuq;00xxx/ifbmui/hpw/ux0Efgbvmu/btqy@ubcje>294ĂĶᄂΔξ߆‫ع‬኎ϠԊშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ :9018034Ą 548 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij ĂௐαౢĂࢱ241.242Ą

:7


ϔ઼ˣ˩̱ѐĞ2::8ğ˩͡Ă‫ܝ‬෧ຽચொᇥξϲ̥ຑᗁੰĂ኎Ϡٙᖼ‫֕ݭ‬Ш̳В኎Ϡຽ ચĂΐૻ֨ࠪăܲઉ̈́ࢴ‫ݡ‬ăᒉຽ኎Ϡăᗁ߆ᘽ߆ඈ኎ϠҖ߆გந̍үĄϔ઼˝˩αѐ Ğ3116ğ ˘͡˘͟௡ᖐ࣒በĂ፟ᙯՀЩࠎ‫̋ڗ‬ડઉ૵‫ڇ‬ચ͕̚Ăٙ‫ܜ‬ԼჍ͹ЇĂበ‫ט‬ഴࠎ35ࣶĄࣧᛳ‫ٺ‬ ኎Ϡٙ۞֨ࠪຽચ̈́኎ϠቊߤຽચϤᄂΔξ߆‫ع‬኎ϠԊତგĂઉ૵‫ڇ‬ચ͕̚͹ࢋຽચ̶௡ࠎ Ķ࣎९გந௡ķ̈́Ķઉ૵ܳซ௡ķ Ą֭ᅃጱᔑડᗁᒚੰٙΐˢ͕ҕგ֨‫ڼ‬შĄౙᜈјϲၙّঽ͚ ޺ဥវĂҌϔ઼˝˩̱ѐĞ3118ğВѣϓ֯ă͕ҕგăᎤԌঽăՀѐഇăາொϔඈ̣͚࣎޺ဥ វĂΩᏱநЧีઉ૵ܳซ‫ڇ‬ચтĈາொϔઉ૵฼ࢴăᖚಞઉ૵ă൑ඵ̳๩ăۤડᎡᑭඈĂྍѐ ϺШ઼ϔઉ૵ԊϦኛགྷ෱ᏱநĶ૎̃੻࠴‫҉غ‬ઉ૵ܳซᄃԌε༰֨‫ڼ‬ķࢍထĂ֭ౙᜈତგ֨ࠪ ຽચăۤડ̼ჟৠ኎Ϡຽચăۤડೇઉăۤડ͕நᏙથຽચͽ̈́ᓑЪᗁੰ‫ܝ̋ڗ‬෧ొҖ߆გந 549

ຽચĄ

ܑ22.2!!!‫̋ڗ‬ડઉ૵‫ڇ‬ચ͕̚௡ᖐဦ

֢ ʪ ʙ ஑ ʙ ణ ቏ Ρ ї ‫އ‬ ྤफ़΍఍Ĉiuuq;00tti.uqd/epi/hpw/ux0qvc0MJU`7/btqĂĶᄂΔξ‫̋ڗ‬ડઉ૵‫ڇ‬ચ͕̚შ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9018017Ą

549 iuuq;00tti.uqd/epi/hpw/ux0qvc0MJU`7/btqĂĶᄂΔξ‫̋ڗ‬ડઉ૵‫ڇ‬ચ͕̚შ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ :9018017Ą

:8


ܑ22.3!!!‫̋ڗ‬ડઉ૵‫ڇ‬ચ͕̍̚үีϫᄃ̰ट ࣎९გந௡ ̍

ү

ϫ

छ͗ઉ૵გந

̰

Ϥώ᜕͕ٕ̀̚੊ቚ̝γད᜕நణࣶҌώડछ͗̚ซҖઉ૵̈́ణෛ‫ڇ‬ચĂ ֭Һ෱೩ֻณҕᑅăᑭീҕᓙ‫׽‬ዔăҕᎤඈ‫ڇ‬ચĂֶ֭छ͗࣎९̝ᅮՐ೩ ֻઉ૵ᏙྙăᎡᑭᖼ̬੠ᖸ̈́ܲઉ޽ጱĂ֭ࢦෛ‫ܜ‬۰‫ا‬छщБĄ

ऴ๕୉ཏ‫ڇ‬ચ

፾‫ܜا‬۰ĈϤώ᜕͕ٕ̀̚੊ቚ̝γདణࣶ‫عז‬ᙯᘃణෛĂҺ෱೩ֻീณ

࣎९ઉ૵‫ڇ‬ચ

ҕᑅăҕᎤăᓙ‫׽‬ዔ̈́ܲઉă‫ا‬छщБ޽ጱĂ೩ֻ‫ܜ‬ഇ໰᜕ᖼ̬‫ڇ‬ચĞౖ

გநణෛ

ҡಶᗁăछְ‫ڇ‬ચČඈğ Ă‫ם‬ӄϦኛ፾‫ܜا‬۰Րାր௚Ą ࣧҝϔĈ೩ֻ࣎९ઉ૵ణෛ‫ڇ‬ચă66໐ͽ˯ࣧҝϔ‫ܜ‬۰Ă‫ם‬ӄҁˠઉᑭࡗ ෧‫ڇ‬ચĄ Ҳќˢ͗Ĉ೩ֻ࣎९ઉ૵ణෛ‫ڇ‬ચĂ೩ֻ჊Ӏ‫ڇ‬ચྤ໚შྮĄ າொϔĈ೩ֻ࣎९ઉ૵ణෛ‫ڇ‬ચĄ ണᅪᄃംᅪĈ೩ֻ࣎९ᙯᘃణෛ‫ڇ‬ચĂ‫ם‬ӄᖼ̬ۤົ჊Ӏ࠹ᙯྤ໚Ą ჟৠ়ଈĈ೩ֻᔑ̰ჟৠঽଈ൴Ϡҋ๋๋ٕˠॡ̝ღާᗁᒚୁજćᖼ̬͕ நᏙથ‫ܝ‬෧ă‫ا‬छ‫ڼ‬ᒚ̈́ჟৠ࣎९ă੼ࢲᐍछल࠹ᙯۤົ჊Ӏྤ໚ඈĄ

̚ҁѐ়ঽ֨‫ڼ‬

֢ ʪ ʙ

̚ҁѐ়ঽ֨‫ކڼ‬ጱăଯજઉ૵ᑭߤăҺ෱೩ֻҕᑅăҕᎤăᓙ‫׽‬ዔᑭീ ̈́ள૱࣎९੠ᖸăଯજۤડ͕ҕგ়ঽ֨‫ڼ‬შăᎤԌঽВТ໰᜕შ̈́ঽ̓ ͚޺ဥវĄ

‫ܜ‬ഇ໰᜕ᖼ̬გந

2/Ξᖼ̬૞ຽᗁर΍෧ă‫ا‬छ໰ᜪă‫ا‬छ᜕நă᜕ந̝छă͟ม໰᜕ăዳ᜕ ፟ၹăᇶћ‫ڇ‬ચĄ

஑ ʙ ణ ቏ Ρ ї ‫އ‬

3/೩ֻ‫ؠܧ‬ഇّ‫ا‬छ໰ᜪĈ ᒖဩԼචăछְ‫ڇ‬ચăۤડᙯᘃăౖТಶᗁă ۳វ߿જă΃ᔉ‫ݡۏ‬ăયщăछચᄃ͛३‫ڇ‬ચČČඈĄ ࣎९გந

੼ҕᑅăᎤԌঽă੼ҕ਌ăཝҕგă͕᝙ঽăᒛাăεਕă‫ّၙ΁׎‬ঽă ͕֗ᅪᘣăҋ୭੼Пᐍཏඈ࣎९̝ઉ૵޽ጱĂ়ঽ࠹ᙯ኎ିăϡᘽ޽ጱă ҕᑅăҕᎤăᓙ‫׽‬ዔᑭീăྤ໚ᖼ̬ඈĄ

ᐹϠܲઉ

ᐹϠܲઉ̍ү‫ކ‬ጱăछलࢍ൪ϡ‫ݡ‬გநă‫͌ܦ‬ѐ‫ିّ׌‬ֈ‫ކ‬ጱăჟᅪֈ᛬ ૎̃ ăംᅪֈ᛬૎̃ăϏјѐඕ૓ăϠֈ࣎९ణෛᐹϠܲઉ኎ିă΍Ϡ఼ ಡგநăАّ͇৿ౝ‫࣎׊‬९გநăາொϔ࣎९გநă‫΁׎‬ᐹϠܲઉְี኎ ିĂய‫ޢ‬૎̃̈́າϠ‫׊‬ణෛĂρ‫׊‬࿰֨‫ڦ‬डᏙྙ̈́੠ᖸĄ

ጯ७኎Ϡ

дώᔑડρ༴๩ăћ‫׊‬ٙăћֈ͕̚ଯજѣᙯઉ૵ጯ๩ҋ͹გநăጯ᛬݈ ‫׊‬ආፋЪّۤડᎡᑭă࿬Ҍ̱໐‫׊‬ආᎡᑭĞΒӣѝᒚğᅃጱă‫׊‬ආ̈́‫͌ܦ‬ ѐ˾ටܲઉăጯ᛬݈‫׊‬ආӣߴ႘˾ͪࢍ൪ă७๩͕ந኎Ϡ‫ކ‬ጱ̍үă७๩ ࿰֨‫ڦ‬डă७๩็ߖঽ੠ᖸĄ

૎ρ኎Ϡ

૎ρ኎Ϡܲઉ̍үăθ૎̈́ᑈρ‫ܲ׊‬ઉăϓࣲ֯ֈ޽ጱăࣲะ֯‫ވ‬నཉᅃ ጱăՀѐഇ૎̃ܲઉĄγᚱ੨ઊᐹϠܲઉᏙྙ̈́޽ጱăϏјѐ૎̃ඕ૓ă ய઄छलణෛă༼ֈăछलࢍ൪޽ጱĂ֭ࢦෛጯ᛬݈‫׊‬ආ‫ا‬छщБĄछल ణෛ޽ጱăᏙྙ‫ڇ‬ચă͕ந͚޺ă้᝘ăТநĄ

:9


࣎९გந௡ ̍

ү

ᒛা֨‫ڼ‬

ϫ

̰

˘ă֯ᒛ֨‫ڼ‬Ĉ 2/Ᏹநۤડᖚಞ61.7:໐૎̃Һ෱˟ѐ˘Ѩ֯ᛷ֭щଵҌᄂΔξ֯ᛷপࡗᗁ ੰĄ 3/‫ם‬ӄวّ࣎९੠ᖸ̈́ᖼ̬ಶᗁ‫ڇ‬ચĄ ˟ă˾ටᒛ֨‫ڼ‬Ĉ 2/Ᏹநۤડ29໐ͽ˯јˠҺ෱˾ටᕆቯᎡᑭ 3/วّ࣎९੠ᖸĈ೩ֻวّ࣎९౵າĶ˾ටᒛቁᄮ෧ᕝ̈́‫ڼ‬ᒚᗁੰķЩಏĂ ֭‫ם‬ӄᖼ̬วّ࣎९Ҍᗁੰซ˘Վ෧‫ڼ‬Ą ˬă̄झᐚᒛᎡᑭĈ 2/೩ֻ41໐ͽ˯ѣّགྷរ૎̃ĂՏѐઇ˘ѨҺ෱̄झᐚ٠ͯᑭߤĂΪᅮᛸ૲ ̶֗ᙋᄃઉܲΙҌЪࡗᗁᒚੰٙĂٕҌۤડన৭‫ؠ‬ᕇӈΞତ‫צ‬Ꭱᑭ‫ڇ‬ચĄ 3/‫ם‬ӄวّ࣎९੠ᖸ̈́ᖼ̬ಶᗁ‫ڇ‬ચĄ αă̂བۡབᒛᎡᑭĈ 2/೩ֻϔிᖎ‫۞ܮ‬ᑭߤనཉۤડᎡᑭ̈́аќ৭ů͞‫ۤܮ‬ડϔிಶ‫ܕ‬ᎡᑭĄ 3/ႷҬள૱࣎९‫ם‬ӄଭཱིᖼ̬ҌᗁᒚੰٙኑᑭĄ 4/၆วّ࣎९̈́‫׎‬छᛳ̙‫ؠ‬ഇͽ࿪ྖٕ३‫ܫ‬ᙯᘃĄ

֨ࠪຽચ

൳ࢭሤঽಫਵ֨‫ڼ‬ă็ߖঽ֨‫ڼ‬ă࿰֨‫ڦ‬ड੠ᖸă߹ຏࠪࡺ‫ڦ‬डĄ ઉ૵ܳซ௡

̍үีϫ

̰टჩࢋ

ۤડઉ૵ᒉౄ

ۤડઉ૵ྤ໚ฟ൴ᅃጱăᖚಞᄃ፟ၹઉ૵ܳซăϠ߿ᒖဩઉ૵ᛉᗟҖዚĄ

ާାԫਕ੊ቚ

Ᏹந࣎ˠă፟ᙯጯ७ă̳ΦҖཱིඈ̝ާାԫਕ੊ቚĄ

኎Ϡିֈ‫ކ‬ጱ

፟ᙯăጯ७ăဥវă֧ዐۤડඈ኎Ϡିֈຽચ̈́߿જଯᇃĂӣઉ૵វҜ 2935ăઉ૵វዋਕăඵच֨‫ކט‬ጱă኎Ϡିֈྤफ़ᄓะგந̈́ྻϡă኎Ϡ ିֈྤफ़ᄦүֹ̈́ϡĄ

Ϡ‫׻‬௚ࢍ

֢ ʪ ʙ ஑ ʙ ణ ቏ Ρ ї ‫އ‬

̳В኎ϠăϠ‫׻‬௚ࢍྤफ़ᄓะ̶‫ژ‬Ą

ྤफ़΍఍Ĉ iuuq;00tti.uqd/epi/hpw/ux0qvc0MJU`7/btq@duzq>MJUFSBUVSF'qdbuje>1'dbuje>2939'duyje>29:2'tjohmf>ZĂ ĶᄂΔξ‫̋ڗ‬ડઉ૵‫ڇ‬ચ͕̚შ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9018017Ą

::


ܑ22.4!!!ᄂΔξ኎ϠԊበ‫ט‬ႊតܑĞ˘ğ ѐҾĞϔ઼ğ

Ϡ

‫ܢ‬

ˬ˩̣ѐ

ௐ˘۵Ğᗁ߆ğ

ቌѯ็ߖঽᗁੰ

ξϲЧࡊᗁੰܼ

ௐ˟۵Ğܲઉğ

ͫཨგநಞ

ତќ͟ˠռϲᗁ

ௐˬ۵Ğ֨ࠪğ

ࠗহૠङಞ

ੰ؎੉གྷᒉ

ௐα۵Ğᓁચğ

ξϲЧࡊᗁੰ

෧ᒚ‫ވ‬

୻ሒᓑЪۤ

ྏរ‫ވ‬ ˬ˩̱ѐ

૟ࣧ۵ԼࠎኝĂᖚೠ̪ᖞ Ğ˩˟͡ğ

јϲ༱ර኎ϠٙĞˣ͡ğ јϲ̂Т኎ϠٙĞ˩͡ğ

ˬ˩˛ѐ

በ‫ט‬Т˯

јϲ‫̋ڗ‬ă̂щ‫׌‬኎ϠٙĄ

ˬ˩ˣѐ

በ‫ט‬Т˯Ăᆧనˠְგநࣶ‫ވ‬

ࣧᔑώੰ̝୻ሒฤԼᔴᛋ၅

Ğˬ͡ğ͹ࢍࣶ‫ވ‬Ğˣ͡ğ Ą ˬ˩˝ѐ

Т˯

Ԋ኎Ϡ̂ฤĞ˛͡ğ ༱ර኎ϠٙԼჍᗕ๩ડ኎Ϡ ٙĞ˘͡ğ

α˩ѐ

֢ ʪ ʙ

Т˯

јϲΟ‫ܩ‬ă‫ؼ‬πă̋̚ˬડ ኎ϠٙĞ̣͡ğ Ą

α˩˘ѐ

௡ᖐఢ඀؇΄࣒ϒௐ˘ኝೠந ܲઉăௐ˟ኝೠந֨ࠪăௐˬ ኝೠநᗁ߆ăௐαኝೠநᓁચ

஑ ʙ ణ

Ğα͡ğ Ą ЧኝГ̶۵Ğ̱͡ğ 2/ௐ˘ኝ̶ܲઉ۵ă኎੊۵Ą 3/ௐ˟ኝ̶֨ࠪ۵ă࿰֨۵ă

቏ Ρ ї ‫އ‬

ᒖဩ኎Ϡ۵ăௐ˘኎Ϡቊߤ ฤăૠङಞĄ 4/ௐˬኝ̶ᗁ߆۵ăᘽ߆۵ăᗁ ᜕۵ăֻᑕ۵ăௐ˟኎Ϡቊߤ ฤĄ 5/ௐαኝ̶͛३۵ă૷ચ۵ă ΍ৼ۵Ą α˩˟ѐ

Т˯ ྏរ‫ވ‬ᆧ‫˘ޙ‬఍Ă̶ௐ˘ྏរ‫ ވ‬јϲ‫ޙ‬јડ኎ϠٙĞ˘͡ğ

ᄂΔξϲᗁੰన

ăௐ˟ྏរ‫ވ‬Ą

‫ٺ‬ώξ‫ූځٿ‬

јϲᄂΔξϲᗁੰĞ̣͡ğ

јϲᄂΔξϲᕪᆇᐡĞˣ͡ğ 211ཱིĂࠎώξ ઱˘̝ξϲᗁੰ Ă༊ॡ่న‫ܝ‬෧ ొĄ α˩ˬѐ

Т˯

јϲᐷ̋ડ኎ϠٙĞ˘͡ğ јϲξϲயࡊᗁੰĞˬ͡ğ ξϲᕪᆇᐡ̈́ͫཨგநಞ ؇΄ொϹϔ߆ԊĞ˩˘͡ğ ᆧనĶ኎Ϡ֟ਫ਼̍ү৭ķ ˩α৭Ą


α˩αѐ

Т˯

α˩ˣѐ

Т˯

јϲ‫̚ݱ‬ડ኎ϠٙĞ˟͡ğ

ᆧనᘽ߆ኝࠎௐαኝĂࣧௐαኝ ĞᓁચğԼࠎௐ̣ኝĂ֭ᆧన᜕ய ‫ވ‬Ą ѐҾĞϔ઼ğ

Ϡ

Ԋ

̣˩ѐ

ˣ͡؇ࣞᕖበԼੰࠎĶ኎ϠԊķ Ă

‫ܢ‬

በ‫ࠎט‬αኝ̱‫ވ‬Ą ௐ˘ኝĈᗁ߆ ௐ˟ኝĈܲઉ ௐˬኝĈ֨ࠪ ௐαኝĈᓁચ ෧ᒚ‫ވ‬ ௐ˘ྏរ‫ވ‬ ௐ˟ྏរ‫ވ‬ ˠְგநࣶ‫ވ‬ ͹ࢍࣶ‫ވ‬ ᜕ய‫ވ‬ ̣˩˘ѐ

˝͡؇ࣞᕖበࠎ̱ኝα‫ވ‬

ᄂΔξϲᗁੰ

ௐ˘ኝĈܲઉă֨ࠪĄ

ᄂΔξϲ૎யࡊᗁੰ

2/ ྵ኎Ϡੰॡᆧ ΐᒖဩ኎Ϡă

ௐ˟ኝĈᒖဩ኎Ϡăࢴ‫ݡ‬኎ϠĄ ξϲቌѯ็ߖঽੰ

ࢴ‫ݡ‬኎Ϡă኎

ௐˬኝĈᗁ߆ăᗁ᜕Ą

‫̋ڗ‬ડ኎Ϡٙ

Ϡᑭរ̈́኎Ϡ

ௐαኝĈᘽ߆ăֻᑕĄ

‫̋ڗ‬ડ኎Ϡٙ

ԫఙࡁտԼซ

ௐ̣ኝĈ᜕ய

̂щડ኎Ϡٙ

αีຽચĄ

ௐ̱ኝĈ΍ৼă૷ચă͛३Ą

Ο‫ܩ‬ડ኎Ϡٙ

3/ ξϲயࡊᗁੰ

኎Ϡᑭរ‫ވ‬

ᗕ๩ડ኎Ϡٙ

α͡؇ࣞᕖበ

ԫఙ‫ވ‬

ᐷ̋ડ኎Ϡٙ

ࠎξϲ૎யࡊ

ˠְ‫ވ‬

‫̚ݱ‬ડ኎Ϡٙ

ᗁੰ

͹ࢍ‫ވ‬

‫ޙ‬јડ኎Ϡٙ

֢ ʪ ʙ ஑ ʙ ణ ቏ Ρ ї ‫އ‬

‫ؼ‬πડ኎Ϡٙ ̂Тડ኎Ϡٙ ̋̚ડ኎Ϡٙ ̣˩ˬѐ

αࣧ͡ᛳᛋ၅Ԋ̝୻ሒ̂ฤொ ᔑώԊ

ྤफ़΍఍Ĉiuuq;00xxx/ifbmui/hpw/uxĂĶᄂΔξ߆‫ع‬኎ϠԊშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9018034Ą

212


ܑ22.5!!!ᄂΔξ኎ϠԊበ‫ט‬ႊតܑĞ˟ğ ѐҾĞϔ઼ğ

Ϡ

Ԋ

‫ܢ‬

̣˩̱ѐ

ώԊԼ‫ੰࠎט‬ᔑᄂΔξ߆‫ع‬኎Ϡ

ᄂΔξϲᗁੰ

ԊĞ˛͡˘͟ğ Ą

ᄂΔξϲ૎யࡊᗁੰ

ᄂΔξϲ็ߖঽੰ ‫̋ڗ‬ડ኎Ϡٙ ̂щડ኎Ϡٙ Ο‫ܩ‬ડ኎Ϡٙ ᗕ๩ડ኎Ϡٙ ᐷ̋ડ኎Ϡٙ ‫̚ݱ‬ડ኎Ϡٙ ‫ޙ‬јડ኎Ϡٙ ‫ؼ‬πડ኎Ϡٙ ̂Тડ኎Ϡٙ ̋̚ડ኎Ϡٙ ̣˩˛ѐ

ௐ˘ࡊĈ֨ࠪăܲઉă኎Ϡٙგ நĄ ௐ˟ࡊĈᒖဩ኎Ϡă̍ຽ኎Ϡă

֢ ʪ ʙ

ࢴ‫ݡ‬኎ϠĄ ௐˬࡊĈᗁ߆ăା᜕ăξϲᗁᒚ ੰგநĄ

஑ ʙ ణ ቏ Ρ ї ‫އ‬

̣˩ˣѐ

ᄂΔξϲᗁੰՀЩࠎᄂΔ

ࣧᛳ኎ϠԊ̝୻

ξϲ̥ຑᗁੰĞ̣͡ğ

ሒ̂ฤࠎૄᖂĂ

ᄂ៉࠷ϲᄂΔᗁੰԼჍᄂ

Լࠎᒖဩ୻ሒ

Δξϲ̚ᎸᗁੰĞ̣͡ğ

఍Ăۡᛳξ‫ع‬Ă

ξϲቌѯ็ߖঽੰՀЩࠎ

૟኎ϠҖ߆̍ү

ᄂΔξϲ็ߖঽੰĞ˛͡ğ

ࣧѣ̝‫׾‬Ӱăͪ

ௐαࡊĈᘽ߆Ą

ഀ࡚ડă͢ߝડă̰സડ

ௐ̣ࡊĈ᜕ந̈́ӄயҖ߆

ă‫ݑ‬പડαડ኎Ϡٙৼˢ

ௐ̱ࡊĈ኎Ϡିֈă኎Ϡ੊ቚĄ

ώԊĞ˛͡ğ Ą

ԫఙ‫ވ‬ĈԫఙЪүăϠ‫׻‬௚ࢍĄ

ᄂ៉࠷ϲᄂΔᗁੰ‫̶ݑݱ‬

ᑭរ‫ވ‬Ĉͪኳ̈́฼ࢴ‫ݡ‬ᑭរ

ੰԼჍࠎᄂΔξϲ‫׶‬πᗁ

͹ࢍ‫ވ‬Ĉ໐ࢍăົࢍ̈́௚ࢍĄ

ੰĞ˝͡ğ

ˠְ‫ވ‬ĈˠְҖ߆

јϲّঽ֨‫ڼ‬ٙĞ˩˟͡ğ

ᔑ̱ࡊα‫ވ‬

۲୻ྻ఍ந̈́۩ ঈăͪѳߖ֨‫ڼ‬ ຽચĂԼᔴĶᒖ ဩ୻ሒ఍ķᏱந Ğ˩͡ğ Ą

јϲξϲඕ८ঽ֨‫ੰڼ‬ Ğ˘͡ğ јϲξϲᒚዳੰĞα͡ğ

̱˩˘ѐ

Т˯

јϲछलࢍ൪ଯᇃ͕̚ Ğ˛͡ğ јϲۤડ͕ந኎Ϡ͕̚

̱˩˟ѐ

Т˯

ξϲ૎யࡊᗁੰ෗ၣĂᕩ‫׀‬ д̥ຑᗁੰĞˬ͡ğ јϲξϲ૎ρᗁੰĞ˩͡ğ

̱˩ˬѐ

Т˯

ว‫ځ‬ᗁੰϤว‫̋ځ‬გநԊᇥ ᔴώԊĞ˘͡ğ ᆧΐ̀‫ڒ‬ડăΔԸડ˟ડ኎ ϠٙĂЪࢍ˩̱ડ኎Ϡٙ Ğ˘͡ğ јϲξϲ໬߲ઙԦٙĞˬ͡ğ

213


ѐҾĞϔ઼ğ

̱˩̣ѐ

Т˯

Ϡ

Ԋ

‫ܢ‬

‫̂ٺ‬щăഀ࡚ă͢ߝă‫ݑ‬പă ֶፂҖ߆ੰ޽ϯ ̰സằ‫ڒ‬ăΔԸඈડనཉ ΐૻઐᅈгડᗁ ጌ‫׶‬ă༱૵ă޽‫ݑ‬ă‫ځ‬ཌྷă ᒚܲઉ‫ڇ‬ચĂన ј჊ăα̶ặ̶ăᓜ໨ă ཉܲઉ৭Ą ಱщăᙯഭăϖ‫׶‬ඈ˩˘఍ ܲઉ৭Ğα͡ğ Ą ‫ݑٺ‬പડనཉᖞᨃܲઉ৭ Ğ˩͡ğ Ą ‫ٺ‬ഀ࡚ડనཉ༱ேܲઉ৭ Ğ˩˘͡ğ Ą

̱˩̱ѐ

Т˯

ξϲඕ८ঽ֨‫ੰڼ‬ՀЩࠎξ ϲ౾ຑᗁੰĞ˘͡ğ Ą ξϲ็ߖঽᗁੰՀЩࠎξϲ ̂щᗁੰĄ ‫ߝ͢ٺ‬ડనཉ౾လܲઉ৭ Ğ˛͡ğ Ą

֢ ʪ ʙ

༱૵ܲઉ৭ዏொ֭‫ٽ‬ЩࠎᎸ ‫ܲٻ‬ઉ৭Ğ˛͡ğ Ą ̱˩˛ѐ

Т˯

̶Ҿ‫̋ڗٺ‬ă̰സằ‫ڒ‬ડ నཉӓᎸăჅസăว‫ܲځ‬ઉ

஑ ʙ ణ

৭Ğ̣͡ğ Ą ‫̋ڗٺ‬ડనཉ჊ᇇܲઉ৭ Ğ˝͡ğ Ą ‫ٺ‬ΔԸડనཉᖳѐܲઉ৭

቏ Ρ ї ‫އ‬

Ğ˩˘͡ğ Ą ̱˩ˣѐ

Т˯

‫ٺ‬ΔԸડనཉϮൕܲઉ৭ Ğˬ͡ğ Ą ̶Ҿ‫̋̚ٺ‬ăഀ࡚ડనཉᆓ ሔăഀරܲઉ৭Ğ˛͡ğ Ą ჊щܲઉ৭ዏொ֭‫ٽ‬Щࠎಱ щܲઉ৭Ğ˛͡ğ Ą

̱˩˝ѐ

Т˯

‫ݑٺ‬പડనཉᓑјܲઉ৭ Ğ̱͡ğ Ą

ᓁВనཉ˟˩̣ ఍ܲઉ৭Ą

‫̰ٺ‬സડనཉҘസܲઉ৭ Ğ˛͡ğ Ą Ꮈ‫ܲٻ‬ઉ৭ዏொ֭‫ٽ‬ЩࠎᎸ Ѝܲઉ৭Ğ˛͡ğ Ą ‫̋ڗٺ‬ડనཉఄະܲઉ৭ Ğ˝͡ğ Ą ᄂΔξۤડ͕ந኎Ϡ͕̚ொ ‫׀‬ξϲᒚዳੰĞ˩˘͡ğ Ą

214


ѐҾĞϔ઼ğ

˛˩ѐ

Т˯

Ϡ

Ԋ

‫ܢ‬

ξϲ૎ρᗁੰԼ‫ࠎט‬ξϲ૎ ρტЪᗁੰĞ̱͡ğ Ą

˛˩˘ѐ

ώԊᆧనௐ˛ࡊĈࢴ‫ݡ‬኎ϠࡊĄ

˛˩̣ѐ

෗ၣξϲ̂щᗁੰĄ

˛˩̱ѐ

јϲ‫م‬ԂᗁੰĄ

˛˩˝ѐ

ᄂΔξ˩̱࣎Җ߆ડࢦາထ ̶Ăአፋࠎ˩˟࣎Җ߆ડĂ ߇ٙᛳ኎ϠٙϺአፋࠎ˩˟ ડ኎ϠٙĞ˛͡ğ Ą ξϲ౾ຑᗁੰՀЩࠎᄂΔξ ϲၙّঽ֨‫ੰڼ‬Ą

ˣ˩ѐ

෗ၣ‫ݑ‬പડᖞᨃăᓑјĂ̰ གྷξ߆ົᛉξ‫ܜ‬ സડჅസĂ͛̋ડරᎸẰ ෗ϯᑭ੅አፋ ‫ڒ‬ડᆓሔĂΔԸડᖳѐăϖ )˛͡*Ą

֢ ʪ ʙ

‫׶‬ඈܲઉ৭Ğ˩͡ğ Ą

አፋܲઉ৭ܲ঻ ˩ˣ৭Ą

ˣ˩˘ѐ

ώԊᆧన৪३‫ވ‬ăྤੈ‫ވ‬ Ğ˛͡ğ

஑ ʙ ణ

ˣ˩˟ѐ

ώԊᆧన߆ࢲ‫ވ‬

෗ၣᙯഭăα̶ăј჊ăว አፋܲઉ৭ܲ঻ ‫ځ‬ă჊ᇇăӓᎸă༱ேඈ˛ ˩৭ ৭Ğ˛͡ğ Ą Ҙസܲઉ৭ொᇥ‫م‬ԂᗁੰĄ

቏ Ρ ї ‫އ‬

෗ၣछलࢍ൪ଯᇃ͕̚‫׀‬ˢ ૎ρტЪᗁੰᐹϠܲઉࡊĄ ෗ၣ໬߲ઙԦٙ‫׀‬ˢ ξϲᒚዳੰ ˣ˩αѐ

ொᇥϔϠăጌ‫م‬ăഀҖăϮ ֶξᛉົᆶᛉˣ ൕă༱‫̣۾‬఍ܲઉ৭Ҍξϲ ˩αѐ‫ޘ‬г͞ᓁ ᗁੰ޷гડ̈́ᗁੰপҒགྷᒉ ࿰ზ९ᆶᛉ‫૲ܢ‬ ຍ֍Ĉ Ķ၆ܲઉ৭ ̝хᆿᑕࢦາෞ Ҥᑭ੅ķ Ą

ˣ˩̣ѐ

෗ၣᇺາặ̶ăᓜ໨ăಱ щă༱‫۾‬౵‫̣ޢ‬఍ܲઉ৭ Ğ˛͡ğ Ą

ˣ˩̱ѐ

నϲᄂΔξϲ༱‫۾‬ᗁੰ Ğ˟͡ğ

215

؎੉ᄂΔᗁጯ̂ ጯགྷᒉ


ѐҾĞϔ઼ğ

Ϡ

Ԋ

‫ܢ‬

ˣ˩ˣѐ

ᆧనᄂΔξϲ̚ᗁᗁੰ

ˣ˩˝ѐ

నϲᄂΔξϲᙯഭᗁੰ

Ğ˛͡ğ

ᄂΔξϲᙯഭᗁ ੰ؎੉ᄂΔၷϔ

యјξϲᒚዳੰјϲᄂΔξ ᓁᗁੰགྷᒉ ۤડ͕ந኎Ϡ͕̚Ğ˩˟͡ğ ˝˩˟ѐ

ϤώԊგநᄂΔξۤડ͕ந኎Ϡ ͕̚Ğˣ͡ğ

˝˩ˬѐ

ᄂΔξۤડ͕ந኎Ϡ͕̚‫׎‬௡ᖐ ă࿰ზăგநᕩ‫ޙ‬ώԊĞ˘͡ğ Ą

˝˩αѐ

়ঽგ‫ט‬఍

˘छᄂΔξϲᓑЪᗁੰࢍѣ ‫ˬ˩˝ٺ‬ѐ˛͡

ᘽ‫ݡࢴۏ‬გந఍

̚Ꮈḁ̆ຑă‫׶‬πăว‫ځ‬ă ˛͟གྷᄂΔξᛉ

ᗁ᜕გந఍

‫م‬Ԃă૎ρă‫ڗ‬ᇇă়ঽგ ົௐ˝‫ب‬ௐ˩Ѩ

ઉ૵გந఍

‫ט‬ă̚ᗁඈ˝छੰડĄ

Ћထ఍

༱‫۾‬ăᙯഭ‫׌‬छ؎੉གྷᒉᗁ ᛉ఼࿅Ă֭ҋ˝

৪३‫ވ‬

ੰĄ

˩αѐ˘͡˘͟

ᑭរ‫ވ‬

˩˟ડઉ૵‫ڇ‬ચ͕̚Ą

߉ҖĄ

ྤੈ‫ވ‬ ົࢍ‫ވ‬

ᓜॡ̂ົˬ᝝ᆶ

֢ ʪ ʙ

௚ࢍ‫ވ‬ ˠְ‫ވ‬ ߆ࢲ‫ވ‬ ྤफ़΍఍Ĉiuuq;00xxx/ifbmui/hpw/uxĂĶᄂΔξ߆‫ع‬኎ϠԊშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9018034Ą

஑ ʙ ణ ቏ Ρ ї ‫އ‬

216


஑ʠణ ᖂᑛ਱‫ؚ‬ ௐ˘༼ ͟ፂॡ΃ ͟ፂॡ΃ͽ݈ᄂΔ۞኎Ϡᗁᒚన߉࠹༊͌֍Ă่ѣЍჰ̣ѐĞ298:ğᄂΔ‫عۢع‬ౘߐჸ ࣍‫ޙ‬ዳᑻੰ‫ٺ‬ᄆ∴ĂՏѐϤ߆‫ع‬ᇥഠྤӄĂࠁࣶ‫ם‬ӄᄽ‫ְף‬ຽĂ֭ќዳ‫؝‬ဿണ়ͽ̈́Җॠ൑ֶ ̝ঽˠĄ

54:

Ѝჰ˩˟ѐĞ2997ğࢵЇ֟ᇬᆒᅛ็അ‫ٺ‬ᄂΔ‫ݱع‬҂ഝ̰నཉ‫ء‬ᗁԊĂԊ̰̚ă

ҘᗁࣘϡĂഅདኛҘˠᗁरᎰ഑ĞIvotpoğࠎҘᗁᗁᒚࣶĂͽᗁ‫়לࣶ̀̈́ءڠ͛ڼ‬ଈĄᄏ ώफҋΟͽֽᎇᕼ̈́ࢲ˿ঽ஽ҖĂ͛‫࠰ࣶءڠ‬ෛֽᄂࠎࠦ౉Ăᆒᅛ็ЯѩјϲᄂΔ‫ء‬ᗁԊͽା ‫׎‬ၑĄ

551

552

൒҃ѩ˘నཉҋ‫̓ܖ‬፤ତЇᄂ៉֟ᇬ̝‫ޢ‬ӈҖᆿͤĄ

ੵѩ̝γĂᆒᅛ็Ϻ‫ٺ‬ᄂΔ‫ݱع‬҂ഝ̰౹నᄂΔঽੰĄѩ˘ঽੰܼ࢕ˠᗁੰّኳĂ૞‫ܝ‬ ᗁ‫ڼ‬һ‫়݌‬ଈĄ

553

Т‫ˬ˩ڼ‬ѐĞ2985ğᄂ៉၁Җฟ̋ᇬ൫߆ඉĂ༊எˢĶ൫ࠧķ̰̝̋ॡĂ

ଂ࢕૟̀кߖᎇᕼĂ‫ــ‬Ϗ̈́ᗁ‫࡭ͽڼ‬Ѫ˸Ăࠎ˞ྋՙѩ˘‫ڶې‬Ă˜ѣ‫ء‬ᘽԊ۞నϲĄ‫ء‬ᘽԊ ᐌ࢕ᒉҖજĂ૱౯̜ăჼă˱ă೸ͽࠎᓜॡାާ̝ϡĄᆒᅛ็Ї֟ᇬॡ˜ᕖ̂‫ء‬ᘽԊ۞నཉĂ ‫ٺ‬Чᒉዸ௛гӮన‫ء‬ᘽԊᄃዳঽੰĂͽ෧‫࢕ڼ‬ฤ૟়̀ଈĄ

֢ ʪ ʙ ஑ ʠ ణ ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

554

൒҃఺ֱᗁᒚಏҜ۞నཉ֭‫ܧ‬

ͽ˘ਠϔிࠎ၆෪ĂЯѩ୻΃ᄂΔ۞ᗁᒚྤ໚̪ᛳ࠹༊̙֖Ą ͟ፂॡഇ۞ᗁᒚన߉͞ࢬĂᄂΔҋ͟ፂͽֽӈࠎБᄂᗁᒚన߉౵ࠎԆ౯۞гડĄტЪᗁ ੰѣᄂ៉̂ጯ‫ܢ‬నᗁੰăᄂΔᜠྮᗁੰăࡓ˩фົᗁੰăૄ༛ିົٙᛳ੺ઌᗁੰඈĄѩγᔘѣ ૞‫ܝ‬ќटඕ८ঽଈ̝‫̋ڗ‬ᒚዳٙăќटჟৠঽଈ̝ᐁ˾ዳৠੰĂຎචְຽٙᏱ۞‫ڒ‬ώ໚౾ຑᗁ ੰăᄂΔ̥ᑻାᑻੰ‫ܢ‬నᗁੰඈĄΩγЧ̳ᒉְຽٙనᗁੰ෧ٙᄃռˠٙన̝૞ࡊٕ˘ਠ෧ٙ Ϻ̙д͌ᇴĄᓁࢍ̂̈ఢሀᗁᒚੰٙ྿ᇴѺಏҜ̝кĄҌ‫ٺ‬ξϲᗁੰٕ෧ٙ‫ߏ݋‬дߌ‫׶‬ˣѐ Ğ2:44ğ‫ٺ‬Ҙ‫ܝ‬᫰నϲξϲ෧ᒚٙĂͽଂְళϔ‫ܝ‬෧Ă˲୬‫ྍٺ‬ᗁੰಶᗁ۰ĂืШξԝٙĞξ ߆‫ع‬ğۤົኝᅳ‫פ‬෧ᒚ‫ד‬ĂֶϠࢍ඀‫ޘ‬Ă̟ͽќ‫פ‬ΗᆊٕҺ෱෧ᒚĂ෧ᒚٙᗁ᜕ăᗔ̍ాТ኎ Ϡኝ‫ࣘܜ‬ٙ‫่ܜ‬23ˠĂ෧ᒚ၆෪̪ͽ͟ˠࠎ͹Ą

555

‫̋ڗ̚׎‬гડ۞ᗁᒚੰٙѣ૞‫ܝ‬ќटඕ८ঽଈ۰̝‫̋ڗ‬ᒚዳٙĂ‫̋ڗ‬ᒚዳٙ౹న‫̂ٺ‬ϒ αѐĞ2:26ğ Ă౵‫ܐ‬ЩࠎĶᄂΔᐁ˾ዳϠੰķ Ą

556

̂ϒ˩αѐĞ2:36ğԼЩࠎĶ‫̋ڗ‬ᒚዳٙķ Ă

Ϥ‫ٺ‬д͟ፂॡഇ၆ඕ८ঽܼଳᒚዳ̝ঐໂନ߉ĂЯѩ၆‫ٺ‬ќ‫ڼ‬ඕ८ঽଈ۰̝ᗁᒚ፟ၹ˵ͽᒚዳ ٙ‫׻‬ЩĄ

76

54: അ੝ჇඈበᚷĂĮᄂΔξԠį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬Ă2:98ѐ7͡΍‫ۍ‬Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ă ௐ˘ౢĂࢱ2Ą 551 ĮᄂΔξԠį Ă‫ס‬αĂIJۤົԠĆۤົ჊Ӏቔij Ăௐ˘ౢĂࢱ:Ą 552 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ăௐ˘ౢĂࢱ2Ą 553 ĮᄂΔξԠį Ă‫ס‬αĂIJۤົԠĆۤົ჊Ӏቔij Ăௐ˘ౢĂࢱ:Ą 554 ĮᄂΔξԠį Ă‫ס‬αĂIJۤົԠĆۤົ჊Ӏቔij Ăௐ˘ౢĂࢱ:.21Ą 555 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ49.4:ćϣ̚˘˟ĂĮᄂΔξΫĈߌ‫̱׶‬ ѐį ĂᄂΔĈᄂΔξ͛ᚥົĂ2::9ѐ7͡΍‫ۍ‬Ăௐ̣ౢĂௐ˘༼ĂIJᄂΔξ۞኎Ϡన߉ᄃܲઉన౯ij Ă ࢱ336.34:Ą 556 iuuq;00xxx/t3.fwfszxifsf/dpn0ojdt31180pme`ojdt0nbhb{jof024014024.4.7/iunĂĮຏߖଠ‫ט‬ᗔᄫį Ă ௐ24‫ס‬Ăௐ4ഇĂຩವ͟ഇĈ:9018034Ą 557 iuuq;00xxx/dde/epi/hpw/ux0nbjo/qiq@joefy>qvcmjd`dp'ctje>bcpvuvt'op>b13'dpn`je>14Ă ĶҖ߆ੰ኎Ϡཌ਒ටঽੰშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9018034Ą

217


ߌ‫׶‬αѐĞ2:3:ğ͟ˠ̚ՅឰдᄂΔξ˭̰ंˬѺα˩ˬ൫гĞ‫̋ڗ‬ડğ౹నռϲዳজ ૅĂ૞ͽᗁ‫ڼ‬ჟৠঽଈͽ̈́ৠགྷ਽ऴᄃཝঽଈඈࠎ͹ࢋ၆෪Ą

558

ߌ‫˝׶‬ѐĞ2:45ğ౹న̝ዳ

ৠੰĂҜ‫ٺ‬ᄂΔξ‫ˬं̶̣̋ڗ‬Ѻ˛˩˟൫гĂ‫׎‬ຽચͽᗁ‫ڼ‬ώफჟৠঽଈࠎ͹Ăࠎ͟ώ઼ᒉ ᗁੰĂੰٙ̚ᅮགྷ෱Ă࠰Ϥ͟ώ઼छགྷ෱̰ฟ͚Ăۡᛳᄂ៉ᓁ༛‫ع‬გநĂੰ‫ܜ‬Ϥᓁ༛‫ع‬ᛋચԊ ኎Ϡኝ‫ࣘܜ‬ЇĄ ۞ࢦᗉ̝˘Ą

559

55:

д͟ፂॡഇᄂ៉ᔵ൒ѣ‫΁׎‬ჟৠঽᗁੰĂҭᐁ˾ዳৠੰ̪ߏᄂ៉ჟৠᗁጯ

˵Яࠎᐁ˾ዳৠੰ༊ѐజჍࠎႺˠੰٕჟৠঽዳ᜕ٙĂ

561

Гΐ˯̶̣ं༊г

˫ѣˠ૞‫ܝ‬࿶ዳ჌ኩĂଂְ჌ኩϹ੨ĞܸჍ஝ኩ࣯ğ ĂЯֹ҃଀༊ѐഅ߹็࿅Ķ̶̣ं۞ˠѣ 562

ૉ਽ĂѣႺˠੰĂᔘѣኩ࣯ᆴķ۞˘ήܽᄬĄ

ѩγĂॲፂߌ‫˩׶‬ˣѐĞ2:54ğ۞ࡔᐂĂ༊ॡฟన‫ٺ‬ώડ۞ռˠᗁੰѣϮ፜ኰ˟۞‫ߋ׶‬ ᗁੰăૺ๽Ꮈ۞˛ߐ̰ࡊ̈‫ࡊ׊‬ᗁੰͽ̈́അͽᇾ۞അ̰ࡊᗁੰඈĄ

563!

Ωγॲፂߌ‫̱˩׶‬ѐ

564

Ğ2:52ğѐ۞੃ྶĂώડѣ‫׌‬ЩͰࡊᗁरĂ̶Ҿߏഅͩॳࡻᄃೆ঴ᓑĄ

֢ ʪ ʙ ஑ ʠ ణ Ŝ ߌ‫̱׶‬ѐĞ2:42ğ۞‫̋ڗ‬ᒚዳٙ ྤफ़΍఍Ĉ iuuq;00nfnpsz/odm/fev/ux0un`dhj0izqbhf/dhj@IZQBHF>jnbhf`ubjqfj` efubjm/iqh'qspkfdu`je>uqqipup'eue`je>21'ynm`je>1111469922'tvck

ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

fdu`obnf>&F6&9G&C1&F6&9D&:8&F6&C9&93&F9&91&92& F 8 & 9 6 & B 8 & F 8 & 9 : & 9 8 Ă Ķ ᄂ ៉ ੃ ጸ შ ৭ ķĂ ຩ ವ ͟ ഇ Ĉ :9019023Ą

558 ĮᄂΔξԠį Ă‫ס‬αĂIJۤົԠĆۤົ჊Ӏቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ66.67Ą 559 ĮᄂΔξԠį Ă‫ס‬αĂIJۤົԠĆۤົ჊Ӏቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ64Ą 55: iuuq;00xxx/qtzdi/psh/ux0jousp2/iunĂĶᄂ̂ჟৠᗁጯొშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9018034Ą 561 iuuq;00xxx/tzeb/ubjqfj/hpw/ux0dhj.cjo0TN`uifnf@qbhf>549d3e7:ĂĶᄂΔξ‫ܫ‬ཌྷડ̳ٙშ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ:9018034Ą 562! iuuq;00xxx/ttqt/uq/fev/ux0ttqt2210ttqt.ijtupsz0qspe16/iunĂຩವ͟ഇĈ:9018034Ą 563 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ55.62Ą 564 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ63.64Ą

218


ௐ˟༼ ࠷ᔑξॡഇ ᄂ៉Ѝೇͽ‫ޢ‬Ăᇶॡ‫ٺ‬ᄂΔξᛋ၅Ԋనཉ኎ϠኝĂତᏱ͟ፂॡഇᄂΔξ኎Ϡኝ̝ຽચĄ ϔ઼ˬ˩̣ѐĞ2:57ğјϲᄂΔξ኎ϠੰĂੵ˞నཉα۵̶ೠᗁ߆ăܲઉă֨ࠪ̈́ᓁચγĂ˵ ૟ቌѯ็ߖঽᗁੰăͫཨಞăࠗহૠङಞᕩ‫޽׎‬೭Ą

565

ᄂΔξ̰ࣧᛳ͟ώˠనϲ̝ռˠᗁੰ

ѩॡ˵ᕩᄂΔξ኎ϠੰგᔑĂξϲЧࡊᗁੰӈܼତќ͟ˠռϲᗁੰ؎੉གྷᒉĄ

566

ѩγࣧᛳ‫ٺ‬

ᄂ៉ᓁ༛‫ع‬ٙგᔑ̝ᐁ˾ዳৠੰ˵Ϥᄂ៉࠷߆‫ع‬ତќĂԼࠎᄂ៉࠷ϲᐁ˾ᒚዳੰĂϔ઼̣˩α ѐĞ2:76ğϤᄂΔξ߆‫ع‬ତგĂԼࠎξϲᒚዳੰĂ౵АϤۤົԊგநĂ૞‫ܝ‬ќटჟৠঽଈĂҭ ᐌӈொϹ኎ϠԊგநĄ

567

ϔ઼̣˩̣ѐĞ2:77ğ̱͡ĂՀЩࠎᄂ៉࠷ϲᄂΔᒚዳੰĂ

઼̰ௐ˘छჟৠࡊିጯᗁੰĄ

568

јࠎ

569

Ωγд͟ፂॡഇ૞‫ܝ‬ќ‫ڼ‬ඕ८ঽଈ۞‫̋ڗ‬ᒚዳٙĂдЍೇ̝‫ޢ‬ϺϤᄂ៉࠷߆‫ع‬ତგĂ֭ ‫ٺ‬ϔ઼ˬ˩αѐĞ2:56ğ˩˘͡Լ௡ࠎ࠷ϲ‫̋ڗ‬ᒚዳੰĄ

56:

ࢵЇੰ‫ࠎܜ‬໅୹͢Ą

571

ϔ઼ˬ˩

ˣѐĞ2:5:ğ˘͡Ă኎Ϡొ‫ִݑ‬ඕ८ঽ֨‫ੰڼ‬ᐌТ̚δ኎Ϡ၁រੰ૟ొ̶ጡՄ̈́ˠࣶዏொလ

֢ ʪ ʙ ஑ ʠ ణ

ཌྷĂనϲ‫ܝ‬෧ొĂᏱந֨ᒙϯቑ̍үćՀͽ˘ొЊˠϲӈ‫·˧ۏ‬၁༊ॡ̝‫̋ڗ‬ᒚዳੰĄϔ઼ˬ ˩˝ѐĞ2:61ğ̣͡Ă‫̋ڗ‬ᒚዳੰԼ௡јࠎᄂ៉࠷ϲඕ८ঽ֨‫ੰڼ‬Ă୊ԼჍᄂΔඕ८ঽ֨‫ڼ‬ ੰĂੵд‫̋ڗ‬నϲᒚዳঽٗγĂ֭дᄂΔξ‫ܦ‬फ‫ྮڌ‬నཉᄂΔඕ८ঽ֨‫͕̚ڼ‬ĂᏱநඕ८ঽ‫ܝ‬ ෧̈́֨‫̍ڼ‬үĄҋѩඕ८ঽ֨‫̍ڼ‬үඕՁ˞˘࣎৷ࠎᓜԖЃዳ۞ঐໂॡ΃Ă֕ˢ˞˘࣎າ۞֧ ඀༫Ą

572

573

༊ॡፉЇඕ८ঽ֨‫ߏ۞ܜੰੰڼ‬౜ၷᐅ౾̀Ą

ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬ 565ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij ĂௐˬౢĂࢱ87Ą 566 iuuq;00xxx/ifbmui/hpw/uxĂĶᄂΔξ߆‫ع‬኎ϠԊშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9018034Ą 567 iuuq;00xxx/tzeb/ubjqfj/hpw/ux0dhj.cjo0TN`uifnf@qbhf>549d3e7:ĂĶᄂΔξ‫ܫ‬ཌྷડ̳ٙშ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ:9018034Ą 568 iuuq;00xxx/xfc77/dpn/ux0xfc0Cmph@NJE>51919'nbquzqf>nbqĂĶᄂ៉เࢱშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ :9018034Ą 569 iuuq;00xxx/tzeb/ubjqfj/hpw/ux0dhj.cjo0TN`uifnf@qbhf>549d3e7:ĂĶᄂΔξ‫ܫ‬ཌྷડ̳ٙშ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ:9018034Ą 56: iuuq;00xxx/dde/epi/hpw/ux0nbjo/qiq@joefy>qvcmjd`dp'ctje>bcpvuvt'op>b13'dpn`je>14Ă ĶҖ߆ੰ኎Ϡཌ਒ටঽੰშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9018034Ą 571 iuuq;00xxx/t3.fwfszxifsf/dpn0ojdt31180pme`ojdt0nbhb{jof024014024.4.7/iunĂĮຏߖଠ‫ט‬ᗔᄫį Ă ௐ24‫ס‬Ăௐ4ഇĂຩವ͟ഇĈ:9018034Ą 572 iuuq;00xxx/dde/epi/hpw/ux0nbjo/qiq@joefy>qvcmjd`dp'ctje>bcpvuvt'op>b13'dpn`je>14ĂĶҖ ߆ੰ኎Ϡཌ਒ටঽੰშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9018034Ą 573 iuuq;00xxx/t3.fwfszxifsf/dpn0ojdt31180pme`ojdt0nbhb{jof024014024.4.7/iunĂĮຏߖଠ‫ט‬ᗔᄫį Ă ௐ24‫ס‬Ăௐ4ഇĂຩವ͟ഇĈ:9018034Ą

219


ϔ઼̣˩̱ѐĞ2:78ğፋЪĶᄂ៉࠷ϲᄂΔăᄂ̚ăလཌྷăᄂ‫ݑ‬ඕ८ঽ֨‫ੰڼ‬ķјϲ Ķᄂ៉࠷֨ᒙԊķ ĂԊώొన‫ٺ‬ᄂΔĂ˭ᔑᄂ̚ăလཌྷăᄂ‫ݑ‬ඕ८֨‫ੰڼ‬ćฟؕᄃᄂ̂ᗁੰ‫ܜ‬ഇ ᗁᒚЪүĂ̙ᕝ೩‫چ‬ᗁᒚ‫ݡ‬ኳĄΩγ‫ٺ‬БᄂЧᎩξ኎ϠԊ̝˭నϲඕ८ঽ֨‫ڼ‬ٙĂ҃дϔ઼α ˩αѐĞ2:66ğ੓ౙᜈјϲ̝БᄂЧฏᗉξડ኎ϠٙĂ‫݋‬Ϥ࠷֨ᒙԊЧࠁዸ˘Щ֨ᒙܲઉࣶĂ ࢑య֨ᒙຽચĄҌѩᄂ៉֨ᒙវրშಶՀΐԆፋઉБĂ၆‫ٺ‬ଯणඕ८ঽ֨‫̍ڼ‬үѣ‫̂ޝ‬ӄৈĄ 574!

֢ ʪ ʙ ஑ ʠ ణ Ŝ ѝഇYЍ֟ਫ਼֘ฤ ྤफ़΍఍Ĉ iuuq;00xxx/dde/epi/hpw/ux0nbjo/qiq@joefy>qvcmjd`dp'ctje>bcpv

ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

uvt'op>b13'dpn`je>14ĂĶҖ߆ੰ኎Ϡཌ਒ටঽੰშ৭ķ Ăຩವ ͟ഇĈ:9018034Ą

574 iuuq;00xxx/dde/epi/hpw/ux0nbjo/qiq@joefy>qvcmjd`dp'ctje>bcpvuvt'op>b13'dpn`je>14ĂĶҖ ߆ੰ኎Ϡཌ਒ටঽੰშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9018034Ą

21:


ΩγĂϔ઼ˬ˩αѐĞ2:56ğјϲ‫۞ִݑٺ‬ௐα۩࢕ᗁੰĂ‫ٺ‬ϔ઼ˬ˩ˣѐĞ2:5:ğᐌ ඾۩࢕ᓁొዏᄂĂዏொҌ̫͟‫̋ڗ‬ડઉ૵ྮ242ཱིĂ֭ԼЩࠎᄂΔξ۩࢕ᓁᗁੰĂϔ઼α˩˛ ѐĞ2:69ğԼჍ۩࢕ᓁᗁੰĄ

575

ѩ˘ᗁੰߏώડд࠷ᔑξॡഇࢦࢋ۞࢕͞ᗁੰĂᔵ൒‫׎‬నϲ

ϫ۞ߏͽ೩ֻ۩࢕ˠࣶ̝ᗁᒚ‫ڇ‬ચࠎ͹Ăҭ˵൴೭˞гડᗁᒚ۞ΑϡĄ ѩγĂૄ༛ିೇᓜщि͟ົٙᛳ۞ᄂ៉ᒚዳᗁੰĞᄂщᗁੰ݈֗ğ Ă˵ߏ‫̋ڗ‬ડࢦࢋ۞ᗁ ᒚ፟ၹ̝˘Ąϔ઼ˬ˩ˣѐĞ2:5:ğдିົඉထ‫ع߆׶‬Б˧ᙒӄ˭Ăૄ༛ିೇᓜщि͟ົϤ˯ ঔዏொҌᄂΔĄ౹ੰˠѼઙ҅ᗁर࢑యĂᚯ൪౹నĶᄂ៉ᒚዳੰķĞUbjxbo! Tbojupsjvn Iptqjubmğ Ą 577

576

༊ॡĂੵᄂ̂ᗁੰγĂྍᗁੰߏᄂ៉న౯౵ன΃̼Ăጾѣ౵ᐹսᗁर۞ᗁੰĄ

ϔ઼α˩αѐĞ2:66ğˬ͡˟˩ˣ͟Ϥቼԇ࡚᛬ગჭ೬၌Ą‫ޢ‬ЯᗁᒚቑಛᕖᆧĂՀЩࠎ

Ķᄂ៉ᒚዳᗁੰķ ĞUbjxbo!Tbojubsjvn!boe!Iptqjubmğ Ą౹̝ؕ‫ܐ‬నѣঽԖ81ૺĄ Ҍ‫΁׎ٺ‬ᗁᒚన߉͞ࢬĂଂϔ઼α˩ѐĞ2:62ğѣ௚ࢍྤफ़ฟؕĂҌϔ઼̣˩̱ѐ Ğ2:78ğᄂΔξԼ‫ۡࠎט‬ᔑξ݈ࠎͤĂ‫̋ڗ‬ડ۞ᗁᒚੰٙϤ˘छ࠷ϲᗁੰᄃ˩˝छռˠ෧ٙĂ

֢ ʪ ʙ

ј‫˘ࠎܜ‬छ࠷ϲᗁੰă‫׌‬छռϲᗁੰă˘छξϲ෧ٙă˘छ̳ϲ෧ٙᄃ67छռϲ෧ٙĄᔵ൒̳ ϲᗁੰдώડ۞నཉᇴณ࠹༊۞͌ĂռϲᗁੰҌϔ઼̣˩̣ѐĞ2:77ğ˵่ѣ‫׌‬छĂҭߏፋវ ᗁᒚੰٙᄃռˠ෧ٙ۞ј‫ͧܜ‬த‫ݒ‬ᄃᄂΔξፋវ۞ј‫ܜ‬ѡቢ࠹‫ܕ‬Ąᐌ඾ᗁᒚੰٙᇴϫ۞ј‫ܜ‬Ă ώડˠϔ۞ᗁᒚઉ૵‫ݡ‬ኳ˵ᐌ̝ѣٙ೩̿Ąͽ˭ࠎϔ઼α˩ѐĞ2:62ğҌϔ઼̣˩̣ѐĞ2:77ğ

஑ ʠ ణ

ώડᗁᒚੰٙ۞௚ࢍໄ‫ڶ‬Ĉ

ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

221

94

iuuq;00xxx/bgtti/dpn/ux0ĂĶ઼࢕‫̋ڗ‬ᓁᗁੰშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9018017Ą

95

ᄂщᗁੰĂĮᄂщᗁੰᖎ̬į Ăࢱ4.7Ą

96

ཧࣖົበĂĮ‫ְ߇۞̋ڗ‬į ĂᄂΔĈ‫̋ڗ‬ડ̳ٙĂ3114ѐ2͡˟‫ה˘ۍ‬Ăࢱ83.84Ą


ܑ22.6!!!‫̋ڗ‬ડᗁᒚੰٙ௚ࢍܑ ѐ‫ޘ‬

ᗁᒚੰٙ

࠷ϲᗁੰ

ξϲᗁੰ

̳ϲᗁੰ ռϲᗁੰ ξϲ෧ٙ ̳ϲ෧ٙ ռϲ෧ٙ

ᓁࢍ 51ѐ

31

2

1

1

1

1

1

2:

52ѐ

36

2

1

1

1

2

2

33

53ѐ

31

2

1

1

1

2

1

29

54ѐ

41

2

1

1

1

2

2

38

55ѐ

48

2

1

1

1

2

2

45

56ѐ

47

2

1

1

1

2

2

44

57ѐ

48

2

2

2

2

2

2

45

58ѐ

52

2

1

1

2

2

2

48

59ѐ

55

2

1

1

2

2

2

51

5:ѐ

65

2

1

1

2

2

2

61

61ѐ

64

2

1

1

3

2

2

59

62ѐ

72

2

1

1

3

2

2

67

63ѐ

88

2

1

1

3

2

2

83

64ѐ

69

2

1

1

3

2

2

64

65ѐ

66

2

1

1

3

2

2

61

66ѐ

72

2

1

1

3

2

2

67

֢ ʪ ʙ ஑ ʠ ణ ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂЧѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦܑĄ

222


֢ ʪ ʙ

Ŝ ᄂΔξᗁᒚੰٙј‫ܜ‬ѡቢဦ ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬Ă ĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂЧѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦဦĄ

஑ ʠ ణ ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

Ŝ ‫̋ڗ‬ડᗁᒚੰٙј‫ܜ‬ѡቢဦ ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬Ă ĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂЧѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦဦĄ

223


Ŝ ᄂΔξռϲ෧ٙј‫ܜ‬ѡቢဦ ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬Ă ĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂЧѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦဦĄ

֢ ʪ ʙ ஑ ʠ ణ ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

Ŝ ‫̋ڗ‬ડռϲ෧ٙј‫ܜ‬ѡቢဦ ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬Ă ĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂЧѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦဦĄ

224


ௐˬ༼ ۡᔑξॡഇ ᄂΔξԼ‫ۡࠎט‬ᔑξ̝‫ޢ‬Ă‫̋ڗ‬ડ۞ᗁᒚੰٙᆧ‫ܜ‬ՀࠎԣిĄώડ۞পঅᗁᒚ፟ၹĂࣧ ѣ૞‫ܝ‬ќ‫ڼ‬ჟৠঽଈ۞ᄂΔᒚዳੰĂҭྍᒚዳੰ‫ٺ‬ϔ઼̱˩ˣѐĞ2:8:ğዏொҌॿ๩ĂгӬࠎ ॿ๩Ꭹॿ๩ξᐷုූ82ཱིĂ

578

֭ԼჍࠎॿ๩ᒚዳੰĄϫ݈ॿ๩ᒚዳੰߏΔડჟৠᗁᒚშ۞८ 579

͕ᗁੰĂ˵ߏ኎ϠཌᄮΞ۞ჟৠࡊ૞ࡊିጯᗁੰĄ

ĶᄂΔξϲᒚዳੰķ‫ٺ‬ϔ઼̣˩ˣѐĞ2:7:ğα͡˩̣͟ĂϤࣧᄂΔξϲჟৠঽዳ᜕ٙ؇ ࣞϒёՀЩֽ҃ĂੰӬळར‫ٺ‬෪̋ҋ൒Վ྽˾Ăੰ‫ܜ‬Ϥᄂ̂ᗁጯੰཧࡻ ͞͞ି଱አࣘĄјϲ‫ܐ‬ഇ ฟ‫ٸ‬ঽٗ˘ഏ39ԖĂ‫ܝ‬෧ຽચ‫݋‬ᇶд̥ຑᗁੰ‫ޢ‬ഏੰ‫۽‬ฟᏱĄϔ઼̣˩˝ѐĞ2:81ğᓁঽԖᇴ ᆧҌ71ԖĄϔ઼̱˩̣ѐĞ2:87ğௐ˘ഏᗁᒚ̂ሁາ‫̍ޙ‬඀Ԇ̍ĂᓁঽԖᇴᆧҌ361ԖĄϔ઼ ̱˩ˣѐĞ2:8:ğдᄂΔξ߆‫ົۤع‬Ԋ̈́ੑဥ‫ڱ‬ˠТ̥ੰ‫ם‬ӄ˭Ă‫ߝ͢ٺ‬щ૵ۤડనϲௐ˘छ ჟৠঽଈĶੰγೇό̝छķĂࠎ઼̰̝ࢵ౹Ąϔ઼̱˩˝ѐĞ2:91ğฟᏱჟৠࡊΐ᜕ঽٗ ĞJDVğ Ă֭ϤᄂΔξҘડԬ዇ۤ‫ם‬ӄॕᙑགྷ෱Ă‫̋ڗٺ‬ડ܎‫ޏྨූڒ‬నϲௐ˟छĶੰγೇό̝

֢ ʪ ʙ

छķ Ąϔ઼˛˩̣ѐĞ2:97ğҖ߆ੰ኎Ϡཌ८‫ؠ‬ᄂΔξϲᒚዳੰࠎБ઼ჟৠᗁᒚშᄂΔгડ८ ͕ᗁੰĄĞ2:9:ğௐ˟ഏᗁᒚ̂ሁརјĂঽԖᆧҌ431ԖĄϔ઼˛˩˝ѐĞ2::1ğЯҖ߆ડአ ፋĂ‫̋ڗ‬ડ૟ᜠྮͽ‫̶ొݑ‬ထ΍Ωјϲ‫ܫ‬ཌྷડĂᄂΔξϲᒚዳੰЯ҃јࠎ‫ܫ‬ཌྷડ۞ᗁᒚੰٙĄ 57:

஑ ʠ ణ ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

Ωγд͟ፂॡഇ૞‫ܝ‬ќ‫ڼ‬ඕ८ঽଈ۞‫̋ڗ‬ᒚዳٙĂ‫ٺ‬ϔ઼̣˩̱ѐĞ2:78ğԼࠎᄂ៉࠷ ֨ᒙԊĂϤ‫ٺ‬ॡ΃តዏĂ̚ҁѐၙ়ّঽ̝ᚑࢦّĂు႙‫ߖ็ّާ˞΃פ‬ঽĂјࠎࢦࢋ̝̳В ኎ϠયᗟĂཝҕგ়ঽă͕᝙ঽăᎤԌঽă੼ҕᑅඈĂӮ̏‫̂˩ٺا‬ѪЯ̝̰ĂЯѩҖ߆ੰ኎ Ϡཌ‫ٺ‬ϔ઼˛˩̣ѐĞ2:97ğ˛͡࿴οĶ̚ҁѐঽ֨‫ڼ‬αѐࢍ൪ķ Ăௐ˘ีନ߉ӈࠎĶӀϡன ѣ֨ᒙ፟ၹវրૄᖂĂֶ̚ҁѐঽ֨‫ڼ‬ᅮࢋፋវఢထĂ࣒Լ௡ᖐበ‫ט‬Ă‫ޙ‬ϲ̚ҁѐঽ֨‫̍ڼ‬ү វրĂЯᑕ̚ҁѐ়ඕ८ঽ֨‫̝ڼ‬ᅮࢋĄķ࠷֨ᒙԊ྾‫ٺ‬ϔ઼˛˩ˣѐԼ‫ࠎט‬Ķᄂ៉࠷ၙّঽ ֨‫ڼ‬Ԋķ Ąϔ઼ˣ˩˛ѐĞ2::9ğ˘͡ວዏҌᄂΔᎩஎӫฏĞ১ϡ̂ሁğ ĂᚶᜈેҖЧีຽચĄ ϔ઼ˣ˩ˣѐĞ2:::ğ˛͡ჟ࠷ĂĶᄂ៉࠷ၙّঽ֨‫ڼ‬ԊķՀЩࠎĶҖ߆ੰ኎Ϡཌၙّঽ֨‫ڼ‬ Ԋķ Ăϔ઼˝˩˘ѐĞ3113ğ˛͡ፋ‫ࠎ׀‬Җ߆ੰ኎Ϡཌ਒ටঽੰĄ

581

578 iuuq;00xxx/xfc77/dpn/ux0xfc0Cmph@NJE>51919'nbquzqf>nbqĂĶᄂ៉เࢱშ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ:9018034Ą 579 iuuq;00xxx/quqi/hpw/ux0vojpo0epd2027. &F6&9E&91&F9&92&BG&F8&:C&:G&F7&B2&94&F8&::&93&F5&CE&9G&F:&::& B3&F:&97&BC&F6&C9&BC&F9&B9&:4&F8&C8&C5&F9&B9&99&F8&:6&BC)&F6& 96&BD&F9&C3&CC&F:&97&BC&F6&C9&BC*.:81926/epdĂຩವ͟ഇĈ:9018034Ą 57: iuuq;00xxx/uqfdi/hpw/ux0dhj.cjo0TN`uifnf@qbhf>59dc35:gĂĶᄂΔξϲᓑЪᗁੰშ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ:9018034Ą 581 iuuq;00xxx/dde/epi/hpw/ux0nbjo/qiq@joefy>qvcmjd`dp'ctje>bcpvuvt'op>b13'dpn`je>14Ă ĶҖ߆ੰ኎Ϡཌ਒ටঽੰშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9018034Ą

225


࠷ᔑξॡഇ۞۩࢕ᓁᗁੰĂ‫ٺ‬ϔ઼ˣ˩αѐĞ2::6ğՀЩࠎ઼࢕ˣǫ˛ᓁᗁੰĄϔ઼˝ ˩ˬѐĞ3115ğ఼࿅ෞᝥјࠎડા˙ᙷିጯᗁੰĄϔ઼˝˩αѐĞ3116ğԼЩࠎ઼࢕‫̋ڗ‬ᓁᗁ ੰĂ‫ڇ‬ચቑಛ͹ࢋͽ‫̋ڗ‬гડ‫ا‬ϔ઼̈́࢕ˠࣶࠎ͹Ąϫ݈ੰӬҜ‫ٺ‬ᄂΔξ‫̋ڗ‬ડઉ૵ྮ242 582

ཱིĄ

઼࢕‫̋ڗ‬ᓁᗁੰᗁᒚొ̶ࠎާ෧ᗁጯࡊăீࡊăͰࡊăೇઉࡊă҅ᆄಘࡊă᜕நొăᓜ Ԗᘽ጗ࡊă‫ٸ‬डࡊăჟৠࡊăछᗁࡊă౫ዕࡊăΐ᜕͕̚ăۤડᗁጯొăਝ۩ᗁጯၱវᑭొă ૎யࡊă̈‫ࡊ׊‬ăᓜԖঽநࡊă̰ࡊొ̈́γࡊొĄ̰ࡊొ˫௟̶ࠎ˘ਠ̰ࡊă͕᝙̰ࡊăབࡤ ̰ࡊăৠགྷ̰ࡊ̈́ඪ᝙̰ࡊĄγࡊొ˫௟̶ࠎ੻ࡊă˘ਠγࡊăፋ‫ݭ‬γࡊă‫ک‬Ԍγࡊ̈́ৠགྷγ 583

ࡊĄ

࠷ᔑξॡഇ۞༛ିೇᓜщि͟ົᄂ៉ᒚዳᗁੰдϔ઼̱˩ѐĞ2:82ğ૟ࡻ͛ੰЩԼࠎ ĶUbjxbo! Bewfoujtu! Iptqjubmķ Ąϔ઼ˣ˩ˬѐĞ2::5ğགྷ኎Ϡཌෞᝥॢ৺ࠎડાିጯᗁੰĂТॡ གྷϤξ߆‫ع‬኎ϠԊТຍϒёՀЩࠎĶૄ༛ೇᓜщि͟ົᄂщᗁੰķ ĂᖎჍĶᄂщᗁੰķ Ąϫ݈ᓁ ঽԖᇴѣ546ԖĂࣶ̍˝ѺዶˠĂՏ͟‫ܝ‬෧ณ෹࿅2-611ˠѨĄϫ݈ᄂщᗁੰనѣ̰ࡊొăγࡊ ొă૎யొă̈‫ొࡊ׊‬ăͰࡊొăۤડᗁጯొͽ̈́ீࡊă҅ᆄಘࡊăϩቲࡊăೇઉࡊăჟৠ ࡊă౫ዕࡊăާ෧ࡊăᇆညᗁጯࡊăঽநᑭរࡊඈొ‫ܝ‬Ąϫ݈ᄂщᗁੰ۞гӬࠎᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ 584

֢ ʪ ʙ

ˣᇇྮ˟߱535ཱིĄ

2:81ѐ΃ԧ઼གྷᑻు႙੓ࢳĂˠϔϠ߿ͪ໤ు႙೩̿Ăҭᗁᒚ‫ݡ‬ኳ‫ݒ‬ព଀࠹၆̙֖Ăͳ ϖᇉࠎࡔ‫ͭ׎ه‬Ꮠͳ‫طܜ‬Ăၱ೩̿ᗁᒚͪ໤ăૈֈᗁ᜕ˠࣶĂ೩ֻঽଈᐹኳ۞ᗁᒚ‫ڇ‬ચĂ˜‫ٺ‬ ᄂΔξ೶̼Δྮ2::ཱི౹Ᏹ‫هࡔطܜ‬ᗁੰĄ

585

ᄂΔ‫طܜ‬ᗁੰ‫ٺ‬ϔ઼̱˩̣ѐĞ2:87ğ˩˟͡˘

͟ฟ၌Ă౹Ᏹ̝‫ܐ‬నѣঽԖ355ԖĂ௟̶ࠎЧ࣎૞ࡊĂ೩ֻ̙Тѐ᛬ᆸଈ۰૞ຽ۞ᗁᒚ‫ڇ‬ચĂ Ϥ‫ٺ‬ᗁᒚ‫ݡ‬ኳᐹ։Ă‫طܜ‬ᗁੰᇃᒔۤົ̂ி۞‫ܫ‬ᏥĄϔ઼̱˩˛ѐĞ2:89ğᆧన‫طܜ˾ڒ‬ᗁ ੰĂ֭ుՎᕖ·Ҍૄษă੼ฯඈгĄ

586

ϫ݈ᄂΔ‫طܜ‬ᗁੰฟ‫ٸ‬ঽԖᇴࠎ411ԖĂࣶ̍:11ዶ

ˠĂՏ͟πӮ‫ܝ‬෧‫ڇ‬ચณ5-211ˠѨĂާ෧291ˠѨĂҝ෧261Ԗ͟ĄੵᔉཉЧ჌ჟ૜ᆇጡγĂ

஑ ʠ ణ ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

֭௟̶Ч૞ࡊĂଂְՀ૞ຽ۞ᗁᒚ‫ڇ‬ચĂѩγՀૻአဥฤᗁᒚ໰ᜪĂϤᗁरă᜕நˠࣶăۤົ ̍үࣶăᒉዳरăೇઉरඈВТ೩ֻ‫ڇ‬ચĂͽ྿‫ז‬Бˠ໰᜕۞ந‫ه‬Ăࣘᜪঽଈ̝Ϡநă͕நă 587

ۤົЧᆸࢬ۞໰ᜪĄ

౾̥ᗁੰ౹ϲ‫ٺ‬ϔ઼̱˩̣ѐĞ2:87ğˬ͡ˣ͟Ą౹ੰ̝‫ܐ‬నঽԖ291ԖĂϫ݈̏྿386 ԖఢሀĂҋϔ઼˛˩˟ѐĞ2:94ğ੓ᒔ኎ϠཌෞᝥࠎгડტЪିጯᗁੰĄ̰ࡊăγࡊă૎ய ࡊă̈‫ࡊ׊‬ă‫ک‬ԌࡊඈࡊҾ̝Ķ૞ࡊᗁर੊ቚᗁੰķ Ąϫ݈ᄃ઼ϲᄂ៉̂ጯᗁጯੰ‫ܢ‬నᗁੰă

582 iuuq;00xxx/bgtti/dpn/ux0ĂĶ઼࢕‫̋ڗ‬ᓁᗁੰშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9018017Ą 583 iuuq;00xxx/bgtti/dpn/ux0xfc013bcpvu013joup`5/iunĂĶ઼࢕‫̋ڗ‬ᓁᗁੰშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9018017Ą 584 ᄂщᗁੰĂĮᄂщᗁੰᖎ̬į Ăࢱ4.7Ą 585 Į‫ְ߇۞̋ڗ‬į Ăࢱ85Ą 586 Į‫ְ߇۞̋ڗ‬į Ăࢱ85Ą 587 iuuq;00xxx/dhni/psh/ux0csbodi0uqf0bcpvu/iunĂĶᄂΔ‫طܜ‬ᗁੰშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9018017Ą

226


ˬ࢕ᓁᗁੰă༱‫۾‬ᗁጯ͕̚ăᄂΔᗁጯ̂ጯ‫ܢ‬నᗁੰăາЍӓͫ໽ࡔ‫ه‬ᗁੰăᄂΔၷϔᓁᗁੰ 588

ͽ̈́੺ઌࡔ‫ه‬ᗁੰซҖ‫ିޙ‬ЪүࢍထĄϫ݈ੰӬࠎᄂΔξ‫̋ڗ‬ડЍೇΔྮ77ཱིĄ

ଂፋវᗁᒚྤ໚ֽ࠻Ă‫̋ڗ‬ડϫ݈ѣѣᗁጯ͕̚ę‫هࡔطܜ‬ᗁੰ̈́‫̋ڗ‬ᗁੰăᄂщᗁ ੰă౾̥ᗁੰඈ376छᗁᒚੰٙ̈́кछᘽԊ̈́ᘽٗĂᘽԊछᇴͧதࠎᄂΔξ˩˟ડ౵ҲĞ5/3: Ʀğ Ą‫̋ڗ‬ડᜈҖᗁᒚ፟ၹҌϔ઼˝˩̣ѐĞ3117ğ‫غ‬ზ੓Вѣ᜕ந̝छă‫ا‬छ᜕நăய‫ޢ‬᜕ ந̈́͟ม໰᜕В21छĄ‫̋ڗ‬ડВѣ21ዃା᜕֘ĂВѣ3-943Ҝᗁְˠࣶ‫̋ڗٺ‬ડ‫ڇ‬ચĂ‫̋ڗ‬ડ Տ˘ˠٙጾѣ۞ેຽᗁְˠࣶд245ˠͽ˯ĂՏ˘᜕நˠࣶ‫ڇ‬ચঽԖᇴࠎᄂΔξ˩˟ડ౵੼ Ğ2/64Ԗğ Ă‫̋ڗ‬ડઉ૵‫ڇ‬ચ͕̚Вѣ27ĞΒ߁᜕ந‫ܜ‬2ЩğҜ̳኎᜕̀ĂπӮ˘̳࣎኎᜕̀ࢋ ໰᜕25-176ˠĄ

589

ѩγଂ௚ࢍᇴፂֽ࠻Ă‫̋ڗ‬ડ۞ᗁᒚੰٙଂᄂΔξԼ‫ۡࠎט‬ᔑξ̝‫ޢ‬അགྷགྷ።˞ೀ࣎ล ߱۞ј‫ܜ‬Ăϔ઼̣˩˛ѐĞ2:79ğҌϔ઼̱˩̱ѐĞ2:88ğ఺˩ѐĂώડᗁᒚੰٙ۞ᆧ‫ܜ‬தᅈ ੼‫ٺ‬ᄂΔξፋវ۞ᆧ‫ܜ‬தĄϔ઼̱˩˛ѐĞ2:89ğҌϔ઼˛˩̱ѐĞ2:98ğ Ăώડᗁᒚੰٙ۞

֢ ʪ ʙ

ᆧ‫ܜ‬Ӕனᔌቤ۞ன෪Ă̙̈́ᄂΔξፋវ۞ᆧ‫ܜ‬தĄϔ઼˛˩˛ѐĞ2:99ğҌϔ઼ˣ˩̱ѐ Ğ2::8ğ ĂᄂΔξፋវᗁᒚੰٙᆧ‫ܜ‬Ӕனᔌቤ۞ᔌ๕Ăҭώડᗁᒚੰٙᆧ‫ܜ‬ѡቢဦ‫ݒ‬΍ன˞˘࣎ ̂۞ౝརĂ൒‫ޢ‬Гቤၙᆧ‫ܜ‬Ăѩ˘ன෪౵͹ࢋ۞ࣧЯд‫ٺ‬ϔ઼˛˩˝ѐĞ2::1ğҖ߆ડાአ ፋĂώડ૟ᜠྮͽ‫̶ొݑ‬ထ΍Ωјϲ‫ܫ‬ཌྷડĂҖ߆ડࢬ᎕ᄃˠ˾ౌ̂ࠎᒺഴٙ࡭Ą

஑ ʠ ణ ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

588 iuuq;00xxx/qpkfohi/dpn/ux0iptqjubm`jousp0IptqjubmJousp/iunĂĶ౾̥ᗁੰშ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ:9018017Ą 589 iuuq;00xxx/tpohtibo.ifbmuizdjuz.ubjqfj/psh/ux0Djuz&31Qspgjmf/btq@foh>1'pck>tvcnfov2ĂĶᄂΔ ‫̋ڗ‬ઉ૵‫ݱ‬ξშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9014018Ą

227


Ŝ ઼࢕‫̋ڗ‬ᓁᗁੰ

֢ ʪ ʙ ஑ ʠ ణ ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

Ŝ ᄂщᗁੰ

228


֢ ʪ ʙ

Ŝ ౾̥ტЪᗁੰ

஑ ʠ ణ ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

Ŝ ‫هࡔطܜ‬ᗁੰ

229


Ŝ ᄂΔξᗁᒚੰٙј‫ܜ‬ѡቢဦĞ68.77ğ ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬Ă Чѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦဦĄ

֢ ʪ ʙ ஑ ʠ ణ ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

Ŝ ‫̋ڗ‬ડᗁᒚੰٙј‫ܜ‬ѡቢဦĞϔ઼68ѐ.77ѐğ ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬Ă Чѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦဦĄ

22:


֢ ʪ ʙ

Ŝ ᄂΔξᗁᒚੰٙј‫ܜ‬ѡቢဦĞϔ઼78ѐ.87ѐğ ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬Ă Чѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦဦĄ

஑ ʠ ణ ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

Ŝ ‫̋ڗ‬ડᗁᒚੰٙј‫ܜ‬ѡቢဦĞϔ઼78ѐ.87ѐğ ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬Ă Чѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦဦĄ

231


Ŝ ᄂΔξᗁᒚੰٙј‫ܜ‬ѡቢဦĞϔ઼88ѐ.97ѐğ ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬Ă Чѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦဦĄ

֢ ʪ ʙ ஑ ʠ ణ ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

Ŝ ‫̋ڗ‬ડᗁᒚੰٙј‫ܜ‬ѡቢဦĞϔ઼88ѐ.97ѐğ ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬Ă Чѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦဦĄ

232


ܑ22.7!!!‫̋ڗ‬ડ̚ᗁ෧ܑٙ

֢ ʪ ʙ ஑ ʠ ణ ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

ᗁ ᒚ ፟ ၹ Щ Ⴭ

г

Ӭ

ֈợ̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱23‫ޒ‬62Ԙ46ཱི2ሁ

36897448

ЅҦ̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱323ཱི2ሁ

368179::

̥‫̚ૅ׶‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱312ཱི2ሁ

36399979

ᚗᎸૅ̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱33:ཱི2ሁ

36399333

ເॼ̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱72ă74ཱི2ሁ

38756226

Ѝᇇ̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˬϔྮ274ཱི

3876:876

ϔ‫̚چ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫̣߱ྮڌ‬59ཱི

38671316

઼ॢ̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડЍೇ‫ྮݑ‬7‫ޒ‬57ཱི

36886:12

‫ؼ‬Р̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ؼ‬Рූ21‫ޒ‬4ཱི

36891878

ᇇ‫̚پ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ؼ‬Рූ49ཱི

36883929

ዑ‫׶‬ᚹ̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ූုؼ‬469ཱི

38576116

ᗞ‫̚ߋܜ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ྮߋܜ‬557ཱི

3828594:

ॆຍᐷ‫̚ܝ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ྮڌִݑ‬α߱2:4ཱི

3656499:

႔ೳ̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ྮڌִݑ‬α߱78ཱི2ሁ3ሁ

36586:68

ϖ‫پ‬႔̚͞ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬256ů2ཱི

4876365:

Ѻ႔̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬319ཱི3ሁ

38742634

‫׶‬ᖳ̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬362‫ޒ‬35Ԙ2:ཱི2ሁ

38534:16

ॳૅ̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬3:2‫ޒ‬:ཱི2ሁ

385:6967

ෳˠૅ̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬475ཱི2ሁ

38714748

நຐ̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬57ཱི3ሁ

38799191

າಱᐅ̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડಱᐅූ61:ཱི

38582284

ড়Ꮈ̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડೇᎸΔྮ472‫ޒ‬7ཱི2ሁ

36579973

ර঍̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડາ‫ූڌ‬77‫ޒ‬29ཱི

38762236

ॎྕ̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડᇬᅈූ479ཱི2ሁ

38736479

಴Ϡૅ̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડᇬᅈූ48ཱི

387:2829

ৈࡷ̚ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ೶̼Δྮ333‫ޒ‬36ཱི2ሁ

36585878

ྤफ़΍఍Ĉiuuq;00tti.uqd/epi/hpw/ux0qvc0MJU`25/btq@duzq> MJUFSBUVSF'qdbuje>1'dbuje>486:'duyje>4876'tjohmf>ZĂĶᄂΔξ‫̋ڗ‬ડઉ૵‫ڇ‬ચ̚ ͕შ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9018017Ą

233


ܑ22.8!!!‫̋ڗ‬ડͰࡊ෧ܑٙ ᗁ ᒚ ፟ ၹ Щ Ⴭ

г

Ӭ

‫ޜ‬ӖͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮ˟߱465ཱི3ሁ

38424185

˯౰Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮ˟߱497ཱི3ሁ.4

3887655:

ࣰҩͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱217‫ޒ‬61ཱི

36899363

̂ౌົͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱221ཱི

36894567

ᇇૄͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱222ཱི3ሁ

368127:9

Т͕Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱23‫ޒ‬8Ԙ3ཱི

368:1158

೎ϔͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱258ů3ཱི

3688:267

̂჊Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱266‫ޒ‬23Ԙ2ཱི2ሁ

36882799

౰࡚Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱283ཱི2ሁ

368811:1

̂௚Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱336ཱི3ሁ.5

36895533

ֲ݄Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱34:ཱི2ሁ

368:5294

̥೎Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱85‫ޒ‬59ཱི

36898296

Ղ઼रͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱92ཱི3ሁ.3

36888738

ઉώͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱321ů3ཱི2ሁ

3873772:

‫Ͱִރ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱375ཱི2ሁ

387661:8

ˣᇇͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱789ཱི2ሁ

38775577

ᄂΔξϲᓑЪᗁੰ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱7:5ཱི2ă3ሁ

38764258

РཐͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱8ཱི

38789646

າϖͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱916ཱི

38732873

ୁ༄Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˬϔྮ221‫ޒ‬21ཱི2ሁ

38732818

଀ೳͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˬϔྮ247‫ޒ‬53ཱི

38727895

߉Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˬϔྮ254ཱི

387792:3

‫ڗ‬णͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˬϔྮ9ཱི

38598694

͕̂Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડˬϔྮ:8ཱི3ሁ

3858:478

ࢆ჊Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડξϔ̂྽α߱64ཱི

38832378

ᇇॆͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫߱ˬྮڌ‬224‫ޒ‬36Ԙ9ཱི2ሁ

38292993

ҘරͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫߱ˬྮڌ‬224‫ޒ‬7Ԙ6ཱི2ሁ

38235646

पͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫ྮڌ‬α߱5:ཱིă64ཱིг˭2ሁ

382312::

‫ܜ‬ၷͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫ྮڌ‬α߱87ཱི

382972:7

ࡔ‫ڲ‬ዂͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫ྮڌ‬α߱95.2ཱི

9823:79:

‫ܢ‬న‫ܝ̋ڗ‬෧ొ

֢ ʪ ʙ ஑ ʠ ణ ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

234


֢ ʪ ʙ ஑ ʠ ణ ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

235

ᗁ ᒚ ፟ ၹ Щ Ⴭ

г

Ӭ

̮ၳͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫ྮڌ‬α߱99ཱི2ሁ

38273623

Ճ‫Ͱ׏‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫̣߱ྮڌ‬228ཱི3ሁ

385:56:1

Ꮇ‫Ͱݡ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫̣߱ྮڌ‬231ཱི4ሁ.5

38733973

έາͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫̣߱ྮڌ‬257ཱི3ሁ

38727:27

Ԉ઼Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫̣߱ྮڌ‬26ཱི

38712826

ྕ࡚Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫̣߱ྮڌ‬271ཱི2ሁ

3872483:

ϒ‫Ͱܫ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫̣߱ྮڌ‬276ཱི3ሁ.2

38718791

ჯ˘Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫̣߱ྮڌ‬299ཱི

3878467:

आქгͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫̣߱ྮڌ‬299ཱི7ሁ.2

38581:42

‫ݑ‬щͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫̣߱ྮڌ‬2:1ཱི5ሁ.2

38719:87

͸Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫̣߱ྮڌ‬333ཱི

38786912

߆ฯͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫̣߱ྮڌ‬354ཱི

38758255

‫Ͱ͞ڌ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫̣߱ྮڌ‬379ཱི2ሁ

38743167

‫ܜ‬फͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔϠ‫̣߱ྮڌ‬:1ཱི2ሁ

98982898

ШࢆͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔ୉‫ྮڌ‬872ཱི2ሁ

38272131

ϲˠͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔᝋ‫߱ˬྮڌ‬214‫ޒ‬2ཱི

3823:75:

ฮщͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔᝋ‫߱ˬྮڌ‬228ཱི

3827118:

ͳᄫͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔᝋ‫߱ˬྮڌ‬271‫ޒ‬35ཱི2ሁ

38265831

౶ॆͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔᝋ‫߱ˬྮڌ‬271‫ޒ‬3.7ཱི

3824:172

੼൳Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔᝋ‫߱ˬྮڌ‬277ཱི2ሁ

38299612

˘঍Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડϔᝋ‫̣߱ྮڌ‬61ཱི2ሁ

38774487

˧ᜦͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડЍೇΔྮ22‫ޒ‬9:ཱི2ሁ

38762551

ཏৈͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડЍೇΔྮ234ཱི2ሁ

38783455

‫Ͱ࡚ھ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડЍೇΔྮ252ཱི2ሁ

3878336:

Ⴥ᫵Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડЍೇΔྮ93ཱི8ሁ

36888999

ԈຎͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડЍೇ‫ྮݑ‬32ů6ཱི2ሁ

38711:48

૵ᅛͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડЍೇ‫ྮݑ‬33‫ޒ‬49ཱི2ሁ

36899747

ᇉරͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ؼ‬Рූ21‫ޒ‬9ཱི

36899638

‫׽‬ၷͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ؼ‬Рූ27ཱི

368:6825

າර‫Ͱݑ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ؼ‬Рූ37ཱི

36886366

кࣖкͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ؼ‬Рූ56ཱི

36814567

Ԉ‫Ͱپ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ؼ‬Рූ5:ཱི

368:55:2

‫ؼ‬᛬Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ූုؼ‬236ཱི

38777811


ᗁ ᒚ ፟ ၹ Щ Ⴭ

г

Ӭ

૵ઉͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ූုؼ‬254ཱི

38676633

੥Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ූုؼ‬472ཱི

38751821

೎රͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ූုؼ‬4:7ཱི

38757411

૵ᐑͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ූုؼ‬541ཱི

3639:477

ᅈഀͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ූုؼ‬75ཱི2ሁ

36391693

ઈ̥Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ූုؼ‬89.2ཱི2ሁ

3639333:

‫ځ‬ཌྷͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ܜ‬щ‫ྮڌ‬3߱326ཱི6ሁ.3

38228671

Ѡ‫Ͱڒ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ྮߋܜ‬5:5ཱི3ሁ

38298829

‫ܜ‬঍Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ྮߋܜ‬611ཱི3ሁ

3827479:

ᛟͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ྮߋܜ‬617ཱི

98238797

ູ‫Ͱچ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫߱ˬྮڌִݑ‬371.2ཱི3ሁ

38892:79

ઈᇇͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ྮڌִݑ‬α߱217ཱི3ሁ

36892878

Ϋ̜ҢͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ྮڌִݑ‬α߱218ཱི3ሁ

382:15:8

ර̚Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ྮڌִݑ‬α߱228ཱི

3656169:

Ѝ঍Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ྮڌִݑ‬α߱283ཱི

36887678

ࣖЍͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ྮڌִݑ‬α߱61ཱི5ሁ.3

368:9:23

ϒ⎒Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫ྮڌִݑ‬α߱86‫ޒ‬29ཱི

38242376

ૺ༱‫Ͱލ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬234‫ޒ‬9Ԙ3ཱི.5

38712:72

ՂϜᅦͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬274.4ཱི4ሁ

38799816

݄ͨˠͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬34‫ޒ‬29ཱི

38735797

ೳ൳Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬361‫ޒ‬:.4ཱི2ሁ

38578538

‫Ͱ׹‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬367ཱི

38739531

ِᇇͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬372ཱི

3874:21:

̈‫Ͱڒ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬3:2‫ޒ‬43ཱི

38726252

Ҙ‫Ͱڗ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬3:2‫ޒ‬5ཱི

3876192:

ሄ჊Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬51ă53ཱི2ሁ

38533333

ཏ஽Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬54.2ཱི

38644:5:

ѻӖͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬65ཱི3ሁ

38759129

ே‫Ͱ׶‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬72.3ཱི

38722163

അͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬74ཱི3ሁ.2

3878917:

঍૵Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬75ཱི4ሁ

38729762

ϠߋͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬95ཱི

38769928

‫Ͱڟځ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડઉ૵ྮ436‫ޒ‬29Ԙ5ཱི

38765813

֢ ʪ ʙ ஑ ʠ ణ ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

236


֢ ʪ ʙ ஑ ʠ ణ ᖂ ᑛ ਱ ‫ؚ‬

ᗁᒚ፟ၹЩჍ

г

Ӭ

ኖ‫Ͱڟ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડಱᐅූ5:3ཱི2ሁ

38775399

ಱᐅͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડಱᐅූ638ཱི2ሁ

3877181:

‫آ‬щͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડಱᐅූ661ཱི

3874185:

‫ܚ‬ᕃͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડೇᎸΔྮ256ཱི9ሁ

3656244:

ഀЅͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડೇᎸΔྮ326ཱི2ሁ

3823::91

঍ϔͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડೇᎸΔྮ424‫ޒ‬35ཱི2ሁ

38264:21

เրࣖͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડೇᎸΔྮ424‫ޒ‬41ཱི3ሁ

382:6785

૵࡚̀Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડೇᎸΔྮ84ཱི2ሁ

38329222

тຍͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડೇᎸ‫߱˘ྮݑ‬62ཱི3ሁ

386318:7

ՂᇇͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ೶̼Δྮ276‫ޒ‬27ཱི2ሁ

382962:6

ර࡚Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ೶̼Δྮ276‫ޒ‬8ཱི

36563711

೶‫Ͱݡ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ೶̼Δྮ333‫ޒ‬21ཱི

3656:881

ϲ྿Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ೶̼Δྮ333‫ޒ‬73ཱི

38233583

ͳᇹͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ೶̼Δྮ5‫ޒ‬46ཱི

38321157

ߒາͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ೶̼‫߱˘ྮݑ‬32.2ă32.3ă32.5ཱི2ሁ

36811289

͹ˠਃͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ೶̼‫߱˘ྮݑ‬7:ཱི

36883434

‫ݑ‬ΐэͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ೶̼‫߱˘ྮݑ‬7:ཱི3ሁ

36887411

ᛝ‫Ͱګ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડ๰ଊྮ24ཱི

38745:28

૵‫Ͱګ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડາ̚ූ21.2ཱི2ሁ/C2

38721127

າ̚Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડາ̚ූ23.2ཱི

387::8:9

າ‫Ͱڌ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડາ‫ූڌ‬22‫ޒ‬26.2ཱི2ሁ

38727293

‫ڒ‬ᎰͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડາ‫ූڌ‬41‫ޒ‬53ཱི

38786642

អඡͰࡊ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડᇉ‫ූݱ‬35ཱི3ሁ

38288669

̂̓Ͱᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડᇬᅈූ461.2ཱི

38738386

ຂपͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડᇬᅈූ478‫ޒ‬21ཱི

38744393

઼पͰᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડᇬᅈූ481ཱི

38745111

‫Ͱͳ̋ڗ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડᚗ୻ූ33ཱི

38788284

̮‫Ͱݡ‬ᗁ෧ٙ

‫̋ڗ‬ડᛝ‫ූګ‬2:9ཱི

38584323

ྤफ़΍఍Ĉiuuq;00tti.uqd/epi/hpw/ux0qvc0MJU`25/btq@duzq> MJUFSBUVSF'qdbuje>1'dbuje>486:'duyje>4912'tjohmf>ZĂĶᄂΔξ‫̋ڗ‬ડઉ૵‫ڇ‬ચ̚ ͕შ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9018017Ą

237


஑ʭణ ᗾ‫ؘ‬Ⴤ҅୰ˁ ௐ˘༼ ͟ፂॡ΃ ᄂΔд͟ፂॡ΃ͽ݈኎Ϡᗁᒚన߉ྵࠎ৿ͻĂᘽԊ۞నཉ่дТ‫ˬ˩ڼ‬ѐĞ2985ğࠎ˞ дᄂ៉၁Җฟ̋ᇬ൫߆ඉĂ˜నϲ‫ء‬ᘽԊĄ‫ء‬ᘽԊᐌ࢕ᒉҖજĂ૱౯̜ăჼă˱ă೸ͽࠎᓜॡ ାާ̝ϡĄᆒᅛ็Ї֟ᇬॡ˜ᕖ̂‫ء‬ᘽԊ۞నཉĂ‫ٺ‬Чᒉዸ௛гӮన‫ء‬ᘽԊᄃዳঽੰĂͽ෧‫ڼ‬ 58:

࢕ฤ૟়̀ଈĄ

൒҃఺ֱᗁᒚಏҜ۞నཉ֭‫˘ͽܧ‬ਠϔிࠎ၆෪Ą

дӄய̀͞ࢬĂ͟ፂॡ΃ͽ݈՟ѣ‫ځ‬ቁ۞͛ᚥ੃ྶĂ҃д‫̋ڗ‬ຎড়झνೃ؇‫۞ۥ‬ොϠऋ ऋ໒̚੨‫ˬ˩۞ۥ‬૔ؓĂ‫˘̝̚׎‬ӈߏய૔ՆϜऋâਠොϠऋऋౌߏ੨‫˟˩ۥ‬૔ؓĂ઱፾ຎ ড়झ۞ොϠऋऋ੨‫ۥ‬ѣ˩ˬ૔ؓĄ็ᄲˠჍՆϓ۞ய૔ՆϜऋĂπ͟ሤ͕̳ৈĂᑒˠତϠ‫ݒ‬ଂ Ϗќ‫פ‬෱ϡĂ‫̋ڗ‬гડ۞‫ا‬ϔຏ‫ه‬с۞ཌྷҖĂ‫ߏٺ‬૟с‫˟˩׶‬૔ؓ˘੓ֻ؇дຎড়झĂତ‫ࢶצ‬ ͫ௉‫ۥ‬Ą

591

Ϥѩ˵Ξͽۢ྽д༊ॡϤ‫ٺ‬ᗁᒚྤ໚৿ͻâҜᐹս۞ӄய̀кᆃ‫זצ‬г͞ˠ̀

۞ࢦෛᄃ಴ະĄ д͟ፂॡഇ۞Ҙᘽٗ͞ࢬĂ̂ϒ˩αѐĞ2:36ğ̳οᘽ጗र‫ڱ‬Ăఢ‫ܧؠ‬ᘽ጗र̙଀ͽమ ઴ٕ଱ᄃ̝ϫ۞҃Җአ጗ć˫ఢ‫ܧؠ‬ᘽ጗र̙଀ฟనᘽԊĂҭ̳Вဥវְٕۢăះ‫ܜ‬ᄮࠎѣυ ࢋ҃ధΞ۰‫݋‬ΞฟనᘽԊĄ҃͟ˠ̝௫ၚĂ˲ᗁरฟຽĂ࠰଀ฟనᘽ጗‫ވ‬ҋҖგந߉ᘽĂ֭Ϗ ၁߉ᗁăᘽ̶ຽ‫ޘט‬ĂЯѩҋҖฟຽ̝ᘽ጗रྵࠎ͌֍ĄۡҌߌ‫˩׶‬αѐĞ2:4:ğᄂΔξϤᘽ 592

጗रฟన۞ᘽ่ٗ34छĂ‫̚͟׎‬ˠᘽ጗रѣ31ˠĂᄂ៉ˠᘽ጗र่ѣ4ˠĄ

ᙯ‫ٺ‬ᘽથ̝გநĂ‫ࠎ̶݋‬ᘽ‫ݡ‬થĞ͟ˠჍᘽ჌થğ ăᄦᘽ۰ăјᘽĞ͟ˠჍ኱ᘽğˬ჌Җ ̝ĄјᘽొЊ‫ࠎ̶݋‬јᘽᄦౄăјᘽᏮˢăјᘽொˢĞϤ͟ώᔉˢ۰ğ̈́јᘽమ኱α჌Ă‫׎‬ధ ΞӮ଱ᝋ‫ٺ‬г͞ះĄॲፂߌ‫˩׶‬αѐĞ2:4:ğ۞ࡔᐂĂ༊ॡฟన‫ٺ‬ώડ۞ᘽથѣͽ˭ೀछĈ

ܑ22.9!!!͟ፂॡ΃‫̋ڗ‬ડᘽܑٗ થཱིЩჍ

ᒉຽ჌ᙷ

ฟన۰‫ؖ‬Щ

ӻщૅ

ᘽ჌થࣘјᘽ̈́јᘽᙷҬ‫ݡ‬మ኱

ᘲ୻ͫ

ఄ̥‫׶‬

ᘽ჌થࣘјᘽᄦౄ̈́јᘽᙷҬ‫ݡ‬మ኱

ఄഀึ

ৈӀᘽٗ

ᘽ჌થࣘјᘽ̈́јᘽᙷҬ‫ݡ‬మ኱

‫ˬڒ‬Մ

ᓽ‫׶‬ᘽٗ

ᘽ჌થࣘјᘽ̈́јᘽᙷҬ‫ݡ‬మ኱

ૺϜፘ

ึ̥ᘽٗ

ᘽ჌થࣘјᘽమ኱

ౘੑБ

‫ڒ‬ཌྷЪᘽٗ

ᘽ჌થࣘјᘽ̈́јᘽᙷҬ‫ݡ‬మ኱

‫ڒ‬

໚‫׶‬ᘽٗ

ᘽ჌થࣘјᘽ̈́јᘽᙷҬ‫ݡ‬మ኱

‫ڒ‬

ཌྷщૅᘽٗ

ᘽ჌થࣘјᘽ̈́јᘽᙷҬ‫ݡ‬మ኱

Ϯ

֢ ʪ ʙ ஑ ʭ ణ ᗾ ‫ؘ‬ Ⴤ ҅ ୰ ˁ

ྤफ़΍఍ĈĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ72.83Ą

58: ĮᄂΔξԠį Ă‫ס‬αĂIJۤົԠĆۤົ჊Ӏቔij Ăௐ˘ౢĂࢱ:.21Ą 591 ཧࣖົበĂĮ‫ְ߇۞̋ڗ‬į ĂᄂΔĈ‫̋ڗ‬ડ̳ٙĂ3114ѐ2͡˟‫ה˘ۍ‬Ăࢱ45Ą 592 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ69.6:Ą

238


ಶώડᄃᄂΔ‫΁׎‬гડͧྵĂ͟ፂॡ΃۞ᗁᒚ፟ၹᄃᘽٗᇴϫ࠹၆ֽᄲព଀ྵ͌ĂΞਕ ᄃ༊ॡώડ۞ˠ˾ᇴณᄃฟ൴ѝ୎ѣٙᙯాĄ Ωγдᛝ‫ූګ‬ˢ˾఍Ϥૺѯ‫ڌ‬͹޺۞ᓽјᘽ‫ظ‬జჍࠎ‫̋ڗ‬ௐ˘ཱི̚ᘽ‫ظ‬Ă༊ॡ˘ਠˠӮ ͽĶᘽ‫˶ظ‬ķᇸჍ̝ĂϤ‫׎ٺ‬ᗁఙ੼෹ΐ˯য়็۞ࡤབ̈́ཕͿ৪͞Ăᅈ‫ܕ‬ঽˠӮͽᓽјᘽ‫ࠎظ‬ ‫̋ڗ‬ௐ˘ཱི̚ᘽ‫ظ‬Ąְ၁˯‫̋ڗ‬ௐ˘ཱི̚ᘽ⯴ࠎᓽ‫׶‬ᘽٗĂᓽ‫׶‬ᘽ̝ٗ౹Ᏹˠࠎૺᕃ፨Ăࣧࠎ ჊‫ޙ‬ႉэۢЩ̚ᗁरĂ྽Ѝ˟˩ѐĞ2951ğมഭঔֽᄂĂдᛝ‫ූګ‬ഭ௺‫˾ޒ‬ᚙದҖචĂ‫ظ‬Щӈ ࠎᓽ‫׶‬Ąᕃ፨ѣ˟̄Ă‫ܜ‬շ͇ኲĂѨշʹ˚Ăᕃ፨ѣຍརཧᕩॲĂ‫ݍߏٺ‬ᐽ˟̄ણΐࡊᓝĂͽ ‫ܮ‬ᓝछዏа჊‫߇ޙ‬ฏĂҭ‫͇̄ܜ‬ኲԠдᚙದᑻ͵Ă˜‫ݚٺ‬ᖳϐѐĞࡗ2971ğҋഭ௺‫˾ޒ‬ዏҌᛝ ‫ݱ˾ූګ‬สᇁ၆ࢬΩҖ౹ϲᓽјᘽ‫ظ‬Ă‫ޢ‬Ϥ͇ኲ̳̝‫ૺ̄ܜ‬ѯ‫ڌ‬ᚶٚĂૺѯ‫ڌ‬ӈܸჍ̝Ķᘽ‫ظ‬ ˶ķ ĂΞଓᄂ៉Ѝೇ‫ޢ‬ᘽ‫ૺ˶ظ‬ѯ‫ڌ‬࿅͵Ăᓽјᘽ‫ޢظ‬ᚶ൑ˠĂ‫̋ڗ‬ௐ˘ཱི̚ᘽ‫ظ‬ಶѩඕՁĄ ֽࣧ۞ᓽ‫׶‬ᘽٗϤᕃ፨Ѩ̄ૺʹ˚͹޺Ă‫̶ޢ׎‬ҾϤ̄ૺϜፘᄃगૺ઼ேᚶٚĂ઼ேΝ͵‫ޢ‬൑ 573

ۡր‫ཱྀޢ‬ΞᚶٚĂ˜ϤϜፘ̝̃ಪཧำ΅дࣧӬ͹޺ᓽ‫׶‬ᘽ‫ظ‬Ą

֢ ʪ ʙ

д͟ፂॡഇ۞ӄய̀͞ࢬĂ͟ፂ‫ܐ‬ഇ̝ӄய̀Ⴭࠎӄய૎Ă‫ޢ‬ԼჍய૔ĂҌ̂ϒ˩˟ѐ Ğ2:34ğ̳ؕοᄂ៉ய૔ఢ‫݋‬ΐͽ௚˘გநĄ

594

Ğ2:13ğдᄂ៉۞̳ϲᗁੰฟؕӄய̀۞ૈ੊

̍үĂฟؕΪќ͟ᚱ̃̄ࠎጯϠâۡࢋ‫ڼځז‬α˩ѐĞ2:18ğ Ă̖ৼˢᄂᚱّ̃ତ‫צ‬ӄய੊ ቚĄ̂ϒ˝ѐĞ2:31ğ੓âֱռˠฟຽ۞૎யࡊᗁर˵ฟؕ੊ቚӄய̀۞̍үĄг͞኎Ϡ፟

஑ ʭ ణ

ᙯ˵నѣ4͇‫ז‬8͇̙ඈ۞ൺഇኝ඀Ăͽֻ༊гͽତϠࠎຽăҭϏ‫צ‬ϒёӄயିֈ۞ய૔ซ࣒Ă

ᗾ ‫ؘ‬ Ⴤ ҅ ୰ ˁ

ॲፂᄂ៉ௐ˘Ҝ૎யࡊฟຽᗁर੼ະᅈ۞ᄲ‫ڱ‬Ă͟ώঽநጯछ̌୹ϒ྽Ăд‫˝˩˟ڼځ‬

ְ‫֭ޢ‬૟൴ᄃ໰ᙋĂҭ఺ᙷ۞ӄய̀Ϊਕࢨ‫ٺ‬༊гેຽĄ̂ొЊ‫צ‬࿅ӄயିֈ۞ӄய̀ౌણᄃ ҋҖฟຽĂٕд኎ϠٙેҖତϠĂҭ˵ѣ͌ొЊдᗁੰ̍үĄ

595

ѐĞ29:7ğಶЇᖚ‫ٺ‬ᄂ៉ᓁ༛‫ࣘع‬ய૎ˠࡊొ‫ܜ‬Ă֭д‫˩ˬڼځ‬ѐĞ29:8ğѐࠎᗁጯ७۞ࣘЇ ӄି଱Ą̌୹ͩ༊ॡഅ঻˭‫׌‬ѺкЩ̃वग̝ӄய̀Ă೸Ҷ‫ٺ‬ᄂ៉ЧгડĂүࠎ૎யࡊ̝݈ዡ 596

ыһĄ੼ະᅈᗁϠ‫̂ٺ‬ϒαѐĞ2:26ğซˢ૎யࡊĂ֭д̂ϒ˝ѐĞ2:31ğฟຽĄ

˟Ѩ̂ጼഇมĂᄂΔξВѣˬछӄய̀ጯ७Ă੼ະᅈᗁरᏱந‫˘̚׎‬छ૎யጯ७Ą༊ॡ ‫ا‬ҝᛝ‫ූګ‬268ཱི۞‫ڒ‬ણĞ‫̄ͳ઼̈̋ڗ۞ֽޢ‬ၷ७‫͈ܜ‬ˠğಶШ੼ᗁरጯ௫ӄயĂ‫اֽޢ‬ҝ ‫ූ̋ڗ‬266ཱི۞ૺ྆͡Ğ‫྆͡ૺڒࠎ͈݄ؖޢ‬ğ˵˘Т݈‫ـ‬ಶ᝝Ą‫׌‬ˠ˫ણΐĶᄂΔξᕌᘼய ૔ᓾ௫ٙķ ĞҜ‫֘ͫޢٺ‬৭ᖞξ߆‫ܕܢع‬ğ Ăྍᓾ௫ٙࠎᕌᘼಱ̄ٙ‫ܜ‬ٙ౹ᏱĂᓾरࠎ‫̚۞ֽޢ‬

593! ӓ‫ޙ‬ϔĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį ĂᄂΔĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3113ѐ21͡2͟ĂௐαഇĂࢱ 75.77Ą 594 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ65.67Ą 595 ӓလࢁĂIJᗁᒚ૞ຽăّҾᄃ઼छĈᄂ៉ӄய̀Ꮈ਽۞ۤົጯ̶‫ژ‬ij ĂĮᄂ៉ۤົጯࡁտį Ă3111ѐ 8͡ĂௐαഇĂࢱ2:2.379Ą 596! ӓလࢁĂIJᗁᒚ૞ຽăّҾᄃ઼छĈᄂ៉ӄய̀Ꮈ਽۞ۤົጯ̶‫ژ‬ij ĂĮᄂ៉ۤົጯࡁտį Ă3111ѐ 8͡ĂௐαഇĂࢱ2:2.379Ą

239


Ꮈᗁੰष˼ϣ౾̀ٙ૲ᅳ۞ဥฤĄ‫˝˩׶ߌٺ྆͡ૺڒ‬ѐĞ2:55ğᅳ‫לזז‬ຽᙋ३Ă֭‫଀פ‬ய 597

૔ྏរЪॾᙋ३Ğ༊ॡϏ႕28໐ğ Ă‫ޞ‬ѐ႕32໐Ă‫଀פ‬ӄய̀̈́ॾᙋ३Ą

҃дߌ‫̣˩׶‬ѐĞ2:51ğ۞੃ᐂ̚Ăώડ۞ӄய̀ੵ˞‫ڒ‬ણĞͳ‫ͩڒ‬ણğ̝γĂᔘѣͳ 598

ͩචăषౘͩཧ୲ăᗞͩͪ៣ăՆͩᚗᆂඈೀҜӄய̀Ą

ௐ˟༼ ࠷ᔑξॡഇ Ѝೇ̝‫ޢ‬၆‫ٺ‬ᘽથ۞გநĂֶ̰߆ొ‫ٺ‬ϔ઼ˬ˩˛ѐĞ2:59ğˬ͡˟˩˝࣒͟ϒ̳ο̝ Ķგநᘽથఢ‫݋‬ķఢ‫ؠ‬Ăᘽથ̝჌ᙷΒ߁གྷᒉ̚ăҘᘽԲ൴ă࿬઴̈́ᄦౄٕአ጗ඈ̚ᘽથᄃҘ ᘽથć̚ᘽથᑕϤ̚ᗁरٕሢᏟᘽّ‫ူظ‬გநᘽ‫ݡ‬ĂҘᘽથᅮѣᘽ጗रٕᘽ጗Ϡგநᘽ‫ݡ‬Ą൒ ҃ᄂ៉Ѝೇ̝‫ܐ‬ĂЯ༊ॡᒖဩྵࠎপঅĂͷѣ͟ፂॡ΃ٙ᏷঻̝Ҙᘽ჌થă̚ᘽ჌થ̈́јᘽአ ጗થඈхдĂᄂ៉࠷߆‫ࠎع‬ዋᑕг͞၁ᅫᅮࢋĂ‫ٺ‬ϔ઼ˬ˩̱ѐĞ2:58ğࢎ࿴Ķᄂ៉࠷გநᘽ થᏱ‫ڱ‬ķ Ăఢ‫ؠ‬ᘽથ̝გநੵֶ໰̚δ‫΄ڱ‬నཉ̚ᘽથᄃҘᘽથ̝γĂ֭నཉҘᘽ჌થă̚ᘽ ჌થăјᘽአ጗થăᘽ‫ݡ‬࿬઴થ̈́јᘽᝊమඈĄ̰߆ొᔵഅ‫ٺ‬ϔ઼̣˩˘ѐĞ2:73ğ΄฽ᄂ៉ ࠷኎Ϡ఍Ă̈́ϔ઼̣˩̱ѐĞ2:78ğม࣒ϒ̳οᘽથგநఢ‫݋‬ॡĂ‫ޘ׌‬୬૟ϏЪ̚δ‫̝΄ڱ‬ᘽ 599

થ̟ͽፋந஌՛ĂҭЯ৿ͻ‫׍‬វᏱ‫ڱ‬Ăͽ̈́г͞Ч჌ӧᙱЯ৵̝ᇆᜩ҃Ϗਕ྿јĄ

֢ ʪ ʙ

Ҍ‫̋ڗٺ‬ડ۞ᘽથĂॲፂϔ઼α˩ѐĞ2:62ğҌϔ઼̣˩̣ѐĞ2:77ğ۞௚ࢍྤफ़Ξ ۢĂᘽથᓁᇴϤ32छᆧ‫ܜ‬Ҍ79छĄ‫̚׎‬ҘᘽԲ൴થᄃҘᘽ࿬઴થѣྵ಼̂‫۞ޘ‬ј‫ܜ‬ĂҘᘽԲ൴ થଂ2छј‫ࠎܜ‬7छćҘᘽ࿬઴થ‫݋‬ଂ6छј‫ࠎܜ‬43छĂҘᘽᄦᘽથ‫ۡ˘݋‬ჯ޺д2ă3छ̝มĄ ̚ᘽથ‫̚ͽ݋‬ᘽአ጗થᆧΐྵкĂѣ͌ᇴೀछ۞̚ᘽᄦᘽથĂώડԆБ՟ѣ̚ᘽԲ൴થĂ̚ᘽ ࿬઴થҋϔ઼α˩˟ѐĞ2:64ğͽ‫ޢ‬Ăٙ଀‫ࡔ۞ז‬ᐂࠎ࿬Ă఺Ξਕߏྍѐͽ‫ޢ‬૟̚ᘽ‫ظ‬ᕩᙷࠎ ̚ᘽአ጗̝߇Ąፋវ҃֏Ăώડᘽથ൴ण۞ᔌ๕ߏҘᘽથుѐᆧΐĂ̚ᘽથ۞൴ण‫݋‬Ӕனઃ႖ ۞ன෪Ą

59:

఺ᑕྍᄃҋ͟ፂॡഇͽֽໂ˧ଯᇃҘᗁĂ࡭ֹҘᗁᄃҘᘽు႙‫זצ‬ᄂ៉ˠϔ۞‫ܫ‬

ᏥĂ҃̚ᗁᄃ̚ᘽ‫݋‬Яࠎ৿ͻѣ˧۞ࡊጯᙋ‫҃ځ‬ు႙̙‫ࢦצ‬ෛѣٙᙯܼĄࡶ૟ώડᘽથ۞ј‫ܜ‬ ѡቢᄃᄂΔξᘽથ۞ј‫ܜ‬ѡቢү˘ͧྵĂ‫݋‬Ξ൴னώડᘽથ۞ᆧ‫ܜ‬தྵᄂΔξፋវ۞ᆧ‫ܜ‬தࠎ ੼Ă఺Ξਕ˵ͅߍ΍ώડ۞ᗁᘽྤ໚ࣧАߏͧྵ̙֖۞Ą

஑ ʭ ణ ᗾ ‫ؘ‬ Ⴤ ҅ ୰ ˁ

597 iuuq;00qipup/ttqt/uq/fev/ux0sfdpnnfoe0nbjo/qiq@h3`jufnJe>752ĂĶ‫۾܆̋ڗ‬შ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ:9018034Ą 598 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij Ăௐ˟ౢĂࢱ65.67Ą 599 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij ĂௐˬౢĂࢱ219.21:Ą 59: ᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂЧѐ‫ޘ‬Ą

23:


5:1

ܑ22.:!!!‫̋ڗ‬ડᘽથ௚ࢍܑ ѐ ‫ޘ‬

ᘽથᓁࢍ ҘᘽԲ൴ Ҙᘽ࿬઴

Ҙᘽᄦᘽ Ҙᘽአ጗ ̚ᘽԲ൴ ̚ᘽ࿬઴ ̚ᘽᄦᘽ ̚ᘽአ጗

Ğϔ઼ğ

֢ ʪ ʙ ஑ ʭ ణ ᗾ ‫ؘ‬ Ⴤ ҅ ୰ ˁ

51ѐ

32

2

6

2

1

1

25

1

1

52ѐ

41

2

:

2

1

1

25

1

6

53ѐ

36

2

8

1

1

1

1

1

28

54ѐ

46

2

22

2

1

1

1

2

32

55ѐ

48

1

23

4

1

1

1

3

31

56ѐ

52

1

26

3

1

1

1

4

32

57ѐ

52

1

25

3

2

1

1

4

32

58ѐ

5:

1

28

3

2

1

1

6

35

59ѐ

63

1

28

3

2

1

1

6

38

5:ѐ

73

1

38

3

2

1

1

6

38

61ѐ

7:

3

3:

3

3

1

1

6

3:

62ѐ

82

3

3:

3

3

1

1

4

44

63ѐ

72

3

3:

3

3

1

1

34

4

64ѐ

74

3

3:

2

3

1

1

4

37

65ѐ

76

6

42

2

1

1

1

4

36

66ѐ

79

7

43

2

1

1

1

4

37

ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂЧѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦܑĄ

5:1 ॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂЧѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦܑĄ

241


Ŝ ᄂΔξᘽથј‫ܜ‬ѡቢဦ ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬Ă Чѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦဦĄ

֢ ʪ ʙ ஑ ʭ ణ ᗾ ‫ؘ‬ Ⴤ ҅ ୰ ˁ

Ŝ ‫̋ڗ‬ડᘽથј‫ܜ‬ѡቢဦ ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬Ă Чѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦဦĄ

242


Ҍ‫ٺ‬дѩ˘ॡഇ۞ӄய̀͞ࢬĂ઼ϔ߆‫ֽع‬ᄂͽ‫݈۞ޢ‬31ѐĂฟຽӄய̀ᄃռˠӄய̀ ̪͹ጱ˞ᄂ៉̂ొ̶۞ତϠ̍үĄТॡĂᗁर۞ତϠத˵ர຋˯‫چ‬Ăଂϔ઼α˩ѐĞ2:62ğѐ ۞4ƦĂϔ઼α˩̱ѐĞ2:68ğѐ۞9ƦĂ‫ז‬ϔ઼̣˩˘ѐĞ2:73ğ۞25ƦĄᗁरд఺࣎ॡഇ۞ ତϠதᆧ੼Ă͹ࢋࣧЯᑕྍߏᗁरᇴณώ֗۞ԣిᆧΐĄϤ‫઼ٺ‬ϔ߆‫ع‬၆ᗁर۞ᙋ໰‫͟ྵޘט‬ ፂॡഇᆵᗫధкâ˭̄ಶк˞˯˼ЩЪॾᗁरĄΐ˯ϔ઼ˬ˩ˣѐĞ2:5:ğͽ‫ޢ‬ᐌ࢕ฤֽᄂ ៉۞࢕ᗁĂ˵಼̂ᆧΐ˞ᄂ៉ᗁर۞ᇴณĄ2:51ѐ΃ϐҌ2:71ѐ΃‫ܐ‬ٙາనϲ۞ˬٙᗁጯੰĂ ˵າ੊ቚ˞˘ԲᗁरĄ

5:2

߆ඉ˯ࢦϡӄய̀Ăдᙋ໰‫ޘט‬ᄃିֈ‫ޘט‬ĂϺග̟ӄய̀Հ౼‫͟ٺ‬ፂॡഇ۞୧ІĄಶ ‫֏҃΄ڱ‬Ă઼ϔ߆‫ع‬д઼̂̚ౙ‫ٺ‬ϔ઼ˬ˩˟ѐĞ2:54ğٙ‫۞ؠט‬ӄய̀‫ڱ‬Ă‫ٺ‬ϔ઼ˬ˩ˣѐ Ğ2:5:ğдᄂ៉̳Ҷ၁߉Ă‫΄ځ‬ĶତϠķࠎӄய̀۞ຽચĂͧ͟ፂॡഇ۞Ķᄂ៉ய૔ఢ‫݋‬ķՀ ୻຾гᄲ‫˞ځ‬ӄய̀۞̍үቑಛĄ‫׎‬ዶΒ߁ள૱ॡ଀‫ؼ‬ኛᗁर۞‫΄ڱ‬ఢ‫ؠ‬Ă‫݋‬ᄃ͟ፂॡഇ൑ ளĄିֈ˯‫݋‬ଂጯवё۞ӄயିֈĞ‫ܢ‬న‫ٺ‬ᗁੰវ‫੊˭ט‬ቚğ ĂតјՀϒё۞ᖚຽିֈĞјϲ

֢ ʪ ʙ

ӄயጯ७ğ Ą఺ߏͧ͟ώ߆‫ع‬ॡ΃ՀԆፋ҃‫ܜ‬ഇ۞ӄயିֈĄϔ઼α˩̣ѐĞ2:67ğͽ݈ĂБ ࠷ѣα᜕ٙநӄயጯ७೩ֻӄயିֈĄ2:71ѐ΃Ăռϲӄயጯ७፬ᆧĂ̂࡭˯ࠎ‫̚ܐ‬லຽ‫ޢ‬Ă ˬѐҌ̣ѐĞ̣૞ğ̙ඈ۞ିֈѐ‫ט‬Ąͽϔ઼̣˩˛ѐĞ2:79ğࠎּĂ༊ॡѣ˩̣ٙጯ७೩ֻ ӄயିֈĂ༊ѐଂӄயࡊலຽˠᇴ྿5:7ˠĄ

஑ ʭ ణ ᗾ ‫ؘ‬ Ⴤ ҅ ୰ ˁ

5:3

Ҍ‫ٺ‬ѩ˘ॡഇ‫̋ڗ‬ડ۞ӄய̀‫݋‬Ξଂώડ۞யٗᄲ੓Ăϔ઼α˩ѐĞ2:62ğѐνΠĂͳ ‫ڒ‬ણă‫̙ڒ‬ă‫ˬ྆͡ૺڒ‬ˠĂ‫ྮ֘ޢ̋ڗٺ‬Ğனˣᇇྮα߱ঔึሁӬğЪฟ‫̋ڗ‬யٗĄѩॡϒ ࢬᓜጼ‫ޢ‬ᑈ‫׊‬ሗ̝γĂГΐ˯̂ณዏொˠ˾യˢ‫̋ڗ‬ડĂֹ଀‫̋ڗ‬யٗ۞ຽચᄐᄐ͟˯Ąϔ઼ α˩αѐĞ2:66ğٕϔ઼α˩̣ѐĞ2:67ğ Ăഅགྷ౹˭ಏ͡ତϠ:7Ҝᑈ‫੃۞׊‬ᐂĄϤ‫̋ڗٺ‬ă ‫ݑ‬പă̰സăѱͤ̈́ˬૺஞ˘૲۞૎̃Ăಈᝌ‫̋ڗז‬யٗϠயĂͽ࡭ˠ႕ࠎଈĂ‫ڒͳߏٺ‬ણᄃ ‫྆͡ૺڒ‬Ğ‫׌‬ˠࠎ̈ؑᄃԙ૎ᙯܼğՙ‫ؠ‬дˬૺஞૄษྮय़ฟన̶ੰĂ‫׌‬ˠଳՏ͡዇ᖚ͞ёĂ ͽˬ዇֘‫ૄ̈́̋ڗܔـ‬ษྮĄ‫ڒͳֽޢ‬ણЯ‫̋ڗ‬யٗϠຍᎸ‫ٻ‬ͷ̙ಝ‫ܔـ‬౻௢Ă‫ߏٺ‬૟ˬૺஞ ۞யٗឰ‫྆͡ૺڒ‬፾˧གྷᒉĄ‫ߏٺ྆͡ૺڒ‬д‫ܫ‬ཌྷྮĞனԼࠎ͛‫ූپ‬ğ෼Ѝೇ‫̙ྮݑ‬ᅈ఍ͽ6 ༱̮ᔉ଀˘‫ޏ‬Ă‫ٺ‬ϔ઼α˩̣ѐĞ2:67ğѐˬ͡α͟ฟؕ፾ϲགྷᒉயְٗຽĂདѣ᜕̀4ЩĂ ߾җ૎2Щ̈́2Щ୻ሒ૎Ă֭‫׻‬Щࠎ̚ᎸயٗĄ

5:4

ϔ઼̣˩ˬѐĞ2:75ğ Ă‫̄ͳ઼̈̋ڗ‬ၷ७‫̚ٺܜ‬ϒྮ294ཱིᎸ‫͇ࣨ౅ޙ‬αሁĂ֭૟Ķ‫ڗ‬ ̋யٗķଂ‫̋ڗ‬ξಞ‫ڌ‬઎̚ϒྮ264ཱིĞனдঔึሁğᖞӬዏѩĄѩॡĂ‫ූ̋ڗ‬ѣ4छயٗĈ˘ ࠎՂͳචĶϒщயٗķćΩ˘छҜ‫ٺ‬๽য়झ˾Ă‫ࠁ̋ڗ‬΍ٙϒ၆ࢬ۞‫̙ڒ‬ĶઉϠயٗķć‫̋ڗ‬

5:2 ӓလࢁĂIJᗁᒚ૞ຽăّҾᄃ઼छĈᄂ៉ӄய̀Ꮈ਽۞ۤົጯ̶‫ژ‬ij ĂĮᄂ៉ۤົጯࡁտį Ă3111ѐ 8͡ĂௐαഇĂࢱ2:2.379Ą 5:3 ӓလࢁĂIJᗁᒚ૞ຽăّҾᄃ઼छĈᄂ៉ӄய̀Ꮈ਽۞ۤົጯ̶‫ژ‬ij ĂĮᄂ៉ۤົጯࡁտį Ă3111ѐ 8͡ĂௐαഇĂࢱ2:2.379Ą 5:4 iuuq;00qipup/ttqt/uq/fev/ux0sfdpnnfoe0nbjo/qiq@h3`jufnJe>752ĂĶ‫۾܆̋ڗ‬შ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ :9018034Ą

243


኎Ϡٙ߸ગඖӄய̀д̚૬ĂГΐ˯‫྆͡ૺڒ‬дˬૺஞ۞Ķ̚Ꮈயٗķ Ă̙ࢍზ઼࢕ᗁੰᄃா Յ۞᜕ந৭Ă‫̋ڗ‬гડВѣ5มۢЩ۞யٗĄ

5:5

ଂ௚ࢍྤफ़ֽ࠻ĂΞͽ଀ۢ‫̋ڗ‬ડ۞ӄய̀ˠ

ᇴдϔ઼̣˩ѐĞ2:72ğͽ‫ޢ‬఍‫ͪ۞੼ྵ࣎˘ٺ‬໤Ą

֢ ʪ ʙ Ŝ ‫̋ڗ‬ડӄய̀ј‫ܜ‬ѡቢဦ ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬Ă Чѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦဦĄ

஑ ʭ ణ ᗾ ‫ؘ‬ Ⴤ ҅ ୰ ˁ

Ŝ ̚Ꮈயٗາງརј ݈ଵΠ˟ࠎ‫྆͡ૺڒ‬ ྤफ़΍఍Ĉ iuuq;00qipup/ttqt/uq/fev/ux0sfdpn nfoe0nbjo/qiq@h3`jufnJe>752 ĂĶ‫۾܆̋ڗ‬შ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ :9018034Ą

224

iuuq;00qipup/ttqt/uq/fev/ux0sfdpnnfoe0nbjo/qiq@h3`jufnJe>752ĂĶ‫۾܆̋ڗ‬შ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ :9018034Ą

244


ௐˬ༼ ۡᔑξॡഇ ᄂΔξ‫ٺ‬ϔ઼̣˩̱ѐĞ2:78ğ˛͡˘ ͟Լ‫ۡט‬ᔑξ݈Ă‫ٺ‬ϔ઼̣˩˘ѐĞ2:73ğ၁ ߉˘થ˘໰௚˘൴໰߆ඉĂ̙ኢЇңથཱིӮϤ ξ߆‫ع‬८൴ᒉӀְຽ൳੃ᙋĂ൒҃Яࠎથຽ൳ ੃‫ڱ‬ᄃᘽથგநఢ‫׌݋‬۰ຍў࢛ளĂᘽથઃ ຽă໏ຽăᘳዚે໰Ă኎ϠԊ‫ــ‬൑ଂۢଉĂ ‫ܧ‬ҭᘽથྤफ़ൺ৿ĂՀֹᘽ߆გநౄј৴ใன ෪Ă఺჌ଐԛ˘ۡ‫ז‬ϔ઼̣˩ˣѐĞ2:7:ğԼ Ϥ኎ϠԊಏ፾८൴ᘽથధΞᙋ‫ז଀̖ޢ‬ԼචĄ 5:6

ࠎ˞ΐૻᘽ߆გநĂ̚δ࿴Ҷ၁߉ᘽ‫ۏ‬

֢ ʪ ʙ ஑ ʭ ణ ᗾ ‫ؘ‬ Ⴤ ҅ ୰ ˁ

ᘽથგந‫࠹̈́ڱ‬ᙯ‫ڱ‬ఢĂᄂΔξࠎ੨Ъາ‫̝ڱ‬ ߉ҖĂ֭ၔ‫غ‬ፋ࿲ᘽથĂଂϔ઼̱˩˟ѐ Ğ2:84ğ˩˘͡˘͟੓Ҍ̱˩ˬѐĞ2:75ğ̱ ͡ˬ˩˘ͤ͟Ăֶ໰ᘽ‫ۏ‬ᘽથგந‫̝ڱ‬ఢ‫ؠ‬Ă ၆Бξᘽથೱ൴ᘽથధΞે໰Ăֹᘽ߆გநৼ ˢϒ࢖Ąາ‫ڱ‬ఢ‫̝ؠ‬ᘽથᙷҾѣĈҘᘽమ኱ Ŝ ‫ܫ͟ټ‬ཌྷྮĞன͛‫ූپ‬ğय़۞̚Ꮈயٗ ྤफ़΍఍Ĉ iuuq;00qipup/ttqt/uq/fev/ux0sfdpnnfoe0nbjo/qi

ຽăҘᘽᄦౄຽă̚ᘽమ኱ຽă̚ᘽᄦౄຽă ᗁᒚጡՄమ኱ຽăᗁᒚጡՄᄦౄຽăҘᘽ჌

q@h3`jufnJe>752ĂĶ‫۾܆̋ڗ‬შ৭ķ Ăຩವ͟

થăјᘽ࿬઴થĄ‫̚׎‬јᘽ࿬઴થ൳੃ᙋҋϔ

ഇĈ:9018034Ą

઼̱˩˟ѐĞ2:84ğ˩˟͡˘͟੓Ҍϔ઼̱˩ ̣ѐĞ2:87ğ˩˘͡ˬ˩ͤ͟үᆿĂ̙Г८

൴ĄҘᘽ჌થ൳੃ᙋѣड़ഇมҌϔ઼ˣ˩˟ѐĞ2::4ğ˩˘͡ˬ˩ͤ͟Ą

5:7

ࡶଂ௚ࢍᇴፂֽ࠻ĂᄂΔξ۞Ҙᘽమ኱થĞҘᘽٗğҋϔ઼̣˩˛ѐĞ2:79ğҌϔ઼˛ ˩ˬѐĞ2:95ğߏӔனྵԣి۞ј‫ܜ‬Ăϔ઼˛˩αѐĞ2:96ğҌϔ઼ˣ˩˟ѐĞ2::4ğߏј‫ܜ‬ ᔌ‫ٺ‬ઃ႖۞ล߱Ă҃ҋϔ઼ˣ˩ˬѐĞ2::5ğ੓‫݋‬Ӕன࢑ј‫۞ܜ‬ன෪ĄҘᘽ̝ٗٙͽົдϔ઼ ˣ˩ˬѐĞ2::5ğͽ‫ޢ‬Ӕன࢑ј‫۞ܜ‬ன෪ੵ˞Ҙᘽٗᇴณ࿸‫̝׶‬γΞਕᄃБϔઉ૵ܲᐍдϔ઼ ˣ˩αѐĞ2::6ğ۞၁߉ѣᙯĂБϔઉܲ၁߉‫ޢ‬Ă‫ז‬ᗁੰ෧ٙ࠻ঽ‫ז̙ͧــ‬ᘽٗ෴ࢋֽ଀ ෳĂҘᘽٗ‫זצ‬Бϔઉܲ၁߉۞ᇆᜩĂ‫މ‬໚ు႙߹εĄ࠹၆۞̚ᘽమ኱થĞ̚ᘽ‫ظ‬ğ‫ߏ݋‬ҋϔ ઼̣˩˛ѐĞ2:79ğ੓ӈӔனቤՎј‫۞ܜ‬ᔌ๕Ă‫ࣧ׎‬Я‫݋‬Ξਕࠎధк็௚̚ᗁ֭ϏΐˢБϔઉ

5:6 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij ĂௐαౢĂࢱ2:1Ą 5:7 ĮᄂΔξԠį Ă‫ˬס‬ĂIJ߆‫ט‬ԠĆ኎Ϡቔij ĂௐαౢĂࢱ2:1.2:2Ą

245


ܲĄ‫̋ڗ‬ડ۞̚Ҙᘽٗј‫ܜ‬ᔌ๕ૄώ˯ᄃᄂΔξᙷҬĂဦܑ˯Ӕனரѣ̙Т̝఍ߏдϔ઼˛˩ ˝ѐĞ2::1ğѣ˘࣎̂۞ౝརĂ‫ࣧ׎‬ЯࠎྍѐᄂΔξҖ߆ડአፋĂ‫ܫ‬ཌྷડଂ‫̋ڗ‬ડ̶΍ĂЯѩ 5:8

‫̋ڗ‬ડ۞̚Ҙᘽٗ‫ܮ‬ᒠมഴ͌̂ΗĄ

ᄃᄂΔξ‫΁׎‬Җ߆ડ࠹ͧĂ‫̋ڗ‬ડᘽԊछᇴͧதࠎБξ˩˟ડ̝̚౵Ҳ۞˘ડĞ5/3: 5:9

Ʀğ Ą

఺Ξਕᄃώડᗁᒚੰٙྤ໚ᖳಱѣᙯĄ

֢ ʪ ʙ Ŝ ᄂΔξ̚Ҙᘽమ኱થј‫ܜ‬ѡቢဦ ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂЧ ѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦဦĄ

஑ ʭ ణ ᗾ ‫ؘ‬ Ⴤ ҅ ୰ ˁ

Ŝ ‫̋ڗ‬ડ̚Ҙᘽమ኱થј‫ܜ‬ѡቢဦ ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂЧ ѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦဦĄ

5:8 ॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂЧѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦဦĄ 5:9 iuuq;00xxx/tpohtibo.ifbmuizdjuz.ubjqfj/psh/ux0Djuz&31Qspgjmf/btq@foh>1'pck>tvcnfov2ĂĶᄂ Δ‫̋ڗ‬ઉ૵‫ݱ‬ξშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ:9014018Ą

246


ܑ22.21!!!ᄂΔξᄃ‫̋ڗ‬ડ̚Ҙᘽથ௚ࢍܑ ѐ‫ޘ‬

Δξᘽથᓁࢍ

ΔξҘᘽమ኱

Δξ̚ᘽమ኱

‫̋ڗ‬ᘽથᓁࢍ ‫̋ڗ‬Ҙᘽమ኱

‫̋ڗ‬ડᘽమ኱

68ѐ

27::

2129

588

89

52

42

69ѐ

2872

216:

5::

89

51

43

6:ѐ

2:56

2327

638

:3

64

45

71ѐ

3241

247:

687

233

84

52

72ѐ

3445

2653

68:

256

:5

56

73ѐ

35::

2783

727

295

238

61

74ѐ

3686

2691

661

352

282

5:

75ѐ

4151

2985

664

431

353

66

֢ ʪ ʙ

76ѐ

4384

3134

722

463

369

73

77ѐ

4683

3267

78:

4:8

389

87

78ѐ

49:1

3458

776

577

42:

91

஑ ʭ ణ

79ѐ

5339

3599

792

633

452

94

7:ѐ

5671

36:7

83:

722

489

:7

81ѐ

5:18

3816

881

779

497

214

82ѐ

651:

395:

899

876

533

21:

83ѐ

6932

3:4

8:3

9:2

568

218

84ѐ

7396

4185

918

2125

619

224

85ѐ

7521

3:34

888

2215

627

21:

86ѐ

77:9

3987

857

2197

547

9:

87ѐ

8232

3:52

857

2338

592

:5

88ѐ

8795

4161

855

2499

639

:6

89ѐ

9127

41:5

859

25:6

662

:6

8:ѐ

8:81

39:2

827

2113

423

49

91ѐ

9329

3:63

7:9

:62

436

49

92ѐ

9622

3::1

765

::2

435

48

93ѐ

89::

3:47

953

883

414

64

94ѐ

9223

3641

997

2134

381

61

95ѐ

9226

3459

988

:71

391

63

ᗾ ‫ؘ‬ Ⴤ ҅ ୰ ˁ

247


ѐ‫ޘ‬

Δξᘽથᓁࢍ

ΔξҘᘽమ኱

Δξ̚ᘽమ኱

‫̋ڗ‬ᘽથᓁࢍ ‫̋ڗ‬Ҙᘽమ኱

‫̋ڗ‬ડᘽమ኱

96ѐ

9795

3395

987

:94

399

58

97ѐ

:1:1

3172

983

213:

392

59

98ѐ

:259

2985

947

2135

36:

58

99ѐ

:458

2969

919

2148

365

58

9:ѐ

:833

29:3

::9

219:

369

68

:1ѐ

21149

29:8

2229

2237

381

72

:2ѐ

2144:

296:

2261

2236

386

71

:3ѐ

21644

2975

2263

2266

386

79

:4ѐ

218::

29:4

21:1

2285

371

69

:5ѐ

22385

299:

2199

2359

368

72

֢ ʪ ʙ

Ҍ‫ٺ‬ѩ˘ॡഇ۞ӄய̀͞ࢬĂдᄂ៉Ѝೇ‫݈۞ޢ‬31ѐĂฟຽӄய̀ᄃռˠӄய̪̀͹ጱ

஑ ʭ ణ

ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂЧѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦܑĄ

˞ᄂ៉̂ొ̶۞ତϠ̍үĄᄂ៉ӄய̀˘ۡࢋ‫ז‬2:81ѐ΃̖ฟؕ֕˭‫؂‬Ąϔ઼̱˩˘ѐ Ğ2:83ğ Ăᄂ៉ѣΫͽֽௐ˘ѨᗁϠତϠᑈ‫ּͧ׊‬෹࿅ӄய̀Ąд2::1ѐ΃Ăӄய̀Հࢬᓜ‫ז‬ Ķໝ˸ķ۞П፟Ąᄂ៉гડ‫ٺ‬ϔ઼ˣ˩αѐĞ2::6ğ၁߉۞Бϔઉ૵ܲᐍâฟؕಶ૟ӄய̀ ଵੵ‫ٺ‬ઉܲᘪࡗቑಛ̝̰Ă̳ͧܲᄃ౻ܲՀ‫ځ‬ពۡତ‫ڡ‬ෛӄய̀Ą኎Ϡཌ੓‫֭ܐ‬՟ѣ૟ӄய̀ ৼˢઉܲ۞ᘪࡗቑಛĄдӄயጯົྙય̝˭Ă‫ޙ݋‬ᛉӄய̀ଳ‫̳ܲפ‬ॡ΃۞ග;͞ёĄ˵ಶߏ ᄲĂய૎АҋҖ;෱Ă൒‫ޢ‬ГྫྷઉܲԊኛഠĄ࠹ྵ̝˭Ă၆‫ٺ‬ᄃ‫ܲޙ‬Ԋᘪࡗ۞૎யࡊᗁर҃ ֏Ăய૎ϠயߏҺ;෱۞ĂϤᗁरШઉܲԊኛഠĄ఺჌ᗕ࢖‫۞ט‬ග;ր௚Ă‫ޝ‬ट‫ֹٽ‬ய૎ᔌШ ૎யࡊᗁरĄҺ;෱ᓁͧАҋ;෱ГΝኛഠֽ଀͞‫଀ܮ‬кĄ

5::

ᗾ ‫ؘ‬ Ⴤ ҅ ୰ ˁ

Ωγᄂ៉࣠ཛயத఺ೀѐֽ‫ا‬

੼̙˭âۡд43Ʀᄃ44Ʀ̝มᕚᒜĂ఺ᇹ੼྿ˬ̶̝˘۞࣠ཛயதĂЩЕ͵݈ࠧࡱĄ

611

ཛயத੼ຍ‫ק‬඾ய૎дᗁੰϠய۞ͧதྵ੼Ă˵Тॡ΃ܑ˞ӄய̀۞‫މ‬໚۞߹εĄ ‫̋ڗ‬ડ۞ӄய̀˵Тᇹࢬᓜ఺ᇹ˘࣎̂ᒖဩត̼۞኏ᑝĂͽ‫̚۞྆͡ૺڒ‬ᎸயٗࠎּĂ ‫̍ۡ˘྆͡ૺڒ‬ү‫ז‬76໐ੜЃࠎͤĂВགྷᒉ˞49࣎ѐᐝĂᓁВତϠ˞ࡗˬ༱Щᑈ‫׊‬Ă‫̚׎‬ѣ31 ѐ࠹༊Ꮈ‫ٻ‬ĞྍҖຽჍ̝ࠎĶ̂Ϡķ ğ Ąд̚Ꮈயٗ۞Ꮈ஽ഇĂాૄษᇇ۞ֈ᜕૞ౌົࠁጯϠ‫ז‬

5:: ӓလࢁĂIJᗁᒚ૞ຽăّҾᄃ઼छĈᄂ៉ӄய̀Ꮈ਽۞ۤົጯ̶‫ژ‬ij ĂĮᄂ៉ۤົጯࡁտį Ă3111ѐ 8͡ĂௐαഇĂࢱ2:2.379Ą 611 ӓလࢁĂIJᗁᒚ૞ຽăّҾᄃ઼छĈᄂ៉ӄய̀Ꮈ਽۞ۤົጯ̶‫ژ‬ij ĂĮᄂ៉ۤົጯࡁտį Ă3111ѐ 8͡ĂௐαഇĂࢱ2:2.379Ą

248


612

̚Ꮈயٗ၁௫Ă༊ॡ‫྆͡ૺڒ‬ຏᛇ˯ֱ֤ѐᐝ୎˯Ҭͼౌ՟Ⴢ‫ࠤז‬ᆃᛇĄ

ଂ௚ࢍᇴፂֽ࠻ĂᄂΔξ۞ӄய̀дϔ઼˛˩˘ѐĞ2:93ğ྿‫੼ז‬पĂВѣ558ЩĂҭღ ତ඾ಶซˢ਽ੜഇĂӄய̀ˠᇴӔனᅍഴᔌ๕Ă‫˞ז‬ϔ઼ˣ˩αѐĞ2::6ğͽ‫ޢ‬Ăˠᇴ̙֖̏ 61ˠĂҌϔ઼˝˩αѐĞ3116ğᄂΔξ่х27Щӄய̀Ą‫̋ڗ‬ડ۞ӄய̀ᔵ൒௚ࢍᇴፂྤफ़̙ ԆፋĂҭ̪൒ਕૉ࠻΍˘࣎ፋវ۞ᔌ๕Ă֤ಶߏдϔ઼˛˩̱ѐĞ2:98ğ۞౵஽ഇ྿‫ז‬61ˠ̝ ‫ޢ‬Ă‫̋ڗ‬ડ۞ӄய̀ˠᇴϺߏӔனᅍഴᔌ๕Ąϔ઼˛˩˝ѐĞ2::1ğ‫ܫ‬ཌྷડҋ‫̋ڗ‬ડ̶΍‫ޢ‬Ă ‫̋ڗ‬ડ۞ӄய่̀౺9ˠĂҌϔ઼˝˩αѐĞ3116ğՀߏ่х3ˠ҃̏Ą

613

‫̋ڗ‬ડ۞ӄய̀ు

႙՟རᄃᄂ៉ፋវᒖဩ۞ត̼ѣᙯĂᗁᒚన߉۞೼ֹ࿆଀ய૎ు႙௫ၚҌᗁੰϠயĂӄய̀ు ႙జᄮࠎߏྫྷ̙˯ሗ߹۞ܑᇈĂ˵ֹ଀ய૎̙ᙸຍҌயٕٗӄயٙϠயĄ

֢ ʪ ʙ ஑ ʭ ణ ᗾ ‫ؘ‬ Ⴤ ҅ ୰ ˁ

612 iuuq;00qipup/ttqt/uq/fev/ux0sfdpnnfoe0nbjo/qiq@h3`jufnJe>752ĂĶ‫۾܆̋ڗ‬შ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ:9018034Ą 613 ॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂЧѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦဦĄ

249


ܑ22.22!!!ᄂΔξᄃ‫̋ڗ‬ડӄய̀௚ࢍܑ ѐ‫ޘ‬

ᄂΔξӄய̀

67ѐ

45:

68ѐ

‫̋ڗ‬ડӄய̀

ѐ‫ޘ‬

ᄂΔξӄய̀

‫̋ڗ‬ડӄய̀

൑ྤफ़

87ѐ

382

61

393

32

88ѐ

332

43

69ѐ

295

൑ྤफ़

89ѐ

268

42

6:ѐ

343

36

8:ѐ

:9

9

71ѐ

324

31

91ѐ

238

28

72ѐ

448

31

92ѐ

224

24

73ѐ

46:

37

93ѐ

229

൑ྤफ़

74ѐ

4:9

38

94ѐ

88

5

75ѐ

53:

3:

95ѐ

39

5

76ѐ

511

45

96ѐ

38

2

77ѐ

466

4:

97ѐ

46

4

78ѐ

488

5:

98ѐ

35

2

79ѐ

487

59

99ѐ

2:

൑ྤफ़

7:ѐ

486

54

9:ѐ

27

3

81ѐ

487

53

:1ѐ

26

൑ྤफ़

82ѐ

558

53

:2ѐ

2:

2

83ѐ

342

43

:3ѐ

27

2

84ѐ

328

൑ྤफ़

:4ѐ

33

5

85ѐ

388

൑ྤफ़

:5ѐ

27

3

86ѐ

336

൑ྤफ़

֢ ʪ ʙ ஑ ʭ ణ ᗾ ‫ؘ‬ Ⴤ ҅ ୰ ˁ

ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂЧѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦܑĄ

24:


Ŝ ᄂΔξӄய̀ј‫ܜ‬ѡቢဦ ྤफ़΍఍ĈॲፂᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂЧѐ‫ޘ‬ĂፋநᄦဦĄ

֢ ʪ ʙ ஑ ʭ ణ ᗾ ‫ؘ‬ Ⴤ ҅ ୰ ˁ

Ŝ ᄂ៉гડ።ѐ΍Ϡᑈ‫޷׊‬ତϠˠࣶҾ̶ ྤफ़΍఍ĈӓလࢁĂ IJᗁᒚ૞ຽăّҾᄃ઼छĈᄂ៉ӄய̀Ꮈ਽۞ۤົጯ̶‫ژ‬ij ĂĮᄂ៉ۤົጯࡁտį Ă 3111ѐ8͡ĂௐαഇĂࢱ2:2.379Ą

251


֢ʪʠ Ρ߀̜˽


ώ‫̰ס‬ट̶ࠎαొЊ̬௜Ă̶Ҿߏ͹ࢋഀ‫ۏ‬ă።Ϋഀ‫ۏ‬ăপҒഀ‫ۏ‬ă࡚ࢴഀᕇĄ͹ࢋഀ ‫ࢬ͞ۏ‬ѣĈથຽะ̚ડĞтξಞăᝊమăѺఱથ઻ğ ă‫ظฺ۞ّܑ΃׍‬ăથछăࢦࢋ፟ၹĞт ࿪ෛέğ ă̳๩ඈĄ።Ϋഀ‫݋ۏ‬ѣĈ‫׍‬г͞൴णຍཌྷ۞።Ϋّഀ‫ۏ‬Ăѣֱ̏ঐεٕεΝ‫͟ـ׎‬ Ѝ૾Ăѣֱ‫̪݋‬ᚶᜈజֹϡٕԼត˞ࣧώ۞ֹϡΑਕĂҭౌ֍ᙋ˞‫۞̋ڗ‬൴णপҒĄপҒഀ‫ۏ‬ ొ̶Ĉ‫׍‬ѣপঅγᄻ̝ഀᕇĞт̈λకğ ĂҋјপҒ̝ડ๴ĞтϔϠۤડğ Ăͽ̈́পঅຍཌྷ۞̂ ሁ‫ۏޙ‬ĞтԈ઼̂ሁğć‫̚׎‬Β߁˘ֱϫ݈̙̏хд۞‫ۏޙ‬ĂҭЯ‫׎‬അѣ࿅পঅຍཌྷĂ߇̪ќ ะበˢĄ࡚ࢴഀᕇ͞ࢬ‫ߏ݋‬Ĉ‫̋ڗ‬ડ඾Щ۞ҁ‫ظ‬छăপҒᐠះĂͽ̈́ᄂΔξ៍Ѝ็ᇫԊăᄂΔ ξξಞ఍ٙଯᖧ̝‫ظ‬छĄ

஑ʙణ ̺ࡌು‫ڐ‬ ֢ ʪ ʠ ஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

Ś̚૬ξಞ614 ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱87ཱི ᒉຽॡมĈ35̈ॡᒉຽĞ൑Ѓξ͟ğ ֹϡሁᆸĈ˘ă˟ሁ ఢထᝊҜᇴĈ213࣎ ᝊથҋ‫ܜົົڼ‬Ĉ‫ځڒ‬ѻĞϔ઼˝˩ˣѐ˛ ͡ğ ᝊથҋ‫ົڼ‬࿪ྖĈ13.36884656 Ŝ ̚૬ξಞγഀ

నཉ‫ࢭڻ‬ ϔ઼α˩˝ѐĞ2:71ğ˛͡ฟຽĂТॡщཉࣧдξಞ‫ܕܢ‬ᒉຽ̝ᝊమĄ

ᒉຽ჌ᙷ ቸ෉ᙷă‫ᙷڍܦ‬ăᘙ҇ᙷăႢயᙷĄ

614 iuuq;00xxx/udnb/hpw/ux0qbhft0efubjm/btqy@Opef>4:'Qbhf>241:'Joefy>5ĂĶᄂΔξξಞ఍შ ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018017Ą

253


Ś‫ڗݑ‬ξಞ615 ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ๰ଊྮ51ཱི ᒉຽॡมĈ19Ĉ11Ƃ2:Ĉ11Ğฉ˘Ѓξğ ֹϡሁᆸĈ˘ሁ ఢထᝊҜᇴĈ322࣎ ᝊથҋ‫ܜົົڼ‬ĈՔ‫؟‬ౘ ᝊથҋ‫ົڼ‬࿪ྖĈ13.38786:2:

నཉ‫ࢭڻ‬

Ŝ ‫ڗݑ‬ξಞγഀ

ξಞૄгᝋᛳΔξĂഅѣొЊဪгĂགྷ ‫ם‬አќаĂ೩઼ֻ֨ొઇࠎࣗऱֹϡĞͽֻග઼࢕Ѽăᛧৰඈྃග‫ࠎݡ‬͹ğĄϔ઼̣˩ѐ Ğ2:72ğξ‫םع‬አ࢕͞ќаĂщཉЯ྽ྮ٤ᆵ̍඀൑఍ᒉຽ̝ᖞᛝ‫ූګ‬ᝊమĂଘϠຍָ̙Ăᝊ થ˫аᛝ‫ූګ‬ჸะᒉຽĂགྷ‫ם‬አĂᝊથ‫ٺ‬ϔ઼̱˩ѐĞ2:82ğˬ͡˟˩͟ࢦаฟຽĄ

֢ ʪ ʠ

ᒉຽ჌ᙷ ቸ෉ᙷă‫ᙷڍܦ‬ăᘙ҇ᙷăႢயᙷăछ༲ᙷăᗔఱᙷăѺఱᙷă฼ࢴᙷă‫΁׎‬Ą

Śᐷ‫ݱ‬ξಞ616

஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડЍೇΔྮ2:1‫ޒ‬4:ཱི ᒉຽॡมĈ18Ĉ11Ƃ25Ĉ11ĞЃξ͟Ĉͽᄂ Δξྺயྻዚ̳Φ̳ӘЃξ͟ࠎ໤ğ ֹϡሁᆸĈ˘ă˟ሁ ఢထᝊҜᇴĈ84࣎ ᝊથҋ‫ܜົົڼ‬Ĉౘ჊ϣ ᝊથҋ‫ົڼ‬࿪ྖĈ13.36571813 Ŝ ᐷ‫ݱ‬ξಞγഀĞ˘ğ

൴ण‫ࢭڻ‬ ϔ઼ˣ˩ˬѐĞ2::5ğ ĂϤ༊ॡ۞ᄂΔξ‫ܜ‬เ̂߷८‫ؠ‬Ă૟ξಞᎸ‫ޙ‬࿰‫ؠ‬г̰Ăࣧ۩࢕ᓁ ొЕგ̝ˣ˩˛Щᝊమ̈́ૄгฉᙝ̱˩ˣ࣎൑໰ᝊమৼˢᆶߤĄξಞᎸ‫ޙ‬ഇมĂొЊᝊથĞࢍ 615 iuuq;00xxx/udnb/hpw/ux0qbhft0efubjm/btqy@Opef>4:'Qbhf>2422'Joefy>5ĂĶᄂΔξξಞ఍შ ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018017Ą 616 iuuq;00xxx/udnb/hpw/ux0qbhft0efubjm/btqy@Opef>53'Qbhf>2515'Joefy>5ĂĶᄂΔξξಞ఍შ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ311:018017Ą

254


̱˩ˣᝊğ‫ٺ‬ξಞૄг‫ڌ‬઎‫ޒ‬྽̝ᓜॡщཉгᕇᒉຽĞ̏‫ٺ‬ϔ઼˝˩̣ѐ̱̣͟͡‫ੵٵ‬ğ ĄᎸ ‫ޙ‬Ԇј̝ᐷ‫ݱ‬ξಞ‫ٺ‬ϔ઼˝˩̣ѐĞ3117ğ˝͡ˬ˩͟ϒёฟຽĄ

ᒉຽ჌ᙷ ቸ෉ᙷă‫ᙷڍܦ‬ăᘙ҇ᙷăႢயᙷăछ༲ᙷăᗔఱᙷăѺఱᙷă฼ࢴᙷă‫΁׎‬Ą

Śˣᇇྮˬ߱217‫ޒ‬ᝊమะ̚ડ617 ૄώྤफ़ ҜཉĈ͹ࢋะ̚ቑಛдˣᇇྮˬ߱ᄃΔှྮූ˾‫ܕܢ‬Ăय़ᙝѣۤିᐡăវֈಞă̈́̚૬ξಞĄ ᒉຽॡมĈ19Ĉ11Ƃ29Ĉ11 გந؎ࣶົົ‫ܜ‬ĈषెՃ გந؎ࣶົҝӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫ؼ‬Рූ45ཱི3ሁ

֢ ʪ ʠ ஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

გந؎ࣶົ࿪ྖĈ13.38641588ă1:69388639

నཉ‫ࢭڻ‬ ϔ઼˛˩αѐĞ2:96ğϤᄂΔξ߆‫ع‬ᛋ၅ԊᝊమຽચொϹξಞ఍Ă֭གྷξ‫ٺع‬ϔ઼˛˩ ̣ѐĞ2:97ğ˩˟͡˩̣͟ௐ669Ѩࢵ‫ົܜ‬ಡ఼࿅јϲĄ

ᒉྻ‫ڶې‬ ͽቸ෉ăহ҇ă౦ኇ֓ᙷăͪ‫ڍ‬෴኱ࠎ ͹Ąྍᝊమะ̚ડ۞͹ઘથ઻Вѣ˩̣࣎ ֧Ă37-6::͗ĂВ93-421ˠćથ઻̰ᝊҜᇴࡗ ѣ22ᝊĄঐ෱ѐ᛬ᆸͽ51Ҍ55໐ࠎ͹Ẵّ ঐ෱۰‫ࡗ݋‬ҫ86ƦĂ‫ؠ׽‬ঐ෱۰ѣ91ƦĂࢪ Ϡঐ෱۰ѣ31ƦĄঐ෱ˠᇴ˘ਠ͟ࠎ511ˠ ѨĂּ઄͟2-611ˠѨĂּ઄͟ྵ˘ਠ͟ᆧΐ 386ƦĄ Ŝ ˣᇇྮˬ߱217‫ޒ‬ᝊమะ̚ડ

617 iuuq;00xxx/udnb/hpw/ux0qbhft0efubjm/btqy@Opef>53'Qbhf>2515'Joefy>5Ă ĶᄂΔξξಞ఍შ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ311:018017Ą

255


Śϔᝋ‫߱ˬྮڌ‬214‫ޒ‬ᝊమะ̚ડ618 ૄώྤफ़ ҜཉĈϔᝋ‫߱ˬྮڌ‬214‫̰ޒ‬Ăዐ‫ཱི˘ߋܜܕ‬ᄃ˟ཱི̳๩Ă‫ࡗܜ‬311̳͎Ăᆵࡗ9̳͎Ą ᒉຽॡมĈ15Ĉ11Ƃ29Ĉ11 გந؎ࣶົົ‫ܜ‬ĈౘችϨᜋ გந؎ࣶົᓑඛҝӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડϔ୉‫ྮڌ‬767̝2ཱི გந؎ࣶົᓑඛ࿪ྖĈ13.38285::9ă1:4:966:11

నཉ‫ࢭڻ‬Ĉ ϔ઼˛˩αѐĞ2:96ğᄂΔξ߆‫ع‬ᛋ၅ԊᝊమຽચொϹξಞ఍Ă֭གྷξ‫ٺع‬ϔ઼˛˩̣ ѐĞ2:97ğ˩˟͡˩̣͟ௐ669Ѩࢵ‫ົܜ‬ಡ఼࿅Ą

གྷᒉ‫ڶې‬Ĉ ͽቸ෉ăহ҇ă౦ኇ֓ᙷăͪ‫ڍ‬෴኱ࠎ͹Ąдѩะ̚ડ̰ĂВѣ9-918͗ҝछĂ37-174 ˠĂ҃ࡗѣ42ᝊᝊమдѩ఍ĂπӮՏᝊˠ˾ᇴࠎ585ˠνΠĄѩะ̚ડ۞ঐ෱ѐ᛬ᆸͽ56.5:໐

֢ ʪ ʠ

ঐ෱۰ࠎ͹Ăͷշّᄃّ̃۞ঐ෱۰‫ז‬ᝊమะ̚ડঐ෱۞ּͧᔘზπӮĂշّঐ෱۰ࡗҫ66Ʀ ّ҃̃ঐ෱۰‫ࡗ݋‬ҫ56ƦĄϫֽ݈ѩᝊమะ̚ડ۞ᜪ‫މ‬ཏ̪ͽ‫ؠ׽‬ঐ෱۰ࠎ͹Ăࡗҫ81ƦĂࢪ Ϡঐ෱۰‫݋‬ҫ41ƦĄ˘ਠ͟۞ֽ‫މ‬ᇴࡗ361ˠѨĂּ઄ֽ͟‫މ‬ᇴࡗ411ˠѨĂྵ˘ਠ͟ᆧΐ˞˟ јνΠĄ

Ŝ ϔᝋ‫߱ˬྮڌ‬214‫ޒ‬ᝊమะ̚ડĞ˘ğ

஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

Ŝ ϔᝋ‫߱ˬྮڌ‬214‫ޒ‬ᝊమะ̚ડĞ˟ğ

618! iuuq;00xxx/udnb/hpw/ux0qbhft0efubjm/btqy@Opef>53'Qbhf>2515'Joefy>5ĂĶᄂΔξξಞ఍შ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ311:018017Ą

256


Ś‫̣߱ྮڌִݑ‬6:‫ޒ‬38‫̝̰ޒ‬ᝊమะ̚ડ619 ૄώྤफ़ ҜཉĈ͹ࢋะ̚ቑಛд‫̣߱ྮڌִݑ‬ᄃᚗ୻ූม۞ડ߱ ᒉຽॡมĈ19Ĉ11Ƃ29Ĉ11 გந؎ࣶົົ‫ܜ‬ĈՂ̥ߋ ົ‫̈́ܜ‬ᓑඛˠҝӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬234‫ޒ‬36ཱི ົ‫̈́ܜ‬ᓑඛˠ࿪ྖĈ13.3873455:ă1:43429753

నཉ‫ࢭڻ‬Ĉ ᄂΔξ߆‫ٺع‬ϔ઼˛˩̣ѐĞ2:97ğ˩ ˟͡˩̣͟ௐ669Ѩࢵ‫ົܜ‬ಡ఼࿅Ą ᒉྻ‫ڶې‬

֢ ʪ ʠ

మ኱ழ෉ă౦ኇ֓ᙷăͪ‫ڍ‬෴኱̈́ᗔఱ ᙷࠎ͹Ąྍᝊమะ̚ડ۞͹ઘથ઻Вѣᚈ඀ ֧ăщπ֧ăາჸ֧ăຎড়֧̈́‫׶‬ே֧ඈ̣ ֧࣎Ąώ͹ઘથ઻̚ѣ22-786͗ĂВ46-286

஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

ˠćથ઻̰ᝊҜᇴࡗѣ2:ᝊĂՏᝊˠ˾ᇴࠎ 462/86ˠĄะ̚ડ۞ঐ෱ѐ᛬ᆸͽ51Ҍ55໐ࠎ

Ŝ ‫̣߱ྮڌִݑ‬6:‫ޒ‬38‫̝̰ޒ‬ᝊమะ̚ડ

͹Ẵّঐ෱۰‫ࡗ݋‬ҫ86ƦĂ‫ؠ׽‬ঐ෱۰ѣ :1ƦĂࢪϠঐ෱۰ѣ21ƦĄঐ෱ˠᇴ˘ਠ͟ࡗࠎ411ˠѨĂּ઄͟ࡗࠎ811ˠѨĂּ઄͟ྵ˘ਠ ͟ᆧΐ244/44ƦĄ

Śາ‫ූڌ‬ᝊమะ̚ડ61: ૄώྤफ़ ҜཉĈдϔᝋ‫̣߱ྮڌ‬ᄃϔϠ‫̣߱ྮڌ‬ม۞ າ‫˯ූڌ‬Ă‫ܕܢ‬ѣϔϠ઼̚ăˬϔ̳๩̈́ϔϠۤ ડ߿જ͕̚Ăቑಛࠎາ‫ූڌ‬56‫ޒ‬Ҍ78‫ޒ‬มĂ‫ࡗܜ‬211̳͎Ăᆵࡗ9̳͎Ą ᒉຽॡมĈ19Ĉ11Ƃ23Ĉ11 გந؎ࣶົົ‫ܜ‬Ĉధ͛Ꮈ ົ‫̈́ܜ‬ᓑඛˠҝӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડಱᐅූ639ཱི ົ‫̈́ܜ‬ᓑඛˠ࿪ྖĈ13.38758181ă1:433283:6

619! iuuq;00xxx/udnb/hpw/ux0qbhft0efubjm/btqy@Opef>53'Qbhf>2515'Joefy>5ĂĶᄂΔξξಞ఍შ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ311:018017Ą 61:! iuuq;00xxx/udnb/hpw/ux0qbhft0efubjm/btqy@Opef>53'Qbhf>2515'Joefy>5ĂĶᄂΔξξಞ఍შ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ311:018017Ą

257


൴ण‫ࢭڻ‬ ϔ઼˛˩αѐĞ2:96ğᄂΔξ߆‫ع‬ᛋ၅ ԊᝊమຽચொϹξಞ఍ĂགྷΔξ‫ٺع‬ϔ઼˛ ˩̣ѐĞ2:97ğ˩˟͡˩̣͟ௐ669Ѩࢵ‫ົܜ‬ ಡ఼࿅Ą

ᒉྻ‫ڶې‬ ͽቸ෉ăহ҇ă౦ኇ֓ᙷăͪ‫ڍ‬෴኱ࠎ ͹Ąྍᝊమะ̚ડ۞͹ઘથ઻Вѣ˝֧࣎Ă Ŝ າ‫ූڌ‬ᝊమะ̚ડ

ώ͹ઘથ઻̚ѣ29-542͗ĂВ64-527ˠćથ઻ ̰ᝊҜᇴࡗѣ261ᝊĂՏᝊˠ˾ᇴࠎ467/22

ˠĄะ̚ડ۞ঐ෱ѐ᛬ᆸͽ51Ҍ55໐ࠎ͹Ẵّঐ෱۰‫ࡗ݋‬ҫ81ƦĂ‫ؠ׽‬ঐ෱۰ѣ71ƦĂࢪϠ ঐ෱۰ѣ51ƦĄঐ෱ˠᇴ˘ਠ͟ࠎ511ˠѨĂּ઄͟2-311ˠѨĂּ઄͟ྵ˘ਠ͟ᆧΐ311ƦĄ

Śᄂ៉ௐ˘छ౪༊౻

֢ ʪ ʠ

ૄώྤफ़

஑ ʙ ణ

гӬĈᄂΔξϔϠ‫߱ˬྮڌ‬246ཱི ֹϡሁᆸĈ˘ሁ

̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

൴ण‫ࢭڻ‬ ѝѐ౪༊౻໤౯ซ࢕ᄂ៉ॡĂ߆‫̪ع‬൒ ༰ͤγથԸྤࢴ‫ݡ‬ΐ̍ϠຍĄ༊ॡĂ౪༊౻ ຐࢋซˢᄂ៉Ăѣˬ࣎ࢦࢋࣧЯĈௐ˘Ă༊ ॡᄂΔ̪ѣ࡚࢕ૄгᄃࠎᇴ̙͌۞઼࡚ˠć

Ŝ ᄂ៉ௐ˘छ౪༊౻

ௐ˟ĂᄂΔѣ˘ཏጾѣ઼࡚གྷរ۞ˠ˾Ă఺ ֱഅ‫঻઼࡚ז‬ጯٕ̍үĂ൒‫ޢ‬Бछວаᄂ៉۞ˠĂࠎᇴᘀ̂ͷ޺ᜈᆧΐćௐˬĂᄂΔ۞̚யล ৺‫׊‬ආ̙ᕝᆧΐĂ΁ࣇ่̙ฟؕତᛈྭ઼̼͛Ă҃ͷѣঐ෱ਕ˧ĄѩγĂ౪༊౻۞አߤ˵൴ னĂତᛈ઼ᅫ̼͛۞ᄂ៉̚யล৺˵ϒд޺ᜈᆧΐ̚ĄۡҌϔ઼˛˩ˬѐĞ2:95ğ˘͡Ăௐ˘ छజ८ࣞдέགྷᒉ۞γ઼ࢴ‫ݡ‬ຽęę౪༊౻Ă௣‫ٺ‬јϲдᄂ៉۞ௐ˘छ‫ܝ‬ξĂҜཉӱར‫ٺ‬ᄂΔ ‫ڌ‬ડ۞ϔϠ‫˯ྮڌ‬ĄϤ‫ٺ‬ዐ‫̋ڗܕ‬፟ಞ֭ͷ‫׹‬ಛឪϲ඾ధкᏱ̳̂ሁᄃள઼ᐠះĂᇾᄫ඾‫΃׎‬ ܑᄂ៉฼ࢴՎˢ઼ᅫ̼۞Аዡ֎ҒĄ

258


Ŝ ໏ຽ݈۞̚ᎸѺఱ

Ŝ ̏໏ຽ۞̚ᎸѺఱ

ဦֽͯ໚; iuuq;00bgcpz/qjyofu/ofu0cmph0qptu032117377

֢ ʪ ʠ ஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

Ś̚ᎸѺఱ ૄώྤफ़ ҝӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડೇᎸΔྮ26ཱི ฟ၌͟ഇĈϔ઼˛˩αѐĞ2:96ğ ޺ѣથĈ̚ᎸৱᖐะဥĞϓ̳ΦğƝ̚஽۵Њѣࢨ̳ΦăᎸѺ۵Њѣࢨ̳ΦĞ̳̄Φğ Ą ඕՁགྷᒉ͟ഇĈϔ઼˝˩˛ѐĞ3119ğ˛͡ˬ˩˘͟

൴ण‫ࢭڻ‬ ̚ᎸѺఱĞTvosjtf! Efqbsunfou! Tupsfğ ĂᖎჍĶ̚Ѻķ Ąϔ઼̱˩˛ѐĞ2:89ğϤර࡚‫ޙ‬న ٙԸྤనϲĂ‫ܐ‬ЩࠎĶ‫ۿ‬౫Ѻఱķ Ă‫ޢ‬ЯԸྤયᗟĂ‫ٺ‬ϔ઼˛˩ѐĞ2:92ğࠎ઼঍ะဥٙ‫׀‬ ᔉĂ֭ԼЩĶᎸֽѺఱķ Ąϔ઼˛˩αѐĞ2:96ğ ĂЯ˩‫ܫ‬९Гజ̚Ꮈৱᖐ‫׀‬ᔉ̝ĂԼЩࠎĶ̚ ᎸѺఱķ ĄϤ‫ٺ‬གྷᒉ଀‫ڱ‬Ăϔ઼˛˩̣ѐĞ2:97ğၷ൳ѺఱຽᒉќၳࢵĂ֭ࢍထ̳ฟ۵ை˯ ξĄϔ઼˛˩˛ѐĞ2:99ğдঔγԸྤјϲ̶‫ظ‬Ă֭‫ٺ‬ϔ઼˛˩ˣѐĞ2:9:ğдາѻనϲ̶ ‫ظ‬Ąϔ઼˝˩˘ѐĞ3113ğତ͘‫ځ‬ᇇߋ͇ѺఱᄂΔ‫ظ‬ĂԼࠎ̚ᎸѺఱ‫ܫ‬ཌྷ̶‫ظ‬ćҭ่‫׌‬ѐĂӈ ‫ٺ‬ϔ઼˝˩ˬѐĞ3115ğඕՁ‫ܫ‬ཌྷ‫۞ظ‬གྷᒉĄϔ઼˝˩αѐĞ3116ğາѻ‫ظ‬ᖼ‫ݭ‬ĂՀЩࠎາѻ ̚ᎸѺఱϠ߿ᐡĄϔ઼˝˩̱ѐĞ3118ğ̳Φ൴ϠੑચП፟Ă࿣ѐ΍னგநลᆸ۞ˠְளજĂ ᓁགྷநϤ̚Ꮈৱᖐᐮͩछ୉˼‫ܛ‬ᐮׂ࿚ତЇĂ᎕ໂгࠎ̚ᎸѺఱವՐາ۞΍ྮĂଓ̪Ϗਕ˧ॖ ճᚡĂϔ઼˝˩˛ѐĞ3119ğ˛͡ĂᓝᏱරᚊᔁ၌ຏाܳዚ߿જ‫ޢ‬ඕՁᒉຽĄ

གྷᒉপҒ ‫׎‬ٙమ઴۞થ‫߹ͽݡ‬Җշ̃‫ڇ‬࿹ăჟቜϠ߿ϡ‫ݡ‬ăछ࿹ඈࠎ͹ćΩγᔘপᜥ‫ݡ‬ᝬࢴӪĂ 621 ཧࣖົበĂĮ‫ְ߇۞̋ڗ‬į ĂᄂΔĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ̳ٙĂ3115ѐ2͡Ăࢱ94Ą

259


Ŝ А߉Ѻఱ‫˾ܝ‬

Ŝ ໏ຽ݈̝А߉Ѻఱ

๗ะ͵࡚ࠧࢴĂͽჟቜ઼ˠ฼ࢴЃย̼͛Ą̚ᎸѺఱШͽ͔ᅳॡ‫إ‬ă፾ፘࢲॾࠎপҒĂ֭ࢵฟ 23:

Ѻఱ̳ΦՏ‫؞‬णႊ‫ڇ‬྅ս̝А‫ګ‬ĂЯ҃ಧ‫׎ؠ‬дѺఱࠧᅳጱ߹Җ̝‫׏‬ቑĄ

ŚА߉Ѻఱ ૄώྤफ़ ҝӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડᇉ‫ූݱ‬2ཱི ࿪ྖĈ13.38271827 ᒉຽॡมĈ22Ĉ11Ƃ32Ĉ41Ğּ઄݈͟˘͇ࠎ22;11Ƃ33;11ğ ֹϡሁᆸᇴĈг˭˘ሁҌг˯αሁ ฟ၌͟ഇĈϔ઼˛˩̱ѐ˛͡˩̱͟

֢ ʪ ʠ ஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

གྷᒉ۰Ĉᇇщฟ൴̳Φ

൴ण‫ࢭڻ‬ А߉ĞTjodfsfğߏࢶപௐ˘มරྤѺఱ̳ΦĂ˵ߏࢶപࢵมଯҖఱ‫˟̙ݡ‬ᆊ̈́Шᜪ‫މ‬൴ ΍ќፂ۞࿬઴થĂϺߏࢵมͽ̃઴ఱࣶ೩ֻ‫ڇ‬ચ۞፟ၹĂฟన‫ࢶٺ‬പ̚ᒖ࠱Ь̂྽̚283ཱིĄ 2:11ѐ2͡9͟ĂϤд፫߷ฟͪ‫࡭ظڍ‬ಱ۞ࢶ̋Ğ̫ᇃ‫̋̚ڌ‬ğᚱරဋ੺ᑕఎ౹ᏱĂߏࢶപѝѐ ఢሀ౵̂۞Ѻఱ̳ΦĂϺࠎࢶപ࿬઴ຽଯ΍кี౹ᓝĂ‫׎‬Щф΍ҋĮ̚૶į۞ĶٙՐͼ‫̓ڈ‬Ă А߉̝ķ Ą ϔ઼̮ѐĞ2:23ğ7͡31͟ĂА߉Ѻఱдᇃэ‫ܜ‬ಟ429ཱིฟన̶‫ظ‬ĞЩࠎĶරआ̳Φķ ğ Ą ϔ઼̱ѐĞ2:28ğ21͡31͟д˯ঔ‫ྮִݑ‬741ཱིĞ̫কѯྮ˾ҘΔ֎ğฟనఢሀᄃᓁ‫࠹ظ‬༊۞ ̶‫ظ‬Ğ2:65ѐ̳ռЪᒉĂ̫ॡ྅̳Φğ Ăѩ˜ဋྤд‫ྮִݑ‬ฟన۞α̳̂Φ̚౵ѝ౹న۞Ăྍ ഏሁγ៍૲ѣ˘ֱ͐ࠃҹࢲ‫ק‬Ăߏ‫۞ྮִݑ‬ᇾᄫّ‫ޙ‬᎝̝˘Ą

25:


2:28ѐĂࢶപᓁ‫ظ‬ዏ‫˯ـ‬ᒖᇇᅃ྽̚284.28:ཱིĂ༊ॡߏ˘ഏ̱ᆸ̂ሁĂ2:84ѐԼ‫˟ࠎޙ‬ ˩˛ᆸ̂ሁĄ ࢶപ͹ᝋொϹ‫ܐޢ‬ഇĂϤ‫ࢶٺ‬പགྷᑻ̙ഀঈĂ̈́࿬઴ຽ۞ᖼតĂొЊА߉Ѻఱ̶‫ظ‬А‫ޢ‬ ඕຽĂΒ߁3111ѐ۞˝ᐷ‫ݱ‬ᇃಞ̶‫̈́ظ‬3112ѐ۞ᅚ៤៉Ӏᄅέᇃಞ̶‫ظ‬Ą3114ѐ9͡Ă‫ֲ֎ٻ‬ ࠰ҁූ̶‫݋ظ‬జ઼̰̚г࿪ጡాᗆ‫઼࡚ظ‬࿪ጡ΃ആĄனॡА߉дࢶപѣˬม̶‫ظ‬ĂϤ౹Ᏹˠ੺ ᑕఎ۞‫ޢ‬ˠགྷᒉĄ2::4ѐА߉̳Φࢦ‫˯ܔ‬ঔ‫ྮִݑ‬ĂາӬд‫ྮڌִݑ‬58:ཱིĄੵѺఱຽચγĂ А߉Ϻдࢶപ઼̈́̂̚ౙགྷᒉछ‫ا‬౬ᲊຽચTjodfsf! Mjwjohă471БࢬវᇃӘ̳ΦăVojhmpcfॠ ྼ̳ΦඈĄ ᄂ៉А߉Ѻఱјϲ‫ٺ‬ϔ઼˛˩̱ѐĂᆊҜ֕̚˯ᆸ৺ĄѝഇߏѺ̶̝Ѻ۞γྤགྷᒉĂϤ ࢶപˠԸྤâۡ‫ז‬ϔ઼˛˩˝ѐĞ2::1ğ̖Ϥέથᇇщฟ൴̳Φତ͘གྷᒉĄ൒҃ͽॡ‫إ‬ჟ‫ݡ‬ χ΍Щཱི۞А߉ѺఱĂ˵̙ᇲ̂ᒖဩഀঈ̝ᇆᜩĂ൴΍૟‫ٺ‬21͡39͟Ğϔ઼˝˩ˣѐğәႪ፶ ཱི۞ঐिĄ఺ߏᚶ̚ᎸѺఱ̝‫ޢ‬Ă‫̋ڗ‬ડΩ˘छ໏ຽ۞ҁѺఱ̳ΦĂϏֽፋഏሁ૟Լ‫ޙ‬јᐠះ

֢ ʪ ʠ

̂ሁĄ

གྷᒉপҒ ϒт‫ظ׎‬Щ΍ҋ̚૶ĈĶٙՐͼ‫̓ڈ‬ĂА߉̝ĄķА߉˘ర۞གྷᒉந‫މޞߏه‬тᏐ۞ྕ

஑ ʙ ణ

ᇞϡ͕ĄА߉ѺఱҋฟຽͽֽĂА‫ޢ‬፾छ΃ந˞ధк઼ᅫۢЩ‫ݡ‬ൕĂтᇇ઼FTDBEBրЕă

̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

ᅫॡ‫إ‬ТՎ۞߹ҖࢲॾĂ˵णன˞઼ᅫჟ‫ݡ‬኱ಞ۞ᅳጱгҜĄ

SFOB! MBOHFăbqsjpsjăMbvsfmă઼࡚TU/! KPIOăཌྷ̂ӀFUSPăN! NJTTPOJඈለ࡚౤৺‫ڇ‬࿹ ‫ݡ‬ൕĂ֭ͷ፾छ͔ซᇇ઼ă઼࡚ăఈᜋඈ౬࣌ჟ‫ݡ‬ĄϤ‫ٺ‬፾ፘ˘ॾ۞૞ຽ‫ڇ‬ચĂ่̙૲જᄃ઼

Śִර‫ݱ‬ᔉ‫͕̚ۏ‬Ğࣧ‫̋ڗ‬ᜠ̍ᇄğ622 ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱249ཱི ࿪ྖĈ13.48732999 შӬĈiuuq;00xxx/dqdjuz/dpn/ux ᒉຽॡมĈœ૞‫ظܝ‬ōNjsbĈ22Ĉ11Ƃ32Ĉ41Ğฉ͟ҌฉαğƝ22Ĉ11Ƃ33Ĉ41Ğฉ̣ăฉ ̱ăּ઄݈͟ğ œC2ಈ႕‫ִމ‬රᇆ‫ݱ‬Ĉ21Ĉ41Ƃ13Ĉ11Ğπ͟ğƝ1:Ĉ41Ƃ14Ĉ11Ğ઄͟ğ œ21Gྕ‫ݡ‬३‫ظ‬Ĉ22Ĉ11Ƃ32Ĉ41Ğπ͟ğƝ22Ĉ11Ƃ33Ĉ41Ğ઄͟ğ ֹϡሁᆸᇴĈ2:ᆸሁĞг˯ొ̶23ᆸሁğ ฟ၌͟ഇĈϔ઼˝˩ѐĞ3112ğ˩˘͡ གྷᒉ۰Ĉִර‫ݱ‬۵Њѣࢨ̳Φ

622 ཧࣖົበĂĮ‫ְ߇۞̋ڗ‬į ĂᄂΔĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ̳ٙĂ3115ѐ2͡Ăࢱ94.95Ą

261


Ŝ ִර‫ݱ‬γഀ

Ŝ ִර‫ݱ‬Бડጱᜓဦ

൴ण‫ࢭڻ‬ ִර‫ݱ‬ᔉ‫ߏ͕̚ۏ‬Ϥ‫ִރ‬ะဥ͹यՔᇉִٙ͹ጱ۞̂‫ݭ‬ᔉ‫͕̚ۏ‬९۞ј‫ڍ‬ĂཱིჍ͵ࠧ౵ ̂஧វ‫ޙ‬᎝Ąϔ઼˛˩̱ѐĞ2:98ğ Ă‫ִރ‬ะဥ‫࣫଀פ‬ၷᜠ̍ᇄ‫ٺ‬ᄂΔξˣᇇྮ̝ࣧ፟ୠᇄᖞ Ӭ۞ᇾ઴˿гĄϔ઼ˣ˩˟ѐĞ2::4ğ Ă؎੉࡚થKfsef! QbsuofstijqซҖ‫ޙ‬᎝నࢍĄϔ઼ˣ˩̣

֢ ʪ ʠ

ѐĞ2::7ğ ĂᄂΔξ߆‫ع‬ϒё८ִࣞර‫ޙݱ‬᎝९Ąϔ઼ˣ˩˛ѐĞ2::9ğ Ăϒёજ˿Ąϔ઼ˣ˩ ˝ѐĞ3111ğ ĂᄃБ࡚ௐ˟̂ాᗆᇆ‫ݱ‬ຽ۰ಈ႕‫މ‬ᇆ‫ݱ‬ᘪࡗЪүĄϔ઼˝˩ѐĞ3112ğ˩˘ ͡Ăϒёฟ၌Ą

ഀᕇপҒ ִර‫ݱ‬Ҝ‫ٺ‬ᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱ă‫ڌ‬ှྮ‫׶‬ξϔ̂྽มĂᚹீ۞γ៍నࢍĂϤ౹Ᏹ ˠՔᇉ઼ִ࡚̈́Kfsef! Qbsuofstijq઼ᅫ‫ޙ‬᎝ְચٙఢထĄྍ‫۞ۏޙ‬నࢍந‫ه‬໚ҋ‫็઼̚ٺ‬௚Ķᗕ ᐷ‫ٱ‬঴ķ۞෪ᇈຍஉĂϤ઼̰ࢵ౹۞ĶMķԛ͹‫ޙ‬᎝វĂ֭ඕЪБ஧౵̂஧វඕၹ۞થಞ‫ޙ‬

஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

‫ۏ‬ĄѩีӀϡM! ‫ݭ‬͹ᗟᄃ஧វ̝ม੼྿26ᆸ̝߄੼ᙬ۩۞μ‫ޥ‬Ăϫ۞ߏࠎ౹ౄ΍ዩᛶˠ͕۞̂ द֐̰ొഀ៍Ăឰˠཉ֗ሁᆸ̚௃୕ॡਕຏ‫צ‬ฯઈӴᔮ۞‫ޙ‬᎝̝࡚ćΩ˘઎ۡश྿69̳͎۞஧ វౄ‫ޙݭ‬᎝Ăૄᖂஎ྿96̳͎Ăͽ5ॲλߗྶࢦĂ˵ߏִර‫ޙݱ‬᎝۞Ω˘পҒĄ ִර‫ޙ̝ݱ‬᎝‫ۏ‬నࢍВѣ˩˝ᆸĂΒ߁г˯23ᆸሁ̈́г˭8ᆸĂᓁሁг‫ࢬڕ‬᎕73-111‫؀‬Ă ᒉຽࢬ᎕53-111‫؀‬Ăγಛᒖᖒ5-111‫͗؀‬γᇃಞĄ‫̚׎‬26ᆸሁࠎથಞĂͽՏˬ࣎ሁᆸࠎ˘͹ᗟఢ ထĂ౹ౄ΍̣჌̙Т͹ᗟ۞ᔉ‫ූۏ‬ഀĂᐌ඾̙Т۞͹ᗟֽ߿ϡՏ࣎ᇃಞĂͽ‫ܮ‬Հਕӛ͔ᐌ፟ঐ ෱۰۞ลᆸĄг˭ሁᆸ̶Ҿߏ࡚ࢴᇃಞᄃ˘˼̣Ѻዶ࣎ઃ֘Ҝ۞ઃ֘ಞćг˯۞થಞ̶ࠎ‫̂׌‬ ડાĈ஧ડĞNjsbѺఱğ ăMડĞ૞‫ظܝ‬ğ ĄMડѣથ‫ූظ‬ă࡚ࢴᇃಞăಈ႕‫މ‬ᇆ‫ݱ‬ăֈሄ̚ ͕ăˣ̂Б͞ҜܑႊಞгĂ૞ᕢ̈́૞‫ظܝ‬ඈĂଳ35̈ॡБ͇ă̶ડགྷᒉĄፋळ͕̚ఢထѣ5࣎ ͹ࢋᜪ‫މ‬΍ˢ˾ă5࣎ઃ֘ಞ΍ˢ˾Ą

262


Ŝ ‫۞͟ټ‬โ‫ڗ‬ՠ̳ͪΦ

Ŝ ̫͟۞຋ࢲᇃಞ

Ś຋ࢲᇃಞĞࣧโ‫ڗ‬ՠͪᇄğ ֢ ʪ ʠ

ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડೇᎸ‫߱˘ྮݑ‬4:ཱི ࿪ྖĈ13.77119999Ɲ191:.119999 შ৭Ĉiuuq;00xxx/csff{fdfoufs/dpn0

஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

ᒉຽॡมĈ22;11Ƃ32;41Ğฉ͟ҌฉˬğƝ22;11Ƃ33;11ĞฉαҌฉּ̱̈́઄݈́͟ğ ֹϡሁᆸᇴĈ:ᆸሁĞг˯ొ̶ğ Ą ฟ၌͟ഇĈϔ઼˝˩ѐĞ3112ğ˩͡˟˩̱͟ གྷᒉ۰Ĉˬဋ၁ຽ۵Њѣࢨ̳Φ

൴ण‫ࢭڻ‬ ຋ࢲᇃಞٙдг࿅Νഅࠎ૞‫ܝ‬Ϡயՠͪ۞Ķโ‫ڗ‬ᄂΔ̚૬̍ᇄķ Ğߌ‫˟˩׶‬ѐĂӈ2:48ѐ རјğᇄӬĄϔ઼ˣ˩ˬѐĞ2::5ğᇄડ˿г‫ٺ‬၆γ̳ฟᇾ઴Ą࿣ѐ̱͡Ăโ‫̳ڗ‬Φ

623

ᄃ˿

г଀ᇾ۰ęęĶˬဋᙯܼЋຽķВТԸྤјϲĶˬဋ၁ຽķ Ă֭ซ҃дϔ઼ˣ˩˛ѐĞ2::9ğ ˝͡‫ࣧٺ‬ώ۞̍ᇄϡг˯જ̍Ꮈ‫ޙ‬຋ࢲᇃಞĂ༊ॡ࢑య‫ޙ‬᎝ౄ‫ߏ۞ݭ‬Ķˬ‫ޙܝ‬᎝रְચٙķᄃ ፫߷Uif!Cvdibo!HspvqĄ ϔ઼˝˩ѐĞ3112ğ˩͡˟˩˟͟Ă຋ࢲᇃಞᓝᏱྏ኱Ăα͇‫ޢ‬ϒёฟ၌ĂјࠎᄂΔξ ࢵมฟૺᒉྻ۞̂‫ݭ‬ᔉ‫͕̚ۏ‬Ăѩ‫ޢ‬ౙᜈдᄂΔࢦࢋથ઻ฟన࠹ᙯᔉ‫ۏ‬ᇃಞĄϔ઼˝˩αѐ

623 โ‫̳ڗ‬Φјϲ‫͟ٺ‬ፂॡഇ۞̂ϒ˩αѐĞ2:36ğ ĂࣧЩࠎĶซᛟથົķ Ăၮ˭۞ய‫ݡݡ‬ൕѣĶಱ̀ൕķ ăĶಱෳൕķ ăĶˬ͘ൕķඈᇅ঴ՠͪĄߌ‫̱׶‬ѐĞ2:42ğ͟ώր௚дՠͪξಞᚮ‫࠹ۋ‬༊፬ধ۞‫ې‬ ‫˭ڶ‬౹న˞โ‫ڗ‬ൕથᇾĂ֭ͽѩࠎොΊથᇾ‫ڻ‬ϡҌ̫Ąϔ઼ˬ˩αѐĞ2:56ğ̳ΦЩჍԼࠎซᛟѣ ࢨ̳ΦĂ࿅˞˟˩ೀѐᐝโ‫ݡڗ‬ൕֶᖞ࠹༊‫זצ‬ᝌ‫ܓ‬ĂЯѩ˫૟̳ΦЩჍԼࠎโ‫ڗ‬฼फ़۵Њѣࢨ̳ ΦĂϔ઼˛˩ѐĞ2:92ğГՀЩࠎโ‫ڗ‬۵Њѣࢨ̳ΦĂ֭ͷଯ΍ਮᙷă‫ש‬પඈ۞฼फ़થ‫ݡ‬Ăјࠎ฼ फ़ξಞ̚ᛳ˘ᛳ˟۞ᐷᐝЋຽĄ

263


Ğ3116ğ̱͡˩͟Ă຋ࢲᇃಞٚତBUUҜ‫مٺ‬Ԃ‫˘̚׎۞ྮڌ‬มથಞĂ֭૟‫׎‬ԼࠎĶ຋ࢲ˟ ᐡķ Ąϔ઼˝˩̣ѐĞ3117ğ˩˟͡˟˩̣͟Ăˬဋ၁ຽ‫ٺ‬ᄃᄂ៉ᜠྮგநԊᘪࢎᄂΔ֘৭˟ ሁă˘ሁ‫׶‬г˭˘ሁથಞ۞གྷᒉЪࡗĞഇࢨ˩˟ѐğ Ă֭ఢထјĶ຋ࢲᄂΔ֘৭ķ۞̂‫ࢴ࡚ݭ‬ ූથಞĂ̏‫ٺ‬ϔ઼˝˩̱ѐĞ3118ğ˩͡˟˩̱͟ฟ၌Ą

ഀᕇপҒ ‫׎‬ҫгࢬ᎕ࡗ7-611‫؀‬ĂߏᄂΔξௐ˘ळԆБͽ࡚ёЃยࢲॾࠎ͹ᗟٙ‫ޙ‬ౄ۞̂‫ݭ‬ᔉ‫̚ۏ‬ ͕Ą຋ࢲᇃಞ̶̰ࠎBăC‫׌‬ડĄBડࠎг˯˝ᆸăг˭ˬᆸ۞੼ሁ‫ޙ‬᎝ĄBડ۞г˭ˬሁࠎઃ ֘ಞćг˭˟ሁ‫ͽߏ݋‬4:ཱིቅᐝࠎనࢍໄ‫ࢴ࡚۞ه‬ᇃಞĂੵ˞೩ֻЧ჌າᔿሤࢴ̝γĂ‫ڕ͢׎‬ г‫۞ڕ‬྅⭕Ăΐ˯ঔᖡҒአ̈́юο྅࿹Ăឰፋ࣎ϡᐠ۩ม‫˫ܪځ‬ѣ߿˧Ă·႕˞ຐည۞ϡᐠሄ ኷ćг˭˘ሁࠎ຋ࢲ෹ξĂ೩ֻЧё࡚ࢴ̈́Ϡ߿ϡ‫ݡ‬ćHGࠎေ͑΅ᆹᐡć˘ሁࠎ઼ᅫჟ‫ݡ‬ ᐡć˟ሁࠎາሗ߹Җᐡćˬሁࠎౌົ߹ҖᐡćαሁࠎЩಬາෳᐡć̣ሁࠎࡔϿ઼‫ޏ‬३‫ظ‬ć̱ሁ ࠎέษ͘౹ᐡć˛ሁࠎ‫ߋܦ‬Ѓยᐡćˣă˝ሁ‫ߏ݋‬຋ࢲ઼ᄼᇆ‫ݱ‬Ą Cડࠎг˯‫׌‬ᆸăг˭αᆸ۞ĶMķ‫ޙݭ‬᎝ĂనѣQSBEBăKjnnz! DippăCVSCFSSZඈ ઼ᅫ‫ݡ‬ൕ۞૞ᕢĂг˭ሁᆸ࠰үࠎՠă፟֘ઃ֘ಞֹϡć‫ޙ‬᎝Ҙ‫ݑ‬઎ࠎгࢬᆡߵᇃಞĂѣॡϺ

֢ ʪ ʠ

үࠎ߿જᓝᏱಞгĄ˟ሁనѣ̬௜โ‫ڗ‬Ћຽ൴णΫĂ֭ͽϼΟ͞ёࢦனϔ઼α˩ѐ΃Ğ2:61tŅ ğ ҁූഀ‫۞ۏ‬Ķโ‫ࠧ͵ڗ‬౾‫ۏ‬ᐡķ Ą โ‫ࠧ͵ڗ‬౾‫ۏ‬ᐡҜ‫ٺ‬ᄂΔξ‫̋ڗ‬ડೇᎸ‫ྮݑ‬຋ࢲᇃಞᔉ‫̰͕̚ۏ‬Ăϔ઼˝˩ѐĞ3112ğ јϲĂྍᐡੵ˞̬௜ᄂ៉‫۞͟ټ‬Ϡ߿ࢲᄻ̈́ᄂ៉ۤົ۞ႊតγĂᔘणϯధк።Ϋ͛‫̈́ͽۏ‬Ӕன โ‫̳ڗ‬Φᄃᄂ៉฼फ़۞តዏĂߏдౌξ̚ᙱ଀˘֍۞ᘃᖞ౾‫ۏ‬ᐡĂፋវనࢍϤ͟ώ૞ຽ౾‫ۏ‬ᐡ నࢍर˳Ѝࢦ͈АϠАϠٙనࢍĂͽ࿅ΝăனдăϏֽࠎ͹คĂ೩ֻϔி˘࣎Ѓยͷಲି‫ٺ‬ሄ ۞г͞Ą‫׎‬ˢ˾ࠎ‫ܜ‬ುёĂͽॡมࠎજቢĂᐌ඾โ‫ڗ‬થᇾ።ѐֽ۞ត̼̬௜ᄂ៉۞።Ϋ࿅඀Ă ͽϔ઼̣˩ѐ΃Ğ2:71tŅ ğᘃᖞҁූĂ੨ЪભͯҖăፉͿᛧ‫ظ‬ăᗔఱ‫ظ‬ăረ‫ד‬Җăநጀះă࿪

஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

ᇆੰඈથ‫۞ظ‬నϲĂឰˠϼࡶа‫ז‬ѝѐॡЍćΩѣโ‫ڗ‬฼फ़።ѐ͛‫ۏ‬ડĂឰણ៍۰˞ྋ฼फ़̍ ຽ۞።Ϋ൴णĄโ‫ࠧ͵ڗ‬౵পҾ۞г͞ߏᐡ̰ጾѣ˘έҋ͟ώ͔ซĂࢵАдᄂ៉ֹϡ۞‫׌‬Ѻ྽ टณҋજమ኱፟Ăΐ˯˘ळྏ฼Ӑέ҃ј۞ҋજથ‫ظ‬ડĂឰણ៍۰Ξᙝಅ฼फ़ᙝ‫ڟ‬ካโ‫ڗ‬።ѐ ֽ۞ᇃӘᇆͯĄ

264


Ś̚঍ᄼᐡ ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ೶̼Δྮ277ཱི ࿪ྖĈ13.38232312Ɲ13.3823.3233Ğ็ৌğ შӬĈipufmAndspxo/dpn/ux

൴ण‫ࢭڻ‬ ̚঍ᄼᐡ‫ٺޙ‬ϔ઼̣˩̣ѐĞ2:77ğ Ăѩ˜঍઼ဋᅳ‫ܜ઼ڒ‬Ըྤ۞៍Ѝฺ‫ظ‬Ă‫׎‬ሁέ‫ܩ‬ᅦ నࢍ଀࠹༊‫׍‬ѣ঍઼ଐአĄฟ၌‫׌‬ѐ‫ޢ‬Ă೶̼Δྮ̖٤ᆵࠎ81̳͎۞‫ڒ‬ቹ̂྽Ąྍฺ‫ߏ่̙ظ‬ ̣ߐ৺ฺ‫˘ܑ̝΃۞ظ‬Ă˵ߏధк྿‫ء‬ෳˠЩ߹۞ჸົಞٙĂΒӣ݈ᓁ௚ౘͪ޴۞˼‫ܛ‬ౘ‫ض‬Ӿ ۞૓ᖃౌд఺྆ᓝҖĄࠎ੨Ъౌξࢍ൪តՀ९Ăฟ൴˿гฉᙝડાΑਕĂ೩̿ዐ‫ۤܕ‬ડă‫ܛ‬Ꮙ થડ઼̝ᅫԛ෪̈́ҋ֗ᒉྻᚮ‫˧ۋ‬Ă̚঍ᄼᐡࢍ൪͔ซ઼ᅫ៍Ѝฺ‫ظ‬ăົᛉ͕̚ăк̮ᐠ฼‫ڇ‬

֢ ʪ ʠ

ચ̂ሁඈ౤৺న߉Ă֭̏‫ٺ‬ϔ઼˝˩̣ѐĞ3117ğԼ‫ޙ‬Ąϫ݈̍඀̪дซҖ̚ĂҤࢍϏֽ఺྆ ૟តј̣ߐ৺ฺ‫׶ظ‬෹৺ᄹшĂϺ૟͔ᘕ೶Δથ઻۞າથ፟Ą

ഀᕇপҒ

஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

̚঍ᄼᐡϫ݈̏གྷࢦາԼ‫ޙ‬Ă‫ޙ‬న̳Φ ϒ᎕ໂፋгᅁ̍Ăࠎ˞χౄ೶Δາ‫ܝ‬ൕĂ૟ дࣧώҫг3/6̳౥۞̚঍ᄼᐡࣧӬೱ˯າ ྅Ă‫ߐ̣ߏ۞̝΃҃פ‬৺ฺ‫੼׶ظ‬৺ฺ‫ظ‬ё ᄹшĂ҃Ω˘ბ۞ᇉ‫ූݱ‬Ă૟ఢထј̳๩࿰ ‫ؠ‬гĂΐ˯‫̋ڗ‬፟ಞјࠎ‫ۡث׌‬ਝ۞΍ˢ ˾Ăѣ̙͌ٗЅຽ۰࠻р‫׎‬૟јࠎ೶Δາг ᇾ۞ሕ˧Ą

Ŝ Լ‫̚۞̚ޙ‬঍ᄼᐡ

624! iuuq;00xxx/cspuifsipufm/dpn/ux0joefy12/iunĂĶΈԙฺ̂‫ظ‬შࢱķ Ăຩವ͟ഇĈ311:017032Ą

265


ŚΈԙฺ‫ظ‬624 ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫߱ˬྮڌִݑ‬366ཱི ࿪ྖĈ13.38234567Ɲ13.38284445Ğ็ৌğ གྷᒉ۰ĈΈԙฺ̂‫ظ‬۵Њѣࢨ̳Φ

൴ण‫ࢭڻ‬ Έԙฺ̂‫ظ‬౹ϲ‫ٺ‬ϔ઼̱˩ˣѐ Ğ2:8:ğ Ąੵ˞ᇾၳٚᜈ઼̚็௚Ķই๔ăр‫މ‬ķ ۞ ࡚ ᇇ ̝ γ Ă ฟ ၌ ̝ ‫ ܐ‬೬ ㋃ ۞ ઉ ૵ ĞIfbmuiğ Ăၷ᜖ĞIpopsğ ă‫׶ם‬ĞIbsnpozğ ă ྕ၁ĞIpoftuzğ ăᓽ෍ĞIvnjmjuzğ۞̣I‫ܫ‬ ‫ه‬Ă˵˘ۡజϡֽିֈăࢋՐ‫׶‬ར၁‫ז‬၆ฺ‫ظ‬

֢ ʪ ʠ

۞གྷᒉგந˯ćฺ҃‫ظ۞ظ‬ᑔĂ˜Ҍ‫׎‬ٙᛳѣ ۞Έԙഔ஧ฤ۞ಽᑔౌߏЪ̣࣎ĶIķ҃јĄ

གྷᒉপҒ

Ŝ Έԙฺ‫ظ‬γ៍

Έԙฺ̂‫ظ‬Вѣ361ม‫̈́ͽٗމ‬9มஎ‫צ‬р ෞ۞੼৺ᐠះĞ͟ώफ़நăཌྷёᐠះăག෉฼ਮăέ෉ঔᔿă̚ҘЪᕸҋӄᐠăᜠ‫ڕ‬፵ă̌෉ ‫˘׶‬ม੧ುğ ĄϤ‫ٺ‬кछᙋ‫ܛד‬Ꮙăਝ۩̳ΦĞරਝă঍ਝğ ăѺఱ̳ΦĞА߉ăᒖֲă຋ࢲᇃ ಞğ ă࿪ᇆੰ̈́ிк̈̚Ћຽཏౌд͞๪̝̰Ăΐ˯ଥྻĶ‫ྮڌִݑ‬৭ķҜд࿣ዐĞᄂ៉઱˘ ღᓜଥྻ΍ˢ˾۞̣ߐ৺ฺ̂‫ظ‬ğ Ă߇҃јࠎధкԸ૛۰ຏ‫ܮֳࢺז‬Ӏ۞ฺ‫ظ‬Ą

஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

ŚᄂΔҘරฺ‫ظ‬625 ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડϔϠ‫߱ˬྮڌ‬222ཱི ࿪ྖĈ13.38292299Ɲ13.38241818Ğ็ৌğ གྷᒉ۰ĈҘරฺ̂‫ظ‬۵Њѣࢨ̳Φ

൴ण‫ࢭڻ‬ ᄂΔҘරฺ‫ظ‬јϲ‫ٺ‬ϔ઼˛˩˝ѐĞ2::1ğ Ăߏௐ˘छϤ઼ˠགྷᒉĂ৭˯઼ᅫᄅέ۞̣ߐ ৺થચฺ‫ظ‬Ąჟቜ࣎ˠ̼۞‫ڇ‬ચĂᄹර۞ർវన߉Ăၷᒔధк઼ᅫॠྼ‫׶‬થચᗔᄫ۞ෞᝥ‫ۺ‬ ‫ؠ‬ĂтĶCvtjoftt! Usbwfmmfs! Btjb! Qbdjgjdķ ăĶBtjbnpofzķ ăĶJotujuvujpobm! JowftupsķඈĂͽ̈́˭

625 iuuq;00xxx/tifsxppe/dpn/ux0do0ĂĶᄂΔҘරฺ‫ظ‬შࢱķ Ăຩವ͟ഇĈ311:017032Ą

266


ၼᄼ‫ࣇމ‬т઼݈࡚ᓁ௚οԓϽ᛭ᄃ݈ࡻ઼ࢵ࠹ॻ‫ݵ‬Ⴌ͈ˠ۞៙᜖Ą

གྷᒉপҒ ᄂΔҘරฺ‫ظ‬ळར‫ٺ‬ᄂΔξ઼ᅫ‫ܛ‬Ꮙથຽડ۞͕̚Ăд೶̼ΔྮᄃೇᎸΔྮ̝ม۞ϔϠ ‫˯߱ˬྮڌ‬Ąฺ‫׹ظ‬ᙝâВឪϲ˞ˬ˩छͽ˯۞઼ᅫથຽᅙҖĂ˩̶ᛗ̝̰ӮΞ‫ٯ‬྿Ăથચ гநᒖဩᙯܼ̝ღ૜Ă‫ا‬ᄂΔٙѣฺ‫݄̝ظ‬Ą౹ϲͽֽĂۧ඾ˠّ̼۞಴ࢦࣰጯĂ࡭˧‫ٺ‬ᒉౄ ˘࣎නዋăҋдĂ·႕Ꮠ૜ຏ˫‫׍‬ᔳ૜ّ۞Ѓጵ۩มĂ߇҃ٙѣҝٗᄼ‫މ‬ӮϤ‫ٗމ‬૞ϡ࿪ୗĂ ۡତซˢ˘࣎ಱӣᘹఙ‫ڤ‬ಛă‫׏‬ฮ໢ᛟĂ˫௑Ъன΃̼થॠ፟ਕ۞ռˠ‫ܗء‬Ąྍฺ‫ظ‬ጾѣ454 ม‫ٗމ‬ĂΒ߁ᓁ௚इٗăҘරइٗăҖ߆इٗ̈́ᄹරइٗඈ49มइٗĄՏ˘ม‫ٗމ‬ӮࠎߊΟ‫׏‬ ˫ன΃۞ለёࢲॾĂдঈࠁăරᚊ۞ॾአ̚ĂӶᕇ඾ჟ͕ౘЕ۞̚ҘΟ཭छ࿹ᄃᘹఙৌᖹĄᐠ ฼͞ࢬĂనѣҘර੕जົះăқӀ੧Ӑăِ๩̚ᐠះăUptdbobཌྷ̂ӀᐠះăC.pof!઼ᅫҋӄᐠ ះඈ೩ֻЧёᐠᕇĄ

֢ ʪ ʠ

ŚᄂΔૺҁर‫ڇ‬ચ͕̚626 ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ೶̼Δྮ242ཱི

஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

࿪ྖĈ2:91ĞБ࠷ᖎᇥቅğƝ13.38283::1ĞҖ߆૞ቢğƝ13.38277291ĞᏙથ૞ቢğ ࿪̄‫ܫ‬ቐĈuqdibohA2:91/psh/ux შӬĈiuuq;00uqdiboh/2:91/psh/ux0 TlzqfĈՏฉ˘Ҍฉ̱9;41Ƃ23;11ă25;11Ƃ28;41ă29;11Ƃ32;41

൴ण‫ࢭڻ‬ ᄂΔĶૺҁरķ̶ְચٙјϲ‫ٺ‬ϔ઼̣ ˩ˣѐĞ2:7:ğ˩˘͡Ăࠎ̂ᄂΔгડ۞‫ܦ‬ ͌ѐ೩ֻБ͞Ҝ͕நᅃጱ‫ڇ‬ચĂͷҋ˝˩ѐ Ğ3112ğ˘͡੓ฟᜥĶ˘˝ˣ࿬ůůֶᖞᑒଋķ Ꮩથ૞ቢĂдБ࠷ЧгΪࢋᇥᖎᇥቅ Ķ2:91ķ ĂಶਕᄃĶૺҁरķኘ͕ĂТॡᔘ೩ ֻкี‫ڇ‬ચĄ

‫ڇ‬ચีϫ

Ŝ ᄂΔૺҁर‫ڇ‬ચ͕̚

ʔᏙથᅃጱ‫ڇ‬ચ 2/ ࣎ҾᏙથĈͽ࿪ྖă୏ኘă‫ב‬Іăణෛඈ

626! iuuq;00xxx/2:91/psh/ux0ĂĶૺҁरБ஧ྤੈშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018034Ą

267


͞ёĂซҖ૞ຽᏙથᅃጱĂ‫ם‬ӄ༊ְˠྋՙछलăᏐ̄ăˠᅫăຏଐăϠ୾ඈયᗟĂܳซ‫׎‬ Ϡ߿ዋᑕĂ೩͕̿நઉ૵Ą 3/ ͕நീរĈ೩ֻّШăᎸ኷ăˠॾ̈́ᆊࣃ៍ඈЧᙷ͕நീរ۞၁߉ᄃྋᛖĂүࠎᄮᙊҋԧă ൴णҋԧ۞ણ҂Ą 4/ ᅃጱۢਕࡁ௫ᄃ੊ቚĈՏѐ˝͡‫ؠ‬ഇᓝᏱཌྷચĶૺҁरķᐼ౯੊ቚĂ̈́Чᙷᅃጱ̝ਕࡁ௫ ົĂͽૈ੊ᅃጱˠ̖Ą 5/ ᅃጱ૞ຽԛ෪็ᇫତ‫઼̰ޞ‬γဥវણ៍Ă֭ඕЪۤົྤ໚Ą

ʔ࿰֨ଯᇃ‫ڇ‬ચ 2/ ͕ந኎Ϡଯᇃ߿જĈ౅࿅ࡁ௫̍үӪăј‫ܜ‬ဥវăႊᓾඈ͞ё‫ם‬ӄۤົ̂ிдˠᅫᙯܼă‫׌‬ ّϹ‫ـ‬ăᏐᖚିֈăᑅ˧አዋăϠ୾ఢထăҋԧଣ৶ඈˠϠྖᗟҋԧј‫۞ܜ‬፟ົĄ 3/ ૞᛼ăᇃᇫĈྻϡЧ჌ಡౢᗔᄫăᇃᇫă࿪ෛඈಫវĂᄦᇫĶૺҁर૞᛼ķ ăĶૺҁर‫ܫ‬ቐķ ඈಏ̮ĂዋॡШۤົ̂ிϒቁ‫ކ‬ጱઉ૵۞͕ந኎Ϡໄ‫ه‬Ą 4/ Ћຽ΃੊Ĉ೩ֻЋຽ̈́࠹ᙯ፟ၹٙᅮࢋ̝ᓾरྤ໚Ă΃ᏱᏙથᅃጱ̝࠹ᙯିֈ੊ቚኝ඀Ą 5/ ̳ᙯᓑᘭĈତ‫઼̰צ‬γಫវଳణĂ็ᇫ͕ந኎Ϡ̈́ᅃጱ૞ຽੈिĂඕЪۤົྤ໚Ᏹந̳ৈ߿

֢ ʪ ʠ

જĄ

஑ ʙ ణ

Śᄂ៉࿪ෛ̳Φ ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξˣᇇྮˬ߱21ཱི ࿪ྖĈ13.3886.9999Ğᓁ፟ğƝ1911.169.997Ğ‫ڇމ‬૞ቢğ གྷᒉ۰Ĉᄂ៉࿪ෛְຽ۵Њѣࢨ̳Φ

̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

627

൴ण‫ࢭڻ‬

ᄂ៉࿪ෛ̳Φ˜ᄂ៉ௐ˘࣎јϲฟᇫ۞ ࿪ෛέĂϒёјϲ۞ॡมࠎϔ઼̣˩˘ѐ Ğ2:73ğα͡˟˩ˣ͟Ą̙࿅ĂдĶАᄂෛķ ॡഇĂధкࠎ࿪ෛॡ΃ֽᓜ۞Чีዛྮ̍ү ѝ̏ౙᜈणฟĂࠎ͟‫ޢ‬ᄂෛ۞ኚϠχ˭˞։ р۞ૄᖂĄϔ઼α˩ѐĞ2:62ğ ĂҖ߆ੰՙᛉ ଳϔᒉЋຽ‫ֽ࣍ޘט‬ጱଯજᄂ៉۞࿪ෛְ ຽĂ֭ͽ઼࡚۞થຽ࿪ෛ‫ࠎޘט‬ણ҂ᖡώĄ ϔ઼α˩ˣѐĞ2:6:ğ Ķ̚͟Ъүඉซົķࠎ

Ŝ ᄂ៉࿪ෛ̳Φγ៍

627 Ķᄂෛα˩ѐķበᏭ؎ࣶົĂĮᄂෛα˩ѐį ĂᄂΔĈᄂ៉࿪ෛְຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂࢱ33.35Ą

268


ܳซЪү൴णᄂ៉࿪ෛְຽĂјϲ˞Ķ࿪ෛࡁտ̈௡ķ ĂϤңᑕഢăᗬഀᄋඈˠ͹‫ְ׎‬Ą ϔ઼α˩˝ѐĞ2:71ğ̣͡˟˩͟ĂĶ࿪ෛࡁտ̈௡ķܳјĶ͟ώ࿪ঈ̳Φķ ĞOFDğඈ ᄃ̚ᇃ̳ΦЪүĂᓝҖ၁‫ڶ‬ᖼᇫቼ̚ϒАϠಶЇ̚රϔ઼ௐˬЇᓁ௚۞‫׏‬ᖃĂ֭ాᜈϯቑᇫߍ ˛͇Ă᜛જ˘ॡĄϔ઼̣˩ѐĞ2:72ğ˛̚͡џĂ͇͹ିĶЍୁ༼ϫ‫ڇ‬ચۤķдᄂ៉̂ጯᓝᏱ Ķഁഇ࿪ෛᓾ௫঱ķ Ă֭ᓝҖ࿪ෛ༼ϫϯቑ୎ົĄϔ઼̣˩ѐĞ2:72ğ˩͡Ăϲ‫఼ੰڱ‬࿅˞ˬ჌ ࿪ෛ‫ڱ‬ఢĂֹѣຍ౹Ᏹ࿪ෛ۰ѣ˞‫ځ‬ቁֶೈ۞͞ШĄϔ઼̣˩˘ѐĞ2:73ğ˟͡˩α͟Ăᄂ៉ ௐ˘ळ࿪ෛέůĶ઼ϲିֈ࿪ෛ၁រᇃᇫ࿪έķኚϠĂѨѐ‫˫غ‬ԼჍࠎĶ઼ϲିֈ࿪ෛᇃᇫ࿪ έķ ĞOFUWğ Ă༼ϫ̰टͽጯ७ିֈ‫ିົۤ׶‬ֈࠎ͹Ă‫ܐ‬ഇ࿪‫گ‬൴डቑಛ่ਕஉᄏ̂ᄂΔг ડĂௐˬѐԼ྅SDB൴ड፟Ă̖૟ቑಛᕖ̂ҌາѻĄ གྷ࿅˞˯ࢗ۞ĶАഇүຽķ‫ޢ‬Ă‫ྍܮ‬ᄂ៉ௐ˘छϔᒉથຽ࿪ෛ̳Φůůᄂෛ˯ಞ˞Ąϔ઼ ̣˩ѐĞ2:72ğ‫ܐ‬Ăᄂ៉࠷߆‫ع‬నཉ˞Ķᄂ៉࿪ෛְຽᚯ౯؎ࣶົķ Ăᑢ‫ܐ˞ؠ‬ഇᄃ઼ᅫЪү ൴ण̂ఢሀ࿪ෛְຽ۞̣ีࣧ‫݋‬ĂΒ߁Ğ˘ğγથԸྤ̙଀෹࿅Ѻ̶̝α˩˝Ă‫׎‬ዶϤώ઼Ը

֢ ʪ ʠ

ྤĄĞ˟ğ࿪ෛତќ፟ཉ੨ᇄ̝‫ޙ‬ϲĂᑕЕࠎЪүቑಛĄĞˬğ༼ϫ߆ඉϤԧ͞ԆБҋ͹Ą Ğαğγથ̳Φԫఙ̝೩ֻ̈́ˠࣶ̝੊ቚĂϺᛳЪү۞˘ొЊĄĞ̣ğ̳ΦّኳࠎϔᒉĄд఺ ̣ีࣧ‫݈ࠎ݋‬೩୧І˭Ăགྷᄃ͟ώ̈́ለ࡚Ч઼ࠀથ‫˘ܕ‬ѐ۞ॡมĂ౵‫ٺޢ‬ϔ઼̣˩˘ѐ Ğ2:73ğ ˟͡ᄃĶ͟ώಱ̀࿪ঈົۤķ ăĶ͟ϲ࿪ঈᄦүٙķ ăĶ͟ώ࿪ঈົۤķ‫׶‬Ķ‫ۿִڌ‬঒࿪ঈົۤķ

஑ ʙ ణ

ඈαछ̳ΦᘪࢎЪү‫ם‬ᛉ३Ă‫ࢎځ‬Ğ˘ğ̳ΦྤώĂԧ઼ԸྤѺ̶̝̱˩Ă‫̚׎‬Ѻ̶̝α˩˝

̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

༱̣˼ߛĂШˬछ͟ώ̳Φᔉ෴Ă࿪ෛତќ፟ͽдˬѐ̰൴णҌ˩༱ߛࠎϫᇾĄĞαğ‫ܐ‬ഇᇫ

Ϥᄂ៉࠷߆‫ع‬ԸྤĂ‫׎‬ዶ۞Ѻ̶̝˩˘ࠎϔมԸྤĂ͟͞αछᇄથ‫݋‬ፉ࢑Ωγ۞Ѻ̶̝α˩Ը ྤᗝĄĞ˟ğ཭ְЩᗝ޷΍ྤ̶ּͧ੨ĄĞˬğ‫ܐ‬ഇᇫߍన౯ጡՄ̈́˩αЦโϨ࿪ෛତќ፟˘

ߍࢨ‫ٺ‬ᄂ៉ΔొгડĂ࿰‫ؠ‬дϔ઼̣˩̣ѐͽ݈ĂԆј̚ొă‫̚۞ొڌ̈́ొݑ‬ᚶ৭Ă૟ᇫߍቑ ಛᕖ̈́Бᄂ៉ЧгĄĞ̣ğ͟ώಱ̀࿪ෛࠎᄂ៉࿪ෛ̳Φዸ͟ᓁ΃நĂ֭ࠁ‫׌‬ˠֽέ೩ֻԫఙ ‫ڇ‬ચĄ ϔ઼̣˩˘ѐĞ2:73ğα͡ĂĶᄂ៉࿪ෛְຽ۵Њѣࢨ̳ΦķϒёјϲĂࢵЇ཭ְ‫ࠎܜ‬ ‫ုߦڒ‬Ăᓁགྷநࠎ‫͇׹‬ඡĂྤώᗝࠎາᄂ။ˬ˼༱̮ĂέӬనдᄂΔξˣᇇྮĂ൴डέ‫݋‬నд ว‫̋ځ‬ѻ̄സĂ‫ܐ‬ഇ൴ड࿪˧ࠎ̣˼ϞĂᄂ៉ΔొгડౌΞ୻຾гќෛĄ ϔ઼̣˩˘ѐĞ2:73ğ˩͡˩͟Ăдቼ͈ˠԇ࡚᛬̃̀۞ગჭ޷ต˭Ăᄂ៉ௐ˘छϔᒉ થຽ൑ቢ࿪ෛέůůᄂෛϒёฟᇫĂ༊͇˭̾˛ॡ੓Ă୎ม༼ϫࢵѨᇫ΍Ą˛ॡҌ˛ॡ˩̶̣ ᇫ΍ฟᇫᆇё۞၁‫ڶ‬ᇆͯă˛ॡ˩̶̣Ҍˣॡᇫ΍ᓁ௚͛Ӛ́̚ᇽᇉৡ઼ᇉ‫׏‬ᖃপᏭᇆͯăˣ ॡҌˣॡ˩̶̣ᇫ΍າჷ̈́ঈ෪ăˣॡ˩̶̣ҌˣॡΗᇫ΍Ι఼ͯăˣॡΗҌ˝ॡᇫ΍઼ᄬႇ ѡă˝ॡҌ˝ॡ˟˩̶ᇫ΍ᇆͯă˝ॡ˟˩̶Ҍ˝ॡ̣˩̶̣ᇫ΍ጳЍ૵ሄฤܑႊă˝ॡ̣˩ ̶̣Ҍ˩ॡ̣˩̶̣ᇫ΍̚ᇆٙᛷĶฟ઼̣˩ѐķᇆͯă˩ॡ̣˩̶̣Ҍ˩˘ॡᇫ΍າჷঈ ෪ă˩˘ॡ‫ޢ‬࿰ӘѨ͟༼ϫܑ൒‫ޢ‬ќᇫĂᄂ៉ҋѩϒёซˢ࿪ෛॡ΃Ą ̫֞Ăᄂෛ̏֕࿅˞α˩к࣎ѐᐝĂаᜪ‫׎‬࿅඀ࡗΞထ̶ࠎ̣࣎ॡഇĄ˘ăਨ౹ഇĈଂ ϔ઼̣˩˘ѐĞ2:73ğआ‫ז‬ϔ઼̣˩ˣѐĞ2:7:ğࡌć఺߱ഇมࠎᄂෛ፾छགྷᒉॡഇĂϤ౵‫ܐ‬

269


ᓞࡴ౹ຽă๔ᆍ‫ޙ‬έĂ‫ז‬ଵੵ༱ᙱĂᘦઉགྷᒉĄ˟ăј‫ܜ‬ഇĈଂϔ઼̣˩ˣѐĞ2:7:ğࡌ‫ז‬ϔ ઼˛˩ѐĞ2:92ğआć఺߱ഇมĂ̚ෛăරෛĂ࠹ᚶฟᇫĂˬέᚮ‫ۋ‬፬ধĂϔ઼̱˩̣ѐ Ğ2:87ğ‫ޢ‬Ă߆‫࠹ع‬ᙯ‫΄ڱ‬ౙᜈ̳οĂˬέᚮ‫۞ۋ‬ఢ‫ؕ݋‬Ә‫ޙ‬ϲĄˬăࡼӴഇĈଂϔ઼˛˩ѐ Ğ2:92ğआ‫ז‬ˣ˩˟Ğ2::4ğѐआć఺߱ഇมᄂ៉གྷᑻ͟ᔌᓄၷĂ߆‫ڼ‬ດৈϔ͹Ăд͇ॡгӀ ۞ᒖဩ˭Ăᄂෛ଀‫ז‬Бࢬّ۞ӮᏊ൴णĂ֭ฟ౹΍˘߱เ‫ܛ‬໐͡Ąαă኏ᑝഇĈଂϔ઼ˣ˩˟ ѐĞ2::4ğआ‫ז‬ϔ઼ˣ˩˝ѐĞ3111ğआć఺߱ഇมϤ‫ٺ‬གྷᑻᒖဩ۞ត̼Ăѣቢ࿪ෛ͟ᔌቿ ‫ݎ‬Ăΐ̝࿪ཝშྮ͟ৈ೼̈́Ă൑ቢ࿪ෛు႙ࢬᓜӧဩĂ֔ᄥᄥг‫ֽזצ‬ҋЧг۞኏ᑝᄃ߄ጼĄ ̣ăᖼ‫ݭ‬ഇĈଂϔ઼ˣ˩˝ѐĞ3111ğआ̫֞ćᄂෛ൴೭ѝഇᓞࡴ౹ຍ۞ჟৠĂͽೠ೪ছͫࢦ Ϡ۞፟ົĂШкಫវăкᐛ྽ăк఼ྮ۞ᖼ‫ݭ‬ϫᇾ݈ซĄ

֢ ʪ ʠ ஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

26:


628

ܑ23.2!!!ᄂෛְ̂ࡔ ͟

̂

ְ

ϔ઼61ѐ13͡39͟

ᄂ៉࿪ෛְຽᚯ౯఍јϲĄ

ϔ઼62ѐ15͡39͟

ᄂ៉࿪ෛ̳ΦϒёనϲĂώ͟ࢎࠎĶέᇉ͟ķćࢵЇ཭ְ‫ုߦڒܜ‬АϠĂᓁགྷ ந‫͇׹‬ඡАϠĂྤώᗝາᄂ။ˬΖ༱̮Ą

ϔ઼62ѐ21͡21͟

Ϥቼԇ࡚᛬̃̀޷ตĂᄂ៉࿪ෛ̳ΦϒёฟᇫĂฟୁ̚රϔ઼࿪ෛΫĄ

ϔ઼65ѐ21͡21͟

̚‫ొݑ‬ᖼᇫშԆјϒёୁϡĄ

ϔ઼69ѐ21͡27͟

‫܅‬ቷᖼᇫ৭རјϒёୁϡĂᄂෛ༼ϫฟؕ็ਖ਼‫ొڌ‬гડĄ

ϔ઼69ѐ1:͡18͟

൴डԧ઼ௐ˘࣎૾Ғ࿪ෛ‫ཱིܫ‬Ą

ϔ઼78ѐ15͡38͟

ԸྤనϲᙯܼЋຽĶᄂෛ̼̳͛Φķ Ą

ϔ઼8:ѐ15͡39͟

ϒёጱˢDJTր௚Ăୁϡ̳ΦາᇾᄫĄ

ϔ઼91ѐ12͡12͟

ҋજᇫ΍ր௚ĞBQDğϒёୁϡĄ

ϔ઼92ѐ12͡12͟

ϲវкᓏ྽࿪ෛᇃᇫր௚ϒёฟᇫĄ

ϔ઼98ѐ14͡36͟

ᄂෛშ৭Ğxxx/uuw/dpn/uxğϒё˯შྻүĄ

֢ ʪ ʠ

ϔ઼98ѐ18͡24͟

ੑ߆ొᙋഇົ८ࣞᄂෛ۵ை̳ฟ൴ҖĄ

ϔ઼99ѐ22͡41͟

఼࿅JTP:113઼ᅫ‫ݡ‬ኳរᙋĞ༼ϫᄦүր௚ğ Ą

ϔ઼9:ѐ14͡21͟

ણᄃ൴੓నϲĶᄂ៉‫׽‬შ۵Њѣࢨ̳Φķ Ą

஑ ʙ ణ

ϔ઼9:ѐ1:͡24͟

నϲĶඉரఢထ̈௡ķ ăĶ௡ᖐГౄ̈௡ķ ăĶˠְࢭາ̈௡ķ ăĶྤயฟ൴̈௡ķ

̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

ซҖЋຽГౄ̍඀Ą ϔ઼9:ѐ22͡26͟

ቁϲĶкᐛ྽ăкಫវăк఼ྮķྤੈะဥ̝ඉரϫᇾĂซҖొ‫ܝ‬Լ௡Ą

ϔ઼:1ѐ12͡12͟

ᓝҖĶ3112ᄂෛ੓ࢳķ‫ކ‬ϯ߿જĂͽĶᄂෛјࠎᇴҜॡ΃౵‫׍‬ᚮ‫۞˧ۋ‬ಫវய ຽķࠎЋຽᙸഀĄ

ϔ઼:2ѐ15͡37͟

ᄃҖ߆ੰࡁ҂ົЪүĂјϲࢵछ၁វ̈́შྮኑЪ̝Ķ઼छ३Ӫᄂෛᓁ‫ظ‬ķ Ą

ϔ઼:3ѐ18͡12͟

Б஧ௐ˘छ‫މ‬छ࿪ෛέ̫઄ᄂෛᇃಞᓝҖฟᇫ‫׏‬ᖃĂ‫މ‬छ࿪ෛέ‫ؠ‬ᐛд˩˛ᐛ ྽ĂБ͇˟˩α̈ॡᇫ΍Ă༼ϫ̰टΒᘲ༱෪ĄߏБ઼઱˘ͽ‫މ‬ᄬ൴ᓏ۞࿪ෛ έĂ̰ट૟ԆፋӔன‫މ‬छ̼͛Ă·̶൴೭็ٚ‫މ‬छ̼͛۞ΑਕĄ

ϔ઼:3ѐ19͡39͟

јϲĶ‫็މݣ‬ᇫְຽѣࢨ̳Φķ Ăଯण‫މ‬छᐛ྽ᇃӘ٢ឦְચĄ

ϔ઼:4ѐ14͡26͟

ࠎᇉৡјϲα˩ฉѐĂ༼ϫొ࡚ఙ௡ჟ͕నࢍ΍MVDLZ!5Рே‫ۏ‬छ୉Ăछ୉ј ̶ࣶҾࠎĈMvMvĞᕎᕎğ ăV.V.Ğᐹᐹğ ăDibDibĞޫޫğ̈́LjLjĞ؈؈ğ Ą

ϔ઼:4ѐ16͡26͟

ҋᙷͧҋજᇫଠր௚ᖼೱјᇴҜкᐛ྽۞ҋજᇫଠր௚Ă̫ϒёᔙˢᇴҜᇫߍ ۞າࡔ̮Ą

ϔ઼:4ѐ18͡12͟

ᇴҜ࿪ෛͽҖજତќΑਕĂ‫ٺ‬Бέ˝̂൴ड͹৭ϒёͽDI.43ಏᐛშᇫ΍ˬ࣎ TEUW༼ϫĄ

628 iuuq;00xxx/uuw/dpn/ux0ĂĶᄂ៉࿪ෛ̳Φშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018017Ą

271


͟

ϔ઼:5ѐ21͡36͟

̂

ְ

Бາᐛ྽Ķᄂෛ઼ᅫέķ Ăҋ̫͟੓၆ঔγරˠᇫ‫ٸ‬ᄂ៉ӈॡາჷăტᘹăᑚᆐ ඈ༼ϫĄ

ϔ઼:6ѐ15͡39͟

ᇴҜҖજᇃᇫშᏱ̳̈́ᐂࢰ‫̫ވ‬ԆјୁϡᄃฟᇫĄ

ϔ઼:6ѐ17͡39͟

˩̱‫ب‬ௐ˘Ѩ཭ְົᛉĂ఼࿅ϤᏥ૱ચ཭઼ְ߷ፉЇ཭ְ‫ࣘ̈́ܜ‬ЇᓁགྷநĄ

ϔ઼:6ѐ23͡31͟

ྤੈొĶ੼൪ኳ ̢જ࿪ෛXjNby‫ڇ‬ચࢍ൪ķ఼࿅གྷᑻొ̍ຽԊᆶߤ֭ᒔྃӄĄ

ϔ઼:7ѐ14͡18͟

Б஧DENBᄃ൑ቢԫఙ౹ؕᇄથRDPNĂ̈́̚လშྮ̳ΦDOTၱώ̳ΦUUWВ Т‫ކ‬ҶᘪཌЪࡗĂซҖRDPN̝NfejbGMPԫఙдᄂ៉۞ԫఙّྏᇫĄྏᇫ۞ ͹ࢋϫ۞ߏ೩ֻ̚လშྮၱώ̳ΦᆶෛNfejbGMPԫఙĂͽ̈́дᄂ៉٤णᇫਖ਼ кಫវ‫ڇ‬ચҌ͘޺྅ཉ۞થ፟Ą

ϔ઼:7ѐ15͡22͟

̳۵ᛖ΍ௐ˘ล̳߱ฟᇾ઴̫ᆊॾՙᇾĂ‫઼˲ܧ‬ᅫࡊԫͽ35/2଀ᇾĂ‫̳଀פ‬Φ Ѻ̶̝36/88Š۞۵ᝋĄ

ϔ઼:7ѐ17͡16͟

Бϔᛖ۵९‫ٺ‬ᙋϹٙԆј̳ฟ٩ចүຽĂᓁࢍќ‫ז‬498-9:6ЪॾІᇴĂ̚ចதࠎ 5/7:&Ą

ϔ઼:7ѐ19͡35͟

ᓝҖௐ˩̱‫ب‬ௐαѨ૱ચ཭ְົᛉĂົ఼̚࿅ҋ˝̱̳͟͡۵཭ְྋЇ͟੓Ă Ϥเ૮૱ચ཭ְତЇ཭ְ‫̪֭ࣘܜ‬ЇᓁགྷநĄ

ϔ઼:7ѐ1:͡17͟

̳۵ᛖ΍үຽ‫̫͟ٺ‬Бొᛖ΍ԆјϹ౷࿅͗Ă֭ϦኛᎸᕢ൳ᐂ෴኱ĂϒёᔙШ Бϔᒉ̼ЋຽĄ

ϔ઼:7ѐ22͡17͟

˯̾˝ॡ‫̚ٺ‬δ̂ງ౤ሁົᛉ‫ވ‬ᓝҖ:7ѐ۵‫ڌ‬૱ົĂົ̚ԼᏴௐ˩˛‫ְ̈́཭ب‬ Ⴞ၅ˠĄᏴᓝඕ‫ڍ‬Ă཭ְ˝ˠĈเ૮ă‫ڒ‬ፘ‫ٻ‬ăૺՃтăเራăเѯăችഈซ ă‫⏞ܛ‬ăग୻ၷăᏥ઼߷ćႾ၅ˠĈཧ‫ځ‬ጙăเ᙭Ąགྷௐ˩˛‫ب‬ௐ˘Ѩ཭ְົ ՙᛉ఼࿅Ĉҋ˝˩̱ѐ˩˘̱͟͡੓เ૮཭ְፉЇ̳Φ཭ְ‫֭ࣘܜ‬ЇᓁགྷநĄ

ϔ઼:8ѐ12͡12͟

ࠎૻ̼ᖼ‫ݭ‬ϔᒉ̼Ћຽᚮ‫̝˧ۋ‬೩̿Ăགྷௐ28‫ب‬ௐ˟Ѩ཭ְົՙᛉ఼࿅௡ᖐአ ፋĂҋ˝˩˛ѐ˘͡˘͟੓၁߉າ௡ᖐበ‫ט‬Ą

֢ ʪ ʠ ஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

ŚϔมБϔ࿪ෛ̳Φ629 ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱41ཱི25ሁ ࿪ྖĈ13.36897797ă1911.166177Ɲ13.368:9826Ğ็ৌğ གྷᒉ۰ĈϔมБϔ࿪ෛ۵Њѣࢨ̳Φ

൴ण‫ࢭڻ‬ ϔෛϒёЩჍࠎĶϔมБϔ࿪ෛ۵Њѣࢨ̳Φķ Ă‫ٺ‬ˣ˩̱ѐĞ2::8ğ̱͡˩˘͟ϒёฟ ᇫĂјࠎᚶᄂෛă̚ෛ̈́රෛ̝‫ޢ‬јϲ۞ௐαछ൑ቢ࿪ෛέĂ˵ߏᄂ៉።Ϋ˯ௐ˘छϔᒉ൑ቢ ࿪ෛέĄ

629! iuuq;00xxx/guw/dpn/ux0ĂĶϔมБϔ࿪ෛ۵Њѣࢨ̳Φშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018017Ą

272


ϔ઼ˣ˩ˬѐĞ2::5ğ˘͡˟˩ˣ͟ĂҖ߆ੰາჷԊฟ‫ٸ‬ௐαछ൑ቢ࿪ෛᐛ྽Ă༊ॡ۞ ϔม็ᇫ̳Φ̈́Бϔ࿪఼̳ΦӮѣຍ೩΍ϦኛĄЯ֎ు۰ிĂдᆧΐᚮ‫ۋ‬၁˧۞Вᙊ˭ĂགྷϤ ‫ם‬થĂ‫׌‬छ̳Φ྾‫ٺ‬ˣ˩ˬѐĞ2::5ğ̱͡˟˩̱͟Ъ‫׀‬јϲĶϔมБϔᓑЪ൑ቢ࿪ෛ̳Φᚯ ౯఍ķĂ֭‫ٺ‬Тѐ̱͡ˬ˩͟ϒёШາჷԊ೩΍ϦኛĄགྷ࿅າჷԊᆶ८Ăдϔ઼ˣ˩αѐ Ğ2::6ğ̱͡˩̱͟Ăᄂ៉ௐ˘छϔᒉ൑ቢ࿪ෛέ௣Ϥϔෛ౟‫̚ލ‬ᏴĂᒔ଀ෞᆶ؎ࣶ̚࿅Ηᇴ ͚޺Ă‫଀פ‬ᚯ౯ధΞĂྭ΍ϔෛ‫ޙ‬έௐ˘ՎĄ ϔෛ‫଀פ‬ᚯ౯ధΞ‫ޢ‬ĂӈშᘲۤົЧࠧයࡻĂϤ29Щ཭ְ̈́5ЩႾְ‫ٺ‬ϔ઼ˣ˩̣ѐ Ğ2::7ğˬ͡˟˩˛͟ϒёјϲ཭ႾְົĂ֭ଯᓝችТၷፉЇ཭ְ‫ܜ‬ăૺܷԈፉЇઘ཭ְ‫ܜ‬Ą ‫ޢ׎‬Ăϔෛӈᖃད༊ॡЇරෛ͹Ї৪३۞ྤஎಫវˠౘࣣ‫ેࠎܫ‬Җ૱཭ĂUWCTઘᓁགྷநՂЍ ዂࠎᓁགྷநĂ֭α఍ವడᐹս۞૞ຽ࿪ෛགྷநˠ௡јિૻ۞གྷᒉဥฤĂᚯ౯‫ޙ‬έְ‫آ‬Ą ϔෛնјϲӈӛ͔˛˼ዶЩ൴੓ˠĂ๒଀˩̱ᆆዶྤ‫ܛ‬Ă֭‫ٺ‬ൺൺˣ̰࣎͡Ϥ‫ˬܕ‬༱۵ ‫ڌ‬ᆧྤҌα˩ᆆ̮Ą።གྷˬѐ۞ᚯ౯Ăᄂ៉ௐ˘छ൑ቢ࿪ෛέ‫ٺ‬஘ኚϠĂ֭ͽĶֽҋϔมĂᛳ

֢ ʪ ʠ

‫ٺ‬Бϔķ۞நຐͽ̈́ฟ౹ᄂ៉࿪ෛາࡔ̮۞ֹ‫׻‬ҋధ̝Ą

གྷᒉপҒ д՟ѣЇң̂ੑဥ͚޺˭Ăଳ݈ٙϏѣ۞Бϔᄮ۵͞ёĂ௣ֹϔෛึӀฟᇫĄࠎరၔ౹

஑ ʙ ణ

έந‫ه‬Ăϔෛ೬㋃ˬีགྷᒉࣧ‫݋‬Ĉ˘ă಴ࢦ૞ຽགྷᒉĂٙѣᝋᄃགྷᒉᝋၔ‫̶غ‬ฟć˟ă۵ᝋ̂

̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

৚҃ࡓ‫ޢ‬Ă૲જϔෛ༼ϫБࢬّ۞ࢳ᜙ј‫ܜ‬Ă̙ҭˣᕇᑫ፾ᜦཏฯĂ‫ܜ‬ѐሹዀБ઼ќෛௐ˘ᚗ

ி̼Ă֨ͤ̂ੑဥᗽᕝćˬăૻአಫវҋ͹ჟৠĂ‫ࢦڦ‬າჷπᏊಡጱࣧ‫݋‬Ą ϔෛͽώ˿̼༼ϫࠎ͹คĄҋϔ઼ˣ˩˛ѐĞ2::9ğ‫غ‬Ķߋ͇‫ޢ‬ϓ͕ķˣᕇᑫాᜈᆐ˘

ळĂเ‫ܛ‬ॡ߱ќෛத˵кҜ‫ا‬Б઼݄࢕Ąᐌ඾༼ϫќෛ೩̿҃૲જ۞ᇃӘຽચϺ಼̂ј‫ܜ‬Ăฟ ᇫ‫׌‬ѐ‫ޢ‬ӈ΍னಏ͡πᏊćϔ઼ˣ˩˝ѐĞ3111ğՀᔙШາ੼पĂࢵ‫ޘ‬΍னѐ‫࠳ޘ‬ዶĂ఺၆‫ٺ‬ ˘࣎ฟᇫն႕ˬѐ۞࿪ෛέĂ؎၁ᙱਕΞෳĄᙱَγࠧౌͽᄂ៉็ᇫΫ˯۞؈ᖹֽԛटϔෛд ൺൺˬѐ̰֝ిᖇ੓Ă֭णன˧‫ۋ‬൑ቢ࿪ෛέᐷᐝᚗळ۞ᐹளܑனĄ ࢬ၆შᅫშྮ̈́ᇴҜ̼੼ࡊԫॡ΃Ăϔෛੵ‫׽‬ч็௚ಫវயຽჟৈՐჟγĂ˵᎕ໂഈෛ ੈயຽᖼ‫ݭ‬൴णĄ·̶ӀϡᇴҜ࿪ෛٙ૲ֽ۞൑ࢨથ፟Ăֹܳϔෛഈк֎̼Ћຽ൴णĂ֭ೠ೪ ۢᙊགྷᑻ۞ਔજ̈́ྤੈ౹າ൴೭౵੼யਕĂͽ‫ܓ‬ତྤੈॡ΃۞ֽᓜĂߏϔෛ˭˘ล߱ጬ੽གྷᒉ ۞ϫᇾĄ

Śᒖֲથ઻ ૄώྤफ़ ҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫߱ˬྮڌִݑ‬ᄃ೶̼Δྮ˘૲

൴ण‫ࢭڻ‬ ᒖֲથ઻໚ҋϔ઼̣˩̣ѐĞ2:77ğฟ၌۞̚঍ᄼᐡĄϔ઼̣˩ˣѐĞ2:7:ğ ĂᒖֲѺఱ

273


Ŝ ᒖֲથ઻Ğ˘ğ

Ŝ ᒖֲથ઻Ğ˟ğ

Ŝ ͳഈฺ̂‫ظ‬

̳Φд‫ྮڌִݑ‬ᄃ೶̼Δྮ˾۞ҘΔ઎Ꮈ੓ĂЯࠎያ‫ܕ‬ᄂΔξϲវֈᐡă̚රវֈᐡă̚රഔ ஧ಞăᄂΔጯࡿ‫૵ܦ׶‬ᑚੰඈĂ‫ޝ‬ԣг‫ܮ‬јࠎˠሗำะ۞થ઻Ăΐ˯ϔ઼˛˩˟ѐĞ2:94ğᒖ ฺֲ̂‫ظ‬

62:

۞ฟຽĂͽ̈́ѣᄂΔ‫ܛ‬Ꮙූůů‫۞ྮڌִݑ‬ΐ޺Ăֹ଀ᒖֲથ઻јࠎᄂΔ‫ڌ‬ડ౵ѝ

થ઻Ą Ϥ‫ܕٺ‬ೀѐ۞ഀঈ˭໣ĂౄјѺఱགྷᒉ͟ᔌᓞӧĂΐ˯Ѻఱˠሗు႙ᖼொҌ‫ܫ‬ཌྷથ઻˘ ૲Ăֹ଀ҁфཱི۞ᒖֲѺఱĞϔ઼ˣ˩ˣѐԼࠎĶᒖֲᔉ‫ۏ‬ᇃಞķ ğࢬᓜඕՁᒉຽ۞ӧဩĄࣧ ώᛳ‫͵ֲٺ‬ะဥ۞ᒖֲĂᖼϤ๔࡚‫ޙ‬న‫۞˭غ‬๔ϒ‫ۏ‬ຽგநତ͘གྷᒉĂ֭дϔ઼˝˩ˣѐ Ğ311:ğ̱͡‫˭ٵ‬ᒖֲ٢ൕĂ֭૟ซҖࡗ‫˘ܕ‬ѐ۞ఢထᄃԼ྅Ğ211͇ğ‫ޢ‬Гͽ๔࡚થಞ۞າࢬ ᄻฟ၌ĄĶᒖֲķ‫࣎׌‬фд‫ִݑ‬೶Δ˘૲ьϲ˞39࣎ѐᐝĂ‫׎‬෪ᇈ۞่̙̏ߏѺఱ̳Φώ֗Ă ҃ߏ˘࣎͵΃۞ঐ෱Ѓยડાć૟ֽᐌ඾̚঍ᄼᐡԼ‫ޙ‬ј‫۞ޢ‬གྷᑻड़ৈĂΐ˯‫̋ڗ‬፟ಞă̈λ కវֈ๩ડඈ۞ˠሗჸะ˧Ă࠹‫ܫ‬૟ΞГ‫ࢦޘ‬னથ઻‫͟ټ‬ၷഀĄ

ഀᕇপҒ ᒖֲથ઻͹ࢋͽ‫߱ˬྮڌִݑ‬448ཱི۞ᒖֲѺఱ̳ΦࠎࢵĂ‫׎‬јϲ‫ٺ‬ϔ઼̣˩ˣѐ Ğ2:7:ğ ĄЯг఍‫ٺ‬ᄂΔξ͕̚ĂధкۢЩЋຽăጯ७૜ะჸะ‫ٺ‬ѩĂ˫Яዐ‫̋ڗܕ‬፟ಞăᄂΔ

֢ ʪ ʠ ஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

វֈ๩ડăᒖฺֲ‫ظ‬Ăଥྻă̳֘ඈϹ఼‫ܮ‬ଥĂЯѩҋ൒҃൒гࢉϠࠎ˘࣎થ઻ĂјࠎᄂΔ‫ڌ‬ ડથຽၷഀ౵ѝ۞൴໚гĄ ϔ઼ˣ˩ˣѐĞ2:::ğ ĂᒖֲѺఱ̳ΦԼ྅ࠎк̮̼ኑЪёາ‫ݭ‬኱ಞĂ֭ՀЩࠎĶᒖֲᔉ ‫ۏ‬ᇃಞķ Ąྍથಞ۞ർវన౯ߏϤ઼࡚SULM઼ᅫ̳ΦనࢍĂ‫۩׎‬ม͹คࠎరࡍˣᆸሁ۞߄੼ ̚लĂፋវ̰γ྅࣒ͽ‫୺ܪځ‬Ғրࠎ͹Ăລ੨ࠟሬᄃ̙ᛙ᐀‫ޙ‬ՄĂΐ˯‫͎̳ˬ׎‬ᆵ۞̳В‫̰ވ‬ Վ྽Ă߹ၰ۞ైූજቢఢထĂ፾ϲූᙝё۞‫ظ‬ᄸགྷგ͞ё̈́྅፿Ăֹᒖֲᔉ‫·ۏ‬Њणன΍ன ΃ăҋϤ۞ࢲॾᄃপҒĄ ᒖֲᔉ‫ۏ‬ᇃಞ่̙ซዸ˞ధк઼ᅫۢЩ۞ᇄથĂ˵ᐌॡ೩ֻঐ෱۰౵າ߹Җ۞Ϡ߿ଐಡ 62: ᒖฺֲ̂‫ظ‬јϲ‫ٺ‬ϔ઼˛˩˟ѐĞ2:94ğćϔ઼˝˩˟ѐĞ3114ğ઼ᅫ‫ݡ‬ൕIpmjebz!JooซዸგநĂ ԼЩĄࠎĶ઄ฺ̂͟‫ظ‬ᒖֲᄂΔķ Ăགྷᒉᝋ̪൒ᔴᛳֲ͵ะဥćϔ઼˝˩̣ѐĞ3117ğѐα͡Ăᒖ ฺֲ̂‫ظ‬ዎ‫ٮੰڱ‬኱‫ٽ‬͹ĂԼ˞າЩфĂΨĶᄂΔ஽͵ͳഈฺ̂‫ظ‬ķćฺ‫ظ‬གྷ࿅Լ྅ፋ࣒‫ޢ‬Ăೇ˫ ԼЩࠎĶͳഈ̂੧‫ظ‬ķ Ą

274


̈́к̮̼۞થ‫ੈྤݡ‬ĄּтĈĶJLFB‫آ‬छछ‫ا‬ķᒖֲ‫ظ‬Ăߏ‫׎‬дֲ߷౵̂۞‫ܝ‬ξĂ‫̰ظ‬ঐ෱ ۰̙ҭΞͽᔉ෴‫ז‬౵າ˫‫۞آܮ‬छ࣌छ࿹ϡ‫ݡ‬Ă˫Ξᒔ଀छ‫ا‬Ϡ߿྅፿˯۞ણ҂ੈिć઼ᅫۢ Щ‫ݡ‬ൕĶIfsnftຑ੺΀ჟ‫ݡ‬ķϺдᒖֲᔉ‫ۏ‬ᇃಞјϲᄂΔડ౵̂۞፾ϲූᙝ‫ࢬظ‬Ą‫ֱ˘΁׎‬ ۢЩ‫ݡ‬ൕ۞‫׍ە‬ăϠ߿ᗔఱă‫ڇ‬࿹ă၃‫׍‬ă̼Ӷ‫ݡ‬ă࡚ࢴᐠ฼ඈౌѣдѩనϲᒉຽፂᕇĄ ᒖֲᔉ‫ۏ‬ᇃಞ̙ҭ೩ֻঐ෱۰кᇹ̼۞થ‫ڇݡ‬ચĂ‫ૻ׎‬አᘹఙ̼ᄃˠ͛ჟৠ۞ந‫ه‬Ă˵ ೩‫˞چ‬ঐ෱۰Հк۞Ϡ߿‫ݡ‬ኳᄃྤੈĄּтαሁ۞Ķᒖֲആ΃۩มķ Ă‫׎‬јϲϫ۞ߏԓ୕೩ֻ ౌົડ۞ϔிՀк̂ி̼۞ᘹఙੈिĂឰ༊΃ѣሕ˧۞ᘹఙछ‫ז‬னಞଂְ౹үĂ่̙ឰᘹጪˠ ̀к˘࣎णன۞۩มĂ˵ឰঐ෱۰ѣ፟ົᄃᘹఙᅳાՀΐᏐ‫ܕ‬Ąΐ˯˞ዐ‫۞ܕ‬઄ฺ̂͟‫ظ‬ᒖֲ ᄂΔĂ‫׎‬ᔉ‫ۏ‬ЃยΑਕՀԆචĂֹྍથ઻ՀᓄරሤጂĄੵ˞ᒖֲѺఱγĂથ઻ቑಛ̰˵ѣధк થछĂాᗆ‫ڇ‬࿹ăछ‫׍‬ᕚ࿹ăЩൕჟ‫ظݡ‬ăள઼फ़நᐠះĂᑕѣႽѣć̈Ыă࿹‫ݡ‬ă‫ڇ‬࿹ă੨ ІඈЧҒё۞߹જᝊమ˵˘ᑕ࣌Бćΐ˯̈λకඈវֈ๩ડ۞ు˘ԆјĂֹ଀ྍડ۞ᔉ‫ۏ‬Ѓย Αਕ࠹༊ᖳಱĄ

֢ ʪ ʠ ஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

൒҃ᐌ඾ᒖֲѺఱ̳Φགྷᒉᝋ۞‫ٽ‬͹Ăϔ઼˝˩ˣѐĞ311:ğ̱̝͡‫ޢ‬ĂĶᒖֲķ˟ф дѩгϒё֕ˢ።ΫĂా૲гᇆᜩ‫ז‬ฉዎ۞થຽ߿જćҭ̝‫̚۞ޢ‬঍ᄼᐡԼ‫ޙ‬ăᒖֲѺఱ۞߿ ̼ГϠĂΐ˯‫̋ڗ‬፟ಞ۞ۡਝ̈́̈λక۞ˠሗჸะ˧Ă࠹‫̪ܫ‬ΞГ‫ࢦޘ‬னᒖֲથ઻۞ࢲරĄ

Śˬϔ̳๩ ྤώྤफ़ ҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˬϔྮăᇬᅈූ3:9ཱི ᔴᛳಏҜĈᄂΔξ߆‫̳ع‬๩ྮ፶̍඀გந఍๪̳̋๩გநٙ

൴ण‫ࢭڻ‬ ˬϔ̳๩Ҝ‫ٺ‬ϔϠ‫̣߱ྮڌ‬Ăࣧࠎ▶̳ вय़۞˿гĂࢬ᎕9-224‫؀‬Ăଂϔᝋ̂፜፜ ᐝăᇬᅈූĂ‫ڻ‬඾ૄษ‫ګ‬ᑺ̳๩۞ˬ֎ব‫ܜ‬ г૲۞ᝈ͡ԛ̳๩Ă‫ٺޙܐ‬ϔ઼̱˩˟ѐ Ğ2:84ğ Ąϔ઼˛˩̱ѐĞ2:98ğ Ă‫ڒ‬ाᅵࢲ૲ ֽ̂ณ۞‫ͪܥ‬ĂЯࠎ‫ొ̣۞ܕܢ‬٩่ͪ፟‫׌‬ ొਕૉྻᖼĂֹ଀ϔϠۤડஂͪ੼྿˘ᆸ ሁĄְ‫ޢ‬ĂᄂΔξ߆‫ع‬૟ૄษ‫ګ‬ၟᝈ‫ۡפ‬Ă ϔϠഫ‫ڧ‬ѰҌϔᝋ̂፜۞ଵͪ໛˵Ϥ‫ځ‬໛ត

Ŝ ˬϔ̳๩ˢ˾

јຳ໛Ă֭૟ొЊ˿гఢထјˬϔ̳๩Ăϔ઼ˣ˩̱ѐĞ2::8ğԆ̍Ą̰ѣქਨгăྼሄన ߉ăઉ૵Վ྽ඈĄϔ઼˝˩ѐĞ3112ğ ĂΩ૟ࣧˬϔ̳๩۞າ‫ූڌ‬ҌˬϔූొЊထ΍Ăనϲಱ ϔ̳๩Ą

275


ഀᕇপҒ ˬϔ̳๩۞ˢ˾дᇬᅈූ‫׶‬ಱᐅූ˾Ă͹ࢋቑಛజˬϔྮăາ‫׶ූڌ‬ᇬᅈූˬ୧‫ݑ‬ΔШ ۞྽ྮ̶౷ࠎˬ๴ქгĄያ‫ܕ‬າ‫۞ූڌ‬ქгͽ‫׊‬ආྼሄన߉ࠎ͹Ăనѣᇅᖊ੺ăᙘᙘ‫ڕ‬ă໣ ୗăᗚឺăπᏊ͢ඈ‫׊‬ආྼ‫׍‬௡ЪĂྼᑚડ۞г˯ዛѣᇅّါĂࣕቁܲ‫۞̄ޅ‬щБĄѩγĂన ѣ̈‫ݭ‬ᇃಞ‫׶‬ᄅέĂ‫׎‬ฉᙝన߉Β߁໥Дಞăᘆ‫ߛۊ‬ă୲‫ܩ‬ăອອሄ௡‫׍‬ăҀ஧ಞ̈́ઉ૵Վ྽ ඈĄˬϔ̳๩‫׌‬य़჌ങ‫܅͢ڒ‬ᕍĂፘቹ˭јଵ۞ळഎ‫ــ‬ӛ͔ధк‫ا‬ϔ݈‫ـ‬Ѓጵ‫׶‬ዦ᝝ĄЯྍ ̳๩ҜдۤડᙝቡĂͷፘ͢ࡷ஽Ă౧Ψᓏ୻೽ΞჷĄ༊ᆂખ͢ăѿ඘ਥăࡓ΅̜‫׶‬ᄂ៉㘾ፘฟ ‫܅‬ॡĂӛ͔Հк۞ϠၗĂֹ଀๩̰·႕Ϡ኷҃ͷሤጂĄາ‫ූڌ‬Ҍᇬᅈූม۞ქг̶ࠎ‫̶ొ׌‬Ă ღዐາ‫ࡷ͢ڒࠎූڌ‬૜ડĂૄळࠎቷ‫܅‬Ѱ୲‫ܩ‬ĂࢲഀϮᇩརд๩̰Ą̳๩‫ڌ‬઎ᇬᅈූҌಟ֨ූ ม۞ቑಛࠎ˘‫ؾ‬ԛქгĂ͹ࢋన߉ᄃҘ઎ქг̂Т̈ளĂ੼̂јቹ۞ፘ͢ăкΑਕᇃಞă‫׊‬ආ ྼ‫׍‬௡ăઉ૵Վ྽‫׶‬໥Дಞඈన߉Ą

ŚϔϠ̳๩ ૄώྤफ़ ҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડϔϠ‫̣߱ྮڌ‬47‫ޒ‬5Ԙᄃ9Ԙม

֢ ʪ ʠ

ᔴᛳಏҜĈᄂΔξ߆‫̳ع‬๩ྮ፶̍඀გந఍๪̳̋๩გநٙ

൴ण‫ࢭڻ‬ ѝдϔϠۤડјϲॡྍડӈనѣ˟˩ዶ࣎̈‫̳ݭ‬๩ćϔ઼̣˩ˬѐĞ2:75ğ Ă˫дϔϠ‫ڌ‬ ྮ̣߱47‫ޒ‬5Ԙ‫׶‬9Ԙม‫ޙ‬ϲࢬ᎕29-241π̳͎͞۞̚δ̳๩Ă‫׻‬Щ̚δߏЯࠎྍ̳๩Ҝ‫ٺ‬ϔϠ ۤડ۞͕̚Ăͷࢬ᎕౵̂Ă߇Ψ̚δ̳๩Ąϔ઼˛˩˝ѐĞ2::1ğԼЩϔϠ̳๩Ą

ഀᕇপҒ

஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

ϔϠ̳๩่̙ߏϔϠۤડࢬ᎕ᄃఢሀ౵̂۞̳๩Ă˵ߏ‫̋ڗ‬ડ̰ੵ˞ᄂΔξϲྻજಞă

Ŝ ϔϠ̳๩˘ศ

Ŝ ϔᝋ̳๩ᕑ஧ಞ

276


៍̋ᄃ‫ګࢲܓ‬ᑺ̳๩ၱϔᝋ̳๩γĂࢬ᎕౵̂۞̳๩Ăజ᜖ࠎϔϠۤડ۞۱ĄϔϠ̳๩ͽ̂ந Ϯᇃಞࠎ८͕Ă‫ا‬ϔΞͽд̳๩ᗨಏ֘ă໥ۡଵ዇ăቚঈΑăྯᄅćνΠડાߏ‫׊‬ආྼሄડĂ నѣҒ૾ᔿ៨۞ྼሄన߉ćΩγ‫׌‬઎ߏ୲‫׶ܩ‬ქቹЃยડĂγಛᒖᖒϨ˼ᆸĂ૟ქຍ‫ؼ‬ҩ‫ܢז‬ ‫ޒූ۞ܕ‬ĂೀͼՏ୧‫ޒ‬ԘౌߏქҒᐋ྽Ą̳๩αฉ჌ങ۞ಕ͢ͽϨ˼ᆸࠎ͹Ăያ̣߱47‫݋ޒ‬჌ ၵፘĂӛ͔ధк౧‫׊‬д఺㝯കिĂ̙͌‫ا‬ϔ‫݋‬дѩଂְ໥౧ăካ౧ඈ߿જĂซҖ഑‫ڒ‬ছĄ̳๩ ያ9Ԙ‫۞غ‬ડા჌ѣО‫ޘ‬፛ቱፘĂ྆ࢬనཉ˞୲‫ܩ‬ĂֻξϔЃጵ˭ഗ̝ϡĄ̳๩य़ѣᗵӉϮ⯴ న۞ઉ૵Վ྽ĂΞឰϔிଂְཙ‫޷غ‬ᇝĄЯᒖဩᐹளĂҋѝ‫୎ז‬Ăӛ͔̙Тѐ᛬ᆸ۞‫ا‬ϔ݈‫ـ‬ ߿જĂࠤҌјࠎ጖ჸۤડ‫ا‬ϔВᙊ۞г͞Ą

Śϔᝋ̳๩ ૄώྤफ़ ҜཉĈᄂΔξಱᐅූ46:‫ޒ‬3ԘĞϔᝋ઼̈ᙝğ

֢ ʪ ʠ

ᔴᛳಏҜĈᄂΔξ߆‫̳ع‬๩ྮ፶̍඀გந఍๪̳̋๩გநٙ

൴ण‫ࢭڻ‬ ϔᝋ̳๩Ҝ‫ٺ‬ϔᝋ‫ྮڌ‬ăЍೇΔྮăಱᐅූ‫׶‬າ̚ූมĂࢬ᎕36-381π̳͎͞ĂӔ‫͞ܜ‬ԛ

஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

‫ې‬Ă‫ٺޙܐ‬ϔ઼̱˩˟ѐĞ2:84ğ Ă‫ֽޢ‬జఢထࠎྻજ̳๩ĂౙᜈᎸ‫˞ޙ‬ᕑ஧ಞăშ஧ಞăᚰ ஧ಞ̈́ዛన‫׌‬Ѻ̳͎QVˠ̍෿྽۞ᒖԛፆಞĄ

ഀᕇপҒ ̳๩γಛଂϔᝋ઼̈ăᕑ஧ಞăᚰ஧ಞăϔᝋ̳๩ă۩࢕ૄг‫ז‬ЍೇΔྮᖒ˘઻ࡗ3-111 ̳͎Ą஧ಞ‫׶‬ፆಞ̳๩ม࿣඾‫׌‬ᆸሁ੼۞៍ഀડĂ̰ѣ‫܅‬ጪ‫׶‬ळഎĂΞͽ࠻஧ᔈă˵Ξͽ࠻‫ڗ‬ ̋፟ಞࢳ፟੓ࢳॡଟ࿅˯۩۞ࡻ‫ݻ‬Ą̳๩α‫ॺ׹‬჌ၵፘĂ֭నѣкळ୲‫׶ܩ‬ळഎĂ೩ֻۤડ‫ا‬ ϔЃጵĄ̳๩̰ĂੵࢬШϔᝋ‫֘۞̶ొྮڌ‬ዃྵкγĂ‫ౌࢬˬ΁׎‬дϔϠۤડ̰Ă̚มߏາ‫ޙ‬ ۞შ஧ಞĂያ‫ڌ‬ᙝߏქਨт਩۞ਨгĄ̳๩г˭నѣΞटৼ83:ዃ֘۞‫׌‬ᆸઃ֘ಞĂ35̈ॡБ ҋજ࿪ཝࢍॡќ෱Ą ϔ઼ˣ˩ˣѐĞ2:::ğ۞Ķ˝˟˘̂гዩķ̈́Ķৼఆᅵࢲķ‫ޢ‬Ă‫̋ڗ‬ડ̳ٙ૟ϔᝋ̳๩ ఢ൪ࠎ֨խ̳๩Ă࣐൴ϠխचĂխϔΞಶ‫ܕ‬జщཉд֨խన߉ᆅБ۞ϔᝋ̳๩Ą

Ś‫ګࢲܓ‬ᑺ̳๩ ૄώྤफ़ ҜཉĈૄษ‫ګ‬ষҋ̂ۡ፜Ҍ̋̚੼ి̳ྮม۞ქг۩มĞ‫ܛ‬঍߱ν‫ث‬ğ ᔴᛳಏҜĈᄂΔξ߆‫̍ع‬ચԊͪӀ̍඀఍

277


൴ण‫ࢭڻ‬ ૄษ‫ګ‬ၟᝈ‫ۡפ‬ౄಶ΍νΠ‫ث׌‬ᇃ̂۞ ੼ᝎქгĂҜ‫ٺ‬ν‫ګָ̂۞ث‬ᑺ̳๩ߏჟර ٙдĂ‫ڌـ‬Қా඾۞ಶߏ‫ګࢲܓ‬ᑺ̳๩Ąྍ ̳๩‫ٺ‬ϔ઼˝˩˘ѐĞ3113ğፋ‫ޙ‬ԆјĂజ ‫ؠ‬Ҝࠎ‫ګ‬ᑺ̳๩۞ქгĂ‫׎‬ϡгࠎ੨Ъ‫̌ګ‬ ፋ‫̍ڼ‬඀Ă૟ࢬ᎕ᇃ̂۞‫ګ‬ᑺ੼ᝎгፋπĂ ֭ΐͽქҒ࡚̼ٙ଀Ą̳๩ٙҫ˿гдѴഇ ม̪൒ᛳ‫̌ګٺ‬ҖͪડĂҭд‫֨ܧ‬ѴഇมĂ ‫݋‬Ξ೩ֻξϔֹϡĄ

Ŝ ‫ګࢲܓ‬ᑺ̳๩ ဦֽͯ໚Ĉ

ഀᕇপҒ ‫ګࢲܓ‬ᑺ̳๩Ҝ‫ٺ‬Δξૄษ‫ۡ̂ګ‬፜Ҍ

qcfbs7261/cmphtqpu/dpn0311:0150gsfti. tubsu/iunm

̋̚੼ి̳ྮม۞˘̂ͯქг۩มĂ̳๩ࢬ᎕ࡗѣ711-111π̳͎͞Ă̳๩‫ܢ‬నѣҀ஧ಞĂۡ ଵ዇ቚ௫ಞă֖஧ಞă߿જೂٙăઃ֘ಞăქгඈన߉Ăߏዐ‫اܕ‬ϔฉЃ઄ഇυΝ۞Ѓยಞ

֢ ʪ ʠ

ٙĄ д‫ګࢲܓ‬ᑺ̳๩Ξͽ࠻֍ᇺፘăၵፘă͢ജፘă̂‫܅‬඘ᓧăϨ˼ᆸඈქፘĂ૱֍۞‫܅‬Θ ‫݋‬ѣළ‫܅‬ă͇۫ཤăˬҒ₡ă‫܅ုܜ‬ă༱ုළඈĄᐌ඾‫۞༼؞‬ត̼ĂΞͽ‫ڟ‬ካ‫̙ז‬Т۞ࢬᄻĂ ̙ҭࠎౌξˠԱ‫࣎˘˞ז‬Ꮠ‫ܕ‬ҋ൒۞г͞ĂՀѣͪ˿ܲ޺ĂπᏊϠၗᒖဩ۞ΑਕĄ ‫̚׎‬д‫ګࢲܓ‬ᑺ̳๩۞Ķ‫ܛ‬঍߱ķ Ăనཉѣҫг˘̳౥۞ĶᄂΔξ‫ྻۓ‬જ̳๩ķ Ăѩ˜Я ᑕᄂΔξϔ‫ࢋֽͽ˳ܜ‬ՐĂགྷᄂΔξજ‫ۏ‬኎Ϡᑭរٙົછ࿅к఍‫ګ‬ᑺ̳๩‫ޢ‬Ᏼ‫ؠ‬Ă‫ٺ‬ϔ઼˝˩ ̣ѐĞ3117ğ̣͡˟˩͟རјୁϡĄྍ఍่̙ߏБ઼ҫг౵̝̂‫ۓ‬૞ᛳྻજડĂՀߏБ઼ࢵळ ĶҺᘭͲᙥķ̝ᄂΔξ‫ྻۓ‬જ̳๩ć‫׎‬๩ડ̰۞నࢍͽͲ੸‫ٸ‬ᙥྻજࠎ͹ĂΩఢထѣ˩˟࣎ᘭ

஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

ͲᙥᇼĂͽ೩ֻ࿶͹ᓜॡཆᘭͲ੸ॶͨă୻ሒ̈́ᔼֹͪϡĂ˵ዋϡ‫ܜ‬ॡมཆᘭͲ੸̝ϡĄ‫ܕܢ‬ ˵౯ѣ311ॾՠ֘ઃ֘Ҝ̈́61ॾ፟֘ઃ֘ҜĂֻගฉЃ઄ഇϔிֽѩઃֹ֘ϡĄ

Ś៍̋‫ګ‬ᑺ̳๩631 ૄώྤफ़ ҜཉĈ๰ଊྮăᇬᅈූಟγĂӈᄂΔξૄษ‫ྮ̳ి੼̋̚ګ‬Ҍ౪‫˘ޔ‬፜มĞᖞ‫߱؟‬ν‫ث‬ğ ᔴᛳಏҜĈᄂΔξ߆‫̍ع‬ચԊͪӀ̍඀఍

൴ण‫ࢭڻ‬ ૄษ‫ګ‬ၟᝈ‫̍ۡפ‬඀Ԇј‫ޢ‬ĂᄂΔξ߆‫ٺع‬ϔ઼ˣ˩ˣѐĞ2:::ğၱϔ઼˝˩ѐ

631! iuuq;00xxx/tpohtibo.ifbmuizdjuz.ubjqfj/psh/uxĂĶᄂΔ‫̋ڗ‬ઉ૵‫ݱ‬ξშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018019Ą

278


Ğ3112ğ Ă̶Ҿ૟๰ଊྮăᇬᅈූಟγĂӈ̋̚੼ి̳ྮҌ౪‫˘ޔ‬፜ม۞383-272π̳͎͞ქг ထࠎ៍̋‫ګ‬ᑺ̳๩Ą

ഀᕇপҒ ៍̋‫ګ‬ᑺ̳๩ൺൺ۞෼ᗓ‫ݒ‬ѣ˛ळ፜ሇćˢ؆‫ޢ‬Ă‫׌‬ळͽ౪‫׻ޔ‬Щ۞፜ሇ࠹̢ዂߍĄ౪ ‫˘ޔ‬፜ాତ౪‫੼̋̚זྮ̳ޔ‬ć౪‫˟ޔ‬፜ాତ‫ྮڌִݑ‬ăઉ૵ྮᄃಟ౤̂྽Ą‫׌‬ळͽ౪‫׻ޔ‬Щ ۞፜ౌߏ̶ፉ‫̋ڗ‬ᄃ̰സมϹ఼߹ณ۞ࢦࢋ፜ሇĄ៍̋‫ګ‬ᑺ̳๩ѣЃยᇃಞă፟֘ઃ֘ಞăˠ ҖՎ྽ăઃ֘ಞăᚰ஧ಞăᆡߵᇃಞă៍ഀπέăᏐͪՎ྽‫׶‬ཙኼ֘֘྽ඈĄᄂΔξ̳๩ྮ፶ გந఍ࠎ࡚̼‫ګ‬ᑺ̳๩۞ഀ៍Ă‫ߋܐ‬ॡĂд̂ۡ፜ͽ‫ڌ‬Ҍ៍̋‫ګ‬ᑺ̳๩۞‫ثګ‬ქгᇩᇫเ‫گ‬ ೻ă̂‫گ‬೻ăѺ͟ਨඈ‫܅‬Θ჌̄ĂͽҲ‫ޘ‬ፋг̈́ҋ൒౎Ϡ۞͞ёĂឰ‫ګ‬ᑺ̳๩ԛј‫׌‬༱кπ͞ ̳͎۞‫܅‬ঔĂឰ݈‫߿ـ‬જ۞ϔிֳ‫צ‬జ‫܅‬ঔΒಛ۞ಈॆĄ

֢ ʪ ʠ

Ś‫̋ڗ‬ડዐ֧̳๩632 ഀᕇপҒ ‫̋ڗ‬ડߏᄂΔξ౵ѝనѣዐ֧̳๩۞ડĂனѣˬ˩̣ळĂΚгࢍ:4-4:4π̳͎͞Ą‫̋ڗ‬ડ ౵ѝనϲ۞ዐ֧̳๩ߏಱᐅ˘ཱི̳๩Ă‫ٺޙ‬ϔ઼̱˩ѐĞ2:82ğ Ăࢬ᎕౵̂۞ߏҜ‫ٺ‬೶̼Δ

஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

ྮăϔᝋ‫۞˾ྮڌ‬೶Δ̳๩ĂΚг9-531π̳͎͞Ą౵̈۞ߏҜ‫ٺ‬щπ֧۞щπ̳๩Ăࢬ᎕่ 579π̳͎͞Ăјϲ‫ٺ‬ϔ઼ˣ˩ˬѐĞ2::5ğ Ăᔵߏ‫̋ڗ‬ડࢬ᎕౵̈۞ዐ֧̳๩Ă‫ݒ‬໰ᜪ଀‫ޝ‬ рĂགྷϤ̳๩ᄮዳˠ௟͕۞໰ᜪĂ‫ؤ‬т˘ळ࡚ᚊ۞̈‫܅‬๩Ą౵୎నϲ۞̳๩ߏҜ‫ٺ‬ೇ஽֧۞ॕ г̳๩Ă‫ٺޙ‬ϔ઼˝˩ˬĞ3115ğѐĂ͹ࢋన౯ѣ໥໣ୗăវઉన߉ă୲‫ܩ‬ăͪѰඈĂ๩̰ѣ ᆵᔮਨϩડăវઉన߉ăͪѰౄഀĂ̳๩̰Ω‫ޙ‬ѣ֧ϔ߿જ͕̈́̚ᄂΔઊᑚᐡĂღዐִර‫ݱ‬ᔉ ‫͕̚ۏ‬ĂЯࠎ‫اܕܢ‬ϔҋજҋ൴۞૟‫׎‬ፋந଀̡൒ѣкĂੵјࠎ‫اܕܢ‬ϔ۞߿જ͕̚Ă˵ӛ͔ ̙͌γֽ‫މ‬Ą ‫̋ڗ‬ડˬ˩ˬ֧࣎̚Ă่‫ڌ‬ၷăჟ‫م‬ă̚රă‫ڌ‬Ѝăᐷϣă̬ုăϔѣăາ‫ڌ‬ăఄະă ᚈ඀ăщπăРேăೇ๕ăှщăР̥ăೇ໚ă೶̼ă̚૬ă̚ϒăೇ஽ඈ31֧నѣዐ֧̳ ๩Ă‫֧࣎ˬ˩΁׎‬ᔵ൒՟ѣዐ֧̳๩Ăҭ̂ొ̶ᄃ̳๩่࿣˘୧‫ޒ‬྽ٕ੺ྮĂࡶᄲ‫̋ڗ‬ડ֧֧ ѣ̳๩Ϻ̙ࠎ࿅ĄЧ֧̚Ăͽჟ‫֧م‬నѣჟ‫م‬ă‫ཱི˟ုؼ‬ă‫ཱིˬုؼ‬ăಱᐅཱི̣ăಱᐅཱི̱ၱ ౵̂۞೶Δ̳๩В̱ळ౵кĂщπ֧۞ઉ૵ăᚗ୻ăҘ‫׶ڗ‬щπၱ‫ڌ‬ၷ֧۞ಱᐅ˘ཱིăಱᐅ˟ ཱིăಱᐅˬཱི‫׶‬າ̳̚๩ඈαळѨ̝Ąˬ˩̣ळዐ֧̳๩̚Ă˩ˬळͽ‫׎‬Ҝཉٙдг۞֧Щ‫׻‬ ЩĂтჟ‫۞֧م‬ჟ‫̳م‬๩Ăϔѣ֧۞ϔѣ˘ཱི̳๩ăϔѣ˟ཱི̳๩‫׶‬ϔѣˬཱི̳๩Ăາ‫۞֧ڌ‬ າ‫̳ڌ‬๩Ăᚈ඀֧۞ᚈ඀̳๩Ăщπ֧۞щπ̳๩ĂРே֧۞Рே̳๩Ă࡚̥֧۞࡚̥˘ཱི‫׶‬ ࡚̥˟ཱི̳๩ĂР̥֧۞Р̥̳๩Ăೇ໚֧۞ೇ໚̳๩Ă೶̼֧۞೶̼̳๩Ą

632! iuuq;00xxx/ttep/ubjqfj/hpw/ux0du/btq@yJufn>3997:'DuOpef>4:13'nq>235122ĂĶᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ ̳ٙБ஧ྤੈშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018019Ą

279


˵ѣֶྮЩ‫׻‬Щ۰Ă߇ઉ૵‫۞ုؼ׶‬Щф˵кĂ఺჌‫ؼ‬ѐৈု۞ЩфĂ၆‫ا‬ϔ݈‫߿ـ‬જ ˵‫׍‬ѣ˘‫۞ؠ‬ӛ͔үϡĄТЩ۞̳๩Ϻߏ‫̋ڗ‬ડዐ֧̳๩۞পҒĂтಱᐅූ‫׌‬य़ၱ‫ޒ‬྽۞ಱᐅ ˘ă˟ăˬăαặăཱི̱̳๩Ăଘಱᐅαཱི̳๩ֶ̏‫׎‬ٙд֧ЩԼЩჟ‫̳م‬๩ć‫ූုؼ‬ၱ‫׎‬ ‫׌‬य़‫ޒ‬྽۞‫˘ုؼ‬ă˟‫ཱི̳ˬ׶‬๩ćϔѣ֧۞ϔѣ˘ă˟ăˬཱི̳๩ć࡚̥֧۞࡚̥˘ă˟ཱི ̳๩ĄϔϠۤડጾѣ˟˩ळͽ˯۞̳๩ĂឰϔϠۤડ΍னქፘјቹ۞ഀ෪Ă֭΍னĈĶˬՎ˘ ̳̈๩ẶՎ˘̳࣎̂๩ķ۞ܽᄬć̳๩۞ࢬ᎕ѣαळ̈‫˼˘ٺ‬π̳͎͞Ăαळ̂‫ٺ‬ˣ˼π͞ ̳͎Ăଘѣ‫׌‬ळዐ֧̳๩۞ࢬ᎕ᅲࠎѣ኷Ăჟ‫۞֧م‬ಱᐅཱི̱̳๩Ăࢬ᎕ϒр˘˼π̳͎͞ć ̚ර֧۞Δှ̳๩Ăࢬ᎕ϒр‫˼׌‬π̳͎͞Ą ˬ˩̣ळዐ֧̳๩̶ҾҜ‫ٺ‬ϔϠ‫ྮڌ‬ăາ̚ූăಱᐅූă೶̼Δྮăઉ૵ྮă‫ූုؼ‬ă ЍೇΔྮăЍೇ‫ྮݑ‬ăᇬᅈූăᚗ୻ූăˬϔྮă‫ྮڌִݑ‬ăˣᇇྮăှщූă‫ؼ‬Рූăᇉ‫ݱ‬ ූ‫׶‬ξϔ̂྽Ą‫ͽ˫̚׎‬ϔϠ‫˩۞ྮڌ‬ळ౵кĂˣᇇྮ۞̣ळѨ̝Ă೶̼Δྮ‫׶‬ઉ૵ྮЧα ळĂଘઉ૵ྮ‫׌‬य़ѣ˩ळ̳๩ĂЯࠎ̳๩జෛࠎౌξ̝۱Ă߇ྍྮѣтЩઘ‫׎‬၁۞ઉ૵ྮĄϔ Ϡ‫̳۞ྮڌ‬๩౵кĂᄃ఺ֱዐ֧̳๩̂ొ̶ܼఢထϔϠۤડქгॡ۞‫ܢ‬ᛳన߉ѣᙯĂϔϠۤડ ˵Яࠎ࿆οქг̳๩۞ᙯܼĂጾѣྵр۞Ϡ߿۩มĂٗгய۞ᆊॾ˵ྵ‫΁׎‬гડ੼ֱĄ ዐ֧̳๩۞পҒ̝˘ߏࢬ᎕ྵ̈Ăଘ‫׎‬ᄃۤડࠎዐĂߏ‫اܕܢ‬ϔЃጵ۞͹ࢋಞٙĂՏ͇

֢ ʪ ʠ

ౌ̙ᕝ๬ౄາ۞߇ְĂགྷ࿅˾҅࠹็‫ޢ‬Ă̙ͻ‫׍‬ѣୁ൴ّ˫જˠ۱ඩ۞߇ְĂјࠎି̼ˠ͕۞ ߿ିՄĄ࣐ࡶ̳๩ࢬ᎕ྵ̂ăქ̼඀‫੼ྵޘ‬Ă่̙ߏۤડ۞̳๩Ă˵Яࠎ፾প۞ࢲॾ҃ӛ͔‫׎‬ ΁ξϔ݈‫ـ‬ĄѩγĂ̳๩۞ϠၗӔனкᇹ̼Ăొ̶ϠၗࠤҌߏᄂ៉۞পѣ჌Ă̂ొ̶̳๩ౌགྷ ࿅ჟ͕۞ఢထĂొ̶ഀ៍ߏధкˠ˘ዅ̄ౌ̙ट‫۞ז֍ٽ‬មឳĂ఺ֱ˵ౌјࠎ‫̋ڗ‬ડዐ֧̳๩ ٙҋᄹ۞পҒĄ

஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

Ŝ ៍̋‫ګ‬ᑺ̳๩ ဦֽͯ໚Ĉnbve1327/tqbdft/mjwf/dpn0cmph0dot"2C7BCD3G51E

27:


ܑ23.3!!!‫̋ڗ‬ડዐ֧̳๩

֢ ʪ ʠ ஑ ʙ ణ ̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

281

በཱི

֧Ҿ

̳๩ЩჍ

ࢬ᎕Ğn 3ğ г

2

‫ڌ‬ၷ

ಱᐅ˘ཱི̳๩

3541

ϔϠ‫ྮڌ‬6߱96ཱིมĄ

3

‫ڌ‬ၷ

ಱᐅ˟ཱི̳๩

3451

ϔϠ‫ྮڌ‬6߱7:‫ޒ‬3Ԙ38ཱིᙝĄ

4

‫ڌ‬ၷ

ಱᐅˬཱི̳๩

3391

ϔϠ‫ྮڌ‬6߱7:‫ޒ‬5Ԙ22ཱིᙝĄ

5

‫ڌ‬ၷ

າ̳̚๩

4281

າ̚ූăಱᐅූ˾Ą

6

ჟ‫م‬

ჟ‫̳م‬๩

831

ϔϠ‫ྮڌ‬5߱:8‫ޒ‬7Ԙ3ཱིĄ

7

ჟ‫م‬

ಱᐅཱི̣̳๩

:91

ϔϠ‫ྮڌ‬5߱:8‫ޒ‬5Ԙ31ཱིĄ

8

ჟ‫م‬

ಱᐅཱི̱̳๩

2111

ϔϠ‫ྮڌ‬5߱216ཱིĄ

9

ჟ‫م‬

೶Δ̳๩

9531

೶̼Δྮăϔᝋ‫˾ྮڌ‬Ą

:

ჟ‫م‬

‫ཱི̳˟ုؼ‬๩

2461

ϔϠ‫ྮڌ‬5߱67‫ޒ‬4Ԙ31ཱི݈Ą

21

ჟ‫م‬

‫ཱི̳ˬုؼ‬๩

2841

೶̼Δྮ2::‫ޒ‬6ཱི݈Ą

22

̚ර

Δှ̳๩

3111

ઉ૵ྮ26‫˾ޒ‬Ą

23

‫ڌ‬Ѝ

‫̳ုܜ‬๩

4616

ઉ૵ྮ285ཱིᙝĄ

24

ᐷϣ

૎ᓑ̳๩

6191

‫ූုؼ‬441‫ޒ‬31Ԙ2ཱིĄ

25

̬ု

‫ཱི̳˘ုؼ‬๩

2411

ЍೇΔྮ276‫ޒ‬28ཱི݈Ą

26!

ϔѣ

ϔѣ˘ཱི̳๩

2653

೶̼Δྮ355‫ޒ‬42ཱི݈Ą

27

ϔѣ

ϔѣ˟ཱི̳๩

:49

ϔϠ‫ྮڌ‬4߱224‫ޒ‬25ཱི݈Ą

28

ϔѣ

ϔѣˬཱི̳๩

2219

ϔϠ‫ྮڌ‬4߱238‫ޒ‬25ཱི݈Ą

29

າ‫ڌ‬

າ‫̳ڌ‬๩

4291

ϔϠ‫ྮڌ‬6߱ăᇬᅈූ˾Ą

2:

ఄະ

ᇬᅈ̳๩

9431

ᇬᅈූ478‫ޒ‬Ҍ49:‫غޒ‬Ą

31

ᚈ඀

ᚈ඀̳๩

5156

ઉ૵ྮ436‫ޒ‬7Ԙ‫غ‬Ą

32

щπ

ઉ૵̳๩

2:68

ઉ૵ྮă‫̋ڗ‬ត࿪ٙय़Ą

33

щπ

ᚗ୻̳๩

3:81

ᚗ୻ූ96ཱི၆ࢬĄ

34

щπ

Ҙ‫̳ڗ‬๩

3984

ˬϔྮăઉ૵ྮ˾Ą

35

щπ

щπ̳๩

579

36

Рே

Рே̳๩

2984

ˣᇇྮ5߱356‫ޒ‬63ԘҌ67ԘมĄ

37

ೇ๕

ှщ̳๩

3967

ှщූ61‫ޒ‬ăֈ྿થᖚௐ3७ડ݈Ą

38

࡚̥

࡚̥˘ཱི̳๩

25::

‫ྮڌִݑ‬5߱63‫ޒ‬25ཱི݈Ą

39

࡚̥

࡚̥˟ཱི̳๩

2454

ˣᇇྮ4߱::‫ޒ‬2329ཱི݈Ą

3:

Р̥

Р̥̳๩

::8

41

ೇ໚

ೇ໚̳๩

2835

Ѝೇ‫ྮݑ‬33‫ޒ‬Ҍ43‫ޒ‬มĄ

42

೶̼

೶̼̳๩

2921

ˣᇇྮ4߱23‫ޒ‬63Ԙ3̝2ཱིᙝĄ

43

̚૬

ˣᇇ̳๩

2631

ˣᇇྮ3߱477‫ޒ‬32̝2ཱི၆ࢬĄ

44

̚ϒ

೶̳̚๩

3532

೶̼Δྮ5‫ޒ‬42ཱིᙝĄ

45

̚ϒ

ᇉ‫̳ݱ‬๩

64:1

ᇉ‫ූݱ‬27‫ޒ‬Ą

46

ೇ஽

ॕг̳๩

9247

ξϔ̂྽6߱::ཱིăִර‫ݱ‬य़Ą

‫ྮڌִݑ‬6߱362‫ޒ‬43Ԙ9ཱིय़Ą

‫ؼ‬Рූăˣᇇྮ˾Ą


Śᓁ༛ᇆ‫ݱ‬ ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫ܜ‬щ‫߱˟ྮڌ‬32:ཱི ࿪ྖĈ13.3862:887ᖼ77Ğࢎை૞ቢğ ă13.38526::2ᖼ33Ğ‫ڇ‬ચ૞ቢğ შӬĈiuuq;00xxx/hpwfsops/dpn/ux0joefy/qiq

གྷᒉপҒ അాᜈᇴѐ଀‫ז‬Җ߆ੰາჷԊĂᄂΔξ߆‫ع‬າჷ఍ĂෞᏴࠎщБă኎Ϡă౵ָᐹ։ᑚ ੰĄ

న౯পҒѣĈ ʔՆͧEPMCZ.DQ761෹ϲវ̱ᓏॾёࢰड़ ʔπᏊ˛ᓏ྽࿪ཝᏮ΍ੈཱི᝘˧᜕ܲΑਕ

֢ ʪ ʠ

ʔ38߱ᇴҜࢰ඀ᒖᖒᓏ྽෹ҲࢰᇴҜத‫گ‬ ʔથચᎺळഎ֨൐гദĂӛࢰ֨ͫᚩញ‫ڕ‬

஑ ʙ ణ

Ś̂ᄂΔϞ೻̳Φ633 ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડЍೇΔྮ22‫ޒ‬46ཱི 2ă3ă5ă6ă24ሁĞᓁ̳Φğ

Ŝ ᓁ༛ᇆ‫ݱ‬઴ை˾

࿪ྖĈ13.38795::: შӬĈiuuq;00xxx/ubjqfjhbt/dpn/ux ϡ͗ᇴĈ475-437͗Ğϔ઼˝˩ˣѐ̣͡‫ͤࠎغ‬ğ

̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

൴ण‫ࢭڻ‬ ‫̋ڗ‬ၱ‫̋ܕܢ‬ડ໮யᖳಱĂѝѐ‫ا‬ϔШֹֽϡങ‫׶ۏ‬໮ઇ፼फ़Ăᐌ඾ౌξ̼ᄃᒖܲໄ‫ه‬ ۞Ꮈ੓Ă͟ˠ‫ڼځٺ‬α˩ˬѐĞ2:21ğдҘ‫ܝ‬᫰јϲĶᄂΔ໮ঈ̳Φķ ĂϠயҁё໮஧Ăֻᑕ ‫ا‬ϔ‫ۈ‬൓ϡ۞፼फ़Ă‫ֽޢ‬Լࠎ໮ঈćϔ઼̣˩ˬѐĞ2:75ğ ĂĶ̂ᄂΔડϞ೻۵Њѣࢨ̳Φķ јϲĞࣧЩĶ̂ᄂΔ໮ঈ̳Φķ ğ ĂତᏱ‫׎‬ຽચĄᝦ‫͇ٺ‬൒ঈྵ௑ЪᒖܲĂͷഴᅅЯᄦౄ໮ঈ፼ ፵Ϡ໮ٙౄј۞ௐ˟Ѩ̳चĂྍ̳ΦдЍೇΔྮᄃ‫˾ྮڌִݑ‬Ꮈ‫˘ޙ‬ळΞͽटৼ̣༱ϲ̳͎͞ ͇൒ঈ۞Ϟ೻ᇿĂүࠎᘦ‫͇ؠ‬൒ঈֻᑕ۞̚ᚶ৭ĂֻᑕᄂΔξ̝‫̋ڗ‬ă‫ܫ‬ཌྷă̂щă̂Тă༱ රă̚ϒă̋̚ඈ˛࣎Җ߆ડ̈́̀‫ڒ‬ડ̝჊රă‫ځ‬౼˟֧Ă֞ϔ઼˝˩ˣѐĞ311:ğ̣͡Ăᓁ ϡ͗ᇴ̏෹࿅ˬ˩̱༱͗Ą

633 iuuq;00xxx/ubjqfjhbt/dpn/ux0efgbvmu/iunĂĶ̂ᄂΔϞ೻Б஧ྤੈშķ Ăຩವ͟ഇĈ311:017032Ą

282


ࠎ੨ЪᄂΔξБ͞Ҝ൴णĂቁܲξϔщБᄃනዋϠ߿‫ݡ‬ኳĂ̂ᄂΔϞ೻Б˧Ըˢ࿝ྤԼ ච̳ВщБᄃᕖ·ֻঈన౯Ă֭А‫ޢ‬ᄃ͟ώ‫ִڌ‬ă̂֫‫׌‬छϞ೻̳ΦԫఙЪүĂ̙ᕝ͔ซາԫ ఙĄϔ઼˛˩ˣѐĞ2:9:ğ ĂдЍೇΔྮᎸ‫ޙ‬Ᏹ̳̂ሁĂதА͔ซ̣ѺϞ۞Ϟ೻ՠ࿪ВϠր ௚Ăฟ౹઼̰Ᏹ̳̂ሁͽ͇൒ঈ൴࿪۞А‫ګ‬Ă֭‫ޙ‬ၹĶϞ೻ֻᑕ࿪ཝҋજ̼Ⴞଠր௚ķ Ă૟̳ Φٙѣፋᑅ৭̝Ϟ೻ᑅ˧ăϞ೻߹ณăϞ೻႒ঈă‫ܝ‬༰გநăгዩ৺ᇴ྿̣৺ૻͽ˯̈́ღާዌ ᕝᅧඈѣள૱જүॡĂ็ਖ਼ੈཱིҌ̰സјΑૄгႾଠ͕̚Ă˟˩α̈ॡႾଠćΩనѣˬ˩ˬ࣎ гዩઍീጡᄃ̱˩˝఍ҋજღާዌᕝᅧాજ྅ཉĂࡶѣૻধгዩ൴ϠĂӈΞ֝ిҋજዌᕝϞ ೻Ăͽঐ‫˟ޛ‬ѨխचቁܲξϔщБĄ ᝦ‫̂ٺ‬ᄂΔϞ೻გቢ࿆οᄂΔξՏ࣎֎རĂ҃࿪‫ٕܫ‬შྮ۞൴णు႙јࠎன΃‫ا‬ϔυ౯ ۞̍‫׍‬Ăࠎк֎̼གྷᒉĂ‫ߏٺ‬ҋᇇ઼͔ซ‫ٺ‬Ϟ೻გ̰ҶనЍញ۞౳஧⯴ቢາԫఙĂϫ݈̍඀̏ ҶనԆј:5/8̳֧Ăߏ઼̰̳ВϞ೻ຽ۰̚ௐ˘࣎ᒔ଀Ϲ఼ొ࿪‫ܫ‬ᓁԊௐ˘ᙷ΍১ຽચপధે ໰۞̳ΦĄϔ઼˝˩˟ѐĞ3114ğ‫ޙ‬ཉ۞ᖚຽщБ኎Ϡგநր௚ĂึӀ఼࿅រᙋĂ˵ߏ઼̰̳

֢ ʪ ʠ

ВϞ೻ຽ۰̚ௐ˘࣎‫଀פ‬PITBT!29112!઼ᅫᄮᙋ۞̳ΦĄ

஑ ʙ ణ

˘ă̳ϡ໮ঈຽ

̺ ࡌ ು ‫ڐ‬

αăჟ૜ᆇጡԲ൴ຽ

ᒉྻপҒ ͹ࢋགྷᒉຽચѣĈ ˟ă፼फ़ጱგщ྅̍඀ຽ ˬăϞ೻ጡՄ̈́‫׎‬࿬Іᄦౄຽ ̣ăჟ૜ᆇጡ࿬઴ຽ ̱ă১ྨຽ ˛ă‫ޘ‬ณᏊጡԲ൴ຽ ˣă‫ޘ‬ณᏊጡ࿬઴ຽ ˝ă‫ޘ‬ณᏊጡ࣒நຽ ˩ăௐ˘ᙷ࿪‫ְܫ‬ຽ

Ŝ ̂ᄂΔϞ೻̳Φᓁొ̂ሁ

˩˘ă̙જய১ྨຽ ˩˟ăྤੈహវ‫ڇ‬ચຽ ˩ˬăྤफ़఍ந‫ڇ‬ચຽ ˩αă࿪̄ྤੈֻᑕ‫ڇ‬ચຽ ˩̣ă፼ঈሤͪጡٚ྅ຽ ˩̱ă‫΁׎‬፟ୠጡ‫׍‬Բ൴ຽ ˩˛ă‫΁׎‬፟ୠጡ‫׍‬࿬઴ຽ ˩ˣăᇀ‫׍‬ă኎ছన౯щ྅̍඀ຽ ˩˝ăछ‫׍‬ă၃‫׍‬ăᇀٗጡ‫׍‬ă྅న‫ݡ‬Բ൴ຽ ˟˩ăछ‫׍‬ă၃‫׍‬ăᇀٗጡ‫׍‬ă྅న‫ݡ‬࿬઴ຽ ˟˩˘ă‫࣒΁׎‬நຽ ˟˩˟ăੵధΞຽચγĂ଀གྷᒉ‫ܧ΄ڱ‬༰ٕͤࢨ‫̝ט‬ຽચ

283


஑ʠణ ጣͬು‫ڐ‬ Ś͕ᘈৠِ߶ሁ ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫ූګڗ‬79ཱི

൴ण‫ࢭڻ‬ ͟ፂॡഇ̂ϒ˩˛ѐĞ2:39ğ Ă༊ॡፉЇ ‫̋ڗ‬ᨃ۞ᨃ‫ܜ‬ౘೇᖃАϠ‫׶‬г͞΀௠ౘࡷ‫ڗ‬ă ૺ͢ăͳ̄ၷඈˠјϲྐۤĂ֭дྍг౹‫߶ޙ‬ Ŝ ‫͕۞˯ූګڗ‬ᘈৠِ߶ሁ

ሁĂ೩ֻг͛͞ˠฮ̀ჸົӤྐүሄĄ‫ޙ׎‬᎝

ࠎˬЪё‫׌‬ᆸ߶ሁĂᆵฮ۞ሁέࢬШૄษ‫ګ‬Ăᑕˢீᘧ۞ഀ෪Ă΄ˠᛇ଀ྍ߶ሁ‫פ‬Щ͕ᘈৠ ِĂৌߏޫт‫̶׎‬Ą

ഀᕇপҒ ྍ߶ሁҌ̫ᔘܲ޺‫ࣧ׎‬ѣࢲᄻĂ̪֭ѣౘछ̄गдѩ‫ا‬ҝćღዐдय़۞ߏ୻ЍჰѐมϤ ੺ઌ็ି̀ٙనϲ۞‫ົି̋ڗ‬ĞࣧЩᐁ˾ିົğ Ą

஑ ʠ ణ

ŚѼৰᆴ ૄώྤफ़ ҜཉĈϔϠۤડ̰ઉ૵ྮᄃᚗ୻ූҌૄษ‫૲˘ګ‬

൴ण‫ࢭڻ‬ ‫͟ټ‬ઉ૵ྮࠎ˘̂ଵͪ໛Ăᚗ୻ූ237‫˘ߏޒ‬୧᛿൅ͪвĂ͟ፂߌ‫׶‬ॡഇĂЯѩ఍ѣ୻႟ в໛̈́

֢ ʪ ʠ

̳вͪ໚Ξ߾ѼৰĂ᏶ᔮ۞ͪ‫ث‬ᙝΞͽខѼৰĂੵषͩౙјཱིγĂౙᜈѣ˩ೀछѼৰ

ጣ ͬ ು ‫ڐ‬

̍ᇄዏˢĂ͇ঈ೾६Ă‫୕ீٸ‬ΝϨਢਢ˘ͯ۞ខѼৰഀ෪Ăˠࣇ྾ЩࠎĶѼৰᆴķ Ą༊ॡខѼ ৰ۞஽‫̫̏͟ڶ‬ᙱࢦனĂҭߏͽ˟Ѩ͵ࠧ̂ጼഇมĂ઼࢕࡚̈́࢕۞۩࢕Ӯഅ૟јଵខ઀۞Ѽৰ

Ŝ ‫ૄ͟ټ‬ษ‫ګ‬ᙝខѼৰഀ෪

Ŝ Ҝд౪‫˘ޔ‬፜˭۞ѼৰᆴᖞӬ

284


ᄱࠎ‫̋ڗ‬፟ಞ෿྽᜛ࠓĂΞຐ֍༊ॡខѼৰ۞஽‫ڶ‬ĄЍೇ‫ޢ‬ĂϤ‫̂ٺ‬Բ࢕ாዏˢ‫̋ڗ‬ĂாՅჸ རјࠎઉ૵ྮ˯۞າࢲЍĂѼৰᆴ݈۞ϣг࿆οாՅĂខѼৰ۞۩гдாՅᄃ઼ш۞Βಛ˭ާ ిঐεĂ̍ᇄ˘ม˘ม໏ຽĂ֧୉ᨃ઱˘۞็௚யຽ֕ˢ።ΫĂΪ঻Ⴧ‫่ڍ‬х۞ ĶౙјѼৰᇄķ дѩᚶᜈχ޸Ą

Ś‫̋ڗ‬ξಞ ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱78:ཱི ᒉຽॡมĈ8Ĉ11Ƃ27Ĉ11Ğฉ˘Ѓξğ ֹϡሁᆸĈ˘ሁ ఢထᝊҜᇴĈα˩̱࣎ ᝊથҋ‫ܜົົڼ‬Ĉೆ೎ࠠઘົ‫΃ܜ‬ந

֢ ʪ ʠ

ᝊથҋ‫ົڼ‬࿪ྖĈ13.38786487

൴ण‫ࢭڻ‬ ‫̋ڗ‬ξಞߏᄂΔξ͌ᇴЕˢξ‫ؠ‬Οᖹ۞็௚ξಞĄૄษ‫ګ‬ᒖᖒ۞‫̋ڗ‬гડᖞჍĶᐁ˾ķ Ă

஑ ʠ ణ ጣ ͬ ು ‫ڐ‬

ࣧߏ౶྿ॾᜋπं୉Ꮴ֧ӈӠۤă๰๰ଊۤඈ۞ჸར̝гĄϤ‫ૄٺ‬ษ‫ګ‬Җ௺‫ܮ‬ӀĂ྾ӛ͔႔ˠ ‫ڻ‬඾‫ګ‬ষฟጩĂଂ୻૵ႧѐมҌ͟ፂॡഇĂు႙ԛјᓄၷξะᄃ‫ګ‬പć༊ॡ˩ˬූᨃ

634

ă̰

സă‫ݑ‬പă˯๰ଊĞ‫̋ڗ‬፟ಞͽ‫ڌ‬Ăϔᝋ‫ͽྮڌ‬ΔĂ‫ڌ‬ΔҌૄษ‫ثګ‬ğ ă˭๰ଊĞܼ‫ܛ‬ᆂ֧Ă ӈд‫̋ڗ‬፟ಞͽΔ̈́ૄษ‫ګ‬ј̕ɱф‫ݭ‬ğ ă̚૬ă‫۞ૃ̋ޢ‬ਮཧă໮ᚩඈఱ‫఼߹ۏ‬Ăͽ̈́ૄษ Ҍ‫آ‬ᜋ۞ᖼྻӮͽѩࠎะ೸͕̚Ą‫̋ڗ‬ξಞ‫͟ٺޙ‬ፂॡഇ۞‫ڼځ‬α˩˟ѐĞ2:1:ğ Ă‫ڼځ‬α˩ αѐĞ2:22ğ̱͡˩͟БࢬϒёᒉྻĂҜ‫ا‬༊ѐ౵ሤጂ۞ᐁ˾ූĂӈ̫͟۞ᛝ‫ූګ‬؆ξ߱̚Ă ౵‫ࠎܐ‬ኩ੸ૠङಞĂߌ‫ˬ˩׶‬ѐĞ2:49ğͽ݈ЩࠎĶ‫̋ڗ‬ᨃछহξಞķ Ă̝‫ޢ‬ԼჍࠎĶᄂΔξ छহξಞ‫̶̋ڗ‬ಞķ Ąϔ઼̱˩αѐĞ2:86ğ੓ᐌ඾ˣᇇྮ٤ᆵ̈́ξϔঐ෱௫ၚԼតĂ႙႙ᖼ តјࠎ็௚࿬઴ξಞԛၗĄϤ‫ߏ็࠹྆఺ٺ‬ᗰ౦ϱ۞჊гĂѣొ̶ᝊથౌߏ‫็࠹΃ˬ׌‬གྷᒉҌ 635

̫Ă֍ᙋ˞ྍξಞྕࠎг͞થຽ൴ण̚۞ࢦгĄ

634 ‫ූˬ˩̋ڗ‬ᨃࠎΒ߁னдҜ‫̋ڗٺ‬ડ۞‫ූ̋ڗ‬ă̚૬ᨃă‫ڌ‬๕ᨃă˯๰ଊᨃăᖞ֧୉ć‫ܫ‬ཌྷડ۞̚ ‫؂‬ᨃặ̶ंᨃăᎸฮᨃăˬૺஞᨃă֘ᆸᨃĞӣ̂щડ˘ొ̶ğć‫ݑ‬പડ۞Ҙາᨃă‫؂̋ޢ‬ᨃć ̰സડ۞Ĉ߷ԍᨃĄѝѐჍࠎᐁ˾˩ˬූᨃĂ֭ͽ‫̋ڗ‬ຎড়झүࠎ‫ا‬ϔ۞‫ܫ‬Ј͕̚Ąણ֍ཧࣖົበ ĂĮ‫̋ڗ‬ຎҦझ‫ޙ‬झ‫׌‬Ѻ̣˩ฉѐᇉপΏį Ă3114ѐ22͡‫ۍܐ‬Ăࢱ67Ą 635 iuuq;00xxx/udnb/hpw/ux0qbhft0efubjm/btqy@Opef>4:'Qbhf>2421'Joefy>5ĂĶᄂΔξξಞ఍შ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:08017Ą iuuq;00uifnf/ubjqfj/hpw/ux0dhj.cjo0TN`uifnfQsp@qbhf>57cgc985ĂĶዦ᝝ᄂΔშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ 311:03036Ą

285


‫ۏޙ‬ᖎ̬ Я‫̋ڗ‬ξಞѐ΃ଊ˳ͷε࣒҃Ӕனҁᖞன෪Ăϔ઼˝˩˘ѐĞ3113ğ‫̋ڗ‬ડ̳ٙ੨Ъᄂ Δξ็௚ξಞՀາࢍ൪Ăܲ঻‫׎‬͹ࢋߛၹ҃૟г‫؀‬БࢬೱາĂᆧన఼ࢲన౯̈́ፋ࣒̳ೂĄξಞ ώវࠎಏᆸ᎑ၹౄ‫ۏ‬Ă̰ొࠎࣧ͢঄ߛĂ͇‫ڕ܅‬ዌഝᄃ߾Ϯ̄γᒒ‫݋‬ᔘܲ঻͟ፂॡഇ۞ᇹᄻĂ ఺ֹ଀ξಞጾѣ‫׌‬჌̙Тॡ΃۞‫ۏޙ‬পҒĂд֘ͪ੺ᐷ۞ξූ̚ĂΟፓଊቤ۞ঈኳ͍ព‫ڦ‬ϫĄ ೀ˩ѐֽϤ‫̋ڗٺ‬൴ण֝ిĂೀͼ̙അ঻˭Їңѝഇ൴ण۞።Ϋஶྫ̈́‫ۏޙ‬Ă‫̋ڗ‬ξಞ۞።Ϋ ຍཌྷព଀ॾγࢦࢋĄϔ઼˝˩̣ѐĞ3117ğ‫଀פ‬ξ‫ؠ‬Οᖹ̶֗Ă˵ឰ఺ळጾѣѺѐ።Ϋ۞ҁξ ಞĂҺ‫ٺ‬Яӱར‫ٺ‬ଥྻ‫̋ڗ‬ቢଥྻ΍˾҃ዎ‫ྻ׻۞ੵٵ‬Ą

ᒉຽ჌ᙷ ቸ෉ᙷă‫ᙷڍܦ‬ăᘙ҇ᙷăႢயᙷăछ༲ᙷăᗔఱᙷăѺఱᙷă฼ࢴᙷă‫΁׎‬Ą

֢ ʪ ʠ ஑ ʠ ణ Ŝ ‫̋ڗ‬ξಞˢ˾

Ŝ ϔ઼75ѐᛝ‫ූګ‬྽ྮᕖᆵॡ̝ξಞ၁ഀ

ጣ ͬ ು ‫ڐ‬

Ŝ ‫̋ڗ‬ξಞ‫ޏ‬౤ࣧ͢঄ߛ

Ğဦֽͯ໚Ĉ iuuq;00ux/nzcmph/zbipp/dpn0kx"e/BhUiXUIS5x9 b/7uqYC0bsujdmf@nje>888ğ

286


Ŝ ‫઼̙̈̋ڗ‬ҁ΅̈́༱ုਃ

Ŝ ‫ॼו઼̈̋ڗ‬ηη

Ś‫̋ڗ‬ડҁፘ ૄώྤफ़ ҜཉĈ‫઼̈̋ڗ‬ĞᄂΔξˣᇇྮ5߱857ཱིğ

֢ ʪ ʠ ஑ ʠ ణ ጣ ͬ ು ‫ڐ‬

ഀᕇপҒ ‫઼̈̋ڗ‬౹ϲ‫˘˩ˬڼځٺ‬ѐĞ29:9ğ ĂᖞॡჍĶᐁ˾઼ᄬ็௫ٙķ Ąϫ݈д‫઼̈̋ڗ‬७ ̰ВѣˬঀѺѐҁፘĂ‫઼̈̋ڗߏঀ˘̚׎‬౹‫ޙ‬ॡٙ჌ങ۞‫ॼו‬Ăፘ੼24̳͎Ăፘಛ4:1̳ ̶ĂጯϠౌΨιࠎĶⒿॼηηķ Ą‫ࠎॼו‬རཧಕ͢Ăѝѐπं୉੃ॡზ͟ͽ‫ࡓͫॼו‬៨ᚊ۞‫܅‬ ஽ฟॡĂ༊ү˘ѐ۞ฟؕĂҖְ໤‫ֶ݋‬ፂҋ൒۞ೈᒖႊតĄੵ‫ॼו‬ҁηηγĂፆಞᙝ‫׌‬ഐ‫ڑ‬ཧ ࡷ૜۞ҁၵፘĂፘ᛬˵ѣѺѐĂߏ‫͟ټ‬Ϥ‫ࠁ̋ڗ‬΍ٙொങҌѩĂ̶Ҿజ‫׻‬ЩࠎĶ̙ҁ΅ķ̈́ Ķ༱ုਃķ Ą

Śధछ‫؟‬ঢ়ůůᘃᇇૅ ૄώྤफ़ ҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડᑺѯූ541‫ޒ‬

൴ण‫ࢭڻ‬ ૵Ⴇα˩ˣѐĞ281:ğ ĂౘᏥౢጩཱིᒔ଀ ‫ז‬ᄂΔ࠴гฟጩॡĂధᓁѝ̏‫ז‬ລລԾۤ˘૲ ጩതࠎူ‫ܜ‬Ą็˭ֽ۞̄गჍధ̱ЪࠁĂᔵ൒ ‫̄΃ޢ‬गЯౌξ൴णĂ̶೸ЧгĂҭ̂ϒ˝ѐ

Ŝ 379ĈధछˬЪੰᘃᇇૅ Ğဦֽͯ໚Ĉiuuq;00xxx/tpohtibo.ifbmuizdjuz. ubjqfj/psh/uxĂᄂΔ‫̋ڗ‬ઉ૵‫ݱ‬ξშ৭ķ ğ

Ğ2:31ğԼ‫۞ޙ‬᎑ౄᅥ‫ݑ‬ёˬЪੰĂֻ؇য়А ൕҜ۞ᘃᇇૅ̪൒д๰๰ଊĂ֍ᙋ።Ϋ۞൴णĄ

ഀᕇপҒ ϔ઼ˬ˩αѐĞ2:56ğ݈Ăྍг۞Бొ‫ا‬ϔౌ‫ؖ‬ధĂ߇ѣĶ๰๰ଊ఍఍ధķ۞ܸᏓĂᐌ ඾ॡ΃۞តዏĂྍг۞ҝϔ‫ݭ‬ၗѝ̏ѣ̙͌ளજĂҭధछ۞ˬЪੰĂ̪ܲх۞‫ޝ‬рĄ

287


Śഭ௺ᐝ ૄώྤफ़ гᕇĈᛝ‫ූګ‬332‫ޒ‬Ă‫ګૄྮګڗ‬αཱིழ߸ͪ‫ܝ‬఍ నཉॡมĈࡗࠎ୻လᇉѐม

൴ण‫ࢭڻ‬ ‫ࣧ̋ڗ‬ЩĶᐁ˾ķ ĂҜ‫ٺ‬ᄂΔ࠴г‫ڌ‬Δ͞Ă‫ݑڌ‬ ࠎ͸౗гĂ‫׹‬ಛѣαᘙ̋ăؒ޽̋ăඊߛ̋ඈ̋प წϸć̋ᚋѣૄษ‫ګ‬ᄗ⨂߹࿅Ăࣧᛳ̋ࡪπं୉ྼ ᕷॏ౦۞౼гĂഀҒฯઈսᚊĄĶᐁ˾ķ˟фܼᅥ

Ŝ ᐁ˾ഭ௺ᐝ᏷ྫ

‫ݑ‬ᄬ൴ࢰĂӈπं୉ˠ̝ٙჍ̝Ķ‫߹ګ‬ᝈѡ̝఍ķ Ą ᐁ˾۞Ꮈ੓ಶညᄆ∴‫̂׶‬ቌṽ˘ᇹĂߏЯࠎૄษ‫ګ‬ٙ૲ֽ۞‫ܮ‬Ӏͪྻٙ࡭Ą୻྽ЍѐมĞ2932 Ƃ2962ğ Ăᐁ˾ߏᄆ∴Ğ༱රğ‫׶‬ጧႳᜋĞ‫آ‬ᜋğ ăᗗ᝕Ğૄษğ̝ม‫۞ܔـ‬υགྷ̝гć҃‫آ‬ ᜋăૄษ۞થ‫ݡ‬ఱ‫ۏ‬ĂՀᅮࢋଂ఺྆ᖼྻ‫ז‬ᄂΔ‫྆ݱ‬Ăٕึ඾ૄษ‫זګ‬྿୶ͪപ˾Ăᖼྻ‫̂ז‬ ౙዚ઴Ąᐌ඾ᐁ˾۞႙႙૦੓Ă‫ڻ‬඾ૄษ‫۞ګ‬ᐁ˾ූ˘૲ԛјപ˾Ă‫׎‬͹ࢋ۞થຽ߿જгᕇ‫݋‬

֢ ʪ ʠ

ࠎ౤ූĞ჊ᇇझͽ‫ݑ‬Ăຎড়झ‫ڌ‬઎Ҍ‫̋ڗ‬ξಞğᄃ˭ූĞ‫̋ڗ‬ξಞҌ๰ଊྮğ˘૲Ă֭‫ٺ‬Т‫ڼ‬ ѐม஽ໂ˘ॡĂ༊ॡᐁ˾۞ᓄ‫پ‬ĂΞϤ‫׎‬Ķ̈ᛂэķ۞Ⴭཱི଀ᙋĄ‫ޢ‬Яૄษ‫ګ‬ฟؕ୸᎕ĂҌ͟ ፂॡ΃஽‫̙̏ڶ‬ೇଂ݈Ă࿅Νᓄර۞ഀ෪Ăт̫Ϊ౺˭˘࣎Ķഭ௺‫ޒ‬ķ Ğᛝ‫ූګ‬332‫ޒ‬ğүࠎ቞ 636

ᘃ༊ॡଐഀ۞֍ᙋĄ

ഀᕇপҒ ጐგ‫͟ټ‬ᓄ஽۞ഭ௺ᐝѝ̏εΝ‫׎‬౵‫۞ܐ‬ᕚഭΑਕĂҭᐌ඾ξ߆‫ٺع‬ϔ઼˝˩̱ѐ Ğ3118ğ˩˘͡˩͟ఢထᎸ‫ګྭ۞ޙ‬፜ሇę૾ࢆ፜۞ϒёୁϡĂ૟ѩгఢထј૾ࢆ៍ЍˠҖ፜

஑ ʠ ణ ጣ ͬ ು ‫ڐ‬

̈́Ꮠͪਝྻਝྼ‫̋ڗ‬ቅᐝ۞າгᇾĂឰ఺˘ҁഭ௺ᐝѣ˞າ۞ॡ΃ΑਕĄ૾ࢆ፜ྭ෸˞ૄษ ‫ګ‬Ă‫׌‬ბར‫̋ڗٺ‬ડ۞ᛝ‫ූګ‬332‫̰̈́ޒ‬സડ۞າ‫ྮځ‬647‫ޒ‬Ă‫׍‬ѣ೩੼̰സă‫׌̋ڗ‬гϔி‫ـ‬ ֽĂ༼࠷ᖒҖ۞ॡมĂܳซ‫׌‬гགྷᑻ̼͛Ϲ߹۞ΑਕĄᄂΔξ߆‫̍ع‬ચԊఢထ˞ಟγ߿જ۩ม ̈́ഀ៍న߉Ăᐁ˾ഭ௺ᐝт̫̏јࠎ૾ࢆ‫ګ‬ᑺ̳๩ഀ៍۞˘ొ̶Ą

636 iuuq;00xxx/ttep/ubjqfj/hpw/ux0dhj.cjo0TN`uifnf@qbhf>58e38bfdĂĶᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ̳ٙБ஧ྤੈ შķ Ăຩವ͟ഇĈ311:03036Ą iuuq;00emn/ouv/fev/ux0DJED0:401170dpvstf9/iunĂĶᄂΔ̈༱෪შ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:04036Ą iuuq;00xxx/ubjqfj/hpw/ux0dhj.cjo0Nfttbhf0NN`nth`dpouspm@npef>wjfxofxt'ut>5846:4dd;3:8Ă ĶᄂΔξ߆‫ع‬შ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:04036Ą

288


஑ʭణ ५ѓು‫ڐ‬ ŚϔϠۤડ ᄂΔξϔϠۤડĂߏᄂ៉ௐ˘࣎Б઼ّ࡚ёϯቑۤડĄϔ઼̣˩̱ѐĞ2:78ğϤ༊ॡ۞ ᄂΔξ‫੼ܜ‬Ϝፘ੨ЪξડШ‫ڌ‬൴ण۞߆ඉĂШ̚δ೩΍611༱࡚̮۞෷ഠ૞९Ăଳะវࢦထă ᓑЪฟ൴Ă૟ࣧࠎ˘Ѻ˘˩к̳౥۞ξࢠ˿гఢထࠎΞͽֻ66-111ˠ‫ا‬ҝ۞ன΃̼ҝшડĄϫ ݈ۤડ۞‫ا‬ҝˠ˾̏෹࿅˝༱ˠĄۤડቑಛ‫ڌ‬Ҍૄษ‫ګ‬ĞனҖ౵ତ‫ࠎ߱ྮܕ‬๰ଊྮğ ĂҘҌ೶ ̼ΔྮĂ‫ݑ‬Ҍ‫׶ූုؼ‬೶̼Δྮ2::‫ాޒ‬ቢĂΔҌ‫̋ڗ‬፟ಞĂᓁࢬ᎕ࠎ3/:957π̳֧͞ĂҖ߆ ડΒ߁˞‫̋ڗ‬ડ۞ჟ‫֧م‬ă‫֧پڌ‬ă‫ڌ‬ၷ֧ăಱᐅ֧ăˬϔ֧ă̬ု֧ăಱ঍֧ăາৈ֧ăఄ ະ֧ăາ‫֧࣎˩֧ڌ‬Ăፖྭ‫ˬ׶ۤڌ‬ϔ‫࣎׌‬Ѩ̶ડĂВТඕЪјϲϔϠۤડĄ

ϔϠۤડ۞‫ܐ‬ഇฟ൴ ͟ፂॡ΃ĂϔϠۤડ˘૲‫إ‬ᛳϏฟ൴۞ྺຽਆгĂ‫׎‬มѣ

̳вరࡍĂྺछ࿬೸гᕇყд

ᇃ̂۞ϣ౎˯ĄϔϠۤડҜд‫̋ڗ‬гડ۞౤‫ڌ‬๕ᨃćд‫ڌ‬๕ᨃΔ͞۞˭ૃᐝᨃ˵ѣ˘఍Ⴭࠎ‫ڌ‬

֢ ʪ ʠ

๕۞˿гĂӈ̫̋̚ડָ֧̂Ą͟ፂॡ΃ࠎ˞ડҾ੓֍Ăԯ‫ڌ̋ڗ‬๕ˣᇇྮα߱ăϔϠ‫ྮڌ‬ ˬăα߱˘૲ထүࠎ౤‫ڌ‬๕ᨃĄ ϔ઼α˩˘ѐĞ2:63ğ ĂᓑЪ઼நְົ৪३఍ϒёјϲۤડ௡ᖐ൴ण̈௡ĂдЧ઼᎕ໂଯ જۤડ൴णĂѩ˘߆ඉΞᄲߏܳјϔϠۤડฟᏱ̝‫ݵ‬፟ĄЍೇ‫ޢ‬Ăϔ઼α˩̣ѐĞ2:67ğ Ă߆

஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

‫ع‬ฟؕӀϡ࡚೯Ꮈ‫˞ޙ‬ᄂΔгડ˘ֱࢦࢋ۞Ϲ఼຅྽Ăт೶̼‫ݑ‬Δྮă‫ڌִݑ‬ҘྮăЍೇ‫ݑ‬Δ ྮඈ̂຅྽ĂֹᄂΔξ۞ξડు႙Ш‫ڌ‬൴णĂಧ‫ڌ˞ؠ‬ડ൴ण۞ૄᖂĄ ϔ઼̣˩ˬѐĞ2:75ğ੓ĂࠎΐిᄂΔξ˿гฟ൴ĂᄵጱᄂΔξˠ˾̈́யຽӮᏊ൴णĂ ˜ֶፂπӮгᝋ୧ּ̈́‫߉׎‬Җ௟‫̝݋‬ఢ‫ؠ‬Ă᎕ໂᏴ‫ؠ‬ዋ༊гડĂ༊ॡᏴፄ˞‫̋ڗ‬፟ಞ‫ݑ‬઎Ă઼ ࢕‫̋ڗ‬ᓁᗁੰͽΔĂૄษ‫ګ‬ௐ̣˩ཱིࢍထಟ֨ͽҘĂ೶̼Δྮͽ‫ڌ‬Ăᓁࢬ᎕229/1281̳౥гĂ ᓝᏱξгࢦထĄࠎ˞᎕ໂᎸ‫ޙ‬ϔϠϯቑۤડĂ߆‫ع‬༊Ԋ˜дϔ઼̣˩ˬѐĞ2:75ğӈАᚯ௡˞ ĶϔϠ‫ྮڌ‬າۤડ‫ޙ‬న؎ࣶົķ ĂϤ༊ѐᄂΔξ‫੼ܜ‬ϜፘࣘЇ͹Ї؎ࣶĄ ϔ઼̣˩αѐĞ2:76ğ઼࡚ྺຽొࠎ‫ם‬ӄฟ൴̚۞઼छᎸ‫ޙ‬ҝшĂ૟઼࡚ྺய‫ݡ‬เ֑ă ͱ‫ڵ‬ඈࣧफ़Ăͽຆᆊ΍઴෷ഠЧ઼Ă൒‫˝˩̶ޢ‬ѐᐺᔘĄֶ໰઼࡚ఢ‫ؠ‬ĂืϤϔม‫ޙ‬᎝̳Φ‫ޙ‬ ౄĂ઼छᅙҖፉܲćԧ઼‫ܮߏٺ‬ϤҖ߆ੰ߆ચ؎ࣶ཭͛൦Ă؎੉ᄂ៉ฟ൴̳Φٚ‫ޙ‬Ă̚δ‫੉ܫ‬ ԊፉܲĂᄃྺຽొᘪࢎЪү‫ؠם‬Ă֭ฟ‫ٸ‬೶̼Δྮͽ‫ڌ‬ăᇬᅈූͽҘăϔᝋ‫ૄ࢕۩ྮڌ‬гͽ‫ݑ‬ Ğ̙Β߁፟ಞğ ă‫ͽූုؼ‬ΔĂࣧ༰‫ޙ‬гડઇࠎາۤડĄ ϔϠۤડ౵ࣧؕ۞ЩჍࠎĶϔϠ‫ྮڌ‬າۤડķ Ăፋវූ྽ఢထଳĶϣķф‫ࠎݭ‬ᖡώĂ‫׎‬ፋ វฟ൴۞࿅඀ĂΞ̶ࠎ‫࣎׌‬ล߱Ąௐ˘࣎ล߱ߏˬϔྮͽҘ۞ొ̶Ăௐ˟࣎ล߱ߏˬϔྮͽ‫ڌ‬ ۞ొ̶ĄˬϔྮͽҘ۞ొ̶˫ࡗΞ̶‫࣎׌‬ડ๴Ăӈ̳ିҝшᄃᓑЪ˟ՅĄϔ઼̣˩̣ѐ Ğ2:77ğ ᓁ௚රኚĂϔϠ‫ݑͽྮڌ‬ௐ˘Բ̳ିҝшརјĂϤ༊ॡ۞ᚑछ஖ઘᓁ௚͹޺རј‫׏‬ᖃĄ̳ିҝ шᄃᓑЪ˟Յฟ൴۞ॡม࠹‫ܕ‬Ăͷ‫׌‬۰ౌଳ઼γ۞ఢထሀёĂд̳Вన߉۞੨ཉ̈́྽ྮ۞ఢထ ˯Ξ֍˘೹ĄҌ‫ˬٺ‬ϔྮͽ‫ڌ‬ĂϤ‫ٺ‬ฟ൴ॡมྵ୎҃ͷ̶Ҷ࿬೸ྵ൑ፋវఢထĂ߇ፋវຏͧྵ मĄΩಶۤડ۞ፋវ‫ޙ‬నડ๴ֽ࠻̂࡭Ξ̶ࠎˬ࣎ొЊĈ˘ߏϤᄂ៉ฟ൴̳ΦٙᎸ‫ޙ‬೩ֻග̳

289


ିˠࣶ‫ا‬ҝ۞̚δ̳ିҝшĞВ623͗ğć˟ߏϤᓑ‫ޙ׶‬న̳ΦٙᎸ‫۞ޙ‬ᓑЪ˟ՅĞВ2-311 ͗ğ Ă

637

ͽ̈́‫۞ֽޢ‬ಱᐅາՅĞВ287͗ğćˬߏ‫΁׎‬࿬೸Ꮈ‫̶ొޙ‬ĄϔϠۤડ۞ᗖ‫࡭̂ݭ‬Ϥ

ѩˬొ̶‫ؠغ‬Ą

ϔϠۤડ‫ܐ‬ഇఢထপҒĈ ϔϠ‫ྮڌ‬າۤડ༊‫ࢍ̝ܐ‬൪ၹຐĂܼఢထүࠎ̚૜‫۞ޘ‬ҝшۤડĄ‫ޙ׎‬᎝ԛёͽαᆸሁ ۞ాഏ̳ಲࠎ͹Ă֭౅࿅გ‫߱͘ט‬Ăֹ‫ޙ‬᎝ૄг̝݈ă‫ޢ‬઎ੰдΑਕ˯̈́ෛᛇ˯јࠎ‫׍‬ѣ̳В ّ̝ฟ‫۩ٸ‬มĂͽ೩੼ۤડ̰̝ഀ៍‫ݡ‬ኳĄۤડඕၹͽ೩ֻ৷ҝшࠎ͹Ăੵۤડ͕̈́̚ξಞϡ г੨ཉѣથຽડγĂ‫׎‬ዶፋ࣎ۤડఢထࠎҝшડĄ ྍۤડ͹ࢋߏֶዐ֧ಏ̮நኢనࢍĂॲፂዐ֧۞̂̈నཉጯ७Ăͽౌξࢍ൪຅྽үࠎዐ ֧۞ࠧࢨĂߏͽдЧዐ֧มĂֶዋ༊۞ડ̶߱Ҿనཉ̈‫̳ݭ‬๩̈́ྼጵన߉Ąੵ˞дፋ࣎ۤડ̚ ͕Ҝཉనཉ˘ळ̂‫۞ݭ‬ϔϠ̳๩Ăዐ֧̳๩ࢍѣ˟˩̣఍Ăֻ‫ا‬ϔྼጵăЃย߿જ̝ϡĄ ҝш‫ݭ‬ёଳะЪёĂዐ֧ม۞‫ޒ‬྽Ăࢍѣᆵᔮ˩˟̳͎ăˣ̳͎ă̱̳͎ˬ჌‫ݭ‬ၗĄ‫ޒ‬ ྽ೀͼБొј˝˩‫۞ޘ‬ഗሹ͞ॾĂాഏёҝшՏ͗ˢ˾ੜᒺĂ঻న݈ੰĂ֨ͫ‫ޒ‬পҾᆵ̂ćͷ Яࠎۤડ̰ѣг˭ВТ۞გቢĂٙͽг˯՟ѣ࿪ቢ୛ĄΩγۤડ̚౵ࢦࢋ۞‫ڌ‬ҘШ຅྽ęęϔ

֢ ʪ ʠ

Ϡ‫ྮڌ‬ĂҋҘ‫۞ූڻ‬થຽ૲‫ؼ‬ҩҌᇬᅈූĂ ϔϠ‫ྮڌ‬ᄃ೶̼Δྮ˾‫۞ݭ̂ͻ̙݋‬થຽ̂ሁă ‫ܛ‬Ꮙ፟ၹă‫ڇ‬࿹‫׶ظ‬ᐠ฼‫ظ‬ඈĂ఺ֱౌߏϔϠۤડ۞পҒ ߆‫ع‬౵‫ܐ‬അၹຐԯϔϠۤડЕࠎϯቑۤડĂЯࠎ‫̋ڗ‬፟ಞ̪ࠎ઼ᅫ፟ಞϔϠۤડ˫д፟ ಞय़ᙝĂώᑢγᄼă઼ᄼ˭፟Ăซˢ઼ဩௐ˘ீಶ࠻‫׍ז‬ѣ΃઼ܑछ‫۞ࢬܝ‬ϔϠϯቑۤડć൑ ؉༊ॡ͵ࠧሗ߹৾৾ԯ઼ᅫ፟ಞዏᗓξડĂொ‫ࢠـ‬γĂԧ઼˵ּ̙γĂᐌ඾‫ޙ̂˩۞ֽޢ‬నࢍ ൪̚Ăॿ๩̂๩Ꮈ‫̚˞ޙ‬ϒ઼ᅫ፟ಞĂ‫̋ڗ‬፟ಞҋ൒ಶј˞઼̰፟ಞĂϔϠۤડՀ࡚р۞ᙸ ഀĂ˵ಶតአ˞Ą

஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

637! ᓑЪ˟ՅߏᓑЪ‫ޙ‬న̳Φҁᔲᛂᕃ‫ۆ‬АϠд઼࡚࠻‫ז‬ะЪёҝшనࢍሀё҃૟‫͔׎‬ซᄂ៉۞ј‫ڍ‬Ą ΁ࢵАд‫ޒˬˬ˘ྮڌִݑ‬αặă̱ă˛Ԙඈᄏ˞ᓑЪາՅ761͗Ăඕ‫ڍ‬ᒔ଀˞ᇃ̂۞ਫ਼ᜩĂ߇ ˫д‫ܫ‬ཌྷྮ˯ଯ΍ᓑЪ˘ՅĄ༊ॡࣣр੨Ъ˯߆‫פع‬ঐొ̶ϔϠ‫ܕܢྮڌ‬༰‫ޙ‬ડĂฟ൴າۤડᏱந ˿гࢦထඈॡ፟ĂᓑЪ‫ޙ‬న̳Φ‫ܮ‬ᔉ଀‫˿̶ొ˘۞̚׎‬гĂఢထฟ൴јனд۞ᓑЪ˟Յ2-311͗α ሁ̳ಲё۞ҝшĂՏ͗ࡗ45‫؀‬Ąᙯ‫ٺ‬ϔϠۤડᓑЪ˟Յ۞‫ޙ‬᎝ฟ൴གྷ෱ֽ໚âਠ۞ᄮۢࠎЍೇ‫ޢ‬ ۞࡚೯ྤӄĂ‫׎‬၁࡚೯ొ̶่ࢨ‫ٺ‬೶̼‫ݑ‬Δྮă‫ڌִݑ‬ҘྮăЍೇ‫ݑ‬Δྮඈ̂຅྽۞Ꮈ‫ޙ‬Ăۤડొ Њ‫ֽߏ݋‬ҋ‫࡚͞ٺ‬ೀछ‫ܛ‬Ꮙ፟ၹ۞෷ഠ‫ם‬ӄĄፂྍۤડ۞ࣧؕҝ͗ᗬᕃ፶АϠٙ೩ֻ۞ྤफ़ពϯĂ ϔ઼̣˩˛ѐĞ2:79ğϤࣧг͹௡ј̝ᄂΔξௐ˩˘ҝш̳ϡЪүۤĂ؎Ϥᄂ៉˿гᅙҖШ઼࡚Ķᅙ Җछုᐍ̳Φķ ăĶຑఈරэFrjoubcmfုᐍ̳Φķ̈́ĶᓑЪ̢ӄုᐍ̳Φķඈˬछ̳Φࣄ෷ٗ‫ޙޏ‬ ᎝ྤ‫ܛ‬Ăᓁࢍ࡚‫ܛ‬Ёֿ༱Ăͽ˟˩ѐ̶ഇᝊᔘБొώिĂ֭ࡗ‫ؠ‬Ķ઼઼࡚ᅫЪүᓁཌķࠎፉܲˠĂ Ķ઼࡚ර̓ᅙҖķࠎԸྤ΃நˠćᓑЪ‫ޙ‬న̳Φ૟ᓑЪ˟Յ۞ٗ‫̶ͽޏ‬ഇ;ഠ͞ё΍઴Ă֭૟ٙќ ̶̝ഇᘳৼᆊഠĂᘳ‫ࢗ˯ٯ‬෷ഠĄࠎ੨ЪྍีᎸ‫ࢍޙ‬൪ĂϤĶ઼઼࡚ᅫЪүᓁཌķ ăĶᓑЪ‫ޙ‬న̳ Φķ ăĶᄂ៉˿гᅙҖķ ăĶͪͫܲᐍ̳Φķ ăĶ઼ٗ̚‫͕̚ޏ‬ķͽႾ༛ˠ̈́Ըྤˠ̝֗ЊĂВТፉܲ ֭ેҖྍЪࡗ̈́Чี‫ࡗܢ‬Ą

28:


ϔϠۤડ۞‫ޢ‬ᜈฟ൴‫ޙ‬న Ξ̶ࠎ઼֨ొாՅԼ‫ޙ‬ᄃ୎ซฟ൴۞‫ޙ‬᎝‫ᙷ׌‬ĄϔϠۤડࣧѣЕგ۞ாՅѣĈҋϲາ Յăҋϲ˟ՅăᇬᅈາՅăᖡ͇າՅăᖡ͇˟ՅăරआາՅăරᎸ˘Յă‫ڗ‬᛬າՅă૎ᓑα Յă૎ᓑ̣Յăྕ˘າՅăຎाαՅăπщາՅăု๩˟ՅăҘ‫ڒ‬າՅĄϔϠۤડாՅొ̶‫ٵ‬ 638

ੵ‫ޢ‬Ăะ̚Ꮈ‫ٺޙ‬ઉ૵ྮᄃ‫ූုؼ‬มĂВѣ‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ăπщາ‫ݱ‬ăઉ૵າ‫ݱ‬ăઉщາ‫ݱ‬Ą

ྵ୎ഇᎸ‫۞ޙ‬ѣϔϠۤડ͕̚ăາЍϠ߿̂ງăঔරϠ߿̂ງăЩˠ̂ງă˝ᐷ̂ງͽ ̈́Δ‫ޏ‬ॡ΃̂ງĂౌឪϲдϔϠ‫ྮڌ‬ᄃˬϔྮϹ˽఍۞ˬϔ๪ᒖα‫׹‬Ąྍ๪ᒖߏᄂΔξ่౺͌ ᇴ๪ᒖ̝˘Ă๪ᒖ̰ፘ͢ј‫ڒ‬Ăឪϲ‫̚ྮٺ‬δĂ֘ҖҌѩĂԜ‫ࢠ˞זق‬γĂ΄ˠѣ‫ڒ‬ቹ፧៭۞ නၰຏĄ ΩγĂ೶̼Δྮ۞έ๬̂ሁͽ̈́‫هࡔطܜ‬ᗁੰᄂΔ‫ܝ‬෧̈́ާ෧ొăԈ઼̂ງăဋ჊‫ޙ‬న ‫ܛ‬Ꮙ̂ሁă32͵ࡔ̂ງăᐅර̂ງă༱჊̂ງăϔϠ‫ྮڌ‬ᙝ۞થຽᅙҖ̂ሁඈౌߏϔϠۤડА ‫ޢ‬ฟ൴ռˠ‫ޙ‬᎝۞ࢦࢋ΃ܑү‫ݡ‬Ă҃ϔϠ‫ྮڌ‬ᄃЍೇΔྮ˾ՀߏϤՂয়ࣧ‫ޙ‬᎝रٙనࢍĄ

֢ ʪ ʠ

ϔϠۤડ۞࠹ᙯ̳Вన߉ Ğ˘ğϔϠۤડ͕̚ĈߏϔϠۤડ۞гᇾĂгӬࠎϔϠ‫̣߱ྮڌ‬274̝mཱིĂҜдϔϠ‫ྮڌ‬ăˬ ϔྮϹົ˾۞ˬϔ๪ᒖᙝĄϔ઼˛˩̱ѐĞ2:98ğᎸ‫ޙ‬Ăˣ˩˟ѐ Ğ2::4ğඇ̍Ăᓁ

஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

ౄᆊࡗࠎາέ။̱ᆆ̮Ăࠎг˯˩˘ᆸĂг˭ˬᆸ۞‫ޙ‬᎝Ă‫ޙ‬᎝ࢬᒻࠎ‫؀˼׌‬ĂߏБ઼ 639

న౯౵Ԇච౵кΑਕ۞ֈሄ͕̚Ă‫׎‬Ꮈ‫ޙ‬གྷ෱Ϥ‫ٯ‬෱г΍઴ഠ͚̚;Ą

Ğ˟ğϔϠۤડઘ͕̚Ĉгᕇ‫ٺ‬ϔϠ‫ྮڌ‬α߱ 67‫ޒ‬ᄃ೶̼Δྮ2::‫ޒ‬Ϲ˽˾Ąϔ઼˛˩˟ѐ Ğ2:94ğརјĂВ̱ᆸĂ‫ޙ‬᎝ࢬ᎕ࠎ˘˼̣Ѻ‫؀‬Ą˘ሁߏ‫ࠁۤڌ‬΍ٙ̈́෹৺ξಞĂ˟ሁ ߏϔϠћ‫׊‬ٙĂˬሁߏۤົԊۤ‫͕̈́̚ڇ‬Ᏹ̳‫ވ‬Ăαሁߏဦ३ᐡẶሁߏ୻ሒฤĂ̱ሁ ߏዳ̍఍̈́‫ޙ‬გ఍Ą

638 ‫̋ڗ‬າ‫ݱ‬ůůฟ‫ٸ‬ё̂ሁ‫ޙ‬᎝Ăሁ੼23Ҍ25ᆸĂᓁВ3-124͗âሁ‫ࢬظ‬41͗ĄϤֽࣧ۩࢕ாՅ۞ ҋϲາՅăπщາՅă‫̋ڗ‬າՅă‫ޙ‬රາՅԼ‫ޙ‬ዏˢĄઉ૵າ‫ݱ‬ůůฟ‫ٸ‬ё̂ሁ‫ޙ‬᎝Ăሁ੼23Ҍ25 ᆸĂ̂ొЊ̏ዏˢĄπщາ‫ݱ‬ůůฟ‫ٸ‬ё̂ሁ‫ޙ‬᎝Ăሁ੼23Ҍ25ᆸĂϒдᏱநዏˢĄઉщາ‫ݱ‬ůů ฟ‫ٸ‬ё̂ሁ‫ޙ‬᎝ሁ23Ҍ25ᆸĂ̶BăCăDăEăFăG̱ડĂВࡗ3-111͗ĂϤౙঔ۩˝࣎ாՅዏˢ ĂΪѣొЊᛳ‫ొ઼֨ٺ‬ˠࣶĄ 639! ϔ઼̣˩ˣѐĞ2:7:ğᄂΔξ߆‫ع‬൴οĞ69/23/15‫ع‬৪αфௐ5:1ཱི‫ב‬ğ८‫ؠ‬ĶᄂΔξϔϠ‫ྮڌ‬າ ۤડ‫ޙ‬నᏱ‫ڱ‬ķ ĂՀ‫ځ‬ቁఢ‫ۤؠ‬ડ̰నཉ͕̈́̚ઘ͕̚ĄૺᖳჰАϠତೠᄂΔξ‫ޢ‬Ă̍ચԊ‫ٺ‬ϔ઼ ̣˩˝ѐĞ2:81ğ࣒ࢎౌξࢍထ௟ొࢍ൪ॡĂ՟ѣనཉ͕̈́̚ઘ͕̚ЩෟĂ҃૟͕̚ᄃઘ͕̚ϡг БొӁੵĂ֭Լࠎ̳В‫ޙ‬᎝ϡгĂࢦထϔϠۤડĂҝ͗тѣ˿г211‫؀‬Ăҋ̎Ϊਕֹϡ66‫؀‬Ă‫׎‬ዶ 56‫؀‬Ӯ൑ᐺᘳϹ߆‫ع‬Ă̏౯၁߉˿гࢦထٙᅮགྷ෱̈́‫̷˘׎‬Ă̳Вన߉ϡгĞΒ߁ጯ७ă྽ྮă໛ റăྮፘăქ૲гă኎Ϡ˭ͪ྽ă̳๩ăྻજಞ̈́‫ޒ‬྽‫ޙ‬᎝ඈğ̝ϡĄּтĈ̳ିҝш623͗ĂՏ ͗πӮࢬ᎕41‫؀‬Ă623͗Вϡ˿г21-351‫؀‬Ă‫݋‬ᘳϹ‫ٯ‬෱г9-486‫؀‬Ąξ‫ع‬૟ͽ˯ᘳϹ̝‫ٯ‬෱г౺‫ٺ‬ ొ̶Ă̳ฟᇾ઴Ă଀ഠ39ᆆĄੵᐺᔘξ‫ع‬ါ;ഠ̈́‫׎‬Ӏि8ᆆγĂ‫إ‬ዶ32ᆆкĂЯ‫ٯ‬෱г̝ᝋᛳ‫إ‬ ϏԆјϲ‫ڱ‬඀ԔĂ̙ਕᘳˢξऱĂЯѩϤξ‫ع‬Ω১გந؎ࣶົܲგĂઇࠎϔϠۤડ̰Ѩௐ‫ޙ‬న̝ϡ ĂᎸ‫ޙ‬ઘֹ͕̚ϡĄ

291


Ŝ ϔϠۤડ๪ᒖ౧ᒟ

Ŝ ϔϠۤડ߿જ͕̚γ៍

ĞˬğϔᝋྻજಞĈҜдϔϠۤડ۞ΔࢬĂಱᐅූ46:‫ޒ‬3Ԙă4ԘĄѣ࣎311̳͎۞QVྻજಞĄ ѩγᔘѣშ஧ಞăᚰ஧ಞăᕑ஧ăഔ஧ಞĂӮనѣ؆ม໰‫ځ‬Ą ĞαğϔϠۤડҋֽͪΐᑅ৭ĈҜдϔϠ‫׶ྮڌ‬ЍೇΔྮ˾າ‫׌۞ޙ‬ᆼ̂ሁĄ༊ॡనཉΐᑅ৭ ۞͹ࢋϫ۞ߏᝦ‫ٺ‬࿅Νѣధк‫ޙ‬᎝Տഏ̳ಲ۞‫ౌࢬޢ‬నѣ٩ͪΐᑅ፟Ăౄј٩ͪጠࢰ

֢ ʪ ʠ

ᚑࢦĂ˜ะ̚Ꮈ‫ޙ‬Ăଳϡ̂‫ݭ‬ΐᑅ፟ĂͪᑅՀૻĂͪณՀ̂ĂТॡ˫ྋՙ˞ᐼͪ‫׶‬ጠࢰ યᗟĄϫ݈Ξΐᑅ‫̰ז‬സડĄ Ğ̣ğѳͪ఍நᇄĈѩ˜ϔ઼̣˩˝ѐĞ2:81ğБ઼ࢵАୁϡ۞ѳͪ఍நᇄĄϔ઼˝˩˘ѐ Ğ3113ğ˛͡˟˩˟͟ϔϠѳͪ఍நᇄϒёઃֹͤϡĂࣧ఍ந̝Տ͟26-611ጟѳͪณགྷϤ ͹຅გਖ਼Ҍˣ֧ѳͪ఍நᇄ఍நĄ Ğ̱ğ̂‫̳ݭ‬Вઃ֘ಞĈ Ğ2ğϔϠ‫̣߱ྮڌ‬ϲវઃ֘ಞĈВѣˣᆸĂΞઃ566ొ֘Ą Ğ3ğϔᝋ̳๩г˭ઃ֘ಞĈВѣˬᆸĂΞઃ811ొ֘Ą

஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

Ğ4ğϔϠۤડ͕̚г˭˟ăˬሁĄ Ğ5ğᄂΔξҋְֽͪຽ఍ϔϠΐᑅ৭‫ܢ‬నϲវઃ֘ಞĄ Ğ˛ğۤડ̳๩ĈϔϠۤડ̳๩кĂ̂ූ̈‫ޒ‬Ă྽ྮ‫׌‬य़ፘ͢‫ڒ‬ϲĂಱᐅූ۞ქҒᐋ྽౵ࠎਜ਼ ˠĄۤડ̰̳̈̂๩Вѣ36ळĂЪࢍѣ22̳౥кĂࡗΚۤડ˿гࢬ᎕۞21ƦĂ‫ͽ̚׎‬ϔ Ϡ̳๩౵̂Ăα‫࿆׹‬ങፘ͢Ăქຍ৊൒Ąಱᐅ˘ཱི̳๩അ΃ܑϔϠۤડણΐዐ֧̳๩ͧ ᔈĂాᜈкѨᒔ଀࡚̼পᐹረĄ

ۤડ̰ొಏҜᄃ͛ିಏҜ ϔ઼ˣ˩˟ѐĞ2::4ğ̣͡˛͟дለᇉฯඈˬ˩ዶҜۤડ‫ا‬ϔ۞൴੓̈́ۤડ̰Чዐ֧‫ܜ‬ ۞ᜩᑕ̝˭ĂϒёјϲĶϔϠۤડ൴ण‫ົם‬ķ Ăੵ੨Ъξ߆‫ع‬ଯજᒖܲăქ̼ă࡚̼ඈ̍үγ ᔘฟనᘹ͛ࡁ௫঱ඈЧ჌ኝ඀ĄߏБ઼౵̂۞൴ण‫ົם‬ĂՀߏБ઼Ᏹந౵р۞ሀቑ൴ण‫ົם‬Ă Щᓏᜩ᜖઼̰γĄ

292


ۤડ̰ϒఢጯ७ࢍѣĈҘ‫̚੼ڗ‬ă̬ု઼̚ăϔϠ઼̚ăˬϔ઼̈ăϔ୉઼̈ăϔᝋ઼ ̈ăϔϠ઼̈ăઉ૵઼̈ă۩̂̚ጯᄂΔ‫ڇ‬ચ͕̚ă‫ۤ̋ڗ‬ડ̂ጯనд̚૬੼̚Ăҁˠ̂ጯన дઉщາા̈́೶໴̂ሁĄ ဦ३ᐡࢍѣ‫׌‬ٙĄ˘ߏᄂΔξϲဦ३ᐡ̝ϔϠ̶ᐡĂјϲ‫ٺ‬ϔ઼˛˩˟ѐĞ2:94ğ˩˟ ͡˩˛͟Ăळར‫ٺ‬೶̼Δྮ2::‫ޒ‬6ཱི5ሁ‫׶‬6ሁĂᐡᖟপҒࠎ‫׊‬ආ̈́ᏐᖚିֈĄΩ˘ߏˬϔ̶ ᐡĂјϲ‫ٺ‬ϔ઼ˣ˩˟ѐĞ2::4ğ ĂҜ‫ٺ‬ϔϠۤડ߿જ͕̰̝̚6ሁ̈́7ሁĂᐡᖟপҒࠎ࡚ఙĂ ੵ˞ᄓะᄃ࡚ఙ࠹ᙯ̝Ч჌ဦ३ăෛ᝘ྤफ़Ă֭೩ֻѣ౵າ۞࡚ఙྤੈĄ д‫ܫି؟‬Јొ̶ĂϔϠۤડ۞͹ࢋъᇁѣĈĶ˯๰ଊ͇Ьझķ Ğᇬᅈූ48:‫ޒ‬8ཱིğ ăĶຎ ჊झķ Ğາ̚ූ22ཱིğ ăĶ‫ރ‬ཐझķ Ğາ‫ූڌ‬65‫ޒ‬4ཱིğ ăĶΔໂ໒ķ Ğಱᐅූ696ཱིğ ăĶ჊ᇇझķ Ğᇬᅈූ29:‫ޒ‬34ཱིğ ăĶᄂΔ‫͇ݑ‬झķ Ğˬϔྮ:7‫ޒ‬2ཱི6ሁğ ĄିૅѣĈĶᓑЪ˟Յିົķ ĞϔϠ ‫ྮڌ‬6߱7:‫ޒ‬3Ԙ23ཱིğ ăĶᄂΔϔϠૄ༛ିົķ Ğາ̚ූ21‫ޒ‬3ཱིğ ăĶ՗ाૅķ ĞϔϠ‫ྮڌ‬6߱47 ‫ޒ‬9Ԙ41ཱིğ ăĶᓑЪିົķ ĞϔϠ‫ྮڌ‬6߱47‫ޒ‬5Ԙ62ཱིğ ăĶૄ༛ିົķ ĞϔϠ‫ྮڌ‬6߱m49‫ޒ‬3ཱི

֢ ʪ ʠ

4ሁğ ăĶૄ༛ି52ົٙķ ĞϔϠ‫ྮڌ‬6߱ğ ăĶੑဥ‫ڱ‬ˠૄ༛ିও‫ົܫ‬࿵ाૅķ Ğ೶̼Δྮ256‫ޒ‬

஑ ʭ ణ

ૄώྤफ़

५ ѓ ು ‫ڐ‬

41ཱིğ Ą

Śϔᝋ‫̣߱ྮڌ‬ęęͪ୉ූ63: ҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડϔᝋ‫̣߱ྮڌ‬ϔᝋ̂፜ᐝ

ഀᕇপҒ дϔᝋ‫̣߱ྮڌ‬ϔᝋ̂፜ᐝĂΞͽ࠻‫˘ז‬ፋଵమ኱ͪ୉࠹ᙯϡ‫۞ݡ‬થ‫ظ‬ĂЧछమ኱۞៍ ካ౦჌ᙷிкĂѣЧёЧᇹ۞ঔͪ౦ă୶ͪ౦ăሤ૲౦ඈẶᗞ̱ҒĂᚹீဳϫĄᓝ˲ͪ྆߿ ۞જങ‫ۏ‬ĂࠤҌా࡚ᚊ۞ϮᐝĂ఺྆ౌѣĂࠤҌѣֱপҾ۞‫ۏ‬჌Ăా઼γ۞णᜓͪ୉ᐡౌԱ̙ ‫ז‬ĄΩγĂੵ˞ዚ઴ͪ୉જങ‫ͽۏ‬γĂ˵኱Чᙷͪ୉ጡՄĂٕߏࢎౄ౦࡙ăనࢍ౦Ѱ̈́౦࡙ౄ ഀඈ‫ڇ‬ચĄЧ‫ظ‬छᒉຽॡมࡗ21Ĉ11Ƃ33Ĉ11Ą

Śέ๬̂ሁ ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ೶̼Δྮ312ཱི6ሁ ‫ݭ‬ёĈሁ੼24ĂᏱ̳̂ሁĄ ٙѣ۰Ĉέ๬Ћຽ

൴ण‫ࢭڻ‬ 63: iuuq;00ubjqfjusbwfm/ofu0vtfs0bsujdmf/btqyĂĶᄂΔॠྼშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą

293


ϔ઼̣˩αѐĞ2:76ğέ๬౹Ᏹˠͳϖ ᇉຍঈࢲ൴֟ෛ̂ሁ̍гĂ༊ॡ఺㝯ᔘߏ˘ͯ ਣᏃĂੵ˞‫̋ڗ‬፟ಞĂ̦ᆃࢦ̂‫ޙ‬న˵՟ѣĂ ҭͳϖᇉᇊீ፾‫׍‬Ᏼ̚఺๴‫˼׌‬к‫˿۞؀‬гĂ үࠎέ๬ᕖण‫ۍ‬ဦ۞ૄгĂፂᄲѣ̂रຳ̚޽ ᕇĂгநҜཉ˯ѣ๪̋‫ૄ׶‬ษ‫ګ‬༊ያ̋Ăߏࢲ ͪጯ˯۞‫͜ܛ‬ϱĂ̂ሁౄ‫˵ݭ‬ညჸᚗ࠴Ăαࢬ ᓜ੺ྮ૟Ч͞᏿ੑ‫̰ـ‬ӛĄέ๬̂ሁٙдг۞ ‫̋ڗ‬ડẶҖᛳ͢ĂΞ‫ٻ‬Ϯ̼யຽĂͳϖᇉ‫׶‬ Ŝ έ๬̂ሁγ៍

ͳϖдΈԙώ‫ౌ˵׻‬ᛳ͢ĂгӀˠ‫׍׶‬౯ΐ˯ ͇ॡĂϔ઼̱˩ѐ΃ϒెᄂ៉གྷᑻ੓ࢳĂᐌ඾ ͳϖᇉວซέ๬̂ሁ‫ޢ‬Ăԣి‫ޙ‬ϲ੓፾ᜦБέ

۞Ϯ̼ͳ઼ĄٕధߏЯࠎέ๬఺๴ࢲͪᚗг‫ޝ۞ٻ‬Ă‫ܕ‬ѐֽధкγࠧЋຽ˵ຐާ඾ຐᑟซΝĂ ෴˭έ๬ሁᆸ‫ͪࢲڭڭ‬ᚗг۞рྻĄ

֢ ʪ ʠ

‫ۏޙ‬ᖎ̬ απˣᘦ۞έ๬̂ሁĂγ៍ฯઈĂሁ੼˩ˬᆸĂགྷᒉ̝ৠͳϖᇉϠ݈‫ٗˬ׶‬Ղᚗ঴ಶҝ д23ă24ሁĂ͹ೠፋ࣎Ϯ̼ͳ઼ĂԆ̍ˬ˩ೀѐ۞ЋຽᓁొĂጐგѣ˞໐͡۞ஶྫĂҭдࢲͪ ጯछ۞ீ̚Ăέ๬̂ሁᔘߏᄂΔξѺѐᙱ଀˘֍۞ᚗгĄ

ŚԈ઼̂ሁ ૄώྤफ़

஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ೶̼Δྮ278ཱི నࢍĈՂয়ࣧ‫ޙ‬᎝रְચٙ ‫ݭ‬ёĈг˯28ᆸĂг˭5ᆸĂᏱ̳̂ሁĄ ٙѣ۰ĈԈ઼‫ޙ‬న۵Њѣࢨ̳Φ 641

൴ण‫ࢭڻ‬

‫ڒ‬अ൝ă‫ڒ‬अᎁă‫ڒ‬ၷˬˬΈԙѝѐдˬࢦགྷᒉѼ‫ظ‬Ąϔ઼̱˩αѐĞ2:86ğЪྤјϲ Ԉ઼‫ޙ‬న̳ΦĂЯٙᔉ˿г‫ޢ‬གྷࢦထĂ˫ࣃٗгயξಞഀঈ̂рĂ֝ి௢᎕ੑಱĄ‫ˬޢ׎‬Έԙ Чҋ൴णјԈ઼ăԈ঍ăᓑ֣ˬะဥĂᄃ‫ڒ‬႕ă‫ڒ‬Ⴝ‫؏ؗ׌‬ٙాᘭ̝ঔ̋ะဥĞ‫ڕ‬፜ᆒछğ‫׶‬ Ԉ჊ะဥĂၹј˘ҕቡă‫ބ‬Ꮠ̝შඛĂፖྭ߆થ‫ࠧ׌‬ĂˠჍĶˬࢦᑒķ Ą‫ڒ‬अ൝ѝ‫ڢ‬ĂԈ઼ְ 641 iuuq;00osdi/ddb/hpw/ux0ddbipnf0xfctjuf0tjuf310dpoufout01180ddb331114.mj.xqlcijtejdu112242. 1478.v/ynmĂຩವ͟ഇĈ311:018017Ą

294


ຽϤ‫ڒ؍׎‬ᔁց֍ତೠĄϔ઼˛˩̣ѐĞ2:97ğ јϲ‫઼ཱིˬڒ‬ᅫ൴ण۵Њѣࢨ̳ΦĂϔ઼ˣ˩ ˬѐĞ2::5ğ෴˭̚ᓑ‫੉ܫ‬Ըྤ̳ΦĂӮࠎ˯ ξ̳ΦćΩѣԓႬ࿲ฺ‫ظ‬ă౶ᇩฺ‫ظ‬ăԈ઼͢ ຽăᕃ‫׽‬ᒉౄăαঔ̍૞ă̂јಡăԈ‫پ‬ᇆ ෛăԈ઼ᚰ஧ฤඈְຽĄ‫ڒ‬अ൝̝̄‫ڒ‬ᕃ‫ځ‬ă ‫ڒ‬ᕃ྽ă‫ڒ‬ᕃԠϺౙᜈણᄃགྷᒉĄдะဥᝆप ̝ᅫĂϔ઼˛˩˝ѐĞ2::1ğԆјϤՂয়ࣧٙ నࢍ̝Ԉ઼̂ሁĂࠎᄂΔξ̝གྷ‫̂׏‬ሁ̝˘Ą

Ŝ Ԉ઼̂ሁγ៍

642

‫ۏޙ‬ᖎ̬

Ԉ઼Ᏹ̳̂ሁळརд೶̼Δྮ̈́‫ྮߋܜ‬Ϲ˽˾ćྍ‫ޙ‬᎝‫ࠎۏ‬Ԉ઼‫ޙ‬నЋຽᓁొĂϤՂয়

֢ ʪ ʠ

ࣧ‫ޙ‬᎝रְચٙనࢍႾౄĄԈ઼Ᏹ̳̂ሁࣧૄгϤ‫ٺ‬ତ‫ܕ‬፟ಞĂ‫ߏٺ‬ѣ̱˩Ѽ۞੼‫טࢨޘ‬Ăү ࠎЋຽᓁొĂຐͽĶ੼ķֽ྿јгᇾүϡߏ̙Ξਕ۞ĂЯѩౄ‫۞˯ݭ‬౹ຍ‫ܮ‬јࠎဘྏ۞͞ШĄ ྍ̂ሁ̝నࢍଳ‫פ‬૟઼̼͛̚ᄃன΃ໄ‫ه‬ඕЪ੓ֽĂ‫ᙸ̙˫ݒ‬ԯ็௚‫ޙ‬᎝ᄬຉۡତइˢ۞ሀ ёĂЋဦͽ٩෪۞͞ёܑன઼̚ࢲॾć߇ଳஎҒ‫܅‬૯Ϯ۞‫غ‬ळᄃ୺Ғ‫܅‬૯‫۞ج‬ᒒࢬĂГΐ˯‫ؾ‬

஑ ʭ ణ

ԛ‫ܛ‬ᛳ۞ќበĂԓ୕ਕ૟઼̼͛̚̚۞˘ֱ٩෪ຍ‫ه‬ར၁дன΃Մफ़۞ౄ‫˯ݭ‬Ą

५ ѓ ು ‫ڐ‬

ഏώ˿Ғ૾፧‫ݓ‬ͷಱ౹ຍ۞̂ሁĂ௟ొ۞߉ү‫ͼܕ‬Ԇ࡚Ăధк઼̚‫ޙ‬᎝̮৵ᖼ̼‫ז‬ன΃‫ޙ‬᎝

Ԉ઼ᓁొ̂ሁߏᄂΔгડ‫ޢ‬ன΃͹ཌྷώ˿̼ү‫۞ݡ‬ໂ࡭ܑனĂጴᖣ඾Ԉ઼‫ޙ‬నᄃ‫ޙ‬᎝र кѐ۞Ъүᐵ‫ݵ‬Ăдనࢍᒉ‫ޙ‬Ԉ઼̂ሁॡĂᗕ͞൑̙ԓ୕้Б˧Ν౹ౄ˘࣎າ۞֧඀༫Ą҃఺

˯Ă˩̶јΑĂߏ‫ܕ‬ѐᙱ଀۞рү‫ݡ‬Ą

643

Ś‫̂ߐڌ‬ሁ ૄώྤफ़ ҜཉĈˣᇇྮα߱܎‫˾ූڒ‬Ą 644

൴ण‫ࢭڻ‬

‫̂ߐڌ‬ሁĞ‫ޙ‬᎝൳੃ЩჍࠎԈ౰̂ሁğҜ‫ٺ‬ᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮĂܼ˘ഏSDඕၹ̂ሁĄ ϤԈ඀‫ޙ‬న؎੉̂‫ޙڒ‬᎝रְચٙనࢍăᕃ‫׽‬ᒉౄ̳Φ࢑యᒉౄ߉̍۞Ą‫̂ߐڌ‬ሁ‫ٺޙ‬ϔ઼˛ ˩˘ѐĞ2:93ğ Ăརј‫ٺ‬ϔ઼˛˩ˬѐĞ2:95ğ Ăᓁሁᆸࠎг˯23ᆸăг˭3ᆸĂϡ౉‫ࠎ݋‬ҝથ

642 ᛂϜ঴͹በĂĮᄂΔξ‫ݱޙ‬Ѻ˩ฉѐį ĂᄂΔĈᄂΔξ‫ޙ‬᎝र̳ົĂ2::6Ą 643 ᛂϜ঴͹በĂĮᄂΔξ‫ݱޙ‬Ѻ˩ฉѐį ĂᄂΔĈᄂΔξ‫ޙ‬᎝र̳ົĂ2::6Ą 644 iuuq;00{i/xjljqfejb/pshĂĶჯૄѺࡊĂҋϤ۞ѺࡊБ३ůů‫ڌ‬Ꮈ̂ሁķ Ăຩವ͟ഇĈ311:019032Ą iuuq;00ofxt/dijobujnft/dpn03118Duj03118Duj.Suo03118Duj.Suo. Dpoufou01-5637-221221,22311:193211:76-11/iunmĂĶ઼̚ॡಡķ Ăຩವ͟ഇĈ311:019032Ą

295


஄Ъϡ౉‫ޙ‬᎝‫ۏ‬Ăሁ‫ࢬڕ‬᎕4-523‫؀‬ĂπӮՏᆸࡗ354‫؀‬Ą ϔ઼ˣ˩ˣѐĞ2:::ğ˝͡˟˩˘͟Ăᄂ៉൴Ϡ᱕ͩఢሀ8/4۞ૻዩĂᄂΔዩխͽ‫̂ߐڌ‬ ሁ൴Ϡ۞૪๲ְІ౵ࠎᚑࢦĄ‫̂ߐڌ‬ሁ‫ٺ‬гዩ‫ޢ‬Ă̂ሁЧᆸᚑࢦᑟᑅĂѩ૪๲Вౄј84ˠѪ˸ ̈́25ˠεᖸĄְ‫ޢ‬ĂᄂΔξ˿͢ԫर̳ົᝥ‫ؠ‬Ă‫̂ߐڌ‬ሁࣆ๲͹Яࠎ஄጖˿ૻ‫̙ޘ‬Ъॾă߉̍ ̙༊̈́నࢍழεĂጱ࡭࡝ዩਕ˧̙֖Ą‫צ‬խ͗௡ј‫̂ߐڌ‬ሁҝ͗Հາ؎ࣶົ࢑యࢦ‫آְޙ‬Ą‫צ‬ խ͗ШᄂΔξ߆‫ع‬Ϧኛ઼छኪᐺĂҭ၆࿁‫ڱ‬થछ۞৶ኪొ̶̙֭ึ྾ĂᄂΔξ߆‫ع‬Ϻᄃ‫צ‬խ͗ ၆ᓠ̳ૅĄ҃ҝ͗ຍ֍৾‫ڡ‬ăՀາົតՀ‫ޙ‬९నࢍăٚ‫ޙ‬ᇄથྯைඈ͹ЯĂֹྍ̂ሁ̝ࢦ‫ٳޙ‬ ‫ؼ‬Ҍϔ઼˝˩ˣѐ̖ԆјĄ

˝˟˘ְІ‫̝ޢ‬൴ण ‫̂ߐڌ‬ሁ‫ٺ‬гዩ‫ޢ‬Ă‫ڌـ‬઎้୆૪๲Ą̂ሁ‫ڌ‬Δ઎۞ˣሁሁг‫ڕ‬ଫརҌгࢬĂሁᆸ‫ـ‬Ҙ ઎̈́г˭ሁᆸᑟᑅĄΩγĂ‫ݑڌ‬઎ొ̶Ă̱ሁ૪๲ҌгࢬĂ̱ሁͽ˭ሁᆸజᚑࢦᑟᑅĄҌ‫ٺ‬Ҙ ઎˝ሁͽ71‫ޘ‬ᚑࢦ้୆Ăˣሁͽ˭ሁ‫ڕ‬ዎᚑࢦᑟᑅĂҘ‫ݑ‬઎ˬሁͽ˭̪ࠎԆፋĄ ‫̂ߐڌ‬ሁ૪๲‫ޢ‬Ă‫̂ߐڌ‬ሁ࿣ጨ̝ᄹ‫͵ܝ‬छ̂ງЯዎ‫̂ߐڌ‬ሁ้୆ᑟᑅĂ˟Ҍ˛ሁᒒࢬ ሇߗຫᗼᚑࢦć‫̂ߐڌ‬ሁ˩˟ሁ୆ያ‫ٺ‬ᄹ‫͵ܝ‬छ̂ງˬሁሁጨĄѩ૪๲Вౄј84ˠѪ˸̈́25ˠ

֢ ʪ ʠ

εᖸĄᄽխຬାฤЁ‫ٺ‬เ‫ܛ‬ା೯ഇมĂ᎕ໂຬା‫צ‬च۰Ąགྷ௚ࢍ๋۰ਖ਼ᗁ྿249ˠć‫̚׎‬Βӣ ۡ‫ז‬૪๲‫ޢ‬ௐ̱̖͟జ൴ன۞गୁЍᄃगୁप‫׌‬ΈԙĄ ְ‫ޢ‬ĂᄂΔξ˿͢ԫर̳ົᝥ‫ࣆؠ‬๲͹ЯѣˬĈௐ˘ĂЧሁᆸࢦณ͌ზࡗ21&Ҍ26&Ă‫ޏ‬ ౤Ϗࢍˢ‫ࡎޏ‬ၹౄࢦณĂ͌ზࡗ46&Ăгࢬͽ˯‫ޙ‬᎝‫ۏ‬ᓁࢦณ͌ზࡗ29&ĂҲҤ˞гዩͪπፖ ˧Ąௐ˟ĂߗᄃୖၹՄనࢍϏֶ‫ڱ‬ఢઇ֖ૉ۞ྶࢦ௡ЪĂҲҤ˞ᕝࢬనࢍٙᅮᓜࠧค˧̈́ᝈ ৏ĂֹၹՄૻ‫֖̙ޘ‬ĄௐˬĂߗᄃሇၹՄગᑕ˧ૻ‫̈́ޘ‬ગ˧᐀ඏϏֶ‫ޙ‬᎝ԫఙఢ‫݋‬ၹౄቔௐα Ѻα˩α୧ఢ‫ؠ‬८ზᄃనࢍĂગᑕ˧ૻ‫ૄ̈́ޘ‬ώಛՁΑਕ̙֖Ă߇‫זצ‬ຍγγ˧үϡॡĂӈΞ ਕ൴Ϡ਑ّ৔ᗼ̝ሕдПᐍĄ

஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

ΩγĂ༊ॡనཉ‫̂ߐڌٺ‬ሁ˘ሁ۞ௐ˘થຽᅙҖ‫̶̋ڗ‬ҖĂ‫׎‬ሇߗፋ࣒̍඀˵జᄮࠎΞ ਕౄј̂ሁࣆ๲Ăᑭ͞˵Яѩ੓෦ᇴЩ࠹ᙯˠ̀Ăҭ‫ੰڱ‬ᄮࠎሇߗፋ࣒̍඀Ϊߏಏ৷γᒒ྅࿹ ࣒ᖑĂᄃᗨሁߗඕၹщБ൑ᙯĄ̍඀߉ү֭ϏயϠ̳ВПᐍĂᑭ͞Ϻ൑‫ڱ‬ᓝᙋజӘѣϚཋຍ ဦĂЯѩజӘ࠰జҿ൑ཋĄ ૪๲‫ޢ‬Ăᄂ៉̚δ̈́Δξ‫ع‬ၱ࠹ᙯ፟ၹ᎕ໂྃӄĂ֭྿ј‫צ‬խ͗щཉନ߉‫ڇ‬ચĂт˘ѐ ̝ٗ‫ྃޏ‬ӄăҺ෱ٚ১઼ш෱ϡă੠ΐٚ১෱ϡ྿ᇴ˼༱̮ĄΩĂᎮᙱ۰छᛳᇐયନ߉ĂтՏ ҜᎮᙱ۰᏷୉ᇐય‫ܛ‬ඈĄΩѣͽ˝˟˘ࢦ‫ޙ‬གྷ෱၆‫̂ߐڌ‬ሁՏ‫׌؀‬༱̮ྃӄă˝˟˘ϔมॕഠ ౺ዶഠາέ။64-935-981̮ĂБᇴᐹАྃӄ‫̂ߐڌ‬ሁ‫ޢ‬ᜈࢦ‫ޙ‬࿰౯‫̈́ܛ‬જϡ࿰౯‫̣˼˘ܛ‬Ѻ༱ ̮ྃӄԼ‫̍ޙ‬඀̙֖۞मᗝĄ ੵ˞Δξ‫ྃع‬ӄγĂ‫̂ߐڌ‬ሁࣆ๲‫ޢ‬Ă‫צ‬խ͗ᄮࠎĂ൑ኢॲፂႾ၅ੰአߤᔘߏ࠹ᙯᝥ‫ؠ‬ ಡӘ෠‫ځ‬Ă‫̂ߐڌ‬ሁౌߏˠ჋Ă̙ߏ͇խĄЯѩĂ‫צ‬խ͗᎕ໂणฟ৶ኪְ‫آ‬ćଘ༊‫ޙܐ‬ౄ‫ߐڌ‬ ̂ሁ̝‫ޙ‬થԈ඀‫ޙ‬న‫ٺ‬ϔ઼˛˩̱ѐĞ2:98ğӈྋ೸Ă‫צ‬խ͗൑‫ڱ‬၆ࣧ‫ޙ‬થՐᐺĄ

296


ੵѩĂ‫̂ߐڌ‬ሁ‫צ‬խ͗Ϻ၆ᄂΔξ߆‫ع‬ Ϧኛ઼ኪć‫઼׎‬ኪநϤࠎĶ‫̂ߐڌ‬ሁඕၹ̝ ࢍზѣᚑࢦ̝᏾ᄱĂҭᆶ८ˠࣶ‫ݒ‬Ϗ೰΍‫׎‬ ᏾ĂϏႽ‫̝˯΄ڱ‬υࢋ‫ڦ‬ຍཌྷચĄķ̈́Ķ͹ გ፟ᙯࠁࣶછរϏਕ൴ன⦏ඏ॑ཆ᏾ᄱă஄ ጖˿ૻ‫֖̙ޘ‬ඈࢦ̂༂ஷĂጱ࡭̂ሁЯૻ‫ޘ‬ ̙֖҃‫ٺ‬гዩॡࣆ๲Ăౄјࢦ๋̂˸Ă̳ચ ࣶពѣ࿅εĄķඈநϤĄ Ŝ :32гዩॡࣆ๲۞‫ڌ‬Ꮈ̂ሁ ဦֽͯ໚Ĉcmph/zbn/dpn0cjhcjseiboh031170230

၆ѩ઼ኪĂᙯܼˠΔξ‫̙֭ع‬ԲΞ֭ซ ˢ‫׌‬ౄ၆ᓠ̳ૅ඀ԔĄ҃༊ॡξ‫˝ࡻ੺ܜ‬ᅳ

ጱ۞Δξ‫ع‬Ă‫׎‬ӎ‫ؠ‬͹ࢋநϤт˭Ĉௐ˘Ă ‫̂ߐڌ‬ሁ‫ٺ‬ϔ઼˛˩ѐĞ2:92ğ˟͡˟˩ˬ͟ᅳ ଀‫ޙ‬ౄે໰Ă઼҃छኪᐺ‫ٺڱ‬ϔ઼˛˩ѐĞ2:92ğ˛͡˘͟߉ҖĂٙͽ̙ዋϡ઼छኪᐺ‫ڱ‬Ąௐ

֢ ʪ ʠ

˟Ă‫ޙ‬გ఍ඕၹᆶ८ˠࣶߏֶ̰߆ొఢ‫̝ؠ‬ᆶߤܑԆјᆶߤĂ҃ඕၹႊზֶఢ‫݋ؠ‬Ϥ‫ޙ‬᎝रᘪ ᙋ࢑యĂ‫ޙ‬გ఍ᆶ८ˠࣶܼಶྍඕၹࢍზ३ᆶߤనࢍ͞‫̈́ڱ‬నࢍૻ‫ߏޘ‬ӎѣᄱĂ̙ᅮಶඕၹࢍ ზ࿅඀ГࢦາႊზĂЯѩ֭൑ழεయЇĄ౵‫ޢ‬ĂᄂΔξ߆‫ع‬ᄮࠎĈ߉̍છរయЇᑕϤᒉౄᇄ̈́ Ⴞౄ‫ޙ‬᎝र࢑యĂࢋՐ‫ޙ‬გˠࣶдછរॡߤ΍̍඀‫ݡ‬ኳѣᄱĂѣ၁ኳӧᙱĄಶͽ˯நϤĂᄂΔ

஑ ʭ ణ

ξ߆‫ع‬ᄮࠎٙᔑ̳ચࣶ֭൑࿅εĂϺͦᅮ८ࣞྍ઼छኪᐺ९ІĄ

५ ѓ ು ‫ڐ‬

‫ٺ‬Ԇј‫઼ߐڌ‬ኪ९۞‫׶‬ྋĄ‫׶‬ྋ‫ޢ‬Ăੵ˞‫̂ߐڌ‬ሁ‫צ‬խ͗ၣዚٙѣ၆Δξ‫ع‬ϔЖӘ෦γĂΔξ

ЯࠎΔξ‫צ̈́ع‬խ͗၆యЇᕩᛳ۞֍ྋ̙ТĂྍ઼ኪ९ซˢ෦ᙸăҖ߆෦఩ඈΦ‫ڱ‬გ ྽Ąд‫ٺ‬ҝ͗౼෦ᇴѨ̈́Δξ‫ع‬ᇴѨ˯෦‫ޢ‬ĂΔξ‫ع‬౵‫ޢ‬ᄃ‫צ‬խ͗‫ٺ‬ϔ઼˝˩̱ѐĞ3118ğ௣

‫֭ع‬જϡξ‫ع‬࿰౯‫̳ܛ‬෱Ăͽኪᐺ2ᆆ3˼༱̮ͽ˯λᗝ‫׶‬ྋ‫ܛ‬Ą խ‫ޢ‬Ă‫צ‬խ͗௡ј‫̂ߐڌ‬ሁҝ͗Հາ؎ࣶົ࢑యࢦ‫آְޙ‬ĂҭЯҝ͗ຍ֍̶‫ڡ‬ĂՀາົ ˫តՀ‫ޙ‬९నࢍĂֹࢦ‫ޙ‬ᏵᏵ൑‫ڱ‬જ̍Ą̝‫ޢ‬Հາົ‫ٺ‬ϔ઼˝˩˟ѐĞ3114ğ˩˟͡˩α͟Ԇ јࢦ‫ޙ‬ฟᇾүຽĂ֭‫ٺ‬ϔ઼˝˩ˬѐĞ3115ğα͡˟˩˘͟Ϧಡฟ̍Ăҭ଀ᇾથϒ։঍ᒉౄ‫ٺ‬ ϔ઼˝˩̣ѐĞ3117ğ˩͡α͟Яྯை҃ઃ̍Ąϔ઼˝˩˛ѐĞ3119ğˣ͡˟˩˟͟ĂՀາົ ͟Ωᄃᖳ☺ᒉౄᘪࡗᜈ‫ޙ‬Ă˝˩˛ѐĞ3119ğ˩͡ˬ˩͟Ăྍ̍඀Я࿁ࡗ‫ؼ‬᭸҃ͤ̚ࢦ‫ޙ‬Ą˝ ˩˛ѐĞ3119ğ˩˟͡˟˩˝͟Ă̂ሁՀາົГϹϤޮЪᒉౄ࢑య‫ޢ‬ᜈࢦ‫ޙ‬Ăϫ݈̏‫ٺ‬ϔ઼˝ ˩ˣѐĞ311:ğˣ͡Ԇ̍Ą

297


Ś૾ࢆ፜ ૄώྤफ़ ҜཉĈፖྭૄษ‫ګ‬Ă‫׌‬ბӱར‫̋ڗٺ‬ડᛝ‫ූګ‬332‫̰̈́ޒ‬സડາ‫ྮځ‬647‫ޒ‬Ą ஐᆵĈ5/6̳͎ Б‫ܜ‬Ĉࡗ278̳͎ ͹ࢋඕၹĈૄᖂă፜ᆫă͹޾23༼ă͹ሇ29༼ă͹У৶5୧ă‫׌‬઎У৶Ч6୧̈́‫ܡ‬κጡ5ळĄ ‫ޙ‬ౄགྷ෱Ĉ222-812-44:̮

൴ण‫ࢭڻ‬ ૾ࢆ፜ळརд‫̋ڗ‬ડ౵ѝ൴໚гęęᐁ˾ഭ௺ᐝĄ̝ٙͽົᏴፄдѩгᎸ‫ޙ‬ˠҖౙ፜۞ࣧ ЯĂߏЯࠎͽ‫اـ‬ҝд̰സડҖච֧۞‫ا‬ϔĂࡶࢋ‫̋ڗܔـ‬ડ˘૲ĂυืᖒҖ‫ז‬ј࡚‫ုܜ‬፜ٕ ߏ౪‫˘ޔ‬፜̖ਕ‫ז‬྿Ăጱ࡭ࣧώ‫ܕ‬д‫͎ݥ‬ăΪᅮ26̶ᛗՎҖྮ඀ಶΞ‫ז‬྿۞ᛝ‫ූګ‬؆ξͽ̈́‫ڗ‬ ̋ͫ֘৭Ăυื‫܅‬෱Ҍ͌Η̈ॡ۞ॡม̖ਕ‫ז‬྿Ă၆‫ૄٺ‬ษ‫ا۞ث׌ګ‬ϔֽᄲ̙ҭ෱ॡ˫̙͞ ‫ܮ‬Ąགྷ࿅ξ‫ع‬кѨ۞ෞҤ̝‫ޢ‬Ăՙ‫ؠ‬າ‫˘ޙ‬ळˠҖ۞ྭ‫ګ‬፜Ăឰ̰സă‫۞ث׌̋ڗ‬ϔிਕૉԣ ి‫ܮ‬ଥг‫ז‬྿‫ثك‬Ąϔ઼˝˩̱ѐľ3118Ŀ˩˘͡˩͟ϒёୁϡ۞૾ࢆ፜Ă่̙༼࠷˞̰സă

֢ ʪ ʠ

‫׌̋ڗ‬гϔிᖒҖ‫۞ֽـ‬ॡมĂξ‫ع‬ٙఢထ۞ಟγ߿જ۩ม̈́ഀ៍న߉Ăឰ૾ࢆ፜дϹ఼Αਕ

஑ ʭ ణ

γĂᔘ‫׍‬౯˞̼͛Ѓย۞̰உĄ

ഀᕇপҒ ̙Т‫ۡٺ‬ቢ‫۞ې‬፜ሇ‫ݭ‬ၗĂ૾ࢆ፜ଳϡT‫۞ݭ‬ѡ፜፜វĂߏБᄂௐ˘ळT‫ګྭݭ‬ˠҖ፜ ሇĄপҾ۞ߏĂ૾ࢆ፜͹ࢋߏϤ፜̚δ۞5୧͹ࢋ᐀៞У৶ֽ͚ᇣĂд‫۞˯ࢬګ‬፜֭߱՟ѣన ཉ፜ᆫâਠֽᄲĂ఺ᇹ۞፜ट‫ٽ‬யϠ፜ᝫன෪ĂЯѩ̍ચԊপҾ၆ѩซҖٙᏜ۞ࢲ߽ྏរĂ ֭д૾ࢆ፜྅న˞αळ‫ܡ‬κጡֽᔖዩĂ˵Яѩ૾ࢆ፜јࠎБᄂௐ˘ळనѣ‫ܡ‬κጡ۞፜ሇĄ

५ ѓ ು ‫ڐ‬

T‫۞ݭ‬ѡቢ፜វăᔿࡓҒ۞᐀҈޾‫ୖݭ‬ă͢ኳ۞᛼ՊăৰࡓҒ̈́୶ᖡҒ۞г᎑Ăд፜‫׌‬ბ ۞ಟ֨˯Ăͽ˛૾Ⴣ᎑޸෭΍˘྽ࡓፕเქᖡᐕ඘۞Ғ๴ĂՀឰιЩઘ‫׎‬၁Ąˢ؆̝‫ޢ‬Ă૾ࢆ ፜˯፶Ѝ۞ԸडĂӔன΍‫׎‬дૄษ‫۞˯ګ‬Ω˘ ൫ࠍᚊ‫ݻ‬ၗĂ֭ᄃ౪‫˘ޔ‬፜ă˟፜۞࡚ᚊ֗ᇆ ࠹̢ዂߍ඾Ą఺ֱౌឰ૾ࢆ፜̙Ϊߏ˘ळ໛఼ ‫׌‬г۞፜ሇĂՀߏ˘఍ࣘ‫׍‬నࢍᄃॡ‫إ‬ຏ۞ഀ ៍гᇾĄ ૾ࢆ፜Ϊ೩ֻϔிҖ֕̈́஝͔ཙኼ֘Ă ̙֭ฟ‫ٸ‬ՠ఼፟֘ҖĂЯѩĂд૾ࢆ፜˯࠻̙ ֍̌߹̙ि۞֘ሗĂΪѣ೏ຍՎҖ۞ଊยҖ ˠĄϏֽξ‫ع‬ఢထ૟д૾ࢆ፜ষనཉᖡҒ̳ྮ Ŝ ૾ࢆ፜

ቅᐝĂਝ߱˵૟‫ؼ‬ҩҌᛝ‫ګ‬؆ξĂ‫ب‬ॡ૟͔ˢ

298


Հкྼ‫៍۞ګ‬ЍˠሗĄ̍ચԊ˵҂ᇋд૾ࢆ፜˭‫׌‬ბ۞͢ኳπέĂనཉᜨ͇‫ש‬પळֻϔிЃጵ ካഀĂ፜˭۞‫ګ‬ᑺгડ˵૟ซҖഀ៍Լච̍඀Ăੵ˞ᆧΐ໰‫ځ‬న౯γĂϏֽ˵ࢍထॺങЧё۞ ഀ៍‫͢܅‬Ăࢋ૟‫ܕܢ‬гડᒉౄ΍˘ͯ‫ګ‬ᑺ‫܅‬ঔ۞Ӵᔮഀ៍Ą࠹‫ܫ‬ඕЪ˞ᖡҒ̳ྮă‫ګ‬ᑺཙኼ֘ ྽ă៍Ѝ؆ξ۞ЃยΑਕĂГ੨Ъ̰̂സࡊጯ๩ડ۞ฟ൴Ă૾ࢆ፜‫׹‬ᙝ૟јࠎᄂΔາᎸ۞៍Ѝ 645

થຽ઻Ą

Ś̚රវֈᐡ646 ૄώྤफ़ ҜཉĈ‫ྮڌִݑ‬α߱ᄂΔξវֈ఍၆ࢬ ҫгࢬ᎕Ĉ4-411‫؀‬ རј͟ഇĈϔ઼̣˩˟ѐĞ2:74ğ˩͡ˬ˩˘͟ ᐡ໑͟ഇĈϔ઼˛˩˛ѐĞ2:99ğ˩˘͡˟˩͟

֢ ʪ ʠ

൴ण‫ࢭڻ‬ ϔ઼̣˩˟ѐĞ2:74ğ Ăᄂ៉Б઼ᚰ஧‫ົם‬ ‫זפۋ‬ௐ˘ѨᓝᏱֲ߷ᚰ஧ᔈ۞͹ᏱᝋĂ˵ಶ

஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

ߏௐ˟‫࠵߷ֲب‬շᚰᐅᇾᔈĂҭЯ༊ॡᄂΔ֭

Ŝ ̚රវֈᐡ Ğဦֽͯ໚Ĉxxx/ujflv/psh02793930246/iunmğ

൑ዋ༊۞ಞгĂགྷБ઼ᚰ؎ົ͹؎‫઼ٽ‬༄ᄃ࠷͹यเ‫ڔ‬થณඕ‫ڍ‬ĂӀϡ༊ॡ੼৚ొฤٙдгү ࿰‫ؠ‬гĂϤॠ঍රဋ‫ܜ઼ڒ‬ซҖԸྤĂ‫ٺ‬ϔ઼̣˩˟ѐĞ2:74ğ˩͡ˬ˩˘͟ඇ̍རјĂЩࠎ Ķ̚ර̼͛វֈ߿જ͕̚ķ Ą҃༊ѐ۞̚රฤϺ̙࢑઼ˠഇ୕Ăᒔ଀ֲ࢕Ą ᐌ඾ᄂ៉ੜ΍ᓑЪ઼Ăϔ઼̱˩ˬѐĞ2:85ğ Ăԧ઼ᅫᚰ஧ົᚱజ઼̂̚ౙ‫΃פ‬Ă൑ቡᓝ Ᏹٕણΐϒё۞઼ᅫᚰ஧ᐅᇾᔈĄ༊ॡ઼ᅫᚰᓁ৪३‫ރܜ‬ຆąᘜ೻ĞXjmmjbn! Kpoftğᄃԧ઼ᙯ ܼࠤрĂѣຏ‫ٺ‬ᄂ៉జଵᑟд઼ᅫᚰጪ̝γĂ၆ྻજࣶ̙̳֭πĂ߇ᄃᄂ៉ᚰ‫ם‬நְ‫ܜ‬Ҵࡔ‫م‬ ‫ם‬થĂͽ΁۞Щфࠎ࠵ЩĂдᄂ៉ᓝҖ઼ᅫᚰ஧ᔛኛᔈĂѩӈј͟‫ރ۞ޢ‬ຆᘜ೻࠵ᚰ஧ᔛኛ ᔈĄϔ઼̱˩̱ѐĞ2:88ğҌϔ઼˛˩αѐĞ2:96ğ â‫۞ب˝ז‬ᘜ೻࠵ౌะ̚д̚රវֈᐡ ᓝҖĄ̚රវֈᐡੵ˞үࠎᚰ஧ᐅᇾᔈ۞ಞгγĂᔘഅజϡֽᓝҖᗕ˩༼αঔᕩ͕ဥඕ୎ົă ˘˟ˬҋϤ͟۞̂ົă෶‫ٽ‬णᜓົĂͽ̈́Ϩౠ໥Дဥă็ି̀Ҷ྽ົăσ‫ڱ‬ăႊભົă३णඈ ᘹ͛߿જ۞ಞгĄ ϔ઼˛˩ѐĞ2:92ğ ĂវֈᐡజᄂΔξ߆‫ع‬ᝥ‫ؠ‬࿈᛬ĂдᏊณ၆઼̰វֈ߿જ۞ࢦࢋّ̝ ‫ޢ‬ĂϤҖ߆ੰăξ߆‫ع‬ăБ઼ᚰ‫ם‬ă̚঍ᄼᐡඈВТ΍ྤˣ˼༱̮ĂซҖૻ̼‫ޏ‬౤᐀ߛăᖙ࣒ ࠻έळഎăՀາг‫ڕ‬ăΐ྅۩አన౯ඈ̍඀Ăឰ஧ਜ਼Ξͽනዋг࠻஧ĂҺ‫ۉצ‬ሤ‫׶‬ӱдિർͪ 645 iuuq;00uifnf/ubjqfj/hpw/uxĂĶዦ᝝ᄂΔშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:013036Ą 646 ཧࣖົበĂĮ‫ְ߇۞̋ڗ‬į ĂᄂΔĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ̳ٙĂ3115ѐ2͡Ăࢱ78.79Ą ᄂΔ͛ᚥ؎ࣶົበĂĮᄂΔ͛ᚥį ĂIJᄂΔវֈ͛ᚥळኘົࡔᐂij Ăۡфௐ248ഇĂᄂΔĈᄂΔ͛ᚥ ؎ࣶົĂϔ઼˝˩ѐ˝͡˟˩̣͟Ăࢱ32.33Ą

299


‫ڪ‬г࠻஧̝ࡴĂѩᓝ૲જ˞ᄂ៉ᚰ஧ሤሗĂ߇Տెᘜ೻࠵ͧᔈĂ̚රវֈᐡᓁߏ˘ைᙱՐĄϔ ઼˛˩̣ѐĞ2:97ğ Ă஧ಞ˫Ә࿈᛬ĂГགྷྃૻ̍඀‫ޢ‬ᚶᜈֹϡĄ ϔ઼˛˩˛ѐĞ2:99ğ˩˘͡˟˩͟Ăᕃ໚ะဥд̚රវֈᐡᓝᏱ઼ᅫᚰ஧ᔈĂᔈ݈ધ ધฤܑႊॡ߉‫ٸ‬՞͇ࠔĂ̙ຕ፵໑វֈᐡ۞‫ޏ‬౤Ăଫར۞ͫᕳ˵ԯг‫ڕ‬፵໑Ăጱ࡭វֈᐡΑਕ ಉεĂ౵‫ޢ‬జ‫ੵٵ‬Ą

ഀᕇপҒ ྍᐡૄгࢬ᎕ࡗ9-811π̳͎͞Ă‫ޏ‬౤ଳ˧ᜦ᐀ߛ͚ᇣĂ౵੼఍ࠎ3:/42̳͎Ă࠻έ̶ࠎ ࡓăเă୶‫׶ܦ‬ϨҒαડĂВѣ˟˩˛ᆸĂΞटৼ˘༱‫˼׌‬Щͽ˯៍ிĂಞгα‫׹‬నѣၷ᜖ यă੃۰य‫׶‬ᖚࣶय࿈˛ѺयĄۡश˘Ѻ̱˩ࡻӏ۞‫̰ۏޙ‬՟ѣ˘ॲ͚ߗĂࠎ༊ॡ઼̰̍඀ࠧ ۞АዡĂ҃Чีᚰᔈ۞న౯т࿪જࢍॡጡăᚰߛăᚰ‫ڕ‬ĂՀߏ༊ॡ۞౵າய‫ݡ‬న౯Ąϔ઼̣˩ αѐĞ2:76ğ Ă࣫ϖࣰనࢍԆј˞̚රវֈᐡ۞˩˟ࢬ̂ঙᐎĂѩ჌ঙᐎᄃ‫ޙ‬᎝۞ඕЪĂјࠎ ᄂ៉ഀ៍ᐎ๬ܑன۞˘჌າԛёĄ

ŚᄂΔξкΑਕវֈᐡĞ˫ЩᄂΔ̈λకĂࣧᄂΔξϲഔ஧ಞğ

֢ ʪ ʠ

ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫ྮڌִݑ‬α߱3ཱི ࿪ྖĈ13.32923456 შӬĈxxx/ubjqfjbsfob/psh/ux ฟ‫̳ٸ‬ி໣ДॡมĈՏฉ˘Ҍฉ̣21Ĉ1132;11Ɲฉ̱1:Ĉ1132Ĉ11Ɲ ฉ͟1:Ĉ1129Ĉ11Ğฟ‫ٸ‬ॡมඕՁ݈41̶ᛗઃͤ઴ைğ ᓁሁᆸг‫ࢬڕ‬᎕Ĉࡗ9༱9˼ዶπ̳͎͞ ‫ޙ‬᎝੼‫ޘ‬Ĉࡗ52̳͎

஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

ሁᆸĈг˯6ᆸąг˭3ᆸ ळҜĈ͹ᐡࡗ26-111यąઘᐡࡗ911य გᔑಏҜĈᄂΔ̂ிଥྻ۵Њѣࢨ̳Φ

൴ण‫ࢭڻ‬ ᄂΔ̈λకळར‫̋ڗٺ‬ડ೶̼Δྮ‫ྮڌִݑ׶‬α߱Ϲ˽˾ĂϒёЩჍࠎĶᄂΔξкΑਕ វֈᐡķ Ă‫ࠎ݈֗׎‬ĶᄂΔξϲഔ஧ಞķ Ăჹ‫ٺޙ‬ϔ઼α˩˛ѐĞ2:69ğ ĂᄃᄂΔξϲវֈಞࠎ ዐĂܼ੨Ъֲ߷࠵дᄂΔᓝҖ҃‫ޙ‬Ăϔ઼α˩ˣѐĞ2:6:ğඇ̍Ą౵‫่ܐ‬న̰౎࠻έĂ‫ֽޢ‬ౙ ᜈᆧ‫ޙ‬झ໒ё̂‫ܝ‬ᄃγ౎࠻έć஧ಞ̝Πγ౎‫ܜ‬421ӏĂ̚γ౎‫ܜ‬471ӏĂνγ౎‫ܜ‬421ӏĂΞ टৼ22-111Ҝ៍ிयĄϔ઼̱˩ˬѐĞ2:85ğ Ăࠎࡔ‫ه‬ᄂ៉ᝃ߁͌ഔă‫͌ܦ‬ഔă‫ܦ‬ഔˬ࣎͵ࠧ ݄࢕۞ˬ݄ͳࡔᐂĂΐ྅؆ม໰‫ځ‬న౯ĂՀࠎ˞؆ม໰‫ځ‬న౯۞ᅮՐĂপҾд‫ܕܢ‬Ꮈ‫˘ޙ‬ळត ࿪ٙĄϤ‫ྍٺ‬ಞгన౯ྵࠎԆචĂ‫׹‬ᙝ۞Ϲ఼˵࠹༊‫ܮ‬ӀĂ߇҃˘ۡౌࠎᄂ៉̰ొᓝҖ̂‫઼ݭ‬

29:


ᅫͧᔈॡ۞͹ࢋᔈಞĂдѩᓝҖ۞஧ᙷᔈְࠤкĂΒ߁˞హё͌ഔăˬ৺ർёഔ஧ăјഔăᖚ ഔඈĄᔵ൒ᄂΔξϲഔ஧ಞֹϡ۞ᐛத࠹༊੼Ăҭᐌ඾ಞг۞ҁᖞͽ̈́‫ޙ‬᎝నࢍ̙ߏ‫ܧ‬૱۞ந ຐĂॡ૱ົᇆᜩ‫ז‬஧ਜ਼࠻஧ᔈॡ۞ᝋৈĂдிк۞Я৵̝˭Ăϔ઼ˣ˩˝ѐ‫غ‬ĂᄂΔξ߆‫ع‬ฟ ؕซҖ‫ੵٵ‬ҁᖞഔ஧ಞĂ૟‫׎‬Լ‫ࠎޙ‬Հ‫׍‬кᇹΑਕ۞ტЪّᐡಞĄϔ઼˝˩ѐĞ3112ğ˩˘͡ ˩˟͟જ̍Ꮈ‫ޙ‬ĂҌϔ઼˝˩αѐĞ3116ğˣ͡‫غ‬ඇ̍ĂТѐ˩˟͡˘͟ϒёฟᐡୁϡĂ‫׻‬Щ 647

ࠎĶᄂΔ̈λకĞUbjqfj!Bsfobğ ķ Ą

ࣧώᄂΔ̈λకͽξѣੑய؎੉གྷᒉგநଳᔉ९̝ЪࡗԛёĂϹϤ‫ڌ‬഑ಫវะဥၮ˭۞ Ķ‫ڌ‬഑λకགྷᒉგந۵Њѣࢨ̳Φķ ĞᖎჍ‫ڌ‬഑λకğགྷᒉĂՏѐᘳϹᄂΔξ߆‫ع‬ᝋӀ‫ܛ‬າέ။ ࡗ˘ᆆ˛˼к༱̮Ąϔ઼˝˩̣ѐĞ3117ğ১ࣄ͇ᇴ྿343͇ĂВࢍ227ಞѨ̝ႊ΍Ăдᄂ៉՟ ѣᖚຽّវֈᔈְซዸ̝ᒖဩ˭Ă‫ڌ‬഑λకགྷᒉဥฤдฟᐡௐ˘ѐӈѣѩјᒻࣃ଀‫ؠۺ‬Ą൒ ҃ĂЯ‫ڌ‬഑ะဥঘ๻౅࿅ಛᇾ̝̙‫଀פ߱͘ڱ‬གྷᒉᝋĂ‫̱˩˝ٺ‬ѐĞ3118ğˣ͡˟˩͟ዎ‫ז‬ᑭ ͞੓෦ćᄂΔξ߆‫ع‬୊‫ٺ‬Т͟Ăֶፂ߆‫ع‬ଳᔉ‫ڱ‬ௐ̣˩୧௣ͤᄃ‫ڌ‬഑λక۞؎੉གྷᒉЪࡗĂ֭

֢ ʪ ʠ

ซֶ҃ፂĮᄂΔξξѣੑய؎੉གྷᒉგநҋ‫ڼ‬୧ּį̝ఢ‫ؠ‬Ăૻ‫ט‬ќаᄂΔ̈λక̝ᒉྻᝋĂ ϫ݈ϤᄂΔ̂ிଥྻ۵Њѣࢨ̳Φ࢑యགྷᒉგந̈́న߉ჯ᜕ְચĄ ᄂΔξ߆‫ع‬૟ᄂΔ̈λకќаགྷᒉ‫ޢ‬Ăᔵ൒ᐝ‫࣎͡׌‬၇གྷγࠧኳႷ֭൑གྷᒉਕ˧Ăҭߏ ξ߆‫ͽع‬Аೠଠർវă‫ޢ‬൴णహវĂుՎೠ೪གྷᒉ̝྽Ăያ඾አࢫ১‫ܛ‬ඈ੨इନ߉Ăଂϔ઼˝

஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

˩̱ѐĞ3118ğ˩͡੓Ă̈λక̝ᑫഇ˘ྮ႕ᑫĂ༊ѐ۞‫੺ܛ‬ረ˵д̈λకᓝᏱĂᒔ଀Чࠧр ෞćࠤҌ‫ٺ‬ϔ઼˝˩˛ѐĞ3119ğ۞̣͡˟˩͟ĂజϡֽᓝᏱᓁ௚ಶᖚ‫׏‬ᖃĂΞᄲߏЩ၁࠹௑ г൴೭‫׎ז‬кΑਕ۞ϡ౉Ą

ഀᕇপҒ ᄂΔ̈λకវֈᐡ‫׶ྮڌִݑٺޙ‬೶̼Δྮ۞Ϲତ˾Ăҫг22̳౥Ăࠎ˘ळг˭‫׌‬ᆸĂ г˯̣ᆸ̝᐀੻‫ޙ‬᎝‫ۏ‬Ăฟ޶எ‫ޘ‬྿г˭25/92̳͎Ă‫ޙ‬᎝੼‫ࡗޘ‬51̳͎Ąፋវଳᒖܲໄ‫ޙه‬ ౄĂੵֹϡΞаќГᄦ‫ޙ‬Մͽഴ͌‫ޙ‬᎝ᆿफ़γĂБᐡଳ᐀੻ඕၹĂ֭నࢍ˞ͪೈᒖдӀϡ̈́‫ܥ‬ ͪаќր௚Ăͽ‫ܮ‬ѣड़Ӏϡͪྤ໚ćБડ͗γଳϡ౅ّͪг‫؀‬ዛనĂѣड़ܲ޺г˭ͪஉዳćγ ᒒଳዌวనࢍĂͽࢫҲ۩አਕ໚঎෱ĄԼ‫̍ޙ‬඀Ϥາ‫̍ޙ‬඀͹ᏱĂᘲᎸර‫ޙ‬᎝ְચٙႾౄĂ̚ ර̍඀̳ΦٚౄĂᓁ̍඀གྷ෱ਈྤ58/78ᆆĄ

648

ᄂΔ̈λకវֈᐡΞ̶ࠎ͹ᐡ‫׶‬ઘᐡ‫̂׌‬͹វ‫ޙ‬᎝Ăᓁሁᆸг‫ࢬڕ‬᎕ࡗˣ༱ˣ˼ዶπ͞ ̳͎Ą͹ಞᐡ஧ಞࢬ᎕ࠎ4-311π̳͎͞Ă͹ᐡ̰̝࠻έࡗΞटৼ˘༱̣˼Щ៍ிĂ៍ிयҜ ડΞ੨Ъ̙Т۞ֹϡϫ۞֝ిԼតळഎ੨ཉĂ‫׍‬౯ᅈă‫ܕ‬ă̚ඈˬ჌ҩᒺᄅέӔன͞ёĂВѣ ˛჌ळҜԛёត̼Ą̚δᄅᄂёႊભົăᚰ஧ᔈĂΞटৼ26-461यҜćᅈბᄅᄂёႊભົă̂

647! ཧࣖົበĂĮ‫ְ߇۞̋ڗ‬į ĂᄂΔĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ̳ٙĂ3115ѐ2͡Ăࢱ74.76Ą iuuq00xxx/ubjqfjbsfob/dpn/ux0jousp2/iunmĂĶᄂΔ̈λకĞUbjqfj!Bsfobğშ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ311:04033Ą 648! ཧࣖົበĂĮ‫ְ߇۞̋ڗ‬į ĂᄂΔĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ̳ٙĂ3115ѐ2͡Ăࢱ77.78Ą

2:1


‫ݭ‬ะົĂΞटৼ24-611यҜć‫ܕ‬ბᄅᄂёࢰሄ ົăܑႊᘹఙĂΞटৼࡗ21-111यҜĞͽ˯Ӯ Β߁ΒೃડयҜ7:6यğ Ąੵ˞၆៍ካّᚮԫ߿ જ೩ֻ౵ָ̼۞నࢍ̝γĂᄂΔ̈λక۞кϡ ౉నࢍĂᔘਕѣड़͚೯ܑႊᘹఙăႊભົඈ‫׎‬ ΁߿જֹ̝ϡĄּт‫ܧ‬၆Ⴭё‫ޏ‬౤͇‫܅‬Ăਕࢫ Ҳ̂۩ม‫̰ވ‬ಞгᓏࢰᖒड‫֭ڶې‬Լච۩มണ ᜩયᗟĂ೩੼ᇫࢰ‫ݡ‬ኳćᒖಞ੨ཉ۞੼۩Ꮴ ྽ă̚δᄅέ̈́ᅈბᄅέҜཉ˯͞੨ཉ۞̂‫ݭ‬ Ŝ ᄂΔ̈λకγ៍

УߛĂΞࢫҲܑႊ߿જ፶ЍҶཉјώćໂ̂۞ ܑႊన߉న౯ᕖ·ّ̬ࢬĂֻ߿જಏҜҋҖᆧ

న࠹ᙯన౯Ăͽ྿‫ז‬Ԇ࡚۞፶Ѝࢰᜩड़‫ڍ‬Ą‫׹‬ᙝᔈົ̝Җ߆۩มՀߏ˘ᑕ࣌БĂ௑Ъ̣ˠ‫֖ט‬ ஧ᔈಞгᅮՐ̂̈̈́‫ྻ̝˭ͽ׎‬જีϫֹϡࢋՐć͹ᐡ஧ಞ̚δ72nŰ41nቑಛϺΞࣜДĂј ࠎᇾ໤‫̰ވ‬Д˯ᚮᔈྻજಞᐡĂ఺ֱౌѣӄ‫ٺ‬ᄂΔξᓝᏱ઼ᅫม̂ొ̶ಏีྻજᓁົඈ˘৺ᔈ ְ߿જĄ‫࠹΁׎‬ᙯ۞నࢍ‫݋‬ѣĈ៍ிજቢᄃႊ΍۰Ğٕણᔈ۰ğ ă̍үಏҜˠࣶ̝જቢ͞ࢬΞ

֢ ʪ ʠ

ԆБ፾ϲ̶ᗓć੨ཉ̙̂̈Тटณ̝̼Ӷ‫׶ވ‬ቚ௫‫ވ‬ć̂‫ݭ‬྅‫ע‬ఱ֘ă̍‫׶֘׍‬У֘଀ۡତዺ ˢ͹ಞᐡ஧ಞ̰Ăᒺൺ˞ಞгҶཉ̈́ᔘࣧ۞үຽॡมĄ ͹ᐡг˭˟ሁࠎઃ֘ಞĂг˭˘ሁࠎкΑਕវֈᐡâሁనѣથ‫ූظ‬ឰϔிᔉ‫ۏ‬Ă˟ሁ ࠎҲᆸొळҜડĂˬሁ‫ڌ‬Ҙ‫׌‬઎̶Ҿѣ23มΒೃă࡚ࢴ͹ᗟᐠះ‫੼׶‬ᆸొ࠻έડĂαሁ‫ڌ‬Ҙ‫׌‬ ઎Ϻ̶Ҿѣ23มΒೃẶሁ‫ࠎ݋‬ଠ‫׶ވט‬ಫវᇫ‫ٸ‬ડĄ ᄂΔ̈λకઘᐡг˭˟ሁࠎՠ֘ઃ֘ಞăг˭˘ሁనѣ፟֘ઃ֘ಞăઉ֗ٗăᄅᔏି‫ވ‬ ‫׶‬ጨ஧ಞâሁѣ࡚ࢴූሢࢴᇃಞĄ˟ሁࠎ઼ᅫᇾ໤໣ДಞĂ૱ѐඕДĂಞгࢬ᎕72nŰ 41nĂ੨ѣД˯ѡഘ஧ăᚮి໣Д࠹ᙯጡՄన߉ĂΞֻД˯ѡഘ஧ăᚮి໣Дă‫܅‬ё໣Дඈк

஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

ีДࢬ߿જֹϡćഅၷᒔĶ઼ᅫД஧ᓁົ JJIGķઘົ‫ܜ‬ăĶ઼ᅫ໣Дᓁົ JTVķ̈́Ķֲ߷໣ ДᓁົBTVķેҖ؎ࣶăົ‫ܜ‬ඈ૞छ۞ᄮΞĂ֭‫ٺ‬ώಞᏱந࿅ధк઼ᅫ‫̰ވ‬Д˯ᚮԫĄπ͟၆ γฟ‫ٸ‬ĞД˯ሄ๩໣Д͵ࠧğֻ˘ਠξϔણᄃ໣ДྻજĂ֭ฟనЧёିֈ੊ቚኝ඀Ă໣Дಞ࠻ έΞटৼ911यҜĄˬሁߏ࡚ࢴᐠះĂαሁࠎ፟ٗăҖ߆ડ‫׶‬ଠ‫ވט‬Ą ᄂΔ̈λకវֈᐡጾѣధкྼጵྤ໚‫׶‬វֈన߉Ăߏ઼̰ࢵळкΑਕ۞វֈᐡĂਕ೩ֻ ညᚰ஧ăშ஧ăវፆăขॉ྽̝͵ྻ࠹ᙯ߿જ۞઼ᅫវֈᐡĂ‫̰ވ‬ѣ‫ܧ‬૱ᆵᇃ҃නዋ۞߿જ۩ มĂ֖ͽᓝᏱЇңྻજีϫ̝ͧᔈٕቚ௫ͽ̈́Ч̂‫ݭ‬ႊભົĄѩγĂᐡ̰ఢထనཉ۞̱˼ዶπ ̳͎͞۞‫ܢ‬ᛳથຽన߉۩มĂ೩ֻ៍ிනዋ۞ᐠ฼۩ม̈́ЃยᒖဩĂ֭੨Ъࣧᄂ៉࿪˧̳Φត ࿪ٙన߉г˭̼̍඀Ăᜥ‫ޙ‬ΔШ͗γᇃಞన߉Ăᅟତ‫׹‬ᙝූ၏ડાથຽ߿જĄϤѩ࠻ֽᄂΔ̈ λక̙Ϊߏ࣎វֈᐡĂ˵ߏֻ࣎ϔிଂְྻજă̼͛ăऎሄ‫׶‬ᘹఙඈ߿જ۞̂‫̰ވݭ‬ᇃಞĂՀ ߏ೩̿ᄂΔξઉ૵ԛ෪‫઼׶‬ᅫ̼۞ࢦࢋгᇾĄ

649

649 iuuq;00xxx/ubjqfjbsfob/dpn/ux0jousp2/iunmĂĶᄂΔ̈λక)Ubjqfj!Bsfobğშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ 311:04033Ą

2:2


ŚᄂΔξϲϣशಞĞࣧᄂΔξϲវֈಞğ ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ೶̼Δྮ6ཱི ࿪ྖĈ13.36813441ᖼ925 ᔴᛳಏҜĈᄂΔξ߆‫ع‬វֈ఍ 64:

൴ण‫ࢭڻ‬

ϣशಞࣧࠎᄂΔξϲវֈಞ۞˘ొ̶Ąҋϔ઼ˬ˩̣ѐĞ2:57ğ੓Ăᄂ៉࠷ՏѐᓝҖ࠷ ྻĂ዇߹ϤᄂΔăέ̚ăέ‫ݑ‬ă੼ฯඈг͹ᏱĄϤ‫ٺ‬༊ॡᓝҖ۞ีϫྵ͌Ă዇‫ז‬ᄂΔॡ‫ࣄــ‬ ϡᄂ៉̂ጯ઼ٕϲᄂ៉रቑ̂ጯ۞ϣशಞֽᓝҖĄϔ઼α˩̣ѐĞ2:67ğ Ăࠎ੨Ъᄂ៉࠷ྻજ ົдᄂΔξᓝҖĂ‫ܮ‬ਈྤ‫׌‬Ѻ༱̮ĂͽՏ‫˿؀‬г˘Ѻ̮۞ྃᐺ෱ᇈќ೶̼Δྮཱི̣Ăҫг

֢ ʪ ʠ

28-111ዶ‫͞۞؀‬ԛડ๴Ă‫ޙ‬ϲϣशಞĂ̝‫ޢ‬ౙᜈ‫ٺ‬ฉᙝᎸ‫ޙ‬ഔ஧ಞăშ஧ಞăԫᑝᐡඈડ๴Ă јࠎкΑਕ۞ྻજಞડĄϔ઼α˩ˣѐĞ2:6:ğˣ͡རјֹϡĄѝഇ۞ϣशಞࠎᚰѡёαѺ̳ ͎ˣ෿྽ఢॾĂͽՒ˿‫׶‬໮ള஄Ъ҃јĂ‫ܜ‬291̳͎Ăࢬ᎕34-739π̳͎͞Ă‫ࠎֽޢ‬ഴᅅྻજ ๋चĂԼ⯴ࡓ᎑ৰĄϔ઼̱˩αѐĞ2:86ğ Ă͔ซ઼γԫఙĂዛనQV๬ቱ෿྽Ăѩ˜Б઼ࢵ

஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

౹ĂТॡᆧన؆ม໰‫ځ‬న౯Ăᆧ‫ޙ‬Ξटৼ27-111Щ៍ி۞࠻ᄂĄྍಞгੵ͹ࢋϡ‫ٺ‬ᓝᏱϣशͧ ᔈγĂ֖஧ᔈăፙៈ஧ᔈă࠷ξྻٕડྻͧᔈĂࠤҌ‫ވ‬γ̂‫ܧݭ‬វֈّ߿જඈ࠰ΞֹϡĄ ࠎ‫ܓ‬ତϔ઼˝˩ˣѐĞ311:ğ۞᝘ᅪ๸‫̽ڒ‬ҹྻજົĂᖞϣशಞ‫ٺ‬ϔ઼˝˩˟ѐĞ3114ğ ˟͡‫ੵٵ‬ፋ‫ޙ‬ćͷ̏‫ٺ‬ϔ઼˝˩ˣѐĞ311:ğ̱̣͟͡ඇ̍ò͡˟˩ˬ͟ୁϡĄࢦາఢထ̝ ಞгҜ‫ٺ‬ᄂΔξΔှྮă‫ྮڌִݑ‬ᄃˣᇇྮă೶̼Δྮ̝มĂన߉Β߁αѺ̳͎ϣशಞ֖ࣘ஧ ಞăˬѺ̳͎ື֗ϣशಞඈĂВΞटৼ31-111ˠĂ֭Ξ೩ֻ461ዃՠ֘̈́911ొ̝፟֘ઃ֘۩ มĄϫ݈າ‫ޙ‬Ԇј۞ᄂΔϣशಞߏᄂ៉ௐ˘ळ௑Ъ઼ᅫϣशᓁົĞJoufsobujpobm! Bttpdjbujpo! pg Buimfujdt! Gfefsbujpo-! JBBGğᄮᙋ۞ϣशಞг̈́௑Ъ઼ᅫ֖஧ᓁົĞGJGBğᇾ໤̝֖஧઼ᅫͧ ᔈಞгĂϺࠎϔ઼˝˩ˣѐĞ311:ğᄂΔ᝘ᅪ๸ྻ۞͹ಞᐡĂฟౕ၌‫׏‬ᖃăϣश֖̈́஧ՙᔈౌ дѩᓝҖĄϣशಞ̝నࢍந‫ه‬ӔனĶࢳඡ‫ޙ‬᎝Ҁᓍķ۞ፋវຍ෪Ăᄃ̈λక࠹̢‫ײ‬ᑕĂͷ૟ᄃ ᄂΔ̈λక̈́‫ྻ̋ڗ‬જ͕̚ඕЪјࠎĶᄂΔξវֈ๩ડķ Ă‫ب‬ॡ૟јࠎᄂΔξ۞Ω˘ࢦࢋг ᇾĄ

ഀᕇপҒ

651

Ğ˘ğᎸ‫̰ޙ‬टĈ 2/ ˘ळ௑ЪJBBG˘৺ᄮᙋᇾ໤̝511nវֈಞ֖ࣘ஧ಞ̈́411nື֗ಞĂΞटৼ‫׌‬༱࣎៍ிयĂ ͷѣ౤ഝᖬᄏĄ 64:! ཧࣖົበĂĮ‫ְ߇۞̋ڗ‬į ĂᄂΔĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ̳ٙĂ3115ѐ2͡Ăࢱ6:.72Ą 651! ྤफ़೩ֻĈᄂΔξវֈ఍Ą

2:3


ʔ͹ϣशಞĈ511઼̳͎ᅫᇾ໤ϣशಞĞన ѣ̂‫ݭ‬Б૾ពϯ၌ğ ʔᓁ៍ிयᇴณĈ31-111य ʔື֗ϣशಞĈ411̳͎ϣशಞ ʔෳᄼ૞ϡ۩มĈΒӣ̂ෳᄼΒೃ˘ळĞ‫ܢ‬న31ळҜğ ă̈ෳᄼΒೃ21!มăෳᄼ࠻έयҜă ෳᄼϹኖះඈĄ ʔᏴ͘૞ϡ۩มĈనཉѣ5มΞЧटৼ41ˠ̝кΑਕᏴ͘Ѓि‫ވ‬ăՀҗ‫ވ‬ă޷ᇝ‫ވ‬ăೂٙă ົᛉ‫ވ‬ăࢦณ੊ቚ‫ވ‬ăˬ໢ື̈́‫ٸ‬ᗫડඈĄ ʔᔈົგந૞ϡ۩มĈಏีྻજᓁົ΃ܑᏱ̳‫ވ‬ăԫఙ΃ܑᏱ̳‫ވ‬ăᗁચ‫ވ‬Ğᗁᒚ͕̚ğ ă ᘽᑭ‫ވ‬ăົᛉ‫ވ‬ඈĄ ʔಫវ૞ϡ۩มĈາჷ͕̚ăາჷᏱ̳‫ވ‬ăಫវ஄Ъડă੃۰ă࿪ෛ̈́ᇃᇫෞኢࣶयăາჷ ൴ο‫ވ‬ඈĄ ʔ᝘ᅪ๸ྻᔈົგந۩มĈᔈົ͕̚ăಫវ͕̚ăྤੈ͕̚ăᗁᒚ͕̚ă൴ᙋ͕̚ăԠ̍‫ڇ‬ ચ͕̚Ą 3/ ˘ळ‫ྻ̋ڗ‬જ͕̚Ă̰ొ۩มѣ36NЃยഫѰă61NኑЪё‫ڧ‬ѰăྯͪѰĞ21Nă8/6Nă 6Nྯᄂğ ăTQBăტЪ஧ಞăઉ֗ٗඈĂΞ‫ٺ‬ᔈົഇมүࠎϣशಞ̝‫ܢ‬ᛳన߉۩มֹϡĂ‫ܧ‬

֢ ʪ ʠ

ᔈົॡֻᏴ͘੊ቚ̈́˘ਠξϔֹϡĞ‫ܢ‬ᛳన߉ĂΒӣࢦณ੊ቚ‫ވ‬ăՀҗ‫̈́ވ‬ೂٙă͗γᛷᇆ ᄂăᑭᐂડă‫ۏ‬ந‫ڼ‬ᒚ‫ވ‬ăᗁચ‫ވ‬ăྻજࣶඈ‫ވޞ‬ăҽͪѰăྤੈ̳Ҷ‫ވ‬ğ Ą

Ğ˟ğপҒĈ 2/ ፟ਕ̶ᗓă۩มಛ๬Ĉͽ‫ߊ࣎׌‬፾ϲ˫ాඕ۞‫ޙ‬᎝ณវĂᄃ̈λకВТಛ๬΍ಱѣጃ˧ăᆸ Ѩϲវຏ۞෍ᑢ۩มĄ૟ϣशಞᄃྻજ͕࣎̚Ҿ፾ϲ੨ཉĂᄃ̈λకԛј˘࣎‫ݡ‬фԛ۞ᙯ ܼĂ֭ͽ˘࣎Җˠ૞ϡ ۞۩̚ᇃಞĞˠ̍πᄂğ

஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

૟ˬഏ‫ޙ‬᎝ღ૜ాඕĂ ϔிΞͽҋϤ۞‫ٺֽـ‬ ˬळ፟ਕ̙Т۞‫ޙ‬᎝‫ۏ‬ ̝มĂТॡӀϡ୆‫؂‬ă ลୗă‫ޏ‬౤‫܅‬๩ăᜨ͇ ‫ש‬પळඈᒉౄ΍˘࣎ಱ ѣጃ˧̈́߿˧۞ಞાĄ 3/ જቢϲវ̼Ĉͽ̂ࢬ᎕ ۞۩̚ᇃಞĞˠ̍πᄂğ ૟ˠᄃ֘ă៍ிᄃᔈચ ˠࣶ۞જቢϲវ࿣ᗓĂ ѣड़̼ྋજቢϹᖐٙய Ŝ ϣशಞ౧ᒟ

ဦֽͯ໚ĈᄂΔξវֈ఍೩ֻ

2:4


Ϡ۞щБયᗟĄ 4/ ᒖဩᏘአّĈᄃ̈λక̝ᙯܼ˩̶૜̷ĂЯѩౄ‫˯ݭ‬тңਕ̙ᄃ‫׹‬ᙝ‫ޙ‬᎝‫ౌ̈́ۏ‬ξഀ៍൴Ϡ ኏ࡎᄃᑌԉĂߏ˘ีՙ‫ؠ‬ณវౄ‫̈́ݭ‬Ғ૾۞ࢦᕇĄྍ̍඀̝ౄ‫ݭ‬ᄃҒ૾࠰ͽౌξഀ៍ࠎ݈೩ ĂЋဦ૟ྍූ၏̰̝гഀჯ޺˘࡭۞Ꮨአຏ֭‫׍‬ѣૺ˧̈́ར၁ͅᑕ̰ొ፟ਕĄ Ğ2ğϣशಞĈଳϡᅅ࠳۞᐀ၹ̈́ϨҒᓠቯ‫ޏ‬౤ր௚ͽࢫҲ̂ณវ᎕ٙౄјෛᛇ۞ᑅ࢝ຏĂ‫ܪځ‬ ۞Ғ૾ఢထĂᄃ‫׹‬ᙝ‫ޙ‬᎝‫ۏ‬யϠ֭ჯ޺˘჌‫ם‬አ۞ᙯܼĂӣࢀ‫ޏ۞ٸޞ‬౤ౄ‫ֶݒݭ‬ᖞჯ޺ ዋ‫˧ૺ۞ޘ‬ᄃ߿˧ຏĄ Ğ3ğྻજ͕̚Ĉͽ భຍ෪ԛ๬΍۞ྻજ͕̚۞͹ࢋΑਕࠎഫ‫ڧ‬Ѱ̈́࠹ᙯͪ˯߿જన߉Ăࠎͅ ߍ̰ొ۩ม፟ਕ֭ૄ‫ͪྯٺ‬ᄂ੼‫ޘ‬Ăྍ‫ޙ‬᎝‫ޏۏ‬౤ଳ٦‫ۏ‬ቢԛёĄᙯ‫ٺ‬Ғ૾ొЊĂྻજ̚ ͕۞‫ޏ‬౤੨Ъ̈λక۞͹ࢋҒ૾ĂͽѷҒࠎ͹Ą 5/ ።Ϋ͛‫ܲۏ‬хّĈϔ઼̣˩ˬѐĞ2:75ğ‫ִڌ‬๸ྻĂࠎ‫ܓ‬ତཐͫĂᄂΔξኑᄦ˘ळ̳ͨကĂ ‫ٸ‬дវֈಞ̂‫˾ܝ‬ĂϤፉЇ౵‫˘ޢ‬ഔ۞ᄂ៉रቑ̂ጯੜЃି଱‫ڒ‬ѻࡷĂᕇ፼̳ͨက˯ͫࠐĄ

֢ ʪ ʠ

ࠎ಴ࢦ።Ϋ͛‫ۏ‬ĂপҾ૟̳ͨက̈́˭͞ঙᐎᄂळԆፋܲхĂ‫ޞ‬Ԇ̍ॡщཉ‫ٺ‬ˠ̍πᄂ˯ֻ͞ ϔிᖀЈĄ 6/ ᘃᖞࢲଐůҁፘᇃಞĈώૄгጾѣధкၵፘĂ‫˟̚׎‬ഐ྿ፘ᜕ܲ͢ᇾ໤ĂЯѩࠎ˞ჯ᜕дг ྤ໚Ă૟༊г̂ณ۞ၵፘཏܲ঻Ă֭૟በཱི269‫ܲצ‬᜕ၵፘૄг̰ொങҌѩડјࠎ˘࣎ҁፘ

஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

ᇃಞĄ

Ğˬğপঅనࢍଳࠎ྿‫༼ז‬ਕഴ჆̝ქ‫ޙ‬᎝నࢍĈ 2/ ϣशಞĈܼࠎ˘࣎̂‫͗ݭ‬γྻજಞĂᓠቯၹౄࠎࣧώ۞‫ޏ‬౤Ăߛ۩ઇࠎ៍ி࠻ᄂዌวֹϡĂ ̙֭ᓜତ‫ޙ‬᎝‫̰ވۏ‬Ą߇ͽᓜତ‫៍̝͞˯̰ވ‬ி࠻ᄂઇࠎ͹ࢋ‫ޏ‬౤Ąϣशಞϲࢬ˯੨Ъ΍ᘫ ዌว̝నࢍ̈́ࠟሬĞቱЪࠟሬğ̝༼ਕనࢍĂ྿‫ͽז‬ഴ͌ϲࢬγഥਈਕ̝ϫ۞ĄΩγ‫ٺ̰ވ‬ ۩አ̈́໰‫ځ‬ր௚ొ̶ଳ༼ਕనࢍĂͽࢫҲ‫̰ވ‬ਈਕĄ 3/ ྻજ͕̚Ĉྻજ͕፟̚ਕͽഫ‫ࠎڧ‬͹Ă૟ֽઇࠎ˘઼࣎ᅫᇾ໤ഫ‫ͪྯ̈́ڧ‬ಞгĂ‫ޙ‬Ā Ā᎝‫ޘ੼ۏ‬ υื੨Ъྯͪᄂ੼‫ޘ‬నࢍĄЯѩ‫ޏ‬౤ࢬ᎕̂Ă‫ޏ‬౤Մफ़ଳϡҲሤ็౅த̝‫ܛ‬ᛳ‫ڕ‬Ğ╗ዘ‫ڕ‬ğ Ăഴ͌‫ޏ‬౤γഥ᷐ਕĄТॡૄг۞ࢨ‫ט‬Ăֹ‫ޙ‬᎝‫ۏ‬੨ཉ‫ܜ‬คࠎ‫ڌ‬ҘШĂࠎ̙Ӏ̝͞ҜĄЯѩ ć‫ڌٺ‬ҘШጐΞਕࢫҲ‫ޙ‬᎝‫۞ۏ‬ฟ඄தĂѣυࢋଳЍ۞۩ม̖నཉฟ඄Ą

Ğαğϣशಞ྿‫ז‬᝘ᅪ๸ྻ۞ᇾ໤Ĉ 2/ າᄂΔϣशಞܼࠎ௑ЪJBBG˘৺ᄮᙋᇾ໤̝ಞгĂ௑Ъྍᇾ໤ӈΞጾѣᓝᏱ̂‫ݭ‬ϣशᔈົ ̝୧ІĄ 3/ ࠎЯᑕ311:᝘ᅪ๸ྻ̝ᓝᏱĂ‫ٺ‬ᔈົፋ౯ഇมĂ૟‫ޙ‬ཉԆච۞޽ᇾր௚Ăͽ̈́ଳᔉ১ྨ᝘ᅪ ᔈְٙᅮ̝ጡՄᄃ፶ཱིր௚Ăͽ྿ྍᔈְซҖ̝ᇾ໤Ą

2:5


ŚᄂΔξϲវֈᐡ652 ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫ྮڌִݑ‬α߱21ཱི ࿪ྖĈ13.36813441!ᖼ258 វֈᐡֹϡॡมĈ16Ĉ11Ƃ33Ĉ11 វֈ఍˯঱ॡมĈ1:Ĉ11Ƃ28Ĉ11Ğฉ˘Ҍฉ̣Ă઼‫ּؠ‬઄̙͟˯঱ğ ᔴᛳಏҜĈᄂΔξ߆‫ع‬វֈ఍

൴ण‫ࢭڻ‬ ᄂΔξϲវֈᐡĞUbjqfj! HznobtjvnğҜ‫ྮڌִݑٺ‬α߱ᄂΔ̈λకय़Ăࠎ˘ࡓҒ˛ᆸሁ ‫ޙ‬᎝Ă‫ٺޙ‬ϔ઼˛˩̱ѐĞ2:98ğ ĂࣧࠎҀ஧ᐡĂҫг2-665‫؀‬Ă͹វ̶ࠎҖ߆ሁᄃ஧ᐡ‫̶ొ׌‬ ֹϡĄ ѝഇĂᄂΔξϲវֈᐡ‫׶‬ᄂΔξϲഔ஧ಞăᄂΔξϲϣशಞăშ஧ಞă֖̋̚஧ಞĞ๪ ̋ഔ஧ಞԼ‫ޙ‬ğ ăѺ᛬ྻજಞă‫ܝڌ‬ഫ‫ڧ‬Ѱăഀ࡚ഫ‫ڧ‬Ѱඈ࠰ᕩᛳ‫ٺ‬ᄂΔξϲវֈಞ̝ྻજಞ ᐡĄϔ઼˝˩ѐĞ3112ğᄂΔξ߆‫ع‬ఢထ૟ξϲഔ஧ಞăវੰវֈᐡă‫ވ‬γഫ‫ڧ‬Ѱ̈́ϣशಞ‫ٵ‬

֢ ʪ ʠ

ੵ҃ࢦາᎸ‫˘ޙ‬26-111ˠ̝кϡ౉វֈᐡĶᄂΔ̈λకķ Ă֭‫ٺ‬ϔ઼˝˩αѐĞ3116ğԆ̍ୁ ϡć҃ᄂΔវֈᐡ‫঻ܲͽ̟݋‬Ąྍᐡд˘ăαă˛ሁఢထ˞ˬ࣎ਕТॡटৼ2-611Ҍ3-411Ҝ៍ ி۞кΑਕ͢г‫۞ڕ‬វֈಞᐡĂࠎ˘೩ֻᄂΔξϔซҖ‫̰ވ‬វֈ߿જ̈́ᔈְ۞၁ϡ‫ݭ‬ᇾ໤ಞ гĄТॡĂ̂ሁ˵ߏĶᄂΔξវֈ఍ķ۞ٙдĂд‫ڇ‬ચξϔăଯᇃБϔྻજ۞ֹ‫˭׻‬Ă೩ֻξ ϔ૞ຽăᏐ̷ăщ͕۞វֈ߿જᄃଯण‫ڇ‬ચĄ ‫ۏޙ‬ᖎ̬ ૄгࢬ᎕Ĉ‫ޙ‬гࢬ᎕6-239π̳͎͞Ą ᄂΔវֈᐡĈг˯ˬᆸг˭˟ᆸĄ

஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

ʔ˘ሁĈͽ஧ᙷྻજࠎ͹Ă3-111ळҜĄ ʔαሁĈͽԫᑝྻજࠎ͹Ăѣ8:3ळҜĄ ʔ˛ሁĈͽҀ஧ྻજࠎ͹Ăѣ8:3ळҜĄ ʔг˭˘ă˟ሁĈઃ֘ಞĂѣ285֘ҜĄ ᄂΔξវֈ఍វֈҖ߆̂ሁĈг˯˛ᆸĄ ʔ˘ሁĈ৪३‫ވ‬ă੃۰‫ވ‬Ą ʔ˟ሁĈ఍‫ވܜ‬ăઘ఍‫ވܜ‬ăົᛉ‫ވ‬Ą ʔˬሁĈෛ᝘‫ވ‬Ą ʔαሁĈˠְ‫ވ‬ăტЪࢍထࡊĄ ʔ̣ሁĈྻજన߉ࡊă߆ࢲ‫ވ‬Ą

Ŝ ᄂΔវֈᐡγ៍

652 iuuq;00xxx/unt/hpw/ux031190jogp`qmbdf`2/qiqĂĶᄂΔξវֈ఍შ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018017Ą

2:6


ʔ̱ሁĈБϔྻજࡊăᚮԫྻજࡊăົࢍ‫ވ‬Ą ʔ˛ሁĈॸ஧‫ވ‬ăҀ஧ಞĄ

Śᛝ‫៍ූګ‬Ѝ؆ξ 653

ૄώྤफ़

ҜཉĈҜдᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱ᄃ‫ූګڗ‬มͷᄃ̝πҖ۞ᛝ‫˯ූګ‬Ăዐ‫ܕ‬ຎড়झĂ‫ࡗܜ‬ 711̳͎Ăᆵࡗ23̳͎Ğࢬ᎕ࡗ7-111π̳͎͞ğ Ă‫׎‬гநҜཉдˣᇇྮα߱ᄃ‫ූګڗ‬มͷᄃ̝ πҖ۞ᛝ‫˯ූګ‬Ą ᒉຽॡมĈՏ͟28Ĉ11Ƃ11Ĉ11 გந؎ົົ‫ܜ‬Ĉో߸‫ܛ‬ᆂ̃̀ 654

൴ण‫ࢭڻ‬

֢ ʪ ʠ

‫̋ڗ‬ΟЩĶᐁ˾ķ ĂҜૄษ‫߱̚ګ‬Ăࣧࠎ౶྿ॾᜋπं୉ࠚᕷડાĂ̫ᛝ‫ූګ‬ତˣᇇྮα ߱˘૲ѝഇӈࠎ౶྿ॾᜋπं୉۞Ķ౫֧ᐁ˾ۤķ ĂຍᏜ‫߹ګ‬ᖼᝈ̝఍Ăۤ˾д̫‫̋ڗ‬ຎড়झ ˾Ą୻૵ႧѐมĞ2773.2833ğ̏ѣ͌ᇴ႔ˠˢጩĂ઱Бડ̪˩̶ਣ୲Ą୻઀ษॡഇ႙ј˘̈ ჸརĂ֭‫઀ٺ‬ษ˟˩˟ѐĞ2868ğᎸ‫ޙ‬ᐁ˾๽য়झĞ̫‫̋ڗ‬ຎড়झğ Ăѩ‫ූޢ‬ឯҋᇁ‫ݑ‬ฟؕ‫ؼ‬

஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

ҩĂԛјᓄၷξะĂ༊ॡᐁ˾̏ѣ‫ූ׶⯴ظ‬྽Ăથ‫ࡱͽظ‬ਨລᄏ҃јĂ߇జჍࠎĶਨ‫Ϳظ‬ķ Ą ‫ޢ‬Ϥ‫ߵٺ‬эăщ໨႔ˠ࠹ᚶொጩĂჸརˠ˾͟ᆧĂ˜‫פ‬ЩĶᐁ˾ᨃķ Ą Ϥ‫ૄٺ‬ษ‫ͪګ‬எĂѩડ˫ᓜ‫ګ‬ᑺĂ଀Ґ໇̝‫ܮ‬ĂЯѩᐁ˾ξූјࠎጧႳᜋĞ‫آ‬ᜋğ ăᗗ᝕ Ğૄษğгડఱ‫ྻۏ‬Ҍᄆ∴Ğ༱රğม۞ᖼྻ৭Ă୻လᇉѐมĞ28:7.2931ğ Ă‫͞ء‬дѩనĶ⯴ ᅍķ ĄϤ‫ٺ‬ఱ‫ื࠰ۏ‬གྷ࿅ᐁ˾ᖼྻĂથ௺̂ౌ؆‫ٺڿ‬ѩĂЯ҃ѣĶ˘߹ͪ࿅ၲķ۞ܸᏓĂ˵ܳ јѩгથྥำะăҐ௺ᏬᏯĂූ˯ਮሁă੧དྷăኯಞ̙ࢍ‫׎‬ᇴĂಝჍᄂΔໂ஽̝гĂ߇ѣĶ̈ ᛂэķ̝ჍĄѣήܸᏓᄲĈĶΝᗗ᝕ፉ๮ࠒĂᖼֽᐁ˾༊జಏķ Ă྽΍ᐁ˾༊ѐ۞ঐ෱ࢲঈ̝ ஽Ąѩг౵‫ܐ‬ѣˬ୧͹ࢋූ྽Ĉຎড়झͽҘҌ჊ᇇझมࠎ̚ූĂ̶֭ࠎĶ჊ķ ăĶ༯ķ ăĶုķ ˬ߱ć჊ᇇझͽ‫ݑ‬Ҍຎড়झ‫ڌ‬઎۞ਨ‫ظ‬ԍჍ౤ූĂ˫ჍĶ˯Бķć჊ᇇझͽҘࠎ˭ූĂ˫Ⴭ Ķ˭Бķ Ă‫׌‬఍ЪჍĶБķ ĄՏѐ̮̚ॡĂͽ჊ă༯ăုăБࠎα̂ߗĂᓝҖ௉‫׏‬Ăۡ‫͟ז‬ፂॡ ഇ̖ӘᆿͤĄ༊ॡ۞ᐁ˾ූӈ̫͟۞ᛝ‫ූګ‬ĂಝჍᐁ˾ௐ˘ූĄЍჰ˩˛ѐĞ29:2ğ̂ቌṽҌ ૄษ߱ᜠྮ఼֘Ă‫މ‬ఱΞ˘͟‫ܔـ‬Ă൑ื؆‫ڿ‬ᐁ˾Ăΐ˯ૄษ‫୸ګ‬᎕Ă̙ӀਝྻĂઃ‫੸௺ڿ‬႙

653 iuuq;00xxx/sbpif/dpn/ux0d2.4/iunĂĶᄂΔξᛝ‫៍ූګ‬Ѝ؆ξშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:03036Ą iuuq;00xxx/udnb/hpw/ux0nbslfu20nbslfu`3.2/iunĂĶᄂΔξξಞ఍შ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ 311:03036Ą 654! ཧࣖົበĂĮ‫ְ߇۞̋ڗ‬į ĂᄂΔĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ̳ٙĂ3115ѐ2͡Ăࢱ36.38Ą iuuq;00xxx/sbpif/dpn/ux0d2.4/iunĂĶᄂΔξᛝ‫៍ූګ‬Ѝ؆ξშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:03036Ą iuuq;00xxx/ttep/ubjqfj/hpw/ux0dhj.cjo0TN`uifnf@qbhf>58e38bfdĂĶᄂ៉ᜠྮԊ‫֘̋ڗ‬৭შ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ311:03036Ą

2:7


͌Ăᐁ˾ූ႙Ҍ՟རĄ ϥ̾ጼ‫ޢ‬Ă͟ώତќᄂ៉̝‫ܐ‬Ăഅдᐁ˾ዎెྜॎதᅳѺҜᨃϔ‫ٯ‬ԩĂ͟࢕ֽ݈ᗉᑅĂ ጱ࡭ˬ̶̝˟۞ᐁ˾ූ̼ࠎѷᕳĂූξ࿲εᖞ៍Ą‫ڼځ‬α˩˘ѐĞ2:19ğ Ă͟ˠд̫‫̋ڗ‬ξಞ నኩ੸ૠङಞĂߌ‫ˬ˩׶‬ѐĞ2:49ğͽ݈ЩࠎĶ‫̋ڗ‬ᨃछহξಞķ Ă‫ޢ‬ԼჍࠎĶᄂΔξछহξ ಞ‫̶̋ڗ‬ಞķ Ğӈ̫̝‫̋ڗ‬ξಞğ Ą̂ϒ˝ѐĞ2:31ğ Ăᐁ˾ԼЩࠎĶ‫̋ڗ‬ķ Ăᐁ˾ූϺՀЩࠎ‫ڗ‬ ̋ූĄຎড়झҌ‫̋ڗ‬ξಞ˘૲۞౤ූჍࠎĶΔ‫̋ڗ‬ķ Ă‫̋ڗ‬ξಞҌ๰ଊྮ۞˭ූొ̶ࠎĶ‫ڗݑ‬ ̋ķ Ąѩॡᔘ૟ࣧώ۞ූᆵଂ̣̳͎٤Ҍ˛̳͎Ąጐგд͟ፂॡഇ‫ූ̋ڗ‬஽‫ـͽࡶ̙ڶ‬ĂҭϤ ‫ٺ‬ᄂΔ‫ڌ‬ડ‫إ‬൑̂ఢሀ۞થಞĂ‫ූ̋ڗ‬ξะ‫׶‬ѺఱથҖ۞ϠຍĂ̪࿆̈́‫ݑ‬പă̰സăѱͤăஎ ӫඈгĄ Ѝೇ‫ޢ‬ϔ઼ˬ˩̱ѐĞ2:58ğ Ăຎড়झͽҘ۞ᐁ˾ූՀЩࠎĶሓ‫ූګ‬ķ Ă‫ޢ‬ΝͪଂࢴĂј ˞Ķᛝ‫ූګ‬ķ Ąϔ઼̱˩αѐĞ2:86ğ Ăᛝ‫ූګ‬٤ᆵҌ˩˟̳͎Ą‫ֽޢ‬Яˣᇇྮ۞٤ᆵ̍඀Ăᛝ ‫ූګ‬јࠎѨࢋ྽ྮĂጱ࡭થຽ߿જ̂ഴćᄂΔξ߆‫˞ࠎع‬щཉ‫̋ڗݑ‬፜˭۞ᝊమĂТॡ೩̿ᛝ ‫۞ූګ‬થຽ፟ਕĂ྾‫ٺ‬ϔ઼˛˩̱ѐĞ2:98ğ̣͡˩˘͟јϲ៍Ѝ؆ξĂࠎᄂΔξௐ˟୧៍Ѝ 655

؆ξĄ

656

֢ ʪ ʠ

ූ྽পҒ

ᛝ‫៍ූګ‬Ѝ؆ξҜ‫ٺ‬ᄂ៉ᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱̈́ᇬᅈූม۞ᛝ‫ූګ‬Ă‫׎‬Ҙ੓ˣᇇྮ α߱‫׶‬ᇬᅈූ˽˾Ă‫ڌ‬Ҍˣᇇྮα߱ຎড়झͤĂБ‫̱ࠎܜ‬Ѻ̳͎Ă‫ٺ‬ϔ઼˛˩̱ѐĞ2:98ğఢ ထࠎ៍Ѝ؆ξĄ ˘ֽ‫ז‬؆ξˢˢ˾఍‫ܮ‬Ξ࠻‫ז‬ឪϲ඾႕ყ፶࿹Ă‫ܛ‬Ⴥዂ໴۞ΟёൕሁĂൕሁ˭‫݋‬నཉ˞ ෪ᇈ؆ξРே‫۞ۏ‬ᏤᐝៀᅚညĂЯᏤᐝៀࠎ؆Җજ‫ۏ‬Ăᄃώ؆ξᝊమ͟ि҃үѣ඾࠹ТຍཌྷĄ ؆ξనϲ̝‫ܐ‬ĂБූఢထࠎˬ߱Ĉ݈߱߿જᝊమ˛˩˟࣎Ăᒉຽ̰टͽࢶͫăϔܸᘹ‫ݡ‬ă͟ϡ Ѻఱăࢴ‫ࠎݡ‬͹ć߱̚ѣ˘Ѻ̳͎۞۩гĂ೩ֻ઄͟ᇃಞ߿જĂт‫܅‬णăϜणăϔܸᘹणඈϡ

஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

౉Ă‫׌‬઎ѣྼ‫މ‬Ѓጵડć‫߱ޢ‬నˣ˩ˣ࣎ᝊҜĂᒉຽ̰टͽ฼ࢴăͪ‫ࠎڍ‬͹̝࡚ࢴડĄ̝‫ޢ‬Я ฼ࢴᝊҜ۞ϠຍྵָĂᝊથࠎԹҝᜪ‫މ‬ಈрĂ‫ܮ‬ҋҖአፋགྷᒉ۞̰टĂ೩ֻЪ‫۞آ‬થ‫ݡ‬Ąᔵ൒ ϫ݈ٙమ઴۞થ‫ݡ‬ᄃ‫ܐ‬ഇఢထѣٙ΍ˢĂҭ̪ܲ޺ᝊҜፋᆅăఱ‫̰ۏ‬टᖳಱĂ̙‫ؠ‬ഇᓝᏱ็௚ ԫᘹܑႊͽ̈́Տѐ̣͡ѣ؆ξฉѐᇉ߿જ۞পҒĄ т̫ᛝ‫៍ූګ‬Ѝ؆ξఢሀᅲࠎᇃ̂Ąූ྽‫׌‬઎Бߏ‫ࢬظ‬Ă྽ྮ̚ม‫׌ࠎ݋‬ଵᝊҜͽֻ̈́ ঐ෱۰Җ֕۞۩มĄྍ؆ξ౵̂পᕇ‫ߏܮ‬ჸะ˞˯Ѻछ࡚‫ק‬࿀ˠ۞̈ЫᝊĂтĈΟѝ֑‫܅‬ăఓ 655! ᄂΔξௐ˘୧៍Ѝ؆ξࠎϔ઼˛˩̱ѐ˩͡˟˩α͟నϲ۞ĶරҘූ៍Ѝ؆ξķć൒ᛝ‫ګ‬؆ξ‫ࠎݒ‬ Б઼ௐ˘࣎Ϥ߆‫ع‬ఢထ۞៍Ѝ؆ξĄ 656 ཧࣖົበĂĮ‫ְ߇۞̋ڗ‬į ĂᄂΔĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ̳ٙĂϔ઼:4ѐ2͡Ăࢱ36.38Ą iuuq;00xxx/ttep/ubjqfj/hpw/ux0dhj.cjo0TN`uifnf@qbhf>58e38bfdĂĶᄂ៉ᜠྮԊ‫֘̋ڗ‬৭შ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ311:03036Ą iuuq;00xxx/ttep/ubjqfj/hpw/ux0dhj.cjo0TN`uifnf@qbhf>58e38bfdĂĶᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ̳ٙБ஧ྤੈ შķ Ăຩವ͟ഇĈ311:03036Ą

2:8


Ϳᛧቢă჊эࡧചᅷăͱ҇ᛧăᘽ፳ଵ੻ă౫ᅇਙ֑ჺă౫ᅇᐲҕă໅ॿϗăᙂഥเăϠ‫ۇ‬ᙂ ཙăপҒД‫ݡ‬ă↍থ੺࿚ᓥă˘˾໫ᅶăጆฺ҇ăఓͿ໫ăఓͿᛧቢඈĂឰధкֽ‫ז‬ᛝ‫៍ූګ‬ Ѝ؆ξ۞ϔி֖ͽ̂࿸˾჊ćੵ˞Чё࡚ࢴγĂ؆ξ̰˵మ઴ధк͟ϡѺఱт‫ڇ‬࿹ăϩይᄃ‫ܛ‬ ࿹ඈĂ͍‫ߏ׎‬ᅙሁ۞ᇴณ̝кĂಝჍߏྍ؆ξ۞˘̂થຽপҒĄБડఢထԆචĂˢ؆‫ޢ‬ˠሗࠂ യĂ̚γྼ‫މ‬ඛᘯ̙඗Ą؆ξ۞൴ण˵૲જ˞‫׹‬ᙝгડ۞થຽ߿જĂΒ߁ˣᇇྮ˘૲۞થछĂ т၃‫ظ׍‬ăᅙሁă‫ڇ‬࿹‫ظ‬ඈĄ ϔ઼˝˩˘ѐĞ3113ğᄂΔξ߆‫ع‬дᛝ‫ූګ‬ˢ˾నཉ‫܅‬૯‫ج‬г‫؀‬ăࡓ͢ळഎăഀ៍፶ă ഀ៍ᇾᄫĂͽૻ̼؆ξ۞៍ЍΑਕĄΩĂϔ઼˝˩̱ѐĞ3118ğ˩˘͡ĂᄂΔξ߆‫ع‬дૄษ‫ګ‬ ࣧᐁ˾ቅᐝ‫ޙܕܢ‬నୁϡ۞૾ࢆ፜̈́ఢထ‫ګ‬ᑺ̳๩Ăүࠎ‫֨ܧ‬ѴഇมϔிЃጵಞٙĂ֭೩੼‫ڗ‬ ̋ă̰സ‫׌‬гξϔ‫ܮ۞ֽـ‬ӀّĂ࠹‫ܫ‬Հਕ೩̿ᛝ‫ූګ‬؆ξ۞៍Ѝ፟ਕĄ ᛝ‫ූګ‬؆ξฉડ̶Ҷ˞̙͌።Ϋ‫ۏޙ‬ᄃҁ‫ظ‬छĂт‫̋ڗ‬ຎড়झă‫ົି̋ڗ‬ă‫̋ڗ‬჊ᇇ झă‫̋ڗ‬ຎ჊झăͪ჊झăᄂΔ‫ݱع‬สᇁă‫̋ڗ‬ᔷঔ‫ݱ‬สᇁă͕ᘈৠِ߶ሁă‫̋ڗ‬ξಞă‫̋ڗ‬

֢ ʪ ʠ ஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

2:9

઼̈ăഭ௺ᐝă଄රᎸᎣᅷ⯴ă‫׶‬Ъૅᅷ‫ظ‬ă‫ڌ‬൴ཱིఓͿᛧቢă̋‫̈ڌ‬ᚾ౫‫ڵ‬ඈćΐ˯ዐ‫۞ܕ‬ ̶̣ंјҗะ೸гĂֹ଀ᛝ‫ූګ‬؆ξ۞થ઻ཛгՀΐᇃ̂ͷкᇹĄтѩ࠻ֽĂᛝ‫ූګ‬؆ξٙᛃ ӣ۞̙Ϊߏ‫̋ڗ‬гડ൴ण۞̼͛পҒĂ˵Ӕன˞‫׎‬થຽᓄ஽۞̙ѤࢬᄻĄ


ܑ23.4!!!ᝊથ̶ᙷЩΊ࿪ྖ657 Ş̈Ыᙷ ‫ظ‬

Щ

г

Ӭ

༱֧ࢶঔய‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬41ཱི

3876.:629

֓‫މ‬னথ੺࿚ᓥ

ᛝ‫ූګ‬43ཱི

1:47.268151

ҁ཭ͱ҇ᛧ

ᛝ‫ූګ‬46ཱི

ǕǕǕǕ

఼̼ූѼৰූ

ᛝ‫ූګ‬56ཱི

ǕǕǕǕ

ৌ㒜αৠ഼

ᛝ‫ූګ‬62ཱི

4876.4174

໅ଵ੻ฒᛧ

ᛝ‫ූګ‬73ཱི

3857.9915

࠱ᇀͱଵᐡ

ᛝ‫ූګ‬87ཱི

3857.94:1

ࡓ‫ڵ‬Ԩ͘

ᛝ‫ූګ‬95ཱི

1:46.128322

‫ڌ‬൴ᛧቢ

ᛝ‫ූګ‬:5ཱི

387:.684:

๪ᒖႥ҇‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬:7ཱི

3878.9:29

‫ܠ‬ٛ˚О‫ࢴ࡚ޘ‬

ᛝ‫ූګ‬212ཱི

3867.9188

ለ‫ڒ‬ᜠ‫ڕ‬፵

ᛝ‫ූګ‬213ཱི

3858.:759

็؈Д‫ݡ‬

ᛝ‫ූګ‬214ཱི

4876.3298

˧Ꮪࠒͫ‫ש‬પ૞኱‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬221ཱི

1:43.325.3:3

ጎͱࢶͱ҇ᛧ

ᛝ‫ූګ‬215ཱི

3857.8317

˾

ᛝ‫ූګ‬21:ཱི

ǕǕǕǕ

Β͕ৰ๪

ᛝ‫ූګ‬228ཱི

3857.1723

নֽұ༊ᕩѿ҇

ᛝ‫ූګ‬22:ཱི

1:31.31:16:

‫ڌ‬щ‫ޏ‬ᜠ‫ڕ‬፵

ᛝ‫ූګ‬232ཱི

3871.128:

̂௎ᔦ

ᛝ‫ූګ‬264ཱི

3864.6574

‫׫‬ᕎ‫׫‬ᕎਙਙᔦ

ᛝ‫ූګ‬276ཱི

ǕǕǕǕ

ᐷୱ‫ا‬ᗗᎴࢴӪ

ᛝ‫ූګ‬278ཱི

3639.2796

ߨ͉͉ᔹࢴᐡ

ᛝ‫ූګ‬27:ཱི

38:7.97:8

ͱᇝͳͱଵ

ᛝ‫ූګ‬285ཱི

3877.5246

ˬ๽ਙਙᔦ

ᛝ‫ූګ‬293ཱི

385:.5427

‫ݡ‬౫ᅇᐲҕ

֢ ʪ ʠ ஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

657 iuuq;00xxx/sbpif/dpn/ux0d2.4/iunĂĶᄂΔξᛝ‫៍ූګ‬Ѝ؆ξშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:03036Ą

2::


Ş̈Ыᙷ ‫ظ‬

Щ

г

Ӭ

ฏ୳ο˚֑‫܅‬

ᛝ‫ූګ‬2:3ཱི

3879.9:18

͟ёᙯ‫ڌ‬൓

ᛝ‫ූګ‬317ཱི

4876.3297

‫קە‬ਮ

ᛝ‫ූګ‬337ཱི

3879.3785

‫̋ڗ‬Ѽৰ഼

ᛝ‫ූګ‬366ཱི

1:44.137881

̋‫ڌ‬౫‫ظڵ‬

ᛝ‫ූګ‬95ཱི

3879.7123

Ъ‫ૅ׶‬ᅷ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬83ཱི

3878.7617

Ş‫ڇ‬࿹ᙷ

֢ ʪ ʠ

‫ظ‬

஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

311

Щ

г

Ӭ

‫ܷޔ‬շ̀

ᛝ‫ූګ‬55ཱི

3873.4748

ᖡ͵ࠧͱͿ

ᛝ‫ූګ‬5:ཱི

3867.7634

౎੺ͱͿ

ᛝ‫ූګ‬75ཱི

3872.:563

ᚸඒ‫܅‬๩‫ڇ‬࿹

ᛝ‫ූګ‬82ཱི

4876.2:22

Ϝ࡚ˠθ૎྅

ᛝ‫ූګ‬86ཱི

3879.2337

൑ཋ࿹‫ٸ‬

ᛝ‫ූګ‬93ཱི

3872.3862

Ꮈ‫ظͿͱݑ‬

ᛝ‫ූګ‬97ཱི

38792466

᛻ॿ؏ΒΒ

ᛝ‫ූګ‬:4ཱི

3863.5256

‫ظͿͱ࡚׎‬

ᛝ‫ූګ‬:9ཱི

3875.9741

DVMU!‫ڇ‬࿹‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬214ཱི

4876.4233

Р‫ؠ‬շ࿹

ᛝ‫ූګ‬218.2ཱི

3876.6515

౼൴շ࿹

ᛝ‫ූګ‬224ཱི

3878.39:4

ฮࣖͱͿ

ᛝ‫ූګ‬223ཱི

3873.9786

F֝‫ڇ‬࿹‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬225ཱི

3879.:74:

ฮ୉‫ڇ‬࿹‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬233ཱི

3876.5462

Ⳛ‫ޏ‬

ᛝ‫ූګ‬235ཱི

3874.4442

ખර‫ڇ‬࿹

ᛝ‫ූګ‬239ཱི

3873.935:

ᏌͳͱͿ

ᛝ‫ූګ‬241ཱི

3874.21:1

:ཱིఱᕢ

ᛝ‫ූګ‬245ཱི

3867.7185!


Ş‫ڇ‬࿹ᙷ ‫ظ‬

Щ

г

Ӭ

Cpttjoj‫ڇ‬࿹

ᛝ‫ූګ‬252ཱི

3876.8476

ࢲფჟ‫ڇݡ‬࿹

ᛝ‫ූګ‬254ཱི

4876.3756

ঔቷऌ‫ڇ‬࿹

ᛝ‫ූګ‬255ཱི

3875.2498

প❠շ࿹Щ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬258ཱི

3874.1694

ˠҖ྽‫ڇ‬࿹

ᛝ‫ූګ‬262ཱི

3874.9769

঱κྮ‫ڇ‬࿹

ᛝ‫ූګ‬266ཱི

3853.4478

OFU‫ڇ‬࿹

ᛝ‫ූګ‬271.273ཱི

3879.7343

IBOH!UFO

ᛝ‫ූګ‬275ཱི

385:.54:4

‫܅‬࿟઼̚‫ڇ‬࿹

ᛝ‫ූګ‬27:ཱི

3859.5754

‫ޔ‬ᗨͱͿ

ᛝ‫ූګ‬288ཱི

3874.4817

‫ޔ‬ᗨͱͿ

ᛝ‫ූګ‬29:ཱི

3857.63:4

B3.‫ݣ‬җ୉

ᛝ‫ූګ‬2:2.2:6ཱི

3859.2:59

‫׎‬᛭ͱͿ

ᛝ‫ූګ‬313ཱི

3879.7768

̜ाͱͿ

ᛝ‫ූګ‬322ཱི

38594213

Щߘ‫ڇ‬࿹̃ይ

ᛝ‫ූګ‬324ཱི

1:27.273656

࡚͌̃߹Җ‫ڇ‬࿹

ᛝ‫ූګ‬32:ཱི

3859.84:2

ғහႬ‫ڇ‬࿹‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬336ཱི

3878.2279

ϖරආ྅

ᛝ‫ූګ‬344ཱི

3875.9343

JQ![POF

ᛝ‫ූګ‬352ཱི

3853.1745

Cpttjoj‫ڇ‬࿹

ᛝ‫ූګ‬35:ཱི

3877.8:47

֢ ʪ ʠ ஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

Ş঴ᚗ‫ܛ‬࿹ᛗᏻᙷ ‫ظ‬

Щ

г

Ӭ

༄қ঴ᚗ

ᛝ‫ූګ‬54ཱི

3864.6265

ᎸРᅙሁ

ᛝ‫ූګ‬51ཱི

3873.29:3

໽̄ळ២‫ظܛ‬

ᛝ‫ූګ‬57ཱི

3879.:792

ϜᎸᅙሁ

ᛝ‫ූګ‬71ཱི

3875.4878

̂ึ঴ᚗ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬76ཱི

3857.7441

312


Ş঴ᚗ‫ܛ‬࿹ᛗᏻᙷ ‫ظ‬

Щ

г

Ӭ

Ԡ‫ځ‬ᛗᏻ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬8:ཱི

3877.6922

˯ึᅙሁ

ᛝ‫ූګ‬261ཱི

3858.6741

঍Ӏᅙሁ

ᛝ‫ූګ‬267ཱི

3876.5324

͇৤ळ

ᛝ‫ූګ‬272ཱི

385:.6643

‫̋ڗܛ‬ᅙሁ

ᛝ‫ූګ‬299ཱི

3873.:589

ᜲ២‫ݡܛ‬

ᛝ‫ූګ‬311ཱི

385:.5346

ҁ༄‫ڗ‬ᅙሁ

ᛝ‫ූګ‬319ཱི

3872.3:42

֢ ʪ ʠ

͇৤ळᅙሁ

ᛝ‫ූګ‬321ཱི

3879.6392

‫ځ‬Ѝᅙሁ

ᛝ‫ූګ‬325ཱི

3875.8635

ᚗ௻঴ᚗ

ᛝ‫ූګ‬327ཱི

385:.6379

஑ ʭ ణ

‫ܛ‬༄Ϡᅙሁ

ᛝ‫ූګ‬329ཱི

3877.8693

ϖ‫׶‬੕ᅙሁ

ᛝ‫ූګ‬331ཱི

3872.9959

‫ܛ‬༄ேᅙሁ

ᛝ‫ූګ‬331ཱི

3872.1856

˯ึ঴ᚗҖ

ᛝ‫ූګ‬333ཱི

3867.1612

ྈே঴ᚗ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬342ཱི

3873.77:5

ϖ྿ӀᛗᏻҖ

ᛝ‫ූګ‬338ཱི

9898.9826

‫ܛ‬༄Ӏ঴ᚗ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬348ཱི

3875.338:

ϖ‫׶‬ᛗᏻ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬356ཱི

3872.1:88

г

५ ѓ ು ‫ڐ‬

Şϩይ̃ϡይᙷ ‫ظ‬

313

Щ

Ӭ

Hsfoefof

ᛝ‫ූګ‬44ཱི

3873.6668

‫ۺݎ‬ይ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬4:ཱི

4876.3716

ˬкይ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬53ཱི

3876.914:

‫̋ڗ‬ϩይ

ᛝ‫ූګ‬58ཱི

3878.:631

ᚗ֓‫ޏ‬ආይ

ᛝ‫ූګ‬64ཱི

3864.1:54

Ш͟ཤይ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬67ཱི

3876.568:


Şϩይ̃ϡይᙷ ‫ظ‬

Щ

г

Ӭ

Gbtib!tipf

ᛝ‫ූګ‬256ཱི

‫߹࣯࣯ܠ‬Җይ

ᛝ‫ූګ‬6:ཱི

3874.9474

โଥҹනዋይ૞኱‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬91ཱི

3857.8476

ҁРேϩይ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬99ཱི

3879.5123

ᅙͳϩይ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬:1ཱི

3876.2683

તහ೻ϩይ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬227ཱི

3879.7297

̂າϩይ

ᛝ‫ූګ‬234ཱི

3876.3284

IPQϩይ‫ޏ‬

ᛝ‫ූګ‬272ཱི

3867.9188

౼ฮϩይ

ᛝ‫ූګ‬282ཱི

3872.3243

஁ߵϩይ

ᛝ‫ූګ‬292ཱི

3875.3783

Щேϩይ

ᛝ‫ූګ‬294ཱི

3864.38:4

᎐‫ڱ‬Ϯ

ᛝ‫ූګ‬326ཱི

3858.19:4

Ⳛ̃ይ

ᛝ‫ූګ‬324ཱི

4876.3244

ŞዳϠ֖྽޷ᇝᙷ ‫ظ‬

Щ

г

Ӭ

ઉ૵ዳϠົᐡ

ᛝ‫ූګ‬::ཱི

3876.5684

ઉ૵޷ᇝ͕̚

ᛝ‫ූګ‬218ཱི

3877.9427

г

֢ ʪ ʠ ஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

Şវֈϡ‫ᙷݡ‬ ‫ظ‬

Щ

Ӭ

‫ڒݣ‬វֈϡ‫ظݡ‬

ᛝ‫ූګ‬52ཱི

3876.6438

‫ڒݣ‬វֈϡ‫ظݡ‬

ᛝ‫ූګ‬248.24:ཱི

3875.6:11

ෳ୉ྻજϡ‫ݡ‬

ᛝ‫ූګ‬354ཱི

3872.59:4

Ş఼ੈ࿪ጡ ‫ظ‬

Щ

г

Ӭ

ߐս఼ੈ

ᛝ‫ූګ‬49ཱི

3878.:485

ᐅᐛ྽࿪ጡ

ᛝ‫ූګ‬65ཱི

3876.3993

314


Ş఼ੈ࿪ጡ ‫ظ‬

Щ

̂‫۾‬࿪ጡҖ

г

Ӭ

ᛝ‫ූګ‬323ཱི

3874.::42

Ş̣‫ܛ‬Ѻఱᙷ ‫ظ‬

Щ

г

Ӭ

ֽႬಱ‫ܮ‬Ӏથ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬46ཱི

9898.1484

‫❠ܜ‬Җᜑ̄‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬65ཱི

385:.3673

າ൦̣‫ܛ‬Җ

ᛝ‫ූګ‬96ཱི

3878.1498

ࢶശ͘ᘹҖ

ᛝ‫ූګ‬98ཱི

3876.622:

֢ ʪ ʠ

Ѽؐᜑ̄‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬217ཱི

3874.3348

‫ڌ‬ᇉથҖ

ᛝ‫ූګ‬236ཱི

3878.3492

ॾ̄኷১ቐ૙኱

ᛝ‫ූګ‬251ཱི

3875.11::

஑ ʭ ణ

р࿹кѺఱ

ᛝ‫ූګ‬265ཱི

4876.6631

̈λకѺఱ

ᛝ‫ූګ‬267ཱི

3959.5171

Бᐡ:9̮

ᛝ‫ූګ‬274ཱི

9898.:94:

ָ‫ݡ‬Ϡ߿Ѻఱ

ᛝ‫ූګ‬279.281ཱི

3878.9:74

Ϡ߿Ѻఱ

ᛝ‫ූګ‬297ཱི

3877.5356

ˬϰ̣‫ܛ‬Ѻఱ

ᛝ‫ූګ‬358ཱི

3876.4244

‫࡚۾‬થҖ

ᛝ‫ූګ‬33:ཱི

3858.4924

५ ѓ ು ‫ڐ‬

Ş̰җϡ‫ᙷݡ‬ ‫ظ‬

315

Щ

г

Ӭ

ᬂؐක

ᛝ‫ූګ‬59ཱི

3872.:847

ᬂؐක

ᛝ‫ූګ‬59ཱི

3872.:847

ѡቢ࡚

ᛝ‫ූګ‬61ཱི

9898.::62

̰җ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬92ཱི

3873.1978

ֶေᜲ๬4E

ᛝ‫ූګ‬237ཱི

3857.7::9

රႇႬ̰җ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬257ཱི

3879.5885

ᕊщ‫̰܆‬җ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬284ཱི

3853.1547


Şჟ‫ݡ‬ᖃ‫ᙷݡ‬ ‫ظ‬

Щ

г

Ӭ

ኩ͢छ‫׍‬Җ

ᛝ‫ූګ‬77ཱི

3873.::51

‫ܫ‬ษ߶౳Җ

ᛝ‫ූګ‬84ཱི

3876.6212

ౠˠ̝ొ‫ޏ‬

ᛝ‫ූګ‬69ཱི

3879.1494

Ⴓٛ೻ࣧҝϔ̍͘ᘹӪ

ᛝ‫ූګ‬94ཱི

9737.4992

ᄃி̙Тᖃ‫ޏݡ‬

ᛝ‫ූګ‬221ཱི

38759438

ᜠშᚮԫᓑЩ

ᛝ‫ූګ‬242ཱི

ǕǕǕǕ

ָາྼሄጡՄ

ᛝ‫ූګ‬249ཱི

3877.2426

ឍ࡚ჟ‫ظݡ‬

ᛝ‫ූګ‬255ཱི

3873.9161

‫إ‬ዡᖃ‫ظݡ‬

ᛝ‫ූګ‬283ཱི

385:.2946

ֶ‫ޏڌ‬ᖃ‫ݡ‬

ᛝ‫ූګ‬286ཱི

3853.4541

г

ŞϩІᙷ ‫ظ‬

Щ

Ӭ

‫ࡦ̋ڗ‬Β‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬79ཱི

1:43349:88

ҹ‫ڒ‬ϩІ

ᛝ‫ූګ‬82ཱི

3879.2962

༱ֽҖϩΒ

ᛝ‫ූګ‬229ཱི

3877.6877

ለ೻ΙϩІ

ᛝ‫ූګ‬295ཱི

3874.77:5

г

֢ ʪ ʠ ஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

Ş၃‫׍‬छ࿹ᙷ ‫ظ‬

Щ

Ӭ

‫ܛ‬፷Ꮈ၃‫׍‬

ᛝ‫ූګ‬219ཱི

3878.345:

α‫ࡓ؞‬၃‫׍‬

ᛝ‫ූګ‬277ཱི

3879.:51:

̫˘ജజҖ

ᛝ‫ූګ‬2:8ཱི

3878.:466

ᕃц၃‫׍‬Щ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬328ཱི

3872.7157

г

Şᗁᘽ‫ᙷݡ‬ ‫ظ‬

Щ

Ӭ

̱щૅ̚ᘽҖ

ᛝ‫ූګ‬28:ཱི

3878.5618

̮‫Ͱݡ‬ᗁ

ᛝ‫ූګ‬2:9ཱི

3858.2432

316


Şᗁᘽ‫ᙷݡ‬ ‫ظ‬

Щ

г

Ӭ

າᇇ̂Ҙᘽٗ

ᛝ‫ූګ‬315ཱི

3878.4513

ઉ‫׶‬ᘽԊ

ᛝ‫ූګ‬362ཱི

3878.:167

г

Ş࡚Ӷ‫ݡ‬ॖࢬᙷ ‫ظ‬

Щ

Ӭ

ᄘౠ‫܀‬

ᛝ‫ූګ‬57ཱི

3857.8224

ᔹ྅࡚⯴

ᛝ‫ූګ‬7:ཱི

385:.6643

Dboez!tipq

ᛝ‫ූګ‬221ཱི

3857.7323

тᘹ࡚ӽछ

ᛝ‫ූګ‬238ཱི

3876.1667

֢ ʪ ʠ

‫̼ؐ܉‬Ӷ‫ݡ‬

ᛝ‫ූګ‬242ཱི

3876.6::1

ࡔҁरॖࢬ

ᛝ‫ූګ‬243ཱི

3872.2799

‫ܚ‬Ӷܲዳ

ᛝ‫ූګ‬294ཱི

3857.1363

஑ ʭ ణ

ϖଥ࡚टՄफ़

ᛝ‫ූګ‬323ཱི

3872.69:8

г

५ ѓ ು ‫ڐ‬

Ş߹Җࢰሄкಫវ૞኱‫ظ‬ ‫ظ‬

Щ

Ӭ

౤ыᇆࢰ߹Җᐡ

ᛝ‫ූګ‬247ཱི

1:47.993299

̮̮кಫវᇆࢰ‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬259ཱི

3872.8:23

༱঍ᇆࢰ߹Җࢰሄ

ᛝ‫ූګ‬25:ཱི

385:.4:3:

г

Şᗿ‫ۏ‬ϡ‫ݡ‬૞኱‫ظ‬ ‫ظ‬

Щ

Ӭ

Ͳккᗿ‫ࠧ͵ۏ‬

ᛝ‫ූګ‬43ཱི

3872.6:44

‫گگ‬ຑͲ‫ޏ‬

ᛝ‫ූګ‬93ཱི

3856.6394

‫ܛ‬РӀᗿ‫ۏ‬ჟ‫ݡ‬

ᛝ‫ූګ‬233ཱི

3875.7711

г

Ş‫΁׎‬ ‫ظ‬

317

Щ

Ӭ

ҁะ̚३‫ظ‬

ᛝ‫ූګ‬74ཱི

3876.2:32

‫̋ڗ‬჊ᇇझ

ᛝ‫ූګ‬:3ཱི

3878.3492

‫ܜ̋ڗ‬ҁିົ

ᛝ‫ූګ‬216ཱི

3879.6292

ѻ̝ӪҢିᘹ‫ݡ‬

ᛝ‫ූګ‬2:7ཱི

3868.4489


ܑ23.5ྮ̚ᝊથЩΊ658

‫̋ڗݑ‬ൕሁ

112.161!162.211!212.261!

ຎড়झൕሁ

262.311!312.361!362.411 412.459 በཱི

112

በཱི

჊эࡧചᅷ

113

116

Ꭴསᛀ

11:

በཱི

჊эࡧചᅷ

114

117

͘ᜣ

ᅙ࿹

121

124

ᐷᝰᎤ

128

በཱི

ࠓ‫˱ڑ܅‬

115

ͪ೿͘ᜣ

118

ϜϮ

119

౫ᓥ

ზ‫׻‬

122

ᅙ࿹

123

ᗿ‫ۏ‬

125

ᇢ౦

126

ჟ‫ڵ‬

127

̚ёሄጡ

ϜϮ

129

Ο‫ە‬

12:

ϩ૲

131

Ο‫ە‬

132

࿹‫ݡ‬

133

Ң‫׍‬

134

‫ڍ‬ϗ฼फ़

135

࿹‫ݡ‬

136

‫ڇ‬࿹

137

Ⴅ‫ק‬

138

ͪ‫ڍ‬

139

ࡓ֑ᅷ

13:

η‫ڵ‬Ꮕᙂ

141

ზ‫׻‬

142

᝛ࢊ

143

‫ڇ‬࿹

144

ಽ̄

145

Ϝ࿹

146

ᅙ࿹

147

བৰ

148

͇૎ᘲ

149

Ϝ࿹

14:

ᔿ፺ጅ౦

151

̂֫፵

152

޷ᇝጡ

153

ϜϮ

154

޷ᇝጡ

155

ӛဧ‫ה‬

156

‫܅‬ਮ

157

‫܅‬ਮ

158

‫܅‬ਮ

159

‫܅‬ਮ

15:

୲ৰ๪

161

޸ဦ

162

୲ৰ๪

163

కᎣᛧΒ

164

ͱ҇໫ᅷ

165

‫ڑ܅‬

166

থϜѼ

167

‫ڍ‬ϗ฼फ़

168

΋ϝਮ

169

ࠓᗗଵ

16:

‫ڵ‬ჟăቢࢶ

171

ࡓ֑ᅷ

172

‫˱ڑ܅‬

173

⧈⧙

174

ኩཙᛧቢ

175

ኩཙᛧቢ

176

෭৽

177

ҘᏌ

178

࿹‫ݡ‬੨І

179

ᄘᐢࢴ‫ݡ‬

17:

ྻજ‫ڇ‬

181

ቷ‫܅‬ϗ

182

᝛ࢊ

183

൏Ꭴᛁ‫ڍ‬

184

‫ڇ‬࿹

185

ᅚ៤፵

186

‫ڇ‬࿹

187

Ѻఱ

֢ ʪ ʠ ஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

658! iuuq;00xxx/sbpif/dpn/ux0d2.4/iunĂĶᄂΔξᛝ‫៍ූګ‬Ѝ؆ξშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:01902:Ą

318


በཱི

͢ϝͱη

191

‫ڇ‬࿹

194

ϩይ

195

ᅙ࿹

‫ڍ‬ϗ

198

‫ڇ‬࿹

199

‫ڇ‬࿹

1:1

߶౳

1:2

̰җ

1:3

̰җ

ҁ‫ீ܅‬ᙡ

1:5

ᑪࢶৰቢࢶ

1:6

ᜑ̄

1:7

ჟ‫ڵ‬

1:8

൑੻ᗗͬ

1:9

‫ڧ‬྅

1::

‫ڇ‬࿹

211

θ૎྅

212

‫ڍ‬ϗ

213

θ૎྅

214

ਙ֑ჺ

215

ਙ֑ჺ

216

ˬҒͪ‫ڍ‬Д

217

ˬҒͪ‫ڍ‬Д

218

˩Бᘽ፳ଵ੻

219

˩Бᘽ፳ଵ੻

21:

ˬҒͪ‫ڍ‬Д

221

˩Бᘽ፳ଵ੻

222

‫ڇ‬࿹

223

˩Бᘽ፳ଵ੻

֢ ʪ ʠ

224

˭പਙ֑ჺ

225

˭പਙ֑ჺ

226

˭പਙ֑ჺ

227

থ̋ኩ҇

228

ᅳ૲

229

ࠓఓ▫

22:

থॷ̄

231

‫ڇ‬࿹

232

ϩΒ

233

࿪જ‫֘ݾݾ‬

234

‫ڇ‬࿹

235

ͪ໫Β

஑ ʭ ణ

236

ౘ཭ᘽ፳ଵ੻

237

ౘ཭ᘽ፳ଵ੻

238

ౘ཭ᘽ፳ଵ੻

239

ౘ཭ᘽ፳ଵ੻

23:

ౘ཭ᘽ፳ଵ੻

241

ౘ཭ᘽ፳ଵ੻

242

೼߼ਮ

243

ᗿ‫ۏ‬ϡ‫ݡ‬

244

থࢶབ

245

ᇅ঴ྼᑚ

246

‫ڇ‬࿹

247

ᇅ঴ྼᑚ

248

‫ڑ܅‬ᘵ

249

‫ڒ‬๽๽౫‫ڵ‬ᗗ

24:

‫ڑ܅‬ᘵ

251

৵ࢴ

252

΋ϝਮ

253

ਙ֑ჺ

254

ຑϜД

255

ਙ֑ჺ

256

‫ڒܛ‬ᘽ፳ଵ੻

257

‫ڒܛ‬ᘽ፳ଵ੻

258

‫ڒܛ‬ᘽ፳ଵ੻

259

‫ڒܛ‬ᘽ፳ଵ੻

25:

‫ڇ‬࿹

261

‫ڒܛ‬ᘽ፳ଵ੻

262

‫ڇ‬࿹

263

ౠд፵

264

͘ᏻ

265

ᜲ‫֑֑ڱ‬

266

‫ܦ‬ා˭క

267

‫ڇ‬࿹

268

ඵ஼Щͯӵ

269

‫ڵ‬୧Ճ̥ਮ

26:

౪‫ࡓ܂‬ᓥ

271

౪‫ࡓ܂‬ᓥ

272

‫ڇ‬࿹

273

‫ڇ‬࿹

274

‫ڇ‬࿹

275

‫ڇ‬࿹

276

ϩΒ

277

‫ٳ‬ይ

278

ϟቴϗ

279

‫̋ڌ‬ᐲᐝ

27:

͟ё͘ଡ

281

ϟቴϗ

282

‫ڇ‬࿹

283

֯࿍ᗂ๴

284

О‫ޘ‬ٛਮ

285

‫ڇ‬࿹

286

໅ॿϗ

287

ࢶࢶࠓᗗ

288

‫ڇ‬࿹

289

Οѝ໫ᅷ

28:

ᅙ࿹

291

‫ڇ‬࿹

292

‫ڇ‬࿹

293

‫ڇ‬࿹

294

ͱ֎‫ڕ⑃ח‬

295

࠹‫׻‬

296

ྻજይ

297

‫ڇ‬࿹

298

ྻજይ

299

‫ڇ‬࿹

५ ѓ ು ‫ڐ‬

319

በཱི

188

በཱི

᝛ࢊ

189

192

‫ڇ‬࿹

196

በཱི

޸ဦ

18:

193

‫ڇ‬࿹

‫ڇ‬࿹

197

19:

߶౳

1:4


በཱི

29:

በཱི

͘ᘱᘹఙ

2:1

2:4

ᅙ࿹Ԧ޽

2:8

በཱི

ᇢ౦

2:2

2:5

‫ڇ‬࿹

ጀ࿹‫ݡ‬

2:9

312

‫ڇ‬࿹

316

በཱི

ᛧΒ

2:3

ᅙ࿹

2:6

޸ο̍͘Β

2:7

‫ڇ‬࿹

ጀ࿹‫ݡ‬

2::

‫ڇ‬࿹

311

ጀ࿹‫ݡ‬

313

‫ڇ‬࿹

314

‫ڇ‬࿹

315

Ϝᜣ

‫ڽڽ‬Д

317

᝛ࢊ

318

ᇢ౦

319

ᇢ౦

31:

ᖤࢶ

321

‫ڇ‬࿹

322

ᗿ‫ۏ‬ϡ‫ݡ‬

323

Ϝ࿹

324

ҘѼᜨ

325

፵੧ᓲ

326

ΞຑࡦΒ

327

ჟ‫ڵ‬

328

΅ਨਮ

329

൑੻ᗗͬ

32:

߹Җ࿹‫ݡ‬

331

‫ڇ‬࿹

332

ਮ‫׍‬

333

‫ٳ‬ይ

334

เ‫ܛ‬౧క

335

‫ٳ‬ይ

336

‫ڇ‬࿹

337

߹Җ࿹‫ݡ‬

338

‫ڇ‬࿹

339

߹Җ࿹‫ݡ‬

33:

Ι఼͛‫׍‬

341

ኇᗫ͘‫ס‬

342

͇ߺኀԹᅷ

343

ͨദ

344

RR!క

345

ͪ໫Β

346

‫ڇ‬࿹

347

࿹‫ݡ‬੨І

348

‫ڇ‬࿹

349

̰җ

34:

߹Җ࿹‫ݡ‬

351

‫ڇ‬࿹

352

߹Җ࿹‫ݡ‬

353

ጀ࿹

354

਑ϩᗗకᎣ

355

‫ڇ‬࿹

356

‫ڧ‬྅

357

‫ڧ‬྅

358

࿬ࢴᄘᐢ

359

࿬ࢴᄘᐢ

35:

̰җ

361

̰җ

362

‫ڇ‬࿹

363

ጆ‫ק‬

364

ᐲ҇ᘵ

365

Ճ̥ࣜ

366

ᔹёᘕᅷ

367

ኀ፵ᙂ֎

368

Ѻఱ

369

‫ڇ‬࿹

36:

ማᅷଡ

371

঍ё୲ٜ͢ϝ

372

ᜑ̄Ѻఱ

373

߹Җ࿹‫ݡ‬

374

߹Җ࿹‫ݡ‬

375

ၓ̼҇๪

376

߹Җ࿹‫ݡ‬

377

‫ڇ‬࿹

378

ͪ‫ڍ‬

379

̋‫ڌ‬ၸ̄ᅷ

37:

Ճ̥ਮ

381

᝛ࢊᅳ૲

382

‫ڇ‬࿹

383

Чᙷ३ᚱ

384

ࢶⓔฒ

385

থϜѼ

386

‫ڇ‬࿹

387

ϩІ

388

ᄘᐢࢴ‫ݡ‬

389

ᄘᐢࢴ‫ݡ‬

38:

ᇅ঴ྼᑚ

391

ៃฒᗗ

392

О‫ޘ‬ٛਮ

393

΀̃ಽ

394

Ճ̥ฒ৽҇ͯ

395

շϡᅳ૲

396

ᜑ̄

397

᝛ࢊ

398

ᄘϗ፵থ

399

ᇅ঴ྼᑚ

39:

‫ڇ‬࿹

3:1

‫ڇ‬࿹

3:2

থጅ౦

3:3

ࠓ˪҇

3:4

‫ܦ‬ා˭క

3:5

Ѻఱ

3:6

‫ڇ‬࿹

3:7

‫ڇ‬࿹

֢ ʪ ʠ ஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

31:


በཱི

ᇅ঴ྼᑚ

411

ϩ૲

414

ࠓៃฒᗗ

415

‫ڇ‬࿹

‫ڇ‬࿹

418

‫ڇ‬࿹

419

ϩ૲

421

Ѻఱ

422

ϩΒ

423

ᛗᏻጂᛗ

ᅙ࿹

425

̰җ

426

ϩ૲

427

ᅙ࿹

428

ͪ‫ڍ‬

429

ᜑ̄

42:

Ѻఱ

431

Ѻఱ

432

ˬ‫ڼځ‬

433

‫ڇ‬࿹

434

ͪ‫ڍ‬

435

ៃͪᗗ

436

࿹‫ݡ‬

437

‫׍ە‬

438

‫ڇ‬࿹

439

Ⴅ‫ק‬

43:

ͪ‫ڍ‬

441

߹Җ࿹‫ݡ‬

442

Ѻఱ

443

౫ᅇᐲҕ഼

֢ ʪ ʠ

444

ͱ҇ᛧ

445

ঔᔿ

446

ͱ҇ᛧ

447

‫ڇ‬࿹

448

‫ڇ‬࿹

449

̂བΒ̈བ

44:

ࡓ֑ᅷ

451

ϟቴϗ

452

჆থႥ‫ק‬

453

‫ڇ‬࿹

454

‫ۇ‬ᙂཙ

455

Ι֧Ι֧ᅷ઀

஑ ʭ ణ

456

থϜѼ

457

୲ᛧ

458

ఓͿ໫‫ڑ܅‬ᘵ

459

ਙ֑ჺ

५ ѓ ು ‫ڐ‬

321

በཱི

3:8

በཱི

‫ڇ‬࿹

3:

412

‫ڇ‬࿹

416

በཱི

‫ڇ‬࿹

3::

413

‫׍ە‬

‫׍ە‬

417

41:

ᜑ̄

424


֢ ʪ ʠ Ŝ ᛝ‫៍ූګ‬Ѝ؆ξ‫̋ڗݑ‬ˢ˾఍ൕሁ

஑ ʭ ణ ५ ѓ ು ‫ڐ‬

Ŝ ᛝ‫ූګ‬؆ξРேજ‫ۏ‬ęęᏤᐝៀᐎည

322


஑Ͳణ ࠛࡵುᔈ ώౢ̬௜̝‫ظ‬छĂᐠះొ̶͹ࢋણ໰ᄂ Δξ៍Ѝ็ᇫԊٙଯᖧ۰ćᝊҜ̈Ы‫݋‬ણ໰ ᄂΔξξಞ఍შࢱٙଯᖧ۰ć‫ͽ݋΁׎‬ᅲ‫׍‬ পҒٕ۰ۢЩҁ‫ࠎظ‬Ᏼ‫פ‬ᇾ໤Ą

ௐ˘༼ ̚ёफ़ந Ś2121າശ෉659 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડೇᎸΔྮ412ཱི ᓑඛ࿪ྖĈ13.38247456 ᒉຽีϫĈശ෉फ़ந

Ŝ 2121າശ෉ᐠះ

ய‫ݡ‬পҒĈ2121ຍᏜ˩Б˩࡚۞࡚‫̶̄ק‬ć ྍ෉ᐡ۞পҒߏͽ൑ໂ۞࡚‫ק‬౹ຍֽ߿̼็௚۞ვयശ෉Ą‫׎‬༊छ෉ҒࠎĶৠ΅ԃ൒҈ଵ੻ķ

֢ ʪ ʠ

ᄃĶᜦͳ౦ᐝķ Ą݈۰ჟᏴ۲ሴዋ̚۞ኩ҈ଵĂགྷ࿅፺ăႥăওăࠓă‫ۇ‬ඈᓄኑᄦ඀Ăֹߘహ ໣့۞੻ᙝ҇Ⴃ౅඾፧̙҃๦۞ԃ൒ࢶঈĂፂྶѣᏹཝ఼ਔăᾓರੵᒅͤ൭̝ड़ĂಝჍன΃න ᑅ࡚ࢴགྷ‫׏‬ć‫ޢ‬۰ͽ዗ᄦॡม‫ܜ‬྿˘ѐ۞౎̋ചăഈ͇ച‫י‬ј˚ϐĂ௛၁гዛᄏᝲ౦ᐝ˯Ăᄐ ೩΍ࢶăᔿăᅇ۞ശё‫֖ݓ‬р‫ק‬ĂԆБវனĶ̙‫ٸ‬ᅇച̙ј෉ķ۞ശࠁঈጄĄΩĂͽ̈౜௦‫ۈ‬

஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

ሢ۞Ķৠ΅௦ฺķ Ăࣧߏ‫ܜ‬Ւശ෉ҁфཱིĶՂ̄ߵฺᐡķ۞পҒफ़ந̝˘Ăϡ̈౜௦ᄐሢ۞Ѽ ௕˾ຏሤͼߘహĂЫֽሄҬৠ΅ĂЯѩჷЩćѩ྽෉д2121າശ෉۞ॡ‫إ‬ăன΃฼ࢴ۩ม̚ଯ ΍ͽֽĂ౯‫צ‬рෞĂϺ‫׍‬ٚАୁ‫۞ޢ‬ຍཌྷĄ ᒉຽॡมĈ22Ĉ41Ƃ25Ĉ41Ɲ28Ĉ41Ƃ33Ĉ11Ğπ͟0઄͟ğ

ŚLjLǰ‫ק‬ᐠះ65: ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડЍೇ‫ྮݑ‬391‫ޒ‬58ཱི2ሁ ᓑඛ࿪ྖĈ13.38925361 ᒉຽีϫĈ̌෉फ़ந ய‫ݡ‬পҒĈૻአ̌෉˵Ξͽ‫ޝ‬ॡᅽĄдາ˘΃͹ᇀ۞አந˭ĂLjLǰ෉ᇾၳ۞Ķາķ̌෉Ăੵ ܲ঻˞ᖞ̌෉̚ਕឰѐᅅˠ˯ᝒ۞౫ᅇপҒĂՀ˯ᆸሁгᇃϡЧёᅇചֽ߄ጼѐᅅˠ۞‫ק‬ᓡĄ ֭ͷд͌‫͌ڵ‬ៃ۞ઉ૵෦Ր˭Ă˵ਕઇ΍ࢦ˾‫۞ק‬າ̌෉ćт٢ൕ෉Ķ̒⚞α‫֑؞‬ķ Ă‫ߏܮ‬ԯ ‫ࠓڵ‬ॡมᒺൺ૟‫˘ܕ‬ΗĂ่̙ӣ‫ڵ‬ณ͌˞Ăᔘਕܲхα‫ࢶ۞֑؞‬ம˾ຏĂბ˯ॸॡՀ႓‫ܪ‬ĄΩ ˘྽Ķᄔᙀᐝķ‫ͽߏ݋‬পҾࢎᄦ۞Ҳៃ֑ခĂລ੨҇ϐăࢯ෉‫܅‬ඈफ़ந҃јĂ̙ΪЩф΄ˠម ؈ĂЫ੓ֽ۞ஜ਑ࢶĂΞᄲߏ˘྽Ғࢶ‫࣌ק‬Б۞р෉Ą‫׎‬ιтᅇ̄ᗗ˚ă̋ᘽͱ✽⚝ăҁϩ့ ҇ăͪ൓ͱ҇ặՀབ‫ٻ‬ă౦ࢶতకඈౌߏྍ‫۞ظ‬٢ൕĄд‫ݡ‬ဘफ़ந۞Тॡລ੨‫̰ظ‬ҋᄦ۞ন

659! iuuq;00ubjqfjusbwfm/ofu0vtfs0Nbjo/btqyĂĶᄂΔॠྼშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą 65:! iuuq;00ubjqfjusbwfm/ofu0vtfs0Nbjo/btqyĂĶᄂΔॠྼშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą

323


୥ϗĂ่̙Ξ྿‫ז‬ྋᅇϠߺ۞ड़‫ڍ‬Ăፂᄲᔘߏឰᜪ‫ᝒ˯މ‬ͷ˘ГЍᜪ۞ᜲ‫ڱ‬Ą ᒉຽॡมĈ22Ĉ61Ƃ26Ĉ11Ɲ28Ĉ26Ƃ34Ĉ11Ğฉ˘Ҍฉ̱ğ ă22Ĉ61Ƃ26Ĉ11Ɲ28Ĉ26Ƃ 33Ĉ11Ğฉ͟ğ

Ś̈˯ঔĞችर౮ğ661 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડϔϠ‫ྮڌ‬α߱73ཱི ᓑඛ࿪ྖĈ13.38296894 ᒉຽีϫĈ̚රफ़ந ய‫ݡ‬পҒĈ̈˯ঔ۞഼ΒĂߏϡ̒֓үࠎ͹ࢋአ‫ק‬ĂЫ੓ֽѣ඾ঔᔿ۞ᔿமĂΐ˯කක ۞˾ຏ̈́፧ࢢ۞഼ϗĂӛ͔˞̙͌ҁᝬֽ఺‫ݡ‬ဘĄੵ˞഼Β̝γĂ఺྆۞Ωγ˘࣎٢ൕ෉Ăಶ ߏˬ֎ԛ۞ሗэპĂწ૜۞ᚲѼฺĂЫ੓ֽ̙ົ͉ᜀĂ̰ᐤߏѣሴ҇۲҇۞ລ੨ĂЫ੓ֽ̙‫ڵ‬ ᎵĂՏ˘˾Ăಶ૲ѣ඾፧፧۞ѻࢶĂ̙ϡΐ˯Їң۞አ‫ݡק‬ĂЫ੓ֽಶ࠹༊гҋ൒࡚‫ק‬Ąᔘѣ ఺྆۞ࡓ፵ͱ̰ᛧĂࡓ፵۞഼ᐝͧྵ୻୶Ă̂๴۞૲ඏͱ҇ӛќ඾഼ϗ۞ჟරĂЫ੓ֽ˩̶ԣ ຍĄ̈˯ঔᐠះ՟ѣ͉රᚊ۞྅⭕Ăᖎಏ۞ॸഎĂͽϨҒ‫׶‬ഊҒລ੨Ă‫࠹̰ظ‬༊۞ፋሒĂՏ˘ Ҝ‫ڇ‬ચˠࣶౌ૲඾ϨҒ۞ᇀरಽĂቁܲ኎Ϡ‫ݡ‬ኳĄ‫ڇ‬ચ˵࠹༊֝ిĂ̙ϡ˳ඈಶΞͽ੺˯ֳϡ

֢ ʪ ʠ

࡚ࢴĄ ᒉຽॡมĈ21Ĉ11Ƃ25Ĉ41Ɲ27Ĉ11Ƃ32Ĉ11ĞՏ͟ğ

Ś̈ᐷ฼ࢴ662

஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડЍೇ‫ྮݑ‬24‫ޒ‬42ཱི2ሁ ᓑඛ࿪ྖĈ13.38796772ă3877.1:73 ᒉຽีϫĈЧёႥ‫ק‬ăሤ‫ۇ‬ăᛧࢴă‫ฺۇ‬ăͫᔦ ய‫ݡ‬পҒĈଂϔ઼̣˩̣ѐĞ2:77ğ ĂĶ̈ᐷķ ಶͽႥ‫ק‬ჷЩĄ็छ̝ᚗ۞ҁႥϗĂ֖֖ሣ ΍ѣ˟˩ѐ۞ჟරĂপҾࢶዔᔿமćΐ˯ ˬăα̙࣎Т۞ႥᔦĂ֑̒ăঔ૲ăͱඏă ͱབăግ౦ඈඈЧѣ‫׎‬ٙĄᇀरᔘॲፂঈ࣏ ۞໢‫ޘ‬ăᒅ‫ޘ‬Ăֽो॒࣏ͫ۞ଠ‫ט‬ĂᔘѣႥ ณкဿăႥϗ੼‫ޘ‬ăࢴՄ۞˾ຏᄃҒ፨ඈౌ གྷ࿅௟௟χზĄĶَ‫ק‬ᗗķ˵ߏྍ‫۞ظ‬፾‫ܝ‬ ˘඗Ăੵ୽˯னχ۞ቸ෉ᗂγĂα˩ѐ௢᎕ གྷរԼ։۞ᅇ‫ڵ‬ĂՀߏк჌үफ़੨͞Ăᛳາ

Ŝ ̈ᐷ฼ࢴᐠᐡ

661! iuuq;00ubjqfjusbwfm/ofu0vtfs0Nbjo/btqyĂĶᄂΔॠྼშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą 662! iuuq;00ubjqfjusbwfm/ofu0vtfs0Nbjo/btqyĂĶᄂΔॠྼშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą

324


ё˾‫קَק‬ᗗćሢ‫މ‬ຑໂ˞఺َ‫ק‬ᗂĂᔘপҾࢋՐٜᛧฺٜĄĶ̈ᐷķ෉Ғк̮Ăࢲ‫ק‬፾পĂ ధкᖞ‫ܥ‬າۢ૱ֽ‫ݡ‬ဘ˘൫ć̙͌གྷ࿅఺྆۞ˠĂ˵ົ૲˯Ⴅ‫ק‬Ăึ྽ଣ୕р̓Ă̈੩˘൫Ą ๻̙ૉႽᎸ۞ĂГֽ݈‫྆ظ‬ᚶᜈֳϡĂ‫ۡــ‬Ҍஎ؆Ă‫̰ظ‬ᔘߏ፶఼ͫ‫ځ‬Ă੼‫ڈ‬႕ळĄ ᒉຽॡมĈ22Ĉ11Ƃࣝ୐14Ĉ11Ğฉ˘Ҍฉ ̱ğ Ă̾̚22Ĉ11Ƃ34Ĉ11Ğฉ͟ğ Ą

Śαঔ˘छ ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱47‫ޒ‬ ᒉຽีϫĈΔ͞ᛧࢴăέ෉ăѯক෉ ய‫ݡ‬পҒĈ͹ࢋͽΔ͞ᛧࢴ۞ᐠះ෉Ғࠎ͹Ă ᐠះᔳᖟд‫̰ޒ‬Ăࡶ՟ˠ૲ᔘৌ̙ۢ྽ѣ఺ᇹ ˘छ‫ظ‬Ąγܑ࠻ֽᔵ൒Ϊߏ˘ม̈̈۞ϔٗĂ ྆ᐝΞߏα఼ˣ྿ĂЯࠎҁᔲ̏གྷ૟α‫׹‬ಛ۞

֢ ʪ ʠ

ϔٗБొ෴˭ֽχ఼ઇࠎᐠះĄጐგ۩ม̏གྷ ‫̂ޝ‬Ăҭᔘߏ૱૱ᘕ႕‫׸‬Ċ ᐠះ೩ֻϒ‫۞؟‬έ෉ăѯক෉ĂࠤҌѣೀ

Ŝ αঔ˘छᐠᐡ

྽࠻ֽညߏസ‫ݑ‬ശ෉Ă഼˫ѣ‫ڌ‬Δ‫׶‬ำ‫ק˾ڒ‬

஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

۞ĂՏ྽ౌ‫ק࡚ޝ‬Ąధкಫវ࡚̈́ࢴछౌഅଯᖧ఺छ‫ظ‬Ăᐠះ̰٢ൕ෉‫ܧ‬૱кĂּтኀ‫ڵ‬ᅷă ࡓ‫ڵ‬ѿևකăথᐲăϠ෉ኇᗫă୻ᗂ‫ڵ‬ᗗăៃฒ̒֓ă౫ᅇਙ֑ჺă઀޴α‫֑؞‬ඈĄధкЩˠ ˵ຑ‫ז‬αঔ˘छĂͧт၆Ыᓾտ۞ტᘹ࣯̂ͳઈ‫۞྆఺ߏ˵م‬ᝬ‫މ‬Ą

Śͱ҇ᛧͳ663 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડϔϠ‫߱ˬྮڌ‬241‫ޒ‬6Ԙ25ཱི ᓑඛ࿪ྖĈ13.36573947 ᒉຽีϫĈͱ҇ᛧ ய‫ݡ‬পҒĈͱ҇ᛧͳ̏ѣ̣˩ѐͽ˯۞።ΫࡦഀĂώ‫ظ‬дາѻĂ༊ॡಶ߿ᚹдາѻ۞ͱ҇ᛧූ ྽˯Ăт̫дᄂΔฟ̶‫ظ‬ĂТᇹஎ‫צ‬ధк˯঱୉ཏ۞ಈຑĄͽͱ̂੻ሣᄦ۞ࡓҒ୻፳഼ᐝĂ୻ ୶۞˾‫ק‬ă፧ዔ۞ͱ҇ࢶ‫ק‬Ă૲ඏ۞ͱ҇Ы੓ֽ࠹༊့Ăˢ˾ӈ̼Ăລ੨ᖎಏ۞ኀ‫̈̈́܅‬Ϩ ෉ĂᆧΐҒ፨Ă˾ຏᔿ߿Ă՟ѣкዶ۞྅࿹Ăᖎಏ୻୶۞р‫ק‬྽Ăߏͱ҇ᛧͳ౵Ⴭ྽۞г͞Ą ᒉຽॡมĈ22Ĉ11Ƃ31Ĉ11Ğฉ˘Ҍฉ̱ğ Ɲ̳Ѓ͟Ĉฉ͟

663! iuuq;00ubjqfjusbwfm/ofu0vtfs0Nbjo/btqyĂĶᄂΔॠྼშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą

325


ŚΈԙฺ‫ظ‬୥‫܅‬ះ664 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫߱ˬྮڌִݑ‬366ཱི ᓑඛ࿪ྖĈ13.3823.4567 ᒉຽีϫĈག෉ᕇ͕ ய‫ݡ‬পҒĈΈԙฺ‫ظ‬୥‫܅‬ះߏ˘ག෉฼ਮᐠ ះĂ‫זצֽͽ˳ܜ‬ҁᜪ‫މ‬ಈຑĂ˵ߏధк៍Ѝ ϔிυЫ̝఍ĂՏ‫ז‬ϡᐠॡ‫ג‬Ăळ൑෍यĄ୥ ‫܅‬ះ۞പё฼ਮϤଯ֘Ψ኱ĂϡᐠϔிΞֳ‫צ‬ ྽г฼ਮ͞ёĂ߄Ᏼҋ̎ຐЫ۞ᕇ͕Ăᕇ͕჌

Ŝ Έԙฺ‫ظ‬୥‫܅‬ះ

ᙷᓄкĂтඎыᔿኇᅶă඘෉ঔᔿଡăᙂเᄐ፵኱ăۘႴ፵኱ăำჿ౦ਂᅶăপᄦ̈᝕Βăࢶ ฒ‫ۿ‬౫஧ăჺϩࠓኇଡăབৰăথϨ෉ă਑ϩ֑ჺăᄘϗͫჿĂౌߏ‫צޝ‬ᝌ‫۞ܓ‬ᕇ͕ć͍‫ߏ׎‬ ঔᔿ᛿഼Βफ़ᔿ‫࡚ק‬Ăߏϡᐠϔி۞υᕇ෉ҒĄ ྍಞгϺዋЪᓝҖვयĂ੧य෉ҒிкĂт๰ࢶ˝͋૲̄ăᙂ҇ᒏ౦ਂăჵჴ͇ឭኇă Ւ̳ᙂˣᚗฺăѺЪϨ‫ڍ‬ॡቸăՃ̥֑ࣜჺăѻ௒̒֓፳ᗗඈĂ˵ΞϤᐠះෛᜪ‫މ‬ᅮՐࠎ‫׎‬੨ ෉Ą

֢ ʪ ʠ

ᒉຽॡมĈ1:Ĉ11Ƃ32Ĉ41ĞՏ͟ğ

஑ Ͳ ణ

Śҁ཭ͱ҇௟ৰĞϔϠ‫ظ‬ğ665 ٙдҜཉĈᄂΔξϔϠ‫ྮڌ‬5߱67‫ޒ‬2ཱི

ࠛ ࡵ ು ᔈ

ᓑඛ࿪ྖĈ13.3634.7492Ɲ13.3634.7492 ᒉຽีϫĈͱ҇ᛧ ய‫ݡ‬পҒĈൾ຋๦ᅇ۞˾ຏߏҁ཭ͱ҇௟ৰ౵ ‫׍‬পҒ۞г͞Ą഼ᐝߏͽপঅ֙ࢶफ़۞О‫שޘ‬ ࣴአᄦ҃΍Ăͱ҇‫݋‬ଳϡ઼ய੼৺เͱĂລ੨ ͱ̂੻ሣ൓˟˩α̈ॡĂ‫੼׎‬഼፧༵̚˫૲඾ ᔿ࡚Ăΐ˯ͱ҇۞඗ָ‫ݏݕ‬Ă࡚‫ק‬൑ͧĂߏͽ ᔘᒔ଀3117ѐͱ҇ᛧ݄࢕ͳ۞ᚗळćΩѣࡓ ፵ă୻፳к჌̙Т˾‫ק‬ΞֻᏴፄĄˠঈથ‫ݡ‬ѣ

Ŝ ҁ཭ͱ҇௟ৰᛧᐡ

‫֑ڵ҇ͱࣴש‬ჺ௟ৰăᏀࡵͱ҇ᛧăࡓ፵Ηඏͱ҇ᛧćኀ‫ڵ‬ᅷăͱ҇ଡᅷăথ҇ଡᅷăΔִ֑ Ւᅷඈჟቜ۞Δִᕇ͕˵̙ट᏾࿅Ą‫̰ظ‬ᔘѣమ઴ͱ҇઀ඈ࿬ᆜĄ ᒉຽॡมĈ22Ĉ11Ƃ34Ĉ11ĞՏ͟ğƝ̳Ѓ͟Ĉੵ́؆

664! iuuq;00ubjqfjusbwfm/ofu0vtfs0Nbjo/btqyĂĶᄂΔॠྼშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą 665 iuuq;00ubjqfjusbwfm/ofu0vtfs0Nbjo/btqyĂĶᄂΔॠྼშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą

326


ŚՅ̄˾ ٙдҜཉĈᄂΔξˣᇇྮˬ߱23‫ޒ‬63Ԙ45ཱི ᓑඛ࿪ྖĈ13.368:756 ᒉຽีϫĈᄂёாՅफ़நăႥ‫̈ק‬ЫĄ ய‫ݡ‬পҒĈĶՅ̄˾ķҜдᄂ៉࿪ෛ̳Φ˘य़ұ६‫ש‬પᐡ۞‫྆̄ޒ‬Ăߏछ՟ѣ٢ൕ۞ாՅࢴ ᐡĂϲд‫઼ࢬ˘۞˾ܝظ‬ၮĂͽ̈́Ҳ༣πٗ۞γ៍Ăߏ઱˘ͧྵព඾۞Ᏸᙊ‫ۏ‬Ăҭ˵ዋ̷гᇾ ᄫ˞఺छ‫۞ظ‬পҒćтѩ˘࣎‫׎‬ᄻ̙ೳ۞̈ᐠᐡĂ̙გߏπॡᔘߏ઄͟Ăᓁߏ੼‫ڈ‬႕ळĂˠᓏ က‫ڳ‬ĄϤ‫̰ظٺ‬Ϊѣ̣ă̱ૺॸ̄Ăΐ˯‫ظ‬γ۞‫ૺ׌‬ĂЯѩĂࢋᄃ̙ᄮᙊ۞ˠ‫ॸ׀‬ϡᐠಶј˞ ૱ၗĄд‫̰ظ‬ᓁਕ࠻‫ז‬ᜪ‫ࣇމ‬Ԝ‫ߏق‬ТՅዐ‫˘ا‬ᇹгЫಅ඾Ăҁᔲăူࢍ‫݋‬ည‫̓ڈ‬ਠᄃ‫މ‬ˠರ ಂ඾ćѣቡ۞ྖĂᔘਕјࠎՅ̄˾ొརॾ̚۞߇ְˠ‫׸ۏ‬ĄҁᔲᄲĂ఺፧፧۞Ķˠ‫ק‬ķ Ăಶߏ ாՅ۞‫ק‬Ą ‫̰ظ‬ౘన˵࠹༊‫׍‬ѣாՅ۞Οѝ‫ק‬Ăᖞॸ̄˯⯴඾ҁё۞๬ቱοĂລ੨඾༣ᖞ͢എĂᒒ

֢ ʪ ʠ

˯ଭ඾ҁһᙋ३ă৲შ෉ཊĂ࡚೯ᛧৰఠă̚රਝ۩ࡦΒĂΐ˯Ķ࢕ϔ˘छąВၷВхķ ă ĶͅВԩܻąᆧயಡ઼ķຑ઼ᇾᄬĂͽ̈́ᇫ‫ٸ‬඾۞ຑ઼ႇѡٕϔႇĂឰˠԜ‫ق‬а‫˞ז‬ϔ઼̣˩ ѐ΃۞ாՅϠ߿Ą Յ̄˾۞ᒉຽॡม̶ࠎ‫࣎׌‬ॡ߱Ăֻᑕ۞Ыࢴ˵ѣٙડҾĄ̾̚Ϊѣ኱ᛧྫྷ̈෉Ă‫˞ז‬

஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

୎˯Ωѣ኱ሤ‫ࡀྫྷۇ‬ᔦć෉ҒΒ߁Ⴅ෉ăথጊăアᗂ‫׶‬౫ᗂЪٜ۞ᗕᗂᛧă˾ຏࢶR۞‫ۇ‬ᅷă ాഥ˘੓ˢ˾۞ᗂ፵ኇăࢶฒࠓՒୣඈĂ྽྽ౌߏாՅ࡚‫ק‬Ąҭ౵΄ˠຏ‫ז‬າᔿ۞ߏĂт‫ڍ‬र ౮ଳ෴࿃‫ֱ˘ז‬Ъ‫۞ק‬Ă˵ົԘֽග̂छЫĂҭ̙д෉ಏ˯ĄΩγĂຑЫᅇ۞ˠ‫̙݋‬ਕ᏾࿅఺ ᙝ۞ᅇ‫ڵ‬Ă֙ᅇ̚૲඾‫܅‬ച۞ࢶ౫Ă‫ڭ‬Ⴅ‫ٕק‬ٜᛧౌ‫ޝ‬рЫĄ‫྆ظ‬Տ͇ౌົ೩ֻҺ෱۞഼‫׶‬ҽ ฼Ăҭࡶ̙ຐ͉ฆ࢑ֱ֤ˢ‫۞ק‬Ⴅ෉ᄃ࡚‫ק‬ሤ‫ۇ‬Ă̈੩˘˭‫ྵߏ݋‬ഔ۞ᏴፄĄ дႽଐֳϡ੧෉̝‫ޢ‬Ă̙ϡፉ͕ົ‫܅‬෱‫ޝ‬кĂՅ̄˾۞ᆊҜߏ࠹༊၁೎۞Ă‫ڶ‬ͷҁᔲᔘ ົ‫ܠޝ‬௻˧۞ზፋᇴಶрĂᙱَధк‫މ‬ˠౌᛇ଀ֽ఺̙྆Ϊߏֳϡ࡚ࢴĂՀߏֽ఺វរౌξ̚ ు႙୶Ν۞Οѝˠଐ‫ק‬Ą ᒉຽॡมĈ22Ĉ41Ƃ25Ĉ41Ɲ28Ĉ11Ƃ32Ĉ41!Ğ̳ЃĈՏ͡ௐ˟ăα۞ฉ͟ğ

Ŝ Յ̄˾γᄻ

327

Ŝ Յ̄˾̰ഀ


Śңච̝ ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડೇᎸ‫߱˘ྮݑ‬6ཱི ᓑඛ࿪ྖĈ13.38633929 ᒉຽีϫĈͫᔦफ़நăᛧࢴ ய‫ݡ‬পҒĈңච̝۞٢ൕᔦ‫ࠎݡ‬ᅕ෉Ϩ҇ᔦĄͽͫࡓࠒ್ͫˢ඘ᅚᔦ‫غ‬ĂᖣϤࣧؕͫ൐஽੓ႋ ፺୻഼Ą፲ࡓ۞ࠒͫĂ್፵д‫ܛ‬เ඘ᅚᔦ̰Ăࠒࢶᇡᆄ۞ੱੱঈिĂѣҾ‫็ٺ‬௚Ϟ೻ᄃ࿪Ⴣᚤ ۞፳൓͞ёĄ༊஀˯ᔿ့۞ਁѿ۷ॡĂᖳಱ፧ࢢ۞ൄ‫ק‬ՏՏಓᏹᝬ‫ࣇމ‬၆࡚‫ે۞ק‬඾Ăΐ˯‫׎‬ ᙹᖬ็௚၈າ፾౹۞ൄ‫ק‬Ăддౌឰˠຏ‫זצ‬к̮फ़ந۞‫࡚ק‬ዩፁĄੵ˞஀ѿ҇γĂֹϡ઼࡚ QSJNFඈ৺۞౤৺Ւ६ͱ҇Ăᖳಱ۞‫̶܅ڵ‬ҶӮ̹ͷ௟ቜĂ஀ҌˬҌ̶̣ሢĂҒ፨Ӕனৰ ့ĂᏉ‫ࣼٺ‬Ҏ̝ม۞წ૜໣့˾ຏĂಝჍߏ‫۞̰ظ‬෹ˠঈથ‫ݡ‬Ąͫᔦ੨फ़‫݋‬Βӣኩ҇፷ᅶăᄋ ΟΒă̌˱̄ă֋ᐝ˱ăჵჴ˱ᄃͱ҇˱ඈЧё௡ЪĂߏ‫̰ظ‬౵‫צ‬ᝌ‫ࢴ۞ܓ‬ՄĂ࣎࣎གྷϤ̍͘ னχĂϡफ़၁дࢶ‫ק‬፧ࢢĂ̙ΐЇң֨ჺ጗ᄃ̼ጯአ‫۞ק‬఍நĄ ᛧࢴ͞ࢬĂ଺ୢ˘ਠͱ҇ᛧֹٙϡ۞ͱཔٕͱ✽Ăଳϡࠡෳ۞ͱཛొҜĂ˾ຏహ့Ă੨ ˯፾छ৪͞ሣ൓α͇۞ჟቜ഼ᐝ̈́ᗗకᛧĂՀਕࡎពͱ҇ώ֗۞ࢶঈĂ˵֖ͽឰ፾ᔨͱ҇ᛧ۞ ҁᝬࣇĂ៙̙඗˾Ą

֢ ʪ ʠ

ᒉຽॡมĈ22Ĉ41Ƃ25Ĉ41!Ɲ28Ĉ41Ƃ33Ĉ41

Śࢶപᔖࢲ๭പё฼ਮႢछफ़ந666 ٙдҜཉĈᄂΔξˣᇇྮα߱249ཱི21ሁ ᓑඛ࿪ྖĈ13.48732299Ą ᒉຽีϫĈപёफ़நĄ ய‫ݡ‬পҒĈĶᔖࢲ๭ķᜪЩ‫ޥ‬ཌྷĂߏ޽௺ཟྴᔖᅵࢲ۞പ៉ĂࢶപΪѣᅚ៤៉ᔖࢲ๭ѣమ኱ͪ

஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

˯ˠछ۞፾প࡚ࢴĄѝѐࢶപĂՏ༊ར͟เ‫ڃ‬ĂႢ௺ฟซ๭྆ᔖࢲĂ೩˘༕፶᝕Ăઇೀᇹᕇ ͕Ă‫ܮ‬ঐੵ˞Ⴂϔࣇ֙ࡴ̍ү˘͇۞ি౻ąѩ‫ޢ‬ଯ҃ᇃ̝ąొ̶Ⴂϔࣇฟؕགྷᒉᐠ฼ְຽĂ֭ ႙႙χ΍ЩᓏĂ̄͟˘‫ܜ‬ĂౣҌ‫ॆܕ‬ᅈֽąᔖࢲ๭࡚ࢴ۞̂Щ̙∧҃֕Ă႙႙็ᇫฟĄྍ‫ߏظ‬ ᄂ៉઱˘ᒔࢶപᔖࢲ๭଱ᝋ۞പёᐠះĂѣҋ̎૞ᛳ۞र౮Ă͍‫׎‬ච‫ٺ‬फ़நঔᔿĂૻአ‫פ‬Մາ ᔿă‫ݡ‬ኳѣܲᅪĂтଳϡགྷ߆‫ع‬ᑭរЪॾ۞Ϯ೹౦Ăफ़ந͘‫ڱ‬፾পĂٙѣᕇ͕Ӯर౮ҋᄦĂன ᕇனઇĄ ᒉຽॡมĈ22Ĉ11Ƃ33;11

666! iuuq;00diffstubjqfj/vnm/ux0ud0tfsjft/qiq@j>447'o>'qbhf>:ĂĶ311:ᄂΔ઼ᅫࢴ‫إ‬սშ৭ķ Ăຩವ ͟ഇĈ311:021039Ąiuuq;00xxx/cqu48732299/dpn/ux0ĂĶࢶപᔖࢲ๭പё฼ਮႢछफ़நშ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ311:021039Ą

328


Ś২ҁर֑ል‫ظ‬ ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડЍೇ‫ྮݑ‬5̝2ཱི ᓑඛ࿪ྖĈ13.36885494 ᒉຽีϫĈ̚ёѝᐠ ய‫ݡ‬পҒĈ‫̚ظ‬ᐠᕇೀͼౌϤҋछ̍͘ҋᄦ҃јĄΒ̄ܲ঻˞ҁᛧ൴ᅔ۞็௚ԫఙĂ˾ຏྵࠎ ඕ၁Ăߏ࠹༊‫צ‬ᝌ‫۞ܓ‬͹˧થ‫ݡ‬Ą፵ᅷ‫˞ੵߏ݋‬ϖ̙ੜ߹Җ۞ΐ‫ڵ‬୧Ы‫ڱ‬γĂඕЪன΃ˠ۞ዳ Ϡ៍‫ه‬Ă߇ࡁ൴΍፵ᅷΐϠ෉âᇹ‫זצ‬ᝌ‫ܓ‬Ą‫֑۞̰ظ‬ልଳϡপᏴ‫ૄܧ‬ЯԼౄ۞ΐो̂ซ˾ เ֑᎐ᄦ҃јĂᒉዳઉ૵Ă‫ק‬྽ࢶዔ፧ࢢĄ෹ˠঈ۞̈๪ฒᅷ˵ߏͽ็௚̍͘ᄦјĂՏ͟ౌѣ ‫۞࣎˼ܕ‬មˠዚ઴ณĂ֭јࠎధк‫૲̓ڈ‬΍઼ᄃᏐ̶ֳ̓۞छฏ‫ק‬Ąੵ˞Чё፵ᅷă֑ል‫׶‬ฒ ᅷඈགྷ‫็۞׏‬௚̚ёѝᕇγĂࣃ଀˘೩۞ߏĂώֽߏ২ηη۞छฏो͘ᐠᕇęęѯᛂ໽̄ᐝĂ ᅲ‫זצ‬ధк‫މ‬ˠ۞ಈຑĂՀјࠎѐ༼ॡഇజᏨ᜙ࢎᔉ۞࡚‫ָק‬ᐥĂЯᑕᜪ‫މ‬ᅮՐĂϫ݈҃૟఺ Њछ૱෉‫ٺ‬Տฉ˟ặă̱னࠓ΍઴Ą

֢ ʪ ʠ ஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

ᒉຽॡมĈ6Ĉ11Ƃ31Ĉ11

Śࣧ౹‫܅‬ᐎᗗĞ຋ࢲ‫ظ‬ğ667 ٙдҜཉĈᄂΔξξϔ̂྽α߱292ཱི ᓑඛ࿪ྖĈ13.36883856 ᒉຽีϫĈ̚රफ़ந ய‫ݡ‬পҒĈĶࣧ౹‫܅‬ᐎᗗķ౹ؕ‫ٺ‬ϔ઼ˣ˩˝ѐĞ3111ğ Ă༊‫ߏ่ܐ‬Ҝ‫ٺ‬ξϔ̂྽ྮय़ᐵᐵ൑ Щ۞̈‫ظ‬ĂҌ̫̏јࠎछಔ͗ፍ۞࡚ࢴЩ‫ظ‬Ă่̙‫ٺ‬ѩĂҁᔲࠎ˞ឰՀк۞ঐ෱۰‫ݡ‬ᑀ྽гϒ ௚۞‫܅‬ᐎᗗĂϫ݈Հјϲ˞ˬม̶‫ظ‬Ăੵ˞ξϔᓁ‫ظ‬γĂΩѣ຋ࢲ‫ظ‬ă̳ᐡ‫ظ‬ă‫ڒ‬഑‫ظ‬Ąઉ૵ ۞‫̋ٸ‬ᗗΐ˯፾‫۞ܝ‬ᗂϗफ़ந̈́к჌Ы‫ڱ‬Ăߏࣧ౹ӛ͔ధкᜪ‫֭ܝ˯މ‬ͷᕖ̂གྷᒉ۞৪థĄ ᒉຽॡมĈ22Ĉ41Ƃ14Ĉ11

Śఈࢲ઼̚෉668 ٙдҜཉĈᄂΔξϔᝋ‫߱ˬྮڌ‬217‫ޒ‬43ཱི ᓑඛ࿪ྖĈ13.36564647 ᒉຽีϫĈ̚රफ़ந ய‫ݡ‬পҒĈఈࢲ઼̚෉ࣧώߏฟдாՅα˩кѐ۞ำ‫̈ݑ‬Ы‫ظ‬Ą‫׎‬ำ‫ݑ‬ඎ፻ͱ҇Ăำ‫֑ݑ‬బ̣ ‫҇܅‬ඈ྽г۞ໜ‫෉ק‬Ăܑன΍˯˘΃၆็௚۞િ޺ć‫˞ז‬ௐ˟΃ೠ‫ܝ‬ˠĂϤ‫׎ٺ‬၆ॡ΃ሗ߹Լ តໂ‫ୂ׎‬ຏĂ‫׫ߏٺ‬Ღ҇྆۞Ꭴజ΅ˠೠᎤ̈́ᐷҎᜋ‫܅‬ᄘٙ‫΃פ‬Ăம‫ޘ‬ᅅăሤณҲĄ౵‫މצ‬ˠ ߺߺሄ྽۞फ़நࠎࢲ઀Ꮐࡵ‫ۇ‬కĂۡତᔉҋᐹ։ྺछ۞ͱᏀࡵĂΝϩ‫ޢ‬Ҳ໢ত઀ˣҌ˩̈ॡĂ

667! iuuq;00diffstubjqfj/vnm/ux0ud0tfsjft/qiq@j>447'o>'qbhf>6ĂĶ311:ᄂΔ઼ᅫࢴ‫إ‬սშ৭ķ Ăຩವ ͟ഇĈ311:021039Ą 668! iuuq;00ubjqfjusbwfm/ofu0vtfs0Nbjo/btqyĂĶᄂΔॠྼშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą

329


੨˯ᐹኳకԣ‫҃ۇ‬јĄ‫ֹ̰ظ‬ϡ۞֑బăኇᗂ‫⹯׶‬ᐝඈ੨फ़Ăౌߏҋछ዗ᄦćГΐ˯‫̰ظ‬Տ྽ ෉Ϊֹϡ઼࡚ซ˾۞ᚩៃ‫˘΃פ‬ਠჟᄦៃĂЯѩ̙ᅮ͉кአ‫ק‬Ăಶߏ˘྽྽ઉ૵൑࢑ፉĂ੼ෳ ̙ෳ۞ָᐥĄдિ޺˘‫ࢋؠ‬рЫ‫׶‬౵р۞ࢴՄ‫ݡ‬ኳ˭Ăఈࢲд็௚̈́౹າ‫଀פ‬։р۞πᏊĂ̙ ่Թҝ˞ώгˠ۞ࡤĂ˵ឰඛᘯ̙඗۞γ઼ࢴ‫ࣇމ‬ម៨̙̏Ą

ŚကͳĞᄂΔЍೇ‫ظ‬ğ669 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડЍೇΔྮ9:ཱི ᓑඛ࿪ྖĈ13.38532277 ᒉຽีϫĈͫᔦफ़ந ய‫ݡ‬পҒĈέ̚෹ˠঈ۞ကͳ౫ᅇᔦдᄂΔ۞઱˘̶‫ظ‬Ąᐠះֹ྆ٙϡ۞ᔦ̄Ăߏҁᔲౘ͵‫ځ‬ Աֽ̂ϥᜠ৑̋۞ҁर౮เֽ͇Ăณ֗χౄĂՏΪကјώ4༱к̮Ă̰ᔦߏિ‫̙۞׽‬ᛙ᐀Ăᔦ γߏ઼̚Οё౜ᄦјĂтѩΞឰࢴՄ۞ᔿ࡚ĂБ঻дက྆Ą‫׎‬፾छ੨͞۞࡚‫ק‬഼ᐝă౤৺ჟᏴ ۞ࢴՄăჟቜᐹ࡚۞ᐠ‫׍‬ă໢ື෭͕۞‫ڇ‬ચၗ‫ޘ‬Ăනዋ֭ಱѣᘹఙ̰உ۞ϡᐠᒖဩౌߏကͳ۞ পҒĄࣃ଀˘೩۞ߏĂͱ҇઀˵ˢᔦĂ‫ڭ‬࿅౫ᅇ഼ϗĂ҇઀૲ѣ˘۵፾প۞ࢶᅇ‫׊ݏ‬Ă˩̶প ҾĄ‫྆ظ‬ሤ኱۞੨फ़ĂкᇴҋछχౄĄ̍͘˱̄ᇅR̝γĂᔘ‫ז଀ݕ‬๴ٕ୧‫ࢶ҇۞ې‬ć٢ൕͱ

֢ ʪ ʠ

҇˱୹ΐϟਨৰăѺࢶৰ̈́҇ॳৰĂດ൓ດࢶćΩ˘ഠტЪ̍͘ ΒĂଂቸ෉ă͟ё໰፵ăঔ ᔿ‫ז‬ৰ⦚ĂՏ‫̙࠰ק‬ТĂ˭ᔦ൓8‫ז‬21̶ᛗ౵рĂϩᇅRăᐤ௛၁Ą‫྆ظ‬ˠঈ‫ࡓܜ‬Ă‫ڇ‬ચ˵ߏ ˘؈Ą‫ڇ‬ચˠࣶᗓॸĂఢ‫଀ؠ‬Җ:1‫ޘ‬ᔸ੔ᖃć഼‫˵غ‬ΐ଀‫̂͞ޝ‬ĂѣႥᐲҕă֑ჺ࠰൑ࢨֻ ᑕĄ ᒉຽॡมĈ22Ĉ11Ƃ11Ĉ11

Śໂ྽ ᔦ‫ۏ‬ęęჟቜ̈ͫᔦ66: ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડᇬᅈූ467ཱི2ሁ

஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

ᓑඛ࿪ྖĈ13.36393212 ᒉຽีϫĈͫᔦफ़ந ய‫ݡ‬পҒĈགྷ።࿅ᇴ˩ѐ۞གྷᒉĂ‫ظ‬छؕ௣ۧ޺඾ֹϡ౵າᔿ۞ࢴՄͽ̈́Ꮠ̷‫ڇ‬ચĄ‫̰ظ‬ٙѣ ۞ࢴՄĂБొౌߏҋछᚑ૜ଠგᄦү҃јĄ‫෉ڽ‬ᔦă౫ᅇᔦඈ഼ᐝ̙୹ΐˠ̍Ғ৵Ă൑๦ᆄ۞ ̚ᘽ‫ק‬ĂΞᑀ‫ז‬౵͇൒۞࡚‫ק‬Ă፾প۞˾‫ߏק‬ҁᝬ۞౵ຑĄ‫ٿ‬οᔦ‫ߏ݋‬གྷϤ͟ώซ˾‫ٿ‬οֽᄂ Гΐ˞เ֑‫܂‬ăឍቾͽ̈́າᔿ̂੻ሣᄦ҃јĂ഼‫۞ޘ‬ᔿ࡚ົឰˠ៙̙඗˾Ąѩγ‫ظ‬छҋҖࡁ൴ ۞ໂ྽ᘽᎴዳ֗ᔦă৵ࢴᔦĂ˾‫࠹ק‬༊፾পĂϺߏ̙᏾۞ᏴፄĄࢴՄ۞҇‫ࢬ͞ݡ‬Ăͱ҇ଳϡ࡚ ઼቉‫ۏ‬࿶ዳ۞щॾ೻โͱĂ҇ኳᔿ௟Ăࠎҁᝬ̳ᄮ۞౵ຑćѿ҇‫ߏ݋‬ଳϡ̱࣎̈͡ਁѿĂ҇ኳ 669! iuuq;00diffstubjqfj/vnm/ux0ud0tfsjft/qiq@j>444'o>'qbhf>3ĂĶ311:ᄂΔ઼ᅫࢴ‫إ‬սშ৭ķ Ăຩವ ͟ഇĈ311:021039Ą 66:! iuuq;00diffstubjqfj/vnm/ux0ud0tfsjft/qiq@j>448'o>'qbhf>23ĂĶ311:ᄂΔ઼ᅫࢴ‫إ‬սშ৭ķ Ă ຩವഇĈ311:021039Ą

32:


࠹༊ᔿ့ćҌ‫ٺ‬ኩ҇Ăౌߏଳϡ઼छᄮᙋDBT໢វኩ҇ĄΞᄲߏ‫ݡ‬ኳ࠹༊‫ͪ׍‬໤۞ͫᔦᐠះĄ ᒉຽॡมĈ22Ĉ11Ƃ34Ĉ11

Ś࿅ঔࢶᅇᙂ671 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડξϔ̂྽α߱23:ཱི ᓑඛ࿪ྖĈ13.36887783 ᒉຽีϫĈ̚රफ़ந ய‫ݡ‬পҒĈࢶᅇᙂࣧࠎ̂ౙα̌फ़நĂҋଂ3112ѐ‫ظ‬͹ᇀ݈‫˯ـ‬ঔ‫ݡ‬ဘ࿅‫ޢ‬Ă።གྷ3ѐफ़நࡁ տĂࡁ൴΍ዋЪᄂ៉ώ˿˾‫ࢶ۞ק‬ᅇᙂĂ֭ૻአপᄦᖳ஽۞ᔦ‫غ‬ĂΒ߁ѐᎣă‫܅‬Ϡăඎ̄ăᅇ ചඈĄ‫ظ‬छͽ྽г˯ঔࢶᅇᙂࠎ٢ൕ෉ĂΩ೩ֻࢶᅇኇᄃᗗග̙Ыᙂ۞ᜪ‫މ‬Ąࢶᅇᙂ̶̙ᅇă ̈ᅇă̚ᅇă̂ᅇĂ૟ࠓ࿅۞າᔿࡓ㇕Ăΐˢֽҋ̂ౙ۞к჌ࢶफ़Ăᙂ҇࿸႕‫ݓ‬၁ăᙂჼᖳ ධĂ΄ˠ˾ጎ঻ࢶĄ

֢ ʪ ʠ

ᒉຽॡมĈ28Ĉ11Ƃ14Ĉ41

Śᇀٗ‫މ‬छ࡚ࢴ672 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ೶̼Δྮ231‫ޒ‬31ཱི

஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

ᓑඛ࿪ྖĈ13.36576297 ᒉຽีϫĈᄂёफ़ந ய‫ݡ‬পҒĈҜ‫ٺ‬೶̼થ઻‫۞̰ޒ‬Ķᇀٗ‫މ‬छ࡚ࢴķ Ă೩ֻ‫މ‬छ˾‫۞ק‬फ़நĄഅߏ଄ᇀ۞र౮ጾ ѣ˟˩ѐͽ˯۞ᇀᘹགྷរĂ่̙ܲѣ྽г‫މ‬छ‫ק‬ĂՀᏉЪ̝݈۞གྷរྻϡд‫މ‬छ෉۞Լ։Ă૟ ྵ็௚۞‫ڵ‬ăᛦă۲۞‫މ‬छ෉পᕇĂԼࠎྵ୻୶ă͌‫˾۞ڵ‬ຏĄᆊॾπ၁ͷ෉ҒᖳಱĂஎ‫ܢצ‬ ‫˯ܕ‬঱୉̈́ҝछ۞ಈຑĂՏ‫ז‬ϡᐠॡม૱૱੼‫ڈ‬႕ळĄ ᒉຽॡมĈ22;11Ƃ32;11Ą

Śᄂ៉͵ࡔа‫ק‬ˠ͛ᐠះ673 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડξϔ̂྽α߱258ཱི ᓑඛ࿪ྖĈ13.36893688 ᒉຽีϫĈᄂёफ़ந ய‫ݡ‬পҒĈᄂ៉͵ࡔа‫ק‬ˠ͛ᐠះ่̙ߏ˘छֳϡᄂёफ़ந۞ᐠះĂՀߏ̺੓‫͟ټ‬Ϡ߿аጸ۞ г͞Ą‫̰ظ‬ᕚన˞ధк͟ፂॡ΃̣̈́˩ѐ΃۞Ϡ߿͛‫ۏ‬Ă̺ጸ੓ధкˠ̈ॡ࣏࢔дг˯‫ە‬඾

671! iuuq;00diffstubjqfj/vnm/ux0ud0tfsjft/qiq@j>447ĂĶ311:ᄂΔ઼ᅫࢴ‫إ‬սშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ 311:021039Ą 672! iuuq;00diffstubjqfj/vnm/ux0ud0tfsjft/qiq@j>444'o>'qbhf>21ĂĶ311:ᄂΔ઼ᅫࢴ‫إ‬սშ৭ķ Ăຩವ ͟ഇĈ311:021039Ą 673! iuuq;00ubjqfjusbwfm/ofu0vtfs0Nbjo/btqyĂĶᄂΔॠྼშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą

331


᪃ͿᇾĂЫ඾̂௕˫̣૾ᚵ৾ѣ඾ໂ੼Ғ৵۞ Ꭴ‫ڍ‬Ăᖼ඾࿪ྖᏱ੓छछ੧Ăᓀࡕ፟۞ኼ‫็ڕ‬ ΍ඍăඍඍඍăඍăඍඍඍ۞ᓏࢰĂ˯൴୧۞ ̂ॡᛗĂдፋᕇॡ൴΍Οҁ۞ಡॡᓏඈඈ఺ధ кආѐॡ۞੃ጸĄ̙͌ˠֽ‫఺ז‬ĂԜ‫֕ق‬ซ̣ ˩ѐ΃۞ॡЍᐋ྽Ąᘃᖞঈ‫ڤ‬༊൒ಶࢋລ੨ᘃ ᖞ۞࡚ࢴĂ‫̰ظ‬౵‫צ‬ᝌ‫ߏ۞ܓ‬ኩ҈ଵĂܑϩฒ ਑ăᔿ࡚кϗćΩγᔘѣధкΞͽ࠻΍ᇀरѣ ඾၆Οѝ࡚ࢴሤຑᄃિ޺۞྽гᄂёफ़நĄΞ ᄲߏ˘ม֖ͽឰˠ̈੩ᜬजăኘ͇ᄲгăˬ̣

Ŝ ᄂ៉͵ࡔа‫ק‬ˠ͛ᐠះ

р̓ჸᐠ۞ᘃᖞᐠះĄ ᒉຽॡมĈ22Ĉ41Ƃ25Ĉ41Ɲ28Ĉ41Ƃ33Ĉ11Ğฉ˟Ҍฉ͟ğ

Śᕇͪሁ674 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫ྮڌִݑ‬α߱72ཱི2ሁĞ‫ظִݑ‬ğ

֢ ʪ ʠ

ᓑඛ࿪ྖĈ13.9823779: ᒉຽีϫĈѯকफ़ந ய‫ݡ‬পҒĈଂ‫ࡻ۞૶ܛ‬ฯăཏ‫ܯ‬जĂ‫ૺז‬ຑࠠăषԠᇝजĂᕇͪሁͽ̼͛ˢ෉Ăឰࢴ‫މ‬មឳĂ ҃ι็ٚѯক྽гၙ̍௟߿۞஗አ͞ёĂ˵ឰೀͼঐε۞ҁ෉଀ͽࢦᒔາϠĄ ĶಱෳΨ̼ᗗķ ଀А዗˯˘ፋ͇ĂГ٣˿থ˯α࣎̈ॡĂ̙А࿰ࡗ̙ҖĄ̈᝕Β‫̙ߏ݋‬Ξ᏾࿅۞٢ൕᕇ͕Ą˩ ˝ၦ۞̈᝕ΒĂ೩੓ֽည౅‫ځ‬፶᝕Ă‫˭ٸ‬Ν‫ߏ݋‬Ѻၦළ‫܅‬Ăโͨኩჿ̰҇ᐤᔘΐˢ˞ҁϓᗗ੼ ഼ćՏ͇னϡՒ̳ăՒϓ۞ᙂ҇‫׶‬ᙂเઇјĶᙂเ̈᝕ΒķՀߏᔿமć‫ݡ‬ᑀॡ۞ࢋథߏĶᅅᅅ ӵăνΠ।ăટତΒăА‫ݡ‬഼ă‫ޢ‬ᑀᐤķ Ą‫̀ډ‬ௐ˘Щ෉ĶҘസዖ౦ķ Ă˵ߏ‫ظ‬छ۞ଯᖧĄ̈

஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

፜ă߹ͪăѯ‫ݑ‬ˠछჟቜᕇ͕рਮͪĂӱдᕇͪሁ۞͢ᐎ඄‫˭܅‬Ă‫ݡ‬ᑀ఺፧፧ᛂ‫קࢲډ‬Ă฼ࢴ ‫چ‬රࠎ˘჌̼͛‫קݡ‬ĂࠤҌߏ˘჌͛ጯຍဩĄ ᒉຽॡมĈ22Ĉ11Ƃ25Ĉ11ć28Ĉ11Ƃ33Ĉ11Ğπ͟0઄͟ğ

674! iuuq;00ubjqfjusbwfm/ofu0vtfs0Nbjo/btqyĂĶᄂΔॠྼშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą

332


ௐ˟༼ ள઼फ़ந ŚO!QMVT࡚ёᐠះ675 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱285ཱི2ሁ ᓑඛ࿪ྖĈ13.3681:4:4 ᒉຽีϫĈ࡚ёफ़ந ய‫ݡ‬পҒĈO! QmvtߏᄂΔ‫ڌ‬ડնฟ၌̙˳۞࡚ёᐠះĂ‫ظ‬͹ˠเАϠ˘Ѩॠ࡚۞གྷរĂᐠᕇ۞ ࡚‫࠹΁΄ק‬༊ᙱԞЯ҃ශϠฟన࡚ёᐠះ‫ه‬ᐝĂֶ඾ώ֗‫˩ܕ‬ѐ۞ᐠ฼གྷរĂ֭পདॠ࡚кѐ ۞͹ᇀĂฟన˞఺ม·႕Ķ࡚ķ‫۞ק‬ᐠះĄྍ‫ظ‬ᐠᕇࢲ‫ק‬፾छ྽гĂឰధкЫ࿅۞‫ౌ̓ڈ‬៙ရ ̙̏Ăฟ၌̙˳ಶѣధкಫវֽ݈ଯᖧಡጱĂ‫̍͘ͽ̚׎‬ᄦү۞႔ಢଵপҒੵ˞࿸၁кϗͽ γĂ̙күአ‫ק‬Ăࢋᜪ‫މ‬Ы΍઼࡚˯Ᏼͱ҇ᔿ࡚۞р‫ݡ‬ኳĄЧ჌࡚ёᐠᕇଂฟࡤ݈෉ă͹ࢴă ฼‫זݡ‬மᕇᏴፄᖳಱĂϡᐠᒖဩ૲඾࡚ё‫ا‬छ۞ฏՅࢲĂߏࣃ଀Шຑр࡚ёᐠᕇ۞‫ࣇ̓ڈ‬ଯᖧ ϡᐠрг͞Ą

֢ ʪ ʠ

ᒉຽॡมĈ22Ĉ11Ƃ33Ĉ11

஑ Ͳ ణ

ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડೇᎸΔྮ3:3ཱི

ࠛ ࡵ ು ᔈ

Ś‫ځ‬঴Оκᐠះ676 ᓑඛ࿪ྖĈ13.36192577 ᒉຽีϫĈОκ෉ ய‫ݡ‬পҒĈ྽г۞Оκ෉Ăᗂफ़ߏࢦᕇĄ‫ځ‬ ঴Оκᐠះ۞‫ࣴש‬ѣ඾፧ࢢ۞ໃࢶĂᅇ‫˵ޘ‬ ߏໂָĂລ੨ЇңࢴՄౌߏ඗੨Ą఺྆۞‫ש‬ ࣴ౦⚝Ă‫ࣴש‬дᔦ̚ᖙᛡႋજĂΐˢ౦ᐝă ౦҇ăቸ෉ĂͽࢴՄ۞ம‫ޘ‬ΐ˯‫ࣴש‬ώ֗۞ ຋ᅇĂឰ‫ק‬྽ត଀‫ޝ‬পҾĄΩ˘྽٢ൕ෉ಶ

Ŝ ‫ځ‬঴Оκᐠះ

ߏĶΐкΐкķĂ‫ޝ‬ѣ኷۞ЩфĂ఺ߏϡቸ ෉ăకă੺࿚ᓥ̈́ኇͯĂГΐ˯຋ᅇ۞‫܅‬Ϡᗂٜ‫҃ۇ‬јĂЫ੓ֽኇͯ࠹༊ฒ਑Ă⬏˯‫܅‬ϠᗂĂ மமᛦᛦᅇᅇĂѣ඾ᄲ̙΍۞ຏᛇĂߏОκ۞྽гָᐥĄΩγ෉ҒкᇹĂЍߏฺಶѣк჌Ᏼ ፄĂੵ˞ϨฺγĂᔘѣเᓣฺ̈́৷ໃϗฺĂౌѣ඾পঅ۞ࢲ‫ק‬ćՒ▫ă໫౦ٜᅇᗂăࠓࢶᏁᅷ ඈĂౌߏ࠹༊྽гОκࢲ‫෉߶ݑ۞ק‬Ą ᒉຽॡมĈ22Ĉ11Ƃ26Ĉ11Ɲ28Ĉ11Ƃ32Ĉ11

675! iuuq;00diffstubjqfj/vnm/ux0ud0tfsjft/qiq@j>445'o>'qbhf>6ĂĶ311:ᄂΔ઼ᅫࢴ‫إ‬սშ৭ķ Ăຩವ ͟ഇĈ311:021039Ą 676! iuuq;00ubjqfjusbwfm/ofu0vtfs0Nbjo/btqyĂĶᄂΔॠྼშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą

333


Śࢳ౧‫ا‬੧‫ޏ‬677 ٙдҜཉĈᄂΔξ೶̼Δྮ231‫ޒ‬27ཱི2ሁ ᓑඛ࿪ྖĈ13.36251118 ᒉຽีϫĈ͟ёफ़ந ய‫ݡ‬পҒĈѣ඾࡚‫ק‬ᄃॡ‫إ‬ٙඕЪ΍۞ࢳ౧‫ا‬੧‫ޏ‬Ă೩ֻБ͞Ҝ۞฼ࢴ‫ڇ‬ચĂଂѝᐠă̾ᐠă ˭̾ਮ‫୎ז‬ᐠăञ؆ඈĄϤഅ࢒͟ώࡁ௫౹үफ़நĂͷጾѣ෹࿅21ѐͽ˯͟ώफ़நགྷរ۞र౮ ֽనࢍ΍௑Ъ็௚͟ώफ़நჟৠᄃჟቜ౹ຍ۞फ़நĄ༊൒˵Ξͽኛर౮ࠎ‫׎‬ᄦү෉ಏ˯ٙ՟ѣ ۞फ़ந੨෉Ą‫ظ‬छિ޺Տ͟ଳϡ౵າᔿ۞ࢴՄֽᄦүĂᆊॾ˯‫࠹ߏ˫ݒ‬༊Ъநπ၁۞ĂΞᄲߏ ̂ி̼۞ঐ෱ᆊॾΐ˯‫ۏ‬෹ٙࣃ۞ֳ‫צ‬Ą ᒉຽॡมĈ18Ĉ41Ƃ33Ĉ11

Ś঍ԗ঍ёॡ‫إ‬फ़ந678 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડೇᎸ‫߱˘ྮݑ‬4:ཱི8ሁ ᓑඛ࿪ྖĈ13.98839279 ᒉຽีϫĈ঍ёफ़ந

֢ ʪ ʠ

ய‫ݡ‬পҒĈ঍ԗĂֽҋ঍઼ۢЩ۞T'Qᐠ฼ะဥĂ఺࣎‫ݡ‬ൕĂд঍઼ಶѣ231छᐠះćᇀरཏ ᄃࢶफ़ౌֽҋᓁ̳ΦĂૻአ૞ຽ঍઼‫ק‬Ą঍ԗͽॡ‫࡚إ‬㒜ࠎ͹ᗟĂૻአĶ୻າҋ൒ķ Ķࢶਨ᝚ ˠķ۞ઉ૵ໄ‫ه‬Ă૟඿ؒཧăᕤᕡăࢶࡱă‫ࣴש‬ඈࢶঈ೤ˢາᔿࢴՄ̚Ă֭ͷ࣒ϒአ‫ק‬ĂᏉˢ ధкᄂ៉ˠ૱Ы۞ࢴՄĄညߏ঍઼ˠ͌ϡ۞ᐲ҇Ăລ੨঍ёአफ़Ă‫ܮ‬јࠎ౹າ۞ฟࡤ෉ćΩγ Ҙᐠ۞හ˧ͱ҇Ăͯᓠࢶথ‫ޢ‬Ă˵ј˞ߊᅇͷࢶ۞າ঍‫ק‬Ąྍ‫ظ‬ฟ˞‫˩ܕ‬ѐĄ3118ѐ‫غ‬ՀЩă ᆊॾГአҲĂֻᐠ͞ё˵Հី߿Ąੵ˞̚ᐠᄃ୎ᐠĂᔘѣથຽ̾ᐠă˭̾ਮćᇀरཏ˵Ξ࿰ࡗ ‫ڇعז‬ચĂณ֗ఢထ঍ёQBSUZ۞फ़நĄ ᒉຽॡมĈ22Ĉ11Ƃ32Ĉ41

஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

Śำ‫ݱ‬঍቞࡚ࢴ679 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડೇᎸΔྮ342‫ޒ‬3ཱི ᓑඛ࿪ྖĈ13.382:7638ă13.382:7862 ᒉຽีϫĈ঍቞फ़ந ய‫ݡ‬পҒĈำ‫۞ݱ‬फ़ந჌ᙷĂΒӣ˞ำ‫ݑ‬ă঍઼̈́቞ոˬ࣎гડ۞࡚ࢴĂᓾՐ۞ߏछฏ˾‫ק‬Ă ෉Ғߊϡ͕ͷкᇹĄ‫̚׎‬ҋᄦ቞ёኇᗂĂߏགྷ࿅ధк྽ͅᖬ۞જүĂឰኇ̄۞ࢶ‫ק‬Հΐ፧ࢢĂ

677! iuuq;00diffstubjqfj/vnm/ux0ud0tfsjft/qiq@j>448'o>'qbhf>:ĂĶ311:ᄂΔ઼ᅫࢴ‫إ‬սშ৭ķ Ăຩವ ͟ഇĈ311:021039Ą 678! iuuq;00diffstubjqfj/vnm/ux0ud0tfsjft/qiq@j>446ĂĶ311:ᄂΔ઼ᅫࢴ‫إ‬սშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ 311:021039Ą 679! iuuq;00ubjqfjusbwfm/ofu0vtfs0Nbjo/btqyĂĶᄂΔॠྼშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą

334


ोֽٜ‫෉͕۩ۇ‬Ăኇᗂᄃ۩͕෉ఀ·̶஄ЪĂЫ੓ֽ‫෉ܦ‬਑ͷࢶĂߏ఺྆۞٢ൕ෉ĄΩγ͡‫ܪ‬ ኇᅷĂ‫ޘݓ‬ዋ̚ăγϩฒ਑ĂЫ੓ֽ̙ົ‫ڵ‬Ꮅͷஜ˾Ă˵ߏ٢ൕ̝˘Ą఺྆۞෉ҒкᇹĂညߏ ‫͢ܦ‬ϝ഼ăำٜച౫ᗗă‫ګۇ‬ৰăำᗂࡵ̄̈́ำ‫̂ݑ‬ᓠͯඈć˾‫ק‬྽гĂᆊॾ၁дĂ‫ڇ‬ચ˵‫ޝ‬ рĄ‫۞̰ظ‬྅⭕Ϻᅲ‫׍‬পҒĂాᐠ‫׍‬஭ሹ˵Ᏼ۞ໂࠎѣ‫ק‬྽Ăॸ˯ѣำ‫ݱ‬পᄦ۞ॸ̑ĂโҒ۞ ቢ୧৳ྮĂѣᕇᙝᘟࢲ‫ק‬Ă˵ѣᕇࣧҝϔ۞ဦᛡຏᛇĂΐ˯‫ޖྵ̰ظ‬ຳ۞፶ЍĂϡ੓ᐠֽĂឰ ˠԜ‫ق‬ѣཉ֗ৠ৪ளા۞ຏᛇĄ ᒉຽॡมĈ22Ĉ41Ƃ25Ĉ11Ɲ28Ĉ11Ƃ33Ĉ11ĞՏ͟ğ

Śਭකཤ67: ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડϔϠ‫ྮڌ‬4߱246ཱི3ሁ ᓑඛ࿪ྖĈ13.36569999 ᒉຽีϫĈҘёफ़ந

֢ ʪ ʠ

ய‫ݡ‬পҒĈྍ‫ظ‬ᏴϡϜѼ࿶ዳ۞VTEB! Qsjnf౤৺ͱ҇ĞயณΪΚξಞ۞3&̙‫ז‬ğ Ăͽ౵ࣧؕ ۞஗አ͞‫ڱ‬Ąϡරͩ2911‫ͫ˯ޘ‬থҌγϩሢă‫ދ‬ҝᔿ࡚۞҇ϗĂ౵‫ޢ‬Ϊϡࡧചᄃៃ͐አ‫ק‬Ă֖ ͽЫ΍ͱ҇۞ࣧ‫ק‬ĄЫ౤৺ͱଵĂ౵ָ۞ሢ‫̶ˬߏޘ‬Ąˬ̶ሢ۞ͱଵĂົ‫˯ٸ‬࿰ሤ‫ז‬රͩ611 ‫۞ޘ‬ᐠሹ˯ĂᐠሹᔘົА๮˯˘ᆸͱ‫ڵ‬ĂЯѩਖ਼˯ॸࡗ̶̣̏Ăˢ˾౵ᔿ࡚Ą̙Ыͱѿ҇۞ᜪ

஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

‫މ‬Ă˵ѣ౦ᙷăঔᔿΞᏴĄଂ፫߷າᔿซ˾۞߿ᐷኇĂՏ͟ࢨณ21੸Ă୻ᄐٕ↍থ࠰ΞĂॡ ᆊĂՏ‫ࡗމ‬4ă5˼̮Ąࡶ࿰ზѣࢨĂΞྏՏ‫މ‬:61̮۞ᐷኇԍĂٕ˾ຏ፧ࢦ۞ᐷኇ഼Ą ᒉຽॡมĈ22Ĉ41Ƃ34Ĉ11

ŚઈҹથˠĞUsbefs!Wjd(tğ681 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડϔϠ‫ྮڌ‬4߱246ཱི8ሁ ᓑඛ࿪ྖĈ13.3656:::: ᒉຽีϫĈҘёफ़ந ய‫ݡ‬পҒĈ೩ֻֽҋ֧ࠟκҘֲ۞ᕲথ࡚ࢴĂͽ͢Մࠎ፼फ़۞็௚ቍথᚤΟ‫ڱ‬ᕲᄦ͞‫ڱ‬Ăአᄦ ΍ᕲথኩ҈ଵĂआ‫ރ‬лႳԓ౦ĂചៃΗᗗĂᕤᕡ៦౦ඈ΄ˠࢴ޽̂જĂ‫ݬ‬ୱˬ͎۞࡚‫ק‬Ąੵ˞ ֧ࠟκҘֲ۞࡚‫ק‬γĂઈҹથˠᐠះ۞ሤ૲ࢲ‫ק‬አ੧Հߏ˘඗ĂჷЩБ஧۞Ķ౪঍ķ ĞNbj Ubjğ ĂĶໃफ̝᝽ķ ĞCbijbğ ĂĶॿፘͪ‫ڍ‬੧ķ ĞQfbdi! Usffğ ĂĶঔ࢕˯૟ķ ĞObwz! Hsphğౌߏ ౵‫׍‬஽Щ۞ᗗԍ੧ćΩѣ̣˩ዶ჌፾౹‫܅‬ёአ੧ă‫ש‬પඈ฼फ़ĄТॡՏ୎ˣᕇΗ੓Հѣனಞ MjwfႊભĂឰˠՕওд፧‫ݓ‬࿩੿۞ሄᓏ̚Ąᐠះፋវనࢍͽ̂໨гࠎ̮৵Ă‫̰ظ‬ᕚ࿹·႕μ ‫ޥ‬Ăּтч᜕ৠುߗă͘ᘱፘϩጨ৽ă੼Հ൪үඈĂాᐠ‫׍‬੧ጡ˵ყѣဦᛡĂ߶໕፧‫ݓ‬ሤ૲फ

67:! iuuq;00diffstubjqfj/vnm/ux0ud0tfsjft/qiq@j>445'o>'qbhf>3ĂĶ311:ᄂΔ઼ᅫࢴ‫إ‬սშ৭ķ Ăຩವ ͟ഇĈ311:021039Ą 681! iuuq;00diffstubjqfj/vnm/ux0ud0tfsjft/qiq@j>445'o>'qbhf>4ĂĶ311:ᄂΔ઼ᅫࢴ‫إ‬սშ৭ķ Ăຩವ ͟ഇĈ311:021039Ą

335


ᑎࢲଐĄྍᐠះٙᒉౄ΍ᅈᗓဧᛱĂ͵γॿ໚۞ຏᛇĄ ᒉຽॡมĈ22Ĉ41Ƃ34Ĉ11

Ś౻༄೻౤৺ͱ҈ଵᐠះĞMBXBSZ(Tğ682 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱249ཱི23ሁ ᓑඛ࿪ྖĈ13.48732423 ᒉຽีϫĈ࡚ёफ़ந ய‫ݡ‬পҒĈҜ‫ٺ‬ᄂΔξִර‫۞ݱ‬౻༄೻ᐠះĂҫг෹࿅411‫؀‬Ăѣ˘࣎ฟ‫ٸ‬ё۞

͹ᐠះ̈́

6! ࣎፾ϲ۞ռˠჸົះĂΞͽТॡटৼ431࣎ͽ˯۞ळҜĄ֕ซ߄੼̱Ѽ۞ฟ‫ٸ‬ё͹ះĂΪ֍ నࢍरͽܺར۞ன΃ቢ୧಼̈́̂ࠟሬᙡᒒࢬĂӔன̂ጡ۞۩มຏĂყͽᘹఙّ፧‫۞ݓ‬Ο‫̮׏‬ ІĂтᐎ‫܅‬ᓄኑ۞ࣧ͢ᙡ॰ٕߏԜ̚Ο͵ࡔ࠼ൕĂឰྍᐠះ‫ؤ‬тё຋۞᝭ๆෳ୉Ăणϯ඾Ҳአ ۞රᚊĄ‫ظ‬छિ޺ଳϡ઼࡚ྺய‫ົםݡ‬ĞV/T/E/B! Qsjnfğෞ‫۞ؠ‬౤৺ͱ҈ଵĂགྷ࿅αฉሢ јĂΐ˯፾छአ‫ק‬फ़۞዗ᄦ̈́໢ଠͫথĂක୮՟ѣ঎෱҇ኳώ֗۞ᔿமൄ‫ק‬Ă֭Ᏼϡ઼࡚੺࿚ ᓥ‫ົם‬ᄮᙋ̝ซ˾੺࿚ᓥລ੨Ą˵ᙱَд઼࡚۞౻༄೻ᐠះĂ‫ــ‬Ξͽ൴ன‫֧ݣ‬ᅊ჊পă̜ҥ ර஽࿲ٕߏ௻६Ϋ‫ֱ఺ڌ‬р඿๵λߐ۞ᖸྫĄ

֢ ʪ ʠ

ᒉຽॡมĈ22Ĉ41Ƃ25Ĉ41

Śਪࢶ஼̄ĞGjopddijpğ683 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડϔϠ‫߱ˬྮڌ‬224‫ޒ‬8Ԙ26ཱི ᓑඛ࿪ྖĈ13.36583628 ᒉຽีϫĈҘёफ़ந ய‫ݡ‬পҒĈਪࢶ஼̄ٙѣ۞ᐠᕇĂౌߏ‫ܜظ‬кѐֽϡ͕ࡁ൴Гአ੨۞౹ຍफ़நĂੵ˞Чёཌྷ̂ Ӏᛧă↍থăཌྷё٣ᖠγĂՀΒ߁‫ܧ‬૱‫צ‬ᝌ‫۞ܓ‬ᄎᅇ̈ਪࢶ჆থѿ۷ଵă჆থ౤৺Ւ६ͱଵă

஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

ᕲথᇇ઼ᅕ෉ኩཙĄჟቜइᐠ۞഼‫ݡ‬ă݈෉ăமᕇă฼फ़Ϻѣᖳಱкᇹ۞ᏴፄĄ‫׎‬மᕇ࠰ࠎ͘ ̍ҋᄦĂ͍‫ߏ׎‬٢ൕமᕇęę೩ٛѼᛂĂѣညД୼୽ӵ͕ਠ۞̙Т˾ຏĂߏ̙᏾۞ᐠ‫ޢ‬ᏴፄĄ ᒉຽॡมĈ22Ĉ41Ƃ33Ĉ11

682 iuuq;00diffstubjqfj/vnm/ux0ud0tfsjft/qiq@j>445'o>'qbhf>4ĂĶ311:ᄂΔ઼ᅫࢴ‫إ‬սშ৭ķ Ăຩವ ͟ഇĈ311:021039Ą 683 iuuq;00diffstubjqfj/vnm/ux0ud0tfsjft/qiq@j>445'o>'qbhf>27ĂĶ311:ᄂΔ઼ᅫࢴ‫إ‬սშ৭ķ Ă ຩವ͟ഇĈ311:021039Ą

336


ௐˬ༼ ᎣᅷҘᕇᙷ Ś˯‫ݱ‬Ꭳᅷ̈⯴684 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડೇᎸΔྮ479ཱི2ሁ ᓑඛ࿪ྖĈ13.36121172ᖼ2:ă1:33.819763Ą ᒉຽีϫĈҘёᎣᅷᛧΒ ய‫ݡ‬পҒĈ‫ڇ‬ચ‫ܛٺ‬Ꮙࠧ۞ҁᔲ߸ߵπАϠĂࣧώߏҘΔ̂ጯ۞NCBĂጴᖣ඾၆࡚ࢴ۞ሤ ଐĂฟన˞ͽࡻ͛Ķvqupxoķ‫׻‬Щ۞Ķ˯‫ݱ‬Ꭳᅷ̈⯴ķ Ą

Ϥ‫ٺ‬ҋԧഇధࢋͽĶ͇൒ăಏ৷ă

‫࡚ק‬ķүࠎᛧΒ۞ώኳĂ߇‫̰ظ‬౵‫׍‬পҒ۞ய‫ߏݡ‬Ӏϡ͇൒ᅔϓĂགྷ࿅‫ܜ‬ॡม൴ᅔᄦү҃ј۞ ᖞ‫̋ܛ‬ҁᛧᛧΒćΩγᔘѣᔿ֯࿍ᄃࢶਨଜࢲϹᝑ۞ਨఅᔿ࿍హᎣăͽቸ෉̈́ࢶफ़ࠎ͹۞ᘲઙ ϣ๩౎෉ᛧΒăഴᎤҲ਌۞഼჌ࡓ֑ăዳϠ‫ۿ‬౫ࡓ֑ăᛦ˾‫ݣ۞ק‬೻‫׶‬አநФΦͽ̈́౹ຍ‫ܛ‬ካ ረ۞ᆂ୨ฒඈౌߏྍ‫۞ظ‬٢ൕથ‫ݡ‬Ą ᒉຽॡมĈ18Ĉ41Ƃ33Ĉ26ĞՏ͟ğ

֢ ʪ ʠ

Ś‫׶‬Ъૅᅷ‫ظ‬

஑ Ͳ ణ

ᒉຽีϫĈ̚ҘёᎣᅷăᛧΒ

ࠛ ࡵ ು ᔈ

ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડᛝ‫ූګ‬85ཱི ᓑඛ࿪ྖĈ13.38787617ă38797593

ய‫ݡ‬পҒĈ‫׶‬Ъૅјϲ‫͟ٺ‬ፂॡഇ̂ϒ˝ѐ Ğ2:31ğ Ąߏ‫̋ڗ‬гડ።Ϋ౵ଊ˳۞ᅷ‫ظ‬Ą‫ظ‬ छௐ˘΃኱Ꭳᅷăᛦ̳ᅷĞᚶЍᅷğćௐ˟ ΃ᆧΐ̚ࡌ͡ᅷăု౦ăုॿඈ૞ຽᎣᅷć ็Ҍௐˬ΃Ăͽᆡड፟ࠎથᇾĂᄦүࢎ૓ಈ ᅷćனдߏௐα΃ĂϠய჌ᙷՀΐᖳಱĂੵ

Ŝ ‫׶‬Ъૅᅷ‫ظ‬

˞ҘᕇᛧΒγĂࢎ૓ಈᅷăုॿăုᅷăᆂ ୨ฒăქ֑⎥ăϨ֑Ւᐤᅷඈ็௚Ꭳᅷౌᅲ࢑஽ЩĂ͍‫ߏ׎‬Ϩ֑ՒᐤᅷĂफ़к၁дĂம̙҃ ᎵĂߏ౵ሤ‫۞ܝ‬͹˧થ‫ݡ‬Ą ᒉຽॡมĈ̾̚Ҍᛝ‫ූګ‬؆ξᒉຽॡมඕՁ

ŚָᇇᎣᅷ685 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬99ཱི ᓑඛ࿪ྖĈ13.98989297Ɲ13.3875778:Ğ็ৌğ ᒉຽีϫĈ̚ҘёᎣᅷăᛧΒ ய‫ݡ‬পҒĈྍ‫ظ‬јϲ‫ٺ‬ϔ઼̱˩αѐĞ2:86ğ ĄҁᔲౘૅೆĂҋ̈छဩళ቎ĂҝдࡺॷᎩࡿ྆ ᗉ۞ঔᙝĂछ㝯ͽॏ౦ჯϠĄЯρѐॡ࠻‫ז‬γгᏖϠ۞ዐ‫ࣇ࣯࣯ا‬ٙ૲а۞ᛧΒăᎣᅷඈĂ‫ٺ‬ 684 iuuq;00ubjqfjusbwfm/ofu0vtfs0Nbjo/btqyĂĶᄂΔॠྼშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą 685! iuuq;00ubjqfjusbwfm/ofu0vtfs0Nbjo/btqyĂĶᄂΔॠྼშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą

337


ߏฟؕ၆఺჌ଂ՟֍࿅۞‫ڌ‬ҘயϠ፧‫۞ݓ‬Ꮈ኷Ăซ҃‫ז‬ၓ̼˟ͪ༊ઇᎣᅷ۞ጯवĂࡁտጯ௫ᄦ үᛧΒăᆂ୨ฒăҁ૔ᅷă͉วᅷăქ֑⎥ඈ‫ܜ‬྿αѐк۞ॡЍĄ˩ˣ໐֤ѐ΍रĂ੸֗Δ˯ ‫ז‬ᄂΔχ޸Ă።གྷ˞кछۢЩᅷ‫ظ‬Ăԫఙ˵෸ֽ෸јሢĄ‫̱˩˟˞ז‬໐Ăౘҁᔲฟؕຐѣ˘छ ᛳ‫ٺ‬ҋ̎۞‫ظ‬ĂϤ‫ޝߏ̙ܛྤٺ‬кĂࣣฟؕΪߏ࣎̈̈۞‫ࢬظ‬ĂҜд‫̣߱ྮڌִݑ‬388ཱིĂᔘ ࣘ኱ࢶඵηৰඈĄϤ‫ٺ‬ҁᔲ၆Ꭳᅷ۞ᄮৌᄃે඾Ă෸ֽ෸‫צ‬ᇃ̂ᜪ‫۞މ‬ಈຑĂᓝ˲΍઼ਖ਼ᖃٕ ᗥᙑ઼̰γᏐ̓Ăָᇇ۞Ꭳᅷ˘ۡߏధкᄂΔˠ۞ࢵᏴĄ ᐛᐛᒔረ˵֍ᙋ˞ָᇇᎣᅷ۞р˾༫Ąϔ઼˝˩̣ѐĞ3117ğၷᒔௐ˘‫ب‬ᄂΔᆂ୨ฒ͛ ̼༼Ăࣧ‫ק‬ᆂ୨ฒ‫ܛ‬ካረ݄࢕Ąϔ઼˝˩̱ѐĞ3118ğၷᒔᄂΔௐ˟‫ب‬ᆂ୨ฒ̼͛༼Ă౹ຍᆂ ୨ฒ‫ܛ‬Ᏼረ݄࢕ćТѐϺᒔ଀ௐ˘‫ب‬ᄂΔᆂ୨ฒ྿ˠᔈᅙൕረĄϔ઼˝˩˛ѐĞ3119ğ ĂĶቺ ෸అᆂ୨ฒķၷᒔᄂΔ˩̂ҡ͘ᖃćТѐϺၷᒔᄂ៉Ѻ̂៍Ѝপய౵ָˠঈࢲำረĄ౅࿅ᖎಏ ۞ᆂ୨ฒĂдָᇇᎣᅷ۞̙ᕝࡁ൴̝˭Ă่̙౹΍፾˘൑˟۞າ˾‫ק‬Ă˵ԯᄂΔ፾౹۞рЫҡ ͘ᖃଯШ˞Б͵ࠧĄ ᒉຽॡมĈ 18Ĉ41Ƃ32Ĉ41ĞՏ͟ğƝ̳Ѓ͟Ĉ̚ࡌ༼࿅‫ాޢ‬Ѓˣ͇

Ś‫گܛ‬ᘲకᎣ686

֢ ʪ ʠ

ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬365ཱི ᓑඛ࿪ྖĈ13.38783699ă387:1176 ᒉຽีϫĈ̚ҘёᎣᅷăᛧΒ ய‫ݡ‬পҒĈ‫گܛ‬ᘲᎣᅷळར‫ٺ‬ᓄၷ۞‫ִݑ‬රႬූથ઻Ă౹ϲҌ̫̏ѣˬ˩кѐ۞።ΫĂિ޺ͽ ็௚۞ă੼‫ݡ‬ኳ̍͘ᄦүЧᙷჟቜᎣᅷĂтҁ૔ᅷăͱηฒᅷăᆂ୨ฒăქ֑ΎăకเฒඈĂ ౌѣ඗ָ۞፾প‫ק‬྽Ą၁೎۞ᆊॾ̈́Β྅ჟ࡚۞నࢍĂՀЯѩјࠎ࿅ѐ࿅༼ॡ˩̶ຬ͘۞ჟቜ ᖃ‫ݡ‬Ą ᒉຽॡมĈ18Ĉ11Ƃ34Ĉ11

஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

Ś଄රᎸࢴ‫ݡ‬۵Њѣࢨ̳Φ687 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫ූګڗ‬283ཱིĞᓁ‫ظ‬ğ ᓑඛ࿪ྖĈ13.38777:91 ᒉຽีϫĈ̚ҘёᎣᅷăᛧΒĄ ய‫ݡ‬পҒĈ଄රᎸௐ˘΃౹ؕˠᛂ‫ا؟‬АϠѝ ѐ‫ૄٺ‬ษጯઇᎣᅷĂϔ઼ˬ˩̣ѐĞ2:57ğฟ ૄ౹ຽĂࣧЩĶරᎸᎣᅷ⯴ķ Ă̝‫ޢ‬གྷ።˞ௐ ˟΃ᛂয়ኲАϠ۞Ӆ˧Ăϫ݈Ϥௐˬ΃ᛂ‫۾‬ལ Ŝ ‫۞˯ྮګڗ‬଄රᎸώ⯴ 686! iuuq;00ubjqfjusbwfm/ofu0vtfs0Nbjo/btqyĂĶᄂΔॠྼშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą 687! iuuq;00xxx/zvivbitjo/dpnĂĶ଄රᎸࢴ‫ݡ‬۵Њѣࢨ̳Φშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018017Ą

338


̃̀གྷᒉĂ֭дϔ઼92ѐĞ2::3ğᕖ̂ᒉྻ൳੃Լ‫ࠎט‬Ķ଄රᎸࢴ‫ݡ‬۵Њѣࢨ̳Φķ Ąྍ‫ظ‬छ ѝഇͽϠயᄂ៉႔ё็௚Ꭳᅷᄃ௉‫ࠎݡࢴۥ‬͹Ăтᛧᐸăုॿăฒᅷăᆂ୨ฒăࢎ૓ಈᅷă‫܅‬ Ϡ

ă‫ۿ‬౫

ඈĂ࠰ߏঐ෱۰‫ܧ‬૱ಈຑ̝ࢴ‫ݡ‬Ąྍ‫ظ‬౵‫็׍‬௚΃ّܑ۞ం࿅‫ٺ‬ᄂ៉็௚ฒᅷ

Ğᐁ˾‫ڽ‬ᅷğ Ă఺ߏᄂ៉࿅Ν็௚ྺຽۤົ྆‫˘۞ࢋࢦޝ‬჌ᕇ͕ĄࣣথрॡĂᅷ۞ܑࢬᆸѨкͷ ᓠтౠ‫˘܅‬༥ӈ༤ĂЯ҃଀ЩĂГΐ˯γᆸᅷϩ੼੼ᘇ੓âਠ˵ܸჍࠎĶᎶᅷķ Ąฒᅷтϡ ሤٕͪͱη՞‫ڽ‬ΞԆБᄃͪᏉЪјቘ‫۞ې‬ᕇ͕ĂЯѩ˫జჍࠎĶ‫ڽ‬ᅷķ Ăߏѝѐҁˠछٕߏᑈ ρ‫۞׊‬౵ָᕇ͕̈́ᗝγ۞ᒉዳֽ໚Ą ଄රᎸ‫ٺ‬ϔ઼̱˩ѐνΠᆧΐ˞ҘёᎣᕇᛧΒ۞మ઴ĂϺ౹˭˞̙᏾۞ዚ઴ָᒻĄ‫ܕ‬ѐ ֽੵ࡭˧‫็ٺ‬௚࡚ࢴ̝ଯᇃγĂΩдˣᇇ̶‫ظ‬ĞᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱838ཱིğᆧన‫ש‬પᐠ฼ ొ‫ܝ‬Ăഇ‫ޞ‬ਕ૟ᄂ៉႔ё็௚Ꭳᅷᐹ։̝఍ᄃতૈய‫࡚̝ݡ‬Ă̬௜ගٙѣಈຑ࡚ࢴ۞ঐ෱۰Ą ᒉຽॡมĈ18Ĉ11Ƃ34Ĉ11

֢ ʪ ʠ

ௐα༼ ᝊҜ̈Ыᙷ Ś̚૬ξಞᝊҜ̈Ы688 ξಞҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮˬ߱87ཱི

஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

ᒉຽॡมĈ35̈ॡᒉຽĞ൑Ѓξ͟ğ ֹϡሁᆸĈ˘ă˟ሁ ఢထᝊҜᇴĈ˘Ѻ࿬˟࣎ ᝊથҋ‫ܜົົڼ‬Ĉ‫ځڒ‬ѻ ᝊથҋ‫ົڼ‬࿪ྖĈ13.36884656

ŞᏀࡵᛧ ҜཉĈ2ཱིᝊ ய‫ݡ‬পҒĈྍᝊछјϲ‫ٺ‬ϔ઼ˣ˩˛ѐĞ2::9ğ Ă૞኱Ꮐࡵᛧăຍᛧăαৠ഼ඈĄ‫׎‬ҋ౹ࢲ‫ק‬ ۞෉Ғ഼࡚҇ᔿĂՏՏ‫̾̚ז‬ϡᐠॡ‫ג‬Ăಶଵ႕˞ࢋֽЫᛧ۞ሢ‫މ‬Ąమ઴۞ᛧ഼ᙷѣ˽፵ٛ ᛧăᏀࡵᛧă҇ᒌᛧăଵ੻഼ăαৠ഼ăኩབ഼ඈĄ‫̚׎‬౵ӛ͔‫މ‬ˠ˯‫۞ܝ‬ಶߏ഼֤ᐝĂࠎ˞ ሣ΍࡚‫۞ק‬഼ᐝĂҁᔲُ̙౫໭۞૟഼ᐝ̶ј˟ᔦሣ൓âᔦߏΐ˞̂੻ሣ˞ᇴᛗᐝ۞ࣧϗ̂ ੻഼ĂΩ˘ᔦ‫ߏ݋‬ΐˢ˞ࡓឍቾă੺࿚ᓥăᏀࡵă‫ܛ‬੫ඈາᔿቸ෉Ăሣ൓‫࣎׌‬ᛗᐝͽ˯Ăֹቸ ෉۞ᔿ࡚ౌႣˢ഼ϗ̰Ă౵‫ޢ‬Г૟˟჌഼ϗЪ҃ࠎ˘Ă഼֤ᐝ۞ᔿ࡚ϟமĂລ੨পҾ۞ᛧ୧Ă Ϊѣಅ࿅̖ۢ྽Ąαৠ഼Ϻߏధкˠଯᖧ۞˘྽ĂΐˢαৠՄफ़ăѼ੧̈́̂੻ሣ˯ᇴ̈ॡ۞ ഼ĂԆБಅ̙΍ѣ੧۞‫ק‬྽Ă〰̥ඈՄफ़௕௕ᗫహĂລ੨൓‫ז‬హ့۞ኩབĂˢ˾ӈ̼Ąᒉຽॡ มࠎ˯̾˩˘ᕇҌ˭̾ˬᕇΗĄ

688 iuuq;00xxx/udnb/hpw/ux0ĂĶᄂΔξξಞ఍შ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą

339


Ş˩ཱི̱ᝊఓͿ໫ ҜཉĈ27ཱིᝊ ய‫ݡ‬পҒĈྍᝊҜјϲҌ̫̏ѣˬ˩кѐ۞።ΫĂҁᔲࠎ݈Їົ‫͌ڒܜ‬цАϠĂ૞኱ఓͿ໫ă ҇කక‫ฺۇ‬ă‫ۇ‬ѼৰăఓͿ഼ăαৠ഼ă੒˱഼ăᅕ෉ఓͿ഼ăᅕ෉བ഼̄ඈĂࢲ‫ק‬፾পĂ഼ ᔿΞ˾Ăΐ˯ᆊ᏿̳྽ă‫ۏ‬෹ٙࣃĂ၁ࠎξಞ‫ܕܢ‬ሢ‫މ‬ҁᝬֳϡ࡚ࢴ۞рΝ఍Ą

Şᔨ੃ጅ౦ᘵ ҜཉĈ34ཱིᝊ ய‫ݡ‬পҒĈᔨ੃ጅ౦ᘵՏ͟ჟᏴາᔿጅ౦ᄃ౦ልүјᘵĂ഼ᐝՀߏϤ̂੻ჟ፳Ă፧̙҃ᎵĂᝍ ˯ࢶ‫ק‬ᇡᆄ۞˝ᆸ๰Ă‫ܮ‬ј˞྽гਜ਼ˠ۞ᄂ៉࡚‫ק‬Ąт‫ߏڍ‬ઐр઀ጅ౦ஜ਑˾ຏ۞ˠĂΞͽᕇ ᔹ઼ᘵćࡶߏಈຑ୶ͪ౦ฒࢶ਑۞ࢲ‫ק‬ĂΞͽᕇ౦ฒᘵĄ෭͕۞ҁᔲ˵ࠎຐ˘ѨЫႽЧ჌ࢲ‫ק‬ ۞ҁᝬࣇ໤౯˞ტЪᘵĂಶߏࢋᜪ‫˘މ‬Ѩጾѣк჌࡚‫۞ק‬ຏજĄѩγĂ̰ӣࢶ਑ඎකᄃ࿸႕֔ ҇۞҇๪ĂՀߏᄃஜ˾۞ᘵ഼ԛј඗੨Ă΄ˠа‫ק‬൑቎Ą

Şၐ੃͟ёᔦ፵ ҜཉĈ37ཱིᝊ ய‫ݡ‬পҒĈᝊछჟ͕ࡁ൴к჌፾‫ܝ‬ᔦ፵˾‫ק‬ĂΒ߁Ւਮă‫ࣴש‬ă٢ൕඈĂБౌϤၙͫ௟፳ሣᄦ ۞੼഼஗൓҃јĂफ़к၁дĂ‫׎‬পঅ۞˾‫ק‬ӛ͔̙͌ҁᝬ݈‫ݡـ‬ᑀĄѩγĂপᄦ۞ᄂёࠓኩଵ ฺߏώ‫ظ‬٢ൕĂࢶฒкϗĂੵ˞˘ᕇ˵̙Ꮾ͟ёࠓኩଵ۞‫ܛ‬เࢶ਑γ៍Ăᔘк˞ᄂё዗फ़۞࡚ ‫ק‬Ăా੨෉ౌߏҁᔲ޷‫༼؞‬μ‫ޥ‬ລ੨Ăឰγࢴ୉˵ѣགྷᑻ၁೎˫ჟቜ۞ϡᐠֳ‫צ‬Ą

Ş̚૬Ѽৰ഼

֢ ʪ ʠ ஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

ҜཉĈ37ཱིᝊ ய‫ݡ‬পҒĈྍᝊฟຽҌ̫̏˟˩кѐᐝĂ૞኱Ѽৰ̷̈́ͿᛧඈĄѼৰࢶțĂ˾ຏໂָĂ ҋ౹۞छ૱ࢲ‫ק‬഼ᐝߏϤኩ҈੻ඈ੨फ़ͽၙͫ˟˩α̈ॡሣј۞੻ល഼Ă഼ᐝஜ˾ͷԆБ̙ӣ ˠ̍‫ק‬৵ĂΞ·̶ྃ·ˠវ۞ถኳćΩγ̂བᐝă̂བăքాă‫֑ڵ‬ჺ਑გඈЧё̈෉Ăౌᔿ ့Ξ˾˫кϗĂߏ̙͌ᝬ‫ظֽމ‬υᕇ۞̈෉ĄϤ‫ק˾ٺ‬྽гĂৌՄ၁फ़Ăᆊ᏿̳྽གྷᑻ၁೎Ă ‫ڇ‬ચᏐ̷Ăᓁߏӛ͔ঐ෱۰ჷࢶֽ҃Ą

Ş˟˩ˣཱིᝊଵ੻ฺăᗗჿฺ ҜཉĈ39ཱིᝊĄ ய‫ݡ‬পҒĈώᝊҜјϲҌ̫̏ѣ˟˩кѐ۞።ΫĂᝊҜҁ‫ࠎڕ‬ξಞҋ‫ົڼ‬ઘົ‫ܜ‬ᗞᇇঔАϠĄ ᒉຽีϫ۞ฺᙷѣጆฺ҇ăࡓ፵ฺ҇ăଵ੻ฺăኩཙฺăᗗჿฺăᗗකฺඈćᛧᙷѣ౫ᗂᛧă วߋᛧăኩཙᛧඈć෉ᙷѣโϨ̷ă֑̒ăঔ૲ăࡓ፵҇ăኩᐝϩăᐝ੻҇ăᆜᙝ҇ă̂བă

33:


ৰབăኩҎᐝăኩ۱ඈć഼ᙷѣ‫ܛ‬੫഼ăѻඎ഼ă੒˱഼ඈĄϤ‫ٺ‬჌ᙷ‫ޝ‬кĂΞ͞‫ܮ‬႕֖‫މ‬ˠ Ч჌۞ᅮՐĂΐ˯˾‫ק‬྽гĂࢲ‫ק‬፾পĂৌՄ၁फ़གྷᑻ˫၁೎Ă૱ӛ͔ˬ̣рֽ̓ѩჸᐠĄᒉ ຽॡมଂ˭̣̾ᕇ‫୐ࣝז‬αᕇĄ

Ş෸‫ګݑ‬ৰăѼৰ ҜཉĈ48ཱིᝊ ய‫ݡ‬পҒĈ·႕ள઼ࢲଐ۞෸‫ݑ‬ᛧĂдᄂё̈Ы‫ڒ‬ϲ۞ξಞ፾ፘ˘ॾĄ୻ஜ۞഼ᐝᛜ඾෸‫ࢲݑ‬ ‫ࢶ۞ק‬फ़Ăੵ˞ϡफ़၁дĂ௟͕۞ҁᔲऋᔘ໤౯˞Ϡᅇച‫׶‬ᕤᕡֻͯ‫މ‬ˠֶಈрֹϡćੵ˞็ ௚෸‫ק˾ݑ‬Ă˵ѣ˘ਠ˾‫ק‬Ă‫މ‬ˠΞᏴፄͱăѿăኩٕ҇ঔౙტЪ˾‫ק‬Ą

Ş͟͟ࢶ҇ᗫҖ ҜཉĈ55ཱིᝊ

֢ ʪ ʠ

ய‫ݡ‬পҒĈ͟͟ࢶ҇ᗫҖฟຽҌ̫̏α˩кѐᐝĂ૞኱ኩ҇৽ăኩ҇ᗫăኩ҇කăͱ҇઀ඈЧ ё҇ᄦ‫̈́ݡ‬ጅ౦කă㘈౦කăཕ‫ڍ‬ă‫܅‬ϠඈЧё࿬ᆜĄ‫̚׎‬ኩ҇৽Հߏᅈ‫ܕ‬࿺ЩĂ҇ͯтᓠ৽ ਠথ۞ฒฒ਑਑Ăˢ˾ӈ̼Ăᄃ˘ਠ҇ͯЫ੓ֽ۞˾ຏ‫ܧ‬૱̙ТĄኩ҇ᗫ̈́ኩ҇઀ĂϺߏ˾‫ק‬ ྽гĂৌՄ၁फ़Ăᇃ‫צ‬ঐ෱۰ಈຑĂϤ‫ٺ‬Чีய‫ݡ‬ᆊ᏿̳྽གྷᑻ၁೎ͷ‫ڇ‬ચᏐ̷Ăᓁߏӛ͔ధ

஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

кঐ෱۰ჷࢶֽ҃Ąᒉຽॡมଂѝ˯˛ᕇ‫̾˭ז‬αᕇĄ

Ş࡚‫ק‬৵ࢴ ҜཉĈᓜॡ23ཱིᝊ ய‫ݡ‬পҒĈҜ‫̚ٺ‬૬ξಞᓜॡᝊ23ཱིᝊ۞৵ࢴ˘Шߏຑઉ૵ăຑࡺ୧۞ৰᅳ୉౵ຑĄੵ˞ѣЧ ёЧᇹΞ˾۞৵෉ΞֻᏴፄĂᔘѣ˩჌̚ᘽ৪͞ჟ፳۞ዳϠ഼Ăರҽ۞΋ֽ͇˯˘༦Ăឰˠঈ ҕනၰĂರຍБঐĄ‫˩ͽ׎‬჌ࠡෳ቉ᙷ௟ͫၙሣ۞̣቉ᗔᖏඓĂЫ੓ֽ௟૜წ໣Ă˾ຏ˩֖Ă ߏຑЫඓ۞‫̓ڈ‬඗̙Ξ᏾࿅۞ĄΩγĂᛧቢᘵ‫׶‬ឍቾ੒˱഼˵ߏ͹ࢋ۞ˠঈથ‫ݡ‬Ą

Ś‫̋ڗ‬ξಞᝊҜ̈Ы689 ξಞҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱78:ཱི

ᒉຽॡมĈ8Ĉ11Ƃ27Ĉ11Ğฉ˘Ѓξğ

ֹϡሁᆸĈ˘ሁ ఢထᝊҜᇴĈα˩̱࣎ ᝊથҋ‫ܜົົڼ‬Ĉೆ೎ࠠઘົ‫΃ܜ‬ந ᝊથҋ‫ົڼ‬࿪ྖĈ13.38786487

689! iuuq;00xxx/udnb/hpw/ux0ĂĶᄂΔξξಞ఍შ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą

341


Ş‫ܜ‬ುξಞຍ̂Ӏᛧ‫ש‬પᐡ ҜཉĈௐ25ă26ă27ཱིᝊ ய‫ݡ‬পҒĈྍᝊषҁᔲߏଂ‫֘ͫޢ̋ڗ‬৭၆ࢬགྷᒉˣѐ۞‫ש‬પᐠះວ‫̋ڗז‬ξಞֽᒉຽĂϫ݈ ߏᄂΔξٙѣ็௚ξಞ̚౵າ᎖౵ѣॾአ۞‫ש‬પᐡĄᒉຽีϫѣຍ̂ӀᛧᙷĞᏀࡵᗂă‫ܦ‬ᗂă η‫ڵ‬ă୻‫ۇ‬ğĈ٢ൕѣᔹё‫෉ڽ‬ᗗ҇ᛧăᅇ‫ࡵק‬ϗᔿኇᛧăYPᗂᔿኇᛧăᅕᅇግ౦ᛧăᄎࢶ ීཾግ౦ᛧăૈॲ‫ܦ‬ᗂᛧă‫ܦ‬ᗂᗗ҇௟޴ᛧăᔿኇᛀඎ‫ܦ‬ᗂᛧăૈॲᄎ˜੓ΦᛧĄѼࢴٕ↍থ ᙷĈ٢ൕѣ↍ঔᔿ˼ᆸᛧă↍ࡓ੧ͱ҇ᄏฺă‫ܦ‬ᗂᕲᕂ౦‫ฺۇ‬ă̒֓ᗂҥᔿኇฺĄ‫ש‬પᄃ‫ڍ‬ϗ ᙷĈΒ߁࡚ё‫ש‬પăཌྷё‫ש‬પăΙο؈Ꮪăोᜠ‫ש‬પăཌྷёμҹ˧ă‫ڍ܅‬ਮᕤᕡქਮăཻᄘᕤ ᑽϗĄᔿηᄃηਮᙷĈ‫̄ڗ‬ηਮ̈́ЧёηਮඈĄώᐡপҒࠎֹϡຍ̂Ӏ઼ᚗ৺JMMZ‫ש‬પ֑੨ Ъ‫ڒ‬ᆂᒉᔿη̈́னࡁ᎐ᔿਮཧአநЧё฼‫ݡ‬Ă֭དኛฺ‫ظ‬͹ᇀֹϡາᔿࢴՄአᄦЧ჌ᗂϗĄ֗ ఍็௚ξಞ‫ݒ‬ਕ‫ݡ‬ဘ‫۞ק࡚ז‬ள઼फ़நĂΞᄲߏᅲࠎΩᙷ۞វរĄՏ͇ᒉຽॡมଂѝ˯˩ᕇΗ ‫˩˯୎ז‬ᕇΗĄ

Şາઉ૵າ͹ૺ৵ࢴዳϠ ҜཉĈௐ37ཱིᝊ ய‫ݡ‬পҒĈౘ୿႕ҁᔲдѩฟຽ̏ѣ˘ѐĂ૞኱৵ࢴᐠ෉Ăξಞ‫ܕܢ‬ಈᝌ৵ࢴዳϠ۞ᜪ‫މ‬૱ֽ ѩϡᐠĂώᝊֹϡઉ૵ࢴϡ‫ۇͫڵ‬Ч჌າᔿቸ෉ࢴՄĂ෉Ғ୻ஜ̙‫ڵ‬ĂዳϠઉࡤĂ኎ϠΞ˾Ă ᆊ᏿‫˫آܮ‬ѣৈઉ૵ĄϤ‫෉ٺ‬Ғкᇹ̼ΐ˯ҁᔲ‫ڇ‬ચᏐ̷Ăֽѩϡᐠ่̙Ξ‫ݡ‬ဘ‫ז‬ዳϠઉ૵۞ ࡚‫ק‬ͷѣᄼҌтᕩ۞ຏ‫צ‬Ąᒉຽॡมࠎѝ˯˩˘ᕇΗҌ˭̱̾ᕇΗĄ

Ş38ă39ཱིᝊโϨ̷ ҜཉĈௐ38ă39ཱིᝊ

֢ ʪ ʠ ஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

ய‫ݡ‬পҒĈҜ‫̋ڗٺ‬ξಞௐ38ཱི̈́39ཱིᝊҜĂฟຽҌ̫̏ѣˣ˩ˣ࣎ѐᐝĂಝჍᄃ‫̋ڗ‬ξಞ۞ ።Ϋ‫ޙ‬᎝‫˘ۏ‬ᇹ˳ᅈĂ૞኱̷ͿᛧăႥ෉ăኩབăᐝ੻҇ăኩ۱ăโϨ̷ඈĄҋ౹য়็৪͞۞ छ૱ࢲ‫ק‬഼ᐝͷ෉ҒкᇹĂᆊ᏿˫̳྽ĂዋЪˬ̣р̓Ӹฺ੩˘൫ჸᐠĄ໅ҁᔲໂࢦ࣏ͫг ෱͕ᄐ൓Ăߏ̙Ξ᏾࿅۞г͞෉ҒĄ

Ş̂ிҋӄԣᐠ ҜཉĈௐ42ă43ཱིᝊ ய‫ݡ‬পҒĈ̂ிҋӄԣᐠдѩฟຽ̏ѣ˩˟ѐ۞።ΫĄҁᔲౘ‫مځ‬АϠિ޺˩ᕇ‫̖ޢ‬ฟؕ஗൓ फ़நĂͽჯ޺෉ᐥ‫ౌ̾̚ז‬ᔘѣᛷͩ5ă61‫ޘ‬νΠ۞ሤ‫ޘ‬ĄᖎಏрЫ۞ࠓ౦ăଵ੻ăᗗჿฺລ ੨ˬ჌ன‫ۇ‬੨෉Ăߏ࠹༊‫׍‬ѣˠঈ۞٢ൕᐠĄᒉຽॡมࠎ˯̾˩ᕇҌ୎˯˛ᕇĄ

342


Şࡰ੃ࣧϗͱ҇ᛧ ҜཉĈௐ46ཱིᝊ ய‫ݡ‬পҒĈࡰҁ‫ڕ‬ଂᐠះ͹ᇀ‫ז‬ѩฟຽҌ̫̏ѣ˩̣࣎ѐᐝĂ૞኱ͱ҇ᛧăͱ഼҇ᛧăͱ҇ ഼ă҇ක‫ۇ‬ᛧă҇ක‫ۇ‬Ѽৰă҇කక‫ฺۇ‬ă‫ࣴש‬ᗗฺඈĂ‫ظ‬٢ൕߏࣧϗͱ҇ᛧ̈́‫ฺۇ‬Ą૱ѣ‫ܢ‬ ‫̳ܕ‬ΦҖཱིăྃ௫঱ăᛝ‫ګ‬؆ξᜪ‫ֽމ‬ѩϡᐠĂϤ‫ٺ‬ᆊ᏿̳྽གྷᑻ၁೎Ăٙͽߏ‫̂˫آܮ‬༦۞ ̙᏾ᏴፄĄᒉຽॡมࠎѝ˯˩˘ᕇΗҌ˭̾‫׌‬ᕇΗĂ˭̾αᕇ̣˩̶Ҍ˝ᕇፋĄ

Şࡗ೎ᛧӪ ҜཉĈξಞˣᇇྮˢ˾఍ ய‫ݡ‬পҒĈࡗ೎ᛧӪଂྮᙝᝊ੓छâछౌд‫̋ڗ‬ξಞᒉϠẴ‫׊‬኱ᛧĂ‫̄׊‬኱ਙ֑ჺĂҁ๽ ฟ෉ᝊĂಝჍξಞ̰౵ᘀ̂۞ᝊથछ୉Ą΍֗‫މ‬छĂᛧӪҁᔲऋೆ୿೎ٚ᝚˞๽๽˘͘዗႑෉ ۞р͘ᘹĂීͿă෉֑ăᐷᝰ෉ă̋ᛂЧҋລ੨ᗂ‫ڵ‬ăᄎᐝăᅇച˭Ν዗Ă࠹༊ˢ‫ק‬Ą౤඾៨

֢ ʪ ʠ ஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

ว͇Ă૞඀ֽѩಅ˘༦܏ϫ౦ևඓ੨̈෉۞ҁᜪ‫ߏ࠰ͧͧމ‬Ą

Śᐷ‫ݱ‬ξಞᝊҜ̈Ы68: ૄώྤफ़ гӬĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડЍೇΔྮ2:1‫ޒ‬4:ཱི ᒉຽॡมĈ18Ĉ11Ƃ25Ĉ11ĞЃξ͟ĈͽᄂΔξྺயྻዚ̳Φ̳ӘЃξ͟ࠎ໤ğ Ą ֹϡሁᆸĈ˘ă˟ሁ ఢထᝊҜᇴĈ˛˩ˬ࣎ ᝊથҋ‫ܜົົڼ‬Ĉౘ჊ϣ ᝊથҋ‫ົڼ‬࿪ྖĈ13.36571813

Şᐷ‫ݱ‬ξಞ6ཱིѼৰ഼ ҜཉĈௐ6ཱིᝊĄ ய‫ݡ‬পҒĈҜ‫ٺ‬ᐷ‫ݱ‬ξಞ6ཱིᝊ۞Ѽৰ഼јϲҌ̫̏ѣα˩ѐ۞።ΫĂᒉຽ۞ีϫѣம̙ᅇă ̂བᐝă‫֑ڵ‬ჺă̂བăքా̈́Ѽৰ഼Ą٢ൕࠎѼৰ഼ĂѼৰ഼ᐝߏगҁᔲϡ̂੻ᐝሣ˘࣎к ̈ॡ҃јĂΐˢѼৰ‫̂ٺ‬ᔦ྆Ă̙ᕝ۞፳൓ĂѼৰ௟့˫RహĂΐ˯ॻ౦഼ᐝ۞፧ࢢ˾ຏĂߏ ࠹༊‫׍‬ѣΟѝ‫۞ק‬Ѽৰ഼Ą

Şᐷ‫ݱ‬ęęཱི̱ᝊˬ‫ڼځ‬ᓁ๗ ҜཉĈௐ7ཱིᝊ ய‫ݡ‬পҒĈҜ‫ٺ‬ᐷ‫ݱ‬ξಞ˘ሁ7ཱིᝊ۞ˬ‫ڼځ‬ᓁ๗ĂјϲҌ̫̏ѣˬ˩кѐ۞።ΫĄᒉຽ۞ี 68: iuuq;00xxx/udnb/hpw/ux0ĂĶᄂΔξξಞ఍შ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą

343


ϫѣথ໫కăͫჿకăૈॲకăᕁ౦కă҇ᗫకăኩଵకăথᓁ๗ăࣧ‫ק‬కᅷăϜѼకᅷăૈ ॲకᅷăͫჿకᅷă҇ᗫకᅷăϜѼకᅷăᕁ౦కᅷăˬ‫ڼځ‬ăͪ‫ڼځˬڍ‬ă֋ᐝᎣăឍቾ Ꭳăη‫˿ڵ‬Φăਨఅ˿Φăμҹ˧˿Φඈć੨Ъனᑅߨ˚ϗăηਮă‫ש‬પăࡓਮă֑ልඈ฼ फ़Ă࡚‫˫ק‬ஜ˾Ă‫ڒ‬ҁᔲয়็۞ˬ‫ڼځ‬ᓁ๗Ăߏధкᜪ‫މ‬ಈຑ۞ᕇ͕Ą

Ş‫ظ܅֑̋ܛ‬ ҜཉĈௐ9ཱིᝊ ய‫ݡ‬পҒĈҜ‫ٺ‬ᐷ‫ݱ‬ξಞ9ཱིᝊҜ۞‫ظ܅֑̋ܛ‬ĂјϲҌ̫̏ѣкѐˬ˩кѐ۞።ΫĄమ઴۞ ีϫѣࡓ֑֑‫܅‬ăქ֑֑‫܅‬ăሤ֑‫܅‬ăტЪ֑‫܅‬ă‫܅‬Ϡ֑‫܅‬ăৰ๪֑‫܅‬ăο˚֑‫܅‬ăქ֑〰 ̥ăˬҒ֑‫܅‬ඈĂ٢ൕࠎ‫܅‬Ϡ֑‫܅‬Ą‫܅֑۞̰ظ‬ଳ൑ૄЯԼౄ̝เ֑ᄦүĂ̙୹ΐ֨ჺ጗Ą‫ظ‬ छ˘ѐα‫ౌ؞‬ѣᒉຽĄߐഇ˟Ҍߐഇ͟Տ͇ᒉຽ۞ॡมଂ˯̱̾ᕇ‫ˬ̾˭ז‬ᕇĄ

Şᐷ‫ݱ‬ጅ౦ᘵ ҜཉĈௐ:ཱིᝊ ய‫ݡ‬পҒĈҜ‫ٺ‬ᐷ‫ݱ‬ξಞௐ:ཱིᝊҜĂҋϔ઼76ѐฟຽ‫ז‬னҌ̫̏ѣˬ˩кѐ۞።ΫĄ૞኱‫ݝ‬

֢ ʪ ʠ

ՒѼጅ౦ăᅇചᗂă౦ฒᘵă‫ڑ܅‬ᘵăጅ౦ᘵă҇ᘵăϠጅ౦ᘵඈĂΐᛧăѼৰٕ΋ৰӮЧѣ ̙Тࢲ‫ק‬Ă੨Ъ੻ᐝ഼ሣј۞഼ᐝрЫ˫рಅĂߏᆊ᏿̳྽ă˾‫˫ק‬྽г۞̈ЫĄՏߐഇ˟Ҍ ߐഇ̣ᒉຽॡมଂѝ˯˛ᕇ‫̣̾˭ז‬ᕇΗćߐഇ̱ă͟ଂ˯̾˛ᕇᒉຽҌ̾̚Ą

Şᇃ˘୲ᛧ ҜཉĈௐ21ཱིᝊ ய‫ݡ‬পҒĈனઇன൓۞ᐷ‫ݱ‬ᇃ˘୲ᛧҜ‫ٺ‬ᐷ‫ݱ‬ξಞௐ21ཱི۞ᝊҜĄϔ઼˛˩ˬѐĞ2:95ğฟ ຽĂࣧд۩࢕ξಞĂҌ̫̏ѣ˟˩кѐ۞።ΫĂ૞኱୲ᛧă઀ٜᛧ̈́‫ק‬ᆧ഼ඈĄϤ̂੻഼གྷ21

஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

к̈ॡሣј੻ល഼ٙᄦј۞‫ק‬ᆧ഼Ăಅ੓ֽ̙‫ڵ‬ᎵĂஜ˾ͷԆБ̙ӣˠ̍‫ק‬৵ĂͷΞ·̶ྃ· ˠវ۞ถኳĂລ੨โ‫ۿ‬౫ᗂҥफ़۞୲ᛧ࡚‫ק‬рЫĂα̌˾‫୲۞ק‬ᛧ˵‫ޝ‬າᔿ྽гĂΐ˯เҁᔲ ‫ڇ‬ચᏐ̷Ăӛ͔̙͌ᜪ‫ֽ݈މ‬ĄՏ͇ᒉຽॡมଂѝ˯˛ᕇ‫˘̾˭ז‬ᕇΗĄ

Şᐷ‫ݱ‬ęę28ཱིလཌྷᗗฺ҇ ҜཉĈௐ28ཱིᝊ ய‫ݡ‬পҒĈҜ‫ٺ‬ᐷ‫ݱ‬ξಞ˘ሁ28ཱིᝊ۞လཌྷᗗฺ҇ĂјϲҌ̫̏ѣ˟˩ѐ۞።ΫĄᒉຽ۞ีϫ ѣလཌྷᗗฺ҇ăႥฺ҇ăඌͿѼᎣăࣧϗͱĞѿğ҇ᛧăଵ੻ฒᛧă୻ᄐ҇๪ă‫ۇ‬Ѽৰă‫ܛ‬੫ ଵ੻഼ăࡴϝଵ੻഼ăኩҕ഼̈́αৠ഼Ă٢ൕࠎလཌྷᗗฺ҇Ąᗗ̷ٕ҇ͯࣤјක‫ې‬ཉ‫ٺ‬Ϩฺ ˯Ă‫׬‬ᚒ੓ֽࢶ‫ק‬ፖ໕Ă҃૲ϩ۞ͫᗗ҇ĂՀߏࢶR૲‫ݏ‬ĂΪࢋᑀ࿅۞ˠĂ඗၆ᙱͽԞᘃĄ

344


Şᐷ‫ݱ‬ęę29ཱི˯ঔ̈᝕Β ҜཉĈௐ29ཱིᝊĄ ய‫ݡ‬পҒĈҜ‫ٺ‬ᐷ‫ݱ‬ξಞ˘ሁ29ཱིᝊ۞˯ঔ̈᝕ΒĂјϲҌ̫̏ѣα˩кѐ۞።ΫĄምҁᔲિ ޺৷ϒ˯ঔࢲ‫̈۞ק‬᝕ΒĂᛧϩߏϤҁᛧᚳ൴ᅔĂ̰ᐤࠎኩ‫ޢ‬ჿඔ҇ΐͪăᗂ‫ڵ‬ăᎤăៃăᓣ ක̈́ˬߐኀកٜአᄦ҃јĂᐤफ़௟ቜѣᇅّĂ̙ϡЇңҥफ़Ăۡତֳϡಶૉ࡚‫ק‬Ą˾ຏໂָĂ ᄐр۞̈᝕Β˘˾‫˭ݕ‬Ă҇ϗ‫׶‬ᛧࢶᆅ໕Ă෺඾ሤ‫ֳײײ‬ϡ౵ߏ‫ض‬჊Ăӈ‫ࢴ୲ٸܮ‬ϡĂᛧϩ۞ R‫ֶݏ‬ᖞĄምҁᔲܑϯĂ˯ঔ̈᝕Β౵ᙱ۞Α͈дᛧ୧۞ມ೤Ăᏹᛧᚳ۞ॡม˵࠹༊ᙯᔣĂᏹ ͉˳Β̄ᄐ੓ֽ̙р࠻ăᏹ଀̙ૉ˫ົᜨᐤĂૉᄃ̙̈́ౌົᇆᜩ˾ຏĄྍ‫̈۞ظ‬᝕Βϩ့ă҇ ࢶăኀ‫ק‬ૉĂЯࠎ‫ظ‬छனΒனᄐĂٙͽ఼૱ౌ଀ඈĂ̙࿅ඈ‫଀ࣃޝޞ‬ĂՏа‫މ‬ˠᓁົ૲рೀ᝕ ‫׶‬छˠ̶ֳĄ

Ş୳ᛟཱི̍͘პ̄ ֢ ʪ ʠ ஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

ҜཉĈ˟ሁௐཱི37ᝊĄ ய‫ݡ‬পҒĈ୳ᛟཱིమ኱۞̍͘პ̄჌ᙷѣ҇პă৵პ̈́ែპć҇პߏᛳΔొპĂͽॷ̄ăሴ ҇ăࢶⓔăኇѼ̈́ឍቾ઀Βјć৵პ۞ϡफ़ѣ‫܅‬Ϡă֋ᐝăࢶⓔ̈́৵҇ćែპߏࠎᑕഀბ̾༼ ̖͟ѣćੵ˞˘ਠ۞ែპγĂᔘѣΒࡓ֑Ւ۞˾‫ק‬Ą

Śᛝ‫៍ූګ‬Ѝ؆ξᝊҜ̈ЫŚ Ş‫ڌ‬൴ཱིఓͿᛧቢ ҜཉĈᛝ‫ූګ‬:5ཱིĄ ய‫ݡ‬পҒĈҜдᛝ‫ූګ‬჊ᇇझ˿г̳ᇁ य़Ă౹ϲ‫͟ٺ‬ፂॡ΃ߌ‫˟˩׶‬ѐĞ2:48ѐğ Ă ߏछ͹ࢋ኱ఓͿᛧቢă҇ᘵăࢶⓔ‫۞ฺڵ‬ҁ ‫ظ‬Ą˘ਠᛧቢౌߏ̺ᱛ۞Ă఺྆኱۞‫୻ߏ݋‬ ഼ᛧቢĂͽ̂੻೩໯഼ϗĂΐˢາᔿ̂བᐝ ᄃလཌྷ‫ڌ‬ϮఓͿჟᄦ҃јĂপҾᔿமćࢶⓔ ‫ߏ݋ฺڵ‬ଳϡᛝ‫ූګ‬Ѻѐ౫‫ڵ‬ҁ‫۞ظ‬౫‫ۇڵ‬ ΍ć‫ظ‬छপᄦ۞ᅇ‫̙ߏ˵ڵ‬ट᏾࿅۞඗ָҥ फ़Ąҁ‫ڌظ‬൴ཱི۞̈Ыߏధкˠֽ݈ᛝ‫ූګ‬ ؆ξॡυЫ۞࡚ࢴĄ

345

Ŝ ‫ڌ‬൴ཱིఓͿᛧቢ


Şాछኩཙ ҜཉĈௐ74Ƃ75ཱིᝊ ய‫ݡ‬পҒĈ˘ਠኩཙౌߏࡓ፵Ăాछϡ۞ߏ ϨႥ͘‫ڱ‬ĄٙᏜϨႥĂಶߏͽ୻഼ሣ൓ĂϤ ‫ٺ‬ॡม‫࣏ͫ׶‬ଠ‫זޫט‬р఍Ă഼҇፧̙҃‫ڵ‬ ᎵĂֶ‫ܢ‬дኩϩ‫҇۞˭غ‬ᔿ‫ק‬Ⴝ΍ĄтᛇЫ ኩཙ͉‫ڵ‬ᎵĂ˵ΞԼЫ‫ڵ‬Њྵ͌۞ჿऱᛧ ቢĂ୻மஜ˾Ą

Ş჊э͵য়ࡧചᅷ

Ŝ ాछኩཙ

ҜཉĈௐ2Ƃ3ཱིᝊ ய‫ݡ‬পҒĈࡧചᅷ੓໚‫઼̚ٺ‬჊эĂ჊эˠ

֢ ʪ ʠ

ჍࠎĶኀ҇ᅷķ Ăᄂ៉ˠΐˢ̂ณࡧചĂჍ̝ ࠎĶࡧചᅷķ Ą዗˯˩˟̈ॡ۞ඔ҇ĂГΐ˯ ኀ‫܅‬ă˩к჌ࢶफ़௡ј۞̰ᐤĂϡᆸᆸᛧϩ Β඾ĂГ˘࣎࣎෭д็௚˿ቍᚤ̰ጨĂ።གྷ

஑ Ͳ ణ

੼໢ࠒথ҃јĄথ΍ֽ۞ᅷϩໂฒâ˾‫ݕ‬ ˭഼ϗ՝՝߹΍ĂᏉ‫ٺ‬Ҏы۞႕֖ຏâۡ ఼‫྆ࡤـ‬ĂΨˠа‫ק‬൑቎Ą Ŝ ჊э͵য়ࡧചᅷ

Şጎͱࢶͱ҇ᛧᐡ ҜཉĈᛝ‫ූګ‬215ཱི

ࠛ ࡵ ು ᔈ

ய‫ݡ‬পҒĈᒐሤ੼໢̚Ăଂᝊమᕖ̂јҋछ ‫۞ࢬظ‬ጎͱࢶͱ҇ᛧֶ൒ϠຍᎸษĄᛧ୧ߏ ̍͘۞௖̂छ૱ᛧĂপ౤࿸Ă഼ᐝߏ̂੻ΐ ᘽՄሣ˞˘ፋ୎۞Ă፧ࢢᔿ࡚Ąᛧ୧˯ዛ඾ ႕႕‫ͱ۞܅ڵ‬ඏăͱևăͱ҇Ăߏ٢ൕ۞ˬ Ъ˘ͱ҇ᛧĂൄᔿˢ‫ק‬Ăᅲ‫צ‬ᜪ‫މ‬ಈຑĄ

Şᘽ፳ଵ੻

Ŝ ጎͱࢶͱ҇ᛧᐡ

ҜཉĈௐ216Ƃ223ཱིᝊĞ˩Бᘽ፳ଵ੻ğć ௐ236Ƃ241ཱིᝊĞౘ཭ᘽ፳ଵ੻ğćௐ256Ƃ261ཱིᝊĞ‫ڒܛ‬ᘽ፳ଵ੻ğ ய‫ݡ‬পҒĈᛝ‫ූګ‬؆ξ˯ѣкछᘽ፳ଵ੻۞ᝊ̄Ăٙͽଂූᐝ֕‫ූז‬ԍĂౌਕ๥‫۞ືືז‬ᘽᎴ ࢶঈĂЍჷ֤‫ק‬྽ಶឰˠБ֗නၰĂՀң‫ߏڶ‬ӱ˭ֽЫ˘༦Ą഼फ़ᏉЪ˩ೀ჌ᘽՄĂଵ੻௟ͫ

346


Ŝ ˩Бᘽ፳ଵ੻

Ŝ ‫ڒܛ‬ᘽ፳ଵ੻

֢ ʪ ʠ ஑ Ͳ ణ ࠛ ࡵ ು ᔈ

Ŝ ౘ཭ᘽ፳ଵ੻

ၙ፳˘࣎к̈ॡĂՏ༦ᘽ፳྆ଵ੻ѣ˩ೀॲĂ੸੸Ꮙˢ፧፧۞ᘽᎴ‫ק‬Ă‫ֹــ‬ᜪ‫މ‬ӜĶ੻ķа ‫ק‬Ă଺̙଀ϴୢĄҌ‫ٺ‬഼ᐝ‫ߏ݋‬ϟஜˢಘĂϟம˫൑̚ᘽ۞ࡴᒁ‫ק‬Ąರ΋ֽ྆˘༦ᘽ፳ଵ੻̙ ่ழ఼ඏ੻˵ື˞̣᝙̱ඩĄ

ௐ̣༼ ΐ̍ࢴ‫ᙷݡ‬ Ś˼ඡࢴ‫ݡ‬691 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫̣߱ྮڌִݑ‬ 392ཱིĞ‫ظྮڌִݑ‬ğ ᓑඛ࿪ྖĈ13.38794354 ј ϲ ॡ ม Ĉ ѝ д ϔ ઼ ̣ ˩ ѐ ΃ Ğ2:71tŅ ğ Ăఄҁᔲ‫˘ܮ‬ˠ੸֗ଂᄂ̚Δ˯ ጯᘹĂ።གྷ˩кѐ۞᎐ቚĂՙ‫ؠ‬ҋҖ౹ ຽĄ˼ඡࢴ‫ݡ‬ਨ౹‫ܐ‬ഇߏϤఄҁᔲઌТ ‫׌̄؍׎‬ˠਗ͘࡬֖ࡴ͕གྷᒉ۞Ăҋϔ ઼̱˩ˣѐĞ2:8:ğ౹ϲ̫֞Ă̏྿ˬ

Ŝ ˼ඡࢴ‫ظྮڌִݑݡ‬

691 iuuq;00ubjqfjusbwfm/ofu0vtfs0Nbjo/btqyĂĶᄂΔॠྼშშ৭ķ Ăຩವ͟ഇĈ311:018026Ą

347


˩ѐĂд఺ᇴ˩ѐ۞໐྆͡Ăఄҁᔲϡ΁ჟവ۞͘ᘹĂឰ็௚۞ኩ҇ᄦ‫ݡ‬Ӕன΍Հჟቜ۞࡚ ‫ק‬Ă఺፾প۞ࢲ‫ڇف̏ק‬ధధккᝬ‫ࡤ۞މ‬Ă֭ͷјࠎధкᄂΔˠј‫̙̚ܜ‬Ξٕ৿۞ࢴ‫ݡ‬Ą ᒉຽีϫĈ็௚҇ᙷᄦ‫ݡ‬ ய‫ݡ‬পҒĈ˼ඡ۞ய‫ࠎݡ‬ңਕ‫זצ‬ᜪ‫۞މ‬ಈຑĉੵ˞‫࡚ק‬ĂՀࢦࢋ۞ಶߏາᔿć၆‫ٺ‬யณ۞ଠ ‫ט‬Ăѣ඾˩̶ᚑॾ۞ࢋՐĂှΞ኱̙ૉ˵̙ࢋ౺͉кĄՏ͇˯̾‫྆ظ‬ಶѣன‫۞ۇ‬ኩ҇ᗫ΍ᚤĂ α఍ᛜ೸۞ࢶ‫ק‬૱૱ឰ‫މ‬ˠԡ̙ҝࢋኼซ‫྆ظ‬Ăధкᜪ‫ౌމ‬૱ᄲЫၚ˼ඡ۞҇ᗫಶ൑‫ڱ‬Гତ‫צ‬ Ҿछ۞҇ᗫ˞Ą‫̾˭˞ז‬Ă΍ᚤ۞ߏ˼ඡ۞Ω˘඗߿Ă֤ಶߏ˾ຏপঅă˾‫ק‬፾প۞ኩ҇઀Ă ‫ޘݓ׎‬૱૱ᑂ‫ז‬ధкௐ˘Ѩֽ۞‫މ‬ˠĂҭ˘˾‫˭ݕ‬Ă֤পҾ۞ൄ‫ק‬ᄃ˾ຏ੺˯ಶឰˠ˯ᝒĄѩ γĂдࣧफ़˯Ă˼ඡિ޺ֹϡέᎤDBTᐹ։҇‫ݡ‬Ă̙֭‫ؠ‬ഇгҋҖ૟ய‫ݡ‬ਖ਼ᑭĂឰᜪ‫މ‬Г‫ݡ‬ဘ ࡚‫۞ק‬Тॡ˵Ы۞щ͕Ą

Ś̋‫̈ڌ‬ᚾ౫‫ڵ‬692 ٙдҜཉĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડᛝ‫ූګ‬95ཱི

֢ ʪ ʠ

ᓑඛ࿪ྖĈ13.38797123 ᒉຽีϫĈ౫‫ڵ‬ඈ࠹ᙯᄦ‫ݡ‬ ய‫ݡ‬পҒĈјϲ‫ٺ‬ϔ઼α˩ˣѐĞ296:ğ ĂҌ

஑ Ͳ ణ

̫̏็‫ז‬ௐα΃̄गགྷᒉĄᔵЩࠎ̋‫ڌ‬౫‫ڵ‬ ‫ظ‬Ăҭགྷᒉ۰֭‫ڌ̋ܧ‬ˠĄϤ‫ٺ‬γ࠷ˠ‫ົޝ‬ᄦ үโ౫‫ڵ‬Ă҃̋‫ڌ‬ˠઇ۞̈᎐౫‫ڵ‬Հߏ˘඗Ă ΁ࣇಶԯ̋‫ڌ‬ˠ۞ԫఙගጯ˞੓ֽĄྍ‫ظ‬ٙమ ઴۞โ౫‫ڵ‬ăϨ౫‫ڵ‬ăࡴਮ‫ڵ‬ă‫ۿ‬౫ᗂă‫ۿ‬౫

Ŝ ̋‫̈ڌ‬ᚾ౫‫ࢬظڵ‬

ৰă‫܅‬Ϡ̥ă‫܅‬ϠৰඈБొଳϡ͇൒ࣧफ़ͽΟ ‫ڱ‬ᄦјĂ֭ͷ̙ၫ୹Їң‫ܢ‬ΐ‫ᙷڵ΁׎ٕۏ‬ĄЯࠎ‫ظ‬छᄮࠎܲ޺౵р۞‫ݡ‬ኳ̖ߏჯ᜕થ᜖۞͞

ࠛ ࡵ ು ᔈ

‫ڱ‬Ă˵Яࠎ఺Њિ޺Ăឰ̋‫̈ڌ‬ᚾ౫‫ظڵ‬Ҍ̫дᛝ‫ූګ‬؆ξ̚˾༫ࠤָĄ

692! ཧࣖົበĂĮ‫ְ߇۞̋ڗ‬į ĂᄂΔĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ̳ٙĂ3115ѐ2͡Ăࢱ38.39Ą

348


349


֢ʪʭ ʡ‫ڐ‬Ⴤ̪ଊሕ


஑ʙణ จ਄ ௐ˘༼ ฏኰ

Ŝ ోᐁ Ğ໰ֽͯ໚Ĉች͹ाĂIJౘͪᐷĞౘਕ੃ğ็྽र̈́‫ົିཱྀ̝ޢ׎‬ăछ लᄃۤົϠ߿ଣࡁij Ăᄂ៉ৠጯੰĈ iuuq;00kpvsobm/ejtdjqmf/dpn/ux0ebub0T/497/qegĄğ

֢ ʪ ʭ ஑ ʙ ణ จ ਄

ోᐁᐁĞ2816.2876ğ693 ోᐁ

ĂЩ͇ᐁĂ૵Ⴇα˩αѐĞ2816ğ23͡36͟Ϡ‫ٺ‬჊‫ޙ‬ႉэय‫ݑع‬࿭ᎩĄ઀ษ̮ѐ

Ğ2847ğઌႉэ୉ˠҋၓ̼Δ˯ᄂΔฟጩĂ‫̚ٺاؠ‬૬ᨃĄ ోͩฟ٤Ꮈฮᨃ˘૲ਣंĂጩϣፘ቉ĂጾѣฯྤĂଘॻᐝૃ͟႙୸୺Ăͪณ̙ᇳ᛿൅Ă ᐁ

ՙຍΩᜥͪ໚Ăͽ˩ᇴ̳֧γ̝າ‫ظ‬໨‫ܦ‬ሔ໚ᐝ͔ͪҌᐁ˾ᎸฮᨃࠎϫᇾĂฟ៩̂‫ڒ؀‬Ъ

ᎸᆴϮ۩౤вĂ෱ॡᇴѐؕҹԆඇĄ൒ͪ˧̪ຏ̙֖Ă˜Ⴝ኱ၓ̼छயĂ፾ᚯ3༱ዶ̮Ă‫઀ٺ‬ ษ̣ѐĞ2851ğᎸ̍Ă඾͘ซҖ̂ఢሀͪ྽‫ޙ‬నĂϤ‫ܦ‬ሔ̂໨ጱͪĂ๗Ъߊј̝вྮĂ‫઀ٺ‬ษ ˟˩̣ѐĞ2871ğԆјĂ᛿ϣ2˼3ѺዶϥĂ࿆̈́ᄂΔዐ‫ܕ‬ϣгĂЩࠎ‫ܛ‬Ъ̌вĂϺӈ̫͟ᇃࠎ ˠۢ۞

̳вĄ ฟ٤Ꮾͪвྮᅮࡍ̋෸ᑏĂͷ༊гࣧҝϔॡ૱᝚ᑝ႔ˠĄᐁ

ੵ΍ྤΡะጩ͗Ӵ˚Ăͽ

ࠎ‫ٯ‬᎔ĂѩγĂࠎщᇬࣧҝϔĂͽᓑ‫͞ބ‬ёĂોࣧϔ̃̄ምͩҋ൫ࠎ،Ă֭ဌϡࣧϔշ̄ษ щă੺ࡁ˟ˠࠎᐌ᜕֗኎Ăຍᖣ‫׶‬πᏐච̝ຍĂᄃࣧҝϔ‫࠹༙׶‬఍ĂΞᏜϡ͕։ࡴĄฟв̍ ඀Ăٙ෱̙ྦྷĂтో̝ͩಱ̪ᙱͽ͚ᑕĂ઀ษ˩̣ѐĞ2861ğ Ăᐁ

дੑચ˯̏ຏඃ࢝Ă‫ٺض‬

઀ษ˩˛ѐĞ2863ğ଀‫ڒ‬щăᏂ͡ඈˠྤӄĂ͞଀ึӀซҖĄ੎फ़઀ษˬ˩ѐĞ2876ğࡌĂా ͟ᄹ‫ܥ‬ጱ࡭̋߸ᇷ൴Ăഀ࡚໨‫غ‬ຳറଉዎ՞໑Ăᐁ

˟˩ዶѐࡴ͕གྷᒉౣ໑‫˘ٺ‬όĂዎѩࢦ

౹Ă˜ᇎ‫ޥ‬ј়Ă‫ߏٺל‬ѐ22͡29͟Ăֳѐ72໐Ă⺭͠Ķᆵ‫̳׶‬ķ Ăཨᐁ˾̋Δ˭๰ଊĄ‫̄׎‬ ̮գᚶٚͭԠĂ˧ဦޭೇĂͭ̄˟ˠ࠰ᚥ֗

̳вĂ‫׎‬Αᒻಝ࡚ͧα̌ౌѯಠՂДְ̝ͭ̄

ྫĄ

693 ፋநҋĈͳ઼ⷪĮᄂΔξԠį Ă‫˝ס‬ĂIJˠ‫ۏ‬ԠĆኰᇇቔij ĂᄂΔξĈᄂΔξ͛ᚥ؎ࣶົĂ2:99Ăࢱ 84.85Ąӓ‫ޙ‬ϔIJ‫̋ڗ‬ವॲଣ໚ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬ΏįௐαഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ ̈ጯ७̓ົĂ3113Ăࢱ58.61Ąᄂ៉ˠ‫ۏ‬ᄫĞ29:6.2:56ğ0ోᐁ Ăᄂ៉੃ጸęę઼छဦ३ᐡĂ iuuq;00nfnpsz/odm/fev/ux0Ą

351


ౘш̥Ğ292:.2995ğ694 ౘш̥Ăцປ‫ا‬ĂཱིᐖลĂϺཱིҢщĂ୻လᇉ˟˩αѐĞ292:ğϠĂᐁ˾ჷˠĂ‫ا׎‬ٙ Ҝ‫ٺ‬ன̫ˣᇇྮă܎‫˾ූڒ‬ęę‫ົྺ̋ڗ‬ٙдгęęѩछ୉၆ᐁ˾ූ൴णᇆᜩࠤஎĄшّ̥ॾ ᚑᖰĂ̙ᐌܸࢂТĂߏ˘࣎ಈр͛ጯ౹үࣰ̈́‫ޥ‬᜜ᙋ۞ۢᙊЊ̄Ą ‫ݚ‬ᖳ̮ѐĞ2962ğ Ă‫׎‬ԙ̙‫߇˸ض‬Ăѐ่32ĂѨѐԙ૎Ϻ˸Ąш̥‫ݖ‬൭̝ዶĂላ൒۷࢑ᇬ ‫ࢦ̄ିހ‬యĄТ‫˛ڼ‬ѐĞ2979ğ Ăјࠎ੒ϠĂ‫ݒ‬Ϗਕ‫ٺ‬ฏྏ̚ௐĂ‫ܮ‬൑ຍГՐ‫פ‬ΑЩćᔉˢ௺੸ ഭঔĂྼ።჊‫ͪ̋ޙ‬Ăವ‫ޖ‬ణ౼ĄҖҌງ‫ܝ‬ĂᄃౘഀϜ༄ᐑĂเᜠ๭‫ٿݬ‬Ăᔁ඘໬ࣝዧඈˠඕ ј໦঎ྐۤĂ௣͟౹үભ‫׶‬Ăͽ඗ဧܸ৾ᕘĄш̥‫͛ྐٺ‬३‫ڱ‬Чѣٙ‫ܜ‬Ằ‫ڒ‬ഢ‫׎‬ጯયă‫ݡ‬ᇇĂ ࠰ະჍປӖАϠ̙҃ۡ‫ײ‬ЩᏕĄဘ‫ٺ‬༱ර୻ͪয়रᇁ঻˭3಼၆ᓑĂͽ຿វ३ᆷĂࢲॾ‫ܕ‬ᗞĄ ֈѣ4̄Ĉᐅтăᙒ୹ăѣཌྷĄш̥‫ٺל‬Ѝჰ˩ѐĞ2995ğϒ͡Ăֳѐ77Ąࢦঽᜇ̝֗ ᅫĂ૟छய˟̶âᄃ‫ހ‬âᄃኜ̄Ă֭ΐ̝੊ᄯĈ ĶӍछࣁ଀໢࿸Ă࠰য়‫؟‬ሕᇇྋ࡭˵Ą̫̂ ᙱ૟ൄĂόԧٙѣẮϏυѣĂ߇࿃ѐਣ໐ႆĂⱷ޳༱̻‫ޢ‬ˠķ Ąѩඈ਒ᙅĂৈ଀ฏ֧ະׂĄ ‫̄ܜ‬ᐅтĂц໵૾ĂཱིߋЍĂฏˠჍ૾‫۽‬Ă͌ॡЇֹّঈĄЍჰ˩ѐĞ2995ğ Ă‫ܬ࢕ڱ‬ ᄂĂᐅт٢ᐁ˾ᄹܷ5ѺˠĂ‫ٺ‬Ⴁԍ̝ԝĂጬ‫݌‬ҹᇲĂ଀෢ካ̣‫࢕ݡ‬ΑĄ˙Ϗ౷ᄂĂᐅтᒔ͟ ˠЇ‫׻‬ᄂΔះௐ̱ડ‫ܜ‬Ğ‫ޢ‬ЯԼ‫ט‬ᜈЇᐁ˾ᨃ‫ܜ‬ğ Ăॡԩ͟ᅳఞྜॎᄲ΄̺ͦඕ͟ˠĂᐅт˘

֢ ʪ ʭ

ॡ෍ᄃ؎ఏĂ௣̙ଂĄዐ֧၆ᐅт̝ࢲෞָ̙Ăͷ‫ڼځٺ‬α˩ѐĞ2:18ğ‫ٺڢ‬ᐁ˾ᨃ‫ܜ‬Ї̰Ą

੼ᏴዡĞ2967.2:55ğ695 ੼ᏴዡĂфᆥࡻĂཱི٥ලĂϺཱིᏹᕌĂࣧᚱ჊‫ޙ‬щ໨ĂϠ‫ݚٺ‬ᖳ̱ѐĞ2967ğ ĂᎸฮఄ˟ ૺˠĄ‫੼ͭ׎‬໓͛Ă྽ЍѐมҖથҌᄂ៉ĂᓝछᐌТ‫اؠ‬ĄᏴዡр᝝३Ăൾ‫ܜ‬Ă๔௫ጏ‫ڱܝ‬

஑ ʙ ణ จ ਄

ᄬĂநጯ‫็؟‬Ă௣͟൑ࢽटĄజˠય‫ߏז‬ӎਕࡦᄪĂᏴዡаඍĈĶཐጯд‫଀͕ٺ‬Ăд‫ٺ‬੔ҖĂ ҭਕࡦᄪңৈĄķЍჰ˩˟ѐĞ2997ğ Ă̚ྏᄂΔ‫ع‬ጯௐ3ЩĂॡ42໐Ą ‫˩˟ڼځ‬ˣѐ˙ϏĞ29:6ğ୻ԗ౷ᄂĂᏴዡᛸா̰ഭĂ૙ᚱ჊э‫ءܭع‬ᎩጯĂ৖༼ᐽ ҖĂሕ͕གྷΫćЍჰ˟˩ˣѐĞ2:13ğ̚ाࡊᓝˠĄ̚රϔ઼јϲ‫ޢ‬Ăͽѣࢦ୕Ăజଯࠎણᛉ ੰᛉࣶĂ֭ᑕᔛ࢒ִВᚯ઼ߏĂ̈́ਿ͵౶‫טޓ‬ҋࠎĂᇙ҃ᕩฏĄ჊‫ع߆࠷ޙ‬୬؎ͽщ໨ۢᎩĂ િᙜ̙ಶĄᏴዡϠπҖᑭ‫إ‬ଛĂෛಱෳтঙำĂᇎ઼ຏॡ̝ଐ࠰૙‫ྐٺ‬ႇ౹үĄϤᏴዡྐүΞ ۢĂҋ̰ഭ჊‫ޢޙ‬ĂഅкѨֽᄂĈ̂ϒ˝ѐĞ2:31ğॠҖΔᄂăߌ‫˩׶‬ѐĞ2:46ğણᄃᄂΔᘎ ۤྐົăߌ‫˘˩׶‬ѐĞ2:47ğೇֽᄂણ៍͟ˠĶؕ߆α˩ฉѐ౾ᜓົķ Ą

694 ፋநҋĈͳ઼ⷪĮᄂΔξԠį Ă‫˝ס‬ĂIJˠ‫ۏ‬ԠĆኰᇇቔij ĂᄂΔξĈᄂΔξ͛ᚥ؎ࣶົĂ2:99Ăࢱ 38.3:Ąౘ‫ځ‬༯˾ࢗăౘം̚ፋநIJᐁ˾ౘछ̂шij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ̱ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔ ξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3119Ăࢱ92.96Ą 695!ፋநҋĈͳ઼ⷪĮᄂΔξԠį Ă‫˝ס‬ĂIJˠ‫ۏ‬ԠĆኰᇇቔij ĂᄂΔξĈᄂΔξ͛ᚥ؎ࣶົĂ2:99Ăࢱ 31.33Ąംᇊ‫ݭ‬БᄂྐۢᙊऱĈ iuuq;00yedn/onum/hpw/ux0UXQ0UXQBQQ0TipxBvuipsJogp/btqy@BJE>926Ą

352


ᏴዡϠπ൑ຍ‫౉އ‬Ăሤ͕Ըˢг͞ҋ‫ְି͛̈́ڼ‬ຽĂె჊‫఼࣒ޙ‬ԠĂೖ൒ፉЇ‫ם‬ந̶ࣘ ᚷ̍үćѩγĂ඾ѣൣ಴ᅨะĂঔ͇ჟ‫۽‬ᙬ‫ۍ‬Ąϔ઼ˬ˩ˬѐĞ2:55ğ‫ٺ‬ງ‫ܝ‬ᙜ͵Ăֳѐ9:Ą ‫̄׎‬ᅝᕃഅЇщ໨ણᛉົᛉࣶĂग‫ုڗ‬дᄂ‫ڇ‬ચᛋࠧĄ

ྜॎĞ.29:8ğ696 ྜॎẶ̶ंᨃˠĂ͵΃ચྺĄॎͽ๔ጬ੓छĂጾᇃ̂ྺгĂҋϖߋ‫ܕܢܣ‬Ҍ͇ᚗཐ྽ झ˘૲˿гӮࠎ‫׎‬ٙѣĄၘೖр߉Ă၆ˠྤӄଂ̙ՐᐺĂฏ֧มֳཌྷЩĄ Ѝჰ˟˩˘ѐĞ29:6ğ Ă୻ԗ౷ᄂĂ͟࢕‫ܬ‬ፂॡĂ‫ٺ‬ᐁ˾ූ፵୭ፃଟĂೇΐдᚱ̣‫࢕ݡ‬Α ౘߋЍӄࡒࠎࢅĂॡྜॎ‫ا‬ٙ෼ᐁ˾ࡗ̣ර֧Ă᝘ჷᇷҖ჌჌Ă྾தᅳᨃϔ3ѺዶˠĂેӀጡ Խᑝᐁ˾ූĂྜॎᅳฤซ᝚ॡ੼‫ײ‬ĈĶᙸ͇ҦԧĂႽໝ࣓ζĄт̙ϡ‫׻‬Ăυዎৠ᜔ķć߿งౘ ߋЍĂࢋՐણΐԩ͟ҖજĂߋЍ઄ຍᑕ̯Ă̈́ྜॎதొᇶੜĂౘߋЍ̪ᚶᜈᄃ͟࢕̺ඕĄ

֢ ʪ ʭ

Ѝჰ˟˩˟ѐĞ29:7ğ2͡ĂྜॎГѨซԽᐁ˾Ă͟࢕̙ᇲ஠ধԽ๕Ăአາѻч౯ฤᆧ ೯Ă൘̙ਕ͚ᑕćߏԝᑧ͟һ3ˠĂൎᒎౘߋЍшĂ֭ᖼ᝚ᜠྮొĂ‫ٺ‬ᜠ྽ુ᎕ϮՄĂͽ‫ͫܡ‬ ఼֘ҖĂ‫౉ڻ‬ၟᕝ࿪ቢĂᕝ඗ᐁ˾ූ၆γϹ఼ĄТѐ6͡Ă͟࢕٥ჟዟ6ѺˠĂ௡੅Ђฤຩ৶ᄂ Δ‫ࢠڌ‬ЧఄĄྜॎЪ‫؞ڒ‬јొฤͽΔ̋ࠎॲፂгĂ΍՟‫آ‬ᜋăૄษăॿͿ๩ăາѻ̝มĂٕᔳ

஑ ʙ ణ

ትĂٕഫᑝĂֹ͟࢕˘ॡ̙೷˭ฏຩ৶Ą

จ ਄

ṽĂ߇෍‫ͽܝڌ‬ᄵᇲĂࢍ‫ٺ‬ਨ፨̚ःЄһ҃Ҩ፟൭ᑝ̝Ą൒҃͟࢕Ϻफ़፟АĂ‫ࢋٺ‬྽ొчࢦ

Ѝჰ˟˩ˬѐĞ29:8ğ6͡9͟୎ĂྜॎົТཌྷ࢕ᅳఞᖎ̂໽ăౘࡌළăष༯ඈొฤĂࢍ ൪ဳаᄂΔ‫ݱ‬Ĉᖎ̂໽ăౘࡌළԽχ‫ܝݑ‬Ăष༯ϤҘซĂྜॎ‫݋‬ᅳჟዟ΍๪̋ͿĂۡ‫̂פ‬ቌ

һĂ፬ጼᇴ͟‫ޢ‬Ăཌྷ࢕д྅౯̈́ˠᇴК๕̝˭ĂᜁࠗၝࢦĄྜॎதొฤୀੜॡĂెૄษ‫ګ‬ႚ ሗĂ‫ޢ‬ѣ͟࢕੠ᑝâॡซੜ̙଀Ăዎᇲତా৚ᑝĂѪ๋̂ΗĄᇴ͟‫ޢ‬Ăѣˠд˯ૃᐝ‫ڪ‬ⅲ̚ ವᒔ֗ԛฯᅾ̝ཌྷ࢕᏷វĂҗ඾ѣҾ૱ˠĂͽࠎѩӈྜॎćٕᏜ‫׎‬ˠ̂ᙱ̙ѪĂԼЩೱ‫ؖ‬Ă࢒ ᘲ‫ڌ‬གྷથĂ̙ۢٙ௣Ą ྜॎѣ˘ૅԙЩ൫ĂϺણᄃԩ͟ཌྷ࢕Ă၇ѣጼΑćͅԽᄂΔ‫˘ݱ‬ԝĂጼҌ̂፜ᐝĂ֗̚ ˩ዶᇅ̪િ޺ጬซĂዎТట˧‫्ܡ‬ੜĄ๋ᕽ‫ޢ‬ᐌଂཌྷ࢕ᅳఞᖎ̂໽Ă޺ᜈϏԆ۞ԩֹ͟‫׻‬Ą

696! ፋநҋĈͳ઼ⷪĮᄂΔξԠį Ă‫˝ס‬ĂIJˠ‫ۏ‬ԠĆኰᇇቔij ĂᄂΔξĈᄂΔξ͛ᚥ؎ࣶົĂ2:99Ăࢱ 26:.272Ąӓ‫ޙ‬ϔIJ‫̋ڗ‬ವॲଣ໚ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį౹ΏཱིĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ ϔ̈ጯ७̓ົĂ2::9Ăࢱ78.79ĄౘِԈĂᔙШ˿̝ࣥྮǕǕ29:6@2:12!ѐมΔ‫آ‬Ο྽ᄃĶ˿ࣥķ Ꮈ੓ᙯܼĂ‫آ‬ᜋᎩ߆‫̼͛ع‬ԊĈiuuq;00xxx/jmddc/hpw/ux0di0vqmpbet0vqgjmf0628`:7191813/qegĄ

353


ౘ᏷჊Ğ2961.2:21ğ697 ౘ᏷჊Ăфᐁ˝Ăཱི̄ԓĄᐁ˾ჷˠౘш̥̝ࡪ‫ހ‬ĂॡˠჍ჊‫۽‬ĄϏ̈́΍ϠĂͭ̏А ీćϓ‫ٺ‬Ϡய࿅඀̚ߖࢲರĂϏᑓ͡Ϻ‫ל‬Ąш̥ዎెត߇Ăෛ‫ٿ‬Ѕ̝᏷̄т̎΍Ăৈΐ෱͕ି ዳĄ᏷჊ն7໐Ăӈۢ᝝३ĂϏ႕31໐ӈ࿆ᜓኜགྷĄซ҃ࡁ᝝ԇጏ̝ጯĂ͍಴Ѧ̄Ă֭ͽѩଖ ᐽ̎֗Ă‫ޞ‬ˠତ‫ۏ‬Ă໳໳҃଀ˠॆĄ ᏷჊‫ٺ‬ฏ֧ฟన३ٗିֈ̄ԙĂ֏ି֗ି֭ࢦĂᅄϒᙅПӱĂ็ᓾགྷ३ཌྷநĂ൑̙Ⴝ˧ ҃ࠎĂՏҌᓏࢰᆢ□Ą‫ڼځ‬α˩ˬĞ2:21ğ Ăᚶ‫ڒ‬ԓૺࠎᐁ˾ડ‫ܜ‬Ă‫ז‬ᖚ่͡ዶ҃‫ٺל‬Ї̰Ă ֳѐ73Ą็ѣྐ͛ะࡶ̒‫ס‬Ă͟ˠଯҖ࠱ϔ̼ྻજॡĂዎछˠൎᒎćٕᏜྜॎԩ͟Խᑝᐁ˾ූ ॡĂ‫࠱ࣗٺ‬តใ̚೸ฅĄ

֢ ʪ ʭ Ŝ ౘਕ੃ Ğ໰ֽͯ໚Ĉች͹ाĂIJౘͪᐷĞౘਕ੃ğ็྽र̈́‫ົିཱྀ̝ޢ׎‬ăछ लᄃۤົϠ߿ଣࡁij Ăᄂ៉ৠጯੰĈ iuuq;00kpvsobm/ejtdjqmf/dpn/ux0ebub0T/497/qegĄğ

஑ ʙ ణ จ ਄

ౘਕ੃Ğ2965.2:29ğ698 ౘਕ੃ĞࣧЩౘਕăܸЩౘͪᐷğ ĂϠ‫ݚٺ‬ᖳαѐĞ2965ğ9͡27͟Ă‫̂ٺל‬ϒ8ѐĞ2:29ğ 7͡29͟Ą‫׎‬ΈౘၷዂĞܸЩౘͫğ Ă‫ٺ‬Ѝჰ˩˘ѐĞ2996ğ‫ێދ‬Ăߏᄂ៉౵ѝώг‫ێ‬र̝˘Ą ౘਕ੃˜͗ᚱЩĂϺࠎౘਕ͟‫ޢ‬ଂְથચ̝‫ཱིظ‬Ą ਕ੃ϠّрጯĂѝѐഅˢĶ఻ᅌጯੰķ Ă֭ྫྷᐌ੺ઌ֟ਫ਼Чгጯ௫֭็྽ć̈́ҌјѐĂ޷ ϲࠎ็྽रĂ͹ᐁ˾ିચĞ29:4.2:21ğ Ă֭അዸ୶ͪăາ‫ظ‬ăχ੺໬ඈгିົĄ̚͟ϥ̾ጼ‫ۋ‬ ‫ޢ‬Ăͽ็྽र֗ЊĂ‫׻ءצ‬Їᖚᐁ˾ܲ։ԊĂ൴͛ፉܲĂԕା‫م‬։Ĉԩ͟ᅳఞྜॎഅԽᐁ˾Ă ൎᒎξූ̂ΗĂ‫׎‬ѪЬĂొ˭ߐ೸̙೷ᜨࢬĂਕ੃΍ࢬࠎፉܲĂࠎ̝ੵཋщछẶ̶ं˘г‫ا‬ ϔຏ‫׎ه‬ाĂ͟‫ޢ‬ਕ੃дˬૺஞฟ໮ᚩĂϺ଀˧‫ٺ‬ѩĄѩγĂਕ੃അᄃ੺ઌ௫ᗁĂপҾࢦෛг 697! ፋநҋĈͳ઼ⷪĮᄂΔξԠį Ă‫˝ס‬ĂIJˠ‫ۏ‬ԠĆኰᇇቔij ĂᄂΔξĈᄂΔξ͛ᚥ؎ࣶົĂ2:99Ăࢱ 296.297Ą 698! ፋநҋĈͳ઼ⷪĮᄂΔξԠį Ă‫˝ס‬ĂIJˠ‫ۏ‬ԠĆኰᇇቔij ĂᄂΔξĈᄂΔξ͛ᚥ؎ࣶົĂ2:99Ăࢱ 265Ąౘਕ͗˾ྤफ़˘ᎏĂିົΫྖĈiuuq;00xxx/mbjkpio/dpn0cppl70636/iunĄች͹ाĂIJౘͪᐷ Ğౘਕ੃ğ็྽र̈́‫ົିཱྀ̝ޢ׎‬ăछलᄃۤົϠ߿ଣࡁij Ăᄂ៉ৠጯੰĈ iuuq;00kpvsobm/ejtdjqmf/dpn/ux0ebub0T/497/qegĄ

354


̳͞В኎Ϡፋ฽Ą ‫็ٺ‬྽रੜᖚ‫ޢ‬Ăਕ੃ԼЇ‫ܜ‬ҁĂͽĶౘਕ੃ķࠎથཱིĂᔉˢˬૺஞĞᖞ༫̋ğ̝ᚩ ડĂјࠎ͟ፂ‫ޢ‬ᚩຽགྷᒉᝋ൳੃ௐ˘ཱི۞έᚱˠ̀Ąౘͩ˘୉᎞‫ૄܫ‬༛Ăಱ҃рᖃĂ‫ޢ‬ˠౘೇ ᖃăౘ޾Δඈ࠰ࠎۤົഏሇĂԸ̳֗ৈĂ‫ܦ‬΍‫ٺ‬ᖡĄ

Ŝ ౘೇᖃ

֢ ʪ ʭ ஑ ʙ ణ จ ਄

Ğ໰ֽͯ໚Ĉች͹ाĂIJౘͪᐷĞౘਕ੃ğ็྽र̈́‫ົିཱྀ̝ޢ׎‬ăछ लᄃۤົϠ߿ଣࡁij Ăᄂ៉ৠጯੰĈ iuuq;00kpvsobm/ejtdjqmf/dpn/ux0ebub0T/497/qegĄğ

ౘೇᖃĞ2991.2:71ğ699 ౘೇᖃĂ‫̋ڗ‬ᚩຽЩˠౘਕ੃̝̄Ąҋρӈѣ̖රĂഅҌາѻă‫آ‬ᜋăາ‫ظ‬ඈ႔ጯ३ဨ ጯ႔͛Ă‫˘˩ˬڼځ‬ѐĞ29:9ğ Ăலຽ‫ٺ‬ᄂ៉ᓁ༛‫઼ع‬ᄬĞ͟ᄬğጯ७‫ܢ‬ᛳጯ७Ăˢঀёົۤ ˬ˩αᅙҖĞර‫ݑ‬ᅙҖ݈֗ğᄂΔ͚‫ظ‬ЇְચࣶĂ̂ϒ˛ѐĞ2:29ğᐁ˾̳ጯ७ጯચ؎ࣶЇ ‫׻‬Ă௩ѐ5̿͡Їˬ˩αᅙҖ३੃Ă̂ϒ˩˘ѐĞ2:33ğ‫ܫ̋ڗ‬ϡ௡Ъ‫ܜ‬ᏴЇĂ̂ϒ˩αѐ Ğ2:36ğᚶౘࡷ‫ڗ‬ᒔЇ‫̋ڗࠎ׻‬ᨃ‫ܜ‬ĂҌߌ‫׶‬αѐĞ2:3:ğ‫ע‬ЇĄ ೇᖃͽĶౘਕ੃ķ Ğ‫ཱིظ‬ğ̝ૄຽĂՀЩĶೇ੃ķ Ă‫̂ٺ‬ϒ˩ˬѐĞ2:35ğ൳੃ࠎĶೇ੃ யຽЪྤ̳Φķ Ăᄃ‫׎‬ԙౘ‫ܫ‬ౢТࠎ΃ܑࣶۤĂ޺ᜈ൴णᚩຽĂྍົۤ‫˛˩׶ߌٺ‬ѐĞ2:53ğ ϒёྋ೸Ą‫ٺ‬г̳͞ৈְຽ͞ࢬĂ‫݋‬ᄃฏ௠ౘࡷ‫ڗ‬ăૺ͢ăเϮ‫݌‬ඈ౹Ᏹ‫ۤྐ̋ڗ‬Ğ‫ۤڗ‬ğ Ă ҋ౹ۤϿؕҌϔ઼α˩˝ѐĞ2:71ğᔁ͵Ăۤચྻүྤ෱࠰Ϥ‫;͚׎‬྿41ዶѐĂ‫׎‬มഅᓝᏱБ फྐˠ̂ົĂϺϤೇᖃ፾˧ॕྤćѩγĂ‫إ‬፾ྤॕᚥ‫̋ڗ‬ဦ३ᐡĂ֖֍‫׎‬ˠ၆‫ٺ‬дг͛ି൴ण ̝ࢦෛĄೇᖃ‫ܜ‬ѐሤ͕̳ৈĂᅄໂ˧ܳјг͞‫ޙ‬నćࠎ‫ܮ‬ӀฏᏐϹ఼Ăဘ‫ܐ׶ߌٺ‬ѐҋన͐̀ ̳ΦĂགྷᒉ‫̋ڗֽـ‬ăᄂΔ̝ྮቢĂ‫ޢ׎‬Яְ߇҃ઃዺćߌ‫̣׶‬ѐĞ2:41ğ‫ܜ̋ڗ‬ҁିົԼ‫ޙ‬ ॡĂᖃ޵ૅϺϤ‫׎‬ॕгٙ‫ޙ‬Ąೇᖃ‫ٺל‬ϔ઼α˩˝ѐĞ2:71ğ5͡3:͟Ăֳѐ92Ą

699! ፋநҋĈӓ‫ޙ‬ϔIJ‫̋ڗ‬ವॲଣ໚ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį౹ΏཱིĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ ϔ̈ጯ७̓ົĂ2::9Ăࢱ87Ą‫ڒ‬ϒˬIJ‫ۤڗ‬гડ႔͛ۤି̝⽡ϭęę‫ۤڗ‬ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ̣ ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3117Ăࢱ231.232Ąች͹ाĂIJౘͪᐷ Ğౘਕ੃ğ็྽र̈́‫ົିཱྀ̝ޢ׎‬ăछलᄃۤົϠ߿ଣࡁij Ăᄂ៉ৠጯੰĈ iuuq;00kpvsobm/ejtdjqmf/dpn/ux0ebub0T/497/qegĄ

355


Նᐴ69: ՆᐴĂᐁ˾͵छՆ‫ޢ̝ܝ‬ĂЩጏౘш̥Ѩ̄ᙒ୹̝‫؍‬Ăჷˠౘࡷ‫̝ڗ‬ϓĄρ͌ᓐᇊĂ͇ ྤᚊኳĂّଐბᐖĂۢ३྿ᖃĄ31໐ࠎᙒ୹‫؍‬Ă૓‫͈ޢ‬૎ຏଐᏉЪĂ࠹ະтᄼĂ34໐Ϡ˘̃Ă 37໐଀˘̄Ăߏѐ͈ಪ‫ీܜ‬ĂϭԠિч࢐༼Ăͽඍ˸͈̝ଐĂႽְ͕Ꮠֈ̄Ăˠ࠰Ⴭኰ૎Ąч ༼53ѐĂ͞ᙜ͵Ąߌ‫ˬ׶‬ѐĞ2:3:ğ22͡Ăᄂ៉ᓁ༛̌Յѻ‫ڼ‬প࿴ᅙ‫ړ‬Ă֭࿴ረ‫ܑͽې‬ၓ‫׎‬ ༼Ąߌ‫˛׶‬ѐĞ2:43ğ‫ל‬ĞٕᏜߌ‫̣׶‬ѐğ Ăֳѐ77Ą

Ŝ ም੝ኰ

֢ ʪ ʭ

Ğ໰ֽͯ໚ĈᄂΔξᛉົĈ iuuq;00xxx/udd/hpw/ux0cbs20cbs2`90jouspevdujpo/btq@tfsop>79'dm>2Ąğ

ም੝ኰĞ29::.2::2ğ6:1 ም੝ኰĂ‫˟˩ˬڼځ‬ѐĞ29::ğϠ‫΃୻ڒ̀ٺ‬३ࢶ͵छĂ‫ץ׎‬য়ͭϖ୻ăј୻ăᇉ୻Ӯ ࠎ݈୻૛ጏĂဘ੼̚ᓝˠĂࠎߏॡᄂ៉୕୉Ą੝ኰ‫͟ٺ‬ፂॡഇĂ͗ᚱЩࠎĶϮ፜ኰ˟ķĈд࠱

஑ ʙ ణ จ ਄

ϔ̼ିֈ੼ᑅ̝˭ĂምͩഅԼ‫ؖ‬ĶϮ፜ķ Ă၁‫׎פࠎ݋‬য়ᚱ჊‫ޙ‬Ϯ፜Ăຍд̙Ԟώćͷ੝ኰ‫ٺ‬ छ̚ଵҖௐ˟Ă߇Щࠎኰ˟Ą ̂ϒ˟ѐĞ2:24ğ‫̳ڒ̀ٺ‬ጯ७லຽĂГˢᄂ៉ᓁ༛‫ع‬ϲᄂΔᗁጯ७ćԆјጯຽ‫ޢ‬Ă̂ ϒ˩˘ѐĞ2:33ğҋ̀‫ڒ‬ዏᐁ˾Ă‫اٺ‬ٙฟన‫ߋ׶‬ᗁੰ֭Їੰ‫ܜ‬Ă၆‫̋ڗ‬኎Ϡ੒ᚥໂ̂Ąેຽ ̝ዶĂ‫إ‬ᄃ‫̋ڗ‬ᚩຽЩˠዑͪ໚Ъүฟଳ‫׶‬ᎸࠒᚩĄ੝ኰ‫צ‬छጯஅ໚ᇆᜩĂ่̙ჟ‫ٺ‬ᗁఙĂϺ ๔‫ٺ‬ጯ௫႔ጯ̈́າۢĂͷ఍ְ຅ቚăᅅӀࢦཌྷĂᅲ‫צ‬ฏ֧ຑᑛĄ ߌ‫˩׶‬ѐĞ2:46ğ Ă͟ώതϔ߆‫ع‬ᓝҖࢵѨБࢬّг͞ᏴᓝĂ֭ฟ‫ٸ‬ᄂᚱˠ̀ણᏴĄ੝ኰ̝ ̖ᇇ‫ا̋ڗצ‬ϔ͚޺Ă˜ણᄃᚮᏴĂҋѩాᏴాЇ6‫ب‬ξᛉࣶĂ౹‫ܜ̋ڗ‬ѐాЇξᛉࣶ̝ࡔᐂĄ

69: ፋநҋĈͳ઼ⷪĮᄂΔξԠį Ă‫˝ס‬ĂIJˠ‫ۏ‬ԠĆኰᇇቔij ĂᄂΔξĈᄂΔξ͛ᚥ؎ࣶົĂ2:99Ăࢱ 317.318Ą 6:1! ፋநҋĈӓ‫ޙ‬ϔIJ‫̋ڗ‬ವॲଣ໚ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį౹ΏཱིĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ ϔ̈ጯ७̓ົĂ2::9Ăࢱ91Ąӓ‫ޙ‬ϔIJ‫̋ڗ‬ವॲଣ໚ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬ΏįௐαഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠ ᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3113Ăࢱ71.72Ą

356


ͳ̄ၷĞ2:11.2:96ğ6:2 ͳ̄ၷĂфර੕Ă‫ˬ˩ˬڼځ‬ѐĞ2:11ğ23͡42͟Ϡ‫ٺ‬ᄂΔξ̚‫؂‬Ѻα˩̣൫г̚‫֧؂‬ ͳࣨĄТࡪ‫؏ؗ‬Ч˘҃൑‫ٿ‬ԙĄϠ˩˟᛬҃ຎͭୢ͵ĂᏥဿϓ‫ͩڒ‬በᖐਨይᇬዳјˠĄ‫ڼځ‬α ˩˟ѐĞ2:1:ğˢ‫̳̋ڗ‬ጯ७ĂᄃЍೇ‫ࢵޢ‬ᄂΔξ‫ܜ‬ഫᑓિѣТ඄̝ኖĄலຽ‫ޢ‬҂ˢᄂ៉ᓁ༛ ‫઼ع‬ᄬጯ७Ğ̫ᄂΔξϲरቑጯੰğĂ̂ϒ˝ѐĞ2:31ğலຽĂ̶൴‫ݑ‬പ઼̈ЇିĂ˩ѐ Ğ2:32ğ5͡ᖼ‫઼̈̋ڗ‬Ąϔ઼ˬ˩αѐĞ2:56ğᄂ៉ЍೇĂ؇ࠁࠎௐ˘Ї‫઼̈̋ڗ‬७‫ܜ‬ĂۡҌ ϔ઼̣˩̱ѐĞ2:78ğੜЃĄϔ઼ˬ˩̣ѐĞ2:57ğ5͡Ă‫ܐ̋ڗ‬થĞ̫‫̋ڗ‬छથ݈֗ğ ࣄϡ ‫઼̈̋ڗ‬७‫۽‬଱ኝĂ̄ၷࣘЇ७‫ܜ‬྿6ѐĄϔ઼ˬ˩̱ѐĞ2:58ğ9͡Ă‫઼̈̋ڗ‬؇ࣞฟᏱ‫ܢ‬న ρ༴๩Ă̄ၷГࣘ๩‫ܜ‬ćα˩αѐĞ2:66ğ9̶̣͡ं̶७Ğϖߋ઼݈̈֗ğјϲĂ߆‫؎̪ع‬ ࠁ̄ၷᅳጱ˲3ѐĄ ̄ၷ֗ࣘᇴᖚĂ࠰ਕѣ୧̙৴Ăಧ˭‫ି̋ڗ‬ֈૄᖂĂౄ჊൑ᇴฏ֧̄ԙĄੜЃ‫ޢ‬ொ઼࡚ ࠃࢊᒧ‫اؠ‬Ąტ‫˘׎‬ϠĂ࡭˧‫ٺ‬г͞ିֈ۰˲57ѐĂலϠགྷ።Ă၁֖ࠎ‫̋ڗ‬гડϔ઼‫ܐ‬ഇିֈ

֢ ʪ ʭ

Ϋ̝ᒺᇆĂܳј‫̋ڗ‬гડѝഇ̼̝͛ቿ‫ݎ‬൴णĂ੒ᚥ։кĄ̄ၷֈѣ5շ9̃Ă࣌ጯѣ૞ჟĂ֖ ֍‫׎‬छलᄃጯ७ିֈĂ࠰ΞࠎቑёĄ

஑ ʙ ణ จ ਄

6:2! ፋநҋĈ౮ͳᅊౠ˾ࢗăధࡻ‫پ‬ଳణፋநIJ቞ᘃͭᏐͳ̄ၷij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį౹ΏཱིĂᄂΔξĈۤ ဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ2::9Ăࢱ23.24Ą‫ڒ‬ϒˬIJ‫ۤڗ‬гડ႔͛ۤି̝⽡ϭęę ‫ۤڗ‬ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ̣ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3117Ăࢱ 234.235Ą

357


Ŝ ౘߋՐ ໰ֽͯ໚ĈᄂΔξᛉົĈ Ğiuuq;00xxx/udd/hpw/ux0cbs20cbs2`90jouspevdujpo/btq@tfsop>51'dm>8Ą

ౘߋՐĞ2:18Ƃ2:91ğ6:3 ౘߋՐϠ‫̂ٺ‬ϒ̱ѐĞ2:28ğ Ăّᆍፓ๔ᑗĂ͌ॡˢ͟ˠົۤଂְ˿͢‫ޙ‬᎝Ăᄂ៉Ѝೇ‫ޢ‬ ҋϲ፾ྤฟనඎ̋ᒉౄᇄĂٚ‫઼̰ޙ‬кีࢦ̂̍඀Ăтᘲ೻჊ྮăনֽ൴࿪ᇄඈćϺഅЇᄂ៉ ࠷ᒉౄ̳ົநְ‫ܜ‬Ă˧Ր̍ົ௡ᖐ୻‫˧ܫ̳̈́ځ‬Ąϔ઼̣˩ˬѐĞ2:75ğ Ă଀гͭ͞ҁ͚޺Ă ЇᄂΔξᛉࣶĞ࠷ᔑξॡഇௐ̱‫ۡ̈́ب‬ᔑξᓜॡᛉົഇมğ Ăࠎг͞؋֕Ă̙᏷ዶ˧Ą ߋՐ‫ޞ‬ˠ̥‫ݓ‬ă᎞Җ̳ৈĂϔ઼̣˩˟ѐĞ2:74ğ ĂЇέΔξ‫̋ڗ‬ຎড়झᒉᖑ௡௡‫ܜ‬ॡĂ ̙ӊ੒ᚥᒉౄ૞‫ܜ‬Ă‫˧ם‬ԆјҢয়໒Ğ‫ޢ‬໒ğ ĄࠎઉБຎড়झ̝௡ᖐ̈́វ‫ט‬Ă҂ᇋ˘ਠझᇁ̝ გந؎ࣶົϏ‫ع߆צ‬Ⴞგăᅃጱ̝ΞਕၑचĂϔ઼̣˩̣ѐĞ2:77ğ Ăଯજ֭ԆјĶੑဥ‫ڱ‬ˠ έΔξ‫̋ڗ‬ຎড়झķ̝൳੃Ăֹຎড়झৌϒјࠎЩ௑‫׎‬၁۞Ķ̳ᇁķ Ăͽ༊ॡۤົࢲঈ҃֏Ă ၁ᛳᅈ֍̈́ጄ˧̝ᓝĂࠎຎড়झಧ‫ؠ‬։р۞‫ૄޘט‬ᖂćѩγĂ‫םإ‬ӄ‫ٸ‬Ϡ‫ه‬Ңົă‫ڌ‬๕๽য় ົă͢ߝ‫ึم‬ᇁඈ‫ି؟‬௡ᖐԆјੑဥ‫ڱ‬ˠ̝ϲ९൳੃Ąϔ઼̱˩ˬѐĞ2:85ğ ĂЯ߆‫ع‬٤ᆵᛝ

֢ ʪ ʭ ஑ ʙ ణ จ ਄

‫ූګ‬୬‫ٵ‬ዏࣧѣྮय़‫ۏޙ‬ĂߋՐࠎܲх‫̋ڗ‬ᔷঔ‫ݱ‬สᇁѩ˘‫׍‬።Ϋă̼͛ຍཌྷ̝झᇁĂઌг͞ ‫ܜ‬ҁ‫׹‬୧஽ăѦ඘‫ځ‬ă໅ѯࡻă‫ͪڒ‬౼ăѯщ༯ăͳ˚ੑăᛂ໨ܷă‫ڒ‬ഈॲăՂѯ̚ă඀‫ܛ‬໚ ඈˠĂВТ൴੓ፄᔉன̫ᇁӬ‫ޙ‬гĞˣᇇྮα߱54:ཱིğ Ă‫ٺ‬щ‫ۤؠ‬ડϔ͕‫ا‬Α౿ઈĄ ϔ઼̣˩̣ѐĞ2:77ğ ĂߋՐ଀ிˠଯᓝࠎੑဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ຎড়झௐ˟‫ܜְ཭ب‬Ă֭ ాЇα‫ب‬Ăፉ༊ࢦయۡ‫ז‬ᗓ͵ĄߋՐ൑ॡ̙ͽฏᏐ჊ࡅࠎ̎ЇĂۧ޺‫ܫ‬ிචഠ‫آ‬ϡ‫̳ٺ‬ৈ̝‫ܫ‬ ‫ه‬Ăᜪ‫ه‬дг̄ԙᅮՐ֭ᜩᑕ߆‫ع‬Ķ˘ડ˘ဦ३ᐡķ̝߆ඉĂϔ઼̱˩̱ѐĞ2:88ğ Ă˧͹ຎ ড়झ‫ූڒ܎ٺ‬ᔉгᎸ‫ޙ‬ဦ३ᐡĂ֭˷ѨѐརјĂሁ੼6ᆸĂᖟ३3༱ዶΊĂಶѩಧ‫̋ڗؠ‬ຎড়झ ‫ܜ‬ഇᙯ‫ڦ‬г͛͞ି̝ۤડᒉౄ͞੫Ą ߋՐሤ͕̳ৈĂͽ֗ү‫݋‬Ăᇴ˩ѐࠎ˘͟Ă‫ٺ‬ϔ઼̱˩˝ѐĞ2:91ğᙜ͵Ăֳѐ75ć̄ ౘϜपĂۧٚ‫ࢲܝ‬ăҹ௜დ྄ĂனЇ‫̋ڗ‬ຎড়झ΃ந཭ְ‫ࣘܜ‬ᓁ຅ְĂ޺ᜈᙯᘃ‫ූˬ˩̋ڗ‬ᨃ ‫ޅ‬ආ۞ିֈĂ‫ٺ‬ຎড়झय़ᜈ‫ܢޙ‬నဦ३ᐡˣᇇ̶ᐡ̈́‫׊‬ආႝ൪ဦ३ᐡĂϔ઼˝˩˟ѐĞ3114ğ རјୁϡĄ 6:3! ፋநҋĈౘϜप˾ࢗĂӕׂщଳణፋநĄБ઼‫ݱ‬สᇁᓑኖົĈiuuq;00uxdifoh. ivboh/dpn0ufnqmf`13/qiq@vtfs`je>ubjqfj16Ąཧࣖົበ඾Į‫̋ڗ‬ຎড়झ‫ޙ‬झ‫׌‬Ѻ̣˩ฉѐᇉপΏį ĂᄂΔξĈ‫̋ڗ‬ຎড়झĂ3114Ą

358


Ŝ ዑՂ֖ Ğ໰ֽͯ໚ĈᄂΔξᛉົĈ iuuq;00xxx/udd/hpw/ux0cbs20cbs2`90jouspevdujpo/btq@tfsop>472'dm>9Ąğ

ዑՂ֖Ğ2:18Ƃ2::9ğ6:4 ዑՂ֖Ă‫ڼځ‬α˩ѐĞ2:18ğϠ‫ٺ‬ᄂΔэ‫̋ڗ‬ᨃͳ‫ྺؖ‬छĂ2໐4࣎͡ॡĂϤͭϓ౷ຑᄃ

֢ ʪ ʭ

‫ූ̋ڗ‬Ղ‫ࠎؖ‬ዳ̃Ąρॡ௫଀̍͘ᘹበᖐ̝ԫᘹͽ̈́‫࡝ࡴג‬౻̝࡚ᇇĄ22໐ॡĂ̖ซˢ‫̳̋ڗ‬ ጯ७ୁᄋಶ᝝ĂགྷारഫᑓિĞᄂ៉Ѝೇ‫ޢ‬ௐ˟ЇᄂΔξ‫ܜ‬ğඉᐽ֭ҋ‫ݍ‬ጯ௫Ă6ѐ৺ॡӈͽ Тඈጯ˧҂ˢᄂΔௐˬ੼ඈ̃̄ጯ७Ğன̫Ķ̋̃̚੼ķ ğ Ăலຽ‫ޢ‬Г҂ซᓁ༛‫ܢع‬న̝ିर૞ ࣒঱Ăଂຽ‫ޢ‬གྷ҂ྏ̈́ॾ‫̳଀פ‬ጯ७ҿЇ‫ॾྤࣶିء‬ĂజࠁҌૄษᚗ̳ጯ७ЇିĄ˘ѐ‫ޢ‬Ă‫ܔ‬

஑ ʙ ణ จ ਄

а߇֧ĂЇି‫ٺ‬ϓ७‫̳̋ڗ‬ጯ७Ąд‫ڇ̋ڗ‬ચ˩ዶѐഇมĂ‫ࣘإ‬Ї؆มొᓾर̈́‫ܦ‬ѐ޽ጱࣶĂ ༊ॡጯϠ࠰ͽ͟ᄬჍ̝ࠎĶՂ֖АϠķ Ą ҋ˷ᕩ‫ූ̋ڗ‬ዑͪ໚Ăֈѣ3շ3̃Ă֭ᓷӄ౹Ᏹ໮ᚩ̈́֔ᎤຽĂҌְຽᘦ‫ؠ‬Ă͞ᙜΝି ᖚĂ‫̝̄ି͈࠹׎‬ኰ҃ၷᒔĶሀቑϓᏐķঅၷĄᄂ៉Ѝೇ‫ޢ‬Ă͈‫࠹؍‬ઌԸˢۤົ‫ڇ‬ચćϔ઼α ˩˟ѐĞ2:64ğ Ăዑͪ໚ͽ58໐ࡻѐᔗీĂՂ֖ӈྃ᏷৿ĂତЇѻ̋ăቿ඿‫׌‬Ꭴᇄ૱ચநְ̈́ ዑͩ‫؟‬ᏐົநႾְĄੵགྷநछຽγĂՂ֖Ϻ࡭˧‫ٺ‬૎ྻ̍үĂ౹Ᏹ‫̋ڗ‬ડ૎̃ົĂ֭༊Ᏼ‫̋ڗ‬ ડ̈́ᄂΔξ૎̃ົநְ‫ܜ‬ă࠷૎̃ົ̈́૎ᓑົநְĂଯજг̃͞‫ܦ‬ѐ̈́छल͹૎ણᄃۤົ‫ڇ‬ ચĂ‫ם‬ӄछल̝۬৾አྋ᜕̈́ܲ૎̃ᝋৈඈ̙᏷ዶ˧ćᜩᑕቼ͈ˠᓀࡕ‫ف‬җཱི̝Ρ̈́ણᄃ‫ܝܛ‬ ౻࢕Ăᆧซ࢕ϔᓑኖĄ ዑͪ໚ᗓ͵ᇴѐ‫ޢ‬ĂՂ֖༊Ᏼௐ̣ă̱‫ب‬ᄂΔξᛉࣶĂଯજ˝ѐ઼ϔିֈăኜк̳В‫ޙ‬ నăξ߆൴ण̈́ᛋϔ‫ם‬አኜბкٙ੒ᚥć‫׎‬ม֭Ї઼ϔᛨЧ৺ᛨొ؎ࣶၱһԝ‫ົם‬ăԼචϔܸ ؎ࣶົ‫̋ڗ‬ડ͹Ї؎ࣶ̈́̚රϔ઼ࡓ˩цົ૱ચநႾְඈᖚĂଯજॕӄାխăާାඈۤົ‫ڇ‬ ચĂј‫מڍ‬൒Ąϔ઼̣˩˝ѐĞ2:81ğ Ă༊Ᏼ઼ϔ̂ົᆧᗝྃᏴ૎̃΃ܑ྿31ѐĂࠎଯण઼ϔ γϹĂഅкѨ΍઼҂၅࡚ă͟ă፫߷̈́Δለă‫ܧݑ‬ඈЧ઼ᛉົྻүĂ።ѐ޺ᜈଯજ઼ϔିֈĂ ೩੼૎̃჊ӀĄ Ղ֖পҾᙯ‫ְି͛ڦ‬ຽĂഅᒔ‫͞ڌ‬΍‫ܜְ཭ۤۍ‬ഫᑓિă‫ڒ‬؄ᛗདЇࠎᓁགྷந‫ܜ‬྿27ѐ

6:4 ፋநҋĈዑཌྷ‫׶‬IJԧ۞ϓᏐęęዑՂ֖ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį౹ΏཱིĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ2::9Ăࢱ25.26Ą

359


֭ᜈЇ൴ҖˠĂЇഇ̰ྍۤၷᒔҖ߆ੰ౵ָ‫׊‬ආࡊጯᕍ३΍‫ۍ‬ረĄѩγĂϺણᄃ̼͛̚͟གྷᑻ ‫ົם‬Ăܳซ̼͛̚͟Ϲ߹ć୎ѐЇዑͩᄂΔ‫؟‬Ꮠົઘநְ‫ܜ‬ă͵ࠧዑͩ‫؟‬Ꮠົ૱ચநְĂ૱ѐ ॕӄ̳ৈְຽĂ֭ሤ͕ॕഠᎸ‫ޙ‬ᄂΔዑјΑᇁĄϔ઼ˣ˩˘ѐĞ2::3ğ౹నዑՂ֖͛ିૄ‫ܛ‬ ົĂ࿴൴̂૞ੰ७ረጯ‫ܛ‬Ă‫צ‬೎ᐹսጯ̄྿ѺዶˠĂ֭ᙑဦ३ٕனഠᄃᄂΔξӴ̚ጯĂ೩࣍ ᝝३ࢲঈĄϔ઼ˣ˩˛ѐĞ2::9ğ Ăͽ:3໐੼ုᙜ͵Ą

iuuq;00xxx/udd/hpw/ux0cbs20cbs2`90jouspevdujpo/btq@tfsop>657'dm>2Ąğ

֢ ʪ ʭ

षߋࣦĂ‫׎‬য়ᐁ˾ˠषͪϖĂࠎ੺ઌௐ˘΃ጯϠć‫˩˟ڼځ‬ˣѐĞ29:6ğϠ‫آٺ‬ᜋ΋

஑ ʙ ణ

Ŝ षߋࣦ Ğ໰ֽͯ໚ĈᄂΔξᛉົĈ

षߋࣦĞ29:6.2:57ğ

6:5

̋Ăࣃ‫آٺͭ׎‬ᜋЇ‫ێ‬रᖚĄ̂ϒ̮ѐĞ2:23ğலຽ‫ٺ‬ᐁ˾̳ጯ७Ăᜈ̿ጯҌᄂΔ઼ᄬጯ७Ă ̂ϒ̣ѐĞ2:27ğலຽ‫̶ޢ‬൴Ҍᘲ‫̳ڌ‬ጯ७ึщ̶ିಞЇିĄ̂ϒˣѐĞ2:2:ğአаϓ७ᐁ˾

จ ਄

̳ጯ७ЇିĂેି24ѐ‫ˬ׶ߌٺޢ‬ѐĞ2:39ğಶЇ‫̋ڗ‬ᨃӄԝĄߌ‫̱׶‬ѐĞ2:42ğ͟ώؕ߆47 ฉѐࡔ‫ه‬Ăᒔኲᅙ‫ܑړ‬ၓĂТѐЇഇ‫ب‬႕ੜЃĂҋᒉᎸֲࠒᚩĄ ϔ઼‫ܐ‬ѐᄃዐ‫ૄ̝ܕ‬༛ି̓ౘϜ̃Ğ‫̋ڗ‬Щ߹ౘਕ੃ăౘೇᖃ̝‫ޢ‬ğј૓Ă͟‫ޢ‬ତ˭‫ڗ‬ ߋ໮ᚩĞᖞЩ˶ࢴӫğ Ă˫Ҍ‫ݑ‬പ̝̣Њă̂ӫඈࠒӫฟଳĄᄂ៉Ѝೇ‫ޢ‬Ă‫צ‬དࠎᄂ៉‫̳ءܜ‬ ཌĞᄂ៉࠷߆‫݈֗ع‬ğᏙᛉĂ֭ᄃഫᑓિ௡ᖐĶᄂ៉̼͛‫ם‬ซົķ Ăϔ઼ˬ˩̣ѐĞ2:57ğͽ ௐ˟੼ை༊ᏴᄂΔξણᛉࣶĂд߆ጪᅲࠎ߿᜙Ăਕ֏ච྽Ă‫ٺ݌‬೩΍ᑕᎸᑕࢭְีĄ͍‫΁׎‬ໂ ˧ͅ၆૟Бొ͟யຆ઴ஆѯੑᅧ͋ԇ‫׌‬छତќĄ˟˟ˣְІॡĂజଯࠎ˟˟ˣְІ఍ந؎ࣶົ ؎ࣶĄ4͡22͟Ă‫ٺ‬ҋшዎงॏĂ̫֞ϠѪ̙‫ځ‬Ăεᖸॡѐ64Ą

6:5! ፋநҋĈष͵఼˾ࢗăૺЍጰăࡧ೎ࠠăጌ̚ЍଳణፋநIJ‫̋ڗ‬ϔ͹Аዡęęषߋࣦij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬ Ώįௐ˟ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ2:::Ăࢱ86.93Ą็྽रषͪ ϖ̝‫ޢ‬ĂିົΫྖĈiuuq;00xxx/mbjkpio/dpn0cppl70638/iunĄੑဥ‫ڱ‬ˠ˟˟ˣְІࡔ‫ົܛૄه‬Ĉ iuuq;00xxx/339/psh/ux0ijtupsz339`fmjuf`efubjm/qiq@je>23Ą

35:


Ŝ ӓ‫ޙ‬ϔ Ğ໰ֽͯ໚ĈధϜӖIJӓ‫ޙ‬ϔᔗీęęͪӀࠧ൭εˠ̖ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį ௐ̣ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ 3117Ăࢱ216Ąğ

ӓ‫ޙ‬ϔĞ2:45.3114ğ6:6 ‫̋ڗ‬ˠĂഅಶ᝝‫̳̋ڗ‬ጯ७ăјΑ̚ጯăᄂ̂ྺຽ̍඀րăᄂ̂˿͢ࡁտٙĄலຽ‫ޢ‬Ї

֢ ʪ ʭ

̳ᖚĂ࢒঍઼ந̍ጯੰି଱ౄ፜‫ޙ‬ឥኝ඀Ą‫ܔ‬ᄂ‫ޢ‬Ăણᄃഅ͛ă྿֍ͪऱăᄂΔ֨߸̍඀Ă֭ ఢထ˞࡚፧ͪऱĄ‫ޙ‬ϔഅણᄃᓑЪ઼ԫఙ‫ם‬ӄࢍ൪ЇͪӀᜪયĂࠁዸ঍઼3ѐăОκΗѐăහ ‫ޠ‬ᄼ4࣎͡Ă࢒ఈᜋซ࣒ͪӀགྷᑻጯĂ΍ЇΫϞᑻᜋͪӀဥဥ‫ܜ‬Ą̚රϔ઼ੜ΍ᓑЪ઼‫ޢ‬Ă̪ ᑕ͵ࠧᅙҖăֲ߷ฟ൴ᅙҖ̝ᔛĂͽࣘ‫׍‬ԧ઼‫۞̶֗͞ء‬পঅ‫ޞ‬࿃΍ЇͪӀᜪયĂ೯ӄ͵ࠧЧ

஑ ʙ ణ จ ਄

઼ͪऱᎸ‫ޙ‬෷ഠ९ඈϦኛְચĄ ‫ޙ‬ϔ۞૞ຽિ޺ᄃࢲ੻Ăࠎˠߺߺሄ྽Ă΁ੜ̙҃ЃĂ‫ܜ‬ഇдགྷ‫ົޙ‬ፉЇͪྤ໚ᜪયĂ ޺ᜈࡁտгԛ၆ͪӀ۞ᇆᜩćགྷ‫˲̰ົޙ‬ᄃͪྤ໚࠹ᙯᛉᗟĂυͽĶӓᜪયķ۞ຍ֍੺ࢵߏ ᖀĄϔ઼ˣ˩ˣѐĞ2:::ğ Ă˝˟˘ዩխ൴Ϡ༊͇Ăᔘۡ؋͟͡ሔછߤͪӀ̍඀щПĄ ੵ˞၆‫ͪٺ‬Ӏ̍඀۞ᙯ‫ڦ‬ᄃሤଐؕ௣т˘Ă‫ޙ‬ϔՀஎ‫׍‬ˠ͛৵ዳĂགྷ૱‫׶‬ᄂ៉͛Ϋ਄Ⴧ ‫ڒ‬Ꮚ྽ҌЧгซҖణય਄ҁ‫׶‬ϣ౎አߤĂ͍‫ߏ׎‬၆߇ฏ‫͛۞̋ڗ‬Ϋೠ߇ՀߏтᇴछࠡĂ͕ᘭฏ ˿̝ଐॡ໕‫ܑ֏ٺ‬Ą ϔ઼˝˩˟ѐĞ3114ğ ĂЯ়͕ঽీ‫ٺ‬ᄂ̂ᗁੰĄ

6:6! ፋநҋĈӓ‫ޙ‬ϔ˾ࢗăధࡻ‫پ‬ăเ൦‫܆‬ăՂᐷฯă‫ߋޙ׹‬ଳణፋநIJӓ‫ޙ‬ϔęęጽౄͪឥ۞̖̄ij Ă Į‫ົ̓ڗ‬ΏįௐˬഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3111Ăࢱ48.51ĄధϜ ӖIJӓ‫ޙ‬ϔᔗీęęͪӀࠧ൭εˠ̖ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ̣ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫̋ڗ‬ ઼ϔ̈ጯ७̓ົĂ3117Ăࢱ216ĄՂᐷฯIJࣘ‫็׍‬௚ฏ˿ଐᘃᄃன΃૞ຽ۞າۢᙊЊ̄ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬ Ώįௐ̣ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3117Ăࢱ217.219Ą

361


ௐ˟༼ ‫އ‬ᒻ ߟ̂൧6:7 ߟ̂൧ĂфሒтĂᐁ˾ˠĂொ‫̂ا‬ቌṽĂρॡ଀ͭᏐ୥ෝିጱĂ21໐఼ፍགྷΫĂ̈́‫ܜ‬Ă ྐΟ̙͛རॡᔐĄ֧̚਄ҁĂం̙ధࠎΞౄĄЍჰ˩ˣѐĞ29:3ğ Ăྏ‫ع‬ጯĂপᓝᐹඈĄ͞ഇ ˯ฏᔱĂ‫ءߋפ‬Ă҃౷ᄂត੓Ă྾རంछ‫ا‬ĂӤભࠎሄĄ ͟ˠؕ߆‫ޢ‬Ăͽ̂൧̖රս൴Ăॡ᜖ԾᕩĂΡЇ̂ቌṽડ‫ܜ‬Ą̂൧ԠдܲϔĂᑕ̝Ąͽ ჯг͞୻঍Ă௣͟؋֕ᝋࢋ̝มĂϏ4ѐ᎕౻҃‫ל‬Ăѐ่44Ą

‫ڒ‬ԓૺĞ2973.2:23ğ6:8 ‫ڒ‬ԓૺĂфၷᆧĄ̚‫؂‬ᨃˠĄͭຽྺĂѣචҖĄԓૺ๔‫ٺ‬᝝३Ă೶ᖃԂཌྷĂ2:໐ॡĂˢ ᎩጯĄ˙Ϗ̝ԝĂ͟ˠ‫ܬ‬ᄂĂԓૺϏਕഭ‫ࣧ̚ܔ‬Ă྾ౕ͗᝝གྷĂᔿჷγְĄ༊ॡᐁ˾ડ‫ܜ‬ౘߋ ЍĂ઄͟ˠៀͲ̝‫ރ‬Ă͔੓ϔᇙĂঽ‫ޢڢ‬௠਄ВଯԓૺᚶЇĄҋ‫ڼځ‬α˩ѐĞ2:18ğЇᐁ˾ᨃ ‫ܜ‬Ğ‫˝˩ˬڼځ‬ѐᐁ˾ූˣᨃЪ‫ࠎ׀‬ᐁ˾ᨃğ˲5ѐĂдᖚഇมĂሒ֗ຆ߆Ăᅲ‫צ‬ຑᑛĂ̂ϒ ̮ѐĞ2:23ğ7͡‫ל‬Ăѐ62Ą

ౘ๽˧Ğ2998.2:61ğ6:9 ౘࡷ‫ڗ‬ĂЩ๽˧Ăཱི̓᜷Ăᐁ˾Щጏౘш̥̝गĂϠ‫ٺ‬Ѝჰ˩αѐĞ2999ğ22͡28͟Ą2 ໐ॡͭᙒ୹Ν͵ĂϤ‫׎‬ϓՆᐴᇬዳĂҋρᓐᇊ࿅ˠĂ੃ጸ˧ૻĂጯ‫ૅٺ‬ұͭᐁ˝Ăְয়ϓ̈́ϓ

֢ ʪ ʭ ஑ ʙ ణ จ ਄

ҌԂĄ22໐ˢᐁ˾̶ିಞĞ‫઼݈֗̈̋ڗ‬ğ Ăдጯ7ѐมĂЩЕ݈ࡱĂЯણΐலຽॠҖĂӱഭ௺ Ҍ̰സॡĂ̙ຕ฀རૄษ‫̚ګ‬ĂᔵӈᒔାĂҭБछͅ၆΁ГҖᅈՐጯćலຽ‫ޢ‬ಶ‫ܕ‬ᚶᜈШૅұ ᐁ˝ጯ௫ྐ͛Ă֭ҋ࣒΃ᇴăೀңăˬ֎ඈზநĄ 35໐Ă଀͟ˠጡࢦĂ৔ּᑤЇᐁ˾ఄડ‫ְܜ‬ચ‫פ‬ԝĞ΃நğ ĂҌ̂ϒ̱ѐĞ2:28ğৌੵĂ ༊ॡ‫̋ڗ‬ˠჍĶ̈ડ‫ܜ‬ķ ĄЇ̰9ѐĂેְ̳ۧ൑ռĂࠎˠ̖ঈ໵൴ăާ̳рཌྷă̙‫̤̙ן‬ăଘ ͽჯ᜕ᄂࡪᝋৈࠎࢋચćࠎᖃະ઼̼̝͛̚߇Ă‫צ‬г͞΀௠̳ଯ͹ጱࢦ࣒Ķᐁ˾๽য়झķ Ğன

6:7! ፋநҋĈͳ઼ⷪĮᄂΔξԠį Ă‫˝ס‬ĂIJˠ‫ۏ‬ԠĆኰᇇቔij ĂᄂΔξĈᄂΔξ͛ᚥ؎ࣶົĂ2:99Ăࢱ 253.254Ą 698! ፋநҋĈͳ઼ⷪĮᄂΔξԠį Ă‫˝ס‬ĂIJˠ‫ۏ‬ԠĆኰᇇቔij ĂᄂΔξĈᄂΔξ͛ᚥ؎ࣶົĂ2:99Ăࢱ 258Ą 6:9 ፋநҋĈͳ઼ⷪĮᄂΔξԠį Ă‫˝ס‬ĂIJˠ‫ۏ‬ԠĆኰᇇቔij ĂᄂΔξĈᄂΔξ͛ᚥ؎ࣶົĂ2:99Ăࢱ 344.345Ąౘ⛌ࢶ˾ࢗăధࡻ‫پ‬ă‫ߋޙ׹‬ăՂᐷฯଳణፋநIJ͟ፂॡ΃‫̋ڗ‬ᨃ‫ܜ‬ęęౘࡷ‫ڗ‬ij ĂĮ‫ڗ‬ ̓ົΏįௐ˟ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ2:::Ăࢱ71.74Ą‫ڒ‬ϒˬ IJ‫ۤڗ‬гડ႔͛ۤି̝⽡ϭęę‫ۤڗ‬ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ̣ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫̋ڗ‬ ઼ϔ̈ጯ७̓ົĂ3117Ăࢱ232.233Ą

362


̫‫̋ڗ‬ຎড়झğ Ă̂ϒ̱ѐĞ2:28ğࠁˠ‫ז‬჊‫ޙ‬དኛНरֽᄂΔĂࠤҌត኱࿈Ηछயͽྃг͞ ॕᏮ̝̙֖Ą ๽˧ໂ‫׍‬ϔ୉ঈ༼ĄߙѐĂ͟ˠؕ߆ࡔ‫ه‬Ăி௠΀࠰඾߶‫ົ࢒ڇ‬ৡෲĂ઱፾๽˧֗ࡍ‫ܜ‬ టă੺ᄢăโοᆹĂᄃົ۰ᚍ΁Հೱ߶‫ڇ‬Ăаᑕ྽ĈĶԧয়ԧ‫؟‬Ă࠰‫ڇ‬ѩ˵ĂңΞ‫ٽ‬Ąķ࠹ᚍ ۰ࠎ̝ᄬ๫Ăѩ‫ޢ‬Їң̳ฟჸົĂӮћঽ̙΍Ą ડ‫ܜ‬Ї̰Ă‫̙؍׎‬ຍᎮଈᐒใូ൒Ҿ͵Ă๽˧๋൭̝ዶĂҌ៍ࢰ̰̋‫ج‬Ă޵Ң࣒͕Ă። ᇴ͡Ąѩม‫ݒ‬൴Ϡొᛳ൸ϡ̳ഠ̝ጹְĂ๽˧่̙ҋ෱ࠎ˭ᛳྃ᝞Ă֭Ш˛ߐ੤чኛᙜડ‫̝ܜ‬ ᖚ‫ݒ‬ϏᒔࣞĂགྷໂ˧ଯᖧ‫΀̋ڗ‬௠ౘೇᖃତЇડ‫ޢܜ‬Ă͞଀ࣞᙜĂᐌ‫ޢ‬੤чГད๽˧ࠎෞᛉ ࣶĄᙜᔁડ‫ܜ‬ॡĂഅኬ˛֏඗ή˘ࢵͽ‫׎ځ‬ԠĈĶ̊Ҝ‫ܜ‬ѐ੎ҋщĂଭ݄̫͟ᛇ͕ᆵĂଂরр ᄃႢܴ፞ĂᘏᝍዶϠᑕ̙ᙱĄķ ๽˧ተ˭˘ᗕ̄̃Ă̄ౘᙡ‫گ‬ẵౘ⛌ࢶĄᙡ‫گ‬Ϻጽྐ͛Ăͭ̄࠰ࠎĶ‫ۤڗ‬ķࣶۤĄ๽ ˧‫ٺל‬ϔ઼ˬ˩˝ѐĞ2:61ğ4͡Ăֳѐ75Ă᏷̓᜷ྐะ˟‫ס‬ćႢ፞ႝᐂ˘‫ס‬Ą

֢ ʪ ʭ ஑ ʙ ణ จ ਄

Ŝ ഫᑓિ Ğ໰ֽͯ໚ĈᄂΔξϲିֈ̂ጯ७ΫშĈ iuuq;00bsdijwf/unvf/fev/ux0gspou0cjo0quefubjm/qiunm@Qbsu>xjoe2141'Db ufhpsz>26ğ

ഫᑓિĞ29:8.2:82ğ6:: ഫᑓિĂࣧЩߦĂфᑓિĂয়ᚱ჊‫ޙ‬෢щ˟ౌսቓĂ‫˩ˬڼځ‬ѐĞ29:8ğϠ‫ٺ‬ᄂΔξ̰ സസᎸ֧۞ྺछĂଵҖ‫ܜا‬Ąᑓિࠎഫछֽέௐ̱΃Ă֗дਆ᝝͵छĂҋ̈ྤኬᐹளĄ24໐ॡ ˢ‫̳̋ڗ‬ጯ७Ă‫ٸ‬ጯ‫ޢ‬Ă୎มШТ֧ఄАϠጯ௫ᾱ३ć̙˳˫଀‫׎‬ཞ‫ڒ‬ำᐷ޽ጱĂጯ௫Ϋă ႔ăྤ‫఼ڼ‬ᝥඈ઼ጯĄ ‫̳̋ڗ‬ጯ७லຽ‫ޢ‬Ă28໐҂ˢरቑጯ७Ăͽௐ˘ЩலຽĂ‫ٺ‬ҁ‫̳ڗ‬ጯ७ેି3ѐĂГа‫ז‬ ‫̳̋ڗ‬ጯ७‫ڇ‬ચĄ̂ϒ˩˟ѐĞ2:34ğአ̿͟ώᓁ༛‫ع‬నϲ۞Ķјᇇጯੰķ ĞΟ‫̋ૃ̋ޢ̋ڗ‬

6::! ፋநҋĈͳ઼ⷪĮᄂΔξԠį Ă‫˝ס‬ĂIJˠ‫ۏ‬ԠĆኰᇇቔij ĂᄂΔξĈᄂΔξ͛ᚥ؎ࣶົĂ2:99Ăࢱ 79.81Ąഫฮᘃ˾ࢗፋநăధࡻ‫پ‬ăՂᐷฯăՂࣦ͛ă‫ߋޙ׹‬ଳణIJ̖ঈᓂፖ۞ᄂΔξ݈ξ‫ܜ‬ęę ഫᑓિij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ˟ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ2:::Ăࢱ 75.85Ą

363


ᙝğ Ă࡝͕ିጱĂஎ‫צ‬рෞĄߌ‫˟׶‬ѐĞ2:38ğ Ăͽ࢒͟எౄࠎᖣ˾Ăᖼ࢒ΔπĂ୊Ҍ‫ִݑ‬Ă଀ ቼѺ֧͔̬Ăд̚δ࢕‫ء‬ጯ७ፉЇ͌७߆‫ءିڼ‬Ą༊ॡͳኴҋ઼࡚Ҙᕇ࢕७ጯјᕩ઼Ăඕᙊᑓ િĂ‫ܧ‬૱ካᙊĂ྾ᇪЪ‫ୂ୿؏׎‬Ăܳј˟ˠ‫ބ‬ቡĄ ॡࣃ˝˘ˣְតĂࡻˠՂ࿲ᒑ̀ĂதဥֽරአߤĂ༊ॡ઼̚γϹࢵय΃ܑᜪჯธ౾̀Ă ୬ད˘̚ăࡻă͛࣌͟ͷ҃ሢۢ͟ώ߆ଐ۰ࠎ৪३ćགྷϤቼѺ֧ăͳኴ˟ˠᓑЩଯᖧĂདഫᑓ િࠎ፟ࢋ৪३Ąᐌ‫ޢ‬Ăᜪჯธ΍ֹ‫઼ڱ‬Ăᑓિ̪ͽ৪३֗ЊТҖĂ̳ີ̝ዶĂซ࣒‫͐ٺ‬ጌ̂ ጯĄϔ઼˟˩ˬѐĞ2:45ğ Ă‫ܔ‬а˯ঔĂӈ‫צ‬സ‫̂ݑ‬ጯདࠎ߆‫ڼ‬ጯି଱Ą ̚͟ጼ‫ۋ‬ॡഇĂᑓિᖼຽੑགྷ፟ၹĂА‫ޢ‬΍Їරဋ၁ຽ̳Φ‫ם‬நăࢦᇉξ‫܅‬৲οგநԊ ৲ο఍఍‫ܜ‬Ă၆‫ٺ‬ጼர‫̝ྤۏ‬ຬᔉᖼྻĂ‫ا‬Α౿ઈĄϔ઼ˬ˩˟ѐĞ2:44ğ6͡ĂԩጼඕՁĂ ઼ϔ߆‫ع‬ఢထᄂ៉Ѝೇ‫ޢ‬аᕩয়઼ତќ‫̍ޙࢦ׶‬үĂདᑓિࠎᄂ៉నࢍ؎ࣶົ؎ࣶĄϔ઼ˬ˩ αѐĞ2:46ğ9͡25͟Ă͟ώԸࢫĂᑓિͽᄂ៉ડੑ߆གྷᑻপࠁࣶЩཌྷĂ‫ܔ‬ᄂᏰநତќĄ͞‫׎‬ ‫ٯ‬྿ૄษॡĂͭҁ߇ᖞ̏ҋಡౢᒔۢĂ˜ཏะቅᐝĂሤধᝌ‫ܓ‬Ąᑓિ‫ٺ‬ˠཏ̚ᎏ֍‫ݬ‬ҁᗕᏐĂ ϲӈᔌ݈Ăጾ˟ҁ̝ተĂྱ‫̙̏ڥ‬Ă֍۰ჷ۰൑̙རஊĄ ϔ઼ˬ˩̣ѐĞ2:57ğĂᄂ៉Ѝೇ่5࣎к͡ĂഫᑓિజࠁЇࠎЍೇ‫ܐ‬ഇௐ˟ЇᄂΔξ ‫ܜ‬Ą༊ॡጼְ͞໏ĂѺᆿ‫ޞ‬ᎸĂᑓિࡴ͕ඉ୍Ăञ᪼๔౻ĂՏ୐8ॡ࢒ࣃĂАҌЧ఍၅࠻Ă྾

֢ ʪ ʭ

ҖĶ֕જёგநķ Ă̈́Ҍϔ઼ˬ˩˝ѐĞ2:61ğ3͡‫ע‬ЇĂ5ѐт˘͟Ă͕˧Ϲ༎ĄϹ‫ע‬ξ‫ࢦܜ‬ య‫ޢ‬Ăೇ଀ᄂ៉̂ጯ̝ᔛĂ‫צ‬དࠎགྷᑻጯି଱Ă֭ࣘЇ୶ѯ̚ጯ཭ְ‫ࣘܜ‬७‫ܜ‬ăᄂ៉ିֈົந ְ‫ܜ‬Ą ᑓિ˘ϠԸ̳֗ચ̈́͛ିְຽ̙᏷ዶ˧Ąϔ઼ˬ˩αѐĞ2:56ğ Ăᄂ៉նЍೇĂഫᑓિஎ ຏᄂ៉གྷ።͟ፂॡ΃ౄј۞̼͛ᕝᆸĂᑕϤଯҖ઼ᄬ͛ିֈฟؕĄ‫ߏٺ‬ᔛะᄂ៉̼͛ࠧۢЩˠ ̀ะྤᚯᏱĶ‫͞ڌ‬΍‫ۤۍ‬ķ Ă̳֭ଯ‫ڒ‬Ӕ༯ፉЇۤ‫ܜ‬Ă૟΍‫ۍ‬ϫᇾ‫ؠ‬Ҝ‫׊ٺ‬ආିֈ۞ૄᖂ௛ॲ

஑ ʙ ణ จ ਄

̍үĄϔ઼ˬ˩̣ѐĞ2:57ğ Ă౹ϲᄂ៉̼͛‫ם‬ซົĂ̶న͛ጯăࢰሄă࡚ఙˬొĂ‫ؼ‬དᘹఙ ࠧۢЩˠ̀ࠎ؎ࣶĄϔ઼ˬ˩˝ѐĞ2:61ğ‫ٺ‬ᄂ̂ฟؕેିТॡ‫צ‬དЇࠎĶҖ߆ੰనࢍ؎ ࣶķ Ăѩ‫ޢ‬አЇᄂ៉৽ຽ̳Φ཭ְ‫ܜ‬Ă֭ፉЇ઼ϔᛨ̚δనࢍ؎ࣶăĮ઼ᄬ͟ಡį཭ְ‫ܜ‬ḁ̆ ᑻାᑻੰ཭ְ‫ܜ‬Ăᄂ៉ࡓ᧪фົົ‫ܜ‬Ăᄂ៉៍Ѝ‫ܜົົם‬Ĉଯજᄂ៉៍Ѝጯ̙᏷ዶ˧Ă߇ѣ Ķᄂ៉៍Ѝְຽ̝ͭķ̝ჍĄഅЇᄂ៉࠷߆‫ࣶ؎ع‬Ă༊Ᏼ઼ϔ̂ົ΃ܑĄ̱˩ѐĞ2:82ğ23͡ 23͟Ăࡎͽ͕҉ୟ๫ĂঽీಲٙĄֳѐ86໐Ą

364


Ŝ ੼Ϝፘ Ğ໰ֽͯ໚Ĉᄂ៉ฏੈƝЃ̀࿲ᄂ៉ТฏົĈ iuuq;00xxx/ubbipvtupo/psh03116kobm01618`kobm0nfnp`nslbp/iunğ

੼ϜፘĞ2:24.3116ğ711 ੼ϜፘĂф‫؟‬ዋĂ̂ϒ˟ѐĞ2:24ğ:͡4͟΍ϠĂয়ᚱ჊‫ޙ‬щ໨Ą̂ϒ˩ѐĞ2:32ğซ

֢ ʪ ʭ

ˢ‫̳̋ڗ‬ጯ७Ă5ѐ৺‫ޢ‬Ăᖼˢ͉π઼̈ćߌ‫˛׶‬ѐĞ2:45ğ4͡Ăலຽ‫ٺ‬ᄂΔ̍ຽጯ७࿪ঈ̍ ඀ࡊĞጼ‫ޢ‬ᄂΔ̍૞Ă̫ᄂΔࡊԫ̂ጯğ ĂႬ‫ޢ‬Ը҂ᄂ៉ᓁ༛‫ع‬ٙᛳϹ఼Ԋᅍ‫ొܫ‬Ă‫͟צ‬ˠ‫ڡ‬ ෛϏᒔᐂ‫פ‬ĂЯ҃൴ᇙ࢒͟ώѝቌϣ̂ጯ፟ୠրᚶᜈஎౄĄ ̚͟ጼ‫ۋ‬ඕՁ‫ޢ‬Ăϔ઼ˬ˩αѐĞ2:56ğ22͡జଯЇࠎ͟ώ‫ִڌ‬රဋᓁົົ‫ܜ‬Ăᇴ͡

஑ ʙ ణ จ ਄

‫ޢ‬ĂЯ͟ώ‫ִڌ‬൴ϠĶᒁ֐ְІķ Ă઼̚ዸ͟࢕ְ΃ܑဥ‫ܜ‬Ѧ͵‫ܑࠎځ‬ϯ၆Ķᒁ֐ְІķ۞࢑ యၗ‫ޘ‬Ă૟ፉЇ‫ִڌ‬රဋᓁົົ‫੼۞ܜ‬Ϝፘ૞፟૲Ҍ˯ঔć੼Ϝፘд˯ঔజβ༰:3͇‫ޢ‬Ă‫ܔ‬а ᄂ៉གྷથĂЇᄂΔથົᓁ຅ְĄϔ઼α˩ѐĞ2:62ğ3͡Ăͽ൑ᛨᚱ֗ЊણΐᄂΔξௐ˘‫࠷ب‬ ᔑξϔᏴξ‫ܜ‬ᏴᓝĂ଀‫ז‬39-186ைĂͽௐ3ЩརᏴĂӓˬా༊ᏴćᏴᓝඕՁ‫ޢ‬Ă઼࡚೯γᓁཌ ĞFDBğֽέ٢๒੊ቚϠĂᒔᐂ‫פ‬Ă࢒࡚੊ቚ˘ѐĂѨѐҋ࡚ጯј‫઼ܔ‬གྷ઼࡚ᘃপ̳ΦଯᖧĂ ΍Їᓑ๔ௐα˩αһ̍ᇄԫఙᜪયĄ ϔ઼α˩ˬѐĞ2:65ğ ĂГѨણᏴᄂΔξξ‫ܜ‬Ă༊Ᏼ‫ޢ‬᎕ໂଯજξ߆‫ޙ‬నĂᅄᏐ࢒Ⴞ̍Ă Ꮈ‫̋̚ޙ‬Δྮ͇፜ĞೇᎸ፜ğ̈́٤ᆵᘲ೻჊ྮజෛࠎጄ˧̝ᓝĄϔ઼α˩̱ѐĞ2:68ğాЇε ୀĂα˩˝ѐĞ2:71ğЯ઼ϔᛨ̙̯࣏ᏴˠଯࠁႾைࣶ҃ୢᏴĂௐα‫ب‬Ꭹξ‫ܜ‬ᏴᓝĂϤ‫ڼ߆ٺ‬ Я৵ĂᛨγརᏴࠤкĂᆅჸᄂΔҋϤ̝छĂ࿩ዩдಞ೩ᛉ௡ᖐд౎ᛨǕǕĶ઼̚ϔ͹ᛨķ Ă੼ Ϝፘણᄃ௡ᛨ̍үĄ̣˩ˬѐĞ2:75ğГѨણᏴĂᑝୀ‫׹‬Ѻᔤ҃༊ᏴĂ‫ྍٺ‬Їഇ̰Ăᇃฟξડ ຅྽ࢋឯĂ‫ޙ‬јϔϠۤડĄ̣˩˛ѐĞ2:79ğᄂΔξԼ‫ט‬ϤҖ߆ੰۡᔑĂϜፘ଀‫ࠎࠁء‬Լ‫ޢט‬ ࢵЇξ‫ܜ‬Ăଳৼर࡚̂ఙրି଱ၐᚶߋଯᖧĂདኛᘹఙछᗞͪᐷି଱ፉЇξ‫ع‬ᜪયĂԆјᆓሔ

32:! ፋநҋĈ੼Ϝፘ˾ࢗăధࡻ‫پ‬ăՂᐷฯଳణፋநIJᄂΔҁξ‫ܜ‬ęę੼Ϝፘྖ༊ѐij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį ౹ΏཱིĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ2::9Ăࢱ27.28Ą‫مڒ‬౼ăӓӖሪ Į੼Ϝፘаጸᐂį ĂᄂΔĈ݈኎΍‫ۤۍ‬Ă3118Ąξ‫ࢲܜ‬ำᐂĂᄂΔ234Ĉ iuuq;00ejqqfs/nzxfc/ijofu/ofu0di2:02:.5/iunĄౘ౶ᩕIJᄂΔ͐ጌ̼ęę੼Ϝፘᄃᗞͪᐷij Ăˠ᝖Ĉ iuuq;00xxx/fsfombj/dpn0nfejb0epxompbet0311:Bqsjm`hbp`f/qeg

365


̳๩ጨࢬĮଂྺຽۤົ‫̍ז‬ຽۤົį̝̳ВᘹఙĂͽ̈́̋̚ૅăҋૻᐋ྽̝੺ᔈҹ࡚̼Ă֭೩ ΍೶̼Δྮḁ̆ຑྮᆵᔮ‫ڒ‬ቹ̂྽̥̈́ຑ๪ᒖඈ࡚̼ౌξഀ៍̝ၹຐ̝Ă‫ࠎݚ‬ᄂΔξ߆ָྖĄ ϔ઼̱˩˘ѐĞ2:83ğ ĂϜፘ‫ٺ‬ξ‫ܜ‬Ї̰Ă଀ቼགྷ઼٥ᑤˢᅦЇϹ఼ొొ‫ࣘܜ‬Җ߆ੰ߆ચ ؎ࣶĄՂ൳ዂăౘͪ޴˟Ҝᓁ௚ે߆ॡĂ࠰ད‫ࠎ׎‬ᓁ௚‫߆ྤع‬Ąϔ઼˝˩αѐĞ3116ğ7͡26 ͟ĂЯкࢦጡ‫ء‬਽აĂঽీᄂ̂ᗁੰĂֳѐ:3Ą

ௐˬ༼ ᗁᇇ

Ŝ ౘ޾Δ

֢ ʪ ʭ

Ğ໰ֽͯ໚Ĉች͹ाĂIJౘͪᐷĞౘਕ੃ğ็྽र̈́ ‫ົିཱྀ̝ޢ׎‬ăछलᄃۤົϠ߿ଣࡁijĂᄂ៉ৠጯ ੰĈiuuq;00kpvsobm/ejtdjqmf/dpn/ux0ebub0T/497/qegĄğ

ౘ޾ΔĞ2:28.2:89ğ712

஑ ʙ ణ จ ਄

ౘ޾ΔĂ‫΀̋ڗ‬௠ౘೇᖃ̝̄Ă̂ϒ̱ѐĞ2:28ğ23͡38͟Ϡ‫̋ڗٺ‬Ą޾Δ଀छलି ֈăૄ༛ା͵ჟৠᇆᜩĂҋ‫̋ڗ‬ವ૱̈ጯ७லຽ‫ޢ‬Ăซˢ୶ѯ̚ጯጯ௫3ѐĂӈᅈ࢒‫ڼځִڌ‬ ̚ጯĄ੼̚லຽ‫ޢ‬ĂϲԠ௫ᗁᑻ͵Ă҂‫פ‬ᇉᑕཌྷဨ̂ጯᗁጯొĂߌ‫˛˩׶‬ѐĞ2:53ğͽᐹளј ᒻலຽĂ̪঻ϓ७‫ܢ‬ᛳᗁੰ҅ᆄࡊ‫ڇ‬ચ˘ѐĄॡࣃ‫ֲڌ‬ጼ‫ۋ‬ᘕ൴Ă֭ᄃᄂΔ‫ؼ‬πડ୕୉̝‫ߟޢ‬ ս࢐ඕ૓Ą ޾Δᔵࠎ͵छ̄ԙĂ֭‫ܜ‬ѐତ‫͟צ‬ёିֈĂଘϫ༜͟ˠ൴જ‫ܬ‬රጼ‫ۋ‬Ă઼୉‫ྻ׻‬ᄃᑻ͵ ຎ͕፬ᒜ‫ٺ‬਒Ăஎຏ࿰֨ᗁጯᄃ઼ϔܲઉ̝ࢋĂ˫଀ኰ‫޺͚؍‬Ăՙ͕Ըˢ̳В኎Ϡ̝ିጯᄃࡁ տĄߌ‫˩׶‬ˣѐĞ2:54ğ8͡ĂซˢᄂΔ‫̂ޓ‬ᗁጯొ኎Ϡጯି‫ވ‬Ğ̫ᄂ៉̂ጯᗁጯੰ̳В኎Ϡ ጯրğЇିĄЇିഇมĂ޾Δ̪ᄃϓ७ᇉᑕ̂ጯर‫ܜ‬ჯ޺ᓑᘭͽՐጯఙჟৈՐჟĂ‫ٺ‬ϔ઼α˩ 331! ፋநҋĈౘߟս࢐˾ࢗăषࡻ‫پ‬ăՂᐷฯă‫ߋޙ׹‬ଳణፋநIJᄂ៉̳В኎Ϡᗁጯ̝ͭęęౘ޾Δij Ă Į‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ˟ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ2:::Ăࢱ5:.66Ąౘ޾ Δ࿰ᗁ֨ጯૄ‫ົܛ‬IJᄂ៉̳኎਄૛ౘ޾Δି଱Ϡπij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ̱ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔ ξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3119Ăࢱ21:Ąౘ޾Δęęௐˬ‫ب‬ᗁᒚ؇ᚥረĂੑဥ‫ڱ‬ˠ‫ݓ‬Ϡૄ‫ົܛ‬ Ɲϲ‫ݓੰڱ‬ϠົĈiuuq;00xxx/ixf/psh/ux0bxbse`xjoofst`4`6/btqĄᄂ៉̳В኎Ϡ̝ͭůౘ޾Δ Ğ2:28.2:88ğ Ăᄂ៉ᗁᒚΫफ़ᇴҜ౾‫ۏ‬ᐡĈiuuq;00314/76/228/2170qspkfdu0qfpqmf0nbjo4`35/iunĄ

366


ѐĞ2:62ğᅍϹ౾̀ኢ͛Ăགྷᇉᑕᗁጯొෞᆶ఼࿅Ă଱ᄃᗁጯ౾̀ጯҜćТѐ˫଀࡚೯ົྤ ӄĂјࠎ̚රϔ઼ࠁ΍۞ࢵԲ࢒࡚঻ጯϠĂҌ઼࡚‫ځ‬κᛂ྿эϲ̂ጯ̳В኎Ϡጯੰซ࣒Ą ጯј‫ޢ઼ܔ‬Ă‫ٺ‬ϔ઼α˩αѐĞ2:66ğ7͡ତೠᄂ̂ᗁጯੰ̳В኎Ϡࡁտٙٙ‫ܜ‬ă̱֞˩ ˘ѐĞ2:83ğ8͡Ă˲28ѐĂ‫׎‬มԆј̳В኎Ϡˠࣶซ࣒঱43঱ĂΒ߁Б࠷Ч኎ϠԊă኎Ϡٙ ̝ᗁरăͰᗁरăᘽरăӄய̀ăᘙᗁă኎Ϡቊߤࣶă኎ϠҖ߆ˠࣶ̈́኎Ϡ̍඀रඈВ:58 ЩĂࠎΐૻ࢕̳̚В኎Ϡ̝൴णĂҋௐ9঱Ğα˩̣ѐ21͡ğ੓ତ‫࢕צ‬ᗁϦኛણ੊ĂՏ঱7Ҍ9 ЩĄВඕ੊࢕ᗁ249ЩĂၷᒔ߆‫ع‬࿴൴ౙঔ۩࢕ኒ‫ې‬Ąࠎ੨Ъ̳В኎Ϡࡁտ̈́ΐૻ̳В኎Ϡˠ ࣶ੊ቚड़ਕĂᚯనĶᄂΔ̳В኎Ϡିጯϯቑ͕̚ķ Ąϔ઼̱˩˘ѐĞ2:83ğ Ă‫ם‬ӄᄂ៉̂ጯјϲ ̳В኎ϠጯѽĂࠎЧ኎ϠҖ߆፟ᙯăᒖܲಏҜă̳В኎Ϡିֈăࡁտ፟ၹă‫ܧ‬ᒉӀ̝ϔม̳ৈ ፟ၹ‫׶‬யຽࠧᗁᘽࡁտ൴णొ‫ܝ‬ඈૈዳˠ̖൑ᇴĄ ޾Δ࡭˧‫̳ٺ‬В኎Ϡିጯᄃࡁտ௣̙֗ዄĂ࿅‫ܜـ‬ഇӧᕘ઼ˠ۞ϥ‫ې‬ཛྷཚăনཙঽ֨ ‫ڼ‬ăᒛা࿰̫֨̈́͟Бϔઉܲ۞ఢထĂ࠰ࠎ‫׎‬ᐵᐵ؇ᚥăᕇႍٙјĄѩγĂᑕᓑЪ઼͵ࠧ኎Ϡ

֢ ʪ ʭ

௡ᖐདࠎᜪયĂ֕ణහ‫ޠ‬ᄼă෸‫̈́ݑ‬ᔹ઼ඈгĂ޽ጱԼࢭ̳኎ăҖ߆̈́ԼචฏՅ኎Ϡćϔ઼̣ ˩̣ѐĞ2:77ğ23͡Ҍ̣˩̱ѐĞ2:78ğ5͡Ăࠁዸ෸‫׎ݑ‬มϒࣃ‫͞ك‬ጼใĂ޾Δ̪િч૯ ҜĂ֖֍‫׎‬ᑻ͵ሤଐĄ ϔ઼̣˩ˣѐĞ2:7:ğ Ă޾Δ؇ࣞЃ઄˘ѐĂ࢒࡚ፉЇර஽࿲̂ጯ‫މ‬ळି଱ᓾጯĂ֭‫̣ٺ‬

஑ ʙ ణ

˩˝ѐĞ2:81ğ3͡21͟Ăၷᒔ‫ݣ‬Ң̂ጯDVUUFSᓾळᔛኛĂ૞ᗟᓾႊĶ૟ֽᗁְˠ̖੊ቚд

จ ਄

ੰ኎ϠཌЪүࡁտᒖဩ኎Ϡયᗟăᄂ៉ҁˠયᗟ̈́‫ޘט‬ඈኝᗟĂ‫̝៍̫ٺ‬ĂΞᏜৌۢլ֍Ą

‫ֲݑڌ‬ķ Ăࠤᒔ੼ෞĂ‫ࠎݚ‬රˠ̝ЍĄ̚රϔ઼ੜ΍ᓑЪ઼‫ޢ‬Ă޾ΔϺᙜΝ͵ࠧ኎Ϡ௡ᖐᜪ યĂ૞͕ፋ࿲ώ઼̳኎Ă֭পຍ੫၆۩ঈѳߖăͪኳඈયᗟซҖБࢬአߤĄ޾Δ୎ѐᄃ‫׶‬Җ߆

ϔ઼̱˩̱ѐĞ2:88ğ22͡34͟ᑕᔛ࢒͟ણΐௐ˩‫ֲ͉ب‬ડᗁጯᓑ༖ົᛉ૞ᗟႊᓾĂᄃ ົഇมࡎຏࢴ୬̙ॎăཛొ̙ዋĂ‫ܔ‬ᄂ‫ޢ‬វࢦូࢫĂ‫ٺ‬ᄂ̂ᗁੰᑭߤ΍Ꭾଈ਍᝙ᒛĂಶᗁ˟͡ ዶĂঽଐೋ̼҃ᙜ͵Ăֳѐ72Ą ‫؍׎‬ౘߟս࢐ᜈ᏷ԠĂјϲĶౘ޾Δ࿰֨ᗁጯૄ‫ົܛ‬ķ Ă޺ᜈ੒ᚥᄂ៉࿰֨ᗁጯࡁտă̳ В኎Ϡˠ̖ૈֈ̈́ۤડᗁᒚ‫ڇ‬ચ̍үĄ

ૺ๽ᎸĞ2:19.2::3ğ713 ૺ๽ᎸĂ‫ڼځ‬α˩˘ѐĞ2:19ğ21͡4͟Ϡ‫ٺ‬ᄂ‫ݑ‬Ą͟ፂॡ΃ಶ᝝ᄂ‫͟ݑ‬ώ̈ጯ७Ă̚ጯ ॡഇͽᐹ෸јᒻலຽ‫ٺ‬ᄂ‫̚˘ݑ‬Ăᐌ‫ޢ‬҂˯ᄂΔᗁ૞Ğ̫ᄂ̂ᗁጯੰğ Ăᄃ໅፷ࢳăഅͽᇾ Ğ‫̋ڗ‬ᚩຽЩˠధ‫̝ؠܛ‬ಪğඈЩᗁഅࠎТ඄Ąᗁ૞லຽ‫ޢ‬д֔˩фᗁੰĞ̫̚Ꮈᗁੰğ၁ ௫Ąϔ઼ߌ‫˛׶‬ѐĞ2:43ğ‫̋ڗٺ‬ฟຽĂ͹‫ࡊ̰ڼ‬ă̈‫ࡊ׊‬Ă༊ॡ‫̋ڗ‬ᔴᛳ˛ߐ੤Ă߇૟ᗁੰ

713! ፋநҋĈૺॳࡻăૺ⟳ࡻăૺ‫م‬Ԃăዑ೎ර˾ࢗăధࡻ‫پ‬ăՂࣦ͛ଳణፋநIJ˛ߐᗁੰੰ‫ܜ‬ęęૺ๽ Ꮈij Ă Į‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ˟ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ2:::Ăࢱ55.57Ą

367


‫׻‬Щࠎ˛ߐᗁੰĄฟຽߊјĂ͞‫ܔ‬аᄂ‫ݑ‬ોౘᙡ‫؍ࠎ׊‬Ą ᄂ៉Ѝೇ‫ޢ‬Ă๽Ꮈೇซ࣒‫଀פ‬YЍֹ፟ϡે໰Ă֭‫̚ੰٺ‬ᆧనYЍࡊĂͽ༊ॡᄂ៉ᗁᒚͪ ໤ĂYЍన౯ᄃԫఙ‫إ‬Ⴭං͌Ăтѩགྷᒉг͞‫ݭ‬ᗁੰΞᏜϡ͕։ࡴĄѩγĂ๽Ꮈҋᄮ̙ጽ઼ ᄬĂࠎ·̶ᄃঽଈ໛఼Ă୎มҌିົШ‫ێ‬रጯ௫઼ᄬĄ ᄂ៉ૄᆸᗁᒚ̪࠹༊৿ͻ۞ѐ΃Ăᗁर̍үᓄࢦĂт࿃ާাĂ൑̶୍؆࠰ื࠻෧ćтᅮ ΍෧Ăॡᅮᖙ̋ഭ‫ګ‬Ĉ๽Ꮈ֖ྫ࿆Ҷ˯๰ଊă˭๰ଊă‫͕؂‬Ğ̫‫׶‬π‫ྮڌ‬ğ ă‫ݑ‬പă̰സඈЧ гĂТॡࣘЇ8࣎ᗁᒚಏҜ۞পࡗᗁरĄ ๽Ꮈͽ‫ࠎ̋ڗ‬ௐ˟߇ฏĂෛዐ֧ঽଈтᏐĄᄂΔᗁጯੰ౹७̝‫ܐ‬Ă๽Ꮈ‫ٻͪࡧצ‬ᗁर̝ ੉Ăሤ͕؋֕డгĂᄲ‫ڇ‬ᇴҜг͹΍઴˿гĂ˜ѣ̫͟ӓᎸූ˯۞ᄂΔᗁጯੰĄ๽Ꮈેຽ‫ڇ‬ ચĂᇴ˩ѐт˘͟ĂҌˣџ̪ࠎˠ࠻෧Ąϔ઼ˣ˩˘ѐĞ2::3ğᙜ͵Ăֳѐ95Ą

ӓ‫ૅޙ‬Ğ2:37.2::9ğ714 ӓ‫ૅޙ‬Ăয়ᚱ‫ؼ‬౗ዏ‫ا‬჊‫ޙ‬ᔒᖼֽέĂҌ‫ͭ׎‬ӓ̀‫ޏ‬ॡĂ͞‫اؠ‬ᄂΔ‫̋ڗ‬ćϠ‫˟׶ߌٺ‬ ѐĞ2:37ğ ĂଵҖ‫ܜا‬Ą‫ૅޙ‬ҋρᓐ᎖࿅ˠĂ‫̳̋ڗ‬ጯ७லຽ‫ޢ‬Ă҂ซᄂΔэϲᄂΔௐ˟̚

֢ ʪ ʭ

ጯĂღତ඾෸৺ซˢᄂΔ੼ඈጯ७Ă̙˳Г‫ޘ‬෸৺҂ˢᄂ៉̂ጯᗁጯੰᗁࡊĂϔ઼ˬ˩˛ѐ Ğ2:59ğலຽॡĂࠎБ઼౵ѐᅅ۞ᗁϠĄϔ઼ˬ˩˝ѐĞ2:61ğᄃᖎॳࡻඕᎪĂֈѣ3̄4̃Ą ‫ૅޙ‬௣֗‫ڇ‬ચ‫ٺ‬ᗁࠧĂА‫ޢ‬።Їᄂ̂ᗁੰҝੰᗁरăᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ኎Ϡٙ͹ЇࣘᄂΔξ ξϲᗁੰ͹‫ڼ‬ᗁरăᄂΔξ‫̚ݱ‬ડ኎Ϡٙ͹ЇࣘᄂΔξ኎Ϡੰኝ‫ܜ‬ăषγࡊ͹‫ڼ‬ᗁरඈᖚĄ‫ܐ‬ ેຽॡĂెᄂ៉ЍೇĂࠎᔖҺ͟ˠ૞ຽԫఙॲૄᐌጼ‫ޢ‬ᅋ‫߹҃ܔ‬εĂᜩᑕ༊ॡᄂΔξ‫ܜ‬ഫᑓિ ‫ޙ‬ᛉĂᓑᘭ঻ϡ͟ώି଱̈́ԫఙˠࣶĂ௡јĶ઼ᅫԫఙˠࣶ࣌ሄొķ֭ፉЇְຽొ຅ְĂֹᄂ

஑ ʙ ణ จ ਄

៉ࣧѣጯఙ̈́૞ຽ൴ण̙࡭൴ϠᕝᆸĄ ϔ઼α˩αѐĞ2:66ğ Ă߆‫ࠎع‬٤णγϹĂࠁ᏷ᗁ᜕ฤ೯ӄ෸‫ݑ‬Ă‫ܜొ߆̰଀ૅޙ‬षᇉᛗ ᏳᏴࠎฤ‫ܜ‬Ăϒᑢ‫צ‬ѩၷЇ̝ᅫĂͭᏐ̙‫ض‬Ꭾଈքᒛâॡᅈ࢒΁ฏ̝ՙ͕જອćଘͭᏐፍͽ ̂ཌྷ‫ޢ‬Ă˜ላ൒தฤᗓฏĂд෸‫ڇݑ‬ચ˘ѐഇมĂାӄᙱϔ൑ᇴĂࠎᄂ៉ᗁᒚγ೯̍ү۞ฟ٤ Аዡ۰Ą‫ܔૅޙ‬ᄂ௩͟ӈШ֗‫ۻ‬ঽၼ۞ͭᏐಡӘЇચԆјĂ̙˳̝‫ޢ‬ĂͭᏐщྎᙜ͵Ą ඕՁᗁᒚγ೯ࢦЇ‫ޢ‬Ă‫ૅޙ‬ᕩ‫ܔ‬ฟనĶӓ‫ૅޙ‬෧ٙķ Ăેຽ36ྶĂͷ޺ᜈଂְࡁտ̍үĈ ϔ઼̣˩ˬѐĞ2:75ğᄃᄂ̳̂В኎Ϡࡁտٙౘ޾Δି଱ĂЪүࡁտĶনཙঽ̝ᒖဩયᗟķ̈́ Ķ઼̚ˠᗕࡪࡩ̝Ϡநត̼ķ Ąϔ઼̱˩˟ѐĞ2:84ğၷᒔ͟ώႩώ̂ጯᗁጯ౾̀ጯҜĄ ‫˘ૅޙ‬ϠԠд̳В኎ϠְຽĂϔ઼α˩ˣѐĞ2:6:ğဘ࢒੺য়݈ቢፉЇ࢕ᗁĂࠎ‫ݑ‬Δ ࡏă‫ڌ‬Ҙఃă‫͔ڌ‬ኜफ࢕ϔ೩ֻᗁᒚ‫ڇ‬ચĂ֭ፉЇĶੑဥ‫ڱ‬ˠᄂ៉гડ૎ρ኎Ϡ͕̚ķ཭ְࣘ ᓁ຅ְĄϔ઼̱˩˝ѐĞ2:91ğፉЇૄษξϲᗁੰੰ‫ܜ‬ĂГА‫ޢ‬ፉЇ࠷ϲࡺॷ̈́࠷ϲ‫آ‬ᜋᗁੰ

714! ፋநҋĈӓ‫ޙ‬ϔ˾ࢗăధࡻ‫੃پ‬ᐂIJ͛ă‫ڠ‬ḁ̆ࣘ‫۞׍‬ᗁरęęӓ‫ૅޙ‬ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ˟ഇĂᄂ ΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ2:::Ăࢱ67.69Ą

368


ੰ‫ܜ‬Ąϔ઼ˣ˩ѐĞ2::2ğҋ࠷ϲ‫܅‬ቷᗁੰੰ‫ܜ‬Ї̰ੜЃĄ ‫ૅޙ‬к̖кᘹĂ‫ٺ‬វጪă͛ጪϺ࠰ѣΑᒻĈጾѣᆓ྽ˣ߱ି઼̀̈́ᅫ෗ҿྤॾĂ֭അЇ ᄂΔξᆓ྽؎ࣶົ͹Ї؎ࣶă̚රϔ઼ᆓ྽‫ົם‬૱ચநְࣘᓁ຅ְ̈́ᄂΔξ‫ا‬Ъ྽؎ࣶົ͹Ї ؎ࣶඈᖚĄϔ઼̱˩ѐĞ2:82ğၷᒔௐ̣‫઼ب‬ᅫ࠵࣎ˠ݄࢕Ă̱˩̣ѐĞ2:87ğдࡻ઼ࣖ೶ᑝ ୀ͟ώᛋ၅݄࢕ѣ੺˛߱Ăၷᒔௐˬ‫֘؞࠵ࠧ͵ب‬Ăχ৔γ઼ˠϏഅχୀ͟ώᆓ྽݄࢕̝ࡔ ᐂĄ‫ૅޙ‬ඊЩĶ‫؝‬ቿ༱֧ķ Ă࡭˧౹ү͟ώൺႇ࣑̈́ήĂੵ౹న֭͹޺ĶᄂΔൺႇົķ41ዶѐ γĂ‫׎‬ү‫ݡ‬അˢᏴ̝͟ώߌ‫׶‬༱ཧะĂࠎ઱˘‫͟ܧ‬ᚱˢᏴ۰ćϔ઼ˣ˩̣ѐĞ2::7ğᑕ͟ώ͇ ࠱̝ᔛણΐझ̚ႇົĂࠎྍჸົࢵҜ‫צ‬ᔛ̝γᚱˠ̀ĄˠᏴ̝‫͟ܧ‬ώˠĄТѐѐ‫غ‬Ă‫׎‬லϠ˧ үĮᄂ៉༱ཧะįᒔ଀͟ώ͛ጯࠧ౵੼ၷ᜖ௐα˩α‫ب‬ĶළѰᆵካķ ĂϺࠎ‫͟ܧ‬ᚱࢵҜ଀ረ ۰Ą‫ૅޙ‬ϒ໤౯ፋந˘ϠྐүĂ΍‫ۍ‬Įᄂ៉༱ཧะԆඕቔį̝ᅫĂ↢൒Яཝ໕ҕీ͵Ą

֢ ʪ ʭ ஑ ʙ ణ จ ਄

ௐα༼ થྥ ధ‫ؠܛ‬Ğ29:9.2:71ğ715 ధ‫ؠܛ‬ĂϠ‫˘˩ˬڼځٺ‬ѐĞ29:9ğѐĄѝѐధͩϠ߿ӧࡴĂ24໐ӈͽວྻࠎຽĂϺྻ ໮మ઴ĂҌ̂ϒ˩ѐĞ2131ğౘᇇᇉགྷᒉᄂ៉ࠒຽ̝ۤᐁ˾ࠒӫॡĂధ‫ؠܛ‬ᖼٚ˭ΒĂᔉˢα ̶ᨃ໮ᚩ̈́‫ޢ‬സ̈́˩α̶ૃ໮ᘈĂ࢑యੑચ̈́ዚ઴ຽચĂ֭ϤૅΈధഢ

࢑యଳᚩຽચĄΈԙ

Ъү൑มĂಧ‫ؠ‬ధछ͟‫ܜޢ‬྿71ѐ‫̋ڗ‬໮ຽͳ઼̝ૄᖂĄధͩ‫ٺ‬ϔ઼α˩˝ѐĞ2:71ğ21͡41 ͟ీ͵Ăֳѐ74໐Ă‫ޢ׎‬ᚩಞຽચϤ‫̃׎‬ಪഅͽᇾᗁर̈́Ω˘̃ಪ‫ڒ‬៙‫ޢ‬ᚶᜈ͹޺Ą

ዑͪ໚716 ዑͪ໚Ăலຽ‫ٺ‬ѝቌϣ̂ጯ̍ຽ૞‫ొܝ‬Ă‫ٺ‬ᾄ‫̣˩׶‬ѐĞ2:51ğણΐధ‫ؠܛ‬͹޺̝‫̋ڗ‬ າ˟ӫࠒᚩ̈́̚‫ˬܣ‬ӫࠒᚩĂགྷ።ѩ˘၁௫ล߱Ă၆ᚩຽགྷᒉՀΐሢ༶Ăϔ઼ˬ˩˘ѐ Ğ2:53ğ ᄃౘ‫ܩܥ‬ЪүฟనĶາ‫׶‬Ꮈࠒᚩķ Ăјࠎ‫̋ڗ‬໮ᚩຽΩ˘ࢋ֎Ą ੵགྷᒉᚩຽĂͪ໚ϺԸ֗߆ࠧĂଂְ̳ᖚ‫ڇ‬ચĂഅЇᄂ៉Ѝೇ‫ࢵޢ‬Ї‫̋ڗ‬ડ‫ܜ‬ăࢵ˟Ї ᄂΔξᛉົᛉࣶĂ၆г͞‫ޙ‬న੒ᚥ։кĂଓ‫ٺ‬ϔ઼α˩ˬѐĞ2:65ğมЯᎮଈࡤᒛీ͵Ą

715 ፋநҋĈధϜᔷ˾ࢗăధࡻ‫پ‬ଳణፋநIJԧ۞ͭᏐధ‫ؠܛ‬ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį౹ΏཱིĂᄂΔξĈۤဥ ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ2::9Ăࢱ39.3:Ąӓ‫ޙ‬ϔIJ‫̋ڗ‬ವॲଣ໚ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį ౹ΏཱིĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ2::9Ăࢱ89Ą 716 ፋநҋĈӓ‫ޙ‬ϔIJ‫̋ڗ‬ವॲଣ໚ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį౹ΏཱིĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ ϔ̈ጯ७̓ົĂ2::9Ăࢱ8:Ą

369


Ŝ ૺ઼щ Ğ໰ֽͯ໚Ĉૺ઼щĮ።ቚęęૺ઼щҋ็į ĂᄂΔξĈ͇˭̼͛΍‫ۍ‬ ۵Њѣࢨ̳ΦĂ2:98Ąğ

ૺ઼щĞ2:37.2::8ğ717 ૺ઼щĂϠ‫̮׶ߌٺ‬ѐĞ2:37ğ23͡39͟ĂҪྺछल΍֗ĂАয়д‫ځ‬ϐ୻‫ܐ‬ଂ჊‫ޙ‬ዏ‫ז‬ ᄂ៉Ă‫̰اؠ‬സĂ‫ޢ‬ዏ‫ا‬Ҍ‫̋ڗ‬Ą ҋ‫̳̋ڗ‬ጯ७லຽ‫ޢ‬Ăᜈ᝝੼ඈࡊĂГ҂ˢᄂΔ̍ຽጯ७፟ୠࡊĂഅЇᖚᄂ៉ྺ̳፟ Φă̰സฏ̳ٙă‫ି઼̈̋ڗ‬रĄϔ઼ˬ˩˛ѐĞ2:59ğˢᇉᖳҖĂ‫ם‬ӄเᚶܷଂְ෶‫ٽ‬Ăซ ˾፟֘ăిҹ྿̈́࠹ᙯ۞፟ୠన౯ćϔ઼α˩ˬѐᄃเВ౹ˬว࿪፟ᇄĂϠய᎐࿪፶Ąϔ઼̣ ˩ѐĞ2:72ğԼ௡ࠎˬว̍ຽ֭ᄃ͟ώώϣԫఙЪүĂϠய፟֘Ăјࠎᄂ៉ࢵछ፟֘ᄦౄᇄĂ ϔ઼̣˩ˣѐĞ2:7:ğ Ăฟ౹ˬวՠ֘ᇄĂଯ΍ಱෳ̈́൴ੑ̈Ι֘Ăϔ઼̱˩̱ѐĞ2:88ğଯ ΍ಈ࡚ᙛ֘Ă᜛જ˘ॡĄˬวϤαЩࣶ̍੓ՎĂҌϔ઼˛˩̣ѐĞ2:97ğ Ă઼щЯந‫̙ه‬Ъ҃ ᗓฟॡĂ̏ˢᄂ៉ᄦౄຽ˩౰̝ЕĄ

֢ ʪ ʭ ஑ ʙ ణ จ ਄

઼щགྷથீЍ፾‫ז‬ăѣᅈ֍Ăϔ઼̱˩˘ѐĞ2:83ğ Ăᝦ‫ٺ‬ᄂ៉ᅈ߶Ⴂຽ‫ܜ‬ഇፆଠ‫͟ٺ‬ˠ ̝͘Ă߇౹నᖳཏͪய̳Φ֭Ї̚රϔ઼ᕁ౦̳ົநְ‫ܜ‬Ă‫ޙ‬ϲᄂ៉ҋѣ఼ྮĄᅳጱ઼ˠ‫ޙ‬ϲ ҋѣ۞ዚ઴გ྽Ą ĶᖳཏЋຽķ‫఼ְ߹ٺ‬ຽ̝౰΍јಶĂΞᏜГ౹੼पĂၮ˭Β߁Ĉ༱‫މ‬ษăᖳཏͪயăᖳ ཏֽֽѺఱăಱཏ෹થĞPL‫ܮ‬Ӏથ‫ظ‬ğ ăಱཏ‫ޙ‬నăᖳ྿யຽăಈѐֽ̳Φă࡚щ̍ຽăᖳཏ Ըྤ̳ΦඈĂѐᒉຽᗝ෹࿅4Ѻᆆ̮Ą઼щͽҪྺ̝̄Ϩ͘੓छĂீЍ፾‫ז‬ăิّ˩֖ͷ˧Ր ౹າĂഅజಫវ᜖ࠎĶᄂ៉۞ғࡊΙķ Ąϔ઼ˣ˩̱ѐĞ2::8ğ5͡7͟୎มĂЯᎮଈᒛাঽ ీĂֳѐ83໐Ą

717! ፋநҋĈૺ઼щĮ።ቚęęૺ઼щҋ็į ĂᄂΔξĈ͇˭̼͛΍‫ۍ‬۵Њѣࢨ̳ΦĂ2:98ĄૺԈလ˾ࢗ ăధࡻ‫پ‬ă‫ߋޙ׹‬ăՂࣦ͛ăՂᐷฯଳణፋநIJᖳཏЋຽ౹ؕˠęęૺ઼щij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ˟ഇ ĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ2:::Ăࢱ41.48Ą

36:


ௐ̣༼ ᘹ͛ ߟഈ718 ߟഈĂ჊‫ޙ‬ТщˠĂͽᄦౄ‫ܛ‬ᅙ࿹‫ࠎݡ‬ຽĄလᇉ˩αѐĞ291:ğዏᄂĂ‫ٺ‬ᐁ˾ฟన̥Ꮈ ‫ظܛ‬Ăѩ‫ܮޢ‬ˢᚱྍгĄഈԫᘹ෹ཏĂٙᄦ౏ăᒖă౒ăὙĂໂჟμ̝ਕְć͍‫׎‬ጽ‫ܜ‬঴‫܅‬ᄦ үâҚߊјĂ‫࠹ۋ‬ᚮᔉĄ ‫̄׎‬୥ෝĂጯᙊஅ౾Ă‫ݚ‬ᖳϏᅫĂӈ‫̂ٺ‬ቌṽ଱ኝĂଂጯᇴͽѺࢍĄ୎ѐჟࡁ‫ٽ‬གྷĂᕌ ᐝᚙ˘ᓑ̠ĈĶѣϡ३ॡॡࢋ᝝Ă൑ऺְ༱༱̻Җķ Ă਒ѨΞۢջĄֈѣ˟̄Ĉ̂൧Ă̂ჩĄ

ౘၿ፨Ğ2996.2:74ğ719 ౘၿ፨Ăф͕‫ݑ‬Ăཱིජ૸ĂϠ‫୻ٺ‬Ѝჰ˩˘ѐĞ2996ğ̣͡ĂЯᄃ‫ˬࢗڒ‬ăเͪ՗ඈ

֢ ʪ ʭ ஑ ʙ ణ จ ਄

ˠĂТࠎĶߐۤķࣶۤĂЯѩ˫ཱིࡌߐĄࣧ‫ا‬າѻ̚പĂ͟‫ޢ‬ᐌͭዏ‫̋ڗا‬ĂјࠎᄂΔξ‫ا‬ ϔĄρॡˢռဨጯ௫གྷΫĂјˠ‫ޢ‬ጯᙊஅ౾Ă˭ඊјౢĂಈрྐኬ౹үĄഅፉЇ‫઼̋ڗ‬७႔͛ ିरĂ‫ٺ‬ϔ઼ˬ˩̣ѐĞ2:57ğ‫ז‬ᖚĂҌα˩̣ѐĞ2:67ğ‫غ‬ੜЃĄ ‫ۤྐ̋ڗ‬јϲ‫ޢ‬Ăᄃૺ৷ն‫צ‬དЇ޽ጱĄၿ፨Ϻಈр३‫ڱ‬ĂᗞߨለᛂĂ൑̙ఢᓜĂ୎ѐ ‫݋‬ᅖ๝ᆒϮ૸Ă҃˫ҋࠎវć̂ϒ˩˟ѐĞ2:34ğ͟ώᙯ‫̂ڌ‬гዩॡĂഅᄃૺ৷նཌྷ኱३‫ڱ‬Ă ାᑻխϔĄπ͟‫צ‬ˠᕇႍĂޮಡ̝ͽᇇĄϽ᛭ଐஎĂ౹үնјӈྙય‫̄؍‬ຍ֍Ăͽࠎָ۰‫݋‬ хĂӎ‫݋‬ୢ̝̙ଓĄၿ፨‫׽‬ѣ̖රĂ൒‫ͩڒ‬അෞ‫׎‬Ķ‫ٺ‬ጯ‫݋‬ѣјĂ‫˯ܧ݋ିٺ‬۰Ąķϔ઼α˩ ˬѐĞ2:65ğआ6͡Ăዋె‫׎‬81̂ုĂ‫ۤڗ‬Т̥˜Ꮽ‫ྐ׎‬үĂᔂᆷ‫ڵ‬О˘ΊͽৡĂЩ͠Įජ૸ Ӥਨį Ă઱่ዶх21:ࢵĄᘃ፨‫ٺל‬ϔ઼̣˩˟ѐĞ2:74ğ Ăֳѐ8:!Ą

718! ፋநҋĈͳ઼ⷪĮᄂΔξԠį Ă‫˝ס‬ĂIJˠ‫ۏ‬ԠĆኰᇇቔij ĂᄂΔξĈᄂΔξ͛ᚥ؎ࣶົĂ2:99Ăࢱ 213Ą 719! ፋநҋĈ‫ڒ‬ϒˬIJ‫ۤڗ‬гડ႔͛ۤି̝⽡ϭęę‫ۤڗ‬ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ̣ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠ ᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3117Ăࢱ22:.231Ąᄂ៉።Ϋˠ‫็̈ۏ‬ęę‫୻ځ‬ၱ͟ፂॡഇĂ ઼छဦ३ᐡĈ iuuq;00nfnpsz/odm/fev/ux0un`dhj0izqbhf/dhj@IZQBHF>uppmcpy`gjhvsf`efubjm/iqh'qspkfdu`je>'eu e`je>'tvckfdu`obnf>'tvckfdu`vsm>'ynm`je>11113:6571'xip>&F:&::&C4&F7&B8&:1&F 7&CF&B5Ąംᇊ‫ݭ‬БᄂྐۢᙊऱĈ iuuq;00dmt/it/z{v/fev/ux0UXQBQQ0TipxBvuipsJogp/btqy@BJE>111859Ą

371


Ŝ ᛂͪ͢ Ğ໰ֽͯ໚ĈྐੈĈ iuuq;00nzdiboofm/qdipnf/dpn/ux0diboofm0dmbtt0tipx`qsfwjfx/qiq40@ e>3118.1:.22'foobnf>ipkfo'u>/iun'go>nbjo'wjfx>2ğ

ᛂͪ͢Ğ29::.3112ğ71: ᛂͪ͢Ăф୻‫ڒ‬Ă‫˟˩ˬڼځ‬ѐĞ29::ğϠ‫ٺ‬ᄂΔξᎸฮᨃྺՅĂ4໐ዏᐁ˾យۡ‫ݑ‬Ăٙ ዐˬαछĂߍ͟၆‫اܝ‬Ăᒖࣨ࠰෉ࣿ҃‫ګٺࠧݑ‬Ą⳾᛬ਕӄࣿԝĂٕ߄మભ኱ᐁ˾ූĄ‫ޢ‬ዏᄂ Δ‫֘ޢ‬ᐝұͩয়ࣨĂˢ३ٗ᝝႔͛˘ѐĂೇዏ‫ܔ‬Ă᝝IJᐁ˾̳ጯ७ij ĂՎ඀ಶጯޮืˬ‫ג‬ᛗĄ ҃Тጯ፾ͽ୻‫ڒ‬౵‫ܜ‬ĂЯͽ˘ѐ̿ˬѐĂरͩೇ୬‫ˬ׎‬ѐ̣̿ѐĂౣᔁ̝ĄҌ̂ϒ̱ѐ Ğ2:28ğ லຽĂ‫׎‬र̬‫ࠟـ‬ሬ஬ᇄ̍үĂ4҃͟ΝĂವࠎූԍՂᔮᆜᗔఱዛ‫ࣶظ‬Ą͡ዶĂડ‫ܜ‬ౘ๽˧௜ ‫֧ـ‬Ᏹ̳఍Ї३੃ĄҌ‫׎‬ѐ22͡Ă̳ጯ७रྜ‫઼ؠ‬ᖧ̝ᄂΔξг͞ିࣶᓾ௫ົĂ఼͟๔ޮˬ̈ ॡĄҌ‫ځ‬ѐ3࣒͡˞Ă‫ܐ‬ЇIJᐁ˾̳ጯ७ijିࣶĄ˝ѐĞ2:31ğ6͡Ă७‫ܜ‬ഀ̋ᖧಶIJᄂΔरቑ ጯ७ijିࣶᓾ௫ࡊ૲ᖚय़᝘Ă‫ځ‬ѐ3͡லຽĂᚶᒔ̳ጯ७ώࡊ੊ጱҺధĂЇࣧ७ࣞ੊ጱĄ˩α ѐĞ2:36ğ˘͡Ă̳ጯ७˙჌ώࡊϒିࣶҺధĂ̪Ї੊ጱăҿЇ‫ء‬ĄՏ༼͟ᇉ‫׏‬Ă‫ڇء͛݋‬ă ׂᆓăሹಽăϨ͘इ஽྅ͽ΍Ą

֢ ʪ ʭ ஑ ʙ ణ จ ਄

Ѝೇ̝ѐ22͡Ă؇΄ତќѠ઼ϔጯ७̈́Ѡ‫ܦ‬ѐጯ७Ą௩ѐĂѠ७ԼЩ‫઼ܝڌ‬ϔጯ७Ăࠁ ࠎ‫΃ܐ‬७‫ܜ‬ĂࣘᄂΔξϲ‫̚ܝڌ‬৺ྃ௫ጯ७७‫ܜ‬Ăᇜ˧࣒❧ጼ‫ޢ‬៖‫۽‬Ă·၁ିՄĂ͍ࢦۤିͽ ፘࢲఢĂޮͽֈ̖ࠎ‫ه‬Ąϔ઼ˬ˩˛ѐĞ2:59ğ Ă̚ඈጯ७̳ϔࡊିࣶᑭ‫ॾ̈́ؠ‬Ą௩ѐ9͡Ăᖼ ᄂΔξϲ‫ܐ̋ڗ‬৺થຽᖚຽጯ७̶७ିࣶă੊ጱăିચ௡‫ܜ‬ĄҌα˩˘ѐĞ2:63ğ Ă̶७̿ ॾĂ७‫ܜ‬՘઀͛དࠎIJ‫੼̋ڗ‬৺થຽᖚ७ijିࣶࣘ؆มొ͹ЇĄ̣˩˛ѐĞ2:79ğ͋ኚĂͽ‫ڇ‬ ચିֈࠧ61ѐĂᄋāᓁ௚ኲजĂ͔ࠎπϠԣְĂ22͡ͽ˛џ̝ѐੜЃĄ ୻‫ڒ‬ฮрӤෝĂĮ‫ۤڗ‬įјϲฉѐ͟Ă୻‫ڒ‬ϺˢۤĂࣶ̖ۤ21ˠĄҌϔ઼̣˩̣ѐ Ğ2:77ğ˫ˢĮᘎۤį Ă‫ޢ‬ણ็௚ྐጯົĂˣ˩˘ѐĞ2::3ğྐˠ༼Ăѐ̏:1ѣ4Ăᒔ̰߆ొܑ ೳࠎᐹսྐˠĄ

71:! ፋநҋĈᛂͪ͢˾ࢗăధࡻ‫پ‬ă‫ָڒ‬ЪଳణፋநIJ‫ྐ۞̋ڗ‬ˠăିֈछęęᛂͪ͢७‫ܜ‬ij Ă Į‫ົ̓ڗ‬Ώį ௐ˟ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ2:::Ăࢱ29.32Ąӓ‫ޙ‬ϔIJ‫̋ڗ‬ವॲ ଣ໚ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬ΏįௐαഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3113Ăࢱ67.6: Ą‫ڒ‬ϒˬIJ‫ۤڗ‬гડ႔͛ۤି̝⽡ϭęę‫ۤڗ‬ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ̣ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3117Ăࢱ235.236Ą

372


୻‫ܜݓمڒ‬۰Ăπ৵᝝३Ăҭҋ·၁Ăᑭ‫ؠ‬҂ྏ̝γĂҾ൑ԓጔĄπ‫ࡶا‬൑΁рĂଘಈ ྻજĂٕણᄃ˟ۤӤົâϠ֖ྫᔿ΍ΔξĂϔ઼˝˩ѐĞ3112ğ8͡8͟Ăͽ2Ѻѣ4੼᛬൳ ৌĂྐቇϤᘎۤ̓‫ڒ‬ϒˬበᏭјĮ୻‫ྐڒ‬ਨį Ą

Ŝ ‫ށ‬៙჊ Ğ໰ֽͯ໚Ĉᄂ៉ਜ਼۞89ᖼ঻ᓏ፟ࢰሄొརॾƂ჊ႬᇝՒ۞ႇᔀĈ

֢ ʪ ʭ ஑ ʙ ణ จ ਄

iuuq;00ux/nzcmph/zbipp/dpn0dg{:266dg{1789tw. dg{:266dg{1789tw0qipup@qje>25:4ğ

‫ށ‬៙჊Ğ2:19.2:78ğ721 ‫ށ‬៙჊ĂϠ‫ڼځٺ‬α˩˘ѐĞ2:19ğ Ăࣧᚱၓ̼Ą‫ށͭ׎‬Г‫ځ‬അᄃᇇ઼ᚱ็ି̀ጯ௫ீࡊ ᗁఙĂ҃Δ˯ᚙದĂᓝछዏ‫ا‬ᐁ˾ିૅ‫ܕܢ‬Ąૄ‫ٺ‬િ‫ૄؠ‬༛‫ܫ‬Ј̈́ϔ୉ຍᙊĂГ‫̙ځ‬୬̄̃‫צ‬ ͟ˠିֈᇆᜩĂ៙჊̈ጯலຽ‫ޢ‬Ăӈਖ਼Ҍງ‫ܝ‬Ķࡻරጯੰķᚶᜈጯ௫Ăጯੰலຽ‫˫ޢ‬೶ܳซˢ ᄂ៉ৠጯੰซ࣒Ą ៙჊၆ࢰሄ̝̖රᄃሤଐĂӈ‫͌ܦٺ‬ѐጯ௫ॡഇٙ᎕௢Ą2:41ѐ΃۞ᄂ៉Ă߹Җႇѡ͞ ᎸϏғĂ៙჊‫ٸ‬ୢৠᖚ҃ᖼШࢰሄ౹үĂጴᖣᐹளൣᘹ̈́௛၁ሄந੊ቚΐˢ͟ˠĶΟֲ࡚ࣖķ ભ̳ͯΦĂᄃώ˿Щүѡछዒ‫ܥ‬ኰඈࠎЁĂଂְүѡ̈́੊ቚႇߐְ‫آ‬ĄдΟֲ࡚̳ࣖΦ‫ܐ‬ഇĂ Я‫ି؟׎‬ଐᘃĂဘ౹үᇴࢵ៙࡚ྐĂ൒ϏᒔВᆀĂࠤ̙଀ԠĄߌ‫˘˩׶‬ѐĞ2:47ğ Ă៙჊Լត үѡࢲॾĂણ੩༊ॡᏉˢώ˿ႇᔀ୊‫ޠ‬ă̂‫צ‬ξಞᝌ‫̝ܓ‬Ķ‫ܥ‬؆‫܅‬ķ ăĶ୕ߋࢲķඈЩѡĂ֭ ᖼˢ౼ӀĞWjdupsğભ̳ͯΦ੼ಶĂᄃౘ྿ጏЪү౹үIJ͕ᅕᅕijᄃIJೌ᝽̝੧‫ړ‬ij Ąѩѡт

721! ፋநҋĈᏂִӖIJ‫̋ڗ‬Щүѡछ‫ށ‬៙჊ᄃĶࡴ੧႕‫ړ‬ķ ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ˟ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂ Δξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ2:::Ăࢱ237.239ĄోᚊऍIJ‫ށ‬៙჊āࣵአͿᅳࢲᛢāБέ͕ᅕ ᅕij Ăາᄂ៉າჷฉΏĈiuuq;00xxx/ofxubjxbo/dpn/ux0cvmmfujowjfx/ktq@cvmmfujoje>8488Ąᄂ៉።Ϋ ˠ‫็̈ۏ‬ęę‫୻ځ‬ၱ͟ፂॡഇĂ઼छဦ३ᐡĈ iuuq;00nfnpsz/odm/fev/ux0un`dhj0izqbhf/dhj@IZQBHF>uppmcpy`gjhvsf`efubjm/iqh'qspkfdu`je>uxq fpq'eue`je>26'tvckfdu`obnf>&F9&98&CB&F8&92&B4&F5&CB&CB&F8&9:&B:&F9& BB&9D)29:6. 2:56*'tvckfdu`vsm>uppmcpy`gjhvsf/iqh'ynm`je>11113:493:'xip>&F6&B8&:B&F9&BF&:B &F8&B7&9GĄ

373


෦т‫ڥ‬ĂҬߏ‫ײ‬ᑕ͟‫ڼ‬ᑅ࢝˭۞ᄂˠ͕ჰĂϲӈ̂‫צ‬ᝌ‫ܓ‬ĂཱིჍĶᄂ៉າёࣵአͿķ Ă˟ˠೳ Щᄂ៉ࢰሄࠧĂѩ‫ޢ‬៙჊‫ܮ‬д߹Җሄႇጪಧ‫ؠ‬гҜĄ ៙჊౹ү˧‫ٻ‬஽ĂੵĶ͕ᅕᅕķ‫׶‬Ķೌ᝽̝੧‫ړ‬ķಝჍགྷ‫׏‬γĂ‫إ‬ᄃౘ྿ጏᚶᜈВТ౹ үĈIJԧ۞‫ߋܦ‬ij ăIJ୬ިᇹij ăIJ඄ᙝ‫ܥ‬ij̈́IJଐ३ஊij Ăᄃ߉য়ᇇЪү̝IJࡌ؆ѡij ĂᄃౘӖ ϜЪү̝IJ᝽ຑЕ֘ij Ăᄃ‫୻ୁڒ‬Ъү̝IJ͟རҘ̋ij Ăҋᙉѡෟ̝IJ‫ޥ‬ฏij̈́IJเ‫ݱڃ‬ijඈĄ ៙჊̝јΑ෪ᇈᄂ៉ώ˿߹Җࢰሄࢵ‫੼گ‬पഇĂ൒͟ˠ‫ݒ‬ᚑΐ༰ͤᄂ៉ႇѡ̝౹үᄃႊ ભĂͽ‫׎ܡ‬ᇃ็̝๕Ą៙჊̙଀̏ᅈ֕ࢶപĂᖣࡻ͛ॲૄĂЇࢶപᓁ༛‫ع‬኎Ϡኝְચ‫ܜ‬ᖚચĄ ‫׎‬ม֭ᄃགᚱ੺Ԡિ̈ؓј૓Ă˟Ѩ͵ࠧ̂ጼඕՁ‫ޢ‬Ă͈૎˟ˠ‫ܔ‬έĄ‫ܔ‬ฏ‫ޢ‬Ă៙჊˘‫ޘ‬ซˢ ˣ૆ᚩડፉЇႾ̍Ă൒ؕ௣ϏਕԞଐ၆ࢰሄ̝ຑрĂॡ҃α఍֕ભĂຍ୬ࢦˢሄጪᏖᖚĄѩ ॡĂ‫ܛ͟ټ‬ѡIJೌ᝽̝੧‫ړ‬ijజࢦາ๱ˢ઼ᄬႇෟĂՀЩࠎ̫ˠሢۢ۞IJࡴ੧႕‫ړ‬ij ĂϤЩႇ ߐᔁ࿩ႊભĂГѨ߹ҖБέĄ൒҃д2:71ѐ΃ᚑඥ۞߆‫ڼ‬ᒖဩ̚âࢵIJࡴ੧႕‫ړ‬ijౣዎ༊Ԋ ЕࠎĶѷҒႇѡķ༰ભĂ៙჊Гెӧ͂ĄЯ̄̃ிкĂΐͽҋ֗ঈಆ૛়âछ21˾Ğ̄̃9 ˠğዏҌέ̚Ąϔ઼̣˩̱ѐĞ2:78ğ Ă៙჊Яঈಆঽీ੺ઌঽੰĂֳѐ71Ă֗‫ޢ‬ౣ൑‫ۏܜ‬Ξ ྤफ़ந‫ְޢ‬ćಉཨ෱ϤЩႇߐጸтăᔹය୻ඈˠॕᏮĂؕ଀щཨ‫ૄͪ୶ٺ‬༛ି३ੰဪгĄ

֢ ʪ ʭ ஑ ʙ ణ จ ਄

Ŝ ‫ڒ‬ᐅᅛ Ğ໰ֽͯ໚Ĉధࡻ‫پ‬ăͳܷ͈IJٚ፨ሁ͹ˠęę‫ڒ‬ᐅᅛij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį ௐαഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ 3113Ăࢱ25.27Ąğ

‫ڒ‬ᐅᅛĞ2:1:.3115ğ722 ‫ڒ‬ᐅᅛĂфᔹૅĂͽфҖĂ‫ڼځ‬α˩˟ѐĞ2:1:ğ֥̎4͡28͟ĂϠ‫ݑٺ‬പ̋ኩ༹Ąρॡ ᐌ಴ˠৠҜ̳वᐁ˾ූ҃‫اؠ‬Ăд‫ͭ׎‬િ޺̝˭Ăੵಶ᝝̳ጯ७γĂϺଂᐁ˾Щरૺ৯тጯ௫ ႔ጯĂಧങஎ‫ૄॲݓ‬Ąߌ‫׶‬αѐĞ2:3:ğᄃฏ௠‫̋ڗ‬ᨃ‫ܜ‬ౘೇᖃăౘࡷ‫ڗ‬ඈĂВТ࣍న‫̋ڗ‬г ડ઱˘̝Ӥۤę ęę‫ۤڗ‬Ă೶དฏ̚Ⴧጏૺ৯т̈́ѻာЩरૺ৷նăౘ͕‫ݑ‬ඈА‫ކޢ‬ᓾĂୁ࢚ྐ ጯĄ

722! ፋநҋĈధࡻ‫پ‬ăͳܷ͈IJٚ፨ሁ͹ˠęę‫ڒ‬ᐅᅛij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬ΏįௐαഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔ ξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3113Ăࢱ25.27Ą‫ڒ‬ϒˬIJ‫ۤڗ‬гડ႔͛ۤି̝⽡ϭęę‫ۤڗ‬ij Ă Į‫ڗ‬ ̓ົΏįௐ̣ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3117Ăࢱ238.239Ą

374


።Ї‫̋ڗ‬ᨃԝಞЇ३੃ăЍೇ‫ޢ‬ᐌξ‫ܜ‬ഫᑓિЇξ߆‫ع‬३੃ăࡊ‫ܜ‬ඈĂГᖼᄂᅙ૞ࣶĂ ೠૄษᙯܲඁࣗऱăέᅙОᄦᇄඈĂ‫ٺ‬ϔ઼̱˩˟ѐĞ2:84ğੜᖚĄπϠĶ̙ү։࠹Ă‫ܮ‬ү։ ᗁķ̝ԠҋᐽĂੜЃ‫ޢ‬Ă୊ӈ఼࿅҂ྏੰ̚ᗁপ҂Ăᜈͽᚙದᑻ͵ă‫ڇ‬ચۤົĄ ϔ઼˛˩ˬѐĞ2:95ğࡌЇ‫ۤڗ‬ௐ̣Їۤ‫ܜ‬ĂҌˣ˩˛ѐĞ2::9ğͽ੼᛬‫ע‬۷҃ЇЩ᜖ ۤ‫ܜ‬Ă඾ѣĮ૵፨ሁྐਨįࢬ͵Ą‫ྐ׎‬үĂᅲкѣᙯ‫̋ڗ‬гડˠăгăְă‫̝ۏ‬ฏ˿ү‫ݡ‬Ă၁ ᛳࠡෳΫफ़Ąϔ઼˝˩ˬѐĞ3115ğ23͡3͟ᙜ͵Ăֳѐ:7Ą

஑ʠణ ̪ଊ Ղछ723 Ղ‫ؖ‬য়Аֽέ౹ຽ̝ѐ΃̙̏ྎĂፂ‫ཱྀޢ׎‬Ղ‫ܛ‬Ϡ̝˾ӘĂֽέয়АࠎՂႬ‫׶‬Ăф͉

֢ ʪ ʭ

‫׶‬ĂཱིซұĄ‫̍ܜࠎัצܐ‬Ă‫ޢ‬ᐼᄊᔉгࠎҋਆྺĂӅ˧ಧ‫ְؠ‬ຽૄᖂĂ‫ٺ‬လᇉѐมјࠎ̚૬ ࢵಱĄՂछ΍̂ΐ​ಢ઱˘ᓝˠĂՂ̮͛Ą̮͛ĂфԬࢲĂয়ᚱщ໨Ăᔴᛳၓ̼ᎩĂ‫ݚ‬ᖳ˝ѐ Ğ296:ğ̚ᓝćĶ̚‫ڱ‬ጼ‫ۋ‬ķॡĂ‫ك‬അࠎ೩༛ౢ੼̮ᆷொᑬ༷‫ݶ‬Ă඾ѣĮхৌૅᗔቇį Ă˩ዶ ‫ס‬Ăд჊эΏ‫ג‬Ăଓ̏ε็Ą̮͛‫ޢڢ‬ཨ‫ݑٺ‬പѷṽ౤Ą

஑ ʠ ణ ̪ ଊ

Ղͩ‫ཱྀޢ‬к̖ܷĂ‫ߏٺ‬ϣসᇃ̈́̚૬ᨃă‫ڌ‬๕ᨃă‫ݑ‬പᨃă‫ڕ‬፜̈́າѻඈгĄ༊ѐᄂΔ ѣᏓᄬᏜĈĶᄂΔ౵ͪ۞ࣨߏ঍ࣨĂ‫إ‬рᗝ۞ߏՂซұķ Ą‫ֽޢ‬ĂՂซұ૟ੑய̶ග̣̄Ă̶ Ҿд‫̋ڗ‬ᛋ၅̶Ԋ၆ࢬăઉ૵ྮᄃϔϠ઼̈ˬ఍ĂᎸ‫ޙ‬౤ࣨăࣨ̈́̚ԍࣨĄዑՂ֖̝ऋछęę ๽য়झ࿣ጨѣЩ̝Ղ΋Ϳᗔఱ‫ظ‬ՂछĂӈࠎ‫˘ཱྀ̝ޢ׎‬ĄՂͩछ྽͟Ꮈăˠ˚‫ٻ‬஽Ă൒ᐌ඾‫ޢ‬ ཱྀϝ̶˿гĂˬ΃ͽ‫ޢ‬Ղछய‫݋‬ດ̶ດ̈Ăछ୉ᇆᜩ˧˵ᐌ̝ഴ͌Ą

Նछ724 ᐁ˾ූ̝гநཱིჍĶᗰ౦ϱķ Ąਨ‫ظ‬ԍѼৰᆴߏᗰ౦ᐝćූԍ̶˽â‫ـ‬ᄂΔâ‫ـ‬ᖞ֧ ୉Ăߏࠎ౦ԍĄ႔ˠˢฟጩ‫ޢ‬Я௺ྻ̝‫ܮ‬Ăથຽက๕Ă΍˞̙͌ಱਃĂ༊ѐ͍ͽĶՆķ‫ؖ‬౵ кćٙᏜĶ˝༱˟˛˼ķ˜޽Ն‫ؖ‬ѣ:ˠྤய࿅༱Ă38ˠ࿅˼̝ᏜĄ͍ͽ྽Ѝѐมᐁ˾ූᓁந ՆॎၷĂՀߏពᄿ˘ॡĄ

723! ፋநҋĈӓ‫ޙ‬ϔIJ‫̋ڗ‬ವॲଣ໚ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ˟ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ ̈ጯ७̓ົĂ2:::Ăࢱ219Ą 724! ፋநҋĈӓ‫ޙ‬ϔIJ‫̋ڗ‬ವॲଣ໚ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ˟ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ ̈ጯ७̓ົĂ2:::Ăࢱ221.222Ą

375


ᐁ˾ූౘछĞౘͩ̂ࣨğ725 ౘͩ̂ࣨؕ‫ٺޙ‬ౘш̥ĄШळ‫ڌ‬ΔഈҘ‫ݑ‬Ăӱརдன̫‫ົྺ̋ڗ‬Ҍර‫ݑ‬ᅙҖ̝มĂ̂ш य़ͽ˘ፋͯ۞ѻ‫ڒ‬үࠎಛ៊ć͟ፂॡ΃дౌξࢍထฟྮ‫̖ޢ‬ѣˣᇇྮĂ༊ॡѩгჍࠎ‫ྮ֘ޢ‬Ă ࠹ྵ‫ٺ‬ሤጂ۞ᐁ˾ූĞ̫ᛝ‫ූګ‬ğ Ă౭୎‫ܮޢ‬ˠྫցҌĄࣧౘͩ̂ࣨ‫͟ٺ‬ፂ̝‫ྜࠎܐ‬ॎٙ፵ ᒎĄࡗ༊ߌ‫ܐ׶‬ѐĂ̖૟‫׎‬ᖼ኱ග΁ˠâొ̶ᄏј˞Ķ‫ܫ̋ڗ‬ϡᔉ෴௡Ъķ ĂЍೇ‫ޢ‬ԼჍࠎ Ķ‫ົྺ̋ڗ‬ķ Ą‫ޏ‬य़ᅩгдЍჰѐมౘш̥ӈॕ΍Ă୬үᎸ‫ޙ‬ᇁц௉‫̝̳پ͛ۥ‬ϡĂ֭‫ٺ‬Ѝჰ˩ ̣ѐĞ299:ğјϲĶᐁ˾͛‫̳پ‬ৠ‫ົځ‬ķ Ăͽૣ‫ۥ‬Аኰረଢ‫ޢ‬ซĄ૖फ़˙Ϗ౷έ̝ត߇Ă࡭‫ޙ‬ ᇁ̚ዄĂְᄃᙸ࿁ࠤࠎΞଓĄଘ̪޷ѐ௉‫ܐ֭ۥ‬ᓝ‫ڒ‬ԓૺࠎგநˠĂ‫ڼځ‬α˩ˬѐĞ2:21ѐğ ‫ڒ‬ԓૺΝ͵ĂགྷԼᏴૺୂնࠎგநˠĄৠ‫̝ົځ‬௡ᖐͽՏѐྺፌ˘͡‫̳پ͛ˬܐ‬ኚ֚ᓝҖ௉ ‫ۥ‬Ăົி‫݋‬дৠ݈ᕗ⑲Ăՙ‫ب˭ؠ‬ᚤ͹Ă዇߹༊ࣃĄᇁӬ‫͟ٺ‬ፂॡ΃̝г߆፟ᙯѣྍ˿гέ૳ ྶ‫ځ‬ΞቊĂॡ૟˿г൳੃ࠎĶঢ়ᇁᇳгķ̈́Ķࠑгķ Ăຽ͹ͩЩ‫ځྶ݋‬Ķ ĺ͛‫̳پ‬Ļგநˠૺୂ նķфᇹĂ༊ॡ‫ޙ‬ᇁ̙јĂ˜૟ྍᇁӬ΍১ᄃዑѯ‫ࠎګ‬ᝤက̍ᇄĄ̂ϒ˟ѐĞ2:24ğૺୂն֗ ߇ĂϤ‫ૺ̄׎‬Ϝፘᚶ̝Ăϔ઼α˩ˬѐĞ2:65ğૺϜፘ‫ڢ‬ϤԙϜᜨგநĂϏೀϜᜨ‫ڢ‬ГϤԙϜ ᖡᚶ̝Ăଘ֞ϏШг߆፟ᙯតՀგநˠ൳੃Ąϔ઼α˩˛ѐĞ2:69ğ22͡ૺϜᖡౣШг߆ְચ ̶ٙ౷࿅͗ĂΚࠎ̏ѣĄ૟4ඊ˿г̝ٙѣᝋˠĂϤĶ ĺ͛‫̳پ‬Ļგநˠૺୂնķ ăតՀࠎૺϜ

֢ ʪ ʭ

ᖡČČඈˠٙѣĄϔ઼̣˩˘ѐĞ2:73ğ‫̳پ͛̋ڗ‬ৠ‫ົځ‬ΡฟБវົᛉĂଯᓝ‫ڒ‬ᆓࡌĞ‫ڒ‬ԓ ૺ‫ޢ‬๠ğࠎ΃ܑ֭೩΍෦‫ې‬Ә൴‫ܬ‬ΚĄϔ઼̣˩ˬѐĞ2:75ğ˘ᆶࠎࢦ‫ܬ‬ΚཋĂۡҌϔ઼̣˩ ˛ѐĞ2:79ğ9͡Жְҿՙ௣Ԋቁ‫ؠ‬ĄϔְొЊ‫˝˩̣ٺ‬ѐĞ2:81ğ22͡มొ̶௣Ԋቁ‫ؠ‬Ąт ѩ˘ֽᔵ൒‫ܬ‬Κ۰ᒔҿೀ࣎͡۞वЖĂҭ˘̷˿г̏јࠎনѣ൑‫ڱ‬੠аĄ ጐგ̂ࣨѝ̏ൎᒎĂ̙࿅ᐁ˾ූౘछ۞‫ޢ‬๠̪ۧٚш̥̝ᇇ೎Ă੒ᚥฏ֧ăౄ჊ۤົĄ

஑ ʠ ణ ̪ ଊ

ͳछ726 ͳ‫ࠎؖ‬ᄂ៉ௐ7̂‫ͩؖ‬ᄂ៉۞‫ا‬ϔ༊̚Ăд݈21̂‫ͩؖ̚‬Ҝ‫ا‬ௐ7Ą͟ፂॡ΃ĂĶ̚‫ܣ‬ᨃķ ۞ͳछ̂ࣨࢉϠ΍͟‫̋ڗޢ‬൴ण۞˘۵ࢦࢋ˧ณĂ‫ͳ͟ټ‬छ݈̂ࣨϲѣၮ୛Ă߇˫ЩĶၮ୛ ࣨķ ĄѩඈˬЪੰ̂ࣨĂкࠎӱ‫ڌ‬ഈҘĂಛᖒ੼࿅ٗ‫۞ޏ‬ѻᕍĂўд֨ᅵĄ

̳в̶̣ं͚ቢ

གྷ࿅̚‫؂‬Ăֹਣгត։ϣĂ༊ॡ̚‫͞؂‬๪81ዶ̳౥̰Ă̶ҶдჅქቌϣ̚۞ˬЪੰ‫إ‬ѣᄣࣨă ‫ࣨڒ‬ăᗞࣨăၮ‫ࣨء‬ăᆒࣨ̈́ྜࣨඈྺఄĄͳͪ໚Ğ‫ି̋ڗ‬ֈछͳ̄ၷয়ͭăͳͩዏέௐ6΃ğ ᄃ‫׎‬α࣎‫̈́̄׊‬Чٗ‫׊‬गࣇ‫ࣨͳٺا‬Ă͵΃ચྺĄͳͪ໚ᄃαշͳϖБഅЇ̚‫ܣ‬ᨃܲϒĞՅ ‫ܜ‬ğ Ăሤ͕‫ڇ‬ચฏ֧Ąᐌ඾Ķ̚ૃͪ๭ķ໮ᚩᆿ˿߹ˢ҃͟႙୸୺Ă̚ૃཙ˘૲ቌϣត‫ޙ‬гĂ ‫̋ڗ‬གྷᑻࢦ͕Ϥྺຽు႙ᖼШ̍થĂͳͩ‫ޢ‬ˠ˵ు႙ዏ΍Ăкᇴொˢ‫ූ̋ڗ‬Ą

725! ፋநҋĈౘ‫ځ‬༯˾ࢗăౘം̚ፋநIJᐁ˾ౘछ̂шij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ̱ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔ ξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3119Ăࢱ92.96Ą 726! ፋநҋĈͳᅊౠIJ‫ܣ‬ᨃă̚ૃᨃă̚‫֧؂‬ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώįௐ̣ഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3117Ăࢱ89.8:Ą

376


‫ܜ‬ҁିົౘछ727 ౘਕ̈́‫׎‬ΈౘၷዂܼࣧᄂΔᎩ̣۵ӫˠĄౘਕЇ็྽रА‫ޢ‬ዸд୶ͪăາ‫ظ‬ăχ੺໬ඈ ିົĂ౵‫זࠁצޢ‬ᐁ˾ĄੜЃ‫ͽ֭̋ڗاؠޢ‬Ķౘਕ੃ķࠎ‫ཱིظ‬ĞϺࠎĶ͗ᚱЩķ ğ Ąߌ‫׶‬ѐม Ķౘਕ੃ķ̏ࠎ‫̝޽˘ئࢵූ̋ڗ‬ЋຽĂགྷᒉ‫ૺ̱̋ڗ‬ஞ໮ᚩඈЧ჌ְຽĂ‫̋ڗֽـ̚׎‬ăᄂ Δ̝ม۞ՠ֘ྻᏮ̳Φ˜Ҍ඾ீ‫ܮٺ‬Ӏ‫̋ڗ‬ฏᏐĂ‫׎‬ϡ͕̳ৈĂΞ֍˘೹Ą‫ົି̋ڗ‬னӬాౘ छᖞ‫˿̝ޏ‬г˜ౘਕ੃ᔉˢĂјࠎᐁ˾ූ౵ѝ˘ԲҝϔĄਕ੃่̙Шିົ؇ᚥ‫ܛ‬᏿ă˿г̈́ˠ ̖Ă‫׎‬ᾱೇᖃă‫ܫ‬ౢăࡗᎰăࡗ༃Ă࠰ࠎˠ‫ݓم‬Ăሤ͕̳ৈĂ΍ᙷ٥පĂ‫ٺ‬Чࠧ࣌ѣٙјĄ

ధࣨ728 ధࣨϤ‫̋ڗ‬ᚩຽ࿝̄ధ‫ؠܛ‬ᎸϲĂధͩฟଳ‫˘̋ڗ‬ă˟ăˬăαӫ̈́‫ܛ‬ᎸࠒᚩĂགྷᒉఢ ሀ‫ا‬༊ॡ̝݄Ąߌ‫˩׶‬ѐĞ2:46ğధࣨඇ̍‫ٺ‬ᐁ˾ූ˭ූг߱Ăࠎ‫ك‬ॡࢵळҘёሁٗĂଂ݈‫ܝ‬ ๪ߗ‫܅ޢז‬๩Ăଂπࢬวέ‫ז‬ˣ֎ሁ࠰ଳ‫઼ࡻפ‬ё‫ޙ‬᎝༊ѐ‫ٺัצ‬ధͩ۞ᚩ̍Ăౌߏ‫ז‬ధࣨᅳ

֢ ʪ ʭ

‫ྤ̍פ‬Ăధ‫ؠܛ‬Ѩ͈̃ಪ‫ڒ‬៙‫ޢ‬ĂϺ‫ٺا‬ѩĄ ‫ְ̝ؠܛ‬ຽϤ˟Ҝ̃ಪᚶٚ‫׎‬ᚩຽĄ‫ܜ‬ಪഅͽᇾ࢑య‫˘̋ڗ‬ă˟ăˬӫĄѩˠࣧࠎᗁጯ ૞ຽĂߌ‫˛׶‬ѐĞ2:43ğ‫ٺ‬ᄂ៉‫̂ޓ‬ᗁጯੰலຽĂᐌ‫ޢ‬д͟ώ֔˩фົᄂ៉͚ొᗁੰЇҝੰᗁ रĂߌ‫˝׶‬ѐĞ2:45ğд‫̣˘̋ڗ‬P൫гĞ̫͟ᛝ‫ූګ‬ğેຽҖᗁĂฟనഅ̰ࡊ෧ٙćϔ઼α

஑ ʠ ణ ̪ ଊ

˩˝ѐĞ2:71ğତЇధ‫̋ڗ۞ؠܛ‬໮ᚩְຽĂϔ઼̣˩̱ѐĞ2:78ğ:͡Ї‫઼̈̋ڗ‬७ᗁĂԆ Бཌྷચ‫ڇ‬ચĄѨಪ‫ڒ‬៙‫ޢ‬ĂᄂΔरቑጯੰலຽĂഅЇϖߋ઼̈ă઼ָ̂̈ăˬᎸ઼̈७‫ܜ‬Ă‫ٺ‬ ‫̋ڗ‬໮ᚩ̳ΦፉЇ૱ચ཭ְĄధࣨҌ̫‫إ‬хĂ൒யᝋϤధͩ‫ޢ‬ˠВТٙѣĂ̙‫ٽ‬఍நĂଓϏਕ ึӀ൳ᐂࠎĶΟᖹķ Ą

727! ፋநҋĈͳ઼ⷪĮᄂΔξԠį Ă‫˝ס‬ĂIJˠ‫ۏ‬ԠĆኰᇇቔij ĂᄂΔξĈᄂΔξ͛ᚥ؎ࣶົĂ2:99Ăࢱ 265Ąषᓽ‫ܫ‬IJ‫ົି̋ڗ‬ᖎΫij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬ΏįௐˬഇĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ ጯ७̓ົĂ3111Ăࢱ88.95Ąౘਕ͗˾ྤफ़˘ᎏĂିົΫྖĈ iuuq;00xxx/mbjkpio/dpn0cppl70636/iunĄች͹ाĂIJౘͪᐷĞౘਕ੃ğ็྽र̈́‫ົିཱྀ̝ޢ׎‬ăछ लᄃۤົϠ߿ଣࡁij Ăᄂ៉ৠጯੰĈ iuuq;00kpvsobm/ejtdjqmf/dpn/ux0ebub0T/497/qegĄ 728! ፋநҋĈధϜᔷ˾ࢗăధࡻ‫پ‬ଳణፋநIJԧ۞ͭᏐధ‫ؠܛ‬ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį౹ΏཱིĂᄂΔξĈۤဥ ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ2::9Ăࢱ39.3:Ąӓ‫ޙ‬ϔIJ‫̋ڗ‬ವॲଣ໚ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį ౹ΏཱིĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ2::9Ăࢱ89Ą

377


֢ʪͲ ˃ձ਄ ӓ‫ޙ‬ϔăችࣰࡷăՂᐷฯүĞ‫ົ̓ڗ‬ΏௐαഇĂϔ઼:2ѐ3͡ğ Ղᐷฯᆧྃ Ğ‫ົ̓ڗ‬Ώௐ̣ഇĂϔ઼:6ѐ6͡ğ ՂᐷฯГᆧྃĞ‫ົ̓ڗ‬Ώௐ̱ഇĂϔ઼:8ѐ23͡ğ ડԠ͹በԇЍцି଱࣒ࢎĞϔ઼:9ѐ9͡ğ


઼ٕ̚͟ώࡔ̮

Ҙ̮ࡔ̮

‫ځ‬လ࿭˟˩ˬѐ

2655

̂

ְ

+ ཬ෈Ͱˠ‫ܐ‬Ҍᄂ៉‫ܕ‬ঔĂჍᄂ៉ ࠎ჊ႬᇝՒĞGpsnptbğ Ą

‫ځ‬༱ፌˬ˩˟ѐ

2715

+ ఈᜋࢮ౫ࢡĞXzcsboeu!wbo Xbfsxjkdlğྏဦͽૻ̂۞‫˧ڠ‬ χฟ઼̚෶‫ܝ̂ٽ‬Ą˛̚͡џԽ ፫‫ܝ‬Ă̙‫ڍ‬Ąˣ͡˛͟ᖼ‫ז‬πസ Ğመസğ ĂдоથՂᐅăምսඈ۞ ͔ጱ˭Ăࢷफ˯൑ˠ֨ч҃‫ܬ‬ˢ ҫᅳĄࠎౌΦՔѣटٙుੜĄ

‫ୁ͇ځ‬αѐ

2735

+ Ҙ঱Ͱˠ‫ֽܐ‬ᄂ៉ + ఈᜋˠΚᅳመസࢲᕢĂ‫ځ‬૟ܿ̂ ໼Ꮮ΄ఈᜋˠୢመസ҃Νࣶ̂Ğ̫

֢ ʪ Ͳ

щπğ Ą ‫̣ୁ͇ځ‬ѐ

2736

+ ᗞ‫ޥ‬ᆅঽీĂிଯዑ‫ۿ‬ᐷࠎࢵᅳĄ + ఈᜋˠ‫ٺ‬າപ֔ಷ‫ګ‬г᎝೼ᘲϔ ዌ‫ݱ‬ĞQspwjodjbğ Ă˵ಶߏனд

˃ ձ ਄

۞ᄂ‫֔ݑ‬ಷሁĄ ‫̱ୁ͇ځ‬ѐ

2737

+ Ҙ঱ͰˠΚፂᄂ៉Δొᗗ᝕Ğ̫ ૄษğ Ă᎝ཐᖠႬϞк‫ݱ‬ĞTbo Tbmwbepsğ

‫˛ୁ͇ځ‬ѐ

2738

+ ͟ώᑺϣᑓһ኎͔າപࣧҝϔ27 ЩҌ͟ώĂ‫ކ‬ჍߏĶ੼ࡀֹ۰ķ Ą

‫ૣځ‬჉̮ѐ

2739

+ ዑ‫ۿ‬ᐷ‫ځצ‬ഈ٢ᇬĂၣ΍ᄂ៉Ą + Ҙ঱ͰˠፂႡԍĞ̫୶ͪğ᎝ཐ к‫ݱ࣯ځ‬ĞTbo!Epnjohpğ Ăӈ̫ Ķࡓͨ‫ݱ‬ķ Ą

‫ૣځ‬჉ˬѐ

2741

+ ఈᜋˠ‫˘ٺ‬㎴㉹᎝ሤᜋዌ‫ݱ‬ Ğ[ffmboejbğ Ă̫ĶщπΟಢķ Ą

‫ૣځ‬჉̣ѐ

2743

+ Ҙ঱Ͱ௺࿃ᅵࢲҌීͿᝎĞ̫‫آ‬ ᜋğ Ă௺ࣶ̣˩˘ˠӮ࿃चĄ + Ҙ঱Ͱˠฟᜥଂᗗ᝕‫ז‬ᄂΔ̝ม ۞Ϲ఼Ăྮቢࠎᗗ᝕ăˣ૆㲠૆ặ૆ăͪ‫ܔ‬ཙă‫ݑ‬പͿăᐁ ˾ă୶ͪĞᄂΔğ‫ܝڌ‬Ăӈ̫ᖞ έ̣ቢĂ˫ჍΔૄ̳ྮĄ + Ҙ঱Ͱˠд‫ૃ̋ޢ‬నϲ࣒྽ੰĞ̫ јᇇ઼̚ğ Ą

379

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

дૄษ‫߹ګ‬ા‫̏ثڻ‬ѣ๰๰ ଊă֧୉ă౫֧ᐁ˾ඈۤĄ


઼ٕ̚͟ώࡔ̮

Ҙ̮ࡔ̮

̂

ְ

‫ૣځ‬჉̱ѐ

2744

+ ֧୉ۤ̏ѣ̈ఢሀ႔ˠۤડ

‫ૣځ‬჉˩ѐ

2748

+ ఈᜋ‫̀ିކ‬Sfw/!DboejejvtԆј

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

Įᄂ៉гᄫį˘३ ‫ૣځ‬჉˩̣ѐ

2753

+ ఈᜋˠᜭుҘ঱ͰˠĂҘ঱Ͱˠ ੜ΍ᄂ៉Ą + ఈᜋ̀һ˲ąྮ֓ҹҌᐁ˾Ą + ఈᜋ̚૝ᄣᇇ‫֧ז‬୉ۤă౫֧ᐁ ˾ۤĂ඾Į٢ᇬᗗ᝕‫ګ‬Ꮐۤ͟੃į Ą

‫ځ‬ษ‫˟ڠ‬ѐ

2757

+ ዑ‫ۿ‬ᐷࢫ୻

୻ึ‫ˬڼ‬ѐ ‫ځ‬ϖፌ̮ѐ

2758

ఈᜋˠྤफ़Ă๰๰ଊۤѣ

୻ึ‫ڼ‬αѐ

311ˠĂ֧୉ۤѣ91ˠĂ౫ ֧ᐁ˾ۤѣ63͗Ă291ˠĄ पͿ‫ۤސ‬ѣ211ˠĄ

‫ځ‬ϖፌαѐ

2761

୻ึ‫˛ڼ‬ѐ ‫ځ‬ϖፌ̱ѐ

ĞQspwjodjbğ Ă̫֔ಷሁĄ 2763

୻ึ‫˝ڼ‬ѐ ‫ځ‬ϖፌ˩̣ѐ

+ ఈˠ‫ٺ‬ᄂ‫ޙݑ‬೼ᘲϔዌ‫ݱ‬

˃ ձ ਄

+ ႔ˠోᘃ˘ᇙఈˠᇷࢅĂะி੓ ཌྷĂᜭుఈˠĂְࠈεୀĄ

2772

୻ึ‫˩ڼ‬ˣѐ

֢ ʪ Ͳ

+ ‫ؼ‬π੤ͳዑјΑϤ౩҅‫ܝ‬൳ౙᄂ ៉ĂԽΚ೼ᘲϔዌ‫ݱ‬ĂಛԽሤᜋ ዌ‫ݱ‬Ą

‫ځ‬ϖፌ˩̱ѐ

2773

୻૵Ⴇ̮ѐ

+ ఈᜋˠԸࢫĂੜ΍ᄂ៉Ą

+ ώડᔴᛳ͇ᎸᎩ

+ ዑјΑ૟ᄂ៉ԼჍĶ‫ౌڌ‬ķ ĂΔྮ న͇ᎸᎩĂ‫ྮݑ‬న༱ѐᎩĄ + ዑјΑΝ͵Ă଀ѐˬ˩˝໐Ą

‫ځ‬ϖፌ˩ˣѐ

2775

୻૵Ⴇˬѐ ‫ځ‬ϖፌ˟˩ѐ

+ ዑགྷˢᄂĂ૟‫ౌڌ‬Լࠎ‫ڌ‬ှĂ͇

2777

+ ዑགྷࠁ΃ܑ‫֧ז‬୉Ăᄃఈ

୻૵Ⴇ̣ѐ ‫ځ‬ϖፌ˟˩̣ѐ

+ ώડᛳ͇Ꮈэ

Ꮈᄃ༱ѐ‫׌‬ᎩԼࠎэĄ

ᜋ΃ܑົኘĄ 2782

+ ႉߵг͞ˠϔШᄂΔгડொજ

2792

+ ዑགྷ‫ڢ‬Ă̄ҹီᚶϲ

2794

+ ୻૟߉஥ᅳһԽᄂĂዑҹီࢫĂ

୻૵Ⴇ˩ѐ ‫ځ‬ϖፌˬ˩̣ѐ ୻૵Ⴇ˟˩ѐ ‫ځ‬ϖፌˬ˩˛ѐ ୻૵Ⴇ˟˩˟ѐ

‫ځ‬ഈ˸Ą

37:


઼ٕ̚͟ώࡔ̮

Ҙ̮ࡔ̮

୻૵Ⴇ˟˩ˬѐ

2795

̂

ְ

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

+ నᄂ៉‫ع‬Ăᔴᛳ჊‫࠷ޙ‬Ą˭నᄂ ៉ᎩăኜᘲᎩăᆂ̋ᎩĄ + ᆖҖொϔˬ༰Ă႔ˠᇶॡഴ͌Ą + ώડᛳኜᘲᎩ

୻૵Ⴇ˟˩̣ѐ

2797

+ ‫މ‬छொϔซˢ˭୶ͪ໨Ğ̫੼‫ލ‬ ໨ğ߹ાฟጩ

୻૵Ⴇ˟˩̱ѐ

2798

୻૵Ⴇˬ˩ˬѐ

27:5

+ ᄂ៉‫ا‬ϔ଀ણΐ჊‫࠷ޙ‬჊эฏྏ +ᄂΔ࠴г̂гዩ-!ԛјᄂΔ̂ സĄώડ̙дΟസቑಛ̰Ą

୻૵Ⴇˬ˩̣ѐ

27:7

+ າപ‫ڌ‬ϣԍˠӓ஧੓ְεୀ + ੼޾઀Įᄂ៉‫ع‬Ԡįᚷј

֢ ʪ Ͳ

୻૵Ⴇˬ˩̱ѐ

27:8

+ ࢢϖ‫ֽګ‬ᄂ៉Ă‫ז‬ΔԸ˘૲ଳᔉ ௄ᒥĄ

୻૵Ⴇα˩ѐ

2812

+ ኜᘲᎩᆒ‫ݒ‬੓ְ

႔ˠధᓁˢ‫ا‬๰๰ଊۤĂࠎူ ‫ܜ‬Ąனд̄गѣ˟˼ዶˠĄ

˃ ձ ਄

୻૵Ⴇα˩αѐ

2816

+ ోᐁ

΍Ϡ

୻૵Ⴇα˩ˣѐ

281:

+!ౘᏥౢጩ͗Ϧኛฟ൴ᄂΔ࠴г

୻૵Ⴇ̣˩ѐ

2822

+ ༰ͤᅥག൑໰ˠϔռҋֽᄂ៉

୻૵Ⴇ̣˩˝ѐ

2831

+ ౘ͛྿Įᄂ៉ᎩԠįᚷј

୻૵Ⴇ̱˩ѐ

2832

+ Ѧ˘ෳ੓ְĂ୊ӈεୀĄ + เະĮᄂ៉Οဦįᚷј

୻࿥ϒ̮ѐ

2834

+ ኜᘲᎩ̰నၓ̼Ꭹᄃ୶ͪះ

୻࿥ϒ˟ѐ

2835

+ ౘေ‫ڒ‬ĮኜᘲᎩԠįᚷј

୻࿥ϒ˛ѐ

283:

+ ୻ԗ࿴οᚑᴌռഭᄂ៉΄

+ώડᔴᛳᄂ៉‫ͪ୶ع‬ះ

+ ༰ͤ႔ˠ෸ٕࠧொϔҌ൫ˠгࠧ ୻࿥ϒ˩ѐ

2834

+ ‫ٸ‬ᆵഭᄂ༰΄ĂࣞధˠϔᄃछᛳТ ҖֽᄂĂഭঔֽᄂ۞ᅥགˠϔ಼̂ ᆧΐĄ

୻࿥ϒ˩˘ѐ

2834

+ ੷ˣ֧ᩰ୶ͪᒉч౯ࠎౌΦᒉ + ୶ͪঔ֨ះொዸѻာ

୻઀ษ̮ѐ

2847

+ ෢༰̰гˠએഭֽᄂ៉ + ᅥˠు႙ҋᄂ៉‫ొݑ‬ШΔ٤ጩ

381

+ోᐁ

ҋၓ̼ዏ‫̚ا‬૬Ăଂ

ְฟጩĄ


઼ٕ̚͟ώࡔ̮ ୻઀ษ˟ѐ

Ҙ̮ࡔ̮ 2848

̂

ְ

+ ୻ԗᚑ༰Ķ൫႔఼૓ķ

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

+‫ڒ‬чཌྷҋ൉э‫ܓ‬๽য়ည˘ ಴Ăഭঔֽ‫ז‬ᐁ˾Ą

୻઀ษˬѐ

2849

+ߵэ̝ॢѯă೎щă‫ݑ‬щ Ğˬ֠ğொϔ‫ޙ‬ϲᐷ̋ъĄ

୻઀ษαѐ

284:

+ ୻ԗᚑ༰႔ˠ‫ܬ‬Κ൫г

୻઀ษ̣ѐ

2851

+!ઃͤᄂϔᛸாˢᄂ

୻઀ษ˝ѐ

2855

+ ෢༰ᄂ៉‫ڠ‬ᖚ‫ء‬С‫ޙ‬ཉ‫ء‬ఄĂϺ

+!!!!̳вฟ̍

̙଀઄ጩг̝ЩĂҋཉఄϣĄ ୻઀ษ˩ѐ

2856

+Քϡˢጩ̫‫ૃ̝̋̚ڗ‬ăϖ ߋૃ˘૲Ą +дѩ̝݈Ꮈฮᇬଅᨃ̏གྷѣ ႔ˠฟጩĄ

୻઀ษ˩˘ѐ

2857

+ ෢ࣞᄂϔᛸாֽᄂĂᚑ֨ྼϔએഭĄ

୻઀ษ˩˟ѐ

2858

+ ̱˩˛ĞˠЩ-!႕эˠğ ăࡰ‫ݚ‬ᚷ ࣒Įࢦ࣒ᄂ៉‫ع‬Ԡį Ą

୻઀ษ˩ˬѐ

2859

˃ ձ ਄

+ ࿴ĶГҖϦ༰ķഭᄂ΄Ă༰൴ᛸ ாֽᄂે໰Ą

୻઀ษ˩˛ѐ

2863

֢ ʪ Ͳ

+౫֧ᐁ˾ۤ̏ѣ႔ˠ۞Ķ‫ظ‬ гķ Ąពϯ̏ѣͽથຽࠎ͹ ۞ූξĄ

୻઀ษ˩ˣѐ

2864

+щ໨ொϔฟؕᎸ‫ޙ‬ᐁ˾ຎড় झ

୻઀ษ˟˩ѐ

2866

д఺ѐ̶̝݈̣ं̏གྷฟጩ ĂΞਕߏңă‫׹‬ăՔăՆă Ղ̣‫ؖ‬ຽ͹ВТ̝ਣंгĂ ޷̣ЊӮ̶҃଀ЩĄ

୻઀ษ˟˩˟ѐ

2868

+ࢢϖ‫ྼګ‬౫֧ᐁ˾ۤĞ̫‫ݑ‬ ‫̋ڗ‬ğ +ຎড়झརј

୻઀ษ˟˩ˬѐ

2869

+ ΄πं୉ࣧҝϔĞሢ൫ğ௫႔ܸ ăଂ႔‫ؖ‬Ą

୻઀ษ˟˩̣ѐ

2871

+ ჊‫֟ޙ‬ᇬӓ̀Α‫ݶ‬ኛഈԗࣞᄂϔ ᛸாֽᄂĂБࢬ‫ٸ‬ᆵഭᄂ༰΄Ą

382


઼ٕ̚͟ώࡔ̮

Ҙ̮ࡔ̮

୻઀ษ˟˩˝ѐ

2875

୻઀ษˬ˩ѐ

2876

୻઀ษˬ˩˘ѐ

2877

̂

ְ

+ Ҵ͛ᆇᚷ࣒Įᜈ࣒ᄂ៉‫ع‬Ԡį

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

+ؕѣ ĶᏤ֧ᐁ˾ූķ̝੃ྶ +ోᐁ

ీ͵

+ ୻ԗన‫ݑ‬Δྮந൫Тۢ + ࠎऻ๋ᐷਔĂ˭΄༰ଳ໮ᚩĄ

୻઀ษα˩˝ѐ

2895

+ ୻ԗన౩പࠎപ˾Ăͽ჊‫ߵޙ‬э ̝఑ѯࠎഭᄂ‫ؠ׽‬പ˾Ą౩പϒ ёјࠎᄂ៉̚ొ̝ࢦᗉĄ

୻઀ษ̣˩˘ѐ

2897

+ ͇гົΔྮᛨˠ‫͛̈ڒ‬தி໑າ ఄ֟ᑭཌ

୻઀ษ̣˩˟ѐ

2898

+ ͇гົࢵᅳ‫ڒ‬ஜ͛ͅ୻੓ְĂ୻ ԗࠁ჊૵щத࢕ˢᄂπใĄ

֢ ʪ Ͳ ˃ ձ ਄

+ ᅥགࢷใୠ੽Ăใְ‫ܛ̈́گ‬Β֧ Ğ‫̋ܛ‬ğ ă˛૆ăˣ૆ăˬ෫ඈгĄ ୻઀ษ̣˩ˬѐ

2899

+ ‫ڒ‬ஜ͛εୀĂజॏ఍ՙ

୻઀ษ̣˩̣ѐ

28:1

+ ୻ߤٙѣ‫ܬ‬෸ጩ̝ࠧϣ๩Ăଉ՟ ќ̝Ą

୻઀ษ̣˩̱ѐ

28:2

+ ᄂ៉၁ҖĶ͏൫ķ‫ޘט‬

୻઀ษ̱˩ѐ

28:6

+ ͇гົிౘ‫׹‬БăౘЍຑ੓ְĄ

୻လᇉ̮ѐ

28:7

+ Ϩቷିჸி੓ְ + ӓՒ٢๒ᅥགொϔˢጧႳᜋĂ᎝ন Ϯപ˿ಛĞ̫‫آ‬ᜋᐝ‫ݱ‬ğ Ą

୻လᇉ̱ѐ

2912

୻လᇉ˛ѐ

2913

+ຎড়झௐ˘Ѩ࣒❧ + ̈˥ົϨୁᏖ੓ְ

+ຎড়झ๽য়໒ࢦ࣒

+ ීͿᙱĞ‫آ‬ᜋğႉăߵăགୠ੽Ą ୻လᇉ˩ѐ

2916

+ ঔ൸ች஝Ϛᄂ + ၓ̼ႉߵୠ੽‫̈́̚ؼ‬Δొăൎ୭ ᇴ͡Ą

୻လᇉ˩ˬѐ

2919

+ ᄆ∴ཉĶͪरഫᑝķࣘგͪౙ‫ྮ׌‬Ą +ฟᜥᐁ˾Ҍͪ‫ܔ‬ཙ఼̝྽Ă + ϤΔྮΠᒉ̶ᗓĂдᄆ∴నϲͪ ౙүጼ̝ጼ੽ᒉĄ

͚ቢ‫ז‬Ϯ⛬Ą +ᐁ˾ཉѴĂγ؎˘ࣶĂһˬ ˩̣ЩĄ

383

୻လᇉ˩αѐ

291:

+ ᄂ៉ăΔొႉߵୠ੽

୻လᇉ˩̱ѐ

2922

+ ᄂ៉ˠ˾෹࿅‫׌‬Ѻ༱


઼ٕ̚͟ώࡔ̮ ୻လᇉ˩˛ѐ

Ҙ̮ࡔ̮ 2923

̂

ְ

+ నጧႳᜋះ

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

+Ķ౫֧ᐁ˾ۤķϒёԼჍ Ķᐁ˾ූķ +ᄂΔ‫آ‬ᜋ‫ء‬྽ၰ఼Ăགྷ࿅ᐁ ˾Ą +дᗰ౦ᐝ‫͢ޙ‬፜Ă఼‫ݑ‬പ

୻လᇉ˟˩ѐ

2926

+నᐁ˾ዛĂዛΦ˘ЩĂዛһ αЩĂ็ᅍ̳͛Ą

୻လᇉ˟˩˘ѐ

2927

+႔ˠోѺѐ‫ܬ‬ጩं֧ۤ൫г Ăၣаග໰Ă௩ѐ‫צ‬ЖĄ

୻လᇉ˟˩̣ѐ

2931

+ ঔ൸ᎊ͇ኲϚႡԍĞ̫୶ͪğ

+ӕֽᎸࡦᐁ˾‫ݱ‬ส໺Ğᔷঔ ‫ݱ‬สğֽ౤ූֻ؇

୻྽Ѝ̮ѐ

2932

+‫ށ‬ሪĮᄂΔ྽֧੃į੃ྶ Ķᐁ˾ූξķ

୻྽Ѝ̱ѐ

2937

+ ᅥག̶ᙷୠ੽

୻྽Ѝ˛ѐ

2938

+ ࡻ઼ˠ‫ז‬Ⴁԍమ઴ገͯ

୻྽Ѝ˩˟ѐ

2943

+ ୶ͪះ‫ݑ‬ӯăᐷሔ‫ܣ‬൴Ϡᅥག̶

+ຎড়झ๽য়໒ௐ˟Ѩࢦ࣒

˃ ձ ਄

ᙷୠ੽Ą ୻྽Ѝ˟˩˘ѐ

2952

֢ ʪ Ͳ

+ ̚ࡻገͯጼ‫ۋ‬ᘕ൴Ąࡻᚻৼ̙྿ ཱིĞOfscveebğൄᕘᗗ᝕γঔĄ

୻྽Ѝ˟˩˟ѐ

2953

ࡻᚻ‫ܠ‬ाཱི᎚ଣ̂щപĂᑣ୺Ăᄂ ៉ᓁһ୭ࡻᚻͪһĄ

୻྽Ѝ˟˩αѐ

2955

+ ‫ޙ‬Ϯߵ᝼ĄΟਮ྽ˢ˾Ă̫ᄂΔξ ‫ۻ‬ᐷූ‫غ‬Ą

୻྽Ѝ˟˩˛ѐ

2958

+ ୶ͪТۢ୓΀ָϲĶ؇༰ጳϯռ޶ ໮ࠒ۰ϲᑧķ̝ଳᚩ༰΄

୻྽Ѝ˟˩ˣѐ

2959

୻྽Ѝˬ˩ѐ

2961

+ ୶ͪͪխ

+˝̂͡ࢲ‫ܥ‬Ăᐁ˾јࠎ፨઼

+လཌྷ̂гዩ + ୶ͪះĞࡺॷͽΔğᄹ‫ܥ‬јխ

୻‫ݚ‬ᖳ˟ѐ

2963

+ ୶ͪႉߵୠ੽Ă‫Ϳॿ̈́گ‬๩ă̂ ⍂बăᐷሔૃă̚ᗾă໅୥ඈгĄ

୻‫ݚ‬ᖳˬѐ

2964

+ ᄆ∴ႉߵୠ੽Ă౤˭ࢠٰĂൎ໑ᄆ ∴୻ͪয়रᇁĄ˭ࢠ۞Тщˠజ࢝ ዏொ‫̂ז‬ቌṽĂΩϲથૂĄ

384


઼ٕ̚͟ώࡔ̮

Ҙ̮ࡔ̮

̂

ְ

୻‫ݚ‬ᖳ˛ѐ

2968

ࡻ઼࢕ᚻԽᑝᇃэ

୻‫ݚ‬ᖳˣѐ

2969

˘̣͟͡‫׌‬ᇃᓁ༛ཧЩ൥జܵĄ̣ ͡˟˩͟ࡻ‫ڱ‬ᓑ࢕Խҫ̂‫ࠔڬ‬έĂ һᓜ͇ߺĂ‫ރ‬਎ΔִĄ̱͡˩ˬ͟ ̂ጯ̀ॳ։̈́Сొ‫إ‬३‫܅‬Ւৼᄃܻ ઼প‫׻‬Бᝋ̂Ҋ೼೩ฮԗࢵАᘪࢎ Įܻ͇̚ߺ୧ࡗį Ą̱͡˟˩ˬ͟ॳ ։‫܅׶‬Ւৼд͇ߺঔЍъᄃࡻă‫ڱ‬ ă࡚ˬ઼΃̶ܑҾᘪࢎ˞Į͇ߺ୧ ࡗį Ă͹ࢋ̰टࠎĈ 2ăֹ̳ซዸΔִĄ 3ăฟ‫ͱٸ‬ఄĞ̫ᒉ˾ğ ă൳эĞ̫ ໬έğ ăᄂ៉Ğ̫ᄂ‫ݑ‬ğ ă୶ͪă

֢ ʪ Ͳ

ሗэĞ̫Ѳᐝğ ăᘜэĞ̫ঔ˾ğ ă႔˾Ğ̫‫ڠ‬႔ğ ă˝ѯăѯှ Ğ̫‫ִݑ‬ğ ăᗉѯࠎ఼થ˾‫ث‬Ą 4ăγ઼થ௺ΞͽҋϤዺˢ‫ܜ‬ѯ˘

˃ ձ ਄

૲఼થ˾‫ث‬ 5ăγ઼ˠΞͽ‫̰ז‬гྼ።གྷથ 6ăγ઼็ି̀Ξͽ‫̰ז‬гҋϤ็ି 7ăቁ‫ؠ‬ᅳְ෗ҿᝋ 8ă઼̚ኪᐺࡻ઼ϨᅙαѺ༱‫׌‬ă‫ڱ‬ ઼˟Ѻ༱‫׌‬Ą ୻‫ݚ‬ᖳ˝ѐ

296:

ࡻ઼ࠁḯ‫׶‬ĞSpcfsu!TxjoipfĂ 2947.2988ğࠎዸᄂ៉ᅳְĄḯ‫׶‬ д΁۞Ї̰Ğ296:.2977ğአߤ˞ ઼̚‫׶͞ݑ‬ᄂ៉۞ҋ൒ϠၗĂдࡻ ઼࠱छ౧ᙷጯົ۞JCJTᗔᄫ൴ܑ˞ ‫ޝ‬кᙯ‫઼̚ٺ‬౧ᙷአߤ۞͛ౢĄ΁ അགྷ൴ο˞͵ࠧ˯౵ѝѣր௚۞̚ ઼౧ᙷЩᐂ‫׶‬ᄂ៉౧ᙷЩᐂĄனд ᄂ៉੃ᐂ۞౧჌̚Ă෹࿅ˬ̶̝˘ ߏḯ‫ࢵ׶‬Аಡጱ۞Ą + ࡻ઼થۤᄃᄂ៉‫͞ء‬ᘪࡗᔉ෴ᇺ ཝĄฟୁᄂ៉পѣ۞ᇺཝְຽĄ ۡ‫ז‬ˠౄᇺཝય͵Ă̖͞ঐੜĄ + ୶ͪăᄂΔႉߵୠ੽፬ধĂ‫ޏ‬໑ ˠ˸ĂຫεᙱͽҤࢍĄεୀ۰к ࠎႉэˠĂ࠹ᚶയˢ̂ቌṽĂౄ ј̂ቌṽ͟႙Ꮈ੓Ăᄆ∴ు႙਽ རĄ

385

‫ڗ‬

̋

̂

ְ


઼ٕ̚͟ώࡔ̮ ୻Т‫̮ڼ‬ѐ

Ҙ̮ࡔ̮ 2973

̂

ְ

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

+ ᑛሗߋ௡ˣ‫ົנ‬੓ְ + ୶ͪࢵАฟപĂࡻ઼‫ٺ‬ѩనᅳְᐡ Ăଯण෶‫ٽ‬Ąࡻ઼ࢋՐ୶ͪ˘പᑕ Β߁ᄆ∴ă̂ቌṽć҃щπăᗗ᝕ă χ‫ۓ‬Ϻ‫ٺ‬Ѩѐౙᜈฟ‫ٸ‬Ăҋѩγથ ΞЪ‫ڱ‬д˾‫اث‬ҝăགྷથĄ

୻Т‫˟ڼ‬ѐ

2974

+ χ‫ۓ‬പࠎщπ‫ܢ‬പĂᗗ᝕പࠎ୶ͪ ‫ܢ‬പĂ˵А‫ޢ‬ฟ‫ٸ‬ឰγ઼ˠซዸĄ + ᇺཝќᕩ‫ء‬኱

୻Т‫̣ڼ‬ѐ

2977

ࡻ઼થˠឰ፾፾ĞKpio!Epee-!ٕ

Ŏࡻ઼ॠҖछߟ‫ڒ‬Ёᇇ

үՆᇇğଂ჊‫ޙ‬щ໨͔ซਮࡺ‫׌‬༱

ĞDpmmjohxppeğລ௺˯໖ૄ

ঀĂͽ෷ഠ‫ܲ׶‬ᙋќᔉ۞͞ё̶ග

ษ‫ګ‬Ăдᐁ˾ഭ௺ᐝ˯‫ث‬Ă

ਮྺĂдາ‫ظ‬ă‫ڒ؀‬ăϮ⛬‫ˬ׶‬द

ྼᜓᐁ˾ූĄ

֢ ʪ Ͳ

+ྜॎ‫̚ݑ‬ᓝ

˃ ձ ਄

˘૲ॺ჌ĂฟୁᄂΔ۞ᄦਮγዚְ ຽĄ֭јϲᚗึ߶ҖĞEpee!'!Dpğ ଂְਮཧăቴᎤăᇺཝ۞γዚຽચĄ ୻Т‫̱ڼ‬ѐ

2978

+ ̂ቌṽਮᐡΐ̍ᄦүনᐷਮĄ

୻Т‫ڼ‬ˣѐ

297:

ᚗึ߶ҖࢵѨ૟ᄂਮྻ‫ז‬৸ࡗĂࢍ 32༱4˼͝Ą઼࡚јࠎᄂਮ۞͹ࢋ ξಞĂᄂΔ̂ቌṽ߶ҖᎸ੓Ą඾Щ ۞߶Җѣِ‫׶‬ĞKbsejof-!Nbuiftpo! '!Dpğ ăᙹгĞEfou!'!Dpğ ăᚗึ ĞEpee!'!Dpğ ăِ੃ĞFmmft!'!Dpğ ă‫੃׶‬ĞCpze!'!DpğඈĄ΁ࣇᏮ ˢ۞થ‫ݡ‬Ăੵ˞ገͯγĂϺΒ߁ৱ ᖐ‫ݡ‬ă‫ܛ‬ᛳă໮‫ڵ‬ăͫॻඈҘ͞ய ‫ݡ‬Ă֭૟ᄂ៉পயᎤăᇺཝăਮዚ ઴Ҍ͵ࠧЧгĄ‫ͽ̚׎‬ਮཧ̝γዚ ౵‫׍‬ຍཌྷĂι˘᜙҃ࠎ౵̂΍˾‫ݡ‬ Ăјࠎ෶‫ึٽ‬म۞͹ࢋֽ໚Ă҃Ķ჊ ႬᇝՒনᐷķ ĞGpsnptbo!Ppmpohğ ˵ೳЩ‫ࠧ͵ٺ‬Ą +ࡻᚻࠔᑝщπĂ࢝ࢎາᇺཝౢ඀Ă ᆿ‫ء‬ᏱĂࣞధγ઼ˠϦኛග໰Ăҋ Җˢ̋ଳ෴ᇺཝĄ

୻Т‫˝ڼ‬ѐ

2981

+ ୻ԗԲࣞฟଳᗗ᝕໮ᚩ + ࠎֻᑕ჊эౄ௺ᇄ̝໮ࠒĂ୻ԗࣞ ధᅈᗓϒਔ۞ˣ̄͜ડાฟଳ໮ᚩ Ă֭јϲᗗ᝕໮ᚩԊĄ

386


઼ٕ̚͟ώࡔ̮ ୻Т‫˩ڼ‬ѐ

Ҙ̮ࡔ̮ 2982

̂

ְ

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

+ ল஧Ⴂϔ65ˠ࿃௺ᙱĂዎ‫ొݑ‬հ ̜ۤࣧҝϔ୭चĄ + ୶ͪះТۢౘૈॳᚷ࣒Į୶ͪះ Ԡį˩̱‫ס‬Ăϒё૟ώડ‫׻‬Щࠎ Ķᐁ˾ķ Ą

୻Т‫˘˩ڼ‬ѐ

2983

+˝͡˟˩̱͟੺ઌࢵѨֽ‫ז‬ ᐁ˾็჊ࢰ

୻Т‫˟˩ڼ‬ѐ

2984

+ ਮຽγዚ̙ॎĂฟؕԼᄦΒ჌ਮĄ +੺ઌГణᐁ˾

୻Т‫ˬ˩ڼ‬ѐ

2985

+ ୻ԗࠁՔ཰ໆࠎഢम̂ҊĂᏱந

+੺ઌ‫͡˘ٺ‬ᄃ˝͡Гణᐁ˾

ᄂ៉֨ચĄ + ͟ώࠁһԽχհ̜ۤĂ઼̚΍ኪ ᐺ‫ܛ‬Ă͟ώၣһĄߏࠎհְ̜ۤ ІĄ

֢ ʪ Ͳ

୻Ѝჰ̮ѐ

2986

+ ЯՔ཰ໆ̝‫ݶ‬ኛฟ‫ٸ‬Ă˟͡୻ԗ ˭΄ᆿੵ̰гˠϔഭᄂˢ̋ਆጩ

+໅ҹၓा੒

۞༰΄Ăᚶ҃дງ‫ܝ‬ăࢶപăѲ

+੺ઌαణᐁ˾Ă˝͡১‫ޏ‬ј

ᐝඈгЧన٢ጩԊĂ݈‫ـ‬ᄂ៉۰ Һ෱ࢷ௺Ă‫ء‬ග˾ᖏ̈́ਆͱăྺ

˃ ձ ਄

+Җ߆˯ᔴᛳᄂΔ‫ͪ୶ع‬Ꭹ

‫׍‬ă჌ࡑĂͽᇃ٢ଅĄ + Ք཰ໆ‫ݶ‬ኛ୹నᄂΔࠎ˘‫ˬع‬Ꭹ ĈᄂΔ‫˭ع‬ᔑາѻᎩă୶ͪᎩᄃ ‫آ‬ᜋᎩĄ + ˩˘͡˝͟჊‫֟ޙ‬ᇬ˚Ѭ‫֟پ‬ෛ

ϲᖃ޵ૅĄ ௐ˘Ї็྽रӓᆵྈ Ğ2986.2988ğ ௐ˟Ї็྽रౘल Ğ2989.298:ğ ௐˬЇ็྽रోԓ‫ܫ‬ Ğ2991.2995ğ

ᄂ៉ĂࢍထᎸ᎝ᜠྮĄ ୻Ѝჰ˟ѐ

2987

+ ᄂਮ΍˾ᖼᔌ‫ٻ‬ၰĂଂѩాᜈ΍ ෹˟˩˘ѐĄώѐ΍෹Ϩᅙ̣༱ ঔᙯ‫׌‬Ą

୻Ѝჰ̣ѐ

298:

+ Яాᜈˬѐ۞΍෹Ă҃ͷ‫ܛ‬ᗝՏ ѐ಼̂ᆧΐĂώѐ΍෹Ϩᅙ˩˛ ༱ঔᙯ‫׌‬Ă‫̂ߏٺ‬ቌṽથˠษࢦ ௉޵ᔷঔ‫ݱ‬สĂଂѩԛјၚּĂ ͟ፂॡഇՀјࠎᄂ៉౵ࢦࢋ۞‫؟‬ ି߿જĂҌ̫̙ᆩĄ

୻Ѝჰˣѐ

2993

+ ᄂΔ‫ݱع‬ඇ̍

+ᐁ˾‫ܜ‬ҁିົјϲ

୻Ѝჰ˩ѐ

2995

+ ̚‫ڱ‬ጼ‫ۋ‬Ă‫ڱ‬ᚻԽχᗗ᝕Ă‫࢕ڱ‬

+̚‫ڱ‬ጼ‫࢕ڱۋ‬Г‫ޘ‬ԽΚᗗ᝕

జᑝੜĄ + ᆒᅛ็Їᄂ៉֟ᇬĂ༛Ᏹᄂ៉࢕ ચĄ + న˟‫ع‬ˣᎩαះ

387

Ăԧ࢕ੜчͪ‫ܔ‬ཙ˘૲Ą


઼ٕ̚͟ώࡔ̮ ୻Ѝჰ˩˘ѐ

Ҙ̮ࡔ̮ 2996

̂

ְ

2997

̋

̂

ְ

+ ̚‫ڱ‬ᛉ‫׶‬Ăྋੵ၆ᄂ៉۞‫ދ‬ᗆĄ

+ᐁ˾ූϔЯ‫࢕ڱ‬Խᄂ҃ዏ‫ޤ‬Ă

+ ᄂ៉‫࠷ޙ‬Ăᆒᅛ็ࠎࢵЇ֟ᇬĄ

ൎ໑‫ܜ‬ҁିົĄᆒᅛ็΍༱‫׌‬

+ ٤ᆵૄษᄂΔ྽Ăӈᖞέ̣ቢĄ

ϨᅙኪᐺЧгజൎ̝ିૅĄᐁ

གྷ࿅ᐁ˾Ą ୻Ѝჰ˩˟ѐ

‫ڗ‬

+ ᄂΔăᄂ‫ݑ‬న୻ኬᓁԊĂซҖˮ ณϣгĂ୻நኬඁĄ

˾дЕ஘Ą‫ޙ‬ы๰ିૅĄ + ᆒᅛ็‫ޙ‬Ҿိ‫ٺ‬ϖߋૃ + ‫ޙ‬ᜠ྽፟ጡԊ‫ٺ‬ᐁ˾ + ੼ᅌዡ̚ᓝ

୻Ѝჰ˩ˬѐ

2998

୻Ѝჰ˩αѐ

2999

୻Ѝჰ˩̱ѐ

29:1

+ ᆒᅛ็ฟᏱᄂ៉ᜠྮ

+ ώડԼᔴᄂΔ‫ع‬ + Լࢭฎ߆Ăᐁ˾నฎ৭

+ ᜠྮ̍ˠ‫ٺ‬ˣ૆൴னՒ‫ܛ‬Ąฟୁ

+ ૺʹ˚ࠎϠࣶ

ᄂ៉۞‫ܛ‬ᚩְຽĄ ୻Ѝჰ˩˛ѐ

29:2

+ ᆒᅛ็ΝᖚĂ‫̓ܖ‬፤ᚶЇĄ + ᄂΔҌૄษ̝ᜠྮඇ̍

+ ᄂΔҌૄษ̝ᜠྮඇ̍Ăᐁ˾ న৭Ą + ᐁ˾̝ૄษ‫ګ‬ਝྻు႙՟ར

୻Ѝჰ˩ˣѐ

29:3

+ నĶᄂ៉‫ࡀܛ‬ᓁԊķ‫ૄٺ‬ษĄ + ᜠྮϤᄂΔҌ̂സ˾Ă‫˩ˬܜؼ‬ ˟ࡻ֧ĂдᄂΔВѣૄษăˣ૆

˃ ձ ਄

ăͪ‫ܔ‬ཙă‫ݑ‬പăᐁ˾ăᄂΔă ̂፜ᐝăঔ̋˾ඈ৭Ą ୻Ѝჰ˩˝ѐ

29:4

֢ ʪ Ͳ

+ ᜠྮ఼ҖҌາѻ + ୶ͪᙯਮཧγዚ˘˼̱Ѻˬ˩˝ ༱α˼͝Ă΍෹‫ܛ‬ᗝ྿ϨᅙαѺ ༱ঔᙯ‫׌‬Ą

୻Ѝჰ˟˩ѐ

29:5

+ ̚͟ϥ̾ጼ‫ۋ‬ᘕ൴

+ నͫ֘۞ᄂΔ፟ᇄ‫ٺ‬Δ‫ܕܢܝ‬

୻Ѝჰ˟˩˘ѐ

29:6

+઼̚ጼୀĂᘪࢎ੺ᙯ୧ࡗĂ౷ឰ

+͟࢕‫ٯ̣̱͟͡ٺ‬྿ૄษĂϲ

‫˩˟ڼځ‬ˣѐ

ᄂ៉ග͟ώĄ + ̣̱͟͡ᄂϔฟؕԩ͟ྻજĂј

ӈࠁ̌Յॠဥ̝ˬ̂͢ฤ݈ซ ‫ܔͪז‬ཙĂд‫͇څ‬ᑏనϲ࣪৭

ϲĶᄂ៉ϔ͹઼ķ ĂѐཱིĶϖ୻ķ Ğ̫Δ˟੼፜˭ᜠྮय़ğ Ą̂ฤ Ąᓝ֟ᇬ࣫ഀ૮ࠎᓁ௚Ą̱̱͡ ࣫͟ഀ૮੟а̂ౙĄ

ώొ˵ࠁ΍ˠࣶχଣᄂΔ‫̰ݱ‬ ࢕ଐĄѩॡĂฆពၷଂ‫ݑ‬പ͞

+ ፔ̋ྤࡔࠎௐ˘Їᄂ៉ᓁ༛Ą

ШχϨၮĂ૲ᅳՂۧӮăӓᓑ

+ ˩˘͡˩ˣ͟Ă͟ώᓁ༛‫ع‬൴ο

̮ăౘ඲ҊăՂߋϠඈˠĂઌ

ᄂ៉̈́መസफҝϔੜ΍୧ּĄ˲

Тࡻથ഼ؒᅊăᇇથ๸Ӏඈˠ

ߏ̙ຐࠎ͟ώҊϔ۰Ξͽдഇࢨ

Ă֕‫ז‬Վ࣪ቢĂฆពၷඈˠШ

̰ᗓฟᄂ៉Ą

ˬ̂͢ฤώొ೩ֻᄂΔ‫̰ݱ‬ଐ

+ ˩˟͡ˬ˩˘͟ᄂ៉Δొ۞ౘࡌ

ԛĂ֭ኛ͟࢕ᅁԣˢ‫ݱ‬ჯ޺‫ڼ‬

ළăᖎ̂໽ăྜॎăາѻ۞ࡧ‫ܠ‬

щĄ͟͞ቁᄮଐಡ൑ᄱ‫ޢ‬Ă‫ٺ‬

ᐅඈˠĂ൴੓ԩ͟ཌྷ‫࢕݌‬ಛԽᄂ

̱̱͟͡୐Ăˬ̂͢ฤϤͪ‫ܔ‬

Δ‫ݱ‬ĂΫჍĶ˙Ϗ̝ԝķ Ą

ཙ΍൴ĂϏ‫צ‬Їң‫ٯ‬ԩĂึӀ

388


઼ٕ̚͟ώࡔ̮

Ҙ̮ࡔ̮

̂

ְ

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

ซˢᄂΔ‫ݱ‬ĄΩγĂ‫ܕ‬኎रဥ ̶ࠎ‫࣎׌‬ୗฤĄௐ˘ୗฤ۞̌ Յॠ‫͟˛̱͡ٺ‬АซˢᄂΔ‫ݱ‬ Ăௐ˟ୗฤϤΔϨ̌झᏐҋத ᅳĂ‫͟˩̱͡ٺ‬૛ͪ‫ܔ‬ཙĂ̱ ͡˩˘͟ซˢᄂΔ‫ݱ‬Ą + ၁߉࢕߆ĂώડᔴᛳᄂΔᎩ + ˝͡дᐁ˾ූనϲְચٙĂЇ ‫઼ͳ׻‬༄఍நБሹְચĄ + ˩˘͡˛͟Ăྜॎத࢕᝚ᑝᐁ ˾Ą ୻Ѝჰ˟˩˟ѐ

֢ ʪ Ͳ

29:7

‫˝˩˟ڼځ‬ѐ

+ ˘͡ˬ͟ཌྷ‫࢕݌‬ಛԽᄂΔ‫ݱ‬Ăజ ᑝੜĄ + నϲ઼ᄬጯ७‫ٺ‬ᄂΔĂࠎ͟ፂ‫ܐ‬ ഇ౵੼ጯ‫ع‬Ą + ˟͡˩˝͟၁߉͗˾አߤĂࠎᄂ ៉͗˾አߤ̝▘ϭĄ

˃ ձ ਄

+ ̱͡ॳ͉ࢡ΍Їᄂ៉ᓁ༛Ă˩͡ ˜͢ԓ‫׏‬΍Їᄂ៉ᓁ༛Ą + ˝͡˛͟൴οଳᚩఢ‫݋‬ + ᓁ༛‫ع‬ฟనૄษăᄂ̚ăࡺॷă ᆂ̋ăመസඈг۞ঽੰĄ + ࠁᅋϔܸጯछϿਕလ৏ֽᄂአߤ

+ ̮όĂྜॎதཌྷ‫࢕݌‬᝚ᑝᐁ˾ ᜠྮࣶ̍૛‫۽‬Ă୭चᜠ྽̍ˠ ˟˩ዶЩĄᐁ˾ූ˵Я҃ͼБ ໑Ą + ͟ˠϲᜠ྽̍ˠআᖚࡔ‫ه‬༫Ą )‫֘ͫ̋ڗ‬৭य़* + ૄษҌᄂΔᜠྮ۞‫ݑ‬പᐋ྽Ԇ ̍ + α͡јϲܲચཌ̶̝ཌĂдώ ᨃనཉᨃ‫ˬܜ‬ˠĈᐁ˾ූͳ઼ ༄ăᎸฮᨃ੼‫ؠ‬ă˯๰ଊᨃૺ ࡓĄ

πं൫ۤ۞௫ܸ ୻Ѝჰ˟˩ˬѐ

29:8

‫˩ˬڼځ‬ѐ

+ ᄂΔ̂፜ዎ߸ͪ՞ε

+ నϲᐁ˾ฎ‫ܮ‬Ԋă࿪‫ܫ‬ԊĄ

+ ˬ͡ˬ˩̳͟ο‫ཱིˬ˩̱ޠڱ‬Ă

+ જࣶ̍һ࣒᎝ૄษăᄂΔ྽Ğᖞ

ΫჍĶ̱ˬ‫ڱ‬९ķ Ăᄂ៉ᓁ༛ᝀ൒ јࠎᄂ៉࠱‫ޓ‬Ą + ̣͡ˣ͟ᄂ៉̈́መസҝϔΝ঻ՙ

έ̣ቢğ Ą + ̣͡ˣ͟ԩ͟ഫᑝཌྷ‫˼࢕݌‬ዶ ЩಛԽᄂΔ‫ݱ‬

‫͟ؠ‬Ăᗓᄂ۰ࡗ̱˼̣ѺЩĂ͹

+ ྜॎੱ˸

ࢋߏྤώछĄ

+ ౘਕ੃ฟଳᖞ༫̋໮ᚩ

+ ၁߉ˬ߱ᛋ౯‫ڱ‬ + ᓁ༛‫ع‬ฟనᄂΔăາѻăᄂ‫ݑ‬ă လཌྷă‫آ‬ᜋăέ‫ڌ‬ඈঽੰĄ ୻Ѝჰ˟˩αѐ ‫˘˩ˬڼځ‬ѐ

29:9

+ ‫׊‬Ϝ໚͉ࢡ΍Їᄂ៉ᓁ༛Ă‫ޢ‬ᘼ າπࠎϔ߆‫ءܜ‬Ą

ТѐԼჍĶᐁ˾̳ጯ७ķ Ą

+ ̣͡˘͟Įᄂ៉͟͟າಡį൴Ώ

+ ̱͡నཉᄂΔᏰચཌĂ˭ᔑௐ

+ ̱͡˟˩͟ᆿͤˬ߱ᛋ౯‫ڱ‬ĂԼ

˩˘ă˩˟‫׌‬ડĄௐ˩˘ડ۞

ࠎߊ‫۞׼̙ـ‬٢ࢫ߆ඉĄ

389

+ ઼ᄬ็௫ٙᐁ˾̶ିಞјϲĂ

ડ‫ܜ‬ԝಞĞ࠹༊‫ٺ‬னд۞ડ̳


઼ٕ̚͟ώࡔ̮

Ҙ̮ࡔ̮

̂

ְ

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

ٙğдᎸฮᨃĂϤ੼‫ؠ‬΍Їડ ‫ܜ‬Ă௚ᔑᎸฮăˬૺஞặ̶ ंăЧ̚‫؂‬ඈгĄௐ˩˟ડ‫ܜ‬ ԝಞన‫ٺ‬ᐁ˾ූĂϤͳ઼༁΍ Їડ‫ܜ‬Ă˭ᔑᐁ˾ූă֧୉ᨃ ă‫ڌ‬๕ᨃă˯๰ଊᨃă˭๰ଊ ᨃĄ ୻Ѝჰ˟˩̣ѐ

29::

‫˟˩ˬڼځ‬ѐ

+ ˘̣͟͡ౘࡌළᕩึĂ‫׊‬Ϝᓁ༛ Ρ֍Ą + α͡˩˟͟ᓁ༛‫ع‬ᗁጯ७Ğ̫ᄂ ̂ᗁੰğฟ७ + ୶ͪͪ྽ҋֽͪԆ̍ + ˝͡˟˩̱͟ᄂ៉ᅙҖฟؕᒉຽ

୻Ѝჰ˟˩̱ѐ

2:11

‫ˬ˩ˬڼځ‬ѐ

֢ ʪ Ͳ

+ ˛͡˘͟ᄂΔăᄂ‫̳ݑ‬ி࿪ྖϹ ೱฟؕĄ + ˩͡˘͟͟ฎ߆‫ڱ‬ă࿪‫ڱܫ‬ฟؕ дᄂ៉၁߉Ą

୻Ѝჰ˟˩˛ѐ

2:12

‫˩ˬڼځ‬αѐ ୻Ѝჰ˟˩ˣѐ

ཝăገͯăࢴៃ૞኱Ą 2:13

‫̣˩ˬڼځ‬ѐ ୻Ѝჰˬ˩ѐ

+ ̣͡˟˩ˬ͟൴ο૞኱‫טء‬Ăᇺ

+ ᄂ៉ᓁ༛‫ع‬ᗁጯ७லຽ‫׏‬ᖃĂல

+ ώડᔴᛳᄂΔះᐁ˾͚ះᐁ˾ ડĂౘߋЍࠎડ‫ܜ‬Ą

˃ ձ ਄

+ ᄂ‫ݑ‬रቑጯ७јϲĄ

ຽϠˬЩĄ 2:15

‫˛˩ˬڼځ‬ѐ

+ ᄂ៉ᓁ༛‫ع‬࿴οĶፋந̂১ᝋ‫׻‬ ΄ķ Ă૟˿гٙѣᝋϤ̂১͗ᖼ

˩˘͡ᐁ˾̳ጯ७న̰സ̶ ७

ொҌ̈১͗Ą ୻Ѝჰˬ˩˘ѐ

2:16

‫˩ˬڼځ‬ˣѐ ୻Ѝჰˬ˩˟ѐ

ߤĄ 2:17

‫˝˩ˬڼځ‬ѐ ୻Ѝჰˬ˩ˬѐ

+ ᄂ៉၁Җ͗˾አߤĂԆј˿гአ

+ ҥ˳มν੺͉΍Їᄂ៉ᓁ༛ + ൴οᄂ៉‫ޘ‬ณᏊఢ‫݋‬

+ ᐁ˾ූˣᨃЪ‫׀‬ĂౘߋЍࠎᨃ ‫ܜ‬Ą

2:18

+ ‫ڒ‬ԓૺЇᐁ˾ᨃ‫ܜ‬

2:19

+ ᐁ˾ᔷঔ‫ݱ‬สᇁؕ‫ٺޙ‬ᐁ˾̚

‫ڼځ‬α˩ѐ ୻Ѝჰˬ˩αѐ ‫ڼځ‬α˩˘ѐ ୻‫ކ‬௚̮ѐ

ූ 2:1:

+ᄂΔĶᘎۤķјϲ

2:21

+͟ώ‫׀‬ӌഈᔿ

+ Ꮈ‫̋ڗޙ‬ξಞ

‫ڼځ‬α˩˟ѐ ୻‫ކ‬௚˟ѐ ‫ڼځ‬α˩ˬѐ

38:


઼ٕ̚͟ώࡔ̮ ୻‫ކ‬௚ˬѐ

Ҙ̮ࡔ̮ 2:22

̂

ְ

+ ֙ϻࢭ‫׻‬јΑĂษྈ͉Ь˭෢‫ކ‬ οੜҜĄ

ϔ઼̮ѐ

2:23

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

+ ౘᐁ˝ࠎᔬ˾ᨃ‫ܜ‬ + ౘࡷ‫ڗ‬Їᨃ‫ְܜ‬ચӄԝ

+ ‫֧̋ܠ‬ᜠྮ఼֘

Ğઘᨃ‫ܜ‬ğ

+ ̚රϔ઼јϲ

+ ౘ̣੐ฟα̶ᨃ໮ᚩ

̂ϒ̮ѐ

+ ౘТৈฟ൴‫ޢ‬സ̈́˩α̶ૃ໮ ᚩ

ϔ઼˟ѐ

2:24

+ α̰͡സ̶७፾ϲࠎ̰സ̳ጯ

̂ϒ˟ѐ ϔ઼ˬѐ

७ 2:25

̂ϒˬѐ

+ ௐ˘Ѩ͵ࠧ̂ጼᘕ൴

+ α͡ᐁ˾̳ጯ७నϲ‫ݑ‬പ̶७

Ğ2:25.2:29ğ + ‫ڒ‬ᚥૅనϲռϲᄂ̚̚ጯ७

֢ ʪ Ͳ ˃ ձ ਄

Ğ̫ᄂ̚˘̚ğ ϔ઼αѐ

2:26

̂ϒαѐ

+ щ‫࡚࢐ڌ‬΍Їᄂ៉ᓁ༛

+ ᐁ˾΍ૺٙ̿ॾࠎฎ‫ܮ‬Ԋ

+ ̂ቌṽപ˾୸๫Ăଂѩ̙Гѣ዇

+ ຎড়झ๽য়໒ௐˬѨࢦ࣒

௺ซ΍Ąఱ‫ۏ‬ԼϤૄษപซ΍Ą Ăѣ + Ҙֽ૸ְІĞ˾൏ӐѐְІğ :14ˠజ͟ˠҿ఍ѪЖĂϡᜠ੪ ੪ཝ‫҃ܝ‬ѪĂ‫ގ‬វઇᇾώ̝ϡĄ ϔ઼̣ѐ

2:27

̂ϒ̣ѐ

+ ᄂ៉ᚍຽВซົ + ૄษă‫ڌލ‬ม̳ྮБ‫̳˛˘̱ܜ‬ ֧ԆјĂ‫׻‬Щࠎᓂర̳ྮĄ + ᄂΔăૄษ̝ม۞ᗕቢᜠྮԆјĄ

ϔ઼̱ѐ

2:28

+ ౘࡷ‫ڗ‬Їᐁ˾ᨃ‫ܜ‬

̂ϒ̱ѐ ϔ઼˛ѐ

2:29

+ ‫ځ‬Ϯ̮‫ࢡڼ‬΍Їᄂ៉ᓁ༛

2:2:

+ ˘͡α̳͟οᄂ៉ିֈ

̂ϒ˛ѐ ϔ઼ˣѐ ̂ϒˣѐ

+ ˛͡ˬ˩˘͟јϲᄂ៉࿪˧ঀё ົۤ + ˩͡˟˩˝͟ϣઉѨࢡ΍Їᄂ៉ ᓁ༛ + ᗁጯ७Լࠎᗁጯ૞‫ܝ‬ጯ७ + ઼ᄬጯ७ԼࠎᄂΔरቑጯ७ + јϲ੼ඈથຽጯ७ăྺ‫ڒ‬૞‫ܝ‬ጯ ७Ą

391

+ ‫ݑ‬പ̶७፾ϲࠎ‫ݑ‬പ̳ጯ७


઼ٕ̚͟ώࡔ̮ ઼˝ѐ

Ҙ̮ࡔ̮ 2:31

̂ϒ˝ѐ

̂

ְ

+ ˘͡၁Җᄂ៉ූᨃ‫ט‬Ăξᗉ֧Լ

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

ࢋϔ

+ ϣઉѨࢡ૟ᄂ៉ҘొᆿះԼэ

ࠎ፾ϲ۞གྷᑻវĂҋநг͞ੑ߆Ą

Ă˭న੤ٕξĄᄂΔះԼࠎᄂ

+ĶᄂΔ໮ᚩঀёົۤķԼЩࠎĶᄂ

ΔэĂᐁ˾ᨃԼЩࠎ‫̋ڗ‬ᨃĄ

วᚩຽঀёົۤķ + ᄂΔથຽ૞‫ܝ‬ጯ७јϲ

Ϥౘࡷ‫ࠎڗ‬ᨃ‫ܜ‬Ą + ώડԼᔴᄂΔэ˛ߐ੤ + ధ‫ؠܛ‬ᔉ෴ౘ̣੐۞α̶ᨃ໮ ᚩ‫׶‬ౘТৈ۞‫ޢ‬സᄃ˩α̶ૃ ໮ᚩĄ + ᐁ˾̳ጯ७ԼЩࠎ‫̳̋ڗ‬ጯ७ + ᐁ˾ฎ‫ܮ‬ԊԼЩࠎ‫̋ڗ‬ฎ‫ܮ‬Ԋ

ϔ઼˩ѐ

2:32

̂ϒ˩ѐ

+ ాፖԆјĮᄂ៉఼Ϋį

+ ‫̳̋ڗ‬ጯ७̶ᗓି‫ވ‬ฟ঱

+ ቼഺͪ൴ܑĮᄂ៉෧ᕝ३į + ˛͡˩˛͟ᄂ៉̼͛‫ົם‬јϲ

֢ ʪ Ͳ

+ ‫ڒ‬ᚥૅᅳጱᛉົኛᙸྻજ Ğ2:32.2:45ğ ĂࢋՐ͟ώ༊Ԋ‫ޙ‬ ϲᄂ៉ᛉົĂኛՐࠎ‫ִڌ‬༊Ԋٙ ႐ෛĄ ϔ઼˩˘ѐ

2:33

̂ϒ˩˘ѐ

˃ ձ ਄

+ ᓁ༛‫ع‬၁߉੧ᙷ૞኱ + Նᓐ‫ځ‬ᒔ଀ִౌ̂ጯᗁጯ౾̀Ă ࠎࢵҜᄂᖣ౾̀Ą + ྺ‫ڒ‬૞‫ܝ‬ጯ७Լࠎ੼ඈྺ‫ڒ‬ጯ७ + ᄂΔ੼ඈጯ७јϲĄ Ğ‫ࠎֽޢ‬ᄂ̂ ‫ڱ‬ጯੰĂГԼ‫ࠎט‬ᄂ̂გநጯੰğ

ϔ઼˩˟ѐ

2:34

̂ϒ˩˟ѐ

+ ၁߉‫ڼ‬щᛋ၅‫ڱ‬Ą + α͡˩̣͟Įᄂ៉ϔಡį౹Ώ + ˝͡˟̰͟ϣလР΍Їᄂ៉ᓁ༛ + јϲᄂ̚रቑጯ७

ϔ઼˩αѐ

2:36

+ᄂΔ̂ᜠ፜ඇ̍

2:37

+ ᄂΔૄษม̳Вՠ఼֘֘

+ ౘೇᖃ΍Ї‫̋ڗ‬ᨃ‫ܜ‬

̂ϒ˩αѐ ϔ઼˩̣ѐ ߌ‫̮׶‬ѐ

+ ͇ঈូҽĂᄂΔπࣧ̂ౠĄ + ᄂ៉ྺϔ͝͝ࢍྵĂјϲĶέ៉ ྺϔ௡Ъķ Ą

ϔ઼˩̱ѐ ߌ‫̮׶‬ѐ

2:38

+ ᄂΔૄษมҖዺ̳Вՠ֘ + ͇ঈូҽĂᄂΔπࣧ̂ౠĄ

+ ᄂΔ‫ݱع‬สϤ‫ؼ‬π‫ྮݑ‬ொ؇Ҍ ‫̋ڗ‬ĂԼЩࠎĶߌ‫ځ‬ᇁķ Ą

+ ᄂ៉ྺϔ௡Ъјϲ + ˯̋႕̝ซЇᄂ៉ᓁ༛ + ᄂ̱̚˩ཱི̣ቌజ‫׻‬Щࠎ Ķቿ඿Ѽķ

392


઼ٕ̚͟ώࡔ̮ ϔ઼˩̱ѐ

Ҙ̮ࡔ̮ 2:38

ߌ‫˟׶‬ѐ

̂

ְ

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

+ ᄂ៉ᜠ̍ᇄྋัְࣶ̍ІĂ͔੓ Бफቪ̍Ą + ˛͡˩͟ᄂ៉ϔிᛨϒёјϲ + ᄂ៉થຽ૞‫ܝ‬ጯ७ᆿ७Ă‫׀‬ˢ੼ ඈથຽጯ७Ą + ᄂΔरቑጯ७̶ࠎௐ˘रቑጯ७ Ğ͟ˠğ ăௐ˟रቑጯ७Ğᄂᚱğ Ą

ϔ઼˩˛ѐ

2:39

ߌ‫ˬ׶‬ѐ

+ ᄂ៉̍̓ᓁᓑ༖јϲ + ᄂΔ‫઼̂ޓ‬ጯјϲ

ăౘࡷ‫ڗ‬ăૺ͢ăͳ̄ၷăᛂ

+ ̌Յѻ‫ڼ‬Їᄂ៉ᓁ༛

ͪ͢ă‫ڒ‬ᐅᅛăཧ༄ૅă‫ڒ‬ѯ

+ ੼ඈྺ‫ڒ‬ጯ७ԼࠎᄂΔ‫ܢ̂ޓ‬ᛳ

ࢢăౘ‫ܛ‬ӣăఄॲтăเϮዳ

ྺ‫ڒ‬૞‫ొܝ‬

֢ ʪ Ͳ ˃ ձ ਄

+ ‫ۤڗ‬ϒёјϲĄࣶۤѣౘೇᖃ

ăౘᗄགྷඈĄ + ˛͡ˬ̂͟‫ܥ‬јխ

ϔ઼˩ˣѐ

2:3:

ߌ‫׶‬αѐ

+͟͡ሔ࿪˧̍඀ฟ̍

+ ధ‫ؠܛ‬Ωฟ̰സ໮ᚩĄ

+ Ϯ๯ࡻᖟ΍Їᄂ៉ᓁ༛ + ᆿᄂ‫੼ݑ‬ඈ੼ຽጯ७Ă‫׀‬ˢᄂΔ ੼ඈથຽጯ७Ą

ϔ઼˩˝ѐ

2:41

ߌ‫̣׶‬ѐ ϔ઼˟˩ѐ

+ ᄂ៉г͞ҋ‫ڼ‬ᓑ༖јϲ + ᘕ൴ᙳְۤІ

2:42

ߌ‫̱׶‬ѐ

+ ˣ͡˩̱͟‫˧ͫ̋ڗ‬൴࿪ᇄඇ ̍Ă‫̋ڗ‬న࿪፶Ą

+ ͉ϣ߆σ΍Їᄂ៉ᓁ༛ + ᄂ៉ϔிᛨዎ‫ߤז‬༰ + ᄂ‫੼ݑ‬ඈ̍ຽጯ७јϲ

ϔ઼˟˩˘ѐ

2:43

ߌ‫˛׶‬ѐ

+ ˬ͡˟͟‫ݑ‬σ΍Їᄂ៉ᓁ༛ + ̣͡˟˩˛̌̚͟ઉᖟ΍Їᄂ៉ ᓁ༛ +Įᄂ៉ϔಡįԼЩࠎĮᄂ៉າϔ ಡį ĂϤฉΏԼࠎ͟ΏĄ

ϔ઼˟˩˟ѐ

2:44

ߌ‫˛׶‬ѐ

+ ᜠྮԊૻ‫ט‬ќᔉϔᒉ̳֘ĂԼࠎ ԊᒉĂ̳֘ϤᄂΔགྷ‫ૄז̋ڗ‬ษ ĞЍೇ‫ྮ̳ࠎޢ‬Ԋ۞Δૄቢğ Ą

ϔ઼˟˩ˬѐ

2:45

ߌ‫׶‬ˣѐ

+Ķᄂ៉͛ᘹᓑ༖ķјϲ +Įᄂ៉͛ᘹį౹Ώ + ͟͡ሔͪ˧൴࿪ٙฟؕᒉྻ

ϔ઼˟˩αѐ ߌ‫˩׶‬ѐ

2:46

+ࢵ‫ب‬ᄂ៉г͞ᛉࣶᏴᓝ +Įᄂ៉າ͛ጯį౹Ώ + д‫ڕ‬፜‫ڒ‬छ൴ன୻Т‫ڼ‬ѐมౘॳ ૈٙᚷ࣒۞Į୶ͪះԠį

393

+ ૄษᄂΔ྽Ğᖞᄂ̣ቢğዛన ஄጖˿੼৺ྮࢬ + ̰സപ⡚Ҍ‫̋ڗ‬๰๰ଊ̝ม ۞̰സУ፜ฟ఼


઼ٕ̚͟ώࡔ̮ ϔ઼˟˩̣ѐ

Ҙ̮ࡔ̮ 2:47

ߌ‫˘˩׶‬ѐ

̂

ְ

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

+ າ‫ظ‬Ⴥሔᜠቢ፜ฟ̍

+ ᄂΔ‫̋ڗ‬፟ಞඇ̍

+ ̈‫ڒ‬᜚ౄ΍Їᄂ៉ᓁ༛

+ ̶నҘ‫̳̋ڗ‬ጯ७Ğனд۞Ҙ

+ ᗁጯ૞‫ܝ‬ጯ७ԼࠎᄂΔ‫ܢ̂ޓ‬ᛳ

‫઼̈ڗ‬ğ

ᗁጯ૞‫ొܝ‬ ϔ઼˟˩̱ѐ

2:48

ߌ‫˟˩׶‬ѐ ϔ઼˟˩˛ѐ

+ ˛˛ᛀ໛፜ְតĂԩ͟ጼ‫ۋ‬ϒё णฟĄ

2:49

ߌ‫ˬ˩׶‬ѐ

+ ၁߉གྷᑻᛋ၅‫ޘט‬Ăଂְ‫ྤۏ‬௚ ‫̶̈́ט‬੨̍үĄ +ᄼ߉ҋගҋ֖̍ຽ̼ௐ˘ѨϠய ˧ᕖ·ࢍ൪Ăᓁ༛‫ع‬തயԊᚩચ ኝΩࢎ໮ࠒᆧயαѐࢍထĄ + ၁߉ώफԠᙸһ‫ט‬

ϔ઼˟˩ˣѐ

2:4:

+ ၁߉ᖏࢴ੨ග

2:51

+ ‫୻̌֐ܜ‬΍Їᄂ៉ᓁ༛

+ ‫̋ڗ‬ᨃԼᔴᄂΔξĂ͗ᇴࠎĈ 5-451Ăˠ˾ࠎ32-635ˠĄ + ‫̋ڗ‬ᄂΔม఼Җ̳Вՠ֘ + ˟͡˟˩ˬ઼̚͟۩࢕᜛ࠓ‫ڗ‬ ̋፟ಞĂᄱ̚‫̋ڗݑ‬Ă๋˸ᇴ ˩ˠĄ

ߌ‫˩׶‬αѐ ϔ઼˟˩˝ѐ ߌ‫̣˩׶‬ѐ

+ ధ‫ؠܛ‬ăዑͪ໚Ъฟ‫˟̋ڗ‬ӫ ă̚ૃˬӫࠒᚩĄ + ‫֘ͫ̋ڗ‬৭Լ‫͢ࠎޙ‬ౄ৭ٗ

ϔ઼ˬ˩ѐ

2:52

ߌ‫̱˩׶‬ѐ

+ ࿴ο઼ϔጯ७΄ + ͉π߶ጼ‫ۋ‬ᘕ൴ + ҋගҋ֖̍ຽ̼ௐ˘ѨϠய˧ᕖ ·ࢍ൪Ԇј

ϔ઼ˬ˩˘ѐ

2:53

+ ‫̳̋ڗ‬ጯ७ԼЩࠎĶ‫઼̋ڗ‬ϔ ̈ጯķ

֢ ʪ Ͳ ˃ ձ ਄

+ నϲপ‫̋ڗؠ‬ฎ‫ܮ‬ԊĂࣘᏱ࿪ ‫̳̈́ܫ‬В࿪ྖຽચĄ + ም੝ኰฟ‫׶‬Ꮈ໮ᚩăᘲ୻ࢲฟ

ߌ‫˛˩׶‬ѐ

ˬ‫ם‬јăषߋࣦฟᎸֲăధഢ ራฟ‫ܛ‬ᎸăᏂෳ̌ฟྈᖳăዑ ͪ໚ăౘ‫ܩܥ‬ฟາ‫׶‬Ꮈ໮ᚩĄ

ϔ઼ˬ˩˟ѐ

2:54

ߌ‫˩׶‬ˣѐ

+ ҋගҋ֖̍ຽ̼ௐ˟ѨϠய˧ᕖ ·ࢍ൪ + ࡚࢕᜛ࠓᄂ៉ + ˩˘͡˟˩˛͟ฟᘲົᛉ

ϔ઼ˬ˩ˬѐ ߌ‫˝˩׶‬ѐ

2:55

+ щᘼӀР΍Їᄂ៉ᓁ༛ + Яጼ‫̙ۋ‬ӀଯҖ̍ຽ̼ௐ˟ѨϠ ய˧ᕖ·ࢍ൪ĂԼࠎ၁߉ՙጼБ ࢬજࣶវ‫ט‬Ą + ˩͡൴Ϡдᄂ៉ঔ˯۞۩ጼĂ͟ ፟΍જ̱αˣߛѨĂ࡚፟՟ѣˢ ‫ܬ‬ᄂ៉ᅳ۩Ą + ϒёБᄂᇈһ

394


઼ٕ̚͟ώࡔ̮ ϔ઼ˬ˩αѐ

Ҙ̮ࡔ̮ 2:56

ߌ‫˩˟׶‬ѐ

̂

ְ

+ ࡚࢕ќೇහ‫ޠ‬ᄼâ͡ጼ፟Ϥහ

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

+ ࡚࢕᜛ࠓᄂΔ

फ੓ࢳĂ͟؆̙ᕝ᜛ࠓᄂ៉ЧгĄ + ‫̳̋ڗ‬ጯ७ԼЩࠎ‫઼̋ڗ‬ϔጯ + ઼࡚д͟ώᇃफԸ˭ௐ˘ᔺࣧ̄

७Ăͳ̄ၷ΍Їௐ˘Ї७‫ܜ‬Ą

ᇅĞ19017ğ Ăд‫ܜ‬૥Ը˭ௐ˟ᔺ ࣧ̄ᇅĞ1901:ğ Ą + ˣ͡˩̣͟͟ώྈ̥͇࠱‫ކ‬ο൑ ୧ІԸࢫ + ᄂ៉ЍೇĂࢦа઼̚‫ۍ‬ဦĄ + ˩͡˟˩̣͟͟ώᓁ༛૟Җ߆ᝋ ொϹᄂ៉࠷Җ߆‫ءܜ‬ౘᆇĂฟؕ ତќҖ߆፟ၹ‫͟׶‬ώЋຽĄ + ˩˟̣͟͡д͟ώᄂ៉ˠฟؕа ฏ + ˩˟͡˟˩̣͟дᄂ៉͟ώˠฟ ؕၣа͟ώ

֢ ʪ Ͳ

ϔ઼ˬ˩̣ѐ

2:57

+ ˘͡ˬ˩˘͟ᄂ៉࠷ତќ̍үБ ొԆј + ˩˟͡˟˩̣̚͟රϔ઼ጳ‫ڱ‬ኚ Ϡ

˃ ձ ਄

+ ‫ࠁء‬ડ‫ܜ‬ౘೇᖃ + มତᏴᓝௐ˘‫ب‬ડ‫ͪܜ‬໚ + ώડˠ˾3༱3˼ዶˠ + ຎড়झ๽য়໒ௐαѨࢦ࣒ + ̚૬‫׀‬ˢ‫̋ڗ‬ડ + ഫᑓિ؇ࠁࠎௐ˟ЇᄂΔξ ‫ܜ‬ + ͟ˠ۞ᗕཧ̈ጯ७ԼЩࠎᎸ ฮ઼ϔ̈ጯĂࢵЇ७‫ͪࣝܜ‬ ໚Ą + ‫઼̈̋ڗ‬ᆧన‫ܐ̋ڗ‬৺થຽ ᖚຽጯ७Ăͳ̄ၷࠎ७‫ܜ‬Ą

ϔ઼ˬ˩̱ѐ

2:58

+ ፂ༊ְˠ۞̃‫ܑ׊‬ϯĂ˟͡˟˩

+ ‫઼̋ڗ‬७ᆧనρ༴๩

ˣ͟дᄂΔ๪ᒖЯγ࠷ֽ۞࢕ˠ д෴ࢶ໬ॡЯᄬ֏࿣ᅣ͔҃੓ಛ ៍۰ခጠĂ௣҃ᘕ൴ѣЩ۞Ķ˟ ˟ˣְІķ Ą + ˬ͡˝͟ᛋ౯ᓁొ˭΄ᄂ៉Ԧᚑ + α͡˟˩˟͟ᄂ៉Җ߆‫̳ءܜ‬ཌ Լ௡ࠎᄂ៉࠷߆‫ع‬ ϔ઼ˬ˩˛ѐ

2:59

+ α͡˟˩ˬ͟ቼ̬ϮăՂ‫̥؟‬༊ Ᏼௐ˘‫̚ب‬රϔ઼ᓁ௚ăઘᓁ௚Ą + α͡˩̣͟ฟؕ၁߉Ķˬ˛̣ഴ ১ķฟؕĄ + ̣͡˩͟߉ҖĶજࣶຟใॡഇᓜ ॡ୧ഠķ

395

+ ‫ုܜ‬፜Ԇ఼̍Җ


઼ٕ̚͟ώࡔ̮ ϔ઼ˬ˩ˣѐ

Ҙ̮ࡔ̮ 2:5:

̂

ְ

+ ˘̣͟͡ౘྕಶЇᄂ៉࠷͹यĂ

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

+ຎড়झ๽য়໒ௐαѨࢦ࣒Ԇ̍

˩ˣࣘ͟Їᛋ౯ᓁΦ΄Ą +̣͡˟˩͟ฟؕ၁߉Ԧᚑ΄ + ˩˘͡˟˩͟။‫ט‬ԼࢭĂ൴Җາ έ။Ąᖞᄂ။α༱̮Ҹೱາᄂ။ ˘̮Ą + ˩˘͡˟˩͟ĶҋϤ઼̚ķ౹Ώ + ˩˟͟˝઼͟ϔ߆‫ކع‬ο૟઼ౌ ዏ‫ז‬ᄂΔ + ઼‫ع‬ฟؕдᄂ៉ଯҖĶ˿гԼࢭķ ࢍ൪Ğ2:5:.2:64ğ ϔ઼ˬ˩˝ѐ

2:61

+ ˟͡ˣ͟ቼ̚ϒೇҖᓁ௚ᖚᝋ + ̱͡˩ˬ̳͟ҶĶજࣶຟใॡഇ

+ ഫᑓિᙜᄂΔξ‫ܜ‬ ӓˬాତЇ

ᑭඥࣥᏗ୧ּķ + ̱͡˩ˣ͟ౘᆇдᄂΔజႀՙ + ̱͡˟˩̣͟ᔹጼᘕ൴ + ၁߉г͞ҋ‫ڼ‬ ϔ઼α˩ѐ

2:62

+ ઼̮࡚͡ฟؕ࢕೯ᄂ៉

+ ‫ܐ̋ڗ‬৺થຽጯ७ҋϲ‫͗ܝ‬

+ ˟͡˩࡚̚͟ᘪࢎВТ֨኎‫ؠם‬

֢ ʪ Ͳ ˃ ձ ਄

+ ̣͡˟࡚͟࢕ᜪયဥ‫ז‬ᄂ៉ + ၁߉Ķ̳г‫ٸ‬ᅳķ + ࠷‫఼ع‬࿅Ķ၁߉г͞ҋ‫ڼ‬ჩࢋ నϲᄂ៉࠷ᛉົĂᄂ៉г͞යࡻ ણᄃг͞߆‫ڼ‬Ą + ϲ‫ˬੰڱ‬᝝఼࿅Ķˬ˛̣ഴ১୧ ּķ + ࠷߆‫ކع‬ο၁߉ĶྺົԼซᏱ‫ڱ‬ķ + ϔᏴௐ˘‫ب‬ડ‫ܜ‬໢‫گܛ‬ + ώડˠ˾4༱:˼ዶˠ ϔ઼α˩˘ѐ

2:63

+ α͡˟˩ˣ͟ᘪࢎ̚͟‫׶‬π୧ࡗ +˩͡ˬ˩˘઼̚͟‫ܦ‬ѐͅВା઼ ဥјϲ + ˩˟͡˩̱͟˭΄ᚑ༰͟ᄬ‫׶‬ᄂ ᄬିጯ

ϔ઼α˩˟ѐ

2:64

+ ᔹጼඕՁ + ၁߉Ķਆ۰ѣ‫׎‬ϣķ߆ඉ

ϔ઼α˩ˬѐ

2:65

+ ˩˟͟ˬ͟ᘪࢎ࡚̚ВТ֨኎୧ ࡗ

+ ͳϖᇉ౹ϲĶ჊ᑙ̳Φķ â ˝̣˛ѐՀЩࠎᄂ៉๬ቱ̍ຽ

+ ௐ˘ѨέঔП፟Ğ2:65.2:66ğ

۵Њѣࢨ̳Φ ĞᖎჍĶέ๬ķ ğ Ą

+ ̚ВԽౝ˘ѯ̋ă̂ౘЕफ

+੼Ϝፘ༊Ᏼௐ˟‫ب‬ᄂΔξ‫ܜ‬

396


઼ٕ̚͟ώࡔ̮ ϔ઼α˩αѐ

Ҙ̮ࡔ̮ 2:66

̂

ְ

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

+ गϲˠְІ + ‫઼̈̋ڗ‬నϲ̶̣ं̶७

ϔ઼α˩̣ѐ

2:67

+ ྻϡ࡚೯Ꮈ‫ྮڌִݑޙ‬ă೶̼ ΔྮăϔᝋҘྮඈ˝୧̂྽Ą

ϔ઼α˩˛ѐ

2:69

+ ˣ͡˟˩ˬ̚͟Вᑿड‫ܝܛ‬Ăण ฟĶˣ˟ˬ৚ጼķ Ą

ϔ઼α˩ˣѐ

2:6:

+ ̶̣ं̶७፾ϲјࠎϖߋ઼ϔ ̈ጯ

+ ˣ˛ͪխ + ˩͡˟˩ˬ͟Ăቼ̚ϒᓁ௚‫࡚׶‬ ઼઼ચࣦՆઙ೻ВТᓏ‫ٸځ‬ୢͅ Խ̂ౙĄ + ฟؕ൴णΐ̍΍˾ຽĂͽᏖགྷᑻ

֢ ʪ Ͳ ˃ ձ ਄

̝ॎᎸĄ ϔ઼α˩˝ѐ

2:71

+˝͡α͟࿩ዩజॏĂ ĶҋϤ઼̚ķ

+ ‫઼̋ڗ‬७ԆјҘഏˬሁି‫ވ‬

ᗔᄫઃΏĂҿЖ˩ѐĄ + ໅็ᇃдᘲ੺๸ྻᒔ଀˩ีྻ ۞ᅙൕĄ ϔ઼̣˩ѐ

2:72

+ ̣͡˟˩ˣ઼઼࡚͟ચੰ൴ܑҋ ˘˝̱̣ѐ௣ͤ၆ᄂ៉೯ӄ

+ ᄂ៉࿪ෛ̳Φјϲ + ‫̋ڗ‬؇͇झјϲ

+ ˝͡˟˩͟ೆ‫ୂځ‬ăᗬԗഈăᔁ ᓐୂЯࢋ൴ܑĶᄂ៉ˠϔҋା‫ކ‬ ֏ķజॏ ϔ઼̣˩˘ѐ

2:73

ϔ઼̣˩˟ѐ

2:74

+ ࠷߆‫ع‬ᑢ‫˘ؠ‬ѐྺгࢦထࢍထ + ‫ܜ઼ڒ‬΍ྤ‫̚ޙ‬රវֈᐡ + ຎড়झࢦ࣒རјĂௐ˘Ѩ‫ޙ‬ ᙠ

ϔ઼̣˩ˬѐ

2:75

ϔ઼̣˩αѐ

2:76

+ ੼Ϝፘ༊Ᏼௐ̣‫ب‬ᄂΔξ‫ܜ‬ + ˘͡˩ˬ͟ቼགྷ઼Ї઼֨ొ‫ܜ‬

+ ฟؕఢထనϲϔϠۤડ

+ ˛͡˘઼࡚͟ઃͤ၆έགྷ೯

+ ྻϡ࡚೯‫ޙ‬೶̼Δྮă‫ִݑ‬ ‫΁׎̈́ྮڌ‬྽ྮĄ + ‫̋ڗ‬ຎ೎ૅ‫ޙ‬ј

ϔ઼̣˩̣ѐ

2:77

+ ᄂ៉‫੼ٺ‬ฯјϲௐ˘࣎΍˾ΐ̍ ડ + ଂॿ๩ೇᎸฏ‫آז‬ᜋകᜋ̋۞Δ ొፖర̳ྮԆјĂ።ॡˬѐඇ̍Ą

397


઼ٕ̚͟ώࡔ̮ ϔ઼̣˩̱ѐ

Ҙ̮ࡔ̮ 2:78

̂

ְ

+ ᄂΔξԼ‫ੰࠎט‬ᔑξĂ੼Ϝፘࠎ ‫ࠁء‬ξ‫ܜ‬Ą

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

+ ώડˠ˾26༱ዶˠ + ˿гԼࢭࡔ‫ه‬ᐡརј + ͳ̄ၷ७‫ܜ‬ੜЃĄ‫׹‬ϖᎸତ ЇĄ + ‫઼̋ڗ‬ϔጯ७ԼЩࠎ‫઼̋ڗ‬ϔ ̈ጯ

ϔ઼̣˩˛ѐ

2:79

+ ઼ϔཌྷચିֈ‫˝ࠎܜؼ‬ѐ + ഀ࡚ă͢ߝă‫ݑ‬പă̰സăΔԸ

+ ̬ု઼̚જ˿‫׏‬ᖃĂ΃ܑБᄂ ៉ୁજ઼ϔ̚ጯିֈ۞֧඀༫Ą

ằ‫ڒ‬ඈ̱ડထˢᄂΔξࠧĄ + ว‫̋ځ‬გநԊ˵ᕩᄂΔξგᔑ ϔ઼̣˩ˣѐ

2:7:

+ ᄂ៉࠷ྏᏱ͗ᛋЪ˘‫ט‬Ăᛋચ఍ јϲ͗߆ࡊăᎩξᛋ၅Ԋనϲ͗ ߆ኝăᗉξన͗߆ְચٙĄ

ϔ઼̣˩˝ѐ

2:81

+ เ͛ฯăዑҋ̖д৸ࡗ‫ܡ‬ᑝቼགྷ ઼εୀĞ15035ğ Ą

+ ዑՂ֖༊Ᏼᆧᗝ઼ϔ̂ົ΃ܑ + ‫̋ڗ‬ຎ೎ૅјϲ

ϔ઼̱˩ѐ

2:82

+ ̚රϔ઼ੜ΍ᓑЪ઼Ğ21037ğ

+ ࿪̄ຽд‫̣߱ྮڌִݑ‬నᇄ

ϔ઼̱˩˘ѐ

2:83

+ ቼ̬Ϯ༊Ᏼௐ̣‫ب‬ᓁ௚ăઘᓁ௚

+ ‫׹‬ϖᎸ७‫ܜ‬አᖚĂ‫؟ڒ‬໚ତЇ

ᚑछ஖Ğ14032ğ Ą + ቼགྷ઼༊Җ߆ੰ‫ ܜ‬Ğ17012ğ

‫઼̈̋ڗ‬७‫ܜ‬Ą + ౮ͳᅊౠ༊Ᏼᆧᗝ઼̂΃ܑ

֢ ʪ Ͳ ˃ ձ ਄

+ ᄂ͟ᕝϹĞ:03:ğ Ą͟ώдᄂ៉ฟ నϹ߹‫ົם‬Ăᄂ៉д͟ώฟనֲ ‫ڌ‬ᙯܼ‫ົם‬Ą + ઼࡚ᓁ௚κҹ഑ణય઼̂̚ౙ Ğ13032ğ Ă֭൴ܑ˯ঔ̳ಡĞ13038ğ Ą ϔ઼̱˩˟ѐ

2:84

+ ̱͡ˣ઼࡚͟ՙ‫ؠ‬ઃͤ၆ᄂ៉൑ ᐺ࢕೯ + ˛͡˘͟ฟؕ˩̂‫ޙ‬న

ϔ઼̱˩ˬѐ

2:85

+ ϒঈ፜Ԇ̍Ăߏ༊ॡࠎᄂΔξ ઱˘۞˘ळ๪ᒖ‫ߛ੼ݭ‬፜

ϔ઼̱˩αѐ

2:86

+ α̣͟͡ቼ̚ϒᓁ௚Ν͵Ăα͡ ˟˩ˣ͟ᚑछ஖̿Їᓁ௚Ąቼགྷ

+ ຎড়झௐ˟Ѩ‫ޙ‬ᙠ + ᛝ‫ූګ‬٤ᆵࠎ˩˟̳͎ᆵ۞੺ྮ

઼ಶЇ઼ϔᛨ͹यĄ ϔ઼̱˩̣ѐ

2:87

+ ˩˟͡˘͟ᄂΔ‫طܜ‬ᗁੰડјϲ ĄҜ‫ٺ‬೶̼Δྮέ๬̂ሁय़ᙝĄ

398


઼ٕ̚͟ώࡔ̮

Ҙ̮ࡔ̮

̂

ְ

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

ϔ઼̱˩̱ѐ

2:88

+ ̚ᗾְІĞ2202:ğ

+ ‫ܜ̋ڗ‬ҁିົາ‫ૅିޙ‬

ϔ઼̱˩˛ѐ

2:89

+ቼགྷ઼༊Ᏼௐ̱‫ب‬ᓁ௚ăઘᓁ௚

+ ‫̋ڗ‬ಟ֨Ꮈ‫ޙ‬

ᔁ‫ڌ‬ฝĞ4032ğ Ą

+ ຎড়झ۞‫ܢ‬నဦ३ᐡརј

+̚Ğᄂğ࡚ᕝϹĞ23027ğ ϔ઼̱˩ˣѐ

2:8:

+ ઼઼࡚ົ఼࿅ăΙপᘪཌĶᄂ៉ ᙯܼ‫ڱ‬ķ Ğ5021ğ Ą + ੼ฯ࡚ᚊफְІĂͅ၆ˠ̀кˠ జॏĞ23021ğ Ą

+ Έԙฺ‫ظ‬ฟ၌ + ‫̋ڗ‬፟ಞԼࠎ઼̰ਝ঱ + ̚঍ᄼᐡְІ + ౮ͳᅊౠ༊ᏴᆧᗝႾ၅؎ࣶ

+ ੼ฯξԼ‫ੰࠎט‬ᔑξ + ૄษă੼ฯ̝มᜠྮ࿪ঈ̼Ԇј ϔ઼̱˩˝ѐ

2:91

+ ‫݌͛׹‬༊Ᏼડાϲ‫ࣶ؎ڱ‬

֢ ʪ Ͳ

ϔ઼˛˩ѐ

2:92

+ ‫ုܜ‬፜‫ౕދ‬Ă༰఼ͤҖĄ

ϔ઼˛˩˘ѐ

2:93

˃ ձ ਄

ϔ઼˛˩˟ѐ

2:94

+ ‫઼̈̋ڗ‬ᖞᖃૅԼ‫ޙ‬ј߿જ̚ ͕ඇ̍

+ ઼ͭࡔ‫ه‬ᐡ‫̱͟˩̣͡ٺ‬རј ୁϡ +‫֘ͫ̋ڗ‬৭͢ౄ֘৭‫ੵٵ‬ĂԼ ‫˟ࠎޙ‬ᆸྭᜠ྽֘৭Ą Ğ2:94.2:96ğ + ˣᇇྮ٤ᆵ + ૫Ϝ։ତЇ‫઼̈̋ڗ‬७‫ܜ‬ + ‫݌͛׹‬༊Ᏼથຽဥវϲ‫ࣶ؎ڱ‬

ϔ઼˛˩ˬѐ

2:95

+ ᄂ៉࠷ྏᏱྺϔઉ૵ܲᐍ

˘͡Ăᄂ៉ௐ˘ม౪༊౻ฟన дᄂΔξ‫̋ڗ‬ડϔϠ‫ྮڌ‬Ą

ϔ઼˛˩αѐ

2:96

+ ‫݌͛׹‬༊Ᏼથຽဥវϲ‫ࣶ؎ڱ‬

ϔ઼˛˩̣ѐ

2:97

+ ˝͡˟˩ˣ͟ϔ͹ซՎᛨјϲ

ϔ઼˛˩̱ѐ

2:98

+ ˛͡˩̣͟ྋੵԦᚑ΄Ă߉Җ઼ छщБ‫ڱ‬Ą

+ ᛝ‫៍ූګ‬Ѝ؆ξฟξ + ຎড়झௐˬѨ‫ޙ‬ᙠ

+ ˩˘͡˟͟ฟ‫̂ٸ‬ౙଣᏐ ϔ઼˛˩˛ѐ

2:99

+ ˘͡˘͟ಡ༰ྋੵĄ + ˘͡˩ˬ͟ቼགྷ઼ᓁ௚Ν͵Ą + ̣˟ŒྺϔྻજĄ + ˛͡ˣ͟Ղ൳ዂಶЇ઼ϔᛨ͹य

399

+ ώડˠ˾56༱ዶˠĂ̶:9֧Ă јࠎБᄂΔξ౵̂۞ડĄ + ̚රវֈᐡዎͫխ҃໑


઼ٕ̚͟ώࡔ̮

Ҙ̮ࡔ̮

ϔ઼˛˩ˣѐ

2:9:

ϔ઼˛˩˝ѐ

2::1

̂

ְ

+ ͽĶᄂመ‫੺ܛ‬ķЩჍаᕩ HBUU Ğ2205ğ௡ᖐĄᄂ៉ЧгࢵѨᓝҖ ੃‫ه‬339ְІĄ + Ղ൳ዂăՂ̮ᒭಶЇௐ9‫ب‬ᓁ௚

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

+ БᄂΔξҖ߆ડાአፋĄͽᓂ రᜠྮࠎࠧĂ૟‫̋ڗ‬ડ˘̶ࠎ ˟Ăᜠྮͽ‫ݑ‬јϲĶ‫ܫ‬ཌྷડķ ĄͽΔ̪ࠎ‫̋ڗ‬ડĄ

ăઘᓁ௚Ğ16031ğ Ă੥ߦՅಶЇ Җ߆ੰ‫ܜ‬Ğ17012ğ Ą + ϔซᛨՙᛉĶᄂ៉͹ᝋ፾ϲķ Ğ21018ğ + ᓁ௚‫ع‬నĶ઼छ௚˘؎ࣶົķ Ğ21018ğ ϔ઼ˣ˩ѐ

2::2

જࣶຟใॡഇඕՁăᆿͤᓜॡ୧

+ ‫ုܜ‬፜‫ੵٵ‬ĂԼ‫ޙ‬Җˠͪ‫ڪ‬፜Ą

ഠ)16012ğ Ąௐ˘‫ب‬ϲ‫ࣶ؎ڱ‬ăႾ

֢ ʪ Ͳ

၅؎ࣶă઼̂΃ܑБొੜᖚ Ğ23042ğ Ą ϔ઼ˣ˩˘ѐ

2::3

ௐ˟‫ب‬ϲ‫ࣶ؎ڱ‬ᏴᓝĞ2302:ğ

ϔ઼ˣ˩˟ѐ

2::4

+ ˟͡˟˩˛͟ాጼЇҖ߆ੰ‫ܜ‬Ă

+ ͳ͇჊ତҜ‫઼̈̋ڗ‬७‫ܜ‬

ԇ຾༉༊ᄂ៉࠷͹य Ą + α͡˟˩ˣ͟ᄂ៉ঔૄົ‫઼̚׶‬

˃ ձ ਄

ঔ‫ົם‬дາΐ‫ົ؂‬ኘĂΫჍĶฆ ՘ົኘķ Ą + ˣ͡˩͟າᛨଂ઼ϔᛨ̶ෘ΍Ν ϔ઼ˣ˩ˬѐ

2::5

+ ˟͡˝͟Ղ൳ዂᓁ௚ణય‫ֲݑڌ‬

‫ݑ‬ொĂࢦາአፋડࠧĂ૟ᖞ‫؟‬

៉ᙯܼ‫ڱ‬ķᐹА‫ٺ‬Ķˣ˘˛̳ಡķ

֧‫׀‬ˢ̰സડĂ‫ܛ‬঍֧‫׀‬ˢ̚

࣒ϒ९

ϔ઼ˣ˩αѐ

+ ૄษ‫߱̋ڗګ‬ၟᝈ‫ۡפ‬Ă‫ګ‬྽

+ α͡˟˩ˣ઼࡚͟ிᛉੰ఼࿅Ķᄂ

̋ડĄĞ2::5.2::9ğ

+ ˩˟͡ˬ͟ᄂΔă੼ฯξ‫ܜ‬Ăᄂ

+ ‫̋ڗݑ‬ϒঈ፜Լ‫ޙ‬Ăᆧ‫ޙ‬౪‫ޔ‬

៉࠷‫ۡܜ‬ତᏴᓝĂᄂΔξ‫ܜ‬ౘͪ

˟፜Ăԯૄษྮă‫ྮڌִݑ‬ă

޴ă੼ฯξ‫ܜ‬ӓ೶ཌྷăᄂ៉࠷‫ܜ‬

๰ଊྮăಟ౤̂྽ᄃᒖ‫̂ڌ‬྽

ԇ຾༉Ą

ᓑј˘វĄ

2::6

+ᛝ‫ࣧූګ‬А۞α֧࣎Ъ‫ࠎ׀‬ ຎড়֧

ϔ઼ˣ˩̣ѐ

2::7

+ ˬ͡˟˩ˬ͟ᓝҖௐ˘‫ۡب‬ତϔ Ᏼᓁ௚ĂՂ൳ዂ༊ᏴĄ + ̣͡˟˩͟Ղ൳ዂăాጼಶЇௐ ˝‫ب‬ᓁ௚ăઘᓁ௚ Ą

39:


઼ٕ̚͟ώࡔ̮ ϔ઼ˣ˩̱ѐ

Ҙ̮ࡔ̮ 2::8

̂

ְ

+ ˛͡˩ˣ઼͟ϔ̂ົՙᛉᆿᄂ៉

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

+ ‫ޙ઼̈̋ڗ‬७˘Ѻฉѐ

࠷ ϔ઼ˣ˩˛ѐ

2::9

+ ੺ࡻ˝༊ᏴᄂΔξ‫ܜ‬Ăౘͪ޴ར ᏴĞ2306ğ Ą

ϔ઼ˣ˩ˣѐ

2:::

+ ˛͡˝͟Ղ൳ዂ൴ܑ‫઼׌‬ኢ + ˝͡˟˩˘͟8/4৺̂гዩĂౄ ј3-526ˠѪ˸ă41ˠεᖸă 22-417ˠ‫๋צ‬ă‫ܕ‬22༱͗ٗ‫ޏ‬Б

+ ˝˟˘̂гዩĂ‫̂ߐڌ‬ሁࣆ๲ ĂѪ๋ၝࢦĄ + ˟͡˩̱͟Ğ̂ѐ‫ˬܐ‬ğࣝ୐Ă ϒঈ፜ϒё‫ੵٵ‬Լ‫ޙ‬Ą

ࣆٕΗࣆĄБफઃ࿪Ą ϔ઼ˣ˩˝ѐ

3111

+ ˬ͡˩ˣ͟ϔซᛨౘͪ޴༊Ᏼௐ ˟ЇϔᏴᓁ௚ + ˬ͡˟˩α͟Ղ൳ዂᙜΝ઼ϔᛨ

֢ ʪ Ͳ ˃ ձ ਄

͹य + ̣͡˟˩͟ౘͪ޴ಶЇ̚රϔ઼ ᓁ௚ ϔ઼˝˩ѐ

3112

+ ˝̣͟͡Җ߆ੰ఼࿅IJྏᏱ‫ܛ‬ă ੺ᄃ̂ౙгડ఼ਝ၁߉Ᏹ‫࣒ڱ‬ϒ ९ij ă IJᄂ៉гᄃ̂ౙгડˠϔᙯ

+ ‫̋ڗ‬Ѻѐ̂ͪĂຫεၝࢦĄ + ˝͡˟˩˝͟ϒঈ፜ԼԆ̍Ă ϒё఼֘Ą

ܼ୧ּ࣒ϒ९ij Ă૟መസгડৼˢ

+ ˩͡˟˩̱͟຋ࢲᇃಞϒёฟ

‫ܝܛ‬ă੺য়Ķ̈ˬ఼ķቑಛĂТ

၌ĂјࠎᄂΔξࢵม̂‫ݭ‬ᔉ‫ۏ‬

ॡฟ‫̂ٸ‬ౙྤώֽᄂԸྤ˿г̈́

͕̚Ą

̙જயĄϏֽᄂથมତ࢒̂ౙԸ ྤĂд̂ౙ̈́ௐˬгᘳৼ̝ඁഠ

+ ˩˘͡Ăִර‫ݱ‬ᔉ‫͕̚ۏ‬ϒё ฟ၌ᒉྻĄ

Ξͽљ‫ٯ‬ᄂ៉ඁ࢑ĂᔖҺࢦೇኝ ඁĄ ϔ઼˝˩˘ѐ

3113

+ ᄂΔă੼ฯ‫׌‬ξௐˬ‫ب‬ξ‫ܜ‬ăௐ ˝‫ب‬ᄂΔξᛉࣶ̈́ௐ̱‫੼ب‬ฯξ ᛉࣶᏴᓝඕՁĂனЇ઼ϔᛨᚱᄂ Δξ‫࣏ܜ‬Ᏼˠ੺ࡻ˝ăϔซᛨᚱ ੼ฯξ‫࣏ܜ‬Ᏼˠᔁ‫ܜ‬ԗᗕᗕాЇ јΑĄ

ϔ઼˝˩˟ѐ

3114

+ ̮͡ˬ˩̈́͟ˬ˩˘͟Ăӈੵ́ ̈́ੵ݈́˘͇ĂВ൴̱঱Β፟‫ז‬ ˯ঔତᄂથ‫ܔ‬ᄂĄणฟ‫ۡث׌‬ਝ ۞Ԕ၌Ą + TBST߹Җ

3:1

+ ‫ۤ̋ڗ‬ડ̂ጯјϲ


઼ٕ̚͟ώࡔ̮

Ҙ̮ࡔ̮

̂

ְ

ϔ઼˝˩ˬѐ

3115

+ ౘͪ޴༊ᏴௐˬЇϔᏴᓁ௚

ϔ઼˝˩αѐ

3116

+ α͡˟˩઼઼̱̚͟ϔᛨ͹यా ጼதᅳ઼ϔᛨ̂ౙణયဥֽ̂ౙ णฟĶ‫׶‬π̝ॠķ Ąాጼ˘Җణ

‫ڗ‬

̋

̂

ְ

+ ξϲഔ஧ಞԼ‫ޙ‬ј̈λకĂ˩ ˟͡ϒёᒉྻĄ + ຎড়झ͹ᏱΔᄂ៉๽য়̼͛༼

ય‫ִݑ‬ăΔִăҘщ‫˯׶‬ঔĄ6͡ 4͟‫ܔ‬ᄂĄ̚В̚δᓁ३੃ࡧᐅ ᑾă̚В̚δ߆‫ڼ‬Ԋ૱؎ྥᇉ‫ڒ‬ ֘

̶Ҿົ֍˞ాጼĂࡧᐅᑾಶ‫ث׌‬ ᙯܼ೩΍αᕇ͹ૺĂ֭ᄃాጼВ Т൴Ҷາჷ̳ಡĄ ϔ઼˝˩̣ѐ

3117

+ ች৵࢐΍Ї‫ۤ̋ڗ‬ડ̂ጯ७‫ܜ‬

ϔ઼˝˩̱ѐ

3118

+‫̋ڗ‬፟ಞԼࠎ‫ۡث׌‬ਝ۞፟ಞ +ௐ˘‫ب‬ᐁ˾̼͛༼ + ຎড়झߏΔᄂ៉๽য়̼͛༼۞ ણᙒಏҜ

ϔ઼˝˩˛ѐ

3119

+ ੺ࡻ˝༊ᏴௐαЇϔᏴᓁ௚

+ :͡32͟‫߱̋ڗ‬ᜠྮг˭఼̼ + ௐ˟‫ب‬ᐁ˾̼͛༼

ϔ઼˝˩ˣѐ

311:

ˣˣࢲխĂ̚‫ొݑ‬к఍ዎ‫ࢦצ‬౹Ą

+ ௐˬ‫ب‬ᐁ˾̼͛༼ + ‫ۤ̋ڗ‬ડ̂ጯٚፉበᆷ

֢ ʪ Ͳ ˃ ձ ਄

Į‫̋ڗ‬ડԠį + :͡6͟Ҍ25͟᝘ᅪ๸ྻົд ‫̋ڗ‬វֈ๩ડᓝҖ

3:2


੤уपά ૞३ Į֔बඊኘį Ăᄂ៉ᅙҖགྷᑻࡁտ‫ވ‬Ăᄂ៉͛ᚥᕍΏௐ49჌Ă2:69ѐĄ D/F/T඾ĂՂ֙วăՂॎරĞЪᛌğ ĂĮዑјΑೇᄂγ੃į ĄᄂΔĈ̚ර̼͛Ă2:66ѐĄ Qfufs! Xjdlf! ඾ Ă ో ߆ ࣖ ᛌ Ă Į ອ ႋ ሄ ۞ Г ‫ ޥ‬҂ Ɲ Spdl! Nvtjd;! Dvmuvsf-! Bftuifujd! boe Tpdjpmphzį ĂᄂΔĈೳംְ̼͛ຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂ3111ѐĄ SbxtljĂ Fwfmzo! T/Ă Bhsjdvmuvsbm! Dibohf! boe! uif! Qfbtbou! Fdpopnz! pg! Tpvui! DijobĂIbswbse Vojwfstjuz!QsfttĂ2:83ѐĄ ˷‫؟‬Аăౙϔ̥ĂĮᄂ៉གྷᑻ൴णᓁኢį ĂᄂΔĈᓑགྷ΍‫ְۍ‬ຽ̳ΦĂ2:86ѐĄ ̂኎ąߦৼĞEbwje! Cvsofsğ඾ăధჲ‫ݑ‬ᛌĂĮ71ѐ΃0Nbljoh! Qfbdf! xjui! uif! 71Tį ĂᄂΔĈ౪ ϣְ̼͛ຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂ2::9ѐĄ ̋૥ᓄፘĮ2711.2:41ᄂ៉Ϋį ĄᄂΔĈ‫ڠ‬౗Ă2::6ѐĄ ̚ՅԂԠĂĮఈᜋॡ΃ᄂ៉ΫࡁտĞ˭‫ס‬ğۤົĆ̼͛į ĄᄂΔĈቌฏ΍‫ۤۍ‬Ă3112ѐĄ ̚ՅԂԠĂĮఈᜋॡ΃ᄂ៉ΫࡁտĞ˯‫ס‬ğໄᄲĆயຽį ĄᄂΔĈቌฏ΍‫ۤۍ‬Ă2::8ѐĄ ઼̚‫΃ܕ‬໮ᚩΫበᆷ௡ĂĮ઼̚‫΃ܕ‬໮ᚩΫį ĂΔִĈ໮ࠒ̍ຽ΍‫ۤۍ‬Ă2::1ѐĄ

੤ у प ά

઼̚ॡಡበ඾ĂĮᄂ៉ጼ‫˩̣ޢ‬ѐį ĂᄂΔĈॡಡ̼͛΍‫ۍ‬Ћຽѣࢨ̳ΦĂ2::6ѐĄ ઼̚ௐ˘።Ϋᑫ९ᐡበᏭొăງ‫̂ܝ‬ጯᄂ៉ࡁտٙĂĮ૵Ⴇ௚˘ᄂ៉ᑫ९Ϋफ़ᏴᏭį Ă჊эĈ ჊‫ޙ‬ˠϔ΍‫ۤۍ‬Ă2:94ѐĄ ̞ౢཌྷĂIJᄂΔπࣧ٤ጩΫࡁտĞ27:8.2883ğ ij ĂĮᄂ៉ฟ൴Ϋࡁտį ĂᄂΔĈᓑགྷ΍‫ְۍ‬ຽ̳ ΦĂ3114ѐĄ ̓ᓏົበᚷĂĮᗞำѐਃ̈็į ĂૄษĈ̓ᓏົĂ2:35ѐĄ ͛ૣ˘ĂĮᄂ៉۞̍ຽ̼ᄃۤົតዏį ĂᄂΔĈ‫̂ڌ‬ဦ३۵Њѣࢨ̳ΦĂ2:9:ѐĄ ͞ᄹĂĮᄂ៉ϔ୉ྻજ̈Ϋį ĂᄂΔĈϒ̚३ԊĂ2:62ѐĄ ͞ᄹĂĮᄂ៉ѝഇΫჩį ĄᄂΔĈጯϠ३ԊĂ2::5ѐĄ ͳ͵ᇉĂĮ୶ͪ‫߹ګ‬ા‫ګ‬പͪྻΫį ĂᄂΔĈ̚δࡁտੰ̋̚ˠ͛ۤົࡊጯࡁտٙĂ2::7ѐĄ ͳϖԠበĂĮ3115ᄂ៉Щˠᐂį ĂᄂΔĈ̚δ఼ੈۤĂ3114ѐĄ ͳϖԠበĂĮ3116ᄂ៉Щˠᐂį ĂᄂΔĈ̚δ఼ੈۤĂ3115ѐĄ ͳϖԠበĂĮ3117ᄂ៉Щˠᐂį ĂᄂΔĈ̚δ఼ੈۤĂ3116ѐĄ ͳАᓽᓁᚷĂ‫׹‬ጳ͛ᏴĂĮ‫ڌ‬රᜈᐂᏴᏭį Ă‫ݑ‬ԸĈᄂ៉࠷͛ᚥ؎ࣶົ 2::8ѐĄ ͳүၷĂĮೠ೪༊݈གྷᑻ͞Шį ĂᄂΔĈགྷᑻᄃϠ߿΍‫ְۍ‬ຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂ2:95ѐĄ ͳүၷ˾ࢗă̍થॡಡགྷࡁ‫੃ވ‬ᐂĂĮͳүၷ࠻ᄂ៉གྷᑻį ĂᄂΔĈॡಡ̼͛΍‫ۍ‬Ћຽѣࢨ̳ ΦĂ2:99ѐĄ ͳն‫پ‬ĂĮ༊΃ᄂ៉ۤົ۞୉ཏຐညį ĂᄂΔĈཏጯ΍‫ۤۍ‬Ă3114ѐĄ

3:3


ͳߌ‫ځ‬ĂĮͳߌ‫ځ‬аጸᐂį ĂᄂΔĈॡಡ̼͛΍‫ۍ‬Ћຽѣࢨ̳ΦĂ2::6ѐĄ ͳྐ஥ĂĮᄂ៉ۤົྻજΫĈ̼͛ྻજį ĂᄂΔĈቌฏ΍‫ۤۍ‬Ă2:99ѐĄ ϣ̚˘˟ĂĮᄂΔξΫĈߌ‫̱׶‬ѐį ĂᄂΔĈᄂΔξ͛ᚥົĂ2::9ѐĄ ϭ̰ࣧ‫م‬ฯ඾Ă‫׹‬ጳ͛ᛌĂĮ͟ώ‫઼ޓ‬͹ཌྷ˭̝ᄂ៉į ĂᄂΔĂঔदጯఙ΍‫ۤۍ‬Ă2:::ѐĄ Ͽਕလ৏ăѯᇉ‫ڒ‬ඈᛌĂĮᄂ៉̼͛ᄫį Ăᄂ̚Ĉᄂ៉࠷͛ᚥົĂ2:96ѐĄ Ͽਕလ৏ă໅‫ݑ‬੤ᛌොĂĮπं୉አߤॠҖĈϿਕလ৏=ᄂ៉఼‫?ܫ‬Ᏼะį ĂᄂΔĈᅈ߹΍‫ְۍ‬ ຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂ2::7ѐĄ Ͽਕလ৏ă໅‫ݑ‬੤ᛌොĂĮᄂ៉ኼߤ͟੃)˭*į ĂᄂΔĈᅈ߹΍‫ְۍ‬ຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂ2::7 ѐĄ Ͽਕလ৏ă໅‫ݑ‬੤ᛌොĂĮᄂ៉ኼߤ͟੃)˯*į ĂᄂΔĈᅈ߹΍‫ְۍ‬ຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂ2::7ѐĄ Ͽਕလ৏ă໢РበᛌĂĮᄂ៉൫߆Ԡį ĂᄂΔĈᄂ៉࠷͛ᚥົĂ2:68ѐĄ щࢺ‫ځ‬ཌྷĂĮᄂ៉гЩࡁտį ĂᄂΔĈ‫ڠ‬౗΍‫ۤۍ‬Ă2::9ѐĄ Ѧ็᜖ĂĮ઼઼̚ϔᛨᄃᄂ៉į ĂᄂΔĈ઼઼̚ϔᛨ̚δ؎ࣶົᛨΫΫफ़በᚷ؎ࣶົĂ2:75ѐĄ Ѧု‫ڈ‬Ă‫׹‬ጳ͛ᏴĂĮЍჰഈ‫ڌ‬රᜈᐂᏴᏭį Ă‫ݑ‬ԸĈᄂ៉࠷͛ᚥ؎ࣶົĂ2::8ѐĄ ѯ͟‫چ‬ĂĮᄂ៉γࡔį Ğ͞ᄹ७ώğ Ăᄂ៉͛ᚥᕍΏௐ71჌Ă2:69ѐĂ ѯࠏјĂĮΟ‫ྖֽ̫ـ‬ᄂ៉į ĂᄂΔĈρ໽̼͛Ă2:89ѐĄ ѯፘϠᛌො <!Ꮒᘜ༄͹በĂĮሤᜋዌ‫͟ݱ‬ᄫį Ăᄂ‫ݑ‬ξ ;!ᄂ‫ݑ‬ξ߆‫ع‬Ă3111ѐĄ

੤ у प ά

ѻώቕ఍ĂĮᄂ៉ࠒຽኢį ĂᄂΔĈ‫͞ݑ‬གྷᑻࡁտۤĂ2:32ѐĄ ғ༄ҹąᐒο೻֣ĞFsjd! K/! Ipctcbxnğ඾ăዑ‫ځ‬ལᛌĂĮໂბ۞ѐ΃Ĉ2:25.2::2į ĂᄂΔĈ ౪ϣְ̼͛ຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂ2::9ѐĄ ң෯ᏖĂĮᄂ៉࿪ෛࢲำᐂį ĂᄂΔĈᄂ៉થચО३ᐡ۵Њѣࢨ̳ΦĂ3113ѐĄ ңᑕഢĂĮˣѐԩጼᄃᄂ៉Ѝೇį ĂᄂΔĈ̼̋͛̚ጯఙૄ‫ົܛ‬Ă2:7:ѐĄ ҴࡻॡĂĮ઼̚‫ࣖି؟͵ܕ‬நᄃથˠჟৠį ĂᄂΔĈᓑགྷ΍‫ְۍ‬ຽ̳ΦĂ2:98ѐĄ ӓ‫ࣖٿ‬ă‫ڒ‬໼᎗ĂĮᄂ៉‫ͩؖ‬໚߹į Ăᄂ̚Ĉᄂ៉࠷߆‫ع‬າჷ఍Ă2:7:ѐĄ ӓ૜၅ඈĂᄂ៉Ϋफ़ะј೩ࢋĂᄂΔĈҖ߆ੰ̼͛‫ޙ‬న؎ࣶົăᅈ߹΍‫ְۍ‬ຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂ 3116ѐĄ ӓ૜၅Ⴞ࣒ĂĮᄂ៉Ϋְ̈‫׏‬į ĄᄂΔĈᅈ߹΍‫ְۍ‬ຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂ3111ѐĄ ӓ૜၅Ⴞ࣒ăᅈ߹ᄂ៉ᐡበĂ Įᄂ៉Ϋְ̈‫׏‬į ĂᄂΔĈᅈ߹΍‫ְۍ‬ຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂ3111ѐĄ ԇЍцĂĮԇЍц‫̼͛ି؟‬ኢ͛ะį Ă‫آ‬ᜋĈҢЍˠ͛ۤົጯੰĂ3113ѐĄ ԇЍцĂĮᄂ៉Ϋį ĂΔִĈˠϔ΍‫ۤۍ‬Ă3117ѐĄ ԇЍцĂĮᄂ៉።Ϋį ĂᄂΔĈ‫̂ڌ‬ဦ३̳ΦĂ3111ѐĄ

3:4


ԇᐷѯĂĮᄂ៉ߋࡌį Ăᄂ̚Ĉᄂ៉࠷߆‫ع‬າჷ఍Ă2:7:ѐĄ Ղх‫ڼ‬ĂĮா᝽‫࢐م‬ጸ۩̍į ĂາѻĈາѻξ̼͛ԊĂ3117ѐĄ ՂѬ‫׶‬ĂĮᄂ៉࠷఼ԠůགྷᑻԠį Ăᄂ̚Ĉᄂ៉࠷͛ᚥ؎ࣶົĂ2:82ѐĄ Ղำ႔͹በĂĮ઼઼̚ϔᛨᖚЩᐂį ĂᄂΔĈ઼઼̚ϔᛨ̚δ؎ࣶົᛨΫ؎ࣶົĂ2::5ѐĄ Ղ✕पĂĮྋ᝝˟˟ˣį ĂᄂΔĈϜ̋ۤĂ2::9ѐĄ Ղ✕पĂĮᄂ៉ጼ‫ܐޢ‬ഇ۞ϔຍ΃ܑį ĂᄂΔĈҋϲ୎ಡĂ2::4ѐĄ Յ˯ۡѨࢡ͛͟ᛌ‫̚ !<ڦ‬ՅԂԠ͛͟७‫ !<ڦ‬඀̂ጯ͛̚ᖙᛌĂĮ͐྿ჯֲ‫੃͟ݱ‬į Ăᄂ̚ξ ;! ᄂ ៉࠷͛ᚥ؎ࣶົĂ2::1ѐĄ Յ˯ۡѨࢡ͟ᛌĂోዂ̚ᛌĂĮ͐྿ჯֲ‫੃͟ݱ‬į Ăᄂ̚Ĉᄂ៉࠷͛ᚥ؎ࣶົĂ2::1ѐĄ Ն͛࿭ĂĮ̂छֽભᄂ៉ႇį ĂᄂΔĈᄂΔᎩϲ̼͕͛̚Ă2::4ѐĄ ‫׹‬ϒኰĂĮ߉ॎၷ۞࿪ཝ็؈į ĂᄂΔĈᓑགྷ΍‫ְۍ‬ຽ̳ΦĂ2::7ѐĄ ‫׹‬ңበᚷĂĮᄂ៉࠷߆‫ିع‬ֈះԠį Ă‫ݑ‬ԸĈᄂ៉࠷߆‫ିع‬ֈះĂ2::3ѐĄ ‫׹‬೎ϔĂIJ୻‫؞‬ᄂ៉̝ொϔᄃˠ˾ඕၹតዏij ĂĮᄂ៉‫΃ܕ‬ΫĆۤົቔį Ă‫ݑ‬ԸξĈᄂ៉࠷߆

੤ у प ά

‫ع‬Ă2::6ѐĄ ‫̥̌ڒ‬ĂĮ‫ځ‬Ϗ୻‫ܐ‬ռˠঔ˯෶‫ٽ‬į Ă˯ঔ ;!ර‫ڌ‬रቑ̂ጯ΍‫ۤۍ‬Ă2:98ѐĄ ‫ڒ‬ГೇĂĮᅥ‫ݑ‬ˠį ĂᄂΔĈˬϔ३ԊĂ2::2ѐĄ ‫پڒ‬රĮเ‫ܛ‬ॡ΃ů˘࣎ఈᜋ௺‫݂߷ֲ۞ܜ‬ᐍį ĂᄂΔĈ‫ڍ‬၁΍‫̳ۍ‬ΦĂ3114ѐĄ ‫ڒ‬႕ࡓĂĮ୎‫ܕ‬Ϋጯᄃ‫ޥث׌‬ჯį ĂᄂΔĈ౪ϣְ̼͛ຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂ3113ѐĄ ‫ڒ‬Ⴉே͹࣒ĂĮᄂ៉࠷఼Ԡቇį ĂᄂΔĈᄂ៉࠷͛ᚥ؎ࣶົĂ2:64ѐĄ ‫ܘ‬౼щĂĮᄂ៉Ϋྖį ĂᄂΔĈጌ‫ְ̼͛ځ‬ຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂ2::3ѐĄ ߉ϒዡĂĮ୉ཏᄃϔ୉͹ཌྷĈะវᄮТ۞߆‫ژ̶ڼ‬į ĂᄂΔĈ݈኎΍‫ۤۍ‬Ă3112ѐĄ ߉ॎၷă‫ࠠ͛ڒ‬ĂĮГౄԈ㝭į ĂᄂΔĈ͇˭̼͛΍‫ۍ‬Ă2::7ѐĄ ࡗᎰąཀྵ༄඾ĂౘჅ‫܆‬ᛌĂĮ෍͑ᑨЍůྤώ͹ཌྷξಞБ஧̼П፟į ĂᄂΔĈॡಡ̼͛΍‫ۍ‬Ћ ຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂ2:::ѐĄ ࣫ᙒ

ĂĮᄂว֍ჷᐂį Ăᄂ៉ᅙҖགྷᑻࡁտ‫ވ‬Ă2:71ѐĄ

ਃָࢰĂĮ̂ᄂΔΟгဦ҂ᛖį Ă‫ڕ‬፜ĈᄂΔᎩϲ̼͕͛̚Ă2::9ѐĄ ੼ԓӮăՂྕĂĮᄂ៉གྷរα˩ѐį ĂᄂΔĈ͇˭̼͛΍‫ۍ‬۵Њѣࢨ̳ΦĂ2::2ѐĄ ੼ኰԠĂĮ̂ᄂΔΟ‫ݵ‬ф˟ะį ĂᄂΔξ͛ᚥົĂ3114ѐĄ ੼ኰԠĮ̂ᄂΔΟ‫ݵ‬фˬะį ĂᄂΔξ͛ᚥົĂ3116ѐĄ ੼ኰԠĮ̂ᄂΔΟ‫ݵ‬фαะį ĂᄂΔξ͛ᚥົĂ3118ѐĄ ੼ኰ‫ڼ‬ĂĮ̂ᄂΔΟ‫ݵ‬фะį ĂᄂΔξ͛ᚥົĂ3113ѐĄ

3:5


઼Ϋᐡᇈ७఍ॡ߆ࡊበĂĮ̚රϔ઼Җጳ߆‫ع‬ᖚЩᐂį Ăາ‫ظ‬Ĉ઼ΫᐡĂ2:99ѐĄ ૵ქफ඾ăՂ઼က˾ࢗĂĮՂ઼က˾ࢗůྖᄲᄂ៉གྷរį ĂᄂΔĈ‫מ‬෸͵̼ࠧ͛۵Њѣࢨ̳ ΦĂ3112ѐĄ ૺ‫ޙ‬ษăเా̥͹በĂĮࠡᖟ࡚ᚊफůᄂ៉ϔ͹።඀ৌࡔᐂį ĂᄂΔĈॡಡ̼͛΍‫ְۍ‬ຽ۵Њ ѣࢨ̳ΦĂ2:::ѐĄ ૺ౼‫ޜ‬Ğඈበ඾ğ ĂĮᄂ៉ฟ൴Ϋį ĂᄂΔĈ۩̂Ă2::7ѐĄ ଜလ‫ڒ‬Įᄂ៉Ϋį ĂᄂΔĈ඾۰൴ҖĂ2::4ѐĄ ୓ϖ‫׶‬ĂĮᄂ៉ѝഇ።Ϋࡁտį ĂᄂΔĈᓑགྷ΍‫ְۍ‬ຽ̳ΦĂ2:87ѐ ୓ϖ‫׶‬ĂĮᄂ៉ѝഇ።Ϋࡁտᜈะį ĂᄂΔĈᓑགྷ΍‫ְۍ‬ຽ̳ΦĂ3111ѐĄ ஽୻ժበᏭĂĮᄂΔᎩԠᚩຽԠį Ă2:94ѐĄ ఄϖ‫ځ‬Ă Įᄂ៉ࡔְůᄂ៉።Ϋ˯۞̫͇į ĂᄂΔĈॡಡ̼͛΍‫ְۍ‬ຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂ2::9ѐĄ ఄР൴ĂĮ୻΃ᄂ៉ົᛨΫࡁտį ĂᄂΔĈ‫͇ݑ‬३Ԋѣࢨ̳ΦĂ2:::ѐĄ ధ̬សĂĮᄂ៉Ϋ੃͟ώതϔ௚‫ڼ‬ቔį ĂᄂΔĈયߺૅĂ3118ѐĄ ధ̬សĂĮጼ‫ޢ‬ᄂ៉Ϋ੃į ĂᄂΔĈયߺૅĂ3116ѐĄ ధౠऐăᆒ৵‫܆‬ăఄፘරణયĂ͸ᇊӖࡔᐂĂĮͳ͵ᇉАϠణયࡔᐂį ĂᄂΔĈ̚δࡁտੰ‫ܕ‬ ΃ΫࡁտٙĂ3114ѐĄ ధౠऐᓁඉထĂĮᄂ៉።Ϋᙜ‫׏‬į ĂᄂΔĈҖ߆ੰ̼͛‫ޙ‬న؎ࣶົĂ3115ѐĄ

੤ у प ά

ాฮૅĂĮᄂ៉఼Ϋį ĂᄂΔĈᄂ៉఼ΫۤĂ2:31ѐĄ ాዩ‫ڌ‬ĂĮቼᓁ௚ᄃᄂ៉࠷۞Ѝೇࢦ‫ޙ‬į ĂᄂΔĈቼᓁ௚၆઼̈́̚͵̝ࠧ੒ᚥᕍበበᚷ؎ࣶ ົĂ2:78ѐĄ ోԗͽĂĮᄂ៉Ϋְໄᄲį ĂᄂΔĈϒ̚३ԊĂ2:65ѐĄ ో݄អ͹በĂĮଂѻ៊৮‫੼ז‬ሁ̂ງ۞߇ְĈ઼࢕ாՅ൴णΫį ĂᄂΔĈ઼֨ొΫ߆በᛌ‫ވ‬Ă 3116ѐĄ ౘˬ̡ĂĮᄂ៉‫΃ܕ‬Ϋְᄃˠ‫ۏ‬į ĂᄂΔĈᄂ៉થચО३ᐡĂ2:99ѐĄ ౘ͋ϲĂĮᄂ៉Ϋჩࢋį ĄᄂΔĈᓑགྷ΍‫ְۍ‬ຽ̳ΦĂ2::7ѐĄ ౘͪ໚ĂĮᄂ៉።Ϋ۞࢖ྫį Ğ˯ğ ĂᄂΔĈ୐ߐ΍‫ۤۍ‬Ă3111ѐĄ ౘϒ‫ځ‬ĂIJ୻‫؞‬჊‫ޙ‬щ໨̂‫੼؀‬ăૺă‫ؖˬڒ‬ொጩᄂΔ̝ࡁտij Ă઼̼͛̂̚ጯΫጯٙჇ̀ኢ ͛Ă2::6ѐĄā ౘϒேĂĮᄂ៉˿гӀϡį ĂᄂΔĈ઼ϲᄂ៉̂ጯгநࡁտ‫ވ‬Ă2:61ѐĄ ౘ‫̥؟‬ĂĮᗗ᝕̋ᄃ୶ͪ߶Ĉ‫ֲڌ‬ঔાᄃᄂ៉ѝഇΫࡁտĂ2511.2811į ĂᄂΔĈᓑགྷ΍‫ְۍ‬ຽ ̳ΦĂ3116Ą ౘ‫఼ځ‬ĂĮࠁր߆‫ڼ‬ᄃᄂ៉߆‫ڼ‬តዏį ĂᄂΔĈາҋ൒͹ཌྷĂ3112ѐĄ

3:6


ౘॳૈᚷᏭĂĮ୶ͪះԠį Ăᄂ៉Ϋफ़ะјĂ୻΃ᄂ៉͞ԠຉΏௐ˟˩ˣΊĂᄂΔĈᅈ߹ဦ३ ̳ΦĂ3117ѐĄ ౘຎϜĂĮ͟ώതϔॡ΃ᄂ៉ăഈᔿ‫׶‬႕߷۞໮ᚩຽį ĂᄂΔĈ̚δࡁտੰ‫΃ܕ‬ΫࡁտٙĂ 3113ѐĄ ౘຎϜĂĮᄂ៉ᚩຽΫ˯۞ௐ˘छ୉į Ă2:::ѐĄ ౜ፍ୻͹በĂĮભҋ̎۞ႇį ĂᄂΔĈ࠱݄ᗔᄫۤĂ2:8:ѐĄ ೆᘃाĂĮ઼ϔᛨᄃᄂ៉ன΃̼į ĂᄂΔĈॡಡ̼͛΍‫ְۍ‬ຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂ2:91ѐĄ ೆᘃाĂĮᄂ៉൴ण۞߆‫ڼ‬གྷᑻ̶‫ژ‬į ĂᄂΔĈࢲำኢጪ΍‫ۤۍ‬Ă2::6ѐĄ അ੝ჇĂĮೇᎸૄгᄂ៉።Ϋ̈́‫ࢭڻ‬į ĂᄂΔĈϒ̚३ԊĂ2:98ѐĄ അ੝ჇඈበᚷĂĮᄂΔξԠį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬Ă2:98ѐĄ അᇊָĂĮଂ߹Җႇѡ࠻ᄂ៉ۤົį ĂᄂΔĈॳ݄ဦ३۵Њѣࢨ̳ΦĂ2::9ѐĄ ഼ᐅᄂĂĮฟୁέ៉ௐ˘ˠ ;!ዑ‫ۿ‬ᐷį ĂᄂΔξ ;!‫ڍ‬၁΍‫̼֣͛ݱ!; ۍ‬൴ҖĂ3113ѐĄ ഼ᐅᄂĮ݈ซ჊ႬᇝՒů˩˛͵ࡔ̂ਝঔѐ΃۞ᄂ៉į ĂᄂΔĈᏤᐝៀ΍‫ۤۍ‬Ă3112Ą

੤ у प ά

඀̂ጯĂĮᄂ៉ฟ൴Ϋį Ăᄂ̚Ĉᄂ៉࠷߆‫ع‬າჷ఍Ă2:89ѐĄ ඀௜ࣣĂĮఈᜋˠд჊Ⴌᇝ௻į ĂᄂΔĈᓑགྷ΍‫ְۍ‬ຽ̳ΦĂ3111ѐĄ ෱ϒ୻඾ăᓦඝᛌĂĮ෱ϒ୻ኢ઼̚į ĂᄂΔĈϒ̚३ԊĂ2::5ѐĄ ෱ഀ႔ĂĮᄂ៉གྷᑻϏֽ۞П፟ᄃᖼ፟į ĂᄂΔĈරෛְ̼͛ຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂ2::5ѐĄ เ̂‫צ‬ĂĮᄂ៉Ϋჩį ĂᄂΔĈˬϔ३Ԋ۵Њѣࢨ̳ΦĂ2:93ѐĄ เߌૅ඾ăเࡻࣰᛌĂĮᄂ៉ᓁ༛‫ع‬į ĂᄂΔĈ݈኎΍‫ۤۍ‬Ă2::5ѐĄ เಱˬĂĮঔă‫ګ‬ᄃᄂ៉ჸརតዏį ĂᄂΔĈ̚δࡁտੰᄂ៉ΫࡁտٙĂ311:Ą เາጳĂĮᅥᄂିֈ۞ϹᏉᄃ൴णį Ă჊‫ޙ‬Ĉ჊‫ޙ‬ˠϔ΍‫ۤۍ‬Ă3116ѐĄ ໅‫ڔޜ‬Įఈፂॡ΃ᄂ៉Ϋį ĂᄂΔĈᓑགྷ΍‫ְۍ‬ຽ̳ΦĂ3111ѐĄ ໅ᚈࢳĮέ៉ડᜠ྽Ο̫৭Щෟ‫׏‬į Ăү۰ҋОĂ2:::ѐĄ ໢͵̥඾ăችԠ‫م‬൪ĂĮ3112ѐௐ˟Ѩ؈ᖹį ĂᄂΔĈ̂๴̼͛΍‫ۍ‬۵Њѣࢨ̳ΦĂ2::9ѐĄ ໢͵̥඾ăችԠ‫م‬൪Ă Įᄂ៉གྷᑻ۞ࡴᙱᄃј‫ܜ‬į ĂᄂΔĈ̂๴̼͛΍‫ۍ‬۵Њѣࢨ̳ΦĂ2::9ѐĄ ໢ॎරĂĮᄂΔξԠį‫˘ס‬ĂIJ‫ࢭڻ‬Ԡ‫ݱ‬ξቔij ĄᄂΔξ͛ᚥົĂ2:91Ą ཧࣖົበĂĮ‫ְ߇۞̋ڗ‬į ĂᄂΔĈ‫̋ڗ‬ડ̳ٙĂ3114ѐ2͡˟‫ה˘ۍ‬Ą ཧࣖົበĂĮ‫̋ڗ‬ຎҦझ‫ޙ‬झ‫׌‬Ѻ̣˩ฉѐᇉপΏį ĂᄂΔĈੑဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ຎড়झĂ 3114ѐĄ ཧॎዂĂĮᆒᅛ็็į ĂᄂΔĈᄂ៉࠷͛ᚥ؎ࣶົĂ2::9ѐĄ ྜ৵ऍăᆒৈ‫پ‬Ğበ඾ğ ĂĮ̂ᄂΔౌົડࣧҝϔ።Ϋ૞Ꮽį ĂᄂΔĈᄂΔξ͛ᚥົĂ2:::ѐĄ

3:7


ᄁॎරĂĮᄂΔᎩˣ֧ฏ˩ˬҖ᏷Ӭ͛‫ۏ‬ౘЕᐡఢထಡӘ३į ĂᄂΔξĈ̚δࡁտੰ።Ϋᄬ֏ ࡁտٙĂ2::6ѐĄ ᄂΔξ߆‫ع‬ĂĮ3119ᄂΔξ‫̋ڗ‬ઉ૵‫ݱ‬ξϨϩ३į ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬኎ϠԊĂ3119ѐĄ ᄂΔξ߆‫̼͛ع‬ԊበОĂĮᄂΔ‫ݱޙ‬231ฉѐį Ă3115ѐĄ ᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬ĂĮᄂΔξ௚ࢍࢋᜓį ĂᄂΔĈᄂΔξ߆‫ع‬͹ࢍ‫ވ‬Ă2:57.3119Чѐ‫ޘ‬Ą ᄂщᗁੰĂĮᄂщᗁੰᖎ̬į Ă൑΍‫ۍ‬ѐ΃Ą ᄂว۵Њѣࢨ̳Φ̱˩ฉѐᇉ‫׏‬ᚯ౯؎ࣶົበᏭ௡በĂĮᄂว̳Φ̱˩ѐᄫį ĂᄂΔĈᄂว۵ Њѣࢨ̳Φ̳ΦĂ2:89ѐĄ ᄂ៉໮ᚩ̳ົĂĮᄂ៉ᚩຽΫį Ă2:7:ѐĄ ᄂ៉ᅙҖ‫ܛ‬Ꮙࡁտ‫ވ‬በĂĮᄂ៉̝໮į ĂᄂΔĈᄂ៉ᅙҖགྷᑻࡁտ‫ވ‬Ă2:61ѐĄ ᄂ៉ᅙҖགྷᑻࡁտ‫ވ‬በĂĮ͟ፂॡ΃ᄂ៉གྷᑻΫĆௐ˟Ίį ĂᄂΔĈᄂ៉ᅙҖགྷᑻࡁտ‫ވ‬Ă 2:69ѐĄ ᄂ៉ᅙҖགྷᑻࡁտ‫ވ‬በĂĮ͟ፂॡ΃ᄂ៉གྷᑻΫĆௐ˟Ίį ĂᄂΔĈᄂ៉ᅙҖགྷᑻࡁտ‫ވ‬Ă 2:69ѐĄ ᄂ៉ᚩຽΫበᚷ؎ࣶົĂĮᄂ៉ᚩຽΫĞᜈ˘ğ į ĂᄂΔĈ̚රϔ઼ᚩຽ‫ם‬ซົăᄂ៉ડ໮ᚩຽ Тຽ̳ົĂ2:94ѐĄ ᄂ៉ᚩຽΫበᚷ؎ࣶົĂĮᄂ៉ᚩຽΫĆ˭Ίį ĂᄂΔĈᄂ៉࠷ᚩຽࡁտົĂ2:7:ѐĄ

੤ у प ά

ᆒৈ‫پ‬ĂĮᄂ៉۞҂Ο᏷Ӭį ĂᄂΔᎩĈᄂΔᎩϲ̼͕͛̚Ă2::3Ą ᆒซᇉĂĮᄂ៉ጼ‫ޢ‬གྷᑻ̶‫ژ‬į ĂᄂΔĈˠม΍‫ۤۍ‬Ă2::6ѐĄ ምࡻĂĮᄂ៉πं୉Ϋį ĂᄂΔξĈ‫͇ݑ‬३ԊĂ2::7ѐĂࢱ71.73Ą ዑ‫͕ێ‬ĂĮᄂ៉ᛉົ߆‫ڼ‬α˩ѐį ĂᄂΔĈҋϲ୎ಡĂ2::2ѐĄ ዑᚈำĂഅె֚ᚷᏭĮາѻᎩԠ‫ܐ‬ቇį Ăᄂ៉ᅙҖགྷᑻࡁտ‫ވ‬Ăᄂ៉͛ᚥᕍΏௐ72჌Ă2:69ѐĄ ᎊ࣒˘ĂĮ͟ፂॡ΃ᄂ៉ВயᛨΫĞ2:39.2:43ğ į ĂᄂΔĈ݈኎΍‫ۤۍ‬Ă2:9:ѐĄ Ꮵ፨உඈĂĮ˟˟ˣְІࡁտಡӘį ĂᄂΔĈॡಡ̼͛΍‫ְۍ‬ຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂ2::5ѐĄ ᐮፍ᝶ĂĞKptf!Fvhfojf!Cpsbp!Nbufpğ඾ĂOblbp!FljĞࡶ‫ז‬ϝğᛌĂĮҘ঱Ͱˠ۞ᄂ៉གྷរĈ ˘ี͛ᘹೇᎸॡ΃۞Ԡຽ̈́‫ࠃ͐׎‬ҹ۞ඕԊį ĂᄂΔξĈ‫͇ݑ‬३ԊĂ3119ѐĂ ᐮፍ᝶ĂĞKptf! Fvhfojf! Cpsbp! NbufpğበĂGpsnptbo! Fodpvoufs)GF*ĂWpm/! 2ĂέΔĈ‫͇ݑ‬३ ԊĂ3112ѐĄ ᑛ‫ۆ‬ዂĂĮ୻΃ᄂ៉̝ฏ‫ڼ‬įᄂΔĈᓑགྷ@)‫*ۍܐ‬Ă2:8:ѐĄ ᑛ઼⚕ĂĮᄂ៉‫ܕ‬ѺѐΫ۞ѡԶྮį ĂᄂΔĈ‫͇ݑ‬३Ԋѣࢨ̳ΦĂ3111ѐĄ ᑛ઼⚕඾ăᗬԗഈᛌĂĮᄂ៉ᓁវ࠹į ĂᄂΔĈᅈ߹΍‫ְۍ‬ຽ۵Њѣࢨ̳ΦĂ3111ѐĄ ᑛჯ഑඾ĂችୁޮᛌĂĮᄂ៉̝࿅Νᄃனдį Ăᄂ៉ᅙҖགྷᑻࡁտ‫ވ‬Ăᄂ៉@տᕍΏௐ218჌Ă

3:8


2:83ѐĄ ᑛᚗՅĂĮᄂ៉߆‫ڼ‬Ϋį ĂᄂΔĈ̣‫ݑ‬ဦ३΍‫̳ۍ‬ΦĂ3117ѐĄ ᑛᚗՅĮ‫΃ܕ‬ᄂ៉ঔྻ൴णǕѕҹ௺‫ܜז‬ၷ௺į ĂᄂΔĈϜ̋ۤĂ3111ѐĄ ᑛᚗՅበĂĮᄂ៉БԠį Ă‫ݑ‬ԸĈ઼Ϋᐡᄂ៉͛ᚥᐡĂ3115ѐĄ ᓜॡᄂ៉˿гአߤԊĂĮ̂১‫פ‬አ३;ᛳણ҂३į̚‫ס‬ĂᄂΔĈᄂ៉ᓁ༛‫ع‬Ă2:15ѐĄ ᓦ̼̮ĂĮᄂ៉ฟ൴Ϋį ĂᄂΔĈˬϔ३Ԋ۵Њѣࢨ̳ΦĂ3119ѐĄ ᓦ̼̮ăౘჴቷăӓ㎴ጆăՂ჊ᛗă໅սයĂĮጼ‫ޢ‬ᄂ៉ˠᝋΫį ĂᄂΔĈ઼छˠᝋࡔ‫ه‬ᐡᚯ ౯఍Ă3114ѐĄ ᔹछᚗĂĮఈᜋॡ΃ᄂ៉۞གྷᑻĆ˿гᄃඁચį ĄᄂΔĈᇫ჌۰Ă3113ѐĄ ᗞ໦‫گ‬ĂĮᄂ៉̝໮į Ăᄂ៉ᅙҖĂᄂ៉পயᕍΏௐ6჌Ă2:61ѐĄ ᛂϜ঴͹በĂĮᄂΔξ‫ݱޙ‬Ѻ˩ฉѐį ĂᄂΔĈᄂΔξ‫ޙ‬᎝र̳ົĂ2::6Ą

ഇΏኢ͛

੤ у प ά

IJώफ໮ࠒࠧංѣ

̙ॎij ĂĮᄂ៉ॡಡį ĞᄂΔğ Ă2:3:ѐ9͡Ą

IJ‫̝߶ݑ͚ݑ‬໮ࠒij ĂĮᄂ៉͟͟າಡį Ă8754!ཱིĂ2:32ѐ:͡23͟Ą IJफࠒᏮொ΍፬ᆧij ĂĮᄂ៉͟͟າಡį Ă96::ཱིĂ2:35ѐ5͡36͟Ą IJ෬ࠒᏮ΍ษ஽ij ĂĮᄂ៉͟͟າಡį Ă:429ཱིĂ2:37ѐ5͡25͟Ą IJງ‫ܝ‬

ᄂ៉໮ࠒij ĂĮᄂ៉͟͟າಡį Ă3:14ă3:15!ཱིĂ2:19ѐ2͡8ă9͟Ą

IJ໮ࠒᑒ̝Ϲঘij ĂĮᄂ៉͟͟າಡį Ă7:17!ཱིĂ2:2:ѐ:͡7͟Ą IJᄂ៉ࠒ

჊эij ĂĮᄂ៉͟͟າಡį Ă3982!ཱིĂ2:18ѐ22͡38͟Ą

ͳᅊౠĂIJ‫̋ڗ‬ವ૱̈ጯ७‫ז‬ᗕຽ઼ϔጯ७.‫̋͟ڗ‬ˠ̈ጯij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį ĂᄂΔĈۤဥ‫ڱ‬ˠ ᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3117ѐ6͡Ăࢱ56.62Ą Ͽਕလ৏ĂĶႽ ३

‫ܫ‬

३൑

т

Ğᄂ៉

ΫԠ

‫ڦ‬ຍğ ķ ĂĮᄂ

៉ၚ௫੃ְį Ăௐ3‫ס‬ௐ5ཱིĂࢱ412.418Ă2:51Ą Ҙ‫͈ࡻت‬඾Ă‫ݑߌڒ‬ᛌĂIJᄂΔ‫̋ڗࢠܕ‬ᨃྼ።੃ij ĂᛌҋĮᄂ៉ॡಡįௐ315Ă 316Ă317 ཱིĄĮᄂΔ͛ᚥįۡфௐ97ཱིĂ2:9:Ą ӓ‫ޙ‬ϔĂIJ‫̋ڗ‬ଣ໚ವॲij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį ĂᄂΔĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫઼̈̋ڗ‬७̓ົĂௐ˘ഇĂ 2::9ѐ23͡Ăࢱ68.69Ą ӓംᇉĂIJૄษ‫ګ‬ᐁ˾ۤᨃĈ‫̋ڗ‬гડ።Ϋଣ੅ij ĂĮᐁ˾ˠ͛൴णၱ๽য়‫ܫ‬Јጯఙࡁ੅ົኢ ͛ะį Ă3119ѐĄ ӓംᇉIJૄษ‫ګ‬ᐁ˾ۤᨃĈ‫̋ڗ‬гડ۞።Ϋଣ੅ij Ăᐁ˾̼͛ၱ๽য়̼͛ጯఙࡁ੅ົኢ͛ะĂ

3:9


3119Ăࢱ83Ą ӓလࢁĂIJᗁᒚ૞ຽăّҾᄃ઼छĈᄂ៉ӄய̀Ꮈ਽۞ۤົጯ̶‫ژ‬ij ĂĮᄂ៉ۤົጯࡁտį Ă 3111ѐ8͡Ăௐ5ഇĂࢱ2:2.379Ą ӓလࢁĂIJᗁᒚ૞ຽăّҾᄃ઼छĈᄂ៉ӄய̀Ꮈ਽۞ۤົጯ̶‫ژ‬ij ĂĮᄂ៉ۤົጯࡁտį Ă 3111ѐ8͡Ăௐ5ഇĄ ‫ܷ׹‬цĂIJᄂ៉Ѝೇᄃᛨ઼ᄮТęęጼ‫ޢ‬ᄂ៉Ѝೇ༼̝።ΫតዏĞ2:56.2::6ğ ij ĂĶ3119Б઼ࡁ տϠ።Ϋጯኢ͛൴ܑົķ ĂᄂΔĈᄂ៉።Ϋጯົă઼ϲ߆‫̂ڼ‬ጯᄂ៉ΫࡁտٙĂ3119ѐ6͡3͟Ą ‫׹‬೎ϔĂIJ୻‫؞‬ᄂ៉̝ொϔᄃˠ˾ඕၹតዏij ĂĮᄂ៉‫΃ܕ‬ΫĆۤົቔį Ă‫ݑ‬ԸĈᄂ៉࠷߆‫ع‬Ă 2::6ѐĄ ‫ت‬ϣᓽĂIJᄂ៉ΔొՅར

‫ٺ‬

௉‫઻ۥ‬ij ĂĮϔ୉ጯࡁտį5ł2ŃĈ2.33Ă2:49Ą

‫ॼݡڒ‬ᛌĂĮᄂ៉ᓁ༛‫ᙷ̳͛ع‬ᚷିֈΫफ़ຉበᄃࡁտį Ğ˯ğ Ğ‫˝˩˟ڼځ‬ѐ˛͡Ҍ‫˩ˬڼځ‬ αѐ˩˟͡ğ ĂᄂΔĈᄂ៉࠷͛ᚥ؎ࣶົĂࢱ684.685Ą ‫઼̈̋ڗ‬७̓በᇤĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį ĂᄂΔĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ७̓ົĂ3113ѐ21͡2 ͟ĂௐαഇĄ ߨ͛јăధᅛႧăӓୁ༄ăᔁ͛ฯIJૄษ‫ڪغګ‬ਈউ̝ࡁտij ĂĮᄂ៉ͪӀį64‫ס‬3ഇĂ3116ѐ 7͡Ăࢱ24.31Ą ࣫ҀĂIJ‫ځ‬ዑ̝‫ͪ୶ܛפ‬ąᗗ᝕҂ij ĂĮᄂ៉͛ᚥįௐ52‫ס‬ௐ405ഇЪΏĂ2::1ѐ23͡Ăࢱ48. 62Ą

੤ у प ά

࣫ҀĂIJૄษ‫ګ‬Ւ‫̝ܛ‬൴֍ᄃ୻΃ᄂ៉̝ଳ‫ܛ‬ęęЍჰ˩̱ѐ൴֍Ւ‫ܛ‬Ѻѐࡔ‫̝ه‬аᜪij Ă Įᄂ៉

ຽį53;4Ă2::1ѐ:͡Ăࢱ4.43Ą

࣫ҀĂIJ୻΃ૄษ‫߹ګ‬ાொጩΫ̝ଣ੅Ĉଂ‫ګ‬Щ̝ႊតଣ੅߹ાጩг̝ฟ൴ij Ğ˯ğ ĂĮᄂΔ͛ ᚥįۡфௐ:1ഇĂ2:9:ѐ23͡Ăࢱ44.87Ą ࣫ҀĂ IJ୻΃ૄษ‫߹ګ‬ાொጩΫ̝ଣ੅ij Ğ˭ğ Ă ĮᄂΔ͛ᚥįۡфௐ:2ഇĂ2::1ѐ4͡Ăࢱ65.:7Ą ੺౶ĂIJ೬ฟᄂ៉˿гԼࢭৠྖ۞ࢬ৲ij ĂĮ።Ϋ͡Ώį Ăௐ321ഇĄ ૺ૽ՅĂIJ˩̱Ҍ˩ˣ͵ࡔ઼̚ঔ෶‫ޥ‬ຐ۞ႊซij ĂĮ઼̚ঔ߶൴णΫኢ͛ะįௐ5ᏭĂᄂΔĈ ̋̚ˠ͛ۤົࡊጯࡁտٙĂ2:97Ăࢱ4:.69Ą ୓ϖ‫׶‬ĂIJ‫΃ځ‬ᄂ៉Ⴂຽᄫij ĂĮᄂ៉གྷᑻΫ‫ܐ‬ଣįĈᄂΔĈᄂ៉ᅙҖགྷᑻࡁտ‫ވ‬Ă2:65ѐ:͡ ‫ۍܐ‬Ą ఄϖ‫ځ‬ĂIJϤᄂ៉ႇᔀ࠻ᄂ៉Ϋij ĂĮࢰሄᄂ៉˘Ѻѐኢ͛ะį ĂᄂΔĈੑဥ‫ڱ‬ˠϨេឡ͛ିૄ ‫ົܛ‬Ă2::8ѐĄ ధࡻ‫پ‬ĂIJຎড়ρ༴๩ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį ĂௐαഇĂᄂΔĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫઼̋ڗ‬ϔ̈ጯ ७̓ົĂ3113ѐ21͡Ăࢱ223.224Ą เս߆ĂIJ३ੰᄃᄂ៉ۤົij ĂĮᄂ៉͛ᚥį Ăௐ42‫ס‬ௐ4ഇĂ2:91ѐ:͡Ăࢱ2:Ą เಱˬĂIJ‫߹ګ‬ᄃჸརĈ୶ͪ‫ྻͪګ‬ᄃᙯഭ̝Ꮈ਽ij ĂĮঔă‫ګ‬ᄃᄂ៉ჸརតዏį ĂᄂΔĈ̚δ

3::


ࡁտੰᄂ៉ΫࡁտٙĂ311:Ăࢱ94.254Ą เາጳĂIJ͟ፂॡഇᄂ៉३ٗଣ຋ij ĂĮିֈෞኢį Ăௐ6ഇĂ3115ѐĂࢱ9:Ą เፘ̥ĂIJᄂ៉ྺՅ˿гԼࢭГ࠷‫ޥ‬ij ĂĮᄂ៉ۤົࡁտ‫؞‬Ώį Ăௐ58ഇĂ3113ѐ:͡Ą ໢ॎරĂIJ‫ࢭڻ‬Ԡ‫ݱ‬ξቔij ĂĮᄂΔξԠį Ă‫˘ס‬ĂᄂΔξ͛ᚥົĄ ཧඥࡊĂIJ͟ፂॡ΃۞έΔϠ߿ij ĂĮ።Ϋ͡Ώį Ă3115ѐ7ཱི͡Ą ᄂΔ͛ᚥ؎ࣶົበĂIJᄂΔវֈ͛ᚥळኘົࡔᐂij ĂĮᄂΔ͛ᚥį Ăۡфௐ248ഇĂᄂΔĈᄂΔ ͛ᚥ؎ࣶົĂ3112ѐ:͡36͟Ą ᆒৈ‫پ‬ĂIJΫ݈̼͛ᄃ͌ᇴϔ୉ᙯܼij ĂĮᄂ៉ࢲ‫ۏ‬įௐ56‫ס‬ௐ4ഇĂࢱ86.:9Ă2::6Ą ዑӓಱĂIJ೼̼̈́͛ĂΑӀጱШů୻ᅳҌ͟‫ܐڼ‬ഇ۞ᄂ៉ିֈij ĂĮᄂ៉ିֈ511ѐį ĂᄂΔĈ གྷ‫׏‬ᗔᄫĂ3117ѐĂࢱ54.81Ą ዑཌྷ‫׶‬IJԧ۞ϓᏐęęዑՂ֖ij ĂĮ‫ົ̓ڗ‬Ώį౹ΏཱིĂᄂΔξĈۤဥ‫ڱ‬ˠᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ‫̋ڗ‬ ઼ϔ̈ጯ७̓ົĂ2::9Ăࢱ25.26Ą

੤ у प ά

ጯҜኢ͛

‫ڒ‬ཌྷ

ĂĮᄂΔξડ̳ٙ௡ᖐΑਕ̝ࡁտį ĂᄂΔĈ઼̼͛̂̚ጯ߆‫ڼ‬ጯࡁտٙჇ̀ኢ͛Ă

2:99ѐĄ ች৵࢐ĂĮ͟ፂॡഇᄂ៉ˠ၆͟ώ̼̝͛‫ܓ‬١Ĉതϔّăன΃̼ᄃ̼͛ᄮТį Ă઼̼͛̂̚ጯ Ϋጯٙ౾̀ኢ͛Ă3119ѐĄ

າჷಡ৽

2/!Į઼̚ॡಡį 3/!Įҋϲѝಡį 4/!Įᄂ៉͟͟າಡį 5/!Įᄂ៉ॡಡį 6/!ĮᓑЪಡį 7/!Įᚩຽฉಡį IJNUW‫׶‬࿩डࢰᜩ൳ૅˢ‫ ވ‬நटੰѣĶᓏķѣĶҒij ĂĮགྷᑻ͟ಡį Ă2:98ѐ4͡3IJ̼͛‫ݱ‬நጀ ‫ͫ ظ‬ᐍ˟˼к༱ij ĂĮᓑЪಡį Ă2:99.ѐ21͡27͟Ăௐ24‫ۍ‬Ą IJ˘ԯͫ፵΍љᘳጼͫĕ̼͛‫ݱ‬நጀះεͫ߯̈́Ѱ౦ Δξљᘳᑭߤ޽Шপ჌ᒉຽij ĂĮགྷᑻ͟ ಡį Ă2:99ѐ21͡31͟Ăௐ6‫ۍ‬Ą

411


IJ̼͛‫ݱ‬ķጀះą࿁‫ࢬޙ‬ᓜ‫ ੵٵ‬Ķ੺୭ᗗķ̺༊ąᛉࣶࢋՐᚑ֨ij ĂĮᓑЪಡį Ă2:95ѐ6͡21 ͟Ăௐ8‫ۍ‬Ą IJ̼͛‫ݱ‬நጀះࢦາ྅⭕੓Ⴗำ ኡ೷‫ڱܧ‬Βԕ ϲ‫ג‬ਖ਼‫ڱ‬Ᏹij ĂĮᓑЪಡį Ă2:9:ѐ8͡24Ăௐ24 ‫ۍ‬Ą IJ‫׌‬நጀះ̰ ˫ߤᒔ޷ᇝ ̈ؓ‫ ͇ˬ঻ٲ‬ᜪ‫̶މ‬Ҿჳᔫij ĂĮᓑЪಡį Ă2:85ѐ9͡8͟Ăௐ7‫ۍ‬Ą IJ‫׌‬ᑒ̙։͌ѐ дҘᐠះ੽ሌ ѣα࣎ˠ‫๋צ‬ij ĂĮᓑЪಡį Ă2:89ѐ6͡:͟Ăௐ̱‫ۍ‬Ą IJ૜‫݆ވ‬ᐝ ˯˭‫ ͘׎‬ঔ፷நጀះ ჳઃຽ˛͇ij ĂĮᓑЪಡį Ă2:85ѐ9͡7͟Ăௐ4‫ۍ‬Ą IJโᑒᑫ९)3*ǕǕ‫ڗ‬ᓑᑒؕϐ ‫ڗ‬ᓑ̄ԙһ (γ࠷ଭ(̚Ⴭࡻᄹ ૦੓‫̋ڗ‬ӱЫ‫ڌ‬ડ ‫ڱܧ‬Ъ‫ڱ‬Җຽ˘ ԯཊ Ղϲ̚୭΍̂౫໭ij ĂĮᓑЪ୎ಡį Ă2::1ѐ22͡29͟Ăۤົາჷ௡0ాቢಡጱĂௐ˛‫ۍ‬Ą IJົᆶĶ̼͛‫ݱ‬ķą̷ంຣҒଐ А৶Ķ̷ඕ३ķąᛉࣶᄮਣ࣫ ᗞ͵ᐁͅᚍౘِၷంആጀះ‫ކ‬ ็ij ĂĮᓑЪಡį Ă2:95ѐ6͡22͟Ăௐ8‫ۍ‬Ą IJႾ၅ੰ૟ᚶᜈአߤ ፋ࿲Ғଐ̙˧ˠࣶij ĂĮᓑЪಡį Ă2:86ѐ9͡32͟Ăௐ4‫ۍ‬Ą IJጀ‫͉ظ‬ᄹරąѩࢲ̙Ξ‫פ ܜ‬Щ̼͛‫ݱ‬ą၁дߏᏝ‫ו‬ij ĂĮᓑЪಡį Ă2:95ѐ6͡:͟Ăௐ8‫ۍ‬Ą IJ፟જ̈௡ߤҒଐ ˛Щ຅ࣶజͅᗆ ӧ૜‫̈׌̚ވ‬ॡą̙֍͇͟ ጀះҁ‫ڕ‬જ͘ཙą੟̝͊͊ij Ă ĮᓑЪಡį Ă2:93ѐ8͡26͟Ăௐ8‫ۍ‬Ą ͋΄൝ă໅ϒঔĂIJਨይೱϩይ ࣯̂ត̂қij ĂĮᓑЪ୎ಡį Ă3114ѐ3͡29͟Ăௐ˟‫ۍ‬0ྖᗟາ ჷĄ щૻĂIJநጀ࡚टࣘᒉઘຽ ‫ޙ‬Ԋࢦෛՙ͕‫פ‬቙ij ĂĮᓑЪಡį Ă2:84ѐ5͡35͟Ăௐ7‫ۍ‬Ą

੤ у प ά

߸୿೎ĂIJ‫͟ټ‬Κг611‫ֲݑڌ ؀‬ௐ˘ ̼͛‫ݱ‬ೇຽ ̙଀෹࿅41‫؀‬ij ĂĮᓑЪ୎ಡį Ă2:9:ѐ:͡ 41͟Ăௐ22‫ۍ‬Ą ߸୿೎ĂIJ෹৺࿁ఢ ‫ݱ̼͛ੵٵ‬ń඗̙ᆵ‫ފ‬Ņ ຽ۰ૻർ ಞࢬͫᘕ ምᖃ‫ܝ‬િ޺˭̾Җજij Ă ĮᓑЪ୎ಡį Ă2:9:ѐ8͡38͟Ăௐ5‫ۍ‬Ą आ̮༉ĂIJநጀ޷ᇝኢΟ̫ij ĂĮᓑЪಡį Ă2:86ѐ:͡4͟Ăௐ23‫ۍ‬Ą ౘᓑ֣ĂIJֽ̙̈́֕Шࡓദ֤ბ ܿЍ໋ ‫ؼ‬ᗁ̙‫ڼ‬ij ĂĮᓑЪ୎ಡį Ă2:99.ѐ21͡24͟ௐ:‫ۍ‬Ą ฾‫ܛ‬঄ĂIJဥඕಶߏ˧ณ υਕᅁ֕Ғଐ Щˠ̂ງ‫ا‬ϔϲ˭ၳᇹij ĂĮᓑЪಡį Ă2:99ѐ21͡27 ͟Ăௐ24‫ۍ‬Ą ໅ೳĂIJኘ͇ᄲг நጀᄃ៍Ѝij ĂĮགྷᑻ͟ಡį Ă2:84ѐ:͡23͟Ăௐ21‫ۍ‬Ą ᅀᇍຂĂIJ Ķநᒚķ̰၌ij ĂĮᓑЪಡį Ă2:79ѐ:͡36͟Ăௐ4‫ۍ‬Ą ᗞ͛ࢧĂIJҒଐ‫ھ‬ᑿĆႾ؎ೖရ ͹જአߤĆϒώ୻໚ij ĂĮᓑЪಡį Ă2:86ѐ9͡27͟Ăௐ: ‫ۍ‬Ą

412


ణય੃ᐂ

2/!‫ࠎڒ‬຿ă‫ڒ‬ശḲĂIJˣᇇঐ̶֨ฤᗞಱπ̶ฤ‫ܜ‬ణય੃ᐂij Ă311:ѐ8͡:͟Ą 3/!‫ࠎڒ‬຿ă‫ڒ‬ശḲĂIJ̚૬ঐ̶֨ฤ੼ૈ㚩̶ฤ‫ܜ‬ణય੃ᐂij Ă311:ѐ6͡24͟Ą 4/!‫ࠎڒ‬຿ă‫ڒ‬ശḲĂIJአྋ؎ࣶົ݈͹यᛂ‫ڒڗ‬ణય੃ᐂij Ă311:ѐ6͡7͟Ą

შ৭ྤफ़

2/!iuuq00xxx/ubjqfjbsfob/dpn/ux0jousp2/iunmĂĶᄂΔ̈λక)Ubjqfj!Bsfobğშ৭ķ Ą 3/!iuuq;00diffstubjqfj/vnm/ux0ĂĶ311:ᄂΔ઼ᅫࢴ‫إ‬սშ৭ķ Ą 4/!iuuq;00ejqqfs/nzxfc/ijofu/ofu0ĂĶᄂΔ234შ৭ķ Ą 5/!iuuq;00emn/ouv/fev/ux0DJED0:401170dpvstf9/iunĂĶᄂΔ̈༱෪შ৭ķ Ą 6/!iuuq;00nfnpsz/odm/fev/ux0ĂĶᄂ៉੃ጸშ৭ķ Ą

੤ у प ά

7/!iuuq;00ofxt/dijobujnft/dpn0ĂĶ઼̚ॡಡķ Ą 8/!iuuq;00tti.uqd/epi/hpw/ux0ĂĶᄂΔξ‫̋ڗ‬ડઉ૵‫ڇ‬ચ͕̚შ৭ķ Ą 9/!iuuq;00ttqq/udqe/hpw/ux0ĂĶᄂΔξ߆‫ع‬ᛋ၅Ԋ‫̶̋ڗ‬Ԋშ৭ķ Ą :/!iuuq;00ubjqfjusbwfm/ofu0vtfs0bsujdmf/btqyĂĶᄂΔॠྼშშ৭ķ Ą 21/!iuuq;00uifnf/ubjqfj/hpw/uxĂĶዦ᝝ᄂΔშ৭ķ Ą 22/!iuuq;00xxx/2:91/psh/uxĂĶૺҁरБ஧ྤੈშშ৭ķ Ą 23/!iuuq;00xxx/bgtti/dpn/ux0ĂĶ઼࢕‫̋ڗ‬ᓁᗁੰშ৭ķ Ą 24/!iuuq;00xxx/cptb/udh/hpw/ux0b0b1212/btqĂĶᄂΔξۤົԊშ৭ķ Ą 25/!iuuq;00xxx/cqu48732299/dpn/ux0ĂĶࢶപᔖࢲ๭പё฼ਮႢछफ़நშ৭ķ Ą 26/!iuuq;00xxx/cspuifsipufm/dpn/ux0joefy12/iunĂĶΈԙฺ̂‫ظ‬შࢱķ Ą 27/!iuuq;00xxx/dde/epi/hpw/ux0ĂĶҖ߆ੰ኎Ϡཌ਒ටঽੰშ৭ķ Ą 28/!iuuq;00xxx/dhni/psh/ux0ĂĶᄂΔ‫طܜ‬ᗁੰშ৭ķ Ą 29/!iuuq;00xxx/guw/dpn/uxĂĶϔมБϔ࿪ෛ۵Њѣࢨ̳Φშ৭ķ Ą 2:/!iuuq;00xxx/ifbmui/hpw/ux0ĂĶᄂΔξ߆‫ع‬኎ϠԊშ৭ķ Ą 31/!iuuq;00xxx/jmddc/hpw/uxĂ‫آ‬ᜋᎩ߆‫̼͛ع‬Ԋ0Ą 32/!iuuq;00xxx/mbjkpio/dpn0ĂĶିົΫྖშ৭ķ Ą 33/!iuuq;00xxx/oqb/hpw/ux0ĂĶ̰߆ొᛋ߆ཌშ৭ķ Ą 34/!iuuq;00xxx/qpkfohi/dpn/ux0ĂĶ౾̥ᗁੰშ৭ķ Ą

413


35/!iuuq;00xxx/qtzdi/psh/ux0ĂĶᄂ̂ჟৠᗁጯొშ৭ķ Ą 36/!iuuq;00xxx/sbpif/dpn/ux0d2.4/iunĂĶᄂΔξᛝ‫៍ූګ‬Ѝ؆ξშ৭ķ Ą 37/!iuuq;00xxx/t3.fwfszxifsf/dpn0ĂĶ Įຏߖଠ‫ט‬ᗔᄫįშ৭ķ Ą 38/!iuuq;00xxx/tifsxppe/dpn/uxĂĶᄂΔҘරฺ‫ظ‬შࢱķ Ą 39/!iuuq;00xxx/tpohtibo.ifbmuizdjuz.ubjqfj/psh/ux0ĂĶᄂΔ‫̋ڗ‬ઉ૵‫ݱ‬ξშ৭ķ Ą 3:/!iuuq;00xxx/ttep/ubjqfj/hpw/ux0ĂĶ‫̋ڗ‬ડ̳ٙБ஧ྤੈშķ Ą 41/! iuuq;00xxx/ttep/ubjqfj/hpw/ux0dhj.cjo0TN`uifnf@qbhf>58e38bfdĂĶᄂ៉ᜠྮԊ‫֘̋ڗ‬৭შ ৭ķ Ą 42/!iuuq;00xxx/ttis/ubjqfj/hpw/ux0ĂĶ‫̋ڗ‬ડ͗߆ְચٙშ৭ķ Ą 43/!iuuq;00xxx/tzeb/ubjqfj/hpw/ux0ĂĶᄂΔξ‫ܫ‬ཌྷડ̳ٙშ৭ķ Ą 44/!iuuq;00xxx/ubjqfj/hpw/ux0ĂĶᄂΔξ߆‫ع‬შ৭ķ Ą 45/!iuuq;00xxx/udnb/hpw/uxĂĶᄂΔξξಞ఍შ৭ķ Ą 46/!iuuq;00xxx/udqe/hpw/ux0ĂĶᄂΔξ߆‫ع‬ᛋ၅Ԋშ৭ķ Ą 47/!iuuq;00xxx/uge/hpw/ux0ĂĶᄂΔξঐ֨Ԋშ৭ķ Ą 48/!iuuq;00xxx/unt/hpw/ux031190jogp`qmbdf`2/qiqĂĶᄂΔξវֈ఍შ৭ķ Ą 49/!iuuq;00xxx/uqfdi/hpw/ux0ĂĶᄂΔξϲᓑЪᗁੰშ৭ķ Ą

੤ у प ά

4:/!iuuq;00xxx/uuw/dpn/uxĂĶᄂ៉࿪ෛ̳Φშ৭ķ Ą 51/!iuuq;00xxx/xfc77/dpn/ux0ĂĶᄂ៉เࢱშ৭ķ Ą 52/!iuuq;00xxx/zvivbitjo/dpnĂĶ଄රᎸࢴ‫ݡ‬۵Њѣࢨ̳Φშ৭ķ Ą 53/!ᄂ៉࠷߆‫̳ع‬ಡშᅫშྮߤྙր௚Ĉiuuq;00xxx/uqh/hpw/ux0tuhphxfcĄ 54/!ᄂ៉੃ጸęę઼छဦ३ᐡĈiuuq;00nfnpsz/odm/fev/ux0Ą 55/!ᄂ៉ᗁᒚΫफ़ᇴҜ౾‫ۏ‬ᐡĈiuuq;00314/76/228/2170Ą 56/!̚δࡁտੰᄂΫٙΫᚱҋજ̼‫ވ‬Ĉiuuq;00ibokj/tjojdb/fev/ux0ĄĞ Įᄂ៉͛ᚥᕍΏį ğ Ą 57/!̚δࡁտੰᄂΫٙΫᚱҋજ̼‫ވ‬Ĉiuuq;00ibokj/tjojdb/fev/ux0ĄĞ Įᄂ៉͞Ԡį ğ Ą

414


415


ᓋᏃ


ᓋᏃ ‫̋ڗ‬ડԠበᚷ؎ࣶЩᐂ ͹ Ї ؎ ࣶĈҴ୿

ઘ͹Ї؎ࣶĈϨ୿ࠠ

Җ ߆ ͹ ᏱĈૺฮ࡚

Ꮩ ྙ ᜪ યĈ ధ౼ฯăోࣗ቉ăౘϜपăᛂ‫ڒڗ‬ăᗬᕃ፶ăች઼ኰăᔹ̂ໆăͳԠિăͳ‫ܜ‬ Ӏăཧࣖົă౮ፔ‫پ‬ăӓംᇉ

በ ᚷ ؎ ࣶĈ ͳ‫ڼ‬ຽăఄಱ౰ăᆒԠཐăӓܷ፴ăྜ৵ऍă഼Ⴇ‫݌‬ă࣫Ҁăች৵࢐

ᓋ Ꮓ

ϔ઼:9ѐ6͡25͟ĄϔϠۤડ਄ҁణኘĂ͹޺ˠĈԇЍцĂ‫צ‬ణ਄ҁĈ ᗬᕃ፶ă֐छරĄ

ϔ઼:9ѐ9͡22͟Ą‫̋ڗ‬਄ҁణኘĂ͹޺ˠĈͳ‫ܜ‬ӀĂ‫צ‬ణ਄ҁĈోࣗ ቉ăᛂ‫ڒڗ‬ăᗬᕃ፶ăͳԠિĄ

417


በᚷ̍ү̈௡јࣶ ࢍ൪͹޺ˠĈች৵࢐

ᚷĈԇЍц

በ ᚷ ˠ ࣶĈԇЍцăች৵࢐ăᗬԈॢă‫ࠎڒ‬຿ăͳୁ‫ځ‬ă‫ڒ‬ശḲăӕׂщ

ᆶ ߤ ؎ ࣶĈྜ৵ऍă഼Ⴇ‫݌‬ă࣫ҀăҴ୿

ăϨ୿ࠠăͳ‫ڼ‬ຽăఄಱ౰ăᆒԠཐăӓܷ፴

።ѨᆶߤົᛉĈ˘ă̚රϔ઼:9ѐ2͡2:͟

Ķഇ‫ܐ‬ಡӘᆶߤົᛉķ

˟ă̚රϔ઼:9ѐ5͡33͟

Ķഇ̚ಡӘᆶߤົᛉķ

ˬă̚රϔ઼:9ѐ9͡42͟

ĶഇϐಡӘᆶߤົᛉķ

αă̚රϔ઼:9ѐ21͡9͟

ĶᓁඕಡӘᆶߤົᛉķ

።Ѩበᚷ̍ү̈௡ົᛉĈ ˘ă̚රϔ઼:8ѐ21͡9͟

Ķ‫̋ڗ‬ડԠበᚷௐ˘Ѩ̍үົᛉķ

˟ă̚රϔ઼:8ѐ23͡28͟

Ķ‫̋ڗ‬ડԠበᚷௐ˟Ѩ̍үົᛉķ

ˬă̚රϔ઼:9ѐ2͡8͟

Ķ‫̋ڗ‬ડԠበᚷௐˬѨ̍үົᛉķ

αă̚රϔ઼:9ѐ3͡6͟

Ķ‫̋ڗ‬ડԠበᚷௐαѨ̍үົᛉķ

̣ă̚රϔ઼:9ѐ3͡37͟

Ķ‫̋ڗ‬ડԠበᚷௐ̣Ѩ̍үົᛉķ

̱ă̚රϔ઼:9ѐ4͡37͟

Ķ‫̋ڗ‬ડԠበᚷௐ̱Ѩ̍үົᛉķ

˛ă̚රϔ઼:9ѐ5͡27͟

Ķ‫̋ڗ‬ડԠበᚷௐ˛Ѩ̍үົᛉķ

ˣă̚රϔ઼:9ѐ5͡41͟

Ķ‫̋ڗ‬ડԠበᚷௐˣѨ̍үົᛉķ

˝ă̚රϔ઼:9ѐ7͡22͟

Ķ‫̋ڗ‬ડԠበᚷௐ˝Ѩ̍үົᛉķ

˩ă̚රϔ઼:9ѐ8͡27͟

Ķ‫̋ڗ‬ડԠበᚷௐ˩Ѩ̍үົᛉķ

˩˘ă̚රϔ઼:9ѐ9͡31͟

Ķ‫̋ڗ‬ડԠበᚷௐ˩˘Ѩ̍үົᛉķ

˩˟ă̚රϔ઼:9ѐ:͡2͟

Ķ‫̋ڗ‬ડԠበᚷௐ˩˟Ѩ̍үົᛉķ

˩ˬă̚රϔ઼:9ѐ:͡35͟

Ķ‫̋ڗ‬ડԠበᚷௐ˩ˬѨ̍үົᛉķ

˩αă̚රϔ઼:9ѐ21͡33͟

Ķ‫̋ڗ‬ડԠበᚷௐ˩αѨ̍үົᛉķ

ᓋ Ꮓ

418


NFNP


NFNP


NFNP


NFNP


NFNP


NFNP


ҖĈᄂΔξ‫̋ڗ‬ડ̳ٙ ᄂΔξ‫̋ڗ‬ડˣᇇྮα߱7:3ཱི:ሁ

࿪ ൴

ྖĈ Ğ13ğ98989898 Җ

ˠĈҴ୿

ᆶ ߤ ؎ ࣶĈྜ৵ऍă഼Ⴇ‫݌‬ă࣫ҀăҴ୿

ăϨ୿ࠠăͳ‫ڼ‬ຽăఄಱ౰ăᆒԠཐăӓܷ፴

ࢍ൪͹޺ˠĈች৵࢐ ᓁ

ᚷĈԇЍц

በ ᚷ ˠ ࣶĈԇЍцăች৵࢐ăӓംᇉăᗬԈॢă‫ࠎڒ‬຿ăͳୁ‫ځ‬ă‫ڒ‬ശḲăӕׂщ Ꮩ ྙ ᜪ યĈధ౼ฯăోࣗ቉ăౘϜपăᛂ‫ڒڗ‬ăᗬᕃ፶ăች઼ኰăᔹ̂ໆăͳԠિăͳ‫ܜ‬Ӏ ཧࣖົă౮ፔ‫پ‬ ‫ ࢬ ދ‬ᗟ фĈምᇉ‫م‬ ᙒ ӄ ΍ ‫ۍ‬Ĉੑဥ‫ڱ‬ˠέΔξ‫̋ڗ‬ຎড়झ О

‫ה‬ĈБ઼О݈ྤੈְຽѣࢨ̳Φ

በĈౘᚊࡌ

൴ Җ ͟ ഇĈ̚රϔ઼˝˩˝ѐˬ͡

松山區志-電子書(下冊)  

松山區志-電子書(下冊)

Advertisement