Page 1

Forenklet avtale om kjøp av bolig i Strandsneglvegen, 9100 Kvaløysletta

Mellom Consept Eiendom AS, organisasjonsnummer 984 302 053, Postboks 522, 9305 Finnsnes og Kjøper: Navn/firma: Personnummer/organisasjonsnummer: Adresse, sted: Telefon (priv, arb, mob) E-postadresse:

Jeg/vi har i dag inngått denne avtale om kjøp av: Hus nr. …………………. Kjøp av …. stk. garasje i tilknytning til hus. I Strandsneglvegen nr. ……., gnr 72 og bnr ……. i Tromsø kommune

Kjøpesum for boligen

Kr. _____________________,-

hvilket er i henhold til prisliste fratrukket pris tomt kr. 1.700.000,Kjøpesum for garasje

Kr. _____________________,-

hvilket er i henhold til prisliste Tomt betales ved kontraktsinngåelse.

Kr. 1.700.000

,-

Separate kontrakter for tomt og bolig

I tillegg kommer betaling for evt. tilvalg samt omkostninger, som dokumentavgift, tinglysningsgebyrer, andel velforening, fiber, sameie Strand boligområde. Tomten skal betales i sin helhet før igangsetting grunnarbeider Betaling skal skje til særskilt klientkonto 9484 06 98097 hos oppgjørs-advokat Barentz Advokat v/adv. Tomas N. Haugan. Alle innbetalinger merkes med prosjektnavn Strandsneglvegen, 9100 Kvaløysletta, hus nr., vei nr., gnr., og bnr. Ved forbrukerkjøp gjelder Bustadoppføringslova. Dette innebærer bl.a. at det stilles forskuddsgaranti etter Bustadoppføringslovas bestemmelser. Restkjøpesum, omkostninger m.v. skal betales iht betalingsplan. Betaling skal skje slik som angitt i kjøpekontrakten samt i brev som Kjøper vil motta fra Vestlandshus Tromsø AS. Avtale side 1


Kjøper er blitt forelagt og har gjort seg kjent med: Prosjektbeskrivelse, salgsprospekt, prisliste med betalingsbetingelser samt Selgers standard kjøpekontrakt. Kjøper bekrefter ved sin underskrift på Forenklet avtale mottakelsen av disse dokumenter. Av forbehold vises det til de forbehold som er inntatt i prospektet, prislisten og øvrige dokumenter. Kjøper er ved signatur av denne avtale innforstått med at avtalen er bindende for Kjøper. Selger blir først bundet når også Selger har signert denne. At avtalen er bindende innebærer bl.a. at eventuell avbestilling i medhold av Bustadoppføringslovas regler vil kunne medføre erstatningsansvar for Kjøper. Avtalen skal suppleres med Selgers standard kjøpekontrakt som skal undertegnes av partene innen 14 dager. Selger vil innkalle til kontraktsmøte for undertegning av standardkontrakten.

*************

Denne avtale er utstedt i 2- to – eksemplarer, hvorav ett eksemplar til Kjøper og ett til Selger.

Sted, den ……………………………………

Som selger:

Consept Eiendom AS

.............………………………….....……….

Som kjøper:

.............………………………….....……….

Avtale side 2

forenklet_avtale_strand  
forenklet_avtale_strand